Samsung | NX5 | Samsung NX5 Bruksanvisning

Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran
käytön yksityiskohtaisesti.
Lue tämä käsikirja huolella.
Ä Napsauta aihetta
Pikaviite
Sisältö
Perustoiminnot
Peruskuvaus
User Manual
NX5
Kuvauksen lisätoiminnot
Toisto/Muokkaus
Kameran asetusvalikko
Liitteet
Terveys ja turvallisuus
Noudattamalla seuraavia varoituksia ja neuvoja vältyt vaarallisilta tilanteilta ja kamerasi toimii parhaalla
mahdollisella tavalla.
VAARA
VAROITUS
Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja
sinulle tai muille
Varoitus — tilanteet, joista voi aiheutua
vauriota kameralle tai muille laitteille
Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä
tai lisätietoja
2
Turvavaroitukset
Älä käytä kameraa helposti syttyvien tai
räjähdysalttiiden kaasujen tai nesteiden
läheisyydessä
Älä käytä kameraa polttoaineiden, helposti syttyvien
aineiden tai tulenarkojen kemikaalien lähellä. Älä
säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai
räjähdysherkkiä aineita kameran, sen osien tai
lisävarusteiden lähistöllä.
Pidä kamera pienten lasten ja
lemmikkieläinten ulottumattomissa
Pidä kamera ja kaikki lisävarusteet pienten lasten
ja eläinten ulottumattomissa. Pienen osat voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja,
jos ne niellään. Myös liikkuvat osat ja lisävarusteet
voivat olla vaarallisia.
Varo vaurioittamasta kuvauskohteen silmiä
Älä käytä salamaa lähellä (lähempänä kuin 1 m/3
jalkaa) ihmisiä tai eläimiä. Salaman käyttö liian
lähellä kuvauskohteen silmiä voi aiheuttaa tilapäisiä
tai pysyviä vaurioita..
Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität
akkuja tai latureita
• Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja
ja latureita. Yhteensopimattomat akut ja laturit
voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa
kameraa.
• Älä hävitä akkuja koskaan polttamalla. Noudata
akkujen hävityksessä kaikkia paikallisia määräyksiä.
• Älä koskaan aseta akkuja tai kameroita
lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen
laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai
lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat
räjähtää ylikuumentuessaan.
Turvaohjeet
Käsittele ja säilytä kameraa varoen ja järkevästi
• Älä anna kameran kastua – nesteet voivat
aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele kameraa
märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä kameran
valmistajan antaman takuun.
3
• Älä jätä kameraa suoraan auringonpaisteeseen
tai kuumuuteen pitkäksi aikaa. Muutoin kameran
sisällä olevat osat saattavat vioittua.
• Älä säilytä kameraa pölyisessä, likaisessa,
kosteassa tai huonosti tuuletetussa paikassa,
jotta sen liikkuvat osat ja sisäiset komponentit
eivät vioittuisi.
• Poista kamerasta akut, kun varastoit sen
pitemmäksi aikaa. Paristot saattavat vuotaa tai
hapettua ja aiheuttaa kameralle vahinkoa.
• Jos käytät kameraa rannalla tai vastaavalla
alueella, suojaa se hiekalta ja lialta.
• Suojaa kamera ja näyttö iskuilta, kovakouraiselta
käsittelyltä ja liialliselta tärinältä, jotta se ei vioittuisi.
• Ole varovainen, kun liität kaapeleita tai sovittimia
tai asennat paristoja tai muistikortteja. Liitäntöjen
pakottaminen, virheelliset kytkennät ja väärin
asennetut akut ja muistikortit voivat vioittaa
portteja, liittimiä ja lisävarusteita.
• Älä laita kameran lokeroihin, aukkoihin tai
liitäntöihin ylimääräisiä kappaleita. Takuu ei ehkä
kata virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita.
Suojele akkuja, latureita ja muistikortteja
vahingoilta
• Älä altista akkuja tai muistikortteja hyvin kylmille
tai kuumille lämpötiloille (alle 0°C/32°F tai yli
40°C/104°F). Äärilämpötilat voivat heikentää
akkujen latauskykyä ja vioittaa muistikortteja.
• Estä akkuja joutumasta kosketuksiin
metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää
akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua
väliaikaisesti tai pysyvästi.
• Älä päästä muistikortteja kosketuksiin nesteiden,
lian tai vieraiden aineiden kanssa. Jos muistikortti
on likainen, pyyhi se puhtaaksi pehmeällä liinalla,
ennen kuin laitat sen kameraan.
• Sammuta kamera, kun asennat tai poistat
muistikorttia.
• Älä taivuta tai pudota muistikortteja äläkä anna
niihin kohdistua iskuja tai painetta.
• Älä käytä muistikortteja, jotka on alustettu toisella
kameralla tai tietokoneella. Alusta muistikortti
uudelleen kameralla.
• Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia, akkua tai
muistikorttia.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita
Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö
saattaa vioittaa kameraa, aiheuttaa loukkaantumisia
tai mitätöidä takuun.
Suojele kameran objektiivia
• Älä jätä objektiivia suoraan auringonvaloon, sillä
se saattaa muuttaa kuvasensorin väriä tai saada
sen toimimaan väärin.
• Puhdista objektiivi pehmeällä, puhtaalla ja
nukattomalla objektiivien puhdistusliinalla.
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja
Anna kamera vain ammattitaitoisen
henkilöstön huollettavaksi
Älä anna epäpätevien henkilöiden huoltaa
kameraa, äläkä yritä huoltaa sitä itse. Takuu ei kata
epäpätevästä huollosta aiheutuvia vikoja.
Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys
• Akkujen ylilataaminen voi lyhentää niiden
käyttöikää. Kun lataus päättyy, irrota kaapeli
kamerasta.
• Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa,
joten ne on ladattava ennen käyttöä.
• Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
• Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen,
johon se on suunniteltu.
Ole varovainen, jos käytät kameraa kosteassa
ympäristössä
Kun kamera viedään kylmästä ympäristöstä
lämpimään, kosteaan ympäristöön, sen herkkiin
sähköpiireihin ja muistikorttiin voi tiivistyä vettä.
Odota tällaisessa tapauksessa vähintään tunti
ennen kameran käyttöä, jotta kosteus pääsee
haihtumaan.
4
Käyttöohjeiden kokoonpano
Perustoiminnot
Peruskuvaus/nauhoitus
Kuvauksen lisätoiminnot
Valmistaja ei ole vastuussa kameran virheellisestä
toiminnasta tai käytöstä johtuvasta tiedostojen
katoamisesta tai vaurioitumisesta.
Toisto/Muokkaus
Tekijänoikeudet
• Kameran tekniset tiedot tai tämän käyttöoppaan
sisältö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta
kameran toimintojen päivityksen seurauksena.
• Katso tietoja Open Source License
–käyttöoikeudesta mukana toimitetulta CD-ROMlevyltä kohdasta ”OpenSourceInfo.pdf”.
38
Tässä kerrotaan, miten valokuvia otetaan
valitsemalla tila ja miten video nauhoitetaan.
Tarkista ennen käyttöä, että kamera toimii
asianmukaisesti
• Microsoft Windows ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• HDMI, HDMI-logo ja termi “High Definition
MultimediaInterface” ovat HDMI Licencing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
12
Tässä luvussa kerrotaan kameran osista,
kuvakkeista ja kuvauksen perustoiminnoista.
50
Opi kuvaustilan vaihtoehdot.
78
Tässä osassa opit, kuinka valokuvia ja
videoita toistetaan ja valokuvia sekä videoita
muokataan. Opi lisäksi liittämään kamera
tietokoneeseen, valokuvatulostimeen,
televisioon tai HDTV:seen.
Kameran asetusvalikko
103
Kameran käyttöympäristö voidaan asettaa
haluttuun tilaan käyttämällä asetusvalikkoa.
Liitteet
Viittaa asetuksiin, virheilmoituksiin, teknisiin
tietoihin ja huoltovinkkeihin.
109
Tämän käsikirjan merkintöjä
Kuvaustila
Merkintä
Smart Auto
Alla on kuva kameran todellisesta kuvaustilanvalitsimesta.
Voit valita haluamasi kuvaustilan kääntämällä
kuvaustilanvalitsinta.
Alla oleva kuva osoittaa, että tilaksi on vaihdettu (
).
Ohjelma
Aukkoautomatiikka
Suljinautomatiikka
Valittu
kuvaustila
Manuaal.
Yö
Muotokuva
Suuntanäppäimet käyttöoppaassa
Maisema
5
Kun kuvataan vaiheita, joita tarvitaan valikossa
navigointiin, käytetään kuvassa näkyviä ylös-, alas-,
vasen- ja oikea-suuntanuolia.
Aihe
Elokuva
[S ]
Otsikon vierellä näkyvä kuvaustilan selitys
Tämä ilmaisee, että selitetyt toiminnot voi valita vain
kuvaustilassa.
-tilassa tämä vastaa vain osaa
aiheesta.
AF MF
[W ]
WB
Esim.) Valotuksen (kirkkauden) säätäminen
Valotuksen (kirkkauden) säätäminen
Kuvat voidaan ottaa kirkkaina tai tummina valon
määrästä riippuen. Tässä tapauksessa asianmukainen
säätö voidaan tehdä säätämällä objektiiviin tulevan valon
määrää.
S Käyttäminen -
S0
S Käyttäminen +
(Ohjelma),
(Aukkoautomatiikka),
(Suljinautomatiikka),
(Yö),
(Muotokuva),
(Maisema),
(Aihe), tai
(Elokuva) tila.
[X ]
ISO
[T ]
Esim. Toistotilan käynnistäminen
Käyttäjä voi katsoa tallennettuja valokuvia ja elokuvia.
1 Paina [
•
]
Näyttää viimeksi tallennetut tiedostot.
2 Katso seuraavat kuvat peräkkäin näppäimellä
käyttäen [X].
Tässä käyttöopaassa käytetty
valikkonäyttö
Tämän käsikirjan kuvakkeet
Symboli
Valokuvien kuvaustilan valikkonäyttö
1
2
3
1
1
2
3
[ ]
Kuvaus 1(
1)
Kuvaus 2(
Kuvaus 3(
2)
3)
Asetus 1(
Käyttäjän asetukset (
1)
1)
Asetus 3(
Asetus 2(
3)
1
Kuvaus 1(
2
1)
Kuvaus 2(
3
Kuvaus 3(
1
1
2
3)
3
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja
turvallisuusohjeet
Kameran painikkeet, esim. [Suljin] (esittää
suljinpainiketta)
( )
Ilmaisee sivun, jolta löytyy lisätietoa
→
Näkyy valittaessa valikkoa tai vaihtoehtoa
vaiheen sisällä
Esimerkiksi: Valitse Kuvaus 1 ( 1) →
Laatu. (tarkoittaa: valitse Kuvaus 1 ( 1),
ja sitten Laatu)
2)
Elokuvien kuvaustilan valikkonäyttö
6
Selitys
Lisätietoja toiminnosta
*
Symbolien selitys
Käsikirjassa käytetyt lyhennykset
2)
Lyhenne
Esim.) Elokuvatiedoston kuvanlaadun
asettaminen
1 Aseta tilanvalitsin kohtaan
.
2 Paina [MENU]
3
Valitse Kuvaus1 (
1)
→ Laatu
4 Valitse haluamasi kuvanlaatu
Selitys
AF (Automaattinen tarkennus) Automaattitarkennus
BKT (Haarukointi)
Haarukointi
DPOF (Digitaalisen tulostuksen Järjestysmerkin
tilauslomake)
tulostaminen
EV (Valotusarvo)
Valotusarvo
OIS (Optinen kuvavakautus)
Optinen kuvavakautus
ISO (Kansainvälinen standardi
Filmin herkkyys
värivalokuvafilmille)
WB (Valkotasapaino)
Valkotasapaino
Käsikirjassa käytetyt ilmauksetl
Sulkimen painaminen
Valotus (kirkkaus)
• Paina [Suljin]-painike puoliksi alas: paina suljin
puoliksi alas
• Paina [Suljin]-painiketta: paina suljin kokonaan
alas
Valotuksen määrittää se, miten paljon valoa
kameraan pääsee. Valotusta voidaan säätää
sulkimen nopeudella, aukolla ja ISO-nopeudella.
Valotusta säätämällä kuvista tehdään tummempia
tai kirkkaampia.
7
Paina [Suljin]-painike
puoliksi alas
Paina [Suljin]-painiketta
Aihe, tausta ja rakenne
• Aihe: kuvan pääkohde, kuten henkilö, eläin tai
asetelma
• Tausta: aiheen ympärillä olevat esineet
• Rakenne: aiheen ja taustan yhdistelmä
Tausta
Rakenne
Aihe
Tavallinen valotus
Ylivalotus (liian kirkas)
Pikaviite
Ihmisten kuvaaminen
•
tila → Kauneuskuva f(47)
• Punasilm väh f(56)
• Kasv.tunn. tark. f(64)
Kuvaus yöllä tai pimeässä
8
•
tila f(45)
• Salamavalon asetuksen vaihtoehdot f(55)
• ISO-nopeuden asetukset f(59)
Tekstin, hyönteisten ja
kukkien kuvaaminen
• tila → lähikuvaotos merkeistä f(39)
• Valkotasapainon käyttäminen f(68)
Valotuksen (kirkkauden)
säätäminen
•
ISO-nopeuden asetukset f(59)
• Valotuksen säätäminen f(66)
• Mittaus f(67)
• BRK (Haarukointi) f(74)
Erilaisten tehosteiden käyttö
Toimintakuvien ottaminen
• tila f(42)
• Jatkuva, Kuvasarja f(73)
• Ohjattu kuva f(75)
• Valokuvatyyli f(88)
Kameran tärinän
vähentäminen
• Optinen kuvanvakautus (OIS) f(35)
• Kuvien katselu kategorioittain
Smart-albumissa f 81
• Kaikkien tiedostojen
poistaminen muistikortilta
f 83
• Tiedostojen katselu
kuvaesityksenä f 84
• Tiedostojen katselu
televisiossa tai HDTV:ssä
f 92
• Kameran kytkeminen
tietokoneeseen f 93
• Äänen ja äänenvoimakkuuden
säätäminen f 105
• Näytön kirkkauden
säätäminen f 105
• Näytön kielen muuttaminen
f 105
• Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen f 107
• Muistikortin alustaminen
f 106
• Vianmääritys f 115
Sisältö
Perustoiminnot................................................... 12
9
Pakkauksen avaaminen........................................... 13
Kunkin osan nimi ja toiminto .................................... 14
Diopterin säädin/Silmäsuoja/Tilan merkkivalo ........ 16
Objektiivin kunkin osan nimi .................................... 17
Valmistelut ennen kuvausta ..................................... 18
Akun lataaminen...................................................... 18
Akun asettaminen.................................................... 19
Muistikortin asettaminen ......................................... 20
Objektiivin kiinnittäminen/irrottaminen .................... 21
Kameran hihnan kiinnittäminen............................... 22
Virran kytkeminen päälle ja alustaminen ................. 23
Kuvakkeet ................................................................ 25
Vaihtoehdon/valikon valintatapa .............................. 26
Valitsimen käyttö...................................................... 26
[Fn]:n käyttö ............................................................ 27
Näytön ja äänen asettaminen .................................. 28
Näyttötyypin vaihtaminen ...........................................28
Voit asettaa tai poistaa näytön kuvaustavan tiedot. ... 29
Äänen asettaminen ................................................. 29
Näyttöruudun asetukset .......................................... 30
Yksinkertainen valokuvan ottaminen ....................... 31
Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta ............... 32
Kameran pitely asianmukaisesti ........................... 32
Kuvanvakautus ...................................................... 32
Suljinpainikkeen painaminen puoliksi .................. 32
Kohteen pitäminen tarkennettuna ......................... 33
Automaattisen/manuaalisen tarkennustoiminnon
asettaminen ............................................................ 34
Zoomaus ................................................................ 34
Optinen kuvanvakautus (OIS) ................................ 35
OIS-painikkeen käyttäminen valikon
vaihtoehdossa ....................................................... 36
Syvyyden esikatselu................................................ 37
Peruskuvaus ....................................................... 38
Smart Auto -tilan käyttö ............................................ 39
Ohjelmatilan käyttö................................................... 40
Aukkoautomatiikan, suljinautomatiikan ja
manuaalisen tilan käyttö .......................................... 41
Aukkoautomatiikkatilan käyttö ................................. 41
Aukkoarvo................................................................ 41
Suljinautomatiikkatilan käyttö .................................. 42
Suljinnopeus ............................................................ 42
Manuaalisen tilan käyttö.......................................... 43
Yö-/muotokuva-/maisematilan käyttö ...................... 45
Yötilan käyttö ........................................................... 45
Muotokuvatilan käyttö ............................................. 45
Maisematilan käyttö................................................. 45
Aihetilan käyttö ......................................................... 46
Kauneuskuvatilan käyttö ......................................... 47
Elokuvan nauhoittaminen ........................................ 48
Aukkoarvon säätäminen.......................................... 48
Näytön himmentäminen .......................................... 48
Tuulen kohinan vaimennuksen käyttö..................... 49
Sisältö
Kuvauksen lisätoiminnot .................................. 50
10
Resoluution ja laadun asettaminen ......................... 51
Resoluution asettaminen......................................... 51
Kuvan laadun asettaminen ..................................... 52
Elokuvan laadun määrittäminen.............................. 52
Kohinan vähentäminen ........................................... 53
Ajastintoiminnon käyttäminen .................................. 54
Ajastintoiminnon asettaminen ................................. 54
Kuvan ottaminen hämärässä .................................. 55
Salaman ponnahduspainikkeen käyttäminen ......... 55
Salamavaloasetuksen asettaminen ........................ 55
Punasilmäisyyden korjaustoiminnon käyttäminen.... 56
1. verho, 2. verho .................................................... 56
Salamavalon määrän säätäminen .......................... 57
Ulkoisen salaman käyttäminen
(hankittava erikseen) ............................................... 58
ISO-herkkyyden säätäminen................................... 59
Tarkennusmenetelmät.............................................. 60
Tarkennusmenetelmien muuttaminen ..................... 60
AF etusijalla ............................................................. 60
AF-apuvalon käyttäminen ....................................... 61
Tarkennusalueen muuttaminen ............................... 61
Tarkennuksen kohdistaminen valitulle alueelle ....... 62
MF Avun asettaminen ............................................. 63
Kasvojentunnistus .................................................... 64
Normaali kasvojentunnistus ................................... 64
Omakuva kasvontunnistus ...................................... 65
Kuvan kirkkauden ja värin säätäminen .................... 66
Valotuksen (kirkkauden) säätäminen ...................... 66
Valotusarvon säätö .................................................. 66
Kirkkauden mittaamisen menetelmän vaihtaminen ... 67
Valkotasapainon asettaminen ................................. 68
Väriavaruus ............................................................. 71
Smart-alue ............................................................... 72
Kuvausmenetelmän muuttaminen ........................... 73
Peräkkäinen kuvausmenetelmä ja ajastimen
asettaminen ............................................................. 73
Yksityiskohtainen haarukan asetus......................... 74
Erikoistehoste/valokuvan retusointi ......................... 75
Ohjattu kuva ............................................................ 75
Näppäinten kartoitus ................................................ 77
Näppäinten kartoitusen asettaminen ...................... 77
Sisältö
Toisto/Muokkaus ................................................ 78
11
Toisto (valokuva/elokuva)......................................... 79
Valokuvien katselu toistotilassa............................... 79
Tiedostojen katselu kategorioittain
Smart-albumissa ..................................................... 81
Muuntaminen jaettuun näkymään........................... 81
Tiedoston suojaus ................................................... 82
Tiedoston poistaminen ............................................ 82
Suurentaminen/pienentäminen ............................... 84
Elokuvan katseleminen ........................................... 85
Valokuvan muokkaaminen ....................................... 87
Tarkkuuden vaihtaminen ........................................ 87
Kiertäminen ............................................................. 87
Punasilmäisyyden korjaus....................................... 88
Vastavalon säätäminen ........................................... 88
Valokuvan tyyli ......................................................... 88
Retusointi................................................................. 88
Tulostustietojen asettaminen (DPOF) ..................... 89
Tiedostojen katselu televisiossa tai HDTV:ssä ........ 91
Tiedostojen siirto tietokoneelle................................. 93
Windows-käyttäjät ................................................... 93
Mac-käyttäjät ........................................................... 96
Intelli-studion käyttäminen....................................... 97
Tiedostojen siirtäminen Intelli-studion avulla .......... 98
Samsung RAW Converter -ohjelman käyttö ............ 99
Valotuksen korjaaminen ........................................ 100
JPEG/TIFF-tiedostojen käsittely siten
kuin muokkaisit RAW-tiedostoja............................ 101
RAW-tiedostojen tallentaminen JPEG- tai TIFFmuotoisiksi ............................................................. 101
Valokuvien tulostaminen valokuvatulostimella
(PictBridge) ............................................................ 102
Kameran asetusvalikko ................................... 103
Kameran asetusvalikko .......................................... 104
Ääni ....................................................................... 105
Näyttö .................................................................... 105
Normaali asetus 1 ................................................. 106
Normaali asetus 2 ................................................ 107
Normaali asetus 3 ................................................ 108
Liitteet................................................................ 109
Virheilmoitukset .......................................................110
Kameran huoltaminen .............................................111
Kameran puhdistaminen ........................................111
Tietoa muistikorteista..............................................112
Akusta.....................................................................113
Ennen yhteyden ottamista huoltoon .......................115
Kameran tekniset tiedot ..........................................118
Objektiivin tekniset tiedot ....................................... 122
Lisävarusteet .......................................................... 123
Sisällysluettelo ....................................................... 125
Perustoiminnot
Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, kuvakkeista ja kuvauksen
perustoiminnoista.
Pakkauksen avaaminen ..................................................13
Kunkin osan nimi ja toiminto ...........................................14
Valmistelut ennen kuvausta ............................................18
Virran kytkeminen päälle ja alustaminen ........................23
Vaihtoehdon/valikon valintatapa .....................................26
Näytön ja äänen säätäminen ...........................................28
Yksinkertainen valokuvan ottaminen ...............................31
Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta .......................32
Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:
13
Kamera (rungon
suojakorkki,
silmäsuoja ja
salamakengän
suojus sisältyvät)
USB-kaapeli
Pikaopas
Laturi/
Verkkovirtajohto
Akku
Komponenttien ja lisäosien kuvat saattavat olla erilaiset kuin todelliset tuotteet.
Katso lisätietoja lisävarusteista kohdasta “Lisävarusteet” (s. 123).
Hihna
Ohjelmiston
asennus-CD
(Sisältää
Käyttöoppaan)
Kunkin osan nimi ja toiminto
Tilanvalitsin (s. 5)
Käyttötilan painike (s. 73)
Salamakengän
suojus (s. 58)
Vihreä painike*
Salamakenkä (s. 58)
Valitsin (s. 26)
14
Suljinpainike (s. 7)
Diopterin säädin
(s. 16)
Virtakytkin (s. 23)
Sisäänrakennettu
salama (s. 55)
AF-apuvalo/
ajastimen valo (s. 61)
Salamavalon
painike (s. 55)
Objektiivin kehyksen
osoitin (s. 21)
Syvyyden esikatselupainike
(s. 37)
Objektiivin kehys (s. 21)
Rungon suojakorkki (s. 21)
Kameran hihnan
kiinnike (s. 22)
Objektiivin
irrotuspainike
(s. 21)
Kuvan tunnistin
DC-IN-portti
* Vihreän painikkeen käyttö [ ].
Seuraavat asetusarvot alustetaan, jos painiketta
painetaan, kun kamera on
valmiustilassa kuvausta varten.
Kuvansäätöohjelman yksityiskohtainen asetus / Valkotasapainon hienosäätö /
Näyttövalikon värien säätö / Värilämp. asetusarvo / Ajastin / Salaman EV
(valotuksen säätö) / Kun valitset tai asetat AF:ää, siirrä vaihdettu tarkennusalue
oletusarvoon (keskelle) / Asetusarvojen muuttaminen
HDMI-portti (s. 92)
Sulkimen vapautuksen
liitäntäportti
USB/AV OUT -portti
(s. 94)
Kunkin osan nimi ja toiminto
Silmäsuoja (s. 16)
Etsin
AEL-painike (s. 77)
MENU-painike (s. 26)
EV-painike (s. 43)
Silmätunnistin*
15
Näyttö
DISP-painike (s. 28)
Toiminto (Fn) -painike (s. 27)
Tilan merkkivalo (s. 16)
Suuntanäppäin (s. 5)
Jalustan kiinnitysreikä
Muistikortin kansi
Poista/
Kuvansäätöohjelmapainike (s.82)
Toistopainike
(s. 79)
Akkutilan kansi
(s. 19)
* Silmätunnistimen käyttö
Tämä tuote muuntaa näkymän automaattisesti EVF -tilaan,
käyttäjän valitessa käyttöön view-finder (EVF) etsinsilmän kautta
Valitse automaattinen –tilassa. Lisäksi kaikki tiedot tulevat
näkyviin view-finderiin. Älä peitä silmä tunnistinta käsillä tai
millään materiaaleilla.
Muistikortin
aukko
Kunkin osan nimi ja toiminto
Diopterin säädin/Silmäsuoja/Tilan
merkkivalo
16
Diopterin säätimen käyttö
Etsintä on mahdollista säätää
käyttäjän näköaistille sopivaksi.
Jos kuva ei näy selkeästi
etsimen kautta, siirrä näköaistin
säädintä vasemmalle/oikealle
näkymän tarkentamiseksi.
Diopter säädin
Tilan merkkivalo
Silmäsuojan irrotus
Kun kamera toimitetaan,
silmäsuoja on kiinnitettynä
etsimeen. Irrota silmäsuoja
työntämällä sitä ylös kuten
kuvassa.
Silmäsuoja
Tilan merkkivalo
Kun valokuvaa tallennetaan
tai elokuvaa kuvataan, tämä
ilmaisee kameran toimintatilaa
vilkkumalla.
• Vilkkuva: Valokuvan tallennus,
elokuvien nauhoitus tai luku
tietokoneelta tai tulostimesta.
• Kiinteä: Kun tietoja ei
ole siirrettävänä tai kun
yhdistäminen tietokoneenseen
tai tulostimeen on valmis.
Kunkin osan nimi ja toiminto
Objektiivin kunkin osan nimi
Objektiivin tietojen kontakti
17
Objektiivin
kehyksen
liitososat
Zoomausrengas
Objektiivin
vastavalosuojan
liitososa
Objektiivin
kehyksen
liitososat
Objektiivi
AF/MF-kytkin (s. 34)
OIS-kytkin (s. 35)
Tarkennusrengas (s. 33)
Objektiivi
Tarkennusrengas
[SAMSUNG 30mm F2]
[SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS]
• Jos ostat objektiivin erikseen, kysy yhteensopivat mallit huoltopisteestä.
• Tämä käyttöopas on valmistettu SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS-objektiiviin perustuen. Ole hyvä ja hae Linssikäyttäjän
Manuaalista lisätietoa muista kun yllä olevista linsseistä.
Valmistelut ennen kuvausta
Akun lataaminen
Lataa akku täyteen ennen tämän tuotteen
käyttämistä.Tee liitännät seuraavan kuvan mukaisesti.
LATA3A
CHARGE
AC-virtajohto
INSERT
1
Latauksen
merkkivalo
INSERT
2
18
INSERT
Laturi
• Irrota akku laturista nostamalla sitä hieman nuolen
suuntaan.
• Käytä vain määritettyä akkua ja laturia oikean
toiminnan varmistamiseksi. SAMSUNG ei ole
vastuussa mistään vahingoista, joita voi aiheutua
muiden kuin määritettyjen tuotteiden käytöstä.
Latauksen merkkivalon väri
Punainen
Vihreä
Pois päältä tai keltainen
Latauksen tila
Lataaminen
Täyteen ladattu
Latausvirhe
Valmistelut ennen kuvausta
Akun asettaminen
1
19
3
Avaa
painamalla
nuolen
suuntaan
2
Sulje
painamalla
alas nuolen
suuntaan.
Kun otat akkua ulos, paina lukitusvipua hieman alas.
Voit poistaa sitten akun.
Lukitusvipu
Valmistelut ennen kuvausta
Muistikortin asettaminen
1
3
20
2
Kun olet
tarkistanut
metalliliittimen
suunnan,
voit asettaa
muistikortin.
• Voit irrottaa muistikortin painamalla sitä hieman
asetussuuntaan.
• Älä irrota muistikorttia tai akkua, kun kameran
tilan merkkivalo vilkkuu. Se voi aiheuttaa tietojen
menetyksen tai tuotteen vaurioitumisen.
Valmistelut ennen kuvausta
Objektiivin kiinnittäminen/irrottaminen
Objektiivin irrottaminen
Irrota objektiivin kehyksen suojus ja rungon
suojakorkki ennen linssin asentamista.
21
Kun olet sovittanut kameran rungossa olevan
objektiivin kehyksen osoittimen (punainen)
vastaamaan objektiivin kehyksen osoitinta (punainen),
kiinnitä objektiivi kääntämällä sitä myötäpäivään,
kunnes se napsahtaa. Jos olet irrottamassa
objektiivia, käännä objektiivia vastapäivään samalla,
kun painat objektiivin irrotuspainiketta.
Ennen objektiivin kiinnittämistä
Objektiivin kiinnittäminen
Objektiivin
kehyksen
liitososat
• Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
kameran virran ollessa pois päältä on suotavaa
objektiivin vakaan toiminnan varmistamiseksi.
• SAMSUNG ei ole vastuussa mistään
vahingoista, vaurioista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat toisenmerkkisen objektiivin käytöstä.
• Rungon suojakorkki suojaa kameraa naarmuilta
ja pölyltä kuljetettaessa.
• Objektiivit tulee vaihtaa ympäristössä, jossa
ei ole vieraita hiukkasia. Kameran runkoon tai
objektiiviin pääsevät vieraat hiukkaset voivat
aiheuttaa tuotevian.
• Kun kiinnität objektiivia, älä koske kameran
sisäosiin sormillasi. Pöly ja muut vieraat
hiukkaset kameran sisällä voivat vaikuttaa
kuvan laatuun tai aiheuttaa vian.
Valmistelut ennen kuvausta
Kameran hihnan kiinnittäminen
Kun kameran hihna on kiinnitettynä kameran runkoon, kameraa voi kantaa mukavasti.
22
Virran kytkeminen päälle ja alustaminen
Kun kytket virtaa päälle/pois päältä, aseta
virtakytkin asentoon ON/OFF.
Kun kytket virtaa päälle ensimmäistä kertaa, sinua
saatetaan pyytää asettamaan kieli ja päivämäärä.
Date & Time
2
2010 1 1
Date
1 Paina [T] -painiketta valitaksesi
Language ja paina [ ]-painiketta.
2 Paina [S/T/W/X] -painiketta valitaksesi
haluttu kielivaihtoehto ja paina sitten [ ]
-painiketta.
•
Näytön tiedot näkyvät valitsemallasi kielellä.
Time Zone
23
Time
00 : 00
Language
English
Pvm & aika
2
2010 1 1
Pvm
Aikavyöhyke
MENU
Exit
OK
Change
Aika
00 : 00
Language
Suomi
MENU
Lopeta
OK
Muuta
3 Paina [S/T] -painiketta valitaksesi Pvm
ja paina [ ]-painiketta.
4 Paina [S/T/W/X] -painiketta valitaksesi
haluttu Päivämäärä ja paina [ ]-painiketta.
2
Pvm & aika
Pvm
2010 1 1
Aikavyöhyke
Aika
00 : 00
Language
Suomi
MENU Lopeta
OK
Muuta
Virran kytkeminen päälle ja alustaminen
5
6
Paina [T] -painiketta valitaksesi
Aikavyöhyke ja paina [ ]-painiketta.
Aseta haluttu maailman aikavyöhyke
painamalla [W/X].
2
Aikavyöhyke
Date & Time
2
2010 1 1
Pvm
Aikavyöhyke
Aika
00 : 00
Language
Suomi
MENU
Lopeta
OK
Muuta
11 Paina [MENU] suorittaaksesi asetuksen
24
loppuun.
LONTOO
[GMT +00:00]
MENU Edell.
2010/01/01
01:10 AM
Kesäaika
7
Jos haluat asettaa kesäajan, paina [S].
Paina [S] ottaaksesi sen pois käytöstä.
8
9
Paina [ ] tallentaaksesi.
Paina [T] -painiketta valitaksesi Aika ja
paina [ ]-painiketta.
10 Aseta haluttu aika painamalla
[S/T/W/X]- painiketta ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Virran kytkeminen päälle ja alustaminen
Kaikki etsimessä näytetyt tiedot näkyvät myös näytössä.
Elävää etsinkuvaa käyttämällä käyttäjä voi ottaa kuvan helposti tarvitematta katsoa etsimen läpi.
Näytössä näkyvät kuvakkeet on kuvattu siten, että käyttöön on valittu käytettävän objektiivin OIS ja AF/MF -kytkimet.
Kuvakkeet
B
A
Tietonäyttö
12:00AM
AM 2010.01.01
14M
(vasen)
Elokuvien kuvaustila
14M
ISO
15
25
F3.5
OIS
15 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3 AEL
AFL
0001
A
3
2
1
0
1
2
+
3
SF
Elokuvan laatu
Suljinnopeus
Tarkennusalue
Aukkoarvo
Salama
Salamavalon säätö
Asetettu valotusarvo
RGB
ମGGଯ
Väriavaruus
Smart-alue
Otosten mahdollinen lkm
OIS
OIS
Akkutiedot
Äänen nauhoitus
Ilmaisee, että
muistikorttia ei ole
asetettu
Himmennin
Kameran tärinävaroitus
12:00AM 2010.01.01
Kuvan laatu
Salama
AEL/AFL-asetus
0001
Koko
Videon tarkkuus
Tarkennuksen tarkistus
RGB
Kuvausasetusten näyttö
Kuvaustila
C
SF
B
Kellonaika-, päivämääräja vuositiedot
Tarkennuksen
merkkivalo
Tuulen kohinan vaimennus
C
Kuvausasetusten näyttö (oikea)
Käyttötila
Ajastin
AF-tila
pistemittaus Area
Valkotasapaino
AF-vyöhyke
Histogrammi
Ruudukon näyttö
Valkotasapainon säätö
ISO
ISO
Mittaus
Valokuvansäätöohjelma
Näyttö näyttää kuvakkeet valittuna olevalle vaihtoehdolle.
Vaihtoehdon/valikon valintatapa
Painamalla [MENU], voit valita haluamasi vaihtoehdon tai valikon painamalla [S/T] tai [ ].
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Voit valita haluamasi vaihtoehdon tai
valikon painamalla [S/T/W/X] tai [ ].
OK-painike,
AF/MF-asetus, valikossa liikkuminen (S)
Valintatark.-asetus
Valitsimen käyttö
Käyttäjä voi vaihtaa valikkoasetuksen arvoa joko
valitsimella tai siirtämällä valikkonäyttöä haluttuun
suuntaan. Esimerkiksi jos otat kuvan tilassa sulkimen
nopeus etusijalla, voit nopeasti säätää halutun
sulkimen nopeuden.
Esimerkiksi: Valitsimen käyttö S-tilassa
26
AF MF
Mittaustavan
asetus,
valikossa
liikkuminen
(W)
WB
ISO
Valkotasapainon
asetus, valikossa
liikkuminen (X)
ISO-asetus, valikossa liikkuminen (T)
3 Jos haluat tallentaan valitun vaihtoehdon tai
valikon, paina [ ].
Palaa edelliseen vaiheeseen.
Siirry edelliseen vaiheeseen painamalla [MENU].
Käyttäjä voi palata kuvaustilaan painamalla [Suljin].
1 Aseta tilanvalitsin kohtaan S.
2 Säädä sulkimen nopeutta kääntämällä
valitsinta.
•
Aukkoarvo asetetaan automaattisesti
asetetun sulkimen nopeuden mukaisesti.
Vaihtoehdon/valikon valintatapa
[Fn]:n käyttö
Käyttämällä kameran rungon [Fn]-toimintoa käyttäjä
voi suorittaa pääasiallisia toimintoja, kuten Laatu, Koko,
AF-alue, Salama, Väriavaruus, Smart-alue ja OIStoiminto.
Esimerkiksi:
27
6 Paina [S].
7 Aseta salamavalon määrä käyttämällä
[W/X] tai valitsinta.
•
Tämän avulla on mahdollista säätää
salamavalon määrää enintään ±2 tasoa.
Salaman asetukset P-tilassa
1 Aseta tilanvalitsin kohtaan P.
2 Paina [Fn]-painiketta kameran rungossa.
Täytesal
Näytä
salamavalon
säätötaso
3 Valitse Salama käyttämällä [W/X] tai
valitsinta.
14M
Salama
8
SF
RGB
OIS
Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
9 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
14M
SF
RGB
OIS
4 Paina [S].
5 Valitse salamavalikon asetus [W/X]
-painikkeella tai valitsimella.
Näytön ja äänen asettaminen
Opi muuttamaan näytön ja äänen perusasetukset preferenssiesi mukaan.
Näyttötyypin vaihtaminen
Valikon toimintokuvausten tarkasteleminen
Voit valita kuvakkeiden näyttötavan ja näytettävät
asetuskohteet kuvaus- ja toistotilassa.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 .Valitse haluamasi valikkotoiminto
Paina toistuvasti [DISP].
•
DISP-painike
09:45
14M
28
2010.01.01
SF
ISO
AF - MF
WB
OIS
20 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
?
Kuvantarkkuus
Kuvien resoluutio ja H/V-suhde voidaan
määrittää.
DISP
RGB
Paina ja pidä [DISP] Valitun valikon
toimintokuvaus ilmestyy ruudulle.
ISO
0001
• Näytä kaikki käyttäjän määrittämät
kuvaustiedot lukuun ottamatta ruudukkoa ja
histogrammia.
• Näytä kaikki käyttäjän asettamat kuvaustilat.
Kuvaustila
(s. 29)
• Kätke kaikki tiedot lukuun ottamatta
kuvaustilaa, suljinnopeutta, aukkoarvoa,
valotusta, käytettävissä olevien otosten
määrää ja akun tietoja.
• Näytä kaikki kuvaamista koskevat metatiedot
• Näytä RGB-histogrammi, tällä hetkellä valittu
asetus ja asetettu päivämäärä.
Toistotila • Näytä tiedot liittyen suljinnopeuteen,
aukkoarvoon, tiedostonimeen, toistettava
tiedosto ja tallennettujen tietojen
kokonaismäärä.
Näytön ja äänen asettaminen
Voit asettaa tai poistaa
näytön kuvaustavan tiedot.
1 Paina [MENU] kuvaustilassa.
2 Valitse Käyttäjän asettaminen (
Äänen asettaminen
Käyttäjä voi asettaa äänen, joka tehdään, kun
kameraa käsitellään.
1)
→
Käyttäjän näyttö → asetus.
09:45
14M
29
2010.01.01
Ruudukko
SFF
S
1 Paina kuvaus- tai toistotilassa [MENU]painiketta.
2) → Ääni → Järjest.
äänenvoim.→ -asetus.
2 Valitse Asetus2(
Kuvake
ISO
Pois
RGB
Hiljainen, Normaali, Signaaliääni muodostuu, kun
Voimakas
[ ] on painettuna.
OIS
20 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
Signaaliääntä ei muodostu,
kun [ ] on painettuna.
0001
Histogramm
Histogrammista
Kuvake
Histogrammi viittaa kaavioon, joka näyttää kuvan
kirkkauden jakautumisen. Tämä esittää tummaa
kuvaa, jos kaavio kallistuu vasemmalle ja jos kaavio
kallistuu oikealle, tämä esittää kirkasta kuvaa.
Kaavion korkeus liittyy väritietoihin ja kaaviosta tulee
korkeampi, jos tiettyä väriä jaetaan enemmän.
▲ Riittämätön valotus ▲ Asiaankuuluva
valotus
▲ Liikavalotus
3 Paina [MENU] palataksesi edelliseen
tilaan.
Näytön ja äänen asettaminen
Näyttöruudun asetukset
Näytön asetukset voidaan muokata käyttäjän
mieleisiksi.
1 kuvaus- tai toisto- tilassa, paina [MENU].
2 Valitse Asetus 3 (
30
3)
→ Valitse näyttö.
3 Valitse haluamasi vaihtoehto.
1
2
3
1
1
2
Valitse näyttö
Valitse automaattinen
Videolähtö
Päänäyttö
3
Anynet+ (HDMI-CEC) EVF -etsin
Auto
HDMI-CEC
Laiteohjelm. päivitys
MENU Edell.
OK
Määritä
Valitse
automaattinen
Muuntaa Päänäytön ja EVF -etsimen
välillä silmätunnistimen kautta
Päänäyttö
Näyttö tulee näkyviin vain Päänäytön
kautta
EVF -etsin
Näyttö tulee näkyviin vain EVF
–etsimen kautta
Yksinkertainen valokuvan ottaminen
Käyttäjä voi ottaa kuvan mukavasti tarvitsemalla käyttäjän asetuksia mahdollisimman vähän.
1 Kierrä tilanvalitsin kohtaan
.
3 Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta
puoliksi.
14M
SMART
RGB
OIS
31
2 Aseta kuvauskohde kehykseen.
WHITE
Kaikki etsimessä näytetyt tiedot näkyvät
myös näytössä.
●
●
0001
Vihreä: Tarkennus on asetettu.
Punainen: Tarkennusta ei ole asetettu.
4 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
14M
RGB
OIS
WHITE
0001
• Katso ohjeet selkeän kuvan ottamisesta
kohdasta " Vinkkejä selkeämpien kuvien
ottamisesta" (s. 32).
•
Paina [ ]-näppäintä nähdäksesi ruudulle
tallennetut kuva
Vin kkejä selkeämpien kuvien ottamisesta
Kameran pitely asianmukaisesti
Suljinpainikkeen painaminen puoliksi
Varmista, että
kätesi, hiuksesi
ja kameran hihna
eivät häiritse
objektiivia tai
salamaa.
Paina suljin puoleen väliin
tarkastaaksesi etukäteen,
onko kokoonpanon
tarkennus asetettu
asianmukaisesti. Jos
painat sulkimen puoleen
väliin, tarkennuksen ja
valotuksen säätö tapahtuu
automaattisesti.
32
14M
SF
Kuvanvakautus
• Määritä optinen
kuvanvakautustoiminto
(OIS).(s. 35) välttääksesi
kameran tärinän aiheuttamaa
sumuisuutta.
ISO
RGB
OIS
125 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
Näyttää, että
suljinnopeus ja
aukkoarvo on säädetty
Tarkennusruutu
• Jos tämä on
vihreä, ota kuva
painamalla
[Suljin].
• Jos tämä on
punainen,
joko muuta
kokoonpanoa tai
säädä tarkennus
uudelleen,
koska sitä ei ole
asetettu oikein.
Kohteen pitäminen tarkennettuna
Kuva saattaa esiintyä sumuisena seuraavissa olosuhteissa,
koska saattaa olla vaikea tarkentaa kuvauskohdetta silloin, kun.
• värikontrasti ei ole selkeä (kuten jollakin on taustan kanssa
samanväriset vaatteet).
• kun kuvauskohde on vahvan vastavalon edessä.
• kun kuvauskohde saa aikaiseksi voimakkaan valonheijastuksen.
• kun kuvassa on vaakasuuntaisesti toistuva viivakuviointi, kuten
sälekaihdin.
• kun kuvauskohde ei ole keskellä.
• Kun on valkoinen, tasainen seinä, jossa ei ole määrättyä kuviota.
• Nopeasti liikkuvan kohteen tapauksessa.
• kohde on liian lähellä kameraa.
33
Yritä käyttää tarkennuksen lukitustoimintoa.
Säädä tarkennusta painamalla suljin puoleen väliin, jossa
tarkennus on helppo tehdä. Paina sitten yksinkertaisesti kameran
[Suljin]-painiketta haluttuun kokoonpanoon. Jatka painamista ja
pidä suljin painettuna puoleen väliin, kunnes otat valokuvan.
Kun suljin on painettuna puoleen väliin, paina kameran[AEL]painiketta korjataksesi valotusarvon ja tarkennustiedot
samanaikaisesti määritysten mukaisesti. Peruuta toiminto
painamalla [AEL]-painiketta kerran lisää. (s. 77)
Manuaalisen tarkennuksen käyttö
Kun automaattinen tarkennus ei toimi normaalisti
ympäristössä olevien tekijöiden vuoksi, tarkennus voidaan
säätää manuaalisesti asettamalla tarkennusmenetelmä
arvoon Man. tarkennus.
Kun objektiivin tarkennus menetelmä on asetettu
käsintarkennukselle (MF), tämä toiminto auttaa kohteen
tarkennuksessa laajentamalla sen näyttölle automaattisesti.
Jos tarkennus on säädetty käyttämällä laajennettua kuvaa,
tarkennusta voidaan säätää täsmällisemmin. (s. 63)
•
Tarkennus voidaan säätää automaattisesti
käyttämällä säätötasoa [AF/MF].
•
Jos objektiivissa ei ole AF/MF-kytkintä, voit
asettaa Man. tarkennus (MF) -asetuksen AFtilan valikossa.
•
Valittava vaihtoehto voi erota käytössä olevan
objektiivin mukaan.
•
Kun tarkennusta säädetään manuaalisesti,
kuva saattaa näkyä sameana, jos tarkennusta
ei ole asetettu kunnolla. Ota kuva sen jälkeen,
kun tarkennus on asetettu asianmukaisesti.
•
Kun käytetään manuaalista tarkennustoimintoa,
AF-alue ei ole käytössä.
•
Et voi määrittää tarkennusta valokuvaustilassa
käyttämällä laajennettua kuvaa.
Automaattisen/manuaalisen
tarkennustoiminnon asettaminen
Tarkennus voidaan säätää automaattisesti tai
manuaalisesti käyttämällä AF/MF-kytkintä linssin
sivussa.
Zoomausrengasta käyttämällä voit laajentaa
(kaukovalokuvakulma) tai pienentää (laajakulma) kuvan
kokoa muuttamalla kameran linssin polttovälin arvoa.
Säädä se halutun kokoiseksi ja ota kuva.
1 Automaattitarkennuksen käyttö
1
Aseta objektiivin AF/MF-kytkin kohtaan
AF. Tarkennuksen säätö tapahtuu
automaattisesti, kun suljin painetaan
puoleen väliin.
34
Zoomaus
2 Manuaalitarkennuksen käyttö
Aseta objektiivin AF/MF-kytkin
kohtaan MF. Tarkennus voidaan
säätää manuaalisesti kääntämällä
tarkennusrengasta.
Joissakin kameramalleissa ei ehkä ole AF/MF-kytkintä.
Ota tämä huomioon ostaessasi objektiivia. (s. 60)
Käännä zoomausrengasta vasemmalle/
oikealle sen jälkeen, kun olet tarkastanut
tarkennuksen kuvauskohteeseen.
x
Polttovälin muutoksen mukaisesti kuvauskohde
voi näkyä laajennettuna tai pienennettynä.
2 Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
3 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
Koska tarkennusta voi muuttua hieman muuttuneen
aukkoarvon vuoksi, on suositeltavaa säätää tarkennus
uudelleen ennen valokuvan ottamista, jos olet muuttanut
polttoväliä kääntämällä zoomausrengasta.
Optinen kuvanvakautus (OIS)
Kun optista kuvanvakautusta (OIS) käytetään kuvien
ottamiseen, käyttäjä voi tarkentaa kuvat täsmällisesti,
koska tämä toiminto minimoi kameran tärinän.
Objektiivin OIS-painikkeen käyttö
OIS-toimintoa voidaan käyttää vain tapauksissa,
joissa käytössä olevalla objektiivilla on OIS-toiminto.
Voit käyttää tätä toimintoa asettamalla [OIS] kohtaan
ON.
OIS
ON
▲ Ennen OIS:n käyttöä
35
▲ OIS:n käytön jälkeen
OFF
OIS-painikkeen käyttäminen valikon vaihtoehdossa
Kun olet määrittänyt OIS-painikkeen, valitse OIStoiminto valikon vaihtoehdossa
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus3 ( 3/ 3) → OIS →
-vaihtoehto.
OIS
36
OIS
1-tila
OIS-toimintoa on käytössä vain, kun
suljin painetaan puoleen väliin tai
kokonaan.
2-tila
OIS-toiminto on aina käytössä.
• OIS-toiminto ei ehkä ole kunnolla käytössä
seuraavissa tapauksissa.
- Kun otetaan kuvaa seuraamalla liikkuvaa
kohdetta
- Kun tapahtuu voimakasta vakautusalueen
ulkopuolella olevaa heilahtelua
- Kun suljinnopeus on liian hidas olosuhteista
johtuen, kuten yöllä kuvaaminen
- Kun akun kapasiteetti ei ole riittävä
- Kun otetaan lähikuvaa
• Kun käytät kolmijalkaa, ota OIS-toiminto pois
käytöstä, koska kuva voi täristä OIS-toiminnosta
aiheutuvan heilahtelun vuoksi.
• Jos kameraan kohdistuu isku sillä kuvattaessa,
näyttö voi täristä. Tässä tapauksessa kamera voi
toimia normaalisti, jos siitä kytketään virta pois
päältä ja kytketään jälleen takaisin päälle.
• Koska akunkulutus voi kasvaa OIS-toiminnon
käytön aikana, on suositeltavaa käyttää toimintoa
ainoastaan silloin, kun sitä tarvitaan.
• Voit määrittää OIS-toiminnon käyttämällä valikkoa
niin, että säädät objektiivin [OIS]-painikkeen arvoon
ON. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä
kaikissa objektiivimalleissa.
• Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla [Fn]
–painiketta kuvaustilassa.
Syvyyden esikatselu
Kun et käytä syvyyden esikatselutoimintoa, voit nähdä kohteen ainoastaan kameran läpi maksimiaukolla (minimi
f-numero) kuvaustilassa.
Jos käytät syvyyskentän tarkistoimintoa ennen kuin otat kuvan, voit tarkastaa kentän syvyyden helposti etukäteen.
1 Paina [Syvyyden esikatselu] -painiketta
kuvaustilassa.
37
Syvyyden
esikatselupainike
Mikä on kentän syvyys?
Kun tarkennus on tietyssä kohteessa, olemassa on
alue, jossa lähempänä ja kauempana sijaitsevat
kohteet ovat myös tarkennuksen kohteena. Tämä
tarkennettu alue on nimeltään kentän syvyys.
Mitä leveämpi on laajakuvaobjektiivi, sitä suurempi on
aukkoarvo ja sitä suurempi on kentän syvyys.
Aukkoarvo f 11 on esimerkiksi suurempi kuin f 2.8.
Kohteen nykyinen asento
2 Voit tarkistaa kentän syvyyden, joka on
todellisuudessa otettu näytön ja etsimen
kautta.
10 metriä
6 metriä
4 metriä
2 metriä
1 metriä
S Tämä viittaa asianmukaiseen
tarkennusalueeseen, kun kentän syvyys
on suuri.
Voit asettaa painikkeen toiminnon eri tavalla
käyttämällä Näppäinten kartoitus -valikon
vaihtoehtoa. (s. 77)
Kohteen nykyinen asento
10 metriä
6 metriä
4 metriä
2 metriä
1 metriä
S Tämä viittaa asianmukaiseen
tarkennusalueeseen, kun kentän syvyys
on pieni.
Peruskuvaus
Tässä kerrotaan, miten valokuvia otetaan valitsemalla tila ja miten video
nauhoitetaan.
Smart Auto -tilan käyttö ……………………………… 39
Ohjelmatilan käyttö …………………………………… 40
Aukkoautomatiikan, suljinautomatiikan
ja manuaalisen tilan käyttö …………………………… 41
Yö-/muotokuva-/maisematilan käyttö
……………… 45
Aihetilan käyttö ………………………………………… 46
Elokuvan nauhoittaminen …………………………… 48
Smart Auto -tilan käyttö
Smart auto -tilan avulla on mahdollista ottaa kuvia tilassa, joka on optimoitu ympäristön kuvaukseen ilman, että
kameraa tarvitsee käsitellä erikseen, sillä kamera tunnistaa automaattisesti erilaiset valokuvausolot. Siksi jopa
aloittelija voi helposti käyttää kameraa.
.
1 Kierrä tilanvalitsin kohtaan
2 Aseta kuvauskohde kehykseen.
•
39
Jos kamera määrittää haluatun
kuvauskoostumuksen, se havaitsee
aiheen automaattisesti ja näyttää
vastaavan tilakuvakkeen näytöllä.
14M
14M
SMART
RGB
OIS
WHITE
0001
Vastaava
tilakuvake näkyy
havaitun tilan
mukaisesti.
Ulkomaisemakuvan ottaminen
Erittäin kirkastaustaisen kuvan ottaminen
Yömaisemakuvan ottaminen
Lähikuvaotos merkeistä
Auringonlasku kuva
Sininen taivas -otos
Luonto-otos, kuten metsä ja lehdet
Värikkään kohteen lähikuvaotos
Lähimuotokuvaotos
Kun olet kiinnittänyt kameran kiinteään jalustaa,
kuten kolmijalkaa, jatka kuvaamista tilassa,
jossa kohde ei hetkeen liiku.
Kuvien ottaminen silloin, kun liikkuu runsaasti
• Kun kamera ei havaitse kuvausympäristöä, se ottaa
kuvan tilan perusasetuksilla .
• Kun kamera havaitsee kasvot, se ei ehkä tunnista
muotokuvatilaa kasvojen suunnan ja kirkkauden
mukaisesti.
• Kamera saattaa havaita saman näkymän eri tavalla
riippuen kuvausympäristöstä, kuten valaistuksesta,
kameran tärinästä ja etäisyydestä kohteeseen.
• Kamera ei ehkä tunnista tilaa kohteen liikkeen
mukaisesti, vaikka käytettäisiin kolmijalkaa.
Muotokuvan ottaminen ulkona yöllä
Vastavalomaisemakuvan ottaminen ilman henkilöä
Muotokuva vastavalossa
Muotokuvaotos
Lähikuvan ottaminen
3 Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta
puoliksi.
4 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
Ohjelmatilan käyttö
Ohjelmamatilassa suljinnopeus ja aukkoarvo säädetään automaattisesti säilyttämällä oikea kirkkaus.
1 Aseta tilanvalitsin kohtaan P.
2 Valitse vaihtoehdot..
•
Katso luettelo asetuksista luvusta
“Kuvauksen lisätoiminnot".(s. 50)
Jos tätä toimintoa käytetään, haluttu suljinnopeus ja
aukkoarvo voidaan valita ja säilyttää sama kirkkaus.
Suljinnopeus ja aukkoarvo muutetaan seuraavien
sääntöjen mukaan.
Käytettäväissä oleva määrä aukkoarvoja valotuksen
asetukseen määritetään eri tavalla objektiivin mallista
riippuen.
14M
SF
40
Mikä on ohjelman vaihtotapa?
ISO
RGB
Valintasuunta
Vasemmalle
Oikealle
Kasvanut suljinnopeus + pienentynyt
aukko
OIS
15 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
4 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
Valotusarvon muuttaminen.
Pienentynyt suljinnopeus + kasvanut
aukko
Aukkoautomatiikan, suljinautomatiikan ja manuaalisen
tilan käyttö
Voit ottaa kuvia halutulla valotuksella käyttämällä aukkoarvoa valomäärän ja suljinnopeuden säätämiseen.
Kuvaustilat, jotka sallivat aukkoarvon ja suljinnopeuden säätämisen, aukkoautomatiikkatila, sulkimen nopeuden
prioriteettitila ja manuaalinen tila.
41
Aukkoautomatiikkatilan käyttö
Aukkoarvo
Aukkoautomatiikkatilassa aukkoarvo voidaan säätää
manuaalisesti, jolloin kamera valitsee asianmukaisen
suljinnopeuden automaattisesti.
Objektiivin aukkoarvo voidaan säätää niin, että
se hallitsee kuvantunnistimen saavuttavan valon
määrään. Kun aukkoa avataan (aukkoarvoa
pienennetään), tarkennettavaa kohdetta lähempänä
ja kauempana olevat kohteet eivät ole tarkennettuina.
Kun aukkoa suljetaan (aukkoarvoa kasvatetaan),
tarkennusalue laajenee eteen- ja taaksepäin.
1 Aseta tilanvalitsin kohtaan A.
2 Säädä aukkoarvo kiertämällä tilanvalitsinta.
14M
SF
ISO
RGB
OIS
A
20 F3.5
F4
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Valitse vaihtoehdot..
•
Katso luettelo asetuksista luvusta
“Kuvauksen lisätoiminnot”.(s. 50)
4 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
5 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
▲ Kasvanut aukkoarvo
(kapea aukko)
▲ Pienentynyt
aukkoarvo (laaja
aukko)
Aukkoautomatiikan, suljinautomatiikan ja manuaalisen tilan käyttö
Suljinautomatiikkatilan käyttö
Suljinnopeus
Suljinautomatiikkatilassa suljinnopeus voidaan säätää
manuaalisesti, jolloin kamera valitsee asianmukaisen
aukkoarvon automaattisesti.
Suljinnopeus on kameran sulkimen aukioloaika.
Voit nauttia monista mielenkiintoista tehosteista
säätämällä suljinnopeutta. Pienempi suljinnopeus
sumentaa kuvan liikkeen. Voit tuntea nopeuden
kuvassa, kun käytät kuvaukseen pienempää
suljinnopeutta.
Suurempi suljinnopeus on oleellinen liikkeen
pyydystämiseen. Suurempi suljinnopeus on jäädyttää
kohteen sen liikkeeseen.
1 Aseta tilanvalitsin kohtaan S.
2 Säädä suljinnopeus kiertämällä valitsinta.
14M
42
SF
ISO
RGB
OIS
S
250 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Valitse vaihtoehdot.
•
Katso luettelo asetuksista luvusta
“Kuvauksen lisätoiminnot”.(s. 50)
4 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
5 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
▲ Pieni suljinnopeus
▲ Suuri suljinnopeus
Aukkoautomatiikan, suljinautomatiikan ja manuaalisen tilan käyttö
Manuaalisen tilan käyttö
Voit ottaa valokuvia manuaalisessa tilassa
asettamalla erilaisia kuvausasetuksia suoraan, lukuun
ottamalla suljinnopeus ja aukkoarvo.
4 Halutun kuvausvaihtoehdon asettaminen
1 Aseta tilanvalitsin kohtaan M.
2 Säädä suljinnopeus kiertämällä
•
valitsinta.
43
Katso luettelo asetuksista luvusta
“Kuvauksen lisätoiminnot”.(s. 50)
5 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
3 Säädä aukkoarvo kiertämällä
tilanvalitsinta ja pitämällä [EV] pohjassa.
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
6 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
Valitsin
•
EV painike
•
Tiloissa P (ohjelma), S (suljinautomatiikka), tai A
(aukkoautomatiikka) näyttö näkyy punaisena kullekin
osalle valotusalueen ulkopuolella.
P-tila: Punainen merkki näkyy suljinnopeudelle ja
aukkoarvolle.
S-tila: Punainen merkki näkyy suljinnopeudelle.
A-tila: Punainen merkki näkyy aukkoarvolle.
ISO-nopeutta ei voida määrittää automaattisesti
M-tilassa (manuaalinen).
Aukkoautomatiikan, suljinautomatiikan ja manuaalisen tilan käyttö
Säädä lampun valotusta.
Voit säätää suljinnopeuden niin pitkäksi kuin haluat
käyttämällä lampun valotusta.
1 Aseta tilanvalitsin kohtaan M.
2 Säädä suljinnopeus kiertämällä valitsinta
kohtaan Lamppu.
•
44
Lampun valotuksen merkintä näkyy
suljinnopeuden vieressä 30"(sekuntia).
14M
SF
ISO
RGB
OIS
Lamppu F3.5
3
00'00''
0173
Säädä aukkoarvo kiertämällä
tilanvalitsinta ja pitämällä [EV] pohjassa.
4 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
5 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
•
Valotusaika jatkuu, kunnes päästät [Suljin]painikkeen. Pidä [Suljin]-painike puoleen
väliin painettuna halutun ajan. Heti kun päästät
[Suljin]-painikkeen, kuvaus on valmis.
• On suositeltavaa käyttää käyttövarmaa kolmijalkaa
tai sulkimen vapauttajaa (hankittava erikseen).
• Jos käytät pitkää suljinnopeutta, kuvien
tallentamiseen kuluva aika pitenee myös. Tämä ei
ole laiteongelma eikä akkua tarvitse vaihtaa.
• Kun otat kuvia pitkän aikaa käyttämällä bulbtoiminnolla, suosittelemme kameran käyttämistä
sen jälkeen, kun akku on ladattu täyteen.
• Kun otat kuvia lampun valotustilassa, pitkäaikaisen
valotuksen tapauksessa voi ilmetä kohinaa. Siksi
on suositeltavaa käyttää kohinanpoistoa. Kohinan
vähentäminen toimii, kun suljinnopeus on määritetty
enintään 1 sekuntin.
• Kun käytät lampun valotustoimintoa, perättäistä
kuvaustapaa ei voida käyttää.
• ISO-nopeutta ei voida määrittää automaattisesti
käyttämällä lampun valotustoimintoa.
Yö-/muotokuva-/maisematilan käyttö
Yötilan käyttö
Muotokuvatilan käyttö
Kun käytät yötilaa, voit käytää optimaalista
valotusarvoa pimeälle ympäristölle.
Muotokuvatilassa saadaan optimaalinen tehoste, kun
otetaan muotokuvaotos.
1 Kierrä tilanvalitsin kohtaan .
2 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
1 Kierrä tilanvalitsin kohtaan .
2 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
45
3 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
Yötilassa on suositeltavaa käyttää kolmijalkaa,
sulkimen vapauttajaa tai ajastintoimintoa kameran
tärinän minimoimiseksi (hankittava erikseen).
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
3 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
Muotokuvatilassa tarkennusalue asetetaan
automaattisesti kasvoihin, koska se on asetettu
automaattisesti tilaan Kasv.tunn. tark. .
Maisematilan käyttö
Tämä tila voi olla hyödyllinen, kun tarvitaan selkeää
tarkennusta luonnonmaisemalle.
1 Kierrä tilanvalitsin kohtaan .
2 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
3 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
Maisematilassa suljinnopeus säädetään
automaattisesti aukkoarvon mukaan.
On suositeltavaa käyttää kolmijalkaa hitaan
suljinnopeuden asetuksen yhteydessä.
Aihetilan käyttö
Koska asianmukaisen asetus määritetään etukäteen aiheen perusteella, kuva voidaan ottaa helposti valitsemalla
tilanteeseen asianmukainen aihe.
1 Kierrä tilanvalitsin kohtaan
2 Valitse aihe.
46
.
x
Paina [MENU] valitaksesi aiheen. Voit
valita haluamasi aiheen.
x
Kauneuskuvatilasta on lisätietoja
kohdassa "Kauneuskuvatilan käyttö".
1
Kauneuskuva
MENU Edell.
OK
Määritä
3 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
4 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
Kun kamera on asetettu valmiustilaan ja tilanvalitsin on
asetettu arvoon
, voit valita suoraan halutun
aiheen painamalla [Fn].
Aihetilan käyttö
Kauneuskuvatilan käyttö
Kauneuskuvatilassa voit ottaa kuvia korjailemalla ihon
tasaiseksi ja tahrattomaksi.
.
1 Kierrä tilanvalitsin kohtaan
2 Paina [MENU]
3 Valitse Kuvaus1 ( 1) → AIHE →
47
Kauneuskuva.
7 Valitse vaihtoehdot..
x
Iho näyttää vaaleammalta, jos valitset
korkeamman asetuksen.
1
2
4 Valitse Kuvaus3 (
3)
→ Kasvojen sävy.
2
3
1
Kasvojen sävy
Taso 1
Retusointi
Taso 2
OIS
Taso 3
MENU Edell.
1
1
2
3
Taso 1
Taso 1
OIS
Taso2
Taso 3
Iho näyttää vaaleammalta, jos valitset
korkeamman asetuksen.
1
1
Retusointi
5 Valitse vaihtoehdot..
x
3
Kasvojen sävy
2
3
MENU Edell.
OK
Määritä
8 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
9 Ota kuva painamalla [Suljin]-painike.
OK
6 Valitse Kuvaus3 (
Määritä
3)
→ Retusointi.
Kauneuskuva AF-alue asetetaan arvoon Kasv.
tunn. tark. tai Omakuvaustark..
Elokuvan nauhoittaminen
Elokuvan kuvaustilassa nauhoitukset voidaan tallentaa High Definition -laatuisina (1280x720). Voit jatkaa korkeintaan
25 minuutin pituisten videoiden nauhoittamista. Nauhoitettu videoleike tallennetaan H.264-tiedostoksi (MPEG-4.AVC).
48
1
2
3
4
5
6
7
Kierrä tilanvalitsin kohtaan
.
Aukkoarvon säätäminen
Voit asettaa aukkoarvon, kun kuvaat elokuvaa.
Paina [MENU].
Valitse Kuvaus1 (
1)
→ Laatu.
3) → Ääni.
Valitse Kuvaus3 (
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus1 (
Valitse vaihtoehdot..
Valitse, nauhoitatko äänen.
Pysäytä nauhoitus painamalla [Suljin]painiketta.
REC
1)
→ Elokuva-AE-
tila → -asetus.
P Ohjelma
A Aukko etusijalla
Aukkoarvon säätö tapahtuu
automaattisesti.
Aseta aukkoarvo valitsimella
ennen kuin kuvaat elokuvaa.
Näytön himmentäminen
Voit tehdä elokuvaruudun nauhoituksessa
tummemmaksi tai kirkkaammaksi vähitellen
käyttämällä häivyttäjätoimintoa.
F3.5
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
01:00
WWaWX
3
2
1
0
1
2
+
3
01:00
8 Pysäytä nauhoitus painamalla [Suljin]painiketta.
• Kun elokuvaa kuvataan, kehyksen nopeus on 30 r/
sek (30 kehystä/sekunti).
• Kun kuvaat elokuvaa, paina [Syvyyden esikatselu]
–painiketta kerran aktivoidaksesi AF-toiminto
ja kerran uudelleen peruttaaksesi toiminto.
Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa
objektiivimalleissa.
2 Valitse Kuvaus3 (
Pois
3)
→ Häivyttäjä.
Häivyttäjätoiminto ei
Aihe kirkastuu vähitellen, kun nauhoitus
Sisään
käynnistyy.
Aihe tummuu vähitellen, kun nauhoitus
Ulos
käynnistyy.
Häivyttäjätoimintoa käytetään
Sisään-ulos
elokuvanauhoituksen alussa ja lopussa.
Elokuvan nauhoittaminen
•
Kun häivytystoiminto on käytössä, kuvien tallennus
saattaa kestää kauemmin.
Tuulen kohinan vaimennuksen
käyttö
Voit poistaa osan ympäröivästä melusta tuulen
melusta käyttämällä tuulen melon poistotoimintoa.
49
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus3 (
3)
→Tuulen
leikkaus→ -asetus.
Tauko elokuvan nauhoittamisessa
Voit kuvata vain halutut aiheet yhdeksi tiedostoksi
luomatta useita elokuvatiedostoja käyttämällä
taukotoimintoa.
Pidä tauko nauhoituksen aikana painamalla [
• Jatka nauhoitusta painamalla [
] uudelleen.
].
• H.264 (MPEG4 part10/AVC) kansainvälisten
standardointiorganisaatioiden ISO-IEC:n ja ITUT:n yhdessä määrittämä viimeisin videomuoto.
Koska tässä muodossa käytetään korkeaa
pakkaussuhdetta, samankokoiseen mediavarastoon
voidaan tallentaa enemmän tietoa.
• Kun käytössä on hitaasti kirjoittava muistikortti,
elokuvan nauhoitus voi keskeytyä, koska se ei voi
prosessoida nopeudella, jolla videota tallennetaan.
Tässä tapauksessa voit ratkaista ongelman
joko vaihtamalla nopeamman muistikortin tai
pienentämällä videon kokoa.
• Kun elokuvan kuvauksessa on määritetty kuvan vakaaja
–asetus, kuvan vakaajan ääni voidaan nauhoittaa.
• Kun yhden nauhoitettavan tiedoston kapasiteetti
ylittää 4GB, elokuvan nauhoitus pysähtyy
automaattisesti. Tässä tapauksessa nauhoitusta
voidaan jatkaa aloittamalla uusi nauhoitus.
• Kun muistikorttia alustetaan, on aina suositeltavaa
käyttää tämän kameran käyttämää tiedostomuotoa.
Kun alustus suoritetaan toisessa laitteessa tai PC:llä,
kuvat saattavat vaurioitua tai aiheuttaa muutoksen
muistikortin kapasiteettiin.
• Jos kameran objektiivi irrotetaan elokuvaa
nauhoitettaessa, nauhoitus keskeytyy. Älä vaihda
objektiivia nauhoitettaessa.
• Kun kuvaat elokuvaa, noudata huolellisuutta, koska
toiminnolliset äänet, kuten zoomin tai painikkeen
ääni voi nauhoittua.
• Kun kameran kuvauskulmaa vaihdetaan äkillisesti
elokuvaa kuvattaessa, saattaa olla mahdotonta ottaa
tarkkoja kuvia. Elokuvia kuvattaessa on suositeltavaa
käyttää kolmijalkaa. Tällä tavalla voit minimoida
kameran tärinän.
• Elokuvaa kuvattaessa ainoastaan Monipistem. on
tuettu. Siksi ei ole mahdollista käyttää tarkennusalueen
asetustoimintoa, kuten Kasv.tunn. tark.-toiminto.
Kuvauksen
lisätoiminnot
Opi kuvaustilan vaihtoehdot.
Käyttämällä kuvauksen lisätoimintoja, voit nauttia enemmän
mukautetuista kuvista ja elokuvista.
Resoluution ja laadun asettaminen ………………… 51
Ajastintoiminnon käyttäminen ………………………… 54
Kuvan ottaminen hämärässä ……………………………55
Tarkennus ……………………………………………… 60
Kasvojen tunnistus …………………………………… 64
Kuvan värien ja kirkkauden säätö …………………… 66
Kuvaustavan muuttaminen …………………………… 73
Erikoistehoste/valokuvan retusointi ………………… 75
Näppäinten kartoitus…………………………………… 77
Resoluution ja laadun asettaminen
Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla [Fn] –painiketta kuvaustilassa.
Resoluution asettaminen
Varmistuaksesi erinomaisesta kuvanlaadusta
ja tarkoista yksityiskohdista, määritä resoluutio
korkeimmalle asetukselle. Haittapuolena on, että
tiedostokoko kasvaa suhteellisen suureksi.
Näytettäessä HDTV-muodossa
3872 x 2176
tai kehitettäessä A3-kokoon
(16:9)
(16:9)
Näytettäessä HDTV-muodossa
3008 x 1688
tai kehitettäessä A4-kokoon
(16:9)
(16:9)
Näytettäessä HDTV-muodossa
Kuvan resoluution asettaminen
51
1920 x 1080
tai kehitettäessä A5-kokoon
(16:9)
(16:9)
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
→
Kuvantarkkuus → setus.
2 Valitse Kuvaus1 (
Kuvakoko
(näyttösuhde)
1)
Suositeltava käyttö
14M
4592 x 3056 Kehitettäessä maksimi A1(3:2)
kokoon
10M
3872 x 2592 Kehitettäessä maksimi A2(3:2)
kokoon
6M
3008 x 2000 Kehitettäessä maksimi A3(3:2)
kokoon
2M
1920 x 1280 Kehitettäessä maksimi A5(3:2)
kokoon
Näytettäessä HDTV-muodossa
4592 x 2584
tai kehitettäessä A1-kokoon
(16:9)
(16:9)
Videon resoluution asettaminen
1 Paina videokuvaustilassa [MENU]painiketta.
2 Valitse Kuvaus1 (
1)
→ Videon
tarkkuus → asetus.
1280
(16:9)
Näytettäessä HDTV-muodossa
640 640 (4:3) Näytettäessä normaalissa TV:ssä
320 320 (4:3) Kun ladataan ja käytetään Internetissä
Resoluution ja laadun asettaminen
Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla [Fn] –painiketta kuvaustilassa.
52
Kuvan laadun asettaminen
Elokuvan laadun määrittäminen
Otettu kuva tallennettaan joko JPEG tai RAW-muodossa.
Nauhoitetut elokuvat tallennetaan normaali- tai
korkealaatuisina.
Pakkaussuhde pienenee kun kuvanlaatu kasvaa.
Kuvakoon kasvattaminen on välttätöntä paremman
kuvanlaadun saavuttamiseksi.
1 Paina kuvaustilassa [MENU].
2 Valitse Kuvaus1 ( 1)→ Laatu →
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 1 ( 1) → Laatu → asetus.
SF
Supertarkka
F
Tarkka
N
Normaali
Aseta supertarkka laatu.
Aseta tarkka laatu.
Aseta normaali laatu.
Tallenna RAW-muodossa
RAW
RAW
RAW
S.FINE
S.HIENO+RAW
Tallenna supertarkka ja RAW-tiedosto
samanaikaisesti.
RAW
FINE
Hieno + RAW
Tallenna tarkka ja RAW-tiedosto
samanaikaisesti.
RAW
NORMAL
Normaali+RAW
Tallenna normaali ja RAW-tiedosto
samanaikaisesti.
• RAW-tiedostomuotoiset kuvat tallennetaan ilman tietojen
menettämistä, ja kuvakooksi määritetään 14M(4592 x
3056). Vaikka valkotasapaino, kontrasti, kylläisyys ja
terävyys eivät näy kuvassa, ne tallenetaan tietoina. Jos
haluat tallentaa RAW-tietoa JPEG tai TIFF -kuviin, voit
käyttää mukana tulevaa (SAMSUNG RAW -muunnin)
-sovellusta. RAW-tiedostoilla on pääte "SRW" (Esimerkiksi:
"SAM_9999.SRW")
asetus.
Normaali
HQ
Aseta normaali laatu.
Aseta korkea laatu.
Resoluution ja laadun asettaminen
Kohinan vähentäminen
Tämä toiminto voidaan asettaa vähentämään kohinaa
kuvissa.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Käyttäjän asetukset ( 1) →
Kohinanpoisto → asetus.
53
Korkea ISO NR
Tämä toiminto vähentää
kohinaa käytettäessä
nopeita (ISO 3200)
asetuksia.
Tämä toiminto vähentää
kohinaa käytettäessä
pidempiä valotusaikoja
(yli 1 sekuntia). Tässä
Pitkäaikainen NR tapauksessa vaaditaan
ylimääräistä käsittelyaikaa
joka vastaa tarvittavaa
suljinnopeutta kuvaa
otettaessa.
Kun Kohinanpoisto on pois käytöstä, kuvassa
voi näkyä tärinä.
Ajastintoiminnon käyttäminen
Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla [
] –painiketta kuvaustilassa.
Ajastintoiminnon asettaminen
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 2 (
2)
→ Ohjaus.
3 Paina [Fn] valittuasi ajastin.
4 Valitse toiminta-aika käyttämällä
54
tilanvalitsinta tai [W / X].
•
Voit asettaa ajastimen asetuksen välille 2
~ 30 sekuntia.
2
Ajastin
MENU Edell.
Peruuta
5 Kuva otetaan automaattisesti kun aika on
kulunut ja [Suljin]-painiketta on painettu.
Peruuttaaksesi itselaukaisutoiminnon, paina
[ ] –painiketta vielä kerran tai paina [Suljin]painiketta.
Kuvan ottaminen hämärässä
Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla [Fn] –painiketta kuvaustilassa.
Salaman ponnahduspainikkeen
käyttäminen
Salamavaloasetuksen asettaminen
Salama toimii, kun sisäänrakennettu salama avataan
painamalla salama-painiketta. Kun salama on suljettu,
,
, , ja tilat tukevat
se ei välähdä ja
automaattista ponnahtamista ja salamavaloa.
Jos kuva otetaan hämärässä, kuva voi olla tumma,
koska valon määrä ei ole riittävä. Paina [ ]
ponnahduttaaksesi salaman ylös.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 2 ( 2) → Salama → asetus.
Salamavalo on pois päältä.
Salamavalon määrä määritetään automaattisesti
Smart-salama
ympäröivän tilan valomäärän mukaan.
Auto
Salamavalo toimii automaattisesti hämärässä.
Automaattinen + Salamavalo toimii automaattisesti ja ehkäisee
punainen
punasilmäisyyttä.
Pois
55
SMART
Salamapainike
1 Paina kuvaustilassa [ ].
2 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
Täytesal
•
Vaikka sisäänrakennettu salama on jo
ponnahtanut ylös, kun on painettu 'Flash'painiketta, automaattista ponnahdus- ja
välähdystoimintoa ei tueta, jos valikon
salamavaloasetus on Pois.
1. verho
Salamavalo toimii automaattisesti, ja ehkäisee
punasilmäisyyttä.
Salama toimii välittömästi sulkimen avauduttua.
2. verho
Salama toimii juuri ennen sulkimen sulkeutumista.
Täyttö punainen
3 Ota kuva painamalla [Suljin]-painiketta.
•
•
•
• Salamavalo on aina toiminnassa.
• Salamavalon kirkkaus on automaattisesti säädetty.
Kuva voidaan ottaa paremmin jos kohde on
sopivalla etäisyydellä salaman käytölle
(Katso ohjenumero kohdasta “Määritykset.”)
Voit asettaa automaattisen salaman asetuksen
vain ulkoisella salamalla ja yksinomaan NXsarjan kameralla.
Mahdolliset salaman asetukset ovat
riippuvaisia kuvaustiloista.
Kuvan ottaminen hämärässä
Punasilmäisyyden
korjaustoiminnon käyttäminen
Otettaessa kuvaa hämärässä, salamavalon
välähdys saattaa aiheuttaa punasilmäisyyttä. Tässä
tapauksessa, ole hyvä ja aseta salamavalon asetus
valitsemalla Automaattinen + punainen Tai Täyttö
punainen.
56
1. verho, 2. verho
Seuraavat kuvat saatiin ottamalla kuvat suoraan
liikkuvasta kohteesta vastaavilla asetuksilla 1. verhoja 2. verho-asetuksilla. Tapauksissa joissa käytetään
1. verho-salamavaloasetusta, etualalla näkyvä
toiminta on selkeä, koska salama välähtää
välittömästi sulkimen avauduttua. Koska salama
välähtää myöhemmin kun käytetään 2. verho
asetusta, kuvassa esiintyy selkeästi viimeinen kuva
kohteesta.
Pallon liikesuunta
•
Käyttämällä Punasilmäisyyden korjaus
-toimintoa, punasilmäisyys voidaan poistaa
ennakoivalla välähdyksellä ennen salamavalon
välähdystä.
•
Kun kohde liikkuu tai on kaukana kamerasta
ennakoivan välähdyksen hetkellä, toiminto ei
välttämättä toimi hyvin.
S Aikaisen 1. otoksen
käyttö
Pallon liikesuunta
S 2. otoksen asetuksen
käyttö
Kuvan ottaminen hämärässä
Salamavalon määrän säätäminen
Asettaessasi salaman asetuksia, voit määrittää
halutun salamavalon määrän.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 2 (
57
2)
→ Salama.
•
Kun kohde on liian lähellä, ISO-herkkyys on
korkea, tai valoitusarvo on liian korkea tai
pieni, määrityksen vaikutus on pienempi jopa
kontrolloitaessa salamavalon määrää.
•
Salamavalon määrän säätö ei ole mahdollista
joissain kuvaustiloissa.
•
Kun ulkoisessa salamayksikössä on salaman
hallintatoiminto, ulkoisen salaman valomäärän
hallinta-arvo on käytössä kameraan
yhdistettäessä.
•
Jos etäisyys kohteesta on kovin lähellä
otettaessa kuvaa sisäänrakennetulla
salamalla, osa kuvista voi esiintyä tummana,
koska salama häiritsee objektiivia. Ole hyvä ja
tarkista kameran ja kohteen välinen etäisyys
kuvia otettaessa. Etäisyys jolloin salamavalo
häiritsee, voi vaihdella käytetystä objektiivista
riippuen.
•
Vastavalosuojan ollessa asennettuna,
sisäänrakennetun salaman toiminta saattaa
häiriintyä. Irrota vastavalosuoja käyttäessäsi
sisäänrakennettua salamaa.
3 Paina [Fn] valittuasi halutun kohteen.
4 Aseta salamavalon määrä käyttämällä
tilanvalitsinta tai [W / X].
•
Tämän avulla on mahdollista säätää
salamavalon määrää enintään ±2 tasoa.
1
Salaman valotusarvo
Näytä
salamavalon
säätötaso
MENU Edell.
Peruuta
Kuvan ottaminen hämärässä
Ulkoisen salaman käyttäminen
(hankittava erikseen)
Automaattista A-TTL-salamatilaa voi käyttää käyttämällä
ulkoista salamalaitetta (SEF20A tai SEF42A).
Käyttäjän opas pohjautuu "SEF20A." -malliin.
Katso salamalaitteen käyttöoppaasta lisätietoja
ulkoisesta salamavalosta.
Salaman asentaminen
58
Tarjolla olevat salamavalon tilat
Käytettävissä oleva salamavalon tila määrittyy
kameran objektiivin tai kameran valoitustilan mukaan.
1 Smart-salama -tila
•
Säädä salamavalon määrä automaattisesti
ympäröivän tilan valoitusarvon mukaan.
2 Auto
•
Salamavalo välähtää automaattisesti hämärässä.
•
Tämä ehkäisee punasilmäisyyttä joka saattaa
tapahtua kuvaushetkellä.
3 Automaattinen + punainen
4 Täytesal
•
Salamavalo välähtää aina kuvaa otettaessa.
•
Salama toimii välittömästi sulkimen avauduttua.
•
Salama toimii juuri ennen sulkimen
sulkeutumista.
5 1. verho
6 2. verho
1 Ulkoisen salaman asentaminen
salamakengän suojuksen poistamisen jälkeen
•
Vain salamalaite, joka on valmistettu NX
-sarjalle säätää automaattisesti salamavalon
määrää.. Nauttiaksesi automaattisesta tilasta,
ole hyvä ja käytä salamaa joka on valmistettu
NX-mallille. Vaikka salama syttyy ilman,
että akku on täysin ladattu, on suositeltavaa
käyttää salamaa sen jälkeen, kun akku on
täysin ladattu.
•
Kun ulkoisessa salamayksikössä on salaman
hallintatoiminto, ulkoisen salaman valomäärän
hallinta-arvo on käytössä kameraan
yhdistettäessä.
2 Sammuta virta ulkoisesta salamasta.
•
Ulkoisen salaman välähdystila on
asetettu TTL auto -tilaan.
3 Jatka kuvausta kun olet tarkistanut että
ulkoinen salama on täysin latautunut.
Kuvan ottaminen hämärässä
ISO-herkkyyden säätäminen
ISO-herkkyys kuvaa filmin valoherkkyyttä International
Organisation for Standardisationin (ISO) mukaan
ja esittää kameran reagointia valoon. Koska se
reagoi herkemmin suuremmilla ISO-arvoilla, voidaan
hämärässä saavuttaa luonnollinen kuva kasvattamalla
ISO-arvoa. Tämä vähentää kameran heilahtelua
nopeammilla suljinnopeuksilla.
59
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 1 (
1)
→ ISO →
asetus.
•
Mitä suuremman ISO-nopeuden valitset, sitä
enemmän kohinaa kuvassa voi ilmetä.
•
Kun käytetään kohinan vaimennusta, erittäin
herkän ISO-arvon aiheuttamaa kohinaa
voidaan vähentää.
•
Käytettävissä olevat ISO-asetukset voivat
vaihdella valitun kuvaustilan mukaan.
•
Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla
[ISO] –painiketta kuvaustilassa.
Tarkennusmenetelmät
AF etusijalla
Tarkennusmenetelmien
muuttaminen
Useita tarkennusmenetelmiä voidaan asettaa
kuvattavan kohteen mukaan.
Käyttäessäsi AF-tarkennus -toimintoa, AF etusijalla
-toiminto ei mahdollista sulkimen toimintaa, jos
tarkennusta ei ole tehty asianmukaisesti.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 2 (
2/
2)
→ AF-tila →
asetus.
60
Jos tarkennus on asetettu painamalla
Yksittäistark puoleen väliin [suljin], tarkennus on
2 Valitse Kuvaus 2 (
Pois
kiinnitetty valittuun kohtaan.
Pidettäessä [suljin] puoliväliin
Jatkuva tark. painettuna, tarkennus on jatkuvasti
kiinnitetty sopivasti kohteeseen.
Man.
tarkennus
•
•
•
•
•
Aseta tarkennus manuaalisesti
kääntämällä tarkennusrengasta.
Tarkennus voidaan säätää automaattisesti käyttämällä
säätötasoa [AF/MF].
Kun objektiivissa ei ole AF/MF kytkintä, tarkennus voidaan
asettaa manuaalisesti AF-tilassa valitsemalla Man.
tarkennus (MF).
Valittava vaihtoehto voi erota käytössä olevan objektiivin
mukaan.
Kun tarkennusta säädetään manuaalisesti, kuva saattaa
näkyä sameana, jos tarkennusta ei ole asetettu kunnolla.
Ota kuva sen jälkeen, kun tarkennus on asetettu
asianmukaisesti. (s. 32)
AF-tila asetus voidaan suoraan valita painamalla [
]
kameran rungossa.
2)
→ Tark. priorit.
→ asetus.
Päällä
Tämä ottaa kuvan riippumatta
tarkennuksesta.
Tämä ottaa kuvan vain, jos tarkennus on
asetettu oikein suljinta painettaessa. Vaikka
tarkennus on asetettu oikein painamalla
suljin puoleenväliin, kuvaa ei voida ottaa
ellei tarkennusta ole asetettu oikein sillä
hetkellä, kun suljin on painettu täysin alas.
Vaikka Tark. prior. on määritetty, jatkuvan tai kuvasarjan
kuvausasetukset antavat sulkimen laueta, vaikka tarkennusta
ei ole asianmukaisesti määritetty.
Tarkennusmenetelmät
AF-apuvalon käyttäminen
Tarkennusalueen muuttaminen
Automaattitarkennus toimii paremmin hämärässä
käyttäen AF-apuvaloa.
Selkeä ja elävä kuva saavutetaan muuttamalla
tarkennusalue vastaamaan tiettyä kohtaa kohteessa.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Käyttäjän asetukset (
1)
→ AF-
2 Valitse Kuvaus 2 (
valo.
61
Pois
Päällä
Valintatark.
Af-apuvalo ei ole käytössä
AF-apuvalo syttyy, kun
valonlähde ei ole riittävä.
Monipistem.
Kasv.tunn. tark.
Omakuvaustark.
2) → AF-alue → asetus.
Tarkennus on asetettu
asianmukaisesti vastaamaan
valittua aluetta.
Näyttää kaikki kohdat joissa
tarkennus on asetettu oikein
koko näytön alueella.
Näyttää näytössä alueet joissa
tarkennus on asetettu oikein.
Kun itselaukaisimen ääni
kuuluu, voit tarkistaa kohteen
kasvojen sijainnin.
•
Vaihtoehto voi vaihdella kuvaustilan mukaan.
•
Kun objektiivinAF/MF kytkin on asetettu
asentoon MF, AF-aluetta ei voida muuttaa
käyttämällä kuvausa.
•
Kun Monipistem. –toiminto on valittuna, AFalue näkyy vihreänä niin kauan kuin kohde on
tarkennettuna.
•
Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla
[Fn] –painiketta kuvaustilassa.
Tarkennusmenetelmät
Tarkennuksen kohdistaminen
valitulle alueelle
Kuvan asettelussa kuva voidaan ottaa asettamalla
tarkennus käyttäjän haluamaan alueeseen.
4 Paina kuvaustilassa [ ]-painiketta.
5 Vaihda tarkennusalueen kokoa ja kohtaa
käyttämällä [S/T/W/X].
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 2 (
2)
→ AF-alue →
Valintatark.
62
1
2
3
1
1
2
3
AF-tila
AF-alue
Valintatark.
Tark. priorit.
Monipistem.
MF Apu
Kasv.tunn. tark.
Ohjaus
Omakuvaustark.
Salama
MENU Edell.
OK
AF-zoom
Siirrä
6 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
Määritä
3 Paina [MENU] palataksesi edelliseen
tilaan.
AF-zoom
Siirrä
7 Aseta kohde ruutuun ja kohdista
painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
8 Ota kuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Tarkennusmenetelmät
MF Avun asettaminen
Kun objektiivin tarkennus menetelmä on asetettu
käsintarkennukselle (MF), tämä toiminto auttaa
kohteen tarkennuksessa laajentamalla sen näyttölle
automaattisesti.
1 Aseta tarkennus tapa käsintarkennukselle.
63
2 Valitse Kuvaus 2 (
2)
→ MF Apu.
3 Valitse haluamasi vaihtoehto.
1
2
3
1
1
2
3
AF-tila
AF-alue
Tark. priorit.
Päällä
MF Apu
Pois
Ohjaus
Päällä
Salama
MENU Edell.
OK
Määritä
Pois
Älä suurenna kohdetta ruudulla, kun
käsintarkennuksen ollessa käytössä.
Päällä
Suurenna kohde ruudulla
tarkennettaessa käsintarkennuksella.
Kasvojentunnistus
Käyttämällä Kasv.tunn. tark. -toimintoa, tarkennus voidaan kohdistaa ihmiskasvoihin muotokuvaa otettaessa. Tämä
toiminto voi myös olla hyödyllinen omakuvaa otettaessa.
Normaali kasvojentunnistus
64
•
Kasvojentunnistus ei välttämättä toimi, jos.
-
Kohde on liian kaukana.
Kun Kasv.tunn. tark. käytetään, automaattitarkennus
voidaan asettaa kasvoihin.
-
On liian kirkasta tai hämärää.
-
kohde ei ole kääntynyt eteenpäin.
Kuvan asettelun aikana kamera tunnistaa
automaattisesti jopa 10 kasvoa ja asettaa sekä
tarkennuksen että valoituksen.
-
Osa kasvoista on piilossa esimerkiksi
aurinkolasien takana.
-
Kohteella on voimakas ilme.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
-
Kasvoihin tuleva valo tai taustavalo ei ole
yhtenäinen.
-
Ohjattu kuva –asetuksesta riippuen
kohteen kasvoja ei ehkä voida tunnistaa.
2 Valitse Kuvaus 2 (
2)
→ AF-alue→
Kasv.tunn. tark.
Tarkennukehys näkyy
valkoisena lähimmän
kasvon osalta ja
harmaana muille
kasvoille.
•
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan
mukaan.
•
Toimintoa ei voida asettaa jos käytetään
asetuksia kuten ohjattua kuvaa, manuaalista
tarkennusta tai valintatarkennusta.
•
Kasvojentunnistus toimii nopeammin kun
kamera on lähellä kohdetta.
•
Kun Kasv. tunn. tark. –toimintoa käytetään,
valkoinen tarkennusalue asetetaan
automaattisesti kohdistettavaksi.
Kasvojentunnistus
Omakuva kasvojentunnistus
Kun otat itselaukaisukuvaa, polttoväli on kiinnitetty
tilaan, jossa on mahdollista ottaa lähikuva. Jo
kasvojentunnistin on keskellä, kuvaa otettaessa
kuuluu merkkiääni.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
65
2 Valitse Kuvaus 2 (
2)
→ AF-alue →
Omakuvaustark..
3 Paina [Suljin]-painiketta. jos merkkiääni
kuuluu kuvattaessa.
Kasvot asetetaan keskustaan, ja tästä
toiminnosta kuuluu ääni (nopea soittoääni).
Kuvan kirkkauden ja värin säätäminen
Valotuksen (kirkkauden)
säätäminen
•
Kuvat voidaan ottaa kirkkaina tai tummina valon
määrästä riippuen. Tässä tapauksessa asianmukainen
säätö voidaan tehdä säätämällä objektiiviin tulevan
valon määrää.
Kun kiinnität ja käytät määritettyä valotusarvoa,
saattaa olla liian kirkas tai tumma
kuvausympäristöstä riippuen. Ota kuva säätämällä
kuvausympäristölle asianmukainen valotusarvo.
•
Silloin kun on vaikeaa arvioida asianmukaista
valotusarvoa, määritä yksityiskohtainen asetus
AE-haarukointi (valotuksen lisäämisen/
vähentäminen peräkkäiset kuvat). Tämä
ottaa 3 kuvaa peräkkäin, mukaan lukien
yhden portaan tummemman ja yhden portaan
kirkkaamman (s. 73).
•
Valotuksen varoitus näkyy punaisena kaikille
osille, jotka ovat alueen “±3” ulkopuolella.
66
Vakiovalotusindeksi
S Käyttäminen - S 0
S Käyttäminen +
3
1 Tarkasta kohteen täsmällinen tarkennus
kuvaustilassa.
Valotusvaroitus
2 Säädä haluttuun valotusarvoon
kääntämällä valitsinta, kun pidät
painettuna [ ]-painiketta.
•
Valotuksen säätöarvo voidaan tarkistaa
etsimestä ja näytöltä.
3 Ota valokuva painamalla [suljin]
-painike kokonaan alas.
2
3
2
1
Pienennetty valotus
(tulee
tummemmaksi)
0
1
2
+
3
Suurennettu
valotus (tulee
kirkkaammaksi)
Valotustason
näyttö
Valotusarvon säätö
Voit määrittää tason (portaan) valotuksen säädölle.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
1) →
Valotusarvon vaihe → -asetus.
2 Valitse Käyttäjän asetus (
1/3
1/2
Muuta valotustasoa 1/3-portaalla.
Muuta valotustasoa 1/2-portaalla.
Kuvan kirkkauden ja värin säätäminen
Kirkkauden mittaamisen
menetelmän vaihtaminen
Jos kuvan kokoonpano on määritetty, kamera mittaa valon
määrän.
Tällä hetkellä kuvan kirkkaus ja tila saattavat vaihdella
osassa, jossa toimenpide tehdään.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
67
2 Valitse Kuvaus 3 (
3/
3)
→ Mittaus
→ -asetus.
• Laske valon määrä keskellä.
• Tämä sopii, kun otetaan
muotokuvaa, jossa on voimakas
vastavalo.
Piste
• Kun kohde ei ole näytön keskellä,
kohde voi näkyä liian kirkkaana tai
liian tummana.
• Tämä laskee valon määrän kuvan
keskellä ja heijastaa tulokset koko
kuvaan.
Keskipain. • Tämä soveltuu, kun kohteen alue
on laaja verrattaessa sitä omakuvan
kokonaiskoostumukseen.
• Laske valon määrä kullakin alueella.
Monilohko • Sopii normaaliin kuvaukseen.
Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla
[ ] –painiketta kuvaustilassa.
Kuvan kirkkauden ja värin säätäminen
Valkotasapainon asettaminen
Erilaiset valonlähteet vaikuttavat kuvasi väriin. Jotta
kuvan värit vastaisivat lähelle sitä, mitä ne ovat
omin silmin katsottaessa, valitse asianmukainen
valkotasapaino tai säädä manuaalisesti haluttua
värilämpötilaa.
68
Jos valonlähde on liian vaikea ottaa käyttöön,
kuva voidaan ottaa säätämällä valkotasapainoa
manuaalisesti valokuvastilanteessa.
Autom.
Pilvinen
Päivänval
Loisteputki
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 1 ( 1/ 1) →
Valkotasapaino → -asetus.
Aut
valkotasap
Päivänval
Pilvinen
Optimaalinen valonlähde määrittyy
automaattisesti kameran valaistusolojen
mukaan.
Sopii ulkoilmakuvaukseen selkeänä päivänä.
Sopii ulkoilmakuvaukseen pilvisenä päivänä.
Loistep
valkoinen
Päivänvalo, loisteputki, sopii erityisesti
valkoiselle hehkulampulle, jonka värilämpötila
on noin 4200K.
Loistep
luonnonv.
Päivänvalo, loisteputki, sopii erityisesti
päivänvaloloisteputkelle, jonka värilämpötila
on noin 5 000K.
Loistep
päivänvalo
Päivänvalo, loisteputki, sopii erityisesti
päivänvaloloisteputkelle, jonka värilämpötila on
noin 6 500K.
Hehkuvalo
Sopii halogeenilampulle ja hehkulampulle.
Salama WB
Sopii käytettäväksi sisäänrakennettua
salamavaloa.
Mukaut.as.
Asetettu mittaamalla valonlähde suoraan.
Värilämp.
Säädä värilämpötila manuaalisesti.
Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla [WB]
–painiketta kuvaustilassa.
Kuvan kirkkauden ja värin säätäminen
Valkotasapainon hienosäätö
Käyttäjän asetustila
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 1 (
1/
1)
→
Valkotasapaino.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
3 Kun olet valinnut halutun
69
valkotasapainon asetuksen, paina [Fn]painiketta.
1
Jos kuva otetaan valkoisen paperin kokoonpanon
säätämisen jälkeen, joka täyttää koko kehyksen,
asianmukainen valkotasapainon arvo määritetään
mittaamalla valonlähde.
2 Valitse Kuvaus 1 (
1/
1)
→
Valkotasapaino.
3 Kun olet valinnut Mukaut. as., paina
WB:n säätö
[Fn]-painiketta.
4 Kun olet määrittänyt kokoonpanon
MENU Edell.
Nollaus
•
•
•
•
G:: Vihreä
A: Keltainen
M: Magenta
B: Sininen
näyttämään vain valkoista paperia, paina
[Suljin]-painiketta.
4 Säädä haluttu valkotasapaino
käyttämällä valitsinta tai [S/T/W/X]painiketta.
5 Tallenna painamalla [ ]-painiketta.
Valkoinen
paperi
Kuvan kirkkauden ja värin säätäminen
Mikä on värilämpötila?
Säädä värilämpötila
Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon säätämällä
värilämpötilaa.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 1 (
1/
1)
→
Valkotasapaino.
70
Clear sky (Kirkas taivas)
3 Kun olet valinnut Värilämp. -asetuksen,
paina [Fn]-painiketta.
4 Säädä haluttu valkotasapaino
käyttämällä valitsinta tai [W/X]painiketta.
1
Värilämpötila viittaa lämpötilaan, joka on ilmaissut
valon värimuutosta absoluuttisessa lämpötilassa
(K). Tämä voi ilmaista kylmää tunnetta nousevan
värilämpötilan kanssa ja lämmintä tunnetta laskevan
värilämpötilan kanssa.
Loistep kirk
Pilvinen
Päivänval
Loistep himm
Halogeenilamppu
Värilämpötilan säätö
Hehkulamppu
5500 K
Kynttilänvalo
MENU Edell.
Peruuta
5 Tallenna painamalla [ ]-painiketta.
Kuvan kirkkauden ja värin säätäminen
Väriavaruus
Mikä on väriavaruus?
Tämän avulla voidaan asettaa käytettävä väriavaruus.
Kuvan tulostus/syöttölaitteet, kuten
digitaalikameralla, näytöllä ja tulostimella on erilaiset
alueet kunkin värin tulostamisessa.
1
Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 1 (
1)
→ Väritila →
-asetus.
71
RGB
sRGB
Säädä väriavaruus sRGB:hen
RGB
Adobe RGB
Säädä väriavaruus Adobe RGB:hen
• Kun väriavaruus asetetaan arvoon Adobe
RGB, tiedostonimi tallennetaan muodossa
"_SAMXXXX.JPG" kuvan ottamisen jälkeen.
• Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla
[Fn] –painiketta kuvaustilassa.
Värin uudelleen tuottamisen mahdolliseen
alueeseen viitataan väriavaruudella. Kullekin
laitteelle on kiinnitetty useita väriavaruuden
standardeja. Tämä kamera tukee sRGB:tä ja
Adobe RGB:tä. sRGB:tä käytetään monenlaisissa
tietokoneen kaltaisissa laitteissa. Tavallisiin kuviin
on suositeltavaa käyttää sRGB–väriavaruutta.
sRGB-standardit kansainväliselle väriavaruudelle
ovat IEC:n (International Electrotechnical
Commission) määrittelemät.
Tämä määritetään tietokoneen väriavaruudesta
ja tätä käytetään myös Exif:in standardi
väriavaruutena.
Adobe Systems Inc. suosittelee Adobe RGBväritilaa kaupalliseen tulostukseen ja tällä on
laajempi käyttöalue värinmuodostuksessa
kuin sRGB-väriavaruudella. Adobe RGB kattaa
suurimman osan väriavaruudesta niin, että vain
tulostuksessa käytössä olevia värejä ei menetetä
muokattaessa kuvia tietokoneella. Kun kuva
avataan yhteensopimattomalla sovelluksella, värit
näyttävät vaaleammilta.
Kuvan kirkkauden ja värin säätäminen
Smart-alue
Tämä korjaa automaattisesti kirkkaiden yksityiskohtien
menetyksen, joka voi aiheutua kuvan sävyjen eroista.
72
▲ Smart-alueen
peruuttaminen
▲ Smart-alueen käyttö
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 3 (
3)
→ Smart-alue →
-asetus.
•
Kun smart-alue on asetettu, ISO 100-asetusta
ei voida käyttää.
•
Smart-alue toiminto ei ole käytettävissä
joissakin kuvaustiloissa ja saattaa toimia
automaattisesti, kun käytetään
– ja
-kuvausasetuksia.
•
Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla
[Fn] –painiketta kuvaustilassa.
Kuvausmenetelmän muuttaminen
Ei ole helppoa kuvata nopeasti liikkuvaa kohdetta halutulla hetkellä tai ilmaista ihmisen kasvojen ilmettä tai liikettä.
Valitse tässä tapauksessa tilanteeseen asianmukainen peräkkäinen kuvausasetus.
Peräkkäinen kuvausmenetelmä ja
ajastimen asettaminen
Yksittäis
Ota yksi kuva kutakin sulkimen painallusta kohden.
Jatkuva
On mahdollista ottaa kuvat peräkkäin pitämällä suljinta painettuna.
On mahdollista ottaa kolme kuvaa sekunnissa.
Kuvasarja 30 kuvan ottaminen sen jälkeen, kun suljinta on painettu kerran
Ajastin
73
Kun suljinta painetaan kerran, tämä ottaa 3 alkuperäistä kuvaa
AEperäkkäin, yhden portaan tummemman ja yhden portaan
haarukointi
kirkkaamman.
Voit valita tilanteeseen sopivan asianmukaisen
peräkkäisen kuvausasetuksen.
WBKun suljinta painetaan kerran, tämä ottaa 3 alkuperäistä kuvaa
haarukointi peräkkäin, yhden portaan tummemman ja yhden portaan kirkkaamman.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 2 ( 2) → Ohjaus →
Opastettu kuvan Kun suljinta painetaan kerran, tämä tallentaa peräkkäin 3 kuvaa,
haarukointi
jotka ovat määrittäneet ohjatun kuvan eri tavalla.
•
•
-asetus.
•
•
Käyttötilan painike
Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla [
–painiketta kuvaustilassa.
Kuvan ottaminen automaattisesti tietyn ajan jälkeen käynnistämällä
ajoitustoiminto (mahdollista määrittää aika 1 sekunnin yksiköissä
2~30 sekunnin välillä).
]
•
•
•
•
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
WB-haarukointi ja ohjatun kuvan haarukointi ovat toimintoja,
jotka korjaavat kuvaa valokuvauksen jälkeen.
Jos kuvanlaatu asetetaan RAW-muotoon, haarukoinnin
asetusta ei voida käyttää (WB-haarukointi, Opastettu kuvan
haarukointi).
Kuvasarja kuvausasetuksen tapauksessa ei ole mahdollista
valita kuvakokoa. Kuvan laatu on kiinnitetty arvoon
1472x976. Kun kuvausasetus on kuvasarja mukainen,
kuvantallennuksen aika saattaa pidentyä.
Kuvasarja kuvausasetuksessa otettuja kuvia ei voida
tallentaa RAW-tiedostomuodossa eikä käyttäjä voi määrittää
ISO 100-nopeutta.
Sisäänrakennettu ja ulkoinen salama eivät laukea, kun
käytetään Kuvasarja kuvausasetusta.
Suljinnopeudeksi voidaan asettaa 1/30 sekuntia, tai nopempi,
kun Kuvasarja kuvaus vaihtoehto on käytössä.
Tämä tuote tukee Kuvasarja tilaa jossa voi ottaa jopa
30 kuvaa sekunnissa. Kuvat jotka on otettu Kuvasarja
tilassa, voidaan tallentaa hieman isommassa koossa.
Kuvausmenetelmän muuttaminen
Yksityiskohtainen haarukan
asetus
Tiedot valotuksen, valkotasapainon ja ohjatun kuvan
haarukointikuvaukselle voidaan määrittää.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvaus 3 (
3)
Haarukoinnin asetus
3
AE-haarukoinnin aset.
WB-haarukoinnin aset.
WBhaarukoinnin
aset
Kun käytät WB-haarukointitoimintoa,
on mahdollista asettaa valkotasapainon
arvon säädetty väli.
Esimerkki) MG-/+3 säätää magentan
arvon 3 porrasta pienemmäksi tai
suuremmaksi.
Opastetun
kuvan
haarukoinnin
asetus
Kun käytät ohjatun kuvan BKTtoimintoa, on mahdollista asettaa
kuvausjärjestys.
→ Haarukoinnin
asetus → -asetus.
74
AEhaarukoinnin
aset
Kun käytät valotuksen BKT-toimintoa,
on mahdollista asettaa kuvauksen
sarja- ja valotusväli.
Haarukoinnin järj.: Kuvausjärjestyksen
asettaminen
Haarukointialue: Määritä
valotusportaat
AB -/+3
Opast. Kuv. haaruk. As.
MENU
Lopeta
OK
Muuta
3 Valitse yksityiskohtaiset asetukset.
Opast. Kuv. haaruk. As.
3
Vakio
Elävä
Muotokuva
Maisema
Metsä
Retro
Valitse
OK
Määritä
Erikoistehoste/valokuvan retusointi
Ohjattu kuva
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
Valitsemalla ohjatun kuvan voit ilmaista erilaisia
tunnetiloja kuvassasi.
2 Valitse Kuvaus 1 (
T Esimerkki
→ Ohjattu kuva
Elävä
Väri
■
Kylläisyys
0
75
V
Vakio
1)
→ -asetus.
Elävä
Muotokuva
MENU
0
Terävyys
0
Kontrasti
P
Lopeta
L
F
R
Cool
CA
Siirrä
3 Säädä ohjatun kuvan yksityiskohtaiset
kohdat, jotka valittiin käyttämällä
[S/T/W/X].
•
Maisema
Metsä
Retro
Voit säätää väriä, kylläisyyttä, terävyyttä
ja kontrastia.
4 Aseta haluttuun arvoon.
•
Viileä
Rauhallinen
Klassinen
Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla
[ ] –painiketta kuvaustilassa.
Erikoistehoste/valokuvan retusointi
Mukautetun kuvan ohjattu asetus
Voit valita mukautetut asetukset ja tallentaa kuvat 3
eri tavalla
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
1) → Ohjattu kuva
→ Mukautettu → -asetus.
2 Valitse Kuvaus 1 (
Mukautettu 1
76
Väri
■
Kylläisyys
0
Terävyys
0
Kontrasti
0
P
L
F
MENU Lopeta
R
Cool
CA
Classic
C1
Siirrä
3 Säädä ohjatun kuvan arvoa käyttämällä
[S/T/W/X]
•
Voit säätää väriä, kylläisyyttä, terävyyttä
ja kontrastia.
4 Aseta haluttuun arvoon.
Näppäinten kartoitus
Näppäinten kartoitusen
asettaminen
Kameran painikkeiden toiminto voidaan vaihtaa.
1 Paina kuvaustilassa [MENU]-painiketta.
1) →
Näppäinten kartoitus → -asetus.
2 Valitse Käyttäjän asetus (
77
AEL
Esikatselu
Tämä määrittää toiminnon, joka käynnistyy, kun
valitaan [AEL]-asetus.
- AEL:n määrittäminen käynnistää vain
automaattisen valotuksen lukitustoiminnon.
- AEL:n määrittäminen käynnistää
vain automaattisen tarkennuksen
lukitustoiminnon.
- AEL + AFL:n määrittäminen käynnistää
automaattisen valotuksen/tarkennuksen
lukitustoiminnon.
Tämä määrittää toiminnon, joka käynnistyy, kun
painetaan syvyyden esikatselupainiketta.
- Yhden painalluksen valkotasapainon
määrittäminen käynnistää käyttäjän
määrittämän valkotasapainotoiminnon.
- Arvoon Optinen esikatselu määrittäminen
käynnistää nykyisen aukkoarvon syvyyden
esikatselutoiminnon.
•
Kun kuvaat elokuvaa, paina [Syvyyden esikatselu]
–painiketta kerran aktivoidaksesi AF-toiminto ja kerran
uudelleen peruttaaksesi toiminto.
•
Katso ohjeet “Syvyyden esikatselu” -toiminnosta. (s. 37)
•
AEL-painikkeen toimintoa ei voida vaihtaa
automaattisesti M-tilassa (manuaalinen).
Mikä on AEL-toiminto?
Kameran automaattinen valotuksen lukitustoiminto (AEL)
ja tarkennuksen lukitustoiminto (AFL) ovat toimintoja, jotka
säilyttävät asetukset, kunnes kuvaus on valmis, ja muistavat
valotusarvon ja tarkennuksen, kun painetaan kameran
[AEL]-painiketta.
Sulkimen puoleen väliin painaminen, kun AEL-painike
asetetaan seuraavaan tilaan.
AEL-asetuksen tila
aina suljin puoliksi alas
AEL
Automaattitarkennus
AFL
Valotuksen lukitseminen
AEL+AFL
Ei toimintoa
Toisto/Muokkaus
Tässä osassa opit, kuinka valokuvia ja videoita toistetaan ja valokuvia
sekä videoita muokataan. Opi lisäksi liittämään kamera tietokoneeseen,
valokuvatulostimeen, televisioon tai HDTV:seen.
Toisto (valokuva/elokuva) ............................................... 79
Valokuvan muokkaaminen .............................................. 87
Tiedostojen katselu televisiossa tai HDTV:ssä ............... 91
Tiedostojen siirto tietokoneelle ....................................... 93
Samsung RAW Converter -ohjelman käyttö ................. 99
Valokuvien tulostaminen
valokuvatulostimella (PictBridge) .................................. 102
Toisto (valokuva/elokuva)
Valokuvien katselu toistotilassa
Käyttäjä voi katsoa tallennettuja valokuvia ja elokuvia.
1 Paina [
•
]
Kuvaus valokuvan toistamisesta
Näytön tiedot tulevat näkyviin painamalla [DISP]
toistotilassa.
Näyttää viimeksi tallennetut tiedostot.
2 Tarkista kuvat peräkkäin näppäimellä
79
•
100-0001
RAW
käyttäen [W/X].
1
2
3
4
Tila
Kun toistoruutu valitaan useammin kuin
kerran, viimeksi näytetty kuva tai elokuva
valitaan näytettäväksi seuraavassa
toistossa.
Salama
Polttoväli 18mm
5
Valkotasapaino
EVC 0.0
Kuvakoko 4592 X 3056
Pvm 2010.01.01
1/250
6
F5.1
ISO
100 00004/00009
7 8
9
1
RAW-tiedoston osoitin
2
Tiedosto, joka sisältää kehitystiedot
3
Suojattu tiedosto
4
Tiedoston numero
5
Otetun kuvan meta-arvo
6
Suljinnopeuden tiedot
7
Aukkoarvo
8
ISO-asetus arvon tiedot
9
Toistettava tiedosto/Otettujen tiedostojen
kokonaismäärä
Toisto (valokuva/elokuva)
Kuvaukset elokuvan toistamisesta
1
1
R
G
2
100-0001
2
3
B
Videom koko 1280 X 720
Pvm 2010.01.01
Y
80
RAW
0.0
4
4592 X 3056
1/40
F3.5
ISO
18mm
2010.01.01
3
8
100 00004/00009
WWaWW
OK
7
5
WXaWW
Toista
Kuvaa
6
1
Kuvan laukaisu
1
Äänenvoimakkuuden säädön näyttö
2
RGB-histogrammi
2
Suojattu tiedosto
3
Kuvaustila, mittaus, salama, valkotasapaino,
ohjattu kuva, polttoväli
3
Tiedoston numero
Suljinnopeus, aukkoarvo, ISO, valittu tiedosto /
tiedostojen kokonaismäärä / akkutiedot
4
Kuvatun elokuvan meta-arvo
5
Nopea eteenkelaus
6
Valitun tiedoton kokonaistoistoaika
7
Nykyinen toistoaika
8
Nopea taaksekelaus
4
4
Toisto (valokuva/elokuva)
Tiedostojen katselu kategorioittain
Smart-albumissa
Tiedostot voidaan helposti luokitella ja näyttää
tiedoston, päivämäärän (päivän), päivämäärän
(viikko) ja tyypin mukaan.
81
Muuntaminen jaettuun näkymään
Koska useita tiedostoja voidaan näyttää yhdellä
näytöllä, tiedostot voidaan etsiä nopeasti.
Nähdäksesi
pienoiskuvanäkymän
yhdeksästä kuvasta, paina
[ ] kaksi kertaa, tai
paina [ ] kolme kertaa
nähdäksesi kaksikymmentä
kuvaa kerralla.
(Peruuta painamalla [ ].)
1 Paina kuvaustilassa [ ].
2 Paina [MENU].
3 Valitse haluamasi toistomenetelmä.
Tyyppi
Pvm
Viikko
19
25
MENU
Suodatus
19
53
22
2010. 1. 1
Tyyppi Luokittele tallennetun tiedostomuodon perusteella
Pvm
Luokittele tallennetun päivämäärän perusteella
Viikko Luokittele tallennetun viikon perusteella
4 Voit sijoittaa seuraavat kohteet kiertämällä
valitsinta tai käyttämällä [W/X].
5 Paina [ ] palataksesi edelliseen tilaan.
Smart-albumin käynnistämisessä tai luokan
vaihtamisessa käynnistyksen yhteydessä voi esiityä
viiveitä tallennettujen tiedostojen määrän mukaisesti.
Odota hetki, kunnes smart-albumi tulee näkyviin.
19
25
MENU Suodatus
19
53
2010. 1. 1
22
Toisto (valokuva/elokuva)
Tiedoston suojaus
Tiedoston poistaminen
Tiedostot voidaan suojata poistamiselta.
Voit myös valita ja poistaa tiedostot toistotilassa.
1
Toiminto voidaan asettaa painamalla [MENU]painiketta toistotilassa.
2
Paina [AEL]-painiketta kuvaustilassa.
ilmestyy näytölle.
3 Paina [AEL]-painiketta peruuttaksesi.
82
Yhden kuvan poistaminen
Voit poistaa vain yhden kuvan valitsemalla halutun
tiedoston.
1 Kun olet valinnut tiedoston toistotilassa,
paina [ ].
2 Valitse ponnahduikkunasta Kyllä.
Valitun tiedoston poistaminen
1 Kun olet valinnut poistettavan tiedoston
toistotilassa, paina [ ].
2 Valitse ponnahduikkunasta Poista useita.
3 Kun olet valinnut poistettavan tiedoston,
paina [ ].
•
Jos haluat peruuttaa valinnan, paina [ ]
uudelleen.
4 Paina [ ].
5 Valitse ponnahduikkunasta Kyllä.
Toisto (valokuva/elokuva)
Kaikkien tiedostojen poistaminen
Kaikki muistikortille tallennetut tiedostot voidaan
poistaa kerralla.
1 Paina toistotilassa [MENU].
2 Valitse Toista [ ] → Poista → Kaikki.
3 Valitse ponnahduikkunasta Kyllä.
83
Kierrä automaattisesti
Näytä pystykehyksessä otetut kuvat kiertämällä niitä
automaattisesti toistettaessa.
1 Paina toistotilassa [MENU].
2 Valitse Toista [ ] → Kierrä
automaattisesti → Päällä.
Jos kuva on otettu kamera suunnattuna alaspäin,
kuvan suunta voi olla eri takaisinkelaustilassa.
Korkea valo
Tämä tiedottaa liian kirkkaan osan otetusta kuvasta.
1
Paina toistotilassa [MENU].
2
Valitse Toista [
] → Korkea valo → Päällä.
Toisto (valokuva/elokuva)
Suurentaminen/pienentäminen
Katso diaesitys
Kuva voidaan suurentaa, kun etsitään toistotilassa.
Suurentaminen
Laajenna painamalla [
painiketta.
1 Paina toistotilassa [MENU]-painiketta →
]-
(Pienennä painamalla [
painiketta).
Kuvat voidaan näyttää diaesityksessä käyttämällä
erilaisia tehosteita ja musiikkia.
[
]-
84
2
].
Valitse haluttu asetus.
•
Toista määrittämättä asetusta
käynnistämällä vaihe 4.
Suurennettu osa
Kuvat
Suurennus
(enimmäissuurennos
voi erota
tarkkuudesta)
x1.7
OK
Koko kuva
Siirrä
suurentamiseen
Suurennetun
valokuvan
rajaaminen
Fn
Rajaa
•
Tehoste
Väli
Musiikki
Paina [S/T/W/X].
Paina [Fn]-painiketta tilassa,
jossa leikattava osa näkyy
(tallennettuna toisena kuvana).
Valitse diaesityksessä näytettävät kuvat.
• Kaikki : Näytä kaikki tallennetut kuvat
diaesityksenä.
• PVM : Näytä tiettynä päivänä otetut kuvat
diaesityksenä.
• Valitse : Valitse diaesityksessä näytettävät
kuvat.
•
•
Valitse aihe vaihtamalla tehosteita kuvien
välillä.
Jotta vaihdettuja tehosteita ei käytetä,
valitse pois-asetus.
Valitse aiheen vaihtoaika.
Käynnistä taustamusiikki.
Toisto (valokuva/elokuva)
3 Määritä haluttu asetus
Elokuvan katseleminen
4 Valitse Kuvaesitys → Toista.
Elokuva voidaan toistaa toistotilassa. On mahdollista
tallentaa haluttu osa aihetta tallentamalla tai
leikkaamalla toistettaessa.
•
Toista kuvat toistuvasti valitsemalla
toista-asetus.
toistotilassa, paina [ ].
5 Katso kuvaesitys
•
85
Voit lopettaa kuvaesityksen toiston
painamalla [ ]-painiketta ja [W/X]painiketta.
Tauko/Toista
Paina [
1 Kun olet valinnut halutun elokuvan
2 Nauti elokuvasta.
100-0001
PLAY
] -painiketta.
WWaW[
OK
WXaWW
Tauko
Seis
Taaksekelaus
Paina [W]-painiketta
Tauko/Toista
Paina [
Nopea
taaksekelaus
Äänenvoim
säätö
Seis
]-painiketta.
Paina [X]-painiketta
Käännä valitsinta vasemmalle tai
oikealle.
Paina [S]-painiketta
Toisto (valokuva/elokuva)
Tallennetaan kuvaa
Voit kuvata halutun osan liikettä kuvaksi, kun toistat
elokuvaa.
1 Paina [ ]-painiketta toistotilassa.
2 Paina [ ]-painiketta, kun toistat
elokuvaa.
3 Paina [T]-painiketta taukotilassa.
86
•
Tallennetun kuvan tarkkuus on saman kuin
elokuvan tarkkuus.
•
Tallennettu tiedosto tallennetaan käyttämällä
eri tiedostonimeä.
Elokuvan osan leikkaaminen
1 Paina [ ]-painiketta toistotilassa.
2 Valitse leikkauksen aloituskohta
painamalla [ ]-painiketta, → [ ] kun
toistat elokuvaa.
3 Valitse leikkauksen lopetuskohta
painamalla [ ]-painiketta → [ ].
4 Paina ponnahdusikkunassa Kyllä.
•
Leikattu tiedosto tallennetaan käyttämällä eri
tiedostonimeä.
Valokuvan muokkaaminen
Valokuvia voidaan muokata eri tavoilla käyttämällä muokkaa-valikkoa. Asetus voidaan määrittää suoraan painamalla
[Fn] –painiketta kuvaustilassa.
Tarkkuuden vaihtaminen
1 Kun olet valinnut halutun kuvan
toistotilassa, paina [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvan muokkaus → Muuta koko.
Muuta koko
Kiertäminen
1 Kun olet valinnut halutun kuvan
toistotilassa, paina [MENU]-painiketta.
2 Valitse Kuvan muokkaus → Käännä.
Käännä
87
3 Valitse haluamasi kuvan tarkkuus
•
Vaihdettava tarkkuus voi olla rajoitettu
alkuperäisen kuvan tarkkuuden mukaisesti.
3 Valitse haluamasi kääntötila
Alkuperäisen kuvan koon mukaisesti se voidaan
tallentaa alkuperäistä kuvaa pienempään kokoon
kääntämisen jälkeen.
Valokuvan muokkaaminen
Punasilmäisyyden korjaus
1 Kun olet valinnut halutun kuvan
toistotilassa, paina [MENU]-painiketta.
2 Valitse Toista [ ] → Kuvan muokkaus
→ Punasilm korj.
88
Vastavalon säätäminen
1 Kun olet valinnut halutun kuvan
toistotilassa, paina [MENU]-painiketta.
2 Valitse Toista [ ] → Kuvan muokkaus
→ Vastavalo.
Valokuvan tyyli
Kuvatyylin valitsemisen avulla voit ilmaista erilaisia
tunnetiloja kuvassasi.
1 Kun olet valinnut halutun kuvan
toistotilassa, paina [MENU]-painiketta.
2 Valitse Toista [ ] → Kuvan muokkaus
→ Tyylin Val..
3 Määritä haluttu asetus
Retusointi
1 Kun olet valinnut halutun kuvan
toistotilassa, paina [MENU]-painiketta.
2 Valitse Toista [ ] → Kuvan muokkaus
→ Retusointi.
3 Määritä haluttu asetus
•
Kasvojen retusoinnin taso paranee, kun
arvo kasvaa.
Valokuvan muokkaaminen
89
Tulostustietojen asettaminen
(DPOF)
1 Paina [MENU]-painiketta → Toista [
Tulostettavien kuvien koko ja kopioiden määrä
voidaan osoittaa valokuvalle.
2 Valitse haluttu asetus
Koska määritetyt tiedot on tallennettu muistikortin
MISC-kansioon, on helppoa tulostaa määritetty määrä
määritetyn kokoisia kopioita yksinkertaisesti viemällä
muistikortti valokuvaus liikkeeseen, joka tekee
digitaalista tulostusta.
•
•
•
Syötettyjä tulostustietoja voidaan käyttää
ainoastaan digitaalitulostimelle tai digitaalikuvia
tulostavassa valokuvausliikkeessä, jossa tuetaan
digitaalisen tulostuksen muotoa (DPOF).
Suuritarkkuuksisten kuvien vasenta/
oikeaa puolta ei ehkä tulostetan. Kun jätät
tulostustilaukset, mainitse suuritarkkuuksista
kuvista.
DPOF-asetus ei ole käytettäväissä RAWmuotoisille kuville eikä elokuvatiedostoille.
]→
DPOF → Vakio toistotilassa.
Valitse
Valittujen kuvien tulostus
Kaikki
Tulostaa kaikki
Nollaus
Alustaa vakiotulostusasetuksen
3 Kun olet tehnyt valinnat, paina [Fn]painiketta sen jälkeen, kun olet valinnut
kuvan ja tulostettavien kopioiden
lukumäärän käyttämällä valitsinta.
•
Valitse kuvan ja tulostettavien kopioiden
lukumäärä painamalla [S/T]-painiketta,
kun olet valinnut kaikki ja paina sitten
[ ]-painiketta.
Valokuvan muokkaaminen
4 Valitse [MENU] → DPOF → Koko
toistotilassa.
5 Valitse haluttu asetus
90
Valitse
Valitse haluttu tulostuskoko kuvan
mukaisesti.
Kaikki
Valitse kaikkien muistikortille
tallennettujen kuvien tulostuskoko.
Nollaus
Alustaa tulostuskokoasetuksen
6 Kun olet valinnut valitse-asetuksen,
valitse tulostettava kuva ja paina [Fn]painiketta sen jälkeen, kun olet valinnut
kuvan koon käyttämällä valitsinta.
•
Kun olet valinnut kaikki, paina [S/T]painiketta ja valitse tulostuskoko. Valitse
sitten tulostuskoko ja paina [ ]painiketta.
Luettelon tulostus
1 Paina [MENU]-painiketta → Toista [
→ DPOF → Luettelo-toistotilassa.
2 Paina ponnahdusikkunassa Kyllä.
Määritettyä tulostuskokoa voidaan käyttää vain
DPOF1.1-yhteensopivalla tulostimella.
]
Tiedostojen katselu televisiossa tai HDTV:ssä
Voit katsella valokuvia tai toistaa videoita televisiossa liittämällä kamerasi televisioon mukana tulevalla A/Vkaapelilla.
Tiedostojen katselu normaalissa televisiossa
1 Valitse maasi tai alueesi asetuksia
vastaava videosignaalin ulostulo. (s. 108)
2 Kytke TV ja kamera käyttämällä A/Vkaapelia.
Video
Ääni
91
3 Varmista, että TV ja kamera ovat
kytkettynä päälle ja valitse television
videoulostulotila.
4 Katso videoita ja kuvia käyttämällä
kameran rungon painikkeita.
• Joissain televisioissa saattaa ilmetä digitaalisia
häiriöitä tai osa kuvaa voi jäädä näkymättä.
• Kuvat eivät välttämättä näy televisioruudun
keskellä, television asetuksista riippuen.
• Et voi tallentaa valokuvia ja videoita samalla, kun
kamera on kytketty televisioon.
Tiedostojen katselu televisiossa tai HDTV:ssä
Tiedostojen katseleminen HDTV-televisiossa
1 Valitse maasi tai alueesi asetuksia
5 Katso videoita ja kuvia käyttämällä
kameran rungon painikkeita.
vastaava videosignaalin ulostulo. (s. 108)
2 Valitse kuvaus- tai toistotilassa [MENU]
→ Asetus 3 ( 3 ) → HDMI-koko →
-asetus.
92
3 Kytke HDTV ja kamera käyttämällä
HDMI-kaapelia.
Jos sekä A/V- että HDMI-kaapelit ovat kytkettynä
yhtä aikaa, HDMI-kaapeli tunnistetaan
ensijaisesti. On kuitenkin suositeltavaa irrottaa
A/V-kaapeli paremman käytettävyyden vuoksi.
HDMI-kaapeli
4 Varmista, että HDTV ja kamera ovat
kytkettynä päälle ja valitse television
HDMI-tila.
•
HDTV:n ruutu näyttää saman näytön kuin
kamera.
• HDMI-kaapelin avulla käyttäjä voi liittää kameran
Anynet+(CEC)-menetelmän HDTV:hen.
Anynet+(CEC)-toiminnon avulla on mahdollista
säätää laitteita yhdellä TV:n kaukosäätimellä, kun
Samsung HDTV ja A/V-laite on kytketty yhteen.
• Jos HDTV tukee Anynet+(CEC):tä, HDTV:n virta
kytkeytyy automaattisesti päälle yhdessä ulkoisen
laitteen yhteyden kanssa ilman, että virtaa tarvitsee
kytkeä erikseen päälle HDTV:hen.
• Kun HDTV liitetään HDMI-kaapelin avulla, ei ole
mahdollista ottaa kuvaa/elokuvaa.
• Kun kamera on kytkettynä HDTV:hen, jotkut
toistotoiminnot eivät ole käytössä.
Tiedostojen siirto tietokoneelle
Windows-käyttäjät
Tiedostojen siirtäminen liittämällä kamera PC:hen.
Ohjelmien asentaminen
Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset
93
Kohde
Vaatimukset
CPU
Intel Pentium 4 3.2GHz tai korkeampi
RAM
1GB tai enemmän (2 GB tai
enemmän suositeltava)
Käyttöjärjestelmä
Windows XP SP2/Vista/7
Kiintolevytila
250 Mt tai enemmän (suositellaan 1
GB tai enemmän)
Muuta
• USB-portti
• CD-ROM-asema
• 1024x768 pikseliä, 16-bittisiä
värejä tukeva näyttö (suositus 32bittinen värinäyttö)
• Microsoft Direct X 9.0c tai uudempi
• Intelli-studio ei välttämättä toimi asianmukaisesti
joissain tietokoneissa,edes kun tietokone täyttää
vaatimukset.
• Jos tietokone ei täytä vaatimuksia, videot eivät
välttämättä toistu asianmukaisesti tai niiden
muokkaus voi kestää kauan.
• Ennen kuin käytät ohjelmaa, asenna DirectX 9.0c
tai tuoreempi.
• Jos haluat kytkeä kameran siirrettäväksi asemaksi,
sinun on käytettävä Windows XP/Vista/7 tai Mac OS
10.4 tai tuoreempaa käyttöjärjestelmää.
• Itse kootun PC:n tai sellaisen PC:n tai
käyttöjärjestelmän käyttö, jota ei tueta, saattaa
mitätöidä takuun.
• Tämä ohjelma ei ehkä toimi virheettömästi 64-bittisen
Windows XP -, Vista- ja 7-versioiden kanssa.
CD:llä olevat ohjelmat
Ohjelma
Käyttötarkoitus
Intelli-studio
Valokuvien ja videoiden
muokkaukseen.
Samsung RAW
-muunnin
Muunna RAW-tiedostot haluttuun
tiedostomuotoon.
Tiedostojen siirto tietokoneelle
1
Aseta asennus-CD yhteensopivaan CD-ROMasemaan.
2
Kun asennusruutu avautuu, aloita asennus
valitsemalla Samsung Digital Camera
Installer (Samsung digitaalisen kameran
asennus).
94
3
Valitse asennettavat ohjelmat ja noudata
ruudulle tulevia ohjeita.
4
Valitse Lopeta, kun haluat lopettaa
asennuksen, ja käynnistä tietokone uudelleen.
Tiedostojen siirto PC:lle
Kun liität kameran PC:hen, se tunnistaa kameran
irrotettavaksi asemaksi.
1
Liitä kamera PC:hen USB-kaapelilla.
Sinun täytyy kytkeä kameraan kaapeli, jossa on
oikeanlainen liitäntäportti. Jos kaapeli liitetään väärin
päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole vastuussa
tietojen katoamisesta.
Tiedostojen siirto tietokoneelle
2
Kytke kamera päälle.
•
95
Valitse ponnahduikkunasta Tietokone.
Kameran irrottaminen (Windows XP)
USB-kaapeli irrotetaan samaan tapaan Windows
2000:ssa/Vistassa.
3
Valitse PC:llä Oma tietokone → Irrotettava
Levy → DCIM → ”XXXPHOTO,” tai valitse
”XXX_MMDD” -kansio.
1
Kun kameran tilan merkkivalo välkkyy, se
tarkoittaa, että tiedonsiirto on käynnissä. Odota
hetki kunnes merkkivalo lakkaa välkkymästä.
4
Valitse haluamasi tiedostot ja vedä tai tallenna
ne tietokoneelle.
2
Napsauta
Valitse tietokoneen ruudun
alaoikealla olevasta työkalurivistä.
3
Napsauta ponnahdusviestiä.
4
Irrota USB-kaapeli.
• Jos Kansion tyyppi on asetettu arvoon päivämäärä,
kansion nimi näkyy muodossa "XXX_MMDD."
• Jos kuva on esimerkiksi otettu 1. tammikuuta,
kansion nimi näkyy muodossa "101_0101."
Tiedostojen siirto tietokoneelle
Mac-käyttäjät
Kun kamera kytketään Macintosh-tietokoneeseen,
se tunnistetaan automaattisesti. Voit siirtää
tiedostoja kameralta suoraan tietokoneelle
asentamatta mitään ohjelmia.
Kamera tukee Mac OS 10.4 tai uudempaa
käyttöjärjestelmää.
96
1
Liitä kamera Macintoshiin USB-kaapelilla.
Kun käytät USB-kaapelia, varmista, että täsmäät USBkaapelin ja kameran liitäntäosat.
• Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat
vioittua. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen
katoamisesta.
• Käytä ainoastaan SAMSUNGIN lisävarusteita.
Valmistaja ei ole vastuussa kameran virheellisestä
toiminnasta tai käytöstä johtuvasta tiedostojen
katoamisesta tai vaurioitumisesta.
2
Kytke kamera päälle.
•
Valitse ponnahduikkunasta Tietokone.
3
Kaksoisnapsauta irrotettavan levyn kuvaketta.
4
Siirrä valokuvat tai videot tietokoneelle.
Tiedostojen siirto tietokoneelle
Intelli-studion käyttäminen
Kun olet asentanut Intelli-studion tietokoneellesi, Intelli-studio käynnistyy automaattisesti kun kamera
on kytkettynä tietokoneeseen. Jos Intelli-studio ei käynnisty kun olet kytkenyt kameran tietokoneeseesi,
kaksoisnapsauta Intelli-studio kuvaketta Windows-työpöydälläsi. Intelli-studio sallii sinun tarkastella ja muokata
tiedostoja. Voit myös lähettää tiedostoja Internet-sivustolle, kuten Flickr tai YouTube. Jos haluat
lisätietoja, valitse ohjelmasta [Menu → Help].
97
• Tiedostoja ei voi muokata suoraan kamerassa. Siirrä tiedostot tietokoneen kansioon ennen niiden muokkaamista.
• Et voi kopioida tiedostoja tietokoneelta kameraan.
• Intelli-studio tukee seuraavia tiedostomuotoja :
- Videot : AVI(MJPEG) (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Valokuvat : JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Tiedostojen siirto tietokoneelle
Kuvake
98
Kuvaus
1
Avaa kansiot
2
Näytä valitussa kansiossa olevat tiedostot
3
Siirry valokuvien muokkaustilaan
4
Siirry videoiden muokkaustilaan
5
Siirry jakamistilaan (voit lähettää tiedostoja
sähköpostitse tai ladata tiedostoja Internetsivustolle, esim. Flickr tai YouTube)
6
Suurenna tai pienennä luettelon pienoiskuvia
7
Valitse tiedostotyyppi
8
Näytä valitun kansion tiedostot tietokoneella
9
Näytä tietokoneeseen kytketyn kameran
tiedostot tai piilota ne
10
Näytä valitun kansion tiedostot kamerassa
11
Esitä tiedostot pienoiskuvina, Smartalbumissa tai kartalla
12
Selaa kytketyn laitteen kansioita
13
Selaa kansioita tietokoneella
14
Siirry edelliseen tai seuraavaan kansioon
15
Tulosta tiedostoja, esitä tiedostot kartalla,
tallenna tiedostot Omaan kansioon tai
rekisteröi kasvoja
Tiedostojen siirtäminen Intellistudion avulla
Intelli-studio käynnistyy automaattisesti, kun
kamera kytketään tietokoneeseen USB-kaapelilla
1 Kytke kamera tietokoneeseen USBkaapelilla.
2 Kytke kamera päälle.
• Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti.
Jos kameraan ei saada yhteyttä, näyttöön tulee
ponnahdusikkuna. Valitse Computer (Tietokone).
3 Valitse tietokoneelta kansio, johon haluat
tallentaa tiedostot.
• Jos kamerassa ei ole uusia tiedostoja, esiin
ei tule ponnahdusikkunaa, joka kehottaisi
tallentamaan uudet tiedostot.
4
Valitse Kyllä.
• Uudet tiedostot siirretään tietokoneelle.
Valitse Windows Vistassa Run Installer.exe
Automaattinen käynnistys -ikkunasta.
Samsung RAW Converter -ohjelman käyttö
Voit kehittää RAW-tiedostoja Samsung RAW
–muuntimen avulla sen jälkeen, kun olet
muokannut niitä haluamallasi tavalla. Voit myös
muokata JPEG- tai TIFF-tiedostot samalla tavalla,
kun muokkaat RAW-tiedostot. Tämä ohjelmisto on
yhteensopiva ainoastaan Windows XP:n, Vistan ja
7 kanssa.
99
Aloita ohjelma napsauttamalla [Käynnistä → Kaikki
ohjelmat → Samsung RAW -muunnin → Samsung
RAW muunnin ]
RAW-tiedostojen kehittäminen
• Kuvanmuokkaustoiminnot on lueteltu alla.
Ì Valikkorivi.
Í Kuvan muokkaustyökalut.
[Valotuspoikkeama]: Korjaa valotusarvoa.
[Valkotasapaino]:
Säätää valkotasapainoarvoa.
[Väri]:
Säätää kuvan korostusta
[Sävy]:
Muuttaa väriä.
[Terävyys/
Kohinan
vähentäminen]:
[Kehittäminen]:
Ì
Säätää terävyyttä.
Lopullista tuotosta on
mahdollista esikatsella.
Korostuksen säädin
Í
Säätää kylläisyyttä ja korostaa valittua kuvaa.
Histogrammi
Näyttää valitun kuvan värikerrokset.
Esikatseluikkuna
Näyttää valitun kuvan.
• Katso lisätietoja Samsung RAW –muuntimesta
[Ohje]-valikosta.
• Voit ladata Samsung Converter -ohjelman
Macintosh-version Samsung-sivustolta.
Samsung RAW Converter -ohjelman käyttö
Valotuksen korjaaminen
Samsung RAW –muuntimen pääominaisuus on
auttaa säilyttämään kuvien paras laatui silloin, kun
teet muutoksia RAW-tiedostoihin muokkauksen
aikana.
100
Kun olet tehnyt muutoksia kirkkauteen tai
kontrastiin, voit yhä saada samat tulokset,
vaihdoit:a kumman tahansa ensin. Seuraavissa
kuvissa esitetään, kuinka voit vaihtaa valotusta
käyttämällä Samsung RAW -muunninta.
Voit säätää valotusta käyttämällä valikkoasetusta
kuvassa osoitetulla tavalla.
▲ Alkuperäinen kuva
P-tila, aukko: f = 8,
Suljinnopeus: 1/15 s,
ISO = 100
Voit nähdä muutetut tulokset histogrammiikkunoissa kuvissa esitetyllä tavalla:
▲ Alkuperäinen kuva
Valikkoasetus valotuksen
säätämiseen
▲ Vaihdettu kuva
valotuksen
korjaamisen jälkeen.
▲ Vaihdettu kuva
valotuksen
korjaamisen jälkeen.
Samsung RAW Converter -ohjelman käyttö
101
JPEG/TIFF-tiedostojen käsittely siten
kuin muokkaisit RAW-tiedostoja
RAW-tiedostojen tallentaminen
JPEG- tai TIFF-muotoisiksi
Kun muokkaat RAW-tiedostoja, voit käsitellä JPEG/
TIFF-tiedostoja käyttämällä Samsung RAW-muunninta.
Voit säätää valkotasapainoa ja terävyyttä. Kohinan
vähentäminen on myös saatavilla. Seuraavissa kuvissa
esitetään, kuinka TIFF-kuvan kontrasti vaihdettiin
käyttämällä Samsung RAW -muunninta.
Voit säätää kontrastia käyttämällä valikkoasetusta kuvassa
osoitetulla tavalla.
Voit tallentaa RAW-tiedostot JPEG- tai TIFFmuotoisiksi Samsung RAW –muuntimen avulla.
1. Valitse kuva, jota haluat muokata ja valitse sitten
[Tiedosto(F)] → Kehittäminen...].
2. Valitse tiedostotyypiksi JPEG tai TIFF ja
napsauta sitten [Tallenna(S)].
- Valittu tiedosto tallennetaan JPEG- tai TIFFmuotoisena.
Valikkoasetus kontrastin säätämiseen
▲ Alkuperäinen kuva P-tila,
aukko: f = 8,Suljinnopeus:
1/15 s, ISO = 100
▲ Vaihdettu kuva kontrastin
korjaamisen jälkeen.
Valokuvien tulostaminen valokuvatulostimella (PictBridge)
Voit tulostaa valokuvia PictBridge-yhteensopivalla tulostimella liittämällä kamerasi suoraan tulostimeen.
1
Yhdistä kamera tulostimeen USB-kaapelilla, kun
tulostin on päällä.
Tulostusasetusten määrittäminen
1
2
Kuvat
1 kuva
Koko
Autom.
Asettelu
Autom.
Tyyppi
Autom.
Laatu
Autom.
Pvm
102
Autom.
Tulosta
2
• Valitse Tulostin ponnahdus ikkunassa.
• Jos tulostimessa on massamuisti, sinun on
ensin asetettava asetusvalikossa USB-tilaksi
Tulostin.
3
Valitse kuva painamalla [W/X] -painiketta.
• Määritä tulostusasetukset painamalla [MENU]painiketta.
4
MENU Lopeta
Kytke kamera päälle.
Tulosta painamalla [
]-painiketta.
Kuvat
Valitse, tulostetaanko nykyinen valokuva
vai kaikki valokuvat.
Koko
Määritä tulosteen koko.
Asettelu
Luo pienoiskuvatulosteet.
Tyyppi
Valitse paperin tyyppi.
Laatu
Valitse tulostuslaatu.
Pvm
Valitse päiväyksen käyttö.
TIEDNIMI
Nollaus
Valitse tiedoston nimen tulostusasetus.
Nollaa tulostusasetukset.
Jotkut tulostimet eivät tue kaikkia vaihtoehtoja.
Kameran asetusvalikko
Kameran käyttöympäristö voidaan asettaa haluttuun tilaan
käyttämällä asetusvalikkoa.
Kameran asetusvalikko ……………………………… 104
Kameran asetusvalikko
Kameran käyttöympäristö voidaan asettaa haluttuun tilaan käyttämällä asetusvalikkoa.
1 Paina [MENU] videokuvaustilassa.
2 Valitse valuttu asetusvalikko.
1
2
3
1
2
1
1sec
Pikakats
3
Asetusvalikon
kohdat
Näytön säätö
104
Näytön tallennus
3min
Virransäästö
1min
Pvm&aika
Sound
MENU Lopeta
OK
Muuta
3 Valitse valuttu kohde.
2
Ääni
Järjest. äänenvoim.
Normaali
Af-ääni
Päällä
Painikeääni
Päällä
MENU Lopeta
OK
Muuta
4 Paina [MENU] palataksesi edelliseen
tilaan.
Kameran asetusvalikko
Ääni
* Oletusarvo
Järjest.
äänenvoim.
AF-ääni
Painikeääni
105
Käyttäjä voi asettaa äänen, joka syntyy, kun kameraa käsitellään.
(Pois, Hiljainen, Normaali*, Voimakas)
Ääni voidaan asettaa, kun toimitaan AF-tilassa. (Pois, Päällä*)
Kameran painikeääni voidaan asettaa. (Pois, Päällä*)
Näyttö
Kieli
Näytön säätö
* Oletusarvo
Valitse näytön kieli.
Tämän avulla on mahdollista säätää näytön kirkkautta, automaattista kirkkautta ja väriä.
Näytön kirkkaus: Riippuen siitä, onko käytössä ruutu vai etsin, näytön kirkkaus
voidaan säätää käyttämällä [S/T].
Automaattinen kirkkaus: Säätää ruudun kirkkautta.
Näytön väri: Riippuen siitä, onko käytössä ruutu vai etsin, näytön väriä voidaan säätää
käyttämällä [S/T/W/X].
Näytön tallennus
Tämän avulla on mahdollista määrittää näytön virtakatkosaika. (Pois, 0,5 min*, 1
min, 3 min, 5 min, 10 min)
Pikakats
Tämän avulla on mahdollista määrittää pikakatseluajan (katso välittömästi otoksen
yhteydessä).
(Pois, 1 sek*, 3 sek, 5 sek, Pidä)
Kameran asetusvalikko
Normaali asetus 1(
1
)
* Oletusarvo
Tämä alustaa muistikortin (poistaa kaikki tiedostot mukaan lukien suojatut tiedostot).
(Kyllä, Ei*)
Alusta
Virhe voi ilmaantua, jos käytetään toisen merkkisellä kameralla alustettua korttia, muistikortin lukijaa
tai tietokonetta.
Käytä korttia sen jälkeen, kun alustat sen kamerasta.
Nollaus
106
TIEDNIMI
Tiedostonumero
Kansion tyyppi
Tämä nollaa asetusvalikon ja kuvausasetukset. (Päivämäärä, aika, kieli ja videoulostilan arvo säilytetään.)
(Kyllä, Ei*)
Tämä asettaa tiedostonimen määräämismenetelmän.
Vakio*: SAM_XXXX.JPG(sRGB)/_SAMXXXX.JPG(Adobe RGB)
Pvm: MMDDXXXX.JPG(sRGB)/_MDDXXXX.JPG(Adobe RGB, Jan. ~ Sep.)/
_ADDXXXX.JPG(Adobe RGB, osoittaa A Lok, B Mar, C Jou)
Asetuksella Tam 01 sRGB otettu kuva tallennetaan muodossa "0101xxxx.jpg".
Tämä asettaa tiedostonumeron määräämismenetelmän. (Sarja*, Peruuta)
• Sen kansion nimi, johon kuvat on otettu ensimmäistä kertaa, tulee olemaan muotoa 100PHOTO ja
tiedostonimi muotoa SAM_0001 (kun väriavaruus on sRGB).
• Tiedostonimi kasvaa yhdellä alueella SAM_0001~ SAM_9999.
• Kansion nimi kasvaa yhdellä alueella 100PHOTO ~999PHOTO.
• Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 9999 tiedostoa.
• Tiedosto nimetään Design rule for Camera File system (DCF) –standardin mukaisesti.
• Kun tiedoston nimeä vaihdetaan omavaltaisesti, tiedostoa ei ehkä voida toistaa kameralla.
Tämä asettaa kansion tyypin.
Vakio*: XXXPHOTO
Pvm: XXX_MMDD
Kameran asetusvalikko
Normaali asetus 2(
2
)
* Oletusarvo
Tämä asettaa automaattisen virrankatkaisun, jos kameraa ei käytetä hetkeen. (0,5 min, 1 min*, 3 min, 5
min, 10 min, 30 min)
Virransäästö
107
Aika ja
päivämäärä
•
Asetettu virrankatkaisuaika säilyy jopa akun vaihtamisen jälkeen.
•
Tämä ei ehkä toimi, jos kamera on kytketty tietokoneeseen, televisioon, tulostimeen tai sillä
toistetaan diaesitystä tai elokuvaa.
Tämä asettaa päiväyksen ja ajan.
(Tyyppi, Pvm, Aikavyöhyke, Aika, Merkintä)
•
Ainoastaan päiväys näkyy näytettävän kuvan oikeassa alareunassa.
•
Kun kuvaa tulostetaan, päivämäärä ei ehkä tulostu asianmukaisesti käytettäessä tiettyjen valmistajien
tulostimia tai tietyn mallisia tulostimia.
Kameran asetusvalikko
Normaali asetus 3(
3
)
* Oletusarvo
Valitse näyttö
108
Valitse automaattinen* : Muuntaa Päänäytön ja EVF -etsimen välillä silmätunnistimen kautta
Päänäyttö : Näyttö tulee näkyviin vain Päänäytön kautta
EVF -etsin : Näyttö tulee näkyviin vain EVF –etsimen kautta
Videolähtö
Valitse maalle asianmukainen lähtösignaali, kun kytket kameran ulkoiseen laitteeseen (kuten näyttö tai
televisio).
NTSC*: Yhdysvallat, Kanada, Japani, Korea, Taiwan, Meksiko, jne.
PAL (tukee ainoastaan BDGHI-muotoa): Australia, Belgia, Englanti, Espanja, Italia, Itävalta, Kiina, Kuwait,
Malesia, Norja, Ruotsi, Saksa, Singapore, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Uusi-Seelanti, jne.
Anynet+ (HDMICEC)
Kun olet kytkenyt HDTV-laitteeseen, joka tukee Anynet+:aa (HDMI-CEC), kameran toistotoimintoa voidaan
säätää television kaukosäätimellä (s. 91).
Päällä*: Kameran toistotoimintoa voidaan säätää television kaukosäätimellä.
Pois: Kameran toistotoimintoa EI voida säätää television kaukosäätimellä.
HDMI-koko
HDTV:n tarkkuus voidaan vaihtaa, kun käytetään HDMI-kaapelia.
(NTSC-menetelmän yhteydessä : Automaattinen*, 1080i, 720p, 480p)
(PAL-menetelmän yhteydessä : Automaattinen*, 1080i, 720p, 576p)
Jos kytketty HDTV ei tue valittua resoluutiota, se valitsee automaattisesti seuraavaksi alhaisemman
resoluution.
Tämä näyttää päärungon ja objektiivin version tiedot ja päivittää laitteisto-ohjelmiston.
Rungon laitteisto-ohjelmisto: Tämä päivittää kameran rungon laitteisto-ohjelmiston.
Objektiivin laitteisto-ohjelmisto: Tämä päivittää objektiivin laitteisto-ohjelmiston.
Laiteohjelm.
päivitys
•
•
•
Voit päivittää laitteisto-ohjelmat lataamalla sen osoitteesta www.samsungimaging.com.
Laitteisto-ohjelmiston päivitystä ei voida tehdä lataamatta akkua täysin. Yritä laitteistoohjelmiston päivitystä käyttämällä täyteen ladattua akkua tai sovitinta (lisävaruste).
Päivityksen jälkeen asiakassovellutukset asettuvat arviotilaan.
Liitteet
Viittaa virheilmoituksiin, teknisiin tietoihin ja huoltovinkkeihin.
Virheilmoitukset ............................................................ 110
Kameran huoltaminen .................................................. 111
Ennen yhteyden ottamista huoltoon ............................ 115
Kameran tekniset tiedot ............................................... 118
Objektiivin tekniset tiedot .............................................. 122
Lisävarusteet ................................................................ 123
Sisällysluettelo .............................................................. 125
Virheilmoitukset
Alla on lueteltu virheilmoituksia ja niiden mahdollisia korjauskeinoja.
110
Virheilmoitus
Ehdotettu korjauskeino
Korttivirhe
• Sammuta kamera ja käynnistä se
uudelleen.
• Ota muistikortti ulos ja laita se takaisin.
• Alusta muistikortti. (s. 106)
Kortti lukittu
Avaa muistikortin lukitus.
DCF Full Error
Tiedostonimet eivät vastaa DCF-standardia.
Siirrä muistikortilla olevat tiedostot
tietokoneeseen ja alusta kortti. (s. 106)
Tiedostovirhe
Poista vioittunut tiedosto tai ota yhteys
huoltoon.
Muisti täynnä
Poista tarpeettomat tiedostot tai vaihda uusi
muistikortti.
Virta vähissä
Aseta ladattu akku tai lataa akku.
Ei kuvatied.
Ota kuvia tai käytä muistikorttia, jolla on kuvia.
Tarkista objektiivi. Tarkista, onko objektiivin tietojen kontaktin ja
objektiivin kehyksen osoittimen välissä pölyä
tai likaa.
Poista mahdollinen pöly ja lika.
Vältä lian pääsyä kameran sisälle.
Error 00
Sammuta kamera ja irrota objektiivi ja kiinnitä
objektiivi uudelleen.
Error 01/02
Sammuta kamera ja irrota ja kiinnitä patteri
uudelleen.
Kameran huoltaminen
Kameran puhdistaminen
Kameran kotelo
Pyyhi varoen pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Kameran objektiivi ja näyttö
Poista pöly puhallusharjalla ja pyyhi objektiivi
varoen pehmeällä rievulla. Jos kaikki pöly ei irtoa,
tiputa linssinpuhdistusnestettä puhdistuspaperille ja
pyyhi varoen.
111
Tietoa pölystä kuvakennossa
Eri kuvausoloista riippuen valokuvissa voi
esiintyä pölyä, koska kuvan tunnistin voi altistua
ulkoiselle ympäristölle. Tämä ei ole laiteongelma,
ja altistumista pölylle voi tapahtua kameran
jokapäiväisessä käytössä. Kun käytät pölyn
puhallinta, älä laita sitä sisään objektiivin jalustan
kautta, sillä tämä saattaa aiheuttaa kameran
toimintahäiriön. Ota tässä tapauksessa yhteys
huoltoon.
• Älä koskaan puhdista sitä bentseenillä, tinnerillä tai
alkoholilla. Nämä liuokset voivat vioittaa kameraa
tai aiheuttaa toimintahäiriön.
Kameran huoltaminen
Tietoa muistikorteista
Yhteensopivat muistikortit
Voit käyttää seuraavia muistikortteja: SD (Secure
Digital) ja SDHC (Secure Digital High Capacity).
Liittimet
112
Kirjoitussuojauskytkin
Etiketti (etupuoli)
Voit estää tiedostojen poistamisen
kirjoitussuojaamalla SD- ja SDHC-kortit. Lukitse
kortti vetämällä kytkin alas ja avaa se työntämällä
se ylös. Kortin tulee olla auki kuvattaessa.
Muistikortin kapasiteetti
Muistin kapasiteetti riippuu kuvatuista näkymistä ja
kuvausolosuhteista. Nämä kapasiteetit perustuvat 1 GB
SD-korttiin:
Koko
Supertarkka Tarkka Normaali RAW RAW+SF RAW+F RAW+N
14M
(3:2)
10M
(3:2)
6M
(3:2)
2M
(3:2)
12M
Valokuvat (16:9)
8M
(16:9)
5M
(16:9)
2M
(16:9)
Kuvasarjan
142
278
408
35
28
31
32
197
322
382
724
-
32
34
36
615
1128
-
36
38
39
738
1334
2238
-
41
42
43
168
328
630
-
30
33
35
234
454
860
-
34
36
37
381
727
1334
-
38
39
40
872
1573
2638
-
42
43
43
1201
2092
3320
-
-
-
-
HQ
Normaali
1280
(16:9)
Arv. 15 min
Arv. 22 min
640
(4:3)
Arv. 44 min
Arv. 66 min
320
(4:3)
Arv. 145 min
Arv. 210 min
Koko
*Elokuvat
(30fps)
* Nauhoitettava aika saattaa vaihdella, jos käytät
zoomia. Useita elokuvia nauhoitettiin peräkkäin
kokonaisnauhoitusajan määrittämiseksi.
Kameran huoltaminen
Akusta
Akun kesto
Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja
Kuvaustila
Kuvien määrä
Valokuvat
Noin 200 min/Noin 400
valokuvaa
Videot
Noin 130 min
Akun tekniset tiedot
113
Tila
BP1310
Tyyppi
Litiumioniakku
Kennon kapasiteetti
1.300 mAh
Jännite
7,4 V
Latausaika (kun kamera on poissa
päältä)
Noin 150 min
• Yllä annetut luvut on mitattu Samsungin standardeilla ja
saattavat vaihdella käytössä.
• Kuvausaika saattaa vaihdella riippuen kuvausympäristöstä ja
kuvausvälistä.
• Nauhoitimme useita videoita peräjälkeen määrittääksemme
kokonaisnauhoitusajan.
Kameran huoltaminen
Akun lataamisesta
• Jos merkkivalo on sammuksissa, tarkista että akku on •
asetettu oikein.
• Jos merkkivalo välkkyy punaisena tai ei syty ollenkaan,
liitä kaapeli uudelleen tai irrota akku ja laita se takaisin
paikoilleen.
• Jos lataat akkua kun se on lämmin, merkkivalo saattaa
muuttua oranssiksi. Lataus alkaa, kun akku on jäähtynyt.
114
Kun käytät akkua, noudata seuraavia ohjeita
- Ohjeiden laiminlyömisestä voi aiheutua
kuumentuminen, tulipalo tai räjähdys.
- Jos havaitset, että akun muoto on kooltaan vääristynyt,
pyri ottamaan yhteyttä huoltoon.
- Siitä saattaa aiheutua fyysisiä vaaratilanteita.
- Käytä vain suositeltavaa akkulaturia.
- Älä aseta laitetta tulenlähteen lähelle.
- Älä laita laitetta mikroaaltouuniin.
- Älä laita laitetta autoon kesällä.
- Älä sijoita laitetta tilaan, jossa on korkea lämpötila ja
suuri kosteusvaihtelu.
- Älä käytä tuotetta pitkiä aikoja maton, päiväpeitteen tai
sähköpatjan päällä.
- Älä jätä laitetta päälle paikassa, jossa ilma ei kierrä.
- Noudata varovaisuutta, jotta akun kiinnityspaikka ei
joudu kosketuksiin kaulakorun, kolikon, avaimen, kellon
jne. kanssa.
- Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia
itiumioni-akkuja.
- Älä yritä purkaa tai puhkaista laitetta terävän neulan
avulla.
- Älä purista laitetta voimakkaasti.
- Älä anna laitteen pudota mistään korkeudesta äläkä
kohdista laitteeseen iskua.
- Älä altista laitetta korkeille yli 60 ºC (140 ºF)
lämpötiloille.
- Älä altista laitetta vedelle tai kosteudelle.
- Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle, tulelle tms.
Hävittämisohjeet
- Seuraa hävittämisohjeita ja hävitä käytetty akku
asianmukaisesti.
- Akkua ei saa hävittää polttamalla.
- Hävittämisohjeet saattavat erota riippuen maasta
tai tietystä alueesta.
- Noudata annettuja hävittämisohjeita.
Akun lataamisohje
- Älä lataa akkua käyttämällä eri menetelmää kuin
käyttöopas osoittaa. Ohjeiden laiminlyömisestä voi
aiheutua tulipalo tai räjähdys.
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Jos kameran kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä
huoltoon. Jos olet yrittänyt noudattaa viankorjausohjeita mutta ongelma ei ole ratkennut, ota yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään tai huoltoon.
Tilanne
Kamera ei käynnisty
115
Virta katkeaa yllättäen
Kameran akku tyhjenee
nopeasti.
Kuvaaminen ei onnistu
Kamera jumittuu
Salama ei toimi
Salama välähtää yllättäen
Ehdotettu korjauskeino
•
•
•
•
•
•
Varmista, että kamerassa on akku.
Tarkista, että akku on asennettu oikein.
Lataa akku.
Lataa akku.
Kamera saattaa olla virransäästötilassa. (s. 107)
Akku voi tyhjentyä nopeammin matalissa lämpötiloissa (alle 0° C). Pidä akku
lämpöisenä pitämällä sitä taskussa.
• Salaman käyttö ja videokuvaus kuluttavat akkua nopeasti. Lataa tarvittaessa.
• Virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jotta vältytään korkean lämpötilan
aiheuttamalta kameran toimintahäiröltä.
• Muistikortilla ei ole tilaa. Poista tarpeettomat tiedostot tai vaihda uusi muistikortti.
• Alusta muistikortti. (s. 106)
• Muistikortti on viallinen. Hanki uusi muistikortti.
• Muistikortti on lukittu. Avaa muistikortin lukitus. (s. 112)
• Varmista, että kamera on kytketty päälle.
• Lataa akku.
• Tarkista, että akku on asennettu oikein.
• Kun käytetään Tark. priorit -toimintoa, kuvaa ei voida ottaa säätämättä kohteelle
oikeaa tarkennusta. Ota Tark.priorit -toiminto pois käytöstä tai määritä tarkennus
täsmällisesti.
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
• Salama-asetus saattaa olla Pois. (s. 55)
• Salamaa ei voida käyttää eikä joissakin
-tiloissa.
Salama saattaa laueta staattisen sähkön takia.
Tämä ei tarkoita sitä, että kamerassa olisi vikaa.
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Päiväys ja aika ovat väärät.
2 )-valikossa.
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
Näyttö tai painikkeet eivät
toimi.
Muistikortissa on virhe
116
Aseta päiväys ja aika Asetukset (
Muistikorttia ei ole alustettu. Alusta muistikortti. (s. 106)
Jos tiedoston nimeä muutetaan, kamera ei välttämättä pysty toistamaan sitä (nimen
Tiedostojen toisto ei onnistu tulee noudattaa DCF-standardia).
Jos näin käy, toista tiedostot tietokoneella.
Valokuva on sumuinen
• Jos kohdistus ei ole oikein, kuvasta voi tulla epätarkka. Muuta kuvausasennusta.
• Jos kamera tärisee kuvauksen aikana, kuvasta saattaa tulla sumuinen. Käytä
kolmijalkaa kameran tärinän estämiseksi.
• Varmista, että objektiivi on puhdas. Jos ei, puhdista se. (s. 111)
Valokuvan värit eivät vastaa Virheellinen valkotasapainoasetus voi tehdä väreistä epätodellisia. Valitse
todellista näkymää
valonlähteelle sopiva valkotasapainoasetus. (s. 68)
Kuva on liian kirkas.
Kuva on ylivalottunut.
• Säädä valotusarvoa. (s. 66)
• Säädä aukkoarvoa tai suljinnopeutta. (s. 41)
• Poista salama käytöstä. (s. 55)
• Säädä ISO-nopeutta. (s. 59)
Kuva on liian tumma
Kuva on alivalottunut.
• Säädä valotusarvoa.
• Säädä aukkoarvoa tai suljinnopeutta.
• Kytke salama päälle.
• Säädä ISO-nopeutta.
Valokuva on vääristynyt
Laajakulmaobjektiivi saattaa vääristää kuvaa.
Tämä on normaalia laajakulmaobjektiivia käytettäessä.
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
117
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Kuvat eivät näy televisiossa.
• Tarkista, että kamera on kytketty asianmukaisesti ulkopuoliseen monitoriin A/Vkaapelilla.
• Tarkista, että muistikortilla on kuvia.
Tietokone ei tunnista
kameraa.
• Tarkista, että USB-kaapeli on kytketty oikein.
• Varmista, että kamera on kytketty päälle.
• Varmista, että käytät tuettua käyttöjärjestelmää.
Tietokone katkaisee
yhteyden kameraan
tiedostojen siirron aikana
Staattinen sähkö saattaa keskeyttää siirron. Irrota USB-kaapeli ja kiinnitä se uudelleen.
Kameran tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Kuvan tunnistin Tyyppi
118
CMOS
Tekniset tiedot
Tarkennus
Tyyppi
Kontrasti-AF
Tarkennuskohta
Valinta: 1 kohta (Vapaa
valinta)
Monilohko: Normaali
15 pistettä, lähikuva 35
pistettä
Kasvojentunn. Maks. 10
kasvot
Kuvaustilat
Yksittäis-AF, Jatkuva AF,
MF
Tunnistimen
koko
23,4×15,6 mm
Teholliset
pikselit
Noin 14,6 megapikseliä
Pikseleitä
yhteensä
Noin 15,1 megapikseliä
Värisuod.
Ensisijainen RGBvärisuodatin
Käytettävä
objektiivi
Samsung NX -jalusta
Käytettävä
objektiivi
Samsung -objektiivit
Kuvanvakautus
Tyyppi
Objektiivin kääntö (riippuu
objektiivista)
Näyttö
Tyyppi
LCD
Koko
3.0”
Tarkkuus
QVGA (320x240) 230k
pistettä
Elävä kuva
Kentän kuva: Noin 98 %
Tyyppi
EVF
Mittaus: Monilohko, piste,
keskipain.
Tarkkuus
QVGA Class (300x220)
201k pistettä
Mittausalue: EV0 ~ 18
(ISO100•30 mm F2.0)
Objektiivi
Etsin
Näkymän kenttä Noin 98 %
Suurennos
Noin 0,83X (APS-C, 50
mm, -1 1m-1)
Silmän kohta
Noin 17 mm
Diopterin säätö
Noin -4.0 ~ +1.0m-1
Suljin
Valotus
AF-apuvalo
Kyllä (Vihreä merkkivalo)
Tyyppi
Sähköisesti säädettävä
pystysuorassa käytettävä
verhosuljin
Nopeus
Automaattinen:
1/4000 s. ~ 30 s.
Manuaalinen:
1/4000 s. ~ 30 s. (1/3EV
tai 1/2EV porras)
Lamppu (Aikaraja : 8 min)
Mittausjärjestelmä
TTL 247 (19x13) lohko
Kompensointi
±3 EV (1/2EV, 1/3EV
porras)
AE-lukko
AEL-painike
ISO-vastaavuus Automaattinen, 100, 200,
400, 800, 1600, 3200 (1EV
porras)
Kameran tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Käyttötila
Kuvaustilat
Yksittäinen, Jatkuva,
Kuvasarja, Itselaukaisin,
Haarukka (AE, WB, PW)
Jatkuva
JPEG: 3fps enintään 10
kuvaa, kuvasarjatila: 30 fps
enintään 30 kuvaa
RAW: 3fps enintään 3
kuvaa
Haarukka
Tekniset tiedot
Tyyppi
TTL automaattinen
ponnahdussalama
Kuvaustilat
Smart-salama, Autom.,
Autom. & Punasilm
väennys, Täytesal,
Täytesal & Punasilm
väennys, 1. verho, 2.
verho, POIS
Automaattinen valotusalue
(±3EV), Valkotasapainon
alue (±3 porrasta) , Ohjatun
kuvan alue (valittavana 3
tilaa)
Opasnumero
11 (ISO 100)
Tähtäyskulma
Peittävyysalue
28 mm laajakulma
(vastaa 35 mm)
Synk. Nopeus
Alle 1/180 s.
Itseajastin
2 – 30 s. (1 s porras)
-2 - +2EV (0.5EV porras)
Kaukosäädin
Langallinen: SR9NX01
(Lisävaruste)
Salaman
kompensointi
Ulkoinen
salama
Samsung ulkoinen salama
saatavilla
(SEF42A, SEF20A)
Synkro
(Salaman
varuste)
Salamakenkä
Kuvaustilat
Autom., päivänval, pilvinen,
loistep (W, D, N), Tungsten,
salama, mukautettu, K
(manuaalinen)
Pienoissäätö
Keltainen / sininen / vihreä
/ purppura (±7porrasta)
119
Salama
Valkotasapaino
Kameran tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Ohjattu kuva
Kuvaus
Kuvaustilat
vakio, elävä, muotokuva,
maisema, metsä, retro,
viileä, rauhallinen, klassinen,
mukautettu (1 – 3)
Parameteri
Kontrasti, terävyys,
kylläisyys, värisävy
Kuvaustilat:
Smart Auto, ohjelma,
suljinautomatiikka,
aukkoautomatiikka,
manuaalinen, yö,
muotokuva, maisema, aihe,
elokuva
120
Aihetila
Kauneuskuva, lapsi, lähikuva,
teksti, aur.lask, aamuhäm,
vastavalo, ilotulitus, hiekka/lumi
Kuvakoko
JPEG (3:2):
14M (4592x3056),
10M (3872x2592),
6M (3008x2000),
2M (1920x1280),
1.4M (1472x976):
Vain kuvasarjatila
JPEG (16:9):
12M (4592x2584),
8M (3872x2176),
5M (3008x1688),
2M (1920x1080)
RAW: 14M (4592x3056)
Laatu
Supertarkka, tarkka,
normaali
RAW-muoto
SRW
Väriavaruus
sRGB, Adobe RGB
Tekniset tiedot
Elokuva
Kuvan
näyttäminen
Muoto
MP4 (H.264)
Pakkaaminen
Video: H.264 , ääni: AAC
Elokuvaleike
Äänellä tai ilman ääntä
(käyttäjän valittavissa,
nauhoitusaika: 25
minuuttia).
Kuvakoko
1280x720 , 640x480 ,
320x240
Ruutunopeus
30fps
Ääni
Mono-ääni
Elokuvan
muokkaus
Still-kuvan kaappaus,
rajaus
Tyyppi
Yksittäinen kuva,
pienoiskuvat (3/9/20
kuvia), diaesitys, elokuva
Korostusvaroitus
Saatavilla
Muokkaaminen
Punasilmäisyyden korjaus,
vastavalolamppu, tyylin
valinta, koon muuttaminen,
kierrä, retusointi, lisää
kohinaa
Kuvatyylin
valinta
pehmeä, elävä, metsä,
syksy, utuinen, synkkä,
klassinen
Kameran tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Tallennus
121
Suoratulostus
Media
Ulkoinen muisti
(lisävaruste) :
SD (taattu 4 Gt:uun asti)
SDHC (taattu 8 Gt:uun asti)
Tiedostomuoto
RAW (SRW), JPEG (EXIF
2.21), DCF, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
Kapasiteetti
(1GB)
14M : RAW 35
14M : Supertarkka 142,
Tarkka 278, Normaali 408
10M : Supertarkka 197, Tarkka
382, Normaali 724
6M : Supertarkka 322, Tarkka
615, Normaali 1128
2M : Supertarkka 738, Tarkka
1334, Normaali 2238
Kuvasarja (1.4M) :
Supertarkka 1201, Tarkka
2092, Normaali 3320
12M(W) : Supertarkka 168,
Tarkka 328, Normaali 630
8M(W) : Supertarkka 234,
Tarkka 454, Normaali 860
5M(W) : Supertarkka 381,
Tarkka 727, Normaali 1334
2M(W) : Supertarkka 872,
Tarkka 1573, Normaali 2638
Elokuva : 1280x720 : Korkea
laatu 15min., Normaali 22min.
640x480 : Korkea laatu
44min., Normaali 66min.
320x240 : Korkea laatu
145min., Normaali 210min.
Ú Arvot on mitattu Samsungin
vakio-olosuhteissa
PictBridge
Tekniset tiedot
Liitännät
Digitaalinen
lähtöliitin
USB 2.0 (HI-SPEED)
Videolähtö
NTSC, PAL (valittavissa)
HDMI 1.3: (1080i, 720P,
576P / 480P)
Ulkoinen
laukaisin
Yes (Kyllä)
DC-virtaliitin
DC 9,0V, 1,5A (100 ~
240V)
Virtalähde
Tyyppi
Ladattava akku: BP1310
(1300mAh)
Laturi BC1310
AC-sovitin: AD9NX01
(lisävaruste)
* Toimitukseen kuuluva
akku saattaa vaihdella
myyntialueesta riippuen
Kameran
tekniset tiedot
Mitat (lxkxs)
123×87×39.8 mm (lukuun
ottamatta kameran
ulkonevia osia)
Paino
345g (ilman akkuja ja
muistikorttia)
Käyttöympäristön
lämpötila
0 ~ 40 °C
Käyttöympäristön
kosteus
5 ~ 85%
Sovellus
Intelli-studio,
Samsung RAW Converter
Ohjelmat
* Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
* Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajien omaisuutta.
Objektiivin tekniset tiedot
122
Objektiivin nimi
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS
Polttoväli
30 mm (vastaa 46,2 mm 35
mm:n muodossa)
18-55 mm (vastaa 27,7-84,7 50-200 mm (vastaa 77-308
mm 35 mm:n muodossa)
mm 35 mm:n muodossa)
Ryhmien elementit
5 elementtiä 5 ryhmässä
(toimitukseen sisältyy 1
asfäärinen objektiivi)
12 elementtiä 9 ryhmässä
(toimitukseen sisältyy 1
asfäärinen objektiivi)
17 elementtiä 13 ryhmässä
(toimitukseen sisältyy 2
erittäin pienen dispersion
objektiivia)
Tähtäyskulma
50,2°
75,9°- 28,7°
31,4°- 8,0°
Aukko
F3.5 - 5.6 (min. F22), (terien F4 - 5.6 (min. F22), (terien
F2 (min. F22), (terien
lukumäärä: 7 , keskusaukon lukumäärä: 7 , keskusaukon lukumäärä: 7 , keskusaukon
himmennin)
himmennin)
himmennin)
Jalustan tyyppi
Samsung NX -jalusta
Samsung NX -jalusta
Samsung NX -jalusta
Optinen kuvanvakautus
EI
Yes (Kyllä)
Yes (Kyllä)
Minimi tarkennusetäisyys
0.25 m ~ ∞
0.28 m ~ ∞
0,98 m ~ ∞
Maksimi suurennus
Noin 0.16X
Noin 0.22X
Noin 0.2X
Objektiivin vastavalosuoja
Lisävaruste
Kuuluu toimitukseen
Kuuluu toimitukseen
Suodatinkoko
43mm
58mm
52mm
Maks. halkaisija x pituus
61.5 x 21.5mm
63 x 65.1mm
70 x 100,5mm
Paino
Noin 85 g (ilman
vastavalosuojaa)
Noin 198g (ilman
vastavalosuojaa)
Noin 417g (ilman
vastavalosuojaa)
Käyttöympäristön lämpötila
0 ~ 40°C
0 ~ 40°C
0 ~ 40°C
Käyttöympäristön kosteus
5 ~ 85%
5 ~ 85%
5 ~ 85%
Toimitukseen kuuluvat objektiivit voivat vaihdella mallin mukaan.
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS
Lisävarusteet
Objektiivi
30 mm, 18-55 mm ja 50-200 objektiivit sopivat käytettäviksi vain Samsung Camera
NX:n kanssa.
Muistikortti
Voit käyttää tässä kamerassa seuraavia muistikortteja: SD (Secure Digital) ja
SDHC (Secure Digital High Capacity).
123
A/V-kaapeli
Kamera voidaan kytkeä ulkoiseen laitteeseen A/V-kaapelin avulla.
Laukaisin
Tämä laite minimoi kameran mahdollisen tärinän, kun kuvia otetaan kolmijalan
avulla tai matalalla suljinnopeudella.
Sovitin
Kameran tarvitsema virta voidaan saada liittämällä virtapistoke tämän sovittimen
avulla.
Lisävarusteet
Hihna
Hihnat voidaan ostaa erikseen.
Kameralaukku
Kameralaukku voidaan ostaa erikseen.
Suodatin
124
Lisävarusteina toimitettavat suodattimet voidaan hankkia ja liittää objektiiviin.
Salama
Lisävarusteena toimitettavan salama (SEF20A tai SEF42A) voidaan hankkia
erilaisia kuvauskokemuksia varten.
HDMI-kaapel
Voit katsella korkealaatuisia ja pakkaamattomia valokuvia ja videoita HDMI:ssä
(High Definition Multimedia Interface) HDMI-kaapelin avulla.
Akkupakkaus
Akkupakkaus voidaan ostaa erikseen.
Komponenttien ja lisäosien kuvat saattavat olla erilaiset kuin todelliset tuotteet.
Katso tietoa lisävarusteista käyttöoppaasta.
Sisällysluettelo
125
A
H
Aihe 7
Asettelu 7
Automaattitarkennuksen 34
Aukkoarvo 41
Aukkoautomatiikka–tila 41
Aihetila 46
Ajastin 54
AF-apuvalo 60
AF etusijalla 61
AE-haarukointi 73
AEL-toiminto 77
AF-ääni 105
Alustus 106
Anynet+ 108
Akku 18,114
Hihna 22
Haarukoinnin asettaminen 74
HDTV 92
HDMI-koko 108
Ä
Kuvaustila 5
Kunkin osan nimi ja toiminto 14
Kuvakkeet 25
Käyttäjän näyttö 29
Kuvanvakautus 32
Kentän syvyys 37
Kohinan poisto 53
Kasvojen tunnistus
64
Keskipainoitettu mittaus 67
Kuvaustapa 73
Kuvaustavan muuttaminen 73
Kuvaesitys 84
Kiertäminen 87
Kasvojen retusointi 88
Ääni 29
D
Diopterin säädin 16
E
EV-painike 43
Elokuvan nauhoittaminen 48
Elokuvan katseleminen 85
F
Fn 27
I
Intelli-studio 97
ISO-herkkyys 59
J
Jatkuva AF 60
Jatkuva kuvaus 73
JPEG 101
Järjestelmän äänenvoimakkuus 105
K
Kieli 105
Kansion tyyppi 106
Kameran huoltaminen 111
Kameran tekniset tiedot 121
L
Lähikuva 39
Lampun valotus 44
Laatu 52
Luettelon tulostus 90
Laitteisto-ohjelmiston päivitys 108
Liitteet 109
Lisävarusteet 123
M
Manuaalinen tarkennus 60
Manuaalinen-tila 43
Maisema-tila 45
Muotokuva-tila 45
Monipistemittaus 61
MF Avun asettaminen 63
Monilohko-mittaus 67
Mac-käyttäjät 96
Muistikortti 113
N
Näytön tyyppi 28
Näyttöruudun asetukset 30
Näppäinten kartoitus 77
Näyttö 105
Nollaus 106
Sisällysluettelo
Objektiivi 17
Objektiivin kiinnittäminen/
irrottaminen 21
OIS 29
Ohjelma-tila 40
Omakuvan kasvojentunnistus 64
Opastettu kuvan haarukointi 73
Objektiivin tekniset tiedot 122
Shutter Priority (Suljin etusijalla)
-tila 42
Suljinnopeus 42
Salaman ponnahduspainike 55
Salamavaloasetuksen
asettaminen 55
Smart-alue 72
Smart-albumi 81
Samsung Raw Converter 99
P
T
Pakkauksen avaaminen 13
Punasilmäisyyden vähennys 56
Pistemittaus 67
Pienoiskuvanäkymä 81
Punasilmäisyyden korjaus 88
PictBridge 102
Painikkeen ääni 105
Pikakatselu 105
Päivämäärä&Aika 107
RAW 101
Tausta 7
Tilan merkkivalo 16
Tuulen leikkaus 49
Tarkkuus 51
Tarkennusmenetelmät 60
Toisto 79
Tiedoston poistaminen 82
Tiedoston suojaus 82
Tulostustiedot 89
Tavallinen TV 91
Tiedoston numero 107
Tiedostonimi 106
S
U
Suuntanäppäimet 5
Silmätunnistin 15
Silmäsuoja 16
Suljinpainikkeen painaminen
puoliksi 32
Syvyyden esikatselu 37
Smart Auto –tila 39
Ulkoinen salama 59
O
126
R
V
Valotuksen säätö 5
Virran kytkentä 23
Vaihtoehdon/valikon valintatapa 26
Valitsimen käyttö 26
Valitse näyttö 30
Vinkkejä 32
Valintatarkennus 62
Valkotasapaino 68
Värilämpötila 70
Väriavaruus 71
Valokuvansäätöohjelma 75
Valokuvan muokkaaminen 84
Valokuvan tyyli 88
Vastavalon säätö 88
Valokuvatulostin 102
Virransäästö 107
Videolähtö 108
Virheilmoitus 110
W
WB-haarukointi 73
Windows-käyttäjät 93
Y
Yötila 45
Yksittäistark 60
Z
Zoomaus 34
1. verho 56
2. verho 56
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita
(esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä
ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä
varten. Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
PlanetFirst
PlanetFirst edustaa Samsung Electronicsin
omistautuneisuutta kestävälle kehitykselle ja
sosiaaliselle vastuulle ekokeskeisillä yritys- ja
hallintotoimilla.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita,
joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa,
että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt.
Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää
elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat
vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele
paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen
maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Jos tarvitset oston jälkeen palvelua tai sinulla on kysyttävää,
viittaa tuotteen mukana tulleeseen takuuseen tai käy Internetsivustolla http://www.samsungimaging.com/.
Download PDF

advertising