Samsung SP-P400B Owner's manual

Samsung SP-P400B Owner's manual
Les disse sikkerhetsreglene nøye og følg dem når produktet brukes for å unngå personskade eller skade på
eiendom.
Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå fare for personskade
eller livsfare.
Instruksjoner merket med dette symbolet må følges, ellers kan det oppstå personskade eller skade
på produktet eller annen eiendom.
| Strømforsyning | Installasjon | Rengjøring og bruk |
[Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).]
Pass på at pluggen settes skikkelig i, ellers kan det oppstå brannfare.
z Hvis det oppstår dårlig kontakt kan det føre til brann.
Ikke bruk løse strømuttak eller skadde strømkabler.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Støpselet må ikke under noen omstendigheter berøres med våte
hender.
z Det kan medføre fare for elektrisk støt.
Ikke plugg flere apparater til samme strømuttak.
z Ellers kan det oppstå brannfare.
Ikke sett tunge gjenstander på strømledningen. Unngå å bøye,
trekke i eller vri strømledningen.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Før du flytter produktet må du kontrollere at strømmen er slått av og
strømledningen er trukket ut av stikkontakten. Kontroller i tillegg at
alle ledninger til andre enheter er koblet fra før du flytter produktet.
z Hvis produktet flyttes uten at strømkabelen er koblet fra kan det føre til
skade på strømledningen, noe som kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Når du skal koble apparatet fra hovednettet, må kontakten være tatt
ut av stikkontakten, og derfor skal strømkontakten være lett
tilgjengelig.
z Fare for elektrisk støt eller brann.
Trekk alltid ut ledningen ved å holde i støpselet, ikke i kabelen.
z Ellers kan det oppstå brannfare.
Trekk ut strømledningen før du rengjør produktet.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
| Strømforsyning | Installasjon | Rengjøring og bruk |
FOR Å HINDRE SPREDNINGEN AV BRANN MÅ DU HOLDE STEARINLYS
ELLER ANDRE FORMER FOR ÅPEN FLAMME BORTE FRA PRODUKTET
TIL ENHVER TID.
z Ellers kan det oppstå brannfare.
Hvis produktet plasseres i et skap eller på en hylle må fronten på
produktet ikke stikke ut av skapet eller hyllen.
z Hvis produktet faller ned kan det føre til skade på produktet eller
personskade.
Hold strømadapteren unna varmekilder.
z Isolasjonen på strømkabelen kan smelte slik at det oppstår fare for elektrisk
støt eller brann.
Produktet må ikke plasseres på steder der det er utsatt for olje,
røyk, fuktighet eller vann (regnvann), eller i et kjøretøy.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Produktet må ikke plasseres på steder uten ventilasjon, for
eksempel i en bokhylle eller et skap.
z Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.
Produktet må ikke plasseres slik at det står ustabilt, for eksempel på
et stativ som er mindre enn produktet.
z Kontroller at produktet oppbevares utenfor barns rekkevidde.
Produktet kan falle og forårsake personskade.
I lyn- og tordenvær må systemet slås av øyeblikkelig, og
strømledningen må trekkes ut av stikkontakten.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Unngå at ventilasjonsåpningene på produktet blir dekket til av for
eksempel en duk eller en gardin.
z Dette kan forårsake brann eller skade på produktet.
Plasser produktet forsiktig på bakken.
z Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.
Ikke slipp produktet når du flytter det.
z Det kan oppstå skade på produktet eller personskade.
Produktet må oppbevares utenfor rekkevidde for barn.
z Kontroller at produktet oppbevares utenfor barns rekkevidde.
Produktet kan falle og forårsake personskade.
| Strømforsyning | Installasjon | Rengjøring og bruk |
Ikke sett inn metallgjenstander, som spisepinner, ståltråd, bor eller
brennbare gjenstander som fyrstikker eller papir i produktet gjennom
ventilasjonsåpningene og PC/Video- og strømterminalene.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann. Hvis vann eller andre
materialer kommer inn i produktet slår du det av, kobler fra strømledningen og
kontakter deretter et servicesenter.
Ikke demonter, eller forsøk å reparere eller modifisere produktet.
z Hvis produktet trenger reparasjon må du kontakte et servicesenter.
Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller skade på produktet.
Hold produktet borte fra brennbar spray eller andre brennbare substanser.
z Ellers kan det oppstå brann- eller eksplosjonsfare.
Ikke plasser beholdere med vann, vaser, glass, kjemikalier, små
metallgjenstander eller tunge gjenstander på produktet.
z Hvis en gjenstand eller en væske kommer inn i produktet kan det forårsake elektrisk
støt, brann eller personskade.
Ikke la barn plassere gjenstander som leker eller mat på produktet.
z Hvis et barn prøver å få tak i disse gjenstandene kan produktet falle ned og barnet
kan bli skadet.
Se aldri direkte inn i lyset fra lampen foran på produktet, og rett aldri
projektorlyset mot øynene.
z Dette er farlig, spesielt for barn.
Når du fjerner batterier fra fjernkontrollen, passer du på at barn ikke putter
dem i munnen. Hold batterier utenfor barns rekkevidde.
z Ved svelging kontaktes lege umiddelbart.
Hvis produktet lukter svidd eller avgir røyk eller uvanlig støy slår du det av
øyeblikkelig, trekker strømledningen ut av stikkontakten og kontakter
deretter et servicesenter.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Hvis pinnene eller pluggen på støpselet utsettes for støv, vann eller andre
materialer må den rengjøres.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Rengjør produktet lett med en tørr, myk klut eller et håndkle etter at du har
trukket strømledningen ut av stikkontakten.
z Produktet må ikke rengjøres med kjemikalier som voks, benzen, alkohol, løsemidler,
myggmidler, duftoljer, smøremidler, rengjøringsmidler osv.
Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid kobler du fra strømledningen.
z Det kan oppstå fare for elektrisk støt eller brann.
Kontakt et autorisert servicesenter før du monterer skjermen på steder med
mye støv, høye eller lave temperaturer, høyt fuktnivå, eller kjemiske stoffer,
og på steder der skjermen skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en
flyplass, jernbanestasjon eller lignende.
z Hvis dette ikke gjøres kan det føre til alvorlig skade på skjermen.
Hvis produktet slippes ned eller kabinettet blir ødelagt, slår du det av og
trekker ut strømledningen. Ellers kan det oppstå fare for elektrisk støt eller
brann.
z I slike tilfeller må du kontakte et servicesenter.
Pass på å plassere fjernkontrollen på et bord eller skrivebord.
z Hvis du tråkker på fjernkontrollen, kan du falle og skade deg selv eller produktet.
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) - Kun Europa
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre
mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst
atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig
trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt - Kun Europa
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate
systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette
produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.
Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder
kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke
avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber
vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din
lokale, gratis mottaksstasjon.
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
Den nye mobile projektoren
- Liten størrelse.
- Lav vekt.
Neste generasjon lyskilde for bakgrunnsbelysning, LED-lampe
- Effektiv strømsparing med lav spenning.
- Lang levetid garanteres.
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
Forside/øvre side
1. Indikatorer
6. Flytt/Velg/Volum-knapp
/
: Bruk denne knappen til å flytte
- TEMP (rød lampe)
eller velge et element i en meny.
- STAND BY (blå lampe)
※
: Bruk denne knappen til å justere
Se Lampeinnstillinger.
volumet.
2. Linsedeksel
7. MENU-knapp
3-1. Justerbare fotstøtter
Brukes til å vise Menu-skjermen.
Du kan justere skjermposisjonen ved å flytte de
justerbare fotstøttene opp og ned.
8. SOURCE-knapp
Bruk denne knappen til å velge eksternt
3-2. Hullene til å holde stativet
enhetssignal.
4. Linse
9. POWER(
)-knapp
Brukes til å slå projektoren på eller av.
5. Fokusring
Brukes til fokusjustering.
Knappene øverst på projektoren er berøringsknapper.
Du bruker disse knappene ved å berøre dem forsiktig med fingrene.
Når du bruker et stativ, må du sørge for å bruke et som har en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Hvis
skruelengden er lenger enn 5,5 mm, vil du ikke kunne feste projektoren skikkelig til stativet, noe som kan føre
til skader på projektoren eller stativet.
Innholdet i pakken
Hurtiginstallasjonsveiledning
Strømkabel
Adapter
Garanti
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Fjernkontroll
/ 1 batterier(Ikke tilgjengelig alle steder)
D-Sub-kabel
CD med brukerhåndbok
Rengjøringsklut
Lampeinnstillinger
:Lampen er på
STAND BY
:Lampen blinker
:Lampen er av
TEMP
Informasjon
Denne statusen oppstår når strømmen går som normalt til projektoren etter at POWER-knappen på
projektoren eller fjernkontrollen har blitt trykket.
-
Denne modusen vises når projektoren gjør seg klar til en operasjon etter at du har trykket på
-
POWER-knappen trykkes for å slå av projektoren, og kjølesystemet er i drift for å kjøle ned innsiden
POWER-knappen på projektoren eller på fjernkontrollen.
av projektoren. (Tar rundt 1 minutt og 30 sekunder)
Projektoren har normal drift.
Se tiltak 1 nedenfor hvis kjøleviften i projektoren ikke har normal driftsmodus.
Strømmen slås av automatisk når temperaturen i projektoren overstiger kontrollgrensen. Se tiltak 2.
Denne statusen oppstår når funksjonen automatisk fargekompensasjon har en feil. Se tiltak 3
Fjerne indikatorproblemer
Klassifisering
Tiltak 1
Status
Når kjøleviftesystemet ikke
er i normal driftsmodus.
Når temperaturen på
Tiltak 2
innsiden av projektoren blir
for høy.
Når sensorsystemet inni
Tiltak 3
projektoren ikke fungerer
som normalt.
Tiltak
Hvis symptomet vedvarer selv når du har trukket ut og satt inn igjen
strømkabelen og slått på projektoren, kan du kontakte produktleverandøren
eller servicesenteret.
Juster installasjonsstatusen til projektoren ved å se forholdsreglene for
installasjon ovenfor. Avkjør projektoren, og start den på nytt. Hvis det
samme problemet skjer flere ganger, kan du kontakte produktleverandøren
eller servicesenteret.
Avkjøl projektoren, og start den på nytt. Hvis det samme problemet skjer
igjen, kan du kontakte produktleverandøren eller servicesenteret.
Denne projektoren bruker et kjøleviftesystem for å hindre at enheten overopphetes. Driften av kjøleviften kan
forårsake støy, men dette påvirker ikke produktytelsen. Enheten byttes ikke og det gis ingen refundering i
forbindelse med eventuell støy.
Bakside
1. VIDEO IN-inngangsport
5. Kensington-lås
2. VIDEO/PC AUDIO IN-inngangsport
6. PC IN-inngangsport
3. Signalmottaker for fjernkontroll
7. SERVICE-inngangsport
4. POWER-inngangsport
8. Kontakt for hodetelefoner
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
1.
POWER -knapp (
2.
SOURCE -knapp
3.
MENU -knapp(
4.
Flytt (
5.
VERTICAL KEYSTONE-knapp (
6.
INSTALL-knapp
7.
STANDARD-knapp
8.
P.SIZE-knapp
9.
QUICK-knapp
)
)
)/ (
10. MUTE-knapp (
)-knapp
)
11. RETURN-knapp (
)
12. EXIT-knapp
13. VOL-knapp (
14. STILL-knapp
)
)
15. MONITOR-knapp
16. P.MODE-knapp
17. MOVIE-knapp
1. POWER (
)
Bruk denne knappen for å slå produktet på og av.
2. SOURCE
Brukes til å kontrollere eller velge tilkoblingsstatusen for eksterne enheter.
3. MENU (
)
Brukes til å vise Menu-skjermen.
4. Flytt (
)/ (
)
Brukes til å flytte eller velge hvert menyelement.
5. VERTICAL KEYSTONE (
)
Bruk denne når skjermen vises i en trapesformet fasong.
6. INSTALL
Brukes til å vende eller snu det projiserte bildet.
7. STANDARD
Brukes til å sette projektoren i riktig modus når omgivelsene er litt lyse.
8. P.SIZE
Brukes til å justere størrelsen på bildeskjermen.
9. QUICK
Bruk denne for hurtig å velge den siste menyen du brukte.
10. MUTE (
)
Trykk for å dempe lyden midlertidig. Vises nederst til venstre på skjermen.
Trykk på MUTE-knappen på nytt eller VOL(
) -knappen når lyden dempes for å høre lyden igjen.
11. RETURN (
)
Går tilbake til forrige meny.
12. EXIT
Brukes til å få Menu-skjermen til å forsvinne.
13. VOL (
)
Justerer også lydvolumet.
14. STILL
Brukes til å se stillbilder.
15. MONITOR
Brukes til å sette projektoren i optimal modus når den brukes som en skjerm.
16. P.MODE
Brukes til å velge bildemodus.
17. MOVIE
Bruk dette når omgivelsene er mørke.
| Produktfunksjoner | Produktvisninger | Fjernkontroll | Produktspesifikasjoner |
Design og spesifikasjoner for produktet kan endres uten forvarsel for å få bedre ytelse.
Spesifikasjoner
Modell
SP-P400
Størrelse
13,97 mm/0,55 tommer
Oppløsning
800 x 600 (SVGA)
Panel
Lyskilde
LED
Strømforbruk
53 W
Spenning
DC 14V 4A
Strøm
Dimensjoner
147,5 x 64,5 x 145,5 mm
Vekt
900 g
Lysstyrke
150 ANSI
Kontrast
1000:1
Hovedfunksjoner Skjermstørrelse (diagonal)
20" til 80"
Rekkevidde for fremvisning
0,68 - 2,83 m
Posisjon
Vertikal
1) Kontakttype: 15 pinners D-Sub
PC
2) Frekvens (Se støttede skjermmodier.)
Inngangssignal
Støttede kringkastingssignaler: NTSC, PAL, SECAM (PAL-
VIDEO
60- og PAL-Nc-signaler støttes ikke.)
Taleutgang
1W + 1W
Bruk
Brukermiljø
Temperatur
og fuktighet
Oppbevaring
Støy
Temperatur 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F),
Luftfuktighet (10 % ~ 80 %)
Temperatur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
Luftfuktighet (5 % ~ 95 %)
30dB
Dette utstyret i klasse B er utformet for bruk hjemme og på kontoret. Utstyret er registrert for elektromagnetisk
forstyrrelse for boligbruk. Det kan brukes i alle områder. Klasse A er for kontorbruk. Class A is for business
while class B emits less electromagnetic waves than class A.
DMD-panelet som brukes i DLP-projektorer, består av flere hundre tusen mikrospeil. På samme måte som
med andre visuelle visningselementer, kan det hende at DMD-panelet inneholder noen få dårlige piksler.
Samsung og produsenten av DMD-panelet har strenge prosedyrer for å identifisere og begrense dårlige
piksler, og produkter vil ikke overskride det maksimale antallet dårlige piksler som er angitt av våre standarder.
Det kan forekomme at det finnes piksler som ikke kan vises, men det påvirker imidlertid ikke bildekvaliteten
eller produktets levetid.
Støttet visningsmodus
Polaritet
Horisontal frekvens
Vertikal frekvens
Klokkefrekvens
(kHz)
(Hz)
(MHz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
Oppløsning
( Horisontal
/ Vertikal )
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 350
37,861
85,080
31,500
+/-
VESA, 640 x 400
37,861
85,080
31,500
+/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
VESA, 720 x 400
37,927
85,039
35,500
-/+
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
Støttemodus for størrelse
Kilde
Input
VIDEO
PC
Bildestørrelse
Modus
Normal
Zoom 1
Zoom 2
16:9
576i
O
O
O
O
480i
O
O
O
O
16:9 Modus
O
x
x
O
4:3 Modus
O
x
x
O
Modus
Normal
Zoom 1
Zoom 2
16:9
576i
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
16:9 Modus
O
x
x
O
4:3 Modus
O
x
x
O
Støttemodus for posisjonsbevegelse
Kilde
Input
VIDEO
PC
Bildeposisjon (H/V)
| Grunnleggende innstillinger | Koble til strømmen | Koble til videoutstyr |
Installere projektoren
Installer projektoren slik at strålen fra projektoren er vinkelrett på skjermen.
Plasser projektoren slik at linsen er midt på skjermen.
Hvis skjermen ikke er installert vertikalt, kan det hende av bildet på skjermen ikke er et rektangel.
Ikke installer skjermen i lyssterke omgivelser. Hvis skjermen er for lys, vil ikke bildet på skjermen vises klart.
Når du installerer skjermen i lyse omgivelser, må du bruke gardiner.
Du kan installere projektoren på følgende steder: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Vise innstillingene for installasjonsposisjon)
Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren bak skjermen
Installer en halvgjennomsiktig skjerm.
Velg Menu > Setup > Install > Rear-Floor
Hvis du vil vise bildet når du installerer projektoren foran skjermen
Installer projektoren på siden der du ser på skjermen.
Velg Menu > Setup > Install > Front-Floor
Justering av zoom og fokus
Fokusring
Fokuser bildet på skjermen ved hjelp av fokusringen.
Hvis produktet er montert på et sted som ligger utenfor den angitte
fremvisningsavstanden (se Skjermstørrelse og fremvisningsavstand), kan
ikke fokuset justeres på riktig måte.
Oppretting med justerbare fotstøtter
Projektoren vil stå stødig hvis du justerer de justerbare fotstøttene på projektoren.
Du kan justere nivået på projektoren opptil 3 grader.
Avhengig av plasseringen til projektoren, kan det vises en Keystoneforvrengning av bildet.
Skjermstørrelse og fremvisningsavstand
Installer projektoren på en flat, jevn overflate, og juster projektoren ved hjelp av de justerbare fotstøttene for å få optimal
bildekvalitet. Hvis bildene ikke er tydelige, kan du justere dem ved hjelp av fokusringen eller flytte projektoren forover eller
bakover.
1. Skjermens høyde og diagonale lengde i henhold til projeksjonsavstanden
Skjermposisjon
A
B
C
D
E
F
G
Rekkevidde for fremvisning
68 cm
104 cm
140 cm
176 cm
212 cm
248 cm
283 cm
Skjermhøyde
30 cm
46 cm
61 cm
76 cm
91 cm
106 cm
122 cm
Skjermens diagonale lengde
50,8 cm
76,2 cm
101,6 cm
127cm
152,4 cm
177,8 cm
203,2 cm
Projeksjonsavstanden er den horisontale avstanden mellom projektoren og skjermen.
2. Når din P400-projektor er installert på plasseringen til projeksjonsavstanden som passer til skjermens diagonale lengde,
vil du se at skjermen er klar og uten forvrengninger (keystone).
Konfigurere PC-miljøet - Kontroller følgende elementer før du kobler PCen til projektoren.
1.
Klikk høyre museknapp på Windows-bakgrunnen
og klikk på [Egenskaper].
Kategorien <Egenskaper for skjerm> vises.
2.
Klikk på kategorien [Innstillinger] og angi <Skjermoppløsning>
ved å se <Oppløsning>, som er beskrevet i tabellen for
skjermmodus som støttes av denne projektoren.
Du trenger ikke endre oppsettet for <Fargekvalitet>.
3.
Trykk på [Avansert]-knappen.
Det vises et annet egenskapsvindu.
4.
Klikk på kategorien [Skjerm], og angi
<Skjermoppdateringsfrekvens> ved å se <Vertikal frekvens>, som
er beskrevet i visningsmodustabellen som støttes av denne
projektoren.
Konfigurer både vertikal og horisontal frekvens i stedet for
<Skjermoppdateringsfrekvens>.
5.
Klikk på [OK] for å lukke vinduet, og klikk på
[OK] i vinduet <Egenskaper for skjerm> for å lukke vinduet.
Det kan hende datamaskinen starter på nytt automatisk.
6.
Slå av PCen og koble til projektoren.
Prosessen kan variere avhengig av hvilken type datamaskin du har eller hvilken versjon av Windows du bruker.
([Egenskaper] kan for eksempel vises i stedet for [Egenskaper (R)], som vist i 1.)
Dette apparatet støtter opptil 32 biter per piksel i fargekvalitet når det brukes som en PC-skjerm.
Projiserte bilder kan være forskjellig fra monitoren, avhengig av monitorprodusenten eller hvilken versjon av Windows
du bruker.
Når du kobler projektoren til PCen, må du kontrollere at PC-oppsettet samsvarer med skjerminnstillingene som
støttes av denne projektoren. Hvis ikke, kan det hende det er signalproblemer.
| Grunnleggende innstillinger | Koble til strømmen | Koble til videoutstyr |
1. Baksiden av projektoren
Koble adapteren til et vegguttak.
Koble strømledningen til adapteren, og koble den til et vegguttak.
Når strømmen er koblet til, blir skjermen slått på automatisk. Ikke stirr på linsen mens du kobler til strømmen.
Bruk bare godkjent adapter.
| Grunnleggende innstillinger | Koble til strømmen | Koble til videoutstyr |
Koble til en AV-enhet
Koble [VIDEO IN (gul)]-inngangsporten i projektoren til VIDEO (gul) OUT-porten i videoutstyret ved hjelp av videokabelen.
- Koble
-inngangsporten på projektoren til Audio (L), Audio (R)-utgangsportene på den eksterne enheten,
som en DVD-spiller, en videospiller eller et videokamera, med en lydkabel.
Når alle tilkoblingene er fullført, kobler du til både strømkablene på projektoren og DVD-spilleren, videospilleren eller
videokameraet.
Bruke projektoren
Slå på projektoren, trykk på [SOURCE]-knappen og velg bildet som oppgir at DVD-spilleren, videospilleren eller
videokameraet er tilkoblet.
Hvis tilsvarende modus ikke er valgt, kontrollerer du om videokabelen er riktig tilkoblet.
Kontroller at projektoren og videoutstyret er slått av før du kobler til kablene.
Koble til PC
Koble [PC IN]-porten på baksiden av projektoren til monitorutgangsporten på PCen med en PC-videokabel.
Når alt er tilkoblet, kobler du til strømkablene for både projektoren og PCen.
Koble [VIDEO/PC AUDIO IN]-inngangsporten på projektoren til høyttalerens utgangsporter på PCen med en lydkabel.
Dette produktet støtter Plug and Play, og derfor trenger du ikke konfigurere driveren på PCen hvis du bruker
Windows XP.
Bruke projektoren
Slå projektoren på og trykk på [PC]-knappen for å velge <PC>.
Hvis PC-modus ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at PC-videokabelen er på plass.
Slå på PCen og angi PC-miljøet når det er nødvendig.
Juster skjermen.(Auto Adjustment)
Tilkobling av hodetelefoner
Koble kontakten på hodetelefonene til inngangsterminalen [
] på baksiden av projektoren.
Kensington-lås
Kensington-låsen er en innretning som brukes til å feste TV-en fysisk når den er plassert på et offentlig sted. Låseinnretningen
må kjøpes separat. Utseende og låsemetode kan variere fra illustrasjonen avhengig av produsent. Se i veiledningen som følger
med Kensington-låsen for riktig bruk. Låseinnretningen må kjøpes separat.
Sett låseinnretningen i Kensington-sporet på skjermen (
), og skru i låseretningen (
Koble til Kensington-låskabelen.
Fest Kensington-låsen på en pult eller en tung stillestående gjenstand.
For låseenheten kontakter du vår produktleverandør eller en jernvarehandel.
).
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
Skjermjustering
Source List
Beskrivelse
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Spill av/
stopp
Du kan velge en enhet som er koblet til projektoren for å vise.
1) Video
Edit Name
)/Stop(
2) PC
Du kan redigere navnene på enhetene som er koblet til projektoren.
1) VCR
2) DVD
3) Cable STB
4) HD STB
5) Satellite STB
6) AV Receiver
7) DVD Receiver
8) Game
9) Camcorder
10) DVD Combo
11) PC
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
Skjermjustering
Mode
)/Stop(
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Beskrivelse
Spill av/
stopp
Velg en skjermstatus som er tilpasset projektoren eller endre skjermmodusen etter behov.
1) Mode
- Dynamic
Velg denne hvis du vil at skjermkvaliteten skal være klarere enn standard
skjermkvalitet.
- Standard
Du kan på en komfortabel måte vise fremvisningsskjermen hvis omgivelsene er litt
lyse.
- Movie
Velg denne hvis omgivelsene er mørke. Denne sparer energi og reduserer tretthet i
Mode
øynene.
- Monitor
Velg denne for å bruke skjermen som skjerm.
- Sports
Velg denne for å se på sport. Du får en mer livaktig skjerm enn en standardskjerm.
- User
Velg denne hvis du vil vise skjermen i tilpasset skjermmodus. Du kan stille den inn
i Mode-Save.
2) Contrast : Brukes til å justere kontrasten mellom objektet og bakgrunnen.
3) Brightness : Brukes til å justere lysstyrken til hele bildet.
4) Sharpness : Brukes til å justere konturene til å objektet for å enten å gjøre dem
skarpere elle rmindre skarpe.
5) Color : Brukes til å justere fargen til lysere eller dypere.
▶ [PC]-modus støttes ikke.
6) Tint : Brukes til å få frem mer naturlig farge på objekter ved hjelp av grønn eller rød
forsterkning.
Contrast
Brightness
Sharpness
Farge
Tint
▶ Når inngangssignalet er [PC] eller PAL og SECAM i [AV]-modus, kan ikke Tint
justeres.
7) Color Temperature : Du kan endre nyansen for hele skjermen etter behov.
- Cool2 : Passer til å brukes når omgivelsene er veldig lyse.
- Cool1 : Passer til å brukes når omgivelsene er litt lyse.
- Normal : Brukes til å opprette de fleste scener. Denne presenterer farger mer
nøyaktig.
- Warm : Velg denne når du ser på en svart-hvitt-film for å få optimal kvalitet.
Color
Temperature
8) Color Gamut
- Wide : Viser den opprinnelige fargeskalaen til panelenheten.
- Normal : Normal fargeskala gir flat og naturlig fargetone.
- SMPTE_C : Standardisert for videoutstyr av SMPTE (Society of Motion Picture and
Television Engineers)
Color
Gamut
- EBU : Lovgivning og standarder for europeisk kringkastingsproduksjon og teknologi, standardisert av Den europeiske kringkastingsunion.
9) Gamma : En funksjon for bildekompensering som kontrollerer innstillingene i henhold
til videoegenskapene.
- Film : Gamma for bildejusteringsfilm.
Gamma
- Video : Gamma-modusen som vanligvis samsvarer med en TV-skjerm.
- Graphic : Gamma-modusen som samsvarer med en PC-skjerm.
- Vivid: Gammamodus passer til å se på film.
10) Save : Brukes til å lagre tilpassede bildeinnstillinger.
Save
11) Reset : Gjenoppretter modusinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
Reset
Size
Du kan velge en skjermstørrelsen i henhold til scenetypen.
1) Normal
2) Zoom1
3) Zoom2
4) 16 : 9
▶Modul acceptare dimensiuni
Sursă
Intrare
VIDEO
PC
Position
Dimensiuni imagine
Mod
Normal
Zoom 1
Zoom 2
16:9
576i
O
O
O
O
480i
O
O
O
O
16:9 Mod
O
x
x
O
4:3 Mod
O
x
x
O
Juster skjermposisjonen hvis den ikke er riktig justert.
▶ Du kan bare angi en posisjon i [PC]-modus.
Digital NR
Når det vises en prikket linje eller skjermen vibrerer, kan du få bedre visuell kvalitet på
bildet ved å aktivere støyreduksjon.
Black Level
Ved hjelp av Black Level-funksjonen kan du angi det lyse nivået av den mørkeste delen
av videosignalet slik at du tydelig kan se de mørke områdene på skjermen.
▶ Du kan bare aktivere Svartnivå i [Video]-modus.
1) 0IRE : Angir lysnivået for den mørkeste delen av videosignalet til lavt. Hvis
innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, vil den mørke skjermen være
melkehvit.
2) 7.5IRE : Angir lysnivået for den mørkeste delen av videosignalet til høyt. Hvis
innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, er den mørke skjermen mettet,
og det kan hende at visningen ikke er ordentlig.
Film Mode
Ved hjelp av denne funksjonen kan du angi visningsmodusen som er optimalisert for å
spille av filmer når du ser på film. Film Mode gir de opimale visningsinnstillingene for
filmer.
▶Du kan bare aktivere Filmmodus i [Video]-modus.
1) Off
2) On
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
Skjermjustering
Install
)/Stop(
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Beskrivelse
For å støtte mulige mangler på installasjonsstedet, kan du invertere de projiserte bildene
vertikalt/horisontalt.
1) Front-Floor : Normalt bilde
2) Front-Ceiling : Horisontalt/vertikalt reversert bilde
3) Rear-Floor : Horisontalt reversert bilde
4) Rear-Ceiling : Vertikalt reversert bilde
V-Keystone
Dacă scenele video sunt distorsionate sau înclinate, puteţi compensa acest lucru
utilizând funcţia Keystone verticală.
▶ Siden den vertikale Keystone-funksjonen kompenserer for skjermforvrengninger via
programvare, anbefaler vi at du installerer projektoren slik at det ikke oppstår
skjermforvrengninger i horisontal eller vertikal retning, i stedet for å bruke den
vertikale keystone-funksjonen.
Test Pattern
Genereres av selve projektoren. Brukes som installasjonsbasis for installasjon av
projektoren.
1) Crosshatch : Du kan kontrollere om bildet er forvrengt eller ikke.
2) Screen Size : Du kan referere til bildeformatstørrelser som for eksempel 1.33 : 1
eller 1.78 : 1.
3) Red : Rød skjerm, bare for fargejustering.
4) Green : Grønn skjerm, bare for fargejustering.
5) Blue : Blå skjerm, bare for fargejustering.
6) White : Hvit skjerm, bare for fargejustering.
7) 6500K_White : Hvit skjerm, fremhever de hvite tonene for en mer ekte hvitfarge.
▶ Rød/grønn/blå-fargene i testmønstrene brukes bare i forbindelse med
fargejustering, kan det kan hende at de ikke samsvarer med de faktiske fargene som
Spill av/
stopp
vises under videoavspilling.
PC
Eliminerer eller reduserer støy som forårsaker ustabil skjermkvalitet, for eksempel
vibrering på skjermen. Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av finjustering, kan du justere
frekvensen til det maksimale og deretter utføre en finjustering på nytt.
Bare aktivert i PC-miljøet.
1) Auto Adjustment : Brukes til automatisk å justere frekvensen og fasen til PCskjermen.
Auto
Adjustment
2) Coarse : Brukes til å justere frekvensen når det vises vertikale linjer på PCskjermen.
Coarse
3) Fine : Brukes til å finjustere PC-skjermen.
Fine
4) Zoom : Brukes til å utvide PC-skjermen fra midten.
5) Reset : Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille PC-menyinnstillingene
til de standard fabrikkinnstillingene.
Zoom
Reset
→ Videotype
Hvis Component-videosignalet gjennom D-SUB-inngangsporten ikke gjenkjennes
automatisk, kan du angi signaltypen med makt.
For SP-P400-modellen er denne funksjonen utilgjengelig siden denne modellen
ikke støtter Component-inngang.
Factory Default
Ved hjelp av denne funksjonen kan du tilbakestille ulike innstillinger til de standard
fabrikkinnstillingene.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Klikk på knappen Play(
)/Stop(
) i tabellen nedenfor for å se videofilen.
Skjermjustering
Beskrivelse
Language
Du kan velge språket som brukes på menyskjermen.
Menu Position
Du kan flytte menyposisjonen opp/ned/venstre/høyre.
Menu
Du kan angi menyens gjennomskinnelighet.
Translucency
1) Opaque
2) Low
3) Medium
4) High
Menu Display
Du kan angi displayklokkeslettet for menyen.
Time
1) 5 sec
5) 90 sec
2) 10 sec
6) 120 sec
3) 30 sec
7) Stay On
4) 60 sec
Logo
Hvis Logo-modus er aktivert, vises Samsung-logoen når projektoren slås på. Hvis den
er deaktivert, vises den ikke.
Blue screen
Blue screen-funksjonen forårsaker at skjermen endres til en blå skjerm hvis det ikke er
noen signalinndata fra den eksterne enheten som er koblet til projektoren.
1) Off
2) On
Information
Du kan sjekke signaler fra en ekstern kilde, bildeoppsett, justering av PC-bildet.
Spill av/
stopp
| Sjekkliste før et problem rapporteres |
Montering og oppkobling
Symptomer
Feilsøking
Ingen strøm.
z
Kontroller alle strømkabelkontaktene.
Jeg ønsker å installere
z
Støtte for takinstallasjonen selges separat. Ta kontakt med den lokale
produktdistributøren.
projektoren i taket.
Ekstern kilde er ikke valgt.
z
Sørg for at tilkoblingskabelen (video) er riktig koblet til riktig port. Hvis en enhet
ikke er riktig tilkoblet, er den ikke tilgjengelig.
Meny og fjernkontroll
Symptomer
Fjernkontrollen virker ikke.
Feilsøking
z
Kontroller at riktig ekstern kilde er valgt.
z
Kontroller batteriet i fjernkontrollen. Hvis det er noe galt med det, bytter du det
ut med et nytt batteri i anbefalt størrelse.
z
Kontroller vinkelen og avstanden mellom fjernkontrollen og projektoren.
Kontroller at det ikke er hindringer mellom projektoren og fjernkontrollen som
kan blokkere signalet.
z
Direkte belysning av projektorens fjernkontrollsensor fra 3-veis lyspærer eller
andre lyskilder, kan påvirke følsomheten og føre til at fjernkontrollen ikke
fungerer som den skal.
Jeg kan ikke velge en meny.
z
Kontroller om batteriet i fjernkontrollen er tomt.
z
Kontroller om indikatoren øverst på projektoren er slått på.
z
Kontroller om menyen vises i grått. Menyer som vises i grått er ikke
tilgjengelige.
Skjermbilde og Ekstern Kilde
Symptomer
Kan ikke se skjermbilde.
Feilsøking
z
Sørg for at projektorens strømledning er på plass.
z
Kontroller at riktig inngangskilde er valgt.
z
Kontroller at kontaktene er koblet riktig til inngangene bak på prosjektøren.
z
Kontroller batteriene i fjernkontrollen.
z
Sørg for at innstillingene for <Color> og <Brightness> ikke er justert helt ned.
Blasse farger.
z
Juster <Tint> og <Contrast>.
Bildene er ikke klare.
z
Juster fokus.
z
Kontroller om projiseringsavstanden enten er for lang eller for kort.
Ulyd.
z
Kontakt servicesenteret hvis du hører en merkelig og vedvarende lyd.
LED-indikatoren for drift er tent.
z
Følg fremgangsmåtene som er beskrevet i Tiltak mot unormal LED-drift.
Det vises linjer på skjermen.
z
Det kan vises støylinjer i PC-modus i tilfelle frekvensavvik.
Kan ikke se bilde fra eksterne enheter.
z
Kontroller driften av den eksterne enheten, og om justeringselementene som
for eksempel Brightness og Contrast osv. på <Mode>-menyen til projektoren
er endret.
kontakter. en gang til.
Skjermbildet vises i svart-hvitt eller
z
Kontroller at justerbare elementer i menyen Custom Picture er riktig innstilt.
med uvanlige farger, eller skjermbildet
z
Bruk funksjonen <Factory Default> hvis du vil tilbakestille verdiene til
standardinnstillingene fra fabrikken.
er for mørkt eller lyst.
Meldingen<Mode not supported.
z
vises.
Angi oppløsningen og oppdateringsfrekvensen for PC-skjermen til henholdsvis
800x600 og 60 Hz.
Recommended Mode: 800x600 60hz>
z
Se delen "3. Tilkobling" - "Grunnleggende innstillinger" - "Konfigurere PCmiljøet" for mer informasjon om innstillingen.
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Slik rengjør du linsen og projektoren utvendig
Rengjør projektoren med en myk, tørr
klut.
Ikke rengjør projektoren med brennbare stoffer
som benzen, tynnere eller en våt klut, da disse
kan forårsake problemer.
Ikke berør projektoren med neglene eller andre
skarpe gjenstander, da dette kan lager riper i
overflaten.
Slik rengjør du projektoren innvendig
Når det gjelder rengjøring av projektoren
innvendig, kan du kontakte
servicesenteret eller en distributør.
(avgiftsbelagt)
Ta kontakt med distributøren eller et
servicesenter hvis det kommer støv eller annet
inn i projektoren.
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til Samsung-produkter,
kan du kontakte et SAMSUNG-kundeservicecenter.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
PORTUGAL
0 801 1SAMSUNG (172678)
022 - 607 - 93 - 33
80820 - SAMSUNG (726-7864)
RUMANIA
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
BELARUS
810-800-500-55-500
-
GEORGIA
8-800-555-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
010-6475 1880
http://www.samsung.com
HONG KONG
http://www.samsung.com/hk
(852) 3698-4698
http://www.samsung.com/hk_en/
3030 8282
INDIA
1800 110011
http://www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
VIETNAM
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Pojmovnik
Gamma-modus
Gamma-modus kompenserer for videosignalet som gis for analoge visningsenheter, for eksempel et katodestrålerør,
slik at videosignalet vises tydelig på en digital visningsenhet.
Svartnivå
Svartnivå angir lysnivået til den mørkeste delen av videosignalet slik at det samsvarer med displayets muligheter for
svartnivå. Dermed kan brukere tydelig se elementer i mørket. Hvis innstillingen ikke samsvarer med inndatasignalet, er
den mørke skjermen mettet, og det kan hende den ikke gir riktig bilde eller at den mørke skjermen er melkehvit.
VIDEO IN-port
En VIDEO IN-port er en generell videoinngangsport (gul). Både krominans og luminans overføres på samme kabel på
75 ohm.
Fargestandard
En forhåndsbestemt standardfarge som fastsettes av kringkastingsstandarden i det aktuelle landet eller området.
Fargetemperatur
Fargetemperatur er en forenklet metode for å beskrive spektralegenskapene til en lyskilde. En lav fargetemperatur angir
varmere lys (mer gult/rødt), mens en høy fargetemperatur angir et kaldere lys (mer blått).
Vertical Keystone (Vertikal korrigering)
Denne korrigeringsfunksjonen brukes når det oppstår vertikale forstyrrelser i bildet som projiseres. Vertikale forstyrrelser
er forskyvning av bildet som projiseres når strålen fra projektoren ikke står vertikalt vinkelrett mot skjermen. Det er mer
komfortabelt å se på bildet hvis forstyrrelsen korrigeres med Vertical Keystone-funksjonen.
Analog kringkasting
Et eksisterende kringkastingssignal som overføres via en kringkastingsstasjon i henhold til NTSC-standarden.
Overskanning
Overskanning klipper av kanten av bildet når det finnes unødvendig informasjon, bilder eller støy på kanten av bildet.
Når det er svært dårlige videosignaler, kan det hende det vises noen unødvendige videosignaler på skjermen.
Ekstern inngang
Ekstern inngang kobler til videoenheter som for eksempel en videospiller, et videokamera, en DTV-mottaker, DVD osv.
til projektoren som en videokilde.
Satellittkringkasting
Satellittkringkasting kringkaster programmer via satellitt slik at programmet kan vises i alle områder med høy visuell
kvalitet og høy lydkvalitet. Det leveres rundt 100 kanaler, inkludert offentlige kringkastingskanaler. Hvis du vil vise
satellittkringkastinger, må du installere en tilleggsmottaker.
Kabelkringkasting
Kabelkringkasting kringkaster programmer via kabel i stedet for radiobølger. Hvis du vil vise kabelkringkastinger, må du
abonnere hos en lokal kabelkringkastingsleverandør og installere en tilleggsmottaker.
Projisert bilde
Bildet som projektoren projisererer på skjermen.
Oppløsning
Piksler er små fargepunkter som TV-skjermen er bygget opp av. Oppløsningen angir antall piksler på en skjerm. Jo flere
piksler som vises, jo mer informasjon vises. Velg derfor en høyere oppløsning hvis du vil se på flere ting samtidig.
Hvis oppløsningen på et TV-apparat for eksempel er 800 * 600, betyr det at skjermen består av 800 pikselkolonner i
bredden og 600 pikselrader i høyden.
ANSI
Forkortelse for American National Standards Institute
ANSI Lumen
Måleenhet for lysstyrke definert av American National Standards Institute. Denne verdien defineres slik: Projiser lys på
en 40-tommers skjerm, del skjermen i 9 rektangler og mål den gjennomsnittlige lysstyrken i hvert rektangel. På grunn av
at lysstyrken vanligvis er høyere på midten enn i kantene gir ANSI Lumen en mer nøyaktig måling av lysstyrken til en
projektor enn LUX.
AV-mottaker
En AV-mottaker inneholder en rekke inngangs- og utgangsgrensesnitt for lyd og video, slik at brukere kan koble til og
bruke ulike inngangs- og utgangsenheter.
Bakoverkompatibel
Kompatibel med tidligere datamaskinmodeller. SVGA (800*600)-projektoren er bakoverkompatibel med SVGA- og VGA
(640*480)-datamaskiner.
Komprimeringsmodus
Et modus som viser video i komprimert (utzoomet) format.
Kontrastforhold
Forholdet mellom det lyseste og det mørkeste punktet på skjermen.
Konvergens
Justeringen av de røde, grønne og blå videosignalene i bildet som projiseres på skjermen.
Skjermstørrelse
Skjermstørrelsen avgjøres av LCD-panelets diagonale lengde.
DVD (Digital Versatile Disc)
DVD er en mediedisk med stor kapasitet som kan lagre multimedieinnhold, for eksempel video, spill, lydprogrammer
osv. ved hjelp av MPEG-2-videokomprimeringsteknologi på en disk på størrelse med en CD.
DLP (Digital Light Processing)
DLP er en digital skjermteknologi som bruker et DMD-panel som er utviklet av TI (Texas Instruments) i USA.
DLP HD2, DC2, DC3
Dette er en gradering av DMD-panel.
DMD (Digital Micromirror Device)
Et DMD-panel er en implementering av DLP-teknologi. Det står av mikroskopiske speil der hvert speil representerer en
piksel.
EGA
Enhanced Graphics Array. EGA gir bedre bildekvalitet i XT- og AT IBM-PCer med CGA-kort. (640x350 piksler for alle
modus)
Hz (kHz, MHz)
Hertz (Kilohertz, Megahertz). Frekvens per sekund. (Kilo: 1 000, Mega: 1 million) Hz brukes til å angi frekvensen i
elektriske signaler.
NTSC
National Television Standards Committee. En standard for overføring av TV- og videosignaler, utviklet i USA i 1953. 525
linjer / 60 Hz
PAL
Phase Alternate Line. En metode for overføring og mottak av farge linje for linje. PAL brukes i de fleste vest-europeiske
land. 625 linjer / 50 Hz
SECAM
Sequential Couleur Avec Memorie. En TV-standard utviklet i Frankrike. SECAM brukes hovedsakelig i Frankrike og i østeuropeiske land. 625 linjer / 50 Hz
Super VGA (SVGA)
SVGA gir en grafikkoppløsning på 800x600 piksler. Denne standarden inkluderer en versjon for vertikale frekvenser.
VGA
Video Graphics Array. Standard grafikkgrensesnitt for IBM PS/ 2. Et analogt grafikkort utviklet av IBM, som støtter
720x400 piksler i tekstmodus og 640x480 piksler i grafikkmodus. (Andre grafikkort behandler digitale data.)
Video
Muligheten for å projisere bilder fra en PC med videospiller, laserdisk eller CD-stasjon.
XGA
Extended Graphics Adapter. En grafikkstandard utviklet av IBM. XGA inkluderer VGA-standarden og gir en oppløsning
på 1024x768 piksler.
| Stell og vedlikehold | Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE | Annet | Myndighet |
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Gjengivelse i hvilken som helst form uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlige for feil i dette dokumentet eller for direkte eller indirekte skade i forbindelse
med levering eller bruk av dette materialet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement