Samsung HG43EE690DB, HG40EE690DB, HG49EE690DB, HG55EE690DB, HG32EE690DB, HG28EE690AB, HG24EE690AB Installation guide

Samsung HG43EE690DB, HG40EE690DB, HG49EE690DB, HG55EE690DB, HG32EE690DB, HG28EE690AB, HG24EE690AB Installation guide
LED-TV
Monteringshåndbok
Takk for at du kjøpte dette Samsungproduktet. For å motta en mer fullstendig
service bør du registrere produktet på
www.samsung.com
Modell
Serienr.
Figurer og illustrasjoner i denne installeringsveiledningen er bare til referanse og kan være forskjellig fra faktisk
produktutseende. Produktdesign og -spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Instruksjoner
Denne TV-en kommer med interaktiv funksjonalitet via en set-back-boks (SBB/STB) som er koblet til TV-en, og med andre TV-er i et
datamaskinkontrollert system for hoteller og andre innlosjeringsbedrifter.
Interaktiv: Når TV-en startes opp første gang, sender den en kommando for å identifisere SBB/STB. Hvis den identifiseres, skifter TV-en til
PÅLOGGET-modus og all kontroll skjer gjennom SBB/STB.
Hvis TV-en er i PÅLOGGET-modus, slutter den å motta IR-kommandoer (Samsung-fjernkontroll) og fungerer i henhold til
grensesnittprotokollen.
Frittstående: Hvis SBB/STB ikke identifiseres, skal TV-en settes til FRITTSTÅENDE-modus med begrensede funksjoner.
Funksjonsmoduser
Denne TV-en har to modi: Interaktiv og frittstående modus.
•• Interaktiv modus: I denne modusen kommuniserer TV-en med, og er fullstendig eller delvis kontrollert av, en tilkoblet Set-Back-boks
(SSB) eller digitalboks (STB) levert av en leverandør av hotell-SI (systemintegrering). Når TV-en kobles til første gang, sender den en
kommando som forsøker å identifisere SBB/STB som er tilkoblet. Hvis TV-en identifiserer SBB eller STB og SBB eller STB identifiserer
TV-en, gir TV-en full kontroll til SBB eller STB.
•• Frittstående modus: I denne modusen fungerer TV-en alene uten en ekstern SBB eller digitalboksen.
TV-en har en hotellmeny (innlosjering) som enkelt lar deg stille inn de forskjellige innlosjeringsfunksjonene. Se side 28 til 33.
Menyen lar deg også aktivere eller deaktivere enkelte TV- og innlosjeringsfunksjoner slik at du kan opprette din optimale
innlosjeringskonfigurasjon.
Stillbildevarsel
Unngå å vise stillbilder (som jpeg-bildefiler) eller stillbildeelementer (som TV-programlogo, panorama eller 4:3-bildeformat, aksje- eller
nyhetslinje nederst på skjermen osv.) på skjermen. Konstant visning av et stillbilde kan føre til ujevn slitasje av skjermfosfor, noe som kan
påvirke bildekvaliteten. For å redusere risikoen for dette bør du følge anbefalingene nedenfor:
•• Unngå å vise samme TV-kanal over lengre perioder.
•• Prøv alltid å vise bilder på fullskjerm, og bruk TV-ens bildeformatmeny for å finne best mulig visning.
•• Reduser lysstyrke- og kontrastverdiene til minimumskravet for å oppnå ønsket bildekvalitet. For høye verdier kan fremskynde
utbrenningsprosessen.
•• Bruk alle TV-funksjoner som er utviklet for å redusere bilderetensjon og skjerminnbrenning, med jevne mellomrom.
Sikre installasjonsområdet
Hold nødvendig avstand mellom produktet og andre gjenstander (f.eks. vegger) for å sikre skikkelig ventilasjon.
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann eller et problem med produktet på grunn av intern overoppheting.
•• Når du bruker et stativ eller veggfeste, må du kun bruke deler fra Samsung Electronics.
‒‒ Hvis du bruker deler fra andre produsenter, kan det føre til problemer med produktet eller personskader på grunn av at produktet
faller.
•• Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Montering med fot.
Montering med veggfeste.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Innhold
•• Montering av dreiekomponenten (TV-er på 32 tommer eller større).................................................................. 5
•• Montering av LED TV-stativet..................................................................................................................................... 6
•• Oversikt over tilkoblingspanelet............................................................................................................................... 10
•• TV-kontroll..................................................................................................................................................................... 14
•• Oversikt over fjernkontrollen..................................................................................................................................... 16
•• Samsung Smart Control (selges separat)................................................................................................................ 18
•• Koble til TV-en med SBB.............................................................................................................................................. 21
•• Koble til baderomshøyttalerne.................................................................................................................................. 22
•• Koble til MediaHub HD................................................................................................................................................. 24
•• Koble til RJP (Remote Jack Pack)............................................................................................................................... 25
•• Koble til et COMMON INTERFACE-spor (kortsporte for TV-visning)................................................................... 27
•• Konfigurering av hotellalternativdata...................................................................................................................... 28
•• Montere veggfestet...................................................................................................................................................... 75
•• Feste TV-en til veggen................................................................................................................................................. 76
•• Antityverilås fra Kensington....................................................................................................................................... 76
•• Spesifikasjoner.............................................................................................................................................................. 77
•• Mål................................................................................................................................................................................... 78
•• Lisens............................................................................................................................................................................... 82
Norsk
3
NORSK
•• Tilbehør........................................................................................................................................................................... 4
Tilbehør
✎✎ Vennligst kontroller at følgende deler følger med LED-TV-en. Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.
✎✎ Elementenes farge og utforming kan variere avhengig av modell.
•• Fjernkontroll og batterier (AAA x 2)
•• Samsung Smart Control (selges separat) (TV-apparater
på 32 tommer eller større)
•• Hurtigoppsettguide
•• CI kort-adapter
•• Hotellmonteringssett (TV-apparater på 32 tommer
eller større)
•• Strømkabel / datakabel
•• Garantikort/Sikkerhetsveiledning (ikke tilgjengelig
alle steder)
•• Kabelholder
x4
Adapter for veggfeste
✎✎ Stativet og stativskruene er kanskje ikke inkludert, avhengig av modellen.
✎✎ Datakabelen er kanskje ikke inkludert, avhengig av SI-leverandøren.
✎✎ Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke juridiske forpliktelser, blant annet
REACH, WEEE og bruk av batterier, på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Kaste produktet på riktig måte (avhending av elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i EU og i andre europeiske land med avfallssortering)
Dette merket på produktet, tilbehøret eller i dokumentasjonen indikerer at produktet og det elektroniske
tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefon, USB-kabel) ikke skal kastes som vanlig husholdingsavfall når det
ikke lenger er i bruk. For å unngå skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert
avfallsdeponering må disse elementene skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte
som fremmer gjenbruk av materialressurser. Husholdingsbrukere kontakter forhandleren der produktet ble
kjøpt eller de lokale renovasjonsmyndighetene for å få informasjon om miljømessig sikker resirkulering.
Firmabrukere kontakter leverandøren og kontrollerer betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og
dets elektriske tilbehør må ikke blandes med annet kommersielt avfall.
Kaste batteriene i produktet på riktig måte
(Gjelder i EU og i andre europeiske land med systemer for batterireturnering)
Dette merket på produktet, veiledningen eller emballasjen indikerer at batteriene i dette produktet ikke
skal kastes som vanlig husholdingsavfall når det ikke lenger er i bruk. Der det er merket, angir de kjemiske
symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene
i EC-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan innholdet skade miljøet eller
menneskers helse. For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer må du skille batterier
fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom det lokale gratissystemet for batteriretur.
4
Norsk
Montering av dreiekomponenten (TV-er på 32 tommer eller større)
[[ ADVARSEL:
Hvis du setter opp TV-en slik at den kan dreie, må du feste den på en sikker måte til gulvet, et bord,
en kommodetopp osv., som beskrevet i installasjonsinstruksjonene.
LED TV-en på 32" og større har dreibare stativer. Du kan plassere disse stativene slik at TV-ene kan dreies 20 grader til
venstre og høyre, 60 grader til venstre og høyre eller 90 grader til venstre og høyre, ved å bruke BRAKETTHOLDEREN FOR
DREIEKOMPONENTEN.
* Produktet fraktes med stativens dreievinkel satt til 20°.
¦¦ * 20° dreining
Når du skal sette opp TV-en slik at den kan dreie 20° til venstre og høyre, må du sette inn spissen nederst på stativet
gjennom det buede hullet som er merket med 20°, i brakettholderen for dreiekomponenten. Deretter fester du
brakettholderen for dreiekomponenten til stativet med de tre medfølgende skruene, som vist nedenfor.
¦¦ 60° dreining
Når du skal sette opp TV-en slik at den kan dreie 60° til venstre og høyre, må du sette inn spissen nederst på stativet
gjennom det buede hullet som er merket med 60°, i brakettholderen for dreiekomponenten. Deretter fester du
brakettholderen for dreiekomponenten til stativet med de tre medfølgende skruene, som vist nedenfor.
¦¦ 90° dreining
Når du skal sette opp TV-en slik at den kan dreie 90° til venstre og høyre, må du ta av brakettholderen for
dreiekomponenten og deretter feste de tre medfølgende skruene i stativet, som vist nedenfor.
Norsk
5
Montering av LED TV-stativet
LED TV-en på 32" og større har dreibare stativer. Du kan plassere disse stativene slik at TV-ene kan dreies 20 grader til
venstre og høyre, eller 90 grader til venstre og høyre.
Stativkomponenter
Ved montering av stativet skal de medfølgende komponentene og delene brukes.
24"
x3 (M4 x L12)
1
2
3
x3 (M4 x L12)
6
Norsk
28"
x7 (M4 x L12)
1
2
✎✎ Plasser en myk duk på bordet for å beskytte TV-en, og plasser
deretter TV-en på duken så skjermen vender nedover.
✎✎ Sett stativføringen i sporet på bunnen av TV-en.
✎✎ Skyv og monter den til enden av linjen i pilens retning.
3
4
Hvis TV-en heller, kan du prøve å montere den på nytt ved å
.
følge fremgangsmåten fra trinn
✎✎ Monter støttestativet på TV-en som ikke skal flyttes.
Trekk til de nederste skruene først og deretter de øverste
skruene.
✎✎ Monteringen av skruene må følge rekkefølgen i
brukerhåndboken.
Norsk
7
32" ~ 55"
32" x7 (M4 x L12)
40"~55" x8 (M4 x L12)
32"
Stativ (1 EA)
1
40"~55"
Føringsstativ (1 EA)
x4
(M4 x L12)
Skruer
2
✎✎ Plasser en myk duk på bordet for å beskytte TV-en, og
plasser deretter TV-en på duken så skjermen vender
nedover.
3
32"
40"~55"
x3 (M4 x L12)
8
Norsk
x4 (M4 x L12)
4
Hvis TV-en heller, kan du prøve å montere den på nytt ved å
.
følge fremgangsmåten fra trinn
✎✎ Monter støttestativet på TV-en som ikke skal flyttes.
✎✎ MERK
•• Pass på å skille mellom forsiden og baksiden av de enkelte komponentene når du monterer dem.
•• Sørg for at minst to personer løfter og flytter TV-en.
¦¦ Hotellmonteringssett
Kort bolt (2 stk)
Lang bolt (2 stk)
Avstandsskive (2 stk)
Mutter (2 stk)
eller
[[ Fest stativet til en flat
overflate, som toppen av en
kommode, et skrivebord eller et
underholdningssenter, som vist.
[
ADVARSEL: For å forhindre skader må du feste denne TV-en sikkert til gulvet, et bord en kommodetopp
osv. med hotellmonteringssettet, som beskrevet i disse instruksjonene.
Norsk
9
Oversikt over tilkoblingspanelet
24"
28"
32" ~ 55"
10
Norsk
✎✎ Når du kobler en ekstern enhet til TV-en, må du påse at strømmen på enheten er slått av.
✎✎ Når du kobler til en ekstern enhet, må du pare fargene fra tilkoblingsterminalen til kabelen.
1 AV IN, COMPONENT IN / AV IN1
‒‒ Koble lydkabler til "[L-AUDIO-R]" på TV-en og de andre endene til de tilsvarende lydutgangskontaktene på en A/
V-enhet.
‒‒ Koble RCA-lydkabler (ekstrautstyr) til "[L-AUDIO-R]" på baksiden av TV-settet og de andre endene til de
tilsvarende lydutgangskontaktene på den eksterne enheten.
‒‒ Når du kobler til AV IN, samsvarer ikke fargen på AV IN [Y/VIDEO]-kontakten (grønn) med fargen på videokabelen
(gul).
2 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Kontakt for programvareoppgradering og Media Play, osv.
‒‒ Servicetilkobling
3 HDMI IN / HDMI IN (ARC) / HDMI IN (DVI)
Kobler til HDMI-kontakten til en enhet med en HDMI-utgang.
✎✎ Ingen lydtilkobling er nødvendig for HDMI-HDMI-tilkoblinger. HDMI-tilkoblinger inneholder både audio og
video.
✎✎ Bruk HDMI IN (DVI)-kontakten for en DVI-tilkobling til en ekstern enhet. Bruk en DVI til HDMI-kabel eller DVIHDMI-adapter (DVI til HDMI) for videotilkoblingen og PC/DVI AUDIO IN-kontakter for lyd.
4 LAN
Koble til et kablet LAN med en CAT 7-kabel.
5 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ For å vise TV-kanaler riktig må TV-en motta signaler fra en av de følgende kildene:
‒‒ En utendørs antenne / et kabel-TV-system
6HODETELEFONKONTAKT
Hodetelefoner kan kobles til hodetelefonkontakten på TV-en. Når hodetelefonene er koblet til, blir lyden fra de
innebygde høyttalerne slått av.
7 RJP
Denne porten er en RJP-kommunikasjonsport (Remote Jack Pack) som gjør det mulig å koble til forskjellige enheter til
ytterligere moduler for å forbedre enhetsbruk og beleilighet.
8 PC/DVI AUDIO IN
Hodetelefoner kan kobles til hodetelefonkontakten på TV-en. Når hodetelefonene er koblet til, blir lyden fra de
innebygde høyttalerne slått av.
9 PC IN
Kobler til videoutgangskontakten på datamaskinen.
0 VOL-CTRL
Brukes til å kontrollere volumet på baderomshøyttaleren. Koble til veggboksen for baderom og VOLCTRL-porten.
! VARIABLE AUDIO OUT
Brukes for lydutgangen til baderomshøyttaleren. Koble til veggboksen for baderom og den variable porten (RCA).
@ CLOCK
Still klokken etter at du har koblet kabelen til den eksterne klokken til klokke-jack-kabelen. Du kan bruke funksjonen
for ekstern klokkevisning.
# DATA
‒‒ Brukes til å støtte datakommunikasjon mellom TV-en og SBB.
‒‒ Kobles til ved hjelp av RJ-12 TV-plugger.
$ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Kobler til en digital lydkomponent.
Norsk
11
% HP-ID
Koble kabelen til HP-ID og hodetelefonkontakten samtidig, og koble den til den adskilte hodetelefonboksen. Se side
23. Når du kobler hodetelefonen til hodetelefonboksen, fungerer den på samme måte som hodetelefonfunksjonen.
^ COMMON INTERFACE
Koble til CI- eller CI+-kortet. For å koble til CI- eller CI+-kortet, se side 27.
& LAN OUT
Kablet tilkoblingsport for LAN som brukes til å koble en ekstern enhet, for eksempel en bærbar datamaskin, til
Internett. (TV-en må kobles til Internett via kablet LAN.)
Visningsmoduser
Du kan også velge en av standardoppløsningene som er listet opp i oppløsningskolonnen. TV-en justerer seg automatisk
til oppløsningen du velger.
Når du har koblet en datamaskin til TV-en, velger du skjermoppløsning for TV-en på datamaskinen. Den optimale
oppløsningen er 1920 x 1080 @ 60 Hz. Hvis du ikke bruker innstillingene i tabellen nedenfor, kan det hende at TV-en ikke
viser noen ting. Angi riktig oppløsning i henhold til brukerveiledningen til datamaskinen eller grafikkortet.
Oppløsningene i tabellen anbefales.
✎✎ 24" ~ 28": Optimal oppløsning er 1366 x 768 @ 60 Hz.
Modus
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Klokkefrekvens for
piksler (MHz)
Synk.polaritet (H/V)
IBM
640 x 350
720 x 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
57,284
-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1280 x 720
35,910
56,456
59,950
74,777
32,750
95,750
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1366 x 768
31,469
37,500
37,861
37,879
46,875
48,077
48,363
56,476
60,023
45,000
47,712
59,940
75,000
72,809
60,317
75,000
72,188
60,004
70,069
75,029
60,000
60,015
25,175
31,500
31,500
40,000
49,500
50,000
65,000
75,000
78,750
74,250
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
VESA GTF
1280 x 720
52,500
70,000
89,040
-/+
12
Norsk
✎✎ 32" ~ 55": Optimal oppløsning er 1920 x 1080 @ 60 Hz.
Modus
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Klokkefrekvens for
piksler (MHz)
Synk.
polaritet
(H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Når du bruker en HDMI/DVI-kabeltilkobling, må du bruke HDMI IN (DVI)-kontakten.
✎✎ Linjesprangmodus støttes ikke.
✎✎ Det kan hende at systemet ikke fungerer normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
✎✎ Separat og sammensatt modus støttes. SOG (Sync On Green) støttes ikke.
Norsk
13
TV-kontroll
TV-kontrollen er en flerretningsknapp du kan bruke til å navigere uten fjernkontrollen.
✎✎ Det er mulig at enkelte funksjoner som krever PIN-kode, ikke er tilgjengelige.
✎✎ Produktets farge og utforming kan variere, avhengig av modellen.
✎✎ Går ut av menyen når du trykker på fjernkontrollen i mer enn tre sekunder.
✎✎ Når du velger funksjonen ved å bevege kontrollen opp / ned / til venstre / til høyre, må du ikke trykke på kontrollen.
Hvis kontrollen brukes først, kan du ikke styre den opp / ned / til venstre / til høyre.
24" ~ 28"
Funksjonsmeny
TV-kontroll
Bildet tegnes ved å vende mot forsiden av
TV-en.
Sensor for fjernkontroll
Slå på
Slå på TV-en ved å trykke på fjernkontrollen i standbymodus.
Justere volumet
Juster volumet ved å bevege fjernkontrollen fra side til side når strømmen er på.
Velge en kanal
Velg en kanal ved å bevege fjernkontrollen opp og ned når strømmen er på.
Bruke funksjonsmenyen
Trykk på kontrollen når strømmen er på for å vise funksjonsmenyen. Hvis du trykker
en gang til, forsvinner funksjonsmenyskjermen.
Bruke menyen
Velger MENU (m) ved å bevege fjernkontrollen i funksjonsmenyskjermen.
Skjermmenyen til TV-funksjonen vises.
Velge Kilde
Velger Kilde (s) ved å bevege fjernkontrollen i funksjonsmenyskjermen. Kildelisteskjermen vises.
Velge SMART HUB ( ™ )
Når funksjonsmenyen vises, velger du SMART HUB (™) ved å flytte kontrollen
oppover. SMART HUB-hovedskjermen vises. Velg et program ved å bevege kontrollen
og deretter trykke på kontrollen.
Slå av
Velger Slå av (P) for å slå av TV-en ved å bevege fjernkontrollen i
funksjonsmenyskjermen.
✎✎ Hvis du vil lukke menyen, SMART HUB eller Kilde, trykker du på kontrollen i mer enn ett sekund.
14
Norsk
32" ~ 55"
✎✎ Med TV-kontrollen, en liten knapp nederst til venstre på TV-en som ser ut som en styrespak, kan du styre TV-en
uten å bruke fjernkontrollen.
Kontrollmeny
: Slå av
: Volum opp
: Kanal opp
: Volum ned
: Kanal ned
: Kilde
TV-kontroll / sensor for fjernkontroll
Trykk: Flytt
Trykk og hold: Velg
TV-kontroll plasseres nederst på TV-en.
Standbymodus
Ikke la produktet stå i standby-modus i lang tid (for eksempel når du er på ferie). Det forbrukes fremdeles litt elektrisk
strøm selv når På/Av-knappen er slått av.
Norsk
15
Oversikt over fjernkontrollen
✎✎ Denne fjernkontrollen har blindeskriftpunkter på av- og på-knappen, kanalknappene og volumknappene og kan
brukes av synshemmede.
Slår TV-en på og av.
Vis og velg tilgjengelige videokilder.
Ha direkte tilgang til kanalene.
Skjermbilde for elektronisk
programveiledning (EPG).
Du kan også velge tekst-TV, dobbel
eller blandet.
Demp lyden midlertidig.
Bytt kanaler.
Justerer volumet.
Vis kanalliste på skjermen.
Gå til HOME-skjermen.
HOME
Vis hovedmenyen på skjermen.
MENU
Velg ofte brukte funksjoner raskt.
TOOLS
CONTENT
Vis Innhold hjem.
Trykk for å vise informasjon på TVskjermen.
CLOCK_ Når du trykker på INFOknappen i standby-modus, viser
TV-en klokkeslettet.
Velg elementer på skjermmenyen og
endre menyverdier.
Gå ut av menyen.
Gå tilbake til forrige meny.
Knapper i Kanalliste, Innhold hjemmenyen, osv.
ALARM: Angi timen du vil at TVen skal slå seg på.
X: Slår 3D-bildet på eller av.
(Ikke tilgjengelig)
SUBT.: Viser digitale
undertekster.
16
Norsk
ALARM
SUBT.
Bruk disse knappene i Innhold hjem.
Installere batterier (batteristørrelse AAA)
✎✎ MERK
•• Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på 7 meter fra TV-en.
•• Skarpt lys kan påvirke fjernkontrollens ytelse. Unngå å bruke spesielle fluoriserende lys eller neonskilt i
nærheten.
•• Fargen og utformingen kan variere avhengig av modell.
•• Fjernkontrollknappen '3D' støttes ikke. Når du trykker på denne knappen, svarer ikke TV-enheten.
Norsk
17
Samsung Smart Control (selges separat)
✎✎ Denne funksjonen støttes for modeller i HG32EE690-serien eller høyere i bestemte geografiske områder.
✎✎ Farger og utforming kan variere avhengig av modell.
¢: Slår lyden på/av.
AD: Trykk på og hold
inne denne knappen
for å åpne panelet
Tilgjengelighetssnarveier
panel. Velg alternativene for å
slå dem på eller av.
MIC: Bruk mikrofonen sammen med Talekontroll og talefunksjoner.
‒‒ The Talekontroll-funksjonen kan bli påvirket av uklar uttale,
stemmevolum eller omgivelsesstøy.
Slår TV-en på/av.
SEARCH: Trykk på denne knappen for å bruke søkevinduet. (Ikke
tilgjengelig)
KEYPAD: Med den virtuelle fjernkontrollen på skjermen kan du enkelt
angi sifre, kontrollere innhold og bruke funksjoner.
SOURCE: Endrer kilden.
VOICE: Starter talegjenkjenning. Si en talekommando i mikrofonen når
mikrofonikonet vises på skjermen. Si "Hjelp" for å lære om enkel bruk
og enkle talekommandoer.
‒‒ Si en talekommando 10–15 cm fra mikrofonen i et passende volum.
Skifter kanal.
Endrer volumet.
‒‒ Styrematte: Legg en finger på styrematten og flytt Samsung Smart
Control. Pekeren på skjermen flyttes i samme retning og like mye
som Samsung Smart Control flyttes. Trykk på styrematten for å
kjøre elementet som er i fokus.
‒‒ < > ¡ £: Flytter markøren eller fokuset.
RETURN: Går tilbake til forrige meny. Når du trykker på denne knappen
mens du ser på TV, kan du i tillegg gå tilbake til forrige kanal.
EXIT: Trykk på og hold denne knappen for å lukke alle applikasjoner
som er i gang.
SMART HUB: Starter opp Smart Hub. Hvis du trykker på SMART HUB
mens et program kjører, avsluttes programmet.
GUIDE: Viser programmet for den digitale TV-kanalen.
CH.LIST: Trykk på og hold for å starte Kanalliste.
Bruk disse knappene sammen med spesifikke funksjoner. Bruk disse
knappene i henhold til anvisningene på TV-skjermen.
MEMU: Vis hovedmenyen på skjermen.
HOME: Bytt til START-skjermen.
Fargeknapp: Bruk disse fargeknappene til å få tilgang til flere alternativer som er spesifikke for funksjonen som brukes.
18
Norsk
Sette inn batterier i Samsung Smart Control
Når du skal bruke Samsung Smart Control, må du først se på figuren nedenfor og sette inn batterier i enheten.
Trekk forsiktig i batteridekslets sporåpning, og ta av dekslet når det løsner.
Sett inn to stk. alkaliske AA-batterier, og sørg for at de positive og negative polaritetene havner på rett sted.
¦¦ Bruke Samsung Smart Control
Samsung Smart Control gjør det enda enklere og mer behagelig å bruke TV-en. Hvis du trykker på KEYPAD-knappen, vises
en virtuell fjernkontroll, der du kan angi sifre, kontrollere innhold og bruke aktivere funksjoner på skjermen på en enkel
måte.
‒‒ Vi anbefaler bruk av Samsung Smart Control på avstander under 6 m. Bruksavstand kan variere i henhold til de
trådløse omgivelsesforholdene.
Paring av Samsung Smart Control
Hvis du vil kontrollere TV-en med Samsung Smart Control, må du koble Samsung Smart Control sammen med TV-en via
Bluetooth. Koble Samsung Smart Control sammen med TV-en.
‒‒ Samsung Smart Control kan bare kobles sammen med én enkelt TV.
Pek Samsung Smart Control mot fjernkontrollsensoren på TV-en, og trykk på TV-knappen for å slå på TV-en.
‒‒ Fjernkontrollmottakeren kan være plassert forskjellige steder, avhengig av modell.
Koble til Samsung Smart Control på nytt
Skift batteri hvis Samsung Smart Control slutter å fungere eller hvis den oppfører seg unormalt, da dette kan skyldes for
lite batteristrøm.
Hvis problemet vedvarer, gjenoppretter Samsung Smart Control paringen med TV-en.
1. Trykk på RETURN-knappen og GUIDE-knappen samtidig i 3 sekunder.
‒‒ Du må plassere Samsung Smart Control omtrent 30 cm ~ 40 cm vekk fra TV-en og sørge for at den peker mot
fjernkontrollmottakeren.
2. Et tilkoblingsbilde vises på skjermen. Og deretter kobles Samsung Smart Control automatisk til TV-en.
Norsk
19
Når du ser dette alarmikonet på skjermen ...
Alarmikonet nedenfor indikerer at det er lite strøm igjen på batteriene i Samsung Smart
Control. Bytt batterier hvis alarmikonet vises. Samsung anbefaler å bruke alkaliske
batterier for lengre levetid.
<Alarmikon for lavt batterinivå>
Bruke TV-en ved å flytte Samsung Smart Control
Samsung Smart Control har en bevegelsessensor (gyrosensor) som gjør det enkelt å styre TV-en ved å holde og flytte
Samsung Smart Control.
Når du har lagt en finger på styrematten, vises en peker på skjermen. Hold og flytt Samsung Smart Control. Pekeren
flytter seg samme vei som Samsung Smart Control flyttes. Det er også mulig å bla opp og ned på skjermer som støtter
dette.
‒‒ Hvis du fjerner fingeren fra styrematten, forsvinner skjermpekeren.
Flytte fokuset/pekeren
Trykk på retningstastene (opp, ned, venstre og høyre) for å flytte pekeren eller fokuset i retningen.
Menytilgang og valg av element
Trykk på styrematten. Dette gir deg tilgang til en TV-meny eller lar deg velge et element.
Vise den kontekstavhengige menyen på Smart Hub
Trykk på og hold styrematten fra Smart Hub-skjermen. Options-menyen (Alternativer) som er tilgjengelig for det valgte
elementet, vises.
‒‒ Options-menyen (Alternativer) avhenger av konteksten.
Gå til Smart Hub-panelet
På Smart Hubskjermen drar du til venstre eller høyre på styrematten. Dette beveger Smart Hub-panelene til venstre eller
høyre.
Rulle i nettleseren
Dra opp/ned på styrematten i nettleserskjermbildet. Da kan du bla gjennom nettleserskjermbildet.
20
Norsk
Koble til TV-en med SBB
TV-ens bakpanel
ETH MODEM
Datakabel
✎✎ Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
1. Koble DATA-kontakten på TV-en til [ETH MODEM]-kontakten på STB (SBB) med datakabelen.
✎✎ Bruk datakommunikasjon.
¦¦ Liste over forhandlere og kompatible datakabler som leveres med TV-en
•• Bekreft at du bruker riktig datakabel for leverandøren din. Henvis til kodeetiketten på datakablene.
1
6
STB SIDE
TV SIDE
6
1
CON A
CON B
CON A
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
CON A
CON B
6
5
2
4
5
3
3
2
CON B
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
✎✎ Driftsspesifikasjon på datakabel (RJ12): RS232
Norsk
21
Koble til baderomshøyttalerne
Du kan koble til baderomshøyttalerne ved hjelp av følgende metode.
¦¦ Tilkobling via den variable utgangen (tilgjengelig uten en ekstern forsterker)
TV-ens bakpanel
1
Høyttaler
2
VOL+
VOL-
Volumkontrollboks
✎✎ Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
1. Koble VARIABLE AUDIO OUT-porten på TV-en til baderomsvegghøyttalerne.
Høyttaler +
Høyttaler -
N/C
2. Koble VOL-CTRL-kontakten på TV-en til bryterboksen for volumkontroll på baderomsveggen.
✎✎ Maksimal utgangseffekt for høyttaler er 4W, 8Ω.
✎✎ VARIABLE AUDIO OUT-portene støtter bare MONO-lyd ut.
•• Montere volumkontroll
‒‒ Hvis du konfigurerer volumkontrollboksen som vist i figuren, kan du kontrollere volumet til
baderomshøyttalerne.
‒‒ Kontakten som kobler volumkontrollboksen til TV-en, er en vanlig telefonkontakt på 3,5 mm.
‒‒ Bryteren på volumkontrollboksen er en Tact-bryter.
✎✎ Angi Sub AMP-modus
‒‒ 0: Slår av Sub AMP-funksjonen (PWM av).
‒‒ 1: Avgjør sub-volumet i henhold til hovedvolumkontrollen. Sub-volumet bestemmes i henhold til strøm påvolumet, min. volum- og maks. volum-verdiene for hotellmodus.
‒‒ 2: Avgjør volumet i samsvar med innstillingene for baderomskontrollpanelet.
•• Spesifikasjoner for variabel utgangsport
‒‒ Høyttalerledning: Høyttalerkablene må ikke være lengre enn 25 meter.
Volumkontrollboks
VOL – OPP (svart/rød 2)
VOL +
1
3
2
VOL – NED
(hvit 1)
22
Norsk
GND (skjermet
kabel 3)
VOL -
¦¦ Lydsløyfe inn
En ekstra hodetelefonboks kan monteres på en seng eller forretningspult for ytterligere bekvemmelighet.
Monteringsprosedyrene er fremlagt under.
•• Detaljert tegning av hodetelefonboksen.
TV-ens bakpanel
HEADPHON BOX
Hodetelefonboks
✎✎ Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Hodetelefonboks>
Norsk
23
Koble til MediaHub HD
Utgang til en ekstern kilde koblet til MediaHub HD på hotellskrivebordet.
MediaHub HD bakside
TV-ens bakpanel
2 HDMI-kabel
1 RS-232
datakabel
✎✎ Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
1. Koble til RJP-porten på TV-en og RS/232-porten på MediaHub HD.
2. Koble til HDMI IN 1-, 2- eller 3-porten på TV-en og HDMI-porten på MediaHub HD.
•• MediaHub HD
‒‒ MediaHub HD er en maskinvaremodul som har forskjellige audio-/videoinnganger (A/V, audio, PC, HDMI og USB)
og tilhørende utganger. De tilhørende utgangskildene kobles fra MediaHub til TV-en. MediaHub kommuniserer
med TV-en via RS232. Hot Plug & Play (første oppsett) er en funksjon som lar hotellgjestene koble en ekstern
kilde til MediaHub. MediaHub kommuniserer med TV-en ved å sende meldinger angående aktive/inaktive kilder.
TV-en skifter til den aktive eksterne kilden.
‒‒ Du må koble HDMI på MediaHub til HDMI IN 3-porten på TV-en.
‒‒ Når TV-en er på, kobles TV-en og RJP sammen i løpet av 10 sekunder.
•• Spesialfunksjoner
‒‒ PIP
‒‒ Auto-gjenkjennelse
24
Norsk
Koble til RJP (Remote Jack Pack)
Utgang til en ekstern kilde koblet til RJP på hotellskrivebordet.
RJP bakside
TV-ens bakpanel
4 HDMI-kabel
5 RS-232 datakabel
3 Videokabel
2 Audiokabel
1 D-sub / PC-audiokabel
✎✎ Bakpanelet kan variere avhengig av modellen.
1. Koble PC IN-porten / PC/DVI AUDIO IN-porten på TV-en til PC/AUDIO-porten på RJP-en.
2. Koble AV IN [VIDEO]-porten / [L-AUDIO-R]-porten på TV-en til VIDEO-porten på RJP-en.
3. Koble AV IN [VIDEO]-porten på TV-en til VIDEO-porten på RJP-en.
4. Koble til HDMI IN 1-, 2- eller 3-porten på TV-en og HDMI-porten på RJP-en.
5. Koble til RJP-porten på TV-en og RS/232-porten på RJP-en.
✎✎ RJP-en (Remote Jack Pack) som er kompatibel med denne Samsung-TV-en, er TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD)
og TA-7660 (HD Plus).
•• RJP (Remote Jack Pack): RJP står for Remote Jack Pack (ekstern jack-kabelpakke). RJP er en maskinvaremodul som
har forskjellige audio-/videoinnganger (A/V, audio, PC og HDMI) og tilhørende utganger. De tilhørende utgangskildene
kobles fra RJP til TV-en. RJP-en kommuniserer med TV-en via RS232. Hot Plug & Play (første oppsett) er en funksjon
som lar hotellgjestene koble en ekstern kilde til RJP. RJP-en kommuniserer med TV-en ved å sende meldinger
angående aktive/inaktive kilder. TV-en skifter fra aktiv ekstern kilde i samsvar med prioriteten som er angitt av
brukeren.
✎✎ Du kan velge HDMI IN 1, 2 eller 3 og AV IN når du skal koble til RJP.
✎✎ Når TV-en er på, kobles TV-en og RJP sammen i løpet av 10 sekunder.
Norsk
25
•• RJP-en kan settes tilbake til standard fabrikkinnstillinger ved å trykke på A/V- og HDMI-knappene samtidig i 10
sekunder. Alle LED-lysene blinker 5 ganger for å vise at dette har blitt gjennomført.
•• RJP-en slår automatisk av alle LED-lysene etter 5 minutter for å unngå unødvendig lysforurensing i hotellrommet.
LED-lysene som ble slått av, slår seg på igjen hvis gjester berører noen av knappene, og 5 minutterstidtakeren starter
på nytt. Hvis gjesten deretter trykker på kildeknappen, skifter TV-en til den valgte kilden og det tilhørende LED-lyset
begynner å lyse.
•• Etter en RJP-tilbakestilling eller at TV-en er slått av eller på, tar det omtrent 10 sekunder å etablere kommunikasjon
mellom TV-en og RJP-en.
•• Følgende tabell viser den omtrentlige tiden i sekunder det tar å skifte fra TV-en til inngangskilden, avhengig av
prioritet.
✎✎ Scenario 1: Når ingen innganger er koblet til.
Kilde
For å koble til
AV
PC
HDMI
2 sek.
0,7 sek.
3,9 sek.
✎✎ Scenario 2: Når to eller flere innganger er koblet til og en inngangskilde frakobles og deretter tilbakekobles.
Kilde
Koble fra
For å koble til
Totalt
AV
PC
HDMI
4,5 sek.
0,7 sek.
3,9 sek.
2 sek.
0,7 sek.
3,9 sek.
6,5 sek.
1,4 sek.
7,8 sek.
✎✎ For eksempel, hvis RJP-en har alle sine aktive kilder, AV, PC og HDMI, tilkoblet, vises AV som høyeste prioritet.
Hvis RJP er i HDMI-modus, og en gjest fjerner og tilbakekobler AV, er minimumstiden for å skifte til AV på 6,5
sekunder.
•• For å koble til audio (iPod eller MP3) skal musikkmodus være ON og kontaktgjenkjenning OFF.
•• A/V-, PC- og HDMI-inngangskilder støttes.
26
Norsk
Koble til et COMMON INTERFACE-spor (kortsporte for TV-visning)
•• Avhengig av land og modell.
•• Slå av TV-en når du skal koble til eller koble fra et CI- eller CI+-kort.
Feste CI Card-adapteren
Fest adapteren som vist.
✎✎ For å installere CI-kortadapteren må du fjerne klistremerket som er
festet på TV-en.
Følg disse trinnene for å koble til CI-kortadapteren.
28" ~ 55"
✎✎ Vi anbefaler at du fester adapteren før du installerer veggfestet eller
setter inn CI- eller CI+-kortet.
TV-bakside
1. Sett inn CI-kortadapteren i de to hullene på produktet 1
✎✎ Du finner to hull på baksiden av TV-en, ved siden av porten
COMMON INTERFACE.
2. Koble CI-kortadapteren inn i porten COMMON INTERFACE på produktet 2.
3. Sett inn CI- eller CI+-kortet.
Vi anbefaler at du setter inn CI-kortet før du monterer TV-en på veggen. Det kan være vanskelig å sette det
inn etter montering. Sett inn kortet etter at du har festet CI-kortadapteren på TV-en. Det er vanskelig å
feste modulen hvis du setter inn kortet før du fester den.
Bruke CI eller CI+ CARD
Hvis du vil se på betalkanaler, må CI- eller CI+-kortet være satt inn.
•• Hvis du ikke setter inn CI- eller CI+-kortet, vil noen kanaler vise
meldingen "Forvrengt signal".
28" ~ 55"
•• Paringsinformasjonen som inneholder et telefonnummer, "CI eller CI+
KORT", ID, verts-ID og annen informasjon, vises i omtrent 2~3 minutter.
Hvis det vises en feilmelding, kontakter du tjenesteleverandøren.
•• Når konfigurasjonen av kanalinformasjon er ferdig, vises meldingen
"Oppdatering fullført", noe som betyr at kanallisten er oppdatert.
✎✎ MERK
•• Du må anskaffe et CI- eller CI+-kort fra en lokal kabelleverandør.
•• Når du fjerner CI- eller CI+-kortet, må du dra det forsiktig ut med
hendene. Hvis du mister CI- eller CI+-kortet, kan kortet bli skadet.
24"
•• Sett inn CI- eller CI+-kortet i retningen som er avmerket på
kortet.
•• Plasseringen av COMMON INTERFACE-sporet kan variere,
avhengig av modellen.
•• CI- eller CI+-kort støttes ikke i alle land og regioner. Undersøk
med din autoriserte forhandler.
•• Hvis du har problemer, kontakter du tjenesteleverandøren.
•• Hvis skjermbildet er forvrengt eller ikke synlig, setter du inn "CIeller CI+-kortet" som støtter antenneinnstillinger.
Norsk
27
Konfigurering av hotellalternativdata
For å angi: Trykk på knappene MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE i rekkefølge. (Frittstående modus konfigureres fra
innlosjeringsmodusen.)
For å gå ut fra denne menyen: slå av og slå på igjen.
✎✎ Det kan hende at enkelte menyer ikke finnes på TV-settet, avhengig av modell og region.
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Element
Innledende
verdi
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
Power On
1
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Norsk
Velg innlosjeringsmodus.
•• Interactive mode: TV-en fungerer med en SI STB eller SBB.
•• Standalone mode: TV-en fungerer alene, uten en SI STB eller SBB.
•• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Angi standardverdiene som blir anvendt når TV-en slås på.
•• User Defined: Lar deg konfigurere Slå på kanal og kanaltype manuelt. Se Slå på
kanal og Kanaltype nedenfor.
•• Last Saved: Hvis du velger dette elementet når TV-en er slått på, viser den
kanalen den viste da den ble slått av.
Når TV-en er slått på, skifter den automatisk til denne kanalen.
Velg kanalbånd: AIR (analogt luftbånd), DTV (digitalt luftbånd), CATV (analogt
kabelbånd), CDTV (digitalt kabelbånd)
•• User Defined: Lar deg konfigurere strøm på-volumet manuelt. Se Strøm påvolum nedenfor.
•• Last Saved: Når TV-en er slått på, går den tilbake til volumet som var stilt inn da
den var blitt slått av.
TV-en slår seg på med dette volumnivået i frittstående innlosjeringsmodus.
Det minimale volumnivået brukeren kan stille inn i frittstående
innlosjeringsmodus.
Det maksimale volumnivået brukeren kan stille inn i frittstående
innlosjeringsmodus.
Velg inngangskilden TV-en viser når den slås på.
Avgjør TV-ens tilstand når strømmen kommer tilbake etter en strømsvikt, eller
etter at du har tatt ut støpselet til TV-en og plugget det inn igjen.
•• Last Option: Går tilbake til sin siste strømtilstand. Hvis den var i ventemodus, går
den tilbake til ventemodus. Hvis den var på, slås den på.
•• Power On: Når strømmen kommer tilbake, slår TV-en seg på.
•• Standby: Når strømmen kommer tilbake, går TV-en inn i ventemodus.
Gir deg direkte umiddelbar tilgang til noen av kanalmenyfunksjonene på
brukerkanalmenyen, som automatisk innstilling, antenneinnstillinger osv.
Channel Editor
Med Kanalredigering kan du redigere kanalene som er lagret i TV-ens minne. Med
Kanalredigering kan du gjøre følgende:
•• Endre nummer og navn på kanalen, og sorter kanalene i ønsket kanalrekkefølge.
•• Konfigurer videodemping for kanalene du velger. Videodemping fjerner videoen
fra en kanal og sender bare lyden mens det vises et høyttalerikon på skjermen.
Kanalredigering lar deg også enkelt vise informasjon om alle kanalene uten at du
må vise hver kanal direkte.
Mixed Channel Map
Denne funksjonen muliggjør visning/søking av alle antennetypekanaler (luft/kabel
eller satelitt) samtidig.
•• ON: Når den er ON, kan gjester få tilgang til det fullstendige kanalkartet
uavhengig av valgt antennetype. Kanallisten kommer også til å fylle kanaler av
tupe luft og kabel.
•• OFF: Når den er OFF, kan gjester få tilgang til kanalkartet som svarer til bare den
valgte antennetypen [luft/kabel eller satellitt]. Kanallisten/redigerer viser bare
de valgte antennetypekanalene.
Channel
28
Beskrivelse
ON
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Channel
Innledende
verdi
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen Mode
OFF
Gjør teksten bredere slik at den er tilpasset skjermbredden.
Picture Menu Lock
OFF
Menu Display
ON
Aktiver eller deaktiver bildemenyen.
•• ON: Visning av hovedmeny.
•• OFF:Ingen visning av hovedmeny.
Vis eller skjul Verktøy-menyen.
Tools Display
Channel Menu
Display
Menu OSD
ON
OFF
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
Clock
Beskrivelse
Element
ON
BT Auto Remove
Device List
ON
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
•• ON: Kontroller DTV-programmets kanalnummer. (TV-kanalredigereren er
utilgjengelig)
•• OFF: Ikke kontroller DTV-programmets kanalnummer. (DTV-kanalredigereren er
tilgjengelig, men ekstra oppdatering av kanalprogramnummer støttes ikke)
Når det er ujevnheter mellom dataene i kanalkartet og de overførte dataene,
justerer TV-en automatisk kanalene slik at de gjenoppretter dataene/parameterne
i kanalkartet.
•• ON: Når beskjeden om ny skanning av kanal er ON, viser skjermmenyen at
kanalene som skannes på nytt kommer til å bli vist til hotellgjestene.
•• OFF: En hotelladministrator kan slå beskjeden for omskanning av kanal OFF hvis
omskanningsbeskjedens skjermmeny ikke vises til hotellgjestene.
•• OFF: Hvis Pan Euro MHEG er satt til Av, kjører MHEG i henhold til de eksisterende
produktspesifikasjonene.
•• ON: Hvis Pan Euro MHEG er satt til På, er MHEG ON uavhengig av
produkspesifikasjoner eller område.
Aktiver eller deaktiver My Channel-funksjonen.
Rediger sjangeren for kanalene. (Tilgjengelig når My Channel er På)
Denne funksjonen slår funksjonen på/av som automatisk slår på underteksten i et
spesifikt land.
Denne funksjonen støttes for hotell-TV-er som er klargjort for å motta DVBkringkastinger som går til EuropaDenne funksjonen er relatert til Frankrikes spesifikasjon for undertekster.
Undertekstfunksjonen til resten av landene er i henhold til gjeldende lands
spesifikasjoner, uavhengig av funksjonen Undertekst automatisk på.
•• ON: Når funksjonen Undertekst automatisk på er ON, følger den Frankrikes
undertekstspesifikasjoner.
•• OFF: Når funksjonen Undertekst automatisk på er OFF, følger den ikke Frankrikes
undertekstspesifikasjoner.
Vis eller skjul Kanal-menyen.
Slå frontpanelhandlinger (lokal tast) på/av.
•• Unlock: Låser opp alle paneltastene.
•• Lock: Låser alle paneltastene.
•• OnlyPower: Låser alle paneltastene unntat strømpaneltasten.
•• Menu/Source: Låser meny- og kildepaneltastene.
•• OFF: Startskjermen vises ikke.
•• ON: Startskjermen vises.
Meny for redigering av startskjerm
•• ON: Startskjermen har automatisk start.
•• OFF: Startskjermen har ikke automatisk start.
Slett enhetsliste ved på- eller avslåing.
•• ON: Tilkoblingshistorikk fjernes i BT Music Player.
•• OFF: Deaktiver denne funksjonen.
•• OFF: Ingen klokke på Fabrikk-menyen. Bare hovedmeny.
•• SW Clock: Bare programvareklokke.
Velg metode for oppdatering av klokkedata.
•• Manual: Bruk klokkedata fra DVB-kanal eller still inn klokken manuelt når TV-en
er i frittstående modus.
•• TTX: Vis informasjon om klokkeslettet fra TTX-strømmen.
•• Time Channel: Bruk klokkedata fra den valgte kanaltypen og kanalnummeret.
Aktiver eller deaktiver alarmfunksjonen.
•• WakeUp: Aktiver alarmfunksjonen for å slå på enheten til det angitte
tidspunktet.
•• OnOff: Deaktiver alarmfunksjonen.
Norsk
29
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Element
Innledende
verdi
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
Music Mode
Priority AV
Remote Jack
Pack
Priority PC
Priority HDMI
AV Option
HDMI Option
USB Pop-up Screen
External
Source
External Source
Banner
Auto Source
Anynet+ Return
Source
Bathroom
Speaker
Sub AMP Mode
Sub AMP Volume
HP
Management
HP Mode
Default HP Volume
Main Speaker
Eco Solution
30
Norsk
Energy Saving
Beskrivelse
For å få musikkutgang fra en mp3-/lydspiller via en AV-inngangskilde. Når dette
alternativet er på, kan du høre lyd fra spilleren via TV-en selv om det ikke er
noe videosignal. TV-ens baklys forblir på. Og å legge til et videosignal fungerer
vanligvis.
For å få musikkutgang fra en mp3-/lydspiller via en PC-inngangskilde. Når dette
alternativet er på, kan du høre lyd fra spilleren via TV-en selv om det ikke er
noe videosignal. TV-ens baklys forblir på. Og å legge til et videosignal fungerer
vanligvis.
Gjør det mulig å spille av musikk fra en mp3-/lydspiller som er koblet til en
komponentinngangskilde på TV-en. Når dette alternativet er på, kan du høre lyd
fra spilleren via TV-en, uansett om det er et videosignal eller ikke. Slår også av
video, slik at TV-en ikke viser et bilde når gjesten spiller av musikk. TV-ens baklys
forblir på.
Baklys på/av-alternativ i musikkmodus for å spare energi
Hvis kontaktprioritet er angitt, blir den tilhørende kilden automatisk angitt når en
kontakt settes inn i samsvar med kontaktprioriteten.
Hvis kontaktprioritet er angitt, blir den tilhørende kilden automatisk angitt når en
2
kontakt settes inn i samsvar med kontaktprioriteten.
Hvis kontaktprioritet er angitt, blir den tilhørende kilden automatisk angitt når en
3
kontakt settes inn i samsvar med kontaktprioriteten.
AV
Velg RJP AV-kilde (kildevalg avhenger av modell).
Velg hvilken av TV-ens HDMI-kilde som er koblet til RJP-kontakten. (HDMI1/
HDMI 1
HDMI2/HDMI3)
Når USB er koblet til TV-en:
•• Default: Et popup-vindu vises.
Default
•• Automatic: Dette åpner USB-innholdsmenyen automatisk.
•• Disable: Hverken popup-vinduet eller menyen vises.
Brukerne kan angi Eksternt kildebanner til På eller Av.
•• ON: Når TV-strømmen er på, eller når modusen endres, vises det eksterne
kildebanneret på TV-en.
ON
•• OFF: Når TV-strømmen er på, eller når modusen endres, vises ikke det eksterne
kildebanneret på TV-en.
•• OFF: Autokilde er av.
•• ON: Når en ekstern kilde er koblet til TV-en, gjenkjenner TV-en kontakten
OFF
automatisk og bytter til inngangskilden.
•• PC: Bare for Automatisk gjenkjenning av PC-inngang.
Velg returner TV-kilde etter å ha stoppet en Anynet+(HDMI-CEC)-tilkobling.
Power On Src
(Denne funksjonen er spesielt nyttig for Guestlink RJP.)
Avgjør Sub AMP-driftsmodus.
•• 0: Slår av Sub AMP-funksjonen (PWM av).
•• 1: Avgjør sub-volumet i henhold til hovedvolumkontrollen.
2
•• Det vi si at sub-volumet avgjøres i henhold til strøm på-volumet, min. volum og
maks. volum.
•• 2: Avgjør volumet i samsvar med innstillingene for baderomskontrollpanelet.
6
Sub AMP-volumnivå når første tilstand slås på.
•• ON: Når en hodetelefon er koblet til TV-en, kan du høre lyd gjennom TVhøyttalerne og den tilkoblede hodetelefonen samtidig. Men du kan bare justere
volumet på TV-høyttalerne.
OFF
•• OFF: Når en hodetelefon er koblet til TV-en, kan du bare høre lyd gjennom den
tilkoblede hodetelefonen.
10
Konfigurer verdiene for volumet i hodetelefonen når HP-modus er satt til PÅ.
•• ON: Spiller TV-lyd gjennom TV-høyttaleren.
ON
•• OFF: Spiller TV-lyd bare gjennom hodetelefonene.
Justerer lysstyrken på TV-en for å redusere strømforbruket.
•• Off: Slår av energisparingsfunksjonen.
•• Low: Stiller TV-en til lav energisparingsmodus.
OFF
•• Medium: Stiller TV-en til middels energisparingsmodus.
•• High: Stiller TV-en til høy energisparingsmodus.
1
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Element
Welcome Message
Edit Welcome
Message
Innledende
verdi
OFF
REACH
Solution
Viser velkomstmeldingen.
Rediger velkomstmeldingen.
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Slår Hospitality-logofunksjonen på eller av. Hvis den er på når TV-en slås på,
vises logoen før signalet fra den innledende kilden for tiden som er angitt i
"Logovisningstid".
Laster ned Hospitality-logoen.
Krav for Hospitality-logofil:
•• Kun BMP- eller AVI-filer.
•• Maksimal filstørrelse: BMP – 960 X 540. AVI – 30MB.
•• Filen kan bare ha navnet samsung.bmp eller samsung.avi.
Angi logovisningstiden (3/5/7 sekunder).
Klon de gjeldende TV-alternativene til en USB-minneenhet.
Klon de lagrede TV-alternativene i en USB-minneenhet til TV-en.
Når Angi automatisk oppstart er satt til På, og strømmen slås av og på eller
hovedstrømmen slås av og på, gjenopprettes dataene til de klonede verdiene. Hvis
det ikke finnes noen klonet verdi, selv når Angi automatisk oppstart er satt til På,
blir den ignorert og operasjonen blir den samme som hva den ville vært hvis Angi
automatisk oppstart hadde vært satt til Av.
•• ON: Funksjonen REACH på denne TV-en blir tilgjengelig.
•• OFF: Funksjonen REACH på denne TV-en blir ikke tilgjengelig.
Ved aktivering fungerer Reach via IP i stedet for RF.
URL-en til Reach IP-serveren, for eksempel https:\\192.168.1.2:443.
Tilordne et DTV-kanalnummeret for de oppdaterte REACH-dataene. Dette
kanalnummeret må være det samme som nummeret som er angitt på Reachserveren.
Lar deg angi når data, for eksempel oppdatert programvare, klonede filer og
S-LYNC REACH-innhold, lastes ned fra REACH-serveren til TV-en:
1hour: Hver time
2hour: Hver andre time
12:00 AM: Hver dag klokken 12:00:00
2:00 AM: Hver dag klokken 2.00
12:00 PM: Hver dag klokken 12.00
2:00 PM: Hver dag klokken 2.00
•• ON: Når TV-en går inn i hvilemodus (strømkabelen er koblet til og strømmen er
av), oppdateres REACH-dataene på TV-en.
•• OFF: REACH-dataene oppdateres bare på TV-en samtidig som REACH-serveren
oppdateres.
Velg Group ID på REACH-serveren. (Se brukerhåndboken for REACH-serveren for
mer informasjon.)
Angi romnummer.
…
REACH-versjonen vises.
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
Clone USB to TV
..
Setting Auto Intialize
OFF
Logo/Message
Cloning
Beskrivelse
REACH
OFF
REACH IP Mode
Server IP Setting
…
…
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Norsk
31
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Element
Innledende
verdi
Network Setup
Service Discovery
Lan Out
VLAN ID
Solution VLAN ID
Device VLAN ID
Widget
Solution
Widget Mode
Solution Type
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
Angi Smart Hub-modellen.
Konfigurer Smart Hub.
Hvis dette alternativet er satt til På, kan du dele innhold med andre enheter, som
smarttelefoner, i DNLA-modus.
Aktiver/deaktiver LAN-utgangen. Ved aktivering kan TV-en fungere som en kablet
OFF
ruter for andre nettverksenheter.
Opprett separate VLAN-grupper. Et 3-sifret nummer kan angis mellom 1 og 255 for
...
VLAN ID.
Når VLAN brukes, angir du at VLAN ID skal tilordnes til en løsning (for eksempel
...
SYNC, H.Browser osv.).
Angi en VLAN ID som skal tilordnes til eksterne enheter som er koblet til LAN
...
OUT-porten.
ON
Widget-modus på/av.
Vendor Server Velg løsningstype (Vender Server/ SINC Server).
Angi URL for server.
On
…
ON
OFF
Room Num Setting
Virtual
Standby
32
Norsk
Angi en IP-adresse for å opprette en Internett-tilkobling.
Soft AP: Med denne funksjonen kan du koble mobilenhetene dine til TV-en. Angi
alternativene for tilkobling av Wi-Fi-enheten.
•• Soft AP: Slår på eller av Soft AP. Når Soft AP er angitt til On (På), kan
mobilenhetene dine finne TV-navnet i Wi-Fi-tilkoblingslisten.
•• Security key: Angi en sikkerhetsnøkkel som du må skrive inn på andre enheter,
slik at de kan kobles til TV-en.
‒‒ Skriv inn den genererte sikkerhetsnøkkelen på enheten som du ønsker å
koble til.
‒‒ Hvis nettverket ikke fungerer normalt, kontrollerer du sikkerhetsnøkkelen
igjen. En feil sikkerhetsnøkkel kan føre til feil.
✎✎ Soft AP er kanskje ikke tilgjengelig hvis det ikke støttes av modellen.
✎✎ Maksimalt antall enheter som kan tilkobles: 4 enheter
✎✎ Bithastighet: 10 Mbps/enhet
✎✎ Spesifikasjonene over er basert på våre interne tester. Faktisk ytelse kan variere,
alt etter nettverksmiljøet (kablet/trådløst).
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Beskrivelse
Virtual Standby Mode
OFF
Reboot Time
...
Angi IP for server.
IPTV-modus på/av.
Virtuell standbymodus på/av.
Når virtuell standby er på, er strømforbruket på TV-en fra 9,5 W til 17,4 W (avhengig
av størrelsen på TV-skjermen).
Angi romnummer.
TV-en kan levere hovedfunksjonen i ventemodus hvis TV-modusen er satt til
Virtuell ventemodus.
•• ON: Virtuell ventemodus er aktivert.
•• OFF: Virtuell ventemodus er deaktivert.
Når virtuell standby er på, er strømforbruket på TV-en fra 9,5 W til 17,4 W (avhengig
av størrelsen på TV-skjermen).
Med denne funksjonen angis omstartintervallet for TV-en etter at den har gått inn
i virtuell hvilemodus.
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Security Mode
DRM
Element
Innledende
verdi
Factory Lock
OFF
Password Popup
...
Password Input
...
Password Setting
Password Reset
...
...
Security Mode
...
USB
...
HDMI
...
TTX Security
...
DRM Mode
OFF
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
ON
Beskrivelse
Slett enhetsliste ved på- eller avslåing.
•• ON: Passordet er nødvendig før du går inn i fabrikkmenyen.
•• OFF: Deaktiver denne funksjonen.
Aktiver/deaktiver popup-vinduet for passord. Hvis dette alternativet er satt til Av,
viser ikke TV-en popup-vinduet for inntasting av passord når fabrikkmenyen åpnes.
Hvis det er satt til På, vises popup-vinduet for inntasting av passord.
Hvis dette alternativet er aktivert, vises et popup-vindu for inntasting av et 8-sifret
sikkerhetspassord. Administratoren må angi et passord før sikkerhetsinnstillinger
brukes eller oppdateres. Når riktig passord er angitt, blir alternativer som
Innstilling av passord, Tilbakestilling av passord og Sikkerhetsmodus tilgjengelige.
Brukeren kan endre passordet.
Passordet tilbakestilles til "00000000".
Sikkerhetsmodusen leverer passordbeskyttede administrative funksjoner for
å aktivere eller deaktivere funksjoner i Hospitality TV, for eksempel HDMI, USB
og TTX. Bruk dette alternativet for å slå på eller av sikkerhetsmodusen. Når
sikkerhetsmodusen er slått på, aktiveres automatisk alternativer som "USB,"
"HDMI" og "TTX-sikkhet” i undermenyen for sikkerhet. “USB til TV-kloning” og “TVnullstilling” deaktiveres i gjestemenyen.
Aktiver/deaktiver USB-tilgang. Ved deaktivering blokkeres tilgangen til USB-medier.
Aktiver/deaktiver HDMI-tilgang. Ved deaktivering er ikke Anynet, HDMI-kilde eller
eksterne kanaler for HDMI-type tilgjengelige for brukeren.
Hvis dette alternativet er deaktivert, vil ikke TTX-funksjonen fungere når du
trykker på TTX-knappen på fjernkontrollen.
Konfigurerer støtte for DRM.
OFF: Slår av støtte for DRM.
LYNK DRM: Velg for å aktivere støtte for bare S-LYNK DRM CAS.
Pro:idiom: Velg for å aktivere støtte for bare Pro:Idim CAS.
LYNK DRM,PI: Velg hvis du vil at TV-en skal ha støtte for S-LYNK DRM CAS og
Pro:Idiom CAS.
Gå inn på selvdiagnostiseringsmenyen.
•• Bildetest: Utfør denne testen hvis du har problemer med bildet på TV-en din.
•• Lydtest: Utfør denne testen hvis du har problemer med lyden på TV-en din.
•• Signalinformasjon: Vis informasjon om digitalt kringkastingssignal.
•• Tilbakest.: Tilbakestill alle TV-innstillinger, med unntak av nettverksinnstillinger,
til fabrikkstandardene.
Bruk denne funksjonen til å kontrollere statusen til hovedfunksjonene på hotell-TV-en.
•• STB SI Vendor Setting
‒‒ Lar deg kontrollere statusen til Pro:Idiom og kommunikasjonen med SI STB
eller SBB.
‒‒ Hvis det oppstår problemer med Pro:idiom -krypteringskanalen eller
kommunikasjonen med SI STB or SBB, bruker du denne funksjonen.
‒‒ Hvis «Pro:Idiom DTV Channel Key Loss» har mislyktes og Pro:Idiomkrypteringskanalen ikke kan spille av innhold, kontrollerer du først
kringkastingssystemene som er relatert til Pro:Idiom-kryptering.
‒‒ Hvis det ikke er noen problemer med kringkastingssystemet, kontakter du
Samsungs kundestøtte.
‒‒ Hvis STB SI Vendor Setting ser ut til å ha sviktet og kommunikasjonen med SI
STB eller SBB er brutt, kontrollerer du først SI STB eller SBB. Hvis det ikke er
noen problemer med SI STB eller SBB, kontakter du Samsungs kundestøtte.
•• RTC
‒‒ Hvis tidsinnstillingene dine ikke samsvarer når du slår TV-en av og på igjen,
bruker du denne funksjonen.
‒‒ Hvis tidsinnstillingene ikke samsvarer, kontakter du Samsungs kundestøtte.
SW USB-oppdateringsfunksjon
Samme funksjon med SVC-tjenestemønster
ON: Lyden på TV-høyttalerne vil være dempet. Lyden sendes ut via HDMI.
Du må koble til lydplanken for å høre lyden.
OFF: Lyden kommer ut gjennom TV-høyttalerne på vanlig måte.
Vis nettstedet for det relaterte Samsung-servicesenteret, programvareversjonen
og informasjon om Mac-adressen.
Når TV-en er i standbymodus, kan du konfigurere innstillingene for den eksterne
LED-lampen.
•• ON: LED-lampen er på.
•• OFF: LED-lampen er av.
Tilbakestiller alle innstillingene på TV-en til fabrikkstandard.
Norsk
33
¦¦ Welcome Message
Velkomstmeldingen brukes til å vise egendefinerte meldinger på TV-en hver gang TV-en slås på av en gjest på
hotellrommet.
‒‒ Innstillinger for velkomstmeldinger finner du i Logo/melding-delen i hotellalternativmenyen.
‒‒ Velkomstmeldingen må være aktivert for at meldingen skal vises når brukeren slår på TV-en.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
ON
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
‒‒ En velkomstmelding kan ha opptil 25 tegn, og den kan redigeres ved å redigere teksten på i menyen for
hotelltjenester.
‒‒ Nedenfor vises en liste over tegnene som støttes for velkomstmeldingen:
✎✎ Store bokstaver fra A–Å, små bokstaver fra a–å, mellomrom, spesialtegn.
‒‒ Du kan opprette en velkomstmelding og redigere den Edit Welcome Message.
‒‒ Velkomstmeldingen kan redigeres ved å bruke navigeringe, E-knappen på fjernkontrollen i Edit Welcome
Message.
‒‒ Velkomstmeldingen og hotell-logoen kan ikke være aktive samtidig.
34
Norsk
¦¦ Hotel Logo
Hospitality-logofunksjonen viser hotellbildet når TV-en slås på.
‒‒ Innstillinger for Hospitality-logoen finner du i Logo/melding-delen på hotellalternativmenyen.
‒‒ Menyelementene for logonedlasting og logovisning aktiveres når du slår på Hospitality-logoalternativet.
‒‒ Hvis det finnes et logobilde lagret i minnet og Hospitality-logofunksjonen er på, vises Hospitality-logoen når TVen slås på.
‒‒ Hospitality-logoen vises ikke når Hospitality-alternativet er av, selv om bildet har blitt lastet inn på TV-en.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
•• Hospitality Logo
‒‒ Dette alternativet lar deg velge om Hospitality-logobildet skal vises eller ikke.
‒‒ Standardverdien er OFF.
‒‒ Kan angis til OFF eller ON.
‒‒ Når det angis til ON, blir menyelementene Logonedlasting og Logovisningstid tilgjengelige.
•• Hospitality Logo DL
‒‒ Dette alternativet lar deg laste ned logonildet til TV-ens minne fra en USB-enhet.
‒‒ "Ventemeldingen" vises mens bildet kopieres til TV-en.
‒‒ En "Completed"-melding vises når kopieringen er fullført.
‒‒ Ordet "Failed" vises hvis kopieringen mislyktes.
‒‒ Ingen USB-meldingen vises hvis ingen USB-enheter er tilkoblet.
‒‒ Ingen fil vises hvis det ikke er noen fil å kopiere på USB-enheten, eller hvis filen på USB-enheten er i feil format.
Hvis Ingen fil vises, og det finnes en logofil på USB-enheten, kontrollerer du filformatet. Filformatet må være
BMP eller AVI.
•• Logo File Format
‒‒ TV-en støtter bare formatene BMP og AVI.
‒‒ Filnavnet må være samsung.bmp eller samsung.avi.
‒‒ Maksimal oppløsning på BMP-formatet er 960 x 540.
‒‒ Maksimal filstørrelse for AVI-formatet er 30 MB.
‒‒ TV-en endrer ikke størrelsen eller størrelsesforholdet på bildet.
Norsk
35
¦¦ USB Cloning
USB-kloning brukes til å laste ned brukerkonfigurerte innstillinger (Bilde, Lyd, Inndata, Kanal, Oppsett og Hotel Setup)
fra ett TV-sett og laste dem opp til andre TV-sett.
Alle brukerdefinerte innstillinger fra TV-en (hovedsettet) kan kopieres til USB-enheten.
✎✎ Etter kloning vil enkelte funksjoner være aktiverte når du slår TV-apparatet på igjen.
•• Clone TV to USB: Dette kopierer lagrede data fra TV-settet til USB-enheten.
1. Sett inn en USB-stasjon i USB-porten på baksiden av TV-en.
2. Gå inn på interaktive menyen ved å trykke på knappene i rekkefølge.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge "Clone TV to USB", og trykk deretter på
ENTER-knappen.
4. Du kan verifisere virkemåten for USB-kloning.
Logo/Message
Cloning
•• In Progress: Under kopiering av data til USB.
d
•• Completed: Kopieringen er fullført.
•• Failed: Kopieringen er ikke fullført.
Clone TV to USB
•• No USB: USB er ikke tilkoblet.
Setting Auto Initialize
•• Clone USB to TV: Dette er for å laste ned de lagrede data på USB-enheten til TVsettet.
Clone USB to TV
Logo/Message
Cloning
1. Sett inn en USB-stasjon i USB-porten på baksiden av TV-en.
2. Gå inn på interaktive menyen ved å trykke på knappene i rekkefølge: MUTE → 1 →
1 → 9 → ENTER
OFF
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge "Clone USB to TV", og trykk deretter på
ENTER-knappen.
4. Når meldingen "Kopier data fra USB til TV. Alle TV-innstillingsverdier endres"
vises, og velg deretter "OK".
5. Du kan kontrollere virkemåten for USB-kloning.
•• In Progress: kopierer data til TV-en.
•• Completed: kopieringen er fullført.
•• Failed: kopieringen ble ikke fullført.
•• No USB: USB er ikke tilkoblet.
•• No File: det finnes ingen filer som kan kopieres, på USB.
✎✎ Aktiver kopiering fra USB til TV ved å trykke på ENTER-tasten i 5 sekunder.
✎✎ Hotell-TV-produktfamilien støtter ikke CLONE-funksjonen mellom modeller som støtter satellitt/T2, og
modeller som ikke gjør det.
For hurtig og umiddelbar kloning under installering setter du inne en USB-stasjon med hovedinnstillingene fra den
første TV-en og trykker på Enter-tasten i 5 sekunder.
Forhåndskrav for kloning (sjekkpunkt)
–– Kloning skal utføres mellom like modeller.
–– Før kloning skal alle skjermer oppdateres til siste versjon (samme versjon).
36
Norsk
¦¦ Innstillinger klonet i hotellmenyen
✎✎ Menyelementet støttes ikke avhengig av modellene.
Menyelement
Undermeny
Klonet eller ikke
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV
Yes
Power On Channel
Power On
Channel
Menu OSD
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Last Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Genre Editor
―
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Tools Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower / Menu / Source
Yes
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
―
Yes
Norsk
37
Menyelement
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
REACH Solution
38
Norsk
Undermeny
Klonet eller ikke
Clock Type
Standalone mode: Off / SW Clock
Yes
Local Time
Manual / TTX / Time Channel
Yes
Timer Type
WakeUp / OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
AV Option
AV
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / TV / HDMI1 / HDMI2
/ AV
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Energy Saving
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
REACH
On / Off
Yes
REACH IP Mode
On / Off
Yes
Server IP Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On / Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
Room Number
―
No
REACH Config Version
―
No
Menyelement
Network
Widget Solution
Virtual Standby
Security Mode
DRM
System
Undermeny
Klonet eller ikke
Network Setup
―
No
SmartHub Model Setting
―
Yes
SmartHub Setting
―
Yes
Service Discovery
On / Off
Yes
Widget Mode
On / Off
Yes
Solution Type
Vender Server/ SINC Server
Yes
Server URL Setting
―
Yes
License Server IP Setting
―
Yes
IPTV Mode
On / Off
Yes
Room Num Setting
―
No
HMS HalfTicker Display
―
No
Virtual Standby Mode
On / Off
Yes
Reboot Time
―
Yes
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On / Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On / Off
Yes
USB
Enable / Disable
Yes
HDMI
Enable / Disable
Yes
TTX Security
Enable / Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
Self Diagnosis for TV
―
No
Self
Diagnosis for
HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok / Failure
RTC
Ok / Failure
No
SW Update
-
No
Service Pattern
On / Off
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On / Off
Yes
TV Reset
―
No
Norsk
39
¦¦ Setting Auto Initialize
Når du kloner innstillinger fra én TV til en annen, kloner du innstillingene både på menyen på gjestesiden og menyen
på hotellsiden: Bilde, Lyd, Inndata, Kanal, Oppsett og Hotel Setup). Dette lar deg angi nesten alle menyverdiene på
Hospitality-TV-ene til de samme standardinnstillingene. Hvis du tillater gjestetilgang til menyene på gjestesiden, for
eksempel Bilde-menyen, kan de endre innstillingene på disse menyene, slik at de ikke lenger er standardinnstillinger.
Hvis du setter Setting Auto Initialize-funksjonen til på, gjenoppretter (initialiserer) TV-en automatisk alle verdier på
menyer på gjestesiden til de klonede standardverdiene når TV-en slås av og på igjen. Legg merke til at Setting Auto
Initialize bare virker med klonede verdier på menyer på gjestesiden. Innstillinger som ikke er klonet, ignoreres.
I tabellen nedenfor vises innstillinger som er gjenopprettet til de klonede verdiene, når du setter Setting Auto Initializefunksjonen til på.
✎✎ Menyelementet støttes ikke avhengig av modellene.
Menyelement
Backlight
Contrast
Picture Mode
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Apply Picture Mode
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
4:3 Screen Size
PIP
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
Picture
Advanced Settings
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
Colour Tone
Digital Clean View
Picture Options
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
LED Clear Motion
Picture Off
Reset Picture
Sound Mode
Sound Effect
Equaliser
Speaker Settings
DTV Audio Level
Sound
Audio Format
Additional Settings
Audio Delay
Dolby Digital Comp
Auto Volume
Reset Sound
40
Norsk
Menyelement
Voice Guide
Audio Description
Accessibility
Subtitle
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
Sports Mode
Menu Language
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Clock
Time
Sleep Timer
Wake-up Timer
Energy Saving
System
Eco Solution
No Signal Power Off
Auto Power Off
Smart Security
Scan
Smart Security
Isolated List
Allowed List
Settings
Auto Protection Time
Change PIN
Game Mode
General
Sound Feedback
Boot Logo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Auto Turn Off
Search for Devices
DivX® Video On Demand
Norsk
41
¦¦ Plug & Play
Hotell Plug & Play velger hotellmodus automatisk og konfigurerer land, klokke og bildemodus. Hvis du velger TV Reset fra
System-delen på hotellalternativmenyen, blir konfigurasjonen utført automatisk.
‒‒ Hotell Plug & Play er bare tilgjengelig én gang første gang strømmen slås på.
‒‒ Dette er tilgjengelig etter første oppsett av TV-apparatet og overføring av TV-data for kloning til en USB-stasjon.
‒‒ Når TV-en skal brukes neste gang, trenger du bare å gå ut av Hotell Plug & Play, koble til USB og deretter klone
USB til TV.
‒‒ Enkelte menyer kan mangle, avhengig av modell og region.
Self Diagnosis for TV
Hvis du velger TV Reset, blir TV-en tilbakestilt til
fabrikkinnstillingene og deretter åpne Hotell Plug & Playmenyen. Gå til den første Plug & Play-skjermen for gjester
nedenfor.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
E+P
Hvis du endrer
land for Gjeldende
plassering
TV-en slås automatisk av
og på.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
E Hvis du ikke endrer land for
Gjeldende plassering
Hvis du velger
Klonemodus
Kopier systeminnstillingene fra USB-enheten
eller serveren til TV-en.
E
Hvis du velger
Grunnleggende
TV-oppsett
Hvis du velger
Fabrikkmeny
E
Avslutt oppsettet og gå direkte
E
til hotellalternativmeny.
E
ЇϩͱƟЇ̈͝͝˝
To receive channels, configure the options below then select
Scan.
English
Eesti
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Aerial
Channel Type
Terrestrial
Digital & Analogue
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Suomi
Français
r+E
E
Deutsch
Velg språk
Velg Land og Bildemodus
Ɗʀɇ͝
Velg kanalbåndet du vil
bruke for automatisk
innstilling
r+E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Trykk på Slå av for å avslutte.
0
0
0
0
0
Stop
Når du har søkt
etter kanaler.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Menyen for
hotellalternativer vises.
r+E
E
Done
42
Norsk
Velg Klokkemodus, DST og din
Tidssone
•• Lokalsett
‒‒ Først markert: EU
‒‒ Hvis du trykker Enter-tasten etter at du har valgt å endre, kan du endre land.
‒‒ Hvis et annet land velges, slås TV-en automatisk av og på.
‒‒ Hvis du velger feil land, kjører du TV Reset igjen når du har kommet til System-delen i Hotellmenyen.
•• Menyspråk OSD
‒‒ Hvis du velger Grunnleggende TV-oppsett fra skjermmenyen for "TV-installasjonstype" vises skjermmenyen for
“Menyspråk”.
‒‒ Først markert: English
‒‒ Hvis du trykker på Enter-tasten, vises skjermmenyen for “Bildemodus”.
•• Bildemodus OSD
‒‒ Først markert: Standard
‒‒ TV-en viser skjermmenyen for Bildemodus, der du kan velge Dynamisk eller en Standard-bildemodus.
•• Autolagring OSD
‒‒ Hvis du trykker på Enter-tasten, søker TV-en automatisk etter kanaler.
•• Angi Klokkemodus, DST(Sommertid) og Tidssone-skjermmeny
‒‒ Først markert: Klokkemodus : Auto, DST : Av, Tidssone : Østlig
‒‒ Hvis TV-en skal stilles inn på digitale TV-kanaler og disse kanalene overfører informasjon om dato og klokkeslett,
angir du Klokkemodus til Auto. TV-en stiller inn dato og klokkeslett automatisk.
‒‒ Hvis TV-en ikke stiller inn digitale TV-kanaler, angir du Klokkemodus til Manuell og stiller deretter inn dato og
klokkeslett på TV-en manuelt.
‒‒ Angi DST På eller Av for å bruke eller ikke bruke sommertid i TV-en.
‒‒ Velg tidssonen din på kartet som vises.
Norsk
43
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon er en spesiell transmitter som er designet for å styre hver TV med én fjernkontroll.
Denne er nyttig når det er mer enn én TV på ett sted, som i et sykehus. Sett-ID-nummeret vises i kildeskjermmenyen. Det
er mulig å støtte opptil 9 forskjellige eksternoverføringer for flere koder.
Hver TV har "0" som opprinnelig kode.
‒‒ ID-koden kan stilles og tilbakestilles i analog TV-modus eller PC-modus. (Ikke tilgjengelig i TTX- eller DTVkanaler.)
‒‒ ID-koden kan være fra 0 til 9.
‒‒ Trykk på MUTE-knappen og RETURN-knappen samtidig i over 7 sekunder, og velg deretter tallknappen for å angi
koden.
‒‒ Skjermmenyen Angi ID vises.
‒‒ Følgende melding vises: «Fjernkontrollkode er angitt til X. Hvis du vil endre fjernkontrollkoden, skriver du inn
valgt siffer.» X er siffertallet.
✎✎ Denne skjermmenyen vises du trykker på Exit.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ TV-en og fjernkontrollen settes for eksempel til ID-kode 1 hvis brukeren trykker på 1.
‒‒ Følgende melding vises: "Fjernkontrollen er endret til 1". Nå kan TV-en bare kontrolleres med en fjernkontroll
som har samme ID-kode som TV-en.
‒‒ Følgende melding vises. «TV ID x» (x er TV-ens ID)
‒‒ Du kan tilbakestille ID-koden ved å trykke på MUTE-knappen og EXIT-knappen samtidig i mer enn 7 sekunder.
Når du slipper opp knappene, tilbakestilles ID-koden for både TV-en og fjernkontrollen til 0. "Fjernkontrollens
kontrollkode er satt til 0." vises.
44
Norsk
¦¦ CH Bank Editor (kun Smoovie-TV)
Channel Bank Editor redigerer kanaler, med 3 forskjellige bankalternativer.
Avhengig av bankkortet er det spesifikke kanaler hotellkundene kan få glede av.
Stille inn CH Bank Editor under frittstående modus
1. Gå inn i hotellets frittstående meny med "MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER"
2. Velg SI-leverandør: “Smoovie”
3. Her vises et nytt menyalternativ, "Channel Bank Editor"
4. Gå inn på "Channel Bank Editor"
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
REACH Sever
Network
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Avhengig av modell og område kan det hende at noen menyelementer ikke finnes>
Norsk
45
5. Rediger kanalbanken som i eksempelet nedenfor.
a.BANK1 (gratis kanal): Velg kanalen som brukes når fjernkontrollen ikke har et kort.
b.BANK2 (familiekort – grønt): Velg kanalen som brukes når fjernkontrollen har et GRØNT KORT.
c.BANK3 (voksenkort – rødt): Velg kanalen som brukes når fjernkontrollen har et RØDT KORT.
Referanser for bruk av SMOOVIE-fjernkontrollen
1. Hvis du velger SMOOVIE som SI-leverandør, må du bruke SMOOVIE-fjernkontrollen.
2. Brukeren kan bare velge BANK1-kanalen med talltastene på fjernkontrollen.
Hvis du vil bytte kanal med det grønne eller røde kortet, må du bruke kanal opp/ned-tastene.
3. For kanalveiledningen eller kanallisten kan brukerne bare se BANK1-kanallisten.
46
Norsk
¦¦ Channel Editor
Channel Editor redigerer kanalnummer og navn.
Bruk Channel Editor til å sortere kanalene som brukerdefinerte kanalnumre.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
r
Remote Jack Pack
External Source
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Avhengig av modell og område kan det hende at noen menyelementer ikke finnes>
Enkle trinn for redigering under frittstående-modus
Trinn
Bred ytterkant
1
Betjene Channel Setup på hotellalternativmenyen
2
Gå til 'Kanalredigering' i menyen for hotellalternativer
3
Sett sammen en tabell relatert til den endelige kanallisten du ønsker å ha
4
Omordne kanalene med knappen TOOLS basert på tabellen du har satt sammen
5
Trykk på knappen EXIT eller RETURN for å avslutte.
<se følgende detaljer>
Aktivering av Smoovie
Trinn
Smoovie-TV brukes (antenne/kabel)
Blandet kanalkart På (både antenne og kabel brukt)
Bare antenne eller bare kabel brukt
Utfør P&P, bortsett fra lagring av kanaler
✎✎ Hvis P&P allerede er utført, fortsetter du fra
trinn 3 etter å ha åpnet hotellalternativmenyen.
(Hotellalternativmeny: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
Utfør P&P på alt (antenne eller kabel, automatisk innstilling)
✎✎ Hvis P&P allerede er utført, fortsetter du fra
trinn 3 etter å ha åpnet hotellalternativmenyen.
(Hotellalternativmeny: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
2
Etter P&P vises Hotellmeny på TV-en
Etter P&P vises Hotellmeny på TV-en
3
Oppsett av Blandet kanalkart På
1
4
Slå TV-en av og på
Velg Smoovie TV på Hotellmeny
5
Gå inn i Hotellmeny
Velg Kanaloppsett (kan hoppes over)
6
Velg Smoovie TV på Hotellmeny
Velg «Bakke» eller «Kabel» for automatisk innstilling (kan
hoppes over)
7
Velg Kanaloppsett
Konfigurer Channel Bank Editor
8
Velg «Bakke + Kabel» for automatisk innstilling
Slå TV-en av og på – deretter kan brukeren bruke TV-en
9
Konfigurer Channel Bank Editor
10
Slå TV-en av og på – deretter kan brukeren bruke TV-en
Norsk
47
Kanalliste
Du kan se kanalinformasjon, Alle, TV, Radio, Data/annet, Analog eller Favoritter 1-5.
✎✎ Når du trykker på CH.LIST-knappen på fjernkontrollen, vises skjermbildet Kanalliste med én gang.
•• Alle: Viser alle tilgjengelige kanaler.
•• TV: Viser alle TV-kanaler som er tilgjengelige for øyeblikket.
•• Radio: Viser alle tilgjengelige radiokanaler.
•• Data/annet: Viser alle tilgjengelige MHP-kanaler eller andre kanaler.
•• Analog: Viser alle tilgjengelige analoge kanaler.
•• Favoritter 1-5: Viser alle favorittkanaler.
✎✎ Hvis du vil vise favorittkanalene som er lagt til, trykker du på CH.LIST-knappen og bruker L-knappen (Ch.
Mode) til å flytte mellom Favoritter 1-5.
✎✎ Bruke kontrollknappene med Kanalliste.
•• T (Verktøy): Viser alternativmenyen.
•• L (Ch. Mode / Kanal): Gå til Alle, TV, Radio, Data/annet, Analog eller Favoritter 1-5.
•• Når du velger Programvisn. på T-menyen (Verktøy), kan du gå til andre kanaler ved å bruke L-knappen
(Kanal).
•• E (Se / Information): Du kan se på kanalen du velger. / Viser opplysninger om det valgte programmet.
•• k (Side): Gå til neste eller forrige side.
48
Norsk
Slik bruker du Planlegg visning i Kanalliste
(bare digitale kanaler)
Når du angir Planlegg visning i Kanalliste, kan du bare angi programmet i Programvisn..
1. Trykk på CH.LIST-knappen, og velg deretter en digital kanal.
2. Trykk på TOOLS-knappen, og velg deretter Programvisn.. Programlisten for den aktuelle kanalen vises.
3. Trykk på knappene ▲ / ▼ for å velge ønsket program, og trykk deretter på ENTERE-knappen (Information) eller på
INFO-knappen.
4. Velg Planlegg visning, og trykk deretter på ENTERE-knappen når du er ferdig.
✎✎ Hvis du vil avbryte Planlegg visning, følger du trinn 1 til 3. Velg Avbryt Plan.
Bruke alternativmenyen t
Still inn hver kanal med menyalternativene for Kanalliste (Programvisn., Red. favoritter, Lock/Unlock, Rediger kanalnavn,
Rediger kanalnummer, Slett, Information, Sorter, Red.modus).
Elementer på alternativmenyen kan variere avhengig av kanalstatus.
1. Velg en kanal, og trykk på TOOLS-knappen.
2. Velg en funksjon og endre innstillingene.
•• Programvisn.: Viser programmet når en digital kanal er valgt.
•• Red. favoritter: Angi kanaler du ser på ofte, til favoritter. Legg til eller slett den valgte kanalen i Favoritter 1-5.
1. Velg Red. favoritter, og trykk deretter på ENTERE-knappen.
2. Trykk på ENTERE-knappen for å velge Favoritter 1-5, og trykk deretter på OK-knappen.
✎✎ Én favorittkanal kan legges til i flere favoritter under Favoritter 1-5.
•• Lock/ Unlock: Du kan låse en kanal slik at kanalen ikke kan velges eller ses på.
✎✎ Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Kanallås er angitt til På.
✎✎ Inndataskjermen for PIN-kode vises. Angi din 4-sifrede PIN-kode. Endre PIN-koden med alternativet Endre PINkode.
•• Rediger kanalnavn (bare analoge kanaler): Tildel ditt eget kanalnavn.
•• Rediger kanalnummer (bare digitale kanaler): Rediger nummeret ved å trykke på nummertastene.
✎✎ Enkelte områder støtter kanskje ikke Rediger kanalnavn og Rediger kanalnummer.
•• Slett: Du kan slette en kanal for å vise kanalene du ønsker.
•• Information: Viser opplysninger om det valgte programmet.
•• Sorter: Endrer listen sortert etter kanalnummer eller kanalnavn.
•• Red.modus: Du kan velge en kanal og redigere den.
Norsk
49
Bruke alternativmenyen t
Still inn hver kanal med menyalternativene (Red. favoritter, Lås/Lås opp, Slett, Velg bort, Velg alle).
1. Trykk på TOOLS-knappen på Kanalliste-skjermen, og velg deretter Red.modus. En avkrysningsboks vises til venstre for
kanalen.
2. Trykk på knappene ▲/▼ for å velge ønsket kanal, og trykk deretter på ENTERE-knappen. Merket (c) indikerer
kanalen du har valgt.
✎✎ Du kan velge mer enn en kanal.
✎✎ Trykk på ENTERE på nytt for å velge bort kanalen.
3. Trykk på TOOLS-knappen. Velg deretter en funksjon, og endre innstillingene.
•• Red. favoritter: Angi kanaler du ser på ofte, som favoritter.
✎✎ Red. favoritter-skjermen har fem grupper (Favoritter 1, Favoritter 2 osv.). Du kan legge til en favorittkanal i den
gruppen du vil. Trykk på knappene ▲/▼ for å velge en gruppe.
•• Lock/ Unlock: Du kan låse en kanal slik at kanalen ikke kan velges eller ses på.
✎✎ Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Kanallås er angitt til På.
✎✎ Inndataskjermen for PIN-kode vises. Angi din 4-sifrede PIN-kode. Endre PIN-koden med alternativet Endre PINkode.
•• Slett: Du kan slette en kanal for å vise kanalene du ønsker.
•• Velg bort: Velger bort de valgte kanalene.
•• Velg alle: Velger alle kanalene i kanallisten.
50
Norsk
¦¦ My Channel
Dette avgjør språk og sjanger for kanalene som tilbys av hotellet, og hvis brukeren velger språk og sjanger, viser TV-en
samsvarende kanaler.
•• Du må velge et språk før du kan angi en sjanger.
•• Hvis du velger en sjanger uten å legge til noen kanaler, vises alle de tilgjengelige kanalene i kanallisten.
•• Min kanal virker kun i frittstående modus.
•• SI-leverandør i frittstående modus: Dette fungerer ikke hvis Smoovie er valgt.
•• Min kanal finner du i Meny for hotellalternativer > Kanal og kan slås av og på.
•• Min kanal fungerer bare når den er aktivert.
Kanalsammensetning [sjangermodus]
Standard
Kategori
Hotell
Sjanger
Kanalmodus
Antennemodusaktivering
Alle (standard)
O
Nyheter
O
Radio
O
Underholdning
O
Sport
O
Hotell
O
2
1
Velg kanalsjangermodus for hvert språk som er
angitt som standard i fabrikkmodus.
My Channel
3
4
Language
5
Beskrivelse
Genre
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
6
* For antall elementer som blir vist i listen, kan du se Elementer.
Norsk
51
Knappveiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
BLUE
Går tilbake til skjermbildet. (Sjangerkonfigurasjon: Siste språk & sjanger)
Behold forrige
ENTER
Velger et element.
Velg
Ch. Up/Down
Flytt markeringen etter side.
(Ingen veileding)
UP/DOWN
Navigerer hvert språk, sjangerliste. (på en sirkulær måte.)
RIGHT
Velger det markerte elementet og flytter deretter markeringen til
sjangerdelen.
Bev.
RETURN
Går tilbake til skjermbildet. (Sjangerkonfigurasjon: Siste språk & sjanger)
(Ingen veileding)
EXIT
Går tilbake til skjermbildet. (Sjangerkonfigurasjon: Siste språk & sjanger)
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Denne delen beskriver oppsettet av front-grensesnittet som vises når TV-en er slått på. (Meny for
hotellalternativer > Kanal > Min kanal: På)
•• Sjangeren er en underliste for hvert språk.
•• Kringkastingsskjermen som ble vist ved forrige minnekanal.
‒‒ Hvis brukeren ønsker å beholde gjeldende språk & kanalsjanger, trykker du på den "BLÅ" knappen, RETURN og
EXIT på fjernkontrollen for å lukke frontgrensesnittet.
✎✎ OSV.
•• Standard utheving: Siste minneelementer (språk, sjanger)
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
1
Bakgrunnsskjerm
Viser den siste memoriserte kanalen som dukker opp når TV-en slås på.
2
Funksjonstittel
Dette er navnet til funksjonen.
3
Språkelementer
Elementet for språklisten vises.
Viser språket som ble valgt sist.
4
Sjangerelementer
Elementet for sjangerlisten vises.
Viser tilgjengelige sjangerelementer for hvert språk som er forhåndsinnstilt i fabrikkmodus.
(gi alltid «Alle»-elementet)
Viser sjangeren som ble valgt sist.
5
Marker
Hvis elementtittelen er for lang til å vises innenfor området, aktiveres automatisk
tekstglidning.
6
Indikator
Denne vises når det finnes en forrige eller neste side.
52
Norsk
Uthev samhandling [språkelementer]
•• Denne siden er bare ment å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
✎✎ MERK
•• Brukere kan navigere i elementene i hver språk- & sjangerliste ved å trykke på opp- eller ned-knappene på
fjernkontrollen.
•• Sirkulær navigasjon støttes.
My Channel
My Channel
Language
Genre
▲
Language
NED
Genre
▲
All
All
All
All
Afrikaans
News
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
OPP
Cambodia
Cambodia
▼
▼
OPP x 4
NED x 4
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
NED
OPP
NED x 4
OPP x 4
My Channel
Language
Genre
▲
Afrikaans
All
Albanian
News
Arabic
Radio
Bosnia
Entertainment
Bulgarian
Sports
Cambodia
Hotel
Chinese (Simple)
▼
NED x N
OPP x N
AVSLUTT
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Swedish
All
Swedish
All
Thailand
News
Thailand
News
Turkish
Radio
Turkish
Radio
Ukraina
Entertainment
Ukraina
Entertainment
Uzbek
Sports
Uzbek
Sports
Vietnam
Hotel
Vietnam
▼
Hotel
▼
Norsk
53
Uthev samhandling [sjangerelementer]
•• Denne siden er bare ment å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Velg/HØYRE
VENSTRE
Cambodia
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Det gjeldende valget for språk er uthevet.
•• Standard utheving: Gjeldende valg for sjangeren.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Czech
All
Danish
News
All
All
Afrikaans
News
Dutch
Estonian
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Finnish
Sports
Entertainment
Bosnia
French
Hotel
Sports
Bulgarian
Hotel
German
Velg/HØYRE
VENSTRE
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Standard utheving: All
54
Norsk
Modusendring (1/3)
•• Denne siden er bare ment å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Ned
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Gjeldende sjangermodus: All / All
HØYRE
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Arabic
Enter
/
Ned
/
Enter
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
Cambodia
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Hvis språket er valgt, flyttes uthevingen automatisk
til sjangermenyen.
Lagre
Norsk
55
Modellendring (2/3)
•• Denne siden er bare ment å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
1
Lagret.
Du kan se på kanalene med språkene og sjangrene du har valgt.
Lagre
Language : Afrikaans
Genre
: News
OK
•• Fullførtmeldingen for sjangermodusendring vises.
•• Tidsavbrudd (5 sek.)
OK / Tilbake eller
Tidsavbrudd
Gjeldende status: Afrikaans / News
56
Norsk
Modusendring (3/3)
•• Denne siden er bare ment å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Ned x 5
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Gjeldende sjangermodus: All / All
HØYRE
My Channel
Language
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Afrikaans/News.
OK
BLÅ
/
RETURN
/
EXIT
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
Velg
/
RETURN
/
Tidsavbrudd
•• Hvis du trykker på venstreknappen fra sjanger til
språk, utheves et allerede valgt språkelement.
Gjeldende status: Afrikaans / News
Norsk
57
Strøm på-scenario [Siste minne]
•• Denne siden er bare ment å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
Gjeldende status: Afrikaans / News
POWER
Slå av
POWER
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
•• Gjeldende sjangermodus: Afrikaans / News
58
Norsk
Sjangerredigering: Dette konfigurerer sjangrene for hver kanal på hotell-TV-en.
•• Dette kan brukes via Hotellmeny (Fabrikk).
•• Støttede sjangre omfatter nyheter, radio, underholdning, sport og hotell.
•• Du kan velge flere sjangre for hver kanal samtidig.
Kanalredigering (Språkredigering): Her kan du konfigurere språk for hver kanal på hotell-TV-en.
•• Støttede språk (47 språk): afrikaans, albansk, arabisk, bosnisk, bulgarsk, khmer, kinesisk, kroatisk, tsjekkisk, dansk,
nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, gresk, hebraisk, hindi, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk,
kasakhisk, koreansk, latvisk, litauisk, makedonsk, malayisk, burmesisk, nepali, norsk, persisk, polsk, portugisisk,
rumensk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, ukrainsk, usbekisk, vietnamesisk
•• Hvis flere kanaler er angitt med et bestemt språk, registreres språket som en kategori, og brukerne kan vise kanalene
etter språk.
•• Du kan angi mer enn ett språk per kanal. Hvis brukeren velger en kategori, vises bare kanalene for dette språket i
kanallisten.
•• Hvis du velger en kanal som har angitt et bestemt språk, fra kanallisten, blir elementet Rediger språk lagt til i
verktøyene. Ellers blir elementet Legg til i språk lagt til i verktøyene.
•• * Hvis den tilsvarende funksjonen utføres, kan du angi eller annullere et språk for den valgte kanalen.
•• Frontgrensesnitt åpner siden der brukeren kan velge et språk eller en sjanger når TV-en slås på.
Oppsett for venstre ramme
Knappveiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Velger eller går inn i det tilsvarende Kanalsøk-området.
(Ingen veileding)
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm.
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus opp eller ned.
(Ingen veileding)
RIGHT
Flytter fokus til Kanalsøk-området.
(Ingen veileding)
INFO
Viser informasjon om kategorien.
(Ingen veileding)
TOOLS
Viser nyttefunksjonsmenyene.
Verktøy
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
Norsk
59
✎✎ MERK
•• Dette er en komponent i Venstre ramme (Språkkategorier).
✎✎ OSV.
•• Standard markering: "Språket som er valgt"
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
•• Når brukeren går inn på denne skjermen, er det valgte standardelementet uthevet.
•• Språkikonet og kategorinavnet vises. (Hvis fokus er i Hovedramme, vises bare ett ikon.)
•• Flytte fokus
‒‒ Du kan flytte fokus ved å trykke på opp- eller ned-knappen.
‒‒ Hvis elementene ikke kan vises på en side, vises opp- og ned-indikatorer.
‒‒ Når fokus er flyttet til en kategori, lastes kanallisten for den aktuelle kategorien inn i
hovedrammen.
1
Venstre ramme [Språkkategorier]
Standard
Hotell
Kategori
Kanalmod
Antennemodusaktivering
Opprinnelige
innstillinger
Registrert
O
Alle språk
O
Språk 1
O
Språk 2
O
.
O
Språk
Beskrivelse
•• Viser alle kanaler som er registrert under
automatisk innstilling
•• Viser listen over kanaler og kilder som er angitt
i listen over registrerte kanaler.
•• Alle språk er totalt antall kanaler som er
registrert for hvert land. (Dette oppgis bare for
sluttbrukere.)
Verktøy [Registrerte/Språkkategorier]
•• Meny for hotellalternativer > Kanal > Kanalredigering
> Verktøy > Informasjon
•• Elementene vises uten "Kanal".
•• Hvis elementet Registrert/Språk i den venstre rammen er uthevet, kan
du aktivere det tilsvarende vinduet ved å trykke på "INFO"-knappen på
fjernkontrollen.
•• Alle språk vises.
60
•• Du kan navigere mellom språkene ved å trykke på opp- eller ned-tasten.
Indikatorer vises.
Norsk
✎✎ MERK
•• Dette er en definisjon av Verktøy-menyen i kategorien Venstre ramme.
•• Bare Info-elementet for henholdsvis Registrer/Språk vises.
•• Elementene vises uten "Kanal".
Feiltilfeller
✎✎ MERK
•• Dette er meldingen som vises når ingen kanaler er lagret i listen over registrerte kanaler.
Elementer
Nei
1
Navn
Melding
Beskrivelse
•• Hvis elementet Registrerte kanaler er tomt når du går inn i
nettleseren, vises en popup-melding der brukerne kan bytte til
Autoinnstilling-menyen.
•• Hvis verken klokkeslett eller kanal er konfigurert og en bruker
åpner Kanalredigering, vises en melding der brukeren kan bytte til
Autoinnstilling på samme måte som ovenfor.
•• Dette er meldingen som vises når klokkeslettet ikke er konfigurert.
‒‒ Hvis klokkeslettet ikke er konfigurert, vises meldingen i Fabrikkmodus før åpner Kanalredigering.
Norsk
61
✎✎ MERK
•• Dette er komponenten når ingen kanaler er registrert i språkkategorien.
Elementer
Nei
Beskrivelse
1
Hovedramme [Kanalsøk]
62
Norsk
Beskrivelse
Meldingen vises når landet som er valgt, ikke inneholder elementer.
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
CH UP/DOWN
Flytter siden.
Side
ENTER
Velger eller går inn i det tilsvarende Kanalsøk-området.
Velg
RETURN
Går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus opp eller ned.
(Ingen veileding)
RIGHT
Flytter fokus til Kanalsøk-området.
(Ingen veileding)
INFO
Viser informasjon om kategorien.
(Ingen veileding)
TOOLS
Viser nyttefunksjonsmenyene.
Verktøy
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er en komponent i Hovedramme (Kanalsøk).
•• I utgangspunktet er kanalen før du går inn i Fabrikkmodus valgt, eller den eksterne inngangen.
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
1
Hovedramme
Viser kanal- eller kildelisten for kategorien som for øyeblikket er valgt.
2
Blalinje
Viser posisjonen til den gjeldende siden blant det totale sideantallet.
3
Område for
navigasjonshjelp
Dette vises når en bruker åpner Kanalredigering. (Hvis en bruker avslutter og deretter
åpner Kanalredigering igjen, vises det på nytt.)
Dette forsvinner når tidsavbruddet (5 sek.) er nådd, eller når brukeren trykker på en tast.
4
Område for
navigasjonshjelp
Den konfigurerte landsinformasjonen og de røde knappene er justert til venstre. De vises
og navigeres grafisk etter gruppe. Denne tast-veiledningen er høyrejustert.
Norsk
63
Vanlige elementer for kanal [+ Ikonmetode]
Visningsregler for kanalliste
Standard
Element
Konstruksjon
Digitale kanaler
•• Avkrysningsboks + statusikon + nummer for digital kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ###-### (Kanalnummeret
representeres av "-".)
Analoge kanaler
•• Avkrysningsboks + analogikon + nummer for analog kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ### ("-" brukes ikke til å
representere numre for analoge kanaler.)
Digitale kanaler
•• Avkrysningsboks + statusikon + nummer for digital kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ### (For maksimal lengde for
kanalnummeret, følg de regionale spesifikasjonene.)
Analoge kanaler
•• Avkrysningsboks + analogikon + nummer for analog kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ### (For maksimal lengde for
kanalnummeret, følg de regionale spesifikasjonene.)
ATSC
DVB (CHEM)
Visningsregler for kanallisteikon
Element
Dynamic
SI-ikon
Eksempel
Kanaler slettet av
Dynamic SI
NNNNNNNN KANALNAVN
•• Kanaler som er slettet av Dynamic SI,
men ikke av brukeren.
1
Kanaler lagt til av
Dynamic SI
NNNNNNNN KANALNAVN
•• Kanaler som er lagt til av Dynamic SI,
men ikke av brukeren.
2
•• Ikonet for analoge kanaler vises.
3
•• En kanal som er en inngangskilde.
4
•• Representer direktesendte kanaler
fra antennene. Ikonene for antenne,
kabel eller satellitt vises med laveste
prioritet.
5
Ikon for analoge kanaler
Ikon for kildekanaler
Antenneikon
Antenne
64
Norsk
NNNNNNNN KANALNAVN
(Navnet på den redigerte kanalen.)
NNNNNNNN KANALNAVN
NNNNNNNN
KANALNAVN
Kabel
NNNNNNNN
KANALNAVN
Satellitt
NNNNNNNN
KANALNAVN
Ikon for krypterte kanaler
Videodemping
Prioritet
NNNNNNNN KANALNAVN
•• Ikonet for krypterte kanaler. Dette vises for
en satellittantenne.
-
NNNNNNNN KANALNAVN
•• I en dempet kanal tilbys lyd- og
kanalinformasjon.
-
Legg til for land / Rediger land (1/2)
•• Meny for hotellalternativer > Kanal > Kanalredigering >
Verktøy > Språkredigering
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Dette velger det uthevede objektet.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus over landelementer.
Bev.
LEFT/RIGHT
Flytter fokus.
Bev.
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er definisjonen av Legg til for land.
•• Den valgte kanalen eller eventuelt flere valgte kanaler legges til for landskategorien.
✎✎ OSV.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
Norsk
65
Elementer
Nei
Navn
1
Vinduet Legg til for land
2
Veiledning
Beskrivelse
•• Hvis ingen kanaler er registrert i listen over land i de valgte
kanalene, vises "Legg til for land" som tittel.
•• En avkrysningsboks vises, alt etter om landet som var valgt da
du gikk inn i skjermen, er registrert eller ikke.
•• Serienummeret eller navnet på den valgte kanalen.
3
Informasjon om valg
4
Melding om fullført
5
Utvalgsmerke
‒‒ Kanalnavnet vises når én kanal er valgt: Valgt kanal: NNNN-NNN
ABC
‒‒ Antallet valgte kanaler vises når flere enn én kanal er valgt: Valgte
kanaler: N
•• Meldingen vises når en operasjon er fullført. (Denne meldingen
vises alltid hvis OK-knappen velges.)
•• Slik finner du betydningen av utvalgsmerker for flere kanaler
•• : Når alle elementene er registrert.
•• : Når bare en del av elementene er registrert.
•• : Når ingen av elementene er registrert.
Legg til for land / Rediger land (2/2)
•• Meny for hotellalternativer > Kanal > Kanalredigering
> Verktøy > Språkredigering
66
Norsk
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Dette velger det uthevede objektet.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus over landelementer.
Bev.
LEFT/RIGHT
Flytter fokus.
Bev.
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er definisjonen for Rediger land.
•• Den valgte kanalen eller eventuelt flere valgte kanaler slettes fra landskategorien.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
Elementer
Nei
Navn
1
Legg til for land
2
Veiledning
3
Melding om fullført
Beskrivelse
•• Hvis det er en registrert kanal blant de valgte kanalene, vises
Rediger land som tittel.
•• En avkrysningsboks vises, alt etter om det valgte landet er
registrert eller ikke.
•• Meldingen vises når en operasjon er fullført. (Denne meldingen
vises alltid hvis OK-knappen velges.)
Rediger kanalnummer [Bytt type]
•• Meny for hotellalternativer > Kanal > Kanalredigering > Verktøy > Rediger kanalnummer
Norsk
67
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Bruker endringene og lukker vinduet.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
▲/▼
Endrer kanalnummeret for den valgte kanalen.
Juster
0~9
Angir et siffer
Nummer
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er funksjonen som endrer kanalnummeret. (Bytt type)
•• Kanalnumre kan endres i alle kanallister, og endringene brukes på alle kanaler.
•• Hvis et nytt kanalnummer ikke er tildelt til en annen kanal, oppdateres kanalnummeret til det nye
kanalnummeret. Deretter sorteres listen på nytt i stigende rekkefølge for kanalnummer.
•• Hvis det nye kanalnummeret allerede er tildelt til en annen kanal, må du følge hotellspesifikasjonene.
✎✎ OSV.
•• Vertikal sirkulering støttes.
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
•• Både talltastene og opp-/ned-tastene støttes.
1
Rediger kanal
Nummer-vindu
‒‒ Valgt kanal: Viser navnet på kanalen som er valgt.
‒‒ Nummer: Viser det nye kanalnummeret.
(Kanalnavnet som for øyeblikket er tildelt, vises også.)
‒‒ Navn: Viser navnet på kanalen som er tildelt. (Hvis det ikke er noen
kanaler, vises det som "(Tom)".) : Hvis det er en kanal, men den har
ikke et navn, vises navnet som "-----".
•• Hvis en allerede tildelt kanal er valgt
2
68
Advarselsmelding
Norsk
‒‒ Hvis det nye kanalnummeret allerede er tildelt til en annen kanal,
vises bekreftelsesmeldingen. (Se figuren nedenfor.)
‒‒ Hvis brukeren ønsker å endre kanalnummeret til et som allerede er
tildelt til en annen kanal, blir kanalnumrene byttet og lagret.
Rediger kanalnummeret [Ekstern inngang] (3/3)
•• Meny for hotellalternativer > Kanal > Kanalredigering > Verktøy > Rediger kanalnummer
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
RED
Hvis brukeren trykker på knappen, initialiseres kanalnummeret.
Tilbakestill
ENTER
Bruker endringene og lukker vinduet.
Enter
RETURN
Avbryter eller går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
▲/▼
Endrer kanalnummeret for den valgte kanalen.
Juster
0~9
Angir et siffer
Nummer
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Denne funksjonen tildeler en ekstern inngangskilde til et kanalnummer. (Endringene brukes på alle kanaler.)
•• Hvis det nye kanalnummeret allerede er tildelt til en annen kanal, må du følge hotellspesifikasjonene.
✎✎ OSV.
•• Standard markering: Kanalnummerområde
•• Vertikal sirkulering støttes.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
Norsk
69
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
•• Kanalnummerområdet.
‒‒ Både talltastene og opp-/ned-tastene støttes.
‒‒ Hvis ingen verdi er tilordnet, vises det like mange streker ("-") som antall sifre.
1
Kanalnummerområde
2
Kildenavn
3
Nav. Hjelpeområde
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Navn på ekstern inngang
‒‒ Elementer som ikke kan konfigureres, er deaktivert.
•• Hvis brukeren trykker på den røde knappen, initialiseres kanalnummeret.
Gi kanalen nytt navn
•• Meny for hotellalternativer > Kanal > Kanalredigering > Verktøy > Gi kanalen nytt navn
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
GREEN
Lagrer endringene og går tilbake til Kanalredigering.
Utført
ENTER
Lagrer kanalnavnet og flytter markøren til neste felt.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
▲/▼/◄/►
Lar deg navigere på tastaturet.
Bev.
0~9
Angir et siffer
(Ingen veileding)
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er definisjonen for tastaturet som brukes for funksjonen Rediger kanalnavn.
✎✎ OSV.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
70
Norsk
Elementer
Nei
Navn
1
Vindu for redigering av
kanalnavn
2
Kanalnavn
3
Tastatur
Beskrivelse
•• Markøren og tegnet du er i ferd med å taste inn, har samme farge som
uthevingen.
•• Markøren forsvinner når det maksimale antallet tegn er nådd.
•• Se dokumentet om utforming av tastaturet for et detaljert scenario.
Verktøy [Redigeringsmodus]
Redigeringsmodus
Uthev innhold (når nummeret for det merkede elementet er 0
eller 1)
Når det er flere enn ett merket element.
Legg til for land
Rediger land (når et allerede registrert element er merket)
Rediger kanalnavn
Rediger kanalnummer
Videodemping
Kopier kanal (Astra HD +)
Omordne (satellitt)
Velg alle
Velg bort alle (dette vises bare når ett eller flere elementer er
valgt)
Slett
Legg til for land
Rediger land (når et allerede registrert element er merket)
Videodemping
Omordne (satellitt)
Velg alle
Velg bort alle
Slett
✎✎ MERK
•• Plasseringen av popup-menyen: Verktøy-menyen for et element i den venstre kolonnen i Kanalliste → Dette
vises til høyre. Verktøy-menyen for et element i den høyre kolonnen i Kanalliste → Dette vises til venstre.
•• Hvis en bruker trykker på TOOLS-knappen mens det uthevede elementet ikke er valgt, markeres elementet
automatisk som valgt.
•• For detaljerte spesifikasjoner for hver funksjon kan du se NEO-kanalredigering.
Norsk
71
Kanalbanner [når et kanalnummer er tildelt til en ekstern inngang]
✎✎ MERK
•• Spesifikasjonene for banneret for TV-kanalen brukes.
•• Hvis et element ikke støttes, eller hvis det ikke finnes tilhørende informasjon, vises ikke elementverdiene.
•• Kanalnavnet vises som "navn på ekstern inngang".
Elementer
Nei
Navn
1
Navn på ekstern inngang
Beskrivelse
Kanallisten gir deg tilgang til funksjoner relatert til Sjanger-TV.
•• Landsmodus
•• Endrer sjangermodusen.
¦¦ Mixed Channel Map
Blandet kanalkart er en funksjon for å blande kanaler fra antenne, kabel og satellitt.
[Bortsett fra modeller i Australia, Singapore og New Zealand]
‒‒ Blandet kanalkart må være PÅ for å kunne blande kanaler fra antenne, kabel og satellitt.
‒‒ Bruk kanalredigering til å sortere kanalene etter å ha slått på "Blandet kanalkart" på hotellalternativmenyen.
72
Norsk
¦¦ Sound Bar
•• Samsung-lydplanker og Hospitality TV
‒‒ Bruk Samsung-lydplanker og Hospitality TV som støtter ARC-funksjonen med HDMI. Hvis du kobler en
kompatibel Samsung-lydplanke til en kompatibel Samsung Hospitality TV med én enkelt HDMI-kabel, kan
gjestene høre TV-lyden via lydplanken.
‒‒ Modeller som støtter ARC-funksjonen, er oppført nedenfor:
•• Lydplanker:
‒‒ HW-H450/H550/H570/H600/H7500
‒‒ HW-J450/J470/J550
‒‒ HW-K450/K550
•• Sette lydplankene i hotellmodus
1. Angi følgende alternativer på Hotell-menyen:
‒‒ Hotel Option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel Option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Koble til en HDMI-kabel fra HDMI OUT-kontakten på baksiden av lydplanken i HDMI-porten (som støtter ARC) på
Hospitality TV-en.
3. Når lydplanken er koblet til Hospitality TV, registrerer lydplanken TV-en automatisk når den blir slått på, og bytter
automatisk til hotellmodus.
Funksjonskarakteristikker for lydplanker i hotellmodus:
•• Strøm på/av synkroniseres med TV-en
•• HDMI_CEC er på som standard
•• Virker bare gjennom "HDMI OUT"-porten
•• Deaktiverer "Input mode"-tasten på VFD for å unngå uventede endringer av lydkilden.
•• Henter justerbare innstillinger for Strøm på-volum og Maks. volum fra hotellalternativmenyen på TV-en.
Verdiene for Strøm på-volum og Maks. volum på lydplankene er imidlertid halvparten av tilsvarende innstillinger
på hotellalternativmenyen på TV-en.
Eksempel: Hvis Strøm på-volum=20 og Maks. volum=90 på TV-en, er Strøm på-volum=10 og Maks. volum=45 på
lydplanken.
* Denne funksjonen kan variere avhengig av modellen.
Norsk
73
¦¦ Sikkerhetsmodus
Designspesifikasjoner
•• Dette er for å begrense inndata fra enkelte funksjoner, for eksempel TTX og eksterne kilder (HDMI, USB) i enkelte
fasiliteter, for eksempel en korreksjonsfasilitet.
•• Sikkerhetsmenyen er passordbeskyttet. Tilgang til sikkerhetsmenyen avvises uten passordet.
•• Sikkerhetsinnstilling
‒‒ Sikkerhetsinnstillingen kan angis til ON eller OFF.
‒‒ Standardverdien er OFF.
‒‒ Sikkerhetsinnstilling: Hvis angitt til På, deaktiveres inndata fra eksterne kilder (HDMI, USB) og TTXfunksjonen.
•• Passordinnstilling
‒‒ Brukeren kan endre passordet.
‒‒ Brukeren må taste inn gjeldende passord, et nytt passord og bekrefte det nye passordet.
•• Tilbakestill passord
‒‒ Dette er for å tilbakestille passordet.
‒‒ Standardpassordet er "00000000".
‒‒ Tilbakestill passord vises bare på Fabrikk-menyen ved å trykke tastene Info og Factory.
Det vises ikke hvis du bruker tastekombinasjonen MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
•• Sikkerhetsinnstilling: Hvis det er angitt til På, er SIRCH-funksjonen ikke tilgjengelig.
•• En fabrikktilbakestilling vil ikke tilbakestille sikkerhetsinnstillingen.
74
Norsk
Montere veggfestet
Med veggfestesettet (selges separat) kan du montere TV-en på veggen. Du finner detaljert informasjon om montering av
veggfestet i monteringsanvisningen for veggfestet. Kontakt en tekniker for å få hjelp til montering av veggbraketten. Vi
råder deg ikke til å gjøre det selv.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på produktet, eller personskader, som følge av at du
velger å installere TV-en selv.
Spesifikasjoner for veggfestesett (VESA)
✎✎ Veggfestesettet medfølger ikke, men selges separat.
Monter veggfestet på en solid vegg vinkelrett med gulvet. Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis du skal montere
festet i andre byggmaterialer. Hvis det monteres på et tak eller en skjev vegg, kan det falle og føre til alvorlige
personskader.
✎✎ MERK
•• Standard dimensjoner for veggfestesett vises i tabellen nedenfor.
•• Ved innkjøp av veggfestesettet medfølger en detaljert monteringsanvisning og alle nødvendige deler.
•• Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standarden for skruespesifikasjoner.
•• Unngå å bruke skruer som er lenger enn standardskruene. Dette kan føre til skade inne i TV-en.
•• For veggfester som ikke samsvarer med VESA-standarden for skruespesifikasjoner, kan lengden på skruene
variere avhengig av spesifikasjonene.
•• Ikke fest skruene for stramt. Dette kan … skade produktet eller føre til at produktet faller, og føre til
personskade. Samsung er ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for produktskader eller personskader som oppstår som en følge av bruk av et ikkeVESA- eller ikkespesifisert-veggfeste eller at forbrukeren ikke følger instruksjonene for produktinstallasjon.
•• Ikke overstig en 15 graders helling når du monterer denne TV-en.
Adapter for veggfeste
Veggbrakett
TV
C
Veggbrakett
Adapter for veggfeste
TV
C
tommer
VESA-spes. (A * B)
C (mm)
24"
75 x 75
9,3
28"
100 x 100
32"
40" ~ 49"
200 x 200
55"
400 x 400
19,5
Standardskrue
Antall
M4
4
43 ~ 45
M8
Ikke monter veggfestesettet mens TV-en er slått på.
Det kan føre til personskade på grunn av elektrisk støt.
Norsk
75
Feste TV-en til veggen
[
Forsiktig: Hvis du drar i, dytter på eller klatrer på TV-en, kan den falle. Pass særlig på at ikke barn henger over
eller destabiliserer TV-en. Dette kan gjøre at TV-en tipper over og fører til alvorlige skader eller død. Følg alle
sikkerhetsforanstaltninger i det medfølgende sikkerhetsarket. For ytterligere stabilitet installerer du antifallenheten av
sikkerhetsmessige årsaker som følger:
Slik hindrer du TV-en i å falle
1. Sett skruene i klemmene, og fest dem skikkelig til veggen. Kontroller at skruene har blitt skikkelig festet i veggen.
✎✎ Det kan hende du trenger ekstramateriell, som et anker, avhengig av veggtypen.
✎✎ Siden de nødvendige skruene, klemmene og strengen ikke følger med, må du kjøpe disse i tillegg.
2. Fjern skruene fra midten bak på TV-en, fest skruene i klemmene og fest deretter skruene på TV-en igjen.
✎✎ Det kan hende at det ikke følger skruer med produktet. Hvis dette er tilfellet, må du kjøpe skruer med følgende
spesifikasjoner:
3. Sett sammen klemmene som er festet på TV-en og klemmene som er festet i veggen, med en sterk streng og knytt
deretter strengen stramt.
✎✎ MERK
•• Monter TV-en nær veggen, slik at den ikke faller bakover.
•• Det er trygt å feste strengen slik at klemmene som er festet i veggen, er i lik høyde som eller lavere enn
klemmene som er festet på TV-en.
•• Fjern strengen før du flytter TV-en.
4. Kontroller at alle tilkoblinger er skikkelig sikret. Kontroller tilkoblinger periodevis for tegn på slitasje eller feil. Hvis du
er i tvil om sikkerheten til tilkoblingene dine, må du kontakte en profesjonell montør.
Antityverilås fra Kensington
Kensington-låsen leveres ikke av Samsung. Den er en innretning som brukes
til å feste TV-en fysisk når den er plassert på et offentlig sted. Utseende og
låsemetode kan fravike fra illustrasjonen, avhengig av produsenten. Se i
veiledningen som følger med Kensington-låsen for ytterligere informasjon om
riktig bruk.
Du låser produktet ved å følge disse trinnene:
Finn et K-ikon på baksiden av TV-en. Du finner et Kensington-spor ved siden
av K-ikonet.
1. Fest Kensington-låsekabelen rundt en stor stillestående gjenstand, for
eksempel et skrivebord eller en stol.
2. Skyv enden på kabelen som er festet til låsen, gjennom løkkeenden på Kensington-låskabelen.
1
<Valgfri>
3. Sett låseenheten inn i Kensington-sporet på produktet (1).
4. Lås låsen.
✎✎ Dette er generelle instruksjoner. For nøyaktige instruksjoner ser du i installeringsveiledning som følger med
låseenheten.
✎✎ Låseinnretningen må kjøpes separat.
✎✎ Plasseringen av Kensington-låsen kan variere, avhengig av modellen.
76
Norsk
Spesifikasjoner
Miljøhensyn
Brukstemperatur
Luftfuktighet ved bruk
Lagringstemperatur
Luftfuktighet ved lagring
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-20°C til 45°C (-4°F til 113°F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
Modellnavn
Skjermoppløsning
HG24EE690
HG28EE690
1366 x 768
1366 x 768
Dreibar sokkel
0˚
0˚
24 tommer (59 cm)
28 tommer (69 cm)
Lyd (utgang)
10 W
10 W
Mål (BxHxD)
Hoveddel
Med stativ
561,8 x 349,1 x 65,2 mm
561,8 x 384,2 x 163,8 mm
643,4 x 396,5 x 62,9 mm
643,4 x 435,0 x 163,4 mm
3,9 kg
4,1 kg
3,8 kg
4,2 kg
Modellnavn
HG32EE690
HG40EE690
Skjermoppløsning
1920 x 1080
1920 x 1080
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
32 tommer (80 cm)
40 tommer (101 cm)
Lyd (utgang)
20 W
20 W
Mål (BxHxD)
Hoveddel
Med stativ
730,4 x 433,8 x 54,6 mm
730,4 x 482,8 x 192,6 mm
917,6 x 539,2 x 54,2 mm
917,6 x 591,1 x 226,5 mm
5,5 kg
7,1 kg
8,5 kg
11,4 kg
Skjermstørrelse (diagonal)
Vekt
Uten fot
Med fot
Dreibar sokkel
Skjermstørrelse (diagonal)
Vekt
Uten fot
Med fot
Modellnavn
HG43EE690
HG49EE690
HG55EE690
Skjermoppløsning
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
43 tommer (108 cm)
49 tommer (123 cm)
55 tommer (138 cm)
Lyd (utgang)
20 W
20 W
20 W
Mål (BxHxD)
Hoveddel
Med stativ
972,9 x 570,1 x 54,0 mm
972,9 x 622,0 x 226,5 mm
1105,8 x 645,0 x 54,6 mm
1105,8 x 697,0 x 226,5 mm
1241,6 x 721,4 x 54,5 mm
1241,6 x 773,3 x 226,5 mm
9,4 kg
12,3 kg
13,1 kg
16,0 kg
16,0 kg
18,9 kg
Dreibar sokkel
Skjermstørrelse (diagonal)
Vekt
Uten fot
Med fot
✎✎ Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
✎✎ Informasjon om strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
Norsk
77
Mål
Sett forfra / sett fra siden
•• 24"
7
1
2
3
5
6
4
8
(Enhet: mm)
HG24EE690
1
2
3
4
5
6
7
8
561,8
523,7
295,6
226,7
349,1
383,5
65,4
163,8
•• 28"
7
1
2
3
6
5
4
8
(Enhet: mm)
HG28EE690
1
2
3
4
5
6
7
8
643,4
609,5
347,0
311,4
396,5
435,0
62,9
163,4
7
1
2
78
Norsk
3
5
6
4
8
•• 32" ~ 55"
7
1
2
3
5
6
8
4
(Enhet: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
730,4
701,4
395,8
451,3
433,8
482,8
54,6
192,6
HG40EE690
917,6
888,6
501,2
559,6
539,2
591,1
54,2
226,5
HG43EE690
972,9
943,9
532,1
559,6
570,1
623,0
54,0
226,5
HG49EE690
1105,8
1076,8
607,0
559,6
645,0
697,0
54,6
226,5
HG55EE690
1241,6
1212,6
683,4
559,6
721,4
773,3
54,5
226,5
HG32EE690
Detaljer om kontaktpanelet / sett bakfra
✎✎ Detaljerte mål kan kontrolleres på Displaysolutions.samsung.com.
Norsk
79
Detaljer om foten
•• 24"
(Enhet: mm)
226,7
162,7
55,9
•• 28"
311,4
(Enhet: mm)
162,0
117,4
•• 32"
(Enhet: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,3
192,6
80
156,0
Norsk
•• 40" ~ 55"
(Enhet: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
559,6
226,5
168,7
✎✎ MERK: Tegningene er ikke nødvendigvis i skala. Enkelte mål kan endres uten forvarsel. Se på målene og ta hensyn
til dem før du monterer TV-en. Med forbehold om typografiske feil eller trykkingsfeil.
Norsk
81
Lisens
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og symbolet med den doble D-en er
varemerker tilhørende Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
82
Norsk
Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE
Hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med Samsung-produkter, kontakter du SAMSUNG kundestøttesenter.
Land
Kundestøttesenter
Webområde
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
EE690-EU-NOR-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement