Samsung | MXJ-TA4122M | Samsung MXJ-TA3419M Bruksanvisning

Samsung MXJ-TA3419M Bruksanvisning
Luftkonditionering
bruksanvisning
Kablad fjärrkontroll MWR-WE11N
•• Tack för att du köpte denna Samsung-produkt.
•• Innan du använder utrustningen bör du läsa bruksanvisningen noggrant och behålla den för framtida
bruk.
DB68-06362A-01
Innehåll
FÖRBEREDELSE
Säkerhetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Komponentnamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
LUFTKONDITIONERING
Luftkonditioneringens grundläggande drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftflöde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktion för kontroll av inomhustemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bladval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åtgärden tyst/vila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensor för rörelsedetektering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftintag utomhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftfuktningsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S-plasmajon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroll av strömförbrukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
10
12
13
13
14
15
15
15
16
17
VENTILATOR (ERV)
18
20
20
21
21
21
AVANCERADE ANVISNINGAR
Inställning av veckoschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in semesterläget under veckoschemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avbryta ett veckoschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inleda ett veckoschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
25
26
27
STÄLLA IN YTTERLIGARE ANVÄNDARFUNKTIONER
Hur man ställer in ytterligare användarfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
SVENSKA
Ventilatorns (ERV) grundläggande drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energisnål drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S-plasmajon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extern sammankopplingskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammankopplingskontroll avgaskåpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖRBEREDELSE
Säkerhetsåtgärder
Det här innehållet är avsett för att skydda användaren och förhindra skada på egendom. Läs det
noggrant för korrekt användning av produkten.
VARNING
FÖRSIKTIGHET
Faror eller felaktig användning som kan leda till allvarlig personskada
eller dödsfall.
Faror eller felaktiga åtgärder som kan leda till mindre personskada eller skada
på egendom.
Följ anvisningarna.
Dra ur strömkontakten ur
vägguttaget.
Försök INTE.
Demontera INTE.
Se till att maskinen är jordad för att förebygga elektriska stötar.
FÖR INSTALLATION
VARNING
Denna produkt måste installeras av en kvalificerad tekniker eller ett behörigt serviceföretag.
ffAtt inte göra det kan resultera i elektrisk stöt, brand, explosion, problem med produkten eller skada.
Du måste ansluta produkten med den strömstyrka som anges för installationen.
ffAtt inte göra det kan resultera i problem med produkten, elektrisk stöt eller brand.
Installera inte denna apparat nära ett element eller lättantändligt material. Installera inte denna apparat på en
fuktig, oljig eller dammig plats eller på en plats utsatt för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte
denna apparat på en plats där gasläckor kan uppstå.
ffDet kan resultera i elektrisk stöt eller brand.
FÖR INSTALLATION
FÖRSIKTIGHET
Installera produkten på en hård och plan yta som kan bära vikten.
ffOm ytan inte kan bära vikten kan produkten ramla ner och orsaka skada på produkten.
FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING
VARNING
Böj eller dra inte för hårt i nätkabeln.
Rulla inte ihop eller vrid nätkabeln.
ffDet kan resultera i elektrisk stöt eller brand.
4
FÖR DRIFT
VARNING
Försök inte reparera, demontera eller modifiera apparaten på egen hand.
ffDetta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten
FÖR DRIFT
FÖRSIKTIGHET
Låt inte vatten komma in i produkten.
ffDet kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
Hantera inte apparaten med våta händer.
ffDet kan resultera i elektrisk stöt.
Spreja inte flyktiga ämnen, t.ex. insektsmedel, på apparatens yta.
ffUtöver att det är skadligt för människor, kan det även resultera i elektrisk stöt, brand eller problem med
produkten.
Se till att fjärrkontrollen inte utsätts för kraftiga stötar och montera inte isär fjärrkontrollen.
Använd inte denna produkt för andra ändamål.
ffDenna produkt är utvecklad för att endast användas som en systemluftkonditionering.
Tryck inte på knapparna med vassa föremål.
ffDet kan resultera i elektrisk stöt eller skada på delar.
FÖR RENGÖRING

VARNING
Rengör inte apparaten genom att spreja vatten direkt på den. Använd inte bensen, thinner, alkohol eller aceton för
att rengöra apparaten.
ffDet kan resultera i missfärgning, deformation, skada, elektrisk stöt eller brand.
5
SVENSKA
Om apparaten avger ett konstigt ljud, en lukt av bränt eller rök ska du sluta använda den omedelbart och
kontakta ditt närmaste servicecenter.
ffAtt inte göra det kan resultera i elektrisk stöt eller brand.
Om du vill installera om luftkonditioneringen ska du kontakta ditt närmsta servicecenter.
ffAtt inte göra det kan resultera i problem med produkten, vattenläckage, elektrisk stöt eller brand.
ffLeveranstjänst för produkten erbjuds inte. Om du installerar om produkten på en annan plats kan extra
byggkostnader och en installationsavgift tillkomma.
Om indikatorn för feldiagnos visas eller inte fungerar korrekt ska du stänga av apparaten omedelbart.
ffOm du identifierar lukt av bränt från produkten eller den inte fungerar korrekt ska du slå av
luftkonditioneringen/ventilatorn (ERV) och strömmen och sedan kontakta servicecentret. Om du
fortsätter att använda enheten i detta tillstånd kan det leda till elektrisk stöt, brand eller skada på
produkten.
ffOm indikatorn E836 visas betyder det att det är dags att kontakta servicecentret för den regelbundna
inspektionen. Att inte utföra dessa regelbundna inspektioner kan leda till fel på apparaten (gäller endast
GHP-modellen).
Komponentnamn
Display
④
⑤⑧ ⑨
⑩
⑪ ⑫ ⑬⑭
①
②
⑮
③
⑯
⑲
⑳

⑥
⑦
⑰ ⑱


LED-indikator
(Grön: Normal/Röd: Måste kontrolleras)
Drift på-/av-knapp
Knapp för temperaturinställning
•Utan att öppna locket på din kablade fjärrkontroll kan du stänga av och sätta på
luftkonditioneringen eller ställa in önskad temperatur.
6
Klassificering
Visar information om
schema
Information om fläkten
(ERV)
Information om
funktioner
Funktion
①
Visar luftkonditioneringens drift.
②
Visar Quiet/Sleep(Tyst/Sova) operation
③
Visar inomhustemperatur/ställ in temperatur/strömförbrukning
④
Visar temperaturstyrning för tömning
⑤
Visar AC-fläkthastigheten.
⑥
Visar luftflöden
⑦
Visar bladval
⑧
Visar veckoschema/semesterinställning
⑨
Visar aktuell dag ( ) eller schemalagd dag (_)
⑩
Visar schemalagd siffra
⑪
Visar schemalagt enhetsval
⑫
Visar aktuell tid/sommartid/schemalagd tid
⑬
Visar drift av fläkten (ERV)
⑭
Visar strömsparardrift
⑮
Visar rengöring
⑯
Visar hastighet för fläkten (ERV)
⑰
Visar återstående tid till automatiskt stopp/ERV-fördröjning
- Fast: Timenhet, blinkande: Minutenhet
Visar efterfrågesvarsläge under en efterfrågesvarshändelse:
, ,
(Gäller enbart vissa modeller i Australien.)
⑱
Visar ogiltig drift/centraliserad kontroll/filterrengöring
(filterrengöringsperiod)
⑲
Visar kontroll/partiell låsning/total låsning
⑳
Visar Borta/Rörelsesensor/Intag av utomhusluft/Luftfuktare/Extern
hopkopplingskontroll/Kåpa

Visar S-Plasma ion

Visar CO2-densitet inomhus

Visar luftfuktighet inomhus
SVENSKA
Information om
luftkonditioneringsapparat
Indikation
7
Komponentnamn
Knappar
⑫
⑧
②
⑯
⑬
①
④

⑰

⑲

③
⑤
⑥
⑦

⑩ ⑪
Klassificering
⑨⑭⑱ ⑳
Knapp
①
②
③
⑮

På-/av-knapp för drift Slår på/av luftkonditioneringen
Lägesknapp
Väljer önskad drift för luftkonditioneringen.
Knapp för
Anger önskad temperatur.
temperaturinställning
Information om
④
luftkonditioneringsapparat
⑤
Knapp för
fläkthastighet
Knapp för
luftflödesriktning
⑥
Temperaturknapp
Kontrollerar inomhustemperaturen
⑦
Bladknapp
Väljer ett blad för enskild styrning
⑧
Knappen Quiet/
Sleep(Tyst/Sova)
8

Funktion
Ändrar luftkonditioneringens fläkthastighet.
Växlar luftflödets riktning
Väljer drift i läget Quiet (Tyst) eller Sleep (Sova) för luftkonditioneringen
Klassificering
Knapp
⑨
Borta/
Rörelsesensorknapp
Intag av utomhusluft Väljer MINI AHU-inomhusenhetens funktion för intag av utomhusluft
⑭
Knappen Humidity
(Fuktighet)
Knappen Schedule
(Schema)
Knappen User Set
(Användarinställning)
Knappen Radera
⑮
Knappen Avbryt
⑯
Navigeringsknappar
⑰
Set-knapp
⑱
Knappen kWh
⑲
Knappen Filter Reset
(Återställ filter)
⑪
⑫
⑬
Slår på/av MINI AHU-inomhusenhetens funktion för luftfuktare
Väljer schemainställningsfunktionen
Väljer den detaljerade inställningsfunktionen
Raderar schemainställningen
Återgår till allmänt läge från skärmarna för schema och detaljerade
inställningar
Flytta mellan alternativ eller ändra värde för alternativ
Specialfunktioner
Visar strömförbrukning
Stänger av visning av filterrengöring (återställ filtrets användningstid)
⑳
S-Plasma ion-knappen Väljer S-Plasma Ion-funktionen

På-/av-knapp för drift Slår på/av fläkten (ERV)

Knappar relaterade till
fläkten (ERV)
Sparar de nya inställningarna



Lägesknapp
Knapp för
fläkthastighet
Knappen E.Saver
(Strömspar)
Knappen Clean up
(Rengöring)
Väljer önskad drift för fläkten (ERV)
Ändrar fläkthastighet för fläkten (ERV)
Startar strömsparardrift
Väljer luftrening genom in-/utflödeskontrollerna
•Efter att filtret har rengjorts ska du trycka på knappen Filter Reset (Återställning filter). Lampan
kommer att
stängas av och sättas på igen under nästa rengöringsperiod.
•Om du trycker på en funktionsknapp som inte stöds av inomhusenheten kommer lampan
att tändas.
•Om temperaturinställningen på displayen är inställd på inomhustemperatur och du trycker på knappen Room
Temp. (Rumstemperatur) visas lampan
. (När du installerar den kablade fjärrkontrollen är
inställningen tillgänglig.)
•Om du trycker på knappen On/Off (Av/På) när din ventilator (ERV) är ansluten till en kablad fjärrkontroll kan
endera luftkonditioneringen och ventilatorn (ERV) startas och stoppas samtidigt eller endast luftkonditioneringen
startas och stoppas. Fabriksinställningen ställs in på samtidig start/stopp. (När du installerar den kablade
fjärrkontrollen är inställningen tillgänglig.)
•Även om luftkonditioneringen och ventilatorn (ERV) är inställda på samtidig start/stopp kan du kontrollera
luftkonditioneringen och ventilatorn (ERV) separat med hjälp av en annan kontroll (t.ex. trådlös fjärrkontroll, central
kontroll, S-net mini), förutom genom den kablade fjärrkontrollen.
9
SVENSKA
Information om
luftkonditioneringsapparat ⑩
Funktion
Används när ingen person finns i området inomhus, när
luftkonditioneringen ska stängas av automatiskt, när drift i läget
AWAY (Borta) ställs in.
LUFTKONDITIONERING
Luftkonditioneringens grundläggande drift
Grundläggande funktioner kan väljas efter att du trycker på knappen Mode (Läge).
Auto
Denna funktioner låter dig automatiskt justera temperaturen och fläkthastigheten för att maximera ditt
välbefinnande.
•När inomhustemperaturen är mycket hög kommer enheten att producera en stark och sval luftström. När
temperaturen sänks kommer en svagare ström att produceras.
Kyl
Detta är en ofta använd funktion som låter dig justera fläkthastigheten, temperaturen och blåsriktningen till
önskat läge.
•Om du väljer värmefunktion när kylfunktionen är på avbryts kylfunktionen.
Torr
Denna funktion tar effektivt bort all överflödig luftfuktighet, vilket gör att du kommer att känna dig fräschare
under dagar med hög luftfuktighet.
Fläkt
Denna funktion producerar en vind som liknar vind från en kraftfull fläkt, så att du kan njuta av en uppfriskande
vindfläkt.
Värme
Denna funktion producerar varmluft, så att du kan använda den på hösten eller vintern.
•Omedelbart efter att du har startat uppvärmningsfunktionen är det möjligt att luftkonditioneringssystemet
slutar blåsa helt en stund, för att undvika att blåsa kallt.
•Avfrostningsindikator (Defrost) (Avfrostning)
- Om du börjar ta bort frost från utomhusenheten under uppvärmningsdrift visas denna indikator.
När avfrostningen är klar slocknar indikatorn.
(När frost tas bort kommer ingen luft från inomhusenheten.)
•Om du stänger av luftkonditioneringen efter uppvärmningsdriften kommer luftkonditioneringen att
producera lite blås för att blåsa ur all värme ur inomhusenheten.
•Om du väljer kylfunktionen när värmefunktionen är på avbryts värmefunktionen.
10
SVENSKA
Tryck på knappen
för att sätta på luftkonditioneringen.
Tryck på knappen
för att välja önskad drift.
Tryck på knappen
Auto
Kyl
Torr
för att välja en fläkthastighet.
(Auto)
(Låg) ,
(Medium),
(Hög),
(Auto)
Fläkt
(Låg) ,
(Medium),
(Hög)
Värme
(Låg) ,
(Medium),
(Hög),
Tryck på knappen
(Auto)
(Auto)
för att välja önskad temperatur.
Auto
Du kan justera önskad temperatur i steg om 1 °C(1 °F) inom området 18 °C-30 °C(65 °F-86 °F).
Kyl
Torr
Fläkt
Värme
Du kan justera önskad temperatur i steg om 1 °C(1 °F) inom området 18 °C-30 °C(65 °F-86 °F).
Du kan justera önskad temperatur i steg om 1 °C(1 °F) inom området 18 °C-30 °C(65 °F-86 °F).
Du kan inte ändra önskad temperatur.
Du kan justera önskad temperatur i steg om 1 °C(1 °F) inom området 16 °C-30 °C(61 °F-86 °F).
11
Luftflöde
Med denna funktion väljer du önskad luftflödesriktning.
Tryck på knappen Luftflöde för att ändra luftflödesriktningen.

Pre modely, ktoré nemajú funkciu na výber smeru prúdenia vzduchu.
Tryck på knappen Air Flow (Luftflöde) för att rikta luftflödet uppåt eller nedåt. Om du
vill behålla luftflödesriktningen trycker du på knappen Air Flow (Luftflöde) igen efter att
bladet nått önskat läge.

För 360-kassettmodellen gäller att varje gång du trycker på knappen Luftflöde så
ändras luftflödesriktningen på följande sätt:
Typ av
visning
Visaspåkabelansluten
fjärrkontroll
Indikeraspå
displayen
Spot
Mid
Wide
Swing
※ På vissa kabelanslutna fjärrkontroller visas inte ikonerna för
luftflödesriktningarna.

Om du trycker på knappen för att växla luftflödesriktningen till Punkt, Mitten eller
Brett när en inomhusenhet av 360-kassettyp har installerats tillsammans med en
annan typ av inomhusenhet så fixeras bladen på den andra inomhusenheten så att de
inte rör sig.
• Ä
ven om du ändrar driftläget eller stänger av eller på via fjärrkontrollen så
påverkas inte det valda luftflödet.
• För inomhusenheter av tunneltyp gäller följande: när du trycker på knappen
Air Flow (Luftflöde) ändras inte luftflödesriktningen utan
-lampan
visas.
12
Funktion för kontroll av inomhustemperatur
Denna funktion låter dig kontrollera inomhustemperaturen.
Tryck på knappen Room Temp. (Rumstemp.) för att kontrollera den aktuella inomhustemperaturen.
•Temperaturen av inomhusenheten kan ändras i steg om
0,5 °C(1°F).
•Beroende på var din kablade fjärrkontroll är installerad kan den
faktiska inomhustemperaturen skilja sig från den inställda.
•Om temperaturinställningen på displayen visar
inomhustemperatur och du trycker på knappen Room Temp.
visas lampan
.
Bladval
Välj bara önskat blad för att ställa in funktionen Air flow (Luftflöde).
När luftkonditioneringen är på
1. Tryck på knappen Blade (Blad) för att välja ett blad och ställa in luftvinkeln.
ffVarje gång du trycker på knappen växlar den mellan  → 
→  →  → .
ffDet nummer som motsvarar det valda bladet blinkar.
2. Tryck på knappen Air Flow (Luftflöde) för att välja luftflödesriktning för det valda
bladet.
•Beroende på den individuella inställningen är det möjligt att ett annat
blad väljs.
•Vilket blad som kan väljas kan variera beroende på modell.
•Om inomhusenheten är avstängd eller om funktionen för bladval inte
stöds och du trycker på knappen Blade (Blad) visas lampan
.
13
SVENSKA
ffDen aktuella inomhustemperaturen kommer att visas.
ff3 sekunder efter att inomhustemperaturen visas kommer den inställda
temperaturen att visas.
Åtgärden tyst/vila
Tyst funktion minskar det ljud luftkonditioneringen ger ifrån sig och med vilofunktionen kan du automatiskt stänga av
luftkonditioneringen efter sex timmar utan att avsluta driften mitt i natten.
Tryck på knappen Quiet/Sleep (Tyst/Vila) för att välja önskad funktion.
Detta gäller endast om luftkonditioneringen har funktionerna för både tyst och vila.
Auto
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Kyl
Quiet  Sleep  Quiet/Sleep  Cancel (Tyst  Vila  Tyst/Vila
Avbryt) upprepas.
Torr
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Fläkt
Värme
Lampan Restricted (Begränsad) visas.
Quiet  Sleep  Quiet/Sleep  Cancel (Tyst  Vila  Tyst/Vila
Avbryt) upprepas.
Om luftkonditioneringen endast har funktionen för tyst drift.
Auto
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Kyl
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Torr
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Fläkt
Lampan Restricted (Begränsad) visas.
Värme
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Om luftkonditioneringen endast har funktionen för vila.
Auto
Lampan Restricted (Begränsad) visas.
Kyl
Sleep  Cancel (Vila  Avbryt) upprepas.
Torr
Lampan Restricted (Begränsad) visas.
Fläkt
Lampan Restricted (Begränsad) visas.
Värme
Sleep  Cancel (Vila  Avbryt) upprepas.
•Om luftkonditioneringen inte stödjer funktionerna Tyst och Vila visas
när du trycker på knappen Quiet/Sleep (Tyst/Vila).
14
Sensor för rörelsedetektering
Automatiskt stänga av strömmen när ingen befinner sig i rummet.
Tryck på knappen Away/MDS (borta/MDS) för att använda funktionen rörelsedetektering.
SVENSKA
ff
kommer att visas och funktionen rörelsedetektering
kommer att startas.
Avbryt Tryck på knappen Away/MDS (borta/MDS) en gång till.
När den kablade fjärrkontrollen är ansluten med en kanal
ff
kommer att visas och funktionen AWAY (borta) kommer att
startas.
* Away (borta)
Stänger automatiskt av strömmen efter att energisnål drift har varit
igång en viss tid.
OBS
•Funktionen Away (borta) är bara tillämplig för inverter av
kanaltyp med funktionen Away (borta).
•Om en inomhusenhet inte stödjer funktionerna MDS eller
AWAY (borta), men du trycker på knappen Away/MDS (borta/
MDS), så kommer
-lampan att visas.
Luftintag utomhus
När en kablad fjärrkontroll är ansluten till MINI AHU-inomhusenheten kan du använda funktionen Air Intake (luftintag) för
MINI AHU-inomhusenheten.
När luftkonditioneringen är på trycker du på knappen OA Intake (UL-intag) för att välja funktionen
för intag av utomhusluft.
ff
visas och funktionen startas.
Avbryt Tryck på knappen OA Intake (UL-intag) en gång till.
•Om inomhusenheten är avstängd eller om funktionen för
intag av utomhusluft inte stöds och du trycker på knappen OA
Intake (UL-intag) visas lampan
.
15
Luftfuktningsfunktion
Denna funktion låter dig välja luftfuktningsdrift för MINI AHU-inomhusenheten när den kablade fjärrkontrollen är ansluten
till MINI AHU-inomhusenheten. Öka fuktigheten av torr inomhusluft och justera luftfuktigheten inomhus för en fräschare
inomhusmiljö.
När luftkonditioneringen är på trycker du på knappen Humidity (Luftfuktighet) för att påbörja
luftfuktningsåtgärden.
ff
visas och luftfuktningsfunktionen startas.
Avbryt Tryck på knappen Humidity (Luftfuktighet) en gång till.
•Om inomhusenheten har stängts av eller den inte stödjer
luftfuktningsfunktionen och du har tryckt på knappen
Humidity (Luftfuktighet) så visas lampan
.
S-plasmajon
Eliminera farliga luftburna föroreningar och allergener samt bakterier och virus.
När luftkonditioneringen är på trycker du på knappen S-Plasma Ion
funktionen för S-plasmajon.
ff
(S-plasmajon) för att välja
visas och S-plasmajonfunktionen startas.
Avbryt Tryck på knappen S-Plasma Ion
(S-plasmajon) en gång till.
•Om inomhusenheten är avstängd eller om funktionen
S-plasmajon inte stöds och du trycker på knappen S-Plasma Ion
(S-plasmajon) visas lampan
.
•Denna knapp fungerar inte med en ventilator (ERV), men den
visas om S-plasmajon har installerats för drift i en ventilator
(ERV).
16
Kontroll av strömförbrukning
Visar strömförbrukningen.
När luftkonditioneringen är på
Tryck på knappen [kWh]
tre gånger.
Energiförbrukningen visas.
Temperaturen visas.
SVENSKA
Tryck på knappen
[kWh] två gånger.
När du trycker på [kWh]-knappen
en gång
•Om du inte trycker på någon knapp på 10 sekunder visas den
önskade temperaturen.
•Om inomhusenheten är avstängd eller om [kWh] inte visas när
du trycker på [kWh]-knappen så visas
-lampan.
När du trycker på [kWh]-knappen två
gånger
17
VENTILATOR (ERV)
Ventilatorns (ERV) grundläggande drift
Grundläggande funktioner kan väljas genom att trycka på knappen Mode (Läge).
Heat-EX
Energiförlust minimeras genom att återanvända utgångsenergi när man kyler eller värmer upp.
Tyst
Minska ljudet som uppstår vid drift av ventilatorn (ERV).
Away (borta)
Denna funktion låter dig kontrollera ventilatorn (ERV) när du inte är hemma.
• Om driftsstatusen ändras av en annan användare så avbryts funktionen Away (borta).
Bypass
Detta aktiverar intag av extern luft och leder den inomhus.
Auto
Detta kan justeras automatiskt beroende på graden av föroreningar i din inomhusluft.
Luftrenare
Detta rensar och rengör din luft.
• Du kan använda denna funktion efter att du har anslutit ventilatorn (ERV) till IAQ.
Heat-EX/Luftrenare
Detta gör att Heat-EX-läget kan arbeta samtidigt som luftrenarläget.
Bypass/Luftrenare
Denna funktion kan rena luften genom ett intag av fräsch extern luft.
Ny intagen luft kommer att renas samtidigt när man använder denna funktion.
Auto/Luftrenare
Denna funktion gör att man kan driva ventilatorn (ERV) samtidigt som man rengör.
18
SVENSKA
Tryck på knappen
för att starta ventilatorn (ERV).
Tryck på knappen
för att välja önskad drift.
•Följande åtgärd kan endast göras om du har valt alla alternativ för din ventilator (ERV).
(När du installerar den kablade fjärrkontrollen är denna inställning tillgänglig.)
Tryck på knappen
Heat-EX
Tyst
Away (borta)
för att ändra fläkthastigheten.
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
Kan ej ändra fläkthastigheten.
(Låg)
Bypass
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
Auto
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
Luftrenare
(Hög) 
(Turbo) 
Heat-EX/Luftrenare
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
Bypass/Luftrenare
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
Auto/Luftrenare
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
(Auto) 
(Låg)
※Efter att du har installerat en CO2-sensor i din ventilator (ERV) kan du välja mellan
(Auto) 
(Låg).
(Undantag: Tyst läge, Funktionen Away (borta))
(Hög) 
(Turbo) 
19
Energisnål drift
Minska din energiförbrukning och därmed elräkning.
Tryck på knappen E.Saver (E-sparare) för att välja energisnål drift.
När ventilatorn (ERV) och luftkonditioneringen är anslutna till varandra
ffDenna funktion jämför temperaturerna inomhus och utomhus och
väljer sedan automatiskt Heat-EX-läge eller Bypass-läge.
När ventilatorn (ERV) är installerad separat (inställning På/Av växeldrift)
ffVentilatorn (ERV) kommer att starta och stanna i Tyst (Lågt) läge var
30:e minut.
När ventilatorn (ERV) är installerad separat (inställning kylning av
utomhusluft för olika temperaturinställningar)
ffTemperaturen kan justeras med knappen Temperature setting
(Temperaturinställning).
ffHeat-EX-läge eller Bypass-läge kommer att väljas och startas, beroende
på den inställda temperaturen.
Avbryt Tryck på knappen E.Saver (E-sparare) en gång till.
•Det är möjligt att energisnål drift inte kan aktiveras när man
använder en central kontroll, en extern kontroll eller en
avgaskåpa.
•När luftkonditioneringen är separat ansluten är energisnål drift
inte tillgänglig.
Rengöring
Hindra lukt och damm från att komma in i det utrymme där du befinner dig genom att göra in-luftflödet större än ut-luftflödet.
När ventilatorn (ERV) är på trycker du på knappen Clean Up (Rengör) för att välja
rengöringsfunktionen.
ff
visas och rengöringsfunktionen aktiveras.
Avbryt Tryck på knappen Clean Up (Rengöring) en gång till.
•Om ventilatorn (ERV) är på eller rengöringsfunktionen inte
stöds och du trycker på knappen Clean Up (Rengöring) så visas
lampan
.
20
S-plasmajon
Med hjälp av S-Plasma-jonfunktionen kan du avlägsna virus, svamp och till och med aktivt syre.
ffOm S-plasmajonfunktionen har installerats i din ventilator
(ERV) eller inomhusenhet kommer
att visas och
S-plasmajonfunktionen kommer att startas.
SVENSKA
Extern sammankopplingskontroll
ffNär du ansluter en ventilator (ERV) till luftkonditioneringens
inomhusenhet kan du stänga av och sätta på ventilatorn (ERV)
beroende på om inomhusenheten är på eller av.
ffÄven under externa kontroller kan du använda din fjärrkontroll för att
kontrollera ventilatorn (ERV).
Sammankopplingskontroll avgaskåpa
ffNär ventilatorn (ERV) eller MINI AHU inomhus drivs i ett annat läge,
indikeras det om en sammankoppling med avgaskåpan har etablerats.
Om du ändrar driften under sammankoppling med avgaskåpan
kommer den senast valda driften att visas på skärmen.
ffDu kan inte kontrollera avgaskåpan med din fjärrkontroll.
21
AVANCERADE ANVISNINGAR
Inställning av veckoschema
Du kan välja en dag och en tidpunkt för att starta och stoppa drift.
1. Tryck på knappen Schedule (Schema).
ff(Timer) visas. Tryck sedan på knapparna [∧]/[∨] för att välja "Weekly"
(veckovis) från alternativen "Weekly" (veckovis) och "Holiday"
(avstängd).
2. Tryck på knappen [>] för att välja ”Day” (Dag) för ditt schema.
ffDu kan trycka på knapparna [∧]/[∨] för att välja en schemalagd dag
(sön-lör).
•
Du kan välja olika dagar för olika scheman. I detta fall ska du gå
direkt till sektionen ”Schedule Device” (Schemalägg enhet) utan
att välja ett schemanummer.
3. Tryck på knappen [>] tills önskat nummer visas för att välja ett ”Schedule
Number” (Schemanummer).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja ett schemanummer (1–6).
ffOm inget schema har valts kommer kanten av rutan för
schemanummer och schemanumret att blinka.
•Om schemat redan har ställts in kommer de fyrkantiga rutorna
runt schemanumret att blinka. Om du vill ändra det väljer du
ett schemanummer.
4. Tryck på knappen [>] och välj ”Schedule Device” (Schemalägg enhet).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att välja en
enhetsinställning bland luftkonditionering + ventilator (ERV),
luftkonditionering eller ventilator (ERV).
ffDu kan endast schemalägga en ansluten enhet.
Se tabellen nedan för inställningsordningen enligt schemaläggningsalternativet.
Klassificering
Luftkonditionering+Ventilator(ERV)
Luftkonditionering
Ventilator(ERV)
Inställningsordning
56...15
56...111415
5...812...15
5. Efter att ha tryckt på knappen [>] väljer du ”AM/PM”.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja AM (förmiddag) eller PM
(eftermiddag).
22
6. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du ”Hour” (Timma).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja timinställningarna för tiden.
SVENSKA
7. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du ”Minute” (Minut).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja minutinställningarna för
tiden.
8. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du ”On/Off” (Av/På) schema.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att välja Av eller
På.
ffOm du väljer Av, gå till steg 1415.
9. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du driftsläget Air Conditioner Related
(Luftkonditioneringsrelaterat).
ffDu kan endast använda detta för schemaläggning av
luftkonditioneringen när den är på.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att välja mellan
lägena (Auto)(Cool)(Dry)(Fan)(Heat) ((Auto)(Svalt)
(Torrt)(Fläkt)(Värme)). Beroende på vilka alternativ som
har valts är det ibland inte möjligt att välja automatisk eller
uppvärmningsdrift. (När du installerar den kablade fjärrkontrollen är
inställningen tillgänglig.)
10. Tryck på knappen [>] för att välja önskad temperatur.
ffDu kan endast använda detta för schemaläggning av
luftkonditioneringen när den är på.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att ställa in
temperaturen i steg om 1°C(1°F).
Om fläktdrift har valts kan du inte ställa in önskad temperatur.
23
Inställning av veckoschema
11. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du en fläkthastighet.
ffDu kan endast välja detta när luftkonditioneringen är på eller när
driftsläget är i Cool/Fan/Heat (Kyl/Fläkt/Värm).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att växla mellan
fläkthastigheterna (Låg)(Medium)(Hög)(Auto). Om lägena
Auto eller Dry (Torr) har valts kan du inte ställa in fläkthastigheten.
12. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du driftsläget Ventilator (ERV) Related
(Ventilatorrelaterat).
ffDu kan endast använda detta för schemaläggning av Heat-EX när
den är på.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] och välj driftsläget ERV Related
(Ventilatorrelaterat):
(Heat EX) (Värmeväxlare)(Quiet) (Tyst)(Away) (borta)(Bypass)f
(Auto)(Purifier) (Luftrenare)(Heat-Ex/Purifier) (Heat-EX/
Luftrenare)(By-Pass/Purifier) (Bypass/Luftrenare)(Auto/Purifier)
(Auto/Luftrenare)
13. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du en fläkthastighet för ventilatorn
(ERV).
ffDu kan endast använda detta för schemaläggning av Heat-EX när
den är på.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att ställa in
fläkthastigheten till (Hög)(Turbo)(Medium).
14. Tryck på knappen Set (Ställ in) för att avsluta inställningen av veckoscheman.
ff"_" visas för vald dag och det sparas inom tre sekunder.
[t.ex. när måndag har valts ( ) ]
ffOm du vill skapa ytterligare scheman börjar du om från skärmen för
vecka och avstängd.
15. Tryck på knappen Esc för att avsluta till Bypass-läge.
•Om du vill ångra din inställning av veckoschemat trycker du på
knappen ESC.
•Om ”Central control” (central kontroll) har ställts in kan du
fortfarande ställa in ett veckoschema, men det kommer inte att
följas.
24
Ställa in semesterläget under veckoschemat
Du kan välja dagar då luftkonditioneringen ska vara avstängd under veckoschemat.
Om du ställer in semesterläget kommer det inställda veckoschemat inte att fungera.
1. Tryck på knappen Schedule (Schema).
SVENSKA
ff(Timer) kommer att visas, tryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja
"Holiday" (avstängd) från alternativen "Weekly" (veckovis) och
"Holiday" (avstängd).
2. Tryck på knappen [>] för att välja ”Day” (Dag) för den avstängda dagen under
veckoschemat.
ffDu kan välja semesterdagar (Sun-Sat) (sön-lör) genom att trycka på
knapparna [∧]/[∨].
• Du kan välja olika dagar för olika inställningar.
3. Tryck på knappen Set (Ställ in) för att avsluta semesterinställningen för
veckoschemat.
4. Tryck på knappen Esc för att avsluta till Bypass-läge.
•Om du vill ångra din inställning av avstängd dag i
veckoschemat trycker du på knappen ESC.
•Du kan bara ställa in avstängd dag för datum med en
veckoindikator ”_”.
•Veckoindikatorn "_" för de datum som ställts in som avstängda
datum kommer att försvinna från displayen.
25
Avbryta ett veckoschema
Du kan avbryta ditt veckoschema.
1.Tryck på knappen Schedule (Schema).
ff(Timer) visas och (Weekly) (veckovis) kommer att blinka.
2. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du den dag du vill ta bort.
ffDu kan trycka på knappen [∧]/[∨] för att välja en schemalagd dag.
3. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du det ”schedule number”
(schemanummer) du vill ta bort.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja ett schemanummer (1–6).
4.Tryck på knappen Delete (Radera) för att ta bort dina inställningar för
veckoschema.
5.Tryck på knappen Set (Ställ in) för att spara borttagningen av ditt veckoschema.
6.Tryck på knappen Esc för att avsluta till normalt läge.
26
Inleda ett veckoschema
Du kan inleda alla inställda veckoscheman med den kablade fjärrkontrollen.
1. Tryck på knappen Delete (Ta bort) i fem sekunder.
ffAlla inställningar för veckoscheman tas bort.
SVENSKA
•Du kan inte återställa dina gamla inställningar efter att du har
tagit bort veckoschemat genom att trycka på knappen Delete
(Radera), så var försiktig när du använder denna funktion.
27
STÄLLA IN YTTERLIGARE ANVÄNDARFUNKTIONER
Hur man ställer in ytterligare användarfunktioner
SEG använda
Huvudmeny Undermeny
56
12 34
1. Om du vill ställa in de avancerade inställningarna trycker du på knappen User set (Användarinställning).
ffDu kommer till läget User Set (Användarinställning) och [Main Menu] (Huvudmeny) visas.
2. Se den kablade fjärrkontrollens lista över användarinställningar på nästa sida för att välja önskad meny.
ffGenom att använda knapparna [∧]/[∨] väljer du ett huvudmenynummer och trycker på knappen [>]
för att komma till undermenyn för inställningar.
ffGenom att använda knapparna [∧]/[∨] väljer du ett undermenynummer och trycker på knappen [>] för
att komma till skärmen för datainställningar.
ffNär du har kommit till skärmen för inställningar kommer den aktuella inställningen att visas.
ffSe diagrammet för datainställningar.
ffGenom att använda knapparna [∧]/[∨] ändrar du inställningarna och trycker på knappen [>] för att
komma till nästa inställning.
ffTryck på knappen Set (Ställ in) för att spara inställningen och gå till undermenyn för inställningar.
ffTryck på knappen Esc för att avsluta till normalt läge.
•När du ställer in data kan du använda knapparna [>]/[<] för att ställa in det SEG-intervall som
används.
•Om du trycker på knappen ESC medan du konfigurerar inställningarna kommer du till
undermenyn för inställningar utan att spara inställningen.
28
2
Funktioner
Autostopp tidsinställning/kontroll
3
1
2
1
2
5
3
4
5
6
7
8
0
Standard
Intervall
Enhet
0
1 timme
0
0–12 timmar
16–30°C (61–86°F)
* Modeller för Norden
(AC✴✴✴✴XSC✴H): 8 °C~30 °C
18–30°C (65–86°F)
* Modeller för Norden
(AC✴✴✴✴XSC✴H): 8 °C~30 °C
0-lås upp, 1-lås
0
0-lås upp, 1-lås
-
Undre gräns
1,2
8(47)
Övre gräns
3,4
30(86)
Temp.-gränser [°C(°F)]
Alla låsta
4
SEG
använda
1,2
1
Lås drift
2
på-/av-knapp
Lås driftvalsknapp
3
Knapp för låsning av
4
Partiell knapplåsning temperaturinställning
Lås knapp för
5
fläkthastighet
Lås knapp för
6
schemainställning
Aktuell temperaturinställning (år, månad, datum) 1,2/3,4/5,6
Dag/AM/
Aktuell tidsinställning (dag, timme, minut)
PM/1,2/3,4
Metoder för
Användning av
1
användning och
sommartid (Y/N)
inställning av
Metod för tillämpning av
2
sommartid
sommartid
Användning av sommartid (veckovis)
1,2/4
Start (? månaden, ?:e söndagen)
Användning av sommartid (veckovis)
1,2/4
Slut (? månaden, ?:e söndagen)
Användning av sommartid (dagligen)
1,2/3,4
Start (?:e månaden, ?:e söndagen)
Användning av sommartid (dagligen)
1,2/3,4
Slut (?:e månaden, ?:e söndagen)
Tidsinställning bakgrundsljus/kontroll
1,2
Användning av LED (grön) (Y/N)
3
Användning av LED (röd) (Y/N)
4
Inställning/kontroll
Tillämpning av
av fördröjningstid för
fördröjning
1
för ventilator (ERV) (Y/
ventilator (ERV)
N)
[När man använder en
sammankopplad kontroll
Fördröjningstid
3,4
för ventilatorn (ERV)]
Enkel inställning
1,2
Återställ till fabriksinställningar för användarläge
1
(förutom aktuell tid)
1°C(1°F)
1°C(1°F)
-
0
0-lås upp, 1-lås
-
0
0-lås upp, 1-lås
-
0
0-lås upp, 1-lås
-
0
0-lås upp, 1-lås
-
13/01/01
Tisdag/
PM/12/00
00~99/1~12/1~31
ÅÅ, MM, DD
Dag, timme,
minut
Sön-lör/AM-PM/0–12/0–59
0
0-Ej använd, 1-Använd
-
0
0-Veckovis, 1-Dagligen
-
03/F
10/F
1:a–12:e månaden/
1–4,F (förra veckan):e veckan
1:a–12:e månaden/
1–4,F (förra veckan):e veckan
-
03/22
Jan–dec/1–31:a dagen
09/22
Jan–dec/1–31:a dagen
5
1
1
0–30 sek
0-Ej använd, 1-Använd
0-Ej använd, 1-Använd
Månad,
datum
Månad,
datum
1 sek
-
0
0-Ej använd, 1-Använd
-
30
30–60 minuter
1 minut
0
-2~+2
1
0
0-Ej använd, 1-Återställ
-
• ” NONE” (INGEN) visas om inomhusenheten inte stödjer funktionen.
I vissa fall är inställningen inte tillgänglig eller kan inte tillämpas, fast den är inställd på enheten.
•Sommartid: När klockor ställs om en timma under sommarhalvåret.
29
SVENSKA
HuvudUndermeny
meny
1
Hur man ställer in ytterligare användarfunktioner
Aktuell tidsinställning (exempel)
1. Tryck på knappen User Set (Användarinställning).
ffMain Menu (Huvudmeny) visas och du kan trycka på knapparna [∧]/
[∨] för att välja nr 4, vilket ställer in aktuell tid.
2. Tryck på knappen [>] för att välja år, månad och dag i [Sub-menu]
(Undermenyn).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja nr 1. Du kan modifiera
inställningen för år/månad/datum.
3. Tryck på knappen [>] för att välja ”Year” (År).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja året (00–99).
4. Tryck på knappen [>] för att välja ”Month” (Månad).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja månad (01–12).
5. Tryck på knappen [>] för att välja ”Date” (Datum).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja datum (01–31).
6. Tryck på knappen Set (Ställ in) för att avsluta din inställning av år, månad och
dag.
ffInställningsändringarna kommer att tillämpas och du kan avsluta till
undermenyn.
30
SVENSKA
7. I undermenyn väljer du dag, AM/PM, timme, minut.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja nr 2. Du kan ställa in dag,
AM/PM, timme, minut.
8. Tryck på knappen [>] för att välja ”Day” (Dag).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja dag (sön–lör).
9. Tryck på knappen [>] för att välja ”AM or PM” (Förmiddag eller eftermiddag).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att växla mellan AM och PM.
10. Tryck på knappen [>] för att välja ”Hour” (Timme).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja timmen (01–12).
11. Tryck på knappen [>] för att välja ”Minute” (Minut).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja minut (00–59).
12. Genom att trycka på knappen Set (Ställ in) kan du avsluta inställningarna för
aktuell tid.
ffInställningsändringarna kommer att tillämpas och du kan avsluta till
normalt läge.
13. Tryck på knappen ESC för att avsluta till normalt läge.
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising