Samsung | LE32C | Samsung 46'' LED-skjerm LE46C Bruksanvisning

LFD-SKÄRM
Bruksanvisning
LE32C LE46C LE55C
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för
att förbättra produktens prestanda.
BN46-00330A-03
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Montera väggstativet
Specifikationer för väggstativet (VESA)
Upphovsrätt5
Säkerhetsföreskrifter6
Symboler6
Rengöring6
Förvaring7
Elektricitet och säkerhet
7
Installation8
Användning10
Förberedelser
Kontrollera innehållet
13
Packa upp (endast LE32C- och LE46C-modeller) 13
Packa upp (endast LE55C-modeller)
14
Kontrollera delarna
15
Delar17
Panelkontroll17
Vy från baksidan
18
Antistöldlås19
Fjärrkontroll20
Anslutning med en IR-stereokabel (säljs separat) 23
Före produktinstallation (installationsguide)24
Lutningsvinkel och rotation
24
Ventilation24
Mått25
Montera väggstativet
26
26
27
Fjärrkontroll (RS232C)
28
Kabelanslutning28
Anslutning31
Kontrollkoder32
Ansluta och använda en källenhet
Ingångar
Källa54
BIB55
BIB55
Källa55
Storlek56
Position56
Transparens57
Ändra namn57
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
41
41
Ansluta till en dator
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Anslutning med en HDMI-kabel
42
42
43
43
44
Ändra upplösningen
Ändra upplösning på Windows XP
Ändra upplösning i Windows 7
45
45
46
Bild
Ansluta till en video
Anslutning med AV-kabel
Anslutning med en komponentkabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
47
47
48
48
49
Personlig61
Ansluta till ett ljudsystem
50
Ansluta nätverksboxen (säljs separat)
51
MagicInfo51
Inst. för autoväxling av källa58
Autoväxlingskälla58
Primär återställningsk.58
Primär källa59
Sekundär källa59
Läge60
Färgton62
Färgkontroll62
Color Temp.63
Bildlås 63
Autojustering64
Signalbalans64
2
Innehållsförteckning
Signalbalans64
Ställa in signal64
Storlek65
Justera backlight75
Ljussensor75
Bildåterställning76
HDMI svartnivå65
BIB-bild66
Dynamisk kontr.66
Ljud
Justera backlight67
Läge77
Ljussensor67
Personlig78
Bildåterställning68
Auto volym78
SRS TS XT79
Bild
Läge69
Ljudval79
Välj högtalare80
Ljudåterställning80
Säkerhetslås83
Ändra PIN83
Lås83
Energispar84
Videovägg84
Videovägg84
Format85
Vågrät85
Lodrät86
Skärmposition86
Säkerhetsskärm87
Pixelskiftning87
Timer88
Fält88
Radera89
Pixel89
Grå sida90
Personlig70
Välj upplösning90
Färgton71
Justera ström PÅ91
Color Temp.71
Inställning
Storlek72
Språk 81
Brusreducer.72
Tid82
Ställ tid82
Sovtimer82
Timer1 / Timer2 / Timer382
Helgdagshantering82
HDMI svartnivå73
Filmläge73
BIB-bild74
Dynamisk kontr.74
Meny-transparens83
OSD-rotering91
Avancerade inställningar92
Temperatur92
Autostart92
Knapplås93
Användarens autofärg93
Vilolägeskontroll94
Backlight-schema94
OSD-visning95
Programuppgradering96
3
Innehållsförteckning
Återställ inställn.97
Återställ allt97
Använda MDC
Multikontroll98
Installation/avinstallation av MDC-program 99
Installation99
Avinstallation99
Vad är MDC?
100
Ansluta till MDC
100
Hantering av anslutningar
103
User Login104
Auto Set ID105
Kloning106
Kommandoupprepning107
Komma igång med MDC
108
Huvudskärmens layout
109
Menyer109
Skärmjustering111
Avancerade funktioner
114
Ljudinställning116
Systeminställning116
Verktygsinställningar125
Andra funktioner
128
Hantering av grupper
129
Hantering av scheman
131
Felsökningsguide133
Felsökningsguide
Appendix
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
135
135
135
136
Vanliga frågor
139
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)156
Inget fel på produkten
156
En skada på produkten som orsakats av kunden156
Annat156
Allmänt141
Korrekt avfallshantering
157
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
157
Korrekt avfallshantering av batterierna i
produkten157
Specifikationer
Energisparfunktion144
Förinställda tidslägen
146
Kontakta Samsung148
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning158
Optimal bildkvalitet
158
Förhindra inbränning av efterbilder
159
Licens161
Terminologi162
4
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
•• En administrationsavgift kan tillkomma om
-- (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
-- (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
•• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
5
Säkerhetsföreskrifter
Akta!
RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
――Gör följande vid rengöring.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET. (ELLER BAKSIDAN)
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.
LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.
1
Stäng av produkten och datorn.
2
Koppla bort strömsladden från produkten.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.
Stötar kan annars uppstå.
Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.
Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.
3
Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol,
lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.
Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och underhåll följer med
produkten.
!
Symboler
•• Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
Varning!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
4
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du
gör rent utsidan av produkten.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
6
Sätt på produkten och datorn.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
6
Förvaring
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på
strömsladden.
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
Elektricitet och säkerhet
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
•• Brand eller stötar kan uppstå.
bilderna.
Varning!
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som
sitter löst.
•• Brand kan uppstå.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
!
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•• Överhettade eluttag kan orsaka brand.
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• En osäker anslutning kan orsaka brand.
!
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Stötar eller skada kan uppstå.
!
7
Installation
Akta!
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Produkten kan skadas av en elstöt.
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte
produkten nära värmekällor.
•• Brand kan uppstå.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som
följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Låt en tekniker installera väggfästet.
•• En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
!
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
•• Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden
kopplas från om problem uppstår.
!
•• Använd endast godkända fästen.
!
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller
garderober.
•• Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara
använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
!
!
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
•• Barnen kan kvävas.
!
8
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil
hylla, lutande ytor med mera).
Akta!
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan
produkten skadas eller börja brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt
(droppande vatten osv.), olja eller rök.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Skärmen kan skadas.
!
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en
spis.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den
nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.
•• Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
•• Produkten kan falla och skada barn.
Ställ ner produkten försiktigt.
•• Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på
en plan och stabil yta.
Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.
SAMSUNG
!
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större
mängder finpartiklar, kemiska ämnen eller extrema temperaturer, eller på en
flygplats eller tågstation där produkten är igång under längre tidsperioder)
kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett
sådant ställe.
9
Användning
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.)
på produkten.
•• Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna
eller godiset och orsaka allvarliga skador.
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera
eller ändra produkten.
Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och
kopplar från strömsladden och alla andra anslutna kablar.
!
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga
smällar.
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
!
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort
strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.
!
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
!
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten.
Ventilera också lokalen omedelbart.
•• Barnen kan skadas allvarligt.
•• Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av
strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden. Kontakta
sedan Samsungs kundtjänst.
•• Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
!
GAS
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon
kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
10
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen
nära produkten.
Akta!
•• En explosion eller brand kan uppstå.
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka
inbrända bilder och defekta pixlar.
!
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
•• Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte
tänker använda produkten under en tid.
!
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
-_100
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.)
eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
•• Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar
eller elläckage.
!
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och
frekvensen.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda
bildskärmen under en längre tid (semester med mera).
•• Synen kan försämras.
!
Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller
metallföremål på produkten.
•• Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
!
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
11
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur
det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar
inte når det.
•• Risken för trötta ögon minskar.
•• Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta
läkare.
!
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då
den kan vara mycket varm.
Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri
och ett använt batteri samtidigt
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
!
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall,
utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna
det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för
återvinning.
•• Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
!
•• Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar
skada.
Placera inte tunga föremål på produkten.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
•• Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart
eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller
till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart).
Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
•• Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
12
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera innehållet
2
Ta bort plasten från produkten.
3
Kontrollera produkten och ta bort skumplasten och plastpåsen.
Packa upp (endast LE32C- och LE46C-modeller)
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
1
Ta bort den svarta låsenheten på kartongens undersida.
――Utseendet hos de faktiska produkten kan skilja sig från den visade bilden.
――Den här bilden är endast i beskrivande syfte.
4
Förvara kartongen på en torr plats så att den kan användas när du flyttar på produkten i framtiden.
13
Packa upp (endast LE55C-modeller)
2
Använd spåren i kartongen och lyft och ta bort kartongens ovandel.
3
Kontrollera delarna och ta bort skumplast och plastpåsen.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
1
Ta bort den svarta låsenheten på kartongens undersida.
1
2
3
――Utseendet hos de faktiska komponenterna kan variera från bilden som visas.
4
Förvara kartongen på en torr plats så att den kan användas när du flyttar på produkten i framtiden.
14
Kontrollera delarna
-- Kontrakta leverantören där du köpte
produkten om några delar saknas.
Komponenter
――Komponenterna kan variera på olika platser.
-- Utseendet hos de faktiska delarna kan
variera från bilden som visas.
-- Något stativ följer inte med produkten.
Om du vill installera ett stativ köper du
det separat.
Snabbstartguide
Garantikort
Bruksanvisning
MagicInfo Lite Edition programCD
Strömkabel
D-SUB-kabel (s. 42)
(Ej tillgänglig på alla platser)
-
-
+
+
Batterier (s. 21)
Fjärrkontroll (s. 20)
(Ej tillgänglig på alla platser)
Skruvskydd
15
Delar som säljs separat
-- Följande delar kan köpas hos närmaste
återförsäljare.
Kit med väggfäste
Stativ
RS232C-stereokabel (s. 100)
DVI-kabel (s. 43)
HDMI-DVI-kabel (s. 43)
HDMI-kabel (s. 44)
Videokabel (s. 47)
Stereokabel (s. 23)
Komponentkabel (s. 48)
RCA-stereokabel (s. 50)
RCA-kabel (s. 47)
AV-/Komponentadapter (s. 47)
AUDIO-adapter (s. 47)
LAN-kabel (s. 101)
Extern sensor (s. 23)
RS232C(IN) Adapter
RS232C(OUT) Adapter
PIM
16
Delar
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående
Panelkontroll
Knappar
meddelande för att höja prestandan.
Beskrivning
Ljusstyrkesensor (tillval)
Hittar automatiskt de omgivande ljusförhållandena och ändrar skärmen i enlighet
med dessa.
――Den här funktionen är endast aktiverad på modeller som är utrustade med
automatisk ljussensor.
Strömindikator
Visar energisparläge när den blinkar grönt
Se Energisparfunktion som beskrivs i handboken för mer information om
energibesparingsfunktioner.
――För att spara energi bör du även slå av LCD-skärmen när den inte används, eller
när du lämnar den obevakad under långa perioder.
Fjärrsensor
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen.
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den
här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
17
Vy från baksidan
Port
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
DVI IN
Ansluter till en källenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
CONTROL IN
Ger ström åt den externa sensorns kretskort eller tar emot ljussensorsignalen.
IR OUT
Tar emot fjärrkontrollens signaler via den externa sensorns kretskort och sänder
signalen via LOOP OUT.
RGB IN
För anslutning av en källenhet via en D-SUB-kabel.
AV / COMPONENT IN
För anslutning av en källenhet via AV/component-adaptern.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
Tar emot ljud från en dator via en ljudkabel.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO OUT
Ansluter ljudet för källenheten.
RS232C IN
För anslutning till MDC via en RS232C-stereoadapter.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
DVI IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
POWER
ON
CONTROL IN
Beskrivning
RS232C OUT
IR OUT
RJ45 MDC
För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
LE32C
RGB IN
AV/
COMPONENT IN
IN
OUT
RGB/DVI/
HDMI/AV/
COMPONENT
AUDIO
RGB IN
AV/
COMPONENT IN
RGB/DVI
HDMI/ AV/
COMPONENT
AUDIO
IN
OUT
IN
OUT
RS232C
RJ45 MDC
RS232C
RJ45 MDC
LE46C, LE55C
IN
OUT
18
Antistöldlås
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4
Lås låsenheten.
-- En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
-- Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
-- Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
19
Fjärrkontroll
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
OFF
Slå på produkten.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
1
4
5
3
6
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
7
Justera volymen.
Välj en ansluten källenhet.
2
8
0
Slå av produkten.
Ange lösenordet på skärmmenyn eller byt kanal.
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
9
Tysta ljudet.
Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen eller
tryck på volymknappen (+ VOL -).
CONTENT
(HOME)
VOL
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
CH
MENU
BLANK
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
20
TOOLS
Gå tillbaka till föregående meny.
INFO
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
MagicInfo
3D
LOCK
Visar information på skärmen.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny, eller
justera ett alternativs inställningar.
Aktiverar det markerade menyalternativet.
Stäng aktuell meny.
Välj en ansluten ingångskälla manuellt från PC,
DVI eller HDMI..
Aktiverar låsfunktionen.
Startknapp för MagicInfo Quick.
MagicInfo kan bara kativeras när en nätverksbox
är ansluten.
Knappen är inaktiverad på produkter som inte
har stöd för MagicInfo.
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
21
Justera skärmspråket med fjärrkontrollen
Beskrivning
1
Öppna OSD-menyn.
2
Välj Ingångar, Bild, Ljud, Inställning eller Multikontroll
i den visade skärmmenyn.
7m ~ 10m
Knappar
Mottagningsområde för fjärrkontroll
3
30˚
30˚
Ändra inställningarna efter önskemål.
Använd fjärrkontrollen inom 7-10 m från produktsensorn i en vinkel på 30 från vänster till höger.
――Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
4
Slutför inställningen.
5
Stäng menyspråkskärmen.
――Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
――Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
22
Anslutning med en IR-stereokabel
(säljs separat)
1
2
Stäng av enheten innan du ansluter den externa sensorn. Sätt på enheten igen när
sensorn är ansluten.
Styra flera skärmar med fjärrkontrollen
IR OUT
CONTROL IN
•• Anslut IR OUT-porten på produkten till CONTROL IN-porten på den andra
skärmen med den medföljande stereokabeln.
•• Ett kommando som skickas från fjärrkontrollen till produkt
både skärmprodukt 1 och 2 .
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
1 tas emot av
Styra flera skärmar via en extern sensor
(säljs separat)
•• Ett kommando skickat från fjärrkontrollen till produkt 1 (till vilken den
externa sensorn är ansluten) tas emot av både skärmprodukt 1 och 2 .
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
1
2
POWER
IR OUT
CONTROL IN
SOURCE
CONTROL IN
23
Före produktinstallation
(installationsguide)
――För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
-- Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.
-- Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.
-- Se till att montera det angivna väggstativet.
Lutningsvinkel och rotation
15 ˚
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
•• Produkten kan lutas maximalt i en vinkel på 15 från en lodrät väggyta.
•• För att använda produkten vertikalt (porträtt) ska du vrida den medurs så att LED-lampan pekar nedåt.
Ventilation
Installation på en lodrät vägg
A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 C
A
•• När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta
för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 35 C.
B
Bild 1.1 Sidovy
24
Installation på en lutande vägg
Bild 1,3 Sidovy
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
B
D
D
Plan vy
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
A
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Omgivande temperatur: Under 35 C
――När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten
och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 35 C.
C
E
Bild 1,2 Sidovy
Mått
Enhet: mm
Modellnamn
5
1
2
4
3
1
1 2
23
34
45
LE32C
744,0
698,4
392,85
452,7
65,9
LE46C
1061,0
1018,08
572,67
619,8
51,7
LE55C
1252,4
1209,6
680,4
727,7
51,7
――Alla ritningar behöver inte vara skalenliga. En del mått kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Kontrollera måtten innan du installerar produkten. Vi tar inget ansvar för typografiska fel och tryckfel.
25
Montera väggstativet
Montera väggstativet
Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.
Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet.
Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att
montera väggstativet själv.
26
Specifikationer för väggstativet (VESA)
――Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet.
Innan du fäster väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du
kontakta närmaste återförsäljare för att få mer information.
Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka
allvarliga personskador.
•• Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är
för långa kan skada insidan av produkten.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på
väggstativets specifikationer.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas
ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett ospecificerat väggstativ
eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för
produkten.
•• Montera inte produkten med mer än 15 graders lutning.
•• Se alltid till att vara två när produkten monteras på en vägg.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Enhet: mm
Modellnamn
VESAskruvhålspecifikationer
(A * B) i millimeter
LE32C
200 × 200
LE46C
400 × 400
Standardskruv
Antal
M6
4
M8
LE55C
400 × 400
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
27
Fjärrkontroll (RS232C)
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
Kabelanslutning
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
8 bitar
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
6 7 8 9
Stift
Signal
1
Detektera databärare
2
Mottagna data
3
Sända data
4
Förbereda dataterminal
5
Signalgrund
6
Förbered datauppsättning
7
Sänd begäran
8
Rensa att skicka
9
Signalindikator
28
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel
9
•• Stifttilldelning
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Hona
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO-
Tx
3
<--------
2
Rx
KONTAKT
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3,5 ø)
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
29
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt: RJ45
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
30
Anslutning
•• Anslutning 2
•• Anslutning 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Anslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
31
Nej.
Kontrollkoder
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
Kommandotyp
Datalängd
Data
1
Värde
Kommandotyp
10
Delad skärmbild på
0x84
0~1
11
Användarkontroll för delad skärmbild
0x89
-
T.ex. Ström på & ID=0
Kontrollsumma
Kommando
Nej.
Värdeintervall
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till
alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan
(11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.
0
ID
Kommando
Kontrollsumma
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Kommandotyp
Kommando
Värdeintervall
1
Strömkontroll
0x11
0~1
2
Volymkontroll
0x12
0~100
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
4
Skärmlägeskontroll
0x18
-
5
Skärmstorlekskontroll
0x19
0~255
6
BIB på-/avkontroll
0x3C
0~1
7
Autojusteringskontroll (endast PC
och BNC)
0x3D
0
8
Lägeskontroll för delad skärmbild
0x5C
0~1
9
Säkerhetslås
0x5D
0~1
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-nummer,
ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje enhet, men ACK
svarar inte.
32
Strömkontroll
Volymkontroll
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Volymen på produkten kan justeras med en dator.
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
•• Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
Kommando
0xAA
0x12
0: Ström AV
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Data
1
"Volume"
Kontrollsumma
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Kontrollsumma
3
'A'
0x12
"Volume"
•• Nak
•• Nak
Kommando
Datalängd
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
ID
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
•• Ack
ID
Kontrollsumma
0
Rubrik
1: Ström PÅ
Kommando
Datalängd
•• Ställa in volymen (ställa in volym)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
ID
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
33
Inmatning av källkontroll
0x24
HDMI2_PC
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
0x25
Bildskärmsport
――DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De svarar bara
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
på hämtningskommandon.
――Den här modellen stöder inte portarna HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 och HDMI2_PC.
Kontrollsumma
――MagicInfo är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
0
――RF (TV) och DTV är bara tillgängliga med modeller som inkluderar en TV.
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datalängd
Data
1
"Input Source"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ingångskälla
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
34
Skärmlägeskontroll
•• Nak
•• Funktion
Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.
Skärmläget kan inte styras när funktionen Video Wall är aktiverad.
――Den här kontrollen kan bara användas på modeller som inkluderar en TV.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Screen
Mode"
Kommando
0xAA
0xFF
r-CMD
Val1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Ack/Nak
•• Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
0x01
0xFF
Datalängd
•• Funktion
Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.
0
ID
0xAA
ID
Skärmstorlekskontroll
Kontrollsumma
•• Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)
Rubrik
Kommando
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)
Rubrik
Rubrik
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
35
BIB på-/avkontroll
Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)
•• Funktion
BIB-läget för en produkt kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Justerar automatiskt datorsystemskärmen med en dator.
――Endast tillgängliga på modeller som har BIB-funktionen.
――Läget kan inte styras om Videovägg är inställt på På.
•• Visa autojusteringsstatus (hämta autojusteringsstatus)
Ingen
――Den här funktionen är inte tillgänglig i MagicInfo.
•• Ställa in autojustering (ställa in autojustering)
•• Visa status för BIB på/av (hämta status för BIB PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalängd
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalängd
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
"Auto Adjustment" : 0x00 (alltid)
•• Ställa in BIB på/av (ställa in BIB PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Kontrollsumma
Datalängd
Data
1
"PIP"
Kontrollsumma
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3D
"ERR"
1: BIB PÅ
0: BIB AV
Kontrollsumma
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsumma
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
36
Lägeskontroll för delad skärmbild
Säkerhetslås
•• Funktion
Läget Videovägg kan aktiveras på en produkt med en dator.
•• Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Säkerhetslås på en produkt.
Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där Videovägg är aktiverat.
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
•• Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalängd
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Kontrollsumma
0
•• Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
1: Full
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
0: Naturlig
1: PÅ
•• Ack
0: AV
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"Video
Wall
Mode"
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
37
Delad skärmbild på
•• Nak
•• Funktion
Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsumma
•• Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Kontrollsumma
Användarkontroll för delad skärmbild
0
•• Funktion
Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.
•• Sätt på/stäng av delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
Data
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
•• V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten
1: Delad skärmbild PÅ
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställ in delad skärmbild
0: Delad skärmbild AV
Rubrik
•• Hämta status för delad skärmbild
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Val1
Val2
2
Wall_Div
Wall_
SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten
V.Wall_On : Samma som ovan
38
10 x 10 modell för delad skärmbild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
39
Wall_SNo : Produktnummerkod för produkten
10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)
Ange nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsumma
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
40
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollera följande innan du ansluter den här produkten med andra enheter.
Enheter som kan anslutas till det här projektet inkluderar datorer, videokameror, högtalare, digital-tv-boxar och DVD-/Blu-rayskivspelare.
Kontrollpunkter före anslutning
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet
till en annan.
――Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Anslut ljudportarna korrekt: vänster = vit och röd = röd.
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
41
Ansluta till en dator
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
42
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
DVI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
――När du ansluter en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du in
Ändra namn på DVI PC för att komma åt video- och ljudinnehåll som finns
lagrat på datorn.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
43
Anslutning med en HDMI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
44
Ändra upplösningen
――Justera upplösning och uppdateringshastighet på kontrollpanelen på datorn för att få optimal bildkvalitet.
――Bildkvaliteten på TFT-LCD-skärmar kan försämras om du inte väljer optimal upplösning.
Ändra upplösning på Windows XP
Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar och ändra upplösningen.
Ändra upplösning i Windows Vista
Gå till Kontrollpanelen
Personliga inställningar
Bildskärmsinställningar och ändra upplösningen.
45
Ändra upplösning i Windows 7
Gå till Kontrollpanelen
Bildskärm
Skärmupplösning och ändra upplösningen.
Ändra upplösning i Windows 8
Gå till Inställningar
Kontrollpanelen
Bildskärm
Skärmupplösning och ändra upplösningen.
46
Ansluta till en video
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.
Anslutning med AV-kabel
AV / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
47
Anslutning med en komponentkabel
AV / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
――Ljudet aktiveras inte om produkten är ansluten till en videoenhet med en
HDMI-DVI-kabel. För att lösa detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till
ljudportarna på produkten och videoenheten.
När du ansluter en videoenhet till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du
in Ändra namn på DVI-enheter för att komma åt video- och ljudinnehåll som
finns lagrat på videoenheten.
――Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och
HDMI IN 1, HDMI IN 2
576p.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
48
Ansluta med en HDMI-kabel
Använda en HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel (upp
till 1080p)
•• För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en
HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen
ljudkabel.
-- Om du vill ansluta produkten till en digital enhet som inte har stöd för
HDMI-utgång använder du en HDMI-DVI-kabel och ljudkablar.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet
fungerar om en extern enhet som använder en äldre version av HDMI-läget
ansluts till produkten. Om ett sådant problem uppstår frågar du tillverkaren
av den externa enheten vilken HDMI-version som används. Om den är för
gammal kan du begära en uppgradering.
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan
ett anslutningsfel uppstå.
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet
rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
49
Ansluta till ett ljudsystem
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO OUT
50
Ansluta nätverksboxen (säljs separat)
――Information om hur du ansluter nätverksboxen finns i bruksanvisningen som följer med när du köper nätverksboxen.
MagicInfo
Innan du kan använda MagicInfo måste du ansluta en nätverksbox (som säljs separat) till produkten.
――Om du vill ändra MagicInfo-inställningarna kör du MagicinfoSetupWizard på datorn.
――Information om hur du använder MagicInfo finns på den dvd som följer med nätverksboxen.
――Informationen i det här avsnittet kan komma att ändras utan förvarning som en del av vårt kontinuerliga arbete med kvalitetsförbättringar.
――Om du installerar ett annat operativsystem än det som följer med nätverksboxen eller återställer systemet till en tidigare version av operativsystemet eller om du
installerar programvara som inte är kompatibel med det medlevererade operativsystemet och det uppstår problem i anslutning till dessa åtgärder, kommer du inte att
kunna dra nytta av vår tekniska support, och vi kommer dessutom att tvingas ta ut en avgift för ett eventuellt besök av en servicetekniker. Du har inte heller rätt att byta
eller lämna tillbaka produkten och få pengarna tillbaka i dessa fall.
Starta MagicInfo-läget
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
1
När du har installerat och anslutit nätverksboxen (som säljs separat) till produkten sätter du på produkten.
2
Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen och välj MagicInfo.
3
Välj vilket standarprogram som ska köras när MagicInfo startas.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
51
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
4
Ange IP-informationen.
5
Välj språk. (Standardspråket är engelska.)
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
Current Language
:
Engilsh
Chinese [Traditional]
German
English
French
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
52
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Välj visningsläge.
7
Kontrollera de inställningar du just har konfigurerat.
Select Screen Type - step 4
Landscape
Portrait
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
――Om körningsikonen inte visas dubbelklickar du på ikonen för MagicInfo på skrivbordet. Ikonen visas längst ned till höger på
Setup Information
1. Application :
skärmen.
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
2. Internet Protocol [TCP/IP]
IP :
192.168.0.102
3. Language :
4. Screen Type :
English
Landscape
Do not show again
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
53
Kapitel 04
Ingångar
Källa
Används för att välja PC, HDMI eller andra ingångskällor som är anslutna till LCD-skärmen.
Används för att välja skärm.
MENU m :Ingångar
T
Källa
ENTER
Källa
PC
DVI
AV
Component
HDMI1
HDMI2
MagicInfo
TV
Flytta
:---:---:---:---:---:---:---:---Öppna
Tillbaka
1
PC
2
DVI
3
AV
4
Komponent
5
HDMI1
6
HDMI2
Detta är avaktiverat när en nätverksbox är installerad.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
7
MagicInfo
Aktiveras när en nätverksbox är ansluten.
8
TV
54
BIB
Sätter skärmens lägen för BIB i lägena Av/På.
•• Av / På
――PIP stängs av när LCD-skärmen växlar till en extern enhet.
BIB
――Om du väljer
,
,
i Storlek avaktiveras Position och Transparens.
――Funktionen BIB är inte tillgänglig när Videovägg är På.
BIB
BIB
Källa
Storlek
Position
Transparens
Flytta
Av
:OV
►
:PC
På
:
:
:Medium
Öppna
――Om externa AV-enheter, som videobandspelare och DVD-spelare, är anslutna till LCD-skärmen kan du med BIB titta på video
från dessa enheter i ett litet fönster via PC videosignal.
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Källa
Väljer ingångskälla för PIP.
Primär källa
BIB
BIB
Källa
Storlek
Position
Transparens
Flytta
:På
:HDMI
DVI 1
:AV
AV
:---HDMI 1
:투명하게
HDMI 2
Öppna
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Tillbaka
Sekundär källa
PC
DVI, AV, HDMI1, HDMI2
DVI
PC
AV
PC
HDMI1
PC
HDMI2
PC
PIM
PC, AV , Komponent
――BIB är avaktiverat om huvudskärmen inte tar emot en signal.
55
Storlek
Ändrar storlek för PIP-fönstret (BIB).
――Bild > Storlek ändras till 16:9 när BIB är På.
BIB
BIB
Källa
Storlek
Position
Transparens
Flytta
:På
:HDMI 1
:---:---:투명하게
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Position
Ändrar Position (Placering) för PIP-fönstret (BIB).
BIB
BIB
Källa
Storlek
Position
Transparens
Flytta
:På
:HDMI 1
:---:---:투명하게
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
56
Transparens
Ställ in Transparens för BIB-fönstret.
•• Hög
•• Medium
BIB
BIB
Källa
Storlek
Position
Transparens
Flytta
•• Låg
:På
:HDMI 1
:---:---:투명하게
Hög
Medium
Låg
Matt
Öppna
•• Matt
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ändra namn
Döp den enhet som är ansluten till ingångarna för att göra det enklare att välja ingångskälla.
Video / DVD / Digitalbox / Sat./Hårddisk / Satellitmott. / AV-mottagare / DVD-mottagare / Spel / Videokamera / DVD/
Video / DVD/Hårddisk / PC / DVI PC / DVI-enheter
――De visade enheterna varierar beroende på externt ingångsläge.
Ändra namn
PC
DVI
AV
Komponent
HDMI1
HDMI2
:---:---:---:---:---:----
▶
▶
▶
▶
▶
▶
När du ansluter en PC till HDMI-uttaget ska du ställa in Ändra namn som PC. I övriga fall ställer du in Ändra namn som
AV. Eftersom 640x480, 720p(1280x720), och 1080p(1920x1080) är vanliga signaler för AV ch PC ska du se till att du ställer in
Ändra namn enlighet med insignalen.
――Menyn Bild ändras beroende på insignal och Ändra namn.
När du använder en HDMI-DVI-kabelanslutning (som inte stöder ljud och video samtidigt) ska ljudporten anslutas med en
separat ljudkabel.
När en dator är ansluten ska du ställa in Ändra namn som DVI PC för att kunna titta på video och höra ljud från den
anslutna datorn.
Flytta
Öppna
Tillbaka
När en AV-enhet är ansluten ska du ställa in Ändra namn som DVI-enheter för att kunna titta på video och höra ljud från
den anslutna AV-enheten.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
57
Inst. för autoväxling av källa
Autoväxlingskälla
Källinställ. för autoväxling
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.Valet Sekundär källa blir aktiverat om ingen primär
videokälla är tillgänglig. Om den primära eller sekundära källan inte identifieras söker skärmen inte igen och om ingen aktiv
video återfinns på skärmen visas meddelandet för att det saknas ingående signal.
När Primär källa är inställt på Alla söker skärmen igenom alla videokällingångar två gånger i följd efter en aktiv videokälla och
återgår sedan till den första videokällan i sekvensen om ingen video hittas.
•• Av / På
――Val av Autoväxlingskälla och funktionen BIB: Om valet Autoväxlingskälla är inställt på På, fungerar inte funktionen BIB
: On
Av
På
: On
Autoväxlingskälla
Primär återställningsk.
Primär källa
Sekundär källa
När Autoväxlingskälla är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
: DVI
: PC
och valet Autoväxlingskälla måste ställas in till Av, för att funktionen BIB ska fungera.
――När valet Autoväxlingskälla är inställt på På och/eller Primär återställningsk. är i läget På, blir strömsparläget för skärmen
inaktiverat.
――När Primär återställningsk. är i läget På, blir bara valen Primär källa och Sekundär källa tillgängliga och de är
utväxlingsbara och kan väljas efter önskemål. Se BIB > Källa för kompatiblal signaler för varje primär ingångskälla.
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Inst. för autoväxling av källa är aktiverad när BIB är inställt på På.
Primär återställningsk.
När Primär återställningsk. är i läget På, söks bara valen Primär källa och Sekundär källa igenom efter aktiv video.
Källinställ. för autoväxling
Autoväxlingskälla
Primär återställningsk.
Primär källa
Sekundär källa
Flytta
: På
:
Primär källa väljs om den aktiva videon återfinns, om ingen video återfinns och Sekundär källa väljs om ingen video återfinns
i Sekundär källa igen och meddelandet om att det saknas ingående signal visas.
•• Av / På
: On
Av
På
: PC
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
58
Primär källa
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Källinställ. för autoväxling
Autoväxlingskälla
Primär återställningsk.
Primär källa
Sekundär källa
Flytta
: På
: På
:
:
DVI
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
SKällinställ. för autoväxling
Autoväxlingskälla
Primär återställningsk.
Primär källa
Sekundär källa
Flytta
: På
:
:
: På
PC
DVI
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
59
Kapitel 05
Bild
läge PC / DVI / MagicInfo
Läge
MENU m :Bild
T
Läge
Läge
Personlig
Färgton
Färgkontroll
Color Temp.
Bildlås
Autojustering
ENTER
LCD-skärmen har fyra automatiska bildinställningar ("Information", "Reklam" och "Personlig") som är förinställda i fabriken.
Bild
•• Information
Rekommenderas för att kommunicera exakt information (dvs. allmän information).
Information
:사용자
조정
Reklam
:---Personlig
•• Reklam
Rekommenderas för att visa annonser (t.ex. videor eller inomhus- och utomhusannonser).
•• Personlig
――Ej tillgängligt om läget Dynamisk kontr. är inställt på På.
▶
Mer
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
60
Personlig
Genom att använda skärmmenyerna kan du ändra kontrast och ljusstyrka.
――Genom att ändra bilden med funktionen Personlig ändras Läge till läget Personlig.
――Ej tillgängligt om läget Dynamisk kontr. är inställt på På.
Personlig
Kontrast
Ljusstyrka
Skärpa
Gamma
Flytta
90
90
50
: Naturlig
Läge1
Läge2
Läge3
Öppna
Kontrast
Justerar kontrast.
Ljusstyrka
Justerar ljusstyrkan.
Tillbaka
Skärpa
Justera Skärpan.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Gamma
Ändra den normala ljusstyrkan (Gamma) för bilden.
•• Naturlig
•• Läge1
Ställer in bilden på ljusare nivå än Naturlig.
•• Läge2
Ställer in bilden på mörkare nivå än Läge1.
•• Läge3
Ökar kontrasten mellan mörka och ljusa färger.
61
Färgton
Du kan ändra färgton.
――Ej tillgängligt om läget Dynamisk kontr. är inställt på På.
•• Av / Sval / Normal / Varm / Personlig
――Om du ställer in Färgton på Sval, Normal, Varm, eller Personlig, avaktiveras funktionen för Color Temp..
――Om du ställer in Färgton som Av avaktiveras funktionen Färgkontroll.
Bild
Läge
Personlig
Färgton
Färgkontroll
Color Temp.
Bildlås
Autojustering
: Personlig
: 16:9
Av
Sval
Normal
: 16:9
Varm
: 동작
: 일반
Personlig
▶
Mer
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Färgkontroll
Ändra balansen för röd, grön och blå individuellt.
――Ej tillgängligt om läget Dynamisk kontr. är inställt på På.
•• Röd / Grön / Blå
Färgkontroll
50
50
50
Röd
Grön
Blå
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
62
Color Temp.
Color Temp. är ett mått på hur 'varma' bildens färger är.
――Den här funktionen är aktiverad när Läge är inställd på Personlig, och Dynamisk kontr. och Färgton är Av.
Color Temp.
10000K
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Bildlås
Bildlås används för att fininställa och få fram bästa bildkvalitet genom att avlägsna brus som skapar instabila bilder
med skakningsoskärpa och suddigheter. Om du inte får tillfredsställande resultat med fininställningen kan du använda
grovinställning och sedan justera mot fint igen.
Bildlås
2200
55
▶
Grov
Fin
Position
•• Grov
Avlägsnar störningar som vertikala ränder. Grovjustering kan innebära att skärmens bildområde flyttas. Du kan flytta
tillbaka det till mitten med menyn för horisontell kontroll.
•• Fin
Avlägsnar störningar som horisontala ränder. Om bruset kvarstår även efter fininställning ska du upprepa efter
frekvensjustering (clock speed (klockhastighet)).
•• Position
Justerar skärmens placering horisontellt och vertikalt.
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgänglig i läget PC.
63
Autojustering
i
Värdena för Fin, Grov, Position ändras automatiskt.
Om upplösningen ändras i kontrollpanelen utförs autofunktionen.
Autojustering
Vänta.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgänglig i läget PC.
Signalbalans
Signalbalans
Väljer antingen På eller Av med signalbalansen.
Ställa in signal
Signalbalans
Signalbalans
Ställa in signal
Flytta
:사용자
조정
Av
På
Öppna
――Tillgänglig när Ställa in signal är inställt som På.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain / R-Offset / G-Offset / B-Offset
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
64
Storlek
Storlek kan ändras.
•• 16:9 / 4:3 / Originalförhållande
Bild
▶
Mer
Signalbalans
Storlek
HDMI svart
BIB-bild
Dynamisk kontr.
Justera lampan
Ljussensor
Bildåterställning
Flytta
: 16:9
4:3
Originalförhållande
: Av
: 100
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
HDMI svartnivå
När en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till din produkt via HDMI eller DVI, kan det leda till en försämrad bildkvalitet,
såsom ökning av svart, låg kontrast, missfärgning etc., beroende på vilken extern enhet som är ansluten. Om så är fallet ska du
ändra skärmkvaliteten för produkten genom att konfigurera HDMI svartnivå.
•• Normal / Låg
Bild
▶
Mer
Signalbalans
Storlek
HDMI svart
BIB-bild
Dynamisk kontr.
Justera lampan
Ljussensor
Bildåterställning
Flytta
: 16:9
: Normal
Låg
: Av
: 100
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
65
BIB-bild
Ändrar skärminställningar för BIB.
――Tillgängliga lägen: BIB På
•• Kontrast
Justerar kontrasten för BIB-fönstret på skärmen.
BIB-bild
Kontrast
Ljusstyrka
Skärpa
Färg
Ton
100
45
76
60
R 50
G 50
•• Ljusstyrka
Justerar ljusstyrkan för BIB-fönstret på skärmen.
•• Skärpa
Justerar skärpan för BIB-fönstret på skärmen.
•• Färg
Justerar färgen för BIB-fönstret på skärmen.
Move
Öppna
Tillbaka
•• Ton
Lägger på en naturlig ton på BIB-fönstret.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――BIB-ingång fungerar bara i lägena AV, HDMI1 och HDMI2.
Dynamisk kontr.
Dynamisk kontr. används för att automatiskt identifiera spridningen av inkommande visuella signaler och justera för optimal
kontrast.
•• Av / På
――Den här funktionen avaktiveras när BIB eller Energispar är i läget På.
Bild
▶
Mer
Signalbalans
Storlek
HDMI svart
BIB-bild
Dynamisk kontr.
Justera lampan
Ljussensor
Bildåterställning
――BIB-ingång fungerar bara i lägena AV, HDMI1 och HDMI2.
Flytta
: 16:9
: Normal
: 해제
Av
: 100
På
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
66
Justera backlight
Justerar ljuset för att minska energiåtgången.
――Ej tillgängligt om läget Dynamisk kontr. är inställt på På.
Justera lampan
100
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljussensor
Ljussensor detekterar omgivande ljusintensitet så att bildens ljusstyrka automatiskt kan justeras.
•• Av / På
Ljussensor
Av
Flytta
På
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
67
Bildåterställning
i
Återställ skärminställningarna.
Återställ bildinställningar?
Ja
Nej
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
68
Kapitel 06
Bild
läge AV / HDMI / TV / Komponent
Läge
MENU m :Bild
T
Läge
ENTER
LCD-skärmen har fyra automatiska bildinställningar ("Dynamisk", "Standard", "Film" och "Personlig") som är förinställda i
fabriken.
Bild
•• Dynamisk
Dynamisk
: 16:9
Standard
Film
: 16:9
Personlig
: 16:9
: På
: Normal
•• Standard
•• Film
•• Personlig
――Ej tillgängligt om läget Dynamisk kontr. är inställt på På.
▶
Läge
Personlig
Färgton
Color Temp.
Storlek
Brusreducer.
HDMI svart
More
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
69
Personlig
Genom att använda skärmmenyerna kan du ändra kontrast och ljusstyrka.
――Ej tillgängligt om läget Dynamisk kontr. är inställt på På.
Kontrast
Personlig
50
50
50
50
R 50
Kontrast
Ljusstyrka
Skärpa
Färg
Ton
G 50
Justerar kontrast.
Ljusstyrka
Justerar ljusstyrkan.
Skärpa
Flytta
Öppna
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Tillbaka
Justera bildens Sharpness (Skärpa).
Färg
Justera bildens Colour (Färg).
Ton
Lägger på en naturlig ton på displayen.
――Skjutreglaget för Ton visas bara när inmatningskällan är AV, Komponent, HDMI1 eller HDMI2.
70
Färgton
Du kan ändra färgton. De individuella färgkomponenterna är även inställbara.
――Ej tillgängligt om läget Dynamisk kontr. är inställt på På.
•• Av / Sval2 / Sval1 / Normal / Varm1 / Varm2
――Om du ställer in Färgton på Sval2, Sval1, Normal, Varm1, eller Varm2, avaktiveras funktionen för Color Temp..
――Om du ändrar en inställning i menyn Färgton växlar skärmläget till Personlig.
Bild
Läge
Personlig
Färgton
Color Temp.
Storlek
Brusreducer.
HDMI svart
▶
Mer
Flytta
: Personlig
: 16:9
Av
Sval2
Sval1
: 16:9
Normal
: 동작
: 일반
Varm1
Varm2
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Color Temp.
Color Temp.
Color Temp. är ett mått på hur 'varma' bildens färger är.
――Den här funktionen är aktiverad när Läge är inställd på Personlig, och Dynamisk kontr. och Färgton är Av.
10000K
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
71
Storlek
Storlek kan ändras.
•• 16:9
Ställer in bilden i läge 16:9 wide.
Storlek
•• Zoom1
Förstorar bilden lodrätt på bildskärmen.
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Anpassa t. skärm
Personlig
Flytta
Öppna
Tillbaka
•• Zoom2
Förstorar bilden mer än Zoom1.
▶
▶
•• 4:3
Ställer in bilden i läge 4:3 normal.
•• Anpassa t. skärm
Visar inbilder som de är utan att de kapats, vid insignal HDMI 720p, 1080i, 1080p.
•• Personlig
Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Brusreducer.
Funktionen för digital brusreducering gör det möjligt för dig att njuta av klarare och tydligare bilder.
•• Av / På
――Funktionen Brusreducer. är inte tillgänglig för alla upplösningar.
Bild
: Personlig
: Normal
: 16:9
: Av
: På
▶
Läge
Personlig
Färgton
Color Temp.
Storlek
Brusreducer.
HDMI svart
Mer
▶
▶
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
72
HDMI svartnivå
När en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till din produkt via HDMI eller DVI, kan det leda till en försämrad bildkvalitet,
såsom ökning av svart, låg kontrast, missfärgning etc., beroende på vilken extern enhet som är ansluten. Om så är fallet ska du
ändra skärmkvaliteten för produkten genom att konfigurera HDMI svartnivå.
•• Normal / Låg
――För tidsangivelser som kan användas för både datorn och DTV:n i HDMI- och DTV-läget kommer HDMI svartnivå att
aktiveras.
Bild
▶
Läge
Personlig
Färgton
Color Temp.
Storlek
Brusreducer.
HDMI svart
Mer
Flytta
: Personlig
: Normal
: 16:9
: På
: Normal
Låg
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Filmläge
Filmläge kalibrerar en onaturlig bild när du tittar på film (24 bildrutor) på en TV (30 bildrutor).
Undertext som rör sig kan bli förvrängd när det här läget är aktiverat.
――I läget HDMI kan den här funktionen vara tillgänglig om insignalen är sammanflätad skanning, den är inte tillgänglig med
Bild
Mer
Filmläge
BIB-bild
Dynamisk kontr.
Justera lampan
Ljussensor
Bildåterställning
Flytta
progressiv skanningssignal.
•• Av / På
:해제
Av
På
:Av
:100
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
73
BIB-bild
Ändrar skärminställningar för BIB.
•• Kontrast
Justerar kontrasten för BIB-fönstret på skärmen.
BIB-bild
50
50
50
Kontrast
Ljusstyrka
Skärpa
Flytta
Öppna
•• Ljusstyrka
Justerar ljusstyrkan för BIB-fönstret på skärmen.
•• Skärpa
Justerar skärpan för BIB-fönstret på skärmen.
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Dynamisk kontr.
Dynamisk kontr. används för att automatiskt identifiera spridningen av inkommande visuella signaler och justera för optimal
kontrast.
•• Av / På
――Den här funktionen avaktiveras när BIB eller Energispar är i läget På.
Bild
Mer
Filmläge
BIB-bild
Dynamisk kontr.
Justera lampan
Ljussensor
Bildåterställning
Flytta
:Av
: Av
:100
På
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
74
Justera backlight
Justerar ljuset för att minska energiåtgången.
――Ej tillgängligt om läget Dynamisk kontr. är inställt på På.
Justera lampan
100
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljussensor
Ljussensor detekterar omgivande ljusintensitet så att bildens ljusstyrka automatiskt kan justeras.
•• Av / På
Ljussensor
Av
Flytta
På
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
75
Bildåterställning
i
Återställ skärminställningarna.
Återställ bildinställningar?
Ja
Nej
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
76
Kapitel 07
Ljud
Läge
MENU m :Ljud
T
Läge
ENTER
LCD-skärmen har en inbyggd hi-fi stereoförstärkare.
•• Standard
Väljer Standard för fabriksinställningar.
Ljud
Läge
Personlig
Auto volym
SRS TS XT
Ljudval
Välj högtalare
Ljudåterställning
Flytta
Standard
: 사용자
조정
Musik
Film
: 표준
: Tal
: Personlig
: Intern
•• Musik
Väljer Musik när du tittar på musikvideo eller konsert.
•• Film
Väljer Film när du tittar på film.
•• Tal
Väljer Tal när det det främst förekommer dialoger (exempelvis nyheter).
Öppna
Tillbaka
•• Personlig
Väljer Personlig om du vill ändra inställningarna efter dina egna behov.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
77
Personlig
Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.
――Du kan höra ljudet även om volymen är ställd till 0.
――Om du ändrar ljudet med funktionen Personlig kommer Läge att ändras till Personlig.
Personlig
Bas
Diskant
Balans
50
50
R 50
L 50
Bas
Framhäver ljud med låg frekvens.
Diskant
Framhäver ljud med hög frekvens.
Flytta
Öppna
Tillbaka
Balans
Gör att du kan justera ljudbalansen mellan höger och vänster högtalare.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Auto volym
Minskar volymskillnaderna mellan olika sändningar.
•• Av / På
Ljud
Läge
Personlig
Auto volym
SRS TS XT
Ljudval
Välj högtalare
Ljudåterställning
Flytta
: Personlig
Av
: 표준
: På
: Huvudbild
: Intern
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
78
SRS TS XT
SRS TS XT är en patenterad SRS-teknik (SRS) som gör det möjligt att spela 5.1 flerkanalsinnehåll i två högtalare. TruSurround XT
ger en påtaglig och virtuell ljudupplevelse genom högtalarsystem med två högtalare, inklusive inbyggda TV-högtalare. Det är
helt kompatibelt med samtliga flerkanalsformat.
•• Av / På
Ljud
Läge
Personlig
Auto volym
SRS TS XT
Ljudval
Välj högtalare
Ljudåterställning
Flytta
:Personlig
:Av
: Av
På
:Intern
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljudval
Ger ljud antingen från den primära eller den sekundära skärmen i BIB-läget.
――Tillgänglig när BIB är inställt som På.
•• Huvudbild / Underbild
Ljud
Läge
Personlig
Auto volym
SRS TS XT
Ljudval
Välj högtalare
Ljudåterställning
Flytta
: Personlig
: Av
: Av
:면
Huvudbild
Underbild
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
79
Välj högtalare
Om du använder produkten ansluten till en hemmabio kan du slå av TV-högtalare och lyssna på ljudet via hemmabions (externa)
högtalare.
•• Intern
Ljudet sänds ut från Intern-högtalare och Extern-högtalare, men volymkontroll finns bara tillgängligt på Internhögtalaren.
Ljud
Läge
Personlig
Auto volym
SRS TS XT
Ljudval
Välj högtalare
Ljudåterställning
Flytta
: Personlig
•• Extern
När ljudet bara kommer från Extern-högtalarna är volymen också tillgänglig i Extern-högtalarna.
: Av
: På
: Huvudbild
Intern
: 내부
Extern
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljudåterställning
i
Ja
Återställ ljudinställningarna.
Återställ ljudinställningar?
Nej
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
80
Kapitel 08
Inställning
Språk
MENU m :
Inställning
T
Språk
ENTER
Du kan välja mellan 14 olika språk.
――Det valda språket påverkar endast språket för skärmmenyerna. Det påverkar inte någon programvara som körs på datorn.
Inställning
Språk
Tid
Meny-transparens
Säkerhetslås
Energispar
Delad skärmbild
Säkerhetsskärm
▶
Mer
Flytta
English
: 한국어
Deutsch
Español
: 투명하게
Français
Italiano
: 해제
Svenska
Русский
Português
Öppna
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский
Português ,Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文 ,日本語, 한국어
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
81
Tid
Välj någon av de 4 tidsinställningarna Ställ tid, Sovtimer, Timer och Helgdagshantering.
Ställ tid
Tid
Ställ tid
Sovtimer
Timer1
Timer2
Timer3
Helgdagshantering
Ställa in aktuell tid.
10:04 am ▶
: Av ▶
: Av ▶
: Av ▶
: Av ▶
▶
Sovtimer
Slår av LCD-skärmen automatisk vid vissa tidpunkter.
•• Av / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180
Timer1 / Timer2 / Timer3
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Du kan ställa in LCD-skärmen på att slås på eller av automatiskt vid en viss tid.
――Endast aktiverad när klockan är inställd via menyn Ställ tid.
――Med alternativet Manuell kan du välja en dag i veckan.
――Helgdag : När du väljer Verkställ, är timern inte tillgänglig på semestern; när du väljer Verkställ ej, är timern tillgänglig på
semestern.
Helgdagshantering
•• Lägg till
Du kan registrera helgdagar.
•• Radera vald
Du kan ta bort valda helgdagar.
――Endast aktiverad när registrerade helgdagar är valda.
――Mer än en helgdag kan väljas och tas bort.
•• Radera allt
Du kan ta bort alla registrerade helgdagar.
82
Meny-transparens
Ändrar transparensen på OSD-menyns bakgrund.
•• Hög / Medium / Låg / Matt
Inställning
Språk
Tid
Meny-transparens
Säkerhetslås
Energispar
Delad skärmbild
Säkerhetsskärm
: Svenska
Hög
: 투명하게
Medium
Låg
: 해제
Matt
▶
More
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Säkerhetslås
Ändra PIN
Du kan ändra lösenordet.
Säkerhetslås
Ändra PIN
Lås
▶
▶
Det förinställda lösenordet för LCD-skärmen är "0000".
――Om du glömmer lösenordet ska du trycka på fjärrkontrollens knappar INFO
EXIT
MUTE för att återställa lösenordet till
"0000."
Lås
Det här är funktionen som spärrar OSD för att bibehålla aktuella inställningar och förhindra andra från att ändra dessa.
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
83
Energispar
Den här funktionen justerar energiförbrukning för enheten för att spara energi.
•• Av / På
Inställning
Språk
Tid
Meny-transparens
Säkerhetslås
Energispar
Delad skärmbild
Säkerhetsskärm
: Svenska
: Hög
: Av
Av
På
▶
Mer
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Videovägg
En Videovägg är en uppsättning videoskärmar som är sammankopplade så att varje skärm visar en del av hela bilden, eller där
samma bild upprepas på varje skärm.
Videovägg
När Videovägg är på kan du ändra skärminställningen för Videovägg.
――När Videovägg körs är inte funktionen Storlek tillgänglig.
Delad skärmbild
Delad skärmbild :
På ▶
: Full ▶
Format
Vågrät : 1 ▶
▶
Lodrät : 1 ▶
Skärmläge
Flytta
Öppna
――Inaktiverat när BIB är inställt på På.
Slår av/på funktionen Videovägg för den valda visningen av/på.
•• Av / På
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
84
Format
Du kan välja Format för att dela skärmvisningen.
•• Full
Ger fullskärm utan marginaler.
Delad skärmbild
Delad skärmbild :
På ▶
: Full ▶
Format
Vågrät : 1 ▶
▶
Lodrät : 1 ▶
Skärmläge
Flytta
Öppna
•• Naturlig
Visar en naturlig bild med oförändrat originalformat.
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Vågrät
Ställer in hur många delar av skärmen som ska delas horisontellt.
Det finns femton nivåer: 1~15.
――Om Lodrät är inställd på 15, blir maxvärdet för Vågrät 6.
VDelad skärmbild
Delad skärmbild :
På : Full Format
Vågrät : 1 Lodrät : 1 Skärmläge
Flytta
Öppna
▶
▶
▶
▶
▶
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
85
Lodrät
Ställer in hur många delar av skärmen som ska delas vertikalt.
Delad skärmbild
Det finns femton nivåer: 1~15.
――Om Vågrät är inställd på 15, blir maxvärdet för Lodrät 6.
Delad skärmbild :
På ▶
: Full ▶
Format
Vågrät : 1 ▶
▶
Lodrät : 1 ▶
Skärmläge
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Skärmposition
Skärmen kan delas in i flera bilder. Antalet skärmar kan väljas med olika layout när du delar.
•• Välj ett läge i Screen Position.
Skärmläge
•• Välj en visning bland visningsvalen.
•• Valet ställs in genom att trycka in ett nummer i det valda läget.
•• Skärmen kan delas i maximalt 100 underskärmar.
――Om mer än fyra skärmar är anslutna rekommenderar vi en upplösning på XGA (1024*768) eller mer för att förhindra att
bilden blir sämre.
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
86
Säkerhetsskärm
Pixelskiftning
Du kan använda den här funktionen för att förhindra efterbilder på skärmen genom att flytta pixlarna på LCD-skärmen i
horisontell eller vertikal riktning.
Pixelskiftning
•• Av / På
Pixel Shift
Pixel Shift : På : 4 Vågrät
Lodrät : 4 : 4 min Tid ▶
▶
▶
▶
Vågrät
Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.
Det finns fem nivåer: 0, 1, 2, 3, och 4.
Lodrät
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.
Det finns fem nivåer: 0, 1, 2, 3, och 4.
Tid
Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.
87
Timer
Timer
Timer
Timer : På ▶
: Fält
▶
Läge
▶
Period : 4 Tim
▶
: 4 sek.
Tid Du kan ställa in timer för Screen Burn Protection (Skydd för bildskärmsbränning).
Om du startar åtgärden för att radera eventuella efterbilder kommer åtgärden att genomföras under angiven tid och sedan
avslutas automatiskt.
•• Av / På
Läge
Du kan ändra typ av Säkerhetsskärm.
Flytta
Öppna
Tillbaka
•• Fält / Radera / Pixel
Period
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Använd den här funktionen när du ställer in genomförandeperioden för varje läge som ställs in med Timer.
Tid
Ange en tid för att verkställa, inom den angivna tidsperioden.
Fält
Den här funktionen förebygger inbrända bilder på skärmen genom att långa svarta och vita vertikala linjer rör sig över skärmen.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
88
Radera
Den här funktionen förebygger inbrända bilder på skärmen genom att ett rektangulärt mönster rör sig över skärmen.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Pixel
Funktionen hindrar att efterbilder uppstår genom att flytta flera pixlar på skärmen.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
89
Grå sida
Välj ljusstyrka för grå färg för skärmens bakgrund.
•• Av / Ljus / Mörk
Säkerhetsskärm
Pixelskiftning
Timer
Fält
sudd
Pixel
Grå sida
Flytta
: Av
Ljus
Mörk
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj upplösning
Om bilden inte visas som den skall på skärmen när grafikkortet är inställt på 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360
x 768 @ 60Hz eller 1366 x 768 @ 60Hz, kan du genom att använda den här funktionen (Resolution Select) visa bilden på
skärmen i önskad upplösning.
――Det går bara att välja meny när upplösningen är inställd på 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz
Inställning
eller 1366 x 768 @ 60Hz.
▶
Mer
Välj upplösning
Ändra Ström PÅ
OSD-rotering
Avancerade inställningar
Återställ inställn.
Återställ allt
•• Av / 1024 X 768 / 1280 X 768 / 1360 X 768 / 1366 X 768
: 가로
Av
1024 X 768
: 가로
1280 X 768
1360 X 768
1366 X 768
S/N : -----------------Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i PC-läget.
90
Justera ström PÅ
Justerar tiden för att slå på ström för skärmen.
――Ställ in tiden för ström på att vara längre, för att undvika överspänning.
Ändra Ström PÅ
Ändra Ström PÅ :
0
Ändra
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
OSD-rotering
OSD-rotation
•• Liggande / Stående
Inställning
▶
Mer
Välj upplösning
Ändra Ström PÅ
OSD-rotering
Avancerade inställningar
Återställ inställn.
Återställ allt
: Av
: Liggande
Stående
S/N : -----------------Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
91
Avancerade inställningar
Avancerade inställningar
Temperatur
Autostart
Knapplås
Användarens autofärg
Vilolägeskontroll
Lampschema
OSD-visning
Programuppgradering
Flytta
: Auto
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Konfigurerar inställningen för temperaturfunktionen, som känner av innertemperaturen för att skydda produkten.
Temperaturkontroll
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
: Av
: Av
Temperatur
Kontrollerar produktens interna temperatur och anger önskad temperatur.
Produkten är som standard inställd på 77 C.
――Bilden blir dunkel om temperaturen överskrider angiven temperatur, och produkten stängs automatiskt av för att förhindra
överhettning om temperaturen fortsätter att stiga.
――Det bästa är att använda produkten vid en temperatur på 75 - 80 C (baserat på en omgivande temperatur på 40 C).
Mer information om driftsförhållanden finns under "Specifikationer".
Aktuell temperatur
Visar produktens aktuella temperatur.
Autostart
Aktiverar eller avaktiverar produktens Autostart.
Avancerade inställningar
Temperatur
Autostart
Knapplås
Användarens autofärg
Vilolägeskontroll
Lampschema
OSD-visning
Programuppgradering
Flytta
•• Av / På
――När Autostart är På kommer produkten att slå på automatiskt så fort den ansluts till ström.
: Av
: På
: Auto
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
92
Knapplås
Låser eller låser upp skärmkontrollknapparna på produkten.
•• Av / På
Avancerade inställningar
Temperatur
Autostart
Knapplås
Användarens autofärg
Vilolägeskontroll
Lampschema
OSD-visning
Programuppgradering
Flytta
: Av
: Av
På
: Auto
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Användarens autofärg
•• Autofärg
Justerar automatiskt färgerna.
Användarens autofärg
Autofärg
•• Återställ
Återställer färginställningarna.
Återställ
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Endast aktiverad i PC-läget.
93
Vilolägeskontroll
Ställer in vänteläge, som aktiveras när det inte finns någon insignal.
Avancerade inställningar
Temperatur
Autostart
Knapplås
Användarens autofärg
Vilolägeskontroll
Lampschema
OSD-visning
Programuppgradering
Flytta
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
: Av
: Av
•• Auto
Om det inte finns någon insignal:
Av
: 자동설정
På
Auto
Öppna
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om det inte finns någon insignal.
――Aktiveras energisparläget om en extern enhet är ansluten.
Tillbaka
――Visas meddelandet Ingen signal om ingen extern enhet är ansluten.
――Endast aktiverad i läget PC, DVI.
――Auto avaktiveras i HDMI-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Backlight-schema
Justerar ljusstyrkan till ett användarspecificerat värde på en angiven tid.
Lampschema
Lampschema
: På
Tim
▶
Minut am/pm Lamp
Schema 1
12
00
am
100
Schema 2
12
00
am
100
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
94
OSD-visning
Visar eller döljer ett menyalternativ på skärmen.
OSD - källa
OSD-visning
Käll-OSD : På ▶
: På ▶
Ej optimalt OSD-läge
: På ▶
Ingen signal-OSD : På ▶
MDC OSD •• Av / På
OSD - Ej optimalt läge
•• Av / På
OSD - Ingen signal
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / På
OSD - MDC
•• Av / På
95
Programuppgradering
Utför en programuppgradering.
1
Anslut produkten till en dator via en digital signal, som DVI eller HDMI. Klicka på BMP-bildfilen som är konverterad från en
programkod. Bilden nedan visas på produktskärmen.
2
När en BMP-bild som programkoden har konverterat visas på skärmen väljer du Programuppgradering.
3
Om en senare programversion hittas kommer du att få frågan om du vill uppgradera till den mest aktuella versionen. Om
du väljer Ja startar uppgraderingen.
4
-- Om det finns två eller fler BMP-bilder visas de på skärmen som ett bildspel.
-- Vi rekommenderar att uppspelningsintervallet för BMP-bilderna i bildspelet är en sekund.
Bildextraheringen minskar antagligen vid andra uppspelningsintervall.
-- En BMP-bild kanske inte kan extraheras om den täcks av en annan bild (t.ex. muspekaren).
När programuppgraderingen är klar stängs produkten av automatiskt.
――Detta fungerar endast med en digital signal, som i läget DVI, HDMI1 eller HDMI2. (Ingångsupplösningen måste vara
identisk med panelupplösningen.)
――I läget HDMI1 och HDMI2 stöds endast timningsvärdena som används för både PC och TV om Ändra namn är inställt på
PC eller DVI PC.
――Det här stöds bara när Storlek är inställt på 16:9.
Avancerade inställningar
Temperatur
Autostart
: Av
버튼
잠금
: 해제
Uppgraderingen
är klar.
사용자
자동slås
색상av
조정
Strömmen
och på automatiskt.
대기 모드 설정
: 자동설정
OK
휘도 조정 기능
OSD-visning
Programuppgradering
Flytta
Öppna
Tillbaka
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
96
Återställ inställn.
i
Återställ alla värden för en inställning.
Återställ inställningar?
Ja
Nej
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ allt
i
Återställ alla inställningar för skärmen.
Alla inst. återgår till standardinställn.
Ja
Nej
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
97
Kapitel 09
Använda MDC
MDC (Multiple Display Control) är ett program som tillåter flera skärmar att kontrolleras samtidigt genom en dator.
Multikontroll
MENU m :Multikontroll
T
•• ID setup
Tilldelar profilerade ID till INSTÄLLNINGEN.
•• Ange ID
Används för att välja sändarfunktioner för den individuella inställningen. Endast en UPPSÄTTNING
där ID:t överensstämmer med sändarinställningen aktiveras.
ENTER
Flerstyrning
•• MDC-anslutning
Väljer en port att hämta MDC-ingång från.
ID-inst.
:
00
Ange ID
:
--
MDC-anslutning
:
RJ45 MDC
Nätverksinställning
――RS232C MDC : Kommunicerar med MDC via en RS232C MDC -kabel.
――RJ45 MDC: Kommunicerar med MDC via en RJ45 MDC-kabel.
•• Nätverksinställning
IP-inställning : Manuell, Auto
IP-adress : Ange IP-adress manuellt om IP-inställning är inställt på Manuell.
Flytta
Öppna
Tillbaka
Subnätmask: Ange Subnätmask manuellt om IP-inställning är inställt på Manuell.
Gateway: Ange Gateway manuellt om IP-inställning är inställt på Manuell.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
98
Installation/avinstallation av MDC-program
Installation
1
Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
2
Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
3
Välj språk för installationen. Klicka sedan på "OK".
4
När skärmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du på "Next".
5
Välj "I accept the terms in the license agreement" i fönstret "License Agreement" och klicka på "Next".
6
I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på "Next".
7
I det "Destination Folder"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill installera programmet och klickar på "Next".
Om filens plats inte har angetts
kommer programmet att installeras på
standardplatsen.
8
I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill installera programmet under och klickar på "Install".
9
Installationsförloppet visas.
Välj "Launch MDC Unified" och klicka på
"Finish" för att köra MDC-programmet
direkt.
10Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
MDC-installationen kan påverkas
av grafikkort, moderkort och
nätverksförhållanden.
Om det inte visas något fönster för
programinstallation på huvudskärmen ska
du installera med körfilen MDC Unified i
MDC-mappen på CD-skivan.
11Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
Avinstallation
-- MDC-körningsikonen kanske inte
visas beroende på datorsystem eller
produktspecifikationer.
-- Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
1
Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
2
Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
99
Vad är MDC?
MDC (Multiple Display Control) är ett
program som gör att flera skärmar kan
styras samtidigt med en dator.
Ansluta till MDC
Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikationsstandard)
En RS-232C-seriekabel måste anslutas till serieportarna på datorn och skärmen.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
100
Använda MDC via Ethernet
Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Du kan ansluta en skärmenhet till en annan med hjälp av en RS-232C-seriekabel.
Anslutning med rak nätverkskabel
――Flera produkter kan anslutas med hjälp av RJ45 MDC-porten på produkten och LAN-portarna på HUB-enheten.
Monitor 1
RJ45 MDC
HUB
Monitor 2
Computer
101
Anslutning med korsad nätverkskabel
――Flera produkter kan anslutas via RS232C IN/OUT-porten på produkten.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45 MDC
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Computer
102
Hantering av anslutningar
Vid hantering av anslutningarna används anslutningslistan och ändringsalternativen för anslutningslistan.
Anslutningslista – I anslutningslistan visas information om anslutningarna, till exempel anslutningsinställningen (IP/COM, portnummer, MAC och anslutningstyp),
anslutningsstatus, Set ID Range och upptäckta enheter.
Varje anslutning kan innehålla maximalt 100 enheter som anslutits med seriekoppling efter varandra. Alla LFD-skärmar som upptäcks i en anslutning visas i enhetslistan, där
användaren kan skapa grupper och skicka kommandon till de upptäckta enheterna.
Ändringsalternativ för anslutningslistan – Bland ändringsalternativen för anslutningarna finns Add, Edit, Delete och Refresh.
103
User Login
När programmet startas visas användarens inloggningsfönster.
Inloggnings-ID (password: admin) och lösenord (Auto Login: admin) anges till admin.
――När du har loggat in första gången måste du ändra lösenordet för att garantera säkerheten.
――Du ändrar lösenordet genom att gå till Home > User Settings.
När du är inloggad visas [User Login : admin] längst ned till höger i programmet.
Om du vill logga in automatiskt när programmet startar om, markerar du kryssrutan Auto Login i fönstret User Login.
104
Auto Set ID
Auto Set ID tilldelar ett enhets-ID för alla LFD-skärmar som seriekopplats i den valda anslutningen.
Det kan finnas maximalt 100 LFD-skärmar i en anslutning.
Enhets-ID tilldelas i ordningsföljd inom seriekopplingen från 1 till 99, och slutligen enhets-ID 0.
――ID för den sista hundrade LFD-skärmen anges till 0.
105
Kloning
Med kloningsfunktionen kan du kopiera inställningarna för en LFD-skärm och använda den för flera valda LFD-skärmar.
Via kopieringsfönstret för inställningsalternativ kan du välja att klona särskilda flikkategorier eller alla flikkategorier.
――Om du vill ta bort de inställningar som du har konfigurerat klickar du på knappen Paste Settings.
106
Kommandoupprepning
Med den här funktionen kan du ange hur många gånger ett MDC-kommando ska upprepas om det kommer ett skadat svar eller inget svar alls från en LFD-skärm.
Upprepningsantalet kan ställas in via MDC-alternativfönstret.
Upprepningsvärdet måste ligga mellan 1–10. Standardvärdet är 1.
107
Komma igång med MDC
1
Starta programmet genom att klicka på Start
Program
Samsung
MDC Unified.
Inloggningsfönstret visas när MDC-programmet startas.
Ange användar-ID och lösenord.
•• Standardvärdet för användar-ID och lösenord är admin.
•• Var noga med att ändra lösenordet efter första inloggningen.
2
Klicka på Add för att lägga till en skärmenhet.
SET ID Range: Välj intervall för det unika ID som är tilldelat skärmen.
-- Om anslutningen görs via RS232C går du till Serial och anger COM Port.
-- Om anslutningen görs via Ethernet anger du den IP som angetts för skärmenheten.
108
Huvudskärmens layout
1
6
5
1 Menyfält
Ändra statusen för en skärmenhet eller egenskaperna för programmet.
2 Enhetskategori
Visa en lista över anslutna skärmenheter eller enhetsgrupper.
3 Schemakategori
Visa en lista över scheman för skärmenheterna.
4 Enhetslista
Välj den skärmenhet du vill justera.
5 Ändra enhetslistan
Lägg till, redigera, byt grupper eller ta bort enheter.
6 Hjälpämnen
Visa hjälpämnen för programmet.
4
2
3
Menyer
Du kan slå på och stänga av den valda enheten eller ändra inmatningskälla och volym.
Home
Välj ett alternativ och ändra den aktuella inställningen.
Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken Home.
Ström
•• On : Slå på den valda skärmen.
1
•• Off : Stänga av den valda skärmen
Input
2
3
•• Inmatningskälla: Ändra inmatningskälla.
-- Vilka inmatningskällor som finns tillgängliga kan variera beroende på skärmenheternas modell.
-- Du kan endast ändra inmatningskälla för skärmar som är påslagna.
•• Channel : Byta kanal.
-- Du kan byta TV-kanal med pilknapparna uppåt/nedåt.
-- Det går bara att byta kanal när inmatningskällan är TV.
-- Du kan endast välja registrerade kanaler.
-- Gäller bara modeller som kan användas med TV-apparater.
109
――Du kan endast ändra eller stänga volymen för skärmar som är påslagna.
Volume
Volume
•• Ändra volymen för den valda skärmen.
2
Varning
3
•• Volymen kan justeras med skjutreglaget från 0 till 100.
Mute
•• Aktivera eller avaktivera Mute för den valda skärmen.
Mute avaktiveras automatiskt om Volume ändras när Mute är på.
Fault Device
•• På den här menyn visas en lista över de skärmenheter som har följande fel – fläktfel, temperaturfel, fel på ljusstyrkesensorn
eller lampfel.
•• Välj en skärmenhet i listan. Knappen Repair aktiveras.
3
•• Uppdatera skärmenhetens felstatus genom att klicka på knappen Refresh. Den åtgärdade skärmenheten tas bort från
Fault Device List.
Fault Device Alert
•• Rapporter för skärmenheter där fel upptäcks skickas via e-post.
•• Fyll i alla obligatoriska fält. Knapparna Test och OK aktiveras.
Se till att information om Sender och minst en Recipient blir ifylld.
110
User Login
User Settings
•• Lägg till, ta bort eller redigera information.
Logout
•• Så här loggar du ut från det aktuella användarkontot.
•• Klicka på Logout. Meddelandet "Do you want to log admin out?" visas
•• Klicka på Yes. Fönstret för användarinloggning visas.
•• Om du inte vill logga in klickar du på Close. Programmet stängs.
――Om du stänger programmet med Logout visas inloggningsfönstret och du uppmanas att ange användarinformation
även om kryssrutan Auto Login är markerad.
Skärmjustering
Skärminställningarna (kontrast, ljusstyrka med mera) kan justeras.
Personlig
Välj ett alternativ och ändra den aktuella skärminställningen.
Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken Picture.
Picture Mode
•• Ändra bildläge för den valda skärmenheten.
Contrast
•• Ändra kontrasten för den valda skärmenheten.
Brightness
•• Ändra ljusstyrkan för den valda skärmenheten.
111
Färg
Color
•• Ändra färgerna för den valda skärmenheten.
Tint (G/R)
•• Ändra tonen för den valda skärmenheten.
Color Tone
•• Ändra bakgrundsfärgtonen för den valda skärmenheten.
Color Temp.
-- Color och Tint (G/R) är inte tillgängliga om inmatningskällan är PC.
-- Color, Tint (G/R), Color Tone och Color Temp. är inte tillgängliga om både PC Source och
Video Source är markerade.
Alternativ
•• Ändra färgtemperaturen för den valda skärmenheten.
――Det här alternativet är aktiverat om Color Tone är inställt på Off.
HDMI Black Level
•• Ändra HDMI Black Level för den valda skärmenheten.
Auto Motion Plus
Det här alternativet används för att visa dynamiska bilder.
•• Off : Avaktivera Auto Motion Plus-funktionen.
•• Clear : Ställ in nivån för Auto Motion Plus på klar. Det här alternativet är lämpligt för att visa levande bilder.
•• Standard : Ställ in nivån för Auto Motion Plus på standard.
•• Smooth : Ställ in nivån för Auto Motion Plus på mjuk. Det här alternativet är lämpligt för att visa mjuka bilder.
•• Custom : Anpassa nivån för skärminbränning eller flimmer.
•• Demo : Den här funktionen demonstrerar tekniken för Auto Motion Plus. Du kan förhandsgranska resultatet av
lägesändringen i vänster sida av fönstret.
――Auto Motion Plus kanske inte finns tillgängligt beroende på produkt.
•• Detail: Visa detaljerad information om den valda skärmenheten.
Brightness Sensor
•• Aktivera eller avaktivera Brightness Sensor för den valda skärmenheten.
•• Brightness Sensor känner av omgivande ljusintensitet och justerar automatiskt ljusstyrkan.
――Brightness Sensor kanske inte finns tillgängligt beroende på produkt.
112
MPEG Noise Filter
Minskar MPEG-brus för att ge förbättrad bildkvalitet.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Kontrollerar LED-bakgrundsbelysningen för att maximera bildens skärpa.
Cinema Black
I filmläge tonar den här funktionen ned det övre och nedre området i videobilden för att ge en större tittarupplevelse.
•• Off: Stänger av funktionenCinema Black.
•• On: Justerar nedtoningen av skärmens övre och nedre områden enligt videon.
Storlek
Picture Size
•• Ändra skärmstorleken för den valda skärmenheten.
•• Alternativet Detail är avaktiverat om Picture Size är inställt på ett läge som inte har stöd för detaljerad konfiguration.
•• -/+ -knapparna kan användas för att ändra Zoom.
•• Skärmen kan flyttas med uppåt/nedåt/vänster/högerknapparna.
Detail
•• Du kan visa information om den valda skärmstorleken.
PC Screen Adjustment
•• Frekvensinställning eller finjustering kan göras med -/+ -knapparna i Coarse eller Fine.
•• Klicka på en av de fyra bilderna under Position om du vill flytta skärmen.
•• Klicka på Auto Adjustment om du automatiskt vill justera frekvensen, finjustera skärmen eller flytta skärmen.
113
Avancerade funktioner
3D Mode
Välj 3D-inmatningsformat.
3D L/R Change
Växla vänster och höger bild.
3D
2D
Visar bilden endast för vänster öga.
3D Auto View
3D Control
Om du anger 3D Auto View till Message Notice visas ett popup-meddelandefönster när produkten tar emot en 3D-signal.
3D Optimization
Övergripande justering av 3D-effekten.
3D Expert Pattern
Visa ett 3D-mönster.
3D Effect
Justera 3D-effekter som perspektiv och djup så att 3D-upplevelsen blir som du vill ha den.
•• Auto: Justera automatiskt inställningarna för perspektiv och djup i enlighet med 3D-inmatningskällan.
•• Manual: Justera inställningarna för perspektiv och djup manuellt.
114
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Justera skärmkontrasten.
Gamma Control
Justera primärfärgintensiteten.
RGB Only Mode
Visar färgerna Red, Green och Blue så att du kan finjustera nyans och mättnad.
Flesh Tone
Betona rosa ”hudfärg”.
Motion Lighting
Minskar strömförbrukningen genom att minska skärmens ljusstyrka när bilden på skärmen är i rörelse.
LED Motion Plus
Avlägsnar suddighet och hackig bildåtergivning från scener med mycket snabba rörelser för att ge en tydligare bild.
Color Space
Justerar det färgintervall och den färgvariation (färgområdet) som finns tillgängliga för att skapa bilder.
•• Auto / Native / Custom
-- Du kan justera Color, Red, Green, Blue och Reset genom att ställa in Color Space på Custom.
White Balance
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Justera mörker för varje färg (röd, grön, blå).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
•• Reset
Återställer White Balance till standardinställningarna.
115
Ljudinställning
Du kan ändra ljudinställningarna.
Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken Sound.
Bass
•• Ändra basen för den valda skärmen.
Treble
•• Ändra diskanten för den valda skärmen.
-- Alternativet Bass eller Treble är avaktiverat om alternativet inte stöds av den valda
enheten.
Balance(L/R)
•• Justera volymen för vänster och höger högtalare för den valda skärmenheten.
SRS TS XT
•• Aktivera eller avaktivera SRS TS XT-effekten för den valda skärmenheten.
Systeminställning
Video Wall
Välj skärmenheterna i enhetslistan och välj sedan fliken System.
Funktionen Video Wall kan användas för att visa delar av eller en hel bild eller upprepa samma bild på flera anslutna
skärmenheter.
――Video Wall aktiveras endast när det finns enheter i gruppen.
Video Wall
•• Aktivera eller avaktivera Video Wall.
116
Format
H
•• Välj formatet som ska visas på den delade skärmen.
•• Ange antal horisontella skärmenheter.
•• Max 15 skärmar kan sorteras i en rad.
――Högst 6 kan tilldelas till V om 15 tilldelas till H.
V
•• Ange antal vertikala skärmenheter.
•• Max 15 skärmar kan sorteras i en rad.
――Högst 6 kan tilldelas till H om 15 tilldelas till V.
Screen Position
•• Visa layout för skärmarna (konfigureras av skärmdelare) eller ändra layout efter önskemål.
•• Screen Position och Preview aktiveras när Video Wall är på.
•• Om du väljer flera enheter aktiveras Preview endast om inställningarna för H och V matchar layouten för de valda
enheterna.
Full
Natural
•• Om du vill ändra Position väljer du en enhet och drar den till en ny position.
――Intervallet för inställningen för skärmdelare kan variera med modell.
BIB
PIP Size
•• Visa PIP Size för den aktuella skärmen.
PIP Source
•• Välj en BIB-inmatningskälla.
Sound Select
•• Välj och aktivera ljudet från antingen den primära skärmen eller den sekundära skärmen.
Channel
-- Den information som behövs för att ändra BIB visas på menyskärmen.
•• Du kan ändra kanal om PIP Source är TV.
-- BIB inaktiveras om Video Wall är On.
-- Observera att Picture Size är avaktiverat om BIB är On.
117
Allmänt
User Auto Color
•• Ändra färgerna på skärmen automatiskt.
――Endast tillgängligt i PC-läget.
Auto Power
•• Ställ in produkten så att den slås på automatiskt.
Standby Control
•• Ställ in standby-läget så att det aktiveras om ingen inmatningskälla upptäcks.
Fläkt och temperatur
Skydda produkten genom att konfigurera de inställningar som krävs för att känna av fläkthastighet och invändig temperatur.
Fan Control
•• Välj metod för att konfigurera fläkthastigheten.
Fan Speed Setting
•• Konfigurera fläkthastigheten.
Temperature
•• Känn av den invändiga temperaturen genom att ange temperaturintervall.
118
Säkerhet
Safety Lock
•• Lås skärmmenyerna.
――För att låsa upp menyerna ställer du in Safety Lock på Off.
Button Lock
•• Lås knapparna på skärmenheten.
――För att låsa upp knapparna ställer du in Button Lock på Off.
OSD-visning
Source OSD
•• Välj om du vill visa ett meddelande när Source ändras.
Not Optimum Mode OSD
•• Välj om du vill visa ett meddelande när ett icke-kompatibelt läge väljs.
No Signal OSD
•• Välj om du vill visa ett meddelande när det inte finns någon inmatningssignal.
MDC OSD
•• Välj om du vill visa ett meddelande när inställningarna ändras via MDC.
119
Tid
Clock Set
Ändra aktuell tid på den valda skärmenheten i enlighet med den tid som ställts in på en dator.
Om tiden inte ställts in på skärmenheten visas värdet noll.
Timer
On Timer
•• Repeat : Ange för vilken period du vill upprepa den valda Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : Inställningen Holiday Management kan användas med Timer.
•• On Time : Ställ in en tid då skärmenheten ska sättas på.
•• Volume : Ange volymen för skärmenheten när den startas med On Time.
•• Source : Ange inmatningskällan för skärmenheten när den startas med On Time.
Off Timer
•• Repeat : Ange för vilken period du vill upprepa den valda Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : Inställningen Holiday Management kan användas med Timer.
•• Off Time : Ställ in en tid då skärmenheten ska stängas av.
――Kryssrutorna där du kan välja veckodagar under Repeat aktiveras endast om Manual är valt.
120
Holiday Management
Med Holiday Management kan du förhindra att enheter som ställts in för att sättas på med Timer sätts på ett visst datum.
――Funktionen Holiday Management kan aktiveras eller avaktiveras på inställningsmenyn för Timer.
•• Add: Du kan ställa in helgdagar.
Klicka på knappen Add i fönstret Holiday Management.
•• Delete : Ta bort helgdagar. markera aktuella kryssrutor och klicka på den här knappen.
•• Lista över helgdagar: Visa en lista över helgdagar du har lagt till.
Skärminbränningsskydd
Pixel Shift
Flytta skärmen något med angivna tidsintervall för att förhindra skärminbränning.
121
Screen Saver
Funktionen förhindrar att bilder bränns in när bilden på den valda skärmenheten inte ändras under en längre tidsperiod.
Timer: Du kan ställa in timern för Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in med angivna tidsintervall (Period) i Mode.
•• Interval: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in på en angiven tidsperiod (från Start Time till End Time) i
Mode.
•• Mode: Välj ett mönster för skärmskydd som ska visas.
•• Period (Hour): Ange tidsintervallet för att aktivera Screen Saver-funktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Repeat är inställt på Timer.
•• Time (Sec): Ange hur länge Screen Saver-funktionen ska vara på.
――Det här alternativet är aktiverat om Repeat är inställt på Timer.
•• Start Time: Ställ in startiden för skärmsläckaren.
――Det här alternativet är aktiverat om Interval är inställt på Timer.
•• End Time: Ställ in sluttiden för skärmsläckaren.
――Det här alternativet är aktiverat om Interval är inställt på Timer.
――Period (Hour) och Time (Sec) kan konfigureras när Repeat är vald.
――Start Time och End Time kan konfigureras när Interval är vald.
122
Safety Screen
Funktionen Safety Screen kan användas för att förhindra inbrända bilder när en stillbild visas på skärmenheten under en
längre tid.
Lamp Control
Lamp Control används för att justera motljus och minska strömförbrukningen.
Justera automatiskt bakgrundsbelysningen för vald skärmenhet vid en viss tid.
Om Manual Lamp Control ändras växlas Auto Lamp Control automatiskt till Off.
Ändra bakgrundsbelysningen för den valda skärmen manuellt.
Om Auto Lamp Control ändras växlas Manual Lamp Control automatiskt till Off.
•• Ambient Light : Ambient Light känner av omgivande ljusintensitet och justerar automatiskt ljusstyrkan för alla LFDskärmar i samma seriekedja.
123
Ticker
Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.
Ticker
Aktivera eller avaktivera Ticker.
•• Off / On
Message
Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.
Timer
Ange Start Time och End Time för att visa ett meddelande (Message).
Position
Välj visningsorientering för att visa ett meddelande (Message) från Horizontal och Vertical.
Motion
Ange Direction och Speed för att visa ett meddelande (Message).
Font Options
Ange meddelandet Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color och Background Opacity.
124
Verktygsinställningar
•• Panel Control: Slå på eller stäng av skärmen på en skärmenhet.
•• Remote Control: Aktivera eller inaktivera fjärrkontrollen.
Säkerhet
Återställ
•• Reset Picture: Återställ skärminställningarna.
•• Reset Sound: Återställ ljudinställningarna.
•• Reset System: Återställ systeminställningarna.
•• Reset All: Återställ inställningarna för skärm, ljud och system samtidigt.
125
Redigera kolumn
Options
Konfigurera inställningarna för alternativen som ska visas i listan över skärmar.
•• Language: Välj det språk som ska användas i MDC-programmet. När du har valt språk startar du om MDC-programmet så
att språkinställningen ändras.
•• Command Retry Count: Ange det antal försök som ska göras när körningen av ett kommando misslyckas.
•• Error Status Interval: Ange ett tidsintervall då visningsenheten ska kontrolleras för att se om "Fault Device" har inträffat.
•• Mail Alert Interval: Ange ett tidsintervall för e-postmeddelanden om "Fault Device" skulle inträffa.
Edit Column
Välj de alternativ du vill visa i enhetslistan.
126
Monitor Window
Ett fönster visas med information om dataöverföring mellan datorn och skärmenheterna.
•• Filter
Information
Visa programinformation.
127
Andra funktioner
Ändra storlek på ett fönster
Placera muspekaren i ena hörnet av programfönstret. En pil visas.
Ändra programfönstrets storlek genom att röra på muspekaren.
128
Hantering av grupper
Skapa grupper och hantera enhetslistorna enligt grupper.
――Samma gruppnamn kan inte användas flera gånger.
Skapa grupper
1
Högerklicka och välj Group
2
Klicka på Add on the same level eller Add on the sub level i fönstret Edit Group som visas.
Edit i avsnittet med enhetslistan till vänster i programfönstret.
•• Add on the same level: Skapa en grupp på samma nivå som den valda gruppen.
-- Knappen Add on the same level aktiveras endast om du har skapat minst en grupp.
129
•• Add on the sub level: Skapa en undergrupp till den valda gruppen.
Ta bort grupper
3
Ange gruppens namn.
1
Markera ett gruppnamn och klicka på Edit.
2
Klicka på Delete i fönstret Edit Group som visas.
3
Klicka på Yes. Gruppen tas bort.
130
Byta namn på grupper
1
Markera ett gruppnamn och klicka på Edit.
2
Klicka på Rename i fönstret Edit Group som visas.
3
Om en markör visas i det gamla gruppnamnet anger du ett nytt gruppnamn.
Rename
Hantering av scheman
Skapa scheman
Skapa och registrera ett schema utifrån grupper.
1
Klicka på All Schedule List i schemaavsnittet till vänster i programfönstret. Knappen Add aktiveras i mitten.
131
2
Klicka på knappen Add. Fönstret Add Schedule visas.
3
Klicka på Add under alternativet Device Group och välj den grupp där du vill lägga till schemat.
4
Välj Date&Time/Action och klicka på OK. Schemat läggs till och en lista med scheman visas i fönstret med enhetslistan.
-- Device Group : Välj en grupp.
-- Date&Time
Instant Execution : Kör schemat omedelbart.
Timer: Ställ in datum, tid och intervall för körning av schemat.
-- Action : Välj en funktion som aktiveras vid angiven tid och med angivet intervall.
Ändra schema
Om du vill ändra ett schema markerar du det och klickar på Edit.
Ta bort ett schema.
Om du vill ta bort ett schema markerar du det och klickar på Delete.
132
Felsökningsguide
-- Det här programmet kanske inte
fungerar som det ska på grund av
kommunikationsproblem mellan
datorn och skärmen eller för att
elektromagnetiska vågor sänds ut från
närliggande elektroniska enheter.
Problem
Skärmen du vill styra visas inte i
systeminformationstabellen.
Lösning
1
Kontrollera anslutningen av RS232C-kabeln (kontrollera att kabeln sitter i ordentligt i rätt serieport).
2
Kontrollera att en annan skärm med flera ID inte är ansluten. Om du kopplar ihop flera skärmar med duplicerade ID
kan det göra att skärmarna inte visas på grund av datakollision.
3
Kontrollera att skärmens ID ligger inom intervallet 0 till 99. (Ändra ID med bildskärmsmenyn.)
――För en bildskärm som stöder ID i ett intervall på 0 - 99, ska ID ställas in mellan 0 och 99.
Den skärm du vill styra visas inte i
rutnätet för den andra kontrollen.
Kontrollera att bildskärmen är på. (Se strömstatus i systeminformationstabellen.)
Följande meddelande visas upprepat.
Kontrollera att bildskärmen du vill styra har valts.
Visar ström på eller av på olika tider
även om On Time eller Off Time ställs in.
Justera tiden på datorn till att synkronisera tiden mellan anslutna skärmar.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om RS-232C-kabeln tas bort eller programmet stängs på ett onormalt sätt medan
Remote Control-funktionen är Disable. För att lösa detta kör du programmet igen och ställer in Remote Control på
Enable.
Se till att du har valt inmatningskällan som skärmen är ansluten till.
133
Hur visningsegenskaper visas när flera skärmar används
1
När ingen skärm är vald: Standardvärdet visas.
2
När en skärm är vald: Inställningarna för den valda skärmen visas.
3
När två skärmar är valda (t.ex. i sekvensen ID 1 och ID 3): Inställningarna för ID 1 visas före inställningarna för ID 3.
4
När kryssrutan All+Select är markerad och alla skärmar är valda: Standardinställningarna visas.
134
Kapitel 10
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
ska du testa produkten enligt följande.
Om problemet kvarstår ska du kontakta
Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från alla kablarna till produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
Kontrollera upplösning och frekvens
Ej optimalt läge visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds
Om skärmen förblir blank ska du
kontrollera datorsystem, videostyrenhet
och kabel.
(se Upplösningar som stöds).
135
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Ingen signal visas på skärmen (se "Ansluta till en dator").
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Ej optimalt läge visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och
frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
136
Skärmproblem
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett intervall
som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det behövs genom att
se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för standardsignalläge.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljusstyrka och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Gå till Bild och justera Färgkontroll-inställningarna.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Färgkontroll-inställningarna.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på
datorns ljudkort eller programvaran.
137
Fjärrkontrollsfel
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
138
Vanliga frågor
Fråga
Hur ändrar jag frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen Utseende och teman Bildskärm Inställningar
Avancerat Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen Bildskärm Inställningar
Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
Läs användarhandboken för datorn eller
grafikkortet för mer information om
ändring av inställningar.
Avancerat
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen Utseende och anpassning Anpassa
Bildskärmsinställningar Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen Utseende och anpassning Bildskärm
Ändra upplösning Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8: Gå till Inställningar Kontrollpanelen Utseende och anpassning
Bildskärm Ändra upplösning Avancerade inställningar Bildskärm och ställ in
frekvensen i Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen
och justera upplösningen.
Utseende och teman
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen
upplösningen.
Bildskärm
Bildskärm
Inställningar
Inställningar och ändra
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen Utseende och anpassning
Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen Utseende och anpassning
upplösning och justera upplösningen.
Anpassa
Bildskärm
Justera
•• Windows 8: Gå till Inställningar Kontrollpanelen Utseende och anpassning
Bildskärm Ändra upplösning och ställ in upplösningen.
139
Fråga
Hur ställer jag in energisparläget?
Svar
•• Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen Utseende och teman
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.
Bildskärm
Bildskärm
Inställningar
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen Utseende och anpassning
Anpassa Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen Utseende och anpassning
Anpassa Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar Kontrollpanelen Utseende och
anpassning Anpassa Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på
datorn.
140
Kapitel 11
Specifikationer
1
Allmänt
Storlek
Modellnamn
Skärm
2
Visningsområde
H
V
3
D
LE46C
LE55C
Storlek
32-klass (32 tum / 80,5 cm)
46-klass (45,9 tum / 116 cm)
55-klass (54,6 tum / 138 cm)
Visningområde
698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Mått (B x H x D)
744,0 x 452,7 x 65,9 cm
1061,0 x 619,8 x 51,7 cm
1252,4 x 727,7 x 51,7 cm
Vikt (utan stativ)
9,1 kg
17,4 kg
23,6 kg
VESA
200 x 200 mm
400 x 400 mm
400 x 400 mm
Bildskärmsfärg
1073,7 milj.
Maximal pixelklocka
148,5MHz
Synkronisering
Mått (B × H × D)
LE32C
Horisontell
frekvens
30~81 kHz
Vertikal frekvens
56~85 Hz
H
B
141
Modellnamn
Upplösning
LE32C
Optimal
upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal
upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Nätanslutning
LE46C
LE55C
Den här produkten använder 100 till 240V.
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.
Signalanslutningar Inmatning
Miljöaspekter
PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, PIM(option)
Utgång
Audio Out, RS232C Out, IR Out
Ytterligare
nätverk
USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, MIC in, Audio Out
Drift
Temperatur
Med PIM: 10 C~ 40 C (50 F~104 F) / Utan PIM: 0 C~ 40 C (32 F~104 F)
Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 C~ 45 C (-4 F~113 F)
Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna.
Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål
――Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen.
Detta påverkar inte produktprestandan.
――Enheten är en digital apparat av Klass A.
142
[ Rekommendation ]- Endast EU
•• Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här Monitor efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga
förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.
•• Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen http://www.samsung.com, gå till Support >
Sök produktsupport och ange modellnamn.
•• Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
143
Energisparfunktion
Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och ändra färgen för strömlampan om produkten inte används under
en viss tid. Strömmen är inte frånslagen i energisparläge. För att slå på skrämen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid musen.
Energisparläget fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.
LE32C
Energisparfunktion Normal drift
Energisparläge
Klassificering
Utan PIM
Strömindikator
På (Grön)
Strömförbrukning
70 W
Standard
Ström av
(Strömknapp av)
Med PIM
130 W
57 W
Blinkar
På (Orange)
Mindre än 0,5 W
Mindre än 0,5 W
LE46C
Energisparfunktion
Normal drift
Energisparläge
Klassificering
Utan PIM
Strömindikator
På (Grön)
Strömförbrukning
120 W
Standard
Ström av
(Strömknapp av)
Med PIM
180 W
99 W
Blinkar
På (Orange)
Mindre än 0,5 W
Mindre än 0,5 W
144
LE55C
Energisparfunktion Normal drift
Energisparläge
Klassificering
Utan PIM
Strömindikator
På (Grön)
Strömförbrukning
140 W
Standard
Ström av
(Strömknapp av)
Med PIM
200 W
123 W
Blinkar
På (Orange)
Mindre än 0,5 W
Mindre än 0,5 W
――Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när inställningarna ändras.
――SOG (Sync On Green) stöds inte.
――För att minska strömförbrukningen till 0 slår du av enheten på baksidan eller kopplar ur strömsladden. Koppla från strömsladden om du inte ska använda produkten
under en längre tid (semester etc.)
145
Förinställda tidslägen
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär.
Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in.
För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt.
Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator.
Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. Iså fall ska du ändra inställningarna enligt
följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
146
-- Horisontell frekvens
Tiden som krävs för att läsa av en rad från
höger sida till vänster sida av skärmen
horisontellt kallas horisontal cykel och det
omvända talet kallas horisontal frekvens.
Enhet: kHz
-- Vertikal frekvens
Som en fluorescerande lampa är skärmen
tvungen att upprepa samma bild många
gånger per sekund för att återge en bild
för användaren. Frekvensen på denna
upprepning kallas Vertikal frekvens eller
uppdateringsfrekvens. Enhet: Hz
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA(RB), 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
147
Kapitel 12
Appendix
Kontakta Samsung
――Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-482 82 00
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
148
LATIN AMERICA
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
149
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,42 €/Min.)
http://www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
150
EUROPE
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
151
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
152
ASIA PACIFIC
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe
02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
153
MIDDLE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
AFRICA
154
AFRICA
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
155
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande
fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning
osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför
alltid användarhandboken först.
156
Korrekt avfallshantering
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans
med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för
ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen
för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett
miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna
villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras
tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Markeringen på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batteriet i denna
produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall.
De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som
anges i EU-direktivet 2006/66/EG.
Batteriet i denna produkt är inte avsett att bytas av användare. Mer information om
batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.
Försök inte att ta bort batteriet eller slänga det i en eld. Ta inte isär, krossa inte och stick
inte hål på batteriet.
Om du funderar på att kassera produkten kan en återvinningsstation vidta de korrekta
åtgärderna för återvinning och behandling av produkten, inklusive batteriet.
157
Optimal bildkvalitet och förebyggande efterbildsinbränning
Optimal bildkvalitet
•• Om du vill kunna få optimal bildkvalitet går du till kontrollpanelen på datorn och justerar upplösningen och uppdateringsfrekvensen enligt följande.
Bildkvaliteten på TFT-LCD-skärmar kan försämras om du inte väljer optimal upplösning.
-- Upplösning: 1920 x 1080 @ 60 Hz
-- Vertikal frekvens (uppdateringsfrekvens): 58 ~ 85 Hz
Uppdateringsfrekvens: anger hur många gånger skärmbilden uppdateras per sekund.
•• På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på panelen.
Detta påverkar inte produktprestandan.
-- Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800
•• Kör Autojustering om du vill förbättra bildkvaliteten. Om bilden fortfarande innehåller brus när du har gjort en autojustering, ställer du in Grov eller Fin.
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.
-- Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda produkten under en längre tid.
•• Till skillnad från hos CDT-skärmar kan TFT-LCD.-skärmar (beroende på panelens karaktär) ställas in med bara en upplösning för att få optimal bildkvalitet.
Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in.
För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din skärm.
158
Förhindra inbränning av efterbilder
Svart matris
Gemensam
elektrod (ITO)
Vad är inbränning av efterbilder?
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står för ett kontinuerligt
föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre tid (mer än 12 timmar) kan det inträffa en
lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som kontrollera liquid crystals.
Färgfilter
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta inträffar kan en tidigare
bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den samlade spänningsskillnaden minskas.
――Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta förhållanden.
Källa
Utgång
Förhindra inbränning av efterbilder
――Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen eller ställa in datorn eller låta
systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin kan vara begränsad beroende på bruksanvisning.
TFT
Databusslinje
Gate
Pixelelektrod (ITO)
Lagringskapacitetsgivare (Cs)
•• Stänga av, skärmsläckare och energisparläge
-- Stäng av produkten i 4 timmar efter att du har använt den i 20 timmar.
-- Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.
-- Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål när produkten ska stängas av.
-- Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.
Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.
•• Regelbunden färgförändring
-- Använd 2 färger
Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
159
•• Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
――Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.
――Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).
*Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en
färg, vilket varierar beroende på mängden
utstrålande ljus.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Regelbunden textfärgsförändring
-- Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.
Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.
Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars användning.
160
Licens
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga på
produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
161
Terminologi
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Var och en av skanningshastigheterna
ovan hänvisar till antalet
effektiva skanningsrader, som
avgör skärmupplösningen.
Skanninghastigheten kan indikeras i
(sammanflätat) eller p (progressivt) läge,
beroende på skanningmetod.
- Skanning
Skanningen hänvisar till en process
för att skicka pixlar som formar en bild
progressivt. Ett stort antal pixlar ger en
klarare och mer levande bild.
- Progressivt
I progressivt skanningläge skannas alla
pixelrader en i taget (progressivt) på
skärmen.
- Sammanflätat
I sammanflätat skanningläge skannas
varannan pixelrad uppifrån och ned
först och sedan skannas återstående
pixelrader (som inte skannades).
Ej sammanflätat läge och
Sammanflätat läge____ Ej
sammanflätat läge (progressiv skanning)
visar en horisontell linje uppifrån
och ned på skärmen. Sammanflätat
läge visar ett udda antal linjer först
och ett jämnt antal linjer därefter. Ej
sammanflätat läge används i monitorer,
eftersom det producerar en mycket klar
och tydlig skärm och sammanflätat läge
används huvudsakligen för TV.
Bildpunktsavstånd____ Skärmen
består av röda, gröna och blå
bildpunkter. Ett kortare avstånd mellan
punkterna producerar en högre
upplösning. Dot pitch (bildpunktsstopp)
står för skillnaden mellan det kortaste
avståndet mellan punkter av samma
färg. Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i
millimeter.
Vertikal frekvens____ Produkten
visar en bild många gånger per sekund
(som ett lysrör som blinkar) för att
visa den bild som användaren ska se.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
60 Hz står exempelvis för en enkel bild
som visas 60 gånger per sekund.
Horisontell frekvens____ Tiden det
krävs för att skanna en rad från vänster
till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret
på den horisontella cykeln kallas
horisontell frekvens. Horisontell frekvens
uppmäts i kHz.
Källa____ Ingångskällan hänvisar till
en videokällenhet som är ansluten till
produkten, såsom en videokamera eller
en video- eller DVD-spelare.
Komponentportar (grönt, blått
och rött)____ Komponentportarna,
som identifierar, sänder och tar emot
kontrastsignaler, erbjuder överlägsen
bildkvalitet jämfört med övriga
videoanslutningsmetoder.
Plug & Play____ Plug & Play är en
funktion som möjliggör automatiskt
informationsutbyte mellan en skärm
och en dator och har som syfte att skapa
en optimal visningsmiljö. Produkten
använder VESA DDC (internationell
standard) för att köra Plug & Play.
Upplösning____ Upplösningen är
antalet horisontella punkter (pixlar) och
vertikala punkter (pixlar) som bildar
en skärm. Den representerar nivån för
visningsdetaljer. En högre upplösning
gör det möjligt att visa mer data på
skärmen och är praktisk för att utföra
flera uppgifter samtidigt.
En upplösning på 1920 X 1080 består
av 1920 horisontella pixlar (horisontell
upplösning) och 1080 vertikala pixlar
(vertikal upplösning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:n är en masslagringsskiva i CDstorlek där du kan spara multimedia
(ljud, video och spel) och som utnyttjar
MPEG-2-videokomprimeringsteknik.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Detta är ett gränssnitt
som kan anslutas till en digital ljudkälla
och en högupplöst videokälla med en
enda kabel utan komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____
MDC (Multiple Display Control) är ett
program som gör att flera skärmar
kan styras samtidigt på en dator.
Kommunikationen mellan en dator
och en skärm sker genom att använda
RS232C (seriell datasändning) och RJ45kablar (LAN).
162
Download PDF

advertising