Samsung | SBB-SSF | Samsung SBB-SSF Bruksanvisning

Brugervejledning
SBB-SSF
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være
anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Ophavsret5
Sikkerhedsforanstaltninger6
Elektricitet og sikkerhed
6
Installation7
Betjening8
Rengøring10
Opbevaring10
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
11
Komponenter11
Dele12
Kontrolpane12
Bagside13
Installation af Signage-afspilningsboksen 14
14
Tilslutning til Signage-afspilningsboksen
Fjernbetjening15
Fjernbetjening (RS232C)
17
Kabeltilslutning17
Tilslutning20
Kontrolkoder21
Tilslutning og brug af
en kildeenhed
Funktionen Player
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
28
28
Tilslutning til en pc
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et DP-kabel
28
28
29
Tilslutning til en videoenhed
Tilslutning med et HDMI-kabel
30
30
Tilslutning af LAN-kablet
31
Skift af indgangskilden
32
Source32
Player40
Visning af indhold
40
Ved kørsel af indhold
41
Tilgængelig menu
41
Filformater, der er kompatible med Player42
Filformater, der er kompatible med Video Wall47
Schedule49
Clone Product50
ID Settings51
Device ID51
Device ID Auto Set51
PC Connection Cable51
Web Browser33
Settings33
Refresh Options35
Video Wall52
Video Wall52
Horizontal x Vertical52
Screen Position52
Format53
Brug af MDC
Network Status54
Installation/afinstallation af MDC-program 36
Installation36
Afinstallation36
On/Off Timer55
On Timer55
Off Timer56
Holiday Management56
Tilslutning til MDC
37
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel
datakommunikation)37
Brug af MDC via Ethernet
38
Ticker57
URL Launcher58
URL Launcher Settings59
2
Indholdsfortegnelse
Godkendelse af en tilsluttet enhed fra
serveren60
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt.
61
Reset OnScreen Display65
System
Lydjustering
Accessibility72
Menu Transparency72
High Contrast72
Enlarge72
Picture
Sound Mode66
HDMI UHD Color62
Balance66
HDMI Black Level62
Equaliser67
Picture Size63
Picture Size63
Auto Wide63
Fit to Screen63
Zoom/Position63
Auto Volume67
Reset Picture63
Reset Sound67
Network
Network Status68
OnScreen Display
Display Orientation64
Onscreen Menu Orientation64
Source Content Orientation64
Aspect Ratio64
Message Display65
Source Info65
No Signal Message65
MDC Message65
Download Status Message65
Language65
Open Network Settings68
Netværksindstillinger69
Server Network Settings71
Connect to server71
MagicInfo Mode71
Server Access71
FTP Mode71
Proxy server71
Device Name71
Start Setup73
Time73
Clock Set73
DST73
Sleep Timer73
Power On Delay73
Auto Source Switching74
Auto Source Switching74
Primary Source Recovery74
Primary Source74
Secondary Source74
Power Control74
Auto Power On74
Max. Power Saving74
Standby Control75
Network Standby75
Power Button75
Eco Solution75
No Signal Power Off 75
Auto Power Off75
Temperature Control75
Input Device Manager76
Keyboard Language76
3
Indholdsfortegnelse
Keyboard type76
Input Language Shortcut76
Play via76
Change PIN76
Security76
Safety Lock On76
Button Lock77
USB Auto Play Lock77
Touch Control Lock77
General77
Smart Security77
Anynet+ (HDMI-CEC)78
HDMI Hot Plug79
Game Mode79
Reset System79
Support
Software Update80
Update now80
Auto update80
Contact Samsung80
Reset All80
Sådan afspiller du billeder og
videoer (medieafspilning)
Læs følgende, før du begynder at bruge
medieafspilning med en USB-enhed
Brug af en USB-enhed
Specifikationer
Generelt99
81
83
Funktioner på oversigtssiden med
medieindhold84
Menuindstillinger på oversigtssiden med
medieindhold85
Forudindstillede timertilstande
100
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)102
Produktet er ikke defekt
102
En produktskade, som kunden har forårsaget102
Andet102
Tilgængelige knapper og funktioner under
afspilning af billeder
86
Tilgængelige knapper og funktioner under
afspilning af video
86
Licens103
Understøttede filformater for undertekster og
medieafspilning87
Undertekst87
Understøttede billedopløsninger
87
Understøttede musikfilformater
88
Understøttede videoformater
88
Terminologi104
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter90
Afprøvning af produktet
90
Kontrol af opløsning og frekvens
90
Kontroller følgende.
91
Spørgsmål & svar
97
4
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© 2016 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
•• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
–– (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
–– (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
•• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
5
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel!
Forsigtig!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig
personskade, hvis instruktionerne ikke
følges.
Der kan opstå personskade eller beskadigelse
af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
Elektricitet og sikkerhed
Advarsel!
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
•• Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol,
er forbudte.
Instruktioner, der er mærket med dette
symbol, skal overholdes.
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
•• En løs forbindelse med medføre brand.
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
•• Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
•• Der kan opstå brand.
6
Forsigtig!
Installation
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
Advarsel!
•• Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
•• Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et
problem.
•• Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på strømknappen på
fjernbetjeningen.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet
må ikke monteres i nærheden af varmekilder.
•• Der kan opstå brand.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
•• Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
•• Brug kun godkendte kabinetter.
Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
•• Børn kan blive kvalt.
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå
overflade osv.).
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
•• Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller
medføre brand.
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende
vand osv.), olie eller røg.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en
brændeovn.
•• Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
•• Produktet kan falde ned og beskadige børn.
7
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke
monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
Forsigtig!
Tab ikke produktet under flytning.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Skærmen kan blive beskadiget.
Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på
produktets forparti stikker frem.
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
•• Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
Sæt produktet forsigtigt ned.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier,
ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i
længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.
•• Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant
sted.
Betjening
Advarsel!
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre
tilsluttede kabler ud.
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage
strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på afbryderen og
tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven
på produktet.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal
også straks ventileres.
•• Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.
8
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
•• Det kan medføre eksplosion eller brand.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande,
der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/
udgangsporte osv.).
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller
metalgenstande oven på produktet.
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Forsigtig!
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere
tid (ferie osv.).
•• Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller
strømafledning.
Du må ikke sætte vekselstrøms-/jævnstrømsadapterne sammen.
•• Ellers kan der opstå brand.
Fjern plastposen fra vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, inden den tages i brug.
•• Ellers kan der opstå brand.
Der må ikke komme vand ind i vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, og den må ikke blive våd.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
•• Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
•• Undgå, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren bliver våd, når du vasker gulv.
Undgå, at placere vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren for tæt på varmeapparater.
•• Ellers kan der opstå brand.
Vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.
Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen vender opad, kan
vand eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke længere
virker.
Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller på gulvet.
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
•• For høj lyd kan føre til høreskader.
9
Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer
batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.
•• Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.
Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).
•• Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand,
personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.
Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri
samtidig.
•• Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade
som følge af, at den indre væske lækker.
Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til
genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til
genbrug.
•• Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt
genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt
batteri.
Bortskaf ikke batteriet i ild.
Rengøring
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt
bliver ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
1
Sluk produktet og computeren.
2
Afbryd strømkablet fra produktet.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der
opstå elektrisk stød.
3
Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.
•• Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmiddel eller overfladeaktive
stoffer.
•• Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
4
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.
5
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6
Tænd produktet og computeren.
Opbevaring
På grund af egenskaberne i højglansprodukter kan det forårsage hvide pletter på produktet,
hvis du bruger en UV-luftfugter i nærheden.
――Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
10
Kapitel 02
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
Komponenter
-
-
+
+
–– Kontakt forhandleren, hvor du købte
produktet, hvis der mangler nogle
komponenter.
Hurtig
opsætningsvejledning
Garantikort
(ikke til rådighed visse
steder)
Batterier
Lovgivningsmæssig
vejledning
Strømkabel
–– Udseendet af komponenterne kan
være anderledes end på de viste
billeder.
–– Ved hjælp af RS232C-adapteren kan
du tilslutte en anden skærm via et
RS232C-kabel af typen D-SUB (9 ben).
Fjernbetjening
DP-kabel
Vekselstrøms-/
jævnstrømsadapteren
IR-blasterkabel
Adapter RS232C(IN)
Gummi (x 2)
Skrue (M4 L8) (x 5)
Skrue (M4 L8 B-type) (x 4)
(ikke til rådighed visse
steder)
Velcro
11
Dele
Knapper
Beskrivelse
Slukker for produktet.
Power Off
Kontrolpane
――Når produktet er tændt, skal du trykke på P for at åbne kontrolmenuen.
Kontrolmenu
Når skærmbilledet med kontrolmenuen vises, skal du trykke på P for at
flytte markøren til Power Off . Hold derefter P inde for at slukke for
produktet.
Vælg den tilsluttede indgangskilde.
Source
Når skærmbilledet med kontrolmenuen vises, skal du trykke på P for at
flytte markøren til Source . Hold derefter P inde for at åbne skærmbilledet
til indgangskilde.
Når skærmbilledet til indgangskilde vises, skal du trykke på og holde nede på
P ændre indgangskilden.
――Knappen P kan kun anvendes til at styre Power Off og Source.
――Hvis du vil lukke skærmbilledet med kontrolmenuen, skal du vente i mindst 3 sekunder uden at trykke på P.
Power Off
Press: Move
Source
Press & Hold: Select
12
Bagside
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
DISP
LAY
OUT
Port
Beskrivelse
Port
Beskrivelse
POWER STATUS
Få vist strømstatus for Signage-afspilningsboksen.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
P
Tænd eller sluk for Signage-afspilningsboksen.
DP IN
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
IR IN
Tilslut IR-blasterkablet.
DISPLAY OUT
Sluttes til en anden skærmenhed via et DP-kabel.
USB ¨
Tilslut til en USB-nøgle.
DVI OUT
RS232C OUT
Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
Anvend DVI- eller HDMI-DVI-kablet til at slutte Signageafspilningsboksen til afspilningsenheden.
RJ45
Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel. (10/100 Mbps)
DC 14V
Tilslutter vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren.
SD Card
Tilslut til et SD-hukommelseskort.
RS232C IN
AUDIO OUT
Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.
13
Installation af Signage-afspilningsboksen
Tilslutning til Signage-afspilningsboksen
Brug et DP- eller DVI-kabel til at slutte porten DISPLAY OUT eller DVI OUT på Signageafspilningsboksen til skærmenheden.
* Tryk på SOURCE på fjernbetjeningen til skærmenheden for at ændre inputkilden til MagicInfo.
* Hvis du vil se medier i UHD-opløsning, skal du bruge det medfølgende DP-kabel.
――Apparatet kan generere varme, når det er i brug. Udvis forsigtighed.
Når du tilslutter Signage Player Box til skærmenheden via DVI-til-DVI-forbindelserne, skal du
angive HOT PLUG DETECT (REGISTRER DIREKTE TILSLUTNING) (Samsung-skærmmenuen: HDMI
Hot Plug)på skærmenheden til On.
Hvis du vil installere Signage-afspilningsboksen i produktet, skal du sørge for, at dette gøres af
en tekniker, der er uddannet i at installere og adskille produktet.
* Sørg for, at ventilationsåbningerne ( A ) ikke blokeres af genstande.
* Hvis du installerer denne Signage-afspilningsboks på din skærmenhed, kan Samsung Ultra
Slim WallMount (WMN1000*/WMN2000*) ikke anvendes.
14
Fjernbetjening
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
――En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.
Tænd for produktet.
Slukker for produktet.
Talknapper
Angiv adgangskoden i OSD-menuen.
Juster lydstyrken.
Skift indgangskilden.
Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage
til forrige menu.
–– Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Afbryd lyden.
Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk
på lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
Anvend denne hurtigtast for at få adgang til
MagicInfo.
Denne hurtigtast er tilgængelig, hvis en
Signage-afspilningsboks er tilsluttet.
Startknap til Player.
15
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
Vis informationer om den aktuelle
indgangskilde.
Flyt til øverste, nederste, venstre eller
højre menu, eller juster indstilling for en
mulighed.
Bekræft et menuvalg.
Gå tilbage til forrige menu.
Anvendt i multimedietilstand.
Afslut den eksisterende menu.
Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt
blandt indstillingerne HDMI 1, HDMI 2 eller
DisplayPort.
POWER ON / POWER OFF
Slå Smart Signage-enheden til eller fra.
SOURCE
Vis eller vælg en ekstern enhed, der er
sluttet til Smart Signage-enheden.
–– Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Tryk på en knap på
fjernbetjeningen, mens du
peger mod sensoren på fronten
af produktet, for at udføre den
tilsvarende funktion.
–– Brug af andre visningsenheder i
samme område som fjernbetjeningen
til dette produkt kan betyde, at andre
visningsenheder fejlagtigt styres.
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen
Brug fjernbetjeningen inden for 7
til 10 m fra sensoren på produktet
med en vinkel 30 til højre eller
venstre.
–– Hold batterier uden for børns
rækkevidde, og genbrug batterierne.
–– Brug ikke et nyt og et brugt batteri
sammen. Udskift begge batterier på
samme tid.
–– Fjern batterierne, når
fjernbetjeningen ikke skal anvendes i
længere tid.
16
Fjernbetjening (RS232C)
•• Benlayout
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hanstik>
<Hunstik>
Kabeltilslutning
RS232C-kabel
Grænseflade
RS232C (9 bens)
Ben
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
15 m (kun skærmet type)
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
4
Klargør dataterminal
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
17
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel
6
•• Benlayout
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
5
9
-P1-
-P1Hanstik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
2
Tx
STEREO
Tx
2
----------
1
Rx
STIK
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Ben nr.
Standardfarve
Signal
1
Hvid og orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Hvid og grøn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvid og blå
NC
6
Grøn
RX-
7
Hvid og brun
NC
8
Brun
NC
18
LAN-krydskabel (PC til PC)
•• Stik: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
<-------->
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
19
Tilslutning
•• Tilslutning 2
――Sørg for, at du tilslutter hver adapter til den korrekte RS232C IN eller OUT port på produktet.
•• Tilslutning 1
DISPLA
Y OUT
DISPLA
Y OUT
•• Tilslutning 3
DISPLA
Y OUT
20
Kontrolkoder
F.eks. Tænd & ID=0
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Tjeksum
0
Kontrol (kontrolkommandoen Set)
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Data
1
Værdi
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x11
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalængde
Data 1
1
"Power"
Datalængde
Data 1
1
1
Tjeksum
12
•• For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du
indstille ID'en til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver
enhed, men der svares ikke med ACK.
Kommando
Nr.
Kommandotype
Kommando
Værdiområde
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
4
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
•• Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle
værdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to
cifre som vist herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
21
Strømstyring
Lydstyrke
•• Funktion
Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
•• Funktion
Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
•• Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)
•• Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Header
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
Datalængde
Data
1
"Power"
Tjeksum
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalængde
Data
1
"Volume"
Tjeksum
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
1: Strøm TIL
•• Ack
0: Strøm FRA
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x11
"Power"
Tjeksum
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x11
"ERR"
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x12
"Volume"
Tjeksum
•• Nak
•• Nak
Kommando
Kommando
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Header
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x12
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
22
Styring af indgangskilde
•• Ack
•• Funktion
Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
•• Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Tjeksum
Kommando
0xAA
0x14
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Tjeksum
•• Nak
0
ID
Kommando
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
•• Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header
Header
Datalængde
Data
1
"Input Source"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x14
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
0x0C
Indgangskilde
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
――DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer
kun på "Get"-kommandoer.
――Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 og HDMI2_PC.
――MagicInfo er tilgængelig på modeller, der MagicInfo-funktionen.
23
Styring af tilstanden Videovæg
Sikkerhedslås
•• Funktion
Video Wall-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.
•• Funktion
Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock On på et
produkt.
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
•• Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalængde
•• Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
1: Full
0
•• Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Safety Lock"
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
1: TIL
0: Natural
0: FRA
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Tjeksum
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
Tjeksum
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
•• Nak
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
24
Videovæg til
Brugerstyring af videovæg
•• Funktion
Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.
•• Funktion
Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.
•• Få status for videovæg til/fra
•• Få status for videovæg
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Slå videovæg til/fra
Header
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstil videovæg
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet
Header
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Vær1
Vær2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Tjeksum
Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet
1: Videovæg TIL
0: Videovæg FRA
•• Ack
Header
Kommando ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
0xAA
0xFF
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Datalængde Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
0x84
ERR
Tjeksum
V.Wall_On : Samme som ovenfor
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
'N'
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
25
Videovægmodel på 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fra
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
26
Wall_SNo : Produktnummerkode, der er indstillet på produktet
Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Indstil nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
Vær2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Tjeksum
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x89
ERR
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
27
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med
enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
――Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
――Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
Tilslutning til en pc
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et HDMI-kabel
――Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
DISP
LAY
OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
28
Tilslutning med et DP-kabel
DISP
LAY
OUT
DP IN
•• Forholdsregler ved brug af DP
――Visse grafikkort, der er ikke er kompatible med DP-standarden, kan forhindre,
at Windows-startskærmbilledet/BIOS-skærmbilledet vises, når produktet er i
strømsparetilstand. I så fald skal du sørge for at tænde produktet, før du tænder for pc'en.
――Grænsefladen DP IN på produktet og det medfølgende DP-kabel er udviklet på baggrund
af VESA-standarderne. Hvis der anvendes et DP-kabel, som ikke overholder VESAstandarderne, kan der opstå fejl i produktet. Samsung Electronics har intet ansvar for
problemer, som måtte opstå ved brug af et kabel, der ikke overholder standarderne.
Sørg for at bruge et DP-kabel, som er angivet i VESA-standarderne.
――Hvis du vil bruge den optimale opløsning (3840 x 2160 ved 60 Hz), når indgangskilden er
DisplayPort, bør du bruge et DP-kabel på under 5 meter.
――Hvis du deaktiverer den strømbesparende tilstand, når indgangskilden er DisplayPort,
kan der blive importeret nye opløsningsoplysninger, og opgavevinduets størrelse og
placering kan blive ændret.
29
Tilslutning til en videoenhed
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.
Tilslutning med et HDMI-kabel
Brug af et HDMI-kabel
•• Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.
•• Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
•• Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er
tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet.
Hvis der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om
HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.
•• Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
DISP
LAY
OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan
opstå en forbindelsesfejl.
•• Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.
Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.
30
Tilslutning af LAN-kablet
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
DISP
LAY
OUT
RJ45
•• Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Afskærmet, parsnoet kabel
31
Skift af indgangskilden
Source gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
Source
――Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen
med den valgte kilde.
――Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
sSOURCE → Source
Edit
Source
sSOURCE → Source → u → Edit → E
Rediger en tilsluttet ekstern enheds navn og enhedstype.
MagicInfo S
Web Browser
HDMI 1
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
HDMI 2
DisplayPort
•• Listen kan inkludere følgende kildeenheder. Kildeenhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte
kilde.
HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
•• Du kan ikke redigere følgende kilder.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
Information
INFO
Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.
32
Web Browser
Settings
sSOURCE → Source → Web Browser → u → Settings → E
sSOURCE → Source → Web Browser → E
General
Skjul faner og værktøjslinje automatisk
Hvis browserens faner, menuer eller værktøjslinje ikke anvendes i et stykke tid, forsvinder de automatisk. Du kan få
dem vist igen ved at flytte markøren eller fokusere på den øverste del af skærmen.
•• Brug/Brug ikke
Web Browser
Blokering af pop-op-vinduer
Få en bedre browseroplevelse ved at blokere for pop-op-vinduer.
•• Brug/Brug ikke
Nulstil indstillinger
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
–– Anvend et LAN-kabel til at få internetadgang fra produktet. Det fungerer på samme
måde som internetadgang på en computer.
Alle dine tilpassede webbrowserindstillinger nulstilles til standardværdierne. Dette påvirker ikke dine bogmærker
og din historik.
Search Engine
Hvis du angiver et nøgleord i inputfeltet til URL-adresser/nøgleord, åbnes siden med søgeresultater i
webbrowseren.
Vælg den søgemaskine, du vil bruge.
•• Google/Bing
33
Privacy & Security
Blocked pages
Sikkerhedstilstand
Blocked pages
Forbedrer sikkerheden i webbrowseren ved at advare om usikre sider eller blokere for adgang.
Bloker for adgang til sider på oversigten Blokerede sider.
Dette kan gøre webbrowseren langsommere.
•• Brug/Brug ikke
Privat browsing
Når Privat browsing er aktiv, registreres din søgehistorik ikke.
•• Brug/Brug ikke
Undlad sporing
Beder websteder om ikke at spore dig.
•• Brug/Brug ikke
JavaScript
Tillad kørsel af JavaScript på alle websteder for at give en bedre browseroplevelse.
•• Brug/Brug ikke
Ryd historik
Ryd hele søgehistorikken.
Slet browserdata
Slet alle browserdata, f.eks. cookies, cachelagrede billeder og data.
•• Brug/Brug ikke
Oversigt over blokerede sider
Bloker eller fjern blokeringen af bestemte sider.
•• Tilføj
Approved pages
Approved pages
Giv kun internetadgang til sider, som du har godkendt.
•• Brug/Brug ikke
Adgangskode til godkendte sider
Angiv en adgangskode til administration af godkendte sider.
•• Indstil adgangskode
Oversigt over godkendte sider
Godkend bestemte sider, eller fjern dem fra Godkendte sider.
•• Tilføj
Dette påvirker ikke dine bogmærker og din historik.
34
Encoding
Refresh Options
Encoding
sSOURCE → Source → Web Browser → u → Refresh Options → E
Vælg en kodningsmetode til websider. Den aktuelle indstilling er Automatisk.
Refresh Interval
•• Automatisk/manuel (Aktuelle indstilling: Unicode)
Angiv, hvor længe webbrowseren skal vente, før der skiftes tilbage til startsiden.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Angiv den zoomskala, der skal anvendes, når webbrowseren opdateres.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150%
Home Page
Angiv det websted, der skal vises, når webbrowseren opdateres.
•• Samsung Display / Custom
Custom
Angiv den URL-adresse, der skal anvendes som startside.
•• Enter URL
――Kun tilgængelig, når Home Page er indstillet til Custom.
35
Kapitel 04
Brug af MDC
"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.
-Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet findes på webstedet.
Installation/afinstallation af MDC-program
Installation
――MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
1
Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Vælg installationssproget. Klik derefter på "OK".
3
Når skærmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" vises, skal du klikke
7
programmet skal installeres, og klikke på "Install".
8
Installationsstatussen bliver vist.
9
Klik på "Finish" i det viste "InstallShield Wizard Complete"-vindue.
――Vælg "Launch MDC Unified", og klik på "Finish" for straks at køre MDC-programmet.
10 Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
――Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.
――Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
på "Next".
4
I det viste "License Agreement"-vindue skal du vælge "I accept the terms in the license
agreement" og klikke på "Next".
5
6
Afinstallation
1
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern
programmer.
I det viste "Customer Information"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og
klikke på "Next".
I vinduet "Ready to Install the Program", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor
2
Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.
I det viste "Destination Folder"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere
programmet, og klikke på "Next".
――Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
36
Tilslutning til MDC
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)
Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.
DISP
LAY
OUT
Skærm 1
RS232C IN RS232C OUT
Skærm 2
Computer
37
Brug af MDC via Ethernet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Skærmenheder kan sluttes til hinanden med et LAN-kabel.
Tilslutning via et direkte LAN-kabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.
DISP
LAY
OUT
Computer
RJ45
HUB
Skærm 1
Skærm 2
38
Tilslutning via et LAN-krydskabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT-porten på produktet.
Skærm 1
DISP
LAY
RJ45
OUT
RS232C OUT
Skærm 2
Computer
39
Kapitel 05
Funktionen Player
Åbnes med knappen
på fjernbetjeningen.
Player
Nr.
→ Player → E
Beskrivelse
1
Vælg mellem intern eller ekstern hukommelse.
2
Afspil indhold, skabeloner og planer, der er konfigureret på serveren.
Afspil forskellige former for indhold, f.eks. kanaler med tilknyttede tidsplaner, skabeloner eller
filer.
Player
Used
199.33 MB
Internal Memory
1
Filter By: All
5
•• Du kan se, om serveren er tilsluttet (godkendelse) i skærmbilledet til Player.
Hvis du vil se, om serveren er tilsluttet, når der køres en netværkskanal, skal
du trykke på INFO på fjernbetjeningen.
1
Available
4.26 GB(95%)
vises, hvis der ikke er registreret en kanal i Network Channel.
Options
6
2
No channels
2
Network Channel
3
Network File
4
My Templates
Vælg Network Channel på skærmbilledet Player. Meddelelsen No channels
Network Channel kører.
3
Afspil indhold, der er lagret på serveren.
4
Afspil en skabelon, der er lagret i den interne hukommelse.
5
Vælg en indholdstype som kriterium for at søge efter den ønskede
enhedsoversigt.
6
Vælg forskellige indstillinger for Player.
Visning af indhold
1
Vælg enten intern eller ekstern hukommelse. De filer, der er gemt i den valgte
hukommelse, vises.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
–– For at bruge funktionen Player skal du indstille Play via til MagicInfo i System.
2
Vælg den ønskede fil. Indholdet vises på skærmen. (Du kan finde flere oplysninger om
kompatible filformater i afsnittet "Filformater, der er kompatible med Player").
40
Ved kørsel af indhold
Tilgængelig menu
Funktionsknapper på fjernbetjeningen
Tryk på knappen TOOLS på fjernbetjeningen under afspilning af indhold for at konfigurere
indstillinger.
Du kan anvende knapperne på fjernbetjeningen til at afspille, afbryde eller springe rundt
mellem indholdet på afspilningslisten.
Knap
Funktion
Menu
Beskrivelse
Playlist
Få vist en oversigt over indholdselementer, der afspilles i øjeblikket.
TOOLS
Viser menulinjen.
Channel List
Network Channel / Internal Channel
INFO
Viser oplysningerne om indholdet.
Sound Mode
Tilpasser lydindstillingerne til det indhold, der afspilles i øjeblikket.
►
Går til næste fil eller side.
Repeat
Indstil gentagelsestilstanden.
◄
Går til den forrige fil eller side.
Background Music
E/∆/³
Afspiller eller afbryder diasshow eller videoindhold.
Angiv den baggrundsmusik, der skal afspilles, når der køres
indhold.
´
Standser visning af indhold og går til skærmbilledet Player.
Reset
Nulstil baggrundsmusikken.
Spoler videoindholdet tilbage.
Pause
Sæt baggrundsmusikken på pause.
π
Spoler hurtigt frem i videoindholdet.
Prev
Afspil den forrige baggrundsmusik på listen.
µ
Next
Afspil den næste baggrundsmusik på listen.
――Reset, Pause, Prev, Next vises kun, når baggrundsmusikken er angivet.
41
Filformater, der er kompatible med Player
•• De understøttede filsystemer inkluderer FAT32 og NTFS.
•• En fil med en lodret og vandret opløsning, der er større end den maksimale opløsning, kan
ikke afspilles.
Kontroller filens lodrette og vandrette opløsning.
•• Kontroller de understøttede typer og versioner af video- og lydcodec.
•• Kontroller de understøttede filversioner.
–– PowerPoint understøttes op til version 97 – 2007
•• Kun den sidst tilsluttede USB-enhed genkendes.
Multiramme til netværksplan
Afspilningsbegrænsninger
•• Der kan højst afspilles to videofiler (Video) samtidig.
•• I vandret afspilningstilstand kan der kun afspilles én videofil ad gangen.
Skabelonfiler og LFD(.Ifd)-filer
Begrænsninger
•• Kontroller, at der findes en distribueret mappe (indhold/planer) i Internal / USBhukommelsen.
Afspilningsbegrænsninger
•• Der kan maks. afspilles to videofiler (Video).
•• Til Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer er der kun én understøttet filtype ad
gangen.
•• Der kan ikke afspilles flere videoer (Video) samtidig på en enkelt skærm på en videovæg.
Begrænsninger for lydudgang
•• Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.
•• Afspilningsprioritet: netværkets BGM > lokal BGM > videofil i hovedvinduet valgt af
brugeren
•• Til Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer er der kun én understøttet filtype ad
gangen.
•• LFD(.lfd)-filer er ikke understøttet.
Begrænsninger for lydudgang
•• Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.
•• Afspilningsprioritet: netværkets BGM > lokal BGM > videofil i hovedvinduet valgt af
brugeren
――Netværkets BGM: Indstillingerne kan konfigureres i trin 1, når der oprettes en serverplan.
――Lokal BGM: BGM-indstillingerne kan konfigureres ved hjælp af de værktøjer, der vises,
efter der trykkes på knappen TOOLS under afspilning af Player.
――Brugervalgt hovedramme: Hovedrammens indstillinger kan konfigureres i trin 2, når der
oprettes en serverplan.
42
Indhold
Filtypenavn
Objektbeholder
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
MOV
*.3gp
*.vro
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
Videokodeks
H.264 BP/MP/HP
Opløsning
Billedfrekvens
(fps)
4096x2160
4096X2160: 24
Bithastighed
(Mbps)
40
3840X2160: 30
60
80
Motion JPEG
30
80
60
20
1920 x 1080
AC3
LPCM
HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)
MVC
Lydkodeks
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
FLV
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
DD+
VRO
MPEG4 SP/ASP
MPEG(MP3)
*.ts
TS
MPEG2
*.tp
SVAF
MPEG1
*.trp
DTS (Core , LBR)
Window Media Video v9 (VC1)
G.711(A-Law, μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.mov
*.flv
Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)
*.vob
H 263 Sorenson
*.svi
VP6
*.m2ts
30
20
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
43
Video
•• 3D-video understøttes ikke.
•• Indhold med en opløsning, der er større end den
opløsning, der er angivet i tabellen ovenfor, understøttes
ikke.
•• Videoindhold med en bithastighed eller billedhastighed,
der er større end den, der er angivet i tabellen ovenfor,
kan forårsage, at videoafspilningen "hakker".
Lyd
•• Lydindhold med en bithastighed eller billedhastighed,
der er større end den, der er angivet i tabellen ovenfor,
kan forårsage, at lydafspilningen "hakker".
•• Lydindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis
der er en fejl i indholdet eller objektbeholderen.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke
kompatible med afspilleren.
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt,
hvis der er en fejl i indholdet eller objektbeholderen.
•• Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1 kanaler. Tabsfri WMAlyd understøttes ikke.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke
kompatible med afspilleren.
•• QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.
Billede
•• Kompatibelt billedfilformat: JPEG, PNG, BMP
――32-bit, 24-bit og 8-bit BMP-filer understøttes.
•• Understøttet maksimal opløsning: 4096 x 4096
•• Maksimal filstørrelse, som understøttes: 20 MB
•• Understøttede billedeffekter: 9 effekter
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• Understøtter op til H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/AP L4 og AVCHD understøttes
ikke.
•• Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
–– Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
–– Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
•• GMC 2 eller derover understøttes ikke.
•• Understøtter kun BD MVC Spec.
•• Der kan kun afspilles en videofil ad gangen, hvis
videofilerne på skærmen anvender inkompatible
kodekser, eller hvis opløsningen er 1080 x 1920.
•• Når der afspilles en videofil, understøttes trådløs tilstand
ikke under følgende betingelser:
–– Inkompatibel kodeks (MVC, VP3, MJPEG) ↔
inkompatibel kodeks
–– Inkompatibel kodeks ↔ kompatibel kodeks
–– Opløsningen svarer ikke til skærmens opløsning
–– Frekvensen svarer ikke til skærmens frekvens
44
Power Point
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtypenavn: ppt, pptx
–– Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Ikke-understøttede funktioner:
–– Animationseffekt
–– 3D-figurer (disse vises i 2D)
–– Sidehoved og sidefod (visse underelementer
understøttes ikke)
–– Word Art
–– Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
–– Office 2007
SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud af 115
underelementer understøttes.
––
––
––
––
––
Indsættelse af objekter
Tegn i halv bredde
Bogstavsafstand
Oversigter
Vertikal tekst
Nogle underelementer understøttes ikke
PDF
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtypenavn: pdf
•• Ikke-understøttede funktioner:
–– Indhold på mindre end 1 pixel understøttes ikke pga.
problemer med forringet ydeevne.
–– Maskeret billede og lagdelt billedindhold understøttes
ikke.
–– Indhold med roteret tekst understøttes ikke.
–– 3D-skyggeeffekter understøttes ikke.
–– Visse tegn understøttes ikke
(Særlige tegn kan være beskadigede)
WORD
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtypenavn: .doc, .docx
–– Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Ikke-understøttede funktioner:
–– Sidens baggrundseffekt
–– Visse afsnitstypografier
–– Word Art
–– Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
–– 3D-figurer (disse vises i 2D)
–– Office 2007
SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud af 115
underelementer understøttes.
––
––
––
––
Oversigter
Tegn i halv bredde
Bogstavsafstand
Vertikal tekst
Nogle underelementer understøttes ikke
–– Diasnoter og uddelingskopier
–– Diasnoter og uddelingskopier
45
Skabelonfiler
•• Oprettelse/redigering/afspilning er kun tilgængelig i
Template.
LFD
•• Understøttes i Network Channel
•• Kompatible dokumentfilformater
–– Filtypenavn: .lfd
46
Filformater, der er kompatible med Video Wall
――Se <brugervejledningen til MagicInfo Server> for at få yderligere oplysninger.
Video
Billede
•• 3D-video understøttes ikke.
•• Kompatibelt billedfilformat: Jpeg, bmp, png
•• Indhold med en opløsning, der er større end den opløsning, der er
angivet i tabellen ovenfor, understøttes ikke.
•• Understøttet maksimal opløsning: 15360 x 8640
――Et billede med højere opløsning kan tage længere tid at vise på
•• Videoindhold med en bithastighed eller billedhastighed, der er
større end den, der er angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at
videoafspilningen "hakker".
skærmen.
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en
fejl i indholdet eller objektbeholderen.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible
med afspilleren.
•• Understøtter op til H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke.
•• Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
–– Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
–– Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
•• GMC 2 eller derover understøttes ikke.
•• Understøtter kun BD MVC Spec.
•• Visse codecs understøttes muligvis ikke i vandret afspilningstilstand.
47
Begrænsninger
•• Der kan kun vises én videofil (Video) pr. klient.
――Der kan afspilles forskellige indholdsfiler på en videovægs skærme.
Der kan ikke afspilles to videofiler (Video) samtidig på en enkelt skærm på en videovæg.
Tilgængelig
Tilgængelig
Ikke tilgængelig
48
Schedule
Du kan også kontrollere tidsplanen for afspilning af indholdet på serveren, importeret fra
ekstern storage eller på en mobilenhed.
Nr.
→ Schedule → E
Schedule
Connected
1
Network
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Vælg mellem server og ekstern hukommelse.
2
Få vist en ugentlig tidsplan for indholdsafspilning.
Vælg denne indstilling for at se udførlige oplysninger om de enkelte
hændelser.
Sat
AM
2
Information
All day
All day
PM
All day
All day
All day
Beskrivelse
Location:
Internal Memory
3
Viser et miniaturebillede og nogle få oplysninger om indholdet.
3
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
Repeat:
Daily
Time:
All day
AM
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
49
Clone Product
Eksporter indstillingerne på produktet til en ekstern storageenhed. Det er også muligt at importere indstillinger fra
en ekstern storageenhed.
Denne indstilling er nyttig, når du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.
→ Clone Product → E
MENU
Hvis der ikke findes en identisk fil på den eksterne storageenhed
1
Tilslut den eksterne storageenhed, og kør derefter funktionen Clone Product.
2
Meddelelsen No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external
storage device? vises.
Hvis der findes en identisk fil på den eksterne storageenhed
Clone Product
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
1
Tilslut den eksterne storageenhed, og kør derefter funktionen Clone Product.
2
Meddelelsen Cloning file found. Please select an option. vises.
Kør funktionen Clone from External Storage Device eller Clone to External Storage Device.
–– Clone from External Storage Device: Kopier de indstillinger, der er gemt på en ekstern storageenhed, til
produktet.
–– Clone to External Storage Device: Kopier indstillingerne på produktet til en ekstern storageenhed.
――Når konfigurationen er afsluttet, genstartes produktet automatisk.
50
ID Settings
→ ID Settings → E
Tildel et sæt et ID.
Device ID
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet. (Område:
0~224)
――Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.
――Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
Device ID Auto Set
Denne funktion tildeler automatisk et id-nummer til en enhed, der er tilsluttet via et RS232C-kabel.
ID Settings
Hvis flere enheder er tilsluttet, skal du aktivere funktionen på den første eller den sidste enhed.
――Denne funktion er kun mulig på den første enhed i en RS-232C-daisy chain.
PC Connection Cable
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
•• RS232C cable
Kommunikerer med MDC via et RS232C-kabel.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.
51
Video Wall
→ Video Wall → E
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.
For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter
muligvis ikke funktionen MagicInfo.
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
Vælg On for at organisere en videovæg.
•• Off / On
Video Wall
Horizontal x Vertical
Denne funktion opdeler automatisk en videovægvisning baseret på en konfiguration af en videovæg-matrix.
Angiv matrix for videovæg.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Videovægvisningen opdeles baseret på den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette
visningsenheder kan indstilles inden for intervallet 1 til 15.
――En videovægvisning kan opdeles i helt op til 100 skærme.
――Indstillingen Horizontal x Vertical aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
Screen Position
Hvis du vil omarrangere de opdelte skærme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjælp af
funktionen Screen Position.
Vælges Screen Position, vises videovægmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, der er med i
videovæggen.
Hvis du vil omarrangere produkterne, skal du bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen til at flytte et produkt
til et andet nummer. Tryk på knappen E.
――Screen Position gør det muligt at opdele skærmen i op til 100 visninger (15x15). Det højeste antal visninger, som
kan opdeles, når produkter er tilsluttet via DP Loopout, er også 100.
――Indstillingen Screen Position aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
――Når du vil bruge funktionen, skal du sikre dig, at Horizontal x Vertical er konfigureret.
52
Format
Vælg, hvordan billederne skal vises på videovæggen.
•• Full: Viser billederne på fuld skærm uden kanter.
•• Natural: Viser billeder i det oprindelige billedformat uden at forstørre eller formindske størrelsen.
――Indstillingen Format aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
53
Network Status
Kontrollér den aktuelle netværks- og internetforbindelse.
→ Network Status → E
Network Status
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
54
On/Off Timer
→ On/Off Timer → E
――Du skal indstille Clock Set, før du kan anvende denne funktion.
On Timer
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
On Timer: Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det
aktuelle klokkeslæt først.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du vælger Manual, kan du
vælge de dage, hvor On Timer skal tænde for produktet.
–– Markeringen angiver de dage, du har valgt.
On/Off Timer
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre
pil til at skifte indtastningsfelt.
•• Volume: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.
•• Source: Vælg en indgangskilde efter eget valg.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Content (når Source er indstillet til Internal/USB): Gå til USB-enheden eller den interne hukommelsesenhed,
og vælg en mappe med indhold, du vil afspille, når produktet tændes. Indholdet kan f.eks. være musik, fotos
eller videofiler.
――Denne funktion er kun tilgængelig, når en USB-enhed er tilsluttet.
――Hvis der ikke er musikfiler på USB-enheden eller du ikke vælger en mappe, der indeholder en musikfil, fungerer
timerfunktionen ikke korrekt.
――Hvis der kun er én fotofil på USB-enheden, afspilles Slide Show ikke.
――Hvis et mappenavn er for langt, kan mappen ikke vælges.
――Hver USB-enhed, du bruger, har sin egen mappe tilknyttet. Når du bruger mere end én af samme type USBenhed, skal du sørge for, at de mapper, der er tildelt til hver USB-enhed, har forskellige navne.
――Vi anbefaler, at du bruger en USB-nøgle og en multikortlæser, når du bruger On Timer.
――Funktionen On Timer fungerer måske ikke med USB-enheder med indbygget batteri, MP3-afspillere eller PMP'er
fra nogle producenter, da produktet kan være for længe om at genkende disse enheder.
55
Off Timer
Indstil off-timeren (Off Timer) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual. Hvis du vælger Manual, kan du
vælge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.
–– Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre
pil til at skifte indtastningsfelt.
Holiday Management
Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.
•• Add Holiday: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.
Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne u/d, og klik på knappen Done.
Perioden føjes til listen med ferier.
–– Start: Angiv feriens startdato.
–– End: Angiv feriens slutdato.
――Delete: Slet valgte elementer fra listen med ferier.
――Edit: Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.
•• Set Applied Timer: Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.
–– Tryk på E for at vælge de On Timer- og Off Timer-indstillinger, som du ikke vil aktivere.
–– Den valgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.
56
Ticker
Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.
•• Off / On
→ Ticker → E
•• Message: Indtast en besked, der skal vises på skærmen.
•• Time: Indstil Start Time og End Time for visning af en Message.
•• Font options: Angiv skrifttype og farve for teksten i meddelelsen.
•• Position: Vælg den retning, du vil have vist en Message i.
•• Scroll: Angiv Direction og Speed for rulning i meddelelsen.
•• Preview: Få vist de konfigurerede indstillinger for tekster
Ticker
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
57
URL Launcher
Hvis du ønsker oplysninger om brugen af funktionen URL Launcher, skal du kontakte forhandleren, hvor produktet
blev købt.
――For at bruge funktionen URL Launcher skal du indstille Play via til URL Launcher i System.
→ URL Launcher → E
URL Launcher
URL Launcher
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
58
URL Launcher Settings
→ URL Launcher Settings → E
•• Install Web App: Angiv URL-adressen for at installere webprogrammet.
•• Install from USB Device: Installer webprogrammet fra USB-storageenheden.
•• Uninstall: Fjern det installerede webprogram.
•• Timeout Setting: Indstil timeoutperioden for oprettelse af forbindelse til URL-adressen.
•• Developer Mode: Aktiver udviklertilstand.
URL Launcher
Settings
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
59
Godkendelse af en tilsluttet enhed fra
serveren
――Inden enheden kan godkendes, skal du konfigurere serverens Server Network Settings.
1
Gå ind på den server, du har knyttet til enheden.
2
Log på ved hjælp af dit id og din adgangskode.
4
Vælg Unapproved i undermenuerne.
5
Vælg enheden på listen, og klik på knappen Approve.
6
Angiv de oplysninger, der kræves for at godkende enheden.
――Device Name: Angiv enhedens navn.
――Device Group: Vælg
for at angive gruppen.
――Location: Angiv enhedens aktuelle placering.
3
Vælg Device øverst på menulinjen.
――Expired: Angiv udløbsdatoen for godkendelse af enheden. Hvis du ikke vil angive
udløbsdatoen, skal du vælge Never expired.
――Når du trykker på knappen INFO på fjernbetjeningen, når der køres en netværksplan,
vises oplysningerne om planen. Kontroller, at den korrekte enhed er valgt, ved at
kontrollere enhedens id i oplysningerne.
60
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt.
En plan køres muligvis ikke, hvis klokkeslættet på enheden er forskellig fra klokkeslættet på
serveren.
7
Vælg menuen All for at kontrollere, at enheden er blevet registreret.
8
Når serveren har godkendt enheden, hentes den plan, der er registreret i den valgte
gruppe, til enheden. Når planen er hentet, køres den.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en plan, i <brugervejledningen
til MagicInfo Lite Server>.
――Hvis en enhed slettes fra oversigten over enheder, der er godkendt af serveren, genstartes
enheden, så dens indstillinger nulstilles.
1
Vælg Device på sidemenulinjen.
2
Vælg enheden.
3
Vælg Edit → Setup.
4
Vælg Time Zone.
――Når du opretter forbindelse til serveren for første gang, indstilles klokkeslættet på
produktet ud fra GMT-klokkeslættet i det område, hvor serveren er installeret.
――Klokkeslættet på produktet kan ændres fra serveren, som vist i trin 3.
――Hvis du slukker og tænder for produktet, gendannes det indstillede klokkeslæt på
produktet til det klokkeslæt, der senest blev indstillet fra serveren.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer klokkeslættet (planlægning,
ferieplanlægning osv.) i <MagicInfo Lite Server-brugervejledningen>.
61
Kapitel 06
Picture
Layoutet af indstillingerne på menuen Picture kan variere afhængigt af produktet
HDMI UHD Color
Picture
HDMI UHD Color
m MENU → Picture → HDMI UHD Color → E
HDMI Black Level
Picture Size
Auto
16:9 Standard
Reset Picture
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Aktiver denne funktion for at optimere billedkvaliteten med en HDMI UHD-forbindelse.
•• HDMI 1 (Off / On)
•• HDMI 2 (Off / On)
•• Display Port (Off / On)
HDMI Black Level
m MENU → Picture → HDMI Black Level → E
Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.
•• Normal / Low / Auto
――Kun tilgængelig i tilstandene HDMI 1 og HDMI 2 (AV Timing : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
62
Picture Size
m MENU → Picture → Picture Size → E
Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen.
Fit to Screen
Justerer billedets position. Når du vælger denne funktion, vises hele programbilledet. Ingen
dele af billedet beskæres.
•• Off / On / Auto
Picture Size
Zoom/Position
――Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.
Justerer billedets zoom og position. Denne indstilling er tilgængelig, når inputkilden er
indstillet til HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort (1080i/1080p). Picture Size skal være indstillet til
Custom, før indstillingen er tilgængelig.
•• 16:9 Standard: Indstiller billedet til bred tilstand 16:9 Standard.
•• Custom: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.
1
Tryk på knappen d for at vælge Zoom/Position. Tryk på knappen E.
2
Vælg Zoom eller Position. Tryk på knappen E.
3
Tryk på knappen u/d/l/r for at flytte billedet.
Auto Wide
4
Tryk på knappen E.
Når Til er valgt, anvender tv'et automatisk den billedstørrelse, som programleverandøren
anbefaler.
――Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge Reset på skærmen
•• 4:3: Indstiller billedet til grundlæggende (4:3)-tilstand.
――Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid.
De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan
medføre skærmefterbilleder, som ikke dækkes af garantien.
Zoom/Position. Billedet indstilles til standardpositionen.
4:3 Screen Size
Kun tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet til Auto Wide. Du kan indstille den ønskede
billedstørrelse til 4:3 WSS (Wide Screen Service) eller til den oprindelige størrelse. Hvert land i
Europa har sine egne krav til billedstørrelse.
Reset Picture
m MENU → Picture → Reset Picture → E
Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.
63
Kapitel 07
OnScreen Display
Display Orientation
OnScreen Display
Display Orientation
m MENU → OnScreen Display → Display Orientation → E
Message Display
Language
English
Reset OnScreen Display
Onscreen Menu Orientation
Du kan indstille menuskærmbilledets retning.
•• Landscape: Vis menuen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis menuen i portrættilstand på højre side af produktets skærm.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Source Content Orientation
Du kan indstille retningen af indhold fra eksterne enheder, der er tilsluttet produktet.
•• Landscape: Vis skærmen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis skærmen i portrættilstand.
Aspect Ratio
Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.
•• Full Screen: Vis den roterede skærm i fuldskærmstilstand.
•• Original ratio: Vis den roterede skærm i det originale billedformat.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
64
Message Display
Language
m MENU → OnScreen Display → Message Display → E
m MENU → OnScreen Display → Language → E
Source Info
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på
Vælg, om -skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.
andre funktioner på din pc.
•• Off / On
No Signal Message
Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal.
•• Off / On
MDC Message
Reset OnScreen Display
m MENU → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → E
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under OnScreen Display til
fabriksindstillingerne.
Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.
•• Off / On
Download Status Message
Vælg for at få vist status, når du downloader indhold fra en server eller en anden enhed.
•• Off / On
65
Kapitel 08
Lydjustering
Konfigurer lydindstillingerne (Sound) for produktet.
Sound Mode
Sound
Sound Mode
Standard
Du kan vælge en lydtilstand, som passer til dine personlige præferencer.
Balance
•• Standard: Vælger den normale lydtilstand.
Equaliser
Auto Volume
Reset Sound
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
m MENU → Sound → Sound Mode → E
•• Music: Forstærker musik frem for stemmer.
Off
•• Movie: Giver den bedste lyd til film.
•• Clear Voice: Forstærker stemmer frem for andre lyde.
•• Amplify: Forøg intensiteten af højfrekvent lyd for at opnå en bedre lytteoplevelse for hørehæmmede.
Balance
m MENU → Sound → Balance → E
Juster højttalerens lydstyrke, så lydbalancen bliver optimal.
•• Balance L/R: Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler.
66
Equaliser
Reset Sound
m MENU → Sound → Equaliser → E
m MENU → Sound → Reset Sound → E
Juster equalizeren for at tilpasse lydstyrken og lejet, og for at gøre lyden fyldigere.
Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Båndbreddejustering): Justerer niveauet af
bestemte båndbreddefrekvenser.
•• Reset: Nulstiller equalizeren til standardindstillingerne.
――Kun tilgængelig, når Sound Mode er indstillet til Standard.
Auto Volume
m MENU → Sound → Auto Volume → E
Lydstyrken kan variere afhængigt af kanalen.
Du kan udligne lydstyrke automatisk, når du skifter kanal.
•• Off / Normal / Night
Normal udligner lydstyrken for hver kanal, så lydstyrken er den samme, når du skifter kanal.
Night udligner og formindsker lydstyrken for hver kanal, så hver kanal bliver mere stille. Night
er nyttig om natten, når du gerne vil have et lavt lydniveau.
――Hvis du vil bruge lydstyrkekontrollen på en tilsluttet enhed, skal du indstille Auto Volume
til Off. Du kan muligvis ikke ændre lydstyrken på en tilsluttet enhed, hvis Auto Volume er
indstillet til Normal eller Night.
67
Kapitel 09
Network
Network Status
Network
Network Status
m MENU → Network → Network Status → E
Open Network Settings
Du kan kontrollere status for netværket og internettet.
Server Network Settings
Device Name
[Signage]Display 1
Open Network Settings
m MENU → Network → Open Network Settings → E
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Konfigurer netværksindstillingerne, så der kan benyttes forskellige smarte hubfunktioner, f.eks. internetsøgning,
indholdsdeling via et hjemmenetværk og funktionsopdateringer.
68
Netværksindstillinger
•• Afhængigt af, hvordan dit netværk er konfigureret, kan du muligvis tilslutte produktet til
dit lokalnetværk ved at tilslutte LAN-porten bag på produktet direkte til et netværksstik
på væggen ved hjælp af et LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Bemærk, at vægstikket er forbundet til et modem eller en router
et andet sted i huset.
Tilslutning til et kabelnetværk
Du kan tilslutte dit produkt til et lokalnetværk via et kabel på tre måder.
•• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et eksternt modem til LANporten bag på produktet ved hjælp af et LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor.
LAN
LAN-stikket på væggen
RJ45
LAN
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemstikket på væggen
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et IP-delingsmodul, der
er tilsluttet et eksternt modem, til LAN-porten bag på produktet. Brug LAN-kablet til
forbindelsen. Se diagrammet nedenfor.
LAN
Modemstikket på væggen
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
IP-router
(med DHCP-server)
RJ45
LAN-kabel
Hvis du har et dynamisk netværk, skal du anvende et ADSL-modem eller en router, der
understøtter DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemmer og routere, der
understøtter DHCP, angiver automatisk den IP-adresse, undernetmaske, gateway og de DNSværdier, dit produkt skal bruge til at få adgang til internettet. Du skal derfor ikke angive dem
manuelt. De fleste hjemmenetværk er dynamiske netværk.
Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal
du angive IP-adressen, undernetmasken, gatewayen og DNS-værdierne manuelt på produktets
konfigurationsskærmbillede til kabelnetværk, når du konfigurerer netværksforbindelsen.
Kontakt din internetudbyder for at få oplyst din IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNSværdierne.
Hvis du har en Windows-computer, kan du også få oplysningerne på computeren.
――Du kan anvende ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en
statisk IP-adresse.
――På ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.
Modemkabel
LAN-kabel
LAN-kabel
69
Indstil netværksforbindelsen til at bruge internettjenester, som f.eks. udførelse af
softwareopgraderinger.
Automatiske [Open Network Settings].
Opret forbindelse til netværket med et netværkskabel (LAN).
Manuel opsætning
1
Vælg Open Network Settings. Open Network Settings-sessionen starter.
2
Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter. Tryk på Stop.
Bekræftelsesprocessen stopper.
Kontrollér, at netværkskablet er tilsluttet først.
Automatisk opsætning
3
Vælg IP Settings på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.
1
Vælg Open Network Settings. Open Network Settings-sessionen starter.
4
Vælg det øverste felt, tryk på E, og indstil derefter IP Settings til Enter manually. Gentag
2
Netværkstestskærmen vises og bekræfter netværksforbindelsen.
Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
――Hvis tilslutningen mislykkes, skal du kontrollere forbindelsen via LAN-porten.
――Hvis den automatiske proces ikke kan finde netværksforbindelsesværdierne, eller hvis du vil
konfigurere forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit, manuel netværksopsætning.
Manuelle Open Network Settings
indtastningen for hvert felt i IP Address.
――Hvis du indstiller IP Settings til Enter manually, ændres DNS Setting automatisk til Enter
manually.
5
Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden og derefter trykke på E.
Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter.
6
Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.
Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse,
undernetmaske, gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1
Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
2
Klik på Status i den viste pop-op-menu.
3
Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4
Klik på knappen Details under fanen Support. Netværksforbindelsesværdierne vises.
70
Server Network Settings
FTP Mode
Angiv FTP-driftstilstanden.
m MENU → Network → Server Network Settings → E
•• Active / Passive
Connect to server
Proxy server
Hvis du vil køre Player, skal du oprette forbindelse til et netværk.
Konfigurer din proxyserverforbindelse og relaterede funktioner.
•• Server Address / SSL / Port
――Hvis indstillingen SSL er aktiveret, konfigureres serveren til at bruge https, og
Off / On
dataoverførslen krypteres.
――Indtast serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret. (Hvis
du ikke kan oprette forbindelse til serveren med portnummer 7001, skal du bede
din serveradministrator om at finde det korrekte portnummer og derefter ændre
portnummeret).
MagicInfo Mode
Vælg den MagicInfo Mode, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.
•• Lite / Premium
Server Access
•• Address / Port / ID / Password
――Address / Port / ID og Password er kun aktiveret, når Proxy server er indstillet til On.
Device Name
m MENU → Network → Device Name → E
Vælg eller indtast et enhedsnavn.
Dette navn kan vises på netværksfjernbetjeninger over netværket.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
Vælg metode for tilslutning til servernetværket.
•• Allow / Deny
71
Kapitel 10
System
Accessibility
System
Accessibility
m MENU → System → Accessibility → E
Start Setup
Menu Transparency
Time
Tilpas menuboksens gennemsigtighed.
Auto Source Switching
•• High / Low
Power Control
High Contrast
Eco Solution
Temperature Control
100
Indstil baggrunden og skrifttypen til farver med høj kontrast i menuen. Menugennemsigtigheden bliver
uigennemsigtig, hvis denne indstilling vælges.
•• Off / On
Enlarge
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Angiv, om det markerede element i menuen skal forstørres.
•• Off / On
72
Start Setup
DST
Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.
m MENU → System → Start Setup → E
Gennemgå de første indstillingstrin, som du gjorde, første gang du anvendte dette produkt.
――Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN.
Off / On
•• Start Date: Angiv startdatoen for sommertid.
•• End Date: Indstil slutdatoen for sommertid.
•• Time Offset: Angiv den korrekte forskydning for din tidszone.
――Start Date, End Date og Time Offset er kun aktiveret, når DST er indstillet til On.
Time
Sleep Timer
m MENU → System → Time → E
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på E. Hvis du vil
Du kan konfigurere Clock Set og Sleep Timer. Du kan også indstille produktet til automatisk at
tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt vha. funktionen Timer.
――Tryk på knappen INFO, hvis du vil se det aktuelle klokkeslæt.
Clock Set
Vælg Clock Set. Vælg Date eller Time, og tryk derefter på E.
Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.
annullere Sleep Timer, skal du vælge Off.
Power On Delay
Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere tændingstiden for hvert produkt for at
forhindre overbelastning (inden for intervallet 0-50 sekunder).
Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til
at flytte fra ét indtastningsfelt til det næste. Tryk på E, når du er færdig.
――Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
73
Auto Source Switching
Primary Source
Angiv Primary Source for den automatiske indgangskilde.
m MENU → System → Auto Source Switching → E
Hvis du tænder skærmen med Auto Source Switching On, og det forrige videovalg ikke er
aktivt, vil skærmen automatisk søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.
Auto Source Switching
Secondary Source
Angiv Secondary Source for den automatiske indgangskilde.
――Funktionen Secondary Source deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All.
Når Auto Source Switching er On, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.
Valgmuligheden Primary Source aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Secondary Source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen
to søgninger for en aktiv kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære
indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den første
indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.
Når valgmuligheden Primary Source er indstillet til All, søger skærmen alle
videokildeindgangene to gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den
første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.
Primary Source Recovery
Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er
tilsluttet.
――Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All.
Power Control
m MENU → System → Power Control → E
Auto Power On
Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke
nødvendigt at trykke på strømknappen.
•• Off / On
Max. Power Saving
Slukker produktet for at reducere strømforbruget, efter at computeren har stået ubenyttet i et
angivet tidsrum.
•• Off / On
74
Standby Control
Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et
indgangssignal.
•• Auto
Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også
selvom der er sluttet en kildeenhed til skærmen.
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.
•• Off
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
――Hvis No Signal vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere
kabeltilslutningen.
――Hvis No Signal Message er indstillet til Off, vises meddelelsen No Signal ikke.
Hvis det er tilfældet, skal du indstille No Signal Message til On.
•• On
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
Network Standby
Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes
for produktet.
•• Off / On
Eco Solution
m MENU → System → Eco Solution → E
No Signal Power Off
Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen
kilde.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.
――Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.
Auto Power Off
Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører
ved en knap på produktet inden for et udvalgt antal timer, for at undgå overophedning.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Temperature Control
Power Button
m MENU → System → Temperature Control → E
Strømknappen kan indstilles til enten at tænde for strømmen eller tænde/slukke for strømmen.
Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt
temperaturområde.
•• Power on only: Indstil strømknappen til at tænde for strømmen.
•• Power on and off: Indstil strømknappen til at tænde/slukke for strømmen.
Standardtemperaturen er indstillet til 100 °C.
Den anbefalede driftstemperatur for dette produkt er 95-100 °C (baseret på en omgivende
temperatur på 40 °C).
――Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede
temperaturgrænse. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukkes produktet for at
forhindre overophedning.
75
Input Device Manager
Change PIN
m MENU → System → Input Device Manager → E
m MENU → System → Change PIN → E
Konfigurer indstillinger for eksterne inputenheder, der er tilsluttet produktet.
Skærmen Change PIN vises.
Keyboard Language
Konfigurer den tastekombination, der benyttes til at ændre inputsproget.
Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter New PIN. Indtast de 4 cifre igen i Confirm
New PIN.
Produktet har gemt din nye PIN-kode.
――Standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0
Keyboard type
Angiv tastaturtype.
Input Language Shortcut
Vælg genvejstaster til skift mellem inputsprog.
Security
m MENU → System → Security → E
――Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN.
Play via
m MENU → System → Play via → E
Vælg den tilstand for Play via, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.
Startskærmen kan se anderledes ud, afhængigt af indstillingerne.
•• MagicInfo / URL Launcher
Safety Lock On
Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på
fjernbetjeningen, låses af funktionen Safety Lock On.
Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på en vilkårlig knap og derefter
angive adgangskoden (standardadgangskode: 0-0-0-0).
Slå Power On Button for at gøre det muligt for fjernbetjeningens Tænd/sluk-knap at tænde for
enheden, mens Safety Lock On er aktiveret.
Power On Button
Slå funktionen til for at aktivere fjernbetjeningens Tænd/sluk-knap for at tænde for enheden,
mens Safety Lock On er aktiveret.
•• Off / On
76
Button Lock
General
Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.
Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis Button Lock er indstillet til On.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
Du kan vælge, om du vil afspille MagicInfo-indhold, som er gemt en tilsluttet USB-enhed,
automatisk.
m MENU → System → General → E
Smart Security
Sikkerhedsløsning, som skal beskytte dit tv og tilsluttede storageenheder mod virus, og som
omfatter:
Scan
•• Off
Afspil MagicInfo-indhold, som er gemt på USB-enheden, automatisk.
Kontroller tv'et og tilsluttede storageenheder for at søge efter virus.
•• On
Afspil ikke MagicInfo-indhold, som er gemt på USB-enheden, automatisk.
Isolated List
――Hvis du tilslutter en USB-enhed, som indeholder MagicInfo-indhold, vil "USB Auto Play
Lock : On" blive vist i fem sekunder.
Touch Control Lock
Lås berøringsskærmkontroltilstanden, så enhederne ikke kan styres vha. berøringsinput.
•• Off / On
Dette er en oversigt over elementer, der er blevet isoleret, fordi de er inficerede med virus.
Real-Time Monitoring
Scanner efter virus ved at overvåge skærmenheden i realtid.
Monitoring Results
Kontroller listen med blokerede filer, netværk og processer.
77
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funktion, som gør det muligt at styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der
understøtter Anynet+, med fjernbetjeningen til Samsung-produktet. Anynet+-systemet kan
kun bruges med Samsung-enheder, der har Anynet+-funktionen. Du kan kontrollere, om din
Samsung-enhed har denne funktion, ved at se, om der er et Anynet+-logo på det.
Fejlsøgning for Anynet+
Problem
Anynet+ fungerer ikke.
Mulig løsning
•• Kontrollér, om enheden er en Anynet+-enhed. Anynet+systemet understøtter kun Anynet+-enheder.
•• Kontrollér, om Anynet+-enhedens strømkabel er korrekt
tilsluttet.
•• Kontrollér tilslutningen af Anynet+-enhedens video-/lyd-/
HDMI-kabel.
•• Off / On
――Du kan kun kontrollere Anynet+-enheder ved hjælp af produktets fjernbetjening, ikke
•• Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i
menuenSystem.
knapperne på produktet.
――Produktets fjernbetjening fungerer muligvis ikke under bestemte forhold. Hvis det sker, skal
•• Kontrollér, om fjernbetjeningen er kompatibel med Anynet+.
du vælge Anynet+-enheden igen.
――Anynet+ fungerer, når den AV-enhed, der understøtter Anynet+, er på standby eller er tændt.
•• Anynet+ fungerer ikke i visse situationer. (startopsætning)
――Anynet+ understøtter op til 12 AV-enheder i alt. Bemærk, at du kan tilslutte op til 3 enheder
•• Hvis du har fjernet og derefter tilsluttet HDMI-kablet igen,
skal du sørge for at søge efter enheder igen eller slukke og
tænde for produktet igen.
af samme type.
•• Kontrollér, om Anynet+-funktionen på Anynet-enheden er
aktiveret.
Jeg vil starte Anynet+.
•• Kontrollér, om Anynet+-enheden er korrekt sluttet til
produktet, og kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er
indstillet til On i menuen System.
Jeg vil afslutte
Anynet+.
•• Tryk på knappen SOURCE på produktets fjernbetjening, og
vælg en enhed, der ikke er en Anynet+-enhed.
Meddelelsen
“Disconnecting
Anynet+ device ...”
vises på skærmen.
•• Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer
Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.
Anynet+-enheden
afspiller ikke.
•• Du kan ikke bruge spilfunktionen, når startopsætningen er i
gang.
•• Brug fjernbetjeningen, når produktet har fuldført Anynet+konfigurationen eller har afsluttet skift til Anynet+.
78
Problem
Den tilsluttede enhed
vises ikke.
Mulig løsning
•• Kontrollér, om enheden understøtter Anynet+-funktionerne
eller ej.
•• Kontrollér, om HDMI-kablet er korrekt tilsluttet eller ej.
•• Kontrollér, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til On i
menuenSystem.
•• Søger efter Anynet+-enheder igen.
HDMI Hot Plug
Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal
tændes.
•• Off / On
Game Mode
•• Anynet+ kræver en HDMI-forbindelse. Sørg for, at enheden
er tilsluttet til produktet med et HDMI-kabel.
Når du tilslutter en spillekonsol som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mere
realistisk spiloplevelse ved at vælge spiltilstand.
•• Nogle HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+funktioner.
•• Off / On
――Sikkerhedsforanstaltninger og begrænsninger for Game Mode
•• Hvis forbindelse afsluttes på grund af strømsvigt
eller frakobling af HDMI-kablet, skal du gentage
enhedsscanningen.
Hvis du vil frakoble spillekonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed, skal du indstille
Game Mode til Off i konfigurationsmenuen.
Reset System
m MENU → System → Reset System → E
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.
79
Kapitel 11
Support
Software Update
Contact Samsung
m MENU → Support → Software Update → E
m MENU → Support → Contact Samsung → E
I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.
――Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet
Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.
――Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til
Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og
software.
――Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.
Update now
Reset All
slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.
standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive
dem igen efter opgraderingen.
Opdater softwaren til den seneste version.
m MENU → Support → Reset All → E
Auto update
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.
Denne funktion opdaterer automatisk produktet, når det ikke er i brug.
•• Off / On
80
Kapitel 12
Sådan afspiller du billeder og videoer (medieafspilning)
Få glæde af video- og billedfiler, der er gemt på en USB-masselagerklassetype (MSC).
Afspil billeder eller videoer, der er gemt på en storageenhed.
Du kan afspille en lang række forskelligt indhold ved hjælp af følgende metoder.
•• Ved brug af en USB-enhed: Afspil medieindhold som f.eks. videoer og billeder fra en USB-enhed.
•• Ved tilslutning af en storageenhed: Afspil medieindhold, der er gemt på en storageenhed, f.eks. en smartphone, et kamera, en pc eller en skytjeneste.
Læs følgende, før du begynder at bruge medieafspilning med en USBenhed
Forsigtig!
•• Før du tilslutter en USB-enhed til produktet, skal du sikkerhedskopiere filerne for at være sikker på, at dine data ikke beskadiges eller går tabt.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for beskadiget eller tabt data.
•• Afbryd ikke USB-enheden, mens den indlæser.
•• USB-enheden genkendes måske ikke, eller filer, der er gemt på enheden, kan måske ikke læses, hvis USB-enheden tilsluttes ved hjælp af et USBforlængerkabel.
•• Filerne på USB-enheden kan være beskadiget eller ude af stand til at blive afspillet, hvis produktet ikke genkender den tilsluttede USB-enhed.
Hvis dette forekommer, skal du tilslutte en USB-enhed til pc'en for at formatere enheden og bagefter sørge for, at enheden er tilsluttet korrekt.
•• USB-harddiske, der er større end 2 TB, understøttes ikke.
81
Enheder, der er kompatible med medieafspilning
•• Visse digitale USB-kameraer, smartphones og andre lydenheder er måske ikke kompatible med produktet.
•• Medieafspilning er kun kompatibel med USB MSC-enheder.
•• MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed.
Eksempler på MSC-enheder omfatter Thumb-drev, Flash-kortlæsere og USB-harddiske. (USB-hubs understøttes ikke).
Disse MSC-enheder skal tilsluttes direkte til en USB-port på produktet.
•• Hvis der tilsluttes mere end én Picture Transfer Protocol (PTP)-enhed, er der kun én af dem, der virker ad gangen.
•• Nogle af enhederne genkendes måske ikke, hvis der tilsluttes flere MSC-enheder på samme tid.
•• USB-enheder, der kræver højspænding (højere end 500mA eller 5V), understøttes måske ikke.
•• USB-enheden genkendes måske ikke eller virker måske ikke korrekt, hvis der vises en overophednings-advarselsbesked, når en USB-enhed er tilsluttet
eller i brug.
•• Pauseskærmen aktiveres, hvis produktet er i standby i en tidsperiode, der er angivet i Auto Protection Time.
•• Strømbesparende tilstand på nogle eksterne harddiske deaktiveres automatisk, når de sluttes til produktet.
Filsystemer og -formater
•• Medieafspilning fungerer muligvis ikke korrekt med ikke-licenserede multimediefiler.
•• MTP (Media Transfer Protocol) er ikke understøttet.
•• Understøttede filsystemer omfatter FAT16, FAT32 og NTFS (read only).
•• Medieafspilning understøtter det sekventielle JPEG-format.
Det understøtter ikke det progressive jpeg-format
•• Billeder med en højere oplysning tager længere tid at få vist på skærmen
•• Den største understøttede jpeg-opløsning er 15360 x 8640 pixels.
•• Hvis en fil er inkompatibel eller beskadiget, vises meddelelsen Not Supported File Format..
•• Når du sorterer filer i mappevisningstilstand, kan der maks. vises 1000 filer i hver mappe.
•• Hvis en USB-enhed indeholder 8000 filer og mapper eller derover, kan nogle af filerne og mapperne måske ikke åbnes.
•• DRM MP3-filer, der er blevet hentet fra et websted, der opkræver gebyr, kan ikke afspilles.
DRM (Digital Rights Management) henviser til et system, der beskytter ophavsretten til data, der deles på internettet eller andre digitale medier, ved
at sikre sikker distribution og/eller forhindrer illegal distribution af data.
82
Brug af en USB-enhed
Tilslutning af en USB-enhed
1
Tænd for produktet.
2
Tilslut en USB-enhed, der indeholder billed- og/eller filmfiler, til USB-porten bag på eller på siden af produktet.
3
Siden Player vises automatisk, så snart der sluttes en USB-enhed til produktet.
――Filer, der gemmes på USB-enheden, vises automatisk, hvis der kun er tilsluttet en enkelt USB-enhed.
–– Det anbefales, at du bruger en USBharddisk, der har en strømadapter.
――For at få vist indhold, der er gemt på USB-enheden, skal du tilslutte USB-enheden til en USB-port på produktet.
Fjernelse af en USB-enhed
Fjernelse af en USB-enhed fra Source
1
Tryk på
på fjernbetjeningen.
→ Player → Options → Safely Remove
–– Det anbefales, at du fjerner en USBenhed ved hjælp af Safely Removefunktionen.
2
Vælg Safely Remove, og vent, indtil USB-enheden er afbrudt. USB-enheden er frakoblet.
83
Funktioner på oversigtssiden med medieindhold
→ Player → Lagringsenhed → USB
Oversigtssiden med medieindhold på en storageenhed indeholder følgende funktioner.
•• Lagringsenhed
Internal Memory / USB
•• Filter By
I forbindelse med Video, Image, PDF, Office og My Templates kan du vælge, at der kun skal vises indholdsfiler i et bestemt filformat.
•• Options
84
Menuindstillinger på oversigtssiden med
medieindhold
Play Selected
Send
Delete
Internal Memory
Storage
Safely Remove
Content Size
Slideshow Speed
Random
Slideshow Effect
Indstillingsnavn
Handlinger
Play Selected
Vælg det indhold, du vil afspille, og vælg derefter afspilningsknappen øverst på
skærmen.
Send
Vælg det indhold, du vil sende til den anden enhed, og vælg derefter knappen
Send øverst på skærmen.
Delete
Vælg det indhold, du vil slette, og vælg derefter knappen Delete øverst på
skærmen.
Storage
Vælg den placering, hvor du vil gemme tidsplaner der er hentet fra MagicInfoserveren og andre enheder.
Safely Remove
Fjerner USB-hukommelsen sikkert
Content Size
Tilpas skærmstørrelsen til indholdet.
Content Orientation
Landscape
Slideshow Speed
Indstil det tidsrum, de enkelte dias afspilles i.
Default content
MagicINFO
Slideshow Effect
Indstil den overgangseffekt, der skal anvendes mellem diasbillederne.
Content Orientation
Skift afspilningsretningen for indhold til tilstanden Landscape eller Portrait.
Default content
Dette standardindhold vises, hvis du kører en kanal, mens der ikke er planlagt
nogen programmer på kanalen.
Reset
Gendan alle værdier under Options til de oprindelige standardværdier, fra
dengang produktet blev købt.
Reset
Select the content you want to play, then select the Play button at the top of the
screen.
–– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
85
Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af billeder
Når du trykker på knappen E eller π, ∂, ∑, µ, vises følgende knapper. Tryk på knappen RETURN for at få knapperne til at forsvinde.
•• Pause/Afspil
Start eller stop et diasshow. Brug et diasshow, hvis du gerne vil vise alle billederne i en mappe.
–– Hvis du trykker på knappen INFO,
mens der vælges et enhedsnavn,
vises der oplysninger om den valgte
enhed.
–– Hvis du trykker på knappen INFO,
mens der vælges en fil, vises der
oplysninger om den valgte fil.
•• Forrige/Næste
Se det forrige eller næste billede.
Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af video
Når du trykker på knappen E eller π, ∂, ∑, µ, vises følgende knapper. Tryk på knappen RETURN for at få knapperne til at forsvinde.
•• Pause/Afspil
Sæt en video på pause, eller afspil den.
Følgende funktioner er tilgængelige i pausetilstand. Bemærk: I pausetilstand afspilles der ikke lyd.
•• Spol tilbage/Spol frem
Spol tilbage eller frem i en video. Forøg afspilningshastigheden med op til 3x, hvis du har brug for det. Vælg ∂ for gå tilbage til den oprindelige
afspilningshastighed.
•• Forrige/Næste
For at afspille den forrige video skal du vælge π to gange. Hvis du vælger π én gang, afspilles den aktuelle video fra begyndelsen.
Vælg µ for at afspille den næste video.
86
Understøttede filformater for undertekster og medieafspilning
Undertekst
Ekstern
Intern
•• Synkroniseret MPEG-4-tekst (.ttxt)
•• Xsub
Objektbeholder: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Objektbeholder: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Avanceret SubStation Alpha
Objektbeholder: MKV
•• Micro DVD (.sub eller .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Objektbeholder: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• Synkroniseret MPEG-4-tekst
Objektbeholder: MP4
Understøttede billedopløsninger
Filtypenavn
Type
Opløsning
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
87
Understøttede musikfilformater
Filtypenavn
Type
Codec
Kommentarer
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funktionen Søg (jump) understøttes ikke.
Understøtter op til to kanaler
Understøttede videoformater
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller objektbeholderen.
•• Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed/-billedhastighed over den kompatible billedhastighed, der er angivet i
tabellen ovenfor.
•• Hvis der er en fejl i indekstabellen, understøttes funktionen Seek (Jump) ikke.
•• Afspilningen af en video kan være ujævn, hvis den afspilles via en netværksforbindelse.
•• Der kan tage længere tid at vise menuen, hvis videoens bithastighed er over 10 Mbps.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
Videodekoder
Lyddekoder
Understøtter op til H.264, niveau 4.1
Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1 kanaler.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke.
Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.
•• Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
Hvis Vorbis kun er i Webm-holderen, understøttes op til to kanaler.
•• Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
GMC 2 over understøttes ikke.
Understøtter kun BD MVC Spec.
88
Filtypenavn
Objektbeholder
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodeks
DivX 3.11 / 4.x / 5.x
/ 6.x
Opløsning
1920 x 1080
Billedfrekvens
(fps)
6~30
Bithastighed
(Mbps)
30
Lydkodeks
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
G.711(ALaw,μ-Law)
Window Media
Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
4
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
89
Kapitel 13
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter
Afprøvning af produktet
–– Inden du ringer til Samsungs
kundeservicecenter: Afprøv dit
produkt som følger. Hvis problemet
består: Kontakt Samsungs
kundeservicecenter.
–– Hvis skærmen stadig er tom:
Kontroller pc-systemet,
videocontrolleren og kablet.
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.
1
Sluk for både pc'en og for produktet.
2
Fjern alle kabler fra produktet.
3
Tænd for produktet.
4
Hvis No Signal vises, fungerer produktet normalt.
Kontrol af opløsning og frekvens
Not Optimum Mode vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning
(se Understøttede opløsninger).
90
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er
sikker.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når
et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og
computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere
skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du
justerer skærmindstillingerne.)
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
No Signal vises på skærmen.
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Not Optimum Mode vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale
opløsning og frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
91
Skærmforhold
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på
skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et
område, der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at
se Yderligere informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.
Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).
Produktets billedkvalitet er anderledes end i
forretningen, hvor det blev købt.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker
hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Produktet slukkes automatisk.
Gå til System, og sørg for, at Sleep Timer er indstillet til Off.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.
Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til
15 minutter.
Skærmbilledet ser ikke normalt ud.
Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der
bevæger sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.
Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette
betyder ikke, at produktet er defekt.
En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske
forstyrrelser på analoge og digitale produkter.
92
Skærmforhold
Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.
Gå til System, og juster indstillinger for Eco Solution.
Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.
Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på
skærmen.
Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen. Kontakt
et af Samsungs servicecentre for at få løst problemet.
Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.
Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller
hvis signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den
anbefalede.
Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.
En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et
skærmbillede fra en HD-kanal.
En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og
bunden af skærmbilledet.
Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken
på pc'ens lydkort eller i programmet.
93
Lydforhold
Der er billede, men ingen lyd.
Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.
Hvis der bruges en kildeenhed
•• Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.
•• Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.
(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for
kabelboksen muligvis ændres til HDMI).
Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.
Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet
noget til den indgang.
Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.
Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.
Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.
Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.
Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.
Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets
interne højttalere.
Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den
eksterne forstærker (dekoder).
94
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
Andet problem
Produktet lugter af plastik.
Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.
Der er periodiske udfald i lyd eller billede.
Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.
Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.
Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på
en væg, anbefales brug af retvinklede kabler.
Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises
meddelelsen "The defined resolution is not supported.".
Meddelelsen "The defined resolution is not supported." vises, hvis inputkildens opløsning er
højere end skærmens maksimale opløsning.
Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen
understøtter.
Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når
der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.
95
Andet problem
HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.
Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet
til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.
De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige.
Dette kan forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMIstandarden er sluttet til produktet.
Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er
tilfældet, skal du vælge lydinput manuelt.
IR-sensoren fungerer ikke.
Kontrollér, at sensorens lampe lyser, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.
•• Hvis sensorens lampe ikke lyser, skal du slukke på tænd/sluk-knappen bag på produktet
og derefter tænde igen.
(Strøm-LED'en lyser rødt, når skærmen er slukket).
Hvis sensorlampen stadig ikke lyser, når du har slukket og tændt igen på tænd/slukknappen, skyldes det muligvis, at et internt stik er frakoblet.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Hvis sensorlampen, der er tændt, ikke blinker rødt, når du trykker på en knap på
fjernbetjeningen, kan det skyldes, at IR-sensoren er defekt.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er
sluttet til produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Når enheden er i strømbesparende tilstand, og inputkilden
er DisplayPort, kan pc'ens skærmindstillinger ikke
gemmes.
Gå til System → Power Control, og indstil Max. Power Saving til Off. Du kan også vælge at
konfigurere pc'ens skærmoutputindstillinger igen. Kontroller, at der er tændt for enheden.
Når pc'en startes, og inputkilden er indstillet til
DisplayPort, vises BIOS- og startskærmbillederne ikke.
Start pc'en, når enheden er tændt, eller når inputkilden ikke er DisplayPort.
96
Spørgsmål & svar
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Svar
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger → Avanceret →
Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger → Avanceret → Skærm, og juster
frekvensen i Skærmindstillinger.
–– Yderligere oplysninger om justering
findes i brugervejledningen til
computeren eller grafikkortet.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger →
Skærmindstillinger → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning →
Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm →
Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger → Vis egenskaber
for netværkskort → Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger, og juster
opløsningen.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger →
Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og
juster opløsningen.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm →
Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger, og juster
opløsningen.
97
Spørgsmål
Hvordan indstiller jeg strømbesparende
tilstand?
Svar
•• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm →
Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger for
pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger
→ Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige
indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller BIOS SETUP på pc'en.
•• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Personlige indstillinger → Låseskærm →
Indstillinger for skærmtimeout → Strømstyring & slumretilstand eller BIOS-opsætning på pc'en.
98
Kapitel 14
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
SBB-SSF
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Baseret på adapterens vekselspænding. Se på produktetiketten for at finde ud af produktets jævnstrømsspænding.
Miljømæssige
overvejelser
I drift
Temperatur: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
* Ved installation af kabinettet skal den interne temperatur være 40 ℃ eller derunder.
Fugtighed: 10% - 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Fugtighed: 5% - 95%, ikke-kondenserende
Understøttede modeller
DCE, QMF
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer
skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at
tage de fornødne forholdsregler.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
99
Forudindstillede timertilstande
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en
anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning,
der er angivet for produktet.
――Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift
den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.
–– Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt
linje fra venstre til højre side af
skærmen, kaldes en horisontal cyklus.
Den inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale
frekvens. Horisontal frekvens måles i
kHz.
–– Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede
flere gange pr. sekund (som et
fluorescerende lys) for at vise det,
brugeren ser. Den hastighed, hvormed
et enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
Synkronisering
Opløsning
Horisontal frekvens
30 – 135 kHz
Vertikal frekvens
30 – 75 Hz
Optimal opløsning
3840 x 2160 @ 60 Hz
Maksimal opløsning
3840 x 2160 @ 60 Hz
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres
fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i
overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
100
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
VESA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
101
Kapitel 15
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer
indstillingerne uden at skille produktet ad.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af
produktet efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et
andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program
produkt bruges.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
En produktskade, som kunden har forårsaget
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcingservicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske
tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv,
oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator,
lampe, filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping
eller online.
102
Licens
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license
from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS
Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5
are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license
from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol
together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS
HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium
content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with
advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW,
etc.) streamed to your device.
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
LLC in the United States and other countries.
Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemærkningerne ved at kontakte Samsung
Support eller sende os en e-mail på oss.request@samsung.com.
103
Terminologi
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Hver af ovenstående
scanningshastigheder henviser til
antallet af effektive scanningslinjer,
der bestemmer skærmopløsningen.
Scanningshastigheden indikeres
som i (interlaced) eller p
(progressiv), afhængigt af
scanningsmetoden.
- Scanning
Scanning henviser til en proces med
at sende pixels, der progressivt
danner et billede. Et stort antal
pixels giver et tydeligere og mere
levende billede.
- Progressiv
I progressiv scanningstilstand
scannes alle linjer med pixels én
efter én (progressivt) på skærmen.
- Interlaced
I interlaced scanningstilstand
scannes først hver anden linje med
pixels fra top til bund, hvorefter
de resterende linjer med pixels (de
linjer, der ikke blev scannet) bliver
scannet.
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) og Interlace-tilstand____
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) viser progressivt en
horisontal linje fra top til bund på
skærmen. Interlace tilstand viser
først de ulige linjenumre og derefter
de lige numre. Non-interlace
tilstand anvendes hovedsageligt
i pc-skærme, da den medfører en
tydelig skærm, og interlace tilstand
anvendes mest i tv.
Dot Pitch____ Skærmen består
af røde, grønne og blå prikker. En
mindre afstand mellem prikkerne
medfører en højere opløsning.
Dot pitch henviser til den korteste
afstand mellem prikker med samme
farve. Dot pitch måles i millimeter.
Vertikal frekvens____ Produktet
viser et enkelt billede mange
gange pr. sekund (som et lysstofrør,
der flimrer) for at gengive et
billede, som brugeren kan se. Den
hastighed, hvormed et enkelt
billede gentages pr. sekund, kaldes
for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
F.eks. henviser 60 til et enkelt
billede, der vises 60 gange på ét
sekund.
Horisontal frekvens____ Den tid,
det tager at scanne en enkelt linje
fra venstre til højre side af skærmen,
kaldes en horisontal cyklus. Den
inverse værdi af den horisontale
cyklus kaldes for den horisontale
frekvens. Horisontal frekvens måles
i kHz.
Plug & Play____ Plug & Play er en
funktion, der muliggør automatisk
udveksling af informationer mellem
en skærm og en pc, for at opnå det
optimale visningsmiljø. Produktet
anvender VESA DDC (international
standard) til udførelse af Plug &
Play.
Opløsning____ Opløsning er
antallet af de horisontale prikker
(pixels) og de vertikale prikker
(pixels), der udgør en skærm.
Den repræsenterer visningens
detaljeringsgrad. En højere
opløsning gør det muligt at vise flere
data på skærmen og er praktisk ved
samtidig udførelse af flere opgaver.
Eksempel: En opløsning på 1920 X
1080 består af 1.920 horisontale
pixels (horisontal opløsning) og
1.080 vertikale pixels (vertikal
opløsning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Dvd henviser til en lagringsdisk på
størrelse med en cd, hvorpå du kan
gemme multimedieprogrammer
(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____Dette er en
grænseflade, der kan sluttes
til en digital lydkilde eller en
High Definition-videokilde uden
komprimering med et enkelt kabel.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) er
et program, der gør det muligt at
styre flere skærme samtidig via
en pc. Kommunikation mellem pc
og skærm sker med RS232C (seriel
datatransmission) og RJ45-kabler
(LAN).
Kilde____ Indgangskilde henviser
til en videokilde, der er sluttet til
produktet, f.eks. et videokamera, en
videooptager eller en dvd-afspiller.
104
Download PDF

advertising