Samsung | SAMSUNG WB660 | Samsung WB650 Bruksanvisning

Denne brukerhåndboken inneholder
detaljerte instruksjoner for bruk av
kameraet. Les
denne håndboken nøye.
Ä Klikk på et emne
Hurtigreferanse
User Manual
WB650/WB660
Innhold
Grunnleggende funksjoner
Utvidede funksjoner
Opptaksalternativer
Avspilling/redigering
Tillegg
Stikkordregister
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Følg alltid disse forholdsreglene og tipsene for å unngå farlige situasjoner og sikre optimal ytelse av kameraet.
Unngå å skade synet til motivet
Advarsel - situasjoner som kan skade deg selv eller andre
Bruk ikke blitsen helt inntil (nærmere enn 1 m) mennesker eller dyr.
Hvis du bruker blitsen for nær motivets øyne, kan den forårsake
midlertidig eller permanent synsskade.
Forsiktig - situasjoner som kan skade kameraet eller annet
utstyr
Sørg for riktig håndtering og avhending av batterier og
ladere
Merk - merknader, tips eller tilleggsinformasjon
t Bruk kun Samsung-godkjente batterier og ladere. Inkompatible
batterier og ladere kan føre til alvorlige personskader eller skade
kameraet.
t Batterier må aldri kastes inn i åpen ild! Følg alle lokale forskrifter
for avhending av brukte batterier.
t Legg aldri batterier eller kameraer på eller inn i varmeinnretninger,
slik som mikrobølgeovner, komfyrer eller radiatorer. Batteriene
kan eksplodere når de overopphetes.
Sikkerhetsadvarsler
Bruk ikke kameraet i nærheten av antennelige eller
eksplosive gasser og væsker
Bruk ikke kameraet i nærheten av drivstoff eller andre antennelige
væsker og kjemikalier. Du må ikke oppbevare brennbare væsker,
gasser eller eksplosive materialer i samme rom som kameraet
eller tilbehøret.
Unngå interferens med pacemakere
Oppretthold en avstand på minst 15 cm mellom kameraet og
pacemakere for å unngå mulig interferens, som anbefalt av
produsenter og den uavhengig forskningsgruppen Wireless
Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke at
kameraet forårsaker interferens med en pacemaker eller annet
medisinsk utstyr, må du øyeblikkelig slå av kameraet og kontakte
produsenten av pacemakeren eller det medisinsk utstyret for
veiledning.
Oppbevar kameraet utilgjengelig for små barn og kjæledyr
Oppbevar kameraet og alt tilbehør utilgjengelig for små barn og
dyr. Små deler kan føre til kvelning eller alvorlige skader hvis de
svelges. Bevegelige deler og tilbehør kan også utgjøre en fysisk
fare.
1
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Beskytt batterier, ladere og minnekort mot skader
Sikkerhetsregler
t Batterier og minnekort må ikke utsettes for svært kalde eller
varme temperaturer (under 0 ºC eller over 40 ºC). Ekstreme
temperaturer kan redusere ladekapasiteten til batteriene og få
minnekort til å svikte.
t Batterier må ikke komme i kontakt med metallgjenstander
da dette kan skape en forbindelse mellom pluss- og
minusterminalene (+ og -) på batteriet, noe som kan skade
batterier midlertidig eller permanent.
t Minnekort må ikke komme i kontakt med væsker, skitt eller
fremmedstoffer. Hvis minnekortet blir skittent, tørker du av det
med en myk klut før du setter det inn i kameraet.
t Væsker, skitt eller fremmedlegemer må ikke komme i kontakt
med minnekortplassen. Hvis dette skjer, kan det føre til
funksjonssvikt.
t Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekortet.
t Minnekortet må ikke bøyes eller utsettes for støt eller press.
t Bruk ikke minnekort som er formatert i andre kameraer eller på
en datamaskin. Omformater minnekortet med ditt kamera.
t Du må aldri bruke ladere, batterier eller minnekort som er
skadet.
Kameraet må håndteres og oppbevares hensiktsmessig
t La ikke kameraet bli vått - væsker kan føre til alvorlige skader.
Kameraet må ikke håndteres med våte hender. Vannskader på
kameraet kan ugyldiggjøre garantien fra produsenten.
t Kameraet må ikke utsettes for direkte sollys eller høye
temperaturer over lengre perioder. Hvis kameraet utsettes for
sollys eller ekstreme temperaturer over tid, kan det ødelegge
kameraets interne komponenter.
t Unngå å bruke eller oppbevare kameraet i støvete, skitne,
fuktige eller dårlige ventilerte områder for å unngå å skade
bevegelige deler og interne komponenter.
t Fjern batteriene fra kameraet når du ikke skal bruke det på en
stund. Innsatte batterier kan lekke eller korrodere over tid og
skade kameraet.
t Beskytt kameraet mot sand og skitt når du bruker det på
strender eller lignende områder.
t Beskytt kameraet mot støt, hard håndtering og vibrasjon for å
unngå alvorlige skader.
t Vær forsiktig når du kobler til kabler eller adaptere og setter inn
batterier og minnekort. Hvis du bruker makt på kontaktpunkter,
kobler til kabler på feil måte eller setter inn batterier og minnekort
på feil måte, kan du skade porter, kontakter og tilbehør.
t Sett ikke inn fremmedelementer i noen av kameraets rom, spor
eller tilgangspunkter. Garantien dekker nødvendigvis ikke skader
grunnet uriktig bruk.
Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør
Hvis du bruker inkompatibelt tilbehør, kan det skade kameraet,
føre til personskader eller ugyldiggjøre garantien.
2
Helse- og sikkerhetsinformasjon
Beskytt kameralinsen
Viktig bruksinformasjon
t Linsen må ikke utsettes for direkte sollys da dette kan misfarge
eller skade bildesensoren.
t Beskytt linsen mot fingeravtrykk og riper. Rengjør linsen med en
myk og ren linseklut.
La bare fagfolk utføre service på kameraet
Du må ikke la amatører utføre service på kameraet eller gjøre
dette selv. Skader som oppstår grunnet amatørmessig service
dekkes ikke av garantien.
Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forholdsregler
Sørg for optimal levetid for batteri og lader
Overhold alle reguleringer som begrenser bruken av kameraet i et
bestemt område.
t Hvis batteriene overlades, kan det redusere batterilevetiden. Når
ladingen er ferdig, kobler du kabelen fra kameraet.
t Over tid vil ubrukte batterier lade seg ut slik at de må lades på
nytt før bruk.
t Koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk.
t Batteriene må kun brukes til det de er ment for.
Slå av kameraet i nærheten av medisinsk utstyr
Kameraet kan forårsake interferens med medisinsk utstyr på
sykehus eller
helseinstitusjoner. Overhold alle reguleringer, advarsler og
anvisninger fra medisinsk personale.
Vær forsiktig når du skal bruke kameraet i fuktige
omgivelser
Slå av kameraet når du er ombord i et fly
Når du skal ta med deg kameraet fra kalde omgivelser til varme og
fuktige, kan det danne seg kondens på de følsomme elektroniske
kretsene og minnekortet. I slike situasjoner bør du vente med å
bruke kameraet i minst 1 time til all fuktigheten har fordampet.
Kameraet kan forårsake interferens med flyutstyret. Overhold alle
retningslinjene fra flyselskapet og slå av kameraet når flypersonalet
ber deg om det.
Kontroller at kameraet fungerer riktig før bruk
Unngå interferens med andre elektroniske enheter
Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for tap av filer eller skader
som skyldes funksjonssvikt eller uriktig bruk av kameraet.
Kameraet sender ut radiofrekvens (RF)-signaler som kan forårsake
interferens med elektronisk utstyr som ikke er tilstrekkelig
beskyttet, så som pacemakere, høreapparater, medisinsk utstyr
og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøy. Kontakt
produsenten av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle
problemer med interferens.
Bruke kameraet i vanlig posisjon
Unngå kontakt med kameraets innebygde antenne.
3
Organisering av brukerhåndboken
Grunnleggende funksjoner
Copyright-informasjon
11
Lær om kameraets layout, ikoner og grunnleggende
funksjoner for opptak.
t Microsoft Windows og Windows-logoen er registrerte
varemerker for Microsoft Corporation.
t Mac er et registrert varemerke for Apple Corporation.
t HDMI, HDMI-logoen og ”High-Defenition-Multimedia
Interface” er varemerker eller registrerte varemerker for
HDMI Licencing LLC.
Utvidede funksjoner
27
Lær hvordan du tar et bilde ved å velge modus og
hvordan du tar opp video eller talebeskjed.
Opptaksalternativer
43
Lær om alternativene du kan angi i opptaksmodus.
t Kameraspesifikasjonene eller innholdet i denne
håndboken kan endres uten varsel som en følge av
oppgraderte kamerafunksjoner.
t Du kan laste ned fastvare fra www.samsung.com eller
www.samsungimaging.com.
t Vi anbefaler at du bruker kameraet i landet hvor du
kjøpte det.
t Se “OpenSourceInfo.pdf” på den vedlagte CD-platen
for mer informasjon om åpen kildekode.
Avspilling/redigering
66
Lær hvordan du spiller av bilder, videoer eller
talebeskjeder og redigerer bilder eller videoer. Lær
også hvordan du kobler kameraet til datamaskinen,
fotoskriveren, TV eller HDTV.
Tillegg
Se innstillinger, feilmeldinger, spesifikasjoner og
vedlikeholdstips.
4
89
Indikasjoner som brukes i denne håndboken
Ikoner som brukes i denne håndboken
Opptaksmodus
Indikasjon
Smart Auto
S
Tilleggsinformasjon
Auto
a
p
Sikkerhetsadvarsler og -regler
Program
Ikon
Aperture
Priority(Blenderprioritet),
Shutter
Priority(Lukkerprioritet),
Manual (Manuell)
d
DUAL IS
[ ]
Kameraknapper, for eksempel: [Lukker] (representerer
lukkerknappen)
( )
Sidenummer eller relatert informasjon
¢
Rekkefølgen på alternativene eller menyene du m å velge
for å utføre et trinn, for eksempel: Velg Shooting (Opptak
) → White Balance (Hvitbalanse) (representerer velg
Shooting (Opptak ), og deretter White Balance
(Hvitbalanse))
*
Merknad
Geoggaing
Scene
s
Movie (Film)
v
Funksjon
Opptaksmodusikoner
Forkortelser som brukes i denne håndboken
Disse ikonene indikerer at en funksjon er tilgjengelig i de
korresponderende modiene. s-støtter ikke funksjoner for alle
scener.
f.eks.)
Justere eksponeringen manuelt (EV)
pAhndv
Avhengig av omgivende lysforhold, kan bildene bli for lyse eller for
mørke. Du kan i disse tilfellene justere eksponeringen for å få et
bedre bilde.
Mørkere (-)
Nøytralt (0)
Tilgjengelig i
modiene Program,
Blenderprioritet,
Lukkerprioritet,
Manuell, DUAL IS
og Film.
Lysere (+)
5
Forkortelse
Definisjon
ACB
Auto kontrastbalanse
AEB
Autoeksponeringsbracket
AF
Autofokus
DIS
Digital bildestabilisering
DPOF
Digital Print Order Format
EV
Eksponeringsverdi
GPS
Global Positioning System
OIS
Optisk bildestabilisering
Uttrykk som brukes i denne håndboken
Eksponering (lysstyrke)
Trykke på lukkerknappen
Mengden lys som slipper inn i kameraet, bestemmer
eksponeringen. Du kan endre eksponeringen med lukkerhastighet,
blenderverdi og ISO-hastighet. Når du endrer eksponeringen, vil
bildene bli mørkere eller lysere.
t Trykk [Lukker] halvveis ned: trykk lukkeren halvveis ned
t Trykk på [Lukker]: trykk lukkerknappen helt ned
Normal eksponering
Trykk [Lukker] halvveis ned
Trykk på [Lukker]
Motiv, bakgrunn og komposisjon
t Motiv: det som skal være i fokus når du tar bildet, f.eks. en
person, et dyr eller et stilleben
t Bakgrunn: alt som omgir motivet
t Komposisjon: sammensetningen av motiv og bakgrunn
Bakgrunn
Komposisjon
Motiv
6
Overeksponering (for lyst)
Vanlige spørsmål
Du kan få svar på vanlige spørsmål. Løs problemer enkelt ved å stille opptaksalterantiver.
Motivets øyne
er røde.
Dette skyldes en refleksjon fra kameraets blits.
t Still blitsalternativet til
Red-eye (Røde-øyne) eller
Red-eye Fix (Fjern røde øyne).
(s. 47-48)
t Velg
Red-eye Fix (Fjern røde øyne) i redigeringsmenyen hvis du allerede har tatt bildet.
(s. 77)
Bilder har støvflekker.
Støvpartikler fra luften kan komme med på bildene når du bruker blitsen.
t Slå av blitsen eller unngå å ta bilder på et støvete sted.
t Still ISO-hastigheten. (s. 49)
Bilder er uskarpe.
Dette kan skyldes at du tar bilder i dårlige lysforhold eller at du holder kameraet feil.
t Bruk d-modusen. (s. 29)
t Trykk [Lukkeren] halvveis ned for å fokusere på motivet. (s. 25)
Bilder er uskarpe ved
nattopptak.
Lukkerhastigheten blir langsommere når kameraet forsøker å slippe inn mer lys.
Dette kan gjøre det vanskelig å holde kameraet stødig og kan føre til kamerabevegelse.
t Slå på blitsen. (s. 47-48)
t Velg
Night (Natt) i s-modus (s. 30)
t Still ISO-hastigheten. (s. 49)
t Bruk et stativ for å unngå kamerabevegelse.
Motivene blir
for mørke på grunn av
motlys
Når lyskilden er bak motivet, eller det er stor kontrast mellom de lyse og mørke områdene, kan
motivene bli skyggelagte.
t Unngå opptak mot solen.
t Velg
Backlight (Motlys) i s-modusen. (s. 30)
t Still blitsalternativet til Fill in (Utfylling). (s. 48)
t Still auto kontrastbalanse (ACB). (s. 59)
t Juster eksponeringen. (s. 59)
Spot (Punkt) hvis et lyst objekt er midt i bildet. (s. 60)
t Still alternativet for måling til
7
Hurtigreferanse
Ta bilder av mennesker
t s-modus > Beauty Shot, Portrett, Barn f 30
t Red-eye (Røde-øyne), Fjerne Red-eye Fix (Fjern røde
øyne) (for å unngå eller korrigere røde øyne) f 47-48
t Face Detection (Ansiktsregistrering) f 54
Ta bilder om kvelden eller i mørket
t s mode > Night(Natt), Dawn(Daggry),
Firework (Fyrverkeri) f 30
t Blitsalternativer f 47
t ISO-hastighet (for justering av lysfølsomheten) f 49
Ta action-bilder
t h-modus f 34
t Continuous (Kontinuerlig), Motion Capture
(Bevegelsesfotografering) f 62
Ta bilder av tekst, insekter eller
blomster
Justere eksponeringen (lysstyrken)
t ISO-hastighet (for justering av lysfølsomheten) f 49
t EV (for justering av eksponering) f 59
t ACB (for kompensering for motiver mot lyse bakgrunner)
f 59
t Metering (Måling) f 60
t AEB (ta tre bilder av den samme scenen med
forskjellige eksponeringer) f 62
Bruke en annen effekt
t Bildestiler (for å tilføre toner) f 63
t Bildejustering (for justering av metning, skarphet eller
kontrast) f 65
Redusere kameraristing
t Optisk bildestabilisering (OIS) f 24
t d-modus f 29
t s-modus > Close Up(Nærbilde), Text(Tekst) f 30
t Macro(Makro), Auto Macro(Auto makro),
Manual Focus(Manuell fokus) (for å ta nærbilder) f 50
t White balance (Hvitbalanse) (for å endre fargetonen)
f 60
8
t Vise filer etter kategori i Smart
Album f 69
t Slette filer på minnekortet
f 70
t Vise filer som lysbildeshow
f 72
t Vise filer på en TV eller HDTV
f 80
t Koble kameraet til en
datamaskin f 83
t Justere lyd og volum f 91
t Justere lysstyrken i visningen
f 91
t Endre visningsspråk f 91
t Stille inn dato og klokkeslett
f 92
t Formatere minnekortet f 92
t Feilsøking f 101
Innhold
Bruke Lukkerprioritet-modus ................................................. 34
Bruke Manuell modus .......................................................... 35
Grunnleggende funksjoner ................................................. 11
Pakke ut ............................................................................
Kameraets oppbygging .....................................................
Ikoner ................................................................................
Sette inn batteri og minnekort ...........................................
Lade batteriet og slå på kameraet .....................................
Lade batteriet ......................................................................
Slå på kameraet. .................................................................
Utføre innledende oppsett .................................................
Innstilling av alternativer .....................................................
Stille inn visningen og lyden ...............................................
Endre visningstypen .............................................................
Stille inn lyden .....................................................................
Ta bilder ............................................................................
Zoome ...............................................................................
Redusere kameraristing (OIS) ...............................................
Tips om hvordan du får et klarere bilde .............................
12
13
15
16
17
17
17
18
19
21
21
21
22
23
24
25
Bruke GPS ........................................................................
Ta bilder med geografisk merking ..........................................
Bruke Kartvisningsmodus .................................................
Kontrollere gjeldende sted på kartet ......................................
Kontrollere opptaskstedet på kartet .......................................
Ta opp en video .................................................................
Bruke modusen Smart sceneregistrering ...............................
Spille inn talebeskjeder ......................................................
Spille inn en talebeskjed .......................................................
Legge til en talebeskjed til et bilde .........................................
Opptaksalternativer .............................................................. 43
Velge bildeoppløsning og bildekvalitet ...............................
Velge oppløsning .................................................................
Velge bildekvalitet ................................................................
Bruke selvutløseren ...........................................................
Opptak i mørke omgivelser ...............................................
Unngå røde øyne ................................................................
Bruke blitsen .......................................................................
Justere blitsstyrken ..............................................................
Justere ISO-hastigheten .......................................................
Endre kameraets fokus .....................................................
Bruke makro .......................................................................
Angi fokusavstanden ...........................................................
Bruke sporing autofokus ......................................................
Bruke fokusvalg ...................................................................
Justere fokusområdet .......................................................
Utvidede funksjoner ............................................................. 27
Bruke smart auto-modus ..................................................
Bruke DUAL IS-modusen ..................................................
Bruke scenemodusen .......................................................
Justere hudtonen og skjule ujevnheter ...................................
Bruke rammeguiden ............................................................
Bruke Program-modus .....................................................
Bruke modusen Blenderprioritet, Lukkerprioritet eller
Manuell .............................................................................
Bruke Blenderprioritet-modusen ............................................
36
36
38
38
39
40
41
42
42
42
28
29
30
30
31
32
33
34
9
44
44
44
45
47
47
47
48
49
50
50
50
51
52
53
Innhold
Bruke ansiktsregistrering ................................................... 54
Registrere ansikter ............................................................... 54
Ta et selvportrett .................................................................... 55
Ta et smilebilde ................................................................... 55
Registrere blunking .............................................................. 56
Bruke smart ansiktsregistrering ............................................. 56
Registrere ansikter som dine favoritter (My Star (Mine favoritter)) 57
Justere lysstyrke og farge ..................................................
Justere eksponeringen manuelt (EV) ......................................
Kompensasjon for motlys (ACB) ...........................................
Endre målemetoden ............................................................
Velge en lyskilde (Hvitbalanse) ..............................................
Bruke seriebildemodi .........................................................
Gjør bildene dine bedre .....................................................
Bruke bildestiler ...................................................................
Definere din egen RGB-farge ................................................
Tilføre smart linseeffekter ......................................................
Justere bildene ...................................................................
Bruke bildestiler ...................................................................
Definere din egen RGB-farge ................................................
Korrigering av eksponeringsproblemer ...................................
Bruke smart linse-effekter .....................................................
Opprette en utskriftsrekkefølge (DPOF) ..................................
Vise filer på en TV eller HDTV ............................................
Overføre filer til datamaskinen (for Windows) .....................
Overføre filer med Intelli-studio ..............................................
Overføre filer ved å koble til kameraet som en flyttbar disk .......
Koble fra kameraet (for Windows XP) .....................................
Overføre filer til datamaskinen (for Mac) .............................
Skrive ut bilder med en fotoskriver (PictBridge) .................
59
59
59
60
60
62
63
63
63
64
65
Tillegg ...................................................................................... 89
Kamerainnstillingsmeny ..................................................... 90
Gå til innstillingsmenyen ....................................................... 90
Lyd .................................................................................... 91
Display ............................................................................... 91
Innstillinger .......................................................................... 92
Eeilmeldinger ..................................................................... 95
Vedlikehold av kamera ...................................................... 96
Rengjøre kameraet .............................................................. 96
Om minnekort ..................................................................... 97
Om batteriet ........................................................................ 98
Før du kontakter et servicesenter .................................... 101
Kameraspesifi kasjoner ................................................... 104
Stikkordregister ............................................................... 109
Avspilling/redigering ............................................................. 66
Avspilling ...........................................................................
Starteavspillingsmodus ........................................................
Visning av bilder ..................................................................
Spille av en video ................................................................
Spille av talebeskjeder .........................................................
Redigere et bilde ...............................................................
Endre størrelsen på bilder .....................................................
Rotere et bilde .....................................................................
76
76
77
78
79
80
82
83
85
86
87
88
67
67
72
73
74
75
75
75
10
Grunnleggende
funksjoner
Lær om kameraets layout, ikoner og grunnleggende
funksjoner for opptak.
Pakke ut
……………………………………………… 12
Kameraets oppbygging ……………………………… 13
Ikoner …………………………………………………… 15
Sette inn batteri og minnekort ……………………… 16
Lade batteriet og slå på kameraet …………………… 17
Lade batteriet ……………………………………………… 17
Slå på kameraet. …………………………………………… 17
Utføre innledende oppsett …………………………… 18
Innstilling av alternativer ……………………………… 19
Stille inn visningen og lyden ………………………… 21
Endre visningstypen ………………………………………… 21
Stille inn lyden ……………………………………………… 21
Ta bilder ………………………………………………… 22
Zoome ……………………………………………………… 23
Redusere kameraristing (OIS) ……………………………… 24
Tips om hvordan du får et klarere bilde
…………… 25
Pakke ut
Kontroller at esken inneholder følgende artikler.
Kamera
AC-adapter/USB-kabel
CD-ROM bruksanvisning
Hurtigstartveiledning
Oppladbart batteri
Bærestropp
Illustrasjonene kan avvike fra de faktiske artiklene.
Ekstra tilbehør
Kameraetui
Minnekort
A/V-kabel
Grunnleggende funksjoner
Batterilader
12
HDMI-kabel
Kameraets oppbygging
Gjør deg kjent med kameradelene og de forskjellige funksjonene før du begynner å bruke kameraet.
AV/PÅ-knapp
Programhjul
(Se under)
GPS-knapp
Lukkerknapp
GPS-antenne
Blits
Høyttaler
Deksel til batterirom
AF-hjelpelys/selvutløserlampe
Sett inn et minnekort og batteri
Linse
Ikon
S
Modus
Beskrivelse
Ikon
Modus
Beskrivelse
Smart Auto
Ta et bilde ved å la kameraet velge en scenemodus som
kameraet registrerer
d
DUAL IS
Ta et bilde med egnede alternativer for å redusere
effekten av kameraristing
Geoggaing
Ved bruk av kartvisningsinformasjonen, kan du
kontrollere faktisk stedsdata, og finne bildet
opptakssted, registrert med stedsdataene.
s
Scene
Ta et bilde med forhåndsinnstilte alternativer for en
spesifikk scene
v
Movie (Film)
Ta opp en video
a Auto
p
Stativfeste
Ta et bilde raskt og enkelt, med et minimum av
innstillinger
Program
Ta et bilde ved å stille alternativene
Aperture Priority
(Blenderprioritet),
Shutter Priority
(Lukkerprioritet),
Manual (Manuell)
Bruke modusen blenderprioritet, lukkerprioritet eller manuell
Aperture Priority (Blenderprioritet) : Ta et bilde ved å
justere blenderverdien (lukkerhastigheten stilles automatisk).
Shutter Priority (Lukkerprioritet) : Ta et bilde ved å justere
lukkerhastigheten (blenderverdien stilles automatisk).
Manual (Manuell) : Ta et bilde ved å justere både
blenderverdien og lukkerhastigheten
Grunnleggende funksjoner
13
Kameraets oppbygging
Mikrofon
Zoomknapp
t Zoome inn eller ut i opptaksmodus.
t Zoome inn på en del av et bilde, vise filer
som miniatyrbilder eller justere volumet i
avspillingsmodus.
t Justere volumet i avspillingsmodus.
Knapp for videoopptak
Display
Statuslampe
t Blinker: Ved lagring av et bilde eller video, når data leses
av en datamaskin eller skriver, eller motivet ikke er i fokus
t Lyser fast: Ved tilkobling til en datamaskin, eller motivet
er i fokus
(Se under)
Knapp
USB- og A/V-port
Beskrivelse
m
Navigerings
knapp
USB-kabel eller A/V-kabel kan brukes
For å få tilgang til innstillinger eller menyer.
HDMI-port
D
M
F
t
I opptaksmodus
Under innstilling
Endre visningsalternativet
Flytt opp
Endre makroinnstillingen
Flytt ned
Endre blitsinnstillingen
Flytt til venstre
Endre selvutløserinnstillingen
Flytte til høyre
o
Bekrefter det valgte alternativet eller menyen.
Avspilling
Går til avspillingsmodus.
Funksjon
t Gir deg tilgang til funksjoner i opptaksmodus.
t For sletting av filer i avspillingsmodus.
Grunnleggende funksjoner
Godtar HDMI-kabel
14
Ikoner
Ikonene som vises vil endres i henhold til modusen du velger eller alternativene du angir.
A
Ikon
B
C
B. Ikoner til høyre på skjermen
A. Informasjon
Beskrivelse
Ikon
Beskrivelse
Valgt opptaksmodus
Bildeoppløsning
Angir statusen til et motiv i
bevegelse
Videooppløsning
GPS-alternativer og status
Bildefrekvens
Zoomforhold
Målealternativ
Antall tilgjengelige bilder
Blits
Tilgjengelig opptakstid
Selvutløser
Bildekvalitet
Fokusavstand
Internt minne
Ansiktsregistrering
Minnekort er satt inn
t
t
t
: Fulladet
: Delvis ladet
: Må lades
Blenderverdi
C. Ikoner til venstre på skjermen
Ikon
Beskrivelse
Eksponeringsverdi
Hvitbalanse
Lukkerhastighet
Hudtone
Talebeskjed
Ansiktsretusjering
Autofokusramme
ISO-hastighet
Kamerabevegelse
Bildestil
Nåværende dato og klokkeslett
Bildejustering (kontrast, skarphet, metning)
Smart filter
Histogram (s. 21)
Lyd dempet
Rutenettlinjer
Serieopptakstype
OIS (Optisk bildestabilisator)
Grunnleggende funksjoner
15
Sette inn batteri og minnekort
Ta ut batteriet og minnekortet
Skyv forsiktig inntil kortet
utløses fra kameraet, og
trekk kortet ut av sporet.
Minnekort
Sett inn et minnekort med de
gullfargede kontaktene vendt
ned.
Batteri lås
Skyv låsen for å frigjøre
batteriet.
Batteri
Sett inn batteriet med
Samsung-logoen vendt ned.
Det interne minnet kan brukes som en midlertidig lagringsenhet
når minnekortet ikke er satt inn.
Grunnleggende funksjoner
16
Lade batteriet og slå på kameraet
Lade batteriet
Slå på kameraet.
Før du bruker kameraet første gang, må du lade opp batteriet.
Fest USB-kabelen til AC-adapteren og sett inn kabelenden med
indikatorlyset i kameraet.
Trykk på [AV/PÅ-knappen] for å slå på eller av kameraet.
t Den inneldende oppsettsskjermen vises første gang du slår på
kameraet. (s. 18)
Slå på kameraet i avspillingsmodus
Trykk på [P]. Kameraet slås på og går direkte til
avspillingsmodus.
Indikatorlys
t Rødt: Lader
t Grønt: Fulladet
Trykk på og hold nede [P] for å dempe kameralydene.
Grunnleggende funksjoner
17
Utføre innledende oppsett
Den inneldende oppsettsskjermen vises slik at du kan konfigurere kameraets grunnleggende innstillinger.
1
2
Trykk på [AV/PÅ-knappen].
t Den inneldende oppsettsskjermen vises første gang du slår
på kameraet.
Trykk på [t] for å velge Language, og trykk deretter på
[t] eller [o].
Language
Date & Time
Time Zone
Back
English
穢剳檺
Français
Deutsch
Español
Italiano
Back
6
Trykk på [D] eller [M] for å velge Date & Time,
og trykk på [t] eller [o].
7
Trykk på [F] eller [t] for å velge et element.
Set
Language
3
DST
Trykk på [D] eller [M] for å velge et språk, og trykk
deretter på [o].
: English
Date & Time
Time Zone
: 10/01/01
yyyy mm dd
4
Trykk på [D] eller [M] for å velge Time Zone, og trykk
på [t] eller [o].
5
Trykk på [F] eller [t] for å velge en tidssone, og trykk
på [o].
2010 /01/01 10:00
Back
t Trykk på [D] for å angi sommertiden.
8
Off
Set
Trykk på [D] eller [M] for å stille datoen og
klokkeslettet eller for å velge et datoformat, og trykk
deretter på [o].
Grunnleggende funksjoner
18
Innstilling av alternativer
Du kan velge alternativer ved å trykke på [m] og trykke på navigasjonsknappen ([D], [M], [F], [t]).
Du kan også få tilgang til opptaksalternativene ved å trykke på [f], men
alle alternativene er ikke tilgjengelige.
1
2
I opptaksmodus trykker du på [m].
Går tilbake til den forrige menyen
Bruk navigasjonsknappen til å velge et alternativ eller en
meny.
Trykk på [m] en gang til for å gå tilbake til den forrige menyen.
t Trykk på [D] eller [M] for å flytte opp eller ned, og trykk på
[F] eller [t] for å flytte til høyre eller venstre.
3
Trykk på [Lukker] for å gå tilbake til opptaksmodus.
Trykk på [o] for å bekrefte valget eller menyen som er
markert.
Grunnleggende funksjoner
19
Innstilling av alternativer
4
F.eks. Velg en hvitbalanseinnstilling i P-modusen.
1
Drei programhjulet til p.
Trykk på [D] eller [M] for å velge White Balance
(Hvitbalanse), og trykk på [t] eller [o].
Photo Size
Quality
EV
ISO
White Balance
2
Face Detection
Trykk på [m].
Smart FR Edit
Exit
Back
Photo Size
Shooting
EV
Geotagging
ISO
Sound
White Balance
Display
Exit
3
Quality
Movie
5
Trykk på [F] eller [t] for å velge en hvitbalanseinnstilling.
Face Detection
Smart FR Edit
Daylight
Change
Trykk på [D] eller [M] for å velge Shooting (Opptak),
og trykk på [t] eller [o].
Back
6
Trykk på [o].
Grunnleggende funksjoner
20
Move
Stille inn visningen og lyden
Lær hvordan du endrer de grunnleggende innstillingene for visningen og lyden etter dine egne preferanser.
Om histogram
Endre visningstypen
Velg en visningstype for opptaks- eller avspillingsmodus.
Trykk på [D] flere ganger for å endre en visningstype.
Et histogram er en graf som viser lysstyrkefordelingen i et bilde.
Hvis histogrammet har en høy topp til venstre, er bildene mørke.
Et toppunkt på høyre side av grafen viser at bildene er lyse.
Høyden på toppunktet er relatert til fargeinformasjon. Jo mer av
en spesifikk farge, desto høyere er toppunktet.
Undereksponert
Godt eksponert
Overeksponert
Stille inn lyden
Modus
Beskrivelse
Shooting
(Opptak)
t Vis alle informasjon om opptak
t Skjul opptaksinformasjon, med unntak av antallet
tilgjengelige bilder
t Vis rutenettlinjer og histogram
Playback
(Avspilling)
t Vis all informasjon om det gjeldende bildet
t Skjul all informasjon om den gjeldende filen
t Vis informasjon om den gjeldende filen, med unntak
av opptaksinnstillinger og histogram
Angi om det skal komme en spesifikk lyd fra kameraet når du
betjener det.
1
2
3
Trykk på [m] i opptaks- eller avspillingsmodus.
Velg Sound (Lyd) ¢ Beep Sound (Pipetone) ¢ et
alternativ.
Alternativ
Beskrivelse
Off (Av)
Ingen lyder kommer fra kameraet.
1/2/3
Kameraet gir fra seg lyder.
Trykk på [m] for å gå tilbake til den forrige modusen.
Grunnleggende funksjoner
21
Ta bilder
Lær de grunnleggende trinnene for hvordan du enkelt og raskt tar bilder i modusen Smart Auto.
1
Drei programhjulet til S.
2
Juster motivet i rammen.
3
4
Trykk [Lukker] halvveis ned for å fokusere.
t En grønn ramme betyr at motivet er i fokus.
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde.
Se side 25 for tips om hvordan du får klarere bilder.
Grunnleggende funksjoner
22
Ta bilder
Digital zoom
Zoome
Du kan ta nærbilder ved å justere zoomen. Kameraet har en
optisk zoom på 15X og en digital zoom på 5X. Ved å bruke
begge kan du zoome inn opptil 75 ganger.
Skyv [Zoom] opp for å zoome inn på motivet. Skyv [Zoom] ned
for å zoome ut.
Hvis zoomindikatoren er i det digitale området, kan kameraet
bruke den digitale zoomen. Bildekvaliteten kan forringes når du
bruker den digitale zoomen.
Optisk område
Zoomindikator
Digitalt område
Zoome ut
Zoome inn
Zoomforhold
t Den digitale zoomen er ikke tilgjengelig når du bruker modiene S,
d, s ( , , , , , , ) og v, og heller ikke når du
bruker Face Detection (Ansiktsregistrering).
t Når du bruker den digitale zoomen, kan det ta lenger tid å lagre et
bilde.
t Zoomelyd kan innspilles hvis du bruker zoom mens du tar opp en
video.
Zoomforholdet for videoer varierer.
Grunnleggende funksjoner
23
Ta bilder
Redusere kameraristing (OIS)
t Det kan hende OIS ikke fungerer når:
- du beveger kameraet for å følge et motiv i bevegelse
- du bruker digital zoom
- det er for sterk kamerabevegelse
- lukkerhastigheten er langsom (f.eks., du velger Night (Natt) i
s-modus)
- batterinivået er lavt
- du tar et nærbilde
t Hvis du bruker OIS-funksjonen med kameraet på et stativ,
kan bildene bli uskarpe på grunn av vibrasjonen fra OIS-sensoren.
Du bør deaktivere OIS-funksjonen når du bruker et stativ.
t Hvis kameraet utsettes for støt, vil visningen være uklar. I dette tilfellet
må du slå kameraet av og på igjen for å kunne bruke OIS-funksjonen
korrekt.
Reduser kameraristing optisk i opptaksmodus.
Før korrigering
1
2
Etter korrigering
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ OIS ¢ et alternativ.
Alternativ Beskrivelse
Off (Av): Deaktiverer OIS-funksjonen.
On (På): Aktiverer OIS-funksjonen.
Grunnleggende funksjoner
24
Ta bilderom hvordan du får et klarere bilde
Tips
Redusere kameraristing
Holde kameraet riktig
t Still den opitiske bildestabiliseringsfunksjonen for
å reduskere kameraristing optisk. (s. 24)
t Velg d-modus for å redusere kameraristing
både optisk og digitalt. (s. 29)
Påse at ikke noe
blokkerer linsen.
Når
Trykke lukkerknappen halvveis ned
vises
Trykk [Lukker] halvveis ned og juster
fokuseringen. Fokus og eksponering
justeres automatisk.
Kamerabevegelse
Blenderverdien og
lukkerhastigheten er stilt.
Fokusramme
t Trykk på [Lukker] for å ta bildet
hvis rammen er grønn.
t Endre komposisjonen og trykk
[Lukker] halvveis ned igjen hvis
rammen er rød.
Grunnleggende funksjoner
25
Unngå å sette blitsinnstillingen
til Slow Sync (Synkronisering
på lang lukkertid) eller Off
(Av) når du tar bilder i mørke
omgivelser. Blenderen holdes
åpen lenger og det kan være
vanskeligere å holde kameraet
rolig.
t Bruk et stativ eller sett
blitsinnstillingen til Fill in
(Utfylling). (s. 48)
t Still ISO-hastigheten. (s. 49)
Ta bilder
Unngå at motivet kommer ut av fokus
Det kan være vanskelig å fokusere på motivet når:
- det er dårlig kontrast mellom motivet og bakgrunnen
-
t Når du tar bilder under dårlige lysforhold
(Når motivet har på seg klær i samme farge som bakgrunnen)
lyskilden bak motivet er for sterk
motivet er skinnende
motivet inkluderer horisontale mønstre, så som persienner
motivet ikke er plassert midt i bildet
Slå på blitsen.
(s. 47-48)
t Når motiver er i rask bevegelse
Bruk funksjonen for
kontinuerlig opptak eller
bevegelsesfotografering.
(s. 62)
Bruke fokuslåsen
Trykk [Lukker] halvveis ned for å fokusere. Du kan flytte
rammen for å endre komposisjonen når motivet er i fokus.
Trykk på [Lukker] for å ta bildet når du er klar.
Grunnleggende funksjoner
26
Utvidede funksjoner
Lær hvordan du tar et bilde ved å velge modus og hvordan du
tar opp video eller talebeskjed.
Bruke smart auto-modus ................................................ 28
Bruke DUAL IS-modusen ............................................... 29
Bruke scenemodusen ..................................................... 30
Justere hudtonen og skjule ujevnheter ................................ 30
Bruke rammeguiden ............................................................ 31
Bruke Program-modus ................................................... 32
Bruke modusen Blenderprioritet, Lukkerprioritet eller
Manuell ............................................................................. 33
Bruke Blenderprioritet-modusen ......................................... 34
Bruke Lukkerprioritet-modus ............................................... 34
Bruke Manuell modus ......................................................... 35
Bruke GPS ....................................................................... 36
Ta bilder med geografisk merking ........................................ 36
Bruke Kartvisningsmodus ............................................... 38
Kontrollere gjeldende sted på kartet .................................... 38
Kontrollere opptaskstedet på kartet .................................... 39
Ta opp en video ............................................................... 40
Bruke modusen Smart sceneregistrering ............................ 41
Spille inn talebeskjeder ................................................... 42
Spille inn en talebeskjed ...................................................... 42
Legge til en talebeskjed til et bilde ....................................... 42
Bruke smart auto-modus
Kameraet velger automatisk de rette kamerainnstillingene i henhold til opptaksforholdene i denne modusen. Denne funksjonen er nyttig hvis
du ikke er kjent med kamerainnstilligene for de forskjellige scenene.
1
2
Drei programhjulet til S.
Ikon
Beskrivelse
Juster motivet i rammen.
Vises når du tar bilder av solnedganger.
t Kameraet velger automatisk en scene. Et modusikon vises
øverst, til venstre på skjermen.
Vises når du tar bilder av blå himmel.
Vises når du tar bilder av skogområder.
Vises når du tar nærbilder eller bilder av fargerike
motiver.
Vises når du tar portrettnærbilder av personer.
Vises når kameraet og motivet er stabilt en stund.
Vises når du tar bilder av motiver i bevegelse.
Vises når du tar bilder av fyrverkeri. Dette alternativet er
bare tilgjengelig når du bruker et stativ.
Ikon
Beskrivelse
3
4
Vises når du tar landskapsbilder.
Vises når du tar bilder med lyse bakgrunner.
Trykk [Lukker] halvveis ned for å fokusere.
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde.
Vises når du tar bilder om natten.
Dette alternativet er bare tilgjengelig når blitsen er av.
t Hvis kameraet ikke registrerer en passende scenemodus, endres
ikke S og standardinnstillingene vil bli brukt.
t Selv om et ansikt registreres, kan det hende at kameraet ikke
velger portrettmodus. Dette avhenger av motivets plassering samt
lysforholdene.
t Det kan hende at kameraet ikke velger korrekt scenemodus,
avhengig av opptaksforholdene, som for eksempel kamerabevegelse,
lysforhold og avstand til motivet.
t Selv om du bruker et stativ, kan det hende at -modus ikke
gjenkjennes avhengig av motivets bevegelse.
Vises når du tar portrettbilder om natten.
Vises når du tar landskapsbilder i motlys.
Vises når du tar portrettbilder i motlys.
Vises når du tar portrettbilder.
Vises når du tar nærbilder.
Vises når du tar nærbilder av tekst.
Utvidede funksjoner
28
Bruke DUAL IS-modusen
Reduser kameraristing og unngå uskarpe bilder med optiske og digitale bildestabiliseringsfunksjoner.
Før korrigering
1
2
3
Etter korrigering
Drei programhjulet til d.
Plasser motivet i rammen, og trykk [Lukker] halvveis ned
for å fokusere.
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde.
t Den digitale zoomen kan ikke brukes i denne modusen.
t Bildet korrigeres optisk bare nrå det er tatt med en lyskilde som er
skarpere enn fluorescerende lys.
t Bildet kan bli uklart hvis motivet beveger seg raskt.
t Still den opitiske bildestabiliseringsfunksjonen for å reduskere
kameraristing i forskjellige opptaksmodi. (s. 24)
Utvidede funksjoner
29
Bruke scenemodusen
Ta et bilde med forhåndsinnstilte alternativer for en spesifikk scene
1
2
Drei programhjulet til s.
Justere hudtonen og skjule ujevnheter
Velg en scene.
Ta et bilde av en person med funksjoner for å skjule ujevnheter i
ansiktet.
1
2
3
Frame Guide
This mode is appropriate for taking pictures with
pre-composed scenes.
4
t Trykk på [m] for å endre scenemodusen, og velg Scene
¢ en scene.
t Se "Justere hudtone og skjule ujevnheter" for mer informasjon
om modusen Beauty Shot på side 30-31.
t For informasjon om rammeguidemodusen, se "Bruke
rammeguiden" på side 30-31.
3
Plasser motivet i rammen, og trykk [Lukker] halvveis ned
for å fokusere.
4
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde.
Drei programhjulet til s.
Velg Beauty Shot.
Trykk på [m] for å få motivets hudtone (kun ansiktet)
til å fremstå lysere.
Velg Shooting (Opptak) ¢ Face Tone (Hudtone) ¢
et alternativ.
t Velg en høyere innstilling for å få huden til å bli lysere.
Level 2
Back
5
Utvidede funksjoner
Move
For å skjule ujevnheter i ansiktet, trykker du på [m].
30
Bruke scenemodusen
6
Velg Shooting (Opptak) ¢ Face Retouch
(Ansiktsretusjering) ¢et alternativ.
Bruke rammeguiden
Når du vil at en annen person skal ta et bilde av deg, kan du
komponere bildet med rammeguidefunksjonen. Rammeguiden vil
hjelpe den andre personen med å ta et bilde av deg ved å vise en
del av den forhåndskomponerte scenen.
t Velg en høyere innstilling for å skjule flere ujevnheter.
1
2
3
Level 3
Back
Move
7
Plasser motivet i rammen, og trykk [Lukker] halvveis ned
for å fokusere.
8
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde.
Drei programhjulet til s.
Velg Frame Guide (Rammeguide).
Plasser motivet i rammen, og trykk [Lukker] halvveis ned.
t Transparente hjelpelinjer vil vises til høyre og venstre for
rammen.
Fokusavstanden vil bli stilt til Auto Macro (Auto makro).
Cancel Frame: OK
4
5
Utvidede funksjoner
Be en annen person om å ta et bilde.
t Personen må plassere motivet i rammen ved bruk av
hjelpelinjene, og deretter trykke på [Lukker] for å ta bildet.
Trykk på [o] for å avbryte rammeguiden.
31
Bruke Program-modus
I programmodus kan du angi forskjellige funksjoner (med unntak av lukkerhastighet og blenderverdi).
1
2
Drei programhjulet til p.
Angi alternativer. (For en liste over alternativer kan du se
"Opptaksalternativer".)
Photo Size
Back
Move
3
Plasser motivet i rammen, og trykk [Lukker] halvveis ned
for å fokusere.
4
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde.
Utvidede funksjoner
32
Bruke modusen Blenderprioritet, Lukkerprioritet eller Manuell
Juster blenderverdien eller lukkerhastigheten for å kontrollere bildenes eksponering. Du kan bruke disse alternativene i modiene
Blenderprioritet, Lukkerprioritet og Manuell.
Blenderverdi
Lukkerhastighet
Blenderen er et hull som slipper inn lys. Når du tar et bilde kan du
justere blenderverdien for å kontrollere hvor mye lys som slippes
inn til linsen. Ved å redusere blenderverdien (blenderåpningen
blir større), slippes det inn mer lys og motiver som er langt unna
vil fremstå som ute av fokus. Dette er egnet for nærbilder eller
portrettbilder for å trekke oppmerksomheten mot hovedmotivet.
Lukkerhastigheten kontrollerer hvor lenge kameraets lukker er
åpen når du tar et bilde. Når du reduserer lukkerhastigheten,
slippes det inn mer lys og bildet vil fremstå som lysere. En
langsom lukkerhastighet kan også føre til uskarpe bilder hvis
motivet eller kameraet er i bevegelse.
Alternativt kan du øke blenderverdien slik at motiver som både er
nære og langt unna er i skarp fokus. Dette er spesielt egnet for
landskapsbilder for vise hele scenen.
Høy blenderverdi
Lav blenderverdi
Bildet vil fremstå som mørkere når du øker lukkerhastigheten.
En rask lukkerhastighet vil imidlertid også redusere uskarpheten
hvis motivet eller kameraet er i bevegelse.
Langsom lukkerhastighet
Utvidede funksjoner
33
Rask lukkerhastighet
Bruke modusen Blenderprioritet, Lukkerprioritet eller Manuell
Bruke Blenderprioritet-modusen
Bruke Lukkerprioritet-modus
Blenderprioritet-modus lar deg stille inn blenderverdien
manuelt mens kameraet automatisk velger en hensiktsmessig
lukkerhastighet.
Lukkerprioritet-modus lar deg stille inn lukkerhastigheten
manuelt mens kameraet automatisk velger en hensiktsmessig
blenderverdi.
1
2
3
4
1
2
3
4
Drei programhjulet til
Velg
.
og trykk på [o].
Trykk på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Aperture (Blender) og juster
blenderverdien.
t Se side 33 for mer informasjon om blenderverdien.
Drei programhjulet til
Velg
og trykk på [o].
Trykk på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Shutter Speed
(Lukkerhastighet) og juster lukkerhastigheten.
t Se side 33 for mer informasjon om lukkerhastigheten.
Aperture
Back
.
Shutter Speed
Move
Back
Move
5
Angi alternativer. (For en liste over alternativer kan du se
"Opptaksalternativer".)
5
Angi alternativer. (For en liste over alternativer kan du se
"Opptaksalternativer".)
6
Plasser motivet i rammen, og trykk [Lukker] halvveis ned
for å fokusere.
6
Plasser motivet i rammen, og trykk [Lukker] halvveis ned
for å fokusere.
7
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde. Bruke Lukkerprioritetmodus.
7
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde.
Utvidede funksjoner
34
Bruke modusen Blenderprioritet, Lukkerprioritet eller Manuell
Bruke Manuell modus
I manuell modus kan du justere både blenderverdien og
lukkerhastigheten manuelt.
1
2
3
4
Drei programhjulet til
Velg
.
og trykk på [o].
Trykk på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Manual EV (Manuell EV) og
juster blenderverdien og lukkerhastigheten.
Manual EV
Back
Move
5
Angi alternativer. (For en liste over alternativer kan du se
"Opptaksalternativer".)
6
Plasser motivet i rammen, og trykk [Lukker] halvveis ned
for å fokusere.
7
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde.
Utvidede funksjoner
35
Bruke GPS
SapAhnd
Du kan ta bilder med geografisk merking.
4
Ta bilder med geografisk merking
Trykk på [m] for å gå tilbake til opptaksmodus.
Når GPS-funksjonen er slått på, skrives stedsinformasjon til
bildene. Lokasjonen kan kontrolleres fordi kameraet har en
innebygd GSP-mottaker.
1
2
3
London
Gjeldende stedsvisning
I opptaksmodus velger du [GPS ON] øverst på
kameraet.
Trykk på [m].
Velg Geotagging (Geografisk merking) og en ønsket
innstilling.
5
GPS Valid
Time Settings
(GPS gyldige
tidsinnstillinger)
Hvis mottak av et GPS-signal ikke lykkes, velg
tidspunktet for gjenbruk av den sist registrerte
geografiske merkingen.
(Den geografiske merkingen lagres ikke hivs
signalmottaket fremdeles mislykkes etter den
gyldige tiden.)
6
Location Display
(Stedsvisning)
Vis gjeldende sted i opptaksmodus.
(Vises i koreansk hvis stilt til koreansk, og vises
på engelsk hvis stilt til andre språk.)
GPS Reset (GPS
tilbakestilling)
Velg dette alternativet hvis du vi gjøre et nytt søk
etter en GPS-satlelitt nære deg, og ikke for en
GPS-satellitt som er i bruk.
Map Informaton
(Kartinformasjon)
Viser versjon av GPS-data og
kartinformasjonstilbyder
Plasser motivet i rammen, og trykk lukkeren halvveis ned
for å fokusere.
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde.
t Et bilde tas med geografisk merking.
t Navnet på et sted vises på 1-displayet i 3-bilders
miniatyrbildevisningen i avspillingsmodus.
London
Stedsnavn
Filter
t Geografisk merking som er lagret for et bilde kan kontrolleres
med programmet Intelli-studio.
Utvidede funksjoner
36
Bruke GPS
Statusen for GPS-signalmottaket kan kontrolleres med
i opptaksmodus.
-fargene
t Geografisk merking lagres når du tar bilder med opptaksmodusen
Continuous (Kontinuerlig) eller AEB.
t Hvis den gyldige tidsperioden forløper når du tar bilder med
opptaksmodusen Continuous (Kontinuerlig) eller AEB, lagres ikke
geografisk informasjon for bildene som er tatt etter at den gydlige
tidsperioden utløper.
t Geografisk merking lagres ikke når du bruker Motion Capture
(Bevegelsesfotografering) for å ta bilder.
t Ta bilder på et åpent sted utendørs for et godt GPS-signalmottak.
t GPS-signalmottaket kan ta lenger tid, avhengig av GPSsatellittforholdene.
t GPS-signalmottaket kan ta lenger tid avhengig av omgivende forhold
(mellom bygninger, lavtliggende områder, områder med mange
reflektorer, f.eks. speil) og værforhold.
t En feil kan forekomme med geografisk merking avhengig av
forholdene for kontroll av stedet.
t Geografisk informasjon (bynavn) kan vises ulikt på grunn av endringer
i soneinndelinger.
t Tidspunktet for registrering av gegrafisk informasjon lagres ikke.
t Geografisk informasjon lagres ikke i modiene Movie (Film).
t Meldingen "Map unavailable (Kart ikke tilgjengelig)." vises
dersom kameraet ikke har GPS-data om mottaksområdet.
t Når du tar bilder med registrert geografisk informasjon,
støttes koreansk og engelsk for visning av stedsnavn, men i
avspillingsmodus støttes bare engelsk.
t GPS-stedsnavn kan variere avhengig av bruksområdene, og vises
bare i verdiene by/forsted.
GPS-signalmottaket er normalt.
GPS-signalmottaket fungerer ikke.
GPS-signalmottaket fungerer ikke er og i den
gyldige tidsperioden.
GPS er slått av.
Utvidede funksjoner
37
Bruke Kartvisningsmodus
Stedet for hvor et bilde med stedsinformasjon ble tatt, samt navnet på stedet, kan kontrolleres på kartet.
Kontrollere gjeldende sted på kartet
t WGS 84 (World Geodetic System 1984) for GPS brukes
t Det kan hende at stedsinformasjon ikke kan vises selv om GPSsignalet mottas, avhengig av bruksområdet.
t Batteriforbruket kan være høyere ved bruk av GPS-funksjonen.
t GPS-funksjonen støttes bare i 63 land, inkludert Tyskland, USA,
Spania, Storbritannia, Italia, India, Kina, Canada, Frankrike og
Korea. For de 55 landene med støtte for stedsinformasjon, kan du
laste ned GPS-data fra nettsiden til Samsung. I Kina kan imidlertid
stedsinformasjonen bare kontrolleres når kameraet er kjøpt i Kina.
t GPS-stedsinformasjon kan ha et tillatelig område. (Ca. 350 m)
t GPS-data for hvert land med mottaksområder kan ikke oppdateres.
t Nylig mottatt GPS-data slettes dersom signalet ikke mottas innen den
gyldige GPS-tiden.
t Bare språkene koreansk, kinesisk og engelsk støttes som
visningsspråk på kartet.
t Hvis du flytter etter at GPS-data er mottatt, oppdateres ikke det
gjeldende stedet automatisk. Du må trykke på OK-knappen for å
oppdatere stedsinformasjonen.
t Hvis GPS ON (GPS PÅ) øverst på kameraet ikke er valgt, eller du er
i områdre hvor mottak av GPS-signaler ikke er mulig, vises et bestemt
sted for hvert land eller stedet hvor signalet sist ble mottatt.
t Kartinformasjonen vises ikke hvis kameraet ikke har GPS-data for
hvert land i mottaksområdene.
t Hvis du vil gå tilbake til opptaks- eller avspillingsmodus når du er i
kartvisningsmodus, velger du den andre modusen ved å dreie på
modushjulet.
t GPS-informasjonen slettes når du formaterer minnekortet. Last ned
GPS-dataene og lagre dem før du formaterer minnekortet.
Det gjeldende stedet kan kontrolleres ved mottak av et GPS-signal.
Velg GPS ON (GPS PÅ) øverst på kameraet.
1
2
Drei programhjulet til
.
Trykk på [o] for å kontrollere det gjeldende stedet.
t Før GPS-signalmottaket er fullført, vises et bestemt sted for
hvert land.
t Når mottaket av GPS-signalet er fullført, vises det gjeldende
stedet på kartet.
t Du kan velge et sted å vise ved å trykke på [D/M/F/t].
London
Gjeldende stedsvisning
50M
Photo View
GPS Position
Vise kartet ved forstørring
Drei programhjulet til høyre [Zoom T/Forstørr]
(Drei programhjulet til venstre [Zoom W/Reduser])
Utvidede funksjoner
38
Bruke Kartvisningsmodus
4
Kontrollere opptaskstedet på kartet
Stedet for hvor et bilde med stedsinformasjon ble tatt, samt
navnet på stedet, kan kontrolleres på kartet.
Vise kartet ved forstørring
Velg GPS ON (GPS PÅ) øverst på kameraet.
1
2
3
Drei programhjulet til
Velg et ønsket bilde ved å trykke på [F/t].
t Stedet hvor bildet ble tatt vises.
t Du kan velge et sted å vise ved å trykke på [D/M/F/t].
Drei programhjulet til høyre [Zoom T/Forstørr]
(Drei programhjulet til venstre [Zoom W/Reduser])
.
Trykk på [o].
t Nåværende sted vises på kartet.
Trykk på [f].
t Bilder med stedsinformasjon vises i samme rekkefølge som
de ble tatt.
London
t Trykk på [f] for å avbryte miniatyrbildevisningen. Trykk på
[f] en gang til for å gå tilbake til miniatyrbildevisningen.
London
Single View
Indikator for
forstørrelsesjustering
t GPS-data må lagres i et eksternt minne for at kartvisningsmodus skal
kunne brukes som normalt.
t Maksimalt 3 miniatyrbilder kan vises på skjermen.
t Hvis stedsinformasjon ikke er registrert for et bilde, vises ikke
stedsnavnet på kartet i kartvisningsmodus.
t GPS-data for hvert land med mottaksområder kan lastes ned fra
nettsidene www.samsung.com eller www.samsungimaging.com.
Se nettsidene for ytterligere informasjon.
Visning av
opptakssted
Single View
Change Location
Change Location
Utvidede funksjoner
39
Ta opp en video
Du kan ta opp høydefinisjonsvideo på opptil 20 minutters lengde. Den innspilte videoen lagres som en H.264-fil (MPEG-4.AVC).
t H.264 (MPEG-4 part10/AVC) er et høykomprimeringsformat etablert
av de internasjonale standardorganisasjonene ISO/IEC og ITU-T.
t Noen minnekort støtter ikke høydefinisjonsopptak. I dette tilfellet, angi
en lavere oppløsning. (s. 44)
t Når optisk bildestabilisering ( ) er aktivert, kan videoen spilles inn
med OIS-betjeningslyden.
t Zoomelyd kan innspilles hvis du bruker zoom mens du tar opp en
video.
Alternativ Beskrivelse
Off (Av): Ta opp en video uten lyd.
On (På): Ta opp en video med lyd.
Zoom Mute (Lyd av ved zoom): Ta opp en video
uten lyd under zooming.
6
1
2
3
Drei programhjulet til v.
Trykk på [m].
Velg Movie (Film) ¢ Frame Rate (Bildehastighet) ¢en
bildehastighet (antallet bilder per sekund).
t Ettersom antallet bilder økes, vil handling vises mer naturlig,
men filstørrelsen øker.
60 FPS er bare tilgjengelig når videooppløsningen er 320 x 240.
4
5
Trykk på [m].
Velg Movie (Film) ¢ Voice (Lyd) ¢et lydalternativ.
7
8
Angi andre alternativer etter behov.
(For andre alternativer kan du se "Opptaksalternativer".)
Trykk på [Lukker] for å starte opptaket.
Trykk på [Lukker] igjen for å avslutte opptaket.
Pause opptaket
Når du spiller inn en video, kan du pause opptaket midlertidig.
Med denne funksjonen kan du spille inn dine favorittscener som
en enkelt video.
Trykk på [o] for å pause opptaket. Trykk en gang til for å
gjenoppta opptaket.
Slik bruker du knappen for videoopptak
Ved å trykke på knappen for filmopptak i opptaksmodus,
kan du starte opptak av filmer direkte. For å deaktivere
filmopptaksfunksjonen trykker du en gang til på knappen for
filmopptak.
Utvidede funksjoner
40
Ta opp en video
5
6
Bruke modusen Smart sceneregistrering
I denne modusen velger kameraet automatisk de rette
kamerainnstillingene i henhold til en registrert scenetype.
1
2
3
4
Trykk på [Lukker] for å starte opptaket.
Trykk på [Lukker] igjen for å avslutte opptaket.
t Hvis kameraet ikke registrerer en passende scenemodus, endres
ikke
og standardinnstillingene vil bli brukt.
t Det kan hende at kameraet ikke velger korrekt scenemodus,
avhengig av opptaksforholdene, som for eksempel kamerabevegelse,
lysforhold og avstand til motivet.
Drei programhjulet til v.
Trykk på [m].
Velg Movie (Film) ¢ Smart Scene Detection
(Smart sceneregistrering)¢ On (På).
Juster motivet i rammen.
t Kameraet velger automatisk en scene. Et modusikon vises
øverst, til venstre på skjermen.
Vises når du tar opp videoer av landskap.
Vises når du tar opp videoer av blå himmel.
Vises når du tar opp videoer av skogområder.
Vises når du tar opp videoer av solnedganger.
Utvidede funksjoner
41
Spille inn talebeskjeder
apAhnds
Lær hvordan du spiller inn en talebeskjed som du når som helst kan spille av. Du kan legge til en talebeskjed til et bilde som en kort
påminnelse om opptaksforholdene.
Den beste lydkvaliteten oppnår du ved å gjøre opptaket ca. 40 cm unna fra
kameraet.
Spille inn en talebeskjed
Legge til en talebeskjed til et bilde
1
2
1
2
3
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Voice (Lyd) ¢ Record
(Opptak).
3
Trykk på [Lukker] for å ta opp.
4
Stop
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Voice (Lyd) ¢ Memo
(Beskjed).
Plasser motivet i rammen, og ta et bilde.
t Opptaket av talebeskjeden starter med en gang bildet er tatt.
Ta opp en kort talebeskjed (maksimalt 10 sekunder).
t Trykk på [Lukker] for å stanse opptaket av en talebeskjed.
Pause
t Trykk på [o] for å pause eller gjenoppta opptaket.
t Du kan spille inn talebeskjeder på opptil 10 timer.
4
5
Trykk på [Lukker] for å stoppe.
t Trykk på [Lukker] en gang til for å ta opp en ny talebeskjed.
Trykk på [m] for å bytte til opptaksmodus.
Utvidede funksjoner
42
Opptaksalternativer
Lær om alternativene du kan angi i opptaksmodus.
Velge bildeoppløsning og bildekvalitet...........44
Velge oppløsning ................................................44
Velge bildekvalitet ..............................................44
Bruke selvutløseren...........................................45
Opptak i mørke omgivelser..............................47
Unngå røde øyne ...............................................47
Bruke blitsen ......................................................47
Justere blitsstyrken ............................................48
Justere ISO-hastigheten .....................................49
Endre kameraets fokus.....................................50
Ta et smilebilde...................................................55
Registrere blunking.............................................56
Bruke smart ansiktsregistrering ..........................56
Registrere ansikter som dine favoritter
(My Star (Mine favoritter)) ....................................57
Justere lysstyrke og farge ................................59
Justere eksponeringen manuelt (EV) ..................59
Kompensasjon for motlys (ACB).........................59
Endre målemetoden ...........................................60
Velge en lyskilde (Hvitbalanse) ...........................60
Bruke makro ......................................................50
Angi fokusavstanden ..........................................50
Bruke seriebildemodi ........................................62
Bruke sporing autofokus ..................................... 51
Bruke fokusvalg .................................................52
Justere fokusområdet ........................................53
Bruke bildestiler..................................................63
Definere din egen RGB-farge .............................63
Tilføre smart linseeffekter ...................................64
Justere bildene ...................................................65
Bruke ansiktsregistrering..................................54
Registrere ansikter..............................................54
Ta et selvportrett.................................................55
Gjør bildene dine bedre ....................................63
Velge bildeoppløsning og bildekvalitet
Lær hvordan du endrer innstillingene for bildeoppløsning og bildekvalitet.
Velge oppløsning
Når du tar opp en video:
SapAhndsv
Jo mer du øker oppløsningen, desto flere piksler vil bildet eller
videoen inneholde, slik at bildene kan skrives ut på stort papir eller
vises på en større skjerm. Når du bruker en høy oppløsning, vil
også filstørrelsen øke.
1
2
2
Velg Movie (Film) ¢ Movie Size (Filmstørrelse) ¢ et
alternativ.
Alternativ Beskrivelse
Når du tar et bilde:
1
I v-modus trykker du på [m].
1280 X 720 HQ: Spill av høykvalitetsfiler på en HDTV.
I opptaksmodus (med unntak av v-modus) trykker du
på [m].
1280 X 720: Spill av på en HDTV.
640 X 480: Spill av på en vanlig TV.
Velg Shooting (Opptak) ¢ Photo Size (Bildestørrelse)
¢ et alternativ.
320 X 240: Legg ut på en nettside.
Alternativ Beskrivelse
4000 X 3000: Skriv ut i A1-størrelse.
Velge bildekvalitet
3984 X 2656: Skriv ut i A2-størrelse i bredt format (3:2).
Bildene du tar komprimeres og lagres i JPEG-format. Bilder med
høyere kvalitet krever større plass.
3840 X 2160: Skriv ut i A2-størrelse i panoramaforhold
(16:9) eller spill av på en HDTV.
3264 X 2448: Skriv ut i A3-størrelse.
2560 X 1920: Skriv ut i A4-størrelse.
1
2
apAhnds
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Quality (Kvalitet) ¢ et
alternativ.
2048 X 1536: Skriv ut i A5-størrelse.
1920 X 1080: Skriv ut i A5-størrelse eller spill av på en
HDTV.
Alternativ Beskrivelse
Super Fine (Superfin)
Fine (Fin)
1024 X 768: Send som e-postvedlegg.
Normal
Opptaksalternativer
44
Bruke selvutløseren
SapAhndsv
Lær hvordan du stiller selvutløseren for forsinket opptak.
1
3
I opptaksmodus trykker du på [t].
Trykk på [Lukker] for å starte timeren.
t AF-hjelpelyset/selvutløserlampen blinker. Kameraet tar et bilde
automatisk ved den angitte tiden.
t Trykk på [t] for å avbryte timeren.
t Avhengig av det valgte alternativet for ansiktsregistrering, kan det
hende at timeren ikke er tilgjengelig eller at noen av timerinnstillingene
ikke er tilgjengelige.
Av
2
Velg et alternativ.
Alternativ Beskrivelse
Off (Av): Selvutløseren aktiveres ikke.
10 Sec (10 sek.): Bildet tas etter 10 sekunder.
2 Sec (2 sek.): Bildet tas etter 2 sekunder.
Double (Dobbelt): Et bilde tas etter 10 sekunder og et
annet bilde tas etter 2 sekunder.
Motion Timer (Bevegelsestimer): Registrer
bevegelsen og ta et bilde. (s. 46)
Alternativene kan variere avhengig av opptaksmodusen.
Opptaksalternativer
45
Bruke selvutløseren
6
Bruke bevegelsestimeren
1
2
3
4
5
I opptaksmodus trykker du på [t].
Velg
Posér for bildet mens AF-hjelpelyset/timerlampen blinker.
t AF-hjelpelyset/timerlampen slutter å blinke rett før kameraet
automatisk tar et bilde.
.
Trykk på [Lukker]
Stå innen 3 m fra kameraet innen 6 sekunder etter at du
trykker på [Lukker].
Gjør en bevegelse, for eksempel vifte med armene, for å
aktivere timeren.
t AF-hjelpelyset/timerlampen starter å blinke fort når kameraet
registrerer deg.
Det kan hende bevegelsestimeren ikke fungerer når:
t du er lengre enn 3 m unna kameraet
t bevegelsene dine ikke er tydelige nok
t det er for skarpt lys eller motlys
Bevegelsestimerens registreringsområde
Opptaksalternativer
46
Opptak i mørke omgivelser
Lær hvordan du tar bilder om natten eller under dårlige lysforhold.
Unngå røde øyne
Bruke blitsen
aps
Hvis blitsen utløses mens du tar et bilde av en person i mørke
omgivelser, kan et rødt skjær vises i øynene. For å unngå dette,
velger du Red-eye (Røde-øyne) eller Red-eye Fix (Fjerne
røde øyne).
SapAhns
Bruk blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser eller du trenger
mer lys for å ta bilder.
1
I opptaksmodus trykker du på [F].
Auto
2
Velg et alternativ.
Alternativ Beskrivelse
Off (Av):
t Blitsen utløses ikke.
t Advarsel om kamerabevegelse (
bilder i dårlige lysforhold.
) vises når du tar
Auto: Kameraet velger en passende blitsinnstilling for
den registrerte scenen i S-modus.
Red-eye Fix (Fjerne røde øyne)*:
t Blitsen utløses når motivet er mørkt eller bakgrunnen er
mørk.
t Kameraet korrigerer effekten av røde øyne via den
avansert programvareanalysen.
Opptaksalternativer
47
Opptak i mørke omgivelser
Justere blitsstyrken
Alternativ Beskrivelse
Slow Sync (Synkronisering på lang lukkertid):
t Blitsen utløses og lukkeren er åpen lenger.
t Velg dette alternativet hvis du ønsker å få med
omgivende lys for å vise mer bakgrunnsdetaljer.
t Bruk et stativ for å unngå uskarpe bilder.
Fill in (Utfylling):
t Blitsen utløses hver gang.
t Lysstyrken justeres automatisk.
pAhn
Du kan justere blitsstyrken for å unngå overeksponering eller
undereksponering.
1
2
3
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Flash EVC (Blits EVC).
Juster blitsstyrken.
0
Red-eye (Røde øyne)*:
t Blitsen utløses når motivet er mørkt eller bakgrunnen er
mørk.
t Kameraet reduserer røde øyne-effekten.
Auto: Blitsen utløses automatisk når motivet er mørkt eller
bakgrunnen er mørk.
Back
Alternativene kan variere avhengig av opptaksmodusen.
* Det er et intervall mellom to ganger blitsen aktiveres. Ikke beveg deg før
blitsen utløses for andre gang.
t Justering av blitsstyrken er ikke effektivt når:
- motivet er for nær kameraet
- du stiller en høy ISO-hastighet
- eksponeringsverdien er for høy eller for lav
t Denne funksjonen kan ikke brukes i alle opptaksmodiene.
t Blitsinnstillingene er ikke tilgjengelig hvis du angir
seriebildealternativene eller velger
Self-Portrait (Selvportrett) eller Blink Detection
(Blunkeregistrering).
t Påse at motivene er innen den anbefalte avstanden fra blitsen. (s. 104)
t Små flekker kan vises på bildene dine hvis det er reflekterende lys
eller mye støv i luften.
Opptaksalternativer
Move
48
Opptak i mørke omgivelser
Justere ISO-hastigheten
pAhn
ISO-hastigheten er målet på en films lysfølsomhet som definert
av den internasjonale stadardiseringsorganisasjonen ISO (the
International Organization for Standardization). Jo høyere ISOhastighet du velger, desto mer lysfølsomt blir kameraet. Med
en høyere ISO-hastighet, kan du ta et bedre bilde uten å bruke
blitsen.
1 I opptaksmodus trykker du på [m].
2 Velg Shooting (Opptak) → ISO → et alternativ.
• Velg
for å bruke en passende ISO-hastighet basert på
motivets lysstyrke og lysforholdene.
• Jo høyere ISO-verdi du velger, desto mer bildestøy kan du få.
• Når Motion Capture (Bevegelsesfotografering) er innstilt, settes
ISO-hastigheten til Auto.
Opptaksalternativer
49
Endre kameraets fokus
Lær hvordan du justerer kameraets fokus i henhold til motivene.
Bruke makro
Angi fokusavstanden
apAhndv
Bruk makro til å ta nærbilder av motiver, for eksempel blomster
eller insekter. Se makroinnstillingene i "Angi fokusavstanden."
apAhndv
For å ta skarpe bilder, må du velge passende fokus i henhold til
avstanden fra motivet.
1
I opptaksmodus trykker du på [M].
Normal (AF)
2
Velg et alternativ.
Alternativ Beskrivelse
Normal (AF): Fokuser på et motiv som er lenger unna
enn 80 cm (lenger unna enn 2 m når du bruker zoom).
t Prøv å holde kameraet helt stille slik at du unngår uskarpe bilder.
t Slå av blitsen hvis avstanden til motivet er under 80 cm.
Macro (Makro): Fokuser på et motiv ved en avstand på
3-80 cm (1-2 m når du bruker zoom).
Auto Macro (Auto makro): Fokuser på et motiv som
er lenger unna enn 3 cm (lenger unna enn 1 m når du
bruker zoom).
Manual Focus (Manuell fokus): Fokuser på et motiv
ved å justere fokusavstanden manuelt. (s. 51)
Alternativene kan variere avhengig av opptaksmodusen.
Opptaksalternativer
50
Endre kameraets fokus
Justere fokusavstanden manuelt
1
2
3
Bruke sporing autofokus
pAhns
I opptaksmodus trykker du på [M].
Med Sporing AF kan du følge og automatisk fokusere på motivet,
selv når du er i bevegelse.
Velg Manual Focus (Manuell fokus).
1
2
Bruk navigasjonsknappen til å justere fokusavstanden.
3
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Focus Area (Fokusområde)
¢ Tracking AF (Sporing AF).
Fokuser på motivet du vil følge, og trykk på [o].
t En fokusramme vises på motivet og følger motivet mens du
beveger kameraet.
t Når du justerer fokuset manuelt og motivet ikke er i fokus, kan bildet
bli uskarpt.
t Du kan ikke bruke innstillingene for ansiktsregistrering og
fokusområde når du bruker denne funksjonen.
t Den hvite rammen betyr at kameraet følger motivet.
t Den grønne rammen betyr at motivet er i fokus når du trykker
[Lukker] halvveis ned.
4
Opptaksalternativer
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde.
t Trykk på [o] for å endre fokusområdet.
51
Endre kameraets fokus
Bruke fokusvalg
t Sporing av et motiv kan mislykkes når:
- motivet er for lite eller motivet beveger seg for mye
- motivet er i motlys eller du tar bilder i mørke omgivelser
- det er samme farger eller mønstre på motivet og bakgrunnen
- det er sterk kamerabevegelse
I disse tilfellene vises fokusrammen som en hvit, enkel ramme.
pAhnd
Du kan fokusere på en spesifikk del av en scene. Velg hvor du vil
fokusere.
t Hvis kameraet ikke kan spore motivet, må du velge motivet som skal
spores på nytt.
t Hvis kameraet fremdeles ikke kan spore motivet, endres
fokusrammen en en enkelt, rød ramme.
t Du kan ikke bruke innstillingene for ansiktsregistrering og bildestil når
du bruker denne funksjonen.
1
2
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Focus Area (Fokusområde)
¢ Selection AF (Valg AF).
Move
3
4
Set
Drei eller trykk på navigasjonsknappen for flytte rammen
til området du vil fokusere på, og trykk på [o].
Trykk på [Lukker] for å ta et bilde.
t Trykk på [o] for å endre fokusområdet.
Innstillingene for ansiktsregistrering er ikke tilgjengelige når du bruker
denne funksjonen.
Opptaksalternativer
52
Endre kameraets fokus
Justere fokusområdet
apAhnds
Du kan få klarere bilder ved å velge et passende fokusområde i
henhold til hvor motivet befinner seg i scenen.
1
2
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Focus Area (Fokusområde)
¢ et alternativ.
Alternativ Beskrivelse
Center AF (Senter AF): Fokuser midt på (egnet når
motivet befinner seg midt i scenen).
Multi AF: Fokuser på ett eller flere av 9 mulig
fokusområder.
Tracking AF (Sporing AF): Fokuser på og følg motivet.
(s. 51)
Selection AF (Valg AF): Fokuser på området du velger.
(s. 52)
Alternativene kan variere avhengig av opptaksmodusen.
Opptaksalternativer
53
Bruke ansiktsregistrering
apAhnds
Hvis du bruker funksjonen for ansiktsregistrering, kan kameraet gjenkjenne et ansikt automatisk. Kameraet justeer eksponeringen automatisk
når du fokuserer på et ansikt. Ta bilder raskt og enkelt med Blink Detection (Blunkeregistrering) for gjenkjenning av lukkede øyne eller
Smile Shot (Smilebilde) for å ta bilde av et smilende ansikt. Du kan også bruke Smart Face Recognition (Smart ansiktsregistrering)
for å registrere ansikter og prioritere fokuseringen på dem.
t Ansiktsgjenkjenning er ikke tilgjengelig i noen scenemodus.
t Ansiktsregistrering er ikke nødvendigvis effektivt i følgende
situasjoner:
- når motivet er langt unna kameraet (fokusrammen som vises
er oransje for Smile Shot (Smilebilde) og Blink Detection
(Blunkeregistrering))
- hvis det er for lyst eller for mørkt
- når motivet ikke vender mot kameraet
- hvis motivet bruker solbriller eller har på en maske
- hvis motivet er i motlys eller lysforholdene er ustabile
- hvis motivets ansiktsuttrykk endres i stor grad
t Ansiktsgjenkjenning er ikke tilgjengelig når du bruker en bildestil,
smart filtereffekt eller bildejusteringsalternativ eller når den brukes med
Tracking AF (Sporings-AF).
t Ansiktsgjenkjenning er ikke tilgjengelig når du bruker digital zoom.
t Den digitale zoomen fungerer ikke når du bruker ansiktsregistrering.
t Avhengig av det valgte alternativet for ansiktsregistrering, kan det
hende at timeren ikke er tilgjengelig eller at noen av timerinnstillingene
ikke er tilgjengelige.
t Avhengig av det valgte alternativet for ansiktsgjenkjenning, er noen
serieopptaksalternativer ikke tilgjengelige.
t Når du tar bilder av gjenkjente ansikter blir de registrert i ansiktslisten.
t Alternativene kan variere avhengig av opptaksmodusen.
t I avspillingsmodus kan du vise registrerte ansikter i en prioritert
rekkefølge. (s. 69) Selv om ansikter har blitt registrert, kan det hende
de ikke kategoriseres i avspillingsmodus.
t Det kan hende at ansiktet som ble registrert i opptaksmodus ikke
vises i ansiktslisten eller smart album.
Registrere ansikter
Kameraet registrerer automatisk ansikter (opptil 10 ansikter).
1
2
Opptaksalternativer
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Face Detection
(Ansiktsregistrering)¢ Normal.
t Ansiktet nærmest kameraet vises i en hvit fokusramme, og de
andre ansiktene vises i grå fokusrammer.
t Jo nærmere du er motivet, dest raskere vil kameraet registrere
ansikter.
t Det kan hende de registrerte ansiktene ikke gjenkjennes når du
bruker seriebildeopptak.
54
Bruke ansiktsregistrering
Ta et selvportrett
Ta et smilebilde
Ta bilder av deg selv. Fokusavstanden stilles til
nærbilde og et lydsignal vil høres fra kameraet.
Kameraet aktiverer automatisk lukkeren når det gjenkjenner et
smilende ansikt.
1
2
3
1
2
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Face Detection
(Ansiktsregistrering) ¢ Self-Portrait (Selvportrett).
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Face Detection
(Ansiktsregistrering) ¢ Smile Shot (Smilebilde).
t Når motivet smiler bredt, kan kameraet lettere registrere smilet.
Når du hører en rask pipetone, trykker du på [Lukker].
Opptaksalternativer
55
Bruke ansiktsregistrering
Registrere blunking
Bruke smart ansiktsregistrering
Hvis kameraet registrerer lukkede øyne, vil det automatisk ta
2 fortløpende bilder.
Kameraet registrerer automatisk ansiktene til personene du
fotograferer ofte (opptil 10 personer). Ved bruk av denne
funksjonen, prioriteres fokuseringen på disse ansiktene og
favorittansiktene. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du
bruker et minnekort.
1
2
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Face Detection
(Ansiktsregistrering) ¢ Blink Detection
(Blunkeregistrering).
t Hold kameraet stille mens "Capturing (Tar bilde)" vises på
skjermen.
t Når blunkeregistrering ikke fungerer, vises meldingen "Picture taken
with eyes closed (Bilde er tatt med lukkede øyne)." . Ta et nytt
bilde.
1
2
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Face Detection
(Ansiktsregistrering) ¢ Smart Face Recognition
(Smart ansiktsregistrering).
Ansiktet nærmest kameraet vises i en hvit fokusramme, og de
andre ansiktene vises i grå fokusrammer.
t
: Indikerer favorittansikter
(se side 57 for informasjon om hvordan du registrerer
favorittansikter).
t
: Indikerer ansikter som kameraet registrerer automatisk.
Opptaksalternativer
56
Bruke ansiktsregistrering
t Kameraet kan gjenkjenne og registrere ansikter feil avhengig av
lysforholdene, store endringer i motivets positur eller ansikt, og også
hvis motivet bruker briller.
t Kameraet kan automatisk registrere opptil 12 ansikter. Hvis kameraet
gjenkjenner ett nytt ansikt når det allerede har registrert 12 ansikter, vil
ansiktet med lavest prioritet bli byttet ut med det nye ansiktet.
t Kameraet kan registrere opptil 10 ansikter i en scene.
Registrere ansikter som dine favoritter (My
Star (Mine favoritter))
Du kan registrere dine favorittansikter for å prioritere fokuseringen
og eksponeringen på disse ansiktene. Denne funksjonen er bare
tilgjengelig når du bruker et minnekort.
1
2
3
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Smart FR Edit (Smart
FRredigering) ¢ My Star (Mine favoritter).
Fokuser på motivet og trykk på [Lukker] for å registrere
ansiktet.
t Hvis motivets ansikt ikke er innrettet med den ovale
hjelpelinjen, vises ikke den hvite rammen.
t Du kan ta bilder av et motivs ansikt rett forfra, fra venstre side,
fra høyre side, ovenfra og nedenfra.
t Ta bilder av en person av gangen når du registrerer ansikter.
Tilbake
4
Opptaksalternativer
Angi
Tilbake
Angi
Listen med ansikter vises når du er ferdig med å ta bildene.
t Favorittansiktene er indikert med en
57
på listen over ansikter.
Bruke ansiktsregistrering
t Du kan registrere opptil 8 favorittansikter.
t Blitsinnstillingen settes til Off (Av).
t Hvis du registrerer det samme ansiktet to ganger, kan du slette et av
ansiktene i ansiktslisten.
Vise favorittansiktene dine
1
2
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ Smart FR Edit (Smart FRredigering) ¢ Face List (Ansiktsliste) .
t Hvis du vil endre rangeringen av favorittansiktene, trykker du på [f]
og Edit Ranking (Rediger rangering).(s. 68)
t For å slette favorittansikter, trykker du på [f] og velger Delete My
Star (Slett Mine favoritter). (s. 68)
Opptaksalternativer
58
Justere lysstyrke og farge
Lær hvordan du justerer lysstyrken og fargen for å oppnå bedre bildekvalitet.
Justere eksponeringen manuelt (EV)
Kompensasjon for motlys (ACB)
pAhndv
Når lyskilden er bak motivet eller det er en stor kontrast mellom
motivet og bakgrunnen, vil motivet sannsynligvis fremstå som
veldig mørkt på bildet. I dette tilfellet kan du bruke alternativet ACB
(Auto kontrastbalanse).
Avhengig av omgivende lysforhold, kan bildene bli for lyse eller for
mørke. Du kan i disse tilfellene justere eksponeringen for å få et
bedre bilde.
Mørkere (-)
1
2
3
Nøytralt (0)
Lysere (+)
Uten ACB
I opptaksmodus trykker du på [m].
1
2
Velg Shooting (Opptak) ¢EV.
Velg en verdi for å justere eksponeringen.
pAhn
Med ACB
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢ACB ¢ et alternativ.
Alternativ Beskrivelse
Off (Av): ACB aktiveres ikke.
t Når du justerer eksponeringen, forblir innstillingen den samme. Du
må endre eksponeringsverdien senere for å unngå overeksponering
eller undereksponering.
t Velg AEB (Autoeksponeringsbracket) hvis du ikke er sikker på hvilken
eksponeringsverdi som er den rette. Kameraet tar da bilder med ulike
eksponeringer: vanlig, undereksponert og overeksponert. (s. 62)
Opptaksalternativer
On (På): ACB aktiveres.
t ACB-funksjonen er alltid på i a-modus.
t Du kan ikke bruke seriebildeopptak når denne funksjonen er på.
59
Justere lysstyrke og farge
Endre målemetoden
Velge en lyskilde (Hvitbalanse)
pAhndv
Målemodusen henviser til metoden kameraet bruker for å måle
lysmengden. Bildenes lysstyrke og belysning vil variere avhengig
av målemetoden du velger.
1
2
I opptaksmodus trykker du på [m].
pAhndv
Fargen på bildet avhenger av typen lyskilde og kvaliteten på
den. Hvis du vil ha en mer realistisk farge på bildene, velger du
passende lysforhold for å kalibrere hvitbalanse, for eksempel Auto
WB (Auto), Daylight (Dagslys), Cloudy (Overskyet) eller Tungsten
(Glødelampe).
Velg Shooting (Opptak) ¢Metering (Måling) ¢et
alternativ.
Alternativ Beskrivelse
Multi:
t Kameraet deler inn scenen i flere områder, og måler
deretter lysstyrken i hvert område.
t Egnet for generelle bilder.
Spot (Punkt):
t Kameraet måler lysstyrken midt i bildet.
t Hvis motivet ikke befinner seg midt i bildet, kan bildet
bli feileksponert.
t Egnet for et motiv i motlys.
Auto WB (Auto HB)
Cloudy (Skyet)
Center-weighted (Sentrumsveid):
t Kameraet måler gjensomsnittet av hele bildet, med
vekt på bildets sentrum.
t Egnet for bilder hvor motivet befinner seg midt i bildet.
Opptaksalternativer
60
Daylight (Dagslys)
Tungsten (Wolfram)
Justere lysstyrke og farge
1
2
I opptaksmodus trykker du på [m].
Definere din egen hvitbalanseinnstilling
Velg Shooting (Opptak) ¢White Balance (Hvitbalanse)
¢ et alternativ.
1
2
Ikon
Beskrivelse
Auto WB (Auto HB): Bruk automatiske innstillinger,
avhengig av lysforholdene.
Daylight (Dagslys): Velg dette alternativet når du tar
bilder utendørs en solfylt dag.
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢White Balance
(Hvitbalanse) ¢
Measure (Måling): Shutter (Lukker).
3
Rett linsen mot et hvitt papir.
4
Trykk på [Lukker]
Cloudy (Skyet): Velg dette alternativet når du tar bilder
utendørs en overskyet dag eller i skyggen.
Fluorescent_H (Lysrør_H): Velg dette alternativet når
du tar bilder i fluorescerende lys (dagslys).
Fluorescent_L (Lysrør_L): Velg dette alternativet når du
tar bilder i hvitt, fluorescerende lys.
Tungsten (Wolfram): Velg dette alternativet når
du tar bilder inne i belysning fra glødelamper eller
halogenlamper.
Measure (Måling): Shutter (Lukker) (Egendefinert
innstilling): Bruk dine
forhåndsdefinerte innstillinger.
Opptaksalternativer
61
Bruke seriebildemodi
pAhns
Det kan være vanskelig å ta bilder av motiver i rask bevegelse eller å fange inn motivenes naturlige ansiktsuttrykk og fakter. I disse tilfellene
kan du velge en av seriebildemodiene.
t Blitsen, timeren og ACB kan du bare bruke når du velger Single
(Enkeltbilde).
t Når du velger Motion Capture (Bevegelsesfotografering),
settes ISO-hastigheten til Auto.
t Avhengig av det valgte alternativet for ansiktsgjenkjenning,
er noen serieopptaksalternativer ikke tilgjengelige.
1
2
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢Drive (Drift) ¢ et alternativ.
Alternativ Beskrivelse
Single (Enkeltbilde): Ta et enkeltbilde.
Continuous (Kontinuerlig):
t Når du trykker på [Lukker], tar kameraet bilder
kontinuerlig.
t Det maksimale antallet bilder som kan tas avhenger av
minnekortets kapasitet.
Motion Capture (Bevegelsesfotografering):
t Mens du trykker på [Lukker], tar kameraet VGA-bilder
(6 bilder per sekund, maksimalt 30 bilder).
t Kameraet viser automatisk bildene med en gang de er
tatt, og deretter lagres de.
AEB:
t Ta 3 bilder med ulike eksponeringer: vanlig,
undereksponert og overeksponert.
t Bruk stativ for å unngå uskarpe bilder.
Alternativene kan variere avhengig av opptaksmodusen.
Opptaksalternativer
62
Gjør bildene dine bedre
Lær hvordan du gjør bildene dine bedre ved å tilføre bildestiler eller farger, eller ved å utføre visse justeringer.
Bruke bildestiler
Definere din egen RGB-farge
apAhnv
Du kan tilføre en annen bildestil til bildene dine, så som myk,
levende eller skog.
1
2
3
Myk
1
2
Levende
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢Photo Style Selector
(Bildestilvelger)¢Custom RGB (Egendefinert RGB).
Velg en farge (R: Rød, G: Grønn, B: Blå).
Skog
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢Photo Style Selector
(Bildestilvelger) ¢ et alternativ.
t Velg Custom RGB (Egendefinert RGB) for å angi din egen
RGB-farge.
Back
4
t Velg Normal hvis du vil bruke ansiktsregistreringsfunksjonene.
t Når du velger Sketch, blir størrelsen på bildet automatisk endret til
eller mindre.
t Hvis du bruker denne funksjonen kan du ikke stille inn alternativer for
smart filter og bildejustering.
Opptaksalternativer
Move
Juster den valgte fargemengden.
(-: mindre eller +: mer)
63
Gjør bildene dine bedre
Tilføre smart linseeffekter
apAhnv
Tilfør ulike linseeffekter til bildene for å skape unike bilder.
1
2
3
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢Smart Filter (Smartfilter).
Velg en effekt.
Alternativ Beskrivelse
Normal: Ingen effekt
Miniature (Miniatyr)
Miniature (Miniatyr): Få et bilde av et sted i naturlig
størrelse eller motiv til å se ut som et bilde av en
miniatyrmodell. Ved å gjøre deler av bildet uskarpt, fremstår
scenen som mye mindre enn hva den faktisk er.
Vignetting (Vignettering)
Vignetting (Vignettering): Tilfør retroaktige farger, stor
kontrast og kraftig vignetteringseffekt.
Fish-eye 1 (Fiskeøye 1): Forvreng nære motiver for å
etterligne den visuelle effekten av et fiskeøyeobjektiv.
Fish-eye 1 (Fiskeøye 1)
Fish-eye 2 (Fiskeøye 2): Gjør bildets kanter svarte og
forvreng motiver for å etterligne den visuelle effekten av et
fisekøyeobjektiv.
Fish-eye 2 (Fiskeøye 2)
t Hvis du velger Miniature (Miniatyr) når du spiller inn en video, vises
miniatyrinnspillingen med -ikonet og er kortere enn den virkelige
innspillingstiden.
t Hvis du velger Miniature (Miniatyr) når du spiller inn en video, blir
ikke lyden spilt inn.
t Hvis du bruker en smart filtereffekt mens du spiller inn en video, blir
størrelsen på videoen automatisk endret til
eller mindre.
t Hvis du bruker denne funksjonen kan du ikke stille inn alternativer for
bildestil og bildejustering.
Opptaksalternativer
64
Gjør bildene dine bedre
Justere bildene
pAhn
Metningsinnstilling Beskrivelse
Juster bildenes kontrast, skarphet og metning.
-
Reduserer fargemetningen.
1
2
+
Øker fargemetningen.
3
4
I opptaksmodus trykker du på [m].
Velg Shooting (Opptak) ¢Image Adjust
(Bildejustering).
t Velg 0 hvis du ikke vil tilføre noen effekter. (egnet for utskrift)
t Når Bildejustering er valgt, er ikke funksjonen Fotostilvelger
tilgjengelig.
Velg et justeringsalternativ.
t Kontrast
t Skarphet
t Metning
Velg en verdi for å justere det valgte elementet.
Kontrastinnstilling Beskrivelse
-
Reduserer fargen og lysstyrken.
+
Øker fargen og lysstyrken.
Skarphetsinnstilling Beskrivelse
-
Gjør bildets kanter mykere (egnet for
redigering av bildene på datamaskinen).
+
Gjør bildets kanter skarpere for å bedre
bildenes klarhet. Dette kan også gjøre
støynivået i bildet høyere.
Opptaksalternativer
65
Avspilling/redigering
Lær hvordan du spiller av bilder, videoer eller talebeskjeder
og redigerer bilder eller videoer. Lær også hvordan du kobler
kameraet til datamaskinen, fotoskriveren, TV eller HDTV.
Avspilling ...........................................................................67
Starteavspillingsmodus .........................................................67
Visning av bilder ....................................................................72
Spille av en video ..................................................................73
Spille av talebeskjeder ...........................................................74
Redigere et bilde...............................................................75
Endre størrelsen på bilder......................................................75
Rotere et bilde .......................................................................75
Bruke bildestiler.....................................................................76
Definere din egen RGB-farge ................................................76
Korrigering av eksponeringsproblemer ..................................77
Bruke smart linse-effekter......................................................78
Opprette en utskriftsrekkefølge (DPOF) .................................79
Vise filer på en TV eller HDTV ..........................................80
Overføre filer til datamaskinen (for Windows)..................82
Overføre filer med Intelli-studio .............................................83
Overføre filer ved å koble til kameraet som en flyttbar disk ...85
Koble fra kameraet (for Windows XP) ....................................86
Overføre filer til datamaskinen (for Mac)..........................87
Skrive ut bilder med en fotoskriver (PictBridge) ..............88
Avspilling
Lær hvordan du spiller av bilder, videoer og talebeskjeder, samt administrerer filer.
Starteavspillingsmodus
Ikon
Beskrivelse
Vis bilder eller spill av videoer og talebeskjeder som er lagret i
kameraet.
Bildet har en talebeskjed
1
Trykk på [P].
Utskriftsrekkefølgen er satt (DPOF)
t Den siste filen som er lagret vil vises.
t Kameraet slås på hvis det er slått av.
Beskyttet fil
2
Videofil
Bilde inkluderer et registrert ansikt. Bare tilgjengelig når du
bruker et minnekort
Trykk på [F] eller [t] for å bla gjennom filer.
Mappenavn – Filnavn
t Trykk på og hold inne [F] eller [t] for å vise filer raskt.
London
t Ta ut minnekortet hvis du vil vise filer som er lagret i internminnet.
t Kameraet vil ikke spille av filer på riktig måte som er for store eller er
tatt med kameraer fra andre produsenter.
Skjermvisning i avspillingsmodus
Visning av o pptakssted
Histogram
ISO
ISO-hastighet
AV
Blenderåpning
TV
Lukkerhastighet
FLASH
London
suwon-si
Avspilling/redigering
Blitsinnstilling
SIZE
Bildeoppløsning
DATE
Dato og klokkeslett for når bildet ble tatt
67
Avspilling
Ranger dine favorittansikter
Slette favorittansikter
Du kan endre rangeringen av favorittansiktene eller slette dem.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du bruker et minnekort.
1 I avspillingsmodus trykker du på [m].
2 Velg File Options (Filalternativer) → Face List Edit
1 I avspillingsmodus trykker du på [m].
2 Velg File Options (Filalternativer) → Face List Edit
(Rediger ansiktsliste) → Edit Ranking (Rediger
rangering).
3 Velg et ansikt og trykk på [o].
4 Trykk på [f].
5 Velg Yes (Ja).
3 Velg et ansikt fra listen, og trykk på [o].
Face List Edit
1
4
2
5
3
6
4
8
Back
4
(Rediger ansiktsliste) → Delete My Star (Slett Mine
favoritter).
Set
Trykk på [D] eller [M] for å endre rangeringen for
ansiktet, og trykk på [f].
Avspilling/redigering
68
Avspilling
4
Vise filer etter kategori i Smart Album
Vis og administrer filer etter kategorier, så som dato, filtype, uke,
farge, ansikt eller sted.
1
2
3
Drei [Zoom] til venstre i avspillingsmodus.
Trykk på [m].
Trykk på [F] eller [t] for å bla gjennom filer.
t Trykk på og hold inne [F] eller [t] for å vise filer raskt.
5
Trykk på [o] for å gå tilbake til vanlig visning.
Vise filer som miniatyrbilder
Velg en kategori.
Bla gjennom miniatyrbildefiler.
I avspillingsmodus, drei [Zoom] til venstre for å vise 9 eller
20 miniatyrbilder (drei [Zoom] til høyre for å gå tilbake
til forrige modus).
Type
Date
Color
Week
Face
Location
Back
Set
Alternativ
Beskrivelse
Type
Vis filer etter filtype.
Dato
Vis filer etter dataoen de ble lagret.
Farge
Vis filer etter den mest dominerende fargen i bildet.
Uke
Vis filer etter ukedagen de ble lagret.
For å
Gjør dette
Ansikt
Vis filer etter registrerte ansikter og favorittansikter.
(Opptil 20 personer)
Bla gjennom filer
Trykk på [D], [M], [F] eller [t].
Slette filer
Trykk på [f] og velg Yes (Ja).
Sted
Vis filer etter lagret stedsinformasjon.
Filter
Det kan ta noe tid før kameraet endrer kategorien og gjenkjenner filene.
Avspilling/redigering
69
Avspilling
Beskytte filer
Slette filer
Beskytt filene fra utilsiktet sletting.
Du kan slette enkeltfiler eller alle filer samtidig. Du kan ikke slette
filer som er beskyttet.
1
2
I avspillingsmodus trykker du på [m].
Velg File Options (Filalterantiver) ¢Protect (Beskytt)
¢Select (Velg).
t For å beskytte alle filene velger du All (Alle) ¢Lock (Lås).
3
Velg filen du vil beskytte og trykk på [o].
t Trykk på [o] på nytt for å avbryte valget.
Slette en enkeltfil
1
2
4
Trykk på [f].
Set (Angi)
Velg Yes (Ja) for å slette filen.
Slette flere filer
1
2
3
Select (Velg)
Velg en fil i avspillingsmodus og trykk på [f].
4
5
I opptaksmodus trykker du på [f].
Velg Multiple Delete (Slett flere).
Velg filene du vil slette, og trykk på [o].
t Trykk på [o] på nytt for å avbryte valget.
Trykk på [f].
Velg Yes (Ja).
Slette alle filer
1
2
Avspilling/redigering
I avspillingsmodus trykker du på [m].
Velg File Options (Filalternativer) ¢ Delete (Slett) ¢
All (Alle) ¢ Yes (Ja).
70
Avspilling
Kopiere filer til minnekortet
Bruke papirkurven
Du kan kopiere filer fra internminnet til et minnekort.
Hvis du aktiverer papirkurven, sendes filene du sletter til
papirkurven i stedet for å slettes permanent. Dette gjelder bare for
enkeltfiler eller valgte filer, hvis du velger å slette alle filene, sendes
ikke disse filene til papirkurven.
1
2
Aktivere papirkurven
3
1
2
I avspillingsmodus trykker du på [m].
Velg File Options (Filalternativer) ¢Copy to Card
(Kopier til kort).
Velg Yes (Ja) for å kopiere filer.
I avspillingsmodus trykker du på [m].
Velg File Options (Filalternativer) ¢ Recycle Bin
(Papirkurv) ¢ On (På).
Gjenopprette filer fra papirkurven
1
2
I avspillingsmodus trykker du på [m].
Velg File Options (Filalternativer) ¢ Recycle Bin
(Papirkurv) ¢ Retrieve (Gjenopprett).
t
t
t
t
Denne funksjonen fungerer ikke for videoer eller talebeskjeder.
Det kan ta lenger tid å slette filer når du bruker papirkurven.
Hvis du formaterer internminnet, slettes alle filene i papirkurvmappen.
Papirkurven kan inneholde opptil 10 MB filer. Hvis du overskrider
grensen på 10 MB, blir du spurt om du vil tømme papirkurven. Velg
Yes (Ja) for å tømme papirkurven, eller No (Nei) for å slette bare den
gjeldende filen.
Avspilling/redigering
71
Avspilling
Visning av bilder
Starte en lysbildefremvisning
Du kan zoome inn på en del av et bilde eller vise bilder i en
lysbildefremvisning.
Du kan tilføre effekter og lyd til lysbildefremvisningene.
Forstørre et bilde
I avspillingsmodus, drei [Zoom] til høyre for å forstørre
ett bilde, venstre for å forminske ett bilde.
1
2
3
Det forstørrede området og zoomforholdet vises øverst på
skjermen. Det maksimale zoomforholdet kan variere avhengig av
oppløsningen.
Trim
For å
Gjør dette
Flytte det forstørrede
området
Trykk på [D], [M], [F] eller [t].
Beskjære det forstørrede Trykk på [o] (bildet blir lagret som en ny
fil).
bildet
Avspilling/redigering
I avspillingsmodus trykker du på [m].
Velg Multi Slide Show (Lysbildefremvisning).
Velg en effekt for lysbildefremvisningen.
t Gå direkte til trinn 5 for å starte en lysbildefremvisning uten
effekter.
Alternativ Beskrivelse
Bilder
Angi hvilke bilder du vil vise som en
lysbildefremvisning.
t All (Alle): Vis alle bilder i en lysbildefremvisning.
t Date (Dato) : Vis bilder som er tatt en spesifikk
dato i en lysbildefremvisning.
t Select (Velg): Vis valgte bilder i en
lysbildefremvisning.
Interval
(Intervall)
t Angi intervallet mellom bildene.
t Dette alternativet er tilgjengelig når du har valgt Off
(Av) for effekter.
t Ved bruk med andre effektinnstillinger enn Off (Av),
stilles intervallet til 1 sek.
Music
(Musikk)
Velg bakgrunnsmusikk.
Effect
(Effekt)
t Velg en overgangseffekt.
t Velg Off (Av) for ingen effekter.
72
Avspilling
4
5
2
Angi effekten for lysbildefremvisningen.
Bruk følgende knapper til å styre avspillingen.
Velg Start ¢Play (Spill av).
Trykk på
For å
t For å fortsette lysbildevisningen, velg Repeat (Repeter).
t Trykk på [o] for å stanse eller gjenoppta lysbildevisningen.
[F]
Spole bakover.
[o]
Pause eller gjenoppta avspilling.
[t]
Spole fremover.
Du stopper lysbildefremvisningen og skifter til avspillingsmodus ved
å trykke på [o] og så på [F] eller [t].
[Zoom] venstre eller
Justere lydnivået.
høyre
Spille av en video
Beskjære en video under avspilling
Du kan spille av en video, kopiere et bilde fra en video eller
beskjære en video.
1
Trykk på [o] ved punktet du vil at den nye videoen skal
starte, og drei [Zoom] til høyre.
1
2
3
Trykk på [o] for å gjenoppta avspillingen.
4
Velg Yes (Ja).
Velg en video i avspillingsmodus og trykk på [o].
Trykk på [o] ved punktet du vil at den nye videoen skal
slutte, og drei [Zoom] til høyre.
t Den opprinnelige videoen må være minst 10 sekunder lang.
t Den redigerte videoen blir lagret som en ny fil.
Pause
Avspilling/redigering
73
Avspilling
Kopiere et bilde under avspilling
Spille av en talebeskjed som er lagt til et bilde
5
6
Velg et bilde med en talebeskjed i avspillingsmodus, og
trykk på [o].
Trykk på [o] ved punktet du vil lagre et stillbilde.
Trykk på [M].
t Trykk på [o] for å pause eller gjenoppta avspillingen.
Et kopiert bilde vil ha samme filstørrelse som den opprinnelige videofilen,
og det blir lagret som en ny fil.
Spille av talebeskjeder
Spille av en talebeskjed
1
2
Velg en talebeskjed i avspillingsmodus, og trykk på [o].
Bruk følgende knapper til å styre avspillingen.
Trykk på
For å
[F]
Spole bakover.
[o]
Pause eller gjenoppta avspilling.
[t]
Spole fremover.
[M]
Stoppe avspilling.
[Zoom] venstre eller
Justere lydnivået.
høyre
Avspilling/redigering
74
Redigere et bilde
Du kan utføre bilderedigeringsoppgaver, som for eksempel endre størrelse, rotering, fjerne røde øyne, og justere lysstyrke, kontrast og
metning.
Redigerte bilder vil bli lagret som nye filer.
Endre størrelsen på bilder
Rotere et bilde
1
2
1
2
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk på [m].
Velg Edit (Rediger) ¢ Resize (Endre størrelse) ¢ et
alternativ.
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk på [m].
Velg Edit (Rediger) ¢ Rotate (Roter) ¢ et alternativ.
Right 90°
Back
Back
Move
Move
Det roterte bildet kan endres til en størrelse med lavere oppløsning. Dette
avhenger av størrelsen på originalbildet.
for å lagre bildet som et startbilde. (s. 91)
t Velg
t Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av størrelsen på det valgte
bildet.
Avspilling/redigering
75
Redigere et bilde
Bruke bildestiler
Definere din egen RGB-farge
Du kan tilføre en annen bildestil til bildene dine, så som myk,
levende eller skog.
1
2
Myk
1
2
Levende
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk på [m].
Velg Edit (Rediger) ¢ Photo StyleSelector
(Bildestilvelger) ¢ Custom RGB (Egendefinert RGB).
3
Velg en farge (R: Rød, G: Grønn, B: Blå).
4
Juster den valgte fargemengden.
(-: mindre eller +: mer)
Skog
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk på [m].
Velg Edit (Rediger) ¢Photo StyleSelector
(Bildestilvelger) ¢et alternativ.
t Velg Custom RGB (Egendefinert RGB) for å angi din egen
RGB-farge.
Back
Sketch
Back
Move
Avspilling/redigering
76
Move
Redigere et bilde
Korrigering av eksponeringsproblemer
Justere lysstyrke/kontrast/metning
Juster ACB (Auto kontrastbalanse), lysstyrke, kontrast eller
metning, fjern røde øyne, skjul ujevnheter i ansiktet eller tilfør støy
i bildet.
1
2
3
Justere ACB (Auto kontrastbalanse)
1
2
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk på [m].
Velg Edit (Rediger) ¢ Image Adjust (Bildejustering)
¢ ACB.
4
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk på [m].
Velg Edit (Rediger) ¢ Image Adjust (Bildejustering).
Velg et justeringsalternativ.
t
t
t
: Lysstyrke
: Kontrast
: Metning
Velg en verdi for å justere det valgte elementet.
(-: mindre eller +: mer)
Fjerne røde øyne
1
2
Tilføre støy til bildet
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk på [m].
Velg Edit (Rediger) ¢ Image Adjust (Bildejustering) ¢
Red-eye Fix (Fjerne røde øyne).
1
2
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk på [m].
Velg Edit (Rediger) ¢ Image Adjust (Bildejustering) ¢
Add Noise (Legg til støy).
Skjule ujevnheter i ansiktet
1
2
3
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk på [m].
Velg Edit (Rediger) ¢ Image Adjust (Bildejustering) ¢
Face Retouch (Ansiktsretusjering).
Velg et nivå.
t Ansiktet blir jevnere jo mer verdien økes.
Avspilling/redigering
77
Redigere et bilde
Bruke smart linse-effekter
Tilfør ulike linseeffekter til bildene for å skape unike bilder.
1
2
3
Velg et bilde i avspillingsmodus og trykk på [m].
Velg Edit (Rediger) ¢ Smart Filter (Smart filter)
Velg en effekt.
Miniature
Miniature (Miniatyr)
Vignetting (Vignettering)
Back
Fish-eye 1 (Fiskeøye 1)
Fish-eye 2 (Fiskeøye 2)
Avspilling/redigering
78
Move
Redigere et bilde
Opprette en utskriftsrekkefølge (DPOF)
Velg bilder som skal skrives ut og angi innstillinger, så som antallet
kopier eller papirstørrelse.
4
5
t Du kan ta med minnekortet til en fotobutikk som støtter DPOF (Digital
Print Order Format), eller du kan skrive ut bildene direkte med en
DPOF-kompatibel skriver.
t Vidvinkelbilder kan skrives ut med venstre og høyre kanter avkuttet,
så være oppmerksom på bildenes størrelse.
t Du kan ikke stille DPOF for bildene som er lagret i internminnet.
1
2
3
6
I avspillingsmodus trykker du på [m].
Velg File Options (Filalternativer) ¢ DPOF ¢ Standard
¢ et alternativ.
Alternativ
Beskrivelse
Select
(Velg)
Skriv ut de valgte bildene.
All (Alle)
Skriv ut alle bildene.
Reset
Tilbakestill innstillingene.
Trykk på [m].
Velg File Options (Filalternativer) ¢ DPOF ¢ Size
(Størrelse) ¢ et alternativ.
Alternativ
Beskrivelse
Select
(Velg)
Angi utskriftsstørrelsen for det valgte bildet.
All (Alle)
Angi utskriftsstørrelsen for alle bildene.
Reset
Tilbakestill innstillingene.
Hvis du velger Select (Velg), bla til et bilde og
drei [Zoom] til venstre eller høyre for å velge
utskriftsstørrelsen. Gjenta prosedyren for bildene du vil
skrive ut, og trykk på [f].
t Hvis du velger All (Alle), trykk på [D] eller [M] for å velge
utskriftsstørrelsen og trykk deretter på [o].
Skrive ut bilder som miniatyrbilder
Hvis du velger Select (Velg), bla til et bilde og drei
[Zoom] til venstre eller høyre for å velge antallet utskrifter.
Gjenta prosedyren for bildene du vil skrive ut, og trykk
på [f].
1
2
I avspillingsmodus trykker du på [m].
Velg File Options (Filalternativer) ¢ DPOF ¢ Index
(Indeks) ¢ Yes (Ja).
Hvis du angir utskriftsstørrelsen, kan du bare skrive ut bilder med DPOF
1.1-kompatible skrivere.
t Hvis du velger All (Alle), trykk på [D] eller [M] for å velge
antallet utskrifter og trykk deretter på [o].
Avspilling/redigering
79
Vise filer på en TV eller HDTV
Spill av bilder eller videoer ved å koble kameraet til en TV via den medfølgende A/V-kabelen.
1
2
3
Velg en videosignalutgang som brukes i ditt land. (s. 93)
t På noen TV-er kan det oppstå digital støy, eller det kan hende at
deler av et bilde ikke vises.
t Det er ikke sikkert at bildene vises sentrert på TV-skjermen, alt etter
TV-innstillingene.
t Du kan ta opp bilder eller videoer mens kameraet er koblet til en TV.
Slå av kameraet og TV-en.
Koble kameraet til TV-en med A/V-kabelen.
Video
Audio
Vise filer på en HDTV
Du kan vise ukomprimerte bilder og videoer av høy kvalitet på
en HDTV med en valgfri HDMI-kabel. HDMI (High Definition
Multimedia Interface) støttes av de fleste HDTV-er.
4
Slå på TV-en og velg videoutgangsmodusen med TV-ens
fjernkontroll.
5
6
Slå på kameraet og trykk på [P].
Vis bilder eller spill av videoer ved bruk av knappene på
kameraet.
1
2
3
4
Avspilling/redigering
I opptaks- eller avspillingsmodus trykker du på [m].
Velg Settings (Innstillinger) ¢ HDMI Size (HDMIstørrelse).
Velg en HDMI-oppløsning.
Slå av kameraet og HDTV-en.
80
Vise filer på en TV eller HDTV
5
Koble kameraet til HDTV-en med HDMI-kabel
(ekstrautstyr).
HDMI-kabel
6
7
Slå på kameraet.
t HDTV-en slås på automatisk og kameraskjermen vises.
Bruk knappene på kameraet eller fjernkontrollen til
kameraet eller HDTV-en til å vise filer.
Avspilling/redigering
81
Overføre filer til datamaskinen (for Windows)
Overfør filer til datamaskinen ved bruk av det innebygde Intelli-studio-programmet. Du kan også redigere filer eller laste opp filer til dine
favoritt-nettsider.
Krav til Intelli-studio
Element
Krav
Hovedprosessor
Pentium 4, 3.2 GHz eller raskere
(AMD Athlon™ 64FX, 2.6GHz eller raskere)
RAM
Minimum 512 MB RAM
(1 GB og over anbefales)
t Intelli-studio fungerer kanskje ikke som det skal på enkelte
datamaskiner, selv når datamaskinen overholder kravene.
t Hvis datamaskinen din ikke overholder kravene, kan det hende
videoer ikke spilles av riktig, eller det kan ta lengre tid å redigere
videoer.
t Installer DirectX 9.0 eller bedre før du bruker programmet.
t For å kunne koble til kameraet som en flyttbar disk, må du bruke
Windows XP/Vista/7 ellerr Mac OS 10.4 eller nyere.
Operativsystem Windows XP SP2/Vista/7
Harddiskkapasitet 250 MB eller mer (1 GB eller mer anbefales)
Andre
Hvis du bruker en egenmontert PC eller en PC og et operativsystem som
ikke støttes, kan dette ugyldiggjøre garantien.
t CD-ROM-stasjon
t nVIDIA Geforce 7600GT eller nyere/ATI X1600-serie
eller nyere anbefales
t 1024 X 768 piksler, 16-biters fargeskjermkompatibel
skjerm (1280 X 1024 piksler, 32-biters fargeskjerm
anbefales)
t USB2.0, Microsoft DirectX 9.0c eller nyere versjon
Avspilling/redigering
82
Overføre filer til datamaskinen (for Windows)
5
Overføre filer med Intelli-studio
Intelli-studio starter automatisk når du kobler kameraet til
datamaskinen med USB-kabelen.
Slå på kameraet.
t Datamaskinen gjenkjenner automatisk kameraet.
Hvis du stiller USB-funksjonen til Select Mode (Velg modus), velger du
Computer (Datamaskin) fra popup-vinduet.
Batteriet vil lades når kameraet er koblet til en datamaskin via USBkabelen.
6
1
2
3
4
I opptaks- eller avspillingsmodus trykker du på [m].
Velg Settings (Innstillinger) ¢ PC Software (PCprogramvare) ¢ On (På).
7
Velg en mappe på datamaskinen for lagring av nye filer.
t Popup-vinduet for lagring av nye filer vises ikke dersom
kameraet ikke har noen nye filer.
Velg Yes (Ja).
t Nye filer blir overført til datamaskinen.
For Windows Vista, velger du Run iStudio.exe fra AutoPlay-vinduet.
Slå av kameraet.
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
Du må plugge enden med indikatorlampe (T) inn i kameraet. Hvis kabelen
snus, kan det skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for data som går
tapt.
Avspilling/redigering
83
Overføre filer til datamaskinen (for Windows)
Bruke Intelli-studio
Intelli-studio er et innebygget program som du kan bruke til å spille av samt redigere filer. Du kan også laste opp filer til nettsteder som Flickr
og YouTube. Velg Menu (Meny) → Help (Hjelp) i programmet for mer informasjon.
• Hvis du installerer Intelli-studio på datamaskinen, vil programmet starte raskere. For å installere programmet, velg Menu (Meny) → Install (Installer) Intelli-studio
on PC (Intelli-studio på PC).
• Filene kan ikke redigeres direkte i kameraet. Overfør filene til en mappe på datamaskinen før du redigerer dem.
• Du kan ikke kopiere filene på datamaskinen til kameraet.
• Intelli-studio støtter følgende formater:s
- Videoer: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
- Bilder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
2
3
4
5
1
15
6
14
7
13
8
9
10
12
11
Avspilling/redigering
84
Overføre filer til datamaskinen (for Windows)
1
Åpne menyer
Overføre filer ved å koble til kameraet som en
flyttbar disk
2
Vis filer i den valgte mappen
Du kan koble kameraet til datamaskinen som en flyttbar disk.
3
Endre til bilderedigeringsmodus
4
Endre til videoredigeringsmodus
5
Endre til delemodus (du kan sende filer via e-post eller laste
opp filer til nettsider, f.eks. Flickr eller YouTube.)
1
2
6
Forstørre eller redusere miniatyrbildene i listen.
7
Velg en filtype
8
Vis filer i den valgte mappen på datamaskinen
9
Vis eller skjul filer på det tilkoblede kameraet
Iteam
Krav
10
Vis filer i den valgte mappen på kameraet
3
4
I opptaks- eller avspillingsmodus trykker du på [m].
Velg Settings (Innstillinger) ¢ PC Software (PCprogramvare) ¢ Off (Av).
Slå av kameraet.
Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
Du må plugge enden med indikatorlampen (T) inn i kameraet. Hvis kabelen
snus, kan det skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for data som går tapt.
11
Vis filer som minatyrbilder, i Smart Album eller på et kart
12
Bla i mapper i den tilkoblede enheten
13
Bla i mapper på datamaskinen
14
Gå til den forrige eller neste mappen
15
Skriv ut filer, vis filer på et kart, lagre filer i Min mappe eller
Avspilling/redigering
85
Overføre filer til datamaskinen (for Windows)
5
Slå på kameraet.
Koble fra kameraet (for Windows XP)
t Datamaskinen gjenkjenner automatisk kameraet.
Hvis du stiller USB-funksjonen til Select Mode (Velg modus), velger du
Computer (Datamaskin) fra popup-vinduet.
6
På datamaskinen velger du My computer (Min
datamaskin) ¢ Removable Disk (Flyttbar disk) ¢
DCIM ¢ 100PHOTO.
7
Velg filene du vil ha, og dra eller lagre dem på
datamaskinen.
Du kobler fra USB-kabelen for Windows Vista/7 på lignende
måte.
1
Hvis statuslampen på kameraet blinker, må du vente til
den slutter å blinke.
2
Klikk på
på verktøylinjen nede til høyre på PCskjermen.
3
4
Klikk på popup-meldingen.
Koble fra USB-kabelen.
Kameraet kan ikke fjernes så lenge Intelli-studio kjører.
Avslutt programmet før du kobler fra kameraet.
Avspilling/redigering
86
Overføre filer til datamaskinen (for Mac)
Når du kobler kameraet til en Macintosh-maskin, vil datamaskinen gjenkjenne enheten automatisk. Du kan overføre filer direkte fra kameraet
til datamaskinen uten å installere programmer.
Mac OS 10.4 eller senere støttes.
1
2
Koble kameraet til en Macintosh-maskin via USBkabelen.
Slå på kameraet.
t Datamaskinen gjenkjenner kameraet automatisk, og det vises
et flyttbar disk-ikon.
Du må plugge enden med indikatorlampen (T) inn i kameraet. Hvis kabelen
snus, kan det skade filene. Produsenten er ikke ansvarlig for data som går tapt.
Hvis du stiller USB-funksjonen til Select Mode (Velg modus), velger du
Computer (Datamaskin) fra popup-vinduet.
3
4
Avspilling/redigering
Dobbeltklikk på ikonet for flyttbar disk.
Overfør bilder eller videoer til datamaskinen.
87
Skrive ut bilder med en fotoskriver (PictBridge)
Skriv ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver ved å koble kameraet direkte til skriveren.
1
2
3
I opptaks- eller avspillingsmodus trykker du på [m].
Konfigurere utskriftsinnstillinger
Velg Setting (Innstilling) ¢ USB ¢ Printer (Skriver).
Med skriveren på kobler du kameraet til skriveren via
USB-kabelen.
Images
: One Photo
Size
: Auto
Layout
: Auto
Type
: Auto
Quality
: Auto
Print
Exit
Alternativ Beskrivelse
4
5
6
Slå på kameraet.
Images (Bilder): Angi om du skal skrive ut gjeldende bilde
eller alle bilder.
t Skriveren gjenkjenner automatisk kameraet.
Size (Størrelse): Angi størrelsen på utskriften.
Trykk på [F] eller [t] for å velge et bilde.
Layout: Lag miniatyrbildeutskrifter.
t Trykk på [m] for å angi utskriftsalternativene. Se
"Konfigurere utskriftsinnstillinger".
Type: Velg papirtype.
Trykk på [o] for å skrive ut.
Date (Dato) : Angi for å skrive ut datoen.
t Utskriften starter. Trykk på [F] for å avbryte utskriften.
File Name (Filnavn): Angi for å skrive ut navnet på filen.
Quality (Kvalitet): Angi utskriftskvaliteten.
Reset: Reset utskriftsalternativene.
Ikke alle alternativer støttes av alle skrivere.
Avspilling/redigering
88
Tillegg
Se innstillinger, feilmeldinger, spesifikasjoner og
vedlikeholdstips.
Kamerainnstillingsmeny ...................................................90
Gå til innstillingsmenyen ........................................................ 90
Lyd ........................................................................................ 91
Display .................................................................................. 91
Innstillinger ............................................................................ 92
Feilmeldinger ....................................................................95
Vedlikehold av kamera .....................................................96
Rengjøre kameraet ................................................................ 96
Om minnekort ....................................................................... 97
Om batteriet .......................................................................... 98
Før du kontakter et servicesenter ..................................101
Kameraspesifikasjoner ...................................................104
Stikkordregister ..............................................................109
Kamerainnstillingsmeny
Lær om forskjellige måter å konfigurere kameraets innstillinger på.
3
Gå til innstillingsmenyen
1
2
Velg et alternativ og lagre innstillingene.
I opptaks eller avspillingsmodus trykker du på [m].
Volume
Off
Start Sound
Low
Velg en meny.
Shutter Sound
Beep Sound
Shooting
AF Sound
Volume
Shutter Sound
Geotagging
Beep Sound
Sound
AF Sound
Back
4
Display
Meny
High
Start Sound
Movie
Exit
Medium
Change
Beskrivelse
Sound (Lyd): Angi forskjellige kameralyder samt
volumet. (s 91)
Display (Visning): Egendefiner innstillingene for
visning, så som språk og lysstyrke. (s. 91)
Settings (Innstillinger): Endre innstillingene for
kamerasystemet, så som minneformat, standard
filnavn og USB-modus. (s. 92-94)
Tillegg
90
Set
Trykk på [m] for å gå tilbake til det forrige
skjermbildet.
Kamerainnstillingsmeny
Lyd
Element
* Standardinnstilling
Element
Beskrivelse
Volum
Juster volumet for lydene.
(Off (Av), Low (Lav), Medium (Middels)*, High
(Høy))
Start Sound
(Oppstartslyd)
Velg lyden som skal høres når du slår på
kameraet. (Off (Av)*, 1, 2, 3)
Shutter Sound
(Lukkerlyd)
Velg lyden som skal høres når du trykker på
utløserknappen. (Off (Av)*, 1, 2, 3)
Beep Sound
(Pipetone)
Velg lyden som skal høres når du trykker på
knappene eller endrer modi. (Off (Av)*, 1, 2, 3)
AF Sound
(AF-lyd)
Velg lyden som skal høres når du trykker
utløserknappen halvveis ned. (Off (Av), On (På)*)
Start Image
(Startbilde)
Display
Brightness
(Skjermens
lysstyrke)
* Standardinnstilling
Beskrivelse
Language
Function
Description
(Funksjonsbeskrivelse
Grid line
(Rutenettlinjer)
Velg visningsspråket.
Angi et startbilde som skal vises når du slår på
kameraet.
t Off (Av)*: Ikke vis startbilde.
t Logo: Vis et standard bilde som er lagret i
internminnet.
t User Image (Eget bilde): Vis det bildet du ønsker.
(s. 75)
t Bare ett startbilde blir lagret i det interne minnet.
t Hvis du velger et nytt bilde som startbilde, eller
du tilbakestiller kameraet, vil det nåværende
bildet bli slettet.
t Et vidvinkelbilde eller et bilde i bildeforholdet 3:2
kan ikke angis som startbilde.
Display
Element
Beskrivelse
Justerer skjermens lysstyrke. (Auto*, Dark (Mørk),
Normal, Bright (Lys))
Normal er standardinnstillingen i avspillingsmodus,
selv om Auto er valgt.
Angi varigheten for visning av et bilde som akkurat er
tatt før du går tilbake til opptaksmodus.
Quick View
(Hurtigvisning) (Off (Av), 0.5 sec (0,5 sek.)*, 1 sec (1 sek.), 3 sec
(3 sek.))
Hvis ingen handlinger utføres i løpet av 30 sekunder,
Power Save går kameraet automatisk til strømsparingsmodus (trykk
(Strømsparing) på en knapp for å deaktivere strømsparingsmodus).
(Off (Av)*, On (På))
Vis en kort beskrivelse av et alternativ eller en meny.
(Off (Av), On (På)*)
Velg en type rutenettlinjer som hjelper deg med å
komponere et bilde. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)
Tillegg
91
Kamerainnstillingsmeny
Innstillinger
* Standardinnstilling
* Standardinnstilling
Element
Beskrivelse
Element
Formater det interne minnet og minnekortet (alle filer
inkludert de beskyttede filene vil bli slettet). (Yes (Ja),
No (Nei))
Format
(Formater)
Angi hvordan filer skal navngis.
t Reset: Still filnummeret til å starte fra 0001 når du
setter inn et nytt minnekort, formaterer et minnekort
eller sletter alle filene.
t Series (Serie)*: Still filnummeret til å starte fra
det forrige filnummeret når du setter inn et nytt
minnekort, formaterer et minnekort eller sletter alle
filene.
Hvis du bruker et minnekort som er brukt med
kameraer fra andre produsenter, en minnkortleser eller et minnekort som er formatert på en datamaskin,
kan kameraet lese kortet feil. Du må formatere kortet
før du bruker det.
Reset
Tilbakestill menyer og opptaksfunksjoner (dato og
klokkeslett, språk og videutgangsinnstillinger blir ikke
tilbakestilt).
(Yes (Ja), No (Nei))
Date & Time
(Dato &
klokkeslett)
Still datoen og klokkeslettet, og velg et datoformat.
(dd/mm/yyyy (dd/mm/åååå), mm/dd/yyyy (mm/
dd/åååå), yyyy/mm/dd (åååå/mm/dd), Off (Av)*)
Time Zone
(Tidssone)
Velg en region og angi sommertid (DST).
Beskrivelse
File No. (Filnr.)
Tillegg
92
t Standard filnavn for den første mappen er
100PHOTO, og standard filnavn for den første
filen er SAM_0001.
t Filnummeret øker fortløpende med ett nummer fra
SAM_0001 til SAM_9999.
t Mappenummeret øker fortløpende med ett
nummer fra 100PHOTO til 999PHOTO.
t Det maksimale antallet filer som kan lagres i en
mappe er 9999.
t Kameraet definerer filnavn i henhold til DCFstandarden (Digital rule for Camera File system).
Hvis du utilsiktet endrer filnavnene, kan det hende
at kameraet ikke kan spille av filene.
Kamerainnstillingsmeny
* Standardinnstilling
* Standardinnstilling
Element
Beskrivelse
Element
Beskrivelse
Video Out
(Video ut)
Angi videoutgangssignalet i henhold til regionen.
t NTSC*: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan,
Mexico, osv.
t PAL (støtter bare BDGHI): Australia, Østerrike,
Belgia, Kina, Danmark, Finland, Tyskland,
England, Italia, Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Thailand,
Norge, osv.
AF Lamp
(AF-lampe)
Still hjelpelyset til å hjelpe med fokusering i mørke
omgivelser. (Off (Av), On (På)*)
Anynet+
(HDMI-CEC)
Angis for å betjene kameraet som er koblet til en
Samsung HDTV som støtter Anynet+(CEC) med
TV-ens fjernkontroll.
t On (På)*: Betjen kameraet med fjernkontrollen
til en HDTV.
t Off (Av): Vis filer uten å bruke HDTV-fjernkontroll.
Angi om datoen og klokkeslettet skal vises på
bildene når de skrives ut. (Off (Av)*, Date (Dato),
Date & Time (Dato og klokkeslett))
Imprint
(Merking)
t Datoen og klokkeslettet vises i gult i nedre,
høyre hjørnet av bildet.
t På noen skrivermodeller kan ikke datoen og
klokkeslettet skrives ut.
t Hvis du velger i s-modus, vises ikke
datoen og klokkeslettet.
Still kameraet til å slås av automatisk når du ikke
bruker det. (Off (Av), 1 min, 3 min*, 5 min,
10 min)
Auto Power Off
(Automatisk
avstengning)
t Innstillingene endres ikke etter at du skifter ut
batteriet.
t Kameraet slår seg ikke av automatisk når:
- det er koblet til en datamaskin eller skriver
- du spiller av en lysbildefremvisning eller
videoer
- du tar opp en talebeskjed
Tillegg
93
Kamerainnstillingsmeny
* Standardinnstilling
Element
HDMI Size
(HDMI-størrelse)
USB
Beskrivelse
Velg oppløsning for bilder når du spiller av filer på
en HDTV med HDMI-kabel.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/
PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Hvis HDTV-en ikke støtter den valgte oppløsningen, velger HDTV-en automatisk den neste lavere
oppløsningen.
Angi funksjonen som skal brukes via en USBtilkobling med en datamaskin eller skriver.
t Computer (Datamaskin)*: Koble kameraet til
en datamaskin for overføring av filer.
t Printer (Skriver): Koble kameraet til en skriver
for utskrift av filer.
t Select Mode (Valg av Mode): Velg en USBmodus når du kobler kameraet til en annen
enhet.
Still Intelli-studio til å starte automatisk når du
PC Software
kobler kameraet til datamaskinen. (Off (Av), On
(PC-Programvare)
(På)*)
Tillegg
94
Feilmeldinger
Når følgende feilmeldinger vises, kan du forsøke disse løsningene.
Feilmelding
Foreslått løsning
t Slå av kamerat og slå det på igjen.
Card Error (Kortfeil) t Ta ut minnekortet og sett det inn igjen.
t Formater minnekortet. (s. 92)
Lås opp minnekortet.
Card Locked
(Kort låst)
DCF Full Error
(Feil - DCF fullt)
Filnavn samsvarer ikke med DCF-standarden.
Overfør filene fra minnekortet til datamaskinen,
og formater kortet. (s. 92)
File Error (Filfeil)
Slett den ødelagte filen, eller ta kontakt med et
servicesenter.
Low Battery
(Svakt batteri)
Sett inn et ladet batteri, eller lad opp batteriet.
Memory Full
(Minne fullt)
Slett unødvendige filer, eller sett inn et nytt
minnekort.
No Image File
(Ingen bildefil)
Ta bilder eller sett inn et minnekort med noen
bilder på.
Card not
supported.
(Kort støttes ikke.)
Minnekortet som er satt inn kan ikke brukes med
kameraet. Bruk bare minnekort som samsvarer
med produsentens anbefalinger.
Tillegg
95
Vedlikehold av kamera
Kamerahus
Rengjøre kameraet
Tørk forsiktig med en myk, tørr klut.
Kameralinse og -display
Bruk en blåsebørste til å fjerne støv, og tørk forsiktig av linsen med
en myk klut. Hvis det ligger igjen støv, setter du inn et rensepapir
med linserengjøringsvæske og tørker forsiktig av.
t Bruk aldri benzen, tynnere eller alkohol til å rengjøre enheten. Disse
løsningene kan skade kameraet eller føre til funksjonssvikt.
t Du må ikke presse på linsedekselet eller bruke en blåsebørste på
linsedekselet.
Tillegg
96
Vedlikehold av kamera
Minnekortkapasitet
Om minnekort
Minnekapasiteten kan variere alt etter opptaksscener eller
opptaksforhold. Disse kapasitetene er basert på et SD-kort på
1 GB:
Minnekort du kan bruke
Du kan bruke minnekortene SD (Secure Digital) eller SDHC
(Secure Digital High Capacity).
Størrelse
Terminal
Bryter for
skrivebeskyttelse
P
h
o
t
o
s
Etikett (front)
Du kan hindre at filer blir slettet ved å bruke bryteren for
skrivebeskyttelse på SD- eller SDHC-kortet. Skyv bryteren ned for
å låse eller opp for å låse opp. Lås opp kortet under opptak.
*
V
i
d
e
o
s
Super
Fine
(Superfin)
Fine
(Fin)
Normal
60 FPS
30 FPS
15 FPS
147
284
403
-
-
-
167
313
441
-
-
-
202
367
528
-
-
-
211
374
537
-
-
-
339
566
792
-
-
-
532
802
1065
-
-
-
870
1144
1437
-
-
-
1471
1670
1872
-
-
-
-
-
-
-
12' 49" 23' 23"
-
-
-
-
14' 27" 26' 04"
-
-
-
-
25' 00" 48' 02"
-
-
-
50' 54" 73' 27" 94' 20"
* Opptakstiden kan variere hvis du bruker zoom.
Flere videoer ble tatt opp etter hverandre for å fastsette den totale
opptakstiden.
Tillegg
97
Vedlikehold av kamera
Om batteriet
Batterilevetid
Bruk bare Samsung-godkjente batterier.
Opptakstid /
antall bilder
Batterispesifikasjoner
Modus
SLB-11A
Type
Litium-ion-batteri
Cellekapasitet
1.130 mAh
Spenning
3.8 V
Ladetid
(med kamera slått av)
Ca. 190 min
Opptaksbetingelser
(når batteriet er fulladet)
Dette er målt under følgende
betingelser: i a-modus, 12M
oppløsning, fin kvalitet, OIS på.
Bilder
Ca. 120 min/ca.
240 bilder
Videoer Ca. 100 min
1. Sett blitsalternativet til Fill in
(Utfylling), ta et enkelt bilde og
zoom inn eller ut.
2. Sett blitsalternativet til Off (Av), ta
et enkelt bilde og zoom inn eller ut.
3. Utfør trinn 1 og 2 i 30 sekunder,
og gjenta i 5 minutter. Slå deretter
kameraet av i
1 minutt.
4. Gjenta trinn 1 til 3.
Ta opp videoer med en oppløsning på
1280 x 720 HQ og 30 fps.
t Tallene ovenfor er målt iht. Samsungs standarder og kan variere etter faktisk bruk.
t Flere videoer ble tatt opp etter hverandre for å fastsette den totale opptakstiden.
Tillegg
98
Vedlikehold av kamera
Merknader om batterilading
Merknader om lading med datamaskin tilkoblet
t Hvis indikatorlampen er av, må du forvisse deg om at batteriet er satt
inn riktig.
t Slå av kameraet under lading.
t Slå på kameraet når du har ladet batteriet i over 10 minutter.
t Når du bruker blitsen eller tar opp videoer, bruker du også
batteristrøm raskere. Lad opp batteriet til indikatorlyset lyser grønt.
t Hvis indikatorlampen blinker rødt eller ikke lyser, må du koble til
kabelen igjen eller ta ut batteriet og sette det inn igjen.
t Hvis du lader batteriet mens kabelen er overopphetet eller
temperaturen er for høy, kan indikatorlyset endres til oransje.
Ladingen vil starte når batteriet kjøler seg ned.
t Bruk bare den medfølgende USB-kabelen.
t Det kan hende batteriet ikke lades når:
- du bruker en USB-hub
- det er koblet andre USB-enheter til datamaskinen
- du kobler kabelen til porten foran på datamaskinen
- USB-porten på datamaskinen ikke støtter strømeffektstandarden
(5 V, 500 mA)
Tillegg
99
Vedlikehold av kamera
• Batteripolene må ikke komme i kontakt med metallgjenstander, så
som halskjeder, mynter, nøkler eller armbåndsur.
• Bruk bare originale, litiumbatterier som anbefales av produsenten
som reservebatterier.
• Ta ikke fra hverandre eller stikk skarpe gjenstander inn i batteriet.
• Unngå å utsette batteriet for høyt trykk eller klemming.
• Unngå å utsette batteriet for store støt, så som å miste det fra
høyder.
• Batteriet skal ikke eksponeres mot for mye varme, for eksempel
solskinn, brann eller tilsvarende.
Personlig skade eller dødsfall kan forekomme dersom batteriet
feilhåndteres eller håndteres skjødesløst. For din egen sikkerhet
bør du følge disse instruksjonene for korrekt håndtering av batteri:
• Batteriet kan ta fyr eller eksplodere dersom det ikke håndteres
korrekt. Hvis du merker deformitet, sprekker eller andre
unormalheter må du øyeblikkelig slutte å bruke batteriet og ta
kontakt med produsenten.
• Bruk bare originale batteriladere og adaptere som anbefales av
produsenten, og lagre batteriet i henhold til prosedyren som
beskrives i denne brukerhåndboken.
• Batteriet må ikke utsettes for temperaturer på 60 °C (140 °F) eller
over.
• Plasser ikke batteriet i nærheten av varmeapparater eller utsett
batteriet for meget varme omgivelser, så som innsiden av en lukket
bil om sommeren.
• Batteriet må ikke plasseres i en mikroovn.
• Unngå å oppbevare eller bruke batteriet på varme, fuktige steder,
for eksempel spa eller dusjkabinett.
• Batteriet må ikke komme i kontakt med fukt eller væske.
• Enheten må ikke plasseres på brennbare overflater, så som
sengeklær, tepper eller varmetepper over en lengre periode.
• Når enheten er slått på, må den ikke legges på et innelukket sted
over en lengre periode.
Retningslinjer for avhending
• Avhend batteriet i henhold til instruksjonene.
• Batteriet må ikke kastes på åpen ild.
• Reguleringer for avhending kan variere i henhold til land eller region.
Avhend batteriet i henhold til alle lokale og statlige reguleringer.
Tillegg
100
Før du kontakter et servicesenter
Hvis du har problemer med kameraet, kan du forsøke disse feilsøkingsprosedyrene før du kontakter et servicesenter. Hvis du har forsøkt
feilsøkingsløsningen og fremdeles har problemer med enheten, kan du kontakte forhandleren eller servicesenteret.
Situasjon
Foreslått løsning
Kan ikke slå på
kameraet
t Forviss deg om at batteriet er satt inn.
t Forviss deg om at batteriet er satt inn
riktig.
t Lad opp batteriet.
Strømmen slår seg av
plutselig
t Lad opp batteriet.
t Kameraet kan være i
strømsparingsmodus. (s. 91)
t Kameraet kan slå seg av for å hindre at
minnekortet skades som følge av et støt.
Slå på kameraet igjen.
Kameraet mister
batteristrøm raskt
t Batteriet kan miste batteristrøm raskt ved
bruk i lave temperaturer (under 0 °C).
Hold batteriet varmt ved å legge det i
lomma.
t Når du bruker blitsen eller tar opp
videoer, bruker du også batteristrøm
raskere. Lad opp ved behov.
t Batterier er forbruksdeler som må skiftes
ut over tid. Skaff deg et nytt batteri hvis
batterilevetiden faller raskt.
Tillegg
Situasjon
Foreslått løsning
Kan ikke ta bilder
t Det er ikke plass på minnekortet. Slett
unødvendige filer, eller sett inn et nytt
kort.
t Formater minnekortet. (s. 92)
t Minnekortet er defekt. Skaff deg et nytt
minnekort.
t Minnekortet er låst. Lås opp minnekortet.
(s. 95)
t Forviss deg om at kameraet er slått på.
t Lad opp batteriet.
t Forviss deg om at batteriet er satt inn
riktig.
Kameraet henger
seg opp
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
Blitsen fungerer ikke
t Blitsalternativet kan være satt til Off (Av).
(s. 47)
t Du kan ikke bruke blitsen i modusen
d, v, og i enkelte s-modi.
Blitsen aktiveres
uventet
Blitsen kan utløses grunnet statisk
elektrisitet.
Dette er ikke en feil med kameraet.
101
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Foreslått løsning
Dato og klokkeslett
er feil
Angi dato og klokkeslett i menyen for
visningsinnstillinger.
Displayet eller
Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
knappene fungerer ikke
Det er en feil på
minnekortet
Minnekortet er ikke formatert. Formater
kortet. (s. 92)
Kan ikke spille av filer
Hvis du endrer navnet på en fil, kan det
hende at kameraet ikke spiller av filen
(navnet på filen må tilfredsstille DCFstandarden). Hvis du kommer i denne
situasjonen, kan du spille av filene på
datamaskinen.
Bildet er uklart
t Kontroller at fokusalternativet er riktig
innstilt for nærbilder. (s. 50)
t Forviss deg om at motivet er innenfor
blitsens rekkevidde. (s. 104)
t Forviss deg om at linsen er ren. Hvis den
ikke er det, må du rengjøre den. (s. 96)
Fargene i bildet
samsvarer ikke med
virkeligheten
Situasjon
Foreslått løsning
Bildet er for lyst
Bildet er overeksponert.
t Juster eksponeringsverdien. (s. 59)
t Juster blenderverdien eller
lukkerhastigheten. (s. 33)
t Slå av blitsen. (s. 47)
t Juster ISO-hastigheten. (s. 49)
Bildet er for mørkt
Bildet er undereksponert.
t Juster eksponeringsverdien. (s. 59)
t Juster blenderverdien eller
lukkerhastigheten. (s. 33)
t Slå på blitsen. (s. 47)
t Juster ISO-hastigheten. (s. 49)
Bildet er forvrengt
Vidvinkellinsen kan forvrenge bildet. Dette er
normalt ved bruk av vidvinkellinse.
TV-en viser ikke
bildene
t Forviss deg om at kameraet er riktig
koblet til den eksterne skjermen via
A/V-kabelen.
t Forviss deg om at minnekortet inneholder
bilder.
En uriktig hvitbalanse kan skape urealistiske
farger. Velg riktig hvitbalansealternativ iht.
lyskilden. (s. 60)
Tillegg
102
Før du kontakter et servicesenter
Situasjon
Foreslått løsning
Datamaskinen
gjenkjenner ikke
kameraet
t Forviss deg om at USB-kabelen er riktig
tilkoblet.
t Forviss deg om at kameraet er slått på.
t Forviss deg om at du bruker et
operativsystem som støttes.
Datamaskinen kobler
fra kameraet under
filoverføring
Filoverføringen kan bli avbrutt av statisk
elektrisitet. Koble fra USB-kabelen og koble
den til igjen.
Kameraet kan ikke
spille av videoer
t Du kan bare spille av vidoer med
Intellistudio-programmet. Installer
programmet på datamaskinen. (s. 83)
t Forviss deg om at USB-kabelen er riktig
tilkoblet.
Tillegg
Situasjon
Foreslått løsning
Intelli-studio fungerer
ikke som det skal
t Avslutt Intelli-studio og start programmet
på nytt.
t Intelli-studio kan ikke brukes på
Macintosh-maskiner.
t Kontroller at PC Software (PCprogramvare) er stilt til On (På) i
innstillingsmenyen. (s. 94)
t Det kan hende at programmet ikke starter
opp automatisk. Dette avhenger av
datamaskinens spesifikasjoner og miljøet.
Hvis dette er tilfelle, klikker du på Start
¢ My Computer (Min datamaskin)
¢ Intelli-studio ¢ iStudio.exe på
datamaskinen
103
Kameraspesifikasjoner
Bildesensor
Lukkerhastighet
Type
1/2.3" (Ca. 1.10 cm) CCD
Effektivt antall
piksler
Ca. 12,0 megapiksler
t Auto: 1-1/2,000 sek.
t Manuell: 16 -1/2,000 sek.
t Natt 8 -1/2,000 sek.
t Fyrverkeri: 2 sek.
Totalt antall piksler Ca. 14,2 megapiksler
Eksponering
Linse
Program AE, Lukkerprioritet AE, Blenderprioritet AE,
Manuell eksponering
Schneider-KREUZNACH-objektiv f = 3,9 ~ 58,5mm
(tilsvarende 35 mm-film: 24 ~ 360mm), 15X optisk
zoom
Kontroll
Brennvidde
Måling
Multi, punkt, sentrumsveid
F-stoppområde
F3,2(W) ~ F5,8(T)
Kompensering
±2EV (1/3EV trinn)
t Stillbildemodus: 1,0X - 5,0X
t Avspillingsmodus: 1,0X ~ 12,5X (avhenger av
ISO-ekvivalent
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Digital zoom
Blits
bildestørrelse)
Display
Modus
Type
AMOLED 3.0”
Funksjon
VGA 614,400 bildepunkter
Område
Fokusering
Type
TTL autofokus (Multi AF, Senter AF, Valg AF, Sporing
AF, Manuell fokus, Ansiktsregistrering AF,
Ansiktsregistrering AF)
Normal
Område
Vidvinkel (W)
Tele (T)
80 cm - uendelig
2 m - uendelig
Makro
3 cm - 80 cm
1m-2m
Auto makro
3 cm - uendelig
1 cm - uendelig
Manual
(Manuell)
3 cm - uendelig
1 cm - uendelig
Av, Auto, Røde øyne, Utfylling, Synkronisering på lang
lukkertid, Fjerne røde øyne
t Vidvinkel: 0,3 m - 3,7 m (ISO Auto)
t Tele: 0,5 m - 2,0 m (ISO Auto)
EVC
±1EV (1/2 trinn)
Ladetid
Ca. 4 sek.
Reduksjon av kameraristing
DUAL IS [Optisk bildestabilisering (OIS) +
Digital bildestabilisering (DIS)]
Tillegg
104
Kameraspesifikasjoner
t Format: H.264 (Maks. opptakstid: 20 min)
t Stereoopptak med volumkontroll og demping under
Effect (Effekt)
t Fotostilvelger: Normal, Myk, Levende, Skog,
Opptaksmodus
zooming
Retroaktig, Kjølig, Rolig, Klassisk, Negativ,
Egendefinert RGB, Skissering, Fjern Tåke
t Bildejustering: Skarphet, Kontrast, Metning
t Smart filter: Normal, Miniatyr, Vignettering,
Fiskeøye 1, Fiskeøye 2
t Størrelse: 1280 x 720 Høy kvalitet, 1280 x 720
Standard kvalitet, 640 x 480, 320 x 240
Videoer
Hvitbalanse
stillbildefotografering, tidsbeskjæring
Auto hvitbalanse, dagslys, skyet, Fluorescerende_H, Fluorescerende_L,
glødelampe, egendefinert
t Effect: Fotostilvelger, EV, Hvitbalanse, Måling,
Smart filter
Opptak
Avspilling
t Modi: Smart Auto (Portrett, Nattportrett, Motlys
Bilder
t Bildehastighet: 60 FPS, 30 FPS, 15 FPS
t Lyd: Av, På
t OIS: På, Av
t Videoredigering (inkludert): Pause under opptak,
portrett, Landskap, Hvit, Bevegelse, Stativ, Natt,
Makro, Makro tekst, Blå himmel, Solnedgang,
Naturlig grønn, Naturlig portrett, Makrofarge,
Fyrverkeri), Auto, Program, Blenderprioritet,
Lukkerprioritet, Manuell, DUAL IS, Film, Scene
(Beauty Shot, Natt, Portrett, Barn, Landskap, Teskt,
Nærbilde, Solnedgang, Daggry, Motlys, Fyrverkeri,
Strand og snø, Rammeguide), Kartvisning
t Drift: Enkel, kontinuerlig, bevegelsesfotografering,
AEB
t Selvutløser: Av, 10 sek., 2 sek., dobbel,
bevegelsestimer
Type
Enkeltbilde, Miniatyrbilder, Flerbildevisning,
Filmklipp, Smart Album
Rediger
Endre størrelse, Rotere, Bildestilvelger, Bildejustering,
Smart filter
t Bildestilvelger: Normal, Myk, Levende, Skog,
Effect (Effekt)
Tillegg
105
Retroaktig, Kjølig, Rolig, Klassisk, Negativ,
Egendefinert RGB, Skissering, Fjern Tåke
t Bildejustering: ACB, Fjerne røde øyne,
Ansiktsretusjering, Lysstyrke, Kontrast, Metning,
Legg til støy
t Smart filter: Normal, Miniatyr, Vignettering,
Fiskeøye 1, Fiskeøye 2
Kameraspesifikasjoner
Lydopptak
For 1GB SD
t Lydopptak (maks. 10 timer)
t Talebeskjed i et bilde (maks. 10 sel.)
t Stereoopptak
Super Fine
Fine (Fin)
(Superfin)
Oppbevaring
Medier
t Internt minne: Ca. 27,9 MB
t Eksternt minne (valgfritt)
- SD-kort (opptil 2 GB garantert)
- SDHC-kort (opptil 8 GB garantert)
Bildestørrelse
Kapasiteten i internminnet stemmer ikke nødvendigvis
overens med disse spesifikasjonene.
t Bilde: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Filformat
Normal
4000 x 3000
147
284
403
3984 x 2656
167
313
441
3840 x 2160
202
367
528
3264 x 2448
211
374
537
2560 x 1920
339
566
792
2048 x 1536
532
802
1065
1920 x 1080
870
1144
1437
1024 x 768
1471
1670
1872
Disse tallene er målt under Samsungs standardforhold
og fotograferingsforhold, og de kan variere i henhold til
opptaksforhold og kamerainnstillinger.
PictBridge 1.0
t Video: MP4 (H.264 (MPEG-4.AVC))
t Audio: WAV
Grensesnitt
Tillegg
Digital
utgangskontakt
USB 2.0 (20 pinner)
Lydutgang
Mono (innebygd høyttaler), Stereo (mikrofon)
Videoutgang
t AV: NTSC, PAL (kan velges)
t HDMI 1.4: NTSC, PAL (kan velges)
Strømkontakt
20 pinner, 4.4 V
106
Kameraspesifikasjoner
Strømkilde
Oppladbart batteri Litium-ion-batteri (SLB-11A, 1,130 mAh)
Strømkilden kan variere i henhold til regionen.
Mål (B x H x D)
106,6 x 60,5 x 28 mm
Vekt
214,6 g (uten batterier og minnekort)
Driftstemperatur
0 - 40˚ C
Driftsfuktighet
5 - 85 %
Programvare
Intelli-studio
Spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel.
Tillegg
107
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder EU og andre europeiske land med egen
avfallshåndteringssystemer)
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og
i andre europeiske land med separate systemer for
retur av batterier)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske
tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten
av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller
helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at
dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres
på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser. Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de
kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor
og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig
måte. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og
undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt
avfall som skal kastes.
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir
at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med
annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er
merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet
inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i
EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte,
kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av
materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall
og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis
mottaksstasjon.
Samsung Eco-merke
Samsungs eget symbolmerke brukes til
å kommunisere Samsungs miljøvennlige
produktaktiviteter til forbrukerne. Merket
representerer Samsungs kontinuerlige arbeid med
å utvikle miljøvennlige produkter.
Tillegg
108
Stikkordregister
A
ACB 59, 77
Bildekvalitet 44
Ansiktsregistrering
Bildestiler 63
Blunkeregistrering 56
Normal 54
Selvportrett 55
Smart ansiktsregistrering 56
Smilebilde 55
Auto kontrastbalanse
(ACB) 59, 77
Avspillingsknapp 14
Avspillingsmodus 67
Blenderverdi 33
Blits
Auto 48
Fjerne røde øyne 47
Off (Av) 47
Røde øyne 48
Synkronisering på lang
lukkertid 48
Utfylling 48
Blunkeregistrering 56
Batteri
Burst (Seriebildeopptak)
Lader 99
Liv 98
Spesifikasjoner 98
Video 40
Blenderprioritet-modus 34
B
AEB (Auto
eksponeringsbracket) 62
Bevegelsesfotografering 62
Kontinuerlig 62
Digital bildestabilisering 29
Forstørring 72
Digital zoom 23
Funksjonsbeskrivelse 91
Dual IS-modus 29
Funksjonsknapp 14
E
G
Eksponering 59
Geografisk merking 36
Endre størrelse 75
GPS 36
F
H
Feilmeldinger 95
HDTV 80
Filmmmodus 40
Hvitbalanse 60
Fokusavstand
Auto makro 50
Makro 50
Manuell fokus 50
Normal (AF) 50
Beauty Shot-modus 30
Beskytte filer 70
Bevegelsestimer 46
Senter AF 53
Tracking AF 53
Demping
Bildehastighet 40
Fokusområde
D
Multi AF 53
Selection AF (Valg AF) 53
Dato & klokkeslett 92
Tillegg
109
I
Innstillinger
Tilgang 90
Kamera 92
Lyd 91
Intelli-studio 83
Stikkordregister
ISO-hastighet 49
Manual (Manuell) 35
Program 32
Scene 30
Smart Auto 28
M
Makro 50
J
Måling
Justering
Kontrast
i avspillingsmodus 77
I opptaksmodus 65
Lysstyrke 77
Metning
I avspillingsmodus 77
i opptaksmodus 65
Multi 60
Punkt 60
Sentrumsveid 60
L
Lukkerhastighet 33
Lukkerprioritet-modus 34
Lysbildefremvisning 72
Lyskilde (hvitbalanse) 60
Lysstyrke i ansiktet 30
Servicesenter 101
Papirkurv 71
Skrive ut bilder 88
Rammeguide 31
OIS (Optisk
bildestabilisering) 24, 29
Kartvisningsmodus 38
P
R
Minnekort 97
Kamerabevegelse 25
Selvportrett 55
Slette filer 70
MENU-knapp 14
K
Scenemodus 30
Selvutløser 45
Manuell modus 35
O
S
Rengjøring
Display 96
Karosseri 96
Linse 96
Oppløsning
Reset 92
Foto 44
Video 44
RGB-farge
i avspillingsmodus 76, 78
i opptaksmodus 63
Opptak
Talebeskjed 42
Smart Album 69
Smart auto-modus 22, 28
Smart filter
Fiskeøye 64
Miniatyr 64
Vignettering 64
Smart sceneregistrering 41
Smilebilde 55
Startbilde 91
Roter 75
Opptaksmodus
Røde øyne 47
Blenderprioritet 34
Dual IS 29
Film 40
Lukkerprioritet 34
Rutenettlinjer 21, 91
T
Ta et bilde 74
Talebeskjed
Tillegg
110
Stikkordregister
Avspilling 74
Opptak 42
Z
Zoomknapp 14
Trykke halvveis ned 6
U
Ujevnheter i ansiktet 30
Utskriftsrekkefølge 79
V
Vedlikehold 96
Video
Avspilling 73
Oppta k 40
Video ut 93
Vise filer
etter kategori 69
Lysbildefremvisning 72
på TV 80
som miniatyrbilder 69
Visningstype 21
Tillegg
111
Se garantien som fulgte med produktet, eller besøk
websiden vår på http://www.ssamsungimaging.com/ for
oppfølgingsservice eller forespørsler.
Download PDF

advertising