Samsung DB10D Bruksanvisning


Add to my manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB10D Bruksanvisning | Manualzz

Bruksanvisning

DB10D

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.

Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här produkten är 16 timmar.

Om produkten används mer än 16 timmar per dag, kan garantin bli ogiltig.

Innehållsförteckning

Innan du använder produkten

Upphovsrätt 6

Säkerhetsföreskrifter 7

Symboler 7

Rengöring 7

Förvaring 8

Elektricitet och säkerhet 8

Installation 9

Användning 11

Förberedelser

Kontrollera delarna 14

Komponenter 14

Delar som säljs separat 15

Delar 16

Panelkontroll 16

Baksidan 17

Antistöldlås 18

Logotyp för distansstödet 18

Fjärrkontroll 19

Före produktinstallation (installationsguide) 21

Ventilation 21

Mått 22

Använda STATIVPINNEN

Montera väggstativet

Montera väggstativet

23

24

24

Specifikationer för väggstativet (VESA) 24

Fjärrkontroll (RS232C) 25

Kabelanslutning 25

Anslutning 28

Kontrollkoder 29

Ansluta och använda en källenhet

Före anslutning

Kontrollpunkter före anslutning

38

38

Ansluta till en dator

Ansluta med en HDMI-kabel

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

Ansluta till en video

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

Ansluta med en HDMI-kabel

Ansluta nätverkskabeln 40

Ändra inmatningskällan 41

Källa 41

39

39

40

38

38

39

Använda MDC

Installation/avinstallation av MDC-program 42

Installation 42

Avinstallation 42

Ansluta till MDC

Använda MDC via Ethernet

43

43

Hemfunktion

Spelare 44

Godkänna en ansluten enhet från servern 45

Nationell kanal 49

Lokal kanal 49

Publicerat innehåll 49

Publicerad kanal 50

Mina mallar 50

Funktioner på Spelare 51

Spelare-sidans Inställn.-meny 52

När innehåll körs 53

Filformat som är kompatibla med Spelare 55

Filformat som är kompatibla med Videowall 60

Schema 62

Funktioner på Schema 62

Mall 64

Klona produkt 67

ID-inställningar 68

Enhets-ID 68

2

Innehållsförteckning

PC-anslutningskabel 68

Skärmsläckare 69

Nätverksstatus 69

Delad skärmbild 70

Delad skärmbild 70

Påslagningstid/sluttid 72

Påslagningstid 72

Sluttid 73

Helgdagshantering 73

Ticker 74

Fler inställningar 74

URL-startare 75

Skärmjustering

Bildläge 76

Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka /

Skärpa / Färg / Ton (G/R) 77

Färgtemperatur 78

Vitbalans 79

2 poäng 79

10 poäng 79

Gamma 80

Kalibrerat värde 80

Avancerade inställningar 81

Dynamisk kontr. 82

Svärta 82

Hudfärg 82

Läget Endast RGB 82

Färgområde 82

Rörelsebelysning 82

Bildalternativ 83

Färgton 84

Digital rensad vy 84

MPEG-brusfilter 84

HDMI svärta 85

Filmläge 85

Dynamisk bakgrundsbelysning 85

Bildstorlek 86

Bildstorlek 86

Position 87

Zoom/Position 87

Bild av 88

Återställ bild 88

Skärmdisplay

Bildskärmsorientering 89

Skärmmenyorientering 89

Källinnehållsorientering 89

Bilförhållande 89

Skärmskydd 90

Tid för autoskydd 90

Inbränningsskydd 90

Meddelandevisning 92

Källinformation 92

Inget signalmeddelande 92

MDC Meddelande 92

Menytransparens 93

Menyspråk 93

Återställ skärmdisplay 94

Ljudinställning

Ljudläge 95

Ljudeffekt 96

Dialog Clarity 96

Equalizer 96

Autovolym 96

Återställ ljud 97

3

Innehållsförteckning

Nätverk

Nätverksstatus 98

Nätverksinställningar 98

Nätverkstyp 98

Nätverksinställningar (kabelanslutet)

Nätverksinställningar (trådlöst)

99

101

WPS(PBC) 103

Wi-Fi Direct 104

Multimediaenhetsinställningar 104

Screen Mirroring 105

Screen Mirroring 105

Servernätverksinställn. 105

Anslut till server 105

MagicInfo-läge 105

Serveråtkomst 105

FTP-läge 105

Enhetsnamn 106

System

Inställning 107

Ursprungliga inställningar (System) 107

Tid 109

Ställ klockan 109

DST 109

Sovtimer 109

Fördröjning Ström på 109

Byt källa automatiskt 110

Byt källa automatiskt 110

Primär återställningsk. 110

Primär källa 110

Sekundär källa 110

Strömkontroll 111

Autopåslagning 111

Max. energisparläge 111

Vilolägeskontroll 111

Strömknapp 112

Nätverk standby 112

Ekolösning 113

Energispar 113

Skärmlampschema 113

Standby, ej sign. 113

Autoavst. 113

Temperaturkontroll 114

Enhetshanterare 115

Tangentbordsinst. 115

Musinställningar 116

Pekarinställningar 117

Spela via 118

Ändra PIN 118

Allmänt 119

Säkerhet 119

BD Wise 119

Anynet+ (HDMI-CEC) 120

HDMI Hot Plug 124

DivX

®

Video på begäran 124

Spelläge 124

Återställ system 125

Support

Programvaruuppdatering 126

Uppdatera nu 126

Automatisk uppdatering 126

Kontakta Samsung 126

Gå till start 127

Spelare 127

Schema 127

Mall 127

Klona produkt 127

ID-inställningar 127

Skärmsläckare 128

Nätverksstatus 128

Delad skärmbild 128

Påslagningstid/sluttid 128

4

Innehållsförteckning

Ticker 128

Fler inställningar 128

Återställ alla 129

Spela upp foton, videor och musik

(mediespelare)

Läs följande innan du använder medieuppspelning med en USB-enhet

Använda en USB-enhet

Spela upp medieinnehåll från en dator/mobil enhet

Funktioner i listan över medieinnehåll

Menyalternativ i listan över medieinnehåll

130

132

133

134

135

Knappar och funktioner vid fotouppspelning 136

Knappar och funktioner vid videouppspelning 137

Knappar och funktioner vid musikuppspelning 138

Undertext- och mediespelarformat som stöds 139

Undertext 139

Bildupplösningar som stöds

Musikfilformat som stöds

Videoformat som stöds

139

140

140

Felsökningsguide

Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst 142

Testa produkten 142

Kontrollera upplösning och frekvens 142

Kontrollera följande. 143

Vanliga frågor 148

Specifikationer

Allmänt 150

Energisparfunktion 152

Förinställda tidslägen 153

Appendix

Ansvar för betalservice

(kostnad för kunder)

Inget fel på produkten

156

156

En skada på produkten som orsakats av kunden 156

Annat 156

WEEE 157

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter) 157

Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten 157

Optimal bildkvalitet och förebyggande efterbildsinbränning 158

Optimal bildkvalitet

Förhindra inbränning av efterbilder

158

158

Licens 160

Terminologi 161

5

Kapitel 01

Innan du använder produkten

Upphovsrätt

Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.

©

2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.

Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.

Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.

Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

En administrationsavgift kan tillkomma om

-

(a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.

(om du inte har läst den här användarhandboken).

-

(b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.

(om du inte har läst den här användarhandboken).

Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.

6

Säkerhetsföreskrifter

Akta!

RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE

Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET. (ELLER BAKSIDAN)

DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.

LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.

Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.

Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.

Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och underhåll följer med produkten.

Symboler

Varning!

En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.

Akta!

Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.

Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.

Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.

Rengöring

Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.

Gör följande vid rengöring.

Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

1

Stäng av produkten och datorn.

2

Koppla bort strömsladden från produkten.

Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.

Stötar kan annars uppstå.

3

Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.

!

Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.

4

Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du gör rent utsidan av produkten.

5

Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.

6

Sätt på produkten och datorn.

7

Förvaring

Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.

Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).

Elektricitet och säkerhet

Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

Varning!

Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.

Stötar eller brand kan uppstå.

Anslut inte flera produkter till samma eluttag.

Överhettade eluttag kan orsaka brand.

!

!

Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.

Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.

En osäker anslutning kan orsaka brand.

!

Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).

Stötar eller skada kan uppstå.

Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.

En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.

Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.

Brand eller stötar kan uppstå.

Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.

Brand kan uppstå.

8

!

!

!

Akta!

Koppla inte från strömsladden när produkten används.

Produkten kan skadas av en elstöt.

Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra produkter.

Brand eller stötar kan uppstå.

Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.

Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem uppstår.

Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.

Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.

Stötar eller brand kan uppstå.

!

!

Installation

Varning!

Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära värmekällor.

Brand kan uppstå.

Låt en tekniker installera väggfästet.

En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.

Använd endast godkända fästen.

Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.

Barnen kan kvävas.

Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med mera).

Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.

Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja brinna.

Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt

(droppande vatten osv.), olja eller rök.

Brand eller stötar kan uppstå.

!

9

Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.

Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.

Akta!

Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.

Produkten kan falla och skada barn.

Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på en plan och stabil yta.

Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten.

Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.

!!

Tappa inte produkten när du flyttar den.

Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.

Skärmen kan skadas.

När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.

Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.

Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.

Ställ ner produkten försiktigt.

Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

!

!

SAMSUNG

Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar, kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.

Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.

10

Användning

Varning!

Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.

Brand eller stötar kan uppstå.

Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.

Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den, inklusive strömsladden.

Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.

!

Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.

Stötar eller brand kan uppstå.

!

Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.

Barnen kan skadas allvarligt.

!

!

!

Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen och kopplar från strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.

Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.

Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.

Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka allvarliga skador.

Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.

Brand eller stötar kan uppstå.

GAS

Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.

Brand eller stötar kan uppstå.

Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel skadas.

Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten.

Ventilera också lokalen omedelbart.

Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.

Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en kabel skadas.

11

!

100

Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.

En explosion eller brand kan uppstå.

Akta!

Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.

En ökad inre temperatur kan orsaka brand.

!

Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).

Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.

Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.

Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på produkten.

Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.

Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.

!

!

-_-

Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.

Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten under en tid.

Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre tid (semester med mera).

Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.

Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.

Synen kan försämras.

Ström med hög spänning går genom nätadaptern. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.

Brand eller stötar kan uppstå.

Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.

Placera inte likströmsadaptrar tillsammans.

Annars kan brand uppstå.

Ta bort plastförpackningen från likströmsadaptern innan du använder den.

Annars kan brand uppstå.

12

!

!

!

!

Utsätt inte likströmsenheten för vatten.

Stötar eller brand kan uppstå.

Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller snö.

Var noga med att likströmsadaptern inte blir blöt när du torkar golvet.

Placera inte likströmsadaptern i närheten av någon värmekälla.

Annars kan brand uppstå.

Se till att ventilationen är god kring likströmsadaptern.

!

Om du placerar AC/DC-strömadaptern så att den hänger med sladden inuti riktad uppåt, kan vatten och andra främmande ämnen tränga in i adaptern och göra att den slutar fungera.

Se till att AC/DC-strömadaptern ligger platt på ett bord eller på golvet.

Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.

Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.

Brand eller stötar kan uppstå.

Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.

Risken för trötta ögon minskar.

!

!

Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket varm.

Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.

Placera inte tunga föremål på produkten.

Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar inte når det.

Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta läkare.

Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).

• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri och ett använt batteri samtidigt

Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.

Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för

återvinning.

Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).

13

Kapitel 02

Förberedelser

-

Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar saknas.

-

Utseendet hos de faktiska delarna kan variera från bilden som visas.

Kontrollera delarna

Komponenter

Komponenterna kan variera på olika platser.

Garantikort

(Ej tillgänglig på alla platser)

Snabbstartguide

-

+

+

Batterier

(Ej tillgänglig på alla platser)

Fjärrkontroll

Föreskrifter

RS232C-stereokabel

Strömkabel

STATIVPINNE

DC-strömadapter

14

-

Följande delar kan köpas hos närmaste

återförsäljare.

Delar som säljs separat

Kit med väggfäste LAN-kabel HDMI-DVI-kabel HDMI-kabel SD CARD

15

Delar

Panelkontroll

Högtalare

Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

Knappar Beskrivning

Använd den här knappen för att slå på och av skärmen.

Fjärrsensor

Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens framsida när du vill utföra motsvarande funktion.

Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.

Använd fjärrkontrollen inom 1-4 m från produktsensorn i en vinkel på 30 från vänster till höger.

Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.

Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.

Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.

Fjärrsensor

30˚

30˚

16

Baksidan

Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

Port

RS232C IN

USB

RJ45

HDMI IN

DC 14V

SD CARD

Beskrivning

För anslutning till MDC via en RS232C-stereokabel.

För anslutning av ett USB-minne.

För anslutning till MDC via en LAN-kabel.

Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.

Anslut likströmsadaptern.

Ansluter till SD-minneskort.

17

Antistöldlås

Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.

Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.

Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

Låsa en stöldskyddslåst enhet:

Logotyp för distansstödet

Dra inte hårt i logotypen för distansstödet. Logotypen kan gå sönder eller gå av.

1

Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.

2

Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.

3

Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.

4

Lås låsenheten.

-

En antistöldlåsenhet kan köpas separat.

-

Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.

-

Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.

18

Fjärrkontroll

Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.

Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.

Slå på produkten.

Justera volymen.

Ändra inmatningskälla.

Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till föregående meny.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Slå av produkten.

Sifferknappar

Ange lösenordet på skärmmenyn.

Tysta ljudet.

Avaktivera tyst läge: Tryck på

MUTE

igen eller tryck på volymknappen (+ VOL -).

Startknapp för

Spelare

. Knapparnas funktion kan skilja sig åt beroende på

Spela via

inställningarna.

Startknapp för

Gå till start

.

-

Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för olika produkter.

19

Välj enkelt funktioner som används ofta.

TOOLS INFO

Gå tillbaka till föregående meny.

Aktiverar låsfunktionen.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Visa information om den aktuella ingångskällan.

Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny, eller justera ett alternativs inställningar.

Bekräfta ett menyval.

Stäng aktuell meny.

Välj en ansluten ingångskälla manuellt från

HDMI

.

När du använder en medierelaterad meny eller menyn HDMI-CEC, kan du välja en funktion genom att trycka på en färgknapp på fjärrkontrollen som motsvarar en knapp med samma färg på skärmen.

Används i

Anynet+

-läget och multimedia-läget.

-

Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för olika produkter.

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

20

Före produktinstallation

(installationsguide)

A

B

Bild 1.1 Sidovy

A

B

Bild 1.2 Sidovy

Ventilation

Installation på en lodrät vägg

A Minimum 40 mm

B Omgivande temperatur: Under 35 C

När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 35 C.

Installation på en lutande vägg

Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.

Plan vy

A Minimum 40 mm

B Omgivande temperatur: Under 35 C

När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 35 C.

21

Mått

2

1

3

4

5

Modellnamn

1 1 2 2 3 3 4 4 5

DB10D 246,8 218,6 137,0 165,2

Alla ritningar behöver inte vara skalenliga. En del mått kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Kontrollera måtten innan du installerar produkten. Vi tar inget ansvar för typografiska fel och tryckfel.

24,9

Enhet: mm

22

Använda STATIVPINNEN

Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

Placera en skyddsfilt eller kudde på en plan yta.

Placera sedan produkten med skärmen nedåt ovanpå filten eller kudden.

Stick in pinnen i avsedd skåra och skruva in den för att fästa den.

23

Montera väggstativet

Montera väggstativet

Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.

Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet.

Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.

Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att montera väggstativet själv.

Specifikationer för väggstativet (VESA)

Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste

återförsäljare för att få mer information.

Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka allvarliga personskador.

Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.

Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är för långa kan skada insidan av produkten.

För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på väggstativets specifikationer.

Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas ansvariga för sådana olyckor.

Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett ospecificerat väggstativ eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för produkten.

Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.

Enhet: mm

Modellnamn VESAskruvhålspecifikationer

(A * B) i millimeter

Standardskruv Antal

DB10D 50 × 50 M4 / L8~12 4

Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.

24

Fjärrkontroll (RS232C)

Kabelanslutning

RS232C-kabel

Gränssnitt

Stift

Bithastighet

Databitar

Paritet

Stoppbit

Flödeskontroll

Maximal längd

RS232C (9 stift)

TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)

9600 bps

8 bitar

Ingen

1 bitar

Ingen

15 m (endast typ med hölje)

Stifttilldelning

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

4

5

2

3

6

7

8

9

Stift

1

6 7 8 9

<Hantyp>

Signal

Detektera databärare

Mottagna data

Sända data

Förbereda dataterminal

Signalgrund

Förbered datauppsättning

Sänd begäran

Rensa att skicka

Signalindikator

9 8 7 6

<Hontyp>

25

RS232C-kabel

Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel

6 1

9

-P1-

5

-P1-

Hantyp Rx

Tx

Gnd

-P1-

3

2

5

----------

----------

----------

-P2-

1

2

3

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO

KONTAKT

(3,5 ø)

3

2

1

-P2-

Nätverkskabel

Stifttilldelning

6

7

8

4

5

2

3

1

Stiftnr

1 2 3 4 5 6 7 8

Standardfärg

Vit och orange

Orange

Vit och grön

Blå

Vit och blå

Grön

Vit och brun

Brun

Signal

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

26

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Kontakt: RJ45

Direkt LAN-kabel (PC till HUB)

HUB

P2

RJ45

P1

P1

P2

RJ45 MDC

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Korsad LAN-kabel (PC till PC)

RJ45

P1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signal

RX+

RX-

TX+

TX-

27

Anslutning

RJ45 RJ45

28

Kontrollkoder

Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA Kommandotyp 0

Kontrollera (ange kontrollkommando)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA Kommandotyp 1

8

9

5

6

7

2

3

4

Kommando

Nej.

Kommandotyp

1

Strömkontroll

Volymkontroll

Inmatning av källkontroll

Skärmlägeskontroll

Skärmstorlekskontroll

BIB på-/avkontroll

Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)

Lägeskontroll för delad skärmbild

Säkerhetslås

Kommando

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

0x5C

0x5D

Data

Värde

Kontrollsumma

Värdeintervall

0~1

-

0~100

-

0~255

0~1

0

0~1

0~1

Nej.

10

11

Kommandotyp

Delad skärmbild på

Kommando

0x84

Användarkontroll för delad skärmbild 0x89

Värdeintervall

-

0~1

Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan

(11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.

T.ex. Ström på & ID=0

Rubrik

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalängd

1

Data 1

"

Power

"

Kontrollsumma

Rubrik

0xAA

Kommando

0x11

ID Datalängd

1

Data 1

1

12

För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-nummer, ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje enhet, men ACK svarar inte.

29

Strömkontroll

Funktion

Produkten kan slås på och av med en dator.

Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x11 0

Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x11 1

"

Power

": Strömkod som ska ställas in på produkten.

1: Ström PÅ

0: Ström AV

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'A'

Kontrollsumma

Data

"

Power

" r-CMD

0x11

Kontrollsumma

Val1

"

Power

"

Kontrollsumma

"

Power

": Strömkod som ska ställas in på produkten.

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak

0xAA 0xFF 3 'N'

"

ERR

" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

r-CMD

0x11

Val1

"

ERR

"

Kontrollsumma

Volymkontroll

Funktion

Volymen på produkten kan justeras med en dator.

Visa volymstatus (hämta volymstatus)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x12 0

Kontrollsumma

Ställa in volymen (ställa in volym)

Rubrik Kommando ID

0xAA 0x12

Datalängd

1

Data

"

Volume

"

Kontrollsumma

"

Volume

": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x12 "

Volume

"

Kontrollsumma

"

Volume

": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12

"

ERR

" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Val1

"

ERR

"

Kontrollsumma

30

Inmatning av källkontroll

Funktion

Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.

Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x14 0

Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0x14 1

Data

"

Input Source

"

"

Input Source

": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Ingångskälla

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF(TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Kontrollsumma

0x24 HDMI2_PC

0x25 Bildskärmsport

DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De svarar bara på hämtningskommandon.

Den här modellen stöder inte portarna HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 och HDMI2_PC.

MagicInfo

är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen

MagicInfo

.

RF (TV) och DTV är bara tillgängliga med modeller som inkluderar en TV.

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 "

Input

Source

"

"

Input Source

": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14

"

ERR

" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Val1

"

ERR

"

Kontrollsumma

31

Skärmlägeskontroll

Funktion

Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.

Skärmläget kan inte styras när funktionen

Video Wall

är aktiverad.

Den här kontrollen kan bara användas på modeller som inkluderar en TV.

Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x18 0

Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)

Rubrik Kommando ID

0xAA 0x18

Datalängd

1

"

Screen Mode

": En kod som anger produktens status

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zoom

Bred zoom

4 : 3

Ack

Rubrik

0xAA

Kommando

0xFF

ID Datalängd

3

Ack/Nak

'A'

Data

"

Screen

Mode

" r-CMD

0x18

Kontrollsumma

Val1

"

Screen

Mode

"

Kontrollsumma

"

Screen Mode

": En kod som anger produktens status

Nak

Rubrik Kommando

0xAA 0xFF

ID Datalängd

3

Ack/Nak

'N' r-CMD

0x18

"

ERR

" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Skärmstorlekskontroll

Funktion

Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.

Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x19 0

Val1

"

ERR

"

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd r-CMD Val1

0xAA 0xFF 3

Ack/

Nak

'A' 0x19 "

Screen

Size

"

"

Screen Size

": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/

Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19

Val1

"

ERR

"

Kontrollsumma

Kontrollsumma

Kontrollsumma

"

ERR

" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

32

BIB på-/avkontroll

Funktion

BIB-läget för en produkt kan slås på och av med en dator.

Endast tillgängliga på modeller som har BIB-funktionen.

Läget kan inte styras om

Video Wall

är inställt på

On

.

Den här funktionen är inte tillgänglig i

MagicInfo

.

Visa status för BIB på/av (hämta status för BIB PÅ/AV)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x3C 0

Ställa in BIB på/av (ställa in BIB PÅ/AV)

Rubrik Kommando ID

0xAA 0x3C

Datalängd

1

Data

"

PIP

"

"

PIP

": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt

1: BIB PÅ

0: BIB AV

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C

Val1

"

PIP

"

Kontrollsumma

Kontrollsumma

"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "

PIP

"

"

ERR

" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Kontrollsumma

Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)

Funktion

Justerar automatiskt datorsystemskärmen med en dator.

Visa autojusteringsstatus (hämta autojusteringsstatus)

Ingen

Ställa in autojustering (ställa in autojustering)

Rubrik Kommando ID Datalängd Data

0xAA 0x3D 1 "

Auto

Adjustment

"

Kontrollsumma

"

Auto Adjustment

" : 0x00 (alltid)

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/

Nak

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x3D

Val1

"

Auto

Adjustment

"

Kontrollsumma

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd

0xAA 0xFF 3

"

ERR

" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Ack/

Nak

'A' r-CMD

0x3D

Val1

"

ERR

"

Kontrollsumma

33

Lägeskontroll för delad skärmbild

Funktion

Läget

Video Wall

kan aktiveras på en produkt med en dator.

Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där

Video Wall

är aktiverat.

Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x5C 0

Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)

Rubrik Kommando ID Datalängd Data

0xAA 0x5C 1 "

Video Wall Mode

"

Kontrollsumma

"

Video Wall Mode

": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt

1:

Full

0:

Natural

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "

Video

Wall

Mode

"

"

Video Wall Mode

": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD Val1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

"

ERR

" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Säkerhetslås

Funktion

Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen

Safety Lock

på en produkt.

Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.

Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x5D 0

Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)

Rubrik Kommando ID Datalängd Data Kontrollsumma

0xAA 0x5D 1 "

Safety Lock

"

"

Safety Lock

": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten

1: PÅ

0: AV

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D

Val1

"

Safety

Lock

"

Kontrollsumma

"

Safety Lock

": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten

Nak

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D

Val1

"

ERR

"

Kontrollsumma

"

ERR

" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

34

Delad skärmbild på

Funktion

Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.

Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x84 0

Sätt på/stäng av delad skärmbild

Rubrik

0xAA

Kommando

0x84

ID Datalängd

1

Data

V.Wall_On

V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten

1: Delad skärmbild PÅ

0: Delad skärmbild AV

Ack

Rubrik Kommando ID Datalängd Ack/

Nak r-CMD

0xAA 0xFF 3 'A' 0x84

Val1

Kontrollsumma

V.Wall_

On

Kontrollsumma

V.Wall_On : Samma som ovan

Nak

Rubrik

0xAA

Kommando ID

0xFF

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

Användarkontroll för delad skärmbild

Funktion

Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.

Hämta status för delad skärmbild

Rubrik Kommando ID Datalängd Kontrollsumma

0xAA 0x89 0

Ställ in delad skärmbild

Rubrik Kommando

0xAA 0x89

Datalängd

3

ID Datalängd

2

Ack/Nak

'N'

Val1

Wall_Div r-CMD

0x84

Val1

ERR

Val2

Wall_

SNo

Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten

Kontrollsumma

Kontrollsumma

35

10 x 10 modell för delad skärmbild

Av

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

36

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Produktnummerkod för produkten

10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)

Ange nummer Data

0x01

0x02

...

0x63

0x64

Ack

Rubrik

0xAA

Kommando

0xFF

Nak

Rubrik

0xAA

Kommando

0xFF

ID

ID

Datalängd

4

Datalängd

3

Ack/Nak

'A'

Ack/Nak

'N'

"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.

r-CMD

0x89 r-CMD

0x89

Val1

ERR

Val1

Wall_Div

Val2

Wall_SNo

Kontrollsumma

Kontrollsumma

37

Kapitel 03

Ansluta och använda en källenhet

Före anslutning

Kontrollpunkter före anslutning

Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.

Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.

Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.

Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.

Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.

Ansluta till en dator

Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.

Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.

En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.

Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.

Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

Ansluta med en HDMI-kabel

HDMI IN

38

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

När du ansluter en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du in

Ändra namn

DVI PC

för att komma åt video- och ljudinnehåll som finns lagrat på datorn.

HDMI IN

Ansluta till en video

Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.

Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.

Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.

Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

Tryck på knappen

SOURCE

på fjärrkontrollen för att ändra källan.

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

När du ansluter en videoenhet till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du in

Ändra namn

DVIenheter

för att komma åt video- och ljudinnehåll som finns lagrat på videoenheten.

Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.

HDMI IN

39

Ansluta med en HDMI-kabel

Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)

För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.

En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.

Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en extern enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett sådant problem uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version som används. Om den är för gammal kan du begära en uppgradering.

Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.

Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett anslutningsfel uppstå.

En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.

Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.

Ansluta nätverkskabeln

Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

RJ45

Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.

*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel)

HDMI IN

40

Ändra inmatningskällan

Källa

SOURCE

Källa

Källa

HDMI Screen Mirroring

Om du vill gå till Alternativ trycker du på och håller ned Enter.

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Med

Källa

kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.

Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen för den valda källan.

Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen

SOURCE

på fjärrkontrollen.

Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.

Vill du se mer detaljerad information om anslutna källenheter trycker du på

TOOLS

-knappen på

Källa

-sidan.

Ändra namn

SOURCE

Källa

TOOLS

Ändra namn

ENTER

E

Ibland visas inte skärmen som den ska om inte namnet på källenheten är specificerat i

Ändra namn

.

Dessutom är det bäst att byta namn på källenheten i

Ändra namn

för att få optimal bildkvalitet.

Listan kan innehålla följande källenheter.

Källa

-enheter på listan skiljer sig från varandra beroende på vilken källa som väljs.

PC

/

Digitalbox

/

Satellitmottagare

/

PVR STB

/

Spel

/

Blu-ray

/

DVD

/

Video

/

AV-mottagare

/

Videokamera

/

DVI PC

/

DVI-enheter

/

TV

/

IPTV

/

HD DVD

/

DMA

Vilka inställningar som är tillgängliga på

Bild

-menyn beror på aktuell källa och vilka inställningar som gjorts i

Ändra namn

.

När du ansluter en PC till HDMI-uttaget ska du ställa in

Ändra namn

som

PC

. I övriga fall ställer du in

Ändra namn

på AVenheter.

När du ansluter en dator till en av portarna

HDMI IN

med en HDMI-kabel ska du ställa in produkten på läget

PC

under

Ändra namn

.

När du ansluter en dator till en av portarna

HDMI IN

med en HDMI-till-DVI-kabel ska du ställa in produkten på läget

DVI

PC

under

Ändra namn

.

När du ansluter en AV-enhet till en av portarna

HDMI IN

med en HDMI-till-DVI-kabel ska du ställa in produkten på läget

DVI-enheter

under

Ändra namn

.

Information

SOURCE

Källa

TOOLS

Information

ENTER

E

Du kan visa detaljerad information om den markerade externa enheten.

41

Kapitel 04

Använda MDC

MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt med en dator.

Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat programmet. MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen.

Installation/avinstallation av MDC-program

Installation

MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.

1

Klicka på

MDC Unified

-installationsprogrammet.

2

Välj språk för installationen. Klicka sedan på "

OK

".

3

När skärmen "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

" visas klickar du på

"

Next

".

4

Välj "

I accept the terms in the license agreement

" i fönstret "

License Agreement

" och klicka på "

Next

".

5

I det "

Customer Information

"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på "

Next

".

6

I det "

Destination Folder

"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill installera programmet och klickar på "

Next

".

Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.

7

I det "

Ready to Install the Program

"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill installera programmet under och klickar på "

Install

".

8

Installationsförloppet visas.

9

Klicka på "

Finish

" i det "

InstallShield Wizard Complete

"-fönster som visas.

Välj "

Launch MDC Unified

" och klicka på "

Finish

" för att köra MDC-programmet direkt.

10

Genvägsikonen för

MDC Unified

skapas på skrivbordet efter installationen.

MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller produktspecifikationer.

Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.

Avinstallation

1

Välj

Inställningar

>

Kontrollpanelen

Start

-menyn och dubbelklicka på

Lägg till/ta bort program

.

2

Välj

MDC Unified

från listan och klicka på

Ändra/Ta bort

.

42

Ansluta till MDC

Använda MDC via Ethernet

Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Skärmenheterna kan anslutas till varandra med en LAN-kabel.

Anslutning med rak nätverkskabel

Flera produkter kan anslutas med hjälp av

RJ45

-porten på produkten och LAN-portarna på HUB-enheten.

RJ45

HUB

43

Kapitel 05

Hemfunktion

Den här funktionen finns under

Support

Gå till start

.

Kan nås med

HOME

-knappen på fjärrkontrollen.

Spelare

HOME

Spelare

ENTER

E

Klona produkt

Delad skärmbild

Spelare

Spela upp olika innehåll, till exempel schemalagda kanaler, mallar eller filer.

Schema

ID-inställningar

Påslagningstid/sluttid

Skärmsläckare

Ticker

Mall

Nätverksstatus

Fler inställningar

Vill du använda

Spelare

ställer du in

Spela via

MagicInfo

i

System

.

Spela upp olika innehållstyper, t.ex. kanaler med tilldelade scheman, mallar eller filer.

Spela upp kanaler eller innehåll med en av följande metoder.

Nationell kanal

: Spela upp innehåll via en server.

Vill du köra

Nationell kanal

måste du se till att produkten är ansluten till servern.

Lokal kanal

: Spela upp innehåll på internminnet eller från ett externt minne.

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

44

Godkänna en ansluten enhet från servern

Godkänna Lite-servern

Ställ in

MagicInfo-läge

Lite

i

Servernätverksinställn.

.

Godkänn och använd

Lite

-servern.

Konfigurera

Nätverksinställningar

för servern innan du godkänner enheten.

1

Anslut till servern som du har tilldelat till enheten.

3

Välj

Device

i menyraden längst upp.

4

Välj

Lite

i menyerna till vänster.

5

Välj

Unapproved

från undermenyerna i

Lite

.

2

Logga in med ditt ID och lösenord.

6

Välj knappen

Approve

för din enhet i listan över Lite-enheter som inte godkänts.

45

7

Ange den information som krävs för att du ska kunna godkänna enheten.

Device Name

: Ange enhetens namn.

Device Group

: Välj grupp med .

Location

: Ange skärmens aktuella placering.

Om du trycker på knappen

INFO

på fjärrkontrollen medan nätverksschemat körs, visas information om schemat. Kontrollera att rätt enhet är vald genom att visa enhetens ID i enhetsinformationen.

8

Välj menyn

All

och kontrollera att enheten har registrerats.

9

När enheten har godkänts av servern laddas det schema som registrerats i den valda gruppen ner till enheten. Schemat körs när nedladdningen är klar.

Mer information om hur du konfigurerar ett schema finns i <användarhandboken till MagicInfo Lite

Server>.

Om en enhet tas bort från listan över enheter som godkänts av servern, startas enheten om så att inställningarna återställs.

Ställa in aktuell tid

Om den tid som ställts in på enheten inte stämmer överens med serverns tid, kan det hända att ett schema inte körs.

1

Gå till flikarna

Device

Time

.

2

Välj din enhet.

3

Välj

Clock Set

och synkronisera tiden med servern.

• När du ansluter till servern för första gången ställs tiden i produkten in med hjälp av GMT-tiden i det område där servern är installerad.

Tiden i produkten kan ändras från servern enligt anvisningarna i steg 3.

Om du stänger av och sätter på produkten igen återställs tidsinställningarna i produkten till den tid som senast ställdes in från servern.

Mer information om hur du hanterar tiden (schemaläggning, semesterhantering med mera) finns i

<användarhandboken till MagicInfo Lite Server>.

46

Godkänna Premium-servern

Ställ in

MagicInfo-läge

Premium

i

Servernätverksinställn.

.

Godkänn och använd

Premium

-servern.

Konfigurera

Nätverksinställningar

för servern innan du godkänner enheten.

1

Anslut till servern som du har tilldelat till enheten.

3

Välj

Device

i menyraden längst upp.

4

Välj

Premium

i menyerna till vänster.

5

Välj

Unapproved

från undermenyerna i

Premium

.

2

Logga in med ditt ID och lösenord.

6

Välj knappen

Approve

för din enhet i listan över Premium-enheter som inte godkänts.

47

7

Ange den information som krävs för att du ska kunna godkänna enheten.

Device Name

: Ange enhetens namn.

Device Group

: Välj grupp med .

Location

: Ange skärmens aktuella placering.

Om du trycker på knappen

INFO

på fjärrkontrollen medan nätverksschemat körs, visas information om schemat. Kontrollera att rätt enhet är vald genom att visa enhetens ID i enhetsinformationen.

8

Välj menyn

All

och kontrollera att enheten har registrerats.

9

När enheten har godkänts av servern laddas det schema som registrerats i den valda gruppen ner till enheten. Schemat körs när nedladdningen är klar.

Mer information om hur du konfigurerar ett schema finns i <användarhandboken till MagicInfo

Premium Server>.

Om en enhet tas bort från listan över enheter som godkänts av servern, startas enheten om så att inställningarna återställs.

Ställa in aktuell tid

Om den tid som ställts in på enheten inte stämmer överens med serverns tid, kan det hända att ett schema inte körs.

1

Gå till flikarna

Device

Time

.

2

Välj din enhet.

3

Välj

Clock Set

och synkronisera tiden med servern.

• När du ansluter till servern för första gången ställs tiden i produkten in med hjälp av GMT-tiden i det område där servern är installerad.

Tiden i produkten kan ändras från servern enligt anvisningarna i steg 3.

Om du stänger av och sätter på produkten igen återställs tidsinställningarna i produkten till den tid som senast ställdes in från servern.

Mer information om hur du hanterar tiden (schemaläggning, semesterhantering med mera) finns i

<användarhandboken till MagicInfo Premium Server>.

48

Spelare

Bläddra efter och spela innehåll på den markerade enheten.

Enhet : Alla

Ingen kanal.

Nationell kanal

Ingen kanal.

Lokal kanal

Mina mallar

Innehåll : Alla Sortera efter : Filnamn Alternativ

1 / 9 objekt

Publicerat innehåll

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Nationell kanal

Spela upp innehåll, mallar och scheman som konfigurerats på servern.

Du kan visa om servern är ansluten (och godkänna detta) på menyskärmen

Spelare

.

Om du vill se om servern är ansluten när ett

Nationell kanal

körs, trycker du på

INFO

på fjärrkontrollen.

1

Välj

Nationell kanal

i

Spelare

-menyn.

2

Nationell kanal

körs.

Lokal kanal

Spela upp ett schema eller en kanal som konfigurerades i produkten.

1

Välj

Lokal kanal

i

Spelare

-menyn.

Ingen kanal.

-meddelandet visas om inga kanaler har registrerats i

Lokal kanal

.

2

Lokal kanal

körs.

Publicerat innehåll

Spela upp en mall som har lagrats på en ansluten USB-enhet.

Publicerat innehåll

-funktionen visas endast när en USB-enhet som innehåller mallar är ansluten.

Spela upp schemalagt innehåll.

49

Publicerad kanal

Spela upp schemalagt innehåll som sparats på en USB-enhet.

Publicerad kanal

-funktionen visas bara när en USB-enhet som innehåller ett schema ansluts.

Schemalägg innehållsuppspelningen efter kanal, så kan du spela upp det schemalagda material du själv väljer.

Mina mallar

Spela upp en mall i

Mina mallar

som har lagrats i produktens internminne.

50

Funktioner på Spelare

Spelare

-listan finns följande funktioner.

Enhet

Välj

Intern

eller

USB

för att söka efter en särskild enhetslista.

-

Alla

/

Intern

/

USB

Innehåll

Välj en typ av innehåll som sökkriterium när du söker efter en särskild innehållslista.

-

Alla

/

Video

/

Bild

/

PDF

/

Flash

/

MS Office

/

Mina mallar

Sortera efter

Ange sorteringskriterium.

-

Filnamn

/

Senaste spelade

Alternativ

Menyalternativ på Spelare

Alternativnamn

Spela upp vald

Skicka

Ta bort

Gå till Multimedia

Inställn.

Åtgärd

Välj och spela upp önskat innehåll.

Kopiera medieinnehåll till en annan lagringsenhet.

Ta bort önskat innehåll.

Spela upp innehåll med hjälp av funktionen för medieuppspelning.

Konfigurera detaljerade egenskaper för innehållet.

Se följande sida för mer information om

Inställn.

-funktionen.

51

Spelare-sidans Inställn.-meny

Inställn.

Inställn.

Ställ in om innehållet ska visas originalbildstorlek eller fullskärm.

Bilförhållande

Visningstid

Övergångseffekt

Innehållsorientering

Säker borttagning av USB

Liggande

Stäng

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Bilförhållande

Ställ in

Bilförhållande

Standard

eller

Full

.

Full

/

Standard

Den här funktionen är bara tillgänglig för

Video

-,

Bild

-,

PDF

- och

MS Office

-filer.

Visningstid

Ställ in hur länge varje sida visas i ett bildspel.

Den här funktionen är bara tillgänglig för

Bild

-,

PDF

-,

Flash

- och

MS Office

-filer.

Övergångseffekt

Konfigurera övergångseffekter mellan sidor eller scener i ett bildspel eller en videofil.

Ingen

/

Tona1

/

Tona2

/

Osynlig

/

Spiral

/

Schack

/

Linjer

/

Trappor

/

Torka

/

Slumpvis

Den här funktionen är bara tillgänglig för

Bild

-filer.

Innehållsorientering

Ändra orienteringen på uppspelningen av innehållet till något av lägena

Liggande

eller

Stående

.

Liggande

/

Stående

Om

Innehållsorientering

är inställt på

Stående

-visning, stöds inte videokodeken VP8.

Källa

är inte tillgänglig när

Innehållsorientering

är inställt på

Stående

.

Säker borttagning av USB

Tar bort USB-minnet på ett säkert sätt

Återställ inst.

Återställa alla värden under

Inställn.

till de standardvärden de hade när produkten köptes in.

52

När innehåll körs

Visa information om innehåll som körs

Typ:

Kanalnummer:

Kanalnamn:

Programversion:

MAC-ID:

Märken:

Server:

USB:

Lagring för nationella kanaler:

Hämta schema:

Information

OK

Nationell kanal

Inga kanaler valda

Inga kanaler valda

B2B-EP-MIP-41301-1

FF-FF-FF-FF-FF-FF

Ingen

Inte ansluten

Inte ansluten

Intern

Inget schema att hämta

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Tryck på knappen

INFO

på fjärrkontrollen.

Typ

: Typ av kanal som spelas upp

Endast vid uppspelning av

Nationell kanal

/

Lokal kanal

.

Kanalnummer

: Nummer som tilldelats kanalen som spelas upp

Endast vid uppspelning av

Nationell kanal

/

Lokal kanal

.

Kanalnamn

: Namn på kanalen som spelas upp

Endast vid uppspelning av

Nationell kanal

/

Lokal kanal

.

Programversion

: Visar enhetens programversion

MAC-ID

: Visar enhetens ursprungliga ID-nummer

Märken

: Tagginställningar som ges till en enhet av servern

Endast vid uppspelning av

Nationell kanal

/

Lokal kanal

.

Server

: Visar serverns anslutningsstatus (

Ansluten

,

Frånkopplad

eller

Inte ansluten

)

USB

: Visar anslutningsstatusen för en USB-enhet

Lagring för nationella kanaler

: Visar information på enheten om var den aktiva nätverkskanalen sparas.

Endast vid uppspelning av

Nationell kanal

/

Lokal kanal

.

Hämta schema

: Visar förloppet för ett nätverksschema som laddas ned från servern

53

Ändra inställningarna för innehåll som körs

Spellista

Musik

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Bildläge Ljudläge

Tryck på

TOOLS

-knappen på fjärrkontrollen under uppspelningen för att konfigurera inställningar som

Bildläge

och

Ljudläge

.

Spellista

Visa en lista över de filer som spelas upp.

Musik

Ställ in bakgrundsmusik för innehållet som spelas upp.

Bildläge

Anpassar skärminställningarna efter det innehåll som spelas upp

-

Shopping/Shoppingcent.

/

Kontor/skola

/

Terminal/station

/

Delad skärmbild

/

Kalibrerad

Ljudläge

Anpassar ljudinställningarna efter det innehåll som spelas upp

-

Standard

/

Musik

/

Film

/

Klar röst

/

Förstärk

54

Filformat som är kompatibla med Spelare

FAT32 och NTFS är några av de filstrukturer som stöds.

En fil med en vertikal och horisontell upplösning som är högre än den maximala upplösningen kan inte spelas upp.

Kontrollera filens vertikala och horisontella upplösning.

Kontrollera vilka codec-typer och codec-versioner som stöds för ljud och bild.

Kontrollera vilka filversioner som stöds.

-

Flash stöds i versioner upp till 10.1

-

PowerPoint stöds i versioner upp till 97 – 2007

Bara den USB-enhet som var ansluten senast identifieras.

Nätverksschema på flera skärmar

Uppspelningsbegränsningar

Högst två videofiler (

Video

) kan spelas upp samtidigt.

I stående uppspelningsläge kan bara en videofil i taget spelas upp.

Det går inte att spela upp mer än en

Flash

-fil.

För

MS Office

-filer (PPT- och Word-filer) och

PDF

-filer stöds bara en filtyp åt gången.

LFD-filer (.lfd) stöds inte.

Begränsningar i utgående ljud

Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.

Uppspelningsprioritet:

Flash

-fil > nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som användaren valt

Nätverks-BGM: Inställningarna kan konfigureras i steg 1 när ett serverschema skapas.

Lokal BGM: BGM-inställningarna kan konfigureras med de verktyg som visas när du trycker på knappen

TOOLS

under

Spelare

-uppspelning.

Användarvald huvudenhet: Inställningarna för huvudenheten kan konfigureras i steg 2 när ett serverschema skapas.

Mallfiler och LFD-filer (.lfd)

Begränsningar

Se till att en distributionsmapp (innehåll/scheman) finns i

Intern

/

USB

-minnet.

Uppspelningsbegränsningar

Högst två videofiler (

Video

) kan spelas upp.

Det går inte att spela upp mer än en

Flash

-fil.

För

MS Office

-filer (PPT- och Word-filer) och

PDF

-filer stöds bara en filtyp åt gången.

Det går inte att spela upp flera videor (

Video

) samtidigt på en ensam skärm i en delad skärmbild.

Begränsningar i utgående ljud

Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.

Uppspelningsprioritet:

Flash

-fil > nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som användaren valt

55

Innehåll

Filtillägg

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.flv

*.vob

*.svi

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.m2ts

*.mts

*.divx

Container Videokodek

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

VRO

VOB

PS

TS

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/MP/HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

Upplösning

1920 x 1080

Bildfrekvens

(fps)

6~30

Bithastighet

(Mbit/s)

30

Ljudkodek

AC3

LPCM

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711 (ALaw, μ-Law)

MPEG2

MPEG1

VP6 640 x 480 4

56

Video

3D-video stöds inte.

Innehåll med en upplösning som är högre än den upplösning som anges i tabellen ovan stöds inte.

Videoinnehåll med en bithastighet eller bildhastighet som är högre än den hastighet som anges i tabellen ovan kan göra att bilden hoppar vid uppspelning.

Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.

Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.

Stöder upp till H.264, nivå 4.1

H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och

AVCHD stöds inte.

För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:

-

Under 1280 x 720: Max 60 bildrutor

-

Över 1280 x 720: Max 30 bildrutor

GMC 2 eller högre stöds inte.

Stöder endast BD MVC Spec.

Vissa kodekar (MVC, VP8 och MJPEG) stöds inte i följande situationer: uppspelning av olika filtyper efter varandra, uppspelning LFD-filer eller uppspelning av filer i porträttläge.

ljud

Ljudinnehåll med en bithastighet eller ramhastighet som är högre än den hastighet som anges i tabellen ovan kan göra att ljudet hackar vid uppspelning.

Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.

Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.

Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal.

WMA förlustlöst ljud stöds inte.

QCELP, AMR NB/WB stöds inte.

Bild

Kompatibelt bildfilsformat: Jpeg

Maximal upplösning som stöds: 15.360 x 8.640

Bildeffekter som stöds: 9 effekter

(

Tona1

,

Tona2

,

Osynlig

,

Spiral

,

Schack

,

Linjer

,

Trappor

,

Torka

,

Slumpvis

)

57

Flash

Kompatibel med Flash 10.1

Flash-animering

-

Kompatibelt filformat: SWF

Rekommenderad lösning: 960 x 540

-

Akta!

Prestanda jämförbart med Flash Player på ett

Windows-operativsystem kan inte garanteras

Optimering krävs när innehållet skapas

Flash-video

-

Kompatibelt filformat: FLV

-

Video

Codec: H.264 BP

Upplösning: 1920 x 1080

ljud

Codec: H.264 BP

-

Akta!

Filformatet F4V stöds inte

Screen Video stöds inte.

Power Point

Kompatibla dokumentfilsformat

-

Filtillägg: ppt, pptx

-

Version: Office 97 ~ Office 2007

Funktioner som inte stöds

-

Animeringseffekt

-

3D-former (visas i 2D)

-

Sidhuvud och sidfot (vissa underobjekt stöds inte)

-

Word Art

-

Justering

Ett gruppjusteringsfel kan inträffa

-

Office 2007

SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt stöds.

-

Objektinfogning

-

Halvbreda tecken

-

Teckenavstånd

-

Diagram

-

Vertikal text vissa underobjekt stöds inte.

Bildanteckningar och åhörarkopia

PDF

Kompatibla dokumentfilsformat

-

Filtillägg: pdf

Funktioner som inte stöds

-

Innehåll på mindre än 1 pixel stöds inte på grund av problem med försämrad prestanda.

-

Maskerade bilder och bilder sida vid sida stöds inte.

-

Innehåll med roterad text stöds inte.

-

Tredimensionella skuggeffekter stöds inte.

-

Vissa tecken stöds inte.

(Specialtecken kan visas felaktigt.)

58

WORD

Kompatibla dokumentfilsformat

-

Filtillägg: .doc, .docx

-

Version: Office 97 ~ Office 2007

Funktioner som inte stöds

-

Bakgrundseffekt på sidor

-

Vissa styckeformat

-

Word Art

-

Justering

Ett gruppjusteringsfel kan inträffa

-

3D-former (visas i 2D)

-

Office 2007

SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt stöds.

-

Diagram

-

Halvbreda tecken

-

Teckenavstånd

-

Vertikal text vissa underobjekt stöds inte.

-

Bildanteckningar och åhörarkopia

Mallfiler

Skapande/redigering/uppspelning är bara tillgängligt i

Mall

.

LFD-skärmar

Stöds i

Nationell kanal

och

Lokal kanal

Kompatibla dokumentfilsformat

-

Filtillägg: .lfd

59

Filformat som är kompatibla med Videowall

Mer information finns i <användarhandboken till MagicInfo Server>.

Video

3D-video stöds inte.

Innehåll med en upplösning som är högre än den upplösning som anges i tabellen ovan stöds inte.

Videoinnehåll med en bithastighet eller bildhastighet som är högre än den hastighet som anges i tabellen ovan kan göra att bilden hoppar vid uppspelning.

Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.

Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.

Stöder upp till H.264, nivå 4.1

H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD stöds inte.

För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:

-

Under 1280 x 720: Max 60 bildrutor

-

Över 1280 x 720: Max 30 bildrutor

GMC 2 eller högre stöds inte.

Stöder endast BD MVC Spec.

Vissa codec-enheter kanske inte stöds i stående uppspelningsläge.

Bild

Kompatibelt bildfilsformat: Jpeg, bmp, png

Maximal upplösning som stöds: 15.360 x 8.640

En bild med högre upplösning kan ta längre tid att visa på skärmen.

60

Begränsningar

Bara en videofil (

Video

) kan spelas upp per klient.

Man kan spela upp olika innehållsfiler på skärmarna i en delad skärmbild.

Det går inte att spela upp två videofiler (

Video

) på en ensam skärm i en delad skärmbild.

Tillgänglig

Tillgänglig Ej tillgänglig

61

Schema

HOME

Schema

ENTER

E

Schema

Schemalägg innehållet på en lokal kanal eller redigera befintliga kanaler.

Typ : Lokal

[CH1]Channel 1 [CH2]Channel 2 [CH3]Channel 3

Speltid

02:30

03:00

03:30

04:00

04:30

05:00

05:30

06:00

00:00

00:30

01:00

01:30

02:00

+ Lägg till prog.

Enhet : Intern Alternativ

Lägg till innehåll för att skapa program på kanalen.

Schemalägg ditt innehåll på CH 2.

Schemalägg ditt innehåll på CH 3.

Ställ in visningstiden för hur länge de objekt med innehåll ska visas.

Ställ in en starttid och sluttid för programmet.

Funktioner på Schema

Schema

finns följande funktioner.

Typ

-

Lokal

: Lägg till eller ändra scheman.

-

Nätverk

: Visa nätverksscheman som konfigurerats för servern.

Enhet

-

Visa namnet på en ansluten lagringsenhet.

Det här alternativet aktiveras bara om

Typ

är inställt på

Lokal

i

Enhet

.

Alternativ

Menyalternativ på Schema

Alternativnamn

Skicka

Ta bort

Åtgärd

Skicka konfigurerade scheman till en annan lagringsenhet. Detta fungerar ungefär som när du "kopierar" på en dator.

Ta bort scheman.

Inställn.

Standardinnehållet spelas upp på en kanal som inte innehåller programinformation.

62

Konfigurera kanalscheman

Spela upp medieinnehåll som videor, foton och musik vid en särskild tidpunkt.

1

Välj vilken kanal du vill konfigurera.

2

Markera det video-, musik- och fotoinnehåll du vill lägga till i kanalschemat.

3

Ställ in speltiden för schemat. (

Starttid

~

Stoppa Tid

)

4

Byt kanalschemats namn och välj sedan den mapp där du vill spara det.

5

Tryck på knappen

Spara

.

Endast när

Typ

är inställt på

Lokal

.

Ändra ett kanalschema.

Ändra inställningar för ett kanalschema som innehåll, längd och schemats namn.

1

Välj vilken kanal du vill ändra.

2

Markera det video-, foto- eller musikinnehåll du vill ändra i kanalschemat.

-

Ta bort innehåll: Placera markören över det önskade innehållet och tryck på E -knappen för att ta bort det.

-

Gå höger till innehållslistans slut. Klicka på

+

-knappen för att lägga till innehåll eller för att ändra spelordningen på filerna.

3

Ställ in speltiden för schemat. (

Starttid

~

Stoppa Tid

)

4

Byt kanalschemats namn och välj sedan den mapp där du vill spara det.

5

Tryck på knappen

Spara

.

Endast när

Typ

är inställt på

Lokal

.

63

Mall

HOME

Mall

ENTER

E

Mall

Välj den mall som du vill anpassa.

Marknad : Alla Orientering : Liggande

1 / 64 objekt

Mina mallar

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Funktioner på Mall

Skapa unikt innehåll med hjälp av mallar. Det är enkelt att skapa innehåll. Ändra bara text och bilder i en mall.

Sortera listan över mallar med följande kriterier.

Marknad

Orientering

-

Liggande

: Välj detta läge när produkten används i liggande läge.

-

Stående

: Välj detta läge när produkten används i stående läge.

1

Välj en mall från de medföljande exempelmallarna.

Mall

Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.

Avbryt

Bakgrundsskärm

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Bakgrundsmusik Av

Förh.granskning

Spara

64

2

Sätt samman en mall genom att infoga text, video, foton eller PDF-filer efter egna önskemål.

Skriva in text

Mall

Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.

A a

[TR]Tryck på volymknappen på fjärrkontrollen för att ändra teckenstorlek.

Avbryt

Bakgrundsskärm

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Bakgrundsmusik

Redigera text

Teckensnittsalternativ

Av

Förh.granskning

Spara

Redigera text

Välj fönstret

Redigera text

för att skriva text.

Teckensnittsalternativ

Teckenstorlek

: Ange textstorlek för meddelandet.

Teckenfärg

: Ange textfärg för meddelandet.

Bakgrundsfärg

: Ange bakgrundsfärg för meddelandet.

Opacitet för bakgrund

: Ange bakgrundstransparens för meddelandet.

Justering

: Välj justeringsläge för meddelande.

Scroll

: Ange rullningens riktning/hastighet för meddelandet.

Dölj element

: Visa eller dölj ett meddelande.

Valet av

Dölj

återställer inte inställningarna för meddelanden.

Återställ

: Återställ alla inställningar i

Teckensnittsalternativ

till standardinställningarna.

Lägga till innehåll som videor, foton och PDF-filer

Mall

Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.

Redig.

Objekt valdes

Välj för att ta bort picture1.jpg

Dölj element Visa

Standardvaraktighet för innehåll 00:00:05

Bilförhållande

Tyst

Klart Avbryt

Konfigurera bakgrundsbild/bakgrundsmusik

Mall

Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.

Bakgrundsskärm

Enhet : Alla

..

bg_common_02.jpg

bg_common_04.jpg

bg_common_06.jpg

bg_common_10.jpg

bg_commo bg_common_01.jpg

bg_common_03.jpg

bg_common_05.jpg

Klart

bg_common_07.jpg

Avbryt

bg_common_11.jpg

bg_commo

65

Förh.granskning

Mallförhandsvisningen körs. Den försvinner om 20 sekunder.

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

1

Förhandsgranska den skapade mallen med

Förh.granskning

-funktionen.

2

Vill du spara mallen trycker du på

Spara

-knappen.

3

Konfigurera

Mallnamn

och

Lagring

.

Spara

Varaktighet

Mallnamn

Lagring

Spara Avbryt

4

Tryck på

Spara

-knappen för att sluta skapa nytt innehåll.

23:59:59

Mall

01

Intern

66

Klona produkt

HOME

Klona produkt

ENTER

E

Klona produkt

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Exportera produktinställningarna till en USB-enhet eller läs in inställningar från en USB-enhet.

Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.

Om USB-enheten inte har någon kopia

1

Anslut USB-enheten till en USB-port. Kör

Klona produkt

-funktionen.

2

Meddelandet

Hittade ingen kloningsfil på USB-enheten. Vill du kopiera systeminställningar från den här produkten till USB-lagringsenheten?

visas.

Om USB-enheten har en kopia

1

Anslut USB-enheten till en USB-port. Kör

Klona produkt

-funktionen.

2

Meddelandet

Hittade en kloningsfil. Välj ett alternativ.

visas.

Kör

Kop. från USB

- eller

Kop. till USB

-funktionen.

-

Kop. från USB

: Använd USB-inställningarna på produkten.

-

Kop. till USB

: Kopiera produktinställningarna till en USB-enhet.

När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.

67

ID-inställningar

HOME

ID-inställningar

ENTER

E

ID-inställningar

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Tilldela ett ID att ställa in.

Tryck på u

/ d

för att välja ett nummer och tryck sedan på

E

.

Enhets-ID

Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning. (Intervall: 0~224)

Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

PC-anslutningskabel

Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.

RS232C-kabel

Kommunicera med MDC via en RS232C-stereokabel.

RJ45(LAN)-kabel

Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.

68

Skärmsläckare

HOME

Skärmsläckare

ENTER

E

Skärmsläckare

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Nätverksstatus

HOME

Nätverksstatus

ENTER

E

Nätverksstatus

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Aktivera eller avaktivera

Skärmsläckare

.

Aktivering

Skärmsläckare

roterar skärmen var 30:e minut för att förhindra inbränning.

Av

/

Kontrollera aktuella nätverk och Internetuppkopplingar.

69

Delad skärmbild

HOME

Delad skärmbild

ENTER

E

Delad skärmbild

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.

Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad skärmbild.

Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller kanske inte stöder funktionen MagicInfo.

Delad skärmbild

Du kan aktivera och inaktivera

Delad skärmbild

.

Om du vill visa en delad skärmbild väljer du

.

Av

/

Horizontal x Vertical

Med den här funktionen delas en videovägg upp i sektioner utifrån konfigurationen i en videoväggsmatris.

Ange videoväggsmatrisen.

Videoväggen delas upp i sektioner utifrån konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella sektioner kan vara mellan 1 och 15.

En videovägg kan som mest delas upp i 225 skärmar.

Alternativet

Horizontal x Vertical

är bara aktiverat när

Delad skärmbild

är inställt på

.

Skärmläge

Vill du ordna om de delade skärmarna justerar du numren för varje produkt i matrisen med

Skärmläge

-funktionen.

Om du väljer

Skärmläge

visas videoväggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videoväggen.

Vill du ordna om produkterna kan du använda pilknapparna på fjärrkontrollen för att flytta en produkt till önskat nummer. Tryck på knappen

E

.

Högst 255 skärmar kan sorteras i

Skärmläge

.

Alternativet

Skärmläge

är bara aktiverat när

Delad skärmbild

är inställt på

.

Vill du använda den här funktionen måste du se till att

Horizontal x Vertical

är konfigurerat.

70

Format

Välj hur du vill att bilderna ska visas på videoväggen.

Full

: Visa bilderna i fullskärm utan marginal.

Naturlig

: Visa bilderna i originalbildformatet utan att justera storleken.

Alternativet

Format

är bara aktiverat när

Delad skärmbild

är inställt på

.

71

Påslagningstid/sluttid

HOME

Påslagningstid/sluttid

ENTER

E

Påslagningstid/sluttid

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Du måste ställa in

Ställ klockan

innan du kan använda den här funktionen.

Påslagningstid

Ställ in

Påslagningstid

om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.

Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.

Påslagningstid

: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in klockan rätt först.

(

Påslagningstid 1

~

Påslagningstid 7

)

Inställning

: Välj

Av

,

En gång

,

Varje dag

,

Mån~Fre

,

Mån~Lör

,

Lör~Sön

eller

Manuellt

.

Om du väljer

Manuellt

kan du välja vilka dagar du vill att

Påslagningstid

ska slå på produkten.

-

Markeringen visar vilka dagar du har valt.

Tid

: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.

Volym

: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med vänster- och högerpilknapparna.

Källa

: Ange önskad ingångskälla.

Innehåll

(när

Källa

är inställd på

Intern/USB

): Välj en mapp på USB-enheten eller den interna minnesenheten som innehåller det material som ska spelas upp när produkten sätts på. Innehållet kan bestå av musik-, foto- och videofiler.

Den här funktionen är bara tillgänglig när USB-enheten är ansluten.

Om det inte finns någon musikfil på USB-enheten eller om du inte väljer en mapp som innehåller någon musikfil, fungerar inte timerfunktionen som den ska.

Om det bara finns en fotofil i USB-minnet spelas inte

Bildspel

upp.

Om ett mappnamn är för långt går det inte att välja mappen.

Varje USB-enhet du använder tilldelas en egen mapp. Om du använder fler än en av samma typ av USB-minne måste du se till att de mappar som tilldelas respektive USB-minne har olika namn.

Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne och en flerkortsläsare när du använder

Påslagningstid

.

Funktionen

Påslagningstid

kanske inte fungerar med USB-enheter med inbyggt batteri, MP3-spelare och andra bärbara mediespelare från vissa tillverkare eftersom det kan ta för lång tid för produkten att identifiera dessa enheter.

72

Sluttid

Ställ in sluttiden för timern (

Sluttid

) genom att välja ett av de sju alternativen. (

Sluttid 1

~

Sluttid 7

)

Inställning

: Välj

Av

,

En gång

,

Varje dag

,

Mån~Fre

,

Mån~Lör

,

Lör~Sön

eller

Manuellt

.

Om du väljer

Manuellt

kan du välja vilka dagar du vill att

Sluttid

ska stänga av produkten.

-

Markeringen visar vilka dagar du har valt.

Tid

: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.

Helgdagshantering

Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.

Lägg till helgdag

: Ange den period du vill lägga till som semester.

Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u

/ d

, och klicka sedan på knappen

Spara

.

Perioden läggs till listan över semestrar.

-

Start

: Ställ in startdatum för helgdagarna.

-

Slut

: Ställ in slutdatum för helgdagarna.

Ta bort

: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.

Redig.

: Välj en helg och ändra sedan datumet.

Ange timer

: Ställ in att

Påslagningstid

och

Sluttid

inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.

-

Tryck på

E

för att välja de

Påslagningstid

- och

Sluttid

-inställningar som du inte vill aktivera.

-

De valda

Påslagningstid

- och

Sluttid

-inställningarna aktiveras inte.

73

Ticker

HOME

Ticker

ENTER

E

Ticker

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Fler inställningar

HOME

Fler inställningar

ENTER

E

Fler inställningar

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.

Av

/

Meddel.

: Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.

Tid

: Ställ in

Starttid

och

Sluttid

för visning av ett

Meddel.

.

Teckensnittsalternativ

: Ange typsnitt och färg för meddelandet.

Position

: Markera en orientering för hur ett

Meddel.

ska visas.

Scroll

: Ange meddelanderullningens

Riktning

och

Hastighet

.

Förh.granskning

: Förhandsgranska konfigurerade inställningar för undertext.

Menyn för bildinställningar visas.

74

URL-startare

HOME

URL-startare

ENTER

E pm

12:00

Januari

1 2014

URL-startare

Ändra URL

Klona produkt

Delad skärmbild

ID-inställningar

Påslagningstid/sluttid

Skärmsläckare

Ticker

Nätverksstatus

Fler inställningar

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från för information om hur du använder

URL-startare

-funktionen.

Vill du använda

URL-startare

ställer du in

Spela via

URL-startare

i

System

.

75

Kapitel 06

Skärmjustering

Konfigurera inställningarna för

Bild

(

Bakgrundsljus

,

Färgton

och så vidare).

Layouten för menyalternativen i

Bild

kan skilja sig åt mellan olika produkter.

Bildläge

MENU

m

Bild

Bildläge

ENTER

E

Bild

Bildläge

·

Bakgrundsljus

·

Kontrast

·

Ljusstyrka

· Skärpa

·

Färg

· Ton (G/R)

Shopping/Shoppingcent.

100

70

G50

50

R50

45

80

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Välj ett bildläge (

Bildläge

) som passar för miljön där produkten ska användas.

Shopping/Shoppingcent.

Passar för gallerior.

-

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Kontor/skola

Passar för kontor och skolor.

-

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Terminal/station

Passar för bussterminaler och tågstationer.

-

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Delad skärmbild

Passar för miljöer med videoväggar.

-

Välj

Video/bild

eller

Text

beroende på bildläget.

Kalibrerad

I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med färgkalibreringsprogrammet

Advanced Color Management

.

-

Använd läget

Kalibrerad

på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet

Advanced Color Management

.

-

Du kan ladda ned programmet

Advanced Color Management

på www.samsung.com/displaysolutions.

76

Bakgrundsljus / Kontrast /

Ljusstyrka / Skärpa / Färg / Ton (G/R)

MENU

m

Bild

ENTER

E

Bild

Bildläge

·

Bakgrundsljus

·

Kontrast

·

Ljusstyrka

· Skärpa

·

Färg

· Ton (G/R)

Shopping/Shoppingcent.

100

70

45

G50

80

50

R50

Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.

Bildläge

Shopping/Shoppingcent.

,

Kontor/skola

,

Terminal/station

,

Delad skärmbild

Bildläge-inställningar

Video/bild

Text

Justerbara alternativ

Bakgrundsljus

/

Kontrast

/

Ljusstyrka

/

Skärpa

/

Färg

/

Ton (G/R)

Bakgrundsljus

/

Kontrast

/

Ljusstyrka

/

Skärpa

Kalibrerad Bakgrundsljus

När du gör ändringar i

Bakgrundsljus

,

Kontrast

,

Ljusstyrka

,

Skärpa

,

Färg

eller

Ton (G/R)

, ändras skärmbilden på motsvarande sätt.

Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.

Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

77

Färgtemperatur

MENU

m

Bild

Färgtemperatur

ENTER

E

Bild

Färgtemperatur 10000K

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Justera färgtemperaturen (röd/grön/blå). (Intervall: 2800K–16000K)

Aktiverad när

Färgton

är inställd som

Av

.

Om

Bildläge

ställs in på

Kalibrerad

, inaktiveras

Färgtemperatur

.

78

Vitbalans

MENU

m

Bild

Vitbalans

ENTER

E

Bild

Vitbalans

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

2 poäng

Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

: Justera mörkervärdet för varje färg (röd, grön, blå).

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).

Återställ

: Passar för miljöer med videoväggar.

10 poäng

Kontrollerar vitbalansen i intervall om 10 punkter genom att justera ljusstyrkan för rött, grönt och blått.

Av

/

Nivå

: Välj det intervall som ska justeras.

Röd

: Justera den röda nivån.

Grön

: Justera den gröna nivån.

Blå

: Justera den blå nivån.

Återställ

: Passar för miljöer med videoväggar.

En del externa enheter har inte stöd för den här funktionen.

Aktiverad när

Bildläge

är inställd på

Kontor/skola

(

Video/bild

).

79

Gamma

MENU

m

Bild

Gamma

ENTER

E

Bild

Gamma 0

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Kalibrerat värde

MENU

m

Bild

Kalibrerat värde

ENTER

E

Bild

Kalibrerat värde

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Justera primärfärgintensiteten.

Om

Bildläge

ställs in på

Kalibrerad

, inaktiveras

Gamma

.

Välj om du vill använda inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med färgkalibreringsprogrammet

Advanced Color Management

till lägena Information och Advertisement.

Verkställ ej

/

Tillämpa

Du kan ladda ned programmet

Advanced Color Management

på www.samsung.com/displaysolutions.

Om

Bildläge

ställs in på

Kalibrerad

, inaktiveras

Kalibrerat värde

.

80

Avancerade inställningar

MENU

m

Bild

Avancerade inställningar

ENTER

E

Avancerade inställningar

Dynamisk kontr.

Svärta

Hudfärg

Läget Endast RGB

Färgområde

Rörelsebelysning

Hög

Mörkast

0

Av

Ursprunglig

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Bildläge

Shopping/Shoppingcent.

,

Kontor/skola

,

Delad skärmbild

Bildläge-inställningar

Video/bild

Justerbara alternativ

Dynamisk kontr.

/

Svärta

/

Hudfärg

/

Läget Endast RGB

/

Färgområde

Terminal/station

Text

Video/bild

Dynamisk kontr.

/

Svärta

Dynamisk kontr.

/

Svärta

/

Hudfärg

/

Läget Endast RGB

/

Färgområde

/

Rörelsebelysning

Text Dynamisk kontr.

/

Svärta

Om

Bildläge

ställs in på

Kalibrerad

, inaktiveras

Avancerade inställningar

.

81

Avancerade inställningar

Dynamisk kontr.

Svärta

Hudfärg

Läget Endast RGB

Färgområde

Rörelsebelysning

Hög

Mörkast

0

Av

Ursprunglig

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Dynamisk kontr.

Justera skärmkontrasten.

Av

/

Låg

/

Medium

/

Hög

Svärta

Välj svärta för att justera skärmdjupet.

Av

/

Mörk

/

Mörkare

/

Mörkast

Hudfärg

Framhäv rosa

Hudfärg

.

Läget Endast RGB

Visar färgerna

Röd

,

Grön

och

Blå

så att du kan finjustera nyans och mättnad.

Av

/

Röd

/

Grön

/

Blå

Färgområde

Justerar det färgintervall och den färgvariation (färgområdet) som finns tillgängliga för att skapa bilder.

Auto

/

Ursprunglig

/

Personlig

Du kan justera

Färg

,

Röd

,

Grön

,

Blå

och

Återställ

genom att ställa in

Färgområde

Personlig

.

Rörelsebelysning

Minskar strömförbrukningen genom att minska skärmens ljusstyrka när bilden på skärmen är i rörelse.

Av

/

82

Bildalternativ

MENU

m

Bild

Bildalternativ

ENTER

E

Bildalternativ

Färgton

Digital rensad vy

MPEG-brusfilter

HDMI svärta

Filmläge

Dynamisk bakgrundsbelysning

Av

Normal

Av

Av

Av

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Bildläge

Shopping/Shoppingcent.

,

Kontor/skola

,

Terminal/station

,

Delad skärmbild

Kalibrerad

Bildläge-inställningar

Video/bild

Text

Justerbara alternativ

Färgton

/

Digital rensad vy

/

MPEG-brusfilter

/

Filmläge

/

HDMI svärta

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

Färgton

/

HDMI svärta

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

HDMI svärta

/

Dynamisk bakgrundsbelysning

83

Bildalternativ

Färgton

Digital rensad vy

MPEG-brusfilter

HDMI svärta

Filmläge

Dynamisk bakgrundsbelysning

Normal

Av

Av

Av

Av

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Färgton

Om

Bildläge

är inställd på

Text

Av

/

Sval

/

Standard

/

Varm

Om

Bildläge

är inställd på

Video/bild

Av

/

Sval

/

Standard

/

Varm1

/

Varm2

Om

Bildläge

ställs in på

Kalibrerad

, inaktiveras

Färgton

.

Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.

Digital rensad vy

Om sändningssignalen som produkten tar emot är svag kan du aktivera funktionen

Digital rensad vy

för att minska brus och spökbilder som visas på skärmen.

Av

/

Låg

/

Medium

/

Hög

/

Auto

Den mottagna signalen är som starkast när stapeln är grön.

Om signalen är svag provar du alla alternativ tills produkten visar bästa möjliga bild.

MPEG-brusfilter

Minskar MPEG-brus för att ge förbättrad bildkvalitet.

Av

/

Låg

/

Medium

/

Hög

/

Auto

84

Bildalternativ

Färgton

Digital rensad vy

MPEG-brusfilter

HDMI svärta

Filmläge

Dynamisk bakgrundsbelysning

Normal

Av

Av

Av

Av

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

HDMI svärta

Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.

Låg

/

Normal

Bara tillgängligt i lägena

HDMI

(AV-tidmätning: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Filmläge

Det här läget är lämpligt när du tittar på film.

Anger att produkten automatiskt ska känna av och bearbeta filmsignaler från alla källor och justera bilden för optimal kvalitet.

Av

/

Auto1

/

Auto2

Tillgängligt i

HDMI

(1080i).

Dynamisk bakgrundsbelysning

Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella förhållandena.

Av

/

85

Bildstorlek

MENU

m

Bild

Bildstorlek

ENTER

E

Bildstorlek

Bildstorlek

·

Position

16:9

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.

Bildstorlek

Olika alternativ för skärmjustering visas beroende på den aktuella ingångskällan.

16:9

: Ställer in bilden på breddläget

16:9

.

Zoom1

: Används för medelhög förstoring. Skär bort ovandelen och sidorna.

Zoom2

: Används för starkare förstoring.

Smart visning 1

: Minskar

16:9

-bildens storlek med 50%.

Smart visning 2

: Minskar

16:9

-bildens storlek med 25%.

Anpassa bredd

: Förstorar bildformatet så att bilden anpassas till hela skärmen.

4:3

: Ställer in bilden på grundläget (

4:3

).

Ställ inte in produkten på bildformatet

4:3

under en längre tid.

De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan orsaka bildinbränning, vilket inte täcks av garantin.

Anpassa t. skärm

: Visar hela bilden utan beskärning när

HDMI

(720p / 1080i / 1080p) används som ingångssignal.

Personlig

: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.

Originalförhållande

: Om ingångskällan är

HDMI

(PC-anslutning) visas videon i originalbildformatet.

De tillgängliga portarna kan variera med modell.

86

Position

Bildstorlek

Bildstorlek

·

Position

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Personlig

Zoom/Position

Bildstorlek

Bildstorlek

·

Zoom/Position

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Personlig

Justerar bildens position.

Position

är bara tillgängligt om

Bildstorlek

är inställt på

Zoom1

,

Zoom2

,

Anpassa bredd

,

Anpassa t. skärm

eller

Personlig

.

Gör så här om du vill använda funktionen

Position

när du har valt

Zoom1

,

Zoom2

,

Anpassa bredd

,

Anpassa t. skärm

eller

Personlig

.

1

Tryck på knappen d och välj

Position

. Tryck på knappen E .

2

Tryck på knappen u eller d om du vill flytta bilden uppåt eller nedåt.

3

Tryck på knappen E .

Justerar bildens inzoomning och position. Det här alternativet är tillgängligt när indatakällan är inställd på

HDMI

(1080i/1080p).

Bildstorlek

måste vara inställt på

Personlig

för att alternativet ska vara tillgängligt.

1

Tryck på knappen d

och välj

Zoom/Position

. Tryck på knappen

E

.

2

Välj

Zoom

eller

Position

. Tryck på knappen

E

.

3

Tryck på knappen u

/ d

/ l

/ r

om du vill flytta bilden.

4

Tryck på knappen

E

.

Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du

Återställ

på skärmen

Zoom/Position

.

Bilden återställs till standardpositionen.

87

Bild av

MENU

m

Bild

Bild av

ENTER

E

Bild

Bild av

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Återställ bild

MENU

m

Bild

Återställ bild

ENTER

E

Bild

Återställ bild

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Om du väljer

Bild av

stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.

Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.

Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.

88

Kapitel 07

Skärmdisplay

Bildskärmsorientering

MENU

m

Skärmdisplay

Bildskärmsorientering

ENTER

E

Skärmdisplay

Bildskärmsorientering

Skärmskydd

Meddelandevisning

Menytransparens

Menyspråk

Återställ skärmdisplay

Medium

Svenska

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Skärmmenyorientering

Konfigurera menyskärmen.

Liggande

: Visa menyn i liggande läge (standardinställning).

Stående

: Visa menyn i stående läge till höger på produktskärmen.

Källinnehållsorientering

Rotera skärmbilden.

Liggande

: Visa skärmbilden i liggande läge (standardinställning).

Stående

: Visa skärmbilden i stående läge.

Bilförhållande

Ställ in den roterade skärmen på helskärmsläge eller originalformat.

Helskärm

: Visa den roterade skärmen i helskärmsläge.

Standard

: Visa den roterade skärmen i originalbildformatet.

Bara tillgängligt när

Källinnehållsorientering

är inställt på

Stående

.

89

Skärmskydd

MENU

m

Skärmdisplay

Skärmskydd

ENTER

E

Skärmskydd

Tid för autoskydd

Inbränningsskydd

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Tid för autoskydd

Om skärmen visar en stillbild under en viss tid som du anger, aktiveras skärmsläckaren så att spökbilder inte blir inbrända i skärmen.

Av

/

2 timmar

/

4 timmar

/

8 timmar

/

10 timmar

Inbränningsskydd

För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken

Inbränningsskydd

.

Inbränningsskydd

flyttar bilden en aning på skärmen.

Med inställningen för

Inbränningsskydd Tid

kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.

Pixelskiftning

Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.

Pixelskiftning

(

Av

/

)

Vågrät

,

Lodrät

och

Tid

aktiveras bara när

Pixelskiftning

är inställd på

.

Vågrät

: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.

Lodrät

: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.

Tid

: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.

Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.

Tillgängliga inställningar Optimala inställningar

Vågrät

(pixlar)

0

~

4 4

Lodrät

(pixlar)

0

~

4 4

Tid

(minuter)

1 min

~

4 min 4 min

Värdet för

Pixelskiftning

kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.

Om man visar en stillbild eller en

4:3

-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i skärmen. Detta är inte ett fel hos produkten.

Om

Bildstorlek

ställs in på

Anpassa t. skärm

, inaktiveras

Pixelskiftning

.

90

Inbränningsskydd

Pixelskiftning

Timer

Direktvisning

Grå sida

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Av

Av

Timer

Du kan ställa in timern för

Inbränningsskydd

.

Funktionen

Inbränningsskydd

stoppas automatiskt efter en angiven tid.

Timer

Av

Upprepa

: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in med angivna tidsintervall (Period) i

Läge

.

Intervall

: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in på en angiven tidsperiod (från

Starttid

till

Sluttid

) i

Läge

.

Läge

,

Period

,

Tid

,

Starttid

och

Sluttid

aktiveras bara när

Timer

är inställd på

Upprepa

eller

Intervall

.

Läge

: Välj ett mönster för skärmskydd som ska visas.

-

Pixel

: Pixlar på skärmen växlar kontinuerligt i svart.

-

Rullande fält

: Ett lodrätt fält rör sig från vänster till höger.

-

Tonande skärm

: Hela skärmen blir först ljusare och sedan mörkare.

Mönstren

Rullande fält

och

Tonande skärm

visas bara en gång oavsett angivna perioder eller tider för upprepning.

Period

: Ange tidsintervallet för att aktivera

Inbränningsskydd

-funktionen.

Det här alternativet är aktiverat om

Upprepa

är inställt på

Timer

.

Tid

: Ange hur länge

Inbränningsskydd

-funktionen ska vara på.

Aktiverat när

Timer

är inställt på

Upprepa

och

Läge

är inställt på

Pixel

.

Starttid

: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.

Det här alternativet är aktiverat om

Intervall

är inställt på

Timer

.

Sluttid

: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.

Det här alternativet är aktiverat om

Intervall

är inställt på

Timer

.

91

Inbränningsskydd

Pixelskiftning

Timer

Direktvisning

Grå sida

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Av

Av

Direktvisning

Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.

Av

/

Pixel

/

Rullande fält

/

Tonande skärm

Grå sida

När skärmen är inställd på bildformatet 4:3 kan du reglera ljusstyrkan på de vita marginalerna på sidorna för att skydda skärmen.

Av

/

Ljus

/

Mörk

Meddelandevisning

MENU

m

Skärmdisplay

Meddelandevisning

ENTER

E

Meddelandevisning

Källinformation

Inget signalmeddelande

MDC Meddelande

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Källinformation

Välj om skärmmenyn ska visas när ingångskällan ändras.

Av

/

Inget signalmeddelande

Välj om skärmmenyn för ingen signal ska visas när ingen signal har upptäckts.

Av

/

MDC Meddelande

Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.

Av

/

92

Menytransparens

MENU

m

Skärmdisplay

Menytransparens

ENTER

E

Skärmdisplay

Menytransparens Medium

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Menyspråk

MENU

m

Skärmdisplay

Menyspråk

ENTER

E

Skärmdisplay

Menyspråk Svenska

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Reglera menyrutans transparens.

Hög

/

Medium

/

Låg

Ställ in menyspråk.

En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i datorn.

93

Återställ skärmdisplay

MENU

m

Skärmdisplay

Återställ skärmdisplay

ENTER

E

Skärmdisplay

Återställ skärmdisplay

Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under

Skärmdisplay

till fabriksinställningarna.

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

94

Kapitel 08

Ljudinställning

Ställ in ljudet (

Ljud

) för produkten.

Ljudläge

MENU

m

Ljud

Ljudläge

ENTER

E

Ljud

Ljudläge

Ljudeffekt

Autovolym

Återställ ljud

Standard

Av

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Du kan välja ett ljudläge som passar dina personliga önskemål.

Standard

: Väljer normalljudläget.

Musik

: Framhäver musik mer än röster.

Film

: Ger det bästa ljudet för filmer.

Klar röst

: Framhäver röster mer än andra ljud.

Förstärk

: Ökar intensiteten i högfrekventa ljud så att personer med hörselnedsättning får en bättre ljudupplevelse.

95

Ljudeffekt

MENU

m

Ljud

Ljudeffekt

ENTER

E

Ljudeffekt

Dialog Clarity

Equalizer

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Autovolym

MENU

m

Ljud

Autovolym

ENTER

E

Ljud

Autovolym Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Konfigurera den ljudeffekt du önskar i utgångsljudet.

Bara tillgängligt när

Ljudläge

är inställt på

Standard

.

Dialog Clarity

Med den här funktionen kan du öka intensiteten i en röst över bakgrundsmusik eller ljudeffekter så att dialogen hörs tydligare.

Av

/

Equalizer

Anpassa ljudinställningarna för varje högtalare för sig med

Equalizer

.

100Hz

/

300Hz

/

1 kHz

/

3 kHz

/

10 kHz

(Bandbreddsjustering): Justerar nivån för specifika bandbreddsfrekvenser.

Återställ

: Återställer equalizern till standardinställningarna.

Volymen kan variera beroende på kanal.

Jämna ut volymen automatiskt vid växling till en annan kanal.

Av

/

Normal

/

Natt

Normal

jämnar ut volymen för varje kanal så att volymen är samma när du byter kanal.

Natt

jämnar ut och sänker volymen för varje kanal så att varje kanal blir tystare.

Natt

är användbart på kvällar och nätter när du vill ha låg volym.

Om du vill använda volymkontrollen för en ansluten källenhet ställer du in

Autovolym

Av

. Det är inte säkert att det händer något om du ändrar volymen med den anslutna källenhetens volymkontroll om

Autovolym

är inställd på

Normal

eller

Natt

.

96

Återställ ljud

MENU

m

Ljud

Återställ ljud

ENTER

E

Ljud

Återställ ljud

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Den visade bilden kan variera beroende på modell. Återställer alla ljudinställningarna till fabriksstandard.

97

Kapitel 09

Nätverk

Nätverksstatus

MENU

m

Nätverk

Nätverksstatus

ENTER

E

Du kan kontrollera aktuell nätverks- och Internet-status.

Nätverksstatus

Konfigurationen av trådlöst nätverk och Internetanslutning är klara.

Du är ansluten till Internet. Om du har problem med onlinetjänsterna kontaktar du din

Internetleverantör.

Disconnect IP-inst.

Försök igen Stäng

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Nätverksinställningar

MENU

m

Nätverk

Nätverksinställningar

ENTER

E

Konfigurera nätverksinställningarna så att du kan använda olika smarta funktioner som sökning på webben, delning av material genom ett hemmanätverk och funktionsuppdateringar.

Nätverksinställningar

Välj nätverkstyp.

Nätverkstyp

Trådlöst nätverk

Trådlös

You can connect your

Device to the internet.

Please select which wireless network to use.

Uppdatera WPS(PBC)

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Nätverkstyp

Trådlös

/

Kabel

98

Nätverksinställningar (kabelanslutet)

Ansluta till ett kabelnätverk

Det finns tre sätt att ansluta produkten till det lokala nätverket med en kabel.

Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten till ett externt modem med en LAN-kabel.

Se bilden nedan.

Modemporten på väggen Externt modem

(ADSL / VDSL)

LAN

RJ45

Beroende på hur nätverket är konfigurerat kan du kanske ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten direkt till ett nätverksvägguttag med en

LAN-kabel.

Se bilden nedan. Observera att vägguttaget är anslutet till ett modem eller en router någon annanstans i huset.

Nätverksporten på väggen

LAN

RJ45

Modemkabel LAN-kabel

Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten till en IP-delare som är ansluten till ett externt modem. Använd en LAN-kabel när du ansluter. Se bilden nedan.

Modemporten på väggen

Externt modem

(ADSL / VDSL)

IP-delare

(med DHCP-server)

LAN

RJ45

LAN-kabel

Om du har ett dynamiskt nätverk bör du använda ett ADSL-modem eller en router med stöd för

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar med stöd för DHCP tillhandahåller automatiskt de värden för IP-adress, nätmask, gateway och DNS som behövs för att produkten ska få

åtkomst till Internet. Du behöver därför inte ange dem manuellt. De flesta hemmanätverk är dynamiska nätverk.

En del nätverk kräver en statisk IP-adress. Om ditt nätverk kräver en statisk IP-adress måste du ange värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS manuellt på produktens kabelinställningsskärm när du upprättar nätverksanslutningen. Du kan få värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS från din

Internet-leverantör.

Om datorn använder Windows kan du även få dessa värden via datorn.

Du kan använda ADSL-modem med stöd för DHCP om nätverket kräver en statisk IP-adress.

ADSL-modem med stöd för DHCP kan också användas med statiska IP-adresser.

Modemkabel LAN-kabel LAN-kabel

99

Ställ in nätverksanslutningen på att använda Internet-tjänster för att utföra programuppgraderingar.

Automatiskt Nätverksinställningar (kabelanslutet)

Anslut till nätverket med en nätverkskabel.

Kontrollera först att nätverkskabeln är ansluten.

Automatisk inställning

1

Ställ in

Nätverkstyp

Kabel

Nätverksinställningar

-sidan.

2

Tryck på

Anslut

-knappen för att påbörja

Nätverksinställningar

.

-

Anslut

-knappen fungerar bara om nätverkskabeln är ansluten ordentligt.

3

Nätverkstestskärmen visas och nätverksanslutningen verifieras.

När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”

Trådbundet nätverk och Internetanslutning slutförda.

”.

Kontrollera anslutningen till LAN-porten om anslutningsprocessen inte fungerar.

Om den automatiska processen inte kan hitta nätverksanslutningsvärdena, eller om du vill ställa in anslutningen manuellt går du till nästa avsnitt,

Manuellt Nätverksinställningar (kabelanslutet)

På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.

Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser till gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.

Skaffa nätverksanslutningsvärden

Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder Windows.

1

Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.

2

Klicka på Status i listmenyn som visas.

3

Klicka på fliken

Support

i dialogrutan som visas.

4

Klicka på knappen

Details

på fliken

Support

. Nätverksanslutningsvärdena visas.

Manuell inställning

1

Ställ in

Nätverkstyp

Kabel

Nätverksinställningar

-sidan.

2

Tryck på

Anslut

-knappen för att påbörja

Nätverksinställningar

.

-

Anslut

-knappen fungerar bara om nätverkskabeln är ansluten ordentligt.

3

Nätverkstestskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas. Tryck på

Stopp

.

Verifikationsprocessen avslutas.

4

Välj

IP-inst.

på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen

IP-inst.

visas.

5

Välj fältet längst upp, tryck på

E

och ställ sedan in

IP-inst.

Ange manuellt

. Upprepa inmatningsprocessen för varje fält i din

IP-adress

.

Om du ställer in

IP-inst.

Ange manuellt

ändras

DNS Setting

automatiskt till

Ange manuellt

.

6

När du är klar väljer du

OK

längst ned på sidan och trycker på E . Nätverkstestskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.

7

När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”

Trådbundet nätverk och Internetanslutning slutförda.

”.

100

Nätverksinställningar (trådlöst)

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Trådlös IP-delare

(router med DHCP-server)

Nätverksporten på väggen

LAN-kabel

Samsung rekommenderar att du använder IEEE 802.11n. När du spelar upp en video via en nätverksanslutning kanske den inte spelas upp mjukt.

Välj en kanal som inte används för den trådlösa IP-delaren. Om kanalen som ställs in för den trådlösa IP-delaren redan används av en annan enhet i närheten, kan det leda till störningar och kommunikationsfel.

Produkten har endast stöd för följande trådlösa nätverkssäkerhetsprotokoll.

Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n och krypteringstypen är inställd på WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) för anslutningspunkten eller den trådlösa routern, stöder

Samsungs produkter inte en anslutning i enlighet med nya Wi-Fi-certifieringsspecifikationer.

Om den trådlösa routern har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du ansluta till nätverket via PBC

(Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar automatiskt

SSID- och WPA-nyckeln i båda lägena.

Anslutningsmetoder: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på tre olika sätt.

Automatisk inställning (med funktionen för automatisk nätverkssökning), manuell inställning

WPS(PBC)

Automatisk nätverkskonfiguration (trådlöst)

De flesta trådlösa nätverkssystem har ett valfritt säkerhetssystem som kräver att enheter som ansluter till nätverket skickar en krypterad säkerhetskod som kallas för åtkomstnyckel eller

Säkerhetskod

.

Säkerhetskod

bygger på ett lösenord, vanligtvis ett ord eller en serie bokstäver och siffror av en angiven längd som du uppmanades ange när du ställde in säkerheten för det trådlösa nätverket. Om du använder den här metoden när du ställer in nätverksanslutningen och har en

Säkerhetskod

för det trådlösa nätverket, måste du ange lösenordet under den automatiska eller manuella inställningen.

Automatisk inställning

1

Ställ in

Nätverkstyp

Trådlös

Nätverksinställningar

-sidan.

2

Funktionen

Nätverk

söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista

över tillgängliga nätverk.

3

Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen

eller

, och tryck sedan två gånger på knappen

E .

Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du

Uppdatera

för att söka igen.

Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du

Stopp

-knappen.

Knappen

Lägg till nätverk

visas.

Välj

Lägg till nätverk

för att lägga till en trådlös router att ansluta till.

4

Om skärmen

Ange lösenord

visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som inte har säkerhetsinställningar går du till steg 7.

5

Om routern har säkerhetsfunktioner anger du

Ange lösenord

(säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).

101

6

När du är klar flyttar du markören till

Klart

med högerpilknappen och trycker på E .

Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.

En anslutning till routern upprättas, men det går inte att komma ut på Internet.

7

När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”

Konfigurationen av trådlöst nätverk och

Internetanslutning är klara.

”.

Manuell nätverkskonfiguration (trådlöst)

På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.

Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser till gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.

Skaffa nätverksanslutningsvärden

Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder Windows.

1

Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.

2

Klicka på Status i listmenyn som visas.

3

Klicka på fliken

Support

i dialogrutan som visas.

4

Klicka på knappen

Details

på fliken

Support

. Nätverksanslutningsvärdena visas.

Manuell inställning

1

Ställ in

Nätverkstyp

Trådlös

Nätverksinställningar

-sidan.

2

Funktionen

Nätverk

söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista

över tillgängliga nätverk.

3

Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen u eller d , och tryck sedan två gånger på knappen

E .

Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du

Uppdatera

för att söka igen.

Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du

Stopp

-knappen.

Knappen

Lägg till nätverk

visas.

Välj

Lägg till nätverk

för att lägga till en trådlös router att ansluta till.

4

Om skärmen

Ange lösenord

visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som inte har säkerhetsinställningar går du till steg 7.

5

Om routern har säkerhetsfunktioner anger du

Ange lösenord

(säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).

6

När du är klar flyttar du markören till

Klart

med högerpilknappen och trycker på E .

Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.

7

Välj

Stopp

medan nätverksanslutningarna håller på att upprättas. Detta stoppar anslutningsförsöket.

8

Välj

IP-inst.

på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen

IP-inst.

visas.

9

Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in

IP-inst.

Ange manuellt

. Upprepa inmatningsprocessen för varje fält i din

IP-adress

.

Om du ställer in

IP-inst.

Ange manuellt

ändras

DNS Setting

automatiskt till

Ange manuellt

.

102

10

När du är klar väljer du

OK

längst ned på sidan och trycker på E . Nätverkstestskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.

11

När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”

Konfigurationen av trådlöst nätverk och

Internetanslutning är klara.

”.

WPS(PBC)

Hur du gör inställningarna med WPS(PBC)

Om routern har en

WPS(PBC)

-knapp följer du dessa steg.

1

Ställ in

Nätverkstyp

Trådlös

Nätverksinställningar

-sidan.

2

Välj

WPS(PBC)

, tryck på E och tryck sedan på E igen.

3

Tryck på knappen

WPS(PBC)

på routern inom 2 minuter. Produkten hämtar automatiskt alla nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter till nätverket.

4

Nätverksanslutningsskärmen visas och nätverksinställningen utförs.

103

Om du vill använda den här funktionen måste din mobila enhet stödja

Wi-Fi

Direct

.

Wi-Fi Direct

MENU

m

Nätverk

Wi-Fi Direct

ENTER

E

Ställ in för att ansluta produkten till trådlösa mobila enheter. Med den här funktionen kan du ansluta trådlösa mobila enheter till produkten direkt utan router.

Så här ansluter du den mobila enheten till produkten med Wi-Fi Direct:

1

Gå till skärmen

Wi-Fi Direct

. Produkten söker efter enheter.

2

Aktivera

Wi-Fi Direct

-funktionen på enheten. Välj önskad trådlös enhet.

PBC (Push Button Configuration): Tryck på knappen

WPS(PBC)

på den trådlösa enheten inom 2 minuter. Produkten hämtar automatiskt alla nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter till nätverket.

PIN-kod

: Ange den visade

PIN-kod

-koden på enheten.

Om du vill koppla från enheten markerar du den anslutna trådlösa enheten och väljer sedan

Frånkopplad

.

Multimediaenhetsinställningar

MENU

m

Nätverk

Multimediaenhetsinställningar

ENTER

E

Tillåt andra enheter som smartphones och surfplattor på ditt nätverk att dela innehåll med produkten.

104

Screen Mirroring

MENU

m

Nätverk

Screen Mirroring

ENTER

E

Anslut en mobil enhet som stöder spegling till produkten. På detta sätt kan skärmbilden och ljudet från den mobila enheten spelas på produkten. Spegling hänvisar till att skärmbilden och ljudet från en mobil enhet spelas upp på en skärmenhet.

Vill du använda

Screen Mirroring

måste du se till att den mobila enheten stöder en speglingsfunktion som AllShare Cast, WiDi (version 3.5 eller senare) och Miracast. Du kan besöka den mobila enhetens tillverkares webbplats för att se om den stöder spegling.

Skärmbilden eller ljudet kan vara hackiga om nätverket är överbelastat.

Screen Mirroring

Kör speglingen från den mobila enheten. Den mobila enheten söker efter och visar automatiskt produkten i en lista.

Om den mobila enheten inte kan ansluta till produkten kan du stänga av båda enheterna och starta dem igen för att försöka en gång till.

Servernätverksinställn.

MENU

m

Nätverk

Servernätverksinställn.

ENTER

E

Anslut till server

Om du vill köra

Spelare

, ansluter du till ett nätverk.

Om alternativet

SSL

är aktiverat, konfigureras servern för användning av

https

och all dataöverföring krypteras.

Ange IP-adress och portnummer för servern. Använd portnumret 7001. (Om du inte kan ansluta till servern med portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratören för att få rätt portnummer och sedan ändra portnumret.)

MagicInfo-läge

Välj

MagicInfo-läge

utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.

Lite

/

Premium

Serveråtkomst

Välj en metod för att ansluta till servernätverket.

Tillåt

/

Neka

FTP-läge

Ange driftläge för FTP.

Aktiv

/

Passiv

105

Enhetsnamn

MENU

m

Nätverk

Enhetsnamn

ENTER

E

Välj eller ange ett enhetsnamn.

Namnet kan visas på nätverksfjärrkontroller i nätverket.

106

Kapitel 10

System

Inställning

MENU

m

System

Inställning

ENTER

E

System

Inställning

Tid

Byt källa automatiskt

Strömkontroll

Ekolösning

Temperaturkontroll

Enhetshanterare

77

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

-

Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.

Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen

Ändra PIN

.

Ursprungliga inställningar (System)

När du har satt på produkten för första gången ställer du in grundläggande inställningar som språk, kanal och tid.

Tryck på -knappen.

Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.

Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen

Ändra PIN

.

1

Menyspråk

Tryck på u

- eller d

-knappen och tryck sedan på

E

-knappen. Ange språk för skärmmenyn.

2

Bildskärmsorientering

Konfigurera menyns orientering.

-

Liggande

/

Stående

3

Autoavst.

Ange efter hur lång tid produkten ska stängas av automatiskt om den inte används under en längre tid.

-

Av (Rekommenderas)

/

4 timmar

/

6 timmar

/

8 timmar

4

Nätverksinställningar

Konfigurera nätverksanslutningen. Tryck på

E

-knappen för att starta. Om du inte känner till hur nätverket ska konfigureras eller vill göra det senare, väljer du

Skippa

. Du kan konfigurera nätverksanslutningen senare med hjälp av

Nätverk

-menyn.

5

Ställ klockan

Ställ in datum och tid och välj sedan

Nästa

.

107

6

Spela via

Välj spelläge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.

Inställningssteget

Spela via

visas bara när produkten är ansluten till nätverket.

7

Fjärrkontrollen klar

Gratulerar! Inställningarna är klara och nu kan du sätta igång.

108

Tid

MENU

m

System

Tid

ENTER

E

Tid

Ställ klockan

DST

Sovtimer

Fördröjning Ström på

Av

0 sek

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Du kan konfigurera

Ställ klockan

och

Sovtimer

. Du kan också ställa in att produkten ska slås på eller av automatiskt vid en viss tid med

Timer

-funktionen.

Tryck på

INFO

-knappen om du vill se aktuell tid.

Ställ klockan

Välj

Ställ klockan

. Välj

Datum

eller

Tid

och tryck sedan på E .

Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och högerpilknapparna för att flytta mellan fälten. Tryck på

E

när du är klar.

Du kan ställa in

Datum

och

Tid

direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

DST

Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.

Av

/

Startdatum

: Ange startdatum för sommartid.

Slutdatum

: Ange slutdatum för sommartid.

Tidförskjutning

: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.

Sovtimer

Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.

(

Av

/

30 min

/

60 min

/

90 min

/

120 min

/

150 min

/

180 min

)

Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på

E

. Om du vill avbryta

Sovtimer

väljer du

Av

.

Fördröjning Ström på

Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att undvika överbelastning (inom 0–50 sekunder).

109

Byt källa automatiskt

MENU

m

System

Byt källa automatiskt

ENTER

E

Byt källa automatiskt

Byt källa automatiskt

Primär återställningsk.

Primär källa

Sekundär källa

Av

HDMI

MagicInfo Player S

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Om du slår på skärmen med

Byt källa automatiskt På

och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt, söker skärmen automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.

Byt källa automatiskt

När

Byt källa automatiskt

är

avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.

Valet

Primär källa

aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.

Valet

Sekundär källa

aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.

Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar efter en aktiv källa, där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.

Primär återställningsk.

Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.

Primär källa

Ange

Primär källa

för den automatiska ingångskällan.

Sekundär källa

Ange

Sekundär källa

för den automatiska ingångskällan.

110

Strömkontroll

MENU

m

System

Strömkontroll

ENTER

E

Strömkontroll

Autopåslagning

Max. energisparläge

Vilolägeskontroll

Strömknapp

Nätverk standby

Av

Endast ström på

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Autopåslagning

Med den här funktionen startas produkten automatiskt när kontakten sätts in. Du behöver inte trycka på strömknappen.

Av

/

Max. energisparläge

Stänger av produkten för att minska energiförbrukningen efter att datorn har varit i viloläge ett tag.

Av

/

Vilolägeskontroll

Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.

Auto

Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten till skärmen.

Meddelandet

Ingen signal

visas om ingen källenhet är ansluten.

Av

Meddelandet

Ingen signal

visas om inga ingångssignaler upptäcks.

Om

Ingen signal

visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.

Om

Inget signalmeddelande

är inställd på

Av

kommer

Ingen signal

-meddelandet inte att visas.

Om detta är fallet ställer du in

Inget signalmeddelande

.

Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.

111

Strömkontroll

Autopåslagning

Max. energisparläge

Vilolägeskontroll

Strömknapp

Nätverk standby

Av

Endast ström på

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Strömknapp

Strömknappen kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på/av strömmen.

Endast ström på

: Ställ in strömknappen på att slå på strömmen.

Ström på/av

: Ställ in strömknappen på att slå på/av strömmen.

Nätverk standby

Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.

Av

/

112

Ekolösning

MENU

m

System

Ekolösning

ENTER

E

Ekolösning

Energispar

Skärmlampschema

Standby, ej sign.

Autoavst.

Av

Av

Av

4 timmar

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Energispar

Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.

Av

/

Låg

/

Medium

/

Hög

Skärmlampschema

Justera panelens ljusstyrka. Ju närmare 100 desto ljusare blir panelen.

Av

/

Standby, ej sign.

Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en källenhet.

Av

/

15 min

/

30 min

/

60 min

Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.

Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.

Autoavst.

Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en knapp på produktens frontpanel inom angivet antal timmar för att förhindra överhettning.

Av

/

4 timmar

/

6 timmar

/

8 timmar

113

Temperaturkontroll

MENU

m

System

Temperaturkontroll

ENTER

E

System

Temperaturkontroll 77

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera temperaturområdet som är acceptabelt.

Standardtemperaturen är 77 C.

Den rekommenderade användningstemperaturen för den här produkten är 75 till 80 C (baserat på en omgivningstemperatur på 40 C).

Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna temperaturgränsen. Om temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra överhettning.

114

Enhetshanterare

MENU

m

System

Enhetshanterare

ENTER

E

Enhetshanterare

Tangentbordsinst.

Musinställningar

Pekarinställningar

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Konfigurera alternativ för externa inmatningsenheter som är anslutna till produkten.

Tangentbordsinst.

Om du ansluter ett tangentbord till produkten visas

Tangentbordsinst.

-menyn.

Välj tangentbord

Välj ett tangentbord du vill använda bland de tillgängliga anslutna tangentborden.

Det går bara att använda ett anslutet tangentbord.

Tangentbordsalt.

Beroende på land.

Tangentbordsspråk

Ange tangentbordets inmatningsspråk.

Tangentbordstyp

Ange tangentbordets typ.

Växla inmatningsspråk

Konfigurera vilken tangentkombination som ska användas för att ändra inmatningsspråk.

115

Enhetshanterare

Tangentbordsinst.

Musinställningar

Pekarinställningar

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Musinställningar

Om du ansluter en mus till produkten visas

Musinställningar

-menyn.

Välj mus

Konfigurera anslutningsinställningar för mus eller alternativ för anslutna möss.

Bara en av de anslutna mössen kan användas.

Musalternativ

Beroende på land.

Huvudknapp

Välj en musknapp för basfunktionerna (klicka och retur).

Vänster

/

Höger

Pekarhastighet

Ställ in muspekarens hastighet.

Långsam

/

Standard

/

Snabb

116

Enhetshanterare

Tangentbordsinst.

Musinställningar

Pekarinställningar

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Pekarinställningar

Ange pekarens storlek, hastighet och form.

Muspekarstorlek

Ange pekarens storlek.

Liten

/

Medium

/

Stor

/

Extra stor

Pekarhastighet

Ange pekarens hastighet. En hög hastighet gör pekaren mer känslig.

Långsam

/

Standard

/

Snabb

Pekarbild

Ange pekarens form.

Image 1

~

Image 10

117

Spela via

MENU

m

System

Spela via

ENTER

E

System

Spela via MagicInfo

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Ändra PIN

MENU

m

System

Ändra PIN

ENTER

E

System

Ändra PIN

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Välj

Spela via

-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.

Startskärmen kan se olika ut beroende på inställningarna.

MagicInfo

/

URL-startare

Skärmen

Ändra PIN

visas.

Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i

Ange ny PIN

. Skriv samma fyra siffror en gång till i

Bekräfta ny

PIN

.

När bekräftelseskärmen stängs trycker du på knappen

Stäng

. Produkten har lagrat din nya PIN-kod.

Standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0

118

Allmänt

MENU

m

System

Allmänt

ENTER

E

Allmänt

Säkerhet

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video på begäran

Spelläge

Av

Av

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Säkerhet

Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.

Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen

Ändra PIN

.

Säkerhetslås

Aktiverar låsfunktionen.

Av

/

Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen utom knappen

LOCK

på fjärrkontrollen låses av funktionen

Säkerhetslås

.

När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på

LOCK

och anger lösenordet (standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0).

Knapplås

Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.

Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om

Knapplås

är inställd på

.

Av

/

USB Automatiskt spellås

Lås USB-minnen så att de inte upptäcks automatiskt.

Av

/

BD Wise

Ger optimal bildkvalitet för Samsung DVD-, Blu-ray- och hemmabioprodukter med stöd för

BD Wise

. När

BD Wise

ställs in på

ändras bildläget automatiskt till den optimala upplösningen.

Av

/

Tillgängligt när du ansluter Samsung-produkter som har stöd för

BD Wise

till produkten med en HDMI-kabel.

BD Wise

-funktionen är bara aktiverad när en källenhet med

BD Wise

-funktionen är ansluten.

119

Allmänt

Säkerhet

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video på begäran

Spelläge

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Av

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ är en funktion du kan använda för att styra alla anslutna Samsung-enheter med stöd för Anynet+ med fjärrkontrollen till din Samsung-produkt. Anynet+ -systemet kan bara användas med Samsung-enheter som har funktionen Anynet+. Du kan kontrollera om din Samsung-enhet har den här funktionen genom att se efter om det finns en Anynet+ -logotyp på den.

Du kan endast styra

Anynet+

-enheter med produktens fjärrkontroll, inte med knapparna på produkten.

Produktens fjärrkontroll kanske inte fungerar i vissa situationer. Välj i så fall

Anynet+

-enheten igen.

Anynet+

fungerar när AV-enheter med stöd för

Anynet+

är i vänteläge eller på.

Anynet+

har stöd för totalt upp till 12 AV-enheter. Observera att du kan ansluta upp till 3 enheter av samma typ.

Anynet+-menyn

Anynet+

-menyn ändras beroende på typ och status för de Anynet+-enheter som är anslutna till produkten.

Öppna

Anynet+

-menyn genom att trycka på knappen

TOOLS

och välj sedan en meny som du vill använda.

Anynet+ -menyn

Visa dator

Beskrivning

Ändrar läget

Anynet+

till läget

PC

.

Välj enhet

(enhetsnamn)

Meny

(enhetsnamn)

Verktyg

Visar Anynet+ -enhetslistan.

Visar menyn för den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare är ansluten visas skivmenyn för den anslutna DVD-spelaren.

Visar verktygsmenyn för den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare är ansluten visas verktygsmenyn för den anslutna DVD-spelaren.

Den här menyn kanske inte är tillgänglig beroende på enhet.

(enhetsnamn)

Titelmeny

Visar titelmenyn för skivan i den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare

är ansluten visas titelmenyn för filmen i den anslutna DVD-spelaren.

Den här menyn kanske inte är tillgänglig beroende på enhet.

120

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Autoavstängning

Enhetssökning

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Av

Nej

Autoavstängning

Ställer in en

Anynet+

-enhet på

Av

automatiskt när produkten stängs av.

Nej

/

Ja

Om

Autoavstängning

är inställt på

Ja

kommer externa enheter som är igång att stängas av samtidigt som produkten.

Är kanske inte aktiverat beroende på produkt.

Enhetssökning

Växla mellan Anynet+-enheter

1

Tryck på knappen

TOOLS

, välj

Anynet+ (HDMI-CEC)

och tryck sedan på E .

2

Välj

Välj enhet

och tryck sedan på knappen E .

Om du inte kan hitta en enhet som du vill använda väljer du

Uppdatera

så att listan uppdateras.

3

Välj en enhet och tryck på knappen E . Du kan växla till den valda enheten.

Välj enhet

-menyn visas bara när du ställer in

Anynet+ (HDMI-CEC)

System

-menyn.

Det kan ta upp till 2 minuter att växla till den valda enheten. Du kan inte avbryta växlingsoperationen medan den pågår.

Om du har valt en Anynet+ -enhet genom att trycka på knappen

SOURCE

och sedan väljer dess inmatningskälla, kan du inte använda

Anynet+

-funktionen.

Kom ihåg att byta till en

Anynet+

-enhet med

Enhetssökning

.

121

Felsökning för Anynet+

Problem

Anynet+ fungerar inte.

Jag vill starta Anynet+.

Jag vill avsluta Anynet+.

Meddelandet

Frånkoppling av anslutning till Anynet+...

visas på skärmen.

The Anynet+-enheten spelar inte upp materialet.

Möjlig lösning

Kontrollera att enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet har endast stöd för Anynet+-enheter.

Kontrollera att strömsladden till Anynet+ -enheten är ordentligt ansluten.

Kontrollera Anynet+ -enhetens Video/Audio/HDMI-kabelanslutningar.

Kontrollera om

Anynet+ (HDMI-CEC)

är inställt på

System

-menyn.

Kontrollera att fjärrkontrollen är Anynet+ -kompatibel.

Anynet+ fungerar inte i vissa situationer. (inledande installation)

Om du har tagit bort och sedan återanslutit HDMI-kabeln bör du söka efter enheter igen, eller slå av och sedan slå på produkten.

Kontrollera om Anynet+ -funktionen på Anynet-enheten är aktiverad.

Kontrollera om Anynet+-enheten är ordentligt ansluten till produkten, och kontrollera om

Anynet+ (HDMI-CEC)

är inställt på

System

-menyn.

Öppna

Anynet+

-menyn genom att trycka på knappen

TOOLS

och välj sedan en meny som du vill använda.

Välj

Visa dator

Anynet+

-menyn.

Tryck på knappen

SOURCE

på fjärrkontrollen och välj en enhet som inte är en Anynet+ -enhet.

Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet+ eller växlar till ett visningsläge.

Använd fjärrkontrollen efter att produkten har slutfört Anynet+ -konfigurationen eller är klar med växlingen till Anynet+.

Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när den inledande installationen pågår.

122

Problem

Den anslutna enheten visas inte.

Möjlig lösning

Kontrollera om enheten har stöd för Anynet+ -funktioner.

Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten.

Kontrollera om

Anynet+ (HDMI-CEC)

är inställt på

System

-menyn.

Sök efter Anynet+ -enheter igen.

Det krävs en HDMI-anslutning för Anynet+. Kontrollera att enheten är ansluten till produkten med en HDMI-kabel.

En del HDMI-kablar har kanske inte stöd för Anynet+ -funktionerna.

Om anslutningen har avbrutits på grund av ett strömavbrott eller om HDMI-kabeln har kopplats ur, gör du om enhetssökningen.

123

Allmänt

Säkerhet

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video på begäran

Spelläge

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Av

HDMI Hot Plug

Den här funktionen används för att aktivera en tidsfördröjning innan en DVI/HDMI-källenhet startas.

Av

/

DivX

®

Video på begäran

Visar den registreringskod som beviljats för produkten.

Om du ansluter till DivX

-webbplatsen och registrerar dig med koden, kan du ladda ned VOD-registreringsfilen.

Mer information om DivX

VOD finns på ”http://vod.divx.com”.

Spelläge

När du ansluter till en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™ kan du få en mycket mer realistisk spelupplevelse genom att välja spelläget.

Av

/

Föreskrifter och begränsningar för

Spelläge

När du vill koppla bort spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ställer du in

Spelläge

Av

på inställningsmenyn.

124

Återställ system

MENU

m

System

Återställ system

ENTER

E

System

Återställ system

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.

125

Kapitel 11

Support

-

Aktuell version

: Det här är den programversion som redan är installerad i produkten.

Programvaruuppdatering

MENU

m

Support

Programvaruuppdatering

ENTER

E

Programvaruuppdatering

-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste versionen.

Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.

När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.

Uppdatera nu

Uppdatera programvaran till den senaste versionen.

Automatisk uppdatering

Med den här funktionen uppdateras produkten automatiskt när den inte används.

Av

/

Kontakta Samsung

MENU

m

Support

Kontakta Samsung

ENTER

E

Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera programvaran.

Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och programvara.

Kontakta Samsung

och leta reda på produktens

Modellkod

och

Programversion

.

126

Gå till start

Kan nås med

HOME

-knappen på fjärrkontrollen.

MENU

m

Support

Gå till start

ENTER

E

Spelare

Spela upp olika innehåll, till exempel schemalagda kanaler, mallar eller filer.

Schema

Klona produkt

Delad skärmbild

ID-inställningar

Påslagningstid/sluttid

Skärmsläckare

Ticker

Mall

Nätverksstatus

Fler inställningar

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

-

Se kapitlet Hemfunktion för information om alternativ på undermenyer.

Gå till start

för att spela upp olika typer av innehåll från en minnesenhet eller ett anslutet nätverk.

Spelare

Sök efter eller spela upp kanaler eller sparat innehåll på olika enheter.

Du måste ställa in klockan innan du kan använda

Påslagningstid/sluttid

.

Schema

Skapa innehållsscheman för lokala kanaler eller ändra sparade kanaler.

Mall

Vill du skapa nytt innehåll väljer du en mall.

Klona produkt

Exportera produktinställningarna till en USB-enhet eller läs in inställningar från en USB-enhet.

Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.

ID-inställningar

Tilldela ett ID att ställa in.

Tryck på u / d för att välja ett nummer och tryck sedan på E .

127

Skärmsläckare

Aktivera eller avaktivera

Skärmsläckare

.

Aktivering

Skärmsläckare

roterar skärmen var 30:e minut för att förhindra inbränning.

Nätverksstatus

Kontrollera aktuella nätverk och Internetuppkopplingar.

Delad skärmbild

Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.

Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad skärmbild.

Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller kanske inte stöder funktionen MagicInfo.

Påslagningstid/sluttid

Du måste ställa in klockan innan du kan använda

Påslagningstid/sluttid

.

Ställ in

Påslagningstid

om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.

Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.

Ticker

Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.

Fler inställningar

Menyn för bildinställningar visas.

128

Återställ alla

MENU

m

Support

Återställ alla

ENTER

E

Support

Återställ alla

-

Den visade bilden kan variera beroende på modell.

Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.

129

Kapitel 12

Spela upp foton, videor och musik (mediespelare)

Titta på videor och foton och lyssna på musikfiler som sparats på en USB-enhet.

Spela upp foton, videor eller musik som är sparade på en lagringsenhet.

Spela flera olika typer av innehåll med en av följande metoder.

Använda en USB-enhet: Spela upp medieinnehåll som videor, foton och musik från en USB-enhet.

Ansluta en lagringsenhet: Spela upp medieinnehåll sparat på en lagringsenhet som en smartphone, kamera, dator eller molntjänst.

Läs följande innan du använder medieuppspelning med en USB-enhet

Akta!

Innan du ansluter en USB-enhet till produkten bör du säkerhetskopiera filerna så att ingen information skadas eller kommer bort.

Samsung Electronics ansvarar inte för några skador eller förlust av data.

Ta inte bort USB-enheten medan den laddar.

Om en USB-enhet är ansluten med en USB-förlängningssladd är det inte säkert att USB-enheten känns igen eller att filerna på enheten kan läsas.

Om en ansluten USB-enhet inte känns igen kan det bero på att filerna på enheten är skadade eller inte kan spelas upp.

I så fall ansluter du USB-enheten till datorn för att formatera enheten och ser sedan till att enheten är ordentligt ansluten.

USB-hårddiskenheter på mer än 2 TB kan inte användas.

130

Enheter kompatibla med mediespelaren

Vissa digitalkameror med USB samt smartphones och ljudenheter kanske inte är kompatibla med produkten.

Mediespelaren är bara kompatibel med USB-lagringsenheter.

MSC står för Mass Storage Class Bulk-Only Transport, enheter av masslagringsklass.

Exempel på enheter av masslagringsklass är USB-minnen, minneskortläsare och USB-hårddiskenheter. (USB-hubb stöds inte.)

Masslagringsklassenheterna måste anslutas direkt till en USB-port på produkten.

• Om fler än en PTP-enhet (Picture Transfer Protocol) är ansluten fungerar bara en i taget.

Om flera masslagringsklassenheter är anslutna kanske några inte känns igen. USB-enheter som kräver högspänning (över 500 mA eller 5 V) kanske inte stöds.

Om ett varningsmeddelande om överhettning visas när en USB-enhet är ansluten eller används kanske inte enheten känns igen eller fungerar som den ska.

• Skärmsläckaren aktiveras om produkten inte används under en den tid som angetts i

Tid för autoskydd

.

Energisparläget på vissa externa hårddiskenheter kan inaktiveras automatiskt när de har anslutits till produkten.

Filsystem och format

Mediespelaren kanske inte fungerar på rätt sätt med olicensierade multimediefiler.

MTP (Media Transfer Protocol) stöds inte.

Filsystem som stöds är FAT16, FAT32 och NTFS (skrivskyddat).

Mediespelaren stöder det sekventiella JPEG-formatet.

Progressivt JPEG-format stöds inte.

Bilder med högre upplösning tar längre tid att visa.

Den högsta JPEG-upplösning som stöds är 15 360 x 8 640 pixlar.

Om en fil är inkompatibel eller skadad visas meddelandet

Filformatet stöds ej.

.

När filer sorteras i mappvisningsläge visas högst 1 000 filer i varje mapp.

Om en USB-enhet innehåller 8 000 filer och mappar eller mer kanske vissa filer och mappar inte kan öppnas.

Mp3-filer med DRM som laddats ned från betalwebbplatser kan inte spelas upp.

DRM (Digital Rights Management) är ett system för att skydda upphovsrätten för information som sprids via Internet eller andra digitala medier, genom att möjliggöra säker distribution och/eller inaktivera olaglig distribution av data.

131

-

Använd helst en USB-hårddiskenhet som har en strömadapter.

-

Vi rekommenderar att du tar bort en

USB-enhet med funktionen

Ta bort

USB

.

Använda en USB-enhet

Ansluta en USB-enhet

1

Slå på produkten.

2

Anslut en USB-enhet som innehåller foto-, musik- och/eller filmfiler till USB-porten på produktens baksida eller sidopanel.

3

Sidan

Spelare

visas automatiskt så fort en USB-enhet ansluts till produkten.

Om bara en USB-enhet är ansluten visas filerna på den enheten automatiskt.

Om du vill visa innehåll på en USB-enhet ansluter du USB-enheten till en USB-port på produkten.

Ta bort en USB-enhet

Ta bort en USB-enhet från Källa

1

Tryck på

SOURCE

på fjärrkontrollen. Eller gå till

Källa

via skärmmenyn.

SOURCE

Källa

2

Välj

USB

i

Källa

och tryck sedan på

TOOLS

-knappen på fjärrkontrollen.

Alternativ

-menyn visas.

3

Välj

Ta bort USB

och vänta tills USB-enheten har kopplats ifrån. USB-enheten har kopplats från.

132

Spela upp medieinnehåll från en dator/mobil enhet

Godkänna en anslutning till en dator/mobil enhet

Spela upp foton, videor eller musik sparade på en dator eller mobil enhet.

Vill du spela upp medieinnehåll från en dator eller mobil enhet på produkten måste du först godkänna anslutningen till datorn eller den mobila enheten.

Uppspelningsfunktionen finns på alla enheter som stöder DLNA DMC. Tack vare DMC-funktionen från DLNA kan du söka i medieinnehåll och styra uppspelningen från en produkt efter att du anslutit en dator eller mobil enhet till produkten.

1

Tryck på

SOURCE

på fjärrkontrollen. Eller gå till

Källa

via skärmmenyn.

SOURCE

Källa

2

Välj

Nätverk

i

Källa

.

Nätverksenhet

-menyn visas.

3

Välj

Alternativ

på skärmen och välj sedan

Multimediaenhetsinställningar

. En lista över enheter som är anslutna till produkten visas.

4

Markera en enhet och godkänn anslutningen. Uppspelning är bara tillgängligt för enheter med tillåtna anslutningar.

Om en begäran om medieuppspelning skickas från en dator eller mobil enhet visas ett fönster där du får ange om produkten ska tillåtas. Anslut enheterna på ett behändigt sätt via fönstret.

Mer information om att konfigurera ett nätverk finns i avsnittet

Nätverksinställningar

.

Se till att produkten och datorn är anslutna till samma nätverksdelnät.

Alla IP-adresser anges i fyra delar med en punkt emellan.

(Till exempel 111.222.333.444). Produkten ska ha samma IP-adress som datorn förutom den fjärde delen av adressen, om de är anslutna till samma delnät. (Till exempel

111.222.333.***)

133

Vid anslutning till ett hemmanätverk (DLNA)

Spela upp innehåll sparat på en enhet ansluten till ett hemmanätverk.

Spelar du upp medieinnehåll via en DLNA-server som inte kommer från Samsung kan det uppstå kompatibilitetsproblem.

Uppspelning av visst medieinnehåll som delas med en dator eller mobil enhet kanske inte är möjligt, beroende på hur innehållet är kodat eller vilket filformat det har.

Vissa funktioner kanske inte erbjuds.

Medieinnehållet kanske inte spelas upp på rätt sätt om nätverket är överbelastat. Om detta är fallet är det bättre att använda en USB-enhet.

1

Tryck på

SOURCE

på fjärrkontrollen. Eller gå till

Källa

via skärmmenyn.

SOURCE

Källa

2

Välj

Nätverk

i

Källa

.

Nätverksenhet

-menyn visas.

3

Välj en enhet ansluten till hemmanätverket (DLNA). En lista över filer och mappar som delas med den valda enheten visas.

4

Markera medieinnehållet du vill spela upp i listan. Spela upp det markerade innehållet.

Funktioner i listan över medieinnehåll

SOURCE

Källa

USB

Listan över medieinnehåll på en lagringsenhet har följande funktioner.

Sortera efter

Ordna om listan över medieinnehållet efter filformat för önskad visning.

-

Det här alternativet är inte tillgängligt om

Filter

är inställt på

Alla

.

Filter

Bland

Foton

,

Videor

och

Musik

sparade på en lagringsenhet kan du se enbart filer med det önskade filformatet.

Alternativ

-

Det här alternativet är inte tillgängligt om

Filter

är inställt på

Alla

.

134

Menyalternativ i listan över medieinnehåll

Alternativnamn Åtgärd

Bildspel

Starta ett bildspel.

Det här alternativet är inte tillgängligt om

Sortera efter

är inställt på

Folder

.

Kodar

Byt namn på spellista

Radera spellista

L. t. i spelli.

Spela upp vald

Skicka

Index

Välj en annan kodning om titlarna på medieinnehållet verkar korrupta.

Byt namn på en spellista.

Ta bort en spellista.

Lägg till filer i en spellista eller skapa en ny spellista.

Markera och spela upp önskat innehåll i listan över medieinnehåll.

Skicka medieinnehåll till en annan lagringsenhet. Detta fungerar ungefär som när du "kopierar" på en dator.

Välj index för att lättare hitta medieinnehåll om lagringsenheten innehåller många filer.

Bland annat finns index efter datum och alfanumeriska tecken.

Det här alternativet är inte tillgängligt om

Sortera efter

är inställt på

Folder

.

Foton

c c c c

Videor Musik

c c c c c c c c c c

135

-

Om du trycker på knappen

INFO

när ett enhetsnamn är markerat visas information om den markerade enheten.

-

Om du trycker på knappen

INFO

när en fil är markerad visas information om den markerade filen.

Knappar och funktioner vid fotouppspelning

Trycker du på E - eller

TOOLS

-knappen visas följande knappar. Med

RETURN

-knappen får du dem att försvinna igen.

Paus

/

Spela

Starta eller stoppa ett bildspel. Med ett bildspel kan du spela upp alla foton i en mapp.

Föreg.

/

Nästa

Visa föregående eller nästa foto.

Inställn.

Alternativnamn Åtgärd

Bildspelsinställningar Hastighet

: Ändra hastigheten på bildspelet.

Effekter

: Lägg till övergångseffekter mellan foton.

Rotera

Zoom

Bildläge

Bakgrundsmusik

Rotera foton.

Zooma in upp till 4x.

Ändra

Bildläge

.

Spela upp bakgrundsmusik medan foton visas.

Se till att musikfilen är sparad på samma enhet.

Minispelaren visas medan bakgrundsmusiken (

Bakgrundsmusik

) spelas. Med minispelaren kan du pausa musiken som spelas eller byta till någon annan musik.

Ljudläge

Skicka

Information

Ändra

Ljudläge

.

Det här alternativet finns bara tillgängligt när bakgrundsmusik (

Bakgrundsmusik

) spelas.

Skicka öppna foton till en annan lagringsenhet. Detta fungerar ungefär som när du "kopierar" på en dator.

Visa information om en fil.

136

Knappar och funktioner vid videouppspelning

Trycker du på E - eller

TOOLS

-knappen visas följande knappar. Med

RETURN

knappen får du dem att försvinna igen.

Paus

/

Spela

Pausa eller spela upp en video.

Följande funktioner finns tillgängliga i pausat läge. Observera att inget ljud kan höras i pausat läge.

Bakåt

/

Snabbspola framåt

Spola en video fram eller tillbaka. Öka uppspelningens hastighet upp till

3x, om nödvändigt. Vill du ändra uppspelningens hastighet eller återgå till originalhastigheten trycker du på ∂ .

Föreg.

/

Nästa

Vill du spela föregående video trycker du två gånger på

. Trycker du på

 en gång kommer den aktuella videon att spelas upp från början.

Vill du spela upp nästa video trycker du på

.

Inställn.

Alternativnamn Åtgärd

Välj scen Miniatyrer

: Välj en scen och spela upp videon från scenen.

Miniatyrer

är inte tillgängligt om 1) videons miniatyrbild inte har extraherats än, 2) om videon bara innehåller ljud eller 3) om videons speltid är kortare än sextio sekunder.

Kapitelnamn

: Välj och spela upp en annan video i samma mapp.

Tidsfält

: Med knapparna l

och r

kan du söka igenom filen i tiosekundersintervall eller ange ett specifikt tidsvärde för att hoppa till den tidpunkten i videon.

Upprepa

Konfigurera

Upprepa

.

Av

Upprepa en

: Repetera den aktuella videon.

Uppr. allt

: Repetera alla videor i en mapp.

Rotera

Bildstorlek

Bildläge

Rotera en bild.

Ändra skärmstorlek (

Bildstorlek

). Vilka skärmstorlekar som stöds beror på bilden.

Ändra

Bildläge

.

Ändra

Ljudläge

.

Ljudläge

Ljudspråk

Information

Spela upp en video med önskat språk. Den här funktionen aktiveras bara för direktuppspelade filer som stöder flera ljudformat.

Visa information om en fil.

137

Knappar och funktioner vid musikuppspelning

Paus

/

Spela

Pausa eller spela upp musik.

Bakåt

/

Snabbspola framåt

Spola musik fram eller tillbaka. Öka uppspelningens hastighet upp till 3x, om nödvändigt. Vill du spela upp föregående musikfil trycker du två gånger på

.

Föreg.

/

Nästa

Vill du spela upp föregående musikfil trycker du två gånger på  . Trycker du på  en gång kommer den aktuella musikfilen att spelas upp från början.

Vill du spela upp nästa musikfil trycker du på

.

Upprepa

Konfigurera

Upprepa

.

Upprepa en

repeterar den aktuella musikfilen.

Uppr. allt

repeterar alla musikfiler i en mapp.

Blanda

Aktivera eller inaktivera blandad uppspelning.

Välj högtalare

Välj en högtalare där ljudet från produkten ska spelas upp.

Ljudläge

Ändra

Ljudläge

.

138

Undertext- och mediespelarformat som stöds

Undertext

Extern

• MPEG-4 Timed Text (.ttxt)

SAMI (.smi)

SubRip (.srt)

SubViewer (.sub)

Micro DVD (.sub eller .txt)

SubStation Alpha (.ssa)

Advanced SubStation Alpha (.ass)

Powerdivx (.psb)

Intern

• Xsub

Container: AVI

SubStation Alpha

Container: MKV

Advanced SubStation Alpha

Container: MKV

SubRip

Container: MKV

MPEG-4 Timed Text

Container: MP4

Bildupplösningar som stöds

Filtillägg

*.jpg, *.jpeg

*.png

*.bmp

*.mpo

Typ

JPEG

PNG

BMP

MPO

Upplösning

15360 x 8640

1920 x 1080

1920 x 1080

15360 x 8640

139

Musikfilformat som stöds

Filtillägg

*.mp3

*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga

*.flac

Typ

MPEG

MPEG4

FLAC

Codec

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

FLAC

Kommentarer

Sökfunktionen (hoppa) stöds inte.

Stöder upp till 2-kanaligt ljud

Videoformat som stöds

Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.

Ljud eller video fungerar inte om innehållet har en standardbithastighet/bildfrekvens som är högre än kompatibel bild/sek som visas i tabellen ovan.

• Om det är fel på indextabellen fungerar inte sökfunktionen (hoppa).

Du kan uppleva att filerna spelas upp ryckigt när du spelar dem via en nätverksanslutning.

Det kan ta längre tid för menyn att visas om videons bithastighet är högre än 10 Mb/s.

• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.

Videodekoder

Stöder upp till H.264, nivå 4.1

H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD stöds inte.

För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:

Under 1280 x 720: Max 60 bildrutor

Över 1280 x 720: Max 30 bildrutor

GMC 2 och högre stöds inte.

Stöder endast BD MVC Spec.

Ljuddekoder

Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal.

WMA förlustlöst ljud stöds inte.

QCELP, AMR NB/WB stöds inte.

Om Vorbis endast finns i Webm-behållaren finns stöd för upp till 2-kanaligt ljud.

140

Filtillägg

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vob

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

Container Videokodek

VRO

VOB

PS

TS

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/MP/HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

WebM

MPEG2

MPEG1

VP6

MVC

VP8

Upplösning Bildfrekvens

(fps)

1920 x 1080 6~30

Bithastighet

(Mbit/s)

30

Ljudkodek

AC3

LPCM

ADMPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711 (ALaw, μ-Law)

640 x 480

1920 x 1080 24 / 25 / 30

6 ~ 30

4

40

8

Vorbis

141

Kapitel 13

Felsökningsguide

-

Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs kundtjänst.

-

Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.

Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst

Testa produkten

Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.

Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.

1

Slå av både datorn och produkten.

2

Koppla från alla kablarna till produkten.

3

Slå på produkten.

4

Om

Ingen signal

visas fungerar produkten som den ska.

Kontrollera upplösning och frekvens

Ej optimalt läge

visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds

(se Upplösningar som stöds).

142

Kontrollera följande.

Installationsfel (datorläge)

Skärmen håller på att slås på och av.

Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och datorn.

Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker.

Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.

Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.

Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.

(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar skärminställningarna.)

Skärmproblem

Ingen signal visas på skärmen.

Ej optimalt läge visas.

Bilderna på skärmen ser förvridna ut.

Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.

Skärmen visas instabilet och skakigt.

Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.

Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.

Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.

Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och frekvens.

Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.

Kontrollera kabelanslutningen till produkten.

Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.

Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett intervall som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det behövs genom att se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för standardsignalläge.

143

Skärmproblem

Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.

Skärmfärgen är ojämn.

Vitt ser inte riktigt ut som vitt.

Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.

Produkten stängs av automatiskt.

Justera

Ljusstyrka

och

Kontrast

.

Gå till

Bild

och justera

Färgområde

-inställningarna.

Gå till

Bild

och justera

Vitbalans

-inställningarna.

Produkten är i energisparläge.

Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.

Gå till

System

och se till att

Sovtimer

är inställt på

Av

.

Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.

Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.

Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till 15 minuter.

Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).

Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i butiken där den inhandlades.

Bilden ser inte normal ut.

Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.

Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel sportevenemang eller actionfilmer.

Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att produkten är defekt.

En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.

Gå till

Bild

och justera skärminställningarna, till exempel

Bildläge

,

Färg

,

Ljusstyrka

och

Skärpa

.

Gå till

System

och justera

Energispar

-inställningarna.

Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.

144

Skärmproblem

Streckade linjer visas på kanterna.

Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.

Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.

Det går inte att visa bilden i helskärm.

Ljudfel

Det finns inget ljud.

Volymen är för låg.

Det brusar från högtalarna.

Det hörs ett lågt ljud när volymen är avstängd.

Om

Bildstorlek

är inställt på

Anpassa t. skärm

ändrar du inställningen till

16:9

.

Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta Samsungs kundtjänst för att lösa problemet.

Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller om signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den rekommenderade.

En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.

En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst ned på skärmen.

Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.

Kontrollera volymen.

Justera volymen.

Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på datorns ljudkort eller programvaran.

Kontrollera kabelanslutningen.

Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.

Låg signalnivå kan ge skadat ljud.

Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.

Om du ändrar eller stänger av ljudet på produkten påverkas inte en extern förstärkare (avkodare).

145

Ljudfel

Ljudet från bildskärmen ändras inte när Ljudläge ändras.

Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.

Ljudinställningarna på en källenhet påverkar inte inställningarna för produktens inbyggda högtalare.

Fjärrkontrollsfel

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).

Kontrollera om batteriet är slut.

Kontrollera om det är strömavbrott.

Se till att strömsladden är inkopplad.

Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.

Källenhetsfel

Ett signalljud hörs när min dator startar.

Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.

146

Andra problem

Produkten luktar plast.

Ljudet eller bilden försvinner då och då.

Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.

När jag försöker ändra datorns upplösning visas meddelandet Den angivna upplösningen stöds inte.

.

HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.

Det hörs inget ljud i HDMI-läge.

Plastlukten är normal och försvinner med tiden.

Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.

Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.

Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du använda högervinklade kablar.

Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.

Meddelandet

Den angivna upplösningen stöds inte.

visas om ingångskällans upplösning överstiger bildskärmens maximala upplösning.

Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av bildskärmen.

Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box, är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).

Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan inträffa om en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är ansluten till produkten.

En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud.

Välj i så fall en ljudingång manuellt.

PC

Ljudingång

Auto

Skärmläge

Datorinställningar

147

-

Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om

ändring av inställningar.

Vanliga frågor

Fråga

Hur ändrar jag frekvens?

Hur ändrar jag upplösningen?

Svar

Ställ in frekvensen på grafikkortet.

Windows XP Gå till

Kontrollpanelen

Utseende och teman

Bildskärm

Inställningar

Avancerat

Bildskärm

och ställ in frekvensen i

Bildskärmsinställningar

.

Windows ME/2000: Gå till

Kontrollpanelen

Bildskärm

Inställningar

Avancerat

Bildskärm

och ställ in frekvensen i

Bildskärmsinställningar

.

• Windows Vista: Gå till

Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Anpassa

Bildskärmsinställningar

Avancerade inställningar

Bildskärm

och ställ in frekvensen i

Bildskärmsinställningar

.

Windows 7: Gå till

Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Bildskärm

Ändra upplösning

Avancerade inställningar

Bildskärm

och ställ in frekvensen i

Bildskärmsinställningar

.

Windows 8: Gå till

Inställningar

Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Bildskärm

Ändra upplösning

Avancerade inställningar

Bildskärm

och ställ in frekvensen i

Bildskärmsinställningar

.

Windows XP Gå till

Kontrollpanelen

Utseende och teman

Bildskärm

Inställningar

och justera upplösningen.

Windows ME/2000: Gå till

Kontrollpanelen

Bildskärm

Inställningar

och ändra upplösningen.

Windows Vista: Gå till

Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Anpassa

Inställningar för bildskärm

och justera upplösningen.

Windows 7: Gå till

Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Bildskärm

Justera upplösning

och justera upplösningen.

Windows 8: Gå till

Inställningar

Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Bildskärm

Ändra upplösning

och ställ in upplösningen.

148

Fråga

Hur ställer jag in energisparläget?

Svar

Windows XP Ställ in energisparläget i

Kontrollpanelen

Utseende och teman

Bildskärm

Inställningar för skärmsläckare

eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i

Kontrollpanelen

Bildskärm

Inställningar för skärmsläckare

eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.

Windows Vista: Ställ in energisparläget i

Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Anpassa

Inställningar för skärmsläckare

eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows 7: Ställ in energisparläget i

Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Anpassa

Inställningar för skärmsläckare

eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Windows 8: Ställ in energisparläget i

Inställningar

Kontrollpanelen

Utseende och anpassning

Anpassa

Inställningar för skärmsläckare

eller BIOS-

INSTÄLLNINGAR på datorn.

149

Kapitel 14

Specifikationer

-

Storlek

-

Visningområde

H

V

-

Mått (B x H x D)

D

Allmänt

Modellnamn

Skärm Storlek

Visningområde

Mått (B x H x D)

Vikt

Nätanslutning

Miljöaspekter Drift

Förvaring

DB10D

10-klass (10,1 tum / 25 cm)

217 mm (H) x 135,6 mm (V)

246,8 x 165,2 x 24,9 mm

0,6 kg

AC 100 till 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.

Temperatur: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande

Temperatur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)

Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande

H

B

150

Plug & Play

Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna.

Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål

Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta påverkar inte produktprestandan.

Enheten är en digital apparat av Klass A.

[ Rekommendation ]- Endast EU

Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här Monitor efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.

Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen http://www.samsung.com/displaysolutions.

Gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamn.

Den här utrustningen kan bara användas inomhus.

Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.

151

Energisparfunktion

Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och ändra färgen för strömlampan om produkten inte används under en viss tid. Strömmen är inte frånslagen i energisparläge. För att slå på skrämen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid musen. Energisparläget fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.

Energisparfunktion Normal drift

Strömförbrukning

Klassificering Standard Max

17 W 18 W 18,7 W

Energisparläge

(SOG-signal:stöder inte DPM-läget)

0,5 W

Ström av

0,5 W

Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när inställningarna ändras.

SOG (Sync On Green) stöds inte.

Om du vill sänka strömförbrukningen till 0 drar du ut strömsladden. Koppla från strömsladden om du inte ska använda produkten under en längre tid (semester etc.)

152

-

Horisontell frekvens

Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.

-

Vertikal frekvens

Produkten visar en enkel skärmbild flera gånger per sekund (som fluorescerande ljus) för att visa att visningen kan ske.

Hastigheten för en enkel bild som visas upprepat per sekund kallas vertikal frekvens eller uppdateringshastighet.

Vertikal frekvens uppmäts i Hz.

Förinställda tidslägen

Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.

Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.

Modellnamn

Synkronisering

Upplösning

Maximal pixelklocka

Horisontell frekvens

Vertikal frekvens

Optimal upplösning

Maximal upplösning

DB10D

30 ~ 81 kHz

48 ~ 75 Hz

1280 x 800 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

148,5 MHz (Analog, Digital)

Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.

153

Upplösning

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

Horisontell frekvens

(kHz)

31,469

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

Vertikal frekvens

(Hz)

70,087

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

Pixelklocka

(MHz)

28,322

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

Synkpolaritet

(H/V)

-/+

154

Upplösning

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Horisontell frekvens

(kHz)

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

Vertikal frekvens

(Hz)

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

Pixelklocka

(MHz)

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

Synkpolaritet

(H/V)

+/+

155

Kapitel 15

Appendix

Ansvar för betalservice

(kostnad för kunder)

När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.

Inget fel på produkten

Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.

Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar inställningar utan att montera isär produkten.

Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)

Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta produkten installerades första gången.

Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.

Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.

Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.

Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.

Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.

Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller online.

En skada på produkten som orsakats av kunden

Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.

Om en skada på produkten har orsakats av:

• yttre påverkan eller fall.

Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.

Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till

Samsung Electronics CO.; Ltd.

Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.

Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.

Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.

Annat

Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)

Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa, filter, band osv.)

Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid användarhandboken först.

156

WEEE

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,

USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig

återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.

Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

157

Optimal bildkvalitet och förebyggande efterbildsinbränning

Optimal bildkvalitet

På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.

-

Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800

Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.

-

Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda produkten under en längre tid.

Förhindra inbränning av efterbilder

Vad är inbränning av efterbilder?

Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står för ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre tid (mer än 12 timmar) kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som kontrollera liquid crystals.

En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den samlade spänningsskillnaden minskas.

Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta förhållanden.

Svart matris

Källa Utgång

TFT

Databusslinje

Gate

Gemensam elektrod (ITO)

Färgfilter

Pixelelektrod (ITO)

Lagringskapacitetsgivare (Cs)

158

Förhindra inbränning av efterbilder

Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen eller ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin kan vara begränsad beroende på bruksanvisning.

Stänga av, skärmsläckare och energisparläge

-

Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.

Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål när produkten ska stängas av.

-

Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.

Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.

Regelbunden färgförändring

-

Använd 2 färger

Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.

(Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en färg, vilket varierar beroende på mängden utstrålande ljus.)

Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.

Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

Regelbunden textfärgsförändring

-

Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.

Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

TIME

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

-

Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.

FLIGHT

:

TIME

:

20:30 OZ348

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

FLIGHT

:

TIME

:

20:30 OZ348

[ Step 3 ]

-

Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.

Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars användning.

159

Licens

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.

Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby

Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ

2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified

to play DivX

video up to HD 1080p, including premium content.

DivX

, DivX Certified

and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX

is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX Certified

device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into

DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified

device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Licensmeddelande för Open Source

Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga på produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.

Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till [email protected] om du vill veta mer om licensmeddelandet om öppen källkod.

160

Terminologi

480i/480p/720p/1080i/1080p

____

Var och en av skanningshastigheterna ovan hänvisar till antalet effektiva skanningsrader, som avgör skärmupplösningen.

Skanninghastigheten kan indikeras i

(sammanflätat) eller p (progressivt) läge, beroende på skanningmetod.

- Skanning

Skanningen hänvisar till en process för att skicka pixlar som formar en bild progressivt. Ett stort antal pixlar ger en klarare och mer levande bild.

- Progressivt

I progressivt skanningläge skannas alla pixelrader en i taget (progressivt) på skärmen.

- Sammanflätat

I sammanflätat skanningläge skannas varannan pixelrad uppifrån och ned först och sedan skannas återstående pixelrader (som inte skannades).

Ej sammanflätat läge och

Sammanflätat läge

____ Ej sammanflätat läge (progressiv skanning) visar en horisontell linje uppifrån och ned på skärmen. Sammanflätat läge visar ett udda antal linjer först och ett jämnt antal linjer därefter. Ej sammanflätat läge används i monitorer, eftersom det producerar en mycket klar och tydlig skärm och sammanflätat läge används huvudsakligen för TV.

Bildpunktsavstånd

____ Skärmen består av röda, gröna och blå bildpunkter. Ett kortare avstånd mellan punkterna producerar en högre upplösning. Dot pitch (bildpunktsstopp) står för skillnaden mellan det kortaste avståndet mellan punkter av samma färg. Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i millimeter.

Vertikal frekvens

____ Produkten visar en bild många gånger per sekund

(som ett lysrör som blinkar) för att visa den bild som användaren ska se.

Hastigheten för en enkel bild som visas upprepat per sekund kallas vertikal frekvens eller uppdateringshastighet.

Vertikal frekvens uppmäts i Hz.

60 Hz står exempelvis för en enkel bild som visas 60 gånger per sekund.

Horisontell frekvens

____ Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.

Källa

____ Ingångskällan hänvisar till en videokällenhet som är ansluten till produkten, såsom en videokamera eller en video- eller DVD-spelare.

Plug & Play

____ Plug & Play är en funktion som möjliggör automatiskt informationsutbyte mellan en skärm och en dator och har som syfte att skapa en optimal visningsmiljö. Produkten använder VESA DDC (internationell standard) för att köra Plug & Play.

Upplösning

____ Upplösningen är antalet horisontella punkter (pixlar) och vertikala punkter (pixlar) som bildar en skärm. Den representerar nivån för visningsdetaljer. En högre upplösning gör det möjligt att visa mer data på skärmen och är praktisk för att utföra flera uppgifter samtidigt.

En upplösning på 1920 X 1080 består av 1920 horisontella pixlar (horisontell upplösning) och 1080 vertikala pixlar

(vertikal upplösning).

DVD (Digital Versatile Disc)

____

DVD:n är en masslagringsskiva i CDstorlek där du kan spara multimedia

(ljud, video och spel) och som utnyttjar

MPEG-2-videokomprimeringsteknik.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)

____ Detta är ett gränssnitt som kan anslutas till en digital ljudkälla och en högupplöst videokälla med en enda kabel utan komprimering.

MDC (Multiple Display Control)

____

MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt på en dator.

Kommunikationen mellan en dator och en skärm sker genom att använda

RS232C (seriell datasändning) och RJ45kablar (LAN).

161

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.4 cm (10") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

advertisement