Samsung 85'' Profesjonell LED-skjerm QMD Bruksanvisning

Add to My manuals
124 Pages

advertisement

Samsung 85'' Profesjonell LED-skjerm QMD Bruksanvisning | Manualzz
Brugervejledning
QM85D QM85D-BR
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og
specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen.
Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien
muligvis.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Ophavsret5
Sikkerhedsforanstaltninger6
Symboler6
Rengøring6
Opbevaring7
Elektricitet og sikkerhed
7
Installation8
Betjening10
Forholdsregler ved håndtering af panelet
13
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
14
Komponenter14
Elementer der sælges separat
15
Dele16
Kontrolpane16
Bagside18
Tyverisikringslås19
Fjernbetjening20
Tilslutning med et IR-stereokabel
(sælges separat)
22
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)23
Hældningsvinkel og rotation
23
Ventilation23
Mål24
Installation af vægmonteringen
Installation af vægmonteringen
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
25
25
25
Fjernbetjening (RS232C)
26
Kabeltilslutning26
Tilslutning29
Kontrolkoder30
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
39
39
Tilslutning til en pc
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et DP-kabel
39
39
40
40
41
41
Tilslutning til en videoenhed
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel
42
42
43
Tilslutning til et lydsystem
43
Tilslutning af LAN-kablet
44
Tilslutning af netværksmodulet
(sælges separat)
45
Tilslutning af netværksmodulet
(sælges separat)
46
MagicInfo46
Sådan tilsluttes berøringsoverlejringen
Tilslutning via en netværksboks
Tilslutning via en computer
48
48
48
Skift af indgangskilden
49
Source49
Brug af MDC
Installation/afinstallation af MDC-program 50
Installation50
Afinstallation50
Tilslutning til MDC
51
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel
datakommunikation)51
Brug af MDC via Ethernet
52
Hjemmefunktion
Multi Screen54
Picture Mode55
On/Off Timer56
On Timer56
Off Timer56
Holiday Management57
Network Settings58
2
Indholdsfortegnelse
MagicInfo Player I59
Dynamic Backlight70
Menu Language84
ID Settings60
Device ID60
PC Connection Cable60
Picture Size71
Picture Size71
Zoom/Position72
Resolution72
Reset OnScreen Display84
Video Wall61
Video Wall61
Horizontal x Vertical61
Screen Position62
Format62
Auto Adjustment73
PC Screen Adjustment73
Picture Off74
More settings63
Reset Picture74
Skærmjustering
OnScreen Display
Picture Mode64
Multi Screen75
Multi Screen75
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)65
Color Temperature66
White Balance66
Gamma67
Calibrated Value67
Picture Options68
Color Tone69
Digital NR69
HDMI Black Level69
Film Mode69
Auto Motion Plus70
Rotation80
Rotate Menu80
Rotate Content80
Aspect Ratio80
System
Setup85
Indledende indstillinger (System)85
Time86
Clock Set86
DST86
Sleep Timer86
Power On Delay86
MagicInfo I Source87
Auto Source Switching88
Auto Source Switching88
Primary Source Recovery88
Primary Source88
Secondary Source88
Screen Protection81
Pixel Shift81
Timer82
Immediate Display83
Side Gray83
Power Control89
Auto Power On89
PC Module Power89
Standby Control90
Network Standby90
Power Button90
Message Display83
Source Info83
No Signal Message83
MDC Message83
Eco Solution91
Energy Saving91
Eco Sensor91
Screen Lamp Schedule91
3
Indholdsfortegnelse
No Signal Power Off 92
Auto Power Off92
Temperature Control92
Change PIN93
Network Settings100
MagicInfo Player I100
ID Settings101
Video Wall101
More settings101
General94
Security94
HDMI Hot Plug94
Reset All102
Reset System95
Problemløsningsvejledning
Lydjustering
HDMI Sound96
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter103
Afprøvning af produktet
103
Kontrol af opløsning og frekvens
103
Kontroller følgende.
104
Sound on Video Call97
Spørgsmål & svar
111
Speaker Selection97
Reset Sound98
Appendiks
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
119
Produktet er ikke defekt
119
En produktskade, som kunden har forårsaget 119
Andet119
WEEE120
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
120
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt120
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod
efterbilleder121
Bedste billedkvalitet
121
Beskyttelse mod efterbilleder
121
Licens123
Terminologi124
Specifikationer
Generelt113
Support
Strømsparer115
Software Update99
Forudindstillede timertilstande
116
Contact Samsung99
Go to Home100
Multi Screen100
Picture Mode100
On/Off Timer100
4
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
•• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
-- (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
-- (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
•• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
5
Sikkerhedsforanstaltninger
Rengøring
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver
Forsigtig!
ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
1
Sluk produktet og computeren.
2
Afbryd strømkablet fra produktet.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde
hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.
3
Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.
Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.
•• Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit,
opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og
vedligeholdelsesdokumentation.
!
•• Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte
på produktet.
Symboler
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
4
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre
produktet udvendigt.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
5
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6
Tænd produktet og computeren.
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.
6
Opbevaring
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt
(kun isolerede type 1-enheder).
•• Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
På grund af egenskaberne i højglansprodukter kan det forårsage hvide pletter på produktet, hvis du
bruger en UV-luftfugter i nærheden.
!
――Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke
at anbringe strømledningen under en tung genstand.
Elektricitet og sikkerhed
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
Advarsel!
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med
en tør klud.
•• Der kan opstå brand.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
•• Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
!
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• En løs forbindelse med medføre brand.
!
7
Installation
Forsigtig!
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Advarsel!
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på
produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Der kan opstå brand.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra
Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
!
•• Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
•• Brug kun godkendte kabinetter.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
•• Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet,
når der opstår et problem.
!
!
Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde
eller et skab.
•• Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på
strømknappen på fjernbetjeningen.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
!
!
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
•• Børn kan blive kvalt.
!
8
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker
hylde, skrå overflade osv.).
Forsigtig!
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre
personskade.
Tab ikke produktet under flytning.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige
produktet eller medføre brand.
!
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv,
fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Skærmen kan blive beskadiget.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande
som f.eks. en brændeovn.
Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den
nederste kant på produktets forparti stikker frem.
•• Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre
personskade.
•• Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
Sæt produktet forsigtigt ned.
•• Produktet kan falde ned og beskadige børn.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
•• Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil
overflade.
!
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt.
Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
SAMSUNG
!
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint
støv, kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted,
hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen
betydeligt.
•• Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere
produktet et sådant sted.
9
Betjening
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj,
slik osv.), oven på produktet.
•• Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud
efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.
Advarsel!
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere
eller ændre produktet.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet
ud.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
!
Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand
eller elektrisk stød.
!
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks
tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller
strømstikket. Området skal også straks ventileres.
•• Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
!
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke
på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
•• Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
GAS
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
10
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer
nær produktet.
Forsigtig!
•• Det kan medføre eksplosion eller brand.
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme
efterbilleder eller defekte pixels.
!
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
•• Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt
billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.
!
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
-_100
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.)
eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet
(via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).
•• Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk
stød eller strømafledning.
!
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er
kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge
produktet i længere tid (ferie osv.).
•• Dit syn kan forringes.
!
Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker
osv.), eller metalgenstande oven på produktet.
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre
personskade.
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er
kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe
dit syn.
!
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
11
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af
fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke
kan nå.
•• Det kan lindre trætte øjne.
•• Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge
læge.
!
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den
kan blive varm.
Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og
et brugt batteri samtidig.
•• Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan
forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af
batterivæske.
•• Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand,
personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.
!
!
Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal
returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller
genopladelige batterier til genbrug.
•• Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
!
•• Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned,
hvilket kan give personskader.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
!
•• Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et
offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme
type batteri eller genopladeligt batteri.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
•• For høj lyd kan føre til høreskader.
12
Forholdsregler ved håndtering af panelet
Stil ikke produktet som vist på billedet. Panelet er skrøbeligt og kan tage
skade.
Læg produktet ned for at håndtere det som vist på billedet. (emballagen kan
bruges).
!
Sørg for at bruge håndtagene på bagsiden, når du flytter produktet.
!
15 mm
Tag ikke fat i noget område af produkt, der befinder sig inden for 15 mm af
fronten.
13
Kapitel 02
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
-- Udseendet af de virkelige komponenter
og genstande kan være anderledes end
på det viste billede.
Komponenter
――Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
(ikke til rådighed visse steder)
Lovgivningsmæssig vejledning
Strømkabel
-
+
-
-- Kontakt forhandleren, hvor du købte
produktet, hvis der mangler nogle
komponenter.
+
Batterier
(ikke til rådighed visse steder)
Fjernbetjening
DP-kabel
Berøringspen (1 EA)
(kun modellen QM85D-BR)
Eksternt IR-kabel
(kun modellen QM85D-BR)
14
Elementer der sælges separat
-- Følgende elementer kan købes hos din
nærmeste forhandler.
DP-DVI-kabel
Vægbeslag
RS232C-Stereo-kabel
DVI-kabel
HDMI-DVI-kabel
(Anvendes ved tilslutning af et
netværksmodul)
HDMI-kabel
D-SUB-kabel
Adapter RS232C(IN)
Adapter RS232C(OUT)
Stereokabel
RCA-stereokabel
LAN-kabel
Netværksboks
-- Ved hjælp af RS232C-adapteren kan du
tilslutte en anden skærm via et RS232Ckabel af typen D-SUB (9 ben).
-- Sørg for, at du tilslutter hver adapter til
den korrekte RS232C IN eller OUT port på
produktet.
15
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at
Dele
forbedre kvaliteten.
Paneltast
Kontrolpane
Knapper
Beskrivelse
Tænd for produktet.
Hvis du trykker på knappen , når du tænder for produktet, vises kontrolmenuen.
――Hvis du vil lukke skærmmenuen, skal du trykke på paneltasten og holde den nede
i mindst ét sekund.
Gå til den øvre eller nedre menu. Du kan også tilpasse værdien for en indstilling.
Højttaler
Gå til venstre eller højre menu.
――Du kan justere lydstyrken ved at flytte paneltasten mod venstre eller højre, når
kontrolmenuen ikke vises.
Paneltast
Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af
produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette
produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30 til højre eller venstre.
――Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
――Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
Fjernbetjeningssensor
――Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
16
――Hvis du trykker på knappen
kontrolmenuen.
på paneltasten, når produktet er tændt, vises
Knapper
Beskrivelse
Vælg den tilsluttede indgangskilde.
Kontrolmenu
Source
Flyt paneltasten mod højre for at vælge Source
i kontrolmenuen. Når oversigten
over indgangskilder vises, skal du flytte paneltasten til venstre eller højre for at vælge
den ønskede indgangskilde. Tryk derefter på paneltasten.
Få vist skærmmenuen.
Menu
Home
Flyt paneltasten mod venstre for at vælge Menu
i kontrolmenuen.
Skærmmenuens kontrolskærm vises. Flyt paneltasten mod højre for at vælge den
ønskede menu. Du kan vælge en undermenu ved at flytte paneltasten i retningen
op, ned, venstre eller højre. Hvis du vil skifte indstillinger, skal du vælge den ønskede
menu og trykke på paneltasten.
Aktiver Go to Home-tilstand.
Flyt paneltasten mod højre for at vælge Home
i kontrolmenuen.
Slukker for produktet.
Power Off
Flyt paneltasten nedad for at vælge Power Off
paneltasten.
Return
Afslut kontrolmenuen.
Return
i kontrolmenuen. Tryk derefter på
17
Bagside
Port
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan
IR / AMBIENT SENSOR IN
Beskrivelse
Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysføleren.
――Hvis du tilslutter en ekstern IR-sensor med lysfunktion til QMD-BR-modellen,
ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
aktiveres Eco Sensor-funktionen.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
DP IN 3 (UHD 30Hz)
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
――Få skarp billedkvalitet ved visning af UHD-indhold ved 30 Hz.
HDMI IN 3
――Den anbefalede opløsning for DP IN 3 (UHD 30Hz)-porten er 3840 x 2160
ved 30 Hz. Opløsningen kan ændres til den optimale opløsning på 3840 x
2160 ved 30 Hz, hvis det er nødvendigt.
HDMI IN 2
DP IN 2 (UHD 60Hz)
DP IN 1 (UHD 60Hz)
HDMI IN 1
DVI IN / MAGICINFO IN
――Få skarp billedkvalitet ved visning af UHD-indhold ved 60 Hz.
DVI IN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Når du vil bruge MagicInfo, skal du sørge for at tilslutte DP-DVIkablet.
DP IN 3
(UHD 30Hz)
DP IN 2
(UHD 60Hz)
DP IN 1
(UHD 60Hz)
DVI IN /
MAGICINFO IN
IR OUT
USB
RJ45
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
RGB IN
RJ45
Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.
IR OUT
Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og sender signalet
via LOOP OUT.
RS232C OUT
Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
RS232C IN
RS232C OUT RS232C IN
USB
Tilsluttes til en USB-enhed ved opgradering af software
RGB IN
Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.
AUDIO OUT
Sluttes til en kildeenheds lyd.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI /
AUDIO IN
18
Tyverisikringslås
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring:
1
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3
Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4
Lås låseenheden.
-- En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
-- Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
-- Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
19
Fjernbetjening
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
――En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.
POWER
OFF
Tænd for produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ikke tilgængelig.
Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til
forrige menu.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Talknapper
Angiv adgangskoden i OSD-menuen.
9
CH LIST
Ikke tilgængelig.
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Afbryd lyden.
Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på
lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
MUTE
Juster lydstyrken.
Skift indgangskilden.
2
Slukker for produktet.
CH
MagicInfo
Player I
Startknap til MagicInfo Player I.
Startknap til Go to Home.
20
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
TOOLS
INFO
Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.
Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu,
eller juster indstilling for en mulighed.
Bekræft et menuvalg.
Gå tilbage til forrige menu.
Indstiller sikkerhedslåsen.
Hvis flere produkter er tilsluttet gennem funktionen
Video Wall, skal du trykke på knappen SET og
angive et produkt-id med talknapperne.
Du kan styre produktet ved hjælp af fjernbetjeningen.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Afslut den eksisterende menu.
Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt
indstillingerne PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3
eller DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
IR control
SET
Du kan annullere en angivet værdi med
SET-tasten og styre alle tilsluttede produktet ved
hjælp af fjernbetjeningen.
Ikke tilgængelig.
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen
21
Tilslutning med et IR-stereokabel
(sælges separat)
1
2
Sørg for at tilslutte det eksterne IR-kabel, mens produktet er slukket. Tænd derefter
for produktet.
Styring af flere skærmprodukter via
fjernbetjeningen
IR OUT
IR /AMBIENT
SENSOR IN
•• Slut porten IR OUT på produktet til porten IR / AMBIENT SENSOR IN på det
andet skærmprodukt ved hjælp af det særlige stereokabel.
•• En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod produkt
1 modtages af både skærmprodukt 1 og 2 .
――Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
Styring af flere skærmprodukter via et eksternt IRkabel
•• En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod
produktet 1 (som det eksterne IR-kabel er sluttet til), modtages af begge
skærmprodukter 1 samt 2 .
――Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
――kun modellen QM85D-BR
1
IR /AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR /AMBIENT
SENSOR IN
22
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.
•• Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
•• Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
•• Sørg for at installere det angivne vægbeslag.
Hældningsvinkel og rotation
――Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
•• For at anvende produktet lodret (portræt): Drej det med uret, så LED'en peger nedad.
Ventilation
Installation på en lodret væg
A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35 C
A
•• Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation,
og sørg for, at den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35 C.
B
Figur 1.1 Set fra siden
23
Figur 1.3 Set fra siden
Installation på en skrå væg
――Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
B
D
D
Plan
A Mindst 40 mm
B Mindst 70 mm
A
C Mindst 50 mm
D Mindst 50 mm
E Omgivende temperatur: Under 35 C
――Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og væggen til
ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.
C
E
Figur 1.2 Set fra siden
Mål
Enhed: mm
Modelnavn
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
QM85D
1903,4
1877,0
1058,0
1090,5
105,1
QM85D-BR
1949
1831,9
1041,9
1130
128,8
――Ikke alle tegninger har det korrekte målestoksforhold. Nogle mål kan ændres uden forudgående varsel. Kontroller målene,
før du monterer produktet. Der tages forbehold for typografiske fejl og trykfejl.
3
24
Installation af vægmonteringen
Installation af vægmonteringen
Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner,
der fulgte med den.
Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på
dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
――Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet.
Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du
kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.
Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre
alvorlige kvæstelser.
•• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen, medfølger.
•• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for
standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
•• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden
på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
•• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre
kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er
uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.
•• Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.
•• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.
Enhed: mm
Modelnavn
VESA-skruehulspecifikationer
(A * B) i mm
QM85D
Standardskrue
M8 / L 14~16
600 × 400
QM85D-BR
Antal
4
M8
――Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk
stød.
25
Fjernbetjening (RS232C)
•• Benlayout
1 2 3 4 5
Kabeltilslutning
RS232C-kabel
Grænseflade
RS232C (9 bens)
Ben
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
15 m (kun skærmet type)
6 7 8 9
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
4
Klargør dataterminal
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
26
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel
9
•• Benlayout
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Hun
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
STIK
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3,5ø)
Ben nr.
Standardfarve
Signal
1
Hvid og orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Hvid og grøn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvid og blå
NC
6
Grøn
RX-
7
Hvid og brun
NC
8
Brun
NC
27
LAN-krydskabel (PC til PC)
•• Stik: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
28
Tilslutning
•• Tilslutning 2
•• Tilslutning 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Tilslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
29
Nr.
Kontrolkoder
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Kommando
0xAA
Kommandotype
Kommandotype
10
Videovæg til
0x84
0~1
11
Brugerstyring af videovæg
0x89
-
F.eks. Tænd & ID=0
Datalængde
Data
1
Værdi
Tjeksum
Kommando
Nr.
Værdiområde
•• Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier
med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist
herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
0
ID
Kommando
Tjeksum
Kontrol (kontrolkommandoen Set)
Header
Kommandotype
Kommando
Værdiområde
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
4
Styring af skærmtilstand
0x18
-
5
Styring af skærmstørrelse
0x19
0~255
6
Styring af PIP til/fra
0x3C
0~1
7
Styring af autojustering (PC, kun
BNC)
0x3D
0
8
Styring af tilstanden Videovæg
0x5C
0~1
9
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
Header
Kommando
0xAA
0x11
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalængde
Data 1
1
"Power"
Datalængde
Data 1
1
1
Tjeksum
12
•• For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en
til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke
med ACK.
30
Strømstyring
Lydstyrke
•• Funktion
Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
•• Funktion
Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
•• Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)
•• Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Header
Kommando
0xAA
0x12
Datalængde
Data
1
"Power"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x12
•• Ack
0: Strøm FRA
Header
Kommando
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x11
"Power"
Tjeksum
0xAA
0xFF
ID
ID
Datalængde
Data
1
"Volume"
Tjeksum
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x12
"Volume"
Tjeksum
•• Nak
•• Nak
Kommando
0
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Tjeksum
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
1: Strøm TIL
Kommando
Datalængde
•• Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
ID
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x12
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
31
Styring af indgangskilde
0x24
HDMI2_PC
•• Funktion
Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på
•• Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
"Get"-kommandoer.
――Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 and HDMI2_PC .
Tjeksum
――MagicInfo er tilgængelig på modeller, der MagicInfo-funktionen.
0
――RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.
•• Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datalængde
Data
1
"Input Source"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
0x14
Pc
0x18
DVI
0x0C
Indgangskilde
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (tv)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x14
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
32
Styring af skærmtilstand
•• Nak
•• Funktion
Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.
Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen Video Wall er aktiveret.
――Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalængde
Kommando
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x18
"ERR"
Tjeksum
•• Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Screen
Mode"
Header
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Ack
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
0x01
0xFF
Datalængde
•• Funktion
Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.
0
ID
0xAA
ID
Styring af skærmstørrelse
Tjeksum
•• Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)
Header
Kommando
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
•• Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)
Header
Header
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Tjeksum
"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)
•• Nak
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x19
"ERR"
Tjeksum
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
33
Styring af PIP til/fra
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
•• Funktion
PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.
•• Funktion
Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.
――Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.
――Tilstanden kan ikke styres, hvis Video Wall er indstillet til On.
•• Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)
Ingen
――Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo.
•• Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)
•• Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)
Header
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalængde
Tjeksum
Kommando
0xAA
0x3C
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalængde
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
ID
Tjeksum
"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)
•• Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)
Header
Header
Datalængde
Data
1
"PIP"
•• Ack
Tjeksum
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
1: PIP TIL
0: PIP FRA
Tjeksum
•• Nak
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Tjeksum
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
34
Styring af tilstanden Videovæg
Sikkerhedslås
•• Funktion
Video Wall-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.
•• Funktion
Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock på et produkt.
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
•• Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalængde
•• Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
Tjeksum
0
•• Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Video Wall Mode"
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
1: Full
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
0: Natural
1: TIL
•• Ack
0: FRA
Header
0xAA
Kommando
ID
0xFF
Datalængde
3
Ack/
Nak
r-CMD
'A'
0x5C
Vær1
Tjeksum
"Video
Wall
Mode"
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
Tjeksum
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Tjeksum
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/
Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
35
Videovæg til
•• Nak
•• Funktion
Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x84
ERR
Tjeksum
•• Få status for videovæg til/fra
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
Tjeksum
Brugerstyring af videovæg
0
•• Funktion
Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.
•• Slå videovæg til/fra
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
V.Wall_On
•• Få status for videovæg
•• V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet
1: Videovæg TIL
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstil videovæg
0: Videovæg FRA
Header
Header
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Vær1
Vær2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Tjeksum
Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet
V.Wall_On : Samme som ovenfor
36
Videovægmodel på 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fra
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
37
Wall_SNo : Produktnummerkode, der er indstillet på produktet
Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Indstil nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
Vær2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x89
ERR
Tjeksum
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
38
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
――Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
――Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
Tilslutning til en pc
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
――Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
39
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
40
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et DP-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz)
•• Forholdsregler ved brug af DP
――Visse grafikkort, der er ikke er kompatible med DP-standarden, kan forhindre, at Windowsstartskærmbilledet/BIOS-skærmbilledet vises, når produktet er i strømsparetilstand. I så fald skal
du sørge for at tænde produktet, før du tænder for pc'en.
――Grænsefladen DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz) på produktet og
det medfølgende DP-kabel er udviklet på baggrund af VESA-standarderne. Hvis der anvendes
et DP-kabel, som ikke overholder VESA-standarderne, kan der opstå fejl i produktet. Samsung
Electronics har intet ansvar for problemer, som måtte opstå ved brug af et kabel, der ikke
overholder standarderne.
Sørg for at bruge et DP-kabel, som er angivet i VESA-standarderne.
――Hvis du vil bruge den optimale opløsning (3840 x 2160 ved 60 Hz), når indgangskilden er
DisplayPort1 eller DisplayPort2, bør du bruge et DP-kabel på under 5 meter.
――Hvis du deaktiverer den strømbesparende tilstand, når indgangskilden er DisplayPort1,
DisplayPort2 eller DisplayPort3, kan der blive importeret nye opløsningsoplysninger, og
opgavevinduets størrelse og placering kan blive ændret.
41
Tilslutning til en videoenhed
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
――Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel. For at
løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden.
――Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
42
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning til et lydsystem
Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
•• Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.
•• Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
-- Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et HDMIDVI- og lydkabler.
•• Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en
ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant
problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om
en opgradering, hvis den er for gammel.
•• Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
AUDIO OUT
•• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en
forbindelsesfejl.
•• Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.
Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
43
Tilslutning af LAN-kablet
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
RJ45
44
Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)
――Hvis netværksmodulet er tilsluttet, kan portene på bagsiden af produktet ikke anvendes.
De porte, der ikke kan anvendes, inkluderer IR OUT, RS232C OUT, RS232C IN, USB
1
Placer netværksmodulet på
, RGB IN, AUDIO OUT og RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN.
3
Fastgør netværksmodulet på produktet
vha. skruerne.
produktet, og sørg for, at hullerne
flugter med hinanden, som
angivet på tegningen.
2
A
Indsæt først netværksmodulets
4
Netværksmodulet er nu fastgjort.
faner i hullerne, der er angivet
med ( A ) på produktet. Sørg
derefter for, at hullerne, der er
B
angivet med ( B ), flugter.
45
Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter et netværksmodul, i den brugervejledning, der fulgte med til netværksmodulet, da du købte det.
MagicInfo
Hvis du vil bruge MagicInfo, skal du tilslutte et netværksmodul (sælges separat) til produktet.
――Hvis du vil ændre indstillingerne for MagicInfo, skal du køre "MagicinfoSetupWizard" på skrivebordet.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger MagicInfo, på den dvd, der følger med til netværksmodulet.
――Oplysningerne i dette afsnit kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
――Hvis der opstår et problem, efter at du har installeret et andet operativsystem end det, der fulgte med til netværksmodulet, efter gendannelse af den forrige version af
operativsystemet eller efter installation af software, der ikke er kompatibel med det medfølgende operativsystem, kan du ikke benytte dig af teknisk support og vil blive
opkrævet et gebyr ved besøg af en servicetekniker. Du vil heller ikke kunne bytte produktet eller få pengene tilbage.
Få adgang til MagicInfo-tilstand
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Når du har installeret og tilsluttet netværksmodulet (sælges separat) til produktet, skal du tænde for det.
2
Tryk på SOURCE på fjernbetjeningen, og vælg MagicInfo.
――Når netværksmodulet sluttes til DVI IN / MAGICINFO IN-porten på produktet, ændres Source fra DVI til MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Vælg det program, der skal startes som standard, når MagicInfo starter.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
46
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Angiv IP-oplysningerne.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Vælg en visningstilstand.
7
Dobbelttjek de valgte indstillinger.
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Vælg et sprog. (Standardsproget er
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
――Hvis der ikke vises et udførselsikon, skal
Setup Information
Select Language -step 3
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
192.168.0.102
3. Language :
English
du dobbeltklikke på MagicInfo-ikonet
på skrivebordet. Ikonet vises nederst til
højre på skærmen.
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
47
Sådan tilsluttes berøringsoverlejringen
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning via en netværksboks
Tilslutning via en computer
48
Skift af indgangskilden
Source gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
Source
――Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
SOURCE → Source
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den
valgte kilde.
――Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i Edit Name.
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
HDMI3
DisplayPort1
Desuden er det bedst at omdøbe kildeenheden i Edit Name for at opnå optimal billedkvalitet.
――Listen kan omfatte følgende kildeenheder. Source-enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte kilde.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo /
DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――De tilgængelige indstillinger i menuen Picture afhænger af den aktuelle kilde, de indstillinger, der er angivet i Edit Name.
•• Når du slutter en pc til porten HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, skal du indstille Edit Name til PC. I andre tilfælde skal
du indstille Edit Name til AV-enheder.
•• Når du slutter en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3-porten med HDMI-kablet, skal du indstille produktet til PCtilstand under Edit Name.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Når du slutter en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI
PC-tilstand under Edit Name.
•• Når du slutter en AV-enhed til HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille
produktet til DVI Devices-tilstand under Edit Name.
49
Kapitel 04
Brug af MDC
"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.
Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet kan downloades fra webstedet.
Når du trykker på knappen On efter at have trykket på knappen Off, går der ca. ét minut med at
kontrollere produktets status. Hvis du vil køre en kommando, kan du prøve at gøre dette, når der er
gået et minut.
Installation/afinstallation af MDC-program
7
I vinduet "Ready to Install the Program", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor
programmet skal installeres, og klikke på "Install".
8
Installationsstatussen bliver vist.
9
Klik på "Finish" i det viste "InstallShield Wizard Complete"-vindue.
――Vælg "Launch MDC Unified", og klik på "Finish" for straks at køre MDC-programmet.
10Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
Installation
――Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.
――MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
1
Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Vælg installationssproget. Klik derefter på "OK".
3
Når skærmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" vises, skal du klikke på
"Next".
4
I det viste "License Agreement"-vindue skal du vælge "I accept the terms in the license
agreement" og klikke på "Next".
5
I det viste "Customer Information"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på "Next".
6
I det viste "Destination Folder"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere
programmet, og klikke på "Next".
――Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
Afinstallation
1
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern
programmer.
2
Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.
――Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
50
Tilslutning til MDC
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)
Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.
RS232C IN RS232C OUT
51
Brug af MDC via Ethernet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Skærmenheder kan sluttes til hinanden med et LAN-kabel.
Tilslutning via et direkte LAN-kabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.
RJ45
HUB
52
Tilslutning via et LAN-krydskabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT-porten på produktet.
RJ45
RS232C OUT
53
Kapitel 05
Hjemmefunktion
Denne funktion findes i Support → Go to Home.
Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.
Multi Screen
HOME
Du kan få vist flere kilder på skærmen samtidigt.
•• Off
•• PIP: Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIPunderbilledskærmen.
→ Multi Screen → ENTER E
•• Triple Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig.
Billederne vises som to delskærme.
lone Product
Multi Screen
비디오 월
•• Four Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig.
Billederne vises som tre delskærme.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Du kan finde flere oplysninger om delfunktionerne i Multi Screen i kapitlet
OnScreen Display.
54
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
•• Shop & Mall
Velegnet til indkøbscentre.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Office & School
Velegnet til kontorer og skoler.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Terminal & Station
Velegnet til busterminaler og togstationer.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Video Wall
Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Calibration
I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet brugerdefineret i
farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- For at anvende tilstanden Calibration korrekt skal du sørge for at konfigurere billedkvalitetsindstillingerne, f.eks.
lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management.
55
――Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge Clock Set.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
On/Off Timer
티커
On Timer: Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det aktuelle
klokkeslæt først.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du vælger Manual, kan du vælge de dage, hvor On Timer skal tænde for produktet.
-- Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte
indtastningsfelt.
•• Volume: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.
•• Source: Vælg en indgangskilde efter eget valg.
Off Timer
Indstil off-timeren (Off Timer) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du vælger Manual, kan du vælge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.
-- Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte
indtastningsfelt.
56
Holiday Management
Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.
•• Add Holiday: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.
Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne u/d, og klik på knappen Save.
Perioden føjes til listen med ferier.
-- Start: Angiv feriens startdato.
-- End: Angiv feriens slutdato.
――Edit: Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.
――Delete: Slet valgte elementer fra listen med ferier.
•• Set Applied Timer: Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.
-- Tryk på E for at vælge de On Timer- og Off Timer-indstillinger, som du ikke vil aktivere.
-- Den valgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.
57
Network Settings
HOME
Vis netværksindstillingerne.
Network Settings
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Network Settings
Enter manually
IP Address
***.
***.
***.
***
Subnet Mask
***.
***.
***.
***
Gateway
***.
***.
***.
***
Save
Close
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Indtast IP Address manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.
•• Subnet Mask: Indtast Subnet Mask manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.
•• Gateway: Indtast Gateway manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.
――Når Obtain automatically er indstillet, vises oplysningerne om IP Address/Subnet Mask/Gateway ikke.
58
MagicInfo Player I
HOME
Skift kilden til MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicerer og afspiller en række forskelligt indhold, herunder oprettet indhold og multimedieindhold
(billeder, videoer og lydindhold), fra serveren eller en tilsluttet enhed.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
59
ID Settings
HOME
one Product
Tildel et sæt et ID.
Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Device ID
비디오 월
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet. (Område: 0~224)
――Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
PC Connection Cable
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
•• RS232C cable
Kommuniker med MDC via RS232C-stereokablet.
•• RJ45(LAN) cable
Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.
60
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.
For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke
funktionen MagicInfo.
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
Vælg On for at organisere en videovæg.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Denne funktion opdeler automatisk en videovægvisning baseret på en konfiguration af en videovæg-matrix.
Angiv matrix for videovæg.
Videovægvisningen opdeles baseret på den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette visningsenheder kan
indstilles inden for intervallet 1 til 15.
――En videovægvisning kan opdeles i helt op til 225 skærme.
――Indstillingen Horizontal x Vertical aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
61
Screen Position
Hvis du vil omarrangere de opdelte skærme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjælp af funktionen
Screen Position.
Vælges Screen Position, vises videovægmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, der er med i videovæggen.
Du kan ændre rækkefølgen på en visningsenhed ved at ændre enhedens nummer og trykke på knappen E.
――Der kan højst arrangeres 255 skærme i Screen Position.
――Indstillingen Screen Position aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
――Når du vil bruge funktionen, skal du sikre dig, at Horizontal x Vertical er konfigureret.
Format
Vælg, hvordan billederne skal vises på videovæggen.
•• Full: Viser fuldskærmsbilleder.
•• Natural: Viser billeder i det oprindelige billedformat.
――Indstillingen Format aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
62
More settings
HOME
Menuen for billedindstillinger vises.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
63
Kapitel 06
Skærmjustering
Konfigurer Picture-indstillingerne (Backlight, Color Tone osv.).
Layoutet af indstillingerne på menuen Picture kan variere afhængigt af produktet
Picture Mode
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
•• Shop & Mall
Velegnet til indkøbscentre.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Office & School
Velegnet til kontorer og skoler.
Picture
Picture Mode
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
•• Terminal & Station
Velegnet til busterminaler og togstationer.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Video Wall
Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Calibration
I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet brugerdefineret i
farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- For at anvende tilstanden Calibration korrekt skal du sørge for at konfigurere billedkvalitetsindstillingerne, f.eks.
lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
64
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Mode Indstillinger Brugerdefinerbare indstillinger
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
Calibration
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Backlight
――Når du foretager ændringer af Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color eller Tint (G/R), justeres OSD i
overensstemmelse hermed.
――Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
――Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
65
Color Temperature
Juster farvetemperaturen (rød/grøn/blå). (Område: 2800K-16000K)
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Picture
Color Temperature
10000K
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Juster mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).
•• Reset: Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
Picture
White Balance
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
66
Gamma
Justér den primære farveintensitet.
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Gamma deaktiveret.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Calibrated Value
Vælg, om du vil anvende indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet tilpasset i
farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management til tilstandene Information og Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management.
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Calibrated Value deaktiveret.
Picture
Calibrated Value
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
67
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Calibration
Picture Mode
Indstillinger
Brugerdefinerbare indstillinger
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level
/ Film Mode / Auto Motion Plus / Dynamic
Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Dynamic Backlight
Normal
Off
Custom
Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
68
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Normal
Off
Hvis inputkilden er PC, DVI eller HDMI1 (pc-tilslutning), HDMI2 (pc-tilslutning), HDMI3 (pc-tilslutning), DisplayPort1,
DisplayPort2, DisplayPort3.
•• Off / Cool / Normal / Warm
Hvis inputkilden er HDMI1, HDMI2 eller HDMI3.
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Color Tone deaktiveret.
――Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
Custom
Off
Digital NR
Reducerer billedstøjen for at undgå distraherende flimren.
•• Off / On
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
HDMI Black Level
Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.
•• Low / Normal
――Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er indstillet til PC.
Film Mode
Denne tilstand er velegnet til at vise film.
Indstiller produktet til automatisk at registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet til optimal kvalitet.
•• Off / Auto
――Denne indstilling kan konfigureres, hvis indgangskilden understøtter 480i, 576i eller 1080i.
――Denne indstilling understøttes ikke, når der er tilsluttet en pc.
69
Auto Motion Plus
Picture Options
Color Tone
Off
Auto Motion Plus
Digital NR
Off
Fjerner slør og rystelser fra scener med mange, hurtige bevægelser for at opnå et tydeligere billede.
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Low
Off
Custom
Off
Menunavnene kan variere, afhængigt af landet.
•• Off : Slukker for Auto Motion Plus.
•• Clear: Indstiller Auto Motion Plus til tilstanden Clear (velegnet til klar visning af levende billeder).
•• Standard: Indstiller Auto Motion Plus til tilstanden Standard.
•• Smooth: Indstiller Auto Motion Plus til visningen Smooth (velegnet til klar visning af levende billeder).
•• Custom : Bruges til at reducere efterbilleder og rystelser efter behov.
Blur Reduction
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
bruges til at reducere efterbilleder efter behov.
――Denne indstilling understøttes kun, hvis Auto Motion Plus indstilles til Custom.
Judder Reduction
bruges til at reducere rystelser efter behov.
――Denne indstilling understøttes kun, hvis Auto Motion Plus indstilles til Custom.
Reset
Gendan indstillingerne for Auto Motion Plus til standardværdier.
――Farven på skærmen kan variere utilsigtet med denne indstilling.
Dynamic Backlight
Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser.
•• Off / On
――Dynamic Backlight er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til PC, mens Video Wall er indstillet til On.
70
Picture Size
Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.
De tilgængelige indstillinger for Picture Size kan variere afhængigt af, om Picture Mode er Video/Image eller Text.
Picture Size
Picture Size
•• 16:9: Indstiller billedet til bred tilstand 16:9.
16:9
•• Zoom2: Bruges til en kraftigere forstørrelse.
· Zoom/Position
Resolution
•• Zoom1: Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.
Off
•• Smart View 1: Reducerer 16:9-billedet med 50%.
――Smart View 1 er kun aktiveret i HDMI1, HDMI2, HDMI3-tilstand.
•• Smart View 2: Reducerer 16:9-billedet med 25%.
――Smart View 2 er kun aktiveret i HDMI1, HDMI2, HDMI3-tilstand.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Wide: Forstørrer billedformatet, så billedet passer til hele skærmen.
•• 4:3: Indstiller billedet til grundlæggende (4:3)-tilstand.
――Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid.
De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke
dækkes af garantien.
•• Screen Fit: Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p / 1080i / 1080p) indlæses.
•• Custom: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.
•• Original: Viser billeder i den oprindelige billedkvalitet.
――Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.
71
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Off
Justerer skærmens størrelse og position.
Denne indstilling kan konfigureres, hvis indgangskilden understøtter 1080i eller 1080p, og Picture Size er Custom.
――Denne indstilling understøttes ikke, når der er tilsluttet en PC.
――Følg anvisningerne nedenfor på skærmen Zoom/Position.
1
Tryk på knappen d for at vælge Zoom/Position. Tryk på knappen E.
2
Vælg Zoom eller Position. Tryk på knappen E.
3
Tryk på knappen u/d/l/r for at flytte billedet.
4
Tryk på knappen E.
――Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge Reset på skærmen Zoom/Position.
Billedet indstilles til standardpositionen.
Resolution
Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du optimere billedkvaliteten
ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.
Mulige opløsninger: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
72
Auto Adjustment
Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Kun tilgængelig i tilstanden PC.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Fjerner eller reducerer billedstøj.
Hvis støjen ikke fjernes kan med finjustering, skal du bruge funktionen Coarse til at justere frekvensen så godt som muligt
(Coarse) og derefter finjustere igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er centreret på skærmen.
•• Position
Justering af computerens skærmposition, hvis den ikke er centreret eller ikke passer med produktskærmen.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere lodret position. Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere vandret position.
•• Image Reset
Nulstiller billedet til standardindstillingerne.
-- Kun tilgængelig i tilstanden PC.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
73
Picture Off
Vælg Picture Off for at deaktivere skærmen. Lydstyrken deaktiveres ikke.
Hvis du vil aktivere skærmen igen, skal du trykke på en vilkårlig tast - dog ikke lydstyrkeknappen.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Reset Picture
Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
74
Kapitel 07
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENU m → OnScreen Display → Multi Screen → ENTER E
•• PIP: Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIPunderbilledskærmen.
OnScreen Display
•• Triple Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig.
Billederne vises som to delskærme.
Multi Screen
•• Four Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig.
Billederne vises som tre delskærme.
Rotation
Screen Protection
Message Display
Menu Language
English
Reset OnScreen Display
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Hvis du ønsker oplysninger om Multi Screen-lyd, skal du se instruktionerne for Select Sound.
-- Hvis du slukker for produktet, mens det er i Multi Screen-tilstand, vil det fortsat være i Multi Screentilstand, når du har slukket for det og tændt det igen.
-- Du bemærker måske, at billedet på PIP-skærmen bliver en smule unaturlig, når du bruger
hovedskærmen til at vise et spil eller karaoke.
-- Multi Screen-tilstand understøtter to skærme med UHD-opløsning (3840 x 2160 ved 30 Hz/60 Hz). I
denne tilstand kan der forekomme fastbrænding af skærmbilledet (forringelse af billedkvaliteten).
75
PIP (Landscape)
PIP
Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIP-underbilledskærmen.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
•• Source: Du kan vælge en kilde til underbilledet.
•• Screen Size: Vælg en størrelse for underbilledet.
Close
•• Position: Vælg en position for underbilledet.
――I dobbelt tilstand kan du ikke vælge Position.
•• Select Sound (Main / Sub): Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen / Original): Indstil skærmtilstanden til enten Full Screen eller Original.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIP-underbilledskærmen.
――Kun tilgængelig, når Rotate Content er indstillet til Portrait.
PC
Screen Size
•• Source: Du kan vælge en kilde til underbilledet.
Position
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
Close
•• Screen Size: Vælg en størrelse for underbilledet.
•• Position: Vælg en position for underbilledet.
――I dobbelt tilstand kan du ikke vælge Position.
•• Select Sound (Main / Sub): Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen / Original): Indstil skærmtilstanden til enten Full Screen eller Original.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
76
Begrænsninger
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de opdelte
skærme.
――Hvis skærmen er opdelt, kan indgangskilderne HDMI3 og DVI ikke bruges samtidig.
Når der ikke er tilsluttet et netværksmodul (sælges separat)
Main billede
Sub billede
PC
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DVI
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, DVI, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, DVI, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
Når der er tilsluttet et netværksmodul (sælges separat)
Main billede
Sub billede
PC
MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
77
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne vises som to
delskærme.
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de opdelte
Main
Sub 1
skærme.
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Triple Screen.
•• Screen Size: Indstil størrelserne på skærmbillederne Main, Sub 1 og Sub 2.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Triple Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne vises som to
delskærme.
――Kun tilgængelig, når Rotate Content er indstillet til Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de opdelte
skærme.
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Triple Screen.
•• Screen Size: Indstil størrelserne på skærmbillederne Main, Sub 1 og Sub 2.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Triple Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
78
Four Screen (Landscape)
Four Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne vises som tre
delskærme.
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de opdelte
Main
Sub 1
skærme.
Sub 2
Close
Sub 3
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Four Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Four Screen.
Select Sound
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Four Screen.
•• Sub 3: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 3 i tilstanden Four Screen.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Four Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne vises som tre
delskærme.
――Kun tilgængelig, når Rotate Content er indstillet til Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de opdelte
skærme.
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Four Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Four Screen.
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Four Screen.
•• Sub 3: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 3 i tilstanden Four Screen.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Four Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
79
Rotation
Rotate Menu
Konfigurer menuskærmen.
MENU m → OnScreen Display → Rotation → ENTER E
•• Landscape: Vis menuen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis menuen i portrættilstand.
Rotation
Rotate Menu
Landscape
Rotate Content
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Rotate Content
Roter produktets skærmretning.
•• Landscape: Vis skærmen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis skærmen i portrættilstand.
――Funktionen Rotate Content er ikke tilgængelig i tilstanden Multi Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Aspect Ratio
-- Funktionen Rotation er ikke tilgængelig i signaltilstanden Interlace.
Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.
•• Full Screen: Vis den roterede skærm i fuldskærmstilstand.
•• Original: Vis den roterede skærm i det originale billedformat.
――Kun tilgængelig, når Rotate Content er indstillet til Portrait.
――Funktionen Aspect Ratio er ikke tilgængelig i tilstanden Multi Screen.
80
Screen Protection
For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med Pixel Shift-teknologi til forhindring af
skærmefterbilleder.
Pixel Shift flytter billedet en lille smule på skærmen.
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Med tidsindstillingen Pixel Shift kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i minutter.
Pixel Shift
Screen Protection
Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.
Pixel Shift
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical og Time er kun aktiveret, når Pixel Shift er indstillet til On.
Timer
Immediate Display
Off
•• Horizontal: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.
Side Gray
Off
•• Time: Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.
•• Vertical: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.
Tilgængelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift.
Tilgængelige indstillinger
Optimale indstillinger
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Horizontal (pixels)
0~4
4
Vertical (pixels)
0~4
4
Time (minutter)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Værdien for Pixel Shift kan variere, afhængigt af produktstørrelsen (tommer) og tilstanden.
――Hvis der bliver vist et stillbillede eller et 4:3-output i en længere periode, kan det forårsage skærmefterbilleder. Dette er ikke
en defekt ved produktet.
81
Timer
Du kan indstille timeren for Screen Protection.
Screen Protection-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding ved et angivent tidsinterval.
-- Interval: Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding i et bestemt tidsrum (fra start- til sluttidspunkt).
――Når Clock Set er konfigureret, aktiveres Interval.
――Period, Start Time og End Time er kun aktiveret, når Timer er indstillet til Repeat eller Interval.
•• Period: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen Screen Protection.
――Indstillingen aktiveres kun, når Repeat er valgt for Timer.
•• Start Time: Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
82
Immediate Display
Screen Protection
Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Når skærmen indstilles til billedformatet 4:3, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for at beskytte skærmen.
•• Off / Light / Dark
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Message Display
Source Info
Vælg, om -skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal.
•• Off / On
MDC Message
Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.
•• Off / On
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
83
Menu Language
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Reset OnScreen Display
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under OnScreen Display til fabriksindstillingerne.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
84
Kapitel 08
System
Setup
Indledende indstillinger (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Rediger de indledende indstillinger, der blev konfigureret, da du anvendte produktet første gang.
Tryk på knappen .
1
System
Vælg det sprog, der først skal vises, når du konfigurerer skærmen.
2
Setup
DVI
-- Landscape / Portrait
3
Auto Source Switching
Network Settings
Indstil IP-indstillingerne, og vælg derefter Next.
Power Control
4
Eco Solution
Temperature Control
Rotate Menu
Vælg, hvilken retning menuerne skal vises i, afhængigt af installationsretningen.
Time
MagicInfo I Source
Language
Clock Set
Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, og vælg derefter Next.
77
5
Complete
Tillykke! Konfigurationen er fuldført, og du er klar til at gå i gang.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
85
Time
Du kan konfigurere Clock Set og Sleep Timer. Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde eller slukke på et
bestemt tidspunkt vha. funktionen Timer.
――Tryk på knappen INFO, hvis du vil se det aktuelle klokkeslæt.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Vælg Clock Set. Vælg Date eller Time, og tryk derefter på E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte fra ét indtastningsfelt til
det næste. Tryk på E, når du er færdig.
――Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
DST
Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.
Off / On
•• Start Date: Angiv startdatoen for sommertid.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• End Date: Indstil slutdatoen for sommertid.
•• Time Offset: Angiv den korrekte forskydning for din tidszone.
Sleep Timer
Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på E. Hvis du vil annullere Sleep Timer, skal du vælge
Off.
Power On Delay
Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere tændingstiden for hvert produkt for at forhindre overbelastning (inden for
intervallet 0-50 sekunder).
86
――Funktionen MagicInfo I Source er tilgængelig, hvis et netværksmodul (sælges separat) er tilsluttet.
MagicInfo I Source
Hvis du trykker på MagicInfo Player I på fjernbetjeningen vises indhold, der er sluttet til netværksmodulet (sælges separat).
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
87
Auto Source Switching
Hvis du tænder skærmen med Auto Source Switching On, og det forrige videovalg ikke er aktivt, vil skærmen automatisk
søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Når Auto Source Switching er On, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Valgmuligheden Primary Source aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Off
Off
끄기
All
HDMI1
Secondary Source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger for en aktiv kilde. Hver
søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til
den første indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.
Når valgmuligheden Primary Source er indstillet til All, søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i rækkefølge for
en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.
Primary Source Recovery
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.
――Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All.
Primary Source
Angiv Primary Source for den automatiske indgangskilde.
Secondary Source
Angiv Secondary Source for den automatiske indgangskilde.
88
Power Control
Auto Power On
Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke nødvendigt at trykke på strømknappen.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
PC Module Power
Power Control
Off
Auto Power On
Pc-modulet kan tændes eller slukkes separat fra LFD'en.
Synced Power-On
PC Module Power
Auto
Standby Control
Off
Network Standby
Power Button
•• Off / On
Power On Only
Hvis du vil slukke LFD'en uden at slukke pc-modulet, skal du vælge Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Hvis du vil tænde pc-modulet uden at tænde LFD'en, skal du vælge Off.
•• Off / On
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
89
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Auto
Network Standby
Power Button
Off
Power On Only
Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.
•• Auto
Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der er sluttet en
kildeenhed til skærmen.
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.
•• Off
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
――Hvis No Signal vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.
――Hvis No Signal Message er indstillet til Off, vises meddelelsen No Signal ikke.
Hvis dette er tilfældet, skal du indstille No Signal Message til On.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• On
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
Network Standby
Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes for produktet.
•• Off / On
Power Button
Strømknappen kan indstilles til enten at tænde for strømmen eller tænde/slukke for strømmen.
•• Power On Only: Indstil strømknappen til at tænde for strømmen.
•• Power On/Off: Indstil strømknappen til at tænde/slukke for strømmen.
90
Eco Solution
Energy Saving
Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Off
For at forbedre strømbesparelsen tilpasses billedindstillingerne automatisk til lyset i lokalet.
Screen Lamp Schedule
Off
Min. Backlight
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Når Eco Sensor er On, kan du manuelt justere skærmens minimale lysstyrke. Min. Backlight er den mørkeste
baggrundsbelysning. Sørg for, at indstillingen Min. Backlight er lavere end indstillingen Backlight.
――Hvis Eco Sensor er On, kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende
Energy Saving
Eco Sensor
•• Off / On
――Hvis du justerer indstillingen for High under Picture, mens Eco Sensor er aktiveret, deaktiveres Off.
lysintensitet.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Screen Lamp Schedule
Panelets lysstyrke justeres i henhold til Screen Lamp Schedule. En værdi tættere på 100 gør panelet lysere.
――Denne indstilling aktiveres, når Clock Set er konfigureret.
•• Off / On
91
No Signal Power Off
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.
――Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Auto Power Off
Off
Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap på produktet inden
for et udvalgt antal timer, for at undgå overophedning.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Temperature Control
Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde.
Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.
System
Temperature Control
Den anbefalede temperatur for Temperature Control er 75 C ~ 80 C (baseret på en omgivende temperatur på 40 C).
――Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse. Hvis temperaturen
77
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
92
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Skærmen Change PIN vises.
Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter a new PIN.. Indtast de 4 cifre igen i Enter the PIN again..
Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen Close. Produktet har gemt din nye PIN-kode.
――Standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
93
General
Security
Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
MENU m → System → General → ENTER E
Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Enter PIN.
Safety Lock
General
Indstiller sikkerhedslåsen.
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på fjernbetjeningen, låses af
funktionen Safety Lock.
Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter angive adgangskoden
(standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Button Lock
Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.
Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis Button Lock er indstillet til On.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal tændes.
•• Off / On
94
Reset System
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
95
Kapitel 09
Lydjustering
Konfigurer lydindstillingerne (Sound) for produktet.
HDMI Sound
Vælg, om du vil høre fra AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
96
Sound on Video Call
Vælg lydudgang til lyd under et videoopkald.
•• Current Source / Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Sound
Sound on Video Call
Current Source
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Speaker Selection
Hvis du lytter til lydsporet for en udsendelse eller film via en ekstern modtager, kan du evt. høre et ekko, som skyldes forskellen
i afkodningshastigheden mellem produktets højttalere og højttalerne til lydmodtageren. Hvis dette sker, skal du indstille
produktet til External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Når du indstiller Speaker Selection til External Speaker, slukkes der for produktets højttalere.
Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Når du indstiller Speaker Selection til Internal Speaker, er både
produktets højttalere og de eksterne højttalere tændt. Du kan høre lyd gennem begge.
Sound
――Hvis der ikke er noget videosignal, er der slukket for både produktets højttalere og de eksterne højttalere.
Speaker Selection
Internal Speaker
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
97
Reset Sound
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen. Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
98
Kapitel 10
Support
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.
――Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.
――Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du
nemt at angive dem igen efter opgraderingen.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.
Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.
――Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.
99
Go to Home
Åbnes med knappen HOME
Go to Home for at afspille en række forskelligt indhold fra en hukommelsesenhed eller et tilsluttet netværk.
Multi Screen
på fjernbetjeningen.
Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIP-underbilledskærmen.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Picture Mode
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
On/Off Timer
――Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge On/Off Timer.
Multi Screen
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
Video Wall
More settings
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
Network Settings
Vis netværksindstillingerne.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Se kapitlet "Hjemmefunktion" for at få flere oplysninger om undermenuelementer.
MagicInfo Player I
Skift kilden til MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicerer og afspiller en række forskelligt indhold, herunder oprettet indhold og multimedieindhold
(billeder, videoer og lydindhold), fra serveren eller en tilsluttet enhed.
100
ID Settings
Tildel et sæt et ID.
Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.
Video Wall
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.
For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.
More settings
Menuen for billedindstillinger vises.
101
Reset All
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
102
Kapitel 11
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter
Inden du ringer til Samsungs
kundeservicecenter: Afprøv dit produkt
som følger. Hvis problemet består: Kontakt
Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.
Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pcsystemet, videocontrolleren og kablet.
1
Sluk for både pc'en og for produktet.
2
Fjern alle kabler fra produktet.
3
Tænd for produktet.
4
Hvis No Signal vises, fungerer produktet normalt.
Kontrol af opløsning og frekvens
Not Optimum Mode vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning
(se Understøttede opløsninger).
103
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når
et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og
computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal
du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
PC vises i Source, når der ikke er tilsluttet en pc.
PC vises altid i Source, uanset om der er tilsluttet en pc.
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
No Signal vises på skærmen.
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Not Optimum Mode vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og
frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet
104
Skærmforhold
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Juster Coarse og Fine.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område,
der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere
informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Gå til Picture, og juster indstillinger for White Balance.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker
hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Produktet slukkes automatisk.
Gå til System, og sørg for, at Sleep Timer er indstillet til Off.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.
Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til 15
minutter.
Produktets billedkvalitet er anderledes end i forretningen,
hvor det blev købt.
Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).
105
Skærmforhold
Skærmbilledet ser ikke normalt ud.
Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der bevæger
sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.
Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette betyder ikke,
at produktet er defekt.
En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske forstyrrelser på
analoge og digitale produkter.
Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.
Gå til Picture, og juster skærmindstillingerne, f.eks. Picture Mode, Color, Brightness og Sharpness.
Gå til System, og juster indstillinger for Energy Saving.
Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.
Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.
Hvis Picture Size er indstillet tilScreen Fit, skal du ændre indstillingen til 16:9.
Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på skærmen.
Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen. Kontakt et af
Samsungs servicecentre for at få løst problemet.
Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.
Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller hvis
signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den anbefalede.
Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.
En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et skærmbillede fra en
HD-kanal.
En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og bunden af
skærmbilledet.
Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.
106
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens
lydkort eller i programmet.
Der er billede, men ingen lyd.
Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.
Gå til Sound, og skift Speaker Selection til Internal Speaker.
Hvis der bruges en kildeenhed
•• Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.
•• Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.
(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for kabelboksen
muligvis ændres til HDMI).
Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.
Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet noget til den
indgang.
Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.
Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.
Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.
Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.
Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.
107
Lydforhold
Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.
Når Speaker Selection er indstillet til External Speaker, er lydstyrkeknappen og den lydløse funktion
deaktiveret.
Juster lydstyrken for de eksterne højttalere.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne
højttalere.
Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den eksterne
forstærker (dekoder).
Der kommer en ekkolyd fra højttalerne.
Forskelle i afkodningshastighed mellem produktets højttalere og eksterne højttalere kan forårsage et
ekko.
Hvis det er tilfældet, skal du indstille Speaker Selection til External Speaker.
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
108
Andet problem
Produktet lugter af plastik.
Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.
Skærmen ser ud som om, den hælder.
Tag foden af produktet, og sæt den på igen.
Der er periodiske udfald i lyd eller billede.
Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.
Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.
Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på en væg,
anbefales brug af retvinklede kabler.
Der er små partikler på produktets kanter.
Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.
Multi Screen-menuen er ikke tilgængelig.
Menuen aktiveres og deaktiveres afhængigt af Source-tilstanden.
Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises meddelelsen
"The defined resolution is not currently supported.".
Meddelelsen "The defined resolution is not currently supported." vises, hvis inputkildens opløsning
er højere end skærmens maksimale opløsning.
Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen understøtter.
Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når
der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.
Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til
produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.
De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige. Dette kan
forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMI-standarden er sluttet
til produktet.
Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.
Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.
Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er tilfældet,
skal du vælge lydinput manuelt.
Lydinput
Skærmtilstand
Pc
Auto
Pc-indstillinger
DVI PC
Audio In (Stereoporte)
Pc-indstillinger
109
Andet problem
HDMI-CEC fungerer ikke.
Dette produkt understøtter ikke HDMI-CEC-funktionen.
Hvis du vil anvende flere eksterne enheder, der er kompatible med HDMI-CEC-funktionen, og som er
tilsluttet HDMI1-, HDMI2- og HDMI3-porte på produktet, skal du slukke for HDMI-CEC-funktionerne på
alle de eksterne enheder. Eksterne enheder omfatter Blue-ray og dvd-afspillere.
Hvis en ekstern enhed anvendes, når dets HDMI-CEC-funktion er aktiveret, kan det automatisk stoppe
andre eksterne enheder.
Hvis du vil ændre HDMI-CEC-indstillingerne, henvises til brugervejledningen eller du kan kontakte
producenten for at få hjælp.
IR-sensoren fungerer ikke.
Kontrollér, at sensorens lampe lyser, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.
•• Hvis sensorens lampe ikke lyser, skal du slukke på tænd/sluk-knappen bag på produktet og
derefter tænde igen.
(Strøm-LED'en lyser rødt, når skærmen er slukket).
Hvis sensorlampen stadig ikke lyser, når du har slukket og tændt igen på tænd/sluk-knappen,
skyldes det muligvis, at et internt stik er frakoblet.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Hvis sensorlampen, der er tændt, ikke blinker rødt, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen,
kan det skyldes, at IR-sensoren er defekt.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til
produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Når pc'en startes, og inputkilden er indstillet til
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3, vises BIOS- og
startskærmbillederne ikke.
•• Start pc'en, når enheden er tændt, eller når inputkilden ikke er DisplayPort1, DisplayPort2,
DisplayPort3.
110
Spørgsmål & svar
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Svar
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger →
Avanceret → Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger → Avanceret → Skærm, og
juster frekvensen i Skærmindstillinger.
-- Yderligere oplysninger om justering
findes i brugervejledningen til
computeren eller grafikkortet.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige
indstillinger → Skærmindstillinger → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster
frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster
opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger, og
juster opløsningen.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige
indstillinger → Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster
opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
111
Spørgsmål
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
Svar
•• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og temaer →
Skærm → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger
for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige
indstillinger → Personlige indstillinger→ Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige
indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og
personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller
BIOS SETUP på pc'en.
112
Kapitel 12
Specifikationer
-
Generelt
Størrelse
Modelnavn
Panel
-
Visningsområde
H
V
Mål (B x H x D)
D
QM85D-BR
Størrelse
Klasse 85 (84,5" / 214 cm)
Klasse 85 (84,5" / 214,7 cm)
Visningsområde
1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V)
1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V)
Mål (B x H x D)
1903,4 x 1090,5 x 105,1 mm
1949 x 1130 x 128,8 mm
Vægt (uden fod)
55,5 kg
81,2 kg
Strømforsyning
Vekselstrøm 100 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Miljømæssige
overvejelser
-
QM85D
I drift
Temperatur: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Fugtighed: 10% - 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Fugtighed: 5% - 95%, ikke-kondenserende
H
B
113
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer
skærmindstillingerne.
――Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.
[Anbefaling] - kun EU
•• Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne Monitor er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og
andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.
•• Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på www.samsung.com/displaysolutions. Gå til Support > Search
Product Support, og indtast modelnavnet.
•• Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.
114
Strømsparer
Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en
bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den
strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.
Strømsparer
Normal drift
Nominel Typisk
effekt
Strømindikator
Fra
Strømforbrug
450 W
375 W /
Maks.
495 W
Energisparetilstand
(SOG-signal: understøtter ikke DPMtilstanden)
Slukket
Blinker
Til
0,5 W
0,5 W
369 W (kun Europa)
――Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
――SOG (Sync On Green) understøttes ikke.
――Hvis du vil reducere strømforbruget til 0, skal du fjerne strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.)
115
Forudindstillede timertilstande
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning
end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
――Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale
-- Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt
linje fra venstre til højre side af skærmen,
kaldes en horisontal cyklus. Den inverse
værdi af den horisontale cyklus kaldes
for den horisontale frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
-- Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede
flere gange pr. sekund (som et
fluorescerende lys) for at vise det,
brugeren ser. Den hastighed, hvormed
et enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal frekvens
måles i Hz.
frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.
Modelnavn
Synkronisering
Opløsning
Maksimal pixelclock
QM85D / QM85D-BR
Horisontal frekvens
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Vertikal frekvens
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB
Optimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Maksimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort3)
148,5 MHz (analog, digital), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til
standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i
brugervejledningen til grafikkortet.
116
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
117
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
118
Kapitel 13
Appendiks
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet
efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
En produktskade, som kunden har forårsaget
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed
eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe,
filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
119
WEEE
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset
og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger
på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads
med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de
kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må
ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres
indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.
Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at
indlevere dem på en genbrugsplads.
120
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod
efterbilleder
Bedste billedkvalitet
•• Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller
mørkere på -panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
-- Antallet af underpixels efter -paneltype: 6.220.800
Hvad er efterbilleder?
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et
videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end
12 timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de
flydende krystaller.
En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere.
Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal
den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.
――Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis et LCD-panel fungerer under ordentlige forhold.
Sort matrix
•• Kør Auto Adjustment for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der fortsat er støj, efter at auto-justering
er kørt, skal du justere Coarse eller Fine.
Fælles
elektrode (ITO)
Farvefilter
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.
-- Aktivér strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger produktet i
længere tid.
Kilde
Adgang
Beskyttelse mod efterbilleder
Indstilling af mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen
Mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen er aktiveret i standbytilstand.
•• Deaktivering af mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen
Tryk på 2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjernbetjeningen.
Port
TFT
Pixelelektrode
(ITO)
Lagringskondensator
(Cs)
Databus-linje
Hvis fjernbetjeningens sensor blinker én gang, er mønsteret deaktiveret.
•• Aktivering af mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen
Tryk på 2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjernbetjeningen.
Hvis fjernbetjeningens sensor blinker to gange, er mønsteret aktiveret.
――Når skærmen slukkes, fungerer mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen i to timer.
――Hvis mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen kører, øges strømforbruget.
121
Forebyggelse af efterbilleder
――Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at sætte
computeren eller systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges. Endvidere er
garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.
•• Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand
-- Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.
-- Gå til Egenskaber for skærm > Strømforsyning på pc'en, og indstil produktet til slukning efter
behov.
-- Det anbefales at bruge en pauseskærm.
Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.
•• Almindelig farveændring
-- Brug to farver
Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.
Type 1
•• Almindelig farveændring
-- Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.
Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.
(Lysstyrke: Henviser til en farves lyse eller mørke karakter, som varierer afhængigt af mængden af
udsendt lys.)
――Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.
――Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.
Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.
122
Licens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemærkningerne ved at kontakte Samsung Support
eller sende os en e-mail på [email protected].
123
Terminologi
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Hver af ovenstående
scanningshastigheder henviser til
antallet af effektive scanningslinjer,
der bestemmer skærmopløsningen.
Scanningshastigheden indikeres
som i (interlaced) eller p (progressiv),
afhængigt af scanningsmetoden.
- Scanning
Scanning henviser til en proces med
at sende pixels, der progressivt danner
et billede. Et stort antal pixels giver et
tydeligere og mere levende billede.
- Progressiv
I progressiv scanningstilstand scannes
alle linjer med pixels én efter én
(progressivt) på skærmen.
- Interlaced
I interlaced scanningstilstand scannes
først hver anden linje med pixels fra
top til bund, hvorefter de resterende
linjer med pixels (de linjer, der ikke blev
scannet) bliver scannet.
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) og Interlace-tilstand____
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) viser progressivt en
horisontal linje fra top til bund på
skærmen. Interlace tilstand viser først
de ulige linjenumre og derefter de lige
numre. Non-interlace tilstand anvendes
hovedsageligt i pc-skærme, da den
medfører en tydelig skærm, og interlace
tilstand anvendes mest i tv.
Vertikal frekvens____ Produktet viser
et enkelt billede mange gange pr.
sekund (som et lysstofrør, der flimrer)
for at gengive et billede, som brugeren
kan se. Den hastighed, hvormed et
enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der
vises 60 gange på ét sekund.
Dot Pitch____ Skærmen består af
røde, grønne og blå prikker. En mindre
afstand mellem prikkerne medfører en
højere opløsning. Dot pitch henviser
til den korteste afstand mellem prikker
med samme farve. Dot pitch måles i
millimeter.
Horisontal frekvens____ Den tid,
det tager at scanne en enkelt linje fra
venstre til højre side af skærmen, kaldes
en horisontal cyklus. Den inverse værdi
af den horisontale cyklus kaldes for den
horisontale frekvens. Horisontal frekvens
måles i kHz.
Plug & Play____ Plug & Play er en
funktion, der muliggør automatisk
udveksling af informationer mellem
en skærm og en pc, for at opnå det
optimale visningsmiljø. Produktet
anvender VESA DDC (international
standard) til udførelse af Plug & Play.
Opløsning____ Opløsning er antallet
af de horisontale prikker (pixels) og de
vertikale prikker (pixels), der udgør en
skærm. Den repræsenterer visningens
detaljeringsgrad. En højere opløsning
gør det muligt at vise flere data på
skærmen og er praktisk ved samtidig
udførelse af flere opgaver.
Eksempel: En opløsning på 1920 X
1080 består af 1.920 horisontale pixels
(horisontal opløsning) og 1.080 vertikale
pixels (vertikal opløsning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Dvd henviser til en lagringsdisk på
størrelse med en cd, hvorpå du kan
gemme multimedieprogrammer
(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____Dette er en grænseflade,
der kan sluttes til en digital lydkilde eller
en High Definition-videokilde uden
komprimering med et enkelt kabel.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) er
et program, der gør det muligt at
styre flere skærme samtidig via en
pc. Kommunikation mellem pc og
skærm sker med RS232C (seriel
datatransmission) og RJ45-kabler (LAN).
Kilde____ Indgangskilde henviser til en
videokilde, der er sluttet til produktet,
f.eks. et videokamera, en videooptager
eller en dvd-afspiller.
124

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 2.16 m (85") 3840 x 2160 pixels LED 500 cd/m²
  • Direct-LED BLU 6 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 30 W

Related manuals

Download PDF

advertisement