Samsung | LE46M51B | Samsung LE46M51B Bruksanvisning

01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:33 AM
Page 1
LCD TV
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
Bruksanvisning
Innan enheten används, läs noga genom
bruksanvisningen och spara den
för framtida behov.
OSD-MENYER
PC-SKÄRM
BILD-I-BILDEN (BIB)
TELETEXT
Vinn när du registrerar din produkt på
www.samsung.com/global/register
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:33 AM
Page 2
Försiktighetsåtgärder när du visar en stillbild
En stillbild kan orsaka permanenta skador på TV-skärmen.
• Digitalklar TV: När du väljer läget för vanlig
skärm (4:3) för att titta på en SD-graderad
digital utsändning (och digital-TV-boxens
utgång är 480p).
Fastän digital utsändning måste vara i
widescreen (16:9) HD-format, visar stationerna
ibland program som ursprungligen gjorts i
vanligt skärmformat (4:3) genom att konvertera
signalerna till digital form, och i sådant fall
beskärs skärmens vänstra och högra sidor.
Obs: Om kanterna till vänster, höger och
mitten av skärmen förblir fixerade under
en längre tid, kommer även mängden
av ljusöverföring att förbli skiftande och
till följd av detta kan kanterna lämna
spår efter sig.
• Digitalklar TV: När du väljer läget för widescreen
(16:9) för att titta på en SD-graderad digital
utsändning (och digital-TV-boxens utgång är
1080i).
Lämna inte skärmen i pausläge för en längre
tid eftersom bilden kan bränna fast tillfälligt
eller permanent.
• Digitalklar TV: När TV:n tar emot
HD-graderade signaler
(och digital-TV-boxens utgång är 1080i).
När du tittar på en digital HD-graderad utsändning
på en vanlig (4:3) TV med skärmstorlek "16:9" eller
"Panorama" valt. Du kan titta på programmet men
skärmens övre och nedre kanter blir beskurna.
Obs: Om kanterna uppe, nere och skärmens
mitt förblir fixerade under en längre tid,
kommer även mängden av
ljusöverföring att förbli skiftande och till
följd av detta kan kanterna lämna spår
efter sig.
Lämna inte skärmen i pausläge för en längre
tid eftersom bilden kan bränna fast tillfälligt
eller permanent.
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:33 AM
• Integrerad digital TV (widescreen): När TV:n
tar emot SD-graderade (vanliga)
utsändningssignaler (tar emot 480p vanliga
signaler).
• Digitalklar TV (widescreen): När TV:n tar
emot SD-graderade (vanliga) utsändningssignaler (med en digital-TV-box).
• När du tittar på en analog (vanlig) utsändning
på en widescreen-TV (med läget 4:3 valt).
Page 3
Fastän digital utsändning måste vara i
widescreen (16:9) HD-format, visar stationerna
ibland program som ursprungligen gjorts i
vanligt skärmformat (4:3) genom att konvertera
signalerna till digital form, och i sådant fall
beskärs skärmens vänstra och högra sidor.
Obs: Om kanterna till vänster, höger och
mitten av skärmen förblir fixerade under
en längre tid, kommer även mängden
av ljusöverföring att förbli skiftande och
till följd av detta kan kanterna lämna
spår efter sig.
Lämna inte skärmen i pausläge för en längre
tid eftersom bilden kan bränna fast tillfälligt
eller permanent.
• När du tittar på DVD, CD eller video i
widescreen (21:9) -format på en widescreenTV (16:9).
• När du ansluter en dator eller spelkonsol till
TV:n och väljer skärmläget 4:3.
Om du ansluter en DVD-spelare, dator eller
spelkonsol till en widescreen-TV och tittar
på en film eller spelar ett spel i vanligt (4:3)
eller wide (21:9) skärmläge, blir skärmens
vänstra och högra sida, eller övre och nedre
kanter beskurna.
Obs: Om kanterna till vänster, höger och
mitten av skärmen förblir fixerade under
en längre tid, kommer även mängden
av ljusöverföring att förbli skiftande och
till följd av detta kan kanterna lämna
spår efter sig.
Lämna inte skärmen i pausläge för en längre
tid eftersom bilden kan bränna fast tillfälligt
eller permanent.
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 2
Innehåll
ANSLUTA OCH FÖRBEREDA DIN TV
Översikt över kontrollpanelen .....................................................................................
Översikt över anslutningspanelen...............................................................................
- Ansluta en antenn eller ett kabel-TV-nätverk......................................................
- Ansluta komponentenheter (DTV/DVD) ..............................................................
- Ansluta externa A/V-enheter.................................................................................
- SERVICE................................................................................................................
- Ansluta digital-tv-box, videobandspelare eller DVD...........................................
- Ansluta HDMI/DVI .................................................................................................
- Ansluta dator..........................................................................................................
- Ansluta AUDIO.......................................................................................................
- Kensingtonlås ........................................................................................................
Översikt över fjärrkontrollen (alla funktioner utom teletext).........................................
Översikt över fjärrkontrollen (teletext-funktioner) ........................................................
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen ...............................................................................
Sätta på och stänga av TVn .......................................................................................
Sätta tv i vänteläge .....................................................................................................
Lär känna fjärrkontrollen .............................................................................................
Plug & Play .................................................................................................................
Välja språk ..................................................................................................................
4
5
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
STÄLLA IN KANALERNA
Lagra kanaler automatiskt...........................................................................................
Lagra kanaler manuellt ...............................................................................................
Redigera kanaler.........................................................................................................
Ordna lagrade kanaler ................................................................................................
Namnge kanaler .........................................................................................................
Finjustera kanalmottagningen.....................................................................................
17
18
20
21
22
23
STÄLLA IN BILDEN
Ändra bildstandard ......................................................................................................
Ändra bildinställningarna .............................................................................................
Ändra Färgton.............................................................................................................
Återställa bildinställningarna till fabriksinställningarna.................................................
Välja bildstorlek ...........................................................................................................
Frysa aktuell bild .........................................................................................................
Använda funktionen Digital NR (Digital Noise Reduction) ..........................................
DNIe (Digital Natural Image engine) ...........................................................................
Personlig färgjustering ................................................................................................
Dynamisk kontr ...........................................................................................................
Ljusstyrkesensor .........................................................................................................
Visa bild-i-bilden (BIB).................................................................................................
24
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
33
STÄLLA IN LJUDET
Justera volymen..........................................................................................................
Stänga av ljudet tillfälligt..............................................................................................
Välja ljudläge ...............................................................................................................
Ändra ljudstandard......................................................................................................
Justera ljudinställningar...............................................................................................
Svenska-2
34
36
36
37
37
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 3
Innehåll
STÄLLA IN LJUDET
Ställa in TruSurround XT (SRS TSXT) ................................................................
Justera volymen automatiskt ..............................................................................
Ansluta hörlurar ....................................................................................................
Justera hörlurarna efter dina önskemål................................................................
Lyssna på underbildens ljud ................................................................................
38
39
40
40
41
STÄLLA IN TIDEN
Ställa in och visa aktuell tid ..................................................................................
Ställa in väckningsfunktionen ..............................................................................
Sätta på/stänga av TV:n automatiskt ..................................................................
Aktivera barnspärren ............................................................................................
42
43
44
45
STÄLLA IN ÖVRIGA
Ställa in läget blå bakrund....................................................................................
Välja Melody ........................................................................................................
Välja en enhet från externa källor ........................................................................
Visa bilder från externa källor ..............................................................................
46
46
47
48
STÄLLA IN PATORN
Installera programvaran (baserad på XP)........................................................
Justera PC-skärmen automatiskt ........................................................................
Grov- och fininställning av bilden ........................................................................
Ändra bildposition ................................................................................................
Initialisera bildinställningar....................................................................................
49
50
51
52
53
ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN
Text-tv-dekoder ....................................................................................................
Visa teletext-information ......................................................................................
Välj en specifik text-tv-sida ..................................................................................
Använda text-tv för att välja en text-tv-sida ........................................................
54
54
55
56
REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal..................................................
Installera väggmonteringssatsen (LE26M5) ........................................................
Installera väggmonteringssatsen (LE32M5, LE40M5) ........................................
Installera väggmonteringssatsen (LE46M5) ........................................................
Installera stativet (LE26M5, LE32M5) ..................................................................
Använda Kensington-låset ..................................................................................
Tekniska och miljömässiga specifikationer ..........................................................
Visningsläge (PC) ................................................................................................
Stiftkonfiguration ..................................................................................................
57
58
60
62
64
65
66
67
68
Symboler
Tryck
Viktigt
Obs!
Svenska-3
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 4
Översikt över kontrollpanelen
SOURCE
Visar en meny med alla tillgängliga
inmatningskällor (TV, Ext.1, Ext.2, AV,
S-Video, Component, PC, HDMI).
Används även för att bekräfta ditt menyval.
MENU
Tryck här om du vill se en skärmmeny med
TV:ns funktioner.
-
+
Tryck för att sänka eller höja volymen.
Används även för att välja poster på OSD-menyn.
C/P.
Tryck här när du vill byta kanal. Här trycker du
också om du vill markera olika alternativ på
skärmmenyn.
(Om du inte använder fjärrkontrollen kan du
koppla på TV:n med hjälp av kanalknapparna.)
Svenska-4
(Strömbrytarknappen)
Tryck här när du ska slå på och stänga av TV:n.
Strömindikator
Blinkar och stängs av när strömmen är på och
tänds i standby-läge.
Fjärrkontrollsensor
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på TV:n.
Ljuskänslig sensor
Justerar skärmens ljusstyrka automatiskt genom
att känna av omgivningens ljusstyrka.
Denna sensor fungerar när Ljusstyrkesensor är på.
Högtalare
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 5
Översikt över anslutningspanelen
* LE26M5
[Uttag på bakre panel]
Strömingång
När du ska ansluta ett ljud- eller videosystem till din anläggning, måste du kontrolleratt alla
komponenter är frånslagna.
Vid anslutning till en extern enhet är det viktigt att kablarnas färger överensstämmer.
Svenska-5
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 6
Översikt över anslutningspanelen
* LE32M5 / LE40M5 / LE46M5
[Uttag på bakre panel]
[Uttag på sidopanel]
Strömingång
När du ska ansluta ett ljud- eller videosystem till din anläggning, måste du kontrolleratt alla
komponenter är frånslagna.
Vid anslutning till en extern enhet är det viktigt att kablarnas färger överensstämmer.
Svenska-6
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 7
Översikt över anslutningspanelen
Ansluta en antenn eller ett kabel-TV-nätverk
För att TV-kanaler ska visas på rätt sätt måste enheten ta emot en signal från någon av följande källor:
- En utomhusantenn
- Ett kabel-TV-nätverk
- Ett satellitnätverk
Ansluta komponentenheter (DTV/DVD)
- Anslut videokablarna till komponentanslutningen ("PR", "PB", "Y") på TV:ns baksida och de andra ändarna
till motsvarande videoutgång på DTV:n eller DVD:n.
- Om du vill ansluta både en digital-TV-box och en DTV-spelare (eller DVD-spelare) ska du ansluta digital-TVboxen till DTV-spelaren (eller DVD-spelaren) och sedan ansluta denna till komponentanslutningen
("PR","PB", "Y") på TV:n.
- Y, PB och PR-anslutningarna på komponentenheterna (DTV eller DVD) är ibland märkta Y, B-Y och R-Y eller
Y, Cb och Cr.
- Anslut RCA-ljudkablarna till "R - AUDIO - L" på apparatens baksida och de andra ändarna till motsvarande
ljudutgångar på DTV- eller DVD-spelaren.
Ansluta externa A/V-enheter
- Anslut en RCA- eller S-VIDEO-kabel till lämplig extern A/V-enhet som t ex videobandspelare (VCR),
DVD eller videokamera.
- Anslut RCA-ljudkablar till “R - AUDIO - L” baktill på anläggningen, och de andra ändarna till motsvarande
ljudutgångar på A/V-enheten.
- Hörlurar kan anslutas till hörlursuttaget ( ) baktill på anläggningen. När hörlurar är inkopplade hörs inget
ljud från de inbyggda högtalarna.
SERVICE
- Anslutning för ingenjör.
Ansluta digital-tv-box, videobandspelare eller DVD
- Anslut videons eller DVD:ns SCART-kabel till SCART-uttaget på videons eller DVD:ns baksida.
- Om du vill ansluta både en digital-tv-box och en videobandspelare (eller DVD-spelare) ska du ansluta digital-tv-boxen till videobandspelaren (eller DVD-spelaren) och sedan ansluta videobandspelaren till apparaten.
Ingångar/utgångar specifikation
Ingångar
Kontakt
Video
Audio (R/L)
S-Video
Utgångar
RGB
Video+Audio (R/L)
SCART 1(Ext.1)
Endast TV-utgång
SCART 2(Ext.2)
Bildskärm ut
(TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-VHS)
Svenska-7
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 8
Översikt över anslutningspanelen
Ansluta HDMI/DVI
- Stöder anslutningar mellan AV-enheter som är aktiverade för HDMI-anslutning (digital-tv-boxar, DVD-spelare,
AV-mottagare och digital-TV).
- Det krävs ingen ljudanslutning för en anslutning mellan två HDMI-terminaler.
Vad är HDMI?
- HDMI (högdefinierat multimediagränssnitt), är nästa generations gränssnitt som möjliggör
överföring av digitala ljud- och videosignaler med en enda sladd utan komprimering.
- “Multimediagränssnitt” ´är ett mer exakt namn eftersom det tillåter flera kanaler av digitalt ljud
(5.1 kanaler). killnaden mellan HDMI och DVI är att HDMI -enheten är mindre i storlek,
den har HDCP(High Bandwidth Digital Copy Protection) - kodningsfunktion installerad och
stöder flerkanaligt digitalt ljud.
- Använd HDMI/DVI-terminalen för en DVI-anslutning till en utbyggd enhet.
Du bör använda DVI-till-HDMI-kabeln eller DVI-HDMI-förlängaren för anslutningen och "R - AUDIO - L"
-terminalen på DVI för ljudutgången.
Ansluta dator
- Anslut den ena änden av D-Sub-kabeln till "PC (PC IN)" på baksidan av TV:n och den andra änden till
datorns videokort.
- Anslut stereo kablarna till “AUDIO (PC IN)” på baksidan av apparaten och den andra änden till
"Audio Out" på datorns ljudkort.
Ansluta AUDIO
- Anslut RCA-ljudkablarna till "R - AUDIO - L" på apparatens baksida och de andra ändarna till motsvarande
ljudutgångar på förstärkaren eller DVD-hemmabion.
Högtalare
SCART2 ut och audio ut
RF
Scart, AV, S-Video Komponent, PC, HDMI RF
Scart, AV, S-Video Komponent, PC, HDMI
Internal Mute Off
Ljudutgång
Ljudutgång
Ljudutgång
Högtalarutgång
Högtalarutgång
Högtalarutgång
Internal Mute On
Mute
Mute
Mute
Högtalarutgång
Högtalarutgång
Högtalarutgång
Video No Signal
Mute
Mute
Mute
Mute
Högtalarutgång
Högtalarutgång
Kensingtonlå
-
Se avsnittet “Använda Kensington-låset” på sidan 63.
Placeringen av 'Kensington-låset' kan variera beroende på modell.
Svenska-8
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 9
Översikt över fjärrkontrollen (alla funktioner utom teletext)
Tv:ns väntlägesknapp
(Se sida 13)
Bild-I-Bilden På / Av
(Se sida 33-34)
Frysa bilden
(Se sida 27)
Automatisk avstängning
(Se sida 43)
Sifferknappar för
direktåtkomst till kanaler
DNIe Demo På/Av
(Se sida 29)
Stänga av ljudet tillfälligt
(Se sida 36)
-Öka volymen
-Minska volymen
(Se sida 35)
Öppnar läget (TV) direkt.
(Se sida 48)
Visar menyn för skärmmenyn.
(Se sida 14)
Föregående kanal
Välja tillgängliga källor
(Se sida 48)
-Nästa kanal
-Föregående kanal
(Se sida 14)
Visa inställningsinformation
(Se sida 42)
Stänga skärmmenyn
(Se sida 14)
Styra menymarkören
(Se sida 14)
Välja ljudeffekt
(Se sida 37)
Välja ljudläge
(Se sida 36)
Använd för att lagra och ta bort
kanaler i minnet.(Se sida 20)
Tryck för att automatiskt lagra
valda TV/kabel-kanaler.
(Se sida 17)
BIB funktionen
(Se sida 33-34)
SOURCE : Val av ingångskälla
SWAP : Växla mellan
huvud- och underbild
SIZE
: BIB, välja storlek
POSITION : BIB, välja position
Välja SRS TSXT
(Se sida 38)
Välja bildeffekt
(Se sida 24)
Välja bildformat
(Se sida 27)
Öppnar läget (PC) direkt.
(Se sida 50~53)
Om fjärrkontrollen inte fungerar
byter du batterierna och trycker
på knappen “RESET” i 2-3
sekunder före användning.
Fjärrkontrollens funktionsduglighet kan försämras av starkt ljus.
Svenska-9
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 10
Översikt över fjärrkontrollen (teletext-funktioner)
Visa text-TV/blanda textTV-information och TV-program
Text-TV (underordnad sida)
Avbryta text-TV
Stillbild för text-TV
P
P
: Nästa text-TV-sida
: Föregående text-TV-sida
Välja text-TV-läge
(LIST /FLOF )
Stänga text-TV-skärm
Visa text-TV
Kanalval med namn
Välja text-TV-läge
Välja storlek för text-TV
Text-TV funktioner: Mer information finns på sidan 54-56.
Svenska-10
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 11
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
1
Skjut undan locket helt.
2
Sätt i två stycken AAA-batterier.
Kontrollera att "+" och "-" på batterierna stämmer med
bilden inuti facket.
3
Sätt tillbaka locket.
Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid kan
du ta ur batterierna och förvara dem på en sval och torr plats.
Fjärrkontrollen kan användas på ett avstånd av upp till 7 meter
från TV:n. (Vid normal användning räcker batterierna i ungefär
ett år.)
Fjärrkontrollen fungerar inte!
Kontrollera följande:
1. Är TV-strömmen på?
2. Är batteriernas plus- och minuspoler felvända?
3. Är batterierna uttjänta?
4. Är det strömavbrott eller är strömsladden urkopplad?
5. Finns det något fluorescerande ljus eller en neonskylt i
närheten?
Svenska-11
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 12
Sätta på och stänga av TVn
Strömkabeln är ansluten baktill på din anläggning.
1
Anslut strömkabeln till lämpligt uttag.
Resultat:
Standby-indikatorn tänds på frontpanelen.
Nätspänningen anges på apparatens baksida.
Frekvensen är 50 eller 60 Hz.
2
Tryck på strömbrytarknappen
Resultat:
3
på apparatens framsida.
Det program du senast tittade på väljs automatiskt igen.
Tryck på en sifferknapp (0~9) eller på knappen kanal upp/ner
( / ) på fjärrkontrollen eller knappen
nere till höger
på panelen.
När du slår på TV-apparaten för första gången ombeds du välja
vilket språk som du vill att menyerna ska visas på
(se sidan 16).
4
Svenska-12
När du vill stänga av apparaten trycker du på POWER
igen.
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 13
Sätta tv i vänteläge
Du kan försätta anläggningen i standby-läge för att spara ström.
Standby-läget är användbart när du vill sluta titta en kortare stund
(tex för att äta middag).
1
Tryck på POWER
Resultat:
2
på fjärrkontrollen.
Skärmen stängs av och en röd standby-indikator tänds framtill
på din enhet.
När du vill koppla på TV:n igen trycker du bara på POWER
en siffra (0~9) eller en kanalväljarknapp( / ).
,
Lämna inte anläggningen i standby-läge under längre perioder
(tex när du åker bort på semester).
Det är bäst att koppla ur strömsladd och antenn från enheten.
Svenska-13
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 14
Lär känna fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen används främst för att:
Byta kanal och justera volymen.
Ställa in anläggningen med hjälp av OSD-menysystemet.
I följande tabell beskrivs de mest använda knapparna och deras
funktioner.
Knapp
till
Visningsfunktion
Menyfunktion
Visar nästa lagrade
kanal.
-
Visar föregående
lagrade kanal.
-
Visar motsvarande kanaler.
För tvåsiffriga kanaler måste den andra siffran
tryckas in omedelbart efter den första.
Om detta inte lyckas, visas en ensiffrig kanal.
Ökar volymen.
-
Sänker volymen.
-
MUTE
Stänger av ljudet tillfälligt.
Du slår på ljudet igen genom att trycka en
gång till på denna knapp, eller genom att
trycka på knappen / .
MENU
Används för att visa
hela skärmmenyn.
EXIT
Används för att återgå
till föregående meny
eller normal visning.
Används för avsluta systemet med skärmmenyer.
Används för att flytta runt bland menyposter.
Används för att välja en menypost eller för att
öka värdet på vald post.
Används för att återgå till föregående menypost
eller för att minska värdet på vald post.
ENTER
Svenska-14
Används för att
bekräfta valet.
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 15
Plug & Play
När tv-apparaten slås på för första gången visas flera grundinställningar
automatiskt. Följande inställningar finns:
1
Tryck på POWER
standby-läget.
Resultat:
2
på fjärrkontrollen om TV:n befinner sig i
Meddelandet Start Plug & Play. visas. Det visas en
kort stund och sedan visas menyn Språk automatiskt.
Välj språk genom att trycka på knappen
eller
.
Tillgängliga språk listas.
Du kan välja ett av 21 språk.
3
Tryck på ENTER
Resultat:
4
.
Följande områden finns:
Belgien - Frankrike - Tyskland - Italien - Holland
- Spanien - Svenska - Schweiz - Storbritannien Östeuropa - Övriga
Välj Land genom att trycka på knappen
Tryck på knappen ENTER .
Resultat:
6
Meddelandet Kontr. antenningång. visas och OK är
markerat.
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
5
för att bekräfta valet.
.
Menyn Autolagra visas med alternativet Start markerat.
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
eller
.
Kanalsökningen börjar och avslutas automatiskt.
7
Tryck på knappen ENTER .
Välj timme eller minut genom att trycka på knappen
eller .
Ställ in timme eller minut genom att trycka på knappen
eller .
(Se avsnittet “Ställa in och visa aktuell tid” på sidan 42)
8
Tryck på ENTER
Resultat:
för att bekräfta.
Meddelandet Ha en trevlig stund visas, och sedan
aktiveras den lagrade kanalen.
Svenska-15
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 16
Plug & Play
Om du vill återställa denna funktion ...
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
knappen.
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
3
Lagra Plug & Play väljs.
4
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
5
för att välja Inställning.
.
.
Meddelandet Starta Plug & Play visas.
Ytterligare information om hur du ställer in finns på föregående sida.
Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i PC-tilstand.
Välja språk
När du använder anläggningen för första gången, måste du välja språk
för menyer och indikeringar.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
för att välja Inställning.
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
3
Tryck på knappen ENTER
.
4
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja Språk.
.
Resultat:
5
Tillgängliga menyspråk visas.
Välj ett visst språk genom att trycka flera gånger på knappen
eller .
Tryck på knappen ENTER .
Du kan välja mellan 21 olika språk.
6
Svenska-16
När du är nöjd med valet trycker du på EXIT för att återgå till
normal visning.
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 17
Lagra kanaler automatiskt
Du kan söka efter tillgängliga frekvenser (tillgängligheten beror på vilket
land du befinner dig i).
Automatiskt tilldelade programnumer matchar inte alltid faktiska eller
önskade programnummer. Du kan dock ordna numren manuellt och ta
bort alla oönskade kanaler.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
3
eller
för att välja Kanal.
Tillgängliga alternativ i Kanal visas.
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
.
Lagra Land väljs.
Tryck på knappen ENTER
igen. Välj Land genom att trycka på
knappen
eller
flera gånger.
Resultat:
Följande länder finns:
Belgien - Frankrike - Tyskland - Italien - Holland Spanien - Svenska - Schweiz - Storbritannien Östeuropa - Övriga
5
Tryck på knappen ENTER
.
6
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja Autolagra.
.
Resultat:
7
Menyn Autolagra visas med alternativet Start markerat.
Tryck på ENTER
och sök igenom kanalerna.
Undermenyn ändras från Start till Stopp och kanalsökningen har
börjat.
Resultat:
Sökningen avslutas automatiskt. Kanaler ordnas och
lagras i en ordningsföljd som följer deras position i
frekvensintervallet (med lägst frekvens först och högst
frekvens sist).
Sedan visas det program som ursprungligen valdes.
Tryck på menyknappen MENU
# för att återgå till
föregående meny.
Om du vill avbryta sökningen innan den är avslutad,
trycker du på ENTER
med Stopp markerat.
8
När kanalerna har lagrats kan du:
Ordna dem i önskad ordningsföljd (Se sidan 21)
Namnge lagrade kanaler (Se sidan 22)
Lägga till eller ta bort kanaler (Se sidan 20)
Finjustera kanalmottagningen vid behov (Se sidan 23)
Det går enkelt att lagra kanalerna automatiskt genom att trycka på knappen
AUTO PROG. under locket på fjärrkontrollen.
1
Tryck på knappen AUTO PROG. under tiden ett TV-program visas.
Resultat:
2
Menyn Autolagra visas med alternativet Start markerat.
Tryck på knappen ENTER
.
Svenska-17
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 18
Lagra kanaler manuellt
Du kan lagra upp till 100 kanaler, inklusive de som tas emot via
kabelnätverk. När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:
Huruvida du vill lagra de enskilda kanaler som har hittats.
Programnummer för varje lagrad kanal som du vill identifiera.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
för att välja Kanal.
Tillgängliga alternativ i Kanal visas.
3
Tryck på knappen ENTER
.
4
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja Lagra manuellt.
.
Resultat:
5
Tillgängliga alternativ på menyn Lagra manuellt visas
med Program valt.
Tryck på knappen ENTER
igen.
När du vill tilldela ett programnummer till en kanal söker du efter rätt
nummer genom att först trycka på knappen
eller
och sedan på
ENTER .
Du kan også vælge programnummer ved at trykke på de
numeriske taster på fjernbetjeningen.
6
Tryck på knappen
eller
för att välja Färgsystem och trycka
sedan på knappen ENTER .
Välj önskad färgstandard genom att trycka på knappen
eller
upprepade gånger och tryck sedan på knappen ENTER .
Resultat:
7
Tryck på knappen
eller
för att välja Ljudsystem och trycka
sedan på knappen ENTER .
Välj önskad Ljudsystem genom att trycka på knapp
eller
flera gånger och sedan på ENTER .
Resultat:
Svenska-18
Färgstandarderna visas i följande ordning:
Auto - PAL - SECAM - NTSC 4.43
Ljudstandarderna visas i följande ordning:
BG - DK - I - L
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 19
Lagra kanaler manuellt
8
Om du vet numret på kanalen som ska lagras...
Tryck på knappen
eller
för att välja Kanal och trycka
sedan på knappen ENTER .
Välj C (markkanal) eller S (kabelkanal) genom att trycka på
knappen
eller .
Press the
button to select channel.
Välj önskat nummer genom att trycka på knappen
och sedan på ENTER .
eller
Om du inte hör något ljud eller om ljudet är onormalt väljer du ett
annat ljudsystem.
Du kan också välja kanalnumret genom att trycka på
fjärrkontrollens sifferknappar.
9
Om du inte vet kanalnumren trycker du på knapparna
eller
och väljer Sök. Tryck sedan på ENTER .
Sök genom att trycka på knapp
eller
och tryck sedan på
ENTER .
Resultat:
10
Tryck på knappen
eller
för att välja Lagra.
Vælg OK ved at trykke på knappen ENTER .
Resultat:
11
Tunern avsöker frekvensintervallet tills den första kanalen
eller den kanal du valt tas emot på skärmen.
Kanalen och dess associerade programnummer lagras.
Upprepa steg 8 till 10 för varje kanal som ska lagras.
Kanalläge
P (Programläge) : När du är klar med inställningen har
sändarna i ditt område tilldelats positionsnummer från P00
till maximalt P99. Du kan välja en kanal genom att ange
positionsnumret i det här läget.
C (Verkligt kanalläge) : Du kan välja en kanal genom att ange
det tilldelade numret för varje TV-sändare i detta läge.
S (Kabelkanalläge) : Du kan välja en kanal genom att ange
det tilldelade numret för varje kabelkanal i detta läge.
Svenska-19
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 20
Redigera kanaler
Du kan utesluta valda kanaler bland de kanaler du avsökte. När du
avsöker de lagrade kanalerna, visas inte de kanaler du har uteslutit.
Alla kanaler som du inte specifikt väljer att utesluta visas under
avsökningen.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
för att välja Lägg till/Ta bort.
.
Den aktuella kanalens status visas.
Tryck på knappen
ta bort.
Resultat:
för att välja Kanal.
.
Tillgängliga alternativ i Kanal visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
knappen.
/
för att välja den kanal du vill lägga till eller
Om den Kanal du vill ändra inte finns i minnet är
Lägg till markerat och visas.
Om den Kanal du vill ändra finns i minnet är Ta bort
markerat och visas.
5
Tryck på knappen ENTER
kanal.
6
Tryk på knappen MENU
for at vende tilbage til den forrige menu,
eller tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
7
Upprepa steg 4 och 5 för varje kanal som ska läggas till eller tas
bort.
för att lägga till eller ta bort en
Det är också enkelt att lägga till eller ta bort en kanal genom att
trycka på knappen ADD/DEL under locket på fjärrkontrollen.
Svenska-20
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 21
Ordna lagrade kanaler
Du kan byta ut numren på två kanaler för att:
Modifiera den ordningsföljd som kanalerna automatiskt
lagrats i.
Tilldela enkla nummer till de kanaler du tittar mest på.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Prog., Kanal och Namn visas.
Numret och namnet på vald kanal flyttas åt höger.
Tryck på knappen
eller
för att gå till den position som du vill
ändra och tryck sedan på ENTER .
Resultat:
6
för att välja Sortera.
.
Välj det kanalnummer du vill ändra genom att trycka på knappen
eller
flera gånger.
Tryck på knappen ENTER .
Resultat:
5
för att välja Kanal.
.
Tillgängliga alternativ i Kanal visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
knappen.
Den valda kanalen byts ut mot den föregående lagrade
med det önskade numret.
Upprepa steg 4 till 5 för att ordna en kanal till.
Svenska-21
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 22
Namnge kanaler
Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformationen visas.
Dessa namn kan du ändra till nya namn.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
5
för att välja Kanal.
.
Tillgängliga alternativ i Kanal visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
knappen.
för att välja Namn.
.
Aktuellt Prog., Kanal och Namn visas.
Välj vid behov den kanal som ska få ett nytt namn genom att trycka
på knappen
eller .
Tryck på knappen ENTER .
Resultat:
Markören visas runt namnrutan.
För att ...
Så ...
Välja en bokstav, siffra eller symbol
Knappen
Flytta till nästa bokstav
Knappen
Flytta till föregående bokstav
Knappen
Bekräfta namnete
Tryck på knappen ENTER
eller
Tillgängliga tecken är:
Alfabetets bokstäver (A ... Z)
Siffrorna (0 ... 9)
Specialtecken (_, mellanrum)
Svenska-22
6
Upprepa steg 4 till 5 för varje kanal som ska tilldelas ett nytt namn.
7
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 23
Finjustera kanalmottagningen
Om mottagningen är bra behöver du inte finjustera kanalen, eftersom
det görs automatiskt under sökning och lagring. Men om signalen är
svag eller förvrängd, måste du kanske finjustera kanalen manuellt.
Välj den kanal du vill fininställa.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
för att välja Fininst..
.
Den horisontella listen visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Kanal.
.
Tillgängliga alternativ i Kanal visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
knappen.
för att komma till önskad inställning.
.
En asterisk "*" visas till höger om kanalnumret.
Kanalnumret blir rött.
För att återställa fininställningen väljer du Återställ genom att
trycka på knappen
eller
och sedan på knappen
ENTER .
5
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
Fininställda kanaler som har lagrats markeras med en asterisk "*" på
höger sida om kanalnumret i kanalfältet. Och kanalnumret blir rött.
Och kanalnumret blir rött.
Svenska-23
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 24
Ändra bildstandard
Du kan välja den bildstandard som passar bäst till dina visningsbehov.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
Tillgängliga alternativ i Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER
4
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
5
igen.
Tillgängliga alternativ i Läge visas.
.
Lagra Läge väljs.
Tryck på knappen ENTER
igen.
Välj önskad bildeffekt genom att trycka upprepade gånger på
knappen
eller .
Resultat:
7
.
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
6
för att välja Bild.
The following picture effects are available:
Dynamisk - Standard - Film - Personlig
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
Du kan även visa detta genom att trycka på knappen P.MODE.
Svenska-24
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 25
Ändra bildinställningarna
Din anläggning har åtskilliga inställningar med vilka du kan justera
bildkvaliteten.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
Tillgängliga alternativ i Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER
4
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
5
för att välja Bild.
.
igen.
Tillgängliga alternativ i Läge visas.
Välj det alternativ (Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg, Ton)
som ska justeras genom att trycka på knappen
eller .
Tryck på knappen ENTER .
Resultat:
Den horisontella listen visas.
6
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
7
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
för att komma till önskad inställning.
.
De justerade värdena lagras tillsammans med det valda bildläget.
Varje justerad inställning lagras separat enligt ingångsläge.
Nyansen är "inaktiverad" i följande fall.
• Analogt läge (RF, Scart, Video, S-video)
Om ingångssignalen är inställd på PAL-50, PAL-CN och SECAM
• Komponent-, DVI- och HDMI-läge
Om ingångssignalen är inställd på 60HZ; 480i, 480p,
720p @60Hz, 1080i @60Hz.
Svenska-25
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 26
Ändra Färgton
Du kan välja den färgton som känns bekvämast.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
Huvudmenyn visas.
eller
3
Tryck på knappen ENTER
4
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
5
.
igen.
Tillgängliga alternativ i Läge visas.
Tryck på knappen
eller
för att välja Färgton och trycka sedan
på knappen ENTER . Välj önskat alternativ genom att trycka
upprepade gånger på knappen
eller .
Tryck på knappen ENTER .
Resultat:
6
för att välja Bild.
Tillgängliga alternativ i Bild visas.
Följande inställningar finns:
Sval 2 - Sval 1 - Normal - Varm 1 - Varm 2
När du är nöjd med ditt val trycker du på EXIT för att återgå till
normal visning.
De justerade värdena lagras tillsammans med det valda bildläget.
Återställa bildinställningarna till fabriksinställningarna
Det går att återställa fabrikens standardinställningar för bilden.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
Tillgängliga alternativ i Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER
4
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Bild.
.
igen.
Tillgängliga alternativ i Läge visas.
5
Tryck på knappen
eller
på knappen ENTER .
6
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
för att välja Återställ och trycka sedan
Funktionen Återställ ställs in för varje bildläge.
Svenska-26
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 27
Välja bildstorlek
Du kan välja den bildstorlek som stämmer bäst överens med dina krav.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
för att välja Bild.
Tillgängliga alternativ i Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER
.
4
Tryck på knappen
eller
på knappen ENTER .
för att välja Storlek och trycka sedan
5
Välj önskat alternativ genom att trycka upprepade gånger på
knappen
eller .
Tryck på knappen ENTER .
Resultat:
Följande inställningar finns:
Auto Wide - Wide - Panorama - Zoom - 4:3
• Auto Wide: Justerar automatiskt bildstorleken enligt bildkvoten “Wide”
(Vidvinkel).
Ställer in bildstorleken till 16:9 som är lämplig för en DVD
• Wide:
eller vidvinkelsändning.
Panorama:
Justerar 16:9 till 4:3 enligt naturlig inställning som visas vid
•
normal sändning.
Forstørrer 16:9-formatbilledet (i lodret retning), så det
• Zoom:
passer til skærmstørrelsen. Vælg ved at trykke på
knappen
eller . Brug knappen
eller
til at flytte
billedet op og ned. Når du har valgt
, skal du bruge
knappen
eller
til at forstørre eller formindske
billedstørrelsen i lodret retning.
Det här är standardinställningen för videofilm och normal
• 4:3:
sändning.
Du kan välja de här alternativen genom att trycka på
knappen P.SIZE (Bildstorlek) under locket på fjärrkontrollen.
I PC-läge kan endast lägena Wide och 4:3 justeras.
Om du trycker på knappen P.SIZE (Bildstorlek) när BIB ät
på, avbryts funktionen och bildstorleken kommer att ändras
(förutom i PC-läge)
Frysa aktuell bild
Tryck på knappen “STILL” för att frysa rörlig bild till stillbild.
Tryck på knappen igen för att avbryta.
Svenska-27
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 28
Använda funktionen Digital NR (Digital Noise Reduction)
Om signalen som TV:n tar emot är svag kan du aktivera denna funktion
för att reducera störningar och spökbilder som kan uppträda på
skärmen.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Svenska-28
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
för att välja Bild.
Tillgängliga alternativ i Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER
.
4
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja Brusereducer..
.
5
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja På.
.
6
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 29
DNIe (Digital Natural Image engine)
Med Samsungs nya teknik får du mer detaljerade bilder med förbättrade
detaljer, kontrast och vithet. En ny algoritm för bildkompensation ger
dig en skarpare och klarare bild.
DNIe-tekniken anpassar alla signaler efter din syn.
Du kan se hur DNIe förbättrar bilden genom att ställa in demoläget för
DNIe till På.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
för att välja Bild.
Tillgängliga alternativ i Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER
4
Tryck på knappen
eller
för att välja DNIe Demo och trycka
sedan på knappen ENTER .
Tryck på knappen
eller
för att välja På.
Tryck på knappen ENTER .
.
DNIe Demo: Av
Läget för DNIe Demo är avaktiverat.
DNIe Demo: På
Den högra delen av skärmen visar den förbättrade
DNIe-bilden. Den vänstra delen av skärmen visar
originalbilden.
Du kan även välja dessa alternativ genom att helt enkelt
trycka på DNIe-knappen.
5
När du är nöjd med ditt val trycker du på EXIT för att återgå till
normal visning.
Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i PC-tilstand.
DNIe Demo är designat för att visa skillnaden mellan vanliga
bilder och DNIe bilder.
Produktet viser som standard billedet med brug af DNle.
Svenska-29
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 30
Personlig färgjustering
Personlig färgjustering är avsedd att justera de mest använda färgerna
som t ex Rosa, Grön och Blå utan att andra färger störs så att varje
kund kan njuta av den skärmfärg de själva föredrar.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
Tillgängliga alternativ i Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER
4
Tryck på knappen
eller
och tryck på ENTER .
Resultat:
5
.
för att välja Personlig färgjustering
Tillgängliga alternativ i Personlig färgjustering visas.
Tryck på knappen
eller
för att välja Snabbkontroll och tryck
på ENTER . Välj en källa för underbilden genom att trycka på
knappen
eller
och tryck på ENTER .
Resultat:
6
för att välja Bild.
Källorna visas i följande ordning:
Blå - Grön - Rosa - Standard - Personlig
Tryck på knappen
eller
för att välja Fininställning och tryck
på ENTER . Välj en källa för underbilden genom att trycka på
knappen
eller
och tryck på ENTER .
Resultat:
Källorna visas i följande ordning:
Rosa - Grön - Blå - Återställ
7
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
8
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
för att komma till önskad inställning.
.
Denne funktion fanger det aktuelle skærmbillede i et stillbillede for
at justere farven.
Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i PC-tilstand.
För att återgå till fabriksinställningarna för färgerna i
Personlig färgjustering väljer du Återställ genom att trycka
på knappen
eller
och sedan på knappen ENTER .
Svenska-30
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 31
Dynamisk kontr
Dynamisk kontr detekterar automatiskt distribution av inmatad visuell
signal och justerar för att skapa optimal kontrast.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
för att välja Bild.
Tillgängliga alternativ i Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER
.
4
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja Dynamisk kontr.
.
Resultat:
Menyn för Dynamisk kontr visas.
5
Välj På genom att trycka på knappen
Tryck på knappen ENTER .
6
När du är nöjd med ditt val trycker du på EXIT för att återgå till
normal visning.
eller
.
Den här funktionen är inte tillgänglig när källan är i PC-läge eller
när BIB används.
Svenska-31
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 32
Ljusstyrkesensor
Ljusstyrkesensor justerar skärmens ljusstyrka antingen automatiskt
eller manuellt genom att detektera omgivningens ljusstyrka med hjälp
av en ljuskänslig sensor.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
Huvudmenyn visas.
eller
för att välja Bild.
Tillgängliga alternativ i Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER
.
4
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja Ljusstyrkesensor.
.
Resultat:
5
Välj På genom att trycka på knappen
Tryck på knappen ENTER .
Resultat:
6
Menyn för Ljusstyrkesensor visas.
eller
.
Skärmens ljusstyrka justeras automatiskt utifrån
omgivningens ljusstyrka.
När den har avslutats trycker du på knappen ENTER
för att
återgå till föregående meny eller på knappen EXIT för att återgå till
normal visning.
Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i PC-tilstand.
Svenska-32
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 33
Visa bild-i-bilden (BIB)
Du kan visa en underbild i huvudbilden i ett inställt program eller
videoingång. På detta vis kan du titta på bilden hos ett inställt program
eller videoingång från vilken ansluten utrustning som helst, samtidigt
som du tittar på huvudbilden.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
knappen.
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
eller
för att välja Bild.
Tillgängliga alternativ i Bild visas.
3
Tryck på knappen ENTER
.
4
Tryck på knappen
knappen ENTER
för att välja BIB och trycka sedan på
Resultat:
5
6
Tillgängliga alternativ på menyn BIB visas.
Tryck på knappen ENTER
igen.
Välj På genom att trycka på knappen
sedan på ENTER .
Tryck på knappen
knappen ENTER
på knapp
eller
Resultat:
7
eller
.
eller
flera gånger och
eller
för att välja Källa och tryck sedan på
. Välj en källa för underbilden genom att trycka
och sedan på ENTER .
Källorna visas i följande ordning När huvudbilden är
inställd på TV/Ext. 1/Ext. 2/AV/S-Video/Component, kan
endast HDMI väljas och när huvudbilden är inställd på
PC/HDMI, TV/Ext. 1/Ext. kan 2/AV/S-Video/Component
väljas.
Tryck på knappen
eller
för att välja Skifta.
Välj alternativet Skifta och tryck på ENTER för att växla mellan
den större och den mindre bilden.
Resultat:
[TV/Ext. 1/Ext. 2/AV/S-Video/Component]
[PC/HDMI]
Huvudbilden och underbilden byter plats.
Om huvudbilden är i PC-läge, är alternativet Skifta
inte tillgängligt.
8
Tryck på knappen
eller
för att välja Strl och trycka sedan
på knappen ENTER .
Välj en storlek för underbilden genom att trycka på
eller
och
sedan på ENTER .
Resultat: Storlekarna visas i följande ordning:
-
-
Om huvudbilden är i PC-läge, är alternativet Strl
inte tillgängligt.
Svenska-33
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 34
Visa bild-i-bilden (BIB)
9
Tryck på knappen
eller
för att välja Position och tryck sedan på
knappen ENTER .
Välj position för underbilden genom att trycka på knapp
eller
och sedan på ENTER .
Resultat:
Du kan flytta underbilden.
Om du har ställt in storleken på underbilden till
[PC/HDMI]
eller
10
, fungerar inte den här funktionen.
Tryck på knappen
eller
för att välja Program och trycka sedan
på knappen ENTER .
Du kan välja vilken kanal du vill titta på i underbilden genom att trycka
på knappen
eller .
Tryck på knappen ENTER .
Resultat:
Lagrad Program visas.
Huvudbild: PC/HDMI, Underbild: TV
“Program” är inaktiva och inte tillgängliga i TV-läget.
De blir dock aktiva och fungerar i PC/HDMI-läget.
11
Tryck på EXIT för att återgå till normal visning.
Funktioner med fjärrkontrollen när BIB är aktiverat.
Funktioner
Beskrivning
PIP
Används för att slå på/stänga av funktionen BIB
direkt.
SOURCE
Används för att välja en källa för den mindre
bilden.
SWAP
Används för att växla mellan huvudbilden och
underbilden.
När huvudbilden är i videoläge och den
underordnade bilden är i TV-läge kanske
du inte hör ljudet från huvudbilden när du
trycker på knappen SWAP efter att ha
ändrat kanal för den underordnade
bilden.Gå i så fall tillbaka till kanalen för
den större bilden.
POSITION
Du kan även flytta underbilden genom att helt
enkelt trycka på knappen POSITION.
SIZE
Välj storlek på underbilden genom att trycka på
knappen SIZE.
Inställningar för BIB
Underbild
S-Video Component
TV
Ext. 1
Ext. 2
AV
TV
X
X
X
X
X
Ext. 1
X
X
X
X
X
Ext. 2
X
X
X
X
AV
X
X
X
S-Video
X
X
Component
X
PC
HDMI
Huvudbild
Svenska-34
O:
X:
BIB är aktiverat
BIB är ej aktiverat
PC
HDMI
X
X
O
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 35
Justera volymen
Du kan justera volymen med fjärrkontrollen.
Tryck på
när du vill höja volymen.
Resultat:
Tryck på
Det horisontella fältet visas och volymen höjs tills du
släpper knappen. Markören flyttas till höger för att ange
volymen.
när du vill sänka volymen.
Resultat:
Det horisontella fältet visas och volymen sänks tills du
släpper knappen. Markören flyttas till vänster för att ange
volymen.
Ytterligare ljudinställningar finns på tv. Ytterligare information finns på
sidorna 36 till 41.
Svenska-35
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 36
Stänga av ljudet tillfälligt
Du kan stänga av ljudet tillfälligt.
Exempel: Om du vill svara i telefon.
1
Tryck på knappen MUTE
Resultat:
2
.
Ljudet stängs av och "Tyst" visas.
När du vill sätta på ljudet igen trycker du på knappen MUTE
igen eller på någon av volymknapparna.
Resultat:
Ljudet sätts på igen på samma volym som innan och
markeringen "Tyst" försvinner.
Välja ljudläge
Du kan ställa in ljudläget genom att trycka på "DUAL ".
När du trycker på denna knapp visas aktuellt ljudläge på skärmen.
FM
Stereo
Lydtype
DUAL 1/2
Mono
MONO
Stereo
STEREO
MONO
Dual
DUAL 1
DUAL 2
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
Dual
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
Default
Automatisk
ändring
DUAL 1
Automatisk
ändring
DUAL 1
DUAL 2
Om mottagningsfunktionen försämras hörs det bättre om du
ställer in läget på Mono.
Om stereosignalen är svag och automatisk kanalväxling
förekommer byter du till Mono.
Svenska-36
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 37
Ändra ljudstandard
Du kan välja vilken typ av speciell ljudeffekt som ska användas när du
tittar på en viss utsändning.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
Tillgängliga alternativ i Ljud visas.
3
Tryck på knappen ENTER
4
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Ljud.
.
igen.
Lagra Läge väljs.
5
Välj önskad ljudeffekt genom att trycka på knappen
eller
upprepade gånger och tryck sedan på knappen ENTER
.
Resultat: Du har tillgång till följande ljudeffekter:
Standard - Musik - Film - Tal - Personlig
6
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
Du kan även välja de här alternativen genom att trycka på knappen
S.MODE (ljudläge) på fjärrkontrollen.
Justera ljudinställningar
Ljudinställningarna kan justeras efter din personliga smak.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
för att välja Ljud.
Tillgängliga alternativ i Ljud visas.
3
Tryck på knappen ENTER
4
Välj Equalizer genom att trycka på knappen
på ENTER .
5
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen
6
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
7
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
.
eller
och sedan
eller
.
för att komma till önskad inställning.
.
Om du ändrar dessa inställningar, ändras läget Sound automatiskt
till Personlig.
Svenska-37
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 38
Ställa in TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT är en patenterad SRS-teknik som gör det möjligt att
spela 5.1 flerkanalsinnehåll i två högtalare.
TruSurround ger en påtagbar och virtuell ljudupplevelse genom
högtalarsystem med två högtalare, inklusive inbygda tv-högtalare.
Det är helt kompatibelt med samtliga flerkanalsformat.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
för att välja Ljud.
Tillgängliga alternativ i Ljud visas.
3
Tryck på knappen ENTER
.
4
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja SRS TSXT.
.
5
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen
Tryck på knappen ENTER .
Resultat:
6
eller
.
Källorna visas i följande ordning:
Av - 3D mono - Stereo
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Du kan även ställa in de här alternativen genom att trycka på
knappen SRS på fjärrkontrollen.
TruSurround XT, SRS og symbolet
er varemærker tilhørende
SRS Labs, Inc. TruSurround XT-teknologi er indbygget under licens
fra SRS Labs, Inc.
Svenska-38
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 39
Justera volymen automatiskt
Varje utsändningsstation har egna signalförhållanden, och det är
inte så lätt för dig att justera volymen varje gång kanalen ändras.
Denna funktion låter dig automatiskt justera volymen för önskad
kanal genom att sänka ljudutgången när moduleringssignalen är
hög eller genom att höja ljudutgången när moduleringssignalen
är låg.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
knappen.
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Ljud.
.
Tillgängliga alternativ i Ljud visas.
3
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja Auto volym.
.
4
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja På.
.
5
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Svenska-39
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 40
Ansluta hörlurar
Du kan ansluta hörlurar till tv:n om du vill titta på ett tv-program utan att
störa andra personer i samma rum.
Anslut ett par hörlurar till 3,5 mm miniuttaget på tvs panel.
Resultat:
Du hör ljudet i hörlurarna.
Ytterligare information om hur du ställer in hörlurarna
finns i avsnittet nedan.
När du sätter in hörlurskontakten i motsvarande ingång kan du
bara välja SRS TSXT, Intern avst. och Ljudval (i BIB -läge)
på ljudmenyn.
Långvarig användning av hörlurarna på hög volym kan skada
din hörsel.
Det hörs ingenting från högtalarna när du har anslutit ett par
hörlurar till systemet.
Justera hörlurarna efter dina önskemål
Koppla från den inbyggda förstärkaren om du vill höra ljudet genom
separata högtalare.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
Huvudmenyn visas.
eller
för att välja Ljud.
Tillgängliga alternativ i Ljud visas.
3
Tryck på knappen ENTER
4
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja Intern avst..
.
5
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja På.
.
6
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
.
När Intern avst. är inställd på På går det inte att justera
ljudmenyerna på annat sätt än med Ljudval (i BIB -läge).
Svenska-40
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 41
Lyssna på underbildens ljud
När funktionen PIP är aktiverad kan du lyssna på ljudet i den
underordnade bilden.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
Resultat:
knappen.
eller
för att välja Ljud.
Tillgängliga alternativ i Ljud visas.
3
Tryck på knappen ENTER
.
4
Tryck på knappen
eller
på knappen ENTER .
för att välja Ljudval och trycka sedan
Resultat:
Huvudbild och Underbild visas.
Du kan välja detta alternativ när BIB är "På".
5
Välj Underbild genom att trycka på
Tryck på knappen ENTER .
Resultat:
eller
.
Du kan lyssna på den underordnade bildens ljud.
Välj Huvudbild när du vill lyssna till ljudet för den aktuella bilden.
Svenska-41
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 42
Ställa in och visa aktuell tid
Du kan ställa in TV-klockan så att aktuell tid visas när du trycker på
knappen "INFO". Du måste även ställa in tiden för att kunna använda de
automatiska på/av-inställningarna.
Om du drar ur strömsladden måste du ställa om klockan.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
knappen.
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Inställning.
.
för att välja Tid.
.
Menyn Tid visas där Ställ klockan är markerad.
4
Tryck på knappen ENTER
5
Om du vill ...
Trycker du på ...
Gå vidare till Tim eller Minut
Knappen
eller
Ställa in Tim eller Minut
Knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
.
.
6
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
7
Om du vill visa ...
Trycker du på ...
Aktuell tid och valda
ljud/video-inställningar
Knappen INFO
Du kan även ställa in timme och minut genom att trycka på
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Svenska-42
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 43
Ställa in väckningsfunktionen
Du kan välja en tidsperiod på mellan 30 och 180 minuter innan TV:n
automatiskt ska gå över till standby-läge.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
knappen.
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Inställning.
.
för att välja Tid.
.
Menyn Tid visas där Ställ klockan är markerad.
4
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
5
Tryck på knappen
eller
upprepade gånger och gå igenom de
förinställda tidsintervallerna (Av, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Tryck på knappen ENTER .
Resultat:
för att välja Sovtimer.
.
Tv växlar automatiskt till vänteläget när timern når 0.
6
Om du vill avaktivera funktionen för timern väljer du Av genom att
trycka på knappen
eller
och sedan på knappen ENTER .
7
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Du ställer enkelt in insomningsfunktionen genom att trycka på knappen
SLEEP på fjärrkontrollen.
1
Tryck på knappen SLEEP på fjärrkontrollen.
Resultat:
2
Om du inte har ställt in insomningstimern ännu visas Av.
Annars visas den tid som återstår tills TV-apparaten går
över i standby-läge.
Välj hur lång tid TV:n ska vara påslagen genom att trycka på knappen
SLEEP flera gånger.
Svenska-43
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 44
Sätta på/stänga av TV:n automatiskt
Du kan ställa in timerfunktionen för på/av så att tv:n:
Slås på automatiskt och ställer in önskad kanal vid vald
tidpunkt.
Stänger av automatiskt vid vald tidpunkt.
Första steget är att ställa in TV:ns klocka
(se avsnittet "Ställa in och visa aktuell tid" på sidan 42).
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
5
för att välja Starttid.
.
Menyn Starttid visas.
Ställ in den tid då TV:n ska kopplas på och vilken kanal och vilken
ljudvolym den ska startas med.
Om du vill ...
Trycker du på ...
Gå till Tim, Minut, Program, och Volym
Knappen
eller
Ställ in Tim, Minut, Program, och
Volym
Knappen
eller
Gå till Aktivering
Knappen
eller
Välj Ja att aktivera inställningen
Knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
6
för att välja Tid.
.
Menyn Tid visas där Ställ klockan är markerad.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Inställning.
.
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
knappen.
.
Tryck på knappen
eller
för att välja Sluttid.
Ställ på samma sätt in den tidpunkt då du vill att TV:n ska stängas
av automatiskt.
Du kan också ställa in timmar och minuter genom att trycka på
fjärrkontrollens sifferknappar.
Svenska-44
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 45
Aktivera barnspärren
Den här funktionen gör att du kan förhindra obehöriga användare, t.ex.
barn, från att titta på olämpliga program genom att stänga av video och
ljud. Barnspärren kan inte kopplas bort med knapparna till höger på den
undre panelen.
Barnspärren kan bara kopplas bort med fjärrkontrollen. Håll därför
fjärrkontrollen borta från barn.
Den här funktionen fungerar inte i PC-läge
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
för att välja Barnlås.
.
Tillgängliga alternativ i Barnlås visas.
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Inställning.
.
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
knappen.
igen.
Barnlås visas.
5
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja På.
.
6
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja Program.
.
7
Välj kanalerna som ska låsas genom att trycka på knappen
Tryck på knappen ENTER .
8
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
9
Välj kanalerna som ska låsas med funktionen Låst genom att trycka
på knappen
eller .
Tryck på knappen ENTER .
10
Upprepa steg 6 och 9 för varje kanal som ska låsas eller låsas upp.
11
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
.
för att välja Lås.
.
Svenska-45
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 46
Ställa in läget blå bakrund
En blå bakrund ersätter automatiskt en bild med störningar om inte
någon signal tas emot eller om signalen är mycket svag.
Om du vill visa bilden med störningar måste du stänga av läget
"Blå bakgrund ".
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
knappen.
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Inställning.
.
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
3
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja Blå bakgrund.
.
4
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja På.
.
5
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Välja Melody
Du kan höra melodiljud när TV:n är på eller av med
fjärrkontrollen.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
Svenska-46
knappen.
för att välja Inställning.
.
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
3
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja Melodi.
.
4
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att välja På.
.
5
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 47
Välja en enhet från externa källor
Du kan välja vilka ljud-/videosignaler som ska gå till den externa
kontakten.
1
Tryck på MENU
knappen.
Tryck på knappen ENTER
för att välja Ingångar .
Resultat:
2
Tillgängliga alternativ i Ingångar visas.
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
.
Tillgängliga alternativ i Källa visas.
När ingen extern enhet är ansluten är endast TV,
Ext.1, Ext.2 och aktiverade i Källa <Källistan>.
AV, S-Video,Component, PC, HDMI är endast
aktiverade när de är anslutna till utrustningen.
3
Välj önskad enhet genom att trycka på knappen
Tryck på knappen ENTER .
4
Upprepa steg 1.
Tryck på knappen ENTER
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
eller
.
för att välja Ändra namn.
.
Tillgängliga alternativ på menyn Ändra namn visas.
5
Välj den enhet som du vill ändra genom att trycka på knappen
eller .
Resultat: Följande alternativ är tillgängliga:
Ext. 1 - Ext. 2 - AV - S-Video - Component - PC - HDMI
6
Tryck på knappen ENTER
7
Välj önskad enhet genom att trycka på knappen
eller
flera
gånger.
Tryck på knappen ENTER .
Resultat: Följande alternativ är tillgängliga:
---- - Video - DVD - D-VHS - Digitalbox - Sat./Hårddisk
- Satellitmottagare - AV-mottagare - DVD-mottagare
- Spel - Videokamera - DVD/Video - DVD/Hårddisk - PC
8
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
.
DHR: DVD HDD Recorder
Svenska-47
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 48
Visa bilder från externa källor
När du har anslutit dina olika ljud- och videosystem, kan du visa
olika källor genom att välja rätt inmatningsläge.
1
Kontrollera att alla nödvändiga anslutningar har gjorts.
2
Tryck på SOURCE knappen.
Resultat:
3
Den ändrade enheten och ljudstatus visas längst upp
till vänster på skärmen.
Tryck på knappen SOURCE tills önskad ingångskälla är
markerad.
Om du byter extern källa under visning, kan det dröja något
innan bildvisningen ändras.
TV-läget kan väljas genom att du trycker på knappen TV eller
/
på fjärrkontrollen, men du kan inte välja det genom att
trycka på knappen SOURCE.
Svenska-48
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 49
Installera programvaran (baserad på XP)
Windows bildskärmsinställningar för en typisk dator visas nedan.
Fönstren som visas på din dator skiljer sig troligtvis från dessa, beroende på vilken Windows-version och
vilket videokort som du använder. Men även om fönstren ser annorlunda ut på din dator gäller samma
basinformation om installationen för nästan allt. (Om inte kontaktar du din datortillverkare eller din
Samsung-återförsäljare.)
1
Klicka först på “Control Panel” i Windows startmeny.
2
När fönstret för kontrollpanelen visas klickar du på
“Appearance and Themes”, En dialogruta för
bildskärmen visas.
3
När fönstret för kontrollpanelen visas klickar du på
"Display".
En dialogruta för bildskärmen visas.
4
Gå till fliken "Settings" i bildskärmens dialogruta.
Den korrekta formatinställningen (upplösning) är
Optimal - 1360 X 768
Om det finns ett alternativ för vertikal frekvens i dialogrutan
för bildskärmsinställningar, är det korrekta värdet "60" eller
"60 Hz".
I annat fall klickar du bara på “OK” och lämnar dialogrutan.
*Se avsnittet "Visningsläge(PC)" på sidan 65.
Svenska-49
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 50
Justera PC-skärmen automatiskt
Med funktionen autojustering kan PC-skärmen ställa in sig automatiskt
efter den ingående PC- videosignalen.
Värdena för fint, grovt och position justeras automatiskt.
Tryck på knappen PC under locket på fjärrkontrollen och välj PC-läge.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Svenska-50
för att välja PC.
.
Tillgängliga alternativ på menyn PC visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Inställning.
.
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
knappen.
för att välja Autojustering.
.
Skärmkvaliteten och läget justeras automatiskt.
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 51
Grov- och fininställning av bilden
Meningen med inställningen av bildkvaliteten är att avlägsna eller
reducera bildstörningar.
Om inte störningen försvinner vid fininställningen, justera då
frekvensinställningen (grov) och gör sedan om fininställningen.
När störningen har reducerats, ställer du in bilden igen så att den är
placerad mitt på bildskärmen.
Tryck på knappen PC under locket på fjärrkontrollen och välj PC-läge.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
5
6
igen.
Menyn Bildlås visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja PC.
.
Tillgängliga alternativ på menyn PC visas.
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Inställning.
.
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
knappen.
för att välja Grov eller Fin.
.
Den horisontella listen visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
för att justera skärmkvaliteten.
.
Vertikala ränder kan då framträda eller också kan bilden bli suddig.
7
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
Svenska-51
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 52
Ändra bildposition
Tryck på knappen PC under locket på fjärrkontrollen och välj PC-läge.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Svenska-52
för att välja PC.
.
Tillgängliga alternativ på menyn PC visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Inställning.
.
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
4
Huvudmenyn visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
knappen.
för att välja Position.
.
Du kan justera bildens Position.
5
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
6
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
för att justera horisontell position.
för att justera vertikal position.
.
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 53
Initialisera bildinställningar
Du kan ersätta alla bildinställningar med förinställda standardvärden.
Tryck på knappen PC under locket på fjärrkontrollen och välj PC-läge.
1
Tryck på MENU
Resultat:
2
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
3
5
för att välja PC.
.
Tillgängliga alternativ på menyn PC visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
för att välja Inställning.
.
Tillgängliga alternativ i Inställning visas.
Tryck på knappen
eller
Tryck på knappen ENTER
Resultat:
4
knappen.
Huvudmenyn visas.
för att välja Återställ bild.
.
Du kan återställa alla bildinställningar till fabriksinställda
värden.
När du är nöjd med inställningen trycker du på knappen MENU
för att återgå till föregående meny eller på EXIT för att återgå till
normal visning.
Svenska-53
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 54
Text-tv-dekoder
De flesta tv-kanaler har text-tv-sidor med information såsom:
Tv-programtider.
Nyhetsbulletiner och väderleksrapporter.
Sportresultat.
Reseinformation.
Denna information är uppdelad på numrerade sidor (se bilden).
Del
Innehåll
A
Valt sidnummer.
B
Tv-sändarens identitet.
C
Aktuella sidonummer och sökstatus.
D
Datum och tid.
E
Text.
F
Statusinformation. FASTEXT-information.
Visa teletext-information
Du kan visa text-tv-information när som helst, men signalmottagningen
måste vara god. Annars:
Kan information saknas.
Visas kanske inte alla sidor.
Aktivera läget text-tv och visa innehållssidan genom att:
1
Använda knappen
har text-tv-service.
2
Trycka på knappen TTX/MIX (
Resultat:
3
) eller
/
) och välja kanal som
) för att aktivera läget text-tv.
/
) igen.
Bildskärmen delas upp i två delar. Med denna dubbla
text-tv-funktion kan du titta på tv-programmet och
text-tv-informationen samtidigt på skärmen.
Tryk på knappen TTX/MIX(
Resultat:
(
Innehållssidan visas. Den visas när du trycker på
knappen MENU ( ).
Tryk på knappen TTX/MIX(
Resultat:
4
(
/
) igen.
Den aktuella sändningen visas samtidigt som
text-tv-sidan på skärmen.
5
Tryck på knappen PIP(
6
Tryck på knappen TV(
) för att återgå till normal visning.
) igen för att gå ur TTX- fönstret.
Om halva tecken förekommer när text visas, se till att språket
för text är detsamma som i menyläget "Setup" <"Inst.>. Om
språken inte är desamma väljer du samma språk i menyn
"Setup"
Svenska-54
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 55
Välj en specifik text-tv-sida
Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange sidonumret
direkt:
1
Ange det tresiffriga sidnumret i innehållsförteckningen genom att trycka på motsvarande sifferknappar.
Resultat: Den aktuella sidräkningen förändras stegvis och sedan
visas sidan.
2
Om den valda sidan hänger ihop med fler sidor, visas de andra
sidorna i ordningsföljd. Om du vill frysa en sida trycker du ned
FRE-CH ( ). Tryck på FRE-CH ( ) igen för att fortsätta.
3
Använd de olika bildskärmsalternativen:
Om du vill visa ...
Trycker du på ...
Både text-tv-information och
normal tv-sändning
TTX/MIX (
)
Dold text
(t.ex. svar på frågetävlingar)
INFO (
)
Normal bildskärm
INFO (
) igen
En underordnad sida genom att
ange dess fyrsiffriga nummer
SLEEP (
Nästa sida
SIDA UPP (
)
Föregående sida
SIDA NED (
)
Dubbelt så stora bokstäver i:
• Den övre halvan av skärmen
• Den nedre halvan av skärmen
SIZE ( )
• En gång
• Två gånger
Normal skärm
• Tre gånger
/
)
Svenska-55
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 56
Använda FLOF för att välja en text-tv-sida
De olika ämnena på teletext sidorna är färgkodade, och kan väljas
genom att du trycker på de färgade knapparna på fjärrkontrollen.
1
Visa innehållssidan på text-tv:n genom att trycka på knappen
TTX/MIX ( / ).
2
Tryck på den färgade knapp som överensstämmer med ditt val
av ämne (tillgängliga ämnen visas i statusinformationen).
Resultat: Sidan visas med ytterligare färgkodad information som
kan väljas på samma sätt.
3
4
Svenska-56
Om du vill visa:
Trycker du på:
Föregående sida
Röd knapp.
Nästa sida
Grön knapp.
När du är klar trycker du på knappen PIP (
mal visning.
) för att återgå till nor-
01 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:34 AM
Page 57
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal
Innan du kontaktar service, utför följande enkla kontroller. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av
instruktionerna nedan, skriv ner TVns modell- och serienumer och kontakta din lokala återförsäljare.
Inget ljud eller bild
◆ Kontrollera att strömkabeln är ansluten till ett vägguttag.
◆ Kontrollera att du har tryckt på knappen POWER till höger på den undre
panelen.
◆ Kontrollera inställningar för bildens kontrast och ljusstyrka.
◆ Kontrollera volymen.
Normal bild men inget ljud
◆ Kontrollera volymen.
◆ Kontrollera om MUTE-knappen
har tryckts in på fjärrkontrollen.
◆ Kontrollera om Intern avst. är avaktiverad.
Ingen bild eller svartvit bild
◆ Justera färginställningarna.
◆ Kontrollera att rätt utsändningsystem är valt.
Störningar på ljud och bild
◆ Försök identifiera vilken elektrisk apparat som påverkar
anläggningen och flytta den längre bort.
◆ Anslut anläggningen till ett annat vägguttag.
Suddig eller snöig bild,
förvrängt ljud
◆ Kontrollera riktning, placering och anslutning för antennen.
Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.
Fjärrkontrollen fungerar bristfälligt
◆ Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
◆ Rengör överdelen av fjärrkontrollen (överföringsfönstret).
◆ Kontrollera batterianslutningarna.
Meddelandet "Kontr. signalkabel." visas.
◆ Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till PC:n eller
videokällan.
◆ Kontrollera att PC:n eller videokällan är påslagen.
I PC-läge, visas meddelandet
"Ej tillgängligt läge".
◆ Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens.
◆ Jämför dessa värden med data i bildskärmslägena.
Bilden är för ljus eller för mörk.
◆ Justera ljusstyrka och kontrast.
Horisontella ränder flimrar och darrar i
bilden i PC-läge.
◆ Justera fininställningsfunktionen.
Vertikala ränder flimrar och darrar i
bilden i PC-läge.
◆ Justera grovinställningsfunktionen och justera sedan
fininställningsfunktionen.
Skärmen är svart och strömindikatorns
lampa blinkar varje sekund.
◆ TV:n använder sitt strömhanteringssystem.
I PC-läge, bilden är ostadig och verkar
kanske vibrera.
◆ Kontrollera att upplösning och frekvens från dator eller videokort
har ett läge som är tillgängligt för din anläggning. Kontrollera
följande i datorn: kontrollpanel, bildskärm, inställningar.
◆ Om en inställning är felaktig, använd datorns verktygsprogram för
att ändra visningsinställningar.
Din anläggning stöder multiavsökande visningsfunktioner inom
följande frekvensintervall:
Horisontell frekvens (kHz): 30~61
Vertikal frekvens (Hz): 60~75
Maximal uppdateringsfrekvens(vid 60 Hz): 1360 X 768
I PC-läge, bilden är inte centrerad på
skärmen.
◆ Justera den horisontella och vertikala positionen.
◆ Rör på datormusen eller tryck in en tangent på tangentbordet.
TFT-nestekidenäytössä käytetään alipikseleistä koostuvaa näyttöä (3.147.264), jonka valmistus edellyttää edistyksellistä tekniikkaa. Siitä huolimatta näytössä voi näkyä joitakin kirkkaita tai tummia pikseleitä.
Nämä pikselit eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn.
Svenska-57
02 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:40 AM
Page 58
Installera väggmonteringssatsen (LE26M5)
Denna installationsmetod används då väggmonteringssatsen ska fästas vid en betongvägg.
För montering i andra byggnadsmaterial, kontakta din närmaste återförsäljare.
Komponenter (Säljs separat)
M4 X L12
Vägghållare
Enhetshållare
Skruv: 8EA
Ankare: 4EA
Installationsguide
M4 X L20
Träskruv: 4EA
Så här monterar du
1
Märk ut var hålet ska sitta på väggen.
Borra ett 35 mm djupt hål på det ställe som
markerats.
Sätt fast ankarna
i varje hål på väggen.
Sätt fast vägghållaren på väggen med
träskruvar efter att ha passat in ankarna
i vägghållaren .
Obs: Om hållaren inte sitter fast stadigt på väggen kan
din LCD-TV ramla ner.
Svenska-58
02 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:40 AM
Page 59
Installera väggmonteringssatsen (LE26M5)
Så här monterar du
2
Stäng av strömmen och dra ut strömsladden ur eluttaget.
Placera TV:n med rutan neråt på ett mjukt tyg eller en kudde på ett bord.
Ta bort de 4 skruvarna från TV:ns baksida.
Lossa foten från TV:n.
Täck bottenhålet med ett lock.
Sätt fast enhetshållaren baktill på TV-enheten och dra åt skruvarna .
3
Sätt i enhetshållarens 3 upphängningshållare i spåren i vägghållaren
Sätt fast enhetshållaren och vägghållaren med skruvar .
.
Obs: Anslut kablarna innan du installerar enheten på väggen.
Svenska-59
02 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:40 AM
Page 60
Installera väggmonteringssatsen (LE32M5, LE40M5)
Denna installationsmetod används då väggmonteringssatsen ska fästas vid en betongvägg.
För montering i andra byggnadsmaterial, kontakta din närmaste återförsäljare.
Komponenter (Säljs separat)
M6 X L14
Vägghållare
Enhetshållare
M4 X L25
Träskruv: 7EA
M4 X L8
Ankare: 7EA
Så här monterar du
1
Märk ut var hålet ska sitta på väggen.
Borra ett 35 mm djupt hål på det ställe som
markerats.
Sätt fast ankarna
i varje hål på väggen.
Sätt fast vägghållaren på väggen med
träskruvar efter att ha passat in ankarna
i vägghållaren .
Obs: Om hållaren inte sitter fast stadigt på väggen kan
din LCD-TV ramla ner.
Svenska-60
Skruv: 8EA
Skruv: 3EA
Installationsguide
02 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:40 AM
Page 61
Installera väggmonteringssatsen (LE32M5, LE40M5)
Så här monterar du
2
Stäng av strömmen och dra ut strömsladden ur eluttaget.
Placera TV:n med rutan neråt på ett mjukt tyg eller en kudde på ett bord.
Ta bort de 4 skruvarna från TV:ns baksida.
Lossa foten från TV:n.
Täck bottenhålet med ett lock.
Lossa de två skruvarna på baksidan av TV:n (gäller endast modellen LE40M5).
Sätt fast enhetshållaren baktill på TV-enheten och dra åt skruvarna .
För 40-tumsmodellerna skall fästet monteras i de två hålen med två skruvar
enligt steg 6 ovan.
(Gäller endast modellen LE40M5)
3
Sätt i enhetshållarens 3 upphängningshållare i spåren i vägghållaren
Sätt fast enhetshållaren och vägghållaren med skruvar .
.
Obs: Anslut kablarna innan du installerar enheten på väggen.
Svenska-61
02 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:40 AM
Page 62
Installera väggmonteringssatsen (LE46M5)
Se korrekt monteringsanvisning för ditt väggfäste.
Installationsanvisningar
Kontakta en tekniker för montering av väggfästet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller kunden när
kunden utför monteringen själv.
Produkten ska monteras på cementväggar. Den kanske inte sitter fast på gips eller
trä.
Komponenter (Säljs separat)
Använd endast komponenter och tillbehör som levereras med produkten.
Skruv
: 11
M4 x L20
Plasthållare: 4
vänster:1
Väggfäste
höger: 1
Gångjärn
Skruv
:4
M8 x L40
Pluggar: 11
Tillbehör
Så här monterar du
1
Sätt in och dra åt fästskruven i pilens
riktning.
Montera därefter väggfästet på
väggen.
Fästskruv
Väggfäste
Gångärn
(höger)
Gångjärn
(vänster)
Det finns två gångjärn
(vänster och höger).
Använd rätt gångjärn.
Kontrollera monteringsdiagrammet
och markera borrningspunkterna på
väggen. Använd 5,0 mmkronan för
att borra djupare än 35 mm.
Fäst varje plugg i motsvarande hål.
Matcha respektive fäste och
gångjärnshål med motsvarande
plugghål och sätt in och dra åt de 11
skruvarna .
Svenska-62
Innan du borrar i väggen kontrollerar
du att avståndet mellan de två
låshålen på baksidan av produkten är
rätt.
Om avståndet är för stort eller för litet
lossar du på skruvarna på
väggfästets baksida och justerar det.
Avstånd mellan de
två låshålen
02 BN68-00926B-03swe.qxd
11/9/05
4:47 AM
Page 63
Installera väggmonteringssatsen (LE46M5)
Så här monterar du
Produktens form kan variera med modellen.
(Plasthållaren och skruvarna sitter likadant)
2
Ta bort de 4 skruvarna från produktens
baksida.
Sätt in skruven
i plasthållaren.
(Se bilden nedan)
Montera produkten på väggfästet
och se till att den sitter fast
ordentligt i vänster och höger
plasthållare.
Var försiktig så att du inte fastnar
med fingret i något hål när du
monterar produkten på fästet.
Kontrollera att väggfästet är
ordentligt fäst i väggen, annars
kanske produkten inte sitter kvar
på plats efter monteringen.
Ta bort säkerhetsstiftet ( ) och för in de
4 produkthållarna i motsvarande hål i
väggfästet ( ). Placera sedan
produkten ( ) så att den sitter ordentligt
fast i fästet. Se till att sätta tillbaka och
dra åt säkerhetsstiftet ( ) så att
produkten sitter ordentligt i fästet.
Dra åt de fyra skruvarna från steg 2
(plasthållare + skruv ) i de bakre
hålen på produkten.
LCD
Väggfäste
Vägg
Justering av väggfästets vinkel
Justera fästets vinkel till -2° innan du monterar det på väggen.
3
Fäst produkten i väggfästet.
Håll tag i produkten längst upp i mitten och
dra den framåt (i pilens riktning) för att justera
vinkeln. (Se bilden till höger)
Du kan justera fästets vinkel mellan
-2° och 15°.
Se till att du håller i mitten på
ovansidan när du justerar vinkeln,
inte i höger eller vänster sida.
Svenska-63
02 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:40 AM
Page 64
Installera stativet (LE26M5, LE32M5)
<2>
<3>
1. Placera TV:n med rutan neråt på ett mjukt tyg eller en kudde på ett bord.
2. Fäst stativet på TV:n enligt figuren.
3. Använd de fyra skruvarna och fäst stativet ordentligt.
Svenska-64
02 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:40 AM
Page 65
Använda Kensington-låset
Kensington- fästet är en anordning som används för att fixera systemet fysiskt när det används på
allmän plats.
Låsanordningen måste inköpas separat. Utseende och låsningsmetod kan variera från den som
visas i illustrationen, beroende på tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer Kensington- fästet
för korrekt användning.
Kabel
Figure 2
Figure 1
<Tillbehör>
Placeringen av 'Kensington-låset' kan variera beroende på modell.
1. Sätt i låsningsanordningen i Kensington- skåran på LCD- TV: n (Figure 1), och vrid den åt det
låsande hållet(Figure 2).
2. Anslut Kensington- fästets kabel.
3. Sätt fast Kensington- fästet vid ett skrivbord eller annat tungt stationärt föremål.
Svenska-65
02 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:40 AM
Page 66
Tekniska och miljömässiga specifikationer
Modellnamn
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
26” tums diagonal (16:9)
575,77(H) x 323,71(V) mm
(22,67(H) x 12,74(V) tum)
a-si TFT aktiv matris
0,4215(H) x 0,4215(V) mm
(0,0166(H) x 0,0166(V) tum)
170/170 (V/P)
1366(H) x 768(V)
32” tums diagonal (16:9)
697,68 (H) x 392,26 (V) mm
(27,47 (H) x 15,44 (V) tum)
a-si TFT aktiv matris
0,511 (H) x 0,511 (V) mm
(0,0201 (H) x 0,0201(V) tum)
170/170 (V/P)
1366 (H) x 768 (V)
40” tums diagonal (16:9)
885,17(H) x 497,66(V) mm
(34,85(H) x 19,59(V) tum)
a-si TFT aktiv matris
0,648(H) x 0,216(V) mm
(0,027(H) x 0,0085(V) tum)
170/170(V/P)
1366(H) x 768(V)
46” tums diagonal (16:9)
1018,35(H) x 572,54(V) mm
(40,09(H) x 22,54(V) tum)
a-si TFT aktiv matris
0,2485(H) x 0,7455(V) mm
(0,0098(H) x 0,029(V) tum)
170/170 (V/P)
1366 (H) x 768 (V)
Frekvens
Vågrät
Lodrät
Bildskärmsfärg
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 färger
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 färger
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 färger
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 färger
Upplösning
Maximal
Optimal
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
Panel
Strl
Storlek på bildskärm
Typ
Bildpunktstopp
Synvinkel
Upplösning
Ingångssignal
Synk.
Videosignal
H/V Separate, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Separate, TTL, P. eller N. H/V Separate, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Separate, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
Ljudsystem
PAL,SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43) I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
Video
Färgsystem
Videosystem
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1
Ingång/utgång för video
RGB-ingång
Ingång/utgång för audio
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
SCART 2
Ingång/utgång för video
Ingång/utgång för audio
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
TV
Färgsystem
Nätanslutning
Ingång
Strömförbrukning
Normal
Strömbesparing
Mått (B x D x H)
Kropp
Med stativ
Svenska-66
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz ±3Hz AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz ±3Hz AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz ±3Hz AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz ±3Hz
140 W
<1,5 W
170 W
<1,5 W
275 W
<1,5 W
275 W
<1,5 W
678 x 111 x 476 mm
( 26,69 x 4,37 x 18,74 tum)
678 x 226 x 532 mm
( 26,69 x 8,90 x 20,94 tum)
804 x 113 x 564 mm
(31,65 x 4,45 x 22,20 tum)
804 x 250 x 622,5 mm
(31,65 x 9,84 x 24,50 tum)
1004 x 115 x 680 mm
(39,52 x 4,52 x 26,77 tum)
1004 x 330 x 749 mm
(39,52 x 12,99 x 29,49 tum)
1126 x 140 x 752 mm
(44,33 x 5,51 x 29,60 tum)
1126 x 360 x 820 mm
(44,33 x 14,17 x 32,28 tum)
02 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:40 AM
Page 67
Tekniska och miljömässiga specifikationer
Modellnamn
Vikt
Med stativ
Miljöfaktorer
Drifttemperatur
Driftfuktighet
Lagringstemperatur
Lagringsfuktighet
LE26M5
LE32M5
LE40M5
LE46M5
13,3 kg (29,32 lbs)
19,2 kg (42,33 lbs)
27,5 kg (60,63 lbs)
37 kg (81,57 lbs)
10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
10% till 80%, icke-kondenserande
-20 °C till 45 °C (-4 °Ftill 113 °F)
5% till 95%, icke-kondenserande
10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
10% till 80%, icke-kondenserande
-20 °C till 45 °C (-4 °Ftill 113 °F)
5% till 95%, icke-kondenserande
10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
10% till 80%, icke-kondenserande
-20 °C till 45 °C (-4 °Ftill 113 °F)
5% till 95%, icke-kondenserande
10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
10% till 80%, icke-kondenserande
-20 °C till 45 °C (-4 °Ftill 113 °F)
5% till 95%, icke-kondenserande
Ljudegenskaper
Ljudingång
RCA-uttag, (V, H), 0,5Vrms (-9dB) RCA-uttag, (V, H), 0,5Vrms (-9dB) RCA-uttag, (V, H), 0,5Vrms (-9dB) RCA-uttag, (V, H), 0,5Vrms (-9dB)
Ljudingång (PC)
3,5Ø stereouttag, 0,5Vrms (-9dB) 3,5Ø stereouttag, 0,5Vrms (-9dB) 3,5Ø stereouttag, 0,5Vrms (-9dB) 3,5Ø stereouttag, 0,5Vrms (-9dB)
Utgång för hörlurar
Max. 10mW effekt
Max. 10mW effekt
Max. 10mW effekt
Max. 10mW effekt
(3,5Ø stereouttag, 32Ω)
(3,5Ø stereouttag, 32Ω)
(3,5Ø stereouttag, 32Ω)
(3,5Ø stereouttag, 32Ω)
Frekvens
RF: 80Hz ~ 15kHz (vid- 3dB)
RF: 80Hz ~ 15kHz (vid- 3dB)
RF: 80Hz ~ 15kHz (vid- 3dB)
RF: 80Hz ~ 15kHz (vid- 3dB)
Återgivning
A/V: 80Hz ~ 20kHz (vid- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (vid- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (vid- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (vid- 3dB)
Ljud
Utgång
3D Surround
Stereo
5WX2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A7
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A3
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A2
10 W X 2
Virtual dolby
Nicam/A2
Visningsläge (PC)
Både bildskärmsläge och format varierar beroende på vilken datorbildskärm som används och på dess
upplösning. Tabellen nedan visar alla bildskärmslägen som kan användas:
Läge
Upplösning
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixlar, klock
hastighet (MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
+
+
+
+
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
+
+
+
+
+
Läget för radsprång kan inte användas.
Om ett videoformat som inte är standard väljs, kan det hända att plasmabildskärmen inte fungerar
som den ska.
DVI stöder inte PC-funktion.
Svenska-67
02 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:40 AM
Page 68
Stiftkonfiguration
SCART-kontakt
Stift
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Signal
Ljudutgång H
Ljudingång H
Ljudutgång V
Ljud chassi
Video chassi (RGB blå)
Ljudingång V
RGB blå ingång
Kopplingsspänning
Video chassi (RGB grön)
AV-Link (Ext 1)
RGB grön ingång
Stift
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Signal
Video chassi (RGB röd)
RGB röd ingång
Släcksignal (RGB växling)
Video chassi
Släcksignal jord
Video utgång
Video ingång
Skärmning / chassi
PC-ingångskontakt (15 stift)
Stift
1
2
3
4
5
6
7
8
Signal
Röd (R)
Grön (G)
Blå (B)
Jord
Jord (DDC)
Jord - Röd (R)
Jord – Grön (G)
Jord - Blå (B)
Svenska-68
Stift
9
10
11
12
13
14
15
Signal
Reserverad
Synk. jordning
Jordning
Data (DDC)
Horisontell synk.
Vertikal synk.
Klocka (DDC)
02 BN68-00926B-03swe.qxd
10/17/05
8:40 AM
Page 69
- EFTER-FÖRSÄLJNING-SERVICE
- Kontakta genast din återförsäljare eller servicerepresentant
om produktens prestanda ändras eftersom detta kan tyda
på fel.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
(Applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems)
Denna markering på produkten och i manualen anger att
den inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på
miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten
eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan
återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna
villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med
annat kommersiellt avfall.
Download PDF

advertising