Samsung DB10D Bruksanvisning


Add to my manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB10D Bruksanvisning | Manualzz
Brukerhåndbok
DB10D
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 16 timer per dag.
Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan det gjøre
garantien ugyldig.
Innholdsfortegnelse
Før du tar produktet i bruk
Montere veggfestesettet
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
Copyright6
Sikkerhetstiltak7
Symboler7
Rengjøring7
Lagring8
Elektrisitet og sikkerhet
8
Installasjon9
Bruk11
Forberedelser
Kontrollere komponentene
14
Komponenter14
Deler som selges separat
15
Deler16
Kontrollpanel16
Baksiden17
Antityverilås18
Avstandslogo18
Fjernkontroll19
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)21
Ventilasjon21
24
24
Fjernkontroll (RS232C)
25
Kabeltilkobling25
Tilkobling28
Kontrollkoder29
Koble til og bruke en kildeenhet
Før tilkobling
Kontrollpunkter før tilkobling
38
38
Koble til en PC
Tilkobling med en HDMI-kabel
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
38
38
39
Koble til en videoenhet
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Tilkobling med en HDMI-kabel
39
39
40
Koble til LAN-kabelen
40
Bytte inndatakilde
41
Source41
Bruke MDC
Installasjon/avinstallasjon av MDC-program42
Installasjon42
Avinstallering42
Koble til MDC
Bruke MDC via Ethernet
43
43
Startsidefunksjonen
Player44
Godkjenne en tilkoblet enhet fra serveren
45
Network Channel49
Local Channel49
Published Content49
Published Channel50
My Templates50
Tilgjengelige funksjoner på Player-siden51
Settings-menyen på Player-siden52
Når innhold kjøres
53
Filformater som er kompatible med Player55
Filformater som er kompatible med Videowall 60
Schedule62
Tilgjengelige funksjoner på Schedule-siden62
Template64
Mål22
Clone Product67
Bruke STØTTEFOTEN
23
Montere veggfeste
24
ID Settings68
Device ID68
2
Innholdsfortegnelse
PC Connection Cable68
Screen Saver69
Network Status69
Video Wall70
Video Wall70
On/Off Timer72
On Timer72
Off Timer73
Holiday Management73
Ticker74
More settings74
URL Launcher75
Skjermjustering
Picture Mode76
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)77
Colour Temperature78
White Balance79
2 Point79
10 Point79
Gamma80
Advanced Settings81
Dynamic Contrast82
Black Tone82
Flesh Tone82
RGB Only Mode82
Colour Space82
Motion Lighting82
Picture Options83
Colour Tone84
Digital Clean View84
MPEG Noise Filter84
HDMI Black Level85
Film Mode85
Dynamic Backlight85
Picture Size86
Picture Size86
Position87
Zoom/Position87
OnScreen Display
Display Orientation89
Onscreen Menu Orientation89
Source Content Orientation89
Aspect Ratio89
Screen Protection90
Auto Protection Time90
Screen Burn Protection90
Message Display92
Source Info92
No Signal Message92
MDC Message92
Menu Transparency93
Menu Language93
Reset OnScreen Display94
Picture Off88
Reset Picture88
Lydjustering
Sound Mode95
Sound Effect96
Dialog Clarity96
Equaliser96
Auto Volume96
Reset Sound97
Calibrated value80
3
Innholdsfortegnelse
Network
System
Network Status98
Setup107
De første innstillingene (System)107
Network Settings98
Network type98
Innstillinger for nettverk (kablet)
99
Innstillinger for nettverk (trådløst)
101
WPS(PBC)103
Wi-Fi Direct104
Multimedia Device Settings104
Screen Mirroring105
Screen Mirroring105
Server Network Settings105
Connect to server105
MagicInfo Mode105
Server Access105
FTP Mode105
Device Name106
Time109
Clock Set109
DST109
Sleep Timer109
Power On Delay109
Auto Source Switching110
Auto Source Switching110
Primary Source Recovery110
Primary Source110
Secondary Source110
Power Control111
Auto Power On111
Max. Power Saving111
Standby Control111
Power Button112
Network Standby112
Eco Solution113
Energy Saving113
Screen Lamp Schedule113
No Signal Power Off113
Auto Power Off113
Temperature Control114
Device Manager115
Keyboard Settings115
Mouse Settings116
Pointer Settings117
Play via118
Change PIN118
General119
Security119
BD Wise119
Anynet+ (HDMI-CEC)120
HDMI Hot Plug124
DivX® Video On Demand124
Game Mode124
Reset System125
Støtte
Software Update126
Update now126
Auto update126
Contact Samsung126
Go to Home127
Player127
Schedule127
Template127
Clone Product127
ID Settings127
Screen Saver128
Network Status128
Video Wall128
On/Off Timer128
4
Innholdsfortegnelse
Ticker128
More settings128
Reset All129
Spille av bilder, video og musikk
(medieavspilling)
Les dette før du bruker medieavspilling
med en USB-enhet
130
Bruke en USB-enhet
132
Spille av medieinnhold fra en PC / mobil enhet 133
Funksjoner på siden med
medieinnholdslisten134
Menyvalg på siden med medieinnholdslisten 135
Tilgjengelige knapper og funksjoner under
avspilling av bilder
136
Tilgjengelige knapper og funksjoner under
avspilling av video
137
Feilsøkingsveiledning
Tillegg
Før du kontakter Samsungs
kundeservicesenter142
Teste produktet
142
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
142
Kontroller følgende.
143
Ansvar for betalingstjenesten
(kostnad til kundene)
156
Ikke en produktdefekt
156
En produktskade som er forårsaket av
kundens feil
156
Annet156
Spørsmål og svar
148
WEEE157
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
157
Korrekt avhending av batterier i dette
produktet157
Spesifikasjoner
Generelt150
Strømsparer152
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
153
Optimal bildekvalitet og forhindring av
bildeinnbrenning158
Optimal bildekvalitet
158
Forhindrnig av bildeinnbrenning
158
Lisens160
Terminologi161
Tilgjengelige knapper og funksjoner under
avspilling av musikk
138
Støttede filformater for undertekster og
medieavspilling139
Undertekst139
Bildeoppløsninger som støttes
139
Støttede musikkfilformater
140
Støttede videoformater
140
5
Kapittel 01
Før du tar produktet i bruk
Copyright
Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.
Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.
Rettmessig eier har opphavsretten til alle andre varemerker.
•• Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
-- (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
-- (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
•• Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk
utføres.
6
Sikkerhetstiltak
Rengjøring
――Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer
Forsiktig
lett ripes opp.
――Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT, IKKE ÅPNE.
――Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.
Forsiktig : FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSLET FJERNES. (ELLER BAKSIDEN)
PRODUKTET INNEHOLDER INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKER
OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.
1
Slå av produktet og datamaskinen.
2
Koble strømledningen fra produktet.
――Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender.
Ellers kan det oppstå elektrisk støt.
Dette symbolet indikerer høy spenning inne i produktet.
3
Det medfører fare å berøre innvendige deler på dette produktet.
Tørk produktet med en ren, myk og tørr klut.
•• Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit,
løsemidler eller overflateaktive stoffer.
Dette symbolet varsler deg om at viktig informasjonsmateriell vedrørende drift og vedlikehold er
inkludert med dette produktet.
!
•• Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på
produktet.
Symboler
Advarsel
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.
4
Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre
produktet utvendig.
Forsiktig
Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom.
Aktiviteter som er merket med dette symbolet, er ulovlige.
5
Koble strømkabelen til produktet når rengjøringen er fullført.
6
Slå på produktet og datamaskinen.
Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må følges.
7
Lagring
Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (bare isolerte enheter av type
1).
På grunn av egenskapene til høyglansede produkter kan en UV-luftfukter i nærheten lage hvite flekker
på produktet.
――Kontakt kundeservicesenteret hvis produktet må rengjøres innvendig (et servicegebyr vil påløpe).
•• Det kan føre til elektrisk støt eller skade.
!
Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke legges
under en tung gjenstand.
Elektrisitet og sikkerhet
•• Skade på kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt.
――Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.
Advarsel
Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Fjern støv omkring kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med
en myk klut.
Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.
•• Det kan føre til brann.
•• Overopphetede stikkontakter kan forårsake brann.
!
Ikke berør strømkontakten med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk
støt.
Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.
•• En usikker tilkobling kan forårsake brann.
!
8
Installasjon
Forsiktig
Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.
•• Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.
Advarsel
Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke
installer produktet i nærheten av varmekilder.
•• Det kan føre til brann.
Bruk bare strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk
strømkabelen med andre produkter.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
La en tekniker montere veggstativet.
!
•• Installering utført av en ukvalifisert person kan føre til skade.
•• Bruk bare godkjente kabinetter.
Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.
•• Strømkabelen må kobles fra for å slå av strømmen til produktet når det
oppstår et problem.
!
!
Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.
•• Merk at du ikke kan slå produktet helt av ved bare å trykke på
strømknappen på fjernkontrollen.
•• Den medfører kvelningsfare for barn.
Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
!
Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle,
skrå flater osv.).
!
•• Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
•• Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet
bli skadet eller forårsake brann.
Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv,
fuktighet (vannsøl osv.), olje eller røyk.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
!
9
Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander
som for eksempel ovner.
Forsiktig
•• Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.
Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.
•• Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.
!
•• Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.
Ikke sett ned produktet med fronten ned.
•• Siden produktets forside er tung, må det installeres på et flatt og stabilt
underlag.
•• Skjermen kan bli skadet.
Matolje, for eksempel soyaolje, kan skade eller deformere produktet. Ikke
installer produktet på et kjøkken eller i nærheten av en kjøkkenbenk.
Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at
den nedre kanten på produktets forside ikke stikker ut.
•• Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
•• Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette
størrelsen.
Sett produktet forsiktig ned.
•• Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
!
SAMSUNG
!
Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fint støv,
kjemiske stoffer, ekstreme temperaturer eller mye fuktighet, eller et sted
der produktet skal brukes kontinuerlig i lengre tid), kan ytelsen bli kraftig
forringet.
•• Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å
installere produktet på et slikt sted.
10
Bruk
Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå
produktet.
•• Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å
nå lekene eller godteriet, noe som kan medføre alvorlig personskade.
Advarsel
Du må aldri demontere, reparere eller modifisere produktet selv.
Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
!
Hvis du skal flytte produktet, må du først ta ut alle kablene, inkludert
strømledningen, fra det.
Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Hvis ikke kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå brann eller
støt.
!
!
Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må
du straks koble fra strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
!
Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller
strømkontakten. Ventiler også området øyeblikkelig.
•• Barn kan bli alvorlig skadet.
•• Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.
!
Hvis du slipper ned produktet eller ytterdekselet blir skadet, slår du av
strømbryteren og kobler fra strømkabelen. Deretter kontakter du Samsungs
kundeservicesenter.
GAS
Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.
•• En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
•• Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.
11
Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i
nærheten av produktet.
Forsiktig
•• Det kan medføre eksplosjon eller brann.
Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre
periode, kan det føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
!
Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.
•• Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere
strømsparingsmodus eller en skjermbeskytter med bevegelig bilde.
!
•• Høy innvendig temperatur kan føre til brann.
-_100
Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller
brennbare gjenstander (papir, fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen
eller inndata-/utdataportene osv.).
Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.)
eller metallgjenstander oppå produktet.
•• Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det
har kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt
Samsungs kundeservicesenter.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
•• Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk
støt eller strømlekkasje.
!
Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.
•• Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det
har kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt
Samsungs kundeservicesenter.
•• Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.
Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en
lengre periode (ferie osv.)
•• Synet ditt kan bli svekket.
!
Det er høy spenning inne i likestrømsadapteren. Du må aldri demontere,
reparere eller modifisere produktet selv.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
•• Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.
Ikke sett strømadapterne sammen.
•• Ellers kan det oppstå brann.
Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.
•• Ellers kan det oppstå brann.
12
Unngå at det kommer vann inn i strømadapteren og at den blir våt.
Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det
blir varmt.
•• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
•• Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller
snø.
•• Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.
Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.
•• Ellers kan det oppstå brann.
!
Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.
•• Det kan medføre feil på produktet eller personskade.
!
Vær forsiktig at barn ikke plasser batteriet i munnen når du fjerner det fra
fjernkontrollen. Plasser batteriet på et sikkert sted hvor det er utenfor barnas
rekkevidde.
Hvis du plasserer AC/DC-strømadapteren slik at den henger med
ledningsinngangen vendt oppover, kan det komme vann eller
fremmedlegemer inn i adapteren og føre til at den ikke virker som den skal.
•• Hvis du finner ut at barna har allerede hatt batteriet i munnet, ta straks
kontakt med lege.
Kontroller at AC/DC-strømadapteren ligger flatt på et bord eller på gulvet.
!
Når du bytter ut batteriet, må du være oppmerksom på riktig polaritet (+, -).
Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.
•• Ellers kan batteriet ta skade eller det kan oppstå brannfare, eller fare for
personskader eller skader grunnet lekkasje av batteriets indre væske.
!
Bruk bare de spesifiserte standardbatteriene og ikke bruk nye og gamle
batterier om hverandre.
Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.
•• Ellers kan batteriene ta skade eller forårsake brann, personskader eller
skader på grunn av lekkasje av den innvendige væsken.
•• Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
!
Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig avfall, og må innleveres til
resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de brukte eller oppladbare
batteriene til resirkulering.
Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.
•• Tretthet i øynene er forbigående.
!
!
•• Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til nærmeste
offentlige returstasjon, eller til en forhandler som selger samme type
batterier eller oppladbare batterier.
13
Kapittel 02
Forberedelser
Kontrollere komponentene
Komponenter
-- Kontakt leverandøren du kjøpte
produktet av hvis det mangler noen
komponenter.
――Komponenter kan variere på forskjellige steder.
-- Utseendet på komponentene og delene
som selges separat kan variere fra bildet
som vises.
Garantikort
Hurtigoppsettguide
(Ikke tilgjengelig enkelte
steder)
Veiledning om lover og
forskrifter
Strømledning
RS232C stereokabel
STØTTEFOT
Direktestrømsadapter
-
-
+
+
Batterier
(Ikke tilgjengelig enkelte
steder)
Fjernkontroll
14
Deler som selges separat
-- Følgende deler kan kjøpes hos din
nærmeste forhandler.
Veggmonteringssett
LAN-kabel
HDMI-DVI-kabel
HDMI-kabel
SD CARD
15
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre
Deler
kvaliteten.
Knapper
Kontrollpanel
Beskrivelse
Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av.
Fjernkontrollsensor
Trykk på en knapp på fjernkontrollen som peker på sensoren på forsiden av
produktet, for å utføre den tilhørende funksjonen.
――Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette
produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på mellom 1 og 4 meter fra sensoren på produktet i en vinkel på 30 fra venstre og
høyre.
――Oppbevar brukte batterier utenfor rekkevidde av barn og resirkuler dem.
Høyttaler
――Ikke bruk nye og gamle batterier om hverandre. Skift ut begge batteriene samtidig.
――Fjern batterier når fjernkontrollen ikke brukes over en lengre periode.
30˚
30˚
1m~4m
Fjernkontrollsensor
16
Baksiden
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
RS232C IN
USB
RJ45
SD CARD
HDMI IN
DC 14V
Port
Beskrivelse
RS232C IN
Kobler til MDC ved hjelp av en RS232C-stereokabel.
USB
Kobler til en USB-minneenhet.
RJ45
Kobler til MDC ved hjelp av en LAN-kabel.
HDMI IN
Kobles til en kildeenhet via en HDMI-kabel.
DC 14V
Kobles til strømadapteren.
SD CARD
Koble til et SD-minnekort.
17
Antityverilås
Avstandslogo
――En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder.
Ikke trekk i spacer-logoen med makt. Logoen kan få rifter eller brytes av.
――Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger
med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
――Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.
Slik låser du en antityverilåseenhet:
1
Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
2
Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3
Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4
Lås låseenheten.
-- En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
-- Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
-- Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.
18
Fjernkontroll
――Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
――En knapp uten en beskrivelse i bildet nedenfor, støttes ikke på produktet.
POWER
OFF
Slå på produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Vis eller skjul skjermvisningsmenyen eller returner
til forrige meny.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Nummerknapper
Angi passordet i OSD-menyen.
9
-- Fjernkontrollens knappefunksjoner kan
variere for forskjellige produkter.
CH LIST
Demp lyden.
Slår på lyden: Trykk MUTE på nytt eller trykk på
volumkontrollknappen (+ VOL -).
MUTE
Justerer volumet.
Bytte inngangskilde.
2
Slå av produktet.
CH
MagicInfo
Player I
Startknapp for Player. Knappene kan variere i
henhold til innstillingene for Play via.
Startknapp for Go to Home.
19
Velg raskt funksjoner som brukes ofte.
TOOLS
INFO
Vis informasjon om gjeldende inngangskilde.
Gå til øvre, nedre, venstre eller høyre meny eller
juster innstillingen for et alternativ.
Bekreft et menyvalg.
Returner til forrige meny.
Det angir sikker låsefunksjon.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Gå ut av gjeldende meny.
Velg manuelt en tilkoblet inndatakilde fra HDMI.
Når du bruker en medierelatert meny eller HDMICEC-menyen, kan du velge en funksjon ved å
trykke på en fargeknapp på fjernkontrollen, som
samsvarer med en knapp med samme farge, på
skjermen.
Brukes i Anynet+-modus og multimediemodus.
-- Fjernkontrollens knappefunksjoner kan
variere for forskjellige produkter.
Slik plasserer du batterier i fjernkontrollen
20
Før du installerer produktet
(installasjonsveiledning)
Ventilasjon
Installasjon på en vinkelrett vegg
A Minimum 40 mm
B Romtemperatur: Under 35 C
•• Når du installerer produktet på en vinkelrett vegg, må det være minst 40 mm mellom produktet og veggen for å sikre
ventilasjon og du må passe på at romtemperaturen A holdes under 35 C.
A
B
Figur 1.1 Sidevisning
Installasjon på en innrykket vegg
――Kontakt Samsungs kundeservicesenter for ytterligere informasjon.
Rett visning
A Minimum 40 mm
B Romtemperatur: Under 35 C
――Når du installerer produktet på en innrykket vegg, må du la det være minst så mye plass mellom produktet og veggen som
A
spesifisert for å sikre ventilasjon og at temperaturen holdes under 35 C.
B
Figur 1.2 Sidevisning
21
Mål
Enhet: mm
Modellnavn
5
1
DB10D
1
246,8
1 2
218,6
23
137,0
34
165,2
45
24,9
――Alle tegningene er ikke nødvendigvis i naturlig målestokk. Noen mål kan endres uten forvarsel.
Se målene før du installerer produktet. Ikke ansvarlig for skrive- eller trykkfeil.
2
4
3
22
Bruke STØTTEFOTEN
――Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
Plasser et beskyttende tøystykke eller en pute på et flatt underlag.
Deretter plasserer du produktet med forsiden ned oppå tøystykket eller puten.
Sett inn foten i et spor på produktet, og drei for å feste.
23
Montere veggfeste
Montere veggfestesettet
Veggfestesettet (selges separat) hjelper deg å montere produktet på veggen.
Du finner mer informasjon om montering av veggfestet i bruksanvisningen som følger med veggfestet.
Vi anbefaler at du kontakter en fagmann som kan hjelpe med montering av veggfestebeslaget.
Samsung Electronics står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader om du velger å montere veggfestet på egen hånd.
Spesifikasjoner for veggfeste (VESA)
――Monter veggfestet på en bæredyktig vegg som står vinkelrett på gulvet. Kontakt
din nærmeste forhandler for å få mer informasjon før du monterer veggfestet
på et annet underlag enn gipsplater.
Hvis du monterer produktet på en skråvegg, kan det falle ned og forårsake
alvorlige personskader.
•• Veggfestesett fra Samsung inneholder en detaljert bruksanvisning og alle deler som er nødvendige, følger med.
•• Ikke bruk skruer som er lengre enn standard lengde, eller som ikke samsvarer med VESA-standarden. For lange skruer kan
forårsake skader på innsiden av produktet.
•• Til veggfester som ikke samsvarer med skruespesifikasjonene i VESA-standarden, kan lengden på skruene variere
avhengig av veggfestets spesifikasjoner.
•• Ikke stram skruene for hardt. Dette kan skade produktet eller føre til at produktet faller ned, noe som igjen kan føre til
personskader. Samsung står ikke ansvarlig for denne typen ulykker.
•• Samsung står ikke ansvarlig for skader på produktet eller personskader når det brukes et veggfeste som ikke er i samsvar
med VESA-standarden eller spesifikasjonene, eller hvis brukeren ikke følger produktets monteringsanvisning.
•• Standardmål for veggfestesett er vist i tabellen nedenfor.
Enhet: mm
Modellnavn
DB10D
VESA-spesifikasjoner Standardskrue
for skruehull (A * B) i
millimeter
50 × 50
M4 / L8~12
Antall
4
――Ikke monter veggfestesettet mens produktet er skrudd på. Dette kan medføre at du får elektrisk støt.
24
Fjernkontroll (RS232C)
•• Pinnetilordning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hanntype>
<Hunntype>
Kabeltilkobling
RS232C-kabel
Grensesnitt
RS232C (9-pinners)
Pinne
TxD (nr. 2) RxD (nr. 3) GND (nr. 5)
Bithastighet
9600 bps
Databiter
8 biter
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 biter
Flytkontroll
Ingen
Maksimal lengde
15 m (bare skjermet type)
Pinne
Signal
1
Registrer databærer
2
Mottatt data
3
Overført data
4
Forbered dataterminal
5
Bakkesignal
6
Forbered datasett
7
Send forespørsel
8
Klargjør til sending
9
Ringeindikator
25
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Forbinder: 9-pinners D-Sub til stereo-kabel
6
•• Pinnetilordning
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Hanntype
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PLUGG
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø3,5)
Pinne nr.
Standardfarge
Signal
1
Hvit og oransje
TX+
2
Oransje
TX-
3
Hvit og grønn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvit og blå
NC
6
Grønn
RX-
7
Hvit og brun
NC
8
Brun
NC
26
Kryss-LAN-kabel (PC til PC)
•• Forbinder: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
27
Tilkobling
RJ45
RJ45
28
Nr.
Kontrollkoder
Vise kontrolltilstand (hent kontrollkommando)
Sokkel
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalengde
Kommando
0xAA
Kommandotype
Kommandotype
10
Videovegg på
0x84
0~1
11
Brukerkontroll for videovegg
0x89
-
F.eks. Slå på & ID=0
Datalengde
Data
1
Verdi
Kontrollsum
Kommando
Nr.
Verdiområde
•• All kommunikasjon foregår i heksadesimaler. Kontrollsummen beregnes ved å legge sammen
alle verdiene unntatt overskriften. Hvis en kontrollsum blir mer enn 2 sifre som vist nedenfor
(11+FF+01+01=112), fjernes det første tallet.
0
ID
Kommando
Kontrollsum
Kontrollere (Angi kontrollkommando)
Sokkel
Kommandotype
Kommando
Verdiområde
1
Strømkontroll
0x11
0~1
2
Volumkontroll
0x12
0~100
3
Inngangskildekontroll
0x14
-
4
Skjermmoduskontroll
0x18
-
5
Skjermstørrelseskontroll
0x19
0~255
6
PIP på/av-kontroll
0x3C
0~1
7
Autojusteringskontroll (bare PC og
BNC)
0x3D
0
8
Moduskontroll for videovegg
0x5C
0~1
9
Sikkerhetslås
0x5D
0~1
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalengde
Data 1
1
"Power"
Datalengde
Data 1
1
1
Kontrollsum
12
•• For å kontrollere alle enheter som er tilkoblet av en seriekabel samtidig uavhengig av IDer, angir du
IDen som "0xFE" og overfører kommandoer. Kommandoer utføres av hver enhet, men ACK vil ikke
svare.
29
Strømkontroll
Volumkontroll
•• Funksjon
Et produkt kan slås på og av med en PC.
•• Funksjon
Volumet på et produkt kan justeres med en PC.
•• Vise strømtilstand (Hent strøm PÅ/AV-status)
•• Vise volumtilstand (Hent volumstatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Stille inn strøm PÅ/AV (Angi strøm PÅ/AV)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x11
ID
Sokkel
Kommando
0xAA
0x12
Datalengde
Data
1
"Power"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0x12
•• Ack
0: Strøm AV
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsum
0xAA
0xFF
ID
ID
Datalengde
Data
1
"Volume"
Kontrollsum
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrollsum
•• Nak
•• Nak
Kommando
0
"Volume": Volumverdikode som skal angis på et produkt. (0-100)
"Power": Strømkode som skal angis på et produkt.
Sokkel
Kontrollsum
"Volume": Volumverdikode som skal angis på et produkt. (0-100)
1: Strøm PÅ
Kommando
Datalengde
•• Stille inn volum (Angi volum)
"Power": Strømkode som skal angis på et produkt.
Sokkel
ID
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
30
Inngangskildekontroll
0x24
HDMI2_PC
•• Funksjon
Inndatakilden til en produkt kan endres med en PC.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke brukes med Angi kommando. De reagerer bare på
•• Vise inngangskildetilstand (Hent inngangskildestatus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalengde
"Hent"-kommandoer.
――Denne modellen støtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 og HDMI2_PC.
Kontrollsum
――MagicInfo er bare tilgjengelig med modeller som inneholder funksjonen MagicInfo.
0
――RF (TV) og DTV er bare tilgjengelig med modeller som inkluderer en TV.
•• Stille inn inngangskilde (Angi inngangskilde)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datalengde
Data
1
"Input Source"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på et produkt.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Inngangskilde
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrollsum
"Input Source": En inngangskilde som skal angis på et produkt.
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
31
Skjermmoduskontroll
•• Nak
•• Funksjon
Skjermmodusen til en produkt kan endres med en PC.
Skjermmodus kan ikke kontrolleres når Video Wall-funksjonen er aktivert.
――Denne kontrollen kan bare brukes på modeller som inkluderer en TV.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalengde
Kommando
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrollsum
•• Vise skjermstørrelsen (Hent skjermstørrelsestatus)
Datalengde
Data
1
"Screen
Mode"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Ack
"Screen Mode": En kode som angir produktstatusen
0x01
0xFF
Datalengde
•• Funksjon
Skjermstørrelsen for et produkt kan endres med en PC.
0
ID
0xAA
ID
Skjermstørrelseskontroll
Kontrollsum
•• Stille inn bildestørrelse (Angi bildestørrelse)
Sokkel
Kommando
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
•• Vise skjermstatus (Hent skjermmodusstatus)
Sokkel
Sokkel
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsum
"Screen Size": Skjermstørrelse for produkt (område: 0–255, enhet: tommer)
•• Nak
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrollsum
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
"Screen Mode": En kode som angir produktstatusen
32
PIP på/av-kontroll
Autojusteringskontroll (bare PC og BNC)
•• Funksjon
PIP-modusen til et produkt kan slås på eller av med en PC.
•• Funksjon
Automatisk juster PC-systemskjermen med en PC.
――Bare tilgjengelig på modeller som har PIP-funksjonen.
――Modusen kan ikke kontrolleres hvis Video Wall er angitt til On.
•• Vise autojusteringstilstand (Hent autojusteringsstatus)
Ingen
――Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i MagicInfo.
•• Stille inn autojustering (Angi autojustering)
•• Vise PIP på/av-tilstand (Hent PIP PÅ/AV-status)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalengde
Kontrollsum
Kommando
0xAA
0x3C
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalengde
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
ID
Kontrollsum
"Auto Adjustment" : 0x00 (til enhver tid)
•• Stille inn PIP på/av (Angi PIP PÅ/AV)
Sokkel
Sokkel
Datalengde
Data
1
"PIP"
Kontrollsum
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
"PIP": En kode som brukes til å slå PIP-modusen til et produkt på eller av
Kontrollsum
1: PIP PÅ
•• Nak
0: PIP AV
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
"PIP": En kode som brukes til å slå PIP-modusen til et produkt på eller av
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
33
Moduskontroll for videovegg
Sikkerhetslås
•• Funksjon
Video Wall-modus kan aktiveres på et produkt ved hjelp av en PC.
•• Funksjon
PC kan brukes til å slå funksjonen Safety Lock på eller av på et produkt.
Denne kontrollen er bare tilgjengelig på et produkt der Video Wall er aktivert.
Denne kontrollen er tilgjengelig uavhengig av om strømmen er slått på eller ikke.
•• Vise videoveggmodus (Hent videoveggmodus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5C
ID
•• Vise sikkerhetslåstilstanden (Hent sikkerhetslåsstatus)
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Stille inn videovegg (Angi videoveggmodus)
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Aktivere eller deaktivere sikkerhetslås (Angi sikkerhetslås aktiver/deaktiver)
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
"Video Wall Mode"
Sokkel
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": En kode som brukes til å aktivere Video Wall-modus på et produkt
1: Full
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på et produkt
0: Natural
1: PÅ
•• Ack
0: AV
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrollsum
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
Kontrollsum
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": En kode som brukes til å aktivere Video Wall-modus på et produkt
•• Nak
"Safety Lock": Sikkerhetslåskode som skal angis på et produkt
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
Kontrollsum
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
34
Videovegg på
•• Nak
•• Funksjon
PC slår produktets videovegg på og av.
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsum
•• Hent på/av-status for videoveggen
Sokkel
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalengde
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
Kontrollsum
Brukerkontroll for videovegg
0
•• Funksjon
PC slår produktets videoveggfunksjon på og av.
•• Angi på/av for videoveggen
Sokkel
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalengde
Data
Kontrollsum
1
V.Wall_On
•• Hent status for videovegg
•• V.Wall_On : Videoveggkoden som skal angis på produktet
1: Videovegg på
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalengde
Kontrollsum
0
•• Angi videovegg
0: Videovegg av
Sokkel
Sokkel
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Kontrollsum
Sokkel
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalengde
Verdi1
Val2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsum
Wall_Div: Videoveggens divider-kode som er angitt på produktet
V.Wall_On : Samme som ovenfor
35
10x10 videoveggmodell
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Produktnummerkode angitt på produktet
10x10 videoveggmodell: ( 1 ~ 100)
Settnummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datalengde
Ack/Nak
r-CMD
Verdi1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsum
•• Nak
Sokkel
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsum
"ERR" : En kode som viser hvilken feil som har oppstått.
37
Kapittel 03
Koble til og bruke en kildeenhet
Før tilkobling
Kontrollpunkter før tilkobling
――Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med.
Antallet og plasseringer av porter på kildeenheter kan variere fra enhet til enhet.
――Ikke koble til strømkabelen før alle tilkoblinger er fullført.
Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
――Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.
Koble til en PC
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
•• En PC kan kobles til produktet på en rekke måter.
Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
Tilkobling med en HDMI-kabel
HDMI IN
38
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
Koble til en videoenhet
――Når du kobler en PC til produktet med en HDMI-DVI-kabel, angir du Edit Name til DVI PC for å få
tilgang til video- og lydinnhold som er lagret på PC-en.
•• Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.
Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.
•• Du kan koble en videoenhet til produktet med en kabel.
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
――Trykk på SOURCE-knappen på fjernkontrollen for å endre kilde.
HDMI IN
Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel
――Når du kobler en videoenhet til produktet med en HDMI-DVI-kabel, angir du Edit Name til DVI Devices for
å få tilgang til video- og lydinnhold som er lagret på videoenheten.
――Støttede oppløsninger inkluderer 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p og 576p.
HDMI IN
39
Tilkobling med en HDMI-kabel
Koble til LAN-kabelen
Ved hjelp av en HDMI-kabel eller HDMI til DVI-kabel (opptil 1080p)
――Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
•• For bedre bilde- og lydkvalitet må du koble til en digital enhet ved hjelp av en HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel støtter digitale video- og lydsignaler, og krever ikke noen lydkabel.
•• Hvis en ekstern enhet med en eldre versjon av HDMI er koblet til produktet, kan det hende at bildet
ikke vises som det skal (hvis det vises i det hele tatt), eller det kan hende at lyden ikke fungerer. Spør
produsenten av den eksterne enheten om HDMI-versjonen hvis problemet vedvarer. Be om en
oppgradering hvis versjonen er utdatert.
•• Sørg for å bruke en HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
•• Sørg for å kjøpe en sertifisert HDMI-kabel. Hvis ikke kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan
oppstå en tilkoblingsfeil.
RJ45
•• En vanlig HDMI-kabel med høy hastighet eller en kabel med Ethernet anbefales.
Dette produktet støtter ikke Ethernet-funksjonen via HDMI.
•• Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
*Shielded Twisted Pair (skjermet TP-kabel)
HDMI IN
40
Bytte inndatakilde
Source lar deg velge en rekke kilder og endre kildeenhetsnavn.
Source
――Skjermen vises kanskje ikke riktig hvis en feil kilde er valgt for kildeenheten du ønsker å konvertere til.
SOURCE → Source
Du kan vise skjermen til en kildeenhet som er koblet til produktet. Velg en kilde fra Kildeliste for å vise skjermen til den valgte
kilden.
――Du kan også endre inndatakilde ved å bruke SOURCE-knappen på fjernkontrollen.
――Hvis du vil se detaljert informasjon om tilkoblede kildeenheter, kan du trykke på TOOLS-knappen på Source-siden.
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
HDMI
Screen Mirroring
To go to Options, press and hold the Enter button.
Noen ganger vises ikke skjermen skikkelig med mindre navnet på en kildeenhet er angitt i Edit Name.
I tillegg er det best å gi nytt navn til kildeenheten i Edit Name for å oppnå optimal bildekvalitet.
――Listen kan omfatte følgende kildeenheter. Source-enheter på listen er forskjellige, avhengig av den valgte kilden.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /
DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
――Tilgjengelige innstillinger i Picture-menyen avhenger av gjeldende kilde og innstillinger som er angitt i Edit Name.
•• Når du kobler en PC til HDMI-kontakten angir du Edit Name til PC. Ellers angir du Edit Name til AV-enheter.
•• Hvis du kobler en PC til HDMI IN-porten med HDMI-kabel, bør du sette produktet til PC-modus under Edit Name.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Hvis du kobler en PC til HDMI IN -porten med HDMI til DVI-kabel, bør du sette produktet til DVI PC-modus under Edit
Name.
•• Hvis du kobler en AV-enhet til HDMI IN -porten med HDMI til DVI-kabel, bør du sette produktet til DVI Devices-modus
under Edit Name.
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Du kan se detaljert informasjon om den valgte eksterne enheten.
41
Kapittel 04
Bruke MDC
MDC (Multiple Display Control) er et program som gjør det enkelt å kontrollere flere skjermenheter samtidig ved hjelp av en PC.
Du finner opplysninger om hvordan du bruker MDC-programmet i hjelpen etter at du har installert programmet. MDC-programmet er tilgjengelig på nettstedet.
Installasjon/avinstallasjon av MDC-program
Installasjon
――MDC-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksforhold.
1
Klikk på installasjonsprogrammet MDC Unified.
2
Velg et språk for installasjonen. Klikk deretter på OK.
3
Når skjermbildet Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified vises, klikker du på
4
8
Installasjonsfremdriften vises.
9
Klikk på Finish i vinduet InstallShield Wizard Complete som vises.
――Velg Launch MDC Unified og klikk på Finish for å kjøre MDC-programmet med én gang.
10MDC Unified-snarveisikonet opprettes på skrivebordet etter installasjon.
――MDC-utføringsikonet vises kanskje ikke avhengig av PC-systemet eller produktspesifikasjonene.
――Trykk på F5 hvis utføringsikonet ikke vises.
Avinstallering
Next.
1
Velg Innstillinger > Kontrollpanel på Start-menyen og dobbeltklikk på Legg til/slett program.
I det viste License Agreement-vinduet velger du I accept the terms in the license agreement
2
Velg MDC Unified fra listen og klikk på Endre/fjern.
og klikker på Next.
5
I vinduet Customer Information som vises, fyller du ut alle informasjonsfeltene og klikker på Next.
6
I vinduet Destination Folder som vises, velger du katalogbanen som du ønsker å installere
programmet i, og klikker på Next.
――Hvis katalogbanen ikke er spesifisert, installeres programmet i standard katalogbane.
7
I vinduet Ready to Install the Program som vises, kontrollerer du katalogbanen som
programmet skal installeres i, og klikker på Install.
42
Koble til MDC
Bruke MDC via Ethernet
Angi IP-adressen for hovedskjermenheten, og koble enheten til PCen. Visningsenheter kan kobles sammen med en LAN-kabel.
Tilkobling med en rett nettverkskabel
――Flere produkter kan kobles til ved hjelp av RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB-en.
RJ45
HUB
43
Kapittel 05
Startsidefunksjonen
Denne funksjonen finnes i Support → Go to Home.
Tilgjengelig ved hjelp av HOME-knappen på fjernkontrollen.
――For å bruke Player-funksjonen må du sette Play via til MagicInfo i System.
Player
HOME
Spill av et utvalg av innhold, for eksempel kanaler med angitte tidsplaner, maler eller filer.
Spill av kanaler eller innhold med en av metodene nedenfor.
→ Player →ENTER E
•• Network Channel: Spill av innhold med serveren.
――For å kjøre Network Channel må du passe på at produktet er koblet til serveren.
•• Local Channel: Spill av innhold i internminnet eller fra et eksternminne.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
44
Godkjenne en tilkoblet enhet fra serveren
3
Velg Device fra menylinjen øverst.
4
Velg Lite fra menyene til venstre.
5
Velg Unapproved fra undermenyene til Lite.
6
Velg Approve-knappen for enheten fra listen over ikke-godkjente Lite-enheter.
Godkjenne Lite-serveren
•• Sett MagicInfo Mode til Lite i Server Network Settings.
Godkjenn og bruk Lite-serveren nå.
――Først må du konfigurere serverens Network Settings før enhetsgodkjenning.
1
2
Åpne serveren du har tilordnet enheten.
Skriv inn brukernavn og passord for å logge deg på.
45
7
Skriv inn den nødvendige informasjonen for å godkjenne enheten.
9
Når enheten er godkjent av serveren, lastes planen registrert i den valgte gruppen ned til enheten.
Planen kjører etter at den er lastet ned.
――Du finner flere opplysninger om hvordan du konfigurerer en plan i <brukerhåndboken for MagicInfo
Lite Server>.
――Hvis en enhet slettes fra listen over enheter som er godkjent av serveren, startes enheten på nytt for å
tilbakestille innstillingene.
Angi gjeldende klokkeslett
En plan kan ikke kjøre hvis klokkeslettet på enheten er forskjellig fra serverens aktuelle klokkeslett.
•• Device Name: Skriv inn enhetsnavnet.
•• Device Group: Velg
1
Gå til kategoriene Device → Time.
2
Velg enhet.
3
Velg Clock Set, og synkroniser klokkeslettet med serveren.
for å angi gruppen.
•• Location: Angi den nåværende plasseringen av enheten.
――Hvis du trykker på INFO-knappen på fjernkontrollen når en nettverksplan kjører, vises plandetaljene.
Kontroller at riktig enhet er valgt, ved å vise enhets-IDen i detaljene.
8
Velg All-menyen for å kontrollere at enheten er registrert.
•• Når du kobler til en server for første gang, blir tidsangivelsen på produktet satt til GMT-tiden i
regionen der serveren er installert.
•• Tidsangivelsen på produktet kan endres fra serveren som vist i trinn 3.
•• Hvis du slår produktet av og på igjen, blir tidsangivelsen på produktet gjenopprettet til forrige gang
den ble angitt fra serveren.
――Du finner mer informasjon om hvordan du styrer tiden (planlegging, feriehåndtering osv.), i
<brukerhåndboken for MagicInfo Lite-serveren>.
46
Godkjenne Premium-serveren
3
Velg Device fra menylinjen øverst.
4
Velg Premium fra menyene til venstre.
5
Velg Unapproved fra undermenyene til Premium.
6
Velg Approve-knappen for enheten fra listen over ikke-godkjente Premium-enheter.
•• Sett MagicInfo Mode til Premium i Server Network Settings.
Godkjenn og bruk Premium-serveren nå.
――Først må du konfigurere serverens Network Settings før enhetsgodkjenning.
1
2
Åpne serveren du har tilordnet enheten.
Skriv inn brukernavn og passord for å logge deg på.
47
7
Skriv inn den nødvendige informasjonen for å godkjenne enheten.
9
Når enheten er godkjent av serveren, lastes planen registrert i den valgte gruppen ned til enheten.
Planen kjører etter at den er lastet ned.
――Du finner flere opplysninger om hvordan du konfigurerer en plan i <brukerhåndboken for MagicInfo
Premium Server>.
――Hvis en enhet slettes fra listen over enheter som er godkjent av serveren, startes enheten på nytt for å
tilbakestille innstillingene.
Angi gjeldende klokkeslett
En plan kan ikke kjøre hvis klokkeslettet på enheten er forskjellig fra serverens aktuelle klokkeslett.
•• Device Name: Skriv inn enhetsnavnet.
•• Device Group: Velg
1
Gå til kategoriene Device → Time.
2
Velg enhet.
3
Velg Clock Set, og synkroniser klokkeslettet med serveren.
for å angi gruppen.
•• Location: Angi den nåværende plasseringen av enheten.
――Hvis du trykker på INFO-knappen på fjernkontrollen når en nettverksplan kjører, vises plandetaljene.
Kontroller at riktig enhet er valgt, ved å vise enhets-IDen i detaljene.
8
Velg All-menyen for å kontrollere at enheten er registrert.
•• Når du kobler til en server for første gang, blir tidsangivelsen på produktet satt til GMT-tiden i
regionen der serveren er installert.
•• Tidsangivelsen på produktet kan endres fra serveren som vist i trinn 3.
•• Hvis du slår produktet av og på igjen, blir tidsangivelsen på produktet gjenopprettet til forrige gang
den ble angitt fra serveren.
――Du finner mer informasjon om hvordan du styrer tiden (planlegging, feriehåndtering osv.), i
<brukerhåndboken for MagicInfo Premium-serveren>.
48
Device : All
Player
Content : All
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
My Templates
Sort by : File name
Options
1 / 9 item(s)
Network Channel
Spill av innhold, maler og sendeplaner som er konfigurert på serveren.
•• Du kan vise hvorvidt serveren er koblet til (godkjenning) på menyskjermbildet for Player.
Hvis du vil vise hvorvidt serveren er koblet til når en Network Channel kjører, trykker du på INFO på fjernkontrollen.
1
Velg Network Channel fra Player-menyen.
2
Network Channel starter opp og kjører.
No channels
Local Channel
Published Content
Local Channel
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Spill av en tidsplan eller kanal som var konfigurert i produktet.
1
Velg Local Channel fra Player-menyen.
――Meldingen No channels vises hvis ingen kanaler er registrert i Local Channel.
2
Local Channel starter opp og kjører.
Published Content
Spill av en mal lagret på en tilkoblet USB-enhet.
――Published Content egenskapen vises kun når en USB-enhet som inneholder mal er koblet til.
――Spill av planlagt innhold.
49
Published Channel
Spill av planlagt innhold som er lagret på en USB-enhet.
――Published Channel-funksjonen vises bare når en USB-enhet som inneholder en tidsplan, er koblet til.
――Planlegg avspilling av innhold etter kanal, og du kan spille av dine valg for planlagt materiale.
My Templates
Spill av en mal i My Templates lagret i produktets internminnet.
50
Tilgjengelige funksjoner på Player-siden
Player-siden inneholder følgende funksjoner.
•• Device
Velg enten Internal eller USB for å søke etter en bestemt enhetsliste.
-- All / Internal / USB
•• Content
Velg en innholdstype som kriterium for å søke etter en bestemt innholdsliste.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Angi kriteriet for innholdssortering.
-- File name / Recently played
•• Options
Menyvalg på Player-siden
Navn på alternativ
Handlinger
Play Selected
Velge og spille av ønsket innhold.
Send
Kopiere innhold til en annen lagringsenhet.
Delete
Slette ønsket innhold.
Go to Multimedia
Spill av innhold ved hjelp av funksjonen for medieavspilling.
Settings
Konfigurere detaljerte egenskaper for innhold.
――Se neste side for nærmere beskrivelse av Settings-funksjonen.
51
Settings-menyen på Player-siden
Aspect Ratio
Sett Aspect Ratio til enten Original eller Full.
Settings
•• Full / Original
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig for filer av typen Video, Image, PDF og Office.
Settings
Display Duration
Set whether to display content in the original aspect ratio or in full screen
size.
Angi varigheten av hver side i en lysbildevisning.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig for filer av typen Image, PDF, Flash og Office.
Aspect Ratio
Display Duration
Close
Transition Effect
Content Orientation
Landscape
Safely Remove USB Device
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Transition Effect
Konfigurer overgangseffekter mellom sider eller scener i en lysbildevisning eller videofil.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig for filer av typen Image.
Content Orientation
Bytt retningen for avspilling av innhold til Landscape- eller Portrait-modus.
•• Landscape / Portrait
――Hvis visningen av Content Orientation er Portrait, støttes ikke VP8 video-kodek.
――Source er ikke tilgjengelig når Content Orientation er angitt til Portrait.
Safely Remove USB Device
Fjerner USB-minnet på en forsvarlig måte
Reset Settings
Gjenopprett alle verdier under Settings til standardverdiene fra da produktet ble kjøpt.
52
Når innhold kjøres
Trykk på INFO-knappen på fjernkontrollen.
Vise detaljene for innholdet som kjører
Information
Type:
Network Channel
•• Type: Kanaltype som spilles
――Gjelder bare ved avspilling av Network Channel / Local Channel.
•• CH Number: Nummer tilordnet kanalen som spilles
――Gjelder bare ved avspilling av Network Channel / Local Channel.
•• CH Name; Navn på kanalen som spilles
――Gjelder bare ved avspilling av Network Channel / Local Channel.
CH Number:
No channels selected
•• Software Version: Viser programvarenummeret til en enhet
CH Name:
No channels selected
•• MAC ID: Viser det originale ID-nummeret til en enhet
Software Version:
B2B-EP-MIP-41301-1
MAC ID:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tags:
None
•• Tags: Tagg-innstillinger tilordnet en enhet fra serveren
――Gjelder bare ved avspilling av Network Channel / Local Channel.
Server:
Not connected
•• Server: Viser tilkoblingsstatusen (Connected, Disconnected eller Not connected) for serveren
USB:
Not connected
•• USB: Viser tilkoblingsstatusen for en USB-enhet
Storage for Network Channel:
Internal
Schedule download:
No Schedule to download
OK
•• Storage for Network Channel: Viser informasjon på enheten hvor den nettverkskanalen som er aktiv for øyeblikket, er
lagret.
――Gjelder bare ved avspilling av Network Channel / Local Channel.
•• Schedule download: Viser fremdriften for en nettverksplan som lastes ned fra serveren
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
53
Endre innstillingene for innholdet som kjører
Trykk på TOOLS-knappen på fjernkontrollen under avspilling av innhold for å konfigurere innstillinger som Picture Mode og
Sound Mode.
•• Playlist
Se en liste over innhold som spilles av.
•• Music
Angi bakgrunnsmusikk for innholdet som spilles av.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
•• Picture Mode
Tilpasser skjerminnstillingene til innholdet som spilles av.
-- Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Sound Mode
Tilpasser lydinnstillingene til innholdet som spilles av.
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
54
Filformater som er kompatible med Player
•• Støttede filsystemer omfatter FAT32 og NTFS.
•• En fil med en loddrett og vannrett oppløsning som er større enn maksimal oppløsning, kan ikke
spilles av.
Kontroller filens loddrette og vannrette oppløsning.
•• Kontroller hvilke kodektyper og versjoner for video og lyd som støttes.
•• Kontroller hvilke filversjoner som støttes.
-- Flash-versjon opptil 10.1 støttes.
-- PowerPoint-versjon opptil 97 – 2007 støttes.
•• Bare den USB-enheten som ble tilkoblet sist, gjenkjennes.
Nettverksplan med flere vinduer
Malfiler og LFD-filer (.lfd)
Restriksjoner
•• Kontroller at det finnes en distribuert mappe (innhold / planer) i Internal / USB-minnet.
Restriksjoner for avspilling
•• Maks. to videofiler (Video) kan spilles av.
•• Det kan ikke spilles av mer enn én Flash-fil.
•• For Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer støttes bare én filtype om gangen.
•• Det kan ikke spilles av flere videoer samtidig (Video) på én skjerm på en videovegg.
Restriksjoner for lydutgang
•• Det kan ikke brukes mer enn én lydutgang.
Restriksjoner for avspilling
•• Maks. to videofiler (Video) kan spilles av samtidig.
•• Avspillingsprioritet: Flash-fil > nettverks-BGM > lokal BGM > videofil i hovedvinduet som er valgt
av brukeren
•• I stående avspillingsmodus kan det bare spilles av én videofil om gangen.
•• Det kan ikke spilles av mer enn én Flash-fil.
•• For Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer støttes bare én filtype om gangen.
•• LFD(.lfd)-filer støttes ikke.
Restriksjoner for lydutgang
•• Det kan ikke brukes mer enn én lydutgang.
•• Avspillingsprioritet: Flash-fil > nettverks-BGM > lokal BGM > videofil i hovedvinduet som er valgt
av brukeren
――Nettverks-BGM: Instillingene kan konfigureres i trinn 1 når du oppretter en serverplan.
――Lokal BGM: BGM-innstillingene kan konfigureres med verktøyene som vises etter at du har
trykket på TOOLS under Player-avspilling.
――Brukervalgt hovedvindu: Instillingene for hovedvindu kan konfigureres i trinn 2 når du oppretter
en serverplan.
55
Innhold
Filtype
Beholder
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Oppløsning
1920 x 1080
Bildefrekvens Bithastighet
(fps)
(Mbps)
6~30
30
Lydkodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Windows Media-video
versjon 9
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
56
Video
•• 3D-video støttes ikke.
•• Innhold med høyere oppløsning enn det som er
angitt i tabellen ovenfor, støttes ikke.
•• Videoinnhold med høyere bithastighet eller
bildefrekvens enn det som er angitt i tabellen
ovenfor, kan føre til at videoen hakker under
avspilling.
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av
riktig, hvis det oppstår en feil i innholdet eller
beholderen.
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale
kameraer ikke er kompatible med spilleren.
Lyd
•• Lydinnhold med høyere bithastighet eller
bildefrekvens enn det som er angitt i tabellen
ovenfor, kan føre til at lyden hakker under
avspilling.
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av
riktig, hvis det oppstår en feil i innholdet eller
beholderen.
Bilde
•• Kompatibelt bildefilformat: Jpeg
•• Maksimal oppløsning som støttes: 15.360 x
8.640
•• Bildeeffekter som støttes: 9 effekter
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale
kameraer ikke er kompatible med spilleren.
•• Støtter opptil WMA 10 Pro 5.1-kanal. WMAtapsfri lyd støttes ikke.
•• QCELP, AMR NB/WB støttes ikke.
•• Støtte for H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og
AVCHD støttes ikke.
•• For alle videokodeker utenom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: maks 60 rammer
-- Over 1280 x 720: maks 30 rammer
•• GMC 2 eller nyere støttes ikke.
•• BD MVC-spesifikasjoner.
•• Noen kodeker (MVC, VP8 og MJPEG) støttes ikke
i følgende situasjoner: avspilling av forskjellige
filtyper etter hverandre, avspilling av LFD-filer
eller avspilling av filer i stående modus.
57
Flash
Power Point
•• Kompatibel med Flash 10.1
•• Flash-animasjon
-- Kompatibelt filformat: SWF
•• Anbefalt oppløsning: 960 x 540
-- Forsiktig
Ytelse sammenlignbar med Flash Player
på et Windows-operativsystem kan ikke
garanteres.
Optimalisering er nødvendig ved
innholdsoppretting.
•• Flash-video
-- Kompatibelt filformat: FLV
-- Video
Kodek: H.264 BP
Oppløsning: 1920 x 1080
-- Lyd
Kodek: H.264 BP
-- Forsiktig
F4V-filformat støttes ikke.
Skjermvideo støttes ikke.
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtype: ppt, pptx
-- Versjon: Office 97 ~ Office 2007
•• Funksjoner som ikke støttes
-- Animasjonseffekt
-- 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
-- Topptekst og bunntekst (noen
underelementer støttes ikke)
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
PDF
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtype: pdf
•• Funksjoner som ikke støttes
-- Innhold på mindre enn 1 piksel støttes ikke
på grunn av at ytelsen forringes.
-- Innhold i maskert bilde og bilde side ved
side støttes ikke.
-- Innhold med rotert tekst støttes ikke.
-- 3D-skyggeeffekter støttes ikke.
-- Noen tegn støttes ikke
(Spesialtegn kan bli ødelagt)
-- Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115
underelementer støttes.
------
Innsetting av objekter
Tegn med halv bredde
Bokstavmellomrom
Diagrammer
Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
-- Lysbildenotater og støtteark
58
WORD
Malfiler
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtype: .doc, .docx
-- Versjon: Office 97 ~ Office 2007
•• Oppretting/redigering/avspilling er bare
tilgjengelig i Template.
LFD
•• Støttes i Network Channel og Local Channel
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtype: .lfd
•• Funksjoner som ikke støttes
-- Sidebakgrunnseffekt
-- Noen avsnittstiler
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfeil kan oppstå
-- 3D-figurer (vil bli vist i 2D)
-- Office 2007
SmartArt støttes ikke fullt ut. 97 av 115
underelementer støttes.
-----
Diagrammer
Tegn med halv bredde
Bokstavmellomrom
Vertikal tekst
Noen underelementer støttes ikke
-- Lysbildenotater og støtteark
59
Filformater som er kompatible med Videowall
――Du finner flere opplysninger i <brukerhåndboken for MagicInfo Server>.
Video
Bilde
•• 3D-video støttes ikke.
•• Kompatibelt bildefilformat: Jpeg, bmp, png
•• Innhold med høyere oppløsning enn det som er angitt i tabellen ovenfor,
støttes ikke.
•• Maksimal oppløsning som støttes: 15.360 x 8.640
――Det kan ta lengre tid å vise bilder med høyere oppløsning på skjermen.
•• Videoinnhold med høyere bithastighet eller bildefrekvens enn det som er
angitt i tabellen ovenfor, kan føre til at videoen hakker under avspilling.
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av riktig, hvis det oppstår en feil i
innholdet eller beholderen.
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale kameraer ikke er kompatible
med spilleren.
•• Støtte for H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og AVCHD støttes ikke.
•• For alle videokodeker utenom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: maks 60 rammer
-- Over 1280 x 720: maks 30 rammer
•• GMC 2 eller nyere støttes ikke.
•• BD MVC-spesifikasjoner.
•• Noen kodeker støttes kanskje ikke i stående avspillingsmodus.
60
Restriksjoner
•• Det kan bare spilles av én videofil (Video) per klient.
――Forskjellige innholdsfiler kan spilles av på skjermene på en videovegg.
Det kan ikke spilles av to videofiler (Video) på én skjerm på en videovegg.
Tilgjengelig
Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
61
Schedule
Tilgjengelige funksjoner på Schedule-siden
Schedule-siden inneholder følgende funksjoner.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30
•• Device
-- Vis navnet på en tilkoblet lagringsenhet.
――Dette valget er bare aktivert hvis Type er satt til Local i Device.
•• Options
01:00
03:30
•• Type
-- Local: Legg til eller rediger sendeplaner.
-- Network: Se nettverkssendeplanen som er konfigurert på serveren.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Menyvalg på Schedule-siden
Navn på alternativ
Handlinger
06:00
Send
Sende konfigurerte sendeplaner til en annen lagringsenhet. Dette minner om "kopier"funksjonen på PC-er.
Delete
Slette sendeplaner.
Settings
Standardinnholdet spilles av på en kanal som ikke inneholder programinformasjon.
62
Konfigurere kanalsendeplaner
Spill av medieinnhold som video, bilder og musikk på et bestemt tidspunkt.
1
Velg kanalen du vil konfigurere.
2
Velg videoene, musikken og bildene som skal inngå i kanalsendeplanen.
3
Angi når sendeplanen skal spilles. (Start Time ~ Stop Time)
4
Endre navn på kanalsendeplanen, og velg en målmappe for å lagre den.
5
Trykk på Save.
――Bare aktuelt hvis Type er satt til Local.
Redigere en kanalsendeplan.
Endre innstillinger for en konfigurert kanalsendeplan, som innhold, varighet og navn.
1
Velg kanalen du vil redigere.
2
Velg videoer, bilder eller musikk som skal redigeres i kanalsendeplanen.
-- Slette innhold: Hold markøren over ønsket innhold og trykk deretter på E-knappen for å slette det.
-- Flytt helt til høyre i innholdslisten. Klikk på + for å legge til innhold eller endre avspillingsrekkefølgen for innhold.
3
Angi når sendeplanen skal spilles. (Start Time ~ Stop Time)
4
Endre navn på kanalsendeplanen, og velg en målmappe for å lagre den.
5
Trykk på Save.
――Bare aktuelt hvis Type er satt til Local.
63
Template
HOME
Tilgjengelige funksjoner på Template-siden
Opprett unikt innhold med maler. Det er enkelt å opprette innhold. Du kan ganske enkelt bytte ut bilder
og tekst i en mal.
→ Template → ENTER E
Template
Sorter listen med maler ved hjelp av følgende kriterier.
Market : All
Select a template to customise.
My Templates
Orientation : Landscape
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: Bruk denne modusen når du bruker produktet i liggende retning.
-- Portrait: Bruk denne modusen når du bruker produktet i stående retning.
1
Velg en mal fra de tilgjengelige eksempelmalene.
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Preview
Cancel
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
64
2
Organiser en mal ved å sette inn tekst, video, bilder eller PDF-filer etter ønske.
Sette inn innhold som video, bilder og PDF-filer
Legge inn tekst
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Aa
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
[TR]Press the volume button on the
remote to change the font size.
Edit
Item(s) selected
Select item to
delete
picture1.jpg
Hide Element
Preview
Cancel
New town
interior design
Edit Text
Font options
Show
Default content duration
00:00:05
Aspect Ratio
Mute
Done
Save
Cancel
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
Edit Text
Velg vinduet Edit Text for å legge inn tekst.
Konfigurere bakgrunnsbilde/bakgrunnsmusikk
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font options
Font Size: Angi meldingens tekststørrelse.
Font Colour: Angi meldingens tekstfarge.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Background colour: Angi meldingens bakgrunnsfarge.
bg_common_01.jpg
Background opacity: Angi meldingens bakgrunnstetthet.
Done
Cancel
Alignment: Velg en justeringsmodus for meldinger.
Scroll: Angi meldingens bevegelsesretning/hastighet.
Hide Element: Vise eller skjule en melding.
――Å velge Hide nullstiller ikke meldingsinnstillingene.
Reset: Tilbakestille alle innstillinger i Font options til standard innstillinger.
65
3
Preview
Konfigurer Template Name og Storage.
Save
23:59:59
Duration
Template preview is running. It will stop after
20 seconds.
1
Forhåndsvis den opprettede malen med Preview-funksjonen.
2
For å lagre malen trykker du på Save -knappen.
Internal
Storage
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
Template Name
4
Cancel
Trykk på Save-knappen for å fullføre opprettelsen av innhold.
66
Clone Product
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Eksporter produktinnstillingene til en USB-enhet, eller last inn innstillingene via en USB-enhet.
Dette alternativet er nyttig når du tilordner de samme innstillingene til flere produkter.
Når USB ikke inneholder en duplikatfil
1
Koble USB-enheten til en USB-port. Kjør Clone Product-funksjonen.
2
No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB storage device?meldingen vises.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Når USB inneholder en duplikatfil
1
Koble USB-enheten til en USB-port. Kjør Clone Product-funksjonen.
2
Cloning file found. Please select an option.-meldingen vises.
Kjør Clone from USB- eller Clone to USB-funksjonen.
-- Clone from USB: Bruk innstillingene til USB-enheten på produktet.
-- Clone to USB: Kopier produktinnstillingene til USB-enheten.
――Når konfigureringen er fullført, blir produktet automatisk startet på nytt.
67
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Tilordne en ID til et sett.
Trykk på u/d for å velge et nummer, og trykk på E.
Device ID
Angi ID-nummeret til produktet som er koblet til inndatakabelen for mottak av inndatasignaler. (Område: 0~224)
――Angi nummeret du ønsker med nummerknappene på fjernkontrollen.
PC Connection Cable
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Velg en måte å koble deg til MDC på for å motta MDC-signalet.
•• RS232C cable
Kommuniser med MDC via RS232C-stereokabelen.
•• RJ45(LAN) cable
Kommuniser med MDC via RJ45-kabelen.
68
Screen Saver
HOME
→ Screen Saver → ENTER E
Aktiver eller deaktiver Screen Saver.
Når Screen Saver er aktivert, roterer skjermen hvert 30 minutt for å hindre innbrenning.
•• Off / On
Screen Saver
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Network Status
HOME
Kontroller den aktuelle nettverks- og Internett-tilkoblingen.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
69
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Tilpass oppsettet til flere skjermer som er koblet til for å danne en videovegg.
I tillegg viser du en del av hele bildet eller gjentar samme bilde på hver av de tilkoblede skjermene.
For å vise flere bilder ser du i MDC Hjelp eller brukerhåndboken for MagicInfo. Noen modeller støtter kanskje ikke MagicInfofunksjonen.
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
For å organisere en videovegg velger du On.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Denne funksjonen deler automatisk en videovegg basert på en matrisekonfigurasjon for videovegg.
Skriv inn videoveggmatrisen.
Videoveggen deles basert på den konfigurerte matrisen. Antall vertikale og horisontale visningsenheter kan være fra 1 til 15.
――En videovegg kan deles inn i maksimalt 225 skjermer.
――Alternativet Horizontal x Vertical er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
Screen Position
For å omorganisere delte skjermer, skal du justere tallet for hvert produkt i matrisen ved hjelp av Screen Position-funksjonen.
Hvis du velger Screen Position, vises videoveggmatrisen med tallene som er tilordnet produktene som utgjør videoveggen.
Hvis du vil omorganisere produktene, bruk retningstastene på fjernkontrollen til å flytte et produkt til et annet ønsket tall. Trykk
på E.
――Maksimalt 255 skjermer kan ordnes i Screen Position.
――Alternativet Screen Position er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
――Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du sørge for at Horizontal x Vertical er konfigurert.
70
Format
Velg hvordan bilder skal vises på videoveggen.
•• Full: Viser bilder i fullskjerm uten sidekanter.
•• Natural: Viser bilder i opprinnelig sideforhold uten å forstørre eller redusere størrelsen.
――Alternativet Format er bare aktivert når Video Wall er angitt til On.
71
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Du må angi Clock Set før du kan bruke denne funksjonen.
On Timer
Angi On Timer slik at produktet slår seg på automatisk på et klokkeslag og på en dag som du har valgt.
Strømmen slås på med det angitte volumet eller den angitte inngangskilden.
On/Off Timer
On Timer: Still tidsuret ved å velge ett av de sju alternativene. Pass på at du angir gjeldende klokkeslett først.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Setup: Velg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du velger Manual, kan du velge hvilke dager du ønsker at On Timer skal slå på produktet.
-- Haken viser hvilke dager du har valgt.
•• Time: Angi time og minutt. Skriv inn tall med tallknappene eller Pil opp og Pil ned. Endre tekstfeltene med Pil venstre og
Pil høyre.
•• Volume: Angi ønsket volumnivå. Endre volumnivået med Pil venstre og Pil høyre.
•• Source: Velg ønsket inngangskilde.
•• Content (når Source er angitt til Internal/USB): Fra USB-enheten eller den interne minneenheten velger du en mappe
med innhold som du ønsker å spille av når produktet slås på. Innholdet kan omfatte musikk, bilder og videofiler.
――Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en USB er tilkoblet.
――Hvis det ikke er noen musikkfil på USB-enheten, eller hvis du ikke velger en mappe som inneholder en musikkfil, virker ikke
Timer-funksjonen som den skal.
――Hvis det er bare én fotofil i USB-en, spilles ikke Slide Show av.
――Hvis et mappenavn er for langt, kan du ikke velge mappen.
――Hver USB du bruker, er tilordnet sin egen mappe. Når du bruker mer enn én av samme type USB, må du påse at mappene
som er tildelt hver USB, har forskjellig navn.
――Vi anbefaler at du bruker en USB-minnepinne og en multikortleser når du bruker On Timer.
――On Timer-funksjonen virker kanskje ikke med USB-enheter med innebygd batteri, MP3-spillere eller PMPer fra enkelte
produsenter fordi produktet bruker for lang tid på å gjenkjenne disse enhetene.
72
Off Timer
Still tidsuret (Off Timer) ved å velge ett av de sju alternativene. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Velg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du velger Manual, kan du velge hvilke dager du ønsker at Off Timer skal slå av produktet.
-- Haken viser hvilke dager du har valgt.
•• Time: Angi time og minutt. Skriv inn tall med tallknappene eller Pil opp og Pil ned. Endre tekstfeltene med Pil venstre og
Pil høyre.
Holiday Management
Tidsuret blir deaktivert i perioder som er spesifisert som ferie.
•• Add Holiday: Spesifiser perioden du vil legge til som ferie.
Velg start- og sluttdato for ferien som skal legges til, ved hjelp av u/d, og klikk på Save.
Perioden blir lagt til på listen over ferier.
-- Start: Angi startdatoen for ferien.
-- End: Angi sluttdatoen for ferien.
――Delete: Slett valgte elementer fra listen over ferier.
――Edit: Velg et ferieelement og endre datoen.
•• Set Applied Timer: Angi at On Timer og Off Timer ikke skal aktiveres på offentlige helligdager.
-- Trykk på E for å velge innstillingene for On Timer og Off Timer som du ikke ønsker å aktivere.
-- Valgt On Timer og Off Timer blir ikke aktivert.
73
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Skriv inn tekst mens en video eller et bilde vises, og vis teksten på skjermen.
•• Off / On
•• Message: Skriv inn en beskjed som skal vises på skjermen.
•• Time: Angi at Start Time og End Time skal vise en Message.
•• Font options: Angi skrifttype og farge på meldingen.
Ticker
•• Position: Velg hvilken retning en Message skal vises i.
•• Scroll: Angi Direction og Speed for rulling av meldingen.
•• Preview: Forhåndsvis konfigurerte innstillinger for bildetekst.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
More settings
HOME
Menyen for bildeinnstillinger vises.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
74
URL Launcher
HOME
Hvis du ønsker opplysninger om hvordan du bruker URL Launcher-funksjonen, kan du kontakte forhandleren der produktet
ble kjøpt.
――For å bruke URL Launcher-funksjonen må du sette Play via til URL Launcher i System.
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2014
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
75
Kapittel 06
Skjermjustering
Konfigurer innstillingene for Picture (Backlight, Colour Tone, osv.).
Oppsettet til menyalternativene for Picture kan variere avhengig av produktet.
Picture Mode
Velg en bildemodus (Picture Mode) som passer for omgivelsene der produktet skal brukes.
•• Shops & Malls
Egnet for kjøpesentre.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
•• Offices & Schools
Egnet for kontorer og skoler.
Picture
-- Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
Picture Mode
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
R50
•• Terminals & Stations
Egnet for bussterminaler og togstasjoner.
-- Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
•• Video Wall
Egnet for miljøer hvor videovegger brukes.
-- Velg enten Videos/Images eller Text, avhengig av bildemodus.
•• Calibration
Innstillingene for lysstyrke, farge, gamma og ensartethet, som kan tilpasses med fargekalibreringsprogrammet Advanced
Color Management brukes i denne modusen.
-- For å bruke Calibration-modusen riktig, må du sørge for å konfigurere bildekvalitetsinnstillingene, som lysstyrke,
farge, gamma og ensartethet, med fargekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Advanced Color Management-programmet kan lastes ned fra www.samsung.com/displaysolutions.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
76
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Produktet har flere alternativer for justering av bildekvaliteten.
Picture Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
Picture Modeinnstillinger
Justerbare alternativer
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
Backlight
――Når du endrer Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour eller Tint (G/R), blir skjermmenyen endret i samsvar
med dette.
――Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet du har koblet til en inngang på produktet.
――Reduksjon av bildets lysstyrke reduserer strømforbruket.
R50
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
77
Colour Temperature
Juster fargetemperaturen (rød/grønn/blå). (Område: 2800K–16000K)
――Aktivert når Colour Tone er angitt til Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Hvis Picture Mode er angitt til Calibration, er Colour Temperature deaktivert.
Picture
Colour Temperature
10000K
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
78
White Balance
2 Point
Juster fargetemperaturen for å få et mer naturlig bilde.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Juster mørkheten til hver farge (rød, grønn, blå).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster lysstyrken til hver farge (rød, grønn, blå).
Picture
White Balance
•• Reset: Egnet for miljøer hvor videovegger brukes.
10 Point
Kontrollerer hvitbalansen i 10 punkts intervaller ved justering av lysstyrken for rødt, grønt og blått.
•• Off / On
Level: Velg intervall for justering.
Red: Juster nivået for rødt.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Green: Juster nivået for grønt.
Blue: Juster nivået for blått.
Reset: Egnet for miljøer hvor videovegger brukes.
――Det kan hende at noen eksterne enheter ikke støtter denne funksjonen.
――Aktivert når Picture Mode er angitt til Offices & Schools (Videos/Images).
79
Gamma
Juster primærfargeintensiteten.
――Hvis Picture Mode er angitt til Calibration, er Gamma deaktivert.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Calibrated value
Velg hvorvidt innstillingene for lysstyrke, farge, gamma og ensartethet skal tas i bruk med fargekalibreringsprogrammet
Advanced Color Management for informasjonsmodus og reklamemodus.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Advanced Color Management-programmet kan lastes ned fra www.samsung.com/displaysolutions.
――Hvis Picture Mode er angitt til Calibration, er Calibrated value deaktivert.
Picture
Calibrated value
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
80
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Terminals & Stations
Picture Modeinnstillinger
Justerbare alternativer
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / Motion Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
――Hvis Picture Mode er angitt til Calibration, er Advanced Settings deaktivert.
Off
Native
On
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
81
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
On
Juster skjermkontrasten.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Velg svartnivå for å justere skjermdybden.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Fremhev rosa Flesh Tone.
RGB Only Mode
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Viser Red, Green og Blue farge slik at du kan finjustere nyanser og metning.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Justerer omfanget og utvalget av farger (fargerom) som er tilgjengelig for å skape bilder.
•• Auto / Native / Custom
――Juster Colour, Red, Green, Blue og Reset ved å angi Colour Space til Custom.
Motion Lighting
Reduserer strømforbruket ved å redusere skjermens lysstyrke når bildet på skjermen er i bevegelse.
•• Off / On
82
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Calibration
Picture Modeinnstillinger
Justerbare alternativer
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise
Filter / Film Mode / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
83
Colour Tone
Picture Options
Hvis Picture Mode er angitt til Text
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Hvis Picture Mode er angitt til Videos/Images
MPEG Noise Filter
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Hvis Picture Mode er angitt til Calibration, er Colour Tone deaktivert.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Off / Cool / Standard / Warm
――Du kan justere og lagre innstillinger for hver eksterne enhet som er koblet til en inngang på produktet.
Digital Clean View
Hvis produktet mottar et svakt kringkastingssignal, kan du aktivere funksjonen Digital Clean View for å redusere eventuelle
forstyrrelser og dobbeltkonturer som vises på skjermen.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Mottatt signalstyrke er best når feltet er grønt.
――Når signalet er svakt, prøver du alle alternativene til produktet viser det beste bildet.
MPEG Noise Filter
Reduserer MPEG-støy for å gi forbedret bildekvalitet.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
84
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Velger svartnivået på skjermen for å justere skjermdybden.
•• Low / Normal
――Bare tilgjengelig i modusene HDMI (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Denne modusen passer til å vise filmer.
Film Mode
Off
Angir at produktet automatisk vil registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere bildet for optimal kvalitet.
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Tilgjengelig i HDMI (1080i).
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Dynamic Backlight
Angi at bakbelysningen skal justeres automatisk for å få best mulig skjermkontrast til forholdene.
•• Off / On
85
Picture Size
velg størrelse og sideforhold som vises på skjermen.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Forskjellige alternativer for skjermjustering vises avhengig av gjeldende inngangskilde.
•• 16:9: Angir bildet til 16:9 bred modus.
Picture Size
Picture Size
· Position
•• Zoom1: Bruk denne for å få moderat forstørrelse. Kutter av toppen og sidene.
16:9
•• Zoom2: Bruk denne for sterkere forstørrelse.
•• Smart View 1: Reduserer 16:9-bildet med 50 %.
•• Smart View 2: Reduserer 16:9-bildet med 25%.
•• Wide Fit: Forstørrer bildets sideforhold slik at det fyller hele skjermen.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• 4:3: Angir bildet til grunnleggende (4:3) modus.
――Ikke angi produktet til 4:3-format over lengre tid.
Kantene som vises til venstre og høyre, eller øverst og nederst på skjermen, kan forårsake bildelagring (brennflekker i
skjermen) som ikke dekkes av garantien.
•• Screen Fit: Viser hele bildet uten å kutte bort noe når signalene for HDMI (720p / 1080i / 1080p) brukes.
•• Custom: Endrer oppløsningen slik at den passer til brukerens preferanser.
•• Original ratio: Hvis inngangskilden er HDMI (PC-tilkobling) vises videoen i det opprinnelige sideforholdet.
――Tilgjengelige porter kan variere avhengig av modellen.
86
Position
Justerer bildeplasseringen. Position er bare tilgjengelig hvis Picture Size er angitt til Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit
eller Custom.
――Følg denne fremgangsmåten hvis du vil bruke Position-funksjonen etter å ha valgt Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit
eller Custom.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
1
Trykk på d for å velge Position. Trykk på E.
2
Trykk på u eller d for å flytte bildet opp eller ned.
3
Trykk på E.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Zoom/Position
Justerer bildets zoom og plassering. Dette alternativet er tilgjengelig når inndatakilden er angitt til HDMI (1080i/1080p).
Picture Size må angis til Custom for at alternativet skal være tilgjengelig.
Picture Size
Picture Size
· Zoom/Position
Custom
1
Trykk på d for å velge Zoom/Position. Trykk på E.
2
Velg Zoom eller Position. Trykk på E.
3
Trykk på u/d/l/r for å flytte bildet.
4
Trykk på E.
――Hvis du vil tilbakestille vinduet til den opprinnelige posisjonen, velger du Reset i Zoom/Position-skjermbildet.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Bildet angis til standardposisjonen.
87
Picture Off
Hvis du velger Picture Off, slås skjermen av. Volumet blir ikke deaktivert.
Du slår på skjermen ved å trykke på en hvilken som helst knapp med unntak av volumknappen.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Reset Picture
Tilbakestiller gjeldende bildemodus til standardinnstillingene.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
88
Kapittel 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurer menyskjermbildet.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: Vis menyen i liggende modus (standard).
•• Portrait: Vis menyen i stående modus på høyre side av produktskjermen.
OnScreen Display
Source Content Orientation
Display Orientation
Roter produktskjermens retning.
Screen Protection
•• Landscape: Vis skjermbildet i liggende modus (standard).
•• Portrait: Vis skjermbildet i stående modus.
Message Display
Menu Transparency
Menu Language
Reset OnScreen Display
Medium
English
Aspect Ratio
Angi at den roterte skjermen skal være enten fullskjerm eller opprinnelig.
•• Full Screen: Vis den roterte skjermen i fullskjerm.
•• Original: Vis den roterte skjermen i opprinnelig sideforhold.
――Bare tilgjengelig når Source Content Orientation er angitt til Portrait.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
89
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Hvis skjermen viser et stillbilde i en bestemt periode du definerer, aktiverer produktet skjermspareren for å forhindre at det
brenner seg bilder inn i skjermen.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
For å begrense faren for at bilder skal brenne seg inn i skjermen, er denne enheten utstyrt med Screen Burn Protectionteknologi som forhindrer skjerminnbrenning.
Screen Burn Protection flytter bildet litt på skjermen.
Med innstillingen Screen Burn Protection Time kan du programmere tiden mellom bevegelsene av bildet i minutter.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Pixel Shift
Minimer skjerminnbrenning ved å flytte pikslene litt horisontalt eller vertikalt.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical og Time aktiveres bare når Pixel Shift er angitt til On.
•• Horizontal: Angir hvor mange piksler skjermen beveger seg horisontalt.
•• Vertical: Angir hvor mange piksler skjermen beveger seg vertikalt.
•• Time: Angir tidsintervallet for å foreta henholdsvis horisontal eller vertikal bevegelse.
Tilgjengelige Pixel Shift-innstillinger og optimale innstillinger.
Tilgjengelige innstillinger
Optimale innstillinger
Horizontal (piksler)
0~4
4
Vertical (piksler)
0~4
4
Time (minutt)
1 min ~ 4 min
4 min
――Pixel Shift-verdien kan variere etter produktets størrelse (tommer) og modus.
――Hvis du viser et stillbilde eller en 4:3-visning i en lengre periode, kan det føre til skjerminnbrenning. Dette er ikke en defekt i
produktet.
――Hvis Picture Size er angitt til Screen Fit, er Pixel Shift deaktivert.
90
Timer
Screen Burn Protection
Du kan stille inn tidsuret for Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Screen Burn Protection-funksjonen stopper automatisk etter en angitt tidsperiode.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Off
Repeat: Vis bildemønsteret som forhindrer at bildet brenner seg fast, slik det er angitt i Mode, i angitte tidsintervaller (Period).
Interval: Vis bildemønsteret som forhindrer at bildet brenner seg fast, slik det er angitt i Mode i en angitt tidsperiode (fra Start
Time til End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time og End Time aktiveres bare når Timer er angitt til Repeat eller Interval.
•• Mode: Velg hvilket skjermbeskyttelsesmønster som skal vises.
-- Pixel: Piksler på skjermen veksler kontinuerlig med svart.
-- Rolling bar: En vertikal linje beveger seg fra venstre til høyre.
-- Fading screen: Hele skjermen blir lysere, deretter mørkere.
――Mønstrene Rolling bar og Fading screen vises bare én gang, uansett hvilken gjentagelsesperiode eller tid som er
angitt.
•• Period: Spesifiser intervallet for å aktivere Screen Burn Protection.
――Alternativet aktiveres når Repeat er valgt for Timer.
•• Time: Angi hvor lenge Screen Burn Protection skal være aktivert.
――Aktivert når Timer er angitt til Repeat og Mode er angitt til Pixel.
•• Start Time: Angi starttiden for å aktivere skjermbeskyttelsesfunksjonen.
――Alternativet aktiveres når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Angi sluttiden for å deaktivere skjermbeskyttelsesfunksjonen.
――Alternativet aktiveres når Interval er valgt for Timer.
91
Immediate display
Screen Burn Protection
Velg skjermspareren som skal vises.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Når skjermen er innstilt til bildeforholdet 4:3, kan du justere lysstyrken til de hvite sidekantene for å beskytte skjermen.
•• Off / Light / Dark
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Message Display
Source Info
Velg om kilde-OSD skal vises når inngangskilden endres.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Velg om intet signal-skjermen skal vises når det ikke registreres et signal.
•• Off / On
MDC Message
Velg om MDC-skjermen skal vises når produktet styres av MDC.
•• Off / On
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
92
Menu Transparency
Juster hvor gjennomsiktig menyboksen er.
•• High / Medium / Low
MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E
OnScreen Display
Menu Transparency
Medium
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Menu Language
Angi menyspråket.
――En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen. Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
93
Reset OnScreen Display
Dette alternativet returnerer de gjeldende innstillingene under OnScreen Display til fabrikkens standardinnstillinger.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
94
Kapittel 08
Lydjustering
Konfigurer lydinnstillingene (Sound) for produktet.
Sound Mode
Du kan velge en lydmodus som passer dine personlige preferanser.
•• Standard: Velger normal lydmodus.
•• Music: Fremhever musikk fremfor stemmer.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: Gir best lyd for filmer.
•• Clear Voice: Fremhever stemmer fremfor andre lyder.
Sound
Sound Mode
•• Amplify: Øk intensiteten for høyfrekvent lyd, slik at personer med svekket hørsel kan få en bedre lytteopplevelse.
Standard
Sound Effect
Auto Volume
Reset Sound
Off
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
95
Sound Effect
Konfigurer din foretrukne lydeffekt for utgangslyd.
――Bare tilgjengelig når Sound Mode er angitt til Standard.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Dialog Clarity
Med denne funksjonen kan du øke intensiteten for tale over bakgrunnsmusikk eller lydeffekter, slik at dialogen kan høres
tydeligere.
Sound Effect
Dialog Clarity
Off
•• Off / On
Equaliser
Equaliser
Bruk Equaliser for å tilpasse lydinnstillingen for hver høyttaler.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (justering av båndbredde): Justerer nivået for bestemte båndbreddefrekvenser.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Reset: Tilbakestiller equalizeren til standardinnstillingene.
Auto Volume
Volumet kan variere avhengig av kanalen.
Utjevn volumnivået automatisk når du bytter til en annen kanal.
•• Off / Normal / Night
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Normal utjevner volumnivået for hver kanal slik at når du bytter kanal, er volumnivået det samme.
Night utjevner og reduserer volumnivået for hver kanal slik at at lyden i kanalene dempes. Night er nyttig om natten når du
ønsker å holde et lavt lydnivå.
――Hvis du vil bruke volumkontrollen på en tilkoblet lydenhet, angir du Auto Volume til Off. En endring av volumkontrollen på
Sound
Auto Volume
Off
den tilkoblede kildeenheten får kanskje ingen virkning hvis Auto Volume er angitt til Normal eller Night.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
96
Reset Sound
Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen. Tilbakestill alle lydinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
97
Kapittel 09
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Du kan kontrollere den aktuelle nettverks- og Internett-statusen.
Konfigurer nettverksinnstillingene for å bruke ulike Smart Hub-funksjoner, som Internett-søk,
innholdsdeling gjennom et hjemmenettverk og funksjonsoppdateringer.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
Select your network type.
Network type
Wireless
Wireless network
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Disconnect
IP Settings
Retry
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Close
Refresh
WPS(PBC)
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Network type
•• Wireless / Wired
98
Innstillinger for nettverk (kablet)
•• Avhengig av hvordan nettverket er konfigurert, kan du koble produktet til LAN ved å koble LANporten på baksiden av produktet direkte til et veggfestet nettverksuttak ved hjelp av en LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Merk at vegguttaket er koblet til et modem eller en ruter et annet sted i
huset.
Koble til et kablet nettverk
Det finner tre måter å koble produktet til LAN ved hjelp av kabel.
•• Du kan koble produktet til LAN ved å bruke en LAN-kabel til å koble LAN-porten på baksiden av
produktet til et eksternt modem.
Se diagrammet nedenfor.
LAN
LAN-porten på veggen
RJ45
LAN
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemporten på veggen
Modemkabel
RJ45
Hvis du har et dynamisk nettverk, bør du bruke et ADSL-modem eller en ruter som støtter DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol). Modem og rutere som støtter DHCP, inneholder allerede IP-adressen,
subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene som produktet trenger for å få tilgang til Internett, slik at
du slipper å skrive dem inn manuelt. De fleste hjemmenettverk er dynamiske nettverk.
LAN-kabel
•• Du kan koble produktet til LAN ved å koble LAN-porten på baksiden av produktet til en IP-deler
som er koblet til et eksternt modem. Bruk LAN-kabel til sammenkoblingen. Se diagrammet
nedenfor.
LAN
Modemporten på veggen
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
LAN-kabel
IP-deler
(med DHCP-server)
LAN-kabel
RJ45
Noen nettverk krever en statisk IP-adresse. Hvis nettverket krever en statisk IP-adresse, må du skrive
inn IP-adressen, subnettmasken, gatewayen og DNS-verdiene manuelt på produktets skjermbilde for
konfigurasjon av kabler når du kobler deg til nettverket. Ta kontakt med Internett-leverandøren for å få
IP-adresse, subnettmaske, gateway og DNS-verdier.
Hvis du har en Windows-maskin, kan du skaffe disse opplysningene via maskinen.
――Du kan bruke ADSL-modem som støtter DHCP hvis nettverket krever en statisk IP-adresse.
――ADSL-modem som støtter DHCP, tillater også bruk av statiske IP-adresser.
LAN-kabel
99
Angi at nettverkstilkoblingen skal bruke Internett-tjenester som gjennomføring av
programvareoppgraderinger.
Automatisk Network Settings (kablet)
Koble til nettverket via en LAN-kabel.
2
Klikk på Status på hurtigmenyen som vises.
3
Klikk på Support-fanen i dialogboksen som vises.
4
Klikk på Details på Support-fanen. Nettverkstilkoblingsverdiene vises.
Kontroller først at en LAN-kabel er koblet til.
Slik foretar du automatisk konfigurasjon
1
Angi Network type til Wired fra Network Settings-siden.
2
Trykk på Connect-knappen for å starte Network Settings.
-- Connect-knappen er bare aktivert når LAN-kabelen er koblet korrekt til.
3
Skjermbildet for nettverkstest vises og verifiserer nettverkstilkoblingen.
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Wired network and Internet connection
completed.
――Mislykkes tilkoblingen, må du kontrollere LAN-porttilkoblingen.
Slik foretar du manuell konfigurasjon
1
Angi Network type til Wired fra Network Settings-siden.
2
Trykk på Connect-knappen for å starte Network Settings.
-- Connect-knappen er bare aktivert når LAN-kabelen er koblet korrekt til.
3
Skjermbildet for nettverkstest vises, og verifiseringen starter. Trykk på Stop. Verifiseringen stopper.
4
Velg IP Settings i skjermbildet for nettverkstilkobling. Skjermbildet IP Settings vises.
5
Velg det øverste feltet, trykk på E og angi deretter IP Settings til Enter manually. Gjenta
prosessen for hvert felt i IP Address.
――Hvis verdiene for nettverkstilkobling ikke blir funnet automatisk, eller hvis du vil konfigurere
tilkoblingen manuelt, går du til neste del,
Manuelt Network Settings (kablet)
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
Hvis det er tilfellet, må du be den nettverksansvarlige om IP-adressen, nettverksmasken, gatewayen og
adressen til DNS-serveren. Angi disse verdiene manuelt.
Vise nettverkstilkoblingsverdiene
――Hvis du angir IP Settings til Enter manually, endres DNS Setting automatisk til Enter
manually.
6
Når du er ferdig, velger du OK nederst på siden. Deretter trykker du på E. Skjermbildet for
nettverkstest vises, og verifiseringen starter.
7
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Wired network and Internet connection
completed.
Slik viser du nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-maskiner.
1
Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
100
Innstillinger for nettverk (trådløst)
Koble til et trådløst nettverk
Trådløs IP-deler
(ruter med DHCP-server)
LAN-porten på veggen
LAN-kabel
Samsung anbefaler å bruke IEEE 802.11n. Når du spiller av video via en nettverkstilkobling, kan dette
medføre at avspillingen blir ujevn.
――Velg en ledig kanal til den trådløse IP-deleren. Hvis kanalen som er valgt til den trådløse IP-deleren,
brukes av annet utstyr i nærheten, kan dette føre til forstyrrelser og kommunikasjonssvikt.
Automatisk nettverksoppsett (trådløst)
De fleste trådløse nettverk har et valgfritt sikkerhetssystem som forutsetter at enheter som har tilgang
til nettverket, sender en kryptert sikkerhetskode, kalt tilgangskode eller Security Key. Security Key er
basert på et passord, dvs. et ord eller en serie bokstaver og tall av bestemt lengde du ble bedt om å skrive
inn da du konfigurerte sikkerheten for det trådløse nettverket. Hvis du konfigurerer nettverkstilkoblingen
på denne måten og har en Security Key til det trådløse nettverket, må du skrive inn passordet under
den automatiske eller manuelle oppsettprosessen.
Slik foretar du automatisk konfigurasjon
1
Angi Network type til Wireless fra Network Settings-siden.
2
Network-funksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Etterpå vises en liste over
tilgjengelige nettverk.
3
ganger.
――Produktet støtter bare følgende sikkerhetsprotokoller for trådløse nettverk
――Hvis den ønskede trådløse ruteren ikke vises, velg Refresh for å søke på nytt.
Hvis du velger 802.11n-modus for ren høy gjennomstrømning (Greenfield) og krypteringstypen er
satt til WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) på tilgangspunktet eller den trådløse ruteren, støtter ikke
Samsung-produkter en tilkobling som er i samsvar med nye sertifiseringsspesifikasjoner for Wi-Fi.
――Hvis du ikke finner ruteren etter at du har prøvd på nytt, trykker du på Stop-knappen.
Add Network-knappen vises.
Velg Add Network for å legge til en trådløs ruter du kan koble til.
――Hvis den trådløse ruteren støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du koble deg til nettverket via PBC
(Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WSP vil automatisk konfigurere
SSID- og WPA-nøkkelen i en av modusene.
4
――Tilkoblingsmetoder: Den trådløse nettverkstilkoblingen kan installeres på tre måter.
Automatisk oppsett (ved hjelp av Auto Network Search-funksjonen), manuelt oppsett, WPS(PBC)
På listen over nettverk trykker du på ▲ eller ▼ for å velge et nettverk. Deretter trykker du på E to
Hvis skjermbildet Enter password. vises, går du til trinn 5. Hvis du velger en trådløs ruter som ikke
har sikkerhet, går du til trinn 7.
5
Hvis ruteren har sikkerhet, angir du Enter password. (sikkerhetskode eller PIN-kode).
101
6
Etterpå flytter du markøren til Done med høyrepilen og trykker deretter på E. Skjermbildet for
Slik foretar du manuell konfigurasjon
nettverkstilkobling vises, og verifiseringen starter.
1
Angi Network type til Wireless fra Network Settings-siden.
2
Network-funksjonen søker etter tilgjengelige trådløse nettverk. Etterpå vises en liste over
――Det er opprettet tilkobling til ruteren, men du får ikke tilgang til Internett.
7
Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Your wireless network and Internet connection
tilgjengelige nettverk.
are setup and ready to use.
3
Manuelt nettverksoppsett (trådløst)
På listen over nettverk trykker du på u eller d for å velge et nettverk. Deretter trykker du på E
to ganger.
Kontorer kan bruke statiske IP-adresser.
――Hvis den ønskede trådløse ruteren ikke vises, velg Refresh for å søke på nytt.
Hvis det er tilfellet, må du be den nettverksansvarlige om IP-adressen, nettverksmasken, gatewayen og
adressen til DNS-serveren. Angi disse verdiene manuelt.
――Hvis du ikke finner ruteren etter at du har prøvd på nytt, trykker du på Stop-knappen.
Vise nettverkstilkoblingsverdiene
Slik viser du nettverkstilkoblingsverdiene på de fleste Windows-maskiner.
1
Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre på skjermen.
2
Klikk på Status på hurtigmenyen som vises.
3
Klikk på Support-fanen i dialogboksen som vises.
4
Klikk på Details på Support-fanen. Nettverkstilkoblingsverdiene vises.
Add Network-knappen vises.
Velg Add Network for å legge til en trådløs ruter du kan koble til.
4
Hvis skjermbildet Enter password. vises, går du til trinn 5. Hvis du velger en trådløs ruter som ikke
har sikkerhet, går du til trinn 7.
5
Hvis ruteren har sikkerhet, angir du Enter password. (sikkerhetskode eller PIN-kode).
6
Etterpå flytter du markøren til Done med høyrepilen og trykker deretter på E. Skjermbildet for
nettverkstilkobling vises, og verifiseringen starter.
7
Velg Stop mens det blir gjort forsøk på nettverkstilkoblinger. Dette stopper tilkoblingen.
8
Velg IP Settings i skjermbildet for nettverkstilkobling. Skjermbildet IP Settings vises.
9
Velg det øverste feltet, trykk på E og angi deretter IP Settings til Enter manually. Gjenta
prosessen for hvert felt i IP Address.
――Hvis du angir IP Settings til Enter manually, endres DNS Setting automatisk til Enter
manually.
102
10Når du er ferdig, velger du OK nederst på siden. Deretter trykker du på E. Skjermbildet for
nettverkstest vises, og verifiseringen starter.
11Når tilkoblingen er verifisert, vises meldingen Your wireless network and Internet connection
are setup and ready to use.
WPS(PBC)
Oppsett med WPS(PBC)
Slik gjør du hvis ruteren har en WPS(PBC)-knapp.
1
Angi Network type til Wireless fra Network Settings-siden.
2
Velg WPS(PBC), trykk på E og trykk deretter på E på nytt.
3
Trykk på WPS(PBC)-knappen på ruteren innen 2 minutter. Produktet registrerer automatisk alle
nødvendige nettverksinnstillingsverdier og kobler seg til nettverket.
4
Skjermbildet for nettverkstilkobling vises, og nettverket er konfigurert.
103
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Angi for å koble produktet til trådløse mobile enheter. Med denne funksjonen kan du koble trådløse mobile enheter direkte til produktet uten å bruke en ruter.
Hvis du skal bruke denne funksjonen, må
den mobile enheten være støttet av Wi-Fi
Direct.
Slik kobler du en mobil enhet sammen med produktet ved hjelp av Wi-Fi Direct:
1
Gå til skjermbildet Wi-Fi Direct. Produktet vil da begynne å lete etter enheter.
2
Slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på enheten. Velg ønsket Wi-Fi-enhet.
•• PBC (Push Button Configuration): Trykk på WPS(PBC)-knappen på Wi-Fi-enheten innen 2 minutter. Produktet registrerer automatisk alle nødvendige
nettverksinnstillingsverdier og kobler seg til nettverket.
•• PIN: Legg inn den viste PIN-koden på enheten.
――Hvis du vil koble fra enheten, velger du den tilkoblede Wi-Fi-enheten og velger deretter Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E
Tillat at andre enheter, for eksempel smarttelefoner og nettbrett og nettbrett i nettverket, deler innhold med produktet.
104
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Koble en mobil enhet som støtter speilfunksjonen, til produktet. Dette gjør at skjermen og lyden fra den
mobile enheten sendes ut gjennom produktet. Speiling betyr at skjermen og lyden fra en mobil enhet
vises på en skjermenhet.
――Hvis du vil bruke Screen Mirroring, må du sørge for at den mobile enheten støtter speilfunksjoner,
som AllShare Cast, WiDi (versjon 3.5 eller nyere) og Miracast. Gå til nettstedet til produsenten av den
mobile enheten for å se om speilfunksjonen støttes.
――Skjerm- eller lydutdataen kan være ujevn hvis nettverket er overbelastet.
Screen Mirroring
Kjør speilfunksjonen fra den mobile enheten. Den mobile enheten vil automatisk søke opp og vise
produktet i en liste.
――Hvis den mobile enheten ikke kan kobles til produktet, slå dem av og på igjen. Prøv deretter på nytt.
Connect to server
Hvis du skal kjøre Player, må du koble deg til et nettverk.
•• Hvis alternativet SSL er aktivert, blir serveren konfigurert til å bruke https, og dataoverføring blir
kryptert.
――Skriv inn serverens IP-adresse og portnummer. Bruk 7001 som portnummer. (Hvis du ikke kan koble
deg til serveren med portnummer 7001, kan du be serveradministrator finne riktig portnummer og
deretter endre portnummeret.)
MagicInfo Mode
Velg egnet MagicInfo Mode, avhengig av miljøet der produktet skal brukes.
•• Lite / Premium
Server Access
Velg en metode for tilkobling til servernettverket.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Angi FTP-driftsmodusen.
•• Active / Passive
105
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Velg eller angi et enhetsnavn.
Dette navnet kan vises på nettverkets fjernkontroller over nettverket.
106
Kapittel 10
System
Setup
De første innstillingene (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Når du har slått på produktet for første gang, konfigurerer du grunninnstillinger som språk, kanal og tid.
Trykk på knappen .
――Angi den firesifrede PIN-koden. Standard PIN-kode er 0-0-0-0.
Hvis du ønsker å endre PIN-koden, bruker du funksjonen Change PIN.
System
1
Setup
Trykk på u eller d, og deretter på E. Angi språk for OSD-menyen.
Time
2
Auto Source Switching
Display Orientation
Konfigurer menysidens retning.
-- Landscape / Portrait
Power Control
3
Eco Solution
Temperature Control
Menu Language
Angi at produktet skal slås av automatisk når det har vært inaktivt i en lengre periode.
77
Device Manager
Auto Power Off
-- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
4
Network Settings
Konfigurer nettverkstilkoblingen. Trykk på E for å starte. Hvis du ikke kjenner nettverkskonfigurasjonen, eller hvis du vil
konfigurere senere, velger du Skip. Du kan konfigurere nettverkstilkoblingen senere ved å bruke Network-menyen.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
-- Angi den firesifrede PIN-koden. Standard PIN-kode er 0-0-0-0.
Hvis du ønsker å endre PIN-koden, bruker du funksjonen Change PIN.
5
Clock Set
Angi gjeldende dato og tid, og velg deretter Next.
107
6
Play via
Velg egnet avspillermodus til det som passer best til miljøet der produktet skal brukes.
――Trinnet for innstilling av Play via vises bare når du er koblet til nettverket.
7
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
108
Time
Du kan konfigurere Clock Set eller Sleep Timer. Du kan også angi at produktet automatisk kan slå seg på eller av til en bestemt
tid med Timer-funksjonen.
――Trykk på INFO-knappen hvis du vil vise gjeldende tid.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Velg Clock Set. Velg Date eller Time, og trykk deretter på E.
Clock Set
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Skriv inn tall med tallknappene, eller trykk på Pil opp og Pil ned. Flytt fra ett tekstfelt til det neste med Pil venstre og Pil høyre.
Trykk på E når du er ferdig.
――Du kan angi Date og Time direkte ved å trykke på tallknappene på fjernkontrollen.
DST
Slår DST-funksjonen (Daylight Saving Time) av eller på.
Off / On
•• Start Date: Angi startdato for DST.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• End Date: Angi sluttdato for DST.
•• Time Offset: Velg riktig tidsforskjell for din tidssone.
Sleep Timer
Slår automatisk av produktet etter et forvalgt tidsrom.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Velg et tidsrom med Pil opp og Pil ned, og trykk deretter på E. Du kan avbryte Sleep Timer ved å velge Off.
Power On Delay
Når flere produkter kobles til, må du justere påslåingstiden for hvert produkt for å forhindre overbelastning (innen området 0–50
sekunder).
109
Auto Source Switching
Hvis du slår på skjermen med Auto Source Switching On og forrige videokildevalg ikke er aktivt, vil skjermen automatisk søke
etter andre videoinngangskilder for aktiv video.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Når Auto Source Switching er On, blir det automatisk søkt etter aktiv video i skjermens videokilde.
Auto Source Switching
Valget Primary Source vil bli aktivert hvis gjeldende videokilde ikke gjenkjennes.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
끄기
Off
Primary Source
HDMI
Secondary Source
MagicInfo Player S
Valget Secondary Source blir aktivert hvis ingen primær videokilde er tilgjengelig.
Hvis verken den primære eller sekundære inngangskilden gjenkjennes, utfører skjermen to søk etter en aktiv kilde, hvert søk
kontrollerer den primære og deretter den sekundære kilden. Hvis begge søkene mislykkes, returnerer skjermen til den første
videokilden og viser en melding om at det ikke finnes noe signal.
Primary Source Recovery
Velg om den valgte primærinndatakilden skal gjenopprettes når en primærinndatakilde kobles til.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Primary Source
Angi Primary Source for den automatiske inngangskilden.
Secondary Source
Angi Secondary Source for den automatiske inngangskilden.
110
Power Control
Auto Power On
Denne funksjonen slår automatisk på produktet med en gang det plugges i. Du trenger ikke trykke på strømknappen.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Power Button
•• Off / On
Power on only
Network Standby
Off
Slår av produktet for å redusere strømforbruket når PCen ikke har vært i bruk i en bestemt periode.
•• Off / On
Standby Control
Du kan angi at skjermens standbymodus skal brukes når et inngangssignal mottas.
•• Auto
Strømsparingsmodus aktiveres hvis ingen inngangssignaler registreres selv om en kildeenhet er koblet til skjermen.
Meldingen No Signal vises hvis det ikke er koblet til noen kildeenhet.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Off
Meldingen No Signal vises hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
――Hvis No Signal vises selv om en kildeenhet er tilkoblet, kontrollerer du kabeltilkoblingen.
――Hvis No Signal Message er angitt til Off, vises ikke meldingen No Signal.
I slike tilfeller angir du No Signal Message til On.
•• On
Strømsparingsmodus aktiveres hvis det ikke registreres noen inngangssignaler.
111
Power Button
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Power Button
Power on only
Network Standby
Off
Strømknappen kan stilles til å enten slå på strømmen eller slå på/av strømmen.
•• Power on only: Angi strømknappen til å slå på strømmen.
•• Power on and off: Angi strømknappen til å slå på/av strømmen.
Network Standby
Denne funksjonen holder nettverksstrømmen på når produktet slås av.
•• Off / On
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
112
Eco Solution
Energy Saving
Reduser strømforbruket ved å justere lysstyrken på skjermen.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
4 hours
Justerer lysstyrken i panelet. En verdi opp mot 100 gjør panelet lysere.
•• Off / On
No Signal Power Off
Spar strøm ved å slå av enheten når det ikke mottas noe signal fra noen kilde.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Deaktiveres når en tilkoblet PC står i økomodus.
――Produktet vil slå seg automatisk av på et angitt tidspunkt. Tidspunktet kan endres etter ønske.
Auto Power Off
Produktet slår seg automatisk av hvis du ikke trykker på en knapp på fjernkontrollen eller på produktets frontpanel innen
angitte timer for å forhindre overoppvarming.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
113
Temperature Control
Denne funksjonen registrerer den interne temperaturen til produktet. Du kan spesifisere temperaturområdet som er godtatt.
Standardtemperaturen er satt til 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
fortsetter å stige, slås produktet av for å hindre overoppheting.
System
Temperature Control
Den anbefalte driftstemperaturen for dette produktet er 75–80 C (basert på en omgivelsestemperatur på 40 C).
――Skjermen blir mørkere hvis den gjeldende temperaturen overstiger den spesifiserte temperaturgrensen. Hvis temperaturen
77
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
114
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Konfigurer alternativer for eksterne enheter som er koblet til en inngang på produktet.
Keyboard Settings
Hvis du kobler til et tastatur til produktet, vises Keyboard Settings-menyen.
Select Keyboard
Velg hvilket av de tilgjengelige tilkoblede tastaturene du vil bruke.
――Det er mulig å bruke bare ett tilkoblet tastatur.
Keyboard Options
――Avhengig av landet.
Keyboard Language
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Angi inngangsspråk for tastaturet.
Keyboard type
Angi tastaturtype.
Switch Input Language
Konfigurer tastekombinasjonen for å endre inngangsspråk.
115
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Mouse Settings
Hvis du kobler til en mus til produktet, vises Mouse Settings-menyen.
Select Mouse
Konfigurer innstillinger for mustilkobling eller alternativer for tilkoblede musenheter.
――Selv om du har flere tilkoblede musenheter, kan kun én mus brukes.
Mouse Options
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
――Avhengig av landet.
Primary Button
Velg en knapp på musen som skal utføre grunnleggende funksjoner (klikk og angi).
•• Left / Right
Pointer Speed
Angi hastigheten på muspekeren.
•• Slow / Standard / Fast
116
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Pointer Settings
Angi størrelse, hastighet og form for pekeren.
Pointer Size
Angi pekerstørrelsen.
•• Small / Medium / Large / Extra Large
Pointer Speed
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Angi pekerhastigheten. Høyere hastighet øker pekerfølsomheten.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Image
Angi pekerformen.
•• Image 1 ~ Image 10
117
Play via
Velg egnet Play via-modus, avhengig av miljøet der produktet skal brukes.
Startskjermen kan være annerledes, avhengig av innstillingen.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Skjermbildet Change PIN vises.
Velg 4 siffer for PIN-koden og skriv dem inn i Enter New PIN. Skriv de samme 4 sifrene én gang til i Confirm New PIN.
Når Confirm-skjermbildet forsvinner, trykker du på Close. Produktet har lagret den nye PIN-koden.
――Standard passord: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
118
General
Security
――Angi den firesifrede PIN-koden. Standard PIN-kode er 0-0-0-0.
Hvis du ønsker å endre PIN-koden, bruker du funksjonen Change PIN.
MENU m → System → General → ENTER E
Safety Lock
General
Det angir sikker låsefunksjon.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Alle menyene og knappene på produktet og fjernkontrollen, unntatt LOCK-knappen på fjernkontrollen, låses med Safety
Lock-funksjonen.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Hvis du vil låse opp menyene og knappene, trykker du på LOCK-knappen og skriver deretter inn passordet (standardpassord: 0
- 0 - 0 - 0).
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Button Lock
Denne menyen kan brukes til å låse knappene på produktet.
Off
Bare fjernkontrollen kan kontrollere produktet hvis Button Lock er angitt til On.
•• Off / On
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
USB Auto Play Lock
Lås USB-minneenheter slik at de ikke blir automatisk registrert.
•• Off / On
BD Wise
Gir optimal bildekvalitet for Samsung DVD, Blu-ray og Home Theater-produkter som støtter BD Wise. Når BD Wise slås On, blir
bildemodusen automatisk endret til optimal oppløsning.
•• Off / On
――Tilgjengelig når du kobler til Samsung-produkter som støtter BD Wise via en HDMI-kabel til produktet.
――Funksjonen BD Wise aktiveres bare når en kildeenhet med funksjonen BD Wise kobles til.
119
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Anynet+ (HDMI-CEC)
Security
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
――Produktets fjernkontroll virker kanskje ikke under bestemte forhold. Hvis dette skjer, kan du velge Anynet+-enheten på nytt.
――Anynet+ virker når AV-enheten som støtter Anynet+, er satt til Standby eller On.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Anynet+ er en funksjon som gjør det mulig å styre alle tilkoblede Samsung-enheter som støtter Anynet+ med fjernkontrollen
for Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan brukes bare med Samsung-enheter som har Anynet+-funksjonen. For å finne
ut om Samsung-enheten har denne funksjonen, kan du kontrollere om den har en Anynet+-logo.
――Du kan styre Anynet+-enheter bare med produktets fjernkontroll, ikke knappene på produktet.
Off
――Anynet+ støtter opptil 12 AV-enheter. Merk at du kan koble til opptil tre enheter av samme type.
Anynet+-menyen
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
Anynet+-menyen endrer seg avhengig av type og status for Anynet+-enhetene som er koblet til produktet.
――Trykk på TOOLS for å vise Anynet+-menyen, og velg en meny du ønsker.
Anynet+-menyen
Beskrivelse
View PC
Endrer Anynet+-modus til PC-modus.
Select Device
Viser listen over Anynet+-enheter.
(enhetsnavn) Menu
Viser menyen med menyene for de tilkoblede enhetene. Hvis for eksempel en DVDspiller er koblet til, vises DVD-spillerens stasjonsmeny.
(enhetsnavn) Tools
Viser verktøymenyen for de tilkoblede enhetene. Hvis for eksempel en DVD-spiller er
koblet til, vises DVD-spillerens verktøymeny.
――Avhengig av enhet er denne menyen kanskje ikke tilgjengelig.
(enhetsnavn) Title Menu
Viser tittelmenyen for stasjonen i den tilkoblede enheten. Hvis for eksempel en DVDspiller er koblet til, vises tittelmenyen for filmen i DVD-spilleren.
――Avhengig av enhet er denne menyen kanskje ikke tilgjengelig.
120
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Angi at en Anynet+-enhet skal slås Off automatisk når produktet slås av.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• No / Yes
――Hvis Auto Turn Off er angitt til Yes, blir kjørende eksterne enheter slått av samtidig som produktet slås av.
――Er kanskje ikke aktivert (avhenger av enheten).
Search for Devices
Veksle mellom Anynet+-enheter
1
Trykk på TOOLS, velg Anynet+ (HDMI-CEC) og trykk deretter på E.
2
Velg Select Device og trykk deretter på E.
Hvis du ikke finner en enhet du vil ha, velger du Refresh for å oppdatere listen.
3
Velg en enhet og trykk på E. Du kan skifte til den valgte enheten.
――Select Device-menyen vises bare hvis du angir Anynet+ (HDMI-CEC) til On i System-menyen.
――Å skifte til den valgte enheten kan ta opptil to minutter. Du kan ikke avbryte dette mens du holder på å skifte.
――Hvis du har valgt en Anynet+-enhet ved å trykke på SOURCE og deretter velger inndatakilde, kan du ikke bruke Anynet+funksjonen.
――Forsikre deg om at du bytter til en Anynet+-enhet ved å bruke Search for Devices.
121
Feilsøking for Anynet+
Problem
Anynet+ virker ikke.
Mulig løsning
•• Kontroller om enheten er en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet støtter bare Anynet+-enheter.
•• Kontroller om Anynet+-enhetens strømledning er forsvarlig koblet til.
•• Kontroller Anynet+-enhetens video-/lyd-/HDMI-kabeltilkoblinger.
•• Kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i System-menyen.
•• Kontroller om fjernkontrollen er Anynet+-kompatibel.
•• Anynet+ fungerer ikke i bestemte situasjoner (første oppsett)
•• Hvis du har fjernet og deretter koblet til igjen HDMI-kabelen, må du søke etter enhetene igjen eller slå produktet av og på
igjen.
•• Kontroller om Anynet+-funksjonen for Anynet-enheten er satt til On.
Jeg vil starte Anynet+.
•• Kontroller om Anynet+-enheten er riktig koblet til produktet, og kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i
System-menyen.
•• Trykk på TOOLS for å vise Anynet+-menyen, og velg en meny du ønsker.
Jeg vil avslutte Anynet+.
•• Velg View PC i Anynet+-menyen.
•• Trykk på SOURCE på produktets fjernkontroll, og velg en annen enhet enn Anynet+.
Meldingen Disconnecting
Anynet+ device ... vises på
skjermen.
•• Du kan ikke bruke fjernkontrollen når du konfigurerer Anynet+ eller skifter til en visningsmodus.
Anynet+-enheten spilles ikke av.
•• Du kan ikke bruke avspillingsfunksjonen når første oppsett er under utføring.
•• Bruk fjernkontroller når produktet har fullført Anynet+-konfigurasjonen eller skiftet til Anynet+.
122
Problem
Den tilkoblede enheten vises ikke.
Mulig løsning
•• Kontroller hvorvidt enheten støtter Anynet+-funksjoner.
•• Kontroller hvorvidt HDMI-kabelen er koblet skikkelig til.
•• Kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til On i System-menyen.
•• Søk etter Anynet+-enheter igjen.
•• Anynet+ forutsetter en HDMI-tilkobling. Påse at enheten er koblet til produktet med en HDMI-kabel.
•• Enkelte HDMI-kabler støtter kanskje ikke Anynet+-funksjonene.
•• Hvis tilkoblingen avsluttes fordi det har vært et strømbrudd, eller fordi HDMI-kabelen er koblet fra, må du gjenta
enhetsskanningen.
123
HDMI Hot Plug
General
Denne funksjonen brukes til å aktivere tidsforsinkelse for aktivering av en DVI/HDMI-kildeenhet.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Viser produktets autoriserte registreringskode.
Hvis du kobler deg til DivXⓇ-nettstedet og registrerer deg ved hjelp av denne koden, kan du laste ned VOD-registreringsfilen.
Du finner mer informasjon om DivXⓇ VOD på "http://vod.divx.com".
DivX® Video On Demand
Game Mode
DivX® Video On Demand
Off
Game Mode
Når du kobler deg til en spillkonsoll, f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mer realistisk spillopplevelse ved å velge
spillmodus.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
•• Off / On
――Forholdsregler og begrensninger for Game Mode
Hvis du vil koble fra spillkonsollen og koble til en annen ekstern enhet, setter du Game Mode til Off i oppsettmenyen.
124
Reset System
Dette alternativet returnerer de gjeldende innstillingene under System til fabrikkens standardinnstillinger.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
125
Kapittel 11
Støtte
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Med Software Update-menyen kan du oppgradere produktets programvare til nyeste versjon.
――Påse at du ikke slår av strømmen før oppgraderingen er fullført. Produktet slår seg automatisk av og på når programvareoppdateringen er fullført.
――Når du oppgraderer programvaren, returnerer alle video- og lydinnstillinger til standardinnstillingene. Vi råder deg til å skrive ned innstillingene, slik at du enkelt kan
tilbakestille dem etter oppgraderingen.
-- Current version: Dette er
programvareversjonen som allerede er
installert i produktet.
Update now
Oppdater programvaren til siste versjon.
Auto update
Denne funksjonen oppdaterer automatisk produktet når det ikke er i bruk.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vis denne informasjonen når produktet ikke virker tilfredsstillende, eller når du vil oppgradere programvaren.
Du finner informasjon om våre telefonservicesentre og om nedlasting av produkter og programvare.
――Contact Samsung og finn produktets Model Code og Software Version.
126
Go to Home
Tilgjengelig ved hjelp av HOME
Go to Home for å spille av forskjellig innhold fra en minneenhet eller et tilkoblet nettverk.
Player
-knappen på fjernkontrollen.
Søk eller spill av kanaler eller innhold lagret på enheter.
――Du må stille klokken før du kan bruke On/Off Timer.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Opprett innholdstidsplaner på lokale kanaler, eller rediger lagrede kanaler.
Template
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
Velg en mal for å opprette innhold.
Clone Product
Eksporter produktinnstillingene til en USB-enhet, eller last inn innstillingene via en USB-enhet.
Dette alternativet er nyttig når du tilordner de samme innstillingene til flere produkter.
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
-- Du finner opplysninger om undermenyalternativer i kapittelet Startsidefunksjonen.
ID Settings
Tilordne en ID til et sett.
Trykk på u/d for å velge et nummer, og trykk på E.
127
Screen Saver
Aktiver eller deaktiver Screen Saver.
Når Screen Saver er aktivert, roterer skjermen hvert 30 minutt for å hindre innbrenning.
Network Status
Kontroller den aktuelle nettverks- og Internett-tilkoblingen.
Video Wall
Tilpass oppsettet til flere skjermer som er koblet til for å danne en videovegg.
I tillegg viser du en del av hele bildet eller gjentar samme bilde på hver av de tilkoblede skjermene.
For å vise flere bilder ser du i MDC Hjelp eller brukerhåndboken for MagicInfo. Noen modeller støtter kanskje ikke MagicInfo-funksjonen.
On/Off Timer
――Du må stille klokken før du kan bruke On/Off Timer.
Angi On Timer slik at produktet slår seg på automatisk på et klokkeslag og på en dag som du har valgt.
Strømmen slås på med det angitte volumet eller den angitte inngangskilden.
Ticker
Skriv inn tekst mens en video eller et bilde vises, og vis teksten på skjermen.
More settings
Menyen for bildeinnstillinger vises.
128
Reset All
Dette alternativet returnerer gjeldende innstillinger for en skjerm til standard fabrikkinnstillinger.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Hvilket bilde som vises, avhenger av modellen.
129
Kapittel 12
Spille av bilder, video og musikk (medieavspilling)
Nyt videoer, bilder og musikkfiler som er lagret på en USB MSC-enhet (Mass Storage Class).
Spill av bilder, video eller musikk som er lagret på en lagringsenhet.
Spill av ulike innholdstyper med metodene nedenfor.
•• Bruk en USB-enhet: Spill av medieinnhold som video, bilder og musikk fra en USB-enhet.
•• Koble til en lagringsenhet: Spill av medieinnhold lagret på en lagringsenhet, f.eks. smarttelefon, kamera, PC eller nettskytjeneste.
Les dette før du bruker medieavspilling med en USB-enhet
Forsiktig
•• Før du kobler en USB-enhet til produktet, bør du sikkerhetskopiere filene, slik at du er helt sikker på at dataene ikke blir skadet eller går tapt.
Samsung Electronics tar ikke på seg ansvaret for skade på eller tap av data.
•• Ikke koble fra USB-enheten mens dataene på den lastes inn.
•• Hvis en USB-enhet er koblet til via en USB-skjøteledning, kan det hende at USB-enheten ikke kan registreres, eller at filene som er lagret på enheten, ikke kan leses.
•• Hvis produktet ikke klarer å registrere en tilkoblet USB-enhet, kan det hende at filene på USB-enheten er skadet eller ikke kan spilles av.
Hvis dette forekommer, bør du koble USB-enheten til en PC og formatere enheten, og deretter forsikre deg om at enheten er skikkelig koblet til.
•• USB-harddisker som er større enn 2 TB, støttes ikke.
130
Enheter som er kompatible med medieavspilling
•• Noen digitale kameraer, smarttelefoner og lydenheter med muligheter for USB-tilkobling er kanskje ikke kompatible med produktet.
•• Medieavspilling er bare kompatibelt med USB MSC-enheter.
•• MSC er en lagringsklasse kun for lagring og flytting av filer.
Eksempler på MSC-enheter er USB-pinner, minnekortlesere og USB-harddisker. (USB-huber støttes ikke.)
Disse MSC-enhetene må kobles direkte til en av produktets USB-porter.
•• Hvis en PTP-enhet (Picture Transfer Protocol) er tilkoblet, vil bare én av portene fungere om gangen.
•• Hvis flere MSC-enheter er tilkoblet, kan det hende at noen av enhetene ikke registreres. Det kan hende at USB-enheter som krever mye strøm (mer enn 500 mA eller
5 V), ikke støttes.
•• Hvis det vises en melding om fare for overoppheting når en USB-enhet er tilkoblet eller i bruk, kan det hende at USB-enheten ikke registreres eller ikke fungerer som
den skal.
•• Skjermbeskytteren aktiveres hvis produktet står inaktivt lenger enn tidsperioden som er angitt i Auto Protection Time.
•• Det kan hende at strømsparingsfunksjoner på enkelte harddisker blir deaktivert automatisk etter at diskene kobles til produktet.
Filsystem og formater
•• Medieavspilling fungerer kanskje ikke riktig med ulisensierte multimediefiler.
•• Media Transfer Protocol (MTP) støttes ikke.
•• Støttede filsystemer inkluderer FAT16, FAT32 og NTFS (kun lesing).
•• Medieavspilling støtter det sekvensielle JPEG-formatet.
Funksjonen støtter derimot ikke det progressive JPEG-formatet.
•• Det tar lengre tid før bilder med høy oppløsning vises på skjermen.
•• Høyeste JPEG-oppløsning som støttes er 15360 x 8640 piksler.
•• Hvis en fil er inkompatibel eller ødelagt, vises meldingen Not Supported File Format..
•• Når bilder sorteres i mappevisningsmodus, kan maksimalt 1000 bilder vises i hver mappe.
•• Hvis en USB-enhet inneholder 8000 filer og mapper eller mer, kan det hende at enkelte filer og mapper ikke kan åpnes.
•• MP3-filer med DRM som er lastet ned fra betalingssider, kan ikke spilles av.
DRM (Digital Rights Management) er et system som beskytter opphavsretten til data som distribueres via Internett eller andre digitale medier ved å legge til rette for
sikker distribuering og/eller fjerne muligheten for ulovlig distribusjon av dataene.
131
Bruke en USB-enhet
Koble til en USB-enhet
1
Slå på produktet.
2
Koble en USB-enhet med bilde-, musikk- og/eller filmfiler til USB-porten på baksiden eller på sidepanelet til produktet.
3
Siden Player vises automatisk så snart en USB-enhet kobles til produktet.
――Hvis bare én USB-enhet er koblet til, spilles filene på USB-enheten automatisk av.
-- Det anbefales at du bruker en USBharddisk med strømadapter.
――Hvis du vil se innhold som er lagret på en USB-enhet, kobler du enheten til en av produktets USB-porter.
Koble fra en USB-enhet
Koble en USB-enhet fra Source
1
Trykk på SOURCE på fjernkontrollen. Du kan også gå til Source via skjermmenyen.
SOURCE → Source
-- Det anbefales at du kobler fra USBenheter ved hjelp av funksjonen
Disconnect USB Device.
2
Velg USB fra Source, og trykk deretter på TOOLS-knappen på fjernkontrollen. Menyen Options vises.
3
Velg Disconnect USB Device og vent til USB-enheten er koblet fra. USB-enheten er frakoblet.
132
Spille av medieinnhold fra en PC / mobil enhet
Godkjenne en tilkobling til en PC / mobil enhet
Spill av bilder, video eller musikk som er lagret på en PC eller en mobil enhet.
Hvis du vil spille av medieinnhold fra en PC eller en mobil enhet på produktet, må koblingen til PC-en eller den mobile enheten være godkjent.
――Funksjonen for medieavspilling er tilgjengelig på alle enheter som støtter DLNA DMC. Med funksjonen DLNA DMC kan du søke etter medieinnhold og styre avspilling av
innhold fra et produkt når du har koblet en PC eller en mobil enhet til produktet.
1
Trykk på SOURCE på fjernkontrollen. Du kan også gå til Source via skjermmenyen.
SOURCE → Source
2
Velg Network fra Source. Menyen Network Device vises.
3
Velg Options fra skjermen, og velg deretter Multimedia Device Settings. Det vises en liste over enheter som er koblet til produktet.
4
Velg en enhet og godkjenn enhetstilkoblingen. Avspilling er tilgjengelig bare på enheter som har tillatelse til å koble seg til.
――Når det sendes en forespørsel om avspilling av medieinnhold fra en PC eller en mobil enhet, får du en melding med spørsmål om koblingen til produktet er tillatt.
Koble til enhetene ved hjelp av meldingen.
――Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer et nettverk, kan du se avsnittet Network Settings.
――Sørg for at produktet og PC-en er på samme nettverkssubnett.
Alle IP-adresser består av fire deler som er adskilt med punktum
(f.eks. IP-adresse 111.222.333.444). Produktet bør ha samme IP-adresse som PC-en, bortsett fra den fjerde delen av adressen, hvis de er koblet til samme subnett (f.eks.
111.222.333.***).
133
Ved tilkobling til et hjemmenettverk (DLNA)
Spill av innhold som er lagret på en enhet koblet til et hjemmenettverk.
――Avspilling av medieinnhold via en DLNA-server som ikke er fra Samsung, kan føre til et kompatibilitetsproblem.
――Avspilling av visse typer medieinnhold som er delt med en PC eller en mobil enhet, er kanskje ikke mulig, avhengig av innholdets kodetype eller filformat. Noen
funksjoner er kanskje utilgjengelige.
――Medieinnhold vil kanskje ikke bli avspilt skikkelig hvis det er stor nettverkstrafikk. I så fall må du bruke en USB-enhet.
1
Trykk på SOURCE på fjernkontrollen. Du kan også gå til Source via skjermmenyen.
SOURCE → Source
2
Velg Network fra Source. Menyen Network Device vises.
3
Velg en enhet som er koblet til via hjemmenettverket (DLNA). Det vises en liste med filer og mapper som deles med den valgte enheten.
4
Velg medieinnhold som skal spilles fra listen. Spill av valgt medieinnhold.
Funksjoner på siden med medieinnholdslisten
SOURCE → Source → USB
Siden med medieinnholdslisten på en lagringsenhet har følgende funksjoner:
•• Sort by
Ordne medieinnholdslisten på nytt under valgt filformat i ønsket visningsmodus.
-- Dette menyvalget er ikke tilgjengelig hvis Filter er satt til All.
•• Filter
Blant innholdet av Photos, Videos og Music på en lagringsenhet kan du velge å vise innholdsfiler bare med et bestemt filformat.
•• Options
-- Dette menyvalget er ikke tilgjengelig hvis Filter er satt til All.
134
Menyvalg på siden med medieinnholdslisten
Navn på alternativ Handlinger
Photos
Videos
Music
Slide Show
Starte en lysbildevisning.
――Dette menyvalget er ikke tilgjengelig hvis Sort by er satt til Folder.
Encoding
Velg et kodespråk hvis tittelen på medieinnhold ikke vises på riktig måte.
c
Rename Playlist
Gi nytt navn til en spilleliste.
c
Delete Playlist
Slette en spilleliste.
c
Add to Playlist
Legge til filer i en spilleliste eller opprette en ny spilleliste.
c
Play Selected
Velge og spille av ønsket innhold fra medieinnholdslisten.
c
c
c
Send
Sende medieinnhold til en annen lagringsenhet. Dette minner om "kopier"funksjonen på PC-er.
c
c
c
Index
Velge en indeks slik at du enkelt kan finne medieinnhold hvis en lagringsenhet
inneholder mye medieinnhold.
――Tilgjengelige indekser inkluderer datoer og alfanumeriske tegn.
c
c
c
c
――Dette menyvalget er ikke tilgjengelig hvis Sort by er satt til Folder.
135
Tilgjengelige knapper og funksjoner under avspilling av bilder
Ved å trykke på knappen E eller TOOLS vises knappene nedenfor. RETURN-knappen fjerner knappene.
•• Pause / Play
Start eller stopp en lysbildevisning. Med lysbildevisning kan du spille av alle bildene i en mappe.
-- Hvis du trykker på INFO mens et
enhetsnavn er valgt, vises informasjon
om den valgte enheten.
-- Hvis du trykker på INFO mens en fil er
valgt, vises informasjon om den valgte
filen.
•• Previous / Next
Vis forrige eller neste bilde.
•• Settings
Navn på
alternativ
Slideshow Settings
Handlinger
Speed: Endre hastighet på lysbildevisningen.
Effects: Bruke overgangseffekter mellom bilder.
Rotate
Rotere bilder.
Zoom
Zoome inn på bilder inntil 4x.
Picture Mode
Endre Picture Mode.
Background Music
Spille bakgrunnsmusikk mens du ser på bilder.
――Forsikre deg om at en musikkfil er lagret på samme enhet.
――Minispilleren vises mens du spiller bakgrunnsmusikk (Background Music). Med minispilleren kan du sette musikkavspillingen på pause,
eller bytte til annen musikk.
Sound Mode
Endre Sound Mode.
――Dette menyvalget er bare tilgjengelig når du spiller bakgrunnsmusikk (Background Music).
Send
Sende åpne bilder til en annen lagringsenhet. Dette minner om "kopier"-funksjonen på PC-er.
Information
Vise informasjon om en fil.
136
Tilgjengelige knapper og
funksjoner under avspilling av
video
Navn på
alternativ
Select Scene
Chapter Titles: Velg og spill av en annen video i den samme mappen.
Time Bar: Du kan bruke knappene l og r for å søke gjennom filen i 10-sekunders intervaller, eller
angi en bestemt tidsverdi for å hoppe til det punktet i videoen.
Repeat
Følgende funksjoner er tilgjengelige i pausemodus. Vær oppmerksom på at
du ikke kan høre lyden i pausemodus.
•• Rewind / Fast Forward
Spol en video frem eller tilbake. Øk avspillingshastigheten inntil 3x, ved
behov. For å tilbakestille avspillingshastigheten til opprinnelig hastighet
velger du ∂.
•• Previous / Next
For å spille av forrige video velger du  to ganger. Hvis du velger  én
gang, blir gjeldende video avspilt fra begynnelsen.
Thumbnails: Velg en scene og spill av videoen fra scenen.
――Thumbnails er ikke tilgjengelig hvis 1) miniatyrbildet av videoen ikke er trukket ut ennå, 2)
videoen inneholder bare lyd eller 3) avspillingstiden for videoen er kortere enn 60 sekunder.
Ved å trykke på knappen E eller TOOLS vises knappene nedenfor. RETURNknappen fjerner knappene.
•• Pause / Play
Spill av eller sett en video på pause.
Handlinger
Konfigurere Repeat.
Off
Repeat One: Spille av gjeldende video gjentatte ganger.
Repeat All: Spille av alle videoer i en mappe gjentatte ganger.
Rotate
Rotere et bilde.
Picture Size
Endre skjermstørrelsen (Picture Size). Støttede skjermstørrelser varierer avhengig av bildet.
Picture Mode
Endre Picture Mode.
Sound Mode
Endre Sound Mode.
Audio language
Spille av en video med ønsket språk. Denne funksjonen er bare aktivert når du spiller en
streamingfil som støtter flere lydformater.
Information
Vise informasjon om en fil.
For å spille av neste video velger du ‚.
•• Settings
137
Tilgjengelige knapper og funksjoner under avspilling av musikk
•• Pause / Play
Spill eller sett musikk på pause.
•• Rewind / Fast Forward
Spol musikk frem eller tilbake. Øk avspillingshastigheten inntil 3x, ved behov. For å spille av forrige musikkfil velger du ∂ to ganger.
•• Previous / Next
For å spille av forrige musikkfil velger du  to ganger. Hvis du velger  én gang, blir gjeldende musikk avspilt fra begynnelsen.
For å spille av neste musikkfil velger du ‚.
•• Repeat
Konfigurer Repeat-modus. Repeat One spiller av gjeldende musikkfil gjentatte ganger. Repeat All spiller av alle filer i en mappe gjentatte ganger.
•• Shuffle
Aktiver eller deaktiver modusen for tilfeldig avspilling.
•• Select Speakers
Velg en høyttaler for produktet.
•• Sound Mode
Endre Sound Mode.
138
Støttede filformater for undertekster og medieavspilling
Undertekst
Ekstern
Intern
•• MPEG-4-tidskodet tekst (.ttxt)
•• Xsub
Beholder: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Beholder: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Beholder: MKV
•• Micro DVD (.sub eller .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Beholder: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4-tidskodet tekst
Beholder: MP4
Bildeoppløsninger som støttes
Filtype
Type
Oppløsning
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
139
Støttede musikkfilformater
Filtype
Type
Kodek
Kommentarer
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Søkefunksjonen (hopp) støttes ikke.
Støtter opptil to kanaler
Støttede videoformater
•• Videoinnhold spilles ikke av, eller spilles ikke av riktig, hvis det oppstår en feil i innholdet eller beholderen.
•• Det kan hende at lyd eller video ikke fungerer hvis innholdet har en standard bithastighet/rammefrekvens som er høyere enn kompatibel verdi for ramme/sek angitt i
tabellen ovenfor.
•• Hvis det er feil i indekstabellen, støttes ikke funksjonen Seek (Jump).
•• Det kan hende at du vil oppleve filhakking når en video spilles av gjennom en nettverkstilkobling.
•• Det kan ta lenger å vise menyen hvis videoens bithastighet er høyere enn 10 Mbps.
•• Det kan hende at noen USB-enheter og digitale kameraer ikke er kompatible med spilleren.
Videodekoder
Lyddekoder
Støtte for H.264, nivå 4.1
Støtter opptil WMA 10 Pro 5.1-kanal.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og AVCHD støttes ikke.
WMA-tapsfri lyd støttes ikke.
For alle videokodeker utenom MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB støttes ikke.
•• Under 1280 x 720: maks 60 rammer
Hvis Vorbis bare er i en Webm-pakke, støttes opptil to kanaler.
•• Over 1280 x 720: maks 30 rammer
GMC 2 eller nyere støttes ikke.
BD MVC-spesifikasjoner.
140
Filtype
Beholder
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Oppløsning
1920 x 1080
Bildefrekvens
(fps)
6~30
Bithastighet
(Mbps)
30
Lydkodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Windows Media-video versjon
9
*.tp
*.trp
G.711(ALaw,μ-Law)
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
141
Kapittel 13
Feilsøkingsveiledning
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter
-- Før du ringer Samsung
kundeservicesenter tester du
produktet som følger. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du Samsung
kundeservicesenter.
-- Hvis skjermen er tom, kontrollerer du
PC-systemet, videokontrolleren og
kabelen.
Teste produktet
Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.
Hvis skjermen forblir tom mens strømlampen blinker selv når produktet er riktig koblet til en PC, utfører du produkttesting.
1
Slå av både PC-en og produktet.
2
Koble alle kablene fra produktet.
3
Slå på produktet.
4
Hvis No Signal vises, fungerer produktet som normalt.
Kontrollere oppløsningen og frekvensen
Not Optimum Mode blir vist en kort stund hvis du velger en modus som overstiger en støttet oppløsning
(se Støttede oppløsninger).
142
Kontroller følgende.
Installasjonsproblem (PC-modus)
Skjermen slår seg av og på.
Kontroller kabeltilkoblingen mellom produktet og PC-en og kontroller at forbindelsen er sikker.
Det er tomme felter på alle fire sider av skjermen når en
HDMI- eller HDMI-DVI-kabel er koblet til produktet og PCen.
De tomme feltet som ble funnet på skjermen, har ingenting å gjøre med produktet.
Tomme områder på skjermen forårsakes av PC-en eller grafikkortet. For å løse problemet justerer du
skjermstørrelsen i HDMI- eller DVI-innstillingene for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ for å justere skjermstørrelsen, oppdaterer
du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for mer informasjon om hvordan du justerer
skjerminnstillingene.)
Skjermproblem
No Signal vises på skjermen.
Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel.
Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.
Not Optimum Mode vises.
Denne meldingen vises når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale oppløsning og
frekvens.
Se i tabellen over standard signalmodus og angi maksimal oppløsning og frekvens i henhold til
produktspesifikasjonene.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.
Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.
Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Skjermen er ustabil og rister.
Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PC-en og grafikkortet er angitt innenfor et område som
er kompatibelt med produktet. Deretter endrer du skjerminnstillingene om nødvendig ved å se i
Tilleggsinformasjon på produktmenyen og tabellen for standard signalmodus.
Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.
143
Skjermproblem
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Fargen på skjermen er ujevn.
Gå til Picture og juster innstillingene for Colour Space.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.
Gå til Picture og juster innstillingene for White Balance.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker
hvert halve til hele sekund.
Produktet er i strømsparingsmodus.
Produktet slår seg av automatisk.
Gå til System og kontroller at Sleep Timer er angitt til Off.
Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.
Hvis en PC er koblet til produktet, kontrollerer du strømstatusen til PC-en.
Kontroller er strømledningen er koblet riktig til produktet og strømuttaket.
Hvis signalet fra en tilkoblet enhet ikke registreres, slås produktet automatisk av etter 10–15 minutter.
Bildekvaliteten til produktet er ikke den samme som hos
forhandleren der det ble kjøpt.
Bruk en HDMI-kabel for å få HD-bildekvalitet (high definition).
Skjermbildet ser ikke normalt ut.
Kodet videoinnhold kan føre til at skjermbildet ser unormalt ut i scener med objekter i rask bevegelse,
for eksempel i idrettsarrangementer eller action-filmer.
Lavt signalnivå eller lav bildekvalitet kan føre til at det ser ut som det er feil på skjermbildet. Dette betyr
ikke at det er en feil ved produktet.
En mobiltelefon innenfor en avstand på én meter kan forårsake statisk elektrisitet på analoge og
digitale produkter.
Lysstyrken og fargene ser ikke normale ut.
Gå til Picture og juster skjerminnstillingene, for eksempel Picture Mode, Colour, Brightness og
Sharpness.
Gå til System og juster innstillingene for Energy Saving.
Tilbakestill skjerminnstillingene til standardinnstillingene.
144
Skjermproblem
Brutte linjer vises på kantene av skjermen.
Hvis Picture Size er angitt til Screen Fit, endrer du innstillingen til 16:9.
Det vises streker (røde, grønne eller blå) på skjermen.
Disse strekene vises når det er en feil i DATA SOURCE DRIVER IC på skjermen. Kontakt et Samsungservicesenter for å løse problemet.
Skjermbildet er ustabilt og deretter fryser det.
Skjermbildet kan fryse hvis du bruker en annen oppløsning enn den som er anbefalt, eller hvis signalet
ikke er stabilt. Du løser problemet ved å endre PC-oppløsningen til den anbefalte oppløsningen.
Skjermbildet kan ikke vises i fullskjerm.
En skalert SD-innholdsfil (4:3) kan forårsake svarte felt på begge sier av et HD-kanalskjermbilde.
En video med et annet sideforhold enn sideforholdet for produktet kan forårsake svarte felt øverst og
nederst på skjermen.
Endre innstillingen for skjermstørrelse til fullskjerm på produktet eller kildeenheten.
Lydproblem
Det er ingen lyd.
Kontroller volumet.
Volumet er for lavt.
Justerer volumet.
Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på PCens lydkort eller programvare.
Det spraker i høyttalerne.
Kontroller kabeltilkoblingen.
Kontroller signalstyrken etter at du har koblet til en kabel.
Lavt signalnivå kan forårsake lydforstyrrelser.
Det høres lyd når volumet er satt til lydløst.
Lydinnstillingene for hovedhøyttalerne er atskilt fra de interne høyttalerne i produktet.
Hvis du endrer volumet for produktet eller setter det til lydløst, har det ingen virkning på en ekstern
forsterker (dekoder).
145
Lydproblem
Lyden fra skjermen endres ikke etter at Sound Mode er
endret.
Lydinnstillingene for hovedhøyttalerne er atskilt fra de interne høyttalerne i produktet.
Lydinnstillingene på en kildeenhet påvirker ikke innstillingene for de interne høyttalerne i produktet.
Fjernkontrollproblem
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Kontroller at batteriene sitter riktig på plass (+/-).
Kontroller om batteriene er tomme.
Se etter strømfeil.
Kontroller at strømledningen er tilkoblet.
Sjekk om noen spesiallys eller neonskilt er slått på i nærheten.
Kildeenhetproblem
Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp.
Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service.
146
Andre problemer
Produktet lukter som plast.
Plastlukten er normal og forsvinner med tiden.
Lyd eller bilde kuttes ut med ujevne mellomrom.
Kontroller kabeltilkoblingen og koble den til igjen om nødvendig.
Hvis du bruker en svært hard eller tykk kabel, kan det skade lyd- og videofiler.
Kontroller at kablene er fleksible nok til å sikre bestandighet. Når produktet monteres på en vegg,
anbefales det å bruke rettvinklede kabler.
Det er små partikler på kantene på produktet.
Partiklene er en del av produktdesignen. Det er ikke feil på produktet.
Når jeg prøver å endre oppløsningen for PC-en, vises
meldingen The defined resolution is not supported..
Meldingen The defined resolution is not supported. vises hvis oppløsningen for inndatakilden
overstiger maksimal oppløsning for skjermen.
Du løser problemet ved å endre PC-oppløsningen til en oppløsning som støttes på skjermen.
HDMI Black Level fungerer ikke riktig på en HDMI-enhet
med YCbCr-utgang.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en kildeenhet, for eksempel en DVD-spiller og STB, er koblet
til produktet via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Det er ingen lyd i HDMI-modus.
Viste bildefarger kan virke unormale. Bilde eller lyd er kanskje ikke tilgjengelig. Dette kan oppstå hvis en
kildeenhet som bare støtter en eldre versjon av HDMI-standarden, kobles til produktet.
Noen PC-grafikkort gjenkjenner kanskje ikke automatisk HDMI-signaler som ikke omfatter lyd.
I slike tilfeller velger du en lydinngang manuelt.
PC
Lydinngang
Skjermmodus
Automatisk
PC-innstillinger
147
Spørsmål og svar
Spørsmål
Hvordan endrer jeg frekvensen?
Svar
Angi frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP: Gå til Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm → Innstillinger →
Avansert → Skjerm og juster frekvensen i Innstillinger for skjerm.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrollpanel → Skjerm → Innstillinger → Avansert → Skjerm og
juster frekvensen i Innstillinger for skjerm.
-- Se i brukerhåndboken for PC-en eller
skjermkortet for flere instruksjoner om
justering.
•• Windows Vista: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Tilpass →
Skjerminnstillinger → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster frekvensen i
Innstillinger for skjerm.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm →
Juster oppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster frekvensen i
Innstillinger for skjerm.
•• Windows 8: Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm
→ Juster oppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm og juster frekvensen i
Innstillinger for skjerm.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm → Innstillinger og juster
oppløsningen.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrollpanel → Skjerm → Innstillinger og juster oppløsningen.
•• Windows Vista: Gå til Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Personaliser →
Skjerminnstillinger og juster oppløsningen.
•• Windows 7: Gå til Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm → Innstillinger og juster
oppløsningen.
•• Windows 8: Gå til Innstillinger → Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Skjerm
→ Juster oppløsning og juster oppløsningen.
148
Spørsmål
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?
Svar
•• Windows XP: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm →
Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows ME/2000: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Skjerm →
Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows Vista: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering →
Personaliser→ Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 7: Angi strømsparingsmodus i Kontrollpanel → Utseende og personalisering →
Personaliser → Skjermsparerinnstillinger eller BIOS SETUP på PC-en.
•• Windows 8: Angi strømsparingsmodus i Innstillinger → Kontrollpanel →
Utseende og personalisering → Tilpass → Skjermbeskytterinnstillinger eller BIOS SETUP på
PC-en.
149
Kapittel 14
Spesifikasjoner
-
Generelt
Størrelse
Modellnavn
Skjerm
-
Visningsområde
H
DB10D
Størrelse
Klasse 10 (10,1 tommer / 25 cm)
Visningsområde
217 mm (H) x 135,6 mm (V)
Mål (B x H x D)
246,8 x 165,2 x 24,9 mm
Vekt
0,6 kg
Strømforsyning
AC 100 til 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land.
V
Miljøhensyn
-
Mål (B x H x D)
Drift
Temperatur: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
D
H
B
150
――Plug-and-Play
Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer
skjerminnstillingene.
Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.
――På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
――Denne enheten er et digitalt klasse A-apparat.
[ Anbefaling ]- Bare EU
•• Herved erklærer Samsung Electronics at Monitor er i samsvar med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EC.
•• Den offisielle samsvarserklæringen finner du ved å gå til http://www.samsung.com/displaysolutions, gå til Support >
Søk produktstøtte og angi modellnavnet.
•• Dette utstyret må bare brukes innendørs.
•• Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
151
Strømsparer
Strømsparerfunksjonen til dette produktet reduserer strømforbruket ved å slå av skjermen og endre fargen til strømlampen hvis produktet ikke brukes i en spesifisert
tidsperiode. Strømmen slås ikke av i strømsparingsmodus. For å slå på skjermen igjen trykker du på en tast på tastaturet eller flytter musen. Strømsparingsmodus fungerer
bare når produktet er koblet til en PC med en strømsparingsfunksjon.
Strømsparer
Normal drift
Nominell
effekt
Strømforbruk
17 W
typisk
18 W
Maks
18,7 W
Energisparingsmodus
(SOG-signal:Støtter ikke DPM-modus)
0,5 W
Strøm av
0,5 W
――Strømforbruknivået som vises kan variere i forskjellige driftsomgivelser eller når innstillinger endres.
――SOG (Sync On Green) støttes ikke.
――For å redusere strømforbruket til 0 kobler du fra strømledningen. Ta ut strømledningen hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre periode (under en ferie osv.)
152
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser
――Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. Bildekvaliteten kan bli degradert
hvis du angir en annen oppløsning enn den spesifiserte oppløsningen. For å unngå dette anbefaler vi at du velger den optimale oppløsningen som er spesifisert for
produktet.
――Kontroller frekvensen når du bytter ut et CDT-produkt (koblet til en PC) med et LCD-produkt. Hvis LCD-skjermen ikke støtter 85Hz, bytter du den vertikale frekvensen til
60Hz med CDT-produktet før du bytter den ut med LCD-produktet.
-- Horisontal frekvens
Tiden som kreves til å skanne en enkelt
linje fra venstre til høyre side av skjermen
kalles en horisontal syklus. Det omvendte
nummeret av en horisontal syklus kalles
horisontal frekvens. Horisontal frekvens
måles i kHz.
-- Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt bilde flere ganger
per sekund (som en fluorescerende
lampe) for å vise hva seeren ser.
Hastigheten på et enkelt bilde som vises
gjentatte ganger per sekund kalles vertikal
frekvens eller oppdateringshastighet.
Vertikal frekvens måles i Hz.
Modellnavn
Synkronisering
Oppløsning
DB10D
Horisontal frekvens
30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens
48 ~ 75 Hz
Optimal oppløsning
1280 x 800 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal pikselklokke
148,5 MHz (Analog, Digital)
Skjermen vil automatisk justeres hvis et signal som tilhører følgende standardsignalmoduser overføres fra PC-en. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører
standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets
brukerhåndbok.
153
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
154
Oppløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Synk.polaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
155
Kapittel 15
Tillegg
Ansvar for betalingstjenesten
(kostnad til kundene)
――Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk
fra en servicetekniker i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•• Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer
alternativer uten å demontere produktet.
•• Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
•• Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte
produktet er installert for første gang.
•• Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra
andre selskaper.
•• Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper
skal brukes.
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•• Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
•• Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•• Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap
som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•• Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•• Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
Annet
•• Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv,
oversvømmelse, osv)
•• Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd,
osv.)
――Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en
serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.
•• Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
•• Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•• Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på
nettet.
156
WEEE
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret
(for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre
typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan
disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret
skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produktet
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder
kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og
resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.
157
Optimal bildekvalitet og forhindring av
bildeinnbrenning
Svart matrise
Felleselektrode
(ITO)
Fargefilter
Optimal bildekvalitet
•• På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere
eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.
-- Antall underpiksler etter paneltype: 6.220.800
Kilde
Dren
•• Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til
bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.
-- Aktiver strømsparingsmodus eller en dynamisk skjermsparer hvis du ikke vil bruke produktet
over lengre tid.
Forhindrnig av bildeinnbrenning
TFT
Portner
Pikselelektrode
(ITO)
Lagringskapasitor
(Cs)
Databusslinje
Hva er bildeinnbrenning?
Bildeinnbrenning skal ikke oppstå når LCD-panelet brukes normalt. Normal bruk betyr kontinuerlig
endring av videomønster. Hvis LCD-panelet viser et fastsatt mønster over en lengre periode (over 12
timer), kan det oppstå en liten spenningsforskjell mellom elektrodene i piksler som kontrollerer de
flytende krystallene.
En slik spenningsforskjell mellom elektroder øker med tiden og gjør de flytende krystallene tynnere. Når
dette skjer kan et tidligere bilde forbli på skjermen når mønsteret endrer seg. For å forhindre dette bør den
akkumulerte spenningsforskjellen reduseres.
――Bildeinnbrenning skal ikke oppstå når et LCD-panel brukes under riktige forhold.
158
Hindre bildeinnbrenning
――Den beste måten å beskytte produktet mot bildeinnbrenning på er å slå av strømmen eller stille inn
PCen eller systemet til å kjøre en skjermsparer når det ikke er i bruk. I tillegg kan garantitjeneste være
begrenset avhengig av instruksjonsveiledning.
•• Slå av, skjermsparer og strømsparingsmodus
-- Slå av produktet i 2 timer når du har brukt det i 12 timer.
-- Gå til Egenskaper for skjerm > Strømforsyning på PC-en, og sett skjermen til å slå seg av etter
behov.
-- Bruk av en skjermsparer anbefales.
Det er best å bruke en ensfarget skjermsparer eller en skjermsparer med bilde i bevegelse.
•• Vanlig fargeendring
-- Bruk to farger
Bytt mellom to farger hvert 30. minutt som vist ovenfor.
Type 1
•• Vanlig tekstfargeendring
-- Bruk lyse farger med lignende lysstyrke.
Intervall: Endre tekstfargen og bakgrunnsfargen hvert 30. minutt
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flytt og endre tekst hvert 30. minutt som vist nedenfor.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Unngå kombinasjoner av tekstfarge og bakgrunnsfarge med stor kontrast i lysstyrke.
(Lysstyrke: viser hvor lys eller mørk en farge er, noe som varierer avhengig av hvor mye lys som
utstråles.)
――Unngå å bruke grått siden det kan bidra til bildeinnbrenning.
――Unngå å bruke farger med stor kontrast i lysstyrke (svart og hvit, grå).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Jevnlig vis et bilde i bevegelse sammen med en logo.
Intervall: Vis et bilde i bevegelse sammen med en logo i 60 sekunder etter å ha brukt det i 4
timer.
159
Lisens
Produsert med lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Lisensmerknad for åpen kilde
Dersom du bruker programvare med åpen kilde, er åpen kilde-lisenser tilgjengelige på
produktmenyen. Open Source-lisensmerknad er skrevet kun på engelsk.
Hvis du ønsker informasjon om lisensmerknaden for åpen kilde, kan du kontakte Samsungs
kundesenter eller sende e-post til [email protected].
160
Terminologi
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p____
Hver av skannehastighetene over
refererer til antallet effektive skannelinjer
som bestemmer skjermoppløsningen.
Skannehastigheten kan være indikert
i i (linjesprang) eller p (progressiv),
avhengig av skannemetoden.
- Skanning
Skanning refererer til en prosess for
sending av piksler som danner et bilde
progressivt. Et større antall piksler gir et
klarere og mer levende bilde.
- Progressiv
I progressiv skannemodus skannes alle
piksellinjer en etter en (progressivt) på
skjermen.
- Linjesprang
I linjesprangskannemodus skannes
annenhver piksellinje fra topp til bunn
og deretter skannes de gjenværende
piksellinjene (som ikke ble skannet).
Modus uten linjesprang og modus
med linjesprang____ Modus uten
linjesprang (progressivt søk) viser en
horisontal linje fra topp til bunn av
en skjerm progressivt. Modus med
linjesprang viser oddetallinjene først
og partallinjene deretter. Modus uten
linjesprang brukes hovedsakelig i
skjermer siden den gir skjermklarhet
mens modus med linjesprang
hovedsakelig brukes i TV-er.
Vertikal frekvens____ Produktet viser
ett enkelt bilde mange ganger per
sekund (som et fluorescerende lys som
flimrer) for å vise et bilde så brukeren
kan se det. Hastigheten på et enkelt
bilde som vises gjentatte ganger per
sekund kalles vertikal frekvens eller
oppdateringshastighet. Vertikal frekvens
måles i Hz.
F.eks. refererer 60 Hz til et enkelt bilde
som vises 60 ganger på et sekund.
Punktfrekvens____ Skjermen består av
røde, grønne og blå punkter. En kortere
avstand mellom punktene produserer
en høyere oppløsning. Punktfrekvens
refererer til avstanden mellom den
korteste avstanden mellom punkter
med samme farge. Punktfrekvens måles
i millimeter.
Horisontal frekvens____ Tiden som
kreves til å skanne en enkelt linje fra
venstre til høyre side av skjermen kalles
en horisontal syklus. Det omvendte
nummeret av en horisontal syklus kalles
horisontal frekvens. Horisontal frekvens
måles i kHz.
Kilde____ Inngangskilde refererer til
en videokildeenhet som er koblet til
produktet som et videokamera eller en
video- eller DVD-spiller.
Plug & Play____ Plug & Play er en
funksjon som tillater automatisk
utveksling av informasjon mellom
en skjerm og en PC for å produsere
optimale skjermomgivelser. Produktet
bruker VESA DDC (internasjonal
standard) til å kjøre Plug & Play.
Oppløsning____ Oppløsning er
antallet horisontale punkter (piksler) og
vertikale punkter (piksler) som danner
en skjerm. Det representerer nivået av
visningsdetalj. En høyere oppløsning
gjør at mer data kan vises på skjermen
og er nyttig når man skal utføre flere
oppgaver samtidig.
F.eks. består en oppløsning på 1920
X 1080 av 1920 horisontale piksler
(horisontal oppløsning) og 1080
vertikale piksler (vertikal oppløsning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD refererer til en masselagringsplate
i CD-størrelse hvor du kan lagre
multimedieprogrammer (lyd, video
eller spill) ved hjelp av MPEG-2videokomprimeringsteknologi.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Det er et grensesnitt
som kan kobles til en digital lydkilde i
tillegg til en høydefinisjons videokilde
ved hjelp av en enkelt kabel uten
komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____
MDC (flerskjermskontroll) er et program
som tillater at flerskjermsenheter
kontrolleres samtidig med en PC.
Kommunikasjon mellom en PC og en
skjerm foregår med RS232C (seriell
dataoverføring) og RJ45-kabler (LAN).
161

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.4 cm (10") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

advertisement