Samsung | MM-C330 | Samsung MM-C330 Bruksanvisning

MM-C330
Mikrokomponentlydsystem
CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW-afspilning
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service,
bedes du registrere dit produkt hos
www.samsung.com/register
Sikkerhedsadvarsler
DAN
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE
DELE MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE
SERVICEFORHANDLERE.
Dette symbol angiver, at der er farlig spænding
inde i enheden, som kan forårsage elektrisk stød.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige
betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med
denne enhed.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne compactdiskafspiller er klassificeret som et KLASSE 1
LASERPRODUKT.
Brug af kontrolknapper, justeringer eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet heri, kan resultere i udsættelse for farlig
bestråling.
FORSIGTIG : DER KAN FOREKOMME USYNLIG LASERSTRÅLING,
HVIS AFLÅSNINGERNE BRYDES OP. UNDGÅ
BESTRÅLING FRA LASERSTRÅLEN.
ADVARSEL : For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN
BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.
•D
ette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være
tilgængelig.
FORSIGTIG
•A
pparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser,
må anbringes på apparatet.
•S
tikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
Hvad er inkluderet
Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.
FM-antenne
Brugervejledning
•T
ilbehøret kan have et lidt anderledes udseende.
2
Fjernbetjening/batterier
(AAA-størrelse)
Tak, fordi du købte dette SAMSUNG
mikrokompakte system.
Brug tid på at læse disse instruktioner.
Herefter kan du nemt betjene dit system og
fuldt udnytte dets finesser.
Indhold
DAN
Sikkerhedsadvarsler.............................................................................................................................................................................. 2
Installation af dit mikrokompakte system
Set forfra ................................................................................................................................................................................................... 4
Set ovenfra . .............................................................................................................................................................................................. 4
Set bagfra . ................................................................................................................................................................................................ 5
Fjernbetjening............................................................................................................................................................................................. 5
Hvor skal jeg installere mit mikrokompakte system................................................................................................................................... 6
Tilslutning af dit system til strømforsyningen............................................................................................................................................. 6
Isætning af batterier i fjernbetjeningen....................................................................................................................................................... 6
Tilslutning af højttalerne............................................................................................................................................................................. 6
Tilslutning af en ekstern kilde.................................................................................................................................................................... 7
Tilslutning af FM-antennen......................................................................................................................................................................... 7
Funktionen Demo/dæmpning.................................................................................................................................................................... 8
Indstilling af uret........................................................................................................................................................................................ 8
Cd/MP3/WMA-cd-afspiller
Sådan afspilles cd/MP3/WMA-CD............................................................................................................................................................ .9
Valg af et spor........................................................................................................................................................................................... .9
Søgning efter en bestemt musikpassage på en CD................................................................................................................................. .9
Funktionen Display . ................................................................................................................................................................................. .10
Funktion til at springe over 10 spor ad gangen ....................................................................................................................................... .10
Funktionen Resterende . .......................................................................................................................................................................... .10
Gentagelse af et eller alle spor på CD’er.................................................................................................................................................. .11
Gentag af afspilning fra A-B...................................................................................................................................................................... .11
Programmering af rækkefølgen for cd-afspilning...................................................................................................................................... .11
Kontrol eller ændring af programmerede CD-spor.................................................................................................................................... .12
Usb
Afspilning af USB ......................................................................................................................................................................................12
Sådan anvendes søgning med høj hastighed ..........................................................................................................................................13
For at gentage............................................................................................................................................................................................13
Funktionen Resterende . .......................................................................................................................................................................... .13
Sådan springes de 10 næste spor over . ..................................................................................................................................................13
Sådan gentages en sektion........................................................................................................................................................................13
Valg af et spor fra et USB-drev..................................................................................................................................................................13
Tuner
Om RDS-udsendelser ...............................................................................................................................................................................14
Om funktionen RDS-DISPLAY . ...............................................................................................................................................................14
PTY (programtype) -indikering og funktionen PTY-SØGNING . ..............................................................................................................15
Søgning efter og lagring af radiostationer . ...............................................................................................................................................16
Valg af en lagret station.............................................................................................................................................................................17
Forbedring af radiomodtagelsen................................................................................................................................................................17
Andre funktioner
Funktionen CD-ripning...............................................................................................................................................................................18
Funktionen Timer.......................................................................................................................................................................................19
Annullering af timeren................................................................................................................................................................................19
Funktionen Mute.........................................................................................................................................................................................20
Valg af tilstanden EQ.................................................................................................................................................................................20
Funktionen Diskantniveau . .......................................................................................................................................................................20
Funktionen Basniveau................................................................................................................................................................................20
Funktionen Power Sound...........................................................................................................................................................................20
Funktionen Power Bass.............................................................................................................................................................................21
Indstilling af systemet til automatisk afbrydelse.........................................................................................................................................21
Tilslutning af hovedtelefoner......................................................................................................................................................................21
Anbefalinger for brugen
Sikkerhedsanvisninger...............................................................................................................................................................................22
Rengøring af dit mikrokompakte system....................................................................................................................................................22
Forholdsregler ved brug af CD’er...............................................................................................................................................................22
Inden du kontakter service efter salget......................................................................................................................................................23
Tekniske specifikationer.............................................................................................................................................................................24
Symboler
Tryk
Skub
Vigtigt
Bemærk
3
Set forfra
DAN
5
1
2
1.
2.
3.
3
DISPLAY
RUM TIL CD
HOVEDTELEFONSTIK
4.
5.
4
USB-STIK
KNAP TIL LYDSTYRKE
Set ovenfra
POWER-KNAP
KNAPPEN FUNC.
KNAPPEN SØGNING (NED)
KNAPPEN TUNINGTILSTAND ELLER STOP
5. KNAPPEN AFSPIL/PAUSE
6. KNAPPEN SØGNING (OP)
7. CD-ÅBN/LUK-KNAP
1.
2.
3.
4.
FUNC.
1
4
2 3 4 5 6
7
Set bagfra
DAN
1. AUX IN
2. Stik til FM-antenne
3. Højttalerstik
4. Kabelbinder
(Fastgør højttalerkablerne.)
8
1
2
3
4
Fjernbetjening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
1. POWER
31. REMAIN
2. TUNER
32. DEMO
3. CD
33. SLEEP
4. TIMER/CLOCK
34. USB
5. TIMER ON/OFF
35. AUX
6. CD RIPPING
36. DIMMER
7. TUNING MODE
37. ÅBN/LUK
8. MO/ST
9. DISPLAY
10. +10
11. Spring over og søg
12. Hurtigt tilbage
13. STOP
14. POWER SOUND
15. LYDSTYRKE 16. TREB/BASS
17. REPEAT
18. TUNING
19. REPEAT A-B
20. POWER BASS
21. MUTE
22. LYDSTYRKE +
23. TUNING
24. EQ
25. AFSPIL
26. Hurtigt fremad
27. PAUSE
28. RDS DISPLAY
29. RDS PTY
30. PROGRAM/SET
5
Hvor skal jeg installere mit
mikrokompakte system
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
DAN
For at få fuld glæde af dit nye mikrokompakte system bør du
følge disse installationsinstruktioner, inden du tilslutter enheden.
Installer systemet på en flad, stabil overflade.
Anbring aldrig enheden på et gulvtæppe.
Anbring aldrig denne enhed udendørs.
Sørg for fri plads på omkring 15 cm fra systemets sider og bagside af
hensyn til ventilationen
Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til nemt at åbne cd-rummet.
Anbring højttalerne med en fornuftig afstand på begge sider af systemet
for at sikre en god stereolyd.
Ret højttalerne indad mod lytteområdet.
For den bedste ydelse skal du sikre dig, at begge højttalere anbringes
med den samme afstand over gulvet.
Isæt eller udskift batterierne i fjernbetjeningen, når du:
Køber det mikrokompakte system
Oplever at fjernbetjeningen ikke længere fungerer korrekt
Når du udskifter batterierne, skal du anvende et nyt sæt batterier og
aldrig blande alkaline- og manganesebatterier.
1
2
3
Sæt tommelfingeren på stedet markeret med
på dækslet til
batterirummet (på fjernbetjeningens bagside), og træk dækslet i
pilens retning.
Isæt to AAA-, LR03- eller tilsvarende batterier, og vær opmærksom
på polariteten:
+ på batteriet mod + i batterirummet
- på batteriet mod - i batterirummet
Sæt dækslet på plads ved at skyde det tilbage, indtil det klikker på
plads.
Hvis du ikke skal anvende fjernbetjeningen i længere tid, skal du
fjerne batterierne for at forhindre korrosion.
jernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje. Den kan
F
også anvendes i en vandret vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningens
sensor.
Tilslutning af dit system til
strømforsyningen
Inden du tilslutter systemet til en stikkontakt skal du kontrollere
spændingen.
1
2
Tilslutning af højttalerne
Sæt strømkablet i en relevant stikkontakt.
Højttalerstikkene findes på systemets bagside.
(POWER) for at tænde for dit
Tryk på knappen
mikrokompakte system
Der er to stik på systemet:
venstre højttaler (mærket med L)
højre højttaler (mærket med R)
For at opnå den bedste lydkvalitet skal du indsætte disse
højttalerkabler i systemets højttalerstik.
8
8
6
Tilslutning af en ekstern kilde
Den ekstra indgang kan anvendes til at udnytte dit mikrokompakte systems lydkvalitet, når du lytter til andre kilder.
Eksempler: Et tv
En DVD-afspiller
En videobåndoptager
For at tilslutte den eksterne kilde skal kilden have en lydudgang.
Herudover skal du anvende et tilslutningskabel.
1
2
Tilslutning af FN-antennen
DAN
Sådan tilsluttes KOAKSIALANTENNEN.
Tilslut en antenne til FM-antennestikket.
Sæt stikket på den medfølgende FM-antenne til koaksialstikket mærket FM
på bagsiden af systemet.
Følg instruktionerne på side 16 for at indstille en radiostation, og find den
bedste placering til antennen.
Hvis modtagelsen er dårlig, skal du måske installere en udendørsantenne.
For at gøre det skal du tilslutte en udendørs FM-antenne til FM-stikket på
bagsiden af systemet med et koaksialkabel (medfølger ikke).
Indstil systemet til standby-tilstand, og frakobl det og den eksterne
kilde fra stikkontakten.
Tilslut lydkablet til bagsiden af mikrokomponentsystemet.
Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.
3
4
5
6
8
Tilslut systemet til stikkontakten igen, og tryk på knappen POWER for
at tænde for det.
FM-ANTENNE (medfølger)
Vælg kilden AUX ved at trykke på AUX.
Resultat: AUX vises.
Tænd for den eksterne kilde.
Juster lydstyrken og balancen efter behov:
Lydstyrke
Equalizer
8
Eksempel: Du kan se en film og udnytte stereolyden, hvis det
originale lydspor er i stereo (som når du er i biografen).
KOAKSIALKABEL (medfølger ikke)
8
2
3
4
7
Indstilling af uret
Funktionen DEMO/DÆMPNING
DAN
Alle funktioner, der er tilgængelige på systemet, kan vises på
displayet, og displayets lysstyrke kan tændes og slukkes.
1
Tryk på knappen DEMO.
Resultat: Alle funktioner, der findes på systemet, vises på displayet
på forsiden.
ver af disse er udførligt forklaret i denne vejledning. Se det
H
relevante afsnit.
2
3
Dit system er udstyret med et ur, hvormed du automatisk kan
tænde og slukke for dit system.
Du bør indstille uret:
Når du lige har købt det mikrokompakte system
Efter en strømafbrydelse
Når enheden har været slukket på stikkontakten
Du har nogle få sekunder i hvert trin til at indstille de ønskede
muligheder. Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.
Tryk på knappen DIMMER.
Resultat: Funktionen Dæmpning vælges, og displayet bliver mørkere.
1
2
Tryk på knappen DIMMER igen én gang for at gøre displayet på
frontpanelet lysere.
3
Tryk på PROGRAM/SET.
Resultat: Timerne blinker.
Styringen af displayets lysstyrke kan kun udføres, når der er tændt
for systemet.
4
For at...
5
Tryk på PROGRAM/SET, når det korrekte time vises.
Resultat: Minutterne blinker.
6
For at...
7
Tryk på PROGRAM/SET, når det korrekte tid vises.
1
Tænd for systemet ved at trykke på POWER.
Tryk på gange på TIMER/CLOCK.
Resultat: CLOCK vises.
Tryk på knappen TUNING
Forøger timerne
Formindsker timerne
Tryk på knappen TUNING
Forøger minutterne
Formindsker minutterne
Du kan vise tiden, også når du anvender en anden funktion, ved at
trykke én gang på TIMER/CLOCK.
på hovedenheden i
Du kan også anvende knapperne
eller
stedet for knappen TUNING
eller
i trin 4, 6.
2,3
2
3,5,7
4,6
4,6
4,6
FUNC.
8
1
4,6
Valg af et spor
Sådan afspilles CD/MP3/WMA-CD
DAN
Du kan afspille 12 cm- eller 8 cm-cd’er uden en adapter.
Du kan vælge det spor, du vil lytte til, når du afspiller en disk.
Du kan afspille 12 cm- eller 8 cm-cd’er uden en adapter.
Denne enhed er designet til afspilning af følgende cd’er: Lyd-cd, cd-r,
cd-rw og MP3/WMA-cd.
Vedvarende brug af cd’er med uregulær form (hjerteformet,
ottekantet mv.) kan beskadige enheden.
1
2
3
4
5
6
7
Vælg funktionen CD ved at trykke på knappen PLAY/PAUSE(
eller
Tryk på knappen FUNC, for at vælge funktionen CD.
).
).
Tryk på knappen Åbn/luk (
Resultat: Rummet åbnes.
Anbring din disk i rummet, med siden med etiketten vendende opad.
Luk rummet ved at trykke på knappen Åbn/luk (
) igen.
Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE (
).
Din CD-afspiller bruger nogle få sekunder på at scanne gennem
alle sporene, der er optaget på en MP3/WMA-CD.
Sangens engelske navn vises muligvis kun på displayet, hvis den
er direkte downloadet fra pc’en, eller hvis den købte MP3/WMA-CD
er sorteret efter to titler (mapper).
(Andre sprog end engelsk vises muligvis ikke.)
Sporets engelske navn vises måske ikke, afhængigt af MP3/WMACD’ens egenskaber.
Sådan afspilles næste spor
.
Tryk på
Sådan afspilles aktuelle spor
Tryk på knappen
3 sekunder efter afspilningen af det aktuelle
spor er startet.
Sådan afspilles et spor efter dit valg
Tryk på knappen
det relevante antal gange.
eller
◆◆Du kan også anvende knapperne
til at vælge et spor.
eller
på fjernbetjeningen
FUNC.
Juster lydstyrken efter dine behov med følgende fremgangsmåder.
Tryk på knappen LYDSTYRKE på hovedenheden.
eller
Tryk på knappen LYDSTYRKE + eller - på fjernbetjeningen.
Lydstyrken kan justeres til (VOL MIN, VOL 1 - VOL 29 og VOL MAX).
Hovedenhed:
For midlertidigt at holde pause under afspilning skal du trykke på knappen
AFSPIL/PAUSE(
).
Tryk på AFSPIL/PAUSE(
) igen for at fortsætte afspilningen af
disken.
Fjernbetjening:
For midlertidigt at holde pause under afspilning skal du trykke på knappen
PAUSE( ).
Tryk på PLAY( ) igen for at fortsætte afspilningen af disken.
8
Sådan afspilles forrige spor
i løbet af 3 sekunder, efter afspilningen af det
Tryk på knappen
aktuelle spor er startet.
Tryk på knappen
to gange i løbet af 3 sekunder, efter
afspilningen af det aktuelle spor er startet
Tryk på knappen STOP(
), når du er færdig.
Tryk på knappen ÅBN/LUK( ) , og hold den nede i 5 sekunder.
”LOCK” vises, og rummet åbnes ikke. På denne måde skal du trykke
på knappen ÅBN/LUK( ) og holde den inde i lang tid, indtil
“UNLOCK” vises, og rummet kan åbnes
FUNC.
2,4
8
Søgning efter en bestemt
musikpassage på en CD
Når du lytter til en cd, kan du hurtigt søge efter en bestemt
musikpassage i et spor.
Sådan søges gennem sporene...
Tryk på...
Fremad
Baglæns
Du kan også trykke på
eller
og holde den nede på
hovedenheden for at autosøge gennem sporene.
1,5,7
6
7
7
6
6
9
Hvad er WMA?
DAN
WMA betyder Windows Media Audio, den globale standard for
lydkomprimeringsteknologi.
Hvad er MP3?
MP3 betyder MPEG1 Layer 3, den globale standard for
lydkomprimeringsteknologi. Den anvender digital
komprimeringsteknologi til at komprimere originale lyddata med op
til 12 gange uden forringelse af lydkvaliteten.
Funktion til at springe over 10 spor
ad gangen
Tryk kortvarigt på knappen +10 under afspilning af en
cd eller en MP3/WMA-cd. Sporet 10 spor efter det
aktuelle bliver afspillet.
Eksempel: H
vis du vil afspille spor 43 under afspilning af spor 5,
skal du trykke på knappen +10 fire gange og derefter
trykke på knappen
tre gange.
5 10 20  30  40  41  42  43
Filkompatibilitet
nheden kan afspille filer, der er oprettet i
E
MP3-formatet (Mpeg1.Layer3) med *.MP3 som filtypenavn
og visse WMA-filer med filtypenavnet .WMA kan ikke
afspilles.
Afspilning er ikke mulig med filer af typen MP2 eller
22KHz.
DTS-cd kan ikke afspilles.
Hvor mange MP3-filer kan der optages på en cd-r- eller
cd-rw-disk?
Den maksimale kapacitet for en cd-r- eller cd-rw-disk er 680
MB.
En MP3-fil fylder normalt 4 MB, så der kan optages ca. 170
filer på en enkelt disk.
Om afspilning af cd-r/rw
I tilfælde af en cd-r (Recordable) optaget i lyd-cd format,
cd-rw (Rewritable) og redigeret af brugeren, afspilles i
henhold til den respektive udførelsesstatus. (Afspilleren
kan muligvis ikke afspille pga. egenskaberne ved cd’en
eller optagelsens status.)
CD-RW’en er tydeligt mindre reflekterende end en cd, som
betyder længere tid til læsning.
Funktionen Display
(Denne funktion er ikke tilgængelig under afspilning af MP3/WMACD’er.)
Funktionen Resterende
Du kan kontrollere den resterende tid.
1
Du kan se det samlede antal spor på disken.
1
10
Tryk på knappen DISPLAY.
Resultat:Det samlede antal numre på disken vises, og det forsvinder
efter tre sekunder.
2
Tryk på knappen REMAIN.
◆◆IHvis du trykker på knappen REMAIN, vises den resterende
tid.
For at annullere denne funktion skal du trykke på knappen
REMAIN igen.
Gentagelse af et eller alle spor på
CD’er
Du kan gentage afspilningen uendeligt.
Et bestemt spor på en CD.
Alle sporene på cd’en vælges.
1
2
Tryk på knappen REPEAT.
Hver gang, du trykker på knappen REPEAT, ændres
gentagelsestilstanden således:
MP3: RPT TRK ➝ RPT DIR ➝ RPT DISC ➝ RPT SHF ➝ RPT OFF.
CD: RPT TRK ➝ RPT DISC ➝ RPT SHF ➝ RPT OFF.
Når du vil stoppe gentagelsesfunktionen, skal du trykke på REPEAT,
indtil RPT OFF vises.
Programmering af rækkefølgen for
cd-afspilning
(Denne funktion er ikke tilgængelig på en MP3/WMA-CD.)
Du kan vælge:
Rækkefølgen for spor du vil lytte til
Spor du ikke vil lytte til
Du kan programmere op til 24 spor.
Du skal stoppe cd-afspilleren, inden du vælger spor.
1
Hvis du har valgt funktionen CD, skal du stoppe afspilleren ved at
2
Tryk på PROGRAM/SET.
trykke på
.
◆◆RPT TRK: Gentager afspilning af det valgte spor.
Resultat: Følgende indikationer vises:
◆◆RPT DIR: Gentager afspilning af alle spor i den valgte mappe.
◆◆RPT DISC: Gentager afspilning af hele disken.
◆◆RPT SHF: Afspiller spor i tilfældig rækkefølge. (Hvert spor kan
afspilles én gang.)
◆◆RPT OFF: Annullerer gentagelse af afspilning
(01 = Programnr., -- -- = Sporets nummer på disken)
3
4
Vælg det ønskede spor ved at trykke på knappen
eller
Tryk på knappen
for at gå tilbage gennem sporene.
Tryk på knappen
for at gå fremad gennem sporene.
:
Tryk på PROGRAM/SET for at bekræfte dit valg.
Resultat: Valget lagres, og
1,2
DAN
vises.
5
6
For at vælge andre spor skal du gentage trin 3 til 4.
7
Hvis du trykker én gang på knappen , stopper cd-afspilleren.
Tryk på knappen
igen for at annullere valget.
Tryk på PLAY (
rækkefølge.
) for at lytte til sporudvalget i den programmerede
◆◆Hvis du åbner rummer eller slukker for strømmen,
annulleres valget.
Gentag af afspilning fra A-B
Du kan gentage afspilning af en valgt del af en cd/MP3/WMA-CD.
1
Tryk på knappen REPEAT A-B i starten af den ønskede del.
'RPT A-' vises.
2
Tryk på knappen REPEAT A-B i slutningen af den ønskede del.
'RPT A-B' vises.
3
For at annullere funktionen GENTAG A-B skal du trykke på knappen
REPEAT A-B igen.
Punkt B kan ikke indstilles, med mindre der har været fem
sekunders afspilning fra punkt A.
2,4
3
3
1, 7
6
11
Kontrol eller ændring af
programmerede CD-spor
Vær opmærksom på følgende, inden du bruger USB.
DAN
Du kan når som helst kontrollere eller ændre dit valg af spor.
1
2
Tryk én gang på
, hvis du er begyndt at lytte til valget.
/
/
Tryk på PROGRAM/SET.
Resultat: Følgende indikationer vises:
(CH = Kontrol, 01=Programnr., -- -- = Sporets nummer på disken)
Hvis du allerede har programmeret 24 sport, vises CH i stedet
for PR, når du trykker på PROGRAM/SET.
3
4
5
6
Tryk en eller flere gange på PROGRAM/SET, indstil det spor, der skal ændres,
vises.
Tryk på knappen
eller
for at vælge et andet spor.
isse eksterne USB-lagringsenheder er muligvis ikke kompatible med
V
denne afspiller.
Med en ekstern harddisk kan formatet FAT afspilles, men
formatet NTFS kan ikke.
Ved brug af en USB 2.0-harddisk skal du tilslutte den til en separat
strømkilde. Hvis den ikke er tilsluttet til en separat strømkilde, fungerer
den muligvis ikke.
Hvis en hukommelsesenhed eller en ekstern USB-lagringsenhed
er delt i flere dele, kan der kun afspilles MP3-filer fra harddiskens
første drev.
Filer med DRM kan ikke spilles.
Digital Rights Management: Teknologi og tjeneste der beskytter
indtjeningen og rettighederne hos copyrightindehaverne ved at
umuliggøre uautoriseret brug af digitalt indhold.
Selvom filnavnet slutter med .MP3, afspilles filen ikke, hvis det reelle
format er MPEG layer 1 eller 2.
Brug ikke en USB-hub, da den ikke bliver genkendt.
Der vises op til 15 bogstaver i MP3/WMA-filnavne.
Flytbare harddiske på mindre end 160 GB er understøttet.
Tryk på PROGRAM/SET for at bekræfte din ændring.
Tryk på PLAY ( ) for at starte med at lytte til valget.
Resultat: Det første, valgte spor afspilles.
ed valg af USB-funktionen kan fillæsning (READ-IN) tage flere
V
minutter.
Ved afspilning fra en USB-enhed kan der være en forsinkelse ved skift til
næste spor, specielt ved brug af harddisk.
Driftstiden for eksterne USB-lagringsenheder varierer, også selvom de
har samme kapacitet.
Hvis den eksterne USB-lagringsenhed kun understøtter USB
version 1.1 og adgangshastigheden er lav, fungerer filen muligvis
ikke korrekt.
2,3,5
4
1
6
Forsinkelse
4
1
Afspilning af USB
Du kan afspille MP3/WMA-filer ved at tilslutte forskellige eksterne
USB-lagringsenheder, som f.eks. en USB-flashhukommelse eller USBharddisk.
1
2
Tilslut den eksterne USB-lagringsenhed til din afspiller.
Vælg USB-funktionen ved at trykke på knappen USB på
fjernbetjeningen.
Det første spor i den første mappe afspilles automatisk.
Sådan stoppes afspilning
) for at stoppe afspilningen.
Tryk på knappen Stop (
ilslut ikke en USB-enhed, der oplader, til USB-porten på afspilleren,
T
da dette kan medføre skade på produktet.
12
2
Sådan anvendes søgning med høj
hastighed
Inden du går i gang! Tilslut den eksterne USB-lagringsenhed til din afspiller.
Vælg USB-funktionen med knappen USB.
Sådan springes de 10 næste spor over
DAN
Inden du går i gang! Tilslut den eksterne USB-lagringsenhed til din afspiller.
Vælg USB-funktionen med knappen USB.
Du kan hurtigt søge den ønskede sektion under afspilning
Tryk på knappen
,
.
Når som helst du trykker på knappen, kan du hurtigt søge fremad
eller tilbage.
Når du bruger søgning med høj hastighed, hører du ingen lyd.
For at gentage
Inden du går i gang! Tilslut den eksterne USB-lagringsenhed til din afspiller.
Vælg USB-funktionen med knappen USB.
Tryk kortvarigt på knappen +10 på fjernbetjeningen under afspilning.
Eksempel: H
vis du vil afspille spor nr. 43, mens spor nr. 15
afspilles, skal du trykke tre gange på knappen +10, og
.
derefter trykke tre gange på knappen
15  20  30  40  41  42  43
Sådan gentages en sektion
Inden du går i gang! Tilslut den eksterne USB-lagringsenhed til din afspiller.
Vælg USB-funktionen med knappen USB.
Tryk på knappen REPEAT A-B i starten af den ønskede del.
'RPT A-' vises.
1
Tryk på knappen REPEAT.
Hver gang, du trykker på knappen REPEAT, ændres
gentagelsestilstanden således:
RPT TRK ➝ RPT DIR ➝ RPT ALL ➝ RPT SHF ➝ RPT OFF.
Når du vil stoppe gentagelsesfunktionen, skal du trykke på REPEAT,
indtil RPT OFF vises.
◆◆RPT TRK: Gentager afspilning af det valgte spor.
◆◆RPT DIR: Gentager afspilning af alle spor i den valgte mappe.
◆◆RPT ALL: Gentager afspilning af alle spor.
◆◆RPT SHF: Afspiller spor i tilfældig rækkefølge. (Hvert spor kan afspilles én gang.)
◆◆RPT OFF: Annullerer gentagelse af afspilning
2
3
Tryk på knappen REPEAT A-B i slutningen af den ønskede del.
'RPT A-B' vises.
For at annullere funktionen GENTAG A-B skal du trykke på knappen
REPEAT A-B igen.
Punkt B kan ikke indstilles, med mindre der har været fem
sekunders afspilning fra punkt A.
Valg af et spor fra et USB-drev
Du kan vælge en MP3-fil under afspilning.
Funktionen Resterende
Inden du går i gang! Tilslut den eksterne USB-lagringsenhed til din afspiller.
Vælg USB-funktionen med knappen USB.
Du kan kontrollere den resterende tid.
Inden du går i gang! Tilslut den eksterne USB-lagringsenhed til din afspiller.
Vælg USB-funktionen med knappen USB.
1
Tryk på knappen REMAIN.
Hvis du vil flytte til næste/forrige (spor), skal du trykke kortvarigt på
knappen
,
.
Det flytter til næste/forrige fil i mappen.
Hvis du trykker på knappen
,
flere gange end antallet af
filer i mappen, flyttes der til den næste mappe.
◆◆Hvis du trykker på knappen REMAIN, vises den resterende
tid.
2
For at annullere denne funktion skal du trykke på knappen
REMAIN igen.
13
Om funktionen RDS-DISPLAY
Om RDS-udsendelser
DAN
Enheden er udstyret med funktionen RDS (Radio Data System), der
muliggør modtagelse af forskellige informationer, som f.eks. radiostationens navn, radiotekst, tid og 30 programtyper (Nyheder, Rock, Klassisk
mv.) fra FM-RDS-stationen sammen med det normale radiosignal.
1
2
3
Tryk på knappen (
).
Modtag FM-radioudsendelsen.
Læs om metoder til radiomodtagelse på side 16.
FM og frekvens vises på displayet
Om TILSTANDEN "PS NAME"
Viser navnet på radiostationen.
Tryk på knappen RDS DISPLAY for at vælge ønsket PS NAME.
"PS NAME" vises på displayet.
Hvis PS-informationerne modtages, vises PS-navnet (BBC, AFO, DR2KH
mv.) på displayet.
Hvis PS-informationer ikke modtages, vises den oprindelige FM-frekvens.
Tryk på knappen RDS DISPLAY for at vælge den ønskede
RDS-tilstand.
Når som helst du trykker på knappen, skifter RDS-tilstanden
således.
PS NAME
RT
CT elvom du ikke trykker på knappen RDS DISPLAY, sikrer modtagelS
sen af PS-informationer, at PS-navnet vises.
Aktuel FM-frekvens
RDS-funktionen er kun mulig ved FM-radioudsendelser.
Om TILSTANDEN 'RT'
Viser tegn der overføres fra radiostationen.
DS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den valgte station ikke
R
udsender RDS-signalet korrekt, eller hvis signalstyrken er svag.
Beskrivelse af RDS-funktionen
1. PTY(programtype): Viser hvilken programtype, der aktuelt
udsendes.
2. PS NAME(programservicenavn): Viser navnet på
radiostationen og består af otte tegn.
Tryk på knappen RDS DISPLAY for at vælge ønsket RT-tilstand.
"RT" vises på displayet.
Hvis RT-informationerne modtages, vises de modtagede informationer på
displayet.
Hvis RT-informationerne ikke modtages, vises "NO RT" på displayet.
3. RT(radiotekst): Afkoder en stations tekstudsendelse (hvis der
er nogen) og består af højst 64 tegn.
4. CT(klokkeslæt): Afkoder klokkeslættet i realtid fra
FM-stationen.
Om CT (klokkeslæt)
Indstiller RDS-uret.
Visse stationer udsender ikke PTY-, RT- eller
CT-informationer, og derfor visses disse ikke i alle tilfælde.
5. TA(trafikradio): Når dette symbol blinker, indikerer det, at der
er en trafikmelding på vej.
For at vælge CT-tid skal du indstille knappen RDS DISPLAY til
CT-TILSTAND.
1
3
14
et kan tage op til to minutter at afkode CT-informationerne, så
D
klokkeslættet vises ikke med det samme.
Hvis der ikke modtages CT-informationer, vises "NO CT".
PTY (programtype) -indikering og
funktionen PTY-SØGNING
DAN
 PTY-informationerne består af et id-symbol, der hjælper FM-radioen med
at genkende programtypen for hver FM-station.
 De 30 PTY-informationer herunder, vises på displayet ved at trykke på
knappen RDS PTY.
 For at stoppe søgningen når som helst i processen skal du trykke på
TUNING MODE under søgningen.
 Der er en tidsgrænse ved udførelse af følgende trin. Hvis indstillingen
annulleres, inden du er færdig, skal du starte fra trin 1 igen.
 Når du trykker på knapperne på den primære fjernbetjening, skal du sikre
dig, at du har valgt FM-stationen med den primære fjernbetjening.
Display
Programtype
NEWS
• Nyheder omfatter annonceringer og reportager
AFFAIRS
• Forskellige forhold, herunder aktuelle begivenheder, dokumentar,
diskussioner og analyser.
INFO
• Informationer omfattende mål og vægt, afkast og prognoser,
kunderelaterede forhold, medicinske informationer mv.
SPORT
• Sport
EDUCATE
• Undervisning
DRAMA
• Radiodrama, serier mv.
CULTURE
• Kultur (national eller lokal) herunder religiøse forhold,
socialvidenskab, sprog, teater mv.
SCIENCE
• Naturvidenskab og teknologi
VARIED
• Anden tale, underholdningsprogrammer (quiz, spil), interview,
komedie og satire mv.
POP M
• Popmusik
ROCK M
• Rockmusik
M.O.R.M
• M.O.R - forskelligt musik, lejlighedsvis vokal eller solister
LIGHT M
• Let klassisk musik - klassisk musik, instrumental og kormusik
CLASSICS
• Tung klassisk musik - orkestermusik, symfoni-, kammermusik og
opera
OTHER M
• Anden musik - Jazz, R&B, countrymusik
WEATHER
• Vejret
FINANCE
• Finans
CHILDREN
• Børneprogrammer
SOCIAL
• Sociale forhold
RELIGION
• Religion
PHONE IN
• Telefonprogrammer
TRAVEL
• Rejser
LEISURE
• Afslapning
JAZZ
• Jazzmusik
COUNTRY
• Countrymusik
NATION M
• National musik
OLDIES
• Oldies
FOLK M
• Folkemusik
DOCUMENT
• Dokumentar
Om PTY-SØGNING
1
Modtag FM-radioudsendelsen.
Læs om metoder til radiomodtagelse på side 16.
FM og radiofrekvensen vises på displayet.
2
Tryk på knappen RDS PTY.
PTY-TILSTANDEN (NEWS, AFFAIRS, etc.) vises på displayet.
eller
Tryk på knappen TUNING
for at vælge den
ønskede PTY-TILSTAND.
Hvis stationen ikke udsender PTY-informationer, lyser 'NO PTY'
op på displayet.
Når PTY-TILSTANDEN er valgt (PTY-TILSTANDEN vises på
displayet), skal du trykke på TASTEN PTY en gang mere for at gå i
TILSTANDEN PTY-SØGNING og autosøge stationen sekventielt.
Hvis den PTY-TILSTAND, der modtages ved autosøgningen,
svarer til den valgte PTY-TILSTAND, stopper autosøgningen, og
PTY-SØGNINGEN afsluttes.
Hvis den PTY-TILSTAND, der svarer til den PTY-TILSTAND, der
er valgt til autosøgningen, ikke modtages, vendes der tilbage til den
første frekvens ved starten PTY-SØGNINGEN, og
PTY-SØGNINGEN annulleres.
2
2
2
15
Søgning efter og lagring af radiostationer
DAN
Du kan gemme op til:
15 FM-stationer
1
2
3
Tænd for systemet ved at trykke på POWER.
Vælg TUNER-funktionen ved at trykke på TUNER på fjernbetjeningen.
Sådan søges
efter en station...
Forudindstillet
Automatisk
Manually
4
FUNC.
1
4,7
4,7
3
Tryk på knappen TUNING MODE
Én eller flere gange, indtil PRESET vises.
Én eller flere gange, indtil AUTO vises.
Én eller flere gange, indtil MANUAL vises.
Vælg stationen, der skal gemmes, ved at:
Trykke på TUNING
eller
på fjernbetjeningen.
5
For at rulle hurtigere gennem frekvenserne ved manuel søgning
skal du holde knapperne
eller
nede.
Den automatiske søgeprocedure stopper måske ved en frekvens,
der ikke overfører en radiostation. Hvis dette sket, skal du anvende
den manuelle søgetilstand.
5
Juster lydstyrken ved at:
Trykke på knappen VOLUME på hovedenheden.
eller
Trykke på knapperne VOLUME + eller – på fjernbetjeningen.
6
7
Vælg FM-stereo eller -mono ved at trykke på MO/ST.
Hvis du ikke vil gemme den fundne radiostation, skal du gå tilbage til
trin 3 og søge efter en anden station.
Ellers:
2
a Tryk på PROGRAM/SET.
eller
på hovedenheden, eller tryk på TUNING b Tryk på
eller
på fjernbetjeningen for at tildele et programnummer.
c Tryk på PROGRAM/SET for at gemme radiostationen.
8
For at gemme andre ønskede radiofrekvenser skal du gentage
trinnene 3 til 7.
6
3
I tilstanden Tuner
I manuel tuningtilstand kan du anvende knappen
eller
på hovedenheden til manuelt at søge efter en radiostation.
Under tunerens autosøgning kan du trykke på knappen på
hovedenheden eller på knappen TUNING MODE på
fjernbetjeningen for at stoppe autosøgningen.
I forudindstillet tuningtilstand kan du anvende knappen
eller
på hovedenheden til at søge efter en gemt radiostation.
16
4,7
5
4,7
5
Valg af en lagret station
Du kan lytte til en lagret radiostation således:
1
2
3
4
Tænd for systemet ved at trykke på POWER.
Vælg TUNER-funktionen ved at trykke på TUNER på fjernbetjeningen.
eller
Tryk på knappen FUNC. på hovedenheden for at vælge TUNER-funktionen.
Forbedring af radiomodtagelsen
Du kan forbedre radiomodtagekvaliteten ved at:
Dreje FM-antennen
Afprøve forskellige placeringer af FM-antennerne, inden de fastgøres
permanent.
Hvis modtagelsen fra en bestemt FM-radiostation er ringe, kan du
trykke på MO/ST for at skifte fra stereo- til monotilstand. Lydkvaliteten
bliver forbedret.
Tryk på knappen TUNING MODE på fjernbetjeningen eller på
hovedenheden, indtil “PRESET” vises.
eller
for at vælge den ønskede station.
Tryk på knappen
eller
Vælg den ønskede station ved at trykke på knappen
eller
på fjernbetjeningen.
TUNING
Resultat: Den ønskede station modtages nu.
FUNC.
1
3
4
4
2
3
4
4
17
DAN
Funktionen CD-RIPNING
DAN
Du kan rippe en cd som MP3-filer på USB’en
Med denne funktion kan du rippe fra starten af disken eller spor efter
dit ønske.
1
2
3
4
Tænd for systemet ved at trykke på POWER.
Tilslut USB-enheden.
Ilæg en cd (Digital Audio).
ryk på knappen ÅBN/LUK for at åbne cd-lågen.
T
Ilæg en cd, tryk på knappen ÅBN/LUK for at lukke lågen.
Brug knapperne til cd-valg (
ønskede sang.
eller
) for at vælge den
Tryk på knappen CD RIPPING på fjernbetjeningen for at starte ripningen.
FUNC.
1
3
Hvis systemet er i afspilningsstatus skal du trykke på denne knap.
“TRACK RIPPING” vises, og CD-RIPNINGEN starter.
Hvis systemet er i afspilningsstatus skal du trykke på og holde
denne knap. “FULL CD RIPPING” vises, og CD-RIPNINGEN starter.
Under cd-ripning må du ikke frakoble USB-enheden.
5
For at stoppe ripningen skal du trykke på knappen STOP(
hvorefter MP3-filen automatisk oprettes og gemmes.
),
Efter cd-ripning oprettes en mappe med navnet “RIPPING” på din
enhed, og filnavnet er det samme som på disken.
4
Bemærk
◆◆ Frakobl ikke USB-enhed og strømkabel under cd-ripning. Dette kan
ødelægge filen. Hvis du vil stoppe en igangværende cd-ripning, skal du
først trykke på knappen Stop, og når cd'en er stoppet, kan du fjerne
USB-enheden.
◆◆ Hvis du frakoblede USB-enheden under cd-ripning, slukkes for hovedenheden, og du kan ikke slette den rippede fil. Sker dette, skal du
tilslutte USB-enheden til pc’en og sikkerhedskopiere USB-dataene og
derefter formatere USB-enheden.
◆◆ Når USB-hukommelsen ikke er tilstrækkelig, vises “RIPPING ERROR”.
◆◆ CD-ripningsfunktionen fungerer ikke med en ekstern harddisk med
NTFS-formatering, men det fungerer med FAT-formatering. Funktionen
Cd-ripning i dette produkt understøtter ikke alle USB-enheder.
◆◆ Når du anvender cd-søgefunktionen med høj hastighed, eller er i
tilstanden Pause eller Stop, fungerer cd-ripningen ikke.
◆◆ Under cd-ripning må du ikke støde enheden. Hvis den stødes under
CD-ripning, afbrydes cd-ripningen muligvis.
◆◆ Med visse USB-enheder tager cd-ripningen nogle gange lang tid.
◆◆ I program-tilstanden kan du ikke anvende funktionen CD-RIPNING.
18
5
3
3
Funktionen Timer
DAN
Med timeren kan du tænde og slukke for systemet på
bestemte tidspunkter.
Hvis du ikke længere ønsker, at systemet skal tændes eller slukkes
automatisk, skal du annullere timeren.
3
4
5
6
7
Tænd for systemet ved at trykke på POWER.
4,5,6,7
4,5,6,7
Tryk på TIMER/CLOCK (TIMER/UR) tre gange for at få vist
TIMER.
Tryk på PROGRAM/SET.
Resultat: ON TIME vises i et par sekunder efterfulgt af et tændtidspunkt, der allerede er indstillet. Du kan indstille tændtidspunktet.
2
Indstil timerens tænd-tidspunkt.
eller
.
a Tryk på knapperne TUNING
b Tryk på PROGRAM/SET.
Resultat: Minutterne blinker.
c Tryk på knapperne TUNING
eller
.
d Tryk på PROGRAM/SET.
Resultat: OFF TIME vises i et par sekunder efterfulgt af et sluktidspunkt, der allerede er indstillet. Du kan nu indstille sluktidspunktet.
3,4,5,6,7,8
Indstil timerens sluk-tidspunkt.
eller
.
a Tryk på knapperne TUNING
b Tryk på PROGRAM/SET.
Resultat: Minutterne blinker.
c Tryk på knapperne TUNING
eller
.
d T
ryk på PROGRAM/SET.
Resultat: VOL XX vises, hvor XX svarer til den lydstyrke, der allerede
er indstillet.
4,5,6,7
4,5,6,7
Tryk på TUNING
eller
for at justere lydstyrken, og tryk på
PROGRAM/SET.
Resultat: Den valgte kilde vises.
eller
for at vælge den kilder, der
Tryk på knapperne TUNING
skal afspilles, når der tændes for systemet.
Hvis du vælger...
TUNER (radio)
8
1
REC
1
2
FUNC.
NR
Inden indstilling af timeren, skal du kontrollere, at klokkeslættet er
korrekt.
Du har nogle få sekunder i hvert trin til at indstille de ønskede
muligheder. Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.
Annullering af timeren
Skal du også...
a Tryk på PROGRAM/SET.
b Vælge en forudindstillet station
ved at trykke på knapperne TUNING
eller
.
CD (compact disc)
Ilægge en disk.
USB
Tilslutte USB
Tryk på PROGRAM/SET for at bekræfte timeren.
Når du har indstillet timeren, starter den automatisk som vist
med TIMER-indikeringen på displayet. Hvis du ikke længere vil
anvende timeren, skal du annullere den.
REC
REC
For at...
NR
Tryk på TIMER/ON/OFF...
Annullere timeren
Én gang
Resultat:
NR ikke længere.
vises
Genstart timeren To gange.
Resultat:
vises igen.
Hvis tænd- og slukketidspunkterne er de samme, vises ordet
ERROR.
eller
Du kan anvende knapperne
på hovedenheden i
stedet for knappen TUNING
eller
til justering i trin
4, 5, 6, 7.
19
Funktionen Mute
Funktionen Diskantniveau
DAN
Du kan midlertidigt afbryde lyden på dit system.
Eksempel: Du vil besvare et telefonopkald.
1
2
Diskantkontrolfunktionen presser høje toner og giver dunkende
lydeffekter.
1
Tryk på knappen TREB/BASS, indtil TREB 00 vises. Tryk på
knappen TUNING
eller
for at vælge fra TREB -04 til TREB 04.
2
Du kan vælge niveauet for de høje toner, som du ønsker.
Tryk på Mute.
For at tænde for lyden igen skal du trykke på knappen MUTE igen
eller trykke på knappen VOLUME.
Funktionen Basniveau
Valg af tilstanden EQ
Basfunktionen presser lave toner og giver dunkende
lydeffekter.
Dit mikrokompakte system er udstyret med en forudindstillet
equalizer, hvormed du kan vælge den mest relevante balance
mellem diskant- og basfrekvenser i forhold til den musiktype,
du lytter til.
1 Tryk på EQ-knappen indtil den
1
2
Tryk på knappen TREB/BASS, indtil BASS 00 vises. Tryk på
eller
for at vælge fra BASS -04 til BASS 04.
knappen TUNING
Du kan vælge niveauet for de lave toner, som du ønsker.
ønskede valgmulighed er valgt.
For at opnå...
Normal balance (lineær)
Balance passende til popmusik
Balance passende til rockmusik
Balance passende til klassisk
Balance passende til jazz
Balance passende til S.Bass
Skal du vælge...
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
JAZZ
S.BASS
Funktionen Power Sound
Dit kompakte system er udstyret med funktionen Power
Sound.
Funktionen Power Sound forstærker bassen og forbedrer
høje toner og bassen dobbelt så meget, så du kan glæde
dig over kraftig, virkelig lyd.
1
2
•• Ved cd-ripning fungerer funktionen EQ ikke, og equalizeren skifter
automatisk til tilstanden “PASS”.
•• Ved CD-ripning fungerer funktionen P.SOUND, P.BASS ikke, og
equalizeren skifter automatisk P.SOUND, P.BASS til tilstanden
“OFF”.
20
Tryk på knappen P.SOUND.
Resultat:“P.SOUND” vises.
For at annullere denne funktion skal du trykke på P.SOUND igen.
“OFF” vises nogle få sekunder.
Funktionen Power Bass
Dit mikrokompakte system har en basforstærkningsfunktion med navnet SBS (Super Bass Sound). Denne funktion
gør lyden mere kraftig og virkelig.
1
2
Tryk på P.BASS.
Resultat: “P. BASS” vises.
For at annullere denne funktion skal du trykke på P.BASS igen.
“OFF” vises nogle få sekunder.
Tilslutning af hovedtelefoner
Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til dit mikrokompakte
system, så du kan lytte til musik eller radioprogrammer uden
at forstyrre andre personer i værelset. Hovedtelefonerne skal
være udstyret med et stik med en diameter på 3,5 mm eller en
passende adapter.
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket på hovedenheden.
Resultat: Der kommer ikke længere lyd ud af højttalerne.
Længerevarende brug af hovedtelefoner med høj lydstyrke kan skade
din hørelse.
Indstilling af systemet til
automatisk afbrydelse
Når du lytter til musik, kan du indstille systemet til at
afbryde automatisk.
Eksempel: Du vil falde i søvn til musik.
1
2
Tryk på SLEEP.
Resultat: Afspilning starter, og følgende indikatorer vises:
90 MIN
Tryk på SLEEP en eller flere gange for at bestemme, hvor længe
systemet skal spille, inden det afbrydes:
3
Du kan når som helst:
Kontrollere den resterende tid ved at trykke på SLEEP
Ændre den resterende tid ved at gentage trin 1 og 2
For at annullere funktionen SLEEP skal du trykke en eller flere gange
på SLEEP, indtil SLEEPOFF vises.
21
DAN
Rengøring af dit mikrokompakte
system
Sikkerhedsanvisninger
DAN
Følgende figurer viser de forholdsregler du skal iagttage, når
du bruger eller flytter dit mikrokompakte anlæg.
For at få de bedst mulige resultater af dit mikrokompakte system skal du rengøre følgende elementer regelmæssigt:
Kabinettets ydre
CD-afspilleren
Kassetteafspilleren (hoveder, ruller og kapstanaksel)
obl altid systemet fra stikkontakten:
K
Inden rengøring
Hvis du ikke skal anvende det i længere tid
Kabinettets ydre
Rengør kabinettets ydre regelmæssigt med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibemidler, væsker eller rengøringsmiddel på
spraydåse. Lad aldrig væsker komme ind i systemet.
Omgivende forhold under drift:
Omgivende temperatur 5°C-35°C
Fugtighed
10-75%
Udsæt ikke enheden for direkte sollys
eller andre varmekilder.
Dette kan medføre, at enheden
overophedes og ikke fungerer korrekt.
CD-afspiller
1
2
Anbring ikke potteplanter eller vaser
på toppen af enheden. Fugt, der
kommer ind i enheden, kan
medføre farlige elektriske stød og
kan beskadige udstyret. Hvis det
sker, skal du med det samme koble
hovedenheden fra stikkontakten.
Fjern stikket fra stikkontakten i
tordenvejr. Strømspidser pga. lyn
kan beskadige enheden.
Inden du afspiller en cd, skal du rengøre den med et særligt
cd-rengøringsmiddel. Brug ikke samme rengøringsmiddel, som du
bruger til LP-plader af vinyl.
Aftør forsigtigt disken fra centrum og udefter.
Rengør regelmæssigt afspilleren med en særlig rensedisk (kan fås
hos din lokale forhandler).
Hvis du ikke skal anvende fjernbetjeningen i længere tid, skal du
fjerne batterierne for at forhindre korrosion.
Selvom dit system er meget robust, bør det ikke anvendes i
omgivelser med meget støv eller udsættes for stød eller
ekstrem varme (tæt ved varmekilder eller i direkte sollys mv.).
Hvis enheden udsender en ubehagelig lugt under brugen, skal du
koble den fra stikkontakten og kontakte eftersalgsservice.
Forholdsregler ved brug af CD’er
VOLUME
UP
DOWN
Fjern batterierne fra
fjernbetjeningen, hvis den ikke skal
anvendes i længere tid.
Lækkende batterier kan medføre
alvorlig skade på fjernbetjeningen.
Når du bruger hovedtelefoner, skal
du passe på ikke at lytte ved for høj
lydstyrke. Længerevarende brug af
hovedtelefoner med høj lydstyrke
kan medføre høreskader.
Anbring ikke tunge genstande på
strømkablet. Skade på strømkablet
kan medføre skade på udstyret
(brand) og kan medføre elektriske
stød.
Fjern ikke paneler fra udstyret.
Inde i enheden er der levende
komponenter, der kan medføre
elektriske stød.
22
Håndter dine cd’er forsigtigt. Hold dem altid i kanterne for at undgå at
afsætte fingeraftryk på den skinnende overflade.
Når du er færdig med at afspille en cd, skal du altid lægge den tilbage i
dens omslag.
Fastgør ikke etiketter eller tape til disken, og skriv ikke på etiketten.
Rengør dem med en klud, der er specielt velegnet til det.
Opbevar dine cd’er et rent sted, uden for direkte sollys, hvor de ikke
udsættes for høje temperaturer.
Brug altid cd’er med mærket
.
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Inden du kontakter service efter salget
DAN
Det tager altid lidt tid at blive fortrolig med et nyt apparat.
Hvis du har nogen af de problemer, der er nævnt herunder, så prøv den angivne løsning. De kan spare dig for tid
og besværet med et unødvendigt serviceopkald.
Hvis ovenstående retningslinjer ikke afhjælper problemet, så noter følgende:
Model- og serienummeret. Findes normalt på systemets bagside
Dine garantidetaljer
En tydelig beskrivelse af problemet
Kontakt herefter din lokale forhandler eller SAMSUNG eftersalgsservice.
Problem
Systemet fungerer ikke
G
E Der er ingen lyd
N
E
R
E
L
T Timeren fungerer ikke
Hvis dette ikke fungerer,
heller ikke selvom du har
fulgt rådene herover.
CD-afspilleren begynder ikke
CD at afspille
/
MP3
I
CD
R Modtagelsen er ringe, eller
A der modtages slet ingen
D radiostationer
I
O
Kontroller/forklaring
• Strømkablet er ikke sat rigtigt i stikkontakten, eller der er ikke tændt for
stikkontakten.
• Batterierne i fjernbetjeningen skal udskiftes, eller batterierne vender forkert.
• Du har ikke trykket på knappen POWER.
• Lydstyrken er skruet helt ned.
• Du har ikke valgt den korrekte funktion (TUNER, CD, USB, AUX).
• Du har tilsluttet et sæt hovedtelefoner.
• Højttalerkablerne er blevet frakoblet.
• Du har trykket på knappen MUTE.
• Timeren er blevet stoppet ved at trykke på TIMER ON/OFF.
• Tryk på knappen STOP i 5 sekunder ‘OFF’ (standby), hvorefter enheden vender tilbage til dens originale tilstand (RESET)
• Funktionen CD er ikke valgt.
• Disken er ilagt omvendt, eller den er snavset eller ridset.
• Lasersensoren er snavset eller støvet.
• Systemet er ikke installeret på en flad, vandret overflade.
• Der er dannet kondens inde i afspilleren. Lad systemet stå i et varmt, godt ventileret
rum i mindst en time.
• Funktionen TUNER er ikke valgt.
• Radiofrekvensen er ikke valgt korrekt.
• Antennen er frakoblet, eller vender forkert. Drej den, indtil du finder den bedste
retning.
• Du er i en bygning, der blokerer for radiobølgerne. Du skal anvende en udendørs
antenne
23
Tekniske specifikationer
DAN
SAMSUNG stræber hele tiden efter at forbedre sine produkter. Såvel designspecifikationerne og disse
brugerinstruktioner kan ændres uden varsel.
radio
FM
Signal/støjforhold
Anvendelig følsomhed
Total samlet forvrængning
62 dB
10 dB
0,4 %
CD-AFSPILLER
Kapacitet
Frekvensområde
Signal/støjforhold
Forvrængning
Kanalseparation
Diskstørrelser
1 disk
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
90 dB (ved 1 KHz) med filter
0,1 % (ved 1 KHz)
75 dB
Diameter: 120 eller 80 mm. Tykkelse: 1,2 mm
FORSTÆRKER
Udgangseffekt
Fronthøjttaler (8 Ω)
Kanalseparation
Signal/støjforhold
35 W/kanal x2 RMS, IEC (total harmonisk forvrængning: 10 %)
60 dB
70 dB
GENERELT
Strømforbrug
Dimensioner
Vægt
24
35W
230 (B) x 154 (H) x 251 (D) mm
2.2 kg
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til Samsung-produkter, kontakt venligst SAMSUNG’s
kundeservicecenter.
Region
North America
Latin
America
Europe
CIS
Asia Pacific
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
BELARUS
MOLDOVA
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG (800-726786)
8-SAMSUNG (7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG (7267864)
0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3SAMSUNG (726-7864),
1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG (726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle
East &
Africa
Customer Care Center
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
DAN
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/�
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
25
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette
produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder,at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66.Hvis batterierne ikke
bortskaffes korrekt,kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug.skal batterier holdes adskilt fra andre
typer affald og genanvendes via dit lokale,gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret
affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte
forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor
og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
AH68-02270E(REV 2.0)
Download PDF

advertising