Samsung | AC052MNJDKH/EU | Samsung AC026MNJDKH/EU Bruksanvisning

Ilmastointilaite
Käyttöopas
ACMNJDKH
•• Kiitos, että hankit Samsung-ilmastointilaitteen.
•• Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.
Sisältö
Turvallisuustiedot 3
Turvallisuustiedot3
Lyhyesti10
Sisäyksikön yleiskatsaus
10
Kaukosäätimen yleiskatsaus
11
Perustoiminta13
Toimintatilat13
Edistyneet toiminnot
17
Käynnistys-/sammutusajastimen asettaminen
17
good’sleep-tilan asettaminen
19
Turbo-toiminnon käyttäminen
21
Purity-toiminnon käyttäminen
22
Sisäyksiköiden ohjaaminen
24
Puhdistaminen ja huolto
25
Ilmastointilaitteen puhdistaminen
25
Ilmastointilaitteen kunnossapito
28
Liite30
Vianmääritys30
Käyttöominaisuudet34
Tekniset tiedot
35
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia
sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän
päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja
lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH),
löydät osoitteesta
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
2 Suomi
Turvallisuustiedot
VAROITUS
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
HUOMIO
Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lieviin henkilövahinkoihin
tai omaisuuvahinkoihin.
Noudata ohjeita.
ÄLÄ toimi näin.
Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen estämiseksi.
Katkaise virransyöttö.
ÄLÄ pura.
ASENNUS
VAROITUS
Käytä virtajohtoa, jonka virtamääritykset vastaavat laitteen määrityksiä
tai ylittävät ne, ja käytä virtajohtoa vain tähän laitteeseen. Älä käytä
jatkojohtoa.
• Virtajohdon pidentäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Älä käytä sähkömuuntajaa. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Jos jännite/taajuus/nimellisvirta on erilainen, se saattaa aiheuttaa
tulipalon.
Suomi 3
Turvallisuustiedot
Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät uutta ilmastointilaitettasi,
jotta osaisit käyttää uuden laitteesi ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja
tehokkaasti.
Seuraavat käyttöohjeet kattavat useita malleja, joten oman ilmastointilaitteesi
ominaisuudet voivat erota hieman tässä oppaassa kuvatuista ominaisuuksista.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään asiakastukeen tai etsi tietoja
sivustolta www.samsung.com.
Turvallisuustiedot
Turvallisuustiedot
Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai huoltoliike.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys,
laiteongelmat tai henkilövahinko.
Asenna ilmastointilaitteeseen tarkoitettu kytkin ja suojakatkaisija.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Asenna ulkoyksikkö siten, etteivät yksikön sähköiset osat ole paljaana.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien materiaalien
lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen paikkaan
tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle
(sadepisarat). Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa saattaa esiintyä
kaasuvuotoja.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä koskaan asenna ulkoyksikköä paikkaan, josta se voi pudota, esimerkiksi
korkealle ulkoseinään.
• Jos ulkoyksikkö putoaa, seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai
omaisuusvahinko.
Laitteen täytyy olla kunnolla maadoitettu. Älä maadoita laitetta
kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys tai muut
laiteongelmat.
• Älä yhdistä virtajohtoa pistorasiaan, joka ei ole oikein maadoitettu, ja
varmista, että se vastaa paikallisia ja kansallisia määräyksiä.
HUOMIO
Asenna laite tasaiselle ja kovalle pinnalle, joka kantaa sen painon.
• Muutoin seurauksena voi olla epänormaalia tärinää, melua tai
laiteongelmia.
Asenna poistoletku oikein, jotta vesi valuu pois oikealla tavalla.
• Muutoin seurauksena voi olla veden ylivuotaminen ja omaisuusvahingot.
Vältä poiston lisäämistä viemäriputkiin, sillä se saattaa aiheuttaa hajuja.
Kun asennat ulkoyksikköä, liitä poistoletku siten, että vesi poistuu oikein.
• Ulkoyksikön lämmitystoiminnon aikana tuottama vesi saattaa vuotaa yli ja
johtaa omaisuusvahinkoihin.
4 Suomi
Turvallisuustiedot
Erityisesti talvella putoavat jääkimpaleet saattavat aiheuttaa
henkilövahinkoja, kuolemia tai omaisuusvahinkoja.
VIRTALÄHDE
VAROITUS
Jos suojakatkaisin on vahingoittunut, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liiallisesti. Älä väännä tai sido
virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli, älä aseta painavia
esineitä johdon päälle, älä työnnä johtoa esineiden väliin, äläkä työnnä
johtoa laitteen takana olevaan tilaan.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
HUOMIO
Katkaise virta suojakatkaisijalla, jos et käytä ilmastointilaitetta pitkään
aikaan sekä myös ukkosen tai salamoinnin aikana.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
KÄYTTÖ
VAROITUS
Jos laitteesta vuotaa vettä, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua tai
savua, katkaise virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Kaasuvuodon sattuessa (propaanikaasu, nestemäinen petroli jne.) tuuleta
tila välittömästi koskematta virtajohtoon. Älä koske laitteeseen tai
virtajohtoon.
• Älä käytä tuuletinta.
• Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Suomi 5
Turvallisuustiedot
Turvallisuustiedot
Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen, jos ilmastointilaite vaatii
uudelleen asennuksen.
• Muutoin seurauksena voi olla laiteongelmat, vesivuoto, sähköisku tai
tulipalo.
• Laitteelle ei tarjota toimituspalvelua. Laitteen sijoittamisesta toiseen
paikkaan veloitetaan lisämaksu ja asennusmaksu.
• Jos haluat asentaa laitteen epätavalliseen paikkaan, kuten
teollisuusalueelle tai lähelle meren rantaa, jossa se joutuu alttiiksi ilman
suolalle, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
Älä koske suojakatkaisimeen märin käsin.
• Seurauksena voi olla sähköisku.
Älä sammuta ilmastointilaitetta suojakatkaisimesta laitteen ollessa
käynnissä.
• Ilmastointilaitteen sammuttaminen ja käynnistäminen suojakatkaisimesta
saattaa aiheuttaa kipinöintiä ja johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
Pidä kaikki pakkausmateriaali laitteen purkamisen jälkeen poissa lasten
ulottuvilta, sillä pakkausmateriaali saattaa olla vaarallista lapsille.
• Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän voi tukehtua.
Älä koske laitteen etupaneeliin käsilläsi tai sormillasi lämmitystoiminnon
aikana.
• Seurauksena voi olla sähköisku tai palovamma.
Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilman ulostuloaukkoon laitteen
ollessa käynnissä tai etupaneelin ollessa sulkeutumassa.
• Huolehdi, etteivät lapset työnnä sormiaan laitteeseen vammojen
välttämiseksi.
Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilmastointilaitteen tulo- tai
poistoilmakanaviin.
• Huolehdi, etteivät lapset työnnä sormiaan laitteeseen vammojen
välttämiseksi.
Älä kolhi tai vedä ilmastointilaitetta kovalla voimalla.
• Seurauksena voi olla tulipalo, henkilövahinko tai laiteongelmat.
Älä aseta ulkoyksikön lähelle sellaisia esineitä, jotka mahdollistavat lasten
kiipeämisen laitteen päälle.
6 Suomi
Älä käytä tätä ilmastointilaitetta pitkiä ajanjaksoja huonosti ilmastoiduissa
tiloissa tai sairaalloisten ihmisten lähellä.
• Tämä saattaa olla vaarallista hapen puutteen vuoksi, joten avaa ikkuna
ainakin kerran tunnissa.
Jos jotakin vierasta ainetta, kuten vettä, on päässyt laitteen sisään, katkaise
virta irrottamalla pistoke pistorasiasta ja kääntämällä suojakatkaisinta. Ota
sitten yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.
• Älä käytä muita sulakkeita (esimerkiksi kupari, teräslanka, jne) kuin
vakiosulakkeita.
• Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmat tai
henkilövahinko.
HUOMIO
Älä aseta sisäyksikön alle minkäänlaisia esineitä tai laitteita.
• Sisäyksiköstä tippuva vesi saattaa aiheuttaa tulipalon tai
omaisuusvahinkoja.
Tarkista ainakin kerran vuodessa, ettei ulkoyksikön asennuskehys ole
rikkoutunut.
• Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai
omaisuusvahingot.
Suurin mahdollinen virta mitataan IEC-turvallisuusstandardin mukaisesti ja
energiatehokkuus mitataan ISO-standardin mukaisesti.
Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle minkäänlaisia esineitä (kuten
pyykkiä, palavia kynttilöitä, sytytettyjä tupakoita, astioita, kemikaaleja,
metalliesineitä, jne.).
• Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitteen käyttöhäiriöt tai
henkilövahingot.
Älä käytä laitetta märin käsin.
• Seurauksena voi olla sähköisku.
Suomi 7
Turvallisuustiedot
• Tämä voi johtaa lasten vakavaan loukkaantumiseen.
Turvallisuustiedot
Turvallisuustiedot
Älä suihkuta laitteen pinnalle herkästi syttyviä aineita, kuten
hyönteismyrkkyä.
• Se voi olla haitallista ihmisille, ja siitä voi seurata sähköisku, tulipalo tai
laitteen toimintahäiriö.
Älä juo ilmastointilaitteesta tulevaa vettä.
• Vesi voi olla haitallista ihmisille.
Älä kohdista kaukosäätimeen voimakkaita iskuja, äläkä pura kaukosäädintä
osiin.
Älä koske laitteeseen liitettyihin putkiin.
• Seurauksena voi olla palovammoja tai henkilövahinko.
Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuusmittarien, ruokatarvikkeiden, eläinten
tai kosmetiikan viilentämiseen, tai muihin epätavallisiin tarkoituksiin.
• Seurauksena voivat olla omaisuusvahingot.
Älä altista ihmisiä, kasveja tai eläimiä ilmastointilaitteen suoralle
ilmavirralle pitkiksi ajanjaksoiksi.
• Tämä saattaa vahingoittaa ihmisiä, eläimiä tai kasveja.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien)
käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset
kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä laitteen käyttöön. Lapsia on
valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
K
äyttö Euroopassa: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset
ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt,
tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan
laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai
tehdä huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
8 Suomi
Turvallisuustiedot
PUHDISTAMINEN
VAROITUS
Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä. Älä käytä bentseeniä,
liuotinaineita tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.
• Seurauksena voi olla värien haalistuminen, osien vääntyminen,
vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.
Irrota ilmastointilaite seinäpistorasiasta ja odota puhaltimen pysähtymistä
ennen puhdistamista tai huoltotoimenpiteitä.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
HUOMIO
Ole varovainen, kun puhdistat ulkoyksikön lämmönvaihtimen pintoja, sillä
sen reunat ovat teräviä.
• Käytä paksuja puuvillakäsineitä puhdistuksen aikana sormivammojen
välttämiseksi.
• Tämän saa tehdä vain ammattihenkilö, ota yhteys asennusliikkeeseen tai
huoltokeskukseen.
Älä puhdista laitteen sisäosia itse.
• Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen laitteen sisäosien
puhdistamiseksi.
• Lue osio 'Puhdistaminen ja huolto' ennen kuin puhdistat sisäisen
suodattimen.
• Muutoin seurauksena voi olla vamma, sähköisku tai tulipalo.
Suomi 9
Sisäyksikön yleiskatsaus
Tärkeimmät osat

Läpän tappivipu
Ilmanpoisto
(viilennys/lämmitys)
Tilan ilmaisin ja ohjauspainike
Ilmanotto
Lyhyesti
Läpän tappivipu
Ilmanpoisto (lämmitys)
Näyttö
Tilan ilmaisin ja ohjauspainike
1
1 IONIZER-ILMAISIN
2
TUULETTIMEN NOPEUDEN
ILMAISIN
2
3
4
5
6
7
Ionizer-kuvake syttyy, kun Ionizer on toiminnassa.
Tämä kuvake palaa, kun yksikkö toimii tuuletintilassa.
3 AJASTIMEN ILMAISIN
Ajastimen kuvake palaa, jos On/Off-ajastintoiminto on
asetettu.
4 JÄÄNPOISTON ILMAISIN
Tämä kuvake palaa, kun yksikkö poistaa jäätä.
5 VIRTAPAINIKE
Käynnistä/sammuta ilmastointilaite. Ilmastointilaite toimii
automaattisessa tilassa.
6 VIRTAILMAISIN
Virtailmaisin palaa, kun yksikkö on toiminnassa.
7 KAUKOSÄÄTIMEN TUNNISTIN
Suuntaa kaukosäädin tähän kohtaan ilmastointilaitteessa.
HUOMAUTUS
• Ilmastointilaitteesi ja sen näyttö saattavat näyttää erilaisilta kuin kuvassa esitetty johtuen eri
malleista.
• Joka kerta kun painat painiketta kuuluu merkkiääni, jos yksikkö toimii kunnolla.
10 Suomi
Kaukosäätimen yleiskatsaus
HUOMAUTUS
05
01
02
03
06
07
08
09
04
16
11
17
10Asetusten ilmaisin
11Virtapainike
12Lämpötilapainike
13Valintapainike
14Ajastinpainike
15Suuntapainike/valintapainike
16Pystysuoran ilmansuunnan painike
17Tilapainike
18Tuulettimen nopeuspainike
19Vaakasuoran ilmansuunnan painike
HUOMAUTUS
12
13
14
18
• Tätä toimintoa ei ole tässä mallissa.
19
20Asetuspainike
21SET-painike
20
21
15
01Aseta lämpötilan ilmaisin
02Ajastimen valinnan ilmaisin
03Toimintatilan ilmaisin
04Valintojen ilmaisin
05Alhaisen paristovirran ilmaisin
06Lähetyksen ilmaisin
07 Tuulettimen nopeuden ilmaisin
08Pystysuoran ilmansuunnan ilmaisin
09Vaakasuoran ilmansuunnan ilmaisin
HUOMAUTUS
• Ilmastointilaite ei ehkä toimi
kaukosäätimellä, jos kaukosäädin on lähellä
voimakasta valoa, kuten loisteputkilamppua
tai neonvaloa. Käytä kaukosäädintä tässä
tapauksessa sisäyksikön kaukosäätimen
vastaanottimen edessä.
• Jos kaukosäätimen käyttö aiheuttaa muiden
laitteiden käynnistymisen, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
• Voit vaimentaa merkkiäänen painamalla
Settings → <, > tai Settings → (Beep)
vilkkuu → SET-painike. Kun painat Settings
→ <, > tai Settings → (Beep) vilkkuu → SETpainike uudelleen, merkkiääni aktivoituu
jälleen.
Suomi 11
Lyhyesti
10
• Tätä toimintoa ei ole tässä mallissa.
Kaukosäätimen yleiskatsaus
Paristojen vaihtaminen

Kun kaukosäätimen näyttöön ilmestyy
-kuvake, vaihda paristot uusiin. Säädin vaatii
kaksi 1,5V AAA-tyyppistä paristoa.
Lyhyesti
kaksi 1,5V AAA-tyyppistä paristoa
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja
ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai
Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän. Jos
paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä erottelemalla paristot muusta jätteestä ja toimittamalla
ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Kaukosäätimen säilyttäminen
Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan,
poista paristot ja säilytä kaukosäädin
pidikkeessään.
HUOMIO
• Varmista, ettei kaukosäätimeen pääse vettä.
12 Suomi
Toimintatilat
Auto
Automaattisessa toimintatilassa ilmastointilaite asettaa
lämpötilan ja tuulettimen nopeuden automaattisesti raikkaan
ilman ylläpitämiseksi.
• Jos sisälämpötila on liian korkea, viileää ilmaa
puhalletaan tehokkaasti. Kun sisälämpötila on viilennyt
tarpeeksi, puhalluksesta tulee pehmeämpi.
Cool
• Jos valitset lämmitystilan, kun viilennystila on päällä,
viilennystila peruuntuu.
Dry
Kun ilmastointilaite on kuivaustilassa, se toimii kuin kuivatin
poistamalla kosteutta sisäilmasta. Kuivaustila tuottaa
raikkaan ilman myös sateisena päivänä.
Fan
Tuuletintila puhaltaa ilmaa kuin tuuletin ja raikastaa
ympäristön.
Suomi 13
Perustoiminta
Viilennystilaa käytetään usein. Voit säätää vapaasti
lämpötilaa, tuulettimen nopeutta ja ilmanvirtauksen suuntaa
viilennystilassa.
Toimintatilat
Heat
Lämmitystilan avulla voit lämmittää huoneen jopa syksyllä
ja talvella.
• Tuuletintila ei ehkä käynnisty heti, jotta vältetään kylmät
ilmanpuhallukset.
• Lämmitystilassa voidaan käynnistää sulatustoiminto, jolla
poistetaan huurretta ulkoyksiköstä. (Kun sulatustoimintoa
käytetään huurteen poistamiseen lämmitystilassa,
ulkoyksiköstä tulee höyryä.)
• Jos sammutat ilmastointilaitteen lämmityksen jälkeen,
tuuletin toimii jonkin aikaa jäähdyttääkseen sisäyksikön.
Perustoiminta
• Jos valitset viilennystilan, kun lämmitystila on päällä,
lämmitystilatila peruuntuu.
HUOMAUTUS
• Jos lämmitystilassa ulkolämpötila on alhainen ja kosteus
on korkea, ulkoyksikön lämmityskapasiteetti voi heikentyä
lämmönvaihtimeen muodostuvan huurteen takia.
Sulatustoiminto poistaa ulkoyksikön lämmönvaihtimeen
muodostuneen huurteen 5–12 minuutissa. Sulatustoiminnon
aikana sisäyksikkö ei tuota kylmiä ilmanpuhalluksia, jotta
vältetään kylmän ilman puhaltaminen ulos.
–– Sulatusten väli saattaa lyhentyä ulkoyksikköön
muodostuneen huurteen määrästä riippuen.
–– Sulatusten väli saattaa lyhentyä myös ilman
kosteustason takia.
14 Suomi
Ilmastointilaitteen käynnistäminen
Aloita ilmastointilaitteen käyttö painamalla
-painiketta.
Käyttötilan valitseminen
Valitse käyttötila painamalla
-painiketta.
►
►
►
Perustoiminta
►
Lämpötilan säätäminen
Säädä lämpötila painamalla
Tila
-painiketta.
Lämpötilan säätö
Auto/Cool/
Dry
Säädä 1 °C kerrallaan välillä 18–30 °C.
Heat
Säädä 1 °C kerrallaan välillä 16–30 °C.
Fan
Lämpötilaa ei voi säätää.
Tuulettimen nopeuden valitseminen
Säädä tuulettimen nopeutta painamalla
Tila
Auto/Dry
Cool/Heat
Fan
-painiketta.
Käytettävissä tuulettimen nopeudet
(Automaattinen)
(Automaattinen),
(Matala),
(Keskitaso),
(Korkea)
(Matala),
(Keskitaso),
(Korkea)
Suomi 15
Toimintatilat
Ilmavirtauksen suunnan valitseminen
Pidä ilmavirtaus jatkuvasti samasta suunnasta pysäyttämällä
ilmankiertolapojen liikkuminen pysty- tai vaakasuunnassa.
Käytössä ►
HUOMAUTUS
• Jos säädät pystysuoraa ilmankiertolapaa manuaalisesti, se ei
ehkä sulkeudu kokonaan, kun sammutat ilmastointilaitteen.
Perustoiminta
Kaukosäätimen näyttö
Vaakasuora ilmavirta (manuaalinen)
Pidä vaakasuora ilmavirta jatkuvasti samassa suunnassa
muuttamalla vaakasuorien ilmankiertolapojen liikkeet
manuaalisesti.
HUOMAUTUS
• Vaikka painat
-painiketta, tämä toiminto ei käynnisty.
HUOMIO
• Varmista henkilövahinkojen välttämiseksi, että
muutat vaakasuorien ilmankiertolapojen suuntaa
vasta sen jälkeen, kun olet ensin pysäyttänyt
pystysuoran ilmankiertolavan liikkeet.
16 Suomi
Käynnistys-/sammutusajastimen asettaminen
Todellinen tuote voi poiketa hieman alla näkyvästä kuvasta.
On timer -ajastimen asettaminen
Ilmastointilaitteen ollessa sammutettuna:
1. Paina
-painiketta ja valitse (On).
• (On)-ilmaisin jatkaa vilkkumista ja voit asettaa kellonajan.
2. Aseta aika painamalla
tai
.
• Voit asettaa ajan puolen tunnin jaksoissa välillä 30 min
(näytössä 0,5) - 3 tuntia, ja tunnin jaksoissa välillä 3–24
tuntia.
• Ajan pienin asetusarvo on 30 minuuttia ja suurin 24
tuntia.
3. Viimeistele käynnistysajastimen asetus painamalla
-painiketta.
Kaukosäätimen näyttö
Paina
Peruuta
tai
ajaksi
-painiketta ► valitse (On) ► paina
-painiketta ► aseta ajastimen
► paina
-painiketta
Käynnistysajastuksen lisävalinnat
Valitse tila seuraavassa järjestyksessä: (Auto) ► (Cool) ► (Dry) ► (Fan) ja ► (Heat).
Voit säätää lämpötilaa sen jälkeen, kun ajastimen asetus on valmis.
Lämpötilan säätäminen on mahdollista vain tiloissa Auto, Cool, Dry ja Heat. Fantilassa lämpötilaa ei voi säätää.
HUOMAUTUS
• Kun käynnistysajastimen asetukset on tehty, asetus näytetään 3 sekunnin ajan, ja sen jälkeen
kaukosäätimen näytössä näkyy vain (On).
• Et voi säätää tuulettimen nopeutta, kun käynnistysajastus on asetettuna.
Suomi 17
Edistyneet toiminnot
• (On)-ilmaisin ja ajastimeen asetettu aika näkyvät
kaukosäätimen näytössä.
• Käynnistysajastimen asetus peruuntuu, jos et paina
-painiketta 10 sekunnin kuluessa ajan asettamisesta.
Tarkasta tästä syystä (On)-ilmaisin kaukosäätimen
näytöstä.
Käynnistys-/sammutusajastimen asettaminen
Off timer -ajastimen asettaminen
Ilmastointilaitteen ollessa käynnistettynä:
1. Paina
-painiketta ja valitse (Off).
• (Off)-ilmaisin jatkaa vilkkumista ja voit asettaa kellonajan.
2. Aseta aika painamalla
tai
.
• Voit asettaa ajan puolen tunnin jaksoissa välillä 30 min
(näytössä 0,5) - 3 tuntia, ja tunnin jaksoissa välillä 3–24
tuntia.
• Ajan pienin asetusarvo on 30 minuuttia ja suurin 24
tuntia.
3. Viimeistele sammutusajastimen asetus painamalla
-painiketta.
• (Off)-ilmaisin ja ajastimeen asetettu aika näkyvät
kaukosäätimen näytössä.
• Sammutusajastimen asetus peruuntuu, jos et paina
-painiketta 10 sekunnin kuluessa ajan asettamisesta.
Tarkasta tästä syystä (Off)-ilmaisin kaukosäätimen
näytöstä.
Edistyneet toiminnot
Kaukosäätimen näyttö
Paina
Peruuta
tai
-painiketta ► valitse (Off) ► paina
-painiketta ► aseta ajastimen ajaksi
► paina
-painiketta
HUOMAUTUS
• Vain ajastuksen viimeisintä asetusta sovelletaan
sammutusajastimen ja good’ sleep-sammutusajastimen
toiminnoissa.
On timer ja Off timer -tilojen yhdistäminen
Ilmastointilaitteen ollessa sammutettuna
Ilmastointilaitteen ollessa käynnistettynä
Käynnistysajastimeen asetetun ajan ollessa
Käynnistysajastimeen asetetun ajan ollessa
vähemmän kuin sammutusajastimen aika
enemmän kuin sammutusajastimen aika
esim. käynnistys: 3 tuntia, sammutus: 5 tuntia
esim. käynnistys: 3 tuntia, sammutus: 1 tunti
• Ilmastointilaite käynnistyy 3 tunnin kuluttua
• Ilmastointilaite sammuu 1 tunnin kuluttua
ajastimen asettamisesta ja on päällä 2 tuntia ja
ajastimen asettamisesta ja käynnistyy
sammuu sitten automaattisesti.
automaattisesti uudelleen 2 tunnin päästä
sammumisesta.
HUOMAUTUS
• Asetettujen käynnistys- ja sammutusaikojen täytyy olla keskenään erilaiset.
• Kun käynnistys- ja sammutusajastin on asetettu, ne voidaan peruuttaa painamalla
18 Suomi
-painiketta.
good’sleep-tilan asettaminen
Ilmastointilaitteen toimiessa viilennystilassa;
1. Paina
• (
-painiketta ja valitse
.
) -ilmaisin vilkkuu ja voit asettaa ajan.
2. Aseta aika painamalla
tai
.
• Voit asettaa ajan puolen tunnin jaksoissa välillä 30 min
(näytössä 0,5) - 3 tuntia, ja tunnin jaksoissa välillä 3–12
tuntia.
• Ajan pienin asetusarvo on 30 minuuttia ja suurin 12
tuntia.
• good'sleep-tilan oletusasetus on 8 tuntia.
3. Viimeistele good'sleep-tilan asetus painamalla
-painiketta.
• (
)-ilmaisin ja good'sleep-tilaan asetettu aika näkyvät
kaukosäätimen näytössä.
• good'sleep-tilan asetus peruuntuu, jos et paina
-painiketta 10 sekunnin kuluessa ajan asettamisesta.
Kaukosäätimen näyttö
Paina
Peruuta
tai
) -ilmaisin kaukosäätimen
-painiketta ► valitse (
) ► paina
-painiketta ► aseta ajastimen ajaksi
► paina
-painiketta
good'sleep-tilan lisävalinnat
Voit säätää lämpötilaa 1 °C kerrallaan välillä 18–30 °C.
Suomi 19
Edistyneet toiminnot
Tarkasta tästä syystä (
näytöstä.
good'sleep-toiminnon käyttäminen
Mukavan unen takaamiseksi ilmastointilaite toimii tiloissa Fall asleep (Nukahda) ► Sound sleep
(Syvä uni) ► Wake up (Herää).
• Fall asleep (Nukahda) -tila: Tuottaa miellyttävän ympäristön hyvään uneen viilentämällä
nopeasti ja tuottamalla nukahtamista edistäviä puhalluksia.
• Sound sleep (Syvä uni) -tila: Sound sleep-tila säätää lämpötilan ja ilmanvirtauksen
aalloittain, ylläpitää terveen ihon lämpötilan ja edistää syvää unta. good’ sleep -käyttöaikoja
voidaan muuttaa, syvän unen aikaa voidaan lisätä tai vähentää.
• Herää good’ sleep -tilasta: Tuottaa ilmavirtauksen, joka säätelee kehonlämpötilaa, jotta
heräät pirteänä.
HUOMAUTUS
• good'sleep -tilassa ollessaan ilmastointilaite toimii Cool + (
) -tilassa ensimmäiset 30
minuuttia. Tuulettimen nopeus ja ilmavirran suunta säädetään automaattisesti good'sleeptilassa.
• Suositeltu lämpötila on 25–27 °C ja suositeltavin lämpötila on 26 °C.
• Jos asetat liian matalan lämpötilan, sinulla voi olla kylmä nukkuessa tai voit vilustua.
• good'sleep-tilan optimaalinen kesto on 8 tuntia. Jos asetat liian lyhyen tai liian pitkän ajan,
et ehkä tunne itseäsi niin virkeäksi kuin haluaisit.
Edistyneet toiminnot
• Jos good'sleep-tilan kestoksi on asetettu yli 5 tuntia, Wake up (herää) -toiminto alkaa, kun
uniajan kestosta on jäljellä 1 tunti, silloin ilmastointilaite pysähtyy automaattisesti.
• Jos käynnistysajastin ja good'sleep-toiminto asetetaan samanaikaisesti, ilmastointilaite
soveltaa vain viimeksi asetettua asetusta.
• good'sleep-tilan ollessa käytössä voidaan lisäksi asettaa
-tila painamalla
-painiketta.
• Jos painat
-painiketta ja valitset Turbo-/Quiet-toiminnon, good'sleep-tila peruuntuu ja
valittu tila alkaa toimia.
• Jos painat
20 Suomi
-painiketta, good'sleep-tila peruuntuu ja valittu tila alkaa toimia.
Turbo-toiminnon käyttäminen
Voit käynnistää Turbo-toiminnon, joka tuottaa nopean ja tehokkaan viilennyksen.
Ilmastointilaitteen toimiessa viilennystilassa;
1. Paina
-painiketta.
2. Paina
vilkkua.
,
tai
, kunnes (Turbo)-ilmaisin alkaa
3. Aseta Turbo-toiminto painamalla
-painiketta.
• (Turbo)-ilmaisin ilmestyy kaukosäätimen näyttöön ja Turbotoiminto toimii 30 minuutin ajan.
Peruuta
Paina
-painiketta ► paina
,
tai
kunnes (Turbo)-ilmaisin vilkkuu ja paina
-painiketta..
HUOMAUTUS
• Turbo-toiminto on mahdollinen vain Cool- tai Heat-tilassa.
• Jos Turbo-toiminto valitaan samanaikaisesti Quiet-toiminnon
kanssa, Quiet-toiminto peruuntuu.
Edistyneet toiminnot
• Lämpötilaa ja tuulettimen nopeutta ei voida säätää.
Kaukosäätimen näyttö
Suomi 21
Purity-toiminnon käyttäminen
Purity-toiminto poistaa haitallisia aineita ilmasta ja tuottaa puhtaan ja terveellisen ympäristön.
Voit valita tämän toiminnon lisätoiminnoksi, kun ilmastointilaite on toiminnassa.
Ilmastointilaitteen ollessa käynnistettynä
1. Paina
-painiketta.
2. Paina
vilkkua.
,
3. Painamalla
• (
tai
, kunnes (
) -ilmaisin alkaa
-painiketta voit asettaa Purity -toiminnon.
)(
) -ilmaisin näkyy kaukosäätimen näytössä ja
Ionizer -toiminto käynnistyy.
Peruuta
Paina
-painiketta ► paina
,
tai
, jotta (
) -ilmaisin alkaa vilkkua ja paina
-painiketta.
HUOMAUTUS
• Voit valita Purity-toiminnon Auto-/Cool-/Dry-/Heat-tilan
aikana ja voit säätää lämpötilaa.
• Jos Purity-tila valitaan Fan-tilassa, lämpötilaa ei voi säätää.
Edistyneet toiminnot
Kaukosäätimen näyttö
• Jos ilmastointilaite ja Purity-toiminto on kytketty päälle
samanaikaisesti ja painat virtapainiketta, sekä ilmastointilaite
että Purity-toiminto lopettavat toiminnan.
• Voit yhä käyttää Purity-toimintoa, kun käynnistysajastin on
asetettuna ilmastointilaitteen ollessa sammutettuna.
• Energian kulutuksessa ja käyttöäänessä ei ole paljon eroa,
kun Purity-toiminto on valittuna muiden toimintojen lisäksi
ja ilmastointilaite on kytketty päälle.
22 Suomi
Ilmastointilaitteen ollessa sammutettuna
1. Paina
-painiketta.
2. Käynnistä Purity-toiminto painamalla
(
)-ilmaisin vilkkuu.
• (
-painiketta, kun
)(
) -ilmaisin näkyy kaukosäätimen näytössä ja
Ionizer -toiminto käynnistyy.
Peruuta
Paina
-painiketta, jotta (
)-ilmaisin
vilkkuu ja paina
-painiketta.
Edistyneet toiminnot
Kaukosäätimen näyttö
Suomi 23
Sisäyksiköiden ohjaaminen
Voit erikseen valita ja käyttää sisäyksiköitä 4:stä sisäyksiköstä.
Ilmastointilaitteen ollessa käynnistettynä:
1. Paina
-painiketta.
2. Paina
vilkkua.
,
tai
, kunnes (Zone)-ilmaisin alkaa
3. Valitse käytettävä sisäyksikkö painamalla
-painiketta.
• Voit valita yksittäisiä laitteita järjestyksessä 1–4 tai valita
kaikki sisäyksiköt samanaikaisesti.
Edistyneet toiminnot
Kaukosäätimen näyttö
24 Suomi
Ilmastointilaitteen puhdistaminen
Sisäyksikön ulkopuolen puhdistaminen
Pyyhi yksikön pinnat tarvittaessa hieman kostealla mikrokuituliinalla.
Poista lika vaikean muotoisista paikoista pehmeällä harjalla.
HUOMIO
• Älä käytä emäksisiä pesuaineita, rikkihappoa, suolahappoa tai
orgaanisia liuotinaineita (kuten ohenteita, kerosiinia, asetonia jne.)
pintojen puhdistamiseen.
• Älä liimaa tarroja pintoihin, sillä ne voivat vaurioittaa sisäyksikön
pintaa.
Ilmansuodattimen puhdistaminen
Varmista, että katkaiset virran yksiköstä, kun puhdistat suodatinta. Puhdistamiseen ei tarvita erikoistyökaluja.
Ilmansuodatin
Pestävä ilmansuodatin kerää ilmasta suuria hiukkasia. Suodatin puhdistetaan imuroimalla tai
pesemällä käsin. Suodattimen puhdistusilmaisin syttyy, kun suodatin vaatii puhdistusta.
1. Avaa etupaneeli.
Tartu etupaneelin yläosaan ja vedä etukantta itseesi päin. Irrota turvanaru ja nosta etupaneeli ylös.
Auto
Off

Auto
Off

3. Puhdista ilmansuodatin imurin tai pehmeän harjan avulla. Jos pölyä on paljon, voit huuhdella
suodattimen juoksevan veden alla ja kuivattaa ilmastoidussa tilassa.

Suomi 25
Puhdistaminen ja huolto
2. Tartu kahvaan ja paina ilmansuodatinta hieman alaspäin sen taivuttamiseksi. Vedä ilmansuodatinta
sitten itseesi päin ja irrota ilmansuodatin nostamalla.
Ilmastointilaitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
• Parhaan tuloksen saat, kun toistat puhdistuksen kahden viikon välein.
• Jos ilmansuodatin kuivuu suljetulla (tai kostealla) alueella, hajuja saattaa syntyä. Jos näin
käy, puhdista se uudelleen ja kuivaa hyvin ilmastoidussa tilassa.
4. Aseta ilmansuodatin takaisin alkuperäiseen paikkaan.
5. Sulje etupaneeli.
Tartu etupaneelin sivuihin ja aseta pohja ensin, paina sitten paneeli paikoilleen.
6. Paina kaukosäätimen suodattimen nollauspainiketta.
Antiallergiasuodatin
Pestävä antiallergiasuodatin vähentää allergeeneja, jotka viihtyvät epäpuhtaassa ilmassa. Suodatin
puhdistetaan imuroimalla tai pesemällä käsin.
1.Avaa etupaneeli.
Tartu etupaneelin yläosaan ja vedä etukantta itseesi päin. Irrota turvanaru ja nosta etupaneeli ylös.

2.Tartu kahvaan ja paina ilmansuodatinta hieman alaspäin sen taivuttamiseksi. Vedä ilmansuodatinta
sitten itseesi päin ja irrota ilmansuodatin nostamalla.
3.Vedä ja liu'uta antiallergiasuodatin ulos.
Puhdistaminen ja huolto

4.Puhdista antiallergiasuodatin imurin tai pehmeän harjan avulla. Huuhtele sitten juoksevan veden
alla ja kuivata ilmastoidussa tilassa.

5.Asenna antiallergiasuodattimen takaosa paikoilleen.
6.Sulje etupaneeli.
26 Suomi
Tartu etupaneelin sivuihin ja aseta pohja ensin, paina sitten paneeli paikoilleen.
HUOMAUTUS
• Puhdista antiallergiasuodatin 3 kuukauden välein. Puhdistusväli voi vaihdella käytöstä ja
ympäristöolosuhteista riippuen.
Ilmanpuhdistimen vaihtaminen
Vaihtosuodattimen voi ostaa vähittäismyymälästä tai tilata jälleenmyyjän kautta, jolta ostit laitteen.
Ota yhteys asiakastukeen, jos et löydä vaihtosuodatinta.
Hajunpoistosuodatin
Hajunpoistosuodatin imee tehokkaasti tupakanhajun, lemmikkieläinten hajut ja muut epämiellyttävät
hajut. Hajunpoistosuodattimen puhdistaminen on helppoa, poista vanha suodatin ja asenna uusi tilalle.
1.Avaa etupaneeli.
Tartu etupaneelin yläosaan ja vedä etukantta
itseesi päin. Irrota turvanaru ja nosta
etupaneeli ylös.
2.Tartu kahvaan ja paina ilmansuodatinta
hieman alaspäin sen taivuttamiseksi. Vedä
ilmansuodatinta sitten itseesi päin ja irrota
ilmansuodatin nostamalla.
3.Vedä ja liu'uta hajunpoistosuodatin ulos. 
Puhdistaminen ja huolto
4.Asenna hajunpoistosuodattimen takaosa paikoilleen.
5.Sulje etupaneeli.
Tartu etupaneelin sivuihin ja aseta pohja ensin, paina sitten paneeli paikoilleen.
HUOMAUTUS
• Hajunpoistosuodattimen vaihtoväli riippuu käytöstä ja ympäristöolosuhteista.
• Vaikka hajunpoistosuodatin ja antiallergiasuodatin asennettaisiin ylösalaisin, se ei
merkittävästi vaikuta suodatinjärjestelmään.
Suomi 27
Ilmastointilaitteen kunnossapito
Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, kuivaa ilmastointilaite, jotta se säilyy hyvässä
kunnossa.
1. Kuivaa ilmastointilaite läpikotaisin käyttämällä Fan-tilaa 3 - 4 tunnin ajan ja katkaise sitten
virransyöttö. Kosteuden jättäminen komponentteihin saattaa aiheuttaa sisäisiä vaurioita.
2. Ennen kuin käytät ilmastointilaitetta uudelleen, kuivaa laitteen sisäiset komponentit
uudelleen käyttämällä Fan-tilaa 3 - 4 tunnin ajan. Tämä helpottaa kosteudesta mahdollisesti
syntyneiden hajujen poistamista.
Säännölliset tarkastukset
Lue alla oleva taulukko pitääksesi ilmastointilaitteen kunnossa.
Tyyppi
Kuvaus
Puhdistaminen ja huolto
Puhdista ilmansuodatin (1).
Puhdista kondenssivesiastia (2).
Sisäyksikkö Puhdista lämmönvaihdin läpikotaisin (2).
Puhdista kondenssivesiputki (2).
Vaihda kaukosäätimen paristot (1).
Puhdista yksikön ulkopuolella oleva
lämmönvaihdin (2).
Puhdista yksikön sisäpuolella oleva
lämmönvaihdin (2).
Puhdista sähkökomponentit
ilmasuihkulla (2).
Ulkoyksikkö
Varmista, että kaikki sähkökomponentit
on kiristetty kunnolla (2).
Puhdista tuuletin (2).
Varmista, että kaikki tuulettimen osat on
kiristetty kunnolla (2).
Puhdista kondenssivesiastia (2).
Kuukausittain
Joka 4.
kuukausi
Kerran
vuodessa
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
HUOMAUTUS
• Edellä kuvatut tarkastukset ja huoltotoimenpiteet ovat välttämättömiä ilmastointilaitteen
tehokkuuden takaamiseksi. Näiden toimenpiteiden suoritusvälit saattavat vaihdella
käyttöalueen olosuhteiden mukaan, pölyn määrä jne.
a.Edellä mainitut toimenpiteet tulee suorittaa useammin, jos asennusalue on hyvin
pölyinen.
b.Vain ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa nämä toimenpiteet. Saat lisätietoa lukemalla
asennusoppaan.
28 Suomi
Sisäiset suojaukset yksikön ohjausjärjestelmän kautta
Tämä sisäinen suojaus käynnistyy, jos ilmastointilaitteeseen tulee sisäinen vika.
Tyyppi
Kuvaus
Kylmän ilman estäminen
Sisäinen tuuletin sammuu estäen kylmän ilman, kun lämpöpumppu
lämmittää.
Jäänsulatussykli
Sisäinen tuuletin sammuu estäen kylmän ilman, kun lämpöpumppu
lämmittää.
Sisäisen akun
antisuojaus
Kompressorin suojaus
Kompressori sammuu sisäisen akun suojaamiseksi, kun
ilmastointilaite toimii viilennystilassa.
Ilmastointilaite ei ala toimia heti käynnistyksen jälkeen ulkoyksikön
kompressorin suojaamiseksi.
HUOMAUTUS
• Jos lämmityspumppu toimii Heat-tilassa, jäänpoistosykli käynnistyy poistaakseen
ulkoyksiköstä siihen alhaisissa lämpötiloissa mahdollisesti kerääntyneen huurteen.
• Sisäinen tuuletin sammuu automaattisesti ja käynnistyy vasta sitten, kun jäänpoistosykli on
valmis.
• Jäänpoistosykli voi tuottaa erikoisia ääniä, kun se on käynnissä. Se on normaali toiminto
tuotteen turvallisuuden takaamiseksi.
Puhdistaminen ja huolto
Suomi 29
Vianmääritys
Lue seuraava taulukko, jos ilmastointilaite toimii epänormaalisti. Tämä voi säästää aikaa ja
tarpeettomia kustannuksia.
Ongelma
Ilmastointilaite ei
toimi lainkaan.
Ratkaisu
• Tarkasta, onko virtapistoke kunnolla yhdistetty.
• Tarkasta, onko lisävirtakytkin (MCCB, ELB) kytketty päälle.
• Jos lisävirtakytkin (MCCB, ELB) on kytketty pois päältä,
ilmastointilaite ei toimi, vaikka painaisit
-painiketta.
• Kytke lisävirtakytkin (MCCB, ELB) pois päältä, kun puhdistat
ilmastointilaitetta tai et käytä sitä pitkään aikaan.
• Jos ilmastointilaitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, muista
kytkeä lisävirtakytkin (MCCB, ELB) päälle 6 tuntia ennen uudelleen
käynnistämistä.
HUOMAUTUS
• Lisävirtakytkin (MCCB, ELB) myydään erikseen.
• Varmista, että lisävirtakytkin (MCCB, ELB) on asennettu
rakennuksen sisällä olevaan jakorasiaan.
• Jos ilmastointilaite on kytketty pois päältä sammutusajastimella,
kytke ilmastointilaite uudelleen päälle painamalla
-painiketta.
Liite
Lämpötila ei
muutu.
• Tarkasta, onko Fan-tila käynnissä. Fan-tilassa ilmastointilaite säätää
lämpötilan automaattisesti, etkä voi muuttaa asetettua lämpötilaa.
Ilmastointilaitteesta
ei tule lämmintä
ilmaa.
• Tarkasta, onko ulkoyksikkö suunniteltu vain viilentämiseen. Jos näin
on, lämmintä ilmaa ei tule, vaikka valitset Heat-tilan.
• Tarkasta, onko kaukosäädin suunniteltu vain viilentämiseen. Käytä
kaukosäädintä joka tukee sekä viilentämistä että lämmitystä.
Tuulettimen
nopeus ei muutu.
• Tarkasta, onko Auto- tai Dry-tila käynnissä. Näissä tiloissa
ilmastointilaite säätää tuulettimen nopeuden automaattisesti, etkä
voi muuttaa tuulettimen nopeutta.
Langaton
kaukosäädin ei
toimi.
• Tarkasta, ovatko paristot tyhjät. Vaihda paristot uusiin.
• Varmista, ettei mikään estä kaukosäätimen tunnistinta.
• Tarkista, onko ilmastointilaitteen lähellä mitään voimakkaita
valonlähteitä. Loisteputkien tai neonvalojen voimakas valo saattaa
häiritä kaukosäädintä.
Langallinen
kaukosäädin ei
toimi.
• Tarkasta näkyykö kaukosäätimen näytössä alaoikealla
-ilmaisin.
Jos näin on, kytke sekä ilmastointilaite että lisävirtakytkin pois
päältä ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
30 Suomi
Ongelma
Ratkaisu
Ilmastointilaite
ei kytkeydy heti
päälle tai pois
päältä langallisella
kaukosäätimellä.
• Tarkasta, onko langallinen kaukosäädin asetettu ryhmäohjaukseen.
Jos näin on, langalliseen kaukosäätimeen yhdistetyt
ilmastointilaitteet kytkeytyvät päälle ja pois päältä peräkkäin. Tämä
voi kestää jopa 32 sekuntia.
Ajastettu
käynnistys/
sammutus ei toimi.
• Tarkasta, painoitko kaukosäätimen
(ASETA) -painiketta
käynnistys-/sammutusajan asettamisen jälkeen. Aseta käynnistys-/
sammutusaika.
Sisäyksikön näyttö
vilkkuu jatkuvasti.
• Kytke ilmastointilaite uudelleen päälle painamalla
(Virta)
-painiketta.
• Kytke lisävirtakytkin pois päältä ja sitten päälle, käynnistä sitten
ilmastointilaite.
• Jos sisäyksikön näyttö vilkkuu edelleen, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Haluaisin
viileämpää ilmaa.
• Voit parantaa viilentämisteho käyttämällä ilmastointilaitetta
sähkötuulettimen kanssa energian säästämiseksi.
Ilma ei ole
riittävän viileää tai
lämmintä.
• Cool-tilassa viileää ilmaa ei tule, jos asetettu lämpötila on korkeampi
kuin nykyinen lämpötila.
–– MR-EH00-kaukosäädin: Paina lämpötilapainiketta toistuvasti,
kunnes asetettu lämpötila (vähintään: 18 °C) on alhaisempi kuin
nykyinen lämpötila.
–– AR-KH00E-kaukosäädin: Paina kaukosäätimen
lämpötilapainiketta. Käännä sitten pyörää, kunnes asetettu
lämpötila (vähintään: 18 °C) on alhaisempi kuin nykyinen
lämpötila.
• Heat-tilassa lämmintä ilmaa ei tule, jos asetettu lämpötila on
alhaisempi kuin nykyinen lämpötila.
–– MR-EH00-kaukosäädin: Paina lämpötilapainiketta toistuvasti,
kunnes asetettu lämpötila (enintään: 30 °C) on korkeampi kuin
nykyinen lämpötila.
–– AR-KH00E-kaukosäädin: Paina kaukosäätimen
lämpötilapainiketta. Käännä sitten pyörää, kunnes asetettu
lämpötila (enintään: 30 °C) on korkeampi kuin nykyinen
lämpötila.
Liite
Suomi 31
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Ilma ei ole
riittävän viileää tai
lämmintä.
• Viilennys ja lämmitys eivät toimi Fan-tilassa. Valitse tilaksi Cool,
Heat, Auto tai Dry.
• Tarkasta onko lika tukkinut ilmansuodattimen. Pölyinen suodatin
voi heikentää viilennys- tai lämmitystehoa. Puhdista ilmansuodatin
säännöllisesti.
• Jos ulkoyksikön päällä on peitto tai ulkoyksikön lähellä on muita
esteitä, poista ne.
• Asenna ulkoyksikkö paikkaan, jossa on hyvä ilmankierto. Vältä
paikkoja, joissa se altistuu suoralle auringonpaisteelle tai se on
lähellä lämmityslaitteita.
• Aseta ulkoyksikön päälle aurinkosuoja suojaamaan suoralta
auringonvalolta.
• Jos sisäyksikkö on asennettu paikkaan, jossa se altistuu suoralle
auringonpaisteelle, vedä verhot ikkunoiden eteen.
• Sulje ikkunat ja ovet viilennys- ja lämmitystehon parantamiseksi.
• Jos Cool-tila pysäytetään ja käynnistetään sitten heti uudelleen,
viileää ilmaa tulee noin 3 minuutin kuluttua. Tällä suojataan
ulkoyksikön kompressoria.
• Kun Heat-tila on päällä, lämmintä ilmaa ei tule heti. Tällä estetään
viileän ilman tuleminen alussa.
• Jos kylmäaineputki on liian pitkä, viilennys- ja lämmitysteho voivat
huonontua. Vältä ylittämästä putken enimmäispituutta.
Ilmastointilaitteesta
kuuluu outoja ääniä.
• Tietyissä olosuhteissa (erityisesti, jos ulkolämpötila on alle 20 °C) voi
kuulua sihiseviä, lorisevia tai roiskuvia ääniä, kun kylmäaine kiertää
ilmastointilaitteen läpi. Tämä on normaalia toimintaa.
• Kun painat kaukosäätimen
-painiketta, ilmastointilaitteen
sisällä olevasta poistopumpusta saattaa kuulua ääntä. Tämä ääni on
normaali.
Sisäyksiköstä tulee
höyryä.
• Talvisin, jos sisätilan kosteus on korkea, höyryä saattaa muodostua
ilmanpoiston ympärille sulatustoiminnon ollessa käynnissä. Tämä on
normaalia toimintaa.
Liite
Huoneeseen tulee
epämiellyttäviä
hajuja.
• Jos ilmastointilaite toimii savuisessa tilassa tai savua tulee
ulkopuolelta, tuuleta huone kunnolla.
• Jos sekä sisätilan lämpötila että sisätilan kosteus ovat korkeat, käytä
ilmastointilaitetta Clean (Puhdistus) tai Fan (Tuuletin) -tilassa 1–2
tuntia.
• Jos ilmastointilaitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, puhdista
sisäyksikkö ja käytä sitten ilmastointilaitetta Fan -tilassa 3–4 tuntia
sisäyksikön sisäpuolen kuivattamiseksi ja epämiellyttävien hajujen
poistamiseksi.
• Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista ilmansuodatin.
32 Suomi
Ongelma
Ratkaisu
Ulkoyksikön
tuuletin jatkaa
toimintaa, kun
ilmastointilaite on
sammutettuna.
• Kun ilmastointilaite on sammutettuna, ulkoyksikön tuuletin voi
jatkaa toimintaa vaimentaakseen kylmäainekaasun ääntä. Tämä on
normaalia toimintaa.
Vettä tippuu
ulkoyksikön
putkistoliitoksista.
• Kondensaatio saattaa kehittyä lämpötilaerosta. Tämä on normaalia
toimintaa.
Ulkoyksiköstä
tulee höyryä.
• Talvisin, kun ilmastointilaite käy Lämmitys-tilassa, lämmönvaihtimen
huurre sulaa ja voi tuottaa höyryä. Tämä on normaalia toimintaa,
eikä toimintahäiriö tai tulipalo.
Liite
Suomi 33
Käyttöominaisuudet
Käyttölämpötila ja kosteus
Tila
Ulkolämpötila
Sisälämpötila
Sisäilman kosteus
Cool
(Viilennys)
-tila
-15–50 °C
18–32 °C
80% tai alle
Heat
(Lämmitys)
-tila
-20–24 °C
enintään 30°C
-
Dry
(Kuivaus)
-tila
-15–50 °C
18–32 °C
80% tai alle
HUOMIO
• Jos käytät ilmastointilaitetta yli 80 %:n suhteellisessa kosteudessa, se saattaa aiheuttaa
kondensaatiota ja veden tippumista lattialle.
Liite
34 Suomi
Tekniset tiedot
Tyyppi
Sisäyksikkö
Malli
Nettopaino
(kg)
Nettomitat (L x S x K)
(mm)
AC026MNJDKH/EU
16,0
720 x 620 x 199
AC035MNJDKH/EU
16,0
720 x 620 x 199
AC052MNJDKH/EU
16,2
720 x 620 x 199
Liite
Suomi 35
KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA?
MAA
SOITA
TAI VIERAILE
VERKKOSIVUILLAMME
MAA
SOITA
TAI VIERAILE
VERKKOSIVUILLAMME
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/
support
HUNGARY
"0680SAMSUNG (0680726-786)
0680PREMIUM (0680773-648)"
www.samsung.com/hu/
support
GERMANY
"0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
[HHP] 0180 6 M
SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)"
AUSTRIA
"0800-SAMSUNG (08007267864)
[Only for Premium HA]
0800-366661
[Only for Dealers] 0810112233"
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/de/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64
(0800-SAMSUNG)
"www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)"
CZECH
"800 - SAMSUNG
(800-726786)"
www.samsung.com/cz/
support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/
support
SLOVAKIA
"0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)"
www.samsung.com/sk/
support
ITALIA
800-SAMSUNG
(800.7267864)
www.samsung.com/it/
support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/
support
SPAIN
"0034902172678
[HHP] 0034902167267"
www.samsung.com/es/
support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/
support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/
support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/
support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/
be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna
številka)
www.samsung.com/si
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/
support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/
support
BELGIUM
02-201-24-18
"www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)"
BULGARIA
0800 111 31 , Безплатна
телефонна линия
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/
support
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/
support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/
support
SWEDEN
0771 726 7864
(0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/
support
POLAND
"801-172-678* lub +48
22 607-93-33*
Dedykowana infolinia
do obsługi zapytań
dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672678* lub +48 22 60793-33*
* (koszt połączenia według
taryfy operatora)"
www.samsung.com/pl/
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
support
ROMANIA
"*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64
(08008-SAMSUNG) Apel
GRATUIT"
www.samsung.com/ro/
support
CYPRUS
8009 4000 only from
landline, toll free
www.samsung.com/gr/
support
GREECE
"80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from
land line
(+30) 210 6897691 from
mobile and land line"
www.samsung.com/gr/
support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/
support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/
support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/
support
Download PDF

advertising