Samsung | HG55EF690UB | Samsung HG55EF690UB Bruksanvisning

LED-TV
Monteringshåndbok
Takk for at du kjøpte dette Samsungproduktet. For å motta en mer fullstendig
service bør du registrere produktet på
www.samsung.com/register
Modell
Serienr.
Figurer og illustrasjoner i denne brukerhåndboken er bare til referanse og kan være forskjellig fra faktisk
produktutseende. Produktdesign og -spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Instruksjoner
Denne TV-en kommer med interaktiv funksjonalitet via en set-back-boks (SBB/STB) som er koblet til TV-en, og med andre TV-er i et
datamaskinkontrollert system for hoteller og andre innlosjeringsbedrifter.
Interaktiv: Når TV-en startes opp første gang, sender den en kommando for å identifisere SBB/STB. Hvis den identifiseres, skifter TV-en til
PÅLOGGET-modus og all kontroll skjer gjennom SBB/STB.
Hvis TV-en er i PÅLOGGET-modus, slutter den å motta IR-kommandoer (Samsung-fjernkontroll) og fungerer i henhold til
grensesnittprotokollen.
Frittstående: Hvis SBB/STB ikke identifiseres, skal TV-en settes til FRITTSTÅENDE-modus med begrensede funksjoner.
Funksjonsmoduser
Når denne TV-en (i hotell-modus) betjenes med en SBB/STB, er den i én av to tilstander:
•• PÅLOGGET eller FRITTSTÅENDE. I FRITTSTÅENDE-modus kommer TV-en til å fungere som en hotell-TV, men uten aktiv kommunikasjon.
Dette er for å forhindre gjester fra å prøve å lure systemet ved å koble fra SBB/STB.
Hotell-TV
Hotell-modus på
Av/på
PÅ
SBB/STB pålogget
hvis ett er vellykket
i løpet av 10 forsøk
Frittstående-modus
SBB/STB statusForsøk hvert 2. sekund
SBB/STB pålogget-10
mislykkede forsøk
etter hverandre
Pålogget-modus
Avstemmingsrate 20/sek
For å angi detaljer for frittstående eller interaktiv modus ser du sidene 24-33 (Angi hotellalternativdata: Frittstående modus og interaktiv
modus)
•• Noen funksjoner kan være begrenset for å forhindre at gjester "lurer" TV-systemet.
•• Ingen hovedmeny (interaktiv modus) eller kanalmeny, Plug & Play i hovedmenyen (frittstående-modus)
•• Begrenset volum og paneltastelås eller lås opp
Stillbildevarsel
Unngå å vise stillbilder (som jpeg-bildefiler) eller stillbildeelementer (som TV-programlogo, panorama eller 4:3-bildeformat, aksje- eller
nyhetslinje nederst på skjermen osv.) på skjermen. Konstant visning av et stillbilde kan føre til ujevn slitasje av skjermfosfor, noe som kan
påvirke bildekvaliteten. For å redusere risikoen for dette bør du følge anbefalingene nedenfor:
•• Unngå å vise samme TV-kanal over lengre perioder.
•• Prøv alltid å vise bilder på fullskjerm, og bruk TV-ens bildeformatmeny for å finne best mulig visning.
•• Reduser lysstyrke- og kontrastverdiene til minimumskravet for å oppnå ønsket bildekvalitet. For høye verdier kan fremskynde
utbrenningsprosessen.
•• Bruk alle TV-funksjoner som er utviklet for å redusere bilderetensjon og skjerminnbrenning, med jevne mellomrom. Se de aktuelle
kapitlene i brukerveiledningen for nærmere detaljer.
Sikre installasjonsområdet
Hold nødvendig avstand mellom produktet og andre gjenstander (f.eks. vegger) for å sikre skikkelig ventilasjon.
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann eller et problem med produktet på grunn av intern overoppheting.
•• Når du bruker et stativ eller veggfeste, må du kun bruke deler fra Samsung Electronics.
‒‒ Hvis du bruker deler fra andre produsenter, kan det føre til problemer med produktet eller personskader på grunn av at produktet
faller.
•• Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Installasjon med et stativ.
Installasjon med et veggfeste.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Innhold
•• Montering av dreiekomponenten.............................................................................................................................. 5
•• Montering av LED TV-stativet..................................................................................................................................... 6
•• Oversikt over tilkoblingspanelet............................................................................................................................... 9
•• Støttede oppløsninger for hver type UHD-inngangssignaler............................................................................... 11
•• Skjermoppløsning......................................................................................................................................................... 12
•• TV-kontroll..................................................................................................................................................................... 14
•• Oversikt over fjernkontrollen..................................................................................................................................... 15
•• Koble til TV-en med SBB.............................................................................................................................................. 17
•• Koble til baderomshøyttalerne.................................................................................................................................. 18
•• Koble til MediaHub HD................................................................................................................................................. 20
•• Koble til RJP (Remote Jack Pack)............................................................................................................................... 21
•• Koble til et COMMON INTERFACE-spor (kortsporte for TV-visning)................................................................... 23
•• Konfigurering av hotellalternativdata...................................................................................................................... 24
•• Montere veggfestet...................................................................................................................................................... 77
•• Feste TV-en til veggen................................................................................................................................................. 78
•• Antityverilås fra Kensington....................................................................................................................................... 78
•• Spesifikasjoner.............................................................................................................................................................. 79
•• Mål................................................................................................................................................................................... 80
•• Lisens............................................................................................................................................................................... 82
Norsk
3
NORSK
•• Tilbehør........................................................................................................................................................................... 4
Tilbehør
✎✎ Vennligst kontroller at følgende deler følger med LED-TV-en. Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.
✎✎ Elementenes farge og utforming kan variere avhengig av modell.
•• Fjernkontroll & batterier (AAA x 2)
•• Hotellmonteringssett
•• Hurtigoppsettguide
•• Strømkabel / datakabel
•• CI kort-adapter
•• Garantikort/Sikkerhetsveiledning (ikke tilgjengelig
alle steder)
•• Kabelholder
✎✎ Stativet og stativskruene er kanskje ikke inkludert, avhengig av modellen.
✎✎ Datakabelen er kanskje ikke inkludert, avhengig av SI-leverandøren.
Samle kablene med kabelholderen
✎✎ For informasjon om Samsungs miljømessige forpliktelser og produktspesifikke regulerte forpliktelser,
f.eks. REACH, WEEE, batterier, se http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Kaste produktet på riktig måte (avhending av elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i EU og i andre europeiske land med avfallssortering)
Dette merket på produktet, tilbehøret eller i dokumentasjonen indikerer at produktet og det elektroniske
tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefon, USB-kabel) ikke skal kastes som vanlig husholdingsavfall når det
ikke lenger er i bruk. For å unngå skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert
avfallsdeponering må disse elementene skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte
som fremmer gjenbruk av materialressurser. Husholdingsbrukere kontakter forhandleren der produktet ble
kjøpt eller de lokale renovasjonsmyndighetene for å få informasjon om miljømessig sikker resirkulering.
Firmabrukere kontakter leverandøren og kontrollerer betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og
dets elektriske tilbehør må ikke blandes med annet kommersielt avfall.
Kaste batteriene i produktet på riktig måte
(Gjelder i EU og i andre europeiske land med systemer for batterireturnering)
Dette merket på produktet, veiledningen eller emballasjen indikerer at batteriene i dette produktet ikke
skal kastes som vanlig husholdingsavfall når det ikke lenger er i bruk. Der det er merket, angir de kjemiske
symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene
i EC-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan innholdet skade miljøet eller
menneskers helse. For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer må du skille batterier
fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom det lokale gratissystemet for batteriretur.
4
Norsk
Montering av dreiekomponenten
]] ADVARSEL:
Hvis du setter opp TV-en slik at den kan dreie, må du feste den på en sikker måte til gulvet, et bord,
en kommodetopp osv., som beskrevet i installasjonsinstruksjonene.
LED TV-en har dreibare stativer. Du kan plassere disse stativene slik at TV-ene kan dreies 20 grader til venstre og
høyre, 60 grader til venstre og høyre eller 90 grader til venstre og høyre, ved å bruke BRAKETTHOLDEREN FOR
DREIEKOMPONENTEN.
* Produktet fraktes med stativens dreievinkel satt til 20°.
¦¦ * 20° dreining
Når du skal sette opp TV-en slik at den kan dreie 20° til venstre og høyre, må du sette inn spissen nederst på stativet
gjennom det buede hullet som er merket med 20°, i brakettholderen for dreiekomponenten. Deretter fester du
brakettholderen for dreiekomponenten til stativet med de tre medfølgende skruene, som vist nedenfor.
¦¦ 60° dreining
Når du skal sette opp TV-en slik at den kan dreie 60° til venstre og høyre, må du sette inn spissen nederst på stativet
gjennom det buede hullet som er merket med 60°, i brakettholderen for dreiekomponenten. Deretter fester du
brakettholderen for dreiekomponenten til stativet med de tre medfølgende skruene, som vist nedenfor.
¦¦ 90° dreining
Når du skal sette opp TV-en slik at den kan dreie 90° til venstre og høyre, må du ta av brakettholderen for
dreiekomponenten og deretter feste de tre medfølgende skruene i stativet, som vist nedenfor.
Norsk
5
Montering av LED TV-stativet
LED TV-en på 32" og større har dreibare stativer. Du kan plassere disse stativene slik at TV-ene kan dreies 20 grader til
venstre og høyre, eller 90 grader til venstre og høyre.
Stativkomponenter
Ved montering av stativet skal de medfølgende komponentene og delene brukes.
43"~55"
BN96-29120C (8 stk: M4 x L12)
1
x4
2
✎✎ Plasser en myk duk på bordet for å beskytte TV-en, og plasser
deretter TV-en på duken så skjermen vender nedover.
✎✎ Sett stativføringen i sporet på bunnen av TV-en.
✎✎ Skyv og monter den til enden av linjen i pilens retning.
3
x4
4
Hvis TV-en heller, kan du prøve å montere den på nytt ved å
.
følge fremgangsmåten fra trinn
✎✎ Monter støttestativet på TV-en som ikke skal flyttes.
Trekk til de nederste skruene først og deretter de øverste
skruene.
✎✎ Monteringen av skruene må følge rekkefølgen i
brukerhåndboken.
✎✎ MERK
•• Pass på å skille mellom forsiden og baksiden av de enkelte komponentene når du monterer dem.
•• Sørg for at minst to personer løfter og flytter TV-en.
6
Norsk
65"
BN96-32380B (4 stk: M4 x L14)
BN96-27704A (4 stk: M4 x L12)
1
x4
BN96-32380B
(4 stk: M4 x L14)
2
✎✎ Plasser en myk duk på bordet for å beskytte TV-en, og plasser
deretter TV-en på duken så skjermen vender nedover.
✎✎ Sett stativføringen i sporet på bunnen av TV-en.
✎✎ Skyv og monter den til enden av linjen i pilens retning.
4
3
x4
BN96-27704A
(M4 x L12)
Hvis TV-en heller, kan du prøve å montere den på nytt ved å
.
følge fremgangsmåten fra trinn
✎✎ Monter støttestativet på TV-en som ikke skal flyttes.
Trekk til de nederste skruene først og deretter de øverste
skruene.
✎✎ Monteringen av skruene må følge rekkefølgen i
brukerhåndboken.
✎✎ MERK
•• Pass på å skille mellom forsiden og baksiden av de enkelte komponentene når du monterer dem.
•• Sørg for at minst to personer løfter og flytter TV-en.
Norsk
7
¦¦ Hotellmonteringssett
Kort bolt (2 stk)
Lang bolt (2 stk)
Avstandsskive (2 stk)
Mutter (2 stk)
eller
[[ Fest stativet til en flat
overflate, som toppen av en
kommode, et skrivebord eller et
underholdningssenter, som vist.
[
8
Norsk
ADVARSEL: For å forhindre skader må du feste denne TV-en sikkert til gulvet, et bord en kommodetopp
osv. med hotellmonteringssettet, som beskrevet i disse instruksjonene.
Oversikt over tilkoblingspanelet
1
3
2
!
3
4
5
9
@
0
#
6
7
8
✎✎ Når du kobler en ekstern enhet til TV-en, må du påse at strømmen på enheten er slått av.
✎✎ Når du kobler til en ekstern enhet, må du pare fargene fra tilkoblingsterminalen til kabelen.
1 USB (5V 0.5A), USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Kontakt for programvareoppgradering og Media Play, osv.
‒‒ Servicetilkobling
2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Kobler til en digital lydkomponent.
3 HDMI IN 1 / HDMI IN 2 / HDMI IN 3 (ARC)
Kobler til HDMI-kontakten til en enhet med en HDMI-utgang.
✎✎ Ingen lydtilkobling er nødvendig for HDMI-HDMI-tilkoblinger. HDMI-tilkoblinger inneholder både lyd og video.
4 LAN
Koble til et kablet LAN med en CAT 7-kabel.
5 LAN OUT
Kablet tilkoblingsport for LAN som brukes til å koble en ekstern enhet, for eksempel en bærbar datamaskin, til
Internett. (TV-en må kobles til Internett via kablet LAN.)
Norsk
9
6 RJP
Denne porten er en RJP-kommunikasjonsport (Remote Jack Pack) som gjør det mulig å koble til forskjellige enheter til
ytterligere moduler for å forbedre enhetsbruk og beleilighet.
7 HEADPHONE JACK
Hodetelefoner kan kobles til hodetelefonkontakten på TV-en. Når hodetelefonene er koblet til, blir lyden fra de
innebygde høyttalerne slått av.
8 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ For å vise TV-kanaler riktig må TV-en motta signaler fra en av de følgende kildene:
‒‒ En utendørs antenne / et kabel-TV-system
9 DATA
‒‒ Brukes til å støtte datakommunikasjon mellom TV-en og SBB.
‒‒ Kobles til ved hjelp av RJ-12 TV-plugger.
0 HP-ID
Koble kabelen til HP-ID og hodetelfonkontakten samtidig og koble den til den adskilte hodetelefonboksen. Se side 19.
Når du kobler hodetelefonen til hodetelefonboksen, fungerer den på samme måte som hodetelefonfunksjonen.
! COMPONENT / AV IN
–– Brukes til å koble til komponentvideo-/lydenheter, for eksempel DVD-spillere, og AV-enheter (sammensatte
enheter), for eksempel videokassettopptakere.
–– Koble lydkabler til «R-AUDIO-L» på TV-en og de andre endene til de tilsvarende lydutgangskontaktene på A/Veller komponentenheter.
–– COMPONENT IN-kontakten blir også brukt som VIDEO 1-kontakt.
–– Koble komponentvideokabelen (medfølger ikke) til komponentkontaktene ("PR", "PB", "Y") på baksiden av TV-en
og den andre enden til de tilhørende utgangskontaktene for komponentvideo på en DVD-spiller. Fargene på
kontaktene og kablene må passe sammen.
–– Hvis du ønsker å koble til både en TV-mottaker og DVD-spiller, må du koble TV-mottakeren til DVD-spilleren og
koble DVD-spilleren til komponentkontaktene ("PR", "PB", "Y") på TV-en.
–– PR-, PB- og Y-kontaktene på datamaskinenhetene (DVD) er noen ganger merket med Y, B-Y og R-Y eller Y, Cb og
Cr.
–– For AV-enheter kobler du RCA-lydkabler (ikke vedlagt) til «R - AUDIO - L» på baksiden av TV-apparatet og de
andre endene til de tilsvarende lydutgangskontaktene på en ekstern enhet.
–– Når du kobler til en komposittenhet (AV) i AV IN [Y/Video], kobler du til videokabelen (gul) i AV IN [Y/VIDEO]kontakten (grønn/gul).
@ VARIABLE AUDIO OUT
Brukes for lydutgangen til baderomshøyttaleren. Koble til veggboksen for baderom og den variable porten (RCA).
# VOL-CTRL
Brukes til å kontrollere volumet på baderomshøyttaleren. Koble til veggboksen for baderom og VOLCTRL-porten.
10
Norsk
Støttede oppløsninger for hver type UHD-inngangssignaler
•• Oppløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
✎✎ En HDMI-tilkobling med HDMI UHD Color angitt til Av støtter opptil UHD 50P/60P 4:2:0-inngangssignaler,
mens en HDMI-tilkobling med HDMI UHD Color angitt til På støtter opptil UHD 50P/60P 4:4:4- og
4:2:2-inngangssignaler.
Hvis HDMI UHD Color er angitt til Av
Bildehastighet (fps)
24 / 25 / 30
50 / 60
RGB
O
-
YCbCr 4:4:4
O
-
YCbCr 4:2:2
O
-
YCbCr 4:2:0
O
YCbCr 4:4:4
O
O
YCbCr 4:2:2
O
O
YCbCr 4:2:0
O
Hvis HDMI UHD Color er angitt til På
Bildehastighet (fps)
24 / 25 / 30
50 / 60
RGB
O
O
Norsk
11
Skjermoppløsning
Du kan også velge en av standardoppløsningene som er listet opp i oppløsningskolonnen. TV-en justerer seg automatisk
til oppløsningen du velger.
Når du har koblet en datamaskin til TV-en, velger du skjermoppløsning for TV-en på datamaskinen. Den optimale
oppløsningen er 3840 x 2160 @ 60 Hz. Hvis du ikke bruker innstillingene i tabellen nedenfor, kan det hende at TV-en ikke
viser noen ting. Angi riktig oppløsning i henhold til brukerveiledningen til datamaskinen eller grafikkortet.
Oppløsningene i tabellen anbefales.
✎✎ Optimal oppløsning er 3840 X 2160 @ 60 Hz.
Modus
Oppløsning
Skjermformat
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
IBM
720 x 400
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
12
Norsk
Klokkefrekvens Polaritet (horisontal/
(MHz)
vertikal)
Modus
Oppløsning
Skjermformat
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Klokkefrekvens Polaritet (horisontal/
(MHz)
vertikal)
CEA-861
720 (1440) x 576i
720 (1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ Linjesprangmodus støttes ikke.
✎✎ Det kan hende at systemet ikke fungerer normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
✎✎ Separat og sammensatt modus støttes. SOG støttes ikke.
Norsk
13
TV-kontroll
TV-kontrollen er en flerretningsknapp du kan bruke til å navigere uten fjernkontrollen.
✎✎ Det er mulig at enkelte funksjoner som krever PIN-kode, ikke er tilgjengelige.
✎✎ Produktets farge og utforming kan variere, avhengig av modellen.
✎✎ Går ut av menyen når du trykker på fjernkontrollen i mer enn ett sekund.
Kontrollmeny
: Hjem
: Kilde
: Innst.
: Slå av
: Tilbake
Kontrollpinne
Kontrollpinne befinner seg i hjørnet
nederst til venstre på baksiden av
TV-en.
w/v: Endrer volumet.
</>: Skifter kanal.
Standbymodus
Ikke la produktet stå i standby-modus i lang tid (for eksempel når du er på ferie). Det forbrukes fremdeles litt elektrisk
strøm selv når På/Av-knappen er slått av.
14
Norsk
Oversikt over fjernkontrollen
✎✎ Denne fjernkontrollen har blindeskriftpunkter på av- og på-knappen, kanalknappene og volumknappene og kan
brukes av synshemmede.
Slår TV-en på og av.
Vis og velg tilgjengelige videokilder.
Ha direkte tilgang til kanalene.
Du kan også velge tekst-TV, dobbel
eller blandet.
Skjermbilde for elektronisk
programveiledning (EPG).
Demp lyden midlertidig.
Bytt kanaler.
Justerer volumet.
Vis kanalliste på skjermen.
HOME
Vis hovedmenyen på skjermen.
MENU
Velg ofte brukte funksjoner raskt.
TOOLS
Gå til HOME-skjermen.
CONTENT
Vis Startmeny for innhold.
Trykk for å vise informasjon på TVskjermen.
CLOCK: Når du trykker på INFOknappen i ventemodus, blir
klokkeslettet vist på TV-skjermen.
Velg elementer på skjermmenyen og
endre menyverdier.
Gå ut av menyen.
Gå tilbake til forrige meny.
Knapper som brukes i menyene
Kanalliste, Media Play osv.
ALARM: Angi timen du vil at TVen skal slå seg på.
X: Slår 3D-bildet på eller av.
(Ikke tilgjengelig)
SUBT.: Viser digitale
undertekster.
ALARM
SUBT.
Bruk disse knappene i Startmeny for
innhold.
Norsk
15
Installere batterier (Batteristørrelse: AAA)
✎✎ MERK
•• Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på 7 meter fra TV-en.
•• Skarpt lys kan påvirke fjernkontrollens ytelse. Unngå å bruke spesielle fluoriserende lys eller neonskilt i
nærheten.
•• Fargen og utformingen kan variere avhengig av modell.
•• Fjernkontrollknappen «3D» støttes ikke. Når du trykker på disse knappene, svarer ikke TV-enheten.
16
Norsk
Koble til TV-en med SBB
TV-ens bakpanel
ETH MODEM
Datakabel
✎✎ Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
1. Koble DATA-kontakten på TV-en til [ETH MODEM]-kontakten på STB (SBB) med datakabelen.
✎✎ Bruk datakommunikasjon.
¦¦ Liste over forhandlere og kompatible datakabler som leveres med TV-en
•• Bekreft at du bruker riktig datakabel for leverandøren din. Henvis til kodeetiketten på datakablene.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Driftsspesifikasjon på datakabel (RJ12): RS232
Norsk
17
Koble til baderomshøyttalerne
Du kan koble til baderomshøyttalerne ved hjelp av følgende metode.
¦¦ Tilkobling via den variable utgangen (tilgjengelig uten en ekstern forsterker)
TV-ens bakpanel
1
Høyttaler
2
VOL+
Volumkontrollboks
VOL-
✎✎ Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
1. Koble VARIABLE AUDIO OUT-porten på TV-en til baderomsvegghøyttalerne.
Høyttaler +
Høyttaler -
N/C
2. Koble VOL-CTRL-kontakten på TV-en til bryterboksen for volumkontroll på baderomsveggen.
✎✎ Maksimal utgangseffekt for høyttaler er 4W, 8Ω.
✎✎ VARIABLE AUDIO OUT-portene støtter bare MONO-lyd ut.
•• Montere volumkontroll
‒‒ Hvis du konfigurerer volumkontrollboksen som vist i figuren, kan du kontrollere volumet til
baderomshøyttalerne.
‒‒ Kontakten som kobler volumkontrollboksen til TV-en, er en vanlig telefonkontakt på 3,5 mm.
‒‒ Bryteren på volumkontrollboksen er en Tact-bryter.
✎✎ Angi Sub AMP-modus
‒‒ 0: Slår av Sub AMP-funksjonen (PWM av).
‒‒ 1: Avgjør sub-volumet i henhold til hovedvolumkontrollen. Sub-volumet bestemmes i henhold til strøm påvolumet, min. volum- og maks. volum-verdiene for hotellmodus.
‒‒ 2: Avgjør volumet i samsvar med innstillingene for baderomskontrollpanelet.
•• Spesifikasjoner for variabel utgangsport
‒‒ Høyttalerledning: Høyttalerkablene må ikke være lengre enn 25 meter.
Volumkontrollboks
VOL – OPP (svart/rød 2)
VOL +
1
3
2
VOL – NED
(hvit 1)
18
Norsk
GND (skjermet
kabel 3)
VOL -
¦¦ Lydsløyfe inn
En ekstra hodetelefonboks kan monteres på en seng eller forretningspult for ytterligere bekvemmelighet.
Monteringsprosedyrene er fremlagt under.
•• Detaljert tegning av hodetelefonboksen.
TV-ens bakpanel
HEADPHON BOX
Hodetelefonboks
✎✎ Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Hodetelefonboks>
Norsk
19
Koble til MediaHub HD
Utgang til en ekstern kilde koblet til MediaHub HD på hotellskrivebordet.
MediaHub HD bakside
HDMI
USB
TV-ens bakpanel
RS/232
2 HDMI-kabel
1 RS-232
datakabel
✎✎ Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
1. Koble til RJP-porten på TV-en og RS/232-porten på MediaHub HD.
2. Koble til HDMI IN 1-, 2- eller 3-porten på TV-en og HDMI-porten på MediaHub HD.
•• MediaHub HD
‒‒ MediaHub HD er en maskinvaremodul som har forskjellige audio-/videoinnganger (A/V, audio, PC, HDMI og USB)
og tilhørende utganger. De tilhørende utgangskildene kobles fra MediaHub til TV-en. MediaHub kommuniserer
med TV-en via RS232. Hot Plug & Play (første oppsett) er en funksjon som lar hotellgjestene koble en ekstern
kilde til MediaHub. MediaHub kommuniserer med TV-en ved å sende meldinger angående aktive/inaktive kilder.
TV-en skifter til den aktive eksterne kilden.
‒‒ Du må koble HDMI på MediaHub til HDMI IN 3-porten på TV-en.
‒‒ Når TV-en er på, kobles TV-en og RJP sammen i løpet av 10 sekunder.
•• Spesialfunksjoner
‒‒ PIP
‒‒ Auto-gjenkjennelse
20
Norsk
Koble til RJP (Remote Jack Pack)
Utgang til en ekstern kilde koblet til RJP på hotellskrivebordet.
RJP bakside
USB
HDMI
VIDEO
TV-ens bakpanel
AUDIO
RS/232
3 HDMI-kabel
2 Videokabel
4 RS-232 datakabel
1 Audiokabel
✎✎ Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
1. Koble AV IN 1 [VIDEO]/[L-AUDIO-R]-porten på TV-en til AUDIO-porten på RJP.
2. Koble AV IN 1 [VIDEO]-porten på TV-en til VIDEO-porten på RJP.
3. Koble HDMI IN 1, 2 eller 3-porten på TV-en til HDMI-porten på RJP.
4. Koble RJP-porten på TV-en til RS/232-porten på RJP.
✎✎ RJP-en (Remote Jack Pack) som er kompatibel med denne Samsung-TV-en, er TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD)
og TA-7660 (HD Plus).
•• RJP (Remote Jack Pack): RJP står for Remote Jack Pack (ekstern jack-kabelpakke). RJP er en maskinvaremodul som
har forskjellige audio-/videoinnganger (A/V, audio, PC og HDMI) og tilhørende utganger. De tilhørende utgangskildene
kobles fra RJP til TV-en. RJP-en kommuniserer med TV-en via RS232. Hot Plug & Play (første oppsett) er en funksjon
som lar hotellgjestene koble en ekstern kilde til RJP. RJP-en kommuniserer med TV-en ved å sende meldinger
angående aktive/inaktive kilder. TV-en skifter fra aktiv ekstern kilde i samsvar med prioriteten som er angitt av
brukeren.
✎✎ Du kan velge HDMI IN 1, 2 eller 3 og AV IN når du skal koble til RJP.
✎✎ Når TV-en er på, kobles TV-en og RJP sammen i løpet av 10 sekunder.
Norsk
21
•• RJP-en kan settes tilbake til standard fabrikkinnstillinger ved å trykke på A/V- og HDMI-knappene samtidig i 10
sekunder. Alle LED-lysene blinker 5 ganger for å vise at dette har blitt gjennomført.
•• RJP-en slår automatisk av alle LED-lysene etter 5 minutter for å unngå unødvendig lysforurensing i hotellrommet.
LED-lysene som ble slått av, slår seg på igjen hvis gjester berører noen av knappene, og 5 minutterstidtakeren starter
på nytt. Hvis gjesten deretter trykker på kildeknappen, skifter TV-en til den valgte kilden og det tilhørende LED-lyset
begynner å lyse.
•• Etter en RJP-tilbakestilling eller at TV-en er slått av eller på, tar det omtrent 10 sekunder å etablere kommunikasjon
mellom TV-en og RJP-en.
•• Følgende tabell viser den omtrentlige tiden i sekunder det tar å skifte fra TV-en til inngangskilden, avhengig av
prioritet.
✎✎ Scenario 1: Når ingen innganger er koblet til.
Kilde
For å koble til
AV
HDMI
2 sek.
3,9 sek.
✎✎ Scenario 2: Når to eller flere innganger er koblet til og en inngangskilde frakobles og deretter tilbakekobles.
Kilde
Koble fra
For å koble til
Totalt
AV
HDMI
4,5 sek.
3,9 sek.
2 sek.
3,9 sek.
6,5 sek.
7,8 sek.
✎✎ For eksempel, hvis RJP-en har alle sine aktive kilder, AV, PC og HDMI, tilkoblet, vises AV som høyeste prioritet.
Hvis RJP er i HDMI-modus, og en gjest fjerner og tilbakekobler AV, er minimumstiden for å skifte til AV på 6,5
sekunder.
•• For å koble til audio (iPod eller MP3) skal musikkmodus være ON og kontaktgjenkjenning OFF.
•• A/V-, PC- og HDMI-inngangskilder støttes.
22
Norsk
Koble til et COMMON INTERFACE-spor (kortsporte for TV-visning)
✎✎ Scenario 1: Når ingen innganger er koblet til.
Feste CI Card-adapteren
Fest adapteren som vist.
✎✎ For å installere CI-kortadapteren må du fjerne klistremerket som er
festet på TV-en.
Følg disse trinnene for å koble til CI-kortadapteren.
✎✎ Vi anbefaler at du fester adapteren før du installerer veggfestet eller
setter inn CI- eller CI+-kortet.
TV-bakside
1. Sett inn CI CARD-adapteren i de to hullene på produktet 1.
✎✎ Det er to hull på baksiden av TV-apparatet, ved siden av COMMON
INTERFACE-porten.
2. Sett inn CI CARD-adapteren i COMMON INTERFACE-porten på produktet 2.
3. Sett inn "CI eller CI+ CARD".
Vi anbefaler at du setter inn CI-kortet før du monterer TV-en på veggen. Det kan være vanskelig å sette det
inn etter montering. Sett inn kortet etter at du har festet CI-kortadapteren på TV-en. Det er vanskelig å
feste modulen hvis du setter inn kortet før du fester den.
Bruke CI eller CI+ CARD
Hvis du vil se på betalkanaler, må CI- eller CI+-kortet være satt inn.
•• Hvis du ikke setter inn CI- eller CI+-kortet, vil noen kanaler vise
meldingen "Forvrengt signal".
•• Sammenkoblingsinformasjonen som inneholder et telefonnummer,
ID-en til CI- eller CI+-kortet, verts-ID og annen informasjon, vises i
omtrent 2–3 minutter. Hvis det vises en feilmelding, kontakter du
tjenesteleverandøren.
•• Når konfigurasjonen av kanalinformasjon er ferdig, vises meldingen
"Oppdatering fullført", noe som betyr at kanallisten er oppdatert.
✎✎ MERK
•• Du må anskaffe et CI- eller CI+-kort fra en lokal kabelleverandør.
•• Når du fjerner CI- eller CI+-kortet, må du dra det forsiktig ut med hendene. Hvis du mister CI- eller CI+-kortet,
kan kortet bli skadet.
•• Sett inn CI- eller CI+-kortet i retningen som er avmerket på kortet.
•• Plasseringen av COMMON INTERFACE-sporet kan variere, avhengig av modellen.
•• CI- eller CI+-kort støttes ikke i alle land og regioner. Undersøk med din autoriserte forhandler.
•• Hvis du har problemer, kontakter du tjenesteleverandøren.
•• Sett inn CI- eller CI+-kortet som støtter gjeldende antenneinnstillinger. Skjermen vil bli forvrengt eller ikke
vises.
Norsk
23
Konfigurering av hotellalternativdata
For å angi: Trykk på knappene MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE i rekkefølge. (Frittstående modus konfigureres fra
innlosjeringsmodusen.)
For å gå ut fra denne menyen: slå av og slå på igjen.
✎✎ Det kan hende at enkelte menyer ikke finnes på TV-settet, avhengig av modell og region.
Hotell-TV-funksjon
Beskrivelse
Kategori
Element
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
•• Interactive-modus: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga /
ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone-modus: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Spesifiser Slå på-verdier som blir tatt i bruk når TV-en slås på.
•• User Defined: Lar deg konfigurere Slå på kanal og Kanaltype manuelt. Se Slå på kanal og
Kanaltype nedenfor.
•• Last Saved: Hvis du velger dette elementet når TV-en er slått på, viser den kanalen den viste
da den ble slått av.
Power On Channel
Num
Når TV-en er slått på, skifter den automatisk til denne kanalen.
Power On Channel
Type
•• Velg kanalbånd: ATV (analog antenne), DTV (digital antenne), CATV (analog kabel), CDTV
(digital kabel), IPTV (Ip-kanaler).
Power On Volume
•• User Defined: Lar deg konfigurere strøm på-volumet manuelt. Se Strøm på-volum nedenfor.
•• Last Saved: Når TV-en er slått på, går den tilbake til volumet som var stilt inn da den ble slått
av.
Power On
Velg Hospitality Mode.
•• Interactive-modus: TV fungerer med en SI STB eller SBB.
•• Standalone-modus: TV fungerer alene, uten en SI STB eller SBB.
Power On Volume Num TV-en slår seg på med dette volumnivået i frittstående innlosjeringsmodus.
24
Norsk
Min Volume
Det minimale volumnivået brukeren kan stille inn i frittstående innlosjeringsmodus.
Max Volume
Det maksimale volumnivået brukeren kan stille inn i frittstående hotellmodus.
Power On Source
Velg inngangskilden TV-en viser når den slås på.
Power On Option
Avgjør TV-ens tilstand når strømmen kommer tilbake etter en strømsvikt, eller etter at du har
tatt ut støpselet til TV-en og plugget det inn igjen.
•• Last Option: Går tilbake til sin siste strømtilstand. Hvis den var i ventemodus, går den tilbake
til ventemodus. Hvis den var på, slås den på.
•• Power ON: Når strømmen kommer tilbake, slår TV-en seg på.
•• Standby: Når strømmen kommer tilbake, går TV-en inn i ventemodus.
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Element
Beskrivelse
Channel Setup
Gir deg direkte og umiddelbar tilgang til noen av kanalmenyfunksjonene på
brukerkanalmenyen, som Autolagring , Antenneinnstillinger osv.
Channel Editor
Med Kanalredigering kan du redigere kanalene som er lagret i TV-ens minne. Med
Kanalredigering kan du gjøre følgende:
•• Endre nummerrekkefølge og navn på kanalene, administrer sjanger- og språkgrupper og slett
kanaler.
•• Konfigurer videodemping for kanalene du velger. Demp video kansellerer stopper videoen fra
en kanal og sender ut kun lyd.
Kanalredigering lar deg også enkelt vise informasjon om alle kanalene uten at du må vise hver
kanal direkte.
Channel Bank Editor
Mixed Channel Map
Channel Bank Editor redigerer kanaler, med 3 ulike Bank-alternativer. Avhengig av bankkortet
er det spesifikke kanaler hotellkundene kan få glede av.
✎✎ Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Hospitality Mode: Standalone, SI Vendor: Smoovie er
valgt.
Denne funksjonen muliggjør visning/søking av kanaler av alle antennetyper (antenne/kabel)
samtidig.
•• ON: Når den er PÅ, får gjestene tilgang til det fullstendige kanalkartet, uavhengig av valgt
antennetype. Kanallisten kommer også til å fylle kanaler av type luft og kabel.
•• OFF: Når den er AV, får gjestene kun tilgang til kanalkartet som samsvarer den valgte
antennetypen [ANTENNE/KABEL eller Satelitt]. Kanallisten/redigerer viser bare de valgte
antennetypekanalene.
Dynamic SI
•• ON: Kontroller DTV-programmets kanalnummer. (TV-kanalredigereren er utilgjengelig)
•• OFF: Ikke kontroller DTV-programmets kanalnummer. (DTV-kanalredigereren er tilgjengelig,
men ekstra oppdatering av kanalprogramnummer støttes ikke)
Channel Rescan
Message
Når det ikke er samsvar mellom dataene i kanalkartet og de overførte dataene, justerer TV-en
kanalene automatisk for å gjenopprette dataene/parameterne i kanalkartet.
•• ON: Når meldingen om ny skanning av kanal er ON, viser skjermmenyen at kanalene som
skannes på nytt, vil bli vist til hotellgjestene.
•• OFF: En hotelladministrator kan slå meldingen om omskanning av kanal OFF hvis
omskanningsmeldingens skjermmeny ikke skal vises til hotellgjestene.
Pan Euro MHEG
•• OFF: Hvis Pan Euro MHEG er satt til Av, kjører MHEG i henhold til de eksisterende
produktspesifikasjonene.
•• ON: Hvis Pan Euro MHEG er satt til På, er MHEG ON uavhengig av produkspesifikasjoner eller
område.
Channel
Mychannel
Subtitle Auto On
TTX Widescreen Mode
Aktiver eller deaktiver Min kanal-funksjonen.
Denne funksjonen slår funksjonen på/av som automatisk slår på underteksten i et spesifikt
land.
Denne funksjonen støttes for hotell-TV-er som er klargjort for å motta DVB-kringkastinger som
går til EuropaDenne funksjonen er relatert til Frankrikes spesifikasjon for undertekster.
Undertekstfunksjonen til resten av landene er i henhold til gjeldende lands spesifikasjoner,
uavhengig av funksjonen Undertekst automatisk på.
•• ON: Når funksjonen Undertekst automatisk på er ON, følger den Frankrikes
undertekstspesifikasjoner.
•• OFF: Når funksjonen Undertekst automatisk på er OFF, følger den ikke Frankrikes
undertekstspesifikasjoner.
Gjør teksten bredere slik at den er tilpasset skjermbredden.
Norsk
25
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Picture Menu Lock
Menu Display
Menu OSD
Beskrivelse
Element
Channel Menu Display
Panel Button Lock
Local Time
Clock
Aktiver eller deaktiver bildemenyen.
•• ON: Hovedmenyen vises.
•• OFF: Hovedmenyen vises ikke.
•• OFF: Undermenyen Kringkasting er deaktivert for gjester.
•• ON: Undermenyen Kringkasting er aktivert for gjester.
Slå frontpanelhandlinger (lokal tast) på/av.
•• Unlock: Låser opp alle paneltastene.
•• Lock: Låser alle paneltastene.
•• OnlyPower: Låser alle paneltastene unntatt strømpaneltasten.
•• Menu/Source: Låser alle paneltastene unntatt strømpaneltasten.
Velg metode for oppdatering av klokkedata
•• Manual: Klokken stilles inn automatisk fra DTV-kanalen, eller manuelt av brukeren når TV-en
er i frittstående modus.
•• TTX: Vis informasjon om klokkeslettet fra TTX-strømmen.
•• Time Channel: Klokken stilles inn fra valgt kanal.
✎✎ Standalone: Manual / TTX / Time Channel
✎✎ Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Timer Type
Music Mode
Music Mode AV
Aktiverer musikkutgang fra en mp3-/lydspiller via en AV-inngangskilde på TV-en. Når dette
alternativet er på, kan du høre lyd fra spilleren via TV-en, uansett om det er et videosignal eller
ikke. Slår også av video, slik at TV-en ikke viser et bilde når gjesten spiller av musikk. TV-ens
baklys forblir på.
Music Mode Comp
Gjør det mulig å spille av musikk fra en mp3-/lydspiller som er koblet til en
komponentinngangskilde på TV-en. Når dette alternativet er på, kan du høre lyd fra spilleren
via TV-en, uansett om det er et videosignal eller ikke. Slår også av video, slik at TV-en ikke viser
et bilde når gjesten spiller av musikk. TV-ens baklys forblir på.
Music Mode Backlight
26
Norsk
Aktiver eller deaktiver alarmfunksjonen.
•• WakeUp : Aktiver alarmfunksjonen for å slå på enheten til det angitte tidspunktet.
•• OnOff : Deaktiver alarmfunksjonen og aktiver På- eller Av-nedtelling.
Når Av er valgt, blir TV-ens motlys fullstendig slått av når en gjest bruker Musikk-modusen.
Hvis du vil spare strøm, velger du Av.
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Remote Jack
Pack
External
Source
Element
Priority AV
Lar deg spesifisere prioritet for 7610 RJP AV-kontakten. Du kan velge 1 eller 2, der 1 er høyest og
2 lavest. TV-en viser kilden med høyest prioritet automatisk. For eksempel, la oss tenke oss at
AV er spesifisert som 1 og HDMI som 2. Hvis en gjest har koblet til en enhet i HDMI-kontakten,
og deretter kobler til en enhet i AV-kontakten, vil TV-en automatisk bytte til enheten som er
koblet til i AV-kontakten (kontakten med høyest prioritet). Vær oppmerksom på at gjesten også
kan bytte enhet manuelt ved å trykke på en knapp på 7610 RJP.
Priority HDMI
Lar deg spesifisere prioritet for 7610 RJP HDMI-kontakten. Du kan velge 1 eller 2, der 1 er høyest
og 2 lavest. TV-en viser kilden med høyest prioritet automatisk. Se ovenfor for mer detaljert
informasjon.
HDMI Option
Velg hvilken av TV-ens HDMI-kilder som er koblet til RJP-kontakten. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
HDMI Music Mode
Gjør det mulig å spille av musikk fra en mp3-/lydspiller som er koblet til en HDMIinngangskilde.
Når dette alternativet er på, kan du høre lyd fra spilleren via en HDMI-inngang på RJP, uansett
om det er et videosignal eller ikke. (Dette alternativet er bare kompatibelt med Guest link RJP.)
USB Pop-up Screen
Når USB er koblet til TV-en:
•• Default: et popup-vindu åpnes.
•• Automatic: Dette åpner USB-innholdsmenyen automatisk.
•• Disable: Verken popup-vinduet eller menyen vises.
External Source
Banner
Auto Source
Anynet+ Return Source
HP Mode
HP
Management
Beskrivelse
Default HP Volume
Main Speaker
Hvis På er valgt, viser TV-en Ekstern kilde-banneret (informasjon) når du endrer TV-kilden til en
annen ekstern inngang, trykker på informasjonsknappen eller slår på TV-en.
•• ON: Den eksterne kildeinformasjonen vises på TV-skjermen.
•• OFF: Den eksterne kildeinformasjonen vises ikke på TV-skjermen.
•• ON: Når en ekstern inngangskilde kobles til TV-en, identifiserer TV-en inngangskilden, og
skifter deretter automatisk til den inngangskilden.
•• OFF: Autokilde-funksjon er av.
Velg returner TV-kilde etter å ha stoppet en Anynet+(HDMI-CEC)-tilkobling. (Denne funksjonen
er spesielt nyttig for Guestlink RJP.)
•• ON: Når en hodetelefon er koblet til TV-en, kan du høre lyd gjennom TV-høyttalerne og den
tilkoblede hodetelefonen samtidig. Men du kan bare justere volumet på TV-høyttalerne.
•• OFF: Når en hodetelefon er koblet til TV-en, kan du bare høre lyd gjennom den tilkoblede
hodetelefonen.
Konfigurer verdiene for volumet i hodetelefonen når HP-modus er satt til PÅ.
•• ON: Spiller av TV-lyd gjennom TV-høyttaleren.
•• OFF: Spiller av TV-lyd bare gjennom hodetelefonene.
Norsk
27
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Bathroom
Speaker
Sub AMP Mode
Sub AMP Volume
Eco Solution
Beskrivelse
Element
Avgjør Sub AMP-driftsmodus.
•• 0: Slår av Sub AMP-funksjonen (PWM av).
•• 1: Avgjør sub-volumet i henhold til hovedvolumkontrollen.
•• Det vi si at sub-volumet avgjøres i henhold til strøm på-volumet, min. volum og maks. volum.
•• 2: Avgjør volumet i samsvar med innstillingen for baderomskontrollpanelet.
Sub AMP-volumnivå når første tilstand slås på.
Power Saving Mode
Justerer lysstyrken på TV-en for å redusere strømforbruket.
•• OFF: Slår av energisparingsfunksjonen.
•• Low: Stiller TV-en til lav energisparingsmodus.
•• Medium: Stiller TV-en til middels energisparingsmodus.
•• High: Stiller TV-en til høy energisparingsmodus.
Welcome Message
Viser en velkomstmelding i 60 sekunder når TV-en slår seg på.
Edit Welcome Message Redigerer velkomstmeldingen.
Hospitality Logo
Logo/
Message
Cloning
Hospitality Logo DL
Laster ned Hospitality-logoen.
Krav for Hospitality-logofil:
•• Kun bilde- eller videofiler.
•• Maksimal filstørrelse: AVI - 50 MB / BMP - 10 MB
•• Filen må ha navnet "samsung_image.*", "samsung_video.*"
Logo Display Time
Visningstid for Hospitality-logoen (3/5/7 sekunder).
Clone TV to USB
Klon de gjeldende TV-alternativene til en USB-minneenhet.
Clone USB to TV
Klon de lagrede TV-alternativene fra en USB-minneenhet til TV-en.
Setting Auto Initialize
28
Norsk
Slår Hospitality-logofunksjonen AV, BMP, AVI, BEGGE. Hvis den ikke er AV, vises logoen når TVen slås på, før signalet fra standardkilden, i den varigheten som er angitt i «Logovisningstid».
•• DivX-kodeken støttes ikke.
Hvis Tilbakestill innstillinger automatisk er På, og TV-en blir slått av og på igjen, blir TV-ens
menyinnstillinger tilbakestilt til de opprinnelige klonede verdiene.
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Beskrivelse
Element
Network Setup
Hvis du velger dette, blir menyen for nettverkskonfigurasjon åpnet. Menyen for
nettverkskonfigurasjon brukes til å sette opp nettverksinnstillinger, som Internett-tilgang.
Soft AP: Med denne funksjonen kan du koble TV-en til mobilenheter. Angi alternativene for
tilkobling av Wi-Fi-enheten.
•• Soft AP: Slår Soft AP av eller på. Når Soft AP er angitt til On (På), kan mobilenhetene dine
finne TV-navnet i Wi-Fi-tilkoblingslisten.
•• Security key: Angi en sikkerhetsnøkkel som du må skrive inn på andre enheter, slik at de kan
kobles til TV-en.
‒‒ Skriv inn den genererte sikkerhetsnøkkelen på enheten som du ønsker å koble til.
‒‒ Hvis nettverket ikke fungerer normalt, kontrollerer du sikkerhetsnøkkelen igjen. En feil
sikkerhetsnøkkel kan føre til feil.
✎✎ Soft AP er kanskje ikke tilgjengelig hvis det ikke støttes av modellen.
✎✎ Maksimalt antall enheter som kan tilkobles: 4 enheter
✎✎ Bithastighet: 10 Mbps/enhet
Network
✎✎ Spesifikasjonene over er basert på våre interne tester. Faktisk ytelse kan variere, alt
etter nettverksmiljøet (kablet/trådløst).
Apps ID Setting
Apps Setting
Service Discovery
Sett opp SmartHub.
Du kan bruke denne funksjonen til aktivere tjenestesøkfunksjoner, som DLNA.
LAN OUT
Aktiver/deaktiver LAN-utgangen. Ved aktivering kan TV-en fungere som en kablet ruter for
andre nettverksenheter.
VLAN ID
Opprett separate VLAN-grupper. Et 3-sifret nummer kan angis mellom 1 og 255 for VLAN ID.
Solution VLAN ID
Device VLAN ID
ARP Interval
System
Manager
Angi SmartHub-modell.
System Manager
Når VLAN brukes, angir du at VLAN ID skal tilordnes til en løsning (for eksempel SYNC,
H.Browser osv.).
Angi en VLAN ID som skal tilordnes til eksterne enheter som er koblet til LAN OUT-porten.
Juster verdien for ARP (Address Resolution Protocol) Interval.
‒‒ Innstillingsverdi: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 sek (standard: 60 sek)
Gir deg direkte og umiddelbar tilgang til Systembehandling-funksjoner, som Tid, Språk, Vis
varsler, Enhetsnavn.
Systembehandling lar deg justere TV-systemet og tilpasse visningsinnstillinger.
Norsk
29
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Factory Lock
Aktiver/deaktiver passordvarsel. Hvis dette alternativet er satt til Av, viser ikke TV-en
popup-vinduet for inntasting av passord når fabrikkmenyen åpnes. Hvis det er PÅ, vises
passordinntastingsvinduet.
Password Input
Hvis dette alternativet er aktivert, vises et popup-vindu for inntasting av et 8-sifret
sikkerhetspassord. Administratoren må angi et passord før sikkerhetsinnstillinger brukes
eller oppdateres. Når riktig passord er angitt, blir alternativer som Innstilling av passord,
Tilbakestilling av passord og Sikkerhetsmodus tilgjengelige.
Password Reset
Security Mode
DRM
30
Norsk
Deaktiver tilgang til Hotell-meny.
•• ON: Passordet er nødvendig før du går inn i fabrikkmenyen.
•• OFF: deaktiver denne funksjonen.
Password Popup
Password Setting
Security
Beskrivelse
Element
Brukeren kan endre passordet.
Passordet tilbakestilles til "00000000".
Sikkerhetsmodusen leverer passordbeskyttede administrative funksjoner for å aktivere eller
deaktivere funksjoner i Hospitality TV, for eksempel HDMI, USB og TTX. Bruk dette alternativet
for å slå på eller av sikkerhetsmodusen. Når sikkerhetsmodusen er slått på, aktiveres
automatisk alternativer som "USB," "HDMI" og "TTX-sikkhet” i undermenyen for sikkerhet. “USB
til TV-kloning” og “TV-nullstilling” deaktiveres i gjestemenyen.
USB
Aktiver/deaktiver USB-tilgang. Ved deaktivering blokkeres tilgangen til USB-medier.
HDMI
Aktiver/deaktiver HDMI-tilgang. Ved deaktivering er ikke Anynet, HDMI-kilde eller eksterne
kanaler for HDMI-type tilgjengelige for brukeren.
TTX Security
Hvis dette alternativet er deaktivert, vil ikke TTX-funksjonen fungere når du trykker på TTXknappen på fjernkontrollen.
DRM Mode
Konfigurerer støtte for DRM.
OFF: Slår av støtte for DRM.
LYNK DRM: Velg for å aktivere støtte for bare S-LYNK DRM CAS.
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Element
Self Diagnosisfor TV
Åpne Self Diagnosis Menu.
•• Start bildetest: Utfør denne testen hvis du har problemer med bildet på TV-en din.
•• Start lydtest: Utfør denne testen hvis du har problemer med lyden på TV-en din.
•• Signalinformasjon: Vis informasjon om digitalt kringkastingssignal.
•• Tilbakestill Smart Hub: Tilbakestill innstillingene for Smart Hub og Samsung-kontoen som er
lagret på TV-en.
•• Tilbakest.: Tilbakestill alle TV-innstillinger, med unntak av nettverksinnstillinger, til
fabrikkstandardene.
Self Diagnosis for HTV
Lar deg kontrollere statusen til Pro:Idiom og kommunikasjonen med SI STB eller SBB. Hvis
det oppstår problemer med Pro:Idiom-krypteringskanalen eller kommunikasjonen med
SI STB eller SBB, bruker du denne funksjonen. Hvis «Pro:Idiom DTV Channel Key Loss» har
mislyktes og Pro:Idiom-krypteringskanalen ikke kan spille av innhold, kontrollerer du først
kringkastingssystemene som er relatert til Pro:Idiom-kryptering. Hvis det ikke er noen
problemer med kringkastingssystemet, kontakter du Samsungs kundestøtte. Hvis STB SI
Vendor Setting ser ut til å ha mislyktes eller kommunikasjonen med SI STB eller SBB har
mislyktes, må du først kontrollere SI STB eller SBB. Hvis det ikke er noen problemer med SI STB
eller SBB, kan du kontakte Samsungs kundestøtte.
System
Software Update
Sound Bar Out
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
Home Menu
Beskrivelse
Lar deg oppgradere TV-ens SW med en USB-minnepinne.
Hvis Samsungs lydplankeenhet er tilkoblet denne TV-en, kan du her velge hvor TV-lyden skal
dirigeres når TV-en er på.
•• ON: Når TV-en er på, blir TV-lyden automatisk dirigert kun til lydplankeenheten.
•• OFF: Når TV-en er på, blir TV-lyden automatisk dirigert kun til TV-ens høyttalerenhet.
Vis nettstedet for det relaterte Samsung-servicesenteret, programvareversjonen og
informasjon om Mac-adressen.
Når TV-en er i standbymodus, kan du konfigurere innstillingene for den eksterne LED-lampen.
•• ON: LED-lampen er på.
•• OFF: LED-lampen er av.
Tilbakestiller alle innstillingene på TV-en til fabrikkstandard.
Aktiver Startmeny-funksjonens frittstående løsning for bruker.
yy ON: Startmeny aktivert.
Home Menu Display yy OFF: Startmeny deaktivert.
Home Menu-funksjonen er en frittstående hotelløsning som tilbyr rask tilgang til ulike
funksjoner, som Alarm, Media Play osv., samt innstillinger som Bildestørrelse, Språk osv.
Med denne funksjonen kan du redigere og administrere TV-funksjoner som kan tas i bruk i
Home Menu Editor
Home Menu.
Dette alternativet lar deg angi Home Menu som innledende skjerm for brukeren.
Home Menu Auto Start yy ON: Home menu blir vist som innledende skjerm.
yy OFF: Ikke vis Home menu som innledende skjerm.
Norsk
31
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Element
REACH RF Mode
Du kan slå REACH RF Mode på eller av. Når On er valgt, kan TV-en bruke REACH Server
(Modulator) via RF-kanalen (DTV-kabel).
REACH IP Mode
Du kan slå REACH IP Mode på eller av. Når On er valgt, kan TV-en bruke REACH IP Server via
IP-nettverket.
Server URL Setting
REACH Channel
Group ID
REACH
Solution
REACH Update Time
REACH Update
Immediate
REACH Config Version
H.Browser Mode
H.Browser
Solution
32
Norsk
Beskrivelse
URL Launcher Setting
Du kan angi adressen til REACH IP Server. (Eksempel: http://192.168.1.2:443)
Dette er et DTV Cable Channel PTC Number som brukes til å motta REACH Data når REACH
RF Mode er på. Verdien må være den samme som verdien som er angitt på REACH Server
(Modulator).
Du kan konfigurere TV-ens Group ID for å administrere TV-er i grupper på REACH Server
(Modulator).
Du kan angi et spesifikt tidspunkt du ønsker å motta og oppdatere REACH Data fra REACH
Server (Modulator). (Aktiv når AC-strømledningen er tilkoblet og TV-en er slått av.)
•• OFF: slår på eller av REACH Update Time-funksjonen.
•• 1hour: 1 time etter at TV-en slås av
•• 2hour: 2 timer etter at TV-en slås av
•• 12:00 am: 00:00
•• 2:00 am: 02:00 hver dag
•• 12:00 pm: 12:00 hver dag
•• 2:00 pm: 14:00 hver dag
Når On er valgt, vil TV-en motta og oppdatere REACH Data fra REACH Server (Modulator) like
etter at TV-en slås av. (Aktiv når AC-strømledningen er tilkoblet og TV-en er slått av.)
Viser TV Configuration Data-versjonen som er mottatt fra REACH Server.
Du kan slå H.Browser Mode på eller av og kjøre H.Browser Web App.
H.Browser Solution-innstillingsmeny
•• Install Web App: Angi H.Browser Server URL til der Web App- og sssp_config.xml-filer er
plassert.
•• Uninstall: Du kan slette den installerte Web App.
•• Timeout setting: Angi tidsavbrudd for å tilkoble URL-en.
•• Developer Mode: Hvis du brukte Tizen Studio (SDK) til utvikling, kan du koble til Host PC
(hvor SDK er installert) for å bruke utviklingsverktøyet.
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Element
HMS Mode
HMS Server URL
Setting
HMS
HMS Gateway Role
Beskrivelse
Du kan slå HMS Mode på eller av. Når On er valgt, kan TV-en bruke HMS Server via IPnettverket.
Du kan angi adressen til HMS Server. (Eksempel: http://192.168.1.2:8080)
Når det er én TV per rom, velger du «Master».
Når det er flere enn én TV per rom, velger du «Master» for hoved-TV-en og «Slave» for de andre.
Velg On hvis du vil bruke HalfTicker UI.
HMS HalfTicker Display Hvis Off er valgt, blir ikke HalfTicker UI vist. Alle hurtigknapper (med unntak av Room Controlknappen) på HMS-fjernkontrollen vil imidlertid fungere som normalt uten HalfTicker UIvisningen.
Virtual
Standby
Room Number
Virtual Standby Mode
Når AC-strømledningen er tilkoblet og TV-en er av, vil dette alternativet opprettholde TV-ens
viktige funksjoner, selv når skjermen er av.
Når TV-en er i Virtual Standby Mode, forbruker den omtrent 9,5 W til 17,4 W.
Reboot Time
Når TV-en er av (i Virtual Standby Mode) og brukeren ikke foretar seg noe innen angitt Reboot
Time, starter TV-en på nytt og går i Virtual Standby Mode igjen.
Room Number
Du kan angi romnummeret hvor TV-en står.
✎✎ Se manualen for detaljer om funksjoner og innstillinger i løsningene, som REACH, HMS og H.Browser.
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) er en profesjonell og interaktiv fjernkontroll som lar deg
levere TV-fastvareoppdateringer, kloningsdata, kanalkartleggingsendringer, REACH-innhold og TICKER-innhold
via RF/IP DTV til flere hundre hotell-TV-er samtidig. REACH-funksjonene er kun tilgjengelige i frittståendemodus. REACH-serveren selges separat. Se brukerhåndboken til REACH-serveren som følger med REACHserverproduktet, for mer driftsinformasjon.
Norsk
33
¦¦ Welcome Message
Velkomstmeldingen brukes til å vise egendefinerte meldinger på TV-en hver gang TV-en slås på av en gjest på
hotellrommet.
‒‒ Innstillinger for velkomstmeldinger finnes på hotellalternativmenyen.
‒‒ Velkomstmeldingen må være aktivert for at meldingen skal vises når brukeren slår på TV-en.
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
‒‒ Du kan opprette en Velkomstmelding og redigere den i Hotellservice-menyen.
‒‒ Velkomstmeldingen kan redigeres ved å bruke navigasjonstastene, fargetastene & Enter-tasten på
fjernkontrollen i skjermmenyen «Rediger velkomstmelding».
‒‒ Bruk retningsknappene på fjernkontrollen til å skrive inn tittel og melding og velg Lagre.
34
Norsk
¦¦ Hotel Logo
Hospitality-logofunksjonen viser hotellbildet når TV-en slås på.
‒‒ Du finner innstillinger for Hospitality-logoen på menyene i innlosjeringsmodus.
‒‒ Menyelementene for logonedlasting og logovisning aktiveres når du slår på Hospitality-logoalternativet.
‒‒ Hvis det finnes et logobilde lagret i minnet og Hospitality-logofunksjonen er på, vises Hospitality-logoen når TVen slås på.
‒‒ Hospitality-logoen vises ikke når Hospitality-alternativet er av, selv om bildet har blitt lastet inn på TV-en.
Hospitality Mode
Standalone
System Manager
SI Vendor
OFF
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Welcome Message
Music Mode
H.Browser Solution
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
...
Hospitality Logo
OFF
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
•• Hotellogo
‒‒ Dette alternativet lar deg velge om Hospitality-logobildet skal vises eller ikke.
‒‒ Standardverdien er AV.
‒‒ Kan endres til BMP, AVI eller BEGGE.
‒‒ Når du velger BMP, AVI eller BEGGE, blir menyelementene Logo Download og Logo Display Time tilgjengelige.
‒‒ DivX-kodeken støttes ikke.
•• Last ned hotellogo
‒‒ Dette alternativet lar deg laste ned logonildet til TV-ens minne fra en USB-enhet.
‒‒ En ventebeskjed vises mens bildet kopieres over til TV-en.
‒‒ En «Fullført»-melding vises når kopieringshandlingen er fullført.
‒‒ «Mislykket» vises hvis kopieringshandlingen mislykkes.
‒‒ Ingen USB-meldingen vises hvis ingen USB-enheter er tilkoblet.
‒‒ Ingen fil-meldingen vises hvis det ikke er noen fil å kopiere på USB-enheten, eller hvis filen er i feil format
(må være en BMP-fil). Hvis Ingen fil-meldingen vises, og det finnes en logofil på USB-enheten, kontrollerer du
filformatet.
•• Logofilformat
‒‒ TV støtter alle filformater.
‒‒ Filnavnet må være «samsung_image.*» og «samsung_video.*».
‒‒ Maksimal filstørrelse: AVI - 50 MB / BMP - 10MB
‒‒ TV-en endrer ikke størrelsen eller størrelsesforholdet på bildet.
Norsk
35
¦¦ USB Cloning
USB-kloning brukes til å laste ned brukerkonfigurerte innstillinger (Bilde, Lyd, Inndata, Kanal, Oppsett og Hotel Setup)
fra ett TV-sett og laste dem opp til andre TV-sett.
Alle brukerdefinerte innstillinger fra TV-en (hovedsettet) kan kopieres til USB-enheten.
✎✎ Etter kloning vil enkelte funksjoner være aktiverte når du slår TV-apparatet på igjen.
•• Clone TV to USB: Dette kopierer lagrede data fra TV-settet til USB-enheten.
1. Sett inn en USB-stasjon i USB-porten på baksiden av TV-en.
2. Gå inn på interaktive menyen ved å trykke på knappene i rekkefølge.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge "Clone TV to USB", og trykk
deretter på ENTER-knappen.
4. Når meldingen "Clone TV to USB" vises, trykker du på ENTER-knappen.
5. Du kan verifisere virkemåten for USB-kloning.
•• In Progress: Under kopiering av data til USB.
•• Completed: Kopieringen er fullført.
Clone TV to USB
•• Failed: Kopieringen er ikke fullført.
Clone USB to TV
•• No USB: USB er ikke tilkoblet.
✎✎ Klonmappen blir merket T-KTMDEUCB.
Setting Auto Initialize
OFF
•• Clone USB to TV: Dette er for å laste ned de lagrede data på USB-enheten
til TV-settet.
1. Sett inn en USB-stasjon i USB-porten på baksiden av TV-en.
2. Gå inn på interaktive menyen ved å trykke på knappene i rekkefølge:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge "Clone USB to TV", og trykk
deretter på ENTER-knappen.
4. Når meldingen "Clone USB to TV" vises, trykker du på ENTER-knappen.
5. Du kan kontrollere virkemåten for USB-kloning.
•• In Progress: kopierer data til TV-en.
•• Completed: kopieringen er fullført.
•• Failed: kopieringen ble ikke fullført.
•• No USB: USB er ikke tilkoblet.
•• No File: Det finnes ingen fil som kan kopieres, på USB-enheten. Hvis det vises en Ingen fil-melding, kontrollerer
du mappen i USB-enheten. Mappenavnet skal være T-KTMDEUCB.
✎✎ Aktiver kopiering fra USB til TV ved å trykke på ENTER-tasten i 5 sekunder.
✎✎ Hotell-TV-produktfamilien støtter ikke CLONE-funksjonen mellom modeller som støtter satellitt/T2, og
modeller som ikke gjør det.
For hurtig og umiddelbar kloning under installering setter du inne en USB-stasjon med hovedinnstillingene fra den
første TV-en og trykker på Enter-tasten i 5 sekunder.
Forhåndskrav for kloning (sjekkpunkt)
–– Kloning skal utføres mellom samme modell (samme versjon).
–– Før kloning skal alle skjermer oppdateres til siste versjon (samme versjon).
36
Norsk
¦¦ Innstillinger klonet i hotellmenyen
✎✎ Menyelementet støttes ikke avhengig av modellene.
Menyelement
Undermeny
Klonet eller ikke
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / IPTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
✎✎ Denne funksjonen er kun tilgjengelig
når Hospitality Mode: Standalone, SI
Vendor: Smoovie er valgt.
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower / Menu/Source
Yes
Power On
Channel Bank Editor
Channel
Menu OSD
Norsk
37
Menyelement
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
Undermeny
Klonet eller ikke
Clock Type
Standalone mode: Off/Ext. Clock
Yes
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Yes
Time Format
12 Hour / 24 Hour
Yes
Clock Test
Failure / Success
Yes
Clock Normal Dim.
0~4
Yes
Clock Standby Dim.
0~4 /0~1
Yes
Timer Type
WakeUp/OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Comp.
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
HDMI Music Mode
On / Off
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Each model source
list (AV1, COMP, HDMI1…)
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
HP Management
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Yes
SubAmp Volume
0~32
Yes
Eco Solution
Power Saving Mode
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Logo / Message
Cloning
38
Norsk
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
Menyelement
Network
DRM
Network Setup
―
No
―
Yes
Apps Setting
―
No
Service Discovery
On / Off
Yes
LAN OUT
On / Off
Yes
VLAN ID
On / Off
Yes
Solution VLAN ID
―
Yes
Device VLAN ID
―
Yes
ARP Interval
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
Yes
―
No
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On/Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On/Off
Yes
USB
Enable/Disable
Yes
HDMI
Enable/Disable
Yes
TTX Security
Enable/Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
―
No
Self Diagnosis for TV
Self
Diagnosis for
HTV
System
Home Menu
Klonet eller ikke
Apps ID Setting
System Manager
Security
Undermeny
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok/Failure
Bathroom AMP
Ok/Failure
RTC
Ok/Failure
No
Self Diagnosis for CM
―
No
SW Update
-
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On/Off
Yes
TV Reset
―
No
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
On / Off
Yes
Norsk
39
Menyelement
REACH Solution
HMS
H.Browser
Solution
Virtual Standby
Room Number
40
Norsk
Undermeny
Klonet eller ikke
REACH RF Mode
On/Off
Yes
REACH IP Mode
On/Off
Yes
Server URL Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On/Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
REACH Config Version
―
No
HMS Mode
On/Off
Yes
HMS Server URL Setting
―
Yes
HMS Gateway Role
Master/Slave
Yes
HMS HalfTicker Display
On / Off
Yes
H.Browser Mode
On / Off
Yes
Yes
URL Launcher Setting
―
Virtual Standby Mode
On / Off
Reboot Time
5 / 15 / 30 / 60
―
Yes
No
¦¦ Setting Auto Initialize
Når du kloner innstillinger fra én TV til en annen, kloner du innstillingene både på menyen på gjestesiden og menyen
på hotellsiden: Bilde, Lyd, Inndata, Kanal, Oppsett og Hotel Setup). Dette lar deg angi nesten alle menyverdiene på
Hospitality-TV-ene til de samme standardinnstillingene. Hvis du tillater gjestetilgang til menyene på gjestesiden, for
eksempel Bilde-menyen, kan de endre innstillingene på disse menyene, slik at de ikke lenger er standardinnstillinger.
Hvis du setter Setting Auto Initialize-funksjonen til på, gjenoppretter (initialiserer) TV-en automatisk alle verdier på
menyer på gjestesiden til de klonede standardverdiene når TV-en slås av og på igjen. Legg merke til at Setting Auto
Initialize bare virker med klonede verdier på menyer på gjestesiden. Innstillinger som ikke er klonet, ignoreres.
I tabellen nedenfor vises innstillinger som er gjenopprettet til de klonede verdiene, når du setter Setting Auto Initializefunksjonen til på.
✎✎ Menyelementet støttes ikke avhengig av modellene.
Picture Mode
Picture Size Settings
Menyelement
Picture Size
Auto Wide
4:3 Screen Size
Fit to Screen
Zoom and Position
Backlight
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Apply Picture Settings
Digital Clean View
Auto Motion Plus Settings
Contrast Enhancer
HDR+ Mode
Film Mode
Colour Tone
Picture
Expert Settings
Auto Motion Plus
Judder Reduction
LED Clear Motion
2 Point
White Balance
20 Point Settings
Gamma
RGB Only Mode
Colour Space Settings
HLG
ST.2084
BT.1886
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
B-Offset
20 Point
Interval
Red
Green
Blue
Colour Space
Colour
Red
Green
Blue
Norsk
41
Menyelement
Sound Output
Sound Mode
Balance
Equalizer
HDMI Input Audio Format
Sound
Expert Settings
Digital Output Audio Format
Audio Delay
Auto Volume
Sound Feedback
Welcome Sound
Aerial
Digital Text (MHEG)
Broadcasting
Expert Settings
Teletext Language
Settings
Primary Teletext Language
Audio Options
Audio Language Settings
Secondary Teletext Language
Primary Audio Language
Network
Soft AP
Secondary Audio
Language
Channel
Signal Level
Clock Mode
Clock
Time
System Manager
Alarm
Auto Protection Time
Anynet+(HDMI-CEC)
Game Mode
External Device Manager
HDMI Black Level
Keyboard Manager
Keyboard Language
Keyboard Type
Energy Saving Mode
Eco Solution
Motion Lighting
Auto Power Off
Audio Description
Settings
Accessibility
High Contrast
Enlarge
42
Norsk
Time Zone Settings
Time Offset
Sleep Timer
Language
General
Clock Set
Audio Description
Audio Description Volume
¦¦ Plug & Play
Hotell Plug & Play velger hotellmodus automatisk og konfigurerer land, klokke og bildemodus.
‒‒ Hotell Plug & Play er bare tilgjengelig én gang første gang strømmen slås på.
‒‒ Dette er tilgjengelig etter første oppsett av TV-apparatet og overføring av TV-data for kloning til en USB-stasjon.
‒‒ Når TV-en skal brukes neste gang, trenger du bare å gå ut av Hotell Plug & Play, koble til USB og deretter klone
USB til TV.
‒‒ Enkelte menyer kan mangle, avhengig av modell og region.
Self Diagnosis for TV
Hvis du velger Factory Reset, blir TV-en tilbakestilt til
fabrikkinnstillingene og deretter åpne Hotell Plug &
Play-menyen. Gå til den første Hotell Plug & Play-menyen
nedenfor.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
Next
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
EU
Hvis du endrer land for
Gjeldende posisjon.
Country List
Greece
Czech
Slovakia
Hungary
Bulgaria
Romania
Croatia
Serbia
Bosnia
Montenegro
Macedonia
Albania
Cyprus
Slovenia
Estonia
Latvia
TV-en slås automatisk av
og på.
Lithuania
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Next
Previous
2
Welcome to Samsung TV!
Next
3
Previous
2
Terr./Cable Signal Detected
Select your language to start the on screen setup.
Next
3
Scan Channels
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Scanning for channels...
Select the connected aerial that you want to use to get channels
Bienvenue!
Welcome!
Use the Up and Down buttons to change the
Aerial
language.
Terrestrial
Channel Type
Bienvenido!
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Digital & Analogue
Analogue
Next
Next
1
2
Stop
Next
3
Previous
2
TV installation Type
Configure your TV
Clock Settings
Select your TV installation type.
Set the basic options to use your TV.
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Country
TV Basic Setup
Cloning Mode
Start basic setup to use your TV.
Picture Mode
Others
Standard
Select the picture mode that best suits your
viewing environment.
Factory Menu
Clock Mode
--/--/----
Time
--:-- --
Time Zone
Hvis du velger
Cloning Mode
Auto
Date
DST
Next
3
Current Time
--:-- --
Off
Eastern
Kopier systeminnstillingene fra USBenheten eller serveren til TV-en.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Hvis du velger
Factory Menu
Avslutt oppsettet og gå direkte til
Factory Menu.
Done
Trykk på POWER-knappen for å
avslutte.
Menyen for
hotellalternativer vises.
Norsk
43
•• Områdeinnstillinger
‒‒ Først markert: EU
‒‒ Hvis du trykker på retningsknappen til høyre etter at du har valgt Endre, kan du endre land.
‒‒ Hvis et annet land velges, slås TV-en automatisk av og på.
‒‒ Hvis du velger feil land, kjører du TV Reset igjen når du har kommet til System-delen i Hotellmenyen.
‒‒ Før du velger land må du se i landslisteinformasjonen på høyre side.
•• Velkommen til Samsung TV! OSD
‒‒ Først markert: Welcome (English)
‒‒ Hvis du trykker på retningsknappen til høyre, blir skjermmenyen «TV-installasjonstype» åpnet
•• TV-installasjonstype
‒‒ Først markert: TV Basic Setup
‒‒ Hvis du trykker på retningsknappen til høyre, blir skjermmenyen «Konfigurer TV-en din» åpnet
•• Konfigurer TV-en din
‒‒ Først markert: Others
‒‒ Velg ditt Land og Bildemodus.
‒‒ Landsinformasjonen for TV-innstillingene kan være forskjellig fra landslisteinformasjonen i "skjermvisningen
Regionsinnstillinger".
•• Antenne-/kabelsignal oppdaget
‒‒ Deretter velger du antennen du vil bruke til å ta inn kanaler.
‒‒ Når kanalskanningen er fullført, velger du Neste.
‒‒ Hvis RF-kabelen ikke er tilkoblet, blir denne skjermen hoppet over.
•• Konfigurer Klokkemodus, DST (sommertid) og Tidssone.
‒‒ Først markert: Clock Mode: Auto, DST: Off, Time Zone: Eastern
‒‒ Hvis TV-en skal ta inn digitale kringkastingskanaler, og disse kanalene overfører dato og tid, setter du
Klokkemodus på Auto. TV-en stiller inn dato og klokkeslett automatisk.
‒‒ Hvis TV-en ikke skal ta inn digitale kringkastingskanaler, setter du Klokkemodus på Manual, for så å angi dato og
tid på TV-en manuelt.
‒‒ Angi DST På eller Av for å konfigurere sommertid på TV-en.
‒‒ Velg tidssonen din på kartet som vises.
44
Norsk
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon er en spesiell transmitter som er designet for å styre hver TV med én fjernkontroll.
Denne er nyttig når det er mer enn én TV på ett sted, som i et sykehus. Sett-ID-nummeret vises i kildeskjermmenyen. Det
er mulig å støtte opptil 9 forskjellige eksternoverføringer for flere koder.
Hver TV har "0" som opprinnelig kode.
‒‒ ID-koden kan stilles og tilbakestilles i analog TV-modus eller PC-modus. (Ikke tilgjengelig i TTX- eller DTVkanaler.)
‒‒ ID-koden kan være fra 0 til 9.
‒‒ Trykk på MUTE-knappen og RETURN-knappen samtidig i over 7 sekunder, og velg deretter tallknappen for å angi
koden.
‒‒ Skjermmenyen Angi ID vises.
‒‒ Følgende melding vises: «Fjernkontrollkode er angitt til X. Hvis du vil endre fjernkontrollkoden, skriver du inn
valgt siffer.» X er siffertallet.
✎✎ Denne skjermmenyen vises du trykker på Exit.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ TV-en og fjernkontrollen settes for eksempel til ID-kode 1 hvis brukeren trykker på 1.
‒‒ Følgende melding vises: "Fjernkontrollen er endret til 1". Nå kan TV-en bare kontrolleres med en fjernkontroll
som har samme ID-kode som TV-en.
‒‒ Følgende melding vises. «TV ID x» (x er TV-ens ID)
‒‒ Du kan tilbakestille ID-koden ved å trykke på MUTE-knappen og EXIT-knappen samtidig i mer enn 7 sekunder.
Når du slipper opp knappene, tilbakestilles ID-koden for både TV-en og fjernkontrollen til 0. "Fjernkontrollens
kontrollkode er satt til 0." vises.
Norsk
45
¦¦ CH Bank Editor (kun Smoovie-TV)
Channel Bank Editor redigerer kanaler, med 3 forskjellige bankalternativer.
Avhengig av bankkortet er det spesifikke kanaler hotellkundene kan få glede av.
Stille inn CH Bank Editor under frittstående modus
1. Gå inn i hotellets frittstående meny med "MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER"
2. Velg SI-leverandør: “Smoovie”
3. Her vises et nytt menyalternativ, "Channel Bank Editor"
4. Gå inn på "Channel Bank Editor"
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Avhengig av modell og område kan det hende at noen menyelementer ikke finnes>
46
Norsk
5.
a.
b.
c.
Rediger kanalbanken som i eksempelet nedenfor.
BANK1 (gratis kanal): Velg kanalen som brukes når fjernkontrollen ikke har et kort.
BANK2 (familiekort – grønt): Velg kanalen som brukes når fjernkontrollen har et GRØNT KORT.
BANK3 (voksenkort – rødt): Velg kanalen som brukes når fjernkontrollen har et RØDT KORT.
Referanser for bruk av SMOOVIE-fjernkontrollen
1. Hvis du velger SMOOVIE som SI-leverandør, må du bruke SMOOVIE-fjernkontrollen.
2. Brukeren kan bare velge BANK1-kanalen med talltastene på fjernkontrollen.
Hvis du vil bytte kanal med det grønne eller røde kortet, må du bruke kanal opp/ned-tastene.
3. For kanalveiledningen eller kanallisten kan brukerne bare se BANK1-kanallisten.
Norsk
47
¦¦ Channel Editor
Channel Editor redigerer kanalnummer og navn.
Bruk Channel Editor til å sortere kanalene som brukerdefinerte kanalnumre.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
System Manager
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Music Mode
H.Browser Solution
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
Channel Editor
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
<Avhengig av modell og område kan det hende at noen menyelementer ikke finnes>
Enkle trinn for redigering under frittstående-modus
Trinn
Bred ytterkant
1
Betjene Channel Auto Store på hotellalternativmenyen
2
Gå inn i Channel Editor på hotellalternativmenyen
3
Sett sammen en tabell relatert til den endelige kanallisten du ønsker å ha
4
Omordne kanalene med TOOLS-knappen basert på tabellen du har satt
sammen
5
Trykk på EXIT eller RETURN-knappen for å avslutte.
<se følgende detaljer>
Bildet nedenfor viser et eksempel på Kanalredigering-skjermen.
•• a Indikerer en analog kanal.
•• Kanaler uten a er digitale kanaler.
✎✎ Hvis Dynamisk SI i Meny for hotellalternativer er På, vil ikke Kanalredigering vise digitale kanaler. Du må velge
Av for Dynamisk SI før du kan redigere digitale kanaler i Kanalredigering.
48
Norsk
Aktivering av Smoovie
Trinn
1
Smoovie TV brukt (antenne/kabel)
Bare antenne eller bare kabel
Blandet kanalkart På (både antenne og kabel brukt)
brukt
Hvis TV-en starter med Hotel
Hvis TV-en starter med Hotel
Hvis P&P allerede er ferdig
P&P
P&P
Utfør P&P, bortsett fra lagring
Utfør P&P på alt (antenne eller
Gå inn i Hotellmeny
av kanaler
kabel, automatisk innstilling)
2
Etter P&P vises Hotellmeny
på TV-en
Oppsett av Blandet kanalkart
På
3
Oppsett av Blandet kanalkart
På
Slå TV-en av og på
4
Slå TV-en av og på
Gå inn i Hotellmeny
5
Gå inn i Hotellmeny
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
6
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Kanaloppsett
7
Velg Kanaloppsett
8
Velg "Antenne + Kabel" for
automatisk innstilling
Velg "Antenne + Kabel" for
automatisk innstilling
9
Konfigurer CH Bank Editor
10
Slå TV-en av og på – deretter
kan brukeren bruke TV-en
Konfigurer CH Bank Editor
Slå TV-en av og på – deretter
kan brukeren bruke TV-en
Etter P&P vises Hotellmeny
på TV-en
Velg kanaltype
- ATV eller ADTV for antenne
- CATV eller CDTV for kabel
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Kanaloppsett (kan
hoppes over)
Velg "Antenne" eller "Kabel"
for automatisk innstilling (kan
hoppes over)
Konfigurer CH Bank Editor
Slå TV-en av og på – deretter
kan brukeren bruke TV-en
Bare antenne eller bare kabel
brukt
Hvis P&P allerede er ferdig
Gå inn i Hotellmeny
Velg kanaltype
- ATV eller ADTV for antenne
- CATV eller CDTV for kabel
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Kanaloppsett
Velg "Antenne" eller "Kabel"
for automatisk innstilling
Konfigurer CH Bank Editor
Slå TV-en av og på – deretter
kan brukeren bruke TV-en
Smoovie TV brukt (satellitt)
Trinn
Blandet kanalkart På (satellitt og både antenne og kabel
brukt)
Hvis TV-en starter med
Hvis P&P allerede er ferdig
Hotel P&P
Bare satellitt brukt
Hvis TV-en starter med
Hotel P&P
Utfør P&P på alt: (antenne
eller kabel, automatisk
innstilling)
1
Utfør P&P, bortsett fra
lagring av kanaler
Gå inn i Hotellmeny
2
Etter P&P vises Hotellmeny
på TV-en
Oppsett av Blandet
kanalkart På
3
Oppsett av Blandet
kanalkart På
Slå TV-en av og på
4
Slå TV-en av og på
Gå inn i Hotellmeny
5
Gå inn i Hotellmeny
6
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Kanaloppsett
7
Velg Kanaloppsett
Velg satellitt for automatisk
innstilling
Konfigurer CH Bank Editor
8
Velg satellitt for automatisk
innstilling
Konfigurer CH Bank Editor
9
Konfigurer CH Bank Editor
10
Slå TV-en av og på –
deretter kan brukeren bruke
TV-en
Slå TV-en av og på –
deretter kan brukeren bruke
TV-en
Slå TV-en av og på –
deretter kan brukeren bruke
TV-en
Etter P&P vises Hotellmeny
på TV-en
Velg kanaltype
- ATV eller ADTV for antenne
- CATV eller CDTV for kabel
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Kanaloppsett (kan
hoppes over)
Velg satellitt for automatisk
innstilling (kan hoppes over)
Hvis P&P allerede er ferdig
Gå inn i Hotellmeny
Velg kanaltype
- ATV eller ADTV for antenne
- CATV eller CDTV for kabel
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Kanaloppsett
Velg satellitt for automatisk
innstilling
Konfigurer CH Bank Editor
Slå TV-en av og på –
deretter kan brukeren bruke
TV-en
Norsk
49
Kanalliste
Du kan se kanalinformasjon, Alle, TV, Radio, Data/annet, Analog eller Favoritter 1-5.
✎✎ Når du trykker på CH.LIST-knappen på fjernkontrollen, vises skjermbildet Kanalliste med én gang.
•• Alle: Viser alle tilgjengelige kanaler.
•• TV: Viser alle TV-kanaler som er tilgjengelige for øyeblikket.
•• Radio: Viser alle tilgjengelige radiokanaler.
•• Data/annet: Viser alle tilgjengelige MHP-kanaler eller andre kanaler.
•• Analog: Viser alle tilgjengelige analoge kanaler.
•• Favoritter 1-5: Viser alle favorittkanaler.
✎✎ Hvis du vil vise favorittkanalene som er lagt til, trykker du på CH.LIST-knappen og bruker L-knappen (Ch.
Mode) til å flytte mellom Favoritter 1-5.
✎✎ Bruke kontrollknappene med Kanalliste.
•• T (Verktøy): Viser alternativmenyen.
•• L (Ch. Mode / Kanal): Gå til Alle, TV, Radio, Data/annet, Analog eller Favoritter 1-5.
•• Når du velger Programvisn. på T-menyen (Verktøy), kan du gå til andre kanaler ved å bruke L-knappen
(Kanal).
•• E (Se / Information): Du kan se på kanalen du velger. / Viser opplysninger om det valgte programmet.
•• k (Side): Gå til neste eller forrige side.
50
Norsk
Slik bruker du Planlegg visning i Kanalliste
(bare digitale kanaler)
Når du angir Planlegg visning i Kanalliste, kan du bare angi programmet i Programvisn..
1. Trykk på CH.LIST-knappen, og velg deretter en digital kanal.
2. Trykk på TOOLS-knappen, og velg deretter Programvisn.. Programlisten for den aktuelle kanalen vises.
3. Trykk på knappene ▲ / ▼ for å velge ønsket program, og trykk deretter på ENTERE-knappen (Information) eller på
INFO-knappen.
4. Velg Planlegg visning, og trykk deretter på ENTERE-knappen når du er ferdig.
✎✎ Hvis du vil avbryte Planlegg visning, følger du trinn 1 til 3. Velg Avbryt Plan.
Bruke alternativmenyen t
Still inn hver kanal med menyalternativene for Kanalliste (Programvisn., Red. favoritter, Lock/Unlock, Rediger kanalnavn,
Rediger kanalnummer, Slett, Information, Sorter, Red.modus).
Elementer på alternativmenyen kan variere avhengig av kanalstatus.
1. Velg en kanal, og trykk på TOOLS-knappen.
2. Velg en funksjon og endre innstillingene.
•• Programvisn.: Viser programmet når en digital kanal er valgt.
•• Red. favoritter: Angi kanaler du ser på ofte, til favoritter. Legg til eller slett den valgte kanalen i Favoritter 1-5.
1. Velg Red. favoritter, og trykk deretter på ENTERE-knappen.
2. Trykk på ENTERE-knappen for å velge Favoritter 1-5, og trykk deretter på OK-knappen.
✎✎ Én favorittkanal kan legges til i flere favoritter under Favoritter 1-5.
•• Lock/ Unlock: Du kan låse en kanal slik at kanalen ikke kan velges eller ses på.
✎✎ Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Kanallås er angitt til På.
✎✎ Inndataskjermen for PIN-kode vises. Angi din 4-sifrede PIN-kode. Endre PIN-koden med alternativet Endre PINkode.
•• Rediger kanalnavn (bare analoge kanaler): Tildel ditt eget kanalnavn.
•• Rediger kanalnummer (bare digitale kanaler): Rediger nummeret ved å trykke på nummertastene.
✎✎ Enkelte områder støtter kanskje ikke Rediger kanalnavn og Rediger kanalnummer.
•• Slett: Du kan slette en kanal for å vise kanalene du ønsker.
•• Information: Viser opplysninger om det valgte programmet.
•• Sorter: Endrer listen sortert etter kanalnummer eller kanalnavn.
•• Red.modus: Du kan velge en kanal og redigere den.
Norsk
51
Bruke alternativmenyen t
Still inn hver kanal med menyalternativene (Red. favoritter, Lås/Lås opp, Slett, Velg bort, Velg alle).
1. Trykk på TOOLS-knappen på Kanalliste-skjermen, og velg deretter Red.modus. En avkrysningsboks vises til venstre for
kanalen.
2. Trykk på knappene ▲/▼ for å velge ønsket kanal, og trykk deretter på ENTERE-knappen. Merket (c) indikerer
kanalen du har valgt.
✎✎ Du kan velge mer enn en kanal.
✎✎ Trykk på ENTERE på nytt for å velge bort kanalen.
3. Trykk på TOOLS-knappen. Velg deretter en funksjon, og endre innstillingene.
•• Red. favoritter: Angi kanaler du ser på ofte, som favoritter.
✎✎ Red. favoritter-skjermen har fem grupper (Favoritter 1, Favoritter 2 osv.). Du kan legge til en favorittkanal i den
gruppen du vil. Trykk på knappene ▲/▼ for å velge en gruppe.
•• Lock/ Unlock: Du kan låse en kanal slik at kanalen ikke kan velges eller ses på.
✎✎ Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Kanallås er angitt til På.
✎✎ Inndataskjermen for PIN-kode vises. Angi din 4-sifrede PIN-kode. Endre PIN-koden med alternativet Endre PINkode.
•• Slett: Du kan slette en kanal for å vise kanalene du ønsker.
•• Velg bort: Velger bort de valgte kanalene.
•• Velg alle: Velger alle kanalene i kanallisten.
52
Norsk
¦¦ My Channel
Avgjør land og sjanger for kanalene som tilveiebringes av hotellet, og hvis brukeren velger et land eller sjanger, viser TVen samsvarende kanaler.
•• Du må velge et land før du kan angi en sjanger.
•• Hvis du velger en sjanger uten å legge til noen kanaler, vises alle de tilgjengelige kanalene i kanallisten.
•• Min kanal virker kun i frittstående modus.
•• SI Vendor i frittstående-modus: Dette fungerer ikke hvis Smoovie er valgt.
•• Dette er i hotellalternativene i Hotellmeny > Tjenestemodus, og kan slås på eller av.
•• Alternativet fungerer bare når det er satt til På.
Kanalsammensetning [sjangermodus]
Antennemodusaktivering
Standard
Hotell
Kategori
Sjanger
Kanalmod
Antenne/
Kabel
Satellitt
Alle (standard)
O
O
Nyheter
O
O
Radio
O
O
Underholdning
O
O
Sport
O
O
Hotell
O
O
2
1
3
Gjeldende status: Østerrike/sport
Land
6
Beskrivelse
Sett kanalsjangermodus til alle land som er
angitt som standard i fabrikkmodus.
Min kanal
4
5
Sjanger
Alle land
Alle
Østerrike
Nyheter
Belgia (nederlandsk)
Radio
Belgia (fransk)
Underholdning
Tsjekkisk
Sport
Frankrike
Hotell
Tyskland
▼
7
(Blå) Behold forrige (O/N/V/H) Flytt (En) Enter 8
* For antall elementer som vises i listen, kan du se designdokumentet.
Norsk
53
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
BLUE
Går tilbake til skjermbildet. (Sjangerkonfigurasjon: Siste land og sjanger)
Behold forrige
ENTER
Velger et element.
Enter
Ch. Up/Down
Flytt markeringen etter side.
(Ingen veileding)
UP/DOWN
Navigerer for hvert land, sjangerliste. (på en sirkulær måte.)
RIGHT
Velger det markerte elementet og flytter deretter markeringen til
sjangerdelen.
Bev.
RETURN
Går tilbake til skjermbildet. (Sjangerkonfigurasjon: Siste land og sjanger)
(Ingen veileding)
EXIT
Går tilbake til skjermbildet. (Sjangerkonfigurasjon: Siste land og sjanger)
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Denne delen beskriver oppsettet av front-grensesnittet som vises når TV-en er slått på. (Fabrikkmodus >
Sjangemodus: Aktiver)
•• Sjangeren er en underliste for hvert land.
•• Kringkastingsskjermen som ble vist ved forrige minnekanal.
‒‒ Hvis brukeren ønsker å beholde forrige land og sjangerkanalkart, kan vedkommende trykke på
fjernkontrolltastene "BLÅ", RETURN og EXIT for å lukke frontgrensesnittet.
✎✎ OSV.
•• Standard markering: Siste minneelement (land, sjanger)
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
1
Bakgrunnsskjerm
Viser den siste memoriserte kanalen som dukker opp når TV-en slås på.
2
Funksjonstittel
Dette er navnet til funksjonen.
3
Gjeldende status
Viser gjeldende innstillinger for land/sjanger.
4
Landelementer
Elementet for listen over land vises.
Viser landet som ble valgt sist.
5
Sjangerelementer
Elementet for sjangerlisten vises.
Viser tilgjengelige sjangerelementer etter hvert land som forhåndsinnstilt i fabrikkmodus. (gi
alltid 'Alle'-elementet)
Viser sjangeren som ble valgt sist.
6
Marker
Hvis elementtittelen er for lang til å vises innenfor området, aktiveres automatisk
tekstglidning.
7
Indikator
Denne vises når det finnes en forrige eller neste side.
8
Nav. Hjelp
Denne tast-veiledningen er høyrejustert.
54
Norsk
Uthev samhandling [landelementer]
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
✎✎ MERK
•• Brukere kan navigere elementene i hver av listene for land og sjanger ved å trykke på opp eller ned-tastene på
fjernkontrollen.
1
•• Sirkulær navigasjon støttes.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
NED x 4
Land
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
OPP x 4
Germany
Germany
▼
▼
OPP x 4
NED x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
NED
OPP
OPP
NED
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
NED x N
OPP x N
AVSLUTT
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
Current status : All Country/Sports
Genre
▲
Land
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
▼
Norsk
55
Uthev samhandling [standard sjanger]
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / HØYRE
VENSTRE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Det gjeldende valget for landet er uthevet.
•• Standard utheving: Gjeldende valg for sjangeren.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / HØYRE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
VENSTRE
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
•• Ser ut som kildefeil, det skal leses som
"Det andre elementet til landet er uthevet".
Vennligst bekreft. (For eksempel Frankrike)
56
Genre
▲
Norsk
Navigation Help Area
•• Standard markering: Alle
Modusendringssamhandling 1 (1/2)
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / HØYRE
VENSTRE
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Gjeldende sjangermodus: Alle land /sport
ENTER / HØYRE
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
OPP
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NED
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Hvis landet er valgt, flyttes markeringen
automatisk til sjangermenyen.
ENTER / HØYRE
6
Norsk
57
Modusendringssamhandling 1 (2/2)
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
1
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Austria/News.
ENTER
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Fullførtbeskjeden for sjangermodusendring vises.
•• Tidsavbrudd (5 sek.)
ENTER / RETURN / Tidsavbrudd
Current Status : Austria / News
58
Norsk
•• Hvis du trykker på venstretasten fra sjanger
til landsmeny, utheves et allerede valgt
landselement.
Modusendringssamhandling 1 (1/2)
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
NED
OPP x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Gjeldende sjangermodus: Alle land /sport
ENTER / HØYRE
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Austria/News.
OK
BLÅ
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Tidsavbrudd
•• Hvis landet er valgt, flyttes markeringen
automatisk til sjangermenyen.
5
Current Status : Austria / News
Norsk
59
Strøm på-scenario [Siste minne]
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Slå av
•• Gjeldende sjangermodus: Alle land /sport
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Gjeldende sjangermodus: Østerrike / Nyheter
60
Norsk
Sjangerredigering: Dette konfigurerer sjangrene for hver kanal på hotell-TV-en.
•• Dette kan brukes via Hotellmeny (Fabrikk).
•• Støttede sjangre omfatter nyheter, radio, underholdning, sport og hotell.
•• Du kan velge flere sjangre for hver kanal samtidig.
Landredigering (Kanalredigering): I denne redigeringen kan du konfigurere landet for hver av kanalene på hotell-TVen.
•• Støttede land (20 land): Østerrike, Belgia, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Japan, Nederland,
Norge, Portugal, Russland, Korea, Spania, Sverige, Tyrkia, USA
•• Hvis flere kanaler er angitt for et land, registreres landet som en kategori, og brukerne kan vise kanalene etter land.
•• Flere enn ett land kan angis for en kanal. Hvis brukeren velger en kategori, vises bare kanalene for landet i kanallisten.
•• Hvis en kanal som landet er stilt inn for, velges fra kanallisten, legges elementet Rediger land til i verktøyene. Ellers
blir elementet Legg til for land lagt til i verktøyene.
•• * Hvis den tilsvarende funksjonen utføres, kan et land for den valgte kanalen stilles inn eller annulleres.
•• Frontgrensesnitt
•• Et skjermbilde der brukeren kan velge et land eller en sjanger når brukeren slår på strømmen.
Oppsett for venstre ramme
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Velger eller går inn i det tilsvarende Kanalsøk-området.
(Ingen veileding)
RETURN
Velger eller går inn i det tilsvarende Kanalsøk-området.
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus opp eller ned.
(Ingen veileding)
RIGHT
Flytter fokus til Kanalsøk-området.
(Ingen veileding)
INFO
Viser informasjon om kategorien.
(Ingen veileding)
TOOLS
Viser nyttefunksjonsmenyene.
Verktøy
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er en komponent i Venstre ramme (Landskategorier).
✎✎ OSV.
•• Standard markering: "Landet som er valgt for øyeblikket"
Norsk
61
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
•• Når brukeren går inn på denne skjermen, er det valgte standardelementet uthevet.
•• Landikonet og kategorinavnet vises. (Hvis fokus er i Hovedramme, vises bare ett
ikon.)
•• Flytte fokus
‒‒ Du kan flytte fokus ved å trykke på opp- eller ned-knappen.
1
‒‒ Hvis elementene ikke kan vises på en side, vises opp- og ned-indikatorer.
‒‒ Når fokus er flyttet til en kategori, lastes kanallisten for den aktuelle
kategorien inn i hovedrammen.
Venstre ramme [Landskategorier]
Antennemodusaktivering
Standard
Hotell
Kategori
Kanalmod
Antenne/
Kabel
Satellitt
Opprinnelige
innstillinger
Registrert
O
O
Land
Alle land
O
O
Land 1
O
O
Land 2
O
O
.
O
O
Beskrivelse
•• Viser alle kanaler som er registrert under
automatisk innstilling
•• Viser listen over kanaler og kilder som er
angitt i listen over registrerte kanaler.
•• Alle land er summen av alle kanaler som
er registrert for hvert land. (Dette oppgis
bare for sluttbrukere.)
Verktøy [Registrerte/Landskategorier]
•• Kanalstyring > Kanalkategori > Verktøy > Info
62
•• Elementene vises uten "Kanal".
•• Hvis elementet Registrert/Land i den venstre rammen er uthevet, kan du aktivere
det tilsvarende vinduet ved å trykke på "INFO"-tasten på fjernkontrollen.
•• Alle land vises.
•• Du kan navigere mellom landene ved å trykke på opp- eller ned-tasten.
Indikatorer vises.
Norsk
✎✎ MERK
•• Dette er en definisjon av Verktøy-menyen i kategorien Venstre ramme.
•• Bare Info-elementet for henholdsvis Registrer/Land vises.
Elementer
Kategori
Verktøy-menyen
Beskrivelser
Registrert, Land
Informasjon
Registrerte kanaler. Antall kanaler for hvert land.
•• Elementene vises uten "Kanal".
Feiltilfeller
✎✎ MERK
•• Dette er meldingen som vises når ingen kanaler er lagret i listen over registrerte kanaler.
Elementer
Nei
1
Navn
Melding
Beskrivelse
•• Hvis elementet Registrerte kanaler er tomt når du går inn i
nettleseren, vises en popup-melding der brukerne kan bytte til
Autolagring-menyen (programmer).
•• Hvis verken klokkeslett eller kanal er konfigurert, og en bruker
går inn i Kanalstyring, vises en melding der brukeren kan bytte til
Autoinnstilling (Autoprogram), på samme måte som ovenfor.
•• Dette er meldingen som vises når klokkeslettet ikke er konfigurert.
‒‒ Hvis klokkeslettet ikke er konfigurert, vises meldingen i Fabrikkmodus før du går inn i Kanalstyring.
Norsk
63
✎✎ MERK
•• Dette er komponenten når ingen kanaler er registrert for landskategorien.
Elementer
Nei
Beskrivelse
Beskrivelse
Meldingen vises når landet som er valgt, ikke inneholder elementer.
Hovedramme [Kanalsøk]
64
Norsk
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
CH UP/DOWN
Flytter siden.
Side
ENTER
Velger eller går inn i det tilsvarende Kanalsøk-området.
Velg
RETURN
Går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus opp eller ned.
(Ingen veileding)
RIGHT
Flytter fokus til Kanalsøk-området.
(Ingen veileding)
INFO
Viser informasjon om kategorien.
(Ingen veileding)
TOOLS
Viser nyttefunksjonsmenyene.
Verktøy
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er en komponent i Hovedramme (Kanalsøk).
•• I utgangspunktet er kanalen før du går inn i Fabrikkmodus valgt, eller den eksterne inngangen.
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
1
Hovedramme
Viser kanal- eller kildelisten for kategorien som for øyeblikket er valgt.
2
Blalinje
Viser posisjonen til den gjeldende siden blant det totale sideantallet.
3
Område for
navigasjonshjelp
Dette vises når en bruker går inn i Kanalstyring. (Hvis en bruker avslutter og deretter går
inn igjen i Kanalstyring, vises det på nytt.)
Dette forsvinner når tidsavbruddet (5 sek.) er nådd, eller når brukeren trykker på en tast.
4
Område for
navigasjonshjelp
Den konfigurerte landsinformasjonen og de røde knappene er justert til venstre. De vises
og navigeres grafisk etter gruppe. Denne tast-veiledningen er høyrejustert.
Norsk
65
Vanlige elementer for kanal [+ Ikonmetode]
Visningsregler for kanalliste
Standard
Element
Konstruksjon
Digitale kanaler
•• Avkrysningsboks + statusikon + nummer for digital kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ###-### (Kanalnummeret
representeres av "-".)
Analoge kanaler
•• Avkrysningsboks + analogikon + nummer for analog kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ### ("-" brukes ikke til å
representere numre for analoge kanaler.)
Digitale kanaler
•• Avkrysningsboks + statusikon + nummer for digital kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ### (For maksimal lengde for
kanalnummeret, følg de regionale spesifikasjonene.)
Analoge kanaler
•• Avkrysningsboks + analogikon + nummer for analog kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ### (For maksimal lengde for
kanalnummeret, følg de regionale spesifikasjonene.)
ATSC
DVB (CHEM)
Visningsregler for kanallisteikon
Element
Dynamic
SI-ikon
Eksempel
Kanaler slettet av
Dynamic SI
NNNNNNNN KANALNAVN
•• Kanaler som er slettet av Dynamic
SI, men ikke av brukeren.
1
Kanaler lagt til av
Dynamic SI
NNNNNNNN KANALNAVN
•• Kanaler som er lagt til av Dynamic
SI, men ikke av brukeren.
2
•• Ikonet for analoge kanaler vises.
3
•• En kanal som er en inngangskilde.
4
•• Representer direktesendte kanaler
fra antennene. Ikonene for antenne,
kabel eller satellitt vises med
laveste prioritet.
5
Ikon for analoge kanaler
Ikon for kildekanaler
Antenneikon
Antenne
Kabel
Satellitt
Ikon for krypterte kanaler
Videodemping
66
Norsk
Prioritet
NNNNNNNN KANALNAVN
(Navnet på den redigerte kanalen.)
NNNNNNNN KANALNAVN
NNNNNNNN KANALNAVN
NNNNNNNN KANALNAVN
NNNNNNNN KANALNAVN
NNNNNNNN KANALNAVN
•• Ikonet for krypterte kanaler. Dette vises for
en satellittantenne.
-
NNNNNNNN KANALNAVN
•• I en dempet kanal tilbys lyd- og
kanalinformasjon.
-
Legg til for land / Rediger land (1/3)
•• Kanalstyring > Nettleser > Verktøy > Legg til for land
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Dette velger det uthevede objektet.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus over landelementer.
Bev.
LEFT/RIGHT
Flytter fokus.
Bev.
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er definisjonen av Legg til for land.
•• Den valgte kanalen eller eventuelt flere valgte kanaler legges til for landskategorien.
✎✎ OSV.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
Norsk
67
Elementer
Nei
Navn
1
Vinduet Legg til for land
2
Veiledning
Beskrivelse
•• Hvis ingen kanaler er registrert i listen over land i de valgte
kanalene, vises "Legg til for land" som tittel.
•• En avkrysningsboks vises, alt etter om landet som var valgt da
du gikk inn i skjermen, er registrert eller ikke.
•• Serienummeret eller navnet på den valgte kanalen.
3
Informasjon om valg
4
Melding om fullført
5
Utvalgsmerke
‒‒ Kanalnavnet vises når én kanal er valgt: Valgt kanal: NNNN-NNN
ABC
‒‒ Antallet valgte kanaler vises når flere enn én kanal er valgt: Valgte
kanaler: N
•• Meldingen vises når en operasjon er fullført. (Denne meldingen
vises alltid hvis OK-knappen velges.)
•• Slik finner du betydningen av utvalgsmerker for flere kanaler
•• : Når alle elementene er registrert.
•• : Når bare en del av elementene er registrert.
•• : Når ingen av elementene er registrert.
Legg til for land / Rediger land (2/3)
•• Kanalstyring > Nettleser > Verktøy > Legg til
for land
68
Norsk
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Dette velger det uthevede objektet.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus over landelementer.
Bev.
LEFT/RIGHT
Flytter fokus.
Bev.
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er definisjonen for Rediger land.
•• Den valgte kanalen eller eventuelt flere valgte kanaler slettes fra landskategorien.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
Elementer
Nei
Navn
1
Legg til for land
2
Veiledning
3
Melding om fullført
Beskrivelse
•• Hvis det er en registrert kanal blant de valgte kanalene, vises
Rediger land som tittel.
•• En avkrysningsboks vises, alt etter om det valgte landet er
registrert eller ikke.
•• Meldingen vises når en operasjon er fullført. (Denne meldingen
vises alltid hvis OK-knappen velges.)
Rediger kanalnummer [Bytt type]
•• Kanalstyring > Nettleser > Verktøy > Rediger kanalnummer
Norsk
69
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Bruker endringene og lukker vinduet.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
▲/▼
Endrer kanalnummeret for den valgte kanalen.
Juster
0~9
Angir et siffer
Nummer
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er funksjonen som endrer kanalnummeret. (Bytt type)
•• Kanalnumre kan endres i alle kanallister, og endringene brukes på alle kanaler.
•• Hvis et nytt kanalnummer ikke er tildelt til en annen kanal, oppdateres kanalnummeret til det nye
kanalnummeret. Deretter sorteres listen på nytt i stigende rekkefølge for kanalnummer.
•• Hvis det nye kanalnummeret allerede er tildelt til en annen kanal, må du følge hotellspesifikasjonene.
✎✎ OSV.
•• Vertikal sirkulering støttes.
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
•• Både talltastene og opp-/ned-tastene støttes.
1
Rediger kanal
Nummer-vindu
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
Valgt kanal: Viser navnet på kanalen som er valgt.
Nummer: Viser det nye kanalnummeret.
(Kanalnavnet som for øyeblikket er tildelt, vises også.)
Navn: Viser navnet på kanalen som er tildelt. (Hvis det ikke er noen
kanaler, vises det som "(Tom)".) : Hvis det er en kanal, men den har
ikke et navn, vises navnet som "-----".
•• Hvis en allerede tildelt kanal er valgt
2
70
Advarselsmelding
Norsk
‒‒ Hvis det nye kanalnummeret allerede er tildelt til en annen kanal,
vises bekreftelsesmeldingen. (Se figuren nedenfor.)
‒‒ Hvis brukeren ønsker å endre kanalnummeret til et som allerede er
tildelt til en annen kanal, blir kanalnumrene byttet og lagret.
Rediger kanalnummeret [Ekstern inngang] (3/3)
•• Kanalstyring > Nettleser > Verktøy > Rediger kanalnummer
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
RED
Hvis brukeren trykker på knappen, initialiseres kanalnummeret.
Tilbakestill
ENTER
Bruker endringene og lukker vinduet.
Enter
RETURN
Avbryter eller går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
▲/▼
Endrer kanalnummeret for den valgte kanalen.
Juster
0~9
Angir et siffer
Nummer
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Denne funksjonen tildeler en ekstern inngangskilde til et kanalnummer. (Endringene brukes på alle kanaler.)
•• Hvis det nye kanalnummeret allerede er tildelt til en annen kanal, må du følge hotellspesifikasjonene.
✎✎ OSV.
•• Standard markering: Kanalnummerområde
•• Vertikal sirkulering støttes.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
Norsk
71
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
•• Kanalnummerområdet.
‒‒ Både talltastene og opp-/ned-tastene støttes.
‒‒ Hvis ingen verdi er tilordnet, vises det like mange streker ("-") som antall sifre.
1
Kanalnummerområde
▲
--
▲
→
▼
2
Kildenavn
3
Nav. Hjelpeområde
1
▼
▲
→
15
▼
•• Navn på ekstern inngang
‒‒ Elementer som ikke kan konfigureres, er deaktivert.
•• Hvis brukeren trykker på den røde knappen, initialiseres kanalnummeret.
Rediger kanalnavn
•• Kanalstyring > Nettleser > Verktøy > Rediger kanalnavn
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
GREEN
Lagrer endringene og går tilbake til Kanalstyring.
Utført
ENTER
Lagrer kanalnavnet og flytter markøren til neste felt.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
▲/▼/◄/►
Lar deg navigere på tastaturet.
Bev.
0~9
Angir et siffer
(Ingen veileding)
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er definisjonen for tastaturet som brukes for funksjonen Rediger kanalnavn.
✎✎ OSV.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
72
Norsk
Elementer
Nei
Navn
1
Vindu for redigering av
kanalnavn
2
Kanalnavn
3
Tastatur
Beskrivelse
•• Markøren og tegnet du er i ferd med å taste inn, har samme farge som
uthevingen.
•• Markøren forsvinner når det maksimale antallet tegn er nådd.
•• Se dokumentet om utforming av tastaturet for et detaljert scenario.
Verktøy [Redigeringsmodus]
Redigeringsmodus
Uthev innhold (når nummeret for det merkede elementet er 0
eller 1)
Når det er flere enn ett merket element.
Legg til for land
Rediger land (når et allerede registrert element er merket)
Rediger kanalnavn
Rediger kanalnummer
Videodemping
Kopier kanal (Astra HD +)
Omordne (satellitt)
Velg alle
Velg bort alle (dette vises bare når ett eller flere elementer er
valgt)
Slett
Legg til for land
Rediger land (når et allerede registrert element er merket)
Videodemping
Omordne (satellitt)
Velg alle
Velg bort alle
Slett
✎✎ MERK
•• Plasseringen av popup-menyen: Verktøy-menyen for et element i den venstre kolonnen i Kanalliste → Dette
vises til høyre. Verktøy-menyen for et element i den høyre kolonnen i Kanalliste → Dette vises til venstre.
•• Hvis en bruker trykker på TOOLS-knappen mens det uthevede elementet ikke er valgt, markeres elementet
automatisk som valgt.
•• For detaljerte spesifikasjoner for hver funksjon kan du se NEO-kanalstyring.
Norsk
73
Kanalbanner [når et kanalnummer er tildelt til en ekstern inngang]
✎✎ MERK
•• Spesifikasjonene for banneret for TV-kanalen brukes.
•• Hvis et element ikke støttes, eller hvis det ikke finnes tilhørende informasjon, vises ikke elementverdiene.
•• Kanalnavnet vises som "navn på ekstern inngang".
Elementer
Nei
Navn
1
Navn på ekstern inngang
Beskrivelse
Kanallisten gir deg tilgang til funksjoner relatert til Sjanger-TV.
•• Landsmodus
•• Endrer sjangermodusen.
¦¦ Mixed Channel Map
Blandet kanalkart er en funksjon for å blande kanaler fra antenne, kabel og satellitt.
[Bortsett fra modeller i Australia, Singapore og New Zealand]
‒‒ Blandet kanalkart må være PÅ for å kunne blande kanaler fra antenne, kabel og satellitt.
‒‒ Bruk kanalredigering til å sortere kanalene etter å ha slått på "Blandet kanalkart" på hotellalternativmenyen.
74
Norsk
¦¦ Lydplanke
•• Samsung-lydplanker og Hospitality TV
‒‒ Bruk Samsung-lydplanker og Hospitality TV som støtter ARC-funksjonen med HDMI. Hvis du kobler en
kompatibel Samsung-lydplanke til en kompatibel Samsung Hospitality TV med én enkelt HDMI-kabel, kan
gjestene høre TV-lyden via lydplanken.
‒‒ Modeller som støtter ARC-funksjonen, er oppført nedenfor:
•• Lydplanker:
‒‒ HW-K450/K550
‒‒ HW-M550/M450/M4500
•• Sette lydplankene i hotellmodus
1. Konfigurer følgende Hotell-menyalternativer:
‒‒ Hotellalternativ > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotellalternativ > Power On > Power On Volume > User Defined.
‒‒ Hotellalternativ > Power On > Power On Volume > angitt større enn 0.
‒‒ Hotellalternativ > Power On > Max Volume > angitt større enn 0.
2. Koble en HDMI-kabel fra HDMI OUT-kontakten på baksiden av lydplanken til HDMI3-porten (som støtter ARC) på
hotell-TV-en.
3. Når lydplanken er koblet til hotell-TV-en, registrerer lydplanken TV-en automatisk når den blir slått på, og bytter
automatisk til Hotellmodus.
Funksjonskarakteristikker for lydplanker i hotellmodus:
•• Strøm på/av synkroniseres med TV-en
•• HDMI_CEC er på som standard
•• Virker bare gjennom "HDMI OUT"-porten
•• Deaktiverer "Input mode"-tasten på VFD for å unngå uventede endringer av lydkilden.
•• Henter justerbare innstillinger for Strøm på-volum og Maks. volum fra hotellalternativmenyen på TV-en.
Verdiene for Strøm på-volum og Maks. volum på lydplankene er imidlertid halvparten av tilsvarende innstillinger
på hotellalternativmenyen på TV-en.
Eksempel: Hvis Strøm på-volum=20 og Maks. volum=90 på TV-en, er Strøm på-volum=10 og Maks. volum=45 på
lydplanken.
* Denne funksjonen kan variere avhengig av modellen.
Norsk
75
¦¦ Sikkerhetsmodus
Designspesifikasjoner
•• Dette er for å begrense inndata fra enkelte funksjoner, for eksempel TTX og eksterne kilder (HDMI, USB) i enkelte
fasiliteter, for eksempel en korreksjonsfasilitet.
•• Sikkerhetsmenyen er passordbeskyttet. Tilgang til sikkerhetsmenyen avvises uten passordet.
•• Sikkerhetsinnstilling
‒‒ Sikkerhetsinnstillingen kan angis til ON eller OFF.
‒‒ Standardverdien er OFF.
‒‒ Sikkerhetsinnstilling: Hvis angitt til På, deaktiveres inndata fra eksterne kilder (HDMI, USB) og TTXfunksjonen.
•• Passordinnstilling
‒‒ Brukeren kan endre passordet.
‒‒ Brukeren må taste inn gjeldende passord, et nytt passord og bekrefte det nye passordet.
•• Tilbakestill passord
‒‒ Dette er for å tilbakestille passordet.
‒‒ Standardpassordet er "00000000".
‒‒ Tilbakestill passord vises bare på Fabrikk-menyen ved å trykke tastene Info og Factory.
Det vises ikke hvis du bruker tastekombinasjonen MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
•• Sikkerhetsinnstilling: Hvis det er angitt til På, er SIRCH-funksjonen ikke tilgjengelig.
•• En fabrikktilbakestilling vil ikke tilbakestille sikkerhetsinnstillingen.
76
Norsk
Montere veggfestet
Med veggfestesettet (selges separat) kan du montere TV-en på veggen. Du finner detaljert informasjon om montering av
veggfestet i monteringsanvisningen for veggfestet. Kontakt en tekniker for å få hjelp til montering av veggbraketten. Vi
råder deg ikke til å gjøre det selv.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på produktet, eller personskader, som følge av at du
velger å installere TV-en selv.
Spesifikasjoner for veggfestesett (VESA)
✎✎ Veggfestesettet medfølger ikke, men selges separat.
Monter veggfestet på en solid vegg vinkelrett med gulvet. Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis du skal montere festet i
andre byggmaterialer. Hvis det monteres på et tak eller en skjev vegg, kan det falle og føre til alvorlige personskader.
✎✎ MERK
•• Standard dimensjoner for veggfestesett vises i tabellen nedenfor.
•• Ved innkjøp av veggfestesettet medfølger en detaljert monteringsanvisning og alle nødvendige deler.
•• Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standarden for skruespesifikasjoner.
•• Unngå å bruke skruer som er lenger enn standardskruene. Dette kan føre til skade inne i TV-en.
•• For veggfester som ikke samsvarer med VESA-standarden for skruespesifikasjoner, kan lengden på skruene
variere avhengig av spesifikasjonene.
•• Ikke fest skruene for stramt. Dette kan … skade produktet eller føre til at produktet faller, og føre til
personskade. Samsung er ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for produktskader eller personskader som oppstår som en følge av bruk av et ikkeVESA- eller ikkespesifisert-veggfeste eller at forbrukeren ikke følger instruksjonene for produktinstallasjon.
•• Ikke overstig en 15 graders helling når du monterer denne TV-en.
TV
Veggbrakett
C
tommer
VESA-spes. (A * B)
43
200 x 200
50 ~ 65
C (mm)
Standardskrue
Antall
18 ~ 20
M8
4
400 x 400
Ikke monter veggfestesettet mens TV-en er slått på.
Det kan føre til personskade på grunn av elektrisk støt.
Norsk
77
Feste TV-en til veggen
Forsiktig: Hvis du drar i, dytter på eller klatrer på TV-en, kan den falle. Pass særlig på at ikke barn henger over
eller destabiliserer TV-en. Dette kan gjøre at TV-en tipper over og fører til alvorlige skader eller død. Følg alle
sikkerhetsforanstaltninger i det medfølgende sikkerhetsarket. For ytterligere stabilitet installerer du antifallenheten av
sikkerhetsmessige årsaker som følger:
Slik hindrer du TV-en i å falle
1. Sett skruene i klemmene, og fest dem skikkelig til veggen. Kontroller at skruene har blitt skikkelig festet i veggen.
✎✎ Det kan hende du trenger ekstramateriell, som et anker, avhengig av veggtypen.
✎✎ Siden de nødvendige skruene, klemmene og strengen ikke følger med, må du kjøpe disse i tillegg.
2. Fjern skruene fra midten bak på TV-en, fest skruene i klemmene og fest deretter skruene på TV-en igjen.
✎✎ Det kan hende at det ikke følger skruer med produktet. Hvis dette er tilfellet, må du kjøpe skruer med følgende
spesifikasjoner:
3. Sett sammen klemmene som er festet på TV-en og klemmene som er festet i veggen, med en sterk streng og knytt
deretter strengen stramt.
✎✎ MERK
•• Monter TV-en nær veggen, slik at den ikke faller bakover.
•• Det er trygt å feste strengen slik at klemmene som er festet i veggen, er i lik høyde som eller lavere enn
klemmene som er festet på TV-en.
•• Fjern strengen før du flytter TV-en.
4. Kontroller at alle tilkoblinger er skikkelig sikret. Kontroller tilkoblinger periodevis for tegn på slitasje eller feil. Hvis du
er i tvil om sikkerheten til tilkoblingene dine, må du kontakte en profesjonell montør.
Antityverilås fra Kensington
Kensington-låsen leveres ikke av Samsung. Den er en innretning som brukes
til å feste TV-en fysisk når den er plassert på et offentlig sted. Utseende og
låsemetode kan fravike fra illustrasjonen, avhengig av produsenten. Se i
veiledningen som følger med Kensington-låsen for ytterligere informasjon om
riktig bruk.
Du låser produktet ved å følge disse trinnene:
Finn et K-ikon på baksiden av TV-en. Du finner et Kensington-spor ved siden
av K-ikonet.
1. Fest Kensington-låsekabelen rundt en stor stillestående gjenstand, for
eksempel et skrivebord eller en stol.
2. Skyv enden på kabelen som er festet til låsen, gjennom løkkeenden på Kensington-låskabelen.
1
<Valgfri>
3. Sett låseenheten inn i Kensington-sporet på produktet (1).
4. Lås låsen.
✎✎ Dette er generelle instruksjoner. For nøyaktige instruksjoner ser du i brukerhåndboken som følger med
låseenheten.
✎✎ Låseinnretningen må kjøpes separat.
✎✎ Plasseringen av Kensington-låsen kan variere, avhengig av modellen.
78
Norsk
Spesifikasjoner
Miljøhensyn
Brukstemperatur
Luftfuktighet ved bruk
Lagringstemperatur
Luftfuktighet ved lagring
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-20°C til 45°C (-4°F til 113°F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
Modellnavn
HG43EF690U
HG50EF690U
Skjermoppløsning
3840 x 2160
3840 x 2160
43 tommer (108 cm)
50 tommer (125 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
975,8 x 569,0 x 62,6 mm
975,8 x 626,4 x 226,5 mm
1128,9 x 654,4 x 63,2 mm
1128,9 x 711,6 x 226,5 mm
8,7 kg
11,8 kg
12,7 kg
15,8 kg
Modellnavn
HG55EF690U
HG65EF690U
Skjermoppløsning
3840 x 2160
3840 x 2160
55 tommer (138 cm)
65 tommer (163 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
1242,6 x 718,4 x 63,2 mm
1242,6 x 775,3 x 226,5 mm
1463,5 x 844,5 x 64,6 mm
1463,5 x 923,4 x 355,1 mm
14,7 kg
17,8 kg
23,8 kg
28,9 kg
Skjermstørrelse (diagonal)
Lyd (utgang)
Dreibar sokkel (venstre/høyre)
Dimensjoner (B x H x D)
Hoveddel
Med stativ
Vekt
Uten fot
Med fot
Skjermstørrelse (diagonal)
Lyd (utgang)
Dreibar sokkel (venstre/høyre)
Dimensjoner (B x H x D)
Hoveddel
Med stativ
Vekt
Uten fot
Med fot
✎✎ Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
✎✎ Informasjon om strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
Norsk
79
Mål
4
8
Sett forfra / sett fra siden
•• HG43EF690U / HG50EF690U / HG55EF690U / HG65EF690U
7
1
2
3
5
6
8
4
(Enhet: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG43EF690U
975,8
943,2
531,5
556,5
569,0
626,4
62,6
226,5
HG50EF690U
1128,9
1098,0
618,4
556,5
654,4
711,6
63,2
226,5
HG55EF690U
1242,6
1211,6
682,4
556,5
718,4
775,3
63,2
226,5
HG65EF690U
1463,5
1430,5
805,4
676,2
844,5
923,4
64,6
355,1
Detaljer om kontaktpanelet / sett bakfra
✎✎ Detaljerte mål kan kontrolleres på Displaysolutions.samsung.com.
80
Norsk
Detaljer om foten
•• HG43EF690U / HG50EF690U / HG55EF690U
(Enhet: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
556,5
152,7
226,5
•• HG65EF690U
(Enhet: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
676,2
233,2
355,1
✎✎ MERK: Tegningene er ikke nødvendigvis i skala. Enkelte mål kan endres uten forvarsel. Se på målene og ta hensyn
til dem før du monterer TV-en. Med forbehold om typografiske feil eller trykkingsfeil.
Norsk
81
Lisens
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
DETTE PRODUKTET SELGES MED EN BEGRENSET LISENS OG ER BARE AUTORISERT TIL Å BRUKES SAMMEN
MED HEVC-INNHOLD SOM OPPFYLLER ALLE DE TRE FØLGENDE KVALIFIKASJONENE: (1) HEVC-INNHOLD
SOM BARE ER TIL PERSONLIG BRUK; (2) HEVC-INNHOLD SOM IKKE TILBYS FOR SALG; OG (3) HEVC-INNHOLD
SOM ER OPPRETTET AV EIEREN AV PRODUKTET.
DETTE PRODUKTET KAN IKKE BRUKES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD SOM ER OPPRETTET AV
EN TREDJEPART, SOM BRUKEREN HAR BESTILT ELLER KJØPT AV EN TREDJEPART, MED MINDRE BRUKEREN
BLIR GITT RETTIGHETER SEPARAT TIL Å BRUKE PRODUKTET MED SLIKT INNHOLD AV EN LISENSIERT SELGER
AV INNHOLDET.
DIN BRUK AV DETTE PRODUKTET I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD BLIR SETT PÅ SOM
GODKJENNELSE AV DEN BEGRENSEDE AUTORITETEN TIL BRUK, SOM ANGITT OVER.
82
Norsk
Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE
Hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med Samsung-produkter, kontakter du SAMSUNG kundestøttesenter.
Land
Kundestøttesenter
Webområde
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
EF690U-EU-NOR-02
Download PDF