Samsung | LE40R51B | Samsung LE40R51B Bruksanvisning

01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:46 PM
Page 1
LCD TV
LE26R51B
LE32R51B
LE40R51B
Instruksjonsbok
Før du tar i bruk enheten,
må du lese denne veiledningen nøye,
og beholde den for referanse senere.
SKJERMMENYER
PC-SKJERM
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TEKST-TV
Vinn når du registrerer ditt produkt på
www.samsung.com/global/register
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:46 PM
Page 2
Forholdsregler ved visning av stillbilder
Et stillbilde kan forårsake varig skade på TV-skjermen.
• TV-apparat som kan ta imot digitale signaler:
Når du velger vanlig skjermmodusen (4:3) for å
se en SD-gradert digital sending (og effekten
på dekoderboksen er 480 p).
Selv om digital kringkasting må være
Widescreen (16:9) HD-format, blir programmer
som opprinnelig er laget i vanlig skjermformat
(4:3), hos enkelte kringkastere vist ved å
konvertere signalene til digital form. I slike
tilfeller blir venstre og høyre kant av
skjermbildet beskåret.
Merk: Hvis kantene til venstre, til høyre og
midt på skjermen blir værende på
samme sted over lengre tid, vil
overføringen av lys også variere, og
kantene kan dermed etterlate spor.
• TV-apparat som kan ta imot digitale signaler:
Når du velger Widescreen-modus (16:9) for å
se en SD-gradert digital sending (og effekten på
dekoderboksen er 1080i).
Ikke la skjermen være i pausemodus over
lengre tidsperioder, siden du kan oppleve at
bildet får midlertidige eller permanente
brennmerker.
• TV-apparat som kan ta imot digitale
signaler: Når TV-apparatet mottar
HD-graderte signaler (og effekten på
dekoderboksen er 1080i).
Når du ser på en digital HD-gradert kringkasting på
et vanlig (4:3) TV-apparat med skjermstørrelsen
"16:9" eller "Panorama" valgt, kan du se på
programmet, men øvre og nedre kant av skjermen
blir beskåret.
Merk: Hvis kantene øverst, nederst og midt
på skjermen blir stående fast over
lengre tid, vil overføringen av lys også
variere, og kantene kan dermed
etterlate spor.
Ikke la skjermen være i pausemodus over
lengre tidsperioder, siden du kan oppleve at
bildet får midlertidige eller permanente
brennmerker.
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
• Integrert digital-TV (Widescreen): Når
TV-apparatet mottar SD-graderte (vanlige)
kringkastingssignaler (mottar vanlige signaler,
480p).
• TV-apparat som kan ta imot digitale signaler
(Widescreen): Når TV-apparatet mottar
SD-graderte (vanlige) kringkastingssignaler
(med en dekoderboks).
• Når du ser på en analog (vanlig) kringkasting
på en Widescreen TV (med 4:3 skjermmodus
valgt).
Page 3
Selv om digital kringkasting må være
Widescreen (16:9) HD-format, blir programmer
som opprinnelig er laget i vanlig skjermformat
(4:3), hos enkelte kringkastere vist ved å
konvertere signalene til digital form. I slike
tilfeller blir venstre og høyre kant av
skjermbildet beskåret.
Merk: Hvis kantene til venstre, til høyre og
midt på skjermen blir værende på
samme sted over lengre tid, vil
overføringen av lys også variere, og
kantene kan dermed etterlate spor.
Ikke la skjermen være i pausemodus over
lengre tidsperioder, siden du kan oppleve at
bildet får midlertidige eller permanente
brennmerker.
• Når du ser på en DVD, CD eller en video i
Widescreen-format (21:9) på en
Widescreen-TV (16:9).
• Når du kobler en datamaskin eller en
spillkonsoll til TV-apparatet og velger
skjermmodusen 4:3.
Hvis du kobler en DVD-spiller, datamaskin
eller spillkonsoll til widescreen-TVen og ser
en film eller spiller et spill i vanlig (4:3) eller
bred (21:9) skjermmodus, blir venstre og
høyre kant eller øvre og nedre kant av
skjermen beskåret.
Merk: Hvis kantene til venstre, til høyre og
midt på skjermen blir værende på
samme sted over lengre tid, vil
overføringen av lys også variere, og
kantene kan dermed etterlate spor.
Ikke la skjermen være i pausemodus over
lengre tidsperioder, siden du kan oppleve at
bildet får midlertidige eller permanente
brennmerker.
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 2
Innhold
BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
Kontrollpanelet ............................................................................................................
Tilkoblingspanelet........................................................................................................
- Koble til en antenne eller et kabel-TV-nettverk ..................................................
- Koble til komponentenheter (DTV/DVD) .............................................................
- Koble til eksterne A/V-enheter..............................................................................
- SERVICE................................................................................................................
- Koble til digitalboks, videospiller eller DVD.........................................................
- Koble til HDMI/DVI ................................................................................................
- Koble til en datamaskin.........................................................................................
- Koble til lyd.............................................................................................................
- Kensington-lås .......................................................................................................
Fjernkontrollen (alle funksjoner unntatt tekst-TV) .......................................................
Fjernkontrollen (tekst-TV-funksjoner) ..........................................................................
Sette inn batterier i fjernkontrollen ..............................................................................
Slå på og av ................................................................................................................
Sette TV-apparatet i standby-modus ..........................................................................
Bli kjent med fjernkontrollen ........................................................................................
Plug & Play .................................................................................................................
Velge språk .................................................................................................................
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
STILLE INN KANALER
Lagre kanaler automatisk............................................................................................
Sortere kanaler manuelt..............................................................................................
Redigere kanaler.........................................................................................................
Sortere de lagrede kanalene ......................................................................................
Tildele navn til kanaler ................................................................................................
Fininnstille kanalmottaket ............................................................................................
15
16
18
19
20
21
STILLE INN BILDET
Endre bildestandarden ................................................................................................
Justere tilpasset bilde..................................................................................................
Endre fargetone ..........................................................................................................
Tilbakestille bildeinnstillingene til fabrikkinnstillinger....................................................
Endre bildestørrelsen ..................................................................................................
Fryse gjeldende bilde ..................................................................................................
Bruke funksjonen Digital NR (Digital Noise Reduction - digital støyreduksjon) ..........
DNIe (Digital Natural Image engine - digitalt naturlig bilde) ........................................
Min fargekontroll..........................................................................................................
Dynamisk kontrast ......................................................................................................
Føler for lysstyrke........................................................................................................
Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture) ....................................................................
22
23
24
24
25
25
26
27
28
29
30
31
STILLE INN LYDEN
Justere volumet...........................................................................................................
Slå av lyden midlertidig ...............................................................................................
Velge lydmodus...........................................................................................................
Endre lydstandarden ...................................................................................................
Justere lydinnstillingene ..............................................................................................
Norsk-2
33
34
34
35
35
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 3
Innhold
STILLE INN LYDEN
Stille inn TruSurround XT (SRS TSXT)................................................................
Justere volumet automatisk ................................................................................
Koble til hodetelefoner..........................................................................................
Velge Internal Mute (Int.lydutkobl.) ......................................................................
Høre på lyden til det lille bildet ............................................................................
36
37
38
38
39
STILLE TNN TIDEN
Innstilling og visning av klokkeslett ......................................................................
Stille inn Deaktiveringtimer ..................................................................................
Slå TV-apparatet på og av automatisk ................................................................
Aktivere barnesikringen ........................................................................................
40
41
42
43
STILLE INN ANDREP
Stille inn blåskjermmodus ....................................................................................
Velge Melodi ........................................................................................................
Velge en enhet fra eksterne kilder........................................................................
Vise bilder fra eksterne kilder ..............................................................................
44
44
45
46
STILLE INN PC-EN
Slik installerer du programvaren til PC-en (Basert på Widows XP) ....................
Justere PC-skjermen automatisk ........................................................................
Grov- og fininnstilling av bildet..............................................................................
Endre bildeplasseringen ......................................................................................
Initialisere bildeinnstillinger ..................................................................................
47
48
49
50
51
BRUKE TEKST-TV-FUNKSJONEN
Tekst-tv-dekoder ..................................................................................................
Vise tekst-TV-informasjon ....................................................................................
Velge en bestemt tekst-tv-side ............................................................................
Bruke Fastext til å velge en tekst-tv-side ............................................................
52
52
53
54
ANBEFALINGER FOR BRUK
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonale ....................................................
Montere veggmonteringssettet (LE26R51B)........................................................
Montere veggmonteringssettet (LE32R51B, LE40R51B)....................................
Installere stativet (LE26R51B, LE32R51B)..........................................................
Bruke Kensington-låsen for tyverisikring ..............................................................
Tekniske og miljømessige spesifikasjoner ..........................................................
Skjermmodus (PC) ..............................................................................................
Pinnekonfigurasjoner............................................................................................
55
56
58
60
61
62
63
64
Symboler
Trykk
Hold nede
Merk
Norsk-3
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 4
Kontrollpanelet
SOURCE
Viser en meny over alle tilgjengelige inngangskilder
(TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC,
HDMI).
Du kan også velge med knappen SOURCE
på TV-apparatets kontrollpanel.
MENU
Trykk for å se en skjermmeny med
TV-funksjonene.
-
+
(Strøm)
Trykk for å slå TVen på eller av.
Strømindikator
Blinker og blir slått av når strømmen er på,
og lyser opp i standby-modus.
Lyssensor
Justerer skjermens lysstyrke automatisk ved å
registrere lysstyrken i omgivelsene. Denne
sensoren fungerer når Brightness Sensor er på.
Trykk for å stille volumet opp eller ned.
Brukes også for å velge alternativer på
skjermmenyen.
Sensor for fjernkontroll
Sikt fjernkontrollen mot dette punktet på
TV-apparatet.
C/P.
Trykk for å skifte kanal.
Brukes også for å velge alternativer på
skjermmenyen. (Uten fjernkontrollen kan du slå på
TV-apparatet ved hjelp av kanalknappene.)
Høyttalere
Norsk-4
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 5
Tilkoblingspanelet
Strøminngang
Når du kobler et lyd- eller videosystem til TV-apparatet, må du sørge for at alle elementer er slått av.
Norsk-5
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 6
Tilkoblingspanelet
Koble til en antenne eller et kabel-TV-nettverk
For å kunne vise TV-kanaler på riktig måte, må apparatet motta et signal fra en av følgende kilder:
- En utendørs antenne
- Et kabel-TV-nettverk
- Et satellittnettverk
Koble til komponentenheter (DTV/DVD)
- Koble videokablene på komponenten til komponentkontakten ("PR", "PB", "Y") bak på settet, og de andre
endene til tilsvarende videoutgangskontakter på DTVen eller DVDen.
- Hvis du vil koble til både digitalboks og DTV (eller DVD), må du koble digitalboksen til DTVen (eller DVDen)
og koble DTVen (eller DVDen) til komponentkontakten ("PR", "PB", "Y") på settet.
- Kontaktene Y, Pb og Pr på komponentenhetene (DTV eller DVD) er noen ganger merket Y, B-Y og R-Y eller
Y, Cb og Cr.
- Koble RCA-lydkablene til "R - AUDIO - L" bak på settet, og de andre endene til tilsvarende
lydutgangskontakter på DTVen eller DVDen.
Koble til eksterne A/V-enheter
- Koble RCA- eller S-VIDEO-kabelen til en egnet ekstern A/V-enhet, for eksempel videospiller,
DVD-spiller eller videokamera.
- Koble til RCA-lydkablene i “R - AUDIO - L” på baksiden av apparatet, og den andre enden i tilsvarende
kontakter for lydutgang på A/V-enheten.
- Hodetelefoner kan kobles til hodetelefonuttaket (
er det ingen lyd i de innebygde høyttalerne.
) bak på apparatet. Når hodetelefonene er tilkoblet,
SERVICE
- Kontakt for tekniker.
Koble til digitalboks, videospiller eller DVD
- Koble SCART-kabelen til videospilleren eller DVDen til SCART-kontakten på videospilleren eller DVDen.
- Hvis du vil koble til både digitalboks og videospiller (eller DVD), må du koble digitalboksen til videospilleren
(eller DVDen) og koble videospilleren (eller DVDen) til settet.
Spesifikasjon av inngang/utgang
Inngang
Kontakt
Video
Audio (R/L)
S-Video
Utgang
RGB
Video+Audio (R/L)
SCART 1 (Ext.1)
Bare TV-utgang
SCART 2 (Ext.2)
Skjerm ut
(TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-VHS)
Norsk-6
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 7
Tilkoblingspanelet
Koble til HDMI/DVI
- Støtter tilkobling mellom HDMI-tilkoblingsaktiverte AV-enheter (digitalbokser, DVD-spillere, AV-mottakere og
digitale TVer).
- Ingen lydtilkobling er nødvendig for tilkobling fra HDMI til HDMI.
Hva er HDMI?
- HDMI, or high-definition multimedia interface, is a next-generation interface that enables the
transmission of digital audio and video signals using a single cable without compression.
- “Multimedia interface” er et mer presist navn for det, særlig fordi det gir mulighet for flere kanaler
med digital lyd (5.1 kanaler). Forskjellen mellom HDMI og DVI er at HDMI-enheten er mindre i
størrelse, har HDCP (Høy båndbredde digital kopibeskyttelse) -kodingsfunksjonen installert
og støtter flerkanals digitallyd.
- Bruk HDMI/DVI-terminalen for DVI-tilkobling til en utvidet enhet.
Du må bruke DVI-til-HDMI-kabelen eller DVI-HDMI-forlengeren til tilkoblingen,
og "R - AUDIO - L"-terminalen på DVI som lydutgang.
Koble til en datamaskin
- Koble D-Sub-kabelen til "PC (PC IN)" bak på TVen og den andre enden til videokortet på datamaskinen.
- Koble stereolydkabelen til “AUDIO (PC IN)” på baksiden av apparatet, og den andre enden til “Audio Out”
(Lyd ut) på lydkortet i datamaskinen.
Koble til lyd
- Koble RCA-lydkablene til "R - AUDIO - L" bak på settet, og de andre endene til tilsvarende
lydutgangskontakter på forsterkeren eller DVD-hjemmekinoanlegget.
Høyttaler
SCART2 utgang & lydutgang
RF
Scart, AV, S-Video Komponent, PC, HDMI RF
Scart, AV, S-Video Komponent, PC, HDMI
Intern Mute av
Høyttalerutgang
Høyttalerutgang
Høyttalerutgang
Lydutgang
Lydutgang
Lydutgang
Intern Mute på
Mute
Mute
Mute
Lydutgang
Lydutgang
Lydutgang
Signal videonr.
Mute
Mute
Mute
Mute
Lydutgang
Lydutgang
Kensington-lås
-
Se under “Bruke Kensington-låsen for tyverisikring” på side 61.
< LE32R51B >
< LE26R51B / LE40R51B >
Norsk-7
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 8
Fjernkontrollen (alle funksjoner unntatt tekst-TV)
Standby-knapp for fjernsyn
(se side 11)
PIP (bilde-i-bilde) på/av
(se side 31-32)
Fryse bilde
(se side 25)
Slå av automatisk
(se side 41)
Nummerknapper for direkte
kanalvalg
DNIe-demo på/av
(se side 27)
Midlertidig demping av lyden
(se side 34)
-Volumøkning
-Volumreduksjon
(se side 33)
Velg TV-modus direkte
Menyvisning og bekreftelse
av endringer
(se side 12)
Forrige kanal
Valg av tilgjengelige kilder
(se side 46)
Neste kanal
Forrige kanal
(se side 12)
Brukes til å se informasjon om
gjeldende sending (se side 40)
Lukk OSD
Kontrollere markøren på menyen
(se side 12)
Valg av lydeffekt
(se side 35)
Velge lydmodus
(se side 34)
Bruk til å lagre og slette kanaler
til/fra minne.(se side 18)
Trykk for å lagre valgte TV- eller
kabel-TV-kanaler automatisk.
(se side 15)
PIP funksjoner
(se side 31-32)
SOURCE : Velge inndatakilde
SWAP : Bytt mellom hoved- og
underbilde
SIZE
: Velge PIP-størrelse
POSITION : Velge PIP-plassering
Velge SRS TSXT
(se side 36)
Valg av bildeeffekt
(se side 22)
Velge bildestørrelse
(se side 25)
Velg PC -modus direkte
(se side 48)
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, bytter du
batterier og trykker på "RESET" i 2-3
sekunder før bruk.
Fjernkontrollen kan fungere dårligere i sterkt lys.
Norsk-8
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 9
Fjernkontrollen (tekst-TV-funksjoner)
Tekst-TV bilde/miks både
tekstinformasjon og vanlig sending
Tekst-TV underside
Avbryt Tekst-TV
Tekst-TV HOLD
P
P
: Tekst-TV neste side
: Forrige Tekst-TV-side
Valg av Tekst-TV-modus
(Liste eller Flof)
Avslutt tekst-TV-visning
Tekst-TV vis skjult
Indeks for Tekst-TV
Tekst-TV velg størrelse
Tekst-TV lagre
Tekst-TV-funksjon : Se side 52-54 for detaljer
Norsk-9
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 10
Sette inn batterier i fjernkontrollen
1
Skyv dekselet helt ut.
2
Sett inn to AAA-batterier.
Kontroller at “+” og “-” endene på batteriene samsvarer
med diagrammet inne i batterihuset.
3
Sett på dekselet igjen.
Ta ut batteriene og oppbevar dem på et tørt og kjølig sted hvis
du ikke skal bruke fjernkontrollen over lengre tid.
Fjernkontrollen kan brukes opptil ca. 7 meter fra TV-apparatet.
(Ved vanlig TV-bruk vil batteriene vare i om lag ett år.)
Fjernkontrollen virker ikke!
Kontroller følgende:
1. Er strømmen til TV-apparatet på?
2. Er pluss- og minuspolene på batteriene snudd?
3. Er batteriene utladet?
4. Foreligger det et strømbrudd, eller er strømledningen plugget ut?
5. Finnes det et spesielt lysstoffrør eller et neonskilt i nærheten?
Norsk-10
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 11
Slå på og av
Strømkontakten kobles til på baksiden av apparatet.
1
Sett strømkontakten inn i en egnet stikkontakt.
Resultat:
Beredskapsindikatoren lyser opp på frontpanelet.
Strømspenningen er angitt på baksiden av apparatet, og
frekvensen er 50 eller 60 Hz.
2
Trykk på knappen POWER
Resultat:
3
foran på panelet.
Programmet du så på sist, blir valgt automatisk.
Trykk på nummertasten (0-9), på kanal opp/ned ( / ) på
fjernkontrollen eller på
til høyre på panelet.
Når du slår på apparatet for første gang, blir du bedt om å velge
hvilket språk menyene skal vises på (se side 14).
4
For å slå av TV-apparatet trykker du på POWER
igjen.
Sette TV-apparatet i standby-modus
TV-vastaanotin voidaan asettaa valmiustilaan virran säästämiseksi.
TV-vastaanotin voidaan jättää valmiustilaan, kun katseleminen
keskeytetään joksikin aikaa.
1
Paina kaukosäätimen POWER
Resultat:
2
-painiketta.
Televisiovastaanotin kytkeytyy pois päältä ja television
etuosassa näkyy valmiustilan punainen valo.
For å slå på apparatet igjen, trykker du bare på POWER
talltastene (0~9) eller kanal opp/ned( / ) igjen.
,
Ikke la apparatet stå i standby-modus over lengre tid
(for eksempel når du er på ferie).
Det er best å koble fra strømforsyningen og antennen på apparatet.
Norsk-11
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 12
Bli kjent med fjernkontrollen
Fjernkontrollen brukes hovedsakelig til følgende:
Skifte kanal og justere volumet.
Stille inn apparatet ved hjelp av menysystemet på skjermen.
Tabellen nedenfor viser de vanligste knappene og funksjonene deres.
Knapp
~
Visningsfunksjon
Menyfunksjon
Brukes til å vise neste
kanal som er lagret.
-
Brukes til å vise forrige
kanal som er lagret.
-
Brukes til å vise tilsvarende kanal.
For kanaler med to sifre, må det andre sifferet
trykkes inn rett etter det første. Hvis du ikke
gjør dette, vil en kanal med ett siffer bli vist.
Brukes til å øke
volumet.
-
Brukes til å redusere
volumet.
-
MUTE
Brukes til å slå lyden av midlertidig.
For å slå på lyden igjen, trykker du denne
knappen igjen, eller på knappene
/ .
MENU
Brukes til å vise
menysystemet på skjermen.
EXIT
Brukes til å gå tilbake til
forrige meny eller
normal visning.
Brukes til å avslutte skjermmenysystemet.
Brukes til å flytte mellom menyvalgene.
Brukes til å velge et menyvalg eller øke verdien
for valgt element.
Brukes for å gå tilbake til forrige menyvalg
eller redusere verdien for valgt element.
ENTER
Norsk-12
Bekrefter ditt valg.
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 13
Plug & Play
Første gang apparatet slås på, starter flere grunnleggende
kundeinnstillinger automatisk og i riktig rekkefølge.
Følgende innstillinger er tilgjengelige.
1
Hvis TV-apparatet står i standby-modus, trykker du på
POWER
-knappen på fjernkontrollen.
Resultat:
2
Meldingen Start Plug & Play. blir vist. Den vises en
liten stund, og deretter vises menyen Språk automatisk.
Velg ønsket språk ved å trykke på
eller
.
Tilgjengelige språk vises på en liste.
Du kan velge mellom 21 språk.
3
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
5
8
Følgende områder er tilgjengelige:
Belgia - Frankrike - Tyskland - Italia Nederland - Spania - Sverige - Sveits Storbritannia - Øst-Europa - Andre
eller
.
Menyen Autolagring vises, og Start er valgt.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
7
.
Velg ditt Land ved å trykke på knappene
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
6
Meldingen Kontroller antenneinngang vises når du
velger OK.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å bekrefte valget.
.
Kanalsøket starter og slutter automatisk.
Trykk på knappene ENTER .
Velg time eller minutt ved å trykke på
eller .
Angi time eller minutt ved å trykke på
eller .
(Se under “Innstilling og visning av klokkeslett” på side 40)
Trykk på ENTER
Resultat:
for å bekrefte innstillingen.
Meldingen God fornøyelse! vises, og kanalen som er
lagret, blir aktivert.
Norsk-13
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 14
Plug & Play
Slik tilbakestiller du denne funksjonen...
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
3
Play & Play blir valgt.
4
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
5
for å velge Innstilling.
.
.
Meldingen Start Plug & Play. vises.
Hvis du vil ha nærmere detaljer om hvordan du stiller inn, kan du se
forrige side.
Velge språk
Første gang du bruker apparatet, må du velge språket du ønsker på
menyer og symboler.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Innstilling.
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Språk.
.
Resultat:
5
De tilgjengelige språkene vises.
Velg et språk ved å trykke flere ganger på
Trykk på knappene ENTER .
eller
.
Du kan velge mellom 21 språk.
6
Norsk-14
Når du er ferdig og velge, trykker du på EXIT-knappen for å gå
tilbake til vanlig TV-bilde.
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 15
Lagre kanaler automatisk
Du kan søke etter frekvensområdene som er tilgjengelige
(tilgjengeligheten varierer fra land til land). Det kan hende at
programnumre som er tildelt automatisk, ikke samsvarer med de
faktiske eller ønskede programnumrene. Men du kan sortere numrene
manuelt og fjerne kanaler som du ikke ønsker å se på.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
3
eller
for å velge Kanal.
Alternativene i gruppen Kanal vises.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
.
Land blir valgt.
Trykk på ENTER
igjen.
Velg riktig Land ved å trykke gjentatte ganger på
Resultat:
Trykk på knappene ENTER
.
6
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Autolagring.
.
7
.
Følgende land er tilgjengelige:
Belgia - Frankrike - Tyskland - Italia Nederland - Spania - Sverige - Sveits Storbritannia - Øst-Europa - Andre
5
Resultat:
eller
Menyen Autolagring vises, og Start er valgt.
Trykk på ENTER
for å søke etter kanalene.
Undermenyen endres fra Start til Stopp når kanalsøket har startet.
Resultat:
Søket avsluttes automatisk. Kanalene blir sortert og lagret
i rekkefølge etter hvilken posisjon de har i
frekvensområdet (med laveste først og høyeste til slutt).
Så vises programmet som ble valgt opprinnelig.
Trykk på MENU
for å gå tilbake til forrige meny.
Trykk på ENTER
når Stopp er valgt, for å stoppe
søket før det er ferdig.
8
Når kanalene er lagret, kan du gjøre dette:
Sortere dem i ønsket rekkefølge (se side 19)
Tilordne navn til de lagrede kanalene (se side 20)
Legge til eller fjerne kanaler (se side 18)
Fininnstille kanalmottaket om nødvendig (se side 21)
Kanalene kan lagres automatisk ved å trykke på AUTO PROG. på
fjernkontrollen.
1
Trykk på AUTO PROG. mens du ser på et TV-program.
Resultat:
2
Menyen Autolagring vises, og Start er valgt.
Trykk på knappene ENTER
.
Norsk-15
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 16
Sortere kanaler manuelt
Du kan lagre opptil 100 kanaler, inklusive de du får inn via
kabelnettverk.
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge dette:
Om alle kanalene som blir funnet, skal lagres.
Programnummeret til hver lagret kanal som du vil
identifisere.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
Hovedmenyen vises.
eller
for å velge Kanal.
Alternativene i gruppen Kanal vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Manuell lagring.
.
Resultat:
5
Alternativene på menyen Manuell lagring blir vist, og
Program er valgt.
Trykk på ENTER
igjen.
For å tildele et programnummer til en kanal, finner du riktig nummer
ved å trykke på
eller , og deretter trykker du på ENTER .
Du kan også angi kanalen ved å trykke på nummertastene på
fjernkontrollen.
6
Trykk på knappene
eller
for å velge Fargesystem og trykk
deretter på ENTER .
Velg fargestandard ved å trykke gjentatte ganger på
eller , og
trykk deretter på ENTER .
Resultat:
7
Trykk på knappene
eller
for å velge Lydsystem og trykk
deretter på ENTER .
Velg ønsket lydstandard ved å trykke på
eller
flere ganger,
og trykk deretter på ENTER .
Resultat:
Norsk-16
Fargestandardene vises i denne rekkefølgen:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC 4.43
Lydstandardene vises i denne rekkefølgen:
BG - DK - I - L
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 17
Sortere kanaler manuelt
8
Hvis du vet nummeret på kanalen som skal lagres....
Trykk på knappene
deretter på ENTER
eller
.
for å velge Kanal og trykk
Velg C (Antennekanal) eller S (Kabelkanal) ved å trykke på
knappene
eller .
Trykk på
for å velge kanal.
Velg ønsket nummer ved å trykke på
og trykk deretter på ENTER .
eller
flere ganger,
Hvis det er unormal lyd eller ingen lyd, velger du ønsket
lydsystem på nytt.
Du kan også angi kanalen ved å trykke på nummertastene på
fjernkontrollen.
9
Hvis du ikke kjenner kanalnumrene, trykker du på knappene
eller
for å velge Søk og deretter trykker du på
ENTER .
Søk ved å trykke på
eller
og trykk deretter på knappen
ENTER .
Resultat:
10
Trykk på knappene
eller
for å velge Lagre.
Velg OK ved å trykke på ENTER .
Resultat:
11
Tuneren skanner frekvensområdet inntil først kanal eller
den kanalen du har valgt, mottas på skjermen.
Kanalen og det tilknyttede programnummeret blir lagret.
Gjenta trinn 8 til 10 for hver kanal du vil lagre.
Kanal modus
P (programmodus): Når du er ferdig med innstillingen,
er kringkastingsstasjonene i ditt område tildelt plasser
fra P00 til maks P99. I denne modusen velger du en
kanal ved å angi posisjonsnummeret til kanalen.
C (vanlig kanalmodus): I denne modusen kan du velge
en kanal ved å angi tilhørende nummer til hver stasjon
som kringkaster over lufta.
S (kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge
en kanal ved å legge inn tilhørende nummer til hver
kabelkanal.
Norsk-17
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 18
Redigere kanaler
Du kan velge å fjerne de kanalene du ikke vil beholde fra kanalene som
ble funnet. Når du blar gjennom de lagrede kanalene, vises ikke de
kanalene du har valgt å hoppe over.
Alle kanalene du ikke spesifikt velger å hoppe over, vises når du blar.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
for å velge Kanal.
.
Alternativene i gruppen Kanal vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Tilføy/Slett.
.
Resultat:
Tilstanden for gjeldende kanal vises.
Trykk på
/
Resultat:
Hvis kanalen du vil redigere, ikke ligger i minnet, blir
Tilføy valgt og vist.
Ellers, hvis kanalen du vil redigere ligger i minnet, blir
Slett valgt og vist.
for å velge kanalen du vil legge til eller slette.
5
Trykk på ENTER
6
Trykk på MENU
for å gå til forrige meny, eller trykk på EXIT for
å gå tilbake til normalvisning.
7
Gjenta trinn 4 til 5 for en ny kanal du vil sortere.
for å legge til eller slette en kanal.
Du kan også angi kanalen ved å trykke på ADD/DEL på
fjernkontrollen.
Norsk-18
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 19
Sortere de lagrede kanalene
Du kan bytte om numrene på kanalene, hvis du vil:
Endre rekkefølgen kanalene er blitt lagret i automatisk.
Gi numre som er lette å huske, til de kanalene du bruker
oftest.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Prog., K og Gi navn blir vist.
Valgte kanalnummer og -navn blir flyttet til høyre side.
Trykk på knappene
eller
for å flytte til posisjonen som du vil
endre, og trykk deretter på ENTER .
Resultat:
6
for å velge Sorter.
.
Velg kanalnummeret du vil endre, ved å trykke gjentatte ganger på
eller .
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
5
for å velge Kanal.
.
Alternativene i gruppen Kanal vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
Den valgte kanalen blir byttet med den som tidligere var
lagret på det valgte nummeret.
Gjenta trinn 4 til 5 for den neste kanalen du vil sortere.
Norsk-19
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 20
Tildele navn til kanaler
Navn på kanaler vil bli tildelt automatisk når kanalinformasjon inngår i
sendingen. Disse navnene kan endres slik at du kan tildele nye navn.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
for å velge Gi navn.
.
The current Prog., K and Gi navn are displayed.
Om nødvendig velger du kanalen som skal tilordnes et nytt navn,
ved å trykke på
eller .
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
5
for å velge Kanal.
.
Alternativene i gruppen Kanal vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
Valgfeltet vises rundt navneboksen.
For å...
Deretter...
Velge en bokstav, et nummer
Trykk på knappene
Gå videre til neste bokstav
Trykk på
-knappen
Gå tilbake til forrige bokstav
Trykk på
-knappen
Gekreft navnet
Trykk på ENTER
eller
-knappen
De tilgjengelige tegnene er :
Bokstavene i alfabetet utenom (A~Z)
Tall (0 ~ 9)
Spesialtegn (–, mellomrom)
Norsk-20
6
Gjenta trinn 4 til 5 for hver kanal du vil gi et nytt navn.
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU
knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 21
Fininnstille kanalmottaket
Hvis mottaket er klart, behøver du ikke å fininnstille kanalen, da det
gjøres automatisk ved søking og lagring av kanaler.
Hvis signalet derimot er svakt eller forvrengt, må du kanskje fininnstille
kanalen manuelt.
Velg kanalen du vil finjustere.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
for å velge Finjuster.
.
Den vannrette linjen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Kanal.
.
Alternativene i gruppen Kanal vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
for å finne ønsket innstilling.
.
Det vises en asterisk "*" til høyre for kanalnummeret.
Kanalnummeret blir rødt.
Velg Tilbakestill \ved å trykke gjentatte ganger
eller , og trykk deretter på ENTER .
5
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU
knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
Finjusterte kanaler som er lagret, er merket med en asterisk "*"
til høyre for kanalnummeret i kanalfeltet.
Og kanalnummeret blir rødt.
Norsk-21
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 22
Endre bildestandarden
Du kan velge den bildetypen som passer best til dine behov.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
Alternativene i gruppen Bilde vises.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på ENTER
Resultat:
5
6
Alternativene i gruppen Modus vises.
.
Modus blir valgt.
Velg ønsket bildeeffekt ved å trykke på knappene
ganger.
Resultat:
7
.
igjen.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Bilde.
eller
flere
Følgende bildeeffekter er tilgjengelige:
Dynamisk - Standard - Film - Tilpasset
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU
knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
Du kan også vise dem ved å trykke på P.MODE (bildemodus).
Norsk-22
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 23
Justere tilpasset bilde
Det er flere innstillinger på apparatet som kan brukes til å kontrollere
bildekvaliteten.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
Alternativene i gruppen Bilde vises.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på ENTER
Resultat:
5
for å velge Bilde.
.
igjen.
Alternativene i gruppen Modus vises.
Velg alternativet (Kontrast, Lysstyrke, Skarphet, Farge,
Nyanse) du vil justere, ved å trykke på knappene
eller .
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
Den vannrette linjen vises.
6
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU
knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
for å finne ønsket innstilling.
.
Hver justerte innstilling blir lagret separat, i henhold til
inndatamodusen.
Nyansen er ”deaktivert” i følgende tilfeller.
• Modus analog (RF, Scart, Video, S-Video) I tilfelle av en
inngangssignalinnstilling til PAL-50, PAL-CN, og SECAM.
• Komponent, DVI og HDMI-modus I tilfelle av en
inngangssignalinnstilling av 60HZ; 480i, 480p,
720p @60Hz,1080i @60Hz.
Norsk-23
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 24
Endre fargetone
Du kan velge den fargetonen som er mest behagelig for øynene dine.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
Hovedmenyen vises.
eller
Alternativene i gruppen Bilde vises.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på ENTER
Resultat:
5
.
igjen.
Alternativene i gruppen Modus vises.
Trykk på knappene
eller
for å velge Fargetone og trykk
deretter på ENTER .
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappene
eller
flere
ganger.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
6
for å velge Bilde.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Kjølig2 - Kjølig1 - Normal - Varm1 - Varm2
Når du er ferdig og velge, trykker du på EXIT-knappen for å gå
tilbake til vanlig TV-bilde.
Tilbakestille bildeinnstillingene til fabrikkinnstillinger
Du kan gå tilbake til fabrikkinnstillingene for bildeinnstillinger
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
eller
for å velge Bilde.
Alternativene i gruppen Bilde vises.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på ENTER
Resultat:
Norsk-24
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
.
igjen.
Alternativene i gruppen Modus vises.
5
Trykk på knappene
deretter på ENTER
6
For å gå tilbake til normal visning trykker du på EXIT-knappen.
eller
.
for å velge Tilbakestill og trykk
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 25
Endre bildestørrelsen
Du kan velge det bildestørrelsen som best passer overens med dine
behov.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
eller
for å velge Bilde.
Alternativene i gruppen Bilde vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
deretter på ENTER
for å velge Størrelse, og trykk
5
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappene
ganger.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
eller
.
eller
flere
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Autobredde - Bred - Panorama - Zoom - 4:3
Zoom: Forstørrer det brede 16:9-bildet (i loddrett
retning), slik at det passer til skjermstørrelsen.
Velg
ved å trykke på
eller .
Bruk
eller
til å flytte bildet opp- eller
nedover. Etter at du har valgt
, bruker du
eller
til å forstørre eller redusere
bildestørrelsen i loddrett retning.
Du kan velge disse alternativene ved å trykke på
knappen P.SIZE (Bildestørrelse) på fjernkontrollen.
I PC-modus kan bare modusene Bred og 4:3 justeres.
Hvis du trykker på P.SIZE (Bildestørrelse) når PIP er på,
blir PIP-funksjonen avbrutt og bildestørrelsen endret.
Fryse gjeldende bilde
Trykk på STILL-knappen for å fryse et bilde i bevegelse.
Trykk en gang til for å avbryte.
Norsk-25
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 26
Bruke funksjonen Digital NR (Digital Noise Reduction)
Hvis signalet som mottas av fjernsynet, er svakt, kan du aktivere denne
funksjonen for å redusere støy eller skygger som vises på skjermen.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Norsk-26
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Bilde.
Alternativene i gruppen Bilde vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
deretter på ENTER
eller
.
for å velge Digital NR og trykk
5
Trykk på knappene
ENTER .
eller
for å velge På og trykk deretter på
6
For å gå tilbake til normal visning trykker du på EXIT-knappen.
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:47 PM
Page 27
DNIe (Digital Natural Image engine)
Ny teknologi fra Samsung gir deg mer detaljrike bilder med bedre
kontrast og forbedret hvit-farge. En ny algoritme for bildekompensering
gir våre kunder skarpere, klarere bilder.
DNIe-teknologi gjør alle signaler mer behagelige for øynene.
Du kan se hvordan DNIe forbedrer bildet ved å sette DNIe
demomodus på.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Bilde.
Alternativene i gruppen Bilde vises.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på knappene
eller
for å velge DNle-demo og trykk
deretter på ENTER .
Trykk på knappene
eller
for å velge På.
Trykk på knappene ENTER .
.
DNle-demo: Av
Modusen DNIe Demo er deaktivert.
DNle-demo: På
På høyre side av skjermen vises det forbedrede DNIe-bildet.
På venstre side av skjermen vises originalbildet.
Du kan også velge disse alternativene ved bare å trykke på
DNIe-knappen.
5
Når du er ferdig og velge, trykker du på EXIT-knappen for å gå
tilbake til vanlig TV-bilde.
Denne funksjonen virker ikke når kilden er i PC-modus.
DNle-demo er utformet for å vise forskjellen mellom vanlige og
DNIe bilder.
Som standard viser produktet bildet med bruk av DNle.
Norsk-27
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 28
Min fargekontroll
Min fargekontroll brukes til å justere fargene Blå, Grønn, Rosa uten å
påvirke de andre fargene slik at hver bruker kan få sine foretrukne
fargeinnstillinger.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Bilde.
Alternativene i gruppen Bilde vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
trykk på knappene ENTER
for å velge Min fargekontroll og
.
Resultat:
5
Trykk
eller
for å velge Enkel kontroll og trykk ENTER .
Velg en kilde for det lille bildet ved å trykke
eller
og deretter
ENTER .
Resultat:
6
Alternativene i gruppen Min fargekontroll vises.
Kildene vises i denne rekkefølgen:
Blå - Grønn - Rosa - Standard - Tilpasset
Trykk
eller
for å velge Detaljkontroll og trykk ENTER .
Velg en kilde for det lille bildet ved å trykke
eller
og deretter
ENTER .
Resultat:
Kildene vises i denne rekkefølgen:
Rosa - Grønn - Blå - Tilbakestill
7
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
8
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU
knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
for å finne ønsket innstilling.
.
Denne funksjonen fanger opp gjeldende skjermbilde i et stillbilde,
for å justere fargen.
Denne funksjonen virker ikke når kilden er i PC-modus.
Hvis du vil gå tilbake til fabrikkinnstillingene for fargene under
Min fargekontroll, velger du Tilbakestill ved å trykke på
eller . Deretter trykker du på ENTER .
Norsk-28
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 29
Dynamisk kontrast
Dynamisk kontrast oppdager automatisk fordelingen av bildesignal
som kommer inn, og justerer for å skape best mulig kontrast.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Bilde.
Alternativene i gruppen Bilde vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Dynamisk kontrast.
.
Resultat:
Menyen Dynamisk kontrast blir vist.
5
Velg ditt På ved å trykke på knappene
Trykk på knappene ENTER .
6
Når den er ferdig, trykker du på EXIT-knappen for å gå tilbake til
normal visning.
eller
.
Denne funksjonen virker ikke i når kilden er i PC-modus eller PIP
er på.
Norsk-29
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 30
Føler for lysstyrke
Lysstyrkesensor justerer lysstyrken på skjermen enten automatisk
eller manuelt, ved å registrere lysstyrken i omgivelsene ved hjelp av en
lyssensor.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
Hovedmenyen vises.
eller
for å velge Bilde.
Alternativene i gruppen Bilde vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Lysstyrkesensor.
.
Resultat:
5
Velg ditt På ved å trykke på knappene
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
6
Menyen Lysstyrkesensor blir vist.
eller
.
Lysstyrken på skjermen justeres automatisk etter
lysstyrken til omgivelsene.
Trykk på ENTER
for å gå til forrige meny, eller trykk på EXIT for
å gå tilbake til normalvisning.
Denne funksjonen virker ikke når kilden er i PC-modus.
Norsk-30
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 31
Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture)
Du kan vise et mindre bilde inne i hovedbildet for et TV-program eller
et videosignal. På denne måten kan du følge med på et valgt program
eller overvåke signalet fra en vilkårlig videokilde mens du ser på
hovedbildet.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
eller
for å velge Bilde.
Alternativene i gruppen Bilde vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
knappene ENTER
for å velge PIP eller trykk på
Resultat:
5
6
Alternativene i gruppen PIP vises.
Trykk på ENTER
igjen.
Velg På ved å trykke på
eller
ENTER .
flere ganger, og trykk deretter på
Trykk på
eller
for å velge Kilde, og trykk på ENTER .
Velg en Kilde for underbildet ved å trykke på
eller , og trykk på
ENTER .
Resultat:
7
eller
.
Kildene vises i denne rekkefølgen:
Hvis hovedbildet er satt til TV/Ext.1/Ext.2/AV/
S- Video/Komponent, kan bare HDMI velges.
Hvis hovedbildet er satt til PC/HDMI,
kan TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video/Komponent velges.
Trykk på knappene
eller
for å velge Bytt.
For å veksle mellom hovedbilde og underskjerm, velger du Bytt
alternativet og trykker på knappene ENTER .
Resultat:
[TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video/Komponent]
[PC/HDMI]
Hovedbildet og det lille bildet blir byttet om.
Hvis hovedbildet er i PC-modus, er ikke Bytt
tilgjengelig.
8
Trykk på knappene
eller
for å velge Størrelse for det lille
bildet, og trykk deretter på ENTER .
Velg en Størrelse for det lille bildet ved å trykke på
eller
og
trykk deretter på ENTER .
Resultat:
Størrelsene vises i denne rekkefølgen:
-
-
Norsk-31
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 32
Bilde i bilde (PIP eller Picture In Picture)
9
Trykk på
eller
for å velge Plassering, og trykk deretter på
ENTER .
Velg plasseringen for det lille bildet ved å trykke på
eller , og trykk
deretter på ENTER .
Resultat:
Du kan flytte det mindre bildet omkring.
Når størrelsen på det lille bildet er satt ti
[PC/HDMI]
eller
10
, virkFer ikke denne funksjonen.
Trykk på knappene
eller
for å velge Program eller trykk på
knappene ENTER .
Du kan velge kanalen du vil vise via det lille bildet, ved å trykke på by
eller .
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
Det lagrede Program blir vist.
Hoved: PC/HDMI, Sub: TV
“Program” er ikke aktive og ikke tilgjengelige i TV-modus.
De blir imidlertid aktive og tilgjengelige i PC/HDMI-modus.
11
For å gå tilbake til normal visning trykker du på EXIT-knappen.
Fjernkontrollfunksjoner når PIP er På:
Funksjoner
Beskrivelse
PIP
Brukes til å slå PIP På/Av direkte.
SOURCE
Brukes til å velge en kilde for underbildet.
SWAP
Brukes til å skifte mellom hovedbildet og det
lille bildet.
Når hovedbildet er i Video-modus og
hovedbildet er i TV-apparatmodus, kan det
hende at du ikke hører lyden til
hovedbildet når du trykker på SWAPknappen etter at du har skiftet kanal for
det lille bildet. Da velger du kanal for
hovedbildet på nytt.
POSITION
Du kan også flytte det lille bildet bare ved å
trykke POSITION-knappen.
SIZE
Velg en størrelse på det lille bildet ved å trykke
SIZE-knappen.
PIP-asetukset
S-Video Komponent
TV
Ext. 1
Ext. 2
AV
PC
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext. 1
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext. 2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Komponent
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
O
O
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
Hoved
Norsk-32
Sub
O: PIP brukes
X: PIP brukes ikke
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 33
Justere volumet
Du kan justere volumet med fjernkontrollen.
Trykk på
knappen for å øke volumet.
Resultat:
Trykk på
En vannrett bjelke vises, og volumet økes til du slipper
knappen. Markøren flytter seg mot høyre og angir
volumet.
knappen for å senke volumet.
Resultat:
En vannrett bjelke vises, og volumet reduseres til du
slipper knappen. Markøren flytter seg mot venstre og
angir volumet.
Flere lydjusteringer er også tilgjengelig på TV-apparatet.
For flere detaljer se side 34 til 39.
Norsk-33
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 34
Slå av lyden midlertidig
Du kan slå av lyden midlertidig.
Eksempel: Du vil ta telefonen.
1
Trykk på MUTE
Resultat:
2
-knappen.
Lyden slås av og “Demp” vises.
Når du vil skru lyden på igjen trykker du på MUTE
igjen eller på en av volumknappene.
Resultat:
-knappen
Lyden kommer tilbake med samme volum,
og “Demp” forsvinner.
Velge lydmodus
Voit valita äänitilan painamalla kaukosäätimen “DUAL”-painiketta.
Kun painat painiketta, kuvaruutuun tulee käytössä oleva äänitila.
FM
Stereo
Lydtype
DUAL 1/2
Mono
MONO
Stereo
STEREO
MONO
Automatisk
endring
Dual
DUAL 1
DUAL 2
DUAL 1
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
Standard
Dual
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
Automatisk
endring
DUAL 1
DUAL 2
Hvis mottaksforholdene blir forverret, vil det bli bedre å lytte
hvis modusen settes til Mono.
Hvis stereosignalet er svakt og det skjer automatisk
omkobling, må du bytte til Mono.
Norsk-34
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 35
Endre lydstandarden
Du kan velge hva slags spesielle lydeffekter som skal brukes når du ser
på en bestemt sending.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
3
Trykk på knappene ENTER
4
Trykk på ENTER
Resultat:
for å velge Lyd.
Alternativene i gruppen Lyd vises.
.
igjen.
Modus blir valgt.
5
Velg nødvendig lydeffekt ved å trykke gjentatte ganger på
eller , og trykk deretter på ENTER .
Resultat: Følgende lydeffekter er tilgjengelige:
Standard - Musikk - Film - Tale - Tilpasset
6
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU
knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
Du kan også velge disse alternativene ved bare å trykke på
S.MODE (lydmodus) -knappen på fjernkontrollen.
Justere lydinnstillingene
Du kan justere lydinnstillingene etter dine egne, personlige ønsker.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Lyd.
Alternativene i gruppen Lyd vises.
3
Trykk på knappene ENTER
4
Velg Equalizer ved å trykke på
deretter på ENTER .
5
Velg ønsket alternativ ved å trykke på knappene
ganger.
6
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU
knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
.
eller
flere ganger, og trykk
eller
flere
for å finne ønsket innstilling.
.
Hvis du endrer disse innstillingene,blir Sound automatisk endret til
Tilpasset.
Norsk-35
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 36
Stille inn TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT er en patentbeskyttet SRS-teknologi som løser
problemet med å spille av 5.1-flerkanalers innhold over to høyttalere.
TruSurround gir en overbevisende, virtuell surroundopplevelse på alle
typer avspillingssystemer med to høyttalere, blant annet interne
høyttalere i fjernsynsapparatet. Det er fullt kompatibelt med alle
flerkanalsformater.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Lyd.
Alternativene i gruppen Lyd vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge SRS TSXT.
.
5
Velg ønsket alternativ ved å trykke på
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
6
eller
.
Kildene vises i denne rekkefølgen:
Av - 3D Mono - Stereo
For å gå tilbake til normal visning trykker du på EXIT-knappen.
Du kan også angi kanalen ved å trykke på SRS på fjernkontrollen.
TruSurround XT, SRS og symbolet
er varemerker for SRS Labs,
Inc. TruSurround XT-teknologien er inkludert på lisens fra
Norsk-36
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 37
Justere volumet automatisk
Hver kringkastingsstasjon har sine egne signalforhold, og derfor er det
ikke lett for deg å justere volumet hver gang du skifter kanal. Denne
funksjonen gjør at du kan justere volumet på en kanal automatisk ved å
senke lyden når modulasjonssignalet er høyt, eller øke lyden når
modulasjonssignalet er lavt.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Lyd.
.
Alternativene i gruppen Lyd vises.
3
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Auto-volum.
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge På.
.
5
For å gå tilbake til normal visning trykker du på EXIT-knappen.
Norsk-37
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 38
Koble til hodetelefoner
Du kan koble et hodetelefonsett til TV-apparatet hvis du vil se et
TV-program uten å forstyrre de andre i rommet.
Plugg hodetelefonsettet inn i 3,5 mm minijack-inngangen på TV-panelet.
Resultat:
Lyden høres i hodetelefonene.
For flere detaljer om hvordan du bruker innstillingene for
hodetelefonene, se avsnittet nedenfor.
Når du kobler hodetelefonene til kontakten, kan du bare bruke
SRS TSXT, Int.lydutkobl. og Lydvalg (i PIP-modus) på
lydmenyen.
Langvarig bruk av hodetelefoner på høyt volum kan
skade hørselen.
Det vil ikke komme lyd ut av høyttalerne når du kobler
hodetelefonene til systemet.
Velge Internal Mute (Int.lydutkobl.)
Hvis du vil høre lyden gjennom forskjellige høyttalere, avbryter du den
interne forsterkeren.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
Hovedmenyen vises.
eller
for å velge Lyd.
Alternativene i gruppen Lyd vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Int.lydutkobl..
.
5
Trykk på knappene
eller
for å velge På.
Paina ENTER -painiketta.
6
For å gå tilbake til normal visning trykker du på EXIT-knappen.
Når Int.lydutkobl. er satt til På, er det bare Lydvalg (i PIP-modus)
i lydmenyene som kan justeres.
Norsk-38
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 39
Høre på lyden til det lille bildet
Mens PIP-funksjonen er aktivert, kan du høre lyden til det lille bildet.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
Resultat:
-knappen.
eller
for å velge Lyd.
Alternativene i gruppen Lyd vises.
3
Trykk på knappene ENTER
.
4
Trykk på knappene
på ENTER .
for å velge Lydvalg og trykk deretter
Resultat:
eller
Hoved og Sub vises.
Du kan velge dette alternativet når PIP er "På".
5
Still inn Sub ved å trykke på
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
eller
.
.
Du kan høre på lyden til det lille bildet.
Velg Hoved når du vil lytte til lyden på gjeldende
hovedbilde.
Norsk-39
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 40
Innstilling og visning av klokkeslett
Du kan stille klokken på TV-apparatet slik at gjeldende klokkeslett vises
når du trykker på “INFO”-knappen. Du må også stille inn klokken hvis
du vil bruke tidsuret for å slå av og på automatisk.
Hvis du kopler strømledningen fra, må du stille klokken på nytt.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Innstilling.
.
for å velge Klokkesl..
.
Klokkesl. menyen vises med Still klokke valgt.
4
Trykk på knappene ENTER
5
For å...
.
Trykker du på...
Flytt til Time eller min
eller
-knappen
Still inn Time eller min
eller
-knappen
Trykk på knappene ENTER
.
6
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU
knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
7
For å vise...
Trykker du på...
Nåværende klokkeslett og valgt status for
lyd-/videoinnstilling
INFO-knappen
Du kan også stille time og minutt ved å trykke på siffertastene på
fjernkontrollen.
Norsk-40
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 41
Stille inn Deaktiveringtimer
Du kan velge et tidsrom mellom 30 og 180 minutter, slik at TV-apparatet
automatisk skifter til Standby-modus etter dette tidsrommet.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Innstilling.
.
for å velge Klokkesl..
.
Klokkesl. menyen vises med Still klokke valgt.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
5
Trykk på knappene
eller
flere ganger for gå gjennom de
forhåndsinnstilte intervallene (Av, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
for å velge Deaktiveringstimer.
.
TV-apparatet slås av automatisk når tidsuret når 0.
6
Velg Av ved å trykke på
ENTER .
7
Trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
eller
, og trykk deretter på
Du kan stille inn tidsinnstilling for innsovning ved bare å trykke på SLEEP
knappen på fjernkontrollen.
1
Trykk på SLEEP-knappen på fjernkontrollen.
Resultat:
2
Hvis tidsinnstilling for innsovning ikke er valgt, vises Av.
Ellers vises gjenstående tid før TV-apparatet skifter til
Standby-modus.
Velg det forhåndsvalgte tidsintervallet som apparatet skal være
påslått, ved å trykke flere ganger på SLEEP-knappen.
Norsk-41
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 42
Slå TV-apparatet på og av automatisk
Du kan stille inn Av/På-tidsuret slik at set-apparatet vil:
Slås på automatisk og stilles inn på den kanalen du har
valgt, på det tidspunktet du har valgt.
Slås av automatisk på det tidspunktet du har valgt.
Første trinn er å stille klokken på TV-apparatet
(se “Innstilling og visning av klokkeslett“ på side 40).
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
5
for å velge Klokkesl..
.
Klokkesl. menyen vises med Still klokke valgt.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Innstilling.
.
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
for å velge Timer på.
.
Timer på menyen vises.
Still inn klokkeslettet, kanalen og volumnivået du ønsker når TVapparatet skal slås på.
For å...
Flytt til Time, min, Program og Volum
eller
-knappen
Still inn Time, min, Program og Volum
eller
-knappen
Flytt til Aktivering
eller
-knappen
Velg Ja for å aktivere innstillingen over
eller
-knappen
Trykk på knappene ENTER
6
Trykker du på...
.
Trykk på knappene
eller for å velge Timer av.
Still inn tidspunktet når du vil at TV-apparatet skal slås av automatisk,
på samme måte.
Du kan også stille inn time og minutt ved å trykke på
nummertastene på fjernkontrollen.
Norsk-42
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 43
Aktivere barnesikringen
Med denne funksjonen kan du dempe visning og lyd for å forhindre at
uautoriserte brukere, for eksempel barn, ser på programmer som ikke er
passende. Barnesikring kan ikke låses opp med knappene på panelet
nede til høyre.
Innstillingen Barnesikring kan bare frigis med fjernkontrollen, så sørg
for at barn ikke har tilgang til den.
Denne funksjonen fungerer ikke i PC-modus.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
for å velge Barnesikring.
.
Alternativene i gruppen Barnesikring vises.
Trykk på ENTER
Resultat:
for å velge Innstilling.
.
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
igjen.
Barnesikring er valgt.
5
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge På.
.
6
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Program.
.
7
Trykk på
eller
for å velge kanalen du vil låse.
Trykk på knappene ENTER .
8
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
9
Trykk på
eller for å velge Låst for å låse kanalene.
Trykk på knappene ENTER .
10
Gjenta trinn 6 til 9 for hver kanal som skal låses eller låses opp.
11
Trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
for å velge Lås.
.
Norsk-43
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 44
Stille inn blåskjermmodus
Hvis det ikke mottas noe signal, eller hvis signalet er meget svakt,
erstatter en blå skjerm automatisk den støyende bildebakgrunnen.
Hvis du vil fortsette å se på det dårlige bildet må du angi
“Biå skjerm”-modus til “Av”.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
-knappen.
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Innstilling.
.
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
3
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Biå skjerm.
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge På.
.
5
Trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
Velge Melodi
Du kan höra en melodi när TV:n stängs av ellerpå.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
Norsk-44
-knappen.
for å velge Innstilling.
.
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
3
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge Melodi.
.
4
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å velge På.
.
5
Trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 45
Velge en enhet fra eksterne kilder
TV-apparatet lar deg velge hvilke lyd-/videosignaler som sendes ut til
den eksterne kontakten.
1
Trykk på MENU
-knappen.
Trykk på knappene ENTER
for å velge Inndata.
Resultat:
2
Alternativene i gruppen Inndata vises.
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
.
Alternativene i gruppen Kildeliste vises.
Hvis ingen eksterne enheter er koblet til
fjernsynsapparatet, er bare TV, Ext.1, Ext.2,
aktivert i Kildeliste. AV, S-Video, Komponent,
PC, HDMI er bare aktivert når de er koblet til
fjernsynsapparatet.
3
Velg ønsket enhet ved å trykke flere ganger på
Trykk på knappene ENTER .
4
Gjenta trinn 1.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
eller
.
for å velge Rediger navn.
.
Alternativene i gruppen Rediger navn vises.
5
Velg enheten du vil redigere, ved å trykke på knappene
eller .
Resultat: Følgende alternativer er tilgjengelige:
Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Video - Komponent - PC - HDMI
6
Trykk på knappene ENTER
7
Velg ønsket enhet ved å trykke flere ganger på
eller .
Trykk på knappene ENTER .
Resultat: Følgende alternativer er tilgjengelige:
---- - Video - DVD - D-VHS - Kable-STB - HD-STB
- Satellitt-STB - AV-mottaker - DVD-mottaker
- Spill - Videokamera - DVD-kombi - DHR - PC
8
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU
knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
.
DHR: DVD HDD-opptaker
Norsk-45
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 46
Vise bilder fra eksterne kilder
Når du har koblet opp de ulike lyd- og videosystemene, kan du vise de
ulike kildene ved å velge den aktuelle inngangen.
1
Sjekk at alle nødvendige tilkoblinger er gjort.
2
Trykk på SOURCE -knappen.
Resultat:
3
Den redigerte enheten og lydstatusen vises øverst til
venstre på apparatet.
Trykk på SOURCE -knappen helt til ønsket inngangskilde er valgt.
Hvis du endrer den eksterne kilden mens du bruker
skjermen, kan det ta litt tid før bildene byttes.
Du kan velge modusen TV ved å trykke på TV eller
/
på
fjernkontrollen, men du kan ikke velge den ved å trykke på SOURCE.
Norsk-46
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 47
Slik installerer du programvaren til PC-en (Basert på Widows XP)
Skjerminnstillinger i Windows for en vanlig datamaskin er vist nedenfor. Men den faktiske skjermen på din
PC vil sannsynligvis være ulik, avhengig av den bestemte Windows-versjonen og det bestemte videokortet
du bruker. Men selv om din faktiske skjerm ser annerledes ut, gjelder den samme grunnleggende
informasjonen om oppsett i nesten alle tilfeller.
1
Først klikker du på “Control panel” i startmenyen i
Windows.
2
Når kontrollpanelskjermbildet vises, klikker du på
“Appearance and Themes” Det kommer frem
en skjermdialogboks.
3
Når kontrollpanelskjermbildet vises, klikker du på
“Display” Det kommer frem en skjermdialogboks.
4
Gå til kategorien “Settings” ti skjermdialogboksen.
Riktig størrelsesinnstilling (oppløsning)
- 1360 X 768 @ 60Hz
Hvis det er et alternativ for vertikal frekvens i dialogboksen
skjerminnstillinger, skal den korrekte verdien være
“60“ eller “60 Hz”. Ellers klikker du bare på “OK” og
går ut av dialogboksen.
*Se Skjermmodus på side 63.
Norsk-47
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 48
Justere PC-skjermen automatisk
Med Automatisk justering kan PC-skjermen på apparatet selv justere
seg til det innkommende PC-videosignalet.
Verdiene for fin, grov og plassering justeres automatisk.
Trykk på PC -knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Norsk-48
for å velge PC.
.
Alternativene i gruppen PC vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge Innstilling.
.
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
for å velge Autojustering.
.
Skjermbildets kvalitet og posisjon justeres automatisk.
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:48 PM
Page 49
Grov- og fininnstilling av bildet
Hensikten med justering av bildekvaliteten er å fjerne eller redusere
bildestøy.
Hvis støyen ikke fjernes ved hjelp av Fininnstilling alene, justerer du
frekvensen best mulig (grov) og fininnstiller på nytt.
Etter at støyen har blitt redusert, må du justere bildet igjen slik at det er
rettet inn på midten av skjermen.
Trykk på PC -knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
5
6
igjen.
Mnyen Bildelås er valgt.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
for å velge PC.
.
Alternativene i gruppen PC vises.
Trykk på ENTER
Resultat:
for å velge Innstilling.
.
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
Resultat:
3
-knappen.
for å velge Grov eller Fin.
.
Den vannrette linjen vises.
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
for å justere skjermkvaliteten.
.
Loddrette striper kan forekomme, eller bildet kan bli uskarpt.
7
Når du er fornøyd med innstillingen, trykker du på MENU
knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller trykker på EXITknappen for å gå tilbake til normal visning.
Norsk-49
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:49 PM
Page 50
Endre bildeplasseringen
Trykk på PC -knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Alternativene i gruppen PC vises.
Trykk på knappene
eller for å velge Plassering.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
Norsk-50
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
Trykk på knappene
eller for å velge PC.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller for å velge Innstilling.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
3
-knappen.
Du kan justere bildets Plassering.
5
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene
eller
Trykk på knappene ENTER
6
Trykk på MENU
-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller
trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
for å justere vannrett plassering.
for å justere loddrett plassering.
.
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:49 PM
Page 51
Initialisere bildeinnstillinger
Du kan erstatte alle bildeinnstillingene med standardverdiene fra
fabrikken.
Trykk på PC -knappen på fjernkontrollen for å velge PC-modus.
1
Trykk på MENU
Resultat:
2
Alternativene i gruppen PC vises.
Trykk på knappene
eller for å velge Tilb.still bilde.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
5
Alternativene i gruppen Innstilling vises.
Trykk på knappene
eller for å velge PC.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
4
Hovedmenyen vises.
Trykk på knappene
eller for å velge Innstilling.
Trykk på knappene ENTER .
Resultat:
3
-knappen.
Du kan initialisere alle bildeinnstillinger til
standardverdiene.
Trykk på MENU
-knappen for å gå tilbake til forrige meny, eller
trykk på EXIT-knappen for å gå tilbake til normal visning.
Norsk-51
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:49 PM
Page 52
Tekst-tv-dekoder
De fleste TV-kanaler har tekst-tv-sider med skrevet informasjon om for
eksempel:
TV-programoversikt
Nyheter og værmelding
Sportsresultater
Teksting for hørselshemmede
Tekst-tv-sidene er organisert i seks kategorier:
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
TV-/radiostasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
Vise tekst-TV-informasjon
Du kan vise tekst-tv-informasjon når som helst, men signalmottaket må
være bra. Ellers:
Manglende informasjon
Enkelte sider kan ikke vises
For å aktivere tekst-tv-modusen og vise innholdssiden:
1
Bruk knappen
( ) eller
leverer tekst-tv-tjenesten.
2
Trykk på knappen TTX/MIX (
Resultat:
3
4
Norsk-52
) for å aktivere tekst-TV-modus.
/
) igjen.
Skjermbildet blir delt i to. Med denne doble
Tekst-TV-funksjonen kan du se sendingen og
Tekst-TV-informasjonen på atskilte deler av skjermbildet.
Trykk på TTX/MIX(
Resultat:
/
) til å velge kanalen som
Innholdssiden blir vist. Den kan vises på nytt når som
helst ved å trykke på knappen MENU ( ).
Trykk på TTX/MIX(
Resultat:
(
/
) igjen.
Den aktuelle sendingen blir vist samtidig som tekst-tvsiden på en skjerm
5
For å gå tilbake til normalvisning, trykker du på knappen
PIP( ).
6
Trykk på knappen TV(
) igjen for å gå ut av tekst-tv-modusen.
Hvis det vises brutte tegn under visning av tekst, må du
kontrollere at tekstspråket er identisk med språket i
menymodusen Setup <Innstilling>. Hvis de to språkene er
ulike, velger du samme språk med tekstspråket i menyen Setup.
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:49 PM
Page 53
Velge en bestemt tekst-tv-side
Trykk på talltastene på fjernkontrollen for å angi sidenummeret direkte:
1
Tast inn det tresifrede sidenummeret som er angitt i innholdet,
ved å trykke på de tilsvarende talltastene.
Resultat: Tallet på sidetelleren økes, og siden blir vist.
2
Hvis den valgte siden er koblet til flere tilleggsider, vises disse etter
hverandre. For å fryse skjermen på en bestemt side, tykker du
PRE-CH ( ). Trykk PRE-CH ( ) en gang til for å fortsette.
3
Bruke de ulike skjermalternativene:
For å vise...
Både tekst-tv-informasjon
og vanlig sending
Trykker du på...
TTX/MIX (
Skjult tekst
INFO (
(svar på spørrekonkurranser for eksempel)
/
)
)
Vanlig skjerm
INFO (
) igjen
En tilleggsside ved å taste,
inn et 4-sifret nummer
SLEEP (
Neste side
(
)
Forrige side
(
)
Dobbel skriftstørrelse i:
• Øvre halvdel av skjermen
• Nedre halvdel av skjermen
SIZE ( )
•Én gang
•To ganger
Normal skjerm
•Tre ganger
)
Norsk-53
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:49 PM
Page 54
Bruke FLOF til å velge en tekst-tv-side
De ulike emnene som er inkludert på tekst-tv-sidene, er fargekodet, og
kan velges ved å trykke på de fargede knappene på fjernkontrollen.
1
Vis innholdssiden for tekst-tv ved å trykke på knappen
TTX/MIX ( / ).
2
Trykk på fargeknappen som tilhører det emnet du vil velge.
(De tilgjengelige emnene finnes i en liste på statusinformasjonslisten.
Resultat:
3
4
Norsk-54
Siden vises med fargekodet tilleggsinformasjon som kan
velges på samme måte.
For å vise...
Trykker du på...
Forrige side
Rød knapp.
Neste side
Grønn knapp.
Når du er ferdig, trykker du på knappen PIP(
til vanlig sending.
) for å gå tilbake
01 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:49 PM
Page 55
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonale
Før du kontakter Samsung ettersalg-tjeneste, bør du foreta følgende enkle kontroller. Hvis du ikke kan løse problemet ved
hjelp av instruksjonene nedenfor, må du notere modell- og serienummeret til apparatet og kontakte din lokale forhandler.
Ingen lyd eller bilde.
Sjekk at strømledningen er koblet til en stikkontakt.
Kontroller at du har trykket på POWER
knappen på panelet nede til høyre.
Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke.
Sjekk volumet.
Normalt bilde, men ingen lyd.
Sjekk volumet.
Sjekk om MUTE
-har blitt trykket på fjernkontrollen.
Ikke bilde, eller svart/hvitt-bilde.
Juster fargeinnstillingene.
Sjekk at det valgte kringkastingssystemet er riktig.
Forstyrrelser på lyd og bilde.
Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker
TV-apparatet, og flytt det lenger unna.
Koble TV-apparatet til en annen stikkontakt.
Uskarpt eller snø på bildet,
forvrengt lyd.
Sjekk retningen, plasseringen og tilkoblingene for antennen.
Årsaken til slik interferens er ofte at innendørs antenne brukes.
Fjernkontrollen virker ikke riktig.
Skift batteriene i fjernkontrollen.
Rengjør øvre kant av fjernkontrollen (overføringsvinduet).
Kontroller batteripolene.
Meldingen “Kontroller signalkable”
(Sjekk signalkabel) vises.
Sjekk at signalkabelen er godt tilkoblet til PC- eller videokildene.
Kontroller at PC- eller videokildene er slått på.
I PC-modus vises meldingen
“Modus støttes ikke“
(Modusen støttes ikke) vises.
Kontroller den høyeste oppløsningen og frekvensen for video-adapteren.
Sammenlikne disse verdiene med dataene i tabellen for visningsmoduser.
Bildet er for lyst eller for mørkt.
Juster lysstyrke og kontrast.
Vannrette striper flimrer eller blinker på bildet i PCmodus.
Juster Fin-funksjonen.
Loddrette striper flimrer eller blinker på bildet i PCmodus.
Juster Grov-funksjonen og juster deretter Fin-funksjonen.
Skjermen er svart, og strømindikatoren blinker hvert
sekund i PC-modus.
Strømstyringssystemet for TV-apparatet er i bruk.
Beveg PC-musen eller trykk på en tast på tastaturet.
Bildet er ikke stabilt i PC-modus, og ser ut som det
vibrerer.
Kontroller at skjermoppløsningen og frekvensen fra datamaskinen eller skjermkortet er
en tilgjengelig modus for TV-apparatet. Kontroller på datamaskinen: Kontrollpanel,
Skjerm, Innstillinger.
Hvis innstillingen ikke er riktig, endrer du skjerminnstillingene via programvaren på
datamaskinen.
Apparatet støtter multiscan-visningsfunksjoner innenfor følgende
frekvensområde:
Horisontal frekvens (kHz): 30~61
Vertikal frekvens (Hz): 60~75
Maksimal oppdateringsfrekvens (ved 60 Hz): 1360 X 768
Bildet er ikke midtstilt på skjermen i
PC-modus.
Juster den vannrette og loddrette plasseringen.
TFT-nestekidenäytössä käytetään alipikseleistä koostuvaa näyttöä (3.147.264), jonka valmistus edellyttää
edistyksellistä tekniikkaa. Siitä huolimatta näytössä voi näkyä joitakin kirkkaita tai tummia pikseleitä. Nämä pikselit
eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn.
Norsk-55
02 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:49 PM
Page 56
Montere veggmonteringssettet (LE26R51B)
Denne monteringen skal brukes når veggmonteringssettet festes på en murvegg.
Når settet festes på andre materialer, bør du kontakte nærmeste forhandler.
Components (Selges separat)
M4 X L15
Veggbrakett
Apparatbrakett
Skrue: 8EA
Feste: 4EA
Monteringsmal
M4 X L20
Treskrue: 4EA
Slik setter du sammen veggmonteringssettet
1
Merk plasseringen for hullet i veggen.
Bor et hull av 35 mm dybde på den merkede
plassen.
Stikk festene inn i hvert av hullene veggen.
Fest veggbraketten til veggen med
treskruene etter å ha satt festene inn
i veggbraketten .
Merk: Hvis braketten ikke er skikkelig festet til veggen,
kan LCD-TV-apparatet falle ned.
Norsk-56
02 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:49 PM
Page 57
Montere veggmonteringssettet (LE26R51B)
Slik setter du sammen veggmonteringssettet
2
Slå av strømmen og dra støpselet ut av stikkontakten
Legg TV-apparatet med fronten ned på en myk pute eller et pledd på et bord.
Fjern de fire skruene fra baksiden av TV-apparatet.
Atskill stativet fra TV en.
Dekk det nederste hullet med en kappe.
Fest apparatbraketten til baksiden av Tv-en, og skru til skruene .
3
Sett inn de 3 opphengene for apparatbraketten i sporene på veggbraketten
Fest apparatbraketten og veggbraketten med skruene .
.
Merk: Før du installerer settet på veggen må du først feste kablene til settet.
Norsk-57
02 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:49 PM
Page 58
Montere veggmonteringssettet (LE32R51B, LE40R51B)
Denne monteringen skal brukes når veggmonteringssettet festes på en murvegg.
Når settet festes på andre materialer, bør du kontakte nærmeste forhandler.
Components (Selges separat)
M6 X L14
Veggbrakett
Apparatbrakett
M4 X L25
Treskrue: 7EA
M4 X L8
Feste: 7EA
Slik setter du sammen veggmonteringssettet
1
Merk plasseringen for hullet i veggen.
Bor et hull av 35 mm dybde på den merkede
plassen.
Stikk festene inn i hvert av hullene veggen.
Fest veggbraketten til veggen med
treskruene etter å ha satt festene inn i
veggbraketten .
Merk: Hvis braketten ikke er skikkelig festet til veggen,
kan LCD-TV-apparatet falle ned.
Norsk-58
Skrue: 8EA
Skrue: 3EA
Monteringsmal
02 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:50 PM
Page 59
Montere veggmonteringssettet (LE32R51B, LE40R51B)
Slik setter du sammen veggmonteringssettet
2
Slå av strømmen og dra støpselet ut av stikkontakten
Legg TV-apparatet med fronten ned på en myk pute eller et pledd på et bord.
Fjern de fire skruene fra baksiden av TV-apparatet.
Atskill stativet fra TV en.
Dekk det nederste hullet med en kappe.
Fest apparatbraketten til baksiden av Tv-en, og skru til skruene .
3
Sett inn de 3 opphengene for apparatbraketten i sporene på veggbraketten
Fest apparatbraketten og veggbraketten med skruene .
.
Merk: Før du installerer settet på veggen må du først feste kablene til settet.
Norsk-59
02 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:50 PM
Page 60
Installere stativet (LE26R51B, LE32R51B)
<1>
1. Senk TV-settet i retningen av pilen og fest stativet.
2. Bruk de 4 skruene til å feste stativet sikkert.
Norsk-60
<2>
02 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:50 PM
Page 61
Bruke Kensington-låsen for tyverisikring
Kensington-låsen brukes som en fysisk festeanordning for systemet ved bruk på offentlig sted.
Låsen må kjøpes separat. Utseendet og låsemetoden kan være forskjellig fra illustrasjonen, avhengig
av produsenten. Slå opp i håndboken som fulgte med Kensington-låsen,for å se riktig bruk.
Kable
Figur 2
Figur 1
<Tilbehør>
< LE32R51B >
< LE26R51B / LE40R51B >
1. Sett inn låsen i Kensington-sporet på LCD-TV-apparatet (Figur 1), og drei den i låseretningen (Figur 2).
2. Koble til kabelen for Kensington-låsen.
3. Fest Kensington-låsen til en bord eller en tung,fastmontert gjenstand.
Norsk-61
02 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:50 PM
Page 62
Tekniske og miljømessige spesifikasjoner
Modellnavn
Panel
Størrelse
Skjermstørrelse
LE26R51B
LE32R51B
LE40R51B
Visningsvinkel
Oppløsning
26” Diagonal (16:9)
575,77 (H) x 323,71 (V) mm
(22,67(H) x 12,74(V) tommer)
a-si TFT aktiv matrise
0,4215 (H) x 0,4215 (V) mm
(0,0166(H) x 0,0166(V) tommer)
170/170 (H/V)
1366 (H) x 768 (v)
Frekvens
Horisontal
Vertikal
Skjermfarger
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 colours
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 colours
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 colours
Oppløsning
Maksimum
Optimalt
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
H/V Separat, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Separat, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Separat, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
Video
Fargesystem
Videosystem
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1
Videoinngang/-utgang
RGB-inngang
Lydinngang/-utgang
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
SCART 2
Videoinngang/-utgang
Lydinngang/-utgang
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Type
Pikselfrekvens
Inngangssignal
Synk.
Videosignal
TV
Fargesystem
Lydsystem
Strømforsyning
Innsignal
Strømforbruk
Maksimum
Strømsparing
Mål (B x D x H)
Hoveddel
Med stativ
Norsk-62
AC 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
32” Diagonal (16:9)
40” Diagonal (16:9)
697,68 (H) x392,26 (V) mm
885,17 (H) x 497,66 (V) mm
(27,47 (H) x 15,44 (V) tommer)
(34,85 (H) x 19,59 (V) tommer)
a-si TFT aktiv matrise
a-si TFT aktiv matrise
0,511 (H) x 0,511 (V) mm
0,648 (H) x 0,216 (V) mm
(0,0201 (H) x 0,0201(V) tommer) (0,027 (H) x 0,0085 (V) tommer)
170/170 (H/V)
170/170 (H/V)
1366 (H) x 768 (V)
1366 (H) x 768 (V)
AC 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz AC 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
140 W
< 1,2W
184 W
<1W
285 W
<1W
662,0 x 94,0 x 497,8 mm
(26,06 x 3,70 x 19,598 tommer)
662,0 x 206,0 x 539,0 mm
(26,06 x 8,11 x 21,22 tommer)
797,0 x 99,0 x 592,0 mm
(31,38 x 3,898 x 23,31 tommer)
797,0 x 249,0 x 650,7 mm
(31,38 x 9,80 x 25,62 tommer)
989,0 x 333,1 x 762,6 mm
(38,94 x 13,11 x 30,02 tommer)
989,0 x 110,0 x 702,6 mm
(38,94 x 4,33 x 27,66 tommer)
02 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:50 PM
Page 63
Tekniske og miljømessige spesifikasjoner
Modellnavn
LE26R51B
Vekt
Med stativ
LE32R51B
11,3 kg (24,91 pund)
Driftstemperatur
Luftfuktighet ved drift
Lagringstemperatur
Luftfuktighet ved lagring
LE40R51B
17,7 kg (39,02 pund)
27,2 kg (59,96 pund)
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-20 °C til 45 °C (-4°F to 113 °F)
5% til 95%, ikke-kondenserende
10°C til 40°C (50°F til 104°F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-20°C til 45°C (-4°F til 113°F)
5% til 95%, ikke-kondenserende
10°C til 40°C (50°F til 104°F)
10% til 80%, ikke-kondenserende
-20°C til 45°C (-4°F til 113°F)
5% til 95%, ikke-kondenserende
Frekvens
Respons
RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Max. 10mW utgang
(3,5Ø Stereo Jack, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (ved- 3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (ved- 3dB)
RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Max. 10mW utgang
(3,5Ø Stereo Jack, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (ved -3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (ved -3dB)
RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Max. 10mW utgang
(3,5Ø Stereo Jack, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (ved -3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (ved -3dB)
Lyd
Utsignal
3D-lyd
Stereo
5WX2
SRS TrusurroundXT
A7/NICAM
10 W X 2
SRS TrusurroundXT
A3/NICAM
10 W X 2
SRS TrusurroundXT
A2/NICAM
Lydegenskaper
Lydinngang
Audioinngang (PC)
Utgang for hodetelefoner
Skjermmodus (PC)
Skjermbildets posisjon og størrelse er avhengig av typen PC-skjerm og hvilken oppløsning den har.
Modus
Oppløsning
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Klokkefrekvens Synk.polaritet
for piksler (MHz)
(H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
Linjesprangmodus støttes ikke.
Apparatet fungerer kanskje ikke normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.
DVI støtter ikke PC-funksjonen.
Norsk-63
02 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:50 PM
Page 64
Pinnekonfigurasjoner
SCART-kontakt
Pinne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Signal
Audioutgang R
Audioinngang R
Audioutgang L
Audiochassis, retur
Videochassis, retur (RGB blå)
Audioinngang L
RGB blå, inngang
Koblingsspenning
Videochassis, retur (RGB grønn)
AV-link (Ext 1)
RGB grønn, inngang
Pinne
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Signal
Videochassis, retur (RGB rød)
RGB rød, inngang
Blankesignal (RGB-kobling)
Videochassis, retur
Blankesignal, jord
Videoutgang
Video-inngang
Skjerming/chassis retur
PC-inngangskontakt (15-pinners)
Pinne
1
2
3
4
5
6
7
8
Norsk-64
Signal
Rød (R)
Grønn (G)
Blå (B)
Jording
Jording (DDC)
Jording - Grønn (R)
Jording - Grønn (G)
Jording - Blå (B)
Pinne
9
10
11
12
13
14
15
Signal
Reservert
Synk.-jording
Jording
Data (DDC)
Horisontal synk
VVertikal synk.
Klokke (DDC)
02 BN68-00801D-00Nor.qxd
2/25/05 1:50 PM
Page 65
- SERVICE ETTER SALG
- Ikke nøl med å kontakte forhandleren eller serviceagenten hvis en
endring i ytelsen til produktet tyder på at det foreligger en feil.
ELECTRONICS
Download PDF