Samsung | QM85D-BR | Samsung 85'' Profesjonell LED-skjerm QMD Bruksanvisning

Bruksanvisning
QM85D QM85D-BR
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna
kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens
prestanda.
Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här
produkten är 16 timmar.
Om produkten används mer än 16 timmar per dag, kan garantin bli
ogiltig.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Upphovsrätt5
Säkerhetsföreskrifter6
Symboler6
Rengöring6
Förvaring7
Elektricitet och säkerhet
7
Installation8
Användning10
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av panelen 13
Förberedelser
Kontrollera delarna
14
Komponenter14
Delar som säljs separat
15
Delar16
Panelkontroll16
Baksidan18
Antistöldlås19
Fjärrkontroll20
Anslutning med en IR-stereokabel
(säljs separat)
22
Före produktinstallation (installationsguide)23
Lutningsvinkel och rotation
23
Ventilation23
Mått24
Montera väggstativet
Montera väggstativet
Specifikationer för väggstativet (VESA)
25
25
25
Fjärrkontroll (RS232C)
26
Kabelanslutning26
Anslutning29
Kontrollkoder30
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
39
39
Ansluta till en dator
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
39
39
40
40
41
41
Ansluta till en video
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
42
42
43
Ansluta till ett ljudsystem
43
Ansluta nätverkskabeln
44
Montera nätverksboxen (säljs separat)
45
Ansluta nätverksboxen (säljs separat)
46
MagicInfo46
Ansluta pekskärmsöverlägget
48
Anslutning via en nätverksbox
Anslutning via en dator
48
48
Ändra inmatningskällan
49
Källa49
Använda MDC
Installation/avinstallation av MDC-program 50
Installation50
Avinstallation50
Ansluta till MDC
51
Använda MDC via RS-232C
(seriedatakommunikationsstandard)51
Använda MDC via Ethernet
52
Hemfunktion
Flerskärmsläge54
Bildläge55
Påslagningstid/sluttid56
Påslagningstid56
Sluttid56
Helgdagshantering57
Nätverksinställningar58
MagicInfo Player I59
ID-inställningar60
2
Innehållsförteckning
Enhets-ID60
PC-anslutningskabel60
Delad skärmbild61
Delad skärmbild61
Horizontal x Vertical61
Skärmläge62
Format62
Bildstorlek71
Zoom/Position72
Upplösning72
Återställ skärmdisplay84
Autojustering73
System
Justering av PC-skärm73
Bild av74
Fler inställningar63
Återställ bild74
Skärmjustering
Skärmdisplay
Bildläge64
Flerskärmsläge75
Flerskärmsläge75
Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Kontrast / Skärpa /
Färg / Ton (G/R)65
Färgtemperatur66
Vitbalans66
Gamma67
Kalibrerat värde67
Bildalternativ68
Färgton69
Brusreducer.69
HDMI svärta69
Filmläge69
Auto Motion Plus70
Dynamisk bakgrundsbelysning70
Bildstorlek71
Rotera80
Rotera menyn80
Rotera innehåll80
Bilförhållande80
Skärmskydd81
Pixelskiftning81
Timer82
Direktvisning83
Grå sida83
Meddelandevisning83
Källinformation83
Inget signalmeddelande83
MDC Meddelande83
Menyspråk84
Inställning85
Ursprungliga inställningar (System)85
Tid86
Ställ klockan86
DST86
Sovtimer86
Fördröjning Ström på86
MagicInfo I-källa87
Auto Source Switching88
Auto Source Switching88
Primär återställningsk.88
Primär källa88
Sekundär källa88
Strömkontroll89
Autopåslagning89
Ström för PC-modul89
Vilolägeskontroll90
Nätverk standby90
Strömknapp90
Ekolösning91
Energispar91
Ekosensor91
Skärmlampschema91
Standby, ej sign.92
3
Innehållsförteckning
Autoavst.92
Temperaturkontroll92
Ändra PIN93
Allmänt94
Säkerhet94
HDMI Hot Plug94
Återställ system95
Ljudinställning
Ljudutgång96
Ljud för videosamtal97
Support
Specifikationer
Programvaruuppdatering99
Allmänt113
Kontakta Samsung99
Energisparfunktion115
Gå till start100
Flerskärmsläge100
Bildläge100
Påslagningstid/sluttid100
Nätverksinställningar100
MagicInfo Player I100
ID-inställningar101
Delad skärmbild101
Fler inställningar101
Förinställda tidslägen
Återställ alla102
Appendix
Ansvar för betalservice
(kostnad för kunder)
119
Inget fel på produkten
119
En skada på produkten som orsakats av kunden119
Annat119
WEEE120
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
120
Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten 120
Högtalarval97
Återställ ljud98
116
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
103
103
103
104
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning121
Optimal bildkvalitet
121
Förhindra inbränning av efterbilder
121
Vanliga frågor
111
Licens123
Terminologi124
4
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
•• En administrationsavgift kan tillkomma om
-- (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
-- (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
•• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
5
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
Akta!
――Gör följande vid rengöring.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE
Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET. (ELLER BAKSIDAN)
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.
LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.
1
Stäng av produkten och datorn.
2
Koppla bort strömsladden från produkten.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.
Stötar kan annars uppstå.
Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.
3
Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.
Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol,
lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.
Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och underhåll följer med
produkten.
!
•• Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
Symboler
Varning!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
4
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du
gör rent utsidan av produkten.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
6
Sätt på produkten och datorn.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
6
Förvaring
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag
(endast typ 1-isolerade enheter).
•• Stötar eller skada kan uppstå.
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
!
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på
strömsladden.
Elektricitet och säkerhet
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
Varning!
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som
sitter löst.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
•• Brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•• Överhettade eluttag kan orsaka brand.
!
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• En osäker anslutning kan orsaka brand.
!
7
Installation
Akta!
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Produkten kan skadas av en elstöt.
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte
produkten nära värmekällor.
•• Brand kan uppstå.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som
följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Låt en tekniker installera väggfästet.
!
•• En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
•• Använd endast godkända fästen.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
•• Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden
kopplas från om problem uppstår.
!
!
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller
garderober.
•• Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara
använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
!
!
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
•• Barnen kan kvävas.
!
8
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil
hylla, lutande ytor med mera).
Akta!
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan
produkten skadas eller börja brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt
(droppande vatten osv.), olja eller rök.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Skärmen kan skadas.
!
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en
spis.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den
nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.
•• Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
•• Produkten kan falla och skada barn.
Ställ ner produkten försiktigt.
•• Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på
en plan och stabil yta.
Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten.
Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
SAMSUNG
!
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större
mängder dammpartiklar, kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga
fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång under längre tidsperioder)
kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett
sådant ställe.
9
Användning
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.)
på produkten.
•• Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna
eller godiset och orsaka allvarliga skador.
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera
eller ändra produkten.
Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
!
Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den,
inklusive strömsladden.
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga
smällar.
•• Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.
!
•• Brand eller stötar kan uppstå.
!
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort
strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
!
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten.
Ventilera också lokalen omedelbart.
•• Barnen kan skadas allvarligt.
•• Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
!
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av
strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden. Kontakta
sedan Samsungs kundtjänst.
•• Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
GAS
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon
kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
10
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen
nära produkten.
Akta!
•• En explosion eller brand kan uppstå.
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka
inbrända bilder och defekta pixlar.
!
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
•• Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte
tänker använda produkten under en tid.
!
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
-_100
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.)
eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
•• Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar
eller elläckage.
!
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och
frekvensen.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda
bildskärmen under en längre tid (semester med mera).
•• Synen kan försämras.
!
Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller
metallföremål på produkten.
•• Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
!
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
11
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur
det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar
inte når det.
•• Risken för trötta ögon minskar.
•• Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta
läkare.
!
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då
den kan vara mycket varm.
Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri
och ett använt batteri samtidigt
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
!
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall,
utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna
det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för
återvinning.
•• Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
!
•• Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar
skada.
Placera inte tunga föremål på produkten.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
•• Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart
eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller
till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart).
Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
•• Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
12
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av panelen
Ställ inte produkten så som visas på bilden. Panelen är ömtålig och kan
skadas.
Lägg produkten ned för att hantera den så som på bilden. (förpackningen
kan användas).
!
Se till att använda handtagen på produktens baksida när du flyttar på den.
!
15 mm
Håll inte i eller greppa tag i något området på produkten inom 15 mm från
framsidan.
13
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera delarna
-- Kontrakta leverantören där du köpte
produkten om några delar saknas.
Komponenter
-- Utseendet hos de faktiska delarna kan
variera från bilden som visas.
――Komponenterna kan variera på olika platser.
Garantikort
Snabbstartguide
(Ej tillgänglig på alla platser)
Föreskrifter
Strömkabel
-
-
+
+
Batterier
(Ej tillgänglig på alla platser)
Fjärrkontroll
DP-kabel
Pekpenna (1 st)
(endast modell QM85D-BR)
Extern IR-kabel
(endast modell QM85D-BR)
14
Delar som säljs separat
-- Följande delar kan köpas hos närmaste
återförsäljare.
DP-DVI-kabel
Kit med väggfäste
RS232C-stereokabel
DVI-kabel
HDMI-DVI-kabel
(Använd för att ansluta en
nätverksbox)
HDMI-kabel
D-SUB-kabel
RS232C(IN) Adapter
RS232C(OUT) Adapter
Stereokabel
RCA-stereokabel
LAN-kabel
Nätverksbox
-- RS232C-adaptern kan användas för
att ansluta en annan skärm med en
RS232C-kabel av D-SUB-typ (9-stift).
-- Kontrollera att du ansluter varje adapter
till rätt RS232C IN- eller OUT-port på
produkten.
15
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående
Delar
meddelande för att höja prestandan.
Panelknapp
Panelkontroll
Knappar
Beskrivning
Slå på produkten.
Om du trycker på knappen
när produkten är påslagen visas kontrollmenyn.
――Du stänger skärmmenyn genom att trycka och hålla in panelknappen under
minst en sekund.
Gå till den övre eller lägre menyn. Du kan också ändra värdet för ett alternativ.
Högtalare
Gå till vänster eller höger meny.
――Du kan ställa in volymen genom att gå åt vänster eller höger med panelknappen
när kontrollmenyn inte visas.
Panelknapp
Fjärrsensor
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens
framsida när du vill utföra motsvarande funktion.
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den
här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
Använd fjärrkontrollen inom 7-10 m från produktsensorn i en vinkel på 30 från vänster till höger.
――Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
――Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
Fjärrsensor
――Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
16
――Om du trycker på
kontrollmenyn.
på panelknappen när produkten är påslagen visas
Knappar
Beskrivning
Markera den anslutna ingångskällan.
Kontrollmeny
Källa
Gå åt höger med panelknappen och markera Källa
på kontrollmenyn. När listan
över ingångskällor visas går du till vänster eller höger med panelknappen och
markerar önskad ingångskälla. Tryck sedan på panelknappen.
Visa skärmmenyn.
Meny
Startsida
Dra panelknappen åt vänster för att välja Meny
i kontrollmenyn. Skärmmenyn
visas. Gå åt höger med panelknappen och markera önskad meny. Du kan välja ett
alternativ på en undermeny genom att flytta panelknappen uppåt, nedåt, åt höger
eller åt vänster. Du ändrar inställningar genom att markera önskad meny och trycka
på panelknappen.
Gå till läget Gå till start.
Gå uppåt med panelknappen och markera Startsida
på kontrollmenyn.
Slå av produkten.
Ström av
Gå åt höger med panelknappen och markera Ström av
sedan på panelknappen.
Tillbaka
Avsluta kontrollmenyn.
Tillbaka
på kontrollmenyn. Tryck
17
Baksidan
Port
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
IR/AMBIENT SENSOR IN
Ger ström åt den externa sensorns kretskort eller tar emot ljussensorsignalen.
――Om du ansluter en extern IR-sensor med belysningssensorfunktionen till
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
Beskrivning
QMD-BR-modellen, börjar Ekosensor fungera.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
DP IN 3 (UHD 30Hz)
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
――Få skarp bildkvalitet när du visar UHD-innehåll i 30 Hz.
――Rekommenderad upplösning för porten DP IN 3 (UHD 30Hz) är
HDMI IN 3
3840 × 2160 vid 30 Hz. Upplösningen kan vid behov ändras till den
optimala upplösningen 3840 × 2160 vid 30 Hz.
HDMI IN 2
DP IN 2 (UHD 60Hz)
DP IN 1 (UHD 60Hz)
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
――Få skarp bildkvalitet när du visar UHD-innehåll i 60 Hz.
HDMI IN 1
DVI IN / MAGICINFO IN
DVI IN: Ansluter till en källenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Glöm inte att ansluta DP-DVI-kabeln när du ska använda
MagicInfo.
DP IN 3
(UHD 30Hz)
DP IN 2
(UHD 60Hz)
DP IN 1
(UHD 60Hz)
RJ45
För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
IR OUT
Tar emot fjärrkontrollens signaler via den externa sensorns kretskort och sänder
signalen via LOOP OUT.
RS232C OUT
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
RS232C IN
DVI IN /
MAGICINFO IN
IR OUT
USB
RJ45
RGB IN
RS232C OUT RS232C IN
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI /
AUDIO IN
USB
Ansluts till en USB-enhet vid uppgradering av programvaran.
RGB IN
För anslutning av en källenhet via en D-SUB-kabel.
AUDIO OUT
Ansluter ljudet för källenheten.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
Tar emot ljud från en dator via en ljudkabel.
18
Antistöldlås
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4
Lås låsenheten.
-- En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
-- Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
-- Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
19
Fjärrkontroll
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
――Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.
POWER
OFF
Slå på produkten.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ej tillgänglig.
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Sifferknappar
Ange lösenordet på skärmmenyn.
9
CH LIST
Ej tillgänglig.
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Tysta ljudet.
Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen eller
tryck på volymknappen (+ VOL -).
MUTE
Justera volymen.
Ändra inmatningskälla.
2
Slå av produkten.
CH
MagicInfo
Player I
Startknapp för MagicInfo Player I.
Startknapp för Gå till start.
20
Välj enkelt funktioner som används ofta.
TOOLS
INFO
Visa information om den aktuella ingångskällan.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny, eller
justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Gå tillbaka till föregående meny.
Aktiverar låsfunktionen.
Om flera produkter ansluts med Delad skärmbildfunktionen, trycker du på SET-knappen och anger
ett produkt-ID med sifferknapparna.
Styr produkten med fjärrkontrollen.
Annullera ett värde som har ställts in med
SET-knappen, och styr alla anslutna produkter
med fjärrkontrollen.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Stäng aktuell meny.
Välj en ansluten ingångskälla manuellt från PC,
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3 eller DisplayPort1,
DisplayPort2, DisplayPort3.
IR control
SET
Ej tillgänglig.
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
21
Anslutning med en IR-stereokabel
(säljs separat)
1
2
Se till att ansluta den externa IR-kabeln medan produkten är avstängd. Slå sedan
på produkten.
IR OUT
Styra flera skärmar med fjärrkontrollen
IR /AMBIENT
SENSOR IN
•• Anslut IR OUT-porten på produkten till IR / AMBIENT SENSOR IN-porten på
den andra skärmen med den medföljande stereokabeln.
•• Ett kommando som skickas från fjärrkontrollen till produkt
både skärmprodukt 1 och 2 .
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
1
tas emot av
Styra flera skärmar via en extern IR-kabel
•• Kommandon som skickas från fjärrkontrollen som riktas mot produkten
(som den externa IR-kabeln är ansluten till) tas emot av båda skärmarna
och 2 .
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――endast modell QM85D-BR
1
2
1
1
IR /AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
IR /AMBIENT
SENSOR IN
22
Före produktinstallation
(installationsguide)
För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
•• Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.
•• Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.
•• Se till att montera det angivna väggstativet.
Lutningsvinkel och rotation
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
•• För att använda produkten vertikalt (porträtt) ska du vrida den medurs så att LED-lampan pekar nedåt.
Ventilation
Installation på en lodrät vägg
A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 C
A
•• När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta
för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 35 C.
B
Bild 1.1 Sidovy
23
Bild 1.3 Sidovy
Installation på en lutande vägg
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
B
D
D
Plan vy
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
A
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Omgivande temperatur: Under 35 C
――När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten
och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 35 C.
C
E
Bild 1.2 Sidovy
Mått
Enhet: mm
Modellnamn
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
QM85D
1903,4
1877,0
1058,0
1090,5
105,1
QM85D-BR
1949
1831,9
1041,9
1130
128,8
――Alla ritningar behöver inte vara skalenliga. En del mått kan komma att ändras utan föregående meddelande. Kontrollera
måtten innan du installerar produkten. Vi tar inget ansvar för typografiska fel och tryckfel.
3
24
Montera väggstativet
Montera väggstativet
Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.
Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som
medföljde stativet.
Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar
väggstativet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig
själv eller andra om du väljer att montera väggstativet själv.
Specifikationer för väggstativet (VESA)
――Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster
väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste
återförsäljare för att få mer information.
Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka
allvarliga personskador.
•• Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är
för långa kan skada insidan av produkten.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på
väggstativets specifikationer.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas
ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett ospecificerat väggstativ
eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för
produkten.
•• Se alltid till att vara två när produkten monteras på en vägg.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Enhet: mm
Modellnamn
VESA-skruvhålspecifikationer Standardskruv
(A * B) i millimeter
QM85D
M8 / L 14~16
600 × 400
QM85D-BR
Antal
4
M8
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
25
Fjärrkontroll (RS232C)
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
Kabelanslutning
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
8 bitar
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
6 7 8 9
Stift
Signal
1
Detektera databärare
2
Mottagna data
3
Sända data
4
Förbereda dataterminal
5
Signalgrund
6
Förbered datauppsättning
7
Sänd begäran
8
Rensa att skicka
9
Signalindikator
26
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel
9
•• Stifttilldelning
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Hona
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO-
Tx
3
<--------
2
Rx
KONTAKT
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3,5 ø)
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
27
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt: RJ45
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
28
Anslutning
•• Anslutning 2
•• Anslutning 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Anslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
29
Nej.
Kontrollkoder
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
Kommandotyp
Datalängd
Data
1
Värde
Kommandotyp
10
Delad skärmbild på
0x84
0~1
11
Användarkontroll för delad skärmbild
0x89
-
T.ex. Ström på & ID=0
Kontrollsumma
Kommando
Nej.
Värdeintervall
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till
alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan
(11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.
0
ID
Kommando
Kontrollsumma
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Kommandotyp
Kommando
Värdeintervall
1
Strömkontroll
0x11
0~1
2
Volymkontroll
0x12
0~100
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
4
Skärmlägeskontroll
0x18
-
5
Skärmstorlekskontroll
0x19
0~255
6
BIB på-/avkontroll
0x3C
0~1
7
Autojusteringskontroll (endast PC
och BNC)
0x3D
0
8
Lägeskontroll för delad skärmbild
0x5C
0~1
9
Säkerhetslås
0x5D
0~1
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-nummer,
ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje enhet, men ACK
svarar inte.
30
Strömkontroll
Volymkontroll
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Volymen på produkten kan justeras med en dator.
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
•• Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
Kommando
0xAA
0x12
0: Ström AV
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Data
1
"Volume"
Kontrollsumma
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Kontrollsumma
3
'A'
0x12
"Volume"
•• Nak
•• Nak
Kommando
Datalängd
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
ID
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
•• Ack
ID
Kontrollsumma
0
Rubrik
1: Ström PÅ
Kommando
Datalängd
•• Ställa in volymen (ställa in volym)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
ID
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
31
Inmatning av källkontroll
0x24
HDMI2_PC
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
0x25
Bildskärmsport
――DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De svarar bara
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
på hämtningskommandon.
――Den här modellen stöder inte portarna HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 och HDMI2_PC.
Kontrollsumma
――MagicInfo är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
0
――RF (TV) och DTV är bara tillgängliga med modeller som inkluderar en TV.
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datalängd
Data
1
"Input Source"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ingångskälla
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
32
Skärmlägeskontroll
•• Nak
•• Funktion
Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.
Skärmläget kan inte styras när funktionen Video Wall är aktiverad.
――Den här kontrollen kan bara användas på modeller som inkluderar en TV.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Screen
Mode"
Kommando
0xAA
0xFF
r-CMD
Val1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Ack/Nak
•• Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
0x01
0xFF
Datalängd
•• Funktion
Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.
0
ID
0xAA
ID
Skärmstorlekskontroll
Kontrollsumma
•• Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)
Rubrik
Kommando
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)
Rubrik
Rubrik
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
33
BIB på-/avkontroll
Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)
•• Funktion
BIB-läget för en produkt kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Justerar automatiskt datorsystemskärmen med en dator.
――Endast tillgängliga på modeller som har BIB-funktionen.
――Läget kan inte styras om Video Wall är inställt på On.
•• Visa autojusteringsstatus (hämta autojusteringsstatus)
Ingen
――Den här funktionen är inte tillgänglig i MagicInfo.
•• Ställa in autojustering (ställa in autojustering)
•• Visa status för BIB på/av (hämta status för BIB PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalängd
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalängd
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
"Auto Adjustment" : 0x00 (alltid)
•• Ställa in BIB på/av (ställa in BIB PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Kontrollsumma
Datalängd
Data
1
"PIP"
Kontrollsumma
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3D
"ERR"
1: BIB PÅ
0: BIB AV
Kontrollsumma
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsumma
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
34
Lägeskontroll för delad skärmbild
Säkerhetslås
•• Funktion
Läget Video Wall kan aktiveras på en produkt med en dator.
•• Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Safety Lock på en produkt.
Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där Video Wall är aktiverat.
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
•• Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalängd
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Kontrollsumma
0
•• Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
1: Full
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
0: Natural
1: PÅ
•• Ack
0: AV
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"Video
Wall
Mode"
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
35
Delad skärmbild på
•• Nak
•• Funktion
Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsumma
•• Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Kontrollsumma
Användarkontroll för delad skärmbild
0
•• Funktion
Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.
•• Sätt på/stäng av delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
Data
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
•• V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten
1: Delad skärmbild PÅ
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställ in delad skärmbild
0: Delad skärmbild AV
Rubrik
•• Hämta status för delad skärmbild
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Val1
Val2
2
Wall_Div
Wall_
SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten
V.Wall_On : Samma som ovan
36
10 x 10 modell för delad skärmbild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
37
Wall_SNo : Produktnummerkod för produkten
10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)
Ange nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsumma
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
38
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
――Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Anslut ljudportarna korrekt: vänster = vit och röd = röd.
Ansluta till en dator
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
39
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
40
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz)
•• Försiktighetsåtgärder vid användning av DP
――Vissa grafikkort som inte är kompatibla med DP-standarden kan hindra Windows start- eller Biosskärm från att visas när produkten är i energisparläge. Se i så fall till att sätta på produkten innan
du sätter på datorn.
――Gränssnittet DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz) i produkten och
den medföljande DP-kabeln är utformade enligt VESA standarden. Om du använder en DP-kabel
som inte uppfyller VESA-standarden kanske inte produkten fungerar som den ska. Samsung
Electronics ansvarar inte för eventuella problem som uppkommer till följd av att du använder en
kabel som inte uppfyller standarden.
Var noga med att använda en DP-kabel som specificeras i VESA-standarden.
――Om du vill använda den optimala upplösningen (3840 × 2160 vid 60 Hz) när ingångskällan är
DisplayPort1 eller DisplayPort2, rekommenderar vi att du använder en DP-kabel som är kortare
än 5 meter.
――Om du inaktiverar energisparläge när ingångskällan är DisplayPort1, kan DisplayPort2 eller
DisplayPort3 importera ny upplösningsinformation och återställa aktivitetsfönstrets plats eller
storlek.
41
Ansluta till en video
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
――Ljudet aktiveras inte om produkten är ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel. För att lösa
detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till ljudportarna på produkten och videoenheten.
――Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
42
Ansluta med en HDMI-kabel
Ansluta till ett ljudsystem
Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
•• För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.
-- Om du vill ansluta produkten till en digital enhet som inte har stöd för HDMI-utgång använder
du en HDMI-DVI-kabel och ljudkablar.
•• Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en extern
enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett sådant problem
uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version som används. Om den är
för gammal kan du begära en uppgradering.
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
AUDIO OUT
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett anslutningsfel uppstå.
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
43
Ansluta nätverkskabeln
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
RJ45
44
Montera nätverksboxen (säljs separat)
――Om nätverksboxen monteras, kan inte portarna på produktens baksida användas.
Portarna som inte kan användas omfattar IR OUT, RS232C OUT, RS232C IN, USB
1
Placera nätverksboxen på
, RGB IN, AUDIO OUT och RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN.
3
Fäst nätverksboxen på produkten med
skruvar.
produkten och passa in hålen
enligt bilden.
2
A
För in hakarna på nätverksboxen
4
Nätverksboxen har monterats.
i skårorna som är märkta med
( A ) på produkten. Passa sedan
B
in hålen som är märkta med ( B
).
45
Ansluta nätverksboxen (säljs separat)
――Information om hur du ansluter nätverksboxen finns i bruksanvisningen som följer med när du köper nätverksboxen.
MagicInfo
Innan du kan använda MagicInfo måste du ansluta en nätverksbox (som säljs separat) till produkten.
――Om du vill ändra MagicInfo-inställningarna kör du MagicinfoSetupWizard på datorn.
――Information om hur du använder MagicInfo finns på den dvd som följer med nätverksboxen.
――Informationen i det här avsnittet kan komma att ändras utan förvarning som en del av vårt kontinuerliga arbete med kvalitetsförbättringar.
――Om du installerar ett annat operativsystem än det som följer med nätverksboxen eller återställer systemet till en tidigare version av operativsystemet eller om du
installerar programvara som inte är kompatibel med det medlevererade operativsystemet och det uppstår problem i anslutning till dessa åtgärder, kommer du inte att
kunna dra nytta av vår tekniska support, och vi kommer dessutom att tvingas ta ut en avgift för ett eventuellt besök av en servicetekniker. Du har inte heller rätt att byta
eller lämna tillbaka produkten och få pengarna tillbaka i dessa fall.
Starta MagicInfo-läget
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
När du har installerat och anslutit nätverksboxen (som säljs separat) till produkten sätter du på produkten.
2
Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen och välj MagicInfo.
――Om du ansluter nätverksboxen till DVI IN / MAGICINFO IN-porten på produkten ändras Källa från DVI till MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Välj vilket standarprogram som ska köras när MagicInfo startas.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
46
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Ange IP-informationen.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Välj visningsläge.
7
Kontrollera de inställningar du just har
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Välj språk. (Standardspråket är
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
konfigurerat.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
dubbelklickar du på ikonen för
MagicInfo på skrivbordet. Ikonen visas
längst ned till höger på skärmen.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Om körningsikonen inte visas
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
47
Ansluta pekskärmsöverlägget
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Anslutning via en nätverksbox
Anslutning via en dator
48
Ändra inmatningskällan
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Källa
――Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
SOURCE → Källa
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen för den valda
källan.
――Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
Ändra namn
Källa
SOURCE → Källa → TOOLS → Ändra namn → ENTER E
Ibland visas inte skärmen som den ska om inte namnet på källenheten är specificerat i Ändra namn.
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
HDMI3
DisplayPort1
Dessutom är det bäst att byta namn på källenheten i Ändra namn för att få optimal bildkvalitet.
――Listan kan innehålla följande källenheter. Källa-enheter på listan skiljer sig från varandra beroende på vilken källa som väljs.
Video / DVD / Digitalbox / Satellitmottagare / Sat./Hårddisk / AV-mottagare / DVD-mottagare / Spel / Videokamera
/ DVD/Video / DVD/Hårddisk / PC / DVI PC / DVI-enheter
――Vilka inställningar som är tillgängliga på Bild-menyn beror på aktuell källa och vilka inställningar som gjorts i Ändra namn.
•• När du ansluter en dator till en av portarna HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 port, ställer du in Ändra namn till PC. I
övriga fall ställer du in Ändra namn på AV-enheter.
•• När du ansluter en dator till en av portarna HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 med en HDMI-kabel ska du ställa in
produkten på läget PC under Ändra namn.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• När du ansluter en dator till en av portarna HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 med en HDMI till DVI-kabel ska du ställa in
produkten på läget DVI PC under Ändra namn.
•• När du ansluter en AV-enhet till en av portarna HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 med en HDMI-till-DVI-kabel ska du
ställa in produkten på läget DVI-enheter under Ändra namn.
49
Kapitel 04
Använda MDC
MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt med en dator.
Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat programmet. Du kan ladda ner MDC-programmet från webbplatsen.
Om du trycker på knappen On efter att du tryckt på knappen Off, kontrolleras produktens status i
omkring en minut. Vänta en minut om du ska köra ett kommando.
Installation/avinstallation av MDC-program
7
I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill
installera programmet under och klickar på "Install".
8
Installationsförloppet visas.
9
Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
――Välj "Launch MDC Unified" och klicka på "Finish" för att köra MDC-programmet direkt.
Installation
10Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
――MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.
――MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller produktspecifikationer.
1
Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
――Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
2
Välj språk för installationen. Klicka sedan på "OK".
Avinstallation
3
När skärmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du på
1
"Next".
4
Välj "I accept the terms in the license agreement" i fönstret "License Agreement" och klicka
på "Next".
5
I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på "Next".
6
I det "Destination Folder"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill installera
Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort
program.
2
Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
programmet och klickar på "Next".
――Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
50
Ansluta till MDC
Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikationsstandard)
En RS-232C-seriekabel måste anslutas till serieportarna på datorn och skärmen.
RS232C IN RS232C OUT
51
Använda MDC via Ethernet
Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Skärmenheterna kan anslutas till varandra med en LAN-kabel.
Anslutning med rak nätverkskabel
――Flera produkter kan anslutas med hjälp av RJ45-porten på produkten och LAN-portarna på HUB-enheten.
RJ45
HUB
52
Anslutning med korsad nätverkskabel
――Flera produkter kan anslutas via RS232C IN/OUT-porten på produkten.
RJ45
RS232C OUT
53
Kapitel 05
Hemfunktion
Den här funktionen finns under Support → Gå till start.
Kan nås med HOME-knappen på fjärrkontrollen.
Flerskärmsläge
HOME
lone Product
Visa flera källor på skärmen samtidigt.
•• Av
•• BIB: Bilden från den externa bildkällan visas på huvudskärmen och bilden från produkten visas på BIB-underbildskärmen.
→ Flerskärmsläge → ENTER E
Flerskärmsläge
•• Tredelad skärm: När skärmen visar innehåll från en extern enhet eller dator, kan du visa bilder från andra enheter
samtidigt. Bilderna visas som två underbilder.
비디오 월
•• Fyra skärmar: När skärmen visar innehåll från en extern enhet eller dator, kan du visa bilder från andra enheter samtidigt.
Bilderna visas som tre underbilder.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Mer information om underfunktioner finns i Flerskärmsläge i kapitlet Skärmdisplay.
54
Bildläge
HOME
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
→ Bildläge → ENTER E
Bildläge
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel ljusstyrka,
färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.
55
Påslagningstid/sluttid
HOME
→ Påslagningstid/sluttid → ENTER E
――Du måste ställa in klockan innan du kan använda Ställ klockan.
Påslagningstid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Påslagningstid/sluttid
티커
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in klockan rätt först.
(Påslagningstid 1 ~ Påslagningstid 7)
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt.
Om du väljer Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
-- Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten
med vänster- och högerpilknapparna.
•• Volym: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med vänster- och högerpilknapparna.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
Sluttid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 ~ Sluttid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt.
Om du väljer Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
-- Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten
med vänster- och högerpilknapparna.
56
Helgdagshantering
Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till helgdag: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u/d, och klicka sedan på knappen Spara.
Perioden läggs till listan över semestrar.
-- Start: Ställ in startdatum för helgdagarna.
-- Slut: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
――Redig.: Välj en helg och ändra sedan datumet.
――Ta bort: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.
•• Ange timer: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
-- Tryck på E för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
-- De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
57
Nätverksinställningar
HOME
Visa nätverksinställningarna.
Nätverksinställningar
→ Nätverksinställningar→ ENTER E
IP-inställning
Nätverksinställningar
Ange manuellt
IP-adress
***.
***.
***.
***
Nätmask
***.
***.
***.
***
Gateway
***.
***.
***.
***
Spara
Stäng
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• IP-inställning: Hämta automatiskt, Ange manuellt
•• IP-adress: Ange IP-adress manuellt om IP-inställning är inställt på Ange manuellt.
•• Nätmask: Ange Nätmask manuellt om IP-inställning är inställt på Ange manuellt.
•• Gateway: Ange Gateway manuellt om IP-inställning är inställt på Ange manuellt
――När Hämta automatiskt anges visas ingen information om IP-adress/Nätmask/Gateway.
58
MagicInfo Player I
HOME
Ändra källa till MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicerar och spelar upp olika typer av innehåll, inklusive skapat innehåll och multimedieinnehåll
(bilder, videoklipp och ljudinnehåll), från servern eller en ansluten enhet.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
59
ID-inställningar
HOME
one Product
Tilldela ett ID att ställa in.
Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
→ ID-inställningar → ENTER E
ID-inställningar
Enhets-ID
비디오 월
Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning. (Intervall: 0~224)
――Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
PC-anslutningskabel
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.
•• RS232C-kabel
Kommunicera med MDC via en RS232C-stereokabel.
•• RJ45(LAN)-kabel
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.
60
Delad skärmbild
HOME
→ Delad skärmbild → ENTER E
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad
skärmbild.
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller kanske inte
stöder funktionen MagicInfo.
Delad skärmbild
Du kan aktivera och inaktivera Delad skärmbild.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Om du vill visa en delad skärmbild väljer du På.
•• Av / På
Horizontal x Vertical
Med den här funktionen delas en videovägg upp i sektioner utifrån konfigurationen i en videoväggsmatris.
Ange videoväggsmatrisen.
Videoväggen delas upp i sektioner utifrån konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella sektioner kan vara
mellan 1 och 15.
――En videovägg kan som mest delas upp i 225 skärmar.
――Alternativet Horizontal x Vertical är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
61
Skärmläge
Vill du ordna om de delade skärmarna justerar du numren för varje produkt i matrisen med Skärmläge-funktionen.
Om du väljer Skärmläge visas videoväggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videoväggen.
Om du vill ändra ordningen på en skärmenhet ändrar du enhetsnummer och trycker på E-knappen.
――Högst 255 skärmar kan sorteras i Skärmläge.
――Alternativet Skärmläge är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
――Vill du använda den här funktionen måste du se till att Horizontal x Vertical är konfigurerat.
Format
Välj hur du vill att bilderna ska visas på videoväggen.
•• Full: Visa bilder i helskärmsläge.
•• Naturlig: Visa bilder i det ursprungliga formatet.
――Alternativet Format är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
62
Fler inställningar
HOME
Menyn för bildinställningar visas.
→ Fler inställningar → ENTER E
Fler inställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
63
Kapitel 06
Skärmjustering
Konfigurera inställningarna för Bild (Bakgrundsljus, Färgton och så vidare).
Layouten för menyalternativen i Bild kan skilja sig åt mellan olika produkter.
Bildläge
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
MENU m → Bild → Bildläge → ENTER E
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
Bild
Bildläge
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
Kontor/skola
· Bakgrundsljus
100
· Ljusstyrka
45
· Kontrast
70
· Skärpa
65
· Färg
50
· Ton (G/R)
50
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel ljusstyrka,
färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
64
Bakgrundsljus / Ljusstyrka /
Kontrast / Skärpa / Färg / Ton (G/R)
MENU m → Bild → ENTER E
Bild
Bildläge
Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.
Bildläge
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola,
Terminal/station, Delad
skärmbild
Bildläge-inställningar
Video/bild
Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Kontrast / Skärpa
/ Färg / Ton (G/R)
Text
Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Kontrast / Skärpa
Kalibrerad
Kontor/skola
· Bakgrundsljus
100
· Ljusstyrka
45
· Kontrast
70
· Skärpa
65
· Färg
50
· Ton (G/R)
50
Justerbara alternativ
Bakgrundsljus
――När du gör ändringar i Bakgrundsljus, Ljusstyrka, Kontrast, Skärpa, Färg eller Ton (G/R), ändras skärmbilden på
motsvarande sätt.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
――Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
65
Färgtemperatur
Justera färgtemperaturen (röd/grön/blå). (Intervall: 2800K–16000K)
MENU m → Bild → Färgtemperatur → ENTER E
Bild
Färgtemperatur
10000K
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Vitbalans
MENU m → Bild → Vitbalans → ENTER E
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: Justera mörkervärdet för varje färg (röd, grön, blå).
•• Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
Bild
Vitbalans
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
66
Gamma
Justera primärfärgintensiteten.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Gamma.
MENU m → Bild → Gamma → ENTER E
Bild
Gamma
0
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Kalibrerat värde
Välj om du vill använda inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management till lägena Information och Advertisement.
MENU m → Bild → Kalibrerat värde → ENTER E
•• Verkställ ej / Tillämpa
――Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Kalibrerat värde.
Bild
Kalibrerat värde
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
67
Bildalternativ
Bildläge
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola,
Terminal/station, Delad
skärmbild
MENU m → Bild → Bildalternativ → ENTER E
Bildalternativ
Färgton
Av
Brusreducer.
Av
HDMI svärta
Normal
Filmläge
Auto Motion Plus
Kalibrerad
Bildläge-inställningar
Justerbara alternativ
Video/bild
Färgton / Brusreducer. / HDMI svärta /
Filmläge / Auto Motion Plus / Dynamisk
bakgrundsbelysning
Text
Färgton / Brusreducer. / HDMI svärta /
Dynamisk bakgrundsbelysning
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
Personlig
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
68
Färgton
Bildalternativ
Färgton
Av
Brusreducer.
Av
HDMI svärta
Normal
Filmläge
Auto Motion Plus
Av
Om ingångskällan är PC, DVI eller HDMI1 (PC-anslutning), HDMI2 (PC-anslutning), HDMI3 (PC-anslutning),
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
•• Av / Sval / Normal / Varm
Om ingångskällan är HDMI1, HDMI2 eller HDMI3.
•• Av / Sval / Normal / Varm1 / Varm2
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgton.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
Personlig
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
Brusreducer.
Minskar bildbruset för att undvika störande flimmer.
•• Av / På
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
HDMI svärta
Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.
•• Låg / Normal
――Det här alternativet är inte tillgängligt när indatakällan är PC.
Filmläge
Det här läget är lämpligt när du tittar på film.
Anger att produkten automatiskt ska känna av och bearbeta filmsignaler från alla källor och justera bilden för optimal kvalitet.
•• Av / Auto
――Det här alternativet kan konfigureras om indatakällan har stöd för 480i, 576i eller 1080i.
――Det här alternativet kan inte användas när en dator är ansluten.
69
Auto Motion Plus
Bildalternativ
Färgton
Av
Auto Motion Plus
Brusreducer.
Av
Avlägsnar suddighet och hackig bildåtergivning från scener med mycket snabba rörelser för att ge en tydligare bild.
HDMI svärta
Låg
Filmläge
Auto Motion Plus
Av
Personlig
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
Menynamnen kan variera beroende på land.
•• Av: Stänger av Auto Motion Plus.
•• Klar: Ställer in Auto Motion Plus på läget Klar (passar när du vill se rörliga bilder tydligare).
•• Standard: Ställer in Auto Motion Plus på läget Standard.
•• Mjuk: Ställer in Auto Motion Plus på läget Mjuk (passar när du vill se rörliga bilder på ett naturligt sätt).
•• Personlig: Används för att minska efterbilder och hackig bildåtergivning så mycket som du önskar.
Brusreducering
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Används för att minska efterbilder så mycket som du önskar.
――Det här stöds bara när Auto Motion Plus är inställt på Personlig.
Skakreducering
Används för att minska hackig bildåtergivning så mycket som du önskar.
――Det här stöds bara när Auto Motion Plus är inställt på Personlig.
Återställ
Återställ Auto Motion Plus-inställningarna till standardvärden.
――Färgen på skärmen kan variera oavsiktligt med det här alternativet.
Dynamisk bakgrundsbelysning
Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella förhållandena.
•• Av / På
――Dynamisk bakgrundsbelysning är inte tillgängligt när ingångskällan är inställd på PC när Delad skärmbild är På.
70
Bildstorlek
Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.
Bildstorlek
MENU m → Bild → Bildstorlek → ENTER E
Olika alternativ för skärmjustering visas beroende på den aktuella ingångskällan.
Bildstorlek-alternativen kan variera beroende på om Bildläge är Video/bild eller Text.
Bildstorlek
Bildstorlek
•• 16:9: Ställer in bilden på breddläget 16:9.
16:9
•• Zoom2: Används för starkare förstoring.
· Zoom/Position
Upplösning
•• Zoom1: Används för medelhög förstoring. Skär bort ovandelen och sidorna.
Av
•• Smart visning 1: Minskar 16:9-bildens storlek med 50%.
――Smart visning 1 är bara aktiverat i lägena HDMI1, HDMI2 och HDMI3.
•• Smart visning 2: Minskar 16:9-bildens storlek med 25%.
――Smart visning 2 är bara aktiverat i lägena HDMI1, HDMI2 och HDMI3.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Wide: Förstorar bildformatet så att bilden anpassas till hela skärmen.
•• 4:3: Ställer in bilden på grundläget (4:3).
――Ställ inte in produkten på bildformatet 4:3 under en längre tid.
De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan orsaka bildinbränning, vilket
inte täcks av garantin.
•• Anpassa t. skärm: Visar hela bilden utan beskärning när HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p / 1080i / 1080p) används som
ingångssignal.
•• Personlig: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
•• Standard: Visa bilder i ursprunglig bildkvalitet.
――De tillgängliga portarna kan variera med modell.
71
Zoom/Position
Bildstorlek
Bildstorlek
Personlig
· Zoom/Position
Upplösning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Av
Justera skärmens storlek och position.
Det här alternativet kan konfigureras om indatakällan har stöd för 1080i eller 1080p och Bildstorlek är Personlig.
――Det här alternativet kan inte användas när en dator är ansluten.
――Gå till skärmen Zoom/Position och följ stegen nedan.
1
Tryck på knappen d och välj Zoom/Position. Tryck på knappen E.
2
Välj Zoom eller Position. Tryck på knappen E.
3
Tryck på knappen u/d/l/r om du vill flytta bilden.
4
Tryck på knappen E.
――Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du Återställ på skärmen Zoom/Position.
Bilden återställs till standardpositionen.
Upplösning
Om bilden inte är normal även när upplösningen för grafikkortet är en av följande kan du optimera bildkvaliteten genom att
välja samma upplösning för produkten so datorn med den här menyn.
Tillgängliga upplösningar: Av / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
72
Autojustering
Justera frekvensvärden/positioner och finjustera inställningarna automatiskt.
MENU m → Bild → Autojustering → ENTER E
Bild
Autojustering
-- Endast tillgängligt i PC-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Justering av PC-skärm
MENU m → Bild → Justering av PC-skärm → ENTER E
Bild
Justering av PC-skärm
•• Grov / Fin
Tar bort eller minskar bildbruset.
Om bruset inte går att ta bort genom finjustering använder du funktionen Grov för att justera frekvensen till bästa
möjliga läge (Grov) och finjusterar sedan på nytt. Efter att bruset har minskats ställer du in bilden på nytt så att den
justeras efter mitten av skärmen.
•• Position
Så här justerar du datorskärmens position om den inte är centrerad eller passar på produktskärmen.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ om du vill justera den vertikala positionen. Tryck på knappen ◄ eller ► om du vill justera
den horisontella positionen.
•• Återställ bild
Återställer bilden till standardinställningarna.
-- Endast tillgängligt i PC-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
73
Bild av
Om du väljer Bild av stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.
Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.
MENU m → Bild → Bild av → ENTER E
Bild
Bild av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ bild
Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.
MENU m → Bild → Återställ bild → ENTER E
Bild
Återställ bild
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
74
Kapitel 07
Skärmdisplay
Flerskärmsläge
Flerskärmsläge
•• Av
MENU m → Skärmdisplay → Flerskärmsläge → ENTER E
•• BIB: Bilden från den externa bildkällan visas på huvudskärmen och bilden från produkten visas på BIB-underbildskärmen.
•• Tredelad skärm: När skärmen visar innehåll från en extern enhet eller dator, kan du visa bilder från andra enheter
samtidigt. Bilderna visas som två underbilder.
Skärmdisplay
•• Fyra skärmar: När skärmen visar innehåll från en extern enhet eller dator, kan du visa bilder från andra enheter samtidigt.
Bilderna visas som tre underbilder.
Flerskärmsläge
Rotera
Skärmskydd
Meddelandevisning
Menyspråk
Svenska
Återställ skärmdisplay
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- För Flerskärmsläge-ljud hänvisas till Välj ljud-anvisningarna.
-- Om du stänger av produkten medan den är i läget Flerskärmsläge är den kvar i läget
Flerskärmsläge när du slår på den igen.
-- Du kan uppleva att bilden på BIB-skärmen blir något onaturlig om du använder huvudskärmen
för att visa ett spel eller karaoke.
-- Flerskärmsläge-läget stöder två skärmar med UHD-upplösning (3840 x 2160 vid 30 Hz/60
Hz). När det här läget används, kan skärmen utsättas för skärminbränning (kvalitetsförsämring
av bilden).
75
BIB (Liggande)
BIB
Skärmstorlek
Õ
Position
Ã
Välj ljud
Huvudbild
Bilförhållande
Bilden från den externa bildkällan visas på huvudskärmen och bilden från produkten visas på BIB-underbildskärmen.
PC
Källa
•• Källa: Du kan välja en källa för underbilden.
•• Skärmstorlek: Välj en storlek för underbilden.
Stäng
Helskärm
•• Position: Välj en position för underbilden.
――I dubbelt läge går det inte att välja Position.
•• Välj ljud (Huvudbild/Underbild): Välj en ljudkälla som ska aktiveras i BIB-läget.
•• Bilförhållande (Helskärm / Standard): Ställ in skärmläget på Helskärm eller Standard.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
BIB (Stående)
BIB
Källa
Bilden från den externa bildkällan visas på huvudskärmen och bilden från produkten visas på BIB-underbildskärmen.
――Bara tillgängligt när Rotera innehåll är inställt på Stående.
PC
Skärmstorlek
•• Källa: Du kan välja en källa för underbilden.
Position
Välj ljud
Bilförhållande
Huvudbild
Helskärm
Stäng
•• Skärmstorlek: Välj en storlek för underbilden.
•• Position: Välj en position för underbilden.
――I dubbelt läge går det inte att välja Position.
•• Välj ljud (Huvudbild/Underbild): Välj en ljudkälla som ska aktiveras i BIB-läget.
•• Bilförhållande (Helskärm / Standard): Ställ in skärmläget på Helskärm eller Standard.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
76
Begränsningar
――Delade skärmar kan inte använda samma ingångskälla samtidigt. Ange olika ingångskällor för var och en av alla
skärmdelarna.
――Om skärmen är delad kan indatakällorna HDMI3 och DVI inte användas samtidigt.
När en nätverksbox (säljs separat) inte är ansluten
Huvudbildbild
Underbildbild
PC
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DVI
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, DVI, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, DVI, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
När en nätverksbox (säljs separat) är ansluten
Huvudbildbild
Underbildbild
PC
MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
77
Tredelad skärm (Liggande)
Tredelad skärm
När skärmen visar innehåll från en extern enhet eller dator, kan du visa bilder från andra enheter samtidigt. Bilderna visas som
två underbilder.
――Delade skärmar kan inte använda samma ingångskälla samtidigt. Ange olika ingångskällor för var och en av alla
Huvudbild
Underbild 1
skärmdelarna.
Underbild 2
Stäng
Skärmstorlek
Välj ljud
•• Huvudbild: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Huvudbild i Tredelad skärm-läget.
•• Underbild 1: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Underbild 1 i Tredelad skärm-läget.
•• Underbild 2: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Underbild 2 i Tredelad skärm-läget.
•• Skärmstorlek: Ställ in storleken på skärmarna Huvudbild, Underbild 1 och Underbild 2.
•• Välj ljud: Välj en ljudkälla som ska aktiveras i Tredelad skärm-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Tredelad skärm (Stående)
Tredelad skärm
När skärmen visar innehåll från en extern enhet eller dator, kan du visa bilder från andra enheter samtidigt. Bilderna visas som
två underbilder.
――Bara tillgängligt när Rotera innehåll är inställt på Stående.
Huvudbild
Underbild 1
Underbild 2
Skärmstorlek
Stäng
Välj ljud
――Delade skärmar kan inte använda samma ingångskälla samtidigt. Ange olika ingångskällor för var och en av alla
skärmdelarna.
•• Huvudbild: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Huvudbild i Tredelad skärm-läget.
•• Underbild 1: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Underbild 1 i Tredelad skärm-läget.
•• Underbild 2: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Underbild 2 i Tredelad skärm-läget.
•• Skärmstorlek: Ställ in storleken på skärmarna Huvudbild, Underbild 1 och Underbild 2.
•• Välj ljud: Välj en ljudkälla som ska aktiveras i Tredelad skärm-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
78
Fyra skärmar (Liggande)
Fyra skärmar
När skärmen visar innehåll från en extern enhet eller dator, kan du visa bilder från andra enheter samtidigt. Bilderna visas som
tre underbilder.
――Delade skärmar kan inte använda samma ingångskälla samtidigt. Ange olika ingångskällor för var och en av alla
Huvudbild
Underbild 1
skärmdelarna.
Underbild 2
Stäng
Underbild 3
•• Huvudbild: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Huvudbild i Fyra skärmar-läget.
•• Underbild 1: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Underbild 1 i Fyra skärmar-läget.
Välj ljud
•• Underbild 2: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Underbild 2 i Fyra skärmar-läget.
•• Underbild 3: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Underbild 3 i Fyra skärmar-läget.
•• Välj ljud: Välj en ljudkälla som ska aktiveras i Fyra skärmar-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Fyra skärmar (Stående)
Fyra skärmar
När skärmen visar innehåll från en extern enhet eller dator, kan du visa bilder från andra enheter samtidigt. Bilderna visas som
tre underbilder.
――Bara tillgängligt när Rotera innehåll är inställt på Stående.
Huvudbild
Underbild 1
Underbild 2
Underbild 3
Välj ljud
Stäng
――Delade skärmar kan inte använda samma ingångskälla samtidigt. Ange olika ingångskällor för var och en av alla
skärmdelarna.
•• Huvudbild: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Huvudbild i Fyra skärmar-läget.
•• Underbild 1: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Underbild 1 i Fyra skärmar-läget.
•• Underbild 2: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Underbild 2 i Fyra skärmar-läget.
•• Underbild 3: Ange Källa och Bilförhållande för skärmen Underbild 3 i Fyra skärmar-läget.
•• Välj ljud: Välj en ljudkälla som ska aktiveras i Fyra skärmar-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
79
Rotera
Rotera menyn
Konfigurera menyskärmen.
MENU m → Skärmdisplay → Rotera → ENTER E
•• Liggande: Visa menyn i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visar menyn i stående läge.
Rotera
Rotera menyn
Liggande
Rotera innehåll
Liggande
Bilförhållande
Helskärm
Rotera innehåll
Rotera skärmbilden.
•• Liggande: Visa skärmbilden i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa skärmbilden i stående läge.
――Funktionen Rotera innehåll är inte tillgänglig i Flerskärmsläge-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Bilförhållande
-- Funktionen Rotera är inte tillgänglig i Sammanflätat signalläge.
Ställ in den roterade skärmen på helskärmsläge eller originalformat.
•• Helskärm: Visa den roterade skärmen i helskärmsläge.
•• Standard: Visa den roterade skärmen i originalbildformatet.
――Bara tillgängligt när Rotera innehåll är inställt på Stående.
――Funktionen Bilförhållande är inte tillgänglig i Flerskärmsläge-läget.
80
Skärmskydd
För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken Pixelskiftning.
Pixelskiftning flyttar bilden en aning på skärmen.
MENU m → Skärmdisplay → Skärmskydd → ENTER E
Med tidsinställningen Pixelskiftning kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.
Pixelskiftning
Skärmskydd
Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.
Pixelskiftning
•• Pixelskiftning (Av / På)
――Vågrät, Lodrät och Tid aktiveras bara när Pixelskiftning är inställd på På.
Timer
•• Vågrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.
Direktvisning
Av
Grå sida
Av
•• Lodrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.
•• Tid: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.
Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.
Tillgängliga inställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Optimala inställningar
Vågrät (pixlar)
0~4
4
Lodrät (pixlar)
0~4
4
Tid (minuter)
1 min ~ 4 min
4 min
――Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.
――Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i skärmen. Detta är inte
ett fel hos produkten.
81
Timer
Du kan ställa in timern för Skärmskydd.
Funktionen Skärmskydd stoppas automatiskt efter en angiven tid.
•• Timer (Av / Upprepa / Intervall)
-- Av
-- Upprepa: Visa mönstret som motverkar skärminbränning med ett visst intervall.
-- Intervall: Visa mönstret som motverkar skärminbränning under en viss tid (från start- till sluttid).
――När Ställ klockan är konfigurerat, aktiveras Intervall.
――Period, Starttid och Sluttid aktiveras bara när Timer är inställd på Upprepa eller Intervall.
•• Period: Ange tidsintervallet för att aktivera Skärmskydd-funktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Upprepa är inställt på Timer.
•• Starttid: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
•• Sluttid: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
82
Direktvisning
Skärmskydd
Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.
Pixelskiftning
•• Av / Tonande skärm
Timer
Direktvisning
Av
Grå sida
Av
Grå sida
När skärmen är inställd på bildformatet 4:3 kan du reglera ljusstyrkan på de vita marginalerna på sidorna för att skydda skärmen.
•• Av / Ljus / Mörk
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Meddelandevisning
Källinformation
Välj om skärmmenyn ska visas när ingångskällan ändras.
MENU m → Skärmdisplay → Meddelandevisning → ENTER E
•• Av / På
Inget signalmeddelande
Meddelandevisning
Källinformation
På
Inget signalmeddelande
På
MDC Meddelande
På
Välj om skärmmenyn för ingen signal ska visas när ingen signal har upptäckts.
•• Av / På
MDC Meddelande
Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.
•• Av / På
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
83
Menyspråk
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i datorn.
MENU m → Skärmdisplay → Menyspråk → ENTER E
Skärmdisplay
Menyspråk
Svenska
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ skärmdisplay
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under Skärmdisplay till fabriksinställningarna.
MENU m → Skärmdisplay → Återställ skärmdisplay → ENTER E
Skärmdisplay
Återställ skärmdisplay
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
84
Kapitel 08
System
Inställning
Ursprungliga inställningar (System)
MENU m → System → Inställning → ENTER E
Ändra de inställningar som konfigurerades första gången du använde produkten.
Tryck på knappen .
1
System
Välj språk om du vill starta inställningarna på skärmen.
2
Inställning
DVI
-- Liggande / Stående
3
Auto Source Switching
Nätverksinställningar
Ställ in IP-inställningarna och välj sedan Nästa.
Strömkontroll
4
Ekolösning
Temperaturkontroll
Rotera menyn
Välj riktning för menyvisning beroende på riktningen för installationen.
Tid
MagicInfo I-källa
Språk
Ställ klockan
Ställ in datum och tid och välj sedan Nästa.
77
5
Slutfört
Grattis! Installationen är klar och du kan börja använda produkten.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
85
Tid
Du kan konfigurera Ställ klockan och Sovtimer. Du kan också ställa in att produkten ska slås på eller av automatiskt vid en viss
tid med Timer-funktionen.
――Tryck på INFO-knappen om du vill se aktuell tid.
MENU m → System → Tid → ENTER E
Ställ klockan
Tid
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på E.
Ställ klockan
DST
Av
Sovtimer
Av
Fördröjning Ström på
0 sek
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och högerpilknapparna för att
flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.
――Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
DST
Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.
Av / På
•• Startdatum: Ange startdatum för sommartid.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Slutdatum: Ange slutdatum för sommartid.
•• Tidförskjutning: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.
Sovtimer
Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.
(Av / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på E. Om du vill avbryta Sovtimer väljer du Av.
Fördröjning Ström på
Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att undvika överbelastning (inom 0–50
sekunder).
86
――Funktionen MagicInfo I-källa är tillgänglig om en nätverksbox (säljs separat) är ansluten.
MagicInfo I-källa
Om du trycker på MagicInfo Player I på fjärrkontrollen visas innehåll som är anslutet till nätverksboxen (säljs separat).
MENU m → System → MagicInfo I-källa → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I-källa
DVI
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
87
Auto Source Switching
Om du slår på skärmen med Auto Source Switching På och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt, söker skärmen
automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
När Auto Source Switching är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
Auto Source Switching
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Auto Source Switching
Av
Primär återställningsk.
Av
끄기
Primär källa
Sekundär källa
Alla
HDMI1
Valet Sekundär källa aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar efter en aktiv källa,
där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första
videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.
När Primär källa är inställt på Alla söker skärmen igenom alla videokällingångar två gånger i följd efter en aktiv videokälla och
återgår sedan till den första videokällan i sekvensen om ingen video hittas.
Primär återställningsk.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.
――Funktionen Primär återställningsk. inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
Primär källa
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
88
Strömkontroll
Autopåslagning
Med den här funktionen startas produkten automatiskt när kontakten sätts in. Du behöver inte trycka på strömknappen.
MENU m → System → Strömkontroll → ENTER E
Ström för PC-modul
Strömkontroll
Av
Autopåslagning
Datormodulen kan aktiveras/inaktiveras separat från LFD-skärmen.
Synkad påslagning
Ström för PC-modul
Vilolägeskontroll
Auto
Nätverk standby
Av
Strömknapp
•• Av / På
Endast ström på
Om du vill stänga av LFD-skärmen utan att stänga av datormodulen väljer du Av.
•• Av / På
Synkad avstängning
Om du vill aktivera datormodulen utan att aktivera LFD-skärmen väljer du Av.
•• Av / På
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
89
Vilolägeskontroll
Strömkontroll
Autopåslagning
Av
Ström för PC-modul
•• Auto
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten till skärmen.
Meddelandet Ingen signal visas om ingen källenhet är ansluten.
Vilolägeskontroll
Auto
Nätverk standby
Av
Strömknapp
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
Endast ström på
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingångssignaler upptäcks.
――Om Ingen signal visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.
――Om Inget signalmeddelande är inställd på Av kommer Ingen signal-meddelandet inte att visas.
Om detta är fallet ställer du in Inget signalmeddelande på På.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
Nätverk standby
Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.
•• Av / På
Strömknapp
Strömknappen kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på/av strömmen.
•• Endast ström på: Ställ in strömknappen på att slå på strömmen.
•• Ström på/av: Ställ in strömknappen på att slå på/av strömmen.
90
Ekolösning
Energispar
Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.
MENU m → System → Ekolösning → ENTER E
•• Av / Låg / Medium / Hög
Ekosensor
Ekolösning
Av
För att spara mer energi kommer bildinställningarna automatiskt att anpassas till ljuset i rummet.
Skärmlampschema
Av
Min bakgrgrundsbelysning
Standby, ej sign.
Av
Autoavst.
Av
När Ekosensor är På kan du ändra skärmens lägsta ljusstyrka manuellt. Min bakgrgrundsbelysning är det mörkaste
bakgrundsbelysningsläget. Kontrollera att Min bakgrgrundsbelysning-inställningen är lägre än Bakgrundsljus-inställningen.
――Om Ekosensor är På kan skärmens ljusstyrka ändras (bli något ljusare eller mörkare) beroende på den omgivande
Energispar
Ekosensor
•• Av / På
――Om du ändrar Hög-inställningen under Bild medan Ekosensor är på, inaktiveras Av.
ljusstyrkan.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Skärmlampschema
Ljusstyrkan på panelen justeras i enlighet med Skärmlampschema. Ju närmare 100 desto ljusare blir panelen.
――Det här alternativet är aktiverat om Ställ klockan är konfigurerat.
•• Av / På
91
Standby, ej sign.
Ekolösning
Energispar
Av
Ekosensor
Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en källenhet.
•• Av / 15 min / 30 min / 60 min
――Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.
――Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.
Skärmlampschema
Av
Standby, ej sign.
Av
Autoavst.
Autoavst.
Av
Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en knapp på produktens frontpanel
inom angivet antal timmar för att förhindra överhettning.
•• Av / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Temperaturkontroll
Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera temperaturområdet som är acceptabelt.
Standardtemperaturen är 77 C.
MENU m → System → Temperaturkontroll → ENTER E
System
Temperaturkontroll
Rekommenderad temperatur för Temperaturkontroll är 75 C - 80 C (förutsatt att den omgivande temperaturen är 40 C).
――Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna temperaturgränsen. Om
temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra överhettning.
77
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
92
Ändra PIN
MENU m → System → Ändra PIN → ENTER E
Skärmen Ändra PIN visas.
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange en ny PIN-kod.. Skriv samma fyra siffror en gång till i Ange
PIN-koden igen..
När bekräftelseskärmen stängs trycker du på knappen Stäng. Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
――Standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0
System
Ändra PIN
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
93
Allmänt
Säkerhet
Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
MENU m → System → Allmänt → ENTER E
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ange PIN.
Säkerhetslås
Allmänt
Aktiverar låsfunktionen.
Säkerhet
HDMI Hot Plug
•• Av / På
På
Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen utom knappen LOCK på fjärrkontrollen låses av funktionen
Säkerhetslås.
När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på LOCK och anger lösenordet (standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0).
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Knapplås
Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.
Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om Knapplås är inställd på På.
•• Av / På
HDMI Hot Plug
Den här funktionen används för att aktivera en tidsfördröjning innan en DVI/HDMI-källenhet startas.
•• Av / På
94
Återställ system
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.
MENU m → System → Återställ system → ENTER E
System
Återställ system
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
95
Kapitel 09
Ljudinställning
Ställ in ljudet (Ljud) för produkten.
Ljudutgång
Välj om du vill höra från AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Ljud → Ljudutgång → ENTER E
Ljud
Ljudutgång
Ljud för videosamtal
Högtalarval
AV(HDMI)
Aktuell källa
Intern högtalare
Återställ ljud
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
96
Ljud för videosamtal
Välj vilket utgångsljud du vill använda under videosamtal.
•• Aktuell källa / Video Call
MENU m → Ljud → Ljud för videosamtal → ENTER E
Ljud
Ljud för videosamtal
Aktuell källa
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Högtalarval
Om du lyssnar på ljudet för en sändning eller film via en extern mottagare hör du kanske ett eko som orsakas av skillnaden
i avkodningshastighet mellan produktens högtalare och högtalarna som är anslutna till ljudmottagaren. Om detta inträffar
ställer du in produkten på Extern högtalare.
MENU m → Ljud → Högtalarval → ENTER E
•• Intern högtalare / Extern högtalare
――När du ställer in Högtalarval på Extern högtalare, stängs produktens högtalare av.
Ljudet hörs endast genom de externa högtalarna. När Högtalarval är inställd på Intern högtalare, är produktens och de
externa högtalarna på. Ljudet kommer att höras genom båda.
Ljud
――Om ingen videosignal finns är både produktens högtalare och de externa högtalarna tysta.
Högtalarval
Intern högtalare
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
97
Återställ ljud
Den visade bilden kan variera beroende på modell. Återställer alla ljudinställningarna till fabriksstandard.
MENU m → Ljud → Återställ ljud → ENTER E
Ljud
Återställ ljud
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
98
Kapitel 10
Support
Programvaruuppdatering
MENU m → Support → Programvaruuppdatering → ENTER E
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste versionen.
――Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.
――När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du
enkelt kan ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.
Kontakta Samsung
MENU m → Support → Kontakta Samsung → ENTER E
Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera programvaran.
Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och programvara.
――Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
99
Gå till start
Kan nås med HOME
Gå till start för att spela upp olika typer av innehåll från en minnesenhet eller ett anslutet nätverk.
Flerskärmsläge
-knappen på fjärrkontrollen.
Bilden från den externa bildkällan visas på huvudskärmen och bilden från produkten visas på BIB-underbildskärmen.
MENU m → Support → Gå till start → ENTER E
Bildläge
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Påslagningstid/sluttid
――Du måste ställa in klockan innan du kan använda Påslagningstid/sluttid.
Flerskärmsläge
Bildläge
Påslagningstid/sluttid
Nätverksinställningar
MagicInfo Player I
ID-inställningar
Delad skärmbild
Fler inställningar
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Nätverksinställningar
Visa nätverksinställningarna.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Se kapitlet Hemfunktion för information om alternativ på undermenyer.
MagicInfo Player I
Ändra källa till MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicerar och spelar upp olika typer av innehåll, inklusive skapat innehåll och multimedieinnehåll (bilder,
videoklipp och ljudinnehåll), från servern eller en ansluten enhet.
100
ID-inställningar
Tilldela ett ID att ställa in.
Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad skärmbild.
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller kanske inte stöder funktionen MagicInfo.
Fler inställningar
Menyn för bildinställningar visas.
101
Återställ alla
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.
MENU m → Support → Återställ alla → ENTER E
Support
Återställ alla
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
102
Kapitel 11
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
ska du testa produkten enligt följande.
Om problemet kvarstår ska du kontakta
Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
Om skärmen förblir blank ska du
kontrollera datorsystem, videostyrenhet
och kabel.
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från alla kablarna till produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
Kontrollera upplösning och frekvens
Ej optimalt läge visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds
(se Upplösningar som stöds).
103
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
PC visas i Källa om ingen dator är ansluten.
PC visas alltid i Källa oavsett om en dator är ansluten eller inte.
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Ingen signal visas på skärmen.
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Ej optimalt läge visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och
frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten
104
Skärmproblem
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Justera Grov och Fin.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett intervall
som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det behövs genom att
se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för standardsignalläge.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljusstyrka och Kontrast.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Vitbalans-inställningarna.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Produkten stängs av automatiskt.
Gå till System och se till att Sovtimer är inställt på Av.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.
Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.
Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till 15
minuter.
Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i
butiken där den inhandlades.
Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).
105
Skärmproblem
Bilden ser inte normal ut.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att
produkten är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till Bild och justera skärminställningarna, till exempel Bildläge, Färg, Ljusstyrka och Skärpa.
Gå till System och justera Energispar-inställningarna.
Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.
Streckade linjer visas på kanterna.
Om Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm ändrar du inställningen till 16:9.
Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.
Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta Samsungs
kundtjänst för att lösa problemet.
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller om
signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den rekommenderade.
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst ned på
skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
106
Ljudfel
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på
datorns ljudkort eller programvaran.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Om en HDMI-kabel är ansluten kontrollerar du ljudutgångsinställningarna på datorn.
Gå till Ljud och ändra Högtalarval till Intern högtalare.
Om en källenhet används
•• Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten till ljudingångsporten på produkten.
•• Kontrollera ljudutgångsinställningarna på källenheten.
(Om exempelvis en HDMI-kabel är ansluten till bildskärmen kan ljudinställningen på kabelboxen
behöva ändras till HDMI.)
Om en DVI-HDMI-kabel används krävs en separat ljudkabel.
Om det finns ett hörlursuttag på produkten ser du till att ingenting är anslutet till det.
Anslut strömkabeln till enheten igen och starta om enheten.
Det brusar från högtalarna.
Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel är ansluten till ljudingångsporten.
Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.
Låg signalnivå kan ge skadat ljud.
Det hörs ett lågt ljud när volymen är avstängd.
När Högtalarval är inställt på Extern högtalare är volymknappen och ljud av-funktionen inaktiverade.
Justera volymen på de externa högtalarna.
Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.
Om du ändrar eller stänger av ljudet på produkten påverkas inte en extern förstärkare (avkodare).
Ljudet från bildskärmen ändras inte när Ljudläge ändras.
Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.
Ljudinställningarna på en källenhet påverkar inte inställningarna för produktens inbyggda högtalare.
107
Ljudfel
Det hör ett eko från högtalarna.
Olika avkodningshastigheter mellan produkthögtalarna och externa högtalare kan orsaka ett eko.
Ställ i så fall in Högtalarval på Extern högtalare.
Fjärrkontrollsfel
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
108
Andra problem
Produkten luktar plast.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Bildskärmen ser ut att luta.
Ta bort stativet och sätt sedan tillbaka det igen på produkten.
Ljudet eller bilden försvinner då och då.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.
Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du använda
högervinklade kablar.
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
Flerskärmsläge-menyn är inte tillgänglig.
Menyn är aktiverad eller inaktiverad beroende på Källa-läget.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas
meddelandet "Den angivna upplösningen stöds inte.".
Meddelandet "Den angivna upplösningen stöds inte." visas om ingångskällans upplösning
överstiger bildskärmens maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av
bildskärmen.
Det kommer inget ljud från högtalarna i HDMI-läge när en
DVI-HDMI-kabel är ansluten.
DVI-kablarna överför inga ljuddata.
HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.
Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box, är
ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Det hörs inget ljud i HDMI-läge.
Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan inträffa om
en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är ansluten till produkten.
Se till att ljudkabeln är ansluten till rätt ingång för att aktivera ljudet.
Om problemet uppstår ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.
En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud. Välj i så fall
en ljudingång manuellt.
Ljudingång
Skärmläge
PC
Auto
Datorinställningar
DVI PC
Audio In (Stereoportar)
Datorinställningar
109
Andra problem
HDMI-CEC fungerar inte.
Produkten fungerar inte med HDMI-CEC-funktionen.
Om du vill använda flera externa enheter som är kompatibla med HDMI-CEC-funktionen och
anslutna till någon av HDMI1-, HDMI2- och HDMI3-portarna på produkten, stänger du av HDMI-CECfunktionerna på alla de externa enheterna. Externa enheter innefattar Blu-ray- och DVD-spelare.
Om du använder en extern enhet samtidigt som dess HDMI-CEC-funktion är aktiverad, kan det
automatiskt stoppa andra externa enheter.
Om du vill ändra HDMI-CEC-inställningarna kan du läsa i användarhandboken för enheten eller
kontakta dess tillverkare.
IR-sensorn fungerar inte.
Se till att sensorlampan tänds när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.
•• Om lampan inte tänds stänger du av strömmen och sätter på den igen på baksidan av
produkten.
(Strömlampan lyser rött när skärmen stängs av.)
Om sensorlampan fortfarande inte lyser trots att strömmen har stängts av och satts på igen, kan
ett internt uttag ha frånkopplats.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
•• Om sensorlampan som är påslagen inte blinkar rött när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen,
kan IR-sensorn vara skadad.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
•• Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box,
är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
När du startar datorn med ingångskällan är inställd på
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3, visas inte BIOSoch startskärmarna.
•• Starta datorn när skärmen slås på eller ingångskällan inte är DisplayPort1, DisplayPort2,
DisplayPort3.
110
Vanliga frågor
Fråga
Hur ändrar jag frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar
→ Avancerat → Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar → Avancerat →
Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
-- Läs användarhandboken för datorn eller
grafikkortet för mer information om
ändring av inställningar.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Bildskärmsinställningar → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm →
Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in
frekvensen i Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar
och justera upplösningen.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra
upplösningen.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera
upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Ändra upplösning och ställ in upplösningen.
111
Fråga
Hur ställer jag in energisparläget?
Svar
•• Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm
→ Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar
för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa→ Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och
anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på
datorn.
112
Kapitel 12
Specifikationer
-
Allmänt
Storlek
Modellnamn
Skärm
-
Visningområde
H
V
Mått (B x H x D)
D
QM85D-BR
Storlek
85-klass (84,5 tum / 214 cm)
85-klass (84,5 tum / 214,7 cm)
Visningområde
1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V)
1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V)
Mått (B x H x D)
1903,4 x 1090,5 x 105,1 mm
1949 x 1130 x 128,8 mm
Vikt (utan stativ)
55,5 kg
81,2 kg
Nätanslutning
AC 100 till 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.
Miljöaspekter
-
QM85D
Drift
Temperatur: 0 C–40 C (32 F–104 F)
Luftfuktighet : 10% till 80%, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 C–45 C (-4 F–113 F)
Luftfuktighet : 5% till 95%, icke-kondenserande
H
B
113
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna.
――Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål
――Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta påverkar inte
produktprestandan.
――Enheten är en digital apparat av Klass A.
[ Rekommendation ]- Endast EU
•• Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här Monitor efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga
förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.
•• Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen www.samsung.com/displaysolutions. Gå till
Support > Sök produktsupport och ange modellnamn.
•• Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
114
Energisparfunktion
Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och ändra färgen för strömlampan om produkten inte används under
en viss tid. Strömmen är inte frånslagen i energisparläge. För att slå på skrämen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid musen. Energisparläget
fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.
Energisparfunktion
Normal drift
Klassificering
Strömindikator
Av
Strömförbrukning
450 W
Standard
375 W /
Max
495 W
Energisparläge
(SOG-signal: stöder inte DPM-läget)
Ström av
Blinkar
På
0,5 W
0,5 W
369 W (endast
Europa)
――Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när inställningarna ändras.
――SOG (Sync On Green) stöds inte.
――Om du vill sänka strömförbrukningen till 0 drar du ut strömsladden. Koppla från strömsladden om du inte ska använda produkten under en längre tid (semester etc.)
115
Förinställda tidslägen
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten
försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad
för din produkt.
――Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen
-- Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från
vänster till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret på
den horisontella cykeln kallas horisontell
frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i
kHz.
-- Vertikal frekvens
Produkten visar en enkel skärmbild flera
gånger per sekund (som fluorescerande
ljus) för att visa att visningen kan ske.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.
Modellnamn
Synkronisering
Upplösning
Maximal pixelklocka
QM85D / QM85D-BR
Horisontell frekvens
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Vertikal frekvens
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
RGB Analog, DVI (Digital Visual Interface) jämförbar med Digital RGB
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort3)
148,5 MHz (Analog, Digital), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland
standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för
grafikkortet.
116
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
117
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
118
Kapitel 13
Appendix
Ansvar för betalservice
(kostnad för kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande
fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning
osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför
alltid användarhandboken först.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
119
WEEE
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,
USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten
och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören
bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med
annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium
eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.
Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på
en återvinningsstation.
120
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
Optimal bildkvalitet
•• På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare
eller mörkare på panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
-- Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800
Vad är inbränning av efterbilder?
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står
för ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre
tid (mer än 12 timmar) kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som
kontrollera liquid crystals.
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta
inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den
samlade spänningsskillnaden minskas.
――Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta förhållanden.
Svart matris
•• Kör Auto Adjustment om du vill förbättra bildkvaliteten. Om bilden fortfarande innehåller brus när
du har gjort en autojustering, ställer du in Coarse eller Fine.
Gemensam
elektrod (ITO)
Färgfilter
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta
pixlar.
-- Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda produkten
under en längre tid.
Källa
Utgång
Förhindra inbränning av efterbilder
Ange mönster för att motverka skärminbränning
Mönstret som motverkar skärminbränning fungerar automatiskt i standbyläge.
•• Inaktivera mönstret som motverkar skärminbränning
Tryck på 2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjärrkontrollen.
Gate
TFT
Pixelelektrod (ITO)
Lagringskapacitetsgivare (Cs)
Databusslinje
Om fjärrkontrollampan blinkar en gång är mönstret inaktiverat.
•• Aktivera mönstret som motverkar skärminbränning
Tryck på 2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjärrkontrollen.
Om fjärrkontrollampan blinkar två gånger är mönstret aktiverat.
――När skärmen är avstängd är mönstret som motverkar skärminbränning igång i två timmar.
――När mönstret som motverkar skärminbränning är påslaget går det åt extra mycket ström.
121
Förhindra inbränning av efterbilder
――Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen eller
ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin kan vara
begränsad beroende på bruksanvisning.
•• Stänga av, skärmsläckare och energisparläge
-- Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.
-- Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål när
produkten ska stängas av.
-- Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.
Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.
•• Regelbunden färgförändring
-- Använd 2 färger
Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.
Type 1
•• Regelbunden textfärgsförändring
-- Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.
Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
(Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en färg, vilket varierar beroende på mängden utstrålande ljus.)
――Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.
――Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.
Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars
användning.
122
Licens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga på
produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till oss.request@samsung.com om du vill veta mer
om licensmeddelandet om öppen källkod.
123
Terminologi
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Var och en av skanningshastigheterna
ovan hänvisar till antalet
effektiva skanningsrader, som
avgör skärmupplösningen.
Skanninghastigheten kan indikeras i
(sammanflätat) eller p (progressivt) läge,
beroende på skanningmetod.
- Skanning
Skanningen hänvisar till en process
för att skicka pixlar som formar en bild
progressivt. Ett stort antal pixlar ger en
klarare och mer levande bild.
- Progressivt
I progressivt skanningläge skannas alla
pixelrader en i taget (progressivt) på
skärmen.
- Sammanflätat
I sammanflätat skanningläge skannas
varannan pixelrad uppifrån och ned
först och sedan skannas återstående
pixelrader (som inte skannades).
Ej sammanflätat läge och
Sammanflätat läge____ Ej
sammanflätat läge (progressiv skanning)
visar en horisontell linje uppifrån
och ned på skärmen. Sammanflätat
läge visar ett udda antal linjer först
och ett jämnt antal linjer därefter. Ej
sammanflätat läge används i monitorer,
eftersom det producerar en mycket klar
och tydlig skärm och sammanflätat läge
används huvudsakligen för TV.
Bildpunktsavstånd____ Skärmen
består av röda, gröna och blå
bildpunkter. Ett kortare avstånd mellan
punkterna producerar en högre
upplösning. Dot pitch (bildpunktsstopp)
står för skillnaden mellan det kortaste
avståndet mellan punkter av samma
färg. Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i
millimeter.
Vertikal frekvens____ Produkten
visar en bild många gånger per sekund
(som ett lysrör som blinkar) för att
visa den bild som användaren ska se.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
60 Hz står exempelvis för en enkel bild
som visas 60 gånger per sekund.
Horisontell frekvens____ Tiden det
krävs för att skanna en rad från vänster
till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret
på den horisontella cykeln kallas
horisontell frekvens. Horisontell frekvens
uppmäts i kHz.
Källa____ Ingångskällan hänvisar till
en videokällenhet som är ansluten till
produkten, såsom en videokamera eller
en video- eller DVD-spelare.
Plug & Play____ Plug & Play är en
funktion som möjliggör automatiskt
informationsutbyte mellan en skärm
och en dator och har som syfte att skapa
en optimal visningsmiljö. Produkten
använder VESA DDC (internationell
standard) för att köra Plug & Play.
Upplösning____ Upplösningen är
antalet horisontella punkter (pixlar) och
vertikala punkter (pixlar) som bildar
en skärm. Den representerar nivån för
visningsdetaljer. En högre upplösning
gör det möjligt att visa mer data på
skärmen och är praktisk för att utföra
flera uppgifter samtidigt.
En upplösning på 1920 X 1080 består
av 1920 horisontella pixlar (horisontell
upplösning) och 1080 vertikala pixlar
(vertikal upplösning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:n är en masslagringsskiva i CDstorlek där du kan spara multimedia
(ljud, video och spel) och som utnyttjar
MPEG-2-videokomprimeringsteknik.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Detta är ett gränssnitt
som kan anslutas till en digital ljudkälla
och en högupplöst videokälla med en
enda kabel utan komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____
MDC (Multiple Display Control) är ett
program som gör att flera skärmar
kan styras samtidigt på en dator.
Kommunikationen mellan en dator
och en skärm sker genom att använda
RS232C (seriell datasändning) och RJ45kablar (LAN).
124
Download PDF

advertising