Samsung LE26R41B Bruksanvisning | Manualzz
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 1
LCD TV
LE26A41B
LE32A41B
Instruksjonsbok
Før du tar i bruk enheten,
må du lese denne veiledningen nøye,
og beholde den for referanse senere.
SKJERMMENYER
PC-SKJERM
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TEKST-TV
still image_Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 1
Forholdsregler ved visning av stillbilder
Et stillbilde kan forårsake varig skade på TV-skjermen.
• TV-apparat som kan ta imot digitale signaler:
Når du velger vanlig skjermmodusen (4:3) for å
se en SD-gradert digital sending (og effekten
på dekoderboksen er 480 p).
Selv om digital kringkasting må være
Widescreen (16:9) HD-format, blir programmer
som opprinnelig er laget i vanlig skjermformat
(4:3), hos enkelte kringkastere vist ved å
konvertere signalene til digital form. I slike
tilfeller blir venstre og høyre kant av
skjermbildet beskåret.
Merk: Hvis kantene til venstre, til høyre og
midt på skjermen blir værende på
samme sted over lengre tid, vil
overføringen av lys også variere, og
kantene kan dermed etterlate spor.
• TV-apparat som kan ta imot digitale signaler:
Når du velger Widescreen-modus (16:9) for å se
en SD-gradert digital sending (og effekten på
dekoderboksen er 1080i).
Ikke la skjermen stå i pausemodus over
lengre tid, da du kan oppleve samme
problem med produkter fra andre produsenter.
• TV-apparat som kan ta imot digitale
signaler: Når TV-apparatet mottar
HD-graderte signaler (og effekten på
dekoderboksen er 1080i).
Når du ser på en digital HD-gradert kringkasting på
et vanlig (4:3) TV-apparat med skjermstørrelsen
"16:9" eller "Panorama" valgt, kan du se på
programmet, men øvre og nedre kant av skjermen
blir beskåret.
Merk: Hvis kantene øverst, nederst og midt
på skjermen blir stående fast over
lengre tid, vil overføringen av lys også
variere, og kantene kan dermed
etterlate spor.
Ikke la skjermen stå i pausemodus over
lengre tid, da du kan oppleve samme
problem med produkter fra andre produsenter.
still image_Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 2
• Integrert digital-TV (Widescreen): Når
TV-apparatet mottar SD-graderte (vanlige)
kringkastingssignaler (mottar vanlige signaler,
480p).
• TV-apparat som kan ta imot digitale signaler
(Widescreen): Når TV-apparatet mottar
SD-graderte (vanlige) kringkastingssignaler
(med en dekoderboks).
• Når du ser på en analog (vanlig) kringkasting
på en Widescreen TV (med 4:3 skjermmodus
valgt).
Selv om digital kringkasting må være
Widescreen (16:9) HD-format, blir programmer
som opprinnelig er laget i vanlig skjermformat
(4:3), hos enkelte kringkastere vist ved å
konvertere signalene til digital form. I slike
tilfeller blir venstre og høyre kant av
skjermbildet beskåret.
Merk: Hvis kantene til venstre, til høyre og
midt på skjermen blir værende på
samme sted over lengre tid, vil
overføringen av lys også variere, og
kantene kan dermed etterlate spor.
Ikke la skjermen stå i pausemodus over
lengre tid, da du kan oppleve samme
problem med produkter fra andre produsenter.
• Når du ser på en DVD, CD eller en video i
Widescreen-format (21:9) på en
Widescreen-TV (16:9).
• Når du kobler en datamaskin eller en
spillkonsoll til TV-apparatet og velger
skjermmodusen 4:3.
Hvis du kobler en DVD-spiller, datamaskin
eller spillkonsoll til widescreen-TVen og ser
en film eller spiller et spill i vanlig (4:3) eller
bred (21:9) skjermmodus, blir venstre og
høyre kant eller øvre og nedre kant av
skjermen beskåret.
Merk: Hvis kantene til venstre, til høyre og
midt på skjermen blir værende på
samme sted over lengre tid, vil
overføringen av lys også variere, og
kantene kan dermed etterlate spor.
Ikke la skjermen stå i pausemodus over
lengre tid, da du kan oppleve samme
problem med produkter fra andre produsenter.
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 2
Innhold
BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
Kontrollpanelet............................................................................................................
Tilkoblingspanelet.......................................................................................................
- Koble til en antenne eller et kabel-TV-nettverk .....................................................
- Koble til dekoderboks, videospiller eller DVD-spiller.............................................
- Koble til eksterne A/V-enheter................................................................................
- Koble til en datamaskin ..........................................................................................
- Koble til en Sub Woofer .........................................................................................
- Koble til en DVI.......................................................................................................
Fjernkontrollen (alle funksjoner unntatt tekst-TV) .....................................................
Fjernkontrollen (tekst-TV-funksjoner) ........................................................................
Sette inn batterier i fjernkontrollen.............................................................................
Slå på og av ...............................................................................................................
Sette TV-apparatet i standby-modus.........................................................................
Bli kjent med fjernkontrollen.......................................................................................
Plug & Play.................................................................................................................
Velge språk.................................................................................................................
4
5
5
5
6
6
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
STILLE INN KANALER
Lagre kanaler automatisk ..........................................................................................
Sortere kanaler manuelt.............................................................................................
Redigere kanaler........................................................................................................
Sortere de lagrede kanalene .....................................................................................
Tildele navn til kanaler ...............................................................................................
Fininnstille kanalmottaket...........................................................................................
15
16
18
19
20
21
STILLE INN BILDET
Endre bildestandarden...............................................................................................
Justere tilpasset bilde.................................................................................................
Endre fargetone..........................................................................................................
Endre bildestørrelsen .................................................................................................
Fryse gjeldende bilde.................................................................................................
DNIe (Digital Natural Image engine) .........................................................................
Min fargekontroll.........................................................................................................
Dynamisk kontrast......................................................................................................
Føler for lysstyrke.......................................................................................................
Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture) ..................................................................
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
STILLE INN LYDEN
Justere volumet ..........................................................................................................
Slå av lyden midlertidig ..............................................................................................
Velge lydmodus..........................................................................................................
Endre lydstandarden..................................................................................................
Justere lydinnstillingene .............................................................................................
Velge WOW Surround ...............................................................................................
Justere volumet automatisk .......................................................................................
Norsk-2
32
33
33
34
34
35
35
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 3
Innhold
STILLE INN LYDEN (FORTS.)
Koble til hodetelefoner ...............................................................................................
Justere innstillingene for hodetelefonene..................................................................
Høre på lyden til det lille bildet...................................................................................
Sub Woofer.................................................................................................................
36
36
37
37
STILLE TNN TIDEN
Innstilling og visning av klokkeslett............................................................................ 38
Stille inn Sleep Timer ................................................................................................. 39
Slå TV-apparatet på og av automatisk...................................................................... 40
STILLE INN ANDRE
Stille inn blåskjermmodus ..........................................................................................
Colour Weakness.......................................................................................................
Velge Melody .............................................................................................................
Velge en enhet fra eksterne kilder.............................................................................
Vise bilder fra eksterne kilder ....................................................................................
41
42
43
44
44
STILLE INN PC-EN
Slik installerer du programvaren til PC-en (Basert på Widows XP).........................
Justere PC-skjermen automatisk...............................................................................
Grov- og fininnstilling av bildet...................................................................................
Endre bildeplasseringen ............................................................................................
Initialisere bildeinnstillinger ........................................................................................
45
46
47
48
49
BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
Tekst-tv-dekoder.........................................................................................................
Vise tekst-TV-informasjon ..........................................................................................
Velge en bestemt tekst-tv-side ..................................................................................
Bruke FLOF til å velge en tekst-tv-side.....................................................................
50
50
51
52
ANBEFALINGER FOR BRUK
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonale.........................................................
Montere veggmonteringssettet ..................................................................................
Bruke Kensington-låsen for tyverisikring...................................................................
Tekniske og miljømessige spesifikasjoner ...............................................................
Skjermmodus (PC) ....................................................................................................
Pinnekonfigurasjoner .................................................................................................
Stille inn fjernkontrollen ..............................................................................................
53
54
55
56
57
58
59
Symboler
Trykk
Hold nede
Merk
Norsk-3
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 4
Kontrollpanelet
SOURCE
Viser en meny over alle tilgjengelige inngangskilder
(TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, DVI, PC).
Du kan også velge med knappen SOURCE
på TV-apparatets kontrollpanel..
MENU
Trykk for å se en meny på skjermen med
funksjoner for TV-apparatet.
+
Trykk for å stille volumet opp eller ned.
Brukes også for å velge alternativer på
skjermmenyen.
C/P.
Trykk for å skifte kanal.
Brukes også for å velge alternativer på
skjermmenyen. (Uten fjernkontrollen kan du slå på
TV-apparatet ved hjelp av kanalknappene.)
Norsk-4
(Power)
Trykk for å slå TV-apparatet på og av.
Lyssensor
Justerer skjermens lysstyrke automatisk ved å
registrere lysstyrken i omgivelsene. Denne
sensoren fungerer når Brightness Sensor er på.
Sensor for fjernkontroll
Sikt fjernkontrollen mot dette punktet på TVapparatet.
Strømindikator
Lyser opp når du slår av strømmen.
Når du slår av strømmen etter å ha valgt På/Av-tid,
vil denne lyse grønt.
HØYTTALERE
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 5
Tilkoblingspanelet
Strøminngang
Når du kobler et lyd- eller videosystem til TV-apparatet, må du sørge for at alle elementer er slått av.
Koble til en antenne eller et kabel-TV-nettverk
For å kunne vise TV-kanaler på riktig måte, må apparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
- En utendørs antenne
- Et kabel-TV-nettverk
- Et satellittnettverk
Koble til dekoderboks, videospiller eller DVD-spiller
- Koble til videospiller- eller DVD SCART-kabelen i SCART-kontakten på, videospilleren eller DVD-spilleren.
- Hvis du vil koble til både dekoderboksen og videospilleren (eller DVD-spilleren), bør du koble
dekoderboksen til videospilleren (eller DVD-spilleren) og så koble videospilleren (eller DVD-spilleren) til
apparatet.
Spesifikasjon av inngang/utgang
Inngang
Kontakt
SCART 1
SCART 2
Video
Audio (L/R)
✔
✔
✔
✔
S-Video
Utgang
RGB
Video+Audio (L/R)
✔
Bare TV ut
Monitor ut
(TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-VHS)
Norsk-5
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 6
Tilkoblingspanelet
Koble til eksterne A/V-enheter
- Koble RCA- eller S-VIDEO-kabelen til en egnet ekstern A/V-enhet, for eksempel videospiller, DVD-spiller
eller videokamera.
- Koble til RCA-lydkablene i “L - AUDIO - R” på baksiden av apparatet, og den andre enden i tilsvarende
kontakter for lydutgang på A/V-enheten.
- Hodetelefoner kan kobles til hodetelefonuttaket (
er det ingen lyd i de innebygde høyttalerne.
) bak på apparatet. Når hodetelefonene er tilkoblet,
Koble til en datamaskin
- Koble D-Sub-kabelen til “PC (PC IN)” på baksiden av apparatet.
- Koble stereolydkabelen til “AUDIO (PC IN)” på baksiden av apparatet, og den andre enden til “Audio Out”
(Lyd ut) på lydkortet i datamaskinen.
Norsk-6
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 7
Tilkoblingspanelet
Koble til en Sub Woofer
Koble til en DVI
- Koble DVI-kontakten til DVD -kontakten.
- Koble stereolydkabelen til “L - AUDIO - R” på baksiden av apparatet, og den andre enden til Lyd ut på
lydkortet i DVD-spilleren.
- DVI støtter ikke PC-funksjonen.
Kilde
Video
Horisontal
Frekvens (kHz)
Vertikal
Frekvens (kHz)
Oppløsning
(Linjer)
Source
PAL
SECAM
NTSC4.43
NTSC3.58 (Except RF)
15,625
15,625
15,734
15,704
50
50
60
60
575
575
483
483
DVI
480/60i
480/60p
576/50i
576/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
15,734
31,469
15,625
31,250
45,000
28,125
33,750
60
60
50
50
60
50
60
483
483
576
576
720
1080
1080
Norsk-7
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 8
Fjernkontrollen (alle funksjoner unntatt tekst-TV)
På/av-knapp for TV-apparat
(se side 11)
Slå av automatisk
(se side 39)
Velger en målenhet som skal styres av
Samsung-fjernkontrollen.
(TV, Samsung STB, VCR, CABLE,
DVD)
(se side 59~62)
Nummerknapper for direkte
kanalvalg
Forrige kanal
Valg av kanal med ett/to siffer
Neste kanal
Forrige kanal
(se side 11)
Volume up or down
(se side 32)
Midlertidig demping av lyden
(se side 33)
Velg TV-modus direkte
Menyvisning og bekreftelse
av endringer
(se side 12)
Valg av tilgjengelige kilder
(se side 44)
Brukes til å se informasjon om
gjeldende sending
(se side 38)
Avslutte skjermmenyen
Kontrollere markøren på menyen
(se side 12)
Valg av lydeffekt
(se side 34)
Velg SRS WOW
(se side 35)
DUAL I-II-knapp
(se side 33)
Valg av bildeeffekt
(se side 22)
Velg PC -modus direkte
(se side 46)
På/av-knapp focTV-apparat
(se side 25)
Trykk for å forbedre kvaliteten
på digitale bilder.
(se side 26)
VCR/DVD FUNCTIONS
: Spol tilbake
: Stopp
: Spill av/Pause
: Spol frem
STILL : Fryse bilde
(se side 26)
PIP FUNCTIONS; (se side 30~31)
PIP
: Bilde-i-bilde på/Av
POSITION : Valg av PIP-posisjon
SIZE
: Valg av PIP-størrelse
SWAP
: Veksle mellom
hovedbildet og
Reset: Hvis fjernkontrollen ikke fungerer,
skifter du batteriene og holder knappen
“Reset” inne i 2-3 sekunder før bruk.
Set (se side 59~61)
Fjernkontrollen kan fungere dårligere i sterkt lys.
Du kan bruke fjernkontrollen på en avstand opptil ca. 7 meter fra TV- apparatet.
Når du bruker fjernkontrollen,må du alltid peke den rett mot TV-apparatet.Du kann
også bruke fjernkontrollen til å betjene videomaskinen,kabetuneren,DVDspilleren eller en Samsung Set-Top box.
Norsk-8
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 9
Fjernkontrollen (tekst-TV-funksjoner)
Tekst-TV bilde/miks både
tekstinformasjon og vanlig sending
Tekst-TV underside
P
P
: Tekst-TV neste side
: Forrige Tekst-TV-side
Valg av Tekst-TV-modus
(Liste eller Flof)
Tekst-TV vis skjult
Avslutt tekst-TV-visning
Indeks for Tekst-TV
Avbryt Tekst-TV
Tekst-TV velg størrelse
Tekst-TV lagre
Tekst-TV HOLD
Tekst-TV-funksjon : Se side 50-52 for detaljer
Norsk-9
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 10
Sette inn batterier i fjernkontrollen
1
Skyv dekselet helt ut.
2
Sett inn to AAA-batterier.
Kontroller at “+” og “-” endene på batteriene samsvarer
med diagrammet inne i batterihuset.
3
Sett på dekselet igjen.
Ta ut batteriene og oppbevar dem på et tørt og kjølig sted hvis
du ikke skal bruke fjernkontrollen over lengre tid.
Fjernkontrollen kan brukes opptil ca. 7 meter fra TV-apparatet.
(Ved vanlig TV-bruk vil batteriene vare i om lag ett år.)
Fjernkontrollen virker ikke!
Kontroller følgende:
1. Er strømmen til TV-apparatet på?
2. Er pluss- og minuspolene på batteriene snudd?
3. Er batteriene utladet?
4. Foreligger det et strømbrudd, eller er strømledningen plugget ut?
5. Finnes det et spesielt lysstoffrør eller et neonskilt i nærheten?
Norsk-10
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 11
Slå på og av
Strømkontakten kobles til på baksiden av apparatet.
1
Sett strømkontakten inn i en egnet stikkontakt.
Resultat:
2
Trykk på knappen POWER
Resultat:
3
Strømspenningen er angitt på baksiden av apparatet, og
frekvensen er 50 eller 60 Hz.
nederst til høyre på panelet.
Beredskapsindikatoren lyser opp på frontpanelet.
Trykk på siffertasten (0~9) eller neste/forrige kanel-knapp ( / )
på fjernkontrollen eller
C/P.
-knappen nederst til høyre på
panelet.
Resultat:
Programmet du så på sist, blir valgt automatisk.
Når du slår på apparatet for første gang, blir du bedt om å
velge hvilket språk menyene skal vises på (se side 14).
4
For å slå av TV-apparatet trykker du på POWER
igjen.
Sette TV-apparatet i standby-modus
Du kan sette apparatet i standby-modus for å redusere strømforbruket.
Standby-modus kan være nyttig når du vil slå av apparatet midlertidig
(for eksempel under et måltid).
1
Trykk på POWER
Resultat:
2
knappen på fjernkontrollen.
Skjermen slås av, og den røde beredskapsindikatoren foran
på apparatet lyser.
For å slå på apparatet igjen, trykker du bare på POWER
(0~9) eller kanal opp/ned ( / ) igjen.
, talltastene
Ikke la apparatet stå i standby-modus over lengre tid
(for eksempel når du er på ferie).
Det er best å koble fra strømforsyningen og antennen på apparatet.
Norsk-11
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:48 AM
Page 12
Bli kjent med fjernkontrollen
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til følgende:
Skifte kanal og justere volumet.
Stille inn apparatet ved hjelp av menysystemet på skjermen.
Tabellen nedenfor viser de vanligste knappene og funksjonene deres.
Knapp
~
_/_ _
Visningsfunksjon
Menyfunksjon
Brukes til å vise neste
kanal som er lagret.
-
Brukes til å vise forrige
kanal som er lagret.
-
Brukes til å vise tilsvarende kanal.
For kanaler med to sifre, må det andre sifferet
trykkes inn rett etter det første. Hvis du ikke
gjør dette, vil en kanal med ett siffer bli vist.
Brukes til å velge kanalnummer ti og over.
Trykk på denne knappen, og tast inn det tosifrede
kanalnummeret.
Brukes til å øke
volumet.
-
Brukes til å redusere
volumet.
-
MUTE
Brukes til å slå lyden av midlertidig.
For å slå på lyden igjen, trykker du denne
+/- .
knappen igjen, eller på knappene
MENU
Brukes til å vise
menysystemet på skjermen.
EXIT
Brukes til å gå tilbake til
forrige meny eller
normal visning.
Brukes til å avslutte skjermmenysystemet.
Brukes til å flytte mellom menyvalgene.
Brukes til å velge et menyvalg eller øke verdien
for valgt element.
Brukes for å gå tilbake til forrige menyvalg
eller redusere verdien for valgt element.
ENTER
Norsk-12
Bekrefter ditt valg.
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 13
Plug & Play
Første gang apparatet slås på, starter flere grunnleggende
kundeinnstillinger automatisk og i riktig rekkefølge.
Følgende innstillinger er tilgjengelige.
1
Hvis TV-apparatet står i standby-modus, trykker du på
POWER-knappen på fjernkontrollen.
Resultat:
2
Meldingen Plug & Play blir vist. Den vises en liten
stund, og deretter vises menyen Language automatisk.
Angi ønsket Language ved å trykke på knappen
eller
.
Tilgjengelige språk vises på en liste.
Du kan velge mellom 18 språk.
3
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
5
.
Følgende land er tilgjengelige:
Belgie - Deutschland - Espania - France Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK East Europe - Others
Velg ditt Country ved å trykke på knappene
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
6
Meldingen Antenna Input Check vises når du velger
OK.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å bekrefte valget.
.
Menyen Auto Store vises, og Start er valgt.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
eller
.
Kanalsøket starter og avsluttes automatisk.
7
Velg Hour eller min ved å trykke på
eller .
Still inn Hour/min ved å trykke på
eller
.
(Se under “Innstilling og visning av klokkeslett” på side 38)
8
Trykk på MENU
Resultat:
for å bekrefte innstillingen.
Meldingen Enjoy your viewing vises, og kanalen som
er lagret, blir aktivert.
Norsk-13
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 14
Plug & Play
Hvis du vil tilbakestille denne funksjonen...
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappene
4
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
5
for å velge Setup.
.
eller
for å velge Plug & Play.
.
Meldingen Plug & Play vises.
Hvis du vil ha nærmere detaljer om hvordan du stiller inn, kan du se
forrige side.
Velge språk
Første gang du bruker apparatet, må du velge språket du ønsker på
menyer og symboler.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Setup.
Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Language.
.
Resultat:
5
De tilgjengelige språkene vises.
Velg et språk ved å trykke flere ganger på
Trykk på knappene ENTER .
eller
.
Du kan velge mellom 18 språk.
6
Norsk-14
Når du er ferdig og velge, trykker du på EXIT-knappen for å gå
tilbake til vanlig TV-bilde.
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 15
Lagre kanaler automatisk
Du kan søke etter frekvensområdene som er tilgjengelige
(tilgjengeligheten varierer fra land til land). Det kan hende at
programnumre som er tildelt automatisk, ikke samsvarer med de faktiske
eller ønskede programnumrene. Men du kan sortere numrene manuelt og
fjerne kanaler som du ikke ønsker å se på.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
3
eller
for å velge Channel.
Alternativene i gruppen Channel vises.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
.
Country blir valgt.
Trykk på knappene ENTER
igjen.
Velg ditt Country ved å trykke flere ganger på knappene
Resultat:
Trykk på knappene ENTER
.
6
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Auto Store.
.
7
.
Følgende land er tilgjengelige:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia Nederland - Schweiz - Sverige - UK East Europe - Others
5
Resultat:
eller
Start blir valgt.
Trykk på ENTER
for å søke etter kanalene.
Undermenyen endres fra Start til Stop når kanalsøket har startet.
Resultat:
Søket avsluttes automatisk. Kanalene blir sortert og lagret
i rekkefølge etter hvilken posisjon de har i
frekvensområdet (med laveste først og høyeste til slutt).
Så vises programmet som ble valgt opprinnelig.
For a ga tilbake til forrige meny, trykker du pa knappene
eller
for å velge Return og deretter på ENTER .
Hvis du vil stoppe søket før det er ferdig, trykker du på
ENTER
når Stop er valgt.
8
Når kanalene er lagret, kan du gjøre dette:
Sortere dem i ønsket rekkefølge (se side 19)
Gi navn til lagrede kanaler (se side 20)
Legge til eller fjerne kanaler (se side 18)
Fininnstille kanalmottaket om nødvendig (se side 21)
Norsk-15
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 16
Sortere kanaler manuelt
Du kan lagre opptil 100 kanaler, inklusive de du får inn via
kabelnettverk.
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge dette:
Om alle kanalene som blir funnet, skal lagres.
Programnummeret til hver lagret kanal som du vil
identifisere.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Channel.
Alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Manual Store.
.
Resultat:
5
Alternativene på menyen Manual Store blir vist, og
Prog.No er valgt.
Trykk på knappene ENTER .
For å tildele et programnummer til en kanal, finner du riktig nummer
ved å trykke på
eller , og deretter trykker du på ENTER .
Du kan også velge programnummer ved å trykke på siffertastene
på fjernkontrollen.
6
Trykk på knappene
eller
for å velge Colour System og trykk
deretter på ENTER
.
Velg ønsket Colour System ved a trykke på
eller
flere
ganger, og trykk deretter på ENTER .
Resultat:
7
Trykk på knappene
eller
for å velge Sound System og trykk
deretter på ENTER .
Velg ønsket lydstandard ved å trykke på
eller
flere ganger, og
trykk deretter på ENTER .
Resultat:
8
Norsk-16
Fargestandardene vises i denne rekkefølgen:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43
Lydstandardene vises i denne rekkefølgen:
BG - DK - I - L
Hvis du vil flytte alle kanalene til ønsket kanalnummer, gjentar du
trinn 5 til 7 etter å ha valgt Prog.No ved a trykke på
eller
.
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 17
Sortere kanaler manuelt
9
Hvis du kjenner nummeret til kanalen som skal lagres, gjør du
følgende...
Trykk på knappene
deretter på ENTER
eller
.
for å velge Channel og trykk
Velg C (Antennekanal) eller S (Kabelkanal) ved å trykke på
knappene
eller .
Trykk på knappene
for å velge Channel.
Velg ønsket nummer ved å trykke på
trykk deretter på ENTER .
eller
flere ganger, og
Hvis det er unormal lyd eller ingen lyd, velger du ønsket
lydsystem på nytt.
Du kan også velge Channel ved å trykke på siffertastene på
fjernkontrollen.
10
Hvis du ikke kjenner kanalnumrene, trykker du på knappene
or
for å velge Search og deretter trykker du på ENTER
.
Search ved å trykke på
eller
og trykk deretter på knappen
ENTER
.
Resultat:
11
Trykk på knappene
eller
for å velg Store og trykk deretter på
ENTER
.
Velg Yes ved å trykke på
eller
og trykk deretter på
ENTER
.
Resultat:
12
Tuneren skanner frekvensområdet inntil først kanal eller
den kanalen du har valgt, mottas på skjermen.
Kanalen og det tilknyttede programnummeret blir lagret.
Gjenta trinn 9 til 11 for hver kanal du vil lagre.
Kanalmodus
P (programmodus): Når du er ferdig med innstillingen,
er kringkastingsstasjonene i ditt område tildelt plasser
fra P00 til maks P99. I denne modusen velger du en
kanal ved å angi posisjonsnummeret til kanalen.
C (vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du velge
en kanal ved å angi tilhørende nummer til hver stasjon
som kringkaster over lufta.
S (kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge
en kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver
kabelkanal.
Norsk-17
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 18
Redigere kanaler
Du kan velge å fjerne de kanalene du ikke vil beholde fra kanalene som
ble funnet. Når du blar gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de
kanalene du har valgt å hoppe over.
Alle kanalene du ikke spesifikt velger å hoppe over, vises når du blar.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
for å velge Add/Delete.
.
Tilstanden for gjeldende kanal vises.
Trykk på
/
knappen for å velge den Channel du vil
Add eller Delete.
Resultat:
Norsk-18
for å velge Channel.
.
Alternativene i gruppen Channel vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
Hvis kanalen du vil redigere, ikke ligger i minnet, blir
Add valgt og vist.
Ellers, hvis kanalen du vil redigere ligger i minnet, blir
Delete valgt og vist.
5
Trykk på ENTER
6
For å gå tilbake til forrige meny, velger du Return ved å trykke på
eller
og trykk deretter på ENTER .
7
Gjenta trinn 4 til 6 for en ny kanal du vil sortere.
for å Add eller Delete kanalen.
01 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 19
Sortere de lagrede kanalene
Du kan bytte om numrene på kanalene, hvis du vil:
Endre rekkefølgen kanalene er blitt lagret i automatisk.
Gi numre som er lette å huske, til de kanalene du bruker
oftest.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Prog.No, Channel og Name blir vist.
Valgt kanalnummer og navn Channel og Name blir
flyttet til høyre side.
Trykk på knappene
eller
for å flytte til posisjonen som du vil
endre, og trykk deretter på ENTER .
Resultat:
6
for å velge Sort.
.
Velg kanalnummeret du vil endre, ved å trykke flere ganger på
knappene
eller .
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
5
for å velge Channel.
.
Alternativene i gruppen Channel vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
Den valgte kanalen blir byttet med den som tidligere var
lagret på det valgte nummeret.
Gjenta trinn 4 til 5 for den neste kanalen du vil sortere.
Norsk-19
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 20
Tildele navn til kanaler
Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon inngår i
sendingen. Disse navnene kan endres slik at du kan tildele nye navn.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
for å velge Name.
.
The current Prog.No, Channel and Name are
displayed.
Om nødvendig, velg kanalen som skal få nytt navn, ved å trykke på
eller .
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
5
for å velge Channel.
.
Alternativene i gruppen Channel vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
Valglinjen vises rundt navneboksen.
For å...
Deretter...
Velge en bokstav, et nummer
Trykk på knappene
Gå videre til neste bokstav
Trykk på
-knappen
Gå tilbake til forrige bokstav
Trykk på
-knappen
Gekreft navnet
Trykk på ENTER
eller
-knappen
De tilgjengelige tegnene er :
Bokstavene i alfabetet utenom (A~Z)
Tall (0 ~ 9)
Spesialtegn (*, –, mellomrom)
Norsk-20
6
Gjenta trinn 4 til 5 for hver kanal du vil gi et nytt navn.
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 21
Fininnstille kanalmottaket
Hvis mottaket er klart, behøver du ikke å fininnstille kanalen, da det
gjøres automatisk ved søking og lagring av kanaler.
Hvis signalet derimot er svakt eller forvrengt, må du kanskje fininnstille
kanalen manuelt.
Velg Channel som du vil finjustere.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Channel.
.
Alternativene i gruppen Channel vises.
3
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene
eller
for å finne ønsket innstilling.
Trykk på knappene ENTER .
Hvis du vil tilbakestille fininnstillingen, velger du Reset ved å trykke
på knappene
eller
og deretter trykker du på ENTER .
For å gå tilbake til forrige meny, velger du Return ved å trykke på
eller , og deretter trykker du p ENTER .
5
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
for å velge Fine Tune.
.
Norsk-21
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 22
Endre bildestandarden
Du kan velge den bildetypen som passer best til dine behov.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
3
eller
for å velge Picture.
Alternativene i gruppen Picture vises.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
.
Mode blir valgt.
Trykk på knappene ENTER .
Velg ønsket bildeeffekt ved å trykke på knappene
ganger.
Resultat:
eller
flere
Følgende bildeeffekter er tilgjengelige:
Dynamic - Standard - Movie - Custom
Du kan også vise dem ved bare å trykke på P.MODE (Bildemodus)
knappen.
Norsk-22
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 23
Justere tilpasset bilde
Det er flere innstillinger på apparatet som kan brukes til å kontrollere
bildekvaliteten.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Picture.
Alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
på ENTER
.
for å velge Custom og trykk deretter
5
Velg alternativet (Contrast, Brightness, Sharpness, Colour)
du vil justere, ved å trykke på knappene
eller .
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
eller
Den vannrette linjen vises.
6
Trykk på knappene
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
eller
for å finne ønsket innstilling.
Hvis du endrer på disse innstillingene, endres Picture (bildestandard)
automatisk til Custom.
Hvis du er i PC-modus, kan kontrast og lysstyrke bare justeres i
tilpasset modus.
Norsk-23
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 24
Endre fargetone
Du kan velge den fargetonen som er mest behagelig for øynene dine.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Trykk på knappene
Resultat:
eller
for å velge Picture.
Alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene
eller
for å velge Colour Tone og trykk
deretter på ENTER . Velg ønsket alternativ ved å trykke på
knappene
eller
flere ganger.
Resultat:
5
Norsk-24
-knappen.
Hovedmenyen vises.
.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2
Når du er ferdig og velge, trykker du på EXIT-knappen for å gå
tilbake til vanlig TV-bilde.
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:49 AM
Page 25
Endre bildestørrelsen
Du kan velge det bildestørrelsen som best passer overens med dine
behov.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Picture.
Alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
ENTER .
for å velge Size, og trykk deretter på
5
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappene
ganger.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
eller
eller
flere
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Auto Wide - Wide - Panorama - Zoom 1 Zoom 2 - 4:3
Du kan velge disse alternativene ved å trykke på
knappen P.SIZE (Picture Size) på fjernkontrollen.
Når bildestørrelsen er satt til Auto Wide (Automatisk
bredde), vil PIP-funksjonen fungere.
I PC-modus kan bare modusene Wide og 4:3 justeres.
I Zoom 1 eller 2 bruker du
eller
for å flytte bildet.
Norsk-25
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 26
Fryse gjeldende bilde
Trykk på STILL-knappen for å fryse et bilde i bevegelse.
Trykk en gang til for å avbryte.
DNIe (Digital Natural Image engine)
Ny teknologi fra Samsung gir deg mer detaljrike bilder med bedre
kontrast og forbedret hvit-farge. En ny algoritme for bildekompensering
gir våre kunder skarpere, klarere bilder.
DNIe-teknologi gjør alle signaler mer behagelige for øynene.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Picture.
Alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene
eller
for å velge DNIe og trykk deretter på
ENTER .
Velg ønsket alternativ ved å trykke p
eller .
.
Resultat:
Følgende alternativer er tilgjengelige:
DNIe On - DNIe Off - DNIe Demo
Du kan også velge disse alternativene ved bare å trykke på
DNIe-knappen.
DNIe On
Forbedret bildemodus, som vist med
DNIe Demo, aktiveres.
DNIe Off
Modusen er deaktivert, og skjermen settes
tilbake til opprinnelig tilstand.
DNIe Demo Skjermen viser det forbedrede bildet på venstre
side og det opprinnelige bildet på høyre side.
5
Når du er ferdig og velge, trykker du på EXIT-knappen for å gå
tilbake til vanlig TV-bilde.
Denne funksjonen virker ikke når kilden er i PC-modus.
Norsk-26
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 27
Min fargekontroll
My Colour Control brukes til å justere fargene Blue, Green, Pink uten
å påvirke de andre fargene slik at hver bruker kan få sine foretrukne
fargeinnstillinger.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Picture.
Alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
trykk på knappene ENTER
for å velge My Colour Control og
.
Resultat:
5
Trykk
eller
for å velge Easy Control og trykk ENTER
.
Velg en kilde for det lille bildet ved å trykke
eller
og deretter
ENTER .
Resultat:
6
Alternativene i gruppen My Colour Control vises.
Kildene vises i denne rekkefølgen:
Blue - Green - Pink - Standard - Custom
Trykk
eller
for å velge Detail Control og trykk ENTER
.
Velg en kilde for det lille bildet ved å trykke
eller
og deretter
ENTER .
Resultat:
Kildene vises i denne rekkefølgen:
Pink - Green - Blue - Reset
7
Trykk på knappene
8
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
eller
for å finne ønsket innstilling.
Denne funksjonen virker ikke når kilden er i PC-modus, DNIe er
satt til Av eller PIP er satt til På.
Hvis du vil tilbakestille Detail Control (detaljkontroll), velger du
Reset ved å trykke på knappene
eller , og trykk deretter på
knappen ENTER .
Norsk-27
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 28
Dynamisk kontrast
Dynamic Contrast oppdager automatisk fordelingen av bildesignal
som kommer inn, og justerer for å skape best mulig kontrast.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Picture.
Alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Dynamic Contrast.
.
Resultat:
Menyen Dynamic Contrast blir vist.
5
Velg ditt On ved å trykke på knappene
Trykk på knappene ENTER .
6
Når den er ferdig, trykker du på EXIT-knappen for å gå tilbake til
normal visning.
eller
.
Denne funksjonen virker ikke når kilden er i PC-modus, DNIe er
satt til Av eller PIP er satt til På.
Norsk-28
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 29
Føler for lysstyrke
Brightness Sensor justerer lysstyrken på skjermen enten automatisk
eller manuelt, ved å registrere lysstyrken i omgivelsene ved hjelp av en
lyssensor.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
Hovedmenyen vises.
eller
for å velge Picture.
Alternativene i gruppen Picture vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Brightness Sensor.
.
Resultat:
5
Velg ditt On ved å trykke på knappene
Resultat:
6
Menyen Brightness Sensor blir vist.
eller
.
Lysstyrken på skjermen justeres automatisk etter
lysstyrken til omgivelsene.
Når den er ferdig, trykker du MENU
for å gå tilbake til den forrige
menyen, eller EXIT for å gå tilbake til normal visning.
Denne funksjonen virker ikke når kilden er i PC-modus.
Norsk-29
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 30
Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture)
Du kan vise et mindre bilde inne i hovedbildet for et TV-program eller
et videosignal. På denne måten kan du følge med på et valgt program
eller overvåke signalet fra en vilkårlig videokilde mens du ser på
hovedbildet.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
for å velge Picture.
Alternativene i gruppen Picture vises.
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
knappene ENTER
for å velge PIP eller trykk på
eller
.
Alternativene i gruppen PIP vises.
5
Trykk på knappene ENTER
igjen.
Velg On ved å trykke på
eller
flere ganger, og trykk deretter
på ENTER .
6
Trykk på knappene
eller
for å velge Source og trykk deretter
på ENTER . Velg en kilde for det lille bildet ved å trykke på
knappene
eller
og trykk deretter på ENTER .
Resultat:
7
8
Kildene vises i denne rekkefølgen:
Når hovedbildet er innstilt på TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video,
kan bare DVI/PC velges, og når hovedbildet er innstilt på
DVI/PC, kan TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video velges.
Trykk på knappene
eller
for å velge Swap.
For å veksle mellom hovedbilde og underskjerm, velger du Swap
alternativet og trykker på knappene ENTER
.
Resultat:
Hovedbildet og det lille bildet blir byttet om.
Trykk på knappene
eller
for å velge Size for det lille bildet, og
trykk deretter på ENTER .
Velg en Størrelse for det lille bildet ved å trykke på
eller
og
trykk deretter på ENTER
.
Resultat:
Norsk-30
eller
3
Resultat:
[Bare PC/DVI]
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
Størrelsene vises i denne rekkefølgen:
-
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 31
Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture)
9
Trykk på knappene
eller
for å velge Position og trykk deretter
på ENTER .
Velg plasseringen for det lille bildet ved å trykke på
eller , og
trykk deretter på ENTER .
Resultat:
Du kan flytte det mindre bildet omkring.
Når størrelsen på det lille bildet er satt ti
eller
10
[Bare PC/DVI]
, virkFer ikke denne funksjonen.
Trykk på knappene
eller
for å velge Prog.No eller trykk på
knappene ENTER .
Du kan velge kanalen du vil vise via det lille bildet, ved å trykke på
by
eller .
Resultat: Det lagrede Prog.No blir vist.
MAIN:PC/DVI, PIP:TV
“Prog.No” er ikke aktive og ikke tilgjengelige i TV-modus.
De blir imidlertid aktive og tilgjengelige i PC/DVI-modus.
11
For å gå tilbake til normal visning trykker du på EXIT-knappen.
Fjernkontrollfunksjoner mens “PIP“ (Bilde i bildet) er “On“ (På):
Funksjoner
Beskrivelse
PIP
Brukes til å betjene PÅ/AV-funksjonen for PIP
direkte.
SWAP
Brukes til å skifte mellom hovedbildet og det
lille bildet.
Når hovedbildet er i Video-modus og
hovedbildet er i TV-apparatmodus, kan
det hende at du ikke hører lyden til
hovedbildet når du trykker på SWAPknappen etter at du har skiftet kanal for
det lille bildet. Da velger du kanal for
hovedbildet på nytt.
POSITION
Du kan også flytte det lille bildet bare ved å
trykke POSITION-knappen.
SIZE
Velg en størrelse på det lille bildet ved å trykke
SIZE-knappen.
PIP-innstillinger
Sub
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
DVI
PC
TV
X
X
X
X
X
O
O
Ext.1
X
X
X
X
X
O
O
Ext.2
X
X
X
X
X
O
O
AV
X
X
X
X
X
O
O
S-Video
X
X
X
X
X
O
O
DVI
O
O
O
O
O
X
X
PC
O
O
O
O
O
X
X
Main
Norsk-31
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 32
Justere volumet
Du kan justere volumet med fjernkontrollen.
Trykk på
knappen for å øke volumet.
Resultat:
Trykk på
En vannrett bjelke vises, og volumet økes til du slipper
knappen. Markøren flytter seg mot høyre og angir
volumet.
knappen for å senke volumet.
Resultat:
En vannrett bjelke vises, og volumet reduseres til du
slipper knappen. Markøren flytter seg mot venstre og
angir volumet.
Flere lydjusteringer er også tilgjengelig på TV-apparatet.
For flere detaljer se side 33 til 37.
Norsk-32
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 33
Slå av lyden midlertidig
Du kan slå av lyden midlertidig.
Eksempel: Du vil ta telefonen.
1
Trykk på MUTE
Resultat:
2
-knappen.
Lyden slås av og “Mute” vises.
Når du vil skru lyden på igjen trykker du på MUTE
igjen eller på en av volumknappene.
Resultat:
-knappen
Lyden kommer tilbake med samme volum, og “Mute”
forsvinner.
Velge lydmodus
Du kan angi lydmodus ved å trykke på knappen "DUAL I-II".
Når du trykker på den, vises gjeldende lydmodus på skjermen.
FM
Stereo
Lydtype
DUAL 1/2
Mono
MONO
Stereo
STEREO
MONO
Automatisk
endring
Dual
DUAL 1
DUAL 2
DUAL 1
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
Standard
Dual
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
Automatisk
endring
DUAL 1
DUAL 2
Hvis mottaksforholdene blir forverret, vil det bli bedre å lytte
hvis modusen settes til Mono.
Hvis stereosignalet er svakt og det skjer automatisk
omkobling, må du bytte til Mono.
Norsk-33
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 34
Endre lydstandarden
Du kan velge hva slags spesielle lydeffekter som skal brukes når du ser
på en bestemt sending.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
Alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
5
for å velge Sound.
.
igjen.
Mode blir valgt.
Velg ønsket nummer ved å trykke på knappene
eller
ganger, og trykk deretter på ENTER
.
Følgende lydeffekter er tilgjengelige:
Standard - Music - Movie - Speech - Custom
flere
Du kan også velge disse alternativene ved bare å trykke på
S.MODE (Lydmodus)-knappen på fjernkontrollen.
Justere lydinnstillingene
Du kan justere lydinnstillingene etter dine egne, personlige ønsker.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Sound.
Alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Velg Equalizer ved å trykke på
deretter på ENTER
.
5
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappene
ganger.
6
Trykk på knappene
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU-knappen
for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXIT-knappen for å
gå tilbake til normal visning.
eller
.
eller
flere ganger, og trykk
eller
flere
for å finne ønsket innstilling.
Hvis du endrer disse innstillingene,blir Sound automatisk endret til
Custom.
Norsk-34
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 35
Velge WOW Surround
Du kan velge funksjonen Wow Surround hvis du vil forsterke
mellom- og lavfrekvent lyd eller lage surround-lydeffekt.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Sound.
Alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge WOW.
.
5
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge On.
.
6
For å gå tilbake til normal visning trykker du på EXIT-knappen.
Velg On/Off med SRS-knappen p å fjernkontrollen ogs å.
er et varemerke for SRS Labs,Inc.
WOW-teknologi er inkorporert på lisens fra SRS labs, Inc.
Justere volumet automatisk
Hver kringkastingsstasjon har sine egne signalforhold, og derfor er det
ikke lett for deg å justere volumet hver gang du skifter kanal. Denne
funksjonen gjør at du kan justere volumet på en kanal automatisk ved å
senke lyden når modulasjonssignalet er høyt, eller øke lyden når
modulasjonssignalet er lavt.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Sound.
.
Alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Auto Volume.
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge On.
.
5
For å gå tilbake til normal visning trykker du på EXIT-knappen.
Norsk-35
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 36
Koble til hodetelefoner
Du kan koble et hodetelefonsett til TV-apparatet hvis du vil se et TVprogram uten å forstyrre de andre i rommet.
Plugg hodetelefonsettet inn i 3,5 mm minijack-inngangen på TV-panelet.
Resultat:
Lyden høres i hodetelefonene.
For flere detaljer om hvordan du bruker
innstillingene for hodetelefonene, se avsnittet
nedenfor.
Langvarig bruk av hodetelefoner på høyt volum kan
skade hørselen.
Det vil ikke komme lyd ut av høyttalerne når du kobler
hodetelefonene til systemet.
Justere innstillingene for hodetelefonene
Du kan justere innstillingene slik at de passer til dine behov.
Følgende hodetelefoninnstillinger er tilgjengelige.
Volume, Balance, Bass, Treble.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
for å velge Sound.
Alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene
eller
for å velge Headphone.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat: Headphone lyd (Volume, Balance, Bass, Treble)
menyen vises.
For å...
Norsk-36
eller
.
Trykker du på...
Endre alternativ
Trykker du på knappene
eller
.
Endre en innstilling
Trykker du på knappene
eller
.
Bekrefte endringene
Trykker du på knappene ENTER
.
02 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 37
Høre på lyden til det lille bildet
Mens PIP-funksjonen er aktivert, kan du høre lyden til det lille bildet.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
eller
for å velge Sound.
Alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
deretter på ENTER
for å velge Sound Select og trykk
Resultat:
eller
.
Main og Sub blir vist.
Du kan velge dette alternativet når PIP er "On".
5
Still inn Sub ved å trykke på
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
eller
.
.
Du kan høre på lyden til det lille bildet.
For å høre lyden til gjeldende hovedbilde, velger du Main.
Sub Woofer
Sub Woofer er en høyttaler som gir bedre gjengivelse av lavfrekvent lyd
enn fronthøyttalerne.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
eller
for å velge Sound.
Alternativene i gruppen Sound vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Sub Woofer.
.
5
Trykk på knappene ENTER .
Velg “On” ved å trykke på knappene
ENTER -knappen.
Resultat:
eller
og trykke på
Sub Woofer lyd (Volume, Cut off Freq.)
menyen vises.
For å...
Trykker du på...
Endre alternativ
Trykker du på knappene
eller
.
Endre en innstilling
Trykker du på knappene
eller
.
Bekrefte endringene
Trykker du på knappene ENTER
.
Norsk-37
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 38
Innstilling og visning av klokkeslett
Du kan stille klokken på TV-apparatet slik at gjeldende klokkeslett vises
når du trykker på “INFO”-knappen. Du må også stille inn klokken hvis
du vil bruke tidsuret for å slå av og på automatisk.
Hvis du kopler strømledningen fra, må du stille klokken på nytt.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
Alternativene i gruppen Setup vises, og Time er valgt.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Setup.
.
.
Time menyen vises med Clock valgt.
4
Trykk på knappene ENTER
5
For å...
.
Trykker du på...
Flytt til Hour eller min
eller
-knappen
Still Hour eller min
eller
-knappen
6
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
7
For å vise...
Trykker du på...
Nåværende klokkeslett og valgt status for
lyd-/videoinnstilling
INFO-knappen
Du kan også stille time og minutt ved å trykke på siffertastene på
fjernkontrollen.
Norsk-38
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:50 AM
Page 39
Stille inn Sleep Timer
Du kan velge et tidsrom mellom 30 og 180 minutter, slik at TV-apparatet
automatisk skifter til Standby-modus etter dette tidsrommet.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
Alternativene i gruppen Setup vises, og Time er valgt.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Setup.
.
.
Time menyen vises med Clock valgt.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
5
Trykk på knappene
eller
flere ganger for gå gjennom de
forhåndsinnstilte intervallene (- -, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultat:
for å velge Sleep Timer.
.
TV-apparatet slås av automatisk når tidsuret når 0.
6
For å avbryte tidsinnstillingsfunksjonen for innsovning velger du Set
ved å trykke på
eller
og deretter velger du “Off” by pressing
the
eller
ved å trykke på ENTER .
7
Trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
Du kan stille inn tidsinnstilling for innsovning ved bare å trykke på SLEEP
knappen på fjernkontrollen.
1
Trykk på SLEEP-knappen på fjernkontrollen.
Resultat:
2
Hvis tidsinnstilling for innsovning ikke er valgt, vises Off.
Ellers vises gjenstående tid før TV-apparatet skifter til
Standby-modus.
Velg det forhåndsvalgte tidsintervallet som apparatet skal være
påslått, ved å trykke flere ganger på SLEEP-knappen.
Norsk-39
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 40
Slå TV-apparatet på og av automatisk
Du kan stille inn Av/På-tidsuret slik at set-apparatet vil:
Slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har
valgt, på det tidspunktet du har valgt.
Slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt.
Første trinn er å stille klokken på TV-apparatet (se “Innstilling
og visning av klokkeslett“ på side 38 ).
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
5
.
Time menyen vises med Clock valgt.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Setup.
.
Alternativene i gruppen Setup vises, og Time er valgt.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
for å velge On Timer.
.
On Timer menyen vises.
Still inn klokkeslettet, kanalen og volumnivået du ønsker når TVapparatet skal slås på.
For å...
Flytt til Hour, min, Prog.No og Volume
eller
-knappen
Still inn Hour, min, Prog.No og Volume
eller
-knappen
Flytt til Set
eller
-knappen
Velg On for å aktivere innstillingen over
eller
-knappen
Trykk på knappene ENTER
6
Trykker du på...
.
Trykk på knappene
eller for å velge Off Timer.
Still inn tidspunktet når du vil at TV-apparatet skal slås av automatisk,
på samme måte.
Du kan også stille time og minutt ved å trykke på siffertastene på
fjernkontrollen.
Norsk-40
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 41
Stille inn blåskjermmodus
Hvis det ikke mottas noe signal, eller hvis signalet er meget svakt,
erstatter en blå skjerm automatisk den støyende bildebakgrunnen.
Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet må du angi “Blue Screen”modus til “Off”.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Setup.
.
Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Blue Screen.
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge On.
.
5
Trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
Norsk-41
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 42
Colour Weakness
Colour Weakness er en funksjon som gjør at personer med en
fargesvakhet kan se bilder på samme måter som personer med
normalt fargesyn. Funksjonen tilbyr ni ulike fargejusteringslag, hvert for
rødt, grønt og blått.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Setup.
.
Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Colour Weakness.
.
4
Trykk på knappene ENTER
Trykk på knappene
eller
.
for å velge On.
5
Trykk på knappene ENTER .
Trykk
eller
for å velge Red, Green og Blue.
Trykk på knappene ENTER .
6
Trykk
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
eller
for å justere Colour Weakness.
Denne funksjonen virker ikke når kilden er i PC-modus, DNIe er
satt til Av .
Norsk-42
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 43
Velge Melody
Du kan höra en melodi när TV:n stängs av ellerpå.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Setup.
.
Alternativene i gruppen Setup vises.
3
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Melody.
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge On.
.
5
Trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
Norsk-43
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 44
Velge en enhet fra eksterne kilder
TV-apparatet lar deg velge hvilke lyd-/videosignaler som sendes ut til
den eksterne kontakten.
1
Trykk på MENU -knappen.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
2
for å velge Input.
Alternativene i gruppen Input vises.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
.
Alternativene i gruppen Source List vises.
3
Velg ønsket enhet ved å trykke flere ganger på
Trykk på knappene ENTER .
4
Gjenta trinn 1.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
eller
.
for å velge Edit Name.
.
Alternativene i gruppen Edit Name vises.
5
Velg enheten du vil redigere, ved å trykke på knappene
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Video - DVI - PC
6
Trykk på knappene ENTER
7
Velg ønsket enhet ved å trykke flere ganger på
eller .
Følgende alternativer er tilgjengelige:
---- - VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB AV Receiver - DVD Receiver - Game - Camcorder DVD Combo - DHR - PC
8
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
eller
.
.
Vise bilder fra eksterne kilder
Når du har koblet opp de ulike lyd- og videosystemene, kan du vise de
ulike kildene ved å velge den aktuelle inngangen.
1
Sjekk at alle nødvendige tilkoblinger er gjort.
2
Trykk på SOURCE -knappen.
Resultat:
3
Den redigerte enheten og lydstatusen vises øverst til
venstre på apparatet.
Trykk på SOURCE -knappen helt til ønsket inngangskilde er valgt.
Hvis du endrer den eksterne kilden mens du bruker
skjermen, kan det ta litt tid før bildene byttes.
Norsk-44
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 45
Slik installerer du programvaren til PC-en (Basert på Widows XP)
Skjerminnstillinger i Windows for en vanlig datamaskin er vist nedenfor. Men den faktiske skjermen på din
PC vil sannsynligvis være ulik, avhengig av den bestemte Windows-versjonen og det bestemte videokortet
du bruker. Men selv om din faktiske skjerm ser annerledes ut, gjelder den samme grunnleggende
informasjonen om oppsett i nesten alle tilfeller.
1
Først klikker du på “Control panel” i startmenyen i
Windows.
2
Når kontrollpanelskjermbildet vises, klikker du på
“Appearance and Themes” Det kommer frem
en skjermdialogboks.
3
Når kontrollpanelskjermbildet vises, klikker du på
“Display” Det kommer frem en skjermdialogboks.
4
Gå til kategorien “Settings” ti skjermdialogboksen.
Riktig størrelsesinnstilling (oppløsning)
- LE26A41B : 1280 X 768 pixels
- LE32A41B : 1360 X 768 pixels
Hvis det er et alternativ for vertikal frekvens i dialogboksen
skjerminnstillinger, skal den korrekte verdien være “60“
eller “60 Hz”.
Ellers klikker du bare på “OK” og går ut av dialogboksen.
*Se Skjermmodus på side 57.
Norsk-45
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 46
Justere PC-skjermen automatisk
Automatisk justering gjør at PC-skjermen til apparatet justerer seg selv
til det innkommende PC-videosignalet.
Verdiene for fin, grov og plassering justeres automatisk.
Trykk på PC -knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
Denne funksjonen virker ikke i DVI-Digital-modus.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Norsk-46
for å velge PC.
.
Alternativene i gruppen PC vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Setup.
.
Alternativene i gruppen Setup vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
for å velge Auto Adjustment.
.
Etter at PC-skjermen dreies under den automatiske
justeringen, justeres kvaliteten og plasseringen for
skjermen automatisk.
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 47
Grov- og fininnstilling av bildet
Hensikten med justering av bildekvaliteten er å fjerne eller redusere
bildestøy.
Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av Fine tuning (Fininnstilling) alene,
justerer du frekvensen best mulig (grov) og fininnstiller på nytt.
Etter at støyen har blitt redusert, må du justere bildet igjen slik at det er
rettet inn på midten av skjermen.
Trykk på PC -knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
5
igjen.
Mnyen Image Lock er valgt.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge PC.
.
Alternativene i gruppen PC vises.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Setup.
.
Alternativene i gruppen Setup vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
for å velge Coarse eller Fine.
igjen.
Den vannrette linjen vises.
6
Trykk på knappene
eller for å justere skjermkvaliteten.
Loddrette striper kan forekomme, eller bildet kan bli uskarpt.
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
Norsk-47
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 48
Endre bildeplasseringen
Trykk på PC -knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
1
Trykk på MENU
Resultat:
Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappene
eller for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER .
3
Trykk på knappene
eller for å velge PC.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
4
Alternativene i gruppen PC vises.
Trykk på knappene
eller for å velge Position.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
Norsk-48
-knappen.
Du kan justere bildets Position.
5
Trykk på knappene
Trykk på knappene
6
Trykk på MENU -knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller
trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
eller
eller
for å justere vannrett plassering.
for å justere loddrett plassering.
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 49
Initialisere bildeinnstillinger
Du kan erstatte alle bildeinnstillingene med standardverdiene fra
fabrikken.
Trykk på PC -knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
1
Trykk på MENU
Resultat:
-knappen.
Hovedmenyen vises.
2
Trykk på knappene
eller for å velge Setup.
Trykk på knappene ENTER .
3
Trykk på knappene
eller for å velge PC.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
4
Trykk på knappene
eller for å velge Image Reset.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
5
Alternativene i gruppen PC vises.
Du kan initialisere alle bildeinnstillinger til
standardverdiene.
Trykk på MENU -knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller
trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
Norsk-49
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 50
Tekst-tv-dekoder
De fleste TV-kanaler har tekst-tv-sider med skrevet informasjon om for
eksempel:
TV-programoversikt
Nyheter og værmelding
Sportsresultater
Teksting for hørselshemmede
Tekst-tv-sidene er organisert i seks kategorier:
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
TV-/radiostasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
Vise tekst-TV-informasjon
Du kan vise tekst-tv-informasjon når som helst, men signalmottaket må
være bra. Ellers:
Manglende informasjon
Enkelte sider kan ikke vises
For å aktivere tekst-tv-modusen og vise innholdssiden:
1
Bruk knappen P
( ) eller P
leverer tekst-tv-tjenesten.
2
Trykk på knappen TTX/MIX (
Resultat:
/
(
) til å velge kanalen som
) for å aktivere tekst-TV-modus.
Innholdssiden blir vist. Den kan vises på nytt når som
helst ved å trykke på knappen INDEX ( ) .
3
For å vise selve sendingen samtidig med tekst-tv-siden, trykker
du på knappen TTX/MIX( / ) .
4
For å gå tilbake til normalvisning, trykker du på knappen
CANCEL( ) .
5
Trykk på knappen TV(
) igjen for å gå ut av tekst-tv-modusen.
Hvis det vises brutte tegn under visning av TTX, må du påse
at TTX-språket er identisk med språket i menymodusen
Funksjon. Hvis de to språkene er ulike, velger du samme
språk med TTX-språk i Funksjon-menyen.
Norsk-50
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 51
Velge en bestemt tekst-tv-side
Trykk på talltastene på fjernkontrollen for å angi sidenummeret direkte:
1
Tast inn det tresifrede sidenummeret som er angitt i innholdet,
ved å trykke på de tilsvarende talltastene.
Resultat: Tallet på sidetelleren økes, og siden blir vist.
2
Hvis den valgte siden er koblet til flere tilleggsider, vises disse etter
hverandre. For å fryse skjermen på en bestemt side, tykker du
HOLD ( ). Trykk HOLD ( ) en gang til for å fortsette.
3
Bruke de ulike skjermalternativene:
To display...
Både tekst-tv-informasjon
og vanlig sending
Press the...
TTX/MIX (
/
)
Skjult tekst
REVEAL (
(svar på spørrekonkurranser for eksempel)
)
Vanlig skjerm
REVEAL (
) igjen
En tilleggsside ved å taste,
inn et 4-sifret nummer
SUB-PAGE (
Neste side
PAGE UP (
Forrige side
PAGE DOWN (
Dobbel skriftstørrelse i:
• Øvre halvdel av skjermen
• Nedre halvdel av skjermen
SIZE ( )
•Én gang
•To ganger
Normal skjerm
•Tre ganger
)
)
)
Norsk-51
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 52
Bruke FLOF til å velge en tekst-tv-side
De ulike emnene som er inkludert på tekst-tv-sidene, er fargekodet, og
kan velges ved å trykke på de fargede knappene på fjernkontrollen.
1
Vis innholdssiden for tekst-tv ved å trykke på knappen
TTX/MIX ( / ).
2
Trykk på fargeknappen som tilhører det emnet du vil velge.
(De tilgjengelige emnene finnes i en liste på statusinformasjonslisten.
Resultat:
3
4
Norsk-52
Siden vises med fargekodet tilleggsinformasjon som kan
velges på samme måte.
For å vise...
Trykker du på...
Forrige side
Rød knapp.
Neste side
Grønn knapp.
Når du er ferdig, trykker du på knappen CANCEL(
til vanlig sending
) for å gå tilbake
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 53
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonale
Før du kontakter Samsung ettersalg-tjeneste, bør du foreta følgende enkle kontroller. Hvis du ikke kan løse problemet ved
hjelp av instruksjonene nedenfor, må du notere modell- og serienummeret til apparatet og kontakte din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde.
Sjekk at strømledningen er koblet til en stikkontakt.
Sjekk at du har trykket på knappen POWER
nederst til høyre på panelet.
Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
Sjekk volumet.
Normalt bilde, men ingen lyd.
Sjekk volumet.
Sjekk om MUTE
-har blitt trykket på fjernkontrollen.
Ikke bilde, eller svart/hvitt-bilde.
Juster fargeinnstillingene.
Sjekk at det valgte kringkastingssystemet er riktig.
Forstyrrelser på lyd og bilde.
Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker
TV-apparatet, og flytt det lenger unna.
Koble TV-apparatet til en annen stikkontakt.
Uskarpt eller snø på bildet,
forvrengt lyd.
Sjekk retningen, plasseringen og tilkoblingene for antennen.
Årsaken til slik interferens er ofte at innendørs antenne brukes.
Fjernkontrollen virker ikke riktig.
Skift batteriene i fjernkontrollen.
Rengjør øvre kant av fjernkontrollen (overføringsvinduet).
Kontroller batteripolene.
Meldingen “Check Signal Cable”
(Sjekk signalkabel) vises.
Sjekk at signalkabelen er godt tilkoblet til PC- eller videokildene.
Kontroller at PC- eller videokildene er slått på.
I PC-modus vises meldingen
“Not Supported Mode“
(Modusen støttes ikke) vises.
Kontroller den høyeste oppløsningen og frekvensen for video-adapteren.
Sammenlikne disse verdiene med dataene i tabellen for visningsmoduser.
Bildet er for lyst eller for mørkt.
Juster lysstyrke og kontrast.
Vannrette striper flimrer eller blinker på bildet i PCmodus.
Juster Fin-funksjonen.
Loddrette striper flimrer eller blinker på bildet i PCmodus.
Juster Grov-funksjonen og juster deretter Fin-funksjonen.
Skjermen er svart, og strømindikatoren blinker hvert
sekund i PC-modus.
Strømstyringssystemet for TV-apparatet er i bruk.
Beveg PC-musen eller trykk på en tast på tastaturet.
Bildet er ikke stabilt i PC-modus, og ser ut som det
vibrerer.
Kontroller at skjermoppløsningen og frekvensen fra datamaskinen eller skjermkortet er
en tilgjengelig modus for TV-apparatet. Kontroller på datamaskinen: Kontrollpanel,
Skjerm, Innstillinger.
Hvis innstillingen ikke er riktig, endrer du skjerminnstillingene via programvaren på
datamaskinen.
Apparatet støtter multiscan-visningsfunksjoner innenfor følgende
frekvensområde:
Horisontal frekvens(kHz)
Vertikal frekvens(Hz)
Maksimal oppdateringsfrekvens
(at 60Hz)
Bildet er ikke midtstilt på skjermen i
PC-modus.
26”(LE26A41B)
32”(LE32A41B)
30~68
56~85
30~61
56~75
1280x768
1360x768
Juster den vannrette og loddrette plasseringen.
TFT LCD-panelet er produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon på 1 ppm (en milliontedel) over det som
brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT farge kan noen ganger virke for lyse, eller noen svarte
piksler kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke skjermen uten problemer.
• For eksempel antall TFT LCD-delpiksler: 26 tommer - 2.949.120 32 tommer -3.133.440
Norsk-53
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 54
Montere veggmonteringssettet
Merk : Denne monteringen skal brukes når veggmonteringssettet festes på en murvegg.
Når settet festes på andre materialer, bør du kontakte nærmeste forhandler.
Components (Selges separat)
Veggbrakett
Apparatbrakett
Skrue: 8EA
Treskrue: 4EA
Monteringsmal
Feste: 4EA
Slik setter du sammen veggmonteringssettet
1
Merk plasseringen for hullet i veggen.
Lag et minst 35 mm dypt hull ved merket, med et bor.
Stikk festene inn i hvert av hullene veggen.
Fest veggbraketten til veggen med treskruene etter å ha satt
festene inn i veggbraketten .
Merk: Hvis braketten ikke er skikkelig festet til veggen, kan LCD-TV-apparatet falle ned.
2
Slå av strømmen og dra støpselet ut av stikkontakten
Legg TV-apparatet med fronten ned på en myk pute eller et pledd på et bord.
Fjern de fire skruene fra baksiden av TV-apparatet.
Atskill stativet fra TV en.
Dekk det nederste hullet med en kappe.
Fest apparatbraketten til baksiden av Tv-en, og skru til skruene .
3
Sett inn de 3 opphengene for apparatbraketten i sporene på veggbraketten
Fest apparatbraketten og veggbraketten med skruene .
Norsk-54
.
03 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 55
Bruke Kensington-låsen for tyverisikring
Kensington-låsen brukes som en fysisk festeanordning for systemet ved bruk på offentlig sted.
Låsen må kjøpes separat. Utseendet og låsemetoden kan være forskjellig fra illustrasjonen, avhengig
av produsenten. Slå opp i håndboken som fulgte med Kensington-låsen,for å se riktig bruk.
Kable
Figur 2
Figur 1
<Tilbehør>
1. Sett inn låsen i Kensington-sporet på LCD-TV-apparatet (Figur 1), og drei den i låseretningen (Figur 2).
2. Koble til kabelen for Kensington-låsen.
3. Fest Kensington-låsen til en bord eller en tung,fastmontert gjenstand.
Norsk-55
04 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 56
Tekniske og miljømessige spesifikasjoner
Model
LE26A41B
LE32A41B
26” Diagonal
556,4 (H) x 339,84 (V) mm
(21,91(H) x 13,38(V) inches)
a-si TFT aktiv matrise
0,4425 (H) x 0,4425 (V) mm
(0,0174(H) x 0,0174(V) inches)
170/170 (H/V)
32” Diagonal
687,36 (H) x 412,42 (V) mm
(27,06(H) x 16,24(V) inches)
a-si TFT aktiv matrise
0,537 (H) x 0,537 (V) mm
(0,021(H) x 0,021(V) inches)
170/170 (H/V)
Frequency
Horisontal
Vertical
Skjermfarge
30 ~ 68 kHz
56 ~ 85 Hz
16.194.277 colours
30 ~ 61 kHz
56 ~ 75 Hz
16.777.216 colours
Oppløsning
Maksimal
1280 x 768 @ 60 Hz
1366 x 768 @ 60Hz
H/V Separate, TTL, P. or N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Separate, TTL, P. or N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV
Fargesystem
Lydsystem
PAL/SECAM/NTSC 4.43
BG, DK, I, L
PAL/SECAM/NTSC 4.43
BG, DK, I, L
Video
Fargesystem
Videosystem
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1
Videoinn-/utgang
RGB-inngang
Audioinn-/utgang
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
SCART 2
Videoinn-/utgang
Audioinn-/utgang
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Strømforsyning
Inngang
AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
Strømforbruk
Maksimal
Strømbesparese
130W
< 5,0 W
160 W
< 5,0W
827 x 112.5 x 504.5 mm
(32,56 x 4,43 x 19,86 inches)
827 x 278 x 520 mm
(32,56 x 10,94 x 20,47 inches)
972 x 116 x 565 mm
(38,27 x 4,57 x 22,24 inches)
972 x 317 x 577,5 mm
(38,27 x 12,48 x 22,74 inches)
18,0 kg (39,68 lbs)
21,5 kg (47,40 lbs)
Panel
Størrelse
Visningsområde
Type
Pikselfrekvens
Visningsvinkel
Inngangssignal
Synk.
Videosignal
Mål (B X D X H)
TV
Med høyttaler
Vekt
Med fot
Norsk-56
04 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 57
Tekniske og miljømessige spesifikasjoner
Model
LE26A41B
LE32A41B
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-25 °C til 45 °C (-13 °F til 113 °F)
5% til 95%, ikke-kondenserende
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)
5% til 95%, ikke-kondenserende
RCA kontakt (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø Stereokontakt, 0,5Vrms (-9dB)
Max. 10mW effekt
(3,5Ø Stereokontakt, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)
RCA kontakt (L, R), 0.5Vrms (-9dB)
3,5Ø Stereokontakt, 0,5Vrms (-9dB)
Max. 10mW effekt
(3,5Ø Stereokontakt, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)
Audioegenskaper
Brukstemperatur
Luftfuktighet for bruk
Oppbevaringstemperatur
Luftfuktighet for oppbevaring
Lydegenskaper
Lydinngang
Lydinngang (PC)
Hodetelefonutgang
Frekvens
Respons
Skjermmodus (PC)
Både skjermplassering og -størrelse vil variere avhengig av typen og oppløsningen på PC-skjermen.
Tabellen nedenfor viser alle skjermmodusene som støttes:
Mode
Oppløsning
Horizontal
Frekvens (kHz)
Vertical
Frekvens (Hz)
Piksel Klokke
Frekvens (MHz)
Sync Polaritet
(H/V)
MAC
640 x 480
832 x 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
49,500
-/+ /+
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47.712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60.015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85.800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
GTF
1280 x 768
47,700
60,000
80,136
-/+
Linjesprangmodus støttes ikke.
Apparatet fungerer kanskje ikke normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
DVI støtter ikke PC-funksjonen.
1360 X 768-modus støtes bare av LE32A41B.
1280 X 768-modus støtes bare av LE26A41B.
Norsk-57
04 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 58
Pinnekonfigurasjoner
DVI - D - kontakt
Pinne
Beskrivelse
Pinne
Beskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rx 2Rx 2+
Jording
Ingen tilkobling
Ingen tilkobling
DDC-klokke (SCL)
DDC-data (SDA)
Analog-vertikal synk
Rx 1Rx 1+
Jording
Ingen tilkobling
Ingen tilkobling
DDC-inngangsspenning (+5V)
Self Laster
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Utgangssignal-tilkobling
Rx 0Rx 0+
Jording
Ingen tilkobling
Ingen tilkobling
Jording
Rx CRx C+
D - Sub - kontakt
Pinne
Separat H/V
Sammensatt H/V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rød (R)
Grønn (G)
Blå (B)
Jording
Jording (DDC-retur)
Jording - Rød (R)
Jording - Grønn (G)
Jording - Blå (B)
Ingen tilkobling
Jording - Synk. / Selvtest
Jording
DDC - SDA (dato)
Horisontal synk.
Vertikal synk.
DDC - SCL (klokke)
Rød (R)
Grønn (G)
Blå (B)
Jording
Jording (DDC-retur)
Jording - Rød (R)
Jording - Grønn (G)
Jording - Blå (B)
Ingen tilkobling
Jording - Synk. / Selvtest
Jording
DDC - SDA (dato)
Horisontal/vertikal synk.
Brukes ikke
DDC - SCL (klokke)
Norsk-58
04 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 59
Stille inn fjernkontrollen
Når du har stilt inn fjernkontrollen, kan den brukes i fem ulike modi: TV,
VCR, Kabel, DVD eller Samsung Set-top box. Ved å trykke den
tilsvarende knappen på fjernkontrollen kan du veksle mellom disse
modusene, og betjene det apparatet du velger.
Obs!
Det kan hende at fjernkontrollen ikke er kompatibel med alle DVDspillere, videospillere og kabelbokser.
Denne fjernkontrollen er bare kompatibel med Samsung Set-top-bokser.
Stille inn fjernkontrollen til å betjene videospilleren.
1
Slå av videospilleren.
2
Trykk SELECT-knappen, og kontroller at varsellampen for VCR lyser.
3
Trykk SET-knappen på fjernkontrollen for TV-apparatet.
4
Bruk talltastene på fjernkontrollen, og tast inn tre sifre av
videospillerkoden som står oppført på side 62 i denne veiledningen
for ditt videospillermerke. Pass på at du taster inn tre
sifre av koden, selv om det første tallet er “0”. (Hvis flere koder er
oppført, prøver du den første.)
5
Trykk POWER -knappen på fjernkontrollen.
Videospilleren skal slå seg på hvis fjernkontrollen er riktig innstilt.
Hvis videospilleren ikke slår seg på etter innstilling, gjentar du trinn 2,
3 og 4, men bruk en av de andre kodene som er oppført for ditt
merke av videospiller. Hvis ingen andre koder er oppført, bør du
prøve alle videospillerkodene, 000 til 086.
Merknad om bruk av fjernkontrollmoduser: VCR
Når fjernkontrollen er i “VCR”-modus (Videospiller), styrer
volumknappene fremdeles volumet på TV-apparatet.
Norsk-59
04 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 60
Stille inn fjernkontrollen
Stille inn fjernkontrollen til å betjene kabelboksen.
1
Slå av kabelboksen.
2
Trykk SELECT-knappen, og kontroller at varsellampen for
CABLE lyser.
3
Trykk SET-knappen på fjernkontrollen for TV-apparatet.
4
Bruk talltastene på fjernkontrollen, og tast inn tre sifre av
kabelbokskoden som er oppført på side 62 i denne veiledningen, for
ditt videospillermerke. Pass på at du taster inn tre sifre av koden, selv
om det første tallet er “0”. Hvis flere koder er oppført, prøver du den
første.
5
Trykk POWER -knappen på fjernkontrollen.
Kabelboksen skal slå seg på hvis fjernkontrollen er riktig innstilt.
Hvis kabelboksen ikke slår seg på etter innstilling, gjentar du trinn 2, 3
og 4, men bruk en av de andre kodene som er oppført for ditt merke
av kabelboks. Hvis ingen andre koder er oppført, kan du prøve alle
kodene, 000 til 074.
Merknad om bruk av fjernkontrollmoduser: Kabelboks
Når fjernkontrollen er i “CABLE”-modus (Kabelboks), styrer
volumknappene fremdeles volumet på TV-apparatet.
Norsk-60
04 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 61
Stille inn fjernkontrollen
Stille inn fjernkontrollen til å betjene DVD-spilleren.
1
Slå av DVD-spilleren.
2
Trykk SELECT-knappen, og kontroller at varsellampen for DVD lyser.
3
Trykk SET-knappen på fjernkontrollen for TV-apparatet.
4
Bruk talltastene på fjernkontrollen, og tast inn tre sifre av DVD-koden
som er oppført på side 62 i denne veiledningen for ditt DVDspillermerke. Pass på at du taster inn tre sifre av koden, selv om det
første tallet er “0”. Hvis flere koder er oppført, prøver du den første.
5
Trykk POWER -knappen på fjernkontrollen.
DVD-spilleren skal slå seg på hvis fjernkontrollen er riktig innstilt.
Hvis DVD-spilleren ikke slår seg på etter innstilling, gjentar du trinn 2,
3 og 4, men bruk en av de andre kodene som er oppført for ditt
merke av DVD-spiller. Hvis ingen andre koder er oppført, kan du
prøve alle kodene, 000 til 009.
Merknad om bruk av fjernkontrollmoduser: DVD
Når fjernkontrollen er i “DVD”-modus, styrer volumknappene
fremdeles volumet på TV-apparatet.
Norsk-61
04 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 62
Stille inn fjernkontrollen
Fjernkontrollkoder
Videospillerkoder
Brand
Code
Aiwa
024
Curtis Mathes
009 016 017 023 024 055 062 073 076
Funai
024
GE
009 016 017 041 062
Hitachi
014 024 044 045
JC Renney
011 014 016 017 023 025 039 044 060 062
Kenwood
011 023 025 039 055
Magnavox
017 038 062 065
Marantz
011 017 023 025 038 039 055 070
NEC
011 023 025 039 055 070 073
Panasonic
017 062 084 086
Philco
017 038 062 065
Philips
017
Pioneer
014 025 042 059
RCA
009 014 016 017 037 044 046 063 078
Samsung
000
Sanyo
011 021
Sears
011 014 018 021 027 028 044 052 057
Sharp
015 036 048 054
Sony
026 035 047
Sylvania
017 024 038 062 065
Toshiba
014 022 028 057 058
Kabelbokskoder
Brand
Code
Hitachi
045 051 054
Panasonic
011 035 047 069
Phlips
015 016 027 029 034 036 037 040 041 048 049
Pioneer
026 028 052
RCA
008 035 074
Samsung
000
Zenith
022 050 065 069
DVD-koder
Brand
Code
Curtis Mathes
009
JVC
003
LG
001
Samsung
000
Sony
004
Panasonic
006
ProScan, RCA
008
Norsk-62
04 BN68-00751D-01Nor.qxd
8/9/04 9:51 AM
Page 63
- SERVICE ETTER SALG
- Ikke nøl med å kontakte forhandleren eller serviceagenten hvis en
endring i ytelsen til produktet tyder på at det foreligger en feil.
ELECTRONICS
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement