Samsung | SAMSUNG ST700 | Samsung ST700 Bruksanvisning

Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran
käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä
käsikirja huolella.
Ä Napsauta aihetta
Perusvianmääritys
Pikaviite
User Manual
ST700
Sisällys
Perustoiminnot
Lisätoiminnot
Kuvausvaihtoehdot
Toisto/Muokkaus
Asetukset
Liitteet
Hakemisto
Terveys ja turvallisuus
Noudattamalla seuraavia varoituksia ja neuvoja vältyt vaarallisilta tilanteilta ja kamerasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Pidä kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten
ulottumattomissa.
Pidä kamera ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten
ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran
tai vakavia vammoja, jos ne niellään. Myös liikkuvat osat ja
lisävarusteet voivat aiheuttaa fyysisiä vaaroja.
Vaara – tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille
Älä pura tai yritä korjata kameraa.
Muutoin voit saada sähköiskun tai vioittaa kameraa.
Älä käytä kameraa tulenarkojen tai räjähtävien kaasujen ja
nesteiden lähellä.
Se voisi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
Älä jätä kameraa suoraan auringonpaisteeseen tai kuumuuteen
pitkäksi aikaa.
Kameran sisäosat voivat vahingoittua, jos kamera jätetään pitkäksi
aikaa auringonvaloon tai se altistuu äärimmäisille lämpötiloille.
Älä aseta kameran sisään tulenarkoja materiaaleja äläkä säilytä
sellaisia kameran lähellä.
Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä peitä kameraa tai laturia huovilla tai vaatteilla.
Kamera saattaa ylikuumeta, mikä saattaa saada kameran
vääristymään tai aiheuttaa tulipalon.
Älä käsittele kameraa märin käsin.
Se voisi aiheuttaa sähköiskun.
Jos kameraan joutuu nestettä tai vierasesineitä, irrota heti
kaikki virtalähteet, kuten akku ja laturi, ja ota yhteys Samsunghuoltoon.
Varo vioittamasta kuvauskohteen silmiä.
Älä käytä salamaa lähellä (lähempänä kuin 1 m/3 ft) ihmisiä tai
eläimiä. Salaman käyttö liian lähellä kuvauskohteen silmiä voi
aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä näkövaurioita.
1
Terveys ja turvallisuus
Älä kosketa salamaa sen välähtäessä.
Salamavalo on hyvin kuuma välähtäessään ja saattaa polttaa ihoa.
Varoitus – tilanne, josta voi seurata vauriota tähän kameraan
tai muihin laitteisiin
Poista kamerasta akut, kun varastoit sen pitemmäksi aikaa.
Akut saattavat vuotaa tai hapettua ja aiheuttaa kameralle vahinkoa.
Kun käytät vaihtovirtalaturia, sammuta kamera ennen laturin
virran katkaisemista.
Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia litiumioniakkuja. Älä vioita tai lämmitä akkua.
Se voisi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen.
Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä käytä akkujen lataamiseen vioittunutta virtajohtoa, pistoketta
tai löysää pistorasiaa.
Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja, latureita,
kaapeleita ja lisävarusteita.
• Valtuuttamattomat akut, laturit, kaapelit tai lisävarusteet voivat
saada akun räjähtämään, vioittaa kameraa tai aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Samsung ei ole vastuussa luvattomien akkujen, laturien,
kaapeleiden tai lisävarusteiden käytön aiheuttamista vaurioista
eikä vammoista.
Älä anna vaihtovirtalaturin koskettaa akun +/- -napoja.
Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä pakota kameran osia tai kohdista kameraan painetta.
Se voisi saada kameran vääristymään.
Älä käytä akkuja muuhun kuin niille suunniteltuun tarkoitukseen.
Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
2
Terveys ja turvallisuus
Liitä kaapelit tai sovittimet ja asenna akut ja muistikortit
varovasti.
Portit, liittimet ja lisävarusteet voivat vaurioitua, jos liittimet liitetään
väkisin, johdot kytketään väärin tai akut ja muistikortit asennetaan
väärin.
Tarkista ennen käyttöä, että kamera toimii asianmukaisesti.
Valmistaja ei ole vastuussa kameran virheellisestä toiminnasta tai
käytöstä johtuvasta tiedostojen katoamisesta tai vaurioitumisesta.
Kaapelin se pää, jossa on merkkivalo (S), on liitettävä
kameraan.
Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja
ei ole vastuussa tietojen katoamisesta.
Pidä magneettinauhalliset kortit erillään kameran kotelosta.
Kortille tallennetut tiedot voivat vioittua tai kadota.
Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia, akkua tai muistikorttia.
Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, kameravian tai
tulipalon.
3
Käyttäoppaan yhteenveto
Perustoiminnot
Tekijänoikeustietoja
• Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Mac on Apple Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
• HDMI, HDMI-logo ja termi "High
Definition Multimedia Interface"
ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• microSD™ ja microSDHC™ ovat SD Associationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Tässä käsikirjassa käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat
omistajilleen.
12
Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, kuvakkeista ja
kuvauksen perustoiminnoista.
Lisätoiminnot
33
Tässä luvussa kuvataan, miten valokuvia otetaan,
videoita kuvataan ja äänimuistioita nauhoitetaan
valitsemalla tila.
Kuvausvaihtoehdot
54
Tässä luvussa kuvataan, miten kuvaustilan asetukset
määritetään.
Toisto/Muokkaus
81
Tässä luvussa kerrotaan, miten kuvia ja videoita
katsellaan, miten äänimuistioita toistetaan
ja miten valokuvia ja videoita muokataan.
Luvussa on myös ohjeet kameran liittämiseen
tietokoneeseen, valokuvatulostimeen, televisioon tai
teräväpiirtotelevisioon.
• Kameran tekniset tiedot tai tämän käyttöoppaan sisältö
voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta kameran toimintojen
päivityksen seurauksena.
• Sinulla ei ole lupaa käyttää uudelleen eikä levittää mitään
tämän käsikirjan osaa hankkimatta siihen lupaa etukäteen.
• Avoimen lähdekoodin lisenssitiedoista kerrotaan mukana
tulleen CD-ROM:in tiedostossa "OpenSourceInfo.pdf".
Asetukset
108
Määritä kameran asetukset vaihtoehtojen mukaisesti.
Liitteet
Tämä luku sisältää tietoja virheilmoituksista ja huollosta
ja sisältää tekniset tiedot.
4
115
Tämän käsikirjan kuvakkeet
Kuvake
Toiminto
Lisätietoja
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja turvallisuusohjeet
[ ]
Kamerapainikkeet. Esimerkiksi [Suljin] tarkoittaa suljinpainiketta.
( )
Sivu, jolta tiedot löytyvät
“
Valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa;
esimerkiksi: Kosketa m “ Kuvantarkkuus (tarkoittaa Kosketa m ja kosketa
sitten Kuvantarkkuus).
*
Merkintä
Käsikirjassa käytetyt lyhennykset
Lyhenne
Selitys
AEB
Auto Exposure Bracket (Automaattinen valotusalue)
AF
Auto Focus (Automaattinen tarkennus)
DIS
Digital Image Stabilization (Digitaalinen kuvanvakautus)
DPOF
Digital Print Order Format (Digitaalinen tulostusjärjestys)
EV
Exposure Value (Valotusarvo)
ISO
International Organization for Standardization (International Organization for
Standardization)
OIS
Optical Image Stabilization (Optinen kuvanvakautus)
WB
White Balance (Valkotasapaino)
5
Käsikirjassa käytetyt ilmaukset
Sulkimen painaminen
• Paina [Suljin] puoleenväliin: paina suljin puoliksi alas
• Paina [Suljin]-painiketta: paina suljin kokonaan alas
Paina puoliksi [Suljin]-painiketta
Valotus (kirkkaus)
Valotuksen määrittää se, miten paljon valoa kameraan pääsee.
Valotusta voidaan säätää sulkimen nopeudella, aukolla ja ISOherkkyydellä. Valotusta säätämällä kuvista tehdään tummempia tai
kirkkaampia.
Tavallinen valotus
Paina [Suljin]-painiketta
Aihe, tausta ja rakenne
• Aihe: aiheen pääkohde, kuten henkilö, eläin tai still-otos
• Tausta: kohdetta ympäröivät kohteet
• Rakenne: kohteen ja taustan muodostama kokonaisuus
Tausta
Rakenne
Aihe
6
Ylivalotus (liian kirkas)
Perusvianmääritys
Tässä luvussa kuvataan, miten yleiset ongelmat ratkaistaan säätämällä kuvausasetuksia.
Kohteen silmät
näkyvät punaisina.
• Valitse salamavalon asetukseksi
Valokuvissa on
pölyläiskiä.
• Sammuta salamavalo tai vältä kuvien ottamista pölyisessä paikassa.
Tämä johtuu kameran salamavalon heijastuksesta.
Punasilm tai
Punasilm korj. (s. 59)
• Jos valokuva on jo otettu, valitse muokkausvalikosta Punasilm korj. (s. 97)
Jos ilmassa on pölyhiukkasia, ne saattavat näkyä kuvassa, jos käytät salamaa.
• Aseta ISO-herkkyysasetukset. (s. 61)
Valokuvat ovat
epäselviä.
Tämä voi johtua siitä, että valokuvat on otettu heikossa valossa tai kameraa on pidetty väärin.
• Käytä OIS-toimintoa tai paina [Suljin]-painike puoliksi alas ja varmista, että kamera on tarkennettu
kohteeseen. (s. 30)
• Käytä DUAL IS -tilaa. (s. 39)
Valokuvista tulee
epätarkkoja, kun
kuvataan yöllä.
Koska kamera yrittää päästää enemmän valoa sisään, suljin hidastuu. Kamera voi tästä syystä olla vaikea
pitää vakaana ja se voi täristä.
• Valitse Yökuva-tila. (s. 37)
• Kytke salama päälle. (s. 59)
• Aseta ISO-herkkyysasetukset. (s. 61)
• Käytä kolmijalkaa kameran tärinän estämiseksi.
Kohteet ovat liian
Kohde saattaa näyttää liian tummalta, kun valolähde on kohteen takana tai kun vaaleiden ja tummien
tummia taustavalosta alueiden välinen kontrasti on voimakas.
johtuen.
• Vältä kuvaamista auringon suunnassa.
• Valitse Vastavalo Aihe-tilassa. (s. 36)
• Valitse salamavalon asetukseksi
Täytesal. (s. 59)
• Säädä valotusta. (s. 69)
• Aseta mittausasetukseksi
Piste, jos kirkas kohde on ruudun keskellä. (s. 70)
7
Pikaviite
Ihmisten kuvaaminen
Kauneuskuva-tila f 37
Asento-opas-tila f 40
Itselaukaisu-tila f 43
Lapsi-tila f 44
Punasilm / Punasilm korj (punasilmäisyyden estäminen
tai korjaaminen) f 59
• Kasvojentunn. f 65
•
•
•
•
•
Kuvaus yöllä tai pimeässä
•
•
•
•
Aihe-tila > Aur.Lask, Aamuhäm f 36
Yökuva-tila f 37
Salama-asetukset f 59
ISO-herkkyys (valonherkkyyden säätö) f 61
Toimintakuvien ottaminen
• Jatkuva, Er nopea f 73
Tekstin, hyönteisten ja kukkien
kuvaaminen
• Aihe-tila > Teksti f 36
• Lähikuvaus-tila f 36
• Makro f 62
Valotuksen (kirkkauden) säätäminen
•
•
•
•
ISO-herkkyys (säätää valonherkkyyttä) f 61
EV (valotuksen säätö) f 69
Mittaus f 70
AEB (samasta näkymästä otetaan 3 kuvaa eri
valotuksilla) f 73
Tehosteiden lisääminen valokuviin
•
•
•
•
•
Taikakehyskuvaus-tila f 47
Kuvasuodatin-tila f 47
Häivyttäminen-tila f 50
Smart-suodatin-tehosteet f 74
Kuvansäätö (Terävyys-, Kontrasti- tai Kylläisyysasetuksen muuttaminen) f 77
Tehosteiden lisääminen videoihin
• Elokuvasuodatin-tila f 49
• Häivyttäminen-tila f 50
• Palettiefektikuvaus -tila f 51
Kameran tärinän vähentäminen
• Optinen kuvanvakautus (OIS) f 30
• DUAL IS-tila f 39
8
• Kuvien katselu kategorioittain
Smart-albumissa f 85
• Tiedostojen esittäminen
pikkukuvina f 86
• Tiedostojen poistaminen
muistikortilta f 88
• Tiedostojen katseleminen
kuvaesityksenä f 90
• Tiedostojen katselu
televisiossa tai HDTVtelevisiossa f 98
• Kameran kytkeminen
tietokoneeseen f 100
• Äänen ja äänenvoimakkuuden
säätäminen f 110
• Näytön kirkkauden
säätäminen f 111
• Näytön kielen muuttaminen
f 112
• Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen f 112
• Ennen yhteyden ottamista
huoltoon f 125
Sisällys
Perustoiminnot.................................................................. 12
Lisätoiminnot..................................................................... 33
Pakkauksen avaaminen ..............................................
Kameran osat ..............................................................
Akun ja muistikortin asentaminen ...............................
Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen ............
Akun lataaminen .........................................................
Kameran käynnistäminen ............................................
Alkuasennus ................................................................
Opetuskuvakkeet ........................................................
Kosketusnäytön käyttäminen ......................................
Kosketusnäytön ja äänten määrittäminen ..................
Kosketusnäytön tyypin määrittäminen ...........................
Äänen säätö ..............................................................
Aloitusnäytön käyttäminen ..........................................
Aloitusnäytön käyttäminen ...........................................
Aloitusnäytön kuvakkeet ..............................................
Kuvakkeiden järjestely .................................................
Valokuvien ottaminen ..................................................
Etunäytön ottaminen käyttöön ......................................
Zoomaus ...................................................................
Kameran tärinän vähentäminen (OIS) ..........................
Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta. .................
Kuvaustilojen käyttäminen ..........................................
Smart Auto -tilan käyttö ...............................................
Yksittäiskuvatilan käyttö ...............................................
Aihetilan käyttö ...........................................................
Lähikuvaus-tilan käyttö ................................................
Yötilan käyttö .............................................................
Kauneuskuvatilan käyttö ..............................................
Ohjelmatilan käyttö .....................................................
DUAL IS -tilan käyttö ..................................................
Asento-opas-tilan käyttö .............................................
Elokuvatilan käyttö ......................................................
Smart-elokuvatilan käyttäminen ....................................
Valokuvaaminen etunäytön avulla ...............................
Itselaukaisutilan käyttö ...............................................
Lapsi-tilan käyttäminen ...............................................
Vuorottaiskuva-tilan käyttäminen ..................................
Tehostetilojen käyttäminen ..........................................
Taikakehyskuvaus-tilan käyttäminen ..............................
Valokuvasuodatintilan käyttö ........................................
Elokuvasuodatintilan käyttö ..........................................
Häivyttämistilan käyttö .................................................
Palettiefekti-kuvaustilan käyttö ......................................
Äänimuistioiden nauhoittaminen .................................
Äänimuistion äänittäminen ...........................................
Äänimuistion lisääminen valokuvaan .............................
13
14
16
17
17
17
18
20
21
23
23
23
24
24
24
26
27
28
28
30
31
9
34
34
35
36
36
37
37
38
39
40
41
42
43
43
44
46
47
47
47
49
50
51
52
52
53
Sisällys
Kirkkauden ja värin säätö ............................................
Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) .............................
Mittausvaihtoehtojen muuttaminen ...............................
Valonlähteen valinta (valkotasapaino) ............................
Välähdystilojen käyttäminen ........................................
Tehosteiden käyttö/kuvien säätäminen .......................
Smart-suodatintehosteiden käyttö ................................
Valokuvien säätäminen ................................................
Zoomausäänen valinta ................................................
Käytettävissä olevat kuvausasetukset kuvaustiloittain
Kuvausvaihtoehdot........................................................... 54
Tarkkuuden ja laadun valinta .......................................
Tarkkuuden valitseminen .............................................
Kuvan laadun valitseminen ..........................................
Ajastimen käyttäminen ................................................
Hämäräkuvaus .............................................................
Punasilmäisyyden estäminen .......................................
Salaman käyttäminen ..................................................
ISO-herkkyyden säätö ................................................
Kameran tarkennuksen muuttaminen .........................
Makron käyttäminen ...................................................
Älykkään kosketustarkennuksen käyttäminen ................
Yhden painalluksen kuvauksen käyttäminen ..................
Tarkennusalueen säätäminen .......................................
Kasvojentunnistuksen käyttäminen ............................
Kasvojen tunnistus .....................................................
Hymykuvan ottaminen ................................................
Silmien räpyttelyn tunnistaminen ..................................
Älykkään kasvojentunnistuksen käyttäminen ..................
Kasvojen merkitseminen suosikeiksi (Tähteni) ................
55
55
56
58
59
59
59
61
62
62
63
64
64
65
65
66
66
67
68
10
69
69
70
71
73
74
74
77
78
79
Sisällys
Toisto/Muokkaus .............................................................. 81
Asetukset......................................................................... 108
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa ....... 82
Toistotilan käynnistäminen ........................................... 82
Valokuvien katseleminen ............................................. 89
Videon toistaminen ..................................................... 91
Äänimuistion toistaminen ............................................. 92
Valokuvan muokkaaminen .......................................... 94
Kuvien koon muuttaminen ........................................... 94
Kuvan kääntäminen .................................................... 95
Smart-suodatintehosteiden käyttö ................................ 95
Valokuvien säätäminen ................................................ 96
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen .......................... 97
Tiedostojen katselu televisiossa tai
HDTV-televisiossa ....................................................... 98
Tiedostojen siirto Windows-tietokoneelle ................. 100
Tiedostojen siirtäminen Intelli-studion avulla ................. 101
Tiedostojen siirtäminen kytkemällä kamera
siirrettäväksi asemaksi ............................................... 103
Kameran irrottaminen (Windows XP) ........................... 104
Tiedostojen siirto Mac-tietokoneelle ......................... 105
Valokuvien tulostaminen
PictBridge-valokuvatulostimella ................................ 106
Asetusvalikko .............................................................
Asetusvalikon käyttö .................................................
Ääni ........................................................................
Näyttö .....................................................................
Liitettävyys ...............................................................
Yleistä .....................................................................
109
109
110
110
111
112
Liitteet .............................................................................. 115
Virheilmoitukset .........................................................
Kameran huoltaminen ...............................................
Kameran puhdistaminen ...........................................
Kameran käyttö ja säilytys .........................................
Tietoa muistikorteista ................................................
Akusta .....................................................................
Ennen yhteyden ottamista huoltoon .........................
Kameran tekniset tiedot ............................................
Sanasto ......................................................................
Hakemisto ..................................................................
11
116
117
117
118
119
121
125
128
132
137
Perustoiminnot
Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, kuvakkeista ja kuvauksen perustoiminnoista.
Pakkauksen avaaminen …………………… 13
Kameran osat ……………………………… 14
Akun ja muistikortin asentaminen ………… 16
Akun lataaminen ja kameran
käynnistäminen …………………………… 17
Akun lataaminen ………………………… 17
Kameran käynnistäminen ………………… 17
Alkuasennus ………………………………… 18
Opetuskuvakkeet
………………………… 20
Kosketusnäytön käyttäminen …………… 21
Kosketusnäytön ja äänten määrittäminen
23
Kosketusnäytön tyypin määrittäminen …… 23
Äänen säätö ……………………………… 23
Aloitusnäytön käyttäminen ………………… 24
Aloitusnäytön käyttäminen ……………… 24
Aloitusnäytön kuvakkeet ………………… 24
Kuvakkeiden järjestely …………………… 26
Valokuvien ottaminen ……………………… 27
Etunäytön ottaminen käyttöön …………… 28
Zoomaus ………………………………… 28
Kameran tärinän vähentäminen (OIS) …… 30
Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta.
31
Pakkauksen avaaminen
Laatikossa on seuraavat tuotteet.
Lisävarusteet
Kamera
Ladattava akku
Kosketuskynä
Vaihtovirtamuunnin / USB-kaapeli
Kameralaukku
HDMI-kaapeli
A/V-kaapeli
Akkulaturi
Hihna
Puhdistin
Muistikortti /
muistikortin sovitin
Kuvat voivat poiketa hieman tuotteen mukana lähetetyistä varusteista.
Käyttöopas (CD-ROM-levy)
Pikaopas
Perustoiminnot 13
Kameran osat
Tutustu kameran osiin ja niiden toimintaan, ennen kuin alat käyttää sitä.
Virtapainike
Suljinpainike
Etu- LCD-näytön painike
Salamavalo
AF-apuvalo/Ajastimen valo
Etunäyttö
Objektiivi
USB- ja A/V-portti
USB- ja A/V-kaapeleille
Kolmijalan kiinnitys
HDMI-portti
HDMI-kaapelille
Akkutilan luukku
Asenna muistikortti ja akku
Perustoiminnot 14
Kameran osat
Zoomauspainike
• Kuvaustilassa: Lähentäminen tai
loitontaminen
• Toistotilassa: Lähennä kuvan kohtaan
tai katsele kuvia pienoiskuvina
Mikrofoni
Toistopainike
Kaiutin
Tilan merkkivalo
• Vilkkuu: Kameran tallentaessa valokuvaa tai videota,
luku tietokoneelta tai tulostimesta tai kun kohdistus on
epätarkka
• Tasainen: Kameran ollessa kytkettynä tietokoneeseen
tai tarkka kohdistus
Hihnan kiinnittäminen
Päänäyttö*
*Tässä käyttöoppaassa käytetään
nimitystä kosketusnäyttö.
x
Koti-painike
Perustoiminnot 15
y
Akun ja muistikortin asentaminen
Tässä luvussa kerrotaan, miten akku ja valinnainen muistikortti asennetaan kameraan.
Akun ja muistikortin poistaminen
Työnnä kevyesti, kunnes
kortti vapautuu kamerasta,
ja vedä se sitten ulos.
Muistikortti
Aseta muistikortti
siten, että kullanväriset
kontaktit ovat ylöspäin.
Akkulukko
Muistikortti
Aseta akku Samsunglogo ylöspäin.
Vapauta akku vetämällä
lukitus ylös.
Ladattava akku
Voit käyttää sisäistä muistia tilapäisenä tallennusvälineenä, jos laitteessa ei ole
muistikorttia.
Ladattava akku
Perustoiminnot 16
Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen
Akun lataaminen
Kameran käynnistäminen
Akku on ladattava ennen kameran ensikäyttöä. Kytke USB-kaapeli
laturiin ja kytke kameraan se kaapelin pää, jossa on merkkivalo.
Käynnistä tai sammuta kamera painamalla [POWER]-painiketta.
• Kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee
alkuasennusruutu. (s. 18)
Kameran kytkeminen päälle toistotilassa
Paina [Toisto]-painiketta. Kamera kytkeytyy päälle ja siirtyy
suoraan toistotilaan.
Merkkivalo
• Punainen: Lataa
• Oranssi: Virhe
• Vihreä: Täyteen ladattu
Jos kytket kameran päälle painamalla [Toisto]-painiketta noin viisi sekuntia,
kamera ei päästä ääntä.
Perustoiminnot 17
Alkuasennus
Alkuasennusruudussa voit määrittää kameran perusasetukset alla kuvatulla tavalla.
1
Kosketa Language-painiketta.
4
Valitse aikavyöhyke koskettamalla Koti-painiketta ja
koskettamalla sitten z- tai x-painiketta.
• Kun matkustat ulkomaille, kosketa Matka-painiketta ja valitse
uusi aikavyöhyke.
Aikavyöhyke
2
Valitse kieli ja kosketa o-painiketta.
Lontoo
5
6
3
Tallenna koskettamalla o-painiketta.
Kosketa Päivämäärä/Aika-asetus-painiketta.
Kosketa Aikavyöhyke-painiketta.
Perustoiminnot 18
Alkuasennus
7
10
11
Anna päivämäärä.
Päivämäärä/Aika-asetus
Vuosi
8
Kosketa
Kuukausi
Kosketa Kosketuskalibrointi-painiketta.
Kosketa kosketuskynällä näytössä olevaa kohdetta.
Päivä
Kosketuskalibrointi
-painiketta ja aseta aika.
Laite toimii parhaiten, jos kosketat kohteen keskiosaa.
Päivämäärä/Aika-asetus
Tunti
Min
12
• Voit määrittää kesäajan koskettamalla
9
Tallenna asetukset koskettamalla o-painiketta.
.
Tallenna koskettamalla o-painiketta.
Perustoiminnot 19
Opetuskuvakkeet
Kameran näytöllä esitetyt kuvakkeet vaihtuvat valitun tilan ja vaihtoehdon mukaan.
Kuvake
Kuvaus
Muistikortti asennettu
•
Puhemuistio
2
Ajastin
3
Kuvaus
Aukkoarvo
Suljinnopeus
1
Kuvake
Kellonaika
Etunäyttö on käytössä
•
•
: Täyteen ladattu
: Osaksi ladattu
: Tyhjä (lataa)
Valokuvan tarkkuus
Videon tarkkuus
Ruutunopeus
1 Vaihtoehtokuvakkeet (kosketus)
Automaattinen
tarkennusruutu
Äänen tallennus
Kuvake
Kuvaus
Kameran tärinä
Mittaus
Salamavalon asetukset
Zoomin merkki
Optinen kuvanvakautus (OIS)
Automaattinen tarkennus
Zoomaussuhde
Valotusarvo säädetty
Ajastin
Kuvan tarkkuus Intelli-zoomin
ollessa käytössä
ISO-herkkyys
m
Kuvausvaihtoehdot
Ruudukko
Sarjakuvauksen tyyppi
Näyttötyyppi
2 Tilakuvakkeet
Kuvake
Kuvaus
Kuvaustila
Nykypäivämäärä
Valkotasapaino
3 Tilakuvakkeet
Kuvake
Kuvaus
Salama
Intelli-zoom on päällä
Käytettävissä oleva nauhoitusaika
Smart-suodatin
Valokuvia jäljellä
Kuvansäätö
Muistikorttia ei ole asennettu
(sisäinen muisti)
Kasvojentunnistus
Perustoiminnot 20
Automaattitarkennus
Kosketusnäytön käyttäminen
Tässä luvussa esitellään kosketusnäytön käyttö. Käytä näytön koskettamiseen ja vetämiseen mukana tullutta kosketuskynää.
Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä, kuten kynillä. Muutoin näyttö voi vioittua.
Koskettaminen
Vetäisy
Valitse valikko tai vaihtoehto koskettamalla sen kuvaketta.
Smart
Auto
Ohjelma
Smartelokuva
Itselaukaisu
Lapsi
Asento-opas
Albumi
Asetukset
Vetäise kosketuskynällä varoen ruudun poikki.
Vetäminen
Kosketa näytön osaa jonkin aikaa ja vedä sitten kosketuskynää.
Valkotasapaino
Aut valkotasap
Päivänval
Pilvinen
Loistep kirk
Perustoiminnot 21
Kosketusnäytön käyttäminen
Vaihtoehdon valitseminen
• Kosketusnäyttö ei välttämättä tunnista syötteitä, jos kosketat sitä
• Vedä vaihtoehtoluetteloa ylös tai alas, kunnes löydät haluamasi.
samaan aikaan monesta kohdasta.
Kosketa vaihtoehtoa ja kosketa o-painiketta.
• Kosketusnäyttö ei välttämättä tunnista syötteitä, jos kosketat sitä
Valkotasapaino
• Kun kosketat näyttöä tai vedät sen päällä, näytön väri muuttuu. Se
sormella.
ei ole vika, vaan kuuluu kosketusnäytön luonteeseen. Voit minimoida
tämän koskettamalla tai vetämällä kevyesti.
• Kosketusnäyttö ei välttämättä toimi asianmukaisesti, jos kameraa
käytettään hyvin kosteassa paikassa.
• Kosketusnäyttö ei välttämättä toimi asianmukaisesti, jos sen päälle
asetetaan suojakalvo tai muu lisävaruste.
• Näyttö saattaa näyttää himmeämmältä joissain katselukulmissa Voit
parantaa tarkkuutta säätämällä kirkkautta tai katselukulmaa.
Aut valkotasap
Päivänval
Pilvinen
Loistep kirk
• Jos vaihtoehdossa on asetuspainike, kytke se päälle tai pois
koskettamalla painiketta.
Ohjaus
Smart-suodatin
Kuvansäätö
OIS
Perustoiminnot 22
Kosketusnäytön ja äänten määrittäminen
Tässä osassa kuvataan, miten näytön perustietoja ja ääniasetuksia muutetaan.
Kosketusnäytön tyypin määrittäminen
Äänen säätö
Voit valita kuvakkeiden ja vaihtoehtojen näyttötyypin.
Määritä, tuleeko kameran tuottaa ääni, kun suoritat toimintoja.
1
2
3
1
2
3
Kosketa aloitusnäytössä
Kosketa
-painiketta.
-painiketta.
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Kosketa Ääni-painiketta.
Kytke piippaus päälle tai pois koskettamalla kohdan Ääni
vieressä olevaa asetuspainiketta.
Näytön asetus
Kaikki tiedot
Piilot.
Ohjelinja
Kuvake Kuvaus
Kaikki tiedot: Kuvakkeet näytetään aina.
Piilot.: Kuvakkeet kätketään, jos et tee mitään 5
sekuntiin (voit palauttaa kuvakkeet koskettamalla
näyttöä).
Ohjelinja: Ruudukko on näkyvissä. Ruudukko auttaa
kohdistamaan kuvan horisontin, rakennuksen reunan tai
muun pinnan kanssa.
Perustoiminnot 23
Aloitusnäytön käyttäminen
Voit valita kuvaustilan ja käyttää asetusvalikkoa koskettamalla aloitusnäytön kuvakkeita.
Aloitusnäytön käyttäminen
Aloitusnäytön kuvakkeet
Paina kuvaus- tai toistotilassa [KOTI]-painiketta. Paina [KOTI]painiketta, jos haluat palata aikaisempaan tilaan.
Kuvake
Kuvaus
Smart Auto: Ota valokuva ja anna kameran valita
näkymätila automaattisesti. (s. 34)
Ohjelma: Ota valokuva määrittämällä kuvausasetukset
manuaalisesti. (s. 38)
Smart-elokuva: Kuvaa video ja anna kameran valita
aihetila automaattisesti. (s. 42)
Itselaukaisu: Käytä etunäyttöä ottaessasi kuvia itsestäsi.
(s. 43)
Lapsi: Voit kiinnittää lasten huomion etunäytössä näkyvään
lyhyeen animaatioon. (s. 44)
Smart
Auto
Ohjelma
Lapsi
Asento-opas
Smartelokuva
Itselaukaisu
Albumi
Asetukset
Asento-opas: Kohdista kuvauskohde näyttöön tulevaan
opasviivaan ja ota kuva kohteen ollessa halutussa
asennossa. (s. 40)
1
Albumi: Esitä tiedostot luokittain Smart-albumissa. (s. 85)
2
Asetukset: Säädä asetukset mieleisiksesi. (s. 109)
Kuvaus
Vuorottaiskuva: Osoita kuvauskohteille paras hetki hypätä
etunäytössä laskevan ajan avulla. (s. 46)
1
Valitse tila tai toiminto koskettamalla sen kuvaketta.
• Selaa toiselle sivulle vetämällä tai vetäisemällä näyttöä
kosketuskynällä.
Elokuva: Kuvaa video. (s. 41)
2
Nykyisen sivun numero. (
No.
)
Perustoiminnot 24
Aloitusnäytön käyttäminen
Kuvake
Kuvake
Kuvaus
Kuvaus
Aihe: Ota valokuva tietylle aiheelle esimääritetyin asetuksin.
(s. 36)
Yksinkertainen kuvaus: Ota kuva yksinkertaisin kirkkausja värisäädöin. (s. 35)
Häivyttäminen: Ota valokuva tai kuvaa video
häivyttämistehosteella. (s. 50)
DUAL IS: Vähennä kameran tärinää sekä optisesti että
digitaalisesti epäterävien kuvien välttämiseksi. (s. 39)
Kauneuskuva: Ota kuva asetuksella, joka kätkee kasvojen
kauneusvirheet. (s. 37)
Kuvaesitys: Esitä kuvat kuvaesityksenä, johon on lisätty
tehosteita ja musiikkia. (s. 90)
Taikakehyskuvaus: Ota kuva erilaisin kehystehostein.
(s. 47)
Äänen nauhoitus: Nauhoita ja tallenna äänimuistio. (s. 52)
Kuvaeditori: Lisää kuviin eri tehosteita. (s. 95)
Lehtinäkymä: Esitä tiedostot sivunkääntötehostein. (s. 86)
Kuvasuodatin: Ota kuva erilaisin suodatintehostein. (s. 47)
Elokuvasuodatin: Kuvaa video erilaisin suodatintehostein.
(s. 49)
Yökuva: Kuvaa yökuva säätämällä suljinnopeutta ja
aukkoarvoa. (s. 37)
Palettiefektikuvaus: Kuvaa video palettitehostein. (s. 51)
Lähikuvaus: Ota lähikuvia kohteista. (s. 36)
Perustoiminnot 25
Aloitusnäytön käyttäminen
2
Kuvakkeiden järjestely
Voit järjestellä aloitusnäytön kuvakkeet mihin tahansa
järjestykseen.
1
Vedä se uuteen paikkaan.
• Voit siirtää kuvakkeen toiselle sivulle vetämällä se näytön
vasempaan tai oikeaan laitaan. Kun pudotat kuvakkeen uuteen
paikkaan, muut kuvakkeet liukuvat kätevästi pois tieltä.
Kosketa kuvaketta jonkin aikaa.
Smart
Auto
Ohjelma
Smartelokuva
Itselaukaisu
Lapsi
Asentoopas
Albumi
Asetukset
Smart
Auto
Lapsi
Perustoiminnot 26
Ohjelma
Smartelokuva
Albumi
Asento-opas
Itselaukaisu
Asetukset
Valokuvien ottaminen
Tässä luvussa kuvataan, miten valokuvia otetaan helposti ja nopeasti Smart Auto -tilassa.
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
3
Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
• Vihreä kehys tarkoittaa, että kamera on tarkennettu.
• Punainen kehys tarkoittaa sitä, että kohde ei ole tarkennettuna.
Smart
Auto
Ohjelma
Smartelokuva
Itselaukaisu
Lapsi
Asento-opas
Albumi
Asetukset
Aseta kuvausaihe kehykseen.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Sivulla 31 on vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta.
Perustoiminnot 27
Valokuvien ottaminen
Etunäytön ottaminen käyttöön
Zoomaus
Etunäytön avulla voit ottaa valokuvia tai kuvata videoita ja samalla
katsoa itseäsi.
Voit ottaa lähikuvia säätämällä zoomia. Kamerassa on 5-kertainen
optinen zoom, 4-kertainen Intelli-zoom ja 4-kertainen digitaalinen
zoom. Intelli-zoomia ja digitaalista zoomia ei voi käyttää
samanaikaisesti.
Paina kuvaustilassa etu-LCD-painiketta.
• Voit kytkeä etunäytön päälle napauttamalla sitä ja sammuttaa
sen painamalla etu-LCD-painiketta.
Zoomaussuhde
Loitonna
Lähennä
• Kun etunäyttö kytkeytyy päälle, kosketusnäyttö lukkiutuu. Voit
poistaa kosketusnäytön lukituksen koskettamalla
aikaa, kunnes
saavuttaa kohdan
.
jonkin
Videoiden zoomaussuhteet poikkeavat valokuvien zoomaussuhteista.
• Itselaukaisu-, Lapsi- ja Vuorottaiskuva -tiloissa etunäyttö aktivoituu
automaattisesti.
• Etunäyttö pysyy aktiivisena, kun määrität ajastinasetukset. (s. 58)
• Kun käytät kameraa kirkkaasti valaistussa tai aurinkoisessa tilassa, et
ehkä näe etunäytön kuvaa selkeästi.
• Kun kohdistat kameraan painetta tai avaat kameran kannen, etunäyttö
saattaa aktivoitua.
Perustoiminnot 28
Valokuvien ottaminen
Digitaalinen zoom
Intelli-zoom
Jos zoomin merkki on digitaalisella alueella, kamera käyttää
digitaalista zoomia. Voit lähentää enintään 20-kertaisesti
käyttämällä sekä optista zoomia että digitaalista zoomia.
Digitaalinen alue
Jos zoomin merkki on Intelli-alueella, kamera käyttää Intellizoomia. Kuvan tarkkuus vaihtelee zoomaussuhteen mukaisesti,
jos käytät Intelli-zoomia. Voit lähentää enintään 20-kertaisesti
käyttämällä sekä optista zoomia että Intelli-zoomia.
Intelli-alue
Zoomin merkki
Zoomin merkki
Optinen alue
Optinen alue
• Digitaalinen zoom on käytettävissä vain Ohjelma- ja Aihe-tiloissa
(paitsi Teksti).
• Digitaalinen zoom ei ole käytettävissä Smart-suodatin-tehosteen,
Älykäs kosketustark. -asetuksen, Kasvojentunn.-asetuksen eikä
sarjakuvausasetuksen kanssa.
Kuvan tarkkuus
Intelli-zoomin ollessa
käytössä
• Intelli-zoom on käytettävissä vain Ohjelma- ja Aihe (paitsi Teksti)
• Jos otat kuvan digitaalisella zoomilla, kuvan laatu saattaa heiketä.
-tiloissa.
• Intelli-zoom ei ole käytettävissä Smart-suodatin-tehosteen,
Älykäs kosketustark. -asetuksen, Kasvojentunn.-asetuksen eikä
sarjakuvausasetuksen kanssa.
• Intelli-zoom on käytettävissä ainoastaan, kun käytät 4:3-suhteen
tarkkuutta. Jos käytät toista suhdetarkkuutta Intelli-zoomin kanssa,
Intelli-zoom poistuu automaattisesti käytöstä.
• Intelli-zoomilla voit ottaa kuvia, joiden laatu on parempi kuin
digitaalisella zoomilla. Valokuvan laatu voi kuitenkin olla heikompi kuin
optista zoomia käytettäessä.
Perustoiminnot 29
Valokuvien ottaminen
Intelli-zoomin määrittäminen
1
2
Kosketa kuvaustilassa m-painiketta.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m-painiketta.
Kosketa kohdan OIS vieressä olevaa asetuspainiketta.
Kosketa kohdan Intelli-Zoom vieressä olevaa
asetuspainiketta.
Ohjaus
Smart-suodatin
Kuvansäätö
OIS
Kameran tärinän vähentäminen (OIS)
Kameran tärinää voidaan vähentää optisesti kuvaustilassa.
• OIS-toiminto ei ehkä toimi kunnolla, kun
Ennen korjausta
- liikutat kameraa liikkuvan kohteen seuraamiseksi
- käytät digitaalista zoomia
- kamera tärähtelee liikaa
- suljinnopeus on hidas (kun esimerkiksi kuvaat yönäkymiä)
- akussa on vähän virtaa
- otat lähikuvaa.
• Jos OIS-toimintoa käytetään kolmijalan kanssa, OIS-tunnistimen
tärinä voi tehdä kuvista epäteräviä. Kytke OIS-toiminto pois käytöstä
kolmijalkaa käyttäessäsi.
• Jos kamera kolahtaa johonkin tai tärähtää, näyttö sumenee. Jos näin
käy, sammuta kamera ja käynnistä se taas.
Korjauksen jälkeen
Perustoiminnot 30
Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta.
Kameran piteleminen oikein
Kameran tärinän vähentäminen
• Voit vähentää kameran tärinän vaikutusta
Varmista, että objektin
tiellä ei ole mitään.
valitsemalla digitaalisen kuvanvakautuksen
käyttöön. (s. 30)
• Valitsemalla DUAL IS -tilan voit vähentää
kameran tärinää sekä optisesti että digitaalisesti.
(s. 39)
Kun näytössä on h
Suljinpainikkeen painaminen puoliksi
Paina [Suljin]-painiketta puoliksi ja
tarkenna. Kamera säätää tarkennuksen ja
valotuksen automaattisesti.
Kameran tärinä
Kamera säätää aukkoarvon ja
suljinnopeuden automaattisesti.
Tarkennusruutu
• Jos kohdistuskehys on vihreä,
ota kuva painamalla [Suljin]painiketta.
• Jos kohdistuskehys on punainen,
muuta koostumusta ja paina
[Suljin]-painike taas puoliksi alas.
Jos kuvaat hämärässä, vältä salaman asettamista asentoon Hid synk
tai Pois. Aukko pysyy auki kauemmin ja kameraa voi olla vaikeampi
pitää tärisemättä.
• Käytä kolmijalkaa tai valitse salaman asetukseksi Täytesal. (s. 59)
• Aseta ISO-herkkyysasetukset. (s. 61)
Perustoiminnot 31
Kohteen pitäminen tarkennettuna
Kohteeseen voi olla vaikea kohdistaa, jos
- kohteen ja taustan välillä ei ole selkeää kontrastia (esimerkiksi kun
kohteella on taustan kanssa samanvärinen vaatetus)
- kohteen takana oleva valo on liian kirkas
- kohde on kirkas tai heijastava
- kohteessa on vaakakuviointia, kuten sälekaihtimissa
- kohde ei ole kehyksen keskellä
• Hämäräkuvaus
Kytke salama päälle.
(s. 59)
• Kun kohde liikkuu nopeasti
Käytä Jatkuva- tai
Er nopea -toimintoa.
(s. 73)
Tarkennuksen lukituksen käyttäminen
Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. Kun
kohde on tarkennettu, voit siirtää kehystä ja muuttaa kuvan
kokoonpanoa. Kun olet valmis, ota kuva painamalla [Suljin]painiketta.
Perustoiminnot 32
Lisätoiminnot
Tässä luvussa kuvataan, miten valokuvia otetaan, videoita kuvataan ja äänimuistioita nauhoitetaan
valitsemalla tila.
Kuvaustilojen käyttäminen ………………… 34
Smart Auto -tilan käyttö …………………
Yksittäiskuvatilan käyttö …………………
Aihetilan käyttö ……………………………
Lähikuvaus-tilan käyttö ……………………
Yötilan käyttö ………………………………
Kauneuskuvatilan käyttö …………………
Ohjelmatilan käyttö ………………………
DUAL IS -tilan käyttö ……………………
Asento-opas-tilan käyttö …………………
Elokuvatilan käyttö …………………………
Smart-elokuvatilan käyttäminen …………
34
35
36
36
37
37
38
39
40
41
42
Valokuvaaminen etunäytön avulla
43
43
44
46
Tehostetilojen käyttäminen
47
47
47
49
50
51
………
Itselaukaisutilan käyttö ……………………
Lapsi-tilan käyttäminen ……………………
Vuorottaiskuva-tilan käyttäminen …………
………………
Taikakehyskuvaus-tilan käyttäminen ………
Valokuvasuodatintilan käyttö ………………
Elokuvasuodatintilan käyttö ………………
Häivyttämistilan käyttö ……………………
Palettiefekti-kuvaustilan käyttö ……………
Äänimuistioiden nauhoittaminen ………… 52
Äänimuistion äänittäminen ……………… 52
Äänimuistion lisääminen valokuvaan ……… 53
Kuvaustilojen käyttäminen
Ota kuvia ja nauhoita videoita valitsemalla olosuhteisiin parhaiten sopiva kuvaustila.
Smart Auto -tilan käyttö
Kuvake
Kamera valitsee Smart Auto -tilassa automaattisesti sopivat
asetukset tunnistamalleen näkymälle. Smart Auto -tilasta on
hyötyä, jos et tunne kameran eri näkymille tarkoitettuja asetuksia.
1
2
Kuvaus
Yömuotokuvat
Maisemat taustavalaistuksella
Muotokuvat taustavalaistuksella
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Muotokuvat
Aseta kuvausaihe kehykseen.
Lähikuvat esineistä
• Kamera valitsee näkymän automaattisesti. Ruudun
Lähikuvat tekstistä
vasempaan yläkulmaan ilmestyy vastaava tilakuvake.
Kuvakkeet luetellaan alla.
Auringonlaskut
Pilvetön taivas
Metsäalueet
Lähikuvat värillisistä kohteista
Kamera on vakaalla alustalla tai kolmijalalla
(kuvattaessa hämärässä)
Aktiivisesti liikkuva kohde
Ilotulitus (kolmijalkaa käytettäessä)
Kuvake
Kuvaus
Maisemat
Näkymät, joissa on kirkkaan valkoinen tausta
Yömaisemat (kun salama on pois päältä)
Lisätoiminnot 34
Kuvaustilojen käyttäminen
3
Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
Yksittäiskuvatilan käyttö
• Useissa näkymissä kamera ottaa kuvan automaattisesti, kun
Yksittäiskuvatilassa voit ottaa kuvia yksinkertaisilla kirkkaus- ja
värisäädöillä.
painat [Suljin]-painikkeen puoliksi alas.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
• Jos kamera ei tunnista oikeaa aihetilaa, se käyttää Smart Auto -tilan
•
•
•
•
oletusasetuksia.
Vaikka kamera tunnistaisikin kasvot, se ei välttämättä valitse
muotokuvatilaa, jos kohteen asento tai valaistus eivät vastaa odotuksia.
Kamera ei välttämättä valitse oikeaa näkymää, riippuen
kuvausolosuhteista, kuten kameran tärinästä, valaistuksesta ja
etäisyydestä kohteeseen.
Vaikka käyttäisit kolmijalkaa, kamera ei tunnista -tilaa, jos kohde
liikkuu.
Kamera kuluttaa tavallista enemmän akkuvirtaa tunnistaessaan sopivaa
aihetilaa Smart Auto -tilassa.
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Muuta Kirkkaus- ja Väri-asetusta vetämällä liukusäätimiä
tai koskettamalla mallivalokuvia.
Kirkkaus
Väri
3
Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Lisätoiminnot 35
Kuvaustilojen käyttäminen
Aihetilan käyttö
Lähikuvaus-tilan käyttö
Aihetilassa voit ottaa valokuvan tietylle aiheelle esimääritetyin
asetuksin.
Lähikuvaus-tilassa voit ottaa lähikuvia kohteista, kuten kukista tai
hyönteisistä.
1
2
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
3
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Kosketa aihetta.
Aihe
Kuvaus
-painiketta.
Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
Maisema: Ota kuvia asetelmista ja maisemista.
Aur.Lask: Kuvaa näkymiä auringonlaskussa
luonnollisella punaisella ja keltaisella värillä.
Aamuhäm: Kuvaa näkymiä auringon noustessa.
Vastavalo: Kuvaa taustavalaistuja kohteita.
Hiekka/lumi: Vähennä kuvien alivalottumista, joka
johtuu auringonvalon heijastumisesta hiekasta tai
lumesta.
Teksti: Kuvaa tekstiä tulostetuista tai elektronisista
asiakirjoista selkeästi.
3
Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Lisätoiminnot 36
Kuvaustilojen käyttäminen
Yötilan käyttö
Kauneuskuvatilan käyttö
Yötilassa voit käyttää sulkijan hidasta nopeutta ja siten pidentää
sulkijan sulkeutumisaikaa. Estä ylivalottuminen kasvattamalla
aukon kokoa.
Kauneuskuvatilassa voit ottaa muotokuvia ja samalla kätkeä
kasvojen kauneusvirheet.
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Säädä suljinnopeus ja aukkoarvo vetämällä näytön
asteikkoja nuolen suuntaan.
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Muuta Kasvojen sävy- ja Retusointi-asetusta vetämällä
liukusäätimiä tai koskettamalla mallivalokuvia.
• Esimerkiksi Kasvojen sävy-asetuksen suurentaminen tekee
ihosta vaaleamman näköisen.
Suljinnopeus
Kasvojen sävy
Retusointi
Aukko
3
Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
3
Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista ei tule sumuisia.
Kauneuskuva-tilassa tarkennusetäisyyden asetuksena on Aut.makro.
Lisätoiminnot 37
Kuvaustilojen käyttäminen
Oman näytön asettaminen
Ohjelmatilan käyttö
Ohjelmatilassa voit säätää useimpia asetuksia, lukuun ottamatta
suljinnopeutta ja aukkoarvoa, jotka kamera säätää automaattisesti.
Ohjelmatilassa voit lisätä näytön vasempaan laitaan pikavalintoja
suosikkivalinnoille.
1
2
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Kosketa m-painiketta ja valitse haluamasi vaihtoehto.
(Katso asetukset sivulta 54.)
Kosketa kuvaustilassa m “ Oma näyttöni “ o.
Kosketa jotain oikealla olevaa kuvaketta jonkin aikaa.
EV
OK
3
Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Lisätoiminnot 38
Oma näyttöni
Peruuta
Nollaa
Kuvaustilojen käyttäminen
3
4
Vedä kuvake vasemmalle haluamaasi ruutuun.
DUAL IS -tilan käyttö
• Voit poistaa pikavalinnat vetämällä kuvaketta oikealle.
Voit vähentää kameran tärinää ja estää epäterävät kuvat
käyttämällä optista ja digitaalista kuvanvakautusta.
EV
Oma näyttöni
OK
Peruuta
Nollaa
Tallenna koskettamalla o-painiketta.
Ennen korjausta
1
2
Voit lisätä enintään kolme pikavalintaa.
Lisätoiminnot 39
Korjauksen jälkeen
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Aseta kohde kehykseen ja tarkenna painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
Kuvaustilojen käyttäminen
3
3
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Kohdista kuvauskohde näyttöön tulevaan oppaaseen.
• Digitaalinen zoom ja Intelli-zoom eivät ole käytettävissä DUAL IS -tilassa.
• Kamera korjaa kuvaa optisesti ainoastaan, kun valonlähde on
loisteputkivalaistusta kirkkaampi.
• Jos kohde liikkuu nopeasti, kuvasta saattaa tulla epäterävä.
• Vaimenna kameran tärähtelyä eri kuvaustiloissa OIS-toiminnon avulla.
(s. 30)
Kuvake Kuvaus
Asento-opas-tilan käyttö
Näytä asennon tiedot.
Asento-opas-tilassa kamera näyttää valitsemasi asennon oppaan.
Kohdista kuvauskohde oppaaseen ennen valokuvan ottamista.
Säädä kasvojen sävyä.
1
2
Vaalenna kohteen ihonvärin sävyä.
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Valitse asento-opas ja kosketa
-painiketta.
Valitse toinen asento-opas.
4
5
Lisätoiminnot 40
Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Kuvaustilojen käyttäminen
Nauhoituksen keskeyttäminen
Elokuvatilan käyttö
Elokuvatilassa voit nauhoittaa teräväpiirtovideoita, joiden pituus
on enintään 20 minuuttia. Kamera tallentaa kuvatut videot MP4
(H.264) -tiedostoina.
Kuvaus voidaan videota kuvattaessa keskeyttää tilapäisesti. Tällä
toiminnolla samaan videoon voidaan kuvata erilaisia näkymiä.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) on kansainvälisten
standardointiorganisaatioiden ISO-IEC ja ITU-T määrittämä suuren
pakkaussuhteen videomuoto.
• Kaikki muistikortit eivät tue nauhoitusta korkealla tarkkuudella. Aseta
tässä tapauksessa alempi resoluutio.
• Hitaasti kirjoittavat muistikortit eivät tue suuritarkkuuksisia videoita
eivätkä nopeita videoita. Jos kuvaat suuritarkkuuksisia tai nopeita
videoita, käytä nopeasti kirjoittavaa muistikorttia.
• Jos aktivoit OIS-toiminnon, kamera saattaa tallentaa OIS-toiminnon
toimintaäänet.
• Keskeytä kuvaus koskettamalla
• Voit jatkaa koskettamalla
1
2
3
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Kosketa m-painiketta ja valitse haluamasi vaihtoehto.
(Katso asetukset sivulta 54.)
Aloita tallennus painamalla [Suljin]-painiketta tai
koskettamalla -painiketta.
• Voit tallentaa videon katsellen samalla itseäsi painamalla etu-
LCD-painiketta.
4
Lopeta tallennus painamalla [Suljin]-painiketta uudelleen
tai koskettamalla -painiketta.
Lisätoiminnot 41
.
-painiketta.
Kuvaustilojen käyttäminen
Smart-elokuvatilan käyttäminen
Kamera valitsee Smart-elokuvatilassa automaattisesti sopivat
asetukset tunnistamalleen näkymälle.
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
3
Aloita tallennus painamalla [Suljin]-painiketta tai
koskettamalla -painiketta.
4
Lopeta tallennus painamalla [Suljin]-painiketta uudelleen
tai koskettamalla -painiketta.
-painiketta.
Aseta kuvausaihe kehykseen.
• Jos kamera ei tunnista oikeaa aihetilaa, se käyttää Smart-elokuva-tilan
oletusasetuksia.
• Kamera valitsee näkymän automaattisesti. Ruudun
• Kamera ei välttämättä valitse oikeaa näkymää, riippuen
vasempaan yläkulmaan ilmestyy vastaava tilakuvake.
Kuvakkeet luetellaan alla.
kuvausolosuhteista, kuten kameran tärinästä, valaistuksesta ja
etäisyydestä kohteeseen.
• Smart-suodatintehosteet eivät ole käytettävissä Smart-elokuva-tilassa.
Kuvake Kuvaus
Maisemat
Auringonlaskut
Pilvetön taivas
Metsäalueet
Lisätoiminnot 42
Valokuvaaminen etunäytön avulla
Etunäytön avulla voit ottaa omakuvia tai kuvia lapsista. Voit myös käyttää vuorottaiskuva-ajastinta etunäytön kanssa.
Voit kytkeä etunäytön päälle napauttamalla sitä ja sammuttaa sen painamalla etu-LCD-painiketta.
Itselaukaisutilan käyttö
Easy-itsekuvauksen käyttäminen
Kun kameran virta on katkaistu ja painat etu-LCD-painiketta,
etunäyttö kytkeytyy toimintaan Easy-itsekuvaus -tilassa. Koska
kosketusnäyttö on poissa toiminnasta, kamera kuluttaa tavallista
vähemmän akkuvirtaa eivätkä muut voi katsella kosketusnäyttöä.
• Kameran virta katkeaa, kun painat etu-LCD-painiketta uudelleen
tai painat [POWER]-painiketta.
• Etunäyttö poistuu käytöstä ja kosketusnäyttö kytkeytyy käyttöön,
kun painat [KOTI]-painiketta.
Voit ottaa kätevästi valokuvia itsestäsi etunäytön avulla.
1
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
• Kamera tunnistaa kasvosi automaattisesti ja osoittaa
tunnistetut kasvot kehyksellä.
2
3
Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Itselaukaisu-tilassa etunäyttö aktivoituu ja kosketusnäyttö lukkiutuu. Voit poistaa
kosketusnäytön lukituksen koskettamalla
jonkin aikaa, kunnes
saavuttaa kohdan
.
Lisätoiminnot 43
Valokuvaaminen etunäytön avulla
Etunäytön mukauttaminen
Lapsi-tilan käyttäminen
Voit kehottaa kohteita hymyilemään, kiinnittää heidän huomionsa
objektiiviin tai näyttää heille tarkennusalueen suurennettuna.
Lapsi-tilassa voit kiinnittää lasten huomion etunäytössä näkyvään
lyhyeen animaatioon.
1
2
1
Kosketa kuvaustilassa m “ Laukaisimen puoliväli.
-painiketta.
• Etunäyttö aktivoituu ja näyttää viimeksi käytetyt tiedot.
Valitse vaihtoehto ja kosketa sitten o-painiketta.
Laukaisimen puoliväli
Pois
Hymykuvake
Näkymän korjaus
Suurennuslasi
Kuvake
Kosketa aloitusnäytössä
Kuvaus
Pois: Etunäytössä ei näy kuvaketta.
Hymykuvake: Näyttöön tulee kuvake, joka kehottaa
kohteita hymyilemään.
Näkymän korjaus: Näyttöön tulee kuvake, joka
kohdistaa kohteen huomion objektiiviin.
Suurennuslasi: Suurenna haluamasi alue
koskettamalla sitä ja näyttämällä se etunäytössä.
Lisätoiminnot 44
Valokuvaaminen etunäytön avulla
2
Kosketa m “ Valitse etunäytön animaatio ja valitse
sitten asetus.
Kuvake Kuvaus
Elokuvatallennus: Kuvaa etunäytössä näytettävä
video.
Etunäytön animaatio: Valitse kameraan tallennettu
animaatio.
Etunäytössä näytettävän videon kuvaaminen
1
2
-painiketta.
Kosketa m “ Valitse etunäytön animaatio “
Elokuvatallennus “ o.
3
Aloita tallennus painamalla [Suljin]-painiketta tai
koskettamalla -painiketta.
4
Paina [Suljin]-painiketta uudelleen tai kosketa
video etunäytössä koskettamalla Kyllä.
Elokuva: Valitse muistikorttiin tallennettu video.
Valokuva: Valitse muistikorttiin tallennettu valokuva.
Kosketa aloitusnäytössä
Kuvaesitys: Valitse etunäytössä näytettävän
kuvaesityksen kuvat.
ja toista
• Voit ladata animaatioita Samsungin Internet-sivustosta tai siirtää niitä
3
Intelli-studiolla. (s. 102) Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com.
Kosketa m “ Lapsiääni ja säädä animaation
äänenvoimakkuus.
• Voit kuvata enintään 30 sekunnin pituisia videoita etunäytössä
toistettaviksi.
4
Aseta kohde kehykseen ja tarkenna painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
5
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Lisätoiminnot 45
Valokuvaaminen etunäytön avulla
Vuorottaiskuva-tilan käyttäminen
3
Hyppää, kun etunäyttöön ilmestyy kuvake.
• Kamera ottaa kolme peräkkäistä kuvaa.
Voit kuvata hyppääviä ihmisiä. Etunäyttöön tulee kuvake, joka
kehottaa kuvattavia henkilöitä hyppäämään.
• Jos otat kuvia vuorottaiskuva-ajastimella hämärässä tai sisällä, kuvista
1
2
voi tulla tummia.
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
• Vuorottaiskuva-tilassa etunäyttö aktivoituu ja kosketusnäyttö lukkiutuu.
Voit poistaa kosketusnäytön lukituksen koskettamalla
kunnes
saavuttaa kohdan
.
Paina [Suljin]-painiketta.
• Etunäyttö näyttää laskevan ajan muutamaa sekuntia ennen
kuvan ottamista.
Lisätoiminnot 46
jonkin aikaa,
Tehostetilojen käyttäminen
Voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita erilaisin tehostein.
Taikakehyskuvaus-tilan käyttäminen
Valokuvasuodatintilan käyttö
Taikakehyskuvaus-tilassa voit lisätä kuviin erilaisia kehystehosteita.
Kuvien muoto ja tunnelma muuttuu valittujen kehysten mukaisesti.
Valokuvasuodatintilassa voit lisätä kuviin erilaisia
suodatintehosteita.
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Valitse haluamasi kehys.
3
Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Taikakehyskuvaus-tilassa tarkkuudeksi asetetaan automaattisesti
Pienoismalli
Häivyttäminen
Kalansilmä
Luonnos
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Kosketa haluamaasi suodatinta.
• Voit esittää alkuperäisen kuvan koskettamalla
.
Ennen-painiketta.
• Voit esittää kuvan suodatintehosteella koskettamalla
Jälkeen-painiketta.
Lisätoiminnot 47
Tehostetilojen käyttäminen
Ennen
Vaihtoehto
Kuvaus
Kalansilmä
Imitoi kalansilmälinssiä vääristämällä lähellä
olevia kohteita.
Huurunpoisto
Tekee kuvasta selkeämmän.
Klassinen
Lisää mustavalkoinen tehoste.
Retro
Lisää seepiansävyinen tehoste.
Negatiivi
Lisää negatiivifilmitehoste.
Jälkeen
Vaihtoehto
Kuvaus
Pienoismalli
Lisää kallistus-siirtotehoste saadaksesi kohteen
näyttämään pienoismallilta.
Häivyttäminen
Käytä retrotyylisiä värejä, terävää kontrastia
ja Lomo-kameroiden voimakkaita
häivytystehosteita.
Soft-Focus
Kätke kasvojen kauneusvirheet tai lisää
unimainen tehoste.
3
Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
• Voit lisätä suodatintehosteita tallennettuihin kuviin koskettamalla
-painiketta.
• Kun valitset Luonnos, tarkkuudeksi tulee
Vanha elokuva 1 Lisää vanhantyylinen filmitehoste 1.
Vanha elokuva 2 Lisää vanhantyylinen filmitehoste 2.
Half Tone Dot
Lisää puolisävytehoste.
Luonnos
Lisää lyijykynäluonnostehoste.
Lisätoiminnot 48
tai pienempi.
Tehostetilojen käyttäminen
Elokuvasuodatintilan käyttö
Elokuvasuodatintilassa voit kuvata videoita erilaisin
suodatintehostein.
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Kosketa haluamaasi suodatinta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Kalansilmä
Imitoi kalansilmälinssiä vääristämällä lähellä
olevia kohteita.
Huurunpoisto
Tee kuvasta selkeämpi.
Klassinen
Lisää mustavalkoinen tehoste.
Retro
Lisää seepiansävyinen tehoste.
Negatiivi
Lisää negatiivifilmitehoste.
3
Aloita tallennus painamalla [Suljin]-painiketta tai
koskettamalla -painiketta.
4
Lopeta tallennus painamalla [Suljin]-painiketta uudelleen
tai koskettamalla -painiketta.
• Jos valitset videota kuvatessasi asetuksen Pienoismalli, videon toisto
Vaihtoehto
Kuvaus
Pienoismalli
Lisää kallistus-siirtotehoste saadaksesi kohteen
näyttämään pienoismallilta.
Häivyttäminen
Käytä retrotyylisiä värejä, terävää kontrastia
ja Lomo-kameroiden voimakkaita
häivytystehosteita.
Half Tone Dot
Lisää puolisävytehoste.
Luonnos
Lisää lyijykynäluonnostehoste.
nopeutuu.
• Jos valitset videota nauhoittaessasi Pienoismalli, kamera ei nauhoita
ääntä.
• Jos valitset Pienoismalli, Häivyttäminen, Half Tone Dot, Luonnos,
Kalansilmä tai Huurunpoisto, tallennusnopeudeksi asetetaan
tallennustarkkuudeksi pienempi kuin
.
Lisätoiminnot 49
ja
Tehostetilojen käyttäminen
Häivyttämistilan käyttö
Häivyttämistilassa voit ottaa kuvan tai nauhoittaa videon
häivyttämistehosteella.
1
2
3
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Valitse
(video).
(valokuva) tai
4
Aseta kohde kehykseen ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
5
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Voit lisätä häivyttämistehosteen tallennettuihin kuviin koskettamalla
-painiketta.
Muuta Taso-, Kirkkaus- ja Kontrasti-asetusta vetämällä
liukusäätimiä tai koskettamalla mallivalokuvia.
• Voit esittää alkuperäisen kuvan koskettamalla Ennen-
painiketta.
• Voit esittää kuvan häivyttämistehosteella koskettamalla
Jälkeen-painiketta.
Taso
Kirkkaus
Kontrasti
Ennen Jälkeen
Lisätoiminnot 50
Tehostetilojen käyttäminen
Palettiefekti-kuvaustilan käyttö
Palettiefekti-tilassa voit tallentaa videon tehosteilla, jotka korostavat
tiettyjä värejä.
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
3
Aloita tallennus painamalla [Suljin]-painiketta tai
koskettamalla -painiketta.
4
Lopeta tallennus painamalla [Suljin]-painiketta uudelleen
tai koskettamalla -painiketta.
-painiketta.
Kosketa haluamaasi palettia.
Vaihtoehto
Kuvaus
Palettiefekti 1
Lisää elävyyttä jyrkällä kontrastilla ja punaisella
värityksellä.
Palettiefekti 2
Tekee näkymistä puhtaita ja selkeitä lisäämällä
pehmeän sinistä sävyä.
Palettiefekti 3
Lisää pehmeä ruskea sävy.
Palettiefekti 4
Luo kylmä ja monotoninen vaikutus.
Lisätoiminnot 51
Äänimuistioiden nauhoittaminen
Opi äänittämään äänimuistio, jota voit kuunnella myöhemmin. Voit myös liittää äänimuistion valokuvaan muistutukseksi kuvausolosuhteista.
Äänenlaatu on paras, kun puhut 40 cm:n (16 tuuman) päässä kamerasta.
3
Äänimuistion äänittäminen
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
Lopeta tallennus painamalla [Suljin]-painiketta uudelleen
tai koskettamalla -painiketta.
-painiketta.
Voit näyttää tallennettujen puhemuistioiden luettelon koskettamalla
Aloita tallennus painamalla [Suljin]-painiketta tai
koskettamalla -painiketta.
• Keskeytä koskettamalla ja jatka koskettamalla .
• Kukin muistio voi olla enintään 10 tuntia pitkä, jos muistia on
riittävästi.
Lisätoiminnot 52
.
Äänimuistioiden nauhoittaminen
4
Äänimuistion lisääminen valokuvaan
1
2
3
Nauhoita lyhyt äänimuistio (enintään 10 sekuntia).
• Paina [Suljin]-painiketta, jos haluat pysäyttää äänimuistion
Ohjelmatilassa voit lisätä äänimuistion otettuun kuvaan.
nauhoituksen ennen 10 sekunnin umpeutumista.
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
Kosketa m-painiketta ja kosketa sitten kohdan Muistio
vieressä olevaa asetuspainiketta.
Aseta kohde kehyksiin ja ota kuva.
• Kamera aloittaa äänimuistion nauhoituksen heti valokuvan
ottamisen jälkeen.
Lisätoiminnot 53
Sarjakuvaustilassa kuviin ei voi lisätä äänimuistiota.
Kuvausvaihtoehdot
Tässä luvussa kuvataan, miten kuvaustilan asetukset määritetään.
Tarkkuuden ja laadun valinta ……………… 55
Tarkkuuden valitseminen ………………… 55
Kuvan laadun valitseminen ……………… 56
Ajastimen käyttäminen …………………… 58
Hämäräkuvaus ……………………………… 59
Punasilmäisyyden estäminen …………… 59
Salaman käyttäminen …………………… 59
ISO-herkkyyden säätö …………………… 61
Kameran tarkennuksen muuttaminen …… 62
Makron käyttäminen ………………………
Älykkään kosketustarkennuksen
käyttäminen ………………………………
Yhden painalluksen kuvauksen käyttäminen
Tarkennusalueen säätäminen ……………
62
Silmien räpyttelyn tunnistaminen ………… 66
Älykkään kasvojentunnistuksen
käyttäminen ……………………………… 67
Kasvojen merkitseminen suosikeiksi
(Tähteni) …………………………………… 68
Kirkkauden ja värin säätö ………………… 69
Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) ……… 69
Mittausvaihtoehtojen muuttaminen ……… 70
Valonlähteen valinta (valkotasapaino) …… 71
Välähdystilojen käyttäminen ……………… 73
Tehosteiden käyttö/kuvien säätäminen … 74
63
64
64
Kasvojentunnistuksen käyttäminen ……… 65
Kasvojen tunnistus ……………………… 65
Hymykuvan ottaminen …………………… 66
Smart-suodatintehosteiden käyttö ……… 74
Valokuvien säätäminen …………………… 77
Zoomausäänen valinta …………………… 78
Käytettävissä olevat kuvausasetukset
kuvaustiloittain ……………………………… 79
Tarkkuuden ja laadun valinta
Opi muuttamaan kuvan tarkkuutta ja laatua.
Tarkkuuden valitseminen
Kuvake Kuvaus
Jos kasvatat tarkkuutta, kuvassa tai videossa on enemmän
pikseleitä, joten se voidaan tulostaa suuremmalle paperille ja
näyttää suuremmalla näytöllä. Tiedoston koko kasvaa samalla.
4608 X 3072: Tulostus A1-paperille laajalla
kuvasuhteella (3:2).
4608 X 2592: Tulostus A1-paperille panoraamaasetuksella (kuvasuhteella 16:9) tai toistaminen
HDTV:ssä.
Valokuvan tarkkuuden asettaminen
1
2
4608 X 3456: Tulostus A1-kokoiselle paperille
Kosketa kuvaustilassa m “ Kuvantarkkuus.
3648 X 2736: Tulostus A2-paperille
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
2592 X 1944: Tulostus A4-paperille
Kuvantarkkuus
1984 X 1488: Tulostus A5-paperille
4608 X 3072
1920 X 1080: Tulostus A5-paperille panoraamaasetuksella (kuvasuhteella 16:9) tai toistaminen
HDTV:ssä.
4608 X 2592
3648 X 2736
1024 X 768: Sähköpostin liite
Kuvausvaihtoehdot 55
Tarkkuuden ja laadun valinta
Videoiden tarkkuuden valinta
1
2
Kuvan laadun valitseminen
Valokuvan ja videon laatuasetusten määrittäminen. Tarkemmista
kuvista tulee suurempia tiedostoja.
Kosketa kuvaustilassa m “ Videon tarkkuus.
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
Valitse valokuvan laatu.
Kamera pakkaa ja tallentaa otetut valokuvat JPEG-muodossa.
Videon tarkkuus
1
2
1280 X 720 HQ
1280 X 720
Kosketa kuvaustilassa m “ Laatu.
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
640 X 480
Laatu
Supertarkka
Hyvä
Kuvake
Kuvaus
Normaali
1280 X 720 HQ: Laadukkaiden tiedostojen
toistaminen HDTV-televisiossa.
1280 X 720: Toistaminen HDTV-televisiossa.
640 X 480: Toistaminen analogisessa televisiossa.
320 X 240: Lähettäminen Internet-sivulle.
Kuvake
220 X 176: Toistaminen etunäytössä Lapsi-tilassa.
Kuvaus
Supertarkka: Voit ottaa erittäin laadukkaita kuvia.
Hyvä: Voit ottaa laadukkaita kuvia.
When you play videos on a computer, the resolution may change depending
on the player you use.
Kuvausvaihtoehdot 56
Normaali: Voit ottaa normaalilaatuisia kuvia.
Tarkkuuden ja laadun valinta
Videon laadun määrittäminen
Kamera pakkaa ja tallentaa kuvaamasi videot MP4 (H.264)
-muodossa.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Ruutunopeus.
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
• Kun ruutunopeutta lisätään, liikkeet vaikuttavat
luonnollisemmilta mutta tiedostosta tulee suurempi.
Ruutunopeus
30 r/sek
15 r/sek
Kuvake
Kuvaus
30 r/sek: Kuvaa 30 ruutua sekunnissa.
15 r/sek: Kuvaa 15 ruutua sekunnissa.
Kuvausvaihtoehdot 57
Ajastimen käyttäminen
Tässä osassa opit käyttämään ajastinta viivekuvauksessa.
1
2
3
Kosketa kuvaustilassa m “ Ajastin.
Käynnistä ajastin painamalla [Suljin]-painiketta.
• AF-apuvalo/ajastimen valo vilkkuu. Kamera ottaa kuvan
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
automaattisesti määrätyllä hetkellä.
• Etunäyttö näyttää laskevan ajan ennen kuvan ottamista.
Ajastin
Pois
10 sek.
2 sek.
Kuvake
Kuvaus
Pois: Ajastinta ei käytetä.
10 sek.: Ota kuva 10 sekunnin viiveellä.
2 sek.: Ota kuva 2 sekunnin viiveellä.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
• Ajastintoiminto peruutetaan painamalla [Suljin]-painiketta.
• Valittu Kasvojentunn.-asetus voi aiheuttaa sen, ettei ajastintoiminto tai
jotkin sen asetukset ole käytettävissä.
• Itseajastinasetuksia ei voi käyttää, jos välähdysasetus on määritetty.
Kuvausvaihtoehdot 58
Hämäräkuvaus
Opi ottamaan kuvia yöllä tai himmeässä valaistuksessa.
Punasilmäisyyden estäminen
Salaman käyttäminen
Kohteen silmissä saattaa näkyä punainen heijastus, jos
salamavaloa käytetään kuvattaessa henkilöä pimeässä. Voit estää
tämän valitsemalla Punasilm tai Punasilm korj. Salamavalon
asetukset kuvataan kohdassa "Salamavalon käyttö".
Käytä salamaa, kun otat kuvia hämärässä tai tarvitset kuviin lisää
valoa.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Salama.
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
Salama
Pois
Autom.
Punasilm
Täytesal
Tämä toiminto on käytettävissä vain Ohjelma-, Kauneuskuva-, Itselaukaisu-,
Lapsi-, Asento-opas- ja Yökuva-tiloissa.
Kuvake Kuvaus
Pois:
• Salama ei välähdä.
• Kamera näyttää tärinävaroituksen
hämärässä.
, kun kuvaat
Autom.: Salama välähtää automaattisesti, kun kohde tai
tausta on tumma.
Kuvausvaihtoehdot 59
Hämäräkuvaus
Kuvake Kuvaus
• Salamavaloasetuksia ei voi käyttää, jos määrität sarjakuvausasetukset
Punasilm:
• Salama välähtää kahdesti kohteen tai taustan ollessa
tumma, jotta punasilmäisyys vähenisi.
• Salaman kahden välähdyksen välissä on viive. Älä
liiku, ennen kuin salama välähtää toisen kerran.
Täytesal:
• Salama välähtää aina.
• Kamera säätää valon voimakkuuden automaattisesti.
Hid synk:
• Salama välähtää ja suljin on auki pidemmän aikaa.
• Tätä vaihtoehtoa suositellaan, jos haluat kameran
kuvaavan ympäristön valoa taustan kuvaamiseksi
tarkemmin.
• Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista ei tule epäteräviä.
• Kamera näyttää tärinävaroituksen
, kun kuvaat
hämärässä.
Punasilm korj:
• Salama välähtää kohteen tai taustan ollessa tumma,
ja kamera korjaa punasilmäisyyden edistyneen
ohjelmistoanalyysin avulla.
• Salaman kahden välähdyksen välissä on viive. Älä
liiku, ennen kuin salama välähtää toisen kerran.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Kuvausvaihtoehdot 60
tai valitset Silmätunnistus-toiminnon.
• Varmista, että kohteet ovat suositellulla etäisyydellä salamasta. (s. 129)
• Jos salaman valo heijastuu tai ilmassa on huomattava määrä pölyä,
kuvassa voi näkyä pieniä täpliä.
Hämäräkuvaus
ISO-herkkyyden säätö
ISO-herkkyys kuvaa filmin valoherkkyyttä International Organization
for Standardizationin (ISO) mukaan. Mitä suurempi ISO-herkkyys,
sitä valoherkempi kamera on. Suuremmalla ISO-herkkyydellä voit
ottaa parempia kuvia ilman salamaa.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ ISO.
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
• Valitse Autom., jos haluat käyttää kohteen ja valaistuksen
kirkkauteen sopivaa ISO-herkkyyttä.
ISO
ISO 80
ISO 100
ISO 200
Suuremmillä ISO-herkkyyksillä kuvissa voi olla enemmän häiriöitä.
Kuvausvaihtoehdot 61
Kameran tarkennuksen muuttaminen
Tässä osiossa kuvataan, miten kameran tarkennusta muutetaan kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaisesti.
Makron käyttäminen
Käytä makroa ottaessasi lähikuvia kohteista, kuten kukista tai
hyönteisistä.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Tarkennus-painiketta.
Valitse Makro ja kosketa sitten o-painiketta.
Tarkennus
Norm (aut)
Makro
Kuvake Kuvaus
Norm (aut): Tarkenna yli 80 cm:n päässä olevaan
kohteeseen.
Makro: Tarkenna mauaalisesti kohteeseen, joka on
5–80 cm:n päässä kamerasta (100–150 cm:n päässä,
kun käytät zoomia).
• Pyri pitämään kameraa tukevasti, jotta kuvista ei tule sumuisia.
• Poista salama käytöstä, jos etäisyys kohteeseen on alle 40 cm.
Kuvausvaihtoehdot 62
Kameran tarkennuksen muuttaminen
Älykkään kosketustarkennuksen käyttäminen
Älykäs kosketustark. auttaa seuraamaan kohdetta ja tarkentamaan
siihen automaattisesti, jopa kun olet liikkeessä.
1
2
3
• Jos et kosketa näyttöä, kohdistusruutu on sen keskellä.
• Kohteen seuraaminen ei ehkä onnistu, jos
Kosketa kuvaustilassa m “ Tark.alue.
Valitse Älykäs kosketustark. ja kosketa sitten
o-painiketta.
•
Kosketa kosketusalueella sitä kohdetta, jota haluat
seurata.
•
•
•
• Valkoinen kehys tarkoittaa, että kamera seuraa kohdetta.
• Vihreä kehys tarkoittaa, että kamera on tarkennettu
kohteeseen, kun painat [Suljin]-painikkeen puoliksi.
Kuvausvaihtoehdot 63
- kohde on liian pieni
- kohde liikkuu paljon
- kohde on taustavalaistu tai kuvaat hämärässä
- kohteen väritys tai kuviointi vastaavat taustaa
- kohteessa on vaakakuviointia, kuten sälekaihtimissa
- kamera tärisee paljon
Kun kohteen seuranta ei onnistu, tarkennuskehys on valkoinen
yksiviivainen kehys (
).
Jos kamera ei pysty seuraamaan kohdetta, kohde on valittava
uudelleen.
Jos kamera ei onnistu tarkentamaan, tarkennuskehys muuttuu
punaiseksi yksiviivaiseksi kehykseksi (
).
Jos käytät tätä toimintoa, et voi määrittää itsekuvausajastin-,
Kasvojentunn.-, Smart-suodatin- etkä sarjakuvausasetuksia.
Kameran tarkennuksen muuttaminen
Yhden painalluksen kuvauksen käyttäminen
Tarkennusalueen säätäminen
Voit tarkentaa kohteeseen ja ottaa kuvan sormen kosketuksella.
Kuvista tulee tarkempia, jos valitset näytöltä tarkennettavan
kohteen.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Tark.alue.
3
Ota valokuva koskettamalla aihetta.
Valitse Yhden painalluksen kuvaus ja kosketa sitten
o-painiketta.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Tark.alue.
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
Tark.alue
Keskipainot.
Monipistem.
Yhden painalluksen kuvaus
Älykäs kosketustark.
Kuvake Kuvaus
Jos käytät tätä toimintoa, et voi määrittää itsekuvausajastin-, sarjakuvaus- etkä
Smart-suodatin-asetuksia.
Keskipainot.: Tarkenna kehyksen keskelle (kun kohteet
sijaitsevat keskellä tai keskustan lähellä).
Monipistem.: Kohdista yhteen tai useampaan
yhdeksästä mahdollisesta alueesta.
Yhden painalluksen kuvaus: Tarkenna kohteeseen ja
ota valokuva koskettamalla kuvaa näytössä. (s. 64)
Älykäs kosketustark.: Tarkenna kohteeseen, jota
kosketat näytössä, ja seuraa sitä. (s. 63)
Kuvausvaihtoehdot 64
Kasvojentunnistuksen käyttäminen
Jos käytät Kasvojentunn.-asetuksia, kamera tunnistaa henkilön kasvot automaattisesti. Kun tarkennat ihmiskasvoihin, kamera säätää
valotuksen automaattisesti. Voit tunnistaa suljetut silmät asetuksella Silmätunnistus tai ottaa kuvan hymyilevistä kasvoista asetuksella
Hymykuva. Voit myös käyttää vaihtoehtoa Älykäs kasvojentunnistus tunnistamaan kasvot ja tarkentamaan ensisijaisesti niihin.
Kasvojen tunnistus
• Kamera seuraa rekisteröityjä kasvoja automaattisesti.
• Kasvojentunn. ei välttämättä toimi, jos
•
•
•
•
•
•
•
Kamera voi tunnistaa yhdessä näkymässä enintään 10 kasvot.
- kohde on kaukana kamerasta (tarkennusruutu näkyy oranssin
värisenä hymykuvausta ja silmätunnistusta käytettäessä)
- on liian kirkasta tai liian pimeää
- kohde ei ole kääntynyt kameraa kohden
- kohteella on aurinkolasit tai naamari
- kohteen ilme muuttuu huomattavasti
- kohde on vastavalossa tai valaistusolosuhteet ovat epävakaat
Kasvojentunn. ei ole käytettävissä Smart-suodatin-tehosteiden eikä
Älykäs kosketustark. -asetuksen kanssa.
Käytettävissä olevat Kasvojentunn.-asetukset määräytyvät
kuvausasetusten mukaan.
Valitut Kasvojentunn.-asetukset voivat aiheuttaa sen, ettei ajastin ole
käytettävissä tai että käytettävissä olevat ajastinasetukset vaihtelevat.
Kun määrität Kasvojentunn.-asetuksia, jotkin sarjakuvausasetukset
eivät ole käytettävissä.
Kun kuvaat tunnistetut kasvot, ne tallennetaan kasvoluetteloon.
Kun olet toistotilassa, voit katsella tallennettuja kasvoja
prioriteettijärjestyksessä. (s. 84) Vaikka kasvot olisikin tallennettu, niitä
ei ole välttämättä luokiteltu toistotilassa.
Kuvaustilassa tunnistetut kasvot eivät välttämättä esiinny
kasvoluettelossa tai Smart-albumissa.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Kasvojentunn..
Valitse Normaali ja kosketa sitten o-painiketta.
Lähimmät kasvot näkyvät valkoisessa
kohdistusruudussa ja muut harmaissa
kohdistusruuduissa.
• Mitä lähempänä kohteita olet, sitä nopeammin kamera tunnistaa
kasvot.
• Voit tarkentaa harmaassa tarkennuskehyksessä olevaan kohteeseen
koskettamalla kehyksessä olevia kasvoja.
• Tunnistettuja kasvoja ei välttämättä rekisteröidä, jos valitset
välähdysasetuksen, kuten Jatkuva, Er nopea, AEB.
Kuvausvaihtoehdot 65
Kasvojentunnistuksen käyttäminen
Hymykuvan ottaminen
Silmien räpyttelyn tunnistaminen
Kamera laukaisee sulkimen automaattisesti, kun se havaitsee
hymyilevät kasvot.
Jos kamera tunnistaa, että silmät ovat suljetut, se ottaa
automaattisesti 2 kuvaa peräkkäin.
1
2
3
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Kasvojentunn.
Valitse Hymykuva ja kosketa sitten o-painiketta.
Kosketa kuvaustilassa m “ Kasvojentunn.
Valitse Silmätunnistus ja kosketa sitten o-painiketta.
Suunnittele kuva.
• Kamera laukaisee sulkijan automaattisesti, kun se havaitsee
hymyilevät kasvot.
• Älä liikuta kameraa, kun näytössä lukee: "Tallennetaan".
• Jos Silmätunnistus ei onnistu, näyttöön tulee ilmoitus ”Silmät kiinni
kuvattaessa”. Ota toinen valokuva.
Jos kohde hymyilee leveästi, kamera
pystyy tunnistamaan hymyn helpommin.
Kuvausvaihtoehdot 66
Kasvojentunnistuksen käyttäminen
Älykkään kasvojentunnistuksen käyttäminen
• Kamera saattaa tunnistaa ja tallentaa kasvot virheellisesti, jos valaistus
Kamera tunnistaa automaattisesti kasvot, joita kuvaat usein.
Älykäs kasvojentunnistus tarkentaa automaattisesti ensisijaisesti
kyseisiin kasvoihin ja suosikkikasvoihin. Älykäs kasvojentunnistus
on käytettävissä ainoastaan, kun käytät muistikorttia.
on huono, kohteen asento tai ilme muuttuu huomattavasti tai jos
kohde käyttää laseja.
• Kamera voi tunnistaa automaattisesti jopa 14 kasvot. Jos kamera
tunnistaa uudet kasvot, kun tallennettuja kasvoja on jo 14, se korvaa
vähiten tärkeät kasvot uusilla.
• Kamera voi tunnistaa yhdessä näkymässä enintään 5 suosikkikasvot.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Kasvojentunn.
Valitse Älykäs kasvojentunnistus ja kosketa sitten
o-painiketta.
Lähimmät kasvot näkyvät valkoisessa kohdistusruudussa ja muut
harmaissa kohdistusruuduissa.
•
: Kasvot, jotka on tallennettu suosikeiksi.
(Kasvojen tallentamisesta suosikeiksi kerrotaan sivulla 68.)
•
: Kasvot, jotka kamera tallentaa automaattisesti.
Kuvausvaihtoehdot 67
Kasvojentunnistuksen käyttäminen
Kasvojen merkitseminen suosikeiksi (Tähteni)
4
Voit merkitä suosikkikasvot, jolloin kamera tarkentaa ja säätää
valotuksen ensisijaisesti niiden kasvojen suhteen. Tämä
ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, kun käytät muistikorttia.
1
2
3
Kun kasvojen luettelo tulee näkyviin, kosketa
-painiketta.
• Suosikkikasvot merkitään kasvoluettelossa
-kuvakkeella.
• Voit rekisteröidä enintään 6 kasvot suosikeiksi.
• Salama ei välähdä, kun suosikkikasvot rekisteröidään.
• Jos rekisteröit samat kasvot kahdesti, voit poistaa niistä toisen
Kosketa kuvaustilassa m “ Smart kasv.rek. muokk..
Valitse My Star.
kasvoluettelosta.
Kohdista kohteen kasvot ohjesoikion kanssa ja tallenna
kasvot painamalla [Suljin]-painiketta.
Suosikkikasvojen esittäminen
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Smart kasv.rek. muokk..
Valitse Kasvoluettelon muokkaus.
• Jos haluat muuttaa suosikkikasvojen järjestystä, kosketa
-painiketta. (s. 84)
• Voit poistaa suosikkikasvot koskettamalla -painiketta.
• Jos kohteen kasvoja ei ole keskitetty ohjesoikioon, niin silloin näytölle ei
ilmesty valkoista kehystä.
• Kasvoja rekisteröidessäsi kuvaa yksi henkilö kerrallaan.
• Ota parhaan tuloksen saamiseksi kohteen kasvoista viisi valokuvaa:
yksi sekä edestä, vasemmalta, oikealta, yläpuolelta että alapuolelta.
• Kun otat valokuvia edestä, pyydä kohteelta, että hän kääntää
kasvojaan enintään 30 astetta.
• Voit tallentaa kasvot, vaikka ottaisit kohteen kasvoista yhden valokuvan.
Kuvausvaihtoehdot 68
Kirkkauden ja värin säätö
Opi parantamaan kuvan laatua säätämällä kirkkautta ja väriä.
Valotuksen säätö manuaalisesti (EV)
• Kun olet säätänyt valotuksen, sen arvo tallennetaan automaattisesti.
Kuvat voivat olla liian kirkkaita tai tummia ulkopuolisen valon
määrän mukaan. Tällöin voit parantaa kuvia säätämällä valotusta.
Sinun on mahdollisesti säädettävä valotusta myöhemmin, jotta kuvat
eivät yli- tai alivalotu.
• Jos et osaa päättää parasta valotusta, valitse AEB (automaattinen
valotusalue). Kamera ottaa kolme valokuvaa peräjälkeen, kunkin eri
valotuksella: normaali, alivalotettu ja ylivalotettu. (s. 73)
Tummempi (-)
1
2
Neutraali (0)
Kirkkaampi (+)
Kosketa kuvaustilassa m “ EV.
Valitse haluamasi arvo ja kosketa o-painiketta.
• Kuvasta tulee kirkkaampi valotuksen kasvaessa.
• Kun säädät valotusarvon, näyttöön tulee alla oleva kuvake.
Kuvausvaihtoehdot 69
Kirkkauden ja värin säätö
Mittausvaihtoehtojen muuttaminen
Kuvake Kuvaus
Mittaustilalla tarkoitetaan tapaa, jolla kamera mittaa valon
määrää. Valokuvien kirkkaus ja valaistus riippuu valitsemastasi
mittaustilasta.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Mittaus-painiketta.
Monilohko:
• Kamera jakaa kehyksen useaan alueeseen ja mittaa
niiden kaikkien valotehon.
• Sopii yleiseen kuvaukseen.
Piste:
• Kamera mittaa valotehon ainoastaan ruudun keskellä.
• Jos kohde ei ole kehyksen keskellä, kuva saattaa
valottua virheellisesti.
• Sopii käytettäväksi vastavalossa.
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
Mittaus
Monilohko
Keskipain.:
• Kamera mittaa koko ruudun mittauslukemien
keskiarvon ja painottaa keskikohtaa.
• Sopii kuvattaessa kohdetta, joka on ruudun keskellä.
Piste
Keskipain.
Kuvausvaihtoehdot 70
Kirkkauden ja värin säätö
Valonlähteen valinta (valkotasapaino)
Valokuvien väri riippuu valonlähteen tyypistä ja laadusta. Jos haluat
valokuvien värien olevan luonnollisia, valitse valaistusolosuhteita
vastaava valkotasapaino, kuten Aut valkotasap, Päivänval, Pilvinen
tai Hehkuvalo.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Valkotasapaino.
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
Valkotasapaino
Aut valkotasap
Päivänval
Pilvinen
Loistep kirk
Aut valkotasap
Päivänval
Kuvake Kuvaus
Aut valkotasap: Asettaa valkotasapainon
automaattisesti valaistusolosuhteiden mukaan.
Päivänval: Ulkokuville aurinkoisena päivänä.
Pilvinen
Pilvinen: Kuvattaessa ulkona pilvisenä päivänä tai
varjossa.
Hehkuvalo
Loistep kirk: Kuvattaessa päivänvaloloisteputken tai
kolmitehoisen loisteputken valossa.
Loistep himm: Kuvattaessa valkoisen loisteputken
valossa.
Hehkuvalo: Kuvattaessa sisällä loiste- tai
halogeenilamppujen valossa.
Mukaut. as.: Voit käyttää määrittämiäsi
valkotasapainoasetuksia.
Kuvausvaihtoehdot 71
Kirkkauden ja värin säätö
Oman valkotasapainon määrittäminen
Voit mukauttaa valkotasapainon ottamalla kuvan valkoisesta
pinnasta, kuten paperista, samoissa valaistusolosuhteissa
kuin missä aiot ottaa kuvan. Valkotasapaino-ominaisuus auttaa
täsmäämään kuvan värit todellisen näkymän kanssa.
1
2
3
Kosketa kuvaustilassa m “ Valkotasapaino.
Valitse Mukaut. as. ja kosketa sitten o.
Kohdista objektiivi valkoista paperinpalaa kohden ja
paina [Suljin]-painiketta.
Kuvausvaihtoehdot 72
Välähdystilojen käyttäminen
Nopeasti liikkuvien kohteiden tai luonnollisten kasvonilmeiden ja eleiden kuvaaminen saattaa olla vaikeaa. Tällöin voit valita jonkin
välähdystilan, jolla voit ottaa useita valokuvia nopeasti.
Kuvake Kuvaus
Yksittäis: Ota yksi valokuva.
Jatkuva:
• Kamera kuvaa jatkuvasti niin kauan kuin painat
[Suljin]-painiketta.
• Kuvien maksimimäärä riippuu muistikortin koosta.
1
2
Er nopea: Kamera ottaa [Suljin]-painiketta painaessasi
VGA-valokuvia (6 valokuvaa sekunnissa, enintään 30
kuvaa).
Kosketa kuvaustilassa m “ Ohjaus.
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
AEB:
• Voit ottaa 3 kuvaa peräjälkeen, kunkin eri valotuksella.
normaali, alivalotettu ja ylivalotettu.
• Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista ei tule sumuisia.
Ohjaus
Yksittäis
Jatkuva
• Voit käyttää salamaa, ajastinta ja Smart-suodatin-asetusta vain, kun
Er nopea
valitset Yksittäis-asetuksen.
AEB
• Kun valitset Er nopea, tarkkuudeksi määritetään VGA ja ISOherkkyydeksi Autom..
• Valitsemasi Kasvojentunn.-asetus voi aiheuttaa sen, etteivät jotkin
sarjakuvausasetukset ole käytettävissä.
Kuvausvaihtoehdot 73
Tehosteiden käyttö/kuvien säätäminen
Ohjelmatilan suodattimet
Smart-suodatintehosteiden käyttö
Voit luoda ainutlaatuisia kuvia ja videoita lisäämällä kuviin erilaisia
suodatintehosteita.
Kuvake Kuvaus
Pois: Ei tehostetta
Pienoismalli: Lisää kallistus-siirtotehoste saadaksesi
kohteen näyttämään pienoismallilta.
Häivyttäminen: Käytä retrotyylisiä värejä, terävää kontrastia
ja Lomo-kameroiden voimakkaita häivytystehosteita.
Pienoismalli
Soft-Focus: Kätke kasvojen kauneusvirheet tai lisää
unimainen tehoste.
Häivyttäminen
Vanha elokuva 1: Lisää vanhantyylinen filmitehoste 1.
Vanha elokuva 2: Lisää vanhantyylinen filmitehoste 2.
Half Tone Dot: Lisää puolisävytehoste.
Luonnos: Lisää lyijykynäluonnostehoste.
Kalansilmä
Kalansilmä: Imitoi kalansilmälinssiä vääristämällä kohteita.
Luonnos
Huurunpoisto: Tee kuvasta selkeämpi.
1
2
Kosketa kuvaustilassa m “ Smart-suodatin.
Klassinen: Lisää mustavalkoinen tehoste.
Valitse suodatin ja kosketa o-painiketta.
Kuvausvaihtoehdot 74
Tehosteiden käyttö/kuvien säätäminen
Kuvake Kuvaus
Kuvake Kuvaus
Retro: Lisää seepiansävyinen tehoste.
Retro: Lisää seepiansävyinen tehoste.
Negatiivi: Lisää negatiivifilmitehoste.
Negatiivi: Lisää negatiivifilmitehoste.
Mukaut. RGB: Mukauta väriarvo.
Mukaut. RGB: Mukauta väriarvo.
Elokuvatilan suodattimet
Kuvake Kuvaus
Pois: Ei tehostetta
Pienoismalli: Lisää kallistus-siirtotehoste saadaksesi
kohteen näyttämään pienoismallilta.
Häivyttäminen: Käytä retrotyylisiä värejä, terävää kontrastia
ja Lomo-kameroiden voimakkaita häivytystehosteita.
Half Tone Dot: Lisää puolisävytehoste.
Luonnos: Lisää lyijykynäluonnostehoste.
Kalansilmä: Imitoi kalansilmälinssiä vääristämällä lähellä
olevia kohteita.
Huurunpoisto: Tee kuvasta selkeämpi.
Klassinen: Lisää mustavalkoinen tehoste.
Kuvausvaihtoehdot 75
Tehosteiden käyttö/kuvien säätäminen
Oman RGB-sävyn määrittäminen
1
2
3
• Jos valitset videota kuvatessasi asetuksen Pienoismalli, videon toisto
nopeutuu.
Kosketa kuvaustilassa m “ Smart-suodatin.
• Jos valitset videota nauhoittaessasi Pienoismalli, kamera ei nauhoita
Valitse Mukaut. RGB ja kosketa sitten o-painiketta.
• Jos valitset Pienoismalli, Häivyttäminen, Half Tone Dot,
Luonnos, Kalansilmä tai Huurunpoisto videon kuvaamisen aikana,
ja tallennustarkkuudeksi pienempi
tallennusnopeudeksi asetetaan
kuin
.
• Jos määrität Smart-suodatin-asetuksen, et voi käyttää
kasvojentunnistus-, sarjakuvaus- tai kuvansäätöasetuksia, Intellizoomia etkä Älykäs kosketustark. -asetusta.
• Jos valitset Luonnos valokuvaa ottaessasi, valokuvan tarkkuudeksi
tulee
tai pienempi.
Säädä kunkin värin arvoa vetämällä ylös tai alas.
• Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi kuva.
• Mitä matalampi arvo, sitä tummempi kuva.
Mukaut. RGB
4
ääntä.
Tallenna muutokset koskettamalla o-painiketta.
Kuvausvaihtoehdot 76
Tehosteiden käyttö/kuvien säätäminen
3
Valokuvien säätäminen
Voit säätää valokuviesi terävyyttä, värikylläisyyttä ja kontrastia.
1
2
Tallenna muutokset koskettamalla o-painiketta.
Terävyys
Kuvaus
Kosketa kuvaustilassa m “ Kuvansäätö-painiketta.
-
Pehmennä kuvien reunoja (sopii, kun kuvia
muokataan tietokoneella).
Säädä kutakin arvoa vetämällä ylös tai alas.
+
Terävöitä reunoja parantaaksesi kuvien selkeyttä.
Tämä voi myös lisätä kuvien kohinaa.
•
•
•
: Terävyys
: Kontrasti
: Kylläisyys
Kontrasti
Kuvansäätö
Kuvaus
-
Vähennä väriä ja kirkkautta.
+
Lisää väriä ja kirkkautta.
Kylläisyys
Kuvaus
-
Vähennä värikylläisyyttä.
+
Lisää värikylläisyyttä.
• Jos et halua käyttää tehosteita, valitse 0 (sopii tulostukseen).
• Jos käytät säätötoimintoja, et voi käyttää Smart-suodatin-asetuksia.
Kuvausvaihtoehdot 77
Zoomausäänen valinta
Kun käytät zoomausta videoita kuvatessasi, zoomin ääni voi äänittyä videoihin. Sound Alive -toiminnolla voit pienentää zoomausääntä.
1 Kosketa kuvaustilassa m → Ääni.
2 Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
Ääni
Sound Alive päällä
Sound Alive pois
Mykistys
Kuvake Kuvaus
Sound Alive päällä: Kytke Sound Alive -toiminto
päälle.
Sound Alive pois: Kytke Sound Alive -toiminto pois
päältä.
Mykistys: Älä tallenna ääntä.
• Älä peitä mikrofonia, kun käytät Sound Alive -toimintoa.
• Sound Alive -toiminnolla tehdyt tallenteet voivat erota todellisista
äänistä.
Kuvausvaihtoehdot 78
Käytettävissä olevat kuvausasetukset kuvaustiloittain
Lisätietoja kuvausvaihtoehdoista on kohdassa "Kuvausasetukset".
Smart
Auto
Yksinkertainen
kuvaus
Aihe
Lähikuvaus
Yökuva
Kauneuskuva
Ohjelma
DUAL IS
Asentoopas
Elokuva
Tarkkuus
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Laatu
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Ajastin
U
O
O
O
O
O
O
O
-
U
Salama
-
U
U
-
-
U
U
O
-
U
ISO-herkkyys
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
Makro
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
U
-
U
-
-
U
O
-
U
-
EV
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
Mittaus
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
Valkotasapaino
-
-
-
-
-
-
O
-
-
O
Ohjaus
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
Smart-suodatin
-
-
-
-
-
-
O
-
-
U
Kuvansäätö
-
-
-
-
-
-
O
-
O
-
Sound Alive
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
Digitaalinen zoom
-
-
U
-
-
-
O
-
-
-
Intelli-zoom
-
-
U
-
-
-
O
-
-
-
U
U
U
U
U
U
O
U
U
O
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
Tarkennusalue
Kasvojentunnistus
OIS
Äänimuistio
U Näissä tiloissa jotkin asetukset ovat rajoitettuja tai tietty asetus on määritetty oletusasetukseksi.
Kuvausvaihtoehdot 79
Käytettävissä olevat kuvausasetukset kuvaustiloittain
Smartelokuva
Itselaukaisu
Lapsi
Vuorottaiskuva
Tarkkuus
O
O
O
O
-
O
U
O
U
Laatu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Ajastin
U
O
-
-
O
O
U
O
U
U
Salama
-
O
U
-
U
U
-
U
-
-
ISO-herkkyys
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
Makro
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
Tarkennusalue
-
-
U
-
-
-
-
-
-
-
Kasvojentunnistus
-
U
O
-
-
-
-
-
-
-
TaikakehysKuvasuodatin
kuvaus
Elokuvasuodatin
Häivyttäminen Häivyttäminen
(valokuva)
(elokuva)
Palettiefektikuvaus
O
U
O
U
O
U
U
U
U
U
-
Mittaus
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
Valkotasapaino
-
O
-
O
-
-
-
-
-
-
Ohjaus
-
-
U
-
-
-
-
-
-
-
Smart-suodatin
-
-
-
-
-
O
U
-
-
O
Kuvansäätö
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
Sound Alive
O
-
-
-
-
-
O
-
O
O
Digitaalinen zoom
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Intelli-zoom
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U
O
O
U
U
U
U
U
U
U
-
O
-
-
-
-
-
-
-
-
EV
OIS
Äänimuistio
U Näissä tiloissa jotkin asetukset ovat rajoitettuja tai tietty asetus on määritetty oletusasetukseksi.
Kuvausvaihtoehdot 80
Toisto/Muokkaus
Tässä luvussa kerrotaan, miten kuvia ja videoita katsellaan, miten äänimuistioita
toistetaan ja miten valokuvia ja videoita muokataan. Luvussa on myös ohjeet kameran
liittämiseen tietokoneeseen, valokuvatulostimeen, televisioon tai teräväpiirtotelevisioon.
Valokuvien ja videoiden esittäminen
toistotilassa ………………………………… 82
Tiedostojen katselu televisiossa tai
HDTV-televisiossa ………………………… 98
Toistotilan käynnistäminen …………………
Valokuvien katseleminen …………………
Videon toistaminen ………………………
Äänimuistion toistaminen …………………
Tiedostojen siirto Windows-tietokoneelle 100
82
89
91
92
Valokuvan muokkaaminen ………………… 94
Kuvien koon muuttaminen ………………
Kuvan kääntäminen ………………………
Smart-suodatintehosteiden käyttö ………
Valokuvien säätäminen ……………………
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen ……
94
95
95
96
97
Tiedostojen siirtäminen Intelli-studion
avulla …………………………………… 101
Tiedostojen siirtäminen kytkemällä
kamera siirrettäväksi asemaksi ………… 103
Kameran irrottaminen (Windows XP) … 104
Tiedostojen siirto Mac-tietokoneelle
… 105
Valokuvien tulostaminen
PictBridge-valokuvatulostimella ……… 106
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
Tässä luvussa kuvataan, miten valokuvia, videoita ja äänimuistioita toistetaan ja miten tiedostoja hallitaan.
2
Toistotilan käynnistäminen
Katsele kameraan tallennettuja kuvia ja videoita ja toista
äänimuistioita.
1
Voit siirtyä toiseen tiedostoon vetämällä kuvaa
vasemmalle tai oikealle.
Paina [Toisto]-painiketta.
• Voit siirtyä tiedostosta toiseen nopeasti kallistamalla kameraa
siihen suuntaan, mihin haluat selata tiedostoja. (s. 83)
• Voit siirtyä tiedostoissa nopeasti myös pitämällä näytön
• Näyttöön avautuu tuorein tiedosto.
• Jos kamera on poissa päältä, se kytkeytyy päälle ja esittää
vasenta tai oikeaa reunaa kosketettuna.
• Voit myös vetää liukusäädintä vasemmalle tai oikealle ja siten
tuoreimman tiedoston.
siirtyä edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.
• Voit katsella valokuvia etunäytössä kytkemällä etunäytön
toimintaan etu-LCD-painikkeella.
Voit esittää tiedostot luokittain koskettamalla aloitusnäytössä
-painiketta. (s. 85)
Toisto/Muokkaus 82
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
• Liikkeentunnistus ei välttämättä toimi hyvin, jos pidät kameraa
• Jos haluat katsella sisäiseen muistiin tallennettuja tiedostoja, ota
muistikortti pois kamerasta.
• Kamera ei toista asianmukaisesti tiedostoja, joiden kokoa ei tueta tai
jotka on otettu toisella kameralla.
siten, että näyttö on maan pinnan suuntainen.
Tiedostojen katselu liikkeentunnistuksella
Voit esittää tiedostoja kallistamalla kameraa toistotilassa.
• Kun kierrät kameraa 90° tai 180° katsellessasi kuvaa, kamera
muuttaa näytössä näkyvän valokuvan suuntaa automaattisesti.
(s. 113)
• Voit poistaa liikkeentunnistuksen käytöstä koskettamalla
toistotilassa m-painiketta ja koskettamalla sitten kohdan
Elenäkymä vieressä olevaa asetuspainiketta.
Toisto/Muokkaus 83
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
Näyttö toistotilassa
Suosikkikasvojen järjestely
Voit järjestellä suosikkikasvot tai poistaa ne. Suosikkikasvoominaisuus on käytettävissä ainoastaan, kun kamerassa on
muistikortti.
1
Kosketa toistotilassa m “ Kasvoluettelo.
• Esikatselukuvassa tai Smart-albumissa kosketa m “
Kasvoluettelo.
Tiedostotiedot
Tiedoston sijainti
Kuvake
Kasvoluettelo
Kuvaus
Valokuva sisältää äänimuistion.
Toista videoita (s. 91) tai äänimuistioita (s. 92)
Kansion nimi – Tiedoston nimi
Videon pituus
Suojattu tiedosto
Tulostusjärjestys (DPOF) on määritetty
Poista tiedostoja (s. 88)
Toista kuvaesitys (s. 90)
Tiedostojen esittäminen pikkukuvina (s. 86)
Tuo tiedoston tiedot näyttöön koskettamalla m “ Tiedoston tiedot
“vaihtoehto “o. Voit valita, näkyvätkö tiedot etunäytössä vai
kosketusnäytössä.
Toisto/Muokkaus 84
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
2
Voit muuttaa kasvojen järjestystä koskettamalla
“
Kyllä-painiketta ja vetämällä kasvot uuteen paikkaan.
Muokkaa luokittelua
3
Tiedostojen esittäminen Smart-albumissa pikkukuvina
Voit esittää tiedostot luokittain, kuten päivämäärän, kasvojen tai
tiedostotyypin mukaan.
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
Kosketa
-painiketta.
“ luokkavaihtoehto.
Tallenna muutokset koskettamalla o-painiketta.
• Voit poistaa kasvot luettelosta koskettamalla
-painiketta,
koskettamalla kasvoja ja koskettamalla sitten o-painiketta.
Jos haluat esittää kasvoluettelossa ainoastaan suosikkikasvot, kosketa
-painiketta.
Kuvake
Kuvaus
Näytä kaikki tiedostot.
Katsele tiedostoja niiden tallentamispäivämäärän
mukaan.
Voit katsella tiedostoja tunnistettujen ja
suosikkikasvojen mukaan.
Katsele tiedostoja tiedostotyypin mukaan.
• Smart-albumin avaamiseen ja kategorian vaihtamiseen sekä
tiedostojen järjestelemiseen uudelleen voi kulua jonkin aikaa.
• Jos poistat luokan, kaikki luokan tiedostot poistetaan.
• Etunäyttö ei välttämättä aktivoidu Smart-albumin käytön jälkeen.
Toisto/Muokkaus 85
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
Tiedostojen näyttäminen sivunkääntötehostein
Kuvake
Voit selata tiedostoja vetämällä tai vetäisemällä kosketuskynää
näytöllä. Voit myös lisätä sivunkääntötehosteen kuvaesitykseen.
1
2
3
Kosketa aloitusnäytössä
Kuvaus
Toista kuvaesitys.
• Keskeytä kuvaesitys koskettamalla näyttöä ja säädä
äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni.
• Kun haluat pysäyttää kuvaesityksen, kosketa
-painiketta.
-painiketta.
Valitse teema.
Palaa teemanvalintanäyttöön.
Siirry edelliseen tai seuraavaan tiedostoon vetämällä
kuvia vasemmalle tai oikealle.
Kun käytät sivunkääntötehostetta, voit esittää ainoastaan valokuvia.
Tiedostojen näyttäminen pikkukuvina
Selaa tiedostojen pikkukuvia.
Kierrä toistotilassa [Zoom]-säädintä vasemmalle
nähdäksesi pikkukuvat (9 kerrallaan). Kierrä [Zoom]säädintä vasemmalle vielä kerran tai kahdesti
nähdäksesi useampia pikkukuvia (16 tai 36 kerrallaan).
Kierrä [Zoom]-painiketta oikealle, jos haluat palata
aikaisempaan näkymään.
Toisto/Muokkaus 86
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
Tiedostojen suojaaminen
Suojaa tiedostot tahattomilta poistoilta.
Voit esittää tiedoston
koko näytössä
koskettamalla sitä.
Kuvake
1
Paikanna suojattava tiedosto toistotilassa ja kosketa
sitten m-painiketta.
2
Kosketa kohdan Suojaa vieressä olevaa
asetuspainiketta.
Kuvaus
Poista
Tiedostojen poistaminen
Aloita kuvaesitys
Valokuva sisältää äänimuistion.
Suojaa
Videotiedosto
Muuta koko
Äänimuistiotiedosto
Vetämällä näyttöä ylös tai alas voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle
pikkukuvasivulle.
Suojattua tiedostoa ei voi poistaa tai kierrättää.
Toisto/Muokkaus 87
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
Kaikkien tiedostojen poistaminen
Voit valita kaikki tiedostot ja poistaa ne yhdellä kertaa.
Tiedostojen poistaminen
Valitse toistotilassa poistettavat tiedostot.
Yksittäisen tiedoston poistaminen
Voit valita yhden tiedoston ja poistaa sen.
1
Etsi poistettava tiedosto toistotilassa ja kosketa sitten
-painiketta.
2
Kun näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, kosketa
Kyllä-painiketta.
Voit poistaa tiedoston myös koskettamalla m “ Poista “ Poista “ o
“Kyllä.
1
Kosketa toistotilassa m “ Poista.
2
3
Valitse Kaikki ja kosketa sitten o-painiketta.
Kun näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, kosketa
Kyllä-painiketta.
Tiedostojen kopioiminen muistikortille
Tiedostoja voidaan kopioida sisäisestä muistista muistikortille.
1
Useiden tiedostojen poistaminen
Voit valita useita tiedostoja ja poistaa ne yhdellä kertaa.
1
• Esikatselukuvassa tai Smart-albumissa kosketa m “ Poista.
Kosketa toistotilassa m “ Kopioi kortille.
• Esikatselukuvassa tai Smart-albumissa kosketa m “
Kopioi kortille.
2
Esikatselukuvassa tai Smart-albumissa kosketa
-painiketta.
Kun näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, kosketa
Kyllä-painiketta.
• Voit myös koskettaa m “ Poista “ Valitse “ o.
2
3
Valitse poistettavat tiedostot ja kosketa
-painiketta.
Kun näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, kosketa
Kyllä-painiketta.
Jos poistat luokan, kaikki luokan tiedostot poistetaan.
Toisto/Muokkaus 88
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
Valokuvien katseleminen
Kuvake
Voit suurentaa kuvan osan tai esittää kuvat kuvaesityksenä.
Kuvaus
Poista tiedosto.
Rajaa valokuva (kamera tallentaa sen uutena tiedostona).
Valokuvan suurentaminen
Palaa alkuperäiseen näkymään.
Suurenna valokuvan osaa kiertämällä [Zoom]-painiketta
toistotilassa oikealle. Loitonna kiertämällä [Zoom]painiketta vasemmalle.
Zoomaussuhde (Maksimi zoomauskerroin saattaa vaihdella
kuvien resoluutiosta riippuen.)
Kun katselet toisella kameralla otettuja kuvia, zoomaussuhde voi vaihdella.
Vedä näyttöä
nähdäksesi kuvan
toisen osan.
Toisto/Muokkaus 89
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
Kuvaesityksen toistaminen
* Oletusasetus
Kuvake Kuvaus
Voit lisätä valokuvien kuvaesitykseen tehosteita ja ääniä.
Kuvaesitystoiminto ei koske videoita eikä äänimuistioita.
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
Kosketa
kuvat.
•
•
•
•
3
4
T-tila: Valitse, näytetäänkö kuvaesitys toistuvasti.
(Toista kerran*, Toista uud)
-painiketta.
Väli:
• Aseta valokuvien välinen aika.
(1 sek*, 3 sek, 5 sek, 10 sek)
• Jotta välin voi määrittää, tehosteasetukseksi on
valittava Pois.
-painiketta ja valitse kuvaesitykseen lisättävät
Voit valita kaikki koskettamalla -painiketta.
Jos haluat peruuttaa valintasi, kosketa -painiketta.
Videotiedostoja ei voi valita.
Voit valita enintään 2 000 tiedostoa.
Musiikki: Valitse taustamusiikki.
(Pois, Usva*, Pisarat, Uneksiva, Matka, Syksyinen)
Tehoste:
• Valitse kuvien vaihtumistehoste.
(Pois, Rauhallinen*, Hohde, Rento, Eloisa,
Hempeä)
• Voit peruuttaa tehosteet valitsemalla Pois.
• Kun käytät tehosteasetusta, valokuvien väliseksi
ajaksi asetetaan 1 sekunti.
Kosketa o-painiketta.
Kosketa m-painiketta ja määritä kuvaesitystehoste.
Toista kaikki
5
Kun haluat käynnistää kuvaesityksen, kosketa
-painiketta.
• Voit keskeyttää kuvaesityksen koskettamalla näyttöä.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta tai mykistää äänet
koskettamalla
-painiketta.
• Kun haluat pysäyttää kuvaesityksen, kosketa
Toisto/Muokkaus 90
-painiketta.
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
Videon rajaaminen
Videon toistaminen
Toistotilassa voit esittää videon ja kaapata tai rajata osia
toistettavasta videosta. Voit tallentaa kaapatut ja rajatut osat
uusina tiedostoina.
1
Kun katselet videota, kosketa -painiketta siinä
kohdassa, josta haluat rajauksen alkavan.
1
2
2
3
Kosketa
Valitse video toistotilassa ja kosketa
-painiketta.
Esitä video.
“ .
Kosketa -painiketta kohdassa, jossa haluat rajauksen
loppuvan.
• Voit säätää rajattavaa otosta myös vetämällä etenemispalkissa
näkyvistä kahvoista.
Kuvake
Kuvaus
Selaa takaisinpäin.
/
Tauko tai toiston jatkaminen.
Selaa eteenpäin.
Säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni
Palaa toistotilaan.
4
5
Kosketa
-painiketta.
Kun näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, kosketa
Kyllä-painiketta.
• Alkuperäisen videon tulisi olla vähintään 10 sekuntia pitkä.
• Kamera tallentaa muokatun videon uutena tiedostona.
Toisto/Muokkaus 91
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
Kuvan sieppaaminen videosta
1
Kun katselet videota, kosketa -painiketta siinä
kohdassa, jossa haluat siepata kuvan.
2
3
Kosketa
-painiketta.
Kun näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, kosketa
Kyllä-painiketta.
Äänimuistion toistaminen
Äänimuistion kuunteleminen
1
Valitse toistotilassa äänimuistiotiedosto ja kosketa
-painiketta.
2
Kuuntele äänimuistiota.
• Siepatun kuvan tiedostokuva on sama kuin alkuperäisen videon.
• Siepattu kuva tallennetaan uutena tiedostona.
Kuvake Kuvaus
Selaa takaisinpäin.
/
Keskeytä tai jatka toistoa.
Selaa eteenpäin.
Säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni
Palaa toistotilaan.
Toisto/Muokkaus 92
Valokuvien ja videoiden esittäminen toistotilassa
Valokuviin liitettyjen äänimuistioiden toistaminen
1
Etsi äänimuistion sisältävä valokuva toistotilassa ja
kosketa -painiketta.
2
Kuuntele äänimuistiota.
Kuvake
/
Kuvaus
Keskeytä tai jatka toistoa.
Säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni
Palaa toistotilaan.
Toisto/Muokkaus 93
Valokuvan muokkaaminen
Tässä osiossa kuvataan, miten kuvia muokataan.
• Kamera tallentaa muokatut valokuvat uusina tiedostoina.
• Kun muokkaat valokuvia, kamera muuntaa ne automaattisesti matalammalle tarkkuudelle. Kuvat, joita käännät tai joiden kokoa muutat manuaalisesti, ei muunneta
automaattisesti matalammalle tarkkuudelle.
3
Kuvien koon muuttaminen
Tallenna koskettamalla o-painiketta.
Muuta valokuvan kokoa ja tallenna se uutena tiedostona. Voit
määrittää valokuvan esitettäväksi, kun kamera kytketään päälle.
1
2
Paikanna valokuva toistotilassa ja kosketa m-painiketta.
Kosketa Muuta koko-painiketta ja valitse koko.
• Voit tallentaa kuvan alkukuvaksi valitsemalla Alkukuva.
(s. 110)
Muuta koko
2688 X 1512
1920 X 1080
Alkukuva
Toisto/Muokkaus 94
Tarjolla olevat kokovaihtoehdot riippuvat kuvan alkuperäisestä koosta.
Valokuvan muokkaaminen
Kuvan kääntäminen
1
2
Smart-suodatintehosteiden käyttö
Paikanna valokuva toistotilassa ja kosketa m-painiketta.
Kosketa Käännä-painiketta ja valitse kääntövaihtoehto.
Käännä
Pois
Oikeaan 90˚
Vasempaan 90˚
Voit lisätä kuviin erikoistehosteita.
1
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
• Näyttöön avautuu tuorein tiedosto.
2
3
4
Kosketa
“ valokuva.
Kosketa m “ Smart-suodatin.
Valitse suodatin.
• Tarjolla olevat vaihtoehdot on lueteltu sivulla 74.
• Voit esittää alkuperäisen kuvan koskettamalla
180˚
Ennen-painiketta.
• Voit esittää kuvan suodatintehosteella koskettamalla
3
Jälkeen-painiketta.
Tallenna koskettamalla o-painiketta.
Pienoismalli
Kamera korvaa alkuperäisen tiedoston.
Ennen Jälkeen
5
Tallenna muutokset koskettamalla V-painiketta.
Toisto/Muokkaus 95
Valokuvan muokkaaminen
4
Valokuvien säätäminen
Tässä osassa kerrotaan, miten kuvien kirkkautta, kontrastia ja
värikylläisyyttä säädetään ja miten punasilmäisyys korjataan.
Kamera tallentaa muokatun kuvan uutena tiedostona, mutta
saattaa muuntaa kuvan tarkkuuden pienemmäksi.
• Voit säätää kirkkautta, kontrastia ja värikylläisyyttä ja käyttää Smartsuodatintehosteita samanaikaisesti.
• Retusointi- ja Punasilm korj -asetuksia ei voi käyttää samanaikaisesti.
Muuta asetusta vetämällä liukusäätimiä tai koskettamalla
mallivalokuvia.
• Voit esittää alkuperäisen kuvan koskettamalla
Ennen-painiketta.
• Voit esittää säädetyn kuvan koskettamalla Jälkeen-painiketta.
5
Tallenna muutokset koskettamalla V-painiketta.
Kasvojen retusointi
Kirkkauden, kontrastin ja värikylläisyyden säätäminen
1
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
• Näyttöön avautuu tuorein tiedosto.
Kosketa aloitusnäytössä
-painiketta.
• Näyttöön avautuu tuorein tiedosto.
2
3
1
Kosketa
“ valokuva.
Kosketa m “ säätövaihtoehto.
Kuvake
2
3
4
Kuvaus
Kosketa
“ valokuva.
Kosketa m “ Retusointi.
Säädä ihonvärin sävyä vetämällä liukusäätimiä tai
koskettamalla mallivalokuvia.
• Ihon värisävy vaalenee liukusäätimen liikkuessa oikealle.
• Voit esittää alkuperäisen kuvan koskettamalla
Kirkkaus
Ennen-painiketta.
Kontrasti
• Voit esittää säädetyn tiedoston koskettamalla
Kylläisyys
Jälkeen-painiketta.
5
Tallenna muutokset koskettamalla V-painiketta.
Toisto/Muokkaus 96
Valokuvan muokkaaminen
Punasilmäisyyden poistaminen
1
Kosketa aloitusnäytössä
3
-painiketta.
Valitse kopioiden määrä koskettamalla / -painiketta ja
kosketa sitten o-painiketta.
• Näyttöön avautuu tuorein tiedosto.
2
3
Kosketa
“ valokuva.
Kosketa m “ Punasilm korj.
• Voit esittää alkuperäisen kuvan koskettamalla
Ennen-painiketta.
• Voit esittää säädetyn tiedoston koskettamalla
Jälkeen-painiketta.
4
Tallenna muutokset koskettamalla V-painiketta.
• Voit viedä muistikortin liikkeeseen, joka tukee DPOF (Digitaalinen
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen
Valitse tulostettavat kuvat ja tallenna tulostusasetukset Digitaalinen
tulostusjärjestys (DPOF) -muodossa. Nämä tiedot tallennetaan
muistikortin MISC-kansioon, josta ne voi tulostaa kätevästi DPOFyhteensopivilla tulostimilla.
1
2
Paikanna valokuva toistotilassa ja kosketa m-painiketta.
Kosketa DPOF-painiketta.
Toisto/Muokkaus 97
tulostusjärjestys) -tulostusta, tai voit tulostaa kuvat kotona DPOFyhteensopivalla tulostimella.
• Jos valokuva on paperia leveämpi, sen vasen ja oikea reuna voivat
leikkautua pois. Varmista, että valokuvan mitat ovat yhteensopivia
valitsemasi paperin kanssa.
• Sisäiseen muistiin tallennetuille kuville ei voi määrittää DPOF-asetuksia.
Tiedostojen katselu televisiossa tai HDTV-televisiossa
Voit katsella valokuvia tai toistaa videoita televisiossa liittämällä kamerasi televisioon AV-kaapelilla.
7
1
2
3
Kosketa aloitusnäytössä
4
5
Sammuta kamera ja televisio.
• Television mallista riippuen, saatat nähdä digitaalista kohinaa tai osa
Liitä kamera televisioon A/V-kaapelilla.
• Television asetukset voivat aiheuttaa sen, etteivät kuvat näy
-painiketta.
Kytke kamera päälle.
• Kamera siirtyy automaattisesti toistotilaan, kun se kytketään
Kosketa Liitettävyys “ Videolähtö.
televisioon.
Valitse videolähtösignaali, joka vastaa oleskelumaassasi
tai -alueellasi käytettävää normia. (s. 112)
8
Valitse katseltavat kuvat ja videot kameran
kosketusnäytössä.
kuvasta ei välttämättä näy.
kuvaruudun keskellä.
Ääni
6
Video
Avaa televisio ja valitse videoulostulotila television
kaukosäätimestä.
Toisto/Muokkaus 98
Tiedostojen katselu televisiossa tai HDTV-televisiossa
6
Tiedostojen katseleminen HDTV-televisiossa
1
2
3
4
5
Kosketa aloitusnäytössä
televisio, HDTV-televisioon kytkeytyy virta automaattisesti ja
kameran näyttökuva tulee kuvaruutuun.
• Jos Anynet+ kytketään pois päältä, HDTV ei käynnisty
automaattisesti.
7
-painiketta.
Kosketa Liitettävyys “ HDMI-koko.
Kytke kameraan virta.
• Jos televisio on Anynet+-yhteensopiva Samsungin HDTV-
Voit katsella laadukkaita ja pakkaamattomia valokuvia ja
videoleikkeitä HDTV-televisiossa lisävarusteena saatavan HDMIkaapelin avulla. Useimmissa HDTV-televisioissa on HDMI-liitäntä
(High Definition Multimedia Interface). Katso lisätietoja television
käyttöoppaasta.
Voit katsella tiedostoja kameran tai HDTV-television
kauko-ohjaimen avulla.
• Jos HDTV-televisiosi tukee Anynet+(CEC)-profiilia, kytke Anynet+
Valitse HDMI-tarkkuus.
Katkaise virta kamerasta ja HDTV-televisiosta.
Kytke kamera HDTV-televisioon lisävarusteena saatavalla
HDMI-kaapelilla.
Toisto/Muokkaus 99
päälle kameran asetusvalikossa (s. 111), jotta kameraa ja televisiota
voi ohjata television kauko-ohjaimella.
• Anynet+-toiminnon avulla kaikkia kytkettyjä Samsungin A/V-laitteita voi
ohjata television kauko-ohjaimella.
• Aika, joka kameralta kuluu yhteyden luomiseen HDTV-televisioon,
määräytyy käytettävän microSD- tai microSDHC-kortin mukaan. Nopea
microSD- tai microSDHC-kortti ei välttämättä takaa suurta HDMIsiirtonopeutta, koska kortin päätarkoitus on suurentaa siirtonopeutta
kuvaamisen aikana.
Tiedostojen siirto Windows-tietokoneelle
Voit siirtää tiedostoja Windows-tietokoneelle, muokata niitä Intelli-studiolla ja ladata ne Internetiin.
Vaatimukset
• Vaatimukset ovat vain suosituksia. Se ei välttämättä toimi
Kohde
Vaatimukset
CPU
Intel Pentium 4, 3,2 GHz tai parempi/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz tai parempi
RAM
Vähintään 512 Mt RAM
(suositellaan vähintään 1 Gt)
Käyttöjärjestelmä
Windows XP SP2, Windows Vista tai Windows 7
(32-bittiset versiot)
Kiintolevytila
250 Mt tai enemmän (suositellaan 1 Gt tai
enemmän)
Valmistaja ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat yhteensopimattoman
tietokoneen, kuten itse kootun tietokoneen, käytöstä.
• CD-ROM-asema
• 1024 X 768 pikseliä, 16-bittisiä värejä tukeva
Muuta
asianmukaisesti silloinkaan, kun tietokone täyttää vaatimukset,
tietokoneen kunnosta riippuen.
• Jos tietokone ei täytä vaatimuksia, videot eivät välttämättä toistu
asianmukaisesti tai niiden muokkaus voi kestää kauan.
• Ennen kuin käytät ohjelmaa, asenna DirectX 9.0c tai tuoreempi.
• Tietokoneessa on oltava Windows XP, Windows Vista tai Windows 7,
jotta voit kytkeä siihen kameran siirrettävänä asemana.
näyttö (suositus 1280 X 1024 pikselin
32-bittinen värinäyttö)
• USB 2.0 -portti
• nVIDIA Geforce 7600GT tai parempi/
ATI X1600 -sarja tai parempi
• Microsoft DirectX 9.0c tai parempi
* Nämä ohjelmat eivät välttämättä toimi asianmukaisesti 64-bittisessä
Windows XP, Windows Vista tai Windows 7:ssä.
Toisto/Muokkaus 100
Tiedostojen siirto Windows-tietokoneelle
Tiedostojen siirtäminen Intelli-studion avulla
5
Kytke kamera päälle.
• Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti ja Intelli-studio
Intelli-studio käynnistyy automaattisesti, kun kamera kytketään
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
käynnistyy automaattisesti.
Jos olet määrittänyt USB-asetukseksi Valitse tila, valitse
ponnahdusikkunassa Tietokon.
Kameran akku lataantuu, kun se on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1
2
3
4
Kosketa aloitusnäytössä
6
-painiketta.
Kosketa Liitettävyys-painiketta ja kytke sitten
PC-ohjelmisto päälle koskettamalla asetuspainiketta.
Valitse tietokoneessa kohdekansio ja valitse Kyllä.
• Uudet kameraan tallennetut tiedostot siirretään automaattisesti
valittuun kansioon.
• Jos kamerassa ei ole uusia tiedostoja, esiin ei tule
ponnahdusikkunaa, joka kehottaisi tallentamaan uudet
tiedostot.
Sammuta kamera.
Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kaapelin se pää, jossa on merkkivalo (S), on liitettävä kameraan. Jos
kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole
vastuussa tietojen katoamisesta.
Toisto/Muokkaus 101
Käynnistä Intelli-studio Windows Vista- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmässä
valitsemalla Automaattinen käynnistys -ikkunassa Run iStudio.exe.
Tiedostojen siirto Windows-tietokoneelle
Intelli-studion käyttäminen
Intelli-studio on kameran sisäinen ohjelma, jolla voidaan toistaa ja muokata tiedostoja. Lisätietoja saat valitsemalla ohjelman työkaluriviltä
Help “ Help.
• Jos haluat käyttää lisätoimintoja, kuten luoda kuvaesityksiä mallien avulla, asenna täydellinen Intelli-studio-versio valitsemalla ohjelman työkalurivillä Web Support “
Update Intelli-studio “ Start Update.
• Voit päivittää kameran laiteohjelmiston valitsemalla ohjelman työkalurivillä Web Support “ Upgrade firmware for the connected device.
• Jos käynnistät Intelli-studion kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen, voit ladata lyhyitä animaatioita Lapsi-tilassa käytettäviksi. Intelli-studio-ohjelmalla voit myös
muokata kuvaamiasi videoita ja toistaa niitä sitten etunäytössä.
• Jos asennat Intelli-studio-ohjelman tietokoneeseen, se käynnistyy nopeammin. Jos haluat asentaa ohjelman, valitse Tool “ Install Intelli-studio on PC.
• Tiedostoja ei voi muokata suoraan kamerassa. Siirrä tiedostot tietokoneen kansioon ennen niiden muokkaamista.
• Intelli-studio tukee seuraavia tiedostomuotoja:
- Videot: MP4 (Video: H.264, ääni: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Valokuvat: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
• Alla oleva näyttökuva näyttää erilaiselta, jos käynnistät Intelli-studion liittämättä kameraa tietokoneeseen.
1
23
4
5
6
7
8
^
%
9
$
0
#
!
@
Toisto/Muokkaus 102
Tiedostojen siirto Windows-tietokoneelle
1
Avaa valikot.
Tiedostojen siirtäminen kytkemällä kamera
siirrettäväksi asemaksi
2
Näytä valitussa kansiossa olevat tiedostot.
Kytke kamera tietokoneeseen siirrettävänä asemana.
3
Siirry valokuvien muokkaustilaan.
4
Siirry videoiden muokkaustilaan.
Kosketa aloitusnäytössä
5
Siirry jakamistilaan. (voit lähettää tiedostoja sähköpostitse
tai ladata tiedostoja Internet-sivustoon, kuten Flickr- tai
YouTube-sivustoon.
1
2
6
Lataa lyhyitä animaatioita Lapsi-tilassa käytettäviksi.
7
Suurenna tai pienennä luettelon pienoiskuvia.
Sammuta kamera.
8
Valitse tiedostotyyppi.
3
4
9
Näytä tietokoneen valitun kansion tiedostot.
0
Näytä tietokoneeseen kytketyn kameran tiedostot tai piilota
ne.
!
Näytä kameran valitun kansion tiedostot.
@
Näytä tiedostot pikkukuvina tai kartalla.
#
Selaa kameraan tallennettuja kansioita.
$
Selaa tietokoneeseen tallennettuja kansioita.
%
Siirry edelliseen tai seuraavaan kansioon.
^
Tulosta tiedostoja, näytä tiedostot kartalla, tallenna tiedostot
Omaan kansioon tai tallenna kasvoja.
No.
Kuvaus
-painiketta.
Kosketa Liitettävyys-painiketta ja kytke sitten
PC-ohjelmisto pois päältä koskettamalla
asetuspainiketta.
Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Toisto/Muokkaus 103
Kaapelin se pää, jossa on merkkivalo (S), on liitettävä kameraan. Jos
kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole
vastuussa tietojen katoamisesta.
Tiedostojen siirto Windows-tietokoneelle
5
Kytke kamera päälle.
Kameran irrottaminen (Windows XP)
• Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti.
Kamera irrotetaan vastaavalla tavalla Windows Vista- ja
Windows 7 -käyttöjärjestelmissä.
Jos olet määrittänyt USB-asetukseksi Valitse tila, valitse
ponnahdusikkunassa Tietokon.
6
Valitse tietokoneelta Oma tietokone “ Siirrettävä levy
“ DCIM “100PHOTO.
7
Vedä tai tallenna tiedostot tietokoneellesi.
1
Jos kameran tilan merkkivalo välkkyy, odota kunnes se
sammuu.
2
Valitse tietokoneen näytössä alaoikealla olevalla
työkalurivillä .
3
4
5
Napsauta ponnahdusviestiä.
Napsauta turvallisen irrottamisen viestiä.
Irrota USB-kaapeli.
Kameraa ei voi poistaa turvallisesti Intelli-studio-ohjelman ollessa käynnissä.
Sulje ohjelma, ennen kuin irrotat kameran.
Toisto/Muokkaus 104
Tiedostojen siirto Mac-tietokoneelle
Kun kamera kytketään Macintosh-tietokoneeseen, se tunnistetaan automaattisesti. Voit siirtää tiedostoja kameralta suoraan tietokoneelle
asentamatta mitään ohjelmia.
Kamera tukee Mac OS 10.4 tai uudempaa käyttöjärjestelmää.
1
2
Liitä kamera Macintoshiin USB-kaapelilla.
Kytke kamera päälle.
• Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti, ja siirrettävän
Kaapelin se pää, jossa on merkkivalo (S), on liitettävä kameraan. Jos
kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole
vastuussa tietojen katoamisesta.
levyn kuvake tulee näkyviin.
Jos olet määrittänyt USB-asetukseksi Valitse tila, valitse
ponnahdusikkunassa Tietokon.
3
4
Kaksoisnapsauta siirrettävän levyn kuvaketta.
Vedä tai tallenna tiedostot tietokoneellesi.
Toisto/Muokkaus 105
Valokuvien tulostaminen PictBridge-valokuvatulostimella
Voit tulostaa valokuvia PictBridge-yhteensopivalla tulostimella liittämällä kamerasi suoraan tulostimeen.
7
1
2
3
Kosketa aloitusnäytössä
4
Jos kamera on poissa päältä, kytke se päälle painamalla
[POWER]- tai [Toisto]-painiketta.
-painiketta.
Tulosta koskettamalla
Kosketa Liitettävyys “ USB “ Tulostin.
-painiketta.
Kytke tulostin päälle ja liitä kamera siihen USB-kaapelilla.
8
Kun näyttöön avautuu ponnahdusviesti, aloita tulostus
koskettamalla Kyllä-painiketta.
• Voit peruuttaa tulostuksen koskettamalla ponnahdusikkunasta
• Tulostin tunnistaa kameran automaattisesti.
5
6
-painiketta.
• Voit tulostaa kaikki valokuvat koskettamalla
Peruuta-painiketta.
Valitse tulostettava tiedosto.
Valitse kopioiden määrä koskettamalla / -painiketta.
• Voit määrittää tulostimen asetukset koskettamalla
m-painiketta. (s. 107)
Toisto/Muokkaus 106
Valokuvien tulostaminen PictBridge-valokuvatulostimella
Tulostusasetusten määrittäminen
Määritä tulostusasetukset painamalla m-painiketta.
Koko
Asettelu
Tyyppi
Laatu
Kuvake
Kuvaus
Koko: Määritä tulostuskoko.
Asettelu: Määritä, montako valokuvaa tulostetaan yhdelle
paperiarkille.
Tyyppi: Valitse paperin tyyppi.
Laatu: Valitse tulostuslaatu.
Pvm: Valitse päiväyksen käyttö.
Tiednimi: Aseta tulostamaan tiedostonimi.
Nollaus: Palauta asetukset oletusarvoihin.
Jotkut tulostimet eivät välttämättä tue kaikkia vaihtoehtoja.
Toisto/Muokkaus 107
Asetukset
Määritä kameran asetukset vaihtoehtojen mukaisesti.
Asetusvalikko ………………………………………… 109
Asetusvalikon käyttö ………………………………… 109
Ääni ………………………………………………… 110
Näyttö ……………………………………………… 110
Liitettävyys …………………………………………… 111
Yleistä ……………………………………………… 112
Asetusvalikko
Tässä luvussa kuvataan, miten kameran asetuksia säädetään.
3
Asetusvalikon käyttö
1
2
Kosketa aloitusnäytössä
Kosketa kohdetta.
Yleistä
-painiketta.
Language
Kosketa valikkoa.
Aikavyöhyke
Asetukset
Suomi
Koti
Päivämäärä/Aika-asetus
Ääni
Päivämäärän tyyppi
Pois
Näyttö
Liitettävyys
Yleistä
4
Valitse vaihtoehto ja kosketa o-painiketta.
Päivämäärän tyyppi
Kuvake
Kuvaus
VVVV/KK/PV
Ääni: Määritä kameran äänet ja äänenvoimakkuus.
(s. 110)
KK/PV/VVVV
PV/KK/VVVV
Näyttö: Mukauta näyttöasetukset. (s. 110)
Pois
Liitettävyys: Aseta yhteysasetukset. (s. 111)
Yleistä: Muuta kamerajärjestelmän asetuksia, kuten
muistin muotoa ja tiedostojen oletusnimeä. (s. 112)
5
Asetukset 109
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
Asetusvalikko
Ääni
Näyttö
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
Äänenvoim
Säädä minkä tahansa äänen voimakkuus.
(Pois, Hiljainen, Normaali*, Voimakas)
Ääni
Aseta kamera antamaan äänimerkki näyttöä
kosketettaessa ja tiloja vaihdettaessa.
(Pois, Päällä*)
Sul.ääni
Määritä, mikä ääni kamerasta kuuluu, kun
suljinpainiketta painetaan. (Pois, 1*, 2, 3)
Käyn.ääni
Määritä, mikä ääni kamerasta kuuluu, kun se
kytketään päälle. (Pois*, 1, 2, 3)
Af-ääni
Valitse ääni, joka kuuluu, kun suljinpainike
painetaan puoleenväliin. (Pois, Päällä*)
* Oletusasetus
Kohde
Alkukuva
Kuvaus
Määritä, minkä kuvan kamera näyttää
käynnistyessään.
• Pois*: Alkukuvaa ei näytetä.
• Logo: Näytä sisäiseen muistiin tallennettu
oletuskuva.
• Oma kuva: Näytä mukautettu kuva. (s. 94)
• Kamera tallentaa sisäiseen muistiin vain yhden
Oma kuva -kuvan kerrallaan.
• Jos asetat Oma kuva -kuvaksi uuden kuvan tai
nollaat kameran, kamera poistaa nykykuvan.
Ohjelinja
Asetukset 110
Valitse ruudukko avuksi näkymän
suunnittelemisessa. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)
Asetusvalikko
Liitettävyys
* Oletusasetus
* Oletusasetus
Kohde
Kirkkaus
Pikakats
Kuvaus
Kohde
Kuvan kirkkauden säätö.
(Auto*, Tumma, Normaali, Kirkas)
Määritä, ohjataanko kameraa television
kaukosäätimellä, kun kamera on kytketty
Anynet+(CEC)-profiilia tukevaan HDTV-televisioon.
Anynet+ (HDMI• Pois: Tiedostojen katselu ilman HDTV-television
CEC)
kauko-ohjainta.
• Päällä*: Kameran ohjaus HDTV-television
kauko-ohjaimella.
Normaali pysyy toistotilassa samana, vaikka valittaisiin
Auto.
Määritä, kauanko otettua kuvaa näytetään ennen
kuvaustilaan palaamista.
(Pois, 0.5 sek*, 1 sek, 3 sek)
Valitse HDTV-televisiossa HDMI-kaapelin kautta
toistettavien valokuvatiedostojen tarkkuus. (NTSC:
1080i*, 720p, 480p / PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Jos et käytä kameraa 30 sekuntiin, se siirtyy
automaattisesti virransäästötilaan. (Pois*, Päällä)
• Voit jatkaa kameran käyttöä painamalla
Virransäästö
virransäästötilassa mitä tahansa muuta kuin
[POWER]-painiketta.
• Vaikka et määrittäisi virransäästötilaa, näyttö
himmenee virran säästämiseksi 30 sekuntia
viimeisen toiminnon jälkeen.
Kuvaus
• Jos HDTV-televisio ei tue valittua tarkkuutta, se
HDMI-koko
Asetukset 111
valitsee automaattisesti seuraavaksi pienemmän
tarkkuuden.
• Jos valitset tarkkuuden 480p tai 576p,
toistovalikot ja Smart-albumi eivät ole
käytettävissä, kun kamera on kytketty televisioon.
Asetusvalikko
Yleistä
* Oletusasetus
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
Kohde
Kuvaus
Language
Valitse näyttötekstien kieli.
Aikavyöhyke
Valitse oleskelupaikkasi aikavyöhyke. Kun
matkustat ulkomaille, kosketa Matka-painiketta
ja kosketa sitten asianmukaista aikavyöhykettä.
Videolähtö
Aseta videosignaalin ulostulo vyöhykkeesi
mukaiseksi.
• NTSC*: Japani, Kanada, Korea, Meksiko,
Taiwan, USA.
• PAL (tukee ainoastaan BDGHI-muotoa):
Alankomaat, Australia, Belgia, Englanti, Espanja,
Italia, Itävalta, Kiina, Kuwait, Malesia, Norja,
Ruotsi, Saksa, Singapore, Suomi, Sveitsi,
Tanska, Thaimaa, Uusi Seelanti.
Päivämäärä/Aikaasetus
Aseta päivämäärä ja kellonaika.
Päivämäärän
tyyppi
Valitse päivämäärän esitysmuoto.
(VVVV/KK/PV, KK/PV/VVVV, PV/KK/VVVV,
Pois*)
USB
Valitse käytettävä tila, kun kytket kameran
tietokoneeseen tai tulostimeen USB-kaapelilla.
• Tietokon*: Liitä kamera tietokoneeseen
tiedostojen siirtoa varten.
• Tulostin: Liitä kamera tulostimeen tiedostojen
tulostusta varten.
• Valitse tila: Valitse manuaalisesti USB-tila, kun
kytket kameran laitteeseen.
PC-ohjelmisto
Aseta Intelli-studio käynnistymään automaattisesti,
kun kytket kameran tietokoneeseen. (Pois, Päällä*)
Asetukset 112
Asetusvalikko
* Oletusasetus
Kohde
* Oletusasetus
Kuvaus
Kohde
Kuvaus
Määritä, miten tiedostot nimetään.
• Nollaus: Aseta tiedoston nimi alkamaan
numerosta 0001, kun kameraan laitetaan uusi
muistikortti, muistikortti alustetaan tai kaikki
tiedostot poistetaan.
• Sarja*: Aseta tiedoston nimi jatkamaan
edellisen tiedoston numerosta, kun kameraan
laitetaan uusi muistikortti, muistikortti
alustetaan tai kaikki tiedostot poistetaan.
Kierrä
automaattisesti
Aseta kamera kiertämään kuvat automaattisesti,
kun kierrät kameraa. (Pois, Päällä*)
Valitse, näytetäänkö otetuissa valokuvissa
päivämäärä ja kellonaika. (Pois*, Pvm,
Pvm&aika)
• Päiväys ja aika tulostetaan kuvien oikeaan
Merkintä
päivämäärää ja aikaa asianmukaisesti.
• Jos valitset Teksti Aihe-tilassa, kamera ei
• Ensimmäisen kansion oletusnimi on
Tiedostonro
•
•
•
•
alakulmaan.
• Jotkut tulostinmallit eivät välttämättä tulosta
100PHOTO ja ensimmäisen tiedoston
SAM_0001.
Tiedoston numerointi kasvaa luku kerrallaan
välillä SAM_0001–SAM_9999.
Kansion numerointi kasvaa luku kerrallaan
välillä 100PHOTO–999PHOTO.
Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään
9 999 tiedostoa.
Kamera noudattaa tiedostojen nimeämisessä
Design rule for Camera File system (DCF)
-standardia. Jos muutat tiedostojen nimiä
tahallasi, kamera ei välttämättä pysty
toistamaan niitä.
näytä päivämäärää eikä aikaa.
Aseta kamera sammumaan automaattisesti, kun
sillä ei tehdä mitään tiettyyn aikaan.
(Pois, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
Autom.
virrankatkaisu
• Asetukset eivät muutu akkua vaihdettaessa.
• Kamera ei sammu automaattisesti, kun se
on liitetty tietokoneeseen tai tulostimeen, kun
esität kuvaesitystä tai videota tai kun äänität
äänimuistiota.
Af-valo
Asetukset 113
Aseta valo syttymään automaattisesti
hämärässä, jotta voit tarkentaa helpommin.
(Pois, Päällä*)
Asetusvalikko
* Oletusasetus
Kohde
Kuvaus
Alusta sisäinen muisti ja muistikortti (alustaminen
poistaa kaikki tiedostot, myös suojatut).
(Kyllä , Ei)
Alusta
Muistikortti voi antaa virheilmoituksen, jos se on
alustettu eri merkkisellä kameralla, muistikortinlukijalla
tai tietokoneella. Alusta muistikortit kamerassa ennen
niiden käyttöä kuvauksessa.
Nollaa
Nollaa valikot ja kuvausasetukset (päivämäärän
ja ajan, kielen ja videolähdön asetuksia ei
nollata). (Kyllä , Ei)
Kosketuskalibrointi
Kalibroi kosketusnäyttö, jotta kamera tunnistaa
syötteet oikein.
Asetukset 114
Liitteet
Tämä luku sisältää tietoja virheilmoituksista ja huollosta ja
sisältää tekniset tiedot.
Virheilmoitukset ……………………………………… 116
Kameran huoltaminen
……………………………… 117
Kameran puhdistaminen …………………………… 117
Kameran käyttö ja säilytys …………………………… 118
Tietoa muistikorteista ……………………………… 119
Akusta ……………………………………………… 121
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
……………… 125
Kameran tekniset tiedot ……………………………… 128
Sanasto ………………………………………………… 132
Hakemisto
…………………………………………… 137
Virheilmoitukset
Alla on lueteltu virheilmoituksia ja niiden mahdollisia korjauskeinoja.
Virheilmoitus
Ehdotettu korjauskeino
• Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen.
Korttivirhe
• Ota muistikortti ulos ja laita se takaisin.
• Alusta muistikortti.
Korttia ei tueta.
Kamera ei tue siihen asennettua korttia. Aseta
kameraan microSD- tai microSDHC-muistikortti.
DCF Full Error
Tiedostonimet eivät vastaa DCF-standardia.
Siirrä muistikortissa olevat tiedostot
tietokoneeseen ja alusta sitten kortti.
Tiedostovirhe
Poista vioittunut tiedosto tai ota yhteys huoltoon.
Tiedostosysteemi
ei tuettu.
Kamera ei tue muistikortin FAT-tiedostomuotoa.
Alusta muistikortti kamerassa.
Virta vähissä
Vaihda ladattu akku tai lataa akku.
Muisti täynnä
Poista tarpeettomat tiedostot tai vaihda uusi
muistikortti.
Ei kuvatied.
Ota kuvia tai käytä muistikorttia, jolla on kuvia.
Liitteet 116
Kameran huoltaminen
Kameran puhdistaminen
Kameran runko
Pyyhi varovasti puhdistimella.
Kameran objektiivi ja kosketusnäyttö
Poista pöly puhallusharjalla ja pyyhi objektiivi varoen pehmeällä
liinalla. Jos kaikki pöly ei irtoa, tiputa linssinpuhdistusnestettä
puhdistuspaperille ja pyyhi varoen.
• Älä koskaan puhdista sitä bentseenillä, tinnerillä tai alkoholilla. Nämä
liuokset voivat vioittaa kameraa tai aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä paina objektiivin suojusta tai puhdista linssinsuojusta
puhallusharjalla.
Liitteet 117
Kameran huoltaminen
Kameran käyttö ja säilytys
Käyttö rannoilla ja rannikolla
• Jos käytät kameraa rannalla tai vastaavalla alueella, suojaa se
hiekalta ja lialta.
Kameran käytölle ja säilytykselle sopimattomia paikkoja
• Älä altista kameraa hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
• Kamera ei ole vedenpitävä. Älä käsittele akkua, sovitinta tai
muistikorttia märin käsin. Kameran käyttö märin käsin voi vioittaa
kameraa.
• Älä käytä kameraa paikassa, joka on hyviä kostea tai jossa
•
•
•
•
•
kosteus vaihtelee voimakkaasti.
Älä altista kameraa suoralle auringonpaisteelle äläkä säilytä
sitä kuumassa, huonosti tuuletetussa paikassa, kuten autossa
kesällä.
Suojaa kamera ja näyttö iskuilta, kovakouraiselta käsittelyltä ja
liialliselta tärinältä, jotta se ei vioittuisi.
Älä käytä tai säilytä kameraa pölyisessä, kosteassa tai huonosti
tuuletetussa tilassa liikkuvien ja sisäisten osien vaurioitumisen
välttämiseksi.
Älä käytä kameraa polttoaineiden, polttonesteiden tai herkästi
syttyvien kemikaalien lähellä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja
nesteitä, kaasuja tai räjähteitä yhdessä kameran tai sen
lisävarusteiden kanssa.
Älä säilytä kameraa koinmyrkyn lähellä.
Pitkäaikainen varastointi
• Kun varastoit kameran pitkäksi aikaa, aseta se suljettuun
koteloon, jossa on sisällä kosteutta imevää materiaalia, kuten
silikageeliä.
• Poista kamerasta akut, kun varastoit sen pitemmäksi aikaa. Akut
saattavat vuotaa tai hapettua ja aiheuttaa kameralle vahinkoa.
• Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on
ladattava ennen käyttöä.
Käytä kameraa varoen kosteassa ympäristössä.
Kun siirrät kameran kylmästä lämpimään tilaan, objektiivin pinnalle
ja kameran sisäkomponentteihin saattaa tiivstyä vettä. Sammuta
tällöin kamera ja odota vähintään 1 tunti. Jos muistikortin pinnalle
tiivistyy vettä, poista muistikortti kamerasta ja anna tiivistyneen
kosteuden haihtua ennen sen asettamista takaisin kameraan.
Liitteet 118
Kameran huoltaminen
• Kameran pinnalla oleva maali ja metalli voi aiheuttaa
Muita varoituksia
• Älä heiluta kameraa hihnasta. Se voisi aiheuttaa käyttäjälle tai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
muille loukkaantumisen ja vioittaa kameraa.
Älä maalaa kameraa, sillä maali voi estää liikkuvien osien liikkeen
ja kameran asianmukaisen toiminnan.
Sammuta kamera, kun se ei ole käytössä.
Kamera koostuu herkistä osista. Suojaa kamera iskuilta.
Suojele näyttöä ulkoisilta voimilta pitämällä se kotelossa, kun se
ei ole käytössä. Suojaa kamera naarmuilta pitämällä se erillään
hiekasta, terävistä esineistä ja kolikoista.
Älä jätä objektiivia suoraan auringonvaloon, sillä se saattaa
muuttaa kuvasensorin väriä tai saada sen toimimaan väärin.
Suojaa kameran objektiivi sormenjäljiltä ja naarmuilta. Puhdista
objektiivi pehmeällä, puhtaalla linssinpuhdistusliinalla.
Kamera saattaa sammua, jos siihen kohdistuu isku. Tämän
tarkoitus on suojella muistikorttia. Voit jatkaa kameran käyttöä
kytkemällä sen taas päälle.
Kamera voi kuumentua käytön aikana. Tämä on normaalia, eikä
sen pitäisi vaikuttaa kameran elinikään eikä suorituskykyyn.
Jos käytät kameraa matalassa lämpötilassa, sen käynnistyminen
saattaa kestää jonkin aikaa, sen väri saattaa muuttua tilapäisesti
ja siinä saattaa näkyä viivekuvia. Nämä eivät ole vikoja, vaan ne
korjautuvat itsestään, kun kamera viedään takaisin normaaliin
lämpötilaan.
herkkäihoisille allergioita, kutinaa iholla, ekseemaa ja paisumista.
Jos koet tällaisia oireita, lakkaa heti käyttämästä kameraa ja
hakeudu lääkärin puheille.
• Älä laita kameran osastoihin, aukkoihin tai liitäntöihin ylimääräisiä
kappaleita. Takuu ei ehkä kata virheellisestä käytöstä aiheutuvia
vaurioita.
• Älä anna epäpätevien henkilöiden huoltaa kameraa, äläkä
yritä huoltaa sitä itse. Takuu ei kata epäpätevästä huollosta
aiheutuvia vikoja.
Tietoa muistikorteista
Tuetut muistikortit
Kamera tukee microSD (Secure Digital)- ja microSDHC (Secure
Digital High Capacity) -muistikortteja.
Liitteet 119
Jos haluat lukea dataa tietokoneella tai
muistikortinlukijalla, aseta muistikortti sovittimeen.
Kameran huoltaminen
Muistikortin kapasiteetti
Varoituksia muistikorttien käytöstä
Muistin kapasiteetti riippuu kuvatuista näkymistä ja
kuvausolosuhteista. Nämä kapasiteetit perustuvat 1 Gt microSDkorttiin:
Koko
V
a
l
o
k
u
v
a
t
*
V
i
d
e
o
t
Supertarkka
Hyvä
Normaali
30 r/sek
15 r/sek
122
180
236
-
-
140
205
270
-
-
161
236
310
-
-
192
280
366
-
-
364
524
670
-
-
586
822
1 033
-
-
789
1 086
1 338
-
-
1 350
1 850
2 300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Noin
10' 10"
Noin
11' 56"
Noin
25' 56"
Noin
69' 03"
Noin
20' 00"
Noin
20' 00"
Noin
40' 00"
Noin
100' 15"
-
-
-
Noin
36' 41"
Noin
62' 33"
• Asenna muistikortti oikeassa suunnassa. Jos se asennetaan
väärässä suunnassa, kamera ja muistikortti voivat vioittua.
• Älä käytä muistikortteja, jotka on alustettu toisella kameralla tai
tietokoneella. Alusta muistikortti uudelleen kameralla.
• Sammuta kamera, kun asennat tai poistat muistikorttia.
• Älä ota muistikorttia pois kamerasta tai sammuta kameraa valon
vilkkuessa, sillä muutoin tiedot voivat vahingoittua.
• Kun muistikortin käyttöaika umpeutuu, kortille ei voi tallentaa
uusia valokuvia. Käytä sen sijaan uutta muistikorttia.
• Älä taivuta tai pudota muistikortteja äläkä anna niihin kohdistua
iskuja tai painetta.
• Vältä käyttämästä ja säilyttämästä muistikortteja vahvojen
magneettikenttien lähellä.
• Vältä käyttämästä ja säilyttämästä muistikortteja alueilla, jossa on
korkea lämpötila, suuri kosteusprosentti tai syövyttäviä aineita.
• Suojaa muistikortit nesteiltä, lialta ja vierailta aineilta. Jos
muistikortti on likainen, pyyhi se puhtaaksi pehmeällä liinalla
ennen kuin laitat sen kameraan.
• Älä päästä muistikortteihin tai muistikortin istukkaan nesteitä,
likaa tai vieraita kappaleita. Muutoin muistikortti tai kamera voi
mennä epäkuntoon.
* Tallennusaika saattaa vaihdella, jos käytät zoomia. Nauhoitimme useita
videoita peräjälkeen määrittääksemme kokonaisnauhoitusajan.
Liitteet 120
Kameran huoltaminen
• Kuljeta muistikorttia kotelossa, jossa se on suojassa staattisen
Akun kesto
sähkön purkauksilta.
• Siirrä tärkeät tiedot toiseen muistivälineeseen, kuten kiintolevylle,
CD:lle tai DVD:lle.
• Kun käytät kameraa pitkän aikaa, muistikortti saattaa kuumeta.
Tämä on normaalia eikä ole merkki viasta.
Keskimääräinen
kuvausaika/
Kuvien määrä
Testausolosuhteet
(kun akku on täysin ladattu)
Tämä on mitattu seuraavissa
olosuhteissa: Ohjelma-tilassa,
pimeässä, tarkkuus
, OIS poissa
käytöstä, Hyvä laatu.
Valmistaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta.
Noin 90 min
Valokuvat / noin 180
valokuvaa
Akusta
1. Aseta salaman asetukseksi Täytesal,
ota yksi kuva ja lähennä tai loitonna.
2. Aseta salaman asetukseksi Pois, ota
yksi kuva ja lähennä tai loitonna.
3. Tee vaiheet 1 ja 2 30 sekunnissa
ja toista 5 minuutin ajan. Sammuta
kamera sitten 1 minuutiksi.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja
Akun tekniset tiedot
4. Toista vaiheet 1–3.
Tekniset tiedot
Kuvaus
Malli
BP70A
Tyyppi
Litiumioniakku
• Yllä annetut luvut on mitattu Samsungin standardeilla ja saattavat vaihdella
Kennon kapasiteetti
700 mAh
• Nauhoitimme useita videoita peräjälkeen määrittääksemme
Jännite
3,7 V
Latausaika*
(kun kamera on poissa päältä)
Noin 150 min
Videot
Noin 60 min
Tallenna videot tarkkuudella
käytössä.
kokonaisnauhoitusajan.
* Akun lataaminen kytkemällä se tietokoneeseen saattaa kestää kauemmin.
Liitteet 121
ja
.
Kameran huoltaminen
Varoituksia akun käytöstä
Akun tyhjenemisilmoitus
Kun akun varaus on purkautunut kokonaan, akkukuvake vilkkuu
punaisena ja näyttöön tulee ilmoitus "Virta vähissä".
Suojele akkuja, latureita ja muistikortteja vaurioilta
Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa,
koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi
vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi ja aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Akun käytöstä
• Älä altista akkuja tai muistikortteja hyvin kylmille tai kuumille
•
•
•
•
lämpötiloille (alle 0 °C/32 °F tai yli 40 °C/104 °F). Äärimmäiset
lämpötilat voivat heikentää akkujen latauskapasiteettia ja
aiheuttaa muistikorttien toimintavikoja.
Kun käytät kameraa pitkän aikaa, akkutilaa ympäröivä alue
saattaa kuumeta. Tämä ei vaikuta kameran normaaliin käyttöön.
Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä sitä johdosta, sillä se
voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Akun kapasiteetti saattaa heikentyä ja kesto lyhentyä alle
0 °C/32 °F :n lämpötilassa.
Akun kapasiteetti voi heiketä matalissa lämpötiloissa mutta palaa
normaaliksi korkeammassa lämmössä.
Akun lataamisesta
• Jos merkkivalo on sammuksissa, tarkista että akku on asetettu
oikein.
• Jos kamera on päällä latauksen aikana, akku ei välttämättä
lataudu täysin. Sammuta kamera ennen akun vaihtoa.
• Älä käytä kameraa akkua ladatessasi. Se voisi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
• Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä sitä johdosta, sillä se
voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Odota akun lataamisen jälkeen vähintään 10 minuuttia, ennen
kuin kytket kameran päälle.
• Jos kytket kameran ulkoiseen virtalähteeseen akun ollessa
tyhjä, paljon energiaa vaativien toimintojen käyttö saa kameran
sammumaan. Lataa akku, jotta kamera toimisi normaalisti.
Liitteet 122
Kameran huoltaminen
• Salaman käyttö ja videokuvaus kuluttavat akkua nopeasti. Lataa
•
•
•
•
akkua, kunnes merkkivalo muuttuu vihreäksi.
Jos merkkivalo välkkyy oranssina tai ei syty ollenkaan, liitä
kaapeli uudelleen tai irrota akku ja laita se takaisin paikoilleen.
Jos lataat akkua johdon ollessa ylikuumentunut tai lämpötilan
ollessa liian korkea, merkkivalo voi muuttua oranssiksi. Lataus
alkaa, kun akku on jäähtynyt.
Akkujen ylilataaminen voi lyhentää niiden käyttöikää. Kun lataus
päättyy, irrota kaapeli kamerasta.
Älä taivuta virtajohtoa tai aseta sen päälle painavia esineitä.
Muutoin johto voi vioittua.
Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja
• Älä hävitä akkuja koskaan polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia
määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen hävittämistä.
• Älä koskaan aseta akkuja tai kameraa lämmityslaitteiden, kuten
mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle.
Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
Lataus kameran ollessa kytkettynä tietokoneeseen
• Käytä ainoastaan kameran mukana tullutta USB-kaapelia.
• Akku ei välttämättä lataudu, jos
-
käytät USB-keskitintä
tietokoneeseen on kytketty muita USB-laitteita
kaapeli on kiinnitetty tietokoneen edessä olevaan porttiin
tietokoneen USB-portti ei tue virran ulostulostandardia
(5 V, 500 mA)
Liitteet 123
Kameran huoltaminen
• Älä pura akkua tai puhkaise sitä terävällä esineellä.
Akun huolettomasta tai epäasianmukaisesta
käsittelystä saattaa seurata loukkaantuminen
tai kuolema. Käsittele akkua turvallisuussyistä
asianmukaisesti noudattamalla seuraavia ohjeita:
• Akku saattaa syttyä tai räjähtää, jos sitä ei käsitellä
asianmukaisesti. Jos huomaat akussa minkäänlaisia
epämuodostumia, halkeamia tai muita poikkeamia, lakkaa
heti käyttämästä akkua ja ota yhteys huoltoon.
• Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia
akkulatureita ja verkkolaitteita ja lataa akku ainoastaan
käyttöohjeiden kuvaamalla tavalla.
• Älä aseta akkua lämmittimien lähelle äläkä altista sitä
liialliselle kuumuudelle, kuten pitämällä sitä kesällä
suljetussa autossa.
• Älä laita akkua mikroaaltouuniin.
• Älä säilytä äläkä käytä akkua kuumassa, kosteassa
paikassa, kuten kylpylässä tai suihkukaapissa.
• Älä laske laitetta pitkiksi ajoiksi helposti syttyville pinnoille,
kuten lakanoille, matoille tai sähköhuoville.
• Kun laite on päällä, älä jätä sitä suljettuun tilaan pitkiksi
ajoiksi.
• Älä anna akun napojen koskettaa metalliesineitä, kuten
kaulakoruja, kolikoita, avaimia tai kelloa.
• Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia
litiumioniakkuja.
• Älä altista akkua suurelle paineelle tai murskaaville voimille.
• Älä anna akun iskeytyä mihinkään,, kuten pudottamalla
sitä korkealta.
• Älä pidä akkua yli 60 °C (140 °F) lämpötilassa.
• Älä anna akun joutua kosketuksiin kosteuden tai
nesteiden kanssa.
• Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle, tulelle tms.
Hävitysohjeet
• Hävitä akku huolella.
• Älä hävitä akkua polttamalla.
• Hävitysohjeet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.
Hävitä akku kaikkien paikallisten ja kansallisten säädösten
mukaisesti.
Akun latausohjeet
Vaihda akku ainoastaan näiden käyttöohjeiden
mukaisesti. Akku saattaa syttyä tai räjähtää, jos sitä ei
ladata asianmukaisesti.
Liitteet 124
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Jos kameran kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos olet kokeillut
ehdotettua korjauskeinoa mutta ongelma ei ole ratkennut, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltoon.
Jos viet kameran huoltoon, muista ottaa mukaan kaikki muut komponentit, jotka ovat saattaneet vaikuttaa vikaan, kuten muistikortti ja akku.
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Tilanne
• Varmista, että kamerassa on akku.
Kamera ei käynnisty
• Varmista, että akku on asennettu oikein.
(s. 16)
• Lataa akku.
• Lataa akku.
•
Kuvaaminen ei onnistu
• Kamera saattaa olla virransäästötilassa.
Virta katkeaa yllättäen
Ehdotettu korjauskeino
• Muistikortilla ei ole tilaa. Poista
•
(s. 111)
•
• Kamera voi sammua estääkseen
muistikorttia vioittumasta iskusta. Kytke
kamera takaisin päälle.
•
Kamera jumittuu
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
Kamera kuumenee
Kamera voi kuumentua käytön aikana. Tämä
on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa
kameran elinikään eikä suorituskykyyn.
• Kameran akku saattaa tyhjentyä
nopeammin alhaisessa lämpötilassa
(alle 0 °C/32 °F). Pidä akku lämpöisenä
pitämällä sitä taskussa.
Kameran akku tyhjenee
• Salaman käyttö ja videokuvaus kuluttavat
nopeasti.
akkua nopeasti. Lataa tarvittaessa.
• Akut ovat kulutustavaroita, jotka on
vaihdettava ajoittain. Jos akku tyhjenee
liian nopeasti, hanki uusi akku.
•
tarpeettomat tiedostot tai vaihda uusi
muistikortti.
Alusta muistikortti.
Muistikortti on viallinen. Hanki uusi
muistikortti.
Varmista, että kamera on kytketty päälle.
Lataa akku.
Tarkista, että akku on asennettu oikein.
Salama ei toimi
Liitteet 125
• Salama-asetus saattaa olla Pois. (s. 59)
• Salamaa ei voi käyttää joissain tiloissa.
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Salama välähtää
yllättäen
Salama saattaa laueta staattisen sähkön
takia. Kamerassa ei ole vikaa.
Päiväys ja aika ovat
väärät.
Aseta päiväys ja aika näyttöasetuksissa.
(s. 112)
Kosketusnäyttö tai
painikkeet eivät toimi.
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
Kameran näyttö ei
reagoi kunnolla
Jos käytät kameraa hyvin matalassa
lämpötilassa, sen näyttö voi toimia
virheellisesti tai sen väri voi muuttua. Käytä
kameraa lauhkeassa lämpötilassa, jotta sen
näyttö toimisi paremmin.
• Sammuta kamera ja käynnistä se
uudelleen.
Muistikortissa on virhe
Ehdotettu korjauskeino
• Varmista, että valitsemasi
Valokuva on sumuinen
tarkennusvaihtoehto sopii lähikuville.
(s. 62)
• Varmista, että objektiivi on puhdas. Jos
ei, puhdista se. (s. 117)
• Varmista, että kohde on salaman
ulottuvissa. (s. 129)
Valokuvan värit eivät
vastaa todellista
näkymää
Virheellinen valkotasapainoasetus voi tehdä
väreistä epäluonnollisia. Valitse valonlähteelle
sopiva valkotasapainoasetus. (s. 71)
Kuva on liian kirkas.
Kuva on ylivalottunut.
• Poista salama käytöstä. (s. 59)
• Säädä ISO-herkkyyttä. (s. 61)
• Säädä valotusarvoa. (s. 69)
Kuva on liian tumma
Kuva on alivalottunut.
• Kytke salama päälle. (s. 59)
• Säädä ISO-herkkyyttä. (s. 61)
• Säädä valotusarvoa. (s. 69)
• Ota muistikortti ulos ja laita se takaisin.
• Alusta muistikortti.
Lisätietoja on kohdassa "Varoituksia
muistikorttien käytöstä". (s. 120)
Tiedostojen toisto ei
onnistu
Tilanne
Jos tiedoston nimeä muutetaan, kamera
ei välttämättä pysty toistamaan sitä (nimen
tulee noudattaa DCF-standardia). Jos näin
käy, toista tiedostot tietokoneella.
Liitteet 126
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Tilanne
Kuvat eivät näy
televisiossa.
Ehdotettu korjauskeino
Tilanne
• Varmista, että kamera on kytketty
televisioon oikein AV-kaapelilla.
uudelleen.
• Tarkista, että muistikortilla on kuvia.
• Intelli-studio ei toimi Macintosh-
tietokoneissa.
• Tarkista, että USB-kaapeli on kytketty
Tietokone ei tunnista
kameraa.
oikein.
• Varmista, että kamera on kytketty päälle.
• Varmista, että käytät tuettua
käyttöjärjestelmää.
Tietokone katkaisee
yhteyden kameraan
tiedostojen siirron
aikana
Staattinen sähkö saattaa keskeyttää siirron.
Irrota USB-kaapeli ja kiinnitä se uudelleen.
Tietokone ei toista
videoleikkeitä
Videot eivät välttämättä toistu joissain
videosoitinohjelmissa. Asenna
tietokoneeseen Intelli-studio-ohjelma,
jotta voit katsella kameralla otettuja
videotiedostoja. (s. 101)
Ehdotettu korjauskeino
• Sulje Intelli-studio ja käynnistä se
• Varmista, että PC-ohjelmisto
Intelli-studio ei toimi
asianmukaisesti
Liitteet 127
asetukseksi on valittu Päälle
asetusvalikossa. (s. 112)
• Tietokoneen ominaisuuksista ja
käyttöympäristöstä riippuen, ohjelma ei
välttämättä käynnisty automaattisesti.
Valitse tällöin tietokoneelta Käynnistä
“ Oma tietokone “ Intelli-studio “
iStudio.exe.
Kameran tekniset tiedot
Kuvakenno
Tyyppi
Tarkennus
1/2,33" (noin 7,76 mm) CCD
Teholliset pikselit
Noin 16,1 megapikseliä
Pikseleitä
yhteensä
Noin 16,4 megapikseliä
Tyyppi
Alue
Objektiivi
Polttoväli
Schneider-KREUZNACH f = 4,7 mm–23,5 mm
(vastaava 35 mm:n filmikamerassa: 26 mm–130 mm)
Aukkoarvoalue
F3.3 (L) – F5.9 (T)
Digitaalinen zoom
• Valokuvatila: 1,0X–4,0X
(optinen zoom x digitaalinen zoom: 20,0X)
• Toistotila: 1,0X–10,2X
Näyttö
TTL-automaattitarkennus (Monipistem., Keskipainot.,
Älykäs kasvojentunnistus, Kasvojentunn., Älykäs
kosketustark., Yhden painalluksen kuvaus)
Wide (W)
Tele (T)
80 cm–ääretön
150 cm–ääretön
Makro
5 cm–80 cm
100 cm–150 cm
Aut.makro
5 cm–ääretön
100 cm–ääretön
Norm (aut)
Suljinnopeus
•
•
•
•
Smart Auto: 1/8-1/2 000 s
Ohjelma: 1-1/2 000 s
Yökuva: 16-1/2 000 s
Ilotulitus: 2 s
Valotus
Tyyppi
TFT LCD
Ominaisuus
• Päänäyttö: 3,0" (7,62 cm), laajakuvainen, 230 000
pikseliä, täysi kosketusnäyttö, LCD
• Etunäyttö: 1,8"(4,6cm), 116 000 pikseliä, TFT LCD
Ohjaus
Ohjelmallinen automaattivalotus
Mittaus
Monilohko, Piste, Keskipain., Kasvojentunn.
Kompensointi
±2EV (1/3 EV-askel)
ISO-vastaavuus
Autom., ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200
Liitteet 128
Kameran tekniset tiedot
Valkotasapaino
Salama
Tila
Autom., Punasilm, Täytesal, Hid synk, Pois,
Punasilm korj
Aut valkotasap, Päivänval, Pilvinen, Loistep kirk, Loistep himm, Hehkuvalo,
Mukaut. as.
• Laajakulma: 0,2 m–3,2 m (ISO Auto)
• Tele: 1,0 m–1,8 m (ISO Auto)
Päivämäärän tulostus
Alue
Latausaika
Noin 4 s
Kuvaus
Pvm&aika, Pvm, Pois
Kuvanvakaaja
DUAL IS [optinen kuvanvakautus (OIS) + digitaalinen kuvanvakautus (DIS)]
Tehoste
Valokuvaustila
• Kuvasuodatin (Smart-suodatin): (Normaali),
Pienoismalli, Häivyttäminen, Pehmeä piirto, Vanha
elokuva 1, Vanha elokuva 2, Half Tone Dot,
Luonnos, Kalansilmä, Huurunpoisto, Klassinen,
Retro, Negatiivi, (Mukaut. RGB)
• Kuvansäätö: Terävyys, Kontrasti, Kylläisyys
Videokuvaustila
• Palettiefektikuvaus: Palettiefekti 1, Palettiefekti 2,
Palettiefekti 3, Palettiefekti 4
• Elokuvasuodatin (Smart-suodatin): (Normaali),
Pienoismalli, Häivyttäminen, Half Tone Dot,
Luonnos, Kalansilmä, Huurunpoisto, Klassinen,
Retro, Negatiivi, (Mukaut. RGB)
Valokuvat
Liitteet 129
• Tilat: Smart Auto*, Ohjelma, Aihe*, Yksinkertainen
kuvaus, Taikakehyskuvaus, Kauneuskuva, Yökuva,
Lähikuvaus, Häivyttäminen, Kuvasuodatin, DUAL IS,
Asento-opas, Lapsi, Vuorottaiskuva, Itselaukaisu
* Smart Auto:
Makro, Makroteksti, Muotokuva, White, Maisema,
Liike, Jalusta, Yö, Night Portrait, Vastavalo,
Taustavalomuotokuva, Sinitaivas, Auringonlaskun
taivas, Makrovari, Luonnonvihreä, Ilotulitus
* Aihe:
Maisema, Teksti, Aur.Lask, Aamuhäm, Vastavalo,
Hiekka/lumi
• Ohjaus: Yksittäis, Jatkuva, Er nopea, AEB
• Ajastin: 2 sek., 10 sek.
Kameran tekniset tiedot
Videot
• Tilat: Elokuva, Smart-elokuva*, Häivyttäminen,
Elokuvasuodatin, Palettiefektikuvaus
* Smart-elokuva:
Maisema, Sinitaivas, Luonnonvihreä,
Auringonlaskun taivas
• Muoto: MP4 (H.264)(Pisin tallennusaika: 20 min)
• Koko: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480,
320 X 240, etunäytön video
• Ruutunopeus: 30 r/sek, 15 r/sek
• Ääni: Mykistys, Sound Alive päällä, Sound Alive pois
• OIS: Päällä, Pois
• Videon editointi (sisäinen): Tauko nauhoituksen
aikana, still-kuvan kaappaus, rajaus
Tehoste
Puhetallennus
• Puheäänen tallennus (enintään 10 tuntia)
• Äänimuistio kuvassa (enintään 10 s)
Tallennustila
Muistivälineet
• Sisäinen muisti: noin 9,7 Mt
• Ulkoinen muisti (lisävaruste): microSD-kortti
(taattu enintään 4 Gt), microSDHC-kortti
(taattu enintään 8 Gt)
Sisäinen muistikapasiteetti ei välttämättä vastaa
annettuja tietoja.
Tiedostomuoto
• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
• Valokuva: JPEG (DCF)
• Elokuvaleike: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264,
Ääni: AAC)
• Äänitiedosto: WAV
Toisto
Tyyppi
Yksittäiskuva, Pikkukuvat, Kuvaesitys musiikilla ja
tehosteilla, Elokuvaleike, Smart-albumi*, Lehtinäkymä
* Smart-albumi-luokka: Tyyppi, Pvm, Kasvot
Muokkaus
Muuta koko, Käännä, Kuvansäätö, Rajaa, Smartsuodatin
• Kuvansäätö: Retusointi, Kirkkaus, Kylläisyys,
Kontrasti, Punasilm korj
• Smart-suodatin: Pienoismalli, Häivyttäminen,
Pehmeä piirto, Vanha elokuva 1, Vanha elokuva 2,
Half Tone Dot, Luonnos, Kalansilmä, Huurunpoisto,
Klassinen, Retro, Negatiivi, Mukaut. RGB
Liitteet 130
Kameran tekniset tiedot
1 Gt:n microSD: valokuvien määrä
Kuvakoko
DC-virtaliitin
20-nastainen, 4,2 V
Supertarkka
Hyvä
Normaali
4608 X 3456
122
180
236
4608 X 3072
140
205
270
4608 X 2592
161
236
310
Mitat (L X K X S)
3648 X 2736
192
280
366
98,5 X 55,0 X 19,8 mm (ilman ulokkeita)
2592 X 1944
364
524
670
Paino
1984 X 1488
586
822
1 033
1920 X 1080
789
1 086
1 338
1024 X 768
1 350
1 850
2 300
Arvot on mitattu Samsungin vakio-olosuhteissa ja ne
saattavat vaihdella kuvausolosuhteista ja kameran
asetuksista riippuen.
Virtalähde
Ladattava akku
Litiumioniakku (BP70A, 700 mAh)
Virtalähde voi vaihdella alueesta riippuen.
121,0 g (ilman akkua ja muistikorttia)
Käyttölämpötila
0–40 °C
Käyttöympäristön kosteus
5-85 %
Ohjelmisto
Liitännät
Digitaalinen
lähtöliitin
USB 2.0
Äänitulo/-lähtö
Sisäinen kaiutin (mono), mikrofoni (mono)
Videolähtö
• A/V: NTSC, PAL (valittavissa)
• HDMI 1.4: NTSC, PAL (valittavissa)
Intelli-studio
Tekniset tiedot voivat muuttua suorituskyvyn parantamiseksi ilman
ennakkoilmoitusta.
Liitteet 131
Sanasto
ACB (Automaattinen kontrastin säätö)
Tämä ominaisuus parantaa kuvien kontrastia automaattisesti
kohteen ollessa taustavalaistu ja kohteen ja taustan välillä
vallitessa terävä kontrasti.
Rakenne
Rakenne tarkoittaa valokuvauksessa kuvan kohteiden
järjestelemistä. Kolmanneksien säännön noudattaminen tuottaa
tavallisesti hyvän rakenteen.
AEB (Automaattinen valotusalue)
Tämä ominaisuus ottaa automaattisesti useita kuvia eri
valotusarvoilla ja auttaa siten asianmukaisesti valotettujen kuvien
otossa.
DCF (Kameran tiedostojärjestelmän suunnittelusääntö)
Standardi, jolla määritetään digitaalikameran tiedostomuoto ja
tiedostojärjestelmä, jonka on kehittänyt Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (JEITA).
AF (Automaattinen tarkennus)
Järjestelmä, joka tarkentaa kameran objektiivin kohteeseen
automaattisesti. Kamera tarkentaa automaattisesti kontrastin
avulla.
Syvätarkkuus
Se lähimmän ja kaukaisimman pisteen välinen matka, joka
voidaan tarkentaa hyväksyttävästi valokuvassa. Syvätarkkuus
riippuu linssin aukosta, polttovälistä ja kameran etäisyydestä
kohteesta. Esimerkiksi pienemmän aukon valinta kasvattaa
syvätarkkuutta ja sumentaa rakenteen taustaa.
Aukko
Aukko säätelee sitä, paljonko valoa kameran sensoriin pääsee.
Kameran tärinä (Sumennus)
Jos kameraa liikutetaan sulkimen ollessa auki, koko kuva saattaa
näyttää sumuiselta. Näin tapahtuu useiten suljinnopeuden ollessa
matala. Voit estää kameran tärinää suurentamalla herkkyyttä,
käyttämällä salamavaloa tai käyttämällä nopeaa suljinnopeutta.
Voit myös käyttää kameran stabilointiin kolmijalkaa tai DIS- tai
OIS-toimintoa.
Digitaalinen zoom
Ominaisuus, joka kasvattaa zoomausobjektiivin zoomauksen
määrää (optinen zoom). Kun käytät digitaalista zoomia, kuvanlaatu
heikkenee suurennuksen kasvaessa.
DPOF (Digitaalinen tulostusjärjestys)
Tulostustietojen kirjoitusmuoto muistikortille; sisältää mm. valitut
kuvat ja kopioiden määrän. DPOF-yhteensopivat tulostimet, joita
on joissain valokuvauskaupoissa, voivat lukea tiedot kortilta ja
siten tehdä tulostuksesta kätevää.
Liitteet 132
Sanasto
EV (Valoarvo)
Kaikki kameran suljinnopeuden ja linssin aukon yhdistelmät, jotka
antavat saman valotuksen.
EV-kompensointi
Tällä ominaisuudella voit säätää kameran mittaaman
valotusarvon nopeasti tietyin askelin, jolloin valokuvien valotus
paranee. EV-kompensointiarvo -1.0 EV säätää arvon yhden
askelen tummemmaksi ja 1.0 EV säätää sen yhden askelen
kirkkaammaksi.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Standardi, jolla määritetään digitaalikameroiden kuvatiedoston
muoto, jonka on kehittänyt Japan Electronic Industries
Development Association (JEIDA).
Valotus
Kameran sensoriin saapuvan valon määrä. Valotusta säädetään
suljinnopeuden, aukkoarvon ja ISO-herkkyyden yhdistelmällä.
Salama
Pikavalo, joka auttaa tuottamaan riittävän valotuksen hämärässä.
Polttoväli
Objektiivin keskikohdan ja polttopisteen etäisyys (millimetreissä).
Pidemmät polttovälit tekevät kuvakulmista kapeampia, ja kohde
suurennetaan. Lyhyemmät polttovälit tekevät kuvakulmista
laajempia.
Histogrammi
Graafinen kuvan kirkkauden esitys. Vaaka-akseli edustaa
kirkkautta ja pystyakseli pikselien määrää. Korkeat kohdat
histogrammin vasemmalla puolella (liian hämärä) ja oikealla
puolella (liian kirkas) tarkoittavat, että kuva ei ole valottunut
asianmukaisesti.
H.264/MPEG-4
Kansainvälisten standardointiorganisaatioiden ISO-IEC ja ITU-T
määrittämä suuren pakkaussuhteen videomuoto. Tämä koodaus
tuottaa hyvän videokuvan laadun pienillä bittinopeuksilla, ja sen on
kehittänyt Joint Video Team (JVT).
Kuvakenno
Digitaalikameran osa, joka sisältää kutakin kuvan pikseliä
vastaavan valokuvan osan. Kukin valokuvan osa tallentaa
valotuksen aikana siihen osuvan valon kirkkauden. Tavallisia
sensorityyppejä ovat CCD (varauskytketty piiri) ja CMOS
(komplementaarinen metallioksidipuolijohde).
Liitteet 133
Sanasto
ISO-herkkyys
Kameran valoherkkyys, joka pohjautuu vastaavaan filmikamerassa
käytettyyn filmin nopeuteen. Suuremmilla ISO-herkkyysasetuksilla
kamera käyttää suurempaa suljinnopeutta, mikä vähentää
kameran tärinästä ja hämäryydestä johtuvaa sumeutta. Suurilla
herkkyyksillä otetut kuvat kuitenkin kärsivät helpommin kohinasta.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Häviöllinen digitaalikuvien pakkausmenetelmä. JPEG-kuvat on
pakattu niiden tiedostokoon pienentämiseksi mahdollisimman
vähällä kuvatarkkuuden heikkenemisellä.
Kohina
Virheellisesti tulkittuja digitaalisen kuvan pikseleitä, jotka voivat
näkyä väärässä tai satunnaisessa paikassa olevina kirkkaina
pikseleinä. Kohinaa ilmenee tavallisesti, kun kuvat on otettu
suurella herkkyydellä tai kun herkkyys on asetettu automaattisesti
hämärässä.
Optinen zoom
Tämä on yleis-zoom, jossa kuvia suurennetaan objektiivin avulla ja
joka ei heikennä kuvien laatua.
LCD (Nestekidenäyttö)
Visuaalinen näyttö, jota käytetään usein kuluttajaelektroniikassa.
Tämä näyttö tarvitsee värien tuottamiseen erillisen taustavalon,
kuten CCFL:n tai LED:n.
Makro
Tällä ominaisuudella voit ottaa lähikuvia hyvin pienistä esineistä.
Makroa käytettäessä kamera pystyy tarkentamaan terävästi pieniin
esineisiin lähes todellisessa suhteessa (1:1).
Mittaus
Mittauksella tarkoitetaan tapaa, jolla kamera mittaa valon määrää
valotuksen määrittämiseksi.
MJPEG (Motion JPEG)
Videomuoto, joka on pakattu JPEG-kuvan tavoin.
Laatu
Ilmaisee digitaalikuvassa käytetyn pakkauksen määrää.
Laadukkaiden kuvien pakkauksen määrä on pieni ja tiedostokoko
tavallisesti suuri.
Tarkkuus
Digitaalikuvan pikselien määrä. Suurempitarkkuuksisissa kuvissa
on enemmän pikseleitä, ja niissä näkyy tavallisesti enemmän
yksityiskohtia kuin matalatarkkuuksisissa kuvissa.
Liitteet 134
Sanasto
Suljinnopeus
Suljinnopeus tarkoittaa, kauanko sulkimen avautumiseen ja
sulkeutumiseen kuluu. Se on tärkeä kuvan kirkkauden tekijä,
sillä se ohjaa aukon läpi kulkevan valon määrää ennen valon
saapumista kuvakennolle. Nopea suljinnopeus päästää
vähemmän valoa sisään, ja valokuvista tulee tummempia ja
liikkuvia kohteita on helpompi kuvata.
Häivyttäminen
Kuvan kirkkauden tai värikylläisyyden väheneminen ulkoreunoilla
verrattuna kuvan keskiosaan. Häivyttäminen voi houkutella
huomion kuvan keskellä oleviin kohteisiin.
Valkotasapaino (väritasapaino)
Värien intensiteetin (tavallisesti perusvärien punainen, vihreä
ja sininen) säätö kuvassa. Valkotasapainon tai väritasapainon
tarkoitus on toistaa kuvan värit oikein.
Liitteet 135
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa
on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita
(esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä
ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä
varten. Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa,
että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen
symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa,
kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos
paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten
terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele
paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen
maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
PlanetFirst edustaa Samsung Electronicsin
omistautuneisuutta kestävälle kehitykselle ja
sosiaaliselle vastuulle ekokeskeisillä yritys- ja
hallintotoimilla.
Liitteet 136
Hakemisto
A
Anynet+ 111
AF-apuvalo
Asento-opas-tila 40
asetukset 113
sijainti 14
Af-valo 113
Etunäyttö
Easy-itsekuvaus -tila 43
itselaukaisu-tila 43
mukauttaminen 44
ottaminen käyttöön 28
sijainti 14
Asetukset 109
Aukkoarvo 37
Aihetila 36
Automaattinen valotusalue
(AEB) 73
AIka-asetukset 18, 112
A/V-portti 14
ajastimen käyttäminen 58
ajastinvalo 14
Akku
asettaminen 16
lataaminen 17
varoitus 122
D
Digitaalinen tulostusjärjestys
(DPOF) 97
Digitaalinen zoom 29
Jalustan kiinnitysreikä 14
K
Kääntäminen 95
Aikavyöhykeasetukset 18, 112
Ajastin
J
H
Kameran huoltaminen 117
Häivyttämistila 50
Kameran irrottaminen 104
HDMI-koko 111
Kameran tärinän
vähentäminen
HDTV 99
Huolto 125
Hymykuva 66
DUAL IS -tila 39
I
DUAL IS -tila 39
Optinen kuvanvakautus
(OIS) 30
Kameran tekniset tiedot 128
Kasvojen retusointi
Kuvaustila 37
Toistotila 96
Alkukuva 94, 110
E
Intelli-studio 102
Aloitusnäyttö 24
Elokuvasuodatintila 49
Intelli-zoom 29
Kasvojentunnistus 65
Alustaminen 114
Elokuvatila 41
ISO-herkkyys 61
Kauneuskuvatila 37
Er nopea 73
Itselaukaisu-tila 43
Käyttäjäpainikkeet 38
Liitteet 137
Hakemisto
Kieliasetukset 112
Kuvan laatu 56
Lapsi-tila 44
Kirkkaus
Kuvan säätäminen
Lataa 17
Kuvaustila 69
Toistotila 96
kirkkaus
Liikkeentunnistus 83
Kuvaustila 69
Toistotila 96
Kontrasti
Lisävarusteet 13
kontrasti
Kuvaustila 77
Toistotila 96
Kuvaustila 77
Toistotila 96
M
kylläisyys
Kosketuskalibrointi 19, 114
Kuvaustila 77
Toistotila 96
Kosketusnäytön käyttäminen
koskettaminen 21
selaaminen 21
vetäisy 21
Kosketusnäyttö 15
Mittaus
Kytkeminen tietokoneeseen
Mac 105
Windows 100
Keskipain. 70
Monilohko 70
Piste 70
Muistikortti
asettaminen 16
varoitus 120
Kuvaesitys 90
Aloitusnäyttö 24
Kuvaustila 20
Toistotila 84
Merkintä 113
Kuvien tulostaminen 106
Koti-painike 15
Kuvakkeet
Makro 62
punasilmäisyys 97
terävyys 77
L
Muotokuvien kuvaaminen
Älykäs kasvojentunnistus 67
Hymykuva 66
Itselaukaisu 43
Kasvojentunnistus 65
Kauneuskuvatila 37
Punasilm 60
Punasilm korj 60
Silmätunnistus 66
My Star
järjestys 84
rekisteröinti 68
N
Näytön kirkkaus 111
Nollaa 114
O
Lähikuvaus
Ohjelinjat 110
lähikuvaus-tila 36
makro 62
Ohjelmatila 38
Liitteet 138
Hakemisto
Opetuskuvakkeet 20
S
Suljinpainike 14
Optinen kuvanvakautus
(OIS) 30
Salama
Suljinpainikkeen painaminen
puoliksi alas 31
P
Päivämäärä/Aika-asetus 112
Pakkauksen avaaminen 13
Palettiefekti-kuvaustila 51
PictBridge 106
Pikakatselu 111
Pikkukuvat 85
Puhdistaminen
kameran runko 117
kosketusnäyttö 117
objektiivi 117
Punasilmäisyys
Kuvaustila 59
Toistotila 97
Automaattinen 59
Hid synk 60
Pois 59
Punasilm 60
Punasilm korj 60
Täytesal 60
Suurentaminen 89
Sarjakuvaustilat
Automaattinen valotusalue 73
Er nopea 73
Jatkuva 73
Silmätunnistus 66
Smart-albumi 85
Tiedostojen esittäminen
kuvaesitys 90
pikkukuvina 86
sivunkääntötehoste 86
Smart-albumi 85
TV 98
T
Tiedostojen poistaminen 88
Taikakehyskuvaus-tila 47
Tiedostojen siirtäminen
Tarkennuksen ääni 110
Tarkennusalue
Älykäs kosketustark. 64
Keskipainot. 64
Monipistem. 64
Yhden painalluksen
kuvaus 64
Smart Auto -tila 34
Mac 105
Windows 100
Tiedostojen suojaaminen 87
Tilan merkkivalo 15
Toistopainike 15
Toistotila 82
Tarkkuus
Smart-suodatin
Kuvaustila 55
Toistotila 94
Kuvaustila 74
Toistotila 95
U
USB-portti 14
Smart-tilantunnistus-tila 42
Terävyys 77
Liitteet 139
Hakemisto
V
Y
Valittu näyttö 23
Yhden painalluksen
kuvaus 64
Valkotasapaino 71
Valokuvasuodatintila 47
Valokuvien
muokkaaminen 94
Värikylläisyys
Kuvaustila 77
Toistotila 96
Video
kuvaaminen 41
toistaminen 91
Videoiden muokkaaminen
kuvan sieppaaminen 92
rajaus 91
Virheilmoitukset 116
Virransäästötila 111
Virtapainike 14
Yksittäiskuvakuva 35
Yötila 37
Z
Zoom
zoomausäänen asetukset 78
zoomauspainike 15
zoomin käyttö 28
Ä
Ääniasetukset 23
Äänimuistio
tallentaminen 52
toistaminen 92
Älykäs kasvojentunnistus 67
Vuorottaiskuva-tila 46
Liitteet 140
Jos tarvitset oston jälkeen palvelua tai sinulla on kysyttävää, viittaa
tuotteen mukana tulleeseen takuuseen tai käy Internet-sivustolla
http://www.samsung.com/.
Download PDF