Samsung QM55F Bruksanvisning

Add to My manuals
115 Pages

advertisement

Samsung QM55F Bruksanvisning | Manualzz
Brugervejledning
QM49F QM55F QM65F
SMT-4933
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og
specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Ophavsret5
Sikkerhedsforanstaltninger6
Symboler
6
Rengøring
6
Opbevaring
7
Elektricitet og sikkerhed
7
Installation8
Betjening10
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
Komponenter
13
13
Dele14
Kontrolpane
14
Bagside
16
Tyverisikringslås
17
Fjernbetjening
18
Tilslutning med et IR-stereokabel
(sælges separat)
20
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)21
Hældningsvinkel og rotation
21
Ventilation
21
Installation af vægmonteringen
Installation af vægmonteringen
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
23
23
23
Fjernbetjening (RS232C)
Kabeltilslutning
Tilslutning
Kontrolkoder
24
24
27
28
Brug af MDC
Installation/afinstallation af MDC-program 46
Installation
46
Afinstallation
46
Tilslutning til MDC
47
Brug af MDC via RS-232C
(standarder for seriel datakommunikation) 47
Brug af MDC via Ethernet
48
Tilslutning og brug af
en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
37
37
Tilslutning til en pc
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et DP-kabel
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et DVI-RGB-kabel 37
37
38
38
39
39
Tilslutning til en videoenhed
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel
40
40
41
Tilslutning til et lydsystem
41
Tilslutning af netværksmodulet
(sælges separat)
42
Tilslutning af netværksmodulet
(sælges separat)
MagicInfo
43
43
Skift af indgangskilden
Source
45
45
Hjemmefunktion
Multi Screen50
Picture Mode51
On/Off Timer52
On Timer
52
Off Timer
52
Holiday Management
53
Network Settings54
MagicInfo Player I55
ID Settings56
Device ID
56
PC Connection Cable
56
Video Wall57
Video Wall
57
More settings59
2
Indholdsfortegnelse
Skærmjustering
OnScreen Display
System
Picture Mode60
Multi Screen71
Multi Screen
71
Setup81
Indledende indstillinger (System)81
Display Orientation76
Onscreen Menu Orientation
76
Source Content Orientation
76
Aspect Ratio
76
Time82
Clock Set
82
DST
82
Sleep Timer
82
Power On Delay
82
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)61
Color Temperature62
White Balance62
Gamma63
Calibrated Value63
Picture Options64
Color Tone
65
Digital NR
65
HDMI Black Level
65
Film Mode
66
Dynamic Backlight
66
Picture Size67
Picture Size
67
Zoom/Position
68
Resolution
68
Auto Adjustment69
PC Screen Adjustment69
Picture Off70
Reset Picture70
Screen Protection77
Pixel Shift
77
Timer
78
Immediate Display
79
Side Gray
79
Message Display79
Source Info
79
No Signal Message
79
MDC Message
79
Menu Language80
Reset OnScreen Display80
MagicInfo I Source83
Auto Source Switching84
Auto Source Switching
84
Primary Source Recovery
84
Primary Source
84
Secondary Source
84
Power Control85
Auto Power On
85
PC Module Power
85
Standby Control
86
Network Standby
86
Power Button
86
Eco Solution87
Energy Saving
87
Eco Sensor
87
Screen Lamp Schedule88
No Signal Power Off 88
Auto Power Off88
Temperature Control89
Change PIN89
3
Indholdsfortegnelse
General90
Security
90
HDMI Hot Plug
90
Reset System91
Lydjustering
Problemløsningsvejledning
Appendiks
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter96
Afprøvning af produktet
96
Kontrol af opløsning og frekvens
96
Kontroller følgende.
97
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
111
Produktet er ikke defekt
111
En produktskade, som kunden har forårsaget 111
Andet111
Spørgsmål & svar
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod
efterbilleder112
Bedste billedkvalitet
112
Beskyttelse mod efterbilleder
112
104
HDMI Sound92
Sound on Video Call93
Speaker Selection93
Reset Sound94
Specifikationer
Licens114
Generelt106
Forudindstillede timertilstande
Terminologi115
108
Support
Software Update95
Contact Samsung95
Go to Home95
Reset All95
4
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© 2016 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
•• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
–– (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
–– (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
•• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
5
Sikkerhedsforanstaltninger
Forsigtig!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
Rengøring
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt
bliver ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på
billederne.
Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG
BAGSIDEN)
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
1
Sluk produktet og computeren.
2
Afbryd strømkablet fra produktet.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde
hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.
3
Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.
Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.
•• Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit,
opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og
vedligeholdelsesdokumentation.
!
•• Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel
direkte på produktet.
Symboler
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
4
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at
rengøre produktet udvendigt.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.
5
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6
Tænd produktet og computeren.
6
Opbevaring
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type
1-enheder).
På grund af egenskaberne i højglansprodukter kan det forårsage hvide pletter på produktet,
hvis du bruger en UV-luftfugter i nærheden.
――Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
•• Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
!
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig
med ikke at anbringe strømledningen under en tung genstand.
servicegebyr).
Elektricitet og sikkerhed
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk
stød.
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på
billederne.
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af
varmekilder.
Advarsel!
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs
stikkontakt.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og
stikkontakten med en tør klud.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
•• Der kan opstå brand.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
•• Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
!
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå
elektrisk stød.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• En løs forbindelse med medføre brand.
!
7
Installation
Forsigtig!
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
•• Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Advarsel!
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter
oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af
varmekilder.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra
Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.
•• Der kan opstå brand.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
!
•• Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre
personskader.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
•• Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til
produktet, når der opstår et problem.
!
!
•• Brug kun godkendte kabinetter.
Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks.
en hylde eller et skab.
•• Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker
på strømknappen på fjernbetjeningen.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade
ventilation.
!
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
!
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
•• Børn kan blive kvalt.
!
8
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade
(usikker hylde, skrå overflade osv.).
Forsigtig!
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre
personskade.
•• Brug af produktet i et område med for meget vibration kan
beskadige produktet eller medføre brand.
Tab ikke produktet under flytning.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
!
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for
støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Skærmen kan blive beskadiget.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
!
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme
genstande som f.eks. en brændeovn.
Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at
den nederste kant på produktets forparti stikker frem.
•• Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre
personskade.
•• Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige
størrelse.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
•• Produktet kan falde ned og beskadige børn.
Sæt produktet forsigtigt ned.
•• Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og
stabil overflade.
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt.
Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af
køkkenbordet.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
!
SAMSUNG
!
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat
for fint støv, kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt,
eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan
forringe ydeevnen betydeligt.
•• Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil
montere produktet et sådant sted.
9
Betjening
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide
(legetøj, slik osv.), oven på produktet.
•• Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn
rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig
personskade.
Advarsel!
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille,
reparere eller ændre produktet.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage
strømkablet ud.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
!
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage
strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk
stød.
!
!
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg,
skal du straks tage strømledningen ud og kontakte Samsungs
servicecenter.
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på
grund af et beskadiget kabel.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller
strømstikket. Området skal også straks ventileres.
•• Børn kan komme alvorligt til skade.
•• Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
!
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du
slukke på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
•• Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
GAS
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller
andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på
grund af et beskadiget kabel.
10
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare
stoffer nær produktet.
Forsigtig!
•• Det kan medføre eksplosion eller brand.
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der
forekomme efterbilleder eller defekte pixels.
!
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller
gardiner.
!
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
100
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter,
hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir,
tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/
udgangsporte osv.).
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er
kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt
derefter Samsungs servicecenter.
•• Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med
bevægeligt billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere
tid.
-_-
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at
bruge produktet i længere tid (ferie osv.).
•• Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand,
elektrisk stød eller strømafledning.
!
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
•• Dit syn kan forringes.
!
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i
stativet.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander,
flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre
personskade.
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er
kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt
derefter Samsungs servicecenter.
Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det
forringe dit syn.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
!
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
11
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger
produktet.
Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud
af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller
børn ikke kan nå.
•• Det kan lindre trætte øjne.
•• Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt
søge læge.
!
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid,
da den kan blive varm.
Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+,
-).
•• Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan
forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage
af batterivæske.
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
!
Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt
batteri og et brugt batteri samtidig.
!
Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og
skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de
brugte eller genopladelige batterier til genbrug.
•• Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
!
•• Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet
falde ned, hvilket kan give personskader.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
•• Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand,
personskade eller skade som følge af, at den indre væske
lækker.
!
•• Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til
et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger
samme type batteri eller genopladeligt batteri.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller
øretelefoner.
•• For høj lyd kan føre til høreskader.
12
Kapitel 02
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
Komponenter
–– Kontakt forhandleren, hvor du købte
produktet, hvis der mangler nogle
komponenter.
――Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
–– Udseendet af komponenterne kan
være anderledes end på de viste
billeder.
–– Der medfølger ikke en sokkel til
produktet. Hvis du vil montere et
stativ, kan du købe et separat.
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
(ikke til rådighed visse steder)
Lovgivningsmæssig vejledning
Strømkabel
–– Ved hjælp af RS232C-adapteren kan
du tilslutte en anden skærm via et
RS232C-kabel af typen D-SUB (9 ben).
Batterier
(ikke til rådighed visse steder)
Fjernbetjening
Adapter RS232C(IN)
13
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel
Dele
for at forbedre kvaliteten.
Dele
Kontrolpane
Afstandslogo
Beskrivelse
Undlad at trække hårdt i afstandsstykkelogoet. Logoet kan rives eller brækkes af.
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod bunden af produktet, for at
udføre funktionen. Fjernbetjeningens sensor er placeret i bunden af produktet.
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette
produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
Fjernbetjeningssensor
For at bruge fjern-/økosensoren, skal du sørge for, at
skydepaneltasten ikke stikker frem nederst på produktet.
Højttaler
Paneltast
Afstandslogo
For at bruge paneltasten, skal du sørge for, at
skydepaneltasten ikke stikker frem nederst på produktet.
Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30 til højre eller venstre.
――Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
――Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
――Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
Fjernbetjeningssensor
& Paneltast
14
――Paneltasten er placeret nederst til højre på produktets forside.
――Hvis du trykker på knappen P på paneltasten, når produktet er tændt,
Knapper
Beskrivelse
Slukker for produktet.
vises kontrolmenuen.
Kontrolmenu
Power Off
Power Off
Vælg den tilsluttede indgangskilde.
Source
Når skærmbilledet med kontrolmenuen vises, skal du kortvarigt trykke på
paneltasten for at flytte markøren til Source . Tryk derefter og hold nede
på paneltasten for at få vist skærmbilledet til indgangskilde.
Når skærmbilledet til indgangskilde vises, skal du trykke på og holde nede på
paneltasten for at skifte til den ønskede indgangskilde.
Press: Move
Press & Hold: Select
Når skærmbilledet med kontrolmenuen vises, skal du kortvarigt trykke på
paneltasten for at flytte markøren til Power Off . Tryk derefter og hold
nede på paneltasten for at slukke for produktet.
――Paneltasten kan kun anvendes til Power Off og Source.
――Hvis du vil lukke skærmbilledet med kontrolmenuen, skal du vente i mindst 3 sekunder uden at trykke på
paneltasten.
15
Bagside
Port
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.
RS232C IN
Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
DVI/PC/MAGICINFO IN
DVI : Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
PC: Tilslutter et D-SUB-kabel (via en DVI-RGB-adapter) eller et DVI-RGB-kabel
til en pc
MAGICINFO IN: Når du vil bruge MagicInfo, skal du sørge for at tilslutte DPDVI-kablet.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3,
HDMI IN 4
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
DP IN 2 (UHD 60Hz)
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre
kvaliteten.
RS232C IN
DVI/PC/
MAGICINFO IN
HDMI IN 4
DP IN 1 (UHD 60Hz)
HDMI IN 3
RS232C OUT
Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
IR IN
Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra den eksterne
sensor til fjernbetjeningen.
IR OUT
Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og sender
signalet via LOOP OUT.
SERVICE
Tilsluttes til en USB-enhed ved opgradering af software
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.
AUDIO OUT
Sluttes til en kildeenheds lyd.
IR IN
SERVICE
RJ45
DVI/PC/
HDMI/
AUDIO IN
IR OUT
DP IN 1
(UHD 60Hz)
――Få skarp billedkvalitet ved visning af UHD-indhold ved 60 Hz.
Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.
HDMI IN 1
RS232C
OUT
――Få skarp billedkvalitet ved visning af UHD-indhold ved 30Hz.
RJ45
HDMI IN 2
DP IN 2
(UHD 60Hz)
Beskrivelse
AUDIO OUT
16
Tyverisikringslås
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der
fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Sådan låses en tyverisikring:
1
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3
Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4
Lås låseenheden.
–– En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
–– Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
–– Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
17
Fjernbetjening
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
――En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.
POWER
OFF
Tænd for produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Juster lydstyrken.
Skift indgangskilden.
Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage
til forrige menu.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Talknapper
Angiv adgangskoden i OSD-menuen.
9
CH LIST
Afbryd lyden.
MUTE
VOL
Slukker for produktet.
CH
MagicInfo
Player I
Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk
på lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
–– Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Anvend denne hurtigtast for at få adgang til
MagicInfo. Denne hurtigtast er tilgængelig,
hvis en netværksboks er tilsluttet.
Startknap til Go to Home.
18
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
TOOLS
INFO
Vis informationer om den aktuelle
indgangskilde.
Flyt til øverste, nederste, venstre eller
højre menu, eller juster indstilling for en
mulighed.
Bekræft et menuvalg.
Gå tilbage til forrige menu.
Indstiller sikkerhedslåsen.
Hvis flere produkter er tilsluttet gennem
funktionen Video Wall, skal du trykke på knappen
SET og angive et produkt-id med talknapperne.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Du kan styre produktet ved hjælp af
fjernbetjeningen.
Du kan annullere en angivet værdi med SETtasten og styre alle tilsluttede produktet ved
hjælp af fjernbetjeningen.
Afslut den eksisterende menu.
Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt
blandt indstillingerne PC, DVI, HDMI1,
HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1 eller
DisplayPort2.
–– Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen
19
Tilslutning med et IR-stereokabel (sælges
separat)
Sørg for at tilslutte den eksterne sensor til fjernbetjeningen, mens
produktet er slukket. Tænd derefter for produktet.
Styring af flere skærmprodukter via
fjernbetjeningen
IR OUT
IR IN
•• Tilslut porten IR OUT på produktet til porten IR IN på det andet
skærmprodukt ved hjælp af det særlige stereokabel.
•• En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod
produkt 1 modtages af både skærmprodukt 1 og 2 .
――Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
Styring af flere skærmprodukter via en ekstern
sensor til fjernbetjeningen (sælges separat)
•• En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod
produkt 1 (som den eksterne sensor til fjernbetjeningen er sluttet
til), modtages af både skærmprodukt 1 og 2 .
――Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
IR IN
IR OUT
IR IN
20
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til
installationsvejledningen.
•• Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
•• Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
•• Sørg for at installere det angivne vægbeslag.
15 ˚
Hældningsvinkel og rotation
――Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
•• Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15 i forhold til en lodret væg.
•• For at anvende produktet lodret (portræt): Drej det med uret, så LED'en peger nedad.
Ventilation
Installation på en lodret væg
A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35 C
A
•• Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til
ventilation, og sørg for, at den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35 C.
B
Figur 1.1 Set fra siden
21
Figur 1.3 Set fra siden
Installation på en skrå væg
――Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
B
D
D
Plan
A Mindst 40 mm
B Mindst 70 mm
A
C Mindst 50 mm
D Mindst 50 mm
E Omgivende temperatur: Under 35 C
――Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og
C
E
væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 C.
Figur 1.2 Set fra siden
22
Installation af vægmonteringen
Installation af vægmonteringen
Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.
Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
――Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til
gulvet. Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips,
skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.
Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og
medføre alvorlige kvæstelser.
•• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til
samlingen, medfølger.
•• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESAspecifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
•• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer,
kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
•• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket
kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en
vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder
installationsanvisningerne til produktet.
•• Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15 grader.
•• Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.
•• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.
Enhed: mm
Modelnavn
QM49F / QM55F / QM65F /
SMT-4933
VESA-skruehulspecifikationer
(A * B) i mm
400 × 400
Standardskrue
M8
Antal
4
――Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge
af elektrisk stød.
23
Fjernbetjening (RS232C)
•• Benlayout
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hanstik>
<Hunstik>
Kabeltilslutning
RS232C-kabel
Grænseflade
RS232C (9 bens)
Ben
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
15 m (kun skærmet type)
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
4
Klargør dataterminal
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
24
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel
6
•• Benlayout
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Hanstik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
STIK
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Ben nr.
Standardfarve
Signal
1
Hvid og orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Hvid og grøn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvid og blå
NC
6
Grøn
RX-
7
Hvid og brun
NC
8
Brun
NC
25
LAN-krydskabel (PC til PC)
•• Stik: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
<-------->
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
26
Tilslutning
•• Tilslutning 2
――Sørg for, at du tilslutter hver adapter til den korrekte RS232C IN eller OUT port på produktet.
•• Tilslutning 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Tilslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
27
Nr.
Kontrolkoder
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Kommando
0xAA
Kommandotype
Datalængde
Data
1
Værdi
Kommandotype
10
Videovæg til
0x84
0~1
11
Brugerstyring af videovæg
0x89
-
F.eks. Tænd & ID=0
Tjeksum
Kommando
Nr.
Værdiområde
•• Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle
værdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to
cifre som vist herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
0
ID
Kommando
Tjeksum
Kontrol (kontrolkommandoen Set)
Header
Kommandotype
Kommando
Værdiområde
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
4
Styring af skærmtilstand
0x18
-
5
Styring af skærmstørrelse
0x19
0~255
6
Styring af PIP til/fra
0x3C
0~1
7
Styring af autojustering (PC, kun
BNC)
0x3D
0
8
Styring af tilstanden Videovæg
0x5C
0~1
9
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
Header
Kommando
0xAA
0x11
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalængde
Data 1
1
"Power"
Datalængde
Data 1
1
1
Tjeksum
12
•• For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du
indstille ID'en til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver
enhed, men der svares ikke med ACK.
28
Strømstyring
Lydstyrke
•• Funktion
Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
•• Funktion
Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
•• Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)
•• Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Header
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
Datalængde
Data
1
"Power"
Tjeksum
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalængde
Data
1
"Volume"
Tjeksum
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
1: Strøm TIL
•• Ack
0: Strøm FRA
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x11
"Power"
Tjeksum
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x11
"ERR"
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x12
"Volume"
Tjeksum
•• Nak
•• Nak
Kommando
Kommando
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Header
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x12
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
29
Styring af indgangskilde
•• Funktion
Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Kommando
0xAA
0x14
DisplayPort
――MagicInfo er tilgængelig på modeller, der MagicInfo-funktionen.
0
ID
0x25
kun på "Get"-kommandoer.
――Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 og HDMI2_PC.
Tjeksum
――RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.
•• Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header
HDMI2_PC
――DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer
•• Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
Header
0x24
Datalængde
Data
1
"Input Source"
Tjeksum
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
0x14
Pc
0x18
DVI
0x0C
Indgangskilde
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (tv)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x14
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
30
Styring af skærmtilstand
•• Nak
•• Funktion
Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.
Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen Video Wall er aktiveret.
――Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalængde
0xAA
0x18
ID
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Screen Mode"
Kommando
0xAA
0xFF
Vær1
3
0x18
"ERR"
'N'
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Tjeksum
"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)
•• Nak
•• Ack
Header
r-CMD
•• Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
0x01
0xFF
Datalængde Ack/Nak
•• Funktion
Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.
•• Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)
Kommando
0xAA
ID
Styring af skærmstørrelse
Tjeksum
0
Header
Kommando
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
•• Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)
Header
Header
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x18
"Screen
Mode"
'A'
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x19
"ERR"
'N'
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
31
Styring af PIP til/fra
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
•• Funktion
PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.
•• Funktion
Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.
――Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.
――Tilstanden kan ikke styres, hvis Video Wall er indstillet til On.
•• Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)
Ingen
――Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo.
•• Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)
•• Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)
Header
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalængde
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalængde
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)
•• Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)
Header
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Tjeksum
Datalængde
Data
1
"PIP"
Tjeksum
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3D
"ERR"
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
1: PIP TIL
Tjeksum
•• Nak
0: PIP FRA
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x3C
"PIP"
'A'
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
32
Styring af tilstanden Videovæg
Sikkerhedslås
•• Funktion
Video Wall-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.
•• Funktion
Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock på et produkt.
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
•• Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalængde
•• Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
Tjeksum
0
•• Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Video Wall Mode"
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Data
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
1: Full
1: TIL
0: Natural
0: FRA
Tjeksum
•• Ack
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Tjeksum
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5C
"ERR"
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x5D
"ERR"
Tjeksum
Tjeksum
'N'
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
33
Videovæg til
•• Nak
•• Funktion
Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.
•• Få status for videovæg til/fra
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
Kommando
0xAA
0x84
0xAA
0xFF
ID
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x84
ERR
'N'
Tjeksum
Brugerstyring af videovæg
0
ID
Kommando
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
Tjeksum
•• Slå videovæg til/fra
Header
Header
Datalængde
Data
Tjeksum
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet
1: Videovæg TIL
•• Funktion
Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.
•• Få status for videovæg
Header
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstil videovæg
0: Videovæg FRA
•• Ack
Header
Kommando ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
0xAA
0xFF
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Vær1
Vær2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Tjeksum
Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet
V.Wall_On : Samme som ovenfor
34
Videovægmodel på 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fra
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
35
Wall_SNo : Produktnummerkode, der er indstillet på produktet
Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Indstil nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
Vær2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Tjeksum
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x89
ERR
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
36
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
――Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
――Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
Tilslutning til en pc
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et HDMI-kabel
――Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
37
Tilslutning med et DP-kabel
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz)
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
DVI/PC/
MAGICINFO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
•• Forholdsregler ved brug af DP
――Visse grafikkort, der er ikke er kompatible med DP-standarden, kan forhindre, at Windowsstartskærmbilledet/BIOS-skærmbilledet vises, når produktet er i strømsparetilstand. I så
fald skal du sørge for at tænde produktet, før du tænder for pc'en.
――Grænsefladen DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz) på produktet og det medfølgende
DP-kabel er udviklet på baggrund af VESA-standarderne. Hvis der anvendes et DPkabel, som ikke overholder VESA-standarderne, kan der opstå fejl i produktet. Samsung
Electronics har intet ansvar for problemer, som måtte opstå ved brug af et kabel, der ikke
overholder standarderne.
Sørg for at bruge et DP-kabel, som er angivet i VESA-standarderne.
――Du kan anvende DVI-porten på produktet som en HDMI-port ved hjælp af en DVI-HDMI-
adapter.
――Lyd er ikke tilgængelig, hvis produktets DVI-port er tilsluttet computerens HDMI-port ved
hjælp af en DVI-HDMI-adapter.
――Hvis du vil bruge den optimale opløsning (3840 x 2160 ved 60 Hz), når indgangskilden er
DisplayPort1 eller DisplayPort2, bør du bruge et DP-kabel på under 5 meter.
――Hvis du deaktiverer den strømbesparende tilstand, når indgangskilden er DisplayPort1
DVI/PC/
MAGICINFO IN
HDMI
eller DisplayPort2, kan der blive importeret nye opløsningsoplysninger, og opgavevinduets
størrelse og placering kan blive ændret.
38
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et DVI-RGB-kabel
Når du har tilsluttet en computer til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du huske at
konfigurere indstillingerne som vist nedenfor for at aktivere videoen og lyden fra computeren.
•• Sound → indstil HDMI Sound til PC(DVI)
•• Picture → indstil hver skærmtilstand til Text neden under Picture Mode
•• System → General → indstil HDMI Hot Plug til Off
DVI/PC/
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
39
Tilslutning til en videoenhed
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
――Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVIkabel. For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og
videoenheden.
――Når du har tilsluttet en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du huske
at konfigurere indstillingerne som vist nedenfor for at aktivere videoen og lyden fra
videoenheden.
Du kan anvende DVI-porten på produktet som en HDMI-port ved hjælp af en DVI-HDMIadapter. Lyd er ikke tilgængelig, hvis produktets DVI-port er tilsluttet computerens HDMIport ved hjælp af en DVI-HDMI-adapter.
――Sound → indstil HDMI Sound til AV(HDMI)
――Picture → indstil hver skærmtilstand til Video/Image neden under Picture Mode
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
――System → General → indstil HDMI Hot Plug til On
――Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.
HDMI
DVI/PC/
MAGICINFO IN
40
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning til et lydsystem
Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (UHD 30Hz)
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
•• Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.
•• Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
–– Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge
et HDMI-DVI- og lydkabler.
•• Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er
tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet.
Hvis der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om
HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.
AUDIO OUT
•• Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
•• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan
opstå en forbindelsesfejl.
•• Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.
Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
41
Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)
1
Placer netværksmodulet som vist.
2
Indsæt først netværksmodulets faner
i hullerne, der er angivet med ( A ) på
3
Monter netværksmodulet på de fastgjorte
monteringsrammer.
monteringsrammen. Fanerne skal hægtes
på rammen. Sørg derefter for, at hullerne,
der er angivet med ( B ), flugter.
42
Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter et netværksmodul, i den brugervejledning, der fulgte med til netværksmodulet, da du købte det.
MagicInfo
Hvis du vil bruge MagicInfo, skal du tilslutte et netværksmodul (sælges separat) til produktet.
――Hvis du vil ændre indstillingerne for MagicInfo, skal du køre "MagicinfoSetupWizard" på skrivebordet.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger MagicInfo, på den dvd, der følger med til netværksmodulet.
――Oplysningerne i dette afsnit kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
――Hvis der opstår et problem, efter at du har installeret et andet operativsystem end det, der fulgte med til netværksmodulet, efter gendannelse af den
forrige version af operativsystemet eller efter installation af software, der ikke er kompatibel med det medfølgende operativsystem, kan du ikke benytte
dig af teknisk support og vil blive opkrævet et gebyr ved besøg af en servicetekniker. Du vil heller ikke kunne bytte produktet eller få pengene tilbage.
Få adgang til MagicInfo-tilstand
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Når du har installeret og tilsluttet netværksmodulet (sælges separat) til produktet, skal du tænde for det.
2
Tryk på SOURCE på fjernbetjeningen, og vælg MagicInfo.
――Når netværksmodulet sluttes til DVI/PC/MAGICINFO IN-porten på produktet, ændres Source fra DVI til
MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Vælg det program, der skal startes som standard, når MagicInfo starter.
Cancel
43
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Angiv IP-oplysningerne.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Vælg en visningstilstand.
7
Dobbelttjek de valgte indstillinger.
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Vælg et sprog. (Standardsproget
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
er Engelsk.)
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
――Hvis der ikke vises et udførselsikon,
Setup Information
Select Language -step 3
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
192.168.0.102
3. Language :
English
skal du dobbeltklikke på MagicInfoikonet på skrivebordet. Ikonet vises
nederst til højre på skærmen.
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
44
Skift af indgangskilden
Source gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
Source
――Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
DisplayPort1 DisplayPort2
....
....
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen
med den valgte kilde.
――Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
HDMI1
....
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
HDMI2
....
HDMI3
....
HDMI4
....
Du kan tilpasse navnet på en tilsluttet ekstern enhed.
――Listen kan omfatte følgende kildeenheder. Source-enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte
kilde.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
45
Kapitel 04
Brug af MDC
"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.
Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet findes på webstedet.
Når du trykker på knappen On efter at have trykket på knappen Off, går der ca. ét minut med
at kontrollere produktets status. Hvis du vil køre en kommando, kan du prøve at gøre dette,
når der er gået et minut.
6
I det viste "Destination Folder"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere
programmet, og klikke på "Next".
――Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
Installation/afinstallation af MDCprogram
7
hvor programmet skal installeres, og klikke på "Install".
8
Installationsstatussen bliver vist.
9
Klik på "Finish" i det viste "InstallShield Wizard Complete"-vindue.
Installation
――MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
1
Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Vælg installationssproget. Klik derefter på "OK".
3
Når skærmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" vises, skal du
klikke på "Next".
4
I det viste "License Agreement"-vindue skal du vælge "I accept the terms in the license
――Vælg "Launch MDC Unified", og klik på "Finish" for straks at køre MDC-programmet.
10 Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
――Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.
――Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
Afinstallation
1
I det viste "Customer Information"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern
programmer.
agreement" og klikke på "Next".
5
I vinduet "Ready to Install the Program", der vises, skal du kontrollere den mappesti,
2
Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.
klikke på "Next".
46
Tilslutning til MDC
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)
Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.
――Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
RS232C IN
Skærm 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Skærm 2
Computer
47
Brug af MDC via Ethernet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Skærmenheder kan sluttes til hinanden med et LAN-kabel.
Tilslutning via et direkte LAN-kabel
――Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
――Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.
Computer
RJ45
HUB
Skærm 1
Skærm 2
48
Tilslutning via et LAN-krydskabel
――Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
――Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT-porten på produktet.
RS232C IN
Skærm 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Skærm 2
Computer
49
Kapitel 05
Hjemmefunktion
Denne funktion findes i Support → Go to Home.
Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.
Multi Screen
HOME
lone Product
Du kan få vist flere kilder på skærmen samtidigt.
•• Off
•• PIP: Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIPunderbilledskærmen.
→ Multi Screen → ENTER E
Multi Screen
•• Triple Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder
samtidig. Billederne vises som to delskærme.
비디오 월
•• Four Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder
samtidig. Billederne vises som tre delskærme.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
–– Du kan finde flere oplysninger om delfunktionerne i Multi Screen i kapitlet OnScreen
Display.
50
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
Tilstanden Video/Image forbedrer videoenhedens billedkvalitet. Tilstanden Text forbedrer computerens
billedkvalitet.
•• Shop & Mall
Velegnet til indkøbscentre.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Office & School
Velegnet til kontorer og skoler.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Terminal & Station
Velegnet til busterminaler og togstationer.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Video Wall
Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Calibration
I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet
brugerdefineret i farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
–– For at anvende tilstanden Calibration korrekt skal du sørge for at konfigurere billedkvalitetsindstillingerne,
f.eks. lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Advanced Color
Management.
–– Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management.
51
――Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge Clock Set.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
On/Off Timer
티커
On Timer: Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det
aktuelle klokkeslæt først.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du vælger Manual, kan du vælge de dage, hvor On Timer skal tænde for produktet.
–– Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre
pil til at skifte indtastningsfelt.
•• Volume: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.
•• Source: Vælg en indgangskilde efter eget valg.
Off Timer
Indstil off-timeren (Off Timer) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du vælger Manual, kan du vælge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.
–– Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre
pil til at skifte indtastningsfelt.
52
Holiday Management
Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.
•• Add Holiday: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.
Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne u/d, og klik på knappen Save.
Perioden føjes til listen med ferier.
–– Start: Angiv feriens startdato.
–– End: Angiv feriens slutdato.
――Edit: Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.
――Delete: Slet valgte elementer fra listen med ferier.
•• Set Applied Timer: Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.
–– Tryk på E for at vælge de On Timer- og Off Timer-indstillinger, som du ikke vil aktivere.
–– Den valgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.
53
Network Settings
HOME
Vis netværksindstillingerne.
→ Network Settings→ ENTER E
Network Settings
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
54
MagicInfo Player I
HOME
Skift kilden til MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicerer og afspiller en række forskelligt indhold, herunder oprettet indhold og
multimedieindhold (billeder, videoer og lydindhold), fra serveren eller en tilsluttet enhed.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
55
ID Settings
HOME
one Product
Tildel et sæt et ID.
Device ID
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
비디오 월
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet. (Område:
0~224)
――Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.
――Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
PC Connection Cable
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
•• RS232C cable
Kommuniker med MDC via RS232C-stereokablet.
•• RJ45(LAN) cable
Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.
56
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.
For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter
muligvis ikke funktionen MagicInfo.
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
Vælg On for at organisere en videovæg.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Denne funktion opdeler automatisk en videovægvisning baseret på en konfiguration af en videovæg-matrix.
Angiv matrix for videovæg.
Videovægvisningen opdeles baseret på den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette
visningsenheder kan indstilles inden for intervallet 1 til 15.
――En videovægvisning kan opdeles i helt op til 225 skærme.
――Indstillingen Horizontal x Vertical aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
57
Screen Position
Hvis du vil omarrangere de opdelte skærme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjælp af
funktionen Screen Position.
Vælges Screen Position, vises videovægmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, der er med i
videovæggen.
Du kan ændre rækkefølgen på en visningsenhed ved at ændre enhedens nummer og trykke på knappen E.
――Der kan højst arrangeres 255 skærme i Screen Position.
――Indstillingen Screen Position aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
――Når du vil bruge funktionen, skal du sikre dig, at Horizontal x Vertical er konfigureret.
Format
Vælg, hvordan billederne skal vises på videovæggen.
•• Full: Viser fuldskærmsbilleder.
•• Natural: Viser billeder i det oprindelige billedformat.
――Indstillingen Format aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
58
More settings
HOME
Menuen for billedindstillinger vises.
→ More settings → ENTER E
More settings
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
59
Kapitel 06
Skærmjustering
Konfigurer Picture-indstillingerne (Backlight, Color Tone osv.).
Layoutet af indstillingerne på menuen Picture kan variere afhængigt af produktet
Picture Mode
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
Tilstanden Video/Image forbedrer videoenhedens billedkvalitet. Tilstanden Text forbedrer computerens
billedkvalitet.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shop & Mall
Velegnet til indkøbscentre.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
Picture
Picture Mode
Shop & Mall
· Backlight
80
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
85
· Color
50
· Tint (G/R)
50
•• Office & School
Velegnet til kontorer og skoler.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Terminal & Station
Velegnet til busterminaler og togstationer.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Video Wall
Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
–– Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Calibration
I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet
brugerdefineret i farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
–– For at anvende tilstanden Calibration korrekt skal du sørge for at konfigurere billedkvalitetsindstillingerne,
f.eks. lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Advanced Color
Management.
–– Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
60
Backlight / Brightness / Contrast
/ Sharpness / Color / Tint (G/R)
Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shop & Mall
· Backlight
80
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
85
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Picture Mode
Indstillinger
Brugerdefinerbare indstillinger
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
/ Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
Calibration
Backlight
――Når du foretager ændringer af Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color eller Tint (G/R), justeres OSD i
overensstemmelse hermed.
――Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
――Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
61
Color Temperature
Juster farvetemperaturen (rød/grøn/blå). (Område: 2.800K-16.000K)
――Aktiveret, når Color Tone er indstillet til Off.
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Color Temperature deaktiveret.
Picture
Color Temperature
16000K
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Juster mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).
•• Reset: Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
Picture
White Balance
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
62
Gamma
Justér den primære farveintensitet.
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Gamma deaktiveret.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Calibrated Value
Vælg, om du vil anvende indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet tilpasset i
farvekalibreringsprogrammet Advanced Color Management til tilstandene Information og Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Advanced Color Management.
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Calibrated Value deaktiveret.
Picture
Calibrated Value
Don't Apply
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
63
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Calibration
Picture Mode
Indstillinger
Brugerdefinerbare indstillinger
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Film Mode / Dynamic Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Digital NR / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
64
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Auto
Hvis Picture Mode er indstillet til Text
•• Off / Cool / Normal / Warm
Hvis Picture Mode er indstillet til Video/Image
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Color Tone deaktiveret.
Film Mode
Off
――Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
Dynamic Backlight
On
Digital NR
Reducerer billedstøjen for at undgå distraherende flimren.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off /On
HDMI Black Level
Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.
•• Auto / Low / Normal
――Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er indstillet til PC.
65
Film Mode
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
Denne tilstand er velegnet til at vise film.
Indstiller produktet til automatisk at registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet til
optimal kvalitet.
•• Off / Auto
――Denne indstilling kan konfigureres, hvis indgangskilden understøtter 480i, 576i eller 1080i.
――Denne indstilling understøttes ikke, når der er tilsluttet en pc.
Dynamic Backlight
Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / On
――Dynamic Backlight er ikke tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til PC, mens Video Wall er indstillet til
On.
66
Picture Size
Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.
De tilgængelige indstillinger for Picture Size kan variere afhængigt af, om Picture Mode er Video/Image eller Text.
Picture Size
Picture Size
•• 16:9: Indstiller billedet til bred tilstand 16:9.
16:9
•• Zoom2: Bruges til en kraftigere forstørrelse.
· Zoom/Position
Resolution
•• Zoom1: Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.
•• Smart View 1: Reducerer 16:9-billedet med 50%.
Off
•• Smart View 2: Reducerer 16:9-billedet med 25%.
•• Wide: Forstørrer billedformatet, så billedet passer til hele skærmen.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• 4:3: Indstiller billedet til grundlæggende (4:3)-tilstand.
――Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid.
De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre
skærmefterbilleder, som ikke dækkes af garantien.
•• Screen Fit: Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 (720p / 1080i /
1080p) indlæses.
•• Custom: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.
•• Original: Viser billeder i den oprindelige billedkvalitet.
――Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.
67
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Off
Justerer skærmens størrelse og position.
Denne indstilling kan konfigureres, hvis indgangskilden understøtter 1080i eller 1080p, og Picture Size er Custom.
――Denne indstilling understøttes ikke, når der er tilsluttet en pc.
――Følg anvisningerne nedenfor på skærmen Zoom/Position.
1
Tryk på knappen d for at vælge Zoom/Position. Tryk på knappen E.
2
Vælg Zoom eller Position. Tryk på knappen E.
3
Tryk på knappen u/d/l/r for at flytte billedet.
4
Tryk på knappen E.
――Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge Reset på skærmen Zoom/Position.
Billedet indstilles til standardpositionen.
Resolution
Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du optimere
billedkvaliteten ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.
Mulige opløsninger: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
68
Auto Adjustment
Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
–– Kun tilgængelig i tilstanden PC.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Fjerner eller reducerer billedstøj.
Hvis støjen ikke fjernes kan med finjustering, skal du bruge funktionen Coarse til at justere frekvensen så godt
som muligt (Coarse) og derefter finjustere igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er
centreret på skærmen.
•• Position
Justering af computerens skærmposition, hvis den ikke er centreret eller ikke passer med produktskærmen.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere lodret position. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at justere vandret
position.
•• Image Reset
Nulstiller billedet til standardindstillingerne.
–– Kun tilgængelig i tilstanden PC.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
69
Picture Off
Vælg Picture Off for at deaktivere skærmen. Lydstyrken deaktiveres ikke.
Hvis du vil aktivere skærmen igen, skal du trykke på en vilkårlig tast - dog ikke lydstyrkeknappen.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Reset Picture
Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
70
Kapitel 07
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENUm → OnScreen Display → Multi Screen → ENTERE
OnScreen Display
•• Triple Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder
samtidig. Billederne vises som to delskærme.
•• Four Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder
samtidig. Billederne vises som tre delskærme.
――Hvis du ønsker oplysninger om Multi Screen-lyd, skal du se instruktionerne for Select Sound.
Multi Screen
Display Orientation
――Hvis du slukker for produktet, mens det er i Multi Screen-tilstand, vil det fortsat være i Multi Screen-tilstand, når
Screen Protection
du har slukket for det og tændt det igen.
――Du bemærker måske, at billedet på PIP-skærmen bliver en smule unaturlig, når du bruger hovedskærmen til at
Message Display
Menu Language
•• PIP: Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIPunderbilledskærmen.
English
Reset OnScreen Display
vise et spil eller karaoke.
――Multi Screen-tilstand understøtter to skærme med UHD-opløsning (3840 x 2160 ved 30 Hz (HDMI) / 60 Hz (DP)).
I denne tilstand kan der forekomme fastbrænding af skærmbilledet (forringelse af billedkvaliteten).
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
71
PIP (Landscape)
PIP
Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIPunderbilledskærmen.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full
•• Source: Du kan vælge en kilde til underbilledet.
Close
•• Screen Size: Vælg en størrelse for underbilledet.
•• Position: Vælg en position for underbilledet.
――I dobbelt tilstand kan du ikke vælge Position.
•• Select Sound (Main / Sub): Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden PIP.
•• Aspect Ratio (Original / Full): Indstil skærmtilstanden til enten Full eller Original.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIPunderbilledskærmen.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
PC
Screen Size
Position
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full
Close
•• Source: Du kan vælge en kilde til underbilledet.
•• Screen Size: Vælg en størrelse for underbilledet.
•• Position: Vælg en position for underbilledet.
――I dobbelt tilstand kan du ikke vælge Position.
•• Select Sound (Main / Sub): Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden PIP.
•• Aspect Ratio (Original / Full): Indstil skærmtilstanden til enten Full eller Original.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
72
Begrænsninger
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de
opdelte skærme.
――Hvis skærmen er opdelt, kan indgangskilderne HDMI4 og DVI ikke bruges samtidig.
Når der ikke er tilsluttet et netværksmodul (sælges separat)
Main billede
Sub billede
DisplayPort1
DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
DisplayPort2
DisplayPort1, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI1
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI2
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI3
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DVI, PC
HDMI4
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PC
DVI
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3
PC
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4
Når der er tilsluttet et netværksmodul (sælges separat)
Main billede
Sub billede
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort2
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI4
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
PC
HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
73
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne
vises som to delskærme.
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de
Main
Sub 1
opdelte skærme.
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Triple Screen.
•• Screen Size: Indstil størrelserne på skærmbillederne Main, Sub 1 og Sub 2.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Triple Screen.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne
vises som to delskærme.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de
opdelte skærme.
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Triple Screen.
•• Screen Size: Indstil størrelserne på skærmbillederne Main, Sub 1 og Sub 2.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Triple Screen.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
74
Four Screen (Landscape)
Four Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne
vises som tre delskærme.
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de
Main
Sub 1
opdelte skærme.
Sub 2
Close
Sub 3
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Four Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Four Screen.
Select Sound
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Four Screen.
•• Sub 3: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 3 i tilstanden Four Screen.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Four Screen.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne
vises som tre delskærme.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de
opdelte skærme.
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Four Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Four Screen.
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Four Screen.
•• Sub 3: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 3 i tilstanden Four Screen.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Four Screen.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
75
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurer menuskærmen.
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
•• Landscape: Vis menuen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis menuen i portrættilstand på højre side af produktets skærm.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Du kan indstille retningen af indhold fra eksterne enheder, der er tilsluttet produktet.
•• Landscape: Vis skærmen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis skærmen i portrættilstand.
Aspect Ratio
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
–– Funktionen Display Orientation er ikke tilgængelig i signaltilstanden Interlace.
Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.
•• Full Screen: Vis den roterede skærm i fuldskærmstilstand.
•• Original: Vis den roterede skærm i det originale billedformat.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
――Hvis Multi Screen er indstillet til Triple Screen, er Four Screen deaktiveret.
76
Screen Protection
For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med Pixel Shift-teknologi til forhindring af
skærmefterbilleder.
Pixel Shift flytter billedet en lille smule på skærmen.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Med tidsindstillingen Pixel Shift kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i minutter.
Pixel Shift
Screen Protection
Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.
Pixel Shift
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical og Time er kun aktiveret, når Pixel Shift er indstillet til On.
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
•• Horizontal: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.
•• Vertical: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.
•• Time: Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.
Tilgængelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift.
Tilgængelige indstillinger
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Optimale indstillinger
Horizontal(pixels)
0~4
4
Vertical(pixels)
0~4
4
Time (minutter)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Værdien for Pixel Shift kan variere, afhængigt af produktstørrelsen (tommer) og tilstanden.
――Hvis der bliver vist et stillbillede eller et 4:3-output i en længere periode, kan det forårsage skærmefterbilleder.
Dette er ikke en defekt ved produktet.
77
Timer
Du kan indstille timeren for Screen Protection.
Screen Protection-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
–– Off
–– Repeat: Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding ved et angivent tidsinterval.
–– Interval: Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding i et bestemt tidsrum (fra start- til sluttidspunkt).
――Når Clock Set er konfigureret, aktiveres Interval.
――Period, Start Time og End Time er kun aktiveret, når Timer er indstillet til Repeat eller Interval.
•• Period: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen Screen Protection.
――Indstillingen aktiveres kun, når Repeat er valgt for Timer.
•• Start Time: Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
78
Immediate Display
Screen Protection
Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Når skærmen indstilles til billedformatet 4:3, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for at beskytte
skærmen.
•• Off / Light / Dark
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Message Display
Source Info
Vælg, om -skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal.
•• Off / On
MDC Message
Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.
•• Off / On
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
79
Menu Language
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på
din pc.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Reset OnScreen Display
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under OnScreen Display til fabriksindstillingerne.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
80
Kapitel 08
System
Setup
Indledende indstillinger (System)
Gennemgå de første indstillingstrin, som du gjorde, første gang du anvendte dette produkt.
MENU m → System → Setup → ENTER E
System
Setup
Time
MagicInfo I Source
DVI
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
81
Time
Du kan konfigurere Clock Set og Sleep Timer. Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde eller slukke
på et bestemt tidspunkt vha. funktionen Timer.
――Tryk på knappen INFO, hvis du vil se det aktuelle klokkeslæt.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Vælg Clock Set. Vælg Date eller Time, og tryk derefter på E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte fra ét
indtastningsfelt til det næste. Tryk på E, når du er færdig.
――Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
DST
Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.
Off / On
•• Start Date: Angiv startdatoen for sommertid.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• End Date: Indstil slutdatoen for sommertid.
•• Time Offset: Angiv den korrekte forskydning for din tidszone.
Sleep Timer
Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på E. Hvis du vil annullere Sleep Timer, skal
du vælge Off.
Power On Delay
Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere tændingstiden for hvert produkt for at forhindre overbelastning
(inden for intervallet 0-50 sekunder).
82
――Funktionen MagicInfo I Source er tilgængelig, hvis et netværksmodul (sælges separat) er tilsluttet.
MagicInfo I Source
Hvis du trykker på MagicInfo Player I på fjernbetjeningen vises indhold, der er sluttet til netværksmodulet (sælges
separat).
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
83
Auto Source Switching
Hvis du tænder skærmen med Auto Source Switching On, og det forrige videovalg ikke er aktivt, vil skærmen
automatisk søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Når Auto Source Switching er On, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.
Auto Source Switching
Valgmuligheden Primary Source aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Off
Off
끄기
Primary Source
Secondary Source
All
HDMI1
Secondary Source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger for en aktiv
kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender
skærmen tilbage til den første indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.
Når valgmuligheden Primary Source er indstillet til All, søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i
rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes
nogen video.
Primary Source Recovery
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.
――Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All.
Primary Source
Angiv Primary Source for den automatiske indgangskilde.
Secondary Source
Angiv Secondary Source for den automatiske indgangskilde.
84
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Off
Auto Power On
PC Module Power
Standby Control
Auto
Off
Network Standby
Power Button
Power On Only
Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke nødvendigt at trykke på
strømknappen.
•• Off / On
PC Module Power
Pc-modulet kan tændes eller slukkes separat fra LFD'en.
Synced Power-On
Hvis du vil slukke LFD'en uden at slukke pc-modulet, skal du vælge Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Hvis du vil tænde pc-modulet uden at tænde LFD'en, skal du vælge Off.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / On
85
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Auto
Network Standby
Power Button
Off
Power On Only
Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.
•• Auto
Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der er sluttet
en kildeenhed til skærmen.
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.
•• Off
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
――Hvis No Signal vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.
――Hvis No Signal Message er indstillet til Off, vises meddelelsen No Signal ikke.
Hvis det er tilfældet, skal du indstille No Signal Message til On.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• On
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
Network Standby
Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes for produktet.
•• Off / On
Power Button
Strømknappen kan indstilles til enten at tænde for strømmen eller tænde/slukke for strømmen.
•• Power On Only: Indstil strømknappen til at tænde for strømmen.
•• Power On/Off: Indstil strømknappen til at tænde/slukke for strømmen.
86
Eco Solution
Energy Saving
Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
For at forbedre strømbesparelsen tilpasses billedindstillingerne automatisk til lyset i lokalet.
•• Off / On
――Hvis du justerer indstillingen for Backlight under Picture, mens Eco Sensor er aktiveret, deaktiveres Off.
――Hvis skærmkontrasten ikke er tilstrækkelig, skal du indstille Eco Sensor til Off.
Hvis Eco Sensor er Off, vil det muligvis ikke opfylde energikravene.
Min. Backlight
Når Eco Sensor er On, kan du manuelt justere skærmens minimale lysstyrke. Min. Backlight er den mørkeste
baggrundsbelysning. Sørg for, at indstillingen Min. Backlight er lavere end indstillingen Backlight.
――Hvis Eco Sensor er On, kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere), afhængigt af den
omgivende lysintensitet.
87
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
――Denne indstilling aktiveres, når Clock Set er konfigureret.
Screen Lamp Schedule
Aktivér eller deaktiver tidsplan for lys.
•• Off / On
Schedule1, Schedule2
Time
Lysstyrken for panelet vil ændres til den lysstyrke, der er angivet under Lamp på et angivet tidspunkt.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Lamp
Juster lysstyrken for panelet. En værdi tættere på 100 gør panelet lysere.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.
――Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.
Auto Power Off
Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap på
produktet inden for et udvalgt antal timer, for at undgå overophedning.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
88
Temperature Control
Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde.
Standardtemperaturen er indstillet til 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.
System
Temperature Control
Den anbefalede temperatur for Temperature Control er 75 C ~ 80 C (baseret på en omgivende temperatur på 40 C).
――Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse. Hvis
77
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Skærmen Change PIN vises.
Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter a new PIN.. Indtast de 4 cifre igen i Enter the PIN again..
Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen Close. Produktet har gemt din nye PIN-kode.
――Standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
89
General
Security
Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
MENUm → System → General → ENTERE
Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN.
Safety Lock
General
Indstiller sikkerhedslåsen.
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på fjernbetjeningen, låses
af funktionen Safety Lock.
Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter angive adgangskoden
(standardadgangskode: 0-0-0-0).
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Button Lock
Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.
Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis Button Lock er indstillet til On.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal tændes.
•• Off / On
――Afhængigt af den eksterne enhedstype kan skærmgengivelsen være forkert. I sådanne tilfælde skal du tilslutte
den med funktionen HDMI Hot Plug sat til On.
90
Reset System
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
91
Kapitel 09
Lydjustering
Konfigurer lydindstillingerne (Sound) for produktet.
HDMI Sound
Vælg, om du vil høre fra AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
92
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Vælg lydudgang til lyd under et videoopkald.
•• Current Source / Video Call
――Hvis Speaker Selection er indstillet til External Speaker, er Sound on Video Call deaktiveret.
Sound
Sound on Video Call
Current Source
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Speaker Selection
Hvis du lytter til lydsporet for en udsendelse eller film via en ekstern modtager, kan du evt. høre et ekko, som
skyldes forskellen i afkodningshastigheden mellem produktets højttalere og højttalerne til lydmodtageren. Hvis
dette sker, skal du indstille produktet til External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Når du indstiller Speaker Selection til External Speaker, slukkes der for produktets højttalere.
Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Når du indstiller Speaker Selection til Internal Speaker, er
både produktets højttalere og de eksterne højttalere tændt. Du kan høre lyd gennem begge.
Sound
――Hvis der ikke er noget videosignal, er der slukket for både produktets højttalere og de eksterne højttalere.
Speaker Selection
Internal Speaker
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
93
Reset Sound
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen. Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
94
Kapitel 10
Support
Software Update
Go to Home
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.
――Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet
Åbnes med knappen HOME
slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.
på fjernbetjeningen.
Go to Home for at afspille en række forskelligt indhold fra en hukommelsesenhed eller et
tilsluttet netværk.
――Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til
standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive
dem igen efter opgraderingen.
Contact Samsung
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.
Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og
software.
――Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.
95
Kapitel 11
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter
–– Inden du ringer til Samsungs
kundeservicecenter: Afprøv dit
produkt som følger. Hvis problemet
består: Kontakt Samsungs
kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.
–– Hvis skærmen stadig er tom:
Kontroller pc-systemet,
videocontrolleren og kablet.
1
Sluk for både pc'en og for produktet.
2
Fjern alle kabler fra produktet.
3
Tænd for produktet.
4
Hvis No Signal vises, fungerer produktet normalt.
Kontrol af opløsning og frekvens
Not Optimum Mode vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning
(se Understøttede opløsninger).
96
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er
sikker.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når
et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og
computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere
skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du
justerer skærmindstillingerne.)
PC vises i Source, når der ikke er tilsluttet en pc.
PC vises altid i Source, uanset om der er tilsluttet en pc.
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
No Signal vises på skærmen.
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Afhængigt af den eksterne enhedstype kan skærmgengivelsen være forkert. I sådanne
tilfælde skal du tilslutte den med funktionen HDMI Hot Plug sat til On.
Not Optimum Mode vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale
opløsning og frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med produktspecifikationerne.
97
Skærmforhold
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Juster Coarse og Fine.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et
område, der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved
at se Yderligere informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Gå til Picture, og juster indstillinger for White Balance.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker
hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Produktet slukkes automatisk.
Gå til System, og sørg for, at Sleep Timer er indstillet til Off.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.
Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til
15 minutter.
Produktets billedkvalitet er anderledes end i forretningen,
hvor det blev købt.
Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).
Skærmbilledet ser ikke normalt ud.
Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der
bevæger sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.
Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette
betyder ikke, at produktet er defekt.
En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske
forstyrrelser på analoge og digitale produkter.
98
Skærmforhold
Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.
Gå til Picture, og juster skærmindstillingerne, f.eks. Picture Mode, Color, Brightness og
Sharpness.
Gå til System, og juster indstillinger for Energy Saving.
Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.
Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.
Hvis Picture Size er indstillet tilScreen Fit, skal du ændre indstillingen til 16:9.
Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på skærmen.
Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen. Kontakt
et af Samsungs servicecentre for at få løst problemet.
Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.
Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller
hvis signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den
anbefalede.
Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.
En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et
skærmbillede fra en HD-kanal.
En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og
bunden af skærmbilledet.
Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken
på pc'ens lydkort eller i programmet.
99
Lydforhold
Der er billede, men ingen lyd.
Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.
Gå til Sound, og skift Speaker Selection til Internal Speaker.
Hvis der bruges en kildeenhed
•• Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.
•• Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.
(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for
kabelboksen muligvis ændres til HDMI).
Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.
Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet
noget til den indgang.
Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.
Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.
Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.
Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.
Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.
Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.
Når Speaker Selection er indstillet til External Speaker, er lydstyrkeknappen og den lydløse
funktion deaktiveret.
Juster lydstyrken for de eksterne højttalere.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets
interne højttalere.
Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den
eksterne forstærker (dekoder).
Der kommer en ekkolyd fra højttalerne.
Forskelle i afkodningshastighed mellem produktets højttalere og eksterne højttalere kan
forårsage et ekko.
Hvis det er tilfældet, skal du indstille Speaker Selection til External Speaker.
100
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
Andet problem
Produktet lugter af plastik.
Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.
Skærmen ser ud som om, den hælder.
Tag foden af produktet, og sæt den på igen.
Der er periodiske udfald i lyd eller billede.
Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.
Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.
Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på
en væg, anbefales brug af retvinklede kabler.
Der er små partikler på produktets kanter.
Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.
Multi Screen-menuen er ikke tilgængelig.
Menuen aktiveres og deaktiveres afhængigt af Source-tilstanden.
Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises
meddelelsen "The defined resolution is not currently
supported.".
Meddelelsen "The defined resolution is not currently supported." vises, hvis inputkildens
opløsning er højere end skærmens maksimale opløsning.
Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen
understøtter.
101
Andet problem
Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når
der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.
Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet
til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.
De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige.
Dette kan forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMIstandarden er sluttet til produktet.
Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.
Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.
Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er
tilfældet, skal du vælge lydinput manuelt.
HDMI-CEC fungerer ikke.
Lydinput
Skærmtilstand
Pc
Auto
Pc-indstillinger
DVI PC
Audio In (Stereoporte)
Pc-indstillinger
Dette produkt understøtter ikke HDMI-CEC-funktionen.
Hvis du vil anvende flere eksterne enheder, der er kompatible med HDMI-CEC-funktionen,
og som er tilsluttet HDMI1-, HDMI2- og HDMI3-porte på produktet, skal du slukke for HDMICEC-funktionerne på alle de eksterne enheder. Eksterne enheder omfatter Blue-ray og dvdafspillere.
Hvis en ekstern enhed anvendes, når dets HDMI-CEC-funktion er aktiveret, kan det
automatisk stoppe andre eksterne enheder.
Hvis du vil ændre HDMI-CEC-indstillingerne, henvises til brugervejledningen eller du kan
kontakte producenten for at få hjælp.
102
Andet problem
IR-sensoren fungerer ikke.
Kontrollér, at sensorens lampe lyser, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.
Hvis sensorens lampe ikke lyser, skal du slukke på tænd/sluk-knappen bag på produktet og
derefter tænde igen.
(Strøm-LED'en lyser rødt, når skærmen er slukket).
Hvis sensorlampen stadig ikke lyser, når du har slukket og tændt igen på tænd/sluk-knappen,
skyldes det muligvis, at et internt stik er frakoblet.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
Hvis sensorlampen, der er tændt, ikke blinker rødt, når du trykker på en knap på
fjernbetjeningen, kan det skyldes, at IR-sensoren er defekt.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet
til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Når pc'en startes, og inputkilden er indstillet
til DisplayPort1, DisplayPort2, vises BIOS- og
startskærmbillederne ikke.
Start pc'en, når enheden er tændt, eller når inputkilden ikke er DisplayPort1, DisplayPort2.
103
Spørgsmål & svar
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Svar
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger →
Avanceret → Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger → Avanceret → Skærm,
og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
–– Yderligere oplysninger om justering
findes i brugervejledningen til
computeren eller grafikkortet.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige
indstillinger → Skærmindstillinger → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster
frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm
→ Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger
→ Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen
i Skærmindstillinger.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger →
Vis egenskaber for netværkskort → Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed
under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger, og
juster opløsningen.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige
indstillinger → Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm →
Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger
→ Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger,
og juster opløsningen.
104
Spørgsmål
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
Svar
•• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og temaer →
Skærm → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Skærm →
Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og
personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller i
BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige
indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende
og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm
eller BIOS SETUP på pc'en.
•• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Personlige indstillinger
→ Låseskærm → Indstillinger for skærmtimeout → Strømstyring & slumretilstand eller
BIOS-opsætning på pc'en.
105
Kapitel 12
Specifikationer
Generelt
–– Størrelse
Modelnavn
Panel
QM49F / SMT-4933
Klasse 49 (48,5" / 123,2 cm)
Klasse 55 (54,6" / 138,7 cm)
Klasse 65 (64,5" / 163,8 cm)
Visningsområde
1073,78 mm (H) x 604,00 mm (V)
1209,60 mm (H) x 680,40 mm (V)
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
Vekselstrøm 100 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
H
V
QM65F
Størrelse
Strømforsyning
–– Visningsområde
QM55F
Miljømæssige
overvejelser
I drift
Temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Ved installation af kabinettet skal den interne temperatur være 40 °C eller derunder.
Fugtighed: 10% – 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Fugtighed: 5% – 95%, ikke-kondenserende
106
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer
skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at
tage de fornødne forholdsregler.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
107
Forudindstillede timertilstande
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en
anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning,
der er angivet for produktet.
――Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift
den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.
–– Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt
linje fra venstre til højre side af
skærmen, kaldes en horisontal cyklus.
Den inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale
frekvens. Horisontal frekvens måles i
kHz.
–– Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede
flere gange pr. sekund (som et
fluorescerende lys) for at vise det,
brugeren ser. Den hastighed, hvormed
et enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
Modelnavn
Synkronisering
Opløsning
Maksimal pixelclock
QM49F / QM55F / QM65F / SMT-4933
Horisontal frekvens
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Vertikal frekvens
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB
Optimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Maksimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4)
148,5 MHz (analog, digital), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres
fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i
overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
108
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
109
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
110
Kapitel 13
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer
indstillingerne uden at skille produktet ad.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af
produktet efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et
andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program
produkt bruges.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
En produktskade, som kunden har forårsaget
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcingservicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske
tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv,
oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator,
lampe, filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping
eller online.
111
Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod
efterbilleder
Bedste billedkvalitet
•• Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være
lysere eller mørkere på -panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
–– Antallet af underpixels efter -paneltype: 24.883.200
Hvad er efterbilleder?
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til
et videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere
end 12 timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der
styrer de flydende krystaller.
En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller
tyndere. Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at
forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.
――Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis et LCD-panel fungerer under ordentlige forhold.
Sort matrix
•• Kør Auto Adjustment for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der fortsat er støj, efter at autojustering er kørt, skal du justere Coarse eller Fine.
•• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller
defekte pixels.
–– Aktivér strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger
produktet i længere tid.
Kilde
Fælles
elektrode (ITO)
Farvefilter
Adgang
Beskyttelse mod efterbilleder
Indstilling af mønsteret til forhindring af fastbrænding på
skærmen
Mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen er aktiveret i standbytilstand.
TFT
Port
Pixelelektrode
(ITO)
Lagringskondensator
(Cs)
Databus-linje
•• Deaktivering af mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen
Tryk på 2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjernbetjeningen.
Hvis fjernbetjeningens sensor blinker én gang, er mønsteret deaktiveret.
•• Aktivering af mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen
Tryk på 2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjernbetjeningen.
Hvis fjernbetjeningens sensor blinker to gange, er mønsteret aktiveret.
――Når skærmen slukkes, fungerer mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen i to
timer.
――Hvis mønsteret til forhindring af fastbrænding på skærmen kører, øges strømforbruget.
112
Forebyggelse af efterbilleder
――Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller
at sætte computeren eller systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges.
Endvidere er garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.
•• Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand
–– Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.
–– Gå til Egenskaber for skærm > Strømforsyning på pc'en, og indstil produktet til slukning
efter behov.
–– Det anbefales at bruge en pauseskærm.
Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
•• Almindelig farveændring
–– Brug to farver
Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.
Type 1
•• Almindelig farveændring
–– Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.
Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.
(Lysstyrke: Henviser til en farves lyse eller mørke karakter, som varierer afhængigt af
mængden af udsendt lys.)
――Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.
――Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.
Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers
brug.
113
Licens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemærkningerne ved at kontakte Samsung
Support eller sende os en e-mail på [email protected].
114
Terminologi
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Hver af ovenstående
scanningshastigheder henviser til
antallet af effektive scanningslinjer,
der bestemmer skærmopløsningen.
Scanningshastigheden indikeres
som i (interlaced) eller p
(progressiv), afhængigt af
scanningsmetoden.
- Scanning
Scanning henviser til en proces med
at sende pixels, der progressivt
danner et billede. Et stort antal
pixels giver et tydeligere og mere
levende billede.
- Progressiv
I progressiv scanningstilstand
scannes alle linjer med pixels én
efter én (progressivt) på skærmen.
- Interlaced
I interlaced scanningstilstand
scannes først hver anden linje med
pixels fra top til bund, hvorefter
de resterende linjer med pixels (de
linjer, der ikke blev scannet) bliver
scannet.
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) og Interlace-tilstand____
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) viser progressivt en
horisontal linje fra top til bund på
skærmen. Interlace tilstand viser
først de ulige linjenumre og derefter
de lige numre. Non-interlace
tilstand anvendes hovedsageligt
i pc-skærme, da den medfører en
tydelig skærm, og interlace tilstand
anvendes mest i tv.
Dot Pitch____ Skærmen består
af røde, grønne og blå prikker. En
mindre afstand mellem prikkerne
medfører en højere opløsning.
Dot pitch henviser til den korteste
afstand mellem prikker med samme
farve. Dot pitch måles i millimeter.
Vertikal frekvens____ Produktet
viser et enkelt billede mange
gange pr. sekund (som et lysstofrør,
der flimrer) for at gengive et
billede, som brugeren kan se. Den
hastighed, hvormed et enkelt
billede gentages pr. sekund, kaldes
for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
F.eks. henviser 60 til et enkelt
billede, der vises 60 gange på ét
sekund.
Horisontal frekvens____ Den tid,
det tager at scanne en enkelt linje
fra venstre til højre side af skærmen,
kaldes en horisontal cyklus. Den
inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale
frekvens. Horisontal frekvens måles
i kHz.
Plug & Play____ Plug & Play er en
funktion, der muliggør automatisk
udveksling af informationer mellem
en skærm og en pc, for at opnå det
optimale visningsmiljø. Produktet
anvender VESA DDC (international
standard) til udførelse af Plug &
Play.
Opløsning____ Opløsning er
antallet af de horisontale prikker
(pixels) og de vertikale prikker
(pixels), der udgør en skærm.
Den repræsenterer visningens
detaljeringsgrad. En højere
opløsning gør det muligt at vise flere
data på skærmen og er praktisk ved
samtidig udførelse af flere opgaver.
Eksempel: En opløsning på 1920 X
1080 består af 1.920 horisontale
pixels (horisontal opløsning) og
1.080 vertikale pixels (vertikal
opløsning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Dvd henviser til en lagringsdisk på
størrelse med en cd, hvorpå du kan
gemme multimedieprogrammer
(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____Dette er en
grænseflade, der kan sluttes
til en digital lydkilde eller en
High Definition-videokilde uden
komprimering med et enkelt kabel.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) er
et program, der gør det muligt at
styre flere skærme samtidig via
en pc. Kommunikation mellem pc
og skærm sker med RS232C (seriel
datatransmission) og RJ45-kabler
(LAN).
Kilde____ Indgangskilde henviser
til en videokilde, der er sluttet til
produktet, f.eks. et videokamera, en
videooptager eller en dvd-afspiller.
115

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 3840 x 2160 pixels LED 500 cd/m²
  • Edge-LED 8 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

Download PDF

advertisement