Samsung | SAMSUNG S1070 | Samsung S1070 Bruksanvisning

Lær dit kamera at kende
Instruktioner
Brug kameraet i følgende rækkefølge.
Installation af
applikationssoftwaren
Når du skal anvende dette kamera
med en computer, skal applikationssoftwaren først installeres. Herefter kan
de lagrede billeder i kameraet kopieres
til computeren og behandles med et
billedredigeringsprogram. (s. 82)
Tag et billede
Tag et billede. (s.17)
Indsæt USB-kablet
Indsæt det medfølgende USBkabel i computerens USB-port og i
kameraets USB-stik. (s. 84)
Se til at kameraet er
tændt
Kontrollér kameraets strømtilstand.
Hvis der er slukket for strømmen,
skal du trykke på kameraknappen
for at tænde for den.
Kontrollér
[Flytbar disk]
Tak, fordi du valgte et Samsung-digitalkamera.
Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du anvender
kameraet.
Hvis du får brug for eftersalgsservice, bør du medbringe kameraet
og årsagen til, at det ikke virker (f.eks. batteri, memorykort osv.) til
eftersalgscenteret.
Kontrollér, at kameraet virker ordentligt, inden du skal bruge det
(f.eks. på en rejse eller til en vigtig begivenhed) for at undgå
skuffelser. Samsung tager ikke ansvar for eventuelt tab eller
skade som følge af funktionsfejl i kameraet.
Opbevar denne vejledning et sikkert sted.
Hvis du kopierer billederne på hukommelseskortet til computeren
med en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Når du skal
overføre de billeder til computeren, som er taget med kameraet, skal
du slutte kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende
USB-kabel. Producenten har intet ansvar for tab eller beskadigelse
af data på hukommelseskortet, som skyldes brugen af en kortlæser.
Indholdet og illustrationerne i denne vejledning kan blive ændret
uden forudgående varsel for at opgradere kamerafunktionerne.
ÄMicrosoft, Windows og Windows logo er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation gældende i USA og/eller andre lande.
ÄAlle mærker og produktnavne, der forekommer i denne vejledning, er
registrerede varemærker tilhørende deres pågældende virksomheder.
Åbn Windows Stifinder (Explorer)
og find [Flytbar disk] (Removable
Disk).(s. 85)
1
Fare
Advarsel
Det viste symbol indikerer en potentiel farlig, der kan
medføre død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås.
Det viste symbol indikerer en potentiel farlig situation, der kan
medføre død eller alvorlig skade, hvis den ikke undgås.
Forsøg ikke at modificere dette kamera på nogen måde. Hvis du gør det,
kan det medføre brand, skade, elektrisk stød eller alvorlig skade på dig
eller kameraet. Intern besigtigelse, vedligeholdelse og reperationer bør
kun foretages af din forhandler eller et Samsung-kameraservicecenter.
Anvend ikke dette produkt i nærheden af brandbare eller eksplosive
gasser, da det kan øge risikoen for eksplosion.
Hvis der trænger nogen form for væske eller et fremmedobjekt ind i kameraet,
skal du ikke bruge det. Sluk for kameraet og fjern strømforsyningen. Du skal
kontakte din forhandler eller et Samsung-kameraservicecenter. Stop brugen af
kameraet, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
Indsæt ikke metalliske eller brandbare fremmedobjekter i åbninger i
kameraet, f.eks. åbningen til hukommelseskortet eller batterikammeret.
Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
Anvend ikke kameraet med våde hænder. Det giver risiko for at få
elektrisk stød.
Anvend ikke blitzen tæt på mennesker eller dyr. Hvis du anbringer
blitzen for tæt på dit motivs øje, kan det medføre skade på synet.
Af sikkerhedsmæssige grunde bør du opbevare dette produkt og dets
tilbehør uden for børn eller dyrs rækkevidde for at forhindre ulykker
som f.eks.:
- Slugning af batteri eller småt kameratilbehør. Hvis der skulle ske et
uheld, skal du opsøge en læge med det samme.
- Det er muligt at blive skadet af kameraets bevægelige dele.
Batteri og kamera kan blive varme efter langvarig brug, og det kan
medføre fejlfunktion. Skulle det ske, skal du lade kameraet hvile nogle
få minutter, for at det kan køle af.
Efterlad ikke kameraet steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, f.eks. i en lukket bil, i direkte sollys eller andre steder med
ekstrem temperaturvariation. Udsættelse for ekstreme temperaturer kan
skade kameraets interne komponenter og medføre brand.
Tildæk ikke kameraet eller batteriladeren under brug. Det kan
medføre, at der oparbejdes varme og dermed skade på kamerahuset
eller føre til brand. Anvend altid kameraet og dets tilbehør i områder
med effektiv ventilation.
2
Forsigtig
Det viste symbol indikerer en potentielt farlig situation, der kan
medføre mindre eller moderat skade, hvis situationen ikke undgås.
Utæthed, overophedning eller et beskadiget batteri kan medføre brand
eller skade.
- Brug batterier med en specifikation, der passer til kameraet.
- Batteriet må ikke kortsluttes, opvarmes eller kastes i åben ild.
- Indsæt ikke batteriet med polerne omvendt.
Fjern batteriet, hvis du ikke skal bruge kameraet i en længere periode.
I modsat fald kan batteriet lække ætsende elektrolytter og permanent
skade kameraets komponenter.
Brug ikke blitzen, når den er i kontakt med hænder eller genstande. Rør
ikke ved blitzen efter vedvarende brug. Det kan medføre forbrænding.
Flyt ikke kameraet, mens det er tændt, hvis du bruger AC-adapteren. Efter du
har brugt kameraet, skal du altid slukke det, før du trækker ledningen ud af
stikkontakten. Kontrollér derefter, at eventuelle tilslutningskabler eller kabler
til andre apparater er frakoblet, før du flytter kameraet. I modsat fald kan det
skade ledningerne eller kablerne og medføre brand eller elektrisk stød.
Rør ikke ved objektivet eller objektivdækslet for at undgå at tage et
uskarpt billede og for at undgå en mulig fejlfunktion.
Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
Kreditkort kan blive afmagnetiserede, hvis de opbevares i nærheden af en
kamerataske med metaldele. Undgå at efterlade kort med magnetstribe i
nærheden af tasken.
Benytter du en AC-adapter der ikke passer til kameraspecifikationen,
kan det forårsage fejl på kameraet. Vi anbefaler at der enter benyrttes
de medfølgende batterier, eller udelukkende genopladelige batterier.
Ä Tilgængelig AC-adapter :
Spænding: 3.3V, Ampere: 2.0A, Diameter:
2.35
Efter kameraet tændes, skal du kontrollere om batteritypen og
kameraets indstillinger, der findes under menuen [Indstillinger] >
[Batteritype] (s. 52), er identiske eller ej.
Indholdsfortegnelse
KLAR 007 Systemoversigt
07
008
008
009
010
010
011
011
011
012
013
014
Kameraets funktioner
Forside & Top
Bagside
Bund
5-funktionsknap
Selvudløserlampe
Lampe for kamerastatus
Funktionsikon
Tilslutning til strømkilde
Indsætning af hukommelseskortet
Sådan benyttes hukommelseskortet
OPTAGELSE 016 Indikatorer på LCD-skærmen
16
017
017
017
018
018
019
020
020
021
021
Start af optagefunktion
Sådan benyttes funktionen Auto
Sådan benyttes funktionen Program
Sådan benyttes funktionen Manuel
Sådan benyttes funktionen DIS
Sådan bruges optageguidefunktionen
Sådan benyttes funktionen Portræt
Sådan benyttes funktionen Scene
Sådan benyttes Movie-optagelse
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
3
Indholdsfortegnelse
021
022
023
023
023
023
025
026
027
028
029
031
032
033
033
034
034
034
035
035
036
036
4
Pause under optagelse af en filmsekvens
(Successiv optagelse)
Ting, du skal være opmærksom på, når du
tager billeder
Brug af betjeningsknapperne til indstilling
af kameraet
Tænd/sluk-knap
Udløserknap
ZOOM W/T-knap
Knap til ansigtsgenkendelse (FD)
Funktionsbeskrivelse / Info/ OP-knap
Makro/NED-knap
Fokuslås
Blitz/VENSTRE-knap
Selvudløser/HØJRE-knap
MENU/OK-knap
E-knap (Effekt)
E-knap (Effekt): FARVE
E-knap (Effekt): FYRVÆRK
E-knap (Effekt): KONTRAST
E-knap (Effekt): MÆTNING
Fn-knap
Sådan bruges menuen Fn
Størrelse
Kvalitet/Frekvens
037
037
038
038
039
Lysmåling
Fremføringsfunktion
ISO
Hvidbalance
Eksponeringskompensation
INDSTILLINGER 040 Brug af LCD-skærmen til indstilling af
40
040
040
041
041
042
043
043
044
044
044
044
044
045
045
045
045
046
kameraet
Optagelse
Sådan bruges menuen
Autofokustype
Stemmenotat
Stemmeoptagelse
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
SCENE-metode
Lydmenu
Lyd
Lydstyrke
Startlyd
Lukkerlyd
Lydeffekt
AF-lyd
Selvportræt
Opsætningsmenu
Skærm
Indholdsfortegnelse
046
047
047
047
048
048
048
048
049
049
050
050
051
052
052
Sprog
Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
Startbillede
Skærm lys
Hurtigvisning
Skærm gem
Indstil.
Formatering af hukommelsen
Initialisering
Filnavn
Indfotografering af tidspunktet for optagelsen
Automatisk afbryder
Valg af videosignal
Autofokuslampe
Valg af batteritype
AFSPILNING 053 Start af afspilning
53
053
053
054
054
054
055
055
055
Afspilning af et stillbillede
Afspilning af en filmoptagelse
Kopiering af stillbilleder fra en filmoptagelse
Afspilning af en lydoptagelse
Afspilning af stemmenotat
Indikatorer på LCD-skærmen
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
Miniature/Forstørrelsesknap
057
057
058
058
058
059
060
060
061
063
063
063
064
064
065
065
065
066
066
067
069
070
071
071
Info/OP-knap
AFSPIL & PAUSE/NED-knap
VENSTRE/HØJRE/MENU/OK-knap
Printerknap
SLET-knap
E-knap (Effekt): Ændring af billedstørrelsen
E-knap (Effekt): Rotation af billeder
E-knap (Effekt): Farve
Indstilling af afspilningsfunktionen på
LCD-skærmen
Start af multidiashowet
Start af multidiashowet
Valg af billeder
Konfiguration af multidiasshowet
Indstilling af afspilningsinterval
Indstilling af baggrundsmusik
Afspilning
Stemmenotat
Sletning af billeder
Beskyttelse af billeder
DPOF
Kopiering til kort
PictBridge
PictBridge: Udvælgelse af billeder
PictBridge: Udskriftsindstillinger
5
Indholdsfortegnelse
072
072
074
075
077
PictBridge: Nulstil
Vigtige bemærkninger
Advarselsindikator
Inden du kontakter et servicecenter
Specifikationer
SOFTWARE 080 Bemærkninger om softwaren
80
6
080
081
082
084
087
088
091
091
092
Systemkrav
Om softwaren
Installation af applikationssoftwaren
Start af computerfunktionen
Fjernelse af den flytbare disk
Samsung Master
Installation af USB-driveren til MAC
Brug af USB-driveren til MAC
SPØRGSMÅL OG SVAR
Systemoversigt
Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Indholdet kan variere, afhængigt af
salgsregionen. Oplysninger om det ekstra tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung-servicecenter.
Medfølgende dele
Kamera
AA-alkaline batterier
USB-kabel
AV-kabel
Kamerarem
Genopladeligt batteri
(SNB-2512)
Oplader
(SBC-N2)
Vekselstrømsledning
Kamerataske
Software-cd
(se s. 81)
Brugervejledning,
Produktgaranti
Ekstra tilbehør
SD/SDHC/MMChukommelseskort
(se s. 13)
7
Kameraets funktioner
Forside & Top
Funktionsknap
Udløserknap
Selvudløserlampe/
AF-sensor
Tænd/sluk-knap
Højtaler
Blitz
Objektiv/Objektivdæksel
USB/AV-tilslutning
Mikrofon
8
Kameraets funktioner
Bagside
Lampe for kamerastatus
Zoom T-knap (Digital zoom)
Zoom W-knap (Miniature)
E (Effekt) knap
LCD-skærm
Remholder
Fn/Slet-knap
Knap til ansigtssporing (FD)
5-funktionsknap
Afspilningsknap/Printerknap
9
Kameraets funktioner
5-funktionsknap
Bund
Åbning til hukommelseskort
Batterikammer
Funktionsbeskrivelse / Info
/ OP-knap
MENU/OK-knap
Blitz/
VENSTRE-knap
Selvudløser/
HØJRE-knap
Batteridæksel
Dæksel til hukommelseskort
Stativgevind
Ä For at åbne batterikammeret, skal du skubbe det i den ovenfor viste
retning.
10
Makro/NED-knap
AFSPIL/PAUSE-knap
Kameraets funktioner
Selvudløserlampe
Funktionsikon
Ikon
Status
Beskrivelse
✢
Blinker
- Lampen blinker med 1 sekunds interval de første 7 sekunder.
- Lampen blinker med 0,25 sekunds interval de første 3 sekunder.
✡
Blinker
Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunds interval i 2
sekunder.
✣
Blinker
Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og 2
sekunder senere vil et andet billede blive taget.
Blinker
Efter at have trykket på udløserknappen tages billedet i
henhold til motivets bevægelse.
På side 17 kan du finde yderligere information om indstillinger af
kameraet.
FUNKTION
AUTO
PROGRAM
MANUEL
DIS
IKON
Š
‰
✆
ÿ
FUNKTION
FOTOGUIDE
PORTRÆT
SCENE
FILM
IKON
_
³
†
Lampe for kamerastatus
Status
Tændt
Efter optagelsen
Beskrivelse
Lampen tænder og slukker, når kameraet er klar
til at tage et billede
Lampen blinker, mens billedets data gemmes,
og slukker, når kameraet er klar til at optage igen.
FUNKTION
SCENE
LANDSKAB NÆRBILLEDE
NAT
BØRN
IKON
FUNKTION
TEKST
SOLNEDG.
DAGGRY
MODLYS
IKON
FUNKTION
FYRVÆRK.
SAND&SNE
-
-
IKON
Når blitzens batteri oplades Lampen blinker
Når USB-kablet tilsluttes
en computer
Overførsel af data til en
computer
Når USB-kablet tilsluttes
en printer
Lampen lyser (LCD-skærmen slukker efter
initialisering af apparatet)
Når printeren udskriver
Lampen blinker
Når AF aktiveres
Lampen blinker (LCD-skærmen slukkes)
Lampen er slukket
Lampen tænder (Kameraet fokuserer på motivet)
Lampen blinker (Kameraet fokuserer ikke på motivet)
11
Tilslutning til strømkilde
Vi anbefaler brug af batterier, som er beregnet til digitalkameraer
(inden for et år efter fabrikationen). Følgende batterityper kan
anvendes.
- Ikke-genopladelige batterier : 2 x AA-alkaline (høj kapacitet)
- Genopladelige batterier (ekstra tilbehør) : SNB-2512 (Ni-MH)
Specifikationer for SNB-2512 genopladeligt batteri
Model
SNB-2512
Type
Ni-MH
Kapacitet
2500mAh
Spænding
1.2V x 2
Opladningstid
Ca 300 minutter (Brug SBC-N2)
Ä Det medfølgende batteri kan variere alt efter salgsområdet.
12
Vigtige oplysninger om brugen af batterier.
Sluk for kameraet, hvis du ikke bruger det.
Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid.
Batteriet kan med tiden miste sin kapacitet og er tilbøjelig til at
lække, hvis det sidder i kameraet i længere tid.
Lave temperaturer (under 0°C) kan forringe batteriets ydeevne
og reducere batteriets levetid.
Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når
temperaturen normaliseres.
Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er
normalt.
Det er nemt at købe alkalinebatterier. Dog varierer batteriernes
levetid, alt efter batteriproducenten og de fotografiske forhold.
Benyt ikke manganbatterier, da disse ikke kan levere tlstrækkelig kraft.
Til dette kamera anbefales det, at der anvendes et højkapacitetsbatteri
(alkaline, nikkelhydrid). Hvis der anvendes en anden batteritype, bliver
kameraets brugstid muligvis reduceret.
Tilslutning til strømkilde
Indsætning af hukommelseskortet
Indsæt batteriet som vist
Indsæt hukommelseskortet som vist.
- Hvis kameraet ikke kan tændes,
når du har indsat batteriet, skal
du kontrollere, om batteriets
poler (+/-) vender rigtigt.
- Sluk for kameraet, inden du
indsætter et hukommelseskort.
-Forsiden af memorykortet skal
vende mod kameraets forside
(objektivet), og kortets
kontaktflader skal vende mod
kameraets bagside (LCD
monitoren).
- Pas på ikke at trykke på
batteridækslet, mens det er
åbent. Du kan herved komme
til at beskadige det.
- Pas på ikke at indsætte kortet
omvendt. Herved kan kortåbningen
blive beskadiget.
Der findes fire indikatorer for batterikapacitet, som vises på LCD-skærmen.
Batteriindikator
Batteristatus
i
Batteriet er
fuldt
opladet
h
g
Lav batterikapacitet Lav batterikapacitet
Batteriet er tomt.
(vær parat til at
(vær parat til at
(Genoplad eller brug
genoplade
genoplade
et reservebatteri)
eller udskifte
eller udskifte
batteriet)
batteriet)
Ä Når du bruger kameraet og batteriet et sted, hvor der er meget koldt
eller varmt, kan visningen af batteristatus på LCD-skærmen afvige fra
den faktiske batteristatus.
13
Sådan benyttes hukommelseskortet
Husk at formatere hukommelseskortet (se s. 48), hvis du benytter
et nyt kort første gang, hvis det indeholder data, kameraet ikke
genkender, eller hvis det indeholder billeder, som er taget med et
andet kamera.
Sluk for kameraet hver gang hukommelseskortet sættes i eller
tages ud.
Hvis kortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data
blive ødelagt:
- Hvis hukommelseskortet bruges forkert.
- Hvis strømmen afbrydes eller kortet fjernes, mens kameraet
kommunikerer med kortet (indlæser billeder, sletter, formaterer,
læser data).
Meget hyppig brug af et hukommelseskort reducerer med tiden
kortets kapacitet. Hvis dette sker, er tiden inde til at købe et nyt
hukommelseskort. slitage eller overlast dækkes ikke af garantien.
Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
Hukommelseskortet er et elektronisk præcisionsmedie.
Pas på ikke at bøje eller tabe hukommelseskortet, og udsæt det
aldrig for kraftige stød.
Hvis der ikke er nok ledig hukommelse:
Meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vises, og kameraet virker ikke.
For at optimere kameraets hukommelse, udskift hukommelseskortet
eller slet unødvendige billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
Opbevar aldrig hukommelseskortet i omgivelser med kraftige
elektroniske eller magnetiske felter, f. eks. i nærheden af højtalere
eller tv-modtagere.
Hukommelseskortet må ikke bruges eller opbevares på steder,
hvor det kan blive udsat for store temperatursvingninger.
Pas på, kortet ikke bliver snavset eller kommer i kontakt med
væsker. Hvis det sker, kan man rense kortet med en ren, blød
klud.
Opbevar hukommelseskortet i dets æske, når det ikke er i brug.
Under og efter længere tids brug kan hukommelseskortet blive
varmt. Dette er normalt.
Brug ikke et hukommelseskort, som benyttes i et andet digitalkamera.
Hvis et hukommelseskort skal benyttes i dette kamera, skal det først
formateres med dette kamera.
Brug ikke et hukommelseskort, der er formateret af et andet
digitalkamera eller af en hukommelseskortlæser.
14
Det anbefales, at kopiere vigtige data over til et andet medie som
backup, f.eks. disketter, harddisk, cd osv.
Fjern ikke hukommelseskortet, når kameraets statuslampe blinker,
da det kan medføre skade af dataene i hukommelseskortet.
Sådan benyttes hukommelseskortet
Kameraet kan benytte SD/SDHC-hukommelseskort og MMC
(MultiMedia-kort).
Kontaktpunkter
Optagekapaciteten er følgende med 1 GB SD-hukommelseskort.
Værdierne er omtrentlige, da den præcise kapacitet kan afhænge af
kortets specifikationer og motivernes toneomfang.
Billedstørrelse ved
optagelse
Omskifter til
skrivebeskyttelse
Mærkat
STILLBILLEDOPTAGELSE
Skyd omskifteren mod toppen af SD/SDHC-hukommelseskortet,
inden du tager et billede.
NORMAL
30 BPS
15 BPS
Cirka 219 Cirka 304 Cirka 507
-
-
;
Cirka 241 Cirka 341 Cirka 550
-
-
.
Cirka 282 Cirka 395 Cirka 619
-
-
+
Cirka 290 Cirka 412 Cirka 660
-
-
✩
Cirka 366 Cirka 507 Cirka 825
-
-
Cirka 1089 Cirka 1458 Cirka 2204
-
-
Cirka 1907 Cirka 2204 Cirka 2419
-
-
*MOVIEOPTA
-GELSE
FIN
,
[SD (Secure Digital)-hukommelseskort]
SD/SDHC-hukommelseskortet er forsynet med en omskifter til
skrivebeskyttelse, som forhindrer, at billeder kan slettes eller at
kortet kan formateres. Når du skyder omskifteren mod bunden af
SD/SDHC-kortet, er dataene beskyttet. Når du skyder omskifteren
mod toppen af kortet, er dataene ikke beskyttet.
MEGET FIN
ì
-
-
-
Cirka 14'15" Cirka 28'02"
❪
-
-
-
Cirka 51'32" Cirka 01:41'47"
Zoomknappen virker ikke under filmoptagelse.
Optagetiderne kan ændre sig, når zoomen benyttes.
Du kan optage videoer på op til 4 GB eller 2 timer hver.
15
Indikatorer på LCD-skærmen
LCD-skærmen viser information om optagefunktioner og valg.
16
Beskrivelse
1
Optagelse
Ikoner
Ikoner
Side
5
-
6
Batteri
S.13
7
Billedstørrelse
S.36
8
Billedkvalitet / Frekvens
S.36
9
Lysmåling
S.37
10
Funktionstilstand
S.37
11
ISO
S.38
12
Hvidbalance
S.38
S.39
14
Advarsel om kamerarystelser
S.22
15
Autofokusfelt
S.41
16
Mætning / Farve
S.34
17
Skarphed
S.34
18
Kontrast
S.34
19
Makro
S.27
S.23
20
Selvudløser
S.31
S.42/43
21
Flash
22
Blænde/ Lukkertid
23
Ansigtsgenkendelse /
Selvportræt
Side
S.17
2
Zoombjælke (Optisk / Digital)
/ Zoomforhold (Digital)
3
Stemmenotat / Uden lyd
4
Antal resterende
optagelser
3
S.15
Resterende tid
00:00:00
S.15
Ï/Ç
Beskrivelse
Ikon for hukommelseskort /
intern hukommelseskort
13 Eksponeringskompensation
[Billede og Fuldstatus]
Nr.
Nr.
S.29
F3.0, 1/30
/
S.18
S.25/26
Start af optagefunktion
Sådan benyttes funktionen Auto ( μ )
Sådan benyttes funktionen Program ( )
Med denne funktion er det nemt og hurtigt at fotografere.
Hvis du vælger funktionen AUTO, indstilles alle funktioner automatisk.
Du kan dog selv indstille alle funktioner manuelt bortset fra blænde og
lukkertid.
1. Indsæt batterierne (s. 13). vær opmærksom på korrekt polariet (+ / -).
2. Indsæt hukommelseskortet (s. 13).
Da dette kamera har 16 MB intern
hukommelse, er det ikke nødvendigt
at indsætte et hukommelseskort. Hvis
et hukommelseskort ikke er indsat,
vil billedet blive gemt i den interne
hukommelse. Hvis der er et
hukommelseskort i kameraet, vil
billedet blive gemt på dette kort.
3. Luk batteridækslet.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at
tænde kameraet.
5. Vælg funktionen AUTO ved at dreje funktionsknappen.
6. Ret kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit på
LCD-skærmen.
7. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.
1. Vælg funktionen PROGRAM ved at
dreje funktionsknappen.
2. Tryk på Fn-knappen for at indstille
avancerede funktioner, som
Billedstørrelse (s. 36), Kvalitet (s. 36),
Lysmåling (s. 37), Funktionstilstand
(s. 37), ISO (s. 38), Hvidbalance
(s. 38) og Eksponeringsværdi (s. 39).
Hvis autofokusfeltet bliver rødt, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned, kan kameraet ikke fokusere på motivet. Hvis det
er tilfældet, bliver billedet ikke skarpt.
Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du
fotograferer.
17
Start af optagefunktion
Sådan benyttes funktionen Manuel ( ¸ )
Sådan benyttes funktionen DIS ( )
Du kan indstille alle funktioner manuelt,
også blænde og lukkertid.
Funktionen Digital billedstabilisering (DIS, Digital Image Stabilisation).
Denne funktion reducerer effekten fra kamerarystelser og hjælper
dig med at få fint belyste billeder under afdæmpede forhold.
1. Vælg funktionen MANUEL ved at
dreje funktionsknappen.
2. Tryk på Fn-knappen, og en menu for
lukkertid og blænde vises.
OP/NED-knap: Ændrer blændeværdien
VENSTRE/HØJRE-knap: Ændrer
lukkertiden.
3. Tryk to gange på Fn-knappen, og tag
et billede.
Med lave blændeværdier bliver motivet skarpt men baggrunden
sløret. Med høje blændeværdier bliver både motivet og
baggrunden skarp.
Korte lukkertider kan "fryse" et motiv i bevægelse. Med lange
lukkertider flyder motivets bevægelser ud, så man opnår en
fornemmelse af fart.
18
1. Vælg DIS-funktion ved at dreje funktionsknappen.
2. Ret kameraet mod motivet og find det
ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.
Vær opmærksom på følgende, når du benytter funktionen DIS
1. Den digitale zoom fungerer ikke, når
funktionen DIS er aktiv.
2. Hvis lyset er for kraftigt, aktiveres DIS ikke.
3. Hvis der ikke er tilstrækkeligt lys, vises
advarselsindikatoren for kamerarystelser
( Ã ). For at opnå de bedste resultater
bør der kun tages billeder i situationer,
hvor advarselsindikatoren for kamerarystelser ( Ã ) ikke vises.
4. Hvis motivet bevæger sig, kan billedet blive utydeligt.
5. For at opnå det bedste resultat må du ikke bevæge kameraet,
mens meddelelsen [OPTAGER!] vises.
6. Da DIS anvender kameraets digitale signalprocessor, kan det
tage lidt længere tid for kameraet at behandle og gemme billeder.
7. Hvis billedstørrelsen er ( ; ) eller ( . ), kan DIS-funktion ikke
vælges.
Start af optagefunktion
Sådan bruges optageguidefunktionen ( ` )
Tilgængelige funktioner i optageguiden
Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere på motivet
Funktion, der kan bruges, når billedskærmen ryster
Funktion, der kan bruges under optagelse i mørke
Funktion, der kan bruges, når billedets lysstyrke skal justeres
Funktion, der kan bruges, når billedets farver skal justeres
Guiden hjælper brugeren med at lære den
korrekte optagemetode, herunder løsninger
på mulige problemer, der kan opstå under
optagelse, og guiden giver brugeren
mulighed for at øve sig i at optage.
1/2
Funktioner til brug, når billedet ikke er i fokus
FOTOGUIDE
Funktioner til brug, når billedet ikke er i fokus Funktioner til billedstabilisering, ved rystelser
Funktioner der bruges under svage lysforhold Funktioner til justering af lysstyrke
Funktioner til justering af farver
FLYT
²
Tryk på VENSTRE/
HØJRE-knappen
Udløserknap trykkes halvt ned for fokus
Fokus på et objekt 80 cm eller længere væk Fokus på et objekt mindre end 80 cm væk Fokus på ansigter
±
NÆSTE
TILBAGE
²
Udløserknap trykkes halvt ned for fokus
Tryk på VENSTRE/
HØJRE-knappen
Fokusstatus kan tjekkes ved at
trykke udløserknappen halvt ned
- Grøn: Fokus OK
- Rød: Fokus mislykket
±
NÆSTE
TILBAGE
²
ØVELSE
Ved tryk på
MENU-knappen
Tryk på
OP/NED-knappen
2/2
Udløserknap trykkes halvt ned for fokus
Tryk på udløserknappen
MENU GUIDELISTE
Starter, når du trykker på
udløserknappen.
Ved tryk på
HØJRE-knappen
MENU VEJLED.LISTE
Når fokus er OK, trykkes
udløserknappen helt ned for at
tage billedet.Hvis fokus mislykkes,
trykkes knappen halvt ned igen.
±
TILBAGE
²
ØVELSE
[Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere på motivet]
19
Start af optagefunktion
Sådan benyttes funktionen Potræt ( )
SCENE-funktionerne er angivet nedenfor.
Vælg denne funktion for hurtigt og nemt at
fotografere ansigter.
[NAT]
1. Vælg funktionen PORTRÆT ved at dreje
funktionsknappen.
2. Tryk udløserknappen ned for at tage
billedet.
( ) : Til optagelse af stillbilleder om natten
eller i mørke omgivelser.
[BØRN]
( ) : Til optagelse af hurtigt-bevægende
[LANDSKAB]
( ) : Til optagelse af fjern natur.
motiver, f.eks. børn.
[NÆRBILLEDE] ( ) : Nærfotooptagelse af små genstande,
f.eks. planter og insekter.
[TEKST]
( ) : Brug denne funktion til at tage et
[SOLNEDG.]
( ) : Bruges til at tage billeder af solnedgange.
Sådan benyttes funktionen Scene ( )
[DAGGRY]
( ) : Daggrysscener.
I menuen kan du nemt konfigurere kameraet
til optimale indstillinger i forbindelse med
forskellige motivtyper.
[MODLYS]
( ) : Til portrætter uden skygger som følge
billede af et dokument.
1. Vælg funktionen SCENE ved at dreje
funktionsknappen. (s. 43)
2. Ret kameraet mod motivet og find det
ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage
billedet.
20
af modlys.
[FYRVÆRK.]
( ) : Fyrværkeriscener.
[SAND&SNE]
( ) : Til hav-, sø-, stand- og snescener.
Start af optagefunktion
Sådan benyttes Movie-optagelse ( ´ )
Længden af en filmoptagelse begrænses kun af den ledige hukommelse.
1. Vælg filmoptagelse ved at dreje
funktionsknappen. (Ikonet for
filmoptagelse og den tilgængelige optagetid
vil blive vist på LCD-skærmen).
2. Ret kameraet mod motivet og find det
ønskede motivudsnit på LCD-skærmen.
3. Tryk én gang på udløserknappen, og
filmoptagelsen vil blive optaget i den
tilgængelige optagetid. Kameraet
fortsætter optagelsen, selv om du
slipper udløserknappen. Hvis du vil
stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
Ä Billedstørrelse og filtype er angivet nedenfor.
- Billedstørrelse : 640x480, 320x240 (valgbar)
- Film-filtype
: AVI (MJPEG)
- Billedfrekvens : 30 BPS, 15 BPS (valgbar)
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Du kan optage en filmsekvens uden lyd.
Trin 1-3 er de samme som for filmoptagelse.
4. Tryk på Menu -knappen.
5. Vælg menuen [OPTAGELSE] ved at
trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
6. Tryk på Ned knappen for at vælge [Voice Mute] menuen og tryk
på højre-knappen.
7. Vælg [Til] menuen ved at trykke på Op/Ned knappen.
8. Tryk på OK-knappen. Du kan optage en filmsekvens uden lyd.
Ä Se på s. 43 for at få yderligere oplysninger.
Pause under optagelse af en filmsekvens (Successiv optagelse)
Med dette kamera kan du midlertidigt stoppe filmoptagelsen, hvis
der er passager, du ikke vil have med i optagelsen. På denne
måde er det muligt at optage de ønskede scener i en enkelt filmfil.
Brug af successiv optagelse
Trin 1-2 er de samme som ved filmoptagelse.
3. Tryk én gang på udløserknappen,
og filmoptagelsen vil blive optaget i
den tilgængelige optagetid. Kameraet
fortsætter optagelsen, selv om du
slipper udløserknappen.
OPT
SH STOP
4. Tryk på PAUSE-knappen ( Ø ),
hvis du vil holde pause i optagelsen.
5. Tryk på PAUSE-knappen ( Ø ) igen, hvis du vil fortsætte
optagelsen.
6. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
21
Ting, du skal være opmærksom på, når du tager billeder
Tryk udløserknappen halvvejs ned.
Tryk let på udløserknappen for at bekræfte fokus og opladning af
blitzbatteri. Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede.
[Tryk let på udløserknappen]
[Tryk på udløserknappen]
Den tilgængelige hukommelseskapacitet afhænger af
motivforholdene og kameraets indstillinger.
Når Flash fra- eller Langsom synchro-funktionen er valgt under
dårlige lysforhold, vises advarselsindikatoren for kamerarystelser
( Ã ) muligvis på LCD-skærmen. I dette tilfælde bør et stativ
bruges til at støtte kameraet på en solid overflade, eller
indstillingen for blitzen skal ændres.
Optagelser i modlys: Tag ikke billeder direkte mod solen. Hvis du
gør det, kan billedet blive mørkt. For at tage et
billede imod lyset, bør du anvende [MODLYS]
under funktionen SCENE (se side 20),
udfyldningsblitz (se side 30), spotmåling
(se side 37) eller eksponeringskompensation
(se side 39).
Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
Find det ønskede motiv ved hjælp af LCD-skærmen.
22
I nogle tilfælde virker autofokussystemet ikke som forventet.
- Når der tages billede at et motiv, der har meget lidt kontrast.
- Hvis motivet er meget reflekterende eller skinner.
- Hvis motivet bevæger sig ved høj hastighed.
- Når der er et stærkt reflekteret lys, eller når baggrunden er
meget lys.
- Når motivet kun har vandrette linjer, eller det er meget smalt
(f.eks. en pind eller en flagstang).
- Når omgivelserne er mørke.
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
ZOOM W/T-knap
Du kan indstille optagefunktionen ved hjælp af betjeningsknapperne.
Hvis menuen vises, betjener denne knap
den OPTISKE eller DIGITALE zoom.
Dette kamera har 3x optisk og 5x digital
zoom. Ved brug af begge kan man opnå
et zoomforhold på 15x.
Tænd/sluk-knap
Benyttes til at tænde og slukke for kameraet.
Hvis kameraet ikke betjenes i den
angivne tid, slukkes det automatisk
for at spare strøm. Se yderligere
oplysninger på side 50 om den
automatiske afbryderfunktion.
Udløserknap
TELE-zoom
Optisk zoom TELE
Digital zoom TELE
Benyttes til fotografering eller lydoptagelse, når kameraet er
indstillet til optagelse.
Ved filmoptagelse
Når du trykker udløserknappen
helt ned, begynder optagelsen af
en filmsekvens. Tryk én gang på
udløserknappen, og filmoptagelsen
vil blive optaget i den tid, der er
plads til i hukommelsen. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på udløserknappen igen.
Ved optagelse af stillbillede
Ved at trykke udløserknappen halvvejs ned aktiveres autofokus,
og forholdene for blitzen kontrolleres. Når udløserknappen
trykkes helt ned tages og gemmes billedet. Hvis du har valgt
optagelse med stemmenotat, begynder lydoptagelsen, når
kameraet har gemt billedet.
: Tryk på ZOOM T-knappen. Hermed
zoomer du ind på motivet, d.v.s motivet
ser ud til at komme nærmere.
: Når den maksimale (3x) optiske zoom er
valgt, aktiveres den digitale zoom-software,
når der trykkes på ZOOM T-knappen. Ved
at slippe ZOOM T-knappen stopper den
digitale zoom ved den ønskede indstilling.
Når den maksimale digitale zoom (5x) er
opnået, har det ikke nogen effekt at trykke
på ZOOM T-knappen.
Tryk på
ZOOM Tknappen.
Tryk på
ZOOM Tknappen.
[Vidvinkelzoom]
[TELE-zoom]
[Digital zoom 5,0x]
23
ZOOM W/T-knap
VIDVINKEL-zoom
Optisk zoom VIDVINKEL : Tryk på ZOOM W-knappen. Hermed
zoomer du væk fra motivet, d.v.s motivet
ser ud til at fjerne sig, så du får mere
med på billedet. Ved fortsat at trykke på
ZOOM W-knappen indstilles kameraet
til dets mindste zoom-indstilling, dvs. at
motivet vises længst væk fra kameraet.
Tryk på
ZOOM Wknappen.
Tryk på
ZOOM Wknappen.
[TELE-zoom]
[Optisk zoom 2x]
[Vidvinkelzoom]
Digital zoom VIDVINKEL : Når den digitale zoom er i brug, og
der trykkes på ZOOM W-knappen,
Optisk zoom
reduceres den digitale zoom trinvis.
Slippes ZOOM W-knappen, stoppes
den digitale zoom. Trykkes der på
Digital zoom
ZOOM W-knappen, reduceres den
digitale zoom, og derefter fortsættes
den optiske zoom med at reducere,
indtil minimumindstillingen er nået.
Tryk på
ZOOM Wknappen.
Tryk på
ZOOM Wknappen.
[Digital zoom 5,0x]
24
[TELE-zoom]
[Vidvinkelzoom]
Kameraet kan være lidt længere tid om at bearbejde billeder,
som er optaget med digital zoom. Giv det lidt tid.
Hvis du trykker på zoomknapperne under filmoptagelse, optages
lyden ikke.
Der kan være tale om en mindre forringelse af billedkvaliteten,
hvis den digitale zoom benyttes.
Billeder, som er optaget med digital zoom, kan ses tydeligere,
hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned ved maksimal
optisk zoom (3x) og trykker på ZOOM T-knappen igen.
Digital zoom kan ikke benyttes i visse Scenefunktioner
(Nat, Børn, Tekst, Nærfoto, Fyrværk., Sand & sne), DIS-funktion,
filmoptagelse og ansigtssporingRør ikke ved objektivet, mens
det bevæger sig.
Det giver uskarpe billeder og forstyrrer kameraets funktion. Hvis
billedet er uskarpt, slukkes og tændes kameraet for at nulstille
objektivets position.
Pas på ikke at trykke på objektivet, da dette kan medføre
fejlfunktion i kameraet.
Pas på ikke at berøre objektivet, mens det bevæger sig, da det
kan medføre fejlfokusering og uskarpe billeder.
Pas på ikke at berøre objektivet når zoom-funktionen anvendes.
Knap til ansigtsgenkendelse (FD)
Ansigtsgenkendelse (FD)
Denne funktion finder automatisk placeringen af motivets ansigt,
og indstiller derefter fokus og eksponering. Vælg denne funktion for
hurtig og nem fotografering af et ansigt.
Ä Valgbare funktioner: AUTO, PROGRAM, MANUEL, DIS,
FOTOGUIDE, PORTRÆT, BØRN, SAND&SNE
1. Tryk på FD-knappen (Ansigtsgenkendelse)
( ) i de valgbare funktioner. FD-ikonet
vil blive vist øverst til venstre på skærmen.
2. Størrelsen og placeringen af
autofokusrammen indstilles
automatisk til motivets ansigt.
Denne funktion kan spore op til 9 personer.
Når kameraet sporer flere personer på én gang, fokuserer
det på den nærmeste person.
Den digitale zoom er ikke aktiveret i denne tilstand.
Ansigtsgenkendelse virker ikke, når effektfunktionen
indstilles.
Når kameraet finder et målansigt, bliver fokuseringsfeltet
med hvid farve vist over målansigtet, og fokuseringsfeltet
med grå farve vises over resten af ansigterne (op til 8). Tryk
udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på ansigtet,
og det hvide fokuseringsfelt bliver grønt. (Ialt 9)
Vend tilbage til tidligere AF-funktion, hvis ansigtsgenkendelse
mislykkedes.
Denne funktion fungerer ikke korrekt under visse omstændigheder.
- Når en person har mørke briller på, eller dele af ansigtet er
skjult.
- Den person, der tages billede af, ikke ser på kameraet.
- Hvis lysstyrken er for mørk eller for lys, kan kameraet kan
ikke spore et ansigt.
- Afstanden mellem kameraet og motivet er stor.
Det maksimalt tilgængelige område for ansigtsgenkendelse
er 3 m (vidvinkel).
Jo tættere på motivet er, desto hurtigere kan kameraet
spore motivet.
3. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Fokusrammen bliver grøn,
når fokus er aktiveret.
4. Tryk på udløserknappen helt ned, for at tage et billede.
25
Knap til ansigtsgenkendelse (FD)
Funktionsbeskrivelse/Info (
Selvportræt
Hvis menuen vises, fungerer OP-knappen som retningsknap.
Hvis menuskærmen ikke vises, kan du få adgang til oplysninger eller
funktionsbeskrivelser for den aktuelle optagetilstand via LCD-skærmen
ved at trykke på knappen til funktionsbeskrivelser/oplysninger (
).
Når du tager billeder af dig selv, bliver dit ansigt automatisk
sporet. Det er derfor nemt og hurtigt at tage et selvportræt.
)/ OP-knap
Ä Valgbare funktioner: AUTO, PROGRAM, MANUEL, DIS,
FOTOGUIDE, PORTRÆT, SAND&SNE
1. Når du på skærmen til ansigstsporing trykker på knappen
ansigtsgenkendelse igen, vises ikonet Selvportræt ( ).
Vis alle oplysninger om optagelse.
Vis basisoplysninger.
Vis beskrivelse for hver funktion.
[Optageskærm]
[Oplysningsskærm]
[Funktionsbeskrivelsesskærm]
Tryk på FDknappen
2. Ved optagelse med selvudløser skal du rette kameraets linse
mod motivets ansigt. Kameraet sporer automatisk motivets
ansigt og udsender en hjælpelyd.
Funktionsbeskrivelse: Når du trykker på knappen til funktionsbeskrivelser, når oplysningsskærmen
vises, vises detaljerede beskrivelser af
funktionerne. Funktionsbeskrivelserne kan
annulleres ved at trykke på knappen til
funktionsbeskrivelser igen.
3. Start optagelsen ved at trykke på udløserknappen.
Når ansigtet er placeret midt på skærmen, udsender
kameraet en hurtig lyd, der gentages. Lyden er forskellig
fra den lyd, der udsendes, når ansigtet ikke er i midten.
Hjælpelyden kan indstilles i menuen for lydindstillinger. (se s.45)
Tryk på knappen
til funktionsbeskrivelser
Vis beskrivelse for hver funktion.
Tryk på Fnknappen
STØRRELSE
3648X2736
[Eksempel på funktionsbeskrivelser]
26
Sæt fotostørrelse.
Makro ( e )/NED-knap
Når menuen vises, skal du trykke på NED-knappen for at gå fra
hovedmenuen til en undermenu eller for at flytte ned i undermenuen.
Hvis menuen ikke vises, kan du bruge MAKRO (e) / NED-knappen
til optagelse af makrobilleder. Afstandsområderne er vist nedenfor.
Tryk på MAKRO-knappen, til den ønskede indikator for makrofunktion
vises på LCD-skærmen.
Typer af fokuseringsfunktioner og fokuseringsområder
(W: vidvinkel, T: TELE)
Funktion
AUTO ( Š )
Fokuseringstype
Auto-makro ( d )
Normal
Fokuseringsområde
W: 10 ~ Uendeligt
T: 50 ~ Uendeligt
W: 80 ~ Uendeligt
T: 80 ~ Uendeligt
Funktion
[Auto-fokus]
[Makro ( e )]
PROGRAM ( ‰ )
Fokuseringstype
Makro ( e )
Normal
Fokuseringsområde
W: 10 ~ 80
T: 50 ~ 80
W: 80 ~ Uendeligt
T: 80 ~ Uendeligt
Funktion
[Auto-makro (
)]
(Enhed: cm)
DIS ( ÿ )
Fokuseringstype
Auto-makro ( d )
Normal
Fokuseringsområde
W: 10 ~ Uendeligt
T: 50 ~ Uendeligt
W: 80 ~ Uendeligt
T: 80 ~ Uendeligt
Når makrofunktionen er valgt, skal du være særlig påpasselig
med at undgå kamerarystelser.
Hvis du fotograferer på en afstand under 40 cm (vidvinkel) eller
50 cm (telezoom) med makrofunktionen, skal blitzen kobles fra.
Når du tager et billede inden for Makros 10 cm område, tager det
længere tid for autofokus at indstille den korrekte fokusafstand.
27
Makro ( e )/NED-knap
Fokuslås
Tilgængelige fokuseringsfunktioner med de enkelte optagefunktioner
( o : Valgbar, : Uendelig fokusering)
Hvis du vil fokusere på et motiv, som ikke er i midten af billedet,
kan du benytte fokuslåsen.
Funktion
Auto-makro
Š
o
Makro
o
‰
o
o
✆
o
o
o
o
o
o
SCENE
Makro
Normal
ÿ
o
_
o
o
†
Funktion
Auto-makro
o
o
o
o
28
Normal
o
o
o
o
o
Brug af fokuslåsen
1. Sørg for, at motivet er i midten af autofokusfeltet.
2. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Når det grønne autofokusfelt
lyser, har kameraet fokuseret på motivet. Pas på ikke at trykke
udløserknappen helt ned, så du kommer til at tage et uønsket
billede.
3. Hold stadig udløserknappen halvvejs nedtrykket, flyt kameraet
mod det ønskede motivudsnit og tryk derefter udløserknappen
helt ned for at tage billedet. Hvis du slipper udløserknappen, vil
fokuslåsen blive annulleret.
1. Det ønskede
billede.
2. Tryk udløserknappen
halvvejs ned for at
fokusere på motivet.
3. Find det ønskede
motivudsnit, og
tryk udløserknappen helt ned.
Blitz ( )/VENSTRE-knap
Hvis du trykker på udløserknappen efter at have valgt flash,
Når menuen vises på LCD-skærmen,
vil tryk på VENSTRE-knappen bevæge
markøren til venstre fane.
Hvis menuen ikke vises på LCD-skærmen,
vil VENSTRE-knappen betjene
BLITZ-knappen ( ).
[Valg af automatisk blitz]
Valg af den ønskede blitzfunktion
1. Tryk på funktionsknappen for at vælge en optagefunktion
bortset fra filmoptagelse eller funktionen DIS. (s. 18)
2. Tryk på BLITZ-knappen, indtil den ønskede indikator for
blitzfunktionen vises på LCD-skærmen.
3. Der vises en indikator for blitzfunktionen på LCD-skærmen.
Brug den rigtige blitzindstilling til den aktuelle situation.
(Enhed: m)
Blitzområde
ISO
Normal
VIDVINKEL
udlades den første flash for at undersøge optageforholdene
(flashområde og strømtilstand for flash).Flyt ikke kameraet, før
den anden blitz udlades.
Hyppig brug af blitzen reducerer batteriets levetid.
Under normale forhold er blitzens genopladningstid under
4 sekunder. Hvis batterierne er svage, er genopladningstiden
længere.
Blitzen virker ikke for DIS-funktionen samt for SCENE-funktionerne
[LANDSKAB], [NÆRBILLEDE], [TEKST], [SOLNEDG.],
[DAGGRY], [FYRVÆRK.] og for filmoptagelse.
Motivet skal være inden for blitzområdet.
Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis motivet er for tæt på
eller har stor refleksionsevne.
Tages der et billede med blitz i dårligt oplyste omgivelser, kan der
forekomme en hvid plet på billedet. Denne plet fremkommer som
resultat af, at blitzlyset bliver reflekteret af atmosfærisk støv.
TELE
Makro
VIDVINKEL
TELE
Auto-makro
VIDVINKEL
TELE
AUTO 0,8 ~ 3,0 0,8 ~ 2,5 0,4 ~ 0,8 0,5 ~ 0,8 0,4 ~ 3,0 0,5 ~ 2,5
29
Blitz ( )/VENSTRE-knap
Blitzfunktionsindikator
Ikon
^
]
Flashfunktion
Autoflash
Auto & Rødøje
reduktion
Beskrivelse
Hvis motivet eller baggrunden er mørk,
udlades den indbyggede flash automatisk.
Hvis motivet eller baggrunden er mørk,
udlades den indbyggede flash automatisk
tillige med rød-øje reduktionsfunktionen, som
minimerer risikoen for, at personerne i motivet
får røde øjne.
Tilgængelige blitzfunktioner med de enkelte optagefunktioner
( o : Valgbar)
Funktion
^
]
Š
o
o
‰
o
o
ª
o
o
o
o
✆
o
o
o
o
o
o
Funktion
o
SCENE
^
ª
Flash med
lang lukkertid
]
o
Flashen vil blive benyttet med en lang lukkertid for at opnå korrekt eksponering af
baggrunden. Hvis du fotograferer i svagt lys,
fremkommer advarslen om risiko for kamerarystelser ( Ã ) på LCD monitoren.
Œ
30
Flash fra
ª
Œ
o
o
o
o
o
o
o
o
Flashen udlades ikke. Vælg denne funktion,
hvis du fotograferer på steder, hvor man ikke
må benytte flash. Hvis du fotograferer i svagt
lys, fremkommer advarslen om risiko for
kamerarystelser ( Ã ) på LCD monitoren.
o
o
†
Flashen udlades uanset styrken af det
tilstedeværende lys.
Udfyldningsflash Flashudladningen reguleres ud fra motivforholdene. Jo lysere baggrunden eller motivet
er, jo mindre flashudladning benyttes.
o
o
‚
_
Œ
o
o
o
Selvudløser ( ✢ )/HØJRE-knap
Når menuen vises på LCD-skærmen, vil tryk på HØJRE-knappen
bevæge markøren til højre fane.
Hvis menuen ikke vises på LCD-skærmen, fungerer HØJRE-knappen
som selvudløserknap ( ✢ ). Denne funktion kan benyttes, hvis
fotografen gerne vil med på billedet.
Hvis du betjener selvudløserknappen, mens selvudløseren er i
gang, annulleres funktionen.
Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.
Ved filmoptagelse er det kun 10-sek. selvudløseren, der kan
benyttes.
Valg af selvudløser
1. Drej funktionsknappen for at vælge den
ønskede optagefunktion.
2. Tryk på selvudløser/høhre-knappen
( ✢ ) til den ønskede indikator
fremkommer på LCD-skærmen. Et ikon
for 10 sekunder, 2 sekunder, dobbelt
selvudløser eller bevægelsestimer vises
på LCD-skærmen.
3. Når du trykker på udløserknappen,
vil billedet blive taget efter den
specificerede tid.
[Valg af 10-sek.selvudløser]
Selvudløserindikator
Ikon
✢
✡
✣
Funktion
Beskrivelse
Ved tryk på udløserknappen starter
10 sek.
selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 10
selvudløser
sekunder.
Ved tryk på udløserknappen starter
2 sek.
selvudløseren, og billedet vil blive taget efter 2
selvudløser
sekunder.
Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder,
og 2 sekunder senere vil et andet billede blive
Dobbelt
taget. Når der bruges blitz, vil det andet billede
selvudløser
muligvis blive forsinket mere end 2 sekunder
afhængig af blitzens genopladningstid.
Kameraet opdager motivets bevægelse 6
Bevægelsessekunder efter at have trykket på udløserknappen,
timer
og billedet tages, når bevægelsen er stoppet.
31
Selvudløser ( ✢ )/HØJRE-knap
MENU/OK-knap
Bevægelsestimer
MENU-knap
- Når du trykker på MENU-knappen, vil en menu, som relaterer
til hver kamerafunktion, blive vist på LCD-skærmen. Hvis du
igen trykker på knappen, returnerer skærmen til den oprindelige
visning.
- Et menuvalg kan vises, når følgende vælges:
Der er ikke en menu tilgængelig, når funktionen til lydoptagelse.
Bevægelse
Tryk udløserknappen ned efter at
have indstillet bevægelsestimeren
Ikon og selvudløserlampe
Blink (1 sekunds interval)
Opdagelse af motivets bevægelse Blink (0,25 sekunds interval)
Ingen bevægelse er opdaget
Tændt, og billedet tages efter 2
sekunder.
OPTAGER
FOKUSOMR.
STEMMENOTAT STEM.OPTAG.
Bevægelsestimerens skal igennem følgende trin
(gælder ikke filmoptagelse)
Valg af bevægelsestimer ! Tryk på udløserknappen ! Bekræftelse af
motiv (inden for 6 sek.)*1 ! Start opdagelse (sving med armene)*2 !
Stop opdagelse (stå stille) ! Der tages et billede (efter 2 sek.)
*1: Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder efter at have
trykket på udløserknappen, så bekræft motivet inden for 6 sekunder.
*2: Bevæg din krop eller arme.
I følgende tilfælde virker bevægelsestimeren muligvis ikke.
Fokuseringsafstanden er over 3 m.
Eksponeringen er for lys eller for mørk
Der er modlys.
Der er ikke nok bevægelse
Bevægelsen opdages ud fra
midterdelen (50%) af sensoren, hvor
bevægelsen genkendes.
Hvis kameraet ikke opfanger bevægelse i
30 sekunder, eller kameraet ikke opfanger
ro efter at have opfanget bevægelse
32
Bevægelsestimerens
opdagelsesområde
CENTER AF
FRA
[Ved tryk på MENU-knappen]
MENU FORLAD
[Menu slået fra]
FLYT
[Menu slået til]
OK-knap
- Når en menu er vist på LCD-skærmen, kan du med denne knap
flytte markøren til en undermenu eller bekræfte en indstilling.
E-knap (Effekt)
Det er muligt at føje specielle effekter til
dine billeder ved hjælp af denne knap.
E-knap (Effekt): FARVE
Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføre billederne
specielle effekter.
- Stillbilled-optagelse: Du kan vælge farve- og billedindstillingsmenuen.
I funktionen AUTO og PORTRÆT, kan du kun
vælge menuen [FARVE].
- Filmoptagelse: Du kan vælge farvemenuen.
Tryk på E-knappen, når kameraet er
indstillet til optagelse.
FARVE
Tilgængelige effekter efter optagefunktion
†
Š
‰
✆
o
o
o
o
o
o
o
o
o
FLYT
E FORLAD
( o : Valgbar)
o
Denne knap kan ikke benyttes til DIS, lydoptagelse og visse
SCENE-funktioner ([NAT], [TEKST], [SOLNEDG.], [DAGGRY],
[MODLYS], [FYRVÆRK.] og [SAND&SNE]).
Effektindstillingen vil blive bevaret, selv om kameraet slukkes.
For at annullere den specielle effekt vælges undermenuen ( ä ) i
farvemenuen og vælg undermenuen ( å ) i billedjusteringsmenuen.
1. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen,
og tryk på OK-knappen.
Ikon
ä
Û
Ü
Þ
ß
Ý
Beskrivelse
Ingen effekt tilføres billedet.
De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone
(en skala af gulbrune farver).
De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone
De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
Billedet vil blive gemt som negativ.
¼
Optagede billeder gemmes i den indstillede RGB-tone.
2. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.
33
E-knap (Effekt)
Brugerdefineret farve: Du kan indstille
billedets
toneværdier for R
(rød), G (grøn)
og B (blå).
E-knap (Effekt): KONTRAST
BRUGERVALGT
FLYT
- OP/NED-knap: Vælger R, G, B
- VENSTRE/HØJRE-knap: Ændrer
værdierne
Du kan ændre billedernes kontrast.
OK SÆT
BRUGERVALGT
FLYT
FLYT
OK SÆT
E-knap (Effekt): MÆTNING
Du kan ændre billedets farvemætning.
FYRVÆRK.
FLYT
OK SÆT
1. Vælg menuen FYRVÆRK (
) ved at trykke på Op/
Ned-knappen, og der vil fremkomme en bjælke til indstilling af
skarpheden.
2. Du ændrer på skarpheden ved at trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage et billede.
34
KONTRAST
OK SÆT
E-knap (Effekt): FYRVÆRK
Du kan justere skarpheden på
det billede, du skal til at tage. Du
kan ikke kontrollere skarpheden
på LCD-skærmen, inden billedet
tages, fordi effekten tilføres billedet,
når det gemmes i hukommelsen.
1. Vælg menuen KONTRAST ( " ) ved
at trykke på Op/Ned-knappen, og der
vil fremkomme en bjælke til indstilling
af kontrasten.
2. Du ændrer på kontrasten ved at
trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage
et billede.
1. Vælg menuen MÆTNING (
) ved
at trykke på Op/Ned-knappen, og der
vil fremkomme en bjælke til indstilling
af farvemætningen.
2. Du ændrer på farvemætningen ved
at trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage
et billede.
MÆTNING
FLYT
OK SÆT
Fn-knap
Sådan bruges menuen Fn
Du kan benytte Fn-knappen til at indstille følgende menuer:
( o : Valgbar)
Š ‰ ✆ ÿ _ ³
†
Side
STØRRELSE
o
o
o
o
o
o
o
S.36
IKON/
BILLEDHASTIGHED
o
o
o
o
o
o
o
S.36
o
o
o
o
S.37
MÅLING
KØRSEL
o
o
ISO
o
o
WHITE
BALANCE
o
o
EV
o
o
*1
o
S.37
o
1. Tryk på Fn-knappen i en tilgængelig tilstand.
2. Tryk på OP/NED knappen for at vælge den ønskede menu.
Derefter vil en undermenu blive vist nederst til venstre på
LCD-skærmen.
STØRRELSE
OP/NED-knap
IKON
3648X2736
FIN
S.38
o
o
o
S.38
o
o
o
S.39
3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
*1: Denne menu er kun tilgængelig i SCENE-funktionen Børn ( )
STØRRELSE
3648X2736
VENSTRE/
HØJRE-knap
STØRRELSE
3648X2432
35
Fn-knap
Kvalitet/Frekvens
Størrelse
Du kan vælge en billedstørrelse, som er passende til formålet.
(Enhed: pixel)
Ikon
, ; . + ✩
relse
2736
FUNKTION
768
Ikon
V
W
X
#
¥
Stillbilledoptagelse Stør- 3648 x 3648 x 3648 x 3072 x 2592 x 1920 x 1024 x
Filmoptagelse
2432
2056
2304
1944
1080
Du kan vælge en billedkompression, som er passende til formålet.
Jo mere billedet komprimeres, jo lavere bliver billedkvaliteten.
STILLBILLED-OPTAGELSE
MOVIE-OPTAGELSE
Ikon
ì
❪
Undermenu
MEGET FIN
FIN
NORMAL
30 BPS
15 BPS
Størrelse
640 x 480
320 x 240
Filformat
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
STØRRELSE
STØRRELSE
IKON
BILLEDHASTIGHED
3648X2736
640 X 480
FIN
30 BPS
[Stillbilled-optagelse]
[Filmoptagelse]
Jo højere opløsning, jo lavere antal tilgængelige optagelser, da
højopløsningsbilleder kræver mere hukommelse.
[Stillbilled-optagelse]
[Filmoptagelse]
Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File system).
JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG er en billedkomprimeringsstandard, udviklet af Joint
Photographic Experts Group. Denne type komprimering er mest
anvendt til at komprimere billeder og grafik, da den effektivt
komprimerer filerne.
36
Fn-knap
Lysmåling
Fremføringsfunktion
Hvis du ikke kan opnå en passende eksponering, kan du prøve med
en anden lysmålingsmetode.
Du kan vælge kontinuerlig optagelse og AEB (Autoeksponering-bracketing).
[ENKELT] (
[MULTI] (
[SPOT] (
)
)
[CENTERVÆGTET] (
: Eksponeringen
baseres på et
gennemsnit af
lyset på motivet.
MÅLING.
Midterområdet
i billedet vil dog
MULTI
blive vægtet mest.
Denne metode er egnet til almindelig
brug.
: Kun det rektangulære område i midten af
LCD-skærmen benyttes til måling af lyset.
Denne metode er hensigtsmæssig, hvis
eksponeringen kun skal baseres på den
vigtige del af motivet, uden hensyntagen
til mørke eller lyse områder (f. eks. i
modlys).
) : Eksponeringen baseres på et gennemsnit af
lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil
dog blive vægtet mest. Dette er velegnet til at
tage et billedet af en lille genstand, f.eks. en
blomst eller et insekt.
[SERIE] (
[AEB] (
)
)
)
: Der tages kun ét
billede.
: Kameraet fotograferer
kontinuerligt, til
KØRSEL
udløserknappen
slippes.
ENKELT
: Til optagelse af tre billeder i serie med forskellig
eksponering:
Undereksponeret (-1/3 EV), normalt eksponeret
(0,0 EV) og overeksponeret (+1/3EV).
Billeder i høj opløsning og kvalitet tager længere tid at indlæse
i hukommelsen.
Hvis undermenuen [SERIE], [AEB] er valgt, vil flashen automatisk
blive frakoblet.
Hvis der kun er plads til under tre billeder i hukommelsen, kan
du ikke benytte AEB optagelse.
Det er bedst at benytte stativ til AEB optagelse, da det tager
længere tid at gemme hvert billede, og der således er risiko for
kamerarystelser.
Ä Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert eksponeret,
hvis du bruger spotmåling. I sådanne tilfælde er det bedre at benytte
eksponeringskompensation.
37
Fn-knap
ISO
Hvidbalance
Du kan vælge kameraets ISO-følsomhed, når du fotograferer.
Kameraets hastighed eller lysfølsomhed angives i ISO-værdier.
Med hvidbalance-indstillingen kan du
indstille justere, så de ser naturlige ud.
[AUTO]: Kameraets lysfølsomhed ændres
automatisk ud fra lysforholdene
eller motivets refleksionsevne.
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :
ISO
Du kan benytte en kortere lukkertid under
AUTO
de samme lysforhold ved at forøge
ISO-følsomheden. Billedet kan imidlertid
blive overeksponeret under meget lyse forhold.
Jo højere ISO-værdi du benytter, jo større er kameraets
lysfølsomhed og evne til at kunne tage billeder under mørke
forhold. Støjniveauet i billedet bliver imidlertid højere, når
ISO-værdien øges, så billedet kommer til at se mere “kornet” ud.
WHITE BALANCE
AUTO-HVIDBALANCE
Menu tab
AUTOHVIDBALANCE
DAGSLYS
SKYET
FLUORESCERENDE
H
FLUORESCERENDE
L
Ikon
x
z
$
Til udendørs optagelser i dagslys.
Til optagelse af billeder, når himlen er overskyet.
%
Til optagelse ved fluorescerende lys
(dagslystype).
&
Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.
SKINNENDE
BRUGERINDSTILLING
Beskrivelse
Kameraet vælger automatisk en passende
indstilling af hvidbalancen efter de aktuelle
lysforhold.
Å
Til optagelser ved Wolfram
(almindelige glødelamper).
Du kan indstille hvidbalancen efter
optageforholdene.
Ä Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.
38
Fn-knap
Hvidbalance
Eksponeringskompensation
Sådan anvendes Brugerdefineret hvidbalance
Indstillingerne for hvidbalancen kan ændres afhængigt af de
aktuelle lysforhold. Du kan indstille hvidbalancen efter de aktuelle
lysforhold med Brugerdefineret hvidbalance.
Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle
lysforhold. Du kan også vælge eksponeringsværdien ved hjælp af
Fn-knappen.
Eksponeringskompensation
1. Vælg menuen BRUGER ( Å )
i Hvidbalance, og placer et hvidt
stykke papir foran kameraet,
således at LCD-skærmen kun viser
hvidt.
2. MENU/OK-knap : Vælger den forrige
brugerindstillede
Hvidt papir
hvidbalance.
Udløserknap
: Gemmer den nyindstillede hvidbalance.
- Din brugerdefinerede hvidbalance-værdi vil blive benyttet fra
det næste billede, du tager.
- Den brugerdefinerede hvidbalance forbliver aktiv, til den
ændres.
1. Tryk på Fn-knappen, og vælg ikonet for
eksponeringskompensation ( Â ) med
OP/NED-knappen.
2. Vælg den ønskede værdi for
EV
eksponeringskompensation med
VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK eller Fn-knappen. Den valgte
værdi gemmes, og indstillingsfunktionen til
eksponeringskompensation afsluttes. Hvis du ændrer
eksponeringsværdien, vises eksponeringsindikatoren ( Â )
nederst på LCD-skærmen.
Ä En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen.
En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen. Hvis
den forøges for meget, bliver LCD-skærmen hvid og resultatet
overeksponeret.
39
Brug af LCD-skærmen til indstilling af kameraet
Optagelse (
Du kan benytte menuen på LCD-skærmen til indstilling af
optagefunktionerne.
Punkter mærket med
er standardindstillinger.
Sådan bruges menuen
Funktion
Menu
Undermenu
Tilgængelig tilstand Side
)
1. Tænd for kameraet, og tryk på MENU-knappen. Der vises en
menu for hver kamerafunktion.
2. Brug knapperneVENSTRE og HØJRE til at navigere gennem
menuerne.
FOKUSOMR. CENTER AF
MULTI AF
s. 41
OPTAGER
FOKUSOMRÅDE STEMMENOTAT STEM.OPTAG.
STEMMENOTAT
FRA
TIL
s. 41
MENU FORLAD
STEM.
OPTAG.
(OPTAGER)
MUTE
-
s. 42
FRA
TIL
NAT
BØRN
TEKST
SOLNEDG.
DAGGRY
MODLYS
FYRVÆRK. SAND&SNE
Ä Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
40
FLYT
LYD
LYDSTYRKE STARTLYD
LUKKERLYD LYDEFFEKT AF-LYD
SELVPORTRÆT MENU FORLAD
MEDIUM
FRA
LUKKERLYD1
DRIFTSLYD1
TIL
TIL
FLYT
Tryk på
VENSTRE
eller HØJREknappen.
SKÆRM
Language
DATO & TID
START-BILLEDE SKÆRM LYS H. VISNING
SKÆRM GEM MENU FORLAD
FRA
FRA
AUTO
0.5 SEK
FRA
FLYT
3. Brug knapperne OP og NED for at vælge en undermenu.
s. 43
OPTAGER
FOKUSOMRÅDE CENTER AF
STEMMENOTAT FRA
STEM.OPTAG.
LANDSKAB NÆRBILLEDE
SCENE
CENTER AF
FRA
Tryk på
VENSTRE
eller HØJREknappen.
s. 43
FLYT
²
SKIFT
Tryk på OP
eller NEDknappen.
OPTAGER
FOKUSOMRÅDE CENTER AF
STEMMENOTAT FRA
STEM.OPTAG.
FLYT
²
SKIFT
Tryk på OP
eller NEDknappen.
OPTAGER
FOKUSOMRÅDE CENTER AF
STEMMENOTAT FRA
STEM.OPTAG.
FLYT
4. Vælg en undermenu, og værdien, du indstiller, gemmes.
Tryk på MENU knappen, og menuen lukkes.
OK SÆT
)
Stemmenotat
Autofokustype
OPTAGER
FOKUSOMR.
Du kan vælge dit foretrukne fokusområde
afhængig af optageforholdene.
STEMMENOTAT STEM.OPTAG.
TILBAGE
CENTER AF
MULTI AF
[MULTI AF]
OPTAGER
FOKUSOMR.
STEMMENOTAT
STEM.OPTAG.
OK SÆT
[CENTER AF] : Der vil fokuseres efter det rektangulære område i
midten af LCD-skærmen.
[MULTI AF]
: Kameraet vælger alle tilgængelige AF-punkter fra
de 9 AF-punkter.
[CENTER AF]
Du kan tilføje en kommentar til et gemt
stillbillede. (maks. 10 sek.)
Optagelse (
FRA
TIL
OK SÆT
TILBAGE
- Hvis Stemmenotatsindikatoren vises
på LCD-skærmen, er indstillingen
foretaget.
- Tryk på udløserknappen for at tage
et billede. Billedet gemmes på
hukommelseskortet.
- Stemmenotat vil blive optaget i 10
sekunder, fra det øjeblik billedet er
gemt. Du kan afbryde Stemmenotatslydoptagelsen ved at trykke på
udløserknappen.
SH
STOP
Ä Autofokusrammen bliver grøn, når kameraet fokuserer på motivet.
Autofokusrammen bliver rød, når kameraet ikke fokuserer på
motivet.
41
Optagelse (
)
Pause under optagelse af lyd
Med denne funktion kan du optage
den ønskede lyd i én enkelt lydfil.
Stemmeoptagelse
Længden af en lydoptagelse begrænses
kun af den ledige hukommelse (maks.
10 timer).
OPTAGER
FOKUSOMR.
STEMMENOTAT CENTER AF
FRA
STEM.OPTAG.
Tryk på udløserknappen for at optage lyd.
- Tryk én gang på udløserknappen, og
lyden vil blive optaget i den
tilgængelige optagetid (maks. 10
timer). Den tilgængelige optagetid
vises på LCD-skærmen. Kameraet
fortsætter lydoptagelsen, selv om du
slipper udløserknappen.
- Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på udløserknappen igen.
- Filtype: *.WAV
42
FLYT
OK SÆT
1. Tryk på PAUSE-knappen ( Ø ),
hvis du vil holde pause i optagelsen.
2. Tryk på PAUSE-knappen ( Ø ) igen,
hvis du vil fortsætte optagelsen.
3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal
du trykke på udløserknappen igen.
SH STOP
OPT
[Lydoptagelse-funktion]
Lydoptagelsen bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til
kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.
Hvis kameraet slukkes, mens lydoptagelsen er i pause,
SH OPT
MENU FORLAD
[Lydoptagelse-funktion]
annulleres lydoptagelsen.
)
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
SCENE-metode
Du kan optage en filmsekvens uden lyd.
I menuen kan du nemt konfigurere
kameraet til optimale indstillinger i
forbindelse med forskellige motivtyper.
OPTAGER
Vælg menuen [MUTE] under filmoptagelse
( Ç )-ikonet vises på LCD-skærmen.
Tryk på udløserknappen, og filmsekvensen
uden lyd vil blive optaget i den tilgængelige
optagetid.
MUTE
FRA
TIL
TILBAGE
OK SÆT
Tryk på MENU-knappen og vælg
den ønskede undermenu.
Ä Se s. 20 for yderligere oplysninger.
OPTAGER
SCENE
Optagelse (
NAT
FOKUSOMR.
BØRN
STEMMENOTAT LANDSKAB
NÆRBILLEDE
STEM.OPTAG.
TEKST
SOLNEDG.
TILBAGE
OK SÆT
43
Lydmenu
Lyd ( ( )
Med denne funktion kan du vælge indstillingerne for lyd. Du kan bruge
denne opsætningsmenu med alle kamerafunktioner bortset fra lydoptagelse.
Punkter mærket med
er standardindstillinger.
Lydstyrke
( LYD )
Undermenu
FRA
LAV
LYDSTYRKE
MEDIUM
HØJ
FRA
STARTLYD1
STARTLYD
STARTLYD2
STARTLYD3
FRA
LUKKERLYD1
LUKKERLYD
LUKKERLYD2
LUKKERLYD3
FRA
DRIFTSLYD1
LYDEFFEKT
DRIFTSLYD2
DRIFTSLYD3
Tilgængelig tilstand Side
S.44
S.44
MEDIUM
HØJ
OK SÆT
LYD
LYDSTYRKE
STARTLYD
LUKKERLYD
LYDEFFEKT
AF-LYD
SELVPORTRÆT
TILBAGE
FRA
STARTLYD1
STARTLYD2
STARTLYD3
OK SÆT
S.45
Lukkerlyd
Du kan vælge en lukkerlyd.
- Lukkerlyd: [FRA], [LUKKERLYD1, 2, 3]
LYD
LYDSTYRKE
STARTLYD
FRA
LUKKERLYD
LUKKERLYD1
LYDEFFEKT
LUKKERLYD2
AF-LYD
SELVPORTRÆT LUKKERLYD3
OK SÆT
TILBAGE
FRA
44
FRA
LAV
Startlyd
S.44
TIL
S.45
TIL
- Startlyd: [FRA], [STARTLYD1, 2, 3]
S.45
SELVPORTRÆT
LYD
LYDSTYRKE
STARTLYD
LUKKERLYD
LYDEFFEKT
AF-LYD
SELVPORTRÆT
TILBAGE
Du kan vælge en lyd, som afspilles, når kameraet tændes.
FRA
AF-LYD
- Undermenuen [LYDSTYRKE]: [FRA], [LAV],
[MEDIUM],
[HØJ]

Menu
Funktion
Du kan vælge en opstartslyd, lukkerlyd, advarselslyd og AF-lyd.
Lyd ( ( )
Opsætningsmenu
Lydeffekt
Hvis du indstiller lyden på TIL, høres et lydsignal ved tryk på knappen,
som indikerer kameraets funktionsstatus.
Menu tab
Undermenu
Hovedmenu
Side
LYD
LYDSTYRKE
STARTLYD
LUKKERLYD
LYDEFFEKT
AF-LYD
- Undermenuen [LYDEFFEKT]
: [FRA], [DRIFTSLYD 1, 2, 3]
I opsætningsmenuen kan du vælge kameraets grundindstillinger. Du kan bruge
denne opsætningsmenu med alle kamerafunktioner bortset fra lydoptagelse.
Punkter mærket med
er standardindstillinger.
FRA
DRIFTSLYD1
DRIFTSLYD2
SELVPORTRÆT DRIFTSLYD3
OK SÆT
TILBAGE
Language
S.46
AF-lyd
Hvis du sætter AF-lyden til, aktiveres AF-lyden, når udløseren
trykkes halvvejs ned, så du er klar over kameraets driftsstatus.
- Undermenuen [AF-LYD]: [FRA], [TIL]
ÅÅÅÅ/MM/DD
LYD
LYDSTYRKE
LYDEFFEKT
AF-LYD
SELVPORTRÆT (SKÆRM)
FRA
TIL
Selvportræt
DATO & TID
Lyden udsendes, når kameraet automatisk sporer placeringen af
motivets ansigt ved brug af selvudløseren.
LYDSTYRKE
STARTLYD
LUKKERLYD
SELVPORTRÆT
TILBAGE
LYDEFFEKT
AF-LYD
VERDENSTID
Rome,Paris,Berlin
Athens. Helsinki
Moscow
Teheran
Abu Dhabi
Kabul
Tashkent
Mumbai, New Delhi
Kathmandu
Almaty
Yangon
S.47
Bankok, Jakarta Beijing, Hong Kong
LYD
- Optagelse med selvudløser kan indstilles
ved at bruge knapperne [FRA] og [TIL].
FRA
London
OK SÆT
TILBAGE
MM/DD/ÅÅÅÅ
DD/MM/ÅÅÅÅ
STARTLYD
LUKKERLYD
FRA
TIL
OK SÆT
Seoul, Tokyo
Darwin, Adelaide
Guam, Sydney
Okhotsk
Wellington, Auckland Samoa, Midway
45
Skærm (
Opsætningsmenu
Hovedmenu
Undermenu
Honolulu, Hawaii
Side
LA, San Francisco Denver, Phoenix
DATO & TID
(SKÆRM)
START-BILLEDE
SKÆRM LYS
Chicago, Dallas New York, Miami
Caracas, La Paz Newfoundland
Buenos Aires
Mid-Atlantic
Cape Verde
-
FRA
LOGO
EGET
-
AUTO
MØRK
S.47
S.47
S.47
NORMAL
LYS
FRA
0,5SEK
1SEK
3SEK
SKÆRM GEM
FRA
TIL
FORMAT
NEJ
JA
S.48
NULSTIL
NEJ
JA
S.49
FIL
NULSTIL
SERIE
S.49
FRA
DATO
DATO&TID
-
H. VISNING
PRÆGNING
”
(INDSTIL.)
VERDENSTID
AUTOSLUK
FRA
1MIN
3MIN
5MIN
10 MIN
-
S.48
S.48
S.50
S.50
VIDEO
NTSC
PAL
S.51
AF LAMPE
FRA
TIL
S.52
BATTERITYPE
ALKALINE
Ni-MH
S.52
Ä Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
46
Sprog
Du kan vælge mellem forskellige sprog på LCD-skærmen. Selv om
batteriet fjernes og indsættes igen, husker kameraet indstillingen af
sproget.
Alaska
- Undermenuen SPROG (LANGUAGE)
: Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk,
italiensk, S kinesisk, T kinesisk, russisk,
portugisisk, hollandsk, dansk, svensk,
finsk, thai, bahasa indonesisk, arabisk,
tjekkisk, polsk, ungarsk, tyrkisk, Estisk,
Litauisk, Lettisk og Persisk.
SKÆRM
Menu tab
)
Language
DATO & TID
START-BILLEDE SKÆRM LYS
H. VISNING
SKÆRM GEM
TILBAGE
OK SÆT
Skærm (
)
Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
Startbillede
Du kan ændre dato/klokkeslæt, som vil blive vist på billederne, samt
datoformatet. Indstilling af [VERDENSTID] giver dig mulighed for at
vise den lokale dato og tidspunkt på LCD-skærmen, når du rejser.
Du kan vælge det billede, som vises på LCD-skærmen, når
kameraet tændes.
TILBAGE
London
2008/07/01
13:00
FRA
OK SÆT
Verdenstid
- Tilgængelige byer:
London, Kap Verde, Midtatlanten,
SKÆRM
Buenos Aires, Newfoundland, Caracas,
La Paz, New York, Miami, Chicago,
Dallas, Denver, Phoenix, LA,
London
[ GMT ]
2008 /07 / 01
13:00
San Francisco, Alaska, Honolulu,
OK SÆT
SOMMERTID
Hawaii, Samoa, Midway, Wellington,
Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul,
Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty,
Kathmandu, Mumbay, New Delhi, Tasjkent, Kabul, Abu Dhabi,
Teheran, Moskva, Athen, Helsinki, Rom, Paris, Berlin
Ä SOMMERTID: Sommertid
- Undermenuer: [FRA], [LOGO],
[Eget]
- Du kan vælge et gemt billede til
startbillede med [START-BILLEDE]
i menuen [NY STØRRELSE] under
afspilning.
- Startbilledet kan ikke slettes med
menuen [SLET] eller [FORMAT].
- Brugerbillederne vil blive slettet med
menuen [NULSTIL].
SKÆRM
Language
DATO & TID
START-BILLEDE
SKÆRM LYS
H. VISNING
SKÆRM GEM
Off
OK SÆT
TILBAGE
Skærm lys
Du kan ændre LCD-skærmens lysstyrke.
- Undermenuer: [AUTO], [MØRK],
[NORMAL], [LYS]
SKÆRM
Language
DATO & TID
START-BILLEDE
SKÆRM LYS
H. VISNING
SKÆRM GEM
TILBAGE
SKÆRM
Language
DATO & TID
START-BILLEDE SKÆRM LYS
H. VISNING
SKÆRM GEM
- Datoformat: [ÅÅÅÅ/MM/DD],
[MM/DD/ÅÅÅÅ],
[DD/MM/ÅÅÅÅ],
[FRA]
AUTO
MØRK
NORMAL
LYS
OK SÆT
47
Skærm (
Indstil. ( ” )
)
Hurtigvisning
Formatering af hukommelsen
Hvis du aktiverer hurtigvisning inden optagelsen, kan du se det
billede, du netop har taget på LCD-skærmen i det tidsrum, som er
valgt i indstillingen [H. VISNING]. Hurtigvisning kan kun benyttes til
stillbilleder.
Benyttes til formatering af den interne hukommelse og hukommelseskort.
Hvis du vælger [FORMAT], vil alle billeder, inklusive beskyttede billeder,
blive slettet. Husk at overføre vigtige filer til din computer først, inden du
formaterer hukommelsen.
- Undermenuer
: Funktionen Hurtigvisning
[FRA]
kan ikke aktiveres.
[0,5, 1, 3SEK.] : Det optagne billede
vises i det valgte
tidsrum.
- Undermenuer
[NEJ] : Hukommelsen vil ikke blive
formateret.
[JA] : Et vindue til bekræftelse af sletningen vises. Vælg menuen [JA].
Meddelelsen [BEHANDLER!]
vises, og hukommelsen bliver
formateret. Hvis du benytter
funktionen FORMAT under
afspilning, vises meddelelsen
[INTET BILLEDE!].
H. VISNING
SKÆRM GEM
FRA
0,5SEK
1SEK
3SEK
OK SÆT
TILBAGE
Skærm gem
Hvis du aktiverer [SKÆRM GEM], og kameraet ikke benyttes i det
angivne tidsrum, vil der automatisk blive slukket for LCD-skærmen.
SKÆRM
Language
DATO & TID
START-BILLEDE
SKÆRM LYS
H. VISNING
SKÆRM GEM
TILBAGE
- Undermenuer
[FRA] : LCD-skærmen slukker ikke.
[TIL] : Hvis kameraet ikke har været
benyttet i den angivne tid (cirka
30 sekunder), går kameraet
automatisk i dvaletilstand
(lampen for kamerastatus
blinker).
FRA
TIL
OK SÆT
Ä Du kan ikke indstille [SKÆRM GEM]-menuen i afspilningstilstand.
48
INDSTIL.
FORMAT
NULSTIL
FIL
PRÆGNING
AUTOSLUK
VIDEO
TILBAGE
SKÆRM
Language
DATO & TID
START-BILLEDE
SKÆRM LYS
NEJ
JA
OK SÆT
Husk at benytte funktionen FORMAT til følgende hukommelseskort.
- Et nyt hukommelseskort eller et uformateret hukommelseskort.
- Et hukommelseskort, som indeholder filer, kameraet ikke
genkender, eller indeholder billeder, som er taget med et andet
kamera.
- Formatér altid hukommelseskortet med kameraet. Hvis du
indsætter et hukommelseskort, der er formateret med et andet
kamera, en kortlæser eller en computer, vises meddelelsen
[KORTFEJL!].
Indstil. ( ” )
Initialisering
Filnavn
Alle menu- og funktionsindstillinger vil blive tilbagestillet til standardværdierne.
Værdierne for DATO&TID, SPROG og VIDEO vil dog ikke blive ændret.
Med denne funktion kan du vælge, hvordan filerne skal navngives.
[NULSTIL] : Efter nulstilling tildeles næste
fil nummer 0001, også efter
INDSTIL.
formatering, sletning af alle
FORMAT
NULSTIL
filer eller isætning af et nyt
NULSTIL
FIL
PRÆGNING
SERIE
hukommelseskort.
AUTOSLUK
[SERIE] : Nye filer navngives med
VIDEO
OK SÆT
TILBAGE
numre, der følger tidligere
optagelser, også selv om du
benytter et nyt hukommelseskort, efter formatering
eller sletning af alle filer.
- Den først oprettede mappe hedder 100SSCAM, og det første
filnavn er SDC10001.
- Filnavnene tildeles fortløbende fra SDC10001 ! SDC10002 !
~ ! SDC19999.
- Mappenavnene tildeles fortløbende fra 100 til 999 som følger:
100SSCAM ! 101SSCAM ! ~ ! 999SSCAM.
- Det maksimale antal filer i en mappe er 9999.
- Filerne på hukommelseskortet overholder formatet DCF (Design
rule for Camera File system). Hvis du ændrer navnet på
billedfilen, kan billedet muligvis ikke vises.
INDSTIL.
FORMAT
NULSTIL
FIL
PRÆGNING
AUTOSLUK
VIDEO
- Undermenuer
[NEJ] : Standardværdierne vil ikke blive
indstillet.
[JA] : Et vindue til bekræftelse af valget
vises. Vælg menuen [JA], og alle
indstillinger nulstilles til deres
standardindstillinger.
NEJ
JA
TILBAGE
OK SÆT
49
Indstil. ( ” )
Indfotografering af tidspunktet for optagelsen
Automatisk afbryder
Dato/klokkeslæt kan indfotograferes på stillbilleder.
Denne funktion slukker automatisk kameraet efter angivet tid for at
spare på batteriet.
: Dato/Klokkeslæt vil ikke
blive indfotograferet på
billedet.
[DATO]
: Kun datoen vil blive
indfotograferet på billedet.
[DATO&TID] : Dato/klokkeslæt vil
blive indfotograferet på
billedet.
INDSTIL.
FORMAT
NULSTIL
FIL
PRÆGNING
AUTOSLUK
VIDEO
TILBAGE
- Undermenuer
[FRA]
[FRA]
FRA
DATO
DATO&TID
OK SÆT
Ä Dato/klokkeslæt indfotograferes i nederste højre hjørne af billedet.
Ä Funktionen til indfotografering kan kun bruges på stillbilleder.
Ä Afhængig af producent og printindstilling, kan datoen på et billede
muligvis ikke blive udskrevet korrekt.
50
: Den automatiske
afbryder er slået fra.
[1, 3, 5, 10MIN] : Kameraet slukkes
automatisk, hvis det
ikke har været benyttet
i det angivne tidsrum.
INDSTIL.
FORMAT
NULSTIL
FIL
PRÆGNING
AUTOSLUK
VIDEO
TILBAGE
- Undermenuer
FRA
1MIN
3MIN
5MIN
10MIN
OK SÆT
- Indstillingen af den automatiske afbryder vil blive bevaret efter
udskiftning af batteriet.
- Den automatiske afbryder fungerer ikke, hvis kameraet er
indstillet til computer/printer-funktion, afspiller et diasshow, en
lydoptagelse eller en filmoptagelse.
Indstil. ( ” )
Valg af videosignal
Udgangssignalet fra kameraet kan indstilles til NTSC eller PAL.
Valget afhænger af hvilket udstyr (skærm, TV osv.), kameraet er
tilsluttet. PAL understøtter kun BDGHI.
INDSTIL.
FORMAT
NULSTIL
FIL
PRÆGNING
AUTOSLUK
VIDEO
Sådan tilsluttes en ekstern skærm
Når kameraet er tilsluttet en ekstern
skærm, er billede og menuer på
LCD-skærmen synlige på den eksterne
skærm og på kameraets LCD-skærm.
TILBAGE
NTSC
PAL
OK SÆT
- NTSC : U.S.A, Canada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexico.
- PAL : Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien,
Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Schweiz,
Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tyskland, Østrig.
- Når du bruger et TV som ekstern skærm, skal du vælge den
eksterne kanal eller AV-kanalen på TV-modtageren.
- Der kan være digital støj på den eksterne skærm; dette er ingen fejl.
- Hvis billedet ikke er i midten af skærmen, kan du justere indstillingerne
på TV-modtageren for at centrere billedet.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm, er der muligvis nogle
dele af billedet, der ikke vises.
- Når kameraet er tilsluttet en ekstern monitor, vises menuerne på
den eksterne monitor, og menufunktionerne er de samme som på
LCD monitoren.
Gul - Video
Hvid - Lyd
51
Indstil. ( ” )
Autofokuslampe
Valg af batteritype
Du] kan til- eller frakoble autofokuslampen.
Hvis du har valgt en batteritype, vil kameraet blive optimeret til den
pågældende batteritype.
AF LAMPE
52
TILBAGE
Undermenuen [BATTERITYPE] : ALKALINE /
Ni-MH
INDSTIL.
NULSTIL
FIL
PRÆGNING
AUTOSLUK
VIDEO
FRA
TIL
OK SÆT
INDSTIL.
FIL
PRÆGNING
AUTOSLUK
VIDEO
AF LAMPE
BATTERITYPE
TILBAGE
- Undermenuer
[FRA] : AF-lampen lyser ikke under
svage lysforhold.
[TIL] : AF-lampen lyser under svage
lysforhold.
ALKALINE
Ni-MH
OK SÆT
Start af afspilning
Tænd for kameraet og vælg afspilning ved at trykke på knappen
( Î ). Kameraet afspiller nu de billeder, der er gemt i hukommelsen.
Hvis et hukommelseskort er sat i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun
være gældende for hukommelseskortet.
Hvis der ikke er et hukommelseskort i kameraet, vil alle kamerafunktioner
kun være gældende for den interne hukommelse.
Afspilning af et stillbillede
1. Vælg afspilningsfunktion ved at
trykke på knappen ( Î ).
2. Det sidst optagne billede vises
på LCD-skærmen.
Afspilning af en filmoptagelse
1. Vælg den filmoptagelse, du ønsker
at se, ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen.
2. Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen
( Ø ) for at afspille filmoptagelsen.
AFSPIL E SKYD
- Hvis du vil holde pause i afspilningen,
skal du trykke på AFSPIL/
PAUSE-knappen ( Ø ) zigen.
- Hvis du trykker på AFSPIL/
PAUSE-knappen ( Ø ) igen,
starter afspilningen af filmoptagelsen.
- Tryk på VENSTRE-knappen, hvis
du vil “spole” filmoptagelsen tilbage
under afspilningen. Tryk på
HØJRE-knappen, hvis du vil “spole”
filmoptagelsen frem.
- Hvis du vil stoppe afspilningen af filmoptagelsen, skal du
trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen ( Ø ), og derefter
trykke på VENSTRE eller HØJRE-knappen.
3. Vælg et billede, du ønsker at
se, ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen.
Ä Tryk og hold VENSTRE/
HØJRE-knappen inde, for at vise
billederne hurtigt.
53
Start af afspilning
Kopiering af stillbilleder fra en filmoptagelse
Afspilning af en lydoptagelse
Du kan kopiere stillbilleder fra en filmoptagelse.
1. Vælg den lydfil, du vil høre, ved at
trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
2. Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen
( Ø ) for at afspille lydfilen.
- Hvis du vil holde pause i afspilningen,
skal du trykke på AFSPIL/
AFSPIL
PAUSE-knappen igen.
- Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen, hvis du vil genoptage
afspilningen.
- Tryk på VENSTRE-knappen, hvis du vil “spole” lydfilen tilbage
under afspilningen.
Tryk på HØJRE-knappen, hvis du vil “spole” lydfilen frem.
- Hvis du vil stoppe afspilningen af lydfilen, skal du trykke på
AFSPIL/PAUSE-knappen og derefter på MENU/OK-knappen.
Sådan kopieres stillbilleder fra en
filmoptagelse
1. Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen
( Ø ) , mens filmoptagelsen
afspilles. Tryk derefter på E-knappen.
2. Billedet fra filmoptagelsen gemmes
med et nyt filnavn.
AFSPIL
E
SKYD
[Pause]
Ä Billedet, som er kopieret fra
filmoptagelsen, har samme størrelse
som originalen (640x480, 320x240).
Ä Hvis du trykker på E-knappen ved
begyndelsen af filmoptagelsen, vil det
første billede af filmoptagelsen blive
gemt som et stillbillede.
[Tryk på E-knappen]
Afspilning af stemmenotat
1. Vælg et billede med Voice Memo.
2. Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen
( Ø ) for at afspille Voice Memo.
- Hvis du vil holde pause i Voice
Memo, mens det afspilles, skal du
trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen
( Ø ) igen.
- Tryk på AFSPIL/PAUSE-knappen
( Ø ), hvis du vil genoptage
afspilningen.
PAUSE
54
Indikatorer på LCD-skærmen
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
LCD-skærmen viser oplysninger om optagelsen for det viste billede.
Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du benytte
betjeningsknapperne til indstilling af afspilningsfunktionerne.
Miniature ( º )/Forstørrelsesknap ( í )
Du kan afspille flere billeder ad gangen, forstørre et billede og
beskære/gemme et udvalgt område af et billede.
Nr.
1
2
3
Beskrivelse
Ikon for afspilning
Mappenavn & Filnavn
Indikator for isat kort
4
5
6
7
8
9
10
11
Batteri
ISO
Blænde
Lukkertid
Blitz
Billedstørrelse
Dato for optagelsen
DPOF
12
Beskyt
13
Stemmenotat
Ikon
Î
100-0010
80 ~ 1600
F3.0 ~ F14.2
8 ~ 1/1,500
ON / OFF
3648x2736 ~ 320x240
2008/07/01
Ñ
Ð
Ï
Side
S.53
S.49
S.13
S.38
S.18
S.18
S.29
S.36
S.47
Miniaturevisning
1. Tryk på Miniature-knappen, når et billede
vises på hele skærmen.
2. Miniaturevisningen vil fremhæve det
billede, der blev vist, da
miniatureindstillingen blev valgt.
3. Brug 5-funktionsknappen til at flytte til et
ønsket billede.
4. Tryk på forstørrelsesknappen for at se et billede i fuld størrelse.
Tryk på Miniatureknappen ( º )
Tryk på forstørrelsesknappen
(í)
Fremhævet billede
[Fremhævet billede]
[Miniaturevisning]
S.67
S.66
S.65
55
Miniature ( º )/Forstørrelsesknap ( í )
Den maksimale forstørrelsesgrad i forhold til billedstørrelsen
Billedeforstørrelse
1. Vælg det billede, du ønsker at forstørre,
og tryk på forstørrelsesknappen.
Billedstørrelse
2. Forskellige dele af billedet kan ses
ved at trykke på 5-funktionsknappen.
3. Ved at trykke på Miniature-knappen
vises billedet igen i originalstørrelse.
- Du kan se, om det viste billede er
forstørret ved hjælp af
forstørrelsesindikatoren øverst til
venstre på LCD-skærmen. (Hvis
billedet ikke er forstørret, vises
indikatoren ikke). Du kan også se,
hvilken del af billedet der er forstørret.
,
Maksimal
X11.4
forstørrelsesgrad
OK BESKÆR
- Filmoptagelser og WAV-filer kan ikke forstørres.
- Hvis et billede forstørres, kan der forekomme kvalitetsforringelse.
;
.
+
✩
X9.2
X7.7
X9.6
X7.3
X4.0
Beskæring: Du kan vælge et udsnit af et billede og gemme det
separat.
1. Vælg det billede, du ønsker at forstørre,
og tryk på forstørrelsesknappen.
Tryk på MENU/OK-knappen, og der
BESKÆR?
NEJ
vises en meddelelse.
JA
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
OK BEKRÆFT
derefter på OK-knappen.
- [NEJ]: Menuen til beskæring forsvinder.
- [JA] : Det beskårede billede vil blive gemt med et nyt filnavn
og vist på LCD-skærmen.
Ä Er der ikke nok fri hukommelse til at gemme det beskårne
billede, kan det ikke beskæres.
56
X3.2
Info( î )/OP-knap
AFSPIL & PAUSE ( Ø )/NED-knap
Hvis menuen vises på LCD-skærmen, fungerer OP-knappen som
retningsknap.
Når menuen ikke vises på LCD-skærmen, kan du få oplysninger om
det viste billede på LCD-skærmen ved at trykke på Info-knappen.
Når kameraet er indstillet til afspilning, fungerer AFSPIL/PAUSE/
NED-knappen på følgende måde:
Info ( î )-knap
Info ( î )-knap
- Når menuen vises,
skal du trykke på NED-knappen for at gå fra hovedmenuen til en
undermenu eller for at flytte markøren ned i undermenuen.
- Hvis et stillbillede med stemmenotat, en lydfil eller en filmoptagelse
afspilles
Under stop
: Afspiller et stillbillede med stemmenotat, en
lydfil eller en filmoptagelse.
Under afspilning : Stopper afspilningen midlertidigt.
Under pause
: Genoptager afspilningen
Info ( î )-knap
AFSPIL
[Lydoptagelse er slået fra]
PAUSE
[Lydoptagelse er slået til]
AFSPIL
OK STOP
[Lydoptagelse er i pause]
57
VENSTRE/HØJRE/MENU/OK-knap
SLET ( Õ )-knap
VENSTRE/HØJRE/MENU/OK-knappen aktiverer følgende.
Med denne knap slettes billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
- VENSTRE-knap : Hvis menuen vises, fungerer VENSTRE-knappen
som retningsknap. Når menuen ikke vises, kan du
vælge det forrige billede med VENSTRE-knappen.
- HØJRE-knap
: Hvis menuen vises, fungerer HØJRE-knappen
som retningsknap. Når menuen ikke vises, kan du
vælge det næste billede med HØJRE-knappen.
- MENU-knap
: Når du trykker på MENU-knappen, vises menuen
for afspilning på LCD-skærmen. Hvis du igen
trykker på knappen, returnerer LCD-skærmen til
den oprindelige visning.
- OK-knap
: Når menuen vises på LCD-skærmen, benyttes
OK-knappen til at bekræfte data, som er
ændret med 5-funktionsknappen.
Printerknap ( » )
Når kameraet tilsluttes en PictBridge-printer, kan du udskrive
billeder ved at trykke på printerknappen.
1. Vælg det billede, du ønsker at slette, ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen, og tryk derefter på SLET-knappen ( Õ ).
T
VÆLG
SLET?
SLET?
NEJ
JA
NEJ
JA
OK BEKRÆFT
[Enkelt billede]
OK BEKRÆFT
[Miniaturebillede]
2. Tryk på T-knappen for at slette billeder.
- VENSTRE/HØJRE-knap : Vælger
billeder
- T-knap : Markerer til sletning
- OK-knap : De valgte billeder slettes.
FORRIGE
T
VÆLG
NÆSTE
OK
SLET
3. Vælg den ønskede menu ved at trykke på OP/NED-knappen, og
tryk derefter på OK-knappen.
- Hvis du vælger [NEJ] : Sletningen annulleres.
- Hvis du vælger [JA] : De valgte billeder slettes.
PRINT
58
OK MENU
E-knap (Effekt): Ændring af billedstørrelsen
Sådan ændrer du opløsningen (størrelsen) af de optagne billeder.
Vælg [START-B], hvis du vil gemme et billede som startbillede.
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk
derefter på E-knappen.
2. Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen,
og vælg menufanen [SKALER] ( ).
3. Vælg den ønskede undermenu ved
at trykke på OP/NED-knappen, og
tryk derefter på OK-knappen.
SKALER
FLYT
FORLAD
E
Muligheder for ændringer af billedstørrelsen
( o : Valgbar)
,
+
✩
✩
✨
✧
ð
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
- Et billede med stor opløsning kan ændres til et billede med
mindre opløsning, men ikke omvendt.
- Størrelsen kan kun ændres for JPG-billeder. Størrelsen af
filmoptagelser (AVI) og lydoptagelser (WAV) kan ikke ændres.
- Du kan kun ændre opløsningen af billedfiler, der er komprimeret
med JPEG 4:2:2 formatet.
- Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn. [START-B]
billedet gemmes i den interne hukommelse, ikke på memorykortet.
- Gemmes der et nyt brugerbillede, slettes i rækkefølge det ene af
de to billeder.
- Hvis hukommelseskapaciteten er utilstrækkelig, vises
meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] på LCD-skærmen, og billedet
gemmes ikke i den nye størrelse.
o
ð
;
o
o
.
o
o
o
ð
o
o
59
E-knap (Effekt): Rotation af billeder
E-knap (Effekt): Farve
Du kan rotere billederne i forskellige retninger.
Det er muligt at føje farveeffekter til dine billeder ved hjælp af denne
knap.
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk
derefter på E-knappen.
2. Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen,
og vælg menufanen [ROTER] ( ).
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
HØJRE 90°
OK SÆT
VENSTRE 90°
FLYT
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk
derefter på E-knappen.
) ved at
2. Vælg menuenfanen (
trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
OK SÆT
180°
[ ô : HØJRE 90˚]
: Roterer billedet med uret
E TILBAGE
[ ó : VENSTRE 90˚]
: Roterer billedet mod uret
HORISONTAL
OK SÆT
[ ö: HORISONTAL]:
Roterer billedet vandret
OK SÆT
E
FORLAD
Beskrivelse
E TILBAGE
[ õ : 180˚]
: Roterer billedet 180˚
Û
De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
Ü
De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone
(en gulbrun farve, som minder om gamle fotos).
Þ
De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
ß
De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
Ý
De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
Billedet vil blive gemt som negativ.
E TILBAGE
[ ❶: VERTIKAL]:
Roterer billedet lodret
Ä Hvis du viser et roteret billede på LCD-skærmen, kan der være
et tomt område til venstre og højre for billedet.
60
FLYT
3. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-knappen,
og tryk derefter på OK-knappen.
VERTIKAL
E TILBAGE
FARVE
E FORLAD
Ikon
E TILBAGE
OK SÆT
ROTER
§
Optagede billeder vil blive gemt i den indstillede RGB-tone.
4. Det ændrede billede gemmes under et nyt filnavn.
E-knap (Effekt): Farve
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
Brugerdefineret farve
Afspilningsfunktionerne kan ændres på LCD-skærmen.
Ved at trykke på MENU-knappen i afspilningsfunktion vises
menuen på LCD-skærmen. Nedenstående menuer kan indstilles i
afspilningsfunktion. Tryk på afspilnings- eller udløserknappen for at
tage et billede efter indstilling af afspilningsmenuen.
Du kan indstille billedets toneværdier
for R (rød), G (grøn) og B (blå).
BRUGERVALGT
Menufane Hovedmenu
FLYT
- OK-knap : Vælg/indstil brugerdefineret
farve
- OP/NED-knap : Vælger R, G, B
- VENSTRE/HØJRE-knap : Ændring af
værdierne
OK SÆT
BRUGERVALGT
Sekundær menu
Side
-
S.63
AFSPIL /
START DIA
GENTAG afspiln.
MULTIDIASSHOW
(
FLYT
Undermenu
)
BILLEDER
EFFEKT
INTERVAL
OK SÆT
MUSIK
STEMMENOTAT
SLET
AFSPILNI
NGEN
(
à
BESKYT
)
DPOF
KOPIER TIL
KORT
ALLE
DATO
VÆLG
-
FRA
BASIS
KLASSISK
MINDER
RYTMIK
GLÆDE
1, 3, 5, 10SEK
-
FRA
PANORAMA
FØRSTE SMIL
MINDER
FRA
TIL
VÆLG
ALLE
VÆLG
ALLE
STANDARD
INDEKS
STØRRELSE
NEJ / JA
LÅS OP / LÅS
VÆLG/ ALLE/ ANNULLÉR
NEJ / JA
VÆLG/ ALLE/ ANNULLÉR
-
NEJ
JA
S.63
S.64
S.64
S.65
S.65
S.66
S.66
S.67
~
S.68
S.69
61
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
Denne menu er tilgængelig, når kameraet er tilsluttet en printer,
der understøtter PictBridge (direkte forbindelse til kameraet, ekstra
tilbehør) med et USB-kabel.
Menufane
Hovedmenu
BILLEDER
STØRRELSE
❹
UDSEENDE
62
Undermenu
Sekundær menu
ET BILL.
-
ALLE BILL.
-
AUTO
-
POSTKORT
-
KORT
-
4X6
-
L
-
Menufane Hovedmenu
TYPE
Side
S.71
KVALITET
❹
DATO
Undermenu
Sekundær menu
AUTO
-
ALM
-
FOTO
-
H.FOTO
-
AUTO
-
UDLAST
-
NORMAL
-
FIN
-
AUTO
-
FRA
-
2L
-
TIL
-
Letter
-
AUTO
-
A4
-
FRA
-
A3
-
AUTO
-
FULD
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
INDEKS
-
FILNAVN
S.71
NULSTIL
TIL
-
NEJ
-
JA
-
Ä Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
Side
S.71
S.72
Start af multidiashowet ( )
Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller.
Du kan se multidiasshowet ved at slutte kameraet til en ekstern skærm.
1. Tryk på afspilningsknappen, og tryk derefter på MENU-knappen.
2. Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen, og vælg menufanen
[MULTI-DIASSHOW].
Start af multidiashowet
Multidiashowet kan kun startes med menuen [START DIA].
1. Vælg menuen [START DIA] med
OP/NED-knappen, og tryk derefter på
HØJRE-knappen.
MULTI-DIASSHOW
START DIA
AFSPIL
BILLEDER
GENTAG afspiln.
EFFEKT
INTERVAL
MUSIK
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
den ønskede undermenu.
OK SÆT
TILBAGE
[AFSPIL] : Multidiasshowet standser,
når det har været vist én gang.
[GENTAG afspiln.] : MultidiasShowet gentages, indtil du
afbryder det.
3. Tryk på OK-knappen og diasshowet startes.
- Hvis du vil holde pause i diashowet, mens det afspilles, skal du
trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen ( Ø ) igen.
- Hvis du trykker på AFSPIL/PAUSE-knappen ( Ø ) igen,
starter afspilningen af multidiashowet igen.
- Hvis du vil stoppe afspilningen af multidiasshowet, skal du
trykke på AFSPIL/PAUSE-knappen (Ø ) og derefter på
OK/MENU-knappen.
Valg af billeder
Du kan vælge de billeder, der skal vises
1. Vælg menuen [BILLEDER] med
OP/NED-knappen, og tryk derefter på
HØJRE-knappen.
MULTI-DIASSHOW
START DIA
BILLEDER
ALLE
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge EFFEKT
DATO
INTERVAL
VÆLG
den ønskede undermenu.
MUSIK
[ALLE] : Alle billeder, der er gemt i
OK SÆT
TILBAGE
hukommelsen, afspilles.
[DATO] : Billeder taget en angivet dato afspilles.
[VÆLG] : Afspil kun de valgte billeder.
Hvis du trykker på HØJRE-knappen, kan du vælge
de billeder, som du ønsker at afspille.
Det valgte billede kan gemmes som [VÆLG1],
[VÆLG2] og [VÆLG3]. Hvis du gemmer det valgte
billede med kommandoen [VÆLG NY], bliver det
gemt som [VÆLG1]. Men hvis et nyt billede gemmes
igen med kommandoen [VÆLG NY], bliver det
forrige billede, der var gemt som [VÆLG1]
automatisk gemt som [VÆLG2].
Du kan ændre og annullere de billeder, der er gemt
som [VÆLG1], [VÆLG2] og [VÆLG3].
3. Tryk på OK-knappen, og billedet vil blive gemt.
4. Vælg [AFSPIL] eller [GENTAG afspiln.] i [START DIA]-menuen
for at starte multi-diasshowet.
63
Start af multidiashowet ( )
Konfiguration af multidiasshowet
Indstilling af afspilningsinterval
Der kan benyttes spændende overgangseffekter i multidiasshowet.
Sådan indstilles afspilningsintervallet for billederne i multidiashowet.
1. Vælg undermenuen [EFFEKT] ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
1. Vælg undermenuen [INTERVAL] ved
at trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
2. Vælg det ønskede interval med OP/
NED-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
indstillingen.
2. Vælg den ønskede effekt med OP/
NED-knappen.
[FRA]
[BASIS]
MULTI-DIASSHOW
START DIA
FRA
BILLEDER
BASIS
EFFEKT
KLASSISK
INTERVAL
MINDER
RYTMIK
MUSIK
GLÆDE
OK SÆT
TILBAGE
: Ingen effekt.
: Op- og nedtoning tilføjes,
og billederne vises med et bestemt interval.
[KLASSISK] : Du kan tilføje støj til et billede for at give det en
mere klassisk atmosfære.
[MINDER] : Der tilføjes ridser for at give en effekt, der minder
om en gammel film.
[RYTMIK] : Billederne vises med en speciel effekt.
[GLÆDE] : Billederne vises med en speciel effekt.
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.
64
MULTI-DIASSHOW
START DIA
BILLEDER
EFFEKT
1SEK
INTERVAL
3SEK
5SEK
MUSIK
10SEK
OK SÆT
TILBAGE
Indlæsningstiden afhænger af billedstørrelse og -kvalitet.
Under afspilning af multidiasshowet vises kun det første billede af
en filmoptagelse
Under afspilningen af et multidiasshow vises filer med lydoptagelser ikke.
Intervalmenuen virker kun i menuerne [FRA], [BASIS].
Start af multidiashowet ( )
Afspilning ( à )
Indstilling af baggrundsmusik
Stemmenotat
Indstil multidiashowets musik.
Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.
1. Vælg undermenuen [MUSIK] ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
2. Vælg den ønskede musik med OP/
NED-knappen.
3. Tryk på OK knappen for at gemme
indstillingen.
MULTI-DIASSHOW
START DIA
BILLEDER
EFFEKT
FRA
INTERVAL
PANORAMA
MUSIK
FØRSTE SMIL
MINDER
OK SÆT
TILBAGE
AFSPILNINGEN
STEMMENOTAT
FRA
TIL
SLET
BESKYT
DPOF
KOPI
TILBAGE
OK SÆT
[Menuen Voice Memo]
SH START
[Klar til optagelse]
SH STOP
[Lyd optages]
- Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Billedet gemmes i
hukommelsen. Lyden optages i 10 sekunder, efter at billedet er gemt.
- Tryk på udløserknappen igen, hvis du vil stoppe optagelsen.
65
Afspilning ( à )
Sletning af billeder
Beskyttelse af billeder
Med denne funktion slettes billeder, der er gemt i hukommelsen.
Funktionen [LÅS] anvendes til beskyttelse af billeder mod utilsigtet
sletning. Funktionen [LÅS OP] anvendes til at fjerne beskyttelsen af
tidligere beskyttede billeder.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [SLET]. Tryk derefter på
AFSPILNINGEN
STEMMENOTAT !!
HØJRE-knappen.
SLET
VÆLG
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
BESKYT
ALLE
DPOF
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
!!!!
KOPI
derefter på OK-knappen.
OK SÆT
TILBAGE
[VÆLG]: Et vindue vises, hvor du kan
vælge billeder til sletning.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Vælg et billede
- ZOOM T-knap: Til valg af billede, som skal
slettes. ( Ë symbol)
- OK-knap: Tryk på OK-knappen for at
T VÆLG
OK SLET
se en bekræftelse. Vælg
menuen [JA], og tryk derefter
på OK-knappen for at slette
SLET ALLE?
de markerede billeder.
NEJ
JA
[ALLE]: Viser et bekræftelsesvindue. Vælg
menuen [JA], og tryk derefter på OK
OK BEKRÆFT
knappen for at slette alle ubeskyttede
billeder. Hvis der ikke er beskyttede billeder, slettes alle billeder, og
meddelelsen [INTET BILLEDE!] vises.
3. Efter sletningen skifter skærmen til afspilning.
Alle de ubeskyttede filer i DCIM-undermappen på hukommelseskortet vil blive
slettet. Husk, at de ubeskyttede billeder vil blive slettet permanent. Vigtige
optagelser bør gemmes på en computer, inden du sletter dem. Startbilledet
er gemt i kameraets interne hukommelse (ikke på hukommelseskortet), og
det vil ikke blive slettet, selv om du sletter alle billeder på hukommelseskortet.
66
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [BESKYT]. Tryk derefter
på HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
[VÆLG]: Udvælgelsesvinduet vises for
et billede, der skal beskyttes,
eller hvor beskyttelsen skal
ophæves.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knap: Vælg et billede
- ZOOM W/T-knap: Beskyt/fjern
beskyttelsen af
billedet
- OK-knap: Dine ændringer bliver gemt,
og menuen lukkes.
[ALLE]: Beskyt/fjern beskyttelsen af alle
gemte billeder
- Når du beskytter et billede, vises ikonet
for låst billede på LCD-skærmen. (Et
ubeskyttet billede har ingen indikator).
- Et låst billede kan ikke slettes og vil
være beskyttet mod funktionen [SLET],
men det er IKKE beskyttet mod funktionen [FORMAT].
AFSPILNINGEN
STEMMENOTAT
SLET
BESKYT
DPOF
KOPI
VÆLG
ALLE
OK SÆT
TILBAGE
TW LÅS OP
OK SÆT
BESKYT ALLE?
LÅS OP
LÅS
OK BEKRÆFT
Afspilning ( à )
DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse
printerinformationer i hukommelseskortets MISC-mappe. Vælg de
billeder, som skal udskrives og antallet af udskrifter.
DPOF-indikatoren fremkommer på LCD-skærmen, når et
billede med DPOF-information afspilles. Billederne kan derefter
udskrives på DPOF-printere eller hos de fleste forhandlere med
printservice.
Denne funktion kan ikke benyttes til film- og lydfiler.
Når et vidvinkelbillede udskrives som en vidvinkeludskrift, kan der
mangle 8 % af den venstre og højre side af billedet. Undersøg,
om din printer understøtter udskrift af vindvinkelbilleder, når du
udskriver billedet. Når du får udskrevet billedet hos en forhandler,
skal du bede om at få billedet skrevet ud som vidvinkelbillede.
(Det er ikke alle forhandlere med fotoservice som understøtter
vidvinkeludskrift).
Standard
Med denne funktion kan du tilknytte oplysninger om antallet af
udskrifter til et billede.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
AFSPILNINGEN
STANDARD
VÆLG
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på
INDEKS
ALLE
HØJRE-knappen.
STØRRELSE
ANNULLÉR
2. Tryk på HØJRE-knappen igen, og
undermenuen [STANDARD] vil blive vist.
OK SÆT
TILBAGE
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
[VÆLG]: Et vindue vises, hvor du kan
vælge billeder til udskrivning.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Vælg et
W
0 Images
billede til
OK SÆT
udskrift.
- Zoom W/T-knap: Vælg antallet af
udskrifter.
[ALLE]: Konfigurér antallet af udskrifter
W
0 Images
af alle billeder bortset fra
film- og lydfiler.
OK SÆT
- W/T-knap: Vælg antallet af udskrifter.
[ANNULLÉR]: Annullerer udskriftsindstillingen.
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.
Hvis DPOF-informationer er tilknyttet et billede, vises
DPOF-indikatoren ( Ñ ).
DPOF
T
T
67
Afspilning ( à )
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på AFSPILNINGEN
STANDARD
HØJRE-knappen.
INDEKS
NEJ
STØRRELSE
JA
2. Vælg menuen [INDEKS] og tryk på
HØJRE-knappen igen.Undermenuen
visesl.
OK SÆT
TILBAGE
3. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
den ønskede undermenu.
Hvis du vælger [NEJ] : Indeksprintindstillingen annulleres.
Hvis du vælger [JA] : Billedet vil blive udskrevet som indeks.
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte indstillingen.
Udskriftsstørrelse
Du kan angive udskriftsstørrelsen, når du udskriver billeder, som
er gemt på hukommelseskortet. Menuen [PRINTSTR] er kun
tilgængelig med DPOF 1.1-kompatible printere.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på
AFSPILNINGEN
STANDARD
VÆLG
HØJRE-knappen.
INDEKS
ALLE
2. Vælg menuen [STØRRELSE] og tryk på STØRRELSE
ANNULLÉR
HØJRE-knappen igen. Undermenuen
visesl.
OK SÆT
TILBAGE
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
[VÆLG]: Et vindue vises, hvor du kan ændre
udskriftsstørrelsen af et billede.
- OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Vælg et
W
ANNULLÉR
T
OK SÆT
billede.
- Zoom W/T-knap: Ændring af
udskriftsstørrelsen.
- OK-knap: Dine ændringer bliver gemt,
W
ANNULLÉR
T
og menuen lukkes.
[ALLE]: Udskriftsstørrelsen for alle
gemte billeder ændres.
OK SÆT
- W/T-knap: Vælg en udskriftsstørrelse
- OK-knap: Bekræft den ændrede indstilling.
[ANNULLÉR]: Annullér alle indstillinger for udskriftsstørrelse.
Indeks
Billeder (ikke film- og lydfiler) udskrives som indeks.
Ä Sekundær menu for DPOF [STØRRELSE]: ANNULLÉR, 3x5,
4x6, 5x7, 8x10
Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt
tid at annullere udskrivningen.
68
Afspilning ( à )
Kopiering til kort
Meddelelsen [INTET KORT!] vises, hvis denne menu vælges,
Med denne funktion kan du kopiere billeder, filmoptagelser og
lydoptagelser til hukommelseskortet.
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på memorykortet til kopiering af
billederne i den interne hukommelse (16 MB), vil kun nogle af
1. Vælg menufanen [KOPIER TIL KORT]
AFSPILNINGEN
ved at trykke på OP/NED-knappen.
STEMMENOTAT SLET
Tryk derefter på HØJRE-knappen.
BESKYT
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
DPOF
KOPIER TIL KORT NEJ
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
JA
OK SÆT
TILBAGE
derefter på OK-knappen.
- [NEJ] : Annullerer kopiering til kort.
- [JA] : Alle billeder, filmoptagelser og lydoptagelser i den
interne hukommelse kopieres til hukommelseskortet,
mens meddelelsen [BEHANDLER!] vises. Efter
kopieringen vender skærmen tilbage til afspilning.
billederne blive kopieret med [KOPIER TIL KORT], og meddelelsen
[HUK. OPBRUGT!] vil blive vist. Derefter vender kameraet tilbage til
AFSPILNING. Husk at slette unødvendige filer for at frigøre plads,
inden du sætter memorykortet i kameraet.
Når du kopierer billeder fra den interne hukommelse til kortet
med [KOPIER TIL KORT], vil filen blive tildelt et nyt nummer på
kortet for at forhindre en gentagelse af filnavnet.
- Når indstillingen [RESET] er valgt i opsætningsmenuen [FIL]:
De kopierede filnavne starter efter det sidst gemte filnavn.
- Når indstillingen [SERIE] er valgt i opsætningsmenuen [FIL]: De
kopierede filnavne starter efter det sidst optagne filnavn. Efter
kopiering af billederne til kortet, vil det sidst gemte billede i den
sidst kopierede mappe blive vist på LCD-skærmen.
uden at der er indsat et hukommelseskort.
69
PictBridge
Via USB-kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter
PictBridge (ekstra tilbehør), og udskrive billederne direkte.
Filmoptagelser og lydfiler kan ikke udskrives.
Ä Hvis menuen [USB] er indstillet til [COMPUTER], kan du ikke
slutte en Pictbridge-kompatibel printer til kameraet via
USB-kablet ved meddelelsen [TILSL. COMPUTER]. I dette
tilfælde skal du fjerne kablet og udføre trin 1 og 2 igen.
Sådan indstilles kameraet til printertilslutning
1. Tilslut et USB-kabel til kameraet og
printeren.
2. Vælg menuen [PRINTER] ved at trykke
på OP/NED-knappen, og tryk derefter
på OK-knappen.
VÆLG USB
COMPUTER
PRINTER
OK BEKRÆFT
Sådan tilsluttes kameraet en printer
70
Nem udskrivningsfunktion
Når kameraet er indstillet til afspilning,
og du slutter det til printeren, kan du
nemt udskrive billeder.
- Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen:
Forrige eller næste billede vælges.
OK MENU
PRINT
- Tryk på printerknappen ( » ):
Det viste billede vil blive udskrevet med printerens standardindstillinger.
PictBridge: Udvælgelse af billeder
PictBridge: Udskriftsindstillinger
Du kan vælge de billeder, du ønsker at udskrive
Du kan vælge udskriftsmenuer for papirstørrelse, udskriftsformat,
papirtype, udskriftskvalitet, tryk af dato og filnavne.
Indstilling af antallet af kopier til udskrivning
1. Tryk på MENU-knappen og menuen
PICTBRIDGE vises.
PICTBRIDGE
BILLEDER
ET BILL.
2. Vælg menuen [BILLEDER] med OP/
PRINTSTR
ALLE BILL.
NED-knappen, og tryk derefter
LAYOUT
TYPE
på HØJRE-knappen.
KVALITET
DATO
3. Brug OP/NED-knappen til at vælge
OK SÆT
TILBAGE
en undermenu, og tryk derefter på
OK-knappen.
- Vælg [ET BILL.] eller [ALLE BILL.]. En skærm vises, hvor du
kan vælge antallet af udskrifter.
0
0
FORRIGE SH FORLAD
1. Tryk på MENU-knappen og menuen
PICTBRIDGE vises.
2. Vælg den ønskede menu med
OP/NED-knappen, og tryk derefter på
HØJRE-knappen.
3. Vælg den ønskede værdi på
undermenuen med OP/NED-knappen,
og tryk derefter på OK-knappen.
Menu
STØRRELSE Indstil papirstørrelsen
UDSEENDE
NÆSTE
OK SÆT
[Hvis [ET BILL.] er valgt]
SH FORLAD
OK SÆT
[Hvis [ALLE BILL.] er valgt]
- Tryk på OP/NED-knappen for at vælge antallet af udskrifter.
- Hvis [ET BILL.] er valgt: Brug VENSTRE/HØJRE-knappen, hvis
du vil vælge et andet billede. Efter valg af
et andet billede, kan du vælge antallet af
udskrifter af dette billede.
- Tryk på OK-knappen for at gemme, når du har valgt antallet af
udskrifter.
- Tryk på udløserknappen, hvis du vil vende tilbage til menuen
uden at vælge antallet af udskrifter.
Funktion
TYPE
KVALITET
DATO
FILNAVN
Indstil antal billeder, som skal
udskrives på et ark papir
Indstil papirkvaliteten
Indstil billedkvaliteten for det
billede, som skal udskrives
Indstil om der skal udskrives
med tryk af dato
Indstil om der skal udskrives med
tryk af filnavn
PICTBRIDGE
BILLEDER
PRINTSTR
LAYOUT
TYPE
KVALITET
DATO
TILBAGE
AUTO
POSTKORT
KORT
4x6
L
2L
OK SÆT
Undermenu
AUTO, POSTKORT, KORT,
4x6, L, 2L, LETTER, A4, A3
AUTO, FULD, 1, 2, 4, 8,
9, 16, INDEKS
AUTO, ALM, FOTO,
H.FOTO
AUTO, UDLAST,
NORMAL, FIN
AUTO, FRA, TIL
AUTO, FRA, TIL
Ä Visse menuvalg understøttes ikke af alle printere. Selv om et punkt
ikke understøttes, vises det i menuen, men det kan ikke vælges.
4. Tryk på PRINT-knappen ( » ), og billederne udskrives.
71
PictBridge: Nulstil
Vigtige bemærkninger
Initialiserer brugervalgte indstillinger.
Vær opmærksom på følgende!
1. Vælg menuen [RESET] med OP/
PICTBRIDGE
NED-knappen. Tryk derefter på
LAYOUT
HØJRE-knappen.
TYPE
KVALITET
2. Vælg den ønskede værdi for
DATO
NEJ
undermenuen med OP/NED-knappen, FILNAVN
RESET
JA
og tryk derefter på OK-knappen.
OK SÆT
TILBAGE
Hvis du vælger [NEJ] : Indstillingerne
vil ikke blive
nulstillet.
Hvis du vælger [JA] : Alle udskrifts- og billedindstillinger vil
blive nulstillet.
Ä Printerens standardindstillinger afhænger af printerfabrikatet.
Din printers standardindstillinger fremgår af printerens
betjeningsvejledning.
Udstyret rummer elektroniske præcisionskomponenter. Brug eller
opbevar ikke udstyret under følgende forhold.
- Hvor det kan blive udsat for store ændringer i temperatur og
fugtighed.
- Hvor det kan blive udsat for støv og snavs.
- Hvor det kan blive udsat for direkte sollys eller høje temperaturer (f.
eks. i en bil i solen).
- Hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller vibrationer/stød.
- Hvor det kan blive udsat for eksplosive eller brandfarlige dampe.
Opbevar ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for
støv, kemikalier (som naftalin eller mølkugler), høje temperaturer
eller høj fugtighed.
Opbevar kameraet i en lukket beholder (plastpose) med lidt
fugtsugende salt, hvis det ikke skal benyttes i længere tid.
Sand kan være særlig skadeligt for kameraer.
- Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du benytter det
på stranden.
- Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.
Håndtering af kameraet
- Pas på ikke at tabe kameraet eller udsætte det for stød eller
vibrationer.
- Beskyt den store LCD-skærm mod stød. Kameraet bør
opbevares i sit etui, når det ikke er i brug.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
72
Vigtige bemærkninger
- Kameraet er ikke vandtæt.
Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Du risikerer at få et
elektrisk stød.
- Pas på, der ikke kommer vand eller sand i kameraet, hvis du
benytter det på stranden. Du kan risikere, at kameraet bliver
permanent beskadiget.
Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
- Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige
omgivelser, kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske
kredsløb. Hvis dette sker, skal du slukke kameraet og vente
mindst 1 time, til al fugtighed er fordampet. Der kan også dannes
kondens i hukommelseskortet. Hvis dette sker, skal du slukke
kameraet og fjerne hukommelseskortet. Vent til al fugtighed er
fordampet.
Pas på objektivet
- Hvis objektivet rettes direkte mod solen, kan billedsensoren blive
beskadiget.
- Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets
overflade.
Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå elektrisk afladning.
Det er en god idé at fjerne batteriet og hukommelseskortet, hvis kameraet
ikke skal bruges i længere tid.
Vedligeholdelse af kameraet
- Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til forsigtigt at
rengøre objektivet og LCD-skærmen. Hvis dette ikke er
tilstrækkeligt, kan du benytte linsepapir, som er vædet med en
dråbe objektivrensevæske.Rengør kamerahuset med en blød
klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt med
opløsningsmidler f.eks. benzol, insektdræbende midler,
fortyndere osv. Dette kan skade kamerahuset og påvirke
kameraets ydeevne. Hårdhændet behandling kan skade
LCD-skærmen. Sørg for at undgå beskadigelser, og opbevar
kameraet i tasken, når det ikke er i brug.
Forsøg ikke at adskille eller modificere kameraet.
I visse tilfælde kan statisk elektricitet udlade blitzen. Dette er ikke
skadeligt for kameraet og er ikke en fejlfunktion.
Når billeder uploades eller downloades, kan dataoverførslen blive
påvirket af statisk elektricitet. I sådanne tilfælde skal USB-kablet
frakobles og tilkobles igen, før man igen kan overføre billeder.
Kontrollér altid kameraet inden vigtige optagelser.
- Tag et billede for at kontrollere kameraets tilstand og anskaf
eventuelt et ekstra batteri.
- Samsung påtager sig intet ansvar for funktionsfejl.
Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det slukke
af sig selv for at beskytte hukommelseskortet.
73
Advarselsindikator
Der kan vises flere advarselsmeddelelser på LCD-skærmen.
[ KORTFEJL! ]
Der er fejl på hukommelseskortet
! Sluk for kameraet og tænd det igen
! Indsæt hukommelseskortet igen
! Indsæt og formatér hukommelseskortet (s. 48)
[ KORT LÅST! ]
Hukommelseskortet er låst
! SD/SDHC-hukommelseskort: Skyd omskifteren til
skrivebeskyttelse mod toppen af kortet
[ HUK. FULD! ]
Memorykortet eller den interne hukommelse er fuld.
! Indsæt nyt memorykort.
! Slet unødvendige billedfiler
[ INTET BILLEDE! ]
Der er ingen billeder i hukommelsen
! Tag billeder
! Indsæt et hukommelseskort med billeder
74
[ FILFEJL! ]
Filfejl
! Slet filen.
Der er fejl på hukommelseskortet
! Kontakt et servicecenter.
[ LAVT BATTERI! ]
Batteriet har lav kapacitet
! Indsæt nye batterier.
[ SVAGT LYS! ]
Hvis du fotograferer i mørke omgivelser
! Brug blitz, når du fotograferer.
Inden du kontakter et servicecenter
Kontrollér venligst følgende
Kameraet kan ikke tændes
Batteriet har lav kapacitet
! Indsæt nye batterier. (s. 13)
Batteriet er indsat med polerne omvendt.
! Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -).
Kameraet slukkes under brugen
Batteriet er opbrugt
! Indsæt nye batterier.
Den automatiske afbryder har slukket kameraet
! Tænd for kameraet igen.
Kameraet er holdt op med at fungere på grund af en lav
temperatur, der ligger under kameraets brugstemperatur.
! Varm kameraet og batteriet ved at lægge dem i lommen.
Indsæt umiddelbart før fotografering batteriet i kameraet,
og fotografer derefter.
Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på udløserknappen
Der er ikke tilstrækkelig hukommelse
! Slet unødvendige billedfiler
Hukommelseskortet er ikke formateret.
! Formatér hukommelseskortet (s. 48)
Der er ikke mere plads på hukommelseskortet
! Indsæt et nyt hukommelseskort.
Hukommelseskortet er låst
! Find yderligere oplysninger under fejlmeddelelsen [KORT LÅST!]
Kameraet er slukket
! Tænd for kameraet
Batteriet er opbrugt
! Indsæt nye batterier (s. 13)
Batteriet er indsat med polerne omvendt.
! Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -)
Kameraet slukker pludseligt, mens det er i brug
Kameraet holdt op med at virke som følge af en funktionsfejl
! Tag batteriet ud, indsæt det igen, og tænd for kameraet.
Billederne er utydelige
Et billede blev taget uden indstilling af den korrekte
makrofunktion.
! Vælg en passende makrofunktion, så billedet bliver skarpt.
Motivet er uden for blitzområdet
! Sørg for, at motivet er inden for blitzområdet.
Objektivet er snavset eller fedtet
! Rens objektivet
75
Inden du kontakter et servicecenter
Blitzen udlades ikke
Blitzen er koblet fra
! Aktivér blitzen
Den valgte kamerafunktion kan ikke benyttes med blitz.
! Se yderligere oplysninger om brug af blitzen (s. 29)
Dato/klokkeslæt viser forkert.
Dato/klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har
genindstillet standardværdierne.
! Genindstil dato/klokkeslæt
Betjeningsknapperne virker ikke
Funktionsfejl i kameraet.
! Tag batteriet ud, indsæt det igen, og tænd for kameraet.
En kortfejl er opstået, mens hukommelseskortet sidder i kameraet.
Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt.
! Formatér hukommelseskortet igen
Billederne kan ikke afspilles
Forkert filnavn (ikke DCF-format)
! Omdøb ikke billedfilerne
Billedets farve er forskellig fra det originale motiv
Indstillingen af hvidbalance eller effekter er forkert
! Vælg en passende indstilling for hvidbalance og effekt
76
Billederne er for lyse
Eksponering er for høj
! Nulstil eksponeringskompensation
Intet billede på ekstern skærm
Den eksterne skærm er ikke tilsluttet kameraet korrekt.
! Kontrollér forbindelsen
Der er forkerte filer på hukommelseskortet
! Indsæt et hukommelseskort med de rigtige filer.
Når du benytter computerens Stifinder (Explorer), fremkommer
teksten [Flytbar disk] (Removable Disk) ikke
Kabelforbindelsen er ikke korrekt
! Kontrollér forbindelsen
Kameraet er slukket
! Tænd for kameraet
Operativsystemet er ikke Windows 2000, XP, Vista / Mac OS
10.3. Alternativt understøtter computeren ikke USB.
! Installér Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3, som understøtter USB.
Specifikationer
Billedsensor
- Type: 1/2,33” CCD
- Effektive pixels: Cirka 10,2 megapixel
- Samlet antal pixels: Cirka 10,3 megapixel
Objektiv
- Brændvidde: SAMSUNG-objektiv f = 6,3 ~ 18,9 mm
(35 mm film svarende til 35 ~ 105 mm)
- Lysstyrke: F3,0(W) ~ F5,6(T)
- Digital zoom: ·Stillbilleder: 1,0x ~ 5,0x
·Afspilning: 1,0x ~ 11,4x
(afhængig af billedstørrelsen)
LCD-skærm
- 2,7” farve TFT LCD (230.000 billedpunkter)
Fokus
- Type: TTL-autofokus
(Multi-AF, Center AF, Ansigtssporing-AF)
- Område
Vidvinkel
Tele
Normal
Makro
Auto-makro
80 cm ~ uendelig
10 cm ~ 80 cm
50 cm ~ 80 cm
10 cm ~ uendelig
50 cm ~ uendelig
Lukker
- Hastighed 1 ~ 1/1.500 sek.
(Manuel : 8 ~ 1/1.500 sek.)
Eksponering
- Eksponeringskontrol: Program AE,
Manuel eksponering,
Ansigtssporing-AE
- Lysmåling: Multi, Spot, Centervægtet
- EV-kompensation: ±2EV (1/3EV trin)
- ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Blitz
- Funktioner: Auto, Auto & Rødøje-reduktion,
Udfyldningsblitz, Blitz med lang lukkertid,
Blitz afbrudt
- Område: Vidvinkel: 0,4 m ~ 3,0 m,
Tele: 0,5 m ~ 2,5 m
- Genopladningstid: Cirka 4 sek.
Skarphed
- Blød+, Blød, Normal, Hård, Hård+
Farveeffekt
- Normal, S/H, Sepia, Rød, Grøn, Blå, Negativ,
Brugerdefineret
Hvidbalance
- Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende_H,
Fluorescerende_L, Kunstlys, Brugerdefineret
Lydoptagelse
- Lydoptagelse (maks. 10 timer)
- Stemmenotat til stillbilleder (maks. 10 sek.)
Indfotografering af - Dato, Dato & klokkeslæt,
dato/klokkeslæt
Fra (vælges af brugeren)
Optagelse
- Stillbillede
·Funktion: Auto, Program, Manuel, DIS,
FOTOGUIDE, Portræt, Scene
·Scene: Nat, Børn, Landskab, Nærfoto,
Tekst, Solnedgang, Daggry, Modlys,
Fyrværkeri, Sand & Sne
·Optagelse: Enkel, Serie, AEB
·Selvudløser: 10 sek., 2 sek., Dobbelt,
Bevægelsestimer
77
Specifikationer
- Filmoptagelse
·Med eller uden Audio (brugervalgbar,
optagelsestid: maks. 2 timer)
·Størrelse: 640x480, 320x240
·Billedfrekvens: 30 bps, 15 bps
·3x optisk zoom og lydløs ved zoom
·Filmredigering (indbygget)
: Pause under optagelse, Kopiering af
stillbillede
Lagring af billeder - Medie
·Intern hukommelse: 16 MB flashhukommelse
·Ekstern hukommelse (ekstra tilbehør) :
MMC-kort (garanteret op til 1 GB)
SD-kort (garanteret op til 2 GB)
SDHC-kort (garanteret op til 8 GB)
- Filformater
·Stillbilleder: JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Filmoptagelser: AVI (MJPEG)
·Lyd: WAV
- Billedstørrelser
78
,
;
.
+
✩
3648X
2736
3648X
2432
3648X
2056
3072X
2304
2592X
1944
1920X
1080
1024X
768
- Kapacitet (størrelse 1 GB)
,
;
.
+
✩
Meget fin Cirka 219 Cirka 241 Cirka 282 Cirka 290 Cirka 366 Cirka 1089 Cirka 1907
Fin
Cirka 304 Cirka 341 Cirka 395 Cirka 412 Cirka 507 Cirka 1458 Cirka 2204
Normal Cirka 507 Cirka 550 Cirka 619 Cirka 660 Cirka 825 Cirka 2204 Cirka 2419
Ä Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan
variere afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.
“E”-knap:
- Effekter : FARVE, BILLED JUSTERING
(FYRVÆRK, MÆTNING, KONTRAST)
- Redigering: NY STØRRELSE, ROTÉR, FARVE
Afspilning
- Type: Enkeltbillede, Miniature, Multi-diasshow,
Filmoptagelse
Interface
- Digitaludgang: USB 2.0
- Lyd: Mono
- Videoudgang: NTSC, PAL
(kan vælges af brugeren)
- DC strømstik: 3,3 V
Strømforsyning
- Primærbatterier: 2 x AA-alkaline
- Genopladeligt batteri: SNB-2512B KIT (ekstra tilbehør)
(2 x AA Ni-MH Batteri & oplader)
Ä Det medfølgende batteri afhænger af salgsregionen.
Specifikationer
Dimensioner (B x H x D)
- 93.1 X 61.5 X 24 (uden fremspring)
Vægt
- Cirka 120 g
(uden batterier og hukommelseskort)
Funktionstemperatur
- 0 ~ 40°C
Luftfugtighed
- 5 ~ 85%
Software
- Samsung Master, Adobe Reader
Ä Ret til at ændre specifikationerne uden varsel forbeholdes.
Ä Alle varemærker tilhører de respektive ejere.
79
Bemærkninger om softwaren
Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brugen.
- Softwaren eller betjeningsvejledningen må ikke under nogen
omstændigheder kopieres, hverken helt eller delvist, til andre
formål.
- Rettighederne til softwaren gælder udelukkende dette kamera.
- Hvis kameraet mod forventning er fejlbehæftet, vil det blive
repareret eller ombyttet under garantien.
Samsung påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert
brug.
- En hjemmebygget computer eller en computer, der ikke er under
fabrikantens garanti, er ikke dækket af Samsungs garanti.
- Denne betjeningsvejledning forudsætter, at du har et
grundlæggende kendskab til computeren og operativsystemet.
80
Systemkrav
Specifikationer
for USBtilslutning
Specifikationer for
softwaresupport
Windows
Macintosh
PC med Pentium III 500 MHz
eller større processor
(Pentium III 800 MHz anbefales)
Windows 2000 / XP / Vista
Mindst 256 MB RAM
(Mere end 512 MB anbefales)
250 MB ledig plads på harddisken
(Mere end 1 GB)
Skærm: 1024 x 768 pixel, 16-bit
farvedybde (24-bits farvedybde
anbefales)
Microsoft DirectX 9.0C
Power Mac G3 eller nyere
Mac OS 10,3 eller nyere
versioner
Mindst 256 MB RAM
(Mere end 512 MB anbefales)
-
Om softwaren
Når du har lagt den medfølgende cd i cd-rom-drevet, fremkommer
følgende åbningsbillede automatisk.
Ä Skærmbilleder, der er vist
i denne manual er baseret
på den engelske version af
Windows.
Der kan gå 5-10 sekunder, inden det automatiske installationsprogram
kører, afhængigt af din computers kapacitet. Hvis åbningsbilledet ikke
fremkommer, kan du køre [Windows Stifinder] (Explorer), og vælge
[Installer.exe] på cd’en.
Samsung Master: “Alt-i-ét” multimedie-software.
Du kan overføre, vise, redigere og gemme dine digitalbilleder
og filmoptagelser med denne software. Denne software kan kun
benyttes med Windows.
81
Installation af applikationssoftwaren
Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal
applikationssoftwaren først installeres. Herefter kan de lagrede
billeder i kameraet kopieres til computeren og behandles med et
billedredigeringsprogram.
Du kan gå til Samsungs websted på internettet.
http://www.samsungcamera.com: Engelsk
http://www.samsungcamera.co.kr: Koreansk
1. Det automatiske
installationsvinduet vises.
Klik på menuen [Samsung
Digital Camera Installer] i
installationsvinduet.
82
2. Installér DirectX, Samsung Master og Adobe Reader ved at
vælge de pågældende knapper på skærmen. DirectX installeres
kun, såfremt der ikke allerede eksisterer en nyere version på
din computer.
Installation af applikationssoftwaren
3. Efter genstart af computeren skal du slutte kameraet til
computeren ved hjælp af USB-kablet.
4. Tænd for kameraet.
Guiden [Ny hardware fundet]
(Found New Hardware) åbnes, og
computeren genkender kameraet.
Ä Hvis dit operativsystem er Windows
XP/Vista, åbnes en billedfremviser.
83
Installation af applikationssoftwaren
Brugervejledninger i PDF-format findes på den medfølgende
software-cd-rom. Find PDF-filerne med Windows Stifinder.
Sørg for at Acrobat Reader er installeret, før du åbner PDF-filerne.
Dette program findes også på den medfølgende software-cd-rom.
For at installere Adobe Reader 6.0.1 korrekt, skal Internet Explorer 5.01 eller nyere være installeret. Gå til “www.microsoft.
com” og opgrader Internet Explorer.
Start af computerfunktionen
Når du slutter USB-kablet til en USB-port i computeren, og tænder
computeren, skifter kameraet automatisk til computerfunktion.
Når computerfunktionen er aktiv, kan du overføre de gemte billeder
til din computer via USB-kablet.
Indstillinger for kameratilslutning
1. Tænd for kameraet
2. Slut kameraet til computeren ved
VÆLG USB
hjælp af det medfølgende USB-kabel.
COMPUTER
3. Tænd for computeren. Kameraet og
PRINTER
computeren er nu tilsluttet hinanden.
4. Valgmenu til ekstern enhed vises på
OK BEKRÆFT
LCD-skærmen.
5. Vælg [COMPUTER] ved at trykke på
OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
84
Start af computerfunktionen
Sådan tilsluttes kameraet en computer
Overførsel af billeder
Du kan overføre stillbillederne i kameraet til din computers
harddisk og udskrive dem eller redigere dem med et billedbehandlingsprogram.
1. Slut kameraet til computeren ved
hjælp af USB-kablet.
2. Vælg [Denne computer] (My
computer) på skrivebordet og
dobbeltklik på [Flytbar disk !
DCIM ! 100SSCAM].Billedfilerne
vil blive vist.
Ä Hvis du valgte [PRINTER] i trin 5, vises meddelelsen [TILSL.
PRINTER], når du slutter kameraet til computeren, og
forbindelsen vil ikke blive etableret. I dette tilfælde skal du
frakoble USB-kablet og følge proceduren fra trin 2.
3. Vælg et billede og højreklik på musen.
Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren
Se yderligere oplysninger på side 87 (Fjernelse af den flytbare disk).
85
Start af computerfunktionen
4. En pop-up menu vises.
Klik på menuen [Klip] (Cut) eller
[Kopier] (Copy).
- [Klip] : Til flytning af filer.
- [Kopier] : Til kopiering af filer.
- Ved at anvende [Samsung Master] kan du se de gemte billeder
direkte på computerskærmen, og du kan kopiere eller flytte
billedfilerne.
Det anbefales at kopiere billederne til computeren for at se
5. Klik på den mappe, hvor du vil indsætte filen.
6. Højreklik på musen, og en
pop-up menu åbnes. Klik på
[Sæt ind] (Paste).
7. En billedfil er overført fra kameraet
til din computer.
86
dem. Hvis du åbner billederne direkte fra den flytbare disk, kan
der opstå uventede afbrydelser.
Hvis du overfører et billede, som ikke er taget med dette
kamera, til den flytbare disk, fremkommer meddelelsen
[FILFEJL!] på LCD-skærmen under afspilning, og der vises
ingen miniature.
Fjernelse af den flytbare disk
Windows 2000/XP/Vista
(Illustrationerne kan afvige fra de viste, afhængig af det anvendte
Windows-operativsystem.)
1. Kontrollér om kameraet eller computeren er ved at overføre
filer. Hvis lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den
ophører med at blinke og lyser konstant.
2. Dobbeltklik på ikonet [Sikker
fjernelse af hardware] (Unplug or
Eject Hardware) på proceslinjen.
[Dobbeltklik!]
5. En meddelelse om, at du nu kan
fjerne hardwaren, vises. Klik på
[OK]-knappen.
6. Vinduet [Sikker fjernelse af hardware]
(Unplug or Eject Hardware) åbnes.
Klik på knappen [Luk] (Close), og den
flytbare disk er fjernet korrekt.
7. Træk USB kablet ud.
3. Vinduet [Sikker fjernelse af hardware]
(Unplug or Eject Hardware) åbnes.
Vælg [USB-lagerenhed] (USB Mass
Storage Device) og klik på knappen
[Stop].
4. Et vindue fremkommer, hvor du kan
vælge hvilken hardware, der skal
stoppes. Vælg [USB-lagerenhed]
(USB Mass Storage Device) og klik
på knappen [OK].
87
Samsung Master
Du kan overføre, vise, redigere og gemme dine billeder og film med
denne software. Denne software kan kun benyttes med Windows.
Klik på [Start ! Programmer (Programs) ! Samsung !
Samsung Master] for at åbne programmet.
Sådan overfører du billeder
1. Slut kameraet til din computer.
2. Et vindue til overførsel af billeder
vises, når du har sluttet kameraet
til computeren.
- Klik på knappen [Vælg alle] (Select
All) for at overføre billederne.
- Vælg den ønskede mappe i
vinduet, og klik på knappen [Vælg
alle] (Select All). Du kan gemme
billeder fra kameraet i den valgte mappe.
- Hvis du klikker på knappen [Annuller] (Cancel), annulleres
overførslen af billederne.
4. Vælg en destination og opret en
mappe, hvor du vil gemme de
overførte billeder og mapper.
- Mappenavne kan oprettes i
datoorden, og billederne vil blive
overført.
- Mappenavne kan oprettes efter
ønske, og billederne vil blive
overført.
- Hvis du vælger en mappe, som
tidligere er oprettet, vil billederne
blive overført.
5. Klik på knappen [Næste >] (Next >).
6. Det viste vindue fremkommer.
Den valgte mappes placering
vises i den øverste del af vinduet.
Klik på knappen [Start] for at
overføre billederne.
3. Klik på knappen [Næste >] (Next >).
7. De overførte billeder vises.
88
Samsung Master
Billedfremviser : Du kan se de gemte billeder.
Billedredigering : Du kan redigere et stillbillede.
- Billedfremviseren har følgende funktioner.
Ì Menulinje: Du kan vælge følgende menuer.
Fil (File), Rediger (Edit), Vis (View), Værktøjer (Tools),
Skift funktioner (Change functions), Auto-overførsel (Auto
download), Hjælp (Help), osv.
Í Vindue til valg af billeder: Du kan vælge de ønskede billeder i dette
vindue.
4 Menu til valg af medietype: Du kan vælge billedfremviser og funktioner
til billed- og filmredigering i denne menu.
5 Vindue til visning: Du kan se et billede eller en filmoptagelse og
kontrollere multimedie-oplysningerne.
6 Zoombjælke: Du kan ændre størrelsen af visningen.
7 Vindue til mappevisning: Du kan se placeringen af mappen for det
valgte billede.
8 Vindue til billedvisning: Billederne i den valgte mappe vises.
Ä Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.
- Billedredigering har følgende funktioner.
Ì Redigeringsmenu: Du kan vælge følgende menuer.
[Værktøjer] (Tools) : Du kan ændre størrelsen af det valgte billede
eller beskære det. Se menuen [Hjælp] (Help).
[Juster] (Adjust)
: Du kan ændre billedkvaliteten. Se menuen
[Hjælp] (Help).
[Rediger] (Retouch) : Du kan retouchere billedet eller benytte
specielle effekter. Se menuen [Hjælp] (Help).
Í Tegneværktøjer: Værktøjer til billedredigering.
4 Vindue til billedvisning: Det valgte billede vises i dette vindue.
5 Vindue til visning: Du kan få det ændrede billede vist.
Ä Et stillbillede, som er redigeret med Samsung Master, kan ikke
afspilles i kameraet.
Ä Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.
89
Samsung Master
Filmredigering: Du kan benytte stillbilleder, filmoptagelser, tale
og musikfiler i en filmoptagelse.
- Filmredigering har følgende funktioner.
Ì Redigeringsmenu
: Du kan vælge følgende menuer.
[Tilføj medie] (Add Media)
: Du kan føje andre mediefiler til en
filmoptagelse.
[Rediger optagelse] (Edit Clip) : Du kan ændre lysstyrke, kontrast,
farver og mætning.
[Effekter] (Effects)
: Du kan indsætte effekter.
[Indsæt tekst] (Set Text)
: Du kan indsætte tekster.
[Tale] (Narrate)
: Du kan indsætte tale.
[Færdigør] (Produce)
: Du kan gemme den redigerede
multimedie-fil under et nyt navn.
Du kan vælge imellem filtyperne AVI,
Windows media (wmv) og Windows
media (asf)
Í Vindue til billedvisning: Du kan indsætte multimedie-filer i dette
vindue.
90
Ä Visse filmoptagelser, som er komprimeret med en dekoder, der
ikke er kompatibel med Samsung Master, kan ikke afspilles med
Samsung Master.
Ä Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.
Installation af USB-driveren til MAC
Brug af USB-driveren til MAC
1. Der medfølger ikke en USB-driver til MAC på cd’en, da
MAC-operativsystemet understøtter kameradriveren.
2. Kontrollér MAC OS-versionen under opstarten.
Kameraet er kompatibelt med MAC OS 10.3
3. Slut kameraet til Macintosh-computeren og tænd for kameraet.
4. Et nyt ikon vil blive vist på skrivebordet, når du har tilsluttet kameraet.
1. Dobbeltklik på det nye ikon, og mappen i hukommelsen vil blive vist.
2. Nu kan du vælge en billedfil og kopiere eller flytte den til computeren.
Afslut først overførslen mellem computeren og kameraet, og
fjern derefter den flytbare disk med Extract-kommandoen.
91
SPØRGSMÅL OG SVAR
Kontrollér venligst følgende, hvis USB-forbindelsen ikke fungerer.
Eks. 1
USB-kablet er ikke tilsluttet, eller det er ikke det
medfølgende USB-kabel.
! Tilslut det medfølgende USB-kabel.
Eks. 2
Kameraet genkendes ikke af din computer.
Undertiden optræder kameraet under [Ukendte enheder]
(Unknown Devices) i Enhedshåndtering (Device Manager).
! Sluk for kameraet, fjern USB-kablet, tilslut USB-kablet
igen og tænd for kameraet.
Eks. 3
Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.
! Sluk for kameraet og tænd det igen. Overfør filen igen.
Eks. 4
Ved brug af en USB-hub.
! Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet
til computeren via en USB-hub, hvis computeren og
USB-hub’en ikke er kompatible. Slut altid kameraet
direkte til computerens USB-port, hvis det er muligt.
Eks. 5
Er der andre USB-enheder tilsluttet computeren?
! Kameraet kan fungere forkert, hvis det er tilsluttet
computeren sammen med en anden USB-enhed.
Fjern i givet fald det andet USB-kabel, så kun kablet
fra kameraet er tilsluttet.
92
Eks. 6
Når jeg åbner Enhedshåndtering (Device Manager) ved at
klikke på Start ! Indstillinger (Settings) ! Kontrolpanel
(Control Panel) ! Ydeevne og vedligeholdelse
(Performance and Maintenance) ! System !
Hardware ! Enhedshåndtering (Device Manager), er
der ukendte enheder (Unknown Devices) eller andre
enheder (Other Devices) med et gult spørgsmålstegn (?)
eller udråbstegn (!) ved siden af dem.
! Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller
udråbstegn (!) og vælg “Fjern” (Remove). Genstart
computeren og tilslut kameraet igen.
Eks. 7
Med visse sikkerhedsprogrammer (Norton AntiVirus, V3,
etc.) opfatter computeren muligvis ikke kameraet som
en flytbar disk.
! Stop sikkerhedsprogrammerne og slut kameraet til
computeren. Oplysninger om midlertidig deaktivering af
sikkerhedsprogrammet findes i programmets
betjeningsvejledning.
Eks. 8
Kameraet er tilsluttet USB-porten på fronten af computeren.
! Hvis kameraet er tilsluttet USB-porten på forsiden af
computeren, genkender computeren muligvis ikke
kameraet. Slut kameraet til en USB-port på bagsiden
af computeren.
SPØRGSMÅL OG SVAR
Hvis DirectX 9.0 eller nyere ikke er installeret
Installér DirectX 9.0 eller nyere version
1) Sæt cd’en, som fulgte med kameraet, i computeren.
2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen
[cd-rom-drev: \DirectX], og klik på filen DXESETUP.exe.DirectX
vil blive installeret. Du kan downloade DirectX fra http://www.
microsoft.com/directx
Hvis computeren, som er tilsluttet kameraet, “fryser” under
opstarten af Windows.
Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren, og
Windows starter korrekt. Hvis problemet opstår gentagne
gange, skal du frakoble Legacy USB Support og genstarte
computeren. Legacy USB Support findes i computerens
BIOS-opsætningsmenu. (BIOS-opsætningsmenuen afhænger
af computerfabrikatet. Visse BIOS-menuer har ikke Legacy
USB Support). Hvis du ikke selv kan ændre menuen, kan du
søge vejledning hos computerfabrikanten.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige
retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder,
at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske
symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige
for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier
holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale,
gratis batteriretursystem.
Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren.
Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning.
Hvis en filmoptagelse ikke kan slettes, hvis du ikke kan åbne den
flytbare disk, eller hvis en fejlmeddelelse vises under filoverførslen.
Hvis du kun installerer Samsung Master, kan ovennævnte
problemer opstå lejlighedsvis.
- Luk programmet Samsung Master ved at klikke på ikonet
Samsung Master på proceslinjen.
- Installér alle applikationsprogrammer, som findes på den
medfølgende cd.
93
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk affald og
elektronisk udstyr) (Gælder i den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate indsamlingssystemer).
Dette mærke, som er vist på produktet eller dets brugervejledning,
indikerer, at det ikke bør smides ud sammen med andet husholdningsaffald i slutningen af dets brugstid. For at undgå skade på
miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, bør du adskille dette produkt fra anden type affald og
genbruge det fornuftigt for at fremme et bæredygtig genbrug af materialeressourcer. Husholdninger bør kontakte enten den forhandler,
hvor de købte produktet, eller deres lokalregering for oplysninger
om hvor og hvordan, de kan køre genstanden hen til miljømæssig
sikker genbrug. Erhvervsbrug bør kontakte deres leverandør og
kontrollere betingelserne i købskontrakten. Dette produkt bør ikke
blandes med andre produkter, der skal bortskaffes.
Samsungs økomærke
Dette er Samsungs eget symbol, der effektivt bruges
til at kommunikere Samsungs miljøvenlige produktaktiviteter ud til forbrugerne. Mærket repræsenterer
Samsungs vedvarende bestræbelser på at udvikle
miljøvenlige produkter.
94
MEMO
95
MEMO
96
Download PDF