Samsung | BD-J7500 | Samsung Blu-ray-spiller J7500 Bruksanvisning

BD-J7500
Blu-ray™-skiva
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten från
Samsung.
För att få mer komplett service ska du registrera
produkten på
www.samsung.com/register
Säkerhetsinformation
Varning
OBSERVERA
Den här symbolen visar det finns hög
spänning inuti. Det är farligt att på något
sätt komma i kontakt med någon intern del
i den här produkten.
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE
OBSERVERA : FÖR ATT MINSKA RISKEN
FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER
BAKSIDAN). ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD
PERSONAL.
Den här symbolen visar att viktiga
dokument om användning och underhåll
medföljer den här produkten.
• Hål och öppningar i höljet och på baksidan eller
på undersidan finns till för nödvändig ventilation.
För att säkerställa att den här apparaten fungerar
ordentligt, och för att skydda den från att den
överhettas, får de här hålen och öppningarna
aldrig blockeras eller övertäckas.
-- Placera inte apparaten på trånga platser, som
t. ex. i en bokhylla eller i skåp, om det inte
finns riktig ventilation där.
-- Placera inte apparaten nära eller ovanför
element eller värmespjäll, eller på en plats där
den kan utsättas för direkt solljus.
-- Placera inga behållare (vaser etc), som innehåller
vatten, på den här apparaten. Utspillt vatten kan
orsaka brand eller elektriska stötar.
• Utsätt inte den här apparaten för regn eller för
platser nära vatten (nära ett badkar, handfat,
diskbänk eller pool etc). Om den här apparaten
råkar blir blöt ska du koppla ur den och
omedelbart kontakta en auktoriserad handlare.
• Den här apparaten går på batterier. I ditt
område kan det finnas regelverk som kräver
att du kasserar de här batterierna på rätt sätt.
Kontakta dina lokala myndigheter för att få
information om kassering eller återvinning.
• Överbelasta inte vägguttag, skarvsladdar eller
laddare mer än deras kapacitet tillåter, eftersom
det kan leda till brand eller elektriska stötar.
• Dra strömsladdarna så att det inte råder någon
risk att någon snubblar över dem eller att de
hamnar i kläm av föremål som har placerats på
eller mot sladdarna. Var särskilt uppmärksam på
sladdarnas kontakter, vägguttag och platsen där
sladdarna är inkopplade i apparaten.
2
• För att skydda denna apparat från åskväder,
eller när den lämnas obevakad och oanvänd
under längre perioder, ska du koppla ur den
från vägguttaget och koppla ur antennen
eller kabelsystemet. Det kommer förhindra
att utrustningen skadas av blixtnedslag eller
överspänning.
• Innan AC-strömsladden ansluts till DC-adapterns
uttag bör du se till att DC-adapterns spänning
motsvarar den lokala strömstyrkan.
• Sätt aldrig i något av metall i den här apparatens
öppna delar. Att göra det kan orsaka farliga
elektriska stötar.
• För att undvika elektriska stötar bör du aldrig
röra vid apparatens insida. Endast kvalificerade
tekniker bör öppna den här apparaten.
• Se till att koppla in strömsladden så att den sitter
i ordentligt. När strömsladden kopplas ur från ett
vägguttag ska du alltid ta tag i strömsladdens
kontakt. Dra aldrig ur strömsladden genom att
dra i själva sladden. Rör inte vid strömsladden
med våta händer.
• Om den här apparaten inte fungerar normalt,
i synnerhet om avvikande ljud eller dofter
kommer från den, ska du omedelbart koppla ur
den och kontakta en auktoriserad handlare eller
servicecenter.
Svenska
KLASS 1 LASER-produkt
Denna CD-spelare är klassificerad som en KLASS
1 LASER-produkt. Om du använder kontroller, gör
ändringar eller utför arbetsgångar på andra sätt än så
som är angivna häri kan det uppstå farlig strålning.
OBSERVERA :
• I DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDS EN
OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN
ORSAKA FARLIG STRÅLNING ÅT DET HÅLL
DEN EVENTUELLT RIKTAS. SE TILL ATT
ANVÄNDA PRODUKTEN KORREKT ENLIGT
ANVISNINGAR.
Svenska
Säkerhetsinformation
3
• För att rengöra den här apparaten ska du
koppla ur strömsladden från vägguttaget och
torka av produkten med en mjuk och torr duk.
Använd inga kemikalier, som t.ex. vax, bensen,
alkohol, thinners, insektsmedel, doftspray,
smörjmedel eller rengöringsmedel. Sådana
kemikalier kan skada produktens utseende eller
sudda ut text på produkten.
• Utsätt inte apparaten för droppar eller skvätt.
Ställ inte föremål fyllda med vätskor, såsom
vaser, på apparaten.
• Släng inte in batterierna i eld.
• Koppla inte in flera elektriska enheter i samma
vägguttag. Överbelastning av ett uttag kan
orsaka överhettning och sin tur leda till brand.
• Det råder farlig risk för explosion om du ersätter
batterierna som använts i fjärrkontrollen med
fel typ av batteri. Ersätt dem endast med
motsvarande typ.
• VARNING - FÖR ATT FÖRHINDRA
ATT ELD SPIRDS BÖR DU ALLTID
HÅLLA LJUS OCH ANDRA
FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA
BORTA FRÅN PRODUKTEN.
01
• Underhåll av höljet.
-- Se till att du har stängt av alla apparater innan
du ansluter några komponenter till den här
produkten.
-- Om du flyttar produkten snabbt från en kall
plats till en varmare kan det uppstå kondens
på mekaniken och linsen vilket kan ge upphov
till onormal uppspelning. Om detta inträffar,
ska du dra ur kontakten och vänta i två timmar
innan du ansluter den igen. Sätt sedan i skivan
och försök spela upp den igen.
• Se till att dra ur strömsladden ur uttaget om
produkten inte ska användas eller om du under
längre tid kommer att vara hemifrån (särskilt när
barn, äldre eller handikappade personer vistas
ensamma i hemmet).
-- Dammlager kan orsaka elektriska stötar,
elektriskt läckage eller brand genom att få
strömsladden att avge gnistor och värme,
eller få isoleringens skick att försämras.
• Kontakta ett auktoriserat servicecenter för
information, om du tänker installera din produkt
på en plats med mycket damm, höga eller låga
temperaturer, hög fuktighet, kemiska ämnen, eller
på en plats där den kommer att vara påslagen
24 timmar om dygnet, som t. ex. på en flygplats
eller tågstation etc. Att bortse från detta kan leda
till allvarliga skador på din produkt.
• Använd endast ordentligt jordade kontakter och
vägguttag.
-- Att inte använda ordentligt jordade kontakter
kan orsaka elektriska stötar eller skador på
utrustningen. (Endast klass 1-utrustning.)
• För att helt stänga av den här apparaten måste
du koppla ur den från vägguttaget. Därför måste
det alltid vara enkelt att komma åt vägguttaget
och strömkontakten.
• Låt inte barn klänga på produkten.
• Förvara tillbehören (batterier etc) säkert på en
plats utom barns räckhåll.
• Installera inte produkten på en instabil plats,
som t. ex. en löst sittande hylla, ett sluttande
golv, eller på en plats där det vibrerar.
• Produkten får ej tappas eller ta emot slag.
Om produkten skadas ska du koppla ur
strömkontakten och kontakta ett servicecenter.
Säkerhetsinformation
• DENNA PRODUKT ANVÄNDER LASER. OM DU
ANVÄNDER KONTROLLER, GÖR ÄNDRINGAR
ELLER UTFÖR ARBETSGÅNGAR PÅ ANDRA
SÄTT ÄN SÅ SOM ÄR ANGIVNA HÄRI KAN DET
UPPSTÅ FARLIG STRÅLNING. ÖPPNA INTE
HÖLJET OCH UTFÖR INGA REPARATIONER
PÅ EGEN HAND. LÄMNA SERVICEARBETEN
TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
Den här produkten uppfyller gällande CE-regler
vid anslutning av täckta kablar och anslutningar
mellan enheten och annan utrustning. För att
förhindra elektromagnetisk störning med elektriska
enheter, såsom radio och TV, ska du använda
täckta kablar och anslutningar för inkopplingarna.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
För att koppla ur apparaten ur strömkällan måste
kontakten dras ut ur eluttaget och därför ska
kontakten alltid vara lätt att komma åt och använda.
Produktenheten som medföljer den här
bruksanvisningen utdelas på licens enligt vissa
immaterialrättigheter från tredje part.
Försiktighetsåtgärder
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användaranvisningarna noggrant innan
du använder enheten. Följ alla säkerhetsanvisningar
som anges nedan.
Förvara de här användaranvisningarna för framtida
referens.
1. Läs de här instruktionerna.
2. Spara de här instruktionerna.
3. Beakta alla varningar.
||OBS! |
\\ Om regionsnumret på en Blu-ray-skiva/DVD inte stämmer
överens med regionsnumret på den här spelaren, kommer
spelaren inte att kunna spela skivan.
VIKTIG ANMÄRKNING
Strömledningen på den här utrustningen levereras
med en formpressad kontakt med säkring.
Säkringens värde anges på kontaktens stiftsida.
Om den måste bytas ut måste en säkring som
godkänts enligt BS1362 av samma klassificering
användas.
Använd aldrig kontakten med säkringsskyddet
borttaget om kåpan är löstagbar. Om det krävs en
ny kåpa för säkringen måste den ha samma färg
som kontaktens stiftsida. Ersättningskåpor finns
tillgängliga hos återförsäljaren.
Om den monterade kontakten inte passar för
uttagen i ditt hus eller kabeln inte är tillräckligt
lång för att nå till kontakten, ska du införskaffa
en godkänt förlängningskabel eller kontakta din
återförsäljare för att få hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa
kontakten, ska du avlägsna säkringen och sedan
göra dig av med kontakten på ett säkert sätt.
Koppla inte in kontakten i ett eluttag, eftersom det
finns risk för kortslutning om den flexibla kabeln är
bar.
4
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte den här apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera
i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära värmekällor
som exempelvis element, värmeutsläpp eller
andra enheter (inklusive AV-mottagare) som
avger värme.
9. Bryt inte mot säkerhetsreglerna för den
polariserade eller jordade kontakten. En
polariserad kontakt har två blad som är
bredare än de andra. En jordad kontakt har
två blad och ett tredje jordningsstift. Det
breda stiftet eller den tredje kontaktytan finns
där för din säkerhet. Om den medföljande
kontakten inte passar i ditt uttag skall du
kontakta en elektriker för utbyte av ditt
felaktiga uttag.
Svenska
12. Använd endast vagn, stall,
stativ, fäste eller bord som
specificerats av tillverkaren
eller som sålts tillsammans
med apparaten. När en
kundvagn används ska
du vara försiktig när du flyttar kundvagnen/
apparaten för att undvika att skada den till
följd av att den välter.
13. Koppla ur apparaten ur vägguttaget under
åskväder eller när den inte används under en
lång tid.
14. Överlämna alla reparationer åt kvalificerad
personal. Service krävs när apparaten har
skadats på något sätt, exempelvis då en
elsladd eller kontakt har skadats, vätska
har spillts ut eller föremål har ramlat ned på
apparaten, om apparaten har utsatts för regn
eller fukt, inte fungerar normalt eller har fallit.
Använda 3D-funktionen
VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION
FÖR 3D-BILDER.
Läs och förstå följande säkerhetsinformation innan
du använder 3D-funktionen.
• Vissa tittare kan uppleva obehag när de tittar på
3D-TV, såsom yrsel, illamående och huvudvärk.
Om du upplever sådana symptom ska du sluta
titta på 3D-TV, ta av dig 3D-glasögonen och vila.
• Om du tittar på 3D-bilder under en längre tid
kan det ge trötta ögon. Om du upplever sådana
symptom ska du sluta titta på 3D-TV, ta av dig
3D-glasögonen och vila.
• En vuxen ska titta till barn ofta när de använder
3D-funktionen.
Om de säger sig uppleva trötta ögon, huvudvärk,
yrsel eller illamående ska de omedelbart sluta
titta på 3D-TV och vila.
5
Svenska
Säkerhetsinformation
11. Använd bara tillbehör/accessoarer som
specificeras av tillverkaren.
• Använd inte 3D-glasögonen i andra syften.
(exempelvis som vanliga glasögon, solglasögon,
skyddsglasögon etc.)
• Använd inte 3D-funktionen eller 3D-glasögonen
när du går eller rör dig. Om du använder
3D-funktionen eller 3D-glasögonen när du rör
dig kan det göra att du går in i föremål, snubblar
på och/eller faller och orsakar allvarlig skada.
• Om du vill titta på 3D-innehåll ska du ansluta
en 3D-enhet (3D-kompatibel AV-mottagare
eller TV) till spelarens HDMI OUT-port med
en höghastighets HDMI-kabel. Sätt på dig
3D-glasögonen innan du spelar upp 3D-innehåll.
• Spelaren sänder bara ut 3D-signaler via HDMIkabeln som är ansluten till HDMI OUT-porten.
• Videoupplösningen i 3D-läge bestäms av
upplösningen i original-3D-videon. Det går inte
att ändra upplösning.
• Vissa funktioner, såsom BD Wise, eller inställning
av skärmstorlek eller upplösning kanske inte
fungerar i 3D-uppspelningsläge.
• Du måste använda en höghastighets HDMIkabel för att skicka 3D-signalen.
• Sitt minst tre gånger bredden för skärmen
från TV:n när du tittar på 3D-bilder. Om du
exempelvis har en 46 tums skärm ska du
sitta på ett avstånd av 138 tum (11,5 fot) från
skärmen.
• Placera 3D-videoskärmen i ögonhöjd för optimal
3D-bildkvalitet.
• Vid anslutning av produkten till vissa 3D-enheter
kanske inte 3D-effekten fungerar som den ska.
• Den här spelaren konverterar inte 2D-innehåll till
3D.
• "Blu-ray 3D" och logotypen för "Blu-ray 3D" är
varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
01
10. Skydda strömsladden från att utsättas
för tryck på grund av att du går på den,
eller att den kläms, samt skydda bekväma
recepterorer och den punkt där de går ut ur
apparaten.
Innehåll
Säkerhetsinformation
2
4
4
5
Inställningar
Varning
Försiktighetsåtgärder
Använda 3D-funktionen
9
Bakre panel
9
10
10
12
12
13
14
14
15
Öppna inställningsskärmen
18
Knappar på fjärrkontrollen som används till
inställningsmenyn
Inställningsmenyfunktioner
19Ljud
20Nätverk
Frontpanel
20
Smart Hub
20System
Fjärrkontroll
22Support
Genomgång av fjärrkontrollen
22
22
25
Ansluta till ett ljudsystem
Wi-Fi Direct
26
Automatisk uppdatering
Metod 1 Anslutning till en HDMIkompatibel AV-mottagare som stöder
genomströmning
Metod 2 Anslutning till en HDMIkompatibel AV-mottagare som inte stöder
genomströmning
Metod 3 Anslutning till ett ljudsystem (7,1
kanals förstärkare)
Metod 4 Anslutning till en AV-mottagare
med digital, optisk kabel
Ansluta till en nätverksrouter
Trådlöst nätverk
6
Konfigurera din nätverksanslutning
Uppgradera programvaran
26
Ansluta till en TV
Nätverk och Internet
26
15Kabelnätverk
15
Startskärmen
18Bild
Anslutningar
11
17
17
Komma igång
Tillbehör
Proceduren för grundinställningar
16
Viktiga säkerhetsföreskrifter
8
16
Svenska
Uppdatera nu
Medieuppspelning
Nätverkstjänster
Spela upp kommersiella skivor
28
Spela upp bilder, videoklipp och musik
(Multimedia)
28
28
29
29
31
31
31
33
34
34
34
35
35
35
35
37
37
38
38
38
Skapa ett Samsung-konto
40
Använda Samsung Apps
40
Spela upp medieinnehåll som är sparat på
en USB-enhet
41
42
Spela upp medieinnehåll som är sparat på
en dator/mobil enhet
43
43
Spela upp en skiva med
användarregistrerat innehåll
43
Styra videouppspelning
45
46
Knapparna på fjärrkontrollen används för
videouppspelning
46
Användning av menyn Inställningar under
uppspelning
Före användning av Samsung-appar
Samsung Apps-skärmen i korthet
Starta ett program
Screen Mirroring
Använda webbläsaren
Link Browsing och Pointer Browsing
En översikt över kontrollpanelen
Använda menyn Inställningar
Länka dina Internet-tjänstekon-ton till
produkten
BD-LIVE™
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ
Bilaga
Styra musikuppspelning
Knappar på fjärrkontrollen som används till
musikuppspelning
Användning av menyn Alternativ under
uppspelning
47
50
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ på en arkivskärm
51
54
Upprepa spår på en ljud-CD
Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD
Skapa en spellista från en ljud-CD
Ytterligare information
47Anmärkningar
49
54
54
36Rippa
37
39
40
Skivförvaring och -hantering
Upplösning enligt innehållstyp
Val av digital utsignal
Felsökning
Skiv- och formatkompatibilitet
Skivtyper och innehåll spelaren kan spela
upp
Skivtyper spelaren inte kan spela upp
55Regionskod
Visa fotoinnehåll
55
Användning av menyn Verktyg under
uppspelning
56
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ
Kopiera videor, musik och foton
Krav och kompatibilitet
60
Friskrivning av nätverkstjänst
61
Använda Sänd-funktionen
63
7
Format som stöds
59
60
Skicka filer
Logotyper för skivor som spelaren kan
spela upp
Svenska
Kopieringsskydd
Licens
Specifikationer
Innehåll
28
Komma igång
Tillbehör
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Batterier till fjärrkontrollen (AAA-storlek)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Bruksanvisning
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Fjärrkontroll
8
Svenska
Frontpanel
Komma igång
KNAPPEN STOPP
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG
SKIVFACK
DISPLAY
USB-VÄRD
SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL
||KOMMENTARER |
\\ För att uppgradera produktens programvara genom USB-VÄRD måste du använda ett USB-minne.
\\ När spelaren visar Blu-ray-skivmenyn kan du inte starta filmen genom att trycka på uppspelningsknappen på spelaren eller
fjärrkontrollen. För att spela upp filmen måste du välja Spela upp film eller Start på skivmenyn och sedan trycka på knappen
v på fjärrkontrollen.
\\ För att använda funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) ska du ansluta en HDMI-kabel till HDMI 1-terminalen.
När du ansluter HDMI 2-terminalen blir funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) inte tillgänglig.
Bakre panel
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
HDMI 1-uttag för ljud och video
HDMI 2-uttag för endast ljud
9
02
STRÖMKNAPPEN
KNAPPEN SPELA/PAUS
Svenska
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Komma igång
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
Efter installationen kan du ställa in
ingångskällan på din TV.
(Den här knappen är bara tillgänglig på
Samsung-TV:n.)
Sätt på eller stäng av spelaren.
Tryck för att öppna och stäng skivfacket.
Tryck på sifferknapparna för att använda
alternativ.
Använd denna för att gå till skivmenyn.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Tryck här för att gå till startmenyn.
Tryck på denna för att pausa en skiva.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Tryck här för att använda verktygsmenyn.
Återgå till föregående meny.
Dessa knappar används både för menyer
och för spelaren samt flera av funktionerna
på en Blu-ray-skiva.
Tryck för att söka innehåll.
Används för att gå till popup-/titelmenyn.
Tryck på dessa för att söka framåt eller bakåt.
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller
bakåt.
Tryck här för att stoppa en skiva.
Tryck för att använda appar.
Slå på och av TV:n.
(Den här knappen är bara tillgänglig på
Samsung-TV:n.)
TV-volyminställning.
(Den här knappen är bara tillgänglig på
Samsung-TV:n.)
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Tryck på denna för att spela upp en skiva.
Gör det möjligt att upprepa en titel, ett
kapitel, ett spår eller en skiva.
Används för att visa uppspelningsinformation.
Används för att välja menyposter och ändra
menyvärden.
Tryck här för att avsluta menyn.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Tryck för att använda helskärmsfunktionen.
Under uppspelning av Blu-ray-/DVD-skivor
fungerar inte den här knappen.
Tryck på denna för att byta Blu-ray-skivans/
DVD:ns textningsspråk.
Används för att komma åt olika
ljudfunktioner på en skiva.
Installera batterier
||OBS! |
\\ Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
-- Kontrollera batteriernas polaritet +/–.
-- Kontrollera om batterierna är tomma.
-- Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
-- Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
||OBSERVERA |
\\ Kassering av batterier skall ske i enlighet med lokala
miljöregler. Släng dem inte med hushållssoporna.
10
Svenska
Anslutningar
Ansluta till en TV
||KOMMENTARER |
\\ För att använda funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) ska du ansluta en HDMI-kabel till HDMI 1-terminalen.
När du ansluter HDMI 2-terminalen blir funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) inte tillgänglig.
-- HDMI 2-terminalen sänder ingen videosignal.
\\ Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta DIGITAL AUDIO OUT på
produkten till ett ljudsystem för att höra ljud.
\\ En HDMI-kabel ger digital video och digitalt ljud, så du behöver inte ansluta en ljudkabel.
\\ Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen till TV:n.
\\ När du ansluter spelaren till TV:n med HDMI-kabeln eller till en ny TV och sedan slår på den för första gången, ställer
spelaren automatiskt in den utgående HDMI-upplösningen till den högsta som stöds av TV:n.
\\ En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in HDMI, djup färg på läget Av i menyn.
\\ För att titta på HDMI 720p, 1080i, 1080p eller 2160p måste du använda en höghastighets (kategori 2) HDMI-kabel.
\\ HDMI sänder bara en ren digital signal till TV:n.
Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas brus ibland på skärmen.
11
Svenska
Anslutningar
Ljud
Video
03
Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI IN-uttaget
på TV:n.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Anslutningar
Ansluta till ett ljudsystem
Du kan ansluta Blu-ray-spelaren till ett ljudsystem på det sätt som anges nedan.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Metod 1 Anslutning till en HDMI-kompatibel AV-mottagare som stöder genomströmning
• Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT 1-uttaget på produktens baksida till HDMI IN-uttaget
på mottagaren. Anslut en till HDMI-kabel från uttaget HDMI OUT på baksidan av AV-mottagaren till uttaget
HDMI IN på TV:n.
• Bästa kvalitet (rekommenderas)
-- Din mottagare måste vara kompatibel för UHD-genomströmning så att UHD-videoinnehåll kan strömma
igenom.
Ljud/Video
HDMIkompatibel AVmottagare
Video
12
Svenska
Metod 2 Anslutning till en HDMI-kompatibel AV-mottagare som inte stöder genomströmning
Video
AV-mottagare
||OBSERVERA |
\\ Anslut inte terminalerna HDMI OUT 1 och HDMI OUT 2 på produkten med en HDMI-kabel.
13
Svenska
Anslutningar
Ljud
03
• Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT 1-uttaget på produktens baksida till HDMI INuttaget på din TV. Anslut en till HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT 2-uttaget på produkten till
HDMI IN-uttaget på mottagaren.
• Bästa kvalitet (rekommenderas)
Anslutningar
Metod 3 Anslutning till ett ljudsystem (7,1 kanals förstärkare)
• Med 7,1 kanals ljudkablar (medföljer ej) ska du ansluta terminalerna 7.1CH ANALOG AUDIO OUT på
baksidan av spelaren till terminalerna 7.1CH ANALOG AUDIO IN på förstärkaren.
• Bättre kvalitet
Metod 4 Anslutning till en AV-mottagare med digital, optisk kabel
• Använd en digital, optisk kabel (medföljer ej) och anslut uttaget OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT på
produktens baksida till uttaget DIGITAL OPTICAL IN på mottagaren.
• Bra kvalitet
• Du hör endast ljudet genom de två främre högtalarna med Digital utgång inställd på PCM.
Ljud
7,1 kanals
förstärkare
Metod 3
Metod 4
||KOMMENTARER |
: SURROUND
SURROUND BACK
\\ Vänster och höger uttag på din spelaresSURR.framsida
och 7,1 kanals förstärkaren måste anslutas för att ljudet på skivornas
menyer ska höras från vissa Blu-ray-skivor.
\\ Vid anslutning till en 5,1 kanals hemmabio eller mottagare ska du ansluta alla analoga ljudutgångar från spelaren förutom
baksidans vänstra och högra uttag för surround-ljud.
\\ Om du ansluter en mottagare till spelarens port för OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT, synkroniseras eventuellt inte
ljuduppspelningen med tv:ns uppspelning.
14
Svenska
Ansluta till en nätverksrouter
Trådlöst nätverk
03
Du kan ansluta spelaren till nätverksroutern på ett
av de sätt som anges nedan.
För att använda DLNA-nätverksfunktionen måste
du ansluta datorn till nätverket såsom visas på
bilden.
Anslutningen kan vara med kabel eller trådlös.
Bredbandstjänst
Bredbandsmodem
(med integrerad router)
||KOMMENTARER |
Bredbandstjänst
Eller
\\ Om den trådlösa IP-routern stöder DHCP kan produkten
använda en DHCP eller statisk IP-adress för att ansluta till
det trådlösa nätverket.
\\ Ställ in den trådlösa routern på infrastrukturläge. Ad-hocläge stöds ej.
\\ Spelaren stöder endast följande trådlösa
säkerhetsnyckelprotokoll:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Router
Bredbandstjänst
Bredbandsmodem
||KOMMENTARER |
\\ Din router eller dina ISP-principer kan hindra spelaren från
att få åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver.
Om detta inträffar ska du kontakta din ISP för mer
information.
\\ Välj en kanal på den trådlösa routern som inte används
för tillfället. Om kanalen som är inställd för den trådlösa
routern används för en annan enhet i närheten kommer
det att orsaka störning och kommunikationsfel.
\\ Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield)
802.11n och ställer in krypteringstypen för din AP till
WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed), stöder inte
spelaren från Samsung anslutningen i enlighet med de
nya certifieringsspecifikationerna för Wi-Fi.
\\ Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar,
beroende på användarförhållanden (AP-prestanda,
avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter etc.).
\\ DSL-användare - använd en router för att ansluta till
nätverket.
15
Svenska
Anslutningar
Trådlös router
Kabelnätverk
Inställningar
Proceduren för grundinställningar
• Startskärmen visas inte om du inte konfigurerar
grundinställningarna.
• OSD (On Screen Display) kan ändras på spelaren efter
en programuppdatering.
• Åtkomststegen kan variera beroende vilken meny som
är vald.
Efter att du har anslutit produkten till din TV slår du
på TV:n och produkten. När du slår på produkten
för första gången visas produktens skärm
Grundinställningar på TV:n.
Grundinställningsproceduren gör det möjligt
för dig att ställa in skärmspråket (OSD) och
menyspråken, bildförhållandet (skärmstorleken),
nätverkskonfigurationen och ansluta spelaren till
internet. Följ instruktionerna på skärmen.
När den första konfigurationen är klar visas en
guide för startmenyn på skärmen. För att avsluta
denna skärm trycker du på knappen EXIT på
fjärrkontrollen.
||KOMMENTARER |
\\ Om du hoppar över nätverksinställningarna under
den initiala inställningen kan du konfigurera
nätverksinställningarna senare. Se "Konfigurera din
nätverksanslutning" på sidorna 22~25 för ytterligare
instruktioner.
\\ Om du vill visa skärmen för grundinställningar igen
och göra ändringar, väljer du Inställn. > System >
Inställning på startskärmen eller så väljer du alternativet
Återst. (se sidan 22).
\\ Om du vill använda en Anynet+ (HDMI-CEC)-funktion
ska du följa instruktionerna nedan.
1) Anslut spelaren till en Anynet+ (HDMI-CEC)kompatibel Samsung TV med hjälp av en HDMI-kabel.
2) Ställ in Anynet+(HDMI-CEC)-funktionen som På, både
på teven och produkten.
3) Ställ in teven på Inledande inställningsprocedur.
16
Startskärmen
3 4 5
1
6
2
SPELA SKIVA
MULTIMEDIA
SAMSUNG APPS
Ingen skiva
REKOMMENDERAS
1
MINA APPAR
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Svenska
3
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Inställn.
0
SPELA SKIVA : Gör det möjligt för dig att spela upp
bilder, videoklipp eller musik från hårddisken.
MULTIMEDIA : Gör det möjligt för dig att spela
upp bilder, videoklipp eller musik från USB, mobila
enheter eller datorer.
Logga in : Gör det mjöligt för dig att logga in med
ditt Samsung-konto.
Sök : Gör att du kan söka efter innehåll, appar och
YouTube genom att skriva in motsvarande sökord.
Hjälp : Hjälpskärmen med förklaringar hur man
använder startmenyn visas.
SAMSUNG APPS : Ger dig tillgång till olika program
som du kan hämta.
REKOMMENDERAS : Ger dig direkt åtkomst till
rekommenderade program.
MINA APPAR : Appar som har hämtats från MINA
APPAR visas.
Screen Mirroring : Gör det möjligt för dig att visa
skärmen för smarttelefonen eller android-tabletenheten på en TV du har anslutit till Blu-ray-spelaren.
Inställn. : Öppnar produktmenyn. I menyn kan du
ställa in olika personliga inställningar.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||OBS! |
6
7
8
SMART
TV-bildformat
BD Wise
Upplösning
Filmram (24 fps)
DVD 24 fps-konvertering
REPEAT
APPS
2
RETURN
SEARCH
1
Auto
16:9 original
2
Av
Auto
Auto
Av
2. För att öppna menyer, undermenyer och
alternativ på Inställn., ska du se illustrationen
av fjärrkontrollen i nästa kolumn.
17
INFO
3
A
3D-inställn.
HOME
HOME
TOOLS
Bild
UHD-utgång
9
TITLE MENU
Inställningar
Support
5
04
System
4
1
Inställn.
Smart Hub
3
HUB
1. Välj Inställn. på startskärmen och tryck
sedan på knappen v. Skärmen Inställn.
visas.
Nätverk
2
Knappar på fjärrkontrollen
0 POPUPsom används
till inställningsmenyn
Öppna inställningsskärmen
Ljud
1
DISC MENU
\\ Om spelaren lämnas i stoppläget i mer än 5 minuter utan
att användas visas en skärmsläckare på TV:n. Om spelaren
lämnas i skärmsläckarläget i mer än 20 minuter kommer
enheten automatiskt att slås av.
Bild
SAMSUNG TV
3
4
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
Knappen HOME: Tryck på den här för att gå till
startskärmen.
PANDORA
SCREEN
INPUT
Knappen RETURN: Återgå till föregående meny.
v (Enter)-/RIKTNINGS-knappar:
• Tryck på ▲▼◄► för att flytta markören eller
välja en post.
• Tryck på knappen v för att aktivera det valda
alternativet eller bekräfta en inställning.
Knappen EXIT: Tryck här för att avsluta menyn.
Detaljerad funktionsinformation
Varje inställningsfunktion, menyalternativ och
individuellt alternativ förklaras i detalj på skärmen.
För att visa en förklaring använder du knapparna
▲▼◄► och väljer funktionen, menyalternativet
eller alternativet. Förklaringen visas oftast till
höger på skärmen. En kort beskrivning av varje
inställningsfunktion börjar på nästa sida. Ytterligare
information om vissa av funktionerna finns i
bilagan till den här bruksanvisningen.
Svenska
Inställningar
Inställningsmenyfunktioner
Numret indikerar antalet videorader per bildruta.
Bokstäverna i och p indikerar sammanflätad
respektive progressiv skanning. Ju fler rader desto
högre kvalitet.
Bild
UHD-utgång
Det här alternativet sänder ut HDMI-video i
UHD-upplösning. Det här är bara tillgängligt när
Filmram är inställt på Auto.
||KOMMENTARER |
\\ För att använda den här funktionen måste du ansluta
produkten till en enhet som stöder UHD-upplösningen
och ha innehåll som spelas upp i 24 bps (filmhastighet).
\\ Enheten kan inte spela upp UHD-innehåll. Däremot
kan innehåll med lägre upplösning än full HD skalas
upp till UHD.
\\ När du väljer UHD-utgång, är endast 2160 x 3840,
24 bildrutor per minut tillgängligt.
3D-inställn.
Välj om du vill spela en Blu-ray-skiva med
3D-innehåll i 3D-läge.
Om du går till startskärmen eller SAMSUNG
APPS-skärmen när du är i 3D-läge växlar
produkten till 2D-läge automatiskt.
Filmram (24 fps)
Om produkten är ansluten till en 24fps-kompatibel
TV kan du ställa in Filmram (24 fps) på Auto för
att produkten ska kunna justera HDMI-utgången
till 24 bildrutor per sekund automatiskt för bättre
bildkvalitet.
• Du kan bara använda Filmram (24 fps) på en
TV som stöder bildrutehastigheten.
• Du kan bara välja Filmram när produkten är i
lägena HDMI 1080i eller 1080p för utgående
upplösning.
DVD 24fps-konvertering
Konverterar DVD-uppspelning till 24 bildrutor per
sekund och sänder ut via HDMI. Detta alternativ är
bara tillgängligt när Filmram (24 fps) är inställt på
På.
||OBS! |
\\ Den här funktionen gäller endast för NTSC-skivor.
Anpassad efter skärmstorlek
TV-bildformat
Gör det möjligt för dig att justera spelarens utgång
enligt skärmformatet på TV:n.
BD Wise
BD Wise är Samsungs senaste interanslutningsfunktion.
När du ansluter en Samsung-spelare och en
Samsung-TV med BD Wise till varandra via HDMI,
och BD Wise är på i både spelaren och TV:n,
sänder spelaren ut video i videoupplösning och
ramhastighet för Blu-ray-/DVD-skivan.
Upplösning
Ställ in den utgående upplösningen för HDMIvideosignalen till BD Wise, Auto, 1080p, 1080i,
720p eller 576p/480p.
18
Ställ in skärmen till optimal storlek. (Endast
tillgängligt för Smart Hub och Screen Mirroring)
HDMI-färgformat
Gör det möjligt för dig att ställa in områdesformat
för HDMI-utgång till att matcha funktionerna för
den anslutna enheten (TV, skärm etc.). Skärmen
blir svart ett ögonblick efter att du har valt ett
format.
HDMI, djup färg
Gör det möjligt att ställa in produkten på utgående
HDMI-video med djup färg. Djup färg ger en mer
exakt färgåtergivning och större färgdjup.
Progressivt läge
Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du tittar
på DVD.
Svenska
Ljud
Dynamisk områdeskontroll
||KOMMENTARER |
\\ Om du vill använda denna funktion måste du ansluta
minst en Multiroom Link-högtalare.
\\ Ljudkvaliteten kan påverkas av det trådlösa nätverkets
tillstånd.
\\ Nätverksanslutningen kan påverkas negativt och till
och med förloras om nätverksmiljön försämras med
tiden.
\\ Om Screen Mirroring aktiveras, inaktiveras Multiroom
Link.
\\ Mer information finns i bruksanvisningen till Multiroom
Link på Samsungs webbplats:
; Söka efter
www.samsung.com ;
produktnamn: BD-J7500  Bruksanvisningar ;
Multiroom Link ; Hämta PDF
\\ Ljudet från varje ansluten enhet kan hamna efter video
och ljud från enheten som spelar upp källans innehåll.
Digital utgång
Gör det möjligt för dig att välja digitalt utgångsformat
som passar för TV:n eller AV-mottagaren. För mer
information, se tabellen över val av digital utgång på
sidan 50.
PCM-nedsampling
Gör det möjligt för dig att välja om du vill ha 96 kHz
PCM-signaler nedsamplade till 48 kHz innan de
sänds ut till en förstärkare. Välj På om din förstärkare
eller mottagare inte är kompatibel med en signal på
96 kHz.
19
Downmixing-läge
Gör det möjligt för dig att välja metod för flerkanalig
nedmixning som är kompatibel med ditt stereosystem.
Du kan välja att låta spelaren mixa ned till normal
stereo eller surroundkompatibel stereo.
DTS Neo:6-läge
Du kan njuta av flerkanaligt ljud via HDMI-utgång
även för en 2-kanalig ljudkälla.
Ljudsynkning
I vissa fall när produkten är ansluten till en digital
TV kan ljudsignalen inte synkroniseras med
videosignalen. Om detta inträffar ska du justera
ljudfördröjningstiden för att matcha videosignalen.
• Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 ms
och 250 ms. Ställ in optimal inställning.
||OBS! |
\\ Ljudfördröjningstiden du specificerar kanske inte blir
exakt beroende på uppspelat innehåll.
Svenska
Inställningar
Du kan konfigurera denna produkt för anslutning
till en Multiroom Link-kompatibel högtalare trådlöst
och njuta av ett fylligt ljud.
Inställn. : Du kan justera volymnivån och
avståndet för den anslutna produkten.
Högtalarinställning : Du kan konfigurera
högtalarna som är anslutna via ditt hemnätverk.
Gör det möjligt för dig att använda dynamisk
områdeskontroll för Dolby Digital-, Dolby Digital
Plus- och Dolby TrueHD-ljud.
Auto : Kontrollerar automatiskt det dynamiska
området för Dolby TrueHD-ljud, baserat på
information i Dolby TrueHD-ljudspåret. Aktiverar
även dynamisk områdeskontroll för Dolby Digital
och Dolby Digital Plus.
Av : Lämnar det dynamiska området
okomprimerat och gör att du hör originalljudet.
På : Slår på dynamisk områdeskontroll för alla
tre Dolby-formaten. Svagare ljud blir starkare
och volymen för starkare ljud minskas.
04
Högtalarinställning
Inställningar
HDMI-ljudutmatning
Ställ in HDMI-ljudet att gå genom HDMI1 eller
HDMI2.
Auto : Ljudutgången ställs automatiskt in baserat
på enheterna som har anslutits till HDMI1 och
HDMI2.
HDMI1 : Ljudet kommer ut genom enheten som
är ansluten till HDMI1.
HDMI2 : Ljudet kommer ut genom enheten som
är ansluten till HDMI2.
Nätverk
BD-Live-inställningar
Ställer in olika BD-Live-funktioner. BD-Live ger dig
tillgång till de extrafunktioner som finns tillgängliga
på vissa Blu-ray-skivor om du är ansluten till
Internet.
Internetanslutning för BD-Live : Gör det
möjligt för dig att helt tillåta, delvis tillåta eller
förbjuda en Internet-anslutning för BD-Live.
BD-datahantering : Hantera BD-data som
hämtats från en BD-Live-tjänsten eller Blu-rayskivor.
Smart Hub
Nätverksstatus
Gör det möjligt för dig att kontrollera det aktuella
nätverket och Internet-statusen.
Nätverksinställningar
Konfigurera nätverksanslutningen så att du kan
använda olika egenskaper, t.ex. internettjänster eller
DLNA-funktionen, och göra programuppgraderingar.
Wi-Fi Direct
Gör att du kan ansluta en Wi-Fi Direct-enhet till
produkten med ett peer-to-peer-nätverk, utan att
du behöver en trådlös router.
Observera att om produkten är ansluten till ett
trådlöst nätverk kan den kopplas från när du
använder Wi-Fi Direct.
||OBS! |
\\ Textfiler, såsom filer med tillägget .TXT eller .DOC
visas inte när du använder funktionen Wi-Fi Direct.
Multimediaenhetsinställningar
Gör det möjligt för dig att styra vilka enheter
i nätverket, såsom smarttelefoner och tabletenheter, som kan dela innehåll med din produkt.
Enhetsnamn
Villkor och policy
Du måste granska och godkänna både appens
regler & villkor samt sekretesspolicyn för att
använda App-tjänsterna.
Återställ Smart Hub
Återställer alla Smart Hub-inställningar till
standardinställningarna. För att använda den
måste du skriva in PIN-säkerhetskoden.
System
Inställning
Gör det möjligt för dig att köra om processen för
grundinställningar.
Snabbstart
Gör det möjligt för dig att ställa in spelaren på att
snabbt minska starttiden.
||OBS! |
\\ Om den här funktionen är inställd på På ökar
strömförbrukningen i standby-läge.
Gör det möjligt för dig att mata in ett namn på
spelaren som identifierar det på nätverken.
20
Svenska
Språk
Du kan ansluta ett trådlöst USB-tangentbord eller
en trådlös USB-mus till USB-porten på spelarens
framsida.
Tangentbordsinst. : Gör det möjligt för dig att
konfigurera ett trådlöst USB-tangentbord som
ansluts till spelaren.
||OBS! |
\\ Du kan bara använda tangentbordet när ett QWERTYtangentbordsfönster visas i webbläsaren.
Musinställningar : Gör det möjligt för dig
att konfigurera en trådlös USB-mus som är
ansluten till spelaren. Du kan använda musen i
spelarmenyn på samma sätt som du använder
en mus på datorn.
`` Så här använder du en mus med
spelarmenyn:
1. Anslut USB-musen till spelaren.
2. Klicka på huvudknappen du valde i
Musinställningar. Den förenklade menyn
visas.
3. Klicka på menyalternativen du vill använda.
||KOMMENTARER |
\\ Vissa USB HID-tangentbord och möss kanske inte är
kompatibla med din produkt.
\\ Vissa HID-tangentbordsknappar kanske inte fungerar.
\\ Kabelförsedda USB-tangentbord stöds inte.
\\ Vissa program kanske inte stöds.
`` Om du glömt din PIN-kod:
1. Mata ut skivan eller USB-lagringsenheten.
2. Tryck och håll in knappen @ på övre panelen
i 5 sekunder eller längre.
Initieringsmeddelandet visas på skärmen och
strömmen stängs av automatiskt.
När du slår på produkten igen är alla
inställningar återställda.
Allmänt
Du kan ändra alternativen som listas nedan för att
passa dina önskemål.
Främre skärm : Ändrar frontpanelens ljusstyrka.
Tidszon : Välj tidszonen där du bor.
Menytransparens : Justera transparensen för
menyrutan.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder
länkade uppgifter med andra Samsung-spelare
som har funktionen Anynet+ och gör det möjligt
för dig att styra dessa produkter med en Samsung
TV-fjärrkontroll. För att använda den här funktionen
ansluter du den här spelaren till en Anynet+-TV
från Samsung med en HDMI-kabel.
\\ Om ett trådlöst HID-tangentbord inte fungerar på
grund av störningar, kan du flytta tangentbordet
närmare spelaren.
21
Svenska
Inställningar
Enhetshanterare
Standardlösenordet är 0000. Ange standard-PINkoden för att öppna säkerhetsfunktionen om du
inte har skapat din egen PIN-kod. Efter att du har
öppnat säkerhetsfunktionen för första gången
ändrar du PIN-koden med funktionen Ändra PIN.
BD-föräldraklass. : Förhindrar uppspelning
av Blu-ray-skivor med en klassificering som
är lika med eller högre än den specifika
åldersklassificering du anger om inte PIN-koden
anges.
DVD-föräldraklass. : Förhindrar uppspelning
av DVD-skivor med en klassificering över en
specifik numerisk klassificering du väljer om inte
PIN-koden anges.
Ändra PIN : Ändra den 4-siffriga PINkoden som används för att komma åt
säkerhetsfunktioner.
04
Du kan välja språket du önskar för skärmmenyn,
skivmenyn, ljud, undertexter etc.
• Det språk du har valt för skivmenyn, skivljudet
eller undertexten visas bara om skivan stöder
det.
Säkerhet
Inställningar
Nätverk och Internet
DivX® Video på begäran
Visa DivX® VOD-registreringskoden för att köpa
och spela DivX® VOD-innehåll.
Support
Fjärrhantering
När funktionen är aktiverad diagnostiserar och
korrigerar ombuden på Samsungs kontaktcentra
produkten via fjärrstyrning. Kräver en aktiv
Internet-anslutning.
||KOMMENTARER |
\\ Fjärrhanteringstjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa
länder.
\\ För att använda Fjärrhantering:
1) Ring Samsung kontaktcenter och be om fjärrsupport.
2) Öppna spelarens meny på din TV och gå till avsnittet
Support.
3) Välj Fjärrhantering samt läs och godkänn sedan
tjänsteavtalen. När skärmen för PIN visas fyller du i
ett PIN-nummer till ombudet.
4) Ombudet får tillgång till din spelare.
Programvaruuppdatering
När du ansluter den här spelaren till ett nätverk
kan du använda nätverksbaserade program
och funktioner, såsom Smart Hub och BD-LIVE,
och uppgradera spelarens programvara genom
nätverksanslutningen. För mer information om
åtkomst och användning av Internet-tjänster, se
kapitlet Nätverkstjänster för den här bruksanvisningen
på sidorna 39~46. Instruktioner för konfiguration av
nätverksanslutningen börjar nedan.
Konfigurera din nätverksanslutning
Innan du börjar ska du kontakta din ISP för att se
om din IP-adress är fast eller dynamisk. Om den är
dynamisk och om du har ett nätverk som ansluts med
kabel eller trådlöst rekommenderar vi användning
av de automatiska konfigurationsprocesserna som
beskrivs nedan.
Om du ansluter till ett kabelförsett nätverk
ska du ansluta spelaren till din router med en
nätverkskabel innan du börjar med konfigurationen.
Om du ansluter till ett trådlöst nätverk ska du
koppla ifrån eventuella kabelnätverk innan du
börjar.
För att börja med konfigurationen av
nätverksanslutningen ska du följa stegen nedan:
Kabelnätverk
Med den menyn kan du uppgradera
produktprogrammet för att få bättre prestanda
och ytterligare tjänster.
ĞĞ
Kabel - Automatiskt
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck sedan
på knappen v.
Kontakta Samsung
Ange kontaktinformation för hjälp med spelaren.
Återst
Återställer alla inställningar till standard, förutom
nätverksinställningar och inställningar för Smart
Hub, och startar sedan inställningsfunktionen.
För att använda den måste du skriva in PINsäkerhetskoden. Standardsäkerhets-PIN är 0000.
22
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen
v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck sedan
på knappen v.
4. Välj Kabel på skärmen Nätverksinställningar,
och tryck sedan på knappen v.
5. Välj Anslut och tryck sedan på knappen v.
Produkten detekterar kabelanslutningen,
verifierar nätverksanslutningen och ansluter
sedan till nätverket.
Svenska
ĞĞ
Kabel - Manuellt
2. Välj IP-inst. längst ner på skärmen och tryck
sedan på knappen v. Skärmen IP-inst.
visas.
3. Välj fältet för IP-inst. och tryck sedan på
knappen v.
4. Välj Ange manuellt på fältet för IP-inst. och
tryck sedan på knappen v.
5. Välj ett värde att skriva in (t. ex IP-adress),
och tryck sedan på knappen v.
Använd sifferknappsatsen på fjärrkontrollen
för att ange siffervärden. Du kan också
ange siffrorna med knapparna ▲▼. Använd
knapparna ◄► på fjärrkontrollen för att gå
från ett inmatningsfält till ett annat inom ett
värde. När du är klar med ett värde trycker du
på knappen v.
6. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till ett
annat värde och ange sedan siffrorna för det
värdet enligt instruktionerna i steg 5.
Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen
på fyra sätt:
-- Trådlös automatisk
-- Trådlös manuell
-- WPS(PBC)
-- WPS PIN
När du konfigurerar den trådlösa nätverksanslutningen
frånkopplas alla trådlösa nätverksenheter som är
anslutna genom produkten eller, om tillämpligt,
produktens aktuella kabelanslutning.
ĞĞ
Trådlös - Automatisk
1. Välj Inställn., på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck sedan
på knappen v.
4. Välj Trådlös på skärmen Nätverksinställningar,
och tryck sedan på knappen v. Produkten
söker efter och visar en lista över tillgängliga
nätverk.
Nätverksinställningar
Välj nätverkstyp.
Nätverkstyp
7. Upprepa steg 5 och 6 tills du har fyllt i alla
värden.
Trådlös
Trådlöst nätverk
Du kan ansluta din Blu-rayspelare till lnternet. Välj
vilket trådlöst nätverk du vill
använda.
iptime23
iptime
||OBS! |
solugen_edu#2
\\ Du kan få dessa nätverksvärden från din Internetleverantör.
Uppdatera
8. När du är klar med att ange alla värden väljer
du OK och trycker sedan på knappen v.
Produkten verifierar nätverksanslutningen och
ansluter sedan till nätverket.
23
WPS(PBC)
5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på
knappen v.
6. På säkerhetsskärmen anger du nätverkens
säkerhetskod eller lösenordsfras.
Ange numren direkt med sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Ange bokstäver genom att
välja en bokstav med en pilknapp och sedan
trycka på knappen v.
Svenska
Inställningar
1. Välj Nätverksstatus. Produkten söker efter
ett nätverk och visar sedan felmeddelandet
för anslutningen.
Trådlöst nätverk
04
Om du har en fast IP-adress eller den automatiska
inställningen inte fungerar måste du ställa in
värdena för Nätverksinställningar manuellt.
Följ steg 1 och 2 i Kabel - Automatiskt och följ
sedan stegen nedan:
Inställningar
||OBS! |
\\ För att visa lösenordet när du anger det använder du
pilknapparna och väljer Visa lösenord på höger sida och
sedan trycker du på knappen v.
7. När du är klar väljer du Klart och trycker
sedan på knappen v. Produkten verifierar
nätverksanslutningen och ansluter sedan till
nätverket.
8. När du är klar med verifieringen väljer du OK,
och trycker sedan på knappen v.
||OBS! |
\\ Du ska kunna hitta säkerhetskoden eller lösenordsfrasen
på en av installationsskärmarna du använde för att
installera routern eller modemet.
ĞĞ
Trådlös - Manuellt
Om du har en fast IP-adress eller den automatiska
inställningen inte fungerar måste du ställa in
värdena för Nätverksinställningar manuellt.
1. Följ instruktionerna i Trådlöst - Automatiskt
genom Steg 5.
2. Produkten söker efter ett nätverk och visar
sedan felmeddelandet för anslutningen.
3. Välj IP-inst., längst ner på skärmen och tryck
sedan på knappen v. Skärmen IP-inst.
visas.
4. Välj fältet för IP-inst. och tryck sedan på
knappen v.
5. Välj Ange manuellt på fältet för IP-inst. och
tryck sedan på knappen v.
6. Välj ett värde att skriva in (t. ex IP-adress),
och tryck sedan på knappen v. Använd
sifferknappsatsen på fjärrkontrollen för
att ange siffervärden. Du kan också ange
siffrorna med knapparna ▲▼. Använd
knapparna ◄► på fjärrkontrollen för att gå
från ett inmatningsfält till ett annat inom ett
värde. När du är klar med ett värde trycker du
på knappen v.
7. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till ett
annat värde och ange sedan siffrorna för det
värdet enligt instruktionerna i steg 6.
||OBS! |
\\ Du kan få dessa nätverksvärden från din Internetleverantör.
9. När du är klar väljer du OK och trycker sedan
på knappen v. Säkerhetsskärmen öppnas.
10. På säkerhetsskärmen anger du nätverkens
säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange
numren direkt med sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Ange bokstäver genom att
välja en bokstav med knapparna ▲▼◄►
och sedan trycka på knappen v.
11. När du är klar väljer du Klart till höger på
skärmen och trycker sedan på knappen v.
Produkten verifierar nätverksanslutningen och
ansluter sedan till nätverket.
12. När produkten har verifierat nätverket väljer
du OK, och trycker på knappen v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Välj Inställn., på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk, och tryck sedan på knappen
v.
3. Välj Nätverksinställningar, och tryck sedan
på knappen v.
4. Välj Trådlös på skärmen Nätverksinställningar,
och tryck sedan på knappen v.
5. Tryck på knappen ▲ på fjärrkontrollen och
tryck sedan på knappen ► för att välja
WPS(PBC).
6. Tryck på knappen v på fjärrkontrollen.
Meddelandet "Tryck på PBC-knappen på din
trådlösa router inom två minuter." visas.
7. Tryck på knappen WPS(PBC) på routern inom
två minuter. Produkten samlar automatiskt
in alla värden för nätverksinställningar som
behövs och ansluter till ditt nätverk.
Skärmen Nätverksstatus visas.
Produkten ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
8. Upprepa steg 6 och 7 tills du har fyllt i alla
värden.
24
Svenska
ĞĞ
WPS PIN
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen
v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck sedan
på knappen v.
4. Välj Trådlös på skärmen Nätverksinställningar,
och tryck sedan på knappen v.
Produkten söker efter och visar en lista över
tillgängliga nätverk.
5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på
knappen v.
2. Välj Inställn., på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
3. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen
v.
4. Välj Wi-Fi Direct och tryck sedan på knappen
v.
Wi-Fi Direct-enheterna som du kan ansluta
visas.
||KOMMENTARER |
\\ Nätverksanslutningen med eller utan kabel kopplas från
när du använder funktionen Wi-Fi Direct.
\\ Textfiler, såsom filer med tillägget .TXT eller .DOC visas
inte när du använder funktionen Wi-Fi Direct.
6. Välj WPS PIN och tryck sedan på knappen
v. Popup-fönstret för PIN visas.
7. Ange PIN i inmatningsfältet för WPS PIN på
routerns installationsskärm och spara sedan
skärmen.
||KOMMENTARER |
\\ Kontakta tillverkaren av routern för instruktioner
som förklarar hur du får åtkomst till routerns
installationsskärmar eller se routerns bruksanvisning.
\\ Vid en WPS-anslutning ska du ställa in din trådlösa
routers metod för säkerhetskryptering till AES. WPSanslutningar stöder inte WEP-säkerhetskryptering.
Wi-Fi Direct
Med den här funktionen kan du ansluta Wi-Fi
Direct-enheter till produkten och varandra med ett
peer-to-peer-nätverk, utan en trådlös router.
||OBS! |
\\ Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för Wi-Fi
Direct. Innan du använder funktionen Wi-Fi Direct
rekommenderar vi starkt att du avaktiverar Bluetoothfunktionen för en aktiv mobil enhet.
25
Svenska
Inställningar
1. Välj Inställn., på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten och aktivera dess
Wi-Fi Direct-funktion.
04
Innan du börjar ska du öppna routerns
installationsmeny på datorn och öppna skärmen
med inmatningsfältet för WPS PIN.
Inställningar
Uppgradera programvaran
Uppdatera nu
Med den menyn kan du uppgradera
produktprogrammet för att få bättre prestanda
och ytterligare tjänster.
• Slå aldrig av spelaren eller slå på den manuellt under
uppdateringsprocessen.
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck sedan
på knappen v.
2. Välj Support och tryck sedan på knappen v.
3. Välj Programvaruuppdatering och tryck
sedan på knappen v.
4. För att hämta uppdateringsprogramvaran och
uppdatera nu väljer du Uppdatera nu och
trycker sedan på knappen v.
5. För att hämta uppdateringsprogramvaran
och uppdatera nu väljer du Automatisk
uppdatering och trycker sedan på knappen
v. Se "Automatisk uppdatering" på sidan
26 för detaljer.
||KOMMENTARER |
\\ Uppgraderingen är klar när spelaren stängs av och sedan
slås på av sig själv igen.
\\ Samsung Electronics skall inte hållas ansvariga för
produktfel som uppstår till följd av instabil Internetanslutning eller kundens oaktsamhet under en
programuppdatering.
\\ Om du vill avbryta pågående uppgradering under
hämtningen trycker du på knappen v.
\\ När systemuppgraderingen pågår visas meddelandet
”UPDATE” på frontpanelen.
26
1. Välj Support > Programvaruuppdatering >
Uppdatera nu.
2. Under en online-uppgradering hämtas och
installeras uppgraderingsprogramvaran direkt
från internet.
-- Det här alternativet kräver en
internetanslutning.
||KOMMENTARER |
\\ När systemuppgraderingen är klar ska du kontrollera
programdetaljerna i avsnittet för produktinformation på
skärmen Contact Samsung.
\\ Slå inte av spelaren under programuppgraderingen. Det
kan orsaka felfunktion hos spelaren.
Automatisk uppdatering
Du kan ställa in funktionen för Automatisk
uppdatering så att spelaren laddar ner ny
uppgraderingsprogramvara när den är i
autouppdateringsläge.
Detta gör det möjligt för spelaren att hämta
uppgraderingsprogramvaran automatiskt, när du
inte använder den.
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Automatisk uppdatering och tryck sedan
på knappen v.
2. Välj På / Av.
||OBS! |
\\ Om du använder funktionen Automatisk uppdatering
måste produkten anslutas till Internet.
Svenska
Uppdatera via USB
Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:
04
1. Gå till Samsungs hemsida på en dator och
hämta uppdateringspaketet till en USB-enhet.
Inställningar
2. Spara uppdateringspaketet i USB-enhetens
mapp på översta nivån.
-- Annars kommer inte produkten att kunna
lokalisera uppdateringspaketet.
3. Anslut USB-enheten med
uppdateringspaketet till produkten.
4. Välj Support > Programvaruuppdatering >
Uppdatera nu.
5. Programvaran uppdateras med
uppdateringspaketet på USB-enheten.
||KOMMENTARER |
\\ Det ska inte finnas någon skiva i produkten när du
uppgraderar programvaran med USB-uttaget.
\\ När systemuppgraderingen är klar ska du kontrollera
programdetaljerna i avsnittet för produktinformation på
skärmen Contact Samsung.
\\ Slå inte av produkten under en programuppdatering. Det
kan göra att produkten inte fungerar.
\\ Programuppdateringar med USB-värduttaget får bara
utföras med ett USB-flashminne.
27
Svenska
Medieuppspelning
Din Blu-ray-produkt kan spela upp innehåll på
Blu-ray-/DVD-/CD-skivor, USB-enheter, datorer,
smarttelefoner, tablet-enheter och på webben.
För att spela upp innehåll som finns på din dator
eller på en mobil enhet måste du ansluta datorn eller
den mobila enheten och produkten till nätverket. För
att spela upp innehåll på datorn måste du installera
programvara för DLNA eller redan ha programvaran
för DLNA installerad på datorn och ansluta BDspelaren till din dator via nätverket.
||OBS! |
\\ Datorer som körs med Windows 7 och Windows 8 har
DLNA-programvaran (Play To) inbyggd.
Spela upp kommersiella skivor
1. Tryck på knappen 8 för att öppna skivfacket.
2. Placera försiktigt en skiva i facket med
etikettsidan uppåt.
• Rengöra skivor
-- Om det kommer fingeravtryck eller
smuts på skivan ska du rengöra
den med ett milt rengöringsmedel
som har spätts ut i vatten och
torka med en mjuk trasa.
-- Torka försiktigt inifrån och ut på skivan vid
rengöringen.
• Skivförvaring
`` Förvara dem inte i direkt solljus.
`` Förvara dem på en kall ventilerad plats.
`` Förvara stående i en ren förvaringspåse.
Spela upp bilder, videoklipp och
musik (Multimedia)
Du kan spela upp medieinnehåll som finns sparat
på en USB-enhet, smarttelefon, kamera eller dator
på produkten.
||KOMMENTARER |
\\ Det går inte att spela upp medieinnehåll om innehållet
eller lagringsenheten inte stöds av produkten.
\\ Säkerhetskopiera viktiga filer innan en USB-enhet ansluts.
Samsung ansvarar inte för skadade eller förlorade filer.
Spela upp medieinnehåll som är sparat
på en USB-enhet
1. Anslut din USB-enhet till produkten.
3. Tryck på knappen 8 för att stänga
skivfacket.
Uppspelningen startar automatiskt.
4. Om uppspelningen inte startar automatiskt
trycker du på knappen 6 på fjärrkontrollen.
Skivförvaring och -hantering
• Att hålla i skivorna
-- Fingeravtryck eller repor på
skivan kan försämra ljud- och
bildkvaliteten eller orsaka hopp.
-- Undvik att vidröra skivan på det område
inspelning sker.
-- Håll skivan i kanterna så att fingeravtrycken
inte kommer på ytan.
-- Fäst inte papper eller tejp på skivan.
28
2. Tryck på knappen HOME och välj Lagring i
panelen MULTIMEDIA. USB-enheter som är
anslutna till produkten anges i en lista.
3. Välj den enhet som du vill ansluta till.
Mapparna och filerna i den valda USBenheten visas i listor.
4. Välj det medieinnehåll som du vill spela upp
från listan. Mediainnehållet spelas upp.
||OBS! |
\\ Du kan även välja vilken medietyp du vill spela upp (t.
ex. video) sedan välja den fil du vill spela upp och sedan
trycka på knappen 6 för att spela upp innehållet.
Svenska
5. För att lämna trycker du på knappen 5 eller
knappen RETURN.
Spela upp medieinnehåll som är sparat
på en dator/mobil enhet
Du kan spela upp medieinnehåll på produkten
med en dator eller mobil enhet som är ansluten till
samma nätverk som produkten.
||KOMMENTARER |
\\ Endast tillgängliga med telefoner från Samsung som
stöder DLNA-funktion.
\\ Du kan stöta på kompatibilitetsproblem när du försöker
spela upp mediefiler via en tredjeparts DLNA-server.
\\ Innehållet som delas av en dator eller mobil enhet kan
spelas upp beroende på innehållets kodningstyp och
filformat. Dessutom kanske vissa funktioner inte är
tillgängliga.
\\ Medieinnehållet kanske inte spelas upp felfritt, beroende
på nätverksstatusen. Om innehållet inte spelas upp felfritt
bör du använda en USB-lagringsenhet.
1. Anslut smartenheten och produkten.
2. Tryck på knappen HOME och välj
Nätverksenhet i panelen MULTIMEDIA.
Lagringsenheter som är anslutna till samma
nätverk som produkten visas i en lista.
3. Välj en önskad lagringsenhet. Mapparna
och filerna som delas av den valda
lagringsenheten visas i en lista.
||OBS! |
\\ Du kan ansluta till en mobil enhet på alla DLNA DMCenheter. DLNA DMC-funktionen gör det möjligt för
användare att ansluta en mobil enhet till produkten, söka
efter medieinnehåll och styra uppspelningsanvändningen
på produkten.
1. Navigera till Inställn. > Nätverk och välj
Multimediaenhetsinställningar. De mobila
enheterna som är anslutna till samma nätverk
som produkten visas i en lista.
2. Tillåt anslutning med enheten som du önskar
ansluta till produkten. Du kan endast spela
upp mediafiler från enheter som har tillåtits
anslutas till produkten.
||OBS! |
\\ Om en mobil enhet kräver att medieinnehållet spelas upp
visas fönstret för bekräftad anslutning på den TV som är
ansluten till produkten, så att du enkelt kan ansluta den
mobila enheten.
Spela upp en skiva med
användarregistrerat innehåll
Du kan spela upp multimediefiler du har spelat in
på Blu-ray, DVD- eller CD-skivor.
4. Välj det medieinnehåll som du vill spela upp
från listan. Mediainnehållet spelas upp.
||OBS! |
\\ Du kan även välja vilken medietyp du vill spela upp (t.
ex. video) sedan välja den fil du vill spela upp och sedan
trycka på knappen 6 för att spela upp innehållet.
5. För att lämna trycker du på knappen 5 eller
knappen RETURN.
29
1. Mata in en användarinspelad skiva i skivfacket
med skivetiketten uppåt och stäng sedan
facket. Popup-fönstret för ansluten enhet
visas.
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja den typ
av innehåll du vill visa eller spela upp - Alla,
Foton, Videor eller Musik - och tryck sedan
på knappen v.
Svenska
Medieuppspelning
\\ Om du ansluter en USB-enhet till produkten visas ett
popup-fönster på skärmen så att du enkelt kan navigera
bland USB-enhetens mappar och filer.
(HOME → Inställn. → Nätverk →
Multimediaenhetsinställningar)
För att spela upp medieinnehåll som lagras på en
mobil enhet måste du tillåta anslutningen mellan
den mobila enheten och produkten.
05
||OBS! |
Tillåt anslutning med en mobil enhet
Medieuppspelning
||OBS! |
\\ Även om spelaren visar mappar med alla innehållstyper
visar den bara filer med den innehållstyp du valde i
steg 2. Om du exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom att återgå
till MULTIMEDIA och upprepa steg 2.
3. En skärm visas med en lista över innehållet på
skivan. Beroende på hur innehållet sorteras
ser du antingen mappar, individuella filer eller
både och.
4. Använd vid behov knapparna ▲▼◄► för att
välja en mapp och tryck sedan på knappen
v.
5. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja en
fil att spela upp eller visa och tryck sedan på
knappen v.
6. Tryck på knappen RETURN en eller flera
gånger för att stänga den aktuella skärmen,
stänga en mapp eller återgå till startskärmen.
Tryck på knappen EXIT för att gå direkt till
startskärmen.
7. Gå till sidorna 31~38 för instruktioner som
förklarar hur du kontrollerar uppspelning av
videor, musik och bilder på en skiva.
30
Svenska
SOURCE
Styra videouppspelning
1
2
3
4
5
6
7
8
Knapparna på fjärrkontrollen används för videouppspelning
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
Använda skivmenyn, titelmenyn, popupmenyn och titellistan
Knappen DISC Tryck på den här knappen under
MENU
uppspelning för att visa skivmenyn.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
APPS
TOOLS
Knappar relaterade
till INFO
uppspelning
Produkten spelar inte upp ljud i sökläge, långsamt
läge och stegvis läge.
• Tryck på knappen
RETURN 6 för att
EXITåtergå till normal
uppspelningshastighet.
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
StartarAUDIO
uppspelning.
6-knappen SEARCH
SUBTITLE LIGHT
Knappen
Tryck på den här knappen under
POPUP MENU uppspelning för att visa popup-menyn.
Användning av menyn Inställningar
under uppspelning
5-knappen Stoppar uppspelning.
7-knappen Pausar uppspelning.
Tryck på knappen 3 eller 4 under
Snabbspelning uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen 3 eller
framåt
4 så ändras uppspelningshastigheten.
Tryck på knappen 4 i pausläge.
Uppspelning i
Varje gång du trycker på knappen 4 så
Slow-motion
ändras uppspelningshastigheten.
Uppspelning
stegvis
Knappen
TITLE MENU
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att visa titelmenyn.
• Om skivan har en spellista ska du
trycka på knappen Visa för att gå till
spellistan.
Under uppspelning eller i pausläge trycker du på
knappen TOOLS.
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
och
tryck sedan på knappen E.
Spela från
början
Tryck på knappen 7 i pausläge.
Varje gång du trycker på knappen 7
visas en ny ram.
Tryck på knappen 1 eller 2 under
Uppspelning uppspelning.
med
Varje gång du trycker på 1 eller 2
överhoppning hoppar filmen till föregående eller nästa
kapitel eller fil.
31
Välj om du vill gå till början av filmen
och tryck sedan på knappen v.
-- Söka titlar : Om det finns mer än en
film på skivan eller enheten väljer du
om du vill starta en annan titel.
1. Välj Söka titlar och tryck sedan på
knappen v.
Välj scen
2. Vid behov använder du knapparna
▲▼ för att välja en titel och sedan
trycker du på knappen v.
||OBS! |
\\ När du söker efter DVD-titeln ska du
i stoppat läge ange INFO-knappen
och det titelnummer (01,02,...) som
du vill ha.
Svenska
Medieuppspelning
VOL
05
VOL
– + VOL
+ –som finns på en skiva, USB, mobil enhet eller dator. Beroende på skiva
VOL
Du kan spela upp videoinnehåll
TV
eller innehåll kanske vissa av funktionerna som beskrivs i den här manualen inte är tillgängliga.
Medieuppspelning
-- Sök kapitel : Välj om du vill spela
upp det kapitel du väljer.
Använd 3D-menyn när en 3D-fil spelas
upp.
1. Välj Sök kapitel och tryck sedan
på knappen v.
2. Vid behov använder du knapparna
▲▼ för att välja ett kapitel och
sedan trycker du på knappen v.
-- Söka tidsfält : Välj om du vill spela
upp filmen från en vald tidpunkt.
||KOMMENTARER |
\\ 3D-menyn blir endast tillgänglig när
du spelar upp en 3D-videofil.
3D
1. Välj Söka tidsfält och tryck sedan
på knappen v.
Välj scen
\\ Om du går till startskärmen eller
startskärmen för Smart Hub när du
är i 3D-läge växlar produkten till 2D
automatiskt.
2. Använd sifferknapparna och ange
den tidpunkt du vill gå till och tryck
sedan på knappen v.
||KOMMENTARER |
\\ Du kan använda knapparna ◄►
för att gå framåt eller bakåt i filmen.
Filmen går framåt eller bakåt en
minut varje gång du trycker på
knapparna ◄►.
\\ Om indexinformationen på filen är
skadad eller om filen inte stöder
indexindelning kan du inte använda
funktionen Välj scen.
\\ Om du kör filer på en nätverksenhet
efter att du har anslutit spelaren till
en dator på ditt nätverk, kanske inte
Välj scen fungerar.
32
\\ När en 3D-video spelas upp ställer du
in spelaren på Sida vid Sida Överst
och nederst i 3D-inställningarna, så
att spelarens inställningar passar
3D-innehållets format.
Sök
Undertextinställ.
Läget Upprepa
Helskärm
Svenska
-- Söka scen : Du kan använda
funktionen Scensökning under
uppspelning för att visa eller starta
en film på önskad scen.
-- Söka titlar : Om det finns mer än en
film på skivan eller enheten väljer du
om du vill starta en annan titel.
-- Söka tidsfält : Välj om du vill spela
upp filmen från en vald tidpunkt.
Gör att du kan ange önskade alternativ
för undertext.
Gör att du kan upprepa en titel, ett
kapitel eller ett specifikt avsnitt.
Gör att du kan ange storlek för
videobilden.
\\ När du använder funktionen BD
wise visas inte den här menyn.
Multiroom Link
Välj om du vill kontrollera volymen.
-- Volym : Justerar volymnivån.
Tryck på knapparna ◄► på
fjärrkontrollen.
-- Tyst : Stänger av ljudet från den här
spelaren. Tryck igen för att återställa
ljudet till den tidigare volymnivån.
||OBS! |
\\ Den här menyn är endast tillgänglig
när du ansluter till en högtalare som
är kompatibel med Multiroom Link.
Ljud
Ljudsynkning
Undertext
Vinkel
Information
BONUSVIEWvideo
BONUSVIEWljud
Använd för att ställa in önskat
ljudspråk.
Välj detta för att ange ljudsynkning.
Använd för att ställa in önskat
undertextat språk.
Gör att du kan se en scen från en
annan vinkel. Vinkelalternativet visar
antalet tillgängliga vinklar för visning.
När en Blu-ray-/DVD-skiva innehåller
flera vinklar för en viss scen kan du
använda funktionen för att ändra vinkel.
Gör att du kan se videofilinformation.
\\ Menyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.
\\ Videofiler med höga bithastigheter på 20 Mbps eller
mer kan anstränga spelarens funktion och stoppa
uppspelningen.
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ
Använda menyn Sortera efter
På en filskärm som innehåller videofiler väljer du
och trycker på knappen v.
Datum
Titel
Folder
Visar alla videofiler på mediet eller
lagringsenheten via titel.
Visar alla mappar på mediet eller
lagringsenheten i alfabetisk ordning.
||OBS! |
\\ Menyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.
Använda alternativmenyn
På en filskärm som innehåller videofiler väljer du
och trycker på knappen v.
Spela upp vald
Sänd
Använd för att ställa in önskat
bonusview-alternativ.
33
Sorterar alla bildfiler på mediet eller
lagringsenheten via datum. Klicka på
en grupp för att visa videos i gruppen.
Svenska
Gör att du kan spela upp de specifika
filerna. Det fungerar i grunden på
samma sätt för alla media.
Välj den här menyn för att överföra de
valda filerna till en webbplats (Picasa,
Facebook etc.) eller enhet. För att
använda menyn behöver du skapa ett
konto med online-platsen och sedan
logga in med inloggningsfunktionen. Se
”Använda Sänd-funktionen” på sidan
38.
Medieuppspelning
||OBS! |
||KOMMENTARER |
05
Bildläge
Gör att du kan ställa in bildläget.
-- Dynamisk : Ökar skärpan och
ljusstyrkan.
-- Standard : Välj den här inställningen
för de flesta visningsprogram.
-- Film : Det här är den bästa
inställningen för visning av filmer.
-- Användare : Gör det möjligt för dig
att ändra skärpa och brusreducering.
Medieuppspelning
Styra musikuppspelning
Du kan spela upp musikinnehåll som finns på en
skiva, USB, mobil enhet eller dator.
Beroende på skiva eller innehåll kanske vissa av
funktionerna som beskrivs i den här manualen inte
är tillgängliga.
Användning av menyn Alternativ under
uppspelning
På skärmen för uppspelning av musikfiler ska du
och
använda knapparna ▲▼◄► för att välja
sedan trycka på knappen v.
SOURCE
Knappar på fjärrkontrollen som
används till musikuppspelning
– + VOL
+–
VOL
VOL
1
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
3
TV
SMART
POPUP
REPEAT
HUB
APPS
2
3
5
6
5
6
Information
||OBS! |
INFO
RETURN
EXIT
5-knappar : Stoppar ett spår.
B
C
D
Snabbuppspelning
(endast ljud-CD (CD-DA))
SEARCH AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT
Tryck på knappen
3 eller 4 under uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen 3 eller 4 så
ändras uppspelningshastigheten.
7-knappar : Pausar ett spår.
6-knappar : Spelar upp aktuellt spår.
||OBS! |
\\ Om du inte trycker på någon knapp inom fem sekunder
efter att en ljud-CD har matats in kommer skärmen att
visas i helskärmsläge. För att gå tillbaka till spellistans
skärm trycker du på knappen RETURN på fjärrkontrollen.
34
Den här funktionen konverterar CDljud till mp3-format och sparar de
konverterade filerna på en USB-enhet
eller mobil enhet som är ansluten till
produkten. Se "Rippa" på sidan 36.
Välj detta för att se innehållsinformation.
\\ Menyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.
12-knappar : Gå till förgående/nästa spår.
A
4
4
SIFFER-knappar : Tryck på siffran för ett spår. Det
valda spåret spelas upp.
TOOLS
1
Rippa
9
TITLE MENU
HOME
HOME
3
6
0
2
Spela upp vald
VOL
Med Spela markerade kan du spela
upp det specifika spåret. Det fungerar i
grunden på samma sätt för alla media.
Se "Skapa en spellista från en ljud-CD"
på sidorna 35~36.
Svenska
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ på en arkivskärm
Spår
Album
Artist
Genre
Folder
Visar alla musikspår på mediet eller
lagringsenheten i alfabetisk ordning.
Visar all musik på mediet eller
lagringsenheten via album.
1. På uppspelningsskärmen använder du
i det
knapparna ▲▼◄► för att välja
nedre vänstra hörnet på skärmen och trycker
sedan på knappen v.
2. Använd ▲▼ för att välja upprepningsläget
du vill ha - Av, En låt, eller Alla - och tryck
sedan på knappen v.
Visar alla musikfiler på mediet eller
lagringsenheten efter artist.
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
Visar all musik på mediet eller
lagringsenheten via genre.
TRACK 004
TRACK 005
Visar alla mappar på mediet eller
lagringsenheten.
TRACK 001
Användning av alternativmenyn
På en arkivskärm som innehåller musikfiler väljer
och trycker sedan på knappen v.
du
Kodar
L. t. i spelli.
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
\\ Menyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.
Sänd
TRACK 007
00:00:39 00:02:38
||OBS! |
Spela upp vald
TRACK 006
Gör att du kan spela upp de specifika
spåren. Det fungerar i grunden på
samma sätt för alla media.
Se "Upprepa spår på en ljud-CD" på
sida 35.
Välj om du vill skicka de valda filerna
till andra enheter. Se "Använda Sändfunktionen" på sidan 38.
Välj alternativet för att hantera
textkodningsalternativ.
Välj för skapa en spellista.
||OBS! |
\\ Menyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD
Du kan ställa in produkten på att spela upp spår
slumpvis på en ljud-CD (CD-DA/MP3).
1. På uppspelningsskärmen använder du
i det
knapparna ▲▼◄► för att välja
nedre vänstra hörnet på skärmen och trycker
sedan på knappen v.
2. Använd ▲▼ för att ställa in slumpvis
uppspelning På eller Av, och tryck sedan på
knappen v.
Skapa en spellista från en ljud-CD
1. Välj
när uppspelningsskärmen visas och
tryck sedan på knappen v. Menyn Inställn.
visas.
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja Spela
upp vald och tryck sedan på knappen v.
3. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för
att välja ett spår och sedan trycker du på
knappen v. En bockmarkering visas till
vänster om spåret.
35
Svenska
Medieuppspelning
På en arkivskärm som innehåller musikfiler väljer
och trycker sedan på knappen v.
du
Du kan ställa in produkten på att upprepa spår på
en ljud-CD (CD-DA/MP3).
05
Använda menyn Sortera efter
Upprepa spår på en ljud-CD
Medieuppspelning
4. Upprepa steg 3 för att välja och markera
ytterligare spår.
5. För att ta bort ett spår från listan går du till
spåret och sedan trycker du på knappen v
igen. Bockmarkeringen tas bort.
6. Använd knappen ▲▼ för att välja Spela,
och tryck sedan på knappen v.
Musikuppspelningsskärmen visas igen och
listar bara de spår du har markerat. De valda
spåren spelas automatiskt.
||KOMMENTARER |
\\ Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår på en
Audio CD (CD-DA).
\\ På skärmen Markerad uppspelning kan du även välja
Markera alla, Radera allt och Avbryt.
-- Använd Markera alla allt för att markera alla spåren.
Alternativet avbryter dina individuella spårmarkeringar.
När du trycker på knappen RETURN på fjärrkontrollen
eller väljer knappen Spela och sedan trycker på knappen
v visas alla spåren på musikuppspelningsskärmen,
och produkten börjar spela upp alla spår från Spår 001.
-- Använd Radera allt för att avmarkera alla valda
spåren på en gång. Välj sedan individuella spår eller
använd Markera alla för att välja alla spåren och tryck
sedan på knappen RETURN på fjärrkontrollen. Om du
inte använder Markera alla allt eller väljer individuella
spår ändras inte spellistan.
-- Avbryt används för att avbryta alla ändringar du
har gjort på skärmen Välj uppsp. När du återgår till
uppspelningsskärmen förblir spellistan oförändrad.
Rippa
4. Vid behov använder du knapparna ▲▼ för
att välja ett spår och sedan trycker du på
knappen v. En bockmarkering visas till
vänster om spåret.
5. Upprepa steg 4 för att välja och markera
ytterligare spår.
6. För att ta bort ett spår från listan går du till
spåret och sedan trycker du på knappen v
igen. Bockmarkeringen tas bort.
7. När du är klar ska du välja Rippa med hjälp
av knapparna ▲▼ och sedan trycka på
knappen v. Popup-fönstret Rippa visas.
8. Använd knapparna ▲▼ för att välja en enhet
att lagra rippningsfilen och tryck sedan på
knappen v.
||OBS! |
\\ Under rippningen ska du inte koppla ur enheten när den
pågår.
9. Om du vill avbryta rippningen av spåret ska
du trycka på knappen v och sedan välja
Ja. Välj Nej för att fortsätta rippningen.
10. När rippningen är klar visas meddelandet
"Rippningen slutfördes". Tryck på knappen
v.
11. Tryck på RETURN eller välj Avbryt och tryck
sedan på knappen v för att gå tillbaka till
uppspelningsskärmen.
||KOMMENTARER |
\\ Den här funktionen fungerar inte med DTS-ljud-CD.
\\ Den här funktionen kanske inte stöds av vissa skivor.
\\ Denna funktion kommer att kodas till .mp3-format med
192 kbps.
1. Sätt i en USB-enhet i USB-uttaget på
produktens framsida.
när uppspelningsskärmen visas och
2. Välj
tryck sedan på knappen v. Menyn Inställn.
visas.
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja Rippa,
och tryck sedan på knappen v.
36
\\ På skärmen Rippa kan du även välja Markera alla och
Radera allt.
\\ Använd Markera alla allt för att markera alla spår
och tryck på knappen v. Alternativet avbryter dina
individuella spårmarkeringar.
\\ Använd Radera allt för att avmarkera alla markerade
spår på en gång.
Svenska
Visa fotoinnehåll
Under uppspelning eller i pausläge trycker du på
knappen TOOLS.
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
och
tryck sedan på knappen v.
Välj för att ändra bildspelsinställningarna.
-- Hastighet : Välj alternativet för att
Bildspelsinställningar
ställa in bildspelshastigheten.
-- Effekter : Välj alternativet för att
ställa in bildspelseffekten.
Rotera
Zooma
Bildläge
Välj om du vill rotera bilden. (Bilden kan
rotera antingen med- eller moturs.)
Välj om du vill förstora den aktuella
bilden. (Förstoras upp till 4 gånger)
Välj att ställa in bildläget.
-- Dynamisk : Välj den här inställningen
för att öka skärpan.
-- Standard : Välj den här inställningen
för de flesta visningsprogram.
-- Film : Det här är den bästa inställningen
för visning av filmer.
-- Användare : Gör det möjligt för dig
att ändra skärpa och brusreducering.
||OBS! |
\\ Den här menyn kan inte visas vid
användning av BD Wise-funktionen.
Välj detta för att lyssna på musik vid
visning av ett bildspel.
Bakgrundsmusik ||OBS! |
\\ Hur många filer som hittas på en
extern enhet beror på vilken enhet
du använder för sökningen.
Multiroom Link
||OBS! |
\\ Den här menyn är endast tillgänglig
när du ansluter till en högtalare som
är kompatibel med Multiroom Link.
Sänd
Information
Markera för att skicka den valda filen
till andra enheter.
Välj detta för att se innehållsinformation.
||KOMMENTARER |
\\ Menyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.
\\ För att aktivera funktionen för Bakgrundsmusik måste
fotofilen vara i samma lagringsmedia som musikfilen.
Notera att ljudkvaliteten påverkas av bithastigheten hos
MP3-filerna, storleken på fotot och kodningssättet.
\\ Du kan inte förstora undertext och PG-grafik i
helskärmsläget.
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ
Använda menyn Sortera efter
På en arkivskärm som innehåller bildfiler ska du
och sedan trycka på knappen v.
välja
Datum
Titel
Folder
||OBS! |
Sorterar alla bildfiler på mediet eller
lagringsenheten via datum.
Klicka på en grupp för att visa bilderna
i gruppen.
Visar alla bildfiler på mediet eller
lagringsenheten via titel.
Visar alla mappar på mediet eller
lagringsenheten.
\\ Menyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.
37
Svenska
Medieuppspelning
Användning av menyn Verktyg under
uppspelning
05
Du kan visa fotoinnehåll som finns på en DVD,
USB, mobil enhet eller dator.
Välj om du vill kontrollera volymen.
-- Volym : Justerar volymnivån.
Tryck på knapparna ◄► på
fjärrkontrollen.
-- Tyst : Stänger av ljudet från den här
spelaren. Tryck igen för att återställa
ljudet till den tidigare volymnivån.
Medieuppspelning
Använda alternativmenyn
På en arkivskärm som innehåller bildfiler ska du
och sedan trycka på knappen v.
välja
Startar bildspelet.Visar alla filer i den
aktuella mappen, efter varandra. Om
du vill skapa ett bildspel med en vald
grupp bilder ska du se Spela upp vald
nedan.
Bildspel
Gör att du kan visa de specifika fotona.
Det fungerar i grunden på samma sätt
för alla media.
Se "Skapa en spellista från en ljud-CD"
på sida 35~36.
Spela upp vald
Välj den här menyn för att överföra de
valda filerna till en webbplats (Picasa,
Facebook etc.) eller enhet. För att
använda menyn behöver du skapa ett
konto med online-platsen och sedan
logga in med inloggningsfunktionen.
Se "Använda Sänd-funktionen" på
sidan 38.
Sänd
||OBS! |
\\ Menyn kan variera beroende på skiva eller lagringsenhet.
Skicka filer
Kopiera videor, musik och foton
Skiva/USB 
Nätverksenhet
Stöds
Stöds
Foton
Stöds
Stöds
Videor
Stöds
Stöds
Musik
Du kan överföra filer till en nätverksenhet eller en
enhet.
1. När skärmen för video-, musik- eller bildfilerna
visas trycker du . Menyn Alternativ visas.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Sänd
och tryck sedan på knappen v.
3. Vid behov använder du knapparna ▲▼◄►
för att välja en fil och sedan trycker du på
knappen v. En bockmarkering visas till
vänster om filen.
4. Upprepa steg 3 för att välja och markera
ytterligare filer.
5. För att ta bort en fil från listan går du till filen
och sedan trycker du på knappen v igen.
Markeringen för filen tas bort.
6. När du är klar trycker du på knappen ▲▼◄►
för att välja Sänd och tryck sedan på knappen
v.
Popup-fönstret Sänd visar listan över onlineplatser (Picasa, Facebook etc.) eller enheter
som du kan skicka filer till.
7. Välj en destination och tryck sedan på
knappen v.
8. Om du skickar filer till en online-plats startar
platsen. Logga in och följ anvisningarna på
skärmen.
||OBS! |
Skiva/
Nätverksenhet 
USB
Innehåll
Använda Sänd-funktionen
\\ För att skicka filer till en online-plats måste du ha ett
konto på platsen.
• Skiva (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(stäng)/
DVD+RW/DVD-RW(stäng))  USB
• PTB USB fungerar inte när du kopierar till USB.
38
Svenska
Nätverkstjänster
1. Anslut spelaren till nätverket.
(Se sidan 15)
8. Välj fältet för födelsedatum och välj sedan
siffror med upp- och ner-pilarna eller genom
att trycka på siffrorna på fjärrkontrollen. Tryck
på knappen v när du är klar.
9. När du har slutfört alla fält trycker du på knappen
► och sedan på knappen v. Anslutning
visas, och sedan ett bekräftelsemeddelande för
kontot.
2. Konfigurera nätverksinställningarna.
(Se sidorna 22~25)
10. Tryck på knappen v. Skärmen Ange profilbild
visas.
Skapa ett Samsung-konto
Skapa ett Samsung-konto så att du kan ta del av
de fördelar med allt som Samsung har att erbjuda
online. Skapa konton för alla familjemedlemmar så
att varje medlem kan komma åt sina egna konton
på t. ex. Facebook och Twitter. Du behöver också
ett Samsung-konto om du vill ladda ner betalappar
och hyra filmer.
1. Tryck på
på starskärmen. Skärmen Logga
in öppnas.
2. Välj Skapa konto längst ner till höger och
tryck sedan på knappen v.
Skärmen Villkor och Sekretesspolicy för
Samsung-konto visas.
||OBS! |
\\ Samsung skickar ett bekräftelsemeddelande till
den e-postadress du har fyllt i. Du måste öppna
e-postmeddelandet och svara enligt anvisningar för att
slutföra ditt konto.
11. Välj en bild för att identifiera ditt konto och
tryck sedan på knappen v. Skärmen
Kontot skapades visas.
12. Tryck på knappen v. Startskärmen visas.
3. Tryck på knappen v för att godkänna, tryck
på knappen ► och tryck sedan på knappen
v. Skärmen Skapa konto visas.
4. Välj ID-fält och tryck sedan på knappen v.
Popup-fönstret för tangentbord visas.
5. Skriv in din e-postadress med tangentbordet.
Använd pilknapparna för att flytta mellan alla
tecken.
Tryck på v för att välja ett tecken. Välj
Caps till vänster för att skriva med versaler.
Välj 123#& för att välja ytterligare symboler.
6. När du är klar ska du välja Klart på
tangentbordet och sedan trycka på knappen
v. Skärmen Skapa konto visas igen.
39
Svenska
Nätverkstjänster
För att använda nätverkstjänster måste du först:
7. Skriv in ett lösenord, ditt förnamn och ditt
efternamn på samma sätt.
06
Du kan njuta av olika nätverkstjänster, såsom
strömmande video eller online-appar genom att
ansluta spelaren till nätverket.
Nätverkstjänster
Före användning av Samsung-appar
Om du inte har installerat Smart Hub när du
använder Appar för första gången tillfrågas du av
produkten om du vill utföra installationen av Smart
Hub.
1. Välj på startskärmen antingen SAMSUNG
APPS, och tryck sedan på knappen v.
2. Om du inte har installerat Smart Hub så visas
Smart Hub-popup-fönstret, och där tillfrågas
du om du vill installera Smart Hub. Välj Ja
och tryck sedan på knappen v.
3. Välj Start och tryck sedan på knappen v.
Skärmen Villkor och policy visas.
4. På skärmen Tilläggstjänster, Villkor och
Val måste du granska och godkänna både
reglerna samt villkoren för Smart Hub och
sekretesspolicyn för att använda Smart Hub.
Använda Samsung Apps
Du kan hämta program från Internet, och öppna
olika program och visa dem på TV:n. För att
öppna vissa program krävs ett Samsung-konto.
Samsung Apps-skärmen i korthet
1
SAMSUNG APPS
Rekommenderas
1
\\ Du behöver inte samtycka till tilläggssekretessmeddelandet,
men en eller flera av Smart TV-funktionerna eller funktionerna
kanske inte blir tillgängliga om du inte gör det.
6. Välj Jag godkänner alla och tryck sedan på
knappen v. Skärmen för slutförd installation
visas. Tryck på knappen v.
2
3
4
5
2
3
4
5
MINA APPAR
WebBrowser
Populärast
5. Bläddra nedåt och klicka sedan på Visa
detaljer för att granska hela dokumenten.
||OBS! |
2
6
Nyheter
7
8
9
10
Kategorier
3
1
2
3
Rekommenderas : Visar rekommenderat innehåll
som hanteras av Samsung. Du kan inte radera
rekommenderade appar.
MINA APPAR : Visar ditt personliga galleri av program
som modifierats på skärmen MINA APPAR.
Populärast, Nyheter och Kategorier : Välj för att
visa och hämta ytterligare appar.
Första gången du öppnar skärmen SAMSUNG
APPS hämtar Blu-ray-spelaren automatiskt en
grupp av appar som är gratis. När de här apparna
har laddats ner visas de på skärmen SAMSUNG
APPS.
Om du vill se fler appar väljer du Populärast,
Nyheter, eller Kategorier längst ned på skärmen
och trycker sedan på knappen v.
Populärast visar de mest populära apparna, och
Nyheter visar de nyaste. Kategorier visar en rad
ikoner för kategorier som t. ex. Video, Spel, och
Sport. Välj en ikon för en kategori och tryck sedan
på knappen v. Blu-ray-spelaren visar apparna i
den kategorin.
40
Svenska
Hämta en app
||OBS! |
\\ Skärmarna Populärast, Nyheter och Kategorier visas en
grön pil på de appar du redan har hämtat.
3. Välj en app du vill hämta och tryck sedan
på knappen v. Skärmen för appens
detaljerade information visas.
4. Välj Ladda ner på skärmen och tryck sedan
på knappen v. Hämta ändringarna till
Avbryt så börjar appen att hämtas.
5. Om du vill avbryta nedladdningen väljer du
Avbryt och trycker sedan på knappen v.
6. När nedladdningen är klar ändras Avbryt
till Spela. Välj Spela och tryck sedan på
knappen v för att starta programmet.
Alternativt kan du trycka på knappen RETURN
tills skärmen SAMSUNG APPS visas igen.
Appen du hämtade kommer att visas på
skärmen SAMSUNG APPS under MINA
APPAR.
||OBS! |
\\ Om appen inte kan laddas ner på grund av otillräckligt
internt minne bör du ansluta en USB-lagringsenhet och
försöka igen.
Starta ett program
1. Välj SAMSUNG APPS på startskärmen och
tryck sedan på knappen v.
2. På skärmen SAMSUNG APPS använder du
knapparna ▲▼◄► för att välja en app, och
trycker sedan på knappen v. Appen startar.
2. Välj Flytta och tryck sedan på knappen v.
3. Använd knapparna ▲▼◄► för att flytta på
appen.
Nätverkstjänster
2. Om du har valt Kategorier väljer du en ikon
för en kategori och trycker sedan på knappen
v. Annars går du till steg 3.
Flytta
06
1. Välj Populärast, Nyheter, eller Kategorier,
och tryck sedan på knappen v.
Menyn Alternativ
1. På skärmen MINA APPAR väljer du den app
som du vill flytta på skärmen Mina appar och
trycker sedan på knappen v i 3 sekunder.
4. När appen är där du vill ha den trycker du på
knappen v och EXIT.
Ta bort
1. På skärmen MINA APPAR väljer du den
app som du vill radera och trycker sedan på
knappen v i 3 sekunder.
2. Välj Ta bort och tryck sedan på knappen v.
3. Använd knapparna ◄► för att välja Ja och
tryck sedan på knappen v.
Radera flera
1. På skärmen MINA APPAR väljer du en app
som du vill radera och trycker sedan på
knappen v i 3 sekunder.
2. Välj Radera flera och tryck sedan på
knappen v.
3. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
appar att radera och tryck sedan på knappen
v. En markering visas bredvid varje app du
väljer.
||OBS! |
\\ Du kan avmarkera en app genom att markera den igen
och sedan trycka på knappen v.
4. Använd knappen ▼ för att välja Radera
längst ned på skärmen, och tryck sedan på
knappen v.
||OBS! |
\\ Du kan även välja Avbryt, Markera alla eller Avmarkera
alla längst ned på skärmen.
41
Svenska
Nätverkstjänster
Visa detaljer
||OBS! |
1. På skärmen MINA APPAR väljer du den app,
vars detaljerade information du vill se och
trycker sedan på knappen v i 3 sekunder.
2. Välj Visa detaljer och tryck sedan på
knappen v.
Ändra vy
Med funktionen kan du växla mellan skärmen
Appar och vyn Mest spelade och Anpassad vy, så
att du kan ordna apparna som du vill.
1. På skärmen MINA APPAR väljer du en
app och trycker sedan på knappen v i 3
sekunder.
2. Välj Ändra vy och tryck sedan på knappen
v.
3. Välj Ja om du vill ändra vy.
Välj Nej om du vill behålla den aktuella vyn.
4. Tryck på knappen v.
Låst/Upplåst
Den här funktionen gör att du inte kommer in på
en app om du inte skriver in din PIN-kod. Lås upp
låser upp blockeringen.
\\ Du kan även välja Avbryt, Markera alla eller Avmarkera
alla längst ned på skärmen.
För att låsa upp appar följer du i princip samma
anvisningar men väljer de appar med lås. När du
väljer Spara och sedan trycker på knappen v
så försvinner låsen.
Uppdat. appar
1. På skärmen MINA APPAR väljer du någon
app och trycker sedan på knappen v i 3
sekunder.
2. Välj Uppdat. appar och tryck sedan på
knappen v.
3. Skärmen Uppdatera Samsung Apps visar
alla appar som har tillgängliga uppdateringar.
Markera varje app du vill uppdatera och tryck
sedan på knappen v. Du kan också välja
Markera alla för att uppdatera alla appar i
listan.
4. Välj Uppdatera och tryck sedan på knappen
v.
Screen Mirroring
1. På skärmen MINA APPAR väljer du en
app som du vill låsa och trycker sedan på
knappen v i 3 sekunder.
2. Välj Låst/Upplåst och tryck sedan på
knappen v. Skriv in din PIN-kod.
Funktionen Screen Mirroring gör att du kan se
skärmen för smarttelefonen eller android-tabletenheten på TV:n som du har anslutit till produkten.
4. Tryck på knappen v. En markering visas
bredvid appen.
3. På enheten söker du efter namnet på produkten i
listan över tillgängliga enheter och markerar det.
3. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja en
app som du vill låsa.
5. Om du vill avmarkera en app ska du markera
appen och sedan trycka på v.
6. När du har markerat alla appar som du vill
låsa väljer du Spara längst ned på skärmen
och trycker sedan på knappen v. Lås visas
bredvid de appar som du har valt.
42
1. Välj Screen Mirroring, på startskärmen och
tryck sedan på knappen v.
2. Kör AllShare Cast eller Screen Mirroring på
din enhet.
4. TV:n visar ett anslutningsmeddelande
(exempelvis Connecting to Android_92gb...)
och visar sedan anslutningsmeddelandet.
5. Efter några sekunder visas skärmen för din
enhet på TV-skärmen.
6. Avsluta Screen Mirroring genom att
trycka på knappen EXIT eller RETURN på
fjärrkontrollen eller lämna funktionen Screen
Mirroring på smarttelefonen.
Svenska
||KOMMENTARER |
\\ Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för Screen
Mirroring. Innan du använder funktionen Screen Mirroring
rekommenderar vi starkt att du inaktiverar Bluetoothfunktionen på smarttelefonen eller smartenheten (tablet
etc.).
Använda webbläsaren
Du kan öppna Internet med webbläsarprogrammet.
Välj WebBrowser på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
||KOMMENTARER |
\\ När du kör webbläsaren med produkten ansluten via
HDMI till en BD Wise-kompatibel TV och BD Wise är på
maximeras webbläsaren till att fylla skärmen och TV:ns
upplösning ställts in på optimalt läge automatiskt.
\\ Webbläsaren är inte kompatibel med Java-program.
\\ Om du försöker hämta en fil och filen inte går att spara
visas ett felmeddelande.
\\ E-commerce, för köp av produkter online, stöds inte.
\\ ActiveX stöds inte.
\\ Åtkomsten kan blockeras till vissa webbplatser eller till
webbläsare som drivs av vissa verksamheter.
Webbläsaren erbjuder två typer av sökning,
Pointer Browsing och Link Browsing. När du
startar webbläsaren för första gången är Pointer
Browsing aktivt. Om du använder en mus för
att navigera i webbläsaren rekommenderar vi
att du låter Pointer Browsing vara aktiverat. Om
du använder din fjärrkontroll för att navigera i
webbläsaren rekommenderar vi att du ersätter
Pointer Browsing med Link Browsing. Link
Browsing flyttar en markering från en länk till nästa
i webbläsaren och är mycket snabbare än Pointer
Browsing om du använder fjärrkontroll.
För att aktivera Link Browsing följer stegen nedan:
1. Använd knapparna ▲▼◄► på fjärrkontrollen
för att flytta pekaren till ikonen för Link Browser
längst uppe på skärmen. Ikonen för Link
Browser är den tredje ikonen från höger.
Pekaren kommer att vara i rätt läge om
ikonen blir blå och orden ”Link Browsing”
visas på skärmen.
2. Tryck på knappen v. Link Browsing är
aktiverat och förblir aktiverat när du öppnar
webbläsaren.
En översikt över kontrollpanelen
Kontrollpanelen som löper över hela överdelen
på skärmen, har en rad ikoner som börjar med
numret på praktiska funktioner. Ikonerna beskrivs
nedan, med början på ikonen längst till vänster på
skärmen.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
\\ Uppspelning av Flash-videor stöds inte.
43
Svenska
New Tab
100%
Nätverkstjänster
\\ När du använder funktionen för Screen Mirroring
kan videofilmen bli ryckig eller också kan ljudet ibland
försvinna, beroende på miljö.
Link Browsing och Pointer Browsing
06
\\ Du kan ansluta till en enhet som stöder AllShare Cast.
Observera att alla enheter som har AllShare Cast
eventuellt inte stöds helt beroende på tillverkare. Mer
information om mobilanslutningsstöd finns på tillverkarens
hemsida.
Nätverkstjänster
: Går till föregående sida.
: Går till nästa webbsida.
: Visar bokmärken och historikskärm. Du kan
bokmärka den aktuella sidan, välja ett befintligt
bokmärke och redigera och radera bokmärken.
Du kan också visa din webbläsarhistorik och välja
en sida du vill besöka igen.
• : Går till startskärmen för webbläsaren.
•
: Gör det möjligt för
dig att ange en sidadress manuellt med popupfönstret för tangentbordet.
• : Laddar om den aktuella sidan så att den
uppdateras på skärmen.
• : Lägger till den aktuella sidan till bokmärken.
•
: Gör det möjligt för dig att
söka efter information genom att ange ord och
tecken med popup-fönstret för tangentbordet. Se
"Använda tangentbordets popup-fönster" nedan.
•
: Gör det möjligt för dig att förstora eller
förminska skärmen med olika procenttal.
• / : Gör det möjligt för dig att växla mellan
Pointer Browsing och Link Browsing.
• : Gör det möjligt för dig att konfigurera
inställningarna för webbläsaren. Se "Använda
menyn Inställningar" på sidorna 45~46.
• : Stänger webbläsaren.
• http://www.samsung.com
: Öppnar en ny flik i
webbläsaren.
•
•
•
1
Använda tangentbordets popup-fönster
När du klickar på
,
eller går in på en data- eller textruta,
och sedan trycker på knappen v, visas
tangentbordets popup-fönster.
Så här används tangentbordets popup-fönster
med fjärrkontrollen:
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
När du anger tecken visas den rekommenderade texten.
Caps 1234567890 :Rensa
qw e r t y u i o p å ~
z x c v b nm , . ?@$Avbryt
+
+

123#&asdfghjklöä! Klart
+
SWE www..com /
_+%
44
1. Använd knapparna ▲▼◄► på fjärrkontrollen
för att gå till markeringen för en bokstav eller
siffra.
2. Tryck på knappen v för att ange bokstaven
eller siffran i inmatningsfältet.
3. För att visa versaler flyttar du markeringen
till Caps överst till vänster och trycker på
knappen v. Tryck på knappen v igen
med Caps markerat för att få åtkomst till små
bokstäver igen.
4. För att öppna symboler och ytterligare
punkteringsmarkeringar ska du markera
123#& till vänster och sedan trycka på
knappen v.
5. För att ta bort ett tecken du har angett ska
du flytta markeringen till : och sedan trycka
på knappen v.
6. För att ta bort alla tecken du har angett ska
du flytta markeringen till Rensa och sedan
trycka på knappen v.
7. När du är klar med inmatningen flyttar du
markeringen till Klart och trycker sedan på
knappen v.
||OBS! |
\\ Om du har ett trådlöst tangentbord anslutet till din
produkt kan du använda det trådlösa tangentbordet
för att ange tecken, siffror, symboler och skiljetecken.
Observera att det trådlösa tangentbordet bara fungerar
när popup-meddelandet för tangentbordet visas och bara
kan användas för att ange bokstäver, siffror, symboler och
punktering.
Alternativ i popup-fönstret för
tangentbordet
För att öppna alternativen i popup-fönstret med
tangentbordet markerar du
längst ned till
vänster på tangentbordet och trycker sedan på
knappen v.
Språk
Välj språk för tangentbordet. Du kan
välja engelska, franska, ryska etc.
Tangentbordet föreslår ord när du
Rekommenderad
skriver in text. Du kan ställa in den här
text
funktionen till På eller Av.
Svenska
Förhandsgranskning Välj detta om du vill skriva bokstäver
diakritiska tecken med accenttecken.
Använda menyn Inställningar
Godkända
webbplatser
Menyn Inställningar har funktioner som kontrollerar
webbläsarens egenskaper och säkerhetsfunktioner.
För att öppna menyn Inställningar markerar du
i Kontrollpanelen och trycker sedan
ikonen
på knappen v. För att välja ett alternativ i
inställningsmenyn markerar du alternativet och
trycker sedan på knappen v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
New Tab
Aktivera Ta
Godkända webbplatser
Privat bläddring på
Ange sökmotor
Inst. för webbläsare
Hjälp
Stäng
Aktivera Ta /
Inaktivera Ta
Slår på och av Grabber-funktionen. När
Grabber-funktionen är på kan du flytta
en webbsida uppåt och nedåt utan att
dra i rullningsfältet.
Grabber-funktionen är endast tillgänglig
med funktionen Pointer Browsing.
45
Aktivera eller avaktivera sekretessläget.
När sekretessläget är aktiverat sparar
inte webbläsaren några URL-adresser
till platser du har besökt. Om du vill
Privat bläddring
aktivera sekretessläget väljer du Ja.
på / Privat
Om sekretessläget körs visas ikonen
bläddring av
"Stop" framför URL-adressen längst
uppe på skärmen. För att avaktivera
sekretessläget markerar du det igen
när sekretessläget är aktiverat.
Ange sökmotor
Svenska
Du kan ställa in önskad sökmotor.
Nätverkstjänster
Förutsäg nästa
bokstav
Tangentbordet förutser nästa bokstav
när du anger bokstäver. Förslagen
visas i en ring runt bokstaven du precis
har angett. Du kan välja en förslagen
bokstav eller gå till en annan. Du kan
ställa in den här funktionen till På eller
Av.
Gör att du kan begränsa barnens
åtkomst till olämpliga webbsidor genom
att bara tillåta åtkomst till webbsidor
du har registrerat.
Varje gång du öppnar den här
funktionen visas PIN-skärmen. Första
gången du öppnar den här funktionen
anger du standard-PIN-koden, 0000,
med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Du kan ändra PIN-koden med funktionen
för att återställa lösenord för Godkända
webbplatser. Se nedan.
Funktion för godkända webbplatser
: Slår på och av funktionen för
Godkända webbplatser platser.
Återst. lösen. för Godkända
webbplatser : Ändra lösenordet för
godkända platser.
L. t. akt. webbp. : Gör det möjligt för
dig att lägga till den aktuella webbsidan
till listan över godkända platser.
Hantera Godkända webbplatser :
Gör det möjligt för dig att skriva in
URL-adresser för att lätta till listan över
godkända platser och radera platser
från listan över godkända platser.
Om du slår på den här funktionen och
inte har lagt till några platser till listan
över godkända platser kan du inte
öppna några Internet-platser.
06
Nollställning raderar Samsungtangentbordets minne. Välj Nollställning
Återställ
för att radera allt som Samsungrekommenderade
tangentbordet har kommit ihåg om ditt
textdata
sätt att skriva, vilket omfattar eventuella
nya ord som du har använt.
Nätverkstjänster
Inst. för
webbläsare
Hjälp
Ange som startsida : Du kan ange
webbläsarens startsida.
Popup-block. : Slår på och av popupblockeraren.
Sidblockering : Du kan avgöra om
du vill blockera annonser och välja
URL-adresserna för vilka annonserna
blockeras.
Allmänt : Du kan radera personlig
information, exempelvis webbsideshistorik
och sökdata (cookies etc.) och återställa
alla inställningar för webbläsaren till
fabriksstandard. Du kan också ställa in
säkerhetsläget.
||OBS! |
\\ Ställ in Security Mode till På för
att undvika att öppna skadliga/
nätfiskande sidor och för att
förhindra att skadliga koder körs.
Kodar : Du kan ställa in
kodningsinställningen för webbsidor på
automatisk eller välja kodningsformat
manuellt från en lista.
Pekare : Du kan ställa in hastigheten
för markören när markören är inställd
på Pekare och köra Smart Cursor På
och Av.
Webbläsarinformation : Visar
versionsnummer ochupphovsrättsinformation
för webbläsaren.
Erbjuder grundläggande information
om användning av webbläsaren.
||OBS! |
\\ Beroende på webbsida kanske vissa av funktionerna i
Inst. för webbläsare inte är aktiverade. Funktionerna
som inte är aktiverade är gråmarkerade och får inte
användas.
Länka dina Internet-tjänstekon-ton
till produkten
Funktionen för att länka tjänstekonton gör det
möjligt för dig att länka produkten till dina konton
med Internet-tjänster, såsom Pandora, så att
produkten kan logga in dig på tjänsten automatiskt
när du startar appen för tjänsten.
Registrera ditt konto genom att gå till HOME 
Logga in  Skapa med Facebook.
BD-LIVE™
När spelaren har anslutits till nätverket kan du
använda flera filmrelaterade tjänster, med en BDLIVE-kompatibel skiva.
1. Sätt i ett USB-flashminne i USB-uttaget
på spelarens framsida och kontrollera
återstående minne. Minnesenheten måste ha
minst 1 GB ledigt utrymme för att passa BDLIVE-tjänster.
2. Välj Inställn., på startskärmen och tryck
sedan på knappen v.
3. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen
v.
4. Välj BD-Live-inställningar och tryck sedan
på knappen v.
5. Välj BD-datahantering och tryck sedan på
knappen v.
6. Välj Enhetsval och tryck sedan på knappen
v.
7. Välj USB-enhet och tryck sedan på knappen
v.
8. Sätt i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.
9. Välj ett alternativ från lista över BD-LIVEtjänsteinnehåll som erbjuds av skivtillverkaren.
||OBS! |
\\ Det sätt du använder BD-LIVE på och det innehåll som
erbjuds kan variera beroende på skivtillverkare.
46
Svenska
Bilaga
Ytterligare information
07
Anmärkningar
• För vissa 3D-skivor trycker du på knappen 5 (STOPP) en gång för att stoppa en film under
3D-uppspelning. Filmen stoppas och 3D-lägesalternativet avaktiveras.
Om du vill ändra ett val av 3D-alternativ när du spelar upp en 3D-film ska du trycka på knappen
5 (STOPP) en gång. Startskärmens meny visas. Tryck på knappen 5 (STOPP) igen och välj
sedan 3D-inställningar i Blu-ray-menyn.
• Beroende på innehåll och position för bilden på TV-skärmen kan du se vertikala svarta streck på
vänster och höger sida, eller på båda sidorna.
TV-bildformat
• Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat inte är tillgängliga.
• Om du väljer ett bildformat och alternativ som skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan
bilden komma att visas förvrängd.
• Om du väljer 16:9 original kan TV:n visa 4:3 Pillarbox (svarta fält på bildens sidor).
BD Wise (endast spelare från Samsung)
Inställn.
• När BD Wise är På ställs upplösningen automatiskt in på BD Wise och BD Wise visas i
upplösningsmenyn.
• Om spelaren ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise, så kan du inte använda funktionen
BD Wise.
• För lämplig användning av BD Wise ställer du in menyn BD Wise på både produkten och TV:n som På.
Digital utgång
• Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du inget ljud eller bara högt oljud.
• Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är kompatibel med komprimerade format (Dolby
Digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.
• Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och ljudeffekter för navigering.
• Vissa Blu-ray-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och ljudeffekter för navigering.
• Digital utgående inställning påverkar inte HDMI-ljudutgången på din TV.
Den påverkar den optiska utgången och HDMI-ljudutgången när spelaren är ansluten till en AVmottagare.
• Om du spelar upp MPEG audio ljudspår, blir utsignalen PCM oavsett val av digital utsignal (PCM
eller Bitstream).
PCM-nedsampling
• Även när PCM-nedsampling är inställd på Av kommer vissa skivor bara att sända ut
nedsamplat ljud genom den optiskdigitala utgången.
• HDMI
-- Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan
spelaren kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även om du ställer in Bitstream (antingen
omkodning eller obearbetat) på inställningsmenyn.
-- Om TV:n inte är kompatibel med PCM-samplingsfrekvenser över 48kHz kan produkten
utsända 48kHz.
47
Svenska
Bilaga
3D-inställn.
Bilaga
Internetanslutning för BD-Live
• Vad är ett giltigt certifikat?
När spelaren använder BD-LIVE för att skicka skivdata och begära att servern certifierar skivan
använder servern överförda data för att kontrollera om skivan är giltig och skickar certifikatet
tillbaka till produkten.
• Internetanslutningen kan vara begränsad när du använder BD-LIVE-innehåll.
BD-datahantering
Inställn.
• I det externa minnesläget kan uppspelningen av en skiva stoppas om du kopplar från USBenheten mitt i uppspelningen.
• Endast USB-enheter som är FAT-formaterade (DOS 8.3 volymetikett) stöds.
Vi rekommenderar att du använder USB-enheter som stöder USB 2.0-protokoll med 4 MB/sek
eller högre läs-/skrivhastighet.
• Funktionen för att återuppta uppspelning kanske inte fungerar efter formatering av lagringsenheten.
• Det totala minnet för BD-datahantering kan variera, beroende på förhållandena.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar.
Se bruksanvisningen till TV:n.
• Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMI-kabeln inte stöder CEC.
• Om din Samsung-TV har en Anynet+-logotyp så stöder den Anynet+.
Välja språk för ljud
• Indikatorn ◄► visas inte på skärmen om avsnittet BONUSVIEW inte innehåller några
ljudinställningar för BONUSVIEW.
• Vilka tillgängliga språk det finns för ljudspråksfunktionen beror på språken som är kodade på
skivan. Den här funktionen eller vissa språk kanske inte är tillgängliga.
• På vissa Blu-ray-skivor kan du välja ljudspår på engelska för antingen PCM- eller Dolby Digital-ljud.
Välja textningsspråk
Medieuppspelning
• Beroende på Blu-ray-skivan/DVD-skivan kanske du inte kan ändra önskad undertext i skivmenyn.
Tryck på knappen DISC MENU.
• Den här funktionen beror på vilka undertextningar som kodats på skivan och fungerar kanske
inte med alla Blu-ray-/DVD-skivor.
• Information om huvudfunktionen/BONUSVIEW-läget visas också om Blu-ray-skivan har ett avsnitt
för BONUSVIEW.
• Den här funktionen ändrar både primär och sekundär undertextning på samma gång.
• Det totala antalet primära och sekundära undertexter visas.
• Om du trycker på knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen visas undertextindikatorn.
Tryck på knappen RETURN för att ta bort undertextfältet.
48
Svenska
Upplösning enligt innehållstyp
Filmram : Auto
UHD-utgång : Auto
UHD-utgång : Av
Filmram : Av
Filmram : Auto (24Fs)
※ endast 1080p & 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Maximal upplösning för
TV-ingång
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
Innehållstyp
Installation
Auto
Upplösning för Blu-ray-skiva
2160p@24F
1080p@24F
Maximal upplösning för
TV-ingång
BD Wise
Filmram : Auto
DVD 24Fs-konvertering : Auto
UHD-utgång : Auto
UHD-utgång : Av
DVD 24Fs-konvertering : Av
Filmram : Av
Filmram : Auto (DVD 24Fs-konvertering : Auto)
※ endast 1080p & 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Maximal upplösning för
TV-ingång
Maximal upplösning för
TV-ingång
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||KOMMENTARER |
\\ Om den anslutna TV:n inte stöder Filmram eller vald upplösning visas meddelandet "Om inga bilder visas efter att du har valt
“Ja” väntar du i 15 sekunder och återgår till den tidigare upplösningen.Vill du byta upplösning?". Om du väljer Ja blir TVskärmen tom i 15 sekunder och sedan återgår upplösningen automatiskt till den tidigare upplösningen.
\\ Om skärmen blir tom efter att du har ändrat upplösning ska du ta bort alla skivor och sedan trycka och hålla in knappen @
på spelarens framsida i mer än 5 sekunder. Initieringsmeddelandet visas på skärmen och strömmen stängs av automatiskt.
När du slår på produkten igen är alla inställningar återställda. Kör grundinställningarna igen. Gå sedan till Inställn. > Bild >
Upplösning på menyn och välj rätt upplösning för TV:n.
\\ När du kör grundinställningarna ska du bara välja om språk och bildförhållande (skärmstorlek och -format). Återställningen
påverkar inte dina nätverksinställningar, så du ska kunna hoppa över nätverksinställningar och programuppdatering.
\\ När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
\\ En Blu-ray-skiva måste ha funktionen för 24 ramar för att användas i läget för Filmram (24 fps).
49
Svenska
Bilaga
Auto
BD Wise
E-innehåll/
Digitalt innehåll
Blu-ray-skiva
07
Innehållstyp
Installation
Bilaga
Val av digital utsignal
Installation
Anslutning
AVmottagare
med HDMIstöd
Upp till PCM
7,1-kanals
Upp till PCM
Dolby Digital
7,1-kanals
Dolby Digital Upp till PCM
Plus
7,1-kanals
Audio Stream
Upp till PCM
Dolby TrueHD
på Blu-ray7,1-kanals
skiva
Upp till PCM
DTS
6,1-kanals
DTS-HD High
Upp till PCM
Resolution
7,1-kanals
Audio
DTS-HD
Upp till PCM
huvudljud
7,1-kanals
PCM
PCM
2-kanals
Audio Stream
Upp till PCM
Dolby Digital
på DVD
5,1-kanals
Upp till PCM
DTS
6,1-kanals
PCM
Definition för
Blu-ray-skiva
Valfri
Bitstream
(obearbetad)
PCM
Optisk
AVmottagare
med HDMIstöd
PCM
PCM
2-kanals
PCM
Dolby Digital
2-kanals
PCM
Dolby Digital
2-kanals
Plus
PCM
Dolby TrueHD
2-kanals
PCM
DTS
2-kanals
DTS-HD High
PCM
Resolution
2-kanals
Audio
PCM
DTS-HD
2-kanals
huvudljud
PCM
PCM
2-kanals
2-kanals
PCM
Dolby Digital
2-kanals
PCM
DTS
2-kanals
Optisk
PCM
2-kanals
Bitstream
(DTSomkodad)
AV-mottagare
med HDMIstöd, eller
optiskt
DTS-omkodad
Bitstream
(Dolby
D-omkodad)
HDMIkompatibel AVmottagare eller
optisk
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Dolby Digital
DTS-omkodad
Dolby Digital
DTS-omkodad
Dolby Digital
DTS-omkodad
DTS
DTS-omkodad
DTS
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
DTS
DTS-omkodad
PCM
2-kanals
Omkodad Dolby
Digital*
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Avkodar
huvudfunktionsljudet
och BONUSVIEWljudströmmen till
PCM-ljud och lägger
till ljudeffekter för
navigering och kodar
sedan om PCM-ljud
till DTS bitstream.
Avkodar
huvudfunktionen för
ljud och BONUSVIEWljudströmmen
tillsammans i PCMljud och lägger till
navigeringsljudeffekter,
omkodar sedan PCMljud till Dolby Digital
bitström eller PCM.
Utsänder bara
Avkodar
huvudfunktionen för audio
stream så att din AVhuvudfunktionsljudet
mottagare kan avkoda audio
och BONUSVIEWljudströmmen tillsammans
bitstream.
i PCM-ljud och lägger till Du hör inte BONUSVIEW
ljudeffekter för navigering. audio eller ljudeffeker för
navigering.
* Om källströmmen är 2ch eller mono, används inte inställningarna för "Dolby D-omkodad".
Blu-ray-skivor kan inkludera tre ljudströmmar.
-- Huvudfunktionsljud: Ljudspår för huvudfunktionen.
-- BONUSVIEW-ljud: Ytterligare ljudspår, t.ex. kommentatorsspår eller skådespelarens kommentarer.
-- Ljudeffekter för navigering: När du väljer viss menynavigering kan ljudeffekter för navigering höras.
Ljudeffekter för navigering skiljer sig åt på varje Blu-ray-skiva.
50
Svenska
Felsökning
LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut.
• Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1 m från spelaren.
• Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för att
tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i batterierna
och försök igen.
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
• Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande visas på skärmen.
• Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in.
• Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar).
• Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.
Uppspelningsläget skiljer sig från valet i
inställningsmenyn.
• Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som
det ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra skärmens bildformat.
• Bildformatet är fast på dina Blu-ray Disc/DVD-skivor.
• Det här är inte något problem hos spelaren.
Inget ljud.
• Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Skärmen är blank.
• Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan hantera
(exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV:
• Tryck på knappen @ (på övre panelen) och håll in den i mer än 5 sekunder
utan någon skiva i enheten. Initieringsmeddelandet visas på skärmen och
strömmen stängs av automatiskt. När du slår på produkten igen är alla
inställningar återställda.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BDdata i minnet.
51
Svenska
Bilaga
PROBLEM
07
Innan du begär service bör du kontrollera följande.
Bilaga
PROBLEM
Jag har glömt lösenordet.
LÖSNING
• Tryck på knappen @ (på övre panelen) och håll in den i mer än 5 sekunder
utan någon skiva i enheten. Initieringsmeddelandet visas på skärmen och
strömmen stängs av automatiskt. När du slår på produkten igen är alla
inställningar återställda.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BDdata i minnet.
Bilden har störningar eller är delvis förvrängd. • Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på spelaren.
• Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.
• Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Jag upplever andra problem.
• Gå till innehållsförteckningen och sök avsnittet i bruksanvisningen med
information om funktionen du har problem med och följ sedan proceduren
igen.
• Om du fortfarande inte kan lösa problemet ska du kontakta närmaste
auktoriserade Samsung servicecenter.
Spela upp Multimedia på
nätverksenheter.
Du kan se de delade mapparna på
nätverksenheter men ser inte filerna.
• Multimedialistan visar bara video-, foto- och musikfiler. Andra typer av filer
visas inte.
Videon spelas upp ryckigt.
• Kontrollera att nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är
överbelastat.
• Den trådlösa anslutningen mellan den DLNA-kompatibla enheten och
produkten är instabil.
Kontrollera anslutningen.
Nätverksanslutning mellan produkten och
datorn är instabil.
• IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik.
Om den inte är det kan det bli IP-störningar.
• Kontrollera om brandväggen är aktiverad.
Avaktivera i så fall brandväggen.
52
Svenska
PROBLEM
• Prova om nätverksanslutningen fungerar genom att använda funktionen för
Nätverksstatus. (se sidan 20)
• Kontrollera om USB-minnet är anslutet till spelaren.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera BD-LIVEtjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering. (se sidan 20)
• Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-Live är inställd på
Tillåt(alla).
• Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller
uppgradera till senaste firmware.
När jag använder BD-LIVE-tjänsten uppstår
ett fel.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera
BD-LIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera den tillgängliga storleken i BD-datahantering. (se sidan
20)
||OBS! |
\\ När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
53
Svenska
Bilaga
Jag kan inte ansluta till BD-LIVE-servern.
07
BD-LIVE
LÖSNING
Bilaga
Skiv- och formatkompatibilitet
Skivtyper och innehåll spelaren kan spela upp
Media
VIDEO
MUSIK
FOTO
||KOMMENTARER |
Skivtyp
Blu-ray-skiva
3D Blu-ray-skiva
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
BD-ROM- eller BD-RE/-R-skiva som spelats in med BD-RE-format.
DVD-VIDEO, inspelad DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som har spelats in och stängts,
eller ett USB-lagringsmedia innehållande DivX-, MKV-, MP4-innehåll.
Musik som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett USB-lagringsmedia
med MP3- eller WMA-innehåll.
Bilder som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett USB-lagringsmedia
med JPEG-innehåll.
\\ Spelaren kanske inte kan spela vissa CD-RW/-R- och DVD-R-format på grund av skivtypen eller inspelningsförhållandena.
\\ Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i DVD-videoformat kan den inte spelas.
\\ Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en DVD-R-skiva med en bithastighet som överskrider 10 Mbps.
\\ Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en BD-R-skiva eller USB-enhet med en bithastighet som överskrider
25 Mbps.
\\ Uppspelning kanske inte fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom vinkelförändring och justeringar
av bildförhållandet. Information om skivan anges detaljerat på skivans förpackning. Läs där vid behov.
\\ När en BD-J-titel spelas upp kan laddningen ta längre tid än för en normal titel, eller så kanske vissa funktioner arbetar
långsamt.
Skivtyper spelaren inte kan spela upp
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(utom CD-lager)
54
• DVD-RW (VR-läge)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs spelar endast
ljud, inte grafik.)
Svenska
• 3,9 GB DVD-R-skiva
för Authoring.
Regionskod
Blu-rayskiva
Regionskod
a
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan,
Hongkong och Sydöstasien.
b
Europa, Grönland, Franska
territorier, Mellanöstern, Afrika,
Australien och Nya Zeeland.
c
DVD-VIDEO
Område
Indien, Kina, Ryssland, Centraloch Sydasien.
1
USA, amerikanska territorier och
Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Filippinerna,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zeeland, Stillahavsöarna,
Västindien
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
55
Blu-ray-skiva
3D Blu-ray-skiva
BD-LIVE
DivX
PAL sändningssystem i
Storbritannien, Frankrike,
Tyskland etc.
Svenska
Bilaga
Skivtyp
Logotyper för skivor som spelaren
kan spela upp
07
Både spelare och skivor är regionskodade. Dessa
regionskoder måste överensstämma för att det
skall gå att spela upp skivan. Om koderna inte
överensstämmer går skivan inte att spela upp.
Regionsnumret för den här spelaren visas på
spelarens baksida.
Bilaga
Format som stöds
Videofiler som stöds
Filtillägg
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
Behållare
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
Video Codec
MVC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
DivX 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9(VC1)
AVS
MPEG2
MPEG1
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
Microsoft
MPEG-4 v1, v2
VP6
VP8
RV8/9/10
(RV30/40)
Upplösning
1920x1080
Ramhastighet
(fps)
24/25/30
Bithastighet
(Mbsp)
60
FHD : MAX 30
HD : MAX 60
30
1280x720
Audio Codec
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MAX 30
720x576
640x480
1920x1080
6~30
6~30
4
20
Vorbis
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
`` Begränsningar
-- Även om en fil är kodad av ett codec som stöds och nämns i tabellen över videofiler som stöds, kanske
filen inte spelas om det är något problem med innehållet.
-- Normal uppspelning kan inte garanteras om filbehållarens information är felaktig eller om filen i sig är
korrupt.
-- Filer med högre bithastighet/bildfrekvens än de som indikeras i tabellen över videofiler som stöds kan
hoppa i ljud och bild vid uppspelning.
-- Sökfunktionen (Hoppa) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
-- När du fjärrspelar en fil via en nätverksanslutning kan videouppspelningen hoppa beroende på
nätverkshastigheten.
-- Vissa USB-/digitalkameror kanske inte är kompatibla med produkten.
-- RMVB-formatet stöds endast av modeller som är tillverkade för Kina och Hongkong.
-- AVS-codec stöds endast av modeller som är tillverkade för Kina.
-- Filtillägget *.ps stöds endast av modeller som är tillverkade för Kina.
-- DivX-codec stöds inte av modeller som är tillverkade för USA.
56
Svenska
ĞĞ
DivX-undertextfilformat som stöds
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||OBS! |
\\ Vissa DivX-, MKV- och MP4-formaterade skivor
kan inte spelas, beroende på videoupplösning och
bildrutehastighet.
Filformat med undertext som stöds
Externt
SubStation Alpha
Advanced SubStation
Alpha
Powerdivx
SMPTE-TT Text
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Internt
MKV
VobSub
TTML i jämn strömning
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
MP4
SMPTE-TT TEXT
Filformat med musik som stöds
Filtillägg
Typ
Codec Intervall som stöds
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Stöder upp till två
kanaler.
*.ogg
OGG
Vorbis
Stöder upp till två
kanaler.
WMA
.sub eller .txt
*.wav
wav
wav
-
.ass
*.mid
*.midi
midi
Typ 0, typ 1 och
sökfunktion stöds inte.
Endast tillgängligt med
USB.
.smi
SubViewer
MKV
WMA
SAMI
Mikro-DVD
MKV
Advanced SubStation
Alpha
*.wma
Filtillägg
SubRip
SubStation Alpha
AVI
För WMA. Stöder
upp till 10 Pro
5.1-kanaler.
WMA förlustfritt ljud
stöds inte.
Stöder upp till M2profil.
Namn
MPEG-4 Timed text
Filtillägg
Xsub
`` Audiodekoder
-- Stöder WMA 10 PRO (upp till 5.1).
-- Stöder inte förlustfri WMA.
-- Stöder också M2-profilen.
-- RealAudio 10 i förlustfritt format stöds inte
av modeller som är tillverkade för Kina och
Hongkong.
-- Stöder inte QCELP/AMR NB/WB.
-- Stöder vorbis (upp till 2ch).
-- Stöder DD+ (upp till 7.1ch)
-- DTS LBR-codec stöds endast för behållarna
MKV/MP4/TS.
Namn
Bilaga
-- Stöder upp till H.264-nivå 4.1. (Stöder inte
FMO/ASO/RS)
-- Stöder inte VC1/AP/L4.
-- CODEC förutom WMVv7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1)Under 1280 x 720: 60 ramar max.
2)Över 1280 x 720: 30 ramar max.
-- Stöder inte GMC 2 eller högre.
-- Stöder SVAF överst/nederst, sida vid sida,
vänster/höger visningssekvenstyp (2ES)
-- Stöder BD MVC Spec.
07
`` Videodekoder
.ttxt
.srt
.sub
.ssa
.psb
.xml
57
Svenska
midi
Bilaga
Filtillägg
Typ
*.aif
*.aiff
*.m4a
*.ape
Codec Intervall som stöds
ape
NonSmart stöds inte.
AIFF
AIFF
-
ALAC
ALAC
-
ape
Filformat med bilder som stöds
Filtillägg
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Typ
Upplösning
JPEG
15360x8640
PNG
4096x4096
MPO
15360x8640
BMP
4096x4096
Att observera kring USB-anslutning
• Spelaren stöder USB-lagringsmedia, MP3-spelare,
digitalkameror och USB-kortläsare.
• Vissa USB-/digitalkameror kanske inte är
kompatibla med spelaren.
• Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32 och
NTFS.
• Anslut USB-enheterna direkt till spelarens USBport. Anslutning via en USB-kabel kan orsaka
kompatibilitetsproblem.
• Om du sätter i mer än en minnesenhet i en
multikortsläsare kanske den inte fungerar som
den ska.
• Spelaren stöder inte PTP-protokollet.
• Koppla inte från USB-enheten under en
laddningsprocess.
• Ju större bildupplösning desto längre fördröjning
till visning.
• Den här spelaren kan inte spela upp MP3-filer
med DRM (Digital Rights Management) hämtat
från kommersiella platser.
• Spelaren stöder bara video som har lägre
hastighet än 30 fps (bildrutehastighet).
• Din spelare stöder bara MSC-enheter (USB
Mass Storage Class), såsom miniatyrenheter
och USB HDD. (HUB stöds inte.)
• Vissa USB-hårddiskar, multi-card-läsare och
miniatyrenheter kanske inte är kompatibla med
den här produkten.
• Om vissa USB-enheter kräver mer effekt kan USBenheten bli begränsad av kretssäkerhetssystemet.
• Om uppspelning från en USB-hårddisk är
instabil kan du få mer effekt genom att koppla in
hårddisken i ett vägguttag.
Om problemet kvarstår ska du kontakta
tillverkaren av USB-hårddisken.
• SAMSUNG kan inte hållas ansvariga för skador
eller förlust av filer och data.
• Din spelare stöder inte NTFS-komprimerade,
förminskade eller krypterade filer.
-- Du kan reparera eller formatera en USB-enhet
på den stationära datorn. (endast MS-Windows
OS)
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Den här spelaren kan spela upp skivor i formatet
AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på och
används av videokameror.
• Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt
videokameraformat.
• Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar
bilder med större effektivitet än traditionella
bildkomprimeringsformat.
• Vissa AVCHD-skivor använder formatet
”x.v.Color”. Den här spelaren kan spela
upp AVCHD-skivor som använder formatet
”x.v.Color”.
• ”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen för AVCHD är
varumärken som tillhör Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.
||KOMMENTARER |
\\ Vissa AVCHD-formatsskivor kanske inte går att spela upp,
beroende på inspelningsförhållanden.
AVCHD-formatsskivor behöver stängas.
\\ ”x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor
för DVD-videokameror.
58
Svenska
Krav och kompatibilitet
Svenska
Bilaga
59
07
ALLA skivor är INTE kompatibla
• Begränsningar som beskrivs nedan och som finns anmärkta i denna bruksanvisning, inklusive
avsnittet Skivtyp och egenskaper i denna bruksanvisning. Skivtyper som kan spelas är: förinspelade
kommersiella BD-ROM, DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-RW/-R och CD-RW/-R.
• Andra skivor, än de ovan, kan inte och/eller är inte avsedda att spelas i den här spelaren. Vissa av
ovanstående skivor kanske inte kan spelas beroende på orsaker som beskrivs nedan.
• Samsung kan inte garantera att den här spelaren kan spela alla skivor med logotyperna BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och CD-RW/-R. Den här spelaren kanske inte svarar
på alla kommandon eller kan använda alla funktioner på alla skivor. Detta, annan skivkompatibilitet och
andra produktproblem vid användning av nya eller befintliga skivformat beror på att:
-- Blu-ray är ett nytt format som är under utveckling och den här spelaren kanske inte kan använda alla
funktioner som finns på Blu-ray-skivor eftersom vissa funktioner kan vara tillval. Ytterligare funktioner
kan ha lagts till Blu-ray-formatet efter att denna spelare har tillverkats och tillgång till vissa funktioner
kan komma längre fram.
-- inte alla nya och befintliga skivformatsversioner stöds av den här produkten.
-- nya och befintliga skivformat kan har ändrats, uppdaterat, förbättrats eller förändrats på annat sätt.
-- vissa skivor tillverkas på ett sätt som gör att uppspelningen endast tillåter specifik eller begränsad
användning.
-- vissa funktioner kan vara tillval. Ytterligare funktioner kan ha lagts till efter att denna produkt har
tillverkats och tillgång till vissa funktioner kan komma längre fram.
-- vissa skivor som bär logotyperna BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och
CD-RW/-R kan vara icke-standardiserade skivor.
-- vissa skivor inte kan spelas beroende på deras fysiska kondition eller inspelningsförhållanden.
-- problem och fel kan uppstå under skapande av Blu-ray-skivor, DVD, programvara och/eller
skivtillverkning.
-- den här spelaren har en annan teknik än standard-DVD-produkter eller annan AV-utrustning.
-- det finns anledningar som är angivna i den här bruksanvisningen samt andra orsaker som upptäckts
och meddelats av SAMSUNG:s kundcenter.
• Om du stöter på problem med skivkompatibilitet eller produktanvändning ska du kontakta SAMSUNG:s
kundcenter.
Du kan även kontakta SAMSUNG:s kundcenter för uppgraderingar av den här spelaren.
• Ytterligare information om begränsningar i uppspelning och skivkompatibilitet finns i avsnitten
Försiktighetsåtgärder, Innan du läser bruksanvisningen, Skivtyper och egenskaper samt Innan
uppspelning.
• För Blu-ray-spelarens progressiva skanningsutsignal: KONSUMENTEN SKALL OBSERVERA
ATT INTE ALLA HDTV-APPARATER ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DEN HÄR produkten OCH ATT
DEN KAN SKAPA ARTEFAKTER SOM SYNS I BILDEN. OM DET SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED
PROGRESSIV SKANNING REKOMMENDERAS DET ATT ANVÄNDAREN BYTER ANSLUTNINGEN
TILL UTGÅNGEN AV ”STANDARDUPPLÖSNING”. KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST OM DU HAR
NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE TV:NS KOMPATIBILITET MED DEN HÄR PRODUKTEN.
Bilaga
Kopieringsskydd
• Eftersom AACS (Advanced Access Content System) har förbättrats som skyddssystem för innehåll på
Blu-ray-skivor, liknande CSS (Content Scramble System) för DVD-format, finns vissa begränsningar för
uppspelning, analog utsignal etc. för AACS-skyddat innehåll.
Användning av den här produkten och begränsningar av den här produkten kan variera beroende
på tidpunkten för inköpet eftersom dessa begränsningar kan ha används och/eller ändrats av AACS
efter tillverkningen av den här produkten. Dessutom används BD-ROM Mark och BD+ även som
skyddssystem för innehåll på Blu-ray-skivor, vilket innebär vissa begränsningar för uppspelning av BDROM Mark och/eller BD+ -skyddat innehåll. Mer information om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller den
här produkten kan du få om du kontaktar SAMSUNG:s kundcenter.
• Många Blu-ray-/DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till en
videobandspelare får du en bild med störningar från kopieringsskyddade Blu-ray-/DVD-skivor.
• Enligt upphovsrättslagar i USA och i andra länder kan obehörig inspelning, användning, visning,
distribuering eller revidering av TV-program, videoband, Blu-ray-skivor, DVD-skivor och annat material
innebära lagbrott.
• Cinavia-meddelande : Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga
kopior på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår. Om en förbjuden
användning av en obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen
avbryts.
Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer Information Centre på
adressen http://www.cinavia.com. För att begära ytterligare information om Cinavia via post, skicka
ett vykort med din adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance Corporation och skyddas av det
amerikanska patentet 7,369,677 och andra patent i USA och internationellt och väntande patent,
samt upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik. Cinavia är ett varumärke som
tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2015 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Friskrivning av nätverkstjänst
Allt innehåll och alla tjänster som går att få genom den här enheten tillhör tredje parter och omfattas av
upphovsrätt, patentskydd, varumärkes- och/eller annan intellektuell upphovsrätt. Sådant innehåll och
sådana tjänster erbjuds uteslutande för din personliga och icke kommersiella användning. Du får inte
använda något innehåll eller några tjänster på ett sätt som inte har godkänts av innehållsägaren eller
tjänsteleverantören. Utan begränsning av det föregående och om det inte uttryckligen godkänns av
den tillämpliga innehållsägaren eller tjänsteleverantören, får du inte modifiera, kopiera, återge, överföra,
publicera, överföra, översätta, sälja, skapa derivativa arbeten av, exploatera, eller distribuera något
innehåll eller några tjänster som visas i den här enheten.
60
Svenska
• Tillverkad under licens av Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Information om DTS-patent finns på http://patents.dts.com. Tillverkad under licens
från DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbolen samt DTS och symbolen
tillsammans är registrerade varumärken och DTS-HD Master Audio är ett varumärke
som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
• DivX
-- Den här DivX Certified®-enheten har genomgått hårda tester för att se till att den kan
spela upp DivX®-video.
-- För att spela upp inhandlade DivX-filmer ska du först registrera din enhet på vod.divx.com.
Registreringskoden finns i DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny.
-- DivX Certified® för att spela upp DivX®-video upp till HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.
-- DivX®, DivX Certified® och logotyper associerade till dessa är varumärken som tillhör DivX, LLC och
används under licens.
-- Den här produkten täcks av ett eller flera av följande amerikanskapatent: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
-- Den här enheten stöder DivX Plus Streaming® för att njuta av HD-filmer och tv-program med
avancerade funktioner (flerspråkiga undertexter, flera ljudspår, kapitel, smidig FF/RW etc.) direkt till
enheten.
61
Svenska
Bilaga
Licens
07
TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". SAMSUNG
UTDELAR INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS, VARKEN UTTALAT
ELLER UNDERFÖRSTÅTT OCH INTE I NÅGOT SYFTE. SAMSUNG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN
ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE OCH INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. SAMSUNG GARANTERAR INTE FELFRI
ANVÄNDNING, GILTIGHET, TIDSENLIGHET, JURIDISK LÄMPLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET
FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST SOM GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM DEN HÄR
ENHETEN OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE OAKTSAMHET, SKALL SAMSUNG
HÅLLAS ANSVARIGT, VARKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNTLIGT, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA,
SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, ADVOKATKOSTNADER, UTGIFTER,
ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV, ELLER I ANSLUTNING TILL, NÅGON
INFORMATION HÄRI, ELLER SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON
TJÄNST AV DIG ELLER AV NÅGON TREDJE PART, ÄVEN OM MAN HAR INFORMERATS OM RISKEN
FÖR SÅDANA SKADOR.
Tredjepartstjänster avbrytas eller avslutas när som helst och Samsung ger ingen garanti att något innehåll
eller någon tjänst förblir tillgänglig under en viss tidsperiod. Innehåll och tjänster som överförs av tredje
part genom nätverks- och sändningsanläggningar över vilka Samsung inte har något kontroll. Utan
begränsning till det övergripande i den här friskrivningsklausulen frånsäger sig Samsung allt ansvar för
avbrott eller tillbakadragande av innehåll eller tjänster som görs tillgängliga genom den här enheten.
Samsung ansvarar inte för kundtjänster som är relaterade till innehåll och tjänster. Eventuella frågor eller
beställningar av tjänster relaterat till innehåller eller andra tjänster ska göras direkt till respektive innehållsoch tjänsteleverantörer.
Bilaga
• Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt logotypen
HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i
USA och i andra länder.
• Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag.
Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare
• Licensmeddelande för Open Source
-- Om ett Open Source-program används finns licensavtalet för Open Source i produktmenyn.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ och dess logotyper är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
• Härmed intygar Samsung Electronics att denna utrustning uppfyller de viktigaste
kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EG.
Den ursprungliga deklarationen om överensstämmelse finns på http://www.
samsung.com, under sökvägen Support > Sök produktsupport, där du anger
modellnamnet.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder. Den här utrustningen får bara användas inomhus.
62
Svenska
Specifikationer
HDMI
Ljudutsignal
Nätverk
Video
Ljud
7,1 kanaler
Digital ljudutsignal
Ethernet
Trådlöst nätverk
Säkerhet
WPS(PBC)
• Nätverkshastigheter på 10Mbps och lägre stöds inte.
• Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
• För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på spelaren.
• Vikt och mått är ungefärliga.
• En administrationsavgift kan debiteras om antingen
(a) en tekniker tillkallas och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här
bruksanvisningen)
(b) du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något produktfel (dvs. du har
underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
• Beloppet på en sådan administrationsavgift meddelas innan något arbete eller hembesök genomförs.
63
Svenska
Bilaga
USB
1.7 Kg
430 (B) X 201 (D) X 46 (H) mm
+5°C till +35°C
10 % till 75 %
USB 2.0
5V 500mA Max.
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitstream
Framsida vänster/framsida höger, mitten, subwoofer, Surround
vänster/surround höger, surround, baksida vänster/surround,
baksida höger
Optisk
100BASE - TX Terminal
Inbyggd
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Stöds
07
Allmänt
Vikt
Mått
Driftstemperaturintervall
Luftfuktighetsintervall
Typ A
DC-utgång
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den ursprungliga inköpsdagen,
mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till
den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer dock att uppfylla
garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid problem, finns detaljer om
våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 0771-SAMSUNG (0771-7267864)
http://www.samsung.com/se
@ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans med den
ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, samt att serienumret på produkterna inte
har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av produkten eller
den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum.
Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än av Samsung godkända
handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på produkterna som orsakas av sådant
reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att den kräver
anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder
som gäller i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades.
Denna garanti kommer inte att omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller
för någon skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de avsedda, installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig nätspänning,
otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till produkten
under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det rör sig om
rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter, påverkas inte av
denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning som säger annat är rättigheterna enligt denna
garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte
ansvara för indirekta skador eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller
ljudband eller på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung
Support.
Country
UK
EIRE
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
Contact Centre 
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
Web Site
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
POLAND
HUNGARY
Country
SLOVAKIA
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
Web Site
0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661 www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/cz/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
055 233 999
www.samsung.com/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
www.samsung.com/si
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
www.samsung.com/rs/support
011 321 6899
800 111 31 , Безплатна телефонна
www.samsung.com/bg/support
линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
www.samsung.com/ro/support
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
www.samsung.com/gr/support
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
www.samsung.com/lt/support
8-800-77777
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas
tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66.
Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall
och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex.
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och
hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Download PDF

advertising