Samsung | LW22A13W | Samsung LW22A13W Bruksanvisning

SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 1
TV-SKÄRM
LW22A13W
Användaranvisningar
Innan du använder enheten bör du läsa igenom
den här användarhandboken noggrant. Spara även
handboken för framtida referens.
MENYER PÅ SKÄRMEN
TEXT-TV
BILD-I-BILDEN
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 2
Informationen i det här dokumentet kan ändras utan förvarning.
© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
All återgivning utan Samsung Electronics Co., Ltd. skriftliga medgivande är strängt förbjuden.
Samsung Electronics Co., Ltd. kan inte hållas ansvarig för fel i detta material eller för tillfälliga eller indirekta
skador som uppstår i samband med använding av detta material.
Samsungs logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.; VESA, DPMS och
DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standard Association; namnet och logotypen
ENERGY STAR är ett registrerar varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency (EPA).
Samsung Electronics Co., Ltd., som samarbetar med ENERGY STAR, har fastställt att denna produkt
uppfyller ENERGY STAR:s riktlinjer för energisnålhet. Alla andra produktnamn som nämns i detta material
kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare.
Sverige-2
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 3
Säkerhetsanvisningar
Dessa bilder visar försiktighetsåtgärder för tv.
Utsätt INTE tv för extrema
temperaturförhållanden (under 5 °C
och över 35 °C) eller extrema
fuktighetsförhållanden (mindre än
10 % och mer än 75 %).
Kontakta behörig servicepersonal.
Koppla ur nät- och
antennsladden.
Utsätt INTE tv för direkt solljus.
Låt INTE tv komma i kontakt med
vätskor.
från tv vid stormväder (särskilt
när det blixtrar).
Om du inte använder
Om tv går sönder ska du inte
försöka att reparera den själv.
fjärrkontrollen under en längre
tid ska du ta ur batterierna och
förvara dem på en sval, torr
plats.
Avlägsna och kassera
plastpåsen från strömadaptern
före användning. Möjlig
brandrisk.
DENNA APPARAT BÖR INTE ANVÄNDAS I INDUSTRIMILJÖER
Varning!
VARNING!
RISK FÖR ELSTÖTAR
FÅR EJ ÖPPNAS
!
VARNING!: FÖR ATT FÖRHINDRA ELSTÖTAR
SKA DU INTE AVLÄGSNA SKYDDSHÖLJET PÅ
BAKSIDAN. DET FINNS INGA DELAR I APPARATEN
SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN.
ÖVERLÅT REPARATIONER TILL BEHÖRIG
SERVICEPERSONAL.
☛
Huvudspänningen anges på tv:ns baksida och
frekvensen är 50 eller 60 Hz.
Symbolen med en blixt och en pilspets i
en triangel är ett varningsmärke som
varnar dig för att det finns "farlig
spänning" inuti produkten.
Utropstecknet i en triangel är ett
varningsmärke som uppmärksammar dig
på att viktiga användningsanvisningar
medföljer produkten.
!
VARNING!: FÖRHINDRA SKADOR
SOM KAN LEDA TILL BRAND ELLER
STÖTAR. UTSÄTT INTE DENNA
APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
Läge
System
CW/WS
PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G,D/K, I, L/L’, NTSC4.43
CS
PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G,D/K, I, NTSC4.43/3.58
Sverige-3
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 4
Tack för att du valde en tv-skärm från SAMSUNG.
Läs igenom dessa anvisningar innan du börjar
använda tv.
Innehåll
◆ FÖRORD
■
■
Säkerhetsanvisningar ....................................................................................
Varning! ........................................................................................................
3
3
◆ ANSLUTA OCH FÖRBEREDA TV:N
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kontrollpaneler ..............................................................................................
Anslutningspanel ...........................................................................................
Infraröd fjärrkontroll .......................................................................................
Ansluta till ett antenn- eller kabeltelevisionsnät.............................................
Ansluta till en non-AV-länk (video) ................................................................
Ansluta en satellitmottagare ..........................................................................
Ansluta en dekoder........................................................................................
Anslutning till en sub-woofer..........................................................................
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen..................................................................
Slå på och stänga av tv .................................................................................
Sätta tv i vänteläge ........................................................................................
Lära känna fjärrkontrollen..............................................................................
Plug and Play-funktion...................................................................................
Välja språk.....................................................................................................
6
7
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
14
15
◆ STÄLLA IN KANALERNA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Automatisk lagring av kanaler .......................................................................
Sortera de lagrade kanalerna ........................................................................
Manuell lagring av kanaler.............................................................................
Namnge kanalerna ........................................................................................
Hoppa över oönskade kanaler.......................................................................
Fininställning av kanaler ................................................................................
Ställa in bildstandard .....................................................................................
Ställa in bildinställningar ................................................................................
Välja bildformat..............................................................................................
Frysa bilden ...................................................................................................
16
17
18
20
21
22
23
23
24
24
◆ STÄLLA IN LJUDET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Justera volymen ............................................................................................
Stänga av ljudet tillfälligt ................................................................................
Välja ljudstandard ..........................................................................................
Justera ljudinställningarna .............................................................................
Välja ljudläge .................................................................................................
Välja melodi ...................................................................................................
Virtual Dolby ..................................................................................................
Justera volymen automatiskt .........................................................................
Ansluta hörlurar .............................................................................................
Justera hörlurarna efter dina önskemål .........................................................
Välja ljud ........................................................................................................
Sverige-4
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 5
Innehåll
◆ STÄLLA IN BILDEN
■
■
Bild-i-bilden-funktion ......................................................................................
Ställa in läget blå bakrund .............................................................................
30
32
◆ STÄLLA IN TIDEN
■
■
■
Ställa in väckningsfunktionen ........................................................................
Ställa in och visa aktuell tid ...........................................................................
Slå på och stänga av tv:n automatiskt...........................................................
32
33
34
◆ STÄLLA IN PATORN
■
■
■
■
■
Ansluta till datoringången ..............................................................................
Justera bildkvaliteten .....................................................................................
Byta bildskärmsläge ......................................................................................
Byta bildskärmens färgstandard ....................................................................
Justera bildskärmens färginställningar ..........................................................
35
36
36
37
37
◆ ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN
■
■
■
■
■
Text-tv-dekoder .............................................................................................
Visa text-tv-Information..................................................................................
Välja en specifik text-tv-sida ..........................................................................
Använda FLOF för att välja en text-tv-sida ....................................................
Lagra text-tv-sidor..........................................................................................
38
38
39
40
40
◆ INFORMATION OM ANSLUTNING OCH REKOMMENDATIONER VID ANVÄNDNING
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ansluta till AV-1- eller 2 SCART-ingång/-utgång...........................................
Ansluta till RCA-ingång (AV3) .......................................................................
Ansluta till S-videoingång .............................................................................
Visa bilder från externa källor ........................................................................
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal ...........................................
Bildskärmslägen ............................................................................................
Ansluta en vägg- eller armmonteringsenhet..................................................
Installera VESA-kompatibel monteringsenhet ...............................................
Kensington-fäste............................................................................................
Specifikationer ...............................................................................................
Stifttilldelning .................................................................................................
Symboler
Tryck på
Skjut
Håll ned
☛
➢
Viktigt
Obs!
Sverige-5
41
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 6
Kontrollpaneler
❶ STRÖMBRYTARE
❺ MENYVAL
❷ STRÖMINDIKATOR
❻ KANALINSTÄLLNING
❸ SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLLEN
❼ VOLYMINSTÄLLNING
❹ TV/VIDEO
➣
Använda knapparna på panelen
Om fjärrkontrollen inte fungerar längre eller om du har tappat bort den kan du använda
knapparna på tvs panel för att:
◆ Slå på tv när den är i vänteläge och välja kanaler ( ▼ C/P.
◆ Använda den lokala menyn ( MENU )
◆ Justera volymen (-
+)
◆ Växla mellan videoingångslägen (T V/VIDEO )
Sverige-6
▲)
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 7
Anslutningspaneler
Tvs baksida
STRÖMKONTAKT(INGÅNG)
AUDIOINGÅNGSKONTAKT / VIDEOINGÅNGSKONTAKT TILL RCA
INGÅNGSKONTAKT TILL S-VIDEO
WOOFER-UTEFFEKT
INGÅNGSKONTAKT TILL ANTENN
SCART 2 (VIDEO-/AUDIOINGÅNG/UTGÅNG)TILL
SCART 1 (VIDEO-/AUDIOINGÅNG/UTGÅNG, RGBINGÅNG)TILL
AUDIOINGÅNGSKONTAKT TILL DATOR
KONTAKT TILL HÖRLURAR
VIDEOINGÅNGSKONTAKT TILL DATOR
KENSINGTON-FÄSTE (SE SIDAN 49)
Sverige-7
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 8
Infraröd fjärrkontroll
TV:NS VÄNTELÄGESKNAPP
LÄGE:
VÄLJER EN MÅLENHET SOM SKA
KONTROLLERAS AV SAMSUNG
FJÄRRKONTROLL
(TV, VIDEOBANDSPELARE,
KABELBOX ELLER DVD).
NUMERISKA KNAPPAR
VÄLJA EN-/TVÅSIFFRIGA KANALER
FÖREGÅENDE KANAL
VÄLJA DATORLÄGE DIREKT
VÄLJA VIRTUAL DOLBY
VÄLJA LJUDSTANDARD
VÄLJA BILDSTANDARD
HÖJA VOLYMEN
STÄNGA AV LJUDET TILLFÄLLIGT
SÄNKA VOLYMEN
VISNING PÅ SKÄRMEN/TEXT-TV-INDEX
MENYJUSTERING OCH
JUSTERINGSKNAPP
FÖR VIDEO ELLER DVD.
flyttar eller justerar meny. Justerar
funktionerna för video eller DVD.
NÄSTA KANAL/TEXT-TV-SIDA
SÄNKA VOLYMEN
INFORMATIONSFÖNSTER FÖR TV
FÖREGÅENDE KANAL/FÖREGÅENDE
TEXT-TV-SIDA
VÄLJA EXTERN INGÅNG
AVSLUTA MENYN
TEXT-TV-FÖNSTER/MIX
VÄLJA LJUDLÄGE
AUTOMATISK
AVSTÄNGNINGSFUNKTION
VÄLJA BILDFORMAT
➢
TEXT-TV-LISTA/VÄLJA FLOF-LÄGE
FRYSA BILDEN (STILLBILD)
BILD-I-BILDEN-FUNKTIONER;
BILD-I-BILDEN PÅ/VÄLJA
KANAL/STÄLLA IN
FORMAT/BYTA)/LETA REDA PÅ/VÄLJA
INGÅNGSKÄLLA (KÄLLA)/TEXT-TV)
SIDA (UNDERORDNAD) (
Om lampan på tv-apparaten lyser, kan det hända att sändaren är svag eller inte fungerar som den ska.
Sverige-8
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 9
Ansluta till ett antenn- eller kabeltelevisionsnät
För att du ska kunna visa tv-kanalerna ordentligt måste apparaten
ta emot en signal från en av följande källor:
◆ En utomhusantenn
◆ Ett kabeltelevisionsnät
◆ Ett satellitnätverk (se sida 10 för ytterligare information)
1
I de första tre fallen ansluter du antennen eller nätverkets
ingångskabel till 75Ω koaxialuttaget på tvs baksida.
2
Om du använder en inomhusantenn måste du kanske vrida den
när du ställer in tv, för att få en bild som är både skarp och klar.
Ytterligare information finns under:
◆ “Automatisk lagring av kanaler" på sidan 16
◆ “Manuell lagring av kanaler" på sidan 18
Tvs baksida
eller
Kabeltelevisionsnät
➢
Om du vill ansluta dig till ett kabelnätverk kontaktar du
din lokala återförsäljare.
Ansluta till en non-AV-länk (video)
Du kan ansluta en videoapparat till tv med en:
◆ Koaxialkabel
Tvs baksida
◆ SCART-kabel
◆ S-videokabel
1
Anslut antennens ingångskabel till lämpligt uttag på
videoapparaten.
2
Anslut en koaxialkabel till:
◆ videoantennens utgångsuttag
◆ tv-antennens ingångsuttag
3
För att få bättre bildkvalitet och samtidigt förenkla installationen av
videoapparaten kan du ansluta en SCART-kabel mellan:
◆ AV (SCART)-uttaget på videoapparaten
och
◆ SCART-uttaget på tvs baksida
Antennutgång
SCART-kabel
OUT TO TV
DECODER
L
G
AV
M
IN FROM
ANT.
ATT.
A
M
TEST
A
COUL
4
Följ anvisningarna som medföljer videoapparaten för att ställa in
den.
N/B
Antenningång
Sverige-9
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 10
Ansluta en satellitmottagare
För att kunna se tv-program som visas via ett satellitnätverk måste du
ansluta en satellitmottagare till tv-apparaten.
➢
Tvs baksida
eller
Om du vill ansluta både en satellitmottagare och en
videoapparat bör du ansluta:
◆ mottagaren till videoapparaten
◆ videoapparaten till tv (se sidorna 41~42 för ytterligare
information)
I annat fall ansluter du mottagaren direkt till tv.
Använda en SCART-kabel
Anslut mottagarens SCART-kabel till en av SCART-kontakterna på tvs
baksida.
Satellitmottagare
Använda en koaxialkabel
Anslut en koaxialkabel till:
◆ mottagarens utgångsuttag.
◆ tv-antennens ingångsuttag.
Ansluta en dekoder
För att kunna dekoda en kodad sändningssignal måste du ansluta en
dekoder till tv-apparaten.
Tvs baksida
eller
➢
Om du vill ansluta både en dekoder och en videoapparat
bör du ansluta:
◆ dekodern till videoapparaten
◆ videoapparaten till tv
(se sidorna 42~42 för ytterligare information)
I annat fall ansluter du dekodern direkt till tv.
Använda en SCART-kabel
Anslut mottagarens SCART-kabel till en av SCART-kontakterna på tvs
baksida.
Dekoder
Använda en koaxialkabel
Anslut en koaxialkabel till:
◆ mottagarens utgångsuttag.
◆ tv-antennens ingångsuttag.
Sverige-10
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 11
Anslutning till en sub-woofer
Anslut en ljudkabel mellan uttaget INPUT på den aktiva(påslagna)
subwoofern och uttaget WOOFER OUT på TV:n.
Sub-Woofer
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
Du måste sätta i eller byta batterierna till fjärrkontrollen när du:
◆ köper tv
◆ märker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som den
ska
1
Ta bort luckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att trycka
nedåt på symbolen och dra sedan bort den.
2
Sätt i två stycken R03, UM4, "AA" 1,5 V-batterier eller
motsvarande. Se till att polerna på respektive batteri ligger rätt i
batterifacket:
◆ + på batteriet mot + på fjärrkontrollen
◆ - på batteriet mot - på fjärrkontrollen
3
Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot undersidan på
fjärrkontrollen. Tryck därefter luckan på plats.
➢
Använd inte olika batterityper, t.ex. alkaliska batterier och
batterier som innehåller mangan.
Sverige-11
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 12
Slå på och stänga av tv
Nätsladden är fäst på tvs baksida.
☛
Om du har köpt den här tv i Storbritannien hittar du
anvisningar om hur du kopplar in stickkontakten på sidan
43.
1
Sätt i strömkabeln i lämpligt uttag.
En grön standby-indikator visas framtill på din TV.
Result:
2
Tryck på POWER-knappen ( ).
Skärmen är påslagen och en grön standby-indikator
Result:
försvinner från framsidan av din TV.
(När timern är igång och strömmen frånslagen, blir
indikatorlampan röd.)
3
Du stänger av TV:n genom att trycka en gång till på
POWER-knappen ( ).
Sätta tv i vänteläge
Tv kan försättas i vänteläge för att reducera:
◆ strömförbrukningen
Vänteläget kan är användbart när du bara vill stänga av tillfälligt
(t.ex. under en måltid).
1
Tryck på POWER knappen (
) på fjärrkontrollen.
Resultat: Bildskärmen släcks och en grön indikator visas på tvs
framsida.
2
För att slå på tv igen trycker du helt enkelt på POWER knappen
( ) eller en sifferknapp.
➢
Sverige-12
Låt inte tv vara i vänteläget under en längre tid (t.ex. när
du är på semester). Stäng av tv genom att trycka på
PÅ/AV-knappen ( ) på tvs framsida. Det bästa är att
koppla från apparaten från nätanslutningen och antennen.
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 13
Lära känna fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att:
◆ Byta kanaler och justera volymen
◆ Ställa in tv-skrämen med hjälp av menyn på bildskärmen
Följande tabell visar de knappar som används mest och deras
funktioner.
Knapp
Visningsfunktion
P
Används för att visa nästa
kanal som är lagrad.
P
Används för att visa
föregående kanal som
är lagrad.
➢
Menyfunktion
För tvåsiffriga kanaler måste den andra siffran
tryckas in omedelbart efter den första. Om detta inte
lyckas, visas en ensiffrig kanal.
Används för att
höja volymen.
Used to increase the
volume.
Används för att:
◆ Visa en undermeny som
innehåller urval för det
aktuella menyalternativet
◆ Manuellt söka framåt/bakåt
efter kanaler
◆ Öka/minska ett
menyalternativvärde.
MENY
till
Används för att visa
menyn på skärmen.
Används för att gå tillbaka till
föregående meny eller normal
visning.
Används för att
Används för att visa
visa motsvarande kanaler. motsvarande kanaler direkt.
Sverige-13
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 14
Plug and Play-funktion
När tv slås på för första gången visas automatiskt två
grundinställningar. Följande inställningar finns:
1
Tryck på POWER knappen (
bildskärmen är i vänteläget.
Resultat:
2
Plug & Play
4
Menyn Tid visas när Klocka är valt (se “Automatisk
lagring av kanaler” på sidan 16).
5
Tryck på LEFT/RIGHT
för att ändra timmen eller minuter.
Ställ in tiden genom att trycka på knappen UP/DOWN ▲▼.
(se “Ställa in och visa aktuell tid” på sidan 33)
6
När du är klar trycker du på MENU- knappen.
Resultat:
Sverige-14
Menyn Lagra automatiskt visas med Area (område) valt.
Välj område genom att trycka på knappen LEFT/RIGHT
.
Du söker bland kanaler genom att välja Sök samtidigt som du först
trycker på knappen UP/DOWN ▲▼, och sedan trycker på
.
knappen LEFT/RIGHT
Tryck på MENU- knappen för att stoppa sökningen.
Resultat:
Enjoy Your Watching.
Meddelandet Antenn Ingång visas.
Kontrollera att antennen är ansluten till TV: n.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Antenn Ingång
Meddelandet Plug & Play visas. Det flimrar ett litet
tag och sedan visas menyn Menyspråk automatiskt.
Välj önskat språk genom att trycka på knappen UP/DOWN ▲▼.
Tryck på MENY- knappen för att ange valt språk.
Resultat:
3
) på fjärrkontrollen om tv-
Meddelandet Enjoy Your Watching visas, och sedan
aktiveras den lagrade kanalen.
SWE1-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 15
Plug and Play-funktionen
Om du vill starta om denna funktion ...
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Funktion.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat: Alternativen i gruppen Funktion visas.
3
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Plug & Play.
4
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
Resultat:
5
.
Meddelandet Plug & Play visas.
Ytterligare information om hur du ställer in finns på föregående
sida14.
Välja språk
När du använder tv första gången måste du välja vilket språk som
ska används vid menyvisning och indikeringar
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Funktion.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat: Alternativen i gruppe Funktion visas. Välj Menyspråk..
3
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
igen.
Resultat: Aktuella språk visas.
4
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja lämpligt menyspråk.
5
När du är nöjd med valet trycker du på MENU knappen för att
återgå till normal visning.
Sverige-15
SWE2-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 16
Automatisk lagring av kanaler
Du kan avsöka frekvensområdena som finns tillgängliga för dig
(tillgängligheten beror på vilket land du bor i). Automatiskt
tilldelade programnummer överensstämmer kanske inte med
faktiska eller önskade programnummer. Du kan dock sortera
numren manuellt och ta bort kanaler du inte önskar titta på (se
sidorna 17~19 för ytterligare information).
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Kanal.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
3
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Lagra automatiskt.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Alternativen i gruppen Lagra automatiskt visas.
4
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Land.
5
Tryck på LEFT/RIGHT
för att välja land.
Om du har valt alternativet Övrigt men inte vill avsöka
frekvensområdet PAL lagrar du kanalerna manuellt (se sidan 18).
6
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Sök.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
➢
7
Sverige-16
Huvudmenyn visas.
Sökningen avslutas automatiskt. Kanalerna sorteras
och lagras i en ordning som återspeglar deras position
i frekvensområdet (med lägsta först och högsta sist).
Programmet som ursprungligen valdes visas då.
Du avbryter sökningen i förtid genom att trycka på MENYknappen och på UP/DOWN ▲▼.
När kanalerna har lagrats kan du:
◆ Sortera dem i den ordning som krävs (se sidan 17)
◆ Fininställa kanalmottagningen vid behov (se sidan 22)
◆ Namnge kanalerna som lagrats (se sidan 20)
SWE2-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 17
Sortera de lagrade kanalerna
Med funktionen Sortera kan du ändra programnumren på lagrade
kanaler. Denna funktion kan vara nödvändig när du använt ATM.
Du kan ta bort kanalerna du inte vill behålla.
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Kanal.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
3
Huvudmenyn visas
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Sortera.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Menyn Sortera visas.
4
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Från.
5
Tryck på LEFT/RIGHT
6
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Till.
7
Tryck på LEFT/RIGHT
kanalen ska flyttas till.
8
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Lagra.
9
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
Resultat:
10
för att välja önskad kanal.
för att välja vilket programnummer
för att välja OK.
Kanalen flyttas till sin nya position.
Upprepa steg 4 till 9 tills du har flyttat all kanalerna till önskade
programnummer.
Sverige-17
SWE2-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 18
Manuell lagring av kanaler
Du kan lagra upp till 100 tv-kanaler, inklusive kanaler som du tar
emot från kabelnätet.
När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:
◆ Om du vill lagra alla kanaler som hittas
◆ Programnumret som du vill tilldela varje lagrad kanal
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Kanal.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
3
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Manuell lagring.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Menyn Manuell lagring visas.
Ange vid behov nödvändig tv-sändningsstandard genom att trycka på
UP/DOWN ▲▼ för att välja Färgsystem, och sedan Tryck på knappen
LEFT/RIGHT
. Färgstandarderna visas i följande ordning:
➞ Auto ➞ PAL ➞ SECAM ➞ NT4.43
5
Välj Ljudsystem genom att trycka på knappen UP/DOWN ▲▼ och
sedan LEFT/RIGHT
. Ljudstandarderna visas i följande ordning :
➞ BG ➞ DK ➞ I ➞ L
Sverige-18
6
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Lagra.
7
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
för att välja OK.
SWE2-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 19
Manuell lagring av kanaler (forts.)
8
Om du ...
Tryck då på ...
vet numret på kanalen
◆ knappen UP/DOWN ▲▼ för
att välja Kanal
◆ LEFT/RIGHT
för att ange
önskat nummer
inte vet numret
◆ knappen UP/DOWN ▲▼ för
att välja Sök
◆ LEFT/RIGHT
för att
starta sökningen
Resultat: Kanalväljaren avsöker frekvensområdet tills den första
kanalen eller kanalen du valt tas emot på skärmen.
9
Välj Pr.Plats för att tilldela en kanal ett programnummer.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
tills du hittar rätt nummer.
10
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Lagra.
11
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
12
Tryck på MENU knappen för att lagra kanalen och tillhörande
program.
13
Upprepa steg 8 till 12 för varje kanal som ska lagras.
för att välja OK.
Sverige-19
SWE2-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 20
Namnge kanaler
Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformationen visas.
Dessa namn kan du ändra till nya namn.
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Kanal.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
3
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Pr.namn.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Menyn Pr.namn visas med aktuell kanal som valts
automatiskt.
4
Välj vid behov vilken kanal som ska få nytt namn genom att
Trycka på knappen UP/DOWN ▲▼.
5
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
Resultat:
6
.
Pilar visas bredvid namnrutan.
För att ...
Tryck då på ...
Välja en bokstav, siffra eller symbol
Knappen UP/DOWN ▲▼
Flytta till nästa bokstav
Knappen
Flytta till föregående bokstav
kKnappen
➢
Sverige-20
Huvudmenyn visas.
Tillgängliga tecken är:
◆ Alfabetets bokstäver (A ... Z)
◆ Siffrorna (0 ... 9)
◆ Specialtecken (_, –, mellanrum)
7
Du kan döpa om alla kanaler.
8
När du har skrivit in namnet trycker du på MENU knappen för att
bekräfta namnet.
SWE2-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 21
Hoppa över oönskade kanaler
Du kan utelämna kanaler när du avsöker kanaler. När du går
igenom de lagrade kanalerna visas inte de kanaler som du har
hoppat över.
Alla kanaler som du inte har hoppat över visas när du går igenom
dem.
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Kanal.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
3
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
Menyn Kanal visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Add/Tabort.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Menyn Add/Tabort visas.
4
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja önskad kanal.
5
För att lägga till eller ta bort trycker du på knappen
LEFT/RIGHT
.
6
När du har lagt till eller tagit bort kanaler trycker du
upprepade gånger på MENU knappen för att återgå till
normal visning.
Sverige-21
SWE2-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 22
Fininställning av kanaler
Använd fininställning för att manuellt justera en viss kanal för
optimal mottagning.
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Kanal.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Sverige-22
Huvudmenyn visas.
De tillgängliga alternativen i gruppen Kanal visas.
3
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Fininst..
Tryck på LEFT/RIGHT
.
4
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
5
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Lagra.
6
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
7
Så här återställer du fininställningen.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Tabort, och tryck
sedan på LEFT/RIGHT
för att välja OK.
för att justera fininställningen.
för att välja OK.
SWE2-PD22EO
7/12/03 11:38 PM
Page 23
Ändra bildstandard
Du kan använda fjärrkontrollen för att välja det bildformat som
stämmer bäst överens med dina visningskrav. Du har tillgång till
följande bildeffekter:
◆ Favorit(Custom), Skarp(Dynamic), Standard(Standard),
Film(Movie).
Tryck helt enkelt på knappen P.STD(
önskad bildeffekt.
☛
) på fjärrkontrollen för att välja
på fjärrkontrollen för att välja önskad bildeffekt. Ändra i gruppen
Bild. Om du ändrar inställningarna Kontrast, Ljus,Skärpa,
Färg, Färgton (endast NTSC) eller Färgton i menyn Bild,
väljs alternativet Favorit automatiskt.
Justera bildinställningarna
Tv har ett flertal inställningsalternativ för att ange bildkvaliteten:
◆ Kontrast, Ljus, Skärpa, Färg, Färgton (endast NTSC),
Färgton
1
Tryck på MENU knappen
Resultat:
Alternativen i gruppen Bild visas.
2
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
3
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja det alternativ du vill
ändra.
➣
4
.
När du väljer läget Favorit, visas menyn Ändra.
Om du vill ändra ...
Trycker du på ...
◆ Kontrast
◆ Ljusstyrka
◆ Knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat: Det horisontella fältet visas.
◆ Skärpa
◆ Färg
◆ Nyans (endast NTSC)
◆ Färgnyans
◆ Knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat: Du väljer önskat alternativ
(Sval2, Sval1, Normal,
Varm1,Varm2).
5
När du är nöjd med inställningen trycker du upprepade gånger på
MENU knappen för att återgå till normal visning.
Sverige-23
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 24
Välja bildformat
Du kan välja det bildformat som stämmer bäst överens med dina
krav genom att bara trycka på knappen för bildformat, P.SIZE.
Du har tillgång till följande bildformat i följande ordning:
Autowide ➞ Wide ➞ Panorama ➞ Zoom1 ➞ Zoom 2 ➞ 4:3
Bildformat
Beskrivning
Autowide
Storleken på fönstret anpassas automatiskt när
den tar emot en PAL Plus-signal (WSS).
Wide
Inställning för bildformatet 16:9
Panorama
Använd det här läget när du vill att bilden ska visas
i det vidare panoramaformatet.
Zoom (1,2)
Utvidgning av en 16:9-bild till helbildsformat.
4:3
Inställning för normalt 4:3-format.
Frysa bilden
Tryck på knappen STILL för att frysa rörlig bild till stillbild.
Tryck på STILL igen för att avbryta.
Sverige-24
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 25
Justera volymen
Du kan justera volymen med fjärrkontrollen.
För att ...
håller du ned ...
Höja volymen
Knappen
Resultat: Det horisontella fältet visas och
volymen höjs tills du släpper
knappen. Markören flyttas till höger
för att ange volymen.
Sänka volymen
Knappen
Resultat: Det horisontella fältet visas och
volymen sänks tills du släpper
knappen. Markören flyttas till
vänster för att ange volymen.
➢
Ytterligare ljudinställningar finns på tv. Ytterligare
information finns på sidorna 25 till 30.
Stänga av ljudet tillfälligt
Du kan stänga av ljudet tillfälligt.
T.ex.:
1
Om du vill svara i telefon.
Tryck på knappen MUTE(
Resultat:
2
).
Ljudet stängs av och "Tyst" visas.
När du vill sätta på ljudet igen trycker du på knappen MUTE(
igen eller på någon av volymknapparna.
Resultat:
)
Ljudet sätts på igen på samma volym som innan och
markeringen "Tyst" försvinner.
Sverige-25
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 26
Välja ljudstandard
Du kan använda fjärrkontrollen för att välja vilken ljudeffekt som
ska användas när du ser på ett program. Du har tillgång till följande
ljudeffekter:
◆ Favorit, Standard, Musik, Film, Tal
Tryck helt enkelt på knappen S.STD(
önskad ljudeffekt.
☛
) på fjärrkontrollen för att välja
Du kan även ställa in dessa funktioner under alternativet
ton kontroll i gruppen Ljud.
Justera ljudinställningarna
Följande inställningar kan ställas in efter dina speciella önskemål.
Följande inställningar finns:
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Ljud.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Alternativen i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja ton kontroll.
När du väljer läget Favorit, visas menyn ton kontroll.
4
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
Resultat:
.
Menyn ton kontroll visas.
Om du vill ...
Trycker du på ...
Andra en inställning
Knappen UP/DOWN ▲▼
Flytta till nästa inställning
Knappen
Flytta till föregående inställning Knappen
5
När du är nöjd med inställningen trycker du upprepade gånger på
MENU knappen för att återgå till normal visning.
☛
Sverige-26
IOm du ändrar några inställningar av ton kontroll
ändras ljudstandarden automatiskt till Favorit.
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 27
Välja ljudläge
Du kan ställa in ljudläget med DUAL I/II. När du trycker på denna
knapp visas aktuellt ljudläge uppe i skärmens högra hörn.
DUAL I/II
Ljudtyp
NICAM
Stereo
Stereo ↔ Mono
Dual
Dual1 ↔ Dual2
Mono
Mono
Stereo
Dual
➣
Automatisk
ändring
Dual1
Automatisk
ändring
Mono ↔ Stereo
Mono → Dual1 → Dual2
→
FM
Stereo
Mono
→
Mono
Standard
Dual1
◆ Om mottagningsfunktionen försämras, hörs det bättre om du
ställer in läget på "Mono" med knappen DUAL I/II .
◆ Om stereosignalen är svag (eller vid oregelbunden StereoMono) och automatisk växling förekommer, byt då till "Mono"läget.
◆ Om du tar emot monoljud i AV-läget anslut till ingångsuttaget
"L" på panelerna. Om monoljudet endast kommer från den
vänstra högtalaren trycker du på knappen DUAL I/II.
Välja melodi
Du hör melodin när du sätter PÅ eller stänger AV tv:n.
(Ingen melodi hörs när ljudet är avstängt och strömmen frånslagen)
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Ljud.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Alternativet i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Melodi.
4
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen LEFT/RIGHT
5
Tryck på MENU knappen för att återgå till normal visning.
.
Sverige-27
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 28
Virtual Dolby
Med denna funktionen får du genom tv:ns båda högtalare
bioliknande Dolby-effekt hemma.
De centrala och omgivande ljuden finns i både höger och vänster
högtalare.
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Ljud.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Alternativet i gruppen Ljud visas.
4
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Virtual Dolby.
5
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen LEFT/RIGHT
6
Tryck på MENU för att återgå till normal visning.
.
Justera volymen automatiskt
Varje program har sina egna signalförhållanden, vilket innebär att
du måste justera volymen varje gång du byter kanal. Med
automatisk volyminställning justeras volymen automatiskt för
önskad kanal genom att sänka ljudet när modulationssignalen är
hög eller höja ljudet när modulationssignalen är låg.
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Ljud.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Sverige-28
Huvudmenyn visas.
Alternativet i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Auto volym.
4
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen LEFT/RIGHT
5
Tryck på MENU knappen för att återgå till normal visning.
.
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 29
Ansluta hörlurar
Du kan ansluta hörlurar till tv:n om du vill titta på ett tv-program
utan att störa andra personer i samma rum.
Anslut ett par hörlurar till 3,5 mm miniuttaget på tvs panel.
Resultat: Du hör ljudet i hörlurarna.
➢
➢
➢
Ytterligare information om hur du ställer in hörlurarna
finns i avsnittet nedan.
Långvarig användning av hörlurarna på hög volym kan
skada din hörsel.
Det hörs ingenting från högtalarna när du har anslutit ett
par hörlurar till systemet.
Justera hörlurarna efter dina önskemål
Du kan justera inställningen av hörlurarna efter dina önskemål.
Följande inställningar av hörlurarna finns:
◆ Volym, Balans, Bas, Diskant
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Ljud.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
3
Huvudmenyn visas.
Alternativet i gruppen Lyud visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Loud hörlurar.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Menyn LLoud hörlurar visas.
Om du vill ...
Så ...
Ändra alternativet
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼.
Ändra en inställning
Tryck på knappe LEFT/RIGHT
Bekräfta ändringarna
Tryck på MENU knappen.
.
Sverige-29
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 30
Välja ljud
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Ljud.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
2
Resultat:
Alternativet i gruppen Ljud visas.
3
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Laudval.
4
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen LEFT/RIGHT
5
Tryck på MENU knappen för att återgå till normal visning.
➢
.
Ljud för underfönstret kan endast väljas när funktionen
Bild-i-bilden (PIP) används.
Bild-i-bilden-funktion
Du kan visa ett bild-i-bilden-fönster ("Picture-In-Picture") i den större
bilden i tv-program eller videoingång. På så sätt kan du titta på eller
övervaka tv-program eller videoingång från ansluten utrustning
samtidigt som du tittar på tv eller annan videoingång. Mer information
om hur du ansluter annan utrustning finns på sidorna 41 och 42.
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat: Huvudmenyn visas.
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Funktion.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
3
Alternativen i gruppen Funktion visas.
Tryck på knappe UP/DOWN ▲▼ för att välja PIP.
Tryck på knappe LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Alternativen i gruppen PIP visas.
4
Du aktiverar bild-i-bilden-funktionen genom att sätta På PIP och
trycker på knappen LEFT/RIGHT
.
5
Tryck på knappe UP/DOWN ▲▼ för att välja TV/Video.
Välj sedan en källa i den mindre bilden genom att trycka på
knappen LEFT/RIGHT
. Källorna visas i följande ordning:
➞ TV ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ S-Video
6
Sverige-30
Välj alternativet Byta och tryck på knappen LEFT/RIGHT
att växla mellan den större och den mindre bilden.
för
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 31
7
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Format. Välj sedan
ett format på den mindre bilden Delad bild1, Delad bild2
eller Liten genom att trycka på knappen LEFT/RIGHT
.
8
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Pr. Plats. Du kan
välja vilken kanal du vill titta på i den mindre bilden genom att
trycka på knappen LEFT/RIGHT
.
9
Tryck på MENU knappen för att återgå till normal visning.
Funktioner med fjärrkontrollen medan Bild-i-bilden är På.
Funktioner
Beskrivning
PIP ON
Används för att slå på/stänga av funktionen bild-i-bilden
(PIP) direkt.
SWAP
Används för att växla mellan den större och den mindre
bilden.
➢
När den större bilden står i videoläge och den mindre
bilden står i tv-läge är det inte säkert att du kan höra
ljudet från den större bilden om du trycker på
knappen SWAP när du har bytt kanal för den mindre
bilden. Gå i så fall tillbaka till kanalen för den större
bilden.
➢
Växlingsfunktionen fungerar inte i PC-läget.
LOCATE
Används för att flytta den mindre bilden moturs.
P ▼/▲
Används för att välja kanal för den mindre bilden.
SIZE
Används för att välja typ av mindre bild.
(Delad bild1, Delad bild2, Liten).
➢
SOURCE
PC- läget kan endast ställas in på huvudskärmen,
och underskärmen är liten i PC- läget.
Används för att tilldela den mindre bilden en källa.
(TV, AV1, AV2, AV3, S-Video)
Sverige-31
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 32
Ställa in läget blå bakrund
En blå bakrund ersätter automatiskt en bild med störningar om inte
någon signal tas emot eller om signalen är mycket svag.
Om du vill visa bilden med störningar måste du stänga av läget "Blå
bakgrund".
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Funktion.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
De tillgängliga alternativen i gruppen Funktion visas
3
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Blå bakgrund.
4
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen LEFT/RIGHT
5
Tryck på MENU knappen upprepade gånger för att återgå till
normal visning.
.
Ställa in väckningsfunktionen
Du kan välja en inställningen på mellan 30 och 180 minuter då tv:n
automatiskt växlar till vänteläge genom att du trycker på
knappen"SLEEP" (VILA).
1
Tryck på knappen SLEEP på fjärrkontrollen.
Resultat:
Insomn.timer 30
2
Om väckningsfunktionen...
Visar skärmen...
Redan är inställd
Tiden som återstår innan tv:n försätts i
vänteläge.
Ännu ej är inställd
Ordet "Av".
Tryck på knappen SLEEP upprepade gånger och gå igenom de
förinställda tidsintervallerna (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultat: tv växlar automatiskt till vänteläget när timern når 0.
3
Sverige-32
För att avbryta väckningsfunktionen trycker du på knappen SLEEP
upprepade gånger och väljer "Av" ("Off").
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 33
Ställa in och visa aktuell tid
Du kan ställa in tvs klocka så att aktuell tid visas när du trycker på
knappen DISPLAY (BILDSKÄRM).
Du måste även ställa in tiden för att kunna använda de automatiska
på/av-inställningarna.
➣
1
Inställningen av klockan aktiveras igen när du trycker på
knappen “ ” (PÅ/AV) på framsidan.
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Funktion.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
3
De tillgängliga alternativen i gruppen Funktion visas
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Tid.
.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Menyn "Tid" visas där "Klocka" är markerad.
Om du vill ...
Trycker du på ...
Flytta till timme eller minut.
Knappen
LEFT/RIGHT
Knappen UP/DOWN ▲▼
Ställ in timme eller minut
5
När du är klar trycker du en gång på MENU knappen eller
upprepade gånger för att återgå till normal visning.
6
Om du vill visa ...
Trycker du på knappen DISPLAY...
Kanalinformation
En gång.
Aktuell tid
Två gånger.
➣
Vad är funktionen för frånvaroavstängning (Absent Power off)?
När du aktiverar timern slås TV: n av om du inte använder
några kontroller under 3 timmar efter det att du satt på TV:
n.Funktionen för frånvaroavstängning är bara tillgänglig när
timern är aktiverad.Funktionen förhindrar läckageolycka
eller överhettning orsakad av att din TV lämnas påslagen
under en längre tid pga att timern är aktiverad (t ex när du
är bortrest på semester).
Sverige-33
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 34
Slå på och stänga av tv:n automatiskt
Du kan ställa in timerfunktionen för på/av så att tv:n:
◆ slås på automatiskt och ställer in önskad kanal vid vald
tidpunkt
◆ stänger av automatiskt vid vald tidpunkt
➣
1
Första steget är att ställa in tv:ns klocka (se "Ställa in och
visa aktuell tid" på föregående sida).
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Funktion.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
3
Huvudmenyn visas.
De tillgängliga alternativen i gruppen Funktion visas
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Tid.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
Menyn Tid visas.
4
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja På tid.
5
Ställ in den tidpunkt då du vill att tv:n ska slås på.
Om du vill ...
Trycker du på ...
Flytta till timme eller minut.
Knappen LEFT/RIGHT
Justera timme eller minut
Knappen
UP/DOWN ▲▼
Flytta till Av
Knappen
LEFT/RIGHT
Ställ in På eller Av
Sverige-34
Knappen UP/DOWN ▲▼
6
Ställ på samma sätt in den tidpunkt då du vill att tv:n ska stängas
av.
7
Om du vill ställa in vilken kanal som ska visas när tv:n slås på
trycker du på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja slå på Pr.
Plats. Tryck på knappen LEFT/RIGHT
för att välja kanal.
8
Om du vill ställa in vilken volymnivå som ska vara på när tv:n slås på
trycker du på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Timervolym.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
för att ställa in volymnivån.
9
När du har ställt in Påslagnings-/Avstängningstid, Slå på Prog.nr
eller Volym vid påslagningstid trycker du på MENU knappen
upprepade gånger för att återgå till normal visning.
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 35
Ansluta till datoringången
➢
Dator(VIDEO/AUDIO-ST)-anslutningarna används för samverkan med din dator.
DVI-I 24-stift (Digital)
D-SUB 15-stift (Analog)
Persondator
Persondator
Tvs baksida
Tvs baksida
PC- SIGNAL KABEL
(DVI-I)
PC- SIGNAL KABEL
(DVI+D-SUB)
PC- LJUD KABEL
➢
PC- LJUD KABEL
Så här installerar du programvaran (Baserad på Windows 2000 eller Windows XP)
Windows bildskärmsinställningar för en typisk dator visas nedan.
Fönstren som visas på din dator skiljer sig troligtvis från dessa, beroende på vilken Windows-version och
vilket videokort som du använder. Men även om fönstren ser annorlunda ut på din dator gäller samma
basinformation om installationen för nästan allt. (Om inte kontaktar du din datortillverkare eller din
Samsung-återförsäljare.)
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Klicka först på "Settings" i Windows startmeny.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
När du har markerat "Settings" flyttar du markören till
"Control Panel".
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
När fönstret för kontrollpanelen visas klickar du på
"Display". En dialogruta för bildskärmen visas.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Gå till fliken "Settings" i bildskärmens dialogruta.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
1280 by 720 pixels
@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@? @@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@? @@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
➢
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Endast svart signal är utdata
från en bildskärm i
datorläget.
Den korrekta formatinställningen (upplösning) är 1280 x
720 bildpunkter.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Om det finns ett alternativ för vertikal frekvens i dialogrutan för
bildskärmsinställningar, är det korrekta värdet "60" eller "60
Hz". I annat fall klickar du bara på OK och lämnar dialogrutan.
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
Sverige-35
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 36
Justera bildskärmskvaliteten
Meningen med inställningen av bildkvaliteten är att avlägsna eller reducera
bildstörningar. Om inte störningen försvinner vid fininställningen, försök
då med frekvensinställningen och fininställ igen. När störningen har
reducerats, ställer du in bilden igen så att den är placerad mitt på
bildskärmen.
Se till att förinställningen ställs in i datorläget med hjälp av knappen PC.
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja PC/DVI.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
De tillgängliga alternativen i gruppen PC/DVI visas.
3
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Grov eller Fin.
4
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
för att justera
bildskärmskvaliteten. Lodräta ränder visas eller bilden är suddig.
5
När du är nöjd med inställningarna trycker du upprepade gånger på
MENU knappen för att återgå till normal visning.
Byta bildskärmsläge
Se till att förinställningen ställs in i datorläget med hjälp av
knappen PC (Dator).
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja PC/DVI.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
De tillgängliga alternativen i gruppen PC/DVI visas.
3
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja H-position eller V-position.
4
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
5
Tryck på MENU knappen upprepade gånger för att återgå till
normal visning.
för att ställa in önskad position.
Påbörja bildinställningen.
Sverige-36
1
När steg 1~2 ovan är genomförda trycker du på knappen
UP/DOWN ▲▼ för att välja Bildåterställning.
2
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
för att påbörja bildinställningen.
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 37
Byta bildskärmens färgstandard
Se till att förinställningen ställs in i datorläget med hjälp av
knappen PC (Dator).
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja PC/DVI.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
3
Huvudmenyn visas.
De tillgängliga alternativen i gruppen PC/DVI visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Färgjustering,
och tryck sedan på knappen LEFT/RIGHT
Resultat:
4
.
Du kan välja Anpassad, Färg1, Färg2 eller Färg3.
Tryck på MENU knappen upprepade gånger för att återgå till
normal visning.
Justera bildskärmens färginställningar
Se till att förinställningen ställs in i datorläget med hjälp av
knappen PC (Dator).
1
Tryck på MENU knappen.
Resultat:
2
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja PC/DVI.
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
.
Resultat:
3
Huvudmenyn visas.
Alternativen i gruppen PC/DVI visas.
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja Färgjustering,
och tryck sedan på knappen LEFT/RIGHT
.
4
Tryck på knappen UP/DOWN ▲▼ för att välja alternativet som du vill justera.
5
Om du vill ändra ...
Trycker du på ...
◆ R
◆ G
◆ B
◆ Knappen LEFT/RIGHT
6
Tryck på MENU knappen upprepade gånger för att återgå till
normal visning.
Påbörja färginställningen.
1
När steg 1~2 ovan är genomförda trycker du på knappen
UP/DOWN ▲▼ för att välja Färgåterställning.
2
Tryck på knappen LEFT/RIGHT
för att påbörja färginställningen.
Sverige-37
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 38
Text-tv-dekoder
De flesta tv-kanaler har text-tv-sidor med information såsom:
◆ Tv-programtider
◆ Nyhetsrapporter
◆ Väderprognoser
◆ Sportresultat
◆ Textning för döva
Tex-tv-sidorna är uppdelade i följande sex kategorier:
Del
Innehåll
A
Utvalda sidonummer.
B
Tv-sändarens identitet.
C
Aktuella sidonummer och sökstatus.
D
Datum och tid.
E
Text.
F
Statusinformation.
Visa text-tv-information
Du kan visa text-tv-information när som helst, men
signalmottagningen måste vara god. Annars:
◆ kan information saknas
◆ kan vissa sidor inte visas
Aktivera läget text-tv och visa innehållssidan genom att:
1
Använda knappen P
har text-tv-service.
2
Trycka på knappen Text/Mix (
Resultat:
) eller P
/
(
) och välja kanal som
) för att aktivera läget text-tv.
Innehållssidan (sida 100) visas.
Den visas när du trycker på knappen Menu (
3
Om du vill visa tv-programmet samtidigt som text-tv-sidan
trycker du på knappen Text/Mix (
/
).
4
Tryck på knappen Still (
5
Tryck på Text/Mix (
fönstret.
➣
Sverige-38
(
).
) för att återgå till normal visning.
/
)-knappen igen för att gå ur TTX-
Om halva tecken förekommer när text-tv visas, se till att
språket på text-tv:n är detsamma som i menyläget
Funktion. Om språken inte är desamma väljer du samma
språk i menyn Funktion.
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 39
Välj en specifik text-tv-sida
Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange sidonumret
direkt:
1
Ange det tresiffriga sidonumret som anges under Innehåll genom
att trycka på motsvarande nummerknappar.
Resultat: Sidoräknaren räknar fram till sidan, som sedan visas.
2
Om den valda sidan hänger ihop med fler sidor, visas de andra
sidorna i ordningsföljd. Om du vill frysa en sida trycker du ned
Sleep (
). Tryck på Sleep igen för att fortsätta.
3
Använd de olika bildskärmsalternativen:
Om du vill visa ...
Trycker du på ...
◆ Både text-tv-information och
normal tv-sändning
Text/Mix (
◆ Dold text
(t.ex. svar på frågetävlingar)
Dual
(
◆ Normal bildskärm
Dual
(
◆ En underordnad sida genom att
ange dess fyrsiffriga nummer
Subpage (
◆ Nästa sida
P
(
◆ Föregående sida
P
(
◆ Dubbelt så stora bokstäver i:
• Den övre halvan av skärmen
• Den nedre halvan av skärmen
SIZE (
)
◆ En gång
◆ Två gånger
◆ Normal skärm
◆ Tre gånger
1
1
/
)
?
?
)
) igen
)
)
)
Sverige-39
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 40
Använda FLOF för att välja en text-tv-sida
De olika ämnena på text-tv-sidorna är färgkodade och du kan välja
dessa genom att trycka på de färgade knapparna på fjärrkontrollen.
1
Visa innehållssidan på text-tv:n genom att trycka på knappen
Text/Mix (
/
).
2
Tryck på den färgade knapp som överensstämmer med ditt val av
ämne (tillgängliga ämnen visas i statusinformationen).
Resultat: Sidan visas med ytterligare färgkodad information som
kan väljas på samma sätt.
3
4
Om du vill visa:
Trycker du på:
föregående sida
röd knapp.
nästa sida
grön knapp.
När du är klar trycker du på knappen Still (
normal visning.
) för att återgå till
Lagra text-tv-sidor
Upp till fyra text-tv-sidor kan lagras.
1
Välj läget LIST.
Resultat: Fyra tresiffriga nummer visas i olika färger längst ned på
bildskärmen.
2
Tryck på den färgade knappen som överensstämmer sidan som
ska bytas ut.
3
Ange det nya sidonumret med hjälp av nummerknapparna
4
Upprepa steg 2 och 3 för varje sida som ska lagras genom att
använd en knapp i annan färg varje gång.
5
Tryck på knappen P.Size (
➣
Knappen LIST/FLOF(
◆ läget LIST
◆ läget FLOF
Sverige-40
) tills motsvarande segment blinkar.
) används för att växla mellan:
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 41
Ansluta till AV1 eller 2 SCART-ingång/-utgång
➢
AV1 används till utrusningar med en RGB-utgång, såsom
videospelenheter och videoskivspelare eller en videobandspelare.
Videobandspelare
Dekoder/
Videospelenhet
Tvs baksida
➀
SCART 2
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e @@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
och
Videoskivspelare
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
SCART 1
Videokamera
Satellitmottagare
➀ Denna kan anslutas till:
◆ En SCART-kontakt
◆ Tre RCA-kontaker (video + audio L och R)
Ansluta till RCA-ingång (AV3)
➢
RCA (video + audio L och R)-kontakterna används till utrustningar såsom
videokamera, videoskivspelare och vissa videospelenheter.
Videokamera
Tvs baksida
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
Videoskivspelare
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Dekoder/
Videospelenhet
Sverige-41
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 42
Ansluta till S-videoingång
➢
S-VIDEO/RCA(AUDIO-L+R)-kontakter används till utrustningar
med S-videoutgång, såsom videokamera eller videobandspelare.
Tvs baksida
➀
videokamera
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
och
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
videobandspelare
➀ För att spela upp både bilder och ljud måste både S-VIDEO- och RCA-kontakterna användas.
Sverige-42
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 43
Visa bilder från externa källor
När du har anslutit dina olika audio- och videosystem kan du visa de
olika källorna genom att välja lämplig ingång.
1
Kontrollera att alla nödvändiga anslutningar har gjorts.
2
Slå på tv:n och tryck vid behov på knappen TV/VIDEO(
eller flera gånger tills önskad ingång visas.
➢
➢
)en
Bilderna kan visas automatiskt beroende på vilken källa som
valts.
Om du vill titta på tv igen trycker du på knappen
TV/VIDEO(
) för att välja "TV" och väljer sedan numret
på önskad kanal.
Sverige-43
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 44
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal
Utför följande enkla kontroll innan du kontaktar Samsungs service efter försäljning.
Om du inte kan åtgärda felet med hjälp av anvisningarna nedan, antecknar du tv:ns modell- och
serienummer och kontaktar närmaste återförsäljare.
Inget ljud eller bild
◆
◆
◆
◆
Normal bild men inget ljud
◆ Kontrollera volymen.
◆ Kontrollera om du har tryckt in knappen MUTE (
fjärrkontrollen.
Kontrollera att nätsladden har anslutits tillvägguttaget.
Kontrollera att du har tryck på knappen “ ” (ON/OFF).
Kontrollera att bildinställningen av kontrast och ljusstyrka.
Kontrollera volymen.
) på
Ingen bild eller svartvit bild
◆ Justera färginställningarna.
◆ Kontrollera att det valda tv-sändningssystemer är korrekt.
Ljud- och bildstörningar
◆ Försök lokalisera vilken elektrisk apparat det är som påverkar tv:n
och flytta den längre bort.
◆ Anslut tv:n till ett annat nätuttag.
Suddig eller snöig bild, förvrängt ljud
◆ Kontrollera antennens riktning, placering och anslutning.
Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.
Fel på fjärrkontrollen
◆ Byt ut fjärrkontrollens batterier.
◆ Rengör fjärrkontrollens övre kant (sändningsfönstret).
◆ Kontrollera batteriets poler.
Meddelandet "Kontr signalkabein".
◆ Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till dator.
◆ Kontrollera att dator- och är påslagna.
Meddelandet "Ej till gängligt läge".
◆ Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens.
◆ Jämför dessa värden med datan i tidsdiagrammet Visa lägen.
Bilden är för ljus eller för mörk.
◆ Justera ljusstyrka och kontrast.
De horisontella fälten fladdrar, darrar
eller dallrar i bilden.
◆ Justera fininställningsfunktionen.
◆ Justera grovinställningsfunktionen och justera sedan
fininställningsfunktionen.
De vertikalla fälten fladdrar, darrar
eller dallrar i bilden.
◆ Tv:ns strömförsörjningssystem används.
◆ Flytta datorns mus eller tryck på en tangent på tangentbordet.
Bildskärmen är svart och
strömindikatorns lampa blinkar med 1
sekunds mellanrum.
◆ Kontrollera att din PC körs i normalläge, inte i strömsparläge, och
att signalkabeln är ordentligt ansluten.
Sverige-44
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 45
Bilden är inte stabil och verkar vibrerar.
◆ Om inställningen inte är korrekt använder du datorns
hjälpprogram för att ändra bildskärmsinställningen.
OBS!: Tv stöder bildskärmsfunktionerna multiscan inom
följande frekvensdomän:
◆ Vågrät frekvens: 30 kHz ~ 48 kHz
◆ VLodrät frekvens: 56 Hz ~ 75 Hz
◆ Maximal uppdateringsfrekvens: 1280 x 720 @ 60 Hz
Bilden är inte centrerad på bildskärmen.
◆ Justera horisontellt och vertikalt.
Defekt punkt
TFT LCD- panelen tillverkas med avancerad halvledarteknologi med en precision på 99,999 % för
denna produkt. Men ibland kan pixlarna för RÖD, GRÖN, BLÅ och VIT färg verka lysa skarpt eller
ibland så uppträder svarta pixlar. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda produkten
utan problem.
Antal TFT- LCD- pixlar : 2 764 800
Sverige-45
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 46
Bildskärmslägen
Om signalen från systemet överensstämmer med standardsignalläget, justeras bildskärmen automatiskt.
Om signalen från systemet inte överensstämmer med standardsignalläget justerar du läget enligt
anvisningarna i videokortets bruksanvisning.
För bildskärmslägena nedan har skärmbilden optimerats under tillverkningen.
Läge
Upplösning
Vågrät
frekvens
(KHz)
Lodrät
frekvens
(Hz)
Bildpunktsfrekvens
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
640✕480
35,000
66,667
30,240
-/-
832✕624
49,726
74,551
49,500
+/+
640✕480
31,469
59,940
25,175
-/-
720✕400
31,469
70,087
28,322
-/+
640✕480
37,861
72,809
31,500
-/-
640✕480
37,500
75,000
31,500
-/-
800✕600
37,879
60,317
40,000
+/+
800✕600
48,077
72,188
50,000
+/+
800✕600
46,875
75,000
49,500
+/+
1280✕720
44,769
60,000
74,841
-/+
MAC
IBM
VESA
GTF
Sverige-46
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 47
Ansluta en vägg- eller armmonteringsenhet
tv stöder VESA-monteringsstandard för användning av olika VESA-monteringsenheter.
Följ nedan angivna anvisningar för att installera VESA-monteringsenhet.
<A>
<B>
<C>
1
Ta bort alla kablar som är anslutna till TV: n.
2
Ta bort de fyra skruvarna och avlägsna sedan stativet från LCD- TV: n (se bild A& B).
Ta bort alla kablar som är anslutna till TV: n.
3
Tryck på stativets hätta tills det klickar till, enligt figur C.
4
Anslut alla kablar du avlägsnade i steg 1.
5
Nu kan du installera väggmonteringsstativ/ armstativ beroende på dina tillämpningar.
Sverige-47
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 48
Installera VESA-kompatibel monteringsenhet
Rikta in gränssnittsplattan för montering med hålen i den bakre luckans monteringsplatta och sätt fast
den med de fyra skruvar som medföljde armstativet, väggmonteringsstativet eller andra stativ.
Bakre luckans
monteringsplatta
Sverige-48
Montering
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 49
Kensington-fäste
Kabel
Figure2
Figure1
Kensington- fästet är en anordning som används för att fixera systemet fysiskt när det används på allmän plats.
Låsanordningen måste inköpas separat. Utseende och låsningsmetod kan variera från den som visas i
illustrationen, beroende på tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer Kensington- fästet för korrekt
användning.
1
Sätt i låsningsanordningen i Kensington- skåran på LCD- TV: n (figur 1), och vrid den åt det låsande hållet(figur 2).
2
Anslut Kensington- fästets kabel.
3
Sätt fast Kensington- fästet vid ett skrivbord eller annat tungt stationärt föremål.
Sverige-49
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 50
Specifikation
LW22A13W
Modell
Panel
Storlek
Storlek på bildskärm
Typ
Bildpunktstopp
Synvinkel
22,0 diagonal
487,68(H) ✕ 274,32(V)mm
a-si TFT aktiv matris
0,381(H) ✕ 0,381(V)mm
85/85/85/85 (L/R/U/D)
*Frekvens
Vågrät
Lodrät
30~48 kHz
56~75 Hz
Bildskärmsfärg
16,777,216 färger
Bildskärmsupplösning
Maximalt läge
1280✕ 720 @ 60 Hz
Ingångssignal
Synk.
videosignal
H/V Separate, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV
Färgsystem
Ljudsystem
PAL, SECAM, NTSC 4,43
B/G, D/K, I, L, L’
Video
Färgsystem
Videosystem
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
Scart 1
Videoingång/utgång
Aideoutgång/utgång
RGB-ingång
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
0,7 Vp-p @ 75 ohm
Scart 2
Videoingång/utgång
Aideoutgång/utgång
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
Nätanslutning
Ingång
Utgång
* Se Förinställ tidslägena, sidan 46.
Sverige-50
AC 100 ~ 240 V(50Hz / 60Hz), 2A
DC 14V / 8A
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 51
Specifikation
Modell
LW22A13W
Strömförbrukning
Maximal
Strömbesparing
Dimensioner
/Vikt
Enhet (BxDxH)
tvs stomme
23,62 x 2,63 x 17,46 inch/15,65 lbs
(600 x 66,8 x 443,5mm/7,1 kg)
Med stativ
Miljöfaktorer
Ljudegenskaper
120W
<5W
23,62 x7,28 x 18,43 inch/19,4 lbs
(600 x 185 x 468mm/8,8 kg)
Drifttemperatur
50 °F till 104 °F (10 °C till 40 °C)
Driftfuktighet
10%till 80%
Lagringstemper
atur
-13 °F till 113 °F (-25 °C till 45 °C)
Lagrinsfuktighet
5%till 95%
Ljudingång 1
Ljudingång 2
Utgång för
hörlurar
Frekvensåtergivning
RCA-uttag, röd (H), vit (V), 0,5 Vrms (-9dB)
3,5ø stereouttag, 0,5 Vrms (-9dB)
Max. 10 mW utgång (3,5ø stereouttag 32)
Ljud ut
7W X 2 (Alternativ : Aktiv Woofer 500 mV
Rms vid 20-150 Hz
RF: 80 Hz ~ 15 kHz (vid- 3dB)
A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (vid- 3dB)
Stifttilldelning
DVI- stiftanslutning
Pin
1
2
3
4
5
Separat
H/ V
Rx 2-
Rx 2+
JORD
Pin
9
10
11
Separat
H/ V
Rx 1-
Rx 1+
JORD
Pin
17
18
19
Separat
H/ V
Rx 0-
Rx 0+
JORD
Pin
25(C3)
26(C5)
27(C4)
28(C2)
29(C5)
30(C1)
Separat
H/ V
Analog
(Blå)
Analog
JORD
Analog
horisontell
synk.
Analog
(Grön)
Analog
JORD
Analog
(Röd)
Ingen
Ingen
anslutning anslutning
12
13
6
7
8
DDCklocka
(SCL)
DDC- data
(SDA)
Analog
vertical
synk.
14
15
16
Self
Laster
Utsignalansl
utning
22
23
24
JORD
Rx C-
Rx C+
DDCIngen
Ingen
anslutning anslutning inspänning
(+ 5 V)
20
21
Ingen
Ingen
anslutning anslutning
Sverige-51
SWE3-PD22EO
7/12/03 11:39 PM
Page 52
DENNA APPARAT DISTRIBUERAS AV:
ELECTRONICS
Download PDF

advertising