Samsung | NX-N2 | Samsung NX-N2 Bruksanvisning

Brugervejledning
NX-N2
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet –
være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
BN46-00400A-05
Indholdsfortegnelse
INDEN PRODUKTET
ANVENDES
FORBEREDELSER
BRUG AF "PCOIP"
4
Ophavsret
5
5
Anvendte ikoner i denne manual
Symboler for sikkerhedsforanstaltninger
6
Sikring af installationspladsen
6
Foranstaltninger for opbevaring
7
Sikkerhedsforanstaltninger
7
8
10
Elektricitet og sikkerhed
Installation
Betjening
13
Kontrol med komponenterne
13
Kontrol med komponenterne
15
Dele
15
17
Set forfra
Bagside
18
Installation
18
19
20
Fastgørelse af holderen
Tilslutning af produkter
Tyverisikringslås
21
Hvad er en "PC over IP"?
22
Anvendt forbindelse "PCoIP"
22
23
24
24
25
26
27
Tilslutning med DP-kablet
Tilslutning til en sekundær skærm
Tilslutning af hovedtelefoner
Tilslutning af en mikrofon
LAN-tilslutning
Tilslutning af USB-enheder
Tilslutning af strømmen
28
Tilslutning af værts-pc'en med LANkablet
Indholdsfortegnelse
2
Indholdsfortegnelse
PROBLEMLØSNINGSVEJLEDNING
SPECIFIKATIONER
APPENDIKS
29
"PCoIP"
29
29
30
31
46
50
52
59
61
62
63
64
visning på skærmen (OSD)
Skærmen Tilslut
OSD-menuen Options
Vinduet Configuration
Vinduet Diagnostics
Vinduet Information
Vinduet User Settings
Vinduet Password
Wake On LAN
Wake on USB
OSD Logo Upload
Firmware Update
65
Forudsætninger inden du kontakter
Samsungs kundeservicecenter
65
Kontroller følgende.
66
Generelt
67
Strømforbrug
68
Kontakt SAMSUNG
73
Ansvar for betalingsservice (omkostning
for kunderne)
73
73
74
Produktet er ikke defekt.
En produktskade, som kunden har forårsaget.
Andet
75
Korrekt bortskaffelse
75
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk
& elektronisk udstyr)
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt
75
STIKORDSREGISTER
Indholdsfortegnelse
3
Inden produktet anvendes
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er
forbudt.
SAMSUNG-logoet er et registreret varemærke tilhørende Samsung Electronics.
Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis

(a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

(b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).

Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
Inden produktet anvendes
4
Inden produktet anvendes
Anvendte ikoner i denne manual
Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det,
der vises på billederne.
Symboler for sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne
ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.
Inden produktet anvendes
5
Inden produktet anvendes
Sikring af installationspladsen
Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre brand og
beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du
installerer produktet.

Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.

Dette produkt kan installeres i stående eller liggende retning.
Foranstaltninger for opbevaring
Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du rengør indersiden af produktet, skal du kontakte
servicecenteret (side 68) først. (Der opkræves et servicegebyr).
Inden produktet anvendes
6
Inden produktet anvendes
Sikkerhedsforanstaltninger
Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Elektricitet og sikkerhed
Advarsel!
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Tilslut ikke mange produkter i den samme stikkontakt.

Ellers kan kontakten overhede og medføre en brand.
Rør ikke ved strømstik med våde hænder.

Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

En løs forbindelse med medføre brand.
!
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt. (kun isolerede type 1-enheder).

Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
!
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Strømkablet må ikke tynges
ned med en tung genstand.

Et beskadiget strømkabel med give elektrisk stød eller medføre brand.
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Hvis benene i strømkablet eller stikkontakten er dækket af fremmedIegemer (støv
mv.), skal du aftørre med en tør klud.
!

Ellers kan der opstå brand.
Inden produktet anvendes
7
Inden produktet anvendes
Forsigtig!
Strømkablet må ikke trækkes ud, mens produktet er i brug.

Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Brug ikke strømkablet til andre produkter end de godkendte produkter, der er
godkendt af Samsung.

!
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

Hvis der opstår et problem i produktet, skal du trække strømkablet ud for at
afbryde strømmen til produktet helt.

Du kan ikke afbryde strømmen helt ved kun at bruge afbryderknappen på
produktet.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
!
Installation
Advarsel!
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet.
Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

Ellers kan der opstå brand.
Undgå at montere produktet i indelukkede områder med dårlig ventilation, f.eks.
en reol eller et skab.

Ellers kan der opstå brand på grund af den øgede indvendige temperatur.
Opbevar plastemballageposen til produktet et sted, hvor børn ikke kan få fat i
den.

Børn kan blive kvalt.
Inden produktet anvendes
8
Inden produktet anvendes
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker
hylde, skrå overflade osv.).

Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.

Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige
produktet eller medføre brand.
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt
(dryppende vand osv.), olie eller røg.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som
f.eks. en brændeovn.

Ellers reduceres produktets levetid, eller det kan medføre brand.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

Produktet kan falde ned og beskadige børn.
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet
må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
Forsigtig!
Vær forsigtig med ikke at tabe produktet, når det flyttes.

Ellers kan der opstå produktfejl eller personskader.
Sæt produktet forsigtigt ned.

SAMSUNG
Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv,
kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor
produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.
!

Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter (side 68) inden montering,
hvis du vil montere produktet et sådant sted.
Produktet må ikke efterlades eller installeres på gulvet.

Pludselig belastning som eksempelvis spark eller ekstra vægt såsom at
træde på produktet kan forårsage produktfejl eller personskade.
Inden produktet anvendes
9
Inden produktet anvendes
Betjening
Advarsel!
Der løber højspænding i produktet. Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller
ændre produktet.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Kontakt Samsungs servicecenter (side 68) for reparationer.
Inden du flytter produktet, skal du slukke for strømmen og tage strømledningen
og alle andre tilsluttede kabler ud.

Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand eller
elektrisk stød.
Hvis produktet afgiver en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks
tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 68).

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Sørg for, at børn ikke sidder på produktet eller sparker til produktet.

Produktet kan falde ned, og dit barn kan komme alvorligt til skade.
Hvis produktet falder ned eller ydersiden beskadiges, skal du slukke produktet,
tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 68).

Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand.
Produktet egner sig ikke til at sidde på.

Produktets kabinet eller stik kan blive beskadiget, eller det kan medføre
personskader.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Flyt ikke produktet ved kun at holde i strømkablet eller et signalkabel.

Ellers kan strømkablet blive beskadiget eller der kan opstå fejl i produktet,
elektrisk stød eller brand.
Inden produktet anvendes
10
Inden produktet anvendes
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket.
Området skal også straks ventileres.

Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær
produktet.

Det kan medføre eksplosion eller brand.
Stik ikke metalgenstande såsom en spisepind, mønt eller hårnål ind i produktets
ventilationsåbning eller porte. Stik ikke brændbare genstande såsom papir eller
tændstikker ind i produktets ventilationsåbning eller porte.

Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke
strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs
servicecenter (side 68).

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.),
eller metalgenstande oven på produktet.

Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke
strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs
servicecenter (side 68).

Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Forsigtig!
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge
produktet i længere tid (ferie osv.).

Ellers kan der opstå brand som følge af ophobet støv, overophedning,
elektrisk stød eller strømafledning.
Strømsadaptere må ikke sættes sammen.

Ellers kan der opstå brand.
Tag plastposen af strømsadapteren, inden du bruger den.

Ellers kan der opstå brand.
Inden produktet anvendes
11
Inden produktet anvendes
Der må ikke komme vand ind i strømsadapteren, og den må ikke blive våd.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.

Sørg for ikke at gøre strømsadapteren våd, når du vasker gulv.
Anbring ikke strømsadapteren tæt på varmeapparater.

Ellers kan der opstå brand.
Strømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.
!
Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen
vender opad, kan vand eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og
føre til, at adapteren ikke længere virker.
!
Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller
på gulvet.
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Opbevar det tilbehør, der bruges sammen med produktet, uden for børns
rækkevidde.
!
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Lydstyrken må ikke skrues for højt op ved brug af hovedtelefoner (øretelefoner).

Høje lydniveauer kan påvirke hørelsen på lang sigt.
Inden produktet anvendes
12
1
1.1
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
1.1.1 Kontrol med komponenterne

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler noget i pakken.

Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste
billede.
Komponenter
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
Brugervejledning
(ikke til rådighed visse steder)
Produkt
Strømkabel
Holder
Skrue (M4 X L8)
Strømsadapter
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
1 Forberedelser
13
1
Forberedelser
Elementer der sælges separat
Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.
LAN-kabel
USB-kabel
HDMI-DVI-kabel
DVI-kabel
DVI-RGB-kabel
DP-kabel
Mus (USB)
Tastatur
Mikrofon
Hovedtelefon
1 Forberedelser
14
1
1.2
Forberedelser
Dele
1.2.1 Set forfra
Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
A
Porte
Beskrivelse
Tænd eller sluk for produktet.
Tryk på knappen
i to sekunder.
Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
Sluttes til en computer.
Slut til en USB-enhed.

Det anbefales at slutte et tastatur og en mus til [
portene.
(2.0)]-

Sørg for, at der er sluttet en harddisk til den dedikerede [
(2.0)
HDD]-port. Det anbefales at bruge en ekstern harddisk med
egen strømforsyning og strømadapter.
1 Forberedelser
15
1
Forberedelser
Porte
Beskrivelse
Slut til en USB-enhed.
A
Højttaler
1 Forberedelser
16
1
Forberedelser
1.2.2 Bagside
Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Porte
Beskrivelse
Slut til en USB-enhed.
Sluttes til skærmen med DP-kablet.
Lydoutput gennem [DP OUT]-porten understøttes ikke.
Sluttes til skærmen med DVI-kablet.
Porten understøtter både digital og analog udgang.
Hvis du vil bruge en analog udgang, skal du slutte en enhed til
porten ved hjælp af et DVI-RGB-kabel (sælges separat).
Tilsluttes til et netværk med et netværkskabel (LAN).
Tilsluttes til strømsadapteren.
1 Forberedelser
17
1
1.3
Forberedelser
Installation
1.3.1 Fastgørelse af holderen

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Dette produkt kan installeres i stående eller liggende retning.
Lodret type
Vandret type
1 Forberedelser
18
1
Forberedelser
1.3.2 Tilslutning af produkter
4
A
Bemærkninger

Når du slutter et produkt til en skærm, skal du sørge for at efterlade et mellemrum på mindst 10 cm
mellem produktet og skærmenheden.

Når du slutter et produkt til en skærm, anbefales det at sætte produktet vandret i holderen. Tilslut
det ikke i lodret position.

Produktets dimensioner er 100 x 100 mm i overensstemmelse med VESA-standarderne. Sørg for
at bruge VESA-kompatible skruer. Hvis der anvendes skruer, som ikke er kompatible med
VESA-standarderne, kan det skade produktet eller få udstyret til at falde af. Samsung har ikke
ansvaret for skader, som forårsages af brugen af dele, som ikke er VESA-kompatible.

Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESA-standarderne.

Produktet sluttes til skærmen ved at sætte holderen ( A ) godt fast i åbningerne på skærmen.
1 Forberedelser
19
1
Forberedelser
1.3.3 Tyverisikringslås
Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder. Låseenhedens facon
og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din
tyverisikringsenhed, for flere detaljer Låseenheden sælges separat.
Sådan låses en tyverisikring:
1
2
3
4
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
Sæt Kensington-låsen i sikkerhedsåbningen på siden af produktet.
Lås låseenheden.

En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.

Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
1 Forberedelser
20
2
2.1
Brug af "PCoIP"
Hvad er en "PC over IP"?
Rackmonteret server

Arbejdsstation
Produktet modtager billeder fra den kodede fil på server-pc'en via LAN, og derefter dekoder den
billederne og viser dem på de tilsluttede skærmenheder. Hvis der kun er tilsluttet én skærmenhed til
DP-porten på produktet, understøtter produktet skærmen med en maksimal opløsning på
2560 x 1600. Er der derimod sluttet to skærmenheder til DP- og DVI-I OUT-portene, understøtter
produktet begge skærmene med en maksimal opløsning på 1920 x 1200.

Produktet sluttes til en server-pc. Dette sikrer forbedret sikkerhed og giver dig mulighed for at
oprette adgang til internettet, oprette dokumenter og redigere billeder med server-pc'en.
USB-portene kan bruges til at tilslutte eksterne inputenheder.
2 Brug af "PCoIP"
21
2
2.2
Brug af "PCoIP"
Anvendt forbindelse "PCoIP"
Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
2.2.1 Tilslutning med DP-kablet
DP OUT
1
DP IN
Slut DP-kablet til [DP OUT]-porten på bagsiden af produktet og til [DP IN]-porten på pc'en.
Lydoutput gennem [DP OUT]-porten understøttes ikke.
2 Brug af "PCoIP"
22
2
Brug af "PCoIP"
2.2.2 Tilslutning til en sekundær skærm
1
DVI-I OUT
DVI IN
DVI-I OUT
RGB IN
DVI-I OUT
HDMI IN
Slut DVI-, DVI-RGB- eller DVI-HDMI-kablet (sælges separat) til [DVI-I OUT]-porten bag på produktet
og [DVI IN]-, [RGB IN]- eller [HDMI IN]-porten på pc'en.

[DVI-I OUT]-porten er til en sekundær skærm.

Slut en sekundær skærm til [DVI-I OUT]-porten, når du skal bruge to skærme.

Brug et DVI-RGB-kabel (sælges separat), hvis du vil vise analogt output.
Brug et DVI- eller DVI-HDMI-kabel (sælges separat), hvis du vil vise digitalt output.
2 Brug af "PCoIP"
23
2
Brug af "PCoIP"
2.2.3 Tilslutning af hovedtelefoner
1
Slut hovedtelefonerne til [
] på forsiden af produktet.
2.2.4 Tilslutning af en mikrofon
1
Slut mikrofonen til [
] på forsiden af produktet.
2 Brug af "PCoIP"
24
2
Brug af "PCoIP"
2.2.5 LAN-tilslutning
LAN
1
Slut LAN-kablet til [LAN]-porten på produktets bagside.
2 Brug af "PCoIP"
25
2
Brug af "PCoIP"
2.2.6 Tilslutning af USB-enheder
(2.0) HDD
(2.0)
A
1
Slut USB-enheder til
-portene på forsiden eller bagsiden af produktet.

Tastatur og mus skal sluttes til [
(2.0)].

Når du tilslutter en ekstern harddisk, skal du bruge [
ekstern harddisk med egen strømadapter.

Sørg for, at en enhed, som kræver mere end 0,5 ampere, såsom en ekstern harddisk, sluttes til
den dedikerede [
(2.0) HDD]-port.
A
(2.0) HDD]-porten. VI anbefaler at bruge en
Porte
[
Ved samtidig brug af
(2.0)] + [
(2.0) HDD]
Ved brug af [
(2.0) HDD] alene
Maksimal udgangsstrøm for
[
(2.0) HDD]
1,0 A
1,5 A
2 Brug af "PCoIP"
26
2
Brug af "PCoIP"
2.2.7 Tilslutning af strømmen

Slut strømkablet til DC-strømadapteren.
Slut derefter strømadapteren til [DC 14V]-porten på bagsiden af produktet.
Sæt derefter strømkablet til stikkontakten.
DC 14V
Indgangsspændingen skiftes automatisk.
2 Brug af "PCoIP"
27
2
2.3
Brug af "PCoIP"
Tilslutning af værts-pc'en med LAN-kablet
Værts-pc
Rackmonteret server
Arbejdsstation
HUB
LAN-kabel
NX-N2
1
Værts-pc
2
HUB
3
LAN-kabel
1
Tilslut strømkablet til strømstikket på bagsiden af produkter.
2
Tilslut musen og tastaturet til USB-portene.
3
Tilslut LAN-porten på produktets bagside og hubben.
4
Tilslut hubben og LAN-porten på værts-pc'en.
4 NX-N2
Værts-pc'en skal have en IP-adresse.
Når du har tilsluttet lokalnetværket og indstillet IP-adressen, kan du se værts-pc-billedet på skærmen.
Brug USB-porten for tilslutning af eksterne lagringsenheder (f.eks. DSC, MP3, ekstern lagring mv.).
Tilslutning til én værts-pc til mange klientenheder er kun mulig, når en virtualiseringsløsning, som f.eks.
vmware er installeret på værts-pc’en.
2 Brug af "PCoIP"
28
2
2.4
Brug af "PCoIP"
"PCoIP"
2.4.1 visning på skærmen (OSD)
Skærmmenuens lokale skærmtekster vises til brugeren, når der tændes for enheden, og når en PCoIPsession (pc over IP) ikke er i gang. OSD gør det muligt at oprette forbindelse til en værtsenhed via vinduet
Connect.
Vinduet Connect giver adgang til siden Options, der indeholder nogle af de funktioner, som findes i
administrationsgrænsefladen.
Klik på menuen Options i vinduet Connect for at få adgang til siden Options.
2.4.2 Skærmen Tilslut
Vinduet Connect vises under opstart, undtagen hvis klienten er konfigureret til administreret opstart eller
automatisk tilslutning.
Logoet, der vises over knappen Connect, kan ændres ved at overføre et erstatningsbillede via menuen
Upload i administrationsgrænsefladen.
Knappen Tilslut
Klik på knappen Connect for at starte en PCoIP-session. Når PCoIP-tilslutningen er i gang, viser
OSD'ens lokale GUI en meddelelse om, at tilslutningen er i gang. Når tilslutningen er etableret, forsvinder
GUI'en på OSD'en, og sessionsbilledet vises.
Figur 2-1: Skærmmenuens tilslutningsskærm (tilslutter)
2 Brug af "PCoIP"
29
2
Brug af "PCoIP"
2.4.3 OSD-menuen Options
Når menuen Options vælges, vises en liste med valg. Skærmmenuen Options indeholder:

Configuration
Denne valgmulighed gør det muligt at konfigurere forskellige indstillinger for enheden, f.eks.
netværksindstillinger, sessionstype, sprog og andre indstillinger.

Diagnostics
Denne valgmulighed gør det muligt at fejlfinde enheden.

Information
Denne valgmulighed gør det muligt at se bestemte detaljer om enheden.

User Settings
Denne valgmulighed gør det muligt for brugeren at definere certificate checking mode, Mouse,
Keyboard, Display Topology samt PCoIP-protokollens billedkvalitet.

Password
Denne valgmulighed gør det muligt at opdatere administratoradgangskoden til enheden.
For firmware-versionerne 4.6.0 og nyere vil standardadgangskoden være tom. Hvis du klikker på
knappen Unlock og derefter klikker på Returtasten, låses produktet op.
Når der vælges en valgmulighed, vises der et indstillingsvindue.
Figur 2-2: OSD-menuen Options
2 Brug af "PCoIP"
30
2
Brug af "PCoIP"
2.4.4 Vinduet Configuration
Valgmuligheden Configuration i administrationsgrænsefladen og OSD gør det muligt at konfigurere
forskellige indstillinger for enheden.
Fanerne i vinduet Configuration er:

Network

IPv6

SCEP

Label

Discovery

Session

Language

Power

Display

Access

Audio

Reset
Hver fane har følgende knapper: OK, Cancel og Apply. Disse knapper gør det muligt for administratoren
at acceptere eller annullere de ændringer, der er foretaget.

OSD konfigurationsmuligheder er et undersæt af de valgmuligheder, der er tilgængelige i
administrationsgrænsefladen.

Besøg Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com for at få flere oplysninger om
fanerne SCEP, Label og Access.

For at opnå optimal ydeevne skal du installere Teradici Audio Driver på din VM og vælge den som
standardenhed til afspilning.

Du kan finde flere oplysninger ved at besøge Teradici Support Site på
http://techsupport.teradici.com og logge på.
Gå til Download Center
Teradici Virtual Audio Driver.
2 Brug af "PCoIP"
31
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Network
Indstillingerne for værts- og klientnetværk kan konfigureres fra siden Initial Setup eller siden Network.
Efter at parametrene på denne side er opdateret, klikkes der på Apply for at gemme indstillingerne.
Netværksparametrene kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.
Figur 2-3: Konfiguration af Network

Enable DHCP
Når Enable DHCP er aktiveret, vil enheden kontakte en DHCP-server for at få tildelt en IP-adresse,
undernetmaske, gateway-IP-adresse og DNS-servere. Når deaktiveret kræver enheden, at disse
parametre indstilles manuelt.

IP Address
Enhedens IP-adresse. Hvis DHCP er deaktiveret, skal der angives en gyldig IP-adresse i dette felt.
Hvis DHCP er aktiveret, kan dette felt ikke redigeres.

Subnet Mask
Enhedens undernetmaske. Hvis DHCP er deaktiveret, skal der angives en gyldig undernetmaske i
dette felt. Hvis DHCP er aktiveret, kan dette felt ikke redigeres.
Det er muligt at konfigurere en ulovlig kombination af IP-adresse/undernetmaske (f.eks. ugyldig
maske), så det ikke er muligt at oprette forbindelse til enheden. Kontroller, at undernetmasken er
indstillet korrekt.

Gateway
Enhedens gateway-IP-adresse. Hvis DHCP er deaktiveret, er dette felt obligatorisk. Hvis DHCP er
aktiveret, kan dette felt ikke redigeres.

Primary DNS Server
Enhedens primære DNS IP-adresse. Feltet er valgfrit. Hvis DNS-serverens IP-adresse er konfigureret
med forbindelsesstyringen, kan adressen indstilles som en FQDN i stedet for en IP-adresse.
2 Brug af "PCoIP"
32
2
Brug af "PCoIP"

Secondary DNS Server
Enhedens sekundære DNS IP-adresse. Feltet er valgfrit. Hvis DNS-serverens IP-adresse er
konfigureret med forbindelsesstyringen, kan adressen indstilles som en FQDN i stedet for en IPadresse.

Domain Name
Det anvendte domænenavn (f.eks. 'domain.local'). Feltet er valgfrit. I dette felt specificeres klientens
vært eller domæne.

FQDN
Værtens eller klientens fulde domænenavn. Standardværdien er pcoip-host-<MAC> eller
pcoipportal-<MAC>, hvor <MAC> er værtens eller klientens MAC-adresse. Domænenavnet tilføjes,
hvis det anvendes (f.eks. pcoip-host-<MAC>.domain.local). Der er kun læseadgang til dette felt på
denne side.

Ethernet Mode
Gør det muligt at konfigurere Ethernet-tilstand for værten eller klienten som:

Auto

100 Mbps Full-Duplex

10 Mbps Full-Duplex
Der vises en advarsel, hvis 10 Mbps Full-Duplex eller 100 Mbps Full-Duplex vælges, og der
herefter klikkes på Apply.
"Advarsel: Når automatisk forhandling er deaktiveret på PCoIP-enheden, skal det også deaktiveres
på switchen. Desuden skal PCoIP-enheden og switchen være konfigureret til at anvende samme
hastighed og dupleksparametre. Forskellige parameters kan medføre tab af netværksforbindelse.
Er du sikker på, at du vil fortsætte?" Klik på OK for at ændre parameteren.
Ethernet Mode skal altid indstilles til Auto, og 10 Mbps Full-Duplex eller 100 Mbps Full-duplex
skal kun bruges, når det andet netværksudstyr (dvs. switchen) også er konfigurere til at fungere
ved 10 Mbps Full-Duplex eller 100 Mbps Full-duplex. En forkert konfigureret Ethernet Mode kan
medføre, at netværket fungerer ved half-duplex, som ikke understøttes af PCoIP-protokollen.
Sessionen vil blive kraftigt forringet og til sidst afbrudt.

Enable 802.1X Security: Hvis det tilsluttede netværk understøtter 802.1x, bør
Enable 802.1X Security være aktiveret, og kun sikkerhedsgodkendte enheder kan bruges. Hvis
Enable 802.1X Security er aktiveret, skal du konfigurere indstillingerne Authentication, Identity og
Client Certificate. TLS (Transport Layer Security) understøttes kun som godkendelsesprotokol
indtil videre.

Identity: Angiv det produkt-id, som skal bruges på netværket.

Client Certificate: Vælg et certifikat, som er overført fra siden Certificate Upload page.
2 Brug af "PCoIP"
33
2
Brug af "PCoIP"
Fanen IPv6
IPv6-siden gør det muligt at aktivere IPv6 til PCoIP-enheder, som er tilsluttet IPv6-netværket.
Når en af indstillingerne på denne side ændres, skal enheden genstartes, inden ændringen træder i
kraft.
Figur 2-4: Konfiguration af IPv6

Enable IPv6
Dette felt skal aktiveres for at aktivere IPv6 for alle PCoIP-enheder.

Link Local Address
Dette felt udfyldes automatisk.

Gateway
Indtast gateway-adressen.

Enable DHCPv6
Dette felt skal aktiveres for at konfigurere Dynamic Host Configuration Protocol version 6 (DHCPv6)
for enheden.

Primary DNS
Enhedens primære DNS IP-adresse. Hvis DHCPv6 er aktiveret, udfyldes dette felt automatisk af
DHCPv6-serveren.

Secondary DNS
Enhedens sekundære DNS IP-adresse. Hvis DHCPv6 er aktiveret, udfyldes dette felt automatisk af
DHCPv6-serveren.

Domain Name
Værtens eller klientens anvendte domænenavn (f.eks. 'domain.local'). Hvis DHCPv6 er aktiveret,
udfyldes dette felt automatisk af DHCPv6-serveren.
2 Brug af "PCoIP"
34
2
Brug af "PCoIP"

FQDN
Værtens eller klientens fuldt kvalificerede domænenavn. Hvis DHCPv6 er aktiveret, udfyldes dette felt
automatisk af DHCPv6-serveren.

Enable SLAAC
Aktiver dette felt for at konfigurere Stateless Address Auto-configuration (SLAAC) for dine enheder.

Enable Manual Address
Aktiver dette felt for at konfigurere en manuel (statisk) adresse for enheden.

Manual Address
Indtast enhedens IP-adresse.
2 Brug af "PCoIP"
35
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Label
Siden Label er tilgængelig fra værten eller klienten. Siden Label gør det muligt at tilføje oplysninger for
enheden.
Parametrene for portalbetegnelsen kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.
Figur 2-5: Konfiguration af Label

PCoIP Device Name
Hvis PCoIP Device Name giver administratoren mulighed for at give værten eller portalen et logisk
navn. Standardværdien er pcoip-host-MAC eller pcoip-portal-MAC, når MAC er værtens eller
portalens MAC-adresse.

PCoIP Device Description
En beskrivelse og yderligere oplysninger som placeringen af enhedens slutpunkt.
Firmware anvender ikke dette felt. Det er kun til administratorbrug.

Generic Tag
Generiske kodeoplysninger om enheden. Firmware anvender ikke dette felt. Det er kun til
administratorbrug.
2 Brug af "PCoIP"
36
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Discovery
Brug indstillingerne på siden Discovery til at slette registreringen af værter og klienter i PCoIP-systemet
reducere konfigurations- og vedligeholdelsesarbejdet i komplekse systemer betydeligt.
Registreringsfunktionen er ikke afhængig af DNS SRV-registrering.
For at SLP-registrering skal fungere, skal routerne være konfigureret til at videresende multicasttrafik
mellem undernet. DNS-SRV-registrering er den anbefalede registreringsfunktion, fordi de fleste
implementeringer ikke tillader dette.
Figur 2-6: Konfiguration af Discovery

Enable Discovery
Hvis muligheden Enable Discovery er aktiveret, opdager enheden dynamisk peer-enheder ved
hjælp af SLP-opdagelse, uden forudgående oplysninger om deres placeringer på netværket.
Dette kan på dramatisk vis nedsætte konfigurations- og vedligeholdelsesarbejdet på komplekse
systemer.
SLP-registrering kræver, at routerne er konfigureret til at tillade multicast. DNS-SRV-registrering er
den anbefalede metode.
2 Brug af "PCoIP"
37
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Session
Siden Session gør det muligt at konfigurere, hvordan værts- eller klientenheden opretter forbindelse til
eller accepterer forbindelser fra peer-enheder.
Sessionsparametrene kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.
Figur 2-7: Konfiguration af Session

Connection Type
Vælg Direct to Host på siden Session for at se følgende indstillingselementer:


Direct to Host: Opret forbindelse til en pc eller arbejdsstation, som har et Host Card installeret.
DNS Name or IP Address: Angiv DNS-navnet eller IP-adressen på den server, der skal
oprettes forbindelse til.
Figur 2-8: Konfiguration af Connection Type
2 Brug af "PCoIP"
38
2
Brug af "PCoIP"
Når der vælges en View Connection Server-type fra siden Session, vises der specifikke
konfigurationsmuligheder.

View Connection Server: Opret forbindelse til en
VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure)-server.
VMware VDI en en virtuel skrivebordsløsning.

DNS Name or IP Address: Angiv DNS-navnet eller IP-adressen på
VMware View Connection-serveren.
Figur 2-9: Konfiguration af Connection Type

Advanced
Besøg Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com indeholder flere oplysninger.
2 Brug af "PCoIP"
39
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Language
På siden Language er det muligt at ændre brugergrænsefladens sprog.

Denne indstilling påvirker den lokale OSD GUI. Den er kun tilgængelig på klienten.

Sprogparametrene kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.
Figur 2-10: Konfiguration af Language

Language
Konfigurer OSD-sproget. Denne indstilling bestemmer kun sproget på OSD.
Den påvirker ikke sprogindstillingerne for den aktuelle brugersession.
Understøttede sprog: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean,
Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Keyboard Layout
Skift tastaturets layout. Når en bruger starter en session, styres denne indstilling via en virtuel
maskine. Hvis Windows Group Policy Object (GPO) er indstillet til at tillade tastaturets
layoutindstilling, anvendes indstillingen under brugersessionen. Hvis Windows GPO ikke er indstillet
til at tillade denne indstilling, anvendes indstillingen ikke.
2 Brug af "PCoIP"
40
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Power
Figur 2-11: Konfiguration af Power

OSD Screen-Saver Timeout (når der ikke er forbindelse til en session): Tilsluttede skærme vil gå i
standbytilstand, hvis de ikke anvendes i en tidsperiode (i sekunder). Angiv "0", hvis du ikke vil bruge
standbyfunktionen.

Display Suspend Timeout (når der er forbindelse til en session): Tilsluttede skærme vil gå i
standbytilstand, hvis de ikke anvendes i en tidsperiode (i sekunder). Angiv "0", hvis du ikke vil bruge
standbyfunktionen.
2 Brug af "PCoIP"
41
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Display
På siden Display er det muligt at aktivere Extended Display Identification Data(EDID)tilsidesættelsestilstand.
Denne funktion er kun tilgængelig via OSD.
Under normal drift sender GPU'en i værtscomputeren en forespørgsel til en skærm, der er sluttet til
nulklienten, for at fastslå skærmens egenskaber. I visse situationer kan en skærm være sluttet til en klient
på en måde, der forhindrer klienten i at læse EDID-oplysningerne, f.eks. ved tilslutning via visse KVMenheder. Indstillingerne på denne side konfigurerer klienten, så EDID-standardoplysningerne sendes til
GPU'en.
Aktivering af skærmens tilsidesættelsestilstand gennemtvinger brug af standardskærmoplysninger, som
muligvis ikke er kompatible med den tilsluttede skærm, hvilket resulterer i en tom skærm. Skærmen
tilsidesættelsestilstand skal kun aktiveres, når der ikke foreligger gyldige EDID-oplysninger og
skærmfunktioner.
Figur 2-12: Konfiguration af Display

Enable Attached Display Override
Denne indstilling er beregnet til ældre systemer. Den konfigurerer klienten til at sende
EDID-standardoplysninger til værten, når en skærm ikke bliver fundet eller ikke er sluttet til klienten.
I Windows-versioner før Windows 7 var det sådan, at når værten ikke fik EDID-oplysninger, antog
den, at der ikke var nogen skærme tilsluttet, og den kontrollerede det ikke igen.
Denne indstilling sikrer, at værten altid får EDID-oplysninger, når en klientsession er aktiv.
Følgende standardopløsninger meddeles, når indstillingen er aktiveret:

2560x1600 @60 Hz

2048x1152 @60 Hz

1920x1440 @60 Hz
2 Brug af "PCoIP"
42
2
Brug af "PCoIP"

1920x1200 @60 Hz

1920x1080 @60 Hz

1856x1392 @60 Hz

1792x1344 @60 Hz

1680x1050 @60 Hz

1600x1200 @60 Hz

1600x900 @60 Hz

1440x900 @60 Hz

1400x1050 @60 Hz

1366x768 @60 Hz

1360x768 @60 Hz

1280x1024 @60 Hz

1280x960 @60 Hz

1280x800 @60 Hz

1280x768 @60 Hz

1280x720 @60 Hz

1024x768 @60 Hz

848x480 @60 Hz

800x600 @60 Hz

640x480 @60 Hz
Hvis Enable Attached Display Override er aktiveret, indstilles alle skærme, som er sluttet til klienten, til
standardopløsningen 1024 x 768.

Enable Display Cloning
Ved hjælp af denne funktion kan du få vist det samme skærmbillede på to skærme samtidig, når
enheden er i dobbeltskærmstilstand.
2 Brug af "PCoIP"
43
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Audio
Konfigurer lydindstillingerne (f.eks. mikrofon og hovedtelefoner).
Figur 2-13: Konfiguration af Audio

Enable Local USB Audio Driver
Ved afspilning af musik, der er fundet på serveren, kommer der lyd ud gennem de interne højttalere.

Lydafspilning og tilsluttede enheder
Tilsluttede enheder
Enable Local USB
Audio Driver
Device Type
Lydafspilning
USB-hovedtelefoner og
øretelefoner
Vælg (
)
USB
USBhovedtelefoner
USB-hovedtelefoner og
øretelefoner
Vælg (
)
Analog
øretelefon
-
øretelefon
-
Interne højttalere
Fjern markering af
Kun øretelefoner
(
)
Fjern markering af
-
(
)
2 Brug af "PCoIP"
44
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Reset
På siden Reset er det muligt at nulstille konfiguration og tilladelser til standardindstillingerne, som er
lagret i den integrerede flashhukommelse.

Nulstilling kan også initialiseres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Nulstilling af parametre til fabriksstandardværdierne nulstiller ikke firmwaren eller sletter det
brugerdefinerede OSD-logo.
Figur 2-14: Konfiguration af Reset

Reset Parameters
Når der klikkes på denne knap, vises der en meddelelse, hvor brugeren bliver bedt om at bekræfte.
Dette forhindrer nulstilling ved et uheld.
2 Brug af "PCoIP"
45
2
Brug af "PCoIP"
2.4.5 Vinduet Diagnostics
Menuen Diagnostic indeholder links til sider med oplysninger om kørselstidspunkt samt funktioner, der
kan være nyttige ifm. fejlfinding
Diagnostic-indstillingerne i OSD'en er et undersæt af de indstillinger, der er tilgængelige i den
administrative webbrugergrænseflade.

Event Log

Session Statistics

PCoIP Processor

Ping
Hver fane har knappen Luk til lukning af vinduet.
Fanen Event Log
På siden Event Log er det muligt at se og rydde hændelseslogmeddelelser fra værten eller klienten.
Administrationsgrænsefladen gør det muligt at ændre enhedens logfilterindstillinger, som styrer
detaljeringsgraden for meddelelserne i loggen.
Hvis filteret indstilles til "terse", logfører enheden korte og koncise meddelelser.
Siden Event Log gør det muligt at aktivere og definere, at syslog skal indsamle og rapportere hændelser,
som opfylder IETF-standarden for logføring af programmeddelelser.
Event Log kan også initialiseres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.
Figur 2-15: Konfiguration af Event Log

View event log messages
Feltet View event log messages viser logmeddelelser med tidsstempeloplysninger.
Der findes to knapper.

Refresh
Vælger du knappen Refresh, opdateres de viste hændelseslogmeddelelser.
2 Brug af "PCoIP"
46
2
Brug af "PCoIP"

Clear
Klik på knappen for at slette alle hændelseslogmeddelelser, som er lagret på enheden.
Fanen Session Statistics
På siden Session Statistics er det muligt at se aktuelle statistikker, når en session er aktiv. Hvis der ikke
er en aktiv session, vises statistik fra den forrige session.
Session Statistics kan også vises ved hjælp af administrationsgrænsefladen.
Figur 2-16: Konfiguration af Session Statistics

Statistik for PCoIP-pakker

PCoIP Packets Sent
Det samlede antal PCoIP-pakker sendt under den aktuelle/forrige session.

PCoIP Packets Received
Det samlede antal PCoIP-pakker modtaget under den aktuelle/forrige session.

PCoIP Packets Lost
Det samlede antal PCoIP-pakker mistet under den aktuelle/forrige session.

Statistik over bytes

Bytes Sent
Det samlede antal bytes sendt under den aktuelle/forrige session.

Bytes Received
Det samlede antal bytes modtaget under den aktuelle/forrige session.

Round Trip Latency
Det minimale, gennemsnitlige og maksimale returnerings-PCoIP-system (f.eks. vært til klient og
tilbage til værten igen) og netværkets ventetid i millisekunder (+/- 1 ms).
2 Brug af "PCoIP"
47
2
Brug af "PCoIP"
Fanen PCoIP Processor
På siden PCoIP Processor er det muligt at nulstille værten eller klienten og se klientens PCoIPprocessors oppetid siden sidste opstart.
Oppetiden for PCoIP Processor kan også ses i administrationsgrænsefladen.
Figur 2-17: Konfiguration af PCoIP Processor
2 Brug af "PCoIP"
48
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Ping
Siden Ping gør det muligt at pinge en enhed for at se, om den kan nås via IP-netværket.
Dette kan hjælpe med at afgøre, om en vært kan nås. Da firmwareversion 3.2.0 og nyere resulterer i fejlen
"fragmenter ikke" i ping-kommandoen, kan denne funktion bruges til at bestemme den maksimale MTUstørrelse.
Figur 2-18: Konfiguration af Ping

Ping-indstillinger

Destination
IP-adresse eller FQDN, der skal pinges

Interval
Interval mellem ping-pakker

Packet Size
Størrelse på ping-pakke

Packets

Sent
Antal sendte ping-pakker

Received
Antal modtagede ping-pakker
2 Brug af "PCoIP"
49
2
Brug af "PCoIP"
2.4.6 Vinduet Information
Siden Information gør det muligt at se oplysninger om enheden. Administrationsgrænsefladen viser
oplysninger om version, VPD og tilsluttet enhed. OSD'en gør det muligt at se enhedens
versionsoplysninger.
På siden Version vises oplysninger om en enheds hardware- og firmwareversioner.
Figur 2-19: Konfiguration af Version

VPD-informationer
VPD (Vital Product Data – vitale produktdata) er oplysninger, der vælges af fabrikken for unikt at
identificere hver portal eller vært.

MAC Address
Værtens/klientens unikke MAC-adresse

Unique Identifier
Værtens/klientens entydige id

Serial Number
Værtens/klientens entydige serienummer

Firmware Part Number
Den aktuelle firmwares produktnummer

Hardware Version
Værtens/klientens hardwareversionsnummer

Firmware-informationer
Firmware-informationer afspejler de aktuelle oplysninger om PCoIP-firmwaren.

Firmware Version
Den aktuelle firmwareversion
2 Brug af "PCoIP"
50
2
Brug af "PCoIP"

Firmware Build ID
Den aktuelle revisionskode for firmwaren

Firmware Build Date
Build-dato for den aktuelle firmware

PCoIP Processor Family
Navnet på Tera-serien vises. Tera er en værtsprocessor fra Teradici. Dette produkt anvender en
TERA2321 fra den nyere Tera2-generation af processorer, og det vises som Tera2.

PCoIP Processor Revision
Siliciumversionen af PCoIP-processoren. Version B af siliciummet angives som 1.0.

Bootloader-informationer
Bootloaderinformationerne afspejler detaljerne vedr. den aktuelle PCoIP-bootloader.

Bootloader Version
Den aktuelle bootloaderversion

Bootloader Build ID
Den aktuelle bootloaders revisionskode

Bootloader Build Date
Den aktuelle produktionsdato for bootloader
2 Brug af "PCoIP"
51
2
Brug af "PCoIP"
2.4.7 Vinduet User Settings
Siden User Settings giver adgang til faner til at definere definere Certificate Checking Mode, indstillinger
for mus og tastatur, PCoIP-protokollens billedkvalitet og visningstopologi.
Fanerne i menuen Brugerindstillinger er:

Certificate

Mouse

Keyboard

Image

Display Topology

Touch Screen
Fanen Certificate
I denne fane skal du vælge de næste skridt, der skal tages, hvis sikkerheden i en serverforbindelse ikke
kan bekræftes. Det anbefales, at denne indstilling kun ændres med systemadministratorens
godkendelse.
Figur 2-20: Konfiguration af Certificate

Never connect to untrusted servers: Vælg denne indstilling, hvis du ikke ønsker at oprette
forbindelse til en server, der mangler et certifikat eller har et, der ikke er tillid til.

Warn before connecting to untrusted servers: Vælg denne indstilling, hvis du vil vise en advarsel
før der oprettes forbindelse til en server, der ikke er tillid til.

Do not verify server identity certificates: Vælg denne indstilling, hvis du ønsker at tillade
forbindelser til en server uden at bekræfte serverens id-certifikat.
2 Brug af "PCoIP"
52
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Mouse
Siden Mouse gør det muligt at ændre indstillingerne for musens markørhastighed for OSD-sessioner.
Indstillingen for musens markørhastighed på skærmmenuen påvirker ikke indstillingerne for
musemarkøren, når en PCoIP-session er aktiv, medmindre værtsdriverfunktionen for det lokale tastatur
anvendes. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for at få flere oplysninger.
Denne funktion er kun tilgængelig via OSD. Det er ikke tilgængeligt i administrationsgrænsefladen.
Figur 2-21: Konfiguration af Mouse

Mouse Speed
Konfigurer musemarkørens hastighed.
Det er også muligt at konfigurere musehastigheden via PCoIP-værtssoftwaren.
Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for at få flere oplysninger.
2 Brug af "PCoIP"
53
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Keyboard
Siden Keyboard gør det muligt at ændre tastaturets gentagelsesindstillinger for OSD-sessionen.

Tastaturindstillingerne påvirker ikke tastaturets indstillinger, når en PCoIP-session er aktiv,
medmindre værtsdriverfunktionen for det lokale tastatur anvendes. Se "PCoIP Host Software for
Windows User Guide: TER0810001" for at få flere oplysninger. Denne indstilling er kun tilgængelig
via OSD. Den vises ikke i administrationsgrænsefladen.

Indstillingerne for tastaturets gentagelseshastighed kan også konfigureres via PCoIPværtssoftwaren. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for at få flere
oplysninger.
Figur 2-22: Konfiguration af Keyboard

Keyboard Repeat Delay
Gør det muligt for brugerne at konfigurere klienttastaturets ventetid før gentagelse.

Keyboard Repeat Rate
Gør det muligt for brugerne at konfigurere klienttastaturets gentagelseshastighed.

Repeat Settings Test Box
Gør det muligt for brugerne at teste de valgte tastaturindstillinger.
2 Brug af "PCoIP"
54
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Image
Siden Image gør det muligt at ændre PCoIP-sessionens billedkvalitet.
Figur 2-23: Konfiguration af Image

Image Quality Preference
Brug skyderen til at justere balancen mellem billedskarphed og glidende bevægelse under en
PCoIP-session, når der er begrænset netværksbåndbredde.
Dette felt er også tilgængeligt på værten, hvis PCoIP-værtssoftwaren er installeret.
Skyderen findes under fanen Image på værtssoftwaren.
2 Brug af "PCoIP"
55
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Display Topology
Hvis visningstopologien skal anvendes på en PCoIP-session mellem en nul-klient og en PCoIP-vært, skal
PCoIP-værtssoftwaren være installeret på værten. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide:
TER0810001" for at få flere oplysninger.
Fanen Display Topology har ingen tilsvarende menu i administrationsgrænsefladen.
Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for at få oplysninger om
visningstopologien for en PCoIP-session mellem et værtskort og en nul-klient.
Indstillingerne for visningstopologien skal altid ændres med fanen Display Topology på nul-klientens
grænseflade under OSD
Options
User Settings interface.
Figur 2-24: Konfiguration af Display Topology

Enable Configuration
Enheden kan være konfigureret med indstillinger for skærmposition, rotation og opløsning, hvis de er
aktiveret. Indstillingerne lagres, når der klikkes på Apply eller OK, og anvendes, når enheden
nulstilles.

Display Layout
Vælg, om du ønsker et vandret eller lodret skærmlayout (A og B). Indstillingen skal afspejle
skærmenes fysiske opstilling på dit skrivebord.

Horizontal: Vælg denne indstilling for at arrangere A og B vandret, hvor A står til venstre for B.

Vertical: Vælg denne indstilling for at arrangere A og B lodret, hvor A befinder sig oven over B.
Der kan højst aktiveres to skærme ad gangen.
2 Brug af "PCoIP"
56
2
Brug af "PCoIP"

Alignment
Vælg, hvordan skærmene A og B skal afpasses hinanden, når de er af forskellig størrelse.
Denne indstilling har indflydelse på, hvilken del af skærmen der skal bruges, når du flytter markøren
fra den ene skærm til den anden. Justeringsindstillingerne i rullemenuen afhænger af, om du har
valgt et vandret eller lodret skærmlayout.

Primary
Konfigurer den DVI-port på nul-klienten, der skal anvendes som den primære port.
Den skærm, der er tilsluttet den primære port, bliver den primære skærm (dvs. den skærm, der
indeholder OSD-menuerne, inden en PCoIP-session startes, og den skærm, der anmodes om på
proceslinjen i Windows, efter sessionen er startet).


Port 1: Konfigurer DVI-1-porten på nul-klienten som den primære port.

Port 2: Konfigurer DVI-2-porten på nul-klienten som den primære port.
Position
Angiv, hvilken skærm der er fysisk sluttet til Port 1 og Port 2.

Rotation
Konfigurer rotationen for skærmen i Port 1 og Port 2:


No rotation

90˚ clockwise

180˚ rotation

90˚ counter-clockwise
Resolution
Skærmopløsningen kan konfigureres for en PCoIP-session mellem en virtuel maskine eller vært og
en nul-klient. Nul-klienten registrerer de understøttede skærmopløsninger og udfylder dem med
rullemenuen. Skærmens standardopløsning anvendes som standard.

Revert
Nulstiller konfigurationerne på denne side til de senest gemte indstillinger.
2 Brug af "PCoIP"
57
2
Brug af "PCoIP"
Fanen Touch Screen
På siden Touch Screen er det muligt at konfigurere og kalibrere visse indstillinger på en tilsluttet
Elo TouchSystems-berøringsskærm.
Siden Touch Screen er kun tilgængelig via OSD. Det er ikke tilgængeligt i administrationsgrænsefladen.
Figur 2-25: Konfiguration af Touch Screen

Enable right click on hold
Marker dette felt for at gøre det muligt for brugerne at emulere et højreklik, når de berører skærmen
og holder fingeren på skærmen nogle få sekunder. Højreklik understøttes ikke, hvis funktionen er
deaktiveret.

Right click delay
Flyt markøren til en position mellem Long og Short for at afgøre, hvor længe brugeren skal berøre
skærmen for at emulere et højreklik.

Touch screen calibration
Kalibreringsprogrammet starter, første gang berøringsskærmen tilsluttes nul-klienten.
Berør hver af de tre mål på berøringsskærmen, når de vises.
Test kalibreringen ved at køre fingeren langs med skærmen og kontrollere, at markøren følger med
den. Hvis testen ikke bestås, starter kalibreringsprogrammet automatisk igen. Når skærmen er
kalibreret, lagres koordinaterne i flashhukommelsen.
Kalibreringsprogrammet startes manuelt ved at klikke på Start på OSD-siden Touch Screen.
Følg instruktionerne på skærmen.
2 Brug af "PCoIP"
58
2
Brug af "PCoIP"
2.4.8 Vinduet Password
Denne valgmulighed er tilgængelig via Management Console Program.
Besøg Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com indeholder flere oplysninger.
På siden Password er det muligt at opdatere enhedens lokale administratoradgangskode.
Adgangskoden må maksimalt bestå af 20 tegn.

Denne parameter påvirker administrationsgrænsefladen og den lokale OSD GUI.

Vær forsigtig ved opdatering af klientens adgangskode, da klienten ikke kan anvendes, hvis
adgangskoden mistes.
Figur 2-26: Konfiguration af Change Password

Old Password
Dette felt skal stemme overens med det aktuelle administratoradgangskode, før adgangskoden kan
opdateres.

New Password
Det nye administratoradgangskode for både administrationsgrænsefladen og den lokale OSD GUI.

Confirm New Password
Dette felt skal stemme overens med feltet New Password for den adgangskode, der skal
opdateres.

Reset
Hvis klientens adgangskode mistes, er det muligt at anmode om en responskode fra producenten af
klienten ved at klikke på knappen Reset. Koden til adgangskodeafprøvelse sendes til producenten.
Producenten kvalificerer anmodningen og returnerer en responskode, hvis det er godkendt af
Teradici.
Når responskoden indtastes korrekt, indstilles klientens adgangskode til en tom værdi.
Der skal angives en ny adgangskode.
Kontakt klientens producent for at få flere oplysninger om, hvornår nulstilling af en autoriseret
adgangskode er påkrævet. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig fra administrationsgrænsefladen.
Den er kun tilgængelig via OSD.
2 Brug af "PCoIP"
59
2
Brug af "PCoIP"
Figur 2-27: Konfiguration af Authorized Password Reset
Oplysningerne om, hvordan man bruger PCoIP, kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde de
nyeste oplysninger på Teradici-webstedet (http://www.teradici.com).
2 Brug af "PCoIP"
60
2
Brug af "PCoIP"
2.4.9
Wake On LAN
Denne funktion gør det muligt at tænde for produktet ved at sende en foruddefineret kommando fra et
eksternt system via et netværk.
Sørg for, at netværket kan sende datakommunikation til den pc, der sender kommandoen til produktet.
Sørg for, at du har et program, der kan generere Wake on LAN-signaler.

Sørg for, at der altid er tilsluttet en strømforsyning for at sikre, at funktionen virker, når der er
slukket for produktet.

Funktionen bruges til at tænde for produktet. (Den understøtter ikke slukning af produktet).
Konfiguration af indstillingerne
1
Angiv produktets og pc'ens IP-adresser, så produktet kan oprette forbindelse til pc'en via et
netværk.
2
Angiv den IP-adresse, der er fastlagt til produktet, i URL-adressefeltet på pc'en for at få adgang til
produktets administrationswebside.
3
4
Hvis du vil ændre strømindstillingerne, skal du logge på (Log In) og vælge Configuration
Power.
Konfigurer indstillingerne, så de passer til de omgivelser, produktet bruges i. (Se billedet nedenfor).
2 Brug af "PCoIP"
61
2
Brug af "PCoIP"
2.4.10
Wake on USB
Hvis du slukker for strømmen efter at have aktiveret Wake On USB på produktets
administrationswebside, skifter systemet til standbytilstand.
Funktionen Wake on USB ændrer systemet fra standbytilstand til normaltilstand, hvis der registreres
input fra tastaturet eller musen.
Ændringerne omfatter klik på museknapper eller tastetryk på tastaturet.
Konfiguration af indstillingerne
1
Angiv produktets og pc'ens IP-adresser, så produktet kan oprette forbindelse til pc'en via et
netværk.
2
Angiv den IP-adresse, der er fastlagt til produktet, i URL-adressefeltet på pc'en for at få adgang til
produktets administrationswebside.
3
4
Hvis du vil ændre strømindstillingerne, skal du logge på (Log In) og vælge Configuration
Power.
Konfigurer indstillingerne, så de passer til de omgivelser, produktet bruges i. (Se billedet nedenfor).
2 Brug af "PCoIP"
62
2
Brug af "PCoIP"
2.4.11
OSD Logo Upload
Via siden OSD Logo Upload kan du ændre det logo, der vises i Teradici OSD.
Konfiguration af indstillingerne
1
Angiv produktets og pc'ens IP-adresser, så produktet kan oprette forbindelse til pc'en via et
netværk.
2
Angiv den IP-adresse, der er fastlagt til produktet, i URL-adressefeltet på pc'en for at få adgang til
produktets administrationswebside.
3
Log på (Log In), og vælg Upload
OSD Logo. Siden OSD Logo Upload vises.
(Se billedet nedenfor).
4
Vælg en ny fil for at udskifte logoet, og tryk på Upload.
Sørg for, at OSD-logofilen er en 24 bpp-bitmapfil på maks. 256 x 64 pixel.
2 Brug af "PCoIP"
63
2
Brug af "PCoIP"
2.4.12
Firmware Update
På siden Firmware Update skal du ændre Teradici Firmware.
Konfiguration af indstillingerne
1
Angiv produktets og pc'ens IP-adresser, så produktet kan oprette forbindelse til pc'en via et
netværk.
2
Angiv den IP-adresse, der er fastlagt til produktet, i URL-adressefeltet på pc'en for at få adgang til
produktets administrationswebside.
3
Log på (Log In), og vælg Upload
Firmware. Siden Firmware Upload vises.
(Se billedet nedenfor).
4
5
Vælg en Firmware for at udskifte logoet, og tryk på Upload.
Når overførslen er fuldført, vises knappen Reset. Klik på knappen Reset for at genstarte klienten.
Gå til Options
Information, og se oplysningerne om Firmware Version.
2 Brug af "PCoIP"
64
3
3.1
Problemløsningsvejledning
Forudsætninger inden du kontakter Samsungs
kundeservicecenter
3.1.1 Kontroller følgende.
Installationsforhold
Problemer
Produktet kan ikke tændes.
Løsninger
Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
(Se "2.2.7 Tilslutning af strømmen")
Lydforhold
Problemer
Der er ikke nogen lyd.
Løsninger
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér
lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op
på det maksimale niveau, skal du justere
lydstyrken i programmet til lydindstilling.
3 Problemløsningsvejledning
65
4
4.1
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
NX-N2
Strømforsyning
Vekselstrøm 100 to 240 V vekselstrøm (±10 %)
Videosignal
DP OUT x 1 STK., DVI-I OUT x 1 STK.
Understøttet protokol
PCoIP
Højttaler
4 Ω, 2,0 W, Mono
Mål (B x H x D) /
Med holder
Vægt
Lodret type: 115,0 x 157,5 x 126,4 mm / 425 g
Vandret type: 150,0 x 38,3 x 126,4 mm / 425 g
Uden holder
150,0 x 30,4 x 126,4 mm / 390 g
Holder
115,0 x 12,6 x 115,0 mm / 35 g
USB
USB 2.0 x 6 STK.
(4 porte på forsiden, 2 porte på bagsiden, 2 porte på forsiden og
alle porte på bagsiden tilsluttes via USB-hub)
Miljømæssige
overvejelser
I drift
Temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.
4 Specifikationer
66
4
4.2
Specifikationer
Strømforbrug
Normal tilstand
Strømsparer
Nominel
effekt
Typisk
Strømindikator
Strømforbrug
Til
under 7 W
under 30 W
Standby
(start via USB)
Slukket
Fra
Fra
under 1,1 W
under 0,4 W

Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger
ændres.

Hvis du vil reducere strømforbruget til 0 W, skal du fjerne strømkablet. Sørg for at afbryde
strømkablet, når du ikke skal bruge produktet i længere tid. For at reducere strømforbruget til 0 W,
når du ikke kan afbryde på stikkontakten: Fjern strømkablet.
4 Specifikationer
67
Appendiks
Kontakt SAMSUNG
Websted: www.samsung.com/displaysolutions
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung
Support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular
#SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICA
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-72670
1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
HONDURAS
800-27919267
800-2791-9111
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
NICARAGUA
001-800-5077267
PANAMA
800-7267
800-0101
PARAGUAY
009-800-542-0001
Appendiks
68
Appendiks
LATIN AMERICA
PERU
0-800-777-08
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000-405-437-33
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
EUROPE
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG
(0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
BULGARIA
800 111 31,
CROATIA
072 726 786
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
Appendiks
69
Appendiks
EUROPE
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
!"
#$%$
##&
PORTUGAL
808 20 7267
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA
080 697 267
090 726 786
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
KYRGYZSTAN
8-10-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
7-495-363-17-00
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
Appendiks
70
Appendiks
CHINA
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
0800 333
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
INDONESIA
021-56997777
08001128888
JAPAN
MALAYSIA
0120-363-905
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
01-2399888
NEW ZEALAND
0800 726 786
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN
0800-329999
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
0094117540540
0094115900000
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
EGYPT
08000-726786
16580
IRAN
021-8255
Appendiks
71
Appendiks
MENA
JORDAN
0800-22273
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
MOROCCO
080 100 22 55
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-CALL (800-2255)
SAUDI ARABIA
920021230
SYRIA
18252273
TUNISIA
80-1000-12
TURKEY
444 77 11
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095-0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499999
GHANA
0800-10077
0302-200077
KENYA
0800 545 545
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
NAMIBIA
08 197 267 864
NIGERIA
0800-726-7864
RWANDA
9999
SENEGAL
800-00-0077
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN
1969
TANZANIA
0800 755 755
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
0211 350370
Appendiks
72
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)
Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt.
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden
at skille produktet ad.

Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.).

Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter
købet.

Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.

Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.

Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.

Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.

Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.

Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.
En produktskade, som kunden har forårsaget.
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:

Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.

Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.

Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller
partner af Samsung Electronics Co., Ltd.

At kunden har ombygget eller repareret produktet.

Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.

At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Appendiks
73
Appendiks
Andet

Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)

Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter,
bånd osv.).
Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
Appendiks
74
Appendiks
Korrekt bortskaffelse
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge
skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande
bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med
henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen
for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med
henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet
erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i
dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder
det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som
er fastsat i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for
menneskers helbred eller miljøet. Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og
fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at
indlevere dem på en genbrugsplads.
Appendiks
75
Stikordsregister
Symbols
Strømforbrug 67
"PCoIP" 29
T
A
Tilslutning af værtspc'en med LANkablet 28
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne) 73
Anvendt forbindelse "PCoIP" 22
D
Dele 15
F
Forudsætninger inden du kontakter
Samsungs kundeservicecenter 65
G
Generelt 66
H
Hvad er en PC over IP 21
I
Installation 18
K
Kontakt SAMSUNG 68
Kontrol med komponenterne 13
Korrekt bortskaffelse 75
O
Ophavsret 4
S
Sikkerhedsforanstaltninger 7
Stikordsregister
76
Download PDF

advertising