Samsung | SP-43W6HF | Samsung SP-47W3HF Bruksanvisning

Samsung SP-47W3HF Bruksanvisning
FARVE-TV
SP42W4/42W5
SP43T6/43T7/43T8/43W6
SP47Q7/47W1/47W3
SP48T6
SP52Q7
SP54T6/54T8
SP55W3
SP62T6/62T8
SP65W3
Brugervejledning
Læs denne vejledning omhyggeligt,
før fjernsynet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.
SKÆRMMENUER
BILLEDE-I-BILLEDE
TEKST-TV
Vigtige garantioplysninger angående
viste billedformater
DAN
TV-apparater med et billedformat i standarden 4:3, der angiver skærmens bredde i forhold til
højde, er hovedsageligt udviklet til visning af levende billeder i standardformat. De viste billeder
skal primært være i billedformatet 4:3 samt være i konstant bevægelse. Der må ikke vises
stillestående grafik og billeder på skærmen f.eks. med de sorte bjælker øverst og nederst
(widescreen-billeder) i mere end 15% af den tid, der ses TV pr. uge.
TV-apparater med et billedformat på 16:9, der angiver skærmens bredde i forhold til højde, er
hovedsageligt udviklet til visning af levende billeder i widescreen-format. De viste billeder skal
primært være i billedformatet 16:9, eller de skal udvides, så de fylder hele skærmen, hvis din
model har denne funktion. Billederne skal være i konstant bevægelse. Der må ikke vises
stillestående grafik og billeder på skærmen f.eks. med de sorte bjælker i siden ved programmer,
som ikke er udvidede, i mere end 15% af den tid, der ses TV pr. uge.
Yerligere gælder det for alle TV-apparater, at visning af andre stillestående billeder og tekst
såsom aktieoplysninger, videospil, logoer for TV-stationer, websteder eller computergrafik og mønstre skal begrænses som beskrevet ovenfor. Hvis der vises stillestående billeder, der
overskrider ovenstående retningslinjer, er der risiko for, at billedrøret (CRT) slides ujævnt,
hvorved der fremkommer fine, men vedvarende skygger, der er brændt ind i skærmbilledet. For
at undgå dette skal valget af det viste og billederne varieres, og der skal hovedsageligt vises
levende billeder i fuld skærm og ikke stillestående mønstre eller sorte bjælker. På TV-apparater
med en funktion til indstilling af billedstørrelsen skal TV'et indstilles, så de forskellige formater
vises i fuld skærm.
Vær opmærksom på valget og varigheden af de forskellige billedformater, der vises på TV'et.
Ujævn slitage af CRT-billedrør på baggrund af forkerte billedformater samt andre billeder, der er
brændt ind i skærmen, dækkes ikke af Samsung's garanti.
2
Sikkerhedsvejledning
DAN
◆ Udsæt ikke fjernsynet for ekstreme temperaturforhold eller ekstrem luftfugtighed.
◆ Udsæt ikke fjernsynet for direkte sollys og andre varmekilder.
◆ Fjernsynet må ikke komme i kontakt med nogen form for væske.
◆ Forsøg aldrig at indføre genstande i fjernsynet, og undlad at placere objekter med vand (f.eks. en
vase) oven på fjernsynet.
◆ I stormvejr (og især i tordenvejr) tages stikket til fjernsynet ud af stikkontakten, og antennen
frakobles.
◆ Undgå at træde på eller bukke netledningen.
◆ Stikkontakter eller forlængerledninger må ikke overbelastes, da dette kan medføre brand eller
elektrisk stød.
◆ Brug en blød, ren klud, når du rengør fjernsynet.
◆ Hvis fjernsynet er i stykker, må du ikke selv forsøge at reparere det. Kontakt en kvalificeret tekniker.
◆ Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i længere tid ad gangen, skal batterierne tages ud og opbevares
et køligt og tørt sted.
◆ Tab ikke fjernbetjeningen.
☛
Hvis der vises stillestående billeder, der overskrider ovenstående retningslinjer, er der
risiko for, at billedrøret slides ujævnt, hvorved der fremkommer fine, men vedvarende
skygger, der er brændt ind i skærmbilledet. For at undgå dette skal valget af det viste og
billederne varieres, og der skal hovedsageligt vises levende billeder i fuld skærm og ikke
stillestående mønstre eller sorte bjælker.
Dette fjernsyn er ikke beregnet til industriel anvendelse.
Forsigtighedsregler
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK,
DO NOT REMOVE REAR COVER, NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
WARNING: BAGPANELET MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN INDVENDIGE
DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER
SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE
Lynet med pilen i trekanten er et
advarselsskilt, der advarer om
“farlig spænding" inden i
produktet.
Udråbstegnet i trekanten er et
advarselsskilt, der skal henlede
opmærksomheden på vigtige
instruktioner, som følger med
produktet.
☛
Spændingen er angivet bag på
fjernsynet, og frekvensen er 50 eller 60
Hz.
3
DAN
Indhold (fortsat)
◆ FORORD
■
■
■
Vigtige garantioplysninger angående viste billedformater .............................
Sikkerhedsvejledning.....................................................................................
Forsigtighedsregler........................................................................................
2
3
3
◆ TILSLUTNING OG KLARGØRING AF FJERNSYNET
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kontrolpaneler (afhængig af model) .............................................................. 6~7
Tilslutningspaneler (afhængig af model) .......................................................
8
Brug af et displaypanel (afhængig af model).................................................
9
Fjernbetjening................................................................................................
10
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier ......................................................
11
Tilslutning til antenne eller kabelnetværk ......................................................
11
Sådan tænder og slukker du for fjernsynet....................................................
12
Sådan sættes fjernsynet på standby .............................................................
12
Lær at bruge fjernbetjeningen .......................................................................
13
Plug & Play-funktionen .................................................................................. 14~15
Demonstration ...............................................................................................
16
Valg af sprog .................................................................................................
16
Farvejustering................................................................................................
17
◆ INDSTILLING AF KANALER
■
■
■
■
■
■
Automatisk lagring af kanaler ........................................................................
18
Sortering af de lagrede kanaler .....................................................................
19
Manuel lagring af kanaler .............................................................................. 20~21
Navngivning af kanaler ..................................................................................
22
Aktivering af børnespærring og udelukkelse af uønskede kanaler................
23
Valg af kanal efter information.......................................................................
24
◆ BRUG AF TV’ET (fortsat)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4
Ændring af billedstandard..............................................................................
Justering af billedindstillinger ........................................................................
Fastfrysning af det aktuelle billede ................................................................
Ekstra billedindstillinger .................................................................................
- Scan mode (Scanningsmodus)
- Digital NR (Digital støjreduktion)
- Blue screen (Blå baggrund)
- LNA (Low Noise Amplifier)
Valg af billedstørrelse (afhængig af model)...................................................
Ændring af lydstandard .................................................................................
Justering af lydindstillinger ............................................................................
Automatisk justering af lydstyrken .................................................................
Valg af melodi................................................................................................
Indstilling af Dolby Digital ..............................................................................
Justering af foretrukne Dolby-indstillinger .....................................................
24
25
25
26
27
28
28
29
29
30
31
DAN
Indhold
◆ BRUG AF TV’ET
■
■
■
■
■
■
Indstilling af ekstern lyd .................................................................................
32
Valg af lydmodus (afhængig af model)..........................................................
33
Indstilling af sleep timer .................................................................................
34
Indstilling og visning af klokkeslæt ................................................................
34
Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk ..........................................
35
Visning af billede-i-billede (PIP)..................................................................... 36~37
◆ BRUG AF TEKST-TV
■
■
■
■
Tekst-TV ........................................................................................................
Visning af Tekst-TV-information ....................................................................
Valg af visninger ............................................................................................
Valg af en tekst-TV-side ................................................................................
38
39
40
41
◆ YDERLIGERE OPLYSNINGER OM TILSLUTNINGER
■
■
■
■
■
■
■
Tilslutning til de eksterne ind-/udgange .........................................................
Tilslutning til lydindgang ................................................................................
Tilslutning til RCA-indgangen ........................................................................
Tilslutning til S-Video-indgang .......................................................................
Tilslutning af eksterne højttalere....................................................................
Visning af billeder fra eksterne kilder.............................................................
Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang ...............................
42
43
43
44
44
45
46
◆ ANBEFALINGER
■
■
■
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter ...........................
- Koder til brug af fjernbetjeningen til TV'et ..................................................
- Koder til brug af fjernbetjeningen til videobåndoptageren..........................
- Koder til brug af fjernbetjeningen til set-top-boksen (CATV)......................
- Koder til brug af fjernbetjeningen til DVD-afspilleren .................................
SCART-stikkets opbygning (EXT1, EXT2 eller EXT3) ..................................
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere .................................................
Symboler
Tryk
☛
Vigtigt
➢
Bemærk
5
47
48
49
50
50
51
52
Kontrolpaneler (afhængig af model)
➢
DAN
Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være anderledes,
afhængig af model.
( a ) Valg af indgangssignal
( e ) Kanalvalg
( b ) Midlertidig frakobling af lyden
(f)
( c ) Visning af menu
( g ) Standby & timer-indikator
( d ) Lydstyrkejustering
( h ) Strøm tænd/sluk
6
Fjernbetjeningssensor
Kontrolpaneler (afhængig af model)
➢
Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være anderledes,
afhængig af model.
( a ) Valg af indgangssignal
( e ) Kanalvalg
( b ) Midlertidig frakobling af lyden
(f)
( c ) Visning af menu
( g ) Standby & timer-indikator
( d ) Lydstyrkejustering
( h ) Strøm tænd/sluk
DAN
Fjernbetjeningssensor
7
Tilslutningspaneler (afhængig af model)
DAN
Fjernsynets forside
Fjernsynets side
Videoindgang
Automatisk farvejustering
Videoindgang
Automatisk farvejustering
Lydindgang
Lydindgang
S-Video-indgang
Fjernsynets bagside
Stik til centerhøjttalere (Indstilling)
Stik til baghøjttalere
75W Koaksialstik til antenne/kabelnetværk
SCART-stik til lyd-/videoindgang/-udgang
Lydudgang
8
S-Video-indgang
Brug af et displaypanel (afhængig af model)
DAN
Du kan anbringe en videobåndoptager eller DVD-afspiller osv. i
displaypanelet.
SP47W3/55W3/65W3
SP47W3/55W3/65W3
1
Tryk på symbolet “
2
Hold fast midt i dækslet, og løft det op i pilens retning, indtil du
hører en lyd, der lyder som ‘ttok’.
3
Når du har anbragt en komponent, som du har, i displaypanelet,
skal du holde fast midt i dækslet og trække det ned.
4
Luk dækslet ved at trykke på symbolet “
” i midten af displaypanelet.
”.
SP54T8/62T8
SP54T8/62T8
1
Hold fast midt i dækslet, og løft det op i pilens retning.
2
Når du har anbragt en komponent, som du har, i displaypanelet,
skal du holde fast midt i dækslet og trække det ned.
➣
Du bør kun anbringe komponenter i panelet, der ikke er
højere end 126mm. Når du anbringer en komponent i
displaypanelet, skal der være 30mm plads fra forkanten,
og 20mm fra hver side.
9
Fjernbetjening
DAN
Power
STANDBY-KNAP
TV
VCR
Cable
DVD
SET
MED DENNE KNAP KAN
FJERNBETJENINGEN ANVENDES
TIL ANDRE APPARATER
(VIDEO, DVD OSV.)
OPSÆTNING AF FJERNBETJENING
NUMERISKE KNAPPER TIL
DIREKTE ADGANG
(KANAL/TEKST-TV-SIDE)
EN-, TO- ELLER TRECIFRET
KANALVÆLGER
(AFHÆNGIG AF MODEL)/
LAGRING AF TEKST-TV (VALGFRI)
TV
Surround
S.STD
P.STD
S.Mode
VALG AF TUNER/KABELNETVÆRK
VALG AF FASTEXT-EMNE
LYDMODUSVÆLGER
SURROUND TIL/FRA DIREKTE
VALG AF LYDEFFEKT
VALG AF BILLEDEFFEKT
LYDSTYRKE OP
NÆSTE KANAL/
NÆSTE SIDE I TEKST-TV
Mute
Still
VOL
MIDLERTIDIG FRAKOBLING AF LYD
P
FASTFRYSNING AF BILLEDE
FOREGÅENDE KANAL/
FOREGÅENDE SIDE I TEKST-TV
LYDSTYRKE NED
Menu
Video
VALG AF EKSTERN INDGANG/
TEKST-TV (LIST/FLOF)
VÆLGER (VALGFRI)
MENU/
PROGRAMVÆLGER UDFRA NAVN
STYRING AF MARKØREN I
SKÆRMMENUEN
BEKRÆFTELSE AF ÆNDRING
SKÆRMMENUDISPLAY/
TEKST-TV-AFSLØRING
Display
P.Size
INFORMATIONSDISPLAY
TEKST-TV/
KOMBINERET
TEKST-TV-INFORMATION OG
UDSENDELSE
VIDEO-/DVD-FUNKTIONER;
- STOP
- TILBAGESPOLING
- AFSPILNING/PAUSE
- FREMADSPOLING
TEKST-TV-UNDERSIDE
BILLEDFORMAT/
TEKSTFORMAT I TEKST-TV
AUTOMATISK SLUKNING
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
AUTOMATISK FARVEJUSTERING
Locate
PIP-FUNKTIONER:
- PIP TÆND/SLUK
- KANALSØGNING (SCAN)
- SKIFT MELLEM HOVED- OG
UNDERBILLEDE
- VALG AF PLACERING (LOCATE)
HOLD TEKST-TV-SIDE
AFBRYD TEKST-TV
➢
10
Fjernbetjeningens signal kan
blive påvirket af skarpt lys.
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
DAN
Batterierne til fjernbetjeningen skal indsættes eller udskiftes, når
du:
◆ lige har købt fjernsynet, eller
◆ konstaterer, at fjernbetjeningen ikke fungerer.
1
Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen ved at trykke på symbolet,
presse nedad og derefter trække dækslet af.
2
Sæt to R03-, UM4-, “AA”- 1,5V eller tilsvarende batterier i. Husk at
placere dem rigtigt I forhold til polariteten:
◆ + på batteriet mod + på fjernbetjeningen
◆ - på batteriet mod - på fjernbetjeningen
3
Sæt dækslet på igen ved at rette det ind efter bagsiden af
fjernbetjeningen og trykke det på plads.
Tilslutning til antenne eller kabelnetværk
For at kunne se TV-kanalerne rigtigt, skal fjernsynet modtage et
signal fra en af følgende kilder:
◆ En udendørsantenne
◆ Et kabelnetværk
◆ Et satellitnetværk
1
I de første tre tilfælde kobles antennekablet eller netværkskablet til
koaksialstikket 75Ω bag på fjernsynsapparatet.
2
Hvis du bruger en udendørsantenne, kan det være nødvendigt at
dreje den, når du indstiller fjernsynet, indtil du får et billede, der er
skarpt og tydeligt.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, henvises der til:
◆ “Automatisk lagring af kanaler” på side 18
◆ “Manuel lagring af kanaler” på side 20
Fjernsynets bagside
eller
Kabelnetværk
11
Sådan tænder og slukker du for fjernsynet
DAN
Netledningen sidder bag på fjernsynet.
1
Forbind netledningen til det rigtige stik.
2
Tryk på knappen “ I ” (Tænd/Sluk) på forsiden af fjernsynet.
Power
TV
VCR
Cable
DVD
SET
er angivet bag på fjernsynet, og frekvensen er
➣ Spændingen
50 eller 60 Hz.
Resultat:
3
Standby-indikatoren på forsiden tændes.
Tryk på knappen Power ( ) på fjernbetjeningen for at tænde for
fjernsynet.
Resultat:
Den sidst viste kanal vælges automatisk igen.
du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun
➣ Hvis
billedstøj. Se "Automatisk lagring af kanaler" på side 18 eller
"Manuel lagring af kanaler" på side 20.
4
For at slukke for fjernsynet skal du trykke på knappen “ I ”
(Tænd/Sluk) igen.
Sådan sættes fjernsynet på standby
Du kan sætte dit fjernsyn på standby for at spare på strømmen.
Standby-modus kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en lille
pause i TV-kiggeriet (f.eks. under et måltid).
Power
TV
VCR
Cable
DVD
SET
1
Tryk på knappen Power ( ) på fjernbetjeningen.
Resultat:
2
Tryk på knappen Power ( ) igen for at tænde fjernsynet.
☛
12
Fjernsynet slukkes, og standby-indikatoren på
fjernsynets forside lyser rødt.
Fjernsynet må ikke være på standby i længere tid ad
gangen (f.eks. mens du er på ferie). Sluk for fjernsynet
ved at trykke på knappen “ I “ (Tænd/Sluk) på forsiden.
Det er en god idé at tage netstikket ud af stikkontakten
og frakoble antennen.
Lær at bruge fjernbetjeningen
DAN
Fjernbetjeningen bruges hovedsagelig til at:
◆ Skifte kanaler og justere lydstyrken
◆ Indstille fjernsynet ved hjælp af skærmmenusystemet
Power
Nedenstående tabel viser de hyppigst anvendte knapper og deres
funktioner.
Knap
Visningsfunktion
TV
VCR
Cable
DVD
SET
Menufunktion
Viser den næste lagrede kanal.
P
Viser den foregående lagrede kanal.
til
-/--/---
Viser de tilhørende kanaler.
TV
Vælger en kanal med nummer 10 eller mere. Tryk på denne
knap og indtast det to- eller trecifrede kanalnummer
(afhængig af model).
Surround
P.STD
S.STD
Mute
+
VOL
-
Forøgelse af lydstyrken.
Mute
Frakobler lyden midlertidigt.
For at aktivere lyden igen skal du trykke på denne knap
igen eller på VOL- eller VOL+.
Menu
Viser systemet
med skærmmenuer.
▲
➛❿
▼
P
Menu
Video
➣
-
TV
Still
VOL
Reducering af lydstyrken.
S.Mode
Tænder fjernsynet,
når det er på standby.
Returnering til foregående
menu eller normal visning.
Anvendes til…
◆ visning af en undermenu
med indstillingerne for
det aktuelle menupunkt,
◆ forøgelse/reduktion af
en værdi i et menupunkt.
Display
P.Size
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
Bekræftelse af dit valg.
Går ud af menusystemet
og vender tilbage til normal
visning.
13
Locate
Plug & Play-funktionen
DAN
Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres tre
grundlæggende brugerindstillinger automatisk: indstilling af sprog,
kanal og ur.
1
English
Tryk på knappen Power ( ) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet
er på standby.
Resultat:
ЬА
Hrvatski
Čeština
Netherland
Français
2
Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk
på knappen Menu for at vælge sproget.
Resultat:
➣
3
Meddelelsen Antenna input check vises.
Hvis der ikke vælges et sprog i menuen Language (Sprog),
forsvinder menuen ca. 30 sekunder senere.
Kontrollér at antennen sidder i stikket bag på fjernsynet.
Tryk på knappen ➛ eller ❿.
Resultat:
Menuen ATM vises.
4
Vælg dit land ved at trykke på knappen ➛ eller ❿.
5
Tryk på knappen
Resultat:
➢
6
7
for at søge efter kanalerne.
Kanalerne er gemt i en rækkefølge, der afspejler deres
placering i frekvensområdet. Derefter standser
søgningen automatisk. Når kanalerne er blevet gemt,
vises menuen Time (Klokkeslæt) med Clock (Ur)
markeret.
Tryk på knappen Menu for at stoppe søgningen, før den er
færdig.
Tryk på knappen ➛ eller ❿ for at gå til timer eller minutter.
Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
➣
Se “Indstilling og visning af klokkeslæt” på side 34.
Tryk på knappen Menu, når du er færdig.
Resultat:
14
Meddelelsen Plug & Play vises. Den blinker et
øjeblik, og derefter vises menue Language (Sprog)
automatisk.
Meddelelsen Enjoy viewing your new TV (God
fornøjelse med fjernsynet) vises, og den kanal, der er
lagret, aktiveres.
Plug & Play-funktionen
DAN
Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Function (Funktion).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Tryk på knappe
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Plug & Play.
Tryk på knappen
.
Resultat:
.
Denne funktion starter med, at meddelelsen Plug &
Play vises.
15
Demonstration
DAN
Menu
Video
Du kan lære de forskellige menuer på TV’et ved at se den
indbyggede demonstration.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Display
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Function (Funktion).
P.Size
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Tryk på knappe
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Demonstration.
Tryk på knappe
.
Resultat:
➣
.
Alle menupunkterne vises efterfølgende.
Tryk på knappen TV på fjernbetjeningen, hvis du ønsker at
forlade demonstrationen.
Valg af sprog
Når du første gang tager dit fjernsyn i brug, skal du vælge det
sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Function (Funktion).
Resultat:
3
Hovedmenuen vises.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
Vælg Language (Sprog).
English
ЬА
Hrvatski
4
Resultat:
Čeština
Netherland
Français
16
Tryk på knappen
5
igen.
De tilgængelige sprog vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge det pågældende sprog.
Farvejustering
DAN
Hvis farverne virker udstrakte eller “udtværede” på skærmen, skal
de sandsynligvis justeres. Brug altid fjernbetjeningen til justering af
farverne. (Farvejusteringen kan ikke foretages ved hjælp af
knapperne på forsiden af fjernsynet.)
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Function (Funktion).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Convergence
(Farvejustering). Tryk på knappen
.
Resultat:
5
6
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen
Convergence (Farvejustering) vises med Red (Rød)
valgt.
Tryk på knappen
Resultat:
.
igen.
Et trådkorsmønster vises.
Justér farven ved hjælp af fjernbetjeningen.
◆ Brug knapperne ▼/▲/➛/❿ i alle retninger for at vælge
position.
◆ Tryk på knappen “0” for at vælge rød eller blå farvejustering.
◆ Linjen flyttes, så den ligger over den vandrette eller lodrette
midterlinje ved hjælp af knapperne til lydstyrke op/ned (VOL
+/-) og kanal op/ned (P
/
) (dvs. for at gøre den
vandrette eller lodrette linje så hvid som muligt).
◆ Tryk på knappen Menu for at gå ud af menusystemet.
Du kan justere farverne til den optimale standardindstilling
automatisk.
7
Vælg Perfect Focus (Perfekt fokus) i gruppen Function
(Funktion) og tryk derefter på knappen
.
Resultat:
➣
➣
Udfør Perfekt fokus i følgende rækkefølge:
grøn ➞ rød ➞ blå.
Når markøren har blinket i et sekund, afsluttes
funktionen Perfekt fokus.
Du kan også indstille farverne ved at trykke på knappen
Perfect Focus.
Når størrelsen på underbilledet er indstillet på “12 PIP”
eller “3 PIP” fungerer funktionen for perfekt fokus ikke.
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
17
Locate
Automatisk lagring af kanaler
DAN
Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette
afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre
stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede
programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de
kanaler, du ikke ønsker at se.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
3
Country (Land) markeres.
Hvis du har valgt indstillingen Others (Andre), men ikke
ønsker at afsøge PAL-frekvensområdet, kan du lagre
kanalerne manuelt (se side 20).
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises igen.
6
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge ATM.
Tryk på knappen
.
7
Tryk på knappen
Resultat:
➢
8
igen for at påbegynde søgningen.
Kanalerne er gemt i en rækkefølge, der afspejler deres
placering i frekvensområdet. Derefter standser
søgningen automatisk.
Tryk på knappen Menu for at stoppe søgningen, før den er
færdig.
Når kanalerne er lagret, kan du:
◆
◆
◆
◆
◆
18
.
Tryk på knappen
igen. Vælg dit land ved at trykke på
knappen ▼ eller ▲. Landene vises i følgende rækkefølge:
Belgium (Belgien) - Germany (Tyskland) - Spain (Spanien) France (Frankrig) - Italy (Italien) - Netherlands (Holland) Swizerland (Schweiz) - Sweden (Sverige) - United Kingdom
(Storbritannien) - East europe (Østeuropa) - Others (Andre).
➢
5
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
Tryk på knappen
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se side 19)
Navngive de lagrede kanaler (se side 22)
Slette en kanal (se side 23)
Finindstille kanalmodtagelsen om nødvendigt (se side 21)
Aktivere den digitale støjreduktionsfunktion (se side 26)
Sortering af de lagrede kanaler
DAN
Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for
lagrede kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt
automatisk lagring. Du kan slette de kanaler, du ikke ønsker at
beholde.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sort (Sorter).
Tryk på knappen
.
Resultat:
.
Menuen Sort (Sorter) vises.
5
Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen ▼ eller
▲. Tryk på knappen ❿.
6
Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at
trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen ➛.
Resultat:
7
Kanalen flyttes til sin nye placering, og alle andre
kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.
Gentag punkt 5 til 6, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede
programnumre.
19
Manuel lagring af kanaler
DAN
Du kan lagre op til 100 TV-kanaler, inklusive dem, der modtages
via kabelnetværk.
Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:
◆ Om en fundet kanal skal lagres eller ej
◆ Det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Manual store (Manuel
lagring). Tryk på knappen
.
Resultat:
5
6
.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Manuel
store (Manuel lagring) vises med Colour system
(Farvesystem) valgt.
Angiv den ønskede transmissionsstandard ved at trykke flere
gange på knappen ➛ eller ❿.
Resultat:
Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC4.43.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound system
(Lydsystem). Vælg den ønskede lydstandard ved at trykke flere
gange på knappen ➛ eller ❿.
Resultat:
20
Hovedmenuen vises
Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge:
BG - DK - I - L.
Manuel lagring af kanaler (fortsat)
DAN
7
Hvis du kender nummeret på den kanal, som skal lagres, skal du
gå videre som følger:
◆ Tryk på knappen t eller ▲ for vælge Channel (Kanal).
◆ Tryk på knappen ❿.
◆ Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge C (antennekanal) eller
S (kabelkanal).
◆ Tryk på knappen ❿.
◆ Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge det ønskede nummer.
➣
8
Hvis du ikke kender kanalnumrene, vælges Search (Søg) ved at
trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen ➛ eller ❿ for at
påbegynde søgningen.
Resultat:
9
Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal
lydstandarden vælges igen.
Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første
kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
Hvis modtagelsen er svag, kan du finindstille hver enkelt kanal.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Fine tune (Finindstil).
Tryk på knappen ➛ eller ❿, indtil billedet og lyden er både tydeligt
og skarpt.
➢
◆ Du kan fortryde ændringer og vende tilbage til den
foregående indstilling ved at trykke på den grønne knap
(S.STD).
◆ Hvis du ikke kan finindstille en kanal, skal du kontrollere,
om indstillingerne for Color System (Farvesystem) og
Sound System (Lydsystem) er korrekte.
10
Vælg Prog.No (Prog.nr.) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲ for
at tildele et programnummer til en kanal. Find det ønskede
nummer ved at trykke på knappen ➛ eller ❿.
11
Tryk på knappen
programnummer.
12
Gentag punkt 7 til 11 for hver kanal, der skal lagres.
☛
for at lagre kanalen og det tilhørende
Kanalmodus
◆ P (programmodus): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver
sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til
maks. P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste
programnummeret i denne modus.
◆ C (faktisk kanalmodus): Du kan vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver enkelt landstation i denne
modus.
◆ S (kabelkanalmodus): Du kan vælge en kanal ved at indtaste
det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne modus.
21
Navngivning af kanaler
DAN
Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i
transmissionen. Disse navne kan ændres, og derfor er det muligt at
give kanalerne nye navne.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Name (Navngiv).
Tryk på knappen
.
Resultat:
5
.
Menuen Name (Navngiv) vises med den aktuelle
automatisk valgte kanal.
Om nødvendigt vælges kanalen, som skal tildeles et nyt navn, ved
at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen ➛ eller ❿.
Resultat:
22
Hovedmenuen vises.
Der er pile rundt om navnefeltet.
6
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge et bogstav (A~Z), et tal
(0~9) eller et symbol (-, mellemrum). Gå til det foregående eller
næste bogstav ved at trykke på knappen ➛ eller ❿.
7
Når du er færdig med at indtaste navnet, trykker du på knappen
for at bekræfte navnet.
8
Gentag trin 5 til 7 for hver kanal, der skal tildeles et nyt navn.
Aktivering af børnespærring og udelukkelse af uønskede kanaler
DAN
◆ Aktivering af børnespærringen
Denne funktion giver dig mulighed for at låse fjernsynet, så
det ikke kan tændes på forsiden. Det kan dog stadig tændes
med fjernbetjeningen. Du kan dermed forhindre børn (og
andre personer) i at se upassende programmer, hvis du
forhindrer adgang til fjernbetjeningen.
◆ Udelukkelse af uønskede kanaler
Kanaler kan efter eget valg udelukkes fra din søgning gennem
kanalerne. Når du afsøger de lagrede kanaler, vil du ikke få
vist de kanaler, du har valgt at udelukke. Alle kanaler, som
du ikke specifikt vælger at udelukke, vises under søgningen.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel (Kanal).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Channel
(Kanal) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Channel Edit (Rediger
kanal). Tryk på knappen
.
Resultat:
.
Menuen Channel Edit (Rediger kanal) vises med
den aktuelle automatisk valgte kanal.
5
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge programnummeret på
den kanal, der skal spærres. Tryk på knappen ❿.
6
Tryk på knappen ❿.
7
Vælg On (Til) eller Off (Fra) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲
for at åbne eller spærre kanalen. Tryk på knappen
for at
bekræfte dit valg.
8
Tryk på knappen ❿.
9
Kanalen slettes eller tilføjes ved at vælge Erased (Slettet) eller
Added (Tilføjet) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på
knappen
for at bekræfte dit valg.
10
Gentag punkt 5 til 9 for hver kanal, der skal redigeres.
23
Valg af kanal efter information
DAN
Du kan få vist listen over lagrede kanaler.
Display
P.Size
1
Tryk på knappen Info..
Resultat:
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
Locate
2
Der vises en liste med de første 13 kanaler.
To tekstbokse til højre for listen angiver:
◆ Om kanalen har tekst-TV
◆ Hvilken lydtilstand, der anvendes.
For at...
Skal du...
Rulle gennem de
lagrede kanaler
Trykke på knappen ▼ eller ▲ .
Resultat: Den tilhørende kanal vises.
Vælge en bestemt
kanal
Trykke på knappen TV.
Resultat: Den tilhørende kanal vises, og
boksen Information
forsvinder.
➢
◆ De eksterne indgange vises på samme måde, og som
ved de lagrede kanaler kan du gennemse disse
indgange.
◆ Du kan få vist navnet på kanalen eller indgangen ved
at trykke på knappen Display.
Ændring af billedstandard
Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du ser.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Tryk på knappen
Resultat:
3
TV
Surround
P.STD
S.STD
Mute
S.Mode
Still
VOL
P
24
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
.
Mode (Modus) vælges.
Vælg den ønskede billedeffekt ved at trykke flere gange på
knappen ➛ eller ❿.
Resultat:
➣
Følgende billedeffekter er tilgængelige:
Dynamic - Standard - Movie - Custom (Brugerdefineret).
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på
knappen P.STD (Picture Standard).
Justering af billedindstillinger
DAN
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til
regulering af billedkvaliteten:
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
2
Tryk på knappen
3
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Adjust (Juster).
Tryk på knappen
.
Resultat:
.
TDe tilgængelige valgmuligheder i gruppen Adjust
(Juster) vises med Color Tone (Farvetone) valgt.
4
Tryk på knappen ➛ eller ❿ for at vælge mellem (Cool2, Cool1,
Normal, Warm1, Warm2).
5
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge, hvilken indstilling
(Contrast (Kontrast), Brightness (Lysstyrke), Sharpness
(Skarphed), Color (Farve) eller kun Tint (Nuance)-NTSC) der
skal justeres. Tryk på knappen ➛ eller ❿.
Resultat:
➣
Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette
bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på
knappe ➛ eller ❿.
Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
billedstandarden automatisk til Custom (Brugerdefineret).
Fastfrysning af det aktuelle billede
Du kan fastfryse billedet, mens du ser et program, ved at trykke på
knappen “Still”.
➣
Mute
Still
VOL
Tryk på denne knap igen for at vende tilbage til normal
visning.
P
Menu
Video
25
Ekstra billedindstillinger
DAN
◆ Scan mode (Scanningsmodus)
Normalt opnås det bedste resultat, hvis scanningsmodus er
indstillet til Natural (Natural) for at reducere svag
billedflimren. Det er dog muligt, at der i forbindelse med
visse udsendelser (NTSC-M) kan opnås bedre resultater, hvis
scanningsmodus ændres til noget andet. Auto, Natural,
Digital og Progressive modi er tilgængelige.
◆ Digital NR (Digital støjreduktion)
Hvis det signal, der modtages af dit TV, er svagt, kan du
aktivere den digitale støjreduktion for at reducere evt. statisk
støj og skyggeeffekter på skærmen.
◆ Blue screen (Blå baggrund)
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er
meget svagt, erstatter en blå baggrund automatisk
billedstøjen. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede,
skal du indstille Blue Screen (Blå baggrund) til Off (Fra).
◆ LNA
Denne funktion er særlig nyttig, hvis TV’et modtager et svagt
signal. Den forstærker signalet men ikke støjen i områder,
hvor signalet er svagt.
Denne funktion er kun tilgængelig, når der modtages et svagt
signal, og dette signal lagres på den aktuelle kanal.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Tryk på knappen
3
Vælg den ønskede indstilling (Scan mode (Scanningsmodus),
Digital NR (Digital støjreduktion), Blue screen (Blå baggrund)
eller LNA) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲ .
4
Tryk på knappen ➛ eller ❿ for at ændre indstillingen.
◆
◆
◆
◆
26
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Picture
(Billede) vises.
.
Scan mode : Auto, Natural, Digital, Progressive.
Digital NR : Off (Fra) eller On (Til) (aktiveret)
Blue screen : Off (Fra) eller On (Til) (aktiveret)
LNA : Off (Fra) eller On (Til) (aktiveret)
Valg af billedstørrelse (afhængig af model)
DAN
Du kan vælge den billedstørrelse, der passer bedst til dine krav, ved
blot at trykke på knappen ”P.Size”.
Afhængig af modellen er følgende billedeffekter tilgængelige:
Auto Wide
Udvider og løfter billedet fra 4:3 format til 16:9
format.
Wide
Indstiller billedformatet fra 4:3 til 16:9.
Panorama
Indstiller bredformatet til naturlig størrelse.
Zoom1
Forstørrer det normale 4:3-billede med 120%.
Billedet kan løftes.
Zoom2
Forstørrer det normale 4:3-billede med 150%.
Billedet kan løftes.
Normal
Normalt 4:3 billedformat.
Cinema
Udvider automatisk sendesignalet til det korrekte
billede.
➣
Display
P.Size
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
Locate
Billedstørrelsen kan ikke ændres i PIP-modus.
◆ Normalt TV (4:3)
Normal - Zoom1 - Zoom2 - Cinema
◆ Widescreen-TV (16:9)
Auto wide - Wide - Panorama - Zoom1 - Zoom2 - Normal Cinema
27
Ændring af lydstandard
DAN
Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt
udsendelse.
TV
Surround
P.STD
S.STD
Mute
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
.
Resultat: Mode (Modus) vælges.
4
Vælg den ønskede lydeffekt ved at trykke flere gange på knappen
➛ eller ❿.
Resultat: Følgende lydeffekter er tilgængelige:
Custom (Brugerdefineret) - Standard - Music
(Musik) - Movie (Film) - Speech (Tale).
S.Mode
Still
VOL
P
➣
Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på
knappen S.STD (Sound Standard).
Justering af lydindstillinger
Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige
ønsker.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Equalizer.
Tryk på knappen
button.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Equalizer
vises.
5
Vælg den indstilling, der skal justeres, ved at trykke på knappen
➛ eller ❿. Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at opnå den ønskede
indstilling.
➣
28
.
Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter
lydstandarden automatisk til Custom (Brugerdefineret).
Automatisk justering af lydstyrken
DAN
Hver tv-/radiostation har sine egne signalforhold, og det er derfor
ikke nemt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal.
Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket
kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt,
eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Auto Volume (Autolydstyrke).
5
Denne funktion aktiveres ved at vælge On (Til) ved at trykke på
knappen ➛ eller ❿.
.
Valg af melodi
Du hører en lille melodi, når der tændes og slukkes for fjernsynet.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Melody (Melodi).
5
Denne funktion aktiveres ved at vælge On (Til) ved at trykke på
knappen ➛ eller ❿.
.
29
Indstilling af Dolby Digital
DAN
Fjernsynets bagside
Denne tilstand giver mulighed for surround i Dolby Pro Logic, når
surround-højttalere er tilsluttet TV'et. Dette gør det muligt at vælge
forskellige tilstande for front-, center- og baghøjttalere.
Surround-tilstand
Indgangssignal
Front
Stereo
Mono
✔
- Phantom
(Ekko)
Stereo
Mono
✔
✔
- Wide
(Bred)
Stereo
Mono
✔
3D Sound
(3D-lyd)
Stereo
Mono
✔
✔
Hall
Stereo
Mono
✔
✔
Off
(Fra)
Stereo
Mono
✔
✔
Pro Logic - Normal
Valgfrit
➢
1
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Tryk på knappen Menu.
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Surround. Tryk på
knappen
.
Resultat:
.
Menuen Surround vises med Mode (Tilstand) valgt.
5
Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ➛ eller ❿.
Surround-tilstandene vises i følgende rækkefølge:
Pro Logic - 3D Sound (3D-lyd) - Hall - Off (Fra).
6
Hvis du vælger Pro Logic, vises de tilgængelige indstillinger.
7
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Pro Logic. Tryk på
knappen ➛ eller ❿.
8
Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ➛ eller ❿.
Surround-tilstandene vises i følgende rækkefølge:
Normal - Phantom (Ekko) - Wide (Bred)
Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen Surround.
➣
9
30
Bag
✔ ; Lyd
Resultat:
2
Højttalere
Center
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på knappen
for at lagre dem.
Justering af foretrukne Dolby-indstillinger
DAN
Nedenstående Dolby-indstillinger kan justeres, så de passer til dine
personlige ønsker.
◆ Lydstyrke i center- og baghøjttalere
◆ Pro Logic-forsinkelsestid for baghøjttalere (mellem 15 og
30 ms)
◆ Aktivering/deaktivering af testtone for hver højttaler
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Surround. Tryk på
knappen
.
Resultat:
.
Menuen Surround vises med Mode (Tilstand) valgt.
5
Vælg Pro Logic ved at trykke på knappen ➛ eller ❿.
6
Vælg indstillingen (Center, Rear (Bag), Time Delay
(Forsinkelse), Test Tone (Testtone)) ved at trykke på knappen ▼
eller ▲. Tryk på knappen ➛ eller ❿ for at opnå den ønskede
indstilling.
7
Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på knappen
for at lagre dem.
➢
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. “Dolby”,
“Pro Logic”, og dobbelt-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
31
Indstilling af ekstern lyd
DAN
Med denne funktion kan du finde dine personlige præferencer, når
udstyret med udgang sluttes til TV'et.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Sound (Lyd).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Sound (Lyd)
vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Audio Out (Lyd ud).
5
Vælg den ønskede indstilling (Volume (Lydstyrke) eller Standard)
ved at trykke på knappen ➛ eller ❿
.
◆ Hvis du ønsker at justere lydstyrkeniveauet med fjernsynets
lydstyrkekontrol eller en ekstern forstærker, skal indstillingen
Volume (Lydstyrke) vælges.
◆ Hvis du vælger Standard...
- Kan du justere lydstyrkeniveauet med forstærkerens
lydstyrkekontrol.
- - Lydstyrkeknapperne (Mute VOL +/-) på fjernsynet og
fjernbetjeningen fungerer ikke.
6
32
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Int. mute (Intern
lydfrakobling). Hvis du vælger On (Til), kommer der ingen lyd ud af
den interne højttaler.
Valg af lydmodus (afhængig af model)
DAN
Knappen ”S.Mode (Lydmodus)” viser/styrer behandling og output af
lydsignalet. Når der tændes for fjernsynet, er modus automatisk
indstillet til Dual-I eller Stereo, afhængig af den aktuelle
transmission.
TV
Surround
Almindelig udsendelse
(standardlyd)
MONO (Normalt brug)
Regular +
NICAM Mono
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normal)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → MONO
NICAM NICAM (Normal)
A2
Stereo
Almindelig udsendelse
(standardlyd)
MONO (Normalt brug)
Tosproglig eller Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
Mute
S.Mode
Still
→
Skærmmeddelelser
→
NICAM
Stereo
Udsendelsestype
P.STD
S.STD
STEREO ↔ MONO
(tvunget mono)
◆ Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten
bedre, hvis du vælger Mono.
◆ Hvis stereosignalet er svagt, og fjernsynet skifter modus
automatisk, skal du vælge Mono.
◆ Når der modtages et monosignal i AV-modus, skal kablet
tilsluttes “AUDIO-L” på panelet (forside eller side). Hvis
monolyden kun kommer fra den venstre højttaler, skal du
trykke på knappen S.Mode.
33
Indstilling af sleep timer
DAN
Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, efter
hvilken fjernsynet automatisk går på standby.
Display
P.Size
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
1
Tryk på knappen Sleep.
Resultat: Menuen Sleep timer vises.
◆ Off (Fra) vises, hvis sleep timeren ikke er indstillet
endnu. Hvis sleep timeren allerede er indstillet,
vises den tid, der er tilbage, inden fjernsynet går på
standby.
2
Tryk flere gange på knappen Sleep og gå igennem de
forindstillede tidsintervaller (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultat: Fjernsynet går automatisk i standby, når tælleren når
til 0.
3
Tryk flere gange på knappen Sleep og vælg Off (Fra) for at
annullere sleep timer-funktionen.
Locate
Indstilling og visning af klokkeslæt
Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, ved
at trykke på knappen “Display”. Du skal også indstille
klokkeslættet, hvis du ønsker at bruge den automatiske tænd/slukfunktion.
➣
Display
Text/Mix
Indstillingen af uret vil bilve aktiveret igen, når du trykker
på knappen “ I ” (Til/Fra) på frontpanelet.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat: Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Function (Funktion).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Time (Klokkeslæt).
Tryk på knappen
.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time
(Klokkeslæt) vises med Clock (Ur) valgt.
5
Tryk på knappen ➛ eller ❿for at gå til timer eller minutter. Indstil
timer eller minutter ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
6
Tryk på knappen TV, når du er færdig.
7
For at...
.
skal du trykke på knappen “Display”...
vise kanaloplysninger
én gang.
vise det aktuelle klokkeslæt
to gange.
fjerne displayet
tre gange.
P.Size
Info.
Sleep Perfect Focus
34
Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk
DAN
Du kan indstille tænd/sluk-funktionen, så fjernsynet:
◆ Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på
det valgte tidspunkt
◆ Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt.
➣
1
Første trin er at indstille fjernsynets ur (se afsnittet
“Indstilling og visning af klokkeslæt” på foregående
side).
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Function (Funktion).
Resultat:
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Time (Klokkeslæt).
Tryk på knappen
.
Resultat:
.
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Time
(Klokkeslæt) vises.
5
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Timer.
6
Tryk på knappen ➛ eller ❿ for at vælge On (Til).
Resultat:
7
On time (Tændetidspunkt) og Off time
(Slukketidspunkt) vises.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge On time
(Tændetidspunkt). Indstil det tidspunkt, hvor fjernsynet skal tænde
automatisk.
◆ Tryk på knappen ➛ eller ❿ for at gå til timer eller minutter.
Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
8
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Off time
(Slukketidspunkt). Indstil det tidspunkt, hvor fjernsynet skal slukke
automatisk, på samme måde som ovenfor.
➣
◆ Når fjernsynet står på standby...
- Ved Timer Off lyser lysdioden (standby- &
timerindikator) rødt.
- Under Timer On lyser lysdioden orange.
◆ Hvis fjernsynet tændes under Timer On, lyser lysdioden
grønt.
➣
Sluk ved fravær
Når du indstiller timeren til “On (Til)”, slukkes dit tv, hvis
du ikke betjener nogen af knapperne i løbet af 3 timer,
efter tv'et er tændt ved hjælp af timeren. Denne funktion
er kun tilgængelig i timerens tilstand “On (Til)” og kan
forhindre et lækageuheld eller overophedning, der
skyldes, at tv'et står tændt for længe, fordi timeren er sat
til “On (Til)” (f.eks. når du er på ferie).
35
Visning af billede-i-billede (PIP)
DAN
Du kan få vist et underbillede i et billede, som stammer fra en
sendestation eller fra en ekstern enhed som f.eks. VHS eller DVD.
På den måde kan du følge med i et TV-program eller et billedsignal
fra tilsluttet udstyr.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
Hovedmenuen vises.
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge PIP.
Tryk på knappen
button.
3
Tryk på knappen ➛ eller ❿ for at vælge On (Til).
Resultat:
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge TV/Video. Vælg kilde for
underbilledet ved at trykke på knappen ➛ eller ❿.
Resultat:
5
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
TV - EXT1 Video - EXT2 Video - EXT3 Video EXT4 Video - S-Video.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Prog.No (Prog.Nr.). Hvis
du ser et TV-program, vælger du den kanal, som du ønsker at se
i underbilledet, ved at trykke på knappen ➛ eller ❿.
➣
6
De tilgængelige valgmuligheder i gruppen PIP vises.
Hvis kilden til underbilledet (TV/Video) er indstillet til TV,
kan du vælge kanalen for underbilledet.
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Size (Størrelse). Vælg
størrelsen på underbilledet ved at trykke på knappen ➛ eller ❿.
Resultat: Størrelserne vises i følgende rækkefølge:
Large (Sto) - Small (Lille) - 12 PIP - 3 PIP Double (Dobbelt)
➣◆
12 PIP : Du kan se op til 12 lagrede kanaler i
underbilledet samtidigt.
◆ 12 PIP eller 3 PIP modus kan du bruge funktionerne
Swap (Skift) og Locate (Position).
36
Visning af billede-i-billede (PIP)
DAN
☛
Nemme funktioner via fjernbetjeningen
Knapper
Funktion
PIP ON
Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
Scan
Afsøger alle lagrede kanaler i rækkefølge.
Tryk på knappen igen, hvis du vil standse
afsøgningen.
Swap
P.Size
Skifter mellem hovedbillede og underbillede.
hovedbilledet er i videomodus, og
➣ Når
underbilledet er i TV-modus, kan du
muligvis ikke høre lyden fra hovedbilledet,
når du trykker på knappen Swap efter at
have skiftet kanal i underbilledet. I det
tilfælde skal du vælge kanal for
hovedbilledet igen.
Locate
Display
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
Flytter underbilledet mod uret.
37
Locate
Tekst-TV
DAN
De fleste TV-kanaler tilbyder skriftlig information via tekst-TV.
Denne information omfatter:
◆ Programtidspunkter
◆ Nyheder og vejrudsigter
◆ Sportsresultater
◆ Rejseoplysninger
Denne information findes på nummererede sider (se illustration).
Område
Indhold
A
Valgt sidenummer
B
TV-stationens navn
C
Aktuelt sidenummer eller søgestatus
D
Dato og klokkeslæt
E
Tekst
F
Statusinformation
FASTEXT-information.
➣
Tekst-TV-information er ofte vist over flere efterfølgende
sider, som du har adgang til ved at:
◆ Indtaste sidenummeret,
◆ Vælge et emne på en liste, eller
◆ Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)
38
Visning af tekst-TV-information
DAN
Du kan til enhver tid få vist tekst-TV-informationer.
skal være stabile, hvis tekst-TV☛ Modtageforholdene
informationen skal kunne vises korrekt. Hvis dette ikke
er tilfældet, kan:
◆ Der mangle informationer
TV
Surround
P.STD
S.STD
S.Mode
◆ Nogle sider muligvis ikke vises
Mute
1
2
Vælg den kanal, der tilbyder tekst-TV, ved at trykke på knappen
P
eller P .
Tryk på knappen Text/Mix for at se tekst-TV.
Resultat: Siden med indholdsfortegnelse vises. Den kan når
som helst blive vist igen, når du trykker på knappen
(indeks).
3
Tryk på tasten Text/Mix igen.
The screen will be split into two. This Double Teletext
Result:
feature lets you view the actual broadcast and teletext
information separately on the screen.
4
Hvis du vil se den aktuelle udsendelse og tekst-TV-informationen
på samme tid, skal du trykke på knappen Text/Mix igen.
5
Tryk på knappen “
visning.
Still
VOL
P
Menu
Video
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
TV” igen for at vende tilbage til normal
39
Locate
Valg af visninger
DAN
Surround
P.STD
S.STD
S.Mode
Du har forskellige muligheder, når du har en tekst-TV-side på
skærmen.
For at få vist...
Mute
Still
VOL
P
Menu
Video
Display
P.Size
Text/Mix
Info.
Sleep Perfect Focus
PIP
ON
Scan
Swap
Locate
◆ Kjult tekst
(f.eks. svar på quizspørgsmål)
(vis)
◆ Normal visning
(vis) igen
◆ En tillægsside
(underside)
◆ Udsendelsen, mens du søger efter en side
(annuller)
◆ Den næste side
(side op)
◆ Den foregående side
(side ned)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i:
• Øverste halvdel af skærmen
• Nederste halvdel af skærmen
(format)
• Én gang
• To gange
◆ Normal visning
• Tre gange
➣
40
skal du trykke på...
For at vende tilbage til normal visning efter at have brugt
afslørings- og størrelsesfunktionen skal du trykke på
knappen “
TV” igen.
Valg af en tekst-TV-side
DAN
Du kan indtaste sidenummeret direkte ved at trykke på de
numeriske knapper på fjernbetjeningen.
1
Indtast det trecifrede sidenummer, der er angivet i
indholdsfortegnelsen, på fjernbetjeningens numeriske knapper.
Resultat:
2
Sidetælleren tæller opad, og den ønskede side vises.
Hvis den valgte side er forbundet med flere andre
sider (tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge.
Tryk på
(hold) for at fastfryse en side. Tryk på
knappen igen, når du er klar til at fortsætte.
Hvis sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er de
forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at
trykke på den tilsvarende farvetast på fjernbetjeningen.
Tryk på den farvetast, der svarer til det emne, du ønsker at vælge
(de tilgængelige emner vises på statuslinjen).
Resultat: Siden vises med anden farvekodet information, som
kan vælges på samme måde.
3
For at få vist den foregående eller næste side, skal du trykke på
den tilsvarende farvetast.
4
For at få vist en underside:
TV
Surround
P.STD
S.STD
Mute
Still
VOL
P
Menu
Video
◆ Tryk på tasten
(underside).
Resultat: Vælg den ønskede underside.
◆ Du kan gå mellem undersider ved at trykke på
5
Tryk på tasten “
du er færdig.
eller
S.Mode
.
TV” for at vende tilbage til normal visning, når
41
Tilslutning til de eksterne ind-/udgange
DAN
➢
EXT1 bruges til udstyr med en RGB-udgang som f.eks. spillekonsoller
eller videodisc-afspillere.
Video
②
①
Fjernsynets bagside
DVD
③
eller
Dekoder/spillekonsol
eller
Videodiscafspiller
① Denne ende kan udstyres med:
◆ Et SCART-stik
◆ Et S-Video-stik og to phonostik (L+R); EXT 2
◆ Tre phonostik (VIDEO + AUDIO-L og R)
② Hvis du har to videobåndoptagere og vil kopiere videobånd, skal du tilslutte
Satellitmodtager
➃
videokilden til EXT1 og målkilden til EXT2, så du kan videreføre signalet fra
EXT1 til EXT2.
③ Hvis du har en dekoder, skal du forbinde dekoderen med VIDEO og VIDEO
til fjernsynet.
➃ Når du vil optage et program, skal du tilslutte satellitmodtageren til EXT1
og videobåndoptageren til EXT2, så du kan videreføre signalet fra EXT1 til
EXT2.
☛
Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til fjernsynet, skal
du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.
Se den dokumentation, der fulgte med dit udstyr, for at få
detaljerede oplysninger om tilslutning og sikkerhedsregler i
forbindelse hermed.
42
Tilslutning til lydudgang
DAN
➢
AUDIO OUT-stikkene bruges til udstyr som f.eks. et lydsystem (for at drage fuld fordel af
surround-lyden).
Fjernsynets bagside
Lydsystem
Tilslutning til RCA-indgangen (afhængig af model)
➢
Phonostikkene (VIDEO + AUDIO-L og R) bruges til udstyr som videokameraer, videodiscafspillere og
visse spillekonsoler.
Fjernsynets side
Videokamera
Spillekonsol
Fjernsynets forside
Videodiscafspiller
43
Tilslutning til S-Video-indgang (afhængig af model)
DAN
➢
Stikkene S-Video og RCA(AUDIO-L+R) bruges til udstyr med en S-Video-udgang, f.eks. et
videokamera eller en videoafspiller.
Fjernsynets side
①
Videokamera
og
①
Fjernsynets forside
og
① Du skal bruge S-VIDEO-stikket og phonostikkene, hvis du vil afspille både lyd og billede.
Tilslutning af eksterne højttalere
Tilslut eksterne højttalere for at drage fordel af
surround-lyden.
Højttalerterminalerne finder du på bagsiden af
fjernsynet:
◆ To til den venstre baghøjttaler (L)
◆ To til den højre baghøjttaler (R)
◆ To til centerhøjttaleren (C), Valgfrit
➢
For at opnå optimal lydkvalitet forbindes:
◆ Den røde ledning til den røde terminal og
◆ Den sorte ledning til den sorte terminal.
44
Video
Visning af billeder fra eksterne kilder
DAN
Når du har installeret de forskellige lyd- og videosystemer, kan du
få vist de forskellige kilder ved at vælge den aktuelle indgang.
TV
Surround
1
Kontrollér, at alle tilslutninger er foretaget.
2
Tænd for fjernsynet og tryk på knappen VIDEO gentagne gange.
Resultat:
➣
➣
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
TV - EXT1 - EXT2 - EXT3 - EXT4 - S-Video.
Billedet vises muligvis automatisk, afhængigt af den valgte
kilde.
P.STD
S.STD
Mute
S.Mode
Still
VOL
P
Menu
Video
Tryk på knappen TV og indtast det ønskede
programnummer for at vende tilbage til normal visning.
45
Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang
DAN
Du kan vælge, hvilke billed-/lydsignaler der skal sendes til den
eksterne udgang.
1
Tryk på knappen Menu.
Resultat:
2
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Function (Funktion).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen Function
(Funktion) vises.
3
Tryk på knappen
4
Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge AV Setup (Opsætning af
AV). Tryk på knappen
.
Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen AV Setup
(Opsætning af AV) vises.
5
Vælg den ønskede udgang (EXT1, EXT2 eller EXT3) ved at trykke på
knappen ▼ eller ▲.
6
Vælg den kilde, der skal videreføres til udgangen, ved at trykke på
knappen ➛ eller ❿.
➣
46
Hovedmenuen vises.
.
EXT1, EXT2 : Standard
EXT3 : Variabel
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter
DAN
Fjernbetjeningen til dette TV kan desuden bruges til næsten enhver
videobåndoptager, set-top-boks eller DVD-afspiller.
➣
Fjernbetjeningen er muligvis ikke kompatibel med
fjernsyn fra andre producenter.
Power
TV
1
Sluk for din videobåndoptager, set-top-boks eller DVD-afspiller.
2
Tryk på den pågældende knap blandt komponentvalgknapperne
for at aktivere en anden komponent (TV, VCR, Cable, DVD).
VCR
Cable
Eksempel: Hvis du ønsker at programmere fjernbetjeningen til
anvendelse sammen med din videobåndoptager,skal
du trykke på knappen VCR på fjernbetjeningen.
3
Tryk på knappen SET.
4
Brug de numeriske knapper til at indtaste producentens kode.
Koden skal være trecifret.
Eksempel: Tryk på 0, 0 og 6 for at indtaste koden “6”.
Tryk på 0, 7 og 6 for at indtaste koden “76”.
➣
5
Tryk på knappen Power ( ) på fjernbetjeningen. Den valgte
komponent skal tænde. Hvis den tænder, er din fjernbetjening
indstillet korrekt.
➣
6
Find den rigtige kode til netop din komponent i tabellerne
over koderne til fjernbetjeningen. Hvis der er angivet mere
end én kode, skal du prøve dem én for én, indtil du finder
den, der virker.
Hvis den ikke tænder, gentages trinnene ovenfor, men prøv
én af de andre koder, som er angivet for netop dit mærke.
Hvis der ikke er angivet andre koder, afprøves koderne
“000” til “089” for videobåndoptager/DVD-afspiller og “000”
til “077” for set-top-boks.
Når din fjernbetjening er indstillet, kan du på et hvilket som helst
tidspunkt trykke på knappen SET og bruge fjernbetjeningen til din
set-top-boks, videobåndoptager eller DVD-afspiller.
➣
◆ Når din fjernbetjening står på VCR-, Cable- eller DVDmodus, styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på
dit TV.
◆ Hvis din fjernbetjening står på TV- eller Cable-modus,
styrer knapperne til videobåndoptageren eller DVDafspilleren (PLAY, PAUSE osv.) stadig din
videobåndoptager eller DVD-afspiller.
47
DVD
SET
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter
DAN
Koder til brug af fjernbetjeningen til TV'et
A-Mark
Admiral
Akai
Anam
88, 37, 90
MTC
26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
55
NEC
25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
20, 6
Nikei
50
Onking
50
Onwa
50
37, 47, 64, 41, 50
Aoc
6, 37, 20, 56
Bell & Howell
67
Optonica
Broksonic
68
Panasonic
Candle
6, 12, 20, 46, 50
Centrion
Penney
69
64, 72, 58, 82
61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
45
Philco
1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen
20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10
Philips
88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic
50
Pioneer
65, 26
6
Portland
88, 6, 90
Concerto
Contec
Coronado
Craig
50, 78, 83, 81
Proton
1, 31, 6, 90, 77, 78
88, 90
Quasar
72, 58
7, 49, 50
Croslex
Crown
Curtis-Mathes
CXC
RCA
50
Realistic
1, 6, 20, 90, 17, 31
50
Daewoo
Radio Shack
30
88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34,
Sampo
Samsung
Sanyo
50, 92, 25, 90
61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
8, 49, 50, 25
1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
89, 80, 62, 78, 13, 14
46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8
Scott
1, 50, 19, 90, 6
Daytron
1, 6, 20
Sears
88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Dynasty
50
Sharp
88, 90, 85, 24, 25, 69
Emerson
88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55,
23, 36
Fisher
8, 80, 61, 15, 125
Funai
50, 19, 69, 6
General Electric
Goldstar
1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90
88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99
Signature
Sony
Soundesign
Spectricon
SSS
Sylvania
Symphonic
Hitachi
88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25
Infinity
82
Tatung
82
Techwood
JBL
JC Penney
JVC
91, 92, 17, 20
60, 16, 128, 129
Kloss
92
KMC
88, 90, 13
KTV
88, 90, 50, 61, 20
48
Teknika
Telefunken
Telerent
TMK
84, 6, 114
77, 74
1, 50, 12, 6, 19
37
6, 50
1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
2, 6, 90, 12, 20
72, 69
6, 59
88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
96, 97
84
1, 6, 90
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter
DAN
Koder til brug af fjernbetjeningen til videobåndoptageren
Admiral
15, 88
Aiwa
24
Akai
26, 31, 32
Audio Dynamics
Bell & Howell
Broksonic
Candle
22, 25
MTC
Multitech
NEC
11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Optimus
11
Panasonic
19
Pentax
16, 18 ,22, 54, 55, 61
16, 24
16, 24, 40, 41
15
17, 62, 84, 86
14, 44
Pentex Research+
55
Canon
17, 62
Philco
17, 38, 62, 65
Citizen
16, 18, 22, 54, 55, 61
Philips
17
Colortyme
Craig
Curtis-Mathes
Daewoo
DB
23
Pioneer
14, 25, 42, 59
16, 21
Portland
53, 54, 61
9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76
Proscan
3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85
Quartz
23, 25
Quasar
Dimensia
9
Dynatech
24
RCA
36
Samsung
Electrohome
Emerson
Fisher
Funai
General Electric
Go Video
Goldstar
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penney
JCL
Kenwood
KLH
LG
Radio Shack/Realistic
17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51,
Sansui
56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79
Sanyo
9
11
17, 53
11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
0, 16, 22, 31, 41, 51
25
11, 21
11, 21, 27, 28, 52, 57, 67
Scott
22, 50, 58, 77
24
Sears
11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
9, 16, 17, 41, 62
Sharp
15, 36, 48, 54
Shintom
26, 35, 40, 64
16
18, 23, 55, 69
23
14, 24, 44, 45
17
11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62
11, 17, 23, 25, 39, 55
11, 23, 25, 39, 55
82
1, 2, 7
Signature
24
Sony
Sylvania
26, 35, 47
17, 24, 38, 62, 65
Symphonic
24
Tandy
11, 24
Tatung
39
Teac
24, 39, 78
Technics
Teknika
17
17, 18, 24, 30
Lloyd
24
TMK
Logik
40
Toshiba
14, 22, 28, 57, 58
LXI
24
Toshiko
18
Magnavox
Marantz
17, 38, 62, 65
76
Totevision
16,18
11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70
49
Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter
DAN
Koder til brug af fjernbetjeningen til set-top-boksen (CATV)
Anvision
15, 16
Pioneer
26, 28, 52
Cable Star
15, 16
Randtek
15, 16
DaeHan
5
RCA
8, 35, 74
DaeRyung
3
Regal
11, 20, 21
4
Regency
Dongkuk
Eagle
10, 41
15, 16
SAEWOO
7
Eastern International
20
Samsung
0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument
54
Signature
54
Spruce
35
Starcom
54
Stargate2000
66
GI
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77
Hamlim
11, 12, 20, 21, 42, 56
Hitachi
45, 51, 54
Jerrold
12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73
LG
6
Macom
45, 51
Magnavox
Nawoo
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
1
Sylvania
19, 67
TaePyungYang
2
Texscan
19, 67
Tocom
25, 29, 57, 58, 63
Unika
39, 40, 49
NSC
17
Universal
59, 60
Oak
24, 46
Viewstar
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Osk Sigma
Panasonic
Philips
24
11, 35, 47, 69
Warner Amex
Zenith
52
22, 50, 65, 69
15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Koder til brug af fjernbetjeningen til DVD-afspilleren
Philips
7
ProScan
8
Sony
4
RCA
8
Samsung
0
Toshiba
2
Panasonic
6
Sharp
5
LG
1
CurtisMathes
9
JVC
3
50
SCART-stikkets opbygning (EXT1, EXT2 eller EXT3)
DAN
Hvis du vil tilslutte andet udstyr via SCART-stikkene, skal du kontakte forhandleren eller en kvalificeret
tekniker, så de kan forbinde A/V-kablet som vist herunder.
➢
Ben
Signal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Lydudgang R
Lydindgang R
Lydudgang L
Lydkabinet return
Videokabinet return (RGB blå)
Lydindgang L
RGB, blå indgang
Spændingsomskifter
Videokabinet return (RGB grøn)
AV-Link (EXT1)
RGB, grøn indgang
Videokabinet return (RGB rød)
RGB, rød indgang
Blankingsignal (RGB-switching)
Videokabinet return
Blankingsignal, jord
Videoudgang
Videoudgang
Screening/kabinet return
Ben 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 16 bruges til RGB-behandling og findes kun i EXT1eller EXT3-stikket.
51
Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere
DAN
Inden du kontakter din forhandler, kan du udføre nedenstående enkle kontroller.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, noterer du fjernsynets model og
serienummer og kontakter din forhandler.
Ingen lyd eller billede.
◆ Kontrollér om netledningen er sat i stikkontakten.
◆ Kontrollér om du har trykket på knappen “ I ” (Tænd/Sluk) og
knappen Power ( ).
◆ Kontrollér indstillingen af billedkontrast og lysstyrke.
◆ Kontrollér lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd.
◆ Kontrollér lydstyrken.
◆ Har du trykket på knappen Mute på fjernbetjeningen?
Intet billede eller sort/hvidt billede.
◆ Foretag farvejusteringer.
◆ Kontrollér om det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.
◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det
pågældende apparat længere væk.
◆ Tilslut fjernsynet til en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet,
forvrænget lyd.
◆ Kontrollér antennens retning, placering og stikforbindelser.
Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en indendørs
antenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.
◆ Udskift batterierne i fjernbetjeningen.
◆ Rengør den øverste kant på fjernbetjeningen (sendervinduet).
◆ Kontrollér om batterierne er sat rigtigt i.
52
Memo
DAN
53
Memo
DAN
54
Memo
DAN
55
- SERVICE EFTER KØBET
- Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler eller dit
servicested, hvis fjernsynets ydeevne ændrer sig,
da dette kan være tegn på en fejlfunktion.
ELECTRONICS
BP68-00105A-01 (DAN)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising