Samsung | HW-C500 | Samsung HW-C500 Bruksanvisning

HW-C500
HW-C560S
AV-forsterker
brukerhåndbok
forestill mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få mer fullstendig service,
registrer produktet ditt på
www.samsung.com/register
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 1
2010-06-18
10:39:22
Sikkerhetsinformasjon
SIKKERHETSADVARSLER
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN)..
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med produktet.
ADVARSEL : For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må man ikke utsette apparatet for regn eller
fuktighet.
FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN.
• Dette apparatet skal alltid kobles til en jordet stikkontakt.
• Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og støpselet må derfor være
lett tilgjengelig.
FORSIKTIG
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann eller vannsprut, og ingen gjenstander som inneholder væske, som
for eksempel vaser, må plasseres på apparatet.
• Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må være klar til bruk til en hver tid.
2
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 2
2010-06-18
10:39:28
NOR
FORHOLDSREGLER
7 cm
SETUP
10 cm
INPUT SELECT
TONE CONTROL
ENTER
SOUND EFFECT
ASC MIC
ASC
10 cm
AUDIO
ASSIGN
MULTI CH
INPUT
S. DIRECT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
MEMORY
10 cm
Kontroller at strømnettet i huset dit er i henhold til informasjonen på baksiden av spilleren. Monter spilleren horisontalt, på en
egnet base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon (7,5-10 cm). Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er
tildekket. Ikke sett noe på toppen av forsterkeren. Hvis du vil koble spilleren helt og holdent fra strømnettet, må du trekke ut
strømledningen. Dette må du gjøre når spilleren ikke skal benyttes over en lengre periode.
SETUP
INPUT SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SETUP
SOUND EFFECT
INPUT SELECT
ASC MIC
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SOUND EFFECT
MEMORY
ASC MIC
Under tordenvær må du trekke støpslet ut av
stikkontakten.
Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade
enheten.
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
MEMORY
Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre
varmekilder.
Dette kan føre til overoppheting og feil ved enheten.
SETUP
INPUT SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SOUND EFFECT
ASC MIC
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
MEMORY
Phones
Beskytt spilleren mot fuktighet (f.eks. vaser) og varmekilder
(f.eks. ovner) eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt
eller elektriske felter (f.eks. høyttalere...). Trekk støpslet ut
av stikkontakten hvis det oppstår feil på spilleren.
Spilleren er ikke beregnet på industriell bruk.
Produktet er kun beregnet på personlig bruk.
Det kan oppstå kondens hvis spilleren eller platen lagret i
lave temperaturer.
Hvis man transporterer spilleren om vintere, må man vente
omtrent 2 timer til enheten har nådd romtemperatur før
man bruker den.
Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder
kjemikalier som er miljøskadelige.
Ikke kast batteriene i restavfallet.
3
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 3
2010-06-18
10:39:28
Funksjoner
Digital AV-forsterker
iPod
Dette produktet er en heldigital AV-forsterker som utfører
digital signalbehandling for å minimere forvrengning og tap
av signal.
Du kan lytte til musikkfiler ved å koble iPod/iPhone-en til
AV-forsterkeren med den medfølgende iPod dock.
Dolby Pro Logic II
DPL II prosesseres alle høykvalitets stereokilder til fem
separate kanaler med full frekvens.
SFE (Sound Field Effect)
ved hjelp av 32bits digital
lydsignalbehandling
Gir en mer realistisk surround-lyd på normale
stereokilder.
DTS 96/24
DTS 96/24 omkoder standard 16 bits/44,1 kHz lyd til 24
bits/96kHz, og bruker denne på et 5.1.kanals lydspor.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS gir et 5.1 CH digitalt lydsignal for både musikk og
film og benytter mindre kompresjon enn Dolby Digital for
rikere lyd.
Anynet+(HDMI-CEC)-funksjonen
Anynet+ er en funksjon som gjør at du kan betjene
denne AV-forsterkeren ved hjelp av fjernkontrollen til et
Samsung TV-apparat, når forsterkeren er tilkoblet
TV-apparatet fra SAMSUNG ved hjelp av en
HDMI-kabel. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig når
enheten er tilkoblet et TV-apparat eller en DVD-spiller fra
SAMSUNG som støtter Anynet+(HDMI-CEC)).
TILLEGGSUTSTYR
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
ASC
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
SETUP/MENU
BD/DVD
MULTI CH
MO/ST
INFO
RETURN
EXIT
SAT
TV
AUX
CD
iPod
Fjernkontroll/
Batterier (AAA-størrelse)
FM-antenne
Brukerhåndbok
iPod Dock
ASC-mikrofon
4
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 4
2010-06-18
10:39:32
NOR
Innhold
SIKKERHETSINFORMASJON
2
Sikkerhetsadvarsler
Forholdsregler
4
Tilleggsutstyr
7
8
10
11
11
12
Frontpanel
Bakpanelet
Skjerm
Sette inn batterier i fjernkontrollen
Bruke fjernkontrollen
Gjennomgang av fjernkontrollen
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Plassering av høyttalerne
Koble til høyttalerne
Koble til eksterne enheter/TV-apparatet ditt
via HDMI
HDMI-funksjonen
Koble til TV-apparatet ditt
Koble til en DVD- eller BD-spiller (Blu-ray)
Koble til kabel, satellitt eller Set-top-boks
Koble til en CD-spiller
Koble til 5.1-kanalenheter
Koble til en iPod
Koble til FM-antennen
27
27
28
Før du tar i bruk AV-forsterkeren
Lydoppsett
Velge digitalt/analogt signal
● INNHOLD
EGENSKAPER
2
3
4
BESKRIVELSE
7
TILKOBLINGER
14
GRUNNFUNKSJONENE TIL DIN
FORSTERKER
27
5
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 5
2010-06-18
10:39:32
Innhold
29
33
34
35
36
37
37
38
39
39
39
40
41
41
41
Menytre for oppsettet
Angi høyttalerstørrelsen
Justere lytteavstand til høyttalerne
Justere høyttalerens lydstyrke
Velge testtone
Velge Dolby Pro Logic II-modus
Sette opp Dolby Pro Logic II
Justere tonekontrollen
AV SYNC
MP3 Enhancer
Smartvolum
Oppsett av ASC (Auto Sound Calibration)
DRC-oppsett
HDMI-oppsett
Variabler
42
43
44
45
47
49
50
Bruke Surround-modes
Bruke knappen for bassoppsett
Lytte til på radio
Om RDS-signaler
Bruke en iPod
Praktiske funksjoner
Programvareoppgraderinger
DIVERSE
51
51
53
Betjene TV-apparatet ditt med
fjernkontrollen
Betjene din DVD- eller BD-spiller med
fjernkontrollen
FEILSØKING
54
Feilsøking
56
Spesifikasjoner
OPPSETT
29
BRUK
42
54
TILLEGG
56
6
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 6
2010-06-18
10:39:32
NOR
Beskrivelse
FRONTPANEL
1
2
3 4
5
6
7
8
● BESKRIVELSE
SETUP
INPUT SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SOUND EFFECT
ASC MIC
9
1
2
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
/STEREO
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
10 11 12 13 14 15
SELECT
16
MEMORY
17
Brukes til å velge kilde. (FM BD/DVD SAT TV CD AUX 5.1 MULTI CH IPOD AUDIO IPOD VIDEO).
Brukes til å flytte markøren opp, ned, til høyre eller venstre, og til å velge et alternativ på
OPP(,), NED(.), VENSTRE(<), SETUP-menyen.
HØYRE(>), ENTER
Benyttes også til å velge detaljerte alternativer i modusen SOUND EFFECT, og til å endre
tonenivå.
INPUT SELECT
3
SETUP
Viser SETUP-menyen
4
TONE CONTROL
Benyttes til å angi nivå for bass og diskant, og for å slå tonen av/på.
5
SOUND EFFECT
Slår Surround-modus av og på.
6
SKJERM
Viser informasjon om høyttaler-/lydinngangsstatus, lyttemodus o.l.
7
VOLUMKONTROLL
Justerer lydnivået.
8
STRØM
Slå forsterkeren av og på
9
ASC MIK-KONTAKT
Brukes til å koble til en ASC MIC for oppsett av ACS (Auto Sound Calibration).
10
ASC-KNAPP
Brukes til å velge ASC-modus (Auto Sound Calibration).
11
AUDIO ASSIGN-KNAPP
Veksler mellom inngangsmodus for den valgte kilden.
12
S.DIRECT/STEREO-KNAPPEN
Brukes til å velge S.DIRECT- eller STEREO-modus.
13
MULTI CH INPUT-KNAPP
Brukes til å velge en tilkoblet 5.1-kanals avspillingsenhet.
14
AV SYNC-KNAPP
Brukes til å velge Audio Delay-modus.
15
TUNING MODE-KNAPP
Brukes til å velge Manual- eller Preset-modus på FM-radioen.
16
SELECT-KNAPP
Brukes til å endre radiofrekvens.
17
MEMORY-KNAPP
Benyttes til å lagre en radiofrekvens.
7
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 7
2010-06-18
10:39:32
Beskrivelse
BAKPANELET
< HW-C500 >
1
2
3
4
5
6 7
iPod
8 9 10 11 12
13
14
15
< HW-C560S >
1
2
3
4
5
6 7
iPod
8 9 10 11 12
13
14
15
* Alle bildene på bakpanelet er basert på modell HW-C560S.
8
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 8
2010-06-18
10:39:33
NOR
FM-KONTAKT
Her skal du koble til FM-antennen.
2
FLERKANALS-INNGANGER
Mottar analoge signaler fra en ekstern avspillingsenhet med en flerkanals utgang.
3
VIDEOINNGANGER
Mottar videosignaler fra en videokilde (BD/DVD, SAT, TV).
4
HDMI-KONTAKTER
Mottar digitale video- og lydsignaler samtidig ved hjelp av en HDMI-kabel.
5
HDMI OUT-KONTAKT
Sender ut digitale video- og lydsignaler samtidig ved hjelp av en HDMI-kabel.
6
USB-PORTEN
Kan bare benyttes til oppdatering av fastvaren.
7
VIDEO OUT-KONTAKT
Sender ut et videosignal til videoenheter (TV, projektor el.l.).
8
KOMPONENTINNGANGER
Mottar et komponentsignal.
9
COMPONENT VIDEO OUT-KONTAKTER
Sender ut et signal til komponentutgangen.
10
iPod-KONTAKT
Mottar et lyd-/bildesignal fra en iPod.
11
OPTISKE KONTAKTER
(DIGITAL LYDINNGANG)
Mottar et digitalt optisk lydsignal.
12
KOAKSIALE KONTAKTER
(DIGITAL LYDINNGANG)
Mottar et digitalt koaksialt lydsignal.
13
LYDINNGANGER
Mottar lydsignalet fra en videokilde (BD/DVD, SAT, TV).
14
SUBWOOFER AUDIO OUT-KONTAKT
Her skal du koble til basselementet.
15
HØYTTALERKONTAKTER
Høyttalerklemmer
● BESKRIVELSE
1
9
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 9
2010-06-18
10:39:35
Beskrivelse
SKJERM
1
2
3
4
5
7
1
HØYTTALERINDIKATORER
Viser de tilkoblede høyttalerne.
2
LYTTEMODUSINDIKATORER
Viser gjeldende lyttemodus.
3
SØKEINDIKATORER FOR RADIO
Viser statusen til den valgte radiosendingen.
4
LYDINNGANG-INDIKATORER
Viser signaltypen til lydsignalet fra den tilkoblede eksterne lydkilden.
5
INDIKATOR FOR HØYTTALERENS
LYDNIVÅ
Viser lydnivået.
6
RADIOFREKVENSINDIKATORER
Viser den valgte radiofrekvensen.
7
MELDINGER
Informerer deg om statusen til forsterkeren.
6
10
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 10
2010-06-18
10:39:35
NOR
SETTE INN BATTERIER I FJERNKONTROLLEN
* Batterier (AAA-størrelse)
● BESKRIVELSE
M
Følg disse forholdsreglene for å unngå lekkasje eller skade på cellene :





Sett inn batteriene i henhold til polariteten: (+) til (+) og (–) til (–).
Batteriene varer i ca. ett år ved vanlig TV-bruk.
Bruk korrekt batteritype. Batterier som er lignende i utseende kan ha forskjellig spenning.
Bytt alltid begge batteriene samtidig.
Batteriene må ikke utsettes for varme eller åpen ild.
BRUKE FJERNKONTROLLEN
Fjernkontrollen kan benyttes i en avstand på ca. 7 meter i en rett linje. Den kan også brukes med en horisontal vinkel på
opp til 30° fra fjernkontrollføleren.
SETUP
INPUT SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SOUND EFFECT
ASC MIC
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
/STEREO
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
MEMORY
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
RDS DISPLAY
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
ASC
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
SETUP/MENU
INFO
RETURN
BD/DVD
MULTI CH
MO/ST
EXIT
SAT
TV
AUX
CD
iPod
11
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 11
2010-06-18
10:39:35
Beskrivelse
OVERSIKT OVER FJERNKONTROLLEN
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
1
2
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
RDS DISPLAY
3
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
5
6
4
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
4
22
6
23
7
9
10
11
MUTE
TUNING
/CH
VOL
ASC
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
MO/ST
SETUP/MENU
INFO
RETURN
EXIT
12
13
14
20
21
5
8
15
16
17
18
19
BD/DVD
MULTI CH
SAT
TV
AUX
24
25
26
27
28
29
CD
iPod
12
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 12
2010-06-18
10:39:36
NOR
STRØMKNAPP
Slå forsterkeren av og på
2
AMP/TV-KNAPP
Brukes til å velge AMP/TV-modus.
- Hvis du velger AMP-modus, vil knappen blinke oransje.
- Hvis du velger TV-modus, vil knappen blinke grønt.
3
NUMMERKNAPP
Brukes til å velge en TV-kanal.
4
PROLOGIC-KNAPP
Velg ønsket Dolby Pro Logic II lydmodus.
5
HOPPE OVER-KNAPPER
Trykk her for å hoppe bak- eller forover på en tilkoblet DVD-/BD-spiller eller iPod.
6
STOPP/SPILL-KNAPP
Trykk her for å starte/stoppe avspilling på en tilkoblet DVD-/BD-spiller eller iPod.
7
MUTE-KNAPP
Demper lyden til en tilkoblet enhet.
8
VOLUMKNAPPER
Justerer lydstyrken til den tilkoblede enheten.
9
SUBWOOFER-KNAPP
Brukes til å velge basselementet.
10
TUNER MEMORY-KNAPP
Brukes til å lagre en radiofrekvens.
11
SETUP/MENU-KNAPP
Viser SETUP-menyen.
12
OPP/NED/HØYRE/VENSTREKNAPPER
Benyttes til å navigere i menyene.
13
RETURN-KNAPP
Brukes til å gå tilbake til forrige meny fra SETUP-menyen.
14
FUNKSJONSVALG-KNAPPER
Brukes til å velge en inngangskilde.
15
INPUT SELECT,
TV SOURCE-KNAPP
Veksler mellom inngangskilder.
Trykk her for å velge det tilkoblede TV-apparatets videokilde.
16
DIMMER-KNAPP
Justerer lysstyrker på skjermen.
17
BD/DVD-KNAPP
Brukes til å velge RDS-funksjoner.
- Hvis du velger BD-modus, vil knappen blinke oransje.
- Hvis du velger DVD-modus, vil knappen blinke grønt.
18
RDS-VALGKNAPPER
Brukes til å velge RDS-funksjoner.
19
SLEEP-KNAPP
Brukes til å sette opp innsovningstimeren.
20
AUDIO ASSIGN-KNAPP
Veksler mellom inngangsmodus for den valgte kilden.
21
DSP-KNAPP
Brukes til å velge SFE-modus.
22
SØKEKNAPPER
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
23
PAUSEKNAPP
Pauser avspillingen på den tilkoblede enheten.
24
TUNING/CHANNEL-KNAPPER Brukes til å endre radiofrekvens, eller TV-kanal.
25
ASC-KNAPP
Brukes til å velge ASC-modus (Auto Sound Calibration).
26
MO/ST-KNAPP
Brukes til å velge MONO- eller STEREO-lyd på radiosendinger.
27
INFO-KNAPP
Viser informasjon om den tilkoblede enheten som for øyeblikket er i bruk.
28
ENTER-KNAPP
Brukes til å velge en oppføring på SETUP-menyen.
29
EXIT-KNAPP
Går ut av SETUP-menyen.
● BESKRIVELSE
1
13
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 13
2010-06-18
10:39:36
Tilkoblinger
Dette avsnittet gir den en innføring i de forskjellige måtene du kan koble
AV-forsterkeren til andre eksterne komponenter.
Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
PLASSERING AV HØYTTALERNE
* Modellen HW-C500 leveres uten høyttalere (leveres separat).
2~3m
AV-FORSTERKEREN
SETUP
INPUT SELECT
ENTER
TONE CONTROL
SOUND EFFECT
ASC MIC
ASC
AUDIO
ASSIGN
S. DIRECT
/STEREO
MULTI CH
INPUT
AV
SYNC
TUNING
MODE
SELECT
MEMORY
SL
SR
Plassering av AV-forsterkeren
Plasser AV-forsterkeren i et dedikert stativ eller stereoskap.
Basselement
Plasseringen av basselementet er ikke så viktig Du kan plassere den hvor du ønsker det.
Fronthøyttalere
Plasser disse høyttalerne foran lytteposisjonen, med en vinkel på ca 45° mot deg.
Plasser høyttalerne slik at diskantelementet er i samme høyde som øret ditt.
Juster fremre kant av høyttalerne på samme linje som senterhøyttaleren, eller litt foran denne.
14
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 14
2010-06-18
10:39:36
NOR
Senterhøyttaler
Det beste er om du kan installere den på samme høyde som fronthøyttalerne.
Du kan også montere den rett under eller over TV-apparatet.
● TILKOBLINGER
Surroundhøyttalere
Plasser disse høyttalerne bak lytteposisjonen.
Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass, kan du sette disse høyttalerne slik at de peker mot hverandre.
Plasser høyttalerne omtrent 60 til 90 cm (2 til 3 fot) over ørets høyde, lett pekende nedover.
I motsetning til front- og bakhøyttalerne vil ikke surroundhøyttalerne benyttes hele tiden, da de
hovedsakelig benyttes til lydeffekter.
M
Når du fester høyttalerne på veggen, må du sørge for at de er festet godt, slik at de ikke faller ned.
Høyttalerkonfigurasjon
For å få en best mulig surround-opplevelse, må du koble til fem høyttalere og et basselement med egen
strømforsyning.
Følgende tabell viser deg hvilke kanaler du må bruke, basert på antallet høyttalere som du har
2 yttalere
M
3 yttalere
4 yttalere
5 yttalere
Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av
magnetfeltet som genereres av høyttaleren. Hvis dette skjer, må du plassere høyttaleren unna TV-apparatet.
15
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 15
2010-06-18
10:39:37
Tilkoblinger
KOBLE TIL HØYTTALERNE (HW-C500)
FRONT (H) SURROUND (H) BASSELEMENT
(IKKE INKLUDERT) (IKKE INKLUDERT) (IKKE INKLUDERT)
AKTIVT BASSELEMENT
(IKKE INKLUDERT)
SURROUND (V) )
(IKKE INKLUDERT)
FRONT (V)
(IKKE INKLUDERT)
SW
SENTER
(IKKE INKLUDERT)
iPod
Modell HW-C500
AV-forsterker
M
HW-C500
 Modellen HW-C500 leveres uten høyttalere (leveres separat). Ta kontakt med en Samsung- forhandler hvis du
ønsker å kjøpe denne.
Tilkobling av høyttalerledning
1. Løsne på skruterminalen ved å skru den mot klokken.
2. Sett den strippede ledningen inn i hullet på siden av hver
skruterminal.
3. Stram til ved å vri med klokken, slik at ledningen festes.
M
Hold basshøyttaleren utenfor barns rekkevidde for å unngå at de stikker hendene eller gjenstander inn i
kanalen (hullet) på basshøyttaleren.
 Du må aldre ta på høyttalerterminalene så lenge strømmen er koblet til. Dette kan føre til støt.
 Kontroller at polariteten (- og +) er korrekt.
Koble til høyttalerne
1
1. Trykk ned terminalhaken på baksiden av høyttaleren.
2. Plugg den svarte ledningen inn i den svarte klemmen (–) og den røde
ledningen inn i den røde (+) klemmen, og slipp deretter haken.
3. Trykk ned terminalhaken på baksiden av AV-forsterkeren.
• Kontroller at fargene på høyttalerterminalene bak på AV-forsterkeren
stemmer med fargene på høyttalerledningen.
2
Svart
Rød
16
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 16
2010-06-18
10:39:38
NOR
KOBLE TIL HØYTTALERNE (HW-C560S)
FRONT (H) SURROUND (H) BASSELEMENT SURROUND (V) ) FRONT (V)
PS-FC560S PS-RC560S
PS-WC560S
PS-RC560S PS-FC560S
● TILKOBLINGER
AKTIVT BASSELEMENT
(IKKE INKLUDERT)
SW
SENTER
PS-CC560S
iPod
M
Modell HW-C560S
AV-forsterker
HW-C560S
FRONTHØYTTALER
PS-FC560S
SENTERHØYTTALER
PS-CC560S
SURROUNDHØYTTALER
PS-RC560S
BASSELEMENT
PS-WC560S
 Det aktive basselementet selges separat. Ta kontakt med en Samsung- forhandler hvis du ønsker å kjøpe denne.
Koble til høyttalerne
1
1. Trykk ned terminalhaken på baksiden av høyttaleren.
2. Plugg den svarte ledningen inn i den svarte klemmen (–) og den røde
ledningen inn i den røde (+) klemmen, og slipp deretter haken.
3. Trykk ned terminalhaken på baksiden av AV-forsterkeren.
4. Sett en av lederne inn i terminalen merket +, og den andre i
terminalen merket -.
• Kontroller at fargene på høyttalerterminalene bak på AVforsterkeren stemmer med fargene på høyttalerledningen.
2
Svart
Rød
Høyttaler
3
M
Hold basselementet unna små barn, slik at du unngår at de stikker inn
hendene, eller objekter inn i hullet.
 Du må aldre ta på høyttalerterminalene så lenge strømmen er koblet til.
Dette kan føre til støt.
 Kontroller at polariteten (- og +) er korrekt.
4
AV-forsterker
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 17
17
2010-06-18
10:39:40
Tilkoblinger
KOBLE TIL EKSTERNE ENHETER/TV-APPARATET DITT VIA HDMI
HDMI er et digital standardgrensesnitt for tilkobling av enheter som TV-apparat, projektor, DVD-spiller, Blu-ray-spiller,
Set-Top-bokser og mer.
HDMI har ingen signaltap sammenlignet med analog konvertering, slik at du kan oppleve lyd- og bildekvaliteten som den
er på den opprinnelige digitale kilden.
Ved å koble til via HDMI-grensesnittet (High-Definition Multimedia Interface), kan du spille av digital video og lyd.
DVD- eller
Blu-ray-spiller
SAT
(Kabel/satellitt/Set-Top-boks)
Spillkonsoll
eller
HDTV-tuner
Videokamera
(HDTV antennemottaker)
ONLY USE FOR
FIRMWARE UPDATE
iPod
• Koble det til hvis du
vil bruke Anynet+.
OPTICAL
OUT
Støtte for HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System)
Hvis du vil spille av digitalt innhold via HDMI-tilkoblingen, må både den eksterne enheten og TVapparatet støtte HDCP (High-bandwith Digital Content Protection System). Dette produktet støtter
HDCP.
Kompatibilitet med et TV-apparat som støtter HDMI
Et TV-apparat med en HDMI-kontakt.
Video/Audio
Et TV-apparat med en DVI-D-kontakt (TV-apparat som støtter HDCP)
Video
Et TV-apparat med en DVI-D-kontakt (TV-apparat som ikke støtter HDCP)
-
M
Lyd fra plater av typen SACD vil ikke kunne høres med denne tilkoblingen. Hvis du vil spille av en DVD-plate
med kopieringsbeskyttelse i form av CPPM, må du bruke en spiller som støtter CPPM.
 Kvaliteten på lydsignalet som sendes ut via HDMI-kontakten (samplingsfrekvens og bitrate) kan være redusert
på grunn av ytelsen til den tilkoblede enheten.
 Siden HDMI-tilkoblingen støtter både video og lyd, trenger du ikke koble til en ekstra lydkabel.
18
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 18
2010-06-18
10:39:43
NOR
HDMI-FUNKSJONEN
Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)
1. Koble AV-forsterkeren til et Samsung TV-apparat ved hjelp av HDMI-kabelen. (se side 18)
2. Aktiver Anynet+-funksjonen på TV-apparatet.
(se TV-apparatets brukerveiledning for mer informasjon).
• Du kan styre lydnivået på AV-forsterkeren ved hjelp av volumknappene på TV-apparatets
fjernkontroll.
● TILKOBLINGER
Anynet+ er en funksjon som gjør at du kan betjene andre Samsung-enheter med fjernkontrollen til TVapparatet ditt fra Samsung. Anynet + kan brukes ved å koble AV-forsterkeren til et SAMSUNG TVapparat med en HDMI-kabel. Denne funksjonen er kun tilgjengelig på TV-apparater og AV-produkter fra
SAMSUNG som støtter Anynet+.
Slå på Anynet+
1. Trykk på SETUP/MENU-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP ENTER og SETUP OFF.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
3. Trykk ▲▼ og velg HDMI SETUP, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ og velg HDMI ANYNET+, og trykk deretter ENTER eller ►.
5. Trykk ▲▼ og sett ANYNET+ til ON.
- Avslutte oppsettmodus • Trykk på SETUP/MENU-knappen.
SETUP OFF vises på skjermen og oppsettmodus avsluttes.
M
Hvis du bruker en HDMI-kabel for å koble en Samsung TV til AV-forsterkeren, kan du betjene AV-forsterkeren
med fjernkontrollen til TV-apparatet. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når enheten er tilkoblet et TVapparat eller en DVD-spiller fra SAMSUNG som støtter Anynet+(HDMI-CEC).
 Se om TV-apparatet ditt har n logoen. Hvis TV-apparatet ditt har en n logo, støtter det
Anynet+-funksjonen.
 Når setter opp en Anynet+-tilkobling, må du ikke koble til flere enn to AV-forsterkere (Anynet+ installert).
19
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 19
2010-06-18
10:39:45
Tilkoblinger
KOBLE TIL TV-APPARATET DITT
iPod
eller
COMPONENT VIDEO
IN
IN
eller
OPTICAL
OUT
AUDIO
OUT
Videotilkobling
Hvis Tv-apparatet ditt er utstyrt med innganger for komponent-signaler, kobler du en komponentvideokabel (ikke inkludert) fra (PR, PB og Y) kontaktene på bakpanelet av AV-forsterkeren til tilsvarende
kontakter på TV-apparatet.
ELLER
Koble videokabelen fra VIDEO OUT (MONITOR)-kontakten bak på AV-forsterkeren din til
videoinngangen på TV-apparatet.
Lydtilkobling
Koble den digitale inngangen (OPTICAL 3) på AV-forsterkeren til den digitale utgangen på TV-apparatet.
ELLER
Koble AUDIO IN (TV) på AV-forsterkeren til lydutgangen på TV-apparatet.
20
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 20
2010-06-18
10:39:45
NOR
KOBLE TIL EN DVD- ELLER BD-SPILLER (Blu-ray)
VIDEO
IN
● TILKOBLINGER
COMPONENT
IN
eller
iPod
eller
DVD- eller BD-Spiller
COMPONENT OPTICAL
OUT
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
eller
Videotilkobling
Koble til en komponentkabel (ikke vedlagt) fra COMPONENT IN (BD/DVD)-kontaktene (PR, PB og Y)
bak på AV-forsterkeren til komponentutgangen på din DVD-/BD-spiller.
ELLER
Koble en videokabel fra VIDEO IN (BD/DVD)-kontakten bak på AV-forsterkeren til videoutgangen på
DVD-/BD-spilleren din.
Lydtilkobling
Koble den digitale inngangen (OPTICAL 1) på AV-forsterkeren til den digitale utgangen på DVD-/BDspilleren.
ELLER
Koble AUDIO IN (BD/DVD) på AV-forsterkeren til lydutgangen på DVD-/BD-spilleren.
21
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 21
2010-06-18
10:39:47
Tilkoblinger
KOBLE TIL EN KABEL, SATELLITT ELLER SET-TOP-BOKS
COMPONENT
IN
VIDEO
IN
eller
iPod
eller
COMPONENT OPTICAL
OUT
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
SAT(Kabel/satellitt/Set-Top-boks)
eller
Videotilkobling
Koble til en komponentkabel (ikke vedlagt) fra COMPONENT IN (SAT)-kontaktene (PR, PB og Y) bak på
AV-forsterkeren til komponentutgangen på din satellittdekoder (SAT).
ELLER
Koble videokabelen fra VIDEO OUT (SAT)-kontakten bak på AV-forsterkeren din til videoinngangen på
satellittdekoderen (SAT).
Lydtilkobling
Koble den digitale inngangen (OPTICAL 2) på AV-forsterkeren til den digitale utgangen på
satelittdekoderen (SAT).
ELLER
Koble AUDIO IN (SAT) på AV-forsterkeren til lydutgangen på satellittdekoderen (SAT).
M
Du må trekke ut ledningen hvis du ikke skal bruke enheten over en lengre tidsperiode.
 Hvis kabel-/set-top-boksen bare har en lydutgang, må du enten koble den til høyre eller venstre lydinngang på
hovedenheten. Sett den røde pluggen på lydkabelen inn i den røde kontakten, og den hvite pluggen inn i den
hvite kontakten.
22
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 22
2010-06-18
10:39:49
NOR
KOBLE TIL EN CD-SPILLER
● TILKOBLINGER
CD-spiller
AUDIO
OUT
COAXIAL
OUT
eller
iPod
Lydtilkobling
Koble den digitale inngangen (COAXIAL) på AV-forsterkeren til den digitale utgangen på CD-spilleren.
ELLER
Koble AUDIO IN (CD) på AV-forsterkeren til lydutgangen på CD-spilleren.
M
Hvis CD-spilleren bare har en lydutgang, må du enten koble den til høyre eller venstre lydinngang på
hovedenheten. Sett den røde pluggen på lydkabelen inn i den røde kontakten, og den hvite pluggen inn i den
hvite kontakten.
23
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 23
2010-06-18
10:39:51
Tilkoblinger
KOBLE TIL 5.1-KANALENHETER
Du kan koble AV-forsterkeren til en DVD-spiller, SUPER AUDIO CD-spiller eller andre enheter med 5.1-kanals signal.
C
SW
iP
iPod
SW
FRONT
SURROUND
C
CENTER
SUB
WOOFER
5.1 CH
5.1-kanals enhet
24
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 24
2010-06-18
10:39:53
NOR
KOBLE TIL EN iPod
Du kan lytte på lyden fra en iPod gjennom hovedenheten. Hvis du vil se mer om hvordan forsterkeren samarbeider
med en iPod, kan du se side 47 - 48.
● TILKOBLINGER
iPod
iPod
1. Koble kontakten fra iPod dock til iPod-kontakten på forsterkeren.
2. Plasser iPod-en i docken.
• Hvis du vil spille av en film som er lagret på din iPod, må du sette spillerens TV OUT til On før du
setter den i dokken. Se side 48.
3. Trykk iPod-knappen på fjernkontrollen.
• Du kan også bruke INPUT SELCT-knappen på hovedenheten.
Modus veksles på følgende måte:
FM BD/DVD SAT TV CD AUX 5.1 MULTI CH IPOD AUDIO IPOD VIDEO
Koble fra en iPod-spiller
Følg trinnene nedenfor for å unngå skade på din iPod og data på denne når du skal koble den fra
AV-forsterkeren.
1. Trykk INPUT SELECT på hovedenheten hvis du vil veksle til en annen modus enn IPOD AUDIO
eller IPOD VIDEO.
ELLER
1. Slå av AV-forsterkeren.
2. Koble iPod-spilleren fra iPod-dokken, eller trekk ut støpslet fra iPod-dokken som er satt inn i
AV-forsterkeren.
M





Du må ha VIDEO (Monitor)-utgangen tilkoblet TV-apparatet for å kunne se på video fra en
iPod-spiller. Se side 21.
Juster lyden til et moderat nivå før du kobler iPod-en og AV-forsterkeren sammen.
Når enheten er slått på, og du kobler til en iPod, vil enheten lade batteriet på spilleren.
Sørg for å koble dockpluggen slik at merket “SAMSUNG” peker oppover.
“Made for iPod” betyr at et elektronisk utstyr er konstruert til å koble spesifikt til iPod og er sertifisert av
produsenten til å tilfredsstille ytelsesstandardene til Apple.
"Works with iPhone" betyr at et elektronisk utstyr er konstruert til å koble spesifikt til iPhone og er sertifisert av
produsenten til å tilfredsstille ytelsesstandardene til Apple.
25
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 25
2010-06-18
10:39:55
Tilkoblinger
KOBLE TIL EN iPod (Forts.)
iPod-modeller som er kompatible med HW-C500/HW-C560S
iPod 1. og 2. generasjon
5GB 10GB 20GB
iPod 5. generasjon
(video) 30GB 60GB
80 GB
iPod 3. generasjon
10GB 15GB 20GB 30GB
40 GB
iPod nano
2. generasjon (aluminum)
2GB 4GB 8GB
iPod mini
4GB 6GB
iPod 4. generasjon
20GB 40GB
iPod nano
3. generasjon (video)
4GB 8GB
iPod 4. generasjon
(fargeskjerm)
20GB 30GB 40GB 60GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1. generasjon
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4. generasjon (video)
8GB 16GB
iPod nano
1. generasjon
1GB 2GB 4GB
iPod touch
2. generasjon
8GB 16GB 32GB
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
M
“Made for iPod” betyr at dokken er konstruert til å koble spesifikt til iPod og er sertifisert av produsenten til å tilfredsstille
ytelsesstandardene til Apple.
 Apple er ikke ansvarlig for funksjonen til denne enheten eller at den er i samsvar med gjeldende
sikkerhetsstandarder.
iPod er et varemerke som tilhører Apple Inc, og dette er registrert i USA og/eller andre land.
iPhone er et varemerke som tilhører Apple Inc.
KOBLE TIL FM-ANTENNEN
1. Sett den vedlagte FM-antennen inn i FM ANTENNA-kontakten som en midlertidig løsning.
2. Drei rundt antennen sakte til du får den beste mottakskvaliteten, fest antennen i denne posisjonen.
FM-antenne (vedlagt)
iPod
M
 Ikke legg antennekabelen tett inntil strømledningen. Hold den så langt unna som mulig.
 Hvis du har et dårlig FM-signal, må du bruke en ekstern antenne.
26
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 26
2010-06-18
10:39:57
NOR
Grunnfunksjonene til din AV-forsterker
FØR DU TAR I BRUK AV-FORSTERKEREN
Slå av og på
Sett inn strømledningen.
Funksjoner på fjernkontrollen
Du kan betjene din AMP (Denne AV-forsterkeren)/TV-apparat og BD- (Kun fra Samsung)/DVD-spiller med
denne fjernkontrollen. Se side 51-53 for flere detaljer.
Velge en funksjon
Metode 1
Trykk INPUT SELECT.
• Hver gang du trykker denne knappen, vil du veksle mellom, FM BD/DVD SAT TV CD AUX 5.1 MULTI CH IPOD AUDIO IPOD VIDEO i den rekkefølgen.
● GRUNNFUNKSJONENE TIL DIN AV-FORSTERKER
Trykk POWER-knappen på hovedenheten i 2 sekunder.
• Enheten vil slå seg på eller gå til ventemodus.
• Du kan også slå enheten av ved å trykke inn POWER på fjernkontrollen.
Metode 2
Trykk TUNING/CH, BD/DVD, SAT, TV, CD, MULTI CH, AUX eller IPOD.
• Du kan velge ønsket funksjon direkte
LYDOPPSETT
Velge en kildeenhet og tilkobling
Velg den eksterne enheten du har koblet til forsterkeren.
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen veksler du mellom
SETUP ENTER og SETUP OFF.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
Æ
3. Trykk ▲▼ og velg AUDIO SETUP, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ for å velge ønsket kontakt.
• Kildeenheten veksler i følgende rekkefølge: BD/DVD, SAT,
TV, CD
- Avslutte oppsettmodus • Trykk SETUP/MENU.
SETUP OFF vises på skjermen og oppsettmodus avsluttes.
M
Du kan også bruke SETUP, ,,.,<,>, ENTER i fronten av din AV-forsterker.
27
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 27
2010-06-18
10:39:59
Grunnfunksjonene til din AV-forsterker
VELGE DIGITAL/ANALOGT SIGNAL
Du kan lytte på lyden i 2 analoge kanaler, eller ved hjelp av Dolby Digital/DTS ved
hjelp av denne enheten.
1. Trykk INPUT SELECT for å velge ønsket funksjon (BD/DVD, SAT, TV, CD). Se
side 27.
2. Trykk AUDIO ASSIGN på fjernkontrollen for å velge den eksterne enheten du har
tilkoblet.
• Hver gang du trykker denne knappen, vil inngangsmodus endres på følgende
måte:
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
RDS DISPLAY
TA
• For BD-/DVD-funksjoner
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
• For SAT-funksjoner
• For TV-funksjoner
• For CD-funksjoner
Ä
M
 Du kan også bytte inngangsmodus ved å trykke på AUDIO ASSIGN foran på din AV-forsterker.
 Du kan kose deg med Dolby Digital- eller DTS-signaler hvis du kobler den digitale utgangen på den eksterne
lydkomponenten til den digitale optiske/koaksiale inngangen på hovedenheten.
28
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 28
2010-06-18
10:39:59
NOR
Oppsett
Du kan sette opp funksjonene på denne AV-forsterkeren slik at de passer deg.
MENYTRE FOR OPPSET
Her har du en kjapp oversikt over hvordan oppsettmenyene er organisert på AV-forsterkeren din.
● OPPSETT
AUDIO SETUP
BD/DVD
OPT 1,2,3
COAX
OPT 1,2,3
COAX
OPT 1,2,3
COAX
OPT 1,2,3
COAX
SAT
TV
CD
SPK SIZE
SPK DISTANCE
SPK LEVEL
TEST TONE
DPLII SETUP
TONE CONTROL
A/V SYNC
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
ASC SETUP
DRC SETUP
HDMI SETUP
VARIABLE SET
29
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 29
2010-06-18
10:40:02
Oppsett
MENYTRE FOR OPPSET (Forts.)
AUDIO SETUP
SPK SIZE
FRONT
LARGE
SMALL
LARGE
SMALL
NONE
LARGE
SMALL
NONE
YES
NO
CENTER
SURR
SUBW
CROVR
60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 180Hz, 200Hz
SPK DISTANCE
F.L
F.R
CEN
S.L
0.30 ~ 9.00m (0.3m step) , default : 3m
S.R
S.W
SPK LEVEL
F.L
F.R
CEN
S.L
-10 ~ +10dB (1dB step) , default : 00dB
S.R
S.W
TEST TONE
DPLII SETUP
TONE CONTROL
A/V SYNC
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
ASC SETUP
DRC SETUP
HDMI SETUP
VARIABLE SET
AUTO
MANUAL
30
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 30
2010-06-18
10:40:02
NOR
MENYTRE FOR OPPSET (Forts.)
● OPPSETT
AUDIO SETUP
SPK SIZE
SPK DISTANCE
SPK LEVEL
TEST TONE
DPLII SETUP
PANORAMA
OFF
ON
DIMENSION
-7 ~ 0 ~ +7
C- WIDTH
0~7
TONE CONTROL
TONE
OFF
ON
BASS
-6dB ~ +6dB (1dB Step)
TREBLE
-6dB ~ +6dB (1dB Step)
A/V SYNC
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
ASC SETUP
DRC SETUP
HDMI SETUP
VARIABLE SET
31
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 31
2010-06-18
10:40:02
Oppsett
MENYTRE FOR OPPSET (Forts.)
AUDIO SETUP
SPK SIZE
SPK DISTANCE
SPK LEVEL
TEST TONE
DPLII SETUP
TONE CONTROL
A/V SYNC
SYNC OFF ~ SYNC 240MS (10MS Step)
MP3 ENHANCER
OFF
ON
SMART VOLUME
OFF
ON
ASC SETUP
START
EQ ON / EQ OFF
DRC SETUP
MAX
STD
HDMI SETUP
SYNC
MIN
ON
OFF
AVR
TV
ON
OFF
AUDIO
ANYNET+
VARIABLE SET
OFF
ON
32
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 32
2010-06-18
10:40:02
NOR
ANGI HØYTTALERSTØRRELSEN
Signal og frekvensrespons fra høyttaleren vil bli justert i henhold til høyttalerkonfigureringen, og om enkelte høyttalere benyttes
eller ikke.
● OPPSETT
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP
ENTER og SETUP OFF.
Æ
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
3. Trykk ▲▼ og velg SPK SIZE, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ og velg høyttaleren du vil justere, og trykk deretter ENTER eller
►.
• Hver gang du trykker ▲▼, vil du velge FRONT Æ CENTER Æ SURR Æ
SUBW Æ CROVR i den rekkefølgen.
Æ
5. Trykk ▲▼ og velg modus (LARGE, SMALL osv.) for den valgte
høyttaleren.
6. Gjenta trinn 3-5 for å angi modus til hver av høyttalerne.
- Avslutte oppsettmodus • Trykk SETUP/MENU.
SETUP OFF vises på skjermen og oppsettmodus avsluttes.
Justere høyttaleren
HØYTTALER
•
•
•
•
•
•
M
Mulige innstillinger
Standardinnstillinger
FRONT (Front)
LARGE, SMALL
SMALL
CENTER (Centre)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SURR (Surround)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SUBW (Subwoofer)
YES, NO
YES
CROVR (Crossover-frekvens)
60, 80, 100,120, 150, 180, 200(Hz) 100Hz
LARGE : Velg dette alternativet når du bruker store høyttalere. Du kan lytte på et stort spekter av lyder.
SMALL : Velg dette når du bruker små høyttalere.
NONE : Velg dette alternativet når du ikke skal bruke noen høyttaler.
YES (subwoofer) : Velg denne når du bruker et basselement.
NO (subwoofer) : Velg denne når du ikke bruker et basselement.
CROVR : Velg crossover-frekvensen for best bassforhold i ditt rom.
 Du kan også bruke SETUP, ,,., <, >, ENTER i fronten av din AV-forsterker.
 Når fronthøyttaleren er satt til LARGE, kan du velge LARGE for de andre høyttalerne.
33
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 33
2010-06-18
10:40:02
Oppsett
JUSTERE LYTTEAVSTANDEN TIL HØYTTALERNE
Hvis du ikke kan plassere høyttalerne i samme avstand til lytteposisjonen, kan du justere forsinkelsen til lydsignalet fra
senter- og surround-høyttalerne.
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP
ENTER og SETUP OFF.
Æ
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
3. Trykk ▲▼ og velg SPK DISTANCE, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ og velg høyttaleren du vil justere, og trykk deretter ENTER
eller ►.
• Hver gang du trykker på ▲▼, vil du velge F.L Æ F.R Æ CEN Æ S.L Æ
S.R Æ S.W i den rekkefølgen.
5. Trykk ▲▼ for å angi høyttaleravstanden.
• For høyttalerne FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTER, SURR. LEFT,
SURR. RIGHT og SUBWOOFER, kan du velge en avstand fra
høyttalerne til lytteposisjonen i området 0,3 – 9,0m i intervaller på 0,3m.
Æ
Æ
- Avslutte oppsettmodus • Trykk SETUP/MENU.
SETUP OFF vises på skjermen og oppsettmodus avsluttes.
- Angi høyttaleravstand Angi avstanden mellom høyttaleren og lytteposisjonen i intervall på 0,3 m.
• F.L (front venstre): 0,3 – 9,0m
• F.R (front høyre): 0,3 – 9,0m
• S.L (surround venstre): 0,3 – 9,0m
M
• CEN (senter): 0,3 – 9,0m
• S.R (surround høyre): 0,3 – 9,0m
• SW (subwoofer): 0,3 – 9,0m
 Hvis lytteposisjonen er utenfor rekkevidden du kan angi som høyttaleravstand, må du velge maksimal
verdi.
 Avstanden til det komplette høyttalersystemet bestemmes av avstanden F.L(front venstre) er i fra
lytteposisjonen.
34
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 34
2010-06-18
10:40:02
NOR
JUSTERE HØYTTALERENS LYDSTYRKE
Du kan justere balansen og nivået til hver høyttaler.
● OPPSETT
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP
ENTER og SETUP OFF.
Æ
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
3. Trykk ▲▼ og velg SPK LEVEL, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ og velg høyttaleren du vil justere, og trykk deretter
ENTER eller ►.
• Hver gang du trykker på denne knappen, vil du velge F.L Æ F.R Æ CEN
Æ S.L Æ S.R Æ S.W i den rekkefølgen.
Æ
5. Trykk ▲▼ for å sette lydstyrken til hver av høyttalerne.
• Du kan justere det i trinn på 1dB i området -10 til +10dB.
• Lyden blir stillere ved -10dB og høyere ved +10dB.
Æ
Æ
- Avslutte oppsettmodus • Trykk SETUP/MENU.
SETUP OFF vises på skjermen og oppsettmodus avsluttes.
- Justere lydstyrken • F.L (front venstre): -10 ~ +10dB
• F.R (front høyre): -10 ~ +10dB
• CEN (senter): -10 ~ +10dB
• S.L (surround venstre): -10 ~ +10dB
• S.R (surround høyre): -10 ~ +10dB
• S.W (subwoofer): -10 ~ +10dB
35
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 35
2010-06-18
10:40:03
Oppsett
VELGE TESTTONE
Bruk testtonen til å kontrollere høyttalertilkoblingen, eller lydnivået.
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP
ENTER og SETUP OFF.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
3. Trykk ▲▼ og velg TEST TONE, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ og velg alternativet du vil benytte, og trykk deretter ENTER
eller ►.
• AUTO : Testsignalet vil bli sent automatisk i følgende rekkefølge :
F.L Æ CEN Æ S.W Æ F.R Æ S.R Æ S.L.
- Mens testtonen høres, kan du trykke ▲▼ for å justere utgangsnivået
for høyttaleren i området -10 til +10 dB i trinn på 1 dB.
• MANUAL : Lar deg justere utgangsnivået til høyttalerne manuelt.
1) Trykk ENTER for å velge den høyttaleren du vil velge.
Hver gang du trykker ENTER vil du F.L Æ CEN Æ S.W Æ F.R Æ S.R
Æ S.L i den rekkefølgen.
2) Trykk ▲▼ og velg testtonemodusen du vil bruke.
Du kan justere høyttalerne i trinn på 1dB i området -10 til +10dB.
Lyden blir stillere ved -10dB og høyere ved +10dB.
Æ
Æ
Æ
Æ
- Testtone • F.L (front venstre): -10 ~ +10dB
• CEN (senter): -10 ~ +10dB
• F.R (front høyre): -10 ~ +10dB
• S.R (surround høyre): -10 ~ +10dB
• S.W (subwoofer): -10 ~ +10dB
• S.L (surround venstre): -10 ~ +10dB
- Stoppe testtonen • Trykk SETUP/MENU.
SETUP OFF vises på skjermen og testtonen stopper.
36
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 36
2010-06-18
10:40:03
NOR
VELGE DOLBY PRO LOGIC II-MODUS
Denne modusen gir deg 5.1-kanals lyd fra 2-kanals kilder.
Trykk PROLOGIC på fjernkontrollen.
• MOVIE : Gir mer realistisk lyd på filmer.
● OPPSETT
• MUSIC : Gir en 5.1-kanals surroundlyd på digitale, analoge eller eksisterende stereokilder.
• GAME : Gir deg en bedre lydopplevelse på spill.
• MATRIX : Du vil kunne høre 5.1-kanals surroundlyd.
• PL (Pro Logic) : Du vil kunne oppleve en surroundeffekt med 5.1-kanals lyd.
SETTE OPP DOLBY PRO LOGIC II
Denne funksjonen vil bare fungere i Dolby PRO LOGIC II MUSIC-modus.
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP
ENTER og SETUP OFF.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
Æ
3. Trykk ▲▼ og velg DPLII SETUP, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ og velg alternativet du vil benytte, og trykk deretter
ENTER eller ►.
• PANORAMA : Kan settes til ON (På) eller OFF (Av).
(Denne modusen utvider stereolydbildet i fronthøyttalerne til å inkludere
surround med en sideeffekt).
• DIMENSION : Kan angis i området -7 til +7.
(Justerer lydfeltet (DSP) fra front eller surround).
• C- WIDTH : Kan angis i området 0 til 7.
(Dette justerer bredden på senterlydbildet. Jo høyere innstilling, jo
mindre lyd kommer det fra senterhøytaleren).
M
Æ
Æ
Æ
 Innstillingene PANORAMA, DIMENSION og CENTER WIDTH er bare aktivert hvis modus er satt til MUSIC.
 Du kan ikke bruke Dolby Pro Logic ll-modus på signaler med flere kanaler, som Dolby Digital and DTS.
 Pro Logic vil bare fungere sammen med PCM lydsignaler med samplingsfrekvenser på 32KHz, 44KHz eller
48KHz.
37
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 37
2010-06-18
10:40:03
Oppsett
JUSTERE TONEKONTROLL
Her kan du justere bass- og diskantnivåene.
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP
ENTER og SETUP OFF.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
Æ
3. Trykk ▲▼ og velg TONE CONTROL, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ og velg alternativet du vil benytte, og trykk deretter
ENTER eller ►.
• Hver gang du trykker på denne knappen, vil du veksle mellom TONE Æ
BASS Æ TREBLE i den rekkefølgen.
Æ
5. Trykk ▲▼ og velg tonekontrollmodusen du vil bruke.
• Hvis du velger TONE OFF, vil tonekontrollen være slått av.
• Du kan justere det i trinn på 1dB i området -6 til +6dB.
• Lyden blir stillere ved -6dB og høyere ved +6dB.
- Avslutte oppsettmodus • Trykk SETUP/MENU.
SETUP OFF vises på skjermen og oppsettmodus avsluttes.
M
 Tonekontrollen kan benyttes på alle kanaler med unntak av basselementet.
38
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 38
2010-06-18
10:40:04
NOR
AV SYNC
Video kan virke tregere enn lyden hvis enheten er tilkoblet en digital TV. Hvis dette oppstår må du justere
lydforsinkelsen slik at den stemmer med videoen.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
● OPPSETT
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP
ENTER og SETUP OFF.
Æ
3. Trykk ▲▼ og velg A/V SYNC, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ og velg den A/V Sync-modusen du vil bruke.
• Du kan velge mellom OFF og opp til 240 MS i trinn på 10 MS.
Æ
MP3 ENHANCER
Denne funksjonen hjelper deg å forbedre lydopplevelsen (f.eks. MP3-musikk). Bruk denne funksjonen når du vil
høre bedre lyd fra lavkvalitets MP3-kilder.
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP
ENTER og SETUP OFF.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
3. Trykk ▲▼ og velg MP3 ENHANCER, og trykk deretter ENTER eller ►.
Æ
4. Trykk ▲▼ og velg ON eller OFF.
Æ
SMARTVOLUM
Dette vil regulere, og stabilisere lydnivået slik at drastiske volumendringer reduseres når du bytter kanal, eller
scene.
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP
ENTER og SETUP OFF.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
3. Trykk ▲▼ og velg SMART VOLUME, og trykk deretter ENTER eller ►.
Æ
4. Trykk ▲▼ og velg ON eller OFF.
Æ
39
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 39
2010-06-18
10:40:04
Oppsett
OPPSETT AV ASC (AUTO SOUND CALIBRATION)
Ved å sette opp ASC-funksjonen hver gang du flytter enheten, eller installerer den for første gang, kan du få
enheten til å automatisk gjenkjenne avstanden mellom høyttalerne, nivåene mellom de forskjellige høyttalerne,
og frekvenskarakteristikkene slik at det skapes et optimalt 5.1-kanals lydfelt for ditt miljø.
- Førinnstilling 1. Sett ASC-mikrofonen inn i ASC MIC-kontakten.
2. Plasser ASC-mikrofonen i lytteposisjonen
3. Trykk ASC på frontpanelet, og trykk deretter ENTER.
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP
ENTER og SETUP OFF.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
Æ
3. Trykk ▲▼ og velg ASC SETUP, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Bruk ▲▼ til å velge ASC START, og trykk deretter ENTER.
• For å skape et optimalt 5.1-kanals lydfelt, høres lyden i følgende
rekkefølge:
Æ
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
• EQ ON : ASC (Auto Sound Calibration) EQ-modus er slått på.
EQ OFF: ASC (Auto Sound Calibration) EQ-modus er slått av.
5. Hvis du ser ASC READY på skjermen, må du trykke ENTER for å aktivere måleverdien. Deretter må du koble
fra ASC-mikrofonen.
ASCoppsettet
Avbryte ASC-oppsettet (Auto Sound Calibration).
Dette vil skje automatisk når du trykker RETURN.
* Hvis det oppstår ASC-feil, se "ASC-feilliste" på side 55.
M
Oppsettet av ASC-funksjonen tar omtrent 3 minutter.
 På grunn av at lydnivået på tonen under ASC-oppsettet er låst, kan du ikke justere lydstyrken med volumknappene.
 Hvis ASC-mikrofonen blir koblet fra under ASC-oppsettet, vil oppsettet bli stoppet.
 Du kan også trykke ASC på fjernkontrollen for å bruke denne funksjonen.
40
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 40
2010-06-18
10:40:04
NOR
DRC-OPPSETT
● OPPSETT
Du kan bruke denne funksjonen til å få full nytte av Dolby Digital når du ser på filmer med lavt volum om natten. DRC
komprimerer lydsignalet slik at de høyeste lydene blir lavere, mens de laveste lydene virker høyere.
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP
ENTER og SETUP OFF.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
Æ
3. Trykk ▲▼ og velg DRC SETUP, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ og velg DRC-modusen du vil bruke.
• STD : Velger standard DRC-effekt • MAX : Velger maksimal DRC-effekt
• MIN : Velger minimal DRC-effekt.
HDMI-OPPSETT
Bruk denne hvis du vil motta lyd fra eksterne enheter som er koblet til via HDMI.
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP ENTER og SETUP OFF.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
3. Trykk ▲▼ og velg HDMI SETUP, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ og velg alternativet du vil benytte, og trykk deretter ENTER eller ►.
5. Trykk ▲▼ og velg HDMI SETUP-modusen du vil bruke.
• HDMI AUDIO : AVR(Audio Video Receiver), TV
Dette alternativet bestemmer om lyd som mottas via HDMI IN blir sent ut som et HDMI OUT-signal.
Hvis du vil lytte på lyden fra en ekstern enhet som er tilkoblet ved hjelp av HDMI via TV-apparatets høyttalere,
må du velge TV. Hvis ikke må du la det stå på AVR, slik at du kan høre lyden fra AV-forsterkeren.
- AVR : Det blir ikke sent ut noe HDMI lydsignal
- TV : Det blir sent ut et HDMI lydsignal
• HDMI ANYNET+ : ON, OFF
Anynet+ er en funksjon som gjør at du kan betjene andre Samsung-enheter med fjernkontrollen til TV-apparatet ditt
fra Samsung.
- ON (På): Anynet+ er aktivert.
- ON (På): Anynet+ er aktivert
• HDMI SYNC : ON, OFF
AV-forsterkeren kan settes opp til å automatisk korrigere eventuelle forsinkelser mellom video- og lydsignalet,
basert på data fra det tilkoblede TV-apparatet.
- ON (På): HDMI Sync er aktivert.
- OFF (Av): HDMI Sync er deaktivert.
M
 HDMI Audio er bare aktivert hvis både HDMI INPUT og HDMI OUT er korrekt tilkoblet, og fungerer som de skal.
 Denne funksjonen fungerer bare hvis ditt HDMI-kompatible TV-apparat støtter HDMI-sync.
VARIABLE SET (Oppsett av strømsparefunksjonen)
Denne funksjonen gir deg muligheten til å redusere strømforbruket ved å justere den variable spenningen til
utgangseffekten.
1. Trykk SETUP/MENU.
• Hver gang du trykker på knappen, veksler modusen mellom SETUP ENTER og SETUP OFF.
2. Trykk ENTER for å velge SETUP ENTER.
3. Trykk ▲▼ og velg VARIABLE SET, og trykk deretter ENTER eller ►.
4. Trykk ▲▼ og velg ON eller OFF.
• ON :Dette er Samsungs strømsparefunksjon, og du kan spare opp til 30% av strømforbruket.
• OFF: Normal strømeffektivitet.
M
 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig etter at tonekontroll, høyttalernivå, SFE-modus eller ASC-oppsettet er
endret fra fabrikkoppsettet.
41
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 41
2010-06-18
10:40:05
Bruk
BRUKE SURROUND-MODUSENE
Bruke SOUND EFFECT på fronten av hovedenheten
Velge SFE-modus
1. Trykk SOUND EFFECT hvis du vil velge SFE.
• Hver gang du trykker på denne knappen, vil du veksle mellom SFE Æ DPLII i den rekkefølgen.
2. Trykk OPP/NED ( ,,. ).
• Hver gang du trykker OPP/NED ( ,,. ),
STEREO Æ HALL 1 Æ HALL 2 Æ J.CLUB Æ CHURCH Æ ROCK Æ CLASSIC Æ LIVE Æ
GAME Æ MOVIE Æ CONCERT Æ STADIUM bli valgt i den rekkefølgen.
• Du kan også velge SFE-modus ved å trykke DSP på fjernkontrollen.
Velge DPLII-modus
1. Trykk SOUND EFFECT hvis du vil velge DPLII.
• Hver gang du trykker på denne knappen, vil du veksle mellom SFE Æ DPLII i den rekkefølgen.
2. Trykk OPP/NED ( ,,. ).
• Hver gang du trykker OPP/NED ( ,,. ), vil du veksle mellom MUSIC Æ GAME Æ MATRIX Æ
PL Æ MOVIE i denne rekkefølgen.
• Du kan også velge DPLll-modus ved å trykke PROLOGIC på fjernkontrollen.
M
Du kan ikke bruke Dolby Pro Logic ll-modus på signaler med flere kanaler, som Dolby Digital og
DTS.
 Pro Logic vil bare fungere sammen med BITSTREAM lydsignaler med samplingsfrekvenser på
32KHz, 44KHz eller 48KHz.
Bruke S.DIRECT/STEREO-knappen foran på hovedenheten
Trykk S.DIRECT/STEREO.
• Hver gang du trykker på knappen, vil modusen veksle mellom S.DIRECT- og STEREO-modus.
• S. DIRECT : Sender ut et 2-kanals PCM-signal uten noen form for prosessering, slik at du får en
høyere lydkvalitet. Dette er nyttig når du vil oppnå best mulig lyd fra en tilkoblet CD-spiller.
• STEREO : Sender ut lyden fra den tilkoblede kilden som 2-kanals stereo.
42
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 42
2010-06-18
10:40:06
NOR
BRUKE SURROUND-MODUSENE (Forts.)
Oversikt over surround-modus og inngangssignaler
o = aktiv, – = deaktiv
DOLBY
(MUSIC, GAME,
MATRIX, PL, MOVIE)
SFE
STEREO
Inngangssignal
Dekoding
Dolby D (5.1ch)
Dolby D (2ch)
Dolby D (2ch Surr)
L.PCM (Audio)
Analogue
Dolby D (2ch)
Dolby D (2ch Surr)
L.PCM (Audio)
Analogue
Dolby D (2ch)
Dolby D (2ch Surr)
L.PCM (Audio)
L.PCM 96KHz
Analogue
Dolby Digital 5.1
Pro Logic II
Pro Logic II
Pro Logic II
Pro Logic II
DD+SFE
DD+SFE
SFE
SFE
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
Stereo
L/R
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Utgangskanal
SL
C
SUBW
SR
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
–
–
O
Visningsinformasjon
Display Signal
Format
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
L.PCM
Analogue
DIGITAL
DIGITAL
L.PCM
Analogue
DIGITAL
DIGITAL
L.PCM
L.PCM
Analogue
● BRUK
Surroundmodus
Channel Status
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, R, SW
L, R, SW
L, R, SW
L, R, SW
L, R, SW
• L/R : Fronthøyttaler (Venstre/Høyre)
C : Senterhøyttaler
SL/SR : Surroundhøyttaler (Venstre/Høyre)
SW : Basselement
M
 Hvilken kanalstatus som vises avhenger av høyttalerkonfigurasjonen.
 SFE-modus fungerer med 2-kanals signaler.
BRUKE KNAPPEN FOR BASSOPPSETT
Du kan slå basselementet av eller på.
Trykk SUBWOOFER.
43
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 43
2010-06-18
10:40:06
Bruk
LYTTE PÅ RADIO
Du kan lytte på radio enten med automatisk eller manuell tuning.
1. Trykk INPUT SELECT for å velge FM.
2. Velg en frekvens (radiosending).
• Forhåndsinnstillinger:
Trykk #,$ på fjernkontrollen for å velge en av de lagrede frekvensene/kanalene.
• Manuell søking 1 (Automatisk søking) :
Trykk og hold TUNING/CH ( .,, ) på fjernkontrollen for å søke inn en frekvens automatisk.
• Manuell søking 2 :
Trykk TUNING/CH ( .,, ) på fjernkontrollen for å øke eller redusere frekvensen, trinn for trinn.
M
 Du kan også bruke SELECT ( .,, ) på hovedenheten for å endre radiofrekvens.
Lytte i stereo/mono
Trykk MO/ST på fjernkontrollen.
• Hver gang du trykker på denne knappen, vil du veksle mellom STEREO eller MONO i den rekkefølgen.
• Hvis du velger MONO i et område med dårlige mottaksforhold, vil det hjelpe til å redusere støy.
• Denne funksjonen fungerer bare med fjernkontrollen.
Lagrede radiostasjoner
Du kan lagre opp til 30 FM-stasjoner.
Eks.: Lagre FM-frekvens 89,10 som preset 2.
1. Trykk INPUT SELECT for å velge FM.
2. Trykk TUNING/CH ( .,, ) på fjernkontrollen for å velge
89,10.
• Se informasjonen i trinn 2 ovenfor for mer informasjon om
automatisk eller manuell søking.
3. Trykk MEMORY på hovedenheten
• Du kan også trykke TUNER MEMORY på fjernkontrollen.
• Frekvensen vil blinke på skjermen.
4. Trykk TUNING/CH ( .,, ) på fjernkontrollen for å velge
preset 2.
• Du kan lagre radiokanaler i preset 1 til 30.
5. Trykk MEMORY på hovedenheten
• Frekvensen vil forsvinne, og frekvens 89,10 vil være lagret
på preset 2.
Æ
Æ
Æ
6. For å velge andre stasjoner, må du gjenta trinn 2 til 5.
Lytte på lagrede stasjoner
• Trykk TUNING MODE og velg PRESET. Deretter må du trykke SELECT ( .,, ).
44
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 44
2010-06-18
10:40:06
NOR
OM RDS-SIGNALER
Bruke RDS (Radio Data System) til å motta FM-stasjoner
Når man er innstilt på en FM-stasjon som sender RDS-signaler,
lyser RDS-indikatoren i displayet.
Beskrivelse av RDS-funksjon
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
RDS DISPLAY
● BRUK
RDS gjør det mulig for FM-stasjoner å sende tilleggssignaler sammen med sine vanlige
programsignaler. Stasjonene sender f.eks. Stasjonsnavn og informasjon om hva slags
program de sender. Dette kan være sport, musikk eller lignende.
TA
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
• PTY (Programtype) : Viser type program som sendes i øyeblikket
• PS NAME (Program Service Name) : Viser navnet på senderen og består av 8 tegn.
• RT (Radio Text) : Dekoder tekstinformasjon fra en stasjon (hvis denne sendes) og består av
opptil 64 tegn.
• CT (Clock Time) : Dekoder sanntidsklokken fra FM-frekvensen. Enkelte stasjoner sender ikke
PTY-, RT- eller CT-informasjon. Derfor er det ikke sikkert at denne informasjonen
vises.
• TA (Traffic Announcement) : Når "TA ON" vises, betyr det at trafikkmeldingene er aktiverte.
M
Det er ikke sikkert at RDS fungerer riktig hvis stasjonen ikke sender RDS-signalene riktig, eller hvis signalene
er svake.
Vise RDS-signalene
Du kan se RDS-signalene stasjonen sender i displayet.
Trykk RDS DISPLAY mens du lytter på en FM-stasjon.
AMP/TV
 Hver gang du trykker knappen, skifter displayet for å vise
følgende informasjon:
PS NAME RADIO TEXT CLOCK/TIME FREQUENCY
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
RDS DISPLAY
TA
SLEEP
• PS (Program Service) : Mens det søkes, vil <PS NAME> vises, og deretter vil stasjonsnavnet bli vist.
<NO PS NAME> vises hvis det ikke sendes noe signal.
• RT(RadioText) : Mens det søkes vises <RADIO TEXT>, og deretter vises tekstmeldingen stasjonen
sender.
<NO RT> vises hvis det ikke sendes noe signal.
• FREQUENCY : stasjonens frekvens (ikke RDS-signal)
Om tegnene som vises i displayet
Når displayet viser PS- eller RT-signaler, benyttes følgende signaler.
• Displayvinduet kan ikke skille mellom store og små bokstaver, og viser alltid store bokstaver.
• Skjermen kan ikke vise bokstaver med aksent. <A> kan derfor f.eks. være en erstatninger for <A>-er som
<À, Â, Ä, Á, Å og Ã.>
45
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 45
2010-06-18
10:40:06
Bruk
PTY (Program Type)-indikering og PTY-SEARCH-funksjon
En av fordelene med RDS-tjenesten, er at du kan finne et spesielt program på de forhåndsinnstilte kanalene ved å
spesifisere riktig PTY-kode.
For å søke etter program basert på PTY-koder
Før du starter, må du huske...
• PTY-søk er kun tilgjengelig for forhåndsinnstilte stasjoner.
• For å stoppe søk i løpet av prosessen, trykker du PTY SEARCH under søket.
• Det er en tidsgrense når man foretar følgende trinn. Hvis innstillingen avbrytes før den er fullført, starter du fra trinn 1 igjen.
• Når du trykker knappene på den primære fjernkontrollen, må du forsikre deg om at du har valgt FM-stasjon fra den
primære fjernkontrollen.
1. Trykk PTY SEARCH mens du lytter til en FM-stasjon.
2. Trykk PTY- eller PTY+ helt til PTY-koden du vil bruke vises på
skjermen.
RDS DISPLAY
• Displayet gir deg PTY-kodene beskrevet til høyre.
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
SLEEP
3. Trykk PTY SEARCH på nytt mens PTY-koden som er valgt i
forrige trinn vises.
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
• Senterenheten søker 29 forhåndsinnstilte stasjoner, stopper når
den finner den du har valgt, og stiller seg inn på denne stasjonen.
Skjerm
NEWS
Programtype
Nyheter inklusive kommentarer og
rapporter
AFFAIRS
Flere saker, inklusive nyheter, dokumentarer, diskusjoner og analyser.
INFO
Informasjon om vekt og mål, resultater
og prognoser, informasjon for næringsliv,
helseinformasjon etc.
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Sport
Opplæring
Hørespill, etc.
Skjerm
Programtype
LIGHT M
Lett klassisk musikk – Klassisk musikk
og instrumental og kor
CLASSICS
Tung klassisk musikk – Orkestermusikk,
symfonier, kammermusikk og opera
OTHER M
Annen musikk - Jazz, R&B countrymusikk
WEATHER
Vær
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
Finans
Barneprogrammer
Sosiale programmer
CULTURE
Kultur - nasjonal eller lokal kultur,
inklusive religiøse problemer, sosial,
språk, teater etc.
SCIENCE
Naturvitenskap og teknologi
TRAVEL
Reise
Annet – Taler, underholdning (spørreprogrammer, spill), intervjuer, komedier og satire, etc.
LEISURE
Fritid
VARIED
POP M
Popmusikk
ROCK M
Rock
M.O.R.M
Samtidsmusikk kan bli kategorisert som
“easylistening.”
TA
1
RELIGION
Religion
PHONE IN
Innringingsprogrammer
JAZZ
Jazz
COUNTRY
Countrymusikk
NATION M
Nasjonalmusikk
OLDIES
Gammelpop
FOLK M
Folkemusikk
DOCUMENT
Dokumentar
46
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 46
2010-06-18
10:40:07
NOR
BRUKE EN iPod
Du kan spille av på iPod-en ved å bruke fjernkontrollen som fulgte med.
Lytte på musikk (iPod-funksjoner)
1. Koble kontakten fra iPod dock til iPod-kontakten på
AV-forsterkeren.
2. Plasser iPod-en i docken.
• iPod-en slås automatisk på.
3. Trykk INPUT SELECTOR på fjernkontrollen for å velge
IPOD AUDIO-modus.
4. Trykk PLAY på fjernkontrollen.
• AV-forsterkeren starter avspillingen av det første sporet fra iPod-spilleren.
5. Du kan bruke fjernkontrollen til å styre enkle avspillingsfunksjoner, som PLAY, PAUSE, STOP, SKIP
(#,$).
● BRUK
Du kan spille av musikkfiler som er lagret på iPod-spilleren ved å koble den til
AV-forsterkeren.
M
Se side 26 for kompatible iPod-er.
Kompatibilitet avhenger av programvareversjonen i iPod-en.
 Du kan også velge iPod ved å trykke iPod på fjernkontrollen.
47
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 47
2010-06-18
10:40:07
Bruk
BRUKE EN iPod (Forts.)
Se på film (iPod videofunksjon)
Du kan spille av videofiler som er lagret på iPod-spilleren ved å koble den til AV-forsterkeren.
1. Koble kontakten fra iPod dock til iPod-kontakten på AV-forsterkeren.
2.
3.
4.
5.
Fra iPod-skjermen må du gå til Videos > Settings og sette TV Out til On.
Plasser iPod-en i docken.
Trykk INPUT SELECT på fjernkontrollen for å velge IPOD VIDEO-modus.
Sett alternativet AV IN på TV-apparatet som er tilkoblet AV-forsterkeren til
COMPOSITE.
Følg instruksjonene på skjermen til iPod-en gjennom følgende trinn.
6. Trykk S,T på fjernkontrollen for å velge Videos og trykk deretter ENTER .
7. Trykk S,T på fjernkontrollen for å velge Movies og trykk deretter ENTER.
8. Trykk S,Tfor å velge videofilen du vil spille av og trykk deretter ENTER.
<iPod Screen (iPod-skjerm)>
• Videofilen på iPod-spilleren spilles av på TV-skjermen.
9. Du kan bruke fjernkontrollen til å styre enkle avspillingsfunksjoner,
som PLAY, PAUSE, STOP,og SKIP (#,$).
• Hvis du holder inn PREV i 3 sekunder etter avspillingen, vil spilleren
stoppe avspillingen og gå tilbake til listeskjermen.
Hvis du trykker PREV-knappen 3 sekunder eller mer etter avspillingen, vil
spilleren gå til startskjermen for gjeldende fil.
• Trykk STOP for å stoppe avspillingen og gå til listeskjermen.
• Trykk RETURN hvis du vil gå tilbake til forrige meny.
<iPod Screen (iPod-skjerm)>
M
Du må ha VIDEO (Monitor)-utgangen tilkoblet TV-apparatet for å kunne se på video fra en iPod-spiller.
 Se side 26 for kompatible iPod-er.
Kompatibilitet avhenger av programvareversjonen i iPod-en.
 Når den gjeldende filen spilles av til slutten, vil ikke neste fil automatisk spilles av.
For å spille av neste fil, må du velge en fil på skjermen med listen på iPod-spilleren.
 TV-skjermen vil ikke vise noen annen skjerm enn avspillingsskjermen. Kontroller andre skjermer
på iPod-spilleren.
48
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 48
2010-06-18
10:40:07
NOR
PRAKTISKE FUNKSJONER
Innsovningstimer
Du kan stille tiden slik at denne enheten slår seg av automatisk.
PTY SEARCH
PTY+
5
6
● BRUK
Trykk SLEEP.
• SLEEP : OFF Æ 15 Æ 30 Æ 45 Æ 60 Æ 90 Æ 120 M (MIN) vil bli valgt
i den rekkefølgen.
PTY-
4
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
Kontrollere innsovningstimeren
Trykk SLEEP.
• Gjenværende tid før denne enheten slår seg av vises på skjermen.
• Ved å trykke på knappen en gang til, vil du kunne endre innsovningstiden fra det du tidligere har valgt.
Avbryte innsovningstimeren
• Trykk SLEEP gjentatte ganger helt til SLEEP OFF vises på skjermen.
Sperrefunksjonen
Denne funksjonen er nyttig når det ringer på eller du får en telefon.
Trykk MUTE.
• MUTE vises på skjermen.
MUTE
VOL
ASC
TUNING
/CH
Høre lyd igjen
Trykk en gang til på MUTE.
• MUTE vil forsvinne fra skjermen, og du vil høre lyd igjen.
Justere skjermen
Du kan justere lysstyrken på skjermen.
Trykk DIMMER.
• Hver gang du trykker denne knappen, vil lysstyrken endres på følgende
måte:
Dark Æ Bright.
M
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP/TV
DIMMER
BD/DVD
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
RDS DISPLAY
TA
SLEEP, Mute og funksjonen for justering av skjermen kan kun betjenes fra fjernkontrollen.
49
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 49
2010-06-18
10:40:07
Bruk
Tilbakestillingsfunksjonen
Når strømmen er på,
1. Trykk MUTE.
• MUTE vises på skjermen.
SLEEP
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
2. Trykk 5 ganger på 9 og trykk deretter ENTER.
• "INITIAL: NO" vises på skjermen.
3. Trykk ▲▼ og velg YES.
• Enheten vil slå seg av etter 5 sekunder.
MUTE
VOL
ASC
TUNER MEMORY
SUBWOOFER
TUNING
/CH
MO/ST
POPUP
Når strømmen er av,
1. Trykk inn og hold MEMORY foran på AV-mottakeren i mer enn 5
sekunder.
• Strømdioden vil blinke en gang.
M
SETUP/MENU
INFO
RETURN
EXIT
Når du bruker RESET, vil du slette alle lagrede innstillinger.
 Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.
PROGRAMVAREOPPGRADERING
Samsung kan tilby oppdateringer for AV-forsterkerens fastvare i framtiden.
Gå til Samsung.com, eller ta kontakt med Samsungs kundeservice for
mer informasjon om nedlasting av oppgraderinger og bruken av
USB-baserte lagringsmedia.
Oppgraderingene vil kunne gjennomføres ved å sette et USB-basert
lagringsmedium inn i USB-porten på AV-forsterkeren.
M
 Sett inn et USB-basert lagringsmedium som inneholder en
fasvareoppgradering inn i USB-porten bak på hovedenheten.
 Vær forsiktig slik at du ikke kobler fra strømmen, eller tar ut USBstasjonen mens oppgraderingen foregår. Hovedenheten vil slå seg av
automatisk når oppgraderingen av fastvaren er ferdig.
Når programvaren er oppgradert, vil alle innstillinger du har gjort bli
satt tilbake til fabrikkoppsettet. Vi anbefaler at du skriver ned
innstillingene slik at du enkelt kan tilbakestille disse etter
oppgraderingen.
 Hvis det oppstår en feil under oppgradering, anbefaler vi på det sterkeste at USB-enheten formateres på nytt til
FAT 16 før man forsøker igjen.
 Det er ingen støtte for NTFS USB filsystem.
 Det er ikke sikkert at USB-enheten støttes, dette avhenger av produsenten.
50
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 50
2010-06-18
10:40:08
NOR
Diverse
BETJENE TV-APPARATET DITT MED FJERNKONTROLLEN
1. Trykk POWER for å slå på TV-apparatet.
2. Trykk AMP/TV for å stille fjernkontrollen i TV-modus.
4. Mens du holder nede POWER, taster du inn koden for ditt TV-apparat.
• Hvis det finnes mer enn én kode oppført for ditt TV-apparat i tabellen, legger du inn én kode om
gangen for å finne ut hvilken av dem som fungerer.
• Hvis koden stemmer med koden til TV-apparatet, slås TV-apparatet av.
● DIVERSE
3. Rett fjernkontrollen mot TV-apparatet.
5. Hvis TV-apparatet slår av eller på når du trykker POWER, er innstillingen fullført.
• Du kan bruke TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU og talltastene (0-9).
M
Det er ikke sikker fjernkontrollen fungerer sammen med enkelte TV-merker. I tillegg er det ikke
sikkert at alle funksjoner er mulige, avhengig av TV-merket du har.
 Fjernkontrollen vil kunne fungere med TV-apparater fra Samsung som standard.
51
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 51
2010-06-18
10:40:10
Diverse
BETJENE TV-APPARATET DITT MED FJERNKONTROLLEN (Forts.)
Kodeliste for TV-merker
Merke
Admiral (M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Brocsonic
Candle
Cetronic
Citizen
CINEMA
Classic
Concerto
Contec
Coronado
Craig
Croslex
Crown
CURTIS MATHES
CXC
Daewoo
Daytron
Dynasty
Emerson
Fisher
Funai
Futuretech
General Electric (GE)
Hall Mark
Hitachi
Inkel
JC Penny
JVC
KTV
KEC
KMC
LG (Goldstar)
Kodenummer
056, 057, 058
001, 015
001, 002, 003, 004,005,
006, 007, 008, 009, 010,
011, 012, 013, 014
Merke
Luxman
LXI (Sears)
Magnavox
Kodenummer
Merke
Sylvania
Kodenummer
018
019, 054, 056, 059, 060,
062, 063, 065, 071
015, 017, 018, 048, 054,
059, 060, 062, 072, 089
Symphonic
Tatung
Techwood
018, 040, 048, 054, 059,
060, 062
061, 095, 096
006
018
001, 018, 040, 048
057, 058, 081
Marantz
Matsui
040, 054
054
Teknika
TMK
003, 015, 018, 025
018, 040
059, 060
018
003
003, 018, 025
097
003
018
046
015
003, 005, 061, 082, 083,
084
062
003
059, 061, 063
003
002, 003, 004, 015,016,
017, 018, 019, 020, 021,
022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 032,
034, 035, 036, 040, 048,
059, 090, 099, 100
040
003
003, 015, 040, 046, 059,
061, 064, 082, 083, 084, 085
MGA
Mitsubishi/MGA
018, 040
018, 040, 054, 059, 060,
075, 101
018
018, 019, 020, 040, 059,
060
003
003
003
006, 007, 008, 009, 054,
066, 067, 073, 074
018
003, 015, 017, 018, 048,
054, 059, 062, 069, 090
015, 017, 018, 040, 048
054, 062, 072, 112, 114,
117, 118
063, 066, 080, 091
015, 018, 059
040
006, 066, 067
Toshiba
019, 057, 063, 071, 101
107, 109, 110, 111, 113
018
059, 060, 069
015, 017, 018, 040, 048,
054, 060, 064
018
040
003
058, 079
001
003, 054
054
054, 109, 114
054
054, 114
054, 112, 114
019, 065, 103
003
003
006, 040, 056, 059, 066,
067, 068
040
015, 018, 050, 059, 069
045
056, 059, 067, 086
070
059, 061, 087, 088
003, 015, 040
015
001, 015, 016, 017, 037,
038, 039, 040, 041, 042,
043, 044, 054, 086
MTC
NEC
Nikei
Onking
Onwa
Panasonic
Penney
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
QUASAR
Radio Shack
RCA/Proscan
Realistic
Sampo
Samsung
Sanyo
Scott
Sears
Sharp
Signature 2000
(M.Wards)
Sony
Soundesign
Spectricon
SSS
017, 048, 056, 060, 061,
075
018, 059, 067, 076, 077,
078, 092, 093, 094
003, 019
040
000, 015, 016, 017, 040,
043, 046, 047, 048, 049,
054, 059, 060, 098
019, 061, 065, 101, 102,
103, 104
003, 040, 060, 061
015, 018, 019
015, 057, 064, 101, 105,
106, 115
057, 058
Vidtech
Videch
Wards
Yamaha
York
Yupiteru
Zenith
Zonda
Dongyang
LOWE
FINLUX
YOKO
LOEWE OPTA
PHONOLA
RADIOLA
SCHNEIDER
AKAI
GRUNDIG
054, 112
054
103
108, 109, 113, 119, 120,
121
BLAUPUNKT
SIEMENS
CGE
IMPERIAL
MIVAR
SABA
BANG&OLUFSEN
BRIONVEGA
108
108
113
113
113
114
114
114
FORMENTI
METZ
WEGA
RADIOMARELLI
SINGER
SINUDYNE
TELEFUNKEN
114
114
114
114
114
114
116
050, 051, 052, 053, 055,
101
003, 040
001
018
52
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 52
2010-06-18
10:40:10
NOR
BETJENE DIN DVD- ELLER BD-SPILLER MED FJERNKONTROLLEN
1. Trykk POWER for å slå DVD-/BD-spilleren på.
2. Trykk BD/DVD på fjernkontrollen for å sette fjernkontrollen i DVD/BD-modus.
4. Mens du holder inn POWER, må du taste inn koden som samsvarer med merket på din DVD-/BD-spiller.
• Hvis det finnes mer enn én kode oppført for din DVD-spiller (BD) i tabellen, legger du inn én kode
om gangen for å finne ut hvilken av dem som fungerer.
• Hvis koden stemmer med koden til DVD-/BD-spilleren, slås DVD-/BD-spilleren av.
● DIVERSE
3. Rett fjernkontrollen mot DVD-/BD-spilleren.
5. Hvis DVD-spilleren slås av eller på når du trykker POWER på fjernkontrollen, er innstillingen fullført.
• Du kan bruke DVD (BD) POWER, PLAY, PAUSE, STOP, SKIP, MENU og talltastene (0-9).
M
Det er ikke sikker fjernkontrollen fungerer sammen med enkelte DVD-merker.
I tillegg er det ikke sikkert at alle funksjoner er mulige, avhengig av DVD-merket du har.
 Fjernkontrollen vil kunne fungere med DVD-spillere (BD) fra Samsung som standard.
Kodeliste for DVD-spillere
Merke
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
Kodenummer
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
Merke
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
Kodenummer
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
Merke
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
Marantz
Kodenummer
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
Kodeliste for BD-spillere
Merke
SAMSUNG
M
Kodenummer
000, 001, 002, 003, 004
 Fjernkontrollen vil kun styre BD-spillere fra Samsung.
53
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 53
2010-06-18
10:40:10
Feilsøking
Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.
Symptom
Kontroller
Løsning
Enheten vil ikke slå seg
på.
• Er støpslet satt inn i kontakten?
• Sett inn strømledningen.
En funksjon virker ikke
når en knapp trykkes.
• Er det statisk elektrisitet i luften?
• Trekk ut støpslet og sett det inn igjen.
Det kommer ikke noen
lyd.
• Er høyttalerne og de eksterne
komponentene korrekt tilkoblet?
• Er MUTE-funksjonen aktivert?
• Er lydstyrken satt til laveste nivå?
• Er høyttaleroppsettet ved en
feiltakelse blitt satt til NONE (Ingen)?
• Sett kablene inn korrekt.
• Trykk MUTE for å avbryte funksjonen.
• Juster volumet.
• Se side 33 for å velge LARGE, SMALL
eller YES.
Bildet vises ikke på TV• Er den eksterne komponenten
apparatet når funksjonen
tilkoblet korrekt?
velges.
• Sett kablene inn korrekt.
Fjernkontrollen fungerer
ikke.
• Er batteriene oppbrukte?
• Er det for stor avstand mellom
fjernkontrollen og hovedenheten?
• Sett inn nye batterier.
• Bruk fjernkontrollen nærmere
hovedenheten.
Lyden fra høyre/venstre
kanal er reversert.
• Er kablene til høyre/venstre høyttaler, eller • Kontroller høyre/venstre kanal og korriger
Kan ikke motta
radiosendinger.
• Er FM-antennen korrekt tilkoblet?
• Koble til antennen på korrekt måte.
• Hvis antennesignalet er svakt, må du
sette FM-antennen på et sted der
mottaket er bedre.
Det kommer ikke noen
lyd fra
surroundhøyttalerne.
• Er surroundhøyttalerne tilkoblet
korrekt?
• Er SURR (Surround) ved en feil satt
til NONE (ingen) på alternativet
høyttaleren størrelse?
• Er Surroundmodus satt til stereo?
• Se side 14-17 for informasjon om korrekt
• Er inngangssignalet valgt på korrekt
måte?
• Bare 2-kanals signaler kan velge
Dolby Pro Logic II-modus.
(Eks.: Dolby Digital, PCM, 2-kanals
analogt signal.)
Kan ikke velge Dolby
Pro Logic II-modus.
høyre/venstre inngangs-/utgangskabel
tilkoblet.
tilkoblingen.
tilkobling.
• Se side 33 for å velge LARGE eller
SMALL.
• Se side 42-43 for informasjon om
hvordan du kan velge korrekt surroundmodus.
54
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 54
2010-06-18
10:40:10
NOR
Symptom
Løsning
• Er det valgt en digital inngang?
● FEILSØKING
Det kommer ingen lyd
når det spilles av en
DTS-kodet DVD.
Kontroller
• Kontroller om DVD-spilleren er
korrekt tilkoblet, se deretter på side
28 for å velge digital inngang.
Produktbeskyttelsesfunksjon
Varmebeskyttelse
• Beskyttelsesfunksjonen aktiveres hvis hovedenheten eller strømomformeren overopphetes.
"
" vises på skjermen.
Denne funksjonen vil slå seg på :
- hvis du kortslutter høyttalerterminalene
- hvis du kortslutter høyttalerkabelen
hvis det ikke er noen problemer når du slår enheten på igjen etter at den ble slått av, vil PROTECTION forsvinne fra
skjermen, og enheten vil fungere som vanlig.
M
 Hvis PROTECTION vises på skjermen, må du kontrollere om høyttalerterminalene er kortsluttet, og
deretter slå på enheten igjen.
ASC-feilliste
Feilnr.
VFD-melding
Handling
E01
HP CONCT
E02
NO MIC
Koble til mikrofon.
E03
NOISY
Reduser omgivelsesstøy.
E04
MIC LEVL
Høyttaleren står for nærme mikrofonen.
Kontroller avstanden mellom høyttaler og mikrofon.
E05
NO FRONT
Kontroller at høyttaleren er riktig tilkoblet.
E07
LEVL OVR
Kontroller plasseringen av hver høyttaler og mikrofon.
E08
DIST OVR
Avstanden mellom høyttaler og mikrofon større enn tillatt.
Kontroller plasseringen av mikrofon og hver høyttaler.
E13
TIME OVR
Trekk ut og sett inn strømkabelen.
Deretter utføres ASC på nytt.
E14
CODE ERR
Trekk ut og sett inn strømkabelen.
Deretter utføres ASC på nytt.
Koble fra hodetelefoner.
55
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 55
2010-06-18
10:40:10
Tillegg
SPESIFIKASJONER
Vekt
Dimensjoner (B x H x D)
GENERELT
Driftstemperaturområde
Fuktighetsområde drift
Frekvensrespons
Følsomhet
S/N-forhold
FM TUNER
Forvrenging
Stereoseparasjon
Tunerens utgangsnivå
Merkeffekt
Fronthøyttaler (Høyre+Venstre)
Senterhøyttaler
Surroundhøyttaler (Høyre+Venstre)
FORSTERKER
Basshøyttaler
Inngangsfølsomhet/impedans
S/N-forhold (analog inngang)
Separasjon (1kHz)
Analog inngang
FREKVENSRESPONS
Digital inngang/96kHz PCM
Inn-signaler
HDMI
Utsignaler
TV-format
Inngangsnivå/impedans
VIDEOUTGANG Utgangsnivå/impedans
Frekvensrespons video
S/N-forhold
5,6 kg
436,9 x 142,2 x 363,2 mm
+5°C~+35°C
10%~75%
87.5~108.0MHz
12dBf
MONO/STEREO 55/55dB
MONO/STEREO 0.3/0.8%
30dB
1kHz, 75kHz Dev
20Hz~20KHz/THD = 0,9%
6 100W/kanal
6 100W/kanal
6 100W/kanal
6 100W/kanal
450mV/47k
80dB
60dB
20Hz~20KHz(±3dB)
20Hz ~44kHz(±3dB)
Kompatibel med 1080p
Kompatibel med 1080p
NTSC/PAL
1Vp-p/75 Ω
1Vp-p/75 Ω
5Hz til 10kHz(-3dB)
60dB
* S/N-forhold, forvrengning, separasjon og ustabil følsomhet er basert på målinger ved hjelp av retningslinjene til
AES (Audio Engineering Society).
- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
- Se etikett på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.
56
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 56
2010-06-18
10:40:10
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
02-201-24-18
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 57
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
www.samsung.com/ch
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-06-18
10:40:10
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)
Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal deponeres
som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet inneholder
kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke
avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.
For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet avfall,
og gjenvinne de via det lokale, gratis, returneringssystem for batterier.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)
Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og
det elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall.
For å unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette
produktet atskilt fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning
av materialene.
Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om
sikker resirkulering av disse komponentene.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.
HW-C500-C560S-NOR_0618.indd 58
2010-06-18
10:40:10
Download PDF

advertising