Samsung | SAMSUNG WB150 | Samsung WB150 Bruksanvisning

Denne bruksanvisningen inneholder
detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet.
Les denne bruksanvisningen grundig.
Klikk på et tema
Grunnleggende feilsøking
Hurtigreferanse
Innhold
Grunnleggende funksjoner
Utvidede funksjoner
Fotograferingsalternativer
Avspilling/redigering
Trådløst nettverk
(bare WB150F/WB151F/WB152F)
WB150/WB150F/
WB151/WB151F/WB152F
Innstillinger
Vedlegg
Indeks
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Følgende forsiktighetsregler og tips for bruk må alltid overholdes for å unngå farlige situasjoner og sikre at kameraet yter maksimalt.
Unngå å skade synet til motivene.
Ikke bruk blits når du tar nærbilder (nærmere enn 1 meter) av
mennesker eller dyr. Hvis du bruker blits for nær motivenes øyne,
kan dette forårsake midlertidig eller permanent skade på synet.
Advarsel − situasjoner som kan forårsake skade på deg selv
eller andre
Ikke demonter eller forsøk å reparere kameraet.
Dette kan føre til elektrisk støt eller skader på kameraet.
Hold kameraet borte fra små barn og kjæledyr.
Hold kameraet og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små
barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader
hvis de svelges. Bevegelige deler og tilbehør kan også utgjøre
fysiske farer.
Unngå å bruke kameraet i nærheten av brennbare eller
eksplosive gasser og væsker.
Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
Ikke sett inn brennbare materialer i kameraet eller oppbevar
slike materialer i nærheten av kameraet.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke utsett kameraet for direkte sollys eller høye temperaturer
over lengre tid.
Vedvarende eksponering mot sollys eller ekstreme temperaturer
kan forårsake permanent skade på kameraets interne
komponenter.
Ikke bruk kameraet med våte hender.
Dette kan føre til elektrisk støt.
1
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Unngå å dekke til kameraet eller laderen med tepper eller tøy.
Kameraet kan overopphetes, noe som kan ødelegge kameraet
eller føre til brann.
Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere
(hjertestimulatorer).
Hold en avstand på minst 15 cm mellom kameraer og
pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av
produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless
Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke
at kameraet fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet
medisinsk utstyr, må du umiddelbart slå av kameraet og kontakte
produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for
veiledning.
Ikke håndter strømledningen eller gå nær laderen når det
tordner.
Dette kan føre til elektrisk støt.
Hvis det kommer væske eller ukjente gjenstander inn i
kameraet, må du øyeblikkelig koble fra alle strømkilder, som
batteriet eller laderen, og deretter kontakte et Samsung
servicesenter.
Følg alle forskrifter som begrenser bruk av kameraet i bestemte
områder.
• Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske
enheter.
• Slå av kameraet ombord på fly. Kameraet kan forårsake
forstyrrelser for utstyr i flyet. Følg alle reglene til flyselskapet,
og slå av kameraet når du blir bedt om det av flyselskapets
personale.
• Slå av kameraet i nærheten av medisinsk utstyr. Kameraet
kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus
eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte
advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale.
2
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk batterier til ikke tiltenkte formål.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Obs! − situasjoner som kan forårsake skade på kameraet eller
annet utstyr
Ikke berør blitsen mens den utløses.
Blitsen er veldig varm når den utløses og kan gi brannskader på
huden.
Ta ut batteriene fra kameraet hvis du lagrer det over lengre tid.
Batteriene kan lekke eller korrodere over tid, og kan forårsake
alvorlig skade på kameraet.
Når du bruker vekselstrømladeren, slår du av kameraet før du
kobler fra strømmen til vekselstrømladeren.
Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Bruk bare autentisk litiumion-batteri som er anbefalt av
produsenten, når du skifter batteri. Ikke skad eller varm opp
batteriet.
Dette kan føre til brann eller personskader.
Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Bruk bare Samsung-godkjente batterier, ladere, kabler og
tilbehør.
• Uautoriserte batterier, ladere, kabler eller tilbehør kan føre til at
batterier eksploderer, skader kameraet eller fører til skader.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av
batterier, ladere, kabler eller tilbehør som ikke er godkjent.
Ikke bruk skadet strømledning, strømkontakt eller strømuttak
når du lader batteriene.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke la vekselstrømladeren komme i kontakt med terminalene
+/- på batteriet.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
3
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Ikke bruk makt på kameraet eller kameraets deler.
Dette kan føre til at kameraet ikke fungerer som det skal.
Unngå forstyrrelser i forbindelse med andre elektroniske
enheter.
Kameraet gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler)
som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet
elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer),
høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektroniske apparater
innendørs eller i kjøretøy. Be om råd fra produsenten av de
elektroniske apparatene for løse eventuelle problemer med
forstyrrelser. For å hindre uønskede forstyrrelser bruker du bare
Samsung-godkjente enheter eller tilleggsutstyr.
Vær forsiktig når du kobler til kabler eller adaptere og setter inn
batterier og minnekort.
Hvis du bruker makt på kontakter, kobler til kabler feil eller setter
inn batterier og minnekort feil, kan dette skade porter, kontakter
og tilleggsutstyr.
Hold kort med magnetstriper unna kamerahuset.
Informasjon som er lagret på kortet, kan bli skadet eller slettet.
Bruk kameraet i normal posisjon.
Unngå kontakt med kameraets interne antenne.
Bruk aldri ladere, batterier eller minnekort som er skadet.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann eller at kameraet ikke
fungerer som det skal.
Dataoverføring og ansvar
• Data som blir overført via WLAN kan lekkes, så unngå å
Kontroller at kameraet fungerer ordentlig før bruk.
Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap av filer eller
skader som kan oppstå hvis kameraet svikter eller ved feil bruk.
overføre sensitive data i offentlige områder eller på åpne
nettverk.
• Kameraprodusenten er ikke ansvarlig for eventuell
dataoverføring som bryter opphavsrettslover,
varemerkelover og lover om opphavsrett eller offentlige
sømmelighetsbestemmelser.
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet.
Hvis kabelen er koblet til motsatt, kan dette skade filene.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelt tap av data.
4
Oversikt over bruksanvisningen
Grunnleggende funksjoner
Informasjon om opphavsrett
• Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte
varemerker som tilhører Microsoft Corporation.
• Mac er et registrert varemerke som tilhører Apple
Corporation.
• microSD™, microSDHC™ og microSDXC™ er
registrerte varemerker som eies av SD Association.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.
• Varemerker og handelsnavn som blir brukt i denne
bruksanvisningen, tilhører sine respektive eiere.
Utvidede funksjoner
Fotograferingsalternativer
•
•
53
Her finner du informasjon om hvordan du konfigurerer
alternativene i fotograferingsmodus.
Avspilling/redigering
•
34
Lær hvordan du tar bilder og spiller inn video ved å
velge en modus.
76
Her finner du informasjon om hvordan du spiller av og
redigerer bilder og videoer. Lær også hvordan du kobler
kameraet til datamaskin, fotoskriver eller TV.
• Kameraspesifikasjoner eller innhold i denne
•
14
Her finner du informasjon om kameraets layout, ikoner
og grunnleggende funksjoner for fotografering.
bruksanvisningen kan endres uten forhåndsvarsel på
grunn av oppgradering av kamerafunksjonene.
Vi anbefaler at du bruker kameraet i landet der du
kjøpte det.
Bruk dette kameraet på en ansvarlig måte og følg alle
lover og regler vedrørende bruk.
Du har ikke tillatelse til å gjenbruke eller
distribuere deler av denne bruksanvisningen uten
forhåndsgodkjennelse.
Hvis du ønsker lisensinformasjon om åpen
kildekode, kan du lese OpenSourceInfo.pdf på den
medfølgende CD-ROM-platen.
Trådløst nettverk
(bare WB150F/WB151F/WB152F)
99
Lær hvordan du kobler til trådløse lokalnett (WLAN) og
bruker funksjoner.
Innstillinger
120
Se alternativene for å konfigurere kamerainnstillingene.
Vedlegg
Her finner du informasjon om feilmeldinger,
spesifikasjoner og vedlikehold.
5
126
Ikoner brukt i denne bruksanvisningen
Indikatorer brukt i denne bruksanvisningen
Fotograferingsmodus
Indikator
Smart Auto
T
Ikon
Funksjon
Program
p
Blenderprioritet, Lukkerprioritet, Manuell
G
Scene
s
[ ]
Kameraknapper. For eksempel representerer [Utløser]
utløserknappen.
Ekstra magi
g
( )
Sidetall for relatert informasjon
Wi-Fi (bare WB150F/WB151F/WB152F)
w
Live-panorama (bare WB150/WB151)
R
“
Innstillinger
n
Film
v
Rekkefølgen på alternativene eller menyene som
du må velge for å utføre et trinn, for eksempel: Velg
Ansiktsregistrering “ Normal (representerer "Velg
Ansiktsregistrering, og velg deretter Normal").
*
Kommentar
Tilleggsinformasjon
Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler
Ikoner for fotograferingsmodus
Disse ikonene vises i teksten når en funksjon er tilgjengelig i en
modus. Se eksempelet nedenfor.
Merk: Det er ikke sikkert at modiene s eller g har støtte for
alle scener eller modi.
Eksempel:
Tilgjengelig i
modiene Program,
Blenderprioritet,
Lukkerprioritet og
Film
6
Uttrykk brukt i denne bruksanvisningen
Eksponering (lysstyrke)
Mengden lys som kommer inn i kameraet, fastsetter
eksponeringen. Du kan justere eksponeringen med
lukkerhastigheten, blenderåpningen og ISO-følsomheten.
Når du justerer eksponeringen, blir bildene mørkere eller lysere.
Trykke på utløseren
• Trykk [Utløser] halvveis ned: Trykk utløseren halvveis ned
• Trykk på [Utløser]: Trykk utløseren helt ned
Trykk [Utløser] halvveis ned
S Normal eksponering
Trykk på [Utløser]
Motiv, bakgrunn og sammensetning
• Motiv: Hovedmotivet i en scene, for eksempel en person, et
dyr eller stilleben
• Bakgrunn: Gjenstandene rundt motivet
• Sammensetning: Kombinasjonen av et motiv og bakgrunnen
Bakgrunn
Sammensetning
Motiv
7
S Overeksponering (for lyst)
Grunnleggende feilsøking
Her finner du informasjon om hvordan du løser vanlige problemer ved å angi fotograferingsalternativer.
Motivets øyne ser
røde ut.
• Still inn blitsalternativet til
Bildene har
støvflekker.
• Slå av blitsen eller unngå å ta bilder på støvete steder.
Dette skyldes en refleksjon fra kamerablitsen.
Røde øyne eller
Røde øyne - korrigering. (s. 57)
• Hvis bildet allerede er tatt, velger du
Røde øyne - korrigering i redigeringsmenyen. (s. 90)
Hvis det er støvpartikler i luften, kan det hende at disse fanges opp på bilder når du bruker blitsen.
• Angi alternativer for ISO-følsomhet. (s. 59)
Bildene er uklare.
Uklare bilder kan skyldes at du tar bilder i forhold med dårlig belysning eller holder kameraet feil.
Bruk OIS-funksjonen eller trykk [Utløser] halvveis ned for å sikre at motivet er i fokus. (s. 32)
Bildene blir uklare
når jeg tar bilder om
kvelden.
Lukkerhastigheten reduseres når kameraet prøver å slippe inn mer lys. Dette kan gjøre det vanskelig å
holde kameraet støtt lenge nok til å ta et klart bilde, og kan føre til at kameraet rister.
• Velg
Natt i s-modus. (s. 37)
• Slå på blitsen. (s. 57)
• Angi alternativer for ISO-følsomhet. (s. 59)
• Bruk stativ for å forhindre at kameraet rister.
Motiver blir for
Når lyskilden er bak motivet eller når det er høy kontrast mellom lyse og mørke områder, kan motivene
mørke på grunn av
bli for mørke.
bakgrunnsbelysning. • Unngå å fotografere mot solen.
• Velg
Bakgrunnsbelysning i s-modus. (s. 37)
• Sett blitsalternativet til
Motlysblits. (s. 57)
• Juster eksponeringen. (s. 69)
• Still inn alternativet for Auto Contrast Balance (ACB). (s. 70)
• Sett målingsalternativet til
Punkt hvis et motiv står midt i rammen. (s. 70)
8
Hurtigreferanse
Ta bilder av mennesker
• s-modus > Skjønnhetsbilde f 38
• g-modus > Bilde i bilde f 46
• Røde øyne/Røde øyne - korrigering (forhindre
eller korrigere røde øyne) f 57
• Ansiktsregistrering f 64
• Selvportrett f 65
Justere eksponering (lysstyrke)
• ISO-følsomhet (justere følsomheten for lys) f 59
• EV (justere eksponering) f 69
• ACB (kompensere for motiver mot lyse
bakgrunner) f 70
• Måling f 70
• AEB (ta tre bilder av samme scene med
forskjellig eksponering) f 73
Ta bilder om kvelden eller i
mørket
• s-modus > Natt, Solnedgang, Daggry f 37
• Blitsalternativer f 57
• ISO-følsomhet
(for å justere følsomheten for lys) f 59
Ta bilder av landskap
• s-modus > Landskap f 37
• g-modus > Live-panorama f 44
Bruke effekter på bilder
Ta handlingsbilder
• h-modus f 42
• Kontinuerlig, Bevegelsesfotografering f 73
Ta bilder av tekst, insekter eller
blomster
• s-modus > Tekst f 37
• Makro f 60
•
•
•
•
•
g-modus > Magic frame f 45
g-modus > Delt bilde f 46
g-modus > Kunstnerisk pensel f 48
g-modus > Bildefilter f 49
Bildejustering (justere Skarphet, Kontrast eller
Metning) f 74
Bruke effekter på videoer
• g-modus > Filmfilter f 50
9
Redusere kameraristing
• Optisk bildestabilisering (OIS) f 31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vise filer etter kategori i Smart Album f 79
Vise filer som miniatyrbilder f 80
Slette alle filer i minnet f 82
Vise filer som lysbildevisning f 84
Vise filer på en TV f 91
Koble kameraet til en datamaskin f 92
Bruke webområder for deling av
bilder eller videoer
(bare WB150F/WB151F/WB152F) f 104
Sende bilder eller videoer via e-post
(bare WB150F/WB151F/WB152F) f 107
Justere lyd og volum f 122
Justere lysstyrken på skjermen f 123
Endre menyspråk f 124
Stille inn dato og klokkeslett f 124
Før du kontakter et servicesenter f 138
Innhold
Grunnleggende funksjoner .............................................. 14
Utvidede funksjoner ......................................................... 34
Pakke ut .......................................................................
Kameraets layout .........................................................
Sette inn batteriet og minnekortet ..............................
Lade batteriet og slå på kameraet ..............................
Lade batteriet .............................................................
Slå på kameraet .........................................................
Utføre innledende oppsett ..........................................
Lære ikonene ...............................................................
Velge alternativer eller menyer ....................................
Stille inn skjerm og lyd ................................................
Angi skjermtypen ........................................................
Stille inn lyden ............................................................
Ta bilder .......................................................................
Zoome ......................................................................
Redusere kameraristing (OIS) ......................................
Tips for å få klarere bilder ............................................
Bruke Smart Auto-modus ...........................................
Bruke scenemodus .....................................................
Bruke Skjønnhetsbilde-modus .....................................
Bruke Program-modus ................................................
Bruke modiene Blenderprioritet,
Lukkerprioritet og Manuell ..........................................
Bruke Blenderprioritet-modus ......................................
Bruke Lukkerprioritet-modus ........................................
Bruke Manuell-modus .................................................
Bruke Ekstra magi-modus ..........................................
Bruke Live-panorama-modus ......................................
Bruke Magic frame-modus ..........................................
Bruke Delt bilde-modus ..............................................
Bruke Bilde i bilde-modus ...........................................
Bruke Kunstnerisk pensel-modus ................................
Bruke bildefiltermodus .................................................
Bruke filmfiltermodus ..................................................
Bruke Film-modus .......................................................
Bruke modusen Smart sceneregistrering ......................
15
16
19
20
20
20
21
23
24
26
26
27
28
29
31
32
10
35
37
38
39
40
41
42
43
44
44
45
46
46
48
49
50
51
52
Innhold
Bruke ansiktsregistrering .............................................
Registrere ansikter ......................................................
Ta et selvportrett .........................................................
Ta et smilebilde ..........................................................
Registrere blunking .....................................................
Bruke Smart ansiktsgjenkjenning ..................................
Registrere ansikter som favoritter (Min Stjerne) ...............
Justere lysstyrke og farge ...........................................
Juster eksponering manuelt (EV) ..................................
Kompensere for bakgrunnsbelysning (ACB) ..................
Endre målingsalternativ ...............................................
Velg en innstilling for Hvitbalanse ..................................
Bruke seriefotograferingsmodi ....................................
Justere bilder ...............................................................
Redusere zoomlyden ...................................................
Fotograferingsalternativer................................................ 53
Velge oppløsning og kvalitet .......................................
Velge en oppløsning ...................................................
Velge bildekvalitet .......................................................
Bruke selvutløseren .....................................................
Ta bilder i mørket .........................................................
Forhindre røde øyne ...................................................
Bruke blitsen ..............................................................
Justere ISO-følsomheten ............................................
Endre kamerafokus .....................................................
Bruke makro ..............................................................
Bruke autofokus .........................................................
Fokusere på et valgt område .......................................
Bruke sporingsautofokus .............................................
Justere fokusområdet .................................................
54
54
55
56
57
57
57
59
60
60
60
62
62
63
11
64
64
65
65
66
66
67
69
69
70
70
71
73
74
75
Innhold
Avspilling/redigering ......................................................... 76
Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus ................
Starte avspillingsmodus ..............................................
Vise bilder ..................................................................
Spille av en video .......................................................
Redigere et bilde .........................................................
Endre størrelsen på bilder ............................................
Rotere et bilde ...........................................................
Bruke Smartfilter-effekter .............................................
Justere bildene ..........................................................
Lage en utskriftsrekkefølge (DPOF) ...............................
Vise filer på en TV ........................................................
Overføre filer til en Windows-datamaskin ...................
Overføre filer med Intelli-studio .....................................
Overføre filer ved å koble til kameraet som en
flyttbar disk ................................................................
Koble fra kameraet (for Windows XP) ...........................
Overføre filer til en Mac-datamaskin ...........................
Skrive ut bilder med en PictBridge-fotoskriver ...........
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) .... 99
77
77
83
85
87
87
87
88
89
90
91
92
93
Koble til et WLAN og konfigurere
nettverksinnstillinger ..................................................
Koble til et WLAN .....................................................
Bruke nettleseren for pålogging .................................
Tips for tilkobling til nettverk .......................................
Skrive inn tekst .........................................................
Bruke webområder for deling av bilder
eller videoer ...............................................................
Gå til et webområde .................................................
Laste opp bilder eller video ........................................
Sende bilder eller videoer via e-post ........................
Endre e-postinnstillinger ............................................
Sende bilder eller videoer via e-post ...........................
Sende bilder eller videoer til en smarttelefon ............
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt
utløserknapp ..............................................................
Laste opp bilder til en skybasert server ....................
Bruke autokopiering til å sende bilder eller
videoer ......................................................................
Installere programmet for autokopiering på PC-en .......
Sende bilder eller videoer til en PC .............................
Se bilder eller videoer på en TV Link-aktivert TV ......
Sende bilder via Wi-Fi Direct .....................................
Om WOL-funksjonen (Wake on LAN) .......................
95
96
97
98
12
100
100
101
102
103
104
104
104
106
106
107
109
110
112
113
113
113
115
117
118
Innhold
Innstillinger ...................................................................... 120
Innstillingsmeny .........................................................
Åpne innstillingsmenyen ............................................
Lyd .........................................................................
Display ....................................................................
Tilkobling .................................................................
Generelt ..................................................................
121
121
122
122
123
124
Vedlegg ............................................................................ 126
Feilmeldinger .............................................................
Kameravedlikehold ....................................................
Rengjøre kameraet ...................................................
Bruke eller oppbevare kameraet ................................
Om minnekort ..........................................................
Om batteriet .............................................................
Før du kontakter et servicesenter .............................
Kameraspesifikasjoner ..............................................
Ordliste ......................................................................
Erklæringssetning på offisielle språk ........................
Indeks ........................................................................
127
129
129
130
131
134
138
141
145
151
153
13
Grunnleggende funksjoner
Her finner du informasjon om kameraets layout, ikoner og grunnleggende funksjoner for fotografering.
Pakke ut …………………………………… 15
Velge alternativer eller menyer …………… 24
Kameraets layout
Stille inn skjerm og lyd …………………… 26
………………………… 16
Sette inn batteriet og minnekortet
……… 19
Lade batteriet og slå på kameraet ……… 20
Lade batteriet …………………………… 20
Slå på kameraet ………………………… 20
Utføre innledende oppsett ………………… 21
Lære ikonene ……………………………… 23
Angi skjermtypen ………………………… 26
Stille inn lyden …………………………… 27
Ta bilder ……………………………………… 28
Zoome …………………………………… 29
Redusere kameraristing (OIS) …………… 31
Tips for å få klarere bilder ………………… 32
Pakke ut
Følgende elementer er inkludert i produktesken din.
Tilleggsutstyr
Kamera
Oppladbart batteri
CD-ROM med bruksanvisning
Strømadapter/
USB-kabel
Kameraveske
A/V-kabel
Batterilader
Minnekort
Stropp
Hurtigstartguide
Minnekort/minnekortadapter
• Illustrasjonene kan variere noe fra gjenstandene som sendes med
produktet ditt.
• Elementene som er inkludert i esken, kan variere avhengig av
modellen.
• Du kan kjøpe valgfritt ekstrautstyr hos en forhandler eller et Samsungservicesenter. Samsung er ikke ansvarlig for problemer forårsaket av
bruk av uautorisert tilleggsutstyr.
Grunnleggende funksjoner 15
Kameraets layout
Før du starter, bør du gjøre deg kjent med kameraets deler og hvilke funksjoner de har.
POWER-knapp
Utløserknapp
Mikrofon
Høyttaler
Blits
AF-hjelpelys/selvutløserlampe
Intern antenne*
* Unngå kontakt med den interne
antennen når du bruker
det trådløse nettverket.
(bare WB150F/WB151F/WB152F)
Linse
USB- og A/V-port
USB- og A/V-kabel kan brukes
Tripodfeste
Batterikammerdeksel
Sett inn minnekort og batteri
Grunnleggende funksjoner 16
Kameraets layout
Zoomknapp
• I fotograferingsmodus: Zoom inn
eller ut
• I avspillingsmodus: Zoom inn på
en del av et bilde eller vis filer som
miniatyrbilder, eller juster volumet
Statuslampe
• Blinker: Når kameraet lagrer et
bilde eller en video, når det leses
av en datamaskin eller skriver, når
bildet er ute av fokus eller når det
er problem med lading av batteriet
(på WB150F/WB151F/WB152F
når kameraet kobler til WLAN eller
sender et bilde)
• Lyser: Når kameraet er koblet til
en datamaskin, når batteriet lades
eller når bildet er i fokus
Modushjul
(s. 18)
Feste stroppen
x
y
Skjerm
Knapper
(s. 18)
Grunnleggende funksjoner 17
Kameraets layout
Modushjul
Ikon
Knapper
Beskrivelse
Knapp
Smart Auto: Ta et bilde ved å la kameraet automatisk
T
gjenkjenne og velge en scenemodus.
p
G
Program: Ta et bilde ved å angi alternativer bortsett fra
lukkerhastighet og blenderverdi.
A
Blenderprioritet: Kameraet velger
lukkerhastighet basert på blenderverdien du har
angitt manuelt.
h
Lukkerprioritet: Kameraet velger blenderverdi
basert på lukkerhastigheten du har angitt
manuelt.
M
Manuell: Juster ulike kamerainnstillinger, blant
annet lukkerhastighet og blenderverdi.
s
Scene: Ta et bilde med alternativer forhåndsinnstilt for en
bestemt scene.
g
Ekstra magi: Ta et bilde, spill inn en video eller rediger et
bilde med ulike effekter.
w
Wi-Fi: Koble til trådløse lokalnett og bruk funksjoner.
(bare WB150F/WB151F/WB152F)
R
Live-panorama: Ta og sett sammen en serie med bilder
for å lage et panoramabilde. (bare WB150/WB151)
n
Innstillinger: Konfigurer kamerainnstillingene.
v
Film: Tilpass innstillinger for å spille inn en video.
Grunnleggende funksjoner 18
Beskrivelse
Start innspilling av video.
Åpne alternativer eller menyer.
Gå bakover.
Grunnleggende funksjoner
D Endre skjermalternativ.
c Endre makroalternativ.
Andre funksjoner
Flytt opp
Flytt ned
F
Endre blitsalternativ.
Flytt til venstre
t
Endre selvutløseralternativ.
Flytt til høyre
Bekreft det markerte alternativet eller menyen.
Gå til avspillingsmodus.
Slett filer i avspillingsmodus.
Sette inn batteriet og minnekortet
Lær hvordan du setter inn batteriet og et ekstra minnekort i kameraet.
Ta ut batteriet og minnekortet
Skyv kortet forsiktig til det
løsner fra kameraet, og dra det
deretter ut av sporet.
Minnekort
Sett inn minnekortet med de
gullfargede kontaktene vendt
opp.
Batterilås
Minnekort
Skyv låsen ned for å frigi
batteriet.
Sett inn batteriet med
Samsung-logoen vendt opp.
Oppladbart batteri
Oppladbart batteri
Bruke minnekortadapteren
Hvis du vil bruke mikrominnekort med dette produktet,
en PC eller en minnekortleser, må du sette kortet inn i
en adapter.
Du kan bruke det interne minnet for midlertidig lagring hvis et minnekort ikke
er satt inn.
Grunnleggende funksjoner 19
Lade batteriet og slå på kameraet
Lade batteriet
Slå på kameraet
Før du bruker kameraet for første gang, må du lade opp batteriet.
Koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet, og koble
deretter den andre enden til strømadapteren.
Trykk på [POWER] for å slå kameraet på eller av.
• Den innledende oppsettsskjermen vises når du slår på
kameraet for første gang (s. 21)
Statuslampe
• Rødt lys på: Lader
• Rødt lys av: Fulladet
• Rødt lys blinker: Feil
Slå på kameraet i avspillingsmodus
Trykk på [P]. Kameraet slås på og går umiddelbart til
avspillingsmodus.
Bruk bare strømadapteren og USB-kabelen som følger med kameraet. Hvis
du bruker en annen strømadapter (for eksempel SAC-48), kan det hende at
kamerabatteriet ikke lades eller fungerer på riktig måte.
Hvis du slår på kameraet ved å trykke på og holde [P] til statuslampen
blinker, gir ikke kameraet fra seg noen lyder.
Grunnleggende funksjoner 20
Utføre innledende oppsett
Første gang du slår på kameraet, vises det innledende installasjonskjermbildet. Konfigurer de grunnleggende innstillingene i kameraet ved å
følge trinnene nedenfor.
1
Kontroller at Language er uthevet, og trykk deretter på
[t] eller [o].
4
Trykk på [D/c] for å velge Hjem, og trykk deretter
på [o].
• Når du reiser til et annet land, velger du først Besøk og
deretter en ny tidssone.
5
Trykk på [F/t] for å velge en tidssone, og trykk deretter
på [o] “ [b].
Tidssone : Hjem
2
3
Trykk på [D/c] for å velge språk, og trykk deretter
på [o].
Trykk på [c] for å velge Tidssone, og trykk deretter på
[t] eller [o].
Grunnleggende funksjoner 21
London
Avbryt
Angi
Utføre innledende oppsett
6
Trykk på [c] for å velge Stille dato/klokkeslett, og trykk
deretter på [t] eller [o].
Stille dato/klokkeslett
År
Md. Dag Time Min
Avbryt
9
Trykk på [c] for å velge Datotype, og trykk deretter på
[t] eller [o].
10
Trykk på [D/c] for å velge en datotype, og trykk
deretter på [o].
11
Trykk på [b] for å fullføre det innledende oppsettet.
DST
Angi
• Skjermbildet kan variere avhengig av valgt språk.
7
8
Trykk på [F/t] for å velge et element.
Trykk på [D/c] for å stille inn dato, klokkeslett og
sommertid, og trykk deretter på [o].
Grunnleggende funksjoner 22
Lære ikonene
Ikonene som kameraet viser på skjermen, endres i henhold til valgt modus eller innstilte alternativer.
1
2 Fotograferingsalternativer (høyre)
Ikon
Beskrivelse
Intelli Zoom på
2
3
1 Fotograferingsalternativer (venstre)
Ikon
Beskrivelse
Tilgjengelig opptakstid
Eksponeringsverdi
Bildeoppløsning
Dagens dato
Videooppløsning
Nåværende klokkeslett
Måling
Tilgjengelig antall bilder
Bilder per sek
Minnekort satt inn
Blitsen
•
Sound Alive på
Beskrivelse
Ikon
•
•
: fulladet
: delvis ladet
: tomt (lad opp)
Optisk bildestabilisering (OIS)
Autofokusramme
Autofokusalternativ
Kameraristing
Hvitbalanse
Bildejustering (skarphet, kontrast
og metning)
Zoomindikator
Ansiktsregistrering
Selvutløser
Bildeoppløsning når Intelli Zoom
er på
Fotograferingsmodus
ISO-følsomhet
Ansiktsretusjering
Hudtone
Alternativ for seriefotografering
Fokusområde
Zoomforhold
3 Fotograferingsinformasjon
Ikon
Beskrivelse
Blenderverdi
Lukkerhastighet
Grunnleggende funksjoner 23
Histogram (s. 26)
Velge alternativer eller menyer
Du velger et alternativ eller en meny ved å trykke på [m] og deretter trykke på [D/c/F/t] eller [o].
1
2
Gå tilbake til forrige meny
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg et alternativ eller en meny.
Trykk på [b] for å gå tilbake til forrige meny.
• Du går opp eller ned ved å trykke på [D] eller [c].
• Du går til venstre eller høyre ved å trykke på [F] eller [t].
3
Trykk [Utløser] halvveis ned for å gå tilbake til fotograferingsmodus.
Trykk på [o] for å bekrefte markert alternativ eller meny.
Grunnleggende funksjoner 24
Velge alternativer eller menyer
Eksempel: Velge et alternativ for Hvitbalanse
i programmodus:
1
3
Roter modushjulet til p.
Trykk på [D/c] for å velge Hvitbalanse, og trykk
deretter på [t] eller [o].
EV
Hvitbalanse
ISO
Blits
Fokus
Fokusområde
S WB150F/WB151F/
WB152F
2
SWB150/WB151
Avslutt
4
Trykk på [m].
Velg
Trykk på [F/t] for å velge et alternativ for Hvitbalanse.
EV
Hvitbalanse
ISO
Blits
Hvitbalanse : Dagslys
Fokus
Fokusområde
Avslutt
Tilbake
Velg
Velg
5
Trykk på [o] for å lagre innstillingene.
Grunnleggende funksjoner 25
Stille inn skjerm og lyd
Lær hvordan du endrer den grunnleggende skjerminformasjonen og lydinnstillingene.
Om histogrammer
Angi skjermtypen
Du kan velge en skjermtype for fotograferings- eller
avspillingsmodus. Hver type viser ulik fotograferings- eller
avspillingsinformasjon. Se tabellen nedenfor.
Et histogram er en graf som illustrerer hvordan lyset blir distribuert
i bildet. Hvis histogrammet har en høy topp på venstre side, er
bildet undereksponert og vil være mørkt. En topp på høyre siden
av grafen betyr at bildet er overeksponert og vil virke utvasket.
Høyden på toppene er relatert til fargeinformasjon. Jo mer av en
bestemt farge, jo høyere er toppen.
S Undereksponert
Trykk på [D] gjentatte ganger for å endre skjermtypen.
Modus
Skjermtype
• Skjul all informasjon om fotograferingsalternativer.
Fotografering
• Vis all informasjon om fotograferingsalternativer.
• Vis et histogram.
• Skjul all informasjon om aktuell fil.
Avspilling
• Vis informasjon om aktuell fil (bortsett fra
fotograferingsinnstillinger og histogram).
• Vis all informasjon om aktuell fil.
Grunnleggende funksjoner 26
S Godt eksponert
S Overeksponert
Stille inn skjerm og lyd
Angi visning av alternativskjermbildet
Stille inn lyden
Du kan vise eller skjule alternativskjermbildet som vises i enkelte
modi.
Trykk på [o] gjentatte ganger.
• Skjul alternativskjermbildet.
• Vis alternativskjermbildet.
Slå på eller av lyden som kameraet lager når du utfører funksjoner.
1
2
3
Roter modushjulet til n.
Velg Lyd “ Pipetone.
Velg et alternativ.
Alternativ
Beskrivelse
Av
Kameraet gir ikke fra seg lyder.
På
Kameraet gir fra seg lyder.
Skjønnhetsbilde
Alternativskjermbilde
Panel av
S Eksempel: i Scene-modus
Grunnleggende funksjoner 27
Ta bilder
Lær hvordan du tar bilder enkelt og raskt i Smart Auto-modus.
1
Roter modushjulet til T.
3
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere.
• En grønn ramme betyr at motivet er i fokus.
• En rød ramme betyr at motivet er ute av fokus.
S WB150F/WB151F/
WB152F
2
SWB150/WB151
Juster motivet i rammen.
4
5
Trykk på [Utløser] for å ta et bilde.
Trykk på [P] for å vise bildet du har tatt.
• Du sletter bildet ved å trykke på [f] og deretter velge Ja.
6
Trykk på [P] for å gå tilbake til fotograferingsmodus.
Se side 32 for tips om hvordan du får klarere bilder.
Grunnleggende funksjoner 28
Ta bilder
Digital zoom
Zoome
pAhMs
Det er som standard støtte for digital zoom i fotograferingsmodus.
Hvis du zoomer inn på et motiv i fotograferingsmodus og
zoomindikatoren er i det digitale området, bruker kameraet den
digitale zoomen. Ved å bruke både 18X optisk zoom og 5X digital
zoom kan du zoome inn opptil 90 ganger.
Du kan ta nærbilder ved å justere zoomen.
Optisk rekkevidde
Zoomindikator
Zoomforhold
Zoome ut
Digital rekkevidde
• Den digitale zoomen er ikke tilgjengelig med alternativet Valg AF,
Zoome inn
alternativet Sporing AF eller manuell fokus.
• Bildekvaliteten kan bli lavere enn normalt hvis du tar bilde med digital
zoom.
• Jo mer du roterer zoomknappen, desto raskere zoomer kameraet
inn eller ut.
• Når du roterer zoomknappen, kan det hende at zoomforholdet som
vises på skjermen, endres på en inkonsekvent måte.
Grunnleggende funksjoner 29
Ta bilder
Intelli Zoom
pAhMs
Stille inn Intelli Zoom
Hvis zoomindikatoren er i Intelli-området, bruker kameraet Intelli
zoom. Bildeoppløsningen varierer i henhold til zoomgraden hvis
du bruker Intelli Zoom. Ved å bruke både optisk zoom og Intelli
Zoom kan du zoome inn opptil 36 ganger.
Optisk rekkevidde
Bildeoppløsning når
Intelli Zoom er på
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Intelli Zoom.
Velg et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
Av: Intelli Zoom er deaktivert.
Zoomindikator
På: Intelli Zoom er aktivert.
Intelli-rekkevidde
• Intelli Zoom er ikke tilgjengelig med alternativet Valg AF, alternativet
Sporing AF eller manuell fokus.
• Intelli Zoom hjelper deg med å ta bilder med mindre kvalitetsreduksjon
enn den digitale zoomen. Bildekvaliteten kan imidlertid være lavere enn
når du bruker optisk zoom.
• Intelli Zoom er kun tilgjengelig når du angir et oppløsningsforhold på
4:3. Hvis du angir et annet oppløsningsforhold når Intelli Zoom er på,
blir Intelli Zoom automatisk slått av.
Grunnleggende funksjoner 30
Ta bilder
Redusere kameraristing (OIS)
pAhMv
Reduser kameraristing optisk i fotograferingsmodus.
S Før korrigering
1
2
3
S Etter korrigering
• Det er ikke sikkert at OIS fungerer ordentlig når:
- du beveger kameraet for å følge et motiv i bevegelse
- du bruker digital zoom
- det er for mye kameraristing
- lukkerhastigheten er treg (for eksempel når du tar bilder om natten)
- batteriet er dårlig
- du tar et nærbilde
• Hvis du bruker OIS-funksjonen med stativ, kan bildene bli uklare på
grunn av vibrasjoner fra OIS-sensoren. Deaktiver OIS-funksjonen når
du bruker stativ.
• Hvis kameraet blir utsatt for støt eller mistes i bakken, kan skjermen bli
uklar. Hvis dette skjer, slår du kameraet av og deretter på igjen.
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg OIS.
Velg et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
Av: OIS er deaktivert.
På: OIS er aktivert.
Grunnleggende funksjoner 31
Tips for å få klarere bilder
Holde kameraet riktig
Redusere kameraristing
Kontroller at
ingenting blokkerer
linsen, blitsen eller
mikrofonen.
Still inn den optiske bildestabiliseringen til å
redusere kameraristing optisk. (s. 31)
Når
vises
Trykke utløserknappen halvveis ned
Trykk [Utløser] halvveis ned for å justere
fokus. Kameraet justerer fokuset og
eksponeringen automatisk.
Kameraet angir blenderverdien og
lukkerhastigheten automatisk.
Fokusramme
• Trykk på [Utløser] for å ta bildet hvis
Kameraristing
Når du tar bilder i mørket, må du unngå å sette blitsalternativet til
Langsom synk eller Av. Blenderen forblir åpen lenger, og det kan
være vanskelig å holde kameraet stille nok til å ta et klart bilde.
• Bruk et stativ eller sett blitsalternativet til Motlysblits. (s. 57)
• Angi alternativer for ISO-følsomhet. (s. 59)
fokusrammen er grønt.
• Endre sammensetningen og trykk
[Utløser] halvveis ned igjen hvis
fokusrammen er rød.
Grunnleggende funksjoner 32
Forhindre at motivet blir ute av fokus
Det kan være vanskelig å få motivet i fokus når:
- det er liten kontrast mellom motivet og bakgrunnen (for eksempel når
motivet har på seg klær som har lignende farge som bakgrunnen)
- lyskilden bak motivet er for sterk
- motivet er blankt eller reflekterende
- motivet inkluderer horisontale mønstre, for eksempel persienner
- motivet ikke er plassert i midten av rammen
• Når du tar bilder ved lav belysning
Slå på blitsen. (s. 57)
• Når motivet beveger seg raskt
Bruk funksjonene
Kontinuerlig eller
Bevegelsesfotografering.
(s. 73)
Bruke fokuslåsen
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere. Når motivet er i
fokus, kan du forandre plasseringen av rammen for å endre
sammensetningen. Når du er klar, trykker du på [Utløser]
for å ta bildet.
Grunnleggende funksjoner 33
Utvidede funksjoner
Lær hvordan du tar bilder og spiller inn video ved å velge en modus.
Bruke Smart Auto-modus ………………… 35
Bruke Ekstra magi-modus ………………… 44
Bruke scenemodus ………………………… 37
Bruke Live-panorama-modus ……………
Bruke Magic frame-modus ………………
Bruke Delt bilde-modus …………………
Bruke Bilde i bilde-modus …………………
Bruke Kunstnerisk pensel-modus …………
Bruke bildefiltermodus ……………………
Bruke filmfiltermodus ……………………
Bruke Skjønnhetsbilde-modus …………… 38
Bruke Program-modus …………………… 39
Bruke modiene Blenderprioritet,
Lukkerprioritet og Manuell ………………… 40
Bruke Blenderprioritet-modus …………… 41
Bruke Lukkerprioritet-modus …………… 42
Bruke Manuell-modus …………………… 43
44
45
46
46
48
49
50
Bruke Film-modus ………………………… 51
Bruke modusen Smart sceneregistrering … 52
Bruke Smart Auto-modus
I Smart Auto-modus velger kameraet automatisk den riktige kamerainnstillingen basert på typen scene den registrerer. Smart Auto-modusen
er nyttig hvis du ikke er kjent med kamerainnstillingene for forskjellige scener.
1
2
Roter modushjulet til T.
Ikon
Beskrivelse
Juster motivet i rammen.
Portretter med bakgrunnsbelysning
• Kameraet velger automatisk en scene. Et tilhørende sceneikon
Portretter
vises øverst til venstre på skjermen. Ikonene er listet opp
nedenfor.
Nærbilder av motiver
Nærbilder av tekst
Solnedganger
Blå himmel
Skogområder
Nærbilder av fargerike motiver
Ikon
Beskrivelse
Kameraet er stabilisert eller på et stativ
(når du tar bilder i mørket)
Landskap
Motiver i aktiv bevegelse
Scener med lyse, hvite bakgrunner
Fyrverkeri (når du bruker stativ)
Landskap om natten
Portretter om natten
Landskap med bakgrunnsbelysning
3
4
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere.
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
Utvidede funksjoner 35
Bruke Smart Auto-modus
• Hvis kameraet ikke gjenkjenner en passende scenemodus, bruker det
standardinnstillingene for T-modus.
• Selv om det oppdager et ansikt, er det ikke sikkert at kameraet
velger en portrettmodus. Dette avhenger av motivets plassering og
belysning.
• Det kan hende at kameraet ikke velger riktig scene avhengig av
opptaksmiljø, for eksempel kameraristing, belysning og avstand til
motivet.
• Selv om du bruker stativ, kan det hende at kameraet ikke registrerer
-modusen hvis motivet er i bevegelse.
• I T-modus bruker kameraet mer batteristrøm, fordi det endrer
innstillingene ofte for å velge passende scener.
Utvidede funksjoner 36
Bruke scenemodus
I scenemodus kan du ta et bilde med alternativer som er forhåndsinnstilt for en bestemt scene.
1
2
Roter modushjulet til s.
Alternativ
Beskrivelse
Velg en scene.
Solnedgang
Tar bilder av scener ved solnedgang, med
naturlige røde og gule farger.
Daggry
Tar bilder av scener ved soloppgang.
Bakgrunnsbelysning Tar bilder av bakgrunnslyste motiver.
Strand og snø
Skjønnhetsbilde
Panel av
Alternativ
Beskrivelse
Skjønnhetsbilde
Ta et portrettbilde med alternativer for
skjuling av skjønnhetsfeil.
Natt
Ta bilder om kvelden eller i dårlig lys (bruk
av stativ anbefales).
Landskap
Ta stillbilder og landskapsbilder.
Tekst
Tar klare bilder av tekst fra trykte eller
elektroniske dokumenter.
Reduser undereksponering av motiver
som skyldes sol som reflekteres fra sand
eller snø.
3
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned
for å fokusere.
4
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
Utvidede funksjoner 37
Bruke scenemodus
Bruke Skjønnhetsbilde-modus
I Skjønnhetsbilde-modus kan du ta portrettbilde med alternativer
for skjuling av skjønnhetsfeil.
1
2
3
4
5
Roter modushjulet til s.
6
7
8
Trykk på [m].
Velg Ansiktsretusjering.
Velg et alternativ.
• Du kan for eksempel øke Ansiktsretusjering-innstillingen for å
skjule flere skjønnhetsfeil.
Velg Skjønnhetsbilde.
Ansiktsretusjering
Av
Trykk på [m].
Nivå 1
Velg Hudtone.
Nivå 2
Velg et alternativ.
Nivå 3
• Du kan for eksempel øke Hudtone-innstillingen for å få huden
til å virke lysere.
Tilbake
Hudtone
Av
Nivå 1
9
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned
for å fokusere.
10
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
Nivå 2
Nivå 3
Tilbake
Velg
Velg
Når du bruker Skjønnhetsbilde-modus, blir fokusavstanden satt til Auto Makro.
Utvidede funksjoner 38
Bruke Program-modus
I Program-modus kan du angi de fleste alternativer bortsett fra lukkerhastighet og blenderverdi, som angis automatisk av kameraet.
1
2
Roter modushjulet til p.
Angi ønskede alternativer.
• Du finner en liste over alternativer under
"Fotograferingsalternativer". (s. 53)
3
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned
for å fokusere.
4
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
Utvidede funksjoner 39
Bruke modiene Blenderprioritet, Lukkerprioritet og Manuell
Juster blenderverdien eller lukkerhastigheten for å kontrollere eksponeringen av bildene. Du kan bruke disse alternativene i modiene
Blenderprioritet, Lukkerprioritet og Manuell.
Blenderverdi
Blenderåpningen er et hull som slipper lys inn i kameraet.
Blenderhuset inneholder tynne metallplater som åpnes og lukkes
for å gjøre blenderåpningen bredere eller smalere og dermed
kontrollere mengden lys som slipper inn i kameraet. Størrelsen
på blenderåpningen er nært relatert til lysstyrken i bildet: jo større
blenderåpning, jo lysere bilde – jo mindre blenderåpning, jo
mørkere bilde. Vær oppmerksom på at jo større blenderverdien
er, jo mindre er blenderåpningen. For eksempel er en blender satt
til 5.6, større enn en blender satt til 11.
Lukkerhastighet
Lukkerhastigheten, som er en viktig faktor når det gjelder
lysstyrken i et bilde, henviser til tiden det tar å åpne og lukke
utløseren. En lav lukkerhastighet gir mer tid til å slippe inn lys.
Bildene blir mer lyssterke, men motiver i bevegelse kan bli
uskarpe. På den annen side gir høy lukkerhastighet mindre tid til
å slippe lyset inn. Bildene blir mørkere, men motiver i bevegelse
blir skarpere.
S Lav lukkerhastighet
S Liten blenderverdi (størrelsen
på blenderåpningen er stor)
S Stor blenderverdi (størrelsen
på blenderåpningen er liten)
Utvidede funksjoner 40
S Høy lukkerhastighet
Bruke modiene Blenderprioritet, Lukkerprioritet og Manuell
Bruke Blenderprioritet-modus
Blenderprioritet-modus lar deg manuelt angi blenderverdien mens
kameraet automatisk velger passende lukkerhastighet.
1
2
4
5
Angi alternativer.
• Du finner en liste over alternativer under
"Fotograferingsalternativer". (s. 53)
Roter modushjulet til G.
Velg
.
6
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned
for å fokusere.
7
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
• Du kan velge en annen modus når modushjulet er satt til
G, ved å trykke på [b] og deretter velge en modus.
3
Trykk på [o] for å lagre innstillingen.
Trykk på [o] “ [D/c] for å justere blenderverdien.
• Se side 40 hvis du vil ha mer informasjon om blenderverdien.
Blender
Angi
Utvidede funksjoner 41
Når du setter ISO-alternativet til Auto, er det ikke sikkert at lukkerhastigheten
endres automatisk etter blenderverdien. I så fall finner kameraet en passende
eksponeringsverdi ved å endre ISO-alternativet automatisk når du tar et bilde.
Still inn ISO-alternativet manuelt ved å trykke på [m] og deretter velge
ISO “ et alternativ.
Bruke modiene Blenderprioritet, Lukkerprioritet og Manuell
Bruke Lukkerprioritet-modus
Lukkerprioritet-modus lar deg manuelt angi lukkerhastigheten
mens kameraet automatisk velger passende blenderverdi.
1
2
4
5
Angi alternativer.
• Du finner en liste over alternativer under
"Fotograferingsalternativer". (s. 53)
Roter modushjulet til G.
Velg
.
6
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned
for å fokusere.
7
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
• Du kan velge en annen modus når modushjulet er satt til
G, ved å trykke på [b] og deretter velge en modus.
3
Trykk på [o] for å lagre innstillingen.
Trykk på [o] “ [D/c] for å justere
lukkerhastigheten.
Når du setter ISO-alternativet til Auto, er det ikke sikkert at blenderverdien
endres automatisk etter lukkerhastigheten. I så fall finner kameraet en
passende eksponeringsverdi ved å endre ISO-alternativet automatisk når
du tar et bilde. Still inn ISO-alternativet manuelt ved å trykke på [m] og
deretter velge ISO “ et alternativ.
• Se side 40 for mer informasjon om lukkerhastigheten.
Lukkerhastighet
Angi
Utvidede funksjoner 42
Bruke modiene Blenderprioritet, Lukkerprioritet og Manuell
Bruke Manuell-modus
Manuell-modus lar deg justere både blenderverdien og
lukkerhastigheten manuelt.
1
2
Roter modushjulet til G.
Velg
4
Trykk på [D/c] for å justere blenderverdien eller
lukkerhastigheten.
5
6
Trykk på [o] for å lagre innstillingen.
Angi alternativer.
• Du finner en liste over alternativer under
.
"Fotograferingsalternativer". (s. 53)
• Du kan velge en annen modus når modushjulet er satt til
G, ved å trykke på [b] og deretter velge en modus.
3
Trykk på [o] “ [F/t] for å velge blenderverdi eller
lukkerhastighet.
Blender
7
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned
for å fokusere.
8
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
Flytt
Utvidede funksjoner 43
Bruke Ekstra magi-modus
I Ekstra magi-modus kan du ta et bilde eller spille inn en video med ulike effekter.
5
Bruke Live-panorama-modus
I Live-panorama-modus kan du fotografere en bred
panoramascene i ett enkelt bilde. Ta og sett sammen en serie
med bilder for å lage et panoramabilde.
Hold [Utløser] trykket ned, og beveg kameraet sakte i
retningen til resten av panoramaet.
• Når søkeren er justert til neste scene, tar kameraet det neste
bildet automatisk.
S Fotograferingseksempel
1
Roter modushjulet til g.
• På modellene WB150/WB151 roterer du modushjulet til
R og går deretter videre til trinn 3.
2
3
Velg
6
.
Slipp [Utløser] når du er ferdig.
• Når du har tatt alle de nødvendige bildene, setter kameraet
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned
for å fokusere.
• Juster kameraet etter punktet ytterst til venstre eller høyre,
eller øverst eller nederst, i scenen du vil ta bilde av.
4
Trykk og hold på [Utløser] for å begynne å ta bildet.
Utvidede funksjoner 44
dem sammen til ett panoramabilde.
Bruke Ekstra magi-modus
• Du oppnår best resultater når du tar panoramabilder ved å unngå
•
•
•
•
følgende:
- bevege kameraet for raskt eller for sakte
- bevege kameraet for lite når det neste bildet skal tas
- bevege kameraet med ujevn hastighet
- riste kameraet
- endre kameraretning mens du tar bilde
- ta bilde på et mørkt sted
- ta bilde av motiver som beveger seg i nærheten
- ta bilder i forhold der lysstyrken eller fargen på lyset endres
Når du velger Live-panorama-modus, deaktiveres funksjonene
for digital og optisk zoom. Hvis du velger Panorama-modus
mens objektivet er zoomet inn, zoomer kameraet automatisk ut til
standardposisjon.
Noen fotograferingsalternativer er ikke tilgjengelige i Live-panoramamodus.
Det kan hende at kameraet slutter å fotografere på grunn av
bildesammensetningen eller motivets bevegelse.
I Live-panorama-modus kan det hende at kameraet ikke tar bilde av
hele den siste scenen hvis du slutter å bevege kameraet nøyaktig
der du ønsker at scenen skal slutte. For å få med hele scenen bør du
bevege kameraet litt forbi punktet der du ønsker at scenen skal slutte.
Bruke Magic frame-modus
I Magic frame-modus kan du bruke forskjellige rammeeffekter på
bildene. Fasongen til og følelsen i bildene endrer seg avhengig av
hvilken ramme du velger.
1
2
3
Roter modushjulet til g.
Velg
.
Velg et alternativ.
Veggmaleri
Panel av
4
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned
for å fokusere.
5
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
I Magic frame-modus settes oppløsningen automatisk til
Utvidede funksjoner 45
.
Bruke Ekstra magi-modus
Bruke Delt bilde-modus
I Delt bilde-modus kan du ta flere bilder og ordne dem ved hjelp
av forhåndsangitte layouter.
1
2
3
Roter modushjulet til g.
Velg
4
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned
for å fokusere.
5
Trykk på [Utløser] for å ta et bilde.
• Gjenta trinn 4 og 5 for å ta resten av bildene.
• Trykk på [b] for å ta et bilde på nytt.
.
• I Delt bilde-modus settes oppløsningen automatisk til
eller lavere.
• I Delt bilde-modus kan tilgjengelig zoomområde være mindre enn i
Velg en delingsstil.
• Du kan justere skarpheten til delelinjen ved å trykke på [m]
og deretter velge Uskarp linje “ ønsket verdi.
• Du kan bruke en Smartfilter-effekt på en del av bildet ved å
trykke på [m] og deretter velge Smartfilter “ ønsket
alternativ. Du kan bruke ulike Smartfilter-effekter på hver del
av bildet.
andre fotograferingsmodi.
Bruke Bilde i bilde-modus
I Bilde i bilde-modus kan du ta eller velge et bakgrunnsbilde i
full størrelse og deretter sette inn et mindre bilde eller en mindre
video i forgrunnen.
1
2
Panel av
Roter modushjulet til g.
Velg
.
• Du kan velge endelig videostørrelse når du setter inn en video
ved å trykke på [m] og deretter velge Filmstørrelse “
ønsket videostørrelse.
Utvidede funksjoner 46
Bruke Ekstra magi-modus
3
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk
deretter på [Utløser] for å ta bakgrunnsbildet.
• Du kan velge et bakgrunnsbilde fra de lagrede bildene ved
å trykke på [m] og deretter velge Velg bilde “ ønsket
bilde. Du kan ikke velge en videofil eller et bilde som er tatt i
Live-panorama-modus.
4
8
Trykk [Utløser] halvveis ned for å fokusere, og trykk
deretter på [Utløser] for å ta og sette inn et bilde.
• Innsettingsvinduet er større når du trykker [Utløser] halvveis
ned, slik at du kan se om motivet er i fokus.
(Videoinnspilling).
Du stopper opptaket og setter inn videoen ved å trykke på
(Videoinnspilling) en gang til.
• Du spiller inn en video ved å trykke på
Trykk på [o] for å angi bildet som bakgrunnsbilde.
• Trykk på [b] for å ta bakgrunnsbildet på nytt.
• Når du tar bakgrunnsbilder, settes oppløsningen automatisk til
,
og alle bildene som blir tatt, blir lagret.
• De endelige Bilde i bilde-bildene eller -videoene blir lagret som én
•
•
Ta på nytt
•
Rammeflytting
•
5
Trykk på [o] og deretter på [D/c/F/t] for å
endre innsettingspunktet.
•
•
6
Trykk på [o] og deretter på [D/c/F/t] for å
endre innsettingsstørrelsen.
•
•
7
Trykk på [o] for å lagre innstillingen.
Utvidede funksjoner 47
sammensatt fil, og de innsatte bildene eller videoene blir ikke lagret
separat.
Når du setter inn et bilde, blir oppløsningen for den sammensatte filen
automatisk satt til
.
Når du setter inn en video, blir oppløsningen for den sammensatte
filen automatisk satt til
eller lavere.
Når du tar et bakgrunnsbilde, vises et vertikalt bilde som er tatt i den
vertikale posisjonen, horisontalt uten automatisk rotering.
Den maksimale størrelsen på innsettingsvinduet er 1/4 av skjermen,
og størrelsesforholdet opprettholdes når størrelsen endres.
Maksimal lengde på videoen som kan settes inn, er 20 minutter.
I Bilde i bilde-modus kan tilgjengelig zoomområde være mindre enn i
andre fotograferingsmodi.
I Bilde i Bilde-modus kan du ikke angi alternativer for Sound Alive.
Når du velger et bakgrunnsbilde fra de lagrede bildene, kan det hende
at det vises svarte felt på kantene av bildet, avhengig av sideforholdet.
Bruke Ekstra magi-modus
Bruke Kunstnerisk pensel-modus
I Kunstnerisk pensel-modus kan du ta et bilde og deretter se en
video som viser hvordan filtereffekten legges til.
1
2
3
Roter modushjulet til g.
4
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned
for å fokusere.
5
Trykk på [Utløser] for å ta et bilde.
• Når bildet er tatt, starter videoen som viser hvordan filteret
legges til, automatisk.
Velg
.
• I Kunstnerisk pensel-modus settes oppløsningen automatisk til
Velg et filter.
eller lavere.
• I Kunstnerisk pensel-modus lagres både bildet med filtereffekten og
videoen som viser hvordan filtereffekten legges til.
• I Kunstnerisk pensel-modus kan tilgjengelig zoomområde være mindre
enn i andre fotograferingsmodi.
• Det kan ta lengre tid å lagre filer i Kunstnerisk pensel-modus.
• Du kan ikke laste opp en video som er spilt inn i Kunstnerisk penselBlekkmaleri
modus, via funksjonen for trådløst nettverk på kameraet.
(WB150F/WB151F/WB152F)
Panel av
Alternativ
Beskrivelse
Blekkmaleri
Bruk en akvarelleffekt.
Tegneserie
Bruk en tegneserieeffekt.
Skisse
Bruk en pennskisseeffekt.
Utvidede funksjoner 48
Bruke Ekstra magi-modus
Bruke bildefiltermodus
Bruk forskjellige filtereffekter på bildene for å skape unike bilder.
Miniatyr
Vignettering
Fiskeøye
1
2
3
Alternativ
Beskrivelse
Miniatyr
Bruk en "tilt-shift"-effekt slik at det ser ut som om
motivet vises i miniatyr.
Vignettering
Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt,
som i Lomo-kameraer.
Blekkmaleri
Bruk en akvarelleffekt.
Oljemaleri
Bruk en oljemalerieffekt.
Tegneserie
Bruk en tegneserieeffekt.
Kryssfilter
Legg til linjer som stråler ut fra lyse objekter for å
imitere den visuelle effekten til et kryssfilter.
Skisse
Bruk en pennskisseeffekt.
Soft-fokus
Skjul skjønnhetsfeil eller bruk drømmeaktige effekter.
Fiskeøye
Formørk kantene på rammen og forvreng
gjenstander for å imitere den visuelle effekten av
fiskeøyelinser.
Gammel film
Bruk en gammeldags filmeffekt.
Skisse
Roter modushjulet til g.
Halvtonepunkt Bruk en halvtoneeffekt.
Velg
Klassisk
Bruk en svart-hvitt-effekt.
Retro
Bruk en sepiatoneeffekt.
Zoomingbilde
Gjør kantene i et bilde uklare for å fremheve
motivene i midten.
.
Velg en effekt.
Utvidede funksjoner 49
Bruke Ekstra magi-modus
4
5
Juster motivet i rammen og trykk [Utløser] halvveis ned
for å fokusere.
Trykk på [Utløser] for å ta et bilde.
Avhengig av hvilket alternativ du angir, kan oppløsningen automatisk bli endret
til
eller lavere.
Bruke filmfiltermodus
Bruk forskjellige filtereffekter på videoene for å skape unike bilder.
1
2
3
Roter modushjulet til g.
Velg
.
Alternativ
Beskrivelse
Fiskeøye
Forvreng gjenstander i nærheten for å imitere den
visuelle effekten av fiskeøyelinser.
Klassisk
Bruk en svart-hvitt-effekt.
Retro
Bruk en sepiatoneeffekt.
Paletteffekt 1
Skap et levende utseende med skarp kontrast og
sterk farge.
Paletteffekt 2
Gjør scener rene og klare.
Paletteffekt 3
Bruk en myk bruntone.
Paletteffekt 4
Skap en kald og monoton effekt.
4
5
Trykk på
(Videoinnspilling) for å starte innspillingen.
Trykk på
(Videoinnspilling) en gang til for å stoppe
innspillingen.
Velg en effekt.
• Hvis du velger Miniatyr, vises også miniatyrinnspillingstiden. Denne vil
være kortere enn den reelle innspillingstiden.
Alternativ
Beskrivelse
Miniatyr
Bruk en "tilt-shift"-effekt slik at det ser ut som om
motivet vises i miniatyr.
Vignettering
Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk vignetteffekt,
som i Lomo-kameraer.
Halvtonepunkt
Bruk en halvtoneeffekt.
Skisse
Bruk en pennskisseeffekt.
Utvidede funksjoner 50
• Hvis du velger Miniatyr, kan du ikke spille inn videolyden.
• Avhengig av hvilket alternativ du angir, kan innspillingshastigheten
bli endret til
automatisk.
og innspillingsoppløsningen til
eller lavere
Bruke Film-modus
I Film-modus kan du tilpasse innstillingene for å spille inn HD-videoer som er opptil 20 minutter lange. Kameraet lagrer innspilte videoer som
MP4-filer (H.264-filer).
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) er et høykomprimert videoformat som ble etablert av de internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO-IEC og ITU-T.
• Det kan hende at noen minnekort ikke støtter opptak med høy oppløsning. I så fall må du angi en lavere oppløsning.
• Minnekort med lav skrivehastighet støtter ikke videoer med høy oppløsning. Hvis du vil spille inn videoer med høy oppløsning, må du bruke minnekort med høyere
skrivehastighet.
• Hvis du aktiverer OIS-funksjonen mens du spiller inn en video, kan det hende at kameraet tar opp lydene fra OIS-funksjonen.
• Hvis du bruker zoomfunksjonen når du spiller inn en video, kan det hende at kameraet spiller inn lyden av zoomen. Du kan redusere zoomstøyen ved å bruke
Sound Alive-funksjonen. (s. 75)
1
2
Roter modushjulet til v.
Sette opptak på pause
Kameraet lar deg sette opptaket på pause midlertidig mens du
spiller inn en video. Med denne funksjonen kan du spille inn
separate scener som én enkelt video.
Angi ønskede alternativer.
• Du finner en liste over alternativer under
"Fotograferingsalternativer". (s. 53)
3
4
Trykk på
(Videoinnspilling) for å starte innspillingen.
Trykk på
(Videoinnspilling) en gang til for å stoppe
innspillingen.
Du kan begynne å spille inn en video i enkelte modi ved å trykke på
(Videoinnspilling) uten at du trenger å rotere modushjulet til v.
• Trykk på [o] for å sette opptaket på pause.
• Trykk på [o] for å fortsette.
Utvidede funksjoner 51
Bruke Film-modus
Bruke modusen Smart sceneregistrering
Ikon
Beskrivelse
I modusen Smart sceneregistrering velger kameraet automatisk
den riktige kamerainnstillingen basert på typen scene det har
registrert.
Landskap
1
2
3
4
Roter modushjulet til v.
Blå himmel
Trykk på [m].
Skogområder
Velg Smart sceneregistrering “ På.
Juster motivet i rammen.
• Kameraet velger automatisk en scene. Et tilhørende sceneikon
vises øverst til venstre på skjermen.
Solnedganger
5
6
Trykk på
(Videoinnspilling) for å starte innspillingen.
Trykk på
(Videoinnspilling) en gang til for å stoppe
innspillingen.
• Hvis kameraet ikke gjenkjenner en passende scenemodus, brukes
standardinnstillingene for Smart sceneregistrering-modus.
• Det kan hende at kameraet ikke velger riktig scene avhengig av
opptaksmiljø, for eksempel kameraristing, belysning og avstand til
motivet.
Utvidede funksjoner 52
Fotograferingsalternativer
Her finner du informasjon om hvordan du konfigurerer alternativene i fotograferingsmodus.
Velge oppløsning og kvalitet ……………… 54
Velge en oppløsning ……………………… 54
Velge bildekvalitet ………………………… 55
Bruke selvutløseren ………………………… 56
Ta bilder i mørket …………………………… 57
Forhindre røde øyne ……………………… 57
Bruke blitsen ……………………………… 57
Justere ISO-følsomheten ………………… 59
Endre kamerafokus ………………………… 60
Bruke makro ………………………………
Bruke autofokus …………………………
Fokusere på et valgt område ……………
Bruke sporingsautofokus …………………
Justere fokusområdet ……………………
60
60
62
62
63
Bruke ansiktsregistrering ………………… 64
Registrere ansikter …………………………
Ta et selvportrett …………………………
Ta et smilebilde ……………………………
Registrere blunking ………………………
Bruke Smart ansiktsgjenkjenning …………
Registrere ansikter som favoritter
(Min Stjerne) ………………………………
64
65
65
66
66
67
Justere lysstyrke og farge ………………… 69
Juster eksponering manuelt (EV) …………
Kompensere for
bakgrunnsbelysning (ACB) ………………
Endre målingsalternativ ……………………
Velg en innstilling for Hvitbalanse …………
69
70
70
71
Bruke seriefotograferingsmodi …………… 73
Justere bilder ……………………………… 74
Redusere zoomlyden ……………………… 75
Velge oppløsning og kvalitet
Her finner du informasjon om hvordan du endrer bildeoppløsning og kvalitetsinnstillinger.
Stille inn videooppløsningen
Velge en oppløsning
Når du øker oppløsningen, vil bildet eller videoen inkludere flere
piksler. Dermed kan de skrives ut på et større ark eller vises
på en større skjerm. Når du bruker en høy oppløsning, vil også
filstørrelsen øke.
Stille inn bildeoppløsningen
TpAhMsg
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Filmstørrelse.
Velg et alternativ.
Ikon
1
2
3
TpAhMsgv
Beskrivelse
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
1280 X 720: HD-filer for avspilling på en HDTV.
Velg Bildestørrelse.
640 X 480: SD-filer for avspilling på en analog TV.
Velg et alternativ.
320 X 240: Legg ut på en nettside.
Ikon
For deling (bare WB150F/WB151F/WB152F): Legg ut
på en webside ved hjelp av trådløst nettverk (maksimum
30 sekunder).
Beskrivelse
4320 X 3240: Skriv ut på A1-ark.
4320 X 2880: Skriv ut på A1-ark i bredformat (3:2).
4320 X 2432: Skriv ut på A2-ark i panoramaforhold
(16:9) eller spill av på HDTV.
3648 X 2736: Skriv ut på A2-ark.
2832 X 2832: Skriv ut på A3-ark i 1:1-forhold.
2592 X 1944: Skriv ut på A4-ark.
1984 X 1488: Skriv ut på A5-ark.
1920 X 1080: Skriv ut på A5-ark i panoramaforhold
(16:9) eller spill av på HDTV.
1024 X 768: Legg ved en e-post.
Fotograferingsalternativer 54
Velge oppløsning og kvalitet
Stille inn videokvaliteten
Velge bildekvalitet
Angi bilde- og videokvalitetsinnstillingene. Bilder av høyere kvalitet
gir større filstørrelser.
Stille inn bildekvaliteten
pAhMsg
Kameraet komprimerer bildene du tar, og lagrer dem i JPEGformat.
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
gv
Kameraet komprimerer og lagrer de innspilte videoene i
MP4-format (H.264).
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Bilder per sek..
Velg et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
Velg Kvalitet.
30 FPS: Spill inn 30 bilder per sekund.
Velg et alternativ.
15 FPS: Spill inn 15 bilder per sekund.
Ikon
Beskrivelse
Superfin: Ta bilder i superhøy kvalitet.
Fin: Ta bilder i høy kvalitet.
Normal: Ta bilder i normal kvalitet.
Fotograferingsalternativer 55
Bruke selvutløseren
TpAhMsgv
Her får du informasjon om hvordan du stiller inn selvutløseren for å forsinke fotografering.
1
3
Trykk på [t] i fotograferingsmodus.
Trykk på [Utløser] for å starte selvutløseren.
• AF-hjelpelys/timerlampe blinker. Kameraet tar automatisk bildet
på det angitte tidspunktet.
• Trykk på [Utløser] eller [t] for å avbryte selvutløseren.
• Avhengig av de valgte alternativene for ansiktsregistrering, kan det
Selvutløser
Av
10 sek
2 sek
hende at selvutløserfunksjonen ikke er tilgjengelig.
• I enkelte modi kan du også angi selvutløseralternativet ved å trykke på
Dobbel
Tilbake
2
[m] og deretter velge Selvutløser.
Velg
Velg et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
Av: Selvutløseren er ikke aktiv.
10 sek: Ta et bilde etter 10 sekunders forsinkelse.
2 sek: Ta et bilde etter 2 sekunders forsinkelse.
Dobbel: Ta ett bilde etter en 10 sekunders forsinkelse
og et nytt bilde etter en 2 sekunders forsinkelse.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
Fotograferingsalternativer 56
Ta bilder i mørket
Her finner du informasjon om hvordan du tar bilder på kveldstid eller i forhold med dårlig belysning.
Forhindre røde øyne
Bruke blitsen
ps
Hvis blitsen utløses når du tar bilder av en person i mørket, kan
det vises et rødt lys i øynene. Forhindre dette ved å velge
Røde øyne eller Røde øyne - korrigering. Se blitsalternativene
i "Bruke blitsen".
TpAhMsg
Bruk blitsen når du tar bilder i mørket eller når du trenger mer lys
på bildene.
1
Trykk på [F] i fotograferingsmodus.
Blits
S Før korrigering
Av
Auto
Røde øyne
Motlysblits
Langsom synk
Røde øyne - korrigering
Tilbake
Velg
S Etter korrigering
2
Velg et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
Av:
• Blitsen utløses ikke.
• Kameraet viser risteadvarselen
lav belysning.
når du tar bilder i
Auto: Blitsen utløses automatisk når motivet eller
bakgrunnen er mørk.
Fotograferingsalternativer 57
Ta bilder i mørket
Ikon
Beskrivelse
• Blitsalternativene er ikke tilgjengelige hvis du angir
Røde øyne:
• Blitsen utløses to ganger når motivet eller bakgrunnen
er mørk for å redusere røde øyne-effekten.
• Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg
deg før blitsen utløses for andre gang.
seriefotograferingsalternativer eller velger Selvportrett eller
Blunkeregistrering.
• Forsikre deg om at motivene er innenfor den anbefalte avstanden fra
blitsen. (s. 142)
• Hvis lyset fra blitsen reflekteres eller det er mye støv i luften, kan små
flekker vises på bildet.
• I enkelte modi kan du også angi blitsalternativet ved å trykke på
[m] og deretter velge Blits.
Motlysblits:
• Blitsen utløses alltid.
• Kameraet justerer lysintensiteten automatisk.
Langsom synk:
• Blitsen utløses og utløseren holder seg åpen lenger.
• Dette alternativet anbefales når du ønsker å fange
opp omgivelseslyset for å avsløre flere detaljer i
bakgrunnen.
• Bruk stativ for å forhindre uklare bilder.
• Kameraet viser risteadvarselen
når du tar bilder i
lav belysning.
Røde øyne - korrigering:
• Blitsen utløses når motivet eller bakgrunnen er mørk,
og kameraet korrigerer røde øyne gjennom sin
avanserte programvareanalyse.
• Det er et intervall mellom to blitsutløsninger. Ikke beveg
deg før blitsen utløses for andre gang.
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsforholdene.
Fotograferingsalternativer 58
Ta bilder i mørket
Justere ISO-følsomheten
pAhM
ISO-følsomheten er en måling av filmens følsomhet for lys og er
definert av International Organization for Standardization (ISO). Jo
høyere ISO-følsomhet du velger, desto mer følsomt blir kameraet
for lys. Bruk en høyere ISO-følsomhet for å ta bedre bilder og
redusere kameraristing når du ikke bruker blitsen.
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg ISO.
Velg et alternativ.
• Velg
for å bruke en passende ISO-hastighet basert på
lysstyrken til motivet og belysningen.
Høyere ISO-følsomhet kan føre til mer bildestøy.
Fotograferingsalternativer 59
Endre kamerafokus
Her finner du informasjon om hvordan du kan justere kamerafokuset slik at det passer til motivet og fotograferingsforholdene.
Bruke makro
Bruke autofokus
pAhMsv
Bruk makro for å ta nærbilder av motiver, for eksempel blomster
eller insekter.
TpAhMsv
Du må velge passende fokus i henhold til avstanden fra motivet
for å kunne ta skarpe bilder.
1
Trykk på [c] i fotograferingsmodus.
Fokus
Normal (AF)
Manuell fokus
Makro
Tilbake
• Prøv å holde kameraet stille for å forhindre uklare bilder.
• Slå av blitsen hvis avstanden til motivet er mindre enn 40 cm.
Fotograferingsalternativer 60
Velg
Endre kamerafokus
2
Justere fokusavstanden manuelt
Velg et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
Normal (AF): Fokus på et motiv som er mer enn 80 cm
unna. Mer enn 350 cm unna når du bruker zoomen.
Manuell fokus: Fokuser på et motiv ved å justere
fokusavstanden manuelt. (s. 61)
1
2
3
pAhM
Trykk på [c] i fotograferingsmodus.
Velg Manuell fokus.
Trykk på [F/t] for å justere fokusavstanden.
Makro: Fokus på et motiv som er 5–80 cm unna.
180–350 cm når du bruker zoomen.
Auto Makro:
• Fokus på et motiv som er mer enn 5 cm unna. Mer
enn 180 cm unna når du bruker zoomen.
• Det angis automatisk i enkelte fotograferingsmodi.
Manuell fokus
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av
fotograferingsforholdene.
Avbryt
I enkelte modi kan du også angi fokusalternativet ved å trykke på [m] og
deretter velge Fokus.
4
Angi
Trykk på [o] for å lagre innstillingene.
• Når du justerer fokusavstanden manuelt og motivet er ute av fokus,
kan bildet bli uklart.
• Hvis du bruker denne funksjonen, kan du ikke angi alternativer for
fokusområde og ansiktsregistrering.
Fotograferingsalternativer 61
Endre kamerafokus
Fokusere på et valgt område
Bruke sporingsautofokus
pAhM
Du kan fokusere på et område som du har valgt.
1
2
3
pAhM
Sporings-AF lar deg spore og bruke autofokus på motivet, selv
om du beveger deg.
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Fokusområde “ Valg AF.
Trykk på [o], og trykk deretter på [D/c/F/t] for
å flytte rammen til ønsket område.
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Fokusområde “ Sporing AF.
Fokuser på motivet du vil følge, og trykk på [o].
• En fokusramme vises på motivet og følger motivet når du
beveger kameraet.
Flytt
4
5
Velg
Trykk på [o].
• Den hvite rammen betyr at kameraet sporer motivet.
• Når du trykker [Utløser] halvveis ned, betyr den grønne
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
• Trykk på [o] for å endre fokusområdet.
Hvis du bruker denne funksjonen, kan du ikke angi alternativer for
Ansiktsregistrering, alternativer for selvutløser og Intelli Zoom.
rammen at motivet er i fokus.
4
Trykk på [Utløser] for å ta bildet.
Fotograferingsalternativer 62
Endre kamerafokus
• Hvis du ikke velger et fokusområde, vises fokusrammen midt på
skjermen.
•
•
•
pAhM
Du kan få klarere bilder ved å velge et passende fokusområde i
henhold til motivets posisjon i scenen.
• Sporing av et motiv kan mislykkes i følgende tilfeller:
•
Justere fokusområdet
- motivet er for lite
- motivet beveger seg for mye
- motivet er bakgrunnsbelyst eller du tar bildet på et mørkt sted
- farger eller mønstre på motivet og bakgrunnen er de samme
- motivet inneholder horisontale mønstre, for eksempel persienner
- kameraet rister mye
Når sporing av et motiv mislykkes, vises fokusrammen som en hvit
ramme med enkel bord ( ).
Hvis kameraet ikke lykkes med å spore motivet, må du velge motivet
igjen for å spore det.
Hvis kameraet mislykkes med å fokusere, vil fokusrammen endres til
en rød ramme med enkel bord ( ).
Hvis du bruker denne funksjonen, kan du ikke angi
alternativer for Ansiktsregistrering, alternativer for selvutløser,
seriefotograferingsalternativer og Intelli Zoom.
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Fokusområde.
Velg et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
Sentrert AF: Fokus på midten av rammen (passer når
motiver er på midten eller i nærheten av midten).
Multi AF: Fokus på ett eller flere av 9 mulige områder.
Valg AF: Fokuser på området du velger. (s. 62)
Sporing AF: Fokuser på og spor motivet. (s. 62)
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av fotograferingsmodus.
Fotograferingsalternativer 63
Bruke ansiktsregistrering
pAhMs
Hvis du bruker alternativer for ansiktsregistrering, gjenkjenner kameraet automatisk menneskeansikter. Når du fokuserer på et
menneskeansikt, justerer kameraet eksponeringen automatisk. Bruk Blunkeregistrering til å registrere lukkede øyne, eller Smilebilde til å
ta bilde av et smilende ansikt. Du kan også bruke Smart ansiktsgjenkjenning for å registrere ansikter og prioritere fokuset på dem.
• Når kameraet registrerer et ansikt, spores det registrerte ansiktet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
automatisk.
Det er ikke sikkert at ansiktsregistrering er effektivt når:
- motivet er langt fra kameraet (Fokusrammen er oransje for
Smilebilde og Blunkeregistrering.)
- det er for lyst eller for mørkt
- motivet ikke er vendt mot kameraet
- motivet bruker solbriller eller maske
- motivets ansiktsuttrykk endrer seg drastisk
- motivet er bakgrunnsbelyst eller lysforholdene er ustabile
Ansiktsregistrering er ikke tilgjengelig når du angir Valg AF, Sporing AF
eller Manuell fokus.
Tilgjengelige alternativer for ansiktsregistrering kan variere avhengig av
fotograferingsalternativene.
Avhengig av de valgte alternativene for ansiktsregistrering, kan det
hende at selvutløserfunksjonen ikke er tilgjengelig.
Når du angir alternativer for Ansiktsregistrering, blir autofokusområdet
automatisk satt til Multi AF.
Avhengig av hvilke alternativer for Ansiktsregistrering du velger, kan det
hende at seriefotograferingsalternativer ikke er tilgjengelige.
Når du angir alternativet Smart ansiktsgjenkjenning og tar bilder av
gjenkjente ansikter, blir de registrert i ansiktslisten.
Du kan vise registrerte ansikter etter prioritet i avspillingsmodus
(s. 79). Selv om ansikter registreres, er det ikke sikkert at de
klassifiseres i avspillingsmodus.
Det er ikke sikkert at ansikter i som blir gjenkjent med alternativet
Smart ansiktsgjenkjenning, vises i ansiktslisten eller Smart Album.
Registrere ansikter
Kameraet registrerer automatisk opptil 10 menneskeansikter i én
scene.
1
2
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Ansiktsregistrering “ Normal.
Ansiktet nærmest kameraet
eller nærmest midten av
scenen vises i en hvit
fokusramme, og resten
av ansiktene vises i grå
fokusrammer.
Jo nærmere du er motivene, jo raskere vil kameraet registrere ansiktene.
Fotograferingsalternativer 64
Bruke ansiktsregistrering
Ta et selvportrett
Ta et smilebilde
Ta bilder av deg selv. Kameraet setter fokusavstanden til
nærbilde, og gir fra seg en pipelyd når det er klart.
Kameraet slipper automatisk utløseren når det registrerer et ansikt
som smiler.
1
2
3
4
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Ansiktsregistrering “ Selvportrett.
Komponer bildet med linsen vendt mot deg.
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Ansiktsregistrering “ Smilebilde.
Sett sammen bildet.
• Kameraet slipper automatisk utløseren når det registrerer et
Når du hører et kort pip trykker du på [Utløser].
ansikt som smiler.
Kameraet registrerer smil enklere
når motivet smiler bredt.
Når ansikter befinner seg i midten,
piper kameraet gjentatte ganger.
Hvis du slår av Volum i lydinnstillingene, gir ikke kameraet fra seg et pip
(s. 122)
Fotograferingsalternativer 65
Bruke ansiktsregistrering
Registrere blunking
Bruke Smart ansiktsgjenkjenning
Hvis kameraet oppdager lukkede øyne, tar det automatisk 2 bilder
rett etter hverandre.
Kameraet registrerer automatisk ansikter du fotograferer ofte.
Funksjonen Smart ansiktsgjenkjenning prioriterer automatisk
fokus på disse ansiktene og på favorittansikter. Funksjonen Smart
ansiktsgjenkjenning er kun tilgjengelig når du bruker et minnekort.
1
2
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Ansiktsregistrering “ Blunkeregistrering.
1
2
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Ansiktsregistrering “ Smart ansiktsgjenkjenning.
•
: Ansikter du har registrert som favoritter.
(Se side 67 for informasjon om hvordan du registrerer ansikter
som favoritter.)
•
: Ansikter som kameraet har registrert automatisk.
Fotograferingsalternativer 66
Bruke ansiktsregistrering
• Det kan hende at kameraet gjenkjenner og registrerer ansikter feil,
avhengig av lysforhold, drastiske endringer i motivets posering eller
ansikt, og om motivet bruker briller eller ikke.
• Kameraet kan registrere opptil 12 ansikter automatisk. Hvis kameraet
gjenkjenner et nytt ansikt når 12 ansikter er registrert, vil det erstatte
ansiktet som har lavest prioritet, med det nyeste ansiktet.
Registrere ansikter som favoritter
(Min Stjerne)
Du kan registrere favorittansikter for å prioritere fokus og
eksponering på disse ansiktene. Denne funksjonen er bare
tilgjengelig når du bruker minnekort.
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Smart FR-redigering “ Min Stjerne.
Juster motivets ansikt i den ovale veiledningen og trykk
på [Utløser] for å registrere ansiktet.
Avbryt
Angi
• Ta bilder av én person av gangen når du registrerer ansikter.
• Ta fem bilder av motivets ansikt for best resultat: ett fra rett foran,
venstre, høyre, over og under.
• Når du tar bilder fra venstre, høyre, over og under, må du be
motivet om ikke å snu ansiktet mer enn 30 grader.
• Du kan registrere et ansikt selv om du tar kun ett bilde av motivets
ansikt.
Fotograferingsalternativer 67
Bruke ansiktsregistrering
4
Når du er ferdig med å ta bildene, vises ansiktslisten.
• Favorittansiktene indikeres med
i ansiktslisten.
• Du kan registrere opptil åtte favorittansikter.
• Blitsen vil ikke utløses når du registrerer et favorittansikt.
• Hvis du registrerer samme ansikt to ganger, kan du slette ett av
ansiktene i ansiktslisten.
Vise favorittansikter
1
2
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Smart FR-redigering “ Ansiktsliste.
• Du kan endre rangeringen av favorittansiktene ved å trykke på [m]
og deretter velge Rediger rangering. (s. 78)
• Du kan slette et favorittansikt ved å trykke på [m] og deretter velge
Avbryt Min Stjerne. (s. 79)
Fotograferingsalternativer 68
Justere lysstyrke og farge
Her finner du informasjon om hvordan du justerer lysstyrke og farge for å få bedre bildekvalitet.
Juster eksponering manuelt (EV)
pAhv
3
Velg en verdi for å justere eksponeringen.
• Bildet blir lysere når eksponeringen øker.
Avhengig av hvor sterkt omgivelseslyset er, kan bildene bli for lyse
eller for mørke. I disse tilfellene kan du justere eksponeringen for
å få bedre bilder.
EV : 1
Avbryt
S Mørkere (-)
1
2
S Nøytral (0)
S Lysere (+)
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg EV.
4
Angi
Trykk på [o] for å lagre innstillingene.
• Når du justerer eksponeringen, blir innstillingen automatisk lagret. Det
kan hende at du må endre eksponeringsverdien senere for å unngå
overeksponering eller undereksponering.
• Hvis du ikke klarer å bestemme deg for en passende eksponering,
velger du alternativet AEB (Auto Exposure Bracket). Kameraet tar
3 bilder etter hverandre, hvert med forskjellig eksponering: normal,
undereksponert og overeksponert. (s. 73)
Fotograferingsalternativer 69
Justere lysstyrke og farge
Kompensere for bakgrunnsbelysning (ACB)
Endre målingsalternativ
pAhM
Målingsmodus henviser til måten kameraet måler mengden lys
på. Lysstyrken og belysningen av bildene vil variere avhengig av
hvilken målingsmodus du har valgt.
Hvis lyskilden er bak motivet eller det er høy kontrast mellom
motivet og bakgrunnen, kan motivet virke veldig mørkt i bildet.
I så fall angir du alternativet for Auto Contrast Balance (ACB).
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Måling.
Velg et alternativ.
Ikon
SUten ACB
1
2
3
Beskrivelse
Multi:
• Kameraet deler rammen inn i flere områder og måler
deretter lysintensiteten i hvert område.
• Egnet for generelle bilder.
SMed ACB
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Punkt:
• Kameraet måler kun lysintensiteten helt i midten av
rammen.
• Hvis motivet ikke er i midten av rammen, kan bildet
bli feileksponert.
• Egnet for et motiv med bakgrunnsbelysning.
Velg ACB.
Velg et alternativ.
Ikon
pAhMv
Beskrivelse
Sentrumsvektet:
• Kameraet finner snittet av målingsavlesningen for hele
rammen med vekt på midten.
• Egnet for bilder med motiver i midten av rammen.
Av: ACB (Auto Contrast Balance) er deaktivert.
På: ACB (Auto Contrast Balance) er aktivert.
• ACB-funksjonen er alltid på i Smart Auto-modus.
• ACB-funksjonen er ikke tilgjengelig når du angir seriefotograferingsa
lternativer.
Fotograferingsalternativer 70
Justere lysstyrke og farge
Velg en innstilling for Hvitbalanse
pAhMv
Fargen på bildet avhenger av typen lyskilde og kvaliteten på den.
Hvis du vil at fargen på bildet skal være realistisk, velger du en
hvitbalanseinnstilling som passer til lysforholdene, som Auto HB,
Dagslys, Overskyet eller Glødelampe.
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Hvitbalanse.
Velg et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
Auto HB: Angi hvitbalansen automatisk basert på
lysforholdene.
Dagslys: For utendørsbilder på en solfylt dag.
Auto HB
Overskyet: For utendørsbilder på en overskyet dag
eller i skyggen.
Dagslys
Fluorescerende_H: For bilder under et fluorescerende
lys på dagtid eller et treveis fluorescerende lys.
Fluorescerende_L: For bilder under hvitt
fluorescerende lys.
Glødelampe: For bilder innendørs under lyspærer eller
halogenlamper.
Overskyet
Tilpasset: Bruk hvitbalanseinnstillingene som du
definerer. (s. 72)
Glødelampe
Fargetemp.: Juster fargetemperaturen til lyskilden.
(s. 72)
Fotograferingsalternativer 71
Justere lysstyrke og farge
Definere egen hvitbalanse
Justere fargetemperaturen
Du kan tilpasse hvitbalansen ved å ta et bilde av en hvit overflate,
som et papirark, under lysforholdene som du har tenkt å ta bilder
i. Hvitbalansefunksjonen hjelper deg med å tilpasse fargene i
bildet til den faktiske scenen.
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
1
2
3
Velg Hvitbalanse “ Tilpasset.
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Hvitbalanse “ Fargetemp..
Trykk på [F/t] for å justere fargetemperaturen etter
lyskilden.
• Du kan ta et varmere bilde med en høyere
fargetemperaturinnstilling, og et kaldere bilde med en lavere
fargetemperaturinnstilling.
Pek linsen mot et hvitt ark, og trykk deretter på [Utløser].
Fargetemp. : 6500 K
4
Trykk på [o] for å lagre innstillingene.
Fotograferingsalternativer 72
Bruke seriefotograferingsmodi
pAhM
Det kan være vanskelig å ta bilder av motiver som beveger seg raskt, eller fange opp de naturlige ansiktsuttrykkene og faktene til motivene
når du tar bilder. Det kan også være vanskelig å justere eksponeringen på riktig måte og velge riktig lyskilde. I disse tilfellene velger du en av
seriefotograferingsmodiene.
Ikon
Beskrivelse
Bevegelsesfotografering: Når du trykker på
[Utløser], tar kameraet
-bilder (5 bilder per sekund,
maksimum 30 bilder).
1
2
3
AEB:
• Ta tre bilder rett etter hverandre, alle med
forskjellig eksponering: normal, undereksponert og
overeksponert.
• Bruk stativ for å forhindre uklare bilder.
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Drift.
• Du kan bare bruke blits og selvutløser når du velger Enkel.
• Når du velger Bevegelsesfotografering, setter kameraet
Velg et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
oppløsningen til
og ISO-følsomheten til Auto.
• Avhengig av det valgte alternativet for ansiktsregistrering, kan det
Enkel: Ta et enkelt bilde.
hende at noen av seriefotograferingsalternativene ikke er tilgjengelige.
Kontinuerlig:
• Kameraet tar bilder kontinuerlig mens du trykker på
[Utløser].
• Maksimalt antall bilder avhenger av kapasiteten på
minnekortet.
Fotograferingsalternativer 73
Justere bilder
pAhM
Juster skarphet, kontrast eller metning i bildene.
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
4
Trykk på [F/t] for å justere hver verdi.
Skarphet
Velg Bildejustering.
Beskrivelse
Velg et alternativ.
-
Gjør kantene på bildene mykere (egnet for
redigering av bildene på datamaskinen).
• Skarphet
• Kontrast
• Metning
+
Gjør kantene skarpere for å forbedre klarheten i
bildene. Dette kan også øke støyen i bildene.
Kontrast
Bildejustering
Beskrivelse
-
Reduser fargen og lysstyrken.
+
Øk fargen og lysstyrken.
Skarphet
Metning
Kontrast
Metning
Avbryt
Angi
5
Beskrivelse
-
Reduser metningen.
+
Øk metningen.
Trykk på [o] for å lagre innstillingene.
Velg 0 hvis du ikke vil bruke effekter (egnet for utskrifter).
Fotograferingsalternativer 74
Redusere zoomlyden
pAhMsgv
Når du bruker zoomen mens du spiller inn videoer, kan kameraet spille inn zoomlyden på videoene. Bruk Sound Alive-funksjonen til å
redusere zoomstøyen.
1
2
3
Trykk på [m] i fotograferingsmodus.
Velg Tale.
Velg et alternativ.
Ikon
Beskrivelse
Sound Alive på: Slå på Sound Alive-funksjonen for å
redusere zoomstøyen.
Sound Alive av: Slå av Sound Alive-funksjonen for å
spille inn zoomstøyen.
Demp: Ikke spill inn lyder.
• Ikke blokker mikrofonen når du bruker Sound Alive-funksjonen.
• Opptak gjort med Sound Alive, kan avvike fra de faktiske lydene.
• I Bilde i Bilde-modus kan du ikke angi alternativer for Sound Alive.
Fotograferingsalternativer 75
Avspilling/redigering
Her finner du informasjon om hvordan du spiller av og redigerer bilder og videoer. Lær også hvordan du
kobler kameraet til datamaskin, fotoskriver eller TV.
Vise bilder eller videoer
i avspillingsmodus ………………………… 77
Overføre filer til en
Windows-datamaskin ……………………… 92
Starte avspillingsmodus ………………… 77
Vise bilder ………………………………… 83
Spille av en video ………………………… 85
Overføre filer med Intelli-studio …………… 93
Overføre filer ved å koble til
kameraet som en flyttbar disk …………… 95
Koble fra kameraet (for Windows XP) …… 96
Redigere et bilde …………………………… 87
Endre størrelsen på bilder …………………
Rotere et bilde ……………………………
Bruke Smartfilter-effekter …………………
Justere bildene ……………………………
Lage en utskriftsrekkefølge (DPOF) ………
87
87
88
89
90
Vise filer på en TV ………………………… 91
Overføre filer til en Mac-datamaskin
…… 97
Skrive ut bilder med en
PictBridge-fotoskriver ……………………… 98
Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus
Lær hvordan du spiller av bilder eller videoer, og hvordan du administrerer filer.
Informasjon om bildefil
Starte avspillingsmodus
Vise bilder eller spille av videoer som er lagret på kameraet.
1
2
Trykk på [P].
Minne i bruk
• Den nyeste filen vises.
• Hvis kameraet er av, slår det seg på og viser den nyeste filen.
Filinformasjon
Trykk på [F/t] for å bla gjennom filene.
Histogram
• Trykk og hold på [F/t] for å bla raskt gjennom filene.
Album / Zoom inn
• Hvis du vil vise filer som er lagret i internminnet, fjerner du minnekortet.
• Det kan hende at du ikke kan redigere eller spille av filer som ble spilt
Ikon
inn med andre kameraer, på grunn av størrelser (bildestørrelse osv.)
eller kodeker som ikke støttes. Bruk en datamaskin eller en annen
enhet til å redigere eller spille av disse filene.
Beskrivelse
Aktuell fil / totalt antall filer
Mappenavn – Filnavn
Beskyttet fil
Utskriftsrekkefølgen er stilt inn (DPOF)
Du kan vise filinformasjonen på skjermen ved å trykke på [D].
Avspilling/redigering 77
Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus
Informasjon om videofil
Rangere favorittansikter
Du kan rangere favorittansiktene dine. Funksjonen for
favorittansikter er bare tilgjengelig når du har satt inn et minnekort
i kameraet.
Filinformasjon
1
2
Album
Spill av
Ikon
Trykk på [m] i avspillingsmodus.
Velg Ansiktsliste.
Ansiktsliste
Fang inn
Beskrivelse
Aktuell fil / totalt antall filer
Mappenavn-Filnavn
Aktuell avspillingstid
Tilbake
Rediger
Videolengde
Beskyttet fil
Du kan vise filinformasjonen på skjermen ved å trykke på [D].
3
4
5
6
Trykk på [m].
Velg Rediger rangering.
Velg et ansikt, og trykk deretter på [o].
Trykk på [F/t] for å endre rangeringen av ansiktet, og
trykk deretter på [b].
Avspilling/redigering 78
Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus
Slette favorittansikter
Vise filer etter kategori i Smart Album
Du kan slette favorittansiktene. Funksjonen for favorittansikter er
bare tilgjengelig når du har satt inn et minnekort i kameraet.
1
2
3
4
5
6
7
Trykk på [m] i avspillingsmodus.
Velg Ansiktsliste.
Trykk på [m].
Vis filer etter kategori, for eksempel dato, ansikt eller filtype.
1
2
3
I avspillingsmodus roterer du [Zoom] til venstre.
Trykk på [m].
Velg Filter “en kategori.
Filter
Velg Avbryt Min Stjerne.
Alle
Dato
Velg et ansikt og trykk deretter på [o].
Ansiktsliste
Filtype
Trykk på [f].
Velg Ja når popup-meldingen vises.
Tilbake
Ikon
Velg
Beskrivelse
Alle: Vis filer på vanlig måte.
Dato: Vis filer etter datoen de ble lagret.
Ansiktsliste: Vis filer etter gjenkjente ansikter og
favorittansikter. (Opptil 20 personer)
Filtype: Vis filer etter filtype.
Avspilling/redigering 79
Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus
4
5
6
Bla til ønsket liste, og trykk deretter på [o] for å åpne
den.
Vise filer som miniatyrbilder
Søk gjennom miniatyrbilder av filer.
Bla til ønsket fil, og trykk deretter på [o] for å vise den.
I avspillingsmodus roterer du [Zoom] til venstre for å
vise miniatyrbilder (12 om gangen). Roter [Zoom] til
venstre en gang til for å vise flere miniatyrbilder
(24 om gangen). Roter [Zoom] til høyre for å gå
tilbake til forrige visning.
Roter [Zoom] til venstre for å gå tilbake til forrige visning.
Det kan hende at kameraet bruker litt tid på å åpne Smart Album, endre
kategori eller omorganisere filer.
Meny
Trykk på [D/c/F/t] for å bla gjennom filene.
Avspilling/redigering 80
Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus
Beskytte filer
Slette filer
Beskytt filene dine mot utilsiktet sletting.
Velg filer du vil slette i avspillingsmodus.
1
2
Slette én enkelt fil
Du kan velge én enkelt fil og slette den.
Trykk på [m] i avspillingsmodus.
Velg Beskytt “ På.
Du kan ikke slette eller rotere en beskyttet fil.
1
2
Velg en fil i avspillingsmodus og trykk deretter på [f].
Velg Ja når popup-meldingen vises.
Du kan også slette filer i avspillingsmodus ved å trykke på [m] og deretter
velge Slett “ Slett “ Ja.
Avspilling/redigering 81
Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus
Slette flere filer
Du kan velge flere filer og deretter slette dem samtidig.
Slette alle filer
Du kan velge alle filene og deretter slette dem samtidig.
1
1
Trykk på [f] i avspillingsmodus.
• I miniatyrbildevisning trykker du på [m], velger
Trykk på [m] i avspillingsmodus.
• I miniatyrbildevisning trykker du på [m], velger
Slett “ Velg og hopper deretter til trinn 3, eller trykker
på [f], velger Velg og hopper deretter til trinn 3.
2
3
Velg Sletting av flere når popup-meldingen vises.
Finn filene du vil slette, og trykk deretter på [o].
Slett “ Slett alle og hopper deretter til trinn 3, eller
trykker på [f], velger Slett alle og hopper deretter til trinn 3.
2
3
• Trykk på [o] på nytt for å avbryte valget.
4
5
Velg Slett “ Slett alle.
Velg Ja når popup-meldingen vises.
• Alle ubeskyttede filer blir slettet.
Trykk på [f].
Velg Ja når popup-meldingen vises.
Kopiere filer til et minnekort
Kopier filer fra internminnet til et minnekort.
1
2
Trykk på [m] i avspillingsmodus.
Velg Kopier til kort.
Avspilling/redigering 82
Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus
Vise bilder
Handling
Beskrivelse
Forstørr en del av et bilde eller vis bilder som en lysbildevisning.
Flytt det forstørrede
området
Trykk på [D/c/F/t].
Beskjær det forstørrede
bildet
Trykk på [o], og velg deretter Ja.
(Det beskårne bildet blir lagret som en ny
fil. Originalbildet bevares i opprinnelig form.)
Forstørre et bilde
I avspillingsmodus roterer du [Zoom] til høyre for å
forstørre en del av bildet. Roter [Zoom] til venstre
for å zoome ut.
Forstørret område
Beskjær
Avspilling/redigering 83
Når du viser bilder som ble tatt med et annet kamera, kan zoomforholdet
variere.
Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus
Vise panoramabilder
Vise en lysbildevisning
Vis bilder som er tatt i Live-panorama-modus.
1
Bruk effekter og lyd på en lysbildevisning av bildene dine.
Lysbildevisningsfunksjonen fungerer ikke for videoer.
Trykk på [F/t] i avspillingsmodus for å bla til ønsket
panoramabilde.
• Hele panoramabildet vises på skjermen.
2
Trykk på [o].
• Kameraet ruller automatisk gjennom bildet, fra venstre til
høyre for vannrette panoramabilder og fra topp til bunn for
loddrette panoramabilder. Kameraet går deretter tilbake til
avspillingsmodus.
• Mens du spiller av et panoramabilde, kan du trykke på
[o] for å ta en pause eller fortsette avspillingen.
• Når avspillingen av et panoramabilde er satt på pause, kan
du trykke på [D/c/F/t] for å flytte bildet vannrett eller
loddrett, avhengig av i hvilken retning du beveget kameraet da
du tok bildet.
3
1
2
3
Trykk på [m] i avspillingsmodus.
Velg Alternativer for bildefremvisning.
Velg et alternativ for lysbildevisningseffekt.
• Hopp til trinn 4 for å starte lysbildevisningen uten effekter.
* Standard
Alternativ
Beskrivelse
Avspillingsmodus
Angi om du vil gjenta lydbildevisningen eller
ikke. (Én avspilling*, Gjenta)
• Angi intervallet mellom bildene.
Intervall
kunne angi et intervall.
Musikk
Trykk på [b] for å gå tilbake til avspillingsmodus.
(1 sek*, 3 sek, 5 sek, 10 sek)
• Du må sette Effekt-alternativet til Av for å
Angi bakgrunnslyd.
• Angi en sceneendringseffekt mellom
Kameraet ruller automatisk gjennom panoramabildet kun når den lengste
kanten på bildet er minst to ganger lengre enn den korteste kanten.
Effekt
Avspilling/redigering 84
bilder. (Av, Rolig*, Glans, Avslapping,
Levende, Søt)
• Velg Av for å avbryte effektene.
• Når du bruker Effekt-alternativet, settes
intervallet mellom bilder til 1 sekund.
Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus
4
5
6
Trykk på [b].
Spille av en video
Velg Start bildefremv..
Vis lysbildevisningen.
I avspillingsmodus kan du vise en video og deretter spille inn
eller beskjære deler av videoen som spilles av. Du kan lagre de
innfangede eller beskårede segmentene som nye filer.
• Trykk på [o] for å sette lysbildevisningen på pause.
• Trykk på [o] igjen for å fortsette lysbildevisningen.
1
Velg en video i avspillingsmodus og trykk deretter
på [o].
2
Vis videoen.
• Trykk på [o] og deretter [F/t] for å stoppe lysbildevisningen og gå
til avspillingsmodus.
• Roter [Zoom] til venstre eller høyre for å justere volumnivået.
Aktuell avspillingstid/
videolengde
Pause
Stopp
Handling
Beskrivelse
Søk bakover
Trykk på [F]. Kameraet søker bakover
i trinn på 2X, 4X og 8X hver gang du
trykker på [F].
Pause eller gjenoppta
avspilling
Trykk på [o].
Søk fremover
Trykk på [t]. Kameraet søker fremover
i trinn på 2X, 4X og 8X hver gang du
trykker på [t].
Juster volumnivået
Roter [Zoom] til venstre eller høyre.
Avspilling/redigering 85
Vise bilder eller videoer i avspillingsmodus
Beskjære en video
Hente ut et bilde fra en video
1
Velg en video i avspillingsmodus, og trykk deretter
på [m].
1
Mens du ser på en video, trykker du på [o] på det
punktet hvor du vil hente ut et bilde.
2
3
4
Velg Beskjær film.
2
Trykk på [c].
5
6
Trykk på [o] for å fortsette avspillingen av videoen.
7
8
Trykk på [c] for å beskjære.
Trykk på [o] for å starte avspillingen av videoen.
• Oppløsningen til bildet som er hentet ut, vil være den samme som i
Trykk på [o] “ [c] på det punktet hvor du vil at
beskjæringen skal starte.
• Bildet blir lagret som en ny fil.
originalvideoen.
Trykk på [o] “ [c] på det punktet hvor du vil at
beskjæringen skal slutte.
Velg Ja når popup-meldingen vises.
• Originalvideoen bør være minst ti sekunder lang.
• Kameraet lagrer den redigerte videoen som en ny fil.
Avspilling/redigering 86
Redigere et bilde
Lær hvordan du redigerer bilder.
• Kameraet lagrer redigerte bilder som nye filer.
• Når du redigerer bilder, konverterer kameraet dem automatisk til en lavere oppløsning. Bilder som du roterer eller endrer størrelse på manuelt, blir ikke automatisk
konvertert til en lavere oppløsning.
Endre størrelsen på bilder
Rotere et bilde
Endre størrelsen på et bilde og lagre det som en ny fil.
1
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk deretter
på [m].
2
3
Velg Endre størrelse.
1
2
3
4
5
Velg et alternativ.
Endre størrelse
Roter modushjulet til g.
Velg
.
Roter [Zoom] til venstre, og velg deretter et bilde.
Velg Roter “ et alternativ.
Trykk på [c] for å lagre.
2592 X 1944
1984 X 1488
1024 X 768
Roter: Høyre 90˚
Tilbake
Velg
Avbryt
Hvilke alternativer som er tilgjengelige for endring av størrelse, varierer avhengig
av originalstørrelsen på bildet.
• Kameraet overskriver originalfilen.
• Trykk på [m] i avspillingsmodus, og velg deretter Roter for å
rotere et bilde.
Avspilling/redigering 87
Lagre
Redigere et bilde
Bruke Smartfilter-effekter
Alternativ
Beskrivelse
Bruk spesialeffekter på bildene.
Blekkmaleri
Bruk en akvarelleffekt.
1
2
3
4
Oljemaleri
Bruk en oljemalerieffekt.
Tegneserie
Bruk en tegneserieeffekt.
Kryssfilter
Legg til linjer som stråler ut fra lyse objekter for å
imitere den visuelle effekten til et kryssfilter.
Skisse
Bruk en pennskisseeffekt.
Soft-fokus
Skjul skjønnhetsfeil eller bruk drømaktige effekter.
Fiskeøye
Forvreng gjenstander i nærheten for å imitere
den visuelle effekten av fiskeøyelinser.
Gammel film
Bruk en gammeldags filmeffekt.
Roter modushjulet til g.
Velg
.
Roter [Zoom] til venstre, og velg deretter et bilde.
Velg Smartfilter “ et alternativ.
Halvtonepunkt Bruk en halvtoneeffekt.
Smartfilter: Miniatyr
Tilbake
Angi
Alternativ
Beskrivelse
Normal
Ingen effekt
Miniatyr
Bruk en "tilt-shift"-effekt slik at det ser ut som om
motivet vises i miniatyr.
Vignettering
Bruk retrofarger, høy kontrast og sterk
vignetteffekt, som i Lomo-kameraer.
5
Klassisk
Bruk en svart-hvitt-effekt.
Retro
Bruk en sepiatoneeffekt.
Zoomingbilde
Gjør kantene i et bilde uklare for å fremheve
motivene i midten.
Trykk på [c] for å lagre.
Avspilling/redigering 88
Redigere et bilde
4
Justere bildene
Her får du informasjon om hvordan du justerer lysstyrken,
kontrasten og metningen og hvordan du korrigerer røde øyneeffekten. Hvis midtområdet av et bilde er mørkt, kan du justere det
så det blir lysere. Kameraet lagrer et redigert bilde som en ny fil,
men kan konvertere det til en lavere oppløsning.
Velg et justeringsalternativ.
Ikon
Beskrivelse
Lysstyrke
Kontrast
Metning
• Du kan justere lysstyrke, kontrast og metning og samtidig bruke
Smartfilter-effekter.
• Du kan ikke bruke ACB, Ansiktsretusjering og Røde øyne - korrigering
samtidig.
Justere lysstyrke, kontrast eller metning
1
2
3
Roter modushjulet til g.
Velg
.
Roter [Zoom] til venstre, og velg deretter et bilde.
5
6
7
Trykk på [F/t] for å justere alternativet.
Trykk på [o].
Trykk på [c] for å lagre.
Justere mørke motiver (ACB)
1
2
3
4
5
Roter modushjulet til g.
Velg
.
Roter [Zoom] til venstre, og velg deretter et bilde.
Velg ACB.
Trykk på [c] for å lagre.
Avspilling/redigering 89
Redigere et bilde
Retusjere ansikter
1
2
3
4
5
Roter modushjulet til g.
Velg
.
Roter [Zoom] til venstre, og velg deretter et bilde.
Velg bilder som skal skrives ut, og lagre utskriftsalternativer i Digital
Print Order Format (DPOF). Denne informasjonen lagres i
MISC-mappen på minnekortet for praktisk utskrift på
DPOF-kompatible skrivere.
1
Velg et bilde du vil skrive ut, i avspillingsmodus, og trykk
deretter på [m].
2
3
Velg DPOF.
Velg Ansiktsretusjering.
Trykk på [F/t] for å justere alternativet.
• Når nummeret økes, blir hudtonen lysere og jevnere.
6
Lage en utskriftsrekkefølge (DPOF)
Trykk på [c] for å lagre.
Trykk på [D/c] for å velge antall eksemplarer, og
trykk deretter på [o].
• Du kan ta med minnekortet til en fotobutikk som støtter DPOF (Digital
Print Order Format), eller du kan skrive ut bildene direkte fra en
DPOF-kompatibel skriver hjemme.
• Bilder med dimensjoner som er bredere enn papiret, kan bli beskåret
på venstre og høyre side. Kontroller at bildedimensjonene er
kompatible med papiret du velger.
• Du kan ikke angi DPOF-alternativer for bilder som er lagret i
internminnet.
• Hvis du angir utskriftsstørrelsen, kan du bare skrive ut bildene på
DPOF 1.1-kompatible skrivere.
Fjerne røde øyne
1
2
3
4
5
Roter modushjulet til g.
Velg
.
Roter [Zoom] til venstre, og velg deretter et bilde.
Velg Røde øyne - korrigering.
Trykk på [c] for å lagre.
Avspilling/redigering 90
Vise filer på en TV
Spill av bilder eller videoer ved å koble kameraet til en TV med A/V-kabelen.
1
2
3
Roter modushjulet til n.
4
5
Slå av kameraet og TV-en.
Velg Tilkobling “ Video ut.
Velg videosignalutgangen for ditt land eller din region.
(s. 123)
6
Slå på TV-en, og velg A/V-videokilden med
fjernkontrollen til TV-en.
7
Slå på kameraet.
• Kameraet går automatisk til avspillingsmodus når du kobler
det til en TV.
8
Koble kameraet til TV-en med A/V-kabelen.
Lyd
Vis bilder eller spill av videoer ved å bruke knappene på
kameraet.
• Avhengig av TV-modellen kan du se digital støy, eller det kan hende at
Video
en del av et bilde ikke vises.
• Avhengig av TV-innstillingene er det ikke sikkert at bildene vises midt
på TV-skjermen.
Avspilling/redigering 91
Overføre filer til en Windows-datamaskin
Overfør filer til en Windows-datamaskin, rediger dem med Intelli-studio og last dem opp til Internett.
Krav
Element
• Kravene er bare anbefalinger. Det kan hende at Intelli-studio ikke
fungerer ordentlig selv om datamaskinen overholder kravene, avhengig
av tilstanden til datamaskinen.
• Hvis datamaskinen ikke oppfyller minstekravene, kan det hende at
videoer ikke spilles av på riktig måte eller at det tar lengre tid å redigere
videoer.
• Installer DirectX 9.0c eller nyere før du bruker Intelli-studio.
• Datamaskinen din må kjøre Windows XP, Windows Vista eller
Windows 7 for at du skal kunne koble til kameraet som en ekstern
disk.
Krav
®
®
Prosessor
Intel Pentium 4 3,2 GHz eller høyere /
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz eller høyere
RAM
Minimum 512 MB RAM
(1 GB eller mer anbefales)
Operativsystem*
Windows XP SP2, Windows Vista eller
Windows 7
Harddiskkapasitet 250 MB eller mer (1 GB eller mer anbefales)
• CD-ROM-stasjon
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som resulterer fra bruk av ukvalifiserte
datamaskiner, for eksempel selvbygde datamaskiner.
• 1024 X 768 piksler, 16-biters kompatibel
Annet
fargeskjerm (1280 X 1024 piksler, 32-biters
fargeskjerm anbefales)
• USB 2.0-port
• nVIDIA Geforce 7600GT eller nyere /
ATI X1600-serien eller nyere
• Microsoft DirectX 9.0c eller nyere
* En 32-bitsversjon av Intelli-studio vil bli installert – også på 64-bitsutgaver
av Windows XP, Windows Vista og Windows 7.
Avspilling/redigering 92
Overføre filer til en Windows-datamaskin
5
Overføre filer med Intelli-studio
Slå på kameraet.
• Når det vises et popup-vindu om installering av Intelli-studio
Du kan laste ned Intelli-studio fra websiden det er kobling til, og
installere programmet på datamaskinen. Når du kobler kameraet
til en datamaskin der Intelli-studio er installert, starter programmet
automatisk.
på skjermen på datamaskinen, følger du instruksjonene for å
installere programmet.
• Når Intelli-studio er installert på datamaskinen, vil
datamaskinen gjenkjenne kameraet og starte Intelli-studio
automatisk.
Batteriet blir ladet mens kameraet er koblet til datamaskinen med USBkabelen.
Hvis du satte USB-alternativet til Velg modus, velger du Datamaskin
fra popup-vinduet.
1
2
3
4
Roter modushjulet til n.
6
Velg Tilkobling “ PC-programvare “ På.
Velg en målmappe på datamaskinen og velg deretter Ja.
• Nye filer som er lagret på kameraet, blir automatisk overført til
Slå av kameraet.
den valgte mappen.
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
• Hvis kameraet ikke har nye filer, vises ikke popup-vinduet for
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
Avspilling/redigering 93
lagring av nye filer.
I Windows Vista og Windows 7 velger du Run iLinker.exe fra Autokjørvinduet for å starte Intelli-studio. Hvis Run iLinker.exe ikke vises på
“ Datamaskin “ Intelli-studio og følger
datamaskinen, klikker du på
deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av Intelli-studio.
Overføre filer til en Windows-datamaskin
Bruke Intelli-studio
Med Intelli-studio kan du spille av og redigere filer. Du kan få mer informasjon ved å velge Help (Hjelp) “ Help (Hjelp) fra programmets
verktøylinje.
• Du kan oppdatere fastvaren i kameraet ved å velge Web Support (Webstøtte) “ Upgrade firmware for the connected device (Oppgrader fastvare for den
tilkoblede enheten) fra programmets verktøylinje.
• Du kan ikke redigere filer direkte på kameraet. Overfør filer til en mappe på datamaskinen før du redigerer.
• Intelli-studio støtter følgende formater:
- Videoer: MP4 (video: H.264, lyd: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Bilder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
:
$
6
7
#
8
9
@
0
!
Avspilling/redigering 94
Overføre filer til en Windows-datamaskin
1
Åpne menyer.
Overføre filer ved å koble til kameraet som
en flyttbar disk
2
Vis filer i den valgte mappen.
Koble kameraet til datamaskinen som en flyttbar disk.
3
Bytt til bilderedigeringsmodus.
4
Bytt til videoredigeringsmodus.
5
Bytt til delingsmodus (for å sende filer via e-post eller laste
dem opp til webområder som Flickr eller YouTube).
6
Forstørr eller reduser miniatyrbildene i listen.
7
Velg en filtype.
1
2
3
4
8
Vis filer i den valgte mappen på datamaskinen.
9
Vis eller skjul filer på det tilkoblede kameraet.
0
Vis filer i den valgte mappen på kameraet.
!
Vis filer som miniatyrbilder eller på et kart.
@
Bla gjennom mapper som er lagret på kameraet.
#
Bla gjennom mapper som er lagret på datamaskinen.
$
Flytt til forrige eller neste mappe.
:
Skriv ut filer, vis filer på et kart, lagre filer i Min mappe eller
registrer ansikter.
Nr.
Beskrivelse
Roter modushjulet til n.
Velg Tilkobling “ PC-programvare “ Av.
Slå av kameraet.
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
Avspilling/redigering 95
Overføre filer til en Windows-datamaskin
5
Slå på kameraet.
Koble fra kameraet (for Windows XP)
• Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk.
Du kobler fra kameraet i Windows Vista og Windows 7 på
tilsvarende måte.
Hvis du satte USB-alternativet til Velg modus, velger du Datamaskin
fra popup-vinduet.
1
Kontroller at statuslampen ikke blinker.
• Statuslampen blinker under overføring av filer. Vent til den
6
7
Velg Min datamaskin “ Flyttbar disk “ DCIM “
100PHOTO på datamaskinen.
stopper.
2
Klikk på
på verktøylinjen nederst til høyre på
dataskjermen.
3
4
5
Klikk på popup-meldingen.
Dra eller lagre filer på datamaskinen.
Klikk på meldingsboksen som indikerer trygg fjerning.
Fjern USB-kabelen.
Det er ikke sikkert at kameraet kan fjernes på en sikker måte mens Intelli-studio
kjører. Avslutt programmet før du kobler fra kameraet.
Avspilling/redigering 96
Overføre filer til en Mac-datamaskin
Når du kobler kameraet til en Macintosh-datamaskin, gjenkjenner datamaskinen enheten automatisk. Du kan overføre filer direkte fra
kameraet til datamaskinen uten å installere noen programmer.
Mac OS 10.4 eller nyere støttes.
1
Koble kameraet til Macintosh-datamaskinen med USBkabelen.
2
Slå på kameraet.
• Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk og viser
ikonet for flyttbar disk.
Du må koble den minste enden av USB-kabelen til kameraet. Hvis
kabelen er koblet til motsatt vei, kan dette skade filene. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
Hvis du satte USB-alternativet til Velg modus, velger du Datamaskin
fra popup-vinduet.
3
4
Dobbeltklikk på ikonet for flyttbar disk.
Dra eller lagre filer på datamaskinen.
Avspilling/redigering 97
Skrive ut bilder med en PictBridge-fotoskriver
Skriv ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver ved å koble kameraet direkte til skriveren.
1
2
3
Roter modushjulet til n.
Konfigurere utskriftsinnstillinger
Velg Tilkobling “ USB “ Skriver.
Trykk på [m] for å konfigurere utskriftsinnstillinger.
Slå på skriveren og koble deretter til kameraet med
USB-kabelen.
Bilder
Størrelse
Layout
Type
Kvalitet
Datoutskrift
Avslutt
4
5
Alternativ
Beskrivelse
Bilder
Velg om du vil skrive ut det aktuelle bildet eller alle
bildene.
• Skriveren gjenkjenner kameraet automatisk.
Størrelse
Angi utskriftsstørrelse.
Trykk på [F/t] for å velge en fil som skal skrives ut.
Layout
Angi antallet bilder som skal skrives ut på et enkelt
papirark.
Type
Angi papirtypen.
Trykk på [o] for å skrive ut.
Kvalitet
Angi utskriftskvaliteten.
• Utskriften starter. Trykk på [o] for å avbryte utskriften.
Datoutskrift
Angi at datoen skal skrives ut.
Filnavn
Angi at filnavnet skal skrives ut.
Nullstill
Tilbakestill innstillingene til standardverdiene.
Hvis kameraet er slått av, slår du det på ved å trykke på
[POWER] eller [P].
• Trykk på [m] for å angi utskriftsalternativer.
Se "Konfigurere utskriftsinnstillinger".
6
Velg
Det kan hende at enkelte alternativer ikke støttes av alle skrivere.
Avspilling/redigering 98
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F)
Lær hvordan du kobler til trådløse lokalnett (WLAN) og bruker funksjoner.
Koble til et WLAN og konfigurere
nettverksinnstillinger …………………… 100
Koble til et WLAN ………………………
Bruke nettleseren for pålogging ………
Tips for tilkobling til nettverk ……………
Skrive inn tekst …………………………
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt
utløserknapp …………………………… 110
100
101
102
103
Laste opp bilder til en
skybasert server ………………………… 112
Bruke webområder for deling av
bilder eller videoer ……………………… 104
Installere programmet for
autokopiering på PC-en ……………… 113
Sende bilder eller videoer til en PC …… 113
Gå til et webområde …………………… 104
Laste opp bilder eller video …………… 104
Bruke autokopiering til å sende
bilder eller videoer ……………………… 113
Sende bilder eller videoer via e-post … 106
Se bilder eller videoer på en
TV Link-aktivert TV ……………………… 115
Endre e-postinnstillinger ……………… 106
Sende bilder eller videoer via e-post …… 107
Sende bilder via Wi-Fi Direct …………… 117
Sende bilder eller videoer til en
smarttelefon ……………………………… 109
Om WOL-funksjonen (Wake on LAN) … 118
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Lær deg å koble til via et tilgangspunkt (Access Point, AP) når du er innenfor rekkevidden til et WLAN. Du kan også konfigurere
nettverksinnstillinger.
Koble til et WLAN
1
2
3
Ikon
Ad hoc-AP
Roter modushjulet til w.
Velg
,
,
,
eller
Sikret AP
.
WPS AP
Trykk på [m], og velg deretter AP-innstilling.
Signalstyrke
• I noen modi trykker du på [m] eller følger instruksjonene
Trykk på [t] for å åpne alternativene for AP-innstilling
på skjermen til skjermbildet for AP-innstilling vises.
• Kameraet søker automatisk etter tilgjengelige AP-enheter.
4
Beskrivelse
passordene som kreves for å koble til WLAN. Du finner
informasjon om hvordan du skriver inn tekst,
i "Skrive inn tekst". (s. 103).
• Når det vises en påloggingsside, ser du "Bruke nettleseren for
pålogging". (s. 101)
• Når du velger et usikret AP, kobler kameraet til WLAN.
• Hvis du velger en AP som støtter WPS-profil, velger du
WPS PIN og skriver inn en PIN-kode på AP-enheten. Du
kan også koble til en AP som støtter WPS-profil, ved å velge
WPS PBC på kameraet og deretter velge WPS-knappen på
AP-enheten.
Velg et AP.
AP-innstilling
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Samsung 5
Tilbake
• Når du velger et sikret AP, åpnes et popup-vindu. Angi
Velg
• Velg WPS PBC for å koble til WPS AP.
• Velg Oppdater for å koble til tilkoblingsbare AP-er.
• Velg Legg til trådløst nettverk for å legge til et tilgangspunkt
manuelt.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 100
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Stille inn nettverksalternativer
Bruke nettleseren for pålogging
1
I skjermbildet AP-innstilling går du til et AP og trykker
deretter på [t].
2
Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig
informasjon.
Alternativ
Beskrivelse
Autentifisering
Velg en nettverksgodkjenningstype.
Datakryptering
Velg en krypteringstype.
Nettverkspassord
Skriv inn nettverkspassordet.
IP-innstilling
Angi IP-adressen manuelt.
Angi IP-adressen manuelt
Du kan angi påloggingsinformasjonen via nettleseren for
pålogging når du kobler til enkelte tilgangspunkt, områder for
fildeling eller skybaserte servere.
Knapp
Beskrivelse
[D/c/F/t]
Gå til et element eller bla på siden.
[o]
Velg et element.
[m]
Få tilgang til følgende alternativer:
• Forrige side: Gå til forrige side.
• Neste side: Gå til neste side.
• Last på nytt: Last inn siden på nytt.
• Stopp: Stopp innlastingen av siden.
• Avslutt: Lukk nettleseren for pålogging.
[b]
Lukk nettleseren for pålogging.
1
I skjermbildet AP-innstilling går du til et AP og trykker
deretter på [t].
• Det kan hende det er enkelte elementer du ikke kan velge, avhengig
2
3
Velg IP-innstilling “ Manuell.
• Det kan hende at nettleseren for pålogging ikke lukkes automatisk
Velg de ulike alternativene og skriv inn nødvendig
informasjon.
Alternativ
Beskrivelse
IP
Tast inn statisk IP-adresse.
Subnet-maske
Tast inn subnettmaske.
Gateway
Tast inn gateway.
DNS-server
Tast inn DNS-adresse.
av hvilken side du er koblet til. Dette er ikke en feil.
etter at du har logget på enkelte sider. Hvis dette skjer, lukker du
nettleseren for pålogging ved å trykke på [b], og fortsetter deretter
med ønsket handling.
• Det kan ta lengre tid å laste inn påloggingssiden, avhengig av
sidestørrelsen eller nettverkshastigheten. I så fall venter du til vinduet
for innskriving av påloggingsinformasjon vises.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 101
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
• Hvis du ikke kan koble til et WLAN-nettverk, kan du prøve et
Tips for tilkobling til nettverk
• Kvaliteten på nettverkstilkoblingen avhenger av AP-en.
• Jo større avstand mellom kameraet og AP-en, jo lenger tid tar
det å koble til nettverket.
annet tilgangspunkt fra listen over tilgjengelige tilgangspunkt.
• Du kan også koble til gratis-WLAN i enkelte andre land.
• Det kan hende at det vises en påloggingsside hvis du velger
• Hvis en annen enhet i nærheten bruker samme
•
•
•
•
•
•
•
•
radiofrekvenssignal som kameraet, kan dette forstyrre
tilkoblingen.
Hvis AP-navnet ikke er på engelsk, kan det hende at kameraet
ikke klarer å finne enheten, eller at navnet vises på feil måte.
Kontakt nettverksadministratoren eller tjenesteleverandøren for
nettverksinnstillinger eller passord.
Hvis et WLAN krever godkjenning fra tjenesteleverandøren,
kan det hende du ikke kan koble til. Kontakt
nettverkstjenesteleverandøren for å koble til WLAN.
Antall sifre i passordet kan variere avhengig av krypteringstypen.
Avhengig av omgivelsene kan det hende at en WLAN-tilkobling
ikke er mulig.
Det kan hende at kameraet viser en WLAN-aktivert skriver i APlistene. Du kan imidlertid ikke koble til nettverket via en skriver.
Du kan ikke koble kameraet til et nettverk og en TV samtidig.
Du kan heller ikke vise bilder eller videoer på en TV mens du er
koblet til et nettverk.
Det kan tilkomme avgifter når du kobler til et nettverk.
Kostnadene vil variere avhengig av vilkårene i kontrakten din.
•
•
•
•
•
•
•
gratis-WLAN fra enkelte nettverkstjenesteleverandører. Oppgi
ID og passord for å koble til WLAN-nettverket. Hvis du vil ha
informasjon om registrering eller tjenesten, kan du kontakte
nettverkstjenesteleverandøren.
Vær forsiktig når du angir personlig informasjon for AP-tilkobling.
Ikke angi betalings- eller kredittkortinformasjon på kameraet.
Produsenten er ikke ansvarlig for problemer som skyldes at du
har angitt slik informasjon.
Tilgjengelige nettverkstilkoblinger kan variere etter land.
WLAN-funksjonen i kameraet må overholde
radiooverføringslovene i ditt område. Du bør kun bruke WLANfunksjonen i landet der du kjøpte kameraet for å sikre at du
overholder reglene.
Prosessen for justering av nettverksinnstillinger kan variere
avhengig av nettverksforholdene.
Ikke koble til et nettverk som du ikke er autorisert til å bruke.
Når du kobler til nettverk, må du kontrollere at batteriet er ladet
helt opp.
Når en DHCP-server ikke er tilgjengelig må du lage en autoip.
txt-fil og kopiere den til minnekortet i kameraet for å kunne koble
til nettverket ved hjelp av Auto IP.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 102
Koble til et WLAN og konfigurere nettverksinnstillinger
Skrive inn tekst
Ikon
Lær hvordan du skriver inn tekst. Ikonene i tabellen nedenfor
brukes til å flytte markøren, skifte mellom stor og liten bokstav og
så videre. Trykk på [D/c/F/t] for å gå til ønsket bokstav, og
trykk deretter på [o] for å sette inn bokstaven.
Beskrivelse
Skift til ABC-modus.
Sett inn et mellomrom.
o
Lagre den viste teksten.
Vis veiledningen for skriving av tekst.
• Du kan kun bruke bokstaver i det engelske alfabetet, uavhengig av
menyspråk.
• Du kan gå rett til o ved å trykke på [P].
• Du kan angi opptil 64 tegn.
Tilbake
Ikon
Tilbake
Beskrivelse
Slett siste bokstav.
Flytt markøren.
Bytt mellom stor og liten bokstav i ABC-modus.
Skriv inn ".com".
Skift til symbolmodus.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 103
Bruke webområder for deling av bilder eller videoer
Last opp bildene og videoene dine til webområder for deling av filer. Tilgjengelige webområder vises på kameraet.
Gå til et webområde
Laste opp bilder eller video
1
2
3
1
2
Roter modushjulet til w.
Velg
.
Velg et webområde.
4
Angi ID og passord, og velg deretter Login.
• Du finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst,
i "Skrive inn tekst". (s. 103)
• Du velger en ID fra listen ved å velge
“ en ID.
• Hvis du har logget på webområdet tidligere, kan du bli logget
på automatisk.
Bla til filene som skal lastes opp, og trykk deretter
på [o].
• Du kan velge opptil 20 filer, og totalstørrelsen må være 10 MB
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist
tilkoblede AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker
det etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 100)
Gå til webområdet med kameraet.
eller mindre.
3
Velg o.
• Hvis du koblet til Facebook, velger du o “ Send.
• Hvis du koblet til Facebook, kan du skrive inn kommentarer
ved å velge boksen Kommentar. Du finner informasjon om
hvordan du skriver inn tekst, i "Skrive inn tekst". (s. 103)
Du må ha en eksisterende konto på fildelingswebområdet for å kunne bruke
denne funksjonen.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 104
Bruke webområder for deling av bilder eller videoer
• Maksimal bildeoppløsning for opplasting er 2M, og den lengste
•
•
•
•
•
•
videoen du kan laste opp, er 30 sekunder ved
-oppløsning eller
video spilt inn med
. Hvis den valgte bildeoppløsningen er høyere
enn 2M, blir størrelsen automatisk endret til en lavere oppløsning.
Metoden for opplasting av bilder og videoer kan variere avhengig av
det valgte webområdet.
Hvis du ikke får tilgang til et webområde på grunn av en
brannmur eller innstillinger for brukergodkjenning, kontakter du
nettverksadministratoren eller tjenesteleverandøren.
Bilder eller videoer som er lastet opp, kan automatisk få navn etter
datoen som de ble tatt.
Hastigheten på Internett-tilkoblingen kan påvirke hvor raskt bildene
lastes opp eller websidene åpnes.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Du kan også laste opp bilder eller videoer til webområder for fildeling i
avspillingsmodus ved å trykke på [m] og deretter velge
Del (Wi-Fi) “ ønsket webområde.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 105
Sende bilder eller videoer via e-post
Du kan endre innstillingene i e-postmenyen og sende bilder eller videoer som er lagret på kameraet, via e-post.
Endre e-postinnstillinger
6
I e-postmenyen kan du endre innstillingene for lagring av
informasjon. Du kan også angi eller endre e-postpassordet. Du
finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst,
i "Skrive inn tekst". (s. 103)
Velg E-post-boksen, skriv inn e-postadressen din og
velg deretter o.
7
Velg OK for å lagre endringene.
• Du kan slette informasjonen ved å velge Nullstill.
Lagre informasjon
Angi et e-postpassord
1
2
3
4
5
Roter modushjulet til w.
Velg
.
Trykk på [m].
Velg Senderinnstilling.
Velg Navn-boksen, skriv inn navnet ditt og velg
deretter o.
1
2
3
4
Roter modushjulet til w.
Velg
.
Trykk på [m].
Velg Angi passord “ På.
• Du kan deaktivere passordet ved å velge Av.
5
Trykk på [o] når popup-vinduet vises.
• Popup-vinduet forsvinner automatisk, selv om du ikke trykker
Senderinnstilling
på [o].
Navn
E-post
OK
Tilbake
Nullstill
6
7
8
Skriv inn et firesifret passord.
Skriv inn passordet på nytt.
Trykk på [o] når popup-vinduet vises.
• Popup-vinduet forsvinner automatisk, selv om du ikke trykker
på [o].
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 106
Sende bilder eller videoer via e-post
Hvis du har mistet passordet, kan du nullstille det ved å velge Nullstill på
skjermbildet for passordinnstilling. Når du nullstiller informasjonen, slettes
tidligere lagret brukerinnstillingsinformasjon, e-postadresse og liste over nylig
sendt e-post.
Roter modushjulet til w.
Velg
Du kan sende bilder eller videoer som er lagret på kameraet, via
e-post. Du finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst, i
"Skrive inn tekst". (s. 103)
1
2
3
Endre e-postpassordet
1
2
3
4
5
6
7
8
Sende bilder eller videoer via e-post
Roter modushjulet til w.
Velg
.
Velg boksen Navn (e-post), skriv inn e-postadressen din
og velg deretter o.
• Hvis du har lagret informasjonen allerede, blir den satt inn
.
automatisk. (s. 106)
Trykk på [m].
4
Velg Endre passord.
Velg Mottaker-boksen, skriv inn en e-postadresse og
velg deretter o.
• Du kan bruke en adresse fra listen over tidligere mottakere,
Skriv inn det gjeldende, firesifrede passordet.
ved å velge “ en adresse.
for å legge til ytterligere mottakere. Du kan legge inn
opptil 30 mottakere.
• Velg
for å slette en adresse fra listen.
• Velg
Skriv inn et nytt firesifret passord.
Skriv inn det nye passordet igjen.
Trykk på [o] når popup-vinduet vises.
5
Velg o.
• Popup-vinduet forsvinner automatisk, selv om du ikke trykker
på [o].
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 107
Sende bilder eller videoer via e-post
6
Bla til filene som skal sendes, og trykk deretter på [o].
• Selv om det ser ut til at et bilde er overført, kan feil ved mottakerens
• Du kan velge opptil 20 filer, og totalstørrelsen må være 10 MB
7
8
Velg o.
9
Velg Send.
e-postkonto føre til at bildet avvises eller registreres som spam.
• Det kan hende du ikke kan sende e-post hvis det ikke finnes en
eller mindre.
•
Velg Kommentar-boksen, skriv inn kommentaren din og
velg deretter o.
•
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist
tilkoblede AP-enheten, og så sende e-posten.
•
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker
det etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 100)
•
tilgjengelig nettverkstilkobling eller hvis kontoinnstillingene for e-post
ikke er riktige.
Maksimal bildeoppløsning for sending er 2M, og den lengste videoen
du kan laste opp, er 30 sekunder ved
-oppløsning eller video
spilt inn med
. Hvis den valgte bildeoppløsningen er høyere enn
2M, blir størrelsen automatisk endret til en lavere oppløsning.
Hvis du ikke kan sende en e-post på grunn av en brannmur
eller innstillinger for brukergodkjenning, kontakter du
nettverksadministratoren eller tjenesteleverandøren din.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Du kan også sende en e-post i avspillingsmodus ved å trykke på
[m] og deretter velge Del (Wi-Fi) “ E-post.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 108
Sende bilder eller videoer til en smarttelefon
Kameraet kobler til en smarttelefon som støtter MobileLink-funksjonen, via et WLAN-nettverk. Du kan enkelt sende bilder eller videoer til
smarttelefonen din.
• Funksjonen MobileLink støttes av Galaxy S-smarttelefoner med operativsystemet Android 2.2 eller nyere. Hvis smarttelefonen din bruker Android 2.1 OS, må du
oppgradere til Android 2.2 eller nyere. Denne funksjonen støttes også av 7- og 10.1-tommers Galaxy Tab. Det kan hende denne funksjonen støttes av andre
enheter som kjører Android 2.2 eller nyere, men Samsung gir ingen garantier for funksjonaliteten.
• Du må installere programmet på enheten før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned programmet fra Samsung Apps eller Android Market.
• Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne funksjonen.
• Du kan vise opptil 1000 filer og sende opptil 100 filer om gangen.
1
2
På kameraet roterer du modushjulet til w.
På kameraet velger du
.
4
5
På kameraet velger du OK.
6
På smarttelefonen velger du Copy.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
programmet, velger du OK.
3
Start Samsung MobileLink-programmet på
smarttelefonen.
På smarttelefonen velger du filer som skal sendes fra
kameraet til smarttelefonen.
• Kameraet sender filene.
• Les instruksjonene på skjermen nøye når du skal velge og
koble til kameraet.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 109
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp
Kameraet kobler til en smarttelefon via et WLAN-nettverk. Bruk smarttelefonen som en fjernstyrt utløserknapp ved hjelp av Remote
Viewfinder-funksjonen. Bildet som blir tatt, vises på smarttelefonen.
• Funksjonen Remote Viewfinder støttes av Galaxy S-smarttelefoner med operativsystemet Android 2.2 eller nyere. Hvis smarttelefonen din bruker Android 2.1 OS,
må du oppgradere til Android 2.2 eller nyere. Denne funksjonen støttes også av 7- og 10.1-tommers Galaxy Tab. Det kan hende denne funksjonen støttes av andre
enheter som kjører Android 2.2 eller nyere, men Samsung gir ingen garantier for funksjonaliteten.
• Du må installere programmet på enheten før du bruker denne funksjonen. Du kan laste ned programmet fra Samsung Apps eller Android Market.
1
2
På kameraet roterer du modushjulet til w.
På kameraet velger du
4
Angi følgende fotograferingsalternativer på smarttelefonen.
Ikon
.
Beskrivelse
Blitsalternativ
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å laste ned
programmet, velger du OK.
3
Selvutløseralternativ
Start Remote Viewfinder-programmet på smarttelefonen.
Bildestørrelse
• Les instruksjonene på skjermen nøye når du skal velge og
koble til kameraet.
• Smarttelefonen kan bare kobles til ett kamera om gangen.
• Når du bruker denne funksjonen, er det noen av knappene på
kameraet som ikke er tilgjengelige.
• Zoomknappen og utløserknappen på smarttelefonen vil ikke
fungere når du bruker denne funksjonen.
• Remote Viewfinder-modus støtter bare bildestørrelsene
og
.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 110
Bruke en smarttelefon som fjernstyrt utløserknapp
5
Berør og hold på
for å fokusere.
• Fokuset blir automatisk satt til multi-AF.
6
Slipp
for å ta bildet.
• Bildet blir lagret på kameraet.
• Berør bildet nederst på skjermen for å lagre det på
smarttelefonen. Størrelsen på bildet blir endret til 640 X 360.
• Når du bruker denne funksjonen, kan den ideelle avstanden mellom
kameraet og smarttelefonen variere, avhengig av omgivelsene.
• Smarttelefonen må være innen 7 m fra kameraet for at du skal kunne
bruke denne funksjonen.
• Det vil ta litt tid før bildet blir tatt, etter at du har sluppet
på
smarttelefonen.
• Remote Viewfinder-funksjonen deaktiveres i følgende situasjoner:
- det kommer et innkommende anrop på smarttelefonen
- kameraet eller smarttelefonen slås av
- minnet er fullt
- en av enhetene mister WLAN-tilkoblingen
- Wi-Fi-tilkoblingen er dårlig eller ustabil
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 111
Laste opp bilder til en skybasert server
Du kan laste opp bilder til SkyDrive. Hvis du vil laste opp bilder, må du gå til Microsofts webområde og registrere deg før du kobler til
kameraet.
1 Roter modushjulet til w.
2 Velg .
4 Logg på med ID og passord.
• Du finner informasjon om hvordan du skriver inn tekst, i
"Skrive inn tekst". (s. 103)
• Du kan endre bildestørrelsen for opplasting ved å trykke på
• Hvis du koblet til SkyDrive, ser du "Bruke nettleseren for
[m] og velge Bildestørrelse for opplasting.
3 Velg SkyDrive.
• Hvis det vises en popup-melding som ber deg om å opprette
en konto, velger du OK.
• Kameraet prøver å koble til WLAN via det sist tilkoblede AP-et.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker
det etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 100)
pålogging". (s. 101)
5
Bla til bildene som skal lastes opp, og trykk deretter
på [o].
6 Velg o.
• Du kan også laste opp bilder til en skybasert server i avspillingsmodus
ved å trykke på [m] og deretter velge Del (Wi-Fi) → en skybasert
server.
• Hvis det ikke er noen bilder i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Når du laster opp bilder til SkyDrive, endres størrelsen på dem til 2M
mens sideforholdet opprettholdes.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 112
Bruke autokopiering til å sende bilder eller videoer
Du kan sende bilder eller videoer som du har tatt med kameraet, trådløst til en PC. Autokopiering-funksjonen fungerer kun med Windowsoperativsystemer.
Installere programmet for autokopiering på
PC-en
1
2
3
Installer Intelli-studio på PC-en. (s. 93)
Sende bilder eller videoer til en PC
1
2
3
4
Koble kameraet til PC-en på nytt med USB-kabelen.
• Kameraet lagrer informasjon om PC-en, slik at kameraet kan
sende filer til den.
Kontroller at PC-en er tilkoblet et nettverk før du installerer programmet.
Hvis ingen Internett-tilkobling er tilgjengelig, må du installere programmet fra
den medfølgende CD-en.
Trykk på [m] for å angi alternativer.
ved å velge Slå av PC etter kopiering “ På.
Fullfør installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen.
Fjern USB-kabelen.
.
• Du kan slå av PC-en automatisk etter at overføringen er fullført,
• Autokopiering-programmet installeres på PC-en.
4
5
Velg
• Hvis det vises en veiledningsmelding, trykker du på [o].
Koble kameraet til PC-en med USB-kabelen.
Klikk på OK i popup-vinduet.
Roter modushjulet til w.
Trykk på [o] for å starte sikkerhetskopieringen.
• Trykk på [o] for å avbryte sendingen.
• Du kan ikke velge enkeltfiler for sikkerhetskopiering. Denne
funksjonen sikkerhetskopierer bare nye filer på kameraet.
• Fremdriften til sikkerhetskopieringen vises på PC-skjermen.
• Når overføringen er fullført, slås kameraet automatisk av etter
omtrent 30 sekunder. Velg Avbryt for å gå tilbake til forrige
skjermbilde og hindre at kameraet slås av automatisk.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 113
Bruke autokopiering til å sende bilder eller videoer
• Hvis PC-en har støtte for funksjonen Wake on LAN (WOL), kan du slå
på PC-en automatisk ved å søke etter den fra kameraet. (s. 118)
• Når du kobler kameraet til WLAN, må du velge den AP-en som er
koblet til PC-en.
• Kameraet vil søke etter tilgjengelige tilgangspunkter selv om du kobler
kameraet til det samme tilgangspunktet igjen.
• Hvis du slår av kameraet eller tar ut batteriet under sending av filer, blir
filoverføringen avbrutt.
• Når du bruker denne funksjonen, er kun [POWER] tilgjengelig på
kameraet.
• Du kan kun koble ett kamera til PC-en av gangen for sending av filer.
• Kopieringen kan bli avbrutt på grunn av nettverksforholdene.
• Bilder eller videoer kan bare sendes til en PC én gang. Filene kan ikke
sendes på nytt selv om du kobler kameraet til en annen PC.
• Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Du må slå av Windows-brannmuren og andre brannmurer før du
bruker denne funksjonen.
• Du kan sende opptil 1000 filer.
• I PC-programvaren må servernavnet være angitt med latinsk alfabet
og bestå av maksimalt 48 tegn.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 114
Se bilder eller videoer på en TV Link-aktivert TV
TV-kobling er en teknologi for deling av mediefiler mellom et kamera og en TV som er koblet til samme AP-enhet. Med denne teknologien
kan du se bilder eller videoer på en widescreen-TV.
1
2
4
Roter modushjulet til w.
Velg
.
• Hvis det vises en veiledningsmelding, trykker du på [o].
• Kameraet prøver automatisk å koble til WLAN via den sist
tilkoblede AP-enheten.
• Hvis kameraet ikke har vært koblet til WLAN tidligere, søker
det etter tilgjengelige AP-enheter. (s. 100)
3
Koble TV-en til et trådløst nettverk via en AP-enhet.
• Se bruksanvisningen til TV-en for å få mer informasjon.
Søk etter kameraet på TV-en, og bla gjennom de delte
bildene og videoene.
• Se bruksanvisningen til TV-en for å få informasjon om hvordan
du søker etter kameraet og blar gjennom bildene og videoene
på TV-en.
• Avhengig av TV-typen eller nettverksforholdene, kan det hende
at videoer ikke spilles av helt jevnt. Hvis dette skjer, kan du
spille inn videoen på nytt i
- eller
-kvalitet og spille
den av en gang til. Hvis videoene ikke spilles av jevnt på TVen over den trådløse tilkoblingen, kobler du kameraet til TV-en
med en A/V-kabel.
AP
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 115
Se bilder eller videoer på en TV Link-aktivert TV
• Du kan dele opptil 1000 bilder eller videoer.
• På TV-skjermen kan du bare se bilder eller videoer som du har tatt
med kameraet.
• Rekkevidden til den trådløse tilkoblingen mellom kameraet og TV-en
kan variere avhengig av AP-spesifikasjonene.
• Hvis kameraet er koblet til to TV-er, kan avspillingshastigheten bli
redusert.
• Bildene eller videoene blir delt i opprinnelig størrelse.
• Du kan bare bruke denne funksjonen med TV Link-aktiverte TV-er.
• Delte bilder eller videoer blir ikke lagret på TV-en, men de kan lagres i
henhold til TV-ens spesifikasjoner.
• Overføring av bilder eller videoer til TV-en kan ta litt tid, avhengig av
•
•
•
•
•
•
nettverkstilkoblingen, antallet filer som skal deles, eller størrelsen på
filene.
Hvis du slår av kameraet på en unormal måte mens du ser på bilder
eller videoer på en TV (for eksempel ved å ta ut batteriet), antar TV-en
at kameraet fortsatt er tilkoblet.
Rekkefølgen på bilder eller videoer på kameraet kan være annerledes
enn på TV-en.
Avhengig av antallet bilder eller videoer som du vil dele, kan det ta
litt tid å laste inn bildene eller videoene og fullføre den innledende
konfigurasjonsprosessen.
Hvis du kontinuerlig bruker TV-ens fjernkontroll eller utfører andre
operasjoner på TV-en mens du ser på bilder eller videoer på TV-en,
kan dette forhindre at denne funksjonen fungerer ordentlig.
Hvis du endrer rekkefølgen på eller sorterer filene på kameraet
mens du ser på dem på en TV, må du gjenta den innledende
konfigurasjonsprosessen for å oppdatere listen over filer på TV-en.
Hvis det ikke er noen filer i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 116
Sende bilder via Wi-Fi Direct
Når kameraet via WLAN kobles til en enhet som støtter funksjonen Wi-Fi Direct, kan du sende bilder til enheten. Det er ikke sikkert at alle
enheter støtter denne funksjonen.
1
2
3
På enheten slår du på alternativet for Wi-Fi Direct.
På kameraet blar du til et bilde i avspillingsmodus.
Trykk på [m], og velg deretter Del (Wi-Fi) “
Wi-Fi Direct.
• I enkeltbildevisning kan du bare sende ett bilde om gangen.
• I miniatyrbildevisning kan du velge flere bilder ved å bla til
5
På enheten lar du kameraet kobles til enheten.
• Bildet blir sendt til enheten.
• Hvis det ikke er noen bilder i kameraminnet, kan du ikke bruke denne
funksjonen.
• Hvis du avbryter tilkoblingsforsøket før det er fullført, kan det hende
at kameraet ikke kan kobles til enheten igjen. I så fall oppdaterer du
enheten med den nyeste fastvaren.
miniatyrbildene og trykke på [o]. Velg o når du er ferdig
med å velge bilder.
4
Velg enheten fra kameraets liste over Wi-Fi Directenheter.
• Kontroller at alternativet Wi-Fi Direct for enheten er slått på.
• Du kan også velge kameraet fra enhetens liste over
Wi-Fi Direct-enheter.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 117
Om WOL-funksjonen (Wake on LAN)
Med WOL-funksjonen kan du automatisk slå på eller aktivere en PC ved hjelp av kameraet. Denne funksjonen er tilgjengelig for
Samsung-PC-er som ikke er eldre enn 5 år (ikke tilgjengelig for "alt i ett"-PC-er).
Andre endringer i PC-ens BIOS-innstillinger enn de som er beskrevet nedenfor, kan skade PC-en. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av at du har endret
PC-ens BIOS-innstillinger.
Stille inn PC-en for aktivering fra hvilemodus
1
2
Klikk på Start og åpne Control Panel (Kontrollpanel).
3
Høyreklikk på Local Area (Lokal tilkobling) og klikk
deretter på Properties (Egenskaper).
4
Klikk på Configure (Konfigurer) “ kategorien Power
manage (Strømstyring) “ Allow this device to wake
the computer (Tillat at denne enheten reaktiverer
datamaskinen).
5
6
Klikk på o.
Konfigurer nettverkstilkoblingen.
• Windows 7:
Klikk på Network and Internet (Nettverk og Internett) “
Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)
“ Change adapter settings (Endre innstillinger for
nettverkskort).
• Windows Vista:
Klikk på Network and Internet (Nettverk og Internett) “
Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)
“ Manage network connections (Administrer
nettverkstilkoblinger).
• Windows XP:
Klikk på Network and Internet Connection (Nettverksog Internett-tilkoblinger) “ Network Connection
(Nettverkstilkoblinger).
Start PC-en på nytt.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 118
Om WOL-funksjonen (Wake on LAN)
Stille inn PC-en for påslåing
1
Slå på PC-en og trykk på F2 mens PC-en starter opp.
• BIOS-innstillingsmenyen vises.
2
Velg kategorien Advanced (Avansert) “
Power management Setup (Strømstyringsoppsett).
3
Velg Resume on PME (Fortsett ved PME) “
Enabled (Aktivert).
4
Trykk på F10 for å lagre endringene og fortsette
oppstartingen.
5
6
Klikk på Start og åpne Control Panel (Kontrollpanel).
Konfigurer nettverkstilkoblingen.
• Windows 7:
Klikk på Network and Internet (Nettverk og Internett) “
Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter) “
Change adapter settings (Endre innstillinger for nettverkskort).
• Windows Vista:
Klikk på Network and Internet (Nettverk og Internett) “
Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter
“ Manage network connections (Administrer
nettverkstilkoblinger).
• Windows XP:
Klikk på Network and Internet Connection (Nettverksog Internett-tilkoblinger) “ Network Connection
(Nettverkstilkoblinger).
7
8
Velg drivere som er relatert til nettverksadapter.
Klikk på kategorien Advanced (Avansert) og angi
WOL-menyer.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen gjennom en brannmur eller hvis et
sikkerhetsprogram er installert.
• PC-en må ha aktiv tilkobling til lokalnettet for at den skal kunne slås på
med WOL-funksjonen. Kontroller at indikatorlampen på LAN-porten på
PC-en lyser, noe som viser at LAN-tilkoblingen er aktiv.
• Det kan hende at kameraet kun kan aktivere PC-en, avhengig av
PC-modell.
• Navnene på WOL-innstillingsmenyen kan variere, avhengig av PC-ens
operativsystem eller drivere.
- eksempler på innstillingsmenynavn: Enable PME, Wake on LAN og
så videre.
- eksempler på innstillingsmenyverdier: Enable, Magic packet og så
videre.
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F) 119
Innstillinger
Se alternativene for å konfigurere kamerainnstillingene.
Innstillingsmeny ……………………………………… 121
Åpne innstillingsmenyen …………………………… 121
Lyd …………………………………………………… 122
Display ……………………………………………… 122
Tilkobling …………………………………………… 123
Generelt ……………………………………………… 124
Innstillingsmeny
Her finner du informasjon om hvordan du konfigurerer kamerainnstillingene.
Åpne innstillingsmenyen
1
2
3
Roter modushjulet til n.
Velg et element.
Lyd
Volum
Velg en meny.
Innstillinger
Lyd
Display
Medium
Pipetone
På
Lukkerlyd
Lyd 1
Oppstartslyd
Av
AF-lyd
På
Tilbake
Velg
Tilkobling
Generelt
4
Velg et alternativ.
Volum
Av
Alternativ Beskrivelse
U
Lyd: Still inn forskjellige kameralyder samt volumet.
(s. 122)
Lav
Y
Display: Tilpass skjerminnstillingene. (s. 122)
Høy
Medium
Tilkobling: Angi tilkoblingsalternativene. (s. 123)
Generelt: Endre innstillingene for kamerasystemet,
for eksempel minneformat og standard filnavn.
(s. 124)
Tilbake
5
Innstillinger 121
Velg
Trykk på [b] for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Innstillingsmeny
Lyd
Display
* Standard
Element
Beskrivelse
Volum
Juster volumet til alle lyder.
(Av, Lav, Medium*, Høy)
Pipetone
Angi at kameraet skal lage lyd når du trykker på
knapper eller bytter modus. (Av, På*)
Lukkerlyd
Angi lyden som kameraet lager når du trykker på
utløserknappen. (Av, Lyd 1*, Lyd 2, Lyd 3)
Oppstartslyd
Angi lyden som kameraet lager når du slår på
kameraet. (Av*, Flygende, Lasershow, Sky)
AF-lyd
Angi at kameraet skal lage lyd når du trykker
utløserknappen halvveis ned. (Av, På*)
* Standard
Element
Startbilde
Beskrivelse
Angi et startbilde som vises når du slår på
kameraet.
• Av*: Ikke vis startbilde.
• Logo: Vis et standardbilde som er lagret i
internminnet.
• Brukerbilde: Velg Brukerbilde fra bildene som
er lagret i minnet.
• Kameraet lagrer kun ett brukerbilde i det interne
minnet om gangen.
• Hvis du velger et nytt bilde som Brukerbilde eller
nullstiller kameraet, blir det aktuelle bildet slettet.
Rutenett
Velg en guide som hjelper deg med å sette
sammen en scene.
(Av*, 3 X 3, 2 X 2, Kryss, Diagonal)
Dato/klokkeslett- Angi om datoen og klokkeslettet skal vises på
visning
kameraskjermen. (Av*, På)
Hjelpeskjerm
Innstillinger 122
Vis en kort beskrivelse av et alternativ eller en
meny. (Av, På*)
Innstillingsmeny
* Standard
Element
Skjermlysstyrke
Hurtigvisning
Tilkobling
Beskrivelse
* Standard
Juster lysstyrken på skjermen.
(Auto*, Mørk, Normal, Lys)
Element
Beskrivelse
Video ut
Angi videosignalutgang for din region.
• NTSC: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan,
Mexico
• PAL (støtter kun BDGHI): Australia, Belgia,
Danmark, England, Finland, Frankrike, Italia,
Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland, New
Zealand, Norge, Singapore, Spania, Sveits,
Sverige, Thailand, Tyskland, Østerrike
USB
Velg modusen som skal brukes når du kobler
kameraet til en datamaskin eller skriver med en
USB-kabel.
• Datamaskin*: Koble kameraet til en
datamaskin for overføring av filer.
• Skriver: Koble kameraet til en skriver for utskrift
av filer.
• Velg modus: Velg USB-modus manuelt når du
kobler kameraet til en enhet.
PC-programvare
Angi at Intelli-studio skal startes automatisk når du
kobler kameraet til datamaskinen. (Av, På*)
Normal er fast i avspillingsmodus selv om du har
valgt Auto.
Angi om et bilde som du har tatt, skal vises før
kameraet går tilbake til opptaksmodus. (Av, På*)
Hvis du ikke gjør noe på 30 sekunder, går
kameraet automatisk i strømsparingsmodus.
(Av*, På)
• I strømsparingsmodus trykker du på en
Strømsparing
hvilken som helst knapp, bortsett fra
[POWER], for å gjenoppta bruken av
kameraet.
• Selv om du ikke angir strømsparingsmodus,
dempes skjermen 30 sekunder etter siste
handling for å spare strøm.
Innstillinger 123
Innstillingsmeny
* Standard
Generelt
* Standard
Element
Beskrivelse
Enhetsinformasjon
(bare WB150F/
WB151F/WB152F)
Se Mac-adressen og serienummeret til
kameraet.
Language
Velg et språk for skjermteksten.
Tidssone
Angi tidssonen for din plassering. Når du reiser til
et annet land, velger du først Besøk og deretter
riktig tidssone. (Hjem*, Besøk)
Stille dato/
klokkeslett
Still inn dato og klokkeslett.
Datotype
Element
Beskrivelse
Spesifiser hvordan filer skal navngis.
• Nullstill: Angi at filnummeret skal starte på
0001 når du setter inn et nytt minnekort,
formaterer et minnekort eller sletter alle filer.
• Serier*: Angi at filnummeret skal følge forrige
filnummer når du setter inn et nytt minnekort,
formaterer et minnekort eller sletter alle filer.
• Standardnavnet til den første mappen er
Filnr.
Angi et datoformat. (ÅÅÅÅ/MM/DD,
MM/DD/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅÅÅ)
•
•
•
Standard datotype kan variere avhengig av valgt
språk.
•
Innstillinger 124
100PHOTO, og standardnavnet til den første
filen er SAM_0001.
Filnummeret øker ett og ett tall fra SAM_0001
til SAM_9999.
Mappenummeret øker ett og ett tall fra
100PHOTO til 999PHOTO.
Maksimalt antall filer som kan lagres i en
mappe, er 9999.
Kameraet definerer filnavn i henhold til
standarden Design rule for Camera File
system (DCF). Hvis du endrer filnavn med
vilje, kan det hende at kameraet ikke vil spille
av filene.
Innstillingsmeny
* Standard
Element
* Standard
Beskrivelse
Element
Beskrivelse
Angi om dato og klokkeslett skal vises på
bildene. (Av*, Dato, Dato og klokkeslett)
AF-lampe
Angi at et lys automatisk skal slå seg på i mørke
omgivelser for å hjelpe deg med å fokusere.
(Av, På*)
• Dato og klokkeslett vises i nedre høyre hjørne
av bildet.
Formater det interne minnet og minnekortet.
Formatering sletter alle filer, inkludert beskyttede
filer. (Ja, Nei)
• Det kan hende at enkelte skrivermodeller ikke
skriver ut dato og klokkeslett på riktig måte.
Trykk
• Bildet viser ikke dato og klokkeslett i følgende
tilfeller:
- når du velger Tekst i s-modus
- du velger Live-panorama i g-modus
(bare WB150F/WB151F/WB152F)
- du velger R-modus (bare WB150/WB151)
- du velger Bilde i bilde i g-modus
Angi at kameraet automatisk skal slå seg av når
du ikke utfører noen handlinger på en spesifisert
periode. (Av, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
Automatisk av
Format
Nullstill
• Innstillingene endres ikke når du skifter batteri.
• Kameraet vil ikke slå seg av automatisk når
det er koblet til en datamaskin, en skriver
eller et WLAN-nettverk og når du spiller av en
lysbildevisning eller videoer.
Innstillinger 125
Det kan oppstå feil hvis du bruker et minnekort
som er formatert av et kamera av et annet merke,
en minnekortleser eller en datamaskin. Formater
minnekort i kameraet før du bruker dem til å ta
bilder.
Nullstille menyer og fotograferingsalternativer.
Dato og klokkeslett, språk og
videoutgangsinnstillinger blir ikke nullstilt.
(Ja, Nei)
Vedlegg
Her finner du informasjon om feilmeldinger, spesifikasjoner og
vedlikehold.
Feilmeldinger ………………………………………… 127
Kameravedlikehold …………………………………… 129
Rengjøre kameraet ………………………………… 129
Bruke eller oppbevare kameraet …………………… 130
Om minnekort ……………………………………… 131
Om batteriet ………………………………………… 134
Før du kontakter et servicesenter …………………… 138
Kameraspesifikasjoner ……………………………… 141
Ordliste ………………………………………………… 145
Erklæringssetning på offisielle språk ……………… 151
Indeks ………………………………………………… 153
Feilmeldinger
Prøv disse løsningene når følgende feilmeldinger vises.
Feilmelding
Foreslåtte løsninger
Feilmelding
Foreslåtte løsninger
• Formater minnekortet.
DCF Full Error
Du kan låse SD-, SDHC- eller SDXC-kort for å
forhindre at filer blir slettet. Lås opp kortet når
du tar bilder.
Filnavnene stemmer ikke overens med DCFstandarden. Overfør filene fra minnekortet til
datamaskinen, og formater kortet. Deretter åpner
du Innstillinger-menyen og velger
Filnr. “ Nullstill. (s. 124)
Enhet koplet fra.
Nettverket ble koblet fra under overføringen av
bilder. Velg en TV-kobling-enhet på nytt.
Filfeil
Slett den skadde filen eller kontakt et
servicesenter.
Filsystemet støttes
ikke.
Kameraet støtter ikke filstrukturen FAT på
minnekortet. Formater minnekortet på kameraet.
• Slå av kameraet og slå det på igjen.
Kortfeil
• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen.
Kort låst
Kort støttes ikke.
Minnekortet som er satt inn, støttes ikke av
kameraet. Sett inn et SD-, SDHC- eller
SDXC-minnekort.
• Slå på TV-kobling-aktiverte enheter i
• Kameraet kan ikke koble til nettverket med det
Tilkopling
mislyktes.
valgte tilgangspunktet. Velg et annet AP og
prøv på nytt.
• Kameraet kunne ikke koble til det andre
kameraet. Prøv å koble til på nytt.
Initialisering
mislyktes.
nettverket.
• Kameraet fant ikke en TV-kobling-aktivert
enhet.
Ugyldig passord.
Passordet for overføring av filer til et annet
kamera er feil. Tast inn riktig passord igjen.
Svakt batteri
Sett inn et ladet batteri eller lad opp batteriet.
Vedlegg 127
Feilmeldinger
Feilmelding
Foreslåtte løsninger
Minne fullt
Slett unødvendige filer eller sett inn et nytt
minnekort.
Ingen bildefil
Ta bilder eller sett inn et minnekort som
inneholder bilder.
Bildeoverføring
mislyktes.
Nettverket ble koblet fra under overføringen av
bilder. Prøv å slå på TV-kobling-funksjonen igjen.
Bildemottak
mislyktes.
Kameraet kunne ikke motta et bilde fra
avsenderkameraet. Be den andre personen om
å sende filen på nytt.
• Kameraet kunne ikke sende et bilde til det
andre kameraet. Prøv å sende på nytt.
Overføring
mislyktes.
• Kameraet kunne ikke sende e-post eller
overføre et bilde til en TV-kobling-enhet.
Kontroller nettverkstilkoblingen og prøv på
nytt.
Vedlegg 128
Kameravedlikehold
Rengjøre kameraet
Kamerahus
Tørk forsiktig med en myk, tørr klut.
Kameralinse og skjerm
Bruk en blåsebørste til å fjerne støv, og tørk forsiktig av linsen
med en myk klut. Hvis det blir igjen støv, kan du påføre en
rengjøringsvæske for linser på et linserengjøringspapir og tørke
forsiktig.
• Bruk aldri benzen, tynnere eller alkohol til å rengjøre enheten. Disse
løsningene kan skade kameraet eller føre til at det svikter.
• Ikke trykk på objektivdekselet eller bruk en blåsebørste på
objektivdekselet.
Vedlegg 129
Kameravedlikehold
Oppbevaring over lengre tid
Bruke eller oppbevare kameraet
• Når du skal oppbevare kameraet over lengre tid, plasserer du
Upassende steder å bruke eller oppbevare kameraet
• Ikke utsett kameraet for svært kalde eller varme temperaturer.
• Ikke bruk kameraet i områder med ekstremt høy fuktighet, eller i
områder hvor fuktigheten endres drastisk.
• Unngå å utsette kameraet for direkte sollys, og ikke oppbevar
•
•
•
•
det i varme, dårlig ventilerte områder, som i bilen om
sommeren.
Beskytt kameraet og skjermen mot støt, hard behandling og
omfattende vibrasjoner for å unngå alvorlig skade.
Ikke bruk eller lagre kameraet i støvete, skitne, fuktige eller dårlig
ventilerte områder. Dette kan føre til skade på bevegelige deler
og interne komponenter.
Ikke bruk kameraet i nærheten av drivstoff eller antennbare
eller lettantennelige kjemikalier. Ikke oppbevar eller transporter
brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme
oppbevaringsrom som kameraet eller tilbehør.
Ikke oppbevar kameraet på steder med møllkuler.
det i en forseglet beholder med et absorberende materiale, for
eksempel silisiummasse.
• Ta ut batteriene fra kameraet hvis du skal oppbevare det over
lengre tid. Batteriene kan lekke eller korrodere over tid og
forårsake alvorlig skade på kameraet.
• Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp
igjen før bruk.
• Dagens dato og klokkeslett kan initialiseres når kameraet slås
på etter at kameraet og batteriet har vært separert i mer enn
40 timer.
Bruk kameraet med forsiktighet i fuktige omgivelser
Når du flytter kameraet fra kalde til varme omgivelser, kan det
dannes kondens på objektivet eller de interne komponentene i
kameraet. Hvis dette skjer, slår du av kameraet og venter minst én
time. Hvis det dannes kondens på minnekortet, tar du det ut av
kameraet og venter til all fuktigheten har fordampet før du setter
det inn igjen.
Bruk på strand eller ved vannet
• Beskytt kameraet mot sand og smuss når du bruker det på
strender eller på lignende steder.
• Kameraet er ikke vanntett. Ikke berør batteriet, adapteren eller
minnekortet med våte hender. Hvis du bruker kameraet med
våte hender, kan det bli ødelagt.
Andre forsiktighetsregler
• Ikke sving kameraet rundt etter stroppen. Du kan skade deg
selv eller andre og ødelegge kameraet.
• Ikke mal kameraet. Maling kan blokkere bevegelige deler og
forhindre at det fungerer som det skal.
• Slå av kameraet når det ikke er i bruk.
Vedlegg 130
Kameravedlikehold
• Kameraet består av ømfintlige deler. Unngå støt mot kameraet.
• Maling eller metall på utsiden av kameraet kan forårsake
• Beskytt skjermen mot eksterne støt ved å ha det i etuiet når det
allergier, kløe, eksem og hevelser for personer med følsom
hud. Hvis du opplever noen av disse symptomene, må du
umiddelbart slutte å bruke kameraet og kontakte lege.
• Ikke før ukjente gjenstander inn i kameraets oppbevaringsrom,
spor eller tilgangspunkter. Det er ikke sikkert at skader på grunn
av feil bruk dekkes av garantien.
• Ikke la ukvalifisert personale utføre service på kameraet, og
ikke prøv å utføre service på det selv. Eventuelle skader som
oppstår fra ukvalifisert service, dekkes ikke av garantien.
•
•
•
•
•
•
•
ikke er i bruk. Beskytt kameraet mot riper ved å holde det unna
sand, skarpe gjenstander eller mynter.
Ikke bruk kameraet hvis skjermen er sprukket eller knust. Knust
glass eller akryl kan forårsake skader på hendene og ansiktet.
Ta med kameraet til et Samsung-servicesenter for å få det
reparert.
Kameraer, batterier, ladere og tilbehør må aldri plasseres på
eller i oppvarmingsapparater, for eksempel mikrobølgeovner,
stekeovner eller radiatorer. Disse enhetene kan bli deformert og
overopphetet og forårsake brann eller eksplosjon.
Ikke utsett objektivet for direkte sollys, ettersom dette kan
misfarge bildesensoren eller føre til at den svikter.
Beskytt objektivet mot fingeravtrykk og riper. Tørk av objektivet
med en myk og ren objektivklut som ikke loer.
Kameraet kan slå seg av hvis det blir påvirket utenfra. Dette
gjøres for å beskytte minnekortet. Slå på kameraet for å bruke
det igjen.
Kameraet kan bli varmere når du bruker det. Dette er normalt og
skal ikke påvirke kameraets levetid eller ytelse.
Når du bruker kameraet i lave temperaturer, kan det ta litt tid
å slå det på, fargen kan endres midlertidig eller etterbilder kan
vises. Disse forholdene er ikke feil, og de vil korrigere seg selv
når kameraet returneres til vanlig temperatur.
Om minnekort
Støttede minnekort
Dette produktet har støtte for minnekort av typen SD (Secure
Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure
Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC og microSDXC.
Kontakt
Bryter for
skrivebeskyttelse
Etikett (forside)
Du kan hindre at filer blir slettet, ved å bruke bryteren for
skrivebeskyttelse på SD-, SDHC- eller SDXC-kortet. Lås kortet
ved å skyve bryteren ned, eller lås det opp ved å skyve den opp.
Lås opp kortet når du tar bilder og videoer.
Vedlegg 131
Kameravedlikehold
Størrelse
Superfin
Fin
Normal
624
1065
1404
846
1373
1993
1817
2809
3433
minnekortadapter
Minnekort
Hvis du vil bruke mikrominnekort med dette produktet, en PC eller
en minnekortleser, må du sette kortet inn i en adapter.
Video
Minnekortkapasitet
Minnekapasiteten kan variere avhengig av motivene og
forholdene. Disse kapasitetene er basert på et 1 GB SD-kort.
Størrelse
30fps
15fps
1280 X 720
Ca.
15' 20"
Ca.
29' 42"
640 X 480
Ca.
35' 54"
Ca.
67' 30"
320 X 240
Ca.
138' 19"
Ca.
237' 41"
Ca.
138' 19"
Ca.
237' 41"
Bilde
Størrelse
Superfin
Fin
Normal
144
259
381
162
287
423
190
343
498
201
353
519
246
435
630
386
686
950
For deling
(bare WB150F/WB151F/
WB152F)
* Tallene ovenfor er målt uten bruk av zoomfunksjonen. Tilgjengelig
opptakstid kan variere hvis du bruker zoom. Flere videoer ble spilt inn etter
hverandre for å fastslå den totale opptakstiden.
Vedlegg 132
Kameravedlikehold
• Unngå at minnekort kommer i kontakt med væsker, smuss eller
Forholdsregler ved bruk av minnekort
• Ikke utsett minnekort for svært lave eller høye temperaturer
•
•
•
•
•
•
•
•
(under 0 °C / 32 °F eller over 40 °C / 104 °F). Ekstreme
temperaturer kan føre til at minnekort svikter.
Sett inn minnekortet riktig vei. Hvis du setter inn minnekortet feil
vei, kan det skade kameraet og minnekortet.
Ikke bruk minnekort som har blitt formatert av andre kameraer
eller av en datamaskin. Reformater minnekortet med kameraet.
Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekortet.
Ikke ta ut minnekortet eller slå av kameraet mens lampen
blinker, ettersom dette kan skade data.
Når levetiden til minnekortet er utløpt, kan du ikke lagre flere
bilder på kortet. Bruk et nytt minnekort.
Ikke bøy eller mist minnekort eller utsett dem for harde støt eller
trykk.
Ikke bruk eller oppbevar minnekort i nærheten av sterke
magnetiske felt.
Ikke bruk eller oppbevar minnekort i områder med høy
temperatur, høy fuktighet eller etsende stoffer.
•
•
•
•
ukjente stoffer. Hvis minnekortet er skittent, tørker du av det
med en myk klut før du setter det inn i kameraet.
Unngå at væske, smuss eller ukjente stoffer kommer i kontakt
med minnekort eller minnekortsporet. Dette kan føre til at
minnekortet eller kameraet svikter.
Når du bærer med deg et minnekort, må du bruke et etui for å
beskytte kortet mot elektrostatisk stråling.
Overfør viktige data til andre medier, for eksempel en harddisk
eller CD/DVD.
Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan minnekortet
bli varmt. Dette er normalt og er ikke en feil.
Vedlegg 133
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle tap av data.
Kameravedlikehold
Batterilevetid
Om batteriet
Bruk kun Samsung-godkjente batterier.
Snittid for fotografering /
antall bilder
Batterispesifikasjoner
Spesifikasjon
Beskrivelse
Modell
SLB-10A
Type
Litiumion-batteri
Cellekapasitet
1030 mAh
Spenning
3,7 V
Ladetid* (når kameraet er slått av)
Cirka 240 min
Testforhold (når batteriet er fulladet)
Batterilevetiden ble målt under følgende
forhold: i p-modus, i mørke,
-oppløsning, Fin-kvalitet, OIS på.
1. Sett blitsalternativet til Motlysblits,
ta et enkelt bilde og zoom inn eller ut.
Bilder
Cirka 150 min /
cirka 300 bilder
2. Sett blitsalternativet til Av, ta et enkelt
bilde og zoom inn eller ut.
3. Utfør trinn 1 og 2 med en
30 sekunders pause mellom hvert
trinn. Gjenta prosessen i 5 minutter,
og slå deretter av kameraet i
1 minutt.
* Det kan ta lengre tid å lade batteriet ved å koble kameraet til en
datamaskin.
4. Gjenta trinn 1 til 3.
Videoer Cirka 120 min
Spill inn videoer med oppløsning på
og 30 FPS.
• Tallene ovenfor er målt med Samsungs standarder og kan variere avhengig av
faktisk bruk.
• Flere videoer ble spilt inn etter hverandre for å fastslå den totale opptakstiden.
• Når du bruker nettverksfunksjoner, blir batteriet tømt raskere.
Vedlegg 134
Kameravedlikehold
Melding om lavt batterinivå
Forholdsregler om bruk av batteriet
Når batteriet er helt utladet, blir batteriikonet rødt og meldingen
"Svakt batteri" vises.
Beskytt batterier, ladere og minnekort mot skader
Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander,
siden dette kan danne kontakt mellom pluss- og minuspolene
på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på
batteriene.
Merknader om bruk av batteriet
• Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under
•
•
•
•
0 °C / 32 °F eller over 40 °C / 104 °F). Ekstreme temperaturer
kan redusere ladekapasiteten til batteriene.
Når du bruker kameraet over en lengre periode, kan området
rundt batterirommet bli varmt. Dette påvirker ikke den normale
bruken av kameraet.
Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket,
da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
I temperaturer under 0 °C / 32 °F kan batterikapasiteten og
batteriets levetid svekkes.
Batterikapasiteten kan svekkes i lave temperaturer, men går
tilbake til normalt i mildere temperaturer.
Merknader om lading av batteriet
• Hvis statuslampen er av, må du forsikre deg om at batteriet er
satt riktig inn.
• Hvis kameraet er på mens du lader, vil ikke batteriet lades helt
fullt. Slå av kameraet før du lader batteriet.
• Ikke bruk kameraet når du lader batteriet. Dette kan føre til
brann eller elektrisk støt.
• Ikke dra i strømledningen for å koble kontakten fra strømuttaket,
da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
• Vent med å slå på kameraet til etter at batteriet har ladet i minst
10 minutter.
• Hvis du kobler kameraet til en ekstern strømkilde mens
batteriet er tomt, vil kameraet slås av dersom du bruker noen
av funksjonene som krever mye strøm. Lad opp batteriet for å
bruke kameraet som normalt.
Vedlegg 135
Kameravedlikehold
• Hvis du kobler til strømkabelen igjen når batteriet er ladet helt
•
•
•
•
•
Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet
opp, lyser statuslampen i omtrent 30 minutter.
Bruk av blits og innspilling av videoer tømmer batteriet raskt.
Lad batteriet til den røde statuslampen slukkes.
Hvis statuslampen blinker rødt, kobler du til kabelen igjen eller
fjerner batteriet og setter det inn igjen.
Hvis du lader batteriet når kabelen er overopphetet eller
temperaturen er for høy, kan statuslampen blinke rødt. Lading
starter når batteriet kjøler seg ned.
Overlading av batterier kan forkorte batteriets levetid. Etter at
ladingen er fullført, må du koble kabelen fra kameraet.
Ikke bøy strømkabelen eller plasser tunge gjenstander på den.
Dette kan skade kabelen.
• Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved
kasting av brukte batterier.
• Batterier eller kameraer må aldri plasseres på eller i
oppvarmingsapparater, for eksempel mikrobølgeovner,
stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de
overopphetes.
Merknader om lading med en datamaskin tilkoblet
• Bruk kun USB-kabelen som medfølger.
• Det kan hende at batteriet ikke lades når:
-
du bruker en USB-hub
andre USB-enheter er koblet til datamaskinen
du kobler kabelen til porten på forsiden av datamaskinen
USB-porten på datamaskinen ikke støtter strømstandarden
(5 V, 500 mA)
Vedlegg 136
Kameravedlikehold
Personskader eller dødsfall kan forekomme dersom
batteriet håndteres uforsiktig og feil. For din egen
sikkerhet må du følge disse instruksjonene for riktig
håndtering av batteriet:
• Batteriet kan antennes eller eksplodere dersom det
ikke håndteres ordentlig. Hvis du legger merke til
deformasjoner, sprekker eller andre unormale ting ved
batteriet, må du umiddelbart slutte å bruke det og
kontakte servicesenteret.
• Bruk bare originale batteriladere og adaptere som er
anbefalt av produsenten, og lad bare batteriet etter
metodene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
• Ikke legg batteriet nær varmeenheter eller utsett det for
varme omgivelser, for eksempel innsiden av en lukket bil
på sommertid.
• Ikke legg batteriet i en mikrobølgeovn.
• Unngå å oppbevare eller bruke batteriet på varme, fuktige
steder, for eksempel spa eller dusjavlukker.
• Ikke legg enheten på brennbare overflater, for eksempel
sengetøy, tepper eller elektriske tepper, over lengre
perioder.
• Når enheten er slått på, må du ikke etterlate den på
trange steder over lengre perioder.
• Ikke la batteriterminalene komme i kontakt med
metallgjenstander, for eksempel kjeder, mynter, nøkler
eller klokker.
• Bruk bare autentiske litiumion-batterier som er anbefalt av
produsenten, når du skifter batteri.
Vedlegg 137
• Ikke demonter eller punkter batteriet med en skarp
gjenstand.
• Unngå å eksponere batteriet for høye temperaturer eller
knusekrefter.
• Unngå å eksponere batteriet for støt, for eksempel ved å
slippe det fra høye steder.
• Ikke utsett batteriet for temperaturer på 60 °C (140 °F)
eller høyere.
• Unngå at batteriet kommer i kontakt med fuktighet eller
væske.
• Batteriet skal ikke utsettes for omfattende varme, for
eksempel sollys, brann eller tilsvarende.
Retningslinjer for kasting
• Kast batteriet med forsiktighet.
• Batterier skal aldri brennes.
• Forskriftene for kasting av batterier kan variere avhengig
av land og område. Kast batteriet i samsvar med alle
lokale og nasjonale forskrifter.
Retningslinjer for lading av batteriet
Batteriet må kun lades etter metoden som er beskrevet
i denne bruksanvisningen. Batteriet kan antennes eller
eksplodere dersom det ikke lades ordentlig.
Før du kontakter et servicesenter
Hvis du har problemer med kameraet, må du prøve disse feilsøkingsprosedyrene før du kontakter et servicesenter. Hvis du har prøvd
forslagene i feilsøkingen og fortsatt har problemer med enheten, kan du kontakte den lokale forhandleren eller servicesenteret.
Når du leverer kameraet inn til et servicesenter, må du også huske å levere inn alle andre komponenter som kan ha bidratt til feilen, for eksempel minnekort og batteri.
Situasjon
Foreslåtte løsninger
Situasjon
• Kontroller at batteriet er satt inn.
Kan ikke slå på
kameraet
unødvendige filer eller sett inn et nytt kort.
• Kontroller at batteriet er satt inn på riktig
• Formater minnekortet.
måte. (s. 19)
• Lad batteriet.
Kan ikke ta bilder
• Lad batteriet.
minnekort.
• Lad batteriet.
modus. (s. 125)
• Kontroller at batteriet er satt inn riktig.
• Det kan hende at kameraet slår seg av for
å forhindre at minnekortet blir skadet på
grunn av støt. Slå på kameraet igjen.
• Batteriet kan miste batteristrøm raskt ved
Kameraet mister
batteristrøm raskt
• Minnekortet er defekt. Skaff et nytt
• Forsikre deg om at kameraet er slått på.
• Kameraet kan være i Automatisk avKameraet slår seg
plutselig av
Foreslåtte løsninger
• Det er ikke plass på minnekortet. Slett
lave temperaturer (under 0 °C / 32 °F).
Hold batteriet varmt ved å legge det i
lommen.
• Bruk av blits og innspilling av videoer
tømmer batteriet raskt. Lad opp batteriet
ved behov.
• Batterier er forbruksdeler som må skiftes
ut fra tid til annen. Skaff deg et nytt batteri
hvis batteristrømmen tappes raskt.
Kameraet fryser
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
Kameraet blir varmere
Kameraet kan bli varmere når du bruker
det. Dette er normalt og skal ikke påvirke
kameraets levetid eller ytelse.
• Blitsalternativet kan være satt til Av.
Blitsen virker ikke
Vedlegg 138
(s. 57)
• Du kan ikke bruke blitsen i enkelte modi.
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Foreslåtte løsninger
Blitsen utløses uventet
Blitsen kan utløses på grunn av statisk
elektrisitet. Det er ikke en feil med kameraet.
Situasjon
Dato og klokkeslett
er feil
Still inn dato og klokkeslett i
skjerminnstillingene. (s. 124)
egnet for nærbilder. (s. 60)
Bildet er uklart
• Slå av kameraet og slå det på igjen.
Det er feil på
minnekortet
Kan ikke spille av filer
du rengjøre linsen. (s. 129)
rekkevidden til blitsen. (s. 142)
Fargene i bildet
stemmer ikke overens
med den faktiske
scenen
Feil hvitbalanse kan gi en urealistisk farge.
Velg et alternativ for Hvitbalanse som passer
til lyskilden. (s. 71)
Bildet er for lyst
Bildet er overeksponert.
• Slå av blitsen. (s. 57)
• Juster ISO-følsomheten. (s. 59)
• Juster eksponeringsverdien. (s. 69)
Bildet er for mørkt
Bildet er undereksponert.
• Slå på blitsen. (s. 57)
• Juster ISO-følsomheten. (s. 59)
• Juster eksponeringsverdien. (s. 69)
• Ta ut minnekortet og sett det inn igjen.
• Formater minnekortet.
Se "Forholdsregler ved bruk av minnekort"
for mer informasjon. (s. 133)
• Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke, må
• Forsikre deg om at motivet er innenfor
Skjermen eller
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
knappene fungerer ikke
Hvis du bruker kameraet ved svært
lave temperaturer, kan det føre til at
Kameraskjermen virker kameraskjermen svikter eller misfarges.
dårlig
For at kameraskjermen skal fungere bedre
bør du bruke kameraet ved moderate
temperaturer.
Foreslåtte løsninger
• Kontroller at fokusalternativet du valgte, er
Hvis du endrer navnet på en fil, er det ikke
sikkert at den kan spilles av (navnet på filen
skal være i henhold til DCF-standarden).
Hvis du opplever dette problemet, kan du
spille av filene på datamaskinen.
Vedlegg 139
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
TV-en viser ikke bildene
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
kameraet
Foreslåtte løsninger
Situasjon
• Avslutt Intelli-studio og start programmet
TV-apparatet på riktig måte med A/Vkabelen.
• Kontroller at minnekortet inneholder bilder.
• Du kan ikke bruke Intelli-studio på
• Kontroller at USB-kabelen er satt inn på
• Kontroller at PC-programvare er satt til
på nytt.
Macintosh-datamaskiner.
Intelli-studio fungerer
ikke ordentlig
riktig måte.
• Kontroller at kameraet er slått på.
Filoverføring kan forstyrres av statisk
elektrisitet. Koble fra USB-kabelen og koble
til igjen.
Videoer spilles kanskje ikke av i enkelte
videoavspillingsprogrammer. Hvis du vil
Datamaskinen kan ikke
spille av videofiler som du har spilt inn med
spille videoer
kameraet, må du installere og bruke
Intelli-studio på datamaskinen. (s. 93)
På i innstillingsmenyen. (s. 123)
• Avhengig av datamaskinens
spesifikasjoner og miljø, er det ikke sikkert
at programmet starter automatisk. I så fall
klikker du på Start “ Alle programmer
“ SAMSUNG “ Intelli-studio “
Intelli-studio på datamaskinen.
• Kontroller at du bruker et operativsystem
som støttes.
Datamaskinen kobler
fra kameraet mens det
overfører filer
Foreslåtte løsninger
• Kontroller at kameraet er koblet til
TV-en eller
datamaskinen kan ikke
vise bilder og videoer
som er lagret på et
SDXC-minnekort.
SDXC-minnekort bruker filsystemet exFAT.
Kontroller at den eksterne enheten er
kompatibel med filsystemet exFAT før du
kobler kameraet til enheten.
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
SDXC-minnekort.
SDXC-minnekort bruker filsystemet exFAT.
Hvis du vil bruke SDXC-minnekort på en
Windows XP-datamaskin, må du laste ned
og oppdatere exFAT-filsystemdriveren fra
Microsofts webområde.
Vedlegg 140
Kameraspesifikasjoner
Bildesensor
Type
1/2,3" (cirka 7,76 mm) CCD
Effektive piksler
Cirka 14,2 megapiksler
Totalt antall piksler
Normal (AF)
Rekkevidde
Cirka 16,4 megapiksler
Vidvinkel (W)
Tele (T)
80 cm–uendelig
350 cm–uendelig
Makro
5–80 cm
180–350 cm
Auto Makro
5 cm–uendelig
180 cm–uendelig
Manuell fokus
5 cm–uendelig
180 cm–uendelig
Objektiv
Brennvidde
Schneider-KREUZNACH-linse f= 4,0–72,0 mm
(tilsvarer 35 mm film: 24–432 mm)
F-stopprekkevidde
F3.2 (W)–F5.8 (T)
Zoom
• Stillbildemodus: 1,0–18,0X
(optisk zoom X digital zoom: 90,0X,
optisk zoom X Intelli Zoom: 36,0X)
• Avspillingsmodus: 1,0–14,4X (avhengig av
bildestørrelse)
Skjerm
Type
TFT LCD
Funksjon
3,0" (7,62 cm) 460K
Lukkerhastighet
•
•
•
•
Eksponering
Kontroll
Program-AE, Blenderprioritet-AE,
Lukkerprioritet-AE, Manuell eksponering
Måling
Multi, Punkt, Sentrumsvektet, Ansiktsregistrering
Kompensasjon
±2EV (1/3 EV-trinn)
ISO tilsvarende
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200
Fokusering
Type
Auto: 1/8–1/2000 sek.
Program: 1–1/2000 sek.
Manuell: 16–1/2000 sek.
Natt: 8–1/2000 sek.
TTL-autofokus (Sentrert AF, Multi AF, Valg AF,
Sporing AF, ansiktsregistrering-AF,
Smart ansiktsgjenkjenning-AF), Manuell fokus
Vedlegg 141
Kameraspesifikasjoner
Fotografering
Blits
Modus
Auto, Røde øyne, Motlysblits, Langsom synk, Av,
Røde øyne - korrigering
Rekkevidde
• Vidvinkel: 0,3–3,5 m (ISO Auto)
• Tele: 0,5–1,9 m (ISO Auto)
Oppladingstid
Cirka 4 sek.
Ristereduksjon
Bilder
• Modi: Smart Auto (Portrett, Nattportrett,
Baklyst portrett, Natt, Bakgrunnsbelysning,
Landskap, Hvit, Naturlig grønn, Blå himmel,
Solnedgangshimmel, Makro, Makro tekst,
Makro farge, Tripod, Handling, Fyrverkeri),
Program, Blenderprioritet, Lukkerprioritet,
Manuell, Scene (Skjønnhetsbilde, Natt,
Landskap, Tekst, Solnedgang, Daggry,
Bakgrunnsbelysning, Strand og snø), Ekstra magi
(Live-panorama, Magic frame, Delt bilde,
Bilde i bilde, Kunstnerisk pensel, Bildefilter)
• Seriefotografering: Enkel, Kontinuerlig,
Bevegelsesfotografering, AEB
• Selvutløser: Av, 10 sek, 2 sek, Dobbel
(10 sek, 2 sek)
Videoer
• Modi: Smart sceneregistrering (Landskap,
Blå himmel, Naturlig grønn, Solnedgangshimmel),
Film, Ekstra magi (Bilde i bilde, Filmfilter)
• Format: MP4 (H.264)
(maksimal innspillingstid: 20 min)
• Størrelse: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240,
For deling (bare WB150F/WB151F/WB152F)
• Bilder per sek. (fps.): 30fps, 15fps
• Sound Alive: Sound Alive på, Sound Alive av,
Demp
• OIS: På, Av
• Videoredigering (innebygd): Sette opptak på pause
Optisk bildestabilisering (OIS)
Effekt
• Bildefilter (Smartfilter): Miniatyr, Vignettering,
Blekkmaleri, Oljemaleri, Tegneserie, Kryssfilter,
Skisse, Soft-fokus, Fiskeøye, Gammel film,
Bildefotograferingsmodus
Halvtonepunkt, Klassisk, Retro, Zoomingbilde
• Bildejustering: Skarphet, Kontrast, Metning
Videoinnspillingsmodus
Filmfilter (Smartfilter): Miniatyr, Vignettering,
Halvtonepunkt, Skisse, Fiskeøye, Klassisk,
Retro, Paletteffekt 1, Paletteffekt 2, Paletteffekt 3,
Paletteffekt 4
Hvitbalanse
Auto HB, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende_H, Fluorescerende_L,
Glødelampe, Tilpasset, Fargetemp.
Datotrykk
Dato og klokkeslett, Dato, Av
Vedlegg 142
Kameraspesifikasjoner
Avspilling
Bilder
Videoer
For 1 GB SD: Antall bilder
• Type: Enkeltbilde, miniatyrbilder, lysbildevisning
med musikk og effekter, filmklipp, Smart Album*
* Smart Album-kategori: Alle, Dato, Ansiktsliste,
Filtype
• Redigering: Endre størrelse, Roter,
Bildejustering, Smartfilter, Beskjær
• Effekt: Bildejustering (Lysstyrke, Kontrast,
Metning, ACB, Ansiktsretusjering,
Røde øyne - korrigering), Smartfilter
(Normal, Miniatyr, Vignettering, Blekkmaleri,
Oljemaleri, Tegneserie, Kryssfilter, Skisse,
Soft-fokus, Fiskeøye, Gammel film,
Halvtonepunkt, Klassisk, Retro, Zoomingbilde)
Bildestørrelse
Redigering: stillbildehenting, tidsreduksjon
Medier
Filformat
• Stillbilde: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
• Filmklipp: MP4 (video: MPEG-4.AVC/H.264,
lyd: AAC)
Fin
Normal
144
259
381
4320 X 2880
162
287
423
4320 X 2432
190
343
498
3648 X 2736
201
353
519
2832 X 2832
246
435
630
2592 X 1944
386
686
950
1984 X 1488
624
1065
1404
1920 X 1080
846
1373
1993
1024 X 768
1817
2809
3433
Disse tallene er målt under Samsungs
standardforhold og kan variere avhengig av
fotograferingsforhold og kamerainnstillinger.
Lagringsplass
• Internminne: cirka 18 MB
• Eksternt minne (tilbehør):
SD-kort (1–2 GB garantert),
SDHC-kort (opptil 32 GB garantert),
SDXC-kort (opptil 64 GB garantert)
Det kan hende at internminnekapasiteten ikke
stemmer overens med disse spesifikasjonene.
Superfin
4320 X 3240
Vedlegg 143
Kameraspesifikasjoner
Trådløst nettverk (bare WB150F/WB151F/WB152F)
Mål (B x H x D)
Deling på sosiale nettverk, E-post, MobileLink, Remote Viewfinder, Sky,
Autokopiering, TV-kobling, Nettleser for godkjenning, Wi-Fi Direct
106,5 x 59,9 x 23,4 mm (uten utstikkende deler)
Vekt
Grensesnitt
Digital utgangskontakt USB 2.0
• WB150/WB151: 187,9 g (uten batteri og minnekort)
• WB150F/WB151F/WB152F: 188,2 g (uten batteri og minnekort)
Lydinngang/-utgang
Intern høyttaler (mono), mikrofon (mono)
Driftstemperatur
Videoutgang
A/V: NTSC, PAL (velges)
0–40 °C
Strømforsyning
5V
Driftsfuktighet
Strømkilde
5–85 %
Oppladbart batteri
Litiumion-batteri (SLB-10A, 1030 mAh)
Programvare
Kontakttype
Micro USB (5 pinner)
Intelli-studio
Strømkilden kan variere avhengig av region.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Vedlegg 144
Ordliste
ACB (Automatisk Kontrast Balanse)
Denne funksjonen forbedrer kontrasten til bildene når motivet
har baklys eller når det er stor kontrast mellom motivet og
bakgrunnen.
Sammensetning
Sammensetning innen fotografering betyr å arrangere motiver i
et bilde. Vanligvis vil du få en god sammensetning om du følger
regelen om tredjedeler.
AEB (Auto Exposure Bracket)
Denne funksjonen tar automatisk flere bilder ved forskjellige
eksponeringer for å hjelpe deg med å ta et riktig eksponert bilde.
DCF (Designregel for kamerafilsystem)
En spesifikasjon for å definere et filformat og et filsystem for
digitalkameraer som ble opprettet av Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (JEITA).
AF (Autofokus)
Et system som gjør at kameraobjektivet automatisk fokuserer på
motivet. Kameraet bruker kontrasten til å fokusere automatisk.
Blender
Blenderåpningen kontrollerer mengden med lys som når
kameraets sensor.
Kameraristing (uskarphet)
Hvis kameraet flyttes mens utløseren er åpen, kan hele bildet bli
uskarpt. Dette skjer oftere når lukkerhastigheten er lav. Prøv å
hindre risting av kameraet ved å øke følsomheten, bruke blitsen
eller bruke en høyere lukkerhastighet. Du kan også bruke stativ,
DIS- eller OIS-funksjonen til å stabilisere kameraet.
Feltdybde
Avstanden mellom de nærmeste punktene og punktene som er
lengst borte, som kan bli riktig fokusert i et fotografi. Feltdybden
varierer etter blenderåpningen til linsen, brennvidden og
avstanden fra kameraet til motivet. Hvis du for eksempel velger en
liten blenderåpning, økes feltdybden og gjør sammensetningen av
bakgrunnen uskarp.
Digital zoom
En funksjon som kunstig øker mengden med zoom som er
tilgjengelig med zoomelinsen (optisk zoom). Ved bruk av digital
zoom vil bildekvaliteten reduseres mens størrelsen øker.
Vedlegg 145
Ordliste
DPOF (Digital Print Order Format)
Et format for skriving av utskriftsinformasjon, for eksempel valgte
bilder og antall utskrifter, på et minnekort. DPOF-kompatible
skrivere, som noen ganger er tilgjengelige i fotobutikker, kan lese
informasjonen fra kortet for praktisk utskrift.
Eksponering
Mengden lys som kan nå kameraets sensor. Eksponeringen
styres ved hjelp av en kombinasjon av lukkerhastighet,
blenderåpningsverdi og ISO-følsomhet.
Blits
Et hastighetslys som bidrar til å opprette nok eksponering under
forhold med lite lys.
EV (eksponeringsverdi)
Alle kombinasjonene av kameraets lukkerhastighet og
blenderåpningen på objektivet som resulterer i den samme
eksponeringen.
EV-kompensasjon
Med denne funksjonen kan du raskt justere eksponeringsverdien
som måles av kameraet, i begrensede økninger, for å forbedre
eksponeringen av bildene. Sett EV-kompensasjonen til -1,0 EV for
å justere verdien ett trinn mørkere, og 1,0 EV for å justere verdien
ett trinn lysere.
Exif (Exchangeable Image File Format)
En spesifikasjon for å definere et bildefilformat for digitalkameraer
som ble opprettet av Japan Electronic Industries Development
Association (JEIDA).
Brennvidde
Avstanden fra midten av linsen til fokalpunktet (i millimeter). Lengre
brennvidder fører til smalere visningsvinkler og at motivet blir
forstørret. Kortere brennvidde fører til bredere visningsvinkler.
Histogram
En grafisk fremstilling av lysstyrken for et bilde. Den horisontale
aksen representerer lysstyrken og den vertikale aksen
representerer antall piksler. Høye punkter til venstre (for mørk) og
til høyre (for lys) på histogrammet angir et bilde som ikke er riktig
eksponert.
Vedlegg 146
Ordliste
H.264/MPEG-4
Et videoformat med høy komprimering etablert av de
internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO-IEC og ITU-T.
Denne kodeken har mulighet til å gi god videokvalitet ved lave
bithastigheter som ble utviklet av Joint Video Team (JVT).
Bildesensor
Den fysiske delen av et digitalkamera som inneholder et
bildeområde for hver piksel i bildet. Hvert bildeområde registrerer
lysstyrken til lyset som treffer det under en eksponering. Vanlige
sensortyper er CCD (Charge-coupled Device) og CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor).
ISO-følsomhet
Følsomheten til kameraet overfor lys, basert på den samme
filmhastigheten som brukes i et filmkamera. Ved innstillinger for
høyere ISO-følsomhet bruker kameraet høyere lukkerhastighet
som kan redusere uskarphet forårsaket av kameraristing og lite
lys. Bilder med høy følsomhet er imidlertid mer mottakelige for
støy.
LCD (Liquid Crystal Display)
En visuell skjerm som vanligvis brukes i forbrukerelektronikk.
Denne skjermen trenger et eget baklys, for eksempel CCFL eller
LED, for å reprodusere farger.
Makro
Med denne funksjonen kan du ta nærbilder av svært små
objekter. Når du bruker makrofunksjonen, kan kameraet
opprettholde et skarpt fokus på små objekter i et virkelighetsnært
forhold (1:1).
Metering
Målingsmodus henviser til måten kameraet måler mengden lys på
for å angi eksponeringen.
MJPEG (Motion JPEG)
Et videoformat som er komprimert som et JPEG-bilde.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
En komprimeringsmetode med kvalitetstap for digitale bilder.
JPEG-bilder blir komprimert for å redusere den totale filstørrelsen
med minimal forringelse av bildeoppløsningen.
Støy
Feiltolkede piksler i et digitalt bilde som kan vises som
malplasserte eller vilkårlige, lyse piksler. Støy forekommer vanligvis
når det tas bilder med høy følsomhet eller når følsomhet angis
automatisk på et mørkt sted.
Vedlegg 147
Ordliste
OIS (optisk bildestabilisering)
Denne funksjonen kompenserer i sanntid for risting og vibrering
under opptak. Bildet blir ikke dårligere, sammenlignet med
funksjonen for digital bildestabilisering.
Vignetting
En reduksjon av bildets lysstyrke eller metning i periferien
(ytterkanter), sammenlignet med midtpunktet på bildet.
Vignettering kan tiltrekke oppmerksomhet på motiver som er
plassert i midten av et bilde.
Optisk zoom
Dette er et vanlig zoom som kan forstørre bilder med en linse og
som ikke ødelegger kvaliteten på bilder.
Quality
Et uttrykk for komprimeringsgraden som brukes i et digitalt bilde.
Bilder av høy kvalitet har lavere komprimeringsgrad, som vanligvis
resulterer i en større filstørrelse.
Hvitbalanse (fargebalanse)
En justering av fargeintensiteten (vanligvis primærfargene rød,
grønn og blå) i et bilde. Målet med justering av hvitbalansen, eller
fargebalansen, er å gjengi fargene i et bilde på riktig måte.
Oppløsning
Antall piksler som finnes i et digitalt bilde. Bilder med høy
oppløsning inneholder flere piksler og viser vanligvis flere detaljer
enn bilder med lav oppløsning.
Lukkerhastighet
Lukkerhastigheten henviser til tiden det tar å åpne og lukke
utløseren, og det er en viktig faktor i lysstyrken i et bilde, ettersom
den kontrollerer mengden med lys som passerer gjennom
blenderåpningen før den når bildesensoren. Høy lukkerhastighet
gir mindre tid til å slippe lyset inn, og bildet blir mørkere og fryser
enklere motiver i bevegelse.
Vedlegg 148
Korrekt avfallshåndtering for dette produktet
(avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder EU og andre europeiske land med egne
avfallshåndteringssystemer)
Korrekt avfallshåndtering for batteriene i dette
produktet
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre
europeiske land med separate systemer for retur av
batterier)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret
(for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen
med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert
avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre
typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser. Private forbrukere bør kontakte enten
forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer
om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig
måte. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke
vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske
tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal
kastes.
PlanetFirst representerer Samsung Electronics
sin forpliktelse til bærekraftig utvikling og sosialt
ansvar gjennom miljøvennlige forretnings- og
ledelsesaktiviteter.
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir
at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de
kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv,
kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade
menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer,
ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved
å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.
Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
I Frankrike kan dette utstyret kun brukes innendørs.
Vedlegg 149
Samsvarserklæring
  Produktdetaljer
og økodesigndirektivet (2009/125/EF) implementert gjennom
forordning (EF) nr. 278/2009 om eksterne strømforsynere.
For følgende
Produkt : DIGITALKAMERA
  Representant i EU
Modell(er) : WB150F, WB151F, WB152F
  Erklæring og gjeldende standarder
Vi erklærer med dette at produktet/produktene over overholder
vesentlige krav og andre forskrifter i R&TTE-direktivet (1999/5/
EF), lavspenningsdirektivet (2006/95/EF) og direktivet om
elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF) ved bruk av:
EN 60950-1:2006+A1:2010
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
EN62311 :2008
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
(ÅR MAN BEGYNNER Å SETTE PÅ CEMERKING 2011)
21 Oktober, 2011
Joong-Hoon Choi / Lab.-leder
(Sted og dato for utstedelse)
(Navn og signatur for autorisert person)
* Dette er ikke adressen til et Samsung servicesenter. For
adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter,
se garantikortet eller ta kontakt med forhandleren du kjøpte
produktet fra.
Vedlegg 150
Erklæringssetning på offisielle språk
Nasjon
Erklæring
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni
stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Vedlegg 151
Erklæringssetning på offisielle språk
Nasjon
Erklæring
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti
oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és
egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и
другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar
1999/5/EB.
Vedlegg 152
Indeks
A
B
Blenderverdi 40
AF-hjelpelys
Batteri
Blits
Innstillinger 125
Sted 16
AF-lampe 125
AF-lyd 122
Ansiktsregistrering 64
Auto Contrast Balance (ACB)
Avspillingsmodus 89
Fotograferingsmodus 70
Auto Exposure Bracket
(AEB) 73
A/V-port 16
Bilde i bilde 46
Delt bilde 46
Kunstnerisk pensel 48
Live Panorama 44
Magic Frame 45
Movie Filter 50
Photo Filter 49
Auto 57
Av 57
Langsom synk 58
Motlysblits 58
Røde øyne 58
Røde øyne - korrigering 58
Forsiktig 135
Lade 20
Sette inn 19
Beskytte filer 81
Bildejustering
ACB 89
Kontrast
Blunkeregistrering 66
Avspillingsmodus 89
Fotograferingsmodus 74
D
Lysstyrke
Avspillingsmodus 89
Fotograferingsmodus 69
Digital Print Order Format
(DPOF) 90
Metning
Autokopiering 113
Ekstra magi-modus
Digital zoom 29
Avspillingsmodus 89
Fotograferingsmodus 74
F
Feilmeldinger 127
Filmmodus 51
Fokusområde
Multi AF 63
Sentrert AF 63
Sporing AF 63
Valg AF 63
Avspillingsknapp 18
Røde øyne 90
Skarphet 74
Avspillingsmodus 77
Bildekvalitet 55
Eksponering 69
Formatere 125
Blenderprioritet-modus 41
Ekstern søker 110
Forstørre 83
E
Funksjonsknapp 18
Vedlegg 153
Indeks
H
Koble fra kameraet 96
M
Hente ut et bilde
fra en video 86
Koble til en datamaskin
Magic frame-modus 45
Mac 97
Windows 92
Hurtigvisning 123
Hvitbalanse 71
Makro
Auto Makro 61
Makro 61
Manuell fokus 61
Kontrast
Avspillingsmodus 89
Fotograferingsmodus 74
Avspillingsmodus 77
Fotograferingsmodus 23
Innstillinger 124
Intelli-studio 94
Intelli Zoom 30
ISO-følsomhet 59
Lade 20
Live-panorama-modus 44
Lydinnstillinger 27
Lysbildevisning 84
Lysstyrke
K
Kameraspesifikasjoner 141
Multi 70
Punkt 70
Sentrumsvektet 70
L
Lukkerprioritet-modus 42
Avspillingsmodus 89
Fotograferingsmodus 69
Fjerne 79
Rangere 78
Registrere 67
Modushjul 17
Motion Capture 73
Måling
I
Ikoner
Min Stjerne
Manuell-modus 43
Meny-knapp 18
Metning
Avspillingsmodus 89
Fotograferingsmodus 74
N
Nullstill 125
O
Oppløsning
Avspillingsmodus 87
Fotograferingsmodus 54
Miniatyrbilder 80
Optisk bildestabilisering
(OIS) 31
Minnekort
Overføre filer
Forsiktig 133
Sette inn 19
Kameravedlikehold 129
Vedlegg 154
Autokopiering 113
E-post 106
Mac 97
Windows 92
Indeks
P
Pakke ut 15
Røde øyne
Avspillingsmodus 90
Fotograferingsmodus 57
PictBridge 98
Rotere 87
Power-knapp 16
Rutenett 122
Skarphet 74
Statuslampe 17
Skjermlysstyrke 123
Stille dato/klokkeslett 124
Skjermtype 26
Strømsparingsmodus 123
Skjønnhetsbilde-modus 38
Skrive ut bilder 98
T
S
Slette filer 81
Ta portrettbilder
R
Scenemodus 37
Smart Album 79
Redigere bilder 87
Selvportrett 65
Smart ansiktsgjenkjenning 66
Redigere videoer
Selvutløser
Smart Auto-modus 35
Program-modus 39
Beskjære 86
Spille inn 86
Rengjøre
Kamerahus 129
Objektiv 129
Skjerm 129
Retusjere ansikter
Avspillingsmodus 90
Fotograferingsmodus 38
Fotograferingsmodus 56
Timerlampe 16
Smartfilter
Seriefotograferingsmodi
Auto Exposure Bracket
(AEB) 73
Bevegelsesfotografering 73
Kontinuerlig 73
Servicesenter 138
Avspillingsmodus 88
Bildefotograferingsmodus 49
Videoinnspillingsmodus 50
Smart sceneregistreringmodus 52
Ansiktsregistrering 64
Blunkeregistrering 66
Røde øyne 58
Røde øyne - korrigering 58
Selvportrett 65
Skjønnhetsbilde-modus 38
Smart ansiktsgjenkjenning 66
Smilebilde 65
Tidsinnstillinger 21
Tidssoneinnstillinger 21, 124
Tilleggsutstyr 15
Smilebilde 65
Trådløst nettverk 100
Språkinnstillinger 124
Tripodfeste 16
Startbilde 122
Vedlegg 155
Indeks
Trykk 125
Trykke utløserknappen
halvveis ned 32
TV Link 115
Vise filer
Lysbildevisning 84
Miniatyrbilder 80
Panoramabilder 84
Smart Album 79
TV 91
U
USB-port 16
Utløserknapp 16
V
W
Webområde
Åpne 104
Laste opp bilder
eller video 104
Video
Avspillingsmodus 85
Fotograferingsmodus 51
Video ut 123
Z
Zoom
Bruke zoomen 29
Zoomknapp 17
Zoomlydinnstillinger 75
Vedlegg 156
Les garantien som fulgte med produktet, eller besøk
www.samsung.com hvis du trenger service eller har
spørsmål.
Download PDF

advertising