Samsung Utendørsskjerm OHF 75'' Bruksanvisning

Add to My manuals
123 Pages

advertisement

Samsung Utendørsskjerm OHF 75'' Bruksanvisning | Manualzz
Bruksanvisning
OH75F
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan
ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Ansluta och använda en källenhet
Använda MDC
Upphovsrätt6
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
Innan du ansluter kablarna
Anslutningsguide för strömkabel
33
33
34
35
Installation/avinstallation av MDC-program 44
Installation44
Avinstallation44
Ansluta till en dator
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
36
36
36
Ansluta till en video
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
37
37
37
Ansluta HDBase-T
38
Ansluta till ett ljudsystem
39
Säkerhetsföreskrifter7
Rengöring7
Förvaring8
Elektricitet och säkerhet
8
Installation9
Användning11
Förberedelser
Kontrollera delarna
14
Komponenter14
Delar15
Fram15
Baksidan16
Fjärrkontroll17
Före produktinstallation
(installationsguide)19
Växling mellan stående och liggande
19
Ventilation19
Specifikationer för väggstativ
20
Fjärrkontroll (RS232C)
21
Kabelanslutning21
Anslutning24
Kontrollkoder25
40
Ändra inmatningskällan
Källa40
Web Browser41
Inställn.41
Uppdateringsalternativ43
Ansluta till MDC
45
Använda MDC via RS-232C
(seriedatakommunikationsstandard)45
Använda MDC via Ethernet
46
Spelare-funktion
Spelare47
Visa innehåll
47
När innehåll körs
48
Tillgänglig meny
48
Filformat som är kompatibla med Spelare49
Schema54
Klona produkt55
ID-inställningar56
Enhets-ID56
PC-anslutningskabel56
Delad skärmbild57
Delad skärmbild57
Horizontal x Vertical57
Skärmläge58
Format58
Nätverksstatus59
2
Innehållsförteckning
Bildläge60
Påslagningstid/sluttid61
Påslagningstid61
Sluttid62
Helgdagshantering62
Ticker63
URL-startare64
URL-startinställningar65
Godkänna en ansluten enhet från servern
Ställa in aktuell tid
66
67
Hudfärg72
Läget Endast RGB72
Färgområde72
HDMI UHD Color73
Rörelsebelysning73
Meddelandevisning82
Källinformation82
Inget signalmeddelande82
MDC Meddelande82
Hämtningsstatus-meddelande82
Bildalternativ74
Färgton74
Digital rensad vy74
HDMI svärta75
Filmläge75
Smart LED75
Dynamisk bakgrundsbelysning75
Språk83
Skärmjustering
Bildstorlek76
Bildstorlek76
Anpassa till skärm76
Zoom/Position76
Bildläge68
Bild av77
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka /
Skärpa / Färg / Ton (G/R)69
Återställ bild77
Färgtemperatur70
Vitbalans70
2 poäng70
10 poäng70
Skärmdisplay
Kalibrerat värde71
Bildskärmsorientering78
Skärmmenyorientering78
Källinnehållsorientering78
Bilförhållande78
Avancerade inställningar72
Dynamisk kontr.72
Svärta72
Skärmskydd79
Tid för autoskydd79
Inbränningsskydd79
Gamma71
Återställ skärmdisplay83
Nätverk
Nätverksstatus84
Öppna nätverksinställningar84
Nätverkstyp84
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
85
Servernätverksinställn.87
Anslut till server87
MagicInfo-läge87
Serveråtkomst87
FTP-läge87
Proxyserver87
Enhetsnamn87
3
Innehållsförteckning
System
Tillgänglighet88
Menytransparens88
Hög kontrast88
Förstora88
Gör inställningar89
Tid90
Ställ klockan90
NTP-inställning90
DST90
Sovtimer90
Fördröjning Ström på90
Byt källa automatiskt91
Byt källa automatiskt91
Primär återställningsk.91
Primär källa91
Sekundär källa91
Strömkontroll92
Autopåslagning92
Max. energisparläge92
Vilolägeskontroll92
Nätverk standby93
Strömknapp93
Fläkt och temperatur96
Fläktkontroll96
Inst. fläkthastighet96
Utomhusläge96
Temperaturkontroll96
Ingångsenhetshanterare97
Tangentbordsspråk97
Tangentbordstyp97
Genväg för inmatningsspråk97
Spela via97
Ändra PIN98
Säkerhet99
Säkerhetslåset är på99
USB Automatiskt spellås99
Fjärrhantering99
Allmänt100
Smart säkerhet100
Anynet+ (HDMI-CEC)101
HDMI Hot Plug103
Anpassad logotyp103
Spelläge104
Återställ system104
Support
Programvaruuppdatering105
Uppdatera nu105
Automatisk uppdatering105
Kontakta Samsung105
Återställ alla105
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
106
106
106
107
Vanliga frågor
112
Specifikationer
Allmänt114
Förinställda tidslägen
116
Ekolösning94
Energisparläge94
Ekosensor94
Skärmlampschema95
Standby, ej sign.95
Autoavst.95
4
Innehållsförteckning
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder) 119
Inget fel på produkten
119
En skada på produkten som orsakats av
kunden119
Annat119
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning120
Optimal bildkvalitet
120
Förhindra inbränning av efterbilder
120
Licens122
Terminologi123
5
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2017 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
•• En administrationsavgift kan tillkomma om
–– (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
–– (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
•• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
6
Säkerhetsföreskrifter
Varning!
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
――Gör följande vid rengöring.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad
som visas i bilderna.
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Akta!
1
Stäng av produkten och datorn.
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
2
Koppla bort strömsladden från produkten.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta
händer. Stötar kan annars uppstå.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
3
Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Använd inte rengöringsmedel som innehåller
alkohol, lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
!
•• Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
4
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt
när du gör rent utsidan av produkten.
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med
rengöringen.
6
Sätt på produkten och datorn.
7
Förvaring
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade
enheter).
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i
närheten.
――Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
•• Stötar eller skada kan uppstå.
!
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt
föremål på strömsladden.
Elektricitet och säkerhet
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad
som visas i bilderna.
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
Varning!
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag
som sitter löst.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
•• Brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•• Överhettade eluttag kan orsaka brand.
!
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• En osäker anslutning kan orsaka brand.
!
8
Installation
Akta!
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Produkten kan skadas av en elstöt.
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera
inte produkten nära värmekällor.
•• Brand kan uppstå.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och
som följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra
produkter.
!
Låt en tekniker installera väggfästet.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är
övertäckt.
•• Använd endast godkända fästen.
!
•• Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden
kopplas från om problem uppstår.
!
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor
eller garderober.
•• Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om
du bara använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
!
!
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
•• Barnen kan kvävas.
!
9
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag
(instabil hylla, lutande ytor med mera).
Akta!
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan
produkten skadas eller börja brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för
damm, fukt (droppande vatten osv.), olja eller rök.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Skärmen kan skadas.
!
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som
t.ex. en spis.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till
att den nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.
•• Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt
storlek.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
•• Produkten kan falla och skada barn.
Ställ ner produkten försiktigt.
•• Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den
placeras på en plan och stabil yta.
Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera
produkten. Installera inte produkten i kök eller i närheten av en
köksbänk.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
SAMSUNG
Föreskrifter vid installation och förvaring
•• Efter att du öppnat höljet måste du installera produkten inom en timme vid en
luftfuktighet på 60 % eller läger. (s. 34)
!
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt
för större mängder dammpartiklar, kemiska ämnen, extrema
temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten
är igång under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig
försämring av produktens prestanda.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten
på ett sådant ställe.
•• Håll den fördefinierade fuktighetsgraden när du öppnar höljet eller sätter ihop kåpan (till
exempel ansluter en extern enhet eller uppdaterar inbyggd programvara).
•• Se till att höljet är monterat vid användning och förvaring av produkten.
10
Användning
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker,
godis osv.) på produkten.
•• Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå
leksakerna eller godiset och orsaka allvarliga skador.
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär,
reparera eller ändra produkten.
Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
!
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med
strömbrytaren och kopplar från strömsladden och alla andra anslutna
kablar.
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för
kraftiga smällar.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
!
!
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart
ta bort strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon
kabel.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om
en kabel skadas.
!
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller
stickkontakten. Ventilera också lokalen omedelbart.
•• Barnen kan skadas allvarligt.
•• Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
!
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du
av strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden.
Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
GAS
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller
någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om
en kabel skadas.
11
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga
ämnen nära produkten.
Akta!
•• En explosion eller brand kan uppstå.
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det
orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.
!
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller
gardiner.
•• Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om
du inte tänker använda produkten under en tid.
!
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
100
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.)
eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
-_-
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och
frekvensen.
•• Synen kan försämras.
!
Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i
foten.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.)
eller metallföremål på produkten.
•• Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om
vatten eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta
sedan Samsungs kundtjänst.
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen
försämras.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan
uppstå.
Blockera inte produktens ventilationsspringor. Produkten kanske inte
fungerar på rätt sätt på grund av potentiell överhettning.
•• Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand,
elstötar eller elläckage.
!
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om
vatten eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta
sedan Samsungs kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan
uppstå.
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda
bildskärmen under en längre tid (semester med mera).
!
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Försök inte stoppa in fingrar eller andra föremål i
ventilationsspringorna.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
12
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder
produkten.
Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de
plockar ur det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där
barn eller ungdomar inte når det.
•• Risken för trötta ögon minskar.
•• Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart
kontakta läkare.
!
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid
då den kan vara mycket varm.
Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada
eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt
batteri och ett använt batteri samtidigt
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada
eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer
den.
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte
hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning. Kunden
ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.
•• Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
!
•• Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och
orsakar skada.
Placera inte tunga föremål på produkten.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
•• Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade
(uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal
återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av
batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).
Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för
högt.
•• Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
13
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera delarna
Komponenter
–– Kontrakta leverantören där du köpte
produkten om några delar saknas.
-
-
+
–– Komponenterna kan se något
annorlunda ut än på bilderna.
–– Något stativ följer inte med
produkten. Om du vill installera ett
stativ köper du det separat.
+
Snabbstartguide
Fjärrkontroll
Garantikort
(Ej tillgänglig på alla platser)
Föreskrifter
Batterier
(Ej tillgänglig på alla platser)
Täckplugg (16 st)
14
Delar
Fram
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Port
Fjärrsensor
Beskrivning
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens framsida när du vill utföra motsvarande funktion.
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna
styrs utan avsikt.
15
Baksidan
Port
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
USB
För anslutning av ett USB-minne.
HDBT (LAN IN)
- Skickar HDMI-signalen till en ansluten nätverkskabel med hjälp av en
HDBaseT-sändare.
- För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
Beskrivning
――Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.
*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel).
USB
HDBT
(LAN IN)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
AUDIO
OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
AUDIO OUT
Ansluter ljudet för källenheten.
RS232C IN
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
RS232C
IN
16
Fjärrkontroll
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
――Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.
POWER
OFF
Slå på produkten.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
2
5
8
0
Slå av produkten.
3
6
Sifferknappar
Ange lösenordet på skärmmenyn.
9
CH LIST
Tysta ljudet.
Justera volymen.
Ändra inmatningskälla.
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
MUTE
VOL
MENU
SOURCE
Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen
eller tryck på volymknappen (+ VOL -).
CH
–– Fjärrkontrollfunktionerna kan
variera för olika produkter.
HOME
Startknapp för Spelare.
17
Välj enkelt funktioner som används ofta.
TOOLS
INFO
Visa information om den aktuella
ingångskällan.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny,
eller justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Gå tillbaka till föregående meny.
Om flera produkter ansluts med Delad
skärmbild-funktionen, trycker du på SETknappen och anger ett produkt-ID med
sifferknapparna.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Stäng aktuell meny.
Välj en ansluten ingångskälla manuellt från
HDMI 1, HDMI 2 eller HDBT.
IR control
SET
Aktiverar låsfunktionen.
Styr produkten med fjärrkontrollen.
Annullera ett värde som har ställts in med
SET-knappen, och styr alla anslutna produkter
med fjärrkontrollen.
–– Fjärrkontrollfunktionerna kan
variera för olika produkter.
–– Ta bort batterierna när fjärrkontrollen
inte ska användas under en längre tid.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
18
Före produktinstallation
(installationsguide)
För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med
installationsanvisningarna.
•• Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.
•• Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.
•• Se till att montera det angivna väggstativet.
Växling mellan stående och liggande
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
•• För att använda produkten vertikalt (porträtt) ska du vrida den medurs så att LED-lampan pekar nedåt.
Ventilation
Installation på en lodrät vägg
A Minimum 60 mm
B Omgivande temperatur: Under 50 ℃
A
•• När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 60 mm mellan produkten och
väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 50 ℃.
B
Bild 1.1 Sidovy
19
Specifikationer för väggstativ
――Montera väggstativet på en stabil vägg som är rätvinklig mot golvet. Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka allvarliga personskador. Innan du fäster
väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste återförsäljare för att få mer information.
――Använd inte ett väggstativ som kan lutas.
――Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas ansvariga för sådana olyckor.
――Se till att produkten är avstängd under installationen av väggstativet. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
――Använd inte styrhålen för väggmontering.
Enhet: mm
Skruvhålspecifikationer (A * B) i millimeter
870 x 260
Skruvhålspecifikationer (C * D) i millimeter
1118,4 x 538,2
E
91,7
F
40,8
G
77,4
BULTSTORLEK
M8
: Väggmonteringshål (8 punkter)
: Styrhål (4 punkter) (Använd inte styrhålen för väggmontering)
20
Fjärrkontroll (RS232C)
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hantyp>
<Hontyp>
Kabelanslutning
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
8 bitar
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
Stift
Signal
1
Detektera databärare
2
Mottagna data
3
Sända data
4
Förbereda dataterminal
5
Signalgrund
6
Förbered datauppsättning
7
Sänd begäran
8
Rensa att skicka
9
Signalindikator
21
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel
6
•• Stifttilldelning
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Hantyp
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
KONTAKT
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5 ø)
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
22
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt: HDBT (LAN IN)
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
HDBT
(LAN IN)
P2
HDBT
(LAN IN)
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
↔
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
23
Anslutning
•• Anslutning 2
•• Anslutning 1
――Kontrollera att du ansluter RS232C(IN)-adaptern till RS232C IN-porten på produkten.
HDBT
(LAN IN)
HDBT
(LAN IN)
RS232C IN
24
Kontrollkoder
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga
till alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas
nedan (11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
T.ex. Ström på & ID=0
Kontrollsumma
0
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Data
1
Värde
Kontrollsumma
Kommandotyp
Kommando
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett IDnummer, ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje
enhet, men ACK svarar inte.
Kommando
Nej.
Rubrik
Värdeintervall
1
Strömkontroll
0x11
0~1
2
Volymkontroll
0x12
0~100
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
4
Skärmlägeskontroll
0x18
-
5
Skärmstorlekskontroll
0x19
0~255
6
Lägeskontroll för delad skärmbild
0x5C
0~1
7
Säkerhetslås
0x5D
0~1
8
Delad skärmbild på
0x84
0~1
9
Användarkontroll för delad skärmbild
0x89
-
25
Strömkontroll
Volymkontroll
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Volymen på produkten kan justeras med en dator.
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
•• Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in volymen (ställa in volym)
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalängd
Data
1
"Volume"
Kontrollsumma
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
•• Ack
1: Ström PÅ
0: Ström AV
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
•• Nak
•• Nak
Kommando
Kommando
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
Rubrik
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
26
Inmatning av källkontroll
•• Ack
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
•• Nak
0
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Kontrollsumma
Datalängd
Data
1
"Input Source"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
0x0C
Ingångskälla
0x20
MagicInfo
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x55
HDBT
――HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De svarar bara på
hämtningskommandon.
――MagicInfo är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
27
Skärmlägeskontroll
•• Nak
•• Funktion
Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.
Skärmläget kan inte styras när funktionen Delad skärmbild är aktiverad.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalängd
Kontrollsumma
Kommando
0
0xAA
0x18
ID
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrollsumma
•• Funktion
Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Screen Mode"
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
0x01
0xAA
ID
Skärmstorlekskontroll
•• Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)
Rubrik
Kommando
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)
Rubrik
Rubrik
•• Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
28
Lägeskontroll för delad skärmbild
Säkerhetslås
•• Funktion
Läget Delad skärmbild kan aktiveras på en produkt med en dator.
•• Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Säkerhetslåset är på på en produkt.
Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där Delad skärmbild är aktiverat.
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
•• Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
1: Full
1: PÅ
0: Naturlig
0: AV
•• Ack
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
•• Nak
Rubrik
0xAA
Kommando
0xFF
ID
Datalängd
3
Ack/
Nak
r-CMD
'A'
0x5C
Val1
"ERR"
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
29
Delad skärmbild på
•• Nak
•• Funktion
Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsumma
•• Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Kontrollsumma
Användarkontroll för delad skärmbild
0
•• Sätt på/stäng av delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
Data
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
•• V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten
1: Delad skärmbild PÅ
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
•• Hämta status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställ in delad skärmbild
0: Delad skärmbild AV
Rubrik
•• Funktion
Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Val1
Val2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten
V.Wall_On : Samma som ovan
30
10 x 10 modell för delad skärmbild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A 0x3B
0x3C
0x3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A 0x4B
0x4C
0x4D 0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D 0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A 0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3 0xA4 0xA5
0xA6
0xA7
0xA8 0xA9
0xAA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8 0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x9B
31
Wall_SNo : Produktnummerkod för produkten
10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)
Ange nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
32
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
――Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Anslut ljudportarna korrekt: vänster = vit och röd = röd.
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
33
Innan du ansluter kablarna
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
3
4
Stick in silikonstaven i det markerade
området och låt den sitta där för att
säkerställa att den inte tappas bort.
Sätt i rätt sladd i hålet som silikonstaven satt
i.
Lossa skruvarna och ta sedan bort locket.
5
Sladden bör anslutas enligt bilden.
Ta bort silikonstativen för den tjocklek som
motsvarar kabeln som ska anslutas.
2
Alla de olika hålstorlekarna har en
motsvarande sladdtjocklek:
――7 Ø hål x 1: Sätt i en 7 Ø sladd
――5,5 Ø hål x 6: Sätt i en 5,5 Ø sladd
Silikonstav
――3 Ø hål x 2: Sätt i en 3 Ø sladd
6
Stäng locket och dra sedan åt skruvarna.
――Efter att alla sladdar har anslutits stänger
du locket ordentligt och drar åt skruvarna
så att det blir vattentätt.
――Rekommenderat vridmoment:10–12 Nm
――8,5 Ø hål x 1: Sätt i en 8,5 Ø sladd
34
Anslutningsguide för strömkabel
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
1
Förbered den vattentäta strömkabeln vars
diameter är 8,5 mm för 15 A.
3
För in den lödda (anslutna) delen av
strömkabeln i produkten.
Anslut de två strömkablarna till varandra.
Löd ihop och isolera den anslutna delen.
4
Stäng det bakre locket och dra åt
skruvarna.
Fördelningsdosa
2
Strömkabelns färger kan variera mellan olika länder.
När du ansluter en extern strömkabel måste du se till att matcha färgerna på ledningarna med de 3 ledningarna inuti produktens strömkabel. Vad varje färg i den externa strömkabeln betyder
(Neutral, Live or Ground) kan variera beroende på land.
――Använd följande tabell som referens för att ansluta ledningarna rätt enligt samma betydelse:
Modellnamn
Neutral
Live
Ground
Land
OH75F
BLÅ
BRUN
GRÖN/GUL
VIT
SVART
GRÖN
BLÅ
BRUN
GRÖN/GUL
Europe
SVART
RÖD
GRÖN/GUL
India
VIT
SVART
GRÖN
Taiwan & Japan
eller GRÖN/GUL
eller GRÖN/GUL
America
35
Ansluta till en dator
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Ansluta med en HDMI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
36
Ansluta till en video
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Ansluta med en HDMI-kabel
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)
•• För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.
–– Om du vill ansluta produkten till en digital enhet som inte har stöd för HDMI-utgång
använder du en HDMI-DVI-kabel och ljudkablar.
•• Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en
extern enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett
sådant problem uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version
som används. Om den är för gammal kan du begära en uppgradering.
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett
anslutningsfel uppstå.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
37
Ansluta HDBase-T
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――HDBase-T (Tx) sänder data från en extern enhet till HDBase-T (Rx). Se till att ansluta dem direkt till varandra med en LAN-kabel.
――Dataöverföring är inte tillgänglig om HDBase-T (Rx) är ansluten till HDBase-T (Tx) via en hubb.
――HDBase-T fungerar ihop med både oskärmade partvinnade kablar (UTP, unshielded twisted pair) och skärmade partvinnade kablar (STP, shielded twisted pair), men om man vill uppfylla CE-
normen är STP-kablar och STP-kontakter ett krav. Skärmade kablar och kontakter rekommenderas som ett skydd mot oförutsägbara elektriska störningar från omgivande störningskällor som
kan påverka prestandan. Vi rekommenderar att du använder en STP-kabel om du vill maximera prestandan. En UTP-kabel eller patchkabel kan försämra prestandan.
HDMI OUT
HDBase-T (Tx)
HDBT (LAN IN)
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
Nätverkskabel
HDMI OUT
38
Ansluta till ett ljudsystem
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
AUDIO OUT
39
Ändra inmatningskällan
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Källa
――Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen
för den valda källan.
――Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
SOURCE → Källa
Redig.
Källa
MagicInfo S
SOURCE → Källa → u → Redig. → ENTER E
Web Browser
HDBT
Screen Mirroring
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
HDMI 1
HDMI 2
Redigera namnet och enhetstypen för en ansluten extern enhet.
•• Listan kan innehålla följande källenheter. Källenheter på listan skiljer sig åt beroende på vilken källa som
väljs.
HDMI 1 / HDMI 2 / HDBT / Kabelbox / Spelkonsol / PC / Blu-ray-spelare
•• Du kan inte redigera följande källor.
MagicInfo S / URL-startare / Web Browser
Information
INFO
Du kan visa detaljerad information om den markerade externa enheten.
40
Web Browser
Inställn.
SOURCE → Källa → Web Browser → u → Inställn. → ENTER E
SOURCE → Källa → Web Browser → ENTER E
Allmänt
Dölj flikar och verktygsfält automatiskt
Om webbläsarens flikar, meny eller verktygsfält inte används på ett tag försvinner de automatiskt. Om du vill att de
ska visas igen flyttar du pekaren eller fokuset överst på skärmen.
•• Använd/Använd inte
Popupblockerare
Web Browser
Gör det bekvämare att surfa på nätet genom att blockera popupfönster.
•• Använd/Använd inte
Återställ inställningar
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
–– Anslut en nätverkskabel för att produkten ska få åtkomst till Internet, på samma sätt
som du får åtkomst till Internet från en dator.
Alla dina anpassade webbläsarinställningar återställs till ursprungsvärdena. Bokmärken och historik påverkas inte.
Sökmotor
Om du anger ett nyckelord i inmatningsfältet för URL/nyckelord öppnar webbläsaren sidan med sökresultat.
Välj den sökmotor du vill använda.
•• Google / Bing
41
Sekretess och Säkerhet
Blockerade sidor
Säkerhetsläge
Blockerade sidor
Skicka varningar om osäkra sidor eller blockera åtkomsten till dem för att öka säkerheten i
webbläsaren.
Blockera åtkomst till sidor som du har angett ska blockeras.
Det kan göra webbläsaren långsammare.
•• Använd/Använd inte
Privat surfning
När Privat surfning är aktiv sparas inte din surfhistorik.
•• Använd/Använd inte
•• Använd/Använd inte
Blockerade sidor
Blockera eller avblockera specifika sidor.
•• Lägg till
Godkända sidor
Do Not Track
Godkända sidor
Be webbplatser att inte spåra dig.
Aktivera webbåtkomst endast till sidor som du har godkänt.
•• Använd/Använd inte
•• Använd/Använd inte
JavaScript
Lösenord för Godkända sidor
Tillåt alla webbplatser att köra JavaScript för en bättre surfupplevelse.
Ställ in ett lösenord för att hantera Godkända sidor.
•• Använd/Använd inte
•• Ställ in lösenord
Rensa historik
Godkända sidor
Radera hela din surfhistorik.
Godkänn specifika sidor eller ta bort dem från Godkända sidor.
Radera surfdata
•• Lägg till
Radera alla surfdata som cookies, cachade bilder och data.
Bokmärken och historik påverkas inte.
42
Kodar
Kodar
Välj en kodningsmetod för webbsidor. Den aktuella inställningen är Auto.
•• Auto / Manuell (Aktuell: Unicode)
Om
Visa webbläsarens aktuella version.
Uppdateringsalternativ
SOURCE → Källa → Web Browser → u → Uppdateringsalternativ → ENTER E
Uppdateringsintervall
Ställ in hur lång tid webbläsaren ska vänta innan den återgår till hemsidan.
•• Av / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Ställ in vilken zoomskala som ska användas när webbläsaren uppdateras.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Startsida
Ställ in vilken webbplats som ska visas när webbläsaren uppdateras.
•• Samsung-skärm / Personlig
Personlig
Ange URL att använda som hemsida.
•• Ange URL
――Bara tillgängligt när Startsida är inställt på Personlig.
43
Kapitel 04
Använda MDC
MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt med en dator.
Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat programmet. MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen.
Om du trycker på knappen Never expired efter att du tryckt på knappen Expired, kontrolleras
produktens status i omkring en minut. Vänta en minut om du ska köra ett kommando.
6
I det "Destination Folder"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill
installera programmet och klickar på "Next".
――Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
Installation/avinstallation av MDCprogram
Installation
――MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.
1
Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Välj språk för installationen. Klicka sedan på "OK".
3
När skärmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du på
4
I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen
du vill installera programmet under och klickar på "Install".
8
Installationsförloppet visas.
9
Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
――Välj "Launch MDC Unified" och klicka på "Finish" för att köra MDC-programmet direkt.
10 Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
――MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller
produktspecifikationer.
――Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
"Next".
Avinstallation
Välj "I accept the terms in the license agreement" i fönstret "License Agreement" och
1
klicka på "Next".
5
7
I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och
klickar på "Next".
Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta
bort program.
2
Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
44
Ansluta till MDC
Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikationsstandard)
En RS-232C-seriekabel måste anslutas till serieportarna på datorn och skärmen.
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
RS232C IN
Dator
45
Använda MDC via Ethernet
Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Skärmenheterna kan anslutas till varandra med en LAN-kabel.
Anslutning med rak nätverkskabel
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Flera produkter kan anslutas med hjälp av HDBT (LAN IN)-porten på produkten och LAN-portarna på HUB-enheten.
Dator
HDBT
(LAN IN)
HUB
Skärm 1
Skärm 2
46
Kapitel 05
Spelare-funktion
Kan nås med HOME-knappen på fjärrkontrollen.
Spelare
HOME
Nej.
→ Spelare → ENTER E
Spela upp olika innehållstyper, t.ex. kanaler med tilldelade scheman, mallar eller filer.
Spelare
Internminne
Used
199.33 MB
1
Filtrera på: Alla
5
6
Beskrivning
1
Välj mellan internt eller externt minne.
2
Spela upp innehåll, mallar och scheman som konfigurerats på servern.
•• Du kan visa om servern är ansluten (och godkänna detta) på skärmen
Spelare. Om du vill se om servern är ansluten när en nätverkskanal körs,
trycker du på INFO på fjärrkontrollen.
Available
4.26 GB(95%)
1
Alternativ
Välj Nationell kanal från skärmen Spelare. Ingen kanal.-meddelandet
visas om inga kanaler har registrerats i Nationell kanal.
Ingen kanal.
2
2
Nationell kanal
3
3
Spela upp innehåll som finns lagrat på servern.
4
Spela upp en mall som finns lagrad i internminnet.
5
Välj en typ av innehåll som sökkriterium när du söker efter en särskild
innehållslista.
6
Ställ in olika alternativ för Spelare.
Nätverksfil
4
Mina mallar
Nationell kanal körs.
Visa innehåll
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
–– Vill du använda Spelare ställer du in Spela via på MagicInfo i System.
1
Välj antingen internt eller externt minne. Filerna som sparats i det valda minnet visas.
2
Välj önskad fil. Innehållet visas på skärmen. (Mer information om kompatibla filformat
finns i avsnittet ”Filformat kompatibla med Player”.)
47
När innehåll körs
Tillgänglig meny
Kontrollknappar på fjärrkontrollen
Tryck på TOOLS-knappen på fjärrkontrollen under uppspelningen för att konfigurera
inställningar.
Du kan använda knapparna på fjärrkontrollen för att spela upp, pausa eller hoppa mellan
innehåll i spellistan.
Knapp
Funktion
Menu
Beskrivning
Spellista
Visa en lista över de filer som spelas upp.
TOOLS
Visar menyfältet.
Bildläge
Anpassar skärminställningarna efter det innehåll som spelas upp.
INFO
Visar information om innehållet.
Upprepa
Ställ in upprepningsläget.
►
Går till nästa fil eller sida.
Bakgrundsmusik
Ställ bakgrundsmusik som ska spelas upp när innehåll körs.
◄
Går till föregående fil eller sida.
Återställ
Återställ bakgrundsmusiken.
E/∆/³
Spelar upp eller pausar bildspels- eller videoinnehåll.
Paus
Pausa bakgrundsmusiken.
´
Slutar visa innehåll och går till skärmen Spelare.
Föregående
Spela upp föregående bakgrundsmusik på listan.
π
Spolar tillbaka videoinnehållet.
Nästa
Spela upp nästa bakgrundsmusik på listan.
µ
Snabbspolar videoinnehållet.
――Återställ, Paus, Föregående, Nästa visas bara när bakgrundsmusiken är inställd.
48
Filformat som är kompatibla med Spelare
•• FAT32 och NTFS är några av de filstrukturer som stöds.
•• En fil med en vertikal och horisontell upplösning som är högre än den maximala
upplösningen kan inte spelas upp. Kontrollera filens vertikala och horisontella upplösning.
•• Kontrollera vilka codec-typer och codec-versioner som stöds för ljud och bild.
•• Kontrollera vilka filversioner som stöds.
–– PowerPoint stöds i versioner upp till 97 – 2007
•• Bara den USB-enhet som var ansluten senast identifieras.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som
användaren valt
――Nätverks-BGM: Inställningarna kan konfigureras i steg 1 när ett serverschema skapas.
――Lokal BGM: BGM-inställningarna kan konfigureras med de verktyg som visas när du
trycker på knappen TOOLS under Spelare-uppspelning.
――Användarvald huvudenhet: Inställningarna för huvudenheten kan konfigureras i steg 2
när ett serverschema skapas.
Nätverksschema på flera skärmar
Mallfiler och LFD-filer (.lfd)
Uppspelningsbegränsningar
Begränsningar
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp samtidigt.
•• I stående uppspelningsläge kan bara en videofil i taget spelas upp.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• LFD-filer (.lfd) stöds inte.
•• Se till att en distributionsmapp (innehåll/scheman) finns i Internminne / USB-minnet.
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• Det går inte att spela upp flera videor (Video) samtidigt på en ensam skärm i en delad
skärmbild.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som
användaren valt
49
Innehåll
Filtillägg
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
Videokodek
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
4096X2160: 24
Bithastighet
(Mbit/s)
40
60
80
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
*.3gp
FLV
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
1920x1080
TS
*.tp
SVAF
MPEG1
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
MPEG(MP3)
DTS (Core , LBR)
Window Media Video v9 (VC1)
*.ts
AC3
DD+
MPEG4 SP/ASP
MPEG2
Ljudkodek
LPCM
HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)
MVC
G.711(A-Law, μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.mov
Bildfrekvens
(fps)
3840X2160: 30
*.mov
*.trp
Upplösning
30
20
Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)
*.flv
*.vob
*.svi
H 263 Sorenson
*.m2ts
VP6
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
50
Video
•• 3D-video stöds inte.
•• Innehåll med en upplösning som är högre än den
upplösning som anges i tabellen ovan stöds inte.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller bildhastighet
som är högre än den hastighet som anges i tabellen ovan
kan göra att bilden hoppar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp
felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte
kompatibla med spelaren.
ljud
•• Ljudinnehåll med en bithastighet eller ramhastighet som
är högre än den hastighet som anges i tabellen ovan kan
göra att ljudet hackar vid uppspelning.
•• Ljudinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp
felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte
kompatibla med spelaren.
•• Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal. WMA
förlustlöst ljud stöds inte.
Bild
•• Kompatibelt bildfilsformat: JPEG, PNG, BMP
――32-bitars, 24-bitars och 8-bitars BMP-filer stöds.
•• Maximal upplösning som stöds: 4096 x 4096
•• Maximal filstorlek som stöds: 20MB
•• Bildeffekter som stöds: 9 effekter
(Tona1, Tona2, Osynlig, Spiral, Schack, Linjer, Trappor,
Torka, Slumpvis)
•• QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
–– Under 1280 x 720: Max 60 bildrutor
–– Över 1280 x 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
•• Endast en videofil åt gången kan spelas upp om
videofilerna på skärmen använder inkompatibla codec
eller upplösningen är 1080 × 1920.
•• När en enstaka videofil spelas upp stöds inte obrutet
läge under följande förhållanden:
–– Inkompatibel codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Inkompatibel codec
–– Inkompatibel codec ↔ Kompatibel codec
–– Upplösningen skiljer sig från skärmens
–– Frekvensen skiljer sig från skärmens
51
Power Point
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg: ppt, pptx
–– Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
–– Animeringseffekt
–– 3D-former (visas i 2D)
–– Sidhuvud och sidfot (vissa underobjekt stöds inte)
–– Word Art
–– Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
–– Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt
stöds.
––
––
––
––
––
Objektinfogning
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Diagram
Vertikal text
Vissa underobjekt stöds inte.
PDF
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg: pdf
•• Funktioner som inte stöds
–– Innehåll på mindre än 1 pixel stöds inte på grund av
problem med försämrad prestanda.
–– Maskerade bilder och bilder sida vid sida stöds inte.
–– Innehåll med roterad text stöds inte.
–– Tredimensionella skuggeffekter stöds inte.
–– Vissa tecken stöds inte.
(Specialtecken kan visas felaktigt.)
WORD
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg: .doc, .docx
–– Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
–– Bakgrundseffekt på sidor
–– Vissa styckeformat
–– Word Art
–– Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
–– 3D-former (visas i 2D)
–– Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115 underobjekt
stöds.
––
––
––
––
Diagram
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Vertikal text
Vissa underobjekt stöds inte.
–– Bildanteckningar och åhörarkopia
–– Bildanteckningar och åhörarkopia
52
Mallfiler
•• Skapande/redigering/uppspelning är bara tillgängligt i
Mina mallar.
LFD-skärmar
•• Stöds i Nationell kanal
•• Kompatibla dokumentfilsformat
–– Filtillägg: .lfd
53
Schema
HOME
Du kan kontrollera innehållets uppspelningsschema på servern, importerat från extern lagring
eller på en mobilenhet.
Nej.
→ Schema → ENTER E
Schema
Ansluten
1
Nätverk
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Välj mellan server och externt minne.
2
Visa veckoschema för innehållsuppspelning.
Välj för att visa detaljerad information om varje händelse.
Sat
AM
3
2
Information
Heldag
Heldag
PM
Heldag
Heldag
Heldag
Beskrivning
Plats:
Internminne
Visa en miniatyrbild och kort information om innehållet.
3
Datum:
**-**-**** ~
**-**-****
Upprepa:
Dagligen
Tid:
Heldag
AM
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
54
Klona produkt
Exportera produktinställningarna till en extern lagringsenhet. Du kan även importera inställningar från en extern
lagringsenhet.
Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.
HOME
→ Klona produkt → ENTER E
MENY
När en kopia av en fil inte hittas på den externa lagringsenheten
1
Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2
Meddelandet Hittade ingen kloningsfil på den externa lagringsenheten. Vill du exportera den här enhetens
inställningar till den externa lagringsenheten? visas.
3
Klona produkt
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj Exportera för att exportera inställningarna.
När en kopia av en fil hittas på den externa lagringsenheten
1
Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2
Meddelandet Hittade en kloningsfil. Välj ett alternativ. visas.
Kör Importera från Extern lagringsenhet- eller Exportera till Extern lagringsenhet-funktionen.
–– Importera från Extern lagringsenhet: Kopiera inställningar som sparats på en extern lagringsenhet till
produkten.
–– Exportera till Extern lagringsenhet: Kopiera produktinställningar till en extern lagringsenhet.
――När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.
55
ID-inställningar
HOME
→ ID-inställningar → ENTER E
Tilldela ett ID att ställa in.
Enhets-ID
Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning. (Intervall: 0~224)
――Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
――Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
PC-anslutningskabel
Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.
ID-inställningar
•• RS232C-kabel
Kommunicera med MDC via en RS232C-stereokabel.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi-nätverk
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
56
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
HOME
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller
kanske inte stöder funktionen MagicInfo.
→ Delad skärmbild → ENTER E
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för
delad skärmbild.
Delad skärmbild
Du kan aktivera och inaktivera Delad skärmbild.
Om du vill visa en delad skärmbild väljer du På.
•• Av / På
Delad skärmbild
Horizontal x Vertical
Med den här funktionen delas en videovägg upp i sektioner utifrån konfigurationen i en videoväggsmatris.
Ange videoväggsmatrisen.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Videoväggen delas upp i sektioner utifrån konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella sektioner
kan vara mellan 1 och 15.
――En videovägg kan som mest delas upp i 100 skärmar.
――Alternativet Horizontal x Vertical är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
57
Skärmläge
Vill du ordna om de delade skärmarna justerar du numren för varje produkt i matrisen med Skärmläge-funktionen.
Om du väljer Skärmläge visas videoväggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videoväggen.
Vill du ordna om produkterna kan du använda pilknapparna på fjärrkontrollen för att flytta en produkt till önskat
nummer. Tryck på knappen E.
――Skärmläge gör att du kan dela upp skärmen i högst 100 vyer (15 x 15).
――Alternativet Skärmläge är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
――Vill du använda den här funktionen måste du se till att Horizontal x Vertical är konfigurerat.
Format
Välj hur du vill att bilderna ska visas på videoväggen.
•• Full: Visa bilderna i fullskärm utan marginal.
•• Naturlig: Visa bilderna i originalbildformatet utan att justera storleken.
――Alternativet Format är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
58
Nätverksstatus
HOME
Kontrollera aktuella nätverk och Internetuppkopplingar.
→ Nätverksstatus → ENTER E
Nätverksstatus
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
59
Bildläge
HOME
→ Bildläge → ENTER E
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Läget Video/bild förbättrar videoenhetens bildkvalitet. Läget Text förbättrar datorns bildkvalitet.
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
Bildläge
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
–– Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel
ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
–– Du kan ladda ned programmet Color Expert på www.samsung.com/displaysolutions.
60
Påslagningstid/sluttid
HOME
→ Påslagningstid/sluttid → ENTER E
――Du måste ställa in Ställ klockan innan du kan använda den här funktionen.
Påslagningstid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in
klockan rätt först.
(Påslagningstid 1 ~ Påslagningstid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan
du välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
–– Markeringen visar vilka dagar du har valt.
Påslagningstid/sluttid
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta
mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
•• Volym: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med vänster- och högerpilknapparna.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Innehåll (när Källa är inställd på Intern/USB): Välj en mapp på USB-enheten eller den interna minnesenheten
som innehåller det material som ska spelas upp när produkten sätts på. Innehållet kan bestå av musik-, fotooch videofiler.
――Den här funktionen är bara tillgänglig när USB-enheten är ansluten.
――Om det inte finns någon musikfil på USB-enheten eller om du inte väljer en mapp som innehåller någon musikfil,
fungerar inte timerfunktionen som den ska.
――Om det bara finns en fotofil i USB-minnet spelas inte Bildspel upp.
――Om ett mappnamn är för långt går det inte att välja mappen.
――Varje USB-enhet du använder tilldelas en egen mapp. Om du använder fler än en av samma typ av USB-minne
måste du se till att de mappar som tilldelas respektive USB-minne har olika namn.
――Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne och en flerkortsläsare när du använder Påslagningstid.
――Funktionen Påslagningstid kanske inte fungerar med USB-enheter med inbyggt batteri, MP3-spelare och andra
bärbara mediespelare från vissa tillverkare eftersom det kan ta för lång tid för produkten att identifiera dessa
enheter.
61
Sluttid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 ~ Sluttid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan
du välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
–– Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta
mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
Helgdagshantering
Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till helgdag: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u/d, och klicka sedan på knappen
Klart.
Perioden läggs till listan över semestrar.
–– Start: Ställ in startdatum för helgdagarna.
–– Slut: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
――Ta bort: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.
――Redig.: Välj en helg och ändra sedan datumet.
•• Ange timer: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
–– Tryck på E för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
–– De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
62
Ticker
HOME
Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.
•• Av / På
→ Ticker → ENTER E
•• Meddel.: Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.
•• Tid: Ställ in Starttid och Sluttid för visning av ett Meddel..
•• Teckensnittsalternativ: Ange typsnitt och färg för meddelandet.
•• Position: Markera en orientering för hur ett Meddel. ska visas.
•• Scroll: Ange meddelanderullningens Riktning och Hastighet.
•• Förh.granskning: Förhandsgranska konfigurerade inställningar för undertext.
Ticker
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
63
URL-startare
HOME
Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från för information om hur du använder URL-startarefunktionen.
――Vill du använda URL-startare ställer du in Spela via på URL-startare i System.
→ URL-startare → ENTER E
URL-startare
URL-startare
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
64
URL-startinställningar
HOME
→ URL-startinställningar → ENTER E
•• Installera webbprogrammet: Ange URL:en för att installera webbprogrammet.
•• Installera från USB-enhet: Installera webbprogrammet från USB-lagringsenheten.
•• Avinst.: Ta bort det installerade webbprogrammet.
•• Inställningar för timeout: Ställ in timeoutperioden för att ansluta till URL:en.
•• Utvecklarläge: Aktivera utvecklarläge.
URLstartinställningar
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
65
Godkänna en ansluten enhet från servern
――Konfigurera Servernätverksinställn. för servern innan du godkänner enheten.
1
Anslut till servern som du har tilldelat till enheten.
2
Logga in med ditt ID och lösenord.
4
Välj Unapproved från undermenyerna.
5
Välj enheten från listan ock klicka på knappen Approve.
6
Ange den information som krävs för att du ska kunna godkänna enheten.
――Device Name: Ange enhetens namn.
――Device Group: Välj grupp med
3
Välj Device i menyraden längst upp.
.
――Location: Ange skärmens aktuella placering.
――Expired: Ställ in utgångsdatum för enhetens godkännande. Om du inte vill ställa in
utgångsdatumet väljer du Never expired.
――Om du trycker på knappen INFO på fjärrkontrollen medan nätverksschemat körs, visas
information om schemat. Kontrollera att rätt enhet är vald genom att visa enhetens ID i
enhetsinformationen.
66
Ställa in aktuell tid
Om den tid som ställts in på enheten inte stämmer överens med serverns tid, kan det hända att
ett schema inte körs.
7
Välj menyn All och kontrollera att enheten har registrerats.
8
När enheten har godkänts av servern laddas det schema som registrerats i den valda
gruppen ner till enheten. Schemat körs när nedladdningen är klar.
――Mer information om hur du konfigurerar ett schema finns i <användarhandboken till
MagicInfo Lite Server>.
――Om en enhet tas bort från listan över enheter som godkänts av servern, startas enheten om
så att inställningarna återställs.
1
Välj Device i menyraden på sidan.
2
Välj din enhet.
3
Välj Edit → Setup.
4
Välj Time Zone.
――När du ansluter till servern för första gången ställs tiden i produkten in med hjälp av
GMT-tiden i det område där servern är installerad.
――Tiden i produkten kan ändras från servern enligt anvisningarna i steg 3.
――Om du stänger av och sätter på produkten igen återställs tidsinställningarna i produkten
till den tid som senast ställdes in från servern.
――Mer information om hur du hanterar tiden (schemaläggning, semesterhantering med mera)
finns i <användarhandboken till MagicInfo Lite Server>.
67
Kapitel 06
Skärmjustering
Konfigurera inställningarna för Bild (Bakgrundsljus, Färgton och så vidare).
Layouten för menyalternativen i Bild kan skilja sig åt mellan olika produkter.
Bildläge
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Läget Video/bild förbättrar videoenhetens bildkvalitet. Läget Text förbättrar datorns bildkvalitet.
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
MENU m → Bild → Bildläge → ENTER E
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
Bild
Bildläge
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
Shopping/Shoppingcent.
100
Bakgrundsljus
·
·
·
Kontrast
70
Ljusstyrka
45
Skärpa
65
Färg
50
Ton (G/R)
G50
R50
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
–– Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel
ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Color Expert.
–– Du kan ladda ned programmet Color Expert på www.samsung.com/displaysolutions.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
68
Bakgrundsljus / Kontrast /
Ljusstyrka / Skärpa / Färg / Ton (G/R)
Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.
――När du gör ändringar i Bakgrundsljus, Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg eller Ton (G/R), ändras skärmbilden på
motsvarande sätt.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
――Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.
MENU m → Bild → ENTER E
――Du kan justera Färg och Ton (G/R) genom att ställa in Bildläge på Video/bild.
Bild
Bildläge
Shopping/Shoppingcent.
100
Bakgrundsljus
·
·
·
Kontrast
70
Ljusstyrka
45
Skärpa
65
Färg
50
Ton (G/R)
G50
R50
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
69
Färgtemperatur
Justera färgtemperaturen (röd/grön/blå). (Intervall: 2800K–16000K)
――Aktiverad när Färgton är inställd som Av.
MENU m → Bild → Färgtemperatur → ENTER E
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgtemperatur.
Bild
Färgtemperatur
16000K
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Vitbalans
2 poäng
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
MENU m → Bild → Vitbalans → ENTER E
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: Justera mörkervärdet för varje färg (röd, grön, blå).
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
Bild
Vitbalans
•• Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
10 poäng
Kontrollerar vitbalansen i intervall om 10 punkter genom att justera ljusstyrkan för rött, grönt och blått.
•• Av / På
Intervall: Välj det intervall som ska justeras.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Röd: Justera den röda nivån.
Grön: Justera den gröna nivån.
Blå: Justera den blå nivån.
Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
――En del externa enheter har inte stöd för den här funktionen.
――Aktiverad när Bildläge är inställd på Kontor/skola (Video/bild).
70
Gamma
Justera primärfärgintensiteten.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Gamma.
MENU m → Bild → Gamma → ENTER E
Bild
Gamma
0
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Kalibrerat värde
Välj om du vill använda inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Color Expert till lägena Information och Advertisement.
MENU m → Bild → Kalibrerat värde → ENTER E
•• Verkställ ej / Tillämpa
――Du kan ladda ned programmet Color Expert på www.samsung.com/displaysolutions.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Kalibrerat värde.
Bild
Kalibrerat värde
Verkställ ej
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
71
Avancerade inställningar
MENU m → Bild → Avancerade inställningar → ENTER E
Dynamisk kontr.
Hög
Mörkast
Hudfärg
0
Läget Endast RGB
Färgområde
Dynamisk kontr.
Justera skärmkontrasten.
•• Av / Låg / Medium / Hög
Avancerade inställningar
Svärta
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Avancerade inställningar.
Av
Ursprunglig
HDMI UHD Color
Rörelsebelysning
På
Svärta
Välj svärta för att justera skärmdjupet.
•• Av / Mörk / Mörkare / Mörkast
Hudfärg
Framhäv rosa Hudfärg.
――Aktiverad när Bildläge är inställd som Video/bild.
Läget Endast RGB
Visar färgerna Röd, Grön och Blå så att du kan finjustera nyans och mättnad.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / Röd / Grön / Blå
――Aktiverad när Bildläge är inställd som Video/bild.
Färgområde
Justerar det färgintervall och den färgvariation (färgområdet) som finns tillgängliga för att skapa bilder.
•• Auto / Ursprunglig / Personlig
――Du kan justera Färg, Röd, Grön, Blå och Återställ genom att ställa in Färgområde på Personlig.
――Aktiverad när Bildläge är inställd som Video/bild.
72
HDMI UHD Color
Avancerade inställningar
Hög
Dynamisk kontr.
Svärta
Mörkast
0
Hudfärg
Av
Läget Endast RGB
Färgområde
Ursprunglig
HDMI UHD Color
Rörelsebelysning
Aktivera för att optimera bildkvalitet för HDMI UHD-anslutning.
•• HDMI1 (Av / På)
•• HDMI2 (Av / På)
Rörelsebelysning
Minskar strömförbrukningen genom att minska skärmens ljusstyrka när bilden på skärmen är i rörelse.
•• Av / På
――Aktiverad när Bildläge är inställd som Text.
På
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
73
Bildalternativ
Färgton
Om Bildläge är inställd på Text
MENU m → Bild → Bildalternativ → ENTER E
•• Av / Sval / Standard / Varm
Om Bildläge är inställd på Video/bild
Bildalternativ
Färgton
Av
Digital rensad vy
Auto
HDMI svärta
Auto
Filmläge
Av
Smart LED
På
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
•• Av / Sval / Standard / Varm1 / Varm2
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgton.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
Digital rensad vy
Minska bildbruset för att undvika distraktioner som flimmer.
•• Av / Auto
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Digital rensad vy.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
74
HDMI svärta
Bildalternativ
Färgton
Av
Digital rensad vy
Auto
HDMI svärta
Auto
Filmläge
Av
Smart LED
På
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.
•• Auto / Låg / Normal
――Bara tillgängligt i lägena HDMI 1 och HDMI 2 (AV-tidmätning: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Filmläge
Det här läget är lämpligt när du tittar på film.
Anger att produkten automatiskt ska känna av och bearbeta filmsignaler från alla källor och justera bilden för
optimal kvalitet.
•• Av / Auto1 / Auto2
――Det här alternativet kan konfigureras om indatakällan har stöd för 480i, 576i eller 1080i.
――Det här alternativet kan inte användas när en dator är ansluten.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Smart LED
Justera ljusstyrkan för enskilda områden på skärmen automatiskt för maximal kontrast.
•• Av / På
Dynamisk bakgrundsbelysning
Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella förhållandena.
•• Av / På
――Aktiverad när Bildläge är inställd som Video/bild.
75
Bildstorlek
Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.
MENU m → Bild → Bildstorlek → ENTER E
Bildstorlek
Bildstorlek
Bildstorlek
Olika alternativ för skärmjustering visas beroende på den aktuella ingångskällan.
――De tillgängliga portarna kan variera med modell.
•• 16:9-standard: Ställer in bilden på breddläget 16:9-standard.
16:9-standard
· Anpassa till skärm
· Zoom/Position
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Personlig: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
•• 4:3: Ställer in bilden på grundläget (4:3).
――Ställ inte in produkten på bildformatet 4:3 under en längre tid.
De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan orsaka
bildinbränning, vilket inte täcks av garantin.
Anpassa till skärm
Justera bildens position. När den är vald visas den fullständiga programbilden. Ingen del av bilden skärs av.
•• Av / På / Auto
Zoom/Position
Justerar bildens inzoomning och position. Det här alternativet är tillgängligt när indatakällan är inställd på HDMI 1,
HDMI 2 (1080i/1080p). Bildstorlek måste vara inställt på Personlig för att alternativet ska vara tillgängligt.
――Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du Återställ på skärmen Zoom/Position. Bilden
återställs till standardpositionen.
76
Bild av
Om du väljer Bild av stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.
Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.
MENU m → Bild → Bild av → ENTER E
Bild
Bild av
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ bild
Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.
MENU m → Bild → Återställ bild → ENTER E
Bild
Återställ bild
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
77
Kapitel 07
Skärmdisplay
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Konfigurera menyskärmen.
MENUm → Skärmdisplay → Bildskärmsorientering → ENTERE
•• Liggande: Visa menyn i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa menyn i stående läge till höger på produktskärmen.
Bildskärmsorientering
·
Skärmmenyorientering
Liggande
Källinnehållsorientering
Liggande
Bilförhållande
Helskärm
Källinnehållsorientering
Rotera skärmbilden.
•• Liggande: Visa skärmbilden i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa skärmbilden i stående läge.
Bilförhållande
Ställ in den roterade skärmen på helskärmsläge eller originalformat.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Helskärm: Visa den roterade skärmen i helskärmsläge.
•• Originalförhållande: Visa den roterade skärmen i originalbildformatet.
――Bara tillgängligt när Skärmmenyorientering är inställt på Stående.
――Bara tillgängligt när Källinnehållsorientering är inställt på Stående.
78
Skärmskydd
Tid för autoskydd
MENUm → Skärmdisplay → Skärmskydd → ENTERE
Om skärmen visar en stillbild under en viss tid som du anger, aktiveras skärmsläckaren så att spökbilder inte blir
inbrända i skärmen.
•• Av / 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar / 10 timmar
Skärmskydd
Tid för autoskydd
Inbränningsskydd
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Inbränningsskydd
Av
För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken Inbränningsskydd.
Inbränningsskydd flyttar bilden en aning på skärmen.
Med inställningen för Inbränningsskydd Tid kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.
Pixelskiftning
Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.
•• Pixelskiftning (Av / På)
――Vågrät, Lodrät och Tid aktiveras bara när Pixelskiftning är inställd på På.
•• Vågrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.
•• Lodrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.
•• Tid: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.
Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.
Tillgängliga inställningar
Optimala inställningar
Vågrät (pixlar)
0~4
4
Lodrät (pixlar)
0~4
4
Tid (minuter)
1 min ~ 4 min
4 min
――Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.
――Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i skärmen.
Detta är inte ett fel hos produkten.
79
Timer
Inbränningsskydd
Du kan ställa in timern för Inbränningsskydd.
Pixelskiftning
Funktionen Inbränningsskydd stoppas automatiskt efter en angiven tid.
Timer
Timer
Direktvisning
Av
Av
Upprepa: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in med angivna tidsintervall (Period) i Läge.
Intervall: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in på en angiven tidsperiod (från Starttid till Sluttid) i
Läge.
――Läge, Period, Tid, Starttid och Sluttid aktiveras bara när Timer är inställd på Upprepa eller Intervall.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Läge: Välj ett mönster för skärmskydd som ska visas.
–– Pixel: Pixlar på skärmen växlar kontinuerligt i svart.
–– Rullande fält: Ett lodrätt fält rör sig från vänster till höger.
–– Tonande skärm: Hela skärmen blir först ljusare och sedan mörkare.
――Mönstren Rullande fält och Tonande skärm visas bara en gång oavsett angivna perioder eller tider för
upprepning.
•• Period: Ange tidsintervallet för att aktivera Inbränningsskydd-funktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Upprepa är inställt på Timer.
•• Tid: Ange hur länge Inbränningsskydd-funktionen ska vara på.
――Aktiverat när Timer är inställt på Upprepa och Läge är inställt på Pixel.
•• Starttid: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
•• Sluttid: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
80
Direktvisning
Inbränningsskydd
Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.
•• Av / Pixel / Rullande fält / Tonande skärm
Pixelskiftning
Timer
Direktvisning
Av
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
81
Meddelandevisning
Källinformation
Välj om skärmmenyn ska visas när ingångskällan ändras.
MENUm → Skärmdisplay → Meddelandevisning → ENTERE
Inget signalmeddelande
Meddelandevisning
Källinformation
På
Inget signalmeddelande
På
MDC Meddelande
På
Hämtningsstatus-meddelande
Av
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / På
Välj om skärmmenyn för ingen signal ska visas när ingen signal har upptäckts.
•• Av / På
MDC Meddelande
Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.
•• Av / På
Hämtningsstatus-meddelande
Välj om du vill att statusen ska visas när du laddar ned innehåll från en server eller annan enhet.
•• Av / På
82
Språk
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i
datorn.
MENU m → Skärmdisplay → Språk → ENTER E
Skärmdisplay
Språk
Svenska
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ skärmdisplay
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under Skärmdisplay till fabriksinställningarna.
MENU m → Skärmdisplay → Återställ skärmdisplay → ENTER E
Skärmdisplay
Återställ skärmdisplay
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
83
Kapitel 08
Nätverk
Nätverksstatus
Öppna nätverksinställningar
MENUm → Nätverk → Nätverksstatus → ENTERE
MENUm → Nätverk → Öppna nätverksinställningar → ENTERE
Du kan kontrollera aktuell nätverks- och Internet-status.
Konfigurera nätverksinställningarna så att du kan använda olika smarta funktioner som sökning
på webben, delning av material genom ett hemmanätverk och funktionsuppdateringar.
Nätverkstyp
•• Kabel
84
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
•• Beroende på hur nätverket är konfigurerat kan du kanske ansluta produkten till det
lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten direkt till ett
nätverksvägguttag med en LAN-kabel.
Se bilden nedan. Observera att vägguttaget är anslutet till ett modem eller en router
någon annanstans i huset.
Ansluta till ett kabelnätverk
Det finns tre sätt att ansluta produkten till det lokala nätverket med en kabel.
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på
baksidan av produkten till ett externt modem med en LAN-kabel.
Se bilden nedan.
LAN
Nätverksporten på väggen
RJ45
LAN
Externt modem
(ADSL / VDSL)
Modemporten på väggen
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på
baksidan av produkten till en IP-delare som är ansluten till ett externt modem. Använd en
LAN-kabel när du ansluter. Se bilden nedan.
LAN
Modemporten på väggen
Externt modem
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
LAN-kabel
IP-delare
(med DHCP-server)
RJ45
LAN-kabel
Om du har ett dynamiskt nätverk bör du använda ett ADSL-modem eller en router med stöd
för DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar med stöd för DHCP
tillhandahåller automatiskt de värden för IP-adress, nätmask, gateway och DNS som behövs för
att produkten ska få åtkomst till Internet. Du behöver därför inte ange dem manuellt. De flesta
hemmanätverk är dynamiska nätverk.
En del nätverk kräver en statisk IP-adress. Om ditt nätverk kräver en statisk IP-adress
måste du ange värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS manuellt på produktens
kabelinställningsskärm när du upprättar nätverksanslutningen. Du kan få värdena för IPadress, nätmask, gateway och DNS från din Internet-leverantör.
Om datorn använder Windows kan du även få dessa värden via datorn.
――Du kan använda ADSL-modem med stöd för DHCP om nätverket kräver en statisk IP-adress.
――ADSL-modem med stöd för DHCP kan också användas med statiska IP-adresser.
LAN-kabel
85
Ställ in nätverksanslutningen på att använda Internet-tjänster för att utföra
programuppgraderingar.
Automatiskt Öppna nätverksinställningar(kabelanslutet)
Anslut till nätverket med en nätverkskabel.
2
Klicka på Status i listmenyn som visas.
3
Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4
Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
Kontrollera först att nätverkskabeln är ansluten.
Automatisk inställning
1
Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Öppna nätverksinställningar-sidan.
2
Tryck på Anslut-knappen för att påbörja Öppna nätverksinställningar.
–– Anslut-knappen fungerar bara om nätverkskabeln är ansluten ordentligt.
3
Nätverkstestskärmen visas och nätverksanslutningen verifieras.
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Trådbundet nätverk och
Internetanslutning slutförda.”.
――Kontrollera anslutningen till LAN-porten om anslutningsprocessen inte fungerar.
――Om den automatiska processen inte kan hitta nätverksanslutningsvärdena, eller om du vill
Manuell inställning
1
Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Öppna nätverksinställningar-sidan.
2
Tryck på Anslut-knappen för att påbörja Öppna nätverksinställningar.
–– Anslut-knappen fungerar bara om nätverkskabeln är ansluten ordentligt.
3
Verifikationsprocessen avslutas.
4
Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
5
Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inst. på Ange manuellt. Upprepa
inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
ställa in anslutningen manuellt går du till nästa avsnitt,
――Om du ställer in IP-inst. på Ange manuellt ändras DNS Setting automatiskt till Ange
Manuellt Öppna nätverksinställningar (kabelanslutet)
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser
till gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder
Windows.
1
Nätverkstestskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas. Tryck på Stopp.
manuellt.
6
När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen
visas och verifikationsprocessen påbörjas.
7
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Trådbundet nätverk och
Internetanslutning slutförda.”.
Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
86
Servernätverksinställn.
Proxyserver
Ställ in proxyserveranslutningen och relaterade funktioner.
MENUm → Nätverk → Servernätverksinställn. → ENTERE
Anslut till server
Av / På
•• Adress / Port / ID / Lösenord
――Adress / Port / ID och Lösenord aktiveras bara när Proxyserver är inställd på På.
Om du vill köra Spelare, ansluter du till ett nätverk.
•• Serveradress / SSL / Port
――Om alternativet SSL är aktiverat, konfigureras servern för användning av https och all
dataöverföring krypteras.
――Ange IP-adress och portnummer för servern. Använd portnumret 7001. (Om du inte kan
ansluta till servern med portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratören för att få
rätt portnummer och sedan ändra portnumret.)
MagicInfo-läge
Enhetsnamn
MENUm → Nätverk → Enhetsnamn → ENTERE
Välj eller ange ett enhetsnamn.
Namnet kan visas på nätverksfjärrkontroller i nätverket.
•• [Signage]-skärm 1 ~ 6 / Anv.inmatn.
Välj MagicInfo-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
•• Lite / Premium
Serveråtkomst
Välj en metod för att ansluta till servernätverket.
•• Tillåt / Neka
FTP-läge
Ange driftläge för FTP.
•• Aktiv / Passiv
87
Kapitel 09
System
Tillgänglighet
Menytransparens
Reglera menyrutans transparens.
MENU m → System → Tillgänglighet → ENTER E
System
Tillgänglighet
Gör inställningar
•• Hög / Låg
Hög kontrast
Ange bakgrund och teckensnitt för högkontrastfärger i menyn. Menytransparenser blir ogenomskinliga när
alternativet är aktiverat.
•• Av / På
Tid
Förstora
Byt källa automatiskt
Ange om markerade objekt ska förstoras i menyn.
Strömkontroll
•• Av / På
Ekolösning
Fläkt och temperatur
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
88
Gör inställningar
Gå igenom den ursprungliga installationen som du gjorde första gången du använde den här produkten.
――Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
MENU m → System → Gör inställningar → ENTER E
System
Tillgänglighet
Gör inställningar
Tid
Byt källa automatiskt
Strömkontroll
Ekolösning
Fläkt och temperatur
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
89
Tid
Du kan konfigurera Ställ klockan och Sovtimer. Konfigurera olika tidsrelaterade inställningar.
――Tryck på INFO-knappen om du vill se aktuell tid.
MENU m → System → Tid → ENTER E
Ställ klockan
Tid
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på E.
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och
högerpilknapparna för att flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.
――Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Ställ klockan
NTP-inställning
DST
På
Sovtimer
Av
Fördröjning Ström på
0
NTP-inställning
Konfigurera serverns URL och tidszon för att använda nätverkstid.
DST
Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Av / På
•• Startdatum: Ange startdatum för sommartid.
•• Slutdatum: Ange slutdatum för sommartid.
•• Tidförskjutning: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.
――Startdatum, Slutdatum och Tidförskjutning aktiveras bara när DST är inställd på På.
Sovtimer
Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.
(Av / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på E. Om du vill avbryta Sovtimer väljer
du Av.
Fördröjning Ström på
Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att undvika överbelastning
(inom 0–50 sekunder).
90
Byt källa automatiskt
Om du slår på skärmen med Byt källa automatiskt På och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt, söker
skärmen automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.
MENU m → System → Byt källa automatiskt → ENTER E
Byt källa automatiskt
När Byt källa automatiskt är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
Byt källa automatiskt
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Byt källa automatiskt
Av
Primär återställningsk.
Av
Primär källa
Sekundär källa
Alla
HDMI 1
Valet Sekundär källa aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar efter en
aktiv källa, där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår
skärmen till första videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.
Primär återställningsk.
Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.
――Funktionen Primär återställningsk. inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Primär källa
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
――Funktionen Sekundär källa inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
91
Strömkontroll
Autopåslagning
MENU m → System → Strömkontroll → ENTER E
Strömkontroll
Autopåslagning
Av
Max. energisparläge
På
Vilolägeskontroll
På
Nätverk standby
Av
Strömknapp
Endast ström på
Med den här funktionen startas produkten automatiskt när kontakten sätts in. Du behöver inte trycka på
strömknappen.
•• Av / På
Max. energisparläge
Stänger av produkten för att minska energiförbrukningen efter att datorn har varit i viloläge ett tag.
•• Av / På
Vilolägeskontroll
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
•• Auto
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten till skärmen.
Meddelandet Ingen signal visas om ingen källenhet är ansluten.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingångssignaler upptäcks.
――Om Ingen signal visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.
――Om Inget signalmeddelande är inställd på Av kommer Ingen signal-meddelandet inte att visas.
Ställ i så fall in Inget signalmeddelande till På.
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
92
Nätverk standby
Strömkontroll
Autopåslagning
Av
Max. energisparläge
På
Vilolägeskontroll
På
Nätverk standby
Av
Strömknapp
Endast ström på
Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.
•• Av / På
Strömknapp
Strömknappen kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på/av strömmen.
•• Endast ström på: Ställ in strömknappen på att slå på strömmen.
•• Ström på/av: Ställ in strömknappen på att slå på/av strömmen.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
93
Ekolösning
Energisparläge
Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.
MENU m → System → Ekolösning → ENTER E
•• Av / Låg / Medium / Hög
Ekosensor
Ekolösning
Energisparläge
Av
Ekosensor
Av
Skärmlampschema
Av
Standby, ej sign.
Av
Autoavst.
Av
För att spara mer energi kommer bildinställningarna automatiskt att anpassas till ljuset i rummet.
•• Av / På
――Ställ in Ekosensor på Av om skärmkontrasten inte är tillräcklig. Om Ekosensor är Av kanske den inte uppfyller
energikraven.
Min bakgrgrundsbelysning
När Ekosensor är På kan du ändra skärmens lägsta ljusstyrka manuellt. Min bakgrgrundsbelysning är det mörkaste
bakgrundsbelysningsläget. Kontrollera att Min bakgrgrundsbelysning-inställningen är lägre än Bakgrundsljusinställningen.
――Om Ekosensor är På kan skärmens ljusstyrka ändras (bli något ljusare eller mörkare) beroende på den
omgivande ljusstyrkan.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
94
Skärmlampschema
Ekolösning
Energisparläge
Av
Skärmlampschema
Ekosensor
Av
Aktivera eller inaktivera belysningsschemat.
Skärmlampschema
Av
Standby, ej sign.
Av
Schema1, Schema2
Autoavst.
Av
Tid
•• Av / På
Panelens ljusstyrka kommer att ändras till den ljusstyrka som ställts in under Ljus vid en angiven tidpunkt.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljus
Justera panelens ljusstyrka. Ju närmare 100 desto ljusare blir panelen.
•• 0 ~ 100
Standby, ej sign.
Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en källenhet.
•• Av / 15 min / 30 min / 60 min
――Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.
――Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.
Autoavst.
Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en knapp på
produktens frontpanel inom angivet antal timmar för att förhindra överhettning.
•• Av / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
95
Fläkt och temperatur
MENU m → System → Fläkt och temperatur → ENTER E
System
Fläkt och temperatur
Skyddar produkten genom att kontrollera fläkthastighet och intern temperatur.
Fläktkontroll
Väljer automatiskt eller manuell för inställning av fläkthastighet.
•• Auto / Manuellt
Inst. fläkthastighet
Ställer in fläkthastigheten inom intervallet 0 till 100.
――Aktiverad när Fläktkontroll är inställd som Manuellt.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Utomhusläge
Om du vill använda produkten i låga temperaturer under 0 ˚C måste du ställa in Utomhusläge på "På."
Med den här funktionen hålls produktens invändiga temperatur jämn så att den kan startas korrekt när den slås på.
•• Av / På
――Koppla inte från strömsladden när den här funktionen är inställd på "På."
――Produktens energiförbrukning är högre när den är avstängd om den här funktionen är inställd på "På" istället för
"Av."
Temperaturkontroll
Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera temperaturområdet som är
acceptabelt.
Standardtemperaturen är 90 °C.
Den rekommenderade användningstemperaturen för den här produkten är 75 till 90 °C (baserat på en
omgivningstemperatur på 50 °C).
――Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna temperaturgränsen.
Om temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra överhettning.
96
Ingångsenhetshanterare
MENU m → System → Ingångsenhetshanterare → ENTER E
Ingångsenhetshanterare
Konfigurera alternativ för externa inmatningsenheter som är anslutna till produkten.
Tangentbordsspråk
Konfigurera vilken tangentkombination som ska användas för att ändra inmatningsspråk.
Tangentbordstyp
Tangentbordsspråk
Ange tangentbordets typ.
Tangentbordstyp
Genväg för inmatningsspråk
Genväg för inmatningsspråk
Välj kortkommandon för att växla mellan indataspråk.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Spela via
Välj Spela via-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
Startskärmen kan se olika ut beroende på inställningarna.
MENU m → System → Spela via → ENTER E
•• MagicInfo / URL-startare
System
Spela via
MagicInfo
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
97
Ändra PIN
Skärmen Ändra PIN visas.
MENU m → System → Ändra PIN → ENTER E
Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
――Standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange ny PIN. Skriv samma fyra siffror en gång till i
Bekräfta ny PIN.
System
Ändra PIN
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
98
Säkerhet
Säkerhetslåset är på
――Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
MENU m → System → Säkerhet → ENTER E
Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen utom knappen LOCK på fjärrkontrollen låses av
funktionen Säkerhetslåset är på.
Säkerhet
När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på LOCK och anger lösenordet (standardlösenord: 0-0-0-0).
Säkerhetslåset är på
Knappen Ström på
USB Automatiskt spellås
Fjärrhantering
På
På
Tillåt
Knappen Ström på
Aktivera den här funktionen när du vill att det ska gå att sätta på enheten med strömknappen på fjärrkontrollen
medan Säkerhetslåset är på är aktverat.
•• Av / På
USB Automatiskt spellås
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj om MagicInfo-innehåll ska spelas upp automatiskt på en ansluten USB-enhet.
•• Av
Spela upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
•• På
Spela inte upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
――När du ansluter en USB-enhet som innehåller MagicInfo-innehåll visas "USB Automatiskt spellås : På" i fem
sekunder.
Fjärrhantering
Du kan Tillåt eller Neka externa kommandon för att få tillgång till enheten via ett nätverk.
Den ändrade inställningen kvarstår även efter det att produkten har stängts av och slås på med hjälp av
panelknappen eller strömbrytaren.
•• Tillåt / Neka
99
Allmänt
Smart säkerhet
Nedan beskrivs några av de säkerhetsfunktioner som skyddar din skärmenhet och anslutna lagringsenheter mot
virus.
MENUm → System → Allmänt → ENTERE
Sök
Allmänt
Kontrollera att din skärmenhet och anslutna lagringsenheter inte drabbats av virus.
Smart säkerhet
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
Anpassad logotyp
Av
Spelläge
Av
Isolerade
En lista över alla objekt som har isolerats för att de innehåller virus.
Realtidsövervakning
Söker efter virus genom att övervaka skärmenheten i realtid.
Övervakningsresultat
Visa listan över filer, nätverk och processer som har blockerats.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
100
Anynet+ (HDMI-CEC)
Allmänt
Smart säkerhet
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
Anpassad logotyp
Av
Spelläge
Av
Anynet+ är en funktion du kan använda för att styra alla anslutna Samsung-enheter med stöd för Anynet+ med
fjärrkontrollen till din Samsung-produkt. Anynet+ -systemet kan bara användas med Samsung-enheter som har
funktionen Anynet+. Du kan kontrollera om din Samsung-enhet har den här funktionen genom att se efter om det
finns en Anynet+ -logotyp på den.
•• Av / På
――Du kan endast styra Anynet+-enheter med produktens fjärrkontroll, inte med knapparna på produkten.
――Produktens fjärrkontroll kanske inte fungerar i vissa situationer. Välj i så fall Anynet+-enheten igen.
――Anynet+ fungerar när AV-enheter med stöd för Anynet+ är i vänteläge eller på.
――Anynet+ har stöd för totalt upp till 12 AV-enheter. Observera att du kan ansluta upp till 3 enheter av samma typ.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
101
Felsökning för Anynet+
Problem
Anynet+ fungerar inte.
Möjlig lösning
•• Kontrollera att enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet har endast stöd för Anynet+-enheter.
•• Kontrollera att strömsladden till Anynet+ -enheten är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera Anynet+ -enhetens Video/Audio/HDMI-kabelanslutningar.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
•• Kontrollera att fjärrkontrollen är Anynet+ -kompatibel.
•• Anynet+ fungerar inte i vissa situationer. (inledande installation)
•• Om du har tagit bort och sedan återanslutit HDMI-kabeln bör du söka efter enheter igen, eller slå av och sedan slå på
produkten.
•• Kontrollera om Anynet+ -funktionen på Anynet-enheten är aktiverad.
Jag vill starta Anynet+.
•• Kontrollera om Anynet+-enheten är ordentligt ansluten till produkten, och kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är
inställt på På på System-menyn.
Jag vill avsluta Anynet+.
•• Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen och välj en enhet som inte är en Anynet+ -enhet.
Meddelandet Frånkoppling
av anslutning till Anynet+...
visas på skärmen.
•• Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet+ eller växlar till ett visningsläge.
The Anynet+-enheten
spelar inte upp materialet.
•• Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när den inledande installationen pågår.
Den anslutna enheten visas
inte.
•• Kontrollera om enheten har stöd för Anynet+ -funktioner.
•• Använd fjärrkontrollen efter att produkten har slutfört Anynet+ -konfigurationen eller är klar med växlingen till
Anynet+.
•• Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
•• Sök efter Anynet+ -enheter igen.
•• Det krävs en HDMI-anslutning för Anynet+. Kontrollera att enheten är ansluten till produkten med en HDMI-kabel.
•• En del HDMI-kablar har kanske inte stöd för Anynet+ -funktionerna.
•• Om anslutningen har avbrutits på grund av ett strömavbrott eller om HDMI-kabeln har kopplats ur, gör du om
enhetssökningen.
102
HDMI Hot Plug
Allmänt
Den här funktionen används för att aktivera en tidsfördröjning innan en HDMI-källenhet startas.
Smart säkerhet
•• Av / På
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
Anpassad logotyp
Av
Spelläge
Av
Anpassad logotyp
Du kan hämta, välja och ställa in visningstiden för en anpassad logotyp som visas när produkten slås på.
•• Anpassad logotyp
――Du kan välja en anpassad logotyp (bild/video) eller stänga av den anpassade logotypskärmen.
――Du måste hämta den anpassade logotypen från en extern USB-enhet för att ställa in den anpassade
logotypen.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Logotypvisningstid
――Om den anpassade logotypens typ är Bild, kan du ställa in Logotypvisningstid.
•• Hämta logotypfilen
――Du kan hämta en anpassad logotyp till produkten från en extern USB-enhet.
――Filnamnet på den anpassade logotypen som du vill hämta måste sparas som ”samsung”, helt i gemener.
――När det finns flera externa USB-anslutningar försöker produkten hämta den anpassade logotypen från den
senaste enheten som var ansluten till produkten.
Filrestriktioner för anpassad logotyp
•• För anpassad logotyp av bildtyp stöds endast bitmappsfiler (aRGB 32bpp-format).
•• Upplösningen på den anpassade logotypen av bildtyp måste vara mellan minst 128x64 och skärmens
maximala upplösning. (Upplösningens horisontella/vertikala värden måste multipliceras med 4.)
•• För anpassade logotyper av videotyp stöds endast TS Stream-typer.
•• Den största videofilen som stöds är 150 MB. Den rekommenderade längden på en videofil är 20 sekunder
eller mindre.
103
Spelläge
Allmänt
När du ansluter till en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™ kan du få en mycket mer realistisk spelupplevelse
genom att välja spelläget.
Smart säkerhet
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
Anpassad logotyp
Av
Spelläge
Av
•• Av / På
――Föreskrifter och begränsningar för Spelläge
När du vill koppla bort spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ställer du in Spelläge på Av på
inställningsmenyn.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ system
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.
MENU m → System → Återställ system → ENTER E
System
Återställ system
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
104
Kapitel 10
Support
Programvaruuppdatering
Kontakta Samsung
MENU m → Support → Programvaruuppdatering → ENTER E
MENU m → Support → Kontakta Samsung → ENTER E
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den
senaste versionen.
――Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och
Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera
programvaran.
――När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till
Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och
programvara.
――Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
Uppdatera nu
Återställ alla
Uppdatera programvaran till den senaste versionen.
――Aktuell version: Det här är den programversion som redan är installerad i produkten.
MENU m → Support → Återställ alla → ENTER E
på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.
standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan
ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.
Automatisk uppdatering
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till
fabriksinställningar.
Med den här funktionen uppdateras produkten automatiskt när den inte används.
•• Av / På
105
Kapitel 11
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
–– Innan du kontaktar Samsungs
kundtjänst ska du testa produkten
enligt följande. Om problemet
kvarstår ska du kontakta Samsungs
kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
–– Om skärmen förblir blank ska
du kontrollera datorsystem,
videostyrenhet och kabel.
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från alla kablarna till produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
Kontrollera upplösning och frekvens
Ej optimalt läge visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds
(se Upplösningar som stöds).
106
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är
säker.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du
justera skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska
du uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Ingen signal visas på skärmen.
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Beroende på typ av extern enhet kanske inte skärmen visas som den ska. Anslut den i så fall
med HDMI Hot Plug-funktionen På.
Ej optimalt läge visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala
upplösning och frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt
produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
107
Skärmproblem
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda
i ett intervall som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna
om det behövs genom att se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för
standardsignalläge.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljusstyrka och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Gå till Bild och justera Färgområde-inställningarna.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Vitbalans-inställningarna.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Produkten stängs av automatiskt.
Gå till System och se till att Sovtimer är inställt på Av.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående
skärm.
Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.
Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.
Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10
till 15 minuter.
Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i
butiken där den inhandlades.
Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).
Bilden ser inte normal ut.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte
att produkten är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala
produkter.
108
Skärmproblem
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till Bild och justera skärminställningarna, till exempel Bildläge, Färg, Ljusstyrka och
Skärpa.
Gå till System och justera Energisparläge-inställningarna.
Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.
Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.
Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta
Samsungs kundtjänst för att lösa problemet.
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller
om signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den
rekommenderade.
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och
längst ned på skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
Fjärrkontrollsfel
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
109
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Andra problem
Produkten luktar plast.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Bildskärmen ser ut att luta.
Ta bort stativet och sätt sedan tillbaka det igen på produkten.
Ljudet eller bilden försvinner då och då.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.
Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du
använda högervinklade kablar.
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas
meddelandet "Den angivna upplösningen stöds inte.".
Meddelandet "Den angivna upplösningen stöds inte." visas om ingångskällans upplösning
överstiger bildskärmens maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av
bildskärmen.
Det kommer inget ljud från högtalarna i HDMI-läge när en
DVI-HDMI-kabel är ansluten.
DVI-kablarna överför inga ljuddata.
HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.
Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tvbox, är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Det hörs inget ljud i HDMI-läge.
Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan
inträffa om en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är
ansluten till produkten.
Se till att ljudkabeln är ansluten till rätt ingång för att aktivera ljudet.
Om problemet uppstår ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.
En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud.
Välj i så fall en ljudingång manuellt.
110
Andra problem
HDMI-CEC fungerar inte.
Produkten fungerar inte med HDMI-CEC-funktionen.
Om du vill använda flera externa enheter som är kompatibla med HDMI-CEC-funktionen och
anslutna till någon av HDMI IN 1- och HDMI IN 2-portarna på produkten, stänger du av HDMICEC-funktionerna på alla de externa enheterna. Externa enheter innefattar Blu-ray- och
DVD-spelare.
Om du använder en extern enhet samtidigt som dess HDMI-CEC-funktion är aktiverad, kan
det automatiskt stoppa andra externa enheter.
Om du vill ändra HDMI-CEC-inställningarna kan du läsa i användarhandboken för enheten
eller kontakta dess tillverkare.
111
Vanliga frågor
Fråga
Hur ändrar jag frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar
→ Avancerat → Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar → Avancerat →
Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
–– Läs användarhandboken för
datorn eller grafikkortet för
mer information om ändring av
inställningar.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Bildskärmsinställningar → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen
i Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm →
Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in
frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade
skärminställningar → Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm, och justera
Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar
och justera upplösningen.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra
upplösningen.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera
upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Ändra upplösning och ställ in upplösningen.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade
skärminställningar, och justera upplösningen.
112
Fråga
Hur ställer jag in energisparläget?
Svar
•• Windows XP: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och teman →
Bildskärm → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Bildskärm →
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och
anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på
datorn.
•• Windows 10: Ställ in energisparläget i Inställningar → Anpassning → Låsskärm →
Timeoutinställningar för skärmen → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
113
Kapitel 12
Specifikationer
Allmänt
–– Storlek
Modellnamn
Skärm
OH75F
Storlek
75-klass (74,5 tum / 189,3 cm)
Visningområde
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Nätanslutning
–– Visningområde
AC100-240V~ 50/60Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.
H
Miljöaspekter
Drift
Temperatur: -30 ℃–50 ℃ (-22 °F–122 °F)
* När kåpan installeras bör innertemperaturen hållas vid 40°C eller lägre.
V
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 °C–50 °C (-4 °F–122 °F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
114
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar
monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål.
――Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta
påverkar inte produktprestandan.
――Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. I så fall kan användaren behöva vidta nödvändiga åtgärder.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
115
Förinställda tidslägen
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför
kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer
optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
――Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den
vertikala frekvensen till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.
–– Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad
från vänster till höger sida av skärmen
kallas en horisontell cykel. Det
resiproka numret på den horisontella
cykeln kallas horisontell frekvens.
Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
–– Vertikal frekvens
Produkten visar en enkel skärmbild
flera gånger per sekund (som
fluorescerande ljus) för att visa att
visningen kan ske. Hastigheten för
en enkel bild som visas upprepat
per sekund kallas vertikal frekvens
eller uppdateringshastighet. Vertikal
frekvens uppmäts i Hz.
Modellnamn
Synkronisering
Upplösning
OH75F
Horisontell frekvens
30 – 80 kHz
Vertikal frekvens
60 – 75 Hz
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör
hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa
i bruksanvisningen för grafikkortet.
116
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
117
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
118
Kapitel 13
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker
i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den
köpta produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat
företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat
företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner
till Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska
anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning,
översvämning osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator,
lampa, filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs
därför alltid användarhandboken först.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping
eller online.
119
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
Svart matris
Gemensam
elektrod (ITO)
Färgfilter
Optimal bildkvalitet
•• På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara
ljusare eller mörkare på panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
–– Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800
Källa
Utgång
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder
och defekta pixlar.
–– Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda
produkten under en längre tid.
Förhindra inbränning av efterbilder
Vad är inbränning av efterbilder?
TFT
Gate
Pixelelektrod (ITO)
Lagringskapacitetsgivare (Cs)
Databusslinje
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal
användning står för ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast
mönster under en längre tid kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i
pixlarna som kontrollera liquid crystals.
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare.
När detta inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att
förhindra detta måste den samlade spänningsskillnaden minskas.
――Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta
förhållanden.
120
Förhindra inbränning av efterbilder
――Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av
strömmen eller ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte
används. Garantin kan vara begränsad beroende på bruksanvisning.
•• Stänga av, skärmsläckare och energisparläge
–– Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.
–– Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål
när produkten ska stängas av.
–– Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.
Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
•• Regelbunden färgförändring
–– Använd 2 färger
Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.
Type 1
•• Regelbunden textfärgsförändring
–– Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.
Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
(Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en färg, vilket varierar beroende på mängden
utstrålande ljus.)
――Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.
――Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.
Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4
timmars användning.
121
Licens
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with
advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth
FF/RW, etc.) streamed to your device.
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga
på produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till [email protected] om du vill
veta mer om licensmeddelandet om öppen källkod.
122
Terminologi
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Var och en av
skanningshastigheterna
ovan hänvisar till antalet
effektiva skanningsrader, som
avgör skärmupplösningen.
Skanninghastigheten kan indikeras i
(sammanflätat) eller p (progressivt)
läge, beroende på skanningmetod.
- Skanning
Skanningen hänvisar till en process
för att skicka pixlar som formar en
bild progressivt. Ett stort antal pixlar
ger en klarare och mer levande bild.
- Progressivt
I progressivt skanningläge
skannas alla pixelrader en i taget
(progressivt) på skärmen.
- Sammanflätat
I sammanflätat skanningläge
skannas varannan pixelrad uppifrån
och ned först och sedan skannas
återstående pixelrader (som inte
skannades).
Ej sammanflätat läge och
Sammanflätat läge____ Ej
sammanflätat läge (progressiv
skanning) visar en horisontell linje
uppifrån och ned på skärmen.
Sammanflätat läge visar ett udda
antal linjer först och ett jämnt antal
linjer därefter. Ej sammanflätat
läge används i monitorer, eftersom
det producerar en mycket klar och
tydlig skärm och sammanflätat läge
används huvudsakligen för TV.
Bildpunktsavstånd____ Skärmen
består av röda, gröna och blå
bildpunkter. Ett kortare avstånd
mellan punkterna producerar
en högre upplösning. Dot pitch
(bildpunktsstopp) står för skillnaden
mellan det kortaste avståndet
mellan punkter av samma färg.
Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i
millimeter.
Vertikal frekvens____ Produkten
visar en bild många gånger per
sekund (som ett lysrör som blinkar)
för att visa den bild som användaren
ska se. Hastigheten för en enkel
bild som visas upprepat per sekund
kallas vertikal frekvens eller
uppdateringshastighet. Vertikal
frekvens uppmäts i Hz.
60 Hz står exempelvis för en enkel
bild som visas 60 gånger per sekund.
Horisontell frekvens____ Tiden
det krävs för att skanna en rad
från vänster till höger sida av
skärmen kallas en horisontell
cykel. Det resiproka numret på
den horisontella cykeln kallas
horisontell frekvens. Horisontell
frekvens uppmäts i kHz.
Källa____ Ingångskällan hänvisar
till en videokällenhet som är
ansluten till produkten, såsom en
videokamera eller en video- eller
DVD-spelare.
Plug & Play____ Plug & Play är en
funktion som möjliggör automatiskt
informationsutbyte mellan en skärm
och en dator och har som syfte att
skapa en optimal visningsmiljö.
Produkten använder VESA DDC
(internationell standard) för att köra
Plug & Play.
Upplösning____ Upplösningen är
antalet horisontella punkter (pixlar)
och vertikala punkter (pixlar) som
bildar en skärm. Den representerar
nivån för visningsdetaljer. En högre
upplösning gör det möjligt att
visa mer data på skärmen och är
praktisk för att utföra flera uppgifter
samtidigt.
En upplösning på 1920 X 1080
består av 1920 horisontella pixlar
(horisontell upplösning) och
1080 vertikala pixlar (vertikal
upplösning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:n är en masslagringsskiva
i CD-storlek där du kan spara
multimedia (ljud, video och
spel) och som utnyttjar MPEG-2videokomprimeringsteknik.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Detta är ett
gränssnitt som kan anslutas till en
digital ljudkälla och en högupplöst
videokälla med en enda kabel utan
komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____
MDC (Multiple Display Control)
är ett program som gör att flera
skärmar kan styras samtidigt
på en dator. Kommunikationen
mellan en dator och en skärm sker
genom att använda RS232C (seriell
datasändning) och RJ45-kablar
(LAN).
123

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 190.5 cm (75") 1920 x 1080 pixels LED 2500 cd/m²
  • Direct-LED BLU 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement