Samsung | HT-BD1220 | Samsung HT-BD1220 Bruksanvisning

HT-BD1220
2.1CH Blu-ray
hemmabiosystem
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst,
registrera produkten på adressen
www.samsung.com/register
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd Sec1:1
2009-08-10
10:21:55
nyckelegenskaper för ditt
Blu-ray hemmabiosystem
SPELARENS FUNKTIONER
Uppspelning av många skivtyper, plus en FM Tuner
Med HT-BD1220 kan du spela upp olika skivor, inklusive BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R (V-läge), CD, MP3,
JPEG, DivX, MKV, MP4 och CD-R/RW, med en sofistikerad FM Tuner, allt i en enda spelare.
Fullt stöd för HD-ljudavkodning (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD
MA Essential)
Se sidorna www.DOLBY.COM och DTS.COM för mer information.
Sparfunktion för TV-skärm
Om huvudenheten är i stoppläge i 5 minuter visas skärmsläckaren.
HT-BD1220 växlar automatiskt till energisparläge efter 15 minuter i skärmsläckarläge.
Energisparfunktion
HT-BD1220 stängs automatiskt av efter 20 minuter i stoppläge.
Stöder USB-värd
Du kan ansluta och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc.,
hemmabioanläggningens funktion USB HOST.
HDMI
HDMI överför Blu-Ray/DVD video- och ljudsignaler simultant, vilket ger en klarare bild.
Upplösningen 1080p (Full HD) ger ännu klarare bilder.
AV SYNC-funktion
Bilden kan visas efter ljudet om enheten ansluts till en digital-TV.
För att kompensera detta kan du justera ljudfördröjningstiden så att den synkas med bilden.
Funktionen Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en funktion som kan användas för att styra hela huvudenheten för systemet med en fjärrkontroll för
Samsung TV, genom att ansluta Blu-ray hemmabiosystem till en SAMSUNG TV med en HDMI-kabel. (Den här
funktionen är endast tillgänglig med SAMSUNG:s TV-apparater som stöder Anynet+.)
Stöder iPod & iPhone
Du kan njuta av musikfiler genom att ansluta din iPod till hemmabiosystemet med med
den medföljande dockningsenheten för iPod.
BD Wise
BD Wise justerar automatiskt BD Wise-kompatibla Samsung-produkter för optimala inställningar mellan dem.
Funktionen är endast aktiverad om BD Wise-kompatibla Samsung-produkter är anslutna till varandra med HDMIkabel.
2
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 2
2009-08-10
2:14:59
Blu-ray-skivor stöder den mest högkvalitativa HD-videon som finns tillgänglig i branschen – stor kapacitet innebär
inga kompromisser när det gäller videokvalitet. Blu-ray Disc har samma välbekanta format och utseende som DVD.
* Följande Blu-ray Disc-funktioner varierar beroende på skiva.
Utseende och navigering bland funktioner varierar även det från skiva till skiva.
Alla skivor har inte de funktioner som beskrivs nedan.
Videomarkeringar
BD-ROM-formatet för filmdistribution stöder tre mycket
avancerade video codec, inklusive AVC, VC-1 och MPEG-2.
HD videoupplösning är också tillgängligt:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
PLAY MOVIE
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafiska
lager
▼
3
För högupplöst uppspelning
Om du vill visa högupplöst innehåll på BD-skivor
krävs en HDTV (High Definition Television). Vissa
HD Video
skivor kan kräva användning av spelarens HDMI
OUT för att visa högupplöst innehåll. Möjligheten att se
högupplöst innehåll på Blu-ray-skivor kan vara begränsad
beroende på upplösningen på din TV.
Textning
Beroende på vad Blu-ray Disc innehåller kan du ha möjlighet
att välja olika teckensnitt, teckenstorlekar och teckenfärg för
textning. Textningen kan även animeras, skrollas eller tonas
in och ut.
LANGUAGES
SWE
BLU-RAY DISC-FUNKTIONER
4
5
6
7
PLAY MOVIE
8
9
LANGUAGES
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BD-LIVE
Du kan använda en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE via nätverksanslutning för att kunna titta på olika typer av
innehåll från skivtillverkaren.
YouTube
Den här Blu-ray hemmabion gör det möjligt för dig att titta på video när du vill genom YouTube och en
nätverksanslutning.
3
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 3
2009-08-10
10:22:15
nyckelegenskaper för ditt
Blu-ray hemmabiosystem
DET SOM INGÅR
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
Videokabel
FM-antenn
Högtalarkabel (3 EA)
Dockningsenhet för iPod
Användarhandbok
Fjärrkontroll
/ Batterier (AAA-storlek)
4
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 4
2009-08-10
10:22:18
SWE
säkerhetsinformation
VARNING
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL
KVALIFICERAD PERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT,
ÖPPNA INTE
LASERPRODUKT KLASS 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Den här symbolen varnar för att
högspänningskomponenter som kan
orsaka elstötar finns inuti enheten.
Den här symbolen anger att viktiga
bruks- och skötselanvisningar medföljer.
LASERPRODUKT KLASS 1
Denna cd-spelare är klassificerad som en laserprodukt
i klass 1.
Om du använder kontroller eller justerar inställningar på
annat sätt än enligt beskrivning nedan, kan detta
resultera i farlig strålning.
FÖRSIKTIGT : OM ENHETEN ÖPPNAS ELLER INRE
SPÄRRAR SKADAS FRIGÖRS
OSYNLIG LASERSTRÅLNING.
UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR
ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING.
VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.
FÖRSIKTIGT : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU
ELSTÖTAR.
• Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
• Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.
FÖRSIKTIGT
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser, placeras
på apparaten.
• Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.
5
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 5
2009-08-10
10:22:19
säkerhetsinformation
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din spelare. Installera spelaren
horisontellt, på en stabil bas (möbel) med tillräckligt spel för ventilation (7,5~10 cm). Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är
övertäckta. Bunta inget ovanpå spelaren. Placera inte spelaren på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Kontrollera
att skivfacket är tomt innan du flyttar spelaren. Den här spelaren är utformad för kontinuerlig användning. Om du slår av Blu-ray hemmabiosystemet till standby-läge kopplar det inte ifrån eltillförseln. För att koppla från spelaren helt från strömkällan skall du dra ut
kontakten ur väggen, detta rekommenderas speciellt då den inte skall användas under lång tid.
Koppla ur nätkabeln från vägguttaget i händelse av åskväder.
Ev. spänningstoppar orsakade av blixtnedslag kan skada anläggningen.
Utsätt inte anläggningen för direkt solljus eller andra värmekällor.
Det kan leda till överhettning och att den inte fungerar som den ska.
Phones
Anläggningen ska inte placeras så att den kan utsättas för fukt (t ex.
vaser), höga temperaturer (t ex. vid en öppen eld) eller starka
magnetiska eller elektriska fält från annan utrustning (t ex. högtalare...).
Om du drabbas av funktionsstörningar, koppla ur nätkabeln. Spelaren
är inte avsedd för industriellt bruk.
Den här produkten är avsedd endast för personligt bruk.
Om spelaren eller en skiva har förvarats i en kall miljö kan kondens
bildas.
Om spelaren måste transporteras i kall väderlek, vänta cirka två timmar
på att spelaren ska anta normal rumstemperatur innan du använder
den.
Det batteri som används till den här produkten innehåller miljöfarliga
kemikalier.
Batterierna får inte kastas med hushållsavfallet.
Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddande teknik som står under beskydd av amerikanska patent, samt andra
immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra innehavare. Macrovision Corporation måste godkänna ev.
bruk av denna upphovsrättsteknik, avsedd för hemmabruk och annan begränsad förevisning, om inte annat har angivits av
Macrovision Corporation. ‘Reverse engineering’ eller demontering förbjudet.
6
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 6
2009-08-10
10:22:19
SWE
innehåll
2
3
4
Spelarens funktioner
Blu-ray disc-funktioner
Det som ingår
5
6
Varning
Försiktighetsåtgärder
KOMMA IGÅNG
10
11
Innan du läser den här bruksanvisningen
Skivtyper och egenskaper
BESKRIVNING
14
15
Frontpanel
Bakre panel
FJÄRRKONTROLL
16
18
Genomgång av fjärrkontrollen
Ställa in fjärrkontrollen
ANSLUTNING
20
22
24
26
28
30
Anslutning av högtalarna
Ansluta Videoutgången på TV:n
Anslutning till en iPod
Anslutning av ljud från externa komponenter
Ansluta till nätverket
Ansluta FM-antennen
GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
FÖR DITT BLU-RAY
HEMMABIOSYSTEM
31
31
32
32
33
33
34
Före uppspelning
Skärmmenynavigering
Spela upp en skiva
Ställa in ljudet
Använda funktionerna Search och Skip
Uppspelning i Slow motion/Stegvis
uppspelning
SYSTEMINSTÄLLNING
35
Ställa klockan
35
36
36
Ställa in språkalternativen
NYCKELEGENSKAPER FÖR DITT
BLU-RAY HEMMABIOSYSTEM
2
5
10
14
16
20
SÄKERHETSINFORMATION
SPRÅKINSTÄLLNINGAR
7
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 7
2009-08-10
10:22:20
innehåll
LJUDINSTÄLLNINGAR
37
Ställa in alternativen för högtalare
40
42
Ställa in alternativen för skärm
Ställa in alternativen för videodisplay/utgång
44
Ställa in inställningsalternativ för HDMI
47
Ställa in Föräldralås
49
Ställa in inställningsalternativ för Nätverk
54
Systemadministration
55
57
57
57
57
Firmware Upgrade
Systeminformation
Meddelande om firmwareuppgradering
DivX(R)-Registrering
DivX(R)-Avaktivering
58
59
60
61
61
62
63
63
64
Använda Display-funktionen
Använda Disc Menu & Popup/Title Menu
Repeterad uppspelning
Välja språk för ljud
Välja textningsspråk
Byta kameravinkel
PIP-inställningar (Picture In Picture)
BD-LIVE™
Spela DivX, MKV, MP4
37
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
40
HDMI-INSTÄLLNING
44
FÖRÄLDRALÅS
47
NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR
49
BD-DATAADMINISTRATION
54
SYSTEMUPPGRADERING
55
TITTA PÅ FILM
58
8
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 8
2009-08-10
10:22:20
69
69
69
69
70
70
Visa en bild
Bildspel/hastighet
Rotate (Rotera)
Zoom
Gå till bildlistan
ANVÄNDA USB-FUNKTIONEN
71
Spela upp mediafiler med hjälp av USB
Host-funktionen
73
73
74
Lyssna på radio
Förinställa stationer
Om RDS-sändning
76
78
Lyssna på musik
Titta på en film
FUNKTIONEN PC-STRÖMNING
79
Ansluta till en Dator och Spela upp MP3-,
JPEG-, DivX-, MKV- Eller MP4-Innehåll
ANVÄNDA E-INNEHÅLL
81
Använda YouTube
PRAKTISKA FUNKTIONER
86
86
86
Timerfunktion för automatisk avstängning
Justera teckenfönstrets ljusstyrka
Mute-funktion
FELSÖKNING
87
Felsökning
BILAGA
89
90
Hantera och lagra skivor
Specifikationer
66
VISA EN BILD
66
71
RADIO
73
ANVÄNDA EN IPOD
76
79
81
86
87
89
SWE
66
67
Knappar på fjärrkontrollen som används vid
uppspelning av Audio CD (CD-DA)/MP3skivor
Upprepa CD (CD-DA) & MP3
Spela upp en Audio CD (CD-DA)/MP3
LYSSNA PÅ MUSIK
9
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 9
2009-08-10
10:22:20
komma igång
INNAN DU LÄSER DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN
Kontrollera följande termer innan du läser den här bruksanvisningen.
Ikoner som används i manualen
Ikon
h
g
f
Z
C
V
Term
BD-ROM
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för BD-RE.
BD-R
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för BD-R.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för skivor av typen DVD-Video eller DVD-R/
DVD-RW som har spelats in och stängts i Video Mode (Videoläge).
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för DVD-RW.
(endast V Mode och stängda)
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för DVD-R.
(endast V Mode och stängda)
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för en ljud-CD-RW/CD-R (CD-DA-format).
MP3
Detta omfattar en funktion som finns tillgänglig för DVD-RW/-R-, CD-RW/CD-R-skivor och
USB-lagringsenheter.
JPEG
Detta omfattar en funktion som finns tillgänglig för DVD-RW/-R-, CD-RW/CD-R-skivor och
USB-lagringsenheter.
DivX, MKV,
MP4
F
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för BD-ROM.
BD-RE
Audio CD
A
G
Definition
Den här omfattar en funktion som är tillgänglig med MPEG4-skivor.
(DVD±R/RW, CD-R och CD-RW)
USBDetta inbegriper en funktion som är tillgänglig på DVD-RW-/-R-, CD-RW-/CD-R-skivor och
lagringsenhet USB-lagringsenheter.
Försiktighet Detta involves ett fall där en funktion inte fungerar eller inställningarna kan vara upphävda.
M
Anmärkning Detta omfattar tips eller instruktioner på sidan som är en hjälp för funktionen.
Om den här bruksanvisningen
1) Läs igenom säkerhetsinformationen innan du använder produkten. (Se sidorna 5~6)
2) Kontrollera Felsökning om det uppstår problem. (Se sidorna 87~88)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera
eller återge denna bruksanvisning utan föregående tillstånd från Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 10
2009-08-10
10:22:20
SWE
SKIVTYPER OCH EGENSKAPER
Skivtyper som kan spelas upp
Skivtyper
Logotyp
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Innehåll
Format
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
Speltiden beror
på titeln
Enkelsidig
Enkelsidig (12 cm)
240
Dubbelsidig (12 cm)
480
Enkelsidig (8 cm)
80
Dubbelsidig (8 cm)
160
Enkelsidig (12 cm)
74
Enkelsidig (8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● KOMMA IGÅNG
DVD-VIDEO
Max. speltid i minuter
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW
(endast V Mode och
stängda)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : Extended Play)
DVD-R
(endast V Mode och
stängda)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : Extended Play)
• Den här spelaren är bara kompatibel med PAL-färgsystem.
• NTSC-skivor går inte att spela upp.
Skivlogotyper som kan spelas
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD High Resolution Audio
PAL sändningssystem i Storbritannien,
Frankrike, Tyskland etc.
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Essential
Digital Audio
M
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen double-D är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
11
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 11
2009-08-10
2:15:59
komma igång
Skivtyper som inte kan spelas upp
•
•
•
•
HD DVD-skivor
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R-skivor för Authoring.
DVD-RW (VR-läge)
M
• DVD-ROM/PD/MV etc.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• 8 cm MD (mini disc)
Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som är inköpta utanför din region kanske inte går att spela upp med den
här produkten. När sådana skivor spelas upp visas ”No disc” eller ”Please check the regional code of this disc”.
 Om en skiva av typen DVD-R/-RW inte har spelats in korrekt i DVD videoformat kommer den inte att
kunna spelas upp.
Regionskod
Både Blu-ray hemmabiosystem och skivorna är regionskodade. De här regionskoderna måste
överensstämma att man ska kunna spela skivan. Om koderna inte överensstämmer går inte skivan att
spela.
Regionsnumret för det här Blu-ray hemmabiosystemet beskrivs på baksidespanelen av Blu-ray
hemmabiosystem.
BD Regionskod
DVD-Video
regionskod
1
2
3
4
5
Område
A
Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong och Sydostasien.
B
C
Europa, Grönland, Franska territorier, Mellanöstern, Afrika, Australien och Nya Zeeland.
Indien, Kina, Ryssland, Central- och Sydasien.
Område
USA, Kanada
Japan, Europa, Sydafrika, Mellanöstern,
Grönland
Korea, Taiwan, Hong Kong, delar av
Sydostasien
Australien, Nya Zeeland, Latinamerika
(inklusive Mexiko)
Östra Europa, Ryssland, Indien, Afrika
DVD-Video
regionskod
6
Område
Kina
7
Ej specificerad specialanvändning
8
Flygplan/kryssningsfartyg (inklusive Mexiko)
9
Regionsfri
Blu-ray Disc-kompatibilitet
Blu-ray-skivor är ett nytt format som håller på att utvecklas. Skivkompatibilitetsfel är därför möjliga. Alla
skivor är inte kompatibla och alla skivor går inte att spela upp. Mer information finns i avsnittet
Anpassning och kompatibilitet i den här bruksanvisningen. Kontakta SAMSUNGs kundtjänst om du
stöter på kompatibilitetsproblem.
M
Uppspelning kanske inte fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom
vinkelförändring och justeringar av bildkvoten. Information om skivan anges detaljerat på förpackningen.
Läs där vid behov.
 Låt inte skivan bli smutsig eller repig. Fingeravtryck, smuts, damm, repor och lämningar av cigarettrök på
inspelningssidan kan göra att skivan inte går att spela upp.
 Skivor med inspelade NTSC-program kan inte spelas upp med den här produkten.
 När en BD-Java-titel spelas upp kan laddningen ta längre tid än för en normal titel, och vissa funktioner kan arbeta
långsamt.
12
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 12
2009-08-10
10:22:22
SWE
Skivtyp
❖ BD-RE/BD-R
Blu-ray Disc återskrivningsbara/Blu-ray Disc inspelningsbara. BD-RE/BD-R är ett perfekt format för
säkerhetskopiering eller inspelning av egna videor.
❖ BD-ROM
❖ DVD-Video
• En DVD (digital versatile disc) rymmer upp till 135 minuter film, 8 ljudspråk och textning på 32 språk.
Den är utrustad med MPEG-2 bildkomprimering och Dolby Digital surround, vilket gör det möjligt för
dig att njuta av klara och tydliga kvalitetsbilder.
• När du växlar mellan det första och andra lagret på en DVD-skiva med dubbla lager kan det uppstå en
momentan störning i bild och ljud. Detta beror inte på något fel på enheten.
• När en DVD-RW/-R som är inspelad i Video Mode stängs blir den en DVD-Video. Förinspelade
kommersiella DVD med filmer kallas även DVD-Videos. Den här enheten kan spela upp förinspelade
kommersiella DVD-skivor (DVD-Video skivor) med film.
● KOMMA IGÅNG
Skrivskyddat minne för Blu-ray-skivor. En BD-ROM-skiva innehåller förinspelade data. Trots att en
BD-ROM-skiva kan innehålla alla datatyper innehåller de flesta BD-ROM-skivor filmer i High Definitionformat, för uppspelning på Blu-ray hemmabiosystem. Den här enheten kan spela upp förinspelade,
kommersiella BD-ROM-skivor.
❖ Audio CD
• Detta är en audioskiva på vilken 44,1 kHz PCM-ljud spelats in.
• Den här enheten kan spela upp CD-DA-ljudformaterade CD-R och CD-RW-skivor.
• Enheten kanske inte kan spela vissa CD-R eller CD-RW-skivor beroende på inspelningens kvalitet.
❖ CD-R/-RW
• Använd en CD-R/-RW på 700 Mb (80 minuter). Om det är möjligt skall du inte använda en 800 Mb (90
minuter) eftersom det inte är säkert att denna kan spelas upp.
• Om CD-R/RW-skivan inte har spelats in med en avslutad inspelning (closed session) kan du uppleva
en försening i början av uppspelningen och det är inte säkert att det går att spela upp alla filer.
• Vissa CD-R/-RW-skivor är inte spelbara i den här enheten beroende på vilken typ av enhet de bränts
på. För innehåll som spelats in på CD-R/-RW-media från CD-skivor för eget bruk kan spelbarheten
variera beroende på innehållet och på skivorna.
❖ Uppspelning av DVD-R-skivor
• När en DVD-R som är inspelad i Video Mode är stängd blir den en DVD-Video.
• Den här enheten kan spela upp DVD-R-skivor som är inspelade och stängda på en Samsung DVD videobrännare.
Den kan inte spela upp vissa DVD-R-skivor beroende på skivan och på kvaliteten på inspelningen.
❖ Uppspelning av DVD-RW-skivor
• Uppspelning kan endast utföras med DVD-RW-skivor i videoläge och om de är stängda.
• När en DVD-RW som är inspelad i Video Mode är stängd blir den en DVD-Video. Möjligheten att spela
upp kan bero på inspelningsförhållandena.
Skivformat
❖ Använda MP3-skiva
• CD-R/-RW-, DVD-RW/-R-skivor som är inspelade med UDF-, ISO9660- eller JOLIET-format kan
spelas upp.
• Det går bara att spela upp MP3-filer med filtypsändelsen “.mp3” eller “.MP3”.
• Det går att spela upp filer med en bitrate mellan 56 Kbps och 320 Kbps.
• Den uppspelningsbara samplingshastigheten är 32KHz till 48KHz.
• Enheten kan hantera maximalt 1500 filer och undermappar i en mapp. Ljudet kan klippas in och ut för
MP3-filer som är inspelade med VBR (Variable Bit Rates).
❖ Använda JPEG-skiva
• CD-R/-RW-, DVD-RW/-R-skivor som är inspelade med UDF-, ISO9660- eller JOLIET-format kan spelas upp.
• Det går bara att använda JPEG-filer med filtypsändelserna ”.jpg”, ”.JPG”, ”.jpeg” och ”.JPEG”.
• Progressiv JPEG stöds.
❖ DVD-RW/-R (V)
• Det här är ett format som används för lagring av data på en DVD-RW- eller DVD-R-skiva. Skivan kan
spelas upp på det här Blu-ray hemmabiosystemet när den har stängts.
• Om en skiva har lagrats i videoläge av en annan tillverkare, men inte stängts, kan den inte spelas upp
på det här Blu-ray hemmabiosystemet.
13
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 13
2009-08-10
10:22:22
beskrivning
FRONTPANEL
1 2
3
4
5
6
7
8 9
11
10
POWER-knapp
Slår på och av Blu-ray hemmabiosystemet.
STANDBY-INDIKATOR
När enheten först kopplas in tänds indikatorn.
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG
Öppnar och stänger skivfacket.
FUNCTION-knapp
Läget växlas enligt följande :
BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
KNAPPEN TUNING DOWN & SKIP (
)
Går tillbaka till föregående titel/kapitel/spår.
Sänker FM-frekvensbandet.
STOP-KNAPP
Stoppar uppspelning av en skiva.
Volymkontrollsknappar
Volymjustering.
KNAPPEN PLAY/PAUSE
Spelar upp en skiva eller pausar uppspelning.
KNAPPEN TUNING UP & SKIP (
)
Går till nästa titel/kapitel/spår.
Höjer FM-frekvensbandet.
10
SKIVFACK
Öppnas för att ta emot en skiva.
11
USB-VÄRD
En USB-lagringsenhet kan anslutas här och användas som lagringsenhet
när den ansluts till BD-LIVE. Den kan också användas för firmwareuppgraderingar och MP3-/JPEG-/DivX/MKV/MP4-uppspelning.
M
Du måste använda USB HOST på bakre panelen på Blu-ray hemmabiosystemet för att ansluta en trådlös nätverksadapter.
 En USB HDD-enhet kan inte användas för BD-datalagring (BD-LIVE).
14
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 14
2009-08-10
10:22:22
1
2
3 4 5 6
7
SWE
BAKRE PANEL
8 9
● BESKRIVNING
10
11
iPod-UTTAG
Anslut dockningsenheten för iPod här.
FM 75Ω
COAXIAL-UTTAG
Anslut FM-antennen.
AUX IN-UTTAG
Anslut till den analoga 2CH-utgången på en extern enhet (exempelvis
video)
VIDEO OUT-UTTAG
Anslut ingångsuttagen på din TV (VIDEO IN) till uttagen VIDEO OUT på
den här enheten.
COMPONENT VIDEO
OUTPUT-UTTAG
Anslut en TV med komponent/videoingång till de här uttagen.
HDMI OUT-UTTAG
Använd HDMI-kabeln, anslut den här HDMI-utgångsterminalen till HDMIingångsterminalen på din TV för bästa bildkvalitet.
EXTERNA, DIGITALA, OPTISKA
INGÅNGSUTTAG (OPTICAL1, OPTICAL2)
Använd den här anslutningen för extern utrustning med digital utdata.
LAN-TERMINAL
Kan användas för anslutning till BD-LIVE och YouTube.
Det kan även användas för firmware-uppgraderingar.
TRÅDLÖST NÄTVERKSUTTAG
En USB-enhet kan anslutas här och användas som lagring när den
ansluts till BD-LIVE. Den kan även användas för firmware-uppgraderingar
och MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4-uppspelning, samt för anslutning till BDLive med en trådlös nätverksadapter.
10
2.1-KANALS
HÖGTALARUTGÅNGSANSLUTNINGAR
Anslut de främre subwoofer-högtalarna.
11
KYLFLÄKT
Fläkten startar alltid när strömmen slås på. Se till att du har minst 4 tum
fritt utrymme på alla sidor av fläkten när du installerar produkten.
M
För stora USB-enheter kanske inte går att föra in om en LAN- eller HDMI-kabel är ansluten.
15
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 15
2009-08-10
10:22:23
fjärrkontroll
GENOMGÅNG AV FJÄRRKONTROLLEN
21
1
2
3
4
5
6
7
8
22
23
24
25
26
27
28
9
29
10
11
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 16
2009-08-10
10:22:25
POWER-knapp
19
Kappen MO/ST
2
BD RECEIVER-knapp
20
Knappen DISC MENU
3
TV-knapp
21
Knappen ÖPPNA/STÄNG
4
Sifferknappar (0~9)
22
DIMMER-knapp
5
AUDIO-knapp
6
STEP-knapp
7
Knapparna Tuning Preset/CD Skip
Knappen PLAY
STOP-knapp
SEARCH-knappar
8
BD-knapp
TUNER-knapp
AUX-knapp
24
Knappen SOURCE
25
RDS-valsknappar
26
SUBTITLE-knapp
9
Knappen VOLUME
27
Knappen PAUSE
10
Knappen V-SOUND
28
MUTE-knapp
11
MENU-knapp
29
Knappen TUNING/CH
12
MARKÖR/ENTER-knapp
30
RETURN-knapp
13
INFO-knapp
31
EXIT-knapp
14
Färgknappar : RÖD (A), GRÖN (B),
GUL (C), BLÅ (D)
32
ZOOM-knapp
15
Knappen POPUP MENU, TITLE MENU
33
Knappen PIP
16
Knappen TUNER MEMORY
34
Knappen REPEAT
17
Knappen CANCEL
35
DSP-knapp
18
SLEEP-knapp
36
Knappen REPEAT A-B
37
Kappen SLOW
● FJÄRRKONTROLL
23
SWE
1
Sätt i batterierna i fjärrkontrollen
1.
Lyft luckan på fjärrkontrollens 2.
baksida så som visas på
bilden.
Sätt i två AAA-batterier.
Se till att du matchar batteriernas ändar “+” och “–” i
enlighet med diagrammet som visas i batterifacket.
3.
Sätt tillbaka batteriluckan.
Vid normal TV-användning
räcker batterierna i ungefär
ett år.
17
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 17
2009-08-10
10:22:25
fjärrkontroll
STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN
Du kan styra vissa funktioner på din TV med den här fjärrkontrollen.
När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen
1. Tryck på knappen TV för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
2. Tryck på POWER för att slå på skärmen.
3. Medan du håller in POWER anger du koden som motsvarar
märket på din TV.
• Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar
TV:n får du prova en i taget för att se vilken som fungerar.
Exempel: För en Samsung-TV
Håll in knappen POWER och använd sifferknapparna för att
skriva in 00, 15, 16, 17 och 40.
4. Om TVn stängs av är inställningen fullständig.
• Du kan använda knapparna TV POWER, VOLUME,
CHANNEL och sifferknapparna (0~9).
M
 Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa TV-märken. Vissa funktioner kanske inte heller fungerar
beroende på märket på TV:n.
 Som standard fungerar fjärrkontrollen med en Samsung-TV, även om du inte gör några inställningar med
koder.
Fjärrkontrollens räckvidd
Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7 meters rak linje. Den
kan användas i en horisontell vinkel på upp till 30° från fjärrkontrollens
sensor.
18
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 18
2009-08-10
10:22:26
Nr.
Märke
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kod
Nr.
Märke
SWE
Lista över koder för TV-märken
Kod
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● FJÄRRKONTROLL
4
59, 60, 98
19
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 19
2009-08-10
10:22:27
anslutning
I det här avsnittet beskrivs olika sätt att ansluta Blu-ray hemmabiosystemet till andra externa komponenter.
Innan du ansluter eller installerar produkten skall du säkerställa att strömmen är frånslagen och koppla ur
strömsladden.
ANSLUTNING AV HÖGTALARNA
2,5 till 3 gånger TV-skärmens storlek
Placering av Blu-ray hemmabiosystem
Placera enheten på ett stativ eller en hylla, eller under TV-stativet.
Välja placering för att höra på anläggningen
Avlyssningsläget ska ligga omkring 2,5 till 3 gånger avståndet från TV-skärmen i förhållande till dess storlek.
Exempel : För 32" TV, 2~2,4 m
För 55" TV, 3,5~4 m
Främre högtalareei
Placera högtalarna framför din avlyssningsposition, riktade inåt (omkring 45°) mot dig.
Placera högtalarna så att deras högtonshögtalare ligger i nivå med ditt öra.
Subwoofer
Placeringen av subwoofern är inte lika viktig. Placera den var du vill.
20
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 20
2009-08-10
10:22:27
SWE
Ansluta högtalarna
1. Tryck ned terminalklämman på högtalarens baksida.
2. Sätt i den svarta kabeln i den svarta terminalen (–) och den röda
kabeln i den röda terminalen (+) och släpp sedan klämmorna.
Svart
Röd
● ANSLUTNING
3. Anslut kontakterna på baksidan av Blu-ray hemmabiosystemet.
Matcha färgerna på högtalarkontakterna med de på
högtalaruttagen.
Främre högtalare (L)
Främre högtalare (R)
Subwoofer-högtalare
 Låt inte barn leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna faller.
 Kontrollera att polerna (+/–) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
 Håll subwoofer-högtalaren på avstånd från barn så att de inte kan sticka in händer eller främmande föremål
i subwoofer-högtalarens kanal (hål).
 Häng inte subwoofern på väggen på ett sätt som täcker ventilen.
M
Om du placerar en högtalare nära din TV kan högtalarens magnetiska fält störa färgerna på skärmen.
Flytta högtalaren längre bort från TV:n om det skulle inträffa.
21
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 21
2009-08-10
10:22:27
anslutning
ANSLUTA VIDEOUTGÅNGEN PÅ TV:N
Välj en av tre metoder för att ansluta till en TV.
METOD 3
(medföljer)
METOD 2
METOD 1
Metod 1: HDMI ....... (BÄST)
Anslut HDMI-kabeln från uttaget HDMI OUT (medföljer ej) på baksidan av Blu-ray hemmabiosystem till
uttaget HDMI IN på din TV.
M
Beroende på vilken TV du har kanske vissa HDMI-utgångsupplösningar inte fungerar.
 Om en HDMI-kabel är ansluten från spelaren till en TV, ställs Blu-ray hemmabiosystemet in till
HDMI automatiskt inom 10 sekunder.
 Om du använder Anynet +-funktionen (se sidan 44) och både Component och HDMI är anslutna
väljs, HDMI-läget automatiskt.
 När du ansluter spelaren till TV:n med HDMI-kabeln för första gången eller om anslutningen sker till
en ny TV, ställs HDMI-utgångsupplösningen automatiskt in till högsta möjliga enligt TV:n.
 Om du ansluter en Samsung-TV till Blu-ray hemmabiosystem med en HDMI-kabel kan spelaren
enkelt manövreras via TV:ns fjärrkontroll. (Den här funktionen är endast tillgänglig med Samsungs
TV-apparater som stöder Anynet+.) (Se sidan 44)
 Om HDMI-kabeln ansluts eller avlägsnas under uppspelning av CD-DA, MP3 eller JPEG avbryts
uppspelningen.
 Efter att du har gjort videoanslutningen ställer du in videoingångskälla på din TV för att
överensstämma med korresponderande videoutgång (HDMI, Component eller Composite) på ditt
Blu-ray hemmabiosystem. I TV:ns bruksanvisning finns mer information om hur du väljer
ingångskälla för TV:ns video.
 Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n ska du trycka på knappen SOURCE
på fjärrkontrollen och välja HDMI som extern källa för TV:n.
Autodetekteringsfunktion för HDMI
Spelarens videoutgång ändras automatiskt till HDMI-läge när du ansluter en HDMI-kabel medan
strömmen är på. På sidan 42 beskrivs möjliga HDMI-upplösningar.
22
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI är ett gränssnitt som möjliggör digital överföring av video- och ljuddata med bara en enda anslutning.
Genom att använda HDMI överförs en digital video- och audiosignal med Blu-ray hemmabiosystemet och det visas en
levande bild på TV:n med HDMI-ingångsuttag.
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 22
2009-08-10
10:22:29
SWE
● ANSLUTNING
• Beskrivning av HDMI-anslutning
HDMI-anslutning - Stöder video och digitala ljuddata.
- HDMI utsänder endast en digital signal till TV:n.
- Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan slumpvisa brusigheter uppträda på skärmen.
• Varför använder Samsung HDMI?
Analoga TV-apparater kräver en analog video-/ljudsignal. Däremot är det så att när du spelar upp en BD/DVD, är
de data som överförs till TV:n digitala. Därför krävs antingen en digital-till-analog omvandlare (i Blu-ray
hemmabiosystem) eller en analog-till-digital omvandlare (i TV:n). Under den här omvandlingen försämras
bildkvaliteten på grund av brus och signalförluster. HDMI-tekniken är överlägsen, eftersom den inte kräver någon
D/A-omvandling och den är en ren digital signal från spelaren till din TV.
• Vad är HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) är ett system som skyddar BD-/DVD-innehåll som utsänds via
HDMI från att kopieras. Det erbjuder en säker, digital länk mellan en videokälla (PC, DVD etc) och en visningsenhet
(TV, projektor etc). Innehållet krypteras i källans enhet för att förhindra obehöriga kopior från att skapas.
• Vad är Anynet+?
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkad användning av den här enheten genom Samsungs TVapparater med funktionen Anynet+.
stöder den funktionen Anynet+.
- Om din Samsung-TV har en logotyp för
- Om du slår på spelaren och matar in en skiva börjar spelaren spela upp skivan och TV:n slås på automatiskt och
växlar till HDMI-läge.
- Om du slår på spelaren och trycker på knappen PLAY (Spela) när en skiva sitter i slås TV:n omedelbart på och
växlar till HDMI-läge.
• Vad är BD Wise?
BD Wise är Samsungs senaste funktion för sammanhängande anslutning.
- När du ansluter produkterna från Samsung med BD-Wise till varandra via HDMI, ställs optimal upplösning in
automatiskt.
Metod 2: Component Video .... (BÄTTRE)
Om din TV är utrustad med Component Video-ingångar ska du ansluta en Component video-kabel
(medföljer ej) från Component Video-utgångarna (Pr, Pb och Y) på baksidan av Blu-ray
hemmabiosystemet till Component Video-ingångarna på din TV.
M




Du kan välja bland flera olika inställningar för upplösning, såsom 1080i, 720p, 576p/480p och 576i/480i,
beroende på typ av skiva. (Se sidan 42)
Den faktiska upplösningen kan variera från inställningarna i inställningsmenyn om både Component- och
HDMI-kablarna är anslutna. Upplösningen kan även variera beroende på skiva. (Se sidan 42)
Efter att du har gjort videoanslutningen ställer du in videoingångskälla på din TV för att överensstämma
med korresponderande videoutgång (HDMI, Component eller Composite) på ditt Blu-ray
hemmabiosystem.
Mer information om val av TV:ns ingångskälla för video finns i TV:ns bruksanvisning.
Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n ska du trycka på knappen SOURCE på
fjärrkontrollen och välja COMPONENT som extern källa för TV:n.
Under DVD-uppspelning, om både HDMI- och Component-utgångarna är anslutna och du väljer läget
Component 1080p, 1080i eller 720p mode, visar menyn Display Setup den utgående upplösningen som
1080p, 1080i eller 720p.
Upplösningen är egentligen 576i/480i.
Metod 3: Composite Video ....... (BRA)
Anslut den medföljande videokabeln från uttaget VIDEO OUT på baksidan av Blu-ray hemmabiosystem
till uttaget VIDEO IN på din TV.
M
VIDEO-källan har alltid utgången i upplösningsläget 576i/480i oavsett inställd upplösning i
inställningsmenyn. (Se sidan 42)
 Efter att du har gjort videoanslutningen ställer du in videoingångskälla på din TV för att överensstämma
med motsvarande videoutgång (HDMI, Component eller Composite) på ditt Blu-ray hemmabiosystem.
Mer information om val av TV:ns ingångskälla för video finns i TV:ns bruksanvisning.
 Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n ska du trycka på knappen SOURCE på
fjärrkontrollen och välja VIDEO som extern källa för TV:n.
 Anslut inte till enheten genom en videobandspelare. Videosignaler som kommer in genom
videobandspelaren kan påverkas av upphovsrättsskyddssystem och bilden blir förvriden på TV:n.
23
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 23
2009-08-10
10:22:30
anslutning
ANSLUTNING TILL EN iPod
Du kan njuta av musik och videofiler från en iPod genom huvudenheten. För användning av iPod med
hemmabiosystemet, se sidorna 25 och 76 ~ 78.
(medföljer)
1. Anslut dockningsenheten för iPod till iPod-uttaget på huvudenhetens baksida.
2. Placera iPod i dockningsenheten.
• Meddelandet “iPod Connected” visas på TV-skärmen.
M
Du måste ha VIDEO-utgången ansluten till din TV för att visa iPod-video (se sidan 23).
 Eftersom kabelportarna sitter nära varandra ska du se till att du tar bort USB-minnet innan du
kopplar ur iPod-dockningskabeln.
 Justera volymen till en måttlig nivå innan du ansluter din iPod och Blu-ray hemmabiosystemet.
 När enheten slås på och du ansluter en iPod-spelare laddar enheten ditt iPod-batteri.
 Se till att ansluta dockningskontakten så att etiketten “SAMSUNG” är riktad uppåt.
 “Made for iPod” står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats för specifik anslutning till iPod
och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
24
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 24
2009-08-10
10:22:30
iPod nano 3:e
generationen (video)
4GB 8GB
SWE
iPod-modeller som är tillgängliga för HT-BD1220
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1:a generationen
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4:e generationen (video)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2:a generationen
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● ANSLUTNING
iPod 5:e generationen
(video) 30GB 60GB
80 GB
M
“Made for iPod” står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats för specifik anslutning till iPod och
har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
 “Works with iPhone” står för att ett elektroniskt tillbehör har utformats för specifik anslutning till
iPhone och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandastandarderna för Apple.
 Apple ansvarar inte för att användning av den här enheten sker i enlighet med gällande
säkerhetsstandarder och regelverk.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och i andra länder. iPhone
är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
25
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 25
2009-08-10
10:22:31
anslutning
ANSLUTNING AV LJUD FRÅN EXTERNA KOMPONENTER
OPTISK: Anslutning till extern, digital komponent
Digitala signalkomponenter, såsom kabelbox/satellitmottagare (digital-TV-box).
1. Anslut digital ingång (OPTICAL 1 eller OPTICAL 2) på hemmabiosystemet till den digitala utgången
på den externa digitalkomponenten.
2. Tryck på knappen FUNCTION på huvudenheten för att välja D.IN-in..
• Läget växlas enligt följande : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Optisk kabel
(medföljer ej)
M
Om du vill titta på video från kabelboxen/satellitmottagaren, måste du ansluta videoutgången till en TV.
 Systemet stöder digitala samplingsfrekvenser på 32 kHz eller högre från externa digitala komponenter.
 Det här systemet stöder endast DTS och Dolby Digital audio; MPEG audio, som är bitström och inte kan
hanteras.
26
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 26
2009-08-10
10:22:31
SWE
AuX: tilslutning af en ekstern analog komponent
Analoge signalenheder, som f.eks. en videobåndoptager.
1. Tilslut AUX IN (lyd) på hovedenheden til Audio Out på den eksterne analoge komponent.
• Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.
● ANSLUTNING
2. Tryk på knappen AUX på fjernbetjeningen for at vælge indgangen AUX.
• Du kan også bruge knappen FUNCTION på hovedenheden.
Tilstandene skifter således : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Lydkabel (medfølger ikke)
Hvis den eksterne komponent kun
har én lydudgang, skal du tilslutte
enten højre eller venstre.
M
Du kan tilslutte videoudgangsstikket på din videobåndoptager til tv’et og tilslutte lyd udgangsstikkene på
videobåndoptageren til dette produkt.
27
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 27
2009-08-10
10:22:33
anslutning
ANSLUTA TILL NÄTVERKET
För att få åtkomst till nätverkstjänster eller uppgradera aktuell firmware, måste du göra en av anslutningarna.
Genom att göra en anslutning till ett nätverk kan du komma åt BD-LIVE, YouTube-tjänsterna, PC-strömning och
programuppgraderingar från Samsungs uppdateringsserver.
Fall 1 : Ansluta en direkt nätverkskabel till ditt modem
1. Om du använder direkt nätverkskabel (UTP-kabel) ska du ansluta LAN-terminalen på baksidan av
Blu-ray-skivspelaren till LAN-terminalen på ditt modem.
Till LAN-port
Bredbandsmodem
(med integrerad router)
Ansluta via en router
(t.ex. DSL)
Router
Bredbandsmodem
eller
Bredbandstjänst
Till LAN-port
Till LAN-port
Bredbandstjänstt
Datoranslutning till
router för datorströmning
M
Om du vill använda funktionen PC-strömning (se sidorna 79~80), ska du skapa en nätverkanslutning
mellan dator och router.
 Du kanske inte har någon åtkomst till Samsungs uppdateringsserver beroende på den router du använder
eller Internetleverantörens policy.
Kontakta din Internetleverantör för ytterligare information.
 DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.
28
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 28
2009-08-10
10:22:35
Du kan ansluta till ett nätverk med en trådlös IP-router. Se sidan 50 för inställningar av trådlöst nätverk.
SWE
Fall 2 : Ansluta till en trådlös IP-server
Modemport
● ANSLUTNING
Trådlös IP-router
Modemkabel
M
Adapter för trådlöst
nätverk (medföljer ej)
Den här enheten är endast kompatibel med Samsungs adapter för trådlöst nätverk. (medföljer ej)
(Modellnamn: WIS09ABGN).
- Samsungs adapter för trådlöst nätverk säljs separat.
- Kontakta en representant för Samsung eller ett servicecenter för att göra ett köp.
 Du måste använda en trådlös IP-router som stöder IEEE 802.11 a/b/g/n. (rekommenderas för stabil
användning av det trådlösa nätverket.)
 Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar, beroende på användarförhållanden (APprestanda, avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter, etc).
 Ställ in den trådlösa IP-routern till infrastrukturläge. Ad-hoc-läge stöds ej.
 Vid användning av säkerhetsnyckel för AP (trådlös IP-router), stöds bara följande.
1) Autentiseringsläge: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Krypteringstyp: WEP, TKIP, AES
29
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 29
2009-08-10
10:22:36
anslutning
ANSLUTA FM-ANTENNEN
1. Koppla den medföljande FM-antennen i FM 75Ω COAXIAL-kontakten.
2. Flytta långsamt runt antennen tills du hittar en plats med bra mottagning. Fäst den på en vägg eller
annan stabil yta.
FM-antenn
(medföljer)
M
Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.
Kylfläkt
Kylfläkten förser enheten med kalluft och förhindrar överhettning.
Tänk på följande, för din egen säkerhets skull.
• Se till att enheten är väl ventilerad. Vid dålig ventilation kan temperaturen stiga inuti enheten och orsaka skador.
• Täck inte över kylfläkten eller ventilationshålen. (Om kylfläkt eller hål täcks över av tidningspapper eller tyg, kan
värme alstras inuti enheten och orsaka eldsvåda.)
30
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 30
2009-08-10
10:22:37
SWE
grundläggande funktioner för ditt
Blu-ray hemmabiosystem
I det här avsnittet introduceras de grundläggande uppspelningsfunktionerna och uppspelning enligt skivtyp.
● GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
FÖRE UPPSPELNING
• Slå på TV:n och ställ in den på korrekt videoingång (den ingång Blu-ray hemmabiosystemet är anslutet till).
När du kopplar in spelaren första gången och trycker på
POWER visas denna skärm:
MENU LANGUAGE SELECTION
Om du vill välja språk använder du sifferknapparna. (Den här
skärmvisningen kommer endast upp första gången du kopplar
in spelaren.) Om du inte har angett språk för startfönstret kan
inställningarna ändras så fort du slår på eller slår av strömmen.
Se därför till att välja det språk du vill använda.
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BBS42
När du har valt ett menyspråk kan du ändra det genom att
trycka på knappen STOP () på enhetens framsida i mer än 5
sekunder när det inte finns någon skiva inmatad. Då visas
fönstret MENU LANGUAGE SELECTION igen där du kan återställa önskat språk.
M
Skivor som kan spelas på den här spelaren (om de kan spelas upp kan bero på inspelningsförhållandena.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (V mode)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• MKV
• MP4
• Enheten kan inte spela upp vissa CD-R, CD-RW och DVD-R beroende på skivtyp och
inspelningsförhållanden.
 Skivor kan inte spelas upp på den här spelaren.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super Audio CD (utom CD-lager)
• CDGs spelar endast upp ljud, ej grafik.
• DVD+R
• CDV
• CD-I
 Blu-ray Disc är ett nytt format som håller på att växa fram. Därför är skivkompatibilitet med nya och
befintliga format möjliga. Alla skivor är inte kompatibla och alla skivor går inte att spela upp. Mer information
finns i avsnitten Skivtyper och egenskaper samt Anpassning och kompatibilitet i den här manualen. Om du
stöter på kompatibilitetsproblem ska du kontakta SAMSUNGs kundtjänst.
31
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 31
2009-08-10
10:22:39
grundläggande funktioner för ditt
Blu-ray hemmabiosystem
SKÄRMMENYNAVIGERING
❖ GUI (Graphical User Interface) i den här bruksanvisningen kan variera, beroende på firmware-version.
System Information
System
Time Zone
Clock Set
Language
Video
Music
Photo
Setup
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
DivX(R) Registration
Disc Menu
DivX(R) Deactivation
Menu
System Update
Audio
Display
Dynamic Compression
TV Aspect
AV Sync
Movie Frame (24 Fs)
Test Tone
Resolution
Speaker Distance
Progressive Mode
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
HDMI
Network
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
HDMI Format
BD Wise
HDMI Audio
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
e-Contents
YouTube
New Password
SPELA UPP EN SKIVA
1. Tryck på knappen OPEN/CLOSE.
2. Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan uppåt.
3. Tryck på PLAY eller OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
M




När du avbryter uppspelningen av en skiva har spelaren lagrat stoppstället, så när du trycker på knappen
PLAY igen startar den där den senast slutade. Den här funktionen kallas “Resume”.
I vissa BD-skivor(BD-J) kan den här funktionen vara förbjuden.
Tryck på STOP två gånger under uppspelning för att inaktivera återställningsfunktionen.
Tryck på PAUSE under uppspelning för att pausa uppspelningen.
Om du vill återställa tycker du på PLAY igen.
Om spelaren lämnas i stoppläge i mer än 5 minuter utan att gränssnittet används visas en skärmsläckare
på din TV. Om spelaren lämnas i skärmsläckarläge i mer än 15 minuter slås strömmen automatiskt av utom
under uppspelning av CD-DA (automatisk avstängningsfunktion).
Om inga knappar trycks in på enheten eller fjärrkontrollen under mer än 5 minuter när enheten är i pausläge
så avbryts användningen (förutom för vissa Blu-ray-skivor).
32
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 32
2009-08-10
10:22:39
SWE
STÄLLA IN LJUDET
Ställa in melodi för ström på/av
Du kan ställa in så att det hörs en melodi varje gång du slår på eller av spelaren.
1. Tryck på MENU-knappen när enheten är i stoppläge.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
System Information
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Power On/Off
sound och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
Language
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
◄
►
Network
Parental
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja On eller Off och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
6. Tryck på knappen MENU för att lämna inställningsmenyn.
ANVÄNDA FUNKTIONERNA SÖK OCH HOPPA ÖVER
Under uppspelning kan du snabbt söka igenom ett kapitel eller spår och använda funktionen skip för att hoppa till nästa val.
● GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
Clock Set
System
hgfZCV
Söka igenom ett kapitel eller spår
Under uppspelning trycker du på SÖK (
).
Varje gång du trycker på knappen SÖK, ändras uppspelningshastigheten enligt följande.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
DivX, MKV, MP4
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
X2X4X8
• Du kan söka programmen i motsatt ordning.
• Tryck på knappen PLAY för att återgå till normal hastighet.
M
Inget ljud hörs i sökningsläget.
hgfZCV
Hoppa över spår
Under uppspelning trycker du på HOPPA ÖVER (
).
Om du spelar upp en Blu-ray Disc/DVD och trycker på knappen HOPPA ÖVER (
) förflyttas du till
nästa kapitel. Om du trycker på knappen HOPPA ÖVER (
) förflyttas du till början av kapitlet.
33
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 33
2009-08-10
10:22:39
grundläggande funktioner för ditt
Blu-ray hemmabiosystem
UPPSPELNING I SLOW MOTION/STEGVIS UPPSPELNING
Uppspelning i Slow-motion
hgfZCV
I paus eller stegläge trycker du på knappen SLOW på
fjärrkontrollen för att spela upp i slow-motion.
• Om du trycker på knappen SLOW,  1/8  1/4  1/2
• Tryck på knappen PLAY ( ) för att återgå till
normal uppspelning.
M
Ikonen (
) markerar ett ogiltigt knapptryck.
 Inget ljud hörs under slow-läge.
 Slow motion fungerar bara i framåtriktning.
Uppspelning stegvis
hgfZCV
Tryck på knappen STEP på fjärrkontrollen, under uppspelning, för
stegvis uppspelning.
• Varje gång knappen trycks in visas en ny ruta.
• När knappen STEP är intryckt aktiveras den nästkommande rutan.
• Tryck på knappen PLAY ( ) för att återgå till normal
uppspelning
M
Inget ljud hörs i stegläget.
 Slow motion fungerar bara i framåtriktning.
34
HT-BD1220A_SWE_0810-1.indd 34
2009-08-10
10:22:41
SWE
systeminställning
STÄLLA KLOCKAN
Välj tidszon
1. Tryck på MENU-knappen när enheten är i stoppläge.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Time Zone och
tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
5. Använd knappen ◄► för att ställa markören på önskad
tidszon, tryck sedan på ENTER-knappen.
System Information
System
◄
Time Zone
Clock Set
Audio
Power On/Off sound : On
Display
BD data management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network SetupGMT + 00:00
DivX(R) Deactivation
London,
Casablanca
Parental
SetupLisbon,System
Update
Save
M
►
Language
● SYSTEMINSTÄLLNING
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja Setup och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
►
Return
För att ställa in tiden automatiskt ska du ställa in NTP-servern som On (På) (se sidan 55).
Ställa klockan
För inställningar, följ stegen 1 till 3 ovan.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Clock Set och tryck
sedan på knappen ENTER eller ►.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System
◄
Clock Set
►
Language
Power On/Off sound : On
Audio
BD data management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
Network
System Update
Parental
5. Tryck på knapparna ◄► för att gå till “da.”(datum), “hr”
(timme) och “min” (minut) Ställ in datum och tid med
knapparna ▲▼ och tryck sedan på ENTER-knappen.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
◄
Clock Set
System
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language
JAN/01/2009
01 management
01
BD data
Audio
Display Thursday
HDMI
Network
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
Save
System UpdateReturn
Parental
35
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 35
2009-08-10
10:29:16
språkinställningar
STÄLLA IN SPRÅKALTERNATIVEN
När du ställer in språkalternativen för ljud, textning, skivmeny och spelarmeny kommer de automatiskt att användas
varje gång du tittar på en film.
M
Om du vill välja ett annat ljud- eller textningsspråk när du spelar upp en skiva kan du använda skivmenyn
för att göra valet.
Music
Photo
DVD
Setup
2. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja Setup, tryck
sedan på ENTER eller ►.
System
◄
Language
◄
1. Tryck på knappen MENU i stoppläget.
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
Music
Photo
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja Language Setup,
tryck sedan på ENTER eller ►.
Menyn för språkinställningar visas.
DVD
Setup
System
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
DivX Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
Audio
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Language
◄
►
Parental
Music
4. Använd knapparna ▲▼ för att välja önskat språkalternativ,
tryck sedan på ENTER eller ►.
Photo
DVD
Setup
System
Language
◄
Audio
Subtitle
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
►
Parental
• Audio : För skivans ljudspråk.
• Subtitle : För skivans textningsspråk.
• DivX Subtitle : För DivX textningsspråk efter region.
Western
Afrikaans, Baskiska, Katalanska, Danska, Nederländska, Engelska, Färöiska, Finska, Franska, Tyska,
Isländska, Indonesiska, Italienska, Malayiska, Norska, Portugisiska, Spanska, Swahili, Svenska
Central
Engelska, Albanska, Kroatiska, Tjeckiska, Ungerska, Polska, Rumänska, Serbiska (Latin), Slovakiska,
Slovenska
Cyrillic
Engelska, Azeri, Vitryska, Bulgariska, Kazakiska, Makedonska, Ryska, Serbiska, Tatar, Ukrainska,
Uzbekiska
Greek
Engelska, Grekiska
• Disc Menu : För skivmenyn som finns på skivan.
• Menu : För skärmmenyn på din Blu-ray disc-spelare.
5. Använd knapparna ▲▼ för att välja önskat språk, tryck sedan på ENTER.
M
Tryck på knappen RETURN eller ◄ för att återgå till föregående meny. Tryck på knappen MENU för att
lämna menyn.
 Det valda språket visas bara om det finns på skivan.
 Om textningsspråket visas med brutet teckensnitt ändrar du DivX textningsspråket till lämplig region.
36
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 36
Om det fortfarande inte fungerar stöds inte formatet.
2009-08-10
10:29:25
SWE
ljudinställningar
STÄLLA IN ALTERNATIVEN FÖR HÖGTALARE
Dynamisk komprimering
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Display
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI
Test Tone
Audio
◄
Network
►
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
AV Sync
Video kan visas i långsammare takt än ljud vid anslutning till
en digital TV. Om detta inträffar kan du justera
ljudfördröjningstiden för att passa bilden.
• Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 ms och 300 ms.
Ställ in den på optimal status.
Music
● LJUDINSTÄLLNINGAR
Detta är endast aktivt när en Dolby Digital-signal upptäcks.
• On : När ljudspår från en film spelas upp på låg volym eller
från små högtalare, kan systemet lägga på passande
komprimering för att lågnivåinnehåll skall bli hörbart och för
att förebygga att dramatiska passager blir för höga.
• Off : Du kan titta på filmen med vanligt dynamiskt omfång.
System
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language
Audio
◄
AV Sync
Display
Test Tone
HDMI
Speaker Distance
Network
: 50msec
0msec
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
100msec
Parental
125msec
Ställa in testton
Använd funktionen Test Tone (testton) för att kontrollera
högtalaranslutningarna.
1. Tryck på knappen MENU i stoppläget.
Music
System
Photo
DVD
Setup
2. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja Setup, tryck
sedan på ENTER eller ►.
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja Audio, tryck sedan
på ENTER eller ►.
• Ljudinställningsmenyn visas.
4. Använd knapparna ▲▼ för att välja Test Tone, tryck
sedan på ENTER eller ►.
Music
Dynamic Compression : On
System
Photo
DVD
5. Tryck på den RÖDA (A) knappen
• En testton skickas till L R LFE så att du kan
kontrollera att högtalarna är korrekt installerade.
Setup
Language
Audio
AV Sync
◄
: 50msec
Test Tone
Display
Speaker Distance
HDMI
Sound Edit
►
Network
Parental
6. För att avbryta testtonen trycker du på RÖD (A) knapp
igen.
M
Tryck på RETURN-knappen för att återgå till föregående meny.
 Vid uppspelning av en BD/DVD eller CD, fungerar detta bara i stoppläge.
 Använd den här funktionen för att kontrollera att varje högtalare är korrekt ansluten och att det inte finns några
problem.
 När HDMI AUDIO är på (ljud produceras via TV-högtalarna), är funktionen för TEST TONE (TESTTON) inte
tillgänglig.
37
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 37
2009-08-10
10:29:29
ljudinställningar
STÄLLA IN ALTERNATIVEN FÖR HÖGTALARE
Ställa in högtalardistansen
Om högtalarna inte kan placeras på samma avstånd från det ställe där du lyssnar på dem kan du justera
fördröjningstiden för ljudsignalerna från främre subwoofer-högtalarna.
1. Tryck på knappen MENU i stoppläget.
2. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja Setup, tryck
sedan på ENTER eller ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja Audio, tryck sedan på
ENTER eller ►.
• Ljudinställningsmenyn visas.
Language
Audio
Dynamic Compression : On
◄
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
Dynamic Compression : On
Music
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Speaker Distance
(Högtalardistans) och tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
Photo
DVD
Setup
System
AV Sync
Language
Test Tone
Audio
Speaker Distance
◄
Display
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad högtalare
och tryck sedan på knapparna ◄► för att ställa in
högtalardistans.
: 50msec
►
Sound Edit
HDMI
Network
Parental
• Du kan ställa in högtalardistansen till mellan 0,3 m och 9 m.
6. När detta är gjort använder du knapparna ▲▼◄► för att
välja Save och tryck sedan på knappen ENTER. Om du
inte vill spara arbetet använder du knapparna ▲▼◄► för
att välja Cancel och tryck sedan på knappen ENTER.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Front
Setup
AV Sync
System Speaker
Setup
Distance
Language Setup
Audio Setup
◄
SubwooferDisplay Setup
M
: 50msec
Test Tone
Speaker Distance10ft (3.0m)
Sound Edit
►
10ft (3.0m)
HDMI Setup
Network Setup
Tryck på RETURN-knappen för att återgå till föregående
meny.
Parental Setup
Save
Cancel
Select
A Test Tone
Return
Ställa in ljudredigering
Du kan ställa in balansen och nivån för varje högtalare separat.
1. Tryck på knappen MENU i stoppläget.
Music
System
2. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja Setup, tryck
sedan på ENTER eller ►.
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja Audio, tryck sedan på
ENTER eller ►.
• Ljudinställningsmenyn visas.
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
38
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 38
2009-08-10
10:29:33
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Sound Edit
(Ljudredigering) och tryck sedan på knappen
ENTER eller ►.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad högtalare
och tryck sedan på knapparna ◄► för att justera
inställningarna.
AV Sync
Music
Photo
Setup
: 50msec
Test Tone
System
DVD
SWE
Ställa in ljudredigering
Speaker Distance
Language
Audio
Sound Edit
◄
►
Display
HDMI
Network
Parental
M
Tryck på RETURN-knappen för att återgå till föregående meny.
Justera balansen för de främre högtalarna
AV Sync
Music
• Du kan välja mellan 0, -6 och OFF (AV).
• Volymen minskar ju närmare -6 du kommer.
Photo
DVD
Language Setup
Front Balance
◄
Setup
Audio Setup
Subwoofer Level
Display Setup
Justera nivån för subwoofer-högtalaren
HDMI Setup
• Volymnivån kan justeras i steg från +6dB till –6dB.
Parental Setup
Speaker Distance
Sound Edit
M
►
Network Setup
Save
• Ljudet ökar när du närmar dig +6dB och minskar när du
närmar dig -6dB.
: 50msec
Test Tone
System Setup
Sound Edit
● LJUDINSTÄLLNINGAR
6. När detta är gjort använder du knapparna ▲▼◄► för att
välja Save och tryck sedan på knappen ENTER. Om du
inte vill spara arbetet använder du knapparna ▲▼◄► för
att välja Cancel och tryck sedan på knappen ENTER.
A Test Tone
Cancel
Select
Return
Tryck på den RÖDA (A) knappen för att köra testtonen med skärmen som visas; den fungerar på samma
sätt som en normal testton.
 Tryck på den RÖDA (A) knappen igen för att avbryta körningen av testtonen och återgå till föregående
skärm.
V-SOUND(Virtual Sound)
Ger verklighetstroget ljud via 2.1 kanaler med hjälp av
virtuella effekter som ger dig känslan av ett 5.1-kanalsljud.
Tryck på knappen V-SOUND.
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
M
Endast multi-kanal stöds.
DSP-funktion
Tryck på knappen DSP.
• Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:
SMART SOUND AUDIO UPSCALING
POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : Med den här funktionen reglerar och
stabiliserar du volymen mot en drastisk volymändring vid
byte av kanal eller scen.
• AUDIO UPSCALING : Med den här funktionen får du en
bättre ljudupplevelse (exempelvis för mp3-musik).
Du kan upscale MP3-ljudnivå (24 kHz, 8 bitar) till CD-ljudnivå (44,1 kHz, 16 bitar).
• POWER BASS : POWER BASS-funktionen förstärker låga toner genom ett dovt ljud.
39
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 39
2009-08-10
10:29:38
skärminställningar
STÄLLA IN ALTERNATIVEN FÖR SKÄRM
Den här funktionen gör det möjligt för dig att utföra TV-skärmsinställningarna. Den här funktionen är beroende av
skiv- eller TV-typ. Den kanske inte fungerar med vissa skivor eller TV-apparater.
System
1. Tryck på knappen MENU i stoppläget.
2. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja Setup, tryck
sedan på ENTER eller ►.
Music
DVD
Setup
Audio
◄
Display
►
HDMI
Network
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Display
(Skärminställning) och tryck sedan på knappen ENTER
eller ►.
Menyn för videoinställningar visas.
Parental
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
visningsalternativ från alternativen på följande sidor.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
undermenyalternativ från ett videovisningsalternativ och
tryck sedan på knappen ENTER.
Language
Photo
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network
Resolution
Parental
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
6. Varje videoalternativ beskrivs nedan.
M
TV Aspect
HDMI
►
: 1080p
Tryck på knappen RETURN eller ◄ för att återgå till
föregående meny. Tryck på knappen MENU för att lämna
menyn.
TV-format
Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva justera skärminställningarna. (bildformat)
• 4:3 Letter Box :
Välj detta när du vill se hela 16:9-skärmen
som Blu-ray/DVD ger, även om din TV har
formatet 4:3. Det kommer att synas svarta
fält överst och nederst på skärmen.
System
Music
Photo
DVD
• 4:3 Pan-Scan :
Välj när du vill titta på den 16:9-video från Blu-ray
Disc/DVD utan svarta fält överst och underst, även
om du har en TV med bildformatet 4:3. Kanterna
till höger och vänster kommer att klippas bort.
Setup
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9
Resolution
: 1080p Wide
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 16:9 Wide :
Med detta ser du hela 16:9-bilden på din bredbilds-tv.
• 16:9 Normal :
Vissa filmer (4:3-källa) visas i formatet 4:3 Pillarbox (svarta fält på bildens sidor) även om du
väljer 16:9.
M
Beroende på skivtyp kanske vissa bildförhållanden inte är tillgängliga.
 Om du väljer ett bildformat som skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan bilden komma att visas
förvrängd.
40
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 40
2009-08-10
10:29:41
Filmer lagras vanligen med 24 ramar per sekund. Vissa Bluray-skivor kan vara kompatibla för att spelas upp i den här
ramhastigheten. Genom att ställa in funktionen för bildram
(24Fs) till ON kan du justera utgången för Blu-ray
hemmabiosystemet till 24 bildrutor per sekund för förbättrad
bildkvalitet.
SWE
Movie Frame (24 Fs)
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
TV Aspect
Display
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
HDMI
Resolution
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
Off
: 1080p
● SKÄRMINSTÄLLNINGAR
Du kan bara dra nytta av funktionen Movie Fame (24Fs) på
en TV som stöder den här ramhastigheten.
Den här menyn kan bara väljas i upplösningslägena 1080i
eller 1080p för HDMI-utgång.
Beroende på skiva kan två typer av källa inkluderas: Filmmaterial (24 ramar) och videomaterial (30 ramar).
När källorna växlar mellan film och video kan skärmen blinka i några sekunder.
Upplösning
Ställ in upplösningen för komponent och HDMI-videosignal.
• Numret i 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p och 1080i
står för antalet videolinjer. i och p står för interlace
respektive progressive scan.
- BD Wise : Ställer automatiskt in optimal upplösning när
den ansluts via HDMI till en TV med BD Wise-funktion.
(Menyalternativet för BD Wise visas bara om BD Wise är
inställt på On.)
- 1080p : Tar ut 1080 linjer av progressiv video (endast
HDMI).
- 1080i : Ger 1080 linjer interlace video.
- 720p : Ger 720 linjer progressiv video.
- 576p/480p : Ger 576/480 linjer progressiv video.
- 576i/480i : Tar ut 576/480 linjer av sammanflätad video
(Endast komponent).
Music
Photo
DVD
Setup
Photo
DVD
Setup
Om du väljer Yes och upplösningen inte stöds blir TVskärmen blank. Vänta 15 sekunder, upplösningen kommer
att återgå till föregående värde automatiskt.
M
Language
TV Aspect
Audio
Movie Frame (24 Fs) : Off
: 16:9 Normal
Resolution
: 1080p
1080p
HDMI
Progressive Mode
Network
Still Mode
1080i
: Auto
720p
: Auto
Parental
Screen Message
: On 576p/480p
576i/480i
TV Aspect
: 16:9 Normal
Display
◄
System
Music
Om den anslutna TV:n inte stöder filmram eller vald
upplösning ser du följande meddelande:
System
Language
Audio
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
◄ 15 Resolution
please wait for
seconds. And then, : 1080p
Display
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI
to the previous value automatically.
Still Mode
Network
Would you like to make a selection?
Screen Message
Parental
Yes
►
: Auto
: On
No
Om skärmen blir blank ska du trycka och hålla ned knappen STOP () på spelarens framsida i mer än
5 sekunder (ingen skiva ska sitta i). Alla inställningar återställs till fabriksstandard. Följ stegen på föregående
sida för att komma till varje läge och välj visningsinställningar som din TV stöder.
 När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i minnet.
41
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 41
2009-08-10
10:29:45
skärminställningar
STÄLLA IN ALTERNATIVEN FÖR VIDEODISPLAY/UTGÅNG
Upplösning beroende på utgångsläge
• Uppspelning av Blu-ray Disc
HDMI
Component
(HDMI&Comp. ansluten/Endast Comp.
ansluten)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs)
av
1080p@60F
1080i
576i(480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs)
på
1080p@24F
576i(480i) / 1080i
576i(480i)
1080i, Movie Frame (24Fs)
av
1080i
1080i
576i(480i)
720p
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
HDMI
Component
(HDMI&Comp. ansluten/Endast Comp.
ansluten)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
Utsignaler
Inställningar
• Uppspelning av DVD
Utsignaler
Inställningar
M
Under DVD-uppspelning, om både HDMI- och Component-utgångarna är anslutna och du väljer läget
Component 1080p, 1080i eller 720p mode, visar menyn Display Setup den utgående upplösningen som
1080p, 1080i eller 720p.
Upplösningen är egentligen 576i/480i.
 Den här spelaren är försedd med en autoidentifieringsfunktion av HDMI. När spelaren ansluts första
gången till en TV via HDMI ställs utsignalerna för spelaren automatiskt in till HDMI.
 Om den automatiskt identifieringen av HDMI inte fungerar kan du inte välja upplösningen 1080p eller Movie
Frame (24Fs).
 Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar för att användas i läget för Movie Frame (24Fs).
42
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 42
2009-08-10
10:29:49
Det progressiva läget bidrar till att förbättra bildkvaliteten vid
visning av DVD-skivor med upplösningen 480i.
• Auto : Välj det här alternativet för att spelaren automatiskt
ska ställa in bästa bildkvalitet för DVD-skivan du tittar på.
• Video : Välj det här alternativet för bästa bildkvalitet från en
konsert eller TV.
Music
Photo
DVD
Setup
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language
Audio
HDMI
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network
Screen Message
Display
SWE
Progressivt läge
◄
►
: On
Parental
● SKÄRMINSTÄLLNINGAR
Fältet Frame & Field
Fryst läge
Ange inställningen för Auto, Field eller Frame för bästa möjliga
stillbild (pausläge) från en DVD-skiva.
• Auto : Välj den här inställningen om du vill att spelaren
automatiskt ska visa den bästa stillbilden beroende på
innehållet.
• Field : Välj detta när du sätter en scen med många
händelser på paus.
• Frame : Välj detta när du vill öka stillbildens upplösning.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language
Resolution
Audio
Display
◄
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Screen Message
HDMI
: 1080p
Progressive Mode
Network
Parental
Skärmmeddelande
• On : Visar meddelanden som är kopplade till användarläget.
• Off : Visar inte meddelanden som är kopplade till
användarläget.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Resolution
Language
Audio
Display
HDMI
◄
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Off
Network
Parental
43
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 43
2009-08-10
10:29:49
HDMI-inställning
STÄLLA IN INSTÄLLNINGSALTERNATIV FÖR HDMI
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Language
Music
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
◄
HDMI
◄
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja Setup, tryck
sedan på ENTER eller ►.
Network
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja HDMI, tryck sedan
på ENTER eller ►.
Menyn för HDMI setup visas.
Parental
4. Använd knapparna ▲▼ för att välja önskat alternativ, tryck
sedan på ENTER eller ►.
M
Tryck på knappen RETURN eller ◄ för att återgå till föregående meny. Tryck på knappen MENU för att
lämna menyn.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Endast produkter från Samsung
Vad är Anynet+?
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkad användning med andra Samsung-produkter med
funktionen Anynet+.
Du kan slå på strömmen på din Samsung-TV och hemmabio och spela skivan i den här enheten genom
att bara trycka på knappen PLAY på TV:ns fjärrkontroll.
M
Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMI-kabeln inte stöder CEC.
Så här använder du Anynet+
1. Anslut Blu-ray hemmabiosystemets huvudenhet till en Samsung TV med en HDMI-kabel.
(Se sidorna 22~23)
2. Ställ in funktionen Anynet+ på TV:n. (Ytterligare information finns i TV:ns användarmanual.)
Funktioner för Anynet+
• Entrycksuppspelning
Du kan slå på din Samsung TV och hemmabiosystemet och spela upp skivan i den här enheten bara
genom att trycka på knappen PLAY på TV:ns fjärrkontroll.
• Entrycksvisning
Välj “Watching Blu-ray Home Theater” eller “Connected to Blu-ray Home Theater” (beroende på
menyn för din TV) på Anynet+-menyn på TV:n. Blu-ray hemmabiosystemet slås automatiskt på och
TV:n växlar till HDMI-läge.
• Länk för fjärrkontroll
Du kan styra den här spelaren med din fjärrkontroll för Samsung-TV:n.
• Tillgängliga knappar på Samsung TV:ns fjärrkontroll: De här knapparna fungerar på samma sätt som
Blu-ray hemmabions fjärrkontroll.
- Kontrollknappar relaterade till uppspelning :
- Knapp för menyanvändning :
- Sifferknappar : ~
44
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 44
2009-08-10
10:29:52
● HDMI-INSTÄLLNING
M
SWE
Menyn TV Anynet+
När du trycker på knappen Anynet+ på fjärrkontrollen för din
n
Samsung-TV visas följande skärmmeny.
THEATER
View
TV
• Meny för Blu-ray hemmabiosystem
Select Device
Record
- Vid uppspelning av en film: visar skivmenyn (samma
Menu on Device
som knappen DISC MENU på fjärrkontrollen för Blu-ray
Device Operation
Receiver : Off
hemmabiosystemet)
Setup
- I Stoppläge: visar inställningsmenyn (samma som knappen
Move
Enter
Exit
MENU på fjärrkontrollen för Blu-ray hemmabiosystemet)
• Meny för Blu-ray hemmabiosystem
- Vid uppspelning av DVD VIDEO, D VD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
visar informationsmenyer (samma som knappen INFO på fjärrkontrollen för spelaren)
De här menyerna varierar från en TV till en annan från Samsung.
HDMI-format
Du kan optimera HDMI-utgången för anslutning till en TV eller
skärm.
• TV : Välj om du vill ansluta till en TV via HDMI.
• Monitor : Välj om du vill ansluta till en skärm via HDMI.
Om spelaren är ansluten till en TV blir alternativet för Monitor
otillgängligt.
M
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Network
BD Wise
: Tv TV
: On Monitor
Parental Stup
HDMI Audio
: Off
◄
HDMI Format
TV:n eller skärmen måste anslutas till spelaren innan du väljer det här alternativet.
BD Wise
BD Wise är Samsungs senaste funktion för
sammanhängande anslutning.
När du ansluter produkterna från Samsung med BD-Wise till
varandra via HDMI, ställs optimal upplösning in automatiskt.
• On : Originalupplösningen för BD/DVD-skivan sänds direkt
ut till TV:n.
• Off : Den utgående upplösningen blir fast enligt tidigare
angiven upplösning, oavsett skivans upplösning.
M
Language
Music
Endast produkter från Samsung
Language
Music
Audio
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Off
HDMI Audio
►
Parental Stup
Om du vill ändra upplösningen i BD Wise-läget måste du först ställa in BD-läget som Off (Av).
 Om du avaktiverar BD Wise-läget kommer upplösningen på den anslutna TV:n att ändras till maximal
upplösning automatiskt.
 Om spelaren ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise, så kan du inte använda funktionen BD wise.
 För lämplig användning av BD Wise, ställ in BD Wise till ON (PÅ) på spelarens menyer och i TV:n.
45
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 45
2009-08-10
10:29:54
HDMI-inställning
STÄLLA IN INSTÄLLNINGSALTERNATIV FÖR HDMI
HDMI Audiov
Överföring av ljudsignalerna via HDMI-kabel kan vara antingen ON (PÅ) eller OFF (AV).
• PÅ : Både video- och ljudsignaler överförs visa HDMIkabeln och ljudet kommer endast ut genom TV:n
högtalare.
Music
Photo
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio
Display
DVD
• Off : Endast video överförs via HDMI-kabel, ljudet kommer
ut genom hembioanläggningens högtalare.
M
Language
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Audio
: OffOn
Off
Parental Stup
Standardvärdet för den här produkten är HDMI AUDIO OFF (HDMI LJUD AV).
 HDMI AUDIO är automatiskt mixat för 2 kanaler för TV-högtalare.
46
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 46
2009-08-10
10:29:56
SWE
föräldralås
STÄLLA IN FÖRÄLDRALÅS
Funktionen Föräldralås (Parental Lock) fungerar tillsammans med Blu-ray/DVD-skivor som har tilldelats en åldersgräns och
låter dig kontrollera vilken typ av Blu-ray/DVD som din familj tittar på. Det finns upp till 8 nivåer på en skiva.
1. Tryck på knappen MENU i stoppläget.
2. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja Setup, tryck
sedan på ENTER eller ►.
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja Parental, tryck sedan
på ENTER eller ►.
När du använder Blu-ray hemmabiosystemet för första
gången visas meddelandet “Enter New password."
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Skriv in det 4-siffriga lösenordet med sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
Meddelandet “Confirm the password.” visas.
Ange ditt lösenord igen.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
Display
5. Tryck på ENTER eller ► för att välja Parental Lock.
6. Använd knapparna ▲▼ för att välja On eller Off, tryck
sedan på ENTER.
● FÖRÄLDRALÅS
hZ
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
M
Tryck på knappen RETURN eller ◄ för att återgå till föregående meny. Tryck på knappen MENU för att
lämna menyn.
47
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 47
2009-08-10
10:29:57
föräldralås
STÄLLA IN FÖRÄLDRALÅS
Om du glömt ditt lösenord
1. Ta ur skivan.
2. Håll in knappen STOP () på frontpanelen i minst 5 sekunder.
• Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.
M
När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i minnet.
Ställa in åldersnivåer
1. Använd knapparna ▲▼ för att välja Rating Level, tryck
sedan på ENTER eller ►.
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja önskad åldersnivå,
tryck sedan på ENTER. Om du till exempel väljer upp till
Level 6 (Nivå 6) kommer skivor som är Level 7, 8 (Nivå 7,
8) inte att spelas.
Ett högre nummer indikerar att programmet är avsett
endast för vuxna.
Nivå 8 är den med högst begränsning och nivå 1 den med
minst.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Ändra lösenord
1. Använd knapparna ▲▼ för att välja New Password, tryck
sedan på ENTER eller ►.
Display
Music
Photo
DVD
2. Skriv in det 4-siffriga lösenordet med sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Meddelandet “Enter New password.” visas.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
HDMI
Parental Lock
: Off
Network
Rating Level
: 1(Kids)
Parental
◄
New Password
►
Display
Parental Lock
HDMI
Rating Level
Parental
Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
Return
Display
3. Ange lösenordet igen med sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
48
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 48
2009-08-10
10:30:02
SWE
nätverksinställningar
STÄLLA IN INSTÄLLNINGSALTERNATIV FÖR NÄTVERK
Kontrollera nätverksinställningarna på datorn eller kontakta din Internetleverantör för att få information
om vilka inställningar som gäller för din enhet.
Följ stegen nedan för att ställa in nätverk för ditt Blu-ray hemmabiosystem.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja Setup, tryck
sedan på ENTER eller ►.
Music
Photo
DVD
Setup
● NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR
1. Tryck på knappen MENU i läget Stop/No Disc (Stopp/
Ingen skiva).
Display
HDMI
Network
◄
Parental
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Network, tryck
sedan på ENTER eller ►.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
nätverksalternativ från alternativen nedan och tryck sedan
på ENTER eller ►.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad post och tryck sedan på knappen ENTER.
Varje nätverksalternativ beskrivs i detalj nedan.
Nätverksval
Välj Cable eller Wireless som anslutningsmetod för nätverket.
För inställningar, följ steg 1~3 ovan.
Music
Photo
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Network Selection,
tryck sedan på ENTER eller ►.
• Cable : Välj det här alternativet för att ansluta till
nätverket med en kabel. (se sidan 28)
• Wireless : Välj det här alternativet för att ansluta till
nätverket trådlöst. (se sidan 29)
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
Network Selection : Cable
◄
Parental
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Kabelnätverk
För inställningar, följ steg 1~3 ovan.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Cable Network,
tryck sedan på ENTER eller ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network Selection : Cable
Network
Cable Network
◄
Parental
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DHCP, tryck sedan
på ENTER.
M
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Om DHCP är inställt på On kan du inte välja IP-adress,
nätmask eller gateway.
 Om DNS är inställt på Auto kan du inte välja primär/
Music
sekundär DNS.
Photo
DVD
Setup
Display
Cable Network
HDMI
Network Selection : Cable
DHCP
: On
◄◄
Network
Cable Network
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
Parental
Wireless
Network
Subnet Mask
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
NTP Server
: Auto
DNS
: Off
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
49
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 49
2009-08-10
10:30:06
nätverksinställningar
STÄLLA IN INSTÄLLNINGSALTERNATIV FÖR NÄTVERK
6. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskade
alternativ och tryck sedan på knappen ENTER.
• Om DHCP är inställd på Off och DNS på Manuell
ska du ange din IP-adress, nätmask, gateway och
primära DNS-inställningar (sekundär DNS är
valfritt).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Inställning tillgänglig
• Om DHCP är inställd på On och DNS på Manuell
ska du ange din primära DNS-inställning (sekundär
DNS är valfritt).
Music
Photo
Setup
DVD
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Inställning tillgänglig
Inställning ej tillgänglig
Music
• Om DHCP är inställd på On och DNS på Auto
behöver du inte göra några ytterligare inställningar.
Photo
Setup
DVD
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
NTP Server
: Auto
DNS
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja ett
alternativ.
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
M
◄
: Off
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
Return
 Om de automatiska inställningarna inte fungerar ska
du kontakta din Internetleverantör.
Inställning ej tillgänglig
7. När detta är gjort använder du knapparna ▲▼ för att välja Save och tryck sedan på knappen ENTER.
8. Om du inte vill spara arbetet använder du knapparna ▲▼◄► för att välja Cancel och tryck sedan
på knappen ENTER.
M
IP-adressen som används i den här bruksanvisningen är bara i beskrivande syfte. Du måste se dina
nätverksinställningar för den faktiska IP-adressen.
 Kontrollera nätverksinställningarna på datorn eller kontakta din Internetleverantör för att få rätt inställningar
för IP-adress, nätmask, gateway och primär DNS.
Trådlöst nätverk
För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Wireless
Network och tryck sedan på knappen ENTER eller
►.
Music
Photo
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Cable Network
HDMI
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
50
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 50
2009-08-10
10:30:11
Music
Photo
DVD
M
Setup
Om DHCP är inställt på On kan du inte välja IP-adress,
nätmask eller gateway.
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Display
Gateway
DNS
DNS Server
Save
Cancel
sekundär DNS.
Select
Photo
DVD
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS Server
Save
Cancel
Select
Photo
Setup
- Välj lämplig säkerhetsåtkomstpunkt om den är känd.
Om den inte är känd ska du välja WEP, WPAPSK eller
WPA2PSK i listan nedan och skriva lösenordet. Prova
varje säkerhetsåtkomstpunkt och skriv lösenordet tills
en anslutning upprättas.
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Access Point – Security
1 2 3
Cable Network
HDMI
OPEN
◄
Network
Wireless
Network
◄
WEP
Parental
Proxy
WPAPSK
NTP Server
: Off
WPA2PSK
►
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
Music
Photo
Display
HDMI
DVD
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Network Selection : Wireless
1 2 3
Password
Cable Network
Network
_ Parental
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
För ytterligare information om AP-säkerhet, se
åtkomstpunktens (routerns) bruksanvisning.
Return
Audio
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
• Om DHCP är inställd på Off och DNS på Manual ska
du ange din IP-adress, nätmask, gateway och DNSserver.
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
Music
►
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
DVD
- Skriv lösenordet och tryck sedan på den BLÅ (D)
knappen för att ansluta till åtkomstpunkten (routern).
Return
● NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR
Music
►
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask
 Om DNS är inställt på Auto kan du inte välja primär/
6. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskade alternativ
och tryck sedan på knappen ENTER.
• Välj en åtkomstpunkt och tryck sedan på knappen
ENTER för att visa tillgängliga listor för AP.
(Det kan ta flera sekunder att söka.)
- När användare väljer en AP och trycker på knappen
ENTER, försöker den ansluta till tilldelad AP.
- Om allt fungerar visas ett meddelande.
(Om en låsikon visas för vald AP kanske du måste
utföra en säkerhetsautentisering.)
SWE
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DHCP, tryck sedan
på ENTER.
H
X
n
4
$
I J K L M N O P
NTP Server
: Off
Y Z a b c d e f
o Network
p q r Connection
s t u v Test
5 6 7 8 9 0 − _
BD-LIVE Internet
% ^ & ( ) / ? | : Allow (Vaild Only)
Connection
Clear
d Save
Select
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: Off
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP Server
: Off
Subnet Mask
: 255 . 255 . 255 . 000
Network
Connection
Test
Gateway
: 000
. 000 . 000
. 000
DNS
DNS Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
Inställning tillgänglig
51
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 51
2009-08-10
10:30:16
nätverksinställningar
STÄLLA IN INSTÄLLNINGSALTERNATIV FÖR NÄTVERK
• Om DHCP är inställd på On och DNS till Manual
anger du din DNS-server.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
: Not Selected
◄
Wireless Network
◄
: On
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
HDMI
Access Point
Network
DHCP
Parental
IP Address
►
NTP
: 255
. 255Server
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Return
Inställning tillgänglig
Inställning ej tillgänglig
• Om DHCP är inställd på On och DNS till Auto
behöver du inte göra fler inställningar.
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP
Server
Subnet Mask
: 255 . 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Gateway
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja ett alternativ.
DNS
DNS Server
 Om de automatiska inställningarna inte fungerar ska du
Save
kontakta din Internetleverantör.
►
Cancel
Select
Return
Inställning ej tillgänglig
7. När detta är gjort använder du knapparna ▲▼ för att
välja Save och tryck sedan på knappen ENTER.
8. Om du inte vill spara arbetet använder du knapparna ▲▼◄► för att välja Cancel och tryck sedan
på knappen ENTER.
M
IP-adressen som används i den här bruksanvisningen är bara i beskrivande syfte. Du måste se dina
nätverksinställningar för den faktiska IP-adressen.
 Kontrollera nätverksinställningarna på datorn eller kontakta din Internetleverantör för att få rätt inställningar
för IP-adress, nätmask, gateway och primär DNS.
Proxy-inställningar
En Proxy-server gör förfrågningar genom att vidarebefordra dem till andra servrar.
Om du måste konfigurera Proxy-inställningarna ska du ange de inställningar som är angivna av din
Internetleverantör.
För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Proxy och tryck
sedan på ENTER eller ►.
• Server
• Port
• User
• Password
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
HDMI
Proxy
Network
Server
Parental
Port
Proxy
◄
Cable Network
: ◄Off
Wireless Network
:
Proxy
: 8080
►
User
:
NTP Server
Password
:
Network Connection Test
: Off
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Save
Cancel
Select
M
Network Selection : Wireless
Return
Kontakta din Internetleverantör för ytterligare information.
52
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 52
2009-08-10
10:30:21
SWE
NTP-serverinställning (Används för att hämta tidsinformation från
NTP-server)
För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.
Music
Photo
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
DVD
Setup
Network
◄
Parental
: OffOn
Off
Network Connection Test
NTP Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Nätverksanslutningstest
Använd den här menyn för att kontrollera om din nätverksanslutning fungerar eller inte.
För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Network
Connection Test och tryck sedan på ENTER eller ►.
DVD
Cable Network
Music
Audio
Photo
Wireless Network
DisplayNetwork Connection
Test
Proxy
HDMI
Setup
✔Network
MAC Address (00:10:18:00:00:70)
◄
►
NTP Server
: Off
◄
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental
Network Connection Test
✔ Gateway Ping
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Internet Service TestConnection
● NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja NTP Server och
tryck sedan på knappen ENTER eller ►.
• On : Spelaren ansluter automatiskt till Internetservern
för att justera tidsinställningarna.
• Off : Spelaren ansluter inte till Internetservern för att
justera tidsinställningarna.
Your network is operating properly
Return
BD-LIVE Internetanslutning
Blu-ray hemmabiosystemet stöder BD-LIVE, vilket gör det möjligt för dig att njuta av ett brett utbud av
interaktivt serviceinnehåll som erbjuds av skivtillverkaren genom en nätverksanslutning. För att använda
den här funktionen måste du först utföra en nätverksanslutning (se sidan 28) eller en adapteranslutning
för trådlöst nätverk till USB-platsen.
* Du måste som minimikrav ha en 1 GB USB-minnesenhet infogad i en av USB-platserna för att kunna
hämta innehåll från BD-LIVE.
Internetanslutningen kan vara begränsad när du använder BD-LIVE-innehåll.
För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja BD-LIVE Internet
Connection, tryck sedan på ENTER eller ►.
• Allow (All) : Internetanslutningen är tillåten för allt
BD-LIVE-innehåll.
• Allow (Valid Only) : Internetanslutningen tillåts endast
för BD-LIVE-innehåll som innehåller ett giltigt certifikat.
• Prohibit : Ingen Internetanslutning är tillåten för något
BD-LIVE-innehåll.
M
Music
Photo
Proxy
Audio
NTP Server
Display
DVD
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
Setup
◄
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Vad är ett giltigt certifikat? När Blu-ray hemmabiosystemet använder BD-LIVE för att skicka skivdata och
begäran till servern för att certifiera skivan så använder servern överförd data för att kontrollera att skivan är
giltig och skickar certifikatet tillbaka till spelaren.
 Internetanslutningen kan vara begränsad när du använder BD-LIVE-innehåll.
53
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 53
2009-08-10
10:30:25
BD-dataadministration
BD Data (som lagras i det externa USB-flashminnet) är Blu-ray-skivinnehållet såsom trailers och
andra specialfunktioner som hämtas från tjänsten BD-LIVE och Blu-ray-skivor.
* Du måste som minimikrav ha en 1 GB USB-minnesenhet infogad i en av USB-platserna för att kunna hämta
innehåll från BD-LIVE.
SYSTEMADMINISTRATION
Du kan administrera användardata i BD-data.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja Setup, tryck
sedan på ENTER eller ►.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
1. Tryck på knappen MENU i läget Stopp.
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System, tryck sedan
på ENTER eller ►.
◄
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja BD Data
Management, tryck sedan på ENTER eller ►.
- Radera flashminnet 1. Tryck på knappen ENTER för att välja BD Data Delete.
Meddelandet “All BD data will be deleted. Do you want to
continue?” visas.
2. Tryck på knappen ◄ ► för att välja Yes och tryck sedan
på knappen ENTER.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System BD Data◄ Management
BD Data Management
►
Language
Current
Device : External
Flash
Memory
DivX(R)
Registration
TotalAudio
Size : 953MB Available Size : 889MB
DivX(R) Deactivation(R)
Display
System Update
BD Data Delete
HDMI
Network
Parental
Select
Return
Beskrivning av enhets(lagrings)information på spelaren
• Total Size : Enhetens(lagring) totala storlek.
• Available Size : Enhetens(lagring) tillgängliga storlek.
M
Minnesstorlekens information på den aktuella enheten (lagringsplatsen) finns placerad till höger om menyn
BD Data Management.
 I det externa minnesläget kan uppspelningen av en skiva stoppas om du kopplar från USB-enheten mitt i
uppspelningen.
 Vi rekommenderar att du använder en USB-enhet som stöder USB 2.0 protokoll, FAT32 format och 4MB
eller högre läs-/skrivhastighet.
 Funktionen Resume Play kanske inte fungerar efter formatering av lagringsenheten.
54
HT-BD1220A_SWE_0810-2.indd 54
2009-08-10
10:30:28
SWE
systemuppgradering
Samsung kan erbjuda uppgraderingar till din Blu-ray Disc-spelarens firmware i framtiden. För att uppgradera firmware
måste du:
1. Gå till samsung.com och sidan ”SUPPORT” för att hämta den senaste firmware.
Du kan använda en CD-R eller ett USB-minne när du gör firmware-uppgraderingen. (Du kan uppgradera firmware med USBlagringsenhet när ingen skiva finns i enheten.) Mer information finns i uppgraderingsmanualen på ovan nämnda webbplats.
● SYSTEMUPPGRADERING
eller
2. Anslut till nätverket (se sidorna 28~29) och följ stegen nedan.
FIRMWARE UPGRADE
1. Tryck på knappen MENU i läget Stop/No Disc (Stopp/
Ingen skiva).
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja Setup, tryck
sedan på ENTER eller ►.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
Language
Audio
Display
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System, tryck sedan
på ENTER eller ►.
HDMI
Network
Parental
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System Update,
tryck sedan på ENTER eller ►.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Deactivation(R)
System
System Update
◄
►
Language
Audio
Display
HDMI
Network
5. Spelaren kontrollerar statusen för kabel- eller
nätverksanslutningen automatiskt. Fönstret för kontroll av
anslutning visas.
Parental
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System
Update
4
►
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
 Om uppgraderingen är möjlig : Information om aktuella
och nya versioner av firmware visas i en meddelanderuta.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
 Om uppgraderingen inte är möjlig : Följande beskrivning
visas i meddelanderutan.
• Om kabeln inte är inkopplad :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Om nätverksanslutningen har kopplats från :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• Om ingen senare version har publicerats (den senaste
versionen redan har installerats) :
“The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update.”
• Om det finns en skiva i spelaren :
“Please maintain "No Disc" state for network update.”
Detta indikerar att du måste plocka bort alla skivor från
enheten för att utföra uppdateringen.
• Om servertjänsten inte är tillgänglig :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
55
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 55
2009-08-10
10:51:12
systemuppgradering
FIRMWARE UPGRADE
6. För att utföra systemuppgraderingen trycker du på
knapparna ◄► för att välja Start och sedan på knappen
ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental
Cancel
7. Systemuppdateringen startar.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
Network Setup
8. Om du väljer att avbryta hämtningsprocessen måste du
bekräfta ditt val i en ruta.
Om du vill avbryta hämtningen väljer du Yes och trycker
sedan på ENTER.
Cancel
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
9. Verifiering följer. När nedladdningen är klar startar
firmwareuppdateringen automatiskt.
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
10. När installationen är klar stängs spelaren automatiskt av i
5 sekunder.
Alla inställningar återgår till fabriksinställningar. Nästa gång
du startar systemet ser du fönstret för val av menyspråk.
DVD
Setup
No
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental
M
Om du vill avbryta uppgraderingen under tiden du laddar
ned uppgraderingsdata trycker du på knappen ENTER. Ett
bekräftelsemeddelande visas.
Välj Yes för att avsluta uppgraderingsprocessen och No för
att fortsätta med uppgraderingsprocessen.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
 När systemuppgraderingen är klar kontrollerar du
firmwaredetaljerna i menyn för systemuppgradering.
 Slå inte av spelaren under systemuppgraderingen,
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The
power
will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
Network Setup
Parental
eftersom det kan leda till felfunktion hos spelaren.
 Programuppgraderingar som använder porten för USBvärd stöder endast en USB-flashenhet.
Vi kan inte garantera att andra USB-enheter (t.ex. MP3-spelare) fungerar.
 Det får bara finnas en uppgraderingsfil för firmware på USB-flashenheten för att spelaren ska kunna
uppgradera korrekt.
 För stora USB-enheter kanske inte går att föra in om en LAN- eller HDMI-kabel är ansluten.
56
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 56
2009-08-10
10:51:22
När firmwareuppgraderingen är klar kontrollerar du firmwaredetaljerna
enligt följande steg nedan.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
1. Tryck på knappen MENU i läget Stop/No Disc (Stopp/
Ingen skiva).
SWE
SYSTEMINFORMATION
Language
Audio
Display
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja Setup, tryck
sedan på ENTER eller ►.
HDMI
Network
Parental
Music
Photo
DVD
Setup
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System
Information, tryck sedan på ENTER eller ►.
Detaljerad information visas om aktuell firmware.
System
◄
System Information
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
►
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
5. Tryck på knappen ENTER för att välja OK.
Systemuppgraderingsmenyn visas.
● SYSTEMUPPGRADERING
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System, tryck sedan
på ENTER eller ►.
►
: On
OK DivX(R) Deactivation(R)
System Update
MEDDELANDE OM FIRMWAREUPPGRADERING
Den här popup-menyn visas när en ny firmware-version är tillgänglig från
en annan SAMSUNG uppdateringsserver än den som är tillgänglig på
Blu-ray hemmabiosystemet.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
• Yes : Välj Ja om du vill uppgradera nu.
• No : Välj Nej om du vill uppgradera senare.
Yes
No
REGISTRERING AV DIVX (R)
Music
Använd registreringskoden när du registrerar det här hemmabiosystemet
med DivX(R) video on demand.
Photo
DVD
Setup
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
System Setup
M
►
DivX(R) Deactivation(R)
Language Setup
För mer information, se www.divx.com/vod
: On
DemandUpdate
AudioDivX(R)
Setup Video On System
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Display Setup
To learn more visit www.divx.com/vod
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
 Det här alternativet är inte aktiverat om du väljer OK. För att
OK
aktivera det här alternativet ska du aktivera DivX(R)-avaktivering.
DIVX(R)-AVAKTIVERING
Music
Photo
Om du vill avaktivera registreringskoden på webbsidan väljer du
alternativet Yes. Sedan kan du få en ny registreringskod.
DVD
Setup
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
Language Setup
►
System Update
Audio Setup
DivX(R) Video On Demand
Setup
DoDisplay
you want
to deactivate your device?
HDMI Setup
M
Network Setup
 Den här funktionen kan användas när funktionen DivX(R)-
Parental Setup
Yes
No
registrering är tillgänglig.
57
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 57
2009-08-10
10:51:28
titta på film
ANVÄNDA DISPLAY-FUNKTIONEN
hgfZCV
1. Under uppspelning trycker du på knappen INFO på
fjärrkontrollen.
• Om Blu-ray-skivan är försedd med PIP-funktion trycker
du på knappen INFO i PIP-avsnittet för att visa PIPrelaterad information.
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja önskad post.
BD
§ Change
3. Använd knapparna ◄► för att göra önskad inställning och
tryck sedan på ENTER.
• Du kan använda sifferknapparna på fjärrkontrollen för att
komma direkt till en titel, ett kapitel eller för att starta
uppspelning från önskad tid.
4. För att ta bort skärmen trycker du på knappen INFO igen.
Info
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
Picture Mode
s Select
<INFO-meny för PIP-avsnittet>
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Picture Mode
§ Change
M
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: Normal
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
: Normal
s Select
Om du spelar upp innehåll från infomenyn kanske vissa funktioner inte är aktiverade beroende på skivan.
 Title : För att få åtkomst till en titel när det finns mer än en skiva, exempelvis kommer varje film att identifieras
som en titel om det finns mer än en film på en Blu-ray/DVD.
 Chapter : De flesta Blu-ray Disc/DVD-skivorna är inspelade i kapitel så att du enkelt kan hitta ett specifikt kapitel.
 Audio : Avser språket för filmens ljudspår. En Blu-ray-skiva kan innehålla upp till 32 ljudspråk och en DVD upp till
8.
 Playing Time : Uppspelning av en film kan ske från en specifik tid. Du måste ange starttiden som referens.
Tidssökningsfunktionen fungerar inte på vissa skivor.
 Subtitle : Syftar till de textningsspråk som är tillgängliga på skivan. Du kan välja textningsspråk eller, om så
önskas, stänga av det helt. En Blu-ray-skiva kan innehålla upp till 255 textningsspråk och en DVD upp till 32.
 Angle : När en Blu-ray/DVD-skiva innehåller flera olika vinklar av en speciell scen kan du välja funktionen ANGLE.
 BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio : Du kan göra BONUSVIEW Video eller BONUSVIEW Audioinställningar om den aktuella titeln för en Blu-ray-skiva visas i PIP-avnsittet. Alternativen för BONUSVIEW Video /
BONUSVIEW Audio avaktiveras dock med en Blu-ray-skiva som inte stöder PIP-funktionen.
 Picture Mode : Den här funktionen gör det möjligt för dig att justera videokvaliteten när du är ansluten till en TV via
HDMI.
- Dynamic : Välj den här inställningen för att öka skärpan.
- Normal : Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.
- Movie : Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.
- User : Användaren kan ändra skärpa och brusreducering.
58
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 58
2009-08-10
10:51:34
hZ
Använda Disc Menu
1. Under uppspelning trycker du på knappen DISC MENU
på fjärrkontrollen.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
▼
3
M
PREVIEWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
● TITTA PÅ FILM
2. Använd knapparna ▲▼◄► för att göra önskad inställning
och tryck sedan på ► eller ENTER.
• Inställningsposterna på Disc menu kan variera från skiva
till skiva.
SCENE SELECTIONS
SWE
ANVÄNDA DISC MENU & POPUP/TITLE MENU
Disc Menu kanske inte är tillgänglig, beroende på skivan.
Z
Använda Title Menu
1. Under uppspelning trycker du på knappen TITLE MENU på fjärrkontrollen.
2. Använd knapparna ▲▼◄► för att göra önskad inställning och tryck sedan på ENTER.
• Inställningsalternativen på Title menu kan variera från skiva till skiva.
M
Title Menu kanske inte är tillgänglig, beroende på skivan.
 Title Menu visas bara om det finns minst två titlar på skivan.
gf
Spela upp titellistan
1. När enheten är i stoppläge/uppspelningsläge trycker du
på knappen DISC MENU eller TITLE MENU.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den post du vill spela
upp från i titellistan och tryck sedan på knappen ► eller
ENTER.
Den valda posten (titeln) spelas upp.
CD
BD-RE
Video
◄
Music
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
Page
h
Använda Popup Menu
1. Under uppspelning trycker du på knappen POPUP
MENU på fjärrkontrollen.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Använd knapparna ▲▼◄► eller knappen ENTER för att
välja önskad meny.
• Inställningsalternativen på Popup menu kan variera från
skiva till skiva.
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Popup Menu kanske inte är tillgänglig, beroende på skivan.
59
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 59
2009-08-10
10:51:40
titta på film
REPETERAD UPPSPELNING
Upprepa aktuellt kapitel eller aktuell titel.
Repeterad uppspelning
hgfZCV
1. Under uppspelning trycker du på knappen REPEAT på
fjärrkontrollen. Skärmen upprepa visas.
Repeat
Off
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja Chapter eller Title.
• Blu-ray Disc/DVD upprepar uppspelning efter kapitel
eller titel.
3. För att återgå till normal uppspelning trycker du på
knappen REPEAT igen, tryck sedan på knapparna ▲▼
för att välja Off.
M
Funktionen Repeat kanske inte är tillgänglig, beroende på skivan.
Använda funktionen A-B Repeat
1. Tryck på knappen REPEAT A-B på fjärrkontrollen under
uppspelning.
hgfZCV
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Tryck på knappen REPEAT A-B där du vill att den
upprepade uppspelningen ska starta (A).
3. Tryck på knappen REPEAT A-B där du vill att den
upprepade uppspelningen ska avslutas (B).
4. För att återgå till normal uppspelning trycker du på
knappen REPEAT A-B igen.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Punkt B kan inte ställas in om inte 5 sekunder har förflutet sedan punkt A.
60
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 60
2009-08-10
10:51:45
hgfZ
SWE
VÄLJA SPRÅK FÖR LJUD
Du kan snabbt och enkelt välja önskat språk för ljud med knappen AUDIO.
Använda knappen AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● TITTA PÅ FILM
1. Tryck på knappen AUDIO under uppspelning.
Ljudformatet ändras när knappen trycks in.
• Språken för ljudet visas med förkortningar.
2. Om du vill avlägsna fältet Audio trycker du på knappen
RETURN.
Använda knappen INFO
1. Under uppspelning trycker du på knappen INFO på
fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Audio.
3. Använd knapparna ◄► på fjärrkontrollen för att välja önskat ljud.
M
Den här funktionen beror på vilka språk som kodats på skivan och kanske inte är tillgängligt för alla skivor.
 En Blu-ray Disc-skiva kan innehålla upp till 32 ljudspråk och en DVD upp till 8.
 Beroende på skivtyp kan du använda knappen AUDIO för att ändra ljudspåret samt ljudspråket.
Vissa Blu-ray-skivor kan göra det möjligt för dig att välja antingen multikanals LPCM eller Dolby Digital
audioljudspår i engelska ljudspår.
 Information om det primära/sekundära läget visas också om Blu-ray-skivan har ett PIP-avsnitt
Använd knappen ◄ ► för att växla mellan primära och sekundära ljudlägen.
 Indikatorn ◄ ► visas inte på skärmen om PIP-avsnittet inte innehåller några PIP audioinställningar.
VÄLJA TEXTNINGSSPRÅK
Du kan snabbt och enkelt välja önskat textningsspråk med knappen SUBTITLE.
hZ
Använda knappen SUBTITLE
1. Tryck på knappen SUBTITLE. Textningsformatet ändras
när knappen trycks in. Textningsspråken visas med
förkortningar.
Subtitle
0/2 Off
2. Om du vill avlägsna fältet Subtitle trycker du på knappen
RETURN.
61
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 61
2009-08-10
10:51:46
titta på film
VÄLJA TEXTNINGSSPRÅK
Använda knappen INFO
1. Under uppspelning trycker du på knappen INFO på fjärrkontrollen.
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja Subtitle.
3. Använd knapparna ◄► på fjärrkontrollen för att välja önskat textningsspråk.
M
Beroende på Blu-ray-skiva/DVD, kan du ändra önskad undertext på skivmenyn.
Tryck på knappen DISC MENU.
 Den här funktionen beror på vilka textningar som kodats på skivan och fungerar kanske inte med alla
Blu-ray Disc/DVD-skivor.
 En Blu-ray-skiva kan innehålla upp till 255 textningsspråk och en DVD upp till 32.
 Information om det primära/sekundära läget visas också om Blu-ray-skivan har ett PIP-avsnitt.
 Den här funktionen ändrar både primär och sekundär undertextning på samma gång.
 Antalet undertexter är summan av primära och sekundära.
BYTA KAMERAVINKEL
När en Blu-ray/DVD-skiva innehåller flera olika vinklar av en speciell scen kan du välja funktionen ANGLE.
hZ
Använda funktionen ANGLE
1. Under uppspelning trycker du på knappen INFO på
fjärrkontrollen.
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja Angle.
3. Använd knapparna ◄► eller sifferknapparna på
fjärrkontrollen för att välja önskad vinkel.
DVD-Vedio
: 001/006
Chapter
: 003/016
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
M
Info
Title
Move
Om skivan endast har en vinkel fungerar inte den här funktionen. Den här funktionen är ovanlig på skivor i
dagsläget.
 Desaa funktioner kanske inte fungerar, beroende på skiva.
62
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 62
2009-08-10
10:51:46
PIP-funktionen gör det möjligt för dig att visa tilläggsinnehåll (exempelvis kommentarer) i ett litet fönster under tiden
filmen spelas upp.
Använda PIP-knappen
SWE
PIP-INSTÄLLNINGAR (PICTURE IN PICTURE)
h
● TITTA PÅ FILM
1. Om den aktuella Blu-ray-skivan har en PIP-funktion, kan
du använda PIP-knappen för att aktivera PIP On eller
Off.
2. Varje gång du trycker på PIP-knappen kan du växla mellan
PIP On och PIP Off.
M
Du kan ändra detaljerade inställningar för PIP-funktionen i INFO-menyn (se sidan 58: val av sekundärt ljud,
videoström och undertext etc.).
 Om du växlar från BONUSVIEW Video, så ändras BONUSVIEW Audio automatiskt i enlighet med
BONUSVIEW Video.
 Om Blu-ray-skivan bara stöder BONUSVIEW Audio, kan du bara trycka på PIP-knappen för att slå på eller
av det sekundära ljudet.
BD-LIVE™
Blu-ray hemmabiosystemet stöder BD-LIVE, vilket gör det möjligt för dig att njuta av ett brett utbud av interaktiva
serviceinnehåll som erbjuds av skivtillverkaren genom en nätverksanslutning.
Använda BD-LIVE
1. Anslut till nätverket (se sidorna 28~29) och kontrollera nätverksinställningarna (se sidorna 49~53).
2. Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.
3. Välj det innehåll som erbjuds av skivtillverkaren för att uppleva BD-LIVE.
M
Hur du använder BD-LIVE och dess funktioner kan variera beroende på skiva.
 Om du vill använda BD-LIVE måste du mata in en USB-minnesenhet på minst 1 GB i en av USB-portarna.
63
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 63
2009-08-10
10:51:47
titta på film
SPELA DivX, MKV, MP4
Funktionerna på den här sidan är kopplade till uppspelning av DivX, MKV, MP4-skiva.
Hoppa framåt/bakåt
Tryck på #, $ vid uppspelning.
• Du hoppar till nästa fil när du trycker på $, om det finns
mer än två filer på skivan.
• Du hoppar till föregående fil när du trycker på
#, om det finns mer än två filer på skivan.
Snabb uppspelning
Tryck på ,  vid uppspelning.
Tryck på  eller  under uppspelning för att spela upp
skivan med högre hastighet.
• Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelningshastigheten enligt följande:
2x Π4x Π8x.
Ljudvisning
Tryck på AUDIO-knappen.
• Om det är flera ljudspår på en skiva kan du växla mellan
dem.
• Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen
mellan <AUDIO (1/N, 2/N ...)>.
Visning av Undertexter
Tryck på SUBTITLE-knappen.
• Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen
mellan <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> och “SUBTITLE OFF”.
• Om skivan bara har en fil med undertexter används den
automatiskt.
• Se nummer 2 (Rubrik) nedan för mer information om
undertextning för DivX-skivor.
64
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 64
2009-08-10
10:51:47
DivX är ett videofilsformat som tagits fram av Microsoft baserat på MPEG4, för överföring av ljud- och videodata via Internet i
realtid.
SWE
DivX(Digital internet video eXpress)
MPEG4 används för videokodning och MP3 för ljudkodning, dvs du kan visa en film med bild och ljud av dvd-kvalitet.
1. Formatstöd
Den här produkten stöder endast följande mediaformat. Om det inte finns stöd för både video- och ljudformatet kan du få
problem vid uppspelningen, som t ex. trasig bild eller inget ljud.
Format
AVI
Stöder versioner
DivX3.11~DivX5.1, XviD
● TITTA PÅ FILM
Stöd för videoformat
Stöd för ljudformat
Format
MP3
AC3
Bitfrekvens
56 ~ 320 kbps
128~384kbps
Samplingsfrekvens
32 ~ 48kHz
44.1/48khz
• Den här produkten stöder upp till 720x480 pixlar.
• Om du spelar en skiva med en frekvens som är högre än 48khz eller 320kbps kan du uppleva skakningar på skärmen
under uppspelning.
• Qpel och gmc hanteras inte.
2. Caption Function (Rubrik)
• Du måste ha erfarenhet av videoextrahering och redigering för att kunna använda den här
funktionen korrekt.
• Om du vill använda titelfunktionen, spara titelfilen (*.smi) med samma filnamn som DivX-mediafilen
(*.avi) i samma mapp.
Exempel Rot
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your
files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-onDemand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to
vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.
DivX Certified to play DivX video.
MKV, MP4
• CD-R-/-RW-, DVD-R-/-RW-, USB-, PC-strömning
• Videofiler med följande tillägg kan spelas upp. : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
M
 Vissa DivX, MKV och MP4-formaterade skivor kan inte spelas, beroende på videoupplösning och
bildrutehastighet.
65
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 65
2009-08-10
2:16:57
lyssna på musik
KNAPPAR PÅ FJÄRRKONTROLLEN SOM ANVÄNDS VID
UPPSPELNING AV AUDIO CD (CD-DA)/MP3-SKIVOR
1. Knappen PAUSE : Pausar uppspelning.
0
STOP
2. Knappen HOPPA ÖVER (
) : Under uppspelning går du till nästa sida
i musiklistan eller till nästa spår i spellistan.
PLAY
3. Knappen PLAY : Afspiller det aktuelt valgte spot.
4. Knapparna ▲▼ : Väljer ett spår eller en mapp i Music List eller Playlist.
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
5. Färgknapp
• RÖD(A) knapp : Väljer uppspelningsläget (Repeat) under uppspelning.
• GRÖN(B) knapp : Gå till spellistan från musiklistan.
• GUL(C) knapp: Playlist-uppspelning.
6. Knapparna ◄ ►
◄ : Spelar upp spåret enligt aktuell position.
► : Går till menyn.
7. Knappen ENTER : Spelar upp valt spår (låt).
8. Knappen STOP : Stoppar ett spår (låt).
) : Om du trycker på knappen efter tre
9. Knappen HOPPA ÖVER (
sekunders uppspelning spelas aktuellt spår upp från början. Om du
trycker på den här knappen inom tre sekunder efter att uppspelningen
påbörjats spelas föregående spår upp.
Används för att gå till föregående sida i musik- eller spellistan.
UPPREPA CD (CD-DA) & MP3
Tryck på knappen REPEAT eller RÖD (A) knapp flera gånger under uppspelning för att välja önskat upprepningsläge.
När du spelar upp en Audio CD(CD-DA) :
När du spelar upp en MP3-skiva :
•
•
•
•
•
Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3) : Spåren på skivan spelas upp i den ordning som de spelats in
på skivan.
Repeat Track (Audio CD(CD-DA)/MP3)
Repeat Folder (MP3)
Random (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- När du spelar upp en Audio CD(CD-DA): Random spelar upp skivans spår i slumpvis ordning.
- När du spelar upp en MP3-skiva : Random spelar upp mappens filer i slumpvis ordning.
Repeat All (Audio CD(CD-DA)): Alla spår upprepas.
- Återgå till normal uppspelning Tryck på REPEAT eller RÖD(A) knapp flera gånger för att återgå till normal uppspelning.
66
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 66
2009-08-10
10:51:48
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
A Play Mode
2. Om du vill gå till Music List, tryck på knappen STOP eller
RETURN.
Skärmvisningen för musiklista visas på TV:n.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det spår du vill lyssna
på och tryck sedan på knappen ENTER.
Video
Music
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
◄
TRACK 007
B Playlist
● LYSSNA PÅ MUSIK
1. Sätt i en ljud-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i skivfacket.
• För en ljud-CD spelas det första spåret automatiskt
upp.
• För en MP3-skiva trycker du på knapparna ▲▼◄► för
att välja Music och sedan trycker du på knappen
ENTER.
(Du kan lyssna på en mp3-fil genom att använda USBlagringsenheten.)
SWE
AF
SPELA UPP EN AUDIO CD (CD-DA)/MP3
00:03:54
Page
❖ Skärmfunktioner för Audio CD(CD-DA)/MP3
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Visar mediatyp.
Aktuellt spår.
Visar numret eller titeln för det spår som spelas upp just
nu.
Statusfält för uppspelning.
a Play Mode
Visar aktuell status för upprepningen.
Visar numret för det aktuella spåret och det totala antalet
spår.
Aktuell/total uppspelningstid.
Visar tillgängliga FÄRG-knappar.
67
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 67
2009-08-10
10:51:49
lyssna på musik
AF
Spellista
Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår.
1. Sätt i en ljud-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i skivfacket.
• För en ljud-CD spelas det första spåret automatiskt
upp.
• För en MP3-skiva trycker du på knapparna ▲▼◄► för
att välja Music och sedan trycker du på knappen
ENTER.
(Du kan lyssna på en mp3-fil genom att använda USBlagringsenheten)
TRACK 001
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Video
CD
CD
◄
Music
◄
B Playlist
Page
2. Om du vill gå till musiklistan ska du trycka på knappen
GRÖN(B) eller RETURN.
Skärmen för musiklista visas.
Original
Playlist
Video
3. Tryck på den GRÖN(B) knappen för att gå till spellistan.
CD
CD
◄
Music
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja ett spår och tryck
sedan på knappen ENTER för att lägga till det till Playlist.
Upprepa den här proceduren för att lägga till ytterligare
spår.
5. Om du vill ta bort ett spår från spellistan trycker du på
knappen ►▲▼ för att välja spåret, tryck sedan på
ENTER.
• Det valda spåret tas bort.
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
Original
Playlist
TRACK 001
Video
TRACK 002
CD
CD
◄
Music
Photo
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
TRACK 007
6. Tryck på GUL(C) knapp för att spela upp valda spår.
När spåret är klart spelas nästa spår upp automatiskt.
B Music List
C Playlist play
Add
Play
7. Redigera spellistan genom att trycka på knappen STOP
eller RETURN.
8. Om du vill gå till musiklistan ska du trycka på knappen RETURN.
68
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 68
2009-08-10
10:51:53
SWE
visa en bild
VISA EN BILD
1. Mata in en JPEG-skiva i skivfacket.
• Skärmen Menu visas.
Video
CD
CD
..
Photo
◄
◄
Setup
• Photo List visas.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja en bild.
• Tryck på knappen SKIP (
• Tryck på knappen SKIP (
sida.
) för att se nästa sida.
) för att se föregående
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
● VISA EN BILD
2. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja Photo, tryck sedan
på ENTER.
Music
BILDSPEL/HASTIGHET
För inställningar, följ stegen 1 och 3 ovan.
3. Tryck på den BLÅ(D) knappen.
• Bildspelet startar.
►
KE.JPG
03/07
CD
4. När bildspelet startar trycker du på BLÅ(D) knapp för att
justera uppspelningshastigheten.
• Varje gång du trycker på knappen ändras
uppspelningshastigheten i enlighet med detta.
➞
D Speed
➞
- Stoppa bildspelet Tryck på knappen STOP eller RETURN.
ROTATE (ROTERA)
För inställningar, följ stegen 1 och 3 ovan.

_____1_.JPG
03/07
CD
4. Tryck på knappen ENTER.
5. Använd RÖD(A) och GRÖN(B) knapp för att rotera bilden i önskad
riktning.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
69
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 69
2009-08-10
2:17:48
visa en bild
ZOOM
Ställ in genom att välja steg 1 och 3 i "Visa en bild" på sidan 69.
_____1_.JPG

4. Tryck på knappen ENTER.
03/07
CD
5. Tryck på GUL (C) knapp.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Använd den GULA (C) knappen eller ZOOM för att zooma bilden
in/ut.
- Så här flyttar du området -
x2
Tryck på knapparna ▲▼◄ ► till det område du vill förstora.
Move
C Zoom
- Stoppa zoomen Tryck på GUL (C) knapp.
GÅ TILL BILDLISTAN
Ställ in genom att välja steg 1 och 3 i "Visa en bild" på sidan 69.
BEACH.JPG

4. Tryck på knappen ENTER.
03/07
CD
5. Om du vill gå till Photo List trycker du på RETURN eller
STOP.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
176.JPG
◄
08 JUL 2000
127 KB
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
70
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 70
2009-08-10
2:17:54
SWE
använda USB-funktionen
SPELA UPP MEDIAFILER MED HJÄLP AV USB HOST-FUNKTIONEN
Du kan njuta av mediafiler som bilder och musik sparade på en MP3-spelare, ett USB-minne eller en digitalkamera.
● ANVÄNDA USB-FUNKTIONEN
1. Anslut USB-enheten till USB-porten på
enhetens baksida.
2. USB Connected visas på skärmen och
försvinner sedan.
3. USB-ikonen visas i inställningsmenyn.
Säker använda-borttagning
Utför säker borttagning innan du kopplar ur USB-kabeln, för att undvika skador på minnet i USBenheten.e.
• Tryck på den GULA(C) knappen. Skärmen visar nu. Du kan ta bort USB på ett säkert sätt.
• Ta ur USB-kabeln.
Hoppa framåt/bakåt
Tryck på knappen #,$ under uppspelning.
• Om det finns mer än en fil väljs nästa fil när du använder knappen
$.
• Om det finns mer än en fil väljs föregående fil när du använder
knappen #.
71
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 71
2009-08-10
10:52:09
använda USB-funktionen
Specifikationer för USB-värd
• Stöder USB 1.1- och USB 2.0-kompatibla enheter.
• Stöder enheter som är anslutna med USB-kabel av A-typ.
Specifikationer för USBvärd
• Stöder UMS (USB-masslagringsenhet) V1.0-kompatibla enheter.
• Stöder enheten för vilken den anslutna enheten är formaterad i filsystemet FAT (FAT,
FAT16, FAT32).
• Stöder inte en enhet som kräver installation av en separat drivrutin på datorn (Windows).
• Stöder inte anslutning med en USB-hubb.
• En USB-enhet som är ansluten med en USB-förlängningskabel kanske inte kan identifieras.
Ej kompatibla
• En USB-enhet som kräver en separat strömkälla måste anslutas till spelaren med den separata
strömanslutningen.
• Om den anslutna enheten har flera enheter (eller partitioner) kan endast en enhet
(eller partition) anslutas.
Användarbegränsningar
• En enhet som endast stöder USB 1.1 kan orsaka förändringar i bildkvalitet,
beroende på enheten.
USB-enheter som kan användas med hemmabion
1.
2.
3.
4.
USB-lagringsenhet
MP3-spelare
Digitalkamera
Extern hårddisk
• Externa hårddiskar som är mindre än 160 GB stöds inte. Externa hårddiskar som är större än 160
GB kanske inte kan identifieras, beroende på enheten.
• Om den anslutna enheten inte fungerar på grund av otillräckligt med ström kan du använda en
separat strömkabel så att den kan fungera som den ska. USB-kabelns anslutare kan se olika ut
beroende på vem som tillverkat USB-enheten.
5. USB-kortläsare: En USB-kortläsare och Multi/USB-kortläsare.
• USB-kortläsaren kanske inte stöds, det beror på tillverkaren.
• Det kan uppstå problem om du kopplar in fler minnesenheter i en multikortläsare.
Filformat som stöds
Format
Filnamn
Filtillägg
Bit-hastighet
Version
Pixlar
Frekvens
Stillbilder
JPG
JPG JPEG
–
–
640x480
–
Musik
MP3
MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) stöds inte.
• Digitalkameror som använder PTP-protokoll eller kräver ytterligare programinstallation.
• Enheter som använder NTFS-filer stöds inte.
(Endast FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) filsystem stöds.)
• Fungerar inte med Janus-aktiverade MTP(Media Transfer Protocol)-enheter.
72
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 72
2009-08-10
10:52:09
SWE
radio
LYSSNA PÅ RADIO
1. Välj FM-bandet genom att trycka på TUNER.
2. Ställ in önskad station.
• Manual Tuning : Tryck helt kort på TUNING/CH (
så ökar respektive sänker du frekvensen stegvis.
● RADIO
) får
• Automatic Tuning 1 : När du trycker på SKIP (
du fram en förinställd radiostation.
• Automatic Tuning 2 : Tryck och håll
TUNING/CH (
) intryckt så aktiveras en automatisk
sökning efter aktiva, sändande radiostationer.
),
Huvudenhet
1. Tryck på knappen FUNCTION för att välja FM band.
2. Välj en sändarstation.
• Automatic Tuning 1 : Tryck på STOP ( ) och välj PRESET; tryck sedan på SKIP (
och välj en station.
• Automatic Tuning 2 : Tryck på STOP ( ) och välj MANUAL; tryck och håll SKIP (
intryckt för att starta en automatisk sökning av bandet.
• Manuell inställning : Tryck på STOP ( ) och välj MANUAL; tryck sedan helt kort på
SKIP (
) för att välja en lägre eller högre frekvens.
)
),
Mono/Stereo
Tryck på MO/ST för att välja mellan mono-/stereolyssning.
(Gäller endast FM-radio.)
• Varje gång du trycker på knappen växlar ljudet mellan
STEREO och MONO.
• Vid dålig mottagning, välj MONO så får du en tydligare
mottagning utan störningar.
FÖRINSTÄLLA STATIONER
Exempel: Förinställa FM 89,10 i minnet
1. Välj FM-bandet genom att trycka på TUNER.
2. Tryck på TUNING/CH (
) och välj <89.10>.
3. Tryck på TUNER MEMORY-knappen.
• NUMBER blinkar i teckenfönstret.
) för att välja en förinställd station.
4. Tryck på SKIP (
• Du kan välja mellan 1 till 15 förinställda.
5. Tryck på TUNER MEMORY-knappen en gång till.
• Tryck på TUNER MEMORY innan NUMBER försvinner från teckenfönstret.
• NUMBER försvinner från teckenfönstret och stationen lagras i minnet.
6. Upprepa steg 2 till 5 om du vill förinställa fler stationer.
• När du vill välja en förinställd station, välj kanal genom att trycka på SKIP (
) på fjärrkontrollen.
73
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 73
2009-08-10
10:52:09
radio
OM RDS-SÄNDNING
Använda RDS (Radio Data System) för att ta emot FM-stationer
Med RDS kan FM-stationer skicka ytterligare en signal tillsammans med ordinarie
programsignaler. Stationer kan t.ex. skicka sitt namn och information om vilken typ av
program de sänder, som sport eller musik.
När du lyssnar på en FM-station som har RDS-service lyser RDSindikatorn på skärmen.
Beskrivning av RDS-funktioner
• PTY (Programtyp) : Visar typ av program som sänds just nu.
• PS NAME (Programservicenamn) : Visar namnet på stationen och innehåller 8 tecken.
• RT (Radiotext) : Visar den text som sänds från stationen (om de sänder någon) och innehåller max 64
tecken.
• CT (Clock Time) : Visar tiden från FM-frekvensen.
Vissa stationer kanske inte skickar PTY, RT eller CT, i så fall visas inte den informationen.
• TA (Traffic Announcement) : TA ON/OFF (TA PÅ/AV) visar att trafikmeddelandet pågår.
M
RDS kanske inte fungerar korrekt om stationen du lyssnar på inte sänder RDS-signaler på rätt sätt eller om
signalen är svag.
Att visa RDS-signaler
Du kan visa de RDS-signaler som stationen skickar i displayen.
Tryck på RDS DISPLAY när du lyssnar på en FM-station.
 Varje gång du trycker på knappen ändras displayen och visar
dig följande information : PS NAME RT CT Frequency
• PS (Program Service) : Medan sökningen pågår visas <PS> och sedan stationsnamnet. <NO PS>
visas om det inte sänds någon signal.
• RT(Radiotext) : Medan sökningen pågår visas <RT> och sedan det textmeddelanden som stationen
sänder. <NO RT> visas om det inte sänds någon signal.
• Frekvens : Stationens frekvens (ingen RDS-service)
Om tecknen som visas
När PS eller RT signaler sänds används följande tecken.
• Visningsfönstret kan inte skilja mellan gemener och versaler utan använder alltid versaler.
• Visningsfönstret kan inte visa bokstäver med accenttecken, därför kan <A,> stå för både <A> samt
<À, Â, Ä, Á, Å och Ã.>
74
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 74
2009-08-10
10:52:13
En av fördelarna med RDS-service är att du kan hitta en specifik typ av program bland de förinställda kanalerna genom att
ange motsvarande PTY-kod.
SWE
Angivelse av PTY (Programtyp) och funktionen PTY-SEARCH
Att söka program med hjälp av PTY-koder
Innan du börjar, kom ihåg att…
● RADIO
• PTY-sökning kan endast göras bland förinställda stationer.
• Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på PTY SEARCH.
• Det finns en tidsgräns för att utföra följande steg. Om inställningarna avbryts innan de är slutförda måste du börja
på steg 1 igen.
• Om du använder den primära fjärrkontrollen måste du även ha valt FM-station med den primära fjärrkontrollen.
1. Tryck på PTY SEARCH när du lyssnar på en FM-station.
2. Tryck på PTY- eller PTY+ tills önskad PTY-kod visas på
skärmen.
• PTY-koderna beskrivs till höger.
3. Tryck på PTY SEARCH igen medan PTY-koden från förra
steget fortfarande visas.
• Sökning genomförs av de 15 förinställda FM-stationerna,
stannar när den hittar en kanal som motsvarar valet och spelar stationen.
Visas
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
Programtyp
Nyheter och rapportering
Ämnen som aktuella händelser, dokumentärer, debatter och analyser
Information som vikter och mått, utdelning
och prognoser, kundinformation, medicinsk
information, etc.
Sport
Visas
Programtyp
LIGHT M
Lättsam klassisk musik, instrumentalt
och körmusik
CLASSICS
Tyngre klassisk musik med orkester,
som symfonier, kammarmusik och opera
OTHER M
Övrig musik - Jazz, R&B, country
WEATHER
Väder
FINANCE
Ekonomi
Utbildning
CHILDREN
Barnprogram
Radioteater etc.
SOCIAL A
Samhällsfrågor
Nationell eller lokal kultur inklusive
religiösa problem, samhällsvetenskap,
språk etc.
RELIGION
Religion
CULTURE
PHONE IN
Ringa in
SCIENCE
Naturvetenskap och teknik
EDUCATE
DRAMA
VARIED
Blandat, underhållsprogram (frågesport, spel), intervjuer, komedi, satir etc.
POP M
Popmusik
ROCK M
Rockmusik
M.O.R.M
Modern lättlyssnad musik
TRAVEL
Resor
LEISURE
Fritid
JAZZ
Jazzmusik
COUNTRY
Countrymusik
NATION M
Inhemsk musik
OLDIES
Gamla godingar
FOLK M
Folkmusik
DOCUMENT
Dokumentärer
75
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 75
2009-08-10
10:52:13
Använda en iPod
Du kan använda uppspelning på din iPod med den medföljande fjärrkontrollen.
LYSSNA PÅ MUSIK
Du kan spela upp musikfiler som finns lagrade på iPod-spelaren genom att
ansluta den till Blu-ray hemmabiosystemet.
1. Anslut dockningsenheten för iPod till iPod-uttaget på Blu-ray
hemmabiosystemet.
2. Placera iPod i dockningsenheten.
• Din iPod slås automatiskt på.
• Meddelandet “iPod Connected” visas på TV-skärmen.
3. Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen.
4. Tryck på knappen S,T,W, X på fjärrkontrollen för att välja iPod-läge.
5. Tryck på knappen S,T,W, X på fjärrkontrollen för att välja Music och
tryck sedan på ENTER-knappen.
• Music-kategorierna visas.
6. Tryck på knapparna S,T för önskad kategori och tryck sedan på
ENTER-knappen.
• Musiklistan visas på TV:n.
7. Tryck på knapparna S,T för att välja den musikfil som ska
spelas upp och tryck sedan på ENTER-knappen.
• Musiken startar med en ny skärm som visar låttitel, tid,
artist och förloppsfält.
Video
Music
►
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
►
TRACK 004
8. Du kan använda fjärrkontrollen eller huvudenheten för att
kontrollera enkla uppspelningsfunktioner, såsom PLAY,
/
,
/
PAUSE, STOP,
och REPEAT.
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Playlist
Page
• Tryck på den RÖDA (A) knappen för att välja önskat
uppspelningsläge.
❖ iPod-uppspelning av skärmelement
Visar medietyp.
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Aktuellt spår.
Visar antalet spår som spelas.
Statusfält för uppspelning.
Visar upprepningsstatus.
A Play Mode
Visar aktuellt uppspelningsindex, totalt spårantal.
Aktuell/total uppspelningstid.
Visar tillgängliga FÄRG-knappar.
76
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 76
2009-08-10
10:52:14
SWE
Så här går du till musiklistan och väljer ett spår:
1. Tryck på knappen MENU eller STOP.
• Uppspelningen stoppas och du återgår till musiklistan.
2. Tryck på knapparna S,T för att välja den musikfil som ska spelas upp och tryck sedan på ENTERknappen.
• Tryck på RETURN eller W för att återgå till överordnad meny.
Filinformationen inkluderar artistnamn, albumnamn, musiktitel och genre som visas enligt informationen
för ID3-fliken på lämplig musikfil.
Now Playing : Spelar upp en nyligen spelad fil eller går tillbaka till uppspelningsskärmen för aktuell fil.
Artists : Spelar upp efter artist.
Songs : Spelar upp i numerisk eller alfabetisk ordning.
● ANVÄNDA EN iPod
iPod musikkategorier
Playlists : Spelar upp efter spellista.
Albums : Spelar upp efter album.
Genres : Spelar upp efter genre.
Composer : Spelar upp efter upphovsman.
M
Se sidan 25 för kompatibla iPods.
Kompatibiliteten beror på programversion för din iPod.
 Kategorilistan kan variera beroende på iPod-modell.
 Vad är en ID 3 fras?
Detta är vad som medföljer en MP3-fil och innehåller information om filen, som titel, artist, album, år,
genre och ett kommentarfält.
 När en i-Pod is placeras i i-Pod-dockningsenheten fungerar inte funktionen för slumpvis uppspelning.
77
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 77
2009-08-10
10:52:18
använda en iPod
TITTA PÅ EN FILM
Du kan spela upp videofiler som finns lagrade på iPod-spelaren genom att ansluta den till Blu-ray
hemmabiosystemet.
1. Anslut dockningsenheten för iPod till iPod-uttaget på Blu-ray
hemmabiosystemet.
2. I iPod-skärmen går du till Videos > Settings och ställer in alternativet
TV Out till On.
3. Placera iPod i dockningsenheten.
• Meddelandet *“iPod Connected” visas på TV-skärmen.
4. Tryck på knappen S,T,W, X på fjärrkontrollen för att välja iPod-läge.
5. Tryck på knappen S,T,W, X på fjärrkontrollen för att välja Video och tryck
sedan på ENTER-knappen.
6. Tryck på knappen S,T på fjärrkontrollen för att välja Movies och tryck sedan
på ENTER-knappen.
• Videolistan visas på TV:n.
7. Tryck på knapparna S,T för att välja den videofil som ska spelas upp och
tryck sedan på ENTER-knappen.
• Videofilen på iPod-spelaren spelas upp på TV-skärmen.
8. Du kan använda fjärrkontrollen eller huvudenheten för att kontrollera
/
enkla uppspelningsfunktioner, såsom PLAY, PAUSE, STOP,
/
och
.
• Om du trycker på knappen PREV inom 2 sekunder efter
uppspelningen spelar spelaren upp föregående fil.
Om du trycker på knappen PREV 2 sekunder eller senare efter uppspelningen så övergår
spelaren till startskärmen för den aktuella filen.
• Tryck på knappen NEXT för att spela upp nästa fil.
Så här går du till videolistan och väljer en fil:
1. Tryck på knappen MENU eller STOP.
• Uppspelningen stoppas och du återgår till videolistan.
2. Tryck på knapparna S,T för att välja den musikfil som ska
spelas upp och tryck sedan på ENTER-knappen.
• Tryck på RETURN eller W för att återgå till överordnad
meny.
M
CD
Nodisc
►
Video
►
◄
MOVIE 001
Music
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
►
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
Se sidan 24 för kompatibla iPods.
Kompatibiliteten beror på programversion för din iPod.
 Du måste ha VIDEO-utgången ansluten till din TV för att visa iPod-video (se sidan 23).
 Om du vill spela iPod-video via VIDEO-utgången, ska du slå av HDMI CEC om den är inställd på On.
 Ingen annan skärm än uppspelningsskärmen visas på TV-skärmen. Kontrollera andra skärmar på iPodspelaren.
 Om ansluten iPod inte stöder videouppspelning så visas meddelandet “Cannot play video files saved
on this iPod” när du väljer Videomenyn.
78
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 78
2009-08-10
10:52:18
SWE
funktionen pc-strömning
ANSLUTA TILL EN PC OCH SPELA UPP MP3-, JPEG-, DIVX-, MKV- OCH MP4-INNEHÅLL
Inställningssättet för delade mappar kan variera, beroende på datorns operativsystem.
1. Använd en router och en nätverkskabel eller en trådlöst
nätverksadapter för att ansluta mellan dator och Blu-rayskivspelaren.
2. Skapa en delad mapp i datorn och lagra önskade mp3-,
jpeg-, DivX-, MKV- och MP4-filer här.
- Mer information om hur du ställer in en delad mapp finns
på Samsungs hemsida, ladda ner manualen "Ställa in
delad mapp" från nedladdningscentret.
Nodisc
Video
DISC
◄
e-Contents
Music
Photo
Setup
a Network Search
3. Tryck på knappen MENU.
4. Tryck på knappen RÖD(A).
Du ser ett fönster där du kan välja en nätverkssökningstyp.
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
e-Contents
5. Använd knappen ◄ ► för att välja en nätverkssökningstyp.
En lista över delade servrar visas.
Auto
Manual
Setup
s Select
• Auto : Söker automatiskt efter en tillgänglig dator.
• Manual : Du måste ange IP-adress, mappnamn,
användarnamn för Windows och lösenord innan du kan söka
upp en önskad dator.
● FUNKTIONEN PC-STRÖMNING
Du kan ansluta Blu-ray hemmabion till en dator och spela mp3-, jpeg-, DivX-, MKV- och MP4-filinnehåll i en delad
mapp. (Se sidorna 28~29 för anslutning)
² Return
a Network Search
Music
6. Så här söker du efter en delad mapp
Det finns 2 sätt att söka efter delade mappar på en dator.
(Om du söker en mapp i autoläget måste den innehålla färre än 12
tecken. Du måste välja manuell för att söka efter mappar med 12
eller fler tecken.)
• Autoläge
1. Tryck på knappen ▲▼ för att välja önskad dator och tryck
sedan på knappen ENTER.
(När du först ansluts måste du ange användarnamn för
Windows och lösenord för att visa den delade mappen.)
Photo
Nodisc
◄
Setup
DISC
e-Contents
B
C
a Network Search
Music User
No disc
DISC
e-Contents
►
B
C
2. Ange användarnamn för datorn i fönstret.
Photo
_
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
No disc
Password
DISC
e-Contents
_
3. Ange lösenord för datorn i fönstret.
Den delade mappen visas.
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
79
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 79
2009-08-10
10:52:21
funktionen pc-strömning
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad mapp.
No disc
Select Folder
DISC
e-Contents
►
ADMIN$
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
B
C
s Save
² Return
a Network Search
• Manuellt läge
1. Ange IP-adress för den dator som har de delade
mapparna.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
►
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
B
C
0
« Number
.
0
.
0
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. Skriv in namnet på den delade mappen i fönstret och tryck
sedan på BLÅ (D) knapp för att spara.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input shared folder name
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
1
L
b
r
8
(
s Select
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Skriv in datorns lösenord och tryck på BLÅ (D) knapp för
att spara.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input password
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
1
L
b
r
8
(
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
3
4
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
7. Tryck på knappen ► och sedan på knappen ▲▼ för att välja Video, Music eller Photo.
(För uppspelning av video, musik eller bilder, se sidorna 58~70)
M
Datornamnet ska vara på engelska, förutom tecken, såsom symboler.
 Du kan söka upp till 4 datorer som är anslutna till nätverket för uppspelning av innehållet.
 Du kan uppleva anslutningsproblem, beroende på din datormiljö.
- Om du stöter på ett problem med "Auto Mode" (Autoläge) ska du försöka med "Manual Mode" (Manuellt läge).
 Om det uppstår en konflikt mellan enkel fildelning med Windows XP och datorns strömningsfunktion för Blu-ray
hemmabion, ska du avaktivera den enkla fildelningen.
- Mer information finns på Samsungs hemsida, ladda ner manualen "Ställa in delad mapp" från nedladdningscentret.
 Om du får problem med PC-strömningsfunktionen när du använder en delad mapp på skrivbordet i Windows Vista ska du besöka
webbplatsen för operativets systemtekniska support och ändra en inställning eller en mapp.
80
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 80
2009-08-10
10:52:28
SWE
använda e-innehåll
Med den här Blu-ray hemmabion kan du använda tjänsten e-Contents (exempelvis YouTube) via nätverket.
Efter att du har utfört nätverksanslutningen (se sidorna 28~29), kontrollerar du nätverksinställningen (se sidorna 49~53).
Beroende på företagspolicy kan specifikationerna ändras.
● ANVÄNDA E-INNEHÅLL
M
 Uppspelning av e-innehållsvideo kan pausa, stoppa eller buffra, beroende på bredbandshastighet.
ANVÄNDA YOUTUBE
Det här Blu-ray hemmabiosystemet gör det möjligt för dig att använda följande tjänster som erbjuds av YouTube.
1. Tryck på knappen RÖD (A) i läget Stop/No Disc (Stopp/Ingen skiva).
❖ Skärmelement för Youtube
Landsvalinformation: Visar ett land du har valt.
YouTube /
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
Today
1/5
abc...
Views : 5969
00:06:20
Rating :
def...
Views : 5969
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
ghi...
Views : 5969
(Today (Idag), Weekly (Veckovis), Monthly (Månadsvis),
All (Alla))
00:06:20
jkl...
Views : 5969
2009-05-21
Visar en titellista sorterat enligt tid.
00:06:20
Rating :
Användarinformation: Visas bara vid inloggning.
2009-05-21
a Log Out b Change Mode Select d Option #/$ Page
Antal sidor: Sidnummer för vald titel/totalt antal sidor i
aktuell lista
Innehållslista: Visar en titel, antal visningar, klassificeringar,
körtid och datum.
Navigeringshjälp: Visar tillgängliga knappar
Kategorilista: För mer detaljerad information, se nedan.
Kategorilista
Most Viewed
Visar de oftast visade videorna.
Top Rated
Visar högst klassificerade videor.
Most Popular
Visar en lista över populära videor.
Most Discussed
Visar de oftast diskuterade videorna.
Top Favorites
Visar de videor som oftast läggs till användarnas favoriter.
Most Linked
Visar de videor som oftast länkas till andra webbplatser.
Most Responded
Visar de videor som oftast får svar av webbanvändare.
Featured
Visar en lista över feature-videor.
Visited History
Visar historik över besökta videor.
My Favorites
Om du har loggat in på ditt YouTube-konto med Blu-ray hemmabion och lagt till en video till
My Favorites (Mina favoriter) kan du spela upp video på Blu-ray hemmabion eller en dator
som är synkroniserad med webbsidan för YouTube.
Player Library
Du kan lägga till videor till spelarbiblioteket utan att logga dem på YouTube-kontot.
81
HT-BD1220A_SWE_0817-3.indd 81
2009-08-17
5:42:53
använda e-innehåll
ANVÄNDA YOUTUBE
Search
Country Setup
Account Management
Välj sökkriterier och ange ett nyckelord för videon du vill spela upp.
Visar en lista över videor för valt land.
Gör det möjligt för dig att hantera användarnamn och lösenord för YouTube.
Landsinställning
Om du väljer ett land i landsinställning kan du visa videor från
webbplatsen för YouTube för det landet.
1. Tryck på knappen ▲▼ för att välja Country Setup och
tryck sedan på knappen ENTER.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Player Library
Worldwide
India
Poland
Search
Australia
Ireland
Russia
Brazil
Israel
South Korea
Canada
Italy
Spain
Czech Republic
Japan
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
Netherlands
United Kingdom
Hong Kong
New Zealand
Country Setup
Account Management
2. Tryck på knappen ▲▼◄ ► för att välja önskat land och
tryck sedan på knappen ENTER.
a Log In
Logga in
Om du har loggat in på ditt YouTube-konto med Blu-ray hemmabion kan du spela upp videor som har
lagts till My Favorites.
1. Tryck på den RÖDA (A) knappen på YouTube-skärmen.
2. Tryck på knappen ▲▼◄ ► för att ange användarnamn
och tryck sedan på den GULA (C) knappen.
3. Tryck på knappen ▲▼◄ ► för att ange lösenord och
tryck sedan på den GULA (C) knappen.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Username
Today
Most viewed
I
Top rated
1/5
abc...
abc
Most Popular.. @
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
Most Linked
7 pgrs
8
tuv
9 wxyz
Most Responded
Delete
FeaturedØ
0
1
Most Discussed
4 ghi
Top Favorites
Visited History
a a/A/1/
2
YouTube /
def
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
00:06:20
ghi...
00:06:20
Views : 5969
b Blank
Done
jkl...
My Favorites
4. Tryck på knappen ◄ ► för att välja OK och tryck sedan på
den ENTER knappen
00:06:20
Views : 5969
00:06:20
Views : 5969
Rating :
/ Cursor
Select r Return
2009-05-21
You Tube
Worldwide
bkj
Today
Most viewed
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Please register 4-digit numeric password.
Then you can logindef...
YouTube on this player simply by
Views : on
5969
:
pressing numeric buttons
the remoteRating
control.
ghi...
Most Responded
Views : 5969
Featured
OK
Visited History
YouTube /
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Today
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Enter new password
def...
Most Linked
Views : 5969
Rating :
Confirm the password
Most Responded
ghi...
Featured
Visited History
My Favorites
M
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
Skip
jkl...
My Favorites
5. Ange det fyrsiffriga numeriska lösenordet
Du kan logga in på YouTube med den här Blu-ray
hemmabion genom att bara trycka på sifferknapparna.
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Top rated
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
[0~9] Number r Return
jkl...
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
Tryck på den RÖDA (A) knappen för att logga ut ur YouTube-kontot.
82
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 82
2009-08-10
2:18:34
1. Tryck på knappen ▲▼ för att välja önskad kategori.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
SWE
Spela upp en video
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log In
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Rating :
2009-05-21
def...
00:06:20
Views : 5969
Weekly
Monthly
h Today
Rating
All :
2009-05-21
i
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
Rating :
2009-05-21
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
YouTube > Most viewed
Rating :
2009-05-21
● ANVÄNDA E-INNEHÅLL
YouTube /
2. Välj aktuell sorteringstid (Today (Idag), Weekly (Veckovis),
Monthly (Månadsvis), All (Alla)) genom att trycka på den
GRÖNA (B) knappen.
b Change Mode
You Tube
Worldwide
Falling in love
3. Tryck på knappen ► för att gå till innehållslistan och tryck
sedan på knappen ▲▼ för att välja önskad titel.
I love my dogs.
4. Tryck på knappen ENTER.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
►
Keywords: dog, love, falling
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
Tryck på knappen ENTER för att visa videon i helskärmsläge under uppspelning och erbjuda relaterade
videor när den avslutas.
 Beroende på dina specifikationer för Youtube kanske inte HD-innehåll spelas upp klart.
 Tryck på knappen EXIT för att lämna YouTube. Under uppspelning är inte knappen EXIT tillgänglig.
Söka en video
1. Tryck på knappen ▲▼ för att välja Search, tryck sedan på
ENTER.
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja sökkriterier och tryck
sedan på knappen ENTER.
• Relevance: Välj det här alternativet om du vill söka efter liknande
videor.
• Published: Välj det här alternativet om du vill sortera videor enligt
skapad datum.
• View count: Välj det här alternativet om du vill sortera videor
enligt visningsantal.
• Rating: Välj det här alternativet om du vill sortera videor enligt
klassificering.
YouTube /
Search
Player Library
Search
Relevance
Published
View Count
Rating
Keyword
Country Setup
My Search History
Account Management
0/0
a Log In
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Today
Player Library
I
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja Keyword och tryck
sedan på knappen ENTER.
You Tube
Worldwide
Account Management
4 ghi
7
pgrs
Ø Delete
a a/A/1/
Views : 5969
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
ghi...
2
0
b Blank
def
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Views : 5969
00:06:20
00:06:20
Search
jkl...
Views : 5969
/ Cursor
00:06:20
Rating :
Select r Return
2009-05-21
83
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 83
2009-08-10
10:52:42
använda e-innehåll
Söka en video
4. Tryck på knappen ▲▼◄ ► för att välja ett textfält.
5. Tryck på knappen ENTER i textfältet flera gånger för att
välja en önskad bokstav, siffra eller ikon.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Today
Player Library
abI
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
Account Management
4 ghi
7
pgrs
Ø Delete
00:06:20
Views : 5969
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
2
def...
ghi...
Views : 5969
0
a a/A/1/
def
b Blank
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
jkl...
/ Cursor
YouTube /
2009-05-21
Search
Views : 5969
6. Efter att du har angett information i det ämne du vill söka
trycker du på den GULA (C) knappen på fjärrkontrollen.
Rating :
ab
abc
abcd
Rating :
abcde
abcdef
00:06:20
Rating :
Select r Return
2009-05-21
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
ab...
Search
00:06:20
Views : 5969
Country Setup
Account Management
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
abc...
00:06:20
Views : 5969
abcd...
00:06:20
Views : 5969
abcde...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log In Select d Option #/$ Page
7. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad video och
tryck sedan på knappen ENTER för att spela upp den.
YouTube > Search
You Tube
Worldwide
abcd
A wild goose is honking.
►
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
Keywords: ab, abc, abcd, abcde
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
Om du trycker på knappen ENTER när du är i textfältet a/A/1/ kan du ändra textfälten till gemener,
versaler, siffror och ikoner.
Mina favoriter
Om du har loggat in på ditt YouTube-konto med Blu-ray hemmabion och lagt till en video till My Favorites (Mina
favoriter) kan du spela upp video på Blu-ray hemmabion eller en dator som är synkroniserad med webbsidan för
YouTube.
Spara en video
YouTube > Most viewed
1. Tryck på den GRÖNA (B) knappen under uppspelning.
bkj
i
You can Iselect
a fidogs.
le storage path.
love my
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja My Favorites och
tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knappen ENTER.
Önskad video läggs till mina favoriter.
You Tube
Worldwide
Falling in love
h
My Favorites
Player Library
►
00:00:00 / 00:06:23
Stores the video in the user account.
You can enjoy it in sync with the Favorites
of the YouTube site.
You can store a video in the TV
regardless of login process.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
84
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 84
2009-08-10
10:52:54
SWE
Mina favoriter
Spela upp en video som finns sparad i My Favorites
1. Tryck på knappen ▲▼ för att välja My Favorites i
kategorilistan.
2. Tryck på knappen ► för att gå till innehållslistan och tryck
sedan på knappen ▲▼ för att välja önskad video.
You Tube
Worldwide
bkj
1/5
Most viewed
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
● ANVÄNDA E-INNEHÅLL
3. Tryck på knappen ENTER.
Den valda videon spelas upp.
YouTube /
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log Out Select d Option #/$ Page
M
Om du har loggat in på ditt YouTube-konto kan du också spela upp en video som du la till My Favorites
(Mina favoriter) på datorn.
Spelarbibliotek
Du kan lägga till videor till Player Library (Spelarbiblioteket) utan att logga dem på YouTube-kontot.
Spara en video
YouTube > Most viewed
1. Tryck på den GRÖNA (B) knappen under uppspelning.
You Tube
Worldwide
Falling in love
I love my dogs.
2. Tryck på knappen ENTER.
Den önskade videon läggs till mina spelarbiblioteket.
"Falling in love" added to Player Library.
OK
►
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Spela upp en video som sparats i Player Library
1. Tryck på knappen ▲▼ för att välja Player Library i
kategorilistan.
2. Tryck på knappen ► för att gå till innehållslistan och tryck
sedan på knappen ▲▼ för att välja önskad video.
3. Tryck på knappen ENTER
Den valda videon spelas upp.
YouTube /
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
abc...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
00:06:20
Views : 5969
ghi...
00:06:20
Views : 5969
jkl...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log In Select d Option #/$ Page
85
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 85
2009-08-10
10:53:05
praktiska funktioner
TIMERFUNKTION FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Du kan ställa in tiden då Blu-ray hemmabiosystemet ska stängas av automatiskt.
Tryck på SLEEP.
• Varje gång du trycker på knappen växlar tidsinställningen så här :
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Bekräfta din timerinställning genom att trycka på SLEEP.
• Den återstående tiden innan Blue-ray hemmabiosystemet stängs av
automatiskt visas.
• Om du trycker på knappen en gång till ändras den tidigare
timerinställningen.
Om du vill stänga av timern, tryck på SLEEP tills OFF tänds i teckenfönstret.
JUSTERA TECKENFÖNSTRETS LJUSSTYRKA
Du kan justera ljusstyrkan i enhetens teckenfönster så att den inte stör din filmvisning.
Tryck på DIMMER.
• Varje gång knappen trycks blir ljusstyrkan på den främre skärmen
justerad.
MUTE-FUNKTION
En användbar funktion om det ringer på dörren eller när telefonen ringer.
Tryck på MUTE.
• MUTE blinkar i teckenfönstret.
• Tryck på knappen igen för att återställa ljudet.
86
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 86
2009-08-10
10:53:13
SWE
felsökning
Om anläggningen inte fungerar som den ska, använd tabellen nedan. Om ditt problem inte finns i tabellen eller om
angivna åtgärder inte hjälper, stäng av strömmen, koppla ur nätkabeln och kontakta din närmaste återförsäljare
alternativt Samsung Electronics kundtjänst.
Symtom
Kontroll/Åtgärd
● FELSÖKNING
Jag kan inte mata ut skivan.
• Är nätsladden ordentligt ansluten till vägguttaget?
• Stäng av strömmen och slå därefter på den igen.
iPod går inte att ansluta.
• Kontrollera iPod-anslutningen och dockan.
• Se till att du har den senaste programversionen för iPod.
Uppspelningen startar inte.
• Kontrollera dvd-skivans regionsnummer.
Dvd-skivor som har köpts utomlands kan ev. inte spelas.
• CD-ROM- och DVD-ROM-skivor kan inte spelas upp på Blu-ray hemmabiosystemet.
• Kontrollera att du har angivit rätt åldersgräns.
Uppspelningen startar inte direkt när du
trycker på PLAY/PAUSE.
• Är skivan deformerad eller är dess yta repig?
• Torka av skivans yta.
Inget ljud hörs.
• Det hörs inget ljud vid snabb uppspelning, långsam uppspelning eller uppspelning bild-för-bild.
• Är högtalarna rätt inställda?
• Är skivan skadad?
Ljudet kan endast höras från några
högtalare och inte alla 3.
• På vissa BD-/DVD-skivor hörs ljudet endast från främre högtalarna.
• Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
• Justera volymen.
• När du lyssnar på en CD-skiva, radio eller TV sänds ljudet bara ut från de
främre högtalarna.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Använder du fjärrkontrollen inom angivet avstånd och från rätt vinkel?
• Är batterierna slut?
• Har du valt läges (TV/BD)-funktionerna korrekt på fjärrkontrollen (TV eller BD)?
• Skivan roterar men du får ingen bild.
• Bildkvaliteten är dålig och bilden är
skakig.
• Är strömmen till TV-n på?
• Är videokablarna ordentligt inkopplade?
• Är skivan smutsig eller trasig?
• Ev. kan inte skivor av sämre kvalitet spelas.
Du kan inte välja språk för talet eller
undertexterna.
• Språk för tal och undertexter fungerar bara om dvd-skivan innehåller den
typen av information. Funktionen kan variera mellan olika skivor.
Menybilden visas inte trots att du har
aktiverat menyn.
• Använder du en skiva som saknar menyer?
87
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 87
2009-08-10
10:53:13
felsökning
Symtom
Kontroll/Åtgärd
Du kan inte ändra bildkvoten.
• Du kan spela upp 16:9 BD/DVD:s i läget 16:9 Wide, 4:3 Letter Box eller
4:3 Pan - Scan. 4:3 BD/DVD:s kan endast visas i formatet 4:3. Se BDskivfodralet och välj sedan lämplig funktion.
• Huvudenheten fungerar inte.
(Exempel: Strömmen stängs av / du
hör konstiga ljud.)
• Blu-ray hemmabiosystemet fungerar inte
normalt.
• Stäng av och håll ner STOP ( )-knappen på huvudenheten längre än 5
sekunder.
RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.
Används endast vid behov.
Glömt lösenordet för föräldrakontrollen?
• Medan (No Disc) (INGEN SKIVA)-meddelandet visas på huvudenhetens
skärm, håll ner huvudenhetens STOP ( )-knapp längre än 5 sekunder.
INITIAL visas på skärmen, och alla inställningar kommer att återgå till
sina förinställda värden.
• Tryck på POWER-knappen.
RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.
Används endast vid behov.
Det går inte att ta emot
radioutsändningar.
• Är antennen korrekt inkopplad?
• Om signalen från antennen är svag bör du installera en extern FM-antenn
någonstans där mottagningen är bra.
Inget ljud hörs när du lyssnar på TV-ljud
via Blu-ray hemmabiosystemet.
• Om knappen ÖPPNA/STÄNG ( ) trycks in när du lyssnar på TV-ljud med
knapparna D.IN eller AUX, slås BD-/DVD-funktionerna på och TV-ljudet
tystas.
Ikonen
• Funktionen eller åtgärden kan inte slutföras just nu eftersom:
1. Begränsningar i programvaran för BD/DVD.
2. Programvaran för BD/DVD stöder inte funktionen (t.ex. vinklar)
3. Funktionen är inte tillgänglig just nu.
4. Du försöker använda en titel, ett kapitelnummer eller en sökningstid som är
felaktig.
icon appears on screen.
Om HDMI-utgången är inställd på en
upplösning som TV:n inte kan hantera
(exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på
din TV.
• Tryck på knappen STOP ( ) (på främre panelen) i mer än 5 sekunder
utan att ha någon skiva inmatad. Samtliga inställningar återgår till
fabriksinställningar.
Ingen HDMI-signal.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på Blu-ray discspelaren.
• Kontrollera om TV:n stöder 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI-in
upplösning.
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.
• Om det uppstår tillfälligt brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Kan inte söka efter andra
åtkomstpunkter med USB trådlöst
• Kontrollera om Proxy-alternativet är inställt på Av (Setup -> Network ->
Proxy)
88
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 88
2009-08-10
10:53:14
SWE
bilaga
HANTERA OCH LAGRA SKIVOR
Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvaliteten eller få ljud och bild att hoppa.
Var speciellt försiktig så att du inte repar skivorna när du handskas med dem.
● BILAGA
Hantera skivorna
Vidrör inte den sidan av skivan som ska spelas upp.
Håll skivan i kanterna, så att du inte får fingeravtryck på ytan.
Fäst inga pappers- eller tejpbitar på skivan.
Lagra skivorna
Förvara inte skivorna i direkt solljus.
M
Förvara dem i ett svalt,
ventilerat utrymme.
Förvara alltid skivorna i sitt
omslag. Ställ dem vertikalt.
Se till att inte skivorna blir smutsiga.
 Använd inte spruckna eller repade skivor.
Hantera och lagra skivor
Om du får fingeravtryck eller smuts på skivan, rengör med ett milt rengöringsmedel utspätt med vatten;
eftertorka med en mjuk trasa.
• När du rengör den ska du torka av den från mitten och utåt.
M
Kondens kan bildas om varm luft kommer i kontakt med kalla komponenter inuti spelaren. Om kondens
bildas inuti spelaren kan du få problem med funktionerna. Ta i så fall ur skivan och låt spelaren stå en
timme eller två med strömmen på.
89
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 89
2009-08-10
10:53:14
bilaga
SPECIFIKATIONER
Allmänt
FM Tuner
Effekt
85 W
Vikt
4.4 Kg
Storlek
440 (W) x 345 (D) x 63 (H) mm
Driftstemperaturintervall
+5°C~+35°C
Luftfuktighetsintervall
10 % till 75 %
FM-frekvensintervall
Signal/brus-förhållande
Känslighet
Total harmoniförvridning
87.5 ~ 108.0 MHz
70 dB
10 dB
1%
Läshastighet : 4.917m/sec
BD (Blu-ray Disc)
DVD (Digital Versatile Disc)
Skiva
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Komposite Video
Videoutgång
Komponent video
Video/Audio
förstärkare
HDMI
Främre högtalare ut
165W x 2(3Ω)
Subwoofer ut
Frekvensintervall
170W(3Ω)
Analog ingång
Digital ingång
S/N-förhållande
70dB
Kanalseparering
60dB
Ingångskänslighet
(AUX)500mV
Högtalarsystem
högtalare
Läshastighet : 3.49 ~ 4.06 m/sek.
Ungefärlig uppspelningstid (enkelsidig, enkelt lager) : 135 min.
Läshastighet : 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maximal uppspelningstid : 74 min.
Läshastighet : 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maximal uppspelningstid : 20 min.
1-kanals : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Blu-ray skivor : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Blu-ray skivor : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM flerkanalsljud, bitstream-ljud, PCM-ljud
Impedans
Frekvensintervall
Trycknivå för utljud
Uppskattat invärde
Maximalt invärde
Mått (B x H x D)
Vikt
20Hz~20kHz (±3dB)
20Hz~44kHz (±3dB)
2.1-kanals högtalarsystem
Subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
90dB/W/M
170W
340W
Fram : 100.5 x 210 x 99 mm, Subwoofer : 201 x 403 x 410 mm
Fram : 0.70 Kg , Subwoofer : 5.39 Kg
Fram
3Ω
140Hz~50kHz
87dB/W/M
165W
330W
*: Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
90
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 90
2009-08-10
10:53:14
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung
Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Land
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 91
Web Site
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Kundtjänst
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-08-10
10:53:14
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas
tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66.
Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat
avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören
(t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till
förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
HT-BD1220A_SWE_0810-3.indd 92
2009-08-10
10:53:14
Download PDF