Samsung | SAMSUNG I7 | Samsung i7 Bruksanvisning

Käyttöopas
Kiitos, että hankit Samsung-kameran.
Tässä käyttöoppaassa on tietoja kameran käyttämisestä, valokuvaamisesta,
kuvien siirtämisestä tietokoneeseen ja kameran mukana toimitettavan ohjelmiston
käyttämisestä.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen uuden kamerasi käyttämistä.
SUOMI
Ohjeet
Kameraan tutustuminen
ƈ Tee toimet seuraavassa järjestyksessä:
Asenna kameran ajuri
Ota kuva
Aseta USB-kaapeli
paikoilleen
Määritä kameran ajurin asetukset ennen
kameran yhdistämistä tietokoneeseen
USB-kaapelin avulla.
Asenna ohjelmisto-CD-ROM-levyn
sisältämä kameran ajuri. (S.111)
Ota kuva. (S. 17)
IYhdistä tietokone kameraan toimituksen
sisältämän USB-kaapelin avulla. (S. 113)
Kiitos, että hankit digitaalisen Samsung-kameran.
ƃ Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen kameran käyttämistä.
ƃ Jos kamera tarvitsee huoltoa, toimita kamera ja puutteellisesti toimiva osa, kuten
akku tai muistikortti, huoltopisteeseen.
ƃ Tarkista pettymysten välttämiseksi, että kamera toimii oikein, ennen kuin käytät
sitä esimerkiksi matkalla tai tärkeässä tilaisuudessa. Samsung ei vastaa
kameran virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.
ƃ Pidä tämä käyttöopas tallessa.
ƃ Jos käytät muistikortinlukijaa kuvien siirtämiseksi muistikortilta tietokoneeseen,
kuvat voivat vaurioitua. Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen, yhdistä
kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.
Huomaa, että valmistaja ei vastaa kuvien katoamisesta tai vahingoittumisesta,
jos tämä aiheutuu muistikortinlukijan käyttämisestä.
Ҭ Microsoft Windows ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Ҭ
on SRS Labs, Inc. yhtiön tavaramerkki
WOW HD teknologia on rekisteröity SRS Labs, Inc. yhtiön antaman lisenssin
alaisena
Ҭ Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Ҭ Tämän käyttöohjeen sisältöä ja kuvitusta voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta, kun kameran toimintoihin tehdään muutoksia.
HD
Tarkista, onko kameraan
kytketty virta
Tarkista siirrettävä levy
Tarkista, onko kameraan kytketty virta.
Jos virta on sammutettu, voit käynnistää
kameran painamalla virtapainiketta. (S. 12)
Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja
paikanna siirrettävä levy. (S. 114)
1
VAARA
VAARA ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.
ƈ Älä yritä muunnella tätä kameraa mitenkään. Muutoin on olemassa tulipalon,
vahingoittumisen, sähköiskun tai kameran vaurioitumisen vaara. Kameran saa
avata huoltoa tai tarkistusta varten vain sen jälleenmyyjä tai Samsunghuoltoliike.
ƈ Älä käytä tätä tuotetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä.
Muutoin on olemassa räjähdyksen vaara.
ƈ Jos kameraan pääsee nestettä tai vieras esine, älä käytä kameraa. Sammuta
kamerasta virta ja irrota se muuntajasta tai poista paristot. Ota yhteys kameran
jälleenmyyjään tai Samsung-huoltopisteeseen. Älä käytä kameraa, sillä muutoin
voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
ƈ Varo, että kameraan ei pääse metallisia tai syttyviä vieraita esineitä sen
rungossa olevien aukkojen, kuten muistikorttipaikan tai paristokotelon kautta.
Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa.
ƈ Älä käytä tätä kameraa märin käsin. Muutoin sähköiskun vaara on olemassa.
2
VAROITUS
VAROITUS ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.
ƈ Älä käytä salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Jos salama laukaistaan liian lähellä
kuvattavan kohteen silmiä, seurauksena voi olla näkövamma.
ƈ Älä anna tämän tuotteen tai sen lisävarusteiden joutua lasten tai eläinten
ulottuville.
ҮMuutoin on olemassa akkujen, paristojen tai kameran lisävarusteiden
nielemisen vaara.
Ota onnettomuuden sattuessa heti yhteys lääkäriin.
ҮKameran liikkuvat osat voivat aiheuttaa vahingoittumisen.
ƈ Paristot ja kamera voivat kuumentua pitkäaikaisen käytön aikana, jolloin on
olemassa kameran virheellisen toiminnan mahdollisuus. Jos näin käy, anna
kameran olla hetken aikaa käyttämättä, jotta se jäähtyy,
ƈ Älä saata tätä kameraa alttiiksi kuumuudelle. Älä jätä sitä lukittuun ajoneuvoon,
suoraan auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa ilmenee suuria
lämpötilanvaihteluja.
Kuumuus tai kylmyys voi vahingoittaa kameran komponentteja tai aiheuttaa
tulipalon.
ƈ Älä peitä kameraa tai latauslaitetta, kun niitä käytetään. Muutoin muodostuva
kuumuus voi vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa tulipalon. Käytä kameraa ja sen
lisävarusteita aina tuuletetuissa paikoissa.
HUOMAUTUS
HUOMAUTUS ilmoittaa, että on olemassa vaaran mahdollisuus.
ƈ Paristojen vuotaminen, ylikuumeneminen tai nesteen purskahtaminen niistä voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittumisen.
ҮKäytä kamerassa vain suositeltuja paristoja.
ҮÄlä saata akkua alttiiksi oikosululle tai kuumuudelle. Älä hävitä sitä polttamalla.
ҮÄlä aseta paristoja paikoilleen väärin päin.
ƈ Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, poista paristot siitä. Paristoista voi vuotaa
syövyttävää nestettä, joka vahingoittaa kameran osia pysyvästi.
ƈ Älä käytä salamaa, jos se on kosketuksessa käsiin tai esineisiin. Älä koske
salamaan käytettyäsi sitä jatkuvasti. Muutoin on olemassa palovamman
mahdollisuus.
ƈ Älä liikuta kameraa, kun siihen kytketään virta, jos käytössä on latauslaite.
Käytön jälkeen sammuta kamerasta virta ennen muuntajan irrottamista
pistorasiasta. Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit on irrotettu kamerasta ennen
sen siirtämistä.
ƈ Älä koske objektiiviin tai sen suojukseen. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai
kamera voi toimia väärin.
ƈ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
ƈ Jos tätä kameraa käytetään alhaisissa lämpötiloissa, voi tapahtua seuraavaa. Ne
eivät ole vikoja, ja toiminta palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
- LCD-näyttö käynnistyy hitaammin, ja värit eivät ehkä vastaa kohteen värejä.
- LCD-näytössä voi esiintyä häntimistä, kun kuvaa sommitellaan.
ƈ Kun kytket kameraan virran kääntämällä LCD-näyttöä, varo pudottamasta
kameraa.
Sisällys
VALMIS
ƃJärjestelmäkaavio ōōōōōōō5
ƃToiminnotōōōōōōōōōōō6
ƃYhdistäminen virtalähteeseen ōō8
ƈVirtakaapelin käyttäminenōōōō9
ƈUSB-kaapelin käyttäminen ōōō9
ƈLadattavan akun (SLB-1137C)
lataaminen ōōōōōōōōōō9
ƃMuistikortin asettaminen paikoilleen ō10
ƃMuistikortin käyttöohjeet ōōōō11
ƃKameran käyttöönottaminen ōō12
TALLENNUS
ƃKameran käyttäminen ensimmäistä
kertaa: Kosketusnäyttö ōōōōō14
ƃTallennustilan aloittaminen ōōō15
ƈTilojen valitseminen ōōōōōō16
ƈAUTO-tilan käyttäminen ōōōō17
ƈOHJELMA-tilan käyttäminen ōōō17
ƈASR-tilan käyttäminen (lyhenne sanoista
Advanced Shake Reduction, kehittynyt
tärähtämisen vähentäminen)ōōōō18
ƈKuvausapu ōōōōōōōōō18
ƈELOKUVALEIKE -tilan käyttäminenō19
ƈTauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä
(jatkuva nauhoittaminen) ōōōōō19
ƈAIHE-tilan käyttäminen ōōōō19
ƈKasvojentunnistus ōōōōōō20
ƃHuomioonotettavaa kuvattaessa ō21
ƃTarkennuslukko ōōōōōōō22
ƃKameran painikkeen käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä ō23
ƈVirtapainike ōōōōōōōōō23
ƈSuljin ōōōōōōōōōōōō23
ƈKasvojentunnistuspainike (FR) /
Lukituspainike ōōōōōōōō23
ƈZoom W / T -painike ōōōōō24
ƈTilapainike ōōōōōōōōō25
ƈTiedot -painike ōōōōōōōō25
ƈKameran tilan valitseminenōōō26
ƈItselaukaisin ōōōōōōōōō26
ƈMakro ōōōōōōōōōōō27
ƈSalama ōōōōōōōōōōō28
ƈKuvakoko ōōōōōōōōōō30
ƈLaatu / kehysnopeus ōōōōō31
ƈMittaaminen ōōōōōōōōō31
ƈJatkuva kuvaaminen ōōōōō32
ƈISO ōōōōōōōōōōōō32
ƈValkotasapaino ōōōōōōō33
ƈValotuksen säätö ōōōōōō34
ƈElokuvaleikekehyksen vakauttaja ō34
ƃNestekidenäytön käyttäminen kameran
asetusten määrittämisessä ōōōō35
ƈAutomaattitarkennustyyppi ōōō35
ƈÄäniviesti ōōōōōōōōōō36
ƈÄänen tallentaminen ōōōōō36
ƈTerävyys ōōōōōōōōōō37
ƈKontrasti ōōōōōōōōōō38
ƈElokuvaleikkeen tallentaminen
ilman ääntä ōōōōōōōōō38
3
Sisällys
ƈTehosteōōōōōōōōōōō39
ƈTehoste: Väritehoste ōōōōō40
ƈTehoste : Kuvan muokkaaminen ō42
ƈTehoste: HUPI ōōōōōōōō43
TOISTO
ƃToistotilan aloittaminenōōōōō49
ƈValokuvan toistaminen ōōōō49
ƈElokuvaleikkeen toistaminen ōō49
ƈElokuvaleikkeen sieppaus poimii
yksittäisiä kuvia elokuvaleikkeestä. ō50
ƈElokuvan leikkaaminen kamerassa ō50
ƈTallennetun äänen toistaminen ō51
ƈÄänimuistion toistaminen ōōō51
ƃLCD-näytössä näkyvät kuvakkeet ō52
ƃKameran painikkeiden käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessäō53
ƈToistotilapainike ōōōōōōō53
ƈPikkukuva / suurennuspainike /
äänenvoimakkuuspainike ōōō53
ƈTiedot -painike ōōōōōōōō55
ƈTulostinpainike ōōōōōōōō55
ƈPoista -painike ōōōōōōōō56
ƈTehoste : Kuvan muokkaaminen ō56
ƈTehoste : Väri ōōōōōōōō58
ƈTehoste : Kuvan säätö ōōōōō60
ƈTehoste : Hupi ōōōōōōōō62
ƃToistoasetusten määrittäminen
LCD-näytön avulla ōōōōōō69
ƈKuvaesitys ōōōōōōōōō70
4
ƈÄäniviesti ōōōōōōōōōō72
ƈKuvien suojaaminen ōōōōō73
ƈKuvien poistaminenōōōōōō74
ƈDPOF ōōōōōōōōōōō74
ƈDPOF : TAVALLINENōōōōō75
ƈDPOF : Hakemisto ōōōōōō75
ƈDPOF : Tulostuskoko ōōōōō76
ƈKopioi korttiin ōōōōōōōō76
ƈPictBridge ōōōōōōōōōō77
ƈPictBridge : Kuvan valitseminenō78
ƈPictBridge : Tulostusasetukset ō78
ƈPictBridge : NOLLAUS ōōōō79
ƈÄäni-valikko ōōōōōōōōō79
ƈÄäni ōōōōōōōōōōōō80
ASETUS
ƃAsetusvalikko ōōōōōōōō81
ƃAsetus-valikko 1 ōōōōōōō82
ƈTiedostonimiōōōōōōōōō82
ƈKieli ōōōōōōōōōōōō83
ƈPäivämäärän, kellonajan ja
päivämäärätyypin asettaminen ō83
ƈTallennuspäivän lisääminen kuvaanō84
ƈLCD-näytön kirkkaus ōōōōō84
ƈAutomaattitarkennuksen merkkivaloō84
ƈAloituskuva ōōōōōōōōō85
ƃAsetus-valikko 2 ōōōōōōō85
ƈPikakatselu ōōōōōōōōō85
ƈAutomaattinen virran
sammuttaminen ōōōōōōō86
ƈLCD-säästö ōōōōōōōōō86
ƈKalibrointi ōōōōōōōōōō87
ƈVideosignaalin ulostulotyypin valinta ō87
ƈMuistin alustaminenōōōōōō88
ƈAlustaminen ōōōōōōōōō89
MP3/ PMP/ TEXT VIEWER Mode
ƃMP3-, PMP-tai TEKSTINLUKU-tila ō89
ƈTiedostojen lataaminen ōōōō90
ƃMP3-, PMP-tai TEKSTINLUKU-tilan
käynnistäminen ōōōōōōōō91
ƃMP3-, PMP-, tai TEKSTI-tilan ilmaisin
LCD-näyttöilmaisin ōōōōōōō92
ƃKameran painikkeiden käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä ō93
ƈÄänenvoimakkuuspainike/-kuvake ō93
ƈToisto jatauko- / Ohjaus- kuvaketta ō94
ƈEstopainike ōōōōōōōōō94
ƈTaajuuskorjaimen kuvake ōōō95
ƈToistoluettelopainike ōōōōō95
ƃToistoasetusten määrittäminen
LCD-näytön avulla ōōōōōō95
ƈToistotila ōōōōōōōōōō96
ƈMP3-soittimen olemus ōōōō96
ƈKuvaesityksen toistaminen ōōō97
ƈKuvaesityksen vaihtumisvälin
valitseminen ōōōōōōōōō97
ƈTallennustoiminnon määrittäminen
MP3-tilassa ōōōōōōōōō97
ƈPoista ōōōōōōōōōōō98
ƈKehyshaku ōōōōōōōōō98
ƈSRS ōōōōōōōōōōōō99
ƈAutomaattinen vieritysōōōōō99
ƈMP3 BGM -asetusōōōōōō100
ƈKieliasetus ōōōōōōōōō100
ƃMaailman turistiopas ōōōōō101
ƈLataa maailman turistioppaan tiedot ō101
ƈMaailman turistiopas -tila ōōō101
ƃTärkeitä tietojaōōōōōōōō103
ƃVaroitusilmaisin ōōōōōōō104
ƃEnnen yhteyden ottamista huoltoon ō105
ƃTekniset tiedotōōōōōōōō107
OHJELMA
ƃOhjelmistoon liittyviä huomautuksia ō110
ƃTietoja ohjelmasta ōōōōōō110
ƃSovellusohjelman asetusten
määrittäminen ōōōōōōōō111
ƃPC-tilan käynnistäminen ōōō113
ƃSiirrettävä levyōōōōōōōō114
ƃSiirrettävän levyn poistaminen ō115
ƃUSB-ohjaimen asentaminen
MAC-ympäristöön ōōōōōō116
ƃMAC-USB-ohjaimen käyttäminenō116
ƃWindows 98SE USB -ohjaimen
poistaminenōōōōōōōōō116
ƃDigimax Converter ōōōōōō117
ƃDigimax Master ōōōōōōō118
ƃUsein kysyttyjä kysymyksiä ōō121
Järjestelmäkaavio
Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa luetteloa. Sisältö voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Voit hankkia lisävarusteita
ottamalla yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai -huoltopisteeseen.
< Toimitussisältö >
Tietokone
Kameralaukku
Käyttöopas, tuotetuki
DPOF-yhteensopiva tulostin
(lisätietoja on sivulla 74)
Kosketuskynä
Kameran hihna
Ohjelmisto-CD
(lisätietoja on sivulla 110~111)
Kuulokkeet
AV-kaapeli
SD- / MMC-kortti
(lisätietoja on sivulla 10)
Muuntaja (SAC-45) /
USB-kaapeli (SUC-C2)
PictBridge-yhteensopiva tulostin
(lisätietoja on sivulla 77)
Ladattava akku
(SLB-1137C)
Ulkoinen näyttö
(lisätietoja on sivulla 87~88)
5
Toiminnot
Edestä ja ylhäältä
Power-kytkin (virtakytkin)
Kasvojentunnistuspainike (FR) / Lukituspainike
Suljinpainike
Mikrofoni
KaiutinSpeaker
Flash
Itselaukaisin-/automaattitarkennusmerkkivalo
Objektiivi
ƈ Itselaukaisimen merkkivalo
Kuvake
Tila
Kuvaus
Merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25 sekunnin välein
Vilkkuu
2 sekunnin ajan.
6
Vilkkuu
Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua
ja toinen 2 sekuntia myöhemmin.
Vilkkuu
Ensimmäisen 8 sekunnin ajan LED-merkkivalo
vilkkuu 1 sekunnin välein.
Viimeisten 2 sekunnin ajan LED-merkkivalo
vilkkuu nopeasti 0,25 sekunnin välein.
Toiminnot
ƈ Kameran tilamerkkivalo
Tila
Edellinen
Virta käytössä
Zoom W- (pikkukuva) / Zoom T- (digitaalinen zoom) /
äänenvoimakkuuspainike
LCD-näyttö
(Kosketusnäyttö)
Kuulokeliitäntä
Kameran tilamerkkivalo
Kuvan ottamisen jälkeen
Kuvaus
Merkkivalo syttyy ja sammuu, kun kamera on
kuvausvalmis.
Merkkivalo vilkkuu tallennettaessa kuvan tietoja ja
sammuu, kun kamera on kuvausvalmis.
Merkkivalo palaa (merkkivalo sammuu, kun kamera on
USB-kaapelin ollessa
yhdistettynä tietokoneeseen tunnistettu)
Tietojen lähettäminen
Merkkivalo ei pala (LCD-näyttö sammuu)
tietokoneeseen
USB-kaapelin ollessa
Merkkivalo syttyy
yhdistettynä tulostimeen
Tulostimen tulostaessa Merkkivalo vilkkuu
Kun
automaattitarkennus
aktivoituu
Merkkivalo syttyy
(kamera tarkentuu kohteeseen)
Merkkivalo vilkkuu
(kamera ei tarkennu kohteeseen)
Tilapainike
Kameran hihna
Tietopainike
Toistotila/tulostuspainike
ſÄlä käännä LCD-näyttöä myötäpäivään. Muutoin LCD-näyttö vahingoittuu. Voit kiertää LCD-näyttöä 180 astetta vastapäivään.
7
Toiminnot
Yhdistäminen virtalähteeseen
ƈ Käytä kameran mukana toimitettua ladattavaa akkua(SLB-1137C) .
Muista ladata akku ennen kameran käyttämistä.
Pohja
ƈ Ladattava akku SLB-1137C
Paikka muistikortille
Akkukotelo
Akun lukitussalpa
Akkukotelon kansi
Malli
SLB-1137C
Tyyppi
Litiumioni
Kapasiteetti
1100mAh
Jännite
3.7V
Latausaika
(Kun kamerasta on katkaistu virta)
Noin 150 minuuttia
ƈ Kuvien määrä ja akun kesto SLB-1137C : n käyttäminen
Akun kesto /
kuvien määrä
Jalustakierre
USB-/AV-portti
Perustuen seuraaviin kuvausolosuhteisiin
Tavallinen
kuvaus
Käytettäessä täyteen ladattua akkua, Automaattinentilaa, 7 Mt:n kuvakokoa, korkeaa kuvanlaatua, kuvien
välinen aika:30 sek.
Noin110 minuuttia / Zoomasennon vaihtaminen laajakulma- ja telekuvauksen
välillä päättyy aina kuvan ottamisen jälkeen. Salamaa
noin 220 kuvaa
käytetään otettaessa joka toista kuvaa.
Kameran käyttäminen 5 minuutin ajan ja virran
sammuttaminen 1 minuutiksi.
Movie
(Elokuva)
Noin100 minuuttia
Multimedia
Täyteen varatun akun käyttäminen.
Kuvakoko 640x480 / ruutunopeus 30 ruutua sekunnissa
MP3 Noin 310 minuuttia Käytettäessä täyteen ladattua akkua nestekidenäytön ollessa sammutettuna.
PMP Noin 200 minuuttia Täyteen varatun akun käyttäminen
ſLuvut on mitattu Samsungin standardioloissa.
Ne saattavat muuttua kuvausolosuhteiden ja kameran käyttämisen mukaan.
8
Yhdistäminen virtalähteeseen
TIETOJA
Tärkeitä tietoja paristojen käyttämisestä
ƃ Kun kameraa ei käytetä, sammuta siitä virta.
ƃ Jos kamera on pitkän aikaa käyttämättä, poista paristot siitä. Paristot voivat
tyhjentyä itsestään ja vuotaa.
ƃ Alle 0 °C asteen lämpötilassa paristot tyhjenevät tavallista nopeammin.
ƃ Paristojen teho palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
ƃ Pitkäaikaisessa käytössä kameran runko voi lämmetä. Se on täysin
normaalia.
ƃ Kun käytät kuulokkeita, älä poista akkua, kun kameraan on kytketty virta.
Muutoin voi syntyä kova ääni.
ƈ Voit ladata akun (SLB-1137C) käyttämällä SAC-45 KITiä. SAC-45 sisältää
muuntajan (SAC-45) ja USB-kaapelin (SUC-C2) Kun USB-kaapeli yhdistetään
muuntajaan, USB-kaapeli toimii virtakaapelina.
HUOMAUTUS
Tärkeitä tietoja USB-kaapelin käyttämisestä.
ƃ Käytä vain tekniset vaatimukset täyttävää USB-kaapelia (SUC-C2).
ƃ Yhdistä kamera suoraan tietokoneeseen. Älä yhdistä kaapelia USBkeskittimen kautta.
ƃ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen, johon on samanaikaisesti yhdistetty
jokin toinen laite, irrota toinen laite.
ƃ Jos USB-kaapeli on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin,
irrota kaapeli ja yhdistä se tietokoneen takana sijaitsevaan liitäntään.
ƃ Kameraa ei ehkä ladata, jos tietokoneen USB-liitäntä ei täytä
virransyöttövaatimuksia (5 volttia, 500mA).
ƈ Ladattavan akun (SLB-1137C) lataaminen
ƃ Virtakaapelin käyttäminen
: Yhdistä muuntaja USB-kaapeliin.
Se toimii virtajohtona.
Latausmerkkivalo
ƃ USB-kaapelin käyttäminen
: Irrota muuntaja (SAC-45). Voit siirtää
tallennetut kuvat tietokoneeseen (lisätietoja on
sivulla 113) tai ladata kameran USB-kaapelin
avulla.
9
Yhdistäminen virtalähteeseen
HUOMAUTUS
ƃ Ennen kaapelien tai AC-muuntimen kytkemistä, tarkista ohjeet ja vältä
käyttämästä kytkennässä voimaa. Kaapeli tai kamera voi tällöin vaurioitua.
ƃ Jos AC-lataajan latausmerkkivalo ei syty tai vilku, kun olet asettanut
ladattavan akun paikoilleen, tarkista, onko akku oikein paikoillaan.
ƃ Jos lataat akkua virran ollessa kytkettynä kameraan, akku ei lataudu
täyteen. Kytke kamera pois päältä akun lataamisen ajaksi.
ƈ Aseta paristo kuvassa näkyvällä tavalla.
- Jos kamera ei käynnisty asetettuasi siihen akun,
tarkista että napaisuus on oikea
(+ ja -).
- Älä paina akkutilan kantta voimalla avatessasi
sitä. Muutoin akkutilan kannen muoto voi
muuttua tai se voi rikkoutua.
ƈ Nestekidenäytössä olevat 4 merkkiä kertovat pariston tilasta.
Pariston
ilmaisin
ƈ AC-muuntajan latausmerkkivalo.
Latausmerkkivalo
Lataus käynnissä
Punainen merkkivalo palaa
Lataaminen on valmis
Vihreä merkkivalo palaa
Latausvirhe
Punainen merkkivalo ei pala tai vilkkuu
Ei lataudu
(AC-muuntajaa käyttäessä)
Oranssi merkkivalo palaa
ƃ Jos lataat täysin tyhjää akkua, älä kytke kameraan virtaa lataamisen ajaksi.
Kamera ei ehkä käynnistä, koska akku on lähes tyhjä. Lataa akkua yli 10
minuuttia kameran käyttämiseksi.
ƃ Älä käytä salamavaloa tiheään tai kuvaa elokuvaleikettä, jos kokonaan
tyhjentynyttä akkua on ladattu vain lyhyt aika. Vaikka kamera yhdistetään
latauslaitteeseen, siitä voi sammua virta, kun akun varaus tyhjenee taas.
10
Akun tila
Akku on
Akku on täynnä tyhjenemässä.
Valmistaudu
virtaa.
vaihtamaan se.
Akku on
tyhjenemässä.
Valmistaudu
vaihtamaan se.
Akku on
tyhjenemässä.
Valmistaudu
vaihtamaan se.
Muistikortin asettaminen paikoilleen
ƈ Aseta muistikortti kameraan kuvan osoittamalla tavalla.
- Katkaise kamerasta virta ennen muistikortin
asettamista paikoilleen.
- Aseta muistikortin etuosa kohti kameran
takaosaa (nestekidenäyttöä) ja kortin nastat
kohden kameran etuosaa (objektiivia).
- Älä aseta korttia väärin paikoilleen. Muutoin
korttipaikka voi vaurioitua.
Muistikortin käyttöohjeet
ƃ Muista alustaa muistikortti.Lisätietoja on sivulla 88, Jos käytät vastahankittua tai
toisessa kamerassa käytettyä muistikorttia ensimmäistä kertaa, kamera ei pysty
tunnistamaan sen tietoja.
ƃ Katkaise kamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat muistikortin.
ƃ On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot esimerkiksi levykkeisiin tai kiintolevylle.
ƃ Jos muistia ei ole riittävästi, näkyviin tulee [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä
kamera toimi. Voit vapauttaa muistitilaa vaihtamalla kameraan toisen muistikortin
tai poistamalla kortista tarpeettomia kuvia.
ƃ Kortin suorituskyky heikkenee ajan myötä. Jos näin käy, on hankittava uusi
muistikortti. Samsung-takuu ei koske kortin normaalia kulumista.
ƃ Muistikortti sisältää herkkää elektroniikkaa.
Älä taivuttele äläkä vääntele sitä äläkä saata sitä iskun kohteeksi.
ƃ Älä varastoi muistikorttia paikassa, jossa esiintyy voimakas sähkö- tai
magneettikenttä, esimerkiksi kaiuttimien tai televisiovastaanottimen lähellä.
ƃ Älä käytä äläkä säilytä sitä hyvin kylmässä tai kuumassa.
TIETOJA
ƃ Älä poista muistikorttia, kun kameran tilamerkkivalo vilkkuu.
Muutoin kortissa olevat tiedot voivat vaurioitua.
ƃ Varo, että muistikortti ei likaannu, ja että se ei joudu kosketuksiin minkään
nesteen kanssa. Jos näin kuitenkin käy, puhdista muistikortti pehmeällä
kankaalla.
ƃ Säilytä muistikortti kotelossaan, kun sitä ei käytetä.
ƃ Pitkäaikaisessa käytössä muistikortti voi lämmetä. Se on täysin normaalia.
ƃ Älä käytä toisessa digitaalikamerassa käytettyä muistikorttia.
Voit käyttää muistikorttia tässä kamerassa alustamalla muistinkortin ensin tässä
kamerassa.
ƃ Älä käytä toisessa digitaalikamerassa tai kortinlukijassa alustettua muistikorttia.
ƃ Jos kortti joutuu alttiiksi seuraaville olosuhteille, tallennetut tiedot voivat
vaurioitua.
- Kortin virheellinen käyttäminen.
- Jos kamerasta sammutetaan virta tai kortti poistetaan nauhoituksen,
poistamisen, alustamisen tai lukemisen aikana.
ƈ Voit käyttää sekä SD/SDHC-muistikorttia että MMC-multimediakorttia.
Kortin nastat
Kirjoitus-suoja
kytkin
Nimike
[SD-muistikortti (lyhenne sanoista
Secure Digital)]
SD/SDHC-muistikortin kirjoitussuojakytkin
estää kuvien poistamisen tai kortin
alustamisen. Tiedot suojataan vetämällä
kytkin SD-kortin pohjaan. Suojaus
poistetaan vetämällä kytkin SD-kortin
yläosaan.
Vedä kytkin SD-kortin yläosaan ennen
kuvien ottamista.
ƃ Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
11
Muistikortin käyttöohjeet
Kameran käyttöönottaminen
ƈ Käytettäessä 256 Mt:n MMC-korttia (Multi Media Card) kameraan mahtuu
jäljempänä esitetty määrä kuvia. Nämä luvut ovat arvioita, sillä esimerkiksi kuvan
aihe ja muistikortin tyyppi vaikuttavat kuvien vaatimaan tilaan.
Tallennetun
SUPERTARKKA
kuvan koko
Kuvaustila
HYVÄ
NORMAALI 30FPS
63
116
171
74
137
192
89
166
229
88
162
223
131
236
318
381
520
600
20FPS
ƈ Kun kameraa käytetään ensimmäisen kerran, nestekidenäyttöön tulee valikko,
jonka avulla voit asettaa päivämäärän, ajan ja kielen. Tämä valikko ei tule enää
näkyviin, kun olet asettanut päivämäärän, ajan ja kielen. Aseta päivämäärä, aika
ja kieli ennen tämän kameran käyttämistä.
15FPS
ƃ Virran kytkeminen kameraan
Voit kytkeä kameraan virran painamalla virtapainiketta (‫ )ڹ‬tai avaamalla
kameran (‫ )ں‬kuvassa näkyvällä tavalla.
‫ں‬
‫ڹ‬
noin 11'
Elokuvaleike
noin 13'
noin 21'
noin 29'
noin 54'
ſ Älä paina zoomauspainikkeita kuvattaessa elokuvaleikettä.
Zoompainikkeiden käyttäminen voi vaikuttaa tallennusajan pituuteen.
ſ Kun kytket kameraan virran kääntämällä LCD-näyttöä, varo pudottamasta
kameraa.
12
Kameran käyttöönottaminen
ƃ Kosketusäytön säätäminen
1. Valitse [CALIBRATION]-valikko.
2. Paina pistettä kameran mukana toimitetulla kosketuskynällä.
SETUP
SETUP / CALIBRATION
CALIBRATION
TIETOJA
ƃ Kielivaihtoehtoja on 22. Ne on lueteltu jäljempänä:
- Englanti, korea, saksa, ranska, italia, espanja, perinteinen kiina,
yksinkertaistettu kiina, japani, venäjä, portugali, hollanti, tanska, ruotsi,
suomi, thai, bahasa (malaiji / indonesia), arabia, tsekki, puola, unkari ja
turkki.
ƃ Kieliasetus säilyy, vaikka kamerasta sammutetaan virta.
LANGUAGE
ENGLISH
DATE&TIME
07/02/01
Touch
ſ Kun kalibroit LCD-näytön, paina kalibrointipistettä tarkasti. Muutoin LCDnäytön valikoita ei valita tai asetuksia ei määritetä.
ƃ Kielen asettaminen
1. Valitse [LANGUAGE]-valikko.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Ylös- tai Alas- kuvaketta.
ƃ Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
1. Valitse [DATE&TIME] -valikko.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Ylös- tai Alas- kuvaketta.
SETUP
SETUP / DATE&TIME
07 / 02 / 01
CALIBRATION
Date
LANGUAGE
ENGLISH
Time
12 : 00
DATE&TIME
07/02/01
Type
yy / mm / dd
OK
SETUP
CALIBRATION
SETUP
ENGLISH
LANGUAGE
ENGLISH
ጥૹ࿴
DATE&TIME
07/02/01
FRANÇAIS
DEUTSCH
13
Kameran käyttäminen ensimmäistä kertaa: Kosketusnäyttö
ƈ Voit valita valikon tai vahvistaa valinnan käyttämällä kosketusnäyttöä. Jäljempänä on ohjeita kosketusnäytön käyttämisestä.
Voit määrittää valikon asetukset käyttämällä kameran mukana toimitettua kosketuskynää.
[Kuvakkeen painaminen]
[Kuvakkeen painaminen]
[Valikkokuvakkeen painaminen]
KUVAAMINEN
KOKO
[Vahvistus: (
)kuvakkeen painaminen
14
[Alivalikon painaminen]
AUTOM. TARK.
MENU
ƃ Esimerkki: Automaattitarkennuksen tyypin muuttaminen
KUVAAMINEN
EFFECT
ƃ Esimerkki: Kuvan koon muuttaminen
ASETUKSET 1
ÄÄNI
ASETUKSET 2
[Päävalikossa tehdyn valinnan
vahvistaminen: kuvakkeen
painaminen]
KUVAAMINEN
AUTOM. TARK.
KESKIPAINOT.
KESKIPAINOT.
AUTOM. TARK.
KESKIPAINOT.
ÄÄNIMUISTIO
MONIPISTEM.
ÄÄNIMUISTIO
ÄÄNEN TALL.
ÄÄNEN TALL.
TERÄVYYS
NORMAALI
TERÄVYYS
NORMAALI
[Vahvistus: (
)kuvakkeen painaminen
[Kuvakkeen painaminen]
[Alivalikon valitseminen:
Kuvakkeen koskettaminen]
Tallennustilan aloittaminen
‫ڹ‬
: Optinen/digitaalinen zoomauspalkki / digitaalisen zoomin arvo (s. 24)
‫ ں‬
""
: Muistiin vielä mahtuvien kuvien lukumäärä (s. 12)
‫ڻ‬
: Asetetun kortin merkkivalo (s. 10)
: Jäljelläoleva tallennusaika (elokuva- tai äänileike) (s. 12)
‫ڻ‬
‫ڼ‬
: Tallennustila (s. 16)
‫ں‬
‫ڹ‬
‫ۂ‬
‫ڼ‬
‫ۃ‬
‫ڽ‬
؊
؊
: Kasvojentunnistus (s. 20)
؉
‫ھ‬
‫ۀ‬
‫ۆ‬
؉؈
‫ۇ‬
‫ہ‬
‫ۄ‬
: Kuvan laatu /
ruutunopeus (s. 31)
‫ۅ‬
: Mittaaminen (s. 31)
‫ۆ‬
: Jatkuva kuvaaminen (s. 32)
‫ۇ‬
: ISO (s. 32)
: Kameran tärähtämisen
vähentäminen (s. 34)
: Valkotasapaino (s. 33)
؅
؆
LT
؆
: Valotuksen korjaus
(s. 34)
؇ 2007/02/01 01:00 PM
: Päiväys/aika (s. 83)
؈
: Varoitus
tärähtämisvaarasta (s. 21)
؉
: Automaattisen
tarkennuksen kehys (s. 35)
؊
: Ääniviesti (s. 36)
: Makro (s. 27)
؇
‫ۀ‬
‫ہ‬
: Kuvan koko (s. 30)
؅
: Itselaukaisin (s. 6,26)
‫ڿ‬
‫ۃ‬
‫ۅ‬
‫ڿ‬
: Mikrofoni ei käytössä
(s. 38)
: Akku (s.10)
‫ۄ‬
‫ھ‬
‫ڽ‬
‫ۂ‬
: Salamavalo (s. 28)
MENU
EFFECT
: Valikko-/tehostekuvake (s. 35,39)
15
Tallennustilan aloittaminen
Tilojen valitseminen
MULTIMEDIA
ƃ Tallennustila
Kun painat M-tilapainiketta tai tallennustilan
kuvaketta, valikko tulee näkyviin kuvassa
esitetyllä tavalla.
PALAUTA
MP3
PMP
MULTIMEDIA
TEKSTINÄYTTÖ
PMP
TEKSTINÄYTTÖ
MATKAOPAS
AVAA
Mtilapainike
KUVAUS
OHJELMA
ASR
KUVAUS
ELOKUVA
AUTO
ASR
OHJELMA
AIHE
ASR
ELOKUVA
ƈ Tilakuvakkeet
AIHE
Tila
AIHE
OHJELMA
KUVAUS
KUVAUS
KUVAUS
AUTO
OHJELMA
ELOKUVA
ASR
AIHE
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
YÖ
ƈ MP3-, PMP-, Tekstinkatselu- tai Matkailuopas-tila
Valitse multimediatila kääntämällä LCD-näyttöä. (s.91)
AIHE
MUSIC LIST
01-Audio Track 01.mp3
PALAUTA
AVAA
AUTO:SULJIN
16
02-Audio Track 02.mp3
MUOTOKUVA LAPSI MAISEMA LÄHIKUVA TEKSTI AUR.LASK
AAMUH VASTA ILOTULI HIEK/
ÄM
VALO
TUS
LUM
PMP
MULTIMEDIA
MP3
ITSELA
RUOKA KAHVILA
UKAISU
TEKSTINÄYTTÖ MATKAOPAS
Tallennustilan aloittaminen
ƈ AUTO-tilan (
) käyttäminen
Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen on nopeaa ja helppoa.
Lisäksi käyttäjän toimia tarvitaan mahdollisimman vähän.
1. Aseta paristot paikoilleen (s.10).
Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne
tulevat napaisuuden suhteen oikein päin.
2. Aseta muistikortti paikoilleen (s.10).
Koska tässä kamerassa on 450 Mt:n oma
muisti, siihen ei tarvitse asettaa muistikorttia.
Jos muistikorttia ei käytetä, kuvat tallennetaan
[AUTO-tila]
kameran omaan muistiin. Jos kamerassa on
muistikortti, kuvat tallennetaan siihen.
3. Sulje akkutilan kansi.
4. Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.
(Jos nestekidenäytössä näkyvä päivämäärä tai aika on virheellinen, aseta
kameraan oikea päivämäärä tai aika ennen kuvaamista.)
5. Valitse Automaattinen-tila painamalla Tila-painiketta tai tilakuvaketta
(s. 16, 25).
6. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
7. Ota kuva painamalla laukaisinta.
ƈ OHJELMA-tilan käyttäminen (
)
Ohjelmatilassa kamera valitsee parhaat
mahdolliset asetukset. Voit aukkoa ja
suljinnopeutta lukuun ottamatta säätää
manuaalisesti kaikkia toimintoja.
1. Valitse Ohjelma-tila.
2. Voit määrittää lisäasetukset, kuten kuvakoon,
laadun, tehosteet, terävyyden ja mittaamisen.
[OHJELMA-tila]
ſ Lisätietoja valikoista on sivuilla 30-48 .
TIETOJA
ƃ Jos automaattisen tarkentamisen kehys muuttuu punaiseksi, kun laukaisin
painetaan puoliväliin, kamera ei voi tarkentaa kohteeseen.
Jos näin käy, kuvasta voi tulla epätarkka.
17
Tallennustilan aloittaminen
ƈ ASR-tilan (
) käyttäminen (lyhenne sanoista Advanced Shake Reduction,
kehittynyt tärähtämisen vähentäminen)
ASR-tila (lyhenne sanoista Advanced Shake Reduction, kehittynyt tärähtämisen
vähentäminen) Tämä tila vähentää kameran tärähtämistä hyvän kuvan
saamiseksi hämärässä. Paina ASR-painiketta.
ƃ Huomioonotettavaa käytettäessä ASR-tilaa
1. Digitaalinen zoom ei toimi ASR-tilassa.
2. Jos valaistus on kirkkaampaa kuin
loistelamppuvalo, ASR-toiminto ei tule käyttöön.
3. Jos valaistus on heikompaa kuin
loistelamppuvalo, kameran tärähdyksestä
varoittava (
) tulee näkyviin. Saat parhaat
tulokset ottaessasi kuvia vain silloin, kun
[ASR-tila]
kameran tärähdyksestä varoittava (
)
merkki ei tule näkyviin.
4. Kuvasta saattaa tulla epäterävä jos kohde liikkuu.
5. Saat paremmat tulokset välttämällä kameran siirtämistä, kun [TALLENTAA.]viesti on näkyvissä.
6. Koska kameran prosessori ohjaa ASR-toimintoa, sen avulla otetut kuvat
latautuvat tavallista hitaammin.
ƈ Kuvausapu
2 kuvaa otetaan samalla kerralla. Toinen otetaan käyttämällä täytesalamaa,
toinen ASR-tilassa. Voit valita ja tallentaa vain yhden kuvan.
ƃ Kuvausavun käyttäminen
1. Valitse ASR-tila.
2. Paina jatkuvan kuvaamisen kuvaketta.
3. Kun painat
>
-kuvaketta, kuvausapu valitaan.
4. Ota kuvat painamalla laukaisinta.
- Kaksi kuvaa otetaan peräkkäin.
OHJAUS
TIETOJA
ƃ LCD-näytössä näkyvä suljinaika ei ehkä vastaa todellisuutta käytettäessä
kuvausapua.
18
Tallennustilan aloittaminen
ƈ ELOKUVALEIKE -tilan (
) käyttäminen
Voit kuvata elokuvaleikettä jäljellä olevan
muistikapasiteetin verran. (Enintään 2 tuntia)
1. Valitse ELOKUVALEIKE-tila.(Käytettävissä oleva
tallennusaika näkyy LCD-näytössä.)
2. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
Standby
käyttämällä LCD-kidenäyttöä. Voit kuvata
[MOVIE CLIP-tila]
videokuvaa niin kauan kuin muistissa tai kortissa
riittää vapaata tilaa. Elokuvaleikkeen
nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
* Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.
- Kuvan koko
: 800x592, 640x480, 320x240(käyttäjä valitsee)
- Tiedostotyyppi : *.avi (MPEG-4)
ſ Voit tallentaa elokuvaleikkeitä ilman ääntä. (s.38)
ſ Jos valitset kuvakooksi 800 x 592, voit valita 20 ruutua sekunnissa.
Jos kuvakooksi valitaan 640 x 480 tai 320 x 240, voit valita 30 tai 15 ruutua
sekunnissa.
ƈ Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen)
Tämä kamera mahdollistaa nauhoittamisen keskeyttämisen kuvattaessa
elokuvaleikettä. Tämän toiminnon ansiosta kuvaamisen voi keskeyttää ilman,
että leike päättyy.
ƃ Jatkuvan nauhoittamisen käyttäminen
1. Kun painat laukaisinta, videokuvan
nauhoittaminen alkaa. Voit kuvata videokuvaa
niin kauan kuin muistissa tai kortissa riittää
vapaata tilaa. Videokuvan nauhoittaminen jatkuu,
vaikka vapautatkin laukaisimen.
00:00:35
2. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla
Stop : Shutter
taukopainiketta.
Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen taukopainiketta.
3. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
ƈ AIHE-tilan käyttäminen (
)
Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri
kuvaustilanteisiin.
1. Valitse Aihe-tila.
KUVAUS
AIHE
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
[AIHE-tila]
19
Tallennustilan aloittaminen
ſ Seuraavassa on luettelo aihetiloista.
[YÖ]
(
[MUOTOKUVA]
[LAPSI]
(
(
[MAISEMA]
[LÄHIKUVA]
(
(
[TEKSTI]
[AUR.LASK]
[AAMUHÄM]
[VASTAVALO]
(
(
(
(
[ILOTULITUS
[HIEK/LUM]
(
(
[ITSELAUKAISU] (
[RUOKA]
(
[KAHVILA]
(
) : Voit ottaa kuvia yöllä tai pimeällä tätä tilaa
käyttämällä.
) : Valokuvan ottaminen henkilöstä.
) : Nopeasti liikkuvien kohteiden, kuten lasten,
kuvaaminen.
) : Maisemakuvien ottaminen.
) : Pienten kohteiden, kuten kasvien tai hyönteisten,
kuvaaminen.
) : Valitse tämä tila kuvattaessa asiakirjaa.
) : Auringonlaskujen kuvaaminen.
) : Auringonnousun kuvaaminen.
) : Muotokuvaamiseen ilman vastavalon
aiheuttamia varjoja.
) : Ilotulituksen kuvaaminen.
) : Merien, järvien, hiekkarantojen ja lumisten
maisemien kuvaaminen.
) : Valokuvaaja pääsee itsekin mukaan kuvaan.
) : Herkullisen näköisten ruokakuvien ottamiseen.
) : Kuvaaminen kahvilassa tai ravintolassa.
ƈ Kasvojentunnistus
Tässä tilassa kohteen kasvut tunnistetaan automaattisesti. Tarkennus ja valotus
säädetään niiden mukaan. Kun valitset tämän tilan, ihmisten valokuvaaminen on
nopeaa ja helppoa.
Valittavissa olevat tilat : Automaattinen, ohjelma, ASR, muotokuvaus. lapsi,
hiekka ja lumi, omakuva, kahvila.
1. Paina kasvojentunnistuspainiketta (
) tiloissa, joissa se on käytettävissä.
FR-kuvake näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa.
2. Automaattitarkennuskehyksen paikka ja koko mukautetaan automaattisesti
kuvattavan kohteen kasvoihin.
3. Paina laukaisin puoliväliin.
Kun tarkenuskehys muuttuu vihreäksi, tarkennus on aktivoitunut.
4. Voit ottaa kuvan painamalla laukaisupainiketta.
20
Tallennustilan aloittaminen
TIETOJA
ƃ Tämän toiminnon avulla tunnistetaan enintään 9 henkilöä.
ƃ Kun kamera tunnistaa monta henkilöä samanaikaisesti, se tarkentaa
lähimpään henkilöön.
ƃ Kun kasvojentunnistus alkaa, digitaalinen zoom ei ole käytettävissä:
ƃ Kun kasvojentunnistus alkaa, tehosteet eivät ole käytettävissä:
ƃ Tarkennettavat kasvot merkitään vihreällä värillä. Muut kasvot merkitään
harmaalla värillä (yhteensä 9).
ƃ Jos kasvojentunnistus epäonnistuu, edellinen automaattitarkennustila tulee
käyttöön.
ƃ Tämä toiminto ei toimi oikein seuraavissa tapauksissa:
- Jos henkilöllä on aurinkolasit tai osa kasvoja on peitetty
- Jos kuvattava henkilö ei katso kohti kameraa
ƃ Suurin kasvojentunnistusalue on 2,6 m (laajakulma).
ƃ Mitä lähempänä kohde on, sitä nopeammin kamera tunnistaa kohteen.
Huomioonotettavaa kuvattaessa
ƈ Pidä sulkijan painiketta painettuna puoliväliin saakka.
Voit tarkistaa tarkennuksen ja salamavalon latauksen painamalla suljinta
kevyesti. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.
[Paina suljinpainiketta kevyesti]
[Paina suljinpainike pohjaan]
ƈ Käytettävissä oleva tallennusaika voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran
asetusten mukaan.
ƈ Jos salamavalo ei ole käytössä tai kuvattaessa hämärässä käytetään hidasta
välähtämistä, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä (
).
Jos näin käy, käytä jalustaa, aseta kamera tukevalle alustalle tai ota salamavalo
käyttöön.
ƈ Kuvaaminen vastavaloon :
Kuvatessasi ulkona vältä vastavaloa, sillä muutoin kohde voi jäädä tummaksi.
Kun kuvaat kohti vastavaloa, käytä [VASTAVALO]-asetusta
maisemakuvauksessa (katso sivu 20), sisäänrakennettua salamaa (katso sivu 29),
pistemittausta (katso sivu 31) tai valotuksen korjausta (katso sivu 34).
21
Tallennustilan aloittaminen
ƈ Joissakin tilanteissa automaattitarkennus ei toimi oikein.
- Jos kuvattava kohde sulautuu taustaansa.
- Kohde on erittäin kirkas tai heijastaa voimakkaasti.
- Kohde liikkuu hyvin nopeasti.
- Esiintyy voimakkaita heijastumia tai kohteen tausta on hyvin kirkas.
- Kohteessa on vain vaakasuoria viivoja tai kohde on hyvin ohut, kuten lipputanko.
- Taustan ollessa tumma.
Tarkennuslukko
ƈ Voit tarkentaa muualla kuin kuvan keskellä olevaan kohteeseen käyttämällä
tarkennuslukitustoimintoa.
ƃ Tarkennuslukon käyttäminen
1. Varmista, että kohde on automaattitarkennuskehyksen keskellä.
2. Paina laukaisin puoliväliin. Kun vihreä automaattitarkennuksen kehys syttyy,
kamera on tarkentunut kohteeseen. Älä paina laukaisinta pohjaan saakka,
jotta kuvaa ei oteta vahingossa.
3. Kun laukaisinpainike on painettuna puoliväliin, sommittele kuva ja ota kuva
painamalla laukaisin kokonaan pohjaan. Jos poistat sormen laukaisimelta,
tarkennuslukko poistuu käytöstä.
[Otettava kuva]
22
[Paina laukaisinta puoliväliin
ja tarkenna kohteeseen]
[Sommittele kuva ja paina
laukaisin kokonaan pohjaan]
Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
ƈ Voit määrittää tallennustilan asetukset käyttämällä kameran painikkeita.
Virtapainike
ƃ Käynnistää tai sammuttaa virran.
ƃ Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee
kamerasta virran automaattisesti, kun kamera on
ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
Sivulla 86 on lisätietoja virran automaattisesta
katkaisemisesta.
Kasvojentunnistuspainike (FR) / Lukituspainike
ƈ Tämä painike tekee ihmisten valokuvaamisesta
nopeaa ja helppoa.
ƈ MP3- ja PMP-tilassa tämä painike lukitsee
kameran painikkeet.
Suljin
ƃ Käytetään kuvattaessa tai nauhoitettaessa ääntä
TALLENNUS-tilassa.
ƃ ELOKUVALEIKE -tilassa
Voit kuvata elokuvaleikkeen painamalla
laukaisimen kokonaan pohjaan. Kun painat
laukaisinta kerran, elokuvaleikkeen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa niin kauan kuin muistissa riittää vapaata
tilaa.
Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
ƃ TAVALLINEN KUVAUS -tilassa
Kun painat laukaisimen puoliväliin, automaattinen tarkennus aktivoituu, ja
kamera tarkistaa, tarvitaanko salamavaloa. Kun painat laukaisimen kokonaan
pohjaan, kuva otetaan ja sen tiedot tallennetaan muistiin. Jos valitset äänen
tallentamisen, tallentaminen alkaa, kun kuva on tallennettu.
23
Zoom W / T -painike
ƃ Kamerassa on 3x-optinen ja 5x-digitaalinen zoomaus.
Jos käytät niitä yhdessä, zoomaus on 15x-kertainen.
ƃ WIDE-zoom
Optinen zoom WIDE-asennossa : W-zoomauspainikkeen painaminen. Kohde
siirtyy kauemmas kamerasta. Kun painat
ZOOM W -zoomauspainiketta pitkään, kohde
siirtyy niin kauas kamerasta kuin mahdollista.
ƃ TELE-zoom
: T-zoomauspainikkeen painaminen.
Kohde tulee lähemmäs kameraa.
Digitaalinen zoom TELE-asennossa : Kun optinen zoom on viety äärimmilleen
(3x-tilaan), voit käyttää digitaalista zoomia
painamalla T-painiketta. Kun vapautat
T-zoomauspainikkeen, digitaalinen
zoomaus pysähtyy. Kun digitaalinen
zoom on viety äärimmilleen (5x-tilaan),
T-painikkeen painamisella ei ole
vaikutusta.
T-painikkeen
painamisella
[WIDE-zoom]
T-painikkeen
painamisella
[TELE-zoom]
[TELE-zoom]
[Optinen zoom 2x]
[WIDE-zoom]
Digitaalinen zoom WIDE-asennossa : Kun digitaalinen zoom on käytössä,
W-painikkeen painaminen loitontaa
kohdetta. Kun vapautat ZOOM W Optinen zoom
painikkeen, digitaalinen zoomaus
pysähtyy. Kun painat ZOOM W painiketta, digitaalinen loitonnus vähenee.
Jos jatkat painamista, kamera siirtyy
Digitaalinen zoom
optiseen zoomaukseen, kunnes kohde on
lähennetty mahdollisimman lähelle.
[Digitaalinen zoomi 5x]
ZOOM W painikkeen
painaminen
ZOOM W painikkeen
painaminen
[Digitaalinen zoomi 5X]
24
ZOOM W painikkeen
painaminen
ZOOM W painikkeen
painaminen
Optinen zoom TELE-asennossa
[TELE-zoom]
[WIDE-Zoom]
Zoom W / T -painike
TIETOJA
ƃ Digitaalista zoomia käyttämällä otetut kuvat latautuvat tavallista hitaammin.
Tämä kestää hetken.
ƃ Digitaalisen zoomin käyttäminen saattaa heikentää kuvanlaatua.
ƃ Näet digitaalisen zoomin kuvan selkeämmin painamalla sulkimen puoliväliin
optisen zoomin suurimmassa asennossa ja painamalla zoomin T-painiketta
uudelleen.
ƃ Digitaalista zoomia ei voi aktivoida [YÖ]-, [LAPSI]-, [TEKSTI]-, [LÄHIKUVA]-,
[ILOTULITUS]-, [ITSELAUKAISU]-, [RUOKA]- eikä [KAHVILA]-aihetiloissa,
kuvattaessa elokuvaleikettä, ASR (Kuvausapu) -tilassa ja [KOROSTA]-,
[KEHYS]- tai [YHDISTELMÄ]-tehosteita käytettäessä.
ƃ Älä paina objektiivia. Muutoin kamera voi toimia väärin.
Tilapainike
ƈ Voit valita haluamasi tilan käyttämällä kameran
takana olevaa M (Tila) -painiketta.
Tiedot (
) -painike
ƈ Tämän painikkeen painaminen kuvaus- ja
toistotiloissa tuo näkyviin kuvan tiedot.
Tiedot (
) -painike
25
Kameran tilan valitseminen
ƈ Voit valita kameran tilan painamalla tilakuvaketta. Yökuvaustilassa voit valita
suljinnopeuden ja aukkoarvon.
Päävalikko
Alivalikko
Itselaukaisin (
)
ƈ Tämän valikon avulla voit ottaa kuvia ennalta määritetyin aikavälein.
Valitse LCD-näytöstä haluamasi itselaukaisukuvake.(s.6)
Käytettävissä oleva tila
ƃ 2 sekunnin itselaukaisimen valitseminen
Itselaukaisin
Makro
AJASTIN
Salama
Kuvakoko
Laatu
Mittaaminen
Kuvaustila
TIETOJA
ISO
Valkotasapaino
Valotuksen korjaus
LT/VAALENNA
LT
Kameran tärähdyksen korjaaminen
ſKun ASR-tila on valittuna, ISO-arvoksi tulee Automaattinen ja valotuksen
korjaukseksi 0,0 EV.
ſValittavissa olevat alivalikot määräytyvät tallennustilan mukaan.
ſOsa valikon vaihtoehdoista näkyy, mutta niitä ei voi valita, jotta kunkin aihetilan
ominaisuudet säilyvät.
26
ƃ Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin itselaukaisin toimii.
ƃ Jos valitset kahden sekunnin itselaukaisun käytettäessä salamavaloa, viive
voi olla pidempi, jos salamavalon latautuminen edellyttää tätä.
ƃ Itselaukaisu keskeytyy, jos painat itselaukaisimen painiketta itselaukaisun
ollessa meneillään.
ƃ Voit estää kameraa tärähtämästä käyttämällä kolmijalkaa.
Makro (
)
ƈ Voit ottaa makrokuvia. Valitse LCD-näytöstä
haluamasi makrokuvake.
ƈ Tarkennustilat ja -alueet (W : Laajakulma, T : Tele)
Tila
Tarkennustyyppi Supermakro (
)
(Yksikkö : cm)
AUTO (
)
Automaattinen makro (
)
Normaali
TARKENNUS
Tarkennusetäisyys
W:1~5
(vain laajakuva)
Tila
Tarkennustyyppi Supermakro (
Tarkennusetäisyys
[Automaattitarkennuksen kuvake]
[Automaattinen makro (
)]
W : 1~5
(vain laajakuva)
Tila
Tarkennustyyppi Supermakro (
Tarkennusetäisyys
)
-
W : 5 ~ ääretön
T : 40 ~ ääretön
W : 80 ~ ääretön
T : 80 ~ ääretön
OHJELMA (
)
Makro (
)
Normaali
W : 5~80
T : 40~80
W : 80 ~ ääretön
T : 80 ~ ääretön
ASR-tilan (
)
)
Automaattinen makro (
W : 5 ~ ääretön
T : 40 ~ ääretön
)
Normaali
W : 80 ~ ääretön
T : 80 ~ ääretön
TIETOJA
[Makro (
)]
[Supermakro (
)]
ƃ Kun makrotila on valittuna, kamera voi tärähtää.
Ole varovainen, että kamera ei tärähdä.
ƃ Kun kuvattava kohde on lähempänä kuin 30 cm (laajakulmazoom) tai 50
cm (telezoom), valitse FLASH OFF -tila.
ƃ Jos kuvattava kohde on lähempänä kuin 5 cm., automaattitarkennus voi
toimia hitaasti.
27
Makro (
)
Salama (
ƈ Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva tarkennusmenetelmä
(ƃ: Valittavissa, ū: Tarkennusetäisyys äärettömään)
Tila
Automaattinen makro
Supermakro
Makro
ƃ
ƃ
ƃ
ƈ Voit valita salamavalotilan kuvausolosuhteiden
mukaan. Valitse LCD-näytöstä haluamasi
salamavalokuvake.
Normaali
ƃ
SALAMA
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
Tila
)
ƃ
ƃ
AIHE
Automaattinen makro
Supermakro
Makro
Normaali
ƃ
ƃ
[Automaattisen salamavalon valitseminen]
ƃ
ū
ƃ
ƃ Salamavalon kantomatka
ƃ
ū
ISO
ū
ƃ
ū
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
28
AUTO
Normaali
(Yksikkö : m)
Automaattinen makro
Makro
WIDE
TELE
WIDE
TELE
WIDE
TELE
0.8 ~ 3.8
0.8 ~ 2.8
0.3 ~ 0.8
0.5 ~ 0.8
0.3 ~ 3.8
0.5 ~ 2.8
ſ Supermakrotilassa salama kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä.
Salama (
)
TIETOJA
ƃ Kun olet valinnut Automaatti-, Täytesalama- tai Hidas synkronointi salamatoiminnon ja painat laukaisupainiketta, ensimmäinen salama
välähtää tarkistaakseen kuvausolosuhteet (salaman kantomatkan ja
voimakkuuden). Älä liikuta kameraa ennen toista salamaa.
ƃ Salamavalon toistuva käyttäminen vähentää akun kestoaikaa.
ƃ Tavallisesti salamavalo latautuu alle 5,5 sekunnissa. Jos akussa on enää
vähän virtaa, latautumisaika on pidempi.
ƃ Salamavalo ei toimi ASR-tilassa eikä [MAISEMA]-, [LÄHIKUVA]-, [TEKSTI], [AUR.LASK]-, [AAMUHÄM]-, [ILOTULITUS]-, [ITSELAUKAISU]-,
[RUOKA]- eikä [KAHVILA]-aihetiloissa.
ƃ Kuvan laatu saattaa huonontua, jos kohde on liian lähellä ja heijastaa
voimakkaasti.
ƃ Kun otat kuvaa salamavalon avulla huonossa valaistuksessa, kuvaan voi
tulla valkoisia pilkkuja. Ne johtuvat salamavalon heijastumisesta ilmassa
leijuvista hiukkasista. Ne eivät johdu kameran toimintahäiriöstä.
ƃ Salamatilan ilmaisin
KUVAKE
Salamatila
Kuvaus
Automaattinen Jos valo ei riitä, kameran salamavalo toimii
automaattisesti.
salamavalo
Automaattinen
Jos valo ei riitä, kameran salamavalo yrittää
salama
punasilmäisyyden automaattisesti vähentää punasilmäisyyttä.
vähennyksellä
Täytesalama
Salamavalo välähtää ympäristön valon määrästä
huolimatta. Salamavalon määrä säädetään
vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Mitä
kirkkaampi kohde tai tausta on, sitä lyhyemmän
aikaa valo välähtää.
Hidas
synkonointi
Salamavaloa käytettäessä suljin toimii hitaammin
oikean valotuksen varmistamiseksi. Kun otat
kuvaa huonossa valaistuksessa,
nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran
tärähtämisestä (
).
Salamavalo ei
käytössä
Salamavalo ei välähdä. Käytä tätä tilaa paikoissa
tai tilanteissa, joissa salamakuvaus on kiellettyä.
Kun otat kuvaa huonossa valaistuksessa,
nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran
tärähtämisestä (
).
Punasilmäisyyden Tässä tilassa kuvaa korjataan automaattisesti, kun
vähentäminen
kuvassa on punasilmäisyyttä.
29
Salama (
)
Kuvakoko
ƃ ATallennustilan mukaan käytettävissä oleva salamati
(ƃ : Valittavissa)
ƈ Voit valita kuvan koon käyttötarkoituksen mukaan.
Kuvakoko
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
3072x2304
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
3072x2048
ƃ
3072x1728
Still-kuva
ƃ
2592x1944
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
2048x1536
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
1024x768
800x592
640x480
Elokuvaleike
320x240
ƃ
ƃ
ƃ
KOKO
ƃ
KOKO
ƃ
ƃ
ƃ
[TAVALLINEN KUVAUS -tila]
[ELOKUVALEIKE-tila]
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
30
TIETOJA
ƃ Mitä korkeampi erottelukyky on, sitä vähemmän muistiin mahtuu kuvia, sillä
korkean erottelukyvyn kuvat tarvitsevat enemmän muistia kuin alhaisen
erottelukyvyn kuvat.
Laatu / kehysnopeus
Mittaaminen
ƈ Voit valita pakkaussuhteen valokuvien käyttötarkoituksen mukaan.
Mitä suurempaa pakkaussuhdetta käytetään, sitä huonompi kuvanlaatu on.
TAVALLINEN KUVAUS -tila
Tila
ELOKUVALEIKE-tila
Kuvake
Alivalikko SUPERTARKKA
Koko
jpeg
HYVÄ
jpeg
LAATU
[TAVALLINEN KUVAUS -tila]
NORMAALI 30R/SEK 20R/SEK 15R/SEK
jpeg
avi
avi
avi
RUUTUNOPEUS
[ELOKUVALEIKE-tila]
ƈJos valotus ei toimi oikein, voit muuttaa mittaamistapaa, jolloin kuvista tulee
kirkkaampia.
- MONILOHKO : Valotus mitataan kuvattavan
alueen keskimääräisen
MITTAUS
valaistuksen perusteella.
Mittaamisessa kuitenkin
painotetaan kuvan keskiosaa.
Tämä sopii yleiskäyttöön.
- PISTE
: Valotus mitataan vain LCDnäytön keskellä näkyvältä suorakaiteen muotoiselta alueelta.
Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun kuvan halutaan
valottuvan oikein keskeltä taustavalaistuksesta huolimatta.
- KESKUSTA : Valotus mitataan kuvattavan alueen keskimääräisen
valaistuksen perusteella. Mittaamisessa kuitenkin painotetaan
kuvan keskiosaa. Tätä asetusta kannattaa kuvattaessa pieniä
kohteita, kuten kukkaa tai hyönteistä.
ſ Jos kohde ei ole kuvan keskellä, älä käytä pistemäistä mittaamista.
Muuten kuvan valotus voi olla virheellinen. Käytä tässä tapauksessa
valotuksen kompensointia.
TIETOJA
ƃ Tämä muoto on DCF-yhteensopiva (lyhenne sanoista Design rule of
Camera File).
ƃ Jos valitset kuvakooksi 800 x 592, voit valita 20 ruutua sekunnissa.
Jos kuvakooksi valitaan 640 x 480 tai 320 x 240, voit valita 30 tai 15 ruutua
sekunnissa.
31
Jatkuva kuvaaminen
ƈ Voit valita toimintatilan, kuten jatkuvan kuvaamisen, liikkeen kuvaamisen,
valotuksen haarukoinnin ja kuvausavun.
- KUVAUS
- JATKUVA
: Vain yksi kuva otetaan
: Kuvia otetaan jatkuvasti,
OHJAUS
kunnes vapautat laukaisimen.
Kuvien määrä määräytyy
muistin mukaan.
- LIIKK. KUVAUS : Kun pidät suljinpainiketta
painettuna, kamera ottaa 6
kuvaa sekunnissa. Kuvat tallennetaan jatkuvan kuvauksen
päätteeksi. Kuvia voidaan ottaa enintään 30, ja kuvakoko on
kiinteästi 640 x 480.
- AEB
: Kamera ottaa kolmen kuvan sarjan käyttämällä eri valotuksia
: tavallinen valotus (0,0 EV), alivalotus (-0,5 EV) ja ylivalotus
(+0,5 EV). Käytä tätä toimintoa, kun kohteen valotus on
vaikea määrittää.
- KUVAUSAPU : 2 kuvaa otetaan samalla kerralla. Toinen otetaan käyttämällä
täytesalamaa, toinen ASR-tilassa. (s.18)
ſ Korkea tarkkuus ja kuvan laatu hidastavat tiedoston tallennusaikaa, jolloin
odotusaika pitenee.
ſ Jos valittuna on [JATKUVA]-, [LIIKK. KUVAUS]- tai [AEB] -alivalikko, salama
poistuu käytöstä automaattisesti.
ſ Jos muistiin mahtuu vähemmän kuin 3 kuvaa, sarja- ja AEB-kuvaus eivät ole
käytettävissä.
ſ Jos muistiin mahtuu vähemmän kuin 30 kuvaa, liikkeen kuvaus ei ole
käytettävissä.
ſ AEB-kuvauksen aikana kannattaa käyttää jalustaa, jotta kuva ei tärähdä
pitkän valotusajan kuluessa.
ſ Kuvaan ei voi lisätä äänimuistiota, jos kuvattaessa on käytetty [JATKUVA]-,
[AEB]- tai [KUVAUSAPU]-toimintoa.
32
ISO
ƈ Voit valita kuvia otettaessa käytettävän ISO-herkkyyden.
ISO-arvo kuvaa valotusherkkyyttä.
- AUTOMAATTINEN
: Kameran herkkyys säätyy automaattisesti valon
määrän ja kuvattavan kohteen kirkkauden
tyyppisten tekijöiden mukaan.
ISO
- 80, 100, 200, 400, 800, 1600
: Kun ISO-arvoa nostetaan, kamera muuttuu
herkemmäksi valolle, joten sillä voi ottaa kuvia
vähemmässä valossa. ISO-arvon kasvattaminen kuitenkin lisää kohinaa,
jolloin kuvasta tulee rakeinen.
Valkotasapaino
ƈ Voit palauttaa värit luonnollisiksi säätämällä kameran valkotasapainoa.
AUTOAUT VALKOTASAP
: Kamera valitsee
automaattisesti oikeat
valkotasapainoasetukset
VALKOTASAPAINO
valaistusolosuhteiden
mukaan.
PÄIVÄNVAL
: Ulkokuvaaminen
PILVIN
: Ulkokuvaaminen
pilvisellä säällä.
LOISTEP KIRK
: Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken tai
kolmiaaltopituisen loisteputken valaisemassa tilassa.
LOISTEP HIMM
: Soveltuu kuvaamiseen valkoisessa
loistelamppuvalaistuksessa.
HEHKUVAL
: Kuvaaminen hehkulamppuvalaistuksessa.
MUKAUT. AS.
: Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon
kuvausolosuhteiden mukaan.
Valaistusolosuhteet saattavat vaikuttaa kuvien värisävyihin.
ƃ Mukautetun valkotasapainoasetuksen käyttäminen
Valkotasapainoasetukset vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan.
Voit valita oikean valkotasapainoasetuksen kullekin kuvausympäristölle
käyttämällä mukautettua valkotasapainoa.
1. Valitse valkotasapainoasetuksen
MUKAUTETTU (
)-valikko.
2. Aseta arkki valkoista paperia kameran eteen,
jolloin nestekidenäytössä näkyy pelkkää
valkoista, ja paina laukaisinpainiketta.
ٌ
3. Mukautettu valkotasapainoarvo on nyt
[Valkoinen paperiarkki ]
tallennettu.
- Mukautettua valkotasapainoarvoa
käytetään seuraavasta ottamastasi kuvasta alkaen.
- Käyttäjän määrittämä valkotasapaino jää voimaan, kunnes asetusta
muutetaan.
33
Valotuksen säätö
Elokuvaleikekehyksen vakauttaja
ƈ Kamera säätää valotuksen automaattisesti
valokuvan ottamisen aikana vallitsevien
valaistusolojen mukaan. Voit muuttaa
valotusasetuksia käyttämällä Vasemmalle- tai
Oikealle -kuvaketta. Negatiivinen valotuksen
korjausarvo lyhentää suljinaikaa.
Huomaa, että positiivinen valotuksen korjausarvo
pidentää suljinaikaa. Nestekidenäyttö voi tällöin
olla valkoinen ja kuvat voivat epäonnistua.
ƈ Tämä toiminto auttaa vakauttamaan kuvaa kuvattaessa elokuvaa. Voit käyttää
tätä valikkoa vain VIDEOLEIKE-tilassa. Jos korttipaikassa ei ole korttia, toiminto
ei ole käytössä.
VALOTUSARVO
: Elokuvaleikkeiden vakauttamistoiminto
poistuu käytöstä.
: Estää kameraa tärähtämästä
elokuvaleikkeen kuvaamisen aikana.
Tallennuskehyksen alue kapenee verrattuna
valikon valitsemiseen.
Standby
[ELOKUVALEIKE-tila]
ƃ Hidas suljin: Kamera säätää automaattisesti suljinnopeuden ja aukkoarvon
kuvausolosuhteiden mukaan. Yökuvaustilassa voit kuitenkin valita
suljinnopeuden ja aukkoarvon itse.
1. Valitse [YÖ]-aihetila. (s.20)
2. Kun painat LT-kuvaketta, näkyviin tulee hitaan
sulkimen valikko.
3. Voit valita hitaan suljinajan kuvakkeen avulla.
4. Paina
-kuvaketta. Valitsemasi arvo
tallennetaan. Yökuvaustila tulee käyttöön.
HIDAS SULJIN
34
Laajakulma: Automaattinen, F3.5 ~ 6.3
Tele: Automaattinen, F4.5 ~ 8.0
: Aukko
AUTO, 1 ~ 16S
: Suljinaika
Auto
Auto
VAKAAJA
Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
ƈ Voit määrittää tallennusasetukset käyttämällä nestekidenäytössä näkyvää valikkoa.
ƈ Oletusasetukset on merkitty
Alivalikko
Käytettävissä oleva tila
KESKIPAINOT. MONIPISTEM.
ÄÄNIMUISTIO
POIS
PÄÄLLÄ
ÄÄNEN TALL.
-
-
PEHMEÄ+
PEHMEÄ
TERÄVYYS
NORMAALI
ELÄVÄ
ELÄVÄ+
-
KORKEA
NORMAALI
MATALA
-
POIS
PÄÄLLÄ
Sivu
MYKISTÄ ÄÄNI
ſ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
AUTOM. TARK.
KUVAAMINEN
ÄÄNI
AUTOM. TARK.
KESKIPAINOT.
KESKIPAINOT.
ASETUKSET 1
ÄÄNIMUISTIO
MONIPISTEM.
ASETUKSET 2
ÄÄNEN TALL.
s.35
s.36
KONTRASTI
KUVAAMINEN
MENU
AUTOM.
TARK.
ƈ Voit valita haluamasi automaattitarkennuksen tyypin kuvausolojen mukaan.
-tunnuksella.
EFFECT
Valikko
Automaattitarkennustyyppi
TERÄVYYS
NORMAALI
- [KESKIPAINOT.] : Tarkennus tehdään vain nestekidenäytön keskellä näkyvän
suorakaiteen muotoisen alueen perusteella.
- [MONIPISTEM.] : Kamera tarkentaa viiden tarkennuspisteen perusteella.
s.37
s.38
s.38
[KESKIPAINOT.]
[MONIPISTEM.]
ſ Kun kamera tarkentaa kohteeseen, automaattitarkennuksen kehys muuttuu
vihreäksi. Jos kamera ei tarkenna kohteeseen, automaattitarkennuksen kehys
muuttuu punaiseksi.
35
Ääniviesti
Äänen tallentaminen
ƈ Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin.
KUVAAMINEN
ƈ Voit äänittää ääntä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran (enintään 10 tuntia)
ÄÄNIMUISTIO
KUVAAMINEN
AUTOM. TARK.
KESKIPAINOT.
POIS
ÄÄNIMUISTIO
PÄÄLLÄ
AUTOM. TARK.
KESKIPAINOT.
ÄÄNIMUISTIO
ÄÄNEN TALL.
ÄÄNEN TALL.
TERÄVYYS
NORMAALI
TERÄVYYS
NORMAALI
- Kun ääniviestin merkki näkyy nestekidenäytössä,
asetus on määritetty valmiiksi.
Voit nauhoittaa ääntä painamalla laukaisinta.
- Kun painat laukaisinta kerran, äänen nauhoittaminen alkaa.
Voit nauhoittaa ääntä niin kauan kuin muistikortissa riittää vapaata tilaa,
kuitenkin enintään 10 tuntia. Nauhoitusaika näkyy nestekidenäytössä.
Äänen tallentaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
- Tiedostotyyppi : *.wav
- Paina laukaisupainiketta ja ota kuva.
Kuva tallennetaan muistikorttiin.
- Ääntä nauhoitetaan kymmenen sekunnin ajan
alkaen siitä hetkestä, kun kuva on tallennettu.
Kun painat laukaisinta nauhoittamisen ollessa
meneillään, nauhoittaminen päättyy.
Stop : Shutter
36
00:00:00
Start : Shutter
Äänen tallentaminen
Terävyys
ƃ Tauko äänen tallennuksen aikana
Tämän toiminnon avulla voit tallentaa
suosikkiääniäsi äänitiedostoksi tarvitsematta laatia
useita äänentallennustiedostoja.
1. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla
taukopainiketta (
).
2. Voit jatkaa nauhoittamista painamalla
uudelleen taukopainiketta (
).
3. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
ƈ Voit säätää otettavan kuvan tarkkuutta. Tarkkuutta ei voi säätää
nestekidenäytössä ennen kuvan ottamista, sillä tämä toiminto on käytettävissä
vasta, kun kuva on tallennettu muistiin.
KUVAAMINEN
00:01:34
AUTOM. TARK.
KESKIPAINOT.
[Äänen tallennuksen
asettaminen taukotilaan]
ƃ Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
ƃ Jos kamerasta sammutetaan virta äänen tallennuksen ollessa taukotilassa,
äänen tallennus peruutetaan.
Kuvake
PEHMEÄ+
ÄÄNIMUISTIO
PEHMEÄ
ÄÄNEN TALL.
NORMAALI
TERÄVYYS
NORMAALI
TIETOJA
TERÄVYYS
Valikko
PEHMEÄ+
PEHMEÄ
NORMAALI
ELÄVÄ
ELÄVÄ+
ELÄVÄ
Kuvaus
Kuvan reunoja pehmennetään. Tämä tehoste
soveltuu kuvien muokkaamiseen tietokoneessa.
Kuvan reunat ovat terävät.
Tämä sopii kuvien tulostukseen.
Kuvan reunoja korostetaan. Reunat ovat teräviä,
mutta tallennetussa kuvassa voi esiintyä kohinaa.
37
Kontrasti
Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
ƈ Voit määrittää kuvan kirkkaiden ja tummien osien välisen eron.
ƈ Voit tallentaa elokuvaleikkeitä ilman ääntä.
KUVAAMINEN
KUVAAMINEN
KONTRASTI
NORMAALI
KONTRASTI
MYKISTÄ ÄÄNI
MYKISTÄ ÄÄNI
POIS
POIS
KORKEA
PÄÄLLÄ
NORMAALI
MATALA
- KORKEA : Kuvan kirkkaiden osien ero on suuri.
- NORMAALI : Kuvan kirkkaiden osien ero on normaali.
- MATALA : Kuvan kirkkaiden osien ero on vähäinen.
Valitse [MYKISTÄ ÄÄNI] -valikko Elokuvaleiketilassa.
LCD-näyttöön tulee (
) -kuvake.
Kun painat laukaisinta, elokuvaleikkeen
tallentaminen alkaa. Voit tallentaa sitä käytettävissä
olevan tallennuskapasiteetin verran ilman ääntä.
Standby
[Elokuvaleiketila]
38
Tehoste
ƈ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä tätä
painiketta.
MENU
ƈ Elokuvaleiketila : Voit valita värivalikon.
VÄRITEH.
TEHOSTE
ƈ Tavallinen kuvaustila : Voit valita Väri-, Erikoisväri-,
Kuvanmuokkaus- ja Hupivalikon.
TIETOJA
Fun
ƃ Tämä painike ei toimi äänentallennustilassa ja joissakin aihetiloissa
(yökuvaus, auringonlasku, auringonnousu, taustavalo, ilotulitus, lumi ja
hiekka).
ƃ Voit peruuttaa erikoistehosteen valitsemalla Väri-valikosta
vaihtoehdon ja valitsemalla muissa valikoissa
-vaihtoehdon.
ƃ Äänimuistiota ei voi lisätä HUPI-tehosteen sisältävään kuvaan.
KUV SÄÄT.
[TAVALLINEN KUVAUS -tila]
ƈ Tallennustilan mukaan käytettävissä olevat tehosteet
ƃ
(ƃ: Valittavissa)
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
39
Tehoste: Väritehoste
ƈ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
Mukautettu väri
ƈ Voit säätää kuvan punaisen (R), vihreän (G) ja
sinisen (B) värin määrää.
Väri
VÄRITEH.
POIS
VÄRI
NORMAALI
ƃ Paina tehoste-va,likkua missä tallennustilassa tahansa (s. 39).
VÄRITEH.
VÄRITEH./ VÄRI
-
: Valitsee R, G, B
MUK. VÄRI
- Vasemmalle- tai Oikealle : Muuttaa arvoja
VÄRIPEIT.
VÄRITEH./MUK. VÄRI
POIS
VÄRI
NORMAALI
MUK. VÄRI
VÄRIPEIT.
OK
Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-kuvake ja
painamalla OK-kuvake.
: Kuvaan ei lisätä erikoistehosteita.
: Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
: Tallennetut kuvat tallennetaan seepiansävyisinä (kellertävinä).
: Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
: Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
: Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
: Tallenna kuva negatiivina.
40
OK
Tehoste: Väritehoste
Väripeite
ƈ Tässä valikossa voit valita kuvan korostettavan osan. Kuvan muut osat jäävät mustavalkoisiksi.
ƃ Paina tehoste-va,likkua missä tallennustilassa tahansa (s. 39).
VÄRITEH.
VÄRITEH./VÄRIPEIT.
VÄRITEH./VÄRIPEIT.
POIS
VÄRI
NORMAALI
MUK. VÄRI
Peitemerkki tulee nestekidenäyttöön, kun
painat OK-kuvake.
+-kuvake: Peitteen koon muuttaminen
OK
VÄRIPEIT.
OK
+ -kuvakkeen painaminen:
peite siirtyy + -asentoon
VÄRITEH./VÄRIPEIT.
Kun painat suljinpainiketta, peitteellä
varustettu kuva otetaan.
[Lopullinen kuva]
OK-kuvakkeen painaminen
MUOK
OK
[Kuvaan lisätty peite]
Voit muuttaa kokoa ja sijaintia
Muokkaa-kuvakkeen avulla.
41
Tehoste : Kuvan muokkaaminen
Värikylläisyys
ƈ Voit säätää kuvan kylläisyyttä.
ƃ Paina tehoste-va,likkua missä tallennustilassa tahansa (s. 39).
KUV SÄÄT.
KUV SÄÄT. / KYLLÄIS.
KUV SÄÄT. / KYLLÄIS.
POIS
KYLLÄIS.
Kun valitset Kylläisyys
(
)-valikon, näkyviin tulee
kylläisyydenmuuttamispalkki.
Voit muuttaa kylläisyyttä
painamalla ȜȞ-painiketta.
TALL
TALL
+ suunta : Suuri kylläisyys
(väristä tulee syvä)
- suunta : Vähäinen kylläisyys
(väristä tulee hento)
KUV SÄÄT.
POIS
KYLLÄIS.
42
Asetukset tallennetaan, kun painat
TALLENNA-kuvaketta.
Tehoste: HUPI
Sarjakuva
ƈ Paina tehoste-va,likkua missä tallennustilassa tahansa (s. 39). Jos valitset kuvakooksi
Sarjakuvaruudun koko on aina 1M.
tai
, HUPI-valikko ei ole käytettävissä.
FUN / SARJAKUVA 2
FUN / SARJAKUVA
FUN
SARJAKUVA
POIS
KEHYS
POIS
Valitse (
KOROSTA
POIS
Valitse haluamasi kehys painamalla
Vasemmalle- tai Oikealle-kuvaketta.
)
YHDISTELMÄ
POIS
OK
POIS
OK-kuvakkeen painaminen
LCD-näytön painaminen
Suljinpainikkeen painaminen
ASETA
Tekstiruudun sijainnin muuttaminen
: Vasemmalle-tai Oikeallekuvakkeen painaminen
Voit poistaa otetun kuvan ja ottaa
kuvan uudelleen.
Valitse poistettu kuva ja paina
-kuvaketta.
Ensimmäisen kuvan ottaminen
ſVoit vaihtaa kehystä painamalla
kuvaketta.
Aseta-kuvakkeen painaminen
Kuva tallennetaan, kun painat
TALLENNA-kuvaketta.
Suljinpainikkeen painaminen
TALL
Toisen kuvan ottaminen
ſ Ennen kuvan tallentamista voit muuttaa
tekstiruudun sijaintia.
Lopullinen kuva
43
Tehoste: HUPI
Valokuvakehys
ƈ Voit lisätä kuvaan kehykset. Vaihtoehtoja on 9.
ƈ Päivämäärä ja aika eivät tule näkyviin tallennettuun kuvaan, joka on otettu
käyttämällä Kehys-valikkoa.
ƃ Paina tehoste-va,likkua missä tallennustilassa tahansa (s. 39).
FUN
FUN / KEHYS
SARJAKUVA
POIS
KEHYS
POIS
KOROSTA
POIS
YHDISTELMÄ
POIS
POIS
Vasemmalle- tai
Oikealle : Valitse ruutu.
FUN / KEHYS 1
OK-kuvakkeen
painaminen
OK
44
- Valittu valokuvakehys tulee näyttöön : Voit ottaa kuvan painamalla
laukaisupainiketta.
- Voit vaihtaa kehystä painamalla
-kuvaketta
: Peruuttaa kehystehosteen
Tehoste: HUPI
ƃ Tarkennuskehyksen siirtäminen ja muuttaminen
Voit muuttaa tarkennusruudun asetusta käytettäessä Alue-valikkoa.
Valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset
ƈ Saat kohteen erottumaan ympäristöstään.
Kohde näkyy tarkkana, mutta muu osa kuvasta on epätarkka.
ƃ Paina tehoste-va,likkua missä tallennustilassa tahansa (s. 39).
FUN / KOROSTA 1
FUN
FUN / KOROSTA 1
FUN / KOROSTA
SARJAKUVA
POIS
KEHYS
POIS
KOROSTA
POIS
OK
YHDISTELMÄ
POIS
Valitse LCD-näytöstä
haluamasi valmiiksi
määritetty
tarkennuskehys.
Kun aluetta on muutettu
Voit valita valikon painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-kuvake ja painamalla
OK-kuvaketta.
FUN / KOROSTA 1
OK
POIS
FUN / KOROSTA 2
FUN / KOROSTA 3
OK-kuvakkeen
painaminen
FUN / KOROSTA 4
OK
OK
OK
OK
[Alue 1]
[Alue 2]
[Alue 3]
[Alue 4]
Suljinpainikkeen painaminen
Valmiiksi määritetty tarkennuskehys tulee
näkyviin. Ota kuva painamalla laukaisinta.
[Lopullinen kuva]
Sommittele kuva LCD-näytön
avulla.
45
Tehoste: HUPI
ſ Kahdesta osasta koostuvan kuvan valitseminen
Yhdistelmäkuvaaminen
ƈ Voit yhdistää 2–4 kuvaa yhdeksi kuvaksi.
ƃ Paina tehoste-va,likkua missä tallennustilassa tahansa (s. 39).
Suljinpainikkeen
painaminen
FUN
FUN / YHDISTELMÄ
SARJAKUVA
POIS
KEHYS
POIS
[Käyttövalmis]
KOROSTA
POIS
YHDISTELMÄ
POIS
Suljinpainikkeen
painaminen
Voit valita haluamasi valikon painamallaVasemmalle- tai Oikealle-kuvake ja
painamalla OK-kuvaketta.
-
: Peruuttaa yhdistelmäkuvaamisen
: Kuva koostuu 2 osasta.
: Kuva koostuu 3 osasta.
: Kuva koostuu 4 osasta.
: Panoraamakuva koostuu kahdesta osasta.
Kun valikko on valittu, voit ottaa kuvan painamalla laukaisupainiketta.
46
[Ensimmäinen laukaus]
POIS
TALLENNAkuvakkeen
painaminen
TALL
[Lopullinen kuva]
[Toinen laukaus]
Tehoste: HUPI
TIETOJA
ƃ Yhdistelmäkuvaamisen aikana voit käyttää zoomin W- ja T-painikkeita.
ƃ Jos painat Toisto- tai Tila-painiketta ottaessasi yhdistelmäkuvia, kamera
siirtyy valittuihin tiloihin. Aiemmin otetut kuvat poistetaan.
ƃ Yhdistelmäkuvan osan muuttaminen ennen viimeisen kuvan ottamista Voit
muuttaa yhdistelmäkuvan osaa ennen viimeisen yhdistelmäkuvan ottamista.
1. Paina
-kuvaketta ottaessasi yhdistelmäkuvia.
2. Edellinen kuva poistetaan ja näkyviin tulee uusi kehys. Jos aiemmin on otettu
kuva, paina
-kuvaketta uudelleen, jolloin aiempi kuva poistetaan.
Painetaan (
[Ennen kolmannen kuvan
ottamista]
)
[Siirtyminen taaksepäin toiseen
kuvaan]
3. Ota uusi kuva painamalla suljinpainiketta.
47
Tehoste: HUPI
ƃ Yhdistelmäkuvan osan muuttaminen viimeisen kuvan ottamisen jälkeen
1. Kun olet ottanut viimeisen kuvan, näkyviin tulee kehyksenvalintaosoitin.
Voit ottaa kuvan uudelleen painamalla LCD-näytössä näkyvää ruutua.
2.
-kuvakkeen painaminen. Kuva poistetaan, ja voit ottaa kuvan uudelleen.
3. Paina suljinpainiketta. Voit muuttaa kuvia käyttämällä LCD-näyttöä ja
kuvaketta.
4. Voit tallentaa kuvan painamalla TALLENNA-kuvaketta.
Paina LCD-näytössä
uudelleen otettavan
kuvan ruutua.
TALL
[Neljännen kuvan ottamisen
jälkeen]
TALL
[Siirtyminen taaksepäin toiseen
kuvaan]
-kuvakkeen
painaminen
Suljinpainikkeen
painaminen
[Toisena otetun kuvan poistaminen]
TALLENNA-kuvakkeen
painaminen
TALL
[Toisena otetun kuvan ottaminen
uudelleen]
48
[Lopullinen kuva]
Toistotilan aloittaminen
ƈ Käynnistä kamera ja valitse toistotila painamalla sen painiketta (
Kamera toistaa nyt muistiin tallennetut kuvat.
).
ƈ Jos kamerassa on muistikortti, kaikki kameran toiminnot koskevat sitä.
ƈ Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kaikki kameran toiminnot koskevat kortin
sijasta kameran muistia.
ƃ Valokuvan toistaminen
1. Valitse tämä TOISTO-tila painamalla
toistotilan painiketta (
).
ƃ Elokuvaleikkeen toistaminen
1. Valitse toistettava tallennettu elokuvaleike
käyttämällä VASEN- tai OIKEA -kuvaketta.
2. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston painamalla
Ȟ -kuvaketta.
- Voit keskeyttää elokuvaleikkeen toiston
painamalla
-kuvaketta.
- Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston
painamalla Ȟ -kuvaketta.
- Voit kelata elokuvaleikettä taaksepäin
painamalla ȜȜ -kuvaketta.
Voit kelata elokuvaleikettä eteenpäin
painamalla ȞȞ -kuvaketta.
- Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston
painamalla -kuvaketta.
[Elokuvaleiketila]
2. Näyttöön tulee muistiin viimeksi tallennettu
kuva.
3. Valitse toistettava kuva painamalla VASEN- tai
OIKEA-kuvaketta.
ſ Voit katsoa kuvia nopeasti pitämällä
VASEMMALLE- tai OIKEALLE-kuvaketta
painettuna.
49
Toistotilan aloittaminen
ƈ Elokuvaleikkeen sieppaus poimii yksittäisiä kuvia elokuvaleikkeestä.
ƈ Elokuvan leikkaaminen kamerassa : Voit poistaa haluamiasi kehyksiä
elokuvasta toiston aikana.
ƃ Elokuvaleikkeen sieppaaminen
1. Paina taukokuvaketta elokuvaleikkeen toiston
aikana.
2. Pysäytetty elokuvaleike tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
ƃ Alle 10 sekunnin mittaisia elokuvaleikkeitä ei voi rajata.
1. Paina Pause-painiketta elokuvaleikkeen toiston
aikana poiston aloituskohdassa.
2. Paina T-painiketta.
3. Kun painat Ȟ -kuvaketta, laajennettu alue näkyy
tilapalkissa.
4. Paina taukokuvaketta vielä kerran laajennetun
tiedoston pysäytyskohdassa.
5. Kun painat T-painiketta, näyttöön tulee
vahvistusikkuna.
6. Valitse haluamasi alivalikko.
[EI]
: Elokuvan rajaaminen peruutetaan.
[KYLLÄ ] : Ruudut tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
SIEPPAA:Shutter
ſ Siepatun elokuvaleikkeen tarkkuus on sama
kuin alkuperäisen leikkeen (800 x 592, 640 x
480 tai 320 x 240).
[Keskeytetty]
SIEPPAA:Shutter / RAJAA:T
RAJAA:T
RAJAUS?
EI
KYLLÄ
50
Toistotilan aloittaminen
TIETOJA
ƃ Voit käyttää kuuloketta äänen toiston aikana.
ƃ Jos haluat rajata elokuvaleikkeen kehyksen alusta, paina zoomin Tpainiketta ennen elokuvaleikkeen aloittamista.
ƃ Jos aikajana ohittaa aloituspisteen painaessasi taaksepäin-kuvaketta (ȜȜ ) ,
elokuvaleikkeen ensimmäinen ruutu tulee näkyviin.
ƃ Jos et määritä elokuvaleikkeen loppupistettä, rajaamisen vahvistusikkuna
näkyy viimeisen ruudun kohdalla.
ƃ Äänimuistion toistaminen
1. Valitse toistettava tallennettu ääni.
2. Voit aloittaa tallennetun äänileikkeen toiston
painamalla Ȟ -kuvaketta.
- Voit keskeyttää tallennetun äänitiedoston toiston
painamalla
- kuvaketta.
- Voit jatkaa äänitiedoston toistoa painamalla
Ȟ-kuvaketta.
- Voit lopettaa äänen toistamisen painamalla
-kuvaketta.
ƃ Tallennetun äänen toistaminen
1. Valitse toistettava tallennettu ääni painamalla
Vasemmalle- tai Oikealle -painiketta.
2. Voit aloittaa tallennetun äänileikkeen toiston
painamalla Ȟ - kuvaketta.
- Voit keskeyttää tallennetun äänitiedoston
toiston painamalla taukokuvaketta uudelleen.
- Voit jatkaa äänitiedoston toistoa painamalla
toistokuvaketta.
- Voit kelata äänitiedostoa taaksepäin toiston
aikana painamalla ȜȜ -kuvaketta. Voit kelata
äänitiedostoa eteenpäin painamalla ȞȞ kuvaketta.
- Voit lopettaa äänen toistamisen painamalla
-kuvaketta.
- Voit käyttää kuuloketta äänen toiston aikana:
51
LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet
ƈ LCD-näytössä on tietoja siinä näkyvästä kuvasta.
Ei.
Kuvaus
1
Akku
2
Kansion ja tiedoston nimi
3
Muistikortin ilmaisin
s.10
4
Toistotila
s.49
‫ڽ‬
5
suojaus
s.73
‫ھ‬
6
Elokuvaleike / Ääniviesti
s.49, 51
7
Seuraava/edellinen kuva
s.49
8
DPOF
s.74
؆
9
Valikko/tehoste
؅
10
ISO
AUTO ~ 1600
s.32
11
Aukkoasetus
F 3.5 ~ F 8.0
s.34
12
Suljinnopeus
16 ~ 1/2,000
s.34
13
Salama
POIS/PÄÄLLÄ
s.28
14
Kuvan koko
3072X2304 ~ 256x192
s.30
15
Tallennuspäivä
2007/02/01
s.83
16
Poista
s.56
17
Äänimuistion, tallennetun äänen
tai elokuvatiedoston toistaminen
s.49~51
‫ڼ‬
‫ڻ‬
‫ں‬
‫ڹ‬
‫ڿ‬
‫ۀ‬
‫ہ‬
52
ISO : 100
AV : F3.5
TV :1/45
Flash :Off
3072x2304
2007/02/01
‫ۂ‬
‫ۃ‬
‫ۄ‬
‫ۅ‬
‫ۆ‬
‫ۇ‬
Kuvake
Sivu
s.10
100-0060
s.82
s.56, 69
Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
ƈ Toistotilassa voit määrittää toistotilan toiminnot käyttämällä kameran painikkeita.
Pikkukuva (
) / suurennuspainike (
) / äänenvoimakkuuspainike ( )
ƈ Voit katsella useita kuvia, suurentaa valitun kuvan sekä rajata ja tallentaa valitun
alueen kuvasta.
ƈ Voit säätää multimediatiedostojen äänenvoimakkuutta MP3-, PMP- tai
Tekstinkatselu-tilassa.
Toistotilapainike
ƈ Jos olet kytkenyt kameraan virran painamalla
virtapainiketta, voit vaihtaa toistotilaa painamalla
TOISTO-painiketta kerran. Voit vaihtaa
tallennustilaan painamalla sitä uudelleen.
ƃ Näytössä pikkukuvia
1. Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, paina
pikkukuvapainiketta.
2. Kuva, joka oli näytössä painaessasi
pikkukuvapainiketta, korostetaan.
3. Valitse haluamasi kuva.
4. Voit tarkastella kuvaa erikseen painamalla
suurennuspainiketta.
Pikkukuvapainikkeen
painaminen (
)
[Normaali näyttötila]
Paina
suurennuspainiketta
(
)
[Näytössä pikkukuvia]
53
Pikkukuva (
) / suurennuspainike (
) / äänenvoimakkuuspainike ( )
ƃ Kuvan suurentaminen
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
suurennuspainiketta.
2. Näet kuvan eri osat painamalla ylös-, alas-,
vasemmalle- tai oikealle-kuvaketta.
3. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa
painamalla pikkukuvapainiketta.
- Nestekidenäytön vasemmassa alakulmassa
oleva suurennuksen ilmaisin näyttää, näkyykö
kuva suurennettuna. Jos kuva ei näy
suurennettuna, ilmaisinta ei näy.
Voit myös tarkistaa suurennusalueen.
- Elokuvaleikkeitä sekä WAV-tiedostoja ei voi
suurentaa.
- Suurentaminen saattaa johtaa laadun huononemiseen.
ƃ Äänenvoimakkuuden säätö :
Voit säätää äänenvoimakkuutta tämän
painikkeen avulla toistettaessa elokuvaleikettä,
ääniviestiä tai tallennettua äänitiedostoa.
- Kun tallennettua ääntä tai elokuvaleikettä
toistetaan, äänenvoimakkuuden kuvake tulee
näkyviin kuvassa esitetyllä tavalla.
ƃ Suurin suurennussuhde määräytyy kuvan koon mukaan.
Kuvakoko
Suurin
suurennoskerroin
54
X12.0
X11.6
X12.0
X10.1
X8.0
X4.0
Tiedot (
) -painike
Tulostinpainike (
ƈ Kun Tiedot-painiketta painetaan, kuvan tiedot tulevat LCD-näyttöön.
)
ƈ Painamalla tätä painiketta voit tulostaa kuvia, kun
kamera on yhdistetty PictBridge-tulostimeen.
ˋKamera ei muodosta yhteyttä kaikkiin
tulostinmalleihin.
Tiedot (
) -painike
ISO : 100
AV : F3.5
TV :1/45
Flash :Off
3072x2304
2007/02/01
- Kun yhteys on muodostettu, LCD-näyttöön tulee
tulostusvalikko.
Tiedot (
) -painike
Tiedot (
) -painike
55
) -painike
Tehoste: Kuvan muokkaaminen
ƈ Tämä poistaa muistikorttiin tallennetut kuvat.
Muuta kokoa
1. Valitse poistettava kuva painamalla
VASEMMALLE- tai OIKEALLE--kuvaketta ja
paina POISTA (
) -kuvaketta.
KUV MUOKK
MUUTA KOKO
MENU
2. Valitse alivalikkoarvot painamalla Ylös- tai Alaskuvaketta.- ja paina OK-kuvaketta.
- Jos [EI] on valittuna, kuvan poistaminen
peruutetaan.
- Jos [KYLLÄ] on valittuna, valitut kuvat
poistetaan.
ƈ Voit muuttaa otettujen kuvien tarkkuutta eli kokoa. Voit tallentaa aloituskuvana tai
MP3-olemuksena käytettävän kuvan valitsemalla [Aloituskuva]- tai [MP3olemus]-vaihtoehdon.
KUV MUOKK
VÄRITEH.
MUUTA KOKO
5M
EFFECT
Poista (
KUV SÄÄT.
KÄÄNNÄ
3M
Fun
RAJAUS
1M
ALKUKUVA
POISTA?
EI
KYLLÄ
[Yksittäinen kuva]
ƃ Kuvakoon vaihtamismahdollisuudet
(ƃ : Käyttäjän valittavissa)
5M
3M
1M
ALKUKUVA
MP3-OLEMUS
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
ƃ
3M P
56
1M P
ƃ
ƃ
2M W
1M W
ƃ
ƃ
ƃ
ALKUKUVA
MP3-OLEMUS
ALKUKUVA
MP3-OLEMUS
Tehoste: Kuvan muokkaaminen
ƃ Suurikokoisia kuvia voi pienentää, mutta pientä kuvaa ei voi suurentaa.
ƃ Vain JPG-kuvien kokoa voi muuttaa. AVI-muotoisten elokuvaleikkeiden ja
tallennettujen WAV-äänitiedostojen kokoa ei voi muuttaa.
Kuvan kääntäminen
ƈTallennettuja kuvia voi kiertää eri astearvoja. Kun käännetyn kuvan toisto on
valmis, alkuperäinen tila palaa käyttöön.
ƃ Voit vaihtaa vain JPEG 4:2:2 -muotoon pakattujen kuvien tarkkuutta.
MENU
ƃ Jos tallennat uuden käyttäjäkuvan, yksi tai kaksi käyttäjäkuvaa poistetaan
järjestyksessä.
KUV MUOKK
KUV MUOKK
VÄRITEH.
MUUTA KOKO
EFFECT
ƃ Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi. [ALKUKUVA] -kuvaa ei
tallenneta muistikorttiin vaan kameran omaan muistiin.
KUV SÄÄT.
KÄÄNNÄ
Fun
RAJAUS
ƃ Jos kuvalle, jonka kokoa on muutettu, ei ole riittävästi muistitilaa, LCD-näyttöön
tulee [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä kuvaa tallenneta muistiin.
KUV MUOKK / KÄÄNNÄ
Painetaan
Painetaan
OK
Tallennettu kuva
KUV MUOKK / KÄÄNNÄ
OK
[
: Vasemmalle 90°]
: Kuvan kiertäminen vastapäivään
KUV MUOKK / KÄÄNNÄ
OK
[
: Oikealle 90°]
: Kuvan kiertäminen myötäpäivään
ſ Jos katselet käännettyä kuvaa nestekidenäytössä, kuvan vasemmalla ja
oikealla puolella voi olla tyhjää tilaa.
57
Tehoste: Kuvan muokkaaminen
Rajaaminen
Tehoste: Väri
Väri
ƈ Voit tallentaa tietyn osan kuvasta erikseen.
KUV MUOKK
ƈ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
Ŧ1.1
VÄRITEH.
VÄRITEH. / VÄRI
MUUTA KOKO
VÄRI
KÄÄNNÄ
MUK. VÄRI
RAJAUS
VÄRISUOD.
VÄRIPEIT.
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
suurennuspainiketta.
RAJAUS?
2. Näet kuvan eri osat painamalla ylös-, alas-,
EI
vasemmalle- tai oikealle-kuvaketta.
KYLLÄ
3. Kun painat Rajaus-painiketta, Rajaus-valikko tulee
näkyviin.
4. Valitse haluamasi alivalikko.
[EI]
: Rajausvalikko poistuu näytöstä.
[KYLLÄ] : Rajattu tulee nestekidenäyttöön, ja se tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
ſ Jos muisti ei riitä rajatun osan tallentamiseen, kuvaa ei voi rajata.
58
TALL
1. Valitse haluamasi värinen kuvake ja paina TALLENNA-kuvaketta.
: Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
: Tallennetut kuvat tallennetaan seepiansävyisinä (kellertävinä).
: Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
: Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
: Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
: Tallenna kuva negatiivina.
: Kuva tallennetaan RGB-sävyisenä.
2. Kuva tallennetaan uudella tiedostonimellä.
Tehoste: Väri
Mukautettu väri
Värisuodin
ƈ Voit säätää kuvan punaisen (R), vihreän (G) ja sinisen (B) värin määrää.
VÄRITEH.
VÄRITEH. / MUK. VÄRI
ƃTässä valikossa voit muuttaa kuvan värit (ei RGB-värejä) mustavalkoisiksi.
VÄRITEH.
VÄRI
VÄRI
MUK. VÄRI
MUK. VÄRI
VÄRISUOD.
VÄRIPEIT.
VÄRITEH. / VÄRISUOD.
VÄRISUOD.
TALL
VÄRIPEIT.
TALL
Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä painamalla TALLENNA-kuvaketta.
- ȜȞ
: Valitsee R, G, B
: Arvojen muuttaminen
VÄRITEH. / MUK. VÄRI
TALL
59
Tehoste: Väri
Tehoste: Kuvan säätö
Tässä valikossa ovat käytettävissä kirkkauden, kontrastin, kohinan ja kylläisyyden
säätö sekä punasilmäisyyden poistaminen.
Väripeite
ƃ Tässä valikossa voit valita kuvan korostettavan osan. Kuvan muut osat jäävät
mustavalkoisiksi.
KUV SÄÄT.
MENU
VÄRITEH. / VÄRIPEIT.
KUV MUOKK
VÄRITEH.
KIRKKAUS
EFFECT
VÄRITEH.
KUV SÄÄT.
KONTRASTI
Fun
LISÄÄ KOHINAA
VÄRI
MUK. VÄRI
VÄRISUOD.
Valitse (
). Näkyviin tulee
valitsemisen merkki.
KYLLÄIS.
TALL
VÄRIPEIT.
+-kuvake: Peitteen koon muuttaminen
VÄRITEH. / VÄRIPEIT.
VÄRITEH. / VÄRIPEIT.
Kirkkauden säätäminen
+ -kuvakkeen painaminen:
Peite siirtyy + -asentoon
TALL
Paina TALLENNA-kuvaketta kahdesti.
Väripeitekuva tallennetaan uudella tiedostonimellä.
[Lopullinen kuva]
60
TALL
ƈ Voit säätää kuvan kirkkautta.
1. Valitse (
). Näkyviin tulee kirkkauden
valitsemisen palkki.
2. Voit muuttaa kirkkautta painamalla
Vasemmalle- tai Oikealle-kuvaketta.
3. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä
painamalla TALLENNA-kuvaketta.
KUV SÄÄT. / KIRKKAUS
TALL
Tehoste: Kuvan säätö
Kontrastin ohjaaminen
ƈ Voit säätää kuvan kontrastia.
1. Valitse (
).
Näkyviin tulee kontrastin valitsemisen palkki.
2. Voit muuttaa kontrastia painamalla Vasemmalletai Oikealle- kuvaketta.
3. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä
painamalla TALLENNA-kuvaketta.
Kylläisyyden säätö
KUV SÄÄT./ KONTRASTI
TALL
Kohinatehoste
ƈ Voit lisätä kuvaan kohinaa, jotta se näyttää vanhalta.
1. Valitse (
).
2. Kuvaan lisättävä kohinatehoste tulee näkyviin.
Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä
painamalla TALLENNA-kuvaketta.
Näkyviin tule [KÄSITELLÄÄN!]-viesti.
ƈ Voit säätää kuvan kylläisyyttä.
1. Valitse (
). Näkyviin tulee kylläisyyden
valitsemisen palkki.
2. Voit muuttaa kylläisyyttä painamalla Vasemmalletai Oikealle- kuvaketta.
3. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä
painamalla TALLENNA-kuvaketta.
KUV SÄÄT. / KYLLÄIS.
TALL
Punasilmäisyyden poisto
KUV SÄÄT. / LISÄÄ KOHINAA
TALL
ƈ Otetusta kuvasta voidaan poistaa punasilmäisyys.
1. Valitse (
)
2. Punasilmäisyys poistetaan.
Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä
painamalla TALLENNA-kuvaketta.
Näkyviin tule [KÄSITELLÄÄN!]-viesti.
KUV SÄÄT. / PUNASILM KORJ
TALL
61
Tehoste: Hupi
ƈ Voit lisätä tallennettuun kuvaan erilaisia hauskoja tehosteita.
Suljin- tai toistopainikkeen painaminen HUPI-tilassa ottaa käyttöön
tallennustilan.
FUN / SARJAKUVA 2
FUN / SARJAKUVA 2
OK-kuvakkeen
painaminen
OK
MENU
VÄRITEH.
SARJAKUVA
EFFECT
FUN
KUV MUOKK
KUV SÄÄT.
KEHYS
Fun
KOROSTA
Valitse haluamasi kehys
painamalla Vasemmalle- tai
Oikealle- kuvaketta.
Voit muuttaa tekstiruudun sijaintia
painamalla (
) -kuvaketta.
YHDISTELMÄ
FUN / SARJAKUVA 2
Sarjakuva
ASETA
ƈ Voit lisätä kuvaan puhekuplan, jolloin se vaikuttaa sarjakuvalta.
FUN / SARJAKUVA 1
FUN
SARJAKUVA
KEHYS
KOROSTA
YHDISTELMÄ
FUN / SARJAKUVA 2
Voit muuttaa tekstiruudun
tyyppiä ja sijaintia painamalla
Vasemmalle- tai Oikeallekuvaketta.
Aseta-kuvakkeen painaminen
Voit lisätä toisen kuvan.
Paina uuden kuvan kuvaketta.
Valitse (
)sarjakuvavalikko.
OK
FUN / SARJAKUVA 2
Näkyviin tulee sarjakuvakehys.
Valitse kuva
62
ASETA
Tehoste: Hupi
Kun olet painanut ( ) -kuvaketta, voit muuttaa tekstiruudun tyyppiä ja sijaintia
painamalla Vasemmalle- tai Oikealle- kuvaketta.
ƃ Ennen sarjakuvamaisen kuvan tallentamista voit tehdä siihen muutoksia.
1. Valittu kuva poistetaan, kun painat uuden kuvan kuvaketta. (Näyttöön tulee
ikkuna, jossa toinen kuva näkyy.)
2. Valitse haluamasi kuva.
FUN / SARJAKUVA 2
ASETA
Paina Aseta-kuvaketta ja paina
TALLENNA-kuvaketta. Kuva
tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
FUN / SARJAKUVA 3
UUSK
TALL
3. Valitse tekstiruudun tyyppi ja sijainti painamalla (
Aseta-kuvaketta.
) -kuvaketta. Paina
FUN / SARJAKUVA 3
TALLENNA-kuvake
UUSK
TALL
63
Tehoste: Hupi
Valokuvakehys
ƈ Voit lisätä kuvaan kehykset. Vaihtoehtoja on 9.
ƈ Päivämäärä ja aika eivät tule näkyviin tallennettuun kuvaan, joka on otettu
käyttämällä Kehys-valikkoa.
FUN
FUN / KEHYS 1
SARJAKUVA
KEHYS
KOROSTA
YHDISTELMÄ
Valitse haluamasi kehys painamalla Vasemmalletai Oikealle- kuvaketta.
- Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä
painamalla TALLENNA-kuvaketta.
64
TALL
Tehoste: Hupi
ƃ Tarkennuskehyksen siirtäminen ja muuttaminen
Voit muuttaa tarkennusruudun asetusta käytettäessä Alue-valikkoa.
Valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset
ƈ Saat kohteen erottumaan ympäristöstään. Kohde näkyy tarkkana, mutta muu
osa kuvasta on epätarkka.
FUN / KOROSTA1
FUN
1. Voit valita haluamasi tarkennuskehyksen painamalla Vasemmalle- tai
Oikealle- kuvaketta ja painamalla OK-kuvaketta.
2. Valitse haluamasi alue painamalla LCD-näyttöä.
3. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä painamalla TALLENNAkuvaketta.
SARJAKUVA
KEHYS
FUN /KOROSTA 1
KOROSTA
YHDISTELMÄ
OK
Voit valita haluamasi kehyksen painamalla Vasemmalle- tai Oikealle- kuvaketta.
ja painamalla OK- kuvaketta.
FUN / KOROSTA 1
FUN /KOROSTA 1
OK
FUN / KOROSTA 2
FUN / KOROSTA 3
FUN / KOROSTA 4
OK
OK
OK
OK
[Alue 1]
[Alue 2]
[Alue 3]
[Alue 4]
OK-kuvakkeen
painaminen
TALL
[Kun kehyksen on muutettu ]
TALLENNA-kuvakkeen
painaminen
65
Tehoste: Hupi
ſ Kahdesta osasta koostuvan kuvan valitseminen
Yhdistelmäkuva
ƈ Voit yhdistää 2–4 kuvaa yhdeksi kuvaksi.
FUN
FUN / YHDISTELMÄ 1
FUN / YHDISTELMÄ 1
OK-kuvakkeen
painaminen
FUN / YHDISTELMÄ 1
SARJAKUVA
OK
ASETA
KEHYS
ſ Kosketa LCD-näytön
kohtaa, johon haluat siirtää
kuvan.
KOROSTA
YHDISTELMÄ
OK
Aseta-kuvakkeen
painaminen
TIETOJA
ƃ Sieppaustilaa käytetään, jos painat suljinpainiketta ja toistotilan painiketta.
FUN / YHDISTELMÄ 1
Uuden kuvan
kuvakkeen
painaminen
[Toisen kuvan valitseminen: näytön
painaminen]]
66
UUSK
Tehoste: Hupi
2. Kun painat uuden kuvan kuvaketta, näkyviin tulee kuvanvalintaikkuna.
Toinen kuva valitaan. Paina Aseta-kuvaketta.
FUN / YHDISTELMÄ 1
FUN / YHDISTELMÄ 1
FUN / YHDISTELMÄ 2
ASETA
Asetakuvakkeen
painaminen
UUSK
TALL
Kuvan
valitseminen:
Paina näyttöä
ASETA
Kun painat TALLENNA-kuvaketta, kuva tallennetaan.
3. Kun olet painanyt Aseta-kuvaketta, paina
TALLENNA-kuvaketta. Kuva tallennetaan
uudella tiedostonimellä.
ƃ Voit muuttaa yhdistelmäkuvan osaa ennen valittuasi viimeisen yhdistelmäkuvan.
1. Kun olet valinnut viimeisen kuvan, paina Aseta-kuvaketta.
FUN / YHDISTELMÄ 2
FUN / YHDISTELMÄ 2
Aseta-kuvakkeen
painaminen
ASETA
UUSK
TALL
[Sijainnin muuttaminen:
näytön painaminen]
67
Tehoste: Hupi
Tarra
Kuvataulu
ƈ Voit lisätä kuvaan erilaisia tarroja.
ƈ Voit lisätä tekstiä tai viivoja tallennettuun kuvaan kosketuskynän avulla.
FUN
FUN / TARRA
FUN
FUN / TARRA
TARRA
TARRA
KYNÄTYÖKALU
Valitse (
)
KYNÄTYÖKALU
VALITSE :
Kirjoita tekstiä tai piirrä viiva
kosketuskynällä.
Valitse haluamasi tarra.
FUN / TARRA
FUN / TARRA
Ȟ-kuvakkeen
painaminen
Valittu tarra lisätään, kun
painat LCD-näyttöä.
TALL
TALL
LOPE
TALL
ſ Voit lisätä tarroja (enintään 2 tarraa) painamalla (
) -kuvaketta.
Voit poistaa tarran painamalla (
) -kuvaketta.
Voit tallentaa kuvan painamalla TALLENNA-kuvaketta.
Kun painat TALLENNA-kuvaketta, näyttöön
tulee vahvistusikkuna.
Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä ſ Kuvataulun kuvakkeet
painamalla [KYLLÄ ]-kuvaketta.
FUN / KYNÄTYÖKALU
Viivatyökalu
Viivan paksuus
Viivan väri
Poista
Poistaa kaikki kuvat
Tallenna/lopeta
68
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
ƈ Voit vaihtaa TOISTO-tilan toimintaa nestekidenayton avulla. Kun painat
TOISTO-tilassa valikkopainiketta, valikko näkyy LCD-näytössä. Voit valita
toistotilassa seuraavat valikot. Voit ottaa kuvan toistovalikossa painamalla
TOISTO- tai suljinpainiketta.
ƈ Tämä valikko on käytettävissä kun kamera on kytketty PictBridge-toimintoa
tukevaan tulostimeen USB-kaapelilla (lisävaruste).
Valikon välilehti
Päävalikko
KUVAT
Valikon välilehti
Alivalikko
Toissijainen valikko
Sivu
NÄYTÄ ALK
-
-
s.70
TEHOSTE
POIS, TEHOSTE1,2,3, Mix
-
s.71
ÄÄNI
POIS, ÄÄNI1, 2, 3,
OMA MUS.
-
s.71
VÄLI
1, 3, 5, 7, 10SEK
-
s.71
TOISTOTIL
YKSI KERT/ TOISTA UUD
-
s.72
-
s.72
-
s.73
-
s.74
Päävalikko
ÄÄNIMUISTIO
POIS
KOKO
PÄÄLLÄ
SUOJAA
VALITSE
KAIKKI
POISTA
VALITSE
ASETTELU
KAIKKI
VAKIO
DPOF
KOPIOI
KORTILLE
YKSI/ KAIKKI/ PERUUT
LUETTELO
EI / KYLLÄ
KOKO
YKSI/ KAIKKI/ PERUUT
EI
-
KYLLÄ
-
s.74
s.76
TYYPPI
Alivalikko
Toissijainen valikko
1 KUVA
KAIKKI KUV
AUTO
POSTIKOR
KORTTI
4X6
L
2L
Letter
A4
A3
AUTO
TÄYSI
1
2
4
8
9
16
LUETTELO
AUTO
TAVALLIN
VALOKUVA
PIKAKUVA
-
Sivu
s.78
s.78
69
Päävalikko
LAATU
PVM
TIEDNIMI
NOLLAUS
Alivalikko
Toissijainen valikko
AUTO
VEDOS
NORMAALI
TARKKA
AUTO
POIS
PÄÄLLÄ
AUTO
POIS
PÄÄLLÄ
EI
KYLLÄ
-
Sivu
)
ƈ Kuvat vaihtuvat automaattisesti näytössä ennalta määritetyin aikavälein.
Voit tarkastella kuvaesitystä yhdistämällä kameran ulkoiseen näyttöön.
ƃ Aloita: Kuvaesityksen voi käynnistää [Käynnistä]valikosta.
s.78
- Voit keskeyttää kuvaesityksen toiston aikana
painamalla LCD-näyttöä.
- Voit käynnistää kuvaesityksen uudelleen
painamalla Ȟ -kuvakettaketta uudelleen.
- Voit pysäyttää kuvaesityksen painamalla kuvaketta.
MENU
Valikon välilehti
Kuvaesitys (
KUVAES.
EFFECT
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
ÄÄNI
TOISTO
ASETUKSET 1
ASETUKSET 2
KUVAES.
NÄYTÄ ALK
TEHOSTE
s.79
ÄÄNI
VÄLI
ſ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
70
Kuvaesitys (
)
ƃ Tehoste : Kuvaesityksessä voi käyttää ainutlaatuisia tehosteita.
ƃ Toistoajan asettaminen : Voit asettaa kuvaesityksen vaihtumisvälin.
- [1, 3, 5, 7, 10 SEK] : Kuva näkyy valitun ajan verran.
KUVAES.
TEHOSTE
NÄYTÄ ALK
POIS
TEHOSTE
TEHOSTE 1
ÄÄNI
TEHOSTE 2
VÄLI
- [POIS]
- [TEHOSTE1]
- [TEHOSTE2]
- [TEHOSTE3]
- [Mix]
TEHOSTE 3
: Normaali näyttö.
: Kuva tulee näkyviin hitaasti.
: Kuva tulee näkyviin hitaasti keskeltä ulkoreunoille.
: Kuva liikkuu vasemmasta yläkulmasta.
: Kuva liikkuu epäsäännöllisesti.
ƃ B.G.M : Valitse kuvaesityksen musiikki.
KUVAES.
NÄYTÄ ALK
VÄLI
1 SEK
TEHOSTE
3 SEK
ÄÄNI
5 SEK
VÄLI
7 SEK
TIETOJA
ƃ Latausaika määräytyy kuvakoon ja -laadun mukaan.
ƃ Kun kuvaesitys on meneillään, elokuvatiedostosta näytetään vain
ensimmäinen ruutu.
ƃ Kun kuvaesitys on meneillään, äänentallennustiedostoa ei näytetä.
ÄÄNI
POIS
TEHOSTE
ÄÄNI 1
ÄÄNI
ÄÄNI 2
VÄLI
ÄÄNI 3
- [POIS]
- [ÄÄNI 1, 2, 3]
- [OMA MUS.]
KUVAES.
NÄYTÄ ALK
: Taustamusiikkia ei toisteta.
: Valittu musiikki toistetaan.
: Käyttäjän valitsema musiikki toistetaan.
71
)
Ääniviesti (
ÄÄNI
TOISTO
KUVAESITYS
TOISTOTIL
ƈ Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin.
TOISTOTIL
YKSI KERT
TOISTA UUD
ASETUKSET 1
ASETUKSET 2
TOISTO
MENU
MENU
KUVAES.
EFFECT
ƃ Kuvaesityksen tyyppi: Valitsee kuvaesityksen tyypin.
)
KUVAESITYS
TOISTO
ÄÄNIMUISTIO
TEHOSTE
Kuvaesitys (
ÄÄNI
SUOJAA
ASETUKSET 1
POISTA
ASETUKSET 2
DPOF
ÄÄNIMUISTIO
POIS
PÄÄLLÄ
- [YKSI KERT] : Kuvaesitys pysäytetään, kun se on esitetty yhden kerran.
- [TOISTA UUD] : Kuvaesitystä toistetaan, kunnes se keskeytetään.
00:00:00
Start : Shutter
- Kun painat laukaisinta kerran, äänen nauhoittaminen alkaa.
Voit nauhoittaa valokuvan yhteyteen 10 sekuntia kestävän äänen.
- Voit lopettaa äänen tallentamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
72
Kuvien suojaaminen
ƈ Voit suojata tämän toiminnon avulla haluamasi kuvat vahingossa tapahtuvalta
poistamiselta (lukitus).
Voit myös poistaa aiemmin määritetyt suojaukset (lukituksen poisto).
ƃ Kuvien suojaaminen
TOISTO
ÄÄNIMUISTIO
SUOJAA
SUOJAA
VALITSE
KAIKKI
[KAIKKI]: Kaikkien tallennettujen kuvien
suojaaminen tai suojauksen
vapauttaminen
- Valitse haluamasi alivalikko. Kun valitset asetukset
valikosta, valikko poistuu näytöstä.
- Kun suojaat kuvan, näyttöön tulee suojausilmaisin
(
). Suojaamattomalla kuvalla ei ole mitään
ilmaisinta.
- LUKITTU-tilassa olevaa kuvaa ei voi poistaa
poistotoimintojen avulla. Sitä ei kuitenkaan ole
suojattu alustamiselta.
SUOJAA
SUOJ KAIKKI?
LUKITSE
VAPAUTA
POISTA
DPOF
1. Valitse haluamasi alivalikko.
[VALITSE]: Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa
kuvan voi suojata tai suojauksen
vapauttaa.
- Valitse suojattu kuva LCD-näytöstä.
: Tekemäsi muutokset tallennetaan ja
valikko poistuu nestekidenäytöstä.
TOISTO / SUOJAA
LOPE
73
Kuvien poistaminen
DPOF
ƈ DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan muistikortilta. Huomaa, että
tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki suojaamattomat kuvat.
Tallenna säilytettävät kuvat tietokoneeseen ennen niiden poistamista.
Aloitus- ja olemuskuva tallennetaan kameran sisäiseen muistiin eikä
muistikortille. Niitä ei poisteta, vaikka kaikki muistikortin kuvat poistetaan.
ƃ Kuvien poistaminen
TOISTO
ÄÄNIMUISTIO
SUOJAA
ƈ Voit DPOF-toiminnon avulla (lyhenne sanoista Digital Print Order Format)
upottaa tulostusmäärätiedon muistikortin MISC-kansioon. Valitse tulostettavat
kuvat ja tulostettavien kopioiden määrä.
ƈ Näytössä näkyy DPOF-ilmaisin toistettaessa kuvaa, johon liittyy DPOF-tietoja.
Voit tulostaa kuvat käyttämällä DPOF-tulostinta tai tulostuspalvelua tarjoavassa
yrityksessä.
ƈ Tämä toiminto ei koske elokuvaleikkeitä eikä tallennettua ääntä.
POISTA
VALITSE
ƈ Jos kamerassa ei ole muistikorttia, valikot näkyvät LCD-näytössä, mutta niitä ei
voi valita.
KAIKKI
POISTA
DPOF
TOISTO
ÄÄNIMUISTIO
1. Valitse haluamasi alivalikko.
TOISTO / POISTA
[VALITSE]: Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna,
jossa kuvan voi poistaa.
- Valitse poistettu kuva LCD-näytöstä.
(
-merkki)
: Näyttöön tulee vahvistusviesti,
kun painat
-kuvaketta.
Jos valitset valikossa [KYLLÄ ],
POISTA?
-merkityt kuvat poistetaan.
EI
[KAIKKI]: Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
Jos valitset valikossa [KYLLÄ ], kaikki
KYLLÄ
suojaamattomat kuvat poistetaan.
Jos suojattuja kuvia ei ole, kaikki kuvat
poistetaan ja nestekidenäyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti.
2. Poistamisen jälkeen näkyviin toistotilaikkuna.
74
DPOF
VAKIO
SUOJAA
LUETTELO
POISTA
KOKO
DPOF
DPOF: TAVALLINEN
DPOF: Hakemisto
ƈ Voit tämän toiminnon avulla upottaa tulostusmäärätiedon tallennettuun kuvaan.
1. Valitse [VAKIO]-valikko.
2. Valitse haluamasi alivalikko.
[YKSI] : Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna,
jossa kuvan voi tulostaa.
- ȜȞ : Valitse tulostettava kuva.
- Ɗƌ : Valitse tulostusmäärä.
[KAIKKI] : Valitse tulostusmäärä kaikille kuville
paitsi elokuvaleikkeille ja
äänitiedostoille
- Ɗƌ : Valitse tulostusmäärä
[PERUUT] : Tulostusasetusten peruuttaminen.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Jos kuva sisältää DPOF-tiedot, näyttöön tulee
DPOF-merkki (
).
DPOF
VAKIO
LUETTELO
KOKO
ƈ Kuvista elokuva- ja äänitiedostoja lukuun ottamatta tehdään hakemisto.
1. Valitse [LUETTELO]-valikko.
2. Valitse haluamasi alivalikko.
- Jos [Ei]-vaihtoehto on valittuna:
Hakemistotulostusasetus peruutetaan.
- Jos [KYLLÄ ]-vaihtoehto on valittuna:
Kuva tulostetaan hakemistomuodossa.
DPOF
VAKIO
LUETTELO
KOKO
VAKIO
0
OK
VAKIO
0
OK
75
DPOF: Tulostuskoko
Kopioi korttiin
ƈ Voit määrittää tulostuskoon, kun kuvia tulostetaan suoraan muistikortilta.
[KOKO]-valikko on käytettävissä vain DPOF 1.1 -yhteensopivien tulostinten
yhteydessä.
ƈ Voit kopioida kuvatiedostot, elokuvaleikkeet ja äänentallennustiedostot
muistikorttiin.
TOISTO
ƃ Tulostuskoon määrittäminen
1. Valitse [KOKO]-valikko.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Ylöstai Alas- kuvaketta painiketta ja painamalla OKkuvaketta.
[YKSI] : Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa voit
muuttaa kuvan tulostuskokoa.
- ȜȞ : Valitse kuva.
- Ɗƌ: Tulostuskoon muuttaminen.
- OK : Tekemäsi muutokset tallennetaan ja
valikko poistuu nestekidenäytöstä.
[KAIKKI] : Kaikkien tallennettujen kuvien
tulostuskoon muuttaminen
- Ɗƌ: Valitse tulostuskoko.
- OK : Vahvista valittu asetus.
[PERUUT] : Kaikki tulostuskokoasetukset
peruutetaan.
ſ DPOF [KOKO] -kakkosvalikko : Cancel, 3X5,
4X6, 5X7, 8X10
ſ Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen
tulostamisen peruuttaminen voi kestää kauemmin.
76
KOPIOI KORTILLE
KOPIOI KORTILLE
EI
KYLLÄ
DPOF
VAKIO
LUETTELO
KOKO
KOKO
Cancel
ƃ Kopioiminen muistikortille
1. Valitse haluamasi alivalikko.
- [EI ]
: Peruuttaa Kopioi korttiin -toiminnon
- [KYLLÄ] : Kaikki kameran omaan muistiin tallennetut kuvat, elokuvaleikkeet
ja äänet kopioidaan muistikorttiin, kun [KÄSITELLÄÄN] -viesti tulee
näkyviin. Kun kopioiminen on valmis, näyttö palaa toistotilaan.
TIETOJA
OK
KOKO
Cancel
OK
ƃ Jos tämä valikko valitaan, mutta muistikortti ei ole paikoillaan, voit valita
[KOPIOI KORT.] -valikon, mutta sitä ei voi käyttää.
ƃ Jos muistikortissa ei riitä tila kuvien tallentamiseen sisäisestä 450 Mt:n
muistista, [KOPIOI KORT.] -komento kopioi vain muutaman kuvan, ja
näyttöön tulee kuvien kopioimisen päätyttyä [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti.
Kamera palaa tämän jälkeen toistotilaan.
Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomat tiedostot ennen muistikortin
asettamista kameraan.
ƃ Kun siirrät kameran omaan muistiin tallennetut kuvat korttiin käyttämällä
[KOPIOI KORT.] -toimintoa, korttiin luodaan uusia tiedostonimiä nimien
toistumisen välttämiseksi. Jos muistikortin viimeinen tiedostonimi on
S73R0010.jpg, kopioitujen kuvien nimet alkavat nimestä S73R0010.jpg.
[KOPIOI KORT.] -toiminnon suorittamisen jälkeen viimeisen kopioidun
kansion viimeinen tallennettu kuva jää näyttöön.
PictBridge
ƈ Voit yhdistää tämän kameran USB-kaapelin avulla tulostimeen, joka tukee
erikseen hankittavaa PictBridge-laitetta. Tällöin voit tulostaa kuvat suoraan.
Elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja ei voi tulostaa.
ƃ Kameran tulostinyhteyden asetusten määrittäminen
1. Liitä kamera tulostimeen USB-kaapelin avulla.
2. Valitse [TULOSTIN]-valikko.
VAL. USB
TIETOKON
TULOSTIN
ſ Jos [USB]-valikossa on valittu [TIETOKON], Pictbridge-yhteensopivaa tulostinta
ei voi yhdistää USB-kaapelin avulla kameraan, kun [YHD. TIETOKONEESEEN]
-viesti on näkyvissä. Jos näin käy, irrota kaapeli ja tee vaiheiden 1 ja 2 toimet
uudelleen.
ƈ Helppo tulostus
Voit tulostaa kuvan helposti yhdistämällä kameran
tulostimeen toistotilassa.
- Tulostinpainikkeen (
) kuvaketta :
Nykyinen kuva tulostetaan käyttämällä tulostimen
oletusasetuksia.
- Voit valita edellisen tai seuraavan kuvan
painamalla vasemmalle- tai oikealle-kuvaketta.
ƈ Kameran liittäminen tulostimeen
77
PictBridge : Kuvan valitseminen
ƈ Voit valita tulostettavat kuvat.
PictBridge : Tulostusasetukset
ƈ Voit valita tulostettavien kuvien paperikoon, tulostusmuodon, paperityypin,
tulostuslaadun, tulostuspäivämäärä ja tiedostonimiasetukset.
ƃ Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen
1. Kun painat Valikko-painiketta, PictBridgevalikko tulee näkyviin.
2. Valitse [KUVAT]-valikko.
3. Valitse haluamasi alivalikko.
- Valitse [1 KUVA] tai [KAIKKI KUV].
Näyttöön tulee alla kuvattu
kopiomääräikkuna.
PICT BRIDGE
KUVAT
KOKO
AUTO
1. Kun painat Valikko-painiketta, PictBridgevalikko tulee näkyviin.
2. Valitse haluamasi valikko.
3. Valitse haluamasi alivalikko.
TYYPPI
AUTO
TYYPPI
AUTO
Valikko
Toiminto
Alivalikko
100-0060
KOKO
00
00
OK
OK
[Kun [1 KUVA] on valittuna]
[Kun [KAIKKI KUV] on valittuna]
- Voit vaihtaa kopioiden määrää painamalla Ylös- tai Alas- kuvaketta.
- Kun [1 KUVA] on valittuna : Valitse toinen kuva käyttämällä
Vasemmalle- tai Oikealle-kuvaketta. Kun toinen
kuva on valittu, valitse toisen kuvan kopioiden
määrä.
- Tallenna kopiomäärä painamalla OK- kuvaketta.
- Voit palata menuvalikkoon kopiomääriä muuttamatta painamalla laukaisinta.
78
KOKO
AUTO
ASETTELU
AUTO
ASETTELU
AUTO
100-0060
4. Kun painat Tulosta-painiketta (
PICT BRIDGE
KUVAT
), kuvat tulostetaan.
Tulostuspaperiarkin koon
määrittäminen
Arkille tulostettavien kuvien
ASETTELU lukumäärä
AUTO, POSTIKOR, KORTTI,
4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
AUTO, TÄYSI, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
LUETTELO
TYYPPI
Tulostuspaperiarkin laadun
määrittäminen
AUTO, TAVALLIN, VALOKUVA,
PIKAKUVA
LAATU
Kuvan tulostuslaadun
määrittäminen
AUTO, VEDOS, NORMAALI,
TARKKA
PÄIVÄYS Päiväyksen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
TIEDOSTONIMI Tiedostonimen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
ſ Kaikki tulostinvalmistajat eivät tue kaikkia valikon vaihtoehtoja. Jos tulostin ei tue
valikon vaihtoehtoa, ne näkyvät silti nestekidenäytöllä, mutta niitä ei voi valita.
PictBridge : NOLLAUS
Ääni-valikko
ƈ Alustaa käyttäjän asettamat määritykset.
1. Valitse [Nollaa]-valikko painamalla Ylös- tai Alaskuvaketta.
2. Valitse haluamasi alivalikko.
- Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna :
asetuksia ei nollata.
- Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna :
kaikki tulostus- ja kuva-asetukset nollataan.
ƈ Tässä tilassa määritetään perusasetukset.
Voit käyttää asetusvalikkoa kaikissa kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa.
Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
PICT BRIDGE
LAATU
AUTO
PVM
AUTO
Tila
Valikko
TIEDNIMI
AUTO
Alivalikko
Käytettävissä oleva tila Sivu
POIS
NOLLAUS
ÄÄNENVOIM
NOLLAUS
EI
HILJAINEN
NORMAALI
s.80
VOIMAKAS
KYLLÄ
POIS
ſ Tulostuksen oletusasetukset vaihtelevat
tulostimen valmistajan mukaan.
Lisätietoja tulostimen oletusasetuksista on
tulostimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
KÄYN.ÄÄNI
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
s.80
ÄÄNI 3
POIS
(ÄÄNI)
SUL.ÄÄNI
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
s.80
ÄÄNI 3
POIS
ÄÄNI
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
s.80
ÄÄNI 3
POIS
s.81
AF-ÄÄNI
PÄÄLLÄ
79
Ääni (
)
[ Äänenvoimakkuus ]
[ Suljinääni ]
ƈ Voit määrittää äänen, käynnistysäänen, suljinäänen, varoitusäänen ja
automaattitarkennusäänen voimakkuuden.
ƈ Voit valita suljinäänen.
ÄÄNI
ÄÄNI
ÄÄNENVOIM
NORMAALI
ÄÄNENVOIM
POIS
KÄYN.ÄÄNI
POIS
HILJAINEN
SUL.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI 1
NORMAALI
ÄÄNI
ÄÄNI 1
VOIMAKAS
SUL.ÄÄNI
ÄÄNENVOIM
NORMAALI
POIS
KÄYN.ÄÄNI
POIS
ÄÄNI 1
SUL.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI
ÄÄNI 1
ÄÄNI 3
ƃ[ÄÄNENVOIM]-alivalikko : [POIS], [HILJAINEN], [NORMAALI], [VOIMAKAS]
ƃ Suljinääni : [POIS], [ÄÄNI 1], [ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]
[ Aloitusääni ]
[ Äänimerkki ]
ƈ Voit valita äänen, joka kuuluu, kun kameraan kytketään virta.
ƈ Jos otat äänen käyttöön, kameraa käynnistettäessä ja painikkeita painettaessa
kuuluu erilaisia ääniä, jotka kertovat kameran toiminnasta.
ÄÄNI
ÄÄNENVOIM
NORMAALI
KÄYN.ÄÄNI
POIS
ÄÄNI
ÄÄNI 1
SUL.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI 1
ÄÄNENVOIM
NORMAALI
ÄÄNI 2
ÄÄNI 1
ÄÄNI
ÄÄNI 1
KÄYN.ÄÄNI
POIS
ÄÄNI 3
SUL.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI
ÄÄNI 1
ÄÄNI 3
ƃ Aloitusääni : [POIS], [ÄÄNI 1], [ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]
- Jos käynnistyskuva-asetuksena on [POIS], käynnistysääntä ei kuulu vaikka se
otettaisiin käyttöön.
80
ÄÄNI
KÄYN.ÄÄNI
POIS
ƃ [ÄÄNI]-alivalikko : [POIS], [ÄÄNI 1, 2, 3]
POIS
Ääni (
)
Asetusvalikko
[ AF-ääni ]
ƈ Jos otat automaattitarkennusäänen käyttöön, se kuuluu, kun kamera on
tarkentanut kohteeseen, joten tiedät kameran toimintatilan.
ƈ Tässä tilassa määritetään ääniasetukset. Voit käyttää asetusvalikkoa kaikissa
kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa. Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välilehti
ÄÄNI
AF-ÄÄNI
POIS
AF-ÄÄNI
Päävalikko
TIEDOSTO
Sivu
Alivalikko
NOLLAUS
SARJA
s.82
POIS
ENGLISH
PÄÄLLÄ
DEUTSCH
LANGUAGE
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
P”CCK»… PORTUGUÊS
DANSK
SVENSKA
ƃ [AF-ÄÄNI]-alivalikko : [POIS], [PÄÄLLÄ]
DUTCH
s.83
SUOMI
BAHASA
POLSKI
Magyar
PVM&AIKA
MERKINTÄ
NÄYTTÖ
AF-VALO
ALKUKUVA
-
VV/KK/PP
KK/PP/VV
PP/KK/VV
POIS
POIS
PVM
PVM&AIKA
-
TUMMA
NORMAALI
KIRKAS
AUTO
POIS
PÄÄLLÄ
POIS
LOGO
OMA KUVA
-
s.83
s.84
s.84
s.84
s.85
81
Asetusvalikko
Valikon välilehti
Asetus-valikko 1
Päävalikko
Sivu
Alivalikko
PIKAKATS
POIS
0.5, 1, 3 SEK
s.85
[ Tiedostonimi ]
ƈ Voit valita tiedostonimen muodon.
SAMMUTA
1, 3, 5, 10 MIN
-
s.86
TALLENNA LCD
POIS
PÄÄLLÄ
s.86
KALIBROI
-
-
s.87
VIDEOLÄH
NTSC
PAL
s.87
PVM&AIKA
ALUSTA
EI
KYLLÄ
s.88
MERKINTÄ
POIS
NOLLAUS
EI
KYLLÄ
s.89
ſ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
ASETUKSET 1
TIEDOSTO
TIEDOSTO
SARJA
NOLLAUS
LANGUAGE
ENGLISH
SARJA
[NOLLAUS] : Nollauksen jälkeen seuraavaksi tiedostonimeksi tulee 0001,
vaikka alustaisit kortin, poistaisit kaikki kuvat siitä tai asettaisit
kameraan uuden muistikortin.
[SARJA]
: Uudet tiedostot nimetään edellisen sarjan jälkeisillä numeroilla,
vaikka käytettäisiin uutta muistikorttia tai muistikortti on tyhjennetty
tai kaikki kuvat on poistettu.
- Ensimmäisen kansion nimi on 100SSCAM, ja ensimmäisen tiedoston nimi
on S73R0001.
- Tiedostonimet tulevat järjestyksessä S73R0001 ƍ S73R0002
ƍ ~ ƍ S73R9999.
- Kansion numero muuttuu nousevasti 100–999 seuraavasti:
100SSCAM ƍ 101SSCAM ƍ ~ ƍ 999SSCAM.
- Kansiossa voi olla enintään 9999 tiedostoa.
- Muistikorttiin tallennettavat tiedostot ovat yhteensopivia DCF (lyhenne
sanoista Design rule of Camera File) -muodon kanssa. Mikäli vaihdat
kuvatiedoston nimeä, kuva ei välttämättä kelaannu.
82
Asetus-valikko 1
[ Kieli ]
[ Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen ]
ƈ Voit valita LCD-näytössä näkyvän kielen.
Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin uudelleen paikoilleen, kieliasetus säilyy.
ƈ Voit vaihtaa päivämäärää ja aikaa, joka tulee näkyviin valokuvan yhteydessä, ja
määrittää päivämäärätyypin.
- Päivämäärätyyppi : [VV/KK/PP], [KK/PP/VV], [PP/KK/VV], [POIS]
ASETUKSET 1
LANGUAGE
ASETUKSET 1
TIEDOSTO
SARJA
DANSK
LANGUAGE
SUOMI
SVENSKA
PVM&AIKA
SUOMI
MERKINTÄ
POIS
ASETUKSET 1 / PVM&AIKA
TIEDOSTO
SARJA
Date
LANGUAGE
SUOMI
Time
12 : 00
PVM&AIKA
Type
VV/KK/PP
MERKINTÄ
POIS
07 / 02 / 01
OK
- KIELI-alivalikko
: Englanti, korea, saksa, ranska, italia, espanja, perinteinen kiina,
yksinkertaistettu kiina, japani, venäjä, portugali, hollanti, tanska, ruotsi, suomi,
thai, bahasa (malaiji/indonesia), arabia, tsekki, puola, unkari ja turkki.
83
Asetus-valikko 1
[ Tallennuspäivän lisääminen kuvaan ]
[ LCD-näytön kirkkaus ]
ƈ Jos käytät tätä vaihtoehtoa, päivämäärä ja aika näkyvät otetuissa kuvissa.
ƈ Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
ASETUKSET 1
ASETUKSET 1
MERKINTÄ
TIEDOSTO
SARJA
POIS
NÄYTTÖ
NORMAALI
LANGUAGE
SUOMI
PVM
AF-VALO
PÄÄLLÄ
PVM&AIKA
PVM&AIKA
NÄYTTÖ
TUMMA
NORMAALI
ALKUKUVA
POIS
KIRKAS
AUTO
MERKINTÄ
POIS
ƃ [NÄYTTÖ]-alivalikko : TUMMA, NORMAALI, KIRKAS, AUTO
ƃ Alivalikot
[POIS]
: Kuviin ei tule päivämäärää ja kellonaikaa.
[PVM]
: Kuviin tulee vain päivämäärä.
[PVM&AIKA] : Kuviin tulee päivämäärä ja kellonaika.
[ Automaattitarkennuksen merkkivalo ]
ƈ Voit sytyttää tai sammuttaa automaattitarkennusvalon.
ſ Päivämäärä ja aika näkyvät kuvan oikeassa alalaidassa.
ſ Merkintätoimintoa käytetään vain tavallisiin kuviin ja valokuvakehystilassa
otettuihin kuviin.
ſ Kuvaan lisätty päiväys ei tulostu kunnolla kaikkien valmistajien tulostimissa eikä
kaikissa tulostustiloissa.
ASETUKSET 1
NÄYTTÖ
NORMAALI
AF-VALO
PÄÄLLÄ
AF-VALO
POIS
PÄÄLLÄ
ALKUKUVA
POIS
ƃ Alivalikot
[POIS]
: Automaattitarkennusvalo ei syty.
[PÄÄLLÄ] : Automaattitarkennusvalo syttyy, jos valoa on liian vähän.
84
Asetus-valikko 1
Asetus-valikko 2
[ Aloituskuva ]
[ Pikakatselu ]
ƈ Voit valita kuvan, joka näkyy nestekidenäytössä, kun kameraan kytketään virta.
ƈ Jos otat käyttöön pikakatselun ennen kuvan tallentamista, juuri otettu kuva näkyy
nestekidenäytössä [PIKAKATS]-asetuksen määrittämän ajan. Vain tavallisia
kuvia voi pikakatsella.
ASETUKSET 1
ASETUKSET 1 / ALKUKUVA
NÄYTTÖ
NORMAALI
AF-VALO
PÄÄLLÄ
ASETUKSET 2
ALKUKUVA
POIS
OK
ƃ Aloituskuva : [POIS], [LOGO], [OMA KUVA]
- Voit käyttää tallennettua kuvaa käynnistyskuvana valitsemalla kuvan [OMA KUVA]
-asetuksen avulla [MUUTA KOKO] -valikossa toistotilassa.
- Käynnistyskuvaa ei poisteta, vaikka kaikki kuvat poistetaan [POIST] -valikossa
tai kortti alustetaan [ALUSTA]-valikon avulla.
- Käyttäjän kuvat poistetaan [NOLLAUS]-valikossa.
PIKAKATS
PIKAKATS
0.5SEK
POIS
SAMMUTA
3MIN
0.5 SEK
TALLENNA LCD
POIS
1 SEK
KALIBROI
3 SEK
ƃ Alivalikot
[POIS]
: Pikakatselutoiminto ei ole käytössä.
[0,5, 1, 3 SEK] : Tallennettu kuva näkyy näytössä valitun ajan.
85
Asetus-valikko 2
[ Automaattinen virran sammuttaminen ]
[ LCD-säästö ]
ƈ Tämä toiminto sammuttaa kamerasta virran tietyn ajan kuluttua paristojen virran
säästämiseksi.
ƈ Jos otat [TALLENNA LCD] -toiminnon käyttöön ja kamera on käyttämättä tietyn
ajan, nestekidenäyttö pimenee automaattisesti.
ASETUKSET 2
SAMMUTA
TALLENNA LCD
1 MIN
PIKAKATS
0.5SEK
POIS
SAMMUTA
3MIN
3 MIN
SAMMUTA
3MIN
PÄÄLLÄ
TALLENNA LCD
POIS
5 MIN
TALLENNA LCD
POIS
KALIBROI
10 MIN
KALIBROI
ƃ Alivalikot
[1, 3, 5, 10 MIN] : Kamerasta katkaistaan virta automaattisesti, jos sitä ei käytetä
määritettynä aikana.
- Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin uudelleen paikoilleen,
virransäästöasetus säilyy.
- Huomaa, että kamerasta ei sammuteta virtaa automaattisesti, jos kamera on
yhdistettynä tietokoneeseen tai tulostimeen, meneillään on kuvaesitys, se
toistaa ääntä, elokuvaleikettä tai MP3-, PMP- tai tekstitiedostoa tai sen avulla
otetaan yhdistelmäkuvia.
86
ASETUKSET 2
PIKAKATS
0.5SEK
ƃ [TALLENNA LCD] -alivalikko
[POIS] : Nestekidenäyttö ei pimene.
[PÄÄLLÄ] : Jos valitset [TALLENNA LCD], kameran virransäästötilatoiminto
katkaisee kamerasta virran ja pimentää nestekidenäytön
automaattisesti, kun kamera on ollut käyttämättömänä määritetyn
ajan )noin 30 sekuntia).
Ei kuvaa, kameran tilamerkkivalo: Vilkkuu automaattisesti.
Asetus-valikko 2
[ Kalibrointi ]
[ Videosignaalin ulostulotyypin valinta ]
ƈ Tämän valikon avulla voit lisätä kosketuskynän herkkyyttä.
Paina LCD-näytön kosketuspistettä kosketuskynän avulla.
ƈ Videosignaali voi tulla kamerasta NTSC- tai PAL-muodossa.
Valitse lähtevän kuvasignaalin laitteen, kuten ulkoisen näytön tai television
mukaan, johon kamera on yhdistetty. PAL-tilassa on vain BDGHI-tuki.
ASETUKSET 2
ASETUKSET 2 / KALIBROI
ASETUKSET 2
PIKAKATS
0.5SEK
SAMMUTA
3MIN
ASETUKSET 2 / KALIBROI
NTSC
ALUSTA
TALLENNA LCD
POIS
KALIBROI
VIDEOLÄH
VIDEOLÄH
NISC
PAL
NOLLAA
KOSKETA
ſ Kun olet painanut kosketuspistettä kolme kertaa,
valikon asetukset määritetään ja näkyviin tulee
esikatselukuva.
ƈ Yhdistäminen ulkoiseen näyttöön
Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön tallennus- tai toistotilassa, kuva
näkyy ulkoisessa näytössä ja kameran LCD-näyttö pimenee.
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä yhdistettäessä kamera ulkoiseen
näyttöön.
KOSKETA
ſ Kun kalibroit LCD-näytön, paina kalibrointipistettä tarkasti. Muutoin LCD-näytön
valikoita ei valita tai asetuksia ei määritetä.
Keltainen väri : videokuva
Valkoinen : ääni
87
Asetus-valikko 2
- NTSC
- PAL
: Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Meksiko.
: Australia, Itävalta, Belgia, Kiina, Tanska, Suomi, Saksa, IsoBritannia, Alankomaat, Italia, Kuwait, Malesia, Uusi-Seelanti,
Singapore, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Thaimaa, Norja.
- Jos käytät ulkoisena näyttönä televisiota, valitse AV- tai nollakanava TV:stä.
- Ulkoisessa näytössä näkyy kohinaa, mutta kyse ei ole virheestä.
- Jos kuva ei ole näytön keskellä, säädä television asetuksia.
- Kaikki kuvan osat eivät ehkä näy, kun kamera yhdistetään ulkoiseen näyttöön.
- Kun ulkoiseen näyttöön on muodostettu yhteys, kosketusnäytön
tunnistamiseen saattaa kulua hieman aikaa. Voit ohjata käden kuvaketta
ulkoisessa näytössä käyttämällä kosketuskynää.
- Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä yhdistettäessä kamera ulkoiseen
näyttöön.
‫ ڹ‬Toistettavan tiedoston tyypin valitseminen (tavallinen kuva, elokuvaleike tai
ääni)
‫ ں‬Tavallisen kuvan, elokuvaleikkeen tai äänitiedoston toistaminen
‫ ڻ‬Kuvaesitys (toistettaessa käytetään ennen ulkoiseen näyttöön yhdistämistä
määritettyä asetusta)
‫ ڼ‬Tavallisen kuvan, elokuvaleikkeen tai äänitiedoston valitseminen jaetussa
tilassa
‫ ڽ‬Kuvan suurentaminen
‫ ھ‬Tavallisen kuvan, elokuvaleikkeen tai äänitiedoston poistaminen
‫ ڿ‬PMP-toistotoiminto (toistettaessa käytetään ennen ulkoiseen näyttöön
yhdistämistä määritettyä asetusta)
88
[ Muistin alustaminen ]
ƈ Muisti alustetaan tämän avulla. [ALUSTA]-toiminto poistaa muistista kaikki kuvat
(myös suojatut kuvat). Muista ladata tärkeät kuvat tietokoneeseesi ennen muistin
alustamista.
ASETUKSET 2
VIDEOLÄH
NISC
Muistin alustaminen poistaa kaikki
tiedot muistista (kuvat sekä MP3-,
PMP-, teksti- ja
matkailuopastiedostot).
ALUSTA
ALUSTA?
NOLLAA
EI
KYLLÄ
ƃ Alivalikot
[EI]
: Muistia ei alusteta. Kun painat valikkopainiketta kolme kertaa,
valikkonäyttö poistuu näytöstä.
[KYLLÄ ] : Näyttöön tulee [KÄSITELLÄÄN!] -ilmoitus ja muistikortti alustetaan.
Jos alustit muistikortin toistotilassa, näyttöön tulee [EI KUVAA!] viesti.
Muista suorittaa [ALUSTA]-toiminto seuraavantyyppisille muistikorteille.
- Uusi muistikortti tai alustamaton muistikortti.
- Muistikortissa on tiedosto, jota kamera ei tunnista, tai joka on otettu toisella
kameralla.
- Alusta muistikortti aina tässä kamerassa. Jos asetat kameraan muistikortin,
joka on alustettu toisessa kamerassa, muistikortinlukijassa tai tietokoneessa,
näkyviin tulee [KORTTIVIRHE!] -viesti.
Asetus-valikko 2
MP3-, PMP-tai TEKSTINLUKU-tila
[ Alustaminen ]
ƈ Kaikki kameravalikon ja toimintojen asetukset palautetaan oletusarvoiksi.
Päiväys/aika-, Kieli- ja Videolähtö-arvoja ei kuitenkaan muuteta.
ASETUKSET 2
NOLLAA
VIDEOLÄH
NISC
ALUSTA
EI
ƈ Tässä kamerassa on sisäinen MP3-soitinohjelma, tekstinlukuohjelma ja
kannettavan mediasoittimen ohjelma. Voit ottaa kuvan, kuunnella MP3tiedostoja ja katsella elokuvaleikkeitä aina halutessasi. Voit käyttää PMP-tilaa
muuntamalla multimediatiedoston Digimax Converter -ohjelmassa. TEKSTItilassa näet tekstin nestekidenäytössä kuunnellessasi MP3-musiikkia.
ƈ Jos tiedoston nimi ylittää 94 merkkiä käytettäessä kaksibittisiä kieliä, kuten
korea tai kiina, tai 188 merkkiä käytettäessä yksibittisiä kieliä, kuten englanti,
tiedoston nimi ei näy toistoluettelossa.
KYLLÄ
NOLLAA
ƈ MP3, PMP, Tekstinkatselu, Matkailuopas
Voit valita multimediatilan kääntämällä LCD-näyttöä. (s. 16)
ƃ Alivalikot
[EI]
: Asetuksia ei palauteta oletusasetuksiin.
[KYLLÄ ] : Kaikki asetukset palautetaan oletusasetuksiin.
PALAUTA
PALAUTA
AVAA
AVAA
AUTO:SULJIN
MULTIMEDIA
PMP
TEKSTINÄYTTÖ
MATKAOPAS
PALAUTA
AVAA
AUTO:SULJIN
89
MP3-, PMP-tai TEKSTINLUKU-tila
TIETOJA
Tiedostojen lataaminen
ƈ MP3-, PMP- ja TEKSTINLUKU-toiminnot edellyttävät, että MP3-, multimedia
(PMP) ja TEKSTI-tiedostot tallennetaan kameran muistiin tai muistikorttiin.
1. Tallenna haluamasi tiedostot tietokoneeseesi.
2. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla ja kytke kameraan virta.
3. Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja paikanna [Siirrettävä levy].
4. Luo siirrettävään levyyn kansio.
- MP3-tila : [MP3]
- PMP-tila : [PMP]
- TEKSTINLUKU-tila :
[TEKSTI]
5. Valitse tiedostot, jotka haluat tallentaa, ja kopioi ne haluamiisi kansioihin.
90
ƃ Älä tee MP3- tai multimediatiedostoista laittomia kopioita. Muutoin rikot
tekijänoikeuslainsäädäntöä.
ƃ Kamera toistaa MP3-tiedostoja vain MP3-tilassa ja SDC-tiedostoja
(muunnettuina XviD MPEG4-videokuva-. ja MPEG Layer2 -äänitiedostoiksi)
PMP-tilassa.
ƃ Muunna tiedosto tämän kameran kanssa yhteensopivaan muotoon Digimax
Converter -hjelmassa. (Lisätietoja on sivulla 117.)
ƃ Kansioon voidaan tallentaa enintään 254 tiedostoa.
ƃ Voit laatia päätason kansioon enintään 100 alikansiota. Alikansiossa ei voi
olla kahta alikansiota.
MP3-, PMP-tai TEKSTINLUKU-tilan käynnistäminen
ƈ Aseta MP3-, multimedia- tai TEKSTI-tiedostot sisältävä muistikortti paikoilleen.
Koska tässä kamerassa on 450 Mt muistia, voit tallentaa tiedostot myös
kameran muistiin.
1. Valitse haluamasi multimediatila.(s.16)
2. Kuvassa näkyvä valikko tulee näyttöön.
[PALAUTA] : Edellinen pysäytetty kehys tulee
näkyviin.
MP3-tila : Toisto alkaa tiedoston alusta.
PMP-tila : Toisto alkaa edellisestä pysäytetystä
kehyksestä.
TEKSTINLUKU-tila : Toisto alkaa edellisestä
pysäytetystä kehyksestä.
[AVAA] : Selausvalikko tulee näkyviin. Voit valita
haluamasi tiedoston.
3. Valitse haluamasi tiedosto ja paina OKpainiketta. Tiedoston toistaminen alkaa.
[MP3-tila]
MUSIC LIST
01-Audio Track 01.mp3
MULTIMEDIA
02-Audio Track 02.mp3
1. 01-Audio Track 01.mp3
A
00:02 / 04:55
192K
MP3
PMP
TEKSTINÄYTTÖ
[PMP -tila]
[PMP-tila]
PMP LIST
CJ-movie sample.sdc
PALAUTA
AVAA
0:00:00 / 0:04:55
[SDC]-movie sample.sdc
Who bent my camera?
[TEKSTINLUKU-tila]
TEXT VIEW LIST
1/2
ANSI
1.Samsungcamera.txt
Samsung camera.txt
Samsungcamera.txt
Thank you for buying a Samsung Camera.
This manual will guide you through using
the camera, includin capturing images,
downloading images and using the
application software.
Please read this manual carefully before
using your new camera.
91
MP3-, PMP-tai TEKSTINLUKU-tilan käynnistäminen
TIETOJA
ƃ Selausvalikon soittoluetteloiden järjestys vastaa tiedostojen järjestystä
muistissa.
ƃ Jos nimen kieltä ei tueta, se näkyy muodossa "------------".
ƃ Virransäästötoiminto ei ole käytössä tiedostoa toistettaessa.
ƃ Jos muistissa on yli 100 tiedostoa, MP3- tai PMP-tilan käyttäminen
hidastuu.
ƃ Kameran virransäästötilatoiminto pimentää LCD-näytön automaattisesti,
kun kamera on ollut käyttämättömänä noin 30 sekuntia MP3- tai
tekstikatselutilassa. (B.G.M ja automaattinen selaus eivät ole käytössä).
Tällöin kameran tilavalo vilkkuu. Voit kytkeä kameraan virran painamalla
mitä kameran painiketta tahansa virtapainiketta lukuun ottamatta.
ƃ VBR-tiedoston (vaihtuvanopeuksinen tietovirta) toistaminen: VBR-tiedoston
tietovirta muuttuu jatkuvasti sen osien monimutkaisuuden mukaan. Kun
VBR-koodattua tiedosta toistetaan, LCD-näytössä näkyy seuraava kuva.
- Bittinopeuden sijasta näkyy VBR-kuvake.
- Aikajana ei tule näkyviin.
- Toistoaika näkyy mutta kokonaisaika ei näy.
ƃ PMP-tilassa mikään kameran painike virtapainiketta lukuun ottamatta
kahteen sekuntiin multimediatiedoston alusta ja lopusta.
ƃ Jos MP3-tiedostoa ei toisteta oikein, lataa maksuton MP3-muunnosohjelma
ja muunna tiedosto ennen MP3-tiedoston käyttämistä kamerassa.
MP3-, PMP-, tai TEKSTI-tilan ilmaisin LCD-näyttöilmaisin
ƈ LCD-näytössä on tietoja MP3-, multimedia- ja tekstitiedostosta.
Akku (s.10)
MP3-tila
Lukitus (s.94)
Äänenvoimakkuuden säätö (s.93)
Taajuuskorjain (s. 95)
Äänenvoimakkuus (s. 93)
Toistotila (s. 96)
Bittinopeus (s. 92)
Tiedoston nimi
1. 01-Audio Track 01.mp3
00:02/04:55
Soittoluettelokuvake (s.95)
Valikkokuvake (s. 95)
Toisto-/tauko-/ohjauspainike (s. 94)
[MP3-tila]
Tiedoston nimi
PMP-tila
Toistoaika
Akku (s. 10)
Äänenvoimakkuus (s.93)
CJ-movie sample.sdc
0:00:00 / 0:04:55
Tilapalkki
Toistoaika
Toisto-/tauko-/ohjauspainike (s. 94)
Kuvateksti (s.117)
Lukitus (s. 94)
SRS (s. 99)
Valikkokuvake (s. 95)
92
Who bent my camera?
[PMP-tila]
Soittoluettelokuvake
(s.95)
MP3-, PMP-, tai TEKSTI-tilan ilmaisin LCD-näyttöilmaisin
Nykyinen sivu / koko sivu
Koodaustyyppi (ANSI, Unicode)
Akku (s.10)
Tekstitila
Vierityskuvake
Soittoluettelokuvake (s.95)
Valikkokuvake (s. 95)
1/2
ANSI
1.Samsungcamera.txt
Thank you for buying a Samsung
Camera.
This manual will guide you through using
the camera, includin capturing images,
downloading images and using the
application software.
Please read this manual carefully before
using your new camera.
Äänenvoimakkuus (s.93)
Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
Äänenvoimakkuuspainike/-kuvake
ƈ Voit säätää äänenvoimakkuutta tämän painikkeen
avulla. Tasot ovat 0-30.
- Mute (
) : mykistää äänen
Tiedostonimi
Tekstisisältö
ſ MP3-tilassa voit säätää äänenvoimakkuutta +/- painikkeen avulla, kun LCD-näyttöä ei ole
käännetty.
1. 01-Audio Track 01.mp3
A
00:02 / 04:55
192K
[TEKSTINLUKU-tila]
ſ Koodaustyyppi : ANSI-tyyppi (American National Standards Institute),
Uni-tyyppi (Unicode)
- Kun näkyviin tulee ANSI-koodaustyyppi, näet tekstin määrittämällä kielen
TEKSTINKATSELU-valikossa. Valitse Kieli-valikossa käyttöjärjestelmän kieli,
jota käytettiin tekstiä laadittaessa.
- Kun näkyviin tulee UNI-koodaustyyppi, tekstitiedosto näkyy kaikilla
kielivalinnoilla.
ſ Jos tiedostokoko ylittää 10 Mt, tekstitiedoston näkymiseen voi kulua pitkä aika.
Jos jaat tekstitiedoston pienempiin osiin, sen latautumisaika lyhenee.
93
Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
Toisto jatauko- / Ohjaus- kuvaketta
ƈ Kun tiedostoa toistetaan, voit asettaa tiedoston taukotilaan alas-painiketta.
Voit jatkaa toistoa painamalla
- kuvaketta uudelleen.
ƈ MP3-tila
Voit etsiä MP3-tiedostoja painamalla
-näppäimellä.
Kun MP3-tiedostoa toistetaan, voit paikantaa MP3-tiedostosta haluamasi osan.
Estopainike
ƃ Jos painat estopainiketta yli yhden sekunnin,
kameran painikkeet lukitaan.
- Kun kameran painikkeet on lukittu, niitä ei voi
käyttää toiston aikana. Virtapainike,
videokuvalähtö, USB-liitäntä ja nestekidenäytön
toiminnot ovat käytettävissä.
ƈ PMP-tila
Voit etsiä multimediatiedostoja painamalla
-näppäimellä.
Voit etsiä haluamaasi kehystä tiedostosta toiston aikana painamalla
ȜȜ ȞȞ- kuvaketta.
ƈ TEKSTINLUKU-tila
Kun tekstiluettelovalikko on näkyvissä, voit valita tekstitiedoston painamalla Ylöstai Alas -kuvaketta.
Kun teksti on näkyvissä, tiedoston seuraava sivu tulee näkyviin, kun painat Ylöstai Alas -kuvaketta.
CJ-movie sample.sdc
0:00:00 / 0:04:55
1. 01-Audio Track 01.mp3
00:02/04:55
Who bent my camera
- Voit poistaa lukituksen painamalla lukituspainiketta uudelleen tai
sammuttamalla kamerasta virran.
94
Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
ƈ Voit vaihtaa MP3-, PMP- tai TEKSTINLUKU-tilan toimintaa LCD-näytön valikon
avulla. Valikko tulee nestekidenäyttöön, kun painat MENU-valikkopainiketta.
Taajuuskorjaimen kuvake
ƈ Voit säätää ääntä tämän asetuksen avulla.
- Paina Taajuuskorjain-kuvaketta ja valitse joko <SRS>, <Normaali>, <Live>,
<klassinen musiikki>, <Jazz>, <Rock> tai <Dance>.
Valikon
välilehti
Päävalikko
TOISTOTIL
Sivu
Alivalikko
SOITA KAIK
TOISTA 1
TOIST KAIK
SATUNNAINEN
s.96
SAT.TOISTO
-
OLETUS1
OLETUS 2
KÄYTT 1
KÄYTT 2
NÄYTÄ TOISTO
TOISTA / TOISTA UUD
s.97
NÄYTÄ VÄLI
2, 3, 5 SEK
s.97
NORMAALI
30SEK
MP3
TAAJUUSKORJAIN
1. 01-Audio Track 01.mp3
MP3-OLEMUS
00:02/04:55
s.96
KUVAES.
Toistoluettelopainike
ƃ Kun multimediatiedostoa toistetaan, voit valita haluamasi tiedoston käyttämällä
selausvalikkoa.
1. Kun multimediatiedostoa toistetaan, paina Toistoluettelo-painiketta (
2. Juuri toistettu toistoluettelo korostetaan.
3. Valitse haluamasi tiedosto. Se toistetaan.
MUSIC LIST
01-Audio Track 01.mp3
PMP LIST
[SDC]-movie sample.sdc
ETSITÄÄN
1MIN
3MIN
5MIN
10MIN
POIS
PÄÄLLÄ
s.98
PMP
).
SRS
s.99
TEXT VIEW LIST
Samsung camera.txt
02-Audio Track 02.mp3
[MP3-tila]
[PMP-tila]
[TEKSTINLUKU-tila]
95
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
Valikon
välilehti
Sivu
Alivalikko
Päävalikko
POIS
0.8 SEK
1.1 SEK
1.4 SEK
1.7 SEK
2.0 SEK
MP3 BGM
ƈ Voit määrittää toiston ja satunnaistoiston asetukset.
Tätä toimintoa voi käyttää vain valitussa hakemistossa.
s.99
AUT. VIER
2.3 SEK
-
POIS
PÄÄLLÄ
s.100
MP3 MENU
TOISTOTIL
TOISTOTIL
SOITA KAIK
SOITA KAIK
MP3-OLEMUS
OLETUS 1
TOISTA 1
KUVAES.
TOIST KAIK
SATUNNAINEN
TEKSTIN
ÄYTTÖ
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO
Language
P”CCK»… PORTUGUÊS
DANSK
POISTA
Toistotila
POISTA
SVENSKA
DUTCH
SUOMI
BAHASA
POLSKI
Magyar
-
VALITSE
ſ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
s.100
KAIKKI
[SOITA KAIKKI]
[TOISTA 1]
[TOISTA KAIKKI]
[SATUNNAINEN]
[SATUNNAISTOISTO]
: toistaa yhden raidan kerran.
: toistaa yksittäistä raitaa toistuvasti.
: toistaa kansion kaikki raidat toistuvasti.
: toistaa kansion kaikki raidat satunnaisesti kerran.
: toistaa kansion kaikki raidat satunnaisesti.
MP3-soittimen olemus
s.98
ƈ Voit valita MP3-soittimelle olemuksen.
[OLETUS1, 2] : Oletusolemus määritetään.
[KÄYTT 1, 2] : Kuvana käytetään [MP3-OLEMUS]-valikossa määritettyä kuvaa
(s. 56).
MP3 MENU
MP3 MENU / MP3-OLEMUS
TOISTOTIL
SOITA KAIK
MP3-OLEMUS
OLETUS 1
KUVAES.
OK
96
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
Kuvaesityksen toistaminen
Tallennustoiminnon määrittäminen MP3-tilassa
ƈ Voit ottaa valokuvia ja kuunnelle MP3-tiedostoja samanaikaisesti.
1. Paina suljinpainiketta. Näkyviin tulee MP3
valmiustilassa -kuvake.
2. Kun painat suljinpainiketta, kuva otetaan.
ƈ Kun MP3-tiedostoja toistetaan, valokuvat näkyvät LCD-näytössä
kuvaesityksenä.
MP3 MENU
KUVAES.
TOISTOTIL
SOITA KAIK
NÄYTÄ TOISTO
MP3-OLEMUS
OLETUS 1
NÄYTÄ VÄLI
2 SEK
KUVAES.
[TOISTA]
: Kuvien näyttäminen kerran.
[TOISTA UUD] : Kuvien näyttäminen jatkuvasti.
ſ Kun painat tilakuvaketta, kuvassa näkyvä
valikko tulee näkyviin. Kun painat
Automaattinen-kuvaketta, käyttöön tulee
automaattinen tallennustila.
KUVAES.
KUVAUS
AUTO
MULTIMEDIA
NÄYTÄ TOISTO
TOISTA
NÄYTÄ VÄLI
2 SEK
MP3
TOISTA UUD
ſ Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy automaattisesti.
ſ Voit keskeyttää kuvaesityksen toiston aikana painamalla LCD-näyttöä.
Kuvaesityksen vaihtumisvälin valitseminen
ƈ Voit asettaa kuvaesityksen tai MP3-tilan
vaihtumisvälin.
- Valitse väliksi 2, 3 tai 5 sekuntia.
KUVAESITYS
TIETOJA
ƃ Kameran asetuksina käytetään Automaattinen-tilan (
,
,
,
)
oletusasetuksia. Asetuksia ei voi vaihtaa.
ƃ Jos korttipaikassa ei ole korttia, toiminto ei ole käytössä.
Kun painat suljinpainiketta, seuraava tiedosto voidaan toistaa vaikka
kamerassa on muistikortti.
ƃ Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin MP3-tallennustilassa, kameran
tilaksi vaihtuu MP3-tila.
NÄYTÄ TOISTO
NÄYTÄ VÄLI
2 SEK
2 SEK
3 SEK
5 SEK
97
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
Poista
Kehyshaku
ƈ Kaikki muistikortin tiedot poistetaan. MP3-tilassa poistetaan vain MP3-tiedostot.
PMP-tilassa poistetaan vain multimediatiedostot. TEKSTINLUKU-tilassa
TEKSTI-tiedostot poistetaan.
1. Paina valikkokuvaketta ja (
) -kuvaketta.
ƈ YEtsiessäsi elokuvia voit määrittää ohitusalueen ajan painamalla
ȜȜ ȞȞ - kuvaketta. Löydät kehyksen näin vaivatta.
POISTA
PMP MENU
VALITSE
3)1331
2. Valitse haluamasi valikko.
[VALITSE] : Voit valita tiedoston soittoluettelosta
ja poistaa sen.
- [EI]
: poistaminen peruutetaan
- [KYLLÄ ] : poistaa valitun tiedoston.
[KAIKKI]
: Näyttöön tulee ikkuna poistamisen
vahvistamista varten. Jos painat
[KYLLÄ ]-kuvaketta, kaikki tiedostot
poistetaan.
NORMAALI
SRS
PÄÄLLÄ
30 SEK
sec
1 MIN
min
3 MIN
min
30
1
3
MUSIC LIST
01-Audio Track 01.mp3
02-Audio Track 02.mp3
POISTA?
EI
KYLLÄ
98
ETSITÄÄN
ETSITÄÄN
NORMAALI
[NORMAALI]: Kehys ohitetaan, kun painat kuvaketta. (2-32x)
[30 SEK., 1, 3, 5, 10 MIN.]: Kehysjoukko ohitetaan painamalla vasemmalle /
oikealle-painiketta.
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
SRS
Automaattinen vieritys
ƈ Voit valita kolmeulotteisen äänen, jolloin korkeat ja matalat äänet toistetaan.
PMP MENU
ETSITÄÄN
NORMAALI
SRS
PÄÄLLÄ
SRS
ƈ Näkyviin tulevaa tekstiä vieritetään automaattisesti LCD-näytössä.
TEXT WIEWER MENU
AUT. VIER
POIS
AUT. VIER
POIS
POIS
PÄÄLLÄ
MP3 BGM
PÄÄLLÄ
0.8 SEK
Language
SUOMI
1.1 SEK
1.4 SEK
[POIS] : peruuttaa SRS-toiminnon.
[PÄÄLLÄ] : valitsee SRS-toiminnon.
[POIS] : Tekstiä ei vieritetä automaattisesti
ſ Voit käyttää automaattivieritystä painamalla Ɗƌ-painiketta.
[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0 , 2.0, 2.3SEK] : Tekstiä vieritetään automaattisesti.
Väli on merkitty kunkin valikon
kuvakkeeseen.
99
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
MP3 BGM -asetus
Kieliasetus
ƈ Voit määrittää käyttöjärjestelmän kielen tekstitiedostoa varten.
ƈ Voit toistaa MP3-tiedostoja tekstin näkyessä.
TEXT WIEWER MENU
Language
POIS
AUT. VIER
POIS
DANSK
MP3 BGM
PÄÄLLÄ
PÄÄLLÄ
MP3 BGM
PÄÄLLÄ
SVENSKA
Language
SUOMI
SUOMI
Language
SUOMI
[POIS] : MP3-tiedostoja ei toisteta.
[PÄÄLLÄ] : Voit toistaa MP3-tiedostoja tekstin näkyessä.
ſ Viimeksi toistettuja MP3-tiedostoja käytetään
100
TEXT WIEWER MENU
MP3 BGM
AUT. VIER
POIS
- Jos tekstitiedoston merkit eivät näy kunnolla, avaa tiedosto Windows 2000 käyttöjärjestelmässä tai uudemmassa ja tallenna se uudelleen.
On suositeltavaa käyttää Muistio-ohjelmaa ja tallentaa teksti ANSI-koodattuna.
- Jotkin erikoismerkit eivät ehkä näy kamerassa oikein.
- Koodaa tekstitiedostot vakiotyyppisiksi. Muutoin kaikki merkit eivät näy oikein.
Maailman turistiopas
ƈ Saat hyödyllisiä matkailutietoja eri puolilta maailmaa.
ƈ Käytettävissä ovat korean, englannin ja kiinan kielet. Kielet voivat vaihdella
kameran ostomaan mukaan.
ƈ Voit ladata maailman turistioppaan tiedot Samsung Camera -sivustosta
Maailman turistiopas -tila
ƈ Valitse Maailman turistiopas -tila
MULTIMEDIA
PMP
TEKSTINÄYTTÖ
MATKAOPAS
Lataa maailman turistioppaan tiedot
ƈ Maailman turistioppaan käyttäminen edellyttää tiedoston tallentamista kameran
sisäiseen muistiin.
Maailman turistioppaan käytön aloittaminen
1. Siirry sivustoon http://www.samsungcamera .com ja valitse haluamasi
matkailuoppaan tiedot.
2. Lataa tiedosto tietokoneeseen ja pura pakattu tiedosto.
3. Yhdistä kamera tietokoneeseen ja kytke siihen virta.
4. Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta. Paikanna siirrettävä levy.
5. Luo siirrettävään levyyn [TOUR]-kansio.
Valitse sijainti.
Valitse maa.
Valitse osavaltio.
Valitse paikkakunta.
6. Valitse haluamasi tiedosto ja kopioi se siirrettävään levyyn.
101
Maailman turistiopas
ſMatkailuopas-tilakuvake
Paluu alkuun
Ylös
Multimediatila
Alas
Valitse matkailukohde.
Turistioppaan tiedot tulevat näkyviin.
Valitse matkailukohde.
Takaisin
Paluu aloitusvalikkoon
Tiedot
Sulje
Saat lisätietoja ja näet kuvia painamalla kuvakkeita.
TIETOJA
Paikkakunnan kuvan
tarkistaminen
Paikkakunnan opas
102
ƃ Joidenkin paikkakuntien tietojen tallentamiseen voi kulua aikaa.
Tallenna paikkakuntien tiedot järjestyksessä.
ƃ Jos ladattuja tiedostoja muutetaan omatoimisesti, niitä ei voi toistaa
kamerassa.
ƃ Kameran muistin alustaminen poistaa kaikki tiedot muistista, kuten suojatut
kuvat, elokuva, multimediatiedostot ja matkailutiedot.
Siirrä kuvat tietokoneeseen ennen muistin alustamista.
ƃ Jos muistissa ei ole kohteesta kertovia tietoja, kohde näkyy valikossa mutta
sitä ei voi valita.
Tärkeitä tietoja
Ota seuraavat varotoimet huomioon!
ƈ Laite sisältää herkkiä elektronisia osia. Älä käytä äläkä säilytä tätä laitetta
seuraavissa olosuhteissa:
- Paikoissa, joissa on voimakkaita lämpötilan tai kosteuden vaihteluita
- Paikoissa, joissa on pölyä ja likaa
- Suorassa auringonpaisteessa tai kuumassa autossa
- Voimakkaat magneettikentät tai tärinä.
- Räjähteet tai syttyvät kaasut
ƈ Älä altista kameraa pölylle tai kemikaaleille, kuten naftaliinille ja koipalloille,
kuumuudelle ja kosteudelle.
Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, säilytä kamera tiiviissä rasiassa, jossa
on silikageeliä.
ƈ Hiekka on erityisen vahingollista.
- Varo, että kameran sisään ei pääse hiekkaa käyttäessäsi sitä hiekkarannoilla
tai muissa hiekkaisissa paikoissa.
- Muutoin laite voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
ƈ Kameran käsitteleminen
- Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Suojelee suurta nestekidenäyttöä iskuilta.. Säilytä kameraa suojakotelossa
silloin, kun sitä ei käytetä.
- Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
- Tämä kamera ei ole vesitiivis.
Älä käytä tätä kameraa märin käsin sähköiskujen välttämiseksi.
- Älä käytä tätä kameraa kosteissa paikoissa, esimerkiksi uimarannalla tai lähellä
uima-allasta. Varo päästämästä kameran sisään vettä tai hiekkaa. Muutoin
kamera voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
ƈ Kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia.
- Jos kamera viedään kylmästä lämpimään paikkaan, sen herkkiin elektronisiin
osiin saattaa tiivistyä vettä. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja odota
vähintään 1 tunti, kunnes kaikki kosteus on haihtunut. Kosteutta voi tiivistyä
myös muistikorttiin. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja poista kortti.
Odota, kunnes kosteus on haihtunut.
ƈ Varotoimet käytettäessä objektiivia
- Jos linssi joutuu suoraan auringonpaisteeseen, tuloksena voi olla
värivääristymä ja kuvatunnistimen toimintahäiriö.
- Varo, ettei linssin pinnalle tule sormenjälkiä tai likaa.
ƈ Jos digitaalikamera on kauan käyttämättömänä, sen paristot voivat tyhjentyä.
Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, akut ja muistikortti kannattaa poistaa.
ƈ Jos kamera joutuu alttiiksi sähköisille häiriöille, siitä sammutetaan virta
muistikortin suojelemiseksi.
ƈ Kameran kunnossapito
- Voit puhdistaa optiikan ja nestekidenäytön varovasti pehmeällä kankaalla tai
siveltimellä, joita myydään valokuvausliikkeissä. Jos tämä ei auta, voit käyttää
linssinpuhdistustyynyä ja -ainetta. Puhdista kameran runko pehmeällä
kankaalla. Älä päästä kameraa kosketuksiin bentseenin, tinnerin tai muiden
liuottimien kanssa. Muutoin kameran runko ja toiminta voivat vahingoittua.
Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa nestekidenäyttöä. Käsittele kameraa
huolellisesti ja säilytä se sen omassa suojaavassa kantolaukussa, kun se ei ole
käytössä.
ƈ Älä yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavoin.
ƈ Salamavalo saattaa laueta, jos kameraan kerääntyy staattista sähköä. Tämä ei
vahingoita kameraa, eikä kyse ole viasta.
103
Tärkeitä tietoja
ƈ Kun kuvia ladataan tietokoneeseen tai tietokoneesta, staattinen sähkö voi
vaikuttaa kuvien siirtoon. Irrota USB-liitin ja kiinnitä se uudelleen ennen uutta
siirtoyritystä.
ƈ Tarkista kameran kunto ennen tärkeää tapahtumaa tai matkallelähtöä.
- Ota kuva kameran kunnon testaamiseksi ja varaa mukaan lisäakkuja.
- Samsung ei vastaa kameran toimintahäiriöistä.
ƈ Älä käytä kuulokkeita ajaessasi, pyöräillessäsi tai ajaessasi moottoriajoneuvoa.
Se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen ja on kiellettyä monissa maissa.
ƈ Vältä kuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat
neuvovat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista soittamista. Jos
korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.
Varoitusilmaisin
ƈ There are several warnings that may appear on the LCD display
KORTTIVIRHE!
ϛMuistikorttivirhe
ƍ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.
ƍ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
ƍ Aseta muistikortti ja alusta se. Lisätietoja on sivulla 88
KORTTI LUKITTU!
ϛMuistikortti on lukittu
ƍ SD-muistikortti: Vedä kirjoitussuojakytkin muistikortin yläosaan.
EI KORTTIA!
ϛKamerassa ei ole muistikorttia.
ƍ Katkaise kamerasta virta.
ƍ Aseta muistikortti paikoilleen.
ƍ Kytke kameraan virta.
EI KUVAA!
ϛMuistissa ei ole kuvia.
ƍ Ota kuvia.
ƍ Aseta kameraan muistikortti, jossa on kuvia
TIEDOSTOVIRHE!
ϛTiedostovirhe
ƍ Poista tiedosto
ϛMuistikorttivirhe
ƍ Ota yhteys huoltopisteesee
VIRTA VÄHISSÄ!
ϛAkku on lähes tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku
104
Varoitusilmaisin
VALO EI RIITÄ!
ϛKuvattaessa pimeässä
ƍ Ota kuvat käyttämällä salamavaloa
EI NUMEROA
ϛJos valitset PictBridge-valikosta liikaa tulostettavia sivuja.
ƍ Valitse tulostettava määrä, joka on sallitulla alueella
DCF Full Error
ϛEpäyhteensopiva DCF-muodon kanssa
ƍ Siirrä kuvat tietokoneeseen ja alusta muisti.
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
ƈ Tee seuraavat tarkistukset
Kamera ei käynnisty
ϛAkku on lähes tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku.
ϛAkku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
ƍ Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -)
suhteen oikein päin.
ϛKamerassa ei ole akkua
ƍ Aseta akku paikoilleen ja käynnistä kamer
Kamerasta sammuu virta kesken käytön
ϛAkku on tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku.
ϛKamerasta sammuu virta automaattisesti.
ƍ Kytke kameraan virta
NBattery drain quickly
ϛKameraa käytetään kylmässä ympäristössä.
ƍ Pidä kamera lämpimänä, esimerkiksi takin sisällä, ja ota se ulos vain
kuvaamisen ajaksi.
Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaankin.
ϛMuistia ei ole riittävästi
ƍ Poista tarpeettomat kuvatiedosto
ϛMuistikorttia ei ole alustettu
ƍ Alusta muistikortti (ks. s. 88)
ϛMuistikortti on kulunut loppuun
ƍ Aseta kameraan uusi muistikortti
ϛMuistikortti on lukittu
ƍ Lisätietoja on [KORTTI LUKITTU] -virheilmoituksen yhteydessä.
ϛKamerasta on katkaistu virta.
ƍ Kytke kameraan virta.
ϛAkku on tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku.
ϛAkku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
ƍ Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -)
suhteen oikein päin
Kameran toiminta lakkaa äkkiarvaamatta.
ϛKamerassa on toimintahäiriö.
ƍ Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera
Kuvat ovat epäselviä.
ϛKuva on otettu käyttämättä oikeaa makrotilaa.
ƍ Saat onnistuneen kuvan valitsemalla oikean makrotilan
ϛVarmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
ƍ Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
ϛObjektiivi on likainen tai naarmuuntunut.
ƍ Puhdista objektiivi
105
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Salamavalo ei välähdä.
ϛOn valittu tila, jossa salamavalo ei ole käytössä
ƍ Ota salamavalo käyttöön
ϛKameran tätä tilaa ei voi käyttää salamavalon kanssa.
ƍ Lisätietoja on sivulla 28 salamavalon ohjeissa
Näytössä näkyy väärä päivämäärä tai aika.
ϛPäivämäärä ja aika on asetettu väärin, tai kamera on palannut oletusasetuksiin.
ƍ Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein
Kameran painikkeet eivät toimi.
ϛKameran toimintavirhe.
ƍ Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera
Muistikorttivirhe kortin ollessa kamerassa.
ϛMuistikortti on alustettu virheellisesti
ƍ Alusta muistikortti uudellee
Kuvia ei toisteta
ϛVirheellinen tiedostonimi (ei DCF-yhteensopiva)
ƍ Älä vaihda kuvatiedoston nimeä
Kuvien väri ei vastaa kuvattavan kohteen värejä.
ϛ Valkotasapaino- tai tehosteasetus on virheellinen.
ƍ Valitse oikea valkotasapaino ja tehoste
Kuvat ovat liian kirkkaita.
ϛOn tapahtunut ylivalotus.
ƍ Muuta valotuksen kompensointiarvoa.
Ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa.
ϛUlkoista näyttöä ei ole yhdistetty kameraan oikein.
ƍ Tarkista liitäntäkaapelit.
ϛMuistikortissa on vääriä tiedostoja.
ƍ Aseta kameraan oikeita tiedostoja sisältävä muistikortti.
106
Tietokoneen resurssienhallinnassa ei näy siirrettävän levyn [Removable Disk] -kuvaketta.
ϛKameran yhteydessä tietokoneeseen on vikaa.
ƍ Tarkista liitokset.
ϛKamerassa ei ole virtaa.
ƍ Kytke virta kameraan
ϛTietokoneessa on jokin muu käyttöjärjestelmä kuin Windows 98SE, 2000, ME,
XP, Vista tai Mac OS 10.1 - 10.4. PC-tietokone ei ehkä tue USB-väylää.
ƍ Asenna Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista tai Mac OS 10.1 -10.4, joka
tukee USB-väylää.
ϛKameran ohjainta ei ole asennettu.
ƍ Asenna [USB Storage Driver -ohjain].
Tekniset tiedot
Kuvailmaisin - Tyyppi: 1/2.5 tuuman CCD
- Teholliset pikselit: Noin 7,2 miljoonaa
- Pikseleitä yhteensä: Noin 7.4 miljoonaa
Objektiivi
Terävyys
Pehmeä+, pehmeä, tavallinen, elävä, elävä+
Tehostekuvake
Väritehoste : Normaali, mustavalkoinen, seepia, negatiivi, punainen,
vihreä, sininen, mukautettu, väripeite
Kuvan säätö : Värikylläisyys
HUPI : Sarjakuva, valokuvakehys, valmiiksi määritetty
tarkennuskehys, yhdistelmäkuva
Kuvan muokkaaminen - kiertäminen, koon muuttaminen, rajaaminen
Väri : Mustavalkoinen, seepia, negatiivi, punainen,
vihreä, sininen, mukautettu, värisuodatin, väripeite
Kuvan säätö : Punasilmäisyyden vähennys,
kontrasti, kylläisyys, kohinatehoste
HUPI : Sarjakuvaruutu, valmiiksi määritetty
tarkennuskehys, yhdistelmäkuva,
valokuvakehys, tarra, kynätyökalu
- Polttoväl i: f = 6,3-18,9 mm
(35 mm:n vastaava: 38 - 114mm: NV-objektiivi
- Aukot: F 3.5 - F 4.5
- Digitaalinen zoom : ϛTavallinen kuvaus: 1,0-5,0X
ϛToistotila: 1,0-12,0x (kuvan koon mukaan)
Nestekidenäyttö 3,0 tuuman TFT-LCD-laajakuvavärinäyttö (230 000 pistettä, kosketusnäyttö)
Tarkennus
- Tyyppi : Automaattinen TTL-tarkennus, monipistemittaus,
tarkennus keskelle, kasvojentunnistus
- Alue
Normaali
Leveä
Tele
80cm ~ ääretön
Makro
5cm ~ 80cm
40cm ~ 80cm
Supermakro
1cm ~ 5cm
-
Automaattinen makro
5cm ~ ääretön
40cm ~ ääretön
Suljin
- Nopeus: 1-1/2 000 sek. (yö: 16 - 1/2 000 sek.)
Valotus
- Hallinta : Ohjelmoitu automatiikka, mittaaminen: Monipistemittaus,
pistemittaus, keskipainotteinen, kasvojentunnistus
- Korjaus : ±2 EV (1/3 EV : n askelin)
- ISO-vastaavuus: Automaattinen, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Salama
- Tilat : Automaattinen, automaattinen punasilmäisyyden
vähentämisellä, täytesalama, hidas salama, salama pois
käytöstä, punasilmäisyyden korjaaminen
- Alue: Laajakulma: 0,3-3,8 m, tele: 0,5m - 2,8m
- Latausaika: Noin 5.5 sek.
Valkotasapaino Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, kova tai pehmeä loistelamppuvalaistus,
hehkulamppuvalaistus, mukautettu
Äänen tallentaminen Äänen tallentaminen (määräytyy muistikapasiteetin mukaan),
kuvaan liittyvä ääniviesti (enintään 10 sekuntia)
Päiväysleima
Päivämäärä ja aika, päivämäärä, ei käytössä (käyttäjä voi valita)
Kuvaaminen - Tavallinen valokuva :ŋ Automaattinen, ohjelmoitu, aihetila, ASR
ſ Aihe : Yö, muotokuva, lapsi, maisema, lähikuva, teksti,
auringonlasku, auringonnousu, taustavalo, ilotulitus,
hiekkaranta ja lumi, omakuva, ruoka, kahvila
ŋJatkuva : Yksittäiskuvat, sarjakuvaus, liikkeen
kuvaus, haarukointi, kuvausapu
ŋItselaukaisin : 10 sek., 2 sek., kaksoiskuvaus
(10 sek. ja 2 sek.)
107
Tekniset tiedot
- Elokuvaleike : ŋKoko : 800 x 592, 640 x 480, 320 x 240 (äänen
tallennus)
ŋRuutunopeus : 30 ruutua/sek, 15 ruutua/sek (20
ruutua/sek kuvatilassa 800 X 592)
ŋVäritehoste : Tavallinen, mustavalkoinen, seepia,
negatiivi, punainen, vihreä, sininen,
mukautettu
ŋElokuvavakautin (käyttäjä voi valita)
ŋElokuvan muokkaus (sisäinen) : Tauko
tallennuksen aikana, tavallinen valokuvaus, ajan
rajaaminen
Tallennus
- Materiaali : ŋOma muisti : Noin 450 Mt
ŋUlkoinen muisti : MMC plus : Taattu 2 Gt:uun
saakka
SD/SDHC : Taattu 4 Gt:uun
saakka
* Sisäisen muistin määrää voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
- Tiedostomuoto : Still-kuva : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
Elokuvaleike : AVI (MPEG-4)
Ääni : WAV
- Kapasiteetti (256 Mt:n MMC)
Erikoishieno
Hieno
Normaali
108
3072x2304 3072x2048 3072x1728 2592x1944 2048x1536 1024x768
63
74
89
88
131
381
116
137
166
162
236
520
171
192
229
223
318
600
ſ Nämä luvut on mitattu käyttämällä Samsungin menetelmiä. Lopulliset
tulokset voivat vaihdella kameran asetusten ja kuvausolosuhteiden mukaan.
Kuvien katselu - Tyypp i : Yksittäinen kuva, pikkukuva, kuvaesitys (tehoste,
B.G.M), elokuva
Multimedia
Maailman matkailuopas, MP3, PMP, tekstinkatselu, tallennuslaite,
äänentallennin
Liitäntä
- Digitaalinen lähtöliitäntä: USB 2.0
- Ääni : Mono
- Videolähtö : NTSC tai PAL (käyttäjä valitsee)
- Tasavirtaliitäntä : 24-nastainen liitin
Virtalähde
- Ladattava akku : Litiumioni (SLB-1137C, 1100mAh, 3,7 v)
- Latauslaite : SAC-45, SUC-C2
ſ Akun tyyppi voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
Mitat (L x K x S)
100.5 X 60.4 X 22.2 mm
Paino
186g (ilman paristoa ja muistikorttia)
- Käyttölämpötila : 0-40 °C
- Ilmankosteus : 5 ~ 85%
Ohjelmisto
Digimax Converter, Digimax Master, Adobe Reader
Tekniset tiedot
ſ MP3-soittimen tekniset tiedot
ſ Tekstin tiedot
Ääni
- Taajuus: 20Hz - 20KHz
- Kuulokeliitäntä: 2,5mm:n liitäntä (stereoliitäntä)
- Lähtö: Suurin ääniteho: vasen 40 mW, oikea 40 mW (16 ohmia)
- Kohinasuhde: 88 dB (20 KHz:n LPF)
Tiedosto
Tiedosto
- Tiedostomuoto : MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)
- Bittinopeus : 48-320 kt/s (myös VBR)
Toiminto
Äänitehoste
- SRS WOW HD, normaali, live, klassinen musiikki, jazz, rock,
dance
- Automaattivieritys (0,8-2,3 sek.)
- 1 tai 10 sivun ohittaminen
- Automaattinen uudelleenlataus (edellinen sivu muistetaan)
- MP3 BGM -tuki tekstitiedostoa näytettäessä
Toistotila
- Kaikki, toista yksi, toista kaikki, satunnaistoisto
- Kuvaesitys valittavissa
- Ohittaminen toistettaessa, automaattinen ohittaminen
- MP3-tallennus (oletuksena automaattinen tila, 3M)
- Automaattinen uudelleenlataus (viimeksi toistettu tiedosto ja ruutu
muistetaan)
- Käyttäjän kuva olemuksena MP3-toiston aikana
Kieli
- Englanti, korea, saksa, ranska, italia, espanja, perinteinen kiina,
yksinkertaistettu kiina, japani, venäjä, portugali, hollanti, ruotsi,
tsekki, puola, unkari ja turkki
* Kielivalikoimaa voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
TXT-tunniste, enintään 99999 sivua
Tiedostomuoto - Windows : ANSI (Windows 98 tai uudempi), Unicode / Unicode
(Big-Endian) / UTF-8 (Windows 2000/XP)
- Mac: ANSI, Unicode (UTF-16)
ſ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
ſ Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
ſ PMP:n tekniset tiedot
PMP-koodauksen purku
- Elokuva: Xvid MPEG4 (Digimax Converter -ohjelma)
- Ääni : MPEG Layer 2 (Digimax Converter -ohjelma)
Toistotila
- Etsiminen toistettaessa (enintään 32x), automaattinen ohittaminen
- Automaattinen ohittaminen, kun tiedosto on toistettu
- Automaattinen uudelleenlataus (viimeksi toistettu kehys
muistetaan)
- Muunnosohjelmassa koko näytön tuki
Alaotsikko
- SMI-tiedostojen tuki (Digimax Converter -ohjelma)
109
Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
Tutustu ennen käyttämistä tähän oppaaseen.
ŋVoit siirtää tämän Windows-ohjelmiston avulla kuvat kamerasta tietokoneeseen,
jossa niitä voi muokata.
ŋOhjelman ja käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen on kielletty.
ŋOhjelmiston lisenssi kattaa vain sen käytön yhdessä kameran kanssa.
ŋValmistusvirheen mahdollisuus on vähäinen. Sellaisen sattuessa kamera
korjataan tai vaihdetaan uuteen. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa virheellisen
käyttämisen seurauksista.
ŋJos käytät itse koottua tietokonetta tai käyttöjärjestelmää, jolle valmistaja ei anna
takuuta, Samsung-takuu ei ole voimassa.
ŋTätä käyttöohjetta laadittaessa on oletettu, että ohjeen lukijat omaavat ainakin
perustiedot tietokoneista ja niiden käyttöjärjestelmistä
Järjestelmävaatimukset
Windows :
Tietokone, jossa on vähintään
Pentium II -prosessori
450 MHz (Suositus: Pentium 800 MHz)
Windows 98SE/2000/ME/XP
Vähintään 128 Mt RAM-muistia
(suositus: 512 Mt)
200Mt vapaata kiintolevytilaa
1024 x 768 kuvapistettä, 16-bittinen
värinäyttö
(24-bittistä värinäyttöä suositellaan)
DirectX 9.0 tai uudempi
ҭDigimax Converter
Tietokone, jossa on vähintään 500
MHz:n Pentium III -prosessori
(Suositus: Pentium IV)
Windows 2000/XP/Vista
110
Macintosh :
Power Mac G3 tai uudempi tai Intelprosessori
Mac OS 10.1-10.4
Vähintään 256 Mt RAM-muistia
110 Mt vapaata kiintolevytilaa
CD-ROM-asema
USB-portti
ҭElokuvaleikkeen toistaminen:
MPlayer
Tietoja ohjelmasta
Kun asetat kameran mukana toimitetun CD-ROM-levyn CD-ROM-asemaan,
näyttöön tulee automaattisesti seuraava ikkuna.
Asenna kameran ohjain tietokoneeseen
ennen kameran yhdistämistä siihen.
ſ Tässä käyttöohjeessa esitetyt näyttökuvat
perustuvat englanninkieliseen Windowsversioon.
ƈ Kameran ohjain : Tekee mahdolliseksi kuvien siirtämisen kameran ja
tietokoneen välillä.
Tämä kamera käyttää USB-ohjainta kameran ohjaimena. Voit käyttää tätä
kameraa USB-kortinlukijana. Kun olet asentanut ohjaimen ja yhdistänyt tämän
kameran tietokoneeseen, [Siirrettävä levy] -kuvake näkyy [Resurssienhallinta]ikkunassa tai tai [Oma tietokone] -ikkunassa. USB-ohjain toimii vain Windowskäyttöjärjestelmässä. Kameran mukana toimitettavassa CD-levyssä ei ole MACyhteensopivaa USB-ohjainta. Kamera on kuitenkin yhteensopiva Mac OS 10.1 ~
10.4. käyttöjärjestelmän kanssa.
ƈ XviD-pakkauksenhallinta : Tämän kameran avulla kuvattuja MPEG-4elokuvaleikkeitä voidaan katsella tietokoneen avulla.
Tämän kameran avulla kuvattujen elokuvaleikkeiden katseleminen edellyttää
XviD-pakkauksenhallinnan asentamista. Jos tämän kameran avulla kuvattu
elokuvaleike ei näy oikein, asenna tämä pakkauksenhallinta. Tämä ohjelmisto
toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
ƈ Digimax Converter : Muuntaa multimediatiedostot
Multimediatiedostot voidaan muuntaa elokuvaleikkeiksi, joita voidaan toistaa
tässä kamerassa. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
Tietoja ohjelmasta
ƈ Digimax Master on monitoiminen multimediaohjelmistoratkaisu.
Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
ƈ Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen sen yhdistämistä kameraan.
Kun ohjain on asennettu, otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen
muokattaviksi kuvankäsittelyohjelmassa.
ƈ Samsungin Internet-sivusto :
TIETOJA
ƃ Tarkista jäjestelmän laitteistovaatimukset ennen ohjaimen asentamista.
ƃ Automaattisen asennusohjelman käynnistyminen kestää 5~10 sekuntia
tietokoneen tehon mukaan. Jos ikkuna ei tule näyttöön, käynnistä [Windows
Explorer] ja valitse [Installer.exe], joka on CD-ROM-levyn päätasolla.
ƃ Käyttöohje on tämän kameran mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä PDFmuodossa. Paikanna PDF-tiedostot Windowsin Resurssienhallinnassa.
Ennen PDF-tiedostojen avaamista on asennettava Adobe Reader -ohjelma
tältä CD-ROM-levyltä.
ƃ Adobe Reader 6.0.1 -ohjelman asentaminen oikein edellyttää Internet
Explorer 5.01 -selaimen tai uudemman asentamista. Voit ladata päivitetyn
Internet Explorer -selaimen osoitteesta www.microsoft.com.
http://www.samsungcamera.com : Suomi
http://www.samsungcamera.co.kr : Korea
1. Aloitusikkuna tulee näkyviin. Napsauta
Autorun-ikkunassa olevaa [Install]-valikkoa.
2. Asenna DirectX ja kameran ohjain valitsemalla asennuspainike.
111
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
3. Tämän kameran avulla kuvattujen elokuvaleikkeiden katseleminen
tietokoneessa edellyttää XviD-pakkauksenhallinnan asentamista.
ſ XviD-pakkauksenhallinta jaellaan GNU General Public License -lisenssiehtojen
mukaan. Kaikki saavat kopioida, muokata ja jaella tätä pakkauksenhallintaa vapaasti
ILMAN MITÄÄN ILMAISTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA KAUPALLISESTA
HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. Jaeltaessa tai muokattaessa tätä pakkauksenhallintaa on
kuitenkin noudatettava GNU General Public License -lisenssiehtoja.
Lisätietoja on GNU General Publice License -lisenssiasiakirjoissa osoitteessa
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
112
4. Asenna ohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
5. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen,
yhdistä tietokone kameraan USB-kaapelin
avulla.
6. Kytke kameraan virta.
Näyttöön tulee [Found New Hardware Wizard]
-ikkuna. Tietokone muodostaa yhteyden
kameraan.
ſ Jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP, kuvankatseluohjelma käynnistyy.
Jos Digimax Master -latausikkuna avautuu ohjelman käynnistymisen jälkeen,
kameran ohjain on asennettu oikein.
PC-tilan käynnistäminen
ƃ Kameran toimintatila muuttuu PC-tilaksi, kun yhdistät sen USB-kaapelin avulla
tietokoneeseen ja kytket kameraan virran.
ƃ Nestekidenäyttö ei pimene PC-tilassa.
ƈ Kameran yhdistäminen tietokoneeseen
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin
avulla.
2. Valitse [TIETOKON] -valikko.
VAL. USB
TIETOKON
TULOSTIN
TIETOJA
ƃ Asennettuasi kameran ohjaimen [Ohjattu uuden laitteen asennustoiminto] ei
ehkä käynnisty.
ƃ Windows 98 SE -tietokoneessa uuden laitteen asentamistoiminnon
valintaikkuna voi avautua ja pyytää valitsemaan ohjaimen. Valitse tässä
tapauksessa USB Driver -vaihtoehto CD-levyltä.
ſ Jos valitsit vaiheessa 2 [TULOSTIN]-vaihtoehdon ja yhdistät kameran
tulostimeen, näkyviin tulee [YHD. TULOSTIMEEN] -viesti eikä yhteyttä
muodosteta. Irrota tässä tapauksessa USB-kaapeli ja tee vaiheesta 1 alkaen
kuvatut toimet.
113
PC-tilan käynnistäminen
ƈ Kameran irrottaminen tietokoneesta : Lisätietoja on sivulla 115 kohdassa
Siirrettävän levyn poistaminen.
3. Valitse tiedosto ja napsauta hiiren
kakkospainiketta.
TIETOJA
ƃ Ennen kaapelien tai AC-muuntimen kytkemistä, tarkista ohjeet ja vältä
käyttämästä kytkennässä voimaa. Kaapeli tai kamera voi muutoin vaurioitua.
4. Ponnahdusvalikko avautuu.
Napsauta [Leikkaa]- tai [Kopioi]-valikkoa.
- [Leikkaa] : Kopioidun tiedoston leikkaaminen.
- [Kopioi] : Tiedostojen kopioiminen.
Siirrettävä levy
ƈ Tallennettujen kuvien lataaminen
Voit ladata kameraan tallennetut kuvat tietokoneen kiintolevyyn ja tulostaa ne tai
muokata niitä käyttämällä valokuvien muokkausohjelmaa.
5. Valitse kansio, johon tiedosto liitetään.
6. Napsauta hiiren kakkospainiketta.
Ponnahdusvalikko avautuu.
Valitse [Paste]-vaihtoehto.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
[Oma tietokone] -kuvaketta ja kaksoisnapsauta
[Siirrettävä levy ƍ DCIM ƍ 100SSCAM].
Kuvatiedostojen kuvakkeet tulevat näyttöön.
114
7. Kuva siirretään kamerasta tietokoneeseen.
Siirrettävä levy
VAROITUS
ƃ On suositeltavaa kopioida kuvat tietokoneeseen ennen niiden katselemista.
Jos avaat kuvat niiden ollessa vielä kamerassa, yhteyden odottamaton
katkeaminen voi aiheuttaa häiriöitä.
ƃ Jos lataat muun tiedoston kuin tällä digitaalikameralla otetun kuvan
siirrettävänä levynä näkyvään kameraan, toistotilassa nestekidenäyttöön
tulee [TIEDOSTOVIRHE!]-ilmoitus eikä pikkukuvia näy.
2. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
[Irrota laite] -kuvaketta.
[Kaksoisnapsauta!]
3. [Poista laite] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB-massamuistilaite] ja napsauta
[Pysäytä]-painiketta.
Siirrettävän levyn poistaminen
4. [Laitteen pysäyttäminen] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja
napsauta [OK]-painiketta.
ƈ Windows 98SE
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
Jos kameran tilamerkkivalo vilkkuu, odota vilkkumisen päättymistä, kunnes
valo palaa tasaisesti.
2. Irrota USB-kaapeli.
5. [Laitteen irrottaminen turvallisesti] -ikkuna
avautuu. Napsauta [OK]-painiketta.
ƈ Windows 2000 / ME / XP / Vista
(Kuvat voivat näyttää erilaisilta kuin todellinen näkymä Windowsissa.)
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
Jos kameran tilamerkkivalo vilkkuu, odota vilkkumisen päättymistä, kunnes
valo palaa tasaisesti.
6. [Poista laite] -ikkuna avautuu. Napsauta
[Sulje]-painiketta. Voit poistaa siirrettävän
levyn turvallisesti.
7. Irrota USB-kaapeli.
115
USB-ohjaimen asentaminen MAC-ympäristöön
1. Ohjelmisto-CD-levyllä ei ole erillistä USB-ohjainta MAC-ympäristöön, sillä
MAC OS toimii kameran ohjaimena.
2. Näet MAC OS -version MAC-tietokonetta käynnistettäessä.
MAC OS 10.1. - 10.4 tukee tätä kameraa.
3. Yhdistä kamera Macintosh-tietokoneeseen ja käynnistä kamera.
4. Työpöydälle tulee uusi nimetön kuvake, kun kamera on yhdistetty MACtietokoneeseen.
Windows 98SE USB -ohjaimen poistaminen
ƈ Voit poistaa USB-ohjaimen toimimalla seuraavasti.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen ja käynnistä ne.
2. Tarkista, että kamera näkyy siirrettävän levynä [Oma tietokone] -ikkunassa.
3. [Samsung Digital Camera] ohjaimen poistaminen laitehallinnassa.
MAC-USB-ohjaimen käyttäminen
1. Kaksoisnapsauta työpöydälle tullutta uutta kuvaketta. Muistin kansio tulee
näkyviin.
2. Valitse kuvatiedosto ja kopioi tai siirrä se MAC-tietokoneeseen.
4. Irrota USB-kaapeli.
5. Valitse [Samsung USB Driver] ja poista ohjain Lisää tai poista ohjelmia ikkunassa.
TIETOJA
ƃ Mac OS 10.1 tai uudempi versio : Saata ensin valmiiksi lataaminen
tietokoneesta kameraan. Poista tämän jälkeen siirrettävä levy Extractkomennolla.
ƃ Jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu MAC-tietokoneessa, käy sivustossa
http://www.divx.com/divx/mac/ ja lataa koodekki. Voit myös käyttää XviDkoodekkia, kuten Mplayer.
6. Asennuksen poisto on valmis.
116
Digimax Converter
ƈ Multimediatiedostot voidaan muuntaa elokuvaleikkeiksi, joita voidaan toistaa
tässä kamerassa. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
ƈ Digimax Converter -ohjelman käyttäminen
1. Kaksoisnapsauta työpöydällä näkyvää Digimax
Converter -kuvaketta (
).
2. Napsauta Lisää-kuvaketta (
) ja valitse
lisättävä tiedosto.
3. Voit lisätä kuvatekstin valitsemalla Use subtitles
from file (*.smi) -vaihtoehdon.
4. Valitse haluamasi asetukset ja napsauta Convert-painiketta.
- Frame size
: Voit määrittää näkyvän elokuvaleikkeen korkeuden ja
leveyden.
- Frame rate
: Voit määrittää kehysnopeuden (kehyksiä sekunnissa).
- Screen size : Voit määrittää näytön asetukset.
- Split by size : Voit määrittää näkyvän elokuvaleikkeen tiedostokoon.
5. Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
6. Kopioi muunnettu elokuvaleike kohdekansioon ja
liitä tiedosto [PMP]-kansioon.
7. Voit toistaa muunnetun elokuvaleikkeen
kameran toistotilassa.
CJ-movie sample.sdc
0:00:00 / 0:04:55
ſ Digimax Converter -ohjelman [Help]valikossa (Ohje) on lisätietoja.
Who bend my camera
TIETOJA
ƃ Ennen multimediatiedoston muuntamista tarkista, voiko sen toistaa
Windows Media Playerissä.
ƃ Muunnetut tiedostot tallennetaan *.sdc-muodossa. Ne voidaan toistaa
Windows Media Player -ohjelmassa.
ƃ Digimax Converter ei sisällä kaikkia pakkauksenhallintoja. Jos muunnettua
multimediatiedosto ei voi toistaa Windows Media Playerissä, asenna
monitoiminen pakkauksenhallinta (suositus: viimeisin versio uusimmasta KLite-pakkauksenhallinnasta). Asenna Digimax Converter uudelleen
asennettuasi monitoimisen pakkauksenhallinnan.
ƃ Voit valita muunnetuille tiedostoille kohdekansion. Jos kansiota ei valita,
muunnetut tiedostot tallennetaan samaan kansioon lähdetiedoston kanssa.
ƃ Jos muunnat useita tiedostoja kerrallaan, tietokone voi hidastua prosessorin
kuormittuessa. Käsittele tällöin tiedostoja ohjelmassa yksi kerrallaan.
ƃ Tietokoneen tekniset tiedot, asennettu koodi ja ohjelmat ovat
muunnosongelmien tavallisimmat syyt. Tee seuraavat tarkistukset, jos
muunnosvirheitä esiintyy.
- Tietokoneeseen ei ole asennettu tiedostojen kanssa yhteensopivia
pakkauksenhallintoja, tai ne on asennettu virheellisesti. Etsi tällöin
yhteensopiva pakkauksenhallinta ja asenna se.
Jos et löydä yhteensopivaa pakkauksenhallintaa, asenna monitoiminen
pakkauksenhallinta.
117
Digimax Converter
TIETOJA
- Jos asennat tietokoneeseen useita pakkauksenhallintoja, voi aiheutua
muunnosongelmia. Poista tällöin kaikki pakkauksenhallinnat ja asenna
toimiva monitoiminen pakkauksenhallinta.
- Asenna uusin Windows Media Player -versio.
- Saat lisätietoja laitteen (tietokoneen, näytönohjaimen tai äänikortin)
sivustosta ja voit päivittää uusimman version.
ƃ Kaikkia multimediatiedostoja ei voi muuntaa. Vaurioitunutta mediatiedostoa
ei voi ehkä toistaa kamerassa. Epätavallisia tiedostoja ei voi muuntaa. Ääni
ja kuva eivät ehkä synkronoidu.
ƃ Muunnettujen mediatiedostojen koot voivat vaihdella. Koko määräytyy
käytettävän tietokoneen mukaan.
ƃ Jos tietokoneessa ei ole komentosarjatiedoston kanssa yhteensopivaa
fonttia, komentosarja näkyy muodossa '
'.
ƃ Muunnetun tiedoston siirtäminen siirrettävälle levylle voi viedä aikaa. Aikaa
voi kulua paljonkin. Kesto määräytyy tiedoston koon mukaan.
ƃ Älä käytä PMP-tilaa ajaessasi. Se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
ƃ Tiedosto, joka ei tue Windows Media Playerin nopeaa hakua ei mahdollista
muunnosrajan valintaa ja tiedoston koon jakamista.
Digimax Master
ƈ Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä
(ei Windows 98:ssa).
ƈ Voit käyttää Digimax Master -ohjelmaa kaksoisnapsauttamalla työpöydällä
näkyvää Digimax Master -kuvaketta.
ƃ Kuvien lataaminen
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen.
2. Kuvien latausikkuna tulee näkyviin, kun kamera
yhdistetään tietokoneeseen.
- Voit ladata otetut kuvat valitsemalla [Select All] painikkeen (Valitse kaikki).
- Valitse ikkunassa haluamasi kansio ja napsauta
[Select All]-painiketta (Valitse kaikki). Voit
tallentaa otetut kuvat valittuun kansioon.
- Jos napsautat [Cancel]-painiketta (Peruuta),
lataaminen peruutetaan.
3. Napsauta [Next>]-painiketta.
118
Digimax Master
4. Valitse kohde sekä laadi kansio ladattujen kuvien
tallentamista varten.
- Kansiot nimetään aikajärjestyksessä ja kuvat
ladataan.
- Kansiolle annetaan haluamasi nimi ja kuvat
ladataan.
- Kun on valittu aiemmin laadittu kansio, kuvat
ladataan.
ƃ Kuvien katseluohjelma : Voit sitten katsella tallennettuja kuvia.
‫ڹ‬
‫ڽ‬
‫ھ‬
‫ڿ‬
‫ں‬
‫ڻ‬
5. Napsauta [Next>]-painiketta.
‫ڼ‬
6. Vieressä kuvattu ikkuna tulee näkyviin.
Valitun kansion sijainti tulee näkyviin ikkunan
yläosaan.
Voit ladata kuvat napsauttamalla [Start]painiketta (Aloita).
7. Ladatut kuvat tulevat näkyviin.
- Kuvankatseluohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
‫ ڹ‬Valikkorivi : Voit valita valikoita, kuten
File (Tiedosto), Edit (Muokkaa), View (Näytä), Tools (Työkalut),
Change (Muuta), Auto download (Automaattinen lataaminen) ja
Help (Ohje).
‫ ں‬Kuvanvalintaikkuna : Voit valita kuvat tässä ikkunassa.
‫ ڻ‬Tietovälineen tyypin valikko : Tässä valikossa voit valita kuvankatselun tai muokkaamisen tai elokuvaleikkeen
muokkaamisen.
‫ ڼ‬Esikatseluikkuna : Voit esikatsella kuvaa tai elokuvaleikettä ja tarkistaa
multimediatiedot.
‫ ڽ‬Zoomausrivi : Voit muuttaa esikatselukokoa.
‫ ھ‬Kansionäyttöikkuna : Näet valitun kuvan sijaintikansion.
‫ ڿ‬Kuvanäyttöikkuna Valittujen kansioiden sisältämät kuvat tulevat näkyviin.
ſ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
119
Digimax Master
ƃ Kuvan muokkaaminen : Voit muokata kuvaa.
ƃ Elokuvan muokkaaminen : Voit yhdistää tavallisia kuvia, elokuvaleikkeitä,
selostusta ja musiikkia elokuvaksi.
‫ڹ‬
‫ڹ‬
‫ڼ‬
‫ں‬
‫ں‬
‫ڻ‬
- Kuvanmuokkausohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
‫ ڹ‬Muokkausvalikko
: Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Tools] (Työkalut)
: Voit muuttaa valitun kuvan kokoa tai rajata sitä.
Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
[Adjust] (Säädä)
: Voit muokata kuvan laatua. Lisätietoja on [Help]valikossa (Ohje).
[Retouch] (Kuvien korjailu): Voit tehdä kuvaan muutoksia tai lisätä siihen
tehosteita. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
‫ ں‬Piirtotyökalut: Sisältää kuvanmuokkaustyökalut.
‫ ڻ‬Kuvanäyttöikkuna Valittu kuva näkyy tässä ikkunassa.
‫ ڼ‬Esikatseluikkuna: Voit esikatsella muuttunutta kuvaa.
ſ Digimax Master -ohjelmassa muokattua kuvaa ei voi toistaa kamerassa.
ſ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
120
- Elokuvaleikkeiden muokkaustoiminnot on lueteltu jäljempänä.
‫ ڹ‬Muokkausvalikko
: Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Add Media] (Lisää mediaa) : Voit lisätä elokuvaan mediasisältöä.
[Edit Clip] (Muokkaa leikettä) : Voit muuttaa kirkkautta, kontrastia, värejä ja
kylläisyyttä.
[Effects] (Tehosteet)
: Voit lisätä tehosteen.
[Set Text] (Lisää tekstiä)
: Voit lisätä tekstiä.
[Narrate] (Selostus)
: Voit lisätä selostuksen.
[Produce] (Laadi)
: Voit tallentaa muokatun multimediasisällön
uutena tiedostona.
* Tiedostotyypiksi voidaan valita AVI, Windows
Media (wmv), Windows Media (asf) tai
kameran käyttämät tyypit AVI ja MPEG-4.
‫ ں‬Kehysnäyttöikkuna: Voit lisätä multimediaa tässä ikkunassa.
ſ Joitakin Digimax Master -yhteensopimattomalla koodaustoiminnolla pakattuja
elokuvaleikkeitä ei voida toistaa Digimax Master -ohjelmassa.
ſ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
ƈ Tee seuraavat tarkistukset, jos USB-yhteydessä on häiriöitä.
Tapaus 1
USB-kaapelia ei ole yhdistetty tai käytetään muuta kuin kameran
mukana toimitettua USB-kaapelia.
ƍ Yhdistä kameran mukana toimitettu USB-kaapeli.
Tapaus 2
Tietokone ei tunnista kameraa.
Joskus kamera voi näkyä tuntemattomana laitteena Laitehallinnan
luettelossa.
ƍ Asenna kameran ohjain oikein.
Sammuta kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli. Yhdistä USB-kaapeli
uudelleen ja käynnistä kamera.
Tapaus 3
Odottamaton tiedostonsiirtovirhe.
ƍ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Siirrä tiedosto
uudelleen.
Tapaus 4
Käytettäessä USB-keskitintä.
ƍ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen käyttämällä USB-keskitintä, sen
on oltava yhteensopiva. Yhdistä kamera suoraan tietokoneeseen aina
kun mahdollista.
Tapaus 5
Onko muita USB-kaapeleita kytketty tietokoneeseen?
ƍ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen, johon on samanaikaisesti
yhdistetty jokin toinen laite USB-kaapelin avulla, tuloksena voi olla
toimintahäiriö. Irrota tässä tapauksessa toinen USB-liitin ja yhdistä
tietokoneeseen vain kamera.
Tapaus 6
Kun avaan Laitehallinnan valitsemalla Aloita ƍ Asetuksert ƍ
Ohjauspaneeli ƍ Suorituskyky ja ylläpito ƍ Järjestelmä ƍ Laiteisto
ƍ Laitehallinta, näkyvissä on tuntemattomiksi merkittyjä laitteita tai
laitteita, joiden vieressä on keltainen kysymysmerkki tai huutomerkki.
ƍ Napsauta kysymys- tai huutomerkillä merkittyä kohtaa hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Poista-vaihtoehto. Käynnistä tietokone ja
yhdistä kamera tietokoneeseen uudelleen. Jos tietokoneessa on
Windows 98, poista kameran ajurin asennus, käynnistä tietokone
uudelleen ja asenna kameran ajuri uudelleen.
Tapaus 7
Käytettäessä joitakin tietoturvaohjelmia, kuten Norton Anti Virus tai V3,
tietokone ei ehkä tunnista kameraa siirrettävänä levynä.
ƍ Pysäytä tietoturvaohjelmat ja yhdistä kamera tietokoneeseen.
Tietoturvaohjelman ohjeissa on lisätietoja sen pysäyttämisestä.
Tapaus 8
Kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin.
ƍ Kun kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USBporttiin, tietokone ei ehkä tunnista kameraa.
Yhdistä kamera tietokoneen takana sijaitsevaan USB-porttiin.
121
Usein kysyttyjä kysymyksiä
ƈ Jos elokuvaleikettä ei toisteta tietokoneessa
ſ Jos kameran avulla tallennetun elokuvaleikkeen toistaminen ei onnistu
tietokoneessa, syynä on tavallisesti se, että pakkauksenhallintaa ei ole
asennettu.
ƃ Jos elokuvaleikettä toistettaessa tarvittavaa pakkauksenhallintaa ei ole asennettu
ƍ Asenna pakkauksenhallinta alla kuvatulla tavalla.
[Pakkauksenhallinnan asentaminen Windows-ympäristöön]
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema.
Valitse Xvid-kansio ja kaksoisnapsauta XviD-1.1.0-30122005.exetiedostoa.
ſ XviD-pakkauksenhallinnan jakelussa noudatetaan GNU General Public License ehtoja. Sen kopioiminen, jakeleminen ja muutosten tekeminen on sallittu kaikille.
Tämä lisenssisopimus koskee ohjelmistoja tai muita töitä, joissa on
tekijänoikeuden omistajan ilmoitus, jonka mukaan sitä saa jaella vain tämän
Library General Public License -lisenssin ehtojen mukaan ("Lisenssi").
Lisätietoja on lisenssiasiakirjoissa (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
[Pakkauksenhallinnan asentaminen Mac-käyttöjärjestelmään]
1) Voit ladata pakkauksenhallinnan seuraavasta sivustosta:
(http://www.divx.com/divx/mac)
2) Napsauta sivun oikeassa yläosassa näkyvää [Free Download] -painiketta.
Dvix-pakkauksenhallinnan lataamissivu tulee näkyviin..
3) Valitse Mac-käyttöjärjestelmän versio ja napsauta [Download]-painiketta.
Tallenna soveltuvaan kansioon.
4) Suorita ladattu tiedosto. Elokuvaleikettä toistettaessa tarvittava
pakkauksenhallinta asennetaan.
ſ Jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu MAC-käyttöjärjestelmässä, käytä XviDpakkauksenhallintaa, kuten Mplayer.
122
ƃ Jos DirectX 9,0 tai uudempi ei ole asennettuna
ƍ Asenna DirectX 9,0 tai uudempi
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema. Valitse
USB Driver\DirectX 9,0 -kansio ja kaksoisnapsauta DXESETUP.exetiedostoa.
DirectX asennetaan. Voit ladata DirectX-ohjelman sivulta
http://www.microsoft.com/directx
ƃ Jos tietokone, jossa on Windows 98, lakkaa toistuvasti vastaamasta, kun
kamera on yhdistetty tietokoneeseen
ƍ Jos tietokone, jossa on Windows 98, on ollut pitkään käynnissä ja kamera
yhdistetään siihen toistuvasti, tietokone ei ehkä tunnista kameraa. Käynnistä
tässä tapauksessa tietokone uudelleen.
ƃ Jos tietokone, johon on yhdistetty kamera, lakkaa vastaamasta kun Windows
käynnistetään.
ƍ Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta. Windows käynnistyy nyt
oikein. Jos tämä ongelma ilmenee jatkuvasti, poista Legacy USB Support tuki käytöstä ja käynnistä tietokone uudelleen. Legacy USB Support vaihtoehto on BIOS-asetusvalikossa.
(BIOS-asetusvalikko vaihtelee tietokonevalmistajien mukaan. Joissakin
BIOS-valikoissa ei ole Legacy USB Support -vaihtoehtoa.) Jos et voi tehdä
valikkoon muutoksia, ota yhteys tietokoneen tai BIOSin valmistajaan.
ƃ Jos elokuvaleikettä ei voi poistaa, siirrettävää levyä ei voi ilmoittaa tai tiedoston
siirtämisen aikana näkyviin tulee virheilmoitus.
ƍ Jos asennat vain Digimax Master -ohjelman, edellä mainittuja ongelmia voi
joskus esiintyä.
- Sulje Digimax Master -ohjelma napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää
Digimax Master -kuvaketta.
- Asenna kaikki ohjelmisto-CD-levyn ohjelmat.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
MEMO
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee,
että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren
päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä
muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän
ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista
kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen
seassa.
Samsung Techwin ottaa ympäristön huomioon kaikissa
tuotantovaiheissaan ympäristön suojelemiseksi sekä tuottaa
asiakkailleen ympäristöystävällisempiä tuotteita.
Eco-merkintä kuvaa Samsung Techwinin sitoutumista
ympäristöystävällisten tuotteiden valmistamiseen ja osoittaa,
että tuote täyttää EU:n RoHS-direktiivin vaatimukset.
123
MEMO
124
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-3926
Download PDF

advertising