Samsung | WF906P4SAWQ | Samsung WFF600F Vaskemaskin 8kg Hurtig start guide

funktioner i din nye
vaskemaskine fra samsung
Din nye vaskemaskine vil ændre din måde at vaske på. Fra dens særlige Økoboble-funktion til dens energieffektivitet: Din nye Samsung vaskemaskine har alle de
fordele, der gør tøjvask så nem og behagelig som muligt.
• Energibesparelse
Denne model er mere energieffektiv i brug sammenlignet med en almindelig maskine i
energiklasse A med det særlige boblegeneratorsystem og Samsung-invertermotor.
• Øko-boble-vask
Samsungs effektive Øko-boble leverer forbedret rengøring med avanceret skåning af tøjet. Øko-boble
fordeler vaskemidlet jævnt og trænger hurtigere og dybere ind i tøjet.
• Mindre støj og færre vibrationer
Denne Samsung-vaskemaskine er meget støjsvag og reducerer vibrationer med intelligent
kontrolteknologi, hvilket sikrer de lavest mulige vibrationer. Således fastholdes tromlen i
perfekt balance.
• Hurtig vask
Ingen tid at spilde! Det hurtige vaskeprogram kan hjælpe dig i din travle hverdag – nu kan du
vaske dit yndlingstøj (op til 2 kg) på 15 minutter!
• ECO drum clean
ECO drum clean medvirker til at holde din vaskemaskine ren, endda uden noget
kemisk vaskemiddel eller blegemiddel. Hold din tromle ren og lugtfri med dette særlige
rengøringsprogram.
• Baby-pleje
Denne Samsung-vaskemaskine har vaskeprogrammer, der tilføjer beskyttende evner til
tøj for børn med følsom hud. Disse programmer reducerer børnenes hudirritation ved
at minimere tilstedeværelsen af rester af vaskemidler. Disse programmer kan yderligere
kategorisere vasketøjet i forskellige typer, og vasken udføres hermed afhængigt af vasketøjets
karakteristika, så børnene føler sig friske og rene, hver gang de tager det på.
• Håndvask
Særlig omhu kan bestemmes af den relevante temperatur, de blide vaskehandlinger og den
korrekte mængde vand.
2_ funktioner i din nye vaskemaskine fra samsung
WF906P4SA-03147D_DA.indd Sec1:2
2012-05-16
5:24:40
• Udsæt slutning
Forsinker et program i op til 19 timer i et-timers intervaller, hvilket kan være nyttigt, når det er
nødvendigt at forlade huset, mens vaskemaskinen er i brug.
• Børnelås
Funktionen med børnelås sikrer, at nysgerrige, små hænder ikke kommer ind i
vaskemaskinen. Denne sikkerhedsfunktion afholder børnene fra at lege med vaskemaskinen
og advarer dig, hvis den bliver aktiveret.
• Digitalt grafisk display
Betjeningspanelet med digitalt grafisk display er smart og let at bruge uden bøvl og
problemer. Med sin letanvendelighed gør det digitale grafiske display det muligt at foretage
hurtige og nøjagtige justeringer af vasken med fremragende vaskeresultater som følge.
Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om installation, betjening og
vedligeholdelse af din nye vaskemaskine fra Samsung. Du kan her finde beskrivelse af
betjeningspanelet, instruktioner til brug af maskinen samt gode råd til at få det bedste ud af de
mange smarte funktioner. Afsnittet “Fejlfinding og informationskoder” på side 37 beskriver, hvad
du skal gøre, hvis der er problemer med den nye vaskemaskine.
funktioner i din nye vaskemaskine fra samsung _3
WF906P4SA-03147D_DA.indd Sec1:3
2012-05-16
5:24:40
sikkerhedsinformationer
Tillykke med din nye vaskemaskine fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige
oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af din nye maskine. Tag dig tid til at
læse denne vejledning for at få fuldt udbytte af vaskemaskinens mange fordele og funktioner.
DETTE BEHØVER DU AT VIDE OM SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE
Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende
muligheder og funktioner i din nye maskine, og gem vejledningen et sikkert sted tæt på maskinen til senere brug. Brug
kun maskinen til dens beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
Advarslerne og de vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning dækker ikke alle tænkelige forhold og situationer,
som måtte opstå. Det er dit ansvar at bruge din sunde fornuft og være forsigtig og omhyggelig ved montering,
vedligeholdelse og brug af din vaskemaskine.
Da de følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved din vaskemaskine være
lidt anderledes end de, der beskrives i denne vejledning, og alle advarselstegn er måske ikke relevante. Hvis du har
spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.
VIGTIGE SIKKERHEDSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER
Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:
ADVARSEL
Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre alvorlig
personskade eller beskadigelse af materiel.
FORSIGTIG
Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre personskade
og/eller beskadigelse af materiel.
FORSIGTIG
For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød eller
personskade, når du bruger din vaskemaskine, skal du følge følgende
grundlæggende sikkerhedsanvisninger:
Du må IKKE.
Du må IKKE skille den ad.
Du må IKKE røre.
Følg retningslinjerne til punkt og prikke.
Tag strømledningen ud af stikkontakten.
Kontrollér, at maskinen har en jordforbindelse, så du undgår elektrisk
stød.
Ring til servicecenteret for hjælp.
Bemærk
Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig og andre.
Følg dem fuldstændigt.
Når du har læst dette materiale, skal du gemme det et sikkert sted for fremtidig reference.
Læs alle instruktioner før brug af maskinen.
Som ved alle elektriske apparater med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert
at kunne betjene maskinen skal du kende dens funktioner og være forsigtig under brug.
4_ sikkerhedsinformationer
WF906P4SA-03147D_DA.indd Sec10:4
2012-05-16
5:24:40
Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i maskinen. Vaskemaskinens dør kan ikke åbnes
let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.
ADVARSEL
Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller
psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller
er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Hvis stikket (eller netledningen) er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes
servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
Maskinen bør anbringes, så der er adgang til stikkontakten, vandtilførsel og vandafløb.
For vaskemaskiner med ventilationsåbninger i bunden skal du sikre dig, at åbningen ikke blokeres af
tæpper eller andre ting.
Brug det nye sæt slanger. Brug ikke det gamle sæt.
INSTRUKTIONER ANGÅENDE WEEE-MÆRKET
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald)
(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette mærke på produktet, tilbehør eller dokumentation indikerer, at produktet og dets
elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-kabel) ikke må bortskaffes med andet
husholdningsaffald, når produktets levetid ophører. For at forhindre mulig skade på miljø eller
menneskers sundhed pga. ukontrolleret affaldsbortskaffelse bedes du adskille disse elementer
fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme vedvarende genbrug af materielle
ressourcer.
Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale
myndigheder for detaljer om, hvordan og hvor de kan aflevere disse enheder for miljørigtig
genbrug.
Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen.
Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke blandes med andet kommercielt affald.
sikkerhedsinformationer _5
WF906P4SA-03147D_DA.indd Sec10:5
2012-05-16
5:24:42
sikkerhedsinformationer
ADVARSEL
ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL MONTERING
Monteringen af denne maskine skal udføres af en kvalificeret tekniker eller
servicevirksomhed.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet
eller personskade.
Maskinen er tung. Pas på, når du løfter den
Sæt strømstikket i en stikkontakt til AC 220-240V/50 Hz eller højere, og brug kun
stikkontakten til denne maskine. Der må ikke bruges forlængerledning.
- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller
forlængerledning, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets
specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand. Slut strømstikket
korrekt til stikkontakten.
Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer såsom støv eller vand fra
stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.
- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.
Sæt strømstikket i stikkontakten i retning mod højre, så kablet løber langs gulvet.
- Hvis du sætter strømstikket i stikkontakten i den modsatte retning, kan de elektriske
tråde inde i kablet blive beskadiget, og dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialerne kan
være farlige for børn.
- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.
Når apparatet, strømstikket eller netledningen er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste
servicecenter.
Apparatet skal have en korrekt udført jordforbindelse.
Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.
- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
- Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, der ikke er jordet korrekt, og kontroller, at det er
i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
Installer ikke denne maskine tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.
Installer ikke denne maskine et fugtigt, oliefyldt eller støvet sted eller et sted, der udsættes
for direkte sollys og vand (vanddråber).
Installer ikke denne maskine et sted med lav temperatur
- Frost kan få rørene til at springe.
Installer ikke denne maskine et sted, hvor gas kan slippe ud.
- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Brug ikke en elektrisk transformator.
- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Brug ikke et beskadiget strømstik, en beskadiget netledning eller en løs stikkontakt.
- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Netledningen må ikke strækkes eller bøjes for meget.
Ledningen må ikke vrides, og der må ikke være knuder på den.
Ledningen må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke lægges tunge genstande på
den, den må ikke være i klemme mellem andre genstande, og den må ikke skubbes ind i
rummet bag apparatet.
- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.
6_ sikkerhedsinformationer
WF906P4SA-03147D_DA.indd Sec2:6
2012-05-16
5:24:42
Du må ikke trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten.
- Hold på strømstikket, mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.
Anbring ikke strømkablet og slangerne på steder, hvor du kan falde over dem.
FORSIGTIG
FORSIGTIG-SKILTE TIL INSTALLATION
Denne maskine skal anbringes på en sådan måde, at der er adgang til strømstikket.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand pga. elektrisk overgang.
Installer din maskine, så den står lige på et hårdt gulv, der kan bære dens vægt.
- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, bevægelser, støj eller problemer med
produktet.
ADVARSEL
ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL BRUG
Hvis maskinen svømmer over, så afbryd straks for vandet og strømmen, og kontakt dit
nærmeste servicecenter.
- Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød.
Hvis maskinen udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller røg, så fjern straks
strømstikket, og kontakt dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.
I tilfælde af gasudslip (som f.eks. propangas, LP-gas m.v.), så udluft straks uden at røre ved
strømstikket. Rør ikke ved maskinen eller strømkablet.
- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.
Lad ikke børn lege i eller på vaskemaskinen. Ved bortskaffelse af maskinen skal maskinens
lugelås desuden afmonteres.
- Hvis børn lukkes inde i maskinen, kan de blive kvalt og dø.
Sørg for at fjerne emballagen (poser, flamingo) fastgjort til bunden af vaskemaskinen, inden
du bruger den.
sikkerhedsinformationer _7
WF906P4SA-03147D_DA.indd Sec2:7
2012-05-16
5:24:42
sikkerhedsinformationer
Vask ikke emner, der er forurenet med benzin, petroleum, benzol, fortynder, alkohol eller
andre brændbare eller eksplosive substanser.
- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.
Åbn ikke vaskemaskinelugen med kraft, når den er i drift (vask ved høj temperatur/tørring/
centrifugering).
- Vand, der løber ud af vaskemaskinen, kan medføre forbrændinger eller gøre gulvet glat.
Det kan medføre personskader.
- Åbning af lugen med kraft kan medføre person- eller produktskade.
Sæt ikke hænderne ind under vaskemaskinen.
- Det kan medføre personskader.
Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Det kan resultere i elektrisk stød.
Afbryd ikke for maskinen ved at trække strømstikket ud, mens en handling er i gang.
- Trækker du strømstikket ud af stikkontakten, kan det danne en gnist og medføre
elektrisk stød eller brand.
Lad ikke børn eller syge personer anvende denne vaskemaskine uden opsyn. Lad ikke børn
klatre på maskinen.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, forbrændinger eller anden personskade.
Sæt ikke hænderne eller et metalobjekt ind under vaskemaskinen, mens den er i drift.
- Det kan medføre personskader.
Afbryd ikke for maskinen ved at trække i strømkablet. Tag altid forsvarligt fat i stikket, og
træk det lige ud af stikkontakten.
- Beskadigelse af strømkablet kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Forsøg ikke selv at reparere maskinen, skille den ad eller ændre den.
- Brug ikke andre sikringer (f.eks kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringen.
- Hvis reparation eller genmontering af apparatet er påkrævet, skal du kontakte dit
nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller
personskade.
Hvis vandtilførselsslangen går løs fra hanen og oversvømmer maskinen, skal du fjerne
strømstikket.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.
Fjern strømstikket, når maskinen ikke anvendes i længere tid eller under tordenvejr.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.
8_ sikkerhedsinformationer
WF906P4SA-03147D_DA.indd Sec2:8
2012-05-16
5:24:43
FORSIGTIG
FORSIGTIG-SKILTE TIL BRUG
Når maskinen er forurenet med fremmede substanser, som f.eks. vaskemiddel, snavs,
madrester m.v., skal du fjerne strømstikket og rengøre vaskemaskinen med en fugtet, blød
klud.
- Hvis du ikke gør det, kan der forekomme fejlfarvning, deformation, skade eller rust.
Frontglasset kan gå i stykker ved et hårdt slag. Vær forsigtig, når du anvender
vaskemaskinen.
- Hvis glasset er gået i stykker, kan det medføre personskader.
Efter problemer med vandtilførslen eller ved gentilslutning af vandtilførselsslangen, så åbn
langsomt for hanen.
Åbn hanen langsomt, hvis maskinen ikke har været anvendt i længere tid.
- Lufttrykket i vandtilførselsslangen eller vandrøret kan medføre skade på en del eller
vandudslip.
Hvis der opstår problemer med afledningen under drift, så kontroller, om der er et
afledningsproblem.
- Hvis vaskemaskinen anvendes, når den er oversvømmet pga. et afledningsproblem, kan
dette medføre elektriske stød pga. elektrisk overgang.
Kom vasketøjet helt ind i vaskemaskinen, så det ikke sidder fast i lugen.
- Hvis vasketøj sidder fast i lugen, kan det medføre skade på tøjet eller vaskemaskinen
eller medføre vandudslip.
Kontroller, at hanen er lukket, når vaskemaskinen ikke bruges.
- Kontroller, at skruen på tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er strammet
forsvarligt.
- I modsat fald kan der opstå skade personer eller ting.
Sørg for, at gummilisten og frontglasset ikke forurenes med fremmede substanser (f.eks.
affald, tråde, hår mv.)
- Hvis fremmede substanser sætter sig fast i lugen, eller lugen ikke er helt lukket, kan det
medføre vandudslip.
Åbn hanen, og kontroller, om tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er strammet
forsvarligt, og at der ikke lækker vand, inden du bruger produktet.
- Hvis skruerne på tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er løse, kan det medføre
vandudslip.
Det produkt, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.
Brug til forretningsformål anses for misbrug af produktet. I dette tilfælde vil produktet ikke
være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for
fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.
sikkerhedsinformationer _9
WF906P4SA-03147D_DA.indd Sec2:9
2012-05-16
5:24:43
sikkerhedsinformationer
Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte
stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.
- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.
Spray ikke flygtige materialer, som f.eks. insekticider, på maskinens overflade.
- Ud over at være skadelig for mennesker kan det også medføre elektrisk stød, brand eller
problemer med produktet.
Anbring ikke genstande, der genererer et elektromagnetisk felt, tæt på vaskemaskinen.
- Dette kan medføre personskade pga. en fejlfunktion.
Rør ikke ved vandet, da vand, der afledes ved vask med høj temperatur eller ved tørring, er
varmt.
- Det kan medføre forbrændinger eller personskader.
Vask ikke, centrifuger ikke og tør ikke vandtætte sæder, måtter eller tøj (*), med mindre din
maskine har et særligt program til vask af disse genstande.
- Vask ikke tykke, hårde måtter, heller ikke selvom der er et vaskemærke på
plejeanvisningen.
- Dette kan medføre beskadigelse af vaskemaskinen, vægge, gulv eller tøj pga. unormale
vibrationer.
* Sengetøj af uld, regntøj, fiskeveste, skibukser, soveposer, diaper-omslag, svededragter
og cykel-, motorcykel- og bildækkener m.v.
Brug ikke vaskemaskinen, når vaskemiddelbeholderen er fjernet.
- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskade pga. vandudslip.
Rør ikke indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da den er varm.
- Det kan resultere i forbrændinger.
Sæt ikke din hånd i vaskemiddelbeholderen, når den er åbnet.
- Dette kan medføre personskade, da din hånd kan blive fanget i enheden til tilførsel af
vaskemiddel. Kom ikke andre genstande (som f.eks. sko, madrester, dyr) end vasketøj i
vaskemaskinen.
- Dette kan medføre skade på vaskemaskinen eller personskade eller kæledyrs død pga.
unormale vibrationer.
Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande såsom nåle, knive, negle, osv.
- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskade.
Vask ikke tøj, der er forurenet med olie, creme eller lotion, der ofte stammer fra
hudplejeprodukter eller massageklinikker.
- Dette kan medføre, at gummilisten bliver deformeret og skaber vandudslip.
Efterlad ikke metalobjekter, som f.eks. sikkerhedsnåle eller hårnåle, eller blegemiddel i
tromlen i lang tid.
- Dette kan medføre, at tromlen ruster.
- Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, skal du anvende et rensemiddel
(neutralt) på overfladen og bruge en svamp til at gøre det rent med. Brug aldrig en
metalbørste.
Du må ikke anvende opløsningsmidler til tørrensning direkte, og vasketøj, der indeholder
opløsningsmidler til tørrensning, må ikke vaskes, skylles eller centrifugeres.
- Det kan resultere i selvantændelse eller antændelse på grund af varme fra iltning af olien.
Brug ikke varmt vand fra vandkøle/varmeenheder.
- Dette kan medføre problemer for vaskemaskinen.
10_ sikkerhedsinformationer
WF906P4SA-03147D_DA.indd Sec2:10
2012-05-16
5:24:43
Brug ikke håndsæbe til vaskemaskinen.
- Hvis det stivner eller opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre problemer med
produktet, misfarvning, rust eller dårlig lugt.
Vask ikke store stykker vasketøj, som f.eks. sengetøj, i vaskenettet.
- Kom sokker og brystholdere i vaskenettet, og vask disse med andet vasketøj.
- Hvis du ikke gør det, kan det medføre skade pga. unormale vibrationer.
Brug ikke stivnet vaskemiddel.
- Hvis det opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre vandudslip.
For vaskemaskiner med ventilationsåbninger i bunden skal du sikre dig, at åbningen ikke
blokeres af tæpper eller andre ting.
Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.
- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan
forårsage omfattende skade på maskinen.
Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge
metalgenstande.
ADVARSEL
ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL RENGØRING
Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.
Brug ikke benzin, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.
- Det kan resultere i misfarvning, deformering, skade, elektrisk stød eller brand.
Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage maskinens strømledning ud af
stikkontakten.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.
sikkerhedsinformationer _11
WF906P4SA-03147D_DA.indd Sec2:11
2012-05-16
5:24:44
Download PDF

advertising