Samsung | HT-F4550 | Samsung Blu-ray Hjemmekino HT-F4550 Bruksanvisning

HT-F4500
HT-F4550
5.1CH Blu-ray™
Hemmabiosystem
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst,
registrera produkten på adressen
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 1
2013-05-30 오후 3:14:35
Säkerhetsinformation
Varning
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
Symbolen indikerar ”farlig
spänning” inuti produkten,
vilket utgöra en risk för elektrisk
kortslutning eller personskada.
OBSERVERA: FÖR ATT FÖRHINDRA
KORTSLUTNING, FÖR IN KONTAKTENS
BREDA STIFT I DEN BREDA SKÅRAN
OCH SE TILL ATT FÖRA IN DEN HELT.
VARNING
• Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att
inte utsätta enheten för regn eller fukt.
OBSERVERA
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt
och därför skall inte föremål som innehåller vatten,
exempelvis vaser, placeras på apparaten.
• Strömkontakten används som en urkopplingsenhet
och skall vara inkopplad under hela användningen.
• Apparaten ska alltid anslutas till ett jordat
växelströmsuttag.
• När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten
dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten
vara lättåtkomlig.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Den här symbolen hänvisar till
viktiga anvisningar som medföljer
produkten.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
KLASS 1 LASERPRODUKT
Den här CD-spelaren är klassificerad som en KLASS 1
LASER-produkt.
Annan användning av kontroller, ändring av prestanda
eller procedurer än de som specificerats här kan orsaka
skadlig strålning.
OBSERVERA
• OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING ELLER
FÖRSTÖRDA SPÄRRAR, UNDVIK EXPONERING AV
STRÅLE.
| 2 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 2
2013-05-30 오후 3:14:45
Hantering och förvaring av skivor
• Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt.
Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser,
på apparaten.
• Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur
strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste
strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.
• Rör inte vid strömkontakten med våta händer. Det kan
orsaka elektrisk stöt.
• Koppla inte in flera elektriska enheter i samma
vägguttag. Om uttaget överbelastas kan det orsaka
överhettning och resultera i brand.
• Innan du ansluter andra komponenter till den här
produkten ska du kontrollera att de är avstängda.
• Om du plötsligt förflyttar produkten från en kall till en
varm plats kan det bildas kondens på funktionsdelarna
och linsen och orsaka onormal skivuppspelning. Om
detta inträffar ska du koppla ur produkten, vänta i två
timmar och sedan ansluta kontakten i vägguttaget.
Mata sedan in skivan och försök spela upp den igen.
Tillverkad på licens från Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic och den dubbla
D-symbolen är registrerade
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Tillverkad på licens
under följande patent
i USA: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 och andra utfärdade eller avvaktande
amerikanska eller världsomfattande patent. DTS-HD,
symbolen, samt DTS-HD och symbolen tillsammans
är registrerade varumärken och DTS-HD Master
Audio | Essential är ett varumärke som tillhör DTS,
Inc. Produkten inkluderar programvara. © DTS, Inc.
Med ensamrätt.
OM DIVX VIDEO: DivX®
är ett digitalt videoformat
som har skapats av DivX,
LLC, ett dotterbolag till Rovi
Corporation. Det här är en officiell DivX Certified®enhet som spelar upp DivX-video. Besök webbsidan
divx.com för mer information och programverktyg för
att konvertera dina filer till DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX
Certified®-enheten måste registreras för att spela upp
DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). För att generera
registreringskoden går du till avsnittet DivX VOD i
enhetsinställningsmenyn. Gå till vod.divx.com för mer
information om hur du slutför registreringen.
DivX Certified® för att spela upp DivX®-video upp till
HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är
varumärken som tillhör Rovi Corporation och används
på licens.
Den här produkten täcks av ett eller flera av följande
patent i USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 3
Säkerhetsinformation
Säkerhetsanvisningar vid hantering
Licens
01
• Hålla i skivorna
- Fingeravtryck och små repor på
skivan kan försämra ljud- och
bildkvalitet eller orsaka hopp.
- Undvik att röra vid ytan på en skiva där data har
spelats in.
- Håll i skivan i kanterna så att det inte blir några
fingeravtryck på ytan.
- Klistra inte papper eller tejp på skivan.
• Rengöra skivor
- Om det blir fingeravtryck eller smuts på
skivan ska du rengöra den med ett milt
rengöringsmedel utspätt med vatten
och torka den med en mjuk trasa.
- Under rengöring torkar du försiktigt
inifrån och utåt på skivan.
- Skivförvaring
 Förvara inte i direkt solljus
 Förvaras på en sval, ventilerad plats
 Förvaras stående i ett rent skyddsfodral.
• Om produkten avger onormala ljud eller lukt av
bränt eller rök ska du omedelbart stänga av den och
koppla ur strömkällan ur vägguttaget. Kontakta sedan
närmaste kundtjänstcenter för teknisk rådgivning.
Använd inte produkten. Om du använder produkten
i befintligt skick kan det orsaka brand eller elektrisk
kortslutning.
• Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur
strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste
strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.
3|
2013-05-30 오후 3:14:46
Säkerhetsinformation
HDMI gränssnittet för HDMI
High-Definition Multimedia
och logotypen för HDMI är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing
LLC i USA och i andra länder.
DLNA®, logotypen för DLNA
och DLNA CERTIFIED® är
varumärken, tjänstemärken
eller certifieringsmärkningar som tillhör Digital Living
Network Alliance.
Oracle och Java är registrerade
varumärken som tillhör Oracle och/eller
dess dotterbolag. Andra namn kan vara
varumärken som tillhör sina respektiva
ägare.
Den här produkten införlivar kopieringsskyddstekniken
som skyddas av amerikanska patent och annan
upphovsrätt som tillhör Rovi Corporation. Reverse
engineering och disassemblering är förbjuden.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ och logotyperna är
varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
Den här produkten använder Cinavia-teknologi för
att begränsa användningen av obehöriga kopior av
vissa kommersiellt producerade filmer och videor och
deras soundtrack. Om förbjuden användning av en
obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och
uppspelningen eller kopieringen avbryts.
Du hittar mer information om Cinavia-teknologin hos
Cinavia Online Consumer Information Centre på http://
www.cinavia.com. Om du vill få mer information om
Cinavia via e-post ska du skicka ett vykort med din
postadress till: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”
Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddad
teknik på licens från Verance Corporation och skyddas
av det amerikanska patentet 7,369,677 och andra
amerikanska och världsomspännande patent som har
utfärdats och väntar på utfärdande, samt upphovsrätt
och varumärkesskydd för vissa delar av sådan
teknologi. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance
Corporation.Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering och
disassemblering är förbjuden.
- Meddelande om Open Source-licens
Om du använder programvara med open source, är
Open Source-licenserna tillgängliga på produktmenyn.
Använda 3D-funktionen
VIKTIG INFORMATION RÖRANDE HÄLSA OCH
SÄKERHET FÖR 3D-BILDER.
Läs och se till att du förstår följande säkerhetsinformation
innan du använder 3D-funktionen.
• Vissa tittare kan uppleva obehag vid visning av 3D-TV,
exempelvis i form av yrsel, illamående och huvudvärk.
Om du upplever några sådana symptom ska du sluta
titta på 3D-TV, avlägsna 3D-glasögonen och vila.
• Om du tittar på 3D-bilder under en längre period kan
det orsaka trötta ögon. Om du upplever trötta ögon
ska du sluta titta på 3D-TV, avlägsna 3D-glasögonen
och vila.
• En vuxen med ansvar ska med jämna mellanrum titta
till barn som använder 3D-funktionen. Om de säger sig
uppleva trötta ögon, huvudvärk, yrsel eller illamående
ska barnen omedelbart sluta titta på 3D-TV och vila.
• Använd inte 3D-glasögonen i andra syften (exempelvis
som vanliga glasögon, sollglasögon, skyddsglasögon
etc.)
• Använd inte 3D-funktionen eller 3D-glasögonen när du
går eller rör dig. Om du använder 3D-funktionen när du
rör dig kan det göra att du går på saker, snubblar och/
eller faller, och orsaka allvarlig skada.
• Om du vill använda 3D-innehåll ansluter du en
3D-enhet (3D-kompatibel AV-mottagare eller TV)
till produktens HDMI OUT-port med en HDMIhöghastighetskabel. Sätt på 3D-glasögonen innan du
visar 3D-innehåll.
• Produkten sänder ut 3D-signaler endast genom HDMIkabeln som är ansluten till porten HDMI OUT.
• Eftersom videoupplösningen i 3D-läge är fast och följer
upplösningen för 3D-originalvideon, kan du inte ändra
upplösningen enligt dina önskemål.
• Vissa funktioner, såsom BD Wise, inställning av
skärmstorlek och -upplösning kanske inte fungerar i
3D-uppspelningsläge.
• Används en höghastighets HDMI-kabel för att skicka
3D-signalen.
• Håll ett avstånd på minst tre gånger bredden på
skärmen från TV:n vid visning av 3D-bilder. Om du
exempelvis har en 46 tums skärm ska du hålla dig
3,5meter från skärmen.
- Placera 3D-videoskärmen i ögonnivå för optimal
3D-bild.
• När produkten är ansluten till vissa 3D-enheter kanske
3D-effekten inte fungerar som den ska.
• Den här produkten konverterar inte 2D-innehåll till 3D.
• Blu-ray 3D” och logotypen för Blu-ray 3D” är
varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
| 4 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 4
2013-05-30 오후 3:14:47
Upphovsrätt
Spela upp filer på en USB-enhet
Spela upp en skiva med användarregistrerat innehåll
Spela upp en kommersiell videoskiva
Styra videouppspelning
Spela upp en förinspelad, kommersiell ljudskiva
Styra musikuppspelning
Styra fotouppspelning
Lyssna på radio
Använda knappen TV SOUND på fjärrkontrollen
Säkerhetsinformation
23
23
24
24
25
26
26
27
28
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här
bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan
föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics
Co., Ltd.
MEDIEUPPSPELNING
NÄTVERKSTJÄNSTER
Innehåll
29 Använda BD-LIVE™
29 Använda DLNA
APPENDIX
SÄKERHETSINFORMATION
2
3
3
3
4
5
Varning
Hantering och förvaring av skivor
Säkerhetsanvisningar vid hantering
Licens
Använda 3D-funktionen
Upphovsrätt
KOMMA IGÅNG
6
7
Skiv- och formatkompatibilitet
Logotyper för skivor som kan spelas upp av
produkten
9 Tillbehör
10 Frampanel
10 Bakpanel
11 Fjärrkontroll
ANSLUTNINGAR
12 Ansluta högtalarna
14 Ansluta till en nätverksrouter
15 Ansluta till TV/externa enheter
30 Tilläggsinformation
33 Felsökning
36 Specifikationer
 Bilder och illustrationer i den här
bruksanvisningen erbjuds endast för referens
och kan variera från faktiskt produktutseende.
 En administrationsavgift kan åläggas om
antingen
a. en tekniker tillkallas och det inte finns
något produktfel (dvs. du har underlåtit att
läsa den här bruksanvisningen)
b. du tar med enheten till ett
reparationscenter och det inte finns något
produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa
den här bruksanvisningen)
 Beloppet på en sådan administrationsavgift
meddelas innan något arbete eller hembesök
genomförs.
INSTÄLLNINGAR
16
17
17
18
20
21
22
Första inställningarna
Startskärmen
Öppna inställningsskärmen
Inställningsmenyfunktioner
Nätverk och Internet
Uppgradera programvaran
Installera DLNA
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 3:14:48
Komma Igång
Skiv- och formatkompatibilitet
Skivtyperna och innehållet din produkt kan spela upp
Media
Skivtyp
Blu-ray-skivor
3D Blu-ray-skiva
VIDEO
Detaljer
BD-ROM- eller BD-RE/-R-skiva som spelats in med BD-RE-format.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, inspelade skivor av typen DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R
och har spelats in och stängts eller ett USB-lagringsmedia innehållande
DivX, MKV, MP4-innehåll.
MUSIK
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Musik som spelats in på skivor av typen CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R eller ett USB-lagringsmedia innehållande MP3- eller WMA-innehåll.
FOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Bilder som lagrats på skivor av typen CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
eller ett USB-lagringsmedia innehållande JPEG-innehåll.
| OBS |
Produkten kanske inte kan spela upp vissa skivor av typen CD-RW/-R och DVD-R på grund av skivtypen eller
inspelningsförhållanden.
Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i formatet DVD-video kan den inte spelas.
Din produkt spelar inte upp innehåll som har spelats in på en DVD-R med en bithastighet som överskrider 10 Mbps.
Din produkt spelar inte upp innehåll som har spelats in på en BD-R eller en USB-enhet med en bithastighet som
överskrider 30 Mbps.
Uppspelning kanske inte fungerar för vissa typer av skivor, eller under specifika uppgifter, såsom vinkeländring och
justering av bilförhållande. Information om skivorna skrivs i detalj på skivförpackningen. Läs här vid behov.
När en BD-J-titel spelas upp kan inläsningen ta längre tid än en normal titel, eller så kan vissa funktioner fungerar
långsamt.
Skivtyper som inte går att spela på produkten
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-Disc,
etc
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR-läge)
• Super Audio CD (förutom • CVD/CD-ROM/CDV/
CD layer)
CD-G/CD-I/LD (CD-G
spelar endast upp ljud
och visar inte bilder.)
• 3.9 GB DVD-R Disc för
Authoring.
| OBS |
Den här produkten kanske inte svarar på alla funktionskommandon, eftersom vissa skivor av typen Blu-ray, DVD och
CD medger specifik eller begränsad funktion och endast erbjuder vissa funktioner under uppspelning.
Observera att detta inte beror på något fel på produkten.
Samsung kan inte garantera att den här produkten spelar upp alla skivor med logotypen för Blu-ray, DVD eller CD,
eftersom skivformaten är under ständig utveckling och problem och fel kan inträffa under skapandet av Blu-ray-,
DVD- och CD-programvara och/eller skivtillverkningen.
Kontakta SAMSUNG:s kundtjänst om du har frågor eller stöter på svårigheter vid uppspelning av Blu-ray-, DVDeller CD-skivor på den här produkten. Se även resten av den här bruksanvisningen för ytterligare information om
begränsningar när det gäller uppspelningen.
Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som köpts utanför din region kanske inte går att spela med den här
produkten.
| 6 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 6
2013-05-30 오후 3:14:49
Regionskod
Blu-rayskiva
DVDVIDEO
Regionskod
Område
A
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong och
Sydöstasien.
B
Europa, Grönland, Franska
territorierna, Mellanöstern,
Afrika, Australien och Nya
Zeeland.
C
Indien, Kina, Ryssland,
centrala och södra Asien.
1
USA, amerikanska territorier
och Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fillippinerna,
Indonesien, Hongkong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zealand, Stilla havsöarna,
Karibiska havet
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
| OBS |
Om regionsnumret för en Blu-ray-/DVD-skiva
överensstämmer inte med den här produktens
regionsnummer, produkten kan inte spela upp skivan.
Blu-ray-skiva
BD-LIVE
Dolby
DTS
3D Blu-ray-skiva
DivX
PAL broadcast system i
Storbritannien, Frankrike,
Tyskland etc.
Java
Format som stöds
Musikfilsstöd
Filtillägg
Innehåll
Audio
Codec
Supportområde
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Samplingsfrekvenser
(i kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Bithastigheter Alla bithastigheter i
intervallet 5 kbps till
384 kbps
*.wma
WMA
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 7
Komma Igång
Skivtyp
Logotyper för skivor som kan
spelas upp av produkten
02
Både produkten och skivorna är regionskodade.
Dessa regionskoder måste överensstämma för att
det skall gå att spela upp skivan. Om koderna inte
överensstämmer går det inte att spela upp den.
Regionsnumret för den här produkten hittar du på
produktens bakre panel.
7|
2013-05-30 오후 3:14:49
Komma Igång
Bildfilsstöd
Filtillägg
Typ
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Upplösning
15360x8640
Videofilsstöd
Filtillägg
Innehåll
Video Codec
Audio Codec
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV
(wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Upplösning
1920x1080
 Begränsningar
- Även när en fil är kodad med någon av de codec som listas ovan kanske filen inte spelas upp om det finns något
problem med innehållet.
- Normal uppspelning garanteras inte om filens innehållsinformation är fel eller filen är korrupt.
- Filer som har en högre bithastighet/bildrutehastighet än standard kan skaka vid ljud-/videouppspelning.
- Sökfunktionen (skip) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
 Videodekoder
- Stöder upp till H.264 Level 4.1 och AVCHD
- Saknar stöd för H.264 FMO/ASO/RS och VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: 60 ramar max
Över 1280 x 720: 30 ramar max
- Stöder inte GMC 2 eller högre
 Audiodekoder
- Stöder WMA 7, 8, 9 och STD
- Stöder inte WMA-samplingsfrekvens för 22050Hz mono
- AAC: Max samplingsfrekvens: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Max bithastighet: 320 kbps
DivX-undertextningsfilformat som stöds
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 8
2013-05-30 오후 3:14:51
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
02
Komma Igång
• Den här produkten kan spela upp skivor i AVCHD-format. De här skivorna spelas normalt in och används på
videokameror.
• AVCHD-formatet är ett högupplöst digitalt videokameraformat.
• Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med större effekt än traditionella bildkomprimeringsformat.
• Vissa AVCHD-skivor använder formatet “x.v.Colour”. Den här produkten kan spela upp AVCHD-skivor i “x.v.Colour”format.
• “x.v.Colour” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
• Logotyperna för “AVCHD” och AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. och Sony
Corporation.
| OBS |
Vissa AVCHD-skivor kanske inte kan spelas, beroende på inspelningsförhållanden.
AVCHD-skivor kanske behöver stängas.
“x.v.Colour” erbjuder ett bredare färgområde än normala DVD-videokameraskivor.
Vissa DivX-, MKV- och MP4-formatsskivor kanske inte går att spela upp, beroende på videoupplösning och ramhastighet.
Att observera kring USB-anslutningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Din produkt stöder USB-lagringsmedia, MP3-spelare, digitalkameror och USB-kortläsare.
Produkten stöder inte mapp- eller filnamn som är längre än 128 tecken.
Vissa USB-/externa HDD-/digitalkameraenheter kanske inte är kompatibla med produkten.
Din produkt stöder filsystemen FAT 16, FAT 32 och NTFS.
Anslut USB-enheter direkt till produktens USB-port. Anslutning via en USB-kabel kan orsaka kompatibilitetsproblem.
Om du matar in mer än en minnesenhet i kortläsaren för flera kort kan det göra att läsaren inte fungerar som den ska.
Produkten stöder inte PTP-protokoll.
Koppla inte ur en USB-enhet under en inläsningsprocess.
Ju högre bildupplösning, desto längre tid tar det för bilden att visas.
Den här produkten kan inte spela upp MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) som hämtas från kommersiella
platser.
• Produkten stöder bara video som är lägre än 30 fps (ramhastighet).
• Du måste ta bort USB-lagringsenheten på ett säkert sätt (genom att använda funktionen “Säker bortt. USB”) för att
förhindra eventuella skador på USB-minnet.
Tryck på knappen HOME för att gå till startmenyn och välj GUL (C) knapp och tryck sedan på knappen E.
• SAMSUNG ansvarar inte för några skador på datafiler eller dataförlust.
Tillbehör
Se medföljande tillbehör nedan.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Strömkabel
Bruksanvisning
FM-antenn
D
TUNING
DOWN
UP
Fjärrkontroll/batterier (AAA-storlek)
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 3:14:52
Komma Igång
Frampanel
SPELA/PAUS
STOPP
ENTER
ÖPPNA/STÄNG
VOLYMKONTROLL
FUNKTION
5V 500mA
SKÄRM
SKIVFACK
USB-VÄRD
STRÖM
FJÄRRKONTROLLSSENSOR
| OBS |
Om du vill uppgradera produktens programvara genom USB-värduttaget måste du använda ett USB-minnesstick.
När produkten visar Blu-ray-skivmenyn kan du inte starta filmen genom att trycka på knappen 6 på produkten
eller fjärrkontrollen. För att spela upp filmen måste du välja Spela film eller Start på skivmenyn och sedan trycka på
knappen E.
Om du använder internettjänsten eller spelar upp innehållet i USB-enheten på TV:n går det inte att välja BD/DVDläget med knappen FUNCTION. Stoppa först uppspelningen av innehållet om du vill välja BD/DVD-läget.
Bakpanel
POWER
AUX-INGÅNG
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
KYLFLÄKT
AUX
IN
HDMI UTGÅNG
FM ANT
L
CENTER
R
SPEAKERS OUT
STRÖMSLADD
*FM-ANTENN
HÖGTALARUTGÅNGAR
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
EXTERN DIGITALLJUDINGÅNG
(OPTISKT)
LAN-TERMINAL
* Ansluta FM-antennen
1.
2.
Anslut medföljande FM-antenn till uttaget FM-ANTENN.
För antennkabeln långsamt runt tills du hittar en plats där mottagningen är bra. Fäst antennkabeln på väggen eller
på någon annan stabil plats.
| OBS |
Se till att du har minst 10 tum fritt utrymme på alla sidor av hemmabion när du installerar produkten för att få god
ventilation. Täck inte kylfläkten eller ventilationshål.
Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.
| 10 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 10
2013-05-30 오후 3:14:55
Fjärrkontroll
02
Genomgång av fjärrkontrollen
Komma Igång
Slå på och av produkten.
FUNCTION
VOLUME
Justera volymen.
-
MUTE
Öppnar och stänger skivfacket.
+
RDS DISPLAY
Tryck på sifferknappen för att
använda alternativen.
Tryck för att välja Blu-ray-läge
(BD/DVD, D. IN, AUX, etc.).
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
Använd RDS-funktionen för att ta
emot FM-stationer.
9
TITLE MENU
DISC MENU
Tryck för att visa skivmenyn.
Stäng av ljudet tillfälligt.
0
POPUP
Tryck för att hoppa bakåt eller framåt.
Använd det här alternativet för att
öppna popup-/titelmenyn.
Tryck för att söka bakåt eller framåt.
Tryck för att spela upp en skiva.
Tryck för att pausa en skiva.
Tryck för att stoppa en skiva.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Väljer undertextningsspråk för skiva.
Tryck för att gå till startskärmen.
Gör det möjligt för dig att upprepa en
titel, ett kapitel, ett spår eller en skiva.
TOOLS
INFO
Tryck för att använda verktygsmenyn.
Använd det här alternativet för att
visa uppspelningsinformation när du
spelar upp en Blu-ray-/ DVD-skiva.
Välj skärmmenyalternativen och
ändra menyvärde.
Återgå till föregående meny.
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
Tryck på de här knapparna för menyer
på produkten och flera Blurayskivfunktioner.
A
B
C
D
TUNING
TV SOUND DPS/EQ
DOWN
Ljudsignalen kan sändas ut till
hemmabiohögtalaren eller TVhögtalaren. (Se sidan 28)
Välj önskat DSP-/EQ-ljudläge.
UP
Tryck för att stänga menyn.
Används för att ange en förinställd
radiofrekvens.
Välj MONO eller STEREO för
radiosändningar.
Sök efter aktiva FM-stationer och
ändra kanaler.
Installera batterierna i fjärrkontrollen
Kontrollera att batteriernas “+” och “–” ändar placeras enligt
diagrammet inuti batterifacket.
Batterierna varar i ungefär ett år vid normalt TV-tittande.
Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7 meters rak linje.
Kasta inte batterierna i eld.
Var försiktig så du inte kortsluter, plockar isär eller överhettar
batterierna.
Risk för explosion om batteriet byts på fel sätt. Byt bara mot
samma eller liknande typ.
Batteristorlek : AAA
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:15:54
Anslutningar
Det här avsnittet beskriver olika metoder för att ansluta produkten till andra externa komponenter.
Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
Ansluta högtalarna
Produktens position
Placera den på ett stativ, en hylla eller
under TV-bordet.
Center
Subwoofer
Fram (H)
Surround (H)
Produkt
Fram (V)
Välja lyssningsposition
Lyssningspositionen ska vara ungefär
2,5 till 3 gånger avståndet för TV:ns
skärmstorlek, från TV:n. Exempelvis,
om du har en 46 tums-TV, ska
lyssningspositionen vara 2,92 till 3,50
meter från TV-skärmen.
Surround (V)
Främre högtalare
Placera dessa högtalare framför lyssningspositionen, vända inåt (cirka 45°) mot dig. Placera
främre högtalarna så att deras diskanthögtalare hamnar på samma höjd som ditt öra. Ställ de
främre högtalarna med framsidan i linje med framsidan på centerhögtalaren eller placera dem
något framför den.
Centerhögtalare
Det är bäst att placera centerhögtalaren i samma höjd som de främre högtalarna. Du kan
även installera den direkt över eller under TV:n.
Surroundhögtalare
Placera de här högtalarna vid sidan av din lyssningsposition. Finns det inte tillräckligt med
plats kan du placera högtalarna så att de är riktade mot varandra. Placera dem cirka 60 till
90 cm över ditt öras höjd och lätt riktade nedåt.
* Till skillnad mot främre högtalarna och centerhögtalaren används surroundhögtalarna
mestadels för ljudeffekter. Ljud kommer inte från dem hela tiden.
Subwoofer
Subwooferns placering är inte så viktig. Placera den där du önskar.
Högtalarkomponenter
HT-F4500
(V)
(H)
FRAM
(V)
(H)
SURROUND
CENTER
SUBWOOFER
HÖGTALARKABEL
| 12 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 12
2013-05-30 오후 3:14:59
HT-F4550
03
(H)
(V)
Anslutningar
(V)
(H)
HÖGTALARKABEL
FRAM / SURROUND
STATIV
SKRUV (5x20): 16EA
CENTER
STATIVBAS
SUBWOOFER
Installera högtalarna på det höga stativet
* Endast HT-F4550 – Främre högtalare/surroundhögtalare
1.
2.
Vänd stativbasen upp och ned och anslut den till stativet.
1
Stativbas
2
Använd en skruvmejsel och skruva in skruvarna i de 3 markerade
hålen.
Stativ
3.
Räta ut den medföljande högtalarkabeln i gravitationsriktning och
för in den i hålet i mitten på stativbasen.
4.
Anslut den övre högtalaren till det monterade stativet.
3
4
Högtalare
Stativ
5.
Skruva in en skruv medurs i hålet på högtalarens baksida med en
skruvmejsel. Anslut sedan högtalarkabeln.
6.
Så här ska det se ut efter att högtalaren har monterats.
Följ de här stegen för att montera fler högtalare.
5
6
Ansluta högtalarna
1.
Matcha varje högtalares slangpaket med motsvarande högtalare genom att matcha
kontakternas färgkoder på varje paket med färgetiketten på undersidan av varje
högtalare.
2.
Anslut högtalarkabeln med varje högtalare så här:
a. Tryck ned den röda fliken på baksidan av högtalaren, sätt i den röda kabeln och släpp
sedan fliken.
b. Tryck ned den svarta fliken på baksidan av högtalaren, sätt i den svarta kabeln och
släpp sedan fliken.
3.
Svart
Röd
Anslut högtalarkabelns kontakter på baksidan av produkten genom att matcha färgerna
på högtalarkontakterna med färgerna på högtalaruttagen.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 3:15:03
Anslutningar
Modell HT-F4500
Surroundhögtalare (V)
Främre högtalare (H)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Surroundhögtalare (H)
Främre högtalare (V)
CENTER
Centerhögtalare
Subwoofer
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Se sidan 13 för högtalarna för HT-F4550.
| VAR FÖRSIKTIG |
Om du vill installera produkten på väggen fäster du skruvarna eller spikarna ordentligt på väggen och använder hålen
på baksidan av högtalaren som ska installeras.
Installationstillbehör (spikar och skruvar) följer dock inte med produkten som ska installeras.
Barn får inte leka med eller i närheten av högtalarna. De kan skadas om högtalarna välter.
Kontrollera att polerna (+/–) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
Håll subwoofern utom räckhåll för barn för att förhindra att barn sticker in händer eller främmande föremål i hålet på
subwoofern.
Häng inte subwoofern på väggen med hjälp av hålet.
| OBS |
Om du placerar en högtalare nära TV:n kan färgerna på skärmen förvrängas pga. det magnetiska fältet.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Ansluta till en nätverksrouter
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Bredbandsmodem
Bredbandstjänst
eller
Bredbandstjänst
Bredbandsmodem (med integrerad router)
Router
| OBS |
Din router eller dina ISP-principer kan hindra produkten från att få åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver.
Om detta inträffar ska du kontakta din ISP för mer information.
För DSL-användare använder du en router för att skapa en nätverksanslutning.
För att använda DLNA-funktionen måste du ansluta datorn till nätverket så som visas på bilden. Anslutningen kan
vara kabelbaserad eller trådlös.
| 14 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 14
2013-05-30 오후 3:15:18
Ansluta till TV/externa enheter
03
Anslutningar
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Metod 1
R
Röd
W
Vit
HDMI OUT
LAN
Metod 2
Externa enheter
OPTICAL OUT
HDMI IN
Ansluta till en TV
Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från uttaget HDMI OUT på baksidan av produkten till uttaget HDMI IN på din TV.
Om TV:n stöder ARC behöver du bara ansluta denna kabel för att höra TV-ljud från hemmabion. Se sidan 19 i den här
bruksanvisningen och avsnittet för ARC i TV:ns bruksanvisning för detaljer.
Ansluta till externa enheter
Tryck på FUNCTION-knappen för att välja rätt läge för en extern enhet efter att du har anslutit enheten. Varje gång du
trycker på den här knappen ändras läget enligt följande: BD/DVD D. IN AUX FM
Två sätt för anslutning av externa enheter till hemmabion förklaras nedan.
Metod 1 AUX-INGÅNG : Anslutning till extern, analog komponent
Genom att använda en RCA-ljudkabel (medföljer ej) ansluter du uttaget AUDIO In på produkten till uttaget AUDIO Out på
den externa analoga komponenten.  Välj läget AUX.
• Se till att matcha färgerna på kabelns kontakter mot färgerna på de ingående och utgående uttagen.
Metod 2 OPTISKT : Anslutning till extern, digital ljudkomponent
Om du vill ansluta den digitala ljudutgången på digitala signalkomponenter, såsom kabelboxar och satellitmottagare.
Använd en digital, optisk kabel (medföljer ej) och anslut det optiska, digitala ingående ljuduttaget på produkten till det
digitala utgående optiska uttaget på den externa digitala enheten med en digital optisk kabel.  Välj läget D. IN.
| OBS |
Om du vill titta på video från kabelboxen/satellitmottagaren, måste du ansluta videoutgången direkt till en TV.
Systemet stöder digitala samplingsfrekvenser på 32 kHz eller högre från externa digitala komponenter.
Det här systemet stöder bara DTS och Dolby Digital audio. MPEG audio, ett bitstream-format, stöds inte.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 3:15:20
Inställningar
5 . Skärmen för Nätverk - trådbundetvisas.
Första inställningarna
- Om du har ett nätverk med dynamiska IPadresser (vilket de flesta har) väljer du Auto,
trycker på knappen E och går sedan till steg 6.
- Om du har ett nätverk med fasta IP-adresser
rekommenderar vi att du väljer Hoppa
över genom att trycka på den BLÅ (D)
knappen och sedan gå till "Konfigurera din
nätverksanslutning" på sidan 20 efter att du har
slutfört grundinställningarna. I "Konfigurera din
nätverksanslutning" erbjuds en full beskrivning
av hur du konfigurera nätverksanslutningen
manuellt.
- Om du inte har något nätverk väljer du Hoppa
över genom att trycka på den BLÅ (D) knappen.
Skärmen för slutförda grundinställningar visas
och startskärmen visas.
• Startmenyn visas inte om du inte konfigurerar
grundinställningarna.
• OSD (On Screen Display) kan ändras i produkten
efter att du har uppgraderat programversion.
• Åtkomststegen kan variera beroende på den valda
menyn.
1.
2.
3.
Slå på TV:n efter att du har anslutit produkten och
slå sedan på produkten. När du slår på produkten
för första gången visar produkten automatiskt
skärmen för grundläggande språkinställningar.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen E.
Tryck på knappen E för att starta installationen.
| OBS |
Om du hoppar över nätverksinställningarna här eller
Grundinställningar
installationen inte fungerar som den ska kan du gå till
”Konfigurera din nätverksanslutning” på sidan 20 för
att installera p
produktens nätverksanslutning
g senare.
TV-bild och nätverk kommer att ställas in.
Alla inställningar kan ändras senare under "Inställningar".
Grundinställningar I Nätverk - trådbundet
Start
Välj metod för att konfigurera Internetprotokollet (IP).
Kontrollera att enhetskabeln är ansluten.
Auto: Konfigurera IP automatiskt.
a Föregående
4.
" Välj
Skärmen för TV-bildförhållande visas. Tryck på
knapparna ▲▼ för att välja önskat TV-förhållande
och tryck sedan på knappen E.
Du har fyra val:
16:9 original - För bredbilds-TV-apparater. Visar
bredbildsformaten i originalformaten 16:9 och 4:3
(de gamla standardformaten), 4:3 pillar box med
svarta kanter på vänster och höger sida.
16:9 Helskärm - För bredbilds-TV-apparater. Visar
bredbilder i originalformatet 16:9 och expanderar 4:3
bilder för att fylla 16:9-skärmen.
4:3 Letter Box - För äldre, analoga TV-apparater
med standardskärm. Visar bilder i formatet 4:3 i
helskärmsbild och 16:9 i letter box-format som
ligger kvar som bildförhållandet 16:9, men visar
svarta fält över och under bilden.
4:3 Pan-Scan - För äldre, analoga TVapparater med standardskärm. Visar 4:3 bilder i
helskärmsformat och 16:9 bilder i Pan-Scan-format
som fyller skärmen, men kapar vänster och höger
sida på bilden och förstorar bilden vertikalt i mitten.
Manuellt
Auto
a Föregående
6.
d Hoppa över
< Flytta " Välj
Produkten kontrollerar nätverksanslutningen och
ansluter sedan till nätverket. När detta är klart
trycker du på knappen E. Skärmen för slutförda
grundinställningar visas och startskärmen visas.
Grundinställningar I Nätverk - trådbundet
 MAC-adress (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP-adress, Nätmask, Gateway, DNS-server
 Gateway Ping
 Testa Internettjänsten
Nätverket fungerar.
Om du fortfarande har nätverksproblem ska du kontakta din nätverkssupport.
OK
" Välj
| 16 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 16
2013-05-30 오후 3:15:21
Om du vill visa skärmen för grundinställningar igen och
| OBS |
För att spela upp eller visa video-, musik- och
bildfiler som ligger på datorn måste du ansluta din
hemmabio och datorn till ett nätverk i hemmet och du
måste ladda ner, installera och konfigurera AllShareprogramvaran på datorn. (Se sidan 22)
Öppna inställningsskärmen
Startskärmen
Välj Inställningar på startskärmen och tryck sedan
på E
E. Skärmen för inställningar visas.
1.
1
3
Videor
Foton
Inställningar
göra ändringar ska du välja alternativet Återställ. (Se
sidan 20)
Om du använder en HDMI-kabel för att ansluta
produkten till en Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibel
Samsung-TV och 1.) Du har ställt in funktionen
för Anynet+(HDMI-CEC) till På på både TV:n och
produkten och 2.) Du har ställt in TV:n på ett språk
som stöds av produkten och produkten väljer det
språket som önskat språk automatiskt.
04
Om du vill välja ett alternativ på startskärmen ska
du flytta markören med knapparna ▲▼◄► tills
alternativet markeras och sedan trycka på knappen
E.
1.
| OBS |
Musik
Inställningar
Inställningar
4
2
Skärm
5
Program 1
Program 2
Ingen skiva a Ändra enhet
Program 3
d Visa enheter
Program 4
" Enter
1
Väljer bilder.
2
Väljer videor.
3
Väljer musik.
4
Väljer inställningar.
5
Väljer program.
6
Visar knapparna du kan använda på
fjärrkontrollen för att öppna funktioner.
6
3D-inställn.
Ljud
TV-bildformat
: 16:9 original
Nätverk
BD Wise
: Av
System
Upplösning
: Auto
Språk
Filmram (24 r/s)
: Av
Säkerhet
HDMI-färgformat
: Auto
Allmänt
HDMI-färgdjup
: Av
Support
Progressivt läge
: Auto
►
För att öppna menyer, undermenyer och alternativ
på inställningsskärmen ska du se bilden över
fjärrkontrollen nedan.
2.
| OBS |
Om produkten lämnas i stoppläge mer än 5 minuter utan
att den används så visas en skärmsläckare på TV:n. Om
produkten har lämnats i skärmsläckarläget i mer än 20
minuter kommer den automatiskt att slås av.
Knappar på fjärrkontrollen som
används för inställningsmenyn
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
HOME-knapp : Tryck för att gå till startskärmen.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 3:15:25
Inställningar
2
RETURN (')-knapp : Återgå till föregående
meny.
3
E (Enter) / RIKTNINGS-knapp :
• Tryck på ▲▼◄► för att flytta markören eller
välja ett alternativ.
• Tryck på knappen E för att aktivera det
valda alternativet eller kontrollera en inställning.
4
EXIT-knapp : Tryck för att stänga den aktuella
menyn.
BD Wise
BD Wise är Samsungs senaste
interanslutningsfunktion.
När du ansluter en produkt från
Samsung till en Samsung-TV med
BD Wise via HDMI och BD Wise är
aktiverat på både produkten och
TV:n, sänder produkten ut video med
videoupplösning och ramhastighet
för Blu-ray-/DVD-skivan.
Upplösning
Gör det möjligt för dig att ställa
in den utgående upplösningen
för HDMI-videosignalen till BD
Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p. Numret indikerar
antalet linjer video per bildruta. I
och p indikerar sammanflätad och
progressiv skanning. Ju fler linjer,
desto högre kvalitet.
Filmram
(24 r/s)
Genom att ställa in funktionen
för Filmruta (24Fs) till Auto kan
du justera HDMI-utgången till 24
bildrutor per sekund för förbättrad
bildkvalitet, vid anslutning till en
24Fs-kompatibel TV.
• Du kan bara använda Filmruta
(24Fs) på en TV som stöder den
här bildrutefrekvensen.
• Filmruta på produkten är
bara tillgängligt när den är i
upplösningslägena HDMI 1080i
eller 1080p.
| OBS |
Knappen E på produktens frontpanel kan användas
i samma syfte som E-knappen på fjärrkontrollen.
Detaljerad funktionsinformation
Varje inställningsfunktion, menyalternativ och individuellt
alternativ förklaras i detalj på skärmen. För att visa en
förklaring använder du knapparna ▲▼◄► och väljer
funktionen, menyalternativet eller alternativet.
Förklaringen visas vanligtvis längst ned på skärmen. En
kort beskrivning av varje inställningsfunktion börjar på
denna sida. Ytterligare information om vissa funktioner
finns även i bilagan till den här bruksanvisningen.
Inställningsmenyfunktioner
Skärm
3D-inställn.
TVbildformat
Installera 3D-relaterade funktioner
 Uppsp.läge för 3D Blu-ray:
Välj om en Blu-ray-skiva med
3D-innehåll ska spelas i 3D-läge.
Om du går till startmenyn eller
Smart Hub-menyn i 3D-läge växlar
produkten automatiskt till 2D.
 Skärmstorlek: Ange storleken
för TV:n som är kopplad till
produkten. Produkten justerar
automatiskt 3D-utgången efter
TV:ns skärmstorlek.
Gör det möjligt för dig att justera
utgången för produkten efter TV:ns
skärmstorlek. Se sidan 16.
HDMIfärgformat
Gör så att du kan ställa in
färgrymden för HDMI-utgången
till att matcha anslutna enheters
funktioner (TV, skärm osv.).
HDMIfärgdjup
Gör det möjligt för dig att ställa
in produkten för att sända video
från HDMI OUT-uttaget med
djup färg. Djup färg ger en mer
verklighetstrogen färgåtergivning
med rikare färgdjup.
Progressivt
läge
Gör det möjligt för dig att förbättra
bildkvaliteten vid visning av DVDskivor.
Ljud
Högtalarinställning
Gör det möjligt för dig att justera
följande högtalarinställningar och slå
på och av testtonen så att du kan
testa högtalarna.
| 18 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 18
2013-05-30 오후 3:15:30
Ljudreturkanal
Gör det möjligt för dig att välja
vilka högtalare du vill aktivera,
antingen TV-högtalare eller
hemmabiohögtalare.
Gör det möjligt för dig att dirigera ljudet
från TV:n till hemmabiohögtalarna.
Kräver en HDMI-anslutning och ARCkompatibel (Audio Return Channel) TV.
• När Audio Return Channel är
inställd på Auto, väljer hemmabion
automatiskt antingen ARC eller optisk
ingång som ljudkälla, beroende på
dina anslutningar. Om Audio Return
Channel är aktivt fungerar inte den
optiska ingången.
Digital utgång
Du ställer in digital utgång för
att matcha funktionerna för AVmottagaren du har anslutit till
produkten: För mer information, se
tabellen över val av digital utgång.
(Se sidan 32)
Dynamisk
områdeskontroll
Gör det möjligt för dig att använda
dynamisk intervallkontroll till Dolby
Digital, Dolby Digital Plus och Dolby
True HD audio.
 Auto: Kontrollerar automatiskt
det dynamiska intervallet för
Dolby TrueHD-ljud, baserat på
informationen i Dolby TrueHD
soundtrack. Omvandlar även
dynamisk intervallkontroll för Dolby
Digital och Dolby Digital Plus.
 Av: Lämnar det dynamiska
intervallet okomprimerat, vilket
gör det möjligt för dig att höra
originalljudet.
 På: Slår på dynamisk intervallkontroll
för alla tre Dolby-formaten. Tystare
ljud görs högre och volymen för
kraftiga ljud dämpas.
Downmixingläge
Gör det möjligt för dig att välja
nedmixningsmetod för flera kanaler
som är kompatibla med ditt
stereosystem. Du kan välja att låta
produkten mixa ned till normal stereo
eller till surroundkompatibel stereo.
Nätverk
Inst. för
trådbundet
nätverk
För mer information om
nätverksinställningar och
nätverksfunktioner, se ”Nätverk och
Internet” på sidan 20.
Nätverkstest
Gör det möjligt för dig att testa
inställningarna för Internet Protocol för
att se om det fungerar som det ska.
Nätverksstatus
Gör det möjligt för dig att kotrollera
om en anslutning till nätverket och
Internet har upprättats.
Internetanslutning
för BD-Live
Gör det möjligt för dig att tillåta eller
förbjuda en Internet-anslutning för
BD-Live-tjänsten.
System
Grundinställningar
Gör det möjligt för dig
att göra om den initiala
grundinställningsprocessen Se
sidan 16 för detaljer.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ är en bekväm funktion som
erbjuder länkade uppgifter med
andra Samsung-produkter som
har funktionen Anynet+ och låter
dig kontrollera produkterna med en
Samsung TV-fjärrkontroll.
För att använda den här funktionen
ansluter du den här produkten till
en Anynet+ Samsung-TV med en
HDMI-kabel.
BDdatahantering
Gör det möjligt för dig att hantera
innehåll du laddat ner genom en
Blu-ray-skiva som stöder BD-Livetjänsten. Du kan visa information
om USB-enheten du använder eller
BD Live-datalagringen, inklusive
lagringsutrymmet. Du kan också
radera BD Live-data och ändra
enheten.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 19
Inställningar
Högtalarval
Ljudsynkning
När produkten är inkopplad till en digital
TV kan du justera ljudfördröjningen så
att ljudet synkas med videon. Du kan
ange en fördröjning mellan 0 och 300
millisekunder.
04
 Nivå: Gör det möjligt för dig att
justera den relativa ljudstyrkan för
varje högtalare från 6 till -6db. Om
exempelvis gillar djup bas kan du
öka ljudstyrkan för subwoofern med
6 dB.
 Avstånd: Gör det möjligt för
dig att justera det relativa
avståndet för varje högtalare från
lyssningspositionen upp till 9 meter.
Ju längre bort, desto högre blir
högtalarljudet.
 Testton: Gör det möjligt för dig att
köra testtonsfunktionen så att du
kan testa dina inställningar. Om
du ställer in Testton på På slås
Testtonen på. Genom att ställa in
på Av slås den av.
19 |
2013-05-30 오후 3:15:31
Inställningar
DivX® Video
på begäran
Visa DivX® VODregistreringskoden för att köpa och
spela upp DivX® VOD-innehåll.
Språk
Du kan välja språket du önskar för skärmmenyn,
skivmenyn etc.
• Det valda språket visas bara om det hanteras av
skivan.
Säkerhet
Nätverk och Internet
När du ansluter den här produkten till ett nätverk
kan du använda nätverksbaserade program och
funktioner, såsom BD-LIVE, och uppgradera produktens
programvara genom nätverksanslutningen.
Konfigurera din nätverksanslutning
Innan du börjar ska du kontakta din ISP för att se om din
IP-adress är fast eller dynamisk. Om den är dynamisk
rekommenderar vi att du använder den automatiska
processen nedan. Om den är fast måste du använda den
manuella proceduren som följer.
Standard-PIN är 0000. Ange standard-PIN för att
öppna säkerhetsfunktionen om du inte har skapat din
egen PIN-kod.
BDföräldraklass.
Förhindrar uppspelning av Blu-rayskivor med en åldersgräns som är
lika med eller högre än den specifika
åldersklass du anger om inte PINkoden anges.
DVDföräldraklass.
Förhindrar uppspelning av DVD-skivor
med en klassificering som är högre än
den specifika klassificeringen om inte
PIN-koden anges.
Ändra PIN
Ändra den 4-siffriga PIN-koden
som används för att komma åt
säkerhetsfunktioner.
• Innan du börjar ska du kontrollera att produkten är
ansluten till routern med en nätverkskabel.
1.
På startskärmen väljer du Inställningar och sedan
trycker du på knappen E.
2.
3.
Välj Nätverk och tryck sedan på knappen E.
4.
Tryck på knappen ► på menyn Internet Protocol
Setup.
Använd knapparna ▲▼ för att välja Auto och tryck
sedan på knappen E
E.
Skärm
Du kan specificera tidszonen som är
tillämplig för ditt område.
Ljud
Support
Programvaruuppdatering
För mer information om
programuppdateringsfunktionen,
se "Uppgradera programvaran" på
sidan 21.
Kontakta
Samsung
Erbjuder kontaktinformation för att
få hjälp med produkten.
Villkor för
serviceavtal
Återställ
Visa den allmänna friskrivningen
gällande tredjepartsinnehåll och
tjänster.
Alla inställningar återgår till standard,
förutom inställningar för nätverk.
Standardlösenordet är 0000.
Välj Inst. för trådbundet nätverk och tryck sedan
på knappen E.
Skärmen för kabelnätverksinställningar visas.
Inställningar
Allmänt
Tidszon
Automatiskt
Följ stegen nedan för att starta konfigurationsprocessen.
Inst. för trådbundet nätverk
Konfig. Internetprotokoll : Auto
Nätverk
IP-adress
: 0
0
0
0
System
Nätmask
: 0
0
0
0
Språk
Gateway
: 0
0
0
0
0
0
0
SäkerhetDNS
Allmänt DNS-server
: Auto
: 0
Support
> Flytta
" Välj
' Åter
5.
Nätverksfunktionen förvärvar och fyller i värden för
IP-adress, nätmask etc. automatiskt.
6.
Efter att nätverksfunktionen har förvärvat
nätverksvärden trycker du på knappen RETURN (').
7.
Välj Nätverkstest och tryck sedan på E
Hemmabion undersöker nätverksanslutningen. När
detta är klart trycker du på knappen RETURN (').
| 20 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 20
2013-05-30 오후 3:15:31
1.
Manuellt
Skärm
Ljud
4.
Inst. för trådbundet nätverk
Konfig. Internetprotokoll : Manuellt
Nätverk
IP-adress
: 0
System
Nätmask
: 255 255 255
0
Språk
Gateway
: 0
0
0
0
0
SäkerhetDNS
Allmänt DNS-server
0
0
0
0
: Manuellt
: 0
0
Support
> Flytta
" Välj
' Åter
1.
Följ de första fyra stegen i den automatiska processen,
men välj Manuellt istället för Auto i steg 4.
2.
Tryck på pilknappen ▼ för att gå till första
inmatningsfältet (IP-adress).
3.
Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att
ange siffror.
4.
När du är klar med varje fält använder du knappen
► för att gå till nästa fält.
Du kan också använda de andra pilknapparna för
att gå uppåt, nedåt och bakåt.
5.
6.
7.
Ange IP-adress, Nätmask och Gateway-värden.
8.
9.
Tryck på knappen RETURN (') på fjärrkontrollen.
Tryck på knappen ▼ för att gå till DNS.
Tryck på knappen ▼ för att gå till det första DNSinmatningsfältet. Ange siffrorna enligt ovan.
Välj Nätverkstest och tryck sedan på E. När
testet är klart trycker du på knappen RETURN (')
för att stänga och gå tillbaka till föregående skärm.
10. Välj Nätverksstatus och tryck sedan på E.
11. Skärmen för nätverksstatus visas.
Produkten kontrollerar nätverksanslutningen och
ansluter sedan till nätverket. Välj OK och tryck
sedan på knappen E när du är klar.
Uppgradera programvaran
Menyn Uppgradera programvaran gör det möjligt
för dig att uppgradera produktens programvara för
prestandaförbättringar eller tilläggstjänster.
• Slå aldrig av produkten eller slå på den manuellt
under uppdateringsprocessen.
5.
Välj Programvaruuppdatering och tryck sedan på
knappen E.
Välj en av följande metoder:
• Via online
• Via USB
• Meddelande om autouppgradering
Tryck på knappen E.
Anvisningar för varje metod börjar nedan.
| OBS |
Uppdateringen blir klar när produkten stängs av
efter omstart. Tryck på knappen STRÖM för att slå
på den uppdaterade produkten för användning.
Slå aldrig på eller av produktenmanuellt under
uppdateringsprocessen.
Samsung Electronics skall inte hållas ansvariga för
produktfel som uppstår till följd av instabil Internetanslutning eller kundens oaktsamhet under en
programuppgradering.
Om du vill avbryta pågående uppgradering under
hämtningen trycker du på knappen E.
Via online
Din produkt måste anslutas till Internet för att använda
funktionen Via Online. Ta ur alla skivor innan du börjar.
1. Din produkt måste anslutas till Internet för att
använda funktionen Via online. Ta ur alla skivor
innan du börjar. Meddelandet för anslutning till
server visas.
2. Om ingen uppdatering är tillgänglig visas ett popupmeddelande där du tillfrågas om du vill uppgradera.
Om du väljer Ja stängs produkten av automatiskt,
slås på och startar sedan uppgraderingen.
| VIKTIGT |
Slå aldrig på eller av hemmabion manuellt under en
programuppgradering.
3. Popup-fönstret för uppdatering visas. När
uppdateringen är klar slås produkten automatiskt av
igen.
4. Tryck på STRÖM för att slå på produkten.
| OBS |
Uppdateringen blir klar när produkten stängs av efter
omstart. Tryck på knappen STRÖM för att slå på den
uppdaterade produkten för användning.
Slå aldrig på eller av produkten manuellt under
uppdateringsprocessen.
Samsung Electronics skall inte hållas ansvariga för
produktfel som uppstår till följd av instabil Internetanslutning eller kundens oaktsamhet under en
programuppgradering.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 21
Inställningar
Inställningar
2.
3.
På startskärmen väljer du Inställningar och sedan
trycker du på knappen E.
Välj Support och tryck sedan på knappen E.
04
Om du har en fast IP-adress eller den automatiska
proceduren inte fungerar behöver du ställa in
nätverksinställningarna manuellt.
21 |
2013-05-30 오후 3:15:33
Inställningar
Via USB
1.
2.
3.
Besök sidan www.samsung.com.
Klicka på SUPPORT överst till höger på sidan.
Ange produktens modellnummer i sökfältet. När du
anger modellnumret visar en meny produkter som
matchar modellnumret.
4. Vänsterklicka på produktens modellnummer i menyn.
5. På sidan som visas bläddrar du nedåt och klickar
sedan på Firmware Manuals & Downloads.
6. Klicka på Firmware i mitten av sidan.
7. Klicka på ZIP-ikonen i arkivkolumnen till höger på
sidan.
8. Klicka på Send i den första popup-rutan som visas.
Klicka på OK i det andra popup-fönstret som visas
för att hämta och spara firmware-filen på datorn.
9. Zippa upp den komprimerade filen till datorn. Du
ska ha en mapp med samma namn som zip-filen.
10. Kopiera mappen till en USB-flashenhet.
11. Kontrollera att ingen skiva sitter i produkten och
sätt sedan i USB-flashenheten i USB-porten på
produkten.
12. På produktmenyn går du till Inställningar >
Support > Programvaruuppdatering.
13. Välj Via USB.
| OBS |
Det ska inte finnas någon skiva i produkten när du
uppgraderar programvaran med USB-värduttaget.
Slå aldrig på eller av produkten manuellt under
uppdateringsprocessen.
När programuppgraderingen är klar ska du
kontrollera informationen om programvaran i menyn
Programvaruuppdatering.
Meddelande om autouppgradering
Om din produkt är ansluten till nätverket och du anger att
du vill ha auto-uppgraderingsmeddelande på meddelar
produkten dig om en ny programversion är tillgänglig via
ett popup-meddelande.
1.
2.
Slå på produkten.
I programuppdateringsmenyn ställer du in
Meddelande om autouppgradering på På.
Om det finns en ny programvaruversion tillgänglig
meddelar produkten dig med ett popupmeddelande.
3.
För att uppgradera firmware väljer du Ja. Produkten
stängs av automatiskt, slås på och startar sedan
uppgraderingen.
4.
Popup-rutan för uppdateringsförloppet visas. När
uppdateringen är klar slås produkten automatiskt av
igen.
5.
| OBS |
Uppdateringen blir klar när produkten stängs av
efter omstart. Tryck på knappen STRÖM för att slå
på den uppdaterade produkten för användning.
Slå aldrig på eller av produktenmanuellt under
uppdateringsprocessen.
Samsung Electronics skall inte hållas ansvariga för
produktfel som uppstår till följd av instabil Internetanslutning eller kundens oaktsamhet under en
programuppgradering.
Installera DLNA
Med DLNA kan du spela upp musik-, video- och bildfiler
på datorn med produkten. För att använda DLNA måste
du ansluta produkten till datorn via nätverket (se sidan 14)
och installera SAMSUNG PC Share Manager på datorn.
Så här hämtar du DLNA-programvaran
DLNA-enhet måste du installera DLNA-programvaran
på datorn. Du kan hämta datorprogramvaran och skaffa
detaljerade instruktioner för att använda DLNA från
webbsidan www.samsung.com.
1.
2.
3.
Gå till sidan www.samsung.com.
4.
Vänsterklicka på produktens modellnummer i
menyn.
5.
På sidan som visas bläddrar du nedåt och klickar
sedan på Firmware Manuals & Downloads.
6.
7.
Klicka på fliken Software.
8.
Klicka på Send i den första popup-rutan som visas.
Klicka på Save File i popup-fönstret som visas.
9.
Sök installationsfilen för DLNA på disken och
dubbelklicka på filen.
Klicka på SUPPORT överst på sidan.
Ange produktens modellnummer i sökfältet. När du
anger modellnumret visar en meny produkter som
matchar modellnumret.
På fliken programvara klickar du på EXE-ikonen på
höger sida om raden för DLNA.
10. I popup-fönstret som visas klickar du på Run och
följer anvisningarna som visas på skärmen.
Hämta installations-/instruktionsmanualen för DLNA
från samma programvaruflik genom att klicka på
överensstämmande PDF-filssymbol i kolumnen File (Arkiv)
till höger. Filen i PDF-format hämtas och öppnas. Följ
anvisningarna för att installera och ställa in DLNA. Du kan
visa och/eller spara filen.
| OBS |
För att använda DLNA med smarttelefonen behöver du
ansluta din enhet och smarttelefon till samma router.
Tryck på STRÖM för att slå på produkten.
| 22 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0610.indd 22
2013-06-10 오후 3:28:09
Medieuppspelning
Spela upp filer på en USB-enhet
1.
2.
Gå till startmenyn.
3.
4.
Tryck på ◄► för att välja Ja och tryck sedan på E.
| OBS |
Tryck på den RÖDA (A) knappen.
3D-filuppspelning stöds inte.
För att förhindra risker för skada på USB-minnet
I stoppläge ansluter du USB-lagringsenheten till
USB-porten på produktens framsida. Meddelandet
“Vill du byta enhet?” visas.
Videor
Foton
Musik
Spela upp en skiva med
användarregistrerat innehåll
USB-flashdisk
5.
6.
7.
måste du ta bort USB-lagringsenheten med funktionen
“Säker bortt. USB”. Tryck på knappen HOME för att
gå till startmenyn och välj GUL (C) knapp och tryck
sedan på knappen E.
Inställningar
CD
CD
8-1. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja en fil att
spela upp eller visa och tryck sedan på knappen E.
Medieuppspelning
7-1. Om filerna visas på skärmen går du till steg 8-1.
Om filmapparna visas på skärmen använder du
knapparna ▲▼◄► för att välja en mapp, sedan
trycker du på E, och går till steg 8-1.
05
Du kan spela upp multimediefiler som finns på en
ansluten USB-enhet.
6-1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Videor, Foton
eller Musik och tryck sedan på knappen E.
Program 2
Program 3
a Ändra enhet
Program 4
d Visa enheter
" Enter
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja USBflashminne eller USB-flashdisk och tryck sedan på
knappen E.
Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja Videor,
Foton eller Musik och tryck sedan på knappen E.
Om filerna visas på skärmen går du till steg 8.
Om filmapparna visas på skärmen använder du
knapparna ▲▼◄► för att välja en mapp, sedan
trycker du på E, och går till steg 8.
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja en fil att
spela upp eller visa och tryck sedan på knappen E.
ELLER
8.
Du kan spela upp multimediefiler du har spelat in på
DVD- eller CD-skivor.
1.
2.
Slå på hemmabion.
3.
Efter att skivan laddats trycker du på den RÖDA (A)
knappen.
4.
Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja CD eller
DVD och tryck sedan på knappen E.
5.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Videor, Foton
eller Musik och tryck sedan på knappen E.
6.
Om filerna visas på skärmen går du till steg 7.
Om filmapparna visas på skärmen använder du
knapparna ▲▼◄► för att välja en mapp, sedan
trycker du på E, och går till steg 7.
7.
Använd knapparna ▲▼◄► för att välja en fil att
spela upp eller visa och tryck sedan på knappen E.
4-1. Tryck på den BLÅ (D) knappen.
CD
USB-flashdisk
Mata in en användarinspelad skiva i skivfacket med
skivetiketten uppåt och stäng sedan facket.
Inställningar
ELLER
3-1. Efter att skivan laddats trycker du på den BLÅ (D)
knappen.
4-1. Tryck på knapparna ◄► för att välja CD eller DVD
och tryck sedan på knappen E.
Program 1
Program 2
USB-flashdisk
-1
Program 3
Program 4
d Hem
" Enter
5 . Tryck på knapparna ◄► för att välja USBflashminne eller USB-flashdisk och tryck sedan på
knappen E.
5-1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Videor, Foton
eller Musik och tryck sedan på knappen E.
6-1. Om filerna visas på skärmen går du till steg 7-1.
Om filmapparna visas på skärmen använder du
knapparna ▲▼◄► för att välja en mapp, sedan
trycker du på E, och går till steg 7-1.
7-1. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja en fil att
spela upp eller visa och tryck sedan på knappen E.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 3:15:36
Medieuppspelning
Spela upp en kommersiell
videoskiva
Mata in en skiva i skivfacket med skivetiketten uppåt
och stäng sedan skivfacket. Uppspelningen startar
automatiskt. Om den inte spelas upp automatiskt går du
till Videor på startmenyn och trycker på knappen E.
I de flesta fall visar kommersiella videor en skivmeny.
För att spela upp filmen på skivan väljer du Spela på
skivmenyn och trycker sedan på E.
2
| OBS |
För mer information om videouppspelning, gå till "Styra
videouppspelning" på den här sidan.
Använda skivmenyn, titelmenyn, popupmenyn och titellistan
• DISC MENU : Tryck på den här knappen
under uppspelning för att visa skivmenyn.
• TITLE MENU : Tryck på den här knappen
under uppspelning för att visa titelmenyn.
- Om skivan har en spellista ska du trycka på
GRÖN (B) knapp för att gå till spellistan.
• POPUP MENU : Tryck på den här knappen
under uppspelning för att visa popup-menyn.
• DISC MENU eller TITLE MENU : Tryck på
den här knappen under uppspelning för att
visa titellistan.
Upprepa uppspelning
Styra videouppspelning
Du kan kontrollera uppspelningen av videofiler som finns på
Blu-ray-, DVD- och CD-skivor och på USB-lagringsenheter.
Beroende på skiva kanske vissa av funktionerna som
beskrivs i den här manualen inte är tillgängliga.
TITLE MENU
0
POPUP
2
1
SUBTITLE
HOME
REPEAT
3
Tryck på knappen REPEAT på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Av,
Titel, Kapitel, Alla eller Upprepa A-B och
tryck sedan på knappen E.
Upprepa A-B
Knapparna på fjärrkontrollen används
för videouppspelning
DISC MENU
1.
3
1.
Tryck på knappen E på den punkt där du
vill att upprepad uppspelning ska starta (A).
2.
Tryck på knappen E på den punkt där du
vill att upprepad uppspelning ska sluta (B).
3.
För att återgå till normal uppspelning
trycker du på knappen REPEAT igen.
4.
Tryck på knappen E.
| OBS |
Beroende på skiva kanske skärmen inte kan
1
Uppspelningsrelaterade knappar
Produkten spelar inte upp ljud i lägena för
sökning, långsamt eller stegvis.
• 6 : Startar uppspelning.
• 5 : Stoppar uppspelning.
• 7 : Pausar uppspelning.
• Snabbuppspelning : Tryck på knappen 3
eller under uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen 3 eller
ändras uppspelningshastigheten enligt
följande:
• Långsam uppspelning : I pausläge trycker
du på knappen .
Varje gång du trycker på knappen ändras
uppspelningshastigheten enligt följande.
• Stegvis uppspelning : I pausläge trycker du
på knappen 7.
Varje gång du trycker på knappen 7 visas en
ny bildruta.
• Hoppa över uppspelning : Tryck på knappen
1 eller 2 under uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen 1 eller 2
går skivan till föregående eller nästa kapitel
eller fil.
spela upp alla upprepningsalternativ.
Skärmen kanske inte visar kapitel eller
titel direkt. Fortsätt genom att trycka på
knapparna ▲▼ tills ditt val ligger i det
tillämpliga fältet.
För att återgå till normal uppspelning trycker
du på knappen REPEAT igen och sedan på
knapparna ▲▼ för att välja Av och sedan
trycker du på knappen E.
Skärmen kanske inte visar Upprepa A-B
direkt. Fortsätt att trycka på knapparna ▲▼
tills Upprepa A-B ligger i det tillämpliga fältet.
Du måste ställa in punkt (B) på minst 5
sekunders uppspelningstid efter punkt (A).
| 24 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 24
2013-05-30 오후 3:15:41
Använda VERKTYGS-menyn
Meny som endast visas när en fil spelas upp
Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
Information
Kontrollera videofilens information.
Titel
Speltid
Välj att gå till den specifika
uppspelningspunkten. Använd
sifferknapparna för att ange
uppspelningspunkten.
| OBS |
Läget Upprepa
Välj att upprepa en specifik titel,
ett kapitel (endast BD/DVD) eller
markerat avsnitt.
Skapa en videospellista
Bildinställningar
Välj att ställa in bildläget.
- Läge
 Användare : Gör det möjligt
för dig att justera Ljusstyrka,
Kontrast, Färg och Skärpa.
 Dynamisk : Välj den här
inställningen för att öka
skärpan.
 Normal : Välj den här
inställningen för de flesta
visningsapplikationerna.
 Film : Det här är bästa
inställningen för visning av filmer.
Ljudsynkning
Beroende på skiva eller lagringsenhet kan Verktygsmenyn
variera. Alla alternativ kanske inte visas.
Du kan skapa en spellista över videofiler på ett sätt som
nästan är identiskt med hur du skapar en spellista över
musikfiler. För instruktioner, se "Skapa en musikspellista"
på sidan 26.
Spela upp en förinspelad,
kommersiell ljudskiva
1.
Gör det möjligt för dig att justera
ljudfördröjningen så att ljudet
synkar med videon. Du kan ange
en fördröjning mellan 0 och 300
millisekunder.
Mata in en musik-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i
skivfacket.
• På en musik-CD (CD-DA) spelas första spåret
upp automatiskt. Spår på skivan spelas upp i den
ordning de spelades in på skivan.
• För MP3-skivan trycker du på knapparna ▲▼ för att
välja Musik och sedan trycker du på knappen E.
E
Spellista
1/12
Verktyg
TRACK 001
TRACK
001
LägetCK
Upprepa
_
Spår
< Justera " Välj
Meny som endast visas när en BD/DVD
TRACK 002
spelas upp skivuppspelningar
TRACK 003
Kapitel
Ljud
Väljs för att ställa in önskat ljudspråk.
Undertext
Väljs för att ställa in önskat
undertextningsspråk.
Vinkel
Visa en scen från en annan vinkel.
Vinkelalternativet visar antalet vinklar
som är tillgängliga för visning (1/1,
1/2, 1/3, etc.).
BONUSVIEWvideo /
BONUSVIEWljud
Väljs för att ställa in önskat
bonusview-alternativ.
+
00:08 / 05:57
04:07
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
2.
+05:57
' Åter
04:27
TRACK 004
Väljs för att gå till ett kapitel som du
vill titta på.
03:35
" Paus
Verktyg
' Åter
Använd knapparna ▲▼ på fjärrkontrollen för att
välja ett spår du vill spela upp och tryck sedan på
knappen E.
| OBS |
För mer information om musikuppspelning, gå till
"Styra musikuppspelning" på sidan 26.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 25
Medieuppspelning
Välj att ställa in önskad storlek för
helskärm. Du kan välja Original,
Läge1 (större) och Läge2 (störst)
05
Helskärm
Om filmen eller videon har mer än
en titel ska du gå till eller välja en
önskad titel.
25 |
2013-05-30 오후 3:15:43
Medieuppspelning
2.
Styra musikuppspelning
Du kan styra uppspelningen av musik som finns på DVDskivor, CD-skivor och USB-lagringsenheter.
Tryck på knapparna ▲▼◄► för att gå till den
önskade filen och tryck sedan på den GULA
(C) knappen för att välja den. Upprepa den här
processen för att välja fler filer.
Knapparna på fjärrkontrollen används
för musikuppspelning
RDS DISPLAY
1
1
2
Musik
TRACK 002
Filerna 2 valda 1/2 Sida
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
TA
04:07
03:41
3
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 008
03:47
03:49
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
TRACK 007
7
8
9
TRACK 009
03:53
TRACK 010
03:45
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
4
5
6
3
1
SIFFER-knappar : Under uppspelning av
spellistan trycker du på önskat spårnummer. Det
valda spåret spelas upp.
2
Hoppa över : Under uppspelning ska du trycka
på knappen 1 eller 2 för att gå till föregående
eller nästa spår i listan.
3
5-knappen: Stoppar ett spår.
4
Snabbuppspelning (endast ljud-CD (CD-DA)) :
Tryck på knappen 3 eller under uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen 3 eller ändras uppspelningshastigheten enligt följande:
5
7-knappen: Pausar ett spår.
6
6-knappen: Spela upp aktuellt valt spår.
Välj  Hoppa över
CD
' Åter
3.
Om du vill ta bort en fil från spellistan går du till filen
och trycker sedan på den GULA (C) knappen.
4.
Tryck på knappen E för att spela upp de valda
filerna. Spellistskärmen öppnas.
5.
För att gå till musiklistan trycker du på knappen 5
eller RETURN (') .
6.
För att gå tillbaka till spellistan trycker du på
knappen E.
| OBS |
Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår på en
ljud-CD (CD-DA).
Om du går till musiklistan från spellistan och sedan går
tillbaka till spellistan börjar spellistan spelas upp igen
från början.
Styra fotouppspelning
Du kan styra visningen av bilder som finns på DVD-skivor,
CD-skivor och USB-lagringsenheter.
Upprepa spår
Använda verktygsmenyn
Du kan ställa in produkten på att upprepa spår.
Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
1.
2.
Tryck på knappen TOOLS under musikuppspelning.
Använd knappen ◄► för att välja Av, Spår, En,
Alla eller Blanda i Läget Upprepa och tryck sedan
på knappen E.
Skapa en musikspellista
1.
Om du spelar upp musik från en kommersiell CD
eller DVD, ska du trycka på knappen 5 eller
RETURN ('). Listan Musik visas. Om du skapar en
spellista av musik på en skiva som skapats av en
användare eller på en USB-enhet, ska du öppna
musiklistan enligt beskrivningen i "Spela upp filer
på en USB-enhet" på sidan 23 eller "Spela upp en
skiva med användarregistrerat innehåll" på sidan 23.
Starta /
Stoppa
bildspel
Välj spela/paus för bildspelet.
Bildspelshastighet
Välj det här alternativet för att justera
bildspelshastigheten.
Bakgrundsmusik
Välj detta för att lyssna på musik vid
visning av ett bildspel.
Zoom
Välj detta för att förstora den aktuella
bilden. (Förstoras upp till 4 gånger)
Rotera
Välj detta för att rotera en bild. (Bilden
roteras antingen med- eller moturs).
| 26 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 26
2013-05-30 오후 3:15:45
Information
Visar bildinformationen inklusive namn
och storlek etc.
4.
Tryck på knappen TUNER MEMORY igen.
• Tryck på knappen TUNER MEMORY innan
NUMRET försvinner från skärmen.
• Efter att du har tryckt på knappen TUNER
MEMORY döljs NUMRET från displayen och
stationen lagras i minnet.
5.
För att välja andra stationer upprepar du steg 2 till 4.
• För att ställa in en förinställd station trycker du på
knapparna TUNING UP, DOWN.
| OBS |
Beroende på skiva eller lagringsenhet kan
Verktygsmenyn variera. Alla alternativ kanske inte
visas.
För att aktivera bakgrundsmusikfunktionen ska
bildfilen finnas i samma lagringsmedia som musikfilen.
Ljudkvaliteten kan dock påverkas av bithastigheten för
MP3-filen, storleken på bilden och kodningssättet.
Skapa en bildvisningslista
Om RDS-sändning
Du kan skapa en spellista över bilder på ett sätt som
nästan är identiskt med hur du skapar en spellista över
musikfiler. För instruktioner, se "Skapa en musikspellista"
på sidan 26.
Använda RDS (Radio Data System) för
Lyssna på radio
Använda knapparna på fjärrkontrollen
1.
2.
Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM.
Ställ in önskad station.
• Förinställ inställning 1 : Tryck på knappen
5 för att välja PRESET och tryck sedan på
knappen TUNING UP, DOWN för att välja
förinställningsstation.
- Innan du kan göra någon fininställning för
förinställda stationer måste du lägga till
förinställda stationer till produktens minne. Se
Förinställa kanaler nedan.
• Manuell inställning: Tryck på knappen 5 för
att välja MANUAL och tryck sedan på knappen
TUNING UP, DOWN för att ställa in lägre eller
högre frekvens.
• Automatisk inställning: Tryck på knappen 5
för att välja MANUAL och tryck sedan och håll
ned knapparna TUNING UP, DOWN för att
automatiskt söka bandet.
Ställa in Mono/Stereo
Tryck på knappen MO/ST.
• Varje gång knappen trycks in växlar ljudet mellan
STEREO och MONO.
• I ett område med dålig mottagning ska du välja MONO
för en klar och störningsfri sändning.
Medieuppspelning
Tryck på knappen TUNER MEMORY.
• NUMRET blinkar på displayen.
05
3.
att ta emot FM-stationer
Med RDS kan FM-stationer skicka ytterligare en signal
tillsammans med ordinarie programsignaler.
Stationer kan t.ex. skicka sina namn och information om
vilken typ av program som de sänder, t.ex. sport eller
musik.
När du lyssnar på en FM-station som har RDS-service
lyser RDS-indikatorn på skärmen.
Beskrivning av RDS-funktionen
• PTY (Programtyp): Visar typ av program som sänds
just nu.
• PS NAME (Programservicenamn): Visar namnet på
stationen som sänder och innehåller 8 tecken.
• RT (Radiotext): Visar den text som sänds från stationen
(om de sänder någon) och innehåller max 64 tecken.
• CT (Klocktid): Visar FM-frekvensen klocktid. Vissa
stationer kanske inte skickar PTY, RT eller CT, i så fall
visas inte den informationen.
• TA (Trafikmeddelanden): TA ON/OFF (TA PÅ/AV) visar
om trafikmeddelanden är på eller av.
| OBS |
RDS kanske inte fungerar korrekt om stationen du
lyssnar på inte sänder RDS-signaler på rätt sätt eller
om signalen är svag.
Att visa RDS-signaler
Du kan visa de RDS-signaler som stationen sänder på
skärmen.
Tryck på knappen RDS DISPLAY (RDS-visning) när du
lyssnar på en FM-station.
Förinställa stationer
Exempelvis: Förinställa FM 89.10 i minnet.
1.
2.
Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM.
Tryck på knappen TUNING UP, DOWN för att välja
<89.10>.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 3:15:49
Medieuppspelning
• Varje gång som du trycker på knappen ändras
skärmen och visar dig följande information:
PS NAME RT CT Frekvens
Under sökningen visas <PS NAME
PS
(PS-NAMN)> och stationens namn.
(Programservice) <NO PS (INGEN PS)> visas om det
inte sänds någon signal.
1.
Tryck på PTY SEARCH när du lyssnar på en FMstation.
2.
Tryck på knappen PTY- eller PTY+ tills PTY-koden
som du vill ha visas på displayen.
• Displayen ger dig PTY-koderna som beskrivs till
höger.
3.
Tryck på PTY SEARCH igen medan PTY-koden
som valdes i förra steget fortfarande visas på
displayen.
• Centerenheten söker igenom de 15 förinställda
FM-stationerna, stoppar när den hittar en kanal
som motsvarar valet och spelar stationen.
Under sökningen visas <RT> och
textmeddelanden som stationen
skickar kommer att visas. <NO RT
(INGEN RT)> visas om det inte sänds
någon signal.
RT
(Radiotext)
Använda knappen TV SOUND på
fjärrkontrollen
Stationens frekvens (ingen RDSservice)
Frekvens
Om tecknen som visas på displayen
När displayen visar signalerna PS eller RT används
följande tecken.
• Visningsfönstret kan inte skilja mellan gemener och
versaler utan använder alltid versaler.
• Visningsfönstret kan inte visa bokstäver med
accenttecken, därför kan <A,> stå för både <A’s> samt
<À, Â, Ä, Á, Å och Ã.>
Om du har en TV som stöder Anynet+ (HDMI-CEC), kan
du använda knappen TV SOUND för att komma till TVljudet via hemmabiohögtalarna eller TV-högtalarna. För att
göra detta följer du stegen nedan:
1.
Anslut HDMI-kabeln till TV:n och hemmabion. (Se
sidan 15)
2.
Ställ in Anynet+ (HDMI-CEC) På hemmabion och
TV:n.
3.
Tryck på knappen TV SOUND på fjärrkontrollen. TV
SOUND ON blinkar på frontpanelens display och
ändras till D. IN.
• När TV SOUND är på sänds TV-ljudet ut genom
hemmabiohögtalarna.
4.
Tryck på knappen TV SOUND igen för att stänga av
TV SOUND.
• När TV SOUND är avstängt sänds TV ut genom
högtalarna på den anslutna Anynet+-TV:n.
Visning av PTY (Programtyp) och
funktionen PTY-SEARCH (PTY-SÖKNING)
En av fördelarna med RDS-service är att du kan hitta en
specifik typ av program bland de förinställda kanalerna
genom att ange motsvarande PTY-kod.
Att söka program med hjälp av PTY-koder
Innan du börjar!
• PTY Search (PTY-sökning) kan endast göras bland
förinställda stationer.
• Du kan avbryta sökningen när som helst under
processen genom att trycka knappen 5.
• Det finns en tidsgräns för att utföra följande steg. Om
inställningarna avbryts innan de är slutförda måste du
börja om från steg 1 igen.
• Om du använder den primära fjärrkontrollen måste
du även ha valt FM-stationen med den primära
fjärrkontrollen.
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Använda TV SOUND:
1) När du vill lyssna på TV-ljudet genom
hemmabiohögtalarna.
2) När du vill lyssna på ljud från en USB-enhet som är
inkopplad till TV:n genom hemmabiohögtalarna.
Supportspecifikation för TV-LJUD PÅ/AV
Ansluten TV
Anynet+kompatibel
(HDMI-CEC)
TV
Anynet+inkompatibel
(HDMI-CEC) TV
Anynet+inställning
(HDMI-CEC)
TV-ljud
PÅ
TV-ljud
AV
PÅ
O
O
AV
O
X
Ingen
användning
O
X
| 28 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 28
2013-05-30 오후 3:15:50
Nätverkstjänster
Använda BD-LIVE™
2.
Konfigurera nätverksinställningarna.
(Se sidorna 20-21)
När produkten har anslutits till nätverket kan du använda
flera filmrelaterade tjänster, med en BD-LIVE-kompatibel
skiva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sätt i ett USB-minne i USB-uttaget på produktens
framsida och använd sedan BD Data Management
för att kontrollera återstående minne. Minnesenheten
måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att passa
BD-LIVE-tjänster.
Välj Inställningar på startskärmen och tryck sedan
på E.
Välj System och tryck på knappen E.
Välj BD-datahantering och tryck sedan på knappen
E.
Välj Ändra enhet och tryck sedan på knappen E.
Välj USB-flashdisk och tryck sedan på knappen
E.
Sätt i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.
Välj ett alternativ från lista över BD-LIVEtjänsteinnehåll som erbjuds av skivtillverkaren.
| OBS |
Det sätt du använder BD-LIVE på och det innehåll
som erbjuds kan variera beroende på skivtillverkare.
Med DLNA kan du öppna och spela upp filer som ligger
på datorn i ditt hemmabiosystem.
Följ instruktionerna i DLNA-bruksanvisningen för att
installera DLNA på datorn och tagga mappar och filer du
vill dela med hemmabion.
För att öppna och spela upp filer på datorn efter att du
har installerat DLNA, ska du följa stegen nedan:
1.
2.
3.
Slå på datorn, TV:n och hemmabion.
4.
Använd knappen ◄► för att välja datorn i
enhetslistan.
5.
Välj den typ av fil du vill visa eller spela upp, t.ex.
videor, bilder eller musik och tryck sedan på E.
Använd knappen ▲%◄► för att välja mappen med
den typ av filer du har valt och tryck sedan på E.
Fillistan visas.
6.
7.
Kontrollera att DLNA Shared server körs på datorn.
I vårt hemmabiosystem trycker du på den BLÅ (D)
knappen (visa enheter).
Välj filen du vill visa eller spela upp eller visa och
tryck sedan på knappen E.
| OBS |
Du kan skapa spellistor från filer på din dator på
samma sätt som du skapar spellistor från filer på
USB-enheter och skivor.
Med några få undantag kan du styra uppspelningen
av filer på datorn på samma sätt som du styr
uppspelningen av filerna på USB-enheter och skivor.
Du kan också öppna filerna på din dator genom att
först välja videor, bilder eller musik på startskärmen
och sedan välja datorn från den enhetslista som visas.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 29
Nätverkstjänster
Anslut produkten till nätverket.
(Se sidan 14)
06
1.
Använda DLNA
29 |
2013-05-30 오후 3:15:52
Appendix
Tilläggsinformation
Obs
Anslutningar
HDMI UT
• Beroende på vilken TV du har kanske vissa HDMIutgångsupplösningar inte fungerar.
• Du måste ha en HDMI-anslutning för att kunna titta
på videor med 3D-teknik.
• En lång HDMI-kabel kan orsaka brus på skärmen.
Om så är fallet ska du ställa in HDMI-färgdjup på Av
i menyn.
Inställningar
• Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och
ljudeffekter för navigering.
• Vanliga Blu-ray-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och
ljudeffekter för navigering.
• Den här inställningen för digital utgång saknar effekt
för analogt (V/H) ljud eller HDMI-ljudutgång för TV:n.
Den ger optisk utgång och HDMI-ljudutgång när
produkten är ansluten till en AV-mottagare.
• Om du spelar MPEG-ljudspår sänds ljudsignalen ut
som PCM oavsett val av digital utgång (PCM eller
Bitstream).
• Digital utgång kan aktiveras när Högtalarval är
inställt på TV-högtalare.
Internetanslutning för BD-Live
• Internet-anslutningen kan bli begränsad när du
använder BD-LIVE-innehåll.
3D-inställn.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• För vissa 3D-skivor ska du trycka på knappen 5 en
gång för att stoppa en film under 3D-uppspelning.
Filmen stoppas och 3D-läget avaktiveras. För att
byta ett val av ett 3D-alternativ när du spelar upp en
3D-film, trycker du på knappen 5 en gång. Bluray-menyn visas. Tryck på knappen 5 igen och välj
sedan 3D-inställningarna på Blu-ray-menyn.
• Beroende på innehåll och position för bilden på TVskärmen kanske du ser vertikala svarta streck på
vänster sida, höger sida eller båda sidorna.
• Beroende på vilken TV du har kanske vissa
HDMI-utgångsupplösningar inte fungerar. Se
bruksanvisningen för din TV.
• Den här funktionen är inte tillgänglig om en HDMIkabel inte stöder CEC.
• Om din Samsung-TV har en Anynet-logotyp så
stöder den Anynet+.
TV-bildformat
• Beroende på skivtyp kanske vissa bildförhållanden
inte är tillgängliga.
• Om du väljer ett bildförhållande och alternativ som
skiljer sig från bildförhållandet på TV-skärmen kan
bilden visas med förvridning.
• Om du väljer 16:9 original kan TV:n visa 4:3
Pillarbox (svarta kanter på sidorna om bilden).
BD Wise (endast Samsung-produkter)
• När BD Wise är på ställs upplösningen automatiskt in på
BD Wise och BD Wise visas på upplösningsmenyn.
• Om produkten är ansluten till en enhet som inte stöder
BD Wise, kan du inte använda BD Wise-funktionen.
• Ställ in BD Wise-alternativen på produkten och på TV:n
som På för att de ska kunna användas på rätt sätt.
Digital utgång
• Se till att välja rätt digital utgång annars hörs inget
ljud eller ett väldigt högt ljud.
• Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är
kompatibel med komprimerade format (Dolby digital,
DTS), sänds ljudsignalerna ut som PCM.
BD-datahantering
• I det externa minnesläget kanske skivuppspelningen
stoppas om du kopplar från USB-enheten mitt under
uppspelningen.
• Endast de USB-enheter som formaterats med FATfilsystem (DOS 8.3 volume label) stöds.
Vi rekommenderar att du använder USB-enheter
som stöder USB 2.0-protokoll med 4 MB/sek eller
snabbare läs-/skrivhastighet.
• Funktionen för att återuppta uppspelning kanske inte
fungerar efter att du formaterat lagringsenheten.
• Den totala mängden ledigt minne på BD Data
Management kan variera, beroende på förhållanden.
DivX® Video på begäran
• För mer information om DivX(R) VOD, besök sidan
"http://vod.divx.com".
Högtalarinställning
• När Högtalarval är inställd på TV-högtalare sänds
ljudet via TV-högtalarna.
| 30 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 30
2013-05-30 오후 3:15:54
HDMI audio
Medieuppspelning
• När Anynet+ (HDMI-CEC) är av blir funktionen för
Audio Return-kanal inte tillgänglig.
• Om du använder en HDMI-kabel som inte är
godkänd för ARC (Audio Return Channel) kan det
orsaka kompatiblitetsproblem.
• ARC-funktionen är bara tillgänglig om en ARCkompatibel TV ansluts.
Spela upp
Spela upp videofiler
• Videofiler med bithastigheter på 20 Mbps eller högre
anstränger produkten och kan stoppa uppspelningen.
• Om systemet är anslutet till en BD Wise-kompatibel
TV som har BD Wise inställt På så visas inte
bildinställningarna.
• Bakgrundsmusikfunktionen fungerar inte om inte
musikfilen och fotofilen är placerade på samma
lagringsmedia. Ljudkvaliteten kan dock påverkas
av bithastigheten för MP3-musikfilen, storleken på
bilderna och kodningssättet.
Appendix
Ljudreturkanal
Använda knappen TOOLS under visning av bilder
07
• När HDMI-ljud sänds ut till TV-högtalaren mixas det
automatiskt ned till 2 kanaler.
Spela upp på USB-lagringsenhet
• Du måste ta bort USB-lagringsenheten på ett säkert
sätt (genom att använda funktionen “Säker bortt.
USB”) för att förhindra eventuella skador på USBminnet. Tryck på knappen HOME för att gå till
startmenyn och välj GUL (C) knapp och tryck sedan
på knappen E.
Välja ljudspråk
• Indikatorn ◄► visas inte på skärmen om
BONUSVIEW-avsnittet inte innehåller några
BONUSVIEW-ljudinställningar.
• Vilka språk som är tillgängliga via fuktionen för
ljudspråk beror på vilka språk som är kodade på
skivan. Den här funktionen eller vissa språk kanske
inte är tillgängliga.
• Vissa Blu-ray-skivor kan göra det möjligt för dig att
välja antingen PCM eller Dolby Digital-ljudspår på
engelska.
Välja undertextningsspråk
• Beroende på Blu-ray-/DVD-skiva kanske du kan
ändra önskat undertextningsspråk i skivmenyn. Tryck
på knappen DISC MENU.
• Den här funktionen beror på vilka undertexter som
finns kodade på skivan kanske inte är tillgänglig på
alla Blu-ray-/DVD-skivor.
• Information om det primära/sekundära läget för
BONUSVIEW-funktionen visas också om Blu-rayskivan har ett BONUSVIEW-avsnitt.
• Den här funktionen ändrar både de primära och
sekundära undertexterna samtidigt.
• Det totala antalet primära och sekundära undertexter
visas.
Spela upp JPEG-filer
• Du kan inte förstora undertext och PG-grafik i
helskärmsläget.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 3:15:54
Appendix
Digitalt utgångsval
Inställningar
PCM
Anslutning
PCM
PCM
Dolby Digital
Upp till PCM
5.1-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Upp till PCM
5.1-kanals
Dolby Digital Plus
Dolby
TrueHD
Upp till PCM
5.1-kanals
Dolby TrueHD
DTS
Upp till PCM
5.1-kanals
DTS
DTS-HD
högullöst
ljud
Upp till PCM
7.1-kanals
DTS-HD högullöst
ljud
DTS-HD
Master
Audio
Upp till PCM
7.1-kanals
DTS-HD Master
Audio
PCM
PCM 2ch
Dolby Digital
Upp till PCM
5.1-kanals
DTS
Upp till PCM
5.1-kanals
Definition
för Blu-rayskiva
Valfri
Bitstream
(omkodad DTS)
Bitstream
(omkodad Dolby D)
HDMI-kompatibel AV-mottagare
Upp till PCM
7.1-kanals
Ljudström
på Blu-rayskiva
Ljudström
på DVD
Bitstream
(obearbetad)
DTS-omkodning
Omkodad Dolby
Digital*
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Avkodar
Avkodar
huvudfunktionsljud
huvudfunktionsljud
Avkodar funktionen
Sänder bara
och BONUSVIEWför huvudljud och
och BONUSVIEWhuvudfunktionsljudströmmen
ljudström
ljudström
BONUSVIEWså att din AV-mottagare kan
tillsammans i PCMtillsammans
i
PCMljudströmmen
avkoda audio bitstream.
ljud och lägger till
ljud och lägger till
tillsammans i PCDDu hör inte BONUSVIEW-ljud navigeringsljudeffekter navigeringsljudeffekter
ljud och lägger till
och omkodar PCMnavigeringsljudeffekter. eller navigeringsljudeffekter.
och omkodar PCMljud till Dolby digital TS
ljud till DTS bitstream
bitstream eller PCM.
 Om källströmmen är 2 kanaler eller mono används inte “inställningen för omkodad Dolby D”. Utgången blir PCM av
2-kanalstyp.
Blu-ray-skivor kan inkludera tre ljudströmmar:
- Huvudfunktionsljud: Ljudspår för huvudegenskapen.
- BONUSVIEW-ljud: Ett extra ljudspår, såsom regissörens eller skådespelarens kommentarer.
- Navigeringsljudeffekter: Ljudeffekter som uppstår när du navigerar i skivans eller filmens meny. Navigeringsljudeffekter
skiljer sig åt på alla Blu-ray-skivor.
| 32 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 32
2013-05-30 오후 3:15:55
Upplösning enligt utgångsläge
DVD-uppspelning
07
Blu-ray-skiva/E-innehåll/uppspelning av digitalt innehåll
Inställningar
BD Wise
E-innehåll/
digitalt innehåll
HDMI-läge
Blu-ray-skiva
Upplösning för
Blu-ray-skiva
1080p@60F
480i
Appendix
HDMI-läge
Utgång
Auto
Max. upplösning för TVingång
Max. upplösning för TVingång
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Movie Filmram: Auto (24Fs)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Felsökning
Om enheten inte fungerar som den ska kan du felsöka i tabellen nedan. Om problemet inte är beskrivet nedan eller
om instruktionerna inte avhjälper problemet ska du stänga av enheten, dra ur strömkontakten och kontakta närmaste
auktoriserade återförsäljare eller Samsung Electronics Service Center.
Problem
Kan inte mata ut skivan.
Kontrollera/Åtgärda
• Sitter strökontakten ordentligt i uttaget?
• Slå av strömmen och slå på den igen.
Uppspelningen startar inte. • Kontrollera Blu-Ray-/DVD-skivans regionskod.
Blu-ray-/DVD-skivor som är köpta utomlands kanske inte kan spelas.
• CD-ROM- och DVD-ROM-skivor kan inte spelas upp på den här produkten.
• Kontrollera om barnlåset är korrekt inställt.
Uppspelningen startar inte
direkt när knappen Play/
Pause är nedtryckt.
• Är skivan deformerad eller repig?
• Torka ren skivan.
Det hörs inget ljud.
• Hemmabion spelar inte upp ljud under snabbuppspelning, långsam uppspelning
och stegvis uppspelning.
• Är högtalarna korrekt anslutna? Är högtalarinställningarna rätt gjorda?
• Är skivan skadad?
Ljudet hörs endast från
några högtalare och inte
alla 6.
•
•
•
•
På vissa Blu-ray-/DVD-skivor hörs ljudet endast från de främre högtalarna.
Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
Justera volymen.
Vid uppspelning av ljud från en CD, sänder radion, eller en TV, endast ut ljudet till
de främre högtalarna.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 3:15:56
Appendix
Problem
Kontrollera/Åtgärda
Dolby Digital 5.1-kanaligt
surroundljud går inte att
producera.
• Finns det en "Dolby Digital 5.1 CH"-logo på skivan? Dolby Digital 5.1-kanaligt
surroundljud produceras bara om skivan spelas in med 5.1-kanalljud.
• Är ljudspråket korrekt inställt till Dolby Digital 5.1-CH på informationsskärmen?
Fjärrkontrollen fungerar
inte.
• Använder du fjärrkontrollen inom funktionsområdet och med rätt vinkel mot
sensorn?
• Är batterierna slut?
• Skivan roterar men det
är ingen bild.
• Bildkvaliteten är dålig
eller bilden skakar.
•
•
•
•
Ljudspråk och
undertextning fungerar
inte.
• Ljudspråk och undertextning fungerar inte om skivan inte innehåller detta.
Menyskärmen visas inte,
trots att menyfunktionen
är vald.
• Använder du en skiva som inte innehåller menyer?
Det går inte att ändra
bildförhållande.
Är TV:n påslagen?
Är videokablarna korrekt anslutna?
Är skivan smutsig eller skadad?
En dåligt tillverkad skiva kanske inte kan spelas.
• Du kan spela upp 16:9 Blu-Ray/DVD-skivor i läget 16:9 Full, 4:3 Letter Box eller 4:3
Pan - Scan. 4:3 Blu-Ray/DVD-skivor kan endast visas i formatet 4:3. Se Blu-Rayskivfodralet och välj sedan lämplig funktion.
Produkten fungerar inte.
• Tryck på och håll ned fjärrkontrollens knapp 5 i 5 sekunder i NO DISC-läge.
Detta återställer enheten.
- När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Du har glömt lösenord för
klassifcieringsnivå.
• Tryck och håll ned knappen 5 i mer än 5 sekunder utan att ha någon skiva i
produkten. INIT visas på skärmen och alla inställningar återgår till standardvärden.
Tryck sedan på knappen STRÖM.
- När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Enheten kan inte ta emot
radiosändning.
• Är antennen korrekt ansluten?
• Om antennens insignal är svag ska du installera en extern FM-antenn på ett ställe
med bra mottagning.
När du lyssnar på TV-ljud
genom produkten hörs
inget ljud.
• Om knappen ÖPPNA/STÄNG ^ är intryckt när du lyssnar på TV-ljud med D. IN
eller AUX-funktionerna slås Blu-ray-/DVD-skivfunktionerna på och TV-ljudet tystnar.
"Ej tillgänglig" visas på
skärmen.
• Funktioner eller åtgärder kan inte slutföras på grund av att:
1. Blu-ray-/DVD-skivans programvara begränsar det.
2. Blu-Ray-/DVD-programvaran stöder inte funktionen (t.ex. vinklar)
3. Den här funktionen är inte tillgänglig för ögonblicket.
4. Du har beställt en titel eller ett kapitelnummer eller söktid som ligger utanför
intervallet.
Om HDMI-utgången är
inställd på en upplösning
som din TV inte hanterar
(exempelvis 1080p),
kanske ingen bild visas på
TV:n.
• Tryck på och håll ned knappen 5 på frontpanelen i mer än 5 sekunder utan att ha
någon skiva inmatad. Alla inställningar återgår till fabriksinställningar.
| 34 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 34
2013-05-30 오후 3:15:56
Problem
Kontrollera/Åtgärda
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-uttaget på produkten.
• Kontrollera om din TV stöder 576p(480p)/720p/1080i/1080p HDMIingångsupplösning.
Onormal HDMIutgångsskärm.
• Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas
slumpvisa brusigheter på skärmen.
07
Ingen HDMI-utgång.
Appendix
DLNA-funktion
Jag kan se mappar som
delas via DLNA, men jag
kan inte se filerna.
• I DLNA-uppspelning visas bara filer som överensstämmer med kategorierna Foto,
Musik och Film. Filer som inte överensstämmer med de här kategorierna visas inte.
Videon spelas upp ryckigt.
• Kontrollera om nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln sitter fast ordentligt och att nätverket inte är
överbelastat.
DLNA-anslutningen mellan
TV:n och datorn är instabil.
• IP-adressen i samma delnätverk ska vara unik, annars kan det inträffa IP-kollisioner.
• Kontrollera om du har en brandvägg aktiverad.
I så fall ska du avaktivera brandväggsfunktionen.
BD-LIVE
Jag kan inte ansluta till
BD-LIVE-servern.
• Prova om nätverksanslutningen fungerar genom att använda funktionen för
nätverksstatus.
• Undersök om en USB-minnesenhet är ansluten till produkten.
• Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att passa BD-LIVE-tjänster.
Du kan kontrollera det tillgängliga utrymmet i BD Data Management. (Se sidan 30)
• Kontrollera om Internet-anslutningen för BD-LIVE är inställd på Tillåt (alla).
• Om allt det ovanstående misslyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller
uppdatera senaste firmware.
Vid användning av BD-LIVEtjänsten inträffar ett fel.
• USB-enheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att passa BD-LIVE-tjänster.
Du kan kontrollera det tillgängliga utrymmet i BD Data Management. (Se sidan 30)
| OBS |
När fabriksinställningarna är återställda raderas all användarinformation med BD-datan.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 3:15:57
Appendix
Specifikationer
Vikt
2.3 kg
Mått
430 (B) x 55 (H) x 250 (D) mm
Intervall för driftstemperatur
+5–+35°C
Intervall för luftfuktighet
10–75 %
Signal-/brusförhållande
55 dB
Känslighet
12 dB
Total harmoniförvridning
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Ljud
PCM-multikanalsljud, bitströmsljud, PCM-ljud
Allmänt
FM Tuner
HDMI
Främre högtalarutgång
80W x 2 (3)
Centerhögtalare, effekt
80W (3)
Surroundhögtalare, effekt
80W x 2 (3)
Subwoofer-utgång
100W (3)
Förstärkare
Analog ingång : 20 Hz–20 kHz (±3 dB)
Frekvenssvar
Digital ingång : 20 Hz–40 kHz (±4 dB)
S/N-förhållande
70 dB
Kanaldelning
60 dB
Ingångskänslighet
(AUX) 500 mV
| 36 Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 36
2013-05-30 오후 3:15:57
5.1-kanals högtalarsystem
Högtalarsystem
Center
Subwoofer
Impedans
3
3
3
3
Frekvensområde
140 Hz–20 kHz
140 Hz–20 kHz
140 Hz–20 kHz
40 Hz–160 Hz
Utgångsljudets
trycknivå
87 dB/W/M
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Beräknad
effekt
80W
80W
80W
100W
Maximal
effekt
160W
160W
160W
200W
Högtalare
Appendix
Surround
07
Fram
HT-F4500
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
Mått
(B x H x D)
(Enhet : mm)
HT-F4550
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Stativbas:
276 x 189)
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Stativbas:
276 x 189)
227.0 x 95.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4500
Vikt
(Enhet : kg)
0.34
0.34
3.76
HT-F4550
2.70
•
•
•
•
•
0.34
2.70
0.51
3.76
Nätverkshastigheter som på 10 Mbps eller lägre stöds inte.
Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
Vikt och mått är ungefärliga.
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
Svenska
HT-F4500_50_SWE-0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 3:15:58
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkomme
n att kontakta Samsung Support.
Area
` Europe
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr
(French)
051 331 999
www.samsung.com
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com/hr
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
www.samsung.com/gr
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
www.samsung.com/gr
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact Centre 
Area
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
NETHERLANDS
Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
POLAND
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
ROMANIA
TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
(German)
www.samsung.com/ch_fr
(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Korrekt avyttring av produktens batterier
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Den här markeringen på batterier, i bruksanvisningen eller förpackningen indikerar att batterierna i den här
produkten inte ska avyttras med annat hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Kemiska symboler Hg, Cd
och Pb indikerar att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som ligger över referensnivåerna för
EG-direktivet 2006/66. Om batterierna inte avyttras på rätt sätt kan de här ämnena orsaka allvarlig skada
på hälsa och miljö.
Om du vill skydda naturresurserna och skydda materialåteranvändning ska du separera batterierna från
andra typer av avfall och återvinna dem genom ditt lokala, fria batteriåtervinningsställe.
Korrekt avyttring av den här produkten (Waste Electrical &
Electronic Equipment)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Den här märkningen på produkten, tillbehör och i litteraturen indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör
(laddare, headset, USB-kabel etc) inte ska avyttras med annat hushållsavfall i slutet av sin livslängd.
För att förhindra skada på miljön eller den mänskliga hälsan från okontrollerat avfall, ska du separera den här från
andra typer av avfall och återvinna den på ett ansvarsfullt sätt för att främja återanvändning av materialresurser.
Privata konsumenter ska kontakta antingen den återförsäljare där produkten inhandlades eller den lokala kommunen
för att få information om var och hur de kan återvinna produkten på ett miljöanpassat sätt.
Företagsanvändare ska kontakta sin leverantör och kontrollera de regler och villkor som gäller enligt köpekontraktet.
Den här produkten får inte blandas med annat kommersiellt avfall.
HT-F4500_50_SWE-0701.indd 38
2013-07-02 오전 10:42:31
HT-F4500
HT-F4550
5.1 kanals Blu-ray™
hjemmeunderholdningssystem
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du registrere
dit produkt hos
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 1
2013-05-30 오후 3:01:53
Sikkerhedsinformationer
Advarsel
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol indikerer “farlig
spænding” indeni produktet, der
udgør en risiko for elektrisk stød
eller personskade.
FORSIGTIG: FOR AT FORHINDRE
ELEKTRISKE STØD, SKAL DU SØRGE
FOR, AT NETSTIKKET ER HELT INDSAT.
ADVARSEL
• For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.
FORSIGTIG
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og
ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks.
vaser, må anbringes på apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det
skal altid være muligt at anvende det.
• Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt
med beskyttelsesjord.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket
fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten
være tilgængelig.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Dette symbol indikerer vigtige
instruktioner, der følger med
produktet.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et
KLASSE 1 LASERPRODUKT.
Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer
af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre
skadelig stråling.
FORSIGTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES
OG LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLEN.
| 2 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 2
2013-05-30 오후 3:02:04
Diskopbevaring og håndtering
• Udsæt ikke dette apparatet for dryp eller sprøjt.
Anbring ikke objekter, der er fyldt med væske, såsom
vaser, på apparatet.
• For at slukke helt for apparatet, skal du trække
strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid
være klar og let adgang til strømstikket.
• Berør ikke stikket med våde hænder. Det kan medføre
elektriske stød.
• Sæt ikke flere elektriske enheder i den samme
stikkontakt. Overbelastning af en stikkontakt kan
medføre overophedning og medføre brand.
• Inden andre komponenter sluttes til dette produkt, skal
du sørge for at slukke for dem.
• Hvis du flytter produktet hurtigt fra et koldt sted til et
varmt sted, kan der dannes kondens på de drivende
dele og på linsen, hvilket kan medføre unormal
diskafspilning. Hvis dette sker, skal du tage ledningen
ud af produktet og vente i to timer, inden du sætter
stikket i stikkontakten igen. Isæt derefter disken, og
forsøg at afspille igen.
Fremstillet under licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og doubleD-symbolet er registrerede
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Produceret under
licens under de
amerikanske
patentnumre:
5.956.674, 5.974.380, 6.226.616, 6.487.535,
7.392.195, 7.272.567, 7.333.929, 7.212.872 og
andre amerikanske og verdensomspændende
patenter, som er tildelt, og som der er ansøgt om.
DTS-HD, symbolet og DTS-HD og symbolet sammen
er registrerede varemærker, og DTS-HD Master
Audio | Essential er et varemærke tilhørende DTS,
Inc. Produkt indeholder software. © DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes.
OM DIVX-VIDEO: DivX® er et
digitalt videoformat, skabt af
DivX, LLC, et datterselskab
af Rovi Corporation. Dette
er en officiel DivX Certified®-enhed, som afspiller
DivX-video. Besøg divx.com for flere informationer og
softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivXvideo.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX
Certified® enhed skal være registreret for at kunne
afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du
finder din registreringskode under sektionen DivX
VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til www.vod.
divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du
fuldfører din registrering.
DivX Certified® er certificeret til at afspille DivX®-video
op til HD 1080p, inkl. premium-indhold.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er
varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets
datterselskaber og anvendes under licens. Dækket
af en eller flere af følgende amerikanske patenter:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 3
Sikkerhedsinformationer
Advarsler vedr. håndtering
License
01
• Sådan holdes diske
- Fingeraftryk eller ridser på disken kan
reducere lyd- og billedkvaliteten eller
medføre, at der springes på disken.
- Undgå at røre ved diskens overflade, når der er
blevet optaget data på den.
- Hold disken på kanterne, så der ikke kommer
fingeraftryk på overfladen.
- Sæt ikke papir eller tape på disken.
• Rengøring af diske
- Hvis der kommer fingeraftryk eller
snavs på en disk, kan du rengøre
den med et mildt rengøringsmiddel
fortyndet med vand og aftørre med en
blød klud.
- Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken
midte og udefter.
- Diskopbevaring
 Opbevar dem ikke i direkte sollys.
 Opbevar i et køligt, ventileret område.
 Opbevar dem i et rent beskyttelsesomslag, lodret.
• Hvis produkter laver unormal støj eller udsender
brændt lugt eller røg: Sluk straks på afbryderen, og
fjern strømstikket fra stikkontakten. Kontakt herefter
det nærmeste kundecenter for teknisk assistance. Rør
ikke ved produktet. Brug af produktet, som det er, kan
medføre brand eller elektrisk stød.
• For at slukke helt for apparatet, skal du trække
strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid
være klar og let adgang til strømstikket.
3|
2013-05-30 오후 3:02:05
Sikkerhedsinformationer
Udtrykkene HDMI og HDMI
High-Definition Multimedia
Interface samt HDMIlogoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licencing LLC i USA og i andre
lande.
DLNA®, DLNA-logoet og
DLNA CERTIFIED® er
varemærker, tjenestemærker
eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
Oracle og Java er registrerede varemærker
tilhørende Oracle og/eller dens
datterselskaber. Andre navne kan være
varemærker tilhørende deres respektive
ejere.
Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi,
der er beskyttet af USA-patenter og andre immaterielle
rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse
engineering eller adskillelse er forbudt.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoerne er varemærker
tilhørende Blu-ray Disc Association.
Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til
begrænsning af uautoriserede kopier af visse
kommercielt producerede film og videoer og deres
lydspor. Når der detekteres forbudt anvendelse af en
ikke-autoriseret kopi, vises en meddelelse, og afspilning
eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologien kan fås hos
Cinavia Online Consumer Information Centre på http://
www.cinavia.com. For at få yderligere informationer om
Cinavia pr. post. kan du sende et postkort med dit navn
og adresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA
Dette produkt indeholder producentspecifik teknologi
under licens fra Verance Corporation og er beskyttet
af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og
verdensdækkende patenter, tildelte og ansøgte, samt
copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse forhold i en sådan teknologi. Cinavia er et
varemærke tilhørende Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Tilbageudvikling eller
adskillelse er forbudt.
- Bemærkning om Open Source-licens
I tilfælde af at du anvender Open Source-licenser, findes
Open Source-licenser på produktmenuen.
Brug af 3D-funkti
VIGTIGE SUNDHEDS- OG
SIKKERHEDSINFORMATIONER VEDR. 3D-BILLEDER.
Læs og forstå følgende sikkerhedsinformationer, inden
3D-funktionen anvendes.
• Nogle seere kan føle ubehag, som f.eks. svimmelhed,
kvalme og hovedpine, når de ser 3D-tv. Hvis du får et
af disse symptomer, skal du stoppe med at se 3D-tv,
tage dine aktive 3D-briller af og hvile.
• Hvis du ser på 3D-billeder i lang tid ad gangen, kan
øjnene blive trætte. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du
stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af
og hvile.
• En ansvarlig voksen bør holde øje med børn, som
bruger 3D-funktionen. Hvis der er oplysninger om
trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, så
skal børnene ophøre med at se 3D-tv og holde pause.
• Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål (som f.eks.
almindelige briller, solbriller, beskyttelsesbriller osv.)
• Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller,
mens du går eller bevæger dig rundt. Hvis du bruger
3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går
eller bevæger dig rundt, kan du risikere at gå ind i
genstande, snuble og/eller falde, og det kan medføre
en alvorlig personskade.
• Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal du tilslutte
en 3D-enhed (3D-kompatibel AV-modtager eller
tv) til produktets HDMI OUT-port ved hjælp af et
højhastigheds HDMI-kabel. Tag 3D-briller på, før du
afspiller 3D-indholdet.
• Produktet udsender kun 3D-signaler gennem HDMIkablet tilsluttet HDMI OUT-porten.
• Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat
i overensstemmelse med den originale 3D-videos
opløsning, kan du ikke ændre opløsningen efter dine
ønsker.
• Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af
skærmstørrelse og justering af opløsning, virker
muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden.
• Du skal bruge et high speed-HDMI-kabel til korrekt
udsendelse af 3D-signalet.
• Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran
tv'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46
tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen.
- Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at
opfange det bedste 3D-billede.
• Hvis produktet er tilsluttet visse 3D-enheder, virker
3D-effekten muligvis ikke korrekt.
• Dette produkt kan ikke konvertere 2D-indhold til 3D.
• “Blu-ray 3D” og “Blu-ray 3D”-logoet er varemærker
tilhørende Blu-ray Disc Association.
| 4 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 4
2013-05-30 오후 3:02:06
Copyright
MEDIA PLAY
Afspilning af filer på en USB-enhed
Afspilning af diske med indhold optaget af brugeren
Afspilning af en kommerciel videodisk
Styring af videoafspilning
Afspilning af en tidligere indspillet kommerciel lyddisk
Styring af musikafspilning
Styring af billedafspilning
Radiolytning
Brug af knappen TV SOUND på fjernbetjeningen
NETVÆRKSTJENESTER
Indhold
Sikkerhedsinformationer
23
23
24
24
25
26
26
27
28
01
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning må
ikke helt eller delvist reproduceres eller kopieres uden
forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
Co., Ltd.
29 Brug af BD-LIVE™
29 Brug af DLNA
APPENDIKS
SIKKERHEDSINFORMATIONER
2
3
3
3
4
5
Advarsel
Diskopbevaring og håndtering
Advarsler vedr. håndtering
License
Brug af 3D-funkti
Copyright
SÅDAN KOMMER DU I GANG
6
7
9
10
10
11
Disk- og formatkompatibilitet
Logoer på diske, som produktet kan afspille
Tilbehør
Frontpanel
Bagpanel
Fjernbetjening
TILSLUTNINGER
12 Tilslutning af højttalerne
14 Tilslutning til en netværksrouter
15 Tilslutning til TV/eksterne enheder
30 Flere informationer
33 Fejlfinding
36 Specifikationer
 Figurer og illustrationer i denne
brugervejledning bringes kun for reference
og kan være anderledes end på det virkelige
produkt.
 Der opkræves muligvis et administrationsgebyr,
a. hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning,
og der ikke er nogen fejl ved produktet
(f.eks. hvis du ikke har læst denne
brugervejledning).
b. hvis du indleverer enheden til et
servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved
produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne
brugervejledning).
 Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse,
inden noget arbejde eller besøg i hjemmet
udføres.
INDSTILLINGER
16
17
17
18
20
21
22
Den første indstillingsprocedure
Startskærmen
Adgang til skærmbilledet Indstillinger
Indstilling af menufunktioner
Netværk og internettet
Opgradering af softwaren
Indstilling af DLNA
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 3:02:07
Sådan kommer du i gang
Disk- og formatkompatibilitet
Disktyper og indhold, som produktet kan afspille
Medie
Disktype
Blu-ray-disk
3D-Blu-ray-disk
VIDEO
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Detaljer
BD-ROM- eller BD-RE/-R-diske optaget i BD-RE-formatet.
DVD-VIDEO, optagede DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-diske, der er
blevet optaget og afsluttet, eller et USB-lagringsmedie med DivX-, MKV-,
MP4-indhold.
MUSIK
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Musik optaget på CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-diske eller et
USB-lagringsmedie med MP3- eller WMA-indhold.
PHOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotos gemt på CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-diske eller et USBlagringsmedie med JPEG-indhold.
| BEMÆRK |
Dette produkt kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller optagelsesmetoden.
Hvis en DVD-RW/-R-disk ikke er optaget korrekt i formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.
Produktet kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger 10
Mbps.
Produktet kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en bithastighed, der
overstiger 30 Mbps.
Afspilning fungerer muligvis ikke med visse disktyper, eller når du bruger bestemte funktioner, som f.eks. ændring
af vinkel og justering af formatforhold. Detaljerede oplysninger om diskene er angivet på diskæsken. Se denne om
nødvendigt.
Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner udføres
muligvis langsommere.
Disktyper, som produktet ikke kan afspille
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-diske
mv.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(med undtagelse af CD
layer)
• DVD-RW(VR mode)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (CD-G’er
afspiller kun lyd, ikke
grafik.)
• 3,9 GB DVD-R-DISKE til
mastering.
| BEMÆRK |
Dette produkt reagerer muligvis ikke på alle kommandoer, da visse Blu-ray-diske, DVD- og CD-diske har specifik eller
begrænset funktionalitet og har driftsmæssige begrænsninger under afspilning.
Bemærk, at dette ikke skyldes en fejl i produktet.
Samsung kan ikke garantere, at dette produkt kan afspille alle diske med Blu-ray-, DVD- eller CD-logoerne, da
diskformater udvikles, og fordi der kan opstå problemer ved oprettelsen af Blu-ray-diske, DVD- og CD-software og/
eller fabrikationen af diske.
Kontakt SAMSUNG's kundeservicecenter, hvis du har spørgsmål eller har problemer med afspilning af Blu-ray-, DVDeller CD-diske i dette produkt. Se også resten af denne vejledning for yderligere informationer om begrænsninger
vedr. afspilning.
Visse kommercielle diske og DVD-diske, der er købt uden for dit område, kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.
| 6 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 6
2013-05-30 오후 3:02:08
Regionskode
Blu-ray
Disc
Regionskode
Område
A
Nordamerika,
Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong og
Sydøstasien.
B
Europa, Grønland, Franske
besiddelser, Mellemøsten,
Afrika, Australien og New
Zealand.
C
Indien, Kina, Rusland
Central- og Sydasien.
1
USA, USA’s besiddelser og
Canada
2
Europa, Japan,
Mellemøsten, Ægypten,
Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinerne,
Indonesien, Hongkong
4
Mexico, Sydamerika,
Mellemamerika,
Australien, New Zealand,
Stillehavsøerne, Caribien
5
Rusland, Østeuropa, Indien,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
DVD-VIDEO
Blu-ray-disk
BD-LIVE
Dolby
DTS
3D-Blu-ray-disk
DivX
PAL-tv-system i England,
Frankrig, Tyskland mv.
Java
Understøttede formater
Understøttelse af musikfiler
Filtypenavn Container
*.mp3
*.wma
| BEMÆRK |
Hvis regionskoden for en Blu-ray/DVD-disk ikke svarer
til regionskoden for dette produkt, kan produktet ikke
afspille disken.
MP3
WMA
Lydcodec
Understøttet
område
MP3
-
WMA
* Samplingfrekvenser
(i kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Bithastigheder Alle bithastigheder
i området 5 kbps til
384 kbps
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 7
Sådan kommer du i gang
Disktype
Logoer på diske, som produktet
kan afspille
02
Både produkterne og diskene er kodede efter region.
Disse regionale koder skal stemme overens, for at en
disk kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens,
afspilles disken ikke.
Regionskoden for dette produkt er angivet på produktets
bagside.
7|
2013-05-30 오후 3:02:08
Sådan kommer du i gang
Understøttelse af billedfiler
Filtypenavn
Type
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Opløsning
15360x8640
Understøttelse af videofiler
Filtypenavn
Container
Video-codec
Lyd-codec
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV
(wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Opløsning
1920x1080
 Begrænsninger
- Selv når en fil er kodet med en understøttet codec, som er nævnt ovenfor, kan en fil muligvis ikke afspilles, hvis der er
et problem med dens indhold.
- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er beskadiget.
- Filer med en højere bithastighed/rammehastighed end standard afspilles muligvis hakkende ved lyd/videoafspilning.
- Søgefunktionen (spring over) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
 Videoafkoder
- Understøtter op til H.264 Level 4.1 og AVCHD
- Understøtter ikke H.264 FMO/ASO/RS og VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
- Understøtter ikke GMC 2 eller højere
 Lydafkoder
- Understøtter WMA 7, 8, 9 og STD
- Understøtter ikke WMA-samplingshastigheden på 22.050 Hz mono
- AAC: Maks. samplingshastighed: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Maks. bithastighed: 320
kbps
Understøttede undertekstfilformater
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 8
2013-05-30 오후 3:02:10
AVCHD (Avanceret video-codecs i høj definition)
| BEMÆRK |
Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene.
AVCHD-format diske skal afsluttes.
“x.v.Colour” tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.
Visse DivX-, MKV- og MP4-format-diske kan ikke afspilles, afhængigt af videoopløsningen og billedhastigheden.
Sådan kommer du i gang
Dette produkt kan afspille AVCHD-format-diske. Disse diske optages med og bruges normalt til videokameraer.
AVCHD-formatet er et højdefinitions digitalt videokameraformat.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle billedkomprimeringsformat.
Visse AVCHD-diske benytter “x.v.Colour”-formatet.
Dette produkt kan afspille AVCHD-diske ved brug af “x.v.Colour”-formatet.
• “x.v.Colour” er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
• “AVCHD” og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.
02
•
•
•
•
Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit produkt understøtter USB-lagermedier, MP3-afspillere, digitale kameraer og USB-kortlæsere.
Produktet understøtter ikke mappe- eller filnavne, som er længere end 128 tegn.
Visse USB/eksterne harddiske/digitale kameraenheder er muligvis ikke kompatible med produktet.
Dit produkt understøtter filsystemerne FAT 16, FAT 32 og NTFS.
Slut USB-enheder direkte til produktets USB-port. Tilslutning med et USB-kabel kan medføre kompatibilitetsproblemer.
Hvis du indsætter flere hukommelsesenheder i et multikortaflæser, kan det medføre, at læseren ikke fungerer korrekt.
Produktet understøtter ikke PTP-protokollen.
Frakobl ikke en USB-enhed under en “indlæsningsproces”.
Jo større billedopløsningen er, desto længere tid tager det at vise billedet.
Dette produkt kan ikke afspille MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) downloadet fra kommercielle
websteder.
• Dit produkt understøtter kun videoer under 30 fps (rammehastighed).
• Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert (ved at anvende funktionen “Sikker fjr. USB” for at forhindre en mulig
beskadigelse af USB-hukommelsen.
Tryk på knappen HOME for at gå til startmenuen. Tryk derefter på den GULE knap (C), og tryk så på knappen E.
• SAMSUNG er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
Tilbehør
Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
4
5
3
PTY +
6
8
7
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Strømkabel
Brugervejledning
FM-antenne
D
TUNING
DOWN
UP
Fjernbetjening/
batterier (AAA-størrelse)
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 3:02:11
Sådan kommer du i gang
Frontpanel
AFSPIL/PAUSE
ENTER
STOP
ÅBN/LUK
LYDSTYRKEKONTROL
FUNKTION
5V 500mA
DISPLAY
DISKBAKKE
USB-VÆRT
TÆND/SLUK
FJERNBETJENINGSSENSOR
| BEMÆRK |
For at opgradere produktets software gennem USB-Vært-stikket skal du bruge en USB-hukommelsesnøgle.
Når produktet viser Blu-ray-diskmenuen, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen 6 på produktet eller
fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og derefter trykke på knappen E.
Hvis du bruger internettjenesten eller afspiller indhold på USB-enheden på TV’et, kan du ikke vælge tilstanden BD/DVD
med knappen FUNCTION. Du skal stoppe afspilning af indhold på TV’et for at kunne vælge tilstanden BD/DVD.
Bagpanel
BLÆSER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
POWER
AUX IND
AUX
IN
R
STRØMKABEL
HDMI UD
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
*FM-ANTENNE
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
HØJTTALERTILSLUTNINGSSTIK
LAN
EKSTERNT DIGITALT
LAN-STIK
LYDINDGANGSSTIK (OPTISK)
* Tilslutning af FM-antennen
1.
2.
Slut den medfølgende FM-antenne til FM-antennestikket.
Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør den
herefter til en væg eller en hård overflade.
| BEMÆRK |
Sørg for mindst 10 cm fri plads på alle sider af hjemmebiografen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Ødelæg ikke
blæseren eller ventilationshullerne.
Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser.
| 10 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 10
2013-05-30 오후 3:02:14
Fjernbetjening
02
En gennemgang af fjernbetjeningen
FUNCTION
VOLUME
Juster lydstyrken.
-
MUTE
Åbner og lukker diskbakken.
+
RDS DISPLAY
Tryk på talknapperne for at vælge
muligheder.
Tryk for at vælge Blu-ray'ens tilstand
(BD/DVD, D. IN, AUX mv.).
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
Brug RDS-funktionen til at
modtage FM-stationer.
9
TITLE MENU
DISC MENU
Tryk for at vise diskmenuen.
Afbryd lyden midlertidigt.
Sådan kommer du i gang
Tænder og slukker for produktet.
0
POPUP
Tryk for at springe frem eller tilbage.
Brug til at åbne pop-up-menuen/
titelmenuen.
Tryk for at søge frem eller tilbage.
Tryk for at afspille en disk.
Tryk for at holde pause på en disk.
Tryk for at stoppe en disk.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Gør det muligt at gentage en titel,
et kapitel, et spor eller en disk.
Vælg diskens undertekstsprog.
Tryk for at flytte til startskærmen.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Tryk for at anvende menuen Værktøjer.
Brug til at vise
afspilningsinformationer under
afspilning af en Blu-ray/DVD-disk.
Vælger skærmmenuelementer og
ændrer menuværdier.
Gå tilbage til den forrige menu.
TUNER
MEMORY MO/ST
Disse knapper anvendes både til
menuer på produktet og også til
forskellige Blu-ray-diskfunktioner.
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
D
TUNING
DOWN
Lydsignaler kan sendes til
hjemmebiograf- eller TV-højttalere.
(Se side 28).
Vælg den ønskede DSP/EQ-lydtilstand.
UP
Tryk for at forlade menuen.
Brug til at forudindstille en
radiofrekvens.
Vælg MONO eller STEREO for
radioudsendelser.
Søg efter aktive FM-kanaler, og skift
kanal.
Installation af batterier i fjernbetjeningen
Sørg for, at batteriernes “+”- og “–”-ender passer med
diagrammet inde i rummet.
Batteristørrelse: AAA
Ved typisk tv-brug holder batterierne i omkring et år.
Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m fra produktet i lige
linje.
Bortskaf ikke batteriet i ild.
Kortslut ikke, adskil ikke og overophed ikke batterierne.
Der er eksplosionsfare, hvis batterier monteres forkert. Udskift kun
med samme eller tilsvarende type.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0924.indd 11
11 |
2013-09-24
9:54:31
Tilslutninger
Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af produktet til andre eksterne komponenter.
Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.
Tilslutning af højttalerne
Anbringelse af produktet
Anbring det på en sokkel, en hylde eller
under tv-soklen.
Center
Subwoofer
Front (H)
Surround (H)
Produkt
Front (V)
Valg af lytteposition
Lyttepositionen skal have en afstand fra
tv’et på ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmen
størrelse. Hvis du f.eks. har en 46”
skærm, skal du placere lyttepositionen
2,92-3,50 meter fra skærmen.
Surround (V)
Fronthøjttalere
Centerhøjttaler
Surroundhøjttalere
Subwoofer
Anbring disse højttalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45°) mod dig. Anbring
højttalerne, så deres diskanthøjttalere har samme højde som dine ører. Juster fronthøjttalernes
forside med centerhøjttalerens forside, eller anbring dem en anelse foran centerhøjttalerne.
Det er bedst at installere centerhøjttaleren i samme højde som fronthøjttalerne. Du kan også
installere den direkte over eller under tv-apparatet.
Anbring disse højttalere til siden i forhold til lyttepositionen. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads,
kan du anbringe disse højttalere, så de vender mod hinanden. Anbring dem 60 til 90 cm over
dine ører, vendende en anelse nedad.
* I modsætning til front- og centerhøjttalerne bruges surroundhøjttalerne hovedsageligt til
lydeffekter. Der kommer ikke altid lyd fra dem.
Subwooferens placering er ikke så vigtig. Du kan anbringe den, hvor du vil.
Højttalerkomponenter
HT-F4500
(V)
(H)
FRONT
(V)
(H)
SURROUND
CENTER
SUBWOOFER
HØJTTALERKABEL
| 12 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 12
2013-05-30 오후 3:02:18
HT-F4550
03
(H)
(V)
Tilslutninger
(V)
(H)
HØJTTALERKABEL
FRONT / SURROUND
SOKKEL
SKRUE (5x20): 16 STK.
CENTER
SOKKELFOD
SUBWOOFER
Installation af højttalerne på Tallboy-soklen
* Kun HT-F4550 - front/surroundhøjttalere
1.
Vend sokkelfoden, så den vender nedad, og fastgør den til
soklen.
2.
Brug driveren til at samle skruerne i de 3 markerede huller.
1
Sokkelfod
2
Sokkel
3.
Stræk et medfølgende højttalerkabel ud, og stik det gennem
hullet i midten af højttalerfoden.
4.
Monter den øverste højttaler på den samlede sokkel.
3
4
Højttaler
Sokkel
5.
Brug en skruetrækker til at sætte en skrue i retningen med uret i
hullet på bagsiden af højttaleren.
Tilslut derefter højttalerkablet.
6.
Således ser produktet ud, når højttaleren er installeret.
Følg disse trin for at installere andre højttalere.
5
6
Tilslutning af højttalerne
1.
Match hvert højttalerkabelbundt med den korrekte højttaler ved at matche det
farvekodede stik på hvert kabel med det farvede klistermærke på bunden af hver
højttaler.
2.
Sådan monteres højttalerkablerne på hver enkelt højttaler:
a. Tryk ned på den røde tap på bagsiden af højttaleren, isæt det røde kabel, og slip
derefter tappen.
b. Tryk ned på den sorte tap på bagsiden af højttaleren, isæt det sorte kabel, og slip
derefter tappen.
3.
Sort
Rød
Tilslut kabelstikkene fra hver højttaler til bagsiden af produktet ved at afstemme
farverne på højttalerstikkene på højttalerledningen med farverne på højttalerstikkene på
produktet.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 3:02:21
Tilslutninger
For HT-F4500
Surroundhøjttaler (V)
Fronthøjttaler (H)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Surroundhøjttaler (H)
Fronthøjttaler (V)
CENTER
Centerhøjttaler
Subwoofer
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Se side 13 om højttalerne HT-F4550.
| FORSIGTIG |
Hvis du vil montere produktet på væggen, skal du sømmene eller skruerne monteres korrekt i væggen. Brug hullerne
på bagsiden af højttalerne til ophængning.
Tilbehør (søm eller skruer) medfølger ikke fra fabrikkens side.
Lad ikke børn lege med eller tæt på højttalerne. De kan komme til skade, hvis en højttaler vælter.
Når du slutter højttalerledningerne til højttalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/–) er korrekt.
Hold subwooferhøjttaleren uden for børns rækkevidde for at forhindre, at børn stikker deres hænder eller andre
genstande ind i subwooferhøjttalerens kanal (hul).
Hæng ikke subwooferen på væggen med kanalen (hullet) indad.
| BEMÆRK |
Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan skærmfarven blive forvrænget pga. magnetfeltet.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Tilslutning til en netværksrouter
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Bredbåndsmodem
Bredbåndstjeneste
Bredbåndstjeneste
Eller
Bredbåndsmodem (med integreret router)
Router
| BEMÆRK |
Din router eller din internetleverandørs politikker kan forhindre, at produktet kan tilgå Samsungs
softwareopdateringsserver. Sker dette, skal du kontakte din internetleverandør for flere informationer.
DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
For at bruge funktionen DLNA skal du slutte din PC til netværket som vist i figuren. Tilslutningen kan være kablet eller
trådløs.
| 14 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 14
2013-05-30 오후 3:02:32
Tilslutning til TV/eksterne enheder
03
Tilslutninger
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Metode 1
R
Rød
W
Hvid
HDMI OUT
LAN
Metode 2
Eksterne enheder
OPTICAL OUT
HDMI IN
Tilslutning til et tv
Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit tv. Hvis TV'et
understøtter ARC, kan du høre lyden fra dit TV gennem hjemmebiografen ved kun at tilslutte dette kabel. Se side 19 i
denne vejledning og afsnittet ARC i brugervejledningen til dit TV for detaljer.
Tilslutning til eksterne enheder
Tryk på knappen FUNCTION for at vælge den korrekte tilstand til en ekstern enhed, når du har tilsluttet enheden. Hver
gang du trykker på denne knap, skifter tilstanden i denne rækkefølge: BD/DVD D. IN AUX FM
To metoder til tilslutning af eksterne enheder til din hjemmebiograf er forklaret herunder.
Metode 1 AUX IND : Tilslutning af en ekstern analog komponent
Brug et RCA-lydkabel (medfølger ikke), og slut AUDIO IND-stikket på produktet til AUDIO Out-stikket på den eksterne,
analoge komponent.  Vælg tilstanden AUX.
• Sørg for at farverne på stikkene passer sammen i indgangen og udgangen.
Metode 2 OPTISK : Tilslutning af en ekstern digital lydkomponent
Til tilslutning af den digitale lydudgang på komponenter med digitale signaler, som f.eks. kabelbokse og
satelllitmodtagere (set-top-bokse).
Brug et digitalt, optisk kabel (medfølger ikke), og slut det optiske, digitale lydindgangsstik på produktet til det digitale
udgangsstik på den eksterne, digitale enhed.  Vælg tilstanden D. IN.
| BEMÆRK |
For at se video fra din kabelboks/satellitmodtager skal du tilslutte dens videoudgang direkte til et tv.
Dette system understøtter digitale samplingsfrekvenser på 32 kHz eller højere fra eksterne digitale komponenter.
Dette system understøtter kun DTS- og Dolby Digital-lyd. MPEG-lyd, et bitstream-format, understøttes ikke.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 3:02:35
Indstillinger
Den første indstillingsprocedure
5 . Skærmbilledet Netværk - kablet vises.
- Hvis du har et netværk med dynamiske IPadresser - det har de fleste - skal du vælge
Auto, trykke på knappen E, og derefter gå til
trin 6.
- Hvis du har et netværk med statiske IPadresser, foreslår vi, du vælger Spring over ved
at trykke på den BLÅ knap (D) og derefter går
til "Konfiguration af din netværksforbindelse"
på side 20, når du er færdig med den
første opsætning. "Konfiguration af din
netværksforbindelse" indeholder en komplet
forklaring på, hvordan du konfigurerer dit
netværk manuelt.
- Hvis du ikke har noget netværk, skal du vælge
Spring over ved at trykke på den BLÅ knap
(D). Skærmbilledet Startindstillinger udført vises,
hvorefter startskærmen vises.
• Startmenuen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer
startindstillingerne.
• Skærmmenuen i dette produkt kan evt. ændres
efter opgradering af softwareversionen.
• Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af
den valgte menu.
1.
2.
3.
Tænd for dit TV, når du har tilsluttet produktet,
og tænd derefter for produktet. Når du tænder
produktet for første gang, viser produktet
automatisk skærmbilledet Startindstillinger - sprog.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
sprog, og tryk derefter på knappen E.
Tryk på knappen E for at starte
funktionsopsætningen.
| BEMÆRK |
Hvis du springer netværksopsætningen over her,
Startindstillinger
eller opsætningen ikke fungerer korrekt, kan du gå
til "Konfiguration af din netværksforbindelse" på side
20 for at opsætte produktets netværkskonfiguration
senere.
Tv-forhold og netværk bliver indstillet.
Hver indstilling kan senere ændres under "Indstillinger".
Start
Startindstillinger I Netværk - kablet
Vælg metode til konfiguration af Internet Protocol (IP).
Sørg for, at Ethernet-kablet er tilsluttet.
a Forrige
4.
" Vælg
Skærmbilledet TV-format vises. Tryk på knapperne
▲▼ for at vælge et ønsket TV-formatforhold, og tryk
derefter på knappen E.
Du har fire muligheder:
16:9 Original - Til bredskærms-TV. Viser billeder
i bredformat i deres originale 16:9-format og
4:3-billeder (det gamle standardformat) i 4:3
pillarboksformat med sorte bjælker til venstre og
højre.
16:9 Fuld - Til bredskærms-TV. Viser
bredskærmsbilleder i deres originale 16:9-format
og udvider 4:3-billeder, så de fylder hele
16:9-skærmen.
4:3 Letter Box - Til ældre, almindelige, analoge TV.
Viser 4:3-billeder i fuld skærm og 16:9-billeder i et
rektangelformat, der bevarer 16:9-formatforholdet,
men anbringer sorte bjælker over og under billedet.
4:3 Pan-Scan - Til ældre, almindelige, analoge
TV. Viser 4:3-billeder i fuld skærm og 16:9-billeder
i pan-scan-format, der udfylder skærmen, men
afskærer venstre og højre side og forstørrer midten
vertikalt.
Auto: Konfigurerer IP automatisk.
Manuel
Auto
a Forrige
6.
d Spring over
<Flyt " Vælg
Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og
opretter derefter forbindelse til netværket. Når
det er udført, skal du trykke på knappen E.
Skærmbilledet Startindstillinger udført vises,
hvorefter startskærmen vises.
Startindstillinger I Netværk - kablet
 MAC-adresse (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP-adresse,undernetmaske,gateway,DNS-server
 Gateway Ping
 Test af internettjeneste
Dit netværk fungerer korrekt.
Hvis du stadig har netværksproblemer, skal du kontakte din netværksudbyder.
OK
" Vælg
| 16 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 16
2013-05-30 오후 3:02:36
Hvis du vil vise skærmen til startindstilling igen for at
| BEMÆRK |
For at afspille eller vise video-, billed- eller musikfiler,
der findes på din PC, skal du slutte din hjemmebiograf
og PC til et hjemmenetværk, og du skal downloade,
installere og konfigurere AllShare-softwaren på din PC.
(Se side 22.)
Adgang til skærmbilledet Indstillinger
Startskærmen
Vælg Indstillinger på startskærmen, og tryk derefter
på knappen E
E. Skærmbilledet Indstillinger vises.
1.
1
3
Videoer
Billeder
Indstillinger
foretage ændringer, skal du vælge indstillingen Nulstil.
(Se side 20).
Hvis du bruger et HDMI-kabel til at slutte produktet til
et Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibelt Samsung TV og
1.) Du har indstillet funktionen Anynet+(HDMI-CEC) til
TIL på både TV'et og produktet og 2.) Du har indstillet
TV'et til et sprog, der understøttes af produktet, og
produktet vælger automatisk det pågældende sprog
som foretrukket sprog.
04
For at vælge en mulighed på startskærmen skal du
flytte markøren med knapperne ▲▼◄►, indtil den
ønskede mulighed er markeret og derefter trykke på
knappen E.
1.
| BEMÆRK |
Musik
Indstillinger
Indstillinger
4
2
5
App 1
Ingen disk
App 2
a Skift enhed
App 3
d Vis enheder
App 4
" Enter
1
Vælger Billeder.
2
Vælger Videoer.
3
Vælger Musik.
4
Vælger Indstillinger.
5
Vælger programmer.
6
Viser knapperne på fjernbetjeningen, du kan
anvende ved adgang til funktioner.
6
Skærm
3D-indst.
Lyd
Tv-bredformat
: 16:9 Original
Netværk
BD Wise
: Fra
System
Opløsning
: Auto
Sprog
Filmramme (24Fs)
: Fra
Sikkerhed
HDMI-farveformat
: Auto
Generelt
HDMI dybe farver
: Fra
Support
Progressiv tilstand
: Auto
►
For at åbne menuerne, undermenuerne og
mulighederne på skærmen Indstillinger skal du se
illustrationen af fjernbetjeningen herunder.
2.
| BEMÆRK |
Hvis produktet efterlades i stoptilstand i mere end 5
minutter, uden at det bruges, vises en pauseskærm
på TV'et. Hvis produktet efterlades med pauseskærm
i mere end 20 minutter, slukker det automatisk for
strømmen.
Knapper på fjernbetjeningen til brug i
menuen Indstillinger
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
Knappen HOME : Tryk for at flytte til
startskærmen.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 3:02:39
Indstillinger
2
Knappen RETURN (') : Går tilbage til den
forrige menu.
3
E (Enter) / RETNINGS-knapper :
• Tryk på ▲▼◄► for at flytte markøren eller
vælge et element.
• Tryk på knappen E for at aktivere det aktuelt
valgte element eller bekræfte en indstilling.
4
Knappen EXIT : Tryk for at afslutte den aktuelle
menu.
BD Wise
BD Wise er Samsungs nyeste
funktion til sammenkobling.
Når du slutter et Samsung-produkt
til et Samsung-tv med BD Wise
via HDMI, og BD Wise findes både
på produktet og tv'et, udsender
produktet video med Blu-Ray/
DVD-diskens videoopløsning og
billedhastighed.
Opløsning
Lader dig indstille HDMIvideosignalets udgangsopløsning
til BD Wise, Auto, 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p. Tallet angiver
antallet af videolinjer pr. billede. i'et
og p'et indikerer hhv. interlaced og
progressiv scanning. Jo flere linjer,
desto bedre kvalitet.
Filmramme
(24Fs)
Hvis du indstiller funktionen
Filmramme (24Fs) til Auto, kan
du automatisk justere produktets
HDMI-output til 24 billeder pr.
sekund for at få en forbedret
billedkvalitet ved tilslutning til et
24Fs-kompatibelt tv.
• Du kan kun udnytte funktionen
Filmramme (24Fs) på et tv,
som understøtter denne
billedhastighed.
• Filmramme er kun tilgængelig,
hvis produktet har HDMIopløsningstilstandene 1080i eller
1080p.
HDMIfarveformat
Lader dig indstille
farverumsformatet til HDMI-output,
så det passer til den tilsluttede
enheds kapacitet (tv, skærm osv.).
HDMI dybe
farver
Med denne funktion kan du indstille
produktet til at udsende video fra
HDMI OUT-stikket med dybe farver.
Dybe farver muliggør en mere
nøjagtig farvegengivelse med en
større farvedybde.
Progressiv
tilstand
Her kan du forbedre
billedkvaliteten, når du ser DVD’er.
| BEMÆRK |
Knappen E på produktets frontpanel kan
anvendes på samme måde som knappen E på
fjernbetjeningen.
Detaljere oplysninger om funktioner
Hver indstillingsfunktion, hvert menuelement og hver
individuel mulighed er forklaret detaljeret på skærmen.
For at se en forklaring: Brug knapperne ▲▼◄► til at
vælge funktionen, menuelementet eller muligheden.
Forklaringen vises som regel til nederst på skærmen.
En kort beskrivelse af hver indstillingsfunktion starter
på denne side. Yderligere informationer om nogle
af funktionerne findes også i appendikset til denne
vejledning.
Indstilling af menufunktioner
Skærm
3D-indst.
Tvbredformat
Indstiller 3D-relaterede funktioner.
 3D Blu-ray-afsp.tilst.: Vælg, om
en Blu-ray-disk skal afspilles med
3D-indhold i 3D-tilstand. Hvis du
flytter til startmenuen eller Smart
Hub-startmenuen i 3D-tilstand,
skifter produktet automatisk til 2D.
 Skærmstørrelse: Indtast
størrelsen på det tv, der er sluttet
til produktet. Produktet justerer
automatisk 3D-outputtet til tv'ets
skærmstørrelse.
Gør det muligt at justere outputtet
til størrelsen på din tv-skærm. Se
side 16.
Lyd
Højttalerindstilling
Gør det muligt at justere følgende
højttalerindstillinger og tænde/
slukke for testtonen, så du kan teste
højttalerne.
| 18 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 18
2013-05-30 오후 3:02:43
Lydreturkanal
Du kan omstyre lyden fra tv'et
til hjemmebiografens højttalere.
Kræver en HDMI-tilslutning og et tv,
der er kompatibelt med lydreturkanal
(ARC).
• Når Lydreturkanal er indstillet til
Auto, vælger hjemmebiografen
automatisk enten ARC eller det
optiske input som lydkilde. Det
afhænger af dine tilslutninger. Hvis
Lydreturkanal er aktiv, fungerer
det optiske input ikke.
Digitalt output
Du kan indstille det digitalt output,
så det passer til mulighederne for
den AV-modtager, du har sluttet
til produktet: Se tabellen til valg
af digitalt output for yderligere
oplysninger. (Se side 32)
Dynamisk
områdekontrol
Du kan anvende kontrol med
dynamikområdet på Dolby Digital-,
Dolby Digital Plus- og Dolby True
HD-lyd.
 Auto: Styrer automatisk
dynamikområdet på Dolby TrueHDlyd, baseret på informationer
Dolby TrueHD-lydsporene.
Endvidere aktiveres kontrol med
dynamikområdet for Dolby Digital
og Dolby Digital Plus.
 Fra: Lader dynamikområdet være
ukomprimeret, så du kan høre den
originale lyd.
 Til: Aktiver styring af
dynamikområdet for alle tre
Dolby-formater. Lavere lyde gøres
kraftigere, og kraftige lyde gøres
lavere.
Downmixingtilstand
Du kan vælge en flerkanals
downmixing-metode, der er
kompatibel med dit stereosystem.
Du kan vælge, at produktet skal
downmixe til normal stereo eller til
surroundkompatibel stereo.
Netværk
Indstillinger
for kablet
netværk
For flere informationer om
netværksindstillinger og
netværksfunktioner kan du se
"Netværk og internettet", der starter
på side 20.
Netværkstest
Du kan teste opsætningen af
internetprotokollen for at se, om den
fungerer korrekt.
Netværksstatus
Lader dig kontrollere, om der er
oprettet forbindelse til netværket og
internettet.
BD-Liveinternet
forbindelse
Du kan tillade eller forbyde en
internetforbindelse til BD-Livetjenesten.
System
Startindstillinger
Du kan gentage
startindstillingsproceduren. Se side
16 for detaljer.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ er en praktisk funktion, der
tilbyder betjening kædet sammen
med andre Samsung-produkter,
der er udstyret med funktionen
Anynet+, og du kan styre disse
produkter med én Samsung-tvfjernbetjening.
For at bruge denne funktion skal du
slutte dette produkt til et Anynet+
Samsung tv med et HDMI-kabel.
BDdatastyring
Her kan du styre det indhold, som
du har downloadet via en Blu-raydisk, der understøtter BD-Livetjenesten. Du kan vise informationer
om den USB-enhed, du bruger
til BD Live-datalagring, inkl.
lagerpladsen. Du kan også slette
BD Live-data og ændre enheden.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 19
Indstillinger
Vælg højttaler
Lader dig vælge, hvilke højttalere
der skal være aktive: Enten tv'ets
højttalere eller hjemmebiografens
højttalere.
Lydsynk.
Når produktet er sluttet til et digitalt
tv, kan du kontrollere lydforsinkelsen,
så lyd og billede er synkroniseret.
Du kan indstille forsinkelsestiden til
mellem 0 og 300 ms.
04
 Niveau: Du kan justere den relative
loudness for hver højttaler fra
6 dB til -6 dB. Hvis du f.eks. er
glad for dyb bas, kan du forøge
subwooferens loudness med 6 dB.
 Afstand: Du kan justere den relative
afstand mellem hver højttaler fra
lyttepositionen med op til 9 meter.
Jo længere væk højttaleren er, jo
højere lyder højttaleren.
 Test tone: Du kan køre
testtonefunktionen, så du kan teste
dine justeringer. Indstiller du Test
tone til Til, aktiveres testtonen.
Vælger du Fra, deaktiveres den.
19 |
2013-05-30 오후 3:02:44
Indstillinger
DivX® Video
On Demand
Se DivX® VOD-registreringskoderne,
der skal købes til afspilning af DivX®
VOD-indhold.
Sprog
Du kan vælge det sprog, du foretrækker til
skærmmenuen, diskmenuen mv.
• Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter
det.
Sikkerhed
Netværk og internettet
Når du slutter dette produkt til et netværk, kan du
anvende netværksbaserede applikationer og funktioner
som f.eks. BD-LIVE og opgradere produktets software
gennem netværksforbindelsen.
Konfiguration af din netværksforbindelse
Kontakt din internetleverandør for at få at vide, om din IPadresse er statisk eller dynamisk, før du begynder. Hvis
den er dynamisk, anbefaler vi, du bruger den automatisk
procedure herunder. Hvis den er statisk, skal du bruge
den manuelle procedure, der følger.
Standard-PIN-koden er 0000. Indtast standard-PINkoden for at åbne sikkerhedsfunktionen, hvis du ikke
har oprettet din egen PIN-kode.
BDspærringsniveau
Forhindrer afspilning af Blu-raydiske der har et spærringsniveau
lig med eller større end et bestemt
aldersniveau, hvis PIN-koden ikke
indtastes.
DVDspærringsniveau
Forhindrer afspilning af DVD'er med
et niveau over et specifikt numerisk
niveau, hvis PIN-koden ikke
indtastes.
Skift PIN
Skifter den 4-cifrede PIN-kode,
der anvendes ved adgang til
sikkerhedsfunktioner.
• Inden du starter, skal du kontrollere, at produktet er
sluttet til din router med et netværkskabel.
Automatisk
Følg disse trin for at skifte konfigurationsprocessen:
1.
Vælg på startmenuen Indstillinger, og tryk derefter
på knappen E.
2.
Vælg Netværk, og tryk derefter på knappen E.
3.
Vælg Indstillinger for kablet netværk, og tryk
derefter på knappen E.
Skærmbilledet Indstillinger for kablet netværk vises.
4.
Tryk på knappen ► på menuen Opsætning af
internetprotokol.
Brug knapperne ▲▼ til at vælge Auto, og tryk
derefter på knappen E.
Generelt
Tidszone
Indstillinger
Du kan angive tidszonen, der
gælder for dit område.
Skærm
Lyd
Support
For flere informationer om funktionen
Softwareopgradering kan du se
Softwareopgradering
"Opgradering af softwaren" på side
21.
Kontakt
Samsung
Vilkår for
serviceaftale
Nulstil
Indeholder kontaktoplysninger for hjælp
til dit produkt.
Viser den generelle fraskrivelse
vedrørende tredjepartsindhold og
-tjenester.
Alle indstillinger vender
tilbage til standarden, dog
ikke netværksindstillingerne.
Standardsikkerhedsadgangskoden er
0000.
Indstillinger for kablet netværk
Internet protokolopsætning : Auto
: 0
0
0
0
Undernetmaske
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
0
0
0
Netværk
IP-adresse
System
Sprog
Sikkerhed
DNS
Generelt DNS-server
: Auto
: 0
Support
> Flyt
" Vælg
' Tilbage
5.
Funktionen Netværk henter og udfylder automatisk
værdierne for IP-adresse, Undernetmaske mv.
6.
Når funktionen Netværk har hentet
netværksværdierne, skal du trykke på knappen
RETURN (').
7.
Vælg Netværkstest, og tryk derefter på E.
Hjemmebiografen kontrollerer netværksforbindelsen.
Når det er udført, skal du trykke på knappen
RETURN (').
| 20 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 20
2013-05-30 오후 3:02:44
Manuel
Skærm
Lyd
Indstillinger for kablet netværk
Netværk
IP-adresse
: 0
System
Undernetmaske
: 255 255 255
0
Sprog
Gateway
: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Support
> Flyt
Vælg Support og tryk derefter på knappen E.
4.
Vælg en af følgende metoder:
• Online
• Via USB
• Meddelelse om auto-opgradering
5.
Tryk på knappen E.
Instruktioner for hver metode starter herunder.
0
: Manuel
: 0
2.
3.
Internet protokolopsætning : Manuel
Sikkerhed
DNS
Generelt DNS-server
Vælg på startmenuen Indstillinger, og tryk derefter
på knappen E.
" Vælg
' Tilbage
Vælg Softwareopgradering, og tryk derefter på
knappen E.
Indstillinger
Indstillinger
1.
04
Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske
procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for
netværksindstillingerne manuelt.
| BEMÆRK |
Opdateringen er udført, når produktet slukker efter
1.
Følg de første fire trin i den automatiske procedure,
men vælg Manuel i stedet for Auto i trin 4.
2.
Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
indtastningsfelt (IP-adresse).
3.
Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste
tal.
4.
Når du er færdig med et felt, skal du bruge knappen
► for at flytte videre til næste felt.
Du kan også bruge de andre pileknapper til at flytte
op, ned og tilbage.
5.
Indtast værdierne for IP-adresse, Undernetmaske
og Gateway.
6.
7.
Tryk på knappen ▼ for at gå til DNS.
8.
9.
Tryk på knappen RETURN (') på fjernbetjeningen.
Tryk på knappen ▼ for at gå til det første DNSindtastningsfelt. Indtast tallene som herover.
Vælg Netværkstest, og tryk derefter på E.
Når testen er udført, skal du trykke på knappen
RETURN (') for at gå tilbage til det forrige
skærmbillede.
10. Vælg Netværksstatus, og tryk derefter på E.
11. Skærmbilledet Netværksstatus vises.
Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og
opretter derefter forbindelse til netværket. Marker
OK, når du er færdig, og tryk derefter på E.
Opgradering af softwaren
I menuen Software Upgrade (Softwareopgradering)
kan du opgradere produktets software til forbedring af
ydeevnen eller til ekstra tjenester.
• Sluk aldrig manuelt for produktet under
opdateringsprocessen.
genstart. Tryk på knappen TÆND/SLUK for at tænde
for det opdaterede produkt, så du kan bruge det.
Sluk eller tænd aldrig manuelt for produktet under
opdateringsprocessen.
Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar
for fejlfunktioner i produktet, der skyldes en ustabil
internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed
under softwareopgradering.
Hvis du vil annullere opgraderingen, mens
opgraderingssoftwaren downloades, skal du trykke på
knappen E.
Online
Produktet skal være tilsluttet internettet ved hjælp af
funktionen Online. Fjern alle diske, inden du starter.
1. Vælg Online, og tryk derefter på knappen E.
Meddelelsen Opretter forbindelse til server vises.
2. Hvis der findes en opdatering, vises en pop opmeddelelse, der spørger, om du vil opgradere.
Hvis du vælger Ja, slukkes produktet automatisk,
tændes, og opgraderingen starter.
| VIGTIGT |
Sluk eller tænd aldrig manuelt for hjemmebiografen
under en opgradering.
3. Der vises en status-pop op for opdateringen.
Når opdateringen er færdig, slukkes produktet
automatisk igen.
4. Tryk på knappen TÆND/SLUK for at tænde for
produktet.
| BEMÆRK |
Opdateringen er udført, når produktet slukker efter
genstart. Tryk på knappen TÆND/SLUK for at tænde
for det opdaterede produkt, så du kan bruge det.
Sluk eller tænd aldrig manuelt for produktet under
opdateringsprocessen.
Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar
for fejlfunktioner i produktet, der skyldes en ustabil
internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed
under softwareopgradering.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 21
21 |
2013-05-30 오후 3:02:46
Indstillinger
Via USB
1.
2.
3.
Besøg www.samsung.com.
4.
Klik med den venstre musetast på produktets
modulnummer i drop down-listen.
5.
På den side, der vises, skal du rulle ned og derefter
klikke på Firmware Manuals & Downloads.
6.
7.
8.
Klik på Firmware på midten af siden.
9.
Udpak zip-filen på computeren. Der burde nu være
en mappe med samme navn som zip-filen.
Klik på SUPPORT øverst til højre på siden.
Skriv produktets modelnummer i søgefeltet. Når du
skriver modelnummeret, vises en drop down-liste,
der viser produkter, der svarer til modelnummeret.
Klik på ikonet ZIP i kolonnen Fil til højre på siden.
Klik på Send i det første pop op-vindue, der
vises. Klik på OK i det andet pop op-vindue for at
downloade og gemme firmwarefilen på din PC.
10. Kopiér mappen til et USB-flashdrev.
11. Sørg for, at der ikke er nogen disk i produktet, og
sæt USB-lagringsenheden i produktets USB-port.
12. Gå til Indstillinger > Support >
Softwareopgradering i produktets menu.
13. Vælg Via USB.
| BEMÆRK |
Opdateringen er udført, når produktet slukker efter
genstart. Tryk på knappen TÆND/SLUK for at tænde
for det opdaterede produkt, så du kan bruge det.
Sluk eller tænd aldrig manuelt for produktet under
opdateringsprocessen.
Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar
for produktets fejlfunktion, der skyldes en ustabil
internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed
under softwareopgradering.
Indstilling af DLNA
Med DLNA kan du afspille musik-, video- og billedfiler
på din PC på produktet. For at bruge DLNA skal du
slutte produktet til din PC via netværket (se side 14) og
installere SAMSUNG PC Share Manager på PC’en.
Sådan downloades DLNA-softwaren
For at bruge DLNA med din PC skal du installere
DLNAsoftware på din PC. Du kan downloade PCsoftwaren og få detaljerede anvisninger om brug af DLNA
på webstedet Samsung.com.
1.
2.
3.
Gå til www.samsung.com.
4.
Klik med den venstre musetast på produktets
modulnummer i drop down-listen.
5.
På den side, der vises, skal du rulle ned og derefter
klikke på Firmware Manuals & Downloads.
6.
7.
Klik på fanen Software.
8.
Klik på Send i det første pop op-vindue, der vises.
Klik på Save File i det andet pop op-vindue.
9.
Find DLNA-installationsfilen på din disk, og
dobbeltklik på filen.
| BEMÆRK |
Der må ikke være sat en disk i produktet, når du
opgraderer softwaren med USB-værtsstikket.
Sluk eller tænd aldrig manuelt for produktet under
opdateringsprocessen.
Når systemopgraderingen er udført, kan du kontrollere
softwaredetaljerne i menuen Softwareopgradering.
Meddelelse om auto-opgradering
Hvis dit produkt er sluttet til netværket, og du aktiverer
Automatisk meddelelse om opgradering, underretter
produktet dig med en pop op-meddelelse, hvis der findes
en ny softwareversion.
1.
2.
Tænd for produktet.
I menuen Softwareopgradering skal du indstille
Meddelelse om auto-opgradering til Til.
Hvis der findes en ny softwareversion, underretter
produktet dig med en pop op-meddelelse.
3.
For at opgradere firmwaren skal du vælge Ja.
Produktet slukkes automatisk, tændes, og
opgraderingen starter.
4.
Der vises en status-pop op for opdateringen.
Når opdateringen er færdig, slukkes produktet
automatisk igen.
5.
Tryk på knappen TÆND/SLUK for at tænde for
produktet.
Klik på SUPPORT øverst på siden.
Skriv produktets modelnummer i søgefeltet. Når du
skriver modelnummeret, vises en drop down-liste,
der viser produkter, der svarer til modelnummeret.
På fanen Software: Klik på EXE-ikonet til højre for
linjen med DLNA.
10. I det pop op-vindue der vises: Klik på Run, og følg
de anvisninger, der vises på skærmen.
Download installations/instruktionsvejledningen til DLNA
fra den samme fane (Software) ved at klikke på det
tilhørende PDF-symbol i filkolonnen til højre. Filen i PDFformat downloades og åbnes. Følg instruktionerne for at
installere og indstille DLNA. Du kan vise og/eller gemme
filen.
| BEMÆRK |
For at bruge DLNA med din smartphone, skal du slutte
din enhed og din smartphone til den samme router.
| 22 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0610.indd 22
2013-06-10 오후 3:09:52
Media Play
Afspilning af filer på en USB-enhed
Flyt til startmenuen.
3.
Tryk på knappen ◄► for at vælge Ja, og tryk
derefter på knappen E.
4.
Tryk på den RØDE knap (A).
I Stop-tilstand sluttes USB-lagringsenheden til USBporten på produktets frontpanel. Meddelelsen ”Vil
du ændre enheden??” vises.
Videoer
Billeder
Musik
USB-flashdisk
7.
Afspilning af 3D-filer understøttes ikke.
For at forhindre mulig beskadigelse af USBhukommelsen skal du fjerne USB-lagringsenheden
sikkert ved at anvende funktionen “Sikker fjr. USB”.
Tryk på knappen HOME for at gå til startmenuen.
Vælg derefter på den GULE knap (C), og tryk så på
knappen E.
Afspilning af diske med indhold
optaget af brugeren
App 2
App 3
a Skift enhed
CD
6.
| BEMÆRK |
Indstillinger
CD
5.
8-1. Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en fil, du vil
afspille eller vise, og tryk derefter på knappen E.
Media Play
1.
2.
7-1. Hvis der vises filer på skærmen: Gå til trin 8-1. Hvis
der vises filmapper på skærmen: Brug knapperne
▲▼◄► til at vælge en mappe, tryk på E, og gå
derefter til trin 8-1.
05
Du kan afspille multimediefiler, der findes på en tilsluttet
USB-lagringsenhed.
6-1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Videoer, Billeder
eller Musik, og tryk derefter på knappen E.
App 4
d Vis enheder
" Enter
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge USBflashhukommelse eller USB-flashdisk, og tryk
derefter på knappen E.
Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge Videoer,
Billeder eller Musik, og tryk derefter på knappen
E.
Hvis der vises filer på skærmen: Gå til trin 8. Hvis
der vises filmapper på skærmen: Brug knapperne
▲▼◄► til at vælge en mappe, tryk på E, og gå
derefter til trin 8.
Du kan afspille multimediefiler, du har gemt på DVD- eller
CD-diske.
1.
2.
Tænd for hjemmebiografen.
3.
4.
Tryk på den RØDE knap (A), når disken er indlæst.
5.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Videoer, Billeder
eller Musik, og tryk derefter på knappen E.
6.
Hvis der vises filer på skærmen: Gå til trin 7. Hvis
der vises filmapper på skærmen: Brug knapperne
▲▼◄► til at vælge en mappe, tryk på E, og gå
derefter til trin 7.
7.
Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en fil, du vil
afspille eller vise, og tryk derefter på knappen E.
Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en fil, du vil
afspille eller vise, og tryk derefter på knappen E.
ELLER
8.
4-1. Tryk på den BLÅ knap (D).
CD
USB-flashdisk
Åbn diskbakken, læg en brugerfremstillet disk i
diskbakken med diskmærkaten vendende opad, og luk
derefter bakken.
Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge CD eller
DVD, og tryk derefter på knappen E.
ELLER
Indstillinger
3-1. Tryk på den BLÅ knap (D), når disken er indlæst.
4-1. Tryk på knapperne ◄► for at vælge CD eller DVD,
og tryk derefter på knappen E.
5-1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Videoer, Billeder
eller Musik, og tryk derefter på knappen E.
App 1
App 2
USB-flashdisk
App 3
App 4
d Hjem
" Enter
5-1. Tryk på knapperne ◄► for at vælge USBflashhukommelse eller USB-flashdisk, og tryk
derefter på knappen E.
6-1. Hvis der vises filer på skærmen: Gå til trin 7-1. Hvis
der vises filmapper på skærmen: Brug knapperne
▲▼◄► til at vælge en mappe, tryk på E, og gå
derefter til trin 7-1.
7-1. Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en fil, du vil
afspille eller vise, og tryk derefter på knappen E.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 3:02:48
Media Play
Afspilning af en kommerciel videodisk
Læg en disk i diskbakken med diskmærkaten vendende
opad, og luk derefter bakken. Afspilning starter automatisk.
Hvis den ikke afspilles automatisk, skal du flytte til Videoer
på startmenuen og trykke på knappen E.
I de fleste tilfælde viser kommercielle videoer en
diskmenu. For at afspille filmen på disken skal du vælge
Afspil på diskmenuen, og derefter trykke på E.
2
| BEMÆRK |
For flere informationer om videoafspilning skal du gå til
”Styring af videoafspilning” på denne side.
Brug af diskmenuen, titelmenuen, pop-upmenuen og titellisten
• DISC MENU : Tryk under afspilning på denne
knap for at bruge diskmenuen.
• TITLE MENU : Tryk under afspilning på denne
knap for at bruge titelmenuen.
- Hvis din disk har en afspilningsliste, skal du
trykke på den GRØNNE knap (B) for at gå
til afspilningslisten.
• POPUP MENU : Tryk under afspilning på
denne knap for at bruge pop op-menuen.
• DISC MENU eller TITLE MENU : Tryk under
afspilning på denne knap for at vise titellisten.
Gentag afspilning
Styring af videoafspilning
1.
Du kan styre afspilningen af videofiler, der findes på Blu-ray-,
DVD- og CD-diske og på USB-lagringsenheder. Afhængigt
af mediet kan det være, at nogle af de funktioner, der er
beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.
Tryk under afspilning på knappen REPEAT
på fjernbetjeningen.
2.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Fra,
Titel, Kapitel, Alle eller Gentag A-B, og
tryk derefter på knappen E.
Knapper på fjernbetjeningen til
videoafspilning
Gentag A-B
0
POPUP
2
1
SUBTITLE
HOME
REPEAT
3
1
1.
Tryk på knappen E på det sted, hvor den
gentagende afspilning skal starte (A).
2.
Tryk på knappen E på det sted, hvor den
gentagende afspilning skal slutte (B).
3.
Tryk på knappen REPEAT igen for at vende
tilbage til normal afspilning.
4.
Tryk på knappen E.
TITLE MENU
DISC MENU
Afspilningsknapper
Produktet afspiller ikke lyd under søgning,
langsom visning eller trintilstand.
• 6 : Starter afspilning.
• 5 : Stopper afspilning.
• 7 : Sætter afspilningen på pause.
• Hurtig afspilning : Tryk på knappen 3 eller
under afspilning.
Hver gang du trykker på knappen 3 eller ,
ændres afspilningshastigheden.
• Afspilning i slowmotion : Tryk i pausetilstand
på knappen .
Hver gang du trykker på knappen , ændres
afspilningshastigheden.
• Trinvis afspilning : Tryk i pausetilstand på
knappen 7.
Hver gang du trykker på knappen 7, vises et
nyt billede.
• Skip trinvis afspilning : Tryk på knappen 1
eller 2 under afspilning.
Hver gang, du trykker på knappen 1 eller 2,
flytter disken til forrige eller næste kapitel eller fil.
3
| BEMÆRK |
Afhængigt af disken kan det
være, at skærmen ikke viser alle
gentagelsesmuligheder.
Skærmen viser måske ikke kapitel eller titel
straks. Fortsæt med at trykke på knapperne
▲▼, indtil dit valg er inde i det relevante felt.
For at vende tilbage til normal afspilning skal
du trykke på knappen REPEAT igen, trykke
på knapperne ▲▼ for at vælge Fra, og
derefter trykke på knappen E.
Skærmen viser måske ikke straks Gentag
A-B. Fortsæt med at trykke på knapperne
▲▼, indtil Gentag A-B vises inde i det
relevante felt.
Du skal indstille punktet (B) mindst 5
sekunder efter punktet (A).
| 24 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 24
2013-05-30 오후 3:02:54
Brug af menuen VÆRKTØJ
Vælg for at indstille ønsket Bonusview-mulighed
Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
Vælg at flytte til det ønskede
afspilningspunkt. Brug taltasterne til
at indtaste afspilningspunktet.
Vælg for at indstille den ønskede,
fulde skærmstørrelse. Du kan vælge
Original, Tilstand1 (større) og
Tilstand2 (størst).
Information
Kontroller videofilens informationer.
| BEMÆRK |
Vælg at gentage en bestemt titel, et
Gentag-tilstand bestemt kapitel (kun BD/DVD-diske)
eller en markeret sektion.
Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen
Vælg for at indstille billedtilstanden.
- Tilstand
 Bruger : Du kan justere
funktionerne Lysstyrke,
Kontrast, Farve og Skarphed.
 Dynamisk : Vælg denne
Billedindstillinger
indstilling for at øge
skarpheden.
 Normal : Vælg denne indstilling
til de fleste visninger.
 Film : Dette er den bedste
indstilling til at se film.
Oprettelse af en videoafspilningsliste
Lydsynk.
Værktøj variere. Det er ikke sikkert, at alle muligheder
vises.
Du kan oprette en afspilningsliste med videofiler på en
måde, der minder meget om den måde, du opretter
musikafspilningslister på. For instruktioner kan du se
"Oprettelse af en musikafspilningsliste" på side 26.
Afspilning af en tidligere indspillet
kommerciel lyddisk
1.
Du kan justere lydforsinkelsen, så lyd
og video er i synkronisering. Du kan
indstille forsinkelsestiden til mellem 0
og 300 ms.
Menu der kun vises ved afspilning af
Indsæt en lyd-cd (CD-DA) eller en MP3-disk i
diskbakken.
• For en lyd-CD (CD-DA) afspilles det første
nummer automatisk. Spor på en disk afspilles
i den rækkefølge, i hvilken de er indspillet på
disken.
• For MP3-diske skal du trykke på knapperne ▲▼ for
at vælge Musik og derefter trykke på knappen E.
E
BD/DVD-diske
Afspilningsliste
1/12
Værktøjer
TRACK 001
Kapitel
Vælg for at flytte til et kapitel, du vil se.
Lyd
Vælg for at indstille det ønskede
lydsprog.
Undertekst
Vælg for at indstille det ønskede
undertekstsprog.
TRACK
CK 001
Gentag-tilstand
< Juster
TRACK 002
Vinkel
BONUSVIEWvideo /
BONUSVIEWaudio
_
Spor
" Vælg
04:27
04:07
TRACK 004
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
2.
" Pause
+05:57
' Tilbage
TRACK 003
Til visning af en scene fra en anden
vinkel. Muligheden Vinkel viser
antallet af mulige visningsvinkler (1/1,
1/2, 1/3 osv.).
Vælg for at indstille ønsket
Bonusview-mulighed.
Media Play
Afspilningstid
Fuld skærm
05
Titel
Hvis filmen eller videoen indeholder
mere end én titel, så flyt til eller vælg
en ønsket titel.
03:35
Værktøjer
' Tilbage
For at afspille et bestemt spor skal du bruge
knapperne ▲▼ på fjernbetjeningen til at vælge
sporet og derefter trykke på knappen E.
| BEMÆRK |
For flere informationer om musikafspilning skal du gå
til ”Styring af musikafspilning” på side 26.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 3:02:56
Media Play
2.
Styring af musikafspilning
Du kan styre afspilningen af musikindhold, der findes på
DVD’er, CD’er og USB-lagerenheder.
Tryk på knapperne ▲▼◄► for at flytte til den
ønskede fil, og tryk derefter på den GULE knap (C)
for at vælge den. Gentag denne procedure for at
vælge flere filer.
Knapper på fjernbetjeningen til
musikafspilning
RDS DISPLAY
1
1
2
Musik
TRACK 002
2 filer valgt 1/2 Side
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
TA
04:07
03:41
3
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 008
03:47
03:49
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
TRACK 007
7
8
9
TRACK 009
03:53
TRACK 010
03:45
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
4
5
6
3
Vælg  Gå til s.
CD
' Tilbage
3.
Hvis du vil fjerne en fil fra afspilningslisten, skal du
gå til filen og derefter trykke på den GULE knap (C).
4.
Tryk på knappen E for at afspille de valgte filer.
Skærmbilledet Afspilningsliste vises.
5.
Tryk på knappen 5 eller RETURN (') for at flytte
til musiklisten.
6.
For at gå tilbage til afspilningslisten skal du trykke
på knappen E.
1
TAL-knapper: Under afspilning fra afspilningslisten
kan du trykke på det ønskede nummer. Det valgte
spor afspilles.
2
Spring over : Tryk under afspilning på knappen
1 eller 2 for at flytte til forrige eller næste
musiknummer.
| BEMÆRK |
3
Knappen 5: Stopper et nummer.
Hvis du går til musiklisten fra afspilningslisten og går
4
Hurtig afspilning (kun lyd-cd (CD-DA)) :
Tryk på knappen 3 eller under afspilning.
Hver gang du trykker på knappen 3 eller ,
ændres afspilningshastigheden.
5
Knappen 7: Holder pause i et nummer.
6
Knappen 6: Afspiller det aktuelt valgte nummer.
Gentagelse af numre
Du kan indstille produktet til at gentage spor.
1.
2.
Tryk på knappen TOOLS under musikafspilning.
Brug knappen ◄► til at vælge Fra, Sporeller En,
Alle eller Bland i Gentag-tilstand, og tryk derefter
på knappen E.
Oprettelse af en musikafspilningsliste
1.
Afspiller du musik fra en kommerciel CD eller DVD,
skal du trykke på knappen 5 eller RETURN (').
Skærmbilledet Musikliste vises. Hvis du opretter
en afspilningsliste fra musik på en brugeroprettet
disk eller USB-enhed, skal du gå til musiklisten
som forklaret i "Afspilning af filer på en USB-enhed"
på side 23 eller "Afspilning af diske med indhold
optaget af brugeren" på side 23.
Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 numre
på en lyd-CD (CD-DA).
tilbage til afspilningslisten, startes afspilningen af
afspilningslisten fra begyndelsen.
Styring af billedafspilning
Du kan styre afspilningen af billeder, der findes på DVD’er,
CD’er og USB-lagerenheder.
Brug af menuen Værktøj
Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
Start diasshow
Vælges for at afspille/holde pause i
/ Stop
diasshowet.
slideshow
Diasshowhastighed
Vælges for at justere hastigheden på
diasshowet.
Baggrundsmusik
Vælges for at lytte til musik, mens du
viser et diasshow.
Zoom
Vælges for at forstørre det aktuelle
billede. (Forstørrer op til 4 gange)
Roter
Vælges for at rotere et billede. (Dette
roterer billedet enten med eller mod
uret.)
| 26 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 26
2013-05-30 오후 3:02:58
Information
Viser billedinformationer, inkl. navn,
størrelse mv.
4.
Tryk på knappen TUNER MEMORY igen.
• Tryk på knappen TUNER MEMORY, inden
tallene forsvinder fra displayet.
• Når du trykker på knappen TUNER MEMORY,
forsvinder tallene fra displayet, og stationen er
gemt i hukommelsen.
5.
Gentag trin 2 til 4 for at forudindstille en anden
station.
• For at stille ind på en forudindstillet station:
Tryk på knappen TUNING UP, DOWN på
fjernbetjeningen.
| BEMÆRK |
Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen
Værktøj variere. Det er ikke sikkert, at alle muligheder
vises.
For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal
billedfilen være i samme lagringsmedie som musikfilen.
Men lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens
bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.
Oprettelse af en billedafspilningsliste
Du kan oprette en afspilningsliste med billeder på en
måde, der minder meget om den måde, du opretter
musikafspilningslister på. For instruktioner kan du se
"Oprettelse af en musikafspilningsliste" på side 26.
Radiolytning
Brug af knapperne på fjernbetjeningen
1.
2.
Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM.
Stil ind på den ønskede station.
• Forudindstillet tuning 1: Tryk på knappen 5
for at vælge PRESET, og tryk derefter på
knappen TUNING UP, DOWN for at vælge den
forudindstillede station.
- Inden du kan tune ind på forudindstillede
stationer, skal du gemme forudindstillede
stationer i produktets hukommelse. Se
Forudindstilling af stationer herunder.
• Manuel tuning: Tryk på knappen 5 for at vælge
MANUAL, og tryk derefter på knappen TUNING
UP, DOWN for at indstille en lavere eller en højere
frekvens.
• Automatisk tuning: Tryk på knappen 5 for at
vælge MANUAL, og tryk derefter på knappen
TUNING UP, DOWN for automatisk at søge
båndet.
Media Play
Tryk på knappen TUNER MEMORY.
• Tallet blinker på displayet.
05
3.
Om RDS-udsendelser
Brug af RDS (Radio Data System) til
modtagelse af FM-stationer
Med RDS kan FM-stationer udsende et ekstra signal
sammen med de almindelige programsignaler.
Som eksempel udsender stationer deres stationsnavne
samt oplysninger om udsendelsestype, som f.eks. sport,
musik osv.
Når du modtager en FM-station, der leverer RDStjenesten, lyser RDS-indikatoren på displayet.
Beskrivelse af RDS-funktionen
• PTY (programtype): Viser hvilken programtype, der
aktuelt udsendes
• PS NAME (programservicenavn): Viser navnet på
radiostationen og består af otte tegn.
• RT (radiotekst): Afkoder en stations tekstudsendelse
(hvis der er nogen) og består af højst 64 tegn.
• CT (klokkeslæt): Afkoder klokkeslættet i realtid fra FMstationen. Visse stationer udsender ikke PTY-, RT- eller
CT-oplysninger, og derfor vises disse ikke i alle tilfælde.
• TA (trafikradio): TA ON/OFF (TA TIL/FRA) viser, at
trafikmeddelelser er i gang.
| BEMÆRK |
Indstilling af mono/stereo
Tryk på knappen MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellem
STEREO og MONO.
• I områder med dårlig modtagelse: Vælg MONO for en
tydelig, støjfri radiomodtagelse.
Forudindstilling af stationer
Eksempel: Forudindstilling af FM 89,10 i hukommelsen
1.
2.
RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den valgte
station ikke udsender RDS-signalet korrekt, eller hvis
signalstyrken er svag.
Sådan viser du RDS-signaler
Du kan se de RDS-signaler, som stationen udsender, på
displayet.
Tryk på knappen RDS DISPLAY, mens du lytter til en
FM-station.
Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM.
Tryk på knappen TUNING UP, DOWN for at vælge
<89,10>.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 3:03:01
Media Play
• Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet og
viser følgende informationer :
PS NAME RT CT Frekvens
Under søgning vises <PS NAME>,
PS
og derefter vises stationsnavnene.
(programservice) Hvis der ikke udsendes noget signal,
vises <NO PS>.
RT
(Radiotekst)
Tryk på knappen PTY SEARCH, mens du lytter til
en FM-station.
2.
Tryk på knappen PTY- eller PTY+, indtil den
ønskede PTY-kode vises på displayet.
• Displayet viser de programtypekoder, der er
beskrevet til højre.
3.
Tryk på knappen PTY SEARCH igen, mens den
PTY-kode, du valgte i forrige trin, stadig vises på
displayet.
• Centerenheden søger 15 forudindstillede FMstationer, standser når den finder den station, du
har valgt og stiller ind på denne station.
Under søgning vises <RT>,
og derefter vises eventuelle
tekstmeddelelser, stationen
udsender. Hvis der ikke udsendes
noget signal, vises <NO RT>.
Stationens frekvens (dette er ikke en
RDS-funktion)
Frekvens
Om tegn der vises på displayet
Når displayet viser PS- eller RT-signaler, anvendes
følgende tegn.
• Displayet skelner ikke mellem store og sm? bogstaver,
og der anvendes altid store bogstaver.
• Displayet kan ikke vise bogstaver med accenter. <A,>
kan f.eks. stå for accentuerede <A’s> som f.eks. <À, Â,
Ä, Á, Å og Ã.>
PTY-indikering (programtype) og funktionen
PTY-SØGNING
En af fordelene ved RDS-tjenesten er, at du kan finde en
bestemt programtype blandt de forudindstillede kanaler
ved at specificere PTY-koder.
Sådan søges efter et program ved hjælp af
PTY-koder
1.
Brug af knappen TV SOUND på
fjernbetjeningen
Hvis du har et TV, der understøtter Anynet+ (HDMI-CEC),
kan du med knappen TV SOUND styre TV’ets lyd til
hjemmebiografhøjttalerne eller TV-højttalerne. Følg disse
trin for at gøre dette:
1. Slut et HDMI-kabel til TV’et og hjemmebiografen. (Se
side 15.)
2. Indstil Anynet+ (HDMI-CEC) til Til i
hjemmebiografen og i TV’et.
3. Tryk på knappen TV SOUND på fjernbetjeningen.
TV SOUND ON blinker på displayet på frontpanelet
og ændres derefter til D. IN.
• Når TV SOUND er aktiveret, udsendes TV-lyden
gennem hjemmebiografhøjttalerne.
4. Tryk på knappen TV SOUND igen for at deaktivere
TV-LYDEN.
• Når TV-LYD er deaktiveret, udsendes TV-lyden
gennem højttalerne i det tilsluttede Anynet+ TV.
• PTY-søgning omfatter kun forudindstillede stationer.
• Du kan til enhver tid stoppe søgningen i løbet af
processen ved at trykke på knappen 5 under
søgning.
• Der er en tidsgrænse ved udførelse af følgende trin.
Hvis indstillingen annulleres, inden du er færdig, skal
du starte fra trin 1 igen.
• Når du trykker på knapperne på den primære
fjernbetjening, skal du sikre dig, at du har valgt FMstationen med den primære fjernbetjening.
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Brug af TV SOUND:
1) Når du vil lytte til TV’ets lyd gennem
hjemmebiografhøjttalerne.
2) Når du vil lytte til lyden fra en USB-enhed sluttet til
TV’et gennem hjemmebiografhøjttalerne.
Inden du går i gang!
Specifikation for understøttelse af TV
SOUND TIL/FRA
Tilsluttet TV
Understøttet
Anynet+
(HDMI-CEC)
TV
Ikkeunderstøttet
Anynet+
(HDMI-CEC) TV
Indstilling for
Anynet+
(HDMI-CEC)
TV-Lyd
TIL
TV-lyd
FRA
TIL
O
O
FRA
O
X
Ingen handling
O
X
| 28 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 28
2013-05-30 오후 3:03:02
Netværkstjenester
Brug af BD-LIVE™
2.
Konfigurer netværksindstillingerne.
(Se side 20~21)
Når produktet er sluttet til dit netværk, kan du glæde
dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold, der er
tilgængeligt med BD-LIVE-kompatible diske.
1.
Sæt en USB-hukommelse i USB-stikket på
produktets forside, og brug derefter BD-datastyring)
til at kontrollere den resterende hukommelse.
Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig
plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesterne.
Med DLNA kan du tilgå og afspille filer, der findes på din
PC, på din hjemmebiograf.
Følg instruktionerne i brugervejledningen til DLNA for at
indstille DLNA på din PC og mærke de mapper og filer,
du vil dele med hjemmebiografen.
For at tilgå og afspille filer der findes på din PC, når du
har indstillet DLNA, skal du følge disse trin:
1.
2.
3.
Tænd for din PC, dit TV og din hjemmebiograf.
4.
Brug knappen ◄► til at vælge din PC på
enhedslisten.
Vælg den filtype, du vil vise eller afspille - Videoer,
Billeder eller Musik - og tryk derefter på E.
Brug knappen ▲%◄► til at vælge mappen med
den filtype, du valgte, og tryk derefter på E.
Fillisten vises.
2.
Vælg Indstillinger på startskærmen, og tryk
derefter på knappen E.
5.
3.
4.
5.
6.
Vælg System, og tryk derefter på knappen E.
6.
7.
8.
Vælg BD-datastyring, og tryk på knappen E.
Vælg Skift enhed, og tryk derefter på knappen E.
Sørg for, at DLNA Shared Server kører på PC’en.
Tryk på den BLÅ knap (D) (Vis enheder) på din
hjemmebiograf.
Vælg den fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter
på knappen E.
Vælg USB-flashdisk, og tryk derefter på knappen
E.
Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
7.
Vælg et punkt på listen med BD-LIVEtjenesteindhold, der stilles til rådighed af
diskproducenten.
Du kan oprette afspilningslister med filer på din PC på
| BEMÆRK |
Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold
på, kan variere, afhængigt af diskproducenten.
| BEMÆRK |
samme måde, som når du opretter afspilningslister
med filer fra dine USB-enheder og diske.
Med nogle få undtagelser kan du styre afspilningen
af filer på din PC på samme måde, som du styrer
afspilningen af filer på USB-enheder og diske.
Du kan også tilgå filerne på din PC ved først at vælge
Videoer, Billeder eller Musik på startskærmen og
derefter vælge din PC på den enhedsliste, der vises.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 29
Netværkstjenester
Slut produktet til netværket.
(Se side 14).
06
1.
Brug af DLNA
29 |
2013-05-30 오후 3:03:04
Appendiks
Flere informationer
Bemærk!
Tilslutninger
HDMI UD
• Visse HDMI-udgangsopløsninger fungerer muligvis
ikke. Det afhænger af dit tv.
• Du skal have en HDMI-forbindelse for at se videoer
med 3D-teknologi.
• Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen.
Hvis dette er tilfældet, skal HDMI dybe farver
indstilles til Fra i menuen.
Indstillinger
3D-indst.
• For visse 3D-diske skal du for at stoppe en film under
3D-afspilning trykke på knappen 5 én gang. Filmen
stopper, og 3D-tilstanden bliver deaktiveret. For at
ændre en 3D-indstilling når du afspiller en 3D-film,
skal du trykke én gang på knappen 5. Menuen Bluray vises. Tryk på knappen 5 igen, og vælg derefter
3D-indst. i menuen Blu-ray.
• Afhængigt af indholdet og placeringen af billedet på
tv-skærmen vises der muligvis nogle lodrette sorte
streger i venstre side, højre side eller i begge sider.
Tv-bredformat
• Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det
afhænger af disktypen.
• Hvis du vælger et format og en mulighed, som er
forskellig fra tv-skærmens billedformat, kan billedet
muligvis se forvrænget ud.
• Hvis du vælger 16:9 Original, viser tv'et muligvis 4:3
Pillarbox (sorte streger i begge sider).
BD Wise (kun Samsung-produkter)
• Når BD Wise er aktiveret, sættes indstillingen
Opløsning automatisk til BD Wise som standard, og
BD Wise vises i menuen Opløsning.
• Hvis produktet sluttes til en enhed, der ikke
understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wisefunktionen.
• For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte BD
Wise-menuen på produktet og på tv'et til Til.
Digitalt output
• Almindelige DVD’er har ikke BONUSVIEW-lyd og
lydeffekter til navigering.
• Visse Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd og
lydeffekter til navigering.
• Denne digitale udgangsopsætning påvirker ikke
den analoge (V/H) lyd eller HDMI-lydudgangen til
tv’et. Den påvirker den optiske udgang og HDMIlydudgangen, hvis dit produkt er tilsluttet en AVmodtager.
• Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler
som PCM uanset valg af Digital Output (PCM eller
Bitstream).
• Når Vælg højttaler er angivet til Tv-højttaler, sendes
lyden ud igennem tv'ets højttalere.
BD-Live-internet forbindelse
• Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens
du anvender BD-LIVE-indhold.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det
afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
• Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke
understøtter CEC.
• Hvis dit Samsung-tv er forsynet med logoet Anynet+,
understøtter det funktionen Anynet+.
BD-datastyring
• I ekstern hukommelsestilstand standses
diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USBenheden under afspilningen.
• Kun USB-enheder, der er formateret med FATfilsystemet (DOS 8.3 enhedsetiket), er understøttet.
Vi anbefaler, at du anvender USB-enheder, der
understøtter USB 2.0-protokollen med en læse/
skrivehastighed på mindst 4 MB/sek.
• Funktionen til genoptagelse af afspilning fungerer
muligvis ikke, når du har formateret lagringsenheden.
• Den samlede størrelse af BD-datastyring kan variere,
afhængigt af betingelserne.
DivX® Video On Demand
• For flere informationer om DivX(R) VOD kan du
besøge ”http://vod.divx.com”.
Højttalerindstilling
• Når Vælg højttaler er angivet til Tv-højttaler, sendes
lyden ud igennem tv'ets højttalere.
• Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers
vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj.
• Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, tv) ikke er
kompatibel med komprimerede formater (Dolby
Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
| 30 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 30
2013-05-30 오후 3:03:05
HDMI-lyd
Media Play
Lydreturkanal
• Hvis systemet er sluttet til et BD Wise-kompatibelt
tv, hvor BD Wise er indstillet til Til, vises menuen
Billedindstillinger ikke.
• Funktionen Baggrundsmusik fungerer kun, hvis
musikfilen og billedfilen findes på det samme
lagringsmedie. Og lydkvaliteten kan blive påvirket
af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og
kodningsmetoden.
• Når Anynet+ (HDMI-CEC) er Fra, er funktionen
Lydreturkanal ikke tilgængelig.
• Brug af et HDMI-kabel, der ikke er certificeret
til ARC (Lydreturkanal), kan medføre et
kompatibillitetsproblem.
• ARC-funktionen er kun tilgængelig ved tilslutning til et
ARC-kompatibelt tv.
Appendiks
Brug af knappen VÆRKTØJER under visning af
billeder
07
• Når HDMI-lyd udsendes til tv-højttaleren, downmikses
den automatisk til 2 kanaler.
Afspilning fra en USB-lagringsenhed
Afspilning
Afspilning af en videofil
• Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller
mere trækker på produktets kapacitet, og de kan
stoppe midt i afspilningen.
• Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert (ved at
anvende funktionen “Sikker fjr. USB” for at forhindre
en mulig beskadigelse af USB-hukommelsen. Tryk
på knappen HOME for at gå til startmenuen. Vælg
derefter på den GULE knap (C), og tryk så på
knappen E.
Valg af lydsproget
• Indikatoren ◄► vises ikke på skærmen, hvis
BONUSVIEW-sektionen ikke indeholder nogen
lydindstillinger for BONUSVIEW.
• De sprog, der er tilgængelige gennem funktionen
Audio Language (Lydsprog), afhænger af de sprog,
der findes på disken. Denne funktion eller visse sprog
er muligvis ikke tilgængelig(e).
• Nogle Blu-ray-diske giver dig mulighed for at vælge
enten LPCM eller Dolby Digital-lydspor på engelsk.
Valg af undertekstsprog
• Afhængigt af Blu-ray-disken/DVD’en kan du muligvis
ændre underteksten i diskmenuen. Tryk på knappen
DISC MENU.
• Funktionen afhænger af valget af undertekster, der
findes på disken, og den fungerer derfor muligvis ikke
på alle Blu-ray-diske/DVD'er.
• Oplysninger om hovedindholdet/BONUSVIEWtilstanden vises også, hvis Blu-ray-disken har en
BONUSVIEW-sektion.
• Denne funktion ændrer både de primære og
sekundære undertekster samtidig.
• Det samlede antal primære og sekundære
undertekster vises.
Afspilning af JPEG-filer
• Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i
fuldskærmstilstand.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 3:03:06
Appendiks
Valg af digitalt output
Indstillinger
PCM
Tilslutning
Lydstream
på Blu-raydisk
Lyd-stream
på DVD
Definition for
Blu-ray-disk
Bitstream
(ubehandlet)
Bitstream (DTS
genindkodet)
Bitstream (Dolby D
genindkodet)
HDMI-understøttet AV-modtager
PCM
Op til PCM 7.1 kan.
PCM
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
Dolby Digital
Op til PCM 5.1 kan.
Dolby Digital
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
Dolby Digital
Plus
Op til PCM 5.1 kan.
Dolby Digital Plus
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
Dolby
TrueHD
Op til PCM 5.1 kan.
Dolby TrueHD
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
DTS
Op til PCM 5.1 kan.
DTS
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
DTS-HD
Højopløselig
lyd
Op til PCM 7.1 kan.
DTS-HD
Højopløselig lyd
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
DTS-HD
Master
Audio
Op til PCM 7.1 kan.
DTS-HD Master
Audio
DTS genkodet
Genindkodet Dolby
Digital *
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Op til PCM 5.1 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Op til PCM 5.1 kan.
DTS
DTS
DTS
Afkoder
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWlyd-stream sammen
til PCM-lyd,
tilføjer lydeffekter
til navigering og
genkoder derefter
PCM-lyd til DTSbitstream.
Afkoder
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWlyd-stream sammen
til PCM-lyd,
tilføjer lydeffekter
til navigering og
genkoder derefter
PCM-lyd til Dolby
Digital-bitstream
eller PCM.
Alle
Afkoder
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWlyd-stream sammen
til PCM-lyd og
tilføjer lydeffekter til
navigering.
Udsender kun
hovedindholdslydstreamen, så din
AV-modtager kan
afkode lydbitstreamen.
Du kan ikke høre
BONUSVIEW-lyd
eller lydeffekter til
navigering.
 Hvis kilde-streamet er 2 kan. eller mono, anvendes indstillingen “Dolby D. genindkodet” ikke. Outputtet er LPCM 2
kan.
Blu-ray-diske kan omfatte tre lyd-streams:
- Hovedindholdslyd: Lydsporet til hovedindholdet.
- BONUSVIEW-lyd: Et ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
- Lydeffekter til navigation: Lydeffekter der forekommer, når du navigerer i diskens eller filmens menu. Lydeffekter til
navigation er forskellige på hver Blu-ray-disk.
| 32 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 32
2013-05-30 오후 3:03:06
Opløsning i forhold til udgangstilstanden
DVD playback
07
Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/digitalt indhold
Indstillinger
BD Wise
E-indhold/
digitalt indhold
HDMI-tilstand
Blu-ray-disk
Opløsning på Bluraydisk
1080p@60F
480i
Appendiks
HDMI-tilstand
Output
Auto
Maks. opløsning på tv-input
Maks. opløsning på tv-input
1080p@60 rammer
1080p@60 rammer
-
1080p
-
1080p
Filmramme: Auto (24 bill./s)
1080p@24 rammer
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Fejlfinding
Se oversigten herunder, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Hvis det problem, du har, ikke er nævnt herunder, eller
hvis instruktionerne herunder ikke hjælper, skal du slukke for produktet, fjerne strømkablet og kontakte den nærmeste
autoriserede forhandler eller dit Samsung servicecenter.
Symptom
Check/Remedy
Jeg kan ikke skyde disken
ud.
• Er strømkablet sat forsvarligt i stikkontakten?
• Sluk for strømmen, og tænd igen.
Afspilning starter ikke.
• Kontrollér Blu-ray/DVD-diskens regionskode. Blu-ray/Dvd-diske købt i udlandet kan
muligvis ikke afspilles.
• CD-ROM’er og DVD-ROM’er kan ikke afspilles på dette produkt.
• Sørg for, at censurniveauet er korrekt.
Afspilning starter ikke
straks, når du trykker på
knappen Afspil/Pause.
• Bruger du en deformeret disk, eller en disk med ridser på overfladen?
• Tør disken ren.
Der er ingen lyd.
• Hjemmebiografen afspiller ikke lyd under hurtig afspilning, langsom afspilning og
trinvis afspilning.
• Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen tilpasset korrekt?
• Er disken alvorligt beskadiget?
Lyd kan kun høres fra
nogle få højttalere og ikke
fra alle 6.
•
•
•
•
På visse Blu-ray/dvd-diske udsendes lyden kun fra fronthøjttalerne.
Kontroller om højttalerne er tilsluttet korrekt.
Juster lydstyrken.
Ved afspilning af lyd fra en CD, radioen eller et TV udsender enheden kun lyd til
fronthøjttalerne.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 3:03:07
Appendiks
Symptom
Check/Remedy
Dolby Digital 5.1 kanals
surroundlyd udsendes
ikke.
• Er der et "Dolby Digital 5.1 CH" mærke på disken? Dolby Digital 5.1 kanals
surroundlyd udsendes kun, hvis disken er optaget med 5.1 kanals lyd.
• Er lydsproget indstillet korrekt til Dolby Digital 5.1 kanal på informationsdisplayet?
Fjernbetjeningen fungerer
ikke
• Bruger du fjernbetjeningen inden for dens driftsområde og inden for den korrekte
vinkel i forhold til sensoren?
• Er batterierne drænet?
• Disken kører rundt, men
der kommer ikke noget
billede.
• Billedkvaliteten er ringe,
og billedet ryster.
•
•
•
•
Lydsprog og undertekster
fungerer ikke.
• Lydsprog og undertekster fungerer ikke, hvis disken ikke indeholder dem.
Menuskærmen vises
ikke, heller ikke når
menufunktionen vælges.
• Anvender du en disk, der ikke indeholder menuer?
Er der tændt for tv’et?
Er videokablerne tilsluttet korrekt?
Er disken snavset eller beskadiget?
En dårligt produceret disk kan muligvis ikke afspilles.
Formatforholdet kan ikke
ændres.
• Du kan afspille 16:9 Blu-ray/DVD-diske i 16:9 Fuld tilstand, 4:3 Rektangel eller 4:3
Pan-Scan, men 4:3 Blu-ray/DVD-diske afspilles kun i formatforholdet 4:3. Se på
omslaget til Blu-ray-disken, og vælg derefter den relevante funktion.
Produktet fungerer ikke.
• Tryk på og hold knappen 5 på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder i tilstand NO
DISC. Denne nulstiller enheden.
- Brug af funktionen NULSTIL sletter alle lagrede indstillinger.
Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
Hvis du har glemt
adgangskoden til
censurniveauet.
• Uden nogen disk i produktet: Tryk på og hold produktets 5-knap nede i mere
end 5 sekunder. INIT vises på skærmen, og alle indstillinger vender tilbage til deres
standardværdier.
Tryk derefter på knappen TÆND/SLUK.
- Brug af funktionen NULSTIL sletter alle lagrede indstillinger.
Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.
Kan ikke modtage
radioudsendelser.
• Er antennen tilsluttet korrekt?
• Hvis antennens indgangssignal er svagt, kan du installere en ekstern FM-antenne
et sted med god modtagelse.
Når du lytter til tv-lyd
gennem produktet hører
ingen lyd.
• Hvis du trykker på knappen ÅBN/LUK ^, mens du lytter til tv-lyd med funktionerne
D. IN eller AUX, tændes for Blu-Ray/DVD-funktionerne og afbryder for tv-lyden.
"Ikke tilgængelig" vises på
skærmen.
• Funktionerne eller handlingerne kan ikke udføres på nuværende tidspunkt, fordi:
1. Blu-ray/DVD-diskens software begrænser det.
2. Blu-ray/DVD-diskens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler).
3. Funktionen er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt.
4. Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for
intervallet.
Hvis HDMI-udgangen er
indstillet til en opløsning,
dit tv ikke understøtter
(f.eks. 1080p), ser du intet
billede på dit tv.
• Tryk på og hold knappen 5 på frontpanelet nede i mere end 5 sekunder, når der
ikke er lagt nogen disk i. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
| 34 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 34
2013-05-30 오후 3:03:07
Symptom
Check/Remedy
• Kontroller forbindelsen mellem tv’et og HDMI-stikket på produktet.
• Kontroller, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningen
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Unormalt HDMIskærmbillede.
• Hvis der opstår tilfældig støj på skærmen, betyder det, at dit tv ikke understøtter
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
07
Intet HDMI-output.
Appendiks
DLNA-funktion
Jeg kan se delte mapper
gennem DLNA, men jeg
kan ikke se filerne.
• DLNA viser kun de filer, der svarer til kategorierne Billede, Musik og Film. Filer, som
ikke svarer til nogen af disse kategorier, vises muligvis ikke.
Video afspilles med
afbrydelser
• Kontrollér, om netværket er stabilt.
• Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er overbelastet.
DLNA-forbindelsen
mellem TV’et og PC’en er
ustabil.
• IP-adresser på samme undernetværk skal være unikke. Ellers kan IP-kollision
medføre denne situation.
• Kontroller, om du har aktiveret en firewall.
Er det tilfældet, så slå din firewall fra.
BD-LIVE
Jeg kan ikke slutte til BDLIVE-serveren.
• Brug funktionen Network Status (Netværksstatus) til at undersøge, om
netværksfunktionen er i orden.
• Kontrollér, om USB-hukommelsesenheden er tilsluttet produktet.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BDLIVE-tjenesten. Du kan se den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (se side 30).
• Kontrollér, om muligheden BD-Live-internet forbindelse er indstillet til alle.
• Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opgrader til
den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVEtjenesten opstår der en
fejl.
• USB-hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme
BD-LIVE-tjenesten.
Du kan se den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (se side 30).
| BEMÆRK |
Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 3:03:08
Appendiks
Specifikationer
Vægt
2.3 kg
Dimensioner
430 (B) x 55 (H) x 250 (D) mm
Driftstemperatur
+5°C til +35°C
Driftsfugtighed
10 % til 75 %
Signal/støjforhold
55 dB
Anvendelig følsomhed
12 dB
Total harmonisk forvrængning
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Lyd
PCM flerkanals lyd, Bitstream-lyd, PCM-lyd
Generelt
FM-tuner
HDMI
Fronthøjttalerudgang
80W x 2 (3)
Centerhøjttalerudgang
80W (3)
Surroundhøjttalerudgang
80W x 2 (3)
Subwooferhøjttalerudgang
100W (3)
Forstærker
Analogt input : 20Hz - 20kHz (±3 dB)
Frekvensområde
Digitalt input : 20Hz - 40kHz (±4 dB)
Signal/støjforhold
70 dB
Kanalseparation
60 dB
Indgangsfølsomhed
500 mV (AUX)
| 36 Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 36
2013-05-30 오후 3:03:09
5.1 kanals højttalersystem
Højttalersystem
Center
Subwoofer
Impedans
3
3
3
3
Frekvensområde
140 Hz - 20 kHz
140 Hz - 20 kHz
140 Hz - 20 kHz
40 Hz - 160 Hz
Lydudgangstryk
87 dB/W/M
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Angivet input
80W
80W
80W
100W
Maksimalt input
160W
160W
160W
200W
Appendiks
Surround
07
Front
HT-F4500
Højttaler
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
Dimensioner
(B x H x D)
(Enhed : mm)
HT-F4550
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Sokkelfod:
276 x 189)
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Sokkelfod:
276 x 189)
0.34
0.34
227.0 x 95.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4500
Vægt
(Enhed : kg)
3.76
HT-F4550
2.70
•
•
•
•
•
0.34
2.70
0.51
3.76
Netværkshastigheder under 10 Mbps understøttes ikke.
Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.
Dansk
HT-F4500_50_DAN_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 3:03:09
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
Area
` Europe
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr
(French)
051 331 999
www.samsung.com
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com/hr
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
www.samsung.com/gr
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
www.samsung.com/gr
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Area
Contact Centre 
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
NETHERLANDS
Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
POLAND
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
ROMANIA
TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
(German)
www.samsung.com/ch_fr
(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gældende i lande med separate indsamlingssystemer)
Mærkningen af batteriet, vejledningen eller emballagen angiver, at batterierne indeholdt i dette produkt
ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald efter endt brugstid. Hvis mærkningen
omfatter de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb skal dette forstås som en angivelse at, at batteriet
indeholder kviksølv, kadmium eller bly over referenceniveauerne i direktiv 2006/66/EF. Hvis batterierne ikke
bortskaffes korrekt, kan disse stoffer skade menneskers sundhed eller miljøet.
For at beskytte naturressourcer og fremme genanvendelse af materialer skal du adskille batterierne fra
andre typer affald og aflevere dem til genbrug igennem det lokale, gratis retursystem.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk affald og
elektronisk udstyr)
(Gældende i lande med separate indsamlingssystemer)
Mærkning af produktet, tilbehør eller litteratur angiver, at produktet og dets elektroniske tilbehør (dvs. oplader,
hovedtelefon, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald efter endt brugstid. For at
forhindre mulig skade på miljø eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret affaldsbortskaffelse bedes du adskille
disse elementer fra andre typer affald og genbruge dem ansvarligt for at fremme vedvarende genbrug af materielle
ressourcer.
Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale myndigheder for
detaljerede oplysninger om, hvordan og hvor de kan aflevere disse elementer for miljørigtig genbrug,
Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
HT-F4500_50_DAN_0701.indd 38
2013-07-02 오전 10:43:12
HT-F4500
HT-F4550
5.1-kanavainen Blu-ray™kotiteatterijärjestelmä
käyttöopas
kaikki on mahdollista
Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 1
2013-05-30 오후 3:05:51
Turvallisuusohjeet
Vaara
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
EI SAA AVATA
Tämä symboli ilmaisee, että
laitteen sisällä on vaarallinen
jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
VAROITUS : VOIT VÄLTTÄÄ
SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA
PISTOKKEEN LEVEÄN KOSKETTIMEN
PISTORASIAN LEVEÄÄN AUKKOON.
VAARA
• Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta tulipalo- ja
sähköiskuvaara voidaan välttää.
VAROITUS
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle
eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita,
kuten maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen
tulee olla aina käytettävissä.
• Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun
pistorasiaan.
• Jotta laite saadaan irti verkkovirrasta, pistoke täytyy
irrottaa pistorasiasta. Pistokkeen tulee olla tämän
vuoksi paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tämä symboli kehottaa katsomaan
laitteen mukana toimitettuja tärkeitä
ohjeita.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
Muut kuin tässä määritetyt säätimet, muutokset
tai toimenpiteet voivat johtaa vaaralliseen säteilylle
altistumiseen.
VAROITUS
• NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LUKOT
AVATTUINA, VÄLTÄ SÄTEELLE ALTISTUMISTA.
| 2 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 2
2013-05-30 오후 3:05:56
Levyjen säilyttäminen ja hallinta
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle.
Älä aseta laitteen päälle mitään nesteellä täytettyä
esinettä, kuten maljakkoa.
• Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla
virtajohto seinän pistorasiasta. Tämän vuoksi
virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.
• Älä koske virtajohtoon märillä käsillä. Tämä aiheuttaa
sähköiskun vaaran.
• Älä kytke useita sähkölaitteita samaan pistokkeeseen.
Jos pistoke kuormittuu liikaa, se voi ylikuumentua.
Tästä seuraa tulipalon vaara.
• Ennen kuin kytket muita laitteita tähän tuotteeseen,
muista katkaista niistä ensin virta.
• Jos tuote viedään kylmästä lämpimään nopeasti,
liikkuviin osiin ja linssiin saattaa tiivistyä kosteutta, jolloin
levyä ei voi toistaa normaalisti. Irrota tässä tapauksessa
tuotteen virtajohto pistorasiasta, odota kaksi tuntia
ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan. Aseta levy
laitteeseen ja yritä aloittaa toisto uudelleen.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin
luvalla.
Dolby, Pro Logic ja kaksoisD-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Valmistettu lisenssillä,
Yhdysvaltain
patenttinumerot:
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 ja muut Yhdysvaltain ja
maailmanlaajuiset myönnetyt tai vireillä olevat patentit.
DTS-HD, sen symboli ja DTS-HD sekä sen symboli
yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS-HD
Master Audio | Essential on DTS, Inc.:n tavaramerkki.
Ohjelmisto sisältyy tuotteeseen. © DTS, Inc. Kaikki
oikeudet pidätetään.
KOSKIEN DIVX-VIDEOTA:
DivX® on Rovi Corporationin
tytäryhtiön, DivX, LLC:n,
kehittämä digitaalinen
videomuoto. Tämä on virallinen DivX-sertifioitu®
laite, joka toistaa DivX-videokuvaa. Saat lisätietoja ja
ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostosi DivXvideoiksi, vierailemalla osoitteessa divx.com.
KOSKIEN DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUA:
Tämä DivX-sertifioitu® laite täytyy rekisteröidä, jotta
sillä voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand
(VOD) -elokuvia. Saat rekisteröintikoodin siirtymällä
DivX VOD -osioon laitteen asetusvalikossa. Saat
lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta osoitteesta
vod.divx.com.
DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videokuvaa, jonka
tarkkuus on enintään HD 1080p, mukaan lukien
premium-sisältö.
DivX®, DivX Certified® ja näihin liittyvät logot
ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Niitä käytetään luvanvaraisesti.
Laite on seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 3
Turvallisuusohjeet
Käsittelyä koskevia varoituksia
Lisenssi
01
• Levyjen koskettaminen
- Levyssä olevat sormenjäljet ja
naarmut voivat heikentää äänen- ja
kuvanlaatua sekä aiheuttaa osioiden
ohittamista.
- Vältä koskettamasta levyn tallennuspintaa.
- Tartu levyyn sen reunoista, niin että sen pintaan ei
tule sormenjälkiä.
- Älä lisää tarrapaperia tai teippiä levyyn.
• Levyjen puhdistaminen
- Jos levylle muodostuu sormenjälkiä
tai likaa, puhdista se miedolla, vedellä
laimennetulla, puhdistusaineella ja pyyhi
pehmeällä kankaalla.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä varovasti
keskeltä reunoja kohti.
- Levyjen säilyttäminen
 Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
 Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa.
 Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa ja
pystysuunnassa.
• Jos havaitset epänormaalia ääntä, palaneen hajua
tai savua, kytke virtakytkin välittömästi pois päältä ja
irrota virtajohto seinän pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä
lähimpään asiakaspalvelupisteeseen teknistä tukea
varten. Älä käytä tuotetta. Tuotteen käyttäminen tässä
tapauksessa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Laitteen virta kytketään täysin pois päältä irrottamalla
virtajohto seinän pistorasiasta. Tämän vuoksi
virtajohdon on oltava aina helposti saatavilla.
3|
2013-05-30 오후 3:05:56
Turvallisuusohjeet
Termit HDMI, HighDefinition Multimedia
Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
DLNA®, DLNA-logo ja
DLNA CERTIFIED® ovat
Digital Living Network
Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai
sertifikaattimerkkejä.
Oracle ja Java ovat Oraclen ja/
tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut nimet voivat olla
niiden asianmukaisten omistajiensa
tavaramerkkejä.
Tämä tuote käyttää Yhdysvaltain patenttien ja muiden
Rovi Corporationin teollisoikeuksien suojaamaa
tekijänoikeuksien kopiosuojatekniikkaa. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, ja niiden logot ovat Blu-ray
Disc Associationin tavaramerkkejä.
Tämä tuote käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen
joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja videoiden
sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä.
Kun luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan,
viesti tulee näkyviin ja toisto tai kopiointi keskeytetään.
Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta Cinavia Online
Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com.Voit pyytää
lisätietoja Cinaviasta postitse lähettämällä postikortin,
joka sisältää postiosoitteesi, osoitteeseen: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.”
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa
Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat
USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä
maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat
patentit sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeusja kauppasalaisuussuojat. Cinavia on Verance
Corporationin tavaramerkki.Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet.
Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
- Avoimen lähdekoodin lisenssi
Ilmoitus. Mikäli avoimen lähdekielen ohjelmistoa
käytetään, avoimen lähdekielen lisenssit ovat saatavilla
tuotevalikosta.
3D-toiminnon käyttäminen
TÄRKEÄTÄ TERVEYS- JA TURVALLISUUSTIETOA
3D-SISÄLLÖSTÄ.
Lue seuraavat turvallisuustiedot ennen 3D-toiminnon
käyttämistä.
• Jotkin katsojat voivat kokea olonsa epämukavaksi
katsellessaan 3D TV:tä. Voi esiintyä esim. huimausta,
pahoinvointia ja päänsärkyä. Jos sinulla esiintyy mitään
näistä oireista, lopeta 3D TV:n katseleminen, ota 3D
Active Glasses -lasit pois silmiltäsi ja lepää.
• 3D-sisällön pitkäaikainen katseleminen voi rasittaa
silmiä. Jos silmäsi rasittuvat 3D TV:tä katsellessa ota
3D Active Glasses -lasit pois silmiltäsi ja lepää.
• Aikuisten tulee säännöllisesti katsoa 3D-toimintoa
käyttävien lasten perään. Jos lapsella esiintyy silmien
väsymistä, päänsärkyä, huimausta tai pahoinvointia,
keskeytä lapsen 3D TV:n katselu ja anna hänen levätä.
• Älä käytä 3D Active Glasses -laseja muihin tarkoituksiin
(kuten silmälaseina, aurinkolaseina, suojalaseina, jne.)
• Älä käytä 3D-toimintoa tai 3D Active Glasses -laseja,
kun kävelet tai olet liikkeessä. 3D-toiminnon tai 3D
Active Glasses -lasien käyttö liikkuessa voi aiheuttaa
sen, että törmäät esineisiin, kaadut ja/tai putoat, mistä
voi aiheutua vakava loukkaantuminen.
• Jos haluat nauttia 3D-sisällöstä, kytke 3D-laite
(3D-yhteensopiva AV-vastaanotin tai televisio) tuotteen
HDMI OUT (HDMI-LÄHTÖ) -liitäntään käyttäen
nopeata HDMI-kaapelia. Aseta 3D-lasit silmillesi ennen
3D-sisällön toistamista.
• Tuote lähettää 3D-signaalia vain HDMI OUT -liitäntään
kytketyn HDMI-kaapelin kautta.
• 3D-videotoistotilassa näyttötarkkuus asetetaan
alkuperäisen 3D-sisällön mukaiseksi. Et voi muuttaa
näyttötarkkuutta.
• Jotkin toiminnot, kuten BD Wise tai näytön koon tai
näyttötarkkuuden asettaminen, eivät välttämättä toimi
oikein 3D-toistossa.
• Käytä nopeata HDMI-kaapelia 3D-signaalin
lähettämiseen.
• Pysy vähintään kolme kertaa näytön leveyden verran
kauempana televisiosta 3D-sisältöä katsellessasi. Jos
sinulla on esim. 46 tuuman televisio, pysy 138 tuuman
päässä (3,5 metriä) näytöstä.
- Saat aikaan parhaan 3D-kuvan asettamalla
3D-videonäytön silmien tasolle.
• Jos tuote on kytketty joihinkin 3D-laitteisiin, 3D-tehoste
ei välttämättä toimi oikein.
• Tämä tuote ei muunna 2D-sisältöä 3D-sisällöksi.
• ”Blu-ray 3D” ja ”Blu-ray 3D” -logo ovat Blu-ray Disc
Associationin tavaramerkkejä.
| 4 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 4
2013-05-30 오후 3:05:57
Tekijänoikeudet
26
26
27
28
Tiedostojen toistaminen USBlaitteella
Käyttäjän tallentamaa sisältöä sisältävän levyn toisto
Kaupallisten videolevyjen toistaminen
Videotoiston hallinta
Valmiiksi tallennettujen kaupallisten äänilevyjen
toistaminen
Musiikkitoiston hallinta
Valokuvien toiston hallinta
Radion kuunteleminen
Kaukosäätimen TV SOUND -painikkeen käyttö.
Turvallisuusohjeet
23
23
24
24
25
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai
sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung
Electronics Co., Ltd. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.
MEDIATOISTO
VERKKOPALVELUT
Sisällys
29 BD-LIVE™
29 DLNA-käyttö
TURVALLISUUSOHJEET
LIITTEET
2
3
3
3
4
5
Vaara
Levyjen säilyttäminen ja hallinta
Käsittelyä koskevia varoituksia
Lisenssi
3D-toiminnon käyttäminen
Tekijänoikeudet
ENNEN ALOITUSTA
6
7
9
10
10
11
Levyjen ja tiedostomuotojen yhteensopivuus
Tuotteessa toistettavien levyjen logot
Tarvikkeet
Etupaneeli
Takapaneeli
Kaukosäädin
LIITÄNNÄT
12 Kaiuttimien kytkeminen
14 Kytkeminen verkkoreitittimeen
15 Kytkeminen TV:hen / ulkoisiin laitteisiin
30 Lisätiedot
33 Vianmääritys
36 Tekniset tiedot
 Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteeksi,
ja se saattaa erota varsinaisen tuotteen
ulkonäöstä.
 käsittelykulut voidaan periä, jos
a. teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja
tuotteessa ei ole toimintavirhettä (et ole
lukenut tätä käyttöopasta)
b. tuot laitteen korjauskeskukseen ja
tuotteessa ei ole toimintavirhettä (et ole
lukenut tätä käyttöopasta).
 Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen
kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt.
ASETUKSET
16
17
17
18
20
21
22
Alkuasetukset
Aloitusruutu
Asetukset-ruudun käyttö
Asetukset-valikon toiminnot
Verkot ja internet
Ohjelmiston päivittäminen
DLNA:n määrittäminen
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 3:05:58
Ennen Aloitusta
Levyjen ja tiedostomuotojen yhteensopivuus
Tuotteessa toistettavat levytyypit ja sisältö
Media
Levytyyppi
Blu-ray-levy
3D Blu-ray -levy
VIDEO
Tiedot
BD-ROM tai BD-RE/-R-levy, joka on tallennettu BD-RE-muodossa.
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, tallennetut DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-levyt, jotka on
viimeistelty tai USB-tallennusväline, jossa on DivX-, MKV-, MP4-sisältöä.
MUSIIKKI
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USB-tallennusvälineelle
tallennettu musiikki, jossa on MP3- tai WMA-sisältöä.
VALOKUVAT
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USB-tallennusvälineelle
tallennetut valokuvat, joissa on JPEG-sisältöä.
| HUOMAUTUS |
Tuote ei ehkä toista tiettyjä CD-RW/-R- ja DVD-R-levyjä levytyypin tai tallennusolosuhteiden vuoksi.
Jos DVD-RW/-R-levyä ei ole tallennettu oikein DVD-video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
Tuote ei toista sisältöä, joka on tallennettu DVD-R-levylle yli 10 Mbps:n siirtonopeudella.
Tuote ei toista sisältöä, joka on tallennettu BD-R- tai USB-laitteelle yli 30 Mbps:n siirtonopeudella.
Toisto ei ehkä toimi joidenkin levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä toimintoja – esim. muutetaan kuvakulmaa
tai kuvasuhdetta. Levyjen tiedot näkyvät niiden kansista. Lue ne tarvittaessa.
Kun BD-J-nimikettä toistetaan, sen lataaminen saattaa kestää tavallisen nimikkeen lataamista kauemmin tai jotkin
toiminnot saattavat toimia hitaasti.
Levytyypit, joita tuote ei voi toistaa
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-levy
jne.
• DVD-RAM
• Super Audio CD (lukuun
ottamatta CD-kerrosta)
• DVD-RW (VR-tila)
• 3,9 Gt:n DVD-R for
Authoring.
• CVD-/CD-ROM-/CDV-/
CD-G-/CD-I-/LD-levyt
(CD-G-levyt toistavat vain
ääntä, eivät kuvaa.)
| HUOMAUTUS |
Tämä tuote ei ehkä reagoi kaikkiin käyttökomentoihin, koska jotkin Blu-ray-, DVD- tai CD-levyt sallivat tietynlaisen tai
rajoitetun käytön ja toiminnot toiston aikana. Huomaa, että tämä ei ole tuotteessa oleva virhe.
Samsung ei voi taata, että tämä tuote toistaa kaikkia levyjä, joissa on Blu-ray-levy-, DVD- tai CD-logo, sillä levymuodot
kehittyvät ja ongelmia ja virheitä voi esiintyä Blu-ray-, DVD- ja CD-levyn ohjelmiston ja/tai levyjen valmistuksen aikana
Ota yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun, jos sinulla on kysyttävää tai vaikeuksia Blu-ray-, DVD- tai CD-levyjen
toistamisessa tällä tuotteella. Katso myös lisätietoja toiston rajoituksista jäljempänä tässä käyttöoppaassa.
Tuotteella ei välttämättä voi toistaa kaikkia kaupallisia levyjä ja oman alueen ulkopuolelta ostettuja DVD-levyjä.
| 6 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 6
2013-05-30 오후 3:05:59
Aluekoodi
Tuotteessa toistettavien levyjen logot
Blu-ray-levy
BD-LIVE
Dolby
DTS
3D Blu-ray -levy
DivX
PAL-lähetysjärjestelmä
Englannissa, Ranskassa,
Saksassa jne.
Java
Alue
A
Pohjois-Amerikka, KeskiAmerikka, Etelä-Amerikka,
Korea, Japani, Taiwan,
Hongkong ja Kaakkois-Aasia
B
Eurooppa, Grönlanti, Ranskan
alueet, Lähi-itä, Afrikka,
Australia ja Uusi-Seelanti.
C
Intia, Kiina, Venäjä, KeskiAasia ja Etelä-Aasia.
1
Yhdysvallat, Yhdysvaltojen
territoriot ja Kanada
2
Eurooppa, Japani, Lähi-itä,
Egypti, Afrikka, Grönlanti
3
Taiwan, Korea, Filippiinit,
Indonesia, Hongkong
4
Meksiko, Etelä-Amerikka,
Keski-Amerikka, Australia,
Uusi-Seelanti, Tyynenmeren
saaret, Karibia
Tuetut muodot
5
Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia,
Pohjois-Korea, Mongolia
Tiedostotunniste
Blu-ray-levy
DVD-VIDEO
Musiikkitiedostojen tuki
*.mp3
6
Tiedoston
Äänikoodekki
pakkausmuoto
MP3
*.wma
Jos Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi ei vastaa
tämän tuotteen aluekoodia, tuote ei voi toistaa
levyä.
WMA
Tukialue
MP3
-
WMA
* Näytteenottotaajuudet
(kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44,1 ja 48
* Bittinopeudet - Kaikki
bittinopeudet alueella:
5–384 kbps
Kiina
| HUOMAUTUS |
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 7
Ennen Aloitusta
Levytyyppi Aluekoodi
02
Sekä tuotteissa että levyissä on aluekoodi.
Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta levyä voidaan
toistaa. Jos soittimella ja levyllä on eri koodi, levyä ei voida
toistaa.
Tämän tuotteen aluekoodi näkyy tuotteen takapaneelissa.
7|
2013-05-30 오후 3:05:59
Ennen Aloitusta
Kuvatiedostojen tuki
Tiedostotunniste
Tiedoston pakkausmuoto
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Resoluutio
15360x8640
Videotiedostojen tuki
Tiedostotunniste
Tiedoston
pakkausmuoto
Videokoodekki
Äänikoodekki
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Resoluutio
1920x1080
 Rajoitukset
- Vaikka tiedosto olisi koodattu yllä mainitulla tuetulla koodekilla, tiedostoa ei välttämättä voida toistaa, jos sen sisältö on
vaurioitunut.
- Normaali toisto ei välttämättä toimi, jos tiedoston pakkausmuototieto on väärä tai itse tiedosto on vaurioitunut.
- Tiedostot, joilla on korkeampi siirtonopeus/kuvataajuus kuin tavallisilla tiedostoilla, voivat pätkiä, kun ääntä/videokuvaa
toistetaan.
- Seek (Haku, ohitus) -toiminto ei ole käytettävissä, jos tiedoston hakemistotaulukko on vaurioitunut.
 Videodekooderi
- Tukee jopa H.264 Level 4.1:tä ja AVCHD:tä
- Ei tue: H.264 FMO/ASO/RS ja VC1 SP/MP/AP L4.
- MPEG4 SP, ASP:
Alle 1280 x 720: 60 kuvaa maksimissaan
Yli 1280 x 720: 30 kuvaa maksimissaan
- Ei tue GMC 2:ta tai korkeampaa
 Äänikoodaus
- Tukee: WMA 7, 8, 9 ja STD
- Ei tue WMA-näytteenottotaajuutta 22 050 Hz mono.
- AAC: Suurin näytteenottotaajuus: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Suurin bittinopeus: 320 kbps.
Tuetut DivX-tekstitystiedostomuodot
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 8
2013-05-30 오후 3:06:01
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
Tämä tuote voi toistaa AVCHD-muotoisia levyjä. Näitä levyjä tallennetaan ja käytetään yleensä videokameroissa.
AVCHD-muoto on digitaalisten videokameroiden teräväpiirtovideomuoto.
MPEG-4 AVC/H.264 -muotoon voi pakata kuvia tehokkaammin kuin tavanomaisiin pakattuihin kuvamuotoihin.
Joissakin AVCHD-levyissä käytetään ”x.v.Colour”-muotoa. Tämä tuote voi toistaa ”x.v.Colour”-muotoa käyttäviä
AVCHD-muotoisia levyjä.
• ”x.v.Colour” on Sony Corporationin tavaramerkki.
• ”AVCHD” ja AVCHD-logo ovat Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.:n ja Sony Corporationin tavaramerkkejä.
02
•
•
•
•
Ennen Aloitusta
| HUOMAUTUS |
Joitakin AVCHD-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden tallennusmuodosta johtuen.
AVCHD-muotoiset levyt on viimeisteltävä.
”x.v.Colour” tarjoaa tavallisia DVD-videokameralevyjä laajemman värialueen.
Joitakin DivX-, MKV- ja MP4-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden videotarkkuuden ja kuvanopeuden vuoksi.
Huomautus USB-liitännästä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tuote tukee USB-tallennusvälineitä, MP3-soittimia, digitaalisia kameroita ja USB-kortinlukijoita.
Tuote ei tue yli 128 merkin pituisia kansion tai tiedoston nimiä.
Jotkin USB-laitteet / ulkoiset kiintolevyt / digitaalikamerat eivät ehkä ole yhteensopivia tuotteen kanssa.
Tuote tukee FAT 16-, FAT 32- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä.
Kytke USB-laitteet suoraan tuotteen USB-liitäntään. Kytkeminen USB-kaapelin kautta voi aiheuttaa
yhteensopivuusongelmia.
Useamman kuin yhden muistilaitteen asettaminen usean kortin lukijaan voi aiheuttaa toimivuusongelmia.
Tuote ei tue PTP-protokollaa.
Älä kytke USB-laitetta irti "loading" ("lataus") -prosessin aikana.
Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä pitempi näyttöviive on.
Tällä tuotteella ei voida soittaa DRM-suojausta (Digital Rights Management) käyttäviä kaupallisilta sivustoilta ladattuja
MP3-tiedostoja.
Tuote tukee videokuvaa, jonka siirtonopeus on alle 30 ruutua/s.
Sinun täytyy poistaa USB-tallennuslaite turvallisesti (suorittamalla “Poista USB turv.” -toiminnon), jotta voit estää
mahdolliset vauriot USB-muistille. Siirry päävalikkoon painamalla HOME-painiketta. Paina sitten KELTAISTA (C)
painiketta ja E-painiketta.
SAMSUNG ei ole vastuussa mistään tiedostovaurioista tai tiedon menetyksistä.
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY +
6
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Virtakaapeli
Käyttöopas
FM-antenni
D
TUNING
DOWN
UP
Kaukosäädin/AAA-paristot
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 3:06:02
Ennen Aloitusta
Etupaneeli
TOISTO/KESKEYTYS
ENTER
PYSÄYTYS
AVAA/SULJE
ÄÄNENVOIMAKKUUSPAINIKE
TOIMINTO
5V 500mA
NÄYTTÖ
LEVYKELKKA
USB-LIITÄNTÄ
VIRTAPAINIKE
KAUKOSÄÄTIMEN
TUNNISTIN
| HUOMAUTUS |
Voit päivittää tuotteen ohjelmiston USB-liitännän kautta käyttämällä USB-muistitikkua.
Soittimen näyttäessä Blu-ray-levyvalikon et voi käynnistää elokuvaa painamalla soittimen tai kaukosäätimen
6-painiketta. Käynnistä elokuva valitsemalla Toista elokuva tai Käynnistä levyn valikosta ja paina sitten
E-painiketta.
Jos käytät internet-palvelua tai toistat USB-laitteen sisältöä TV:n kautta, BD/DVD-tilaa ei voi valita FUNCTION
-painikkeella. Voit valita BD/DVD-tilan pysäyttämällä sisällön toiston TV:n kautta.
Takapaneeli
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
AUX-TULO *FM-ANTENNI
TUULETIN
AUX
IN
R
VIRTAKAAPELI
KAIUTTIMIEN
LÄHTÖLIITÄNNÄT
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
HDMI-LÄHTÖ
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
ULKOINEN DIGITAALINEN
ÄÄNITULO (OPTINEN)
LAN-LIITIN
* FM-antennin kytkeminen
1.
2.
Kytke mukana toimitettava FM-antenni FM ANTENNA -liitäntään.
Siirrä johtoantennia hitaasti, kunnes vastaanotto on hyvä ja kiinnitä antenni sitten seinään tai vastaavaan kestävään
pintaan.
| HUOMAUTUS |
Varmista riittävä tuuletus jättämällä ainakin 10 cm vapaata tilaa kotiteatterin jokaiselle sivulle. Älä tuki tuulettimen
aukkoa tai ilmanvaihtoaukkoja.
Tällä tuotteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
| 10 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 10
2013-05-30 오후 3:06:04
Kaukosäädin
02
Kaukosäätimen toiminnot
Ennen Aloitusta
Kytkee tuotteen päälle ja pois päältä.
Blu-ray-tilan valinta (BD/DVD, D.
IN, AUX jne).
FUNCTION
VOLUME
Säätää äänenvoimakkuutta.
RDS DISPLAY
Voit muuttaa asetuksia painamalla
numeropainikkeita.
Pääset levyvalikkoon painamalla tästä.
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
0
POPUP
Tällä painikkeella voit avata
ponnahdusvalikon tai nimikevalikon.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taaksetai eteenpäin.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Tällä painikkeella voit keskeyttää levyn
toiston.
Voit toistaa nimikkeen, jakson,
raidan tai levyn.
Valitsee levyn tekstityskielen.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Painamalla tästä voit käyttää Työkalut
-valikkoa.
Voit valita näytön valikkokohteita ja
vaihtaa valikon arvoa.
TUNER
MEMORY MO/ST
Näillä painikkeilla käytetään sekä
tuotteen valikkoja että useita Bluray-levyn toimintoja.
Voit vastaanottaa FM-asemia
käyttämällä RDS-toimintoa.
9
Tällä painikkeella voit pysäyttää levyn.
Palaa edelliseen valikkoon.
Mykistää äänen väliaikaisesti.
TITLE MENU
DISC MENU
Näillä painikkeilla voit siirtyä taaksetai
eteenpäin.
Paina, jos haluat toistaa levyn.
Painamalla tästä voit siirtyä aloitusruutuun.
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
MUTE
+
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Käytetään valikosta poistumiseen.
Asetetaan esiasetettu radiotaajuus.
D
TUNING
DOWN
Näyttää toistotiedot Blu-ray-/
DVDlevyn toiston aikana.
UP
Äänisignaali voidaan lähettää
kotiteatterin tai TV:n kaiuttimeen.
(Katso sivu 28)
MONO- tai STEREO-tilan valinta
radiolähetyksissä.
Voit etsiä aktiivisia FM-asemia sekä
vaihtaa kanavia.
Valitse haluamasi DSP/EQ-äänitila.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Varmista, että paristojen navat ("+" ja "-") ovat paristotilan sisällä
olevan kaavion suuntaiset.
Paristojen koko: AAA
Tavallisessa television käytössä paristot kestävät noin vuoden ajan.
Kaukosäädin toimii suorassa linjassa noin 7 metrin päästä
tuotteesta.
Akkuja ja paristoja ei saa heittää tuleen.
Älä pura tai ylikuumenna akkuja ja paristoja äläkä aiheuta niissä
oikosulkuja.
Jos akku tai paristo vaihdetaan väärin, on olemassa räjähdyksen
vaara. Vaihda akut ja paristot vain samanlaisiin tai vastaavantyyppisiin
akkuihin ja paristoihin.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:00:32
Liitännät
Tässä osassa käsitellään erilaisia tapoja, joilla tuote voidaan kytkeä muihin laitteisiin.
Laitteen virta täytyy katkaista ja sen virtajohto irrottaa ennen laitteen asennusta tai siirtoa.
Kaiuttimien kytkeminen
Tuotteen sijainti
Aseta järjestelmä telineeseen, hyllyyn tai
televisiojalustaan.
Keskikaiutin
Bassokaiutin
Etukaiutin (O)
Surround (O)
Tuote
Etukaiutin (L)
Kuuntelupaikan valitseminen
Kuuntelupaikan etäisyyden televisiosta
tulee olla noin 2,5–3 kertaa
televisioruudun koko. Jos sinulla on
esimerkiksi 46 tuuman kokoinen ruutu,
aseta kuuntelupaikka 2,92–3,50 metrin
päähän ruudusta.
Surround (V)
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
Surround-kaiuttimet
Bassokaiutin
Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan eteen kuulijaa kohden käännettyinä (noin 45°).
Sijoita etukaiuttimet siten, että niiden diskanttielementit ovat kuulijan korvien tasalla. Sijoita
etukaiuttimen etureunat samalle tasolle tai hieman edemmäs kuin keskikaiuttimen etureuna.
Keskikaiutin kannattaa sijoittaa etukaiuttimien korkeudelle. Se voidaan sijoittaa myös
television päälle tai alle.
Aseta nämä kaiuttimet kuuntelupaikan sivuille. Jos tilaa ei ole riittävästi, aseta nämä kaiuttimet
vastakkain. Niiden oikea paikka on noin 60–90 cm korvan yläpuolella kohdistettuina hieman
alaspäin.
* Toisin kuin etu- ja keskikaiuttimet, surround-kaiuttimia käytetään pääosin äänitehosteita
varten. Niistä ei kuulu aina ääntä. Niistä ei kuulu aina ääntä.
Bassokaiuttimen sijoittaminen on muita vapaampaa. Voit sijoittaa sen haluamaasi paikkaan.
Kaiuttimien osat
HT-F4500
(V)
(O)
ETUKAIUTIN
(V)
(O)
SURROUND
KESKIKAIUTIN
BASSOKAIUTIN
KAIUTINKAAPELI
| 12 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 12
2013-05-30 오후 3:06:08
HT-F4550
03
(O)
(V)
Liitännät
(V)
(O)
KAIUTINKAAPELI
ETUKAIUTIN / SURROUND
JALUSTA
RUUVI (5x20): 16 kpl
JALUSTAN JALKA KESKIKAIUTIN
BASSOKAIUTIN
Kaiuttimien asentaminen Tallboy Stand -jalustalle
* Vain HT-F4550 – etu-/surround-kaiuttimet
1.
2.
Käännä jalustan pohja ylösalaisin ja kiinnitä se jalustaan.
3.
Suorista mukana toimitettu kaiutinkaapeli kuvan osoittamaan
paikkaan ja aseta se jalustan pohjan keskellä olevaan reikään.
4.
Asenna ylempi kaiutin kootulle jalustalle.
5.
Kierrä ruuviavaimella ruuvi myötäpäivään aukkoon kaiuttimen
takana. Yhdistä sitten kaiutinkaapeli.
6.
Kuva tilasta, kun kaiutin on asennettu.
Asenna toinen kaiutin noudattamalla ohjeita.
1
Jalustan pohja
2
Kiinnitä ruuvit kolmeen merkittyyn reikään ruuvitaltalla.
Jalusta
3
4
Kaiutin
Jalusta
5
6
Kaiuttimien kytkeminen
1.
Liitä jokainen kaiutinkaapeli oikeaan kaiuttimeen siten, että jokaisen kaapelin värit
vastaavat kaiuttimen alaosassa olevia värejä.
2.
Kaiutinkaapelin kytkeminen kaiuttimiin:
a. Paina kaiuttimen takana olevaa punaista kielekettä alaspäin, aseta punainen johto ja
vapauta kieleke.
b. Paina kaiuttimen takana olevaa mustaa kielekettä alaspäin, aseta musta johto ja
vapauta kieleke.
3.
Musta
Punainen
Kytke kunkin kaiuttimen johtopistokkeet tuotteen takana oleviin liitäntöihin siten, että
kaiutinpistokkeiden ja kaiutinliitäntöjen värit täsmäävät.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 3:06:12
Liitännät
Malli HT-F4500
Surround-kaiutin (V)
Etukaiutin (O)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Surround-kaiutin (O)
Etukaiutin (V)
CENTER
Keskikaiutin
Bassokaiutin
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
CENTER
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Saat lisätietoja mallin HT-F4550 kaiuttimista sivulta 13.
| VAROITUS |
Jos asennat tuotteen seinälle, kiinnitä ruuvit tai naulat tiukasti seinään ja käytä kaiuttimen takaosan reikiä
asennuksessa.
Kun asennat tuotetta, lisävarusteita (naulat tai ruuvit) tai asennusta ei kuitenkaan tarjota yhtiön toimesta.
Pidä lapset loitolla kaiuttimista. Lapsi voi loukkaantua, jos kaiutin kaatuu.
Kun kiinnität kaiutinjohdot, pidä huoli, että napaisuus (+/–) on oikein.
Pidä lapset loitolla bassokaiuttimesta, jotta lapsi ei pääse työntämään kättään tai vieraita esineitä bassokaiuttimen
ääniaukkoon.
Älä ripusta bassokaiutinta seinälle ääniaukosta.
| HUOMAUTUS |
Jos sijoitat kaiuttimen television lähelle, ruudun värit voivat vääristyä magneettikentän vaikutuksesta.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Kytkeminen verkkoreitittimeen
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Laajakaistamodeemi
Laajakaistapalvelu
Tai
Laajakaistapalvelu
Laajakaistamodeemi (sisäänrakennetulla reitittimellä)
Reititin
| HUOMAUTUS |
Käytössä oleva reititin tai internet-palveluntarjoajasi käytäntö eivät välttämättä salli internet-yhteyden muodostamista
Samsungin ohjelmistopäivityspalvelimeen. Jos näin käy, saat lisätietoja ottamalla yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi.
DSL-käyttäjien tulee muodostaa verkkoyhteys reitittimen kautta.
Voit käyttää DLNA-toimintoa kytkemällä tietokoneen verkkoon kuvan näyttämällä tavalla. Yhteys voi olla kiinteä tai
langaton.
| 14 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 14
2013-05-30 오후 3:06:23
Kytkeminen TV:hen / ulkoisiin laitteisiin
03
Liitännät
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Vaihtoehto 1
R
Punainen
W
Valkoinen
HDMI OUT
LAN
Vaihtoehto 2
Ulkoiset laitteet
OPTICAL OUT
HDMI IN
Kytkentä televisioon
Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takana olevaan HDMI OUT -liitäntään ja television HDMI IN -liitäntään. Jos
TV:si tukee ARC-toimintoa, voit kuunnella TV:n ääntä kotiteatterista kytkemällä vain tämän kaapelin. Saat lisätietoja
tämän käyttöoppaan sivulta 19 ja TV:si käyttöoppaan ARC-osiosta.
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Voit valita oikean tilan ulkoiselle laitteelle, kun olet yhdistänyt laitteen, painamalla FUNCTION -painiketta.Tila muuttuu
kullakin painikkeen painalluksella seuraavasti : BD/DVD D. IN AUX FM
Alla selitetään kaksi tapaa yhdistää ulkoisia laitteita kotiteatteriin.
Vaihtoehto 1 AUX-TULO : Ulkoisen analogisen laitteen kytkeminen
Kytke tuotteen AUDIO IN -liitäntä ulkoisen analogisen laitteen AUDIO Out -liitäntään käyttäen RCA-äänikaapelia
(lisävaruste).  Valitse AUX-tila.
• Varmista, että liitäntäkaapeleiden värit vastaavat tulo- ja lähtöliittimien värejä.
Vaihtoehto 2 OPTINEN : Ulkoisen digitaalisen äänilaitteen kytkeminen
Digitaalisten signaalilaitteiden, kuten kaapelisovittimien ja satelliittivastaanottimien (digisovittimet), digitaalisen äänilähdön
kytkeminen.
Kytke tuotteen optinen digitaalinen äänitulo -liitin ulkoisen digitaalisen laitteen digitaaliseen optiseen lähtöliitäntään
käyttäen digitaalista optista kaapelia (lisävaruste).
 Valitse D. IN -tila.
| HUOMAUTUS |
Jos haluat katsella videokuvaa kaapelisovittimen tai satelliittivastaanottimen kautta, laitteen videolähtö on liitettävä
suoraan televisioon.
Tämä järjestelmä tukee 32 kHz:n tai sitä suurempaa digitaalista näytteenottotaajuutta ulkoisista digitaalisista laitteista.
Tämä järjestelmä tukee vain DTS- ja Dolby Digital -ääntä. MPEG-ääntä, bittivirtamuotoa, ei tueta.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 3:06:25
Asetukset
5 . Verkko - Kiinteä -ruutu tulee esiin.
Alkuasetukset
- Jos verkkosi käyttää dynaamisia IP-osoitteita
– kuten useimmissa tapauksissa – valitse
Automaattinen, paina E-painiketta ja siirry
vaiheeseen 6.
- Jos verkkosi käyttää staattisia IP-osoitteita,
suosittelemme valitsemaan Ohita painamalla
SINISTÄ (D) painiketta ja siirtymällä sivun 20
kohtaan "Verkkoyhteyden määrittäminen", kun
olet suorittanut alkuasetukset. "Verkkoyhteyden
määrittäminen" -kohdasta saat tarkat ohjeet
verkkoyhteyden manuaaliseen määrittämiseen.
- Jos käytössäsi ei ole verkkoa, valitse
Ohita painamalla SINISTÄ (D) painiketta.
Alkuasetukset suoritettu -ruutu tulee esiin.
Tämän jälkeen aloitusruutu tulee esiin.
• Päävalikkoa ei näytetä, ellet määritä alkuasetuksia.
• Näyttövalikko voi muuttua tässä tuotteessa
ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.
• Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen.
1.
2.
3.
Kytke television virta päälle, kun olet kytkenyt
tuotteen. Kytke sitten tuotteen virta päälle. Kun
käynnistät tuotteen ensimmäisen kerran, tuote
näyttää automaattisesti Alkuasetusten Kieli-ruudun.
Valitse haluamasi kieli ▲▼ -painikkeilla ja paina
E-painiketta.
Aloita toiminnon määritys painamalla E-painiketta.
| HUOMAUTUS |
Jos ohitat verkkoasetukset tässä tai asetus ei toimi
Alkuperäinen asetus
oikein, voit siirtyä "Verkkoyhteyden määrittäminen"
-kohtaan sivulla 20 ja määrittää tuotteen
verkkoyhteyden
myöhemmin.
y y
y
TV:n kuvasuhde ja Verkko määritetään.
Jokaista asetusta voidaan muuttaa myöhemmin "Asetukset"-kohdassa.
Alkuperäinen asetus I Verkko - Kiinteä
Käynnistä
Valitse Internet-protokollan (IP) määritystapa.
Varmista, että Ethernet-kaapeli on kytketty.
Automaattinen: Määritä IP automaattisesti.
a Edellinen
4.
" Valitse
TV:n kuvasuhde -ruutu tulee näkyviin. Valitse
haluamasi television kuvasuhde ▲▼ -painikkeilla ja
paina E-painiketta.
Sinulla on neljä vaihtoehtoa:
16:9 Alkup. - laajakuvatelevisioita varten. Näyttää
laajakuvan alkuperäisessä 16:9-muodossa ja
4:3-kuvan (vanha standardimuoto) 4:3 pillar box
-muodossa, jolloin kuvan laidoissa on mustat palkit.
16:9 Täysi - laajakuvatelevisioita varten. Näyttää
laajakuvan alkuperäisessä 16:9-muodossa ja
laajentaa 4:3-muodossa olevan kuvan täyttämään
16:9-ruudun.
4:3 Letter Box - vanhempia analogisia televisioita
varten. Näyttää 4:3-kuvan koko ruudulla, jolloin
16:9-muodossa olevan kuvan kuvasuhde
säilytetään, mutta kuvan ylä- ja alapuolelle asetetaan
mustat palkit.
4:3 Pan-Scan - vanhempia analogisia televisioita
varten. Näyttää 4:3-kuvan koko ruudulla ja
16:9-kuvan Pan-Scan-muodossa, jolloin koko ruutu
täytetään, mutta kuvasta leikataan osa pois sivuilta
ja keskiosaa suurennetaan pystysuunnassa.
Manuaalinen
Automaattinen
a Edellinen d Ohita
6.
< Siirrä " Valitse
Tuote vahvistaa verkkoyhteyden ja muodostaa
yhteyden verkkoon. Paina E-painiketta, kun
yhteys on muodostettu. Alkuasetukset suoritettu
-ruutu tulee esiin. Tämän jälkeen aloitusruutu tulee
esiin.
Alkuperäinen asetus I Verkko - Kiinteä
 MAC-osoite (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä, DNS-palvelin
 Yhdyskäytävän ping
 Internet-palvelun testi
Verkko toimii asianmukaisesti.
Jos verkko-ongelmat jatkuvat, ota yhteys palveluntarjoajaasi.
OK
" Valitse
| 16 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 16
2013-05-30 오후 3:06:26
Valitse aloitusruudun vaihtoehto siirtämällä
kohdistinta ▲▼◄► -painikkeilla, kunnes korostat
haluamasi vaihtoehdon. Paina sitten E-painiketta.
1.
| HUOMAUTUS |
Jos haluat Alkuasetukset-valikon takaisin näyttöön,
04
| HUOMAUTUS |
Jotta voit toistaa tai tarkastella tietokoneella olevia
video-, valokuva- tai musiikkitiedostoja, sinun on
yhdistettävä kotiteatteri ja tietokone kotiverkkoon sekä
ladattava, asennettava ja määritettävä DLNA-ohjelma
tietokoneellesi. (Katso sivu 22.)
Asetukset
jotta voit tehdä muutoksia, valitse Nollaa. (Katso sivu
20)
Jos käytät HDMI-kaapelia tuotteen kytkemiseksi
Anynet+ (HDMI-CEC) -yhteensopivaan Samsungtelevisioon ja 1.) Olet asettanut Anynet+ (HDMI-CEC)
-ominaisuuden KÄYTÖSSÄ-tilaan sekä televisiossa
että tuotteessa ja 2.) Olet asettanut television
käyttämään tuotteen tukemaa kieltä, tuote valitsee
tämän kielen ensisijaiseksi kieleksi automaattisesti.
Asetukset-ruudun käyttö
Aloitusruutu
Valitse Asetukset aloitusruudulla ja paina
E
E-painiketta. Asetukset-ruutu tulee näkyviin.
1.
1
3
Videot
Valokuvat
Musiikki
Asetukset
Asetukset
Näyttö
4
2
5
Sovellus 1
Ei levyä
Sovellus 2
a Vaihda laitetta
Sovellus 3
d Näytä laitteet
Sovellus 4
" Hyväksy
1
Valitse Valokuvat.
2
Valitse Videot.
3
Valitse Musiikki.
4
Valitse Asetukset.
5
Valitse sovellukset.
6
Näyttää kaukosäätimen painikkeet, joita voit
käyttää toimintojen käyttämiseksi.
3D-asetukset
Ääni
TV:n kuvasuhde
: 16:9 Alkup.
Verkko
BD Wise
: Pois
Järjestelmä
Tarkkuus
: Automaattinen
Kieli
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) : Pois
Suojaus
HDMI-värimuoto
: Automaattinen
Yleiset
HDMI Syvä väri
: Pois
Tuki
Progressiivinen tila
: Automaattinen
►
6
Saat ohjeita Asetukset-valikkojen, alavalikkojen
ja asetusten käyttöön katsomalla kuvat
kaukosäätimestä alla.
2.
| HUOMAUTUS |
Jos tuote jätetään pysäytystilaan yli 5 minuutiksi
käyttämättä, näytönsäästäjä ilmestyy television
ruudulle. Jos tuote jätetään näytönsäästötilaan yli 20
minuutiksi, virta sammuu automaattisesti.
Kaukosäätimen Asetukset-valikon
käyttöön tarkoitetut painikkeet
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
HOME -painike : Painamalla tästä voit siirtyä
aloitusruutuun.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 3:06:29
Asetukset
2
RETURN (') -painike : Palaa edelliseen
valikkoon.
3
E (Enter) / SUUNTA -painike :
• Liikuta kohdistinta tai valitse kohde ▲▼◄►
-painikkeilla.
• Aktivoi sillä hetkellä valittu kohde tai vahvista
asetus painamalla E-painiketta.
4
EXIT -painike : Käytetään nykyisestä valikosta
poistumiseen.
BD Wise
BD Wise on Samsungin uusin
kytkentäominaisuus.
Kytkettäessä BD Wise
-ominaisuuden sisältävä Samsungtuote ja Samsung-televisio yhteen
HDMI:n kautta – ja BD Wise on
käytössä molemmissa – tuote
lähettää videon resoluution ja
kuvanopeuden Blu-ray-/DVD-levyn
tarkkuudella ja nopeudella.
Tarkkuus
Voit valita HDMI-videosignaalin
lähtöresoluutioksi BD Wise,
Automaattinen, 1080p,
1080i, 720p, 576p/480p.
Numero ilmaisee videon viivojen
lukumäärän kuvaa kohti. Kirjaimet
i ja p tarkoittavat lomitettua ja
progressiivista kuvanmuodostusta,
tässä järjestyksessä. Laatu on
parempi, mitä enemmän viivoja on.
Elokuvan
kuvataajuus
(24 fps)
Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
-ominaisuuden asettaminen
Automaattinen -tilaan mahdollistaa
sen, että tuote voi säätää HDMIlähdön 24 kuvaan sekunnissa
automaattisesti, jolloin kuvanlaatu
paranee, jos kytketty TV on 24 fps
-yhteensopiva.
• Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
-ominaisuutta voi käyttää vain
televisioissa, jotka tukevat tätä
kuvanopeutta.
• Voit valita Elokuvan kuvataajuus
-tilan vain silloin, kun
tuote on HDMI 1080i- tai
1080p-lähtöresoluutiotiloissa.
| HUOMAUTUS |
Tuotteen etupaneelissa olevaa E-painiketta voidaan
käyttää samaan tarkoitukseen kuin kaukosäätimen
E-painiketta.
Yksityiskohtaiset toimintotiedot
Jokainen Asetukset-ruudun toiminto, valikkokohde ja
yksittäinen asetus selitetään yksityiskohtaisesti ruudulla.
Näet tiedot valitsemalla toiminnon, valikkokohteen tai
asetuksen ▲▼◄► -painikkeilla.
Tiedot ovat useimmiten näkyvillä ruudun alalaidassa.
Lyhyt kuvaus jokaisesta Asetukset-toiminnosta alkaa tältä
sivulta. Saat lisätietoja joistakin toiminnoista myös tämän
käyttöoppaan liitteestä.
Asetukset-valikon toiminnot
Näyttö
3D-asetukset
TV:n
kuvasuhde
3D-toimintojen määrittäminen.
 3D Blu-ray -toistotila: Valitse,
toistetaanko Blu-ray-levyn
3D-sisältö 3D-tilassa. Jos siirryt
aloitusruutuun tai Smart Hub
-päävalikkoon 3D-tilassa, tuote
vaihtaa tilan automaattisesti
2D-tilaan.
 Näytön koko: Anna tuotteeseen
kytketyn TV:n koko. Tuote säätää
3D-lähdön automaattisesti TV:n
kuvaruudun koon mukaiseksi.
HDMIvärimuoto
Voit asettaa HDMI-lähdön
väritilan muodon vastaamaan
kytketyn laitteen (TV, näyttö jne)
toiminnallisuutta.
HDMI Syvä
väri
Voit lähettää videokuvaa HDMILÄHTÖ -liitännästä Syvä väri
-ominaisuudella. Syvä väri -tila tarjoaa
tarkemman ja syvemmän väritoiston.
Voit säätää tuotteen lähdön
television ruutuun sopivaksi. Katso
sivu 16.
Progressiivinen
tila
Parantaa kuvanlaatua DVD-levyjä
toistettaessa.
Ääni
Kaiutinasetukset
Voit säätää seuraavia
kaiutinasetuksia sekä ottaa
testiäänen käyttöön ja pois käytöstä,
jotta voit testata kaiuttimia.
| 18 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 18
2013-05-30 오후 3:06:34
Voit valita aktiiviset kaiuttimet – joko
TV:n tai kotiteatterin kaiuttimet.
Äänen
paluukanava
Voit ohjata äänen TV:stä kotiteatterin
kaiuttimiin. Edellyttää HDMIkytkentää ja Äänen paluukanava
(ARC) -yhteensopivaa TV:tä.
• Kun Äänen paluukanava on
asetettu Autom.-tilaan, kotiteatteri
valitsee automaattisesti joko
ARC-tulon tai optisen tulon
äänilähteeksi kytkennöistä
riippuen. Jos Äänen paluukanava
on aktiivinen, optinen tulo ei toimi.
Digitaalilähtö
Voit asettaa digitaalisen lähdön
vastaamaan tuotteeseen kytketyn
AV-vastaanottimen toiminnallisuutta.
Saat lisätietoja digitaalisen lähdön
valintataulukosta. (Katso sivu 32)
Dynaamisen
alueen hallinta
Voit asettaa Dynaamisen alueen
hallinnan Dolby Digital-, Dolby Digital
Plus- ja Dolby TrueHD -tiloille.
 Automaattinen: Dolby TrueHD
-äänen Dynaaminen äänialueen
hallinta asetetaan automaattisesti
Dolby TrueHD -ääniraidan tietojen
perusteella Asettaa Dynaamisen
alueen hallinnan myös Dolby Digitalja Dolby Digital Plus -tiloille.
 Pois: Voit nauttia alkuperäisestä
äänestä, kun äänen dynaamista
aluetta ei pakata.
 Käytössä: Dynaaminen äänialueen
hallinta otetaan käyttöön kaikille
kolmelle Dolby-tilalle. Hiljaisia ääniä
korostetaan ja voimakkaiden äänien
voimakkuutta pienennetään.
Alasmiksaustila
Voit valita stereojärjestelmäsi kanssa
yhteensopivan usean kanavan
alasmiksaustavan. Voit asettaa
tuotteen alasmiksaamaan normaaliin
stereoääneen tai surroundyhteensopivaan stereoääneen.
Verkko
Lankaverkon
asetukset
Saat lisätietoja Verkkoasetuksista
ja verkkotoiminnoista sivulta 20
alkavasta "Verkot ja internet"kohdasta.
Verkkotesti
Voit testata, että internet-protokollan
asetus toimii oikein.
Verkon tila
Voit tarkistaa, onko yhteys verkkoon
ja internetiin muodostettu.
BD-Live
Internet
-yhteys
Voit sallia ja estää BD-Live-palvelun
internetyhteyden.
Järjestelmä
Alkuperäinen
asetus
Voit määrittää alkuasetukset. Saat
lisätietoja sivulta 16.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ on kätevä toiminto, jonka
avulla toimintoja voi yhdistää muiden
Anynet+-ominaisuutta tukevien
Samsung-tuotteiden kanssa. Voit
käyttää kyseisiä tuotteita yhdellä
Samsung TV -kaukosäätimellä.
Jotta voit käyttää toimintoa, kytke
tuote Anynet+ Samsung -televisioon
HDMI-kaapelilla.
BDtiedonhallinta
Voit hallita BD-Live-palvelua tukevan
Blu-ray-levyn kautta ladattua
sisältöä. Voit tarkastella BD Live
-tietoja varten käyttämäsi USBlaitteen tietoja, kuten tallennustilaa.
Voit myös poistaa BD Live -tietoja ja
vaihtaa laitetta.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 19
Asetukset
Kaiuttimen
valinta
Äänen synkr.
Tuotteen ollessa kytkettynä
digitaaliseen televisioon voit
säätää äänen viiveaikaa, jotta ääni
ja videokuva toistetaan samaan
aikaan. Voit valita viivearvon väliltä
0–300 millisekuntia.
04
 Taso: Voit säätää kunkin
kaiuttimen suhteellista kuuluvuutta
välillä 6 db – -6db. Jos haluat
esimerkiksi syvän bassoefektin,
voit lisätä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta 6 db.
 Etäisyys: Voit säätää kunkin
kaiuttimen suhteellista etäisyyttä
kuuntelupisteestä jopa 9 metriä.
Mitä suurempi etäisyys on,
sitä suurempi on kaiuttimen
äänenvoimakkuus.
 Testiääni: Voit testata säätöjä
testiäänitoiminnolla. Testiääni
-toiminnon asettaminen Käytössä
-tilaan ottaa testiäänen käyttöön.
Asettaminen Pois -tilaan poistaa
sen käytöstä.
19 |
2013-05-30 오후 3:06:34
Asetukset
DivX® Video
On Demand
Katso DivX® VOD
-rekisteröintikoodit, jotta voit ostaa
ja toistaa DivX® VOD -sisältöä.
Kieli
Voit valita haluamasi kielen kuvaruutuvalikkoon,
levyvalikkoon jne.
• Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy tukee sen
käyttöä.
Suojaus
Verkot ja internet
Kun kytket tämän tuotteen verkkoon, voit käyttää
verkkopohjaisia sovelluksia ja toimintoja, kuten BDLIVE-palvelua. Voit myös päivittää tuotteen ohjelmiston
verkkoyhteyden kautta.
Verkkoyhteyden määrittäminen
Selvitä palveluntarjoajaltasi, onko IP-osoitteesi
staattinen vai dynaaminen ennen kuin aloitat. Jos tila
on dynaaminen, suosittelemme käyttämään alla olevaa
automaattista menettelyä. Jos tila on staattinen, sinun on
käytettävä seuraavaa manuaalista menettelyä.
PIN-oletuskoodi on 0000. Käytä suojaustoimintoa
antamalla PIN-oletuskoodi, jos et ole luonut omaa PINkoodiasi.
• Varmista ennen aloittamista, että tuote on kytketty
reitittimeen verkkokaapelilla.
Automaattinen
BDikäluokitus
Voit estää tietyin ikäluokituksin
varustettujen Blu-ray-levyjen toiston,
ellei PIN-koodia anneta.
Määritysprosessin aloittaminen:
DVDikäluokitus
Voit estää tietyin numeeristen
ikäluokituksin varustettujen DVDlevyjen toiston, ellei PIN-koodia
anneta.
2.
Valitse päävalikossa Asetukset ja paina
E-painiketta.
Valitse Verkko ja paina E-painiketta.
3.
Valitse Lankaverkon asetukset ja paina
Vaihda PIN
Voit vaihtaa suojaustoiminnoissa
käytettävän 4-numeroisen PINkoodin.
1.
E-painiketta.
Kiinteän verkon asetukset -ruutu tulee näkyviin.
4.
Yleiset
Aikavyöhyke
Voit määrittää alueellasi käytettävän
aikavyöhykkeen.
Paina ►-painiketta Internet-protokollan asetus
-valikossa.
Valitse Automaattinen ▲▼ -painikkeilla ja paina
E-painiketta.
Asetukset
Tuki
Ääni
Ohjelmistopäivitys
Samsungyhteystiedot
Palvelusopimuksen
ehdot
Palauta
Verkko
Saat lisätietoja Ohjelm. päivitys
-toiminnosta katsomalla kohdan
"Ohjelmiston päivittäminen" sivulta
21.
Kaikki asetukset palaavat
oletusarvoihin, lukuun ottamatta
verkkoasetuksia. Oletussalasana on
0000.
Internet-protokollan asetus : Automaattinen
IP-osoite
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
JärjestelmäAliverkon peite
Yhdyskäytävä
Kieli
Suojaus DNS
: Automaattinen
Yleiset
DNS-palvelin
: 0
0
0
0
Tuki
Yhteystiedot tuotteeseen liittyvään
opastukseen.
Voit tarkastella kolmansien
osapuolten sisällön ja palveluiden
yleistä vastuuvapautuslauseketta.
Lankaverkon asetukset
Näyttö
> Siirrä
" Valitse
' Palaa
5.
Verkkotoiminto hakee ja täyttää automaattisesti
muun muassa IP-osoite- ja Aliverkon peite -arvot.
6.
Paina RETURN (') -painiketta, kun verkkotoiminto
on hakenut verkkoarvot.
7.
Valitse Verkkotesti testaus ja paina E-painiketta.
Kotiteatteri vahvistaa verkkoyhteyden. Paina tämän
jälkeen RETURN (') -painiketta.
| 20 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 20
2013-05-30 오후 3:06:35
1.
Manuaalinen
Lankaverkon asetukset
Näyttö
Ääni
Verkko
Internet-protokollan asetus : Manuaalinen
: 0
IP-osoite
0
0
0
JärjestelmäAliverkon peite
Yhdyskäytävä
Kieli
: 255 255 255
0
: 0
0
0
Suojaus DNS
: Manuaalinen
0
0
Yleiset
DNS-palvelin
: 0
0
0
Tuki
> Siirrä
" Valitse
' Palaa
1.
Noudata automaattisen menettelyn ensimmäisiä
neljää vaihetta, mutta valitse Manuaalinen Autom.kohdan sijaan vaiheessa 4.
2.
Siirry ensimmäiseen syöttökenttään (IP-osoite)
▼-painikkeella.
3.
Syötä numerot käyttämällä kaukosäätimen
numeropainikkeita.
4.
Kun olet valmis, siirry seuraavaan kenttään
►-painikkeella.
Voit myös siirtyä ylös, alas ja taakse muilla
nuolipainikkeilla.
5.
Valitse Ohjelmistopäivitys ja paina E-painiketta.
Asetukset
Asetukset
2.
3.
4.
Valitse päävalikossa Asetukset ja paina
E-painiketta.
Valitse Tuki ja paina E-painiketta.
Valitse jokin seuraavista tavoista:
• Online
• USB:lla
• Ilmoitus autom. päiv.
Paina E-painiketta.
Jokaisen tavan ohjeet löytyvät alta.
| HUOMAUTUS |
Päivitys on suoritettu, kun tuote sammuu
uudelleenkäynnistymisen jälkeen. Kytke päivitetty
tuote päälle painamalla VIRTA -painiketta. Älä
koskaan käynnistä tai sammuta tuotetta manuaalisesti
päivitysprosessin aikana.
Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta
tuotteen viasta, joka aiheutuu epävakaasta internetyhteydestä tai kuluttajan huolimattomuudesta
ohjelmistopäivityksen aikana.
Jos haluat peruuttaa päivityksen päivitysohjelmiston
latautuessa, paina E-painiketta.
Online
Tuotteen täytyy olla yhteydessä internetiin, jotta Onlinetoimintoa voi käyttää. Poista kaikki levyt ennen kuin aloitat.
5.
Anna IP-osoite, Aliverkon peite- ja Yhdyskäytävä
-arvot.
1.
Valitse Online ja painaE-painiketta. Yhdistetään
palvelimelle -viesti tulee näkyviin.
6.
7.
Siirry DNS-kohtaan ▼-painikkeella.
2.
8.
9.
Paina kaukosäätimen RETURN (') -painiketta.
Jos päivitys on saatavilla, näet ponnahdusviestin,
jossa kysytään haluatko päivittää. Jos valitset Kyllä,
Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti ja
aloittaa päivityksen.
Siirry ensimmäiseen DNS-syöttökenttään
▼-painikkeella. Syötä numerot samalla tavalla kuin yllä.
Valitse Verkkotesti ja paina E-painiketta. Kun
testaus on suoritettu, palaa edelliselle ruudulle
RETURN (') -painikkeella.
10. Valitse Verkon tila ja paina E-painiketta.
| TÄRKEÄÄ |
Älä koskaan kytke kotiteatteria päälle tai pois päältä
3.
manuaalisesti ohjelmistopäivityksen aikana.
Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Tuote sammuu automaattisesti, kun
päivitys on suoritettu.
4.
Kytke tuote päälle painamalla VIRTA -painiketta.
11. Verkon tila -ruutu tulee näkyviin.
Tuote vahvistaa verkkoyhteyden ja muodostaa
yhteyden verkkoon. Kun vahvistus on valmis,
korosta OK ja paina E-painiketta.
04
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai automaattinen
asetus ei toimi, sinun täytyy asettaa Verkkoasetuksetarvot manuaalisesti.
| HUOMAUTUS |
Päivitys on suoritettu, kun tuote sammuu
Ohjelmiston päivittäminen
Ohjelm. päivitys -valikon avulla voit päivittää tuotteen
ohjelmistoa, jotta saat paremman suorituskyvyn tai
lisäpalveluita.
• Älä koskaan sammuta tai käynnistä tuotetta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
uudelleenkäynnistymisen jälkeen. Kytke päivitetty tuote
päälle painamalla VIRTA -painiketta.
Älä koskaan sammuta tai käynnistä tuotetta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta
tuotteen viasta, joka aiheutuu epävakaasta internetyhteydestä tai kuluttajan huolimattomuudesta
ohjelmistopäivityksen aikana.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 21
21 |
2013-05-30 오후 3:06:36
Asetukset
USB:lla
1.
2.
Vieraile osoitteessa www.samsung.com.
3.
Anna tuotteen mallin numero hakukenttään. Kun
annat mallin numeron, avattava luettelo näyttää
mallin numeroa vastaavat tuotteet.
Napsauta tuotteesi mallin numeroa avattavassa
luettelossa.
Vieritä avautuvalla sivulla alaspäin ja napsauta
kohtaa Firmware Manuals & Downloads.
Valitse Firmware sivun keskeltä.
Napsauta ZIP-kuvaketta sivun oikeassa laidassa
olevassa Tiedosto -sarakkeessa.
Napsauta Send ensimmäisessä
ponnahdusviestissä. Valitse OK toisessa
ponnahdusikkunassa, jotta voit ladata ja tallentaa
laiteohjelmatiedoston tietokoneellesi.
Pura zip-arkisto tietokoneellesi. Sinulla tulisi nyt olla
yksi kansio, jolla on sama nimi kuin zip-tiedostolla.
Kopioi tämä kansio USB-muistitikulle.
Varmista, että tuotteessa ei ole levyä. Aseta USBmuistitikku tuotteen USB-liitäntään.
Siirry tuotteen valikossa kohtaan Asetukset > Tuki
> Ohjelmistopäivitys.
Valitse USB:lla.
Napsauta SUPPORT -kohtaa sivun oikeassa
yläkulmassa.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
| HUOMAUTUS |
| HUOMAUTUS |
Päivitys on suoritettu, kun tuote sammuu
uudelleenkäynnistymisen jälkeen. Kytke päivitetty
tuote päälle painamalla VIRTA -painiketta. Älä
koskaan käynnistä tai sammuta tuotetta manuaalisesti
päivitysprosessin aikana.
Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta
tuotteen viasta, joka aiheutuu epävakaasta internetyhteydestä tai kuluttajan huolimattomuudesta
ohjelmistopäivityksen aikana.
DLNA:n määrittäminen
DLNA-toiminnon avulla voit toistaa tietokoneen musiikki-,
video- ja valokuvatiedostoja tällä tuotteella. Jotta
voit käyttää DLNA-toimintoa, sinun on yhdistettävä
tuote tietokoneeseen verkon kautta (katso sivu 14) ja
asennettava SAMSUNG PC Share Manager -ohjelma
tietokoneelle.
DLNA-ohjelman lataaminen
Sinun on asennettava DLNA-ohjelma tietokoneellesi, jotta
voit käyttää DLNA-toimintoa tietokoneellasi. Voit ladata
tietokoneohjelmiston Samsung.com-verkkosivustosta.
Saat sieltä myös yksityiskohtaiset DLNA-käyttöohjeet.
1. Siirry osoitteeseen www.samsung.com.
2.
3.
Napsauta SUPPORT -kohtaa sivun ylälaidassa.
Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität ohjelmistoa
käyttäen USB-liitäntää.
Anna tuotteen mallin numero hakukenttään. Kun
annat mallin numeron, avattava luettelo näyttää
mallin numeroa vastaavat tuotteet.
4.
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
Kun ohjelmistopäivitys on tehty, tarkista ohjelmiston
tiedot Ohjelmistopäivitys -valikosta.
Napsauta tuotteesi mallin numeroa avattavassa
luettelossa.
5.
Vieritä avautuvalla sivulla alaspäin ja napsauta
kohtaa Firmware Manuals & Downloads.
6.
7.
Napsauta Software -välilehteä.
Ilmoitus autom. päiv.
Jos tuotteesi on yhdistetty verkkoon ja asetat
Automaattiset päivitysilmoitukset -toiminnon
käyttöön, tuote ilmoittaa uudesta ohjelmaversiosta
ponnahdusviestillä.
8.
Napsauta Send ensimmäisessä
ponnahdusviestissä. Napsauta Save File toisessa
ponnahdusviestissä.
Kytke tuote päälle.
9.
Aseta Ilmoitus autom. päiv. Käytössä -tilaan
Ohjelm. päivitys -valikossa.
Tuote ilmoittaa ponnahdusviestin välityksellä, jos
uusi ohjelmistoversio on saatavilla.
Etsi DLNA-asennustiedosto levyasemaltasi ja
kaksoisnapsauta tiedostoa.
10. Valitse esiin ponnahtavassa ruudussa Run ja
Älä koskaan sammuta tai käynnistä tuotetta
1.
2.
3.
Päivitä laiteohjelma valitsemalla Kyllä. Tuote
sammuu ja käynnistyy automaattisesti ja aloittaa
päivityksen.
4.
Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Tuote sammuu automaattisesti, kun
päivitys on suoritettu.
5.
Kytke tuote päälle painamalla VIRTA -painiketta.
Napsauta Ohjelmat-välilehden EXE-kuvaketta
DLNA-rivin oikealla puolella.
noudata ruudulla näkyviä ohjeita.
Lataa DLNA-ohjelman asennus-/käyttöopas samasta
Ohjelmat-välilehdestä napsauttamalla asianmukaista PDFtiedoston symbolia oikealla olevassa Tiedostosarakkeessa.
PDF-muodossa oleva tiedosto latautuu ja avautuu.
Noudata DLNA-asennus- ja asetusohjeita. Voit tarkastella
tiedostoa ja/tai tallentaa sen.
| HUOMAUTUS |
Jotta voit käyttää DLNA:ta älypuhelimellasi, sinun on
kytkettävä laitteesi ja älypuhelimesi samaan reitittimeen.
| 22 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0610.indd 22
2013-06-10 오후 3:14:48
Mediatoisto
Tiedostojen toistaminen USBlaitteella
Siirry päävalikkoon.
3.
Valitse Kyllä ◄► -painikkeilla ja paina
E-painiketta.
4.
Paina PUNAISTA (A) -painiketta.
Kytke USB-tallennuslaite Pysäytä-tilassa tuotteen
etupaneelissa olevaan USB-porttiin. Viesti ”Haluatko
vaihtaa laitteen?” tulee näkyviin.
Videot
Valokuvat
Musiikki
8-1. Valitse toistettava tai tarkasteltava tiedosto ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
Mediatoisto
1.
2.
7-1. Jos tiedostot näkyvät ruudulla, siirry vaiheeseen 8-1.
Jos tiedostokansiot näkyvät ruudulla, valitse kansio
▲▼◄► -painikkeilla, paina E-painiketta ja siirry
vaiheeseen 8-1.
05
Voit toistaa yhdistetyn USB-laitteen multimediatiedostoja.
6-1. Valitse Videot, Valokuvat tai Musiikki ▲▼
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
| HUOMAUTUS |
3D-tiedostojen toisto ei ole tuettu.
Sinun täytyy poistaa USB-tallennuslaite turvallisesti
suorittamalla ”Poista USB turv.”, -toiminto, jotta
voit estää mahdolliset vauriot USB-muistille. Siirry
päävalikkoon painamalla HOME -painiketta. Paina
sitten KELTAISTA (C) painiketta ja E-painiketta.
Asetukset
Käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävän levyn toisto
CD
USB-flash-muisti
CD
Sovellus 2
Sovellus 3
a Vaihda laitetta
Sovellus 4
d Näytä laitteet
" Hyväksy
5.
Valitse USB-muistitikku tai USB-flash-levy ▲▼
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
6.
Valitse Videot, Valokuvat tai Musiikki ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
7.
Jos tiedostot näkyvät ruudulla, siirry vaiheeseen 8.
Jos tiedostokansiot näkyvät ruudulla, valitse kansio
▲▼◄► -painikkeilla, paina E-painiketta ja siirry
vaiheeseen 8.
8.
Valitse toistettava tai tarkasteltava tiedosto ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
Voit toistaa DVD- ja CD-levyille tallentamiasi
multimediatiedostoja.
1.
2.
Käynnistä kotiteatteri.
3.
Paina PUNAISTA (A) painiketta, kun levy on
ladannut.
4.
Valitse CD tai DVD ▲▼◄► -painikkeilla ja paina
E-painiketta.
5.
Valitse Videot, Valokuvat tai Musiikki ▲▼
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
6.
Jos tiedostot näkyvät ruudulla, siirry vaiheeseen 7.
Jos tiedostokansiot näkyvät ruudulla, valitse kansio
▲▼◄► -painikkeilla, paina E-painiketta ja siirry
vaiheeseen 7.
7.
Valitse toistettava tai tarkasteltava tiedosto ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
TAI
4-1. Paina SINISTÄ (D) painiketta.
CD
USB-flash-muisti
Asetukset
Avaa levykelkka, aseta käyttäjän tallentama levy
kelkkaan etikettipuoli ylöspäin ja sulje kelkka.
TAI
3-1. Paina SINISTÄ (D) painiketta, kun levy on ladannut.
4-1. Valitse CD tai DVD ◄► -painikkeilla ja paina
E-painiketta.
5-1. Valitse Videot, Valokuvat tai Musiikki ▲▼
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
Sovellus 1
Sovellus 2
USB-flash-muisti
Sovellus 3
Sovellus 4
d Koti
" Hyväksy
5-1. Valitse USB-muistitikku tai USB-flash-levy ◄►
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
6-1. Jos tiedostot näkyvät ruudulla, siirry vaiheeseen 7-1.
Jos tiedostokansiot näkyvät ruudulla, valitse kansio
▲▼◄► -painikkeilla, paina E-painiketta ja siirry
vaiheeseen7-1.
7-1. Valitse toistettava tai tarkasteltava tiedosto ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 3:06:39
Mediatoisto
Kaupallisten videolevyjen
toistaminen
Aseta levy levykelkkaan etikettipuoli ylöspäin ja sulje
kelkka. Toisto käynnistyy automaattisesti. Jos toisto
ei käynnisty automaattisesti, siirry päävalikon Videotkohtaan ja paina E-painiketta.
Useimmissa tapauksissa kaupalliset videot näyttävät
levyvalikon. Toista levyn elokuva valitsemalla levyvalikon
Toista-kohta ja painamalla E-painiketta.
2
| HUOMAUTUS |
Saat lisätietoja videoiden toistamisesta katsomalla
"Videotoiston hallinta" -kohdan tältä sivulta.
Toistuva toisto
Videotoiston hallinta
Voit hallita Blu-ray-, DVD- ja CD-levyillä sekä USBtallennuslaitteilla olevien videotiedostojen toistoa.
Mediasta riippuen jotkin tässä käyttöoppaassa kuvatut
toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla.
Kaukosäätimen videon toistoon
käytetyt painikkeet
0
Paina toiston aikana kaukosäätimen
REPEAT-painiketta.
2.
Valitse Pois, Nimi, Jakso, Kaikki tai
Toista A-B, ▲▼-painikkeilla ja paina
E-painiketta.
Toista A-B
POPUP
2
1
HOME
REPEAT
3
1
1.
1.
Valitse E-painiketta painamalla kohta,
josta haluat uudelleentoiston alkavan (A).
2.
Valitse E-painiketta painamalla kohta,
johon haluat uudelleentoiston päättyvän (B).
3.
Palaa normaalitoistoon painamalla REPEAT
-painiketta uudelleen.
4.
Paina E-painiketta.
TITLE MENU
DISC MENU
SUBTITLE
Levyvalikon, nimikevalikon,
ponnahdusvalikon ja nimikelistan käyttö
• DISC MENU : Painamalla tätä painiketta
toiston aikana saat levyvalikon esiin.
• TITLE MENU : Painamalla tätä painiketta
toiston aikana saat nimikevalikon esiin.
- Jos levyllä on soittolista, pääset siihen
painamalla VIHREÄTÄ (B) painiketta.
• POPUP MENU : Painamalla tätä painiketta
toiston aikana voit näyttää ponnahdusvalikon.
• DISC MENU tai TITLE MENU : Painamalla
tätä painiketta toiston aikana voit näyttää
nimikeluettelon.
Toistoa ohjaavat painikkeet
Tuote ei toista ääntä Haku-, Hidastus- tai Askeltilassa.
• 6 : Aloittaa toiston.
• 5 : Lopettaa toiston.
• 7 : Keskeyttää toiston.
• Nopea toisto : Paina toiston aikana 3- tai
-painiketta.
Aina kun painat 3- tai -painiketta,
toistonopeus muuttuu.
• Hidastettu toisto : Paina taukotilassa
-painiketta.
Aina kun painat -painiketta, toistonopeus
muuttuu.
• Kuva kuvalta -toisto : Paina taukotilassa
7-painiketta.
Joka kerran, kun painat 7-painiketta, uusi
kuva tulee näkyviin.
• Ohitustoisto : Paina toiston aikana 1- tai
2-painiketta.
Aina painaessasi 1- tai 2-painiketta, levy
siirtyy edelliseen tai seuraavaan jaksoon tai
tiedostoon.
3
| HUOMAUTUS |
Levystä riippuen kaikki toistovaihtoehdot eivät
välttämättä näy ruudulla.
välttämättä näy ruudulla välittömästi. Jatka
▲▼ -painikkeiden painamista, kunnes
valintasi on oikean kentän sisällä.
Palaa normaaliin toistoon painamalla
REPEAT -painiketta uudelleen. Paina sitten
▲▼ -painikkeita valitaksesi Pois ja paina
E-painiketta.
Toista A–B ei välttämättä näy ruudulla
välittömästi. Jatka ▲▼ -painikkeiden
painamista, kunnes Toista A–B on oikean
kentän sisällä.
Sinun on asetettava piste (B) vähintään 5
sekuntia pisteen (A) jälkeen.
| 24 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 24
2013-05-30 오후 3:06:45
TYÖKALUT-valikon käyttäminen
Valikot, jotka tulevat näkyviin vain
Paina toiston aikana TOOLS -painiketta.
toistettaessa tiedostoa
05
Jos elokuvalla tai videolla on useampi
kuin yksi nimike, siirry haluamaasi
nimikkeeseen tai valitse se.
Soittoaika
Siirry haluamaasi toistopisteeseen.
Anna toistopiste numeropainikkeilla.
Toistotila
Valitsemalla tämän voit toistaa
toistuvasti tietyn nimikkeen, jakson
(vain BD-/DVD-levyt) tai merkityn osan.
Kuvatilan asettaminen.
- Tila
 Käyttäjä : Voit säätää seuraavia
asetuksia: Kirkkaus, Kontrasti,
Väri ja Terävyys.
Kuva-asetukset
 Dynaaminen : Tällä asetuksella
voit parantaa terävyyttä.
 Normaali : Tämä asetus sopii
useimmille katselusovelluksille.
 Elokuva : Tämä asetus sopii
parhaiten elokuvien katseluun.
Äänen synkr.
Koko näyttö
Aseta haluamasi koko näytön koko.
Voit valita tilat Alkuperäinen, Tila1
(suurempi) ja Tila2 (suurin).
Tiedot
Voit tarkastella videotiedoston tietoja.
| HUOMAUTUS |
Työkalut-valikko voi erota levystä tai tallennuslaitteesta
riippuen. Kaikkia vaihtoehtoja ei välttämättä näytetä.
Videosoittolistan luominen
Voit luoda videotiedostojen soittolistan lähes samalla tavalla
kuin musiikkitiedostojen soittolistan. Saat ohjeet katsomalla
kohdan "Musiikkisoittolistan luominen" sivulta 26.
Valmiiksi tallennettujen kaupallisten
äänilevyjen toistaminen
1.
Voit säätää äänen viiveaikaa, jotta
ääni on synkronoitu videokuvan
kanssa. Voit valita viivearvon väliltä
0–300 millisekuntia.
Aseta CD-äänilevy (CD-DA) tai MP3-levy
levykelkkaan.
• CD-äänilevyn (CD-DA) kohdalla ensimmäinen
raita toistetaan automaattisesti. Levyn raidat
toistetaan siinä järjestyksessä, jossa ne on levylle
tallennettu.
• Valitse MP3-levyjen kohdalla Musiikki ▲▼
-painikkeilla ja paina E-painiketta.
E
Soittolista
1/12
Työkalut
Valikot, jotka tulevat näkyviin vain
TRACK 001
toistettaessa BD-/DVD
TRACK
CK 001
Toistotila
_
Raita
Ääni
04:27
Valitse tämä siirtyäksesi haluamaasi
jaksoon.
04:07
TRACK 004
+
Valitse haluamasi äänen kieli.
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
Tekstitys
03:35
Valitse haluamasi tekstityskieli.
CD
Kulma
Voit katsella kohtauksen toisesta
kuvakulmasta.
Kuvakulma-asetus näyttää saatavilla
olevien kuvakulmien määrän (1/1,
1/2, 1/3 jne).
BONUSVIEWkuva /
BONUSVIEWääni
Valitse haluamasi bonusview-asetus.
+05:57
< Säädä " Valitse ' Palaa
TRACK 002
TRACK 003
Jakso
Mediatoisto
Nimi
2.
" Keskeytä
Työkalut
' Palaa
Voit toistaa tietyn raidan valitsemalla raidan
kaukosäätimen ▲▼ -painikkeilla ja painamalla
E-painiketta.
| HUOMAUTUS |
Saat lisätietoja musiikin toistamisesta katsomalla
"Musiikkitoiston hallinta" -kohdan sivulta 26.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 3:06:47
Mediatoisto
2.
Musiikkitoiston hallinta
Voit hallita DVD- ja CD-levyillä sekä USB-tallennuslaitteilla
olevan musiikkisisällön toistoa.
Siirry haluamaasi tiedostoon ▲▼◄► -painikkeilla
ja valitse se painamalla KELTAISTA (C) painiketta.
Valitse lisää tiedostoja toistamalla tämä.
Musiikki
Kaukosäätimen musiikin toistoon
käytetyt painikkeet
RDS DISPLAY
1
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
0
POPUP
2
S
3
O
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
03:45
Valitse  Hyppää s.
' Palaa
4
5
6
1
2
Ohita : Voit siirtyä toiston aikana edelliseen
tai seuraavaan musiikkiraitaan 1- ja
2-painikkeella.
3.
Poista tiedosto soittolistalta siirtymällä tiedoston
kohdalle ja painamalla KELTAISTA (C) painiketta.
4.
Toista valitut tiedostot painamalla E-painiketta.
Soittolista-ruutu tulee esiin.
5.
Voit siirtyä musiikkilistaan painamalla 5- tai
RETURN (') -painiketta.
6.
Siirry takaisin soittolistaan E-painikkeella.
| HUOMAUTUS |
Voit luoda jopa 99 raitaa sisältävän soittolistan CDäänilevylle (CD-DA).
Jos siirryt musiikkiluetteloon soittolistasta ja palaat
3
5-painike : Pysäyttää raidan toiston.
4
Nopea toisto (vain CD-äänilevyt (CD-DA) :
Paina toiston aikana 3- tai -painiketta.
Aina kun painat 3- tai -painiketta,
toistonopeus muuttuu.
5
7-painike : Keskeyttää raidan toiston.
6
6-painike : Toistaa valittuna olevan raidan.
Raitojen toistuva toisto
Voit asettaa tuotteen toistamaan raidat toistuvasti.
Paina musiikkitoiston aikana TOOLS -painiketta.
Valitse Pois, Raita, Yksi, Kaikki tai Sekoita
◄► -painikkeilla Toistotila -tilassa ja paina
E-painiketta.
soittolistaan, soittolista aloittaa toiston alusta.
Valokuvien toiston hallinta
Voit hallita DVD- ja CD-levyillä sekä USB-tallennuslaitteilla
olevien valokuvien toistoa.
Työkalut-valikon käyttäminen
Paina toiston aikana TOOLS -painiketta.
Aloita /
Pysäytä
diaesitys
Jos toistat musiikkia kaupalliselta CD:ltä tai DVD:ltä,
paina 5- tai RETURN (') -painiketta. Musiikkilistaruutu tulee esiin. Jos luot soittolistan käyttäjän
luoman levyn tai USB-laitteen musiikista, käytä
musiikkiluetteloa sivun 23 kohdan "Tiedostojen
toistaminen USB-laitteella" tai kohdan "Käyttäjän
tallentamaa sisältöä sisältävän levyn toisto"
mukaisesti.
Aloita tai keskeytä diaesitys valitsemalla
tämä.
Kuvaesitysnopeus Voit säätää diaesityksen nopeuden.
Taustamusiikki
Voit kuunnella musiikkia katsellessasi
diaesitystä.
Zoom
Suurenna kuva valitsemalla tämä.
(Voidaan suurentaa 4-kertaiseksi)
Käännä
Käännä kuvaa valitsemalla tämä.
(Tämä kääntää kuvan joko myötä- tai
vastapäivään.)
Musiikkisoittolistan luominen
1.
04:27
CD
NUMERO -painikkeet : Valitse haluamasi raidan
numero soittolistan toiston aikana. Valittu raita
toistetaan.
1.
2.
2 tied. valittu 1/2 Sivu
TRACK 002
05:57
03:53
TITLE MENU
DISC MENU
TRACK 002
TRACK 001
| 26 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 26
2013-05-30 오후 3:06:48
Tiedot
Näyttää kuvan tiedot, kuten nimen ja
koon.
4.
Paina TUNER MEMORY -painiketta uudelleen.
• Paina TUNER MEMORY-painiketta ennen kuin
NUMERO katoaa näytöstä.
• Kun olet painanut TUNER MEMORY -painiketta,
NUMERO katoaa näytöstä ja asema tallennetaan
muistiin.
5.
Voit esiasettaa muita asemia toistamalla vaiheet 2–4.
• Voit kuunnella esiasetettua asemaa painamalla
TUNING UP, DOWN -painiketta.
| HUOMAUTUS |
Työkalut-valikko voi erota levystä tai tallennuslaitteesta
riippuen. Kaikkia vaihtoehtoja ei välttämättä näytetä.
Jotta voit käyttää taustamusiikkitoimintoa,
valokuva- ja musiikkitiedostojen on oltava samassa
tallennusvälineessä. MP3-tiedoston bittivirta,
valokuvan koko ja koodaustapa voivat kuitenkin
vaikuttaa äänenlaatuun.
Valokuvatoistolistan luominen
Tietoa RDS-lähetyksistä
Voit luoda valokuvatiedostojen toistolistan lähes samalla
tavalla kuin musiikkitiedostojen soittolistan. Saat ohjeet
katsomalla kohdan "Musiikkisoittolistan luominen" sivulta 26.
RDS-järjestelmän käyttäminen
Mediatoisto
Paina TUNER MEMORY -painiketta.
• NUMERO välkkyy näytöllä.
05
3.
FM-asemien vastaanottamiseen
Radion kuunteleminen
Kaukosäätimen painikkeiden
käyttäminen
1.
2.
Valitse FM painamalla FUNCTION-painiketta
Viritä haluamasi asema.
• Esiasetettu viritys 1: Valitse PRESET painamalla
5-painiketta. Valitse sitten esiasetettu asema
painamalla TUNING UP, DOWN -painiketta.
- Sinun on lisättävä esiasetetut asemat tuotteen
muistiin ennen kuin voit virittää esiasetetuille
asemille. Katso Asemien esiasetus -kohta alta.
• Manuaalinen viritys: Valitse MANUAL painamalla
5-painiketta. Viritä alempi tai korkeampi taajuus
painamalla TUNING UP, DOWN -painiketta.
• Automatic Tuning (Automaattinen viritys): Valitse
MANUAL painamalla 5-painiketta ja pidä
pohjassa TUNING UP, DOWN -painiketta, jotta
voit automaattisesti hakea taajuuden.
Mono/Stereo-määritys
Paina MO/ST-painiketta.
• Aina kun painiketta painetaan, ääni vaihtuu STEREOja MONO-tilan välillä.
• Valitse MONO-tila huonolla lähetysalueella, jotta saat
puhtaamman lähetysäänen.
Asemien esiasetus
Esimerkki: FM 89.10:n esiasetus muistiin.
1.
2.
Valitse FM painamalla FUNCTION -painiketta.
Valitse <89.10> painamalla TUNING UP, DOWN
-painiketta.
RDS-toiminto mahdollistaa FM-asemille normaalin
ohjelmasignaalin ohessa lähetettävän ylimääräisen
signaalin käytön.
Asemat lähettävät esimerkiksi aseman nimen sekä tietoa
lähettämistään ohjelmatyypeistä, kuten urheilu, musiikki
jne.
Kun viritin on viritetty RDS-palvelua lähettävän FMaseman kohdalle, RDS-ilmaisin syttyy näytössä.
RDS-toiminnon kuvaus
• PTY (Ohjelmatyyppi): Näyttää parhaillaan lähetettävän
ohjelman tyypin.
• PS NAME (Ohjelmapalvelun nimi): Näyttää senhetkisen
aseman nimen, koostuu 8 kirjainmerkistä.
• RT(Radiotekstit): Purkaa radioaseman laatiman tekstin
(jos sellaista käytetään) koodauksen ja koostuu
korkeintaan 64 kirjainmerkistä.
• CT (Kellonaika): Purkaa ja esittää FM-aseman
lähettämän senhetkisen kellonajan. Jotkin asemat eivät
ehkä lähetä PTY-, RT- tai CT-tietoja, joten nämä tiedot
eivät välttämättä aina näy näytössä.
• TA (Liikennetiedote): TA ON/OFF (TA KÄYTÖSSÄ/
EI KÄYTÖSSÄ) ilmaisee, että liikennetiedotus on
käynnissä.
| HUOMAUTUS |
RDS ei välttämättä toimi kunnolla, jos senhetkinen
radioasema ei lähetä kunnollista RDS-signaalia tai jos
signaali ei ole riittävän voimakas.
RDS-signaalien näyttäminen
Näet aseman lähettämät RDS-signaalit näytöllä.
Paina RDS DISPLAY -painiketta FM-asemaa
kuunnellessasi.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 3:06:52
Mediatoisto
• Näyttö vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella ja
esittää vuorotellen seuraavat tiedot:
PS NAME RT CT Taajuus
Haun aikana <PS NAME> ilmestyy
PS
näytölle ja asemien nimet näytetään.
(Ohjelmapalvelu) <NO PS> ilmestyy näkyviin, jos
signaalia ei lähetetä.
RT
(Radiotekstit)
Taajuus
1.
Paina PTY SEARCH -painiketta, kun kuuntelet FMasemaa.
2.
Paina painikkeita PTY- tai PTY+, kunnes haluamasi
PTY-koodi ilmestyy näyttöön.
• Näytössä näkyvät oikealla esitetyt PTY-koodit.
3.
Paina PTY SEARCH -painiketta uudelleen silloin,
kun edellisessä kohdassa valittu PTY-koodi näkyy
yhä näytössä.
• Pääyksikkö käy läpi 15 esivalittua FM-asemaa ja
pysähtyy löytäessään valitsemasi tyypin ja virittää
sen kohdalleen.
Haun aikana <RT> ilmestyy näytölle
ja asemien lähettävät radiotekstit
näkyvät. <NO RT> ilmestyy näkyviin,
jos signaalia ei lähetetä.
Aseman taajuus (ei-RDS-palvelu)
Kaukosäätimen TV SOUND
-painikkeen käyttö.
Näytöllä näkyvistä kirjainmerkeistä
Kun näytöllä näkyy PS- tai RT-signaaleja, seuraavia
merkkejä käytetään.
• Näyttöikkuna ei pysty erottamaan toisistaan isoja ja
pieniä kirjaimia ja se käyttää aina isoja kirjaimia.
• Näyttö ei pysty näyttämään esim. aksentilla varustettuja
kirjaimia, esim. <A,> ja näytössä voi siksi <A’s> silloin,
kun tekstissä muuten olisi esim. <À, Â, Ä, Á, Å tai Ã.>
PTY-ilmaisin (Ohjelmatyyppi) ja
Jos sinulla on TV, joka tukee Anynet+ (HDMI-CEC)
-toimintoa, voit ohjata TV:n äänen kotiteatterin kaiuttimiin
tai TV:n kaiuttimiin TV SOUND -painikkeella. Noudata
seuraavia vaiheita:
1.
Kytke HDMI-kaapeli TV:hen ja kotiteatteriin. (Katso
sivu 15.)
2.
Aseta Anynet+ (HDMI-CEC) Käytössä
kotiteatterissa ja TV:ssä.
3.
Paina kaukosäätimen TV SOUND -painiketta. TV
SOUND ON vilkkuu etupaneelin näytöllä ja tilaksi
vaihdetaan D. IN.
• Kun TV SOUND on käytössä, TV:n ääni
lähetetään kotiteatterin kaiuttimien kautta.
4.
Poista TV-ÄÄNI käytöstä painamalla TV SOUND
-painiketta uudelleen.
• Kun TV-ÄÄNI on pois käytöstä, TV:n ääni
lähetetään kytketyn Anynet+ TV:n kaiuttimien
kautta.
PTY-SEARCH (PTY-HAKU) -toiminto
Eräs RDS-palveluista saatava etu on se, että voit
paikantaa tietyntyyppistä ohjelmaa lähettävät radioasemat
valitsemalla tietyn PTY-koodin.
Ohjelman haku PTY-koodin avulla
Alkutoimet
• PTY Search -toiminnolla voidaan etsiä ainoastaan
esivalintapaikoilla olevia asemia.
• Jos haluat pysäyttää haun missä tahansa kohdassa,
paina 5-painiketta haun aikana.
• Seuraavien toimien tekemisessä on aikaraja.
• Jos asetus peruuntuu ennen kuin sen tekeminen on
valmis, aloita uudelleen vaiheesta 1.
• Tarkista painaessasi pääkaukosäätimen painikkeita,
että olet valinnut FM-aseman käyttämällä
pääkaukosäädintä.
+
RDS DISPLAY
Käytä TV-ÄÄNTÄ:
1) Kun haluat kuunnella TV:n ääntä kotiteatterin
kaiuttimien kautta.
2) Kun haluat kuunnella ääntä TV:hen kytketyltä USBlaitteelta kotiteatterin kaiuttimista.
TV-ÄÄNI KÄYTÖSSÄ/EI KÄYTÖSSÄ -tuen
tekniset tiedot
Kytketty TV
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Anynet+
(HDMI-CEC)
-tuettu TV
Ei Anynet+
(HDMI-CEC)
-tuettu TV
Anynet+
(HDMI-CEC)
-asetus
TV-ääni
käytössä
TVääni ei
käytössä
KÄYTÖSSÄ
O
O
EI KÄYTÖSSÄ
O
X
Ei toimintoa
O
X
| 28 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 28
2013-05-30 오후 3:06:52
Verkkopalvelut
BD-LIVE™
2.
Määritä verkkoasetukset.
(Katso sivut 20–21)
Kun tuote on kytketty verkkoon, voit nauttia useista eri
elokuviin liittyvistä palveluista, jotka ovat saatavilla BDLIVE-yhteensopivilla levyillä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kytke USB-muistitikku tuotteen edessä olevaan
USB-liitäntään ja tarkista jäljellä oleva muisti
käyttämällä BD-tiedon hallintaa. Muistilaitteella
täytyy olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BDLIVE-palveluita voidaan käyttää.
Valitse Asetukset aloitusruudulla ja paina
E-painiketta.
Valitse Järjestelmä ja paina E-painiketta.
DLNA:n avulla voit käyttää ja toistaa tietokoneella olevia
tiedostoja kotiteatterin kautta.
Noudata DLNA-käyttöoppaan ohjeita asettaaksesi
DLNA:n tietokoneellesi ja merkitäksesi kansioita ja
tiedostoja, jotka haluat jakaa kotiteatterin kanssa.
Käytä ja toista tietokoneella olevia tiedostoja seuraavasti,
kun olet asettanut DLNA:n:
1.
2.
Käynnistä tietokone, TV ja kotiteatteri.
3.
Paina kotiteatterin SINISTÄ (D) painiketta (Näytä
laitteet).
4.
5.
Valitse tietokoneesi laiteluettelosta ◄► -painikkeilla.
6.
Valitse BD-tiedonhallinta ja paina E-painiketta.
Valitse Vaihda laitetta ja paina E-painiketta.
Varmista, että DLNA-jaettu palvelin on käynnissä
tietokoneellasi.
Valitse tarkasteltava tiedosto vaihtoehdoista Videot,
Valokuvat ja Musiikki ja paina E-painiketta.
Valitse ▲%◄►-painikkeella valitsemasi
tiedostotyypit sisältävä kansio ja paina
E-painiketta. Tiedostoluettelo näytetään.
Valitse tarkasteltava tai toistettava tiedosto ja paina
E-painiketta.
Valitse USB-flash-muisti ja paina E-painiketta.
7.
Aseta tuotteeseen BD-LIVE-palvelua tukeva Blu-raylevy.
| HUOMAUTUS |
Valitse kohde levyn valmistajan tarjoamista BD-LIVEsisältöpalveluista.
| HUOMAUTUS |
BD-LIVE-palvelun ja sisällön käyttötavat voivat
vaihdella levyn valmistajasta riippuen.
Voit luoda soittolistoja tietokoneesi tiedostoista samalla
tavalla kuin luot soittolistoja USB-laitteiden ja levyjen
tiedostoista.
Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta voit hallita
tietokoneesi tiedostojen toistoa samalla tavalla kuin
hallitset USB-laitteiden ja levyjen tiedostojen toistoa.
Voit käyttää tietokoneen tiedostoja myös valitsemalla
ensin Videot-, Valokuvat- tai Musiikki-kohdan
aloitusruudulla ja valitsemalla tietokoneesi esiin
tulevasta luettelosta.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 29
Verkkopalvelut
Kytke tuote verkkoon.
(Katso sivu 14)
06
1.
DLNA-käyttö
29 |
2013-05-30 오후 3:06:54
Liitteet
Lisätiedot
Huomautukset
Liitännät
HDMI-LÄHTÖ
• Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi
kaikissa televisioissa.
• Sinulla on oltava HDMI-kytkentä, jotta voit nauttia
videokuvasta, jossa on käytetty 3D-teknologiaa.
• Pitkä HDMI-kaapeli voi aiheuttaa häiriöitä ruudulla.
Kytke tällöin HDMI Syvä väri Pois.
Asetukset
3D-asetukset
• Joidenkin 3D-levyjen kohdalla voit pysäyttää elokuvan
3D-toiston painamalla 5-painiketta kerran. Elokuvan
toisto keskeytyy ja 3D-tila poistetaan käytöstä.
Voit vaihtaa 3D-vaihtoehdon valintaa toistaessasi
3D-elokuvaa painamalla 5-painiketta kerran. Bluray-valikko tulee esiin. Paina 5-painiketta uudelleen
ja valitse 3D-asetukset Blu-ray-valikosta.
• Sisällöstä ja kuvan sijainnista riippuen television
ruudulla, pystysuorat mustat palkit voivat tulla
näkyviin vasemmalla, oikealla tai molemmilla sivuilla.
TV:n kuvasuhde
• Tietyt kuvasuhteet eivät ehkä ole käytettävissä
levytyypistä johtuen.
• Jos valitset kuvasuhteen ja asetuksen, joka poikkeaa
television kuvasuhteesta, kuva saattaa näky
vääristyneenä.
• Jos valitset 16:9 Alkup. -tilan, kuva voi näkyä 4:3
Pillarbox -tilassa (mustat palkit kuvan sivuilla).
BD Wise (vain Samsung-tuotteissa)
• Kun BD Wise on käytössä, Resoluutio -asetus
on oletuksena BD Wise ja BD Wise tulee näkyviin
Resoluutio -valikossa.
• Jos tuote kytketään laitteeseen, joka ei tue BD Wise
-toimintoa, tätä toimintoa ei voi käyttää.
• BD Wise -toimintoa varten sekä tuotteen että
television BD Wise -asetukseksi on valittava
Käytössä.
Digitaalilähtö
• Tavallisilla DVD-levyillä ei ole BONUSVIEW-ääntä tai
siirtymisen äänitehosteita.
• Kaikissa Blu-ray-levyissä ei ole BONUSVIEW-ääntä
tai siirtymisen äänitehosteita.
• Tämä digitaalinen lähtöasetus ei vaikuta televisioon
välitettävään analogiseen (L/R) ääneen tai HDMIäänilähtöön. Se vaikuttaa optiseen äänilähtöön
ja HDMI-äänilähtöön, kun tuote on kytketty AVvastaanottimeen.
• Jos toistat MPEG-ääniraitoja, äänisignaali lähetetään
PCM-muodossa riippumatta digitaalisen lähdön
asetuksista (PCM tai bittivirta).
• Digitaalinen lähtö voidaan aktivoida, kun Kaiuttimen
valinta on asetettu tilaan TV-kaiutin.
BD-Live Internet -yhteys
• Internet-yhteydessä saattaa olla rajoituksia BD-LIVEsisällön käytön aikana.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi sen
mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso lisätietoja
televisiosi käyttöoppaasta.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMI-kaapeli
ei tue CEC:tä.
• Jos Samsung-televisiossa on Anynet+-logo, se tukee
Anynet+-toimintoa.
BD-tiedonhallinta
• Levyn toisto voi keskeytyä ulkoisen muistin tilassa,
jos USB-laite irrotetaan kesken toiston.
• Vain USB-laitteet, jotka on alustettu FAT-muotoisiksi
(DOS 8.3 volume label), ovat tuettuja. On
suositeltavaa käyttää USB-laitteita, jotka tukevat
USB 2.0-protokollaa, 4 Mt/s tai nopeampi luku-/
kirjoitusnopeus.
• Toiston jatkamistoiminto ei ehkä enää toimi, kun
tallennusväline on alustettu.
• BD-tiedon hallinnan muistin kokonaismäärä saattaa
vaihdella olosuhteista riippuen.
DivX® Video On Demand
• Saat lisätietoja DivX(R) VOD -palvelusta osoitteesta
"http://vod.divx.com".
Kaiutinasetukset
• Kun Kaiuttimen valinta on asetettu tilaan TV-kaiutin,
ääni lähetetään TV-kaiuttimien kautta.
• Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta, sillä
muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet äänen hyvin
voimakkaana.
• Jos HDMI-laite (AV-vastaanotin tai televisio) ei ole
yhteensopiva pakattujen muotojen (Dolby digital,
DTS) kanssa, äänisignaali toistetaan PCM-muodossa.
| 30 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 30
2013-05-30 오후 3:06:56
HDMI-ääni
Mediatoisto
• Kun Anynet+ (HDMI-CEC) on Ei käytössä -tilassa,
Audio Return Channel (Äänen paluukanava) -toiminto
ei ole käytettävissä.
• ARC (Äänen paluukanava) -ei-yhteensopivan
HDMI-kaapelin käyttö voi aiheuttaa
yhteensopivuusongelman.
• ARC-toiminto on saatavilla vain silloin, jos ARCyhteensopiva televisio on kytketty laitteeseen.
Toistaminen
Videotiedostojen toistaminen
• Jos järjestelmä on kytketty BD Wis e -yhteensopivaan
televisioon, jossa BD Wise on asetettu tilaan
Käytössä, Kuva-asetus -valikko ei näy.
• Taustamusiikki-toiminto ei toimi, elleivät
musiikkitiedosto ja valokuvatiedosto ole samalla
tallennusvälineellä. Myös MP3-musiikkitiedoston
bittinopeus, valokuvan koko ja koodausmuoto voivat
vaikuttaa äänenlaatuun.
Liitteet
Äänen paluukanava
TOOLS -painikkeen käyttö kuvia katseltaessa
07
• Kun HDMI-äänen lähtö on asetettu TV-kaiuttimeen,
ääni alasmiksataan automaattisesti kahteen
kanavaan.
USB-tallennuslaitteelta toistaminen
• Sinun täytyy poistaa USB-tallennuslaite turvallisesti
suorittamalla ”Poista USB turv.” -toiminnon, jotta
voit estää mahdolliset vauriot USB-muistille. Siirry
päävalikkoon painamalla HOME-painiketta. Paina
sitten KELTAISTA (C) painiketta ja E-painiketta.
• Videotiedostot – joissa on korkea siirtonopeus
(20 Mbps tai enemmän) – rasittavat tuotteen
toiminnallisuutta ja voivat keskeyttää toistamisen.
Ääniraidan kielen valitseminen
• Ilmaisinta ◄► ei näy näytössä, jos BONUSVIEW-osa
ei sisällä mitään BONUSVIEW-ääniasetuksia.
• Äänikieli -toiminnon kautta saatavilla olevat kielet
riippuvat levylle koodatuista kielistä. Tämä toiminto tai
jotkin kielet eivät välttämättä ole saatavilla.
• Joillakin Blu-ray-levyillä voit valita englanninkielisen
PCM- tai Dolby Digital -ääniraidan
Tekstityksen kielen valitseminen
• Blu-ray- tai DVD-levystä riippuen voit ehkä muuttaa
tekstityskieltä Levyvalikon avulla. Paina DISC MENU
painiketta.
• Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä tekstityskieliä
levylle on koodattu, eikä se välttämättä ole
käytettävissä kaikilla Blu-ray- tai DVD-levyillä.
• Myös tietoa pääohjelmasta / BONUSVIEW-tilasta
tulee näkyviin, jos Blu-ray-levyllä on BONUSVIEWosa.
• Tämä toiminto vaihtaa ensisijaisia ja toissijaisia
tekstityksiä samaan aikaan.
• Ensisijaisten ja toissijaisten tekstitysten
kokonaismäärä näytetään erikseen.
JPEG-tiedostojen toistaminen
• Et voi suurentaa tekstitystä tai PG-grafiikkaa koko
näytön tilassa.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 3:06:56
Liitteet
Digitaaliset lähtövalinnat
Asetukset
PCM
Liitännät
Bittivirta (DTS
uudelleenkood.)
Bittivirta (Dolby D.
uudelleenkood.)
HDMI-tuettu AV-vastaanotin
PCM
Jopa 7.1-kanavainen
PCM-ääni
PCM
Dolby Digital
Jopa 5.1-kanavainen
PCM-ääni
Dolby Digital
Dolby Digital Jopa 5.1-kanavainen
Plus
PCM-ääni
Blu-ray-levyn
Jopa 5.1-kanavainen
Dolby TrueHD
äänivirta
PCM-ääni
DTS
Jopa 5.1-kanavainen
PCM-ääni
Dolby Digital Plus
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD
Jopa 7.1-kanavainen
Korkea
PCM-ääni
näyttötarkkuus
DTS-HD Korkea
näyttötarkkuus
DTS-HD
Jopa 7.1-kanavainen
Master Audio
PCM-ääni
DTS-HD Master
Audio
PCM
DVD:n
äänivirta
Bittivirta
(käsittelemätön)
2-kanavainen PCM
Jopa 5.1-kanavainen
Dolby Digital
PCM-ääni
DTS
Jopa 5.1-kanavainen
PCM-ääni
Lähettää vain
pääohjelman
Purkaa pääohjelman
ääniraidan, jotta AVäänen ja
vastaanottimesi voi
BONUSVIEWBlu-ray-levyn
Mikä tahansa ääniraidan yhteen purkaa äänibittivirran.
määritelmä
PCM-ääneksi ja
Et kuule
lisää siirtymisen
BONUSVIEWäänitehosteet.
ääntä tai siirtymisen
äänitehosteita.
Purkaa pääohjelman
Purkaa pääohjelman
äänen ja
äänen ja
BONUSVIEWBONUSVIEWääniraidan yhteen
ääniraidan yhteen
PCM-ääneksi ja
PCM-ääneksi ja
lisää siirtymisen
lisää siirtymisen
äänitehosteet.
äänitehosteet.
Koodaa sitten
Koodaa sitten
uudelleen PCMuudelleen PCMäänen Dolby Digitaläänen DTSbittivirraksi tai PCMbittivirraksi.
ääneksi.
 Jos lähderaita on 2-kanavainen tai mono, ”Re-encoded Dolby D” (Dolby D. uudelleenkood.) -asetusta ei oteta
käyttöön. Lähtöääni on 2-kanavainen PCM.
Blu-ray-levyt voivat sisältää kolme äänivirtaa:
- Pääohjelman ääni: Pääohjelman ääniraita.
- BONUSVIEW-ääni: Lisä-ääniraita, kuten ohjaajan tai näyttelijöiden kommenttiraita.
- Siirtymisen äänitehosteet: Äänitehosteet, jotka esiintyvät, kun siirryt levyn tai elokuvan valikkoon. Siirtymisen
äänitehosteet ovat erilaisia jokaisella Blu-ray-levyllä.
| 32 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 32
2013-05-30 오후 3:06:57
Lähtötilan mukainen resoluutio
DVD:n toistaminen
Asetukset
BD Wise
E-sisältö /
digitaalinen sisältö
HDMI-tila
Blu-ray-levy
Blu-ray-levyn resoluutio
1080p@60F
480i
Liitteet
HDMI-tila
Lähtö
Auto
Televisiotulon maksimiresoluutio
Televisiotulon maksimiresoluutio
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Elokuvan kuvataajuus:
Automaattinen (24 fps)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
07
Blu-ray-levyn / e-sisällön / digitaalisen sisällön toisto
Vianmääritys
Jos tuote ei toimi oikein, katso ohjeita alla olevasta taulukosta. Jos havaittua ongelmaa ei ole luettelossa tai jos ohjeet
eivät auta ongelmaan, katkaise tuotteen virta, irrota virtajohto ja ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään tai
Samsungin elektroniikkapalveluun.
Vika
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
Levyä ei voi poistaa.
• Onko virtajohto kytketty pistorasiaan kunnolla?
• Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
Toisto ei ala.
• Tarkista Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi.
Ulkomailta ostettuja Blu-ray-/DVD-levyjä ei ehkä voi toistaa.
• Tässä tuotteessa ei voi toistaa CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä.
• Varmista, että turvataso on oikea.
Toisto ei ala välittömästi
Toista/Keskeytä
-painikkeen painamisen
jälkeen.
• Onko levy vääntynyt tai naarmuinen?
• Puhdista levy.
Ääntä ei kuulu.
• Kotiteatteri ei toista ääntä nopean toiston, hitaan toiston tai askelletun toiston aikana.
• Ovatko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasettelu mukautettu oikein?
• Onko levy pahoin vaurioitunut?
Ääni kuuluu vain
muutamasta kaiuttimesta,
ei kaikista 6 kaiuttimesta.
•
•
•
•
Joitakin Blu-ray-/DVD-levyjä toistettaessa ääni kuuluu vain etukaiuttimista.
Tarkista, että kaiuttimet on liitetty oikein.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Kun toistat ääntä CD:ltä, radiosta tai TV:stä, laite lähettää äänen vain etukaiuttimiin.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 3:06:57
Liitteet
Vika
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
5.1-kanavaista Dolby
Digital -surround-ääntä ei
kuulu.
• Onko levyssä merkintää "Dolby Digital 5.1 CH"? 5.1-kanavainen Dolby Digital
-surround-ääni kuuluu vain, jos levy on tallennettu 5.1-kanavaisella äänellä.
• Onko äänen kieleksi asetettu tietonäytössä oikea arvo Dolby Digital 5.1-CH?
Kaukosäädin ei toimi.
• Käytätkö kaukosäädintä sen toimintasäteen sisällä oikeassa kulmassa tunnistimeen
nähden?
• Onko paristojen varaus päässyt loppumaan?
• Levy pyörii, mutta kuvaa
ei näy.
• Kuvanlaatu on heikko ja
kuva värisee.
•
•
•
•
Ääniraidan kieli ja
tekstitykset eivät toimi.
• Ääniraidan kieli ja tekstitykset eivät toimi, jos levyllä ei ole sellaisia.
Valikkonäyttö ei tule
näkyviin, vaikka kyseinen
valikkotoiminto valitaan.
• Onko käytössä levy, joka ei sisällä valikkoja?
Kuvasuhdetta ei voi
vaihtaa.
Onko television virta kytketty?
Ovatko videokaapelit kytketty oikein?
Onko levy likainen tai vaurioitunut?
Heikkolaatuista levyä ei ehkä voi toistaa.
• Voit toistaa 16:9-kuvasuhteen Blu-ray-/DVD-levyjä 16:9 Täysi, 4:3 Letter Box
-tilassa tai 4:3 Pan-Scan -tilassa, mutta 4:3-kuvasuhteen Blu-ray-/DVD-levyt ovat
toistettavissa vain 4:3-kuvasuhteella. Katso lisätietoja Blu-ray-levyn kansilehdestä ja
valitse sitten sopiva toiminto.
Tuote ei toimi.
• Pidä kaukosäätimen 5-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan NO DISC -tilassa.
Tämä nollaa laitteen asetukset.
- RESET -toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Olet unohtanut
ikärajasuojauksen
salasanan.
• Paina tuotteen 5-painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun tuotteessa ei ole levyä sisällä.
Näyttöön tulee näkyviin INIT, ja kaikki asetukset palautuvat oletusasetuksiin.
Paina VIRTA -painiketta.
- RESET -toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Radiolähetyksen
vastaanotto ei onnistu.
• Onko antenni kytketty oikein?
• Jos antennin tulosignaali on heikko, asenna ulkoinen antenni paikkaan, jossa on
hyvä vastaanotto.
Ääntä ei kuulu, kun
television ääntä yritetään
kuunnella tuotteen kautta.
• Jos AVAA/SULJE ^ -painiketta painetaan kuunneltaessa TV:n ääntä käyttäen D.
IN- tai AUX-toimintoja, Blu-ray-/DVD-levyn toiminnot otetaan käyttöön ja TV:n ääni
mykistetään.
"Ei käytettävissä" tulee
näkyviin.
• Ominaisuutta tai toimintoa ei voida suorittaa tällä hetkellä, sillä:
1. Blu-ray-/DVD-levyn ohjelmisto rajoittaa sitä.
2. Blu-ray- tai DVD-levyn ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat).
3. Ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä.
4. Hakemaasi nimikettä, kohtauksen numeroa tai hakuaikaa ei löydy.
Jos HDMIlähtö on asetettu
näyttötarkkuudelle, jota
televisio ei tue (esimerkiksi
1080p), et ehkä näe kuvaa
televisiossa.
• Paina etupaneelin 5-painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun laitteessa ei ole levyä sisällä.
Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
| 34 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 34
2013-05-30 오후 3:06:58
Vika
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
• Tarkista kytkennät television ja tuotteen HDMI-liitäntöjen välillä.
• Tarkista tukeeko televisio 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI-tulotarkkuuksia.
Epänormaali HDMI-lähdön
näyttö.
• Jos ruudulla näkyy "lumisadetta", televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital
Content Protection).
07
Ei HDMI-lähtöä.
Liitteet
DLNA-toiminto
Näen DLNA-toiminnon
kautta jaetut kansiot,
mutta en näe tiedostoja.
• DLNA näyttää vain Valokuva-, Musiikki- ja Elokuva-tiedostoja vastaavat tiedostot.
Tiedostot, jotka eivät vastaa näitä luokkia, eivät ehkä näy.
Videokuva pätkii.
• Tarkista verkon vakaus.
• Varmista, että verkkokaapeli on oikein kytketty ja että verkko ei ole ylikuormitettu.
DLNA-yhteys television
ja tietokoneen välillä on
epävakaa.
• IP-osoitteen samassa aliverkossa tulee olla yksilöllinen. Muuten tuloksena voi olla IPosoitteiden toimintavirhe.
• Tarkista, onko palomuuri käytössä.
Mikäli näin on, ota palomuuri pois käytöstä.
BD-LIVE
En voi yhdistää BD-LIVEpalvelimelle.
• Testaa verkkoyhteyden toimivuus käyttämällä Network Status (Verkon tila)
-toimintoa.
• Tarkista, onko USB-muistitikku kytketty tuotteeseen.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVE-palvelua
voidaan käyttää. Voit tarkistaa käytettävissä olevan määrän BD-tiedon hallinta
-valikosta. (Lisätietoja on sivulla 30)
• Tarkista, onko BD-LIVE-internet-yhteys -vaihtoehto asetettu Salli (kaikki) -tilaan.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai päivitä
uusimpaan laiteohjelmistoon.
Virhe tapahtuu
käytettäessä BD-LIVEpalvelua.
• USB-muistilaitteella täytyy olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVE-palvelua
voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan määrän BD-tiedon hallinta -valikosta. (Lisätietoja
on sivulla 30)
| HUOMAUTUS |
Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BD-tiedot häviävät.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 3:06:59
Liitteet
Tekniset tiedot
Paino
2.3 kg
Mitat
430 (L) x 55 (K) x 250 (S) mm
Käyttölämpötila
+5 °C – +35 °C
Käyttökosteusprosentti
10 % – 75 %
Signaali/kohinasuhde
55 dB
Kättökelpoinen herkkyys
12 dB
Harmoninen kokonaissärö
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Ääni
PCM-monikanavaääni, Bitsream-ääni, PCM-ääni
Yleiset
FM-Viritin
HDMI
Etukaiuttimen teho
80W x 2 (3)
Keskikaiuttimen teho
80W (3)
Surround-kaiuttimen teho
80W x 2 (3)
Bassokaiuttimen teho
100W (3)
Vahvistin
Analogue input : 20Hz – 20kHz (±3 dB)
Taajuusvaste
Digital input : 20Hz – 40kHz (±4 dB)
Signaalikohinasuhde (S/N)
70 dB
Kanavaerotus
60 dB
Tuloherkkyys
(AUX) 500 mV
| 36 Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 36
2013-05-30 오후 3:06:59
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Kaiutinjärjestelmä
Keskikaiutin
Bassokaiutin
Impedanssi
3
3
3
3
Taajuusalue
140Hz – 20kHz
140Hz – 20kHz
140Hz – 20kHz
40Hz – 160Hz
Äänenpaineen
taso
87 dB/W/M
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Nimellinen
tuloteho
80W
80W
80W
100W
Enimmäistuloteho
160W
160W
160W
200W
Kaiutin
Liitteet
Surround
07
Etukaiutin
HT-F4500
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
Mitat (leveys
x korkeus x
syvyys)
(Yksikk : mm) 95.0 x 1112.0
x 74.5 (Jalustan
pohja: 276 x 189)
HT-F4550
95.0 x 1112.0
x 74.5 (Jalustan
pohja: 276 x 189)
227.0 x 95.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4500
Paino
(Yksikk : kg)
0.34
0.34
3.76
HT-F4550
2.70
•
•
•
•
•
0.34
2.70
0.51
3.76
10 Mbps:n tai sitä hitaampia verkkoyhteyksiä ei tueta.
Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
Suunnittelua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Katso tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta tuotteeseen kiinnitetystä merkintätarrasta.
Suomi
HT-F4500_50_FIN-0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 3:07:00
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa y
htyettä Samsung tukeen.
Area
` Europe
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr
(French)
051 331 999
www.samsung.com
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com/hr
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
www.samsung.com/gr
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
www.samsung.com/gr
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Contact Centre 
Area
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
NETHERLANDS
Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
POLAND
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
ROMANIA
TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
(German)
www.samsung.com/ch_fr
(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Tämän tuotteen paristojen hävittäminen oikein
(Koskee maita, joissa on erillinen keruujärjestelmä käytössä)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai paketissa merkitsee, että tämän tuotteen paristoja ei tule
hävittää muiden talousjätteiden mukana, kun niitä ei enää käytetä. Jos merkitty, kemialliset symbolit Hg,
Cd tai Pb merkitsevät, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EC-direktiivin 2006/66
mukaisen viitetason. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vaurioita terveydelle tai
ympäristölle.
Jotta luonnon resursseja voidaan suojata sekä edistää materiaalien uudelleenkäyttöä, erittele paristot
muuntyyppisestä jätteestä, ja kierrätä ne paikallisen ilmaisen paristojen palautusjärjestelmän kautta.
Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkajätteet)
(Koskee maita, joissa on erillinen keruujärjestelmä käytössä)
Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteessa tai kirjallisuudessa merkitsee sitä, että tuotetta ja sen sähköisiä
lisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei tule hävittää muun talousjätteen mukana, kun niitä ei enää
käytetä.
Voit torjua jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän
jätteen muista jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää
materiaalien ja resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen
tietojen saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttää tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.
Tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin.
HT-F4500_50_FIN-0701.indd 38
2013-07-02 오전 10:40:37
HT-F4500
HT-F4550
5.1CH Blu-ray™
hjemmekinoanlegg
brukerhåndbok
forestill deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få mer fullstendig service,
registrer produktet ditt på
www.samsung.com/register
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 1
2013-05-30 오후 3:10:06
Sikkerhetsinformasjon
Advarsel
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er
"farlig spenning" i produktet, som
medfører fare for elektrisk støt
eller personskade.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK
STØT, MÅ MAN SETTE STØPSLET HELT
INN I STIKKONTAKTEN.
ADVARSEL
• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må
man ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet.
FORSIKTIG
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller
vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder
væske, som for eksempel vaser, må plasseres på
apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og
må være klar til bruk til en hver tid.
• Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet
stikkontakt.
• Når du skal koble apparatet fra strømnettet må
støpselet trekkes ut av stikkontakten, og støpselet må
derfor være lett tilgjengelig.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med
produktet.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERPRODUKT I KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert som et
laserprodukt i klasse 1.
Bruk av kontroller, justering og andre prosedyrer enn de
som er spesifisert her kan føre til farlig stråling.
FORSIKTIG
• USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅSER
ER ØDELAGT, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR STRÅLEN.
| 2 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 2
2013-05-30 오후 3:10:11
Oppbevaring og administrasjon av
plater
• Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller
vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske,
f.eks. vaser, på apparatet.
• For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen
fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være
lett tilgjengelig.
• Ikke ta på pluggen med våte hender. Det kan føre til
elektrisk støt.
• Ikke sett flere elektriske enheter inn i samme
stikkontakt. Overbelastning av en stikkontakt kan føre
til overoppheting og brann.
• Før du kobler andre komponenter til dette produktet,
sørg for at alle komponentene er slått av.
• Hvis du plutselig flytter produktet fra et kaldt til et varmt
sted, kan det legge seg kondens på de bevegelige
delene og linsen, noe som kan forårsake unormal
diskavspilling. Hvis dette skjer, må du trekke ut støpslet
og deretter vente i to timer før du setter det inn i
veggkontakten igjen. Deretter setter du inn platen og
forsøker å spille den av igjen.
Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic, og det doble
D-symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
Lisensprodusert i
henhold til amerikansk
patentnummer:
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 og andre patenter for USA
og/eller andre land, utstedte og patentansøkt. DTSHD, symbolet og DTS-HD sammen med symbolet
er registrerte varemerker, mens DTS-HD Master
Audio | Essential er et varemerke som tilhører DTS,
Inc. Produkt inkluderer programvare. © DTS, Inc. All
Rights Reserved.
OM DIVX-VIDEO: DivX® er
et digitalt videoformat som
er skapt av DivX, LLC, et
datterselskap til Rovi Corporation. Dette er en offisiell
DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video.
Gå til divx.com for mer informasjon, og verktøy til å
konvertere filmene dine til DivX-formater.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX
Certified® enheten må registreres for å kunne spille av
kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få
en registreringskode må du finne DivX VOD-seksjonen
på enhetens innstillingsmeny. Gå til vod.divx.com
for mer informasjon om hvordan du kan fullføre
registreringen.
DivX Certified® til å spille av DivX®-filmer med en
oppløsning opp til HD 1080p, inkludert premium
innhold.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er
varemerker som tilhører Rovi Corporation, eller dets
datterselskaper, og brukes på lisens.
Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende
US-patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 3
Sikkerhetsinformasjon
Forsiktighetsregler
Lisens
01
• Holde plater
- Fingeravtrykk eller riper på platen kan
redusere lyd- og bildekvaliteten eller
føre til at den hopper over.
- Unngå å berøre platens overflate der dataene har
blitt lagret.
- Hold platen kanten, slik at det ikke blir fingeravtrykk
på overflaten.
- Fest ikke papir eller tape på platen.
• Rengjøre plater
- Hvis du får fingeravtrykk eller smuss
på platen, rengjøres den med en myk
klut som er dyppet i vann med et mildt
vaskemiddel.
- Når du skal rengjøre platen, må du
tørke forsiktig utover fra midten på platen.
- Lagring av plater
 Hold platene unna direkte sollys.
 Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
 La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel og
oppbevar dem vertikalt.
• Hvis produktet lager unormal støy, brannlukt eller røyk,
slår du av apparatet øyeblikkelig og trekker støpslet
ut av stikkontakten. Deretter kontakter du nærmeste
kundesenter for hjelp. Ikke bruk produktet. Hvis
produktet brukes som det er, kan det føre til brann eller
støt.
• For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen
fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være
lett tilgjengelig.
3|
2013-05-30 오후 3:10:11
Sikkerhetsinformasjon
Begrepene HDMI og HDMI
High Definition Multimedia
Interface samt HDMI-logoen er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing
LLC i USA og andre land.
DLNA®, DLNA-logoen
og DLNA CERTIFIED® er
varemerker, servicemerker
eller sertifiseringsmerker for Digital Living Network
Alliance.
Oracle og Java er registrerte varemerker
som tilhører Oracle og/eller dettes
datterselskaper. Andre navn kan være
varemerker til sine respektive eiere.
Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi
som er beskyttet av patenter og andre intellektuelle
rettigheter tilhørende Rovi Corporation i USA. Dekompilering og demontering er forbudt.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoene er varemerker
som tilhører Blu-ray Disc Association.
Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å begrense
bruken av uautoriserte kopier av enkelte kommersielt
produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en
melding og avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt.
Mer informasjon om Cinavia-teknologien finner du hos
Cinavias forbrukersenter på http://www.cinavia.com.
For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send
et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.”
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på
lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av
amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og
verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter
for visse aspekter av slik teknologi. Cinavia er et
varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheter forbeholdt for Verance. Omvendt utvikling
eller demontering er forbudt.
- Lisensmerknader om åpen kildekode
Hvis det benyttes åpen kildekode i programvaren, er
lisensene for denne åpne kildekoden tilgjengelige på
produktets meny.
Bruke 3D-funksjonen
VIKTIG HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON FOR
3D-BILDER.
Les og forstå følgende sikkerhetsinformasjonen før du
bruker 3D-funksjonen.
• Enkelte seere kan oppleve ubehag når de ser på
3D-filmer/-sendinger. Dette kan være svimmelhet,
kvalme eller hodepine. Hvis du opplever symptomer
som dette må du stoppe å se på 3D-innhold, ta av deg
de aktive 3D-brillene og ta deg en pause.
• Det å se på 3D-bilder i en lengre periode kan være
slitsomt for øynene. Hvis du føler at det er slitsomt å
se på, må du stoppe å se på 3D-innhold, ta av deg de
aktive 3D-brillene og ta deg en pause.
• En ansvarlig voksen må jevnlig holde et øye med barn
som bruker 3D-funksjonen. Hvis noen av barna forteller
om slitne øyne, hodepine, svimmelhet eller kvalme må
du de stoppe å se på 3D-innholdet og ta en pause.
• Du skal ikke bruke de aktive 3D-brillene til andre formål
(som generelle briller, solbriller, beskyttelsesbriller e.l.)
• Du må ikke bruke 3D-funksjonen eller de aktive
3D-brillene når du går rundt eller beveger deg på andre
måter. Hvis du bruker 3D-funksjonen eller de aktive
3D-brillene mens du beveger deg rundt kan føre til at
du kolliderer med objekter, snubler og/eller faller ned
og kan føre til alvorlige skader.
• Hvis du ønsker å nyte 3D-innhold må du koble en
3D-enhet (3D-kompatibel AV-forsterker eller TVapparat) til produktets HDMI OUT-kontakt ved hjelp av
en høyhastighets HDMI-kabel. Sett på deg 3D-briller
før du spiller av 3D-innhold.
• Produktet sender bare ut 3D-signalene via en HDMIkabel som er tilkoblet HDMI OUT-porten.
• Siden videooppløsningen i 3D-avspillingsmodus er låst
iht. oppløsningen på den originale 3D-videoen, kan du
ikke endre oppløsningen.
• Noen funksjoner, som f.eks. BD Wise, eller
innstilling av skjermstørrelse fungerer ikke korrekt i
3D-avspillingsmodus.
• Bruk en høyhastighets HDMI-kabel når du skal se på
3D-signaler.
• Sitt minst tre ganger lengre unna TV-apparatet enn
bredden på TV-apparatet når du ser på 3D-bilder. Hvis
du for eksempel har en 46-tommers skjerm må du sitte
3,5 meter (138 tommer) fra skjermen.
- Monter 3D-skjermen i øyehøyde for best mulig
3D-bilde.
• Hvis produktet er koblet til enkelte 3D-enheter, så kan
det være at 3D-effekten ikke fungerer korrekt.
• Dette produktet konverterer ikke 2D til 3D.
• "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoen er varemerker
som tilhører Blu-ray Disc Association.
| 4 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 4
2013-05-30 오후 3:10:12
Copyright
MEDIEAVSPILLING
Spille filer på en USB-enhet
Spille en plate med egeninnspilt innhold
Spille av en kommersiell videoplate
Styre videoavspilling
Spille av en forhåndsinnspilt kommersiell lydplate
Styre musikkavspilling
Styre bildeavspilling
Lytte på radio
Bruke TV SOUND på fjernkontrollen
Sikkerhetsinformasjon
23
23
24
24
25
26
26
27
28
01
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke
reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten
forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics
Co.,Ltd.
INGEN FUNKSJON
29 Bruke BD-LIVE™
29 Bruke DLNA
Innhold
TILLEGG
SIKKERHETSINFORMASJON
2
3
3
3
4
5
Advarsel
Oppbevaring og administrasjon av plater
Forsiktighetsregler
Lisens
Bruke 3D-funksjonen
Copyright
KOMME I GANG
6
7
9
10
10
11
Plate- og formatkompatibilitet
Logoer til platetyper som produktet kan spille av
Tilleggsutstyr
Frontpanel
Bakpanelet
Fjernkontroll
TILKOBLINGER
12 Koble til høyttalerne
14 Koble til en trådløs ruter
15 Koble til TV/eksterne enheter
30 Tilleggsinformasjon
33 Feilsøking
36 Spesifikasjoner
 Figurer og illustrasjonen i denne
brukerhåndboken er kun for referanse, og kan
avvike fra hvordan de er på produktet.
 Du kan bli belastet med et administrasjonsgebyr
hvis
a. En reparatør blir sendt ut til deg på din
forespørsel og det ikke er noe galt med
produktet (dvs. du har ikke lest denne
brukerhåndboken)
b. Du tar med deg enheten til et
serviceverksted, og det ikke er noe galt
med produktet (dvs. du har ikke lest
denne brukerhåndboken)
 Vi vil opplyse deg om hvor stort dette
administrasjonsgebyret er før vi besøker deg
eller starter å jobbe med spilleren.
INNSTILLINGER
16
17
17
18
20
21
22
Prosedyre for startinnstillinger
Hjem-skjermen
Bruke innstillingsskjermen
Funksjonene til innstillingsmenyen
Nettverk og internett
Oppgradere programvare
Sette opp DLNA
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 5
5|
2013-05-30 오후 3:10:13
Komme i Gang
Plate- og formatkompatibilitet
Platetyper og innhold som produktet kan spille av
Media
Platetype
Blu-ray-plate
3D Blu-ray-plate
VIDEO
DVD-VIDEO, DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
Detaljer
BD-ROM eller BD-RE/-R-plate spilt inn i formatet BD-RE.
DVD-VIDEO, innspilte DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-plater som er
spilt inn og sluttbehandlet, eller et USB-minne som inneholder DivX-,
MKV- eller MP4-innhold.
MUSIKK
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Musikk innspilt på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-, BD-RE-/-R-plater eller en
USB-basert lagringsenhet som media av typen MP3 eller WMA.
FOTO
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Bilder lagret på CD-RW-/-R, DVD-RW-/-R, BD-RE-/-R-plater eller en
USB-basert lagringsenhet som media av typen JPEG.
| MERK |
Det er mulig at produktet ikke vil kunne spille av enkelte CD-RW-/-R- og DVD-R-plater på grunn av platetypen, eller
innspillingsbetingelsene.
Hvis en DVD-RW/-R-plate ikke er spilt inn på korrekt måte i DVD-video-formatet, vil den ikke kunne spilles av.
Produktet ditt vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen DVD-R med en bithastighet som
overstiger 10 Mbps.
Produktet ditt vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen BD-R eller USB-enheter med en
bithastighet som overstiger 30 Mbps.
Avspillingen vil kanskje ikke fungere for noen platetyper, eller når det utføres spesielle operasjoner som endring av
vinkel eller justering av bildeforhold. Informasjon om platene er skrevet i detalj på boksen. Se om nødvendig på den.
Når en BD-J-tittel spilles av, kan innlastingen ta lenger tid enn normalt, eller noen funksjoner utføres langsomt.
Platetyper som produktet ikke kan spille av
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc
e.l.
• DVD-RAM
• Super Audio CD (unntatt
CD-lag)
• DVD-RW (VR-modus)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (Plater av
typen CD-G vil spille av
lyd, men ikke grafikk)
• 3,9 GB DVD-R-plate for
redigering.
| MERK |
Det kan hende at dette produktet ikke vil reagere på alle betjeningskommandoer, da enkelte Blu-ray-plater, DVD- eller
CD-plater tillater en spesiell eller begrenset betjening under avspilling. Merk deg at dette ikke er en feil på produktet.
Samsung kan ikke garantere at dette produktet vil kunne spille av alle plater som bærer Blu-ray-, DVD- eller CDlogoen da plateformatene utvikler seg, samt at det kan oppstå feil under produksjonen av Blu-ray-, DVD- eller CDplater, og/eller med programvaren på platen.
Ta kontakt med SAMSUNG kundesenter hvis du har spørsmål, eller opplever problemer når du skal spille av Blu-rayplater, DVD- eller CD-plater i dette produktet. I tillegg bør du se i resten av brukerveiledningen etter ekstra informasjon
om avspillingsbegrensninger.
Noen kommersielle plater og DVD-plater som er kjøpt utenfor ditt område, vil kanskje ikke kunne spilles av med dette
produktet.
| 6 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 6
2013-05-30 오후 3:10:14
Regionkode
Regionkode
Område
A
Nord-Amerika, MellomAmerika, Sør-Amerika,
Korea, Japan, Taiwan,
Hong Kong og sørøstlige
Asia
B
Europa, Grønland, franske
territorier, Midtøsten, Afrika,
Australia og New Zealand.
C
India, Kina, Russland,
Sentral- og Sør-Asia.
1
USA, amerikanske
territorier og Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika,
Sentral-Amerika,
Australia, New Zealand,
Stillehavsøyene, Karibia
Blu-ray-plate
DVD-VIDEO
5
6
Russland, Øst-Europa,
India, Nord-Korea,
Mongolia
Blu-ray-plate
BD-LIVE
Dolby
DTS
3D Blu-ray-plate
DivX
PAL-kringkastingssystem
i Storbritannia, Frankrike,
Tyskland osv.
Java
Støttede formater
Støttede musikkformater
Filtype
Format
Lydkodeks
Kompatibilitet
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Samplingshastighet
(i kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Bithastighet - Alle
bithastigheter i
området 5kbps til
384kbps
Kina
*.wma
| MERK |
Hvis regionnummeret til en Blu-ray-/DVD-plate ikke
stemmer over ens med regionnummeret til dette
produktet, kan ikke produktet spille av platen.
WMA
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 7
Komme i Gang
Platetype
Logoer til platetyper som produktet
kan spille av
02
Både produktet og platene er kodet etter region.
Disse regionale kodene må passe sammen hvis platen
skal kunne spilles av. Hvis kodene ikke passer sammen,
kan ikke platen spilles.
Regionnummeret dette produktet tilhører er vist på
produktets bakside.
7|
2013-05-30 오후 3:10:14
Komme i Gang
Støttede bildeformater
Filtype
Type
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
*.png
PNG
Oppløsning
15360x8640
Støttede videoformater
Filtype
Format
Videokodeks
Lydkodeks
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP
DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV
(wmv9)
VC-1 AP
VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
Oppløsning
1920x1080
 Begrensninger
- Selv om en fil er kodet med en av de støttede kodeksene listet opp ovenfor, kan det hende at den ikke kan spilles av
da det er innholdsmessige problemer i filen.
- Normal avspilling kan ikke garanteres hvis filens informasjon er feil, eller hvis filen i seg selv er skadet.
- Filer som har en høyere bithastighet/bildehastighet enn standard kan ha hakkende lyd/bilde under avspilling.
- Søkefunksjonen (hopp over) er ikke tilgjengelig hvis filens indekstabell er skadet.
 Videodekoder
- Støtter opp til H.264 nivå 4.1 og AVCHD
- Støtter ikke H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: 60 bilder maks
Over 1280 x 720: 30 bilder maks
- Støtter ikke GMC 2 eller høyere
 Lyddekoder
- Støtter WMA 7, 8, 9 og STD
- Støtter ikke samplingsrater i WMA med 22050 Hz mono.
- AAC: Maks samplingrate: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96) Maks bithastighet: 320 kbps.
DivX-undertekstformater som støttes
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
| 8 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 8
2013-05-30 오후 3:10:16
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
02
• Dette produktet kan spille av plater i AVCHD-formatet. Disse platene spilles normalt inn og brukes i videokamera.
• AVCHD-formatet er et digitalt format med høy oppløsning for videokamera.
• Formatene MPEG-4 AVC/H.264 komprimerer bildene med en større effektivitet enn de konvensjonelle
komprimeringsformatene for bilder.
• Noen AVCHD-plater bruker "x.v.Colour"-formatet. Dette produktet kan spille av AVCHD-plater som bruker
"x.v.Colour"-formatet.
• "x.v.Colour" er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
• "AVCHD" og AVCHD-logoen er varemerker som tilhører Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.
Komme i Gang
| MERK |
Det kan hende at du ikke får spilt av enkelte plater med AVCHD-formatet, avhengig av opptaksbetingelsene.
Plater av typen AVCHD må sluttbehandles.
"x.v.Colour" gir et bredere fargespekter enn normale DVD-plater for videokamera.
Det er mulig at enkelte plater i DivX-, MKV- og MP4-formatet ikke kan spilles av, og dette kan avhenge av oppløsning
og bildehastigheten.
Merknader om USB-kontakten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktet ditt støtter USB-baserte lagringsmedier som MP3-spillere, digitale kamera og kortlesere med USB-kontakt.
Produktet støtter ikke mappe- eller filnavn som er lengre enn 128 tegn.
Det er mulig at enkelte USB-enheter/digitale kamera ikke er kompatible med produktet.
Produktet ditt støtter filsystemene FAT 16, FAT 32 og NTFS.
Koble USB-enhetene direkte til USB-porten på produktet. Det kan føre til kompatibilitetsproblemer hvis du bruker en
USB-forlenger når du kobler til.
Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en kortleser med flere kortspor, kan det hende at denne ikke fungerer som
den skal.
Produktet støtter ikke PTP-protokollen.
Du må ikke koble fra USB-enheten under en "Innlastingsprosess".
Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil det ta å vise det.
Dette produktet kan ikke spille av MP3-filer som inneholder DRM (Digital Rights Management) som er lastet ned fra
kommersielle nettsteder.
Produktet ditt støtter bare video som er under 30 fps (bildehastighet).
Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte (Ved å utføre funksjonen "Trygg fj. av USB" for å forhindre mulige skader på den
USB-baserte lagringsenheten. Trykk HOME-knappen for å gå til Home-menyen (Hjem). Trykk deretter GUL (C), og til slutt E.
SAMSUNG kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap av filer.
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
FUNCTION
VOLUME
-
MUTE
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
3
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
SUBTITLE
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Strømkabel
Brukerhåndbok
FM-antenne
D
TUNING
DOWN
UP
Fjernkontroll/Batterier (AAA-størrelse)
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 9
9|
2013-05-30 오후 3:10:17
Komme i Gang
Frontpanel
SPILL AV/PAUSE
ENTER
STOPP
ÅPNE/LUKKE
VOLUMKONTROLL
FUNKSJON
5V 500mA
SKJERM
PLATESKUFF
USB-KONTAKT
STRØM
SENSOR FOR
FJERNKONTROLL
| MERK |
For å oppgradere produktets programvare gjennom USB-kontakten må du bruke en USB-minnepinne.
Når produktet viser Blu-ray-menyen, kan du ikke starte filmen ved å trykke 6-knappen på produktet eller
fjernkontrollen. For å kunne spille av filmen må du velge Spill av film eller Start på platemenyen, og deretter må du
trykke E.
Hvis du bruker internettjenesten eller spiller av innhold på USB-enheten på TV-apparatet, kan du ikke velge BD/DVDmodus med knappen FUNCTION. Stopp først innholdet som spilles av på TV-apparatet før du velger BD/DVD-modus.
Bakpanelet
POWER
AUX-INNGANG
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
KJØLEVIFTE
AUX
IN
*FM-ANTENNE
HDMI-UTGANG
FM ANT
L
CENTER
R
SPEAKERS OUT
STRØMLEDNING HØYTTALERKONTAKTER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
EKSTERN DIGITAL
INNGANG (OPTISK)
NETTVERKSKONTAKT
* Koble til FM-antennen
1.
2.
Koble den vedlagte FM-antennen til FM-kontakten.
Drei rundt antennen sakte til du får den beste mottakskvaliteten, fest antennen i denne posisjonen.
| MERK |
Sørg for minimum 10 cm klaring på alle sider av hjemmekinoanlegget for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Ikke hindre
kjøleviften eller tett til ventilasjonshullene.
Dette produktet mottar ikke AM-sendinger.
| 10 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 10
2013-05-30 오후 3:10:19
Fjernkontroll
02
Gjennomgang av fjernkontrollen
Komme i Gang
Slå produktet av og på.
FUNCTION
VOLUME
Justerer lydstyrken (volumet).
-
MUTE
Brukes til å åpne og lukke
plateskuffen.
TA
Demper lyden midlertidig.
+
RDS DISPLAY
Trykk nummerknappene for å betjene
alternativene.
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
Bruk RDS-funksjonen til å lytte
på FM-sendinger.
9
TITLE MENU
DISC MENU
Trykk her for å hente fram platens meny.
Trykk for å velge Blu-ray-modus
(BD/DVD, D. IN, AUX, etc.).
0
POPUP
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
Bruk denne til å gå inn i hurtigmenyen/
tittelmenyen.
Trykk for å søke bakover eller fremover.
Trykk for å spille av en plate.
Trykk for å pause en plate.
Trykk for å stanse en plate.
SUBTITLE
HOME
REPEAT
Lar deg repetere tittel, kapittel,
spor eller plate.
Velger språk på platens undertekster.
Trykk her for å gå til Hjem-skjermen.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Trykk her for å bruke Tools-menyen
(Verktøy).
Velger et menyelement på
skjermen, og endrer verdien til elementet.
Går tilbake til forrige meny.
Disse knappene benyttes både til
menyen på produktet, men også til
flere forskjellige Blu-ray-funksjoner.
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
TV SOUND DPS/EQ
C
Trykk her for å avslutte menyen.
Brukes til å lagre en radiofrekvens.
D
TUNING
DOWN
Bruk denne for å vise
avspillingsinformasjonen under
avspilling av Blu-ray-/DVD-plater.
Velg MONO- eller STEREO-sendinger.
UP
Lydsignaler kan overføres til høyttalerne
til hjemmekinoanlegget eller TVhøyttalere. (se side 28)
Søk etter aktive FM-stasjoner og
skifte kanal.
Velg ønsket DSP/EQ-modus.
Installere batterier i fjernkontrollen
Sørg for at "+" og "–"-polene på batteriene korresponderer med
illustrasjonen inne i batterirommet.
Batteristørrelse: AAA
Batteriene varer i ca. ett år ved vanlig TV-bruk.
Fjernkontrollen kan benyttes i en avstand på ca. 7 meter i en rett
linje fra produktet.
Ikke kast batteriene i åpen ild.
Ikke kortslutt, demonter eller overopphet batteriene.
Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke byttes ut riktig. Bytt det
bare ut med samme eller tilsvarende type.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0924.indd 11
11 |
2013-09-24
10:06:12
Tilkoblinger
Dette avsnittet beskriver de forskjellige måtene du kan koble produktet til andre eksterne komponenter.
Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
Koble til høyttalerne
Plassering av produktet
Plasser anlegget på et stativ eller en hylle,
eller under TV-stativet.
Senter
Basselement
Foran(H)
Surround (H)
Produkt
Foran(V)
Velge lytteposisjon
Lytteposisjonen bør plasseres mellom 2,5
- 3 ganger TV-skjermens størrelse fra TVapparatet. For eksempel hvis du har en
46-tommers skjerm, skal lytteposisjonen
være 2,92 til 3,50 meter fra skjermen.
Surround (V)
Etukaiuttimet
Plasser disse høyttalerne foran lytteposisjonen, med en vinkel på ca. 45° mot deg. Plasser
fronthøyttalerne slik at diskantelementet er i samme høyde som øret ditt. Juster fremre kant
av høyttalerne på samme linje som senterhøyttaleren, eller litt foran denne.
Senterhøyttaler
Det beste er om du kan installere senterhøyttaleren på samme høyde som fronthøyttalerne.
Du kan også montere den rett under eller over TV-apparatet.
Surroundhøyttalere
Basselement
Plasser disse høyttalerne til siden for lytteposisjonen. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass,
kan du sette disse høyttalerne slik at de peker mot hverandre. Plasser høyttalerne omtrent 60
til 90 cm over ørets høyde, lett pekende nedover.
* Ulik front- og senterhøyttalerne, så blir surroundhøyttalerne hovedsakelig brukt til
lydeffekter. Det vil ikke komme lyd fra de hele tiden.
Plasseringen av basselementet er ikke så viktig Du kan plassere den hvor du ønsker det.
Høyttalerkomponentene
HT-F4500
(V)
(H)
FORAN
(V)
(H)
SURROUND
SENTER
BASSELEMENT
HØYTTALERKABLER
| 12 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 12
2013-05-30 오후 3:10:23
HT-F4550
03
(H)
(V)
Tilkoblinger
(V)
(H)
HØYTTALERKABLER
FORAN / SURROUND
STATIV
SKRUE (5x20): 16EA
SENTER
BASE
BASSELEMENT
Sett høyttaleren på Tallboy-stativet.
* Kun HT-E4550 – Front-/surroundhøyttalere
1.
2.
Snu stativets base opp-ned, og fest det på stativet.
Bruk skrujernet til å skru inn skruene på de tre markerte hullene.
1
Base
2
Stativ
3.
Rett ut den vedlagte høyttalerkabelen og før den gjennom hullet i
midten av stativet.
4.
Fest den øvre høyttaleren til det sammensatte stativet.
3
4
Høyttaler
Stativ
5.
Sett inn en annen skrue i hullet bak på høyttaleren ved hjelp av en
skrutrekker.
Deretter må du koble til en høyttalerkabel.
6.
Slik ser det ut etter at høyttaleren er installert.
Følg disse trinnene for å installere den andre høyttaleren.
5
6
Koble til høyttalerne
1.
Hver høyttalerkabelbunt skal kobles til riktig høyttaler ved å matche den fargekodede
pluggen på hver bunt med fargen på klistremerket nederst på hver høyttaler.
2.
Fest høyttalerkabelen til hver høyttaler:
a. Trykk ned den røde tappen bak på høyttaleren, sett inn den røde kabelen og slipp
tappen.
b. Trykk ned den svarte tappen bak på høyttaleren, sett inn den svarte kabelen og slipp
tappen.
3.
Svart.
Rød
Koble pluggene på høyttalerkabelen inn bak på produktet, og sørg for at fargene på
høyttalerpluggene stemmer over ens med fargene på høyttalerkontaktene.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 13
13 |
2013-05-30 오후 3:10:26
Tilkoblinger
Eksempel fra HT-F4500
Surroundhøyttaler (V)
Fronthøyttaler (H)
SURROUND
FRONT
SURROUND
R
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Surroundhøyttaler (H)
Fronthøyttaler (V)
CENTER
Centre Speaker
Subwoofer
SURROUND
FRONT
R
SURROUND
FRONT
R
SUBWOOFER
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
SPEAKERS OUT
AUX
IN
CENTER
SPEAKERS OUT
FM ANT
L
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Se side 13 for høyttaleroppsettet til HT-F4550.
| FORSIKTIG |
Hvis du ønsker å montere produktet på veggen, må du feste skruene eller stiftene godt i veggen og montere
høyttalerne ved å hekte hullene på skruene/stiftene.
Men tilbehør (skruer eller stifter) til slik montering følger ikke med.
Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler faller.
Når du kobler høyttalerkablene til høyttalerne, må du påse at polariteten (+/–) er korrekt.
Hold basshøyttaleren utenfor barns rekkevidde for å unngå at de stikker hendene eller gjenstander inn i kanalen (hullet)
på basshøyttaleren.
Ikke heng basshøyttaleren på veggen festet gjennom kanalen (hullet).
| MERK |
Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av magnetfeltet.
POWER
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
Koble til en trådløs ruter
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
Bredbåndsmodem
Bredbåndstjeneste
Bredbåndstjeneste
Eller
Bredbåndsmodem (med integrert ruter)
Ruter
| MERK |
Det er mulig at ruteren eller policyen til internettleverandøren hindrer produktet fra å få tilgang til Samsungs
oppdateringsserver. Hvis dette skulle skje, må du ta kontakt med din internettleverandør (ISP) for mer informasjon.
DSL-brukere må bruke ruteren til å sette opp en tilkobling.
For å kunne bruke DLNA-funksjonen, må du koble en datamaskin til nettverket som vist på figuren. Tilkoblingen kan
være kablet eller trådløs.
| 14 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 14
2013-05-30 오후 3:10:38
Koble til TV/eksterne enheter
03
Tilkoblinger
AUX
IN
FM ANT
SURROUND
FRONT
R
R
SUBWOOFER
SURROUND
FRONT
L
L
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ÿ
L
POWER
AUX
IN
FM ANT
L
CENTER
SPEAKERS OUT
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
LAN
R
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
Metode 1
R
Rød
W
Hvit
HDMI OUT
LAN
Metode 2
Eksterne enheter
OPTICAL OUT
HDMI IN
Koble til et TV-apparat
Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI IN-kontakten på TVapparatet. Hvis TV-apparatet støtter ARC, kan du høre TV-lyd fra hjemmekinoanlegget når bare denne kabelen er
tilkoblet. Se side 19 i denne håndboken og avsnittet om ARC i TV-apparatets brukerhåndbok for detaljer.
Koble til eksterne enheter
Trykk på FUNCTION-knappen for å velge riktig modus for en ekstern enhet etter at du har koblet til enheten. Hver gang
knappen trykkes, endres modus på følgende måte : BD/DVD D. IN AUX FM
Under er det forklaring på to fremgangsmåter for å koble eksterne enheter til hjemmekinoanlegget.
Metode 1 AUX-INNGANG : Koble til en ekstern analog komponent
Bruk en RCA-lydkabel (ikke inkludert) og koble AUDIO Inn-kontakten på produktet til AUDIO ut-kontakten på den
eksterne analogen komponenten.  Velg AUX-modus.
• Husk at fargene på kabelpluggene må stemme over ens med fargene på inn- og ut-kontaktene.
Metode 2 OPTISK : Koble til en ekstern digital lydkomponent
Hvis du vil koble til den digitale lydutgangen på digitale signalkomponenter som kabelbokser og parabolmottakere (SetTop-bokser).
Koble en digital optisk kabel (ikke inkludert) til den optiske digitale lydinngangskontakten på produktet til den digitale
optiske utgangen på den eksterne digitale enheten.
 Velg D. IN-modus.
| MERK |
Hvis du vil se videobildet fra en kabelboks/parabolmottaker, må du koble videoutgangen direkte til TV-apparatet.
Dette systemet støtter digitale samplingsfrekvenser på 32 kHz eller høyere fra eksterne digitale komponenter.
Dette systemet støtter bare DTS og Dolby Digital audio. MPEG-lyd, et bitstrømformat, støttes ikke.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 15
15 |
2013-05-30 오후 3:10:40
Innstillinger
Prosedyre for startinnstillinger
5 . Skjermen Nettverk - Kabel vises.
- Hvis du har et nettverk med dynamiske IPadresser – noe de fleste har – velg Automatisk,
trykk på E og gå deretter til trinn 6.
- Hvis du har et annet nettverk med statiske IPadresser, foreslår vi at du velger Hopp over
med BLÅ (D) og deretter går til "Konfigurere
nettverksforbindelsen" på side 20 etter at du
har fullført første gangs installasjon. "Konfigurere
nettverksforbindelsen" gir en full forklaring på
hvordan du konfigurerer nettverksforbindelsen
manuelt.
- Hvis du ikke har et nettverk, velger du Hopp
over ved å trykke på BLÅ (D). Skjermbildet
grunninnstillingene fullført vises, og deretter ser
du skjermen hjem.
• Home-menyen (Hjem) vil ikke bli vist hvis du ikke
setter opp de opprinnelige innstillingene.
• Skjermmenyene på dette produktet kan endres
etter en oppgradering av programvareversjonen.
• Antallet trinn du må igjennom avhenger av menyen
du har valgt.
1.
2.
3.
Slå på TV-apparatet etter at du har koblet til
produktet. Deretter slår du på produktet. Når du
slår på produktet for første gang, vil produktet
automatisk vise startskjermen for språkinnstillinger.
Trykk på ▲▼ for å velge ønsket språk, og trykk
deretter på E-knappen.
Trykk E for å starte funksjonen for oppsett.
| MERK |
Hvis du hopper over nettverksoppsettet her eller
Opprinnelig innstilling
hvis oppsettet ikke fungerer som det skal, kan du se
"Konfigurere nettverksforbindelsen" på side 20 for
å sette opp produktets nettverksforbindelse på et
senere tidspunkt.
p
TV-format og Nettverk stilles inn.
Hvert språk kan endres senere under ”Innstillinger”.
Opprinnelig innstilling I Nettverk - Kabel
Start
Velg metoden du vil konfigurere Internettprotokollen (IP) med.
Kontroller at Ethernet-kabel er koblet til.
Auto: Konfigurerer IP automatisk.
a Forrige
4.
" Velg
Skjermen Bildeforhold vises. Bruk ▲▼ til å velge
ønsket bildeforhold, og trykk deretter på E.
Velg mellom fire alternativer:
16:9 Original - For TV-apparater i bredformat. Viser
bredformatbilder i originalt 16:9-format og 4:3-bilder
(det gamle standardformatet) i 4:3 pillar box-format
med svarte striper på venstre og høyre side.
16:9 Fullskjerm - For TV-apparater i bredformat.
Viser bredformatbilder i originalt 16:9-format og
utvider 4:3-bilder slik at de fyller 16:9-skjermen.
4:3 Letterbox - For eldre, analoge TV-apparater
med standard skjerm. Viser 4:3-bilder i fullskjerm
og 16:9-bilder i letter box-format som beholder
16:9-bildeforholdet, men legger svarte linjer over og
under bildet.
4:3 Pan-Scan - 4:3 Pan-Scan - For eldre, analoge
TV-apparater med standard skjerm. Viser 4:3-bilder
i fullskjerm og 16:9-bilder i Pan-Scan-format som
fyller skjermen, men kutter av høyre og venstre side
av bildet og forstørrer midten vertikalt.
Manuell
Automatisk
a Forrige
6.
d Hopp over
< Flytt
" Velg
Produktet verifiserer nettverksforbindelsen og kobler
deretter til nettverket. Når dette er gjort, trykk E.
Skjermbildet grunninnstillingene fullført vises, og
deretter ser du skjermen hjem.
Opprinnelig innstilling I Nettverk - Kabel
 MAC-adresse (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP-adresse, delnettmaske, gateway, DNS-server
 Gateway-ping
 Test av internettjeneste
Nettverket fungerer riktig.
Kontakt nettverksleverandøren dersom du fremdeles har nettverksproblemer.
OK
" Velg
| 16 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 16
2013-05-30 오후 3:10:41
For å velge et alternativ på Hjem-skjermen, flytter
du markøren med ▲▼◄► -knappene til ønsket
alternativ er markert, deretter trykker du E.
1.
| MERK |
Hvis du vil vise skjermen med startinnstillingene igjen
04
| MERK |
For å spille av eller vise video, musikk eller bildefiler fra
datamaskinen må du koble hjemmekinoanlegget og
datamaskinen til et hjemmenettverk og du må laste
ned, installere og konfigurere DLNA på datamaskinen.
(Se side 22.)
Innstillinger
og gjøre endringer på oppsette, må du tilbakestille
spilleren. (se side 20)
Hvis du bruker en HDMI-kabel til å koble produktet til
et Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibelt TV-apparat fra
Samsung TV og 1.) Du har satt Anynet+(HDMI-CEC)funksjonen til PÅ på både TV-apparatet og produktet,
og 2.) Hvis du har satt opp TV-apparatet med et språk
som støttes av produktet, vil produktet velge dette
språket som foretrukket språk automatisk.
Bruke innstillingsskjermen
Hjem-skjermen
Velg Innstillinger på Hjem-skjermen og trykk
deretter E.
E Innstillingsskjermen vises.
1.
1
3
Videoer
Bilder
Musikk
Innstillinger
Innstillinger
4
2
5
App 1
App 2
Ingen plate a Bytt enhet
App 3
d Vis enheter
App 4
" Enter
Skjerm
3D-innst.
Lyd
TV-sideforhold
: 16:9 Original
Nettverk
BD Wise
: Av
System
Oppløsning
: Automatisk
Språk
Filmbilde (24 B./s.)
Sikkerhet
HDMI-fargeformat
: Automatisk
Generelt
HDMI-fargedybde
: Av
Kundesupport
Progressiv modus
: Automatisk
: Av
►
6
1
Velger bildene.
2
Velger videoene.
3
Velger musikken.
4
Velger innstillingene.
5
Velg applikasjoner.
6
Viser knappene du kan bruke på fjernkontrollen
for å få tilgang til funksjoner.
For å få tilgang til menyer, undermenyer og
alternativer fra Innstillinger-skjermen, finner du
mer informasjon om dette i illustrasjonen av
fjernkontrollen under.
2.
| MERK |
Hvis produktet står i stoppmodus i mer enn 5
minutter, vil du se en skjermsparer på TV-skjermen.
Hvis produktet har vist skjermspareren i mer enn 20
minutter, vil det slå seg av automatisk.
Knapper på fjernkontrollen som brukes
til innstillingsmenyen
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
HOME knapp : Trykk her for å gå til Hjemskjermen.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 17
17 |
2013-05-30 오후 3:10:44
Innstillinger
2
RETURN (') knapp : Går tilbake til forrige meny.
3
E (Enter) / RETNINGS-knapp :
• Trykk ▲▼◄► for å flytte markøren eller velge
et punkt.
• Trykk E-knappen for å aktivere det valgte
punktet eller bekrefte en innstilling.
4
EXIT knapp : Trykk her for å avslutte den aktive
menyen.
BD Wise
BD Wise er Samsungs nyeste
tilkoblingsfunksjon.
Når du koblet en Samsung-produktet
til et Samsung TV-apparat med BD
Wise ved hjelp av en HDMI-kabel,
og når BD Wise er slått på både
på produktet og TV-apparatet, vil
produktet sende ut signalet med
oppløsningen og hastigheten som
Blu-ray-/DVD-platen angir.
Oppløsning
Lar deg sette oppløsningen til HDMIsignalene til BD Wise, Automatisk,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p.
Nummeret henviser til antallet
videolinjer per bilde. Bokstavene p og
i indikerer om signalet er linjesprang
respektivt progressivt. Jo flere linjer jo
høyere er kvaliteten.
Filmbilde (24
B./s.)
Hvis du stiller inn Filmbilde (24 Fs)
til Auto, kan produktet automatisk
justere HDMI-signalet sitt til 24
rammer per sekund for bedre
bildekvalitet hvis det er koblet til
et TV-apparat som er kompatibelt
med en 24Fs.
• Du kan kun bruke Filmbilde (24
Fs) på TV-apparater som støtter
denne bildehastigheten.
• Filmbilde er bare tilgjengelig
når produktet er satt opp med
oppløsningene HDMI 1080i eller
1080p.
HDMIfargeformat
Lar deg velge fargeområdet
som skal benyttes til HDMIsignalet slik at det stemmer med
spesifikasjonene til det tilkoblede
TV-apparatet (TV-monitor e.l.).
HDMIfargedybde
Lar deg sette produktet til å sende
ut signaler på HDMI OUT-kontakten
med dype farger. Dype farger gir deg
en mer nøyaktig fargereproduksjon,
men en større fargedybde.
Progressiv
modus
Lar deg forbedre bildet når du ser
på DVD-plater.
| MERK |
E på produktets frontpanel kan brukes til samme
formål som E-knappen på fjernkontrollen.
Detaljert informasjon om funksjonene
Hver innstillingsfunksjon, menypunkt og individuelle
alternativ forklares i detalj på skjermen. For å vise en
forklaring bruker du ▲▼◄► for å velge funksjonen,
menypunktet eller alternativet.
Forklaringen vil normalt vises nederst på skjermen. En
kort beskrivelse av hver innstillingsfunksjon starter på
den denne siden. Du finner også ekstra informasjon om
enkelte av funksjonene i tillegget til denne håndboken.
Funksjonene til innstillingsmenyen
Skjerm
3D-innst.
TVsideforhold
Still inn 3D-relaterte funksjoner.
 3D Blu-ray-avsp.modus: Velg
om du vil spille av en Blu-ray-plate
med 3D-innhold i 3D-modus. Hvis
du går til menyen Hjem eller Smart
Hub Home-menyen i 3D-modus,
vil produktet automatisk gå over til
2D.
 Skjermstørrelse: Angi størrelsen
til TV-apparatet som er koblet
til produktet. Produktet vil
automatisk justere 3D-signalene til
skjermstørrelsen til TV-apparatet.
Lar deg justere utsignalet fra
produktet til skjermstørrelsen på
TV-apparatet. Se side 16.
Lyd
Høyttalerinnstillinger
Lar deg justere følgende
høyttalerinnstillinger og slå testtonen
av og på slik at du kan teste
høyttalerne.
| 18 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 18
2013-05-30 오후 3:10:48
Lar deg velge hvilke høyttalere du
ønsker skal være aktive, enten
høyttalerne til TV-apparatet eller
høyttalerne til hjemmekinoanlegget.
Lydreturkanal
Lar deg dirigere lyden fra TVapparatet til høyttalerne til
hjemmekinoanlegget. Krever en
HDMI-tilkobling og et TV-apparat
som er kompatibelt med en
lydreturkanal (ARC).
• Når lydreturkanalen er satt til
Auto, velger hjemmekinoanlegget
automatisk enten ARC eller optisk
inngang som lydkilde, avhengig av
tilkoblingene. Hvis lydreturkanalen
er aktiv, virker ikke den optiske
inngangen.
Downmixingmodus
Her kan du velge flerkanals
nedmiksingsmetode som er
kompatibel med stereosystemet ditt.
Du kan velge om du vil ha produktet
til å nedmikse til normal stereo eller
til surroundkompatibel stereo.
Nettverk
Innstillinger
for kablet
nettverk
For mer informasjon om
nettverksinnstillinger og
nettverksfunksjoner, se "Nettverk og
internett" som starter på side 20.
Nettverkstest
Lar deg teste oppsettet av
internettprotokoll for å se om det
fungerer korrekt.
Nettverksstatus
Lar deg kontrollere om en tilkobling
til nettverket og internett er etablert.
BD-Live
internettforbindelse
Lar deg tillate eller forhindre en
internettforbindelse for BD-Livetjenesten.
System
Opprinnelig
innstilling
Lar deg kjøre
startinnstillingsprosedyren på nytt.
Se side 16 for mer informasjon.
Digitalt
utsignal
Lar deg sette opp de digitale
signalene slik at de stemmer med
egenskapene til forsterkeren du har
koblet til produktet. Hvis du vil ha
flere detaljer kan du se tabellen Valg
av digitale utsignaler. (se side 32)
Anynet+
(HDMI-CEC)
Dynamisk
områdekontroll
Lar deg bruke dynamisk
områdekontroll på Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, og Dolby True HD audio.
 Automatisk: Styrer automatisk
dynamikkområdet til Dolby TrueHD
audio, basert på informasjonen som
finnes i Dolby TrueHD-lydsporet.
Slår også på den dynamiske
områdekontrollen for Dolby Digital
og Dolby Digital Plus.
 Av: Lar det dynamiske området
være ukomprimert, slik at du kan
høre originallyden.
 På: Slår på den dynamiske
områdekontrollen for alle tre Dolbyformatene. Svakere lyder forsterkes
og kraftige lyder reduseres i
intensitet.
Anynet+ er en praktisk funksjon
som tilbyr koblede funksjoner med
andre Samsung-produkter som
har Anynet+ funksjonen, og lar deg
styre disse produktene med én
Samsung TV-fjernkontroll.
For å kunne benytte funksjonen,
må du koble dette produktet til et
Anynet+ TV-apparat fra Samsung
med en HDMI-kabel.
BDdatastyring
Lar deg administrere nedlastet
innhold via en Blu-ray-plate som
støtter tjenesten BD-Live.
Du kan vise informasjonen om
USB-enheten som du bruker for
lagring av BD Live-data inkludert
lagringsplass. Du kan også slette
BD Live-data og endre enheten.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 19
Innstillinger
Høyttalervalg
Lydsynkr.
Når produktet er koblet til et
digitalt TV-apparat, kan du justere
lydforsinkelsen slik at lyden
synkroniseres med videoen. Du kan
stille forsinkelsen til mellom 0 og 300
millisekunder.
04
 Nivå: Lar deg justere den relative
lydstyrken til hver høyttaler fra 6 til
-6db. For eksempel hvis du liker
dyp bass, kan du øke lydstyrken til
basshøyttaleren med 6db.
 Avstand: Lar deg justere den
relative avstanden til hver høyttaler
fra lytteposisjonen med opp til 9
meter. Jo større avstand, jo høyere
vil høyttaleren være.
 Testtone: Lar deg kjøre
testtonefunksjonen slik at du kan
teste justeringene dine. Når Testtone
stilles til På, slås testtonen på. Når
den settes til Av, slås den av.
19 |
2013-05-30 오후 3:10:49
Innstillinger
DivX®programbestilling
Vis registreringskode for DivX®
VOD for å kjøpe og spille av DivX®
VOD-innhold.
Språk
Du kan velge språket du foretrekker på skjermmenyen,
platemenyer el. l.
• Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes på
platen.
Sikkerhet
Nettverk og internett
Når du kobler dette produktet til et nettverk, kan du
bruke nettverksbaserte applikasjoner og funksjoner, f.eks.
BD-LIVE, og oppgradere programvaren til produktet via
nettverksforbindelsen.
Konfigurere nettverksforbindelsen
Før du starter må du ta kontakt med din
internettleverandør (ISP) for å finne ut om IP-adressen din
er statisk eller dynamisk. Hvis den er dynamisk anbefaler
vi at du bruker den automatiske prosedyren under. Hvis
den er statisk, må du bruke den manuelle prosedyren
som følger.
Standard PIN er 0000. Legg inn standard PIN for å
få tilgang til sikkerhetsfunksjonen hvis du ikke har
opprettet din egen PIN.
BDforeldrestyring
Forhindrer avspilling av Blu-rayplater med foreldrestyringen til eller
over angitt alder du har lagt inn, hvis
du ikke har lagt inn en PIN.
DVDforeldrestyring
Forhindrer avspilling av DVD-plater
hvis klassifiseringen er over en
bestemt alder, hvis ikke PIN er lagt
inn.
Endre PINkode
Endre den firesifrede PIN-koden
som benyttes for å få tilgang til
sikkerhetsfunksjonene.
• Før du starter må du kontrollere at produktet er
koblet til ruteren med en nettverkskabel.
1.
2.
I Hjem-skjermen velger du Innstillinger, og trykk
deretter E.
Velg Nettverk og trykk deretter E.
3.
Velg Wired Innstillinger for kablet nettverk, og
trykk deretter E.
Skjermen kablede nettverksinnstillinger vises.
4.
Trykk ► på menyen oppsett av internettprotokoll.
Bruk ▲▼ for å velge Automatisk og trykk deretter
E.
Generelt
Tidssone
Automatisk
Følg disse trinnene for å starte konfigurasjonsprosessen:
Du kan angi tidssonen du befinner
deg i.
Innstillinger
Innstillinger for kablet nettverk
Skjerm
Lyd
Kundesupport
Du finner mer informasjon om
programoppdateringsfunksjonen i
Programvareoppgradering
"Oppgradere programvare" på side
21.
Kontakt
Samsung
Konfig. Internett-protokoll : Automatisk
: 0
0
0
0
Delnettmaske
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
0
0
Nettverk
IP-adresse
System
Språk
SikkerhetDNS
Generelt DNS-server
: Automatisk
: 0
0
Kundesupport
> Flytt
" Velg
' Tilbake
Oppgir kontaktinformasjon når du
søker hjelp til ditt produkt.
Brukervilkåravtale
Viser deg de generelle
ansvarsfraskrivelsene angående
innhold og tjenester fra tredjeparter.
Tilbakestill
Alle innstillinger vil bli satt tilbake til
standardinnstillingene med unntak
av nettverksinnstillingene. Standard
sikkerhetspassord er 0000.
5.
Funksjonen nettverk tar vare på og fyller inn de rette
verdiene for IP-adresse, delnettmaske og lignende
automatisk.
6.
Etter at nettverksfunksjonen har hentet inn de
nødvendige nettverksverdiene, må du trykke
RETURN (').
7.
Velg Nettverkstest, og trykk deretter
E. Hjemmekinoanlegget validerer
nettverksforbindelsen. Når dette er gjort, trykk
RETURN (').
| 20 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 20
2013-05-30 오후 3:10:50
Manuell
Lyd
Nettverk
IP-adresse
: 0
System
Delnettmaske
: 255 255 255
0
Språk
Gateway
: 0
0
0
0
0
SikkerhetDNS
Generelt DNS-server
0
Velg Kundesupport og trykk deretter E.
Konfig. Internett-protokoll : Manuell
0
2.
3.
4.
Innstillinger for kablet nettverk
Skjerm
I Hjem-skjermen velger du Innstillinger, og trykk
deretter E.
0
0
5.
: Manuell
: 0
0
Kundesupport
> Flytt
" Velg
' Tilbake
Velg Programvareoppgradering og trykk deretter
E.
Velg en av følgende metoder:
• Online
• Via USB
• Melding om automatisk oppgradering
Innstillinger
Innstillinger
1.
04
Hvis du har en statisk IP-adresse, eller hvis den
automatiske prosedyren ikke fungerer, må du sette opp
nettverksinnstillingene manuelt.
Trykk på E-knappen.
Instruksjoner for hver metode er beskrevet under.
| MERK |
Oppdateringen er fullført når produktet slår seg av
1.
Følg de fire første trinnene i den automatiske
prosedyren, men velg Manuell i stedet for
automatisk i trinn 4.
2.
3.
Bruk ▼ til å gå til det første feltet (IP-adresse).
4.
Når du er ferdig med hvert felt, kan du bruke ► til å
gå til neste felt.
Du kan også bruke de andre piltastene til å bevege
deg opp, ned og tilbake.
Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste inn
numrene.
5.
Tast inn verdiene i feltene IP-adresse,
Delnettmaske og Gateway.
6.
7.
Bruk ▼ til å gå til DNS.
8.
9.
Trykk RETURN (') på fjernkontrollen.
Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet. Tast inn
numrene på samme måte som ovenfor.
Velg Nettverkstest, og trykk deretter E Når testen
er fullført, trykk RETURN (') for å gå tilbake til den
forrige skjermen.
10. Velg Nettverksstatus og trykk deretter E.
11. Skjermen Nettverksstatus vises.
Produktet verifiserer nettverksforbindelsen og kobler
deretter til nettverket. Når dette er gjort, merk OK
og trykk E.
Oppgradere programvare
Menyen Programvareoppgradering gir deg muligheten til
å oppgradere programvaren på produktet for bedre ytelse
og ekstra tjenester.
• Du må aldri slå produktet av eller på igjen manuelt
under oppdateringsprosessen.
etter omstarten. Trykk STRØM for å slå på produktet
igjen. Du må aldri slå produktet av manuelt under
oppdateringsprosessen.
Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig ansvarlig
for feil på produktet som skyldes ustabil internetttilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens side under
oppdatering av programvaren.
Hvis du vil avbryte oppgraderingen mens
oppgraderingen blir lastet ned kan du trykke E.
Online
Produktet må være tilkoblet internett for å kunne bruke
funksjonen Online. Ta ut alle plater før du starter.
1.
Velg Online og trykk deretter E. Meldingen
"Kobler til server" vises.
2.
Hvis det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises en
hurtigmelding som spør om du vil oppgradere. Hvis
du velger Ja, vil produktet slå seg av automatisk før
det starter opp igjen. Deretter vil oppgraderingen
starte.
| VIKTIG |
Du må aldri slå hjemmekinoanlegget på eller av
3.
4.
manuelt under en oppgradering.
Du vil få beskjed om framdriften til oppdateringen på
skjermen. Når oppdateringen er ferdig, vil produktet
slå seg av automatisk.
Trykk STRØM for å slå på produktet igjen.
| MERK |
Oppdateringen er fullført når produktet slår seg
av etter omstarten. Trykk på STRØM for å slå på
produktet igjen.
Du må aldri slå produktet av manuelt under
oppdateringsprosessen.
Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig ansvarlig
for feil på produktet som skyldes ustabil internetttilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens side under
oppdatering av programvaren.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 21
21 |
2013-05-30 오후 3:10:51
Innstillinger
Via USB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Gå til www.samsung.com/no.
Klikk SUPPORT øverst til høyre på siden.
Skriv inn produktets modellnummer i søkefeltet. Når
du skriver inn modellnummeret, vil en rullegardinliste
vise produkter som stemmer overens med
modellnummeret.
Venstreklikk på produktets modellnummer i
rullegardinlisten.
På siden som kommer opp må du bla deg nedover og
deretter klikke på Firmware Manuals & Downloads.
Klikk Firmware midt på siden.
Klikk ZIP-ikonet i Fil-kolonnen til høyre på siden.
Klikk Send i den første hurtigmeldingen. Klikk OK
i den andre hurtigmenyen for å laste ned og lagre
firmware-filen til datamaskinen din.
Pakk ut det komprimerte arkivet på datamaskinen.
Du må ha en mappe med det samme navnet som
ZIP-filen.
Kopier denne mappen over på en USB-basert
lagringsenhet (Flash).
Kontroller at det ikke er noen plate i produktet og
sett deretter USB-enheten inn i USB-porten på
produktet.
På produktets meny må du gå til Innstillinger >
Kundesupport > Programvareoppgradering.
Velg Via USB.
| MERK |
Det må ikke ligge noen plate i spilleren når du
skal oppgradere programvaren ved hjelp av USBkontakten.
Du må aldri slå produktet av manuelt under
oppdateringsprosessen.
Når Programvareoppgradering er ferdig, må
du sjekke programvaredetaljene på menyen
Programvareoppgradering.
| MERK |
Oppdateringen er fullført når produktet slår seg av
etter omstarten. Trykk STRØM for å slå på produktet
igjen. Du må aldri slå produktet av manuelt under
oppdateringsprosessen.
Samsung Electronics skal ikke holdes rettslig ansvarlig
for feil på produktet som skyldes ustabil internetttilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens side under
oppdatering av programvaren.
Sette opp DLNA
DLNA gir deg muligheten til å spille av musikk, video og
bilder på datamaskinen din på produktet. For å kunne
bruke DLNA, må du koble produktet til datamaskinen
via nettverket (se side 14), og installere programmet
"SAMSUNG PC Share Manager" på datamaskinen.
Slik laster du ned DLNA-programvaren
Hvis du vil bruke DLNA sammen med datamaskinen din
må du installere DLNA på datamaskinen. Du kan laste
ned programmet til datamaskinen din og få detaljerte
instruksjoner om bruken av DLNA fra samsung.com.
1.
2.
3.
Gå til www.samsung.com.
4.
Venstreklikk på produktets modellnummer i
rullegardinlisten.
5.
På siden som kommer opp må du bla deg nedover
og deretter klikke på Firmware Manuals &
Downloads.
6.
7.
Klikk på fliken Software.
8.
Klikk Send i den første hurtigmeldingen. I meldingen
som vises skal du klikke på Save File.
9.
Finn DLNA-installasjonsfilen på harddisken din og
dobbeltklikk på denne.
Melding om automatisk oppgradering
Hvis produktet ditt er koblet til nettverket og du setter
varsel om automatisk oppgradering til på, vil produktet
varsle deg med en hvis en hurtigmelding hvis en ny
programvareversjon er tilgjengelig.
1. Slå på produktet.
2. På menyen Programvareoppgradering må du sette
alternativet Melding om automatisk oppgradering
til På. Hvis det finnes en ny programvareversjon
tilgjengelig, vil produktet gi beskjed om det ved hjelp
av en hurtigmelding.
3. Hvis du vil oppgradere programvaren, må du velge
Ja. Produktet vil slå seg av automatisk, starte på
nytt og deretter starte oppgraderingen.
4. Du vil få beskjed om framdriften til oppdateringen på
skjermen. Når oppdateringen er ferdig, vil produktet
slå seg av automatisk igjen.
5.
Klikk SUPPORT øverst på siden.
Skriv inn produktets modellnummer i søkefeltet. Når
du skriver inn modellnummeret, vil en rullegardinliste
vise produkter som stemmer overens med
modellnummeret.
På Software-fliken klikker du på EXE-ikonet på
høyre side av DLNA-linjen.
10. I meldingen som vises, trykk Run og følg
instruksjonene på skjermen.
Last ned DLNA-installasjons/bruksanvisningen fra samme
programfane ved å klikke respektive PDF-filsymbol i
filkolonnen til høyre. Filen, som er i PDF-format, lastes
ned og åpnes. Følg instruksjonene for å installere og sette
opp DLNA. Du kan vise og/eller lagre filen.
| MERK |
Hvis du vil bruke DLNA med smarttelefon, må du koble
til settet og smarttelefonen til samme ruter.
Trykk STRØM for å slå på produktet igjen.
| 22 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0610.indd 22
2013-06-10 오후 3:20:50
Medieavspilling
6-1. Bruk ▲▼ til å velge Videoer, Bilder eller Musikk og
trykk deretter E.
Spille filer på en USB-enhet
3.
4.
Gå til Home-menyen (Hjem).
I stoppmodus må du koble den USB-baserte
lagringsenheten til USB-porten på forsiden av
produktet. Meldingen "Vil du endre enheten? vil bli
vist.
Trykk ◄► for å velge Ja, og trykk deretter E.
Trykk RØD(A) knapp.
Videoer
Bilder
Musikk
8-1. Bruk ▲▼◄► til å velge filen du vil vise eller spille
av, og trykk deretter E.
| MERK |
Medieavspilling
1.
2.
7-1. Hvis det vises filer på skjermen, gå til trinn 8-1. Hvis
filmappene vises på skjermen, bruker du ▲▼◄►
for å velge en mappe, trykker E, og går deretter til
trinn 8-1.
05
Du kan spille multimediefiler som er på en tilkoblet USBenhet.
Avspilling av 3D-fil støttes ikke.
Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte (ved
å bruke "Trygg fj. av USB") for å forhindre mulige
skader på den USB-baserte lagringsenheten. Trykk
HOME-knappen for å gå til Hjem-menyen. Velg
deretter GUL (C), og til slutt E.
Innstillinger
Spille en plate med egeninnspilt
innhold
CD
USB-basert minnepinne
App 2
App 3
a Bytt enhet
CD
App 4
d Vis enheter
" Enter
5.
Trykk på ▲▼ for å velge USB-flashminne eller USBflashdisk, og trykk deretter E.
6.
Bruk ▲▼◄► til å velge Videoer, Bilder eller
Musikk og trykk deretter E.
7.
Hvis det vises filer på skjermen, gå til trinn 8. Hvis
filmappene vises på skjermen, bruker du ▲▼◄►
for å velge en mappe, trykker E, og går deretter til
trinn 8.
Du kan spille multimediefiler som du har spilt inn på DVDeller CD-plater.
1.
2.
Slå på hjemmekinoanlegget.
3.
4.
Når platen er lastet, trykker du på RØD (A).
Bruk ▲▼ til å velge Videoer, Bilder eller Musikk og
trykk deretter E.
6.
Hvis det vises filer på skjermen, gå til trinn 7. Hvis
filmappene vises på skjermen, bruker du ▲▼◄►
for å velge en mappe, trykker E, og går deretter til
trinn 7.
7.
Bruk ▲▼◄► til å velge filen du vil vise eller spille
av, og trykk deretter E.
Bruk ▲▼◄► til å velge filen du vil vise eller spille
av, og trykk deretter .
ELLER
CD
USB-basert minnepinne
Bruk ▲▼◄► for å velge CD eller DVD, og trykk
deretter E.
5.
8.
4-1. Trykk BLÅ(D).
Åpne plateskuffen, legg en plate med egeninnspilt
innhold i skuffen med etiketten opp og lukk skuffen.
ELLER
Innstillinger
3-1. Når platen er lastet, trykker du på BLÅ (D).
4-1. Bruk ◄► for å velge CD eller DVD, og trykk deretter
E.
5-1. Bruk ▲▼ til å velge Videoer, Bilder eller Musikk og
trykk deretter E.
App 1
App 2
USB-basert minnepinne
App 3
App 4
d Hjem
" Enter
5-1. Trykk på ◄► for å velge USB-flashminne eller USBflashdisk, og trykk deretter E.
6-1. Hvis det vises filer på skjermen, gå til trinn 7-1. Hvis
filmappene vises på skjermen, bruker du ▲▼◄►
for å velge en mappe, trykker E, og går deretter til
trinn 7-1.
7-1. Bruk ▲▼◄► til å velge filen du vil vise eller spille
av, og trykk deretter E.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 23
23 |
2013-05-30 오후 3:10:54
Medieavspilling
Spille av en kommersiell videoplate
Plasser platen med egeninnspilt innhold i plateskuffen
med etiketten opp og lukk skuffen. Avspillingen starter
automatisk. Hvis den ikke spilles av automatisk, går du til
Videoer i hjem-menyen og trykker E.
I de fleste tilfeller vil kommersielle videoer vise en
platemeny. For å spille av filmen fra platen, velger du Spill
av på platemenyen og trykker deretter E.
| MERK |
For mer informasjon om avspilling av videoer, gå til "Styre
videoavspilling" på denne siden.
Repeterende avspilling
Styre videoavspilling
Du kan styre avspillingen av videofiler på Blu-ray-plater,
DVD- og CD-plater, og USB-lagringsenheter. Avhengig av
medie-innholdet, kan det hende at ikke alle funksjonene
som er beskrevet i denne bruksanvisningen er tilgjengelig.
Knapper på fjernkontrollen som brukes
til videoavspilling
0
POPUP
2
1
HOME
REPEAT
3
1
1.
Trykk REPEAT på fjernkontrollen under
avspilling.
2.
Bruk ▲▼ til å velge Av, Tittel, Kapittel,
Alle eller Repeter A-B, og trykk deretter
E.
Repeter A-B
1.
Trykk på E der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A).
2.
Trykk på E der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
3.
Hvis du vil gå tilbake til normal avspilling
igjen, kan du trykke REPEAT igjen.
TITLE MENU
DISC MENU
SUBTITLE
2
Bruke platemeny, tittelmeny, meldingsmeny
og tittelliste
• DISC MENU : For å vise platemenyen under
avspilling trykker du denne knappen.
• TITLE MENU : For å vise tittelmenyen under
avspilling trykker du denne knappen.
- Hvis platen har en spilleliste, kan du trykke
GRØNN (B) for å gå til spillelisten.
• POPUP MENU : For å vise popup-menyen
avspilling trykker du denne knappen.
• DISC MENU eller TITLE MENU : For å vise
tittellisten under avspilling trykker du denne
knappen.
Avspillingsrelaterte knapper
Produktet spiller ikke av lyd i søkemodus, ved
sakte avspilling eller ved trinnvis avspilling.
• 6 : Starter avspilling.
• 5 : Stanser avspillingen.
• 7 : Pauser avpillingen.
• Hurtigavspilling : Trykk 3 eller under
avspilling.
Hver gang du trykker 3 eller endres
avspillingshastigheten.
• Sakte avspilling : Trykk i pausemodus.
Hver gang du trykker endres
avspillingshastigheten.
• Trinnvis avspilling : Trykk 7 i pausemodus.
Hver gang du trykker 7 vil en ny ramme
vises.
• Hopp over : Trykk 1 eller 2 under
avspilling.
Hver gang du trykker 1 eller 2, går platen
til forrige eller neste kapittel eller fil.
3 4.
Trykk på E-knappen.
| MERK |
Avhengig av platen, kan det hende
at skjermbildet ikke viser alle
repetisjonsalternativer.
Det kan hende at skjermen ikke viser kapittel
eller tittel umiddelbart. Fortsett å trykke ▲▼ til
ditt valg er innenfor det ønskede feltet.
Trykk REPEAT på fjernkontrollen igjen for å
gå tilbake til normal avspilling og trykk ▲▼ for
å velge Av, og deretter E.
Det kan hende at skjermen ikke viser gjenta
A-B umiddelbart. Fortsett å trykke ▲▼ til
gjenta A-B er innenfor det blå feltet.
Du må velge punkt (B) minst 5 sekunder unna
punkt (A).
| 24 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 24
2013-05-30 오후 3:10:59
Bruke VERKTØY-menyen
Meny som vises bare ved avspilling av en fil
Trykk TOOLS under avspilling.
Informasjon
Sjekk videofilinformasjonen.
Tittel
Spilletid
Velg denne for å gå til det spesifikke
spillingspunktet. Bruk tallknappene
for å legge inn avspillingspunktet.
Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil Verktøy-
Gjenta Modus
Velg for å gjenta en spesifikk tittel,
kapittel (kun BD/DVD-plater) eller
merket del.
Opprette en videospilleliste
Bildeinnstillinger
Velg for å angi bildemodus.
- Modus
 Bruker : Lar deg justere
henholdsvis Lysstyrke,
Kontrast, Farge og Skarphet.
 Dynamisk : Velg denne
innstillingen for å øke
skarpheten.
 Normal : Velg denne
innstillingen for de fleste
visningsapplikasjonene.
 Film : Dette er den beste
innstillingen når du skal se filmer.
Lydsynkr.
| MERK |
menyen kunne variere. Det er ikke sikkert at alle
alternativene vises.
Du kan opprette en spilleliste for videofiler på nesten samme
måte som du gjør for musikkfiler. For instruksjoner, se
"Opprette en musikkspilleliste" på side 26.
Spille av en forhåndsinnspilt
kommersiell lydplate
1.
Lar deg justere lydforsinkelsen slik at
lyden synkroniseres med videoen.
Du kan stille forsinkelsen til mellom 0
og 300 millisekunder.
Legg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate i
plateskuffen.
• På en lyd-CD (CD-DA) vil det første sporet bli
spilt automatisk. Sporene på en plate spilles i den
rekkefølgen de ble spilt inn på platen.
• For en MP3-plate trykker du ▲▼-knappene for å
velge Musikk, deretter trykker du E.
E
Spilleliste
TRACK 001
TRACK
CKModus
001
Gjenta
_
Spor
TRACK 002
TRACK 003
Velg for å gå til et kapittel som du vil
se.
Velg denne for å sette opp ønsket
språk på undertekstene.
Vinkel
Vise en scene fra en annen vinkel.
Vinkelalternativet viser antall vinkler
som er tilgjengelig for visning (1/1,
1/2, 1/3 etc.).
04:07
TRACK 004
+
00:08 / 05:57
Velg denne for å sette opp ønsket
lydspråk.
Teksting
BONUSVIEWvideo /
BONUSVIEWlyd
+05:57
< Juster " Velg ' Tilbake
04:27
plate spilles av
Lyd
1/12
Verktøy
Meny som vises bare når en BD/DVD-
Kapittel
Medieavspilling
Velg for å angi ønsket størrelse på
fullskjerm. Du kan velge Original,
Modus 1 (større) og Modus 2
(størst).
05
Fullskjerm
Hvis filmen eller videoen har mer enn
én tittel, flytter du til eller velger en
ønsket tittel.
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
2.
" Pause
03:35
Verktøy
' Tilbake
For å spille et bestemt spor bruker du ▲▼ på
fjernkontrollen til å velge spor. Deretter trykker du E.
| MERK |
For mer informasjon om avspilling av musikk, gå til
"Styre musikkavspilling" på side 26.
Velg for å sette opp ønsket
bonusvisning.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 25
25 |
2013-05-30 오후 3:11:01
Medieavspilling
2.
Styre musikkavspilling
Du kan styre avspillingen av musikkinnhold fra DVD-er,
CD-er og USB-lagringsenheter.
Bruk ▲▼◄► til å gå til ønsket fil, og trykk deretter
GUL(C). Gjenta denne prosessen for å legge til
ekstra filer.
Musikk
Knapper på fjernkontrollen som brukes
til musikkavspilling
RDS DISPLAY
1
TRACK 002
2-filer valgt 1/2 Side
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TA
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
03:53
7
8
9
TITLE MENU
DISC MENU
0
POPUP
2
4
5
6
3
1
NUMMER-knapper : Under avspilling
på spillelisten, kan du trykke på ønsket
spornummer. Det valgte sporet spilles av.
2
Hopp over : Trykk 1 eller 2 under avspilling
for å gå til forrige eller neste musikkspor.
3
5-knapp : Stopper et spor.
4
Hurtigspoling (kun lyd-CD (CD-DA)): :
Trykk 3 eller under avspilling.
Hver gang du trykker 3 eller endres
avspillingshastigheten.
5
7-knapp : Pauser avspilling.
6
6-knapp : Spiller av det valgte sporet.
Gjenta spor
Du kan stille inn produktet til å gjenta spor.
1.
2.
Hvis du vil fjerne en fil fra spillelisten må du gå til filen
og deretter trykke GUL (C) igjen.
4.
Trykk E-knappen for å spille av de valgte filene.
Spillelisteskjermen vises.
5.
For å gå til musikklisten, må du trykke 5 eller
RETURN (') .
6.
Trykk E for å gå tilbake til spillelisten.
| MERK |
Du kan opprette spillelister som inneholder opp til 99
spor på en Lyd-CD (CD-DA).
Hvis du går til musikklisten fra spillelisten og deretter
returnerer til spillelisten igjen, vil spillelisten starte å
spille fra begynnelsen.
Styre bildeavspilling
Du kan styre avspillingen av bilder fra DVD-er, CD-er og
USB-lagringsenheter.
Bruke verktøymenyen
Trykk TOOLS under avspilling.
Start / Stopp
Velg for å spille/pause
bildefremvisning lysbildeframvisningen.
Bruk ◄► for å velge Av, Spor eller En, Alle eller
Tilfeldig i Gjentakelsesmodus og trykk deretter E.
Bildehastighet
Hvis du spiller av musikk fra en kommersiell CD eller
DVD, trykker du 5 eller RETURN ('). Musikklisteskjermen vises. Hvis du oppretter en spilleliste fra
musikk på en brukeropprettet plate eller USB-enhet,
åpner du musikklisten som beskrevet i "Spille filer
på en USB-enhet" på side 23 eller "Spille en plate
med egeninnspilt innhold" på side 23.
' Tilbake
3.
Trykk TOOLS under musikkavspilling.
Opprette en musikkspilleliste
1.
03:45
Velg  Til side
CD
Velg for å justere hastigheten på
lysbildevisningen.
Velg om du skal lytte til
Bakgrunnsmusikk bakgrunnsmusikk mens du ser en
lysbildevisning.
Zoom
Velg denne om du vil forstørre det
aktive bildet. (Du kan forstørre bildet
opp til 4-ganger original størrelse)
Roter
Velg denne om du vil et bilde. (Dette vil
rotere bildet med eller mot klokken).
| 26 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 26
2013-05-30 오후 3:11:03
Informasjon
Viser bildeinformasjon, inkludert navn,
størrelse o.l.
4.
Trykk TUNER MEMORY en gang til.
• Du må trykke TUNER MEMORY før NUMMER
forsvinner fra skjermen.
• Trykk på TUNER MEMORY, NUMMER forsvinner
fra skjermen og stasjonen er lagret i minnet.
5.
Hvis du vil lagre andre stasjoner, må du gjenta trinn
2 til 4.
• Hvis du vil høre på en forhåndslagret stasjon, må
du trykke TUNING UP, DOWN.
| MERK |
Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil Verktøymenyen kunne variere. Det er ikke sikkert at alle
alternativene vises.
For å kunne aktivere funksjonen for bakgrunnsmusikk,
må bildefilen finnes på det samme lagringsmediet
som musikkfilen. Men lydkvaliteten kan bli påvirket
av størrelsen på MP3-filen, størrelsen på bildet, og
kodingsmetoden som er benyttet.
Opprette en bildespilleliste
Du kan opprette en spilleliste for bilder på nesten samme
måte som du oppretter en spilleliste for musikkfiler. For
instruksjoner, se "Opprette en musikkspilleliste" på side
26.
Lytte på radio
Bruke knappene på fjernkontrollen
1.
2.
Trykk FUNCTION for å velge FM.
Søk deg fram til ønsket stasjon.
• Forhåndsinnstilling 1: Trykk 5 for å velge
PRESET, trykk deretter TUNING UP, DOWN for
å velge en forhåndslagret stasjon.
- Før du kan velge forhåndsinnstilte stasjoner,
må du legge til de forhåndsinnstilte stasjonene
i produktminnet. Se Forhåndslagre stasjoner
nedenfor.
• Manuell søking : Trykk 5 for å velge MANUAL,
trykk deretter TUNING UP, DOWN for å gå opp
eller ned på frekvensen.
• Automatisk søking : Trykk 5 for å velge
MANUAL, trykk deretter og hold inne TUNING
UP, DOWN for å søke automatisk gjennom
frekvensen.
Velge mono/stereo
Trykk MO/ST.
• Hver gang du trykker på knappen veksler du mellom
STEREO og MONO.
• I områder med dårlige mottaksforhold, kan du velge
MONO for å få et bedre mottak uten forstyrrelser.
Forhåndslagre stasjoner
Medieavspilling
Trykk TUNER MEMORY
• NUMMER blinker på skjermen.
05
3.
Om RDS-signaler
Bruke RDS (Radio Data System) til å
motta FM-stasjoner
RDS gjør det mulig for FM-stasjoner å sende
tilleggssignaler sammen med sine vanlige
programsignaler. For eksempel sender stasjonene
stasjonsnavnet sitt sammen med informasjon om type
program de sender, som for eksempel sport eller musikk
etc. Når man er innstilt på en FM-stasjon som sender
RDS-signaler, lyser RDS-indikatoren i displayet.
Beskrivelse av RDS-funksjonen
• PTY (Programtype) : Viser type program som sendes i
øyeblikket.
• PS NAME (Stasjonsnavn) : Viser navnet på senderen
og består av 8 tegn.
• RT (Radiotekst) : Dekoder tekstinformasjon fra en
stasjon (hvis denne sendes) og består av opptil 64
tegn.
• CT (Klokketid) : Dekoder sanntidsklokken fra FMfrekvensen. Enkelte stasjoner sender ikke PTY-, RTeller CT-informasjon. Derfor er det ikke sikkert at denne
informasjonen vises.
• TA (Trafi kkmeldinger) : TA ON/OFF viser at
trafikkmeldingene er aktiverte.
| MERK |
Det er ikke sikkert at RDS fungerer riktig hvis stasjonen
ikke sender RDS-signalene riktig, eller hvis signalene
er svake.
Vise RDS-signalene
Du kan se RDS-signalene stasjonen sender i displayet.
Trykk RDS DISPLAY mens du lytter til en FM-stasjon.
Eksempel: Lagre FM-frekvensen 89,10 i minnet.
1.
2.
Trykk FUNCTION for å velge FM.
Trykk TUNING UP, DOWN for å velge <89,10>.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 27
27 |
2013-05-30 오후 3:11:06
Medieavspilling
• Hver gang du trykker knappen, skifter displayet for å
vise følgende informasjon :
PS NAME RT CT Frekvens
PS
(Stasjon)
Mens du søker etter en kanal, vil <PS
NAME> bli vist på skjermen, sammen
med navnet på radiostasjonen. <NO
PS> vises hvis stasjonen ikke sender
noe signal.
RT
(Radiotekst)
Mens du søker etter en kanal,
vil <RT> bli vist på skjermen,
sammen med tekstmeldingen som
radiostasjonen sender ut. <NO RT>
vises hvis stasjonen ikke sender noe
signal.
Stasjonens frekvens (ikke RDSsignal)
Frekvens
Om tegnene som vises i displayet
Når displayet viser PS- eller RT-signaler, benyttes
følgende tegn.
• Displayvinduet kan ikke skille mellom store og små
bokstaver, og viser alltid store bokstaver.
• Skjermen kan ikke vise bokstaver med aksenter, <A,>
kan derfor bety <A’s> som <À, Â, Ä, Á, Å og Ã.>
1.
Trykk PTY SEARCH mens du lytter til en FMstasjon.
2.
Trykk PTY- eller PTY+ til ønsket PTY-kode vises i
displayet.
• Displayet gir deg PTY-kodene beskrevet til høyre.
3.
Trykk PTY SEARCH på nytt mens PTY-koden som
er valgt i forrige trinn vises.
• Senterenheten søker 15 forhåndsinnstilte
stasjoner, stopper når den finner den du har valgt,
og stiller seg inn på denne stasjonen.
Bruke TV SOUND på fjernkontrollen
Hvis du har et TV-apparat som støtter Anynet+ (HDMICEC), vil TV SOUND la deg styre lyden fra TV-apparatet
til hjemmekinoanleggets høyttalere eller TV-apparatets
høyttalere. Følg disse trinnene:
1.
Koble en HDMI-kabel mellom TV-apparatet og
hjemmekinoanlegget. (Se side 15.)
2.
Slå på Anynet+ (HDMI-CEC) På
hjemmekinoanlegget og TV-apparatet.
3.
Trykk TV SOUND på fjernkontrollen. TV SOUND
ON blinker på skjermen til hjemmekinoanlegget, og
endres deretter til D. IN.
• Når alternativet TV SOUND er slått på, vil du høre
lyden fra TV-apparatet via hjemmekinoanleggets
høyttalere.
4.
Trykk TV SOUND en gang til hvis du vil slå av
alternativet TV SOUND.
• Når alternativet TV SOUND er slått av, vil TV-lyden
høres gjennom høyttalerne på det tilkoblede TVapparatet med Anynet+.
PTY (Program Type)-indikering og
PTY-SEARCH-funksjon
En av fordelene med RDS-tjenesten, er at du kan finne et
spesielt program på de forhåndsinnstilte kanalene ved å
spesifisere riktig PTY-kode.
For å søke etter program basert på PTY-koder
1) Når du ønsker å lytte på TV-lyden fra
hjemmekinoanleggets høyttalere.
2) Når du ønsker å høre på lyden fra en USBenhet som er koblet til TV-apparatet fra
hjemmekinoanleggets høyttalere.
Før du starter!
• PTY-søk er kun tilgjengelig for forhåndsinnstilte
stasjoner.
• For å stoppe søk i løpet av prosessen, trykker du 5
under søket.
• Det er en tidsgrense når man foretar følgende trinn.
Hvis innstillingen avbrytes før den er fullført, starter du
fra trinn 1 igjen.
• Når du trykker knappene på den primære
fjernkontrollen, må du forsikre deg om at du har valgt
FM-stasjon fra den primære fjernkontrollen.
+
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY -
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
Bruke TV SOUND:
TV-LYD PÅ/AV støttespesifikasjoner
Tilkoblet TVapparat
TV-apparat
med støtte
for Anynet+
(HDMI-CEC)
TV-apparat
som ikke støtter
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+
(HDMI-CEC)
Innstillinger
TV-lyd
PÅ
TV-lyd
AV
PÅ
O
O
AV
O
X
Ingen funksjon
O
X
| 28 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 28
2013-05-30 오후 3:11:07
Ingen funksjon
Bruke BD-LIVE™
2.
Konfigurere nettverksinnstillingene.
(Se side 20~21)
Når produktet er tilkoblet nettverket, kan du nyte godt
av forskjellige filmrelaterte tjenester som er tilgjengelig på
BD-LIVE-kompatible plater.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sett en USB-basert minnepinne inn i USB-kontakten
på fronten av produktet og bruk deretter BD Data
Management (BD datastyring) for å sjekke hvor mye
minne som er igjen. Lagringsenheten må ha minst
1 GB med ledig kapasitet for å ha plass til BD-LIVEtjenestene.
Velg Innstillinger på Hjem-skjermen og trykk E.
Med DLNA får du tilgang til og du kan spille filer på
datamaskinen gjennom hjemmekinoanlegget.
Følg instruksjonene i brukerveiledningen til DLNA for
å sette opp DLNA på din datamaskin og for å merke
mapper og filer du vil dele med hjemmekinoanlegget.
For å få tilgang til og spille av filer fra datamaskinen etter
at du har satt opp DLNA, følger du disse trinnene:
1.
Slå på datamaskinen, TV-apparatet og
hjemmekinoanlegget.
2.
Slå på datamaskinen, TV-apparatet og
hjemmekinoanlegget.
3.
Trykk på BLÅ (D) knapp (vis enheter) på
hjemmekinoanlegget.
4.
5.
Bruk ◄► for å velge datamaskinen i enhetslisten.
Velg System og trykk deretter E.
Velg BD-datastyring, og trykk deretter E.
6.
Velg Bytt enhet og trykk deretter E.
Velg type fil du ønsker å vise eller spille, videoer,
bilder eller musikk, og trykk deretter E.
Bruk ▲%◄► for å velge mappen med de filene du
valgte, og trykk deretter E. Fillisten vises.
Velg filen du ønsker å vise eller spille av og trykk
deretter E.
Velg USB-basert minnepinne, og trykk deretter
E.
Sett inn en Blu-ray-plate som støtter BD-LIVE.
7.
Velg en BD-LIVE-tjeneste som produsenten av
platen har lagt opp.
Du kan opprette spillelister fra filer på datamaskinen
| MERK |
Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige
innholdsfunksjonene vil variere med platen.
| MERK |
på samme måte som du oppretter spillelister fra filer
på USB-enheter og plater.
Med noen få unntak kan du styre avspilling av filer
fra datamaskinen på samme måte som du styrer
avspilling av filer fra USB-enheter og plater.
Du kan også få tilgang til filer på datamaskinen
ved først å velge videoer, bilder eller musikk fra
hjem-skjermen og deretter velge datamaskinen fra
enhetslisten som vises.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 29
Ingen funksjon
Koble produktet til nettverket.
(se side 14)
06
1.
Bruke DLNA
29 |
2013-05-30 오후 3:11:09
Tillegg
Tilleggsinformasjon
Merk
Tilkoblinger
HDMI OUT
• Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke
fungerer, avhengig av TV-apparatet.
• Du må ha en HDMI-tilkobling satt opp for å kunne
nyte videoer med 3D-teknologi.
• En lang HDMI-kabel kan føre til forstyrrelser på
skjermen. Hvis dette skjer, kan du slå Av alternativet
HDMI-fargedybde på menyen.
Innstillinger
• Vanlige DVD-plater inneholder ikke BONUSVIEW lyd
eller navigasjonslydeffekter.
• Noen Blu-ray-plater inneholder ikke BONUSVIEW lyd
og navigasjonslydeffekter.
• Dette digitale utgangsoppsettet påvirker ikke det
analoge (L/R) lydsignalet, eller HDMI-signalet til TVapparatet. Det påvirker det optiske lydsignalet, og lyd
over HDMI når produktet er tilkoblet en forsterker.
• Hvis du skal spille av et MPEG-lydspor, vil det bli
sendt et PCM-signal uavhengig av oppsettet til den
digitale utgangen (PCM eller Bitstream).
• Digitalt utsignal kan aktiveres når Høyttalervalg er
satt til TV-høyttaler.
BD-Live internettforbindelse
• Internett-tilkoblingen kan være begrenset når du
bruker BD-LIVE-innhold.
3D-innst.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Hvis du vil stoppe avspillingen under 3D-avspilling,
må du trykke en gang på 5. Filmen stopper og
3D-modus blir deaktivert. Hvis du ønsker å endre et
3D-alternativ mens du spiller av en 3D-film må du
trykke en gang på 5. Blu-ray-menyen vises. Trykk
5 en gang til og velg deretter 3D-innstillingene på
Blu-ray-menyen.
• Avhengig av innholdet og plasseringen av bildet på TVskjermen, så kan det hende at du ser vertikale svarte
striper på venstre side, høyre side eller begge sidene.
• Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger
ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i
brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil ha
mer informasjon.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMIkabelen ikke støtter CEC.
• Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en Anynet+logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
TV-sideforhold
• I eksternt minnemodus, kan avspillingen av en plate
bli stoppet hvis du kobler fra USB-enheten midt i en
avspilling.
• Bare USB-enheter som er formatert med filsystemet
FAT (DOS 8.3-etiketter) er støttet. Vi anbefaler at du
bruker USB-enheter som støtter USB 2.0-protokollen,
og som har en lese-/skrivehastighet på 4 MB eller
mer.
• Det kan være at funksjonen Resume Play (Gjenoppta
avspilling) ikke virker etter at lagringsenheten er
formatert.
• Den totale minnestørrelsen som er tilgjengelig for BDdatastyring kan variere, avhengig av forholdene.
• Avhengig av platetypen kan det hende at noen
sideforhold ikke er tilgjengelige.
• Hvis du velger et annet bildeforhold enn det reelle
bildeforholdet på TV-skjermen din, kan det hende at
bildet virker forvrengt.
• Hvis du velger 16:9 Original, kan det hende at TVapparatet vider 4:3 Pillarbox vises (svarte striper på
sidene av bildet).
BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
• Når BD Wise er slått på vil oppløsningen automatisk
bli juster av BD Wise og BD Wise vil vises på menyen
Oppløsning.
• Hvis produktet er tilkoblet en enhet som ikke støtter
BD Wise, kan du ikke bruke BD Wise-funksjonen.
• For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere BD
Wise-alternativet på både TV-apparatet og produktet.
Digitalt utsignal
• Sørg for å velge korrekt digitalt signal, ellers får du
ingen lyd eller bare lydstøy.
• Hvis HDMI-enheten (forsterker, TV-apparat) ikke er
kompatibel med komprimerte formater (Dolby digital,
DTS), går lydsignalet ut som PCM.
BD-datastyring
DivX®-programbestilling
• For mer informasjon om DivX(R) VOD, kan du gå inn
på "http://vod.divx.com".
Høyttalerinnstillinger
• Når Høyttalervalg er satt til TV-høyttaler, sendes lyd
signalet gjennom TV-høyttalerne.
| 30 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 30
2013-05-30 오후 3:11:10
HDMI-audio
Medieavspilling
• Når Anynet+ (HDMI-CEC) er av, er ikke Audio
returkanal-funksjonen tilgjengelig.
• Hvis du bruker en HDMI-kabel som ikke er sertifisert
for ARC (Audio Return Channel), kan dette føre til
problemer med kompatibiliteten.
• ARC-funksjonen er kun tilgjengelig hvis et ARCkompatibelt TV-apparat er tilkoblet.
Avspilling
Spille av videofiler
• Videofiler med høye bithastigheter på 20 Mbps
eller mer belaster produktet og kan stoppe under
avspilling.
• Hvis systemet er koblet til et BD Wise-kompatibelt
TV-apparat hvor BD Wise er slått på, vil ikke menyen
Bildeinnstillinger vises.
• Funksjonen for bakgrunnsmusikk fungerer ikke
med mindre musikkfilen og bildefilen er på samme
lagringsenhet. I tillegg kan lydkvaliteten bli påvirket av
størrelsen på MP3-musikkfilen, størrelsen på bildene
og kodingsmetoden som er benyttet.
Tillegg
Lydreturkanal
Bruk a-knappen når du spiller av bilder
07
• Når HDMI-lyden settes til TV-høyttaleren, mikses den
automatisk ned til 2 kanaler.
Spille av fra en USB-basert lagringsenhet
• Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte (Ved å
utføre funksjonen "Trygg fj. av USB") for å forhindre
mulige skader på den USB-baserte lagringsenheten.
Trykk HOME-knappen for å gå til Hjem-menyen. Velg
deretter GUL (C), og til slutt E.
Velge lydspråk
• Indikatoren ◄► vil ikke bli vist på skjermen hvis
BONUSVIEW-seksjonen ikke inneholder noen
BONUSVIEW-innstillinger for lyd.
• Språkene som er tilgjengelige med funksjonen
lydspråk avhenger av om det valgte språket er
inkludert på platen. Det er mulig at denne funksjonen
og enkelte språk ikke er tilgjengelig.
• Noen Blu-ray-plater lar deg velge enten PCM eller
Dolby digital lydspor på engelsk.
Velge språk for undertekster
• Avhengig av Blu-ray-/DVD-platen kan det hende
at du kan endre ønsket språk på undertekstene i
platemenyen. Trykk DISC MENU.
• Denne funksjonen avhenger av hvilke undertekster
som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke være
tilgjengelige på alle Blu-ray-/DVD-plater.
• Informasjon om hoved/BONUSVIEW-MODUS vil
også vises hvis Blu-ray-platen har en BONUSVIEWseksjon.
• Denne funksjonen endrer både de primære og
sekundære undertekstene samtidig.
• Antallet primære og sekundære undertekster vises.
Vise JPEG-bilder
• Du kan ikke forstørre undertekster og PG-grafikk i
fullskjermsmodus.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 31
31 |
2013-05-30 오후 3:11:11
Tillegg
Valg av digitale signaler
Oppsett
PCM
Tilkobling
Bitstream
(ubehandlet)
PCM
PCM
Dolby Digital
Opp til 5,1-kanals
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Opp til 5,1-kanals
PCM
Dolby Digital Plus
Lydstrøm
Dolby TrueHD
på Blu-rayplater
DTS
Opp til 5,1-kanals
PCM
Dolby TrueHD
Opp til 5,1-kanals
PCM
DTS
DTS-HD
Høyoppløselig
lyd
Opp til 7,1-kanals
PCM
DTS-HD
Høyoppløselig lyd
DTS-HD
Master Audio
Opp til 7,1-kanals
PCM
DTS-HD Master
Audio
PCM
PCM 2-k.
Dolby Digital
Opp til 5,1-kanals
PCM
DTS
Opp til 5,1-kanals
PCM
Definisjon
for en Bluray-plate
Hvilken som
helst
Bitstream
(Dolby D-omkodet)
HDMI-kompatibel forsterker
Opp til 7,1-kanals
PCM
Audio
Stream on
DVD
Bitstream
(DTS-omkodet)
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Dekoder hovedlyden
Dekoder hovedlyden
Mater kun ut
og BONUSVIEWog
BONUSVIEWhovedlyden, slik at
Dekoder hovedlyden
lyden sammen til
lyden
sammen
til
forsterkeren kan dekode
og BONUSVIEWPCM-lyd og legger til
PCM-lyd
og
legger
til
lydstrømmen.
lyden sammen til
navigasjonslydeffekter,
navigasjonslydeffekter,
PCM-lyd og legger til
deretter kodes PCMDu hører ikke
deretter kodes PCMnavigasjonslydeffekter. BONUSVIEW-lyden og
lyden på nytt til Dolby
lyden på nytt til DTSDigital-datastrøm eller
navigasjonslydeffektene.
datastrøm.
PCM.
 Hvis lydkilden er 2-kanals eller mono, blir ikke innstillingen "Re-encoded Dolby D" (Dolby D-omkodet) aktivert. Signalet
vil være PCM 2-kanal.
Plater av typen Blu-ray kan inneholde tre lydspor:
- Hovedlyd: Lydsporet til hovedfunksjonen.
- BONUSVIEW-lyd: Tilleggsspor som f.eks. regissørens eller skuespillerens kommentarer.
- Navigasjonslydeffekter: Lydeffekter som oppstår når du navigerer i platemenyen eller filmmenyen.
Navigasjonslydeffektene er forskjellige, avhengig av Blu-ray-platen.
| 32 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 32
2013-05-30 오후 3:11:11
Oppløsning i henhold til utgangsmodus
DVD-avspilling
07
Avspilling av Blu-ray-plate/E-innhold/Digitalt innhold
Oppsett
BD Wise
E-innhold/
Digitalt innhold
HDMI-modus
Blu-ray-plate
Oppløsning til Blurayplate
1080p@60F
480i
Tillegg
HDMI-modus
Utgang
Maks. oppløsning på
TVsignalet
Auto
Maks. oppløsning på TVsignalet
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
Filmramme: Auto (24Fs)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
Feilsøking
Se tabellen nedenfor hvis dette produktet ikke fungerer som det skal. Hvis problemet du opplever ikke er oppført
nedenfor, eller hvis instruksjonen nedenfor ikke hjelper, slår du av produktet, kobler fra strømledningen, og kontakter
nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics servicesenter.
Symptom
Sjekk/Tiltak
Jeg kan ikke løse ut platen. • Er støpselet satt skikkelig inn i kontakten?
• Slå av strømmen og slå den deretter på igjen.
Avspillingen starter ikke.
• Kontroller regionnummeret på Blu-ray-/DVD-platen.
Blu-ray-/DVD-plater fra utlandet kan ha en annen kode, og kan dermed ikke spilles
av.
• CD-ROM- og DVD-ROM-plater kan ikke spilles av på dette produktet.
• Kontroller at klassifiseringsnivået er korrekt.
Avspillingen starter ikke
• Bruker du en deformert plate eller en plate med riper på overflaten?
med en gang Spill av/Pause • Rengjør platen.
trykkes.
Det kommer ikke noen lyd.
• Hjemmekinoanlegget spiller ikke av lyd under rask avspilling, sakte avspilling og
trinnvis avspilling.
• Er høyttalerne tilkoblet korrekt? Er høyttaleroppsettet riktig tilpasset?
• Er platen alvorlig skadet?
Lyden kan høres i et par
av høyttalerne, men ikke
alle 6.
•
•
•
•
På enkelte Blu-ray-/DVD-plater, er det bare lyd på de fremre høyttalerne.
Kontroller at høyttalerne er korrekt tilkoblet.
Juster lydstyrken.
Når du spiller lyd fra en CD-plate, radioen eller et TV-apparat, sender enheten lyd
bare gjennom fronthøyttalerne.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 33
33 |
2013-05-30 오후 3:11:12
Tillegg
Symptom
Sjekk/Tiltak
Dolby Digital 5.1-kanals
surroundlyd produseres
ikke.
• Er det et "Dolby Digital 5.1 CH"-merke på platen? Dolby Digital 5.1 CH Surround
produseres bare hvis platen er spilt inn med 5.1-kanals lyd.
• Er lydspråket korrekt satt til DOLBY DIGITAL 5.1-CH på informasjonsskjermen?
Fjernkontrollen fungerer
ikke.
• Bruker du fjernkontrollen innenfor rekkevidden og innenfor den riktige vinkelen i
forhold til føleren?
• Er batteriene oppbrukte?
• Platen går rundt, men
det produseres ikke noe
bilde.
• Bildekvaliteten er dårlig
og bildet skjelver.
•
•
•
•
Lydspråk og undertekst
fungerer ikke.
• Lydspråk og undertekst fungerer ikke hvis platen ikke inneholder dem.
Menyskjermen vises ikke
selv om menyfunksjonen
er valgt.
• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?
Bildeforholdet kan ikke
endres.
Er strømmen på TV-apparatet på?
Er videokablene korrekt tilkoblet?
Er platen skitten eller skadet?
En dårlig produsert plate kan være umulig å spille av.
• Du kan spille av 16:9 Blu-ray/DVD-plater i 16:9 fullformat, 4:3 Letter Box eller 4:3
Pan-Scan, men 4:3 Blu-ray-/DVD-plater kan bare vises i forholdet 4:3. Se Blu-rayplatens omslag, og velg deretter egnet funksjon.
Produktet fungerer ikke.
• Trykk og hold inne 5 på fjernkontrollen i 5 sekunder i NO DISC-modus.
Dette vil tilbakestille enheten.
- Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
Du har glemt
klassifiseringsnivåpassordet.
• Når produktet ikke har noen plate i plateskuffen, må du holde inn 5 på
fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder. "INIT" vises på skjermen, og alle innstillinger
vil gå tilbake til standardverdiene.
Deretter trykker du på STRØM-knappen.
- Når du bruker tilbakestillingsfunksjonen, vil du slette alle lagrede innstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
Kan ikke motta
radiosendinger.
• Er antennen korrekt tilkoblet?
• Hvis antennens inngangssignal er svakt, installerer du en ekstern FM-antenne i et
område med gode mottaksforhold.
Når du skal lytte på
lydsignalene i TVsendingen via produktet,
hører du ingen lyd.
• Hvis du trykker på ÅPNE/LUKKE ^ når du lytter til TV-sendingen med D. IN eller
AUX-funksjonene, slås funksjonene til Blu-ray/DVD-platen på og TV-lyden dempes.
"Ikke tilgjengelig" vises på
skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres på grunn av:
1. Programvaren til Blu-ray/DVD-platen begrenser det.
2. Blu-ray-/DVD-programmet støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler)
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor området.
Hvis HDMI-utgangen er
satt til en oppløsning TVapparatet ditt ikke støtter
(f.eks. 1080p), kan det
hende at du ikke ser noe
bilde på TV-skjermen.
• Trykk og hold 5 på frontpanelet i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i spilleren.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
| 34 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 34
2013-05-30 오후 3:11:13
Symptom
Sjekk/Tiltak
Unormalt HDMIutgangsskjermbilde.
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
Tillegg
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på produktet.
• Kontroller at TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene
576p/480p/720p/1080i/1080p.
07
Ingen HDMI-utgang.
DLNA-funksjon
Jeg kan se mappene som
er delt via DLNA, men ikke
filene i mappene.
• DLNA viser bare filer som er i henhold til kategoriene Bilder, Musikk og Film. Det er
mulig at filer som ikke er i en av disse kategoriene, ikke vil bli vist.
Videoavspillingen er
hakkete.
• Kontroller om nettverket er stabilt.
• Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og at nettverket ikke er
overbelastet.
DLNA-tilkoblingen
mellom TV-apparatet og
datamaskinen er ustabil.
• IP-adressene må være på samme delnett, og være unike, hvis ikke kan IPkollisjoner føre til slike fenomener.
• Kontroller om du har en aktiv brannmur.
Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.
BD-LIVE
Jeg kan ikke koble med
til for å kunne få tilgang til
BD-LIVE-serveren.
• Kontroller om nettverkstilkoblingen er etablert eller ikke ved hjelp av menyen
Nettverksstatus.
• Se om en USB-basert minneenhet er koblet til produktet.
• Lagringsenheten må ha minst 1 GB med ledig kapasitet for å ha plass til BD-LIVEtjenestene. Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (se side 30)
• Kontroller om alternativet BD-LIVE internett forbindelse er satt til Tillat (alle).
• Hvis tiltakene over ikke fungerer, må du ta kontakt med tilbyderen av innholdet,
eller oppgradere til den siste programvaren.
En feil oppstår når du
bruker BD-LIVE.
• USB-lagringsenheten må ha minst 1 GB med ledig kapasitet for å ha plass til BDLIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (se side 30)
| MERK |
Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 35
35 |
2013-05-30 오후 3:11:13
Tillegg
Spesifikasjoner
Vekt
2.3 kg
Mål
430 (B) x 55 (H) x 250 (D) mm
Bruksområde, temperatur
5– 35 °C
Bruksområde, luftfuktighet
10–75 %
Signal-/støyforhold
55 dB
Følsomhet
12 dB
Total harmonisk forvrengning
0.5 %
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Lyd
PCM multikanals audio, bitstream audio, PCM audio
Generelt
FM-tuner
HDMI
Utgang for fronthøyttalere
80W x 2 (3)
Utgang for senterhøyttaler
80W (3)
Surroundhøyttaler-utgang
80W x 2 (3)
Basselement-utgang
100W (3)
Forsterker
Analog inngang : 20Hz – 20kHz (±3 dB)
Frekvensrespons
Digital inngang : 20Hz – 40kHz (±4 dB)
S/N-forhold
70 dB
Kanalseparasjon
60 dB
Inngangsfølsomhet
(AUX) 500 mV
| 36 Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 36
2013-05-30 오후 3:11:14
5.1-kanalers høyttalersystem
Høyttalersystem
Senter
Basselement
Impedans
3
3
3
3
Frekvensområde
140Hz – 20kHz
140Hz – 20kHz
140Hz – 20kHz
40Hz – 160Hz
Utstrålt
lydtrykknivå
87 dB/W/M
87 dB/W/M
87 dB/W/M
88 dB/W/M
Inngangseffekt
80W
80W
80W
100W
Maksimal
inngangseffekt
160W
160W
160W
200W
Høyttaler
Tillegg
Surround
07
Foran
HT-F4500
95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 95.0 x 116.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
Dimensjoner
(B x H x D)
(Enhet : mm)
HT-F4550
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Base: 276 x
189)
95.0 x 1112.0 x
74.5 (Base: 276 x
189)
0.34
0.34
227.0 x 95.0 x 74.0 155.0 x 300.0 x 285.5
HT-F4500
Vekt
(Enhet : kg)
3.76
HT-F4550
2.70
•
•
•
•
•
0.34
2.70
0.51
3.76
Nettverkshastighet lik eller lavere enn 10 Mbps støttes ikke.
Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.
Norsk
HT-F4500_50_NOR_0530.indd 37
37 |
2013-05-30 오후 3:11:14
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen
å kontakte Samsung Support.
Area
` Europe
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
Contact Centre 
Web Site
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
02-201-24-18
www.samsung.com/be_fr
(French)
051 331 999
www.samsung.com
07001 33 11 , share cost tariff
www.samsung.com/bg
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com/hr
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
www.samsung.com
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
www.samsung.com/gr
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
www.samsung.com/gr
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/hu
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Area
Contact Centre 
Web Site
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENEGRO 020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
NETHERLANDS
Min)
NORWAY
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
POLAND
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
ROMANIA
TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
(German)
www.samsung.com/ch_fr
(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Korrekt avhending av batteriene i dette produktet
(Gjelder i land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal
deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at
batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv
2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og
skade på miljøet.
For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra
annet avfall, og gjenvinne de via det lokale, gratis, returneringssystem for batterier.
Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk
utstyr)
(Gjelder i land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det
elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall.
For å unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette
produktet atskilt fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av
materialene.
Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om
sikker resirkulering av disse komponentene.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.
AH68-02574L-03
HT-F4500_50_NOR_0924.indd 38
2013-09-24
10:04:56
Download PDF