Samsung | LW22A13W | Samsung LW22A13W Bruksanvisning

FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 1
LCD TV
LW22A13W
Käyttöohje
Ennen kuin laite otetaan käyttöön,
on tähän ohjeeseen tutustuttava huolellisesti,
ja ohje pidettävä käsillä myöhempää käyttöä varten.
NÄYTÖLLE TULEVAT VALIKOT
TELETEXT
KUVA KUVASSA
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 2
Tässä oppaassa esitettyjä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta.
© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Jäljentäminen missä tahansa muodossa on kielletty ilman Samsung Electronics Co., Ltd:n antamaa
kirjallista suostumusta.
Samsung Electronics Co., Ltd. ei vastaa tässä olevista virheistä, eikä tämän aineiston käyttöönotosta,
toiminnasta tai käytöstä aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista.
Samsung logo on Samsung Electronics Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki; VESA, DPMS ja DDC ovat
Video Electronics Standard Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä; ENERGY STAR nimi ja logo ovat
U.S. Environmental Protection Agencyn (EPA) rekisteröityjä tavaramerkkejä. ENERGY STAR Partnerina on
Samsung Electronics Co., Ltd määritellyt tämän tuotteen vastaavan ENERGY STARin ohjeistoja
energiatehokkuudessa. Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla niiden asianomaisten omistajien
tuotenimiä tai rekisteröityjä tuotenimiä.
Suomi-2
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 3
Turvallisuusohjeita
Näissä kuvissa on esitetty TV-vastaanotintanne koskevia varotoimia.
TV-vastaanotinta ei saa pitää liian
kylmässä tai kuumassa (alle 5°C
ja yli 35°C) tai liian kosteassa
tilassa (alle 10% ja yli 75%).
Jos vastaanottimeen tulee
vikaa, älä yritä korjata sitä itse.
Ota yhteyttä TV-huoltoon.
Vastaanotinta ei saa jättää
suoraan auringonvaloon.
Myrskyn aikana (erityisesti,
jos salamoi) irrota vastaanotin
pistorasiasta ja kytke antenni
irti.
Vastaanottimen päälle ei saa
päästä kaatumaan nesteitä.
Jos kaukosäädintä ei käytetä
pitkään aikaan, irrota paristot
ja säilytä niitä kuivassa ja
viileässä paikassa
Ota muuntaja pakkauspussista
ennen käyttöä. Muuntajaa
saattaa aiheuttaa palovaaran,
jos sitä ei poisteta pussista.
LAITE EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI TEOLLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ
Varoitus
CAUTION
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
!
VAROITUS: SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI,
ÄLÄ IRROTA TAKALEVYÄ, SILLÄ KONEEN SISÄLLÄ EI
OLE SELLAISIA OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI
HUOLTAA. HUOLTOTOIMET ON JÄTETTÄVÄ
KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
☛
TV-vastaanottimen käyttöjännite sekä
jaksoluku 50 tai 60 Hz on mainittu laitteen
takalevyssä.
Salaman kuva ja kolmio on
varoitusmerkki, joka ilmoittaa
“vaarallisesta jännitteestä” tuotteen
sisällä.
Huutomerkki ja kolmio on
varoitusmerkki, joka ilmoittaa
tuotteen mukana seuraavista
tärkeistä ohjeista.
!
VAARA: TULIPALON TAI
SÄHKÖISKUN AIHEUTTAMIEN
VAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI.
LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE
TAI KOSTEUDELLE.
Mode
System
CW/WS
PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G,D/K, I, L/L’, NTSC4.43
CS
PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G,D/K, I, NTSC4.43/3.58
Suomi-3
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 4
Kiitokset SAMSUNG TV:n hankinnasta.
Tutustukaa huolella näihin ohjeisiin, sillä niiden
avulla TV-vastaanottimenne käyttö on helppoa.
Sisältö
◆ ALKUSANAT
■
■
Turvallisuusohjeet ...................................................................................................3
Varoitus...................................................................................................................3
◆ TELEVISION LIITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ohjauspaneelit ........................................................................................................6
Liitäntäpaneeli.........................................................................................................7
Infrapunakaukosäädin ............................................................................................8
Antennin liittäminen tai liitäntä kaapelitelevisioverkkoon ........................................9
Liittäminen ei-AV-Link -nauhuriin ............................................................................9
Liittäminen satelliittivastaanottimeen ...................................................................10
Dekooderin liittäminen ..........................................................................................10
Liittäminen subwooferiin. ......................................................................................11
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen ..............................................................11
Televisiovastaanottimen kytkeminen päälle ja pois ..............................................12
Television kytkeminen valmiustilaan.....................................................................12
Kaukosäätimen käyttö .........................................................................................13
Kytke ja käytä -toiminto.........................................................................................14
Kielen valinta ........................................................................................................15
◆ KANAVIEN ASETTAMINEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Automaattinen kanavien tallennus .......................................................................16
Tallennettujen kanavien lajittelu ...........................................................................17
Käyttäjän suorittama kanavien tallennus .............................................................18
Kanavien nimeäminen .........................................................................................20
Tarpeettomien kanavien poisjättäminen ..............................................................21
Kanavien hienosäätö ...........................................................................................22
Kuvastandardin säätäminen .................................................................................23
Kuvan asetusten säätäminen ..............................................................................23
Kuvaformaatin valinta ..........................................................................................24
Kuvan pysäyttäminen ..........................................................................................24
◆ ÄÄNEN ASETTAMINEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Äänenvoimakkuuden säätö ..................................................................................25
Äänen väliaikainen poiskytkentä...........................................................................25
Äänistandardin valinta ..........................................................................................26
Ääniasetusten säätäminen ...................................................................................26
Äänimoodin valinta ...............................................................................................27
Musiikkiäänen valinta............................................................................................27
Virtual Dolby ........................................................................................................28
Äänenvoimakkuuden automaattinen säätö...........................................................28
Kuulokkeiden liittäminen .......................................................................................29
Kuulokevaihtoehtojen säätö .................................................................................29
Äänen valinta ........................................................................................................30
Suomi-4
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 5
Sisältö
◆ KUVAN ASETTAMINEN
■
■
Kuva-kuvassa ......................................................................................................30
Sinisen TV-kuvan asettaminen .............................................................................32
◆ AJSN ASETTAMINEN
■
■
■
Lepoajastimen (Sleep Timer) asettaminen ..........................................................32
Oikean ajan asettaminen ja näyttö .......................................................................33
Television automaattinen kytkentä päälle ja pois .................................................34
◆ PC:N ASETTAMINEN
■
■
■
■
■
Liittäminen PC-tuloon ..........................................................................................35
Näytön laadun säätäminen ...................................................................................36
Näytön paikan muuttaminen ................................................................................36
Näytön väristandardin muuttaminen ....................................................................37
Näytön väriasetusten säätäminen .......................................................................37
◆ TELETEXT-OMINAISUUDEN (TEKSTISIVUT) KÄYTTÖ
■
■
■
■
■
Teletext-dekooderi ...............................................................................................38
Teletext-tietojen näyttäminen ...............................................................................38
Määrätyn Teletext-sivun valinta ............................................................................39
FLOF-ominaisuuden käyttö tekstisivun valinnassa ..............................................40
Tekstisivujen säilyttäminen ..................................................................................40
◆ TIETOJA LIITÄNNÖISTÄ JA KÄYTTÖSUOSITUKSIA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Liitäntä toimintoihin AV-1 tai 2 SCART Tulot/Lähdöt (Input/Outputs) ..................41
Liittäminen RCA-tuloon (AV3) ..............................................................................41
Liitäntä S-Videotuloon .........................................................................................42
Kuvien tarkastelu ulkoisista lähteistä ...................................................................43
Vianetsintä: Ennen yhteyden ottoa huoltohenkilöstöön ........................................44
Näyttömoodit.........................................................................................................46
Seinätelineen tai kääntyvän varren kiinnittäminen ...............................................47
VESA-yhteensopivan kiinnityslaitteen asentaminen ............................................48
Kensington-liitin ...................................................................................................49
Tekniset tiedot .....................................................................................................50
Nastajarjestys ......................................................................................................51
Symbolit
☛
Paina
Työnnä
Tärkeää
Pidä alaspainettuna
➢
Huomautus
Suomi-5
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 6
Ohjauspaneelit
❶ VIRTAKYTKIN
❺ VALIKON VALINTA
❷ VIRTAMERKKIVALO
❻ KANAVAN VALINTA
❸ KAUKOSÄÄTIMEN TUNNISTIN
❼ ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
❹ TV/VIDEO
➣
Paneelin näppäinten käyttö
Jos kaukosäädin lakkaa toimimasta tai jos se on kadonnut, voit käyttää TV:n paneelin säätimiä,
seuraaviin toimintoihin:
◆ Vastaanottimen kytkemiseen päälle, kun se on valmiustilassa, sekä kanavien valintaan
( ▼ C/P. ▲)
◆ Käyttää paikallisvalikkoa ( MENU )
◆ Äänenvoimakkuuden säätöön (-
+)
◆ Vaihtaa videon tulomoodeja ( TV/VIDEO )
Suomi-6
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 7
Liitäntäpaneelit
TV:n takalevy
JÄNNITTEEN LÄHTÖLIITIN
RCA:N ÄÄNEN / VIDEON TULOLIITTIMET
S-VIDEON TULOLIITIN
ULOSTULOLIITÄNNÄT SUBWOOFERIA VARTEN
ANTENNIN TULOLIITIN
SCART 2 (VIDEO/AUDIO TULO/LÄHTÖ (INPUT/OUTPUT), RGB TULO) -LIITIN
SCART 1 (VIDEO/AUDIO TULO/LÄHTÖ (INPUT/OUTPUT), RGB-TULO) -LIITIN
PC:N ÄÄNEN TULOLIITIN
KUULOKKEEN LIITIN
PC:N VIDEON TULOLIITIN
KENSINGTON-LIITIN (KATSO SIVU 49)
Suomi-7
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 8
Infrapunakaukosäädin
TELEVISION VALMIUSTILANÄPPÄIN
TILA:
VALITSEE SAMSUNGKAUKOSÄÄTIMELLÄ OHJATTAVAN
LAITTEEN (TV, VIDEONAUHURI,
KAAPELI-TV-VASTAANOTIN TAI DVD).
NUMERONÄPPÄIMET
YHDEN/KAHDENDIGITAALIKANAVAN VALINTA
EDELLINEN KANAVA
SUORA VALINTA PC-MOODIIN
VIRTUAL DOLBY -TOIMINNON VALINTA
ÄÄNISTANDARDIN VALINTA
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS
ÄÄNEN VÄLIAIKAINEN
POISKYTKENTÄ
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
VÄHENTÄMINEN
NÄYTTÖ KUVAPUTKELLA/TELETEXTHAKEMISTO
VALIKON JA VIDEONAUHURIN TAI
DVD-LAITTEEN MUOKKAUSPAINIKE
Valikon ja videonauhurin tai DVD-laitteen
muokkauspainikesiirtää ja säätää valikkoa
sekä säätää videonauhurin ja DVD-laitteen
toimintoja.
KUVASTANDARDIN VALINTA
SEURAAVA KANVA/TELETEXTIN
SEURAAVA SIVU
TV:N TIETOJEN NÄYTTÖ
EDELLINEN KANVA/TELETEXTIN
EDELLINEN SIVU
ULKOISEN TULON VALINTA
POISTUMINEN VALIKOSTA
TELETEXT-NÄYTTÖ/MIX
ÄÄNIMOODIN VALINTA
AUTOMAATTINEN POISKYTKENTÄ
KUVAKOON VALINTA
➢
TELETEXT-LUETTELO/FLOFMOODI -VALINTA
PÄÄKUVAN PYSÄYTTÄMINEN
PIP-TOIMINNOT;
PIP KÄYTÖSSÄ/KANAVAN VALINTA /
KOON ASETUS/SWAP/ETSI/
TULOLÄHTEEN VALINTA (LÄHDE)/
)
TELETEXT-ALISIVU (
On mahdollista, että lähetin toimii huonosti tai epänormaalisti, jos TV-vastaanottimessa olevassa Bulblampussa on valo.
Suomi-8
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 9
Antennin liittäminen tai liitäntä kaapelitelevisioverkkoon
Jotta TV-kanavaa voidaan katsoa oikein, on saatava kuvasignaali
jostakin seuraavista lähteistä:
◆ Ulkona oleva antenni
◆ KaapeliTV
◆ Satelliittiverkko (ks. lisätietoja sivulta 10)
1
2
Kolmessa ensimmäisessä tapauksessa kytketään antennikaapeli
tai verkon tulokaapeli TV:n takana olevaan 75Ω koaksiaaliliittimeen.
TV:n takasivu
Jos käytät huoneen sisällä olevaa antennia, voit käännellä sitä
kunnes saat terävän ja kirkkaan kuvan.
Lisätietoja on kohdissa:
◆ “Automaattinen kanavien tallennus” sivu 16
◆ “Kanavien tallennus käsivalinnalla” sivu 18
➢
tai
Kaapelitelevisioverkko
Jos haluat liittyä kaapeliverkkoon, ota yhteyttä
paikalliseen palveluntarjoajaan.
Liittäminen ei-AV-Link -nauhuriin
Voit liittää televisioon videolaitteen käyttäen:
◆ Koaksiaalikaapelia
TV:n takasivu
◆ CART-kaapelia
◆ S-Video-kaapelia
1
Liitä antennin tulopistoke videolaitteen vastaavaan liittimeen.
2
Liitä koaksiaalikaapeli:
◆ videon antennin lähtöliittimeen
◆ Television antennin tuloliittimeen
3
Saadaksesi paremman kuvanlaadun, ja tämän lisäksi videon
helpomman liitännän, voit yhdistää SCART-kaapelin välille:
◆ Videonauhurin AV (SCART) -liitin
ja
◆ TV-vastaanottimen takalevyn SCART -liitin
Antennin lähtö
SCARTkaapeli
OUT TO TV
DECODER
L
G
AV
M
IN FROM
ANT.
ATT.
A
M
TEST
4
A
Seuraa videonauhurin käyttöoppaan ohjeita, kun sovitat nauhurin
TV-vastaanottimeen.
COUL
N/B
Antennin tulo
Suomi-9
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 10
Liittäminen satelliittivastaanottimeen
Satelliittien kautta lähetettävien TV-ohjelmien katsomista varten on
TV-vastaanottimeen liitettävä satelliittivastaanotin.
TV:n takasivu
tai
➢
Jos halut liittää sekä satelliittivastanottimen että
videonauhurin, on kytkennät tehtävä seuraavasti:
◆ Vastaanotin videonauhuriin
◆ VCR to the TV
(ks. lisäohjeita sivuilta 41~42)
Muussa tapauksessa liitä vastaanotin suoraan TVvastaanottimeen.
SCSI-kaapelin käyttäminen
Yhdistä vastaanottimen SCART-kaapeli TV:n takalevyn toiseen
SCART-liittimeen.
Dekooderi
Koaksiaalikaapelin käyttäminen
Liitä koaksiaalikaapeli:
◆ Vastaanottimen lähtöliittimeen.
◆ Television antennin tuloliittimeen.
Dekooderin liittäminen
Koodatun tv-signaalin tulkitsemiseen on TV-vastaanottimeen
liitettävä dekooderi.
TV:n takalevy
tai
➢
Jos halut liittää sekä dekooderin että videonauhurin, on
kytkennät tehtävä seuraavasti:
◆ Dekooderi videonauhuriin
◆ Videonauhuri TV-vastaanottimeen
(ks. lisäohjeita sivuilta 41~42)
Muussa tapauksessa liitä dekooderi suoraan TVvastaanottimeen.
SCART-kaapelin käyttäminen
Yhdistä vastaanottimen SCART-kaapeli TV:n takalevyn toiseen
SCART-liittimeen.
Satelliittivastaanotin
Koaksiaalikaapelin käyttäminen
Liitä koaksiaalikaapeli:
◆ Vastaanottimen lähtöliittimeen.
◆ Television antennin tuloliittimeen.
Suomi-10
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 11
Liittäminen subwooferiin
Yhdistä aktiivisen subwooferin INPUT-liitäntä TV-vastaanottimen
WOOFER OUT -liitäntään.
Subwoofer
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Kaukosäätimeen on asetettava paristot tai ne on vaihdettava, kun:
◆ Hankit TV-vastaanottimen
◆ Havaitset, ettei kaukosäädin enää toimi oikein
1
Irrota kaukosäätimen takakansi painamalla symbolia alaspäin ja
vetämällä samalla voimakkaasti, jolloin kansi irtoaa.
2
Asenna säätimeen kaksi R03, UM4, “AA” 1.5V tai vastaavaa
paristoa varmistaen samalla napojen oikea kohdistus:
◆ pariston (+) tulee kaukosäätimessä (+) -merkin kohdalle
◆ pariston (-) tulee kaukosäätimessä (-) -merkin kohdalle
3
Sijoita kansi takaisin kohdistamalla se kaukosäätimen runkoon ja
painamalla se paikoilleen.
➢
Älä käytä erityyppisiä paristoja rinnan, esim. alkali- ja
mangaaniparistoja.
Suomi-11
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 12
Televisiovastaanottimen kytkeminen päälle ja pois
Jännitejohto on asennettu TV-vastaanottimen takalevyyn.
1
Liitä jännitejohto asianmukaiseen vastakkeeseen.
Seuraus: Valmiustilan ilmaisin syttyy televisiossa.
2
Paina kaukosäätimen POWER -näppäintä (
).
Seuraus: Televisiovastaanotin kytkeytyy päälle ja valmiustilan
vihreää valoa ei enää näy television etuosassa.
(Kun ajastintoiminto on käytössä ja virta on katkaistu
TV-vastaanottimesta, merkkivalo on punainen.)
3
Voit kytkeä TV-vastaanottimen pois päältä painamalla
POWER-painiketta uudelleen ( ).
Television kytkeminen valmiustilaan
Televisio on mahdollista kytkeä valmiustilaan, jolloin voidaan
vähentää:
◆ Virrankulutusta
Valmiustila on kätevä, kun joudut keskeyttämään katselun
väliaikaisesti (esimerkiksi ruokailun ajaksi).
1
Paina kaukosäätimen POWER -näppäintä (
).
Seuraus: Näyttö pimenee ja vastaanottimen etuosassa näkyy
vihreä valmiustilan (Standby) osoitin.
2
TV kytketään takaisin päälle painamalla vain uudelleen
POWER -näppäintä ( ) tai jotakin numeronäppäintä.
➢
Suomi-12
Älä jätä TV-vastaanotinta valmiustilan pitkiksi ajoiksi
(esimerkiksi, kun olet lomalla).
Sylje TV painamalla ON/OFF -näppäintä ( ) TV:n
etulevyssä. On hyvä irrottaa vastaanottimen antenni sekä
verkkojohto pistorasiasta.
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 13
Kaukosäätimen käyttö
Kaukosäädintä käytetään pääasiallisesti:
◆ Kanavien vaihtoon ja äänenvoimakkuuden säätöön
◆ TV:n säätöön näytölle tulevan valikon ohjeiden mukaan
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisimmin käytettävät
näppäimet ja niiden toiminnot.
Painike
Katselutoiminto
Valikko (Menu) -toiminto
P
Käytetään näyttämään seuraava
tallennettu kanava.
P
Käytetään näyttämään
edellinen tallennettu kanava.
➢
Valittaessa kaksinumeroisia kanavia, on toinen
numero syötettävä heti ensimmäisen jälkeen.
Muuten näyttöön tulee yksinumeroinen kanava.
Käytetään äänenvoimakkuuden
vähentämiseen.
Käytetään äänenvoimakkuuden
lisäämiseen.
Käytetään:
◆ Näyttämään alivalikko, jossa
on käytössä olevaa
valikkovaihtoehtoa koskevia
valintoja
◆ Kanavien haku
käsivalinnalla
eteenpäin/taaksepäin
◆ Lisää/vähennä
valikkovaihtoehdon arvoa
MENU
tai
Käytetään tuomaan näytölle
valikkojärjestelmä.
Käytetään palauttamaan
edellinen valikko tai
normaalikatselu.
Käytetään näyttämään
kyseessä olevat kanavat.
Käytetään näyttämään
suoraan kyseessä olevat
kanavat.
Suomi-13
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 14
Kytke ja käytä -toiminto
Kun TV alunperin kytketään päälle (ON), tapahtuu kaksi käyttäjän
valittavissa olevaa perusasetusta automaattisesti. Seuraavat
asetukset ovat käytettävissä.
1
Jos TV on valmiustilassa, paina kaukosäätimen POWER näppäintä ( ).
Seuraus:
Plug & Play
2
Valitse haluamasi kieli painamalla UP/DOWN ▲▼-painiketta.
Ota valinta käyttöön painamalla MENU-painiketta.
Seuraus:
Ant. Input Check
3
Suomi-14
Kuvaruutuun tulee Auto Store (Automaattinen
tallennus)-valikko, jossa vaihtoehto
Area (Alue) näkyy valittuna.
4
Valitse alue painamalla LEFT/RIGHT
-painiketta. Kun haluat
hakea kanavia, valitse Search (Haku) painamalla UP/DOWN ▲▼T-painike.
painiketta ja valitsemalla sitten LEFT/RIGHT
Lopeta hakua painamalla MENU-painiketta.
Seuraus: Esiin tulee Time (Aika)-valikko, jossa näkyy valittuna
vaihtoehto Clock (Kello). Lisätietoja on kanavien
automaattisesta tallennuksesta käsittelevässä
kohdassa sivulla 16.
5
Siirry tunnin tai minuutin kohdalla painamalla näppäintä
LEFT/RIGHT
. Säädä tunti tai minuutti painamalla näppäintä
UP/DOWN ▲▼. (katso kohta “Ajan asettaminen ja näyttäminen”
sivulla 33)
6
Paina lopuksi MENU-painiketta.
Seuraus:
Enjoy Your Watching.
Esiin tulee sanoma Ant. Input Check (Antennin
sisääntulo tarkistus).
Tarkista, että antenni on yhdistetty TV-vastaanottimeen.
Paina LEFT/RIGHT
-painiketta.
Seuraus:
Others
Näyttöön tulee viesti Plug & Play(kytke ja käytä).
iesti vilkkuu hetken, jonka jälkeen näyttöön
tulee automaattisesti valikko Language(Kieli).
Kuvaruutuun tulee sanoma Enjoy your watching
(Nautinnollisia katseluhetkiä) ja tallennettu kanava
aktivoituu.
FIN1-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 15
Kytke ja käytä -toiminto
Jos haluat asettaa tämän toiminnon uudelleen...
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Näyttöön ilmestyy päävalikko.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Function
(Toiminnon). Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Function(Toiminnon) -ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön.
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi toiminnon
Plug & Play(Kytke ja käytä).
4
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
Seuraus:
5
.
Näyttöön tulee viesti Plug & Play(Kytke ja käytä).
Lisätietoja asetuksista on viereisellä sivulla.
Kielen valinta
Kun alat käyttää vastaanotinta ensimmäistä kertaa, on valittava
kieli, jota käytetään valikoiden ja toimintojen näyttämisessä.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus: Näyttöön ilmestyy päävalikko.
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲ ▼ valitaksesi Function
(Toiminnon). Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus: Function(Toiminnon) -ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön. Valitaan Language(Kiel).
3
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
uudelleen.
Seuraus: Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista kielistä.
4
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi halutun kielen.
5
Kun olet suorittanut valinnan, palaa normaalikatseluun painamalla
MENU -näppäintä.
Suomi-15
FIN2-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 16
Automaattinen kanavien tallennus
Voit skannata käytettävissä olevat taajuusalueet, (taajuudet ovat
maakohtaisia). Automaattisesti näytetyt ohjelmanumerot eivät aina
vastaa todellisia tai haluttuja ohjelmanumeroita. Voit kuitenkin itse
lajitella numerot, ja poistaa ne kanavat joista et ole kiinnostunut
(katso lisätietoja sivuilta 17~19).
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Channel(Kanavan).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Others
3
Auto store(Automaattitallennus) -ryhmässä
olevat vaihtoehdot tulevat näyttöön.
4
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Country(Maan).
5
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
valitaksesi maan.
Jos olet valinnut vaihtoehdon Others (Muut), mutta et halua
skannata PAL -taajuusaluetta, tallenna kanavat käsin (ks. sivu 18).
6
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi toiminnon Search (Haku).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
➢
7
Suomi-16
Channel(Kanavan) -ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi toiminnon Auto
store(Automaattitallennus).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Others
Näyttöön ilmestyy päävalikko.
Haku päättyy automaattisesti. Kanavat lajitellaan ja
tallennetaan järjestyksessä, joka vastaa niiden
sijaintia taajuusalueella, (alin ensin ja korkein
viimeisenä). Alunperin valittu ohjelma tulee
kuvaruudulle.
Voit keskeyttää haun painamalla MENU-painiketta ja
UP/DOWN ▲▼-painiketta.
Kun kanavat on tallennettu, voit:
◆ Lajitella ne halutussa järjestyksessä (ks. sivu 17)
◆ Hienosäädä kanavien vastaanotto tarvittaessa (ks. sivu 22)
◆ Anna tallennetuille kanaville nimi (ks. sivu 20)
FIN2-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 17
Tallennettujen kanavien lajittelu
Lajittelutoiminto mahdollistaa taltioitujen kanavien
ohjelmanumeroiden muuttamisen. Tämä voi olla tarpeen ATMtoiminnon käyttämisen jälkeen. Voit poistaa ne kanavat, joita et
halua säilyttää.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Channel(Kanavan).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
3
Näyttöön ilmestyy päävalikko.
Channel(Kanavan) -ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Sort(Lajittelun).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Näyttöön ilmestyy valikko Sort(Lajittelun).
4
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi lähtöpaikan From(Mistä).
5
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
6
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi To(Minne).
7
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
johon kanava tulee siirtää.
8
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi toiminnon
Store(Tallenna).
9
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi komennon OK(Hyväksy).
Seuraus:
10
kanavan, jonka haluat.
valitaksesi ohjelman numeron
Kanava siirretään uuteen kanavapaikkaan.
Toista vaiheet 4 - 9 kunnes olet siirtänyt kaikki kanavat aiottuihin
uusiin ohjelmanumeroihin.
Suomi-17
FIN2-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 18
Käyttäjän suorittama kanavien tallennus
Voit tallentaa kaikkiaan 100 TV-kanavaa, mukaan luettuna
kaapelikanavat.
Kun tallennat kanavia käsivalinnalla, voit valita:
◆ Tallennetaanko kaikki löydetyt kanavat
◆ Ohjelmanumeron, jolla haluat tunnistaa kunkin
tallennetun kanavan
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Channel(Kanavan).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
3
Channel(Kanavan) -ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi toiminnon Manual
store (Käyttäjän suorittama tallennus).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
4
Näyttöön ilmestyy päävalikko.
Näyttöön tulee valikko Manual store
(Käyttäjän suorittama tallennus).
Ilmoita tarvittaessa vaadittava lähetysstandardi
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Color system
(Värijärjestelmän), jonka jälkeen.
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
Väristandardit näkyvät
seuraavassa järjestyksessä :
➞ Auto ➞ PAL ➞ SECAM ➞ NT4.43
5
Valitse Sound system(Äänijärjestelmä) painamalla näppäintä
UP/DOWN ▲▼, ja sen jälkeen näppäintä LEFT/RIGHT
.
Äänistandardit näkyvät seuraavassa järjestyksessä :
➞ BG ➞ DK ➞ I ➞ L
Suomi-18
6
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi toiminnon
Store(Tallenna).
7
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
OK(Hyväksy).
valitaksesi komennon
FIN2-PD22EO
7/12/03 11:43 PM
Page 19
Käyttäjän suorittama kanavien tallennus
8
Jos...
Paina ...
Tunnet tallennettavan
kanavan numeron.
◆ näppäintä UP/DOWN ▲▼
valitaksesi Channel(Kanavan).
◆ näppäintä LEFT/RIGHT
syöttääksesi vaadittavan
numeron
Et tiedä kanavien l
numeroita.
◆ näppäintä UP/DOWN ▲▼
Search(Haun).
◆ näppäintä LEFT/RIGHT
käynnistääksesi haun.
Seuraus: Viritin skannaa taajuusalueen, kunnes ensimmäinen
kanava tai valitsemasi kanava löytyy ja tulee näyttöön.
9
Kun annat kanavalle ohjelmanumeron, valitse kohta
Prog.No(Ohjelman numero).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
kunnes löydät oikean
numeron.
10
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi toiminnon
Store(Tallenna).
11
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
OK(Hyväksy).
12
Tallenna kanava ja siihen liittyvä ohjelman numero painamalla
MENU-näppäintä.
13
Toista vaiheet 8 tai 12 jokaisen tallennettavan kanavan kohdalla.
valitaksesi komennon
Suomi-19
FIN2-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 20
Kanavien nimeäminen
Kanavien nimeäminen tapahtuu automaattisesti, kun kanavatieto
vastaanotetaan. Kanavien nimiä voidaan muuttaa, mikä tekee
käyttäjälle mahdolliseksi antaa uusia nimiä.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Channel(Kanavan).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
3
Channel(Kanavan) -ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Name(Nimen).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Name(Nimen) tulee näkyviin ja näyttää samalla
automaattisesti valitun käytössä olevan kanavan.
4
Valitse tarvittaessa se kanava, joka on tarkoitus nimetä uudelleen
Painamalla näppäintä UP/DOWN ▲▼ .
5
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
Seuraus:
6
.
Nimiruudun ympärillä näkyy nuoliosoittimia.
Kun haluat...
Paina ...
Valita kirjaimen, numeron tai symbolin
Näppäintä UP/DOWN ▲▼.
Siirry seuraavaan kirjaimeen
-näppäin
Siirry takaisin edelliseen kirjaimeen
-näppäin
➢
Suomi-20
Näyttöön ilmestyy päävalikko.
Käytettävissä olevat kirjaimet ovat:
◆ Aakkoset (A ... Z)
◆ Numerot (0 ... 9)
◆ Erikoismerkit (_, –, välilyönti)
7
Voit nimetä jokaisen kanavan uudelleen.
8
Kun olet suorittanut nimen syötön, vahvista nimi painamalla MENU
-näppäintä.
FIN2-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 21
Tarpeettomien kanavien poisjättäminen
Voit jättää pois tarpeettomat kanavat kanavien skannaustoiminnon
yhteydessä. Selatessasi tallennettuja kanavia, eivät näkyviin tule ne
kanavat, jotka olet valinnut jätettäväksi pois.
Kakki ne kanavat, joita ei ole nimenomaisesti valittu jätettäväksi
pois, näytetään skannauksen aikana.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus: Näyttöön ilmestyy päävalikko.
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Channel(Kanavan).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
3
Channel(Kanava)-ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön. Näyttöön tulee valikko
Channel(Kanava).
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi toiminnon
Add/Erase(Lisää/Poista).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Näyttöön tulee valikko Add/Erase(Lisää/Poista).
4
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi halutun kanavan.
5
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
kanavan.
6
Kun olet lopettanut kanavien lisäämisen tai poistamisen,
palaa normaalikatseluun painamalla useita kertoja MENU näppäintä.
, kun lisäät tai poistat
Suomi-21
FIN2-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 22
Kanavien hienosäätö
Käytä käsin suoritettavaa hienosäätöä saadaksesi parhaan
vastaanoton halutulle kanavalle.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Channel(Kanavan).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Suomi-22
Näyttöön ilmestyy päävalikko.
Channel(Kanavan) -ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön.
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Fine Tune
(Hienosäädön).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
4
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
hienosäädön.
5
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi toiminnon
Store(Tallenna).
6
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
OK(Hyväksy).
7
Hienosäädön alkutilan palauttaminen.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi toiminnon
Erase(Poista), ja paina tämän jälkeen LEFT/RIGHT
valitaksesi OK(Hyväksy).
valitaksesi säätääksesi
valitaksesi komennon
FIN2-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 23
Kuvastandardin säätäminen
Kaukosäätimen avulla voit valita sen kuvatyypin, joka parhaiten
vastaa katseluvaatimuksiasi. Käytettävissä on seuraavat kuvatyypit:
◆ Custom, Dynamic, Standard, Movie.
Kun haluat valita kuvatyypin, paina vain kaukosäätimen P.STD(
näppäintä.
☛
)-
Voit valita näitä vaihtoehtoja myös kuvaryhmän (Picture group)
säätötoiminnon (Adjust option) avulla. Jos muutat asetuksia
Contrast(Kontrasti), Brightness(Kirkkaus),
Sharpness(Terävyys), Colour(Väri), Tint(Sävy; Vain NTSC)
tai Colour tone(Värisävy) kuvavalikossa (Picture),
käyttäjän valinta -vaihtoehto (Custom ) tapahtuu automaattisesti.
Kuvan asetusten säätäminen
TV-vastaanottimessasi on useita säätömahdollisuuksia kuvan laadun
ohjaamiseen:
◆ Contrast(Kontrasti), Brightness(Kirkkaus),
Sharpness(Terävyys), Colour(Väri), Tint(Sävy; vain NTSC),
Colour tone(Värisävy)
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
Picture -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
2
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi kohteen, jota haluat
muuttaa.
➣
4
Asetettaessa moodi kohtaan Custom(Asiakkaan valinta),
näkyviin tulee valikko Adjust(Säätö) .
Kun haluat säätää...
◆
◆
◆
◆
◆
Paina näppäintä...
Kontrastia
◆ LEFT/RIGHT
.
Kirkkautta
Seuraus: Näyttöön ilmestyy
Terävyyttä
vaakasuora palkki.
Väriä
Sävyä (Vain NTSC)
◆ Värisävyä
5
.
◆ LEFT/RIGHT
.
Seuraus: Valitse haluttu vaihtoehto
(Cool2, Cool1, Normal,
Warm1,Warm2).
Kun olet saavuttanut halutun lopputuloksen, paina MENU -näppäintä
useita keroja palataksesi normaalikatseluun.
Suomi-23
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 24
Kuvaformaatin valinta
Voit valita kuvaformaatin, joka parhaiten vastaa
katseluvaatimuksiasi painamalla vain P.SIZE -näppäintä.
Valittavissa on seuraavat kuvaformaatit:
Autowide ➞ Wide ➞ Panorama ➞ Zoom1 ➞ Zoom2 ➞ 4:3
Kuvaformaatti
Kuvaus
Autowide
(Auto-leveys)
Näytön koko säädetään automaattisesti
syötettäessä PAL Plus signaali (WSS).
Wide(Leveä)
Asetus näyttöformaatille 16:9.
Panoraama
Käytä tätä moodia leveälle panoraamakuvalle.
Zoom 1,2
Laajentaa 16:9 -kuvan kokonäytön formaattiin.
4:3
Asetus normaalille näyttöformaatille 4:3.
Kuvan pysäyttäminen
STILL -näppäimen painaminen pysäyttää liikkuvan kuvan.
Näppäimen painaminen uudelleen peruuttaa toiminnon.
Suomi-24
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 25
Äänenvoimakkuuden säätö
Äänenvoimakkuutta voidaan säätää kaukosäätimellä.
Kun...
pidä painettuna...
Lisäät äänenvoimakkuutta
-näppäintä
Seuraus: Näyttöön tulee vaakasuora palkki, ja
äänenvoimakkuus kasvaa kunnes
näppäin vapautetaan. Kohdistin
liikkuu oikealle osoittaen
äänenvoimakkuuden tason.
Vähennät äänenvoimakkuutta
-näppäintä
Seuraus: Näyttöön tulee vaakasuora palkki, ja
äänenvoimakkuus vähenee kunnes
näppäin vapautetaan. Kohdistin
liikkuu vasemmalle osoittaen
äänenvoimakkuuden tason.
➢
TV:ssä on myös muita äänensäätöjä.
Lisätietoja on sivuilla 25 - 30.
Äänen väliaikainen poiskytkentä
Ääni voidaan kytkeä pois väliaikaisesti:
Esimerkki: Haluat vastata puhelimeen.
1
Paina MUTE(
Seuraus:
2
) äppäintä.
Ääni kytkeytyy pois ja näyttöön tulee viesti “Mute”.
Ääni kytketään takaisin päälle painamalla uudelleen MUTE
( ) -näppäintä, tai jotakin äänenvoimakkuusnäppäintä.
Seuraus:
Ääni kytkeytyy takaisin entisellä voimakkuudella,
viesti “Mute” häviää.
Suomi-25
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 26
Äänistandardin valinta
Voit käyttää kaukosäädintä valitessasi kuhunkin
televisiolähetykseen sopivan ääniefektin. Käytettävissä on seuraavat
ääniefektit:
◆ Custom(Käyttäjäkohtainen), Standard(Vakio),
Music(Musiikki), Movie(Elokuva), Speech(Puhe).
Kun haluat valita ääniefektin, paina vain kaukosäätimen S.STD(
-näppäintä.
☛
)
Voit säätää näitä vaihtoehtoja myös ääniryhmän (Sound
group) Equalizer -toiminnon kautta.
Ääniasetusten säätäminen
Seuraavat asetukset voidaan säätää vastaamaan omia mieltymyksiäsi.
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Näyttöön ilmestyy päävalikko.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi äänen Sound(äänen).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Sound -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat näyttöön.
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Equalizer -toiminnon.
Asetettaessa moodi vaihtoehtoon Custom(Käyttäjäkohtainen),
näyttöön tulee Equalizer -valikko.
4
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
Seuraus:
.
Näyttöön tulee Equalizer -valikko.
Kun haluat...
Paina näppäintä...
Muuttaa jotakin asetusta
UP/DOWN ▲▼
Siirtyä seuraavaan asetukseen
Siirtyä edelliseen asetukseen
5
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, paina MENU -näppäintä
useita keroja palataksesi normaalikatseluun.
☛
Suomi-26
Jos teet jonkin muutoksen Equalizer -toiminnon
asetuksiin, äänistandardi kytkeytyy automaattisesti tilaan
Custom(Käyttäjäkohtainen).
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 27
Äänimoodin valinta
Voit asettaa Audio-moodin DUAL I/II:n avulla. Kun tätä näppäintä
painetaan, kuvaruudun oikeaan yläkulmaan tulee käytössä oleva
äänimoodi.
DUAL I/II
Audio-tyyppi
NICAM
Stereo
Stereo ↔ Mono
Dual
Dual1 ↔ Dual2
Mono
Mono
Stereo
Dual
➣
Automaattinen
vaihto
Dual1
Automaattinen
vaihto
Mono ↔ Stereo
Mono → Dual1 → Dual2
→
FM
Stereo
Mono
→
Mono
Oletus
Dual1
◆ Jos kuunteluolosuhteet heikkenevät, on kuunteleminen
helpompaa, jos moodiksi on DUAL I/II -näppäimellä valittu
“Mono”.
◆ Jos stereo signaali on heikko (tai jos se vaihtelee välillä
Stereo-Mono), ja tapahtuu automaattista vaihtoa, ota silloin
käyttöön äänivalinta “Mono”.
◆ Vastaanotettaessa mono-ääntä AV -moodissa, käytä paneelin
“L” tulopistoketta. Jos ääni kuuluu vain vasemmanpuoleisesta
kaiuttimesta, paina DUAL I/II -näppäintä.
Musiikkiäänen valinta
Voit kuulla musiikkiääntä, kun TV kytketään päälle tai pois ON tai
OFF. (Ääntä ei kuulu, kun on painettu MUTE-painiketta ja virta on
kytketty pois.)
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Näyttöön ilmestyy päävalikko.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi äänen Sound(äänen).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Sound(äänen) -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat
kuvaruudulle.
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Melody(Melodia) vaihtoehdon.
4
Valitse haluttu vaihtoehto painamalla näppäintä LEFT/RIGHT
5
Paina MENU -näppäintä palataksesi normaalikatseluun.
.
Suomi-27
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 28
Virtual Dolby
Tämän ominaisuuden avulla on TV:n L/R-kaiuttimilla mahdollista
tuottaa kotiteatterin kaltainen Dolby -vaikutelma. Keskeltä ja
reunoilta tulevat äänet sekoitetaan L/R -kaiuttimiin.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi äänen Sound(äänen).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Sound(äänen) -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi ominaisuuden
Virtual Dolby(Virtuaalinen dolby).
4
Valitse haluttu vaihtoehto painamalla näppäintä LEFT/RIGHT
5
Paina MENU -näppäintä palataksesi normaalikatseluun.
.
Äänenvoimakkuuden automaattinen säätö
Eri lähetysasemilla on omat signaaliominaisuutensa, joten ei ole
helppoa säätää äänenvoimakkuutta aina kun kanavaa vaihdetaan.
Auto volume -toiminto mahdollistaa valitun kanavan
automaattisen äänenvoimakkuuden säädön pienentämällä
äänitehoa, kun modulaatiosignaali on vahva tai nostamalla
äänitehoa, kun modulaatiosignaali on heikko.
1
Paina MENU näppäintä.
Seuraus:
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Sound(äänen).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Suomi-28
Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
Sound(äänen) -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi toiminnon
Auto volume(Automaattinen äänenvoimakkuus).
4
Valitse haluttu vaihtoehto painamalla näppäintä LEFT/RIGHT
5
Paina MENU -näppäintä palataksesi normaalikatseluun.
.
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 29
Kuulokkeiden liittäminen
TV-vastaanottimeen voidaan kytkeä kuulokkeet, jos halutaan ettei
TV:n katselu häiritse muita huoneessa olijoita.
Kytke kuulokkeet 3.5 mm:n minipistokkeeseen TV:n etulevyssä.
Seuraus: Ääni kuuluu vain kuulokkeista.
➢
➢
➢
Kuulokkeiden käyttöä koskevia lisätietoja on alla
olevassa kappaleessa.
Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö suurella
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä, kun järjestelmään on liitetty
kuulokkeet.
Kuulokevaihtoehtojen säätö
Kuulokeasetukset voidaan säätää vastaamaan omia mieltymyksiäsi.
Seuraavat kuulokeasetukset ovat käytettävissä:
◆ Äänenvoimakkuus, Balanssi, Basso, Diskantti.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi äänen Sound(äänen).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
3
Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
Sound(äänen) -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi kuulokkeiden äänen
Headphone sound(Kuulokeääni).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Näyttöön tulee Headphone sound(Kuulokeääni) -valikko.
Kun haluat...
Niin...
Muuttaa valintaa
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼.
Muuttaa jotakin asetusta
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
Vahvistaa muutokset
Paina valikkonäppäintä MENU .
.
Suomi-29
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 30
Äänen valinta
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi äänen Sound(äänen).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Sound(äänen) -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi äänivalinnan
Sound select(Äänen Valinta).
4
Valitse haluttu vaihtoehto painamalla näppäintä LEFT/RIGHT
5
Paina MENU -näppäintä palataksesi normaalikatseluun.
➢
.
Alakuvaruudun äänen valinta voidaan suorittaa vain PIPtoiminnon ollessa päällä.
Kuva-kuvassa
Voit saada näytölle kuva-kuvassa -kuvaruudun “Picture-in-Picture
screen” televisiokuvan tai videokuvan sisään. Tällöin voit katsella tai
näyttää TA-ohjelmaa tai videokuvaa kokonaisuuteen liitetystä laitteesta,
samalla kun katselet televisiota tai toista videosignaalia. Lisätietoja
liitännästä toiseen laitteeseen on sivuilla 41 ja 42.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus: Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi vaihtoehdon
Function(Toiminnon). Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
3
Function(Toiminnon) -ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi vaihtoehdon PIP.
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
PIP -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat näyttöön.
4
Ottaaksesi PIP-toiminnon käyttöön, aseta PIP tilaan on
painamalla näppäintä LEFT/RIGHT
.
5
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi vaihtoehdon TV/Video.
Valitse tämän jälkeen alikuvan lähde painamalla näppäintä
LEFT/RIGHT
. Kuvalähteet näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
➞ TV ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ S-Video
6
Suomi-30
Jos haluat vaihtaa pääkuvan ja alikuvan, valitse vaihtoehto Swap
(Vaihto) ja paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 31
7
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi vaihtoehdon Size(Koko).
Valitse tämän jälkeen alikuvan koko vaihtoehdoista
Double Screen1(Kaksoisnäyttö 1), Double Screen2
(Kaksoisnäyttö 2) tai Small(Pieni) painamalla näppäintä
LEFT/RIGHT
.
8
Paina näppäimiä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi ohjelman numeron
Prog.No(Ohjelmanumero). Voit valita alikuvasta kanavan, jota
haluat katsella, painamalla näppäintä LEFT/RIGHT
.
9
Paina MENU -näppäintä palataksesi normaalikatseluun.
Kaukosäädintoiminnot “PIP” -vaihtoehdon ollessa päällä (On):
minaisuudet Kuvaus
PIP-ON;
SWAP
Käytetään ohjaamaan PIP:n ON/OFF toimintoa suoraan.
Käytetään vaihtamaan pääkuvan ja alikuvan paikkaa.
➢
Kun pääkuva on Videomoodissa ja alikuva TVmoodissa, ei pääkuvan ääni ehkä kuulu, jos SWAP näppäintä painetaan sen jälkeen kun alikuvan
kanavaa on vaihdettu. Valitse tällöin pääkuvan
kanava uudelleen.
➢
Swap -toiminto ei ole käytettävissä PC -moodissa.
LOCATE
Käytetään siirtämään alikuvaa vastapäivään.
P ▼/▲
Käytetään valittaessa alikuvan kanavaa.
SIZE(Koko)
Käytetään valittaessa alikuvan tyyppiä.
(Double Screen 1(Kaksoiskuva 1), Double Screen 2
(Kaksoiskuva 2), Small(Pieni)).
➢
SOURCE
PC-tila voidaan asettaa vain varsinaisessa ikkunassa
ja ali-ikkuna on PC-tilassa pieni.
Käytetään valittaessa alikuvan lähdettä.
(TV, AV1, AV2, AV3, S-Video).
Suomi-31
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 32
Sinisen TV-kuvan asettaminen
Jos signaalia ei saada tai jos se on heikko, korvaa sininen näyttökuva
automaattisesti häiriökuvan.
Jos haluat pitää näkyvissä häiriöitä sisältävän kuvan, on vaihtoehto
“Blue screen” asetettava tilaan “Off”.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Function(Toiminnon).
PPaina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Function(Toiminnon) -ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön.
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi vaihtoehdon
Blue screen(Sininen näyttö).
4
Valitse haluttu vaihtoehto painamalla näppäintä LEFT/RIGHT
5
Paina MENU -näppäintä palataksesi normaalikatseluun.
.
Lepoajastimen (Sleep Timer) asettaminen
Painamalla "SLEEP" -näppäintä voit valita 30 - 180 minuutin viiveen,
jonka jälkeen vastaanotin kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
1
Paina kaukosäätimen SLEEP -näppäintä..
Seuraus:
Jos lepoajastin on...
Näyttöön tulee...
Jo asetettu
Jäljellä oleva aika, ennen kuin
vastaanotin menee valmiustilaan.
On asettamatta
Sanan “Off”.
Sleep Timer 30
2
Paina SLEEP -näppäintä toistuvasti, jolloin säätö muuttuu
asteittain (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Seuraus: Vastaanotin siirtyy automaattisesti valmiustilaan,
kun ajastin näyttää nollaa.
3
Suomi-32
Kytke lepoajastin pois päältä painamalla toistuvasti SLEEPnäppäintä, ja valitsemalla “Off”.
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 33
Oikean ajan asettaminen ja näyttäminen
Voit asettaa TV:n kellon niin, että kyseisen hetken kellonaika näkyy,
kun “DISPLAY" -näppäintä painetaan.
Aika on asetettava myös silloin, jos haluat käyttää automaattisia
On/Off -ajastimia.
➣
1
Kellon asetustoiminto on käytettävissä uudelleen, kun
etulevyn ” ” (ON/OFF) -näppäintä painetaan.
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi Function(Toiminnon).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
3
Function (Toiminnon)-ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi ajan Time(Aika).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
4
Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
Ajan valikko “Time” tulee näkyviin kello ‘Clock’
valittuna.
Kun haluat...
Paina...
Siirtyä tunnin tai minuutin tai
näppäimen kohdalle.
LEFT/RIGHT
Asettaa tunnin tai minuutin
UP/DOWN ▲▼ .
.
5
Kun olet lopettanut, paina MENU -näppäintä kerran tai
useita kertoja palataksesi normaalikatseluun.
6
Kun haluat nähdä...
Paina näyttönäppäintä (DISPLAY)...
Kanavatiedot
Kerran.
Ajankohdan kellonajan
Kahdesti.
➣
Mitä tarkoittaa Absent Power Off (Unikytkin)?
Kun käytät ajastinta,TV-vastaanotin kytkeytyy pois päältä,
jos mitään TV:n asetuksia ei muuteta kolmen tunnin
kuluessa siitä, kun TV-vastaanotin on kytketty päälle.
Absent Power Off (Unikytkin) -vaihtoehto on käytettävissä,
jos ajastinta käytetään. Käyttämällä tätä toimintoa voit
ehkäistä ennalta onnettomuuksia, jotka voisivat aiheutua,
jos TV-vastaanotin on esimerkiksi loma-aikoina pitkiä
aikoja päällä ajastimen käytön vuoksi.
Suomi-33
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 34
Television automaattinen kytkentä päälle ja pois
Voit asettaa Päälle/Pois-ajastimet (On/Off) niin, että TV:
◆ Kytkeytyy päälle ja valitsee haluamasi kanavan
ajankohtana, jonka itse määräät
◆ Sammuu automaattisesti määräämänäsi ajankohtana
➣
1
Ensimmäinen askel on ajan asettaminen TV:n kelloon
(ks. kohta “Oikean ajan asettaminen ja näyttäminen”
edellisellä sivulla).
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi vaihtoehdon
Function(Toiminto).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
3
Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
Function(Toiminto) -ryhmässä olevat vaihtoehdot
tulevat näyttöön.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi ajan Time(Aika).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
Kuvaruudulla näkyy ajan Time(Aika) valikko.
4
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi kohdan Oikea
aika On time(Päälläoloaika).
5
Aseta ajankohta, jona haluat TV:n kytkeytyvän päälle.
Kun haluat...
Paina...
Siirtyä tunnin tai minuutin kohdalle
LEFT/RIGHT
.
näppäintä
Asettaa tunnin tai minuutin
UP/DOWN ▲▼.
Siirtyä kohtaan Off (Pois)
LEFT/RIGHT
.
Asettaa valinnan Päälle tai Pois (On or Off) UP/DOWN ▲▼.
Suomi-34
6
Aseta samalla tavoin ajankohta, jona haluat TV:n
kytkeytyvän pois.
7
Jos haluat asettaa katselukanavan, kun TV kytkeytyy
päälle, Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi kohdan
On Prog.No(Ohjelma n:o päälle).
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
valitaksesi kanavan.
8
Jos haluat asettaa äänen tason, kun TV kytkeytyy päälle,
paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi On time volume
(Kytkeytymisajan äänenvoimakkuus).Paina näppäintä
LEFT/RIGHT
säätääksesi äänenvoimakkuuden.
9
Kun olet suorittanut loppuun säädöt On/Off time
(Päälle/Pois -aika), On Prog. (Ohjelma n:o päälle) tai On
time volume (Kytkeytymisajan äänenvoimakkuus), paina
MENU-näppäintä useita kertoja peräkkäin palataksesi
normaalikatseluun.
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 35
Liittäminen PC-tuloon
➢
Laitteen PC(VIDEO/AUDIO-ST) -liittimiä käytetään yhdistämään TV tietokoneeseen.
24-nastainen DVI-I-liitin (digitaalinen)
15-nastainen D-SUB-liitin (analoginen)
PC
PC
TV:n takasivu
TV:n takasivu
PC Signal CABLE
(DVI-I)
PC Signal CABLE
(DVI+D-SUB)
PC: N ÄÄNIKAAPELI
➢
PC: N ÄÄNIKAAPELI
PC:n ohjelmiston asetukset ( Perustuu Windows 2000:aan tai Windows XP:aan )
Tyypillisen tietokoneen Windowsin näyttöasetukset on esitetty ohessa. Todelliset näytöt omalla PC:lläsi
ovat todennäköisesti toisenlaiset, riippuen Windowsin versiosta sekä PC:n videokortista. Mutta vaikka
todellinen näyttö olisikin erilainen, soveltuvat siihen samat perusasetustiedot lähes kaikissa tapauksissa.
(Jos ei, ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan tai Samsung-jälleenmyyjään.)
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Napsauta Windowsin käynnistysvalikon kohtaa
“Settings” (Asetukset).
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Kun näytölle tulee ohjauspaneeli, napsauta kohtaa
“Display” (Näyttö), jolloin näkyviin tulee näytön
valintaruutu.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Kun “Settings” on korostunut, siirrä kohdistin niin että
kohta “Control Panel” (Ohjauspaneeli) korostuu.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Siirry näytön valintaruudussa kohtaan “Settings”
(Asetukset).
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
1280 by 720 pixels
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@? @@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@? @@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
➢
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
PC-moodissa näkyy
kuvaruudulla ainoastaan
musta signaali.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Koon (Erotuskyvyn) oikea asetus on “1280 x 720
kuvapistettä (pixel)”.
Jos näytön asetusten valintaruudussa on vaihtoehto
pystysuora taajuus, on oikea arvo “60” tai “60 Hz”. Muussa
tapauksessa napsauta vain OK, ja poistu valintaruudusta.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
Suomi-35
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 36
Näytön laadun säätäminen
Kuvan laadun säädön tarkoituksena on vähentää kuvaruudun
kohinaa tai poistaa se. Jos kohina ei poistu pelkästään
hienosäädöllä, säädä taajuus äärirajaan, ja suorita hienosäätö
uudelleen. Kun kohina on vähentynyt, säädä kuva uudelleen niin,
että se on kohdistettu ruudun keskiosaan.
Esiaseta PC/DVI-moodi PC-näppäimellä.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi PC/DVI.
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
PC/DVI -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat näyttöön.
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi säädön
Coarse(Karkea) tai Fine(Hieno).
4
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
5
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, paina MENU -näppäintä
useita keroja palataksesi normaalikatseluun.
säätääksesi näytön laatua,
näkyviin tulee pystysuoria viivoja tai kuva ei mahdollisesti ole terävä.
Näytön paikan muuttaminen
Esiaseta PC/DVI-moodi PC-näppäimellä.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi vaihtoehdon PC/DVI.
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
PC/DVI -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat näyttöön.
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi säädöt HPosition (Vaakasuora sijainti) tai V-Position(Pystysuora sijainti).
4
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
5
Paina MENU -näppäintä peräkkäin palataksesi normaalikatseluun.
säätääksesi halutun sijainnin.
Näyttökuvan säädön käynnistys.
Suomi-36
1
Kun edellä olevat vaiheet 1~2 on suoritettu, paina näppäintä
UP/DOWN ▲▼ valitaksesi kuvatoiminnon Image Recall(Kuvan
palautus).
2
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
aloittaaksesi näyttökuvan säädön.
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 37
Näytön väristandardin muuttaminen
Esiaseta PC/DVI-moodi PC-näppäimellä.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi PC/DVI.
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
3
PPC/DVI -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat näyttöön.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi säädön Colour
Adjust(Värin säätö), ja paina sitten näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
4
Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
Voit valita vaihtoehdoista “Custom” (Oma säätö),
“Colour1” (Väri 1), “Colour2” (Väri 2) tai
“Colour3” (Väri 3).
Paina MENU -näppäintä peräkkäin palataksesi normaalikatseluun.
Näytön väriasetusten säätäminen
Esiaseta PC/DVI-moodi PC-näppäimellä.
1
Paina MENU -näppäintä.
Seuraus:
2
Kuvaruudulla näkyy päävalikko.
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi PC/DVI.
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
.
Seuraus:
PC/DVI -ryhmässä olevat vaihtoehdot tulevat näyttöön.
3
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi säädön Colour
Adjust(Värin säätö), ja paina sitten näppäintä LEFT/RIGHT
.
4
Paina näppäintä UP/DOWN ▲▼ valitaksesi kohteen, jota haluat säätää.
5
Kun haluat säätää...
Paina...
◆ R(Punainen)
◆ G(Vihreä)
◆ B(Sininen)
◆ näppäintä LEFT/RIGHT
6
.
Paina MENU -näppäintä peräkkäin palataksesi normaalikatseluun.
Näyttökuvan Värien käynnistys.
1
Kun edellä olevat vaiheet 1~2 on suoritettu, paina näppäintä
UP/DOWN ▲▼ valitaksesi väritoiminnon Colour Recall(Värien
palautus).
2
Paina näppäintä LEFT/RIGHT
aloittaaksesi värien säädön.
Suomi-37
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 38
Teletext-dekooderi
Useimmissa TV-kanavissa on mukana “teletext,”-sivuja, joilla on eri
aiheita käsittelevää kirjoitetussa muodossa esitettyä tietoa, kuten:
◆ Television ohjelma-ajat
◆ Uutiset
◆ Säätiedotukset
◆ Urheilutulokset
◆ Tekstityksiä huonokuuloisille
Teletext-sivut ryhmitellään kuuteen luokkaan:
Osa
Sisältö
A
Valittu sivunumero.
B
Lähetysaseman tunnus.
C
Näytössä olevan sivun numero tai hakutilanne.
D
Päivä ja kellonaika
E
Text (teksti)
F
Tilatietoa.
Teletext-tietojen näyttäminen
Voit saada tekstisivutietoja näkyviin mihin vuorokauden aikaan
tahansa, mutta signaalin vastaanoton on oltava hyvä. Muuten:
◆ Tietoja voi puuttua
◆ Jotkut sivut eivät tule näkyviin
Käynnistääksesi teletext-moodin, ja saadaksesi näkyviin sisältösivun:
1
Näppäimiä P ( ) tai P
palvelua tarjoava kanava.
2
Paina näppäintä Text/Mix (
moodin.
(
) käyttäen, valitse teletext/
) aktivoidaksesi teletext-
Seuraus: Näyttöön tule sisältösivu (sivu 100).
Se saadaan näkyviin koska tahansa painamalla
Menu ( ) -näppäintä.
3
Saadaksesi TV-lähetyksen näkyviin samanaikaisesti
tekstisivun kanssa, paina näppäintä Text/Mix (
/
).
4
Paina Still (
5
Paina näppäintä Text/Mix (
TTX-näytöstä.
➣
Suomi-38
)-näppäintä palataksesi normaalikatseluun.
/
) uudelleen poistuaksesi
Jos näkyvissä olevassa TTX-kuvassa on vajaita kirjaimia,
varmista että käytetty TTX-kieli on sama kuin valikon
“Function” moodissa valittu. Jos valitut kielet eivät ole
samat, valitse TTX:n käyttämä kieli valikosta “Function”
(Toiminto).
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 39
Määrätyn Teletext-sivun valinta
Paina kaukosäätimen numeronäppäimiä päästäksesi suoraan
määrätylle sivulle:
1
Syötä sisällysluettelossa mainittu kolminumeroinen
sivunumero painamalla vastaavia numeronäppäimiä.
Seuraus: Näkyvissä olevan sivun numeronäytön lukema
alkaa kasvaa, ja näyttöön tulee sivu.
2
Jos valittuun sivuun liittyy muita alisivuja, ne tulevat
näkyviin peräjälkeen. Jos haluat pysäyttää jonkin sivun,
paina näppäintä Sleep (
). Sleep-näppäimen
painaminen uudelleen peruuttaa toiminnon.
3
Eri näyttövaihtoehtojen käyttö:
Kun haluat saada näkyviin...
Paina...
◆ Sekä tekstisivun että TV-lähetyksen
Text/Mix (
◆ Piilotetun tekstin
(esimerkiksi tietokilpailun vastaukset)
Dual
◆ Normaalinäyttö
Dual
(
uudelleen
◆ Alisivun, syöttämällä sen
nelinumeroisen koodin
Subpage (
◆ Seuraavan sivun
P
(
◆ Edellisen sivun
P
(
◆ Kaksi kertaa suurennetut kirjaimet:
• Kuvaruudun yläpuoliskolla
• Kuvaruudun alapuoliskolla
SIZE (
)
◆ Kerran
◆ Kaksi kertaa
◆ Normaalinäyttö
◆ Kolme kertaa
(
1
1
/
?
?
)
)
)
)
)
)
Suomi-39
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 40
FLOF-ominaisuuden käyttö tekstisivun valinnassa
Tekstisivulla olevat eri aiheet on värikoodattuja, ja ne voidaan
valita painamalla kaukosäätimen vastaavia värinäppäimiä.
1
Paina näppäintä Text/Mix ( / ) saadaksesi
näkyviin tekstisivujen sisällysluettelon.
2
Paina sitä värinäppäintä, jota vastaavan aiheen haluat
valita (Valittavissa olevat aiheet on lueteltu tilatietorivillä).
Seuraus: Sivu tulee näkyviin varustettuna värikoodatulla
lisätiedolla, joka voidaan valita samalla tavoin.
3
4
Kun haluat nähdä...
Paina...
Edellisen sivun
Punaista näppäintä.
Seuraavan sivun
Vihreää näppäintä.
Kun olet lopettanut, paina Still (
palataksesi normaalikatseluun.
) -näppäintä
Tekstisivujen säilyttäminen
Kaikkiaan neljä tekstisivua voidaan tallentaa.
1
Valitse LIST-moodi.
Seuraus: Neljä 3-numeroista lukua tulee eri värisinä
näkyviin näytön alareunaan.
2
Paina sitä värillistä näppäintä, joka vastaa korvattavaa sivua.
3
Syötä uusi sivun numero numeronäppäimillä.
4
Toista vaiheet 2 ja 3 jokaisen tallennettavan sivun kohdalla,
käyttäen joka kerralla eri värinäppäimiä.
5
Paina P.Size (
vilkkuu.
➣
) -näppäintä kunnes asianomainen lohko
Näppäintä LIST/FLOF(
◆ LIST mode
◆ FLOF mode
Suomi-40
) käytetään liikkumiseen välillä:
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 41
Liitäntä toimintoihin AV-1 tai 2 SCART Tulot/Lähdöt(Input/Outputs)
➢
AV1-liitintä käytetään laitteissa, joissa on RGB-lähtö, kuten
videopelilaitteet ja videolevysoittimet tai videonauhurit.
VCR
Decoder/
Video game device
TV:n takalevy
➀
SCART 2
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e @@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ja
Video disc player
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
SCART 1
Camcorder
Satellite receiver
➀ Tämä pää voidaan liittää:
◆ SCART-liittimeen
◆ Kolmeen RCA-liittimeen (video + ääni L (Vasen) ja R (Oikea)))
Yhdistäminen RCA-tuloon (AV3)
➢
RCA (video + ääni L ja R) liittimiä käytetään laitteissa, kuten
videokamerat, videolevysoittimet ja jotkut videopelilaitteet.
Videokamera
TV:n takalevy
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@h?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
Videolevysoitin
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Dekooderi/
Videopelilaite
Suomi-41
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 42
Liitäntä S-Videotuloon
➢
S-VIDEO/RCA(AUDIO-L+R) -liittimiä käytetään laitteissa, joissa
on S-Videolähtö, kuten videokamera tai videonauhuri.
TV:n takalevy
➀
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
Videokamera
ja
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Videonauhuri
➀ Toistettaessa kuvia ja ääntä, on käytettävä sekä S-VIDEO- että RCA-liitäntöjä.
Suomi-42
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 43
Kuvien tarkastelu ulkoisista lähteistä
Kun erilaiset ääni- ja videojärjestelmät on liitetty, voit katsella eri
lähteitä valitsemalla sopivan tulon.
1
Tarkista, että tarvittavat liitännät on tehty.
2
Kun haluat katsoa televisio-ohjelmia uudelleen, paina
näppäintä TV/VIDEO(
)kerran tai useita kertoja, kunnes
haluttu signaalitulo tulee näkyviin.
➢
➢
Valitusta lähteestä riippuen, voivat kuvat tulla näkyviin
automaattisesti.
Kun haluat katsoa televisio-ohjelmia uudelleen, paina
näppäintä TV/VIDEO(
) valitaksesi vaihtoehdon “TV”, ja
valitse tarvittava kanavan numero.
Suomi-43
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 44
Vianetsintä: Ennen yhteyden ottoa huoltohenkilöstöön
Ennen kuin otat yhteyttä Samsungin huoltoon, tee seuraavat yksinkertaiset tarkistukset.
Jos ongelmaa ei kyetä poistamaan seuraavien ohjeiden avulla, tarkista televisiovastaanottimen malli ja
sarjanumero, ja ota yhteyttä paikalliseen myyjään.
Ei kuvaa tai ääntä
◆
◆
◆
◆
Normaali kuva mutta ei ääntä
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista, onko kaukosäätimen MUTE (
Tarkista, että verkkojohto on yhdistetty pistorasiaan.
Tarkista, että olet painanut näppäintä “ ” (ON/OFF).
Tarkista kuvan kontrastin ja kirkkauden säädöt.
Tarkista äänenvoimakkuus.
)-näppäintä painettu.
Ei kuvaa, tai kuva on mustavalkoinen
◆ ATarkista värien säädöt.
◆ Tarkista, että valittu lähetysasema on oikea.
Kuvan ja äänen interferenssiä
◆ Yritä selvittää, mikä sähkölaite aiheuttaa TV:n häiriön, ja siirrä laite
kauemmaksi.
◆ Kytke vastaanotin toiseen pistorasiaan.
Epäselvä tai lumisateinen kuva,
vääristynyt ääni
◆ Tarkista antennin suuntaus, sijainti ja liitännät.
Tämä häiriö aiheutuu usein sisäantennin käytöstä.
Kaukosäätimen toimintahäiriöt
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläpää (lähetyssignaalin ikkuna).
◆ Tarkista paristoliitännän navat.
Viesti “Check Signal Cable”
(Tarkista signaalikaapeli).
◆ Varmista, että signaalikaapeli on yhdistetty lujasti PC.
◆ Varmista, että PC on kytketty päälle.
Viesti “Not Supported Mode!”
(Moodia ei tuettu).
◆ Tarkista videosovittimen suurin resoluutio ja taajuus.
◆ Vertaa näitä arvoja taulukon Display Modes Timing Chart tietoihin.
Kuva on liian vaalea tai liian tumma.
◆ Säädä kirkkaus ja kontrasti.
Näyttökuvassa näyttää olevan
lepattavia, värähteleviä tai kuultavia
vaakasuoria palkkeja.
◆ Säädä Fine (Hieno) toiminto.
◆ Säädä Coarse (Karkea) -toiminto ja tämän jälkeen Fine-toiminto.
Näyttökuvassa näyttää olevan
lepattavia, värähteleviä tai kuultavia
vaakasuoria palkkeja.
◆ TV käyttää virranhallintajärjestelmää.
◆ Liikuta tietokoneen hiirtä tai paina jotain näppäimistön näppäintä.
Näyttö on pimeä ja jänniteindikaattorin
valo on vaka, vilkkuu yhden sekunnin.
◆ Tarkista, että PC toimii normaalisti (käytössä ei ole virransäästötila)
ja että kaapeli on tukevasti paikallaan.
Suomi-44
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Näyttökuva ei ole vakaa, ja näyttä
värisevän.
Page 45
◆ Jos asetus ei ole oikea, käytä tietokoneen apuohjelmaa
muuttaaksesi näytön asetuksia.
HUOMAUTUS: TV-vastaanotin tukee multiscan -näyttötoimintoja
seuraavilla jaksolukualueilla:
Kuva ei ole keskellä näyttöä.
◆ Vaakataajuus:
30 kHz ~ 48 kHz
◆ Pystytaajuus:
56 Hz ~ 75 Hz
◆ Suurin virkistystaajuus:
1280 x 720 @ 60 Hz
◆ Säädä vaakasuora ja pystysuora sijainti.
Pistevirhe
Tämän TFT LCD -näytön valmistuksessa on käytetty kehittynyttä puolijohdetekniikkaa, jonka tarkkuus
on yli 99.999 %. PUNAISET, VIHREÄT,SINISET JA VALKOISET väripisteet saattavat joskus näyttää
kirkkailta tai saatat nähdä mustia pisteitä. Tämä ei tarkoita, että tuote olisi huonolaatuinen.
Voit käyttää tuotetta huoletta.
TFT-LCD-pisteiden määrä: 2,764,800.
Suomi-45
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 46
Näyttömoodit
Jos järjestelmästä tuleva signaali vastaa vakiosignaalimoodia, näytön säätö tapahtuu automaattisesti.
Jos järjestelmästä tuleva signaali ei vastaa vakiosignaalimoodia, säädä moodi näyttökortin käyttöoppaan
ohjeiden avulla, sillä kuvaruudulle ei ehkä tule kuvaa, tai ainoastaan jännitteen LED-valo on mahdollisesti
päällä.
Alla oleville näyttömoodeille on näyttökuva optimoitu valmistuksen aikana.
Mode
Horizontal
Frequency
(kHz)
Vertical
Frequency
(Hz)
Pixel Clock
Frequency
(MHz)
640✕480
35,000
66,667
30,240
-/-
832✕624
49,726
74,551
49,500
+/+
640✕480
31,469
59,940
25,175
-/-
720✕400
31,469
70,087
28,322
-/+
640✕480
37,861
72,809
31,500
-/-
640✕480
37,500
75,000
31,500
-/-
800✕600
37,879
60,317
40,000
+/+
800✕600
48,077
72,188
50,000
+/+
800✕600
46,875
75,000
49,500
+/+
1280✕720
44,769
60,000
74,841
-/+
Resolution
Sync Polarity
(H/V)
MAC
IBM
VESA
GTF
Suomi-46
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 47
Seinätelineen tai kääntyvän varren kiinnittäminen
TV vastaa VESA-asennusstandardia ja sopii käytettäväksi erilaisten VESA-kiinnityslaitteiden kanssa.
Kun asennat jonkin VESA-kiinnityslaitteen, noudata annettuja ohjeita.
<A>
<B>
<C>
1
Aseta TV kuvaruutu alaspäin suoralle, tyynyllä tai muulla pehmeällä kuvaruutua suojaavalla materiaalilla
varustetulle pinnalle.
2
Irrota kaikki vastaanottimeen kytketyt kaapelit.
3
Irrota neljä ruuvia, ja irrota LCD TV:n jalka. (ks. kuva A&B)
4
Liitä kaikki irrotetut kaapelit vaiheessa 2.
5
Voit nyt asentaa Wall/Arm mounting device sovelluksistasi riippuen.
Suomi-47
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 48
VESA-yhteensopivan kiinnityslaitteen asentaminen
Kohdista asennuskappale takakannen asennuskappaleen reikiin, ja kiinnitä paikoilleen neljällä ruuvilla,
jotka tulivat varsityyppisen alustan, seinätelineen tai muun alustan mukana.
Takakansi
asennuskappale
Suomi-48
Asennus
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 49
Kensington-liitin
Valinnaiset
laitteet
◆ Tämän LCD TV:n kanssa on suunniteltu käytettäväksi iskunkestävä lukko.
◆ Katso alla olevasta kuvasta missä lukko sijaitsee ja kuinka sitä käytetään.
Suomi-49
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 50
Tekniset tiedot
LW22A13W
Malli
Paneeli
Koko Näyttö
Koko Tyyppi
Pikselitiheys
Katselukulma
Viewing Angle
22,0 Vinottainen lävistäjä
487,68(H) ✕ 274,32(V)mm
a-si TFT aktiivinen matriisi
0,381(H) ✕ 0,381(V)mm
85/85/85/85 (L/R/U/D)
*Taajuus
Vaakasuora
Pystysuora
30~48 kHz
56~75 Hz
Näyttöväri
16,777,216 väriä
Näyttö
Resoluutio
Maksimimoodi
1280✕ 720 @ 60 Hz
Tulosignaali
Synk.
Videosignaali
H/V Erillinen, TTL, P. tai N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV
Värijärjestelmä
Äänijärjestelmä
PAL, SECAM, NTSC 4,43
B/G, D/K, I, L, L’
Video
Värijärjestelmä
Videojärjestelmä
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
Scart 1
Videotulo/Lähtö
Audiotulo/Lähtö
RGB-tulo
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
0,7 Vp-p @ 75 ohm
Scart 2
Videotulo/Lähtö
Audiotulo/Lähtö
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Jännitelähde
Tulo
Lähtö
AC 100 ~ 240 V(50Hz / 60Hz), 2A
DC 14V / 8A
* Lisätietoja esiasetetuista ajoitusmoodeista sivulla 46.
Suomi-50
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 51
Tekniset tiedot
Malli
LW22A13W
120W
<5W
Jännite
Tehonkulutus
Korkeintaan
Virransäästö
Mitat
Paino
Laite (WxDxH) :
23,62 x 2,63 x 17,46 inch/15,65 lbs
TV
(600 x 66,8 x 443,5mm/7,1 kg)
Runko
23,62 x7,28 x 18,43 inch/19,4 lbs
(600 x 185 x 468mm/8,8 kg)
Jalustan
kanssa
Ääni
Ominaisuudet
Ympäristönäkökohtia
Käytössä ollessa
Lämpötila
Käytössä ollessa
Kosteus
Varastointi
Lämpötila
Varastointi
Kosteus
50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C)
Äänitulo 1
Äänitulo 2
Kuulokkeet
lähtö
Taajuus
Vaste
RCA-pistoke Punainen(R) Valkoinen(L), 0,5Vrms (-9dB)
3,5ø Stereopistoke, 0,5Vrms (-9dB)
Max. 10mW Teho (3,5ø Stereopistoke 32)
Äänen ulostulo
7W ✕ 2 (Vaihtoehto : aktiivinen Woofer 500 mV
Rms:20 -150 Hz
10% to 80%
-13 °F to 113 °F (-25 °C to 45 °C)
5% to 95%
RF: 80Hz ~ 15kHz (- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (- 3dB)
Nastajärjestys
DVI-liitin
Pin
1
2
3
4
5
6
7
Ei
yhteyttä
Ei
yhteyttä
11
12
13
14
15
16
Rx 1+
GND
Ei
yhteyttä
Ei
yhteyttä
DDCsisääntulo
(+5 V)
Self
Raster
Ulostulosigna
alin liitäntä
17
18
19
20
21
22
23
24
Erillinen
V /P
Rx 0-
Rx 0+
GND
Ei
yhteyttä
Ei
yhteyttä
GND
Rx C-
Rx C+
Pin
25(C3)
26(C5)
27(C4)
28(C2)
29(C5)
30(C1)
Erillinen
V /P
Rx 2-
Pin
9
10
Erillinen
V /P
Rx 1-
Pin
Rx 2+
GND
DDCDDCkello (SCL) data (SDA)
8
Analoginen
pystysuuntainen
synkronointisignaali
Analoginen
Erillinen Analoginen Analoginen vaakasuuntainen Analoginen Analoginen Analoginen
GND
(sininen)
(vihreä)
(punainen)
V /P
GND
synkronointisignaali
Suomi-51
FIN3-PD22EO
7/12/03 11:44 PM
Page 52
TÄMÄN LAITTEEN JAKELUSTA VASTAA:
ELECTRONICS
Download PDF

advertising