Samsung | HMX-QF20BP | Samsung HMX-QF20BP Bruksanvisning

Hukommelse
HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP
HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP
HMX-QF20BP
www.samsung.com/register
Til filmoptagelse skal du anvende et hukommelseskort, der understøtter
hurtige skrivehastigheder.
- Anbefalet hukommelseskort: 6 MB/s (klasse 6) eller derover.
Inden du læser denne brugervejledning
Se følgende, inden du læser denne brugervejledning.
Forholdsregler
Sikkerhedsadvarsler
Ikon
Definition
Betydning
Advarsel
Betyder risiko for alvorlig personskade eller
død.
Forsigtig
Betyder at der er potentiel risiko for personeller materialeskade.
Advarsel!
• Dette videokamera skal altid tilsluttes til en stikkontakt med en
beskyttende jordforbindelse.
• Batterier må ikke udsættes for stærk varme, som f.eks, solskin,
ild eller lignende.
Forsigtig
Der er fare for eksplosion, hvis batteriet isættes forkert.
Brug kun et batteri af samme eller lignende type.
Ikoner, der bruges i denne vejledning
Ikon
Definition
Betydning
Forsigtig
For at formindske fare for brand, eksplosion,
elektrisk stød eller personskade, når kameraet
bruges, skal du følge disse grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger:
Bemærk
Betyder tips eller henvisningssider, som
kan være nyttige i forbindelse med brug af
videokameraet.
Definition
Her er ekstra definitioner eller oplysninger,
der kan være nyttige under din brug af
videokameraet.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra
stikkontakten, og derfor skal stikkontakten være let at komme til.
Korrekt adfærd ved optagelse
• Tag ikke videoer og billeder af personer uden deres godkendelse
eller samtykke.
• Tag ikke videoer og billeder på steder, hvor optagelse er forbudt.
• Tag ikke videoer og billeder på private steder.
Disse advarselstegn er her for at forebygge skade på dig eller andre.
Efterlev dem nøje. Efter at have læst denne sektion skal du gemme
den på et sikkert sted for fremtidig reference.
2
Inden du læser denne brugervejledning
Vigtige informationer vedr. Brug
Inden du anvender dette videokamera
Om denne brugervejledning
• Dette produkt optager video i formatet H.264 (MPEG4/AVC).
• Du kan afspille og redigere videoer optaget på
videokameraet på en pc med den software, der er indbygget
i dette videokamera.
• Bemærk, at dette videokamera ikke er kompatibelt med
andre digitale videoformater.
• Før der optages vigtig video, bør du udføre en
prøveoptagelse.
Afspil prøveoptagelsen for at sikre, at video og lyd er blevet korrekt
optaget.
• Optaget indhold kan mistes pga. fejl i håndtering af dette
videokamera eller hukommelseskort osv.
Samsung er ikke ansvarlig for erstatning i forbindelse med
beskadigelse ved tab af optagelser.
• Lav en sikkerhedskopi af vigtige optagne data.
Beskyt dine vigtige optagede data ved at kopiere filerne til en
pc. Vi anbefaler også, at du kopierer dem fra din pc til et andet
lagringsmedie for opbevaring. Se guiden for softwareinstallation og
USB-tilslutning.
• Copyright: Bemærk, at dette videokamera kun er beregnet til
individuel brug.
Data optaget på lagringsmediet i dette videokamera med andre
digital/analoge medier eller enheder kan være copyrightbeskyttet
og må ikke anvendes uden tilladelse fra indehaveren, undtagen
til personlig underholdning. Selv hvis du optager en begivenhed,
som f.eks et show, performance eller udstilling til personlig
underholdning, anbefales det stærkt, at du først beder om tilladelse
hertil.
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-videokamera. Læs denne
brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender videokameraet,
og hav den ved hånden til fremtidigt brug. Hvis dit videokamera ikke
fungerer korrekt, skal du se på afsnittet Fejlsøgning. ¬side 108~120
Denne brugervejledning dækker modellerne HMX-Q20,
HMX-Q200 og HMX-QF20 models.
• Der er brugt illustrationer af HMX-Q20 i denne brugervejledning.
• HMX-QF20 indeholder den trådløse netværksfunktion.
¬side 72~80
Selvom nogle af funktionerne på HMX-Q20, HMX-Q200 og HMXQF20 er forskellige, virker de alle på samme måde.
• Skærmvisningerne i denne vejledning kan afvige fra dem på din
LCD-skærm.
• Design af og specifikationer for videokameraet og andet tilbehør kan
ændres uden forudgående varsel.
• Inden du går i gang, så læs ‘Sikkerhedsinformationer’ omhyggeligt,
og anvend derefter produktet korrekt.
• I denne vejledning betyder et ‘hukommelseskort (kort)’ et SD, SDHC
eller SDXC-kort.
• I funktionsbeskrivelserne i denne brugervejledning betyder ikonet,
der vises på skærmen, eller symbolet i parenteser, at det vil vises
på skærmen, når du indstiller den tilhørende funktion.
Eks.) Undermenuelementet Tele Makro ¬side 97
- Til ( ): Indstilles for at optage nærbilleder af meget små objekter.
Hvis den er indstillet til Til, vises til tilhørende ikon ( ) på
skærmen.
• Samsung er ikke ansvarlig for nogen personskade eller andre
skader, der skyldes, at vejledningen ikke følges.
3
Inden du læser denne brugervejledning
• Det trådløse udstyr kan være udsat for radioforstyrrelser
under brug, så det må ikke anvendes til livsvigtige tjenester.
• Vær altid forsigtig i forbindelse med overførsel af filer via WiFi, da der kan være fare for datatab.
• Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af trådløse
netværksprodukter:
Sikkerhedsindstillingerne er essentielle ved brug af trådløse
netværk. Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der kan
opstå på grund af sikkerhedsproblemer, som skyldes manglende
implementering af sikkerhedsforanstaltninger eller uundgåelige
omstændigheder, der er knyttet til brugen af et trådløst netværk.
• For Open Source-licensinformationer kan du se
‘Opensource-Q20.pdf’ på den medfølgende cd-rom.
• AMD og Athlon™ er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende AMD i USA og andre lande.
• Macintosh, Mac OS er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande.
• YouTube er et varemærke tilhørende Google Inc.
• Flickr er et varemærke tilhørende Yahoo.
• Facebook er et varemærke tilhørende Facebook Inc.
• Twitter er et varemærke tilhørende twitter Inc.
• Picasa er et varemærke tilhørende Google Inc.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre lande.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede
varemærker tilhørende The Wi-Fi Alliance.
• AllShare™ er Samsungs varemærke.
Bemærkninger angående varemærker
• Alle varemærker og registrerede varemærker omtalt i denne
vejledning eller anden dokumentation, der leveres sammen med
dit Samsung-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive indehavere.
Desuden er “™” og “®” ikke angivet, hver gang produktet nævnes i
denne vejledning.
• SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 og DirectX® er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® og Pentium® er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og
andre lande.
4
Sikkerhedsinformationer
De sikkerhedsforanstaltninger, der er illustreret herunder, er for at forhindre skader på personer eller materiel. Vær opmærksom på alle advarsler.
ADVARSEL Betyder, at der er en potentiel risiko for alvorlig personskade.
Overbelast ikke stikkontakter eller
forlængerkabler, da dette kan medføre
unormal varme eller brand.
Brug af videokameraet ved
temperaturer over 60ºC kan medføre
brand. Opbevaring af batteriet ved høj
temperatur kan medføre eksplosion.
Lad ikke vand eller metal samt
brændbare materialer kommer ind i
videokameraet eller opladeren. Ellers
kan det medføre brandskade.
Ingen sand og intet støv! Fint
sand eller støv, som trænger ind i
videokameraet eller opladeren kan
medføre funktionsfejl eller defekter.
Ingen olie! Olie, som trænger ind i
videokameraet eller opladeren, kan
forårsage elektrisk stød, funktionsfejl
eller defekter.
Ret ikke LCD-skærmen direkte
mod solen. Hvis du gør det, kan
det beskadige øjnene og endvidere
medføre funktionsfejl på dele inde i
produktet.
Bøj ikke strømkablet, og beskadig
ikke opladeren ved at presse med en
tung genstand. Der kan være risiko for
brand eller elektrisk stød.
Tag ikke opladeren ud af stikkontakten,
ved at trække i dens strømkabel, da
dette kan beskadige strømkablet.
Brug ikke opladeren, hvis den har
beskadigede, knækkede eller afbrudte
strømledninger. Ellers kan der opstå
brand eller elektrisk stød.
5
Sikkerhedsinformationer
ADVARSEL Betyder, at der er en potentiel risiko for alvorlig personskade.
Tilslut ikke opladeren, medmindre
strømstikket kan indsættes helt, så
ingen del af benene er fritlagt.
Brænd ikke batteripakken, da den kan
eksplodere.
Brug aldrig rengøringsmidler
eller lignende kemikalier. Spray
ikke rengøringsmidler direkte på
videokameraet. Ellers kan det medføre
brandskade.
Hold videokameraet borte fra vand,
når det anvendes tæt på stranden,
swimmingpoolen, eller når det regner.
Der er risiko for funktionsfejl eller
elektrisk stød.
Sæt ikke stikket ind i stikkontakten,,
og tag det heller ikke ud med våde
hænder. Der er risiko for elektrisk stød.
Hold det anvendte lithium-batteri
eller hukommelseskort uden for børn
rækkevidde. Hvis børn sluger lithiumbatteriet eller hukommelseskortet, bør
du med det samme kontakte en læge.
Tag stikket ud af stikkontakten når det
ikke anvendes eller under tordenvejr.
Der er risiko for brand.
Når du rengør opladeren, skal du tage
stikket ud af stikkontakten. Ellers findes
der risiko for funktionsfejl eller elektrisk
stød.
Hvis videokameraet laver unormale
lyde eller lugte, eller det ryger, skal
du med det samme tage stikket ud af
stikkontakten og kontakte et Samsungservicecenter. Der er risiko for brand
eller personskade.
Hvis videokameraet ikke fungerer
korrekt, skal du med det samme tage
stikket ud af stikkontakten, eller fjerne
batteriet fra videokameraet. Der er
risiko for brand eller personskade.
Forsøg ikke at adskille, reparere eller
ændre videokameraet eller opladeren
for at undgå risiko for brand eller
elektrisk stød.
6
Sikkerhedsinformationer
FORSIGTIG
Betyder at der er potentiel risiko for person- eller materialeskade.
Tryk ikke på LCD’ens overflade med
kraft, stød ikke til den, eller prik den
ikke med en spids genstand.
Hvis du trykker på LCD’ens overflade,
kan der forekomme ujævnheder på
skærmen.
Tab det ikke, og udsæt ikke
videokameraet, batteripakken,
opladeren eller andet tilbehør for svære
vibrationer eller påvirkninger. Det kan
forårsage funktionsfejl eller skade.
Brug ikke videokameraet på et stativ
(medfølger ikke) på et sted, hvor det
udsættes for alvorlige vibrationer eller
stød.
Brug ikke videokameraet tæt på
direkte sollys eller varmekilder. Det kan
forårsage funktionsfejl eller skade.
Efterlad ikke videokameraet i et lukket
køretøj, hvor temperaturen er meget
høj i lang tid.
Udsæt ikke videokameraet for sod
eller damp. Tykt sod eller damp kan
beskadige videokameraets hus eller
medføre funktionsfejl.
Brug ikke videokameraet nær tyk
udstødningsgas, genereret af benzineller dieselmotorer eller ætsene gas,
som f.eks. hydrogensylfid. Dette kan
forårsage rust på de ydre eller indre
batteripoler, hvilklet medfører unormal
drift.
Udsæt ikke videokameraet for
insekticider. Insekticider, der kommer
ind i videokameraet, kan medføre,
at produktet ikke fungerer normalt.
Sluk for videokameraet, og tildæk
det med plastic e.l., inden du bruger
insekticider.
Udsæt ikke videokameraet for
pludselige ændringer i temperaturen
eller et fugtigt sted. Der er også risiko
for fejl eller elektrisk stød, når det
anvendes udendørs under tordenvejr.
Stil ikke videokameraet fra dig med
den åbne LCD-skærm nedad.
Aftør ikke videokameraets hus med
rensebenzin eller fortynder. Den ydre
belægning kan skalle af, eller husets
overflade kan blive ødelagt.
Aftør ikke videokameraets hus med
rensebenzin eller fortynder. Den ydre
belægning kan skalle af, eller husets
overflade kan blive ødelagt.
7
Sikkerhedsinformationer
FORSIGTIG
Betyder at der er potentiel risiko for person- eller materialeskade.
Løft ikke videokameraet ved at holde
i LCD-skærmen. Billedsøgeren eller
LCD-skærmen kan frigøre sig, og
videokameraet kan tabes.
Brug ikke videokameraet i nærheden
af tv eller radio: Dette kan medføre, at
der opstår støj på tv-skærmen eller i
radioudsendelsen.
Brug ikke videokameraet tæt på
stærke radiobølger eller magnetisme,
som f.eks. højtalere eller en stor motor.
Støj kan påvirke den video eller lyd,
der optages.
Brug kun Samsung-godkendt
tilbehør. Brug af produkter fra
andre producenter kan medføre
overophedning, brand, eksplosion,
elektrisk stød eller personskade, der
skyldes unormal drift.
Anbring videokameraet på en
stabil overflade og et sted med
ventilationåbninger.
Opbevar vigtige data separat.
Samsung er ikke ansvarlig for datatab.
Brug en stikkontakt, der er let at
komme til. Hvis der opstår et problem
med produktet, skal du tage stikket
ud af stikkontakten for at afbryde helt.
Når du afbryder med afbryderknappen
på produktet, slukker du ikke helt for
strømmen.
Producenter af uautoriseret
ekstraudstyr, der er kompatibelt med
dette produkt, er ansvarlige for deres
egne produkter. Brug ekstraudstyr i
henhold til sikkerhedsinstruktionerne
for dette udstyr. Samsung påtager sig
intet ansvar for eventuelle funktionsfejl,
brand eller elektriske stød eller for
skader, der forårsages af uautoriseret
ekstraudstyr.
8
Indhold
Sådan kommer du i gang............................... 11
Udvidede funktioner ....................................... 44
Udpakning ........................................................................... 12
Brug af tilstanden Manuel ................................................... 45
Videokameraets layout ........................................................ 13
Hvidbalance ........................................................................... 45
EV (eksponeringsværdi)........................................................... 46
Modlyskompensation .............................................................. 47
Fokus ..................................................................................... 48
Super C.Nite .......................................................................... 49
Selvudløser ............................................................................ 50
Kont. optagelser ..................................................................... 50
Isætning/udtagning af batteriet og hukommelseskortet ..... 15
Isætning/udtagelse af batteriet................................................. 15
Isætning/udtagelse af hukommelseskort (medfølger ikke) .......... 16
Opladning af batteriet.......................................................... 20
Kontrol af batteriets status ....................................................... 21
Tænd og sluk for dit videokamera....................................... 24
Brug af tilstanden Kunst-time-lapse.................................... 51
Brug af berøringsskærmen.................................................. 25
Udførelse af første opsætning ............................................. 28
Fader ..................................................................................... 51
Digital effekt ............................................................................ 52
Valg af sprog ....................................................................... 29
Brug af tilstanden Kunst-time-lapse.................................... 53
Om ikoner ............................................................................ 30
Afspilning/redigering ...................................... 55
Brug af startskærmen.......................................................... 34
Visning af videoer og fotos i afspilningstilstand .................. 56
Åbning af startskærmen .......................................................... 34
Nummeret på den aktuelle side ............................................... 34
Grundlæggende funktioner ............................ 36
Start af afspilningstilstand ........................................................ 56
Afspilning af film ...................................................................... 57
Mærkning af storartede øjeblikke under afspilning ..................... 60
Visning af billeder .................................................................... 61
Optagelse af videoer ........................................................... 37
Redigering af fotos og videoer ............................................ 63
Optagelse af videoer i portrættilstand ....................................... 39
Mærkning af storartede øjeblikke under optagelse (My Clipfunktion) ................................................................................. 40
Del (Kun modellen HMX-QF20) ............................................... 63
Slet ........................................................................................ 65
Slet My Clip ............................................................................ 66
My Clip-oprettelse .................................................................. 66
Beskyt .................................................................................... 67
Smart BGM ............................................................................ 67
Opdel..................................................................................... 68
Brug af kameraremmen ....................................................... 35
Tag billeder .......................................................................... 41
Nem optagelse for begyndere (SMART AUTO) ................... 42
Zoom ................................................................................... 43
9
Indhold
Kombiner ............................................................................... 69
Filoplysninger .......................................................................... 70
Overspilning af videoer til videobånd- eller
dvd/harddiskoptagere ......................................................... 85
Trådløst netværk (kun HMX-QF20) ................. 71
Udskrivning af fotos med en PictBridge-fotoprinter ........... 86
Overførsel af filer til din Windows-computer ....................... 88
Oprettelse af forbindelse til et WLAN og konfiguration af
netværksindstillinger ........................................................... 72
Overførsel af filer med Intelli-studio ........................................... 89
Overførsel af filer ved tilslutning af videokameraet som en flytbar
disk ........................................................................................ 93
Oprettelse af forbindelse til et WLAN ........................................ 72
Konfiguration af netværksindstillingerne .................................... 73
Manuel indstilling af IP-adressen .............................................. 74
Tip til netværksforbindelse ....................................................... 75
Indtastning af tekst .................................................................. 75
Indstillinger .................................................... 95
Indstillingsmenu .................................................................. 96
Åbning af indstillingsmenuen ................................................... 96
Optagelse .............................................................................. 97
Afspilning................................................................................ 98
Skærm ................................................................................. 101
Tilslutning ............................................................................. 103
Generelt ............................................................................... 104
Brug af websteder til deling af videoer eller fotos ............... 76
Åbning af et websted .............................................................. 76
Overførsel af videoer eller fotos ................................................ 76
Visning af videoer eller fotos på et tv, der er aktiveret med
Tv-link .................................................................................. 77
Brug af automatisk sikkerhedskopiering til at sende videoer
eller fotos ............................................................................. 78
Appendikser ................................................ 107
Fejlsøgning ........................................................................ 108
Installation af programmet til automatisk sikkerhedskopiering
på din pc................................................................................ 78
Afsendelse af fotos eller videoer til en pc.................................. 78
Om funktionen WOL (Wakeup on LAN) .................................... 79
Advarselsindikatorer og meddelelser ...................................... 108
Symptomer og løsninger ....................................................... 114
Flere informationer ............................................................ 121
Brug af videokameraet i udlandet ..................................... 123
Brug med andre enheder ............................... 81
Ordforklaring ..................................................................... 124
Tilslutning til et TV ............................................................... 82
Specifikationer................................................................... 125
Tilslutning til et high definition-TV .............................................. 82
Tilslutning til et almindeligt TV ................................................... 83
Visning på en TV-skærm ......................................................... 84
10
Sådan kommer du i gang
Få mere at vide om dit videokameras layout, ikoner og
startskærm.
Udpakning ........................................................................... 12
Videokameraets layout ........................................................ 13
Isætning/udtagning af batteriet og hukommelseskortet ..... 15
Isætning/udtagelse af batteriet................................................. 15
Isætning/udtagelse af hukommelseskort (medfølger ikke) .......... 16
Opladning af batteriet.......................................................... 20
Kontrol af batteriets status ....................................................... 21
Tænd og sluk for dit videokamera....................................... 24
Brug af berøringsskærmen.................................................. 25
Udførelse af første opsætning ............................................. 28
Valg af sprog ....................................................................... 29
Om ikoner ............................................................................ 30
Brug af startskærmen.......................................................... 34
Åbning af startskærmen .......................................................... 34
Nummeret på den aktuelle side ............................................... 34
Brug af kameraremmen ....................................................... 35
Udpakning
Dit nye videokamera leveres med følgende tilbehør. Hvis nogle af disse ting mangler i kassen, skal du kontakte Samsungs kundecenter.
Kontroller tilbehøret
Modelnavn
Farve
HMX-Q20BP
HMX-Q200BP
Sort
HMX-Q20TP
HMX-Q200TP
Titan
HMX-Q20RP
HMX-Q200RP
Vinrød
HMX-QF20BP
Sort
Intern
hukommelse
Objektiv
WiFi-modul
No
X20 (optisk)
X40 (digital)
Nej
Batteri
(BP125A)
Oplader
(AA-MA9)
Cd med
brugervejledning
Hurtigstartsguide
USB-kabel
Ekstraudstyr
Ja
Selv om nogle af funktionerne på modellerne er forskellige, virker de alle på samme måde.
Den præcise form af hvert element kan variere fra model til model.
Indholdet kan variere, afhængigt af salgsområdet.
Dele og tilbehør kan købes, når du har spurgt din lokale Samsung-forhandler. SAMSUNG
er ikke ansvarlig for reduceret levetid på det indbyggede batteri eller funktionsfejl der
skyldes brug af ikke-godkendt tilbehør, som f.eks, opladeren eller batterierne.
• Der er ikke inkluderet noget hukommelseskort. Se side 17 for hukommelseskorts
kompatibilitet med dit videokamera.
• Dit videokamera leveres med CD med brugervejledning og trykt hurtigstartsguide.
Lyd/videokabel
Micro-HDMI-kabel
Batterioplader
Bæretaske
Et hukommelseskort
Hukommelseskort/
Adapter til hukommelseskort
•
•
•
•
Sådan kommer du i gang
12
Videokameraets layout
Top/Front/Venstre
2
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
Sådan kommer du i gang
1
Objektiv
2
Opladningsindikator
3
Knappen Hjem (
4
LCD-skærm (Berøringspanel)
5
Intern mikrofon
6
Indbygget højttaler
7
Stikdæksel (AV/HDMI/micro USB)
8
AV (lyd/video)-stik
9
HDMI-stik
10
micro USB-stik
)
Under optagelse skal du undgå at tildække den interne mikrofon og
objektivet.
13
Videokameraets layout
Bagside/Højre/Bund
3
4
1
Knap til åbning/lukning af objektivet
2
Kamerarem
1
3
Stikdæksel (DC IN)
2
4
Strømindgang
5
Knappen Zoom (T/W)
6
Knappen My Clip (
7
Start/stop optagelse-knap
8
Batteriåbning
9
Hukommelseskortslot
10
Dæksel til batteri/hukommelseskort
11
Knap batterifrigørelse
12
Stativbeslag
5
11
6
7
8
9
12
10
Sådan kommer du i gang
14
/
)
Isætning/udtagning af batteriet og hukommelseskortet
Isætning/udtagelse af batteriet
Knap batterifrigørelse
Isætning af batteriet
1
2
Udtagning af batteriet
1
2
Skub batteridækslet åbent, som vist på figuren.
Sæt batteriet i batteriåbningen, så det er låst.
• Sørg for, at SAMSUNG-logoet vender nedad, og at batteriet
anbringes som vist i figuren.
3
3
Luk batteridækslet.
Skub batteridækslet åbent, som vist på figuren.
Skub knappen til frigørelse af batteriet i den retning, der er
vist i figuren, og tag batteriet ud.
Luk batteridækslet.
• Samsung er ikke ansvarlig for problemer, der skyldes anvendelse af forkerte batterier. Hvis du anvender batterier fra andre producenter, er der fare for
overophedning, brand eller eksplosion.
• Anskaf ekstra batterier, så du kan anvende dit videokamera uden afbrydelser.
Sådan kommer du i gang
15
Isætning/udtagning af batteriet og hukommelseskortet
Isætning/udtagelse af hukommelseskort (medfølger ikke)
Sådan isættes hukommelseskortet
1
2
Sådan udtages hukommelseskortet
1
2
3
Skub hukommelseskortdækslet åbent, som vist på figuren.
Sæt hukommelseskortet ind i kortslotten, indtil det klikker
ganske let.
• Kontrollér, at etiketten på kortet vender opad, og at
Skub hukommelseskortdækslet åbent, som vist på figuren.
Tryk forsigtigt på hukommelseskortet for at skubbe det ud.
Luk dækslet til hukommelseskortet.
videokameraet er anbragt som vist på figuren.
3
Luk dækslet til hukommelseskortet.
• For at undgå at miste data, skal du slukke for videokameraet ved at trykke på og holde knappen [Hjem (
hukommelseskortet.
• Pas på ikke at trykke for hårdt på hukommelseskortet. Hukommelseskortet kan pludselig springe ud.
Sådan kommer du i gang
16
)], inden du isætter eller udtager
Isætning/udtagning af batteriet og hukommelseskortet
Kompatible hukommelseskort
• Du kan bruge SD-, SDHC- og SDXC-kort til dette videokamera. Det
anbefales at anvende SDHC-kort. SD-kort understøtter op til 2GB.
Der garanteres ikke for korrekt funktion med SD-kort større end
2GB på dette videokamera.
Anvendelige hukommelseskort
Stik
• MMC (Multi Media Card) og MMC Plus understøttes ikke.
Beskyttelses tap
• Kapacitet på kompatible hukommelseskort:
- SD: 1GB ~ 2GB
- SDHC: 4GB ~ 32GB
- SDXC: ~ op til 64GB
<SD>
<SDHC>
• Hvis du bruger ikke-godkende hukommelseskort, kan produktet
ikke optage videoer korrekt, og dine optagelser går måske tabt.
Brug af hukommelseskortadapteren
• Hukommelseskort, der lanceres efter dette produkt kom på
markedet, er måske ikke kompatible med produktet.
For at bruge et hukommelseskort direkte i en
computer eller en kortlæser skal du montere det
i en adapter.
• Videokameraet fungerer stabilt, når det bruges med
hukommelseskort på 6 MB/s (klasse 6) eller derover.
• SD-/SDHC-/SDXC-hukommelseskort har en mekanisk
skrivebeskyttelsestap. Indstilling af kontakten forhindrer fejlagtig
sletning af filer, der er optaget på kortet. For at muliggøre skrivning
skal du flytte kontakten i retning af polerne. For at indstille
skrivebeskyttelse skal du flytte kontakten ned.
• SDHC-/SDXC-kort har en højere version end SD-hukommelseskort
og understøtter en højere kapacitet end SD-hukommelseskort.
• SD-kort kan bruges med nuværende SD-kompatible værtsenheder.
Sådan kommer du i gang
17
<SDXC>
Isætning/udtagning af batteriet og hukommelseskortet
Håndtering af hukommelseskort
Videokameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXChukommelseskort, så du får et bredere udvalg
hukommelseskort at vælge imellem!
• Det kan være, at ødelagte data ikke kan genoprettes Det anbefales,
at du laver en separat sikkerhedskopi af vigtige data på din PC’s
harddisk.
• Hvis du afbryder for strømmen/udtager hukommelseskortet,
mens det er i brug (som f.eks. formatering, sletning, optagelse og
afspilning), kan dataene beskadiges.
• Når du har ændret navn på en fil eller mappe, som er lagret på
hukommelseskortet, med din PC, kan det være, at dit kamera ikke
genkender den ændrede fil.
• Hukommelseskortet understøtter ikke nogen gendannelsestilstand.
Derfor skal du være forsigtig, hvis hukommelseskortet er blevet
beskadiget under optagelse.
• Sørg for at formatere hukommelseskortet i dette produkt. Hvis
hukommelseskortet er formateret på en pc eller en anden enhed,
og du anvender det i dette produkt uden at formatere det, kan der
opstå problemer med optagelse og/eller afspilning. Samsung er
ikke ansvarlig for skade på optaget indhold, der skyldes sådanne
årsager.
• Du skal formatere nyindkøbte hukommelseskort, hukommelseskort
med data som dit produkt ikke genkender, og data som er gemt
af andre enheder. Bemærk, at formatering sletter alle data på
hukommelseskortet, og slettede data kan ikke gendannes.
• Et hukommelseskort har en vis levetid. Hvis du ikke kan optage nye
data, er du nødt til at købe et nyt hukommelseskort.
• Et hukommelseskort er elektronisk præcisionsudstyr. Det må ikke
bøjes, tabes eller stødes.
• Der må ikke komme fremmede substanser på hukommelseskortets
stik. Brug om nødvendigt en blød, tør klud til at rengøre polerne.
• Der må ikke klistres andet på end mærkatet på mærkatstedet.
• Brug ikke et beskadiget hukommelseskort.
• Sørg for at holde hukommelseskortet væk fra børn, som kan
komme til at sluge det.
Sådan kommer du i gang
Datalagringshastigheden kan variere, afhængigt af producenten og
produktionssystemet.
• SLC-system (single level cell): understøtter hurtig skrivehastighed.
• MLC-system (multi level cell): understøtter kun lav
skrivehastighed.
For bedste resultater anbefaler vi, at du bruger et hukommelseskort,
der understøtter hurtige skrivehastigheder.
Brug af et hukommelseskort med lav skrivehastighed til optagelse
af en video kan medføre problemer ved lagring af videoen på
hukommelseskortet.
Du kan endda miste dine videodata under optagelsen.
I forsøg på at gemme hele den optagne video gennemtvinger
videokameraet en lagring af videoen på hukommelseskortet og viser
en advarsel:
Kort med lav hastighed. Optag med lavere kvalitet.
Hvis du fejlagtigt anvender et hukommelseskort med lav
skrivehastighed, er opløsningen og kvaliteten på det optagede
muligvis lavere end den indstillede værdi. ¬side 97
Men jo højere opløsning og kvalitet, jo mere hukommelse bruges
der.
• Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data som følge af forkert
brug.
• Vi anbefaler, at du bruger et etui til hukommelseskortet for at undgå
tab af data pga. flytning og statisk elektricitet.
• Efter det har været i brug et stykke tid, kan hukommelseskortet blive
varmt. Dette er normalt og ikke en funktionsfejl.
18
Isætning/udtagning af batteriet og hukommelseskortet
Optagelsestid for filmbilleder
1GB ୒ 1.000.000.000 bytes : Den faktiske formaterede kapacitet
kan være mindre, da den interne firmware bruger en del af
hukommelsen.
Lagringsmedie (kapacitet)
Videokvalitet
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
Full HD 1080/50i
7
14
30
61
123
247
497
HD 720/50p
10
21
42
86
174
349
702
Web/HD
9
19
40
81
167
336
665
• Tallene i tabellen kan variere, afhængigt af de konkrete
optagelsesbetingelser samt motivet.
• Jo højere indstilling af kvalitet og opløsning, jo mere hukommelse
bruges der.
• Lavere opløsning og kvalitet forøger komprimeringsgraden og
optagelsestiden, men billedkvaliteten bliver ringere.
• Bithastigheden justeres automatisk til det, der optages. Derfor kan
optagelsestiden variere.
• Hukommelseskort større end 64GB fungerer muligvis ikke korrekt.
• Når størrelsen på en videofil overstiger 1.8GB, oprettes den næste
videofil automatisk.
• Ved optagelse i opløsningen Web/HD, kan du optage videoer op til
10 minutter.
• Det højeste antal billeder og videoer, der kan gemmes er 9999.
• Optagelseslængden for Kunst-time-lapse kan variere afhængigt af
indstillingerne.
(Enhed: Omtrentlige optagelsestid (minutter))
Mulige antal billeder
Lagringsmedie (kapacitet)
Videokvalitet
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
5.3M 3072X1728
878
1847
2832
5770
9999
9999
9999
2M 1920X1080
1097
2309
4602
9352
9999
9999
9999
(Enhed: Omtrentligt antal billeder)
Sådan kommer du i gang
19
Opladning af batteriet
Oplad batteriet med opladeren eller USB-kablet.
Opladningsindikatoren lyser, og opladningen starter. Når batteriet er fuldt opladet, ændres opladningsindikatoren til grøn.
Brug af opladeren
• Sørg for, at der ikke er fremmede genstande i stik og kontakt, når du
tilslutter strømforsyningen til videokameraet.
• Sørg for at slukke for videokameraet, inden du frakobler tager
opladeren ud. Ellers kan lagringsmediet eller data blive beskadiget.
• Brug den nærmeste stikkontakt, når opladeren bruges. Tag
opladeren ud af stikkontakten med det samme, hvis der forekommer
funktionsfejl, mens du bruger videokameraet.
• Brug ikke opladeren, hvis den er anbragt på et smalt sted som
mellem en væg og et møbel.
Slut opladeren korrekt til videokameraet, og sæt den anden ende i en
stikkontakt.
• Ved opladning, når både USB-kablet og opladeren er tilsluttet,
tilsidesætter opladeren USB'en.
• Videokameraet fungerer ikke med USB-strøm alene. Brug opladeren
eller batteriet til at drive videokameraet.
• Opladetiden varierer af typen på USB-hosten (pc).
• Hvis du bruger videokameraet under batteriopladning, tager det
længere tid.
• Sørg for at bruge den specifikke oplader til at strømforsyne
videokameraet. Brug af andre opladere kan forårsage elektrisk stød
eller resultere i brand.
• Opladeren kan bruges overalt i verden. Der kræves en
strømstikadapter i nogle fremmede lande. Har du har brug for en,
anskaffes den hos din forhandler.
Brug af USB-kabel
Slut USB-kablet korrekt til videokameraet, og sæt den anden ende i en
USB-port på en PC.
Sådan kommer du i gang
20
Opladning af batteriet
Visning af batterispænding
Kontrol af batteriets status
Visning af batterispænding viser
batteriets resterende spænding.
Du kan kontrollere opladningstilstanden og den resterende
batterikapacitet.
STBY 00:00:00 [253Min]
Sådan kontrolleres opladningstilstanden
Farven på LED'en angiver tilstanden for strøm eller opladning.
Ikon for
batteriniveau
LED-farve
(Orange)
(Grøn)
Tilstand
Besked
Fuldt opladet
-
25~50% brugt
-
50~75% brugt
-
75~95% brugt
-
Beskrivelse
95~98% brugt
-
Oplader
Opbrugt (blinker): Produktet tvinges til at slukke
efter 3 minutter. Udskift batteriet hurtigst muligt.
-
Efter tre sekunder slukkes produktet.
Lavt
batteriniveau
Fuldt opladet
Fejl
(Orange blinkende)
Tallene herover er baseret på et fuldt opladet batteri ved normal
temperatur. Lav omgivelsestemperatur kan påvirke brugstiden.
Sådan kommer du i gang
21
Opladning af batteriet
Mulig driftstid for batteriet
Batteritype
BP125A
Opladningstid
Brug af opladeren: ca. 130 min.
Brug af USB-kabel: ca. 270 min.
Videoopløsning
Full HD
HD
Uafbrudt optagetid
Ca. 105 min.
Ca. 120 min.
Afspilningstid
Ca. 140 min.
Ca. 160 min.
• Opladningstid: Omtrentlig tid i minutter nødvendig til fuld opladning af et helt tømt batteri.
• Optagelses/afspilningstid: Omtrentlig tilgængelig tid, når du har opladet batteriet helt.
• Tiden er kun for reference. Tallene herover er målt i Samsungs testmiljø og kan variere mellem brugere og miljøer.
Vedvarende optagelse (uden zoom)
Brug af en opladeren
Videokameraets vedvarende optagetid i tabellen viser mulig optagetid,
når videokameraet er i optagelsestilstand uden brug af andre
funktioner, efter at optagelsen er påbegyndt. Ved faktisk optagelse
kan batteriet aflades 2-3 gange hurtigere end denne reference, idet
optagelsen startes/stoppes, zoomfunktionen bruges, og der afspilles.
Klargør ekstra batteri(er), så du kan optage i den tid, du planlægger at
anvende videokameraet.
Sådan kommer du i gang
Vi anbefaler, at du bruger opladeren til at strømforsyne
videokameraet fra en stikkontakt, når du udfører indstillinger på det,
afspiller, redigerer billeder eller bruger det indendørs. Lav samme
tilslutninger, som når du oplader batteriet. ¬side 20
• Opladetiden varierer afhængigt af det batteriniveau, der er tilbage.
• Afhængigt af din pc’s specifikationer kan opladetiden være længere.
• Batteriet er mere end 95% opladet efter 2 timer, og indikatorfarven
skifter til grøn. Det tager ca. 2 timer og 40 minutter at oplade batteriet
100%.
• Optagelses-og afspilningstiden vil være kortere, når du anvender dit
videokamera ved lave temperaturer.
• Vi anbefaler at bruge vekselstrømadapteren, når funktionen Kunsttime-lapse bruges.
22
Opladning af batteriet
Om batteriet
• Batteriegenskaber
Et lithium-ion-batteri har lille størrelse og høj kapacitet. Lav
omgivende temperatur (under 10ºC) kan forkorte dets levetid og
påvirke dets korrekte funktion. Sker dette, skal du komme batteriet i
lommen for at varme det og derefter installere det i videokameraet.
• Sørg for at opbevare batteriet separat efter brug.
- Der bruges en lille smule batteristrøm, når batteriet opbevares i
videokameraet, også selvom videokameraet er slukket.
- Hvis batteriet installeres og efterlades i videokameraet i lang
tid, aflades batteriet. Batteriet kan ikke anvendes, selvom det
oplades.
- Hvis batteriet ikke anvendes i en længere periode, skal du
oplade batteriet helt og bruge det op i dit videokamera en gang
hver 3. måned for at bevare korrekt funktion.
• Klargør det ekstra batteri, når du anvender videokameraet
udendørs.
- Lave temperaturer kan forkorte tiden, du kan optage i.
- Medbring den medfølgende oplader til opladning af batteriet, når
du er på rejse.
Sådan kommer du i gang
• Kontroller, om batteristikket er beskadiget, hvis du taber
batteriet.
- Hvis et batteri med et beskadiget stik installeres i videokameraet,
kan videokameraet blive beskadiget.
• Fjern batteriet og hukommelseskortet fra videokameraet, og
frakobl strømadapteren efter brug.
- Opbevar batteriet et stabilt, køligt og tørt sted.
(Anbefalet temperatur: 15ºC~ 25ºC, anbefalet luftfugtighed:
40%~ 60%)
- For høje eller for lave temperaturer forkorter batteriets levetid.
- Batteristikkene kan blive rustne eller fungere fejlagtigt, hvis
batteriet opbevares et røg- eller støvfyldt sted.
• Kast et dødt batteri i affaldskurven.
• Batteriets levetid er begrænset.
- Batteriet har nået slutningen af dets levetid, hvis driftstiden er
forkortet efter en fuld opladning. Udskift det med et nyt.
- Batteriets levetid afhænger af opbevaring, anvendelse og
brugsbetingelser.
23
Tænd og sluk for dit videokamera
Knappen [Hjem (
)]
• Videokameraet kører selvdiagnosefunktionen, når der tændes for
det. ¬sides 108~113
• Hvis funktionen Quick On STBY er sat til 5 min, og du lukker LCDskærmen, når strømmen er tændt, aktiveres den strømpesparende
tilstand. ¬side 105
• Videokameraet slukkes automatisk, hvis det sluttes til opladeren eller
batteriet sættes i videokameraet, når LCD-skærmen er åben.
Når du bruger videokameraet for første gang
LCD-skærm
1
Når du anvender dit videokamera for første gang, eller hvis du nulstiller
det, vises skærmbilledet med tidszone som startvisning. Vælg din
geografiske placering, og indstil dato og tid. ¬side 28
Hvis du ikke indstiller dato og klokkeslæt, vises skærmen til tidszone,
hver gang du tænder for dit videokamera.
Åbn LCD-skærmen for at tænde for videokameraet.
• Dit videokamera tændes automatisk, når du åbner LCD-
skærmen.
• Hvis du vil tænde for videokameraet, når LCD-skærmen
allerede er åben, skal du trykke på knappen [Hjem (
og holde den nede.
2
)] (Start)
Hvis du vil slukke for videokameraet, skal du trykke på
knappen [Hjem ( )] (Start) og holde den nede.
• Dit videokamera slukkes, også når du lukker LCD-skærmen.
Sådan kommer du i gang
24
Brug af berøringsskærmen
Med berøringspanelet kan du glæde dig over afspilning og optagelse med en enkelt berøring med din finger. Anbring din hånd på bagsiden af
LCD-skærmen for at støtte den. Rør derefter ved de punkter, der vises på skærmen.
Træk
Rør
Træk op, ned, til venstre eller højre på berøringsskærmen for at vælge
de ønskede punkter eller filer.
Rør forsigtigt ved punkterne med din finger for at vælge eller udføre.
STBY 00:00:00 [253Min]
Manuel
Kunstfilm
Lodret HD
optagelse
Album
Albu
SSL-fejl
Auto-backup
A
Indstillinger
1•
1
•
• Sæt ikke en beskyttende film på LCD-skærmen.
• Hvis en film sidder i længere tid, kan stærk sammenhængskraft på
skærmens overflade forårsage funktionsfejl i berøringspanelet.
• Pas på ikke fejlagtigt at trykke på knapperne ved siden af LCDskærmen, når du anvender berøringspanelet.
• Fanerne og indikatorerne, der vises på LCD-skærmen, afhænger
af den optagelses/afspilningsstatus, som dit videokamera aktuelt
befinder sig i.
• Videokameraet reagerer ikke korrekt, hvis du rører mere end to
punkter på skærmen på samme tid. Rør ved ét punkt ad gangen.
Sådan kommer du i gang
25
Brug af berøringsskærmen
Skift af informationsskærmtilstand
Du kan skifte visningstilstanden for skærminformation.
Hver gang, du rører ved LCD-skærmen, skiftes mellem den komplette
og den minimale visning.
Fuld skærmtilstand
STBY 00:00:00 [253Min]
Minimum skærmtilstand
STBY
Advarselsindikatorer og -meddelelser vises muligvis. Det afhænger af
optagelsesbetingelserne. ¬sides 108~113
Sådan kommer du i gang
26
Brug af berøringsskærmen
Justering af lcd-skærmen
Når du vender og lukker LCD-skærmen ved at dreje den
180° mod objektivet, skifter videokameraet automatisk til
afspilningstilstand.
Den brede LCD-skærm på dit videokamera giver billedvisning i høj
kvalitet.
Omfattende drejning kan beskadige hængslet mellem skærmen og
videokameraet.
1
Åbn LCD-skærmen med fingrene.
2
Drej LCD-skærmen mod objektivet.
Fjern fingeraftryk og støv fra skærmen med en blød klud.
• Skærmen åbnes op til 90°.
• Du kan dreje den op til 180° mod objektivet og op til 90° op/ned.
For at gennemse optagelser mere bekvemt kan du dreje skærmen
180° mod objektivet og derefter folde den ind i huset.
Sådan kommer du i gang
27
Udførelse af første opsætning
Indstil datoen og tiden for dit lokale område, når du tænder for dette videokamera første gang.
1
Åbn LCD-skærmen for at tænde for videokameraet.
• Skærmbilledet til tidszone (Home) vises baseret på Lissabon og
5
London (Greenwich Mean Time).
2
Sørg for, at uret er indstillet korrekt, og rør derefter ved
.
fanen
• Dato/tidsindstillingerne færdiggøres.
Vælg dit lokale område på kortet ved at røre ved den
venstre
eller højre
fane på LCD-skærmen, og tryk
herefter på fanen
.
• Året kan indstilles op til 2037 baseret på elementet Home.
• Indstil visningen Date/tidsvisning. ¬side 102
• Aktiverer du ikonet
flyttes tiden en time fremad.
Home
Indbygget, opladeligt batteri
• Dit videokamera indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, der
bevarer dato/tidsindstillinger, også når strømmen slukkes.
• Når batteriet er brugt op, nulstilles alle de aktuelle dato/tidsværdier
til standarderne, og du skal oplade det indbyggede, genopladelige
batteri. Indstil herefter dato/tid igen.
London,Lisbon
[GMT-00:00] 01/JAN/2012 00:00
3
Rør ved op- eller nedpilene for at indstille datoen.
Opladning af det indbyggede, genopladelige batteri
Date / Time Set
4
Date
Month
Year
01
JAN
2012
Rør ved tidsfanen (
• Det indbyggede batteri oplades altid, når dit videokamera er tilsluttet til
stikkontakten via opladeren eller når batteriet er monteret.
• Hvis videokameraet ikke anvendes i omkring to uger uden tilslutning
til stikkontakten via opladeren eller montering af batteripakken, aflades
det indbyggede batteri helt. Hvis dette forekommer, skal du oplade
det indbyggede batteri ved at tilslutte den medfølgende oplader i ca.
24 timer.
), og indstil derefter tiden.
Date / Time Set
Hour
Min
00 : 00
Sådan kommer du i gang
28
Valg af sprog
Du kan vælge et sprog til visning af menuer eller meddelelser. Sprogindstillingen bevares, når der slukkes for videokameraet.
1
Tryk på knappen [Hjem (
startskærmen til venstre.
)], og træk derefter
3
Rør ved det ønskede sprog.
Language
Svenska
Suomi
Norsk
Dansk
4
Rør ved fanen Retur (
) for at afslutte indstillingen.
• Menuskærmen og meddelelser vises på det valgte sprog.
selected language.
Manual
Art Film
Vertical HD
Recording
Alb
Album
b m
• Mulighederne for Language kan ændres uden forudgående varsel.
• Det valgte sprog bevares, også uden batteripakke eller oplader.
• Dato-og tidsformatet kan ændres, afhængigt af det valgte sprog.
Social Sharing Auto Backup
Settings
1••
1
2
Rør ved Settings p General p Language.
General
Format
Default Set
Language
Demo
Sådan kommer du i gang
29
Om ikoner
De mulige funktioner afhænger af den valgte driftstilstand, og forskellige indikatorer vises, afhængigt af de indstillede værdier.
Videooptagelsestilstand
Til venstre på LCD-skærmen
STBY 00:00:00 [253Min]
Ikon
Beskrivelse
/
/
/
/
01/JAN/2012
00:00
Til højre på LCD-skærmen
Ikon
Beskrivelse
Tilstanden Smart Auto / Manuel /
Kunstfilm/Tilstanden Kunst-timelapse/Lodret HD-optagelse
Lagringsmedie (hukommelseskort)
Fanen Video/fotooptagelsestilstand
Optisk zoom/Digital zoom
Batteriinfo. (tilbageværende
batteriniveau)
Video Resolution (Videoopløsning)
Fanen Zoom
Tele Macro (Tele Makro)
Fanen Afspilning
OIS Duo
Midten af LCD-skærmen
Ikon
STBY / z/
Beskrivelse
Betjeningsstatus
(standby / optagelse / pause)
00:00:00
Tidstæller (videooptagelsestid)
[253Min]
Resterende optagelsestid
My Clip
Tidszone (besøg)
01/JAN/2012
00:00
Date/Time (Dato/Tid)
Sådan kommer du i gang
30
• Ikonerne er baseret på kapaciteten på
et 32 GB SDHC-hukommelseskort.
• Ovenstående skærm er vist af
forklaringsmæssige årsager og kan
være anderledes end den virkelige
visning.
• For advarselsindikatorer og
-meddelelser skal du se side 108~113.
• De elementer, der er vist herover, samt
deres placeringer, kan ændres uden
varsel med henblik på en bedre ydelse.
Om ikoner
Fotooptagelsestilstand
9999
Til venstre på LCD-skærmen
Ikon
/
Beskrivelse
/
Tilstanden Smart Auto / Manuel /
Kunstfilm
Fanen Video/fotooptagelsestilstand
Fanen Zoom
01/JAN/2012
00:00
Til højre på LCD-skærmen
Ikon
Beskrivelse
9999
Billedtæller (samlet antal optagede
billeder)
Lagringsmedie (hukommelseskort)
Batteriinfo. (tilbageværende
batteriniveau)
Optisk zoom/Digital zoom
Fanen Afspilning
Photo Resolution (Billedopløsning)
Tele Macro (Tele Makro)
OIS Duo
Midten af LCD-skærmen
Ikon
Beskrivelse
Tidszone (besøg)
01/JAN/2012
00:00
Date/Time (Dato/Tid)
Sådan kommer du i gang
31
• Det samlede antal tagne billeder
beregnes baseret på den ledige plads
på lagringsmediet.
• Antallet af billeder der kan optages på
skærmen, er højst 9,999.
Om ikoner
Videoafspilningstilstand : Miniaturevisning
Ikon
Beskrivelse
Ikon
Beskrivelse
Fanen Videominiaturevisning
Slettesikring
Fanen Fotominiaturevisning
My Clip
Fanen Kombiner
Fanen Slet
Fanen Videooptagelsestilstand
Videoafspilningstilstand: Enkeltvisning
00:00:20/00:01:03
100_0001
Øverst på LCD-skærmen
Ikon
Beskrivelse
X/
00:00:20/00:01:03
100_0001
Nederst på LCD-skærmen
Ikon
Beskrivelse
Videoafspilningstilstand
Fanen Lydstyrke
Driftsstatus (Afspil/pause mv.)
Fanen Miniaturevisning
Tidskode (forbrugt tid/optaget tid)
Fanen MENU
Filnavn (filnummer)
Lagringsmedie (hukommelseskort)
Batteriinfo. (tilbageværende
batteriniveau)
Statuslinje ved afspilning
Video Resolution (Videoopløsning)
Video playback option
(Afspilningsvalg)
Slettesikring
My Clip
Sådan kommer du i gang
32
Fane med afspilningsrelaterede
funktioner (spring over/søgning/
pause/afspilning/langsom afspilning/
billede-for-billede-afspilning)
Om ikoner
Fotoafspilningstilstand: Miniaturevisning
Ikon
Beskrivelse
Ikon
Fanen Videominiaturevisning
Beskrivelse
Slettesikring
Fanen Fotominiaturevisning
Fanen Slet
Fanen Fotooptagelsestilstand
Fotoafspilningstilstand: Enkeltvisning
1/12
100_0001
Øverst på LCD-skærmen
Ikon
Beskrivelse
1/12
100_0001
Nederst på LCD-skærmen
Ikon
Beskrivelse
Fotoafspilningstilstand
Fanen Miniaturevisning
Billedtæller (aktuelt billede / samlet
antal optagede billeder)
Fanen MENU
Filnavn (filnummer)
Lagringsmedie (hukommelseskort)
Batteriinfo. (tilbageværende
batteriniveau)
Photo resolution (Billedopløsning)
Slettesikring
Sådan kommer du i gang
33
Fane til start af diasshow
Brug af startskærmen
Åbning af startskærmen
Nummeret på den aktuelle side
Du kan vælge en driftstilstand eller få adgang til indstillingsmenuen ved
at røre ved ikonerne på startskærmen.
Tryk på knappen [Hjem (
Ikon
)] (Start) for at få adgang til startskærmen.
Beskrivelse
Smart Auto: Optager en video eller et foto med en
scenetilstand, der vælges automatisk af videokameraet.
¬side 42
Manuel: Optager en video eller et foto med manuelle
indstillinger sceneforhold. ¬sides 45~50
Kunstfilm: Optager en video eller et foto med elementer,
der giver et sjovt og unikt udseende. ¬sides 51~52
Kunst-time-lapse: Optager en time-lapse-video med
Kunst-time-lapse-elementer. ¬sides 53~54
Lodret HD optagelse: Optager en video i
portrættilstand. ¬side 39
Smart Auto
Kunst-timelapse
Manuel
Lodret HD
optagelse
Kunstfilm
Album: Viser videoer eller fotos med afspilnings- eller
redigeringselementer. ¬sides 56~70
2
SSL-fejl: Overfører videoer eller fotos, der skal deles på
websteder. ¬side 76 (Kun modellen HMX-QF20)
Album
1•
nr.
1
Auto-backup: Sender videoer eller fotos til en pc med
automatisk sikkerhedskopiering. ¬sides 78~80
(Kun modellen HMX-QF20)
Beskrivelse
1
Rør ved et ikon for at få adgang til en tilstand eller en
funktion.
Træk eller svirp din finger over LCD-skærmen for at gå til
næste side.
2
Nummeret på den aktuelle side (1, 2)
Sådan kommer du i gang
Tv-link: Viser videoer eller fotos på et tv, der er aktiveret
med Tv-link ¬side 77 (Kun modellen HMX-QF20)
Indstillinger: Justerer indstillingerne, så de passer til
dine præferencer. ¬sides 96~106
34
Brug af kameraremmen
Juster længden af kameraremmen, så HD-videokameraet er stabilt, når
du trykker på knappen [start/stop optagelse] med tommelfingeren.
180˚ Switch Grip
Videokameraet er designet til, at det nemt kan anvendes med hhv.
højre eller venstre hånd. Hvis du ønsker at anvende denne funktion,
skal du indstille Switch Grip til Til i indstillingsmenuen. ¬side 105
STBY 00:00:00 [253Min]
90˚ lodret greb
Vælg Vertikal HD-optagelse til at optage i lodret stilling. ¬side 39
Roter videokameraet til lodret stilling.
<Når du holder videokameraet i højre hånd>
STBY
00:00:00 [253Min]
STBY 00:00:00 [253Min]
<Når du holder videokameraet i venstre hånd>
• Vær opmærksom på, at brug af overdreven kraft, når du indsætter
din hånd, når håndstroppen er for stram, kan beskadige krogen til
håndstroppen på dit videokamera.
• Når du skifter grebsretningen under optagelse, kan det ske, at
optagelsen midlertidigt afbrydes.
Sådan kommer du i gang
35
Grundlæggende funktioner
Få mere at vide om grundlæggende funktioner til video- og
fotooptagelse.
Optagelse af videoer ........................................................... 37
Optagelse af videoer i portrættilstand ....................................... 39
Mærkning af storartede øjeblikke under optagelse
(My Clip-funktion) .................................................................... 40
Tag billeder .......................................................................... 41
Nem optagelse for begyndere (SMART AUTO) ................... 42
Zoom ................................................................................... 43
Optagelse af videoer
Få mere at vide om, hvordan videoer optages let og hurtigt i videooptagelsestilstand.
3
Tryk på knappen [Start/stop optagelse].
• Optagelsesindikatoren (
) vises, og optagelsen starter.
00:00:20 [253Min]
[Start/stop optagelse]-knap
1
4
Rør ved fanen Video recording mode
) i tilstanden STBY.
(Videooptagelsestilstand) (
Tryk på knappen [Start/stop optagelse] igen for at afbryde
optagelsen.
Pauser/genoptag optagelse
STBY 00:00:00 [253Min]
Med dette produkt kan du midlertidigt standse en videooptagelse. På
denne måde kan du optage dine foretrukne scener som en enkelt video.
Rør ved fanen Pause (
) på LCD-skærmen for at holde pause i
optagelsen. Rør ved fanen Optagelse (
) for at fortsætte.
2
Kontroller et motiv, der skal optages.
00:00:55 [253Min]
• Brug LCD-skærmen.
• Brug knappen [Zoom (T/W)] eller fanen Zoom (
) på LCD-
skærmen for at justere motivets størrelse. ¬side 43
Grundlæggende funktioner
37
Optagelse af videoer
• Videoer komprimeres i formatet H.264 (MPEG-4.AVC).
• Fjern batteriet, når du er færdig med at optage, for at forhindre
unødigt forbrug af batteristrøm.
• Se side 30 for informationer om skærmvisningen.
• Se side 19 for omtrentlige optagetider.
• Lyd optages af den interne stereomikrofon, der findes foran på
videokameraet. Sørg for, at mikrofonen ikke er blokeret.
• Sørg for at teste optagefunktionen for at undersøge, om der er
problemer med lyd- og videooptagelsen, før der optages en vigtig
video.
• Om forskellige funktioner som er tilgængelige under optagelse, skal
du se ¬sides 45~54
• Hvis strømkablet/batteriet fjernes, eller optagelsen deaktiveres under
optagelse, skifter systemet til datagenoprettelsestilstand. Under
datagendannelsen er ingen andre funktioner tilgængelige. Hvis
optagetiden er kort, mislykkes datagenoprettelsen muligvis.
• LCD-skærmens lysstyrke kan justeres med menumulighederne.
Justering af LCD-skærmen påvirker ikke de billeder, der optages.
¬side 101
• Menuindstillingsfanerne, der vises på LCD-skærmen, påvirker ikke
de billeder, der optages.
• Knappen [Hjem (
)] kan ikke anvendes under videooptagelse.
• Optagelse af videoer i et stille miljø forøger mikrofonens følsomhed,
og måske optages den omgivende støj. Forøgelsen af mikrofonens
følsomhed kan få produktet til at optage zoomstøj under zoomning
(lyden fra zoommekanismen mv.).
• Når du optager indendørs på mærke steder, justeres ISOfølsomheden automatisk. Dette kan forstyrre effekter på billeder, og
du kan ikke vise de optagede billeder korrekt på de mørke steder.
Vi anbefaler, at du anvender professionelle produkter, som f.eks. et
infrarødt produkt, ved optagelse om natten.
• Et billede kan blive rystet, når funktionen OIS Duo er aktiveret, hvis
videokameraet er monteret på et stativ eller fastgjort et sted. Udløs
funktionen OIS Duo, hvis videokameraet er monteret på et stativ.
• Hvis strømforsyningen afbrydes, eller der opstår fejl under
optagelsen, kan videoerne muligvis ikke optages/redigeres.
• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade, der skyldes fejl
ved normal optagelse eller afspilning, der skyldes fejl ved
hukommelseskortet.
• Bemærk, at beskadigede data ikke kan gendannes.
• Sluk ikke for videokameraet, og fjern ikke hukommelseskortet, mens
der er adgang til lagringsmediet. Hvis du gør dette, kan det forårsage
skade på lagringsmediet eller på dataene på lagringsmediet.
Grundlæggende funktioner
38
Optagelse af videoer
Optagelse af videoer i portrættilstand
Videokameraet kan optage videoer i portrættilstand.
Indstil dit videokamera til lodret stilling.
1
Tryk på knappen [Hjem (
optagelse.
3
4
Kontroller et motiv, der skal optages.
Tryk på knappen [Start/stop optagelse].
• Optagelsesindikatoren (
) vises, og optagelsen starter.
)] (Start) Š rør ved Lodret HD00:00:20 [253Min]
• Videokameraet skifter til portrættilstand (lodret stilling).
Smart Auto
Manuel
Kunstfilm
Kunst-timelapse
Lodret HD
optagelse
Album
1•
2
Roter videokameraet 90º for lodret optagelse.
5
Tryk på knappen [Start/stop optagelse] igen for at afbryde
optagelsen.
I portrættilstand kan du kun optage videoer i en opløsning på Full HD
(1920x1080/50i).
STBY
00:00:00 [253Min]
Grundlæggende funktioner
39
Optagelse af videoer
Mærkning af storartede øjeblikke under
optagelse (My Clip-funktion)
4
)] ved hvert storartet øjeblik,
• Videokameraet mærker scenerne som My Clip (
Ved at bruge funktionen My Clip, kan du mærke gode motiver, mens
du optager, og få glæde af de motiver, der er mærket som My Clip
( ) i en lang video.
[My Clip (
Tryk på knappen [My Clip (
mens du optager.
).
00:00:07 [253Min]
)]-knap
[Start/stop optagelse]-knap
5
Tryk på knappen [Start/stop optagelse] igen for at afbryde
optagelsen.
Forståelse af funktionen My Clip
My Clip (
)
My Clip (
)
My Clip (
)
Under
videooptagelse
1
Rør ved fanen Video recording mode
) i tilstanden STBY.
(Videooptagelsestilstand) (
STBY 00:00:00 [253Min]
Når videokameraet udtrækker de scener, der er mærket som My Clip (
og opretter en fil med dem, gemmes filen i videominiaturevisningen.
•
2
3
Kontroller et motiv, der skal optages.
•
Tryk på knappen [Start/stop optagelse].
•
• Optagelsesindikatoren (
) vises, og optagelsen starter.
•
Grundlæggende funktioner
40
Videokameraet mærker de motiver, der er optaget fra 3 sekunder før til 5
sekunder efter du trykker på knappen [My Clip ( )], mens du optager i
alle videooptagelsestilstand.
Du kan også mærke motiver i en video ved at trykke på knappen
[My Clip ( )] under en videoafspilning. ¬side 60
Hvis du vil springe kedelige dele af en video over og have glæde af de
spændende dele, kan du kombinere sekvenser af mærkede motiver.
¬side 66
Videokameraet kan mærke op til 999 som My Clip ( ) fra en video.
)
Tag billeder
Få mere at vide om, hvordan du let og hurtigt tager fotos i fotooptagelsestilstand.
3
Juster motivet til midten af LCD-skærmen, og tryk på
knappen [Start/stop optagelse].
• Lukkerlyden høres, og billedet optages.
[Start/stop optagelse]-knap
1
Rør ved fanen Photo recording mode
(Fotoooptagelsestilstand) (
) i tilstanden STBY.
Sluk ikke for videokameraet, eller fjern ikke hukommelseskortet, nar du
tager billeder, da dette kan beskadige lagringsmediet eller dataene.
9999
2
• Antallet af billeder der kan lagres, afhænger af billedopløsningen.
¬side 19
• Der optages ikke lyd, når der tages billeder.
• LCD-skærmens lysstyrke kan justeres med menumulighederne.
Justering af LCD-skærmen påvirker ikke de billeder, der optages.
¬side 101
• Se side 31 for informationer om skærmvisningen.
• Om forskellige funktioner som er tilgængelige under optagelse, skal
du se side 45~52
• Billedfiler overholder standarden DCF (Design rule for Camera File
system), der er oprettet af JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association.)
Kontroller et motiv, der skal optages.
• Brug LCD-skærmen.
• Brug knappen [Zoom (T/W)] eller fanen Zoom (
) på LCD-
skærmen for at justere motivets størrelse. ¬side 43
Grundlæggende funktioner
41
Nem optagelse for begyndere (SMART AUTO)
Brugervenlig SMART AUTO optimerer automatisk dit videokamera til optagelsesforholdene, der giver begyndere den bedste ydelse.
1
Tryk på knappen [Hjem (
)] (Start) Š rør ved Smart Auto.
Ikon
Beskrivelse
Vises, når videokameraet ikke genkender optagelsessituationerne.
Smart Auto
Manuel
Kunstfilm
Kunst-timelapse
Lodret HD
optagelse
Album
Vises ved optagelse om natten. (Nat)
Vises ved optagelse af billeder af landskaber med modlys. (Modlys)
Vises ved optagelse af personer. (Portræt)
1•
2
Juster dit motiv i rammen.
Vises ved optagelse af en meget lys scene. (Hvid)
• Videokameraet registrerer automatisk scenen ved justering af
Vises ved optagelse af udendørsscener. (Landskab)
fokus på videokameraet.
• Det tilhørende scene-ikon vises på LCD-skærmen.
Vises ved optagelse af billeder ved hjælp af zoom. (Makro)
Vises ved optagelse af billeder med klar himmel. (Blå himmel)
STBY 00:00:00 [253Min]
Vises ved optagelse af billeder i skovområder. (Naturlig grøn)
Vises ved optagelse af billeder af solnedgange. (Solnedgang)
3
• Næsten alle indstillinger justeres automatisk i tilstanden Smart Auto.
For selv at indstille eller justere funktioner: Vælg Manuel på menuen
Home.
• Videokameraet vælger måske ikke den korrekte scene, afhængigt af
optagelsesmiljøet, som f.eks. kamerarystelser, belysning og afstand
til motivet.
• Videokameraet kan ikke detektere portrættilstand pga. retningen eller
lysstyrken på ansigter.
For at optage video eller foto: Tryk på knappen [Start/stop
optagelse].
Grundlæggende funktioner
42
Zoom
Dette videokamera giver dig mulighed for at optage med X20 optisk zoom og X40 digital zoom ved at trykke på knappen [Zoom (T/W)] eller ved at
røre ved fanen Zoom (
) på LCD-skærmen.
Eksempel på zoom ind/ud
T: Telebillede
W: Optagelse
med vidvinkel
(vidvinkel)
T: Optagelse af
forstørret billede
(telebillede)
STBY 00:00:00 [253Min]
Sådan zoomes ind
W: Vidvinkel
Tryk på knappen [Zoom (T)] (Telebillede). Du kan også røre ved fanen
Zoom (
), og derefter røre ved fanen Telebillede ( ).
•
•
• Det fjerne motiv forstørres gradvist og kan optages.
• Det største forstørrelsesforhold er X20 zoom ved normal zoom ind.
•
Sådan zoomes ud
•
Tryk på knappen [Zoom (W)] (vidvinkel). Du kan også røre ved fanen
Zoom (
) og derefter røre ved fanen Vidvinkel ( ).
•
•
•
• Motivet flytter sig længere væk.
• Det mindste zoomforhold er motivets originale størrelse ved zoom
ud.
Grundlæggende funktioner
43
Brug af optisk zoom forringer ikke billedets kvalitet og klarhed.
Brug den digitale zoom, når du vil zoome mere end det optiske zoomområde.
¬side 98
Fokuseringen kan blive ustabil ved optagelse med en hurtig zoom eller ved
zoomning på et et motiv, der er langt fra borte. I dette tilfælde skal du bruge den
manuelle fokusfunktion. (kun tilstanden Videooptagelse) ¬side 48
Minimumsdistancen mellem videokamera og genstand, hvor fokus bibeholdes, er
omkring 1cm for vidvinkel og 1m for telebillede. Hvis du vil optage objektet tæt på
objektivet med vidvinkel, skal du anvende funktionen Tele Macro (Tele Makro).
¬side 97
Hyppig anvendelse af zoomfunktionen betyder større strømforbrug.
Zoomlyd ved brug af knappen Zoom eller knappen Zoom optages måske.
Fanen Zoom (
) på LCD-skærmen flyttes sig langsomt, og knappen [Zoom
(T/W)] fungerer hurtigere. Brug fanen Zoom (
) på LCD-skærmen til at anvende
zoomfunktionen mere nøjagtigt.
Udvidede funktioner
Få mere at vide om, hvordan en video eller et foto optages ved
at vælge en tilstand.
Brug af tilstanden Manuel ................................................... 45
Hvidbalance ........................................................................... 45
EV (eksponeringsværdi)........................................................... 46
Modlyskompensation .............................................................. 47
Fokus ..................................................................................... 48
Super C.Nite .......................................................................... 49
Selvudløser ............................................................................ 50
Kont. optagelser ..................................................................... 50
Brug af tilstanden Kunst-time-lapse.................................... 51
Fader ..................................................................................... 51
Digital effekt ............................................................................ 52
Brug af tilstanden Kunst-time-lapse.................................... 53
Brug af tilstanden Manuel
Hvidbalance
Sådan indstilles hvidbalancen manuelt
Farven på dine billeder afhænger af lyskildens type og kvalitet. Hvis du
ønsker, at farven på dit billede skal være realistisk, skal du vælge nogle
relevante lysforhold til kalibrering af hvidbalancen.
1
2
Tryk på knappen [Hjem ( )] (Start) p rør ved Manuel p
).
fanen Hvidbalance (
1
Rør ved fanen Hvidbalance (
(
) i tilstanden Manuel.
• Indikatoren
2
Rør ved et ønsket undermenuelement.
) p fanen Egen WB
Indstil hvidbalance. vises.
Udfyld skærmen med et hvidt objekt, og rør ved fanen
• Hvidbalanceindstillingen bliver gemt.
• Den lagrede hvidbalanceindstilling gælder fra den næste
optagelse.
STBY 00:00:00 [253Min]
Hvidbalance : Auto
Ikon
Beskrivelse
Auto: Styrer automatisk hvidbalanceindstillingen, afhængigt af
optagelsesforholdene.
• Ved manuel indstilling af hvidbalancen skal motivet, der fylder
skærmen, være hvidt. Ellers kan dit videokamera muligvis ikke
detektere en relevant indstillingsværdi.
• Den justerede indstilling bevares, indtil du indstiller hvidbalancen
igen.
• Under normal udendørs optagelse kan du opnå bedre resultater ved
at indstille Auto.
• Annuller den digitale zoomfunktion for tydelig og nøjagtig indstilling.
¬side 98
• Nulstil hvidbalancen, hvis lysforholdene ændres.
Dagslys: Brug udendørs i dagslys. Styrer hvidbalancen i forhold
til lyset udendørs.
Skyet: Ved optagelse i skygge eller i skyet vejr.
Fluorescens: Ved optagelse under hvidt fluorescerende lys.
Tungsten: Ved optagelse under halogenlamper og hvidglødende
lys.
Egen WB: Du kan justere hvidbalancen manuelt for tilpasning til
lyskilden eller -situationen.
Udvidede funktioner
45
.
Brug af tilstanden Manuel
EV (eksponeringsværdi)
Forstå EV (eksponeringsværdi)
Afhængigt af intensiteten af det omgivende lys bliver dine videoer og
fotos måske for lyse eller for mørke. I sådanne tilfælde kan du justere
eksponeringen for at få bedre videoer og fotos.
1
2
Tryk på knappen [Hjem (
fanen EV (
).
Eksponeringsværdien er den samlede mængde lys, der må ramme det
fotografiske medie (billedsensoren) under processen med at optage
fotos eller videoer. Jo højere tallet er, jo større er eksponeringen. F.eks.
slipper + 0,3 mere lys ind end -0,3.
)] (Start) p rør ved Manuel p
Rør ved fanerne Formindsk
eller Forøg
justere indstillingerne efter dine ønsker.
for at
• Indstillingsområdet går fra -2,0 til + 2,0.
STBY 00:00:00 [253Min]
EV : 0
EV : 0
Udvidede funktioner
46
Brug af tilstanden Manuel
Modlyskompensation
Baggrundsbelysning påvirker optagelsen, når motivet er
mørkere end baggrunden:
Når motivet er belyst bagfra, kompenserer denne funktion for
belysningen, så motivet ikke bliver for mørkt.
1
2
Dette sker normalt, når:
• Motivet befinder sig foran et vindue.
• Personen, der optages, er klædt i hvidt eller skinnende tøj og er
placeret mod en lys baggrund. Personens ansigt er for mørkt til, at
vedkommendes ansigtstræk kan ses.
• Motivet er udendørs, og baggrunden er overskyet.
• Lyskilderne er for kraftige.
• Motivet har sne som baggrund.
Tryk på knappen [Hjem ( )] (Start) p rør ved Manuel p
fanen Modlyskompensation (
).
Rør ved et ønsket undermenuelement.
STBY 00:00:00 [253Min]
Modlyskompensation : Fra
Ikon
Beskrivelse
Fra: Deaktiverer funktionen.
Til: Modlyskompensationen lysner hurtigt motivet.
Udvidede funktioner
47
Brug af tilstanden Manuel
Fokus
Ikon
1
2
3
Manuel: Det kan være nødvendigt med manuel fokusering
under visse forhold, hvor det er svært eller upålideligt at anvende
automatisk fokusering. For at justere fokus, skal du placere og
holde fingeren på
for et motiv tæt på, og på fanen
for et motiv langt væk. Fokusering på et motiv langt væk ( /
) vises i midten, når justeringen af fokus er afsluttet. Den
justerede værdi anvendes, så snart du rører ved knapperne
eller
.
Rør ved fanen Video recording mode
) i tilstanden STBY.
(Videooptagelsestilstand) (
Tryk på knappen [Hjem (
).
fanen Fokus (
Beskrivelse
Auto: I de fleste situationer er det bedst at bruge
autofokusfunktionen, fordi du så kan koncentrere dig om den
kreative side af optagelsen.
Videokameraet indstiller normalt automatisk fokus på et motiv
(autofokus). Når der tændes for videokameraet, er autofokus altid
indstillet. Du kan også fokusere manuelt på et motiv afhængigt af
optagelsesforholdene.
)] (Start) p rør ved Manuel p
Rør ved et ønsket undermenuelement.
• Funktionen AF er praktisk, når du anvender zoomfunktionen, fordi
du måske ikke kan bevare det nøjagtige fokuseringspunkt, når
zoomforholdet er blevet ændret.
• Når videokameraet afslutter tilstanden Manuel eller skifter til
fotooptagelsestilstand, indstilles funktionen Fokus automatisk til
Auto.
STBY 00:00:00 [253Min]
Fokus : Auto
Udvidede funktioner
48
Brug af tilstanden Manuel
Super C.Nite
Ikon
Du kan få det motiv, der optages, til at fremstå i langsom bevægelse
ved at kontrollere lukkerhastigheden, eller optage et lysere billede et
mørkt sted uden at ødelægge farverne.
1
2
3
Beskrivelse
Fra: Deaktiverer funktionen.
Normal: Lukkeren åbnes i 1/50 sekund i den normale tilstand og
skifter automatisk til at åbne i 1/25 sekund på mørke steder. Brug
denne funktion til at få klare billeder et mørkt sted.
Rør ved fanen Video recording mode
) i tilstanden STBY.
(Videooptagelsestilstand) (
Super: Lukkeren åbnes i 1/50 sekund i den normale tilstand og
skifter automatisk til at åbne i 1/13 sekund på mørke steder. Brug
denne funktion til at få klare billeder et mørkere sted.
Tryk på knappen [Hjem ( )] (Start) p rør ved Manuel p
fanen Super C. Nite (
).
Rør ved et ønsket undermenuelement.
Billederne ikke er glatte, fordi videokameraet har optaget dem med lav
lukkerhastighed med Super C.Nite.
STBY 00:00:00 [253Min]
Super C. Nite : Normal
Udvidede funktioner
49
Brug af tilstanden Kunst-time-lapse
Selvudløser
Kont. optagelser
Når selvudløseren er aktiveret, er der en tidsforsinkelse på 10
sekunder, inden optagelsen starter. Du kan optage eller tage billed af
dig selv dig selv.
Med denne funktion kan du billeder efter hinanden for at give dig flere
muligheder til alternativer, hvis du skal tage billede af nogen som rør på sig.
1
2
3
Rør ved fanen Photo recording mode
(Fotoooptagelsestilstand) (
) i tilstanden STBY.
Tryk på knappen [Hjem ( )] (Start) p rør ved Manuel p
fanen Selvudløser (
).
Rør ved et ønsket undermenuelement.
1
2
3
Rør ved fanen Photo recording mode
(Fotoooptagelsestilstand) (
) i tilstanden STBY.
Tryk på knappen [Hjem (
fanen Kont. optagelser (
)] (Start) p rør ved Manuel p
).
Rør ved et ønsket undermenuelement.
9999
9999
Kont. optagelser : Fra
Selvudløser : Fra
Ikon
Ikon
Beskrivelse
Beskrivelse
Fra: Optager kun ét billede.
Fra: Deaktiverer funktionen.
Til: Når du trykker på knappen [Start/stop optagelse], kan du
tage op til otte billeder på ét sekund.
10 sek: Der er en tidsforsinkelse på 10 sekunder, når du trykker
på knappen [Start/stop optagelse].
• Hvis der opstår en fejl (kort fyldt, mv.) under kontinuerlig optagelse,
afsluttes optagelsen, og der vises en fejlmeddelelse.
• Når Billedserie er indstillet til Til, er billedopløsningen låst til 2M
1920x1080.
• Når videokameraet afslutter tilstanden Manuel, indstilles Kont.
optagelser automatisk til Fra.
• Denne funktion deaktiveres, når den er brugt én gang. Du skal tænde
for den, hver gang du vil bruge den.
• Når videokameraet afslutter tilstanden Manuel, indstilles
selvudløserfunktionen automatisk til Fra.
Udvidede funktioner
50
Brug af tilstanden Kunst-time-lapse
Fader
Optagelse af en video med fade-effekt
Indtoning (ca. 3 sekunder)
Du kan give din optagelse et professionelt udseende ved at bruge
specialeffekter, såsom at tone ind i begyndelsen af en sekvens eller
tone ud i slutningen af en sekvens.
1
2
3
Rør ved fanen Video recording mode
) i tilstanden STBY.
(Videooptagelsestilstand) (
Tryk på knappen [Hjem (
fanen Fader (
).
)] (Start) p rør ved Kunstfilm p
Rør ved et ønsket undermenuelement.
STBY 00:00:00 [253Min]
Fader : Fra
Udtoning (ca. 3 sekunder)
Ikon
Fade in (Indtoning)
Når Fader er indstillet til Til: Tryk på knappen [Start/stop optagelse].
Optagelse starter med en mørk skærm, og derefter fader billedet og
lyden ind.
Beskrivelse
Fra: Deaktiverer funktionen.
Fade out (Udtoning)
Når Fader er indstillet til Til: Tryk på knappen [Start/stop optagelse]
for at stoppe optagelse. Optagelsen stopper, efterhånden som billedet
og lyden udtoner.
Til: Når du starter eller stopper en optagelse, udføres faderfunktionen.
• Denne funktion deaktiveres, når den er brugt én. Du skal nulstille
den, hver gang du vil bruge den.
• Når videokameraet afslutter tilstanden Kunstfilm, indstilles Faderfunktionen til Fra.
Udvidede funktioner
51
Brug af tilstanden Kunst-time-lapse
Digital effekt
Ikon
Brug af funktionen Digital effekt giver dine optagelser et kreativt
udseende.
1
2
Beskrivelse
Fra: Uden nogle digitale effekter vises et normalt, naturligt
billede under optagelse eller afspilning.
Tryk på knappen [Hjem ( )] (Start) p rør ved Kunstfilm p
).
fanen Digital effekt (
Sort/Hvid: Denne tilstand ændrer billedet til sort/hvid.
Rør ved et ønsket undermenuelement.
• Du kan vise skjulte elementer ved at trække LCD-skærmen til
venstre eller højre eller ved at berøre fanen
/
Sepia: Denne tilstand giver billedet en rødbrun farve.
.
STBY 00:00:00 [253Min]
Negativ: Denne tilstand vender farverne om og skaber en
effekt som et negativ.
Digital effekt : Sort/Hvid
OFF
Kunst: Denne tilstand gør ansigter pænere.
Du kan også nemt anvende digitale effekter i rækkefølge ved at ryste
videokameraet i tilstanden Kunstfilm. Du behøver ikke at indstille
funktionen Digital effekt manuelt. ¬side 98
Sort: Denne tilstand skaber et stærkere billede ved at øge
kontrasten.
Vestlig: Denne tilstand skaber et udtonet, eksklusivt billede,
der minder om en gammel film.
Glans: Denne tilstand skaber et lysere billede ved at øge
farvemætningen.
Spøgelseszoom: Denne tilstand skaber en udtrukket
billedeffekt som f.eks. et genfærd eller et spøgelse.
(Videooptagelsestilstand)
Udvidede funktioner
52
Brug af tilstanden Kunst-time-lapse
Med funktionen Kunst-time-lapse kan du indstille videokameraet til at føje følelse og andre oplevelser til en tør og kedelig time-lapse-video.
1
2
3
• Kunst-time-lapse-optagelsen starter.
• I tilstanden Kunst-time-lapse kan du kun optage videoer i en
Rør ved fanen Video recording mode
) i tilstanden STBY.
(Videooptagelsestilstand) (
opløsning på 1920x1080/25p.
)] (Start) p rør ved Kunst-time-
Tryk på knappen [Hjem (
lapse.
• Tryk på knappen [Start/stop optagelse], hvis du vil stoppe
tilstanden Kunst-time-lapse.
Ikon
Rør ved den ønskede menu.
STBY 00:00:00 [253Min]
0,5 Sek
Zoomning + Panorering
4
5
Rør ved fanen MENU (
).
Rør ved den ønskede undermenu.
Interval
Retning
Zoom
6
7
Rør ved et ønsket undermenuelement.
Når du har indstillet tilstanden Kunst-time-lapse, skal du
trykke på knappen [Start/stop optagelse].
Udvidede funktioner
Beskrivelse
Normal: Indstil for at optage billeder med et interval, som du
definerer.
• Interval: Et billede af et motiv optages én gang hvert 0,1, 0,5,
1, 3 eller 5 sekund.
Hoppende: Indstil for at optage en hoppende time-lapse-video
medet interval, som du definerer.
• Interval: Scenen optages i 3 sekunder, hvert 1., 3., 5., 10.
eller 20. sekund. Lyden optages også.
Zoomning: Indstil en zoomeffekt til en time-lapse-video.
• Interval: Et billede af et motiv optages én gang hvert 0,1, 0,5,
1, 3 eller 5 sekund.
• Zoom: Føjer effekten zoom ind/ud til en time-lapse-video.
Panorering: Indstil en panoreringseffekt til en time-lapse-video.
• Interval: Et billede af et motiv optages én gang hvert 0,1, 0,5,
1, 3 eller 5 sekund.
• Retning: Føjer panoreringseffekten (venstre/højre/op/ned) til
en time-lapse-video.
Zoomning + Panorering: Indstil en zoom- og panoreringseffekt,
så de tilføjes samtidig.
• Interval: Et billede af et motiv optages én gang hvert 0,1, 0,5,
1, 3 eller 5 sekund.
• Retning: Føjer panoreringseffekten (venstre/højre/op/ned) til
en time-lapse-video.
• Zoom: Føjer effekten zoom ind/ud til en time-lapse-video.
Nat: Indstil nattebevægelsen til en time-lapse-video.
53
Brug af tilstanden Kunst-time-lapse
Eksempel på Kunst-time-lapse-optagelse
Funktionen Kunst-time-lapse optager billeder med et foruddefineret
interval gennem den samlede optagelsestid for at producere en
time-lapse-video.
Samlet optagelsestid
Optagelsesinterval
Tidslinje
Kunst-time-lapse er praktisk til optagelse af følgende motiver:
• Blomster der springer ud
• En fugl der bygger en rede
• Skyer der bevæger sig over himlen
Optagelsestid på lagringsmediet (Et
videoklip af Kunst-time-laps-optagelse)
00:00:20/00:01:03
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100_0001
00:00:25/00:01:03 100_0001
00:00:30/00:01:03 100_0001
Under Kunst-time-lapse-optagelse fungerer funktionen Super C.Nite (Super F.Nat) ikke.
Kunst-time-lapse-optagelse frigives, når optagelsen er færdig. Gentag trin 1 til 7, hvis du vil starte en anden Kunst-time-lapse-tilstand.
Optagelse af 25 billeder udgør en video på 1 sekund. Idet minimumlængden på en video, som dit videokamera kan gemme, er et sekund, definerer intervallet den samlede
optagelsestid for tilstanden Kunst-time-lapse. Hvis du f.eks. indstiller intervallet til 5 Sek, skal du indstille optagelsestiden for tilstanden Kunst-time-lapse til mindst 2 minutter
og 30 sekunder for at optage en video med en minimumlængde på 1 sekund (25 billeder).
Du kan ikke standse optagelsen midlertidigt ved brug af time lapse-optagelse.
Lyd optages ikke under Time-lapse-optagelse. (Lyd optages kun under Hoppende optagelse i tilstanden Kunst-time-lapse.)
Når en videooptagelse fylder 1,8 GB på lagringsmediet, startes der på dette sted automatisk optagelse af en ny fil.
Vi anbefaler at bruge strømadapteren i stedet for batteriet til Kunst-time-lapse.
Hvis batteriet bruges op under Kunst-time-lapse-optagelse, gemmer videokameraet optagelserne frem til dette punkt og skifter til standbytilstand. Efter et øjeblik vises en
advarsel, hvorefter der afbrydes automatisk.
Hvis lagringsmediet bliver fuldt under Kunst-time-lapse-optagelse, skifter videokameraet til standbytilstand, efter optagelsen er gemt i hele den resterende hukommelse.
Under Kunst-time-lapse-optagelse fungerer funktionen Switch Grip ikke.
Udvidede funktioner
54
Afspilning/redigering
Få mere at vide om, hvordan videoer og fotos afspilles og
redigeres.
Visning af videoer og fotos i afspilningstilstand .................. 56
Start af afspilningstilstand ........................................................ 56
Afspilning af film ...................................................................... 57
Mærkning af storartede øjeblikke under afspilning ..................... 60
Visning af billeder .................................................................... 61
Redigering af fotos og videoer ............................................ 63
Del (Kun modellen HMX-QF20) ............................................... 63
Slet ........................................................................................ 65
Slet My Clip ............................................................................ 66
My Clip-oprettelse .................................................................. 66
Beskyt .................................................................................... 67
Smart BGM ............................................................................ 67
Opdel..................................................................................... 68
Kombiner ............................................................................... 69
Filoplysninger .......................................................................... 70
Visning af videoer og fotos i afspilningstilstand
Start af afspilningstilstand
Du kan skifte til afspilningstilstanden ved at vælge Album på menuen Home. Du kan også skifte driftstilstanden direkte i visning af afspilningsminiaturer ved at røre ved
) på LCD-skærmen.
fanen Afspilning (
• Du vil se, at den seneste oprettede fil er fremhævet i miniaturevisningen.
• Mulighederne for miniaturevisning vælges afhængigt af den standbytilstand, der blev anvendt sidst. Du kan også vælge visning af video- eller fotominiaturemuligheder
ved at røre ved fanen Videominiaturevisning (
) eller fanen Fotominiaturevisning (
) på LCD-skærmen.
Brug af fanen Afspilning (
)
STBY 00:00:00 [253Min]
<Videominiaturevisning>
Brug af knappen [Hjem (
<Fotominiaturevisning>
)]
Smart Auto
Manuel
Kunstfilm
Kunst-timelapse
Lodret HD
optagelse
Album
1•
<Startskærm>
• Du kan vælge den miniaturevisningstype, du ønsker, ved at vælge Miniature i indstillingsmenuen. ¬side 98
• Du kan skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand ved at trykke på knappen [Start/stop optagelse].
Afspilning/redigering
56
<Videominiaturevisning>
Visning af videoer og fotos i afspilningstilstand
Afspilning af film
Find videoer på forskellige måder
Du kan gennemse optagede videoer i en miniatureoversigt. Find hurtigt
den ønskede video, og afspil den direkte.
1
2
Træk miniaturerne op eller ned
på LCD-skærmen for at søge
efter de ønskede miniaturer.
Vælg videoafspilningstilstanden ¬side 56
Rør ved det ønskede videoklip.
• Videokameraet afspille den video, du valgte.
• Hvis du vælger en video, der er mærket som My Clip, vises
Når der er pause i afspilningen:
Træk billedet til venstre eller
højre på LCD-skærmen for at gå
til forrige eller næste fil.
ikonet My Clip ( ) på LCD-skærmen. rmen. Farven på ikonet
My Clip ændres til gul ved de scener, der er mærket som My
Clip (i 8 sekunder).
00:00:20/00:01:03
3
Rør et sted eller træk markøren til
højre eller venstre på statuslinjen
til afspilning på LCD-skærmen
for at gå direkte til den del af
videoen, du ønsker.
100_0001
For at stoppe afspilningen og vende tilbage til miniaturerne
skal du røre ved fanen Miniature (
).
Afspilning/redigering
57
00:00:20/00:01:03
0
0:00:20/00
0:0
01:0
03
1
100_0001
00_0
Visning af videoer og fotos i afspilningstilstand
Sådan justeres lydstyrken under videoafspilning
Sluk ikke for strømmen, og skub ikke hukommelseskortet ud under
billedvisning. Dette kan beskadige de optagede data.
• Det kan tage lidt tid at starte afspilningen. Det afhænger af størrelsen
og kvaliteten på den valgte video.
• Videokameraet kan muligvis ikke afspille følgende filer:
- En video der er optaget på andre enheder.
- En video hvor filformatet ikke er understøttet på videokameraet.
• Du kan anvende forskellige afspilningsindstillinger ved
videoafspilningen. ¬side 59
• Du kan vælge afspilningsindstillinger med menuen
Videoafspilningsmulighed. ¬side 98
• De optagede videoer kan afspilles på tv eller pc. ¬sides 82~83,
88~91
) eller trykker på knappen
• Hvis du rører ved fanen MENU (
[Hjem ( )] under afspilning, holdes pause i videoafspilningen, og
menuskærmen vises.
Du kan høre lyd gennem videokameraets indbyggede højttaler, når
video afspilles på LCD-skærmen.
1
Rør ved fanen Lydstyrke (
00:00:20/00:01:03
2
Rør ved fanen
lydstyrken.
) på LCD-skærmen.
100_0001
/
for at forøge elle formindske
00:00:20/00:01:03 100_0001
10
• Lydstyrken justeres mellem 0~20. Når niveauet er 0, kan du ikke
høre nogen lyd.
• Når videokameraet er sluttet til et fjernsyn, kan du ikke høre lyd fra
den indbyggede højttaler.
Afspilning/redigering
58
Visning af videoer og fotos i afspilningstilstand
Afspilning / Pause / Stop
• Afspilning og pause skifter, når du rører ved fanen Afspilning
(
) / Pause (
) under afspilning.
) for at stoppe afspilning og vende
• Rør fanen Miniaturevisning (
tilbage til miniaturen.
00:00:20/00:01:03
• Rører du ved fanen Spring over baglæns (
), afspilles starten af
) berøres i løbet af
scenen. Hvis fanen Spring over baglæns (
tre sekunder fra starten af filen, afspilles den forrige video.
• Anbring og hold din finger på fanen Spring over baglæns (
)/
) for at søge det ønskede videonummer
Spring over forlæns (
hurtigt. Når du fjerner fingeren, afspilles den valgte video.
100_0001
Langsom afspilning
Ved pause vil en berøring af fanen Baglæns langsomt (
langsomt (
) reducere afspilningshastigheden:
• Hastighed ved langsom afspilning tilbage/fremad:
x1/2 t x1/4 t x1/8 t x1/2
00:00:20/00:01:03
) / Forlæns
100_0001
Søg i afspilning
Under afspilning forøger hvert tryk på fanen Baglæns søgning (
Forlæns søgning (
) afspilningshastigheden:
• RPS-hastighed (Baglæns søgning i afspilning) / FPS (Forlæns
søgning i afspilning): x2 t x4 t x8 t x2
00:00:20/00:01:03
)/
100_0001
Billede-for-billede-afspilning
Hvis du under pause rører ved fanen Billedfremføring baglæns (
)
/ Billedfremføring forlæns (
), foregår afspilningen baglæns eller
forlæns med ét billede ad gangen.
• Rør ved fanen Afspilning (
) for at afspille med normal
hastighed.
• Du kan kun høre lyd, når der afspilles med normal hastighed.
• Ved afspilning af mærkerne My Clip fungerer funktionerne til afspilning
eller slowmotionafspilning ikke.
Spring over afspilning
Rør ved fanen Spring over baglæns (
) / Spring over forlæns (
)
under afspilning.
• Rører du ved fanen Spring over forlæns (
), afspilles den næste
video.
Afspilning/redigering
59
Visning af videoer og fotos i afspilningstilstand
4
Mærkning af storartede øjeblikke under
afspilning
Du kan mærke gode motiver under afspilning, så du kan få glæde af
udelukkende de motiver, der er mærket som My Clip ( ).
1
2
3
• Videokameraet mærker motiver, der er optaget fra 3 sekunder før til
5 sekunder efter du trykker på knappen [My Clip ( )].
• Hvis du vil springe kedelige dele af en video over og have glæde
af de spændende dele, kan du kombinere sekvenser af mærkede
motiver. ¬side 66
• Du kan også mærke scenen under en pause i videoafspilning.
• Du kan ikke bruge funktionen My Clip, når en video mærket
som My Clip ( ) afspilles i tilstandene afspilningssøgning eller
slowmotionafspilning.
• Hvis der ikke er nok lagringskapacitet ledig på lagringsmediet, kan du
ikke bruge funktionen My Clip.
Vælg videoafspilningstilstanden ¬side 56
Rør ved det ønskede videoklip.
Tryk på knappen [My Clip (
under afspilning.
[My Clip (
)] ved hvert storartet øjeblik
)]-knap
• Videokameraet mærker motivet som et bogmærke (
00:00:20/00:01:03
).
100_0001
Afspilning/redigering
For at stoppe afspilningen og vende tilbage til miniaturerne
).
skal du røre ved fanen Miniature (
60
Visning af videoer og fotos i afspilningstilstand
Visning af billeder
Find billeder på forskellige måder
Du kan vise de optagede fotos ved at bruge forskellige
afspilningsfunktioner.
Træk miniaturerne op eller ned på
LCD-skærmen for at søge efter de
ønskede miniaturer.
1
2
3
Vælg fotoafspilningstilstanden. ¬side 56
Rør ved miniaturen af det ønskede foto.
• Videokameraet viser det valgte foto som fuld skærm.
Træk billedet til venstre eller højre på
LCD-skærmen for at gå til forrige eller
næste fil.
For at vende tilbage til miniaturerne skal du røre ved fanen
Miniaturevisning (
).
• Indlæsningstiden kan variere. Det afhænger af størrelsen og
kvaliteten på det valgte billede.
Dit videokamera kan muligvis ikke vise følgende billedfiler korrekt:
- Et billede der er optaget på andre enheder.
- Et billede med et filformat der ikke understøttes af dette
videokamera (overholder ikke DCF-standarden).
1/12
100_0001
Sluk ikke for strømmen, og skub ikke hukommelseskortet ud under
fotoafspilning. Dette kan beskadige de optagede data.
Afspilning/redigering
61
Visning af videoer og fotos i afspilningstilstand
Visning af et diasshow
Zoomning under billedvisning
Du kan vise et diasshow med baggrundsmusik.
Du kan forstørre et billede, der afspilles.
1
1
2
Rør ved fanen Diasshow (
) under billedvisning.
• Diasshowet starter fra det billede, der aktuelt er valgt.
• For at holde pause i diasshowet: Rør ved LCD-skærmen et
vilkårligt sted.
1/12
Rør ved det ønskede foto.
Juster forstørrelsen med knappen [Zoom (T/W)].
• Forstørrelsen starter fra midten af billedet.
• Du kan zoome ind fra X1.1 til X8.0.
100_0001
3
Træk LCD-skærmen op/ned/til venstre/højre for at vise det
ønskede område på det forstørrede foto.
Forstørret del
X 1.3
2
For at stoppe diasshowet skal du røre ved fanen Retur
(
).
1/12
4
100_0001
Rør ved fanen Retur (
) for at annullere.
• Fotos, der er optaget på andre enheder, eller fotos, der er redigeret
på en pc, kan ikke forstørres.
• Når zoomafspilning anvendes, kan andre billeder ikke vælges.
• Alle billederne vises fortløbende med det indstillede diasshowinterval.
¬side 101
• Du kan justere baggrundsmusikkens lydstyrke med fanen Lydstyrke
), når du afspiller et diasshow med musik.
(
Afspilning/redigering
62
Redigering af fotos og videoer
5
Del (Kun modellen HMX-QF20)
Under video- eller fotoafspilning kan du uploade disse til websteder
med deling.
Rør ved et ønsket undermenuelement.
Ikon
Beskrivelse
Facebook
Videokameraet søger efter tilgængelige AP-enheder og går til
Facebook for at uploade videoen. ¬side 76
YouTube
Videokameraet søger efter tilgængelige AP-enheder og går til
YouTube for at uploade videoen. ¬side 76
Deling af videoer
1
2
3
Vælg videoafspilningstilstanden ¬side 56
Rør ved en video optaget med opløsningen Web/HD.
Rør ved fanen MENU (
00:00:20/00:01:03
4
Brug af fanen Del
• Videokameraet afspille den video, du valgte.
Du kan gå til det senest besøgte websted med deling ved at røre ved
) er
fanen Del i højre side af LCD-skærmen. Fanen Facebook (
standardindstillingen.
).
100_0001
00:00:20/00:01:03
Rør ved Del.
100_0001
• Du kan ikke dele videoer optaget i opløsningerne Full HD
(1920x1080/50i) and HD (1280x720/50p).
• Du kan ikke uploade videoer til Picasa.
Del
Slet
Slet My Clip
My Clip-oprettelse
Beskyt
Afspilning/redigering
63
Redigering af fotos og videoer
5
Deling af fotos
1
2
3
Rør ved et ønsket undermenuelement.
Vælg fotoafspilningstilstanden. ¬side 56
Ikon
Beskrivelse
Rør ved miniaturen af det ønskede foto.
Facebook
Videokameraet søger efter tilgængelige AP-enheder og går til
Facebook for at uploade fotoet. ¬side 76
Picasa
Videokameraet søger efter tilgængelige AP-enheder og går til
Picasa for at uploade fotoet. ¬side 76
• Videokameraet viser det valgte foto som fuld skærm.
Rør ved fanen MENU (
1/12
).
100_0001
Brug af fanen Del
Du kan gå til det senest besøgte websted med deling ved at røre ved
) er
fanen Del i højre side af LCD-skærmen. Fanen Facebook (
standardindstillingen.
1/12
4
100_0001
Rør ved Del.
Del
Slet
Beskyt
Filoplysninger
Du kan ikke uploade fotos til YouTube.
Afspilning/redigering
64
Redigering af fotos og videoer
Slet
Du kan slette dine optagelse enkeltvis eller på én gang.
1
2
3
Vælg tilstanden Videoafspilning eller Fotoafspilning.
¬side 56
Rør ved fanen Slet (
4
Rør ved fanen
5
Rør ved Ja.
).
• Slettede billeder kan ikke gendannes.
• Skub ikke hukommelseskortet ud, og afbryd ikke strømmen, når du
sletter videoer, der er optaget på hukommelseskortet. Hvis du gør
det, kan det beskadige lagringsmediet eller data.
• Du kan også anvende denne funktion i den komplette tilstand til
visning af enkeltbilleder.
• Hvis du vil beskytte vigtige billeder mod at blive slettet ved et uheld,
skal du på forhånd aktivere billedbeskyttelsen. ¬side 67
• Du kan ikke slette beskyttede filer. Annuller beskyttelsen først.
¬side 67
• Hvis beskyttelsestappen på hukommelseskortet er låst, kan du ikke
slette billederne. ¬side 17
• Slettefunktionen fungerer ikke, hvis batterikapaciteten er
utilstrækkelig. Det anbefales at anvende strømadapteren som
strømforsyning under sletning.
Rør ved miniaturer.
• Sletteindikatoren (
) vises på de valgte filer. Hver gang,
du rører ved miniaturefilen, skiftes mellem valget ( ) og
ophævelse af valget.
• For at slette alle filene: Rør ved fanen Vælg alle (
).
Sletteindikatoren ( ) vises på elle miniaturer.
• For at fjerne alle sletteindikatorer (
) på en gang: Rør ved
).
fanen Ryd (
Afspilning/redigering
• Videokameraet sletter alle filer, der er forsynet med
sletteindikatoren (
) på miniaturevisningen.
.
• Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte.
65
Redigering af fotos og videoer
4
Slet My Clip
Rør ved et ønsket undermenuelement.
Du kan slette My Clip-mærkerne fra en video, der er mærket som ‘My Clip’.
1
2
3
My Clip
Vælg videoafspilningstilstanden ¬side 56
Oprettelsesstart
Rør ved en miniature, der er mærket som My Clip (
Rør ved fanen MENU (
) p Slet My Clip.
Eksempel
).
Annul.
Slet
Slet My Clip
My Clip-oprettelse
Ikon
Beskrivelse
Oprettelsesstart
Kombinerer de mærkede motiver sekventielt, gemmer og finder
dem som en video på den først filplacering i miniaturevisningen af
videoer.
Eksempel
Viser et eksempel på de motiver, der er mærket sekventielt.
Beskyt
Smart BGM
4
Rør ved Ja.
•
• Videokameraet sletter alle mærker fra videoen.
•
Denne funktion er kun tilgængelig i enkelt videovisning.
My Clip-oprettelse
My Clip-oprettelse på visningen med videominiaturer
I videominiaturevisningen kan videokameraet udtrække og kombinere
de mærkede scener fra alle videoer mærket som ‘My Clip’ og oprette
én fil af dem. Videokameraet kan oprette en My Clip-fil fra videoer, der
er optaget med samme opløsning. Tryk på knappen [My Clip ( )] på
miniaturevisningen af videoer.
Du kan udtrække spændende motiver, der er mærket som ‘My Clip’
fra en video og oprette en fil med dem.
1
2
3
Vælg videoafspilningstilstanden ¬side 56
Rør ved en miniature, der er mærket som My Clip (
Rør ved fanen MENU (
Mens du ser eksempler på de motiver, der er mærket som ‘My Clip’, kan
du ikke trække statuslinjen på LCD-skærmen.
Hvis der ikke er tilstrækkelig lagerplads på mediets lager til at oprette nye
filer fra mærkede videoer, nedtones fanen Oprettelsesstart.
).
[My Clip (
) p My Clip-oprettelse.
Slet
Slet My Clip
My Clip-oprettelse
Beskyt
Smart BGM
Afspilning/redigering
66
)]-knap
Redigering af fotos og videoer
Beskyt
Smart BGM
Du kan beskytte vigtige optagelser mod utilsigtet sletning. De
beskyttede videoer og billeder slettes ikke, medmindre de formateres,
eller beskyttelsen annulleres.
Du kan få glæde af musik, når der afspilles video. Hvis videoens
originale lyd er høj, reduceres BGM naturligt. Hvis videoens originale
lyd på den anden side er lav, øges BGM naturligt.
1
2
3
1
2
3
Vælg tilstanden Videoafspilning eller Fotoafspilning. ¬side 56
Rør ved de filer, du vil beskytte.
Rød ved fanen MENU (
) p Beskyt.
Slet
Vælg videoafspilningstilstanden ¬side 56
Rør ved en videominiature.
Rød ved fanen MENU (
Slet My Clip
Slet
My Clip-oprettelse
Slet My Clip
Beskyt
My Clip-oprettelse
Smart BGM
Beskyt
) p Smart BGM.
Smart BGM
4
Rør ved et ønsket undermenuelement.
Ikon
Beskrivelse
Off
On
Deaktiverer beskyttelsen af beskyttet billede.
Beskytter individuelle billeder.
00:00:20/00:01:03
4
100_0001
Ikon
Beskrivelse
Off
Rør ved en videominiature.
On
Tænder for baggrundsmusikken.
• Denne funktion er kun tilgængelig i enkelt videovisning.
• Du kan også let anvende baggrundsmusik ved at ryste
videokameraet under afspilning. Du behøver ikke at indstille
funktionen Smart BGM manuelt. ¬side 101
• Du kan ændre den ønskede baggrundsmusik i indstillingsmenuen.
¬side 98
• Du kan kun anvende denne funktion i den komplette og i den enkelte
billedvisningstilstand.
• Hvis beskyttelsestappen på hukommelseskortet er låst, kan du ikke
indstille denne funktion. ¬side 17
Afspilning/redigering
Rør ved et ønsket undermenuelement.
67
Redigering af fotos og videoer
5
Opdel
Du kan opdele en video i to og nemt slette en uønsket sektion.
Denne funktion redigerer den originale video. Sikkerhedskopier vigtige
optagelser separat.
1
2
3
Vælg videoafspilningstilstanden ¬side 56
Rør ved fanen Pause (
) ved opdelingspunktet, og rør
).
derefter ved fanen Klipning (
• Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte.
6
Rør ved en videominiature.
Rør ved Ja.
• Den valgte video opdeles i to videoklip.
• Det andet klip i den opdelte video vises som den sidste
miniature.
• Efter opdeling kan du delvist slette en uønsket sektion eller
Rød ved fanen MENU (
) p Opdel.
kombinere den med andre videoer. ¬side 69
Skub ikke et hukommelseskort ud, og afbryd ikke strømmen, når du
redigerer en video, der er optaget på hukommelseskortet. Hvis du gør
det, kan det beskadige lagringsmediet eller dataene.
My Clip-oprettelse
Beskyt
Smart BGM
Opdel
• Du kan kun anvende denne funktion i den enkelte
billedvisningstilstand.
• Du kan ikke opdele filer, der er er er forsynet med
beskyttelsesindikatoren (
). Annuller beskyttelsen først. ¬side 67
• Den opdelte video kan variere 2 sekund før eller efter
opdelingspunktet.
• Funktionen Opdel er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
- Hvis den samlede tid for den optagede video er mindre end 6
sekunder.
- Hvis du forsøger at opdele sektioner uden at efterlade 3 sekunder i
starten og i slutningen.
- Hvis den resterende del af hukommelsespladsen er mindre end 15
MB.
- Når antallet af filer når 9999.
• Denne funktion er kun tilgængelig i enkelt videovisning.
• Du kan ikke opdele videoer optaget med opløsningen Web/HD.
• Hvis du opdeler en video med My Clip-mærker, forsvinder My Clipmærkerne.
• Du kan ikke opdele en video optaget i tilstanden Kunst-time-lapse.
Filoplysninger
4
Søg efter opdelingspunktet ved at røre ved fanerne til
afspilningskontrol.
• Faner til afspilningskontrol:
/
/
/
/
/
• Træk statuslinjen til afspilning til venstre eller højre på LCD-
skærmen for at flytte direkte til opdelingspunktet.
00:00:20/00:01:03 100_0001
Opdel
Afspilning/redigering
68
Redigering af fotos og videoer
Kombiner
Du kan kombinere to forskellige videoer. Da denne funktion redigerer
den originale fil, skal du huske at sikkerhedskopiere vigtige optagelser
separat.
1
2
3
4
Rør ved fanen
5
Rør ved Ja.
.
• Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte.
• De 2 videoer kombineres i den valgte rækkefølge og gemmes
Vælg videoafspilningstilstanden. ¬side 56
som én video.
Rør ved fanen Kombiner (
Skub ikke et hukommelseskort ud, og afbryd ikke strømmen, når du
redigerer en video, der er optaget på lagringsmediet.
Hvis du gør det, kan det beskadige lagringsmediet eller dataene.
) på miniaturevisningen.
• Du kan ikke slette filer, der er forsynet med beskyttelsesindikatoren
(
). Annuller beskyttelsen først. ¬side 67
• Den originale video bevares ikke.
• Funktionen til kombinering er ikke tilgængelig i følgende situationer:
- Videoer i forskellige kvaliteter (videoer optaget med
Videoopløsning: Full HD 1080/50i og Videoopløsning: HD
720/50p) kan ikke kombineres.
- Filstørrelsen på den kombinerede video kan ikke overstige 1.8MB i
alt.
- Hvis den resterende del af hukommelsespladsen er mindre end
15MB, kan filerne ikke kombineres.
- En video hvor filformatet ikke er understøttet på videokameraet.
- Ved afspilning af en videofil.
• Du kan ikke kombinere videoer optaget i opløsningen Web/HD.
• Hvis du kombinerer en video med My Clip-mærker, forsvinder My
Clip-mærkerne.
• Du kan ikke kombinere en video optaget i tilstanden Kunst-timelapse.
Rør med miniaturerne for de videoer, der skal kombineres.
• Indikatoren (
) og nummeret for den valgte rækkefølge vises
på de valgte videoer. Når du rører ved videominiaturerne, skifter
videoen mellem at være valgt ( ) eller ikke være valgt.
• Afkrydsningsfeltet ved videominiaturen vises ikke, hvis
videofilerne har forskellige opløsninger.
1
2
Afspilning/redigering
69
Redigering af fotos og videoer
Filoplysninger
Dette videokamera viser dig informationer om optagede billeder.
1
2
3
Vælg tilstanden Videoafspilning eller Fotoafspilning. ¬side 56
Rør ved miniaturer.
Rød ved fanen MENU (
) p Filoplysninger.
• Informationerne om den valgte fil vises.
Filoplysninger
100VIDEO
HDV_0008.MP4
Dato
Varighed
Strl.
Opløsning
4
:
:
:
:
01/JAN/2012
00:00:05
9.56 MB
Full HD
Rør ved fanen Retur (
) for at afslutte menuen.
Afspilning/redigering
70
Trådløst netværk
(kun HMX-QF20)
Få mere at vide om, hvordan du opretter forbindelse til WLAN'er
(trådløse lokalnetværk) og bruger funktioner.
Oprettelse af forbindelse til et WLAN og konfiguration af
netværksindstillinger ........................................................... 72
Oprettelse af forbindelse til et WLAN ........................................ 72
Konfiguration af netværksindstillingerne .................................... 73
Manuel indstilling af IP-adressen .............................................. 74
Tip til netværksforbindelse ....................................................... 75
Indtastning af tekst .................................................................. 75
Brug af websteder til deling af videoer eller fotos ............... 76
Åbning af et websted .............................................................. 76
Overførsel af videoer eller fotos ................................................ 76
Visning af videoer eller fotos på et tv, der er aktiveret med
Tv-link .................................................................................. 77
Brug af automatisk sikkerhedskopiering til at sende videoer
eller fotos ............................................................................. 78
Installation af programmet til automatisk sikkerhedskopiering
på din pc................................................................................ 78
Afsendelse af fotos eller videoer til en pc.................................. 78
Om funktionen WOL (Wakeup on LAN) .................................... 79
Oprettelse af forbindelse til et WLAN og konfiguration af netværksindstil inger
Oprettelse af forbindelse til et WLAN
Ikon
Beskrivelse
Du kan oprette forbindelse til et WLAN vha. et AP (adgangspunkt) i det
trådløse netværks dækningsområde.
Ad-hoc-AP
1 Tryk på knappen [Hjem ( )] p rør ved SSL-fejl.
).
2 Rør ved fanen Wi-Fi-indstilling (
Sikret AP
WPS AP
Signalstyrke
• Videokameraet søger automatisk efter tilgængelige AP-enheder.
3
Indstillinger for Wi-Fi-indstilling
Rør ved et AP.
Opdatering af AP'er, der kan oprettes forbindelse til
• Når du vælger et ikke-sikret AP, opretter videokameraet
forbindelse til netværket.
Du kan kontrollere signalstyrken øverst til højre på skærmen.
• Når du vælger et sikkert AP, skal du indtaste de påkrævede
adgangskoder med det virtuelle tastatur for at oprette
forbindelse til WLAN'et. ¬side 75
• Hvis du vælger et AP, der understøtter WPS-profil, skal du
berøre fanen
p WPS PIN og derefter indtaste PIN-koden
på AP-enheden. Du kan også oprette forbindelse til et AP, der
understøtter WPS-profil, ved at trække den aktuelle skærm
nedad, berøre fanen WPS PBC og derefter trykke på knappen
[WPS] på AP-enheden.
• Hvis det ønskede AP ikke vises på listen over AP-enheder, skal
du trække den aktuelle skærm nedad og derefter røre ved Tilføj
Wi-Fi-netværk for at indtaste og søge efter det ønskede APnavn manuelt.
Ikon
Meget svagt
Svagt
Normal
Meget stærkt
Wi-Fi-indstilling
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Trådløst netværk (kun HMX-QF20)
Signalstyrke
Ikke tilsluttet
72
Oprettelse af forbindelse til et WLAN og konfiguration af netværksindstillinger
Konfiguration af netværksindstillingerne
1
2
3
Tryk på knappen [Hjem (
5
• Selvom AP-godkendelse og Datakryptering er blevet registreret, skal
du indstille godkendelsestilstanden til Åben eller Delt.
• Hvis videokameraet ikke registrerer AP'et automatisk, kan du indstille
netværksegenskaberne direkte. ¬side 74
• Indstillinger for datakryptering efter godkendelsestype vises herunder:
- Åben p Deaktiveret eller WEP
- Delt p WEP
- WPA-PSK p TKIP, AES, eller TKIP/AES blandet
• Når funktionen Datakryptering er indstillet til WEP eller TKIP ved
tilslutning til et 802.11n AP, har du adgang i tilstanden 802.11g. I
tilstanden 802.11g garanteres netværksforbindelsen og -hastigheden
ikke.
).
• Videokameraet søger automatisk efter tilgængelige AP-enheder.
ud for et AP.
Wi-Fi-indstilling
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
4
.
• Videokameraet forbindes til netværket via det valgte AP.
)] p rør ved SSL-fejl.
Rør ved fanen Wi-Fi-indstilling (
Rør ved fanen
Rør ved fanen
Rør ved hver undermenu, og indtast de påkrævede
oplysninger.
Element
Beskrivelse
Godkendelse
Vælg en godkendelsestype i overensstemmelse med
indstillingen af dit AP.
Når du vælger Åben eller Delt, indstilles WPA automatisk.
Datakryptering
Vælg en krypteringstype i overensstemmelse med
indstillingen af dit AP.
Netværksadg.
kode
Indtast adgangskoden med det virtuelle tastatur. ¬side 75
IP-indstilling
Standarden er Auto. Indstil IP-adressen manuelt.
Trådløst netværk (kun HMX-QF20)
73
Oprettelse af forbindelse til et WLAN og konfiguration af netværksindstillinger
Manuel indstilling af IP-adressen
5
Ved at indtaste IP-adressen kan du oprette forbindelse til et WLAN via
et AP (adgangspunkt) i det trådløse netværks dækningsområde.
1
2
3
4
Rør ved hvert element i undermenuen, og indtast derefter
de påkrævede værdi med det virtuelle tastatur. ¬side 75
Element
Beskrivelse
IP
Indtast den statiske IP-adresse.
Undernetmaske
Indtast undernetmasken.
• Videokameraet søger automatisk efter tilgængelige AP-enheder.
Gateway
Indtast gatewayen.
Rør ved fanen
DNS-server
Indtast DNS-adressen.
Tryk på knappen [Hjem (
)] p rør ved SSL-fejl.
Rør ved fanen Wi-Fi-indstilling (
).
ud for et AP.
Rør ved IP-indstilling p Manuel.
6
IP-indstilling
IP
0. 0. 0. 0
Undernetmaske
0. 0. 0. 0
Gateway
0. 0. 0. 0
DNS-server
0. 0. 0. 0
Rør ved fanen
.
• Videokameraet forbindes til netværket via det valgte AP.
• Kontakt netværksadministratoren eller serviceleverandøren for at få
flere oplysninger om netværksindstillingerne.
• Netværksindstillingerne kan variere afhængigt af netværksforholdene.
• Forsøg ikke at oprette forbindelse til et netværk, du ikke har tilladelse
til.
• Brug et fuldt opladet batteri, når du anvender netværkstjenester.
Trådløst netværk (kun HMX-QF20)
74
Oprettelse af forbindelse til et WLAN og konfiguration af netværksindstillinger
Tip til netværksforbindelse
• Kompatibilitet med et AP, der ikke er formelt Wi-Fi-certificeret, kan ikke garanteres.
• Den trådløse netværksforbindelse er måske ikke stabil. Det afhænger af det
forbundne AP.
• Når afstanden til AP'et er stor, tager netværksforbindelsen længere tid, og der
kan forekomme videoforstyrrelser.
• Hvis der er en elektrisk enhed tæt på videokameraet, der anvender samme
frekvensområde som netværket, kan du opleve trådløs interferens.
• Hvis en AP-enhed har et navn på et andet sprog end engelsk, vises det måske
ikke på AP-listen, og hvis det gør, vises det muligvis i et beskadiget format eller
en beskadiget skrifttype.
• Kontakt netværksadministratoren eller serviceleverandøren for at få oplysninger
om netværksindstillinger og adgangskode.
• De bogstaver og tal, der bruges i adgangskoder, kan variere afhængigt af
krypteringstypen.
• Du kan måske ikke oprette forbindelse til det trådløse netværk, afhængigt af
forholdene.
• Søgningen efter AP finder måske en printer, der understøtter trådløse netværk,
men du kan ikke bruge printeren til at oprette forbindelse til netværket.
• Serviceleverandøren kan opkræve et gebyr for den trådløse forbindelse i
henhold til den kontrakt, du har indgået med serviceleverandøren.
• Tilgængelige kanaler til netværket varierer efter regionen (landet).
• Visse lande kan begrænse trådløse netværk i henhold til lokal radiolovgivning.
Vi anbefaler, at du kun forbinder dit videokamera til netværk i det land, hvor du
har købt det.
• Hvis dit AP-navn ikke er engelsk, kan videokameraet muligvis ikke finde
enheden, eller navnet vises muligvis forkert.
• Hvis et WLAN kræver godkendelse fra serviceleverandøren, kan du muligvis
ikke oprette forbindelse til det. Kontakt din netværksserviceleverandør for at
oprette forbindelse til WLAN'et.
• Hvis du ikke kan oprette forbindelse til et WLAN, skal du prøve et andet AP fra
listen over tilgængelige AP’er.
• Du kan også oprette forbindelse til gratis WLAN’er i nogle udlande.
• Du kan få vist en logonside, når du vælger gratis WLAN’er, der udbydes af
nogle netværksudbydere. Indtast dit id og din adgangskode for at oprette
forbindelse til WLAN’et. Kontakt netværksudbyderen, hvis du har brug for
oplysninger om registrering eller om tjenesten.
Trådløst netværk (kun HMX-QF20)
• Vær forsigtig, når du indtaster personlige oplysninger til en AP-forbindelse.
Indtast ikke nogen betalings- eller kreditkortoplysninger på dit videokamera.
Producenten er ikke ansvarlig for nogen problemer, der er forårsaget af
indtastning af sådanne oplysninger.
Indtastning af tekst
Du kan anvende det virtuelle tastatur til at indtaste dine oplysninger og
indstillinger. Rør ved de ønskede tegn, tal eller symboler.
W
I
©
Element
W X
@.
X
OK
Beskrivelse
Flyt markøren.
Indtast ‘@.’.
Slet det sidste bogstav.
123/!@#
ABC
Skift til tilstanden 123 fra tilstanden ABC.
Skift til tilstanden Symbol fra tilstanden 123.
Skift til tilstanden English (Engelsk).
Vend tilbage til den forrige skærm.
©
Skift mellem store og små bogstaver i tilstanden ABC.
Indtast et mellemrum.
OK
Gem den viste tekst.
• Du kan – uanset sprogindstillingerne – indtaste informationer på
engelsk.
• Du kan indtaste op til 99 tegn i tekstfeltet.
75
Brug af websteder til deling af videoer eller fotos
Åbning af et websted
1
2
Tryk på knappen [Hjem (
Du skal have en eksisterende konto på webstedet til fildeling for at bruge
denne funktion.
)] p rør ved SSL-fejl.
Overførsel af videoer eller fotos
Vælg et websted.
• Videokameraet vil automatisk forsøge at oprette forbindelse til et
WLAN via den nyligst forbundne AP-enhed.
• Hvis videokameraet ikke tidligere har været forbundet til et
WLAN, vil det søge efter tilgængelige AP-enheder. ¬side 70
1
2
Åbn et websted til deling med dit videokamera.
Rør ved filerne p fanen
.
SSL-fejl
Facebook
3
Picasa
YouTube
Indtast dit id og din adgangskode og rør derefter ved fanen
Logon ( Logon ).
• Se ‘Indtastning af tekst’, hvis du vil have oplysninger om
indtastning af tekst. ¬side 75
3
4
• Hvis du vil vælge et id fra listen, skal du berøre
p et id.
• Hvis du tidligere har logget på webstedet, bliver du muligvis
Rør ved fanen Upload Overførsel (
Overførsel
)..
• Metoden til overførsel af videoer eller fotos kan variere afhængigt af
det valgte websted.
• Hvis du ikke kan åbne et websted pga. en firewall eller andre
indstillinger til brugergodkendelse, skal du kontakte din
netværksadministrator eller netværksserviceleverandør.
• Hastigheden på din internetforbindelse kan påvirke, hvor hurtigt
videoer eller fotos overføres, eller websider åbnes.
• Når der ikke er nogen filer i videokameraets hukommelse, kan du
ikke bruge denne funktion.
logget på automatisk.
Facebook
ID/e-mail
Adgangskode
Logon
Trådløst netværk (kun HMX-QF20)
Rør ved feltet Comment (Kommentar) p indtast dine
kommentarer.
76
Visning af videoer eller fotos på et tv, der er aktiveret med Tv-link
Få vist dine videoer eller fotos på et tv, der understøtter funktionen Tvlink. Dit videokamera fungerer som en server, og du kan søge efter
delte videoer eller fotos med tv'ets fjernbetjening.
1
Tryk på knappen [Hjem (
Bekræft
.
• På et tv kan du kun afspille de videoer og se de fotos, der er optaget
af videokameraet.
• Den effektive netværksrækkevidde mellem videokameraet og tv'et
kan variere afhængigt af AP'et.
• Hvis videokameraet slukkes på unormal vis (f.eks.
netværksafbrydelse), mens du afspiller en video eller ser et foto på
tv'et, betragter tv'et stadig sig selv som forbundet til videokameraet.
• Afhængigt af størrelsen på video- eller fotofilen kan det tage længere
tid at oprette forbindelse til tv'et og få den vist.
• Du kan ikke aktivere denne funktion, hvis der ikke er nogen optagede
videoer eller fotos på dit videokamera.
• Ved afspilning af videoer i HD-kvalitet på dit tv, skal du bruge et
802.11n AP og indstille det til 802.11n. Vigtigt: Hvis du indstiller
funktionen Data Encryption (Datakryptering) på dit netværk til WEP eller
TKIP, indstilles netværket som standard til 802.11g og videokameraet
kan vil ikke kunne afspille videoer i HD-kvalitet på tv'et.
• Du kan vælge op til 1000 foto- og videofiler, der skal vises på tv’et.
Jo flere filer, du vælger, jo langsommere fungerer videokameraet. Vi
anbefaler at vælge færre end 1000 filer.
• Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt på et Samsung HDTV,
der ikke er forsynet med mærket AllShare™.
• Der kan forekomme videoforstyrrelser afhængigt af tv-typen og
netværkets status.
• Hvis der forekommer videoforstyrrelser, kan du optage videoer, som
du har til hensigt at afspille via en trådløs forbindelse, med en lavere
videoopløsning.
• Hvis der ofte forekommer videoforstyrrelser, når du bruger en trådløs
forbindelse, skal du skifte til HDMI- eller AV-kabel. ¬sides 82~83
• Hvis du afspiller videoer på et Samsung HDTV, der understøtter
AllShare™, og der forekommer videoforstyrrelser gentagne gange
i mere end 3 sekunder, skal du kontakte Samsungs callcenter. Du
kan finde telefonnummeret på bagsiden.
• Vi anbefaler, at du bruger et netværkskabel, når du slutter dit tv til
dit adgangspunkt. Dette minimerer alle ‘hak’ i videoen, som du kan
opleve ved indhold, der streames.
)] p rør ved Tv-link p fanen
• Videokameraet vil automatisk forsøge at oprette forbindelse til et
WLAN via den nyligst forbundne AP-enhed.
• Hvis videokameraet ikke tidligere har været forbundet til et
WLAN, vil det søge efter tilgængelige AP-enheder. ¬side 72
2
3
Forbind dit tv med et WLAN via en AP-enhed.
• Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.
Søg på tv'et efter videokameraet, og gennemse de delte
videoer eller fotos.
• Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger om
søgning efter videokameraet og gennemsyn af videoer eller
fotos på tv'et.
AP
Trådløst netværk (kun HMX-QF20)
77
Brug af automatisk sikkerhedskopiering til at sende videoer eller fotos
Installation af programmet til automatisk
sikkerhedskopiering på din pc
1
2
2
WLAN, vil det søge efter tilgængelige AP-enheder. ¬side 72
• Hvis din pc er tændt, genkendes videokameraet af pc'en, og
Tænd for videokameraet.
Intelli-studio startes automatisk.
• Computeren genkender videokameraet, og Intelli-studio startes
Når pop-up-vinduet til installationsprogrammet til Autobackup vises på pc-skærmen: Klik på OK.
• Hvis din pc understøtter funktionen WOL (Wake on LAN), kan
du tænde for pc'en automatisk ved at søge efter pc'en fra dit
videokamera. ¬sides 79~80
3
up-vinduet.
tilgængelig for filer, der er gemt på videokameraet for nylig.
serverinformationsmeddelelserne.
• For at køre programmet. Kobl videokameraet fra pc’en.
• Statussen vises på pc-skærmen.
• Videokameraet vil søge efter tilgængelige adgangspunkter, selvom
du opretter forbindelse til det samme adgangspunkt igen.
• Hvis du slukker for videokameraet eller fjerner batteriet, mens filerne
sendes, afbrydes filoverførslen.
• Mens du bruger denne funktion, deaktivere knapperne på
videokameraet.
• Du kan kun forbinde ét videokamera til pc'en ad gangen, hvis du vil
afsende filer.
• Sikkerhedskopien kan blive annulleret pga. netværksforhold.
• Videoer eller fotos kan kun sendes til en pc én gang.
• Filerne kan ikke sendes igen, selvom du forbinder dit videokamera
igen.
Dette program er til sikkerhedskopiering af filer til en pc, der er baseret
på et Windows OS.
Afsendelse af fotos eller videoer til en pc
SSL-fejl
Auto-backup
)] p rør ved Auto-backup.
Tv-link
Indstillinger
•2
Trådløst netværk (kun HMX-QF20)
Videokameraet vil klargøre afsendingen af filer og sende
dem til pc’en.
• Du kan ikke vælge at sende enkelte filer. Denne funktion er kun
• Efter installation: Gentilslut videokameraet, og bekræft
Tryk på knappen [Hjem (
.
WLAN via den nyligst forbundne AP-enhed.
Slut videokameraet til en pc med USB-kablet.
• For at installere programmet skal du følge instruktionerne i pop-
1
Bekræft
• Videokameraet vil automatisk forsøge at oprette forbindelse til et
• Hvis videokameraet ikke tidligere har været forbundet til et
automatisk.
3
Rør ved
78
Brug af automatisk sikkerhedskopiering til at sende videoer eller fotos
Om funktionen WOL (Wakeup on LAN)
WOL (Wakeup on LAN)
WOL er en teknologi, der giver dig mulighed for at tænde en pc fra et andet sted via en netværksforbindelse eller internettet eller at indstille en pc til at vågne fra
dvaletilstand. Med funktionen WOL kan du automatisk tænde eller vække en pc med dit videokamera ved at berøre Auto-backup.
Indstilling af pc'en til at vågne fra dvaletilstand
1
2
Klik på Start, og åbn Control Panel (Kontrolpanel).
Konfigurer netværksforbindelsen.
• Windows 7: Klik på Network and Internet (Netværk og
internet) p Network and Sharing Center (Netværksog delingscenter) p Change adapter settings (Rediger
indstillinger for netværkskort).
• Windows Vista: Klik på Network and Internet (Netværk og
internet) p Network and Sharing Center (Netværks- og
delingscenter) p Manage network connections (Administrer
netværksforbindelser).
• Windows XP: Klik på Network and Internet Connection
(Netværks- og internetforbindelse) p Network Connection
(Netværksforbindelse).
3
4
5
6
Indstilling af pc'en til at tændes
1
2
3
4
5
6
Tænd for pc'en, og tryk på F2, mens pc'en opstartes.
• BIOS-indstillingsmenuen vises.
Vælg fanen Advanced (Avanceret) p Power management
Setup (Opsætning af strømstyring).
Vælg Resume on PME (Genoptag ved PME) p Enabled
(Aktiveret).
Tryk på F10 for at gemme dine ændringer og fortsætte
opstarten.
Klik på Start, og åbn Control Panel (Kontrolpanel).
Konfigurer netværksforbindelsen.
• Windows 7: Klik på Network and Internet (Netværk og
internet) p Network and Sharing Center (Netværksog delingscenter) p Change adapter settings (Rediger
indstillinger for netværkskort).
• Windows Vista: Klik på Network and Internet (Netværk og
internet) p Network and Sharing Center (Netværks- og
delingscenter) p Manage network connections (Administrer
netværksforbindelser).
• Windows XP: Klik på Network and Internet Connection
(Netværks- og internetforbindelse) pNetwork Connection
Højreklik på Local Area (Lokalnet), og klik derefter på
Properties (Egenskaber).
Klik på Configure (Konfigurer) p fanen Power manage
(Strømstyring) p Allow this device to wake the computer
(Tillad, at denne enhed vækker computeren).
Klik på OK.
Genstart pc'en.
(Netværksforbindelse).
Trådløst netværk (kun HMX-QF20)
79
Brug af automatisk sikkerhedskopiering til at sende videoer eller fotos
7
8
Vælg drivere med relation til netværksadapteren.
Klik på fanen Advanced (Avanceret), og indstil derefter
WOL-menuerne.
Alle andre ændringer af din pc's BIOS-indstillinger end dem, der
er beskrevet herunder, kan beskadige din pc. Producenten er ikke
ansvarlig for beskadigelse, der skyldes ændringer af din pc's BIOSindstillinger.
• Du kan ikke bruge denne funktion gemme en firewall, eller hvis der er
installeret et sikkerhedsprogram.
• Hvis du vil tænde pc'en med WOL-funktionen, skal pc'en have en
aktiv forbindelse til LAN'et. Kontrollér, at indikatorlyset på pc'ens
LAN-port er tændt, hvilket viser, at LAN-forbindelsen er aktiv.
• Afhængigt af din pc-model kan videokameraet muligvis kun vække
pc'en.
• Afhængigt af din pc's OS eller dens drivere kan navnene på WOLindstillingsmenuen variere.
- eksempler på navne på indstillingsmenuer: Enable PME (Aktivér
PME), Wake on LAN osv.
- eksempler på værdier på indstillingsmenuer: Enable (Aktivér), Magic
packet (Magisk pakke) osv.
Trådløst netværk (kun HMX-QF20)
80
Brug med andre enheder
Få mere at vide om at slutte dit videokamera til dit tv, din
videobånd- eller dvd/harddiskoptager, din fotoprinter eller din
computer.
Tilslutning til et TV ............................................................... 82
Tilslutning til et high definition-TV .............................................. 82
Tilslutning til et almindeligt TV ................................................... 83
Visning på en TV-skærm ......................................................... 84
Overspilning af videoer til videobånd- eller
dvd/harddiskoptagere ......................................................... 85
Udskrivning af fotos med en PictBridge-fotoprinter ........... 86
Overførsel af filer til din Windows-computer ....................... 88
Overførsel af filer med Intelli-studio ........................................... 89
Overførsel af filer ved tilslutning af videokameraet som en flytbar
disk ........................................................................................ 93
Tilslutning til et TV
Tilslutning til et high definition-TV
Med et HDTV kan du glæde dig over kvalitetsvideoer i High Definition
(HD) optaget med HD-opløsning. Dette videokamera understøtter
HDMI-output til levering af videooverførsel i HD (High Definition).
Brug af et micro-HDMI-kabel
4
Indstil TV'ets indgangsvælger, så TV'et kan genkende det
tilsluttede videokamera.
• Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan
TV-indgangen vælges.
5
Vælg afspilningstilstanden på dit videokamera, og start
afspilningen af videoer. ¬sides 56~62
Forståelse af HDMI
HDTV
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er et kompakt lyd/
videointerface til overførsel af ikke-komprimerede digitale data.
Hvad er funktionen Anynet+?
Videokamera
Du kan anvende den samme fjernbetjening til enheder, der understøtter
funktionen Anynet +.
Du kan anvende funktionen Anynet +, hvis videokameraet tilsluttes med
et HDMI-kabel til et tv, der understøtter Anynet+. For flere informationer
skal du se brugervejledningen til et tv, der understøtter Anynet+.
Signalets retning
• Dette videokamera er udstyret med menufunktionen
TV-tilslutningsguide. Hvis du forsøger at tilslutte videokameraet
til et tv (uden at anvende brugervejledningen), kan du anvende
menufunktionen TV-tilslutningsguide. ¬side 103
• Du kan kun bruge et micro-HDMI-kabel af D-til-A-typen til dette
videokamera.
• HDMI-stikket på videokameraet kan kun anvendes som udgang.
• Hvis et TV, der understøtter Anynet+, tilsluttes til videokameraet,
betyder det måske, at TV’et tænder, når du tænder for
videokameraet. (Funktionen Anynet+) Hvis du ikke vil anvende denne
funktion, skal du indstille Anynet+ (HDMI-CEC) til Fra. ¬side 103
• Når videokameraet er sluttet til et tv med et mikro-HDMI-kabel,
fungerer den trådløse funktion ikke. (Kun HMX-QF20)
Micro-HDMI-kabel
1
Tænd for videokameraet.
• Hvis du ikke tænder for videokameraet først, kan videokameraet
muligvis ikke genkende det tilsluttede TV.
• Brug opladeren når du slutter videokameraet til TV’et.
2
3
Vælg HDMI TV-ud. ¬side 102
Slut videokameraet til tv’et med et micro-HDMI-kabel.
Brug med andre enheder
82
Tilslutning til et TV
Tilslutning til et almindeligt TV
Du kan glæde dig over billeder optaget med dit videokamera på
et almindeligt TV, der understøtter standardopløsningen. Dette
videokamera understøtter komposit output til videooverførsel i
standardopløsning.
Tilslutning af et lyd/videokabel til kompositudgangen.
1
2
Tilslut videokameraet til et tv med et lyd/videokabel.
Indstil TV'ets indgangsvælger, så TV'et kan genkende det
tilsluttede videokamera.
• Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan
TV-indgangen vælges.
3
Vælg afspilningstilstanden på dit videokamera, og start
afspilningen af videoer. ¬side 56~62
Almindeligt TV
• Kontroller tilslutningsstatussen mellem videokameraet og tv’et. Tvskærmen kan muligvis ikke vise de korrekte videoinformationer, hvis
tilslutningen ikke er korrekt.
• Ved tilslutning til et TV med et lyd/videokabel skal du sørge for, at
farverne på kablerne passer med farverne på de tilhørende stik.
• Videoindgangen er måske grøn. Det afhænger af TV'et. I dette
tilfælde skal du slutte det gule stik på lyd/videokablet til det grønne
stik på TV'et.
• Når videokameraet er tilsluttet til tv’et med forskellige kabler på
samme tid, er udgangssignalerne prioriteret således:
- HDMI p lyd/video (komposit) -udgang
• Dette videokamera er udstyret med menufunktionen TVtilslutningsguide. Hvis du forsøger at tilslutte videokameraet
til et tv (uden at anvende brugervejledningen), kan du anvende
menufunktionen TV-tilslutningsguide. ¬side 103
• Hvis TV'et har ét lydstik (monoindgang), skal du slutte det gule stik
på lyd/videokablet til videostikket, det hvide stik til lydstikket og ikke
tilslutte det røde stik.
• Billeder optaget i High Definition-billedkvalitet (Full HD 1080/50i eller
HD 720/50p) afspilles med billedkvaliteten Standard Definition.
Videokamera
Signalets retning
Lyd/videokabel
Stereotype
VIDEO
Monaural Type
AUDIO
L
VIDEO
Gul
Gul
AUDIO
R
Hvid
Rød
Hvid
Brug med andre enheder
83
Tilslutning til et TV
Visning på en TV-skærm
Billedets visning afhænger af TV’ets skærmforhold
Optagelsesforhold
Udseende på et bredskærms-TV (16:9)
Billeder optaget i forholdet 16:9
• Juster lydstyrken til et moderat niveau. Hvis lydstyrken er for høj, kan der være støj på billederne.
• Hvis TV skærm er indstillet til Fra, indeholder TV-skærmen ikke skærmmenuer. ¬side 102
Brug med andre enheder
84
Udseende på et TV (4:3)
Overspilning af videoer til videobånd- eller dvd/harddiskoptagere
Videoer optaget på dette videokamera kan kopieres til videobånd- eller DVD/Harddiskoptagere.
3
Videobåndoptager eller
DVD/Harddiskoptager
Start afspilningen på dit videokamera, og optag det på
optageenheden.
• Se i brugervejledningerne til din optageenhed for detaljer.
4
Videokamera
• Videoer, der er optaget på dette videokamera, kan kopieres ved
at tilslutte det medfølgende Lyd/Videokabel. Al videokopiering
udføres med billedkvaliteten SD (Standard Definition), uanset
optageopløsningen (HD/SD).
• Du kan ikke kopiere til en optager med et HDMI-kabel.
• For at kopiere en video der er optaget med billedkvaliteten HD (High
Definition), skal du anvende den software, der er indbygget i dit
videokamera og kopiere billederne til din computer. ¬side 89
• Da kopieringen udføres med analog dataoverførsel, kan
billedkvaliteten blive forringet.
• For at skjule skærmindikatorer (som f.eks. tællere mv.) på skærmen
på den tilsluttede skærmenhed, skal du indstille TV skærm: Fra.
¬side 102
• For at optage dato og klokkeslæt skal du vise det på skærmen.
¬side 102
Signalets Retning
Lyd/Videokabel
1
Slut dit videokamera til optageenheden (Videobånd-eller
DVD/Harddiskoptager) med Lyd/Videokablet.
• Slut dit videokamera til optageenhedens indgangsstik.
• Hvis din optageenhed har en indgangsvælger, så indstil
indgangsvælgeren.
2
Isæt lagringsmediet i optageenheden.
Brug med andre enheder
Når kopieringen er færdig, skal du stoppe optageenheden
og derefter dit videokamera.
85
Udskrivning af fotos med en PictBridge-fotoprinter
Du kan udskrive billeder direkte ved at tilslutte dette videokamera til en PictBridge-printer (sælges separat) og et USB-kabel.
1
Indstil USB forbind. til PictBridge. ¬side 103
4
USB forbind.
Rør ved et billede der skal udskrives, og rør derefter ved
fanen Udskriv (
).
• Den tilhørende meddelelse vises.
Mass Storage
PictBridge
2
1/12
100_0001
Brug et USB-kabel ved tilslutning af dit videokamera til
printeren.
Videokamera
5
Rør ved Ja.
• Det valgte foto udskrives.
Sådan indstilles antallet af udskrifter
Fotoprinter
(PictBridge-kompatibel)
Rør ved fanen Forøg
kopier, der skal udskrives.
/ Formindsk
for at indstille det antal
Sådan annulleres udskriftsindstillingen
Rør ved fanen Miniaturevisning (
) på LCD-skærmen.
Sådan standses udskrivning efter den er gået i gang
Rør ved Annul. på skærmen.
3
Tænd for printeren.
• Hvis videokameraet ikke kan genkende printeren, skal du fjerne
USB-kablet og derefter slukke for printeren. Indstil USB forbind. til
PictBridge, og tilslut derefter USB-kablet igen.
• Brug det medfølgende USB-kabel.
• Billedminiatureoversigten vises.
Brug med andre enheder
86
Udskrivning af fotos med en PictBridge-fotoprinter
Sådan indstilles prægning af dato/tid
1
Rør ved fanen MENU (
1/12
2
• Indstilling af prægning af dato/tid understøttes muligvis ikke af alle
printere. Spørg printerproducenten. Muligheden til prægning af
dato/tid kan ikke indstilles, hvis printeren ikke understøtter denne
mulighed.
• PictBridge™ er et registreret varemærke tilhørende CIPA (Camera &
Imaging Products Association), en billedoverførselsstandard, der er
udviklet af Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson og Sony.
• Brug strømadapteren til videokameraet under direkte PictBridgeudskrivning. Hvis du slukker for videokameraet under udskrivning,
kan det beskadige data på lagringsmediet.
• Videoer kan ikke udskrives.
• Billeder der kommer fra andre enheder, kan ikke udskrives.
• Afhængigt af printeren findes der forskellige udskrivningsmuligheder.
Se i brugervejledningen til printeren for detaljer.
) i printertilstand.
100_0001
Rør ved et ønsket undermenuelement.
• Den valgte mulighed til visning af dato og tid bliver indstillet.
Fra
Dato
Tid
Dato&Tid
3
Rør ved fanen Retur (
) for at afslutte menuen.
01/J
• Den valgte dato og tid bliver udskrevet på dine fotos.
:00
2 00
/201
AN
01/J
Brug med andre enheder
87
AN/2
012
00:0
0
Overførsel af filer til din Windows-computer
Intelli-studio er et indbygget program, hvormed du kan afspille og redigere filer. Du kan overføre filer til websteder som f.eks. YouTube eller Flickr.
Systemkrav
• De systemkrav, der er nævnt herover, er anbefalinger. Selv på et
system, der opfylder kravene, garanteres, afhængigt af systemet,
ikke for funktionen.
• Hvis du anvender en langsommere computer end anbefalet,
springes der ved afspilning af video muligvis billeder over, eller der
kan opstå noget uventet.
• Når den version af DirectX, der findes på din computer, er lavere end
9.0c, skal du opgradere programmet til version 9.0c eller højere.
• Det anbefales at overføre de optagede videodata til en PC inden
afspilning eller redigering af videodatene.
• For at gøre dette har en bærbar computer større systemkrav end en
stationær PC.
• Intelli-studio er ikke Mac OS-kompatibel.
• På 64-bit versioner af Windows XP, Windows Vista og Windows 7
installeres og køres Intelli-studio muligvis som et 32-bit program.
Følgende krav skal opfyldes for at anvende den indbyggede
redigeringssoftware (Intelli-studio):
Punkter
Krav
OS
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, eller
Windows 7
CPU
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz eller højere anbefales
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz eller højere
anbefales
(Bærbar pc: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz eller AMD
Athlon X2 Dual-Core 2.6 GHz eller
højere anbefales)
RAM
1GB eller mere anbefales
Skærmkort
NVIDIA GeForce 8500 eller højere,
ATI Radeon HD 2600-serien eller højere
Skærm
1024x768, 16 bit farver eller mere (1280x1024, 32
bit farver anbefales)
USB
micro USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c eller højere
Brug med andre enheder
Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade, der opstår som følge af
brugen af en computer, der ikke opfylder kravene, såsom en computer
du selv har samlet.
88
Overførsel af filer til din Windows-computer
Overførsel af filer med Intelli-studio
Sådan frakobles USB-kablet
Når du er færdig med dataoverførslen, skal du sikre dig, at kablet
frakobles på følgende måde:
Når du slutter videokameraet til en pc med et USB-kabel, startes Intellistudio automatisk.
Trin 1. Tilslutning af USB-kablet
1
2
1. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen.
2. Valg USB-masselagerenhed, og klik derefter på Stop.
Indstil USB forbind: Mass Storage og Pc-software: Til.
¬side 103
3. Hvis vinduet Stop en hardwareenhed vises, skal du klikke på OK.
4. Fjern USB-kablet fra videokameraet og PC’en.
Tilslut videokameraet til pc’en med USB-kablet. Følgende
pop-up-vindue vises.
• Brug det medfølgende USB-kabel. (Leveret af Samsung)
• Sæt USB i, efter at du har undersøgt, om isætningsretningen er
korrekt.
• Vi anbefaler, at du bruger opladeren som strømforsyning i stedet for
batteriet.
• Når USB-kablet er tilsluttet, kan tænding og slukning af
videokameraet medføre funktionsfejl på computeren.
• Hvis du kobler USB-kablet fra computeren eller videokameraet
under overførsel af data, stopper dataoverførslen, og data kan blive
beskadigede.
• Hvis du slutter USB-kablet til en pc via en USB-HUB eller samtidigt
tilslutter USB-kablet og andre USB-enheder, fungerer videokameraet
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne alle USB-enheder fra PC’
en og slutte videokameraet til igen.
• Afhængigt af din computertype starter programmet Intelli-studio
måske ikke automatisk. Er det tilfældet, skal du i Denne computer
åbne det cd-rom-drev, hvor programmet Intelli-studio findes og køre
iStudio.exe.
• En ny skærm til fillagring vises i hovedvinduet i Intelli-studio. Hvis
camcorder’en ikke har nye filer, vises pop-up-vinduet til lagring
af nye filer ikke.
• Afhængigt af din computertype vises vinduet med den
tilhørende flytbare disk.
3
Klik på Ja. Overførselsproceduren afsluttes, og følgende
pop-up-vindue vises. Klik på Ja for at bekræfte.
• Hvis du ikke vil gemme en ny fil, skal du vælge Nej.
Brug med andre enheder
89
Overførsel af filer til din Windows-computer
Trin 2. Om hovedvinduet i Intelli-studio
Der er flere oplysninger, hvis du vælger Help
Œ Help på Intelli-studio-skærmen.
Når Intelli-studio starter, vises miniaturevisninger af videoer og billeder i
hovedvinduet.
1
2
3
4
5
6
7
nr.
%
$
#
8
9
@
0
!
• Hvis du installerer Intelli-studio på din pc, vil programmet blive
aktiveret hurtigere. Når du skal installere programmet, skal du vælge
Tool (Værktøj) € Install Intelli-studio on PC (Installer Intelli-studio
på pc).
• Du kan opdatere til den seneste version af Intelli-studio softwaren
ved at klikke på Web Support (Websupport) € Update Intellistudio (Opdater Intelli-studio) € Start Update (Start opdatering).
• Produktets indbyggede Intelli-studio-software er beregnet
til hjemmebrug. Det er ikke til præcisionsproduktion eller
industriproduktion. Til disse anvendelser anbefaler vi
redigeringssoftware designet til professionel anvendelse.
Brug med andre enheder
90
Beskrivelse
1
Menupunkter
2
Viser filerne i den valgte mappe.
3
Skift til tilstanden Fotoredigering.
4
Skift til tilstanden Videoredigering.
5
Skift til Del-tilstand.
6
Forstør eller reducer miniaturebillederne på listen.
7
Vælg en filtype.
8
Vis videoer og fotos i den valgte mappe på computeren.
9
Vis eller skjul videoer og fotos på den tilsluttede enhed.
0
Vis videoer og fotos i den valgte mappe på enheden.
!
Vis filer som miniaturer eller på et kort
@
Gennemse mapper på den tilsluttede enhed.
#
Gennemse mapper, der er gemt på computeren
$
Gå til forrige eller næste mappe
%
Udskriv filer, vis filer på et kort, gem filer i Indholdshåndtering eller
registrer ansigter, eller opdater Indholdshåndtering.
Overførsel af filer til din Windows-computer
Trin 3. Afspilning af videoer eller billeder
Trin 4. Redigering af videoer eller billeder
Du kan nemt afspille optagelserne med programmet Intelli-Studio.
1
Med Intelli-studio kan du redigere dine videoer eller billeder på
forskellige måder. (Skift størrelse, Fintuning, Billedeffekt, Indsæt
ramme, mv.) Inden redigering af en video eller et billede i Intelli-studio
skal du lave en sikkerhedskopi af video- eller billedfilen og gemme den
et sikkert sted på din computer. Brug Denne computer eller Windows
Stifinder.
Klik på den ønskede mappe for at få vist dine optagelser
med Intelli-studio.
• Video- (eller billed-) miniaturer vises på skærmen i henhold til
den valgte kilde.
2
1
2
Vælg den video eller det billede, du vil afspille.
• Du kan kontrollere filinformationerne ved at flytte musen over
filen.
• Når du klikker én gang på en videominiature vises
videoafspilningen inde i miniaturerammen, så du nemt kan søge
efter en ønsket video.
3
Klik på Movie Edit (Filmredigering) ( ) eller Photo Edit
(Fotoredigering) ( ) alt efter den valgte fil i Intelli-studiobrowseren.
• Den valgte fil vises i redigeringsvinduet.
3
Vælg den video eller det billede, du vil afspille, og dobbeltklik
herefter for at afspille.
• Afspilning starter, og afspilningskontrollerne vises.
Følgende filformater understøttes i Intelli-studio:
- Videoformater: MP4 (Video: H.264, lyd: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Billedformater: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Brug med andre enheder
Vælg de videoer eller fotos, der skal redigeres.
91
Rediger en video eller et foto vha. forskellige
redigeringsfunktioner.
Overførsel af filer til din Windows-computer
Trin 5. Deling af videoer/billeder online
4
Del dit indhold med hele verden ved at uploade billeder og videoer
direkte til et website med ét klik.
1
2
Klik på Upload (Overførsel) for at starte upload.
• Der vises et pop-op-vindue om at åbne webbrowseren på det
valgte sted, eller der vises et pop-op-vindue, der beder om dit
ID og din adgangskode.
Vælg ønsket video eller billede til deling.
Klik på Share (Del) (
) i browseren.
• Den valgte fil vises i delevinduet.
5
Indtast din ID og adgangskoden for at få adgang.
• Adgang til websiteindholdet kan være begrænset, afhængigt af
dit webadgangsmiljø.
3
Klik på det website, du vil overføre filerne til.
Optagelsestiden og kapacitet tilgængelig for upload af videoer kan
ændres, afhængigt af det enkelte websteds politik.
• Du kan vælge YouTube, twitter, Flickr, Facebook, Picasa,
E-mail eller et andet websted, du vil bruge til administration af
websted.
Brug med andre enheder
92
Overførsel af filer til din Windows-computer
Overførsel af filer ved tilslutning af videokameraet som en flytbar disk
Du kan overføre eller kopiere optagede filer til en Windows-computer ved at slutte USB-kablet til videokameraet.
5
Visning af lagringsmediets indhold
1
2
3
4
Mapperne i lagringsmediet vises.
• Forskellige filtyper er gemt i forskellige mapper.
Kontroller indstillingen USB forbind.: Mass Storage.
¬side 103
Kontroller indstillingen Pc-software: Fra. ¬side 103
Indsæt et hukommelseskort. ¬side 16
Billeder
Tilslut videokameraet til PC’en med et USB-kabel. ¬side 89
• Vinduet Flytbar disk eller Samsung vises på
Systemdata
computerskærmen efter et øjeblik.
• Vælg Åbn mapper for at se filer ved at bruge Windows
Explorer, og klik på OK.
Videoer
Indstilling af data
6
Kopier og indsæt eller træk og slip filerne fra lagringsmediet
til din pc.
• Hvis vinduet Flytbar disk ikke vises, skal du bekræfte forbindelsen
(¬side 89) eller udføre trinene 1 og 4 igen.Hvis den flytbare disk
ikke vises med det samme, skal du åbne den flytbare diskmappe på
Denne computer.
• Hvis det tilsluttede videokameras diskdrev ikke åbnes eller
genvejsmenuen ved højreklik med musen (åbn eller gennemse) virker
ødelagt, er din computer måske inficeret med virussen Autorun. Det
anbefales at opdatere antivirussoftwaren til den nyeste version.
• Afhængigt af videokameraets funktioner kan der oprettes yderligere
mapper.
Brug med andre enheder
93
Overførsel af filer til din Windows-computer
Videofil (H.264) 1
Filformat
• Videoer i HD-kvalitet har formatet HDV_####.MP4.
• Filnumrene øges automatisk, når der oprettes en ny videofil.
• Der oprettes en ny mappe, når antallet af filer i en mappe overstiger
999~1.000.
• Mapper navngives i rækkefølgen 100VIDEO, 101VIDEO. Det
maksimale antal mapper er 999.
• Det maksimale antal på 9.999 filer kan oprettes på et
hukommelsesmedie via videokameraet.
Billedfil 2
Videofiler
• Videoer komprimeres i H.264-format. Filtypenavnet er ‘.MP4’.
• Seside 97 for videoopløsning.
Billedfiler
• Billeder komprimeres i JPEG-formatet (Joint Photographic Experts
Group). Filtypenavnet er ‘.JPG’.
• Se side 97 for billedopløsning.
• Som ved billedfiler øges filnumrene automatisk, når der oprettes en
ny billefil.
• Billederne har formatet SAM_####.JPG.
• Mapper navngives i rækkefølgen 100PHOTO, 101PHOTO.
Brug med andre enheder
• Filnavnene er i overensstemmelse med DCF (Design rule for Camera
File System).
• Navnet på en videofil, der er optaget med videokameraet, bør ikke
ændres, da korrekt afspilning via videokameraet kræver den originale
mappe og det originale filnavn.
94
Indstillinger
Se elementerne for at konfigurere indstillingerne på dit
videokamera.
Indstillingsmenu .................................................................. 96
Åbning af indstillingsmenuen ................................................... 96
Optagelse .............................................................................. 97
Afspilning................................................................................ 98
Skærm ................................................................................. 101
Tilslutning ............................................................................. 103
Generelt ............................................................................... 104
Indstillingsmenu
3
Åbning af indstillingsmenuen
Vejledningen nedenfor er et eksempel på, hvordan elementerne i
indstillingsmenuen åbnes og bruges. Når du åbner og bruger andre
elementer i indstillingsmenuen (sides 97-106) kan du bruge dette
eksempel som en vejledning.
1
2
Tryk på knappen [Hjem (
Videoopløsning
Fotoopløsning
OIS Duo
Tele Makro
4
Indstillinger
Rør ved et ønsket undermenuelement.
OIS Duo
Optagelse
Fra
Afspilning
Til
Skærm
Plus
Tilslutning
Menu
• Funktionen OIS Duo anvendes her som eksempel.
Optagelse
)] p rør ved Indstillinger.
Rør ved en menu.
Rør ved en undermenu.
5
Beskrivelse
Optagelse: Indstil elementerne i video- eller
fotooptagelsestilstanden. ¬sides 97~98
Afspilning: Indstil elementerne i video- eller
fotoafspilningstilstanden. ¬sides 98~101
Skærm: Tilpas visningsindstillingerne. ¬sides 101~102
Tilslutning: Indstil forbindelseselementerne. ¬side 103
Generelt: Skift indstillingerne i videokamerasystemet såsom
formatering af hukommelse og nulstilling til standard.
¬sides 104~106
Indstillinger
96
Rør ved fanen Retur (
) for at afslutte menuen.
Indstillingsmenu
Optagelse
* : Standardværdi
* : Standardværdi
Ikon
Ikon
Beskrivelse
Indstil videoopløsningen.
• Full HD 1080/50i* (
): Optager i Full HDformatet (1920x1080/50i).
• HD 720/50p (
): Optager i HD-formatet
(1280x720/50p).
• Web/HD (
): Optager i formatet Web/HD for at
overføre videoer til websteder med deling.
•
Videooplø-sning
•
•
•
•
OIS Duo
Beskrivelse
Indstil for at kompensere for ryst/slør i videokameraet.
• Fra*: Deaktiverer funktionen.
• Til ( ): Funktionen OIS Duo er aktiveret for at
forhindre rystelser.
• Plus (
): Aktiverer funktionen.
OIS Plus forbedrer en eksisterende optisk billedstabilisering
ved at tillade videokameraets linse at skifte over et større
interval i vidvinkel-/teleposition. Dette gør det muligt
for videokameraet at kompensere for en større grad af
kamerarystelser og levere et forbløffende niveau af bløde
billedbevægelser.
50i indikerer, at videokameraet optager i interlaced scanningstilstand med 50 felter pr. sekund.
50p indikerer, at videokameraet optager i progressiv scanningstilstand med 50 felter pr. sekund.
Optagede filer kodes med VBR (Variable Bit Rate). VBR er et
kodningssystem, der automatisk justerer bithastigheden i forhold
til det billede, der optages.
Den mulige optagetid afhænger af den valgte videoopløsning.
¬side 19
Videoer optaget i opløsningen Web/HD vises i opløsningen
1280X720/50p i visningen med videominiaturer og i opløsningen
WQGA (432x240/25p) i tilstanden Social deling. ¬side 76
Indstil for at optage nærbilleder af meget små objekter.
• Fra*: Deaktiverer funktionen.
• Til ( ): Du kan fokusere på en lille del af en stor
genstand med en televinkel.
•
•
Fotoopløsning
Indstil fotoopløsningen.
): Optager i 3072X1728
• 5.3M 3072X1728* (
opløsning.
• 2M 1920X1080 (
): Optager i 1920x1080
opløsning.
•
•
Tele Makro
•
Billeder, der optages med dit HD-videokamera, vises muligvis
ikke korrekt på andre digitale enheder, der ikke understøtter
denne billedstørrelse. ¬side 19
Billeder med høj opløsning bruger mere hukommelsesplads end
billeder med lav opløsning. Hvis der vælges højere opløsning, er
der mindre plads til at tage billeder i hukommelsen.
Indstillinger
•
•
•
97
Når du optager i telemakrotilstand, kan fokuseringshastigheden muligvis blive reduceret.
Brug et stativ (medfølger ikke) for at undgå at ryste på
hånden i telemakrotilstand.
Undgå skygger ved optagelse i telemakrotilstand.
I takt med at afstanden til motivet reduceres, bliver fokuseringsområdet mindre.
Når afstanden mellem videokameraet og motivet er for lille,
og videokameraet ikke kan fokusere, skal du trykke på
knappen [Zoom (W)] og derefter justere fokuseringsafstanden mellem dem.
Når funktionen Tele Makro er sat Til, og videokameraet
forstørrer et motiv i teletilstand, skal fokuseringsafstanden
mellem videokameraet og motivet være mindst 50 cm.
Indstillingsmenu
Optagelse
Afspilning
* : Standardværdi
Ikon
* : Standardværdi
Beskrivelse
Indstil for at øge den tilgængelige zoom med et
zoomobjektiv.
• Fra*: Deaktiverer den digitale zoomfunktion, og kun
optisk zoom (og intelli-zoom) er tilgængelig.
• Til: Aktiverer den højeste digitale zoomforstørrelse.
Digital Zoom
Ikon
Beskrivelse
Miniature
Indstil typen 3x3 eller 4x4 som miniaturevisning.
• 3X3*: Viser miniaturevisningen af typen 3x3.
• 4X4: Viser miniaturevisningen af typen 4x4.
Du kan også skifte Miniature til 3x3 eller 4x4 ved at
trykke på knappen [Zoom (T/W)] i miniaturevisningen.
Med den digitale zoom behandles billedet digitalt,
mere end det intelligente eller optiske zoomforhold, så
billedopløsningen kan blive forringet.
Den øverste del af linjen viser det
digitale zoomområde.
Zoomområdet vises, når du
trykker på knappen [Zoom
(T/W)] eller burger fanen Zoom
(
).
Digital rækkevidde
Optisk
rækkevidde
Videoafspil
ningsmulighed
Zoomindikator
Indstil for at anvende digitale effekter ved at ryste
videokameraet.
• Fra*: Deaktiverer funktionen Ryst den.
• Til: Aktiveres for at anvende de digitale effekter i
rækkefølge ved at ryste videokameraet i tilstanden
Kunstfilm.
Smart
BGMindstilling
Ryst den
00:
00:
00
[25
3M
in]
00:00:00 [253Min]
Indstillinger
98
Indstil en specifik afspilningsstil efter dine ønsker.
): Afspiller videoklip i rækkefølge fra
• Afspil alle* (
den valgte video til den sidste og vender herefter
tilbage til miniaturevisningen.
): Afspiller kun den valgte video og
• Afspil en (
vender tilbage til miniaturevisningen.
• Gentag alle (
): Gentager afspilning af alle videoklip, indtil du rører ved fanen for miniatureoversigt
).
(
• Gentag en (
): Gentager kun afspilning af den
valgte video, indtil du rører ved fanen for miniature).
oversigt (
Indstil den baggrundsmusik, du vil afspille en video
med. Der er 20 musikstykker fra Loppevalsen
til Four Seasons i videokameraet. Indstillingen
Tilfældig afspiller fra Loppevalsen til Four Seasons
i vilkårlig rækkefølge.
Du kan glæde dig over eksterne sange ved at gemme
dem på et hukommelseskort samt de 20 musikstykker i
videokameraets Smart BGM-indstilling.
¬sides 99~100
Indstillingsmenu
Afspilning
Brug eksterne sange som baggrundsmusik (Smart BGM II)
Du kan glæde dig over eksterne sange ved at gemme dem på et hukommelseskort, samt lydene i Smart BGM-indstilling i dette videokamera.
Sådan indstiller du eksterne sange som
baggrundsmusik
Du skal konvertere dine sange til et kompatibelt format med
programmet Intelli-studio, der er indbygget i dit videokamera, for at de
kan genkendes af videokameraet.
1
2
Slut videokameraet til en pc med USB-kablet for at køre
programmet Intelli-studio. ¬side 89
Klik på Tool på skærmen Intelli-studio p Sending song for
Smart BGM.
5
Klik på OK, når overførslen er færdig.
• Du kan gemme op til 5 konverterede sange på videokameraets
hukommelseskort.
6
3
4
Klik på Browse på Smart BGM-skærmen for at vælge den
ønskede sang.
Sangene, der er gemt på hukommelseskortet, vises på
menuen Smart BGM-indstilling i videoafspilningstilstand.
¬side 98
Smart BGM-indstilling
Solveig’s Song
Four Seasons
Ændr sangens navn, der skal genkendes af videokameraet,
og klik derefter på Send Yes.
NewBGM1
Tilfældig
• Sangen konverteres til en m4a-fil og overføres til
hukommelseskortet i videokameraet.
Indstillinger
99
Indstillingsmenu
Afspilning
Hvis videokameraet er blevet solgt i Europa, skal du gemme
eksterne sange som følger.
Brug eksterne sange som baggrundsmusik (Smart BGM II)
1
2
Sådan slettes de eksterne sange på hukommelseskortet
Du kan slette de eksterne sange fra Manage BGM på skærmen eller
fra mappen BGM på hukommelseskortet.
3
4
Følg trin 1~3 som vist i
illustrationen til venstre.
Rediger navnet på den eksterne
sang € Vælg en sted til lagring €
Klik på Convert € Yes (Ja).
• BGM-mappen oprettes
automatisk på det valgte sted,
hvorefter den eksterne sang
konverteres til m4a-filen og
lagres i BGM-mappen.
C Slut et hukommelseskort til din pc € Kopier BGMmappen (herunder konverterede eksterne sange) fra pc’en
til hukommelseskortet € Afbryd hukommelseskortet fra pc’
en, og sæt det tilbage i videokameraet.
I menuen Smart BGM-indstilling i videoafspilningstilstand
skal du vælge en ekstern sang som baggrundsmusik.
Sådan slettes de eksterne sange på hukommelseskortet
1
2
Skub hukommelseskortet ud af videokameraet, og slut det
derefter til din pc igen.
Slet de eksterne sange fra BGM-mappen.
• Videokameraet kan kun genkende de eksterne sange, der er konverteret med programmet Intelli-studio.
• De filformater for eksterne sange, der kan konverteres af programmet
Intelli-studio, er formaterne mp3 og m4a. Visse MP3-filer understøttes muligvis ikke.
• Eksterne sange gemmes i BGM-mappen på hukommelseskortet.
• Hvis du overfører de konverterede .m4a-filer til BGM-mappen på
hukommelseskortet, kan du bruge dem som Smart BGM.
Indstillinger
100
Indstillingsmenu
Afspilning
Skærm
* : Standardværdi
Ikon
Beskrivelse
Diasshowindstilling
Angiv indstillingerne for afspilning for et diasshow, og
.
berør derefter fanen
Indstil afspilningsindstillingerne for et diasshow.
• Musik: Du kan aktivere eller deaktivere baggrundsmusikken. Startes et diasshow, startes afspilning af
de 20 baggrundsmusiknumre i tilfældig rækkefølge.
• Interval: Billeder afspilles fortløbende med det
indstillede diasshowinterval (1 sek. eller 3 sek.).
• Effekt: Fortløbende afspilning af billeder med fade
ind/ud-effekter mellem billedovergangene.
* : Standardværdi
Ikon
Indstil LCD-skærmens lysstyrke.
/
mellem 0 og 10.
Rør ved fanen
LCDlysstyrke
• Hvis det omgivende lys er for kraftigt, kan du justere
LCD-skærmens lysstyrke.
• Justering af LCD-skærmen påvirker ikke de billeder,
der optages.
• En lysere LCD-skærm bruger mere strøm.
Indstil et gitter som hjælp til at opbygge et motiv.
): Deaktiverer funktionen.
• Fra*(
): Placer motivet på krydset i retningslin• Kryds (
jen for at centrere motivet.
): Optagelse af flere motiver. Placer moti• Net (
verne ved eller i nærheden af krydset i retningslinjen for at skabe en velafbalanceret komposition.
Retningslinie
• Sikkerhedszone (
): Placer motivet inde i sikkerhedszonefirkanten, så du kan sikre dig, at det
kommer med på billedet.
Indstil til at afspille baggrundsmusikken, når videokameraet rystes.
• Fra*: Deaktiverer funktionen Ryst den.
• Til: Aktiverer afspilning af baggrundsmusik, hvis
videokameraet rystes under afspilning af en video.
Ryst den
Beskrivelse
00:
00:
20/
• Anbring motivet ved et krydspunkt på retningslinjen for
at balancere billedkompositionen.
• Retningslinjerne på skærmen kommer ikke med på de
optagede billeder.
00:
01:
03
100
_00
01
00:00:20/00:01:
03
100_0001
0
:00
0
0:00
0:0
0:
00:0
0
00
Indstillinger
101
Indstillingsmenu
Skærm
* : Standardværdi
* : Standardværdi
Ikon
Date/tidsvisning
Beskrivelse
Indstil for at vise dato og klokkeslæt på videokameraets skærm.
• Fra*: Informationer om aktuel dato/tid vises ikke.
• Dato: Viser den aktuelle dato.
• Tid: Viser den aktuelle tid.
• Dato&Tid: Viser aktuel dato og tid.
Ikon
Beskrivelse
HDMI tv-ud
Indstil HDMI-videooutputtet til at stemme overens med
det tv, du har forbundet videokameraet til.
• Auto*: Videosignalerne udsendes i samme format
som den optagede fil. Brug kun denne indstilling
ved tilslutning til et HDTV.
• 576p: Den optagede fil udsendes i formatet
720x576p. Brug kun denne indstilling, når du slutter til et almindeligt tv, der understøtter progressiv
scanning på SD-niveau (standard opløsning) med
HDMI-stik.
• Datoen/tiden vises som 01/JAN/2012 00:00 i
følgende tilfælde:
- Når det indbyggede, opladelige batteri er løbet tør.
• Denne funktion afhænger af indstillingen Datotype og
Klokkesl.type. ¬side 104
TV skærm
Indstil, om videokameraets OSD (On Screen Display)
skal vises eller ej på tv-skærmen.
• Fra: Skærmmenuerne vises kun på LCD-panelet.
• Til*: Skærmmenuerne vises både på LCD-panelet
og på tv-skærmen.
Menu-, miniature- og demoskærmene vises på tv’et,
også når du indstiller TV skærm til Fra.
Indstillinger
Auto LCD
Off
102
Indstil for at gøre LCD-skærmen mørkere og bruge
mindre strøm.
• Fra: Deaktiverer funktionen.
• Til*: Når videokameraet er ledigt i mere end to
minutter i tilstanden STBY eller i mere end fem
minutter ved optagelse af video, starter strømbesparelsestilstanden med at nedtone LCD-skærmen.
• Når funktionen Automatisk LCD fra er aktiveret, kan
du trykke på en vilkårlig knap på videokameraet for at
gendanne LCD-lysstyrken.
• Auto-LCD Fra bliver deaktiveret i følgende situationer:
- Når videokameraet er tilsluttet med et kabel. (USBkabel, strømadapter mv.)
- Når funktionen Demo er aktiv.
Indstillingsmenu
Tilslutning
* : Standardværdi
* : Standardværdi
Ikon
Pc-software
USB forbind.
Beskrivelse
Ikon
Indstil for at starte den indbyggede redigeringssoftware (Intelli-studio) automatisk, når
videokameraet sluttes til din pc.
• Fra: Deaktiverer funktionen.
• Til*: Den indbyggede redigeringssoftware
starter, når videokameraet tilsluttes til PC’en.
Vælg en tilstand, der skal bruges, når videokameraet sluttes til en pc eller en printer med et USBTvkabel.
tilslutningsguide
• HDMI: Viser HDMI-vejledningen.
• Composite: Viser kompositvejledningen.
• PC-softwarefunktionen er ikke tilgængelig i
følgende situationer:
- Hvis USB forbind. er indstillet til PictBridge
• For at aktivere funktionen PC-software skal
du indstille USB forbind. til Mass Storage i
menuvalget Systemindstilling.
• Pc-softwaren er kun kompatibel med Windowsoperativsystemer.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Vælg en tilstand, der skal bruges, når videokameraet sluttes til en pc eller en printer med et USBkabel.
• Mass Storage*: Tilslutter til en PC til overførsel af videoer og billeder. ¬side 93
• PictBridge: Tilslutter til en PictBridge-printer
til direkte udskrivning af billeder (ved brug af
funktionen PictBridge). ¬side 86
Indstillinger
Beskrivelse
Indstil for at kontroller nogle funktioner på videokameraet med fjernbetjeningen til et Samsung-tv,
der understøtter Anynet+.
• Fra: Deaktiverer funktionen.
• Til*: Funktionen Anynet+ deaktiveres.
Når videokameraet tilsluttes til et TV, der
understøtter Anynet+, kan du anvende nogle
af videokameraets funktioner med TV'ets
fjernbetjening.
• Når du tænder for videokameraet, der er tilsluttet
til et Anynet+ understøttet tv med et HDMIkabel, tændes der automatisk for TV'et (med
Anynet+ understøttelse).
• For detaljer om funktionen Anynet+ (HDMI-CEC)
skal du se i brugervejledningen til et SamsungTV, der understøtter Anynet+.
103
Indstillingsmenu
Generelt
* : Standardværdi
Ikon
Beskrivelse
* : Standardværdi
Ikon
Vis lageroplysningerne på det isatte lagringsmedie,
som f.eks. brugt hukommelsesplads og ledig
hukommelsesplads.
Kortinfo
Fil NR
• Den faktiske kapacitet kan være mindre end den
kapacitet, der vises på LCD-skærmen, da videokameraets systemfiler optager en del af kapaciteten.
• Hvis der ikke er indsat et lagringsmedie, kan du
ikke vælge kortinfo, og det forekommer gråtonet på
menuen.
Tildel filnavne til de optagede billeder.
• Serier*: Tildeler filnumre i rækkefølge, også når du udskifter eller formaterer lagringsmediet eller sletter alle filer.
• Nulstil: Nulstiller filnummeret til 0001 efter formatering,
sletning af alle filer eller isættelse af et nyt hukommelseskort.
Datotype
Tidszone
Dato/tid sat
Indstil dato og klokkeslæt. ¬side 28
Indstillinger
Indstil et datoformat.
• 2012/01/01: Datoen vises i rækkefølgen år/måned (to
cifre)/dato.
• JAN/01/2012: Datoen vises i rækkefølgen måned/
dag/år.
• 01/JAN/2012*: Datoen vises i rækkefølgen dag/
måned/år.
• 01/01/2012: Datoen vises i rækkefølgen dato/måned
(to cifre)/år.
Denne funktion afhænger af indstillingen Date/tidsvisning.
¬side 102
Klokkesl.
type
• Når du indstiller Fil NR til Serier, får hver fil et nyt
nummer, så duplikering af filnavne undgås. Det er
praktisk, når filerne håndteres på din computer.
Indstil din placerings tidszone.
• Hjem*: Uret anvendes i henhold til din indstilling i
menuen Indstil dato/tid. Vælg denne, når du anvender
dette videokamera for første gang, eller når du sætter
uret tilbage til dine lokale dato/tidsindstillinger.
• Besøg ( ): Vælg besøgsfunktionen, når du rejser
/
, og
til en anden tidszone. Rør ved fanen
derefter fanen
.
Beskrivelse
Bip-lyd
Indstil et tidsformat.
• 12 T: Viser tidsinformatioerne i en 12 timers visning.
• 24 T*: Viser tidsinformatioerne i en 24 timers visning.
Denne funktion afhænger af indstillingen Date/tidsvisning.
¬side 102
Indstil, om biplyden skal høres eller ej.
• Fra: Deaktiverer funktionen.
• Til*: Du hører en biplyd, når du bruger knapper eller
faner, som f.eks. knappen [Start/stop optagelse].
Biplyden annulleres i følgende tilfælde:
- Under optagelse, afspilning
- Når videokameraet er tilsluttet med et kabel. (Lyd/
videokabel, micro-HDMI-kabel mv.)
104
Indstillingsmenu
Generelt
* : Standardværdi
* : Standardværdi
Ikon
Beskrivelse
Lukkerlyd
Indstil, om lukkerlyden skal høres eller ej.
• Fra: Deaktiverer funktionen.
• Til*: Du hører lukkerlyden, når du tager et billede
med knappen [Start/stop optagelse].
Ikon
Brug til at nedsætte energi- og batteriforbruget, når
der optages ofte i en længere periode.
• Fra*: Hvis LCD-skærmen lukkes, slukkes videokameraet.
• 5 min: Hvis du i standbytilstanden lukker LCDskærmen, skiftes hurtigt til tilstanden Quick On
STBY (Hurtig til STBY), hvorefter videokameraet
slukkes efter 5 minutter.
Lukkerlyden høres ikke i følgende tilfælde:
- Når videokameraet er tilsluttet med et kabel. (Lyd/
videokabel, micro-HDMI-kabel mv.)
Indstil videokameraet til automatisk at slukke, når der
ikke udføres nogen handlinger i 5 minutter.
• Fra: Deaktiverer funktionen.
• 5 min*: Videokameraet slukkes, hvis det er ledigt i
5 minutter uden brug.
Automatisk
slukning
Beskrivelse
Hurtig til
STBY
• Funktionen Automatisk slukning virker ikke i følgende
situationer:
- Når videokameraet er tilsluttet med et kabel. (USBkabel, Strømadapter, mv.)
- Når funktionen Demo er aktiv.
- Under optagelse (herunder midlertidig standsning
af optagelse), afspilning (ekskl. pause) eller under et
diasshow.
• For at tænde for videokameraet igen: Luk LCDskærmen, og åbn den igen.
Switch Grip
• Det anbefales altid at slukke for videokameraet efter
brug for at reducere energiforbruget, men du kan
effektivt udnytte funktionen Hurtig til STBY til hyppige
optagelser i den angivne tidsperiode.
• Tilstandsindikatoren blinker vedvarende i tilstanden
Hurtig til STBY.
• Funktionen Quick On STBY (Hurtig til STBY) er ikke
tilgængelig i følgende tilfælde:
- Når LCD-skærmen er åben.
- Ved betjening af knapper på videokameraet.
- Mens der optages.
Indstil for at kunne bruge videokameraet praktisk med
enten din højre eller venstre hånd.
• Fra : Deaktiverer funktionen.
• Til* : Kan du nemt bruge videokameraet med
begge hænder.
Når du skifter grebsretningen under optagelse, kan det
ske, at optagelsen midlertidigt afbrydes.
Indstillinger
105
Indstillingsmenu
Generelt
* : Standardværdi
* : Standardværdi
Ikon
Ikon
Beskrivelse
Brug til at slette alle filer helt eller rette problemer på
lagringsmediet.
• Fjern ikke lagringsmediet, og udfør ikke andre
handlinger (som f.eks. at slukke for strømmen) under
formateringen. Sørg også for at bruge den medleverede strømadapter, da lagringsmediet kan fejle, hvis
batteriet løber ud under formateringen.
• Hvis lagringsmediet beskadiges, skal du formatere det
igen.
Format
• Formater ikke lagringsmediet på en PC eller på andre
enheder. Sørg for at formatere lagringsmediet på dette
videokamera.
• Et hukommelseskort med beskyttelsestappen sat på
låst kan ikke formateres. ¬side 17
• Hvis der ikke er isat et lagringsmedie, kan det ikke
vælges. Det vil være nedtonet på menuen.
• Du kan helt slette alle filer og indstillinger på
lagringsmediet, inkl. beskyttede filer. Dette muliggør
stabil hastighed og drift, når der skabes adgang til
lagringsmediet. Vær opmærksom på, at alle filer og
data, inkl. beskyttede filer, slettes.
Indstil standard
Language
Beskrivelse
Nulstil alle menuindstillinger til standardtilstanden
(fabriksindstillinger).
Berør Ja, hvis du ønsker, at alle indstillingerne vender
tilbage til standarderne.
• Sluk ikke for strømmen, mens du bruger denne funktion.
• Initialisering af HD-videokameraets indstillinger til
fabriksstandard påvirker ikke optagede film.
Vælg det sprog, som videokameraet bruger til at vise
menuer og meddelelser. ¬side 29
Vis videokameraets vigtigste demonstrationsfunktioner.
• Fra: Deaktiverer funktionen.
• Til*: Aktiverer funktionen Demo.
Demo
Tilstanden Demo annulleres i følgende tilfælde:
- Hvis du rører ved LCD-skærmen.
- Hvis nogen knap betjenes (Start/stop optagelse,
Hjem ( ), mv.) Men videokameraet går efter fem
minutter automatisk i tilstanden Demo, hvis det er ledigt
i fem minutter uden betjening. Hvis du ikke ønsker, at
Demo-funktionen skal starte, skal du indstille Demo til
Fra.
Demo-funktionen virker ikke i følgende tilfælde:
- Hvis Autom slukning er indstillet til 5 min (bruger
batteriet som hovedstrømkilde), har funktionen Autom
slukning prioritet i forhold til Demo.
Indstillinger
106
Appendikser
Få oplysninger om fejlmeddelelser, vedligeholdelse og
specifikationer.
Fejlsøgning ........................................................................ 108
Advarselsindikatorer og meddelelser ...................................... 108
Symptomer og løsninger ....................................................... 114
Flere informationer ............................................................ 121
Brug af videokameraet i udlandet ..................................... 123
Ordforklaring ..................................................................... 124
Specifikationer................................................................... 125
Fejlsøgning
Før du kontakter et autoriseret Samsung-servicecenter, skal du udføre følgende enkle kontroller.
Det kan spare tid og penge til et unødvendigt opkald.
Advarselsindikatorer og meddelelser
Der kan opstå problemer af følgende årsager. Kontroller informationerne, og udfør den fornødne handling.
Batteri
Besked
Betyder at...
Afhjælpning
Lavt batteriniveau
Ikon
-
Batteriet er næsten afladet.
• Udskift med et opladet batteri, eller sæt opladeren i.
Kontroller batteriets
gyldighed.
-
Batteriet kan ikke godkendes.
• Kontroller, om batteriet er ægte, og skift til et nyt.
• Det anbefales kun at anvende ægte Samsungbatterier i dette videokamera.
Betyder at...
Afhjælpning
Der sidder intet hukommelseskort i
hukommelseskortslotten.
• Indsæt et hukommelseskort.
Kort fyldt
Der er ikke tilstrækkelig plads til at optage på
hukommelseskortet.
• Slet unødvendige filer på hukommelseskortet
• Sikkerhedskopier dine filer til PC’en eller et andet
lagringsmedie, og slet filerne.
• Skift til et andet hukommelseskort, som har
tilstrækkelig ledig plads.
Hukommelse er
beskyttet!
Skrivebeskyttelsestappen på SD- eller SDHC-kortet er
• Udløs skrivebeskyttelsestappen.
sat til låst.
Lagringsmedie
Besked
Isæt kort
Ikon
Appendikser
108
Fejlsøgning
Lagringsmedie
Besked
Betyder at...
Afhjælpning
Kortfejl
Hukommelseskortet har problemer og kan ikke
genkendes.
• Udskift hukommelseskortet med et andet.
Ikke formateret
Hukommelseskortet er ikke formateret i dette
videokamera.
• Formater hukommelseskortet med dette
videokamera.
Ikke-understøttet
format
Hukommelseskortet er muligvis formateret på en
anden enhed og indeholder muligvis stadig nogle
billeder.
• Filer kan ikke afspilles, fordi hukommelseskortets
format ikke understøttes af videokameraet.
• Brug hukommelseskortet efter formatering (eller et
nyt kort) til optagelse med et videokamera.
Ikke understøttet
kort
Dette videokamera understøtter ikke
hukommelseskortet.
• Udskift hukommelseskortet med en anbefalet type.
Hukommelseskortet har ikke tilstrækkelig ydeevne til
at optage.
• Optag video med en lavere opløsning og kvalitet.
• Udskift hukommelseskortet med et andet.
Betyder at...
Afhjælpning
Kort med lav
hastighed. Optag
med lavere kvalitet.
Ikon
-
Optagelse
Besked
Ikon
Skrivefejl
-
Der opstod et problem under skrivning af data til
lagringsmediet.
• Sluk og tænd for videokameraet for at gendanne
data.
• Hvis en fil ikke bliver gendannet, skal du formatere
lagringsmediet ved hjælp af menuerne, efter at du
har sikkerhedskopieret vigtige filer til pc'en eller et
andet lagringsmedie.
Gendanner data...
Sluk ikke, og hold
kortet inde.
-
Filen blev ikke oprettet normalt.
• Vent, indtil datagendannelsen er færdig.
• Sluk aldrig for strømmen, og skub aldrig
hukommelseskortet ud under optagelse.
Appendikser
109
Fejlsøgning
Optagelse
Besked
Antallet af videofiler
er nået. Kan ikke
optage video.
Ikon
-
Betyder at...
Afhjælpning
Antallet af videofiler, der kan gemmes, er 9.999.
• Slet unødvendige filer på lagringsmediet.
• Sikkerhedskopier dine filer til din pc eller et andet
lagringsmedie, og slet filerne.
• Skift til et andet kort, som har tilstrækkelig ledig
plads.
• Indstil Fil NR til Nulstil.
• Formater lagringsmediet.
Antallet af fotofiler
er nået. Kan ikke
optage et foto.
-
Antallet af billedfiler, der kan gemmes, er 9.999.
• Slet unødvendige filer på lagringsmediet.
• Sikkerhedskopier dine filer til din pc eller et andet
lagringsmedie, og slet filerne.
• Skift til et andet kort, som har tilstrækkelig ledig
plads.
• Indstil Fil NR til Nulstil.
• Formater lagringsmediet.
Antallet af filer
er nået. Kan ikke
optage video.
-
Mappe- og filnumre har nået deres grænse, og du
kan ikke optage.
• Indstil Fil NR til Nulstil, og formater lagringsmediet.
Husk at tage sikkerhedskopi før formatering.
Antallet af filer er
nået. Kan ikke tage
et billede.
-
Mappe- og filnumre har nået deres grænse, og du
kan ikke optage.
• Indstil Fil NR til Nulstil, og formater lagringsmediet.
Husk at tage sikkerhedskopi før formatering.
Objektivdæksel er lukket.
• Åbn objektivdækslet.
Kontroller
objektivdækslet!
Appendikser
110
Fejlsøgning
Afspilning
Besked
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
Læsefejl
-
Der er opstået problemer under læsning af data fra
lagringsmediet.
• Formater lagringsmediet ved hjælp af menuerne,
efter at du har sikkerhedskopieret vigtige filer til
pc'en eller et andet lagringsmedie.
Ødelagt fil
-
Denne fil kan ikke læses.
• Formater lagringsmediet ved hjælp af menuerne,
efter at du har sikkerhedskopieret vigtige filer til
pc'en eller et andet lagringsmedie.
Redigering af videoer
Besked
Betyder at...
Afhjælpning
Kan ikke vælge en
anden opløsning.
Ikon
-
De filer, du vil kombinere, har forskellige opløsninger.
• Du kan ikke kombinere filer, der har forskellige
opløsninger.
Ikke plads på
hukommelseskort.
-
Du kan ikke redigere pga. utilstrækkelig plads på
hukommelseskort.
• Udfør redigeringen, når du har slettet unødvendige
filer.
Vælg 2 filer til
kombinering.
-
Du kan kun kombinere to filer.
• Kombiner to filer først, og kombiner derefter den
anden. Men filer kan ikke kombineres, når filernes
samlede kapacitet overstiger 1.8GB.
Samlet filstørrelse
overstiger 1,8 GB.
-
Filer, hvis samlede kapacitet formentlig vil overskride
1.8GB, kan ikke kombineres.
• Udfør opdel- eller delvis slet-funktionen først for
at slette unødvendige dele, og udfør derefter
kombiner-funktionen.
Appendikser
111
Fejlsøgning
USB
Besked
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
Printer-forb.
Mislykkedes Skift
‘USB Connect’
-
• Kontroller USB-kablet.
Der opstod et problem ved tilslutning af videokameraet
• Prøv tilslutningsproceduren igen.
til en printer med USB.
• Skift funktionen USB forbind. til PictBridge.
USB-forb.
Mislykkedes Skift
‘USB Connect’
-
• Kontroller USB-kablet.
Der opstod et problem ved tilslutning af videokameraet
• Prøv tilslutningsproceduren igen.
til en pc med USB.
• Skift funktionen USB forbind. til PictBridge.
Blækfejl
-
Der er problemer med blækpatronen.
• Kontroller blækpatronen.
• Sæt en ny blækpatron i printer.
Papirfejl
-
Der er problemer med papiret.
• Kontroller papiret i printeren. Kom papir i, hvis der
ikke er mere.
Filfejl
-
Der er problemer med filen.
• Dit videokamera understøtter ikke dette filformat.
• Prøv med en anden fil, der er optaget på dit
videokamera.
Printerfejl
-
Der er problemer med printeren.
• Sluk og tænd for printeren.
• Kontakt printerprocentens kundeservice.
Udskrivningsfejl
-
Der opstod et problem under udskrivning.
• Fjern ikke USB-kablet, og skub ikke
hukommelseskortet ud under udskrivning.
Appendikser
112
Fejlsøgning
Trådløst netværk (kun HMX-QF20)
Besked
Tilslutning
mislykkedes.
Intet svar fra server.
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
-
Videokameras WLAN-konfiguration passer ikke med
adgangspunktets.
• Konfigurer IP-indstillingerne (auto eller manuel) på
dit videokamera, så de passer til adgangspunktets.
-
Ingen gengiveenhed, der kan sluttes til videokameraet,
• Kontroller din netværksforbindelse.
blev fundet på det tilsluttede netværk.
Appendikser
113
Fejlsøgning
Symptomer og løsninger
Hvis disse anvisninger ikke løser problemet, skal du kontakte nærmeste autoriserede Samsung-servicecenter
Strøm
Symptom
Forklaring/løsning
Videokameraet tænder ikke.
• Batteriet er muligvis ikke installeret i dit videokamera. Indsæt batteriet i videokameraet.
• Det isatte batteri er muligvis afladet.
Oplad batteriet, eller udskift det med et opladet.
• Hvis du bruger en oplader så sørg for at den sidder ordentligt fast i stikkontakten.
Strømmen slukker automatisk.
• Er Autom slukning indstillet til 5 min? Hvis der ikke trykkes på knapperne i omkring 5
minutter, slukkes videokameraet automatisk (Autom slukning). For at deaktivere denne
mulighed skal du ændre indstillingen for Autom slukning til Fra. ¬side 105
• Batteriet er næsten afladet. Oplad batteriet, eller udskift det med et opladet.
Der kan ikke slukkes for strømmen.
• Fjern batteriet, eller tag adapteren ud af stikkontakten, og slut strømforsyningen til
videokameraet igen, før det tændes.
Batteriet aflades hurtigt.
• Temperaturen er for lav.
• Batteriet er ikke fuldt opladet. Oplad batteriet igen.
• Batteriets levetid er slut, og det kan ikke genoplades. Brug et andet batteri.
Skærm
Symptom
Forklaring/løsning
Tv- eller LCD-skærmen viser forvrængede
• Dette kan forekomme, hvis der vises billeder i 16:9-format på et 4:3-format-tv eller omvendt.
billeder eller har striber foroven/forneden eller til
Se skærmspecifikationen for flere oplysninger. ¬side 84
højre/venstre.
Ukendt billede vises på LCD-skærmen.
• Videokameraet er i tilstanden Demo. Hvis du ikke vil vise demobilledet, skal du ændre
indstillingen Demo til Fra. ¬side 106
Appendikser
114
Fejlsøgning
Skærm
Symptom
Forklaring/løsning
Ukendt indikator vises på skærmen.
• En advarselsindikator eller -meddelelse vises på skærmen. ¬sides 108~113
Efterbilledet forbliver på LCD-skærmen.
• Dette sker, hvis du tager opladeren ud eller fjerner batteriet uden først at slukke for
strømmen.
Billedet på LCD-skærmen virker mørkt.
• Det omgivende lys er for stærkt. Justér lysstyrken og vinklen på LCD-skærmen.
Optagelse
Symptom
Forklaring/løsning
Tryk på knappen [Start/stop optagelse]
starter ikke optagelse.
• Indstil dit videokamera til optagelsestilstanden. ¬side 37
• Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til optagelse på lagringsmediet.
• Kontrollér, om hukommelseskortet er isat, eller om skrivebeskyttelsestappen er låst.
Den faktiske optagelsestid er mindre end den
estimerede optagelsestid.
• Den estimerede optagetid kan variere, afhængigt af indhold og de anvendte funktioner.
• Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, kan den faktiske optagelsestid forkortes.
Optagelsen stopper automatisk.
• Der er ikke mere ledig plads til optagelser på lagringsmediet. Sikkerhedskopier vigtige filer til
din pc, og formater lagringsmediet, eller slet unødvendige filer.
• Hvis du regelmæssigt laver optagelser eller sletter filer, forringes det interne lagringsmedies
ydelse. I dette tilfælde skal du formatere dit lagringsmedie.
• Hvis du anvender et hukommelseskort med lav skrivehastighed, stopper videokameraet
automatisk optagelse af videoer, og den relevante meddelelse vises på LCD-skærmen.
Der vises en lodret linje, når et motiv, der er
oplyst af stærkt lys, optages.
• Dette er ikke en fejl.
Når skærmen udsættes for direkte sollys under
optagelse, bliver skærmen rød eller sort et kort • Dette er ikke en fejl.
øjeblik.
Appendikser
115
Fejlsøgning
Optagelse
Symptom
Forklaring/løsning
Dato/tid vises ikke under optagelse.
• Date/tidsvisning er indstillet til Fra. Indstil Date/tidsvisning til Til. ¬side 102
Du kan ikke optage et billede.
• Indstil dit videokamera til fotooptagelsestilstanden. ¬side 41
• Lås skrivebeskyttelsen op på hukommelseskortet, hvis en sådan findes.
• Lagringsmediet er fyldt. Brug et nyt hukommelseskort, eller formater lagringsmediet.
¬side 106 Du kan også fjerne unødvendige billeder. ¬side 65
Der er ingen lukkerlyd, når du optager et
billede.
• Indstil Lukkerlyd til Til.
• Når micro-HDMI-kablet eller lyd-/videokablet er sluttet til videokameraet, kan du ikke anvende
lukkerlyden.
Der høres ingen biplyd.
• Indstil Bip-lyd til Til.
• Bip-lyden er slået midlertidigt fra under optagelse af videoer.
• Når micro-HDMI-kablet eller lyd-/videokablet er sluttet til videokameraet, kan du ikke anvende
biplyden.
Der er tidsforskel fra det tidspunkt, du trykker
på knappen [Start/stop optagelse], og det
tidspunkt optagelsen starter/stopper.
• Der kan være en lille tidsforskel på dit videokamera mellem det tidspunkt, hvor du trykker
knappen [Start/stop optagelse], og det faktiske tidspunkt, hvor den optagede video
starter/stopper. Dette er ikke en fejl.
Vandrette striber vises på billederne.
• Dette forekommer, når der optages under lysstofrør, natriumlampe eller kviksølvlampe. Dette
er ikke en fejl.
Appendikser
116
Fejlsøgning
Lagringsmedie
Symptom
Forklaring/løsning
Hukommelseskortets funktioner virker ikke.
• Sæt et hukommelseskort korrekt i dit videokamera. ¬side 16
• Hvis du bruger et hukommelseskort formateret på en computer, skal du formatere det igen i
dit videokamera. ¬side 106
Billede kan ikke slettes.
• Frigør låsen på skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet (SDHC/SDhukommelseskort), hvis der er en sådan. ¬side 17
• Du kan ikke slette beskyttede billeder. Fjern beskyttelsen af billedet på lagringsenheden.
¬side 67
Hukommelseskortet kan ikke formateres.
• Frigør låsen på skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet (SDHC/SDhukommelseskort), hvis der er en sådan. ¬side 17
• Dit videokamera understøtter ikke hukommelseskortet, eller der er problemer med kortet.
Datafilnavnet vises ikke korrekt.
• Filen er muligvis ødelagt.
• Filformatet understøttes ikke af dit videokamera.
• Kun filnavnet vises, hvis mappestrukturen er kompatibel med den internationale standard.
Justering af billedet under optagelse
Symptom
Forklaring/løsning
Fokus justeres ikke automatisk
• Indstil Fokus til Auto. (kun tilstanden Videooptagelse) ¬side 48
• Optagelsesforholdene er ikke velegnede til autofokus. Justér fokussen manuelt. (kun
tilstanden Videooptagelse) ¬side 48
• Objektivet er støvet på overfladen. Rens objektivet, og kontrollér fokus.
• Optagelsen blev lavet på et mørkt sted. Brug en lampe til at oplyse området.
Appendikser
117
Fejlsøgning
Justering af billedet under optagelse
Symptom
Forklaring/løsning
Billedets farvebalance er ikke naturlig.
• Hvidbalancen skal justeres. Juster til den korrekte Hvidbalance. ¬side 45
Motivet, der passerer billedet, vises meget
hurtigt
• Dette kaldes for brændviddefænomenet. Dette er ikke en fejl. Pga. den måde, som
billedenheden (CMOS-sensoren) udlæser videosignaler på, kan motivet, der passerer
gennem billedet meget hurtigt – afhængigt af optagelsessystemet – forekomme at virke
bøjet.
Afspilning på dit videokamera
Symptom
Forklaring/løsning
Funktionen til afspilning (afspil/pause) fungerer
ikke.
• Filer, som er optaget med andre enheder, kan muligvis ikke afspilles på dit videokamera.
• Kontrollér hukommelseskorts kompatibilitet. ¬side 17
Billeder gemt på lagringsmediet vises ikke i
den virkelige størrelse.
• Billeder som kommer fra en anden enhed, vises muligvis ikke i den virkelige størrelse. Dette
er ikke en fejl.
Afspilningen blev uventet afbrudt.
• Kontrollér, om opladeren eller batteriet er tilsluttet korrekt og sikkert.
Afspilning på andre enheder (f.eks. tv)
Symptom
Forklaring/løsning
Du kan ikke se billedet eller høre lyden fra den
tilsluttede enhed.
• Sørg for, at tilslutningskablet er sluttet til det korrekte stik.
Billedet vises forvrænget på et tv.
• Dette fænomen optræder ved tilslutning til et tv med formatforholdet 4:3.
Du kan ikke vise billeder eller høre lyd fra et tv,
der er tilsluttet med et HDMI-kabel.
• Der udsendes ikke billeder fra HDMI-stikket, hvis materialet er beskyttet med copyright.
Appendikser
118
Fejlsøgning
Tilslutning/kopiering til andre enheder (optager, pc, printer, mv.)
Symptom
Forklaring/løsning
Du kan ikke kopiere korrekt ved at bruge
HDMI-kablet.
• Du kan ikke kopiere med HDMI-kablet.
Du kan ikke kopiere korrekt ved at bruge
Lyd/Videokablet.
• Lyd/Videokablet er ikke korrekt tilsluttet. Sørg for, at Lyd/Videokablet er sluttet til det korrekte
stik, dvs. til indgangsstikket på den enhed, der skal bruges til at kopiere billeder fra dit
videokamera. ¬side 85
PictBridge-udskrivning kan ikke udføres med
en PictBridge-printer.
• Din printer kan muligvis ikke udskrive billeder, der er redigeret på en computer eller optaget
på en anden enhed. Dette er ikke en fejl.
Tilslutning til en computer
Symptom
Forklaring/løsning
Computeren genkender ikke dit videokamera.
• Fjern USB-kablet fra computeren og videokameraet, genstart computeren, og tilslut
videokameraet igen.
Kan ikke afspille videofiler korrekt på en PC.
• Det er nødvendigt med en video-codec for at afspille filer, der er optaget på dit videokamera.
Installer softwaren leveret med dit videokamera. ¬side 89
• Sørg for at indsætte stikket i den rigtige retning, slut derefter USB-kablet til USB-stikket på dit
videokamera.
• Fjern kablet fra computeren og videokameraet. Genstart computeren. Tilslut det igen korrekt.
• For at afspille en HD-videofil kræves der en computer med bedre specifikationer.
Find en computer med den anbefalede specifikation. ¬side 88
Intelli-studio fungerer ikke korrekt.
• Afslut programmet Intelli-studio, og genstart Windows-computeren.
Intelli-studio kører ikke.
• Indstil Pc-software til Til i menuen Indstillinger, eller installer Intelli-studio på computeren.
¬sides 89, 103
Appendikser
119
Fejlsøgning
Tilslutning til en computer
Symptom
Forklaring/løsning
Billede eller lyd eller dit videokamera afspilles
ikke korrekt på din computer.
• Videoafspilning eller lyd kan stoppe midlertidigt på din computer. Videoen og lyden, som
kopieres til din computer, påvirkes ikke.
• Hvis dit videokamera er tilsluttet til en computer, som ikke understøtter Hi-speed USB (USB
2.0), kan det være, at billede og lyd ikke afspilles korrekt. Filmen og lyden, som kopieres til
din computer, påvirkes ikke.
Afspilningsskærmen sættes på pause eller er
forvrænget
• Undersøg systemkravene for afspilning af video.
• Afslut alle programmer, som kører på computeren.
• Hvis en optaget video afspilles på dit videokamera tilsluttet til en computer, afspilles filmen
muligvis ikke glat, afhængigt af overførselshastigheden. Kopier filen til din pc, og afspil den
derefter igen.
Generel betjening
Symptom
Forklaring/løsning
Dato og klokkeslæt vises ikke korrekt.
• Har videokameraet ikke været brugt i længere tid?
Det indbyggede, genopladelige backupbatteri er måske afladet. ¬side 20
Appendikser
120
Flere informationer
• Sådan rengøres LCD-skærmen
Aftør forsigtigt med en blød tør klud. Pas på ikke at beskadige
skærmen.
Forholdsregler ved opbevaring
• Ved opbevaring af videokameraet skal du slukke for det.
- Fjern batteriet.
- Fjern hukommelseskortet.
Rengøring af videokameraet
Sluk for videokameraet, fjern batteriet før videokameraet rengøres.
• Sådan rengøres den udvendige del
- Aftør forsigtigt med en blød tør klud. Brug ikke overdreven kraft
ved rengøring, men gnid forsigtigt på overfladen.
• Sådan rengøres objektivet
Brug en luftsprøjte til at fjerne støv, og aftør objektivet forsigtigt med
en blød klud.
Brug om nødvendigt objektivrengøringsservietter.
- Der kan dannes mug, hvis objektivet efterlades snavset.
- Hvis objektivet ser sløret ud, skal du slukke for videokameraet og
lade det ligge i omkring 1 time.
Brug ikke rensebenzin eller fortynder til rengøring af videokameraet.
Lakken på huset kan skalde af eller husets overflade kan forringes.
Appendikser
121
Flere informationer
LCD-skærm
Hvis der er dugdannelse, skal du vente lidt med at bruge
videokameraet
• For at forlænge levetiden skal du undgå at pudse det med en grov
klud.
• Vær opmærksom på følgende fænomener ved brug af LCDskærme. Disse er ikke funktionsfejl.
- Ved brug af videokameraet kan området omkring LCD-skærmen
blive varmt.
- Hvis du lader det være tændt i lang tid, kan området omkring
LCD-skærmen blive varmt.
- Når du anvender videokameraet i kolde miljøer, kan der
forekomme efterbilleder på LCD-skærmen.
• En LCD-skærm er produceret med avanceret, nøjagtig teknologi
og har mere end 99.99% gangbare pixels. På trods heraf kan sorte
eller lyse prikker (røde, blå, hvide) i sjældne tilfælde forekomme i
midten af prikken og deromkring i op til to prikker. Disse prikker er
normalt opstået under produktionsprocessen og påvirker ikke de
optagede billeder.
• Hvad er dugdannelse?
Dug opstår, når et videokamera flyttes fra et sted, hvor der er en
betydelig temperaturforskel i forhold til det sted, det kom fra. Duggen
kondenserer på de eksterne eller interne dele i videokameraet og
på reflektorlinsen. Når dette sker, kan det medføre funktionsfejl eller
beskadigelse på videokameraet, hvis enheden anvendes med strøm
på, mens der er dugdannelse.
• Hvornår opstår der dug?
Når enheden flyttes fra et sted med lav temperatur til et sted med
høj temperatur, eller ved pludselig brug i et varmt område, opstår der
kondens.
- Ved optagelse udendørs i koldt vejr om vinteren og derefter brug
indendørs.
- Ved brug udendørs i varmt vejr efter at have været brugt indendørs
eller inde i en bil med køleanlægget i gang.
• Hvad kan jeg gøre?
- Afbryd for strømmen, fjern batteriet, og opbevar kameraet et tørt
sted i 1~2 timer, inden du bruger det.
• Brug videokameraet, når dugdannelsen er helt forsvundet.
• Sørg for at anvende det anbefalede tilbehør, der følger med
videokameraet. For service: Kontakt dit nærmeste autoriserede
Samsung servicecenter.
Appendikser
122
Brug af videokameraet i udlandet
Hvert land eller område har egne el- og farvesystemer. Inden du bruger videokameraet i udlandet, skal du kontrollere følgende:
Strømkilder
PAL-kompatible lande/områder
Den medfølgende oplader indeholder automatisk spændingsvalg i
vekselstrømsområdet fra 100 V til 240 V. Du kan bruge dit videokamera
i alle lande/regioner med den medfølgende oplader til videokameraet
inden for 100 V til 240 V, 50/60 Hz-området (vekselstrøm). Brug om
nødvendigt en almindeligt tilgængelig strømstikadapter, afhængigt af
udformningen af de lokale stikkontakter.
Australien, Østrig, Belgien, Bulgarien, Kina, SNG, Tjekkiet,
Danmark, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland,
Storbritannien, Holland, Hong Kong, Ungarn, Indien, Iran, Irak,
Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Norge, Rumænien,
Saudi-Arabien, Singapore, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz,
Syrien, Thailand, Tunesien mv.
Om tv-farvesystemer
NTSC-kompatible lande/områder
Dit kamera er et PAL-systembaseret videokamera. Hvis du vil se
dine optagelser på et TV eller kopiere dem til en ekstern enhed, skal
det være et PAL-systembaseret TV eller en ekstern enhed med de
passende Lyd/Videostik. Ellers kan du være nødt til at bruge en
separat Video Format Transcoder (PAL-NTSC-formatkonverter)
Bahamaøerne, Canada, Centralamerika, Japan, Mexico,
Filippinerne, Korea, Taiwan, USA osv.
Du kan lave optagelser med videokameraet og se billeder på LCDskærme over hele verden.
Format Transcoder leveres ikke af Samsung.
Appendikser
123
Ordforklaring
AF (Auto fokus)
F-nummer
Et system der automatisk fokuserer produktets objektiv på motivet. Dit produkt anvender
kontrasten til at fokusere automatisk.
Blænde
F-nummeret definerer objektivets lysstyrke. Objektiver med mindre numre har generelt
et lysere billede. F-nummeret er direkte proportionalt med brændvidden og omvendt
proportionalt med objektivdiameteren.
*F-nummer=brændvidde/objektivblændens diameter
Blænden bestemmer den mængde lys, der når frem til produktets sensor.
MPEG-4 AVC/H.264
Videokamerarystelse (slør)
MPEG-4 AVC/H.264 definerer det seneste videokodningsformat, standardiseret af ISOIEC og ITU-T i 2003. Sammenlignet med det konventionelle MPEG-2 format er MPEG-4
AVC/H.264 mere end dobbelt så effektivt. Dit produkt anvender MPEG-4 AVC/H.264 til
indkodning af videoer i High Definition.
Hvis produktet bevæges, når lukkeren er åben, kan hele billedet blive sløret. Dette
forekommer mere hyppigt, når lukkerhastigheden er lav. Forebyg produktrystelser ved at
hæve følsomheden og bruge en hurtigere lukkertid. Brug alternativ et stativ, DIS- eller OISfunktionen til at stabilisere produktet.
Sammensætning
Sammensætningen i billedet henviser til, hvordan motiverne arrangeres. Normalt vil det
give en god sammensætning at følge reglen om tredjedele.
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)
CMOS er en billedsensor, der producerer billeder med nogenlunde samme kvalitet som
sensortypen CCD (Charge Coupled Device). Den bruger mindre strøm, som betyder
længere levetid for dit produkt.
Digitalt zoom
En funktion der kunstigt forøger den mængde zoom, der er tilgængelig med
zoomobjektivet (optisk zoom). Ved brug af digital zoom bliver billedkvaliteten forringet, når
forstørrelsen stiger.
Effektivt pixelantal
I modsætning til det samlede pixelantal er dette det virkelige antal pixels, der bruges ved
optagelse af et billede.
EV (Eksponeringsværdi)
Optisk zoom
Dette er en generel zoom, der kan forstørre billeder med et objektiv, og som ikke forringer
billedkvaliteten.
Kvalitet
Et udtryk for den grad af komprimering, der anvendes på et digitalt billede. Billeder
med højere kvalitet har en lavere komprimeringsgrad, og det medfører oftest en større
filstørrelse.
Opløsning
Det antal pixels der findes i et digitalt billede. Billeder med høj opløsning indeholder flere
pixels og viser typisk flere detaljer end billeder med lav opløsning.
Lukkerhastighed
Lukkerhastigheden refererer til den tid, det tager at åbne og lukke lukkeren, og dette er
en vigtig faktor for et billedes lysstyrke, da den kontrollerer den mængde lys, der når at
komme ind gennem blænderen, før det når billedsensoren. En høj lukkerhastighed vil give
mindre tid til at lukke lyset ind, hvorfor billedet vil blive mørkere, og du kan lettere tage
billeder af motiver i bevægelse.
Tele-makro
Alle kombinationerne af produktets lukkerhastighed og blændeværdi, der medfører den
samme eksponering.
Eksponering
Den mængde lys der når frem til produktets sensor. Eksponering styres med en
kombination af lukkerhastigheden, blændeværdien og ISO-følsomheden.
Brændvidde
Afstanden fra midten af objektivet til dets fokuspunkt (i millimeter). En lang brændvidde
medfører en snæver synvinkel, og motivet bliver forstørret. En kort brændvidde medfører
en bred synsvinkel.
Appendikser
Med denne funktion kan du optage nærbilleder af meget små genstande. Ved brug af
telemakrofunktionen kan produktet bevare en skarp fokus på små genstande, næsten i
fuld størrelse (1:1).
Hvidbalance (farvebalance)
En justering af farvernes intensitet (typisk primærfarverne rød, grøn og blå) i et billede.
Målet med justering af hvidbalancen - eller farvebalancen - er at gengive farverne i et
billede korrekt.
124
Specifikationer
Modelnavn
System
LCD-skærm
Stik
Generelt
HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP
HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP
HMX-QF20BP
Videosignal
PAL
Billedkomprimeringsformat
H.264 (MPEG-4.AVC)
Lydkomprimeringsformat
AAC (Advanced Audio Coding)
Billedenhed
1/4” CMOS
Effektive pixels
1.75 megapixels
Samlet antal pixel
5.1 megapixels
Objektiv
F1.8 ~ F3.9, X20 optisk zoom, X40 digital zoom
Brændvidde
2.6mm ~ 52mm
Trådløs netværksprotokol
WiFi (802.11b/g/n)
Størrelse/antal prikker
2.7” LCD-berøringsskærm / 230k
LCD-skærmmetode
TFT LCD
Kompositudgang
1Vp-p (75 Ω termineret)
HDMI-udgang
D type stik
USB-udgang
micro USB 2.0
Strømkilde
DC 5 V, Lithium-ion-batteri 3,7 V
Strømkildetype
Lithium-ion-batteri, strømforsyning (100 V ~ 240 V) 50/60 Hz
Strømforbrug
HMX-Q20/HMX-Q200: 2.5W , HMX-QF20: 3.0W (LCD til)
Driftstemperatur
0 ˚C ~ 40 ˚C
Driftsfugtighed
40% ~ 60%
Opbevaringstemperatur
-20 ˚C ~ 60 ˚C
Lagringsmedie
et hukommelseskort (SD/SDHC/SDXC) (Medfølger ikke)
Udvendige dimensioner (BxHxD)
Ca. 42.8mm x 52.45mm x119mm
Vægt
Ca. 180g (Uden Lithium Ion batteripakke)
Intern mikrofon
Stereomikrofon med rundkarakteristik
Ú Disse tekniske specifikationer og udformningen kan ændres uden varsel.
Appendikser
125
Overensstemmelseserklæring
Declaration & Applicable standards
Declaration of Conformity
Produktdetaljer
We hereby
declare that the product(s)
above is(are) in compliance with the essential requirements
For følgende
Product details
:of
VIDEOKAMERAETS
and other Produkt
provisions
the R&TTE Directive (1999/5/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC)
Model(ler)
: HMX-QF20BP For the following
and the Electromagnetic
Compatibility Directive (2004/108/EC) by application of:
Product :
Model(s) :
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
Manufactured at:
Erklæring og relevante standarder
DIGITAL CAMCORDER (W-LAN)
HMX-S16BP and HMX-S15BP
EN 55013 :2001+A1 :2003+A2 :2006
EN 55020 :2007
Manufacturer:EN
SAMSUNG
ELECTRONICS CO., LTD.
55022:2006+A1:2007
EN 300 328 v1.7.1
ENSamsung
301 489-1
v1.8.1:2008
Factory: TianJin
Opto-Electronics
Co., Ltd.
416, Maetan-3dong, med
Yeongtong-gu,
Gyeonggi-do,
443-742,
Korea
Vi erklærer, at produktet/produkterne herover er i overensstemmelse
vigtigeSuwon-City,
krav og andre
bestemmelser
i R&TTE-direktivet
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2de:2006+A2
:2009
(1999/5/EC), lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og det elektromagnetiske kompatibilitetsdirektiv (2004/108/EC) ved anvendelse af:
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 55013 :2001+A1 :2003+A2 :2006
No.9 ZhangHeng
Street,
Micro-Electronic Industrial Park, JinGang Road,
62311
:2008
301
489-17
v2.1.1 :2009
EN EN
55020
:2007
ENEN
55022:2006+A1:2007
Tianjin,
China.
300385
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2 :2006+A2 :2009
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1:2008
(Factories
name and address) by Regulations (EC) No 278/2009 for
and the Eco-Design
Directive
(2009/125/EC)
implemented
EN 301 489-17 v2.1.1 :2009
EN 62311 :2008
external power supplies.
Declaration & Applicable
standards
og økodesigndirektivet (2009/125/EC) implementeret
ved bestemmelse
(EC) nr. 278/2009 for eksterne strømkilder.
Representative in the EU
We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the
R&TTE Directive (1999/5/EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive (2006/95/EC)
by
application of: (ÅR
(YEAR
TO BEGIN AFFIXING
CE MARKING
2012) 2012)
Samsung
Euro
Lab.
SamsungElectronics
Electronics Euro
QAQA
Lab.
FOR PÅBEGYNDELSE
AF PÅSÆTNING
AF CE-MÆRKET
Repræsentant i EU
BlackbusheBusiness
Business Park
Blackbushe
Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
Saxony
Way,
Yateley,
Hampshire
GU46 6GG, UK
GU46 6GG, UK
13. januar 2012
13 January,
(Sted og dato2012
for udstedelse)
(Place and date of issue)
EN 60065:2002+ A1:2006
EN 55020:2007
EN 300 328 v1.7.1
EN 55022:2006
EN 301 489-1 v1.8.1 :2008
EN 55024 :1998+A1 :2001+A2 :2003
EN 301 489-17 v2.1.1 :2009
EN 55013 :2001+A1 :2003+A2 :2006
Joong-Hoon Choi / Laboratoriechef
Joong-Hoon
Choi
/ Lab.
Manager
(Den bemyndigede
persons
navn og
underskrift)
(NameDirective
and signature
of authorized
person)
and the Eco-Design
(2009/125/EC)
implemented
by Regulation (EC) No 278/2009 for
 Dette er ikke adressen på Samsungsexternal
servicecenter.
Adressen eller telefonnummeret til Samsung servicecenter kan findes på
power
supplies
※ This
is not the address of Samsung Service
Centre.
For the address or the phone number of Samsung
garantikortet eller fås ved at kontakte den forhandler, som du købte produktet hos.
Representative
in the
EU
Service Centre, see the warranty card
or contact the
retailer
where you purchased your product.
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Sætning vedr. erklæring på officielle sprog
Land
Erklæring
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l’appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle
altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar
to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Sætning vedr. erklæring på officielle sprog
Land
Erklæring
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma’
dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta’ Direttiva 1999/5/KE.
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ
követelményeinek és egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените
изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale
şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili
hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði
tilskipunar 1999/5/EB.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
Kontakt SAMSUNG
Region
Europe
CIS
Country
Web Site
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
Region
Country
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
Contact Centre 
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
JORDAN
Syria
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
0800-726-000
www.samsung.com
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
JAPAN
MALAYSIA
UKRAINE
Asia
Pacific
Contact Centre 
SERBIA
Ghana
Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med
særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen
eller emballagen betyder, at batterierne i dette
produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd
eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly
over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke
bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers
helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier
holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale,
gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(Elektrisk & Elektronisk Udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå
skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund
af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig
materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren,
hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning
om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på
miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren
og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør
ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Dette udstyr må bruges i alle EU-lande.
I Frankrig må dette udstyr dog kun bruges indendørs.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS-kompatibilitet
Vores produkter er i overensstemmelse med “The Restriction
Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and
electronic equipment”, og vi anvender ikke følgende seks farlige materialer i
vores produkter: Cadmium (Cd), bly (Pb), kviksølv (Hg), hexavalent chromium
(Cr+6), PBB’er (Poly Brominated Biphenyler), PBDE’ er (Poly Brominated
Diphenyl Ethers).
Download PDF