Samsung HG55EE890WB Bruksanvisning

Samsung HG55EE890WB Bruksanvisning
LED-TV
Monteringshåndbok
Takk for at du kjøpte dette Samsungproduktet. For å motta en mer fullstendig
service bør du registrere produktet på
www.samsung.com/register
Modell
Serienr.
Figurer og illustrasjoner i denne brukerhåndboken er bare til referanse og kan være forskjellig fra faktisk
produktutseende. Produktdesign og -spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Instruksjoner
Denne TV-en kommer med interaktiv funksjonalitet via en set-back-boks (SBB/STB) som er koblet til TV-en, og med andre TV-er i et
datamaskinkontrollert system for hoteller og andre innlosjeringsbedrifter.
Interaktiv: Når TV-en startes opp første gang, sender den en kommando for å identifisere SBB/STB. Hvis den identifiseres, skifter TV-en til
PÅLOGGET-modus og all kontroll skjer gjennom SBB/STB.
Hvis TV-en er i PÅLOGGET-modus, slutter den å motta IR-kommandoer (Samsung-fjernkontroll) og fungerer i henhold til grensesnittprotokollen.
Frittstående: Hvis SBB/STB ikke identifiseres, skal TV-en settes til FRITTSTÅENDE-modus med begrensede funksjoner.
Funksjonsmoduser
Når denne TV-en (i hotell-modus) betjenes med en SBB/STB, er den i én av to tilstander:
•• PÅLOGGET eller FRITTSTÅENDE. I FRITTSTÅENDE-modus kommer TV-en til å fungere som en hotell-TV, men uten aktiv kommunikasjon.
Dette er for å forhindre gjester fra å prøve å lure systemet ved å koble fra SBB/STB.
Hotell-TV
Hotell-modus på
Av/på
PÅ
SBB/STB pålogget
hvis ett er vellykket
i løpet av 10 forsøk
Frittstående-modus
SBB/STB statusForsøk hvert 2. sekund
SBB/STB pålogget-10
mislykkede forsøk
etter hverandre
Pålogget-modus
Avstemmingsrate 20/sek
For å angi detaljer for frittstående eller interaktiv modus ser du sidene 19-24 (Angi hotellalternativdata: Frittstående modus og interaktiv modus)
•• Noen funksjoner kan være begrenset for å forhindre at gjester "lurer" TV-systemet.
•• Ingen hovedmeny (interaktiv modus) eller kanalmeny, Plug & Play i hovedmenyen (frittstående-modus)
•• Begrenset volum og paneltastelås eller lås opp
Stillbildevarsel
Unngå å vise stillbilder (som jpeg-bildefiler) eller stillbildeelementer (som TV-programlogo, panorama eller 4:3-bildeformat, aksje- eller
nyhetslinje nederst på skjermen osv.) på skjermen. Konstant visning av et stillbilde kan føre til ujevn slitasje av skjermfosfor, noe som kan
påvirke bildekvaliteten. For å redusere risikoen for dette bør du følge anbefalingene nedenfor:
•• Unngå å vise samme TV-kanal over lengre perioder.
•• Prøv alltid å vise bilder på fullskjerm, og bruk TV-ens bildeformatmeny for å finne best mulig visning.
•• Reduser lysstyrke- og kontrastverdiene til minimumskravet for å oppnå ønsket bildekvalitet. For høye verdier kan fremskynde
utbrenningsprosessen.
•• Bruk alle TV-funksjoner som er utviklet for å redusere bilderetensjon og skjerminnbrenning, med jevne mellomrom. Se de aktuelle
kapitlene i brukerveiledningen for nærmere detaljer.
Sikre installasjonsområdet
Hold nødvendig avstand mellom produktet og andre gjenstander (f.eks. vegger) for å sikre skikkelig ventilasjon.
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann eller et problem med produktet på grunn av intern overoppheting.
•• Når du bruker et stativ eller veggfeste, må du kun bruke deler fra Samsung Electronics.
‒‒ Hvis du bruker deler fra andre produsenter, kan det føre til problemer med produktet eller personskader på grunn av at produktet
faller.
•• Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Installasjon med et stativ.
Installasjon med et veggfeste.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Innhold
•• Montering av LED TV-stativet..................................................................................................................................... 5
•• Oversikt over tilkoblingspanelet............................................................................................................................... 7
•• Støttede oppløsninger for hver type UHD-inngangssignaler............................................................................... 8
•• Skjermoppløsning......................................................................................................................................................... 9
•• TV-kontroll..................................................................................................................................................................... 11
•• Oversikt over fjernkontrollen..................................................................................................................................... 12
•• Samsung Smart Control............................................................................................................................................... 14
•• Koble til TV-en med SBB.............................................................................................................................................. 17
•• Koble til et COMMON INTERFACE-spor (kortsporte for TV-visning)................................................................... 18
•• Konfigurering av hotellalternativdata...................................................................................................................... 19
•• Montere veggfestet...................................................................................................................................................... 63
•• Feste TV-en til veggen................................................................................................................................................. 64
•• Antityverilås fra Kensington....................................................................................................................................... 64
•• Spesifikasjoner.............................................................................................................................................................. 65
•• Mål................................................................................................................................................................................... 66
•• Lisens............................................................................................................................................................................... 68
Norsk
3
NORSK
•• Tilbehør........................................................................................................................................................................... 4
Tilbehør
✎✎ Vennligst kontroller at følgende deler følger med LED-TV-en. Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.
✎✎ Elementenes farge og utforming kan variere avhengig av modell.
Fjernkontroll (AA59-00818A) og batterier
(AAA x 2)
Samsung Smart Control (BN59-01181Q) og
batterier (AA x 2)
Strømledning
Veiledning for sikkerhet /
Hurtigoppsettguide (ikke tilgjengelig i alle
regioner)
Datakabel (avhengig av modell)
Adapter for COMPONENT IN / AV IN
Kabelfører
CI kort-adapter
4 EA
Adapter for veggfeste
✎✎ Stativet og stativskruene er kanskje ikke inkludert, avhengig av modellen.
✎✎ Datakabelen er kanskje ikke inkludert, avhengig av SI-leverandøren.
Kaste produktet på riktig måte (avhending av elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i EU og i andre europeiske land med avfallssortering)
Dette merket på produktet, tilbehøret eller i dokumentasjonen indikerer at produktet og det elektroniske
tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefon, USB-kabel) ikke skal kastes som vanlig husholdingsavfall når det
ikke lenger er i bruk. For å unngå skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert
avfallsdeponering må disse elementene skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte
som fremmer gjenbruk av materialressurser. Husholdingsbrukere kontakter forhandleren der produktet ble
kjøpt eller de lokale renovasjonsmyndighetene for å få informasjon om miljømessig sikker resirkulering.
Firmabrukere kontakter leverandøren og kontrollerer betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og
dets elektriske tilbehør må ikke blandes med annet kommersielt avfall.
Kaste batteriene i produktet på riktig måte
(Gjelder i EU og i andre europeiske land med systemer for batterireturnering)
Dette merket på produktet, veiledningen eller emballasjen indikerer at batteriene i dette produktet ikke
skal kastes som vanlig husholdingsavfall når det ikke lenger er i bruk. Der det er merket, angir de kjemiske
symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene
i EC-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan innholdet skade miljøet eller
menneskers helse. For å beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer må du skille batterier
fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom det lokale gratissystemet for batteriretur.
4
Norsk
Montering av LED TV-stativet
Stativkomponenter
Ved montering av stativet skal de medfølgende komponentene og delene brukes.
B 1 EA
A 1 EA
Stativ
1
3
C
55" x4 (M4 x L14)
65" x8 (M4 x L14)
D
55" x4 (M4 x L16)
Føringsstativ
Skruer
2
C
65" x4 (M4 x L14)
D
55" x4 (M4 x L16)
✎✎ Plasser en myk duk på bordet
for å beskytte TV-en, og plasser
deretter TV-en på duken så
skjermen vender nedover.
✎✎ Sett stativføringen i sporet på
bunnen av TV-en.
✎✎ Skyv og monter den til enden av
linjen i pilens retning.
Norsk
5
4
5
C
x4 (M4 X L14)
✎✎ Monteringen av skruene må følge
rekkefølgen i brukerhåndboken.
!
!
✎✎ MERK
•• Pass på å skille mellom forsiden og baksiden av de enkelte komponentene når du monterer dem.
•• Sørg for at minst to personer løfter og flytter TV-en.
6
Norsk
Oversikt over tilkoblingspanelet
1
2
3
4
5
6
7
✎✎ Når du kobler en ekstern enhet til TV-en, må du påse at strømmen på enheten er slått av.
✎✎ Når du kobler til en ekstern enhet, må du pare fargene fra tilkoblingsterminalen til kabelen.
1 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Kontakt for programvareoppgradering og Media Play, osv.
‒‒ Servicetilkobling
2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Kobler til en digital lydkomponent.
3 HDMI IN 1 (ARC) / HDMIN IN 2 (DVI)
Kobler til HDMI-kontakten til en enhet med en HDMI-utgang.
✎✎ Ingen lydtilkobling er nødvendig for HDMI-HDMI-tilkoblinger. HDMI-tilkoblinger inneholder både audio og
video.
✎✎ Bruk HDMIN IN 2 (DVI)-kontakten for en DVI-tilkobling til en ekstern enhet. Bruk en DVI til HDMI-kabel eller
DVI-HDMI-adapter (DVI til HDMI) for videotilkoblingen og PC/DVI AUDIO IN-kontakter for lyd. Bestemte DVIeller HDMI-enheter trenger ikke eller burde ikke trenge en DVI AUDIO IN-kobling for lyd.
✎✎ Det anbefales å bruke den eksterne enheten versjon HDMI 1.3 eller 1.4 med dette TV-apparatet. Vennligst
kontakt Samsungs kundestøttesenter hvis du støter på kompatibilitetsproblemer med enheten versjon
HDMI 1.2, for eksempel manglende lyd eller unormal skjerm osv. Se side 69 for informasjon om Samsungs
kundestøttesenter.
✎✎ Bruk en kabel som er kortere enn 3 meter for å få best mulig UHD-visningskvalitet.
4 DATA
‒‒ Brukes til å støtte datakommunikasjon mellom TV-en og SBB.
‒‒ Kobles til ved hjelp av RJ-12 TV-plugger.
5 LAN
Koble til et kablet LAN med en CAT 7-kabel.
Norsk
7
6 COMPONENT IN / AV IN
–– Brukes til å koble til komponentvideo-/lydenheter, for eksempel DVD-spillere, og AV-enheter (sammensatte
enheter), for eksempel videokassettopptakere.
–– Koble lydkabler til "R-AUDIO-L" på TV-en og de andre endene til de tilsvarende lydutgangskontaktene på A/Veller komponentenhetene.
–– COMPONENT -kontakten brukes også som VIDEO-kontakt.
–– Koble komponentvideokabelen (medfølger ikke) til komponentkontaktene ("PR", "PB", "Y") på baksiden av TV-en
og den andre enden til de tilhørende utgangskontaktene for komponentvideo på en DVD-spiller. Fargene på
kontaktene og kablene må passe sammen.
–– Hvis du ønsker å koble til både en TV-mottaker og DVD-spiller, må du koble TV-mottakeren til DVD-spilleren og
koble DVD-spilleren til komponentkontaktene ("PR", "PB", "Y") på TV-en.
–– PR-, PB- og Y-kontaktene på datamaskinenhetene (DVD) er noen ganger merket med Y, B-Y og R-Y eller Y, Cb og
Cr.
–– For AV-enheter kobler du til RCA-lydkabler (medfølger ikke) til "R - AUDIO - L" på baksiden av TV-apparatet og
de andre endene til de tilsvarende lydutgangskontaktene på den eksterne enheten.
–– Når du kobler en sammensatt enhet (AV-enhet) til AV IN [Y/VIDEO], kobler du videokabelen (gul) i AV IN [Y/
VIDEO]-kontakten (grønn/gul).
7 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ For å vise TV-kanaler riktig må TV-en motta signaler fra en av de følgende kildene:
‒‒ En utendørs antenne / et kabel-TV-system
Støttede oppløsninger for hver type UHD-inngangssignaler
•• Oppløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
✎✎ En HDMI-tilkobling med HDMI UHD Color satt til Av støtter inngangssignaler opptil UHD 50P/60P 4:2:0, mens
en HDMI-tilkobling med HDMI UHD Color satt til På støtter inngangssignaler opptil UHD 50P/60P 4:4:4 og
4:2:2.
Hvis HDMI UHD Color er satt til Av
Bildehastighet (fps)
24 / 25 / 30
50 / 60
RGB
O
-
YCbCr 4:4:4
O
-
YCbCr 4:2:2
O
-
YCbCr 4:2:0
O
YCbCr 4:4:4
O
O
YCbCr 4:2:2
O
O
YCbCr 4:2:0
O
Hvis HDMI UHD Color er satt til På
Bildehastighet (fps)
24 / 25 / 30
50 / 60
8
Norsk
RGB
O
O
Skjermoppløsning
Du kan også velge en av standardoppløsningene som er listet opp i oppløsningskolonnen. TV-en justerer seg automatisk
til oppløsningen du velger.
Når du har koblet en datamaskin til TV-en, velger du skjermoppløsning for TV-en på datamaskinen. Den optimale
oppløsningen er 3840 x 2160 @ 60 Hz. Hvis du ikke bruker innstillingene i tabellen nedenfor, kan det hende at TV-en ikke
viser noen ting. Angi riktig oppløsning i henhold til brukerveiledningen til datamaskinen eller grafikkortet.
Oppløsningene i tabellen anbefales.
✎✎ Optimal oppløsning er 3840 X 2160 @ 60 Hz.
Modus
Oppløsning
Skjermformat
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Klokkefrekvens Polaritet (horisontal/
(MHz)
vertikal)
IBM
720 x 400
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Norsk
9
Modus
Oppløsning
Skjermformat
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Klokkefrekvens Polaritet (horisontal/
(MHz)
vertikal)
CEA-861
720 (1440) x 576i
720 (1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ Når du bruker en HDMI/DVI-kabeltilkobling, må du bruke HDMI IN-kontakten.
✎✎ Linjesprangmodus støttes ikke.
✎✎ Det kan hende at systemet ikke fungerer normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
✎✎ Separat og sammensatt modus støttes. SOG støttes ikke.
10
Norsk
TV-kontroll
TV-kontrollen er en flerretningsknapp du kan bruke til å navigere uten fjernkontrollen.
✎✎ Det er mulig at enkelte funksjoner som krever PIN-kode, ikke er tilgjengelige.
✎✎ Produktets farge og utforming kan variere, avhengig av modellen.
✎✎ Går ut av menyen når du trykker på fjernkontrollen i mer enn ett sekund.
✎✎ Med TV-kontrollen, en liten knapp nederst til venstre på TV-en som ser ut som en styrespak, kan du styre TV-en
uten å bruke fjernkontrollen.
Kontrollmeny
: Slå av
: Volum opp
: Kanal opp
: Volum ned
: Kanal ned
: Kilde
TV-kontroll / Sensor for fjernkontroll
Trykk: Flytt
Trykk og hold: Velg
TV-kontroll plasseres nederst på TV-en.
Standbymodus
Ikke la produktet stå i standby-modus i lang tid (for eksempel når du er på ferie). Det forbrukes fremdeles litt elektrisk
strøm selv når På/Av-knappen er slått av.
Norsk
11
Oversikt over fjernkontrollen
✎✎ Denne fjernkontrollen har blindeskriftpunkter på av- og på-knappen, kanalknappene og volumknappene og kan
brukes av synshemmede.
Slår TV-en på og av.
Vis og velg tilgjengelige videokilder.
Ha direkte tilgang til kanalene.
Du kan også velge tekst-TV, dobbel
eller blandet.
Skjermbilde for elektronisk
programveiledning (EPG).
Demp lyden midlertidig.
Bytt kanaler.
Justerer volumet.
Vis kanalliste på skjermen.
HOME
Vis hovedmenyen på skjermen.
MENU
Velg ofte brukte funksjoner raskt.
TOOLS
Gå til HOME-skjermen.
CONTENT
Vis Innhold hjem.
Trykk for å vise informasjon på TVskjermen.
CLOCK_ Når du trykker på INFOknappen i standby-modus, viser
TV-en klokkeslettet.
Velg elementer på skjermmenyen og
endre menyverdier.
Gå ut av menyen.
Gå tilbake til forrige meny.
Knapper i Kanalliste, Innhold hjemmenyen, osv.
ALARM: Angi timen du vil at TVen skal slå seg på.
X: Slår 3D-bildet på eller av.
(Ikke tilgjengelig)
SUBT.: Viser digitale
undertekster.
12
Norsk
ALARM
SUBT.
Bruk disse knappene i Innhold hjem.
Installere batterier (batteristørrelse AAA)
✎✎ MERK
•• Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på 7 meter fra TV-en.
•• Skarpt lys kan påvirke fjernkontrollens ytelse. Unngå å bruke spesielle fluoriserende lys eller neonskilt i
nærheten.
•• Fargen og utformingen kan variere avhengig av modell.
•• Fjernkontrollknappene "HOME" og "3D" støttes ikke. Når du trykker på disse knappene, svarer ikke TV-enheten.
Norsk
13
Samsung Smart Control
✎✎ Farger og utforming kan variere avhengig av modell.
¢: Slår lyden på/av.
AD: Trykk på og hold
inne denne knappen
for å åpne panelet
Tilgjengelighetssnarveier
panel. Velg alternativene for å
slå dem på eller av.
MIC: Bruk mikrofonen sammen med Talekontroll og talefunksjoner.
‒‒ The Talekontroll-funksjonen kan bli påvirket av uklar uttale,
stemmevolum eller omgivelsesstøy.
Slår TV-en på/av.
SEARCH: Trykk på denne knappen for å bruke søkevinduet. (Ikke
tilgjengelig)
KEYPAD: Med den virtuelle fjernkontrollen på skjermen kan du enkelt
angi sifre, kontrollere innhold og bruke funksjoner.
SOURCE: Endrer kilden.
VOICE: Starter talegjenkjenning. Si en talekommando i mikrofonen når
mikrofonikonet vises på skjermen. Si "Hjelp" for å lære om enkel bruk
og enkle talekommandoer.
‒‒ Si en talekommando 10–15 cm fra mikrofonen i et passende volum.
Skifter kanal.
Endrer volumet.
‒‒ Styrematte: Legg en finger på styrematten og flytt Samsung Smart
Control. Pekeren på skjermen flyttes i samme retning og like mye
som Samsung Smart Control flyttes. Trykk på styrematten for å
kjøre elementet som er i fokus.
‒‒ < > ¡ £: Flytter markøren eller fokuset.
RETURN: Går tilbake til forrige meny. Når du trykker på denne knappen
mens du ser på TV, kan du i tillegg gå tilbake til forrige kanal.
EXIT: Trykk på og hold denne knappen for å lukke alle applikasjoner
som er i gang.
SMART HUB: Starter opp Smart Hub. Hvis du trykker på SMART HUB
mens et program kjører, avsluttes programmet.
GUIDE: Viser programmet for den digitale TV-kanalen.
CH.LIST: Trykk på og hold for å starte Kanalliste.
Bruk disse knappene sammen med spesifikke funksjoner. Bruk disse
knappene i henhold til anvisningene på TV-skjermen.
¥: Aktiver Fotballmodus for å få en optimale opplevelse av sportssendinger.
M.SCREEN: Du kan dele opp TV-skjermen og bruke forskjellige funksjoner, for eksempel se på TV, surfe på
Internett, se på video og så videre. Du finner mer informasjon under e-Manual.
Fargeknapp: Bruk disse fargeknappene til å få tilgang til flere alternativer som er spesifikke for funksjonen som brukes.
‒‒ MENU: Trykk og hold for å vise en meny på skjermen.
‒‒ REC: Trykk på og hold for å ta opp sendingen.
‒‒ INFO: Trykk og hold for å vise informasjon om gjeldende digitale kanal eller mediefil.
14
Norsk
Sette inn batterier i Samsung Smart Control
Når du skal bruke Samsung Smart Control, må du først se på figuren nedenfor og sette inn batterier i enheten.
Trekk forsiktig i batteridekslets sporåpning, og ta av dekslet når det løsner.
Sett inn to stk. alkaliske AA-batterier, og sørg for at de positive og negative polaritetene havner på rett sted.
¦¦ Bruke Samsung Smart Control
Samsung Smart Control gjør det enda enklere og mer behagelig å bruke TV-en. Hvis du trykker på KEYPAD-knappen, vises
en virtuell fjernkontroll, der du kan angi sifre, kontrollere innhold og bruke aktivere funksjoner på skjermen på en enkel
måte.
‒‒ Vi anbefaler bruk av Samsung Smart Control på avstander under 6 m. Bruksavstand kan variere i henhold til de
trådløse omgivelsesforholdene.
Paring av Samsung Smart Control
Hvis du vil kontrollere TV-en med Samsung Smart Control, må du koble Samsung Smart Control sammen med TV-en via
Bluetooth. Koble Samsung Smart Control sammen med TV-en.
‒‒ Samsung Smart Control kan bare kobles sammen med én enkelt TV.
Pek Samsung Smart Control mot fjernkontrollsensoren på TV-en, og trykk på TV-knappen for å slå på TV-en.
‒‒ Fjernkontrollmottakeren kan være plassert forskjellige steder, avhengig av modell.
Koble til Samsung Smart Control på nytt
Skift batteri hvis Samsung Smart Control slutter å fungere eller hvis den oppfører seg unormalt, da dette kan skyldes for
lite batteristrøm.
Hvis problemet vedvarer, gjenoppretter Samsung Smart Control paringen med TV-en.
1. Trykk på RETURN-knappen og GUIDE-knappen samtidig i 3 sekunder.
‒‒ Du må plassere Samsung Smart Control omtrent 30 cm ~ 40 cm vekk fra TV-en og sørge for at den peker mot
fjernkontrollmottakeren.
2. Et tilkoblingsbilde vises på skjermen. Og deretter kobles Samsung Smart Control automatisk til TV-en.
Norsk
15
Når du ser dette alarmikonet på skjermen ...
Alarmikonet nedenfor indikerer at det er lite strøm igjen på batteriene i Samsung Smart
Control. Bytt batterier hvis alarmikonet vises. Samsung anbefaler å bruke alkaliske
batterier for lengre levetid.
<Alarmikon for lavt batterinivå>
Bruke TV-en ved å flytte Samsung Smart Control
Samsung Smart Control har en bevegelsessensor (gyrosensor) som gjør det enkelt å styre TV-en ved å holde og flytte
Samsung Smart Control.
Når du har lagt en finger på styrematten, vises en peker på skjermen. Hold og flytt Samsung Smart Control. Pekeren
flytter seg samme vei som Samsung Smart Control flyttes. Det er også mulig å bla opp og ned på skjermer som støtter
dette.
‒‒ Hvis du fjerner fingeren fra styrematten, forsvinner skjermpekeren.
Bruke TV-en med styrematten
Naviger til Kundesupport-menyen og velg Smart Control-veiledning-alternativet for å lære hvordan du bruker
styrematten, og følg instruksjonene på skjermen.
Flytte fokuset/pekeren
Trykk på retningstastene (opp, ned, venstre og høyre) for å flytte pekeren eller fokuset i retningen.
Menytilgang og valg av element
Trykk på styrematten. Dette gir deg tilgang til en TV-meny eller lar deg velge et element.
Vise den kontekstavhengige menyen på Smart Hub
Trykk på og hold styrematten fra Smart Hub-skjermen. Options-menyen (Alternativer) som er tilgjengelig for det valgte
elementet, vises.
‒‒ Options-menyen (Alternativer) avhenger av konteksten.
Gå til Smart Hub-panelet
På Smart Hubskjermen drar du til venstre eller høyre på styrematten. Dette beveger Smart Hub-panelene til venstre eller
høyre.
Rulle i nettleseren
Dra opp/ned på styrematten i nettleserskjermbildet. Da kan du bla gjennom nettleserskjermbildet.
16
Norsk
Koble til TV-en med SBB
TV-ens bakpanel
ETH MODEM
Datakabel
1. Koble DATA-kontakten på TV-en til [ETH MODEM]-kontakten på STB (SBB) med datakabelen.
✎✎ Bruk datakommunikasjon.
¦¦ Liste over forhandlere og kompatible datakabler som leveres med TV-en
•• Bekreft at du bruker riktig datakabel for leverandøren din. Henvis til kodeetiketten på datakablene.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Driftsspesifikasjon på datakabel (RJ12): RS232
Norsk
17
Koble til et COMMON INTERFACE-spor (kortsporte for TV-visning)
✎✎ Scenario 1: Når ingen innganger er koblet til.
Feste CI Card-adapteren
Fest adapteren som vist.
✎✎ For å installere CI-kortadapteren må du fjerne klistremerket som er
festet på TV-en.
Følg disse trinnene for å koble til CI-kortadapteren.
✎✎ Vi anbefaler at du fester adapteren før du installerer veggfestet eller
setter inn CI- eller CI+-kortet.
TV-bakside
1. Sett inn CI CARD-adapteren i de to hullene på produktet 1.
✎✎ Det er to hull på baksiden av TV-apparatet, ved siden av COMMON
INTERFACE-porten.
2. Sett inn CI CARD-adapteren i COMMON INTERFACE-porten på produktet 2.
3. Sett inn "CI eller CI+ CARD".
Vi anbefaler at du setter inn CI-kortet før du monterer TV-en på veggen. Det kan være vanskelig å sette det
inn etter montering. Sett inn kortet etter at du har festet CI-kortadapteren på TV-en. Det er vanskelig å
feste modulen hvis du setter inn kortet før du fester den.
Bruke CI eller CI+ CARD
Hvis du vil se på betalkanaler, må CI- eller CI+-kortet være satt inn.
•• Hvis du ikke setter inn CI- eller CI+-kortet, vil noen kanaler vise
meldingen "Forvrengt signal".
•• Sammenkoblingsinformasjonen som inneholder et telefonnummer,
ID-en til CI- eller CI+-kortet, verts-ID og annen informasjon, vises i
omtrent 2–3 minutter. Hvis det vises en feilmelding, kontakter du
tjenesteleverandøren.
•• Når konfigurasjonen av kanalinformasjon er ferdig, vises meldingen
"Oppdatering fullført", noe som betyr at kanallisten er oppdatert.
✎✎ MERK
•• Du må anskaffe et CI- eller CI+-kort fra en lokal kabelleverandør.
•• Når du fjerner CI- eller CI+-kortet, må du dra det forsiktig ut med hendene. Hvis du mister CI- eller CI+-kortet,
kan kortet bli skadet.
•• Sett inn CI- eller CI+-kortet i retningen som er avmerket på kortet.
•• Plasseringen av COMMON INTERFACE-sporet kan variere, avhengig av modellen.
•• CI- eller CI+-kort støttes ikke i alle land og regioner. Undersøk med din autoriserte forhandler.
•• Hvis du har problemer, kontakter du tjenesteleverandøren.
•• Sett inn CI- eller CI+-kortet som støtter gjeldende antenneinnstillinger. Skjermen vil bli forvrengt eller ikke
vises.
18
Norsk
Konfigurering av hotellalternativdata
For å angi: Trykk på knappene MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE i rekkefølge. (Frittstående modus konfigureres fra
innlosjeringsmodusen.)
For å gå ut fra denne menyen: slå av og slå på igjen.
✎✎ Det kan hende at enkelte menyer ikke finnes på TV-settet, avhengig av modell og region.
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Element
Innledende
verdi
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
Power On
1
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Beskrivelse
Velg innlosjeringsmodus.
•• Interactive mode: TV-en fungerer med en SI STB eller SBB.
•• Standalone mode: TV-en fungerer alene, uten en SI STB eller SBB.
•• Interactive mode: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Angi standardverdiene som blir anvendt når TV-en slås på.
•• User Defined: Lar deg konfigurere Slå på kanal og kanaltype manuelt. Se Slå på
kanal og Kanaltype nedenfor.
•• Last Saved: Hvis du velger dette elementet når TV-en er slått på, viser den
kanalen den viste da den ble slått av.
Når TV-en er slått på, skifter den automatisk til denne kanalen.
Velg kanalbånd: AIR (analogt luftbånd), DTV (digitalt luftbånd), CATV (analogt
kabelbånd), CDTV (digitalt kabelbånd)
•• User Defined: Lar deg konfigurere strøm på-volumet manuelt. Se Strøm påvolum nedenfor.
•• Last Saved: Når TV-en er slått på, går den tilbake til volumet som var stilt inn da
den var blitt slått av.
TV-en slår seg på med dette volumnivået i frittstående innlosjeringsmodus.
Det minimale volumnivået brukeren kan stille inn i frittstående
innlosjeringsmodus.
Det maksimale volumnivået brukeren kan stille inn i frittstående
innlosjeringsmodus.
Velg inngangskilden TV-en viser når den slås på.
Avgjør TV-ens tilstand når strømmen kommer tilbake etter en strømsvikt, eller
etter at du har tatt ut støpselet til TV-en og plugget det inn igjen.
•• Last Option: Går tilbake til sin siste strømtilstand. Hvis den var i ventemodus,
går den tilbake til ventemodus. Hvis den var på, slås den på.
•• Power On: Når strømmen kommer tilbake, slår TV-en seg på.
•• Standby: Når strømmen kommer tilbake, går TV-en inn i ventemodus.
Gir deg direkte umiddelbar tilgang til noen av kanalmenyfunksjonene på
brukerkanalmenyen, som automatisk innstilling, antenneinnstillinger osv.
Channel Editor
Med Kanalredigering kan du redigere kanalene som er lagret i TV-ens minne. Med
Kanalredigering kan du gjøre følgende:
•• Endre nummer og navn på kanalen, og sorter kanalene i ønsket kanalrekkefølge.
•• Konfigurer videodemping for kanalene du velger. Videodemping fjerner videoen
fra en kanal og sender bare lyden mens det vises et høyttalerikon på skjermen.
Kanalredigering lar deg også enkelt vise informasjon om alle kanalene uten at du
må vise hver kanal direkte.
Mixed Channel Map
Denne funksjonen muliggjør visning/søking av alle antennetypekanaler (luft/
kabel eller satelitt) samtidig.
•• ON: Når den er ON, kan gjester få tilgang til det fullstendige kanalkartet
uavhengig av valgt antennetype. Kanallisten kommer også til å fylle kanaler av
tupe luft og kabel.
•• OFF: Når den er OFF, kan gjester få tilgang til kanalkartet som svarer til bare den
valgte antennetypen [luft/kabel eller satellitt]. Kanallisten/redigerer viser bare
de valgte antennetypekanalene.
Channel
ON
Norsk
19
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Channel
Element
Innledende
verdi
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu OSD
OFF
Gjør teksten bredere slik at den er tilpasset skjermbredden.
OFF
Menu Display
ON
Tools Display
Channel Menu
Display
ON
OFF
Vis eller skjul Kanal-menyen.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
BT Auto Remove
Device List
Norsk
•• ON: Kontroller DTV-programmets kanalnummer. (TV-kanalredigereren er
utilgjengelig)
•• OFF: Ikke kontroller DTV-programmets kanalnummer. (DTV-kanalredigereren er
tilgjengelig, men ekstra oppdatering av kanalprogramnummer støttes ikke)
Når det er ujevnheter mellom dataene i kanalkartet og de overførte dataene,
justerer TV-en automatisk kanalene slik at de gjenoppretter dataene/
parameterne i kanalkartet.
•• ON: Når beskjeden om ny skanning av kanal er ON, viser skjermmenyen at
kanalene som skannes på nytt kommer til å bli vist til hotellgjestene.
•• OFF: En hotelladministrator kan slå beskjeden for omskanning av kanal OFF hvis
omskanningsbeskjedens skjermmeny ikke vises til hotellgjestene.
•• OFF: Hvis Pan Euro MHEG er satt til Av, kjører MHEG i henhold til de
eksisterende produktspesifikasjonene.
•• ON: Hvis Pan Euro MHEG er satt til På, er MHEG ON uavhengig av
produkspesifikasjoner eller område.
Aktiver eller deaktiver My Channel-funksjonen.
Rediger sjangeren for kanalene. (Tilgjengelig når My Channel er På)
Denne funksjonen slår funksjonen på/av som automatisk slår på underteksten i et
spesifikt land.
Denne funksjonen støttes for hotell-TV-er som er klargjort for å motta DVBkringkastinger som går til EuropaDenne funksjonen er relatert til Frankrikes spesifikasjon for undertekster.
Undertekstfunksjonen til resten av landene er i henhold til gjeldende lands
spesifikasjoner, uavhengig av funksjonen Undertekst automatisk på.
•• ON: Når funksjonen Undertekst automatisk på er ON, følger den Frankrikes
undertekstspesifikasjoner.
•• OFF: Når funksjonen Undertekst automatisk på er OFF, følger den ikke
Frankrikes undertekstspesifikasjoner.
Aktiver eller deaktiver bildemenyen.
•• ON: Visning av hovedmeny.
•• OFF:Ingen visning av hovedmeny.
Vis eller skjul Verktøy-menyen.
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
20
Beskrivelse
ON
ON
Slå frontpanelhandlinger (lokal tast) på/av.
•• Unlock: Låser opp paneltasten.
•• Lock: Låser paneltasten.
•• OnlyPower: Paneltasten kan bare brukes til å slå strømmen på eller av.
•• OFF: Startskjermen vises ikke.
•• ON: Startskjermen vises.
Meny for redigering av startskjerm
•• ON: Startskjermen har automatisk start.
•• OFF: Startskjermen har ikke automatisk start.
Slett enhetsliste ved på- eller avslåing.
•• ON: Tilkoblingshistorikk fjernes i BT Music Player.
•• OFF: Deaktiver denne funksjonen.
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Clock
Music Mode
External
Source
Eco Solution
Element
Innledende
verdi
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
Music Mode AV
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Energy Saving
OFF
Beskrivelse
•• OFF: Ingen klokke på Fabrikk-menyen. Bare hovedmeny.
•• SW Clock: Bare programvareklokke.
Velg metode for oppdatering av klokkedata.
•• Manual: Bruk klokkedata fra DVB-kanal eller still inn klokken manuelt når TVen er i frittstående modus.
•• TTX: Vis informasjon om klokkeslettet fra TTX-strømmen.
•• Time Channel: Bruk klokkedata fra den valgte kanaltypen og kanalnummeret.
Aktiver eller deaktiver alarmfunksjonen.
•• WakeUp: Aktiver alarmfunksjonen for å slå på enheten til det angitte
tidspunktet.
•• OnOff: Deaktiver alarmfunksjonen.
For å få musikkutgang fra en mp3-/lydspiller via en AV-inngangskilde. Når dette
alternativet er på, kan du høre lyd fra spilleren via TV-en selv om det ikke er
noe videosignal. TV-ens baklys forblir på. Og å legge til et videosignal fungerer
vanligvis.
Gjør det mulig å spille av musikk fra en mp3-/lydspiller som er koblet til en
komponentinngangskilde på TV-en. Når dette alternativet er på, kan du høre lyd
fra spilleren via TV-en, uansett om det er et videosignal eller ikke. Slår også av
video, slik at TV-en ikke viser et bilde når gjesten spiller av musikk. TV-ens baklys
forblir på.
Baklys på/av-alternativ i musikkmodus for å spare energi
Når USB er koblet til TV-en:
•• Default: Et popup-vindu vises.
•• Automatic: Dette åpner USB-innholdsmenyen automatisk.
•• Disable: Hverken popup-vinduet eller menyen vises.
Brukerne kan angi Eksternt kildebanner til På eller Av.
•• ON: Når TV-strømmen er på, eller når modusen endres, vises det eksterne
kildebanneret på TV-en.
•• OFF: Når TV-strømmen er på, eller når modusen endres, vises ikke det eksterne
kildebanneret på TV-en.
•• OFF: Autokilde er av.
•• ON: Når en ekstern kilde er koblet til TV-en, gjenkjenner TV-en kontakten
automatisk og bytter til inngangskilden.
•• PC: Bare for Automatisk gjenkjenning av PC-inngang.
Velg returner TV-kilde etter å ha stoppet en Anynet+(HDMI-CEC)-tilkobling.
(Denne funksjonen er spesielt nyttig for Guestlink RJP.)
Justerer lysstyrken på TV-en for å redusere strømforbruket.
•• Off: Slår av energisparingsfunksjonen.
•• Low: Stiller TV-en til lav energisparingsmodus.
•• Medium: Stiller TV-en til middels energisparingsmodus.
•• High: Stiller TV-en til høy energisparingsmodus.
Norsk
21
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Element
Welcome Message
Edit Welcome
Message
Innledende
verdi
OFF
REACH
Solution
22
Norsk
Viser velkomstmeldingen.
Rediger velkomstmeldingen.
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
Clone USB to TV
..
Logo/
Message
Cloning
Beskrivelse
Slår Hospitality-logofunksjonen AV, BMP, AVI, BEGGE. Hvis den ikke er AV, vises
logoen når TV-en slås på, før signalet fra den innledende kilden for tiden som er
angitt i «Logo Display Time».
Laster ned Hospitality-logoen.
Krav for Hospitality-logofil:
•• Kun BMP- eller AVI-filer.
•• Maksimal filstørrelse: BMP – 960 X 540. AVI – 30MB.
•• Filen kan bare ha navnet samsung.bmp eller samsung.avi.
Angi logovisningstiden (3/5/7 sekunder).
Klon de gjeldende TV-alternativene til en USB-minneenhet.
Klon de lagrede TV-alternativene i en USB-minneenhet til TV-en.
Når Angi automatisk oppstart er satt til På, og strømmen slås av og på eller
hovedstrømmen slås av og på, gjenopprettes dataene til de klonede verdiene.
Hvis det ikke finnes noen klonet verdi, selv når Angi automatisk oppstart er satt til
På, blir den ignorert og operasjonen blir den samme som hva den ville vært hvis
Angi automatisk oppstart hadde vært satt til Av.
•• ON: Funksjonen REACH på denne TV-en blir tilgjengelig.
•• OFF: Funksjonen REACH på denne TV-en blir ikke tilgjengelig.
Setting Auto
Intialize
OFF
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Ved aktivering fungerer Reach via IP i stedet for RF.
Server IP Setting
…
URL-en til Reach IP-serveren, for eksempel https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Tilordne et DTV-kanalnummeret for de oppdaterte REACH-dataene. Dette
kanalnummeret må være det samme som nummeret som er angitt på Reachserveren.
Lar deg angi når data, for eksempel oppdatert programvare, klonede filer og
S-LYNC REACH-innhold, lastes ned fra REACH-serveren til TV-en:
1hour: Hver time
2hour: Hver andre time
12:00 AM: Hver dag klokken 12:00:00
2:00 AM: Hver dag klokken 2:00
12:00 PM: Hver dag klokken 12:00:00
2:00 PM: Hver dag klokken 02:00
•• ON: Når TV-en går inn i hvilemodus (strømkabelen er koblet til og strømmen er
av), oppdateres REACH-dataene på TV-en.
•• OFF: REACH-dataene oppdateres bare på TV-en samtidig som REACH-serveren
oppdateres.
Velg Group ID på REACH-serveren. (Se brukerhåndboken for REACH-serveren for
mer informasjon.)
Angi romnummer.
…
REACH-versjonen vises.
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Element
Innledende
verdi
Network Setup
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Service Discovery
Widget
Solution
Widget Mode
Solution Type
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
Angi en IP-adresse for å opprette en Internett-tilkobling.
Soft AP: Med denne funksjonen kan du koble mobilenhetene dine til TV-en. Angi
alternativene for tilkobling av Wi-Fi-enheten.
yy Soft AP: Slår på eller av Soft AP. Når Soft AP er angitt til On (På), kan
mobilenhetene dine finne TV-navnet i Wi-Fi-tilkoblingslisten.
yy Security key: Angi en sikkerhetsnøkkel som du må skrive inn på andre enheter, slik
at de kan kobles til TV-en.
–– Skriv inn den genererte sikkerhetsnøkkelen på enheten som du ønsker å
koble til.
–– Hvis nettverket ikke fungerer normalt, kontrollerer du
sikkerhetsnøkkelen igjen. En feil sikkerhetsnøkkel kan føre til feil.
✎✎ Soft AP er kanskje ikke tilgjengelig hvis det ikke støttes av modellen.
✎✎ Maksimalt antall enheter som kan tilkobles: 4 enheter
✎✎ Bithastighet: 10 Mbps/enhet
✎✎ Spesifikasjonene over er basert på våre interne tester. Faktisk ytelse kan
variere, alt etter nettverksmiljøet (kablet/trådløst).
Angi Smart Hub-modellen.
Konfigurer Smart Hub.
Hvis dette alternativet er satt til På, kan du dele innhold med andre enheter, som
On
smarttelefoner, i DNLA-modus.
ON
Widget-modus på/av.
Vendor Server Velg løsningstype (Vender Server/ SINC Server).
Angi URL for server.
…
ON
OFF
Room Num Setting
Virtual
Standby
Beskrivelse
PHY Sleep Mode
OFF
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
HDMI 1
Angi IP for server.
IPTV-modus på/av.
Virtuell standbymodus på/av.
Når virtuell standby er på, er strømforbruket på TV-en fra 9,5 W til 17,4 W
(avhengig av størrelsen på TV-skjermen).
Angi romnummer.
•• ON: WOL er aktivert.
•• OFF: WOL er deaktivert. (Standard)
TV-en kan levere hovedfunksjonen i ventemodus hvis TV-modusen er satt til
Virtuell ventemodus.
•• ON: Virtuell ventemodus er aktivert.
•• OFF: Virtuell ventemodus er deaktivert.
Når virtuell standby er på, er strømforbruket på TV-en fra 9,5 W til 17,4 W
(avhengig av størrelsen på TV-skjermen).
Med denne funksjonen angis omstartintervallet for TV-en etter at den har gått inn
i virtuell hvilemodus.
Norsk
23
Hotell-TV-funksjon
Kategori
Security Mode
DRM
Element
Innledende
verdi
Factory Lock
OFF
Password Input
HDMI 1
Password Setting
Password Reset
HDMI 1
HDMI 1
Password Popup
HDMI 1
Security Mode
HDMI 1
USB
HDMI 1
HDMI
HDMI 1
TTX Security
HDMI 1
DRM Mode
OFF
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
24
Norsk
ON
Beskrivelse
Slett enhetsliste ved på- eller avslåing.
•• ON: Passordet er nødvendig før du går inn i fabrikkmenyen.
•• OFF: Deaktiver denne funksjonen.
Hvis dette alternativet er aktivert, vises et popup-vindu for inntasting
av et 8-sifret sikkerhetspassord. Administratoren må angi et passord før
sikkerhetsinnstillinger brukes eller oppdateres. Når riktig passord er angitt,
blir alternativer som Innstilling av passord, Tilbakestilling av passord og
Sikkerhetsmodus tilgjengelige.
Brukeren kan endre passordet.
Passordet tilbakestilles til "00000000".
Aktiver/deaktiver popup-vinduet for passord. Hvis dette alternativet er satt til
Av, viser ikke TV-en popup-vinduet for inntasting av passord når fabrikkmenyen
åpnes. Hvis det er satt til På, vises popup-vinduet for inntasting av passord.
Sikkerhetsmodusen leverer passordbeskyttede administrative funksjoner for
å aktivere eller deaktivere funksjoner i Hospitality TV, for eksempel HDMI, USB
og TTX. Bruk dette alternativet for å slå på eller av sikkerhetsmodusen. Når
sikkerhetsmodusen er slått på, aktiveres automatisk alternativer som "USB,"
"HDMI" og "TTX-sikkhet” i undermenyen for sikkerhet. “USB til TV-kloning” og “TVnullstilling” deaktiveres i gjestemenyen.
Aktiver/deaktiver USB-tilgang. Ved deaktivering blokkeres tilgangen til USBmedier.
Aktiver/deaktiver HDMI-tilgang. Ved deaktivering er ikke Anynet, HDMI-kilde eller
eksterne kanaler for HDMI-type tilgjengelige for brukeren.
Hvis dette alternativet er deaktivert, vil ikke TTX-funksjonen fungere når du
trykker på TTX-knappen på fjernkontrollen.
Konfigurerer støtte for DRM.
OFF: Slår av støtte for DRM.
LYNK DRM: Velg for å aktivere støtte for bare S-LYNK DRM CAS.
Pro:idiom: Velg for å aktivere støtte for bare Pro:Idim CAS.
LYNK DRM,PI: Velg hvis du vil at TV-en skal ha støtte for S-LYNK DRM CAS og
Pro:Idiom CAS.
Gå inn på selvdiagnostiseringsmenyen.
•• Picture Test: Brukes til å se etter bildeproblemer. Hvis problemet vises i
testbildet, velger du Ja og følger anvisningene på skjermen.
•• Sound Test: Bruk den innebygde melodilyden til å kontrollere lydproblemer.
Hvis problemet oppstår i løpet av testen, velger du Ja og følger anvisningene på
skjermen.
Ved kjøring av elementet under OSD på HD-funksjonssjekkmenyen vises ProIdiom
DTV
Channel Key Loss: OK/feil (Hotel US) STB SI-leverandør
Setting: SI-navn OK/feil
Bathroom AMP: OK/feil (Hotel EU)
RTC: OK/feil (Hotel EU)
PC Audio Test: OK/feil
PC Self Test: OK/feil
SW USB-oppdateringsfunksjon
Samme funksjon med SVC-tjenestemønster
ON: Lyden på TV-høyttalerne vil være dempet. Lyden sendes ut via HDMI.
Du må koble til lydplanken for å høre lyden.
OFF: Lyden kommer ut gjennom TV-høyttalerne på vanlig måte.
Vis nettstedet for det relaterte Samsung-servicesenteret, programvareversjonen
og informasjon om Mac-adressen.
Når TV-en er i standbymodus, kan du konfigurere innstillingene for den eksterne
LED-lampen.
•• ON: LED-lampen er på.
•• OFF: LED-lampen er av.
Tilbakestiller alle innstillingene på TV-en til fabrikkstandard.
¦¦ Welcome Message
Velkomstmeldingen brukes til å vise egendefinerte meldinger på TV-en hver gang TV-en slås på av en gjest på
hotellrommet.
‒‒ Innstillinger for velkomstmeldinger finnes på hotellalternativmenyen.
‒‒ Velkomstmeldingen må være aktivert for at meldingen skal vises når brukeren slår på TV-en.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
Security Mode
DRM
OFF
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
External Source
Eco Solution
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
‒‒ En velkomstmelding kan ha opptil 25 tegn, og den kan redigeres ved å redigere teksten på i menyen for
hotelltjenester.
‒‒ Nedenfor vises en liste over tegnene som støttes for velkomstmeldingen:
✎✎ Store bokstaver fra A-Å
‒‒ Velkomstmeldingen kan redigeres ved å bruke navigasjonstastene, fargetastene og Enter-tasten på
fjernkontrollen i skjermmenyen "<LanguageVariable id="v01d152ca01f28f00" variablename="OPT_0101"
updatestate="1">Edit Welcome Message".
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
‒‒ Velkomstmeldingen og hotell-logoen kan ikke være aktive samtidig.
Norsk
25
¦¦ Hotel Logo
Hospitality-logofunksjonen viser hotellbildet når TV-en slås på.
‒‒ Du finner innstillinger for Hospitality-logoen på menyene i innlosjeringsmodus.
‒‒ Menyelementene for logonedlasting og logovisning aktiveres når du slår på Hospitality-logoalternativet.
‒‒ Hvis det finnes et logobilde lagret i minnet og Hospitality-logofunksjonen er på, vises Hospitality-logoen når TVen slås på.
‒‒ Hospitality-logoen vises ikke når Hospitality-alternativet er av, selv om bildet har blitt lastet inn på TV-en.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
External Source
Eco Solution
r
Logo/Message
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
•• Hospitality Logo
‒‒ Dette alternativet lar deg velge om Hospitality-logobildet skal vises eller ikke.
‒‒ Standardverdien er OFF.
‒‒ Kan angis til BMP, AVI, BEGGE.
‒‒ Når den er angitt til BMP, AVI, BEGGE, blir menyelementene Logo Download og Logo Time Display tilgjengelige.
•• Hospitality Logo DL
‒‒ Dette alternativet lar deg laste ned logonildet til TV-ens minne fra en USB-enhet.
‒‒ En ventebeskjed vises mens bildet kopieres over til TV-en.
‒‒ En "Completed"-melding vises når kopieringen er fullført.
‒‒ Ordet "Failed" vises hvis kopieringen mislyktes.
‒‒ Ingen USB-meldingen vises hvis ingen USB-enheter er tilkoblet.
‒‒ Ingen fil-meldingen vises hvis det ikke er noen fil å kopiere på USB-enheten, eller hvis filen er i feil format
(må være en BMP-fil). Hvis Ingen fil-meldingen vises, og det finnes en logofil på USB-enheten, kontrollerer du
filformatet.
•• Logo File Format
‒‒ TV-en støtter bare formatene BMP og AVI.
‒‒ Filnavnet må være samsung.bmp eller samsung.avi.
‒‒ Maksimal oppløsning på BMP-formatet er 960 x 540.
‒‒ Maksimal filstørrelse for AVI-formatet er 30 MB.
‒‒ TV-en endrer ikke størrelsen eller størrelsesforholdet på bildet.
26
Norsk
¦¦ USB Cloning
USB-kloning brukes til å laste ned brukerkonfigurerte innstillinger (Bilde, Lyd, Inndata, Kanal, Oppsett og Hotel Setup)
fra ett TV-sett og laste dem opp til andre TV-sett.
Alle brukerdefinerte innstillinger fra TV-en (hovedsettet) kan kopieres til USB-enheten.
✎✎ Etter kloning vil enkelte funksjoner være aktiverte når du slår TV-apparatet på igjen.
•• Clone TV to USB: Dette kopierer lagrede data fra TV-settet til USB-enheten.
1. Sett inn en USB-stasjon i USB-porten på baksiden av TV-en.
2. Gå inn på interaktive menyen ved å trykke på knappene i rekkefølge.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge "Clone TV to USB", og trykk deretter på
ENTER-knappen.
Logo/Message
Cloning
4. Når meldingen "Clone TV to USB" vises, trykker du på ENTER-knappen.
5. Du kan verifisere virkemåten for USB-kloning.
•• In Progress: Under kopiering av data til USB.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
•• Completed: Kopieringen er fullført.
•• Failed: Kopieringen er ikke fullført.
•• No USB: USB er ikke tilkoblet.
•• Clone USB to TV: Dette er for å laste ned de lagrede data på USB-enheten til TVsettet.
1. Sett inn en USB-stasjon i USB-porten på baksiden av TV-en.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Gå inn på interaktive menyen ved å trykke på knappene i rekkefølge: MUTE → 1 →
1 → 9 → ENTER
3. Trykk på knappen ▲ eller ▼ for å velge "Clone USB to TV", og trykk deretter på
ENTER-knappen.
4. Når meldingen "Clone USB to TV" vises, trykker du på ENTER-knappen.
5. Du kan kontrollere virkemåten for USB-kloning.
•• In Progress: kopierer data til TV-en.
•• Completed: kopieringen er fullført.
•• Failed: kopieringen ble ikke fullført.
•• No USB: USB er ikke tilkoblet.
•• No File: det finnes ingen filer som kan kopieres, på USB.
✎✎ Aktiver kopiering fra USB til TV ved å trykke på ENTER-tasten i 5 sekunder.
✎✎ Hotell-TV-produktfamilien støtter ikke CLONE-funksjonen mellom modeller som støtter satellitt/T2, og
modeller som ikke gjør det.
For hurtig og umiddelbar kloning under installering setter du inne en USB-stasjon med hovedinnstillingene fra den
første TV-en og trykker på Enter-tasten i 5 sekunder.
Forhåndskrav for kloning (sjekkpunkt)
–– Kloning skal utføres mellom samme modell (samme versjon).
–– Før kloning skal alle skjermer oppdateres til siste versjon (samme versjon).
Norsk
27
¦¦ Setting Auto Initialize
Når du kloner innstillinger fra én TV til en annen, kloner du innstillingene både på menyen på gjestesiden og menyen
på hotellsiden: Bilde, Lyd, Inndata, Kanal, Oppsett og Hotel Setup). Dette lar deg angi nesten alle menyverdiene på
Hospitality-TV-ene til de samme standardinnstillingene. Hvis du tillater gjestetilgang til menyene på gjestesiden, for
eksempel Bilde-menyen, kan de endre innstillingene på disse menyene, slik at de ikke lenger er standardinnstillinger.
Hvis du setter Setting Auto Initialize-funksjonen til på, gjenoppretter (initialiserer) TV-en automatisk alle verdier på
menyer på gjestesiden til de klonede standardverdiene når TV-en slås av og på igjen. Legg merke til at Setting Auto
Initialize bare virker med klonede verdier på menyer på gjestesiden. Innstillinger som ikke er klonet, ignoreres.
I tabellen nedenfor vises innstillinger som er gjenopprettet til de klonede verdiene, når du setter Setting Auto Initializefunksjonen til på.
Meny
Bilde
Lyd
28
Menyelement
Bildemodus
Bakg.belysn.
Kontrast
Lysstyrke
Skarphet
Farge
Nyanse (G/R)
Bruk bildemodus
Bildestørrelse
Bildestørrelse
Zoom/posisjon
4:3 skjermstr.
Autojustering
PC-skjermjustering
Grov
Fin
Plass.
Tilb.still bilde
PIP
Avanserte innstillinger
Dynamisk kontr.
Svarttone
Hudfarge
Bare RGB-modus
Fargerom
Hvitbalanse
Gamma
Bevegelsesbelysn.
Bildealternativer
Fargetone
Digital støyfri visning
MPEG-støyfilter
Svartnivå for HDMI
Filmmodus
LED klar bevegelse
Bilde av
Tilbakestill bilde
Lydmodus
Lydeffekt
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Equalizer
Høyttalerinnstillinger
Ekstra innstillinger
DTV-lydnivå
HDMI-lydformat
Lydformat
Lydforsinkelse
Dolby Digital-komp
Auto-volum
Tilbakest. lyd
Norsk
Meny
System
Menyelement
Tilgjengelighet
Voice Guide
Lydbeskrivelse
Undertekst
Gj.siktig meny
Høy kontrast
Forstørr
Sportsmodus
Menyspråk
Smart Control-innstillinger
Bevegelsesfølsomhet
Berøringsfølsomhet
Størrelse skjermfjernkontroll
Talekontroll
Språk
TV-stemme
Stemmekjønn
Enhetsstyring
Tastaturinnst.
Museinnstillinger
Tid
Klokke
Deaktiver.timer
Vekkeklokke
Økoløsning
Energisparing
Økosensor
Ingen sign.standby
Automatisk avslåing
Smart sikkerhet
Smart sikkerhet
Skann
Isolert-liste
Tillatt-liste
Innst.
Autobeskyttelsestid
Endre PIN-kode
Generelt
Spillmodus
Hørbar tilbakemld.
Oppstartslogo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Automatisk avslåing
Søk etter enhet
DivX®-video på foresp.
¦¦ Plug & Play
Hotell Plug & Play velger hotellmodus automatisk og konfigurerer land, klokke og bildemodus.
‒‒ Hotell Plug & Play er bare tilgjengelig én gang første gang strømmen slås på.
‒‒ Dette er tilgjengelig etter første oppsett av TV-apparatet og overføring av TV-data for kloning til en USB-stasjon.
‒‒ Når TV-en skal brukes neste gang, trenger du bare å gå ut av Hotell Plug & Play, koble til USB og deretter klone
USB til TV.
‒‒ Enkelte menyer kan mangle, avhengig av modell og region.
Hvis du velger fabrikktilbakestilling, tilbakestilles alle innstillinger på
TV-en til fabrikkinnstillingene. Deretter vises Plug & Play-menyen for
gjester. Gå til den første Plug & Play-skjermen for gjester nedenfor.
Selvdiagnostisering for TV
Selvdiagnostisering for HTV
Programvareoppdatering
Tjenestemønster
AV
Lydplanke ut
AV
Kontakt Samsung
LED-lampe for ventemodus
PÅ
TV-nullstilling
E+P
Hvis du endrer
land for Gjeldende
plassering
TV-en slås automatisk
av og på.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Hvis du ikke endrer land for
Gjeldende plassering
Hvis du velger
Klonemodus
Kopier systeminnstillingene fra USB-enheten
eller serveren til TV-en.
E
Hvis du velger
Grunnleggende
TV-oppsett
Hvis du velger
Fabrikkmeny
E
Avslutt konfigurasjonen, og gå
direkte til fabrikkmenyen.
E
E
Їϩͱťθͱ˝θɇ͔
English
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Both
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels
and Satellite channels.
Terrestrial/Cable
Eesti
Satellite
Suomi
E
Français
Deutsch
E
Velg kanalbåndet
som skal brukes for
Autoinnstilling
Velg Land og Bildemodus
Velg språk
E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Trykk på Slå av for å avslutte.
Stop
Når du har søkt
etter kanaler.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Menyen for
hotellalternativer vises.
E
E
Done
Velg Klokkemodus, DST og din Tidssone
Norsk
29
•• Lokalsett
‒‒ Først markert: EU
‒‒ Hvis du trykker Enter-tasten etter at du har valgt å endre, kan du endre land.
‒‒ Hvis et annet land velges, slås TV-en automatisk av og på.
‒‒ Hvis du velger feil land, kjører du TV Reset igjen når du har kommet til System-delen i Hotellmenyen.
•• Menyspråk OSD
‒‒ Hvis du velger Grunnleggende TV-oppsett fra skjermmenyen for "TV-installasjonstype" vises skjermmenyen for
“Menyspråk”.
‒‒ Først markert: English
‒‒ Hvis du trykker på Enter-tasten, vises skjermmenyen for “Bildemodus”.
•• Bildemodus OSD
‒‒ Først markert: Standard
‒‒ TV-en viser skjermmenyen for Bildemodus, der du kan velge Dynamisk eller en Standard-bildemodus.
•• Autolagring OSD
‒‒ Hvis du trykker på Enter-tasten, søker TV-en automatisk etter kanaler.
•• Angi Klokkemodus, DST(Sommertid) og Tidssone-skjermmeny
‒‒ Først markert: Klokkemodus : Auto, DST : Av, Tidssone : Østlig
‒‒ Hvis TV-en skal stilles inn på digitale TV-kanaler og disse kanalene overfører informasjon om dato og klokkeslett,
angir du Klokkemodus til Auto. TV-en stiller inn dato og klokkeslett automatisk.
‒‒ Hvis TV-en ikke stiller inn digitale TV-kanaler, angir du Klokkemodus til Manuell og stiller deretter inn dato og
klokkeslett på TV-en manuelt.
‒‒ Angi DST På eller Av for å bruke eller ikke bruke sommertid i TV-en.
‒‒ Velg tidssonen din på kartet som vises.
30
Norsk
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon er en spesiell transmitter som er designet for å styre hver TV med én fjernkontroll.
Denne er nyttig når det er mer enn én TV på ett sted, som i et sykehus. Sett-ID-nummeret vises i kildeskjermmenyen. Det
er mulig å støtte opptil 9 forskjellige eksternoverføringer for flere koder.
Hver TV har "0" som opprinnelig kode.
‒‒ ID-koden kan stilles og tilbakestilles i analog TV-modus eller PC-modus. (Ikke tilgjengelig i TTX- eller DTVkanaler.)
‒‒ ID-koden kan være fra 0 til 9.
‒‒ Trykk på MUTE-knappen og RETURN-knappen samtidig i over 7 sekunder, og velg deretter tallknappen for å angi
koden.
‒‒ Skjermmenyen Angi ID vises.
‒‒ Følgende melding vises: «Fjernkontrollkode er angitt til X. Hvis du vil endre fjernkontrollkoden, skriver du inn
valgt siffer.» X er siffertallet.
✎✎ Denne skjermmenyen vises du trykker på Exit.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ TV-en og fjernkontrollen settes for eksempel til ID-kode 1 hvis brukeren trykker på 1.
‒‒ Følgende melding vises: "Fjernkontrollen er endret til 1". Nå kan TV-en bare kontrolleres med en fjernkontroll
som har samme ID-kode som TV-en.
‒‒ Følgende melding vises. «TV ID x» (x er TV-ens ID)
‒‒ Du kan tilbakestille ID-koden ved å trykke på MUTE-knappen og EXIT-knappen samtidig i mer enn 7 sekunder.
Når du slipper opp knappene, tilbakestilles ID-koden for både TV-en og fjernkontrollen til 0. "Fjernkontrollens
kontrollkode er satt til 0." vises.
Norsk
31
¦¦ CH Bank Editor (kun Smoovie-TV)
Channel Bank Editor redigerer kanaler, med 3 forskjellige bankalternativer.
Avhengig av bankkortet er det spesifikke kanaler hotellkundene kan få glede av.
Stille inn CH Bank Editor under frittstående modus
1. Gå inn i hotellets frittstående meny med "MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER"
2. Velg SI-leverandør: “Smoovie”
3. Her vises et nytt menyalternativ, "Channel Bank Editor"
4. Gå inn på "Channel Bank Editor"
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Avhengig av modell og område kan det hende at noen menyelementer ikke finnes>
32
Norsk
5.
a.
b.
c.
Rediger kanalbanken som i eksempelet nedenfor.
BANK1 (gratis kanal): Velg kanalen som brukes når fjernkontrollen ikke har et kort.
BANK2 (familiekort – grønt): Velg kanalen som brukes når fjernkontrollen har et GRØNT KORT.
BANK3 (voksenkort – rødt): Velg kanalen som brukes når fjernkontrollen har et RØDT KORT.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Referanser for bruk av SMOOVIE-fjernkontrollen
1. Hvis du velger SMOOVIE som SI-leverandør, må du bruke SMOOVIE-fjernkontrollen.
2. Brukeren kan bare velge BANK1-kanalen med talltastene på fjernkontrollen.
Hvis du vil bytte kanal med det grønne eller røde kortet, må du bruke kanal opp/ned-tastene.
3. For kanalveiledningen eller kanallisten kan brukerne bare se BANK1-kanallisten.
Norsk
33
¦¦ Channel Editor
Channel Editor redigerer kanalnummer og navn.
Bruk Channel Editor til å sortere kanalene som brukerdefinerte kanalnumre.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
r
External Source
Eco Solution
Channel Editor
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
<Avhengig av modell og område kan det hende at noen menyelementer ikke finnes>
Enkle trinn for redigering under frittstående-modus
Trinn
Bred ytterkant
1
Betjene Channel Auto Store på hotellalternativmenyen
2
Gå inn i Channel Editor på hotellalternativmenyen
3
Sett sammen en tabell relatert til den endelige kanallisten du ønsker å ha
4
Omordne kanalene med TOOLS-knappen basert på tabellen du har satt
sammen
5
Trykk på EXIT eller RETURN-knappen for å avslutte.
<se følgende detaljer>
34
Norsk
Aktivering av Smoovie
Trinn
1
Smoovie TV brukt (antenne/kabel)
Bare antenne eller bare kabel
Blandet kanalkart På (både antenne og kabel brukt)
brukt
Hvis TV-en starter med Hotel
Hvis TV-en starter med Hotel
Hvis P&P allerede er ferdig
P&P
P&P
Utfør P&P, bortsett fra lagring
Utfør P&P på alt (antenne eller
Gå inn i Hotellmeny
av kanaler
kabel, automatisk innstilling)
2
Etter P&P vises Hotellmeny
på TV-en
Oppsett av Blandet kanalkart
På
3
Oppsett av Blandet kanalkart
På
Slå TV-en av og på
4
Slå TV-en av og på
Gå inn i Hotellmeny
5
Gå inn i Hotellmeny
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
6
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Kanaloppsett
7
Velg Kanaloppsett
8
Velg "Antenne + Kabel" for
automatisk innstilling
Velg "Antenne + Kabel" for
automatisk innstilling
9
Konfigurer CH Bank Editor
10
Slå TV-en av og på – deretter
kan brukeren bruke TV-en
Konfigurer CH Bank Editor
Slå TV-en av og på – deretter
kan brukeren bruke TV-en
Etter P&P vises Hotellmeny
på TV-en
Velg kanaltype
- ATV eller ADTV for antenne
- CATV eller CDTV for kabel
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Kanaloppsett (kan
hoppes over)
Velg "Antenne" eller "Kabel"
for automatisk innstilling (kan
hoppes over)
Konfigurer CH Bank Editor
Slå TV-en av og på – deretter
kan brukeren bruke TV-en
Bare antenne eller bare kabel
brukt
Hvis P&P allerede er ferdig
Gå inn i Hotellmeny
Velg kanaltype
- ATV eller ADTV for antenne
- CATV eller CDTV for kabel
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Kanaloppsett
Velg "Antenne" eller "Kabel"
for automatisk innstilling
Konfigurer CH Bank Editor
Slå TV-en av og på – deretter
kan brukeren bruke TV-en
Smoovie TV brukt (satellitt)
Trinn
Blandet kanalkart På (satellitt og både antenne og kabel
brukt)
Hvis TV-en starter med
Hvis P&P allerede er ferdig
Hotel P&P
Bare satellitt brukt
Hvis TV-en starter med
Hotel P&P
Utfør P&P på alt: (antenne
eller kabel, automatisk
innstilling)
1
Utfør P&P, bortsett fra
lagring av kanaler
Gå inn i Hotellmeny
2
Etter P&P vises Hotellmeny
på TV-en
Oppsett av Blandet
kanalkart På
3
Oppsett av Blandet
kanalkart På
Slå TV-en av og på
4
Slå TV-en av og på
Gå inn i Hotellmeny
5
Gå inn i Hotellmeny
6
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
7
Velg Kanaloppsett
Velg satellitt for automatisk
innstilling
Konfigurer CH Bank Editor
8
Velg satellitt for automatisk
innstilling
Konfigurer CH Bank Editor
9
Konfigurer CH Bank Editor
10
Slå TV-en av og på –
deretter kan brukeren bruke
TV-en
Slå TV-en av og på –
deretter kan brukeren bruke
TV-en
Slå TV-en av og på –
deretter kan brukeren bruke
TV-en
Velg Kanaloppsett
Etter P&P vises Hotellmeny
på TV-en
Velg kanaltype
- ATV eller ADTV for antenne
- CATV eller CDTV for kabel
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Kanaloppsett (kan
hoppes over)
Velg satellitt for automatisk
innstilling (kan hoppes over)
Hvis P&P allerede er ferdig
Gå inn i Hotellmeny
Velg kanaltype
- ATV eller ADTV for antenne
- CATV eller CDTV for kabel
Velg Smoovie TV på
Hotellmeny
Velg Kanaloppsett
Velg satellitt for automatisk
innstilling
Konfigurer CH Bank Editor
Slå TV-en av og på –
deretter kan brukeren bruke
TV-en
Norsk
35
Kanalliste
Du kan se kanalinformasjon, Alle, TV, Radio, Data/annet, Analog eller Favoritter 1-5.
✎✎ Når du trykker på CH.LIST-knappen på fjernkontrollen, vises skjermbildet Kanalliste med én gang.
•• Alle: Viser alle tilgjengelige kanaler.
•• TV: Viser alle TV-kanaler som er tilgjengelige for øyeblikket.
•• Radio: Viser alle tilgjengelige radiokanaler.
•• Data/annet: Viser alle tilgjengelige MHP-kanaler eller andre kanaler.
•• Analog: Viser alle tilgjengelige analoge kanaler.
•• Favoritter 1-5: Viser alle favorittkanaler.
✎✎ Hvis du vil vise favorittkanalene som er lagt til, trykker du på CH.LIST-knappen og bruker L-knappen (Ch.
Mode) til å flytte mellom Favoritter 1-5.
✎✎ Bruke kontrollknappene med Kanalliste.
•• T (Verktøy): Viser alternativmenyen.
•• L (Ch. Mode / Kanal): Gå til Alle, TV, Radio, Data/annet, Analog eller Favoritter 1-5.
•• Når du velger Programvisn. på T-menyen (Verktøy), kan du gå til andre kanaler ved å bruke L-knappen
(Kanal).
•• E (Se / Information): Du kan se på kanalen du velger. / Viser opplysninger om det valgte programmet.
•• k (Side): Gå til neste eller forrige side.
36
Norsk
Slik bruker du Planlegg visning i Kanalliste
(bare digitale kanaler)
Når du angir Planlegg visning i Kanalliste, kan du bare angi programmet i Programvisn..
1. Trykk på CH.LIST-knappen, og velg deretter en digital kanal.
2. Trykk på TOOLS-knappen, og velg deretter Programvisn.. Programlisten for den aktuelle kanalen vises.
3. Trykk på knappene ▲ / ▼ for å velge ønsket program, og trykk deretter på ENTERE-knappen (Information) eller på
INFO-knappen.
4. Velg Planlegg visning, og trykk deretter på ENTERE-knappen når du er ferdig.
✎✎ Hvis du vil avbryte Planlegg visning, følger du trinn 1 til 3. Velg Avbryt Plan.
Bruke alternativmenyen t
Still inn hver kanal med menyalternativene for Kanalliste (Programvisn., Red. favoritter, Lock/Unlock, Rediger kanalnavn,
Rediger kanalnummer, Slett, Information, Sorter, Red.modus).
Elementer på alternativmenyen kan variere avhengig av kanalstatus.
1. Velg en kanal, og trykk på TOOLS-knappen.
2. Velg en funksjon og endre innstillingene.
•• Programvisn.: Viser programmet når en digital kanal er valgt.
•• Red. favoritter: Angi kanaler du ser på ofte, til favoritter. Legg til eller slett den valgte kanalen i Favoritter 1-5.
1. Velg Red. favoritter, og trykk deretter på ENTERE-knappen.
2. Trykk på ENTERE-knappen for å velge Favoritter 1-5, og trykk deretter på OK-knappen.
✎✎ Én favorittkanal kan legges til i flere favoritter under Favoritter 1-5.
•• Lock/ Unlock: Du kan låse en kanal slik at kanalen ikke kan velges eller ses på.
✎✎ Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Kanallås er angitt til På.
✎✎ Inndataskjermen for PIN-kode vises. Angi din 4-sifrede PIN-kode. Endre PIN-koden med alternativet Endre PINkode.
•• Rediger kanalnavn (bare analoge kanaler): Tildel ditt eget kanalnavn.
•• Rediger kanalnummer (bare digitale kanaler): Rediger nummeret ved å trykke på nummertastene.
✎✎ Enkelte områder støtter kanskje ikke Rediger kanalnavn og Rediger kanalnummer.
•• Slett: Du kan slette en kanal for å vise kanalene du ønsker.
•• Information: Viser opplysninger om det valgte programmet.
•• Sorter: Endrer listen sortert etter kanalnummer eller kanalnavn.
•• Red.modus: Du kan velge en kanal og redigere den.
Norsk
37
Bruke alternativmenyen t
Still inn hver kanal med menyalternativene (Red. favoritter, Lås/Lås opp, Slett, Velg bort, Velg alle).
1. Trykk på TOOLS-knappen på Kanalliste-skjermen, og velg deretter Red.modus. En avkrysningsboks vises til venstre for
kanalen.
2. Trykk på knappene ▲/▼ for å velge ønsket kanal, og trykk deretter på ENTERE-knappen. Merket (c) indikerer
kanalen du har valgt.
✎✎ Du kan velge mer enn en kanal.
✎✎ Trykk på ENTERE på nytt for å velge bort kanalen.
3. Trykk på TOOLS-knappen. Velg deretter en funksjon, og endre innstillingene.
•• Red. favoritter: Angi kanaler du ser på ofte, som favoritter.
✎✎ Red. favoritter-skjermen har fem grupper (Favoritter 1, Favoritter 2 osv.). Du kan legge til en favorittkanal i den
gruppen du vil. Trykk på knappene ▲/▼ for å velge en gruppe.
•• Lock/ Unlock: Du kan låse en kanal slik at kanalen ikke kan velges eller ses på.
✎✎ Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Kanallås er angitt til På.
✎✎ Inndataskjermen for PIN-kode vises. Angi din 4-sifrede PIN-kode. Endre PIN-koden med alternativet Endre PINkode.
•• Slett: Du kan slette en kanal for å vise kanalene du ønsker.
•• Velg bort: Velger bort de valgte kanalene.
•• Velg alle: Velger alle kanalene i kanallisten.
38
Norsk
¦¦ My Channel
Avgjør land og sjanger for kanalene som tilveiebringes av hotellet, og hvis brukeren velger et land eller sjanger, viser TVen samsvarende kanaler.
•• Du må velge et land før du kan angi en sjanger.
•• Hvis du velger en sjanger uten å legge til noen kanaler, vises alle de tilgjengelige kanalene i kanallisten.
•• Min kanal virker kun i frittstående modus.
•• SI Vendor i frittstående-modus: Dette fungerer ikke hvis Smoovie er valgt.
•• Dette er i hotellalternativene i Hotellmeny > Tjenestemodus, og kan slås på eller av.
•• Alternativet fungerer bare når det er satt til På.
Kanalsammensetning [sjangermodus]
Antennemodusaktivering
Standard
Hotell
Kategori
Sjanger
Kanalmod
Antenne/
Kabel
Satellitt
Alle (standard)
O
O
Nyheter
O
O
Radio
O
O
Underholdning
O
O
Sport
O
O
Hotell
O
O
2
1
3
Gjeldende status: Østerrike/sport
Land
6
Beskrivelse
Sett kanalsjangermodus til alle land som er
angitt som standard i fabrikkmodus.
Min kanal
4
5
Sjanger
Alle land
Alle
Østerrike
Nyheter
Belgia (nederlandsk)
Radio
Belgia (fransk)
Underholdning
Tsjekkisk
Sport
Frankrike
Hotell
Tyskland
▼
7
(Blå) Behold forrige (O/N/V/H) Flytt (En) Enter 8
* For antall elementer som vises i listen, kan du se designdokumentet.
Norsk
39
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
BLUE
Går tilbake til skjermbildet. (Sjangerkonfigurasjon: Siste land og sjanger)
Behold forrige
ENTER
Velger et element.
Enter
Ch. Up/Down
Flytt markeringen etter side.
(Ingen veileding)
UP/DOWN
Navigerer for hvert land, sjangerliste. (på en sirkulær måte.)
RIGHT
Velger det markerte elementet og flytter deretter markeringen til
sjangerdelen.
Bev.
RETURN
Går tilbake til skjermbildet. (Sjangerkonfigurasjon: Siste land og sjanger)
(Ingen veileding)
EXIT
Går tilbake til skjermbildet. (Sjangerkonfigurasjon: Siste land og sjanger)
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Denne delen beskriver oppsettet av front-grensesnittet som vises når TV-en er slått på. (Fabrikkmodus >
Sjangemodus: Aktiver)
•• Sjangeren er en underliste for hvert land.
•• Kringkastingsskjermen som ble vist ved forrige minnekanal.
‒‒ Hvis brukeren ønsker å beholde forrige land og sjangerkanalkart, kan vedkommende trykke på
fjernkontrolltastene "BLÅ", RETURN og EXIT for å lukke frontgrensesnittet.
✎✎ OSV.
•• Standard markering: Siste minneelement (land, sjanger)
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
1
Bakgrunnsskjerm
Viser den siste memoriserte kanalen som dukker opp når TV-en slås på.
2
Funksjonstittel
Dette er navnet til funksjonen.
3
Gjeldende status
Viser gjeldende innstillinger for land/sjanger.
4
Landelementer
Elementet for listen over land vises.
Viser landet som ble valgt sist.
5
Sjangerelementer
Elementet for sjangerlisten vises.
Viser tilgjengelige sjangerelementer etter hvert land som forhåndsinnstilt i fabrikkmodus. (gi
alltid 'Alle'-elementet)
Viser sjangeren som ble valgt sist.
6
Marker
Hvis elementtittelen er for lang til å vises innenfor området, aktiveres automatisk
tekstglidning.
7
Indikator
Denne vises når det finnes en forrige eller neste side.
8
Nav. Hjelp
Denne tast-veiledningen er høyrejustert.
40
Norsk
Uthev samhandling [landelementer]
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
✎✎ MERK
•• Brukere kan navigere elementene i hver av listene for land og sjanger ved å trykke på opp eller ned-tastene på
fjernkontrollen.
1
•• Sirkulær navigasjon støttes.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
NED x 4
Land
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
OPP x 4
Germany
Germany
▼
▼
OPP x 4
NED x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
NED
OPP
OPP
NED
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
NED x N
OPP x N
AVSLUTT
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
Current status : All Country/Sports
Genre
▲
Land
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
▼
Norsk
41
Uthev samhandling [standard sjanger]
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / HØYRE
VENSTRE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Det gjeldende valget for landet er uthevet.
•• Standard utheving: Gjeldende valg for sjangeren.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / HØYRE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
VENSTRE
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
•• Ser ut som kildefeil, det skal leses som
"Det andre elementet til landet er uthevet".
Vennligst bekreft. (For eksempel Frankrike)
42
Genre
▲
Norsk
Navigation Help Area
•• Standard markering: Alle
Modusendringssamhandling 1 (1/2)
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / HØYRE
VENSTRE
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Gjeldende sjangermodus: Alle land /sport
ENTER / HØYRE
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
OPP
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NED
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Hvis landet er valgt, flyttes markeringen
automatisk til sjangermenyen.
ENTER / HØYRE
6
Norsk
43
Modusendringssamhandling 1 (2/2)
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
1
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Austria/News.
ENTER
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Fullførtbeskjeden for sjangermodusendring vises.
•• Tidsavbrudd (5 sek.)
ENTER / RETURN / Tidsavbrudd
Current Status : Austria / News
44
Norsk
•• Hvis du trykker på venstretasten fra sjanger
til landsmeny, utheves et allerede valgt
landselement.
Modusendringssamhandling 1 (1/2)
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
Land
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
NED
OPP x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Gjeldende sjangermodus: Alle land /sport
ENTER / HØYRE
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Austria/News.
OK
BLÅ
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Tidsavbrudd
•• Hvis landet er valgt, flyttes markeringen
automatisk til sjangermenyen.
5
Current Status : Austria / News
Norsk
45
Strøm på-scenario [Siste minne]
•• Denne siden er bare ment for å indikere mulige samhandlinger. Den er kanskje ikke helt identisk til de faktiske
skjermbildene.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Slå av
•• Gjeldende sjangermodus: Alle land /sport
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Land
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Gjeldende sjangermodus: Østerrike / Nyheter
46
Norsk
Sjangerredigering: Dette konfigurerer sjangrene for hver kanal på hotell-TV-en.
•• Dette kan brukes via Hotellmeny (Fabrikk).
•• Støttede sjangre omfatter nyheter, radio, underholdning, sport og hotell.
•• Du kan velge flere sjangre for hver kanal samtidig.
Landredigering (Kanalredigering): I denne redigeringen kan du konfigurere landet for hver av kanalene på hotell-TVen.
•• Støttede land (20 land): Østerrike, Belgia, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Japan, Nederland,
Norge, Portugal, Russland, Korea, Spania, Sverige, Tyrkia, USA
•• Hvis flere kanaler er angitt for et land, registreres landet som en kategori, og brukerne kan vise kanalene etter land.
•• Flere enn ett land kan angis for en kanal. Hvis brukeren velger en kategori, vises bare kanalene for landet i kanallisten.
•• Hvis en kanal som landet er stilt inn for, velges fra kanallisten, legges elementet Rediger land til i verktøyene. Ellers
blir elementet Legg til for land lagt til i verktøyene.
•• * Hvis den tilsvarende funksjonen utføres, kan et land for den valgte kanalen stilles inn eller annulleres.
•• Frontgrensesnitt
•• Et skjermbilde der brukeren kan velge et land eller en sjanger når brukeren slår på strømmen.
Oppsett for venstre ramme
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Velger eller går inn i det tilsvarende Kanalsøk-området.
(Ingen veileding)
RETURN
Velger eller går inn i det tilsvarende Kanalsøk-området.
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus opp eller ned.
(Ingen veileding)
RIGHT
Flytter fokus til Kanalsøk-området.
(Ingen veileding)
INFO
Viser informasjon om kategorien.
(Ingen veileding)
TOOLS
Viser nyttefunksjonsmenyene.
Verktøy
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er en komponent i Venstre ramme (Landskategorier).
✎✎ OSV.
•• Standard markering: "Landet som er valgt for øyeblikket"
Norsk
47
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
•• Når brukeren går inn på denne skjermen, er det valgte standardelementet uthevet.
•• Landikonet og kategorinavnet vises. (Hvis fokus er i Hovedramme, vises bare ett
ikon.)
•• Flytte fokus
‒‒ Du kan flytte fokus ved å trykke på opp- eller ned-knappen.
1
‒‒ Hvis elementene ikke kan vises på en side, vises opp- og ned-indikatorer.
‒‒ Når fokus er flyttet til en kategori, lastes kanallisten for den aktuelle
kategorien inn i hovedrammen.
Venstre ramme [Landskategorier]
Antennemodusaktivering
Standard
Hotell
Kategori
Kanalmod
Antenne/
Kabel
Satellitt
Opprinnelige
innstillinger
Registrert
O
O
Land
Alle land
O
O
Land 1
O
O
Land 2
O
O
.
O
O
Beskrivelse
•• Viser alle kanaler som er registrert under
automatisk innstilling
•• Viser listen over kanaler og kilder som er
angitt i listen over registrerte kanaler.
•• Alle land er summen av alle kanaler som
er registrert for hvert land. (Dette oppgis
bare for sluttbrukere.)
Verktøy [Registrerte/Landskategorier]
•• Kanalstyring > Kanalkategori > Verktøy > Info
48
•• Elementene vises uten "Kanal".
•• Hvis elementet Registrert/Land i den venstre rammen er uthevet, kan du aktivere
det tilsvarende vinduet ved å trykke på "INFO"-tasten på fjernkontrollen.
•• Alle land vises.
•• Du kan navigere mellom landene ved å trykke på opp- eller ned-tasten.
Indikatorer vises.
Norsk
✎✎ MERK
•• Dette er en definisjon av Verktøy-menyen i kategorien Venstre ramme.
•• Bare Info-elementet for henholdsvis Registrer/Land vises.
Elementer
Kategori
Verktøy-menyen
Beskrivelser
Registrert, Land
Informasjon
Registrerte kanaler. Antall kanaler for hvert land.
•• Elementene vises uten "Kanal".
Feiltilfeller
✎✎ MERK
•• Dette er meldingen som vises når ingen kanaler er lagret i listen over registrerte kanaler.
Elementer
Nei
1
Navn
Melding
Beskrivelse
•• Hvis elementet Registrerte kanaler er tomt når du går inn i
nettleseren, vises en popup-melding der brukerne kan bytte til
Autolagring-menyen (programmer).
•• Hvis verken klokkeslett eller kanal er konfigurert, og en bruker
går inn i Kanalstyring, vises en melding der brukeren kan bytte til
Autoinnstilling (Autoprogram), på samme måte som ovenfor.
•• Dette er meldingen som vises når klokkeslettet ikke er konfigurert.
‒‒ Hvis klokkeslettet ikke er konfigurert, vises meldingen i Fabrikkmodus før du går inn i Kanalstyring.
Norsk
49
✎✎ MERK
•• Dette er komponenten når ingen kanaler er registrert for landskategorien.
Elementer
Nei
Beskrivelse
Beskrivelse
Meldingen vises når landet som er valgt, ikke inneholder elementer.
Hovedramme [Kanalsøk]
50
Norsk
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
CH UP/DOWN
Flytter siden.
Side
ENTER
Velger eller går inn i det tilsvarende Kanalsøk-området.
Velg
RETURN
Går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus opp eller ned.
(Ingen veileding)
RIGHT
Flytter fokus til Kanalsøk-området.
(Ingen veileding)
INFO
Viser informasjon om kategorien.
(Ingen veileding)
TOOLS
Viser nyttefunksjonsmenyene.
Verktøy
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er en komponent i Hovedramme (Kanalsøk).
•• I utgangspunktet er kanalen før du går inn i Fabrikkmodus valgt, eller den eksterne inngangen.
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
1
Hovedramme
Viser kanal- eller kildelisten for kategorien som for øyeblikket er valgt.
2
Blalinje
Viser posisjonen til den gjeldende siden blant det totale sideantallet.
3
Område for
navigasjonshjelp
Dette vises når en bruker går inn i Kanalstyring. (Hvis en bruker avslutter og deretter går
inn igjen i Kanalstyring, vises det på nytt.)
Dette forsvinner når tidsavbruddet (5 sek.) er nådd, eller når brukeren trykker på en tast.
4
Område for
navigasjonshjelp
Den konfigurerte landsinformasjonen og de røde knappene er justert til venstre. De vises
og navigeres grafisk etter gruppe. Denne tast-veiledningen er høyrejustert.
Norsk
51
Vanlige elementer for kanal [+ Ikonmetode]
Visningsregler for kanalliste
Standard
Element
Konstruksjon
Digitale kanaler
•• Avkrysningsboks + statusikon + nummer for digital kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ###-### (Kanalnummeret
representeres av "-".)
Analoge kanaler
•• Avkrysningsboks + analogikon + nummer for analog kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ### ("-" brukes ikke til å
representere numre for analoge kanaler.)
Digitale kanaler
•• Avkrysningsboks + statusikon + nummer for digital kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ### (For maksimal lengde for
kanalnummeret, følg de regionale spesifikasjonene.)
Analoge kanaler
•• Avkrysningsboks + analogikon + nummer for analog kanal + kanalnavn
•• Visningsformat for kanalnummer: ### (For maksimal lengde for
kanalnummeret, følg de regionale spesifikasjonene.)
ATSC
DVB (CHEM)
Visningsregler for kanallisteikon
Element
Dynamic
SI-ikon
Eksempel
Kanaler slettet av
Dynamic SI
NNNNNNNN KANALNAVN
•• Kanaler som er slettet av Dynamic SI,
men ikke av brukeren.
1
Kanaler lagt til av
Dynamic SI
NNNNNNNN KANALNAVN
•• Kanaler som er lagt til av Dynamic SI,
men ikke av brukeren.
2
•• Ikonet for analoge kanaler vises.
3
•• En kanal som er en inngangskilde.
4
•• Representer direktesendte kanaler
fra antennene. Ikonene for antenne,
kabel eller satellitt vises med laveste
prioritet.
5
Ikon for analoge kanaler
Ikon for kildekanaler
Antenneikon
Prioritet
Antenne
NNNNNNNN KANALNAVN
(Navnet på den redigerte kanalen.)
NNNNNNNN KANALNAVN
NNNNNNNN
KANALNAVN
Kabel
NNNNNNNN
KANALNAVN
Satellitt
NNNNNNNN
KANALNAVN
Ikon for krypterte kanaler
NNNNNNNN KANALNAVN
•• Ikonet for krypterte kanaler. Dette vises for
en satellittantenne.
-
Videodemping
NNNNNNNN KANALNAVN
•• I en dempet kanal tilbys lyd- og
kanalinformasjon.
-
52
Norsk
Legg til for land / Rediger land (1/2)
•• Kanalstyring > Nettleser > Verktøy > Legg til for land
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Dette velger det uthevede objektet.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus over landelementer.
Bev.
LEFT/RIGHT
Flytter fokus.
Bev.
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er definisjonen av Legg til for land.
•• Den valgte kanalen eller eventuelt flere valgte kanaler legges til for landskategorien.
✎✎ OSV.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
Norsk
53
Elementer
Nei
Navn
1
Vinduet Legg til for land
2
Veiledning
Beskrivelse
•• Hvis ingen kanaler er registrert i listen over land i de valgte
kanalene, vises "Legg til for land" som tittel.
•• En avkrysningsboks vises, alt etter om landet som var valgt da
du gikk inn i skjermen, er registrert eller ikke.
•• Serienummeret eller navnet på den valgte kanalen.
3
Informasjon om valg
4
Melding om fullført
5
Utvalgsmerke
‒‒ Kanalnavnet vises når én kanal er valgt: Valgt kanal: NNNN-NNN
ABC
‒‒ Antallet valgte kanaler vises når flere enn én kanal er valgt: Valgte
kanaler: N
•• Meldingen vises når en operasjon er fullført. (Denne meldingen
vises alltid hvis OK-knappen velges.)
•• Slik finner du betydningen av utvalgsmerker for flere kanaler
•• : Når alle elementene er registrert.
•• : Når bare en del av elementene er registrert.
•• : Når ingen av elementene er registrert.
Legg til for land / Rediger land (2/2)
•• Kanalstyring > Nettleser > Verktøy > Legg til for land
54
Norsk
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Dette velger det uthevede objektet.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
UP/DOWN
Flytter fokus over landelementer.
Bev.
LEFT/RIGHT
Flytter fokus.
Bev.
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er definisjonen for Rediger land.
•• Den valgte kanalen eller eventuelt flere valgte kanaler slettes fra landskategorien.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
Elementer
Nei
Navn
1
Legg til for land
2
Veiledning
3
Melding om fullført
Beskrivelse
•• Hvis det er en registrert kanal blant de valgte kanalene, vises
Rediger land som tittel.
•• En avkrysningsboks vises, alt etter om det valgte landet er
registrert eller ikke.
•• Meldingen vises når en operasjon er fullført. (Denne meldingen
vises alltid hvis OK-knappen velges.)
Rediger kanalnummer [Bytt type]
•• Kanalstyring > Nettleser > Verktøy > Rediger kanalnummer
Norsk
55
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
ENTER
Bruker endringene og lukker vinduet.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
▲/▼
Endrer kanalnummeret for den valgte kanalen.
Juster
0~9
Angir et siffer
Nummer
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er funksjonen som endrer kanalnummeret. (Bytt type)
•• Kanalnumre kan endres i alle kanallister, og endringene brukes på alle kanaler.
•• Hvis et nytt kanalnummer ikke er tildelt til en annen kanal, oppdateres kanalnummeret til det nye
kanalnummeret. Deretter sorteres listen på nytt i stigende rekkefølge for kanalnummer.
•• Hvis det nye kanalnummeret allerede er tildelt til en annen kanal, må du følge hotellspesifikasjonene.
✎✎ OSV.
•• Vertikal sirkulering støttes.
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
•• Både talltastene og opp-/ned-tastene støttes.
1
Rediger kanal
Nummer-vindu
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
Valgt kanal: Viser navnet på kanalen som er valgt.
Nummer: Viser det nye kanalnummeret.
(Kanalnavnet som for øyeblikket er tildelt, vises også.)
Navn: Viser navnet på kanalen som er tildelt. (Hvis det ikke er noen
kanaler, vises det som "(Tom)".) : Hvis det er en kanal, men den har
ikke et navn, vises navnet som "-----".
•• Hvis en allerede tildelt kanal er valgt
2
56
Advarselsmelding
Norsk
‒‒ Hvis det nye kanalnummeret allerede er tildelt til en annen kanal,
vises bekreftelsesmeldingen. (Se figuren nedenfor.)
‒‒ Hvis brukeren ønsker å endre kanalnummeret til et som allerede er
tildelt til en annen kanal, blir kanalnumrene byttet og lagret.
Rediger kanalnummeret [Ekstern inngang] (3/3)
•• Kanalstyring > Nettleser > Verktøy > Rediger kanalnummer
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
RED
Hvis brukeren trykker på knappen, initialiseres kanalnummeret.
Tilbakestill
ENTER
Bruker endringene og lukker vinduet.
Enter
RETURN
Avbryter eller går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
▲/▼
Endrer kanalnummeret for den valgte kanalen.
Juster
0~9T
Angir et siffer
Nummer
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Denne funksjonen tildeler en ekstern inngangskilde til et kanalnummer. (Endringene brukes på alle kanaler.)
•• Hvis det nye kanalnummeret allerede er tildelt til en annen kanal, må du følge hotellspesifikasjonene.
✎✎ OSV.
•• Standard markering: Kanalnummerområde
•• Vertikal sirkulering støttes.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
Norsk
57
Elementer
Nei
Navn
Beskrivelse
•• Kanalnummerområdet.
‒‒ Både talltastene og opp-/ned-tastene støttes.
‒‒ Hvis ingen verdi er tilordnet, vises det like mange streker ("-") som antall sifre.
1
Kanalnummerområde
2
Kildenavn
3
Nav. Hjelpeområde
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Navn på ekstern inngang
‒‒ Elementer som ikke kan konfigureres, er deaktivert.
•• Hvis brukeren trykker på den røde knappen, initialiseres kanalnummeret.
Rediger kanalnavn
•• Kanalstyring > Nettleser > Verktøy > Rediger kanalnavn
Tast-veiledning
Knapp
Handling
Nav. Hjelp
GREEN
Lagrer endringene og går tilbake til Kanalstyring.
Utført
ENTER
Lagrer kanalnavnet og flytter markøren til neste felt.
Enter
RETURN
Avbryter og går tilbake til forrige skjerm (Verktøy).
Tilbake
▲/▼/◄/►
Lar deg navigere på tastaturet.
Bev.
0~9
Angir et siffer
(Ingen veileding)
INFO
I/T
I/T
TOOLS
Lukker gjeldende vindu og viser Verktøy-menyen.
(Ingen veileding)
EXIT
Avbryter og går tilbake til forrige trinn (Fabrikkmodus).
(Ingen veileding)
✎✎ MERK
•• Dette er definisjonen for tastaturet som brukes for funksjonen Rediger kanalnavn.
✎✎ OSV.
•• Tidsavbrudd (60 sek.)
58
Norsk
Elementer
Nei
Navn
1
Vindu for redigering av
kanalnavn
2
Kanalnavn
3
Tastatur
Beskrivelse
•• Markøren og tegnet du er i ferd med å taste inn, har samme farge som
uthevingen.
•• Markøren forsvinner når det maksimale antallet tegn er nådd.
•• Se dokumentet om utforming av tastaturet for et detaljert scenario.
Verktøy [Redigeringsmodus]
Redigeringsmodus
Uthev innhold (når nummeret for det merkede elementet er 0
eller 1)
Når det er flere enn ett merket element.
Legg til for land
Rediger land (når et allerede registrert element er merket)
Rediger kanalnavn
Rediger kanalnummer
Videodemping
Kopier kanal (Astra HD +)
Omordne (satellitt)
Velg alle
Velg bort alle (dette vises bare når ett eller flere elementer er
valgt)
Slett
Legg til for land
Rediger land (når et allerede registrert element er merket)
Videodemping
Omordne (satellitt)
Velg alle
Velg bort alle
Slett
✎✎ MERK
•• Plasseringen av popup-menyen: Verktøy-menyen for et element i den venstre kolonnen i Kanalliste → Dette
vises til høyre. Verktøy-menyen for et element i den høyre kolonnen i Kanalliste → Dette vises til venstre.
•• Hvis en bruker trykker på TOOLS-knappen mens det uthevede elementet ikke er valgt, markeres elementet
automatisk som valgt.
•• For detaljerte spesifikasjoner for hver funksjon kan du se NEO-kanalstyring.
Norsk
59
Kanalbanner [når et kanalnummer er tildelt til en ekstern inngang]
✎✎ MERK
•• Spesifikasjonene for banneret for TV-kanalen brukes.
•• Hvis et element ikke støttes, eller hvis det ikke finnes tilhørende informasjon, vises ikke elementverdiene.
•• Kanalnavnet vises som "navn på ekstern inngang".
Elementer
Nei
Navn
1
Navn på ekstern inngang
Beskrivelse
Kanallisten gir deg tilgang til funksjoner relatert til Sjanger-TV.
•• Landsmodus
•• Endrer sjangermodusen.
¦¦ Mixed Channel Map
Blandet kanalkart er en funksjon for å blande kanaler fra antenne, kabel og satellitt.
[Bortsett fra modeller i Australia, Singapore og New Zealand]
‒‒ Blandet kanalkart må være PÅ for å kunne blande kanaler fra antenne, kabel og satellitt.
‒‒ Bruk kanalredigering til å sortere kanalene etter å ha slått på "Blandet kanalkart" på hotellalternativmenyen.
60
Norsk
¦¦ Sound Bar
•• Samsung-lydplanker og Hospitality TV
‒‒ Bruk Samsung-lydplanker og Hospitality TV som støtter ARC-funksjonen med HDMI. Hvis du kobler en
kompatibel Samsung-lydplanke til en kompatibel Samsung Hospitality TV med én enkelt HDMI-kabel, kan
gjestene høre TV-lyden via lydplanken.
‒‒ Modeller som støtter ARC-funksjonen, er oppført nedenfor:
•• Lydplanker: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
•• Sette lydplankene i hotellmodus
1. Angi følgende alternativer på Hotell-menyen:
‒‒ Hotel option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Koble en HDMI-kabel fra HDMI OUT-kontakten på baksiden av lydplanken til HDMI IN 1-porten (som støtter ARC) på
Hospitality TV.
3. Når lydplanken er koblet til Hospitality TV, registrerer lydplanken TV-en automatisk når den blir slått på, og bytter
automatisk til hotellmodus.
Funksjonskarakteristikker for lydplanker i hotellmodus:
•• Strøm på/av synkroniseres med TV-en
•• HDMI_CEC er på som standard
•• Virker bare gjennom "HDMI OUT"-porten
•• Deaktiverer "Input mode"-tasten på VFD for å unngå uventede endringer av lydkilden.
•• Henter justerbare innstillinger for Strøm på-volum og Maks. volum fra hotellalternativmenyen på TV-en.
Verdiene for Strøm på-volum og Maks. volum på lydplankene er imidlertid halvparten av tilsvarende innstillinger
på hotellalternativmenyen på TV-en.
Eksempel: Hvis Strøm på-volum=20 og Maks. volum=90 på TV-en, er Strøm på-volum=10 og Maks. volum=45 på
lydplanken.
* Denne funksjonen kan variere avhengig av modellen.
Norsk
61
¦¦ Sikkerhetsmodus
Designspesifikasjoner
•• Dette er for å begrense inndata fra enkelte funksjoner, for eksempel TTX og eksterne kilder (HDMI, USB) i enkelte
fasiliteter, for eksempel en korreksjonsfasilitet.
•• Sikkerhetsmenyen er passordbeskyttet. Tilgang til sikkerhetsmenyen avvises uten passordet.
•• Sikkerhetsinnstilling
‒‒ Sikkerhetsinnstillingen kan angis til ON eller OFF.
‒‒ Standardverdien er OFF.
‒‒ Sikkerhetsinnstilling: Hvis angitt til På, deaktiveres inndata fra eksterne kilder (HDMI, USB) og TTXfunksjonen.
•• Passordinnstilling
‒‒ Brukeren kan endre passordet.
‒‒ Brukeren må taste inn gjeldende passord, et nytt passord og bekrefte det nye passordet.
•• Tilbakestill passord
‒‒ Dette er for å tilbakestille passordet.
‒‒ Standardpassordet er "00000000".
‒‒ Tilbakestill passord vises bare på Fabrikk-menyen ved å trykke tastene Info og Factory.
Det vises ikke hvis du bruker tastekombinasjonen MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
•• Sikkerhetsinnstilling: Hvis det er angitt til På, er SIRCH-funksjonen ikke tilgjengelig.
•• En fabrikktilbakestilling vil ikke tilbakestille sikkerhetsinnstillingen.
62
Norsk
Montere veggfestet
Med veggfestesettet (selges separat) kan du montere TV-en på veggen. Du finner detaljert informasjon om montering av
veggfestet i monteringsanvisningen for veggfestet. Kontakt en tekniker for å få hjelp til montering av veggbraketten. Vi
råder deg ikke til å gjøre det selv.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på produktet, eller personskader, som følge av at du
velger å installere TV-en selv.
Spesifikasjoner for veggfestesett (VESA)
✎✎ Veggfestesettet medfølger ikke, men selges separat.
Monter veggfestet på en solid vegg vinkelrett med gulvet. Ta kontakt med nærmeste forhandler hvis du skal montere
festet i andre byggmaterialer. Hvis det monteres på et tak eller en skjev vegg, kan det falle og føre til alvorlige
personskader.
✎✎ MERK
•• Standard dimensjoner for veggfestesett vises i tabellen nedenfor.
•• Ved innkjøp av veggfestesettet medfølger en detaljert monteringsanvisning og alle nødvendige deler.
•• Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standarden for skruespesifikasjoner.
•• Unngå å bruke skruer som er lenger enn standardskruene. Dette kan føre til skade inne i TV-en.
•• For veggfester som ikke samsvarer med VESA-standarden for skruespesifikasjoner, kan lengden på skruene
variere avhengig av spesifikasjonene.
•• Ikke fest skruene for stramt. Dette kan … skade produktet eller føre til at produktet faller, og føre til
personskade. Samsung er ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for produktskader eller personskader som oppstår som en følge av bruk av et ikkeVESA- eller ikkespesifisert-veggfeste eller at forbrukeren ikke følger instruksjonene for produktinstallasjon.
•• Ikke overstig en 15 graders helling når du monterer denne TV-en.
Veggbrakett
Adapter for veggfeste
TV
C
Veggbrakett
Adapter for veggfeste
TV
C
tommer
VESA-spes. (A * B)
C (mm)
Standardskrue
Antall
55 ~ 65
400 X 400
43 ~ 45
M8
4
Ikke monter veggfestesettet mens TV-en er slått på.
Det kan føre til personskade på grunn av elektrisk støt.
Norsk
63
Feste TV-en til veggen
Forsiktig: Hvis du drar i, dytter på eller klatrer på TV-en, kan den falle. Pass særlig på at ikke barn henger over
eller destabiliserer TV-en. Dette kan gjøre at TV-en tipper over og fører til alvorlige skader eller død. Følg alle
sikkerhetsforanstaltninger i det medfølgende sikkerhetsarket. For ytterligere stabilitet installerer du antifallenheten av
sikkerhetsmessige årsaker som følger:
Slik hindrer du TV-en i å falle
1. Sett skruene i klemmene, og fest dem skikkelig til veggen. Kontroller at skruene har blitt skikkelig festet i veggen.
✎✎ Det kan hende du trenger ekstramateriell, som et anker, avhengig av veggtypen.
✎✎ Siden de nødvendige skruene, klemmene og strengen ikke følger med, må du kjøpe disse i tillegg.
2. Fjern skruene fra midten bak på TV-en, fest skruene i klemmene og fest deretter skruene på TV-en igjen.
✎✎ Det kan hende at det ikke følger skruer med produktet. Hvis dette er tilfellet, må du kjøpe skruer med følgende
spesifikasjoner:
3. Sett sammen klemmene som er festet på TV-en og klemmene som er festet i veggen, med en sterk streng og knytt
deretter strengen stramt.
✎✎ MERK
•• Monter TV-en nær veggen, slik at den ikke faller bakover.
•• Det er trygt å feste strengen slik at klemmene som er festet i veggen, er i lik høyde som eller lavere enn
klemmene som er festet på TV-en.
•• Fjern strengen før du flytter TV-en.
4. Kontroller at alle tilkoblinger er skikkelig sikret. Kontroller tilkoblinger periodevis for tegn på slitasje eller feil. Hvis du
er i tvil om sikkerheten til tilkoblingene dine, må du kontakte en profesjonell montør.
Antityverilås fra Kensington
Kensington-låsen leveres ikke av Samsung. Den er en innretning som brukes
til å feste TV-en fysisk når den er plassert på et offentlig sted. Utseende og
låsemetode kan fravike fra illustrasjonen, avhengig av produsenten. Se i
veiledningen som følger med Kensington-låsen for ytterligere informasjon om
riktig bruk.
Du låser produktet ved å følge disse trinnene:
Finn et K-ikon på baksiden av TV-en. Du finner et Kensington-spor ved siden
av K-ikonet.
1. Fest Kensington-låsekabelen rundt en stor stillestående gjenstand, for
eksempel et skrivebord eller en stol.
2. Skyv enden på kabelen som er festet til låsen, gjennom løkkeenden på Kensington-låskabelen.
1
<Valgfri>
3. Sett låseenheten inn i Kensington-sporet på produktet (1).
4. Lås låsen.
✎✎ Dette er generelle instruksjoner. For nøyaktige instruksjoner ser du i brukerhåndboken som følger med
låseenheten.
✎✎ Låseinnretningen må kjøpes separat.
✎✎ Plasseringen av Kensington-låsen kan variere, avhengig av modellen.
64
Norsk
Spesifikasjoner
Miljøhensyn
Brukstemperatur
Luftfuktighet ved bruk
Lagringstemperatur
Luftfuktighet ved lagring
Modellnavn
10 °C til 40 °C (50°F til 104°F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
5 % til 95 %, ikke-kondenserende
HG55EE890W
Skjermoppløsning
3840 x 2160
Skjermbuing
Skjermstørrelse (diagonal)
4200R
55 tommer
Lyd (utgang)
Mål (BxHxD)
Hoveddel
Med stativ
Vekt
Uten fot
Med fot
HG65EE890W
65 tommer
10 W x 2
1232,0 x 714,5 x 97,3 mm
1232,0 x 786,1 x 334,1 mm
1450,8 x 839,9 x 114,9 mm
1450,8 x 923,4 x 378,7 mm
17,2 kg
19,2 kg
23,6 kg
27,2 kg
✎✎ Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
✎✎ Informasjon om strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
✎✎ Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke juridiske forpliktelser, blant annet
REACH, WEEE og bruk av batterier, på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Norsk
65
Mål
Sett forfra / sett fra siden
7
1
2
3
5
6
4
8
(Enhet: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG55EE890W
1232,0
1208,6
683,4
947,5
714,5
786,1
97,3
334,1
HG65EE890W
1450,8
1425,1
806,5
1061,3
839,9
923,4
114,9
378,7
Detaljer om kontaktpanelet / sett bakfra
✎✎ Detaljerte mål kan kontrolleres på Displaysolutions.samsung.com.
66
Norsk
Detaljer om foten
•• HG55EE890W
(Enhet: mm)
248,2
947,5
334,1
334,1
•• HG65EE890W
(Enhet: mm)
276,9
1061,3
378,7
378,7
✎✎ MERK: Tegningene er ikke nødvendigvis i skala. Enkelte mål kan endres uten forvarsel. Se på målene og ta hensyn
til dem før du monterer TV-en. Med forbehold om typografiske feil eller trykkingsfeil.
Norsk
67
Lisens
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og symbolet med den doble D-en er
varemerker tilhørende Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
68
Norsk
Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE
Hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med Samsung-produkter, kontakter du SAMSUNG kundestøttesenter.
Land
Kundestøttesenter
Webområde
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
EE890W-EU-NOR-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement