Samsung | QB65N | Samsung QB65N Bruksanvisning

Bruksanvisning
QBN (QB43N QB49N QB55N QB65N QB75N)
QMN (QM43N QM49N QM55N QM65N QM75N)
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Innehållet i bruksanvisningen kan
ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.
Rekommenderad längsta användningstid per dag för QBN-modellerna är mindre än 16 timmar.
Om produkten används mer än 16 timmar per dag, kan garantin bli ogiltig.
En administrationsavgift kan tillkomma i följande fall:
(a) En tekniker tillkallas men det finns inte något fel på produkten (om du t.ex. inte har läst
den här bruksanvisningen).
(b) Du tar enheten till ett reparationscenter men det finns inte något fel på produkten (om
du t.ex. inte har läst den här bruksanvisningen).
Du kommer att informeras om administrationsavgiften innan teknikern besöker dig.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken. Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet. Andra varumärken än Samsung
Electronics tillhör respektive ägare.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Ansluta och använda en källenhet
Multiple Display Control
Säkerhetsföreskrifter6
Säkerhetssymboler6
Elektricitet och säkerhet
7
Installation8
Användning10
Rengöring12
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
23
23
Ansluta till en dator
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
23
23
24
24
25
Kabelanslutning32
RS232C-kabel32
Nätverkskabel33
Anslutning35
Kontrollkoder36
Ansluta en extern skärm
26
Ansluta till en video
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
27
27
28
Ansluta till ett ljudsystem
28
Ansluta nätverkskabeln
28
Lagring och underhåll
13
Förberedelser
Kontrollera delarna
14
Delar15
Portar17
Fjärrkontroll18
Före produktinstallation (installationsguide)20
Lutningsvinkel och rotation
20
Ventilation20
21
Montera väggstativet
Förberedelser inför montering av väggstativet21
Montera väggstativet
21
Specifikationer för väggstativet (VESA)
22
Ändra inmatningskällan
29
Källa29
Web Browser30
Fjärrarbetsplats31
Använda MDC
43
Installation/avinstallation av MDC-program 43
Spelare-funktion
Spelare44
Visa innehåll
44
När innehåll körs
45
45
Tillgänglig meny
Filformat som är kompatibla med Spelare46
Schema51
Klona produkt52
ID-inställningar53
Enhets-ID53
Automat. inst. enhets-ID53
PC-anslutningskabel53
Delad skärmbild54
Delad skärmbild54
Horizontal x Vertical54
Skärmläge55
Format55
2
Innehållsförteckning
Nätverksstatus56
Påslagningstid/sluttid57
Påslagningstid57
Sluttid58
Helgdagshantering58
Ticker59
URL-startare60
URL-startinställningar61
Skärmjustering
Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Kontrast /
Skärpa62
Färgtemperatur63
Avancerade inställningar64
Bildförbättring64
HDR+-läge64
Färg64
Ton (G/R)64
Vitbalans65
Gamma65
Kontrastförbättring65
Svärta65
Hudfärg66
Läget Endast RGB66
Inställningar av färgområde66
HDMI UHD Color66
Rörelsebelysning66
Bildalternativ67
Färgton67
Digital rensad vy67
HDMI svärta67
Filmläge67
Dynamisk bakgrundsbelysning67
Använd bildinställningar68
Inställningar av bildstorlek69
Bildstorlek69
Anpassa till skärm69
Zoom och placering69
Återställ bild70
Återställ skärmdisplay76
Ljudinställning
Ljudläge77
Balans78
Equalizer78
HDMI Ljud78
Ljud för videosamtal78
Ljudutgång79
Autovolym79
Skärmdisplay
Bildskärmsorientering71
Skärmmenyorientering71
Källinnehållsorientering71
Bilförhållande71
Skärmskydd72
Tid för autoskydd72
Inbränningsskydd72
Meddelandevisning75
Källinformation75
Inget signalmeddelande75
MDC Meddelande75
Hämtningsstatus-meddelande75
Återställ ljud79
Nätverk
Nätverksstatus80
Öppna nätverksinställningar80
Nätverkstyp80
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
81
Nätverksinställningar (trådlöst)
83
Använd WPS85
IPv685
IPv6-status85
Språk76
3
Innehållsförteckning
Servernätverksinställn.86
Anslut till server86
MagicInfo-läge86
Serveråtkomst86
FTP-läge86
Proxyserver86
Autopåslagning91
Ström för PC-modul91
Max. energisparläge91
Vilolägeskontroll92
Nätverk standby92
Strömknapp92
Enhetsnamn86
Ekolösning93
Energisparläge93
Skärmlampschema93
Standby, ej sign.94
Autoavst.94
System
Tillgänglighet87
Hög kontrast87
Förstora87
Gör inställningar88
Touch Control88
Touch Control88
Admin meny-lås88
Tid89
Ställ klockan89
NTP-inställning89
DST89
Fördröjning Ström på89
Byt källa automatiskt90
Byt källa automatiskt90
Primär återställningsk.90
Primär källa90
Sekundär källa90
Strömkontroll91
Anpassad logotyp102
Spelläge103
Töm lagringsutrymmet103
Återställ system103
Support
Programvaruuppdatering104
Uppdatera nu104
Temperaturkontroll94
Kontakta Samsung104
Extern enhetshanterare95
Ingångsenhetshanterare95
Enhetsanslutningshanterare96
Villkor104
Återställ alla104
Spela via97
Ändra PIN97
Felsökningsguide
Säkerhet98
Säkerhetslåset är på98
Knapplås98
USB Automatiskt spellås98
Mobilanslutningslås99
Fjärrhantering99
Nätverksport99
USB-port99
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
105
105
105
106
Vanliga frågor
112
Allmänt100
Smart säkerhet100
Anynet+ (HDMI-CEC)100
HDMI Hot Plug102
4
Innehållsförteckning
Specifikationer
Allmänt113
Förinställda tidslägen
115
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder) 117
Inget fel på produkten
117
En skada på produkten som orsakats av
kunden117
Annat117
Förhindra inbränning av efterbilder
118
Vad är inbränning av efterbilder?
118
Rekommenderade åtgärder för att förhindra
inbränning118
Licens119
5
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkerhetsföreskrifter
Följande säkerhetsanvisningar är avsedda att skydda din personliga säkerhet och förhindra
materiella skador. Läs igenom följande för att säkerställa att produkten används på rätt sätt.
RISK FÖR ELSTÖTAR. ÖPPNA INTE.
Säkerhetssymboler
Symbol
Namn
Varning!
Akta!
Betydelse
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte
följs.
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna
inte följs.
Förbjudet
Försök INTE.
Anvisning
Följ anvisningar.
AKTA
AKTA: MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA
DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN. LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS
AV BEHÖRIG PERSONAL.
Den här symbolen visar att det är hög
spänning på insidan. Det är farligt att
komma i kontakt med produktens
insida.
Växelström: Märkspänning som
markerats med den här symbolen är
växelström.
Den här symbolen indikerar att det
finns viktig dokumentation som
medföljer produkten angående dess
funktion och underhåll.
Likström: Märkspänning som
markerats med den här symbolen är
likström.
Klass II-produkt: Den här symbolen
indikerar att produkten inte kräver en
säkerhetsanslutning till jord.
Akta. Läs anvisningarna för
användning: Den här symbolen
instruerar användare att läsa
bruksanvisningen för att få
ytterligare säkerhetsrelaterad
information.
6
Elektricitet och säkerhet
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
"" Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad
som visas i bilderna.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
En osäker anslutning kan orsaka brand.
Brand kan uppstå.
Varning!
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag. (Gäller inte enheter som inte kan jordas)
Ta inte i kontakten med våta händer.
Stötar kan annars uppstå.
Stötar eller skada kan uppstå.
Använd inte en skadad stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
Stötar eller brand kan uppstå.
Böj eller dra inte kraftigt i strömkabeln. Placera inte något tungt
föremål på strömkabeln.
Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
Överhettade eluttag kan orsaka brand.
7
Installation
Akta!
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömkabeln från eluttaget.
Stötar eller brand kan uppstå.
Varning!
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med
strömbrytaren och kopplar från strömsladden och alla andra
anslutna kablar.
Tänk på att sätta i stickkontakten ordentligt i porten.
Om stickkontakten inte är ordentligt isatt kan kontakten oväntat
frånkopplas, eller också finns risk för överhettning på grund av
överström, vilket kan leda till säkerhetsincidenter.
En skadad kabel kan orsaka brand eller stötar.
När du installerar produkten bör du lämna ett avstånd till väggen
som ger plats för ventilation.
En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Använd endast den strömkabel som tillhandhålls av Samsung och som följde med
produkten. Använd inte strömkabeln till andra produkter.
Stötar eller brand kan uppstå.
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor
eller garderober.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Om ett problem uppstår med produkten måste strömkabeln dras ut helt och hållet för
att strömmen ska brytas. Strömmen bryts inte helt och hållet om du bara stänger av
den med strömknappen på produkten.
Koppla inte från strömkabeln när produkten används.
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
Produkten kan skadas av en elstöt.
Låt inte barn leka med plastförpackningen eftersom det kan orsaka
kvävning.
Placera inte strömkabeln (likströmsförsörjning) och produkten i
närheten av värmekällor.
(Levande ljus, myggljus, cigaretter, sprejer, värmeelement, direkt
solljus och så vidare)
8
Tänk på att sätta fast produkten ordentligt så att den inte faller.
Om produkten inte är ordentligt fastsatt och ett lekande barn
kommer åt den, kan den falla och skadas eller skada barnet.
Akta!
Rör inte bildskärmen när du lyfter och flyttar produkten, och se till
att minst två personer hjälps åt.
Produkten kan falla, skadas eller orsaka personskador.
Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.
Matolja eller oljeånga kan skada eller deformera produkten.
Lägg inte produkten med framsidan nedåt.
Skärmen kan skadas.
Långvarig exponering för solljus kan missfärga bildskärmens yta.
Låt en tekniker installera väggfästet.
En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador. Använd endast godkända
fästen.
Om produkten placeras på en ovanlig plats kan den omgivande miljön orsaka problem
med kvaliteten. Kontakta därför alltid Samsungs kundtjänst innan du installerar
produkten.
(Platser där mycket fint damm bildas, platser där kemikalier används, platser
med för höga eller för låga temperaturer, platser med mycket fukt eller vätska,
transportutrustning som fordon, flygplatser och stationer som används kontinuerligt
under en längre tid, och så vidare)
9
Användning
Utsätt inte produkten för smällar eller stötar.
•• Skärmen kan skadas.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Varning!
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart
ta bort stickkontakten och kontakta Samsungs kundtjänst.
Stötar eller brand kan uppstå.
Förvara fjärrkontrollbatterierna och mindre tillbehör utom räckhåll
för barn. Se till att barn inte stoppar dem i munnen.
Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta
läkare.
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas, stänger du
av strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömkabeln.
Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
Fortsatt användning kan orsaka stötar eller brand.
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.)
eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv).
•• Stäng av produkten och frånkoppla strömkabeln om främmande
ämnen kommer in i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan
uppstå.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor
osv.) eller metallföremål på produkten.
•• Frånkoppla alltid strömkabeln om främmande ämnen, exempelvis
vatten, skulle komma in i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan
uppstå.
Stäng av produkten och frånkoppla strömkabeln under åskväder.
Stötar eller brand kan uppstå.
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon
kabel.
Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller
gardiner.
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker,
godis osv.) på produkten.
Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå
leksakerna eller godiset och orsaka allvarliga skador.
En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
10
Häng inte eller klättra på produkten.
•• Produkten kan falla, orsaka personskador eller till och med
dödsfall.
•• Se till att inte barn hänger eller klättrar på produkten.
Sätt inte i något främmande föremål i ett annat eluttag när
stickkontakten är ansluten till ett eluttag. Rör inte vid stiften
omedelbart efter du har kopplat bort stickkontakten från uttaget.
Stötar kan annars uppstå.
Akta!
Sätt i varje batteri på rätt håll (+, –).
Om de inte sätts i på rätt håll kan batteriet skadas, och läckande
batterivätskor kan orsaka kontaminering, skada på omgivningen,
brand eller personskada.
Placera inte tunga föremål på produkten.
Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär,
reparera eller ändra produkten.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Om du inte kommer att använda produkten under en längre tid på grund av semester
eller av annan orsak, frånkopplar du strömkabeln från eluttaget.
Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
Om en gasläcka inträffar ska du vädra rummet omedelbart och inte röra produkten
eller stickkontakten.
Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
Stötar eller brand kan uppstå.
Synen kan försämras.
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan
måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri
(uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.
Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer
samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
Risken för trötta ögon minskar.
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända
bilder och defekta pixlar.
Om du inte kommer att använda produkten under en längre tid kan du aktivera
energisparläget eller ställa in en dynamisk skärmsläckare.
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära
produkten.
En explosion eller brand kan uppstå.
11
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri och ett
använt batteri samtidigt
Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller skada på grund
av läckage av den interna vätskan.
Rengöring
Varning!
Titta inte på skärmen på för nära håll och under längre tidsperioder.
Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.
Synen kan försämras.
•• Produktens yta kan skadas eller också kan märkningen
försvinna.
Lyft inte eller flytta produkten när den är igång.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara
mycket varm.
Skruva inte upp volymen för mycket när du använder hörlurar eller öronsnäckor eller
använd dem inte under längre tidsperioder.
Du kan skada hörseln.
Akta!
Tänk på att frånkoppla stickkontakten och torka försiktigt med en mjuk och torr
fiberduk eller bomullstrasa för att undvika att repa skärmen.
Produktens yta kan skadas eller också kan märkningen försvinna.
Tänk på att använda en mjuk och torr fiberduk eller bomullstrasa eftersom
produktens yta och bildskärm lätt kan repas.
Produktens yta eller bildskärmen kan lätt repas om främmande ämnen används.
Använd inga kemikalier som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider som
vax, thinner, bekämpningsmedel, luftrenare, smörjmedel eller rengöringsmedel på
produkten.
Produktens yttre skikt kan missfärgas eller spricka, panelens yta kan skrapas av eller
också kan märkningen försvinna.
12
Lagring och underhåll
Rengöra utsidan och skärmen
Torka av skärmytan med en lätt fuktad mjuk trasa och torka den sedan med en torr trasa.
1
2
3
Föreskrifter
Repa inte skärmen med
naglar eller vassa föremål.
Repor kan lämna märken eller
skada produkten.
Spreja inte vatten direkt på
någon del av produkten.
Produkten kan gå sönder
och stötar eller brand kan
uppstå om vatten kommer in i
produkten.
Högglansmodeller kan få
vita fläckar på ytan om en
luftfuktare med ultraljud
används i närheten.
•• Om du tar bort ett klistermärke som sitter på skärmen kan det bli rester kvar. Ta bort
resterna innan du tittar på skärmen.
•• Tryck inte hårt eller gnugga på skärmen. Du kan skada produkten.
•• Torka inte av skärmen med kemikalier. Produkten kan skadas.
•• Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
13
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera delarna
"" Kontrakta leverantören där du
köpte produkten om några delar
saknas.
"" Komponenterna kan se något
annorlunda ut än på bilderna.
Snabbstartguide
Garantikort
(Ej tillgänglig på alla platser)
Föreskrifter
Strömkabel
"" Något stativ följer inte med
produkten. Om du vill installera ett
stativ köper du det separat.
"" RS232C-adaptern kan användas för
att ansluta en annan skärm med en
RS232C-kabel av D-SUB-typ (9-stift).
Batterier (AAA x 2)
(Ej tillgänglig på alla platser)
KABELHÅLLARE
Fjärrkontroll
RS232C (IN)-adapter
(Modeller som stöds: QB65N,
QB75N, QM65N, QM75N)
Hållarring x 4
14
Delar
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
Fjärrsensor
Delar
Fjärrsensor
Strömknapp
Beskrivning
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens framsida
när du vill utföra motsvarande funktion.
"" Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här
produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
Slår på eller av produkten.
Använd fjärrkontrollen inom 2,5–4 m från produktsensorn i en vinkel på 30° från vänster till höger.
Strömindikator
Strömknapp
"" Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
"" Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
"" Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
"" För att förbättra IR-mottagarens prestanda ansluter du en extern IR-sensor (säljs separat) till IR IN-porten.
Högtalare
15
"" Strömknappen sitter nedtill i mitten på produkten.
"" Om du trycker på P-knappen på strömknappen när produkten är
påslagen visas kontrollmenyn.
Knappar
Slå av produkten.
Ström av
Kontrollmeny
Beskrivning
•• När kontrollmenyskärmen visas trycker du snabbt på strömknappen för att
, och håller sedan strömknappen intryckt för
flytta markören till Ström av
att stänga av produkten.
Markera den anslutna ingångskällan.
Källa
•• När kontrollmenyskärmen visas trycker du snabbt på strömknappen för att
flytta markören till Källa
, och håller sedan strömknappen intryckt för att
visa skärmen för ingångskälla.
•• När skärmen för ingångskälla visas håller du strömknappen intryckt för att
växla till den önskade ingångskällan.
Ström av
Källa
"" Strömknappen kan bara användas för Ström av och Källa.
"" Gå ur kontrollmenyskärmen genom att vänta i 3 sekunder eller längre utan att trycka på strömknappen.
Tryck: Flytta
Tryck och håll ned: Välj
16
Portar
Port
Beskrivning
För anslutning av ett USB-minne.
"" Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
USB 1 ¨(1.0A)
QBN
RJ45
"" Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.
*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel).
RS232C IN
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Ansluter till en källenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Glöm inte att ansluta DP-DVI-kabeln när du ska använda
MagicInfo.
QMN
"" Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant ström på 1 A.
Om maxvärdet överskrids kanske inte USB-portarna fungerar.
För anslutning till MDC via en LAN-kabel. (10/100 Mbps)
HDMI IN 1 (ARC)
HDMI IN 2
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
•• Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
•• För anslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
För anslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.
För anslutning av ett USB-minne.
USB 2(0.5A)
"" Produktens USB-portar kan hantera en maximal konstant ström på 0,5 A.
Om maxvärdet överskrids kanske inte USB-portarna fungerar.
DVI/HDMI AUDIO IN
Tar emot ljud från en källenhet via en ljudkabel.
AUDIO OUT
Skickar ljud till en ljudenhet via en ljudkabel.
IR IN
Ansluts till en extern IR-kabel som tar emot signaler från fjärrkontrollen.
RS232C OUT
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
17
Fjärrkontroll
"" Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
"" Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.
Slå på produkten.
POWER
OFF
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Justera volymen.
Ändra inmatningskälla.
2
5
8
0
3
6
SOURCE
Sifferknappar
Ange lösenordet på skärmmenyn.
9
"" Fjärrkontrollfunktionerna kan
variera för olika produkter.
CH LIST
Tysta ljudet.
MUTE
VOL
Slå av produkten.
CH
•• Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen
eller tryck på volymknappen (+ VOL -).
Använd snabbkommandot för att få direkt
åtkomst till MagicInfo.
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
MENU
HOME
MagicInfo
Player I
"" Detta snabbkommando blir tillgängligt
när en nätverksbox ansluts.
En snabbknapp till hemskärmen (MagicInfo
eller URL-startare).
18
TOOLS
Välj snabbt funktioner som används ofta
genom att trycka på den när USB-innehåll
spelas upp.
INFO
Visa information om den aktuella
ingångskällan.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny,
eller justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Gå tillbaka till föregående meny.
RETURN
Aktiverar låsfunktionen.
Om flera produkter ansluts med Delad
skärmbild-funktionen, trycker du på SETknappen och anger ett enhets-ID med
sifferknapparna.
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
IR control
SET
Styr produkten med fjärrkontrollen.
Annullera ett värde som har ställts in med SETknappen, och styr alla anslutna produkter med
fjärrkontrollen.
UNSET
LOCK
Stäng aktuell meny.
Välj bland de anslutna externa enheterna.
"" Vissa modeller kanske inte stöder alla
porttyper.
"" Fjärrkontrollfunktionerna kan
variera för olika produkter.
"" Ta bort batterierna när
fjärrkontrollen inte ska användas
under en längre tid.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen (AAA x 2)
19
Före produktinstallation
(installationsguide)
Ventilation
"" Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
Installation på en lodrät vägg
För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med
installationsanvisningarna.
A Minimum 40 mm
•• Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.
B Omgivande temperatur: Under 35 °C
•• Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.
"" När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett
mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta för
ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger
under 35 °C.
•• Se till att montera det angivna väggstativet.
Lutningsvinkel och rotation
A
"" Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
•• Produkten kan lutas maximalt i en vinkel på 15° från en lodrät väggyta.
•• För att använda produkten vertikalt (porträtt) ska du vrida den medurs så att LED-lampan
pekar nedåt.
B
Installation på en lutande vägg
15°
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
B
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Omgivande temperatur: Under 35 °C
A
"" När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna
det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten och väggens
yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger
under 35 °C.
C
E
D
D
20
Montera väggstativet
Förberedelser inför montering av väggstativet
Om du monterar ett väggstativ från en annan tillverkare ska du använda fästringen.
Montera väggstativet
•• Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.
•• Bilden som visas här är endast avsedd som referens. Detaljerad information om hur du monterar väggstativet
finns i instruktionerna som medföljde stativet.
•• Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.
•• Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du
väljer att montera väggstativet själv.
21
Specifikationer för väggstativet (VESA)
•• Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
"" Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Om du
vill montera produkten på en annan typ av vägg kontaktar du närmaste
återförsäljare.
Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och
orsaka allvarliga personskador.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende
på väggstativets specifikationer.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna.
Skruvar som är för långa kan skada insidan av produkten.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan
inte hållas ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett
ospecificerat väggstativ eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer
monteringsanvisningarna för produkten.
•• Montera inte produkten med mer än 15 graders lutning.
•• Se alltid till att vara minst två när produkten monteras på en vägg.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Modellnamn
VESA-skruvhålspecifikationer
(A × B) i millimeter
QB43N / QB49N / QB55N /
QM43N / QM49N / QM55N
200 × 200
QB65N / QB75N / QM65N /
QM75N
400 × 400
Standardskruv
Antal
M8
4
"" Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
22
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
"" Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer produkten.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
"" Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
"" Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
Ansluta till en dator
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
"" Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Ansluta med en HDMI-kabel
"" Vi rekommenderar att godkända kablar används för anslutningar med HDMI- och DP-kablar.
HDMI IN
23
Anslutning med en DP-kabel
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
"" Du kan använda DVI-porten på produkten som HDMI-port genom att använda en DVI-HDMIadapter.
DP IN
"" Ljudet fungerar inte om DVI-porten på produkten är ansluten till HDMI-porten på datorn
med en DVI-HDMI-adapter.
DVI/MAGICINFO IN
•• Försiktighetsåtgärder vid användning av DP
"" Vissa grafikkort som inte är kompatibla med DP-standarden kan hindra Windows starteller Bios-skärm från att visas när produkten är i energisparläge. Se i så fall till att sätta
på produkten innan du sätter på datorn.
"" Gränssnittet DP IN i produkten och den medföljande DP-kabeln är utformade enligt
VESA standarden. Om du använder en DP-kabel som inte uppfyller VESA-standarden
kanske inte produkten fungerar som den ska. Samsung Electronics ansvarar inte för
eventuella problem som uppkommer till följd av att du använder en kabel som inte
uppfyller standarden.
Var noga med att använda en DP-kabel som specificeras i VESA-standarden.
DVI/HDMI AUDIO IN
"" Om du vill använda den optimala upplösningen (3840×2160 vid 60Hz) när ingångskällan
är DisplayPort, rekommenderar vi att du använder en DP-kabel som är kortare än
5meter.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
"" Att inaktivera energisparläge när ingångskällan är DisplayPort kan importera ny
upplösningsinformation och återställa aktivitetsfönstrets plats eller storlek.
24
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
När du har anslutit en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel konfigurerar du
inställningarna enligt anvisningarna nedan så att du får ljud och bild från datorn.
•• Ljud → ställ in HDMI Ljud på PC(DVI)
•• System → Allmänt → ställ in HDMI Hot Plug på Av
HDMI IN
DVI/HDMI AUDIO IN
25
Ansluta en extern skärm
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
"" Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
"" Endast portarna som är märkta med DAISY CHAIN stöds.
"" Använd en kabel som är kortare än 3 meter (10 fot) för att uppnå bästa visningskvalitet för UHD-innehåll.
"" Maximal loopout: Upp till 4 stöds om HDCP 2.2 stöds, upp till 7 om HDCP 1.4 stöds, och upp till 9 om HDCP inte stöds.
"" Om du ställer in Anynet+ (HDMI-CEC) till På när du använder en kedjekopplad anslutning kan det leda till felfunktioner.
PC
Skärm 1
Skärm 2
Skärm 3
Skärm 4
DP IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN
HDMI OUT
(DAISY CHAIN IN) (DAISY CHAIN OUT)
26
Ansluta till en video
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
"" Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
"" Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
•• Ljudet aktiveras inte om produkten är ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel.
För att lösa detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till ljudportarna på produkten och
videoenheten.
•• När du har anslutit en bildenhet till produkten med en HDMI-DVI-kabel konfigurerar du
inställningarna enligt anvisningarna nedan så att du får ljud och bild från bildenheten.
Du kan använda DVI-porten på produkten som HDMI-port genom att använda en DVI-HDMIadapter. Ljudet fungerar inte om DVI-porten på produkten är ansluten till HDMI-porten på
datorn med en DVI-HDMI-adapter.
HDMI IN
DVI/HDMI AUDIO IN
–– Ljud → ställ in HDMI Ljud på AV(HDMI)
–– System → Allmänt → ställ in HDMI Hot Plug på På
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
"" Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p och 576p.
27
Ansluta med en HDMI-kabel
Ansluta till ett ljudsystem
Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (UHD 30 Hz)
"" Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
•• En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.
•• Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en
extern enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett
sådant problem uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version
som används. Om den är för gammal kan du begära en uppgradering.
AUDIO OUT
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett
anslutningsfel uppstå.
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
HDMI IN
Ansluta nätverkskabeln
"" Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
RJ45
•• Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel)
28
Ändra inmatningskällan
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan
för att visa skärmen för den valda källan.
"" Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
Källa
"" Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera
till.
SOURCE
Redig.
Källa
SOURCE → u → Redig. → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
Screen Mirroring
Fjärrarbetsplats
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Redigera namnet och enhetstypen för en ansluten extern enhet.
•• Listan kan innehålla följande källenheter. Källenheter på listan skiljer sig åt beroende på
vilken källa som väljs.
HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Kabelbox / Spelkonsol / PC / Blu-ray-spelare
•• Du kan inte redigera följande källor.
MagicInfo S / URL-startare / Web Browser / Screen Mirroring / Fjärrarbetsplats
Information
INFO
Du kan visa detaljerad information om den markerade externa enheten.
29
Web Browser
SOURCE →
Web Browser → ENTER E
"" Anslut nätverket för att produkten ska få åtkomst till internet, på samma sätt som du får
åtkomst till internet från en dator.
Inställn.
SOURCE →
Avancerade inställningar
Allmänt
Dölj flikar och verktygsfält
automatiskt
Om webbläsarens flikar, meny eller verktygsfält inte används
på ett tag försvinner de automatiskt. Om du vill att de ska visas
igen flyttar du pekaren eller fokuset överst på skärmen.
•• Använd/Använd inte
Web Browser → u → Inställn. → ENTER E
Uppdateringsintervall
Ställ in hur lång tid webbläsaren ska vänta innan den återgår till hemsidan.
•• Av / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Ställ in vilken zoomskala som ska användas när webbläsaren uppdateras.
Dölj muspekaren i pekläge
Popupblockerare
Dölj muspekaren för att inte störa pekfunktionerna.
•• Använd/Använd inte
Gör det bekvämare att surfa på nätet genom att blockera
popupfönster.
•• Använd/Använd inte
Återställ inställningar
Alla dina anpassade webbläsarinställningar återställs till
ursprungsvärdena. Bokmärken och historik påverkas inte.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Startsida
Sökmotor
Ställ in vilken webbplats som ska visas när webbläsaren uppdateras.
Om du anger ett nyckelord i inmatningsfältet för URL/nyckelord öppnar webbläsaren sidan
med sökresultat. Välj den sökmotor du vill använda.
•• Samsung-skärm / Personlig
Personlig
•• Google / Bing
Ange URL att använda som hemsida.
•• Ange URL
"" Bara tillgängligt när Startsida är inställt på Personlig.
30
Fjärrarbetsplats
Sekretess och Säkerhet
Do Not Track
Be webbplatser att inte spåra dig.
•• Använd/Använd inte
Radera historik
Radera hela din surfhistorik.
JavaScript
Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript för en bättre
surfupplevelse.
Radera surfdata
SOURCE →
Fjärrarbetsplats → ENTER E
Med den här funktionen kan du ansluta produkten till en fjärrdator eller molnserver.
Ange adressen till den dator eller molnserver som du vill ansluta till. Följ sedan anvisningarna
på skärmen.
"" Se till att produkten är ansluten till nätverket.
•• Använd/Använd inte
"" Denna funktion fungerar när operativsystemet i datorn eller molnservern är Windows Vista
eller senare.
Radera alla surfdata som cookies, cachade bilder och data.
Bokmärken och historik påverkas inte.
"" Se till att du ansluter tangentbordet och musen innan du startar funktionen.
Kodar
Kodar
Välj en kodningsmetod för webbsidor. Den aktuella inställningen
är Auto.
•• Auto / Manuell (Aktuell : Unicode)
Om
Visa webbläsarens aktuella version.
31
Kapitel 04
Multiple Display Control
Styr flera skärmar anslutna till en dator samtidigt.
Kabelanslutning
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hantyp>
<Hontyp>
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
8 bitar
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
Stift
Signal
Stift
Signal
1
Detektera databärare
6
Förbered datauppsättning
2
Mottagna data
7
Sänd begäran
3
Sända data
8
Rensa att skicka
4
Förbereda dataterminal
9
Signalindikator
5
Signalgrund
32
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel
•• Stifttilldelning
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Hantyp
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
KONTAKT
Gnd
5
3
Gnd
(3,5 ø)
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
33
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt : RJ45
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Signal
P1
P2
Signal
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
34
Anslutning
•• Anslutning 2
"" Kontrollera att du ansluter varje adapter till rätt RS232C IN- eller OUT-port på produkten.
•• Anslutning 1
PC
Skärm 1
Skärm 2
Skärm 3
PC
Skärm 1
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
Skärm 3
RJ45
RJ45
Skärm 4
RJ45
RS232C IN
Skärm 2
RS232C IN
RJ45
RS232C OUT
•• Anslutning 3
PC
RJ45
Skärm 1
RJ45
RS232C OUT
Skärm 2
RS232C IN
RS232C OUT
Skärm 3
RS232C IN
RS232C OUT
Skärm 4
RS232C IN
RS232C OUT
35
Kontrollkoder
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till
alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan
(11 + FF + 01 + 01 = 112), tas den första siffran bort.
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
T.ex. Ström på & ID = 0
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
0
Kontrollsumma
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Data
1
Värde
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett IDnummer, ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje
enhet, men ACK svarar inte.
Kommando
Nej.
Kommandotyp
Kommando
Värdeintervall
1
Strömkontroll
0x11
0–1
2
Volymkontroll
0x12
0–100
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
4
Skärmstorlekskontroll
0x19
0–255
5
Lägeskontroll för delad skärmbild
0x5C
0–1
6
Säkerhetslås
0x5D
0–1
7
Delad skärmbild på
0x84
0–1
8
Användarkontroll för delad
skärmbild
0x89
-
36
Strömkontroll
Volymkontroll
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Volymen på produkten kan justeras med en dator.
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
•• Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Datalängd
ID
0
Kontrollsumma
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
Datalängd
ID
0
Kontrollsumma
•• Ställa in volymen (ställa in volym)
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalängd
Data
1
"Volume"
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0–100)
1: Ström PÅ
•• Ack
0: Ström AV
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
•• Nak
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0–100)
•• Nak
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
Rubrik
Kontrollsumma
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
37
Inmatning av källkontroll
•• Ack
Rubrik
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
0xAA
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
Datalängd
ID
0
Kommando
0xAA
0x14
ID
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
Kontrollsumma
•• Nak
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Rubrik
Kommando
Datalängd
Data
1
"Input Source"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
0x18
DVI
0x0C
Ingångskälla
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Bildskärmsport
"" DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De
svarar bara på hämtningskommandon.
"" MagicInfo är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
38
Skärmstorlekskontroll
Lägeskontroll för delad skärmbild
•• Funktion
Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.
•• Funktion
Läget Delad skärmbild kan aktiveras på en produkt med en dator.
Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där Delad skärmbild är aktiverat.
•• Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x19
Datalängd
ID
0
•• Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)
Kontrollsumma
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
Datalängd
ID
Kontrollsumma
0
•• Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalängd
Data
1
"Video Wall Mode"
Kontrollsumma
"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0–255, enhet: tum)
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
•• Nak
1: Full
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x19
"ERR"
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Kontrollsumma
0: Naturlig
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
ID
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat.
39
Säkerhetslås
Delad skärmbild på
•• Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Säkerhetslåset är på på en produkt.
•• Funktion
Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
Datalängd
ID
Kontrollsumma
0
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
Datalängd
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
1: Delad skärmbild PÅ
1: PÅ
0: Delad skärmbild AV
0: AV
•• Ack
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrollsumma
•• Nak
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
ID
Datalängd
Data
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Kontrollsumma
V.Wall_On : Samma som ovan
•• Nak
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
Rubrik
Kontrollsumma
0
•• V.Wall_On: Kod för delad skärmbild anges på produkten
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
Rubrik
Datalängd
ID
•• Sätt på/stäng av delad skärmbild
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Rubrik
•• Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsumma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat.
40
Användarkontroll för delad skärmbild
Wall_SNo: Produktnummerkod för produkten
10 × 10 modell för delad skärmbild : (1–100)
•• Funktion
Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.
Ange nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Hämta status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
Datalängd
ID
Kontrollsumma
0
•• Ställ in delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Val1
Val2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
•• Ack
Rubrik Kommando
Datalängd Ack/Nak
r-CMD
Val1
Val2
0x89
Wall_Div
Wall_
SNo
ID
0xAA
0xFF
4
'A'
Kontrollsumma
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsumma
"ERR": En kod som visar vilket fel som har inträffat.
41
Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten
10 × 10 modell för delad skärmbild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
42
Använda MDC
MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt
med en dator.
Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat
programmet. MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen.
"" Om du trycker på On- eller Off-knappen överst till vänster på bildskärmen, kontrollerar
produkten sin status i ungefär en minut. Vänta en minut om du vill köra andra kommandon.
"" Mer information om hur du ansluter enheter för att styra flera skärmar finns på sidan 35.
Installation/avinstallation av MDC-program
9 Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
"" Välj "Launch MDC Unified" och klicka på "Finish" för att köra MDC-programmet direkt.
10Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
"" MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller
produktspecifikationer.
"" Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
Avinstallation
1 Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort
program.
2 Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
Installation
"" MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.
1 Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
2 Välj språk för installationen. Klicka sedan på "OK".
3 När skärmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du på
"Next".
4 Välj "I accept the terms in the license agreement" i fönstret "License Agreement" och klicka
på "Next".
5 I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar
på "Next".
6 I det "Destination Folder"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill
installera programmet och klickar på "Next".
"" Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
7 I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du
vill installera programmet under och klickar på "Install".
8 Installationsförloppet visas.
43
Kapitel 05
Spelare-funktion
Kan nås med HOME-knappen på fjärrkontrollen.
Spelare
Nej.
1
HOME
→ Spelare → ENTER E
Used
199.33 MB
Internminne
Filtrera på: Alla
1
5
Available
4.26 GB(95%)
Välj mellan internt eller externt minne.
Spela upp innehåll, mallar och scheman som konfigurerats på servern.
Spela upp olika innehållstyper, t.ex. kanaler med tilldelade scheman, mallar eller filer.
Spelare
Beskrivning
2
Alternativ
•• Du kan visa om servern är ansluten (och godkänna detta) på skärmen
Spelare. Om du vill se om servern är ansluten när en nätverkskanal körs,
trycker du på INFO på fjärrkontrollen.
1 Välj Nationell kanal från skärmen Spelare. Ingen kanal.-meddelandet visas
om inga kanaler har registrerats i Nationell kanal.
6
2 Nationell kanal körs.
Ingen kanal.
2
Nationell kanal
3
Nätverksfil
4
3
Spela upp innehåll som finns lagrat på servern.
4
Spela upp en mall som finns lagrad i internminnet.
5
Välj en typ av innehåll som sökkriterium när du söker efter en särskild
innehållslista.
6
Ställ in olika alternativ för Spelare.
Mina mallar
Visa innehåll
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
"" Vill du använda Spelare ställer du in Spela via på MagicInfo i System.
(MENU m → System → Spela via → MagicInfo)
1 Välj antingen internt eller externt minne. Filerna som sparats i det valda minnet visas.
2 Välj önskad fil. Innehållet visas på skärmen. (Mer information om kompatibla filformat
finns i avsnittet ”Filformat kompatibla med Player”.)
44
När innehåll körs
Tillgänglig meny
Tryck på TOOLS-knappen på fjärrkontrollen under uppspelningen för att konfigurera
inställningar.
Kontrollknappar på fjärrkontrollen
Du kan spela upp, pausa eller hoppa över innehåll på spellistan genom att trycka på knapparna
på fjärrkontrollen.
INFO
Visa en lista över de filer som spelas upp.
Kanallista
Nationell kanal / Intern Kanal / USB
Visar menyfältet.
Ljudläge
Anpassar ljudinställningarna efter det innehåll som spelas upp.
Visar information om innehållet.
Upprepa
Ställ in upprepningsläget.
Funktion
►
Går till nästa fil eller sida.
◄
Går till föregående fil eller sida.
E/∆/³
Beskrivning
Spellista
Knapp
TOOLS
Menu
Spelar upp eller pausar bildspels- eller videoinnehåll.
´
Slutar visa innehåll och går till skärmen Spelare.
π
Spolar tillbaka videoinnehållet.
µ
Snabbspolar videoinnehållet.
"" Om det bara finns en fotofil i USB-minnet spelas inte Bildspel upp.
Bakgrundsmusik
Återställ
Paus
Föregående
Nästa
Ställ bakgrundsmusik som ska spelas upp när innehåll körs.
Återställ bakgrundsmusiken.
Pausa bakgrundsmusiken.
Spela upp föregående bakgrundsmusik på listan.
Spela upp nästa bakgrundsmusik på listan.
"" Återställ, Paus, Föregående, Nästa visas bara när bakgrundsmusiken är inställd.
"" Om namnet på en mapp är för långt på USB-enheten kan du inte välja mappen.
45
Filformat som är kompatibla med Spelare
•• FAT32 och NTFS är några av de filstrukturer som stöds.
•• En fil med en vertikal och horisontell upplösning som är högre än den maximala
upplösningen kan inte spelas upp. Kontrollera filens vertikala och horisontella upplösning.
•• Kontrollera vilka codec-typer och codec-versioner som stöds för ljud och bild.
•• Kontrollera vilka filversioner som stöds.
"" PowerPoint stöds i versioner upp till 97–2013
Nätverksschema på flera skärmar
Uppspelningsbegränsningar
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som
användaren valt
"" Nätverks-BGM: Inställningarna kan konfigureras när ett serverschema skapas.
"" Lokal BGM: BGM-inställningarna kan konfigureras med de verktyg som visas när du
trycker på knappen TOOLS under Spelare-uppspelning.
"" Användarvald huvudenhet: Inställningarna för huvudenheten kan konfigureras när ett
serverschema skapas.
Mallfiler och LFD-filer (.lfd)
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp samtidigt.
Begränsningar
•• I stående uppspelningsläge kan bara en videofil i taget spelas upp.
•• Se till att en distributionsmapp (innehåll/scheman) finns i Internminne eller USB-minnet.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• LFD-filer (.lfd) stöds inte.
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• Det går inte att spela upp flera videor (Video) samtidigt på en ensam skärm i en delad
skärmbild.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som
användaren valt
46
Innehåll
Filtillägg
Container
*.avi
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
Videokodek
Upplösning
4096x2160
4096x2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
AVI
MKV
Motion JPEG
Bildfrekvens
(fps)
3840x2160
3840x2160: 60
Bithastighet
(Mbps)
Ljudkodek
60
60
80
30
80
AC3
MVC
LPCM
MP4
MPEG4 SP/ASP
ADPCM(IMA, MS)
3GP
Window Media Video v9 (VC1)
MOV
MPEG2
ASF
FLV
VRO
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
PS
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
SVAF
*.svi
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG1
VOB
TS
AAC
60
1920x1080
20
Dolby TrueHD
MPEG(MP3)
G.711(A-Law, μ-Law)
H 263 Sorenson
OPUS
30
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
3840x2160
3840x2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
47
Video
•• 3D-video stöds inte.
•• Innehåll med en upplösning som är högre än den upplösning
som anges i tabellen ovan stöds inte.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller bildhastighet som
är högre än den hastighet som anges i tabellen ovan kan
göra att bilden hoppar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp
felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.
ljud
•• Ljudinnehåll med en bithastighet eller ramhastighet som är ••
högre än den hastighet som anges i tabellen ovan kan göra
att ljudet hackar vid uppspelning.
••
•• Ljudinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp
••
felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla ••
med spelaren.
•• Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal. WMA förlustlöst
ljud stöds inte.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla
med spelaren.
•• QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
Bild
Kompatibelt bildfilsformat : JPEG, PNG, BMP
"" 32-bitars, 24-bitars och 8-bitars BMP-filer stöds.
Maximal upplösning som stöds : 4096 × 4096
Maximal filstorlek som stöds: 20MB
Bildeffekter som stöds : 9 effekter
(Tona1, Tona2, Osynlig, Spiral, Schack, Linjer, Trappor, Torka,
Slumpvis)
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
–– Under 1280 × 720: Max 60 bildrutor
–– Över 1280 × 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
•• När en enstaka videofil spelas upp stöds inte obrutet läge
under följande förhållanden:
–– Inkompatibel codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Inkompatibel
codec
–– Inkompatibel codec ↔ Kompatibel codec
–– Upplösningen skiljer sig från skärmens
–– Frekvensen skiljer sig från skärmens
48
Power Point
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg : ppt, pptx
–– Version : Office 97 – Office 2013
•• Funktioner som inte stöds
–– Animeringseffekt
–– 3D-former (visas i 2D)
–– Sidhuvud och sidfot (vissa underobjekt stöds inte)
–– Word Art
–– Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
–– Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt stöds.
––
––
––
––
––
Objektinfogning
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Diagram
Vertikal text
Vissa underobjekt stöds inte.
PDF
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg : pdf
•• Funktioner som inte stöds
–– Innehåll på mindre än 1 pixel stöds inte på grund av
problem med försämrad prestanda.
–– Maskerade bilder och bilder sida vid sida stöds inte.
–– Innehåll med roterad text stöds inte.
–– Tredimensionella skuggeffekter stöds inte.
–– Vissa tecken stöds inte.
(Specialtecken kan visas felaktigt.)
WORD
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg : .doc, .docx
–– Version : Office 97 – Office 2013
•• Funktioner som inte stöds
–– Bakgrundseffekt på sidor
–– Vissa styckeformat
–– Word Art
–– Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
–– 3D-former (visas i 2D)
–– Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt stöds.
––
––
––
––
Diagram
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Vertikal text
Vissa underobjekt stöds inte.
–– Bildanteckningar och åhörarkopia
–– Bildanteckningar och åhörarkopia
49
Mallfiler
•• Uppspelning är bara tillgängligt i Mina mallar.
LFD-skärmar
•• Stöds i Nationell kanal
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg: .lfd
50
Schema
HOME
Du kan markera ett schema som importerats från en vald lagringsenhet.
Nej.
→ Schema → ENTER E
Schema
Internminne
Söndag, Januari 14 08:45 FM
Schemalägg ditt innehåll på en lokal kanal.
Skicka
Beskrivning
1
Ange schemats sparade plats.
2
Visa schema för innehållsuppspelning.
Ta bort
Välj för att skapa ett
nytt schema på den
här kanalen
Kan. 2
Standardinnehållet spelas när det inte finns något schemalagt program. Du kan ändra standardinnehållet från
menyn Alternativ.
Kan. 3
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
51
Klona produkt
Exportera produktinställningarna till en extern lagringsenhet. Du kan även importera inställningar från en extern
lagringsenhet.
Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.
HOME
→ Klona produkt → ENTER E
MENY
När en kopia av en fil inte hittas på den externa lagringsenheten
1 Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2 Meddelandet Hittade ingen kloningsfil på den externa lagringsenheten. Vill du exportera den här enhetens
inställningar till den externa lagringsenheten? visas.
3 Välj Exportera för att exportera inställningarna.
När en kopia av en fil hittas på den externa lagringsenheten
1 Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
Klona produkt
2 Meddelandet Hittade en kloningsfil. Välj ett alternativ. visas.
Kör Importera från Extern lagringsenhet- eller Exportera till Extern lagringsenhet-funktionen.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
–– Importera från Extern lagringsenhet: Kopiera inställningar som sparats på en extern lagringsenhet till
produkten.
–– Exportera till Extern lagringsenhet: Kopiera produktinställningar till en extern lagringsenhet.
"" När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.
52
ID-inställningar
HOME
→ ID-inställningar → ENTER E
Tilldela ett ID att ställa in.
Enhets-ID
Ange ett unikt ID-nummer för varje produkt. (Intervall: 0–224)
"" Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
"" Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Automat. inst. enhets-ID
Med den här funktionen tilldelas ett ID-nummer automatiskt till enheter anslutna via en RS232C-kabel.
"" Funktionen är bara tillgänglig på den första enheten i en daisy chain via RS-232C.
ID-inställningar
PC-anslutningskabel
Välj kabeltyp för att ansluta bildskärmen till datorn.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• RS232C-kabel
Kommunicera med MDC via en RS232C-stereokabel.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi-nätverk
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.
53
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
HOME
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller
kanske inte stöder funktionen MagicInfo.
→ Delad skärmbild → ENTER E
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för
delad skärmbild.
Delad skärmbild
Du kan aktivera och inaktivera Delad skärmbild.
Om du vill visa en delad skärmbild väljer du På.
•• Av / På
Delad skärmbild
Horizontal x Vertical
Med den här funktionen delas en videovägg upp i sektioner utifrån konfigurationen i en videoväggsmatris.
Ange videoväggsmatrisen.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Videoväggen delas upp i sektioner utifrån konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella sektioner
kan vara mellan 1 och 15.
"" En videovägg kan som mest delas upp i 225 skärmar.
"" Alternativet Horizontal x Vertical är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
54
Skärmläge
Vill du ordna om de delade skärmarna justerar du numren för varje produkt i matrisen med Skärmläge-funktionen.
Om du väljer Skärmläge visas videoväggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videoväggen.
Vill du ordna om produkterna kan du använda pilknapparna på fjärrkontrollen för att flytta en produkt till önskat
nummer. Tryck på knappen E.
"" Skärmläge gör att du kan dela upp skärmen i högst 225 vyer (15 × 15).
"" Alternativet Skärmläge är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
"" Vill du använda den här funktionen måste du se till att Horizontal x Vertical är konfigurerat.
Format
Välj hur du vill att bilderna ska visas på videoväggen.
•• Full: Visa bilderna i fullskärm utan marginal.
•• Naturlig: Visa bilderna i originalbildformatet utan att justera storleken.
"" Alternativet Format är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
55
Nätverksstatus
HOME
Kontrollera aktuella nätverk och Internetuppkopplingar.
→ Nätverksstatus → ENTER E
Nätverksstatus
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
56
Påslagningstid/sluttid
HOME
→ Påslagningstid/sluttid → ENTER E
"" Du måste ställa in Ställ klockan innan du kan använda den här funktionen.
Påslagningstid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in
klockan rätt först.
(Påslagningstid 1 – Påslagningstid 7)
"" Även om alternativet för internt minne/USB-minne kan användas med Påslagningstid, rekommenderas det att
du använder ett internt minne.
"" Det går inte att garantera att funktionen Påslagningstid fungerar korrekt om den används med en batteridriven
USB-enhet, som kan ta längre tid att kännas igen.
Påslagningstid/sluttid
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan
du välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
–– Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta
mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
•• Volym: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med uppåt- och nedåtpilknapparna.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
•• Innehåll (när Källa är inställd på Intern/USB): Välj en fil (t.ex. musik, foto eller video) på USB-enheten eller det
interna minnet som ska spelas upp när produkten slås på.
57
Sluttid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 – Sluttid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan
du välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
–– Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta
mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
Helgdagshantering
Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till helgdag: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u/d, och klicka sedan på knappen
Klart.
Perioden läggs till listan över semestrar.
–– Startdatum: Ställ in startdatum för helgdagarna.
–– Slutdatum: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
•• Ta bort: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.
•• Redig.: Välj en helg och ändra sedan datumet.
•• Ange timer: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
–– Tryck på E för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
–– De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
58
Ticker
HOME
Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.
•• Av / På
→ Ticker → ENTER E
•• Meddel.: Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.
•• Tid: Ställ in Starttid och Sluttid för att visa ett Meddel..
•• Teckensnittsalternativ: Ange typsnitt och färg för meddelandet.
•• Position: Markera en orientering för hur ett Meddel. ska visas.
•• Scroll: Ange meddelanderullningens Riktning och Hastighet.
•• Förh.granskning: Förhandsgranska konfigurerade inställningar för undertext.
Ticker
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
59
URL-startare
Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från för information om hur du använder URL-startarefunktionen.
HOME
"" Vill du använda URL-startare ställer du in Spela via på URL-startare i System.
(MENU m → System → Spela via → URL-startare)
→ URL-startare → ENTER E
URL-startare
URL-startare
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
60
URL-startinställningar
•• Installera webbprogrammet: Ange URL:en för att installera webbprogrammet.
•• Installera från USB-enhet: Installera webbprogrammet från USB-lagringsenheten.
•• Avinst.: Ta bort det installerade webbprogrammet.
HOME
→ URL-startinställningar → ENTER E
•• Inställningar för timeout: Ställ in timeoutperioden för att ansluta till URL:en.
•• Utvecklarläge: Aktivera utvecklarläge.
URL-startinställningar
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
61
Kapitel 06
Skärmjustering
Konfigurera inställningarna för Bild (Bakgrundsljus, Färgton och så vidare).
Layouten för menyalternativen i Bild kan skilja sig åt mellan olika produkter.
Bakgrundsljus / Ljusstyrka /
Kontrast / Skärpa
Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.
"" När du gör ändringar i Bakgrundsljus, Ljusstyrka, Kontrast eller Skärpa, ändras skärmbilden på motsvarande
sätt.
"" Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
"" Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.
MENU m → Bild → ENTER E
Bild
Bakgrundsljus
100
Ljusstyrka
45
Kontrast
70
Skärpa
50
Färgtemperatur
10000 K
Avancerade inställningar
Bildalternativ
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
62
Färgtemperatur
Ställer in färgtemperaturen. Värdet och temperaturen höjs samtidigt så att andelen blå färg ökar. (Intervall:
2800K–16000K)
MENU m → Bild → Färgtemperatur → ENTER E
"" Aktiverad när Färgton är inställd som Av.
Bild
Färgtemperatur
10000 K
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
63
Avancerade inställningar
MENU m → Bild → Avancerade inställningar → ENTER E
Konfigurera avancerade bildinställningar för att få den bild du föredrar.
Bildförbättring
Visar förbättrade färger och skärpa.
•• Av / På
Avancerade inställningar
Bildförbättring
På
HDR+-läge
HDR+-läge
Av
Tillhandahåll automatiskt en optimal HDR-effekt baserat på videokällan.
Färg
50
0
Ton (G/R)
・
Färg
Ändra färgmättnadsnivåerna. Färgmättnaden blir mer intensiv när värdet närmar sig 100. (Intervall: 0–100)
Vitbalans
Gamma
•• Av / På
BT.1886
BT.1886
0
Ton (G/R)
Justera förhållandet mellan gröna och röda färgnivåer. Ökade värden intensifierar mättnaden för röda och gröna
färger. (Intervall: 0–50)
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
64
Vitbalans
Gamma
Justera bildens färgtemperatur så att vita objekt ser ljusare ut.
Justera primärfärgintensiteten.
2 poäng
Justera de röda, gröna och blå ljusstyrkenivåerna i två sektioner för exakt optimering av
vitbalansen.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Justera proportionerna för var och en av röda, gröna och blå
färger i mörka områden.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Justera proportionerna för var och en av röda, gröna och blå
färger i ljusa områden.
•• Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
20-punktersinställningar
Kontrollerar vitbalansen i intervall om 20 punkter genom att justera ljusstyrkan för rött, grönt
och blått.
20 punkter
Justera luminositetsnivåerna för rött, grönt och blått i 20 sektioner för exakt optimering av
vitbalansen.
•• Av (
) / På (
)
•• Intervall: Välj det intervall som ska justeras.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886 / S-kurva
"" Underfunktionerna HLG, ST.2084 och BT.1886 för Gamma varierar beroende på den
inmatade bilden och HDR+-läge-värdet. När HDR+-läge är inställd på På är samtliga HLG,
ST.2084 och BT.1886 tillgängliga.
"" Om du vill justera S-kurva, ställer du in HDR+-läge till Av.
HLG / ST.2084 / BT.1886 / S-kurva
Justera nivåerna av HLG, ST.2084, BT.1886, S-kurva för bilden.
Kontrastförbättring
Balansera kontrasten automatiskt för att förhindra för stora skillnader mellan ljusa och mörka
områden.
•• Av / Låg / Medium / Hög
Svärta
Välj svärta för att justera skärmdjupet.
•• Av / Mörk / Mörkare / Mörkast
•• Röd: Justera den röda nivån.
•• Grön: Justera den gröna nivån.
•• Blå: Justera den blå nivån.
"" En del externa enheter har inte stöd för den här funktionen.
65
Hudfärg
HDMI UHD Color
Framhäv rosa Hudfärg.
Aktivera för att optimera bildkvalitet för HDMI UHD-anslutning.
Läget Endast RGB
Finjustera de röda, gröna och blå (RGB) färgkanalernas mättnad och färgton.
•• HDMI1 (Av (
) / På (
))
•• HDMI2 (Av ( ) / På ( ))
"" De stöder bara modeller med UHD-upplösning.
•• Av / Röd / Grön / Blå
Rörelsebelysning
Inställningar av färgområde
Minskar strömförbrukningen genom att minska skärmens ljusstyrka när bilden på skärmen är i
rörelse.
Konfigurera inställningarna för färgområde för att finjustera skärmens färgspektrum.
•• Av / På
Färgområde
Välj ett färgområde.
•• Auto / Ursprunglig / Personlig
"" Du kan justera Färg, Röd, Grön, Blå och Återställ genom att ställa in Färgområde på
Personlig.
66
Bildalternativ
Färgton
Välj den färgton som passar dina behov bäst.
MENU m → Bild → Bildalternativ → ENTER E
•• Av / Sval / Standard / Varm1 / Varm2
"" Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
Bildalternativ
Färgton
Av
Digital rensad vy
Av
HDMI svärta
Auto
Filmläge
Av
Dynamisk bakgrundsbelysning
På
Digital rensad vy
Minska bildbruset för att undvika distraktioner som flimmer.
•• Auto / Av
HDMI svärta
Justera svärtan för att optimera ljusstyrka och kontrast i HDMI-bilden.
•• Normal / Låg / Auto
Filmläge
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Gör bildövergångar från äldre videokällor jämnare. Den här funktionen är bara tillgänglig när indatasignalen är TV,
AV, komponent (480i, 1080i) eller HDMI (1080i).
•• Av / Auto1 / Auto2
Dynamisk bakgrundsbelysning
Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella förhållandena.
•• Av / På
67
Använd bildinställningar
Använd bildinställningarna på alla externa enheter som är anslutna till enheten eller bara på den aktuella källan.
•• Alla källor / Aktuell källa
MENU m → Bild → Använd bildinställningar → ENTER E
Bild
Använd bildinställningar
Alla källor
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
68
Inställningar av bildstorlek
MENU m → Bild → Inställningar av bildstorlek → ENTER E
・ Zoom och placering
Olika alternativ för skärmjustering visas beroende på den aktuella ingångskällan.
•• 16:9-standard: Ställer in bilden i läge 16:9-standard wide.
16:9-standard
・ Anpassa till skärm
Bildstorlek
"" De tillgängliga portarna kan variera med modell.
Inställningar av bildstorlek
Bildstorlek
Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.
Av
•• Personlig: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
•• 4:3: Ställer in bilden på grundläget (4:3).
"" Ställ inte in produkten på bildformatet 4:3 under en längre tid.
De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan orsaka
bildinbränning, vilket inte täcks av garantin.
Anpassa till skärm
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Justera bildens position. När alternativet är valt visas hela programbilden. Ingen del av bilden skärs av.
•• Av / På / Auto
Zoom och placering
Justerar bildens inzoomning och position. Det här alternativet är tillgängligt när indatakällan är inställd på DVI,
HDMI 1, HDMI 2 (1080i/1080p), DisplayPort. måste Bildstorlek vara inställt på Personlig för att alternativet ska vara
tillgängligt.
"" Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du Återställ på skärmen Zoom och placering.
Bilden återställs till standardpositionen.
69
Återställ bild
Återställ alla bildinställningar till standardinställningarna.
MENU m → Bild → Återställ bild → ENTER E
Bild
Återställ bild
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
70
Kapitel 07
Skärmdisplay
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Konfigurera menyskärmen.
MENU m → Skärmdisplay → Bildskärmsorientering → ENTER E
•• Liggande: Visa menyn i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa menyn i stående läge till höger på produktskärmen.
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Liggande
Källinnehållsorientering
Liggande
Bilförhållande
Helskärm
Källinnehållsorientering
Rotera skärmbilden.
•• Liggande: Visa skärmbilden i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa skärmbilden i stående läge.
Bilförhållande
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ställ in den roterade skärmen på helskärmsläge eller originalformat.
•• Helskärm: Visa den roterade skärmen i helskärmsläge.
•• Originalförhållande: Visa den roterade skärmen i originalbildformatet.
"" Bara tillgängligt när Skärmmenyorientering är inställt på Stående.
"" Bara tillgängligt när Källinnehållsorientering är inställt på Stående.
71
Skärmskydd
Tid för autoskydd
MENU m → Skärmdisplay → Skärmskydd → ENTER E
Skärmskydd
Tid för autoskydd
Inbränningsskydd
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Om skärmen visar en stillbild under en viss tid som du anger, aktiveras skärmsläckaren så att spökbilder inte blir
inbrända i skärmen.
•• Av / 2 timmar / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar / 10 timmar
Inbränningsskydd
Av
För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken Inbränningsskydd.
Inbränningsskydd flyttar bilden en aning på skärmen.
Med inställningen för Inbränningsskydd Tid kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.
Pixelskiftning
Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.
•• Pixelskiftning (Av ( ) / På ( ))
"" Vågrät, Lodrät och Tid aktiveras bara när Pixelskiftning är inställd på På.
•• Vågrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.
•• Lodrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.
•• Tid: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.
Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.
Tillgängliga inställningar
Optimala inställningar
Vågrät (pixlar)
0–4
4
Lodrät (pixlar)
0–4
4
Tid (minuter)
1 minut – 4 minuter
4 minuter
"" Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.
"" Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i skärmen.
Detta är inte ett fel hos produkten.
72
Timer
Inbränningsskydd
Du kan ställa in timern för Inbränningsskydd.
Pixelskiftning
Funktionen Inbränningsskydd stoppas automatiskt efter en angiven tid.
Timer
Direktvisning
Timer
Av
Av
Upprepa: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in med angivna tidsintervall (Period) i Läge.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Intervall: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in på en angiven tidsperiod (från Starttid till Sluttid) i
Läge.
"" Läge, Period, Tid, Starttid och Sluttid aktiveras bara när Timer är inställd på Upprepa eller Intervall.
•• Läge: Välj ett mönster för skärmskydd som ska visas.
–– Pixel: Pixlar på skärmen växlar kontinuerligt i svart.
–– Rullande fält: Ett lodrätt fält rör sig från vänster till höger.
–– Tonande skärm: Hela skärmen blir först ljusare och sedan mörkare.
"" Mönstren Rullande fält och Tonande skärm visas bara en gång oavsett angivna perioder eller tider för
upprepning.
•• Period: Ange tidsintervallet för att aktivera Inbränningsskydd-funktionen.
"" Det här alternativet är aktiverat om Upprepa är inställt på Timer.
•• Tid: Ange hur länge Inbränningsskydd-funktionen ska vara på.
"" Aktiverat när Timer är inställt på Upprepa och Läge är inställt på Läge
•• Starttid: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.
"" Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
•• Sluttid: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.
"" Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
73
Direktvisning
Inbränningsskydd
Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.
Pixelskiftning
•• Av / Pixel / Rullande fält / Tonande skärm
Timer
Direktvisning
Av
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
74
Meddelandevisning
Källinformation
Välj om skärmmenyn ska visas när ingångskällan ändras.
MENU m → Skärmdisplay → Meddelandevisning → ENTER E
Inget signalmeddelande
Meddelandevisning
Källinformation
På
Inget signalmeddelande
På
MDC Meddelande
På
Hämtningsstatus-meddelande
Av
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / På
Välj om skärmmenyn för ingen signal ska visas när ingen signal har upptäckts.
•• Av / På
MDC Meddelande
Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.
•• Av / På
Hämtningsstatus-meddelande
Välj om du vill att statusen ska visas när du laddar ned innehåll från en server eller annan enhet.
•• Av / På
75
Språk
Ställ in menyspråk.
"" En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i
datorn.
MENU m → Skärmdisplay → Språk → ENTER E
Skärmdisplay
Språk
Svenska
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ skärmdisplay
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under Skärmdisplay till fabriksinställningarna.
MENU m → Skärmdisplay → Återställ skärmdisplay → ENTER E
Skärmdisplay
Återställ skärmdisplay
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
76
Kapitel 08
Ljudinställning
Ställ in ljudet (Ljud) för produkten.
Ljudläge
Du kan välja ett ljudläge som passar dina personliga önskemål.
•• Standard: Väljer normalljudläget.
•• Musik: Framhäver musik mer än röster.
MENU m → Ljud → Ljudläge → ENTER E
•• Film: Ger det bästa ljudet för filmer.
•• Klar röst: Framhäver röster mer än andra ljud.
Ljud
Ljudläge
Standard
•• Förstärk: Ökar intensiteten i högfrekventa ljud så att personer med hörselnedsättning får en bättre
ljudupplevelse.
"" Funktionen inaktiveras om Ljudutgång är inställt på Extern eller Mottagare (HDMI).
Balans
Equalizer
HDMI Ljud
Ljud för videosamtal
Ljudutgång
AV(HDMI)
Aktuell källa
Intern
Autovolym
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
77
Balans
HDMI Ljud
MENU m → Ljud → Balans → ENTER E
MENU m → Ljud → HDMI Ljud → ENTER E
Justera volymen på högtalarna för att optimera ljudbalansen.
Välj om du vill höra från AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• Balans V/H: Justerar balansen mellan vänster och höger högtalare.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
•• Återställ: Återställer balansen till standardinställningarna.
"" Funktionen inaktiveras om Ljudutgång är inställt på Extern eller Mottagare (HDMI).
Equalizer
Ljud för videosamtal
MENU m → Ljud → Ljud för videosamtal → ENTER E
Välj vilket utgångsljud du vill använda under videosamtal.
MENU m → Ljud → Equalizer → ENTER E
•• Aktuell källa / Videosamtal
Justera equalizern för att anpassa volym och tonhöjd och göra det utgående ljudet mer
fullödigt.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (Bandbreddsjustering): Justerar
nivån för specifika bandbreddsfrekvenser.
•• Återställ: Återställer equalizern till standardinställningarna.
"" Bara tillgängligt när Ljudläge är inställt på Standard.
"" Funktionen inaktiveras om Ljudutgång är inställt på Extern eller Mottagare (HDMI).
78
Ljudutgång
Autovolym
MENU m → Ljud → Ljudutgång → ENTER E
MENU m → Ljud → Autovolym → ENTER E
Välj högtalare för ljudutmatning.
Justerar volymen automatiskt när du byter videokälla eller innehåll så att ljudnivån är konstant.
•• Intern / Extern / Mottagare (HDMI)
"" När du ställer in Ljudutgång på Extern eller Mottagare (HDMI), stängs den interna
högtalaren av.
Ljudet hörs endast genom de externa högtalarna. När Ljudutgång är inställd på Intern, är
produktens och de externa högtalarna på. Ljudet kommer att höras genom båda.
•• Av ( ) / På ( )
"" Om du vill använda volymkontrollen för en ansluten källenhet ställer du in Autovolym på
Av.
"" Funktionen inaktiveras om Ljudutgång är inställt på Extern eller Mottagare (HDMI).
"" Om ingen videosignal finns är både produktens högtalare och de externa högtalarna tysta.
Återställ ljud
MENU m → Ljud → Återställ ljud → ENTER E
Den visade bilden kan variera beroende på modell. Återställer alla ljudinställningarna till
fabriksstandard.
79
Kapitel 09
Nätverk
Nätverksstatus
Öppna nätverksinställningar
MENU m → Nätverk → Nätverksstatus → ENTER E
MENU m → Nätverk → Öppna nätverksinställningar → ENTER E
Du kan kontrollera aktuell nätverks- och Internet-status.
Konfigurera nätverksinställningarna så att du kan använda olika smarta funktioner som sökning
på webben, delning av material genom ett hemmanätverk och funktionsuppdateringar.
Nätverkstyp
•• Trådlös / Kabel
80
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
•• Beroende på hur nätverket är konfigurerat kan du kanske ansluta produkten till det
lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten direkt till ett
nätverksvägguttag med en LAN-kabel.
Se bilden nedan. Observera att vägguttaget är anslutet till ett modem eller en router någon
annanstans i huset.
Ansluta till ett kabelnätverk
Det finns tre sätt att ansluta produkten till det lokala nätverket med en kabel.
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på
baksidan av produkten till ett externt modem med en LAN-kabel.
Se bilden nedan.
Modemkabel
RJ45
Nätverkskabel
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på
baksidan av produkten till en IP-delare som är ansluten till ett externt modem. Använd en
LAN-kabel när du ansluter. Se bilden nedan.
Modemporten på väggen
Externt modem
(ADSL/VDSL)
RJ45
LAN
Externt modem
(ADSL/VDSL)
Modemporten på väggen
LAN
LAN-porten på väggen
LAN
IP-delare
(med DHCP-server)
RJ45
Nätverkskabel
Om du har ett dynamiskt nätverk bör du använda ett ADSL-modem eller en router med stöd
för DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar med stöd för DHCP
tillhandahåller automatiskt de värden för IP-adress, nätmask, gateway och DNS som behövs för
att produkten ska få åtkomst till Internet. Du behöver därför inte ange dem manuellt. De flesta
hemmanätverk är dynamiska nätverk.
En del nätverk kräver en statisk IP-adress. Om ditt nätverk kräver en statisk IP-adress
måste du ange värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS manuellt på produktens
kabelinställningsskärm när du upprättar nätverksanslutningen. Du kan få värdena för IPadress, nätmask, gateway och DNS från din Internet-leverantör.
Om datorn använder Windows kan du även få dessa värden via datorn.
"" Du kan använda ADSL-modem med stöd för DHCP om nätverket kräver en statisk IP-adress.
"" ADSL-modem med stöd för DHCP kan också användas med statiska IP-adresser.
Modemkabel
Nätverkskabel
Nätverkskabel
81
Ställ in nätverksanslutningen på att använda Internet-tjänster för att utföra
programuppgraderingar.
Manuell inställning
Automatiskt Öppna nätverksinställningar (kabelanslutet)
2 Nätverkstestskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas. Tryck på Avbryt.
Anslut till nätverket med en nätverkskabel.
3 Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
Kontrollera först att nätverkskabeln är ansluten.
Automatisk inställning
1 Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Öppna nätverksinställningar-sidan.
2 Nätverkstestskärmen visas och nätverksanslutningen verifieras.
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Genomfört! Din enhet är ansluten
till Internet. Kontakta din internetleverantör om du har problem med användning av
onlinetjänster.”.
"" Kontrollera anslutningen till LAN-porten om anslutningsprocessen inte fungerar.
1 Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Öppna nätverksinställningar-sidan.
Verifikationsprocessen avslutas.
4 Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inställningar på Ange manuellt.
Upprepa inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
"" Om du ställer in IP-inställningar på Ange manuellt ändras DNS-inst. automatiskt till
Ange manuellt.
5 När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen
visas och verifikationsprocessen påbörjas.
6 När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Genomfört! Din enhet är ansluten
till Internet. Kontakta din internetleverantör om du har problem med användning av
onlinetjänster.”.
"" Om den automatiska processen inte kan hitta nätverksanslutningsvärdena, eller om du vill
ställa in anslutningen manuellt går du till nästa avsnitt,
Manuellt Öppna nätverksinställningar (kabelanslutet)
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser
till gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder
Windows.
1 Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2 Klicka på Status i listmenyn som visas.
3 Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4 Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
82
Nätverksinställningar (trådlöst)
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Trådlös IP-delare
(router med DHCP-server)
LAN-porten på väggen
Automatisk nätverkskonfiguration (trådlöst)
De flesta trådlösa nätverkssystem har ett valfritt säkerhetssystem som kräver att enheter som
ansluter till nätverket skickar en krypterad säkerhetskod som kallas för åtkomstnyckel eller
Säkerhetskod. Säkerhetskod bygger på ett lösenord, vanligtvis ett ord eller en serie bokstäver
och siffror av en angiven längd som du uppmanades ange när du ställde in säkerheten för det
trådlösa nätverket. Om du använder den här metoden när du ställer in nätverksanslutningen
och har en Säkerhetskod för det trådlösa nätverket, måste du ange lösenordet under den
automatiska eller manuella inställningen.
Automatisk inställning
1 Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Öppna nätverksinställningar-sidan.
2 Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas
Nätverkskabel
Samsung rekommenderar att du använder IEEE 802.11n. När du spelar upp en video via en
nätverksanslutning kanske den inte spelas upp mjukt.
"" Välj en kanal som inte används för den trådlösa IP-delaren. Om kanalen som ställs in för
den trådlösa IP-delaren redan används av en annan enhet i närheten, kan det leda till
störningar och kommunikationsfel.
"" Produkten har endast stöd för följande trådlösa nätverkssäkerhetsprotokoll.
Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n och krypteringstypen
är inställd på WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) för anslutningspunkten eller den
trådlösa routern, stöder Samsungs produkter inte en anslutning i enlighet med nya Wi-Ficertifieringsspecifikationer.
"" Om den trådlösa routern har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du ansluta till
nätverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number).
WPS konfigurerar automatiskt SSID- och WPA-nyckeln i båda lägena.
"" Anslutningsmetoder: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på tre olika sätt.
Automatisk inställning (med funktionen för automatisk nätverkssökning), manuell
inställning Använd WPS
en lista över tillgängliga nätverk.
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen ▲ eller ▼, och tryck sedan två gånger på
knappen E.
"" Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
"" Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Avbryt-knappen.
Knappen Lägg till nätverk visas.
3 Om skärmen Ange lösenord för (AP-namn). visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös
router som inte har säkerhetsinställningar går du till steg 7.
4 Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord för (AP-namn).
(säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
5 När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
"" En anslutning till routern upprättas, men det går inte att komma ut på Internet.
6 När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Genomfört! Din enhet är ansluten
till Internet. Kontakta din internetleverantör om du har problem med användning av
onlinetjänster.”.
83
Manuell nätverkskonfiguration (trådlöst)
Manuell inställning
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
1 Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Öppna nätverksinställningar-sidan.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser
till gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder
Windows.
1 Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2 Klicka på Status i listmenyn som visas.
3 Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4 Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
2 Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas
en lista över tillgängliga nätverk.
3 Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen u eller d, och tryck sedan två gånger på
knappen E.
"" Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
"" Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Avbryt-knappen.
Knappen Lägg till nätverk visas.
4 Om skärmen Ange lösenord för (AP-namn). visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös
router som inte har säkerhetsinställningar går du till steg 7.
5 Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord för (AP-namn).
(säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
6 När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
7 Välj Avbryt medan nätverksanslutningarna håller på att upprättas. Detta stoppar
anslutningsförsöket.
8 Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
9 Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inställningar på Ange manuellt.
Upprepa inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
"" Om du ställer in IP-inställningar på Ange manuellt ändras DNS-inst. automatiskt till
Ange manuellt.
10När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen
visas och verifikationsprocessen påbörjas.
11 När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Genomfört! Din enhet är ansluten
till Internet. Kontakta din internetleverantör om du har problem med användning av
onlinetjänster.”.
84
Använd WPS
IPv6
Hur du gör inställningarna med Använd WPS
MENU m → Nätverk → IPv6 → ENTER E
Om routern har en Använd WPS-knapp följer du dessa steg.
1 Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Öppna nätverksinställningar-sidan.
Aktivera eller avaktivera IPv6.
•• Av (
) / På (
)
2 Välj Använd WPS, tryck på E och tryck sedan på E igen.
3 Tryck på WPS- eller PBC-knappen på den trådlösa routern inom två minuter. Produkten
hämtar automatiskt alla nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter till nätverket.
–– Om du vill använda PIN-koden för WPS väljer du PIN-kod för WPS.
Gå till den trådlösa routerns inställningar, ange din PIN-kod och välj sedan OK.
4 Nätverksanslutningsskärmen visas och nätverksinställningen utförs.
IPv6-status
MENU m → Nätverk → IPv6-status → ENTER E
Kontrollera status för IPv6-internetanslutningen.
85
Servernätverksinställn.
FTP-läge
Ange driftläge för FTP.
MENU m → Nätverk → Servernätverksinställn. → ENTER E
•• Aktiv / Passiv
Anslut till server
Proxyserver
Om du vill köra Spelare, ansluter du till ett nätverk.
Ställ in proxyserveranslutningen och relaterade funktioner.
•• Serveradress / TLS / Port
"" Om alternativet TLS är aktiverat, konfigureras servern för användning av https och all
dataöverföring krypteras.
Av / På
"" Ange IP-adress och portnummer för servern. Använd portnumret 7001. (Om du inte kan
ansluta till servern med portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratören för att få
rätt portnummer och sedan ändra portnumret.)
•• Adress / Port / ID / Lösenord
"" Adress / Port / ID och Lösenord aktiveras bara när Proxyserver är inställd på På.
"" Användarhandboken till MagicInfo Server finns på följande webbplats: http://
displaysolutions.samsung.com > Support > Resources > MagicInfo Web Manual.
Enhetsnamn
MagicInfo-läge
MENU m → Nätverk → Enhetsnamn → ENTER E
Välj MagicInfo-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
Namnet kan visas på nätverksfjärrkontroller i nätverket.
•• Lite / Premium
Välj eller ange ett enhetsnamn.
•• [Signage]-skärm 1 ~ 6 / Anv.inmatn.
Serveråtkomst
Välj en metod för att ansluta till servernätverket.
•• Tillåt / Neka
86
Kapitel 10
System
Tillgänglighet
MENU m → System → Tillgänglighet → ENTER E
System
Hög kontrast
Ange bakgrund och teckensnitt för högkontrastfärger i menyn. Menytransparenser blir ogenomskinliga när
alternativet är aktiverat.
•• Av (
) / På (
)
Förstora
Tillgänglighet
Utöka menyområdets storlek.
Gör inställningar
•• Av (
) / På (
)
Touch Control
Tid
Byt källa automatiskt
Strömkontroll
Ekolösning
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
87
Gör inställningar
Gå igenom den ursprungliga installationen som du gjorde första gången du använde den här produkten.
"" Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
MENU m → System → Gör inställningar → ENTER E
System
Gör inställningar
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Touch Control
Ställ in funktionerna som handlar om styrning med pekskärm.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control
Förhindra att pekgester styr enheten.
•• Av / På
Touch Control
Touch Control
Av
Admin meny-lås
Admin meny-lås
Av
Ställ in Admin meny-lås för att visa inställningar för administratörsmenyn när du trycker och håller ned fingret på
skärmen.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / På
"" Bara tillgängligt när Touch Control är inställt på På.
88
Tid
Du kan konfigurera Ställ klockan och DST. Konfigurera olika tidsrelaterade inställningar.
Ställ klockan
MENU m → System → Tid → ENTER E
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på E.
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och
högerpilknapparna för att flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.
Tid
Ställ klockan
"" Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
NTP-inställning
NTP-inställning
DST
Fördröjning Ström på
Av
0
Konfigurera serverns URL och tidszon för att använda nätverkstid.
DST
Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Av / På
•• Startdatum: Ange startdatum för sommartid.
•• Slutdatum: Ange slutdatum för sommartid.
•• Tidförskjutning: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.
"" Startdatum, Slutdatum och Tidförskjutning aktiveras bara när DST är inställd på På.
Fördröjning Ström på
Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att undvika överbelastning
(inom 0–50 sekunder).
89
Byt källa automatiskt
Om du slår på skärmen med Byt källa automatiskt På och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt, söker
skärmen automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.
MENU m → System → Byt källa automatiskt → ENTER E
Byt källa automatiskt
När Byt källa automatiskt är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
Byt källa automatiskt
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Byt källa automatiskt
Av
Primär återställningsk.
Av
Primär källa
Sekundär källa
Alla
DisplayPort
Valet Sekundär källa aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar efter en
aktiv källa, där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår
skärmen till första videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.
Primär återställningsk.
Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.
"" Funktionen Primär återställningsk. inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Primär källa
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
"" Funktionen Sekundär källa inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
90
Strömkontroll
Autopåslagning
MENU m → System → Strömkontroll → ENTER E
Strömkontroll
•• Av / På
Ström för PC-modul
Av
Autopåslagning
Ström för PC-modul
Max. energisparläge
På
Vilolägeskontroll
På
Nätverk standby
Av
Strömknapp
Med den här funktionen startas produkten automatiskt när kontakten sätts in. Du behöver inte trycka på
strömknappen.
Endast ström på
Datormodulen kan aktiveras/inaktiveras separat från produkten.
Synkad påslagning
Ställ in som Av för att slå på PC-modulen utan att slå på produkten.
•• Av / På
Synkad avstängning
Ställ in som Av för att stänga av PC-modulen utan att stänga av produkten.
•• Av / På
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Max. energisparläge
Spara energi genom att stänga av datorskärmen när datorn inte används under en viss tid.
•• Av / På
91
Vilolägeskontroll
Strömkontroll
Av
Autopåslagning
Ström för PC-modul
•• Auto
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten till skärmen.
Meddelandet Ingen signal visas om ingen källenhet är ansluten.
Max. energisparläge
På
Vilolägeskontroll
På
Nätverk standby
Av
Strömknapp
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
Endast ström på
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingångssignaler upptäcks.
"" Om meddelandet ”Ingen signal” visas trots att en källenhet är ansluten ska du kontrollera
kabelanslutningen.
"" Om Inget signalmeddelande är inställd på Av kommer Ingen signal-meddelandet inte att visas.
Om detta är fallet ställer du in Inget signalmeddelande på På.
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Nätverk standby
Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.
•• Av / På
Strömknapp
Strömknappen på fjärrkontrollen
kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på eller av strömmen.
•• Endast ström på: Ställ in strömknappen på fjärrkontrollen
•• Ström på/av: Ställ in strömknappen på fjärrkontrollen
på att bara slå på strömmen.
på att slå på eller av strömmen.
92
Ekolösning
Energisparläge
Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.
MENU m → System → Ekolösning → ENTER E
•• Av / Låg / Medium / Hög
Skärmlampschema
Ekolösning
Energisparläge
Av
Skärmlampschema
Av
Standby, ej sign.
Autoavst.
15 minuter
Av (Rekommenderas)
Skärmlampschema
Aktivera eller inaktivera belysningsschemat.
•• Av / På
Schema1, Schema2
Tid
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Panelens ljusstyrka kommer att ändras till den ljusstyrka som ställts in under Ljus vid en angiven tidpunkt.
Ljus
Justera panelens ljusstyrka. Ju närmare 100 desto ljusare blir panelen.
•• 0 – 100
93
Standby, ej sign.
Ekolösning
Energisparläge
Av
Skärmlampschema
Av
Standby, ej sign.
Autoavst.
15 minuter
Av (Rekommenderas)
Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en källenhet.
•• Av / 15 minuter / 30 minuter / 60 minuter
"" Funktionen kan inte användas om skärmen är i standby-läge.
"" Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.
Autoavst.
Välj hur länge skärmen ska vänta innan den stängs av efter en tids inaktivitet.
•• Av (Rekommenderas) / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Temperaturkontroll
Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera temperaturområdet som är
acceptabelt.
Standardtemperaturen är 77 °C.
MENU m → System → Temperaturkontroll → ENTER E
"" Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna temperaturgränsen.
Om temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra överhettning.
System
Temperaturkontroll
Den rekommenderade användningstemperaturen för den här produkten är 75 till 80 °C (baserat på en
omgivningstemperatur på 40 °C).
77
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
94
Extern enhetshanterare
MENU m → System → Extern enhetshanterare → ENTER E
Extern enhetshanterare
Ingångsenhetshanterare
Enhetsanslutningshanterare
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Hantera externa enheter som är anslutna till skyltningen.
Ingångsenhetshanterare
Installera tangentbord som ska användas med produkten. Du kan lägga till tangentbord och sedan konfigurera
deras inställning.
Bluetooth-enhetslista
Anslut ett Bluetooth-tangentbord, en mus eller en gamepad till produkten.
"" Endast tillgängligt för Bluetooth-utrustade modeller.
Tangentbordsinst.
Konfigurera inställningarna för det anslutna tangentbordet.
Tangentbordsspråk
Ställ in språk för tangentbordet.
Tangentbordstyp
Ställ in typ av tangentbord.
95
Extern enhetshanterare
Ingångsenhetshanterare
Enhetsanslutningshanterare
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Enhetsanslutningshanterare
Tillåt att andra enheter i ditt nätverk, till exempel smartphones och surfplattor, delar innehåll med produkten.
Åtkomstmeddelande
Visa ett meddelande när en enhet, till exempel en smartphone eller surfplatta, är ansluten. Om du använder ett
lösenordsskyddat trådlöst nätverk stänger du av det här alternativet för att automatiskt ansluta till enheter utan
att meddelanden visas.
•• Av / Endast första gången / Alltid på
Enhetslista
Visa och hantera anslutna enheter.
96
Spela via
Välj Spela via-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
Startskärmen kan se olika ut beroende på inställningarna.
MENU m → System → Spela via → ENTER E
•• MagicInfo / URL-startare
System
Spela via
MagicInfo
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ändra PIN
Ändra ditt 4-siffriga personliga identifieringsnummer (PIN).
MENU m → System → Ändra PIN → ENTER E
Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange en ny PIN-kod.. Skriv samma fyra siffror en
gång till i Ange PIN-koden igen..
"" Standardlösenord: 0–0–0–0
System
Ändra PIN
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
97
Säkerhet
Säkerhetslåset är på
"" Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
MENU m → System → Säkerhet → ENTER E
Slå på eller av Säkerhetslåset är på. Säkerhetslåset är på begränsas vilka åtgärder som kan utföras av
fjärrkontrollen. Rätt PIN-kod måste anges för att stänga av Säkerhetslåset är på.
Säkerhet
Knappen Ström på
Säkerhetslåset är på
På
Aktivera den här funktionen när du vill att det ska gå att sätta på enheten med strömknappen på fjärrkontrollen
medan Säkerhetslåset är på är aktverat.
Knapplås
Av
•• Av / På
USB Automatiskt spellås
Av
Knapplås
Mobilanslutningslås
Av
・ Knappen Ström på
Fjärrhantering
Tillåt
Nätverksport
På
Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.
Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om Knapplås är inställd på På.
•• Av / På
USB Automatiskt spellås
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj om MagicInfo-innehåll ska spelas upp automatiskt på en ansluten USB-enhet.
•• Av
Spela upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
•• På
Spela inte upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
"" När du ansluter en USB-enhet som innehåller MagicInfo-innehåll visas "USB Automatiskt spellås : På" i fem
sekunder.
98
Mobilanslutningslås
Säkerhet
Mobilanslutningslås
Fjärrhantering
Av
Tillåt
Nätverksport
På
USB-port
På
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Hindra andra enheter i ditt nätverk, som smartphones och surfplattor, från att dela innehåll på produkten.
•• Av / På
Fjärrhantering
Du kan Tillåt eller Neka externa kommandon för att få tillgång till enheten via ett nätverk.
•• Neka / Tillåt
"" Den ändrade inställningen kvarstår även efter det att produkten har stängts av och slås på med hjälp av
strömknappen eller strömbrytaren.
Nätverksport
Blockera extern nätverksåtkomst. Du kan registrera nätverk på servern för att tillåta åtkomst.
•• Av / På
USB-port
Blockera åtkomst till externa USB-portar.
•• Av / På
99
Allmänt
Smart säkerhet
Nedan beskrivs några av de säkerhetsfunktioner som skyddar din skärmenhet och anslutna lagringsenheter mot
virus.
MENU m → System → Allmänt → ENTER E
Sök
Allmänt
Kontrollera att din skärmenhet och anslutna lagringsenheter inte drabbats av virus.
Smart säkerhet
Isolerade
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
På
Anpassad logotyp
Av
Spelläge
Töm lagringsutrymmet
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
En lista över alla objekt som har isolerats för att de innehåller virus.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en funktion du kan använda för att styra alla anslutna Samsung-enheter med stöd för Anynet+ med
fjärrkontrollen till din Samsung-produkt. Anynet+ -systemet kan bara användas med Samsung-enheter som har
funktionen Anynet+. Du kan kontrollera om din Samsung-enhet har den här funktionen genom att se efter om det
finns en Anynet+ -logotyp på den.
•• Av ( ) / På ( )
"" Du kan endast styra Anynet+-enheter med produktens fjärrkontroll, inte med knapparna på produkten.
"" Produktens fjärrkontroll kanske inte fungerar i vissa situationer. Välj i så fall Anynet+-enheten igen.
"" Anynet+ fungerar när AV-enheter med stöd för Anynet+ är i vänteläge eller på.
"" Anynet+ har stöd för totalt upp till 12 AV-enheter. Observera att du kan ansluta upp till 3 enheter av samma typ.
100
Felsökning för Anynet+
Problem
Möjlig lösning
•• Kontrollera att enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet har endast stöd för Anynet+-enheter.
•• Kontrollera att strömsladden till Anynet+ -enheten är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera Anynet+ -enhetens Video/Audio/HDMI-kabelanslutningar.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
Anynet+ fungerar inte.
•• Kontrollera att fjärrkontrollen är Anynet+ -kompatibel.
•• Anynet+ fungerar inte i vissa situationer. (inledande installation)
•• Om du har tagit bort och sedan återanslutit HDMI-kabeln bör du söka efter enheter igen, eller slå av och sedan slå
på produkten.
•• Kontrollera om Anynet+ -funktionen på Anynet-enheten är aktiverad.
Jag vill starta Anynet+.
•• Kontrollera om Anynet+-enheten är ordentligt ansluten till produkten, och kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är
inställt på På på System-menyn.
Jag vill avsluta Anynet+.
•• Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen och välj en enhet som inte är en Anynet+ -enhet.
Meddelandet Frånkoppling av
anslutning till Anynet+... visas
på skärmen.
•• Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet+ eller växlar till ett visningsläge.
•• Använd fjärrkontrollen efter att produkten har slutfört Anynet+ -konfigurationen eller är klar med växlingen till
Anynet+.
The Anynet+-enheten spelar inte
•• Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när den inledande installationen pågår.
upp materialet.
•• Kontrollera om enheten har stöd för Anynet+ -funktioner.
•• Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
Den anslutna enheten visas inte.
•• Sök efter Anynet+ -enheter igen.
•• Det krävs en HDMI-anslutning för Anynet+. Kontrollera att enheten är ansluten till produkten med en HDMI-kabel.
•• En del HDMI-kablar har kanske inte stöd för Anynet+ -funktionerna.
•• Om anslutningen har avbrutits på grund av ett strömavbrott eller om HDMI-kabeln har kopplats ur, gör du om
enhetssökningen.
101
HDMI Hot Plug
Allmänt
Den här funktionen används för att aktivera en tidsfördröjning innan en DVI/HDMI-källenhet startas.
Smart säkerhet
•• Av / På
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
På
Anpassad logotyp
Av
Spelläge
Töm lagringsutrymmet
Anpassad logotyp
Du kan hämta, välja och ställa in visningstiden för en anpassad logotyp som visas när produkten slås på.
•• Anpassad logotyp
"" Du kan välja en anpassad logotyp (bild/video) eller stänga av den anpassade logotypskärmen.
"" Du måste hämta den anpassade logotypen från en extern USB-enhet för att ställa in den anpassade
logotypen.
•• Logotypvisningstid
"" Om den anpassade logotypens typ är Bild, kan du ställa in Logotypvisningstid.
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Hämta logotypfilen
"" Du kan hämta en anpassad logotyp till produkten från en extern USB-enhet.
"" Filnamnet på den anpassade logotypen som du vill hämta måste sparas som ”samsung”, helt i gemener.
"" När det finns flera externa USB-anslutningar försöker produkten hämta den anpassade logotypen från den
senaste enheten som var ansluten till produkten.
Filrestriktioner för anpassad logotyp
•• För anpassad logotyp av bildtyp stöds endast bitmappsfiler (aRGB 32 bpp-format).
•• Upplösningen på den anpassade logotypen av bildtyp måste vara mellan minst 64 × 64 och skärmens
maximala upplösning. (Upplösningens horisontella/vertikala värden måste multipliceras med 4.)
•• För anpassade logotyper av videotyp stöds endast TS Stream-typer.
•• Den största videofilen som stöds är 150 MB. Den rekommenderade längden på en videofil är 20 sekunder eller
mindre.
102
Spelläge
Allmänt
När du ansluter till en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™ kan du få en mycket mer realistisk spelupplevelse
genom att välja spelläget.
Smart säkerhet
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
På
Anpassad logotyp
Av
Spelläge
•• Av ( ) / På ( )
"" Om du ansluter andra externa enheter medan Spelläge är på, kanske skärmen inte är i bästa tillstånd.
Töm lagringsutrymmet
Ta bort filer och skapa utrymme för nya innehållsfiler. Filer på det senaste schemat kommer inte att tas bort.
Töm lagringsutrymmet
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ system
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.
MENU m → System → Återställ system → ENTER E
System
Återställ system
"" Den visade bilden kan variera beroende på modell.
103
Kapitel 11
Support
Programvaruuppdatering
Kontakta Samsung
MENU m → Support → Programvaruuppdatering → ENTER E
MENU m → Support → Kontakta Samsung → ENTER E
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den
senaste versionen.
Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera
programvaran.
"" Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och
på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.
Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och
programvara.
"" När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till
standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan
ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.
"" Gå till Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
Uppdatera nu
Villkor
Uppdatera programvaran till den senaste versionen.
"" Aktuell version: Det här är den programversion som redan är installerad i produkten.
MENU m → Support → Villkor → ENTER E
Visa och hantera sekretesspolicyn för MagicInfo och andra tjänster.
"" Se till att produkten är ansluten till nätverket.
Återställ alla
MENU m → Support → Återställ alla → ENTER E
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till
fabriksinställningar.
104
Kapitel 12
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
"" Innan du kontaktar Samsungs
kundtjänst ska du testa produkten
enligt följande. Om problemet
kvarstår ska du kontakta Samsungs
kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när strömindikatorn blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
1 Slå av både datorn och produkten.
2 Koppla från alla kablarna till produkten.
3 Slå på produkten.
4 Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
Kontrollera upplösning och frekvens
För lägen som överskrider de upplösningar som stöds visas kort meddelandet "Ej optimalt läge".
Ställ in datorns upplösning med hjälp av Förinställda tidslägen.
105
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera att kabeln mellan produkten och datorn är korrekt ansluten.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du
justera skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska
du uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Skärmproblem
Strömindikatorn är släckt. Skärmen slås inte på.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.
Ingen signal visas på skärmen.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Beroende på typ av extern enhet kanske inte skärmen visas som den ska. Anslut den i så fall
med HDMI Hot Plug-funktionen På.
Ej optimalt läge visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning
och frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt
produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
106
Skärmproblem
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett
intervall som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det
behövs, se 'Preset Timing Modes'.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Ändra Ljusstyrka och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Gå till Bild och justera Inställningar av färgområde-inställningarna.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Vitbalans-inställningarna.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
var 0,5 till 1 sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående
skärm.
Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.
Produkten stängs av automatiskt.
Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.
Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till
15 minuter.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Bilden ser inte normal ut.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att
produkten är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.
Gå till Bild och justera skärminställningarna, till exempel Färg, Ljusstyrka och Skärpa.
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till System och justera Ekolösning-inställningarna.
Återställ skärminställningarna till standardinställningarna. (s.70)
107
Skärmproblem
Kontrollera kabelanslutningarna.
Jag ser rött, grönt och blått.
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Det här problemet kan uppstå om produktens panel är defekt. Kontakta Samsungs kundtjänst
för att lösa problemet.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller
om signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den
rekommenderade.
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En video i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka ett svart fält längst upp och längst
ned på skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
Justera volymen.
Volymen är för låg.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera
volymen på datorns ljudkort eller programvaran.
108
Ljudfel
Om en HDMI-kabel eller en DP-kabel är ansluten kontrollerar du ljudutgångsinställningarna på
datorn.
Gå till Ljud och ändra Ljudutgång till Intern.
Om en källenhet används
•• Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten till ljudingångsporten på produkten.
Bilden visas men inget ljud hörs.
•• Kontrollera ljudutgångsinställningarna på källenheten.
(Om skärmen exempelvis är ansluten till HDMI kan du behöva ändra ljudinställningen på
videoenheten till HDMI.)
Om en DVI-HDMI-kabel används krävs en separat ljudkabel.
Om det finns ett hörlursuttag på produkten ser du till att ingenting är anslutet till det.
Anslut strömkabeln till enheten igen och starta om enheten.
Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel är ansluten till ljudingångsporten.
Det brusar från högtalarna.
Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.
Låg signalnivå kan ge skadat ljud.
Fjärrkontrollsfel
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
109
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Andra problem
Produkten luktar plast.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Bildskärmen ser ut att luta.
Ta bort stativet och sätt sedan tillbaka det igen på produkten.
Ljudet eller bilden försvinner då och då.
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas
meddelandet “Den angivna upplösningen stöds inte.”.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Använd en standardkabel.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
Meddelandet “Den angivna upplösningen stöds inte.” visas om ingångskällans upplösning
överstiger bildskärmens maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av
bildskärmen.
Det kommer inget ljud från högtalarna i HDMI-läge när en
DVI-HDMI-kabel är ansluten.
DVI-kablarna överför inga ljuddata.
HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.
Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tvbox, är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Se till att ljudkabeln är ansluten till rätt ingång för att aktivera ljudet.
Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan
inträffa om en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är ansluten
till produkten.
Det hörs inget ljud i HDMI-läge.
Om problemet uppstår ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.
En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud. Välj
i så fall en ljudingång manuellt.
110
Andra problem
Om du vill använda flera externa enheter som är kompatibla med HDMI-CEC-funktionen och
anslutna till någon av HDMI IN-portarna på produkten, stänger du av HDMI-CEC-funktionerna
på alla de externa enheterna. Externa enheter innefattar Blu-ray- och DVD-spelare.
HDMI-CEC fungerar inte.
Om du använder en extern enhet samtidigt som dess HDMI-CEC-funktion är aktiverad, kan det
automatiskt stoppa andra externa enheter.
Om du vill ändra HDMI-CEC-inställningarna kan du läsa i användarhandboken för enheten eller
kontakta dess tillverkare.
I energisparläge går det inte att spara
Gå till System → Strömkontroll och ställ in Max. energisparläge på Av. Du kan också konfigurera
datorskärmsinställningar när ingångskällan är DisplayPort. utgångsinställningarna för datorskärmen igen. Kontrollera att skärmen är påslagen.
När du startar datorn med ingångskällan är inställd på
DisplayPort, visas inte BIOS- och startskärmarna.
Starta datorn när skärmen slås på eller ingångskällan inte är DisplayPort.
111
Vanliga frågor
Fråga
"" Läs användarhandboken för
datorn eller grafikkortet för
mer information om ändring av
inställningar.
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm →
Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag frekvens?
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm
→ Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar
→ Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera
upplösning och justera upplösningen.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar,
och justera upplösningen.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
Hur ställer jag in energisparläget?
•• Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och
anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på
datorn.
•• Windows 10: Ställ in energisparläget i Inställningar → Anpassning → Låsskärm →
Timeoutinställningar för skärmen → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
112
Kapitel 13
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
Skärm
Storlek
Visningområde
Modellnamn
Skärm
Storlek
Visningområde
QB43N / QM43N
QB49N / QM49N
QB55N / QM55N
43-klass (42,5 tum / 107,9 cm)
49-klass (48,5 tum / 123,2 cm)
55-klass (54,6 tum / 138,7 cm)
941,184 mm (H) x 529,416 mm (V)
1073,78 mm (H) x 604,0 mm (V)
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
QB65N / QM65N
QB75N / QM75N
65-klass (64,5 tum / 163,9 cm)
75-klass (74,5 tum / 189,3 cm)
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
AC100-240V~ 50/60Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.
Nätanslutning
Drift
Temperatur: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F)
* När kåpan installeras bör innertemperaturen hållas vid 40°C eller lägre.
Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande
* Gäller innan produktförpackningen öppnas.
Miljöaspekter
113
"" Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar
monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål.
"" Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta
påverkar inte produktprestandan.
"" Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. I så fall kan användaren behöva vidta nödvändiga åtgärder.
"" Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
114
Förinställda tidslägen
"" Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför
kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer
optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
"" Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en
rad från vänster till höger sida
av skärmen kallas en horisontell
cykel. Det resiproka numret på den
horisontella cykeln kallas horisontell
frekvens. Horisontell frekvens
uppmäts i kHz.
"" Vertikal frekvens
Produkten visar en enkel skärmbild
flera gånger per sekund (som
fluorescerande ljus) för att visa att
visningen kan ske. Hastigheten för
en enkel bild som visas upprepat
per sekund kallas vertikal frekvens
eller uppdateringshastighet. Vertikal
frekvens uppmäts i Hz.
Modellnamn
Horisontell frekvens
QB43N / QB49N / QB55N / QB65N / QB75N
QM43N / QM49N / QM55N / QM65N / QM75N
30–81 kHz (DVI), 30–90 kHz (HDMI)
30–81 kHz (DVI), 30–90 kHz (HDMI), 30–134 kHz
(DisplayPort)
48–75 Hz (DVI), 24–75 Hz (HDMI)
48–75 Hz (DVI), 24–75 Hz (HDMI), 56–75 Hz
(DisplayPort)
Synkronisering
Vertikal frekvens
Optimal upplösning
Upplösning
Maximal upplösning
1920 × 1080 @ 60 Hz (DVI)
3840 × 2160 @ 60 Hz (HDMI)
1920 × 1080 @ 60 Hz (DVI)
3840 × 2160 @ 60 Hz (HDMI)
3840 × 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör
hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömindikatorn på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att
läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
115
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
CEA, 3840 x 2160
(HDMI)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 3840 x 2160
(DP)
133,313
59,997
533,250
+/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
116
Kapitel 14
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
"" När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker
i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ombeds att ge instruktioner för hur produkten ska användas eller
bara justerar inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den
köpta produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner för en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat
företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping
eller online.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska
anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning,
översvämning osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator,
lampa, filter, band osv.)
"" Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs
därför alltid användarhandboken först.
117
Förhindra inbränning av efterbilder
Vad är inbränning av efterbilder?
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när skärmen fungerar normalt. Normal användning
står för ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om skärmen visar ett fast mönster under
en längre tid kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som
kontrollerar de flytande kristallerna.
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare.
När detta inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras.
Den här informationen är en handledning för att förhindra inbränning av efterbilder.
Om du visar en fast bild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder. Problemet
omfattas inte av garantin.
Rekommenderade åtgärder för att förhindra
inbränning
Om du visar en fast bild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder eller fläckar. Stäng
av produkten när den inte används under en längre tid, aktivera energisparläget eller kör en
skärmsläckare med en rörlig bild.
•• Ändra färgerna med jämna mellanrum.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
"" Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt; grått och svart).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
118
Licens
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga
på produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till oss.request@samsung.com om du vill
veta mer om licensmeddelandet om öppen källkod.
DEN HÄR PRODUKTEN SÄLJS MED EN BEGRÄNSAD GARANTI OCH ÄR GODKÄND FÖR
ANVÄNDNING ENDAST TILLSAMMANS MED HEVC-INNEHÅLL SOM UPPFYLLER ALLA
FÖLJANDE TRE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INNEHÅLL ENDAST FÖR PERSONLIG
ANVÄNDNING, (2) HEVC-INNEHÅLL SOM INTE ERBJUDS TILL FÖRSÄLJNING OCH (3)
HEVC-INNEHÅLL SOM HAR SKAPATS AV PRODUKTENS ÄGARE.
PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHÅLL
SKAPAT AV EN TREDJE PART, SOM ANVÄNDAREN HAR BESTÄLLT ELLER SOM HAR
KÖPTS FRÅN EN TREDJE PART, FÖRUTOM OM ANVÄNDAREN HAR FÅTT ETT SEPARAT
TILLSTÅND ATT ANVÄNDA PRODUKTEN TILLSAMMANS MED SÅDANT INNEHÅLL AV EN
LICENSIERAD ÅTERFÖRSÄLJARE AV INNEHÅLLET.
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHÅLL ANSES
SOM GODKÄNNANDE AV DEN BEGRÄNSADE BEFOGENHETEN FÖR ANVÄNDNING SÅ
SOM ANGES OVAN.
119
Download PDF

advertising