Samsung | RSH5UTTS | Samsung HM10 SBS with Twin Cooling, 551 L, Real Stainless Bruksanvisning

Kylskåp
Bruksanvisning
Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%.
Svenska
tänk dig möjligheterna
Tack för att du köpt en produkt från Samsung.
Registrera produkten på www.samsung.se för
att få en mer komplett service.
www.samsung.com/register
Fristående skåp
DA99-02318G(0.9).indb 1
2012.10.6 11:49:19 AM
Säkerhetsinformation
SÄKERHETSINFORMATION
• Läs igenom användarhandboken noggrant före
användning av kylen/frysen och förvara den
på en säker plats i närheten av apparaten för
framtida användning.
• Använd endast kylen/frysen för avsett
syfte, enligt beskrivningen i den här
användarhandboken. Kylen/frysen är inte
avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller
psykisk förmåga, eller personer utan tillräcklig
erfarenhet och kunskap, såvida de inte har
fått instruktioner i användningen av apparaten
eller övervakas av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
• Varningarna och de viktiga säkerhetsinstruktionerna
i den här handboken tar inte upp alla
förhållanden och situationer som kan uppstå.
Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft,
vara försiktig och noggrann vid installation,
underhåll och användning av apparaten.
• Eftersom följande användningsinstruktioner
omfattar olika modeller kan egenskaperna hos
din kyl/frys skilja sig något från de som beskrivs
i den här handboken och vissa varningsmärken
gäller eventuellt inte för din modell. Kontakta
närmaste servicecenter om du undrar över
något, eller få hjälp och hitta information online
på www.samsung.com.
Viktiga säkerhetssymboler och
försiktighetsåtgärder:
VARNING
FÖRSIKTIGHET
Faror eller riskfyllda åtgärder
som kan resultera i allvarlig
personskada eller dödsfall.
Faror eller riskfyllda åtgärder som
kan resultera i lättare personskada
eller materiell skada.
Försök INTE.
Ta INTE isär.
Vidrör INTE.
Följ anvisningarna noga.
Dra ut el-kontakten ur vägguttaget.
Se till att apparaten är jordad för att
förhindra elchock.
Ring kundcentret för hjälp.
Obs!
De här varningsskyltarna finns till för att
förhindra att du eller andra skadas.
Följ instruktionerna noga.
Förvara detta avsnitt på en säker plats för
framtida behov efter att ha läst det.
CE-information
Denna produkt är tillverkad I enlighet med
lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och direktivet
för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC)
och Eco-design direktivet (2009/125/EC)
implementeringsbestämmelse (EC) Nr 643/2009
utfärdad av EU.
VARNING
MÄRKNINGAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
GÄLLANDE TRANSPORT
OCH INSTALLATIONSPLATS
• Var därför försiktig så att inga delar av
kylslingan går sönder vid transport och
installation.
- Kylmedel som läcker ut ur ledningarna kan fatta
eld eller orsaka ögonskada. Undvik öppna lågor
och gnistkällor om en gasläcka upptäcks och
vädra ur rummet där frysen finns under flera
minuter.
• För att undvika att brandfarlig gas-luftblandning
bildas om en läcka uppstår i kylkretsen, ska
storleken på rummet där frysen står anpassas
efter hur mycket kylmedel som används.
• Starta aldrig en kyl/frys som visar tecken på
skada. Kontakta din återförsäljare om du är
osäker.
Rummet där apparaten ska placeras måste
ha en volym på 1m³ för varje 8g av kylmedlet
R600a i apparaten. Mängden kylmedel i just ditt
kyl/frysskåp finns angiven på märkplåten inne i
kyl/frysskåpet.
2_ säkerhetsinformation
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:2
2012.10.6 11:49:20 AM
VARNING
MÄRKEN MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
GÄLLANDE INSTALLATION
• Installera inte kylen/frysen på en fuktig plats
eller där det kan komma i kontakt med vatten.
- Dålig isolerade elektriska ledningar kan resultera
i elektriska stöt eller eldsvåda.
• Placera inte kylskåpet i direkt solljus och utsätt
det inte för värme från spisar, rumsfläktar eller
andra apparater.
• Koppla inte in flera apparater i samma
förgreningsuttag.
Kylen/frysen ska alltid vara inkopplad i ett
eget individuellt eluttag med en spänning som
matchar den på märkplåten.
- Detta ger bäst prestanda och förhindrar
även överhettning av husets ledningskrets.
Om ledningarna överhettas kan det innebära
brandfara.
• Sätt inte i kontakten om vägguttaget sitter löst.
- Risk för elchock eller brand.
• Använd inte en sladd som är sprucken eller
sliten längs med sladden eller i ändarna.
• Undvik att böja strömsladden för mycket och
placera inga tunga föremål på den.
• Använd inte aerosoler i närheten av kylen/frysen.
- Aerosoler som används i närheten av kylen/
frysen kan orsaka explosion eller brand.
• Denna kyl/frys måste installeras på rätt sätt
och placeras enligt handboken innan den
börjar användas.
• Koppla in strömkontakten i rätt läge med
sladden hängande nedåt.
- Om strömkontakten kopplas in upp och ner kan
en ledare gå av och orsaka brand eller elchock.
• Kontrollera att kontakten inte är klämd eller
skadad på baksidan av kylskåpet.
• Var försiktig när du flyttar kylskåpet, så att du
inte rullar det över strömsladden eller skadar
den.
- Detta kan utgöra en brandfara.
• Apparaten måste placeras så att stickkontakten
kan kommas åt efter installationen.
• Kylen/frysen måste anslutas till ett jordat
vägguttag.
- Kylen/frysen måste jordas för att förhindra
eventuella strömläckage och elchocker orsakade
av strömläckage från apparaten.
• Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller
andra potentiella åskledare som jordning.
- Felaktig användning av den jordade kontakten
kan orsaka elektriska stötar.
• Låt omedelbart tillverkaren eller en
servicerepresentant byta ut strömsladden
om den är skadad.
• Säkringen i kylen/frysen måste bytas ut av en
kvalificerad tekniker eller en reparationsfirma.
- Om detta inte görs kan det resultera i elchock
eller personskada.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHETSMÄRKNINGAR
GÄLLANDE INSTALLATION
• Se till att ventilationsöppningarna i
apparatens inneslutning och fundament inte
sätts igen.
• Låt apparaten stå i 2 timmar efter installationen.
VARNING
SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
ANGÅENDE ANVÄNDNING
• Sätt inte i kontakten med våta händer.
• Förvara inte föremål ovanpå kylskåpet.
- När du öppnar eller stänger dörren, kan
föremålet falla ned och orsaka person- eller
materialskada.
• Placera inte behållare med vatten på kylen/
frysen.
- Om vattnet spills ut kan det innebära risk för
brand eller elektriska stötar.
• Låt inte barn hänga på dörren.
- Detta kan leda till allvarlig personskada.
• Lämna inte dörrarna till kylen/frysen öppna när
ingen finns i närheten av den och låt inte barn
komma in i apparaten.
- Det finns risk att barn fastnar och för
allvarlig personskada på grund av den låga
temperaturen.
• Peta aldrig med fingrarna eller för in föremål i
vattenautomatens öppning.
- Det kan orsaka personskada eller materiell skada.
• Förvara inte flyktiga eller brandfarliga substanser
som bensen, förtunning, alkohol, eter eller gasol
i kylen/frysen.
- Förvaring av sådana produkter medför
explosionsrisk.
• Förvara inte läkemedel som är känsliga för låga
temperaturer, vetenskapligt material eller andra
produkter som är känsliga för låga temperaturer
i kylen/frysen.
- Produkter som kräver strikt temperaturkontroll
får inte förvaras i kylskåpet.
säkerhetsinformation _3
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:3
2012.10.6 11:49:20 AM
• Placera eller använd inte elektriska
apparater inne i kylen/frysen, såvida de
inte är av en typ som rekommenderas av
tillverkaren.
• Använd inte en hårtork för att torka inne i kylen/
frysen. Placera inte ett tänt ljus i kylen/frysen för
att ta bort dålig lukt.
- Detta kan resultera i elchock eller brand.
• Ta inte på väggarna i frysen eller i frysta livsmedel
med våta händer.
- Detta kan leda till frostskada.
• Använd inga mekaniska verktyg eller andra
metoder för att påskynda avfrostningsprocessen.
Använd endast sådana som rekommenderas av
tillverkaren.
• Skada inte kylslingan.
• Den här produkten är endast avsedd för
förvaring av livsmedel i hemmiljö.
• Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de
inte ramlar ut.
• Undvik öppna lågor och gnistkällor om en
gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där
apparaten står under flera minuter.
• Använd endast lysdiodlampor från tillverkaren
eller servicerepresentanten.
• Se till att barn inte leker med och/eller klättrar in
i kylen/frysen.
• Demontera eller reparera inte kylskåpet på
egen hand.
- Detta medför risk för brand, fel på utrustningen
och/eller personskada.
Kontakta servicerepresentanten i händelse av fel
på utrustningen.
• Dra ur elkontakten direkt och kontakta
närmaste servicecenter om apparaten låter
konstigt, eller om det luktar bränt eller ryker från
den.
- Om detta inte görs kan det medföra el- eller
brandfara. Se till att ventilationsöppningarna
i apparatens inneslutning och fundament inte
sätts igen.
• Kontakta en servicerepresentant om du har
problem att byta en lampa.
• Om kylen/frysen är utrustad med lysdiodlampor,
ta inte isär lampskyddet eller själva
lysdiodlampan.
- Kontakta servicerepresentanten.
• Dra ut elkontakten och kontakta Samsung
Electronics servicecenter om det finns damm
eller vatten i kylen/frysen.
- Annars finns risk för brand.
FÖRSIKTIGHET
VARNINGSMÄRKNING
GÄLLANDE ANVÄNDNING
• För att få ut bäst prestanda av produkten,
- Placera inte livsmedel för nära ventilerna
på baksidan, eftersom det kan hindra
luftcirkulationen inne i kylen/frysen.
- Förpacka livsmedlen ordentligt eller lägg dem i en
lufttät behållare innan du lägger in dem i kylen/
frysen.
• Placera inte kolsyrade drycker i frysutrymmet.
Lägg inte flaskor eller glasbehållare i frysen.
- När innehållet fryser kan glaset gå sönder och
orsaka personskada och materiell skada.
• Ändra inte funktionaliteten eller modifiera kylen
frysen.
- Ändringar eller modifieringar kan resultera i
personskada och/eller materiell skada. Alla
eventuella ändringar eller modifieringar som
utförs av en tredje part på den här apparaten
omfattas inte av Samsungs garantiservice och
Samsung kan heller inte hållas ansvarigt för
säkerhetsrisker som uppkommer som ett resultat
av tredjepartsmodifikationer.
• Blockera inte lufthål.
- Om lufthålen blockeras, speciellt med en
plastpåse, kan kylen/frysen bli för kall. Om den
här nedkylningen pågår länge kan vattenfiltret gå
sönder och orsaka vattenläckage.
- Placera inte varor som ska frysas in bredvid
redan infrysta varor.
• Tänk på de maximala förvaringstiderna och
utgångsdatumen för frysta varor.
• Fyll endast vattentanken och isbrickan med rent
dricksvatten.
• Använd endast den ismaskin som följer med
kylen/frysen.
• Vattentillförseln till det här kylskåpet får endast
installeras/anslutas av en behörig person och till
en källa med drickbart vatten.
• För att använda ismaskinen på rätt sätt krävs ett
vattentryck på 138 ~ 862 kpa (1.4~8.8 kgf/cm3).
4_ säkerhetsinformation
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:4
2012.10.6 11:49:20 AM
FÖRSIKTIGHET
VARNINGSMÄRKNING
GÄLLANDE RENGÖRING
OCH UNDERHÅLL
• Spraya inte med vatten inuti eller utanpå
kylen/frysen.
- Risk för brand eller elchock föreligger.
• Spraya inte brandfarlig gas i närheten av kylen/
frysen.
- Risk för explosion eller brand föreligger.
• Spreja inte rengöringsmedel direkt på displayen.
- Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.
• Ta bort allt skräp eller damm från kontaktens stift.
Använd inte en våt eller fuktig trasa vid rengöring
av kontakten och ta bort allt skräp eller damm
från kontaktens stift.
- Annars finns risk för brand eller elchock.
• Peta aldrig med fingrarna i eller för in föremål i
ismaskinens öppning och isglidbanan.
- Risk för person- eller materialskada föreligger.
• Dra ur elkontakten innan du rengör eller
reparerar kylen/frysen.
VARNING
SKYLTAR MED
ALLVARLIGA VARNINGAR
ANGÅENDE KASSERING
• Kontrollera att inga ledningar på baksidan
av apparaten är skadade innan kasseraring.
• R600a eller R134a används som kylmedel.
Se dekalen på kompressorn som sitter på
apparatens baksida eller märkplåten på insidan
för information om vilket kylmedel som används i
kylen/frysen.
Kontakta lokala myndigheter angående säker
kassering om produkten innehåller brandfarlig
gas (kylmedium R600a). Cyklopentan används
som blåsningsgas vid isoleringstillverkning. En
speciell kasseringsprocedur krävs pga. gaserna
i isoleringsmaterialet. Kontakta din kommun för
säker och miljövänlig avfallshantering av denna
produkt. Se till att inget av rören på baksidan av
kylen/frysen är skadat före kassering. Eventuell
kapning av rören ska ske utomhus.
kylar/frysar, så att småbarn eller djur inte kan
bli inlåsta. Låt hyllorna vara kvar så att inte barn
kan klättra in kylen/frysen så lätt. Se till att barn
inte leker med den gamla apparaten.
• Kassera förpackningsmaterialet för denna produkt
på ett miljövänligt sätt.
FLERA PRAKTISKA
ANVÄNDNINGSTIPS
• Ring elbolaget i händelse av strömavbrott och
fråga hur länge det kommer att pågå.
- Strömavbrott som varar i en till två timmar
brukar inte påverka temperaturen i kylen/frysen.
Se dock till att begränsa antalet gånger som
dörrarna öppnas vid strömavbrott.
- Ta ut alla frysta varor om strömavbrottet varar
längre än 24 timmar.
• Om en nyckel medföljer kylen/frysen ska den
förvaras utom räckhåll för barn och inte i
närheten av apparaten.
• Apparaten kanske inte fungerar som den ska
(varor tinar eller temperaturen blir för hög i kylen/
frysen) om den under en längre tid placeras på
en plats där omgivningstemperaturen är lägre än
den minimitemperatur apparaten är konstruerad
för.
• Förvara inte livsmedel som lätt förstörs vid låg
temperatur i kylen, som bananer och meloner.
• Ditt kyl/frysskåp är frostfritt, vilket innebär att du
inte behöver frosta av det manuellt, utan detta
sker automatiskt.
• Temperaturökningen under avfrostning
överensstämmer med ISO-kraven. För att
förhindra att temperaturen i frysta varor ökar
under avfrostningen kan de lindas in i flera lager
tidningspapper.
• En ökning av temperaturen i frysta varor under
avfrostningen kan förkorta förvaringstiden.
• Apparaten kan innehålla kylmedlet Isobutan
(R600a), vilket är en miljövänlig gas som dock
är brandfarlig. Var därför försiktig så att inga
delar av kylslingan går sönder vid transport och
installation.
• Ta bort dörrarna/dörrtätningarna och
dörrhandtagen vid kassering av detta och andra
säkerhetsinformation _5
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:5
2012.10.6 11:49:20 AM
Tips för att spara energi
- Placera kyl/frysskåpet i ett svalt, torrt rum med
tillräcklig ventilation.
Se till att kyl/frysskåpet inte utsätts för direkt solljus
och ställ det aldrig i närheten av en värmekälla
(t ex ett element).
- Blockera inte ventilationshål eller galler på kyl/frysskåpet.
- Låt varm mat svalna innan du ställer in den i kyl/
frysskåpet.
- Låt frysta livsmedel tina i kylskåpet.
På så sätt kan du använda de frysta varornas låga
temperatur till att kyla maten i kylskåpet.
- Låt inte dörren till kyl/frysskåpet stå öppen alltför
länge när du ställer in eller tar ut mat. Ju kortare tid
dörren står öppen, desto mindre is bildas i frysen.
- Rengör kylskåpet regelbundet på baksidan.
Dammansamlingar ökar energiförbrukningen.
- Ställ inte in temperaturen med mer kyla än vad som
är nödvändigt.
- Se till att tillräckligt mycket luft får tränga ut under
kylskåpet och på kylskåpets baksida. Täck inte över
ventilationsöppningarna.
- Lämna tillräckligt med utrymme åt höger, vänster,
bak och ovanpå under installationen. Detta bidrar
till att minska energiförbrukningen och hålla nere
elräkningarna.
Innehåll
INSTALLATION AV DITT SIDE BY SIDEKYLSKÅP ·········································7
ANVÄNDNING AV SAMSUNG SIDE BY SIDE-KYLSKÅP ······························15
FELSÖKNING··································································································21
6_ säkerhetsinformation
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:6
2012.10.6 11:49:20 AM
Installation av ditt side by
sidekylskåp
Gratulerar till valet av ditt Samsung Side-By Sidekylskåp.
Vi hoppas att du kommer att uppskatta de många
toppmoderna funktionerna och den effektivitet din
nya utrustning har att erbjuda.
När du flyttar kyl/frysskåpet,
se till att de främre avvägningsbenen är i övre läget
(ovanför golvet) för att förhindra skador på golvet.
Se “Avvägning av kyl/frysskåpet” i instruktionsboken
(sid. 11).
För att skydda golvytan placerar du skyddsark av t ex
kartong under kylskåpet.
01 INSTALLATION
FÖRBEREDELSER INFÖR
INSTALLATION AV KYLSKÅPET
Att välja bästa plats för kylskåpet.
• Välj en plats med enkel åtkomst till vattenförsörjning.
• Välj en plats utan direkt solljus.
• Välj en plats med plant (eller nästan plant) golv.
• Välj en plats med tillräckligt med utrymme så att
kylskåpsdörrarna kan öppnas lätt.
• Totalt utrymme som krävs vid användning.
Se ritning och dimensioner nedan.
• Säkerställ att enheten kan flyttas utan svårighet i
händelse av underhålls- eller servicebehov.
Ben
FÖRSIKTIGHET
Skruvmejsel
Vid installation, underhåll eller rengöring
bakom kyl/frysskåpet, dra ut enheten
rakt ut och skjut tillbaka den rakt in efter
avslutat arbete.
25mm
25mm
minst 50mm
minst 50mm
installation _7
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:7
2012.10.6 11:49:21 AM
BORTTAGNING AV
KYLSKÅPSDÖRRARNA
Om du inte får in kylskåpet lätt genom ytterdörren
kan du ta bort kylskåpsdörrarna.
1. Ta bort det övre gångjärnsskyddet 1 med hjälp
av en skruvmejsel, med dörren till frysen stängd,
och ta sedan bort elkablarna genom att försiktigt
dra isär kontakterna 2 .
1
1. Borttagning av täckplåten för de
främre stödbenen
2
Öppna först både kyl- och frysskåpsdörrarna och
ta sedan bort täckplåten för de främre stödbenen
genom att vrida de tre skruvarna moturs.
2. Skruva ut gångjärnsskruvarna 3 och
jordningsskruven 4 moturs och ta sedan av det
övre gångjärnet 5 . Var försiktig så att dörren inte
faller över dig när du tar av den.
4
3
Borttagning av vattenslangen fån
kylskåpet
1. Ta bort vattenröret genom att trycka in
slangkopplingen 1 och dra ut röret 2 .
5
6
3. Ta sedan
dörren ffrån
dett undre
d av dö
å d
d gångjärnet
å
genom att lyfta den rakt upp 7 .
7
8
Var försiktig så att vattenslangar och elkablar
inte kläms i dörren.
4. Ta bort det nedre gångjärnet 8 med hjälp av en
sexkantsnyckel.
1
2
Skär inte av vattenröret. Dra ut det försiktigt ur
slangkopplingen.
2. Borttagning av frysdörren
Ett par saker att tänka på först.
• Lyft dörren rakt upp så att gångjärnen inte böjs
eller går av.
• Var försiktig så att vattenslangar och elkablar inte
kläms i dörren.
• Placera dörrarna på en skyddad yta för att
förhindra skrapmärken eller annan skada.
8_ installation
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:8
2012.10.6 11:49:22 AM
Borttagning av kylskåpsdörren
1. Se till att dörren är stängd och ta sedan bort
det övre gångjärnsskyddet 1 med hjälp av en
skruvmejsel.
1
MONTERING AV
KYLSKÅPSDÖRRARNA
När du har placerat ditt kylskåp där du vill ha det på
ett säkert sätt är det dags att sätta tillbaka dörrarna.
Montering av frysdörren
2. Skruva ut gångjärnsskruvarna 2 och
jordningsskruven 3 moturs och ta sedan av det
övre gångjärnet 4 . Var försiktig så att dörren inte
faller över dig när du tar av den.
01 INSTALLATION
1. Börja med att sätta tillbaka slangen 1 i det undre
hörnet av dörren och sedan tillbaka i hålet på det
undre gångjärnet 2 .
Dra försiktigt ner slangen så att den går rakt utan
knutar eller böjar.
1
2
2
3
4
3. Ta sedan av dörren från det undre gångjärnet 5
genom att lyfta den rakt upp 6 .
2. Sätt i den övre gångjärnsbulten 3 i hålet på
hörnet av frysdörren 4 .
Se till att gångjärnet sitter rakt mellan
det övre gångjärnshålet 5 och hålet på
toppen av kylskåpet 6 och skruva sedan i
gångjärnsskruvarna 7 och jordningsskruven 8
medurs.
Koppla ihop kablarna.
8
4. Ta bort det undre gångjärnet 7 från hållaren 8
genom att lyfta upp gångjärnet försiktigt.
7
5
3
6
4
3. Placera främre kanten av det övre gångjärnsskyddet
9 längst fram på det övre gångjärnet 10 och
skruva fast detta.
10
9
installation _9
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:9
2012.10.6 11:49:27 AM
Montering av kylskåpsdörren
Återanslut vattenslangen
1. Sätt tillbaka det undre gångjärnet 1 i
gångjärnshållaren 2 .
1. Tryck in vattenslangen 2 i slangkopplingen 1
.
1
2
2. Passa in hålet i hörnet av kylskåpsdörren 3 över
det undre gångjärnet 4 .
1
3
2
2. Vattenledningen måste sättas i helt i mitten av den
transparenta kopplingen för att undvika läckage
från dispensern.
4
3. För in klipset i installationspaketet och kontrollera
att det håller fast linan.
3. Sätt i den övre gångjärnsaxeln 5 Sätt i den övre
gångjärnsaxeln 6 . Se till att gångjärnet sitter
rakt mellan det övre gångjärnshålet 7 och hålet
på toppen av kylskåpet 8 . Skruva sedan fast
gångjärnsskruvarna 9 och jordningsskruven 10
medurs.
Mitten av den transparenta
kopplingen
klipp A (1/4 tum)
(6,35 mm)
Fastsättning av täckplåten för de
främre stödbenen
4. Placera främre delen av det övre
gångjärnsskyddet 11 längst fram på det övre
gångjärnet 12 och skruva fast det.
Kontrollera att slangkopplingen inte läcker innan
du sätter fast täckplåten.
Sätt fast täckplåten genom att skruva fast de tre
skruvarna medurs, så som visas på bilden.
12
11
10_ installation
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:10
2012.10.6 11:49:30 AM
AVVÄGNING AV KYLSKÅPET
När dörrarna är monterade bör du se till att
kylskåpet är står plant, så att du sedan kan göra
slutjusteringarna.
Om kylskåpet inte är står plant kommer det inte gå
att få dörrarna helt i nivå med varandra
GÖRA MINDRE JUSTERINGAR
PÅ DÖRRARNA
Kom ihåg att kylskåpet måste stå plant för att
dörrarna ska hänga helt i nivå med varandra.
Läs igenom föregående avsnitt igen angående
avvägning, om du behöver hjälp.
01 INSTALLATION
Fronten på kylskåpet är också justerbar.
När frysdörren är högre än
kylskåpet
När frysdörren är lägre än kylskåpet
Sätt in en skruvmejsel i en skåra på benet, vrid den
medurs eller moturs för att justera frysskåpet vågrätt.
Justeringsdelt
Justeringsprocessen är samma i båda fallen. Öppna
dörrarna och justera dem en i taget enligt nedan:
Ben
Skruvmejsel
När frysdörren är högre än kylskåpet
Sätt in en skruvmejsel i en skåra på benet, vrid den
medurs eller moturs för att justera kylskåpet vågrätt.
Ben
Skruvmejsel
Se istället nästa avsnitt för bästa sättet att göra
mindre justeringar av dörrarna.
1. Skruva upp
muttern 1
på det undre
gångjärnet tills
den når övre
änden av bulten
2 .
3
Sexkantsnyckel
1
Mutter
2
Bult
När du lossar muttern 1 , ska du se till att
använda den medföljande nyckeln för insexhål
3 för att lossa bulten 2 i moturs riktning.
Du bör sedan kunna skruva ut muttern 1 med
fingrarna.
2. Justera
höjdskillnaden
mellan dörrarna
genom att skruva
muttern 2
medurs
eller moturs
.
När du vrider medurs
uppåt.
3
Sexkantsnyckel
2
Bult
, flyttas dörren
3. Efter att ha
Sexkan3 tsnyckel
justerat dörrarna
vrider du muttern
2 Bult
1 medurs
1 Mutter
tills den
når undre änden
av bulten och drar sedan fast bulten igen med
sexkantsnyckeln 3 för att fi xera muttern 1 .
Om du inte drar fast muttern ordentligt kan
bulten lossna.
installation _11
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:11
2012.10.6 11:49:34 AM
KONTROLL AV VATTENAUTOMATENS
SLANGAR (TILLVAL)
4. Efter att du anslutit vattenledningen till vattenfiltret,
sätt på huvudvattenförsörjningen och tappa ut
cirka 1 liter för att rensa och förbereda vattenfiltret.
För att ismaskinen ska fungera bra krävs ett
vattentryck på mellan 138~862 Kpa. Under normala
förhållanden kan en 170 ml pappersmugg fyllas på
10 sekunder.
Om kylskåpet installeras på en plats med lågt
vattentryck (under 138 Kpa), så kan du installera
en boosterpump för att kompensera för det låga
vattentrycket.
Se till att vattentanken i kylskåpet är rätt tillräckligt
fylld. Tryck in vattenautomatens hävarm tills det rinner
ut vatten ur röret.
Din Samsungåterförsäljare kan tillhandahålla
installationssatser för vattensystemet utan extra
kostnad.
Vi rekommenderar användning av en
installationssats som innehåller kopparrör.
INSTALLATION AV VATTENSLANGEN
TYPE. A
Delar för installation av vattenledning
1
Stäng av
vattenkranen
Stäng av
vattenkranen
Anslutning av vattenslangen till
kylskåpet.
1. Ta bort locket på vattenslangen från kylskåpet
och sätt dit muttern från den medföljande
installationssatsen.
2. Koppla ihop vattenslangen från kylskåpet med den
medföljande vattenslangen från installationssatsen.
3. Dra fast tryckmuttern på kopplingsnippeln. Inget
mellanrum ska förekomma mellan kopplingsnippeln
och muttern.
4. Slå på vattnet och kontrollera att det inte
förekommer läckage.
Fästen och skruvar för
vattenledning
Lossa på a
2
INGET
MELLANRUM
Röranslutning
3
Vattenslangen
från kylskåpet
Vattenledning
Anslutning till vattenförsörjningen
1. Först stänger du av huvudvattenledningen.
2. Leta reda på närmaste kallvattenledning för
dricksvatten.
3. Följ installationsinstruktionerna för vattensystemet i
installationssatsen.
FÖRSIKTIGHET
Vattenledningen måste anslutas till
kallvattnets rörsystem Om den kopplas
till varmvattnets rörsystem kan detta
medföra en felfunktion av renaren
Ta bort
locket
Vattenslangen från
installationssatsen
Inget
mellanrum
Anslut vattenslangen endast till en
dricksvattenledning. Skär av 6.5 mm av
vattenslangen om du måste laga eller ta isär
den, så att du får en tät, läckagefri anslutning.
VARNING
Innan man börjar användningen ska man
undersöka läckage på dessa platser
12_ installation
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:12
2012.10.6 11:49:37 AM
• Samsung-garantin täcker inte INSTALLATION AV
VATTENLEDNINGEN.
• Det görs på kundens bekostnad förutom om priset
inkluderat installationskostnaden.
• Kontakta rörmokaren eller auktoriserad installatör
för installationen om det behövs.
• Om vattenläckage inträffade på grund av felaktig
installation, kontakta installatören.
INSTALLERA VATTENDISTRIBUTÖRENS
LEDNING
TYPE. B
Delar för installation av vattenledning
01 INSTALLATION
Fästen och skruvar för
vattenledning
Vattenledning
Röranslutning
Anslut vattenröret till kopplingen
och kranen.
1. Stäng av huvudvattenkranen.
2. Anslut kopplingen ”A” till kranen.
FÖRSIKTIGHET
Vattenledningen måste anslutas till
kallvattnets rörsystem Om den kopplas
till varmvattnets rörsystem kan detta
medföra en felfunktion av renaren
GARANTIUPPLYSNINGAR
Denna vattenledningsinstallation täcks inte av
kylskåpets eller ismaskinens tillverkares garanti.
Följ dessa instruktioner noggrant för att sänka risk för dyr
vattenskada.
Obs:
Om kopplingen inte passar den aktuella kranen, gå till
närmaste auktoriserade servicehandlare och köp de
korrekta kopplingsmonteringarna.
KOPPLING “A”
KRAN
installation _13
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:13
2012.10.6 11:49:39 AM
Anslut vattenledningen till kylskåpet.
- Avlägsna kylskåpets kompressorskydd.
- Anslut vattenledningen till ventilen enligt förklaringen
på figuren.
- När den är ansluten, kontrollera om det finns någon
läcka. Om detta är fallet, gör om anslutningen.
- Sätt tillbaka kylskåpets kompressorskydd.
VATTENLEDING
ANSLUTNINGSMUTTER
Kontrollera vattenmängden som tillförs
islådan
1. Lyft upp ismaskinens skydd och dra ut det försiktigt.
2. När du trycker på knappen Test i 3 sekunder
fylls iskubslådan med vatten från vattenkranen.
Kontrollera att det är rätt vattenmängd (se bilden
nedan).
Om vattennivån är för låg, kommer isbitarna
att bli små. Detta är ett vattentrycksproblem
med huvudvattenledningarna och inte med kyl/
frysskåpet.
1
KYLSKÅPETS
KOMPRESSORSKYDD
Fäst vattenledningen.
- Med användning av klämma
”A”, fäst vattenledningen
till väggen eller bak på
kylskåpet.
KLÄMMA A
- När vattenledningen
VATTENLEDNING
är fäst, kontrollera om
vattenledningen är överdrivet
böjd, klämd eller pressad.
Borttagning av kvarvarande material i
vattensystemet efter filterinstallation.
1. Slå PÅ huvudvattenkranen och stäng AV ventilen
på vattenslangen.
2. Spola vatten genom vattenautomaten tills vattnet
är klart (approx. 1L).
Detta rengör vattensystemet och driver ut luft ur
ledningarna.
3. Ytterligare spolning kan behövas i vissa hushåll.
4. Öppna kylskåpsdörren och se till att det inte
läcker från vattenfiltret.
Ismaskin
Aktiveringsarm
Kontrollera vattennivån
2
Testknapp
14_ installation
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:14
2012.10.6 11:49:41 AM
Användning av SAMSUNG
side by side-kylskåp
4
ANVÄNDNING AV KONTROLLPANELEN
/ DIGITALA DISPLAYEN
COOL SELECT MODELL
5
1
6
2
7
3
4
DISPENSER MODELL
NORMAL MODELL
Kortar ner tiden det tar att
frysa in livsmedel. Detta
kan vara praktiskt om du
1 POWER
snabbt måste frysa in varor
FREEZEKNAPP
som lätt blir dåliga, eller om
(snabbfrysknapp) temperaturen i frysen har gått
upp mycket (tex om dörren
lämnats öppen).
Tryck på Freezer-knappen
för att ställa in önskad
temperatur I frysen.
Du kan ställa in temperaturen
på mellan -14°C och -25ºC.
2
FreezerKNAPP
3
ICE TYPEatt välja Cubed, (isbitar),
KNAPP
Crushed (krossad is), eller för
(istypsknapp)
Använd denna knapp för
FILTER CHANGE- Håll in knappen i 3 sekunder
KNAPP
när du byter filtret, för att
(filterbytesknapp) återställa filterschemat.
Tryck på Vacation-knappen
om du ska resa bort en
kortare tid eller inte behöver
använda kylskåpet. När du
väljer knappen Vacation för att
stänga av kylskåpet kommer
5 VACATIONlampan för Fridge att släckas
KNAPP
och lampan för Vacation att
(semesterknapp) tändas automatiskt.
Du måste ta ut all mat
från kylskåpet och inte
lämna dörren öppen när
du aktiverar funktionen
Vacation.
02 ANVÄNDNING
ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET
Tryck på semesterknappen
(Vacation) och frysknappen
(Fridge) samtidigt under
3 sekunder, alla knappar
kommer att låsas. Spaken för
6 BARNLÅSFUNKTION vattendispensern och
isspaken kommer inte heller
att fungera. För att avbryta
denna funktion trycker du på
dess två knappar under 3
sekunder igen.
7
Tryck på Fridge-knappen
för att ställa in önskad
FRIDGEkylskåpstemperatur.
KNAPP
Du kan ställa in temperaturen
mellan +1°C och +7°C.
När du använder Power Freeze
energiförbrukningen i kylskåpet kommer att öka.
Kom ihåg att stänga av det när du inte behöver
det och återgå frysen till din ursprungliga
temperaturinställningen.
Om du behöver frysa stora mängder mat grejer,
aktivera Power Freeze funktion i minst 24
timmar innan.
att stänga av isfunktionen.
användning _15
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:15
2012.10.6 11:49:43 AM
KONTROLL AV TEMPERATUREN
KONTROLL AV FRYSTEMPERATUREN
Frystemperaturen kan ställas in mellan -14°C
och -25ºC för att passa dina behov. Tryck på
Freezerknappen kontinuerligt tills önskad temperatur
visas i temperaturdisplayen. Tänk på att livsmedel
som t ex glass kan smälta redan vid -16ºC.
Temperaturen visas steglöst från -14°C till -25ºC. När
displayen når -14ºC börjar den om på -25ºC.
Fem sekunder efter att den nya temperaturen ställts
in visar displayen aktuell temperatur igen.
Denna siffra ändras dock när temperaturen ändras till
den nya inställningen.
De övre och nedre dörrskydden i frysen på
den här modellen är tvåstjärniga sektioner, så
temperaturen i de tvåstjärniga sektionerna är
något högre än i övriga frysfacket.
KONTROLL AV KYLSKÅPSTEMPERATUREN
Kylskåpstemperaturen kan ställas in på mellan 7°C
och 1ºC för att passa dina behov.
Tryck på Freezer-knappen kontinuerligt tills önskad
temperatur visas i temperaturdisplayen.
Temperaturkontrollprocessen för kylskåpet fungerar
precis som Freezer-processen.
Tryck på Fridge-knappen för att ställa in önskad
temperatur. Efter några sekunder börjar temperaturen
i kylskåpet anpassas till den nya inställningen. Detta
visas på displayen.
Temperaturen i frysen eller kylen kan stiga om
man öppnar dörrarna för ofta, eller om man
sätter in mycket varm eller het mat.
Detta kan få displayen att börja blinka. Så fort
kylskåpet och frysen uppnått inställd
temperatur igen slutar displayen att blinka.
Om blinkandet fortsätter kan du behöva
“återställa” kylskåpet. Försök med att dra ut
kontakten, vänta 10 minuter och sätt tillbaka
den igen.
ANVÄNDNING AV IS- OCH
KALLVATTENAUTOMATEN
Tryck på Ice Type-knappen för att välja önskad istyp.
Ingen is
Välj detta om du vill
stänga av ismaskinen
Isbitar skapas. När du väljer “Crushed”, maler
ismaskinen isbitarna till krossad is.
Användning av isautomaten
Placera glaset under isutloppet och tryck det
försiktigt mot hävarmen. Se till att glaset står rakt
under isutloppet för att förhindra att is studsar ut.
Användning av vattenautomaten
Placera glaset under vattenröret och tryck det
försiktigt mot hävarmen. Se till att glaset står rakt
under röret för att förhindra att vatten stänker ut.
16_ användning
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:16
2012.10.6 11:49:44 AM
VARNING
• Stäng av vattenkranen om du ska åka bort
en längre tid och inte kommer att använda
vattenautomaten eller ismaskinen.
- Annars kan vatten läcka ut.
• Torka upp överskottsfukt på insidan och
lämna dörrarna öppna.
- Annars kan lukt och mögel uppstå.
För att få mer utrymme, kan du ta bort den
övre fryslådan då den inte påverkar de termiska
och mekaniska egenskaperna. En deklarerad
lagringsvolym för frysta varor i förvaringsfack är
beräknad med denna låda borttagen.
ANVÄNDNING AV COOL SELECT
ZONE™-LÅDAN (TILLVAL)
Quick Cool
• Du kan använda funktionen Quick Cool med
CoolSelect ZoneTM.
• “Quick Cool” gör att 1~3 drycker på burk kan kylas
ned inom 60 min.
• Tryck på knappen “Quick Cool” igen för att avbryta
funktionen. CoolSelect ZoneTM återgår till den
tidigare temperaturen.
• När “Quick Cool” avslutas, går temperaturen tillbaka
till temperaturinställningen ”Cool”.
02 ANVÄNDNING
VARNING
• Sätt inte in händer, fingrar, eller andra
olämpliga föremål i isrännan eller islådan.
- Det kan resultera i personskada, eller
skada på utrustningen.
• För aldrig in fingrar eller föremål i isutloppet.
- Det kan orsaka personskada.
• Använd endast den ismaskin som
medföljer kylskåpet.
• Vattenförsörjningen till detta kylskåp
måste installeras/kopplas in av en kvalifi
cerad person och får endast anslutas till
en dricksvattenledning.
• För att använda ismaskinen på rätt sätt,
krävs ett vattentryck på 138~862 Kpa.
Thaw
• Droppar som rinner och kvalitetsförsämring av kött
sänker matvarornas fräschör.
• Efter att “Thaw” har valts, tillförs lådan CoolSelect
ZoneTM omväxlande varm och kall luft.
• Beroende på köttets vikt kan en upptiningstid på 4
timmar, 6 timmar, 10 timmar eller 12 timmar väljas.
• När “Thaw” avslutas, går displayen CoolSelect
ZoneTM tillbaka till “Chill”.
• När “Thaw” avslutas finns det inte någon köttsaft i
köttet och det är halvfruset så det är lätt att skära
det i bitar för tillagning.
• Tryck på vilken knapp som helst, förutom “Thaw”,
för att avbryta detta läge.
• De ungefärliga upptiningstiderna för kött och fisk
visas nedan (baserat på en tjocklek på ca 2,5 cm).
UPPTININGSTID
VIKT
4 timmar
363g
6 timmar
590g
10 timmar
771g
12 timmar
1000g
Beroende på köttet och fiskens storlek och
tjocklek kan upptiningstiden variera. Vikten ovan
står för den totala matvikten i lådan CoolSelect
ZoneTM .
Exempel: Den totala upptiningstiden
för 400g fryst oxkött och 600 g fryst kyckling är
10 timmar.
VARNING
Med alternativet “Thaw” ska mat som
förvaras i lådan CoolSelect ZoneTM och som
inte behöver tinas tas ut.
användning _17
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:17
2012.10.6 11:49:45 AM
Zero Zone (0ºC)
• När du valt “Zero Zone” hålls temperaturen för
lådan CoolSelect ZoneTM på 0 ºC oavsett kylskåpets
inställda temperatur.
• “Zero Zone” hjälper till att hålla kött och fisk färska
längre.
BORTTAGNING AV
FRYSTILBEHÖREN
Det är enkelt att göra rent och arrangera om inne i
frysen.
1. Ta bort glashyllan genom att dra ut hyllan så långt
det går. Lyft sedan upp och ta bort den.
Cool
• När du valt “Cool” kommer temperaturen att bli
densamma som kylskåpets inställda temperatur.
Samma temperatur visas på den digitala panelen
som på displayen.
• Lådan CoolSelect ZoneTMger extra kylskåpsutrymme.
Nedkylningstiden kan variera beroende på
dryckerna.
VARNING
2. Ta bort dörrfacket genom att hålla dörrfacket med
båda händerna och sedan lyfta upp det.
För tillvalet “Quick Cool”, ska mat som
förvaras i lådan CoolSelect ZoneTM tas ut.
3. Ta bort plastlådan genom att dra ut och lyfta upp
den en bit.
4. Ta bort islådan genom att lyfta upp och dra ut den.
Dra inte för hårt när du tar bort täckplåten.
Täckplåten kan gå sönder och orsaka skada.
18_ användning
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:18
2012.10.6 11:49:46 AM
BORTTAGNING AV
KYLTILLBEHÖREN
1. Ta bort den spillsäkra glashyllan genom att dra ut
hyllan så långt det går. Lyft sedan försiktigt upp
och ta bort den.
Se till att inga matvaror är i vägen innan du tar
bort tillbehören.
Ta om möjligt ut alla matvaror för att minska
risken för olyckor.
RENGÖRING AV KYLSKÅPET
VARNING
2. Ta bort frukt & grönsakslådan genom att trycka in
fördjupningarna på insidan på högra och vänstra
sidan av locket på Veggie Box/Dry Box-lådan, och
dra ut den. Håll i lådan
med ena handen,
lyft uppåt en liten bit
medan du drar utåt,
och ta sedan ut lådan.
VARNING
Använd inte bensen, thinner, klorox eller
klorid för rengöring.
De kan skada ytan på enheten och orsaka
brand.
02 ANVÄNDNING
För att få optimal energiekonomi för den här
produkten ska du låta alla hyllor, lådor och
korgar vara kvar i originalposition så som visas
på bilden på sidan (17).
Spruta inte vatten på kylskåpet när det är
anslutet till eluttaget eftersom det kan leda
till elstötar.
Använd heller inte bensen, thinner, eller
bilrengöringsmedel vid rengöring av
kylskåpet, eftersom detta innebär brandrisk.
RBYTE AV LAMPA
3. Ta bort dörrfacket genom att hålla dörrfacket med
båda händerna och sedan lyfta upp det.
Om en lysdiod behöver bytas kontaktar du en
servicetekniker.
4. Z-HYLLAN sitter fast på kylskåpets vägg. Ta bort
vinhyllan genom att skjuta den uppåt och försiktigt
lyfta av den av fästena.
Var försiktig så du inte förväxlar översida
och undersida eller vänster och höger när
VARNING
du sätter ihop Z-hyllan.
användning _19
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:19
2012.10.6 11:49:46 AM
BYTE AV VATTENFILTRET
ANVÄNDNING AV DÖRRARNA
För att minska risken för vattenskador på
din egendom använd INTE i marknaden
VARNING
vanligen förekommande filtermärken i dit t
SAMSUNG kylskåp.
ANVÄND ENBART SAMSUNG VATTENFILTER.
SAMSUNG är ej legalt ansvariga för
skador, inklusive men inte begränsat
till egendomsskador förorsakade av
vattenläckage, som orsakats genom
användning av generiska vattenfilter.
SAMSUNG kylskåp är konstruerade att
fungera enbart med SAMSUNG vattenfilter.
Lampan för ”filterindikatorn” visar när det är dags att
byta vattenfi lterkassett.
När filterindikatorn ändras till rött, är det dags att byta
filtret.
För att ge dig tid att skaffa ett nytt filter tänds lampan
en tid innan det befi ntliga filtret ska bytas ut.
Du får det fräschaste vattnet från kylskåpet om du
byter filter i tid.
Kylskåpsdörrarna är utrustade med en
dörröppnings-/stängningsfunktion som ser till att
dörrarna stängs och sluter helt tätt.
Om dörren öppnats mer än ca halvvägs hålls den
öppen, annars stängs den automatiskt.
Följ filterinstallationsinstruktionerna i den nya
filterboxen.
Vatten kan tillfälligt spruta ur vattenautomaten
efter installation av en ny vattenfi lterkassett.
Detta beror på luft som kommer in i ledningarna.
Det är naturligt och orsakar inga problem.
När du byter filter ska du trycka på
istypsknappen i 3 sekunder för att återställa
filterschemat.
Beställning av ersättningsfilter
För att beställa fler vattenfi lter kontaktar du din
närmaste auktoriserade Samsungåterförsäljare.
- Externt filter- HAFEX/EXP
20_ användning
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:20
2012.10.6 11:49:47 AM
Felsökning
LÖSNING
Kylskåpet fungerar
inte alls, eller blir inte
tillräckligt kallt.
•
•
•
•
Maten i kylen är fryst.
•
•
•
Kontrollera att elkontakten är rätt ansluten.
Är temperaturen rätt inställd pådisplaypanelen? Försök med att ställa in en
lägre temperatur.
Står kylskåpet i direkt solljus, eller är det placerat för nära en värmekälla?
Är det dålig luftcirkulation på grund av att baksidan är för nära väggen.
Är temperaturen rätt inställd på displaypanelen? Försök med att ställa in en
högre temperatur.
Är temperaturen mycket låg i rummet?
Förvarade du matvaror med högt vatteninnehåll i den kallaste delen av
kylen? Försök med att flytta dessa varor till en annan del av kylskåpet i
stället för att förvara dem i CoolSelect Zone™-lådan.
Du hör ovanliga ljud.
•
•
•
•
Kontrollera att kylskåpet står stabilt och i nivå.
Är det dålig luftcirkulation på grund av att baksidan är för nära väggen.
Har något tappats ned bakom eller under kylskåpet?
Ett “tickande” ljud hörs från insidan av kylskåpet. Detta är normalt och
inträffar på grund av att vissa tillbehör expanderar eller dras samman när
temperaturen ändras i kylskåpet.
Kylskåpets främre hörn
och sidor är varma
och kondensation kan
förekomma.
•
Viss värmeutveckling är normalt eftersom antikondensatorer sitter i
kylskåpets främre hörn för att förhindra kondensation.
Är kylskåpsdörren öppen? Kondensation kan förekomma om du lämnar
dörren öppen under en längre tid.
Ingen is kommer ut.
•
•
•
•
•
•
Väntade du 12 timmar efter installationen av vattentillförseln innan du gjorde is?
Är vattenslangen inkopplad och ventilen öppen?
Avbröt du isfunktionen manuellt? Se till att Ice Type är inställd på Cubed
(isbitar) eller Crushed (krossad is).
Finns det en isblockering i förvaringsenheten?
Är temperaturen i frysen för hög? Försök sänka temperaturen i frysen.
Det låter som vatten
bubblar i kylskåpet.
•
Detta är normalt. Det bubblande ljudet kommer från kylmedlet som
cirkulerar genom kylskåpet.
Det luktar illa i
kylskåpet.
•
•
•
Har mat blivit dålig?
Se till att starkt luktande mat (till exempel fisk) paketeras lufttätt.
Rensa kylskåpet ibland och kasta all dålig mat eller mat du misstänker är
dålig.
Frost bildas på
väggarna i frysen.
•
Är luftventilen blockerad? Ta bort eventuellt skräp som blockerar denna så
att luft kan cirkulera fritt.
Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan matvarorna för att
säkerställa effektiv luftcirkulation.
Är dörren till frysen helt stängd?
•
•
Vattenautomaten
fungerar inte.
•
•
•
03 FELSÖKNING
PROBLEM
Är vattenslangen inkopplad och ventilen öppen?
Har vattenslangarna tryckts ihop eller klämts? Se till att slangarna löper fritt
och obehindrat.
Har vattnet i vattentanken frusit på grund av för låg temperatur i kylskåpet?
Försök med att ställa in en högre temperatur på displaypanelen.
felsökning _21
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:21
2012.10.6 11:49:48 AM
memo
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:22
2012.10.6 11:49:48 AM
memo
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:23
2012.10.6 11:49:48 AM
Begränsningar för rumstemperatur
Kylen/frysen är konstruerad för att fungera i de omgivande temperaturer som ingår i
den temperaturklass som anges på apparatens märkplåt.
Klass
Symbol
Omgivande lufttemperaturintervall (°C)
Utökad tempererad
SN
+10 till +32
Tempererad
N
+16 till +32
Subtropisk
ST
+16 till +38
Tropisk
T
+16 till +43
Temperaturen i kylen/frysen kan påverkas av faktorer som placering, den omgivande
lufttemperaturen och hur ofta dörrarna öppnas. Justera temperaturen för att kompensera för dessa faktorer.
Sweden
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och
de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras
tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada
på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning
av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas
på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans
med annat kommersiellt avfall.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235 Torshamnsgatan 27 Kista,
Sweden SE-16428
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:24
2012.10.6 11:49:48 AM
Køleskab
Brugsvejledning
Denne manual er trykt p_100% genbrugspapir.
Dansk
Forestil dig mulighederne
Tak, fordi du har valgt at købe et produkt fra Samsung.
For at kunne få en fuldt dækkende service,
skal du registrere dit produkt på
www.samsung.com/register
Fritstående apparat
DA99-02318G(0.9).indb 1
2012.10.6 11:49:48 AM
Sikkerhedsoplysninger
SIKKERHEDSINFORMATION
• Inden brug af enheden bedes du læse denne
manual helt igennem og opbevare den sikkert
og i nærheden af køleskabet for fremtidig
reference.
• Brug kun fryseren til dens tiltænkte formål,
som beskrevet i instruktionsvejledningen.
Apparatet er ikke påtænkt til brug af personer
(inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk
eller mentalt kapacitet, eller mangel på erfaring
og kendskab til apparatet, undtagen hvis de
er under opsyn eller er blevet oplært i brugen
af apparatet, af en person der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
• Advarsler og Vigtige Sikkerhedsanvisninger
i denne manual er ikke dækkende for alle
situationer der kan opstå. Det er dit eget
ansvar at udvise sund fornuft, forsigtighed og
onhu ved opstilling, vedligeholdelse og drift af
apparatet.
• Da de følgende betjeningsanvisninger er
beregnet til flere modeller, er det muligt, at
dit køleskabs egenskaber afviger lidt fra de,
der er beskrevet i denne manual, og ikke alle
advarselsmærker er gældende. Hvis du har
spørgsmål eller tvivl bedes du kontakte dit
nærmeste servicecenter eller finde hjælp og
information online på www.samsung.com.
Vigtige sikkerhedssymboler og
forholdsregler:
ADVARSEL
BEMÆRK
Farer og usikker håndtering der kan
medføre alvorlig personskade
eller død.
Farer og usikker håndtering der kan
medføre mindre personskade
eller tingskade.
Forsøg IKKE.
Afmonter IKKE.
Rør IKKE.
Følg vejldningerne nøje.
Sørg for at apparatet er jordforbundet
for at undgå elektrisk stød.
Ring til servicecentret for hjælp.
Bemærk.
Disse advarselssymboler skal forebygge
personskader.
Følg dem venligst nøje.
Når du har læst dette afsnit, så gem det til
senere brug.
CE Note
Dette produkt vurderes at opfylde
Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF), EMCdirektivet
(2004/108/EF) og Ecodesigndirektivet (2009/125/
EF) implementeret via Kommissionens Forordning
(EF) Nr. 643/2009 udstedt af Kommissionen for De
europæiske Fællesskaber.
ADVARSEL
ALVORLIGE
ADVARSELSSYMBOLER
FOR TRANSPORT OG
OPSTILLINGSSTED
• Når apparatet transporteres og installeres,
skal man være opmærksom på ikke at
beskadige dele af kølesystemet.
- Kølemiddel, der lækker fra rørene, kan
antændes eller forårsage øjenskader. Hvis en
utæthed opdages, skal åben ild eller mulige
antændelseskilder undgås, og rummet, hvor
apparatet står, skal udluftes i adskillige minutter.
• For at undgå, at der dannes en brændbar gasluftblanding i tilfælde af udslip fra kølesystemet,
er mængden af anvendt kølemiddel afhængig
af størrelsen af det rum, som apparatet må
placeres i.
• Start aldrig et apparat, der viser tegn på
beskadigelse. Hvis du er i tvivl, så kontakt din
forhandler.
Rummet skal være 1 m3 stort for hver 8 g
R600a-kølemiddel i apparatet Mængden
af kølemiddel i dit apparat er oplyst på
identifikationspladen inden i apparatet.
Afbryd strømstikket fra
stikkontakten.
2_ sikkerhedsoplysninger
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:2
2012.10.6 11:49:49 AM
ADVARSEL
ALVORLIGE
ADVARSELSSYMBOLER
FOR INSTALLERING
• Undgå at installere køleskabet et fugtigt sted
eller et sted, hvor det kan komme i kontakt
med vand.
- Beskadiget isolering på elektriske dele kan
forårsage elektrisk stød eller brand.
• Undgå at placere køleskabet i direkte sollys
eller et sted, hvor det udsættes for varme fra et
komfur eller en anden varmekilde.
• Tilslut ikke flere apparater til samme stikdåse.
Køleskabet skal altid være tilslutet sin egen
stikdåse med en spænding der matcher
angivelserne på typeskiltet.
- Dette giver den bedste ydeevne og forhindrer
også overbelastning af husets ledningskredsløb,
hvilket kan medføre risiko for brand som følge af
overophedede ledninger.
• Hvis stikkontakten er løs, må stikket ikke sættes i.
- Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
• Er der revner eller tegn på slitage langs med
ledningen eller i en af enderne, må ledningen
ikke anvendes.
• Undgå at bøje ledningen for meget eller placere
tunge genstande på den.
• Benyt ikke spray nær køleskabet.
- Spray der benyttes nær køleskabet kan medføre
eksplosion eller brand.
• Dette køleskab skal installeres og placeres
korrekt i henhold til vejledningen, før det
tages i brug.
• Tilslut strømstikket i den korrekte position med
ledningen hængende nedad.
- Hvis du tilslutter strømstikket omvendt, kan
ledningen blive afskåret og forårsage brand eller
elektrisk stød.
• Sørg for, at stikket ikke klemmes eller beskadiges
af køleskabets bagside.
• Når du flytter køleskabet, skal du passe på ikke
at køre hen over eller beskadige netledningen.
- Det kan medføre brandfare.
• Placer køleskabet således, at strømstikket er
nemt tilgængeligt.
• Køleskabet skal være jordforbundet.
- Du skal jordforbinde køleskabet for at
undgå lækeffekt eller elektrisk stød som følge af
lækstrøm fra køleskabet.
• Brug aldrig gasledninger, telefonledninger eller
andre potentielle lynafledere til at jorde.
- Ukorrekt brug af jordstikket kan føre til elektrisk
stød.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den
omgående udskiftes af producenten eller
dennes
serviceværksted.
• Sikringen på køleskabet skal udskiftes af
kvalificeret tekniker eller serviceselskab.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller
personskade.
BEMÆRK
ADVARSELSSYMBOLER
FOR INSTALLERING
• Sørg for, at køleskabets
ventilationsåbninger ikke er tildækkede.
• Lad apparatet stå i 2 timer efter installationen.
ALVORLIGE
ADVARSELSSYMBOLER
ADVARSEL FOR BRUG
• Tilslut ikke elstikket med våde hænder.
• Undgå at opbevare genstande oven på
apparatet.
- Når du åbner eller lukker døren, kan ting falde
ned og forårsage personskade og/eller materiel
skade.
• Sæt ikke en beholder fyldt med vand ovenpå
køleskabet.
- Hvis vandet spildes, er der risiko for brand eller
elektrisk stød.
• Lad ikke børn hænge i døren.
- I modsat fald kan der opstå alvorlig personskade.
• Lad ikke køleskabets døre være åbne uden
opsyn og lad ikke børn komme ind i køleskabet.
- Der er risiko for at børn bliver lukket inde og
alvorlig personskade på grund af lav temperatur.
• Stik aldrig fingre eller genstande ind i
koldtvandsmaskinens åbning.
- Dette kan medføre personskade eller skade på
materialet.
• Opbevar ikke flygtige eller brandbare substanser
som benzin, fortynder, alkohol æter eller gas i
køleskabet.
- Opbevaring af disse produkter kan medføre
eksplosion.
• Opbevar ikke temperaturfølsomme
farmecautiske produkter, videnskabelige
materialer eller andre temperaturfølsomme
produkter i køleskabet.
- Produkter, der kræver en nøjagtig
temperaturstyring, må ikke opbevares i køleskabet.
sikkerhedsoplysninger _3
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:3
2012.10.6 11:49:49 AM
• Sæt ikke elektriske apparater ind i
køleskabet, undtagen hvis de er af en type
der er anbefalet af fabrikanten.
• Benyt ikke en hårtørrer til tørring af køleskabet
indvendigt. Anbring ikke stearinlys i køleskabet
for at fjerne lugt.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Rør ikke ved indersiden af fryserens sider eller
produkter i fryseren med våde hænder.
- Dette kan medføre forfrysninger.
• Brug ikke mekanisk udstyr eller andet end
det, der er anbefalet af producenten, til at
fremskynde afrimningsprocessen.
• Undgå at beskadige køleskabets kredsløb.
• Dette produkt er kun beregnet som
husholdningsapparat til opbevaring af
madvarer.
• Flasker bør opbevares tæt sammen, så de ikke
falder ud.
• Hvis der findes en gaslækage, undgå nøgne
flammer eller andre mulige antændelseskilder og
luft i rummet hvor fryseren står i flere minutter.
• Brug kun de LED lamper der leveres af
fabrikanten eller servicemedarbejderne.
• Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de
ikke leger med og/eller klatrer ind i apparatet.
• Lad være med selv at skille køleskabet ad
eller reparere det.
- Du risikerer at forårsage brand, driftsfejl og/eller
personskade. I tilfælde af funktionsfejl kontaktes
serviceagenten.
• Hvis apparatet afgiver en fremmed lyd,
brænding eller lugt eller røg, udtages
strømstikket straks og servicecentret kontaktes.
- I modsat fald kan der opstå elektriske
eller brandfarer. Sørg for, at køleskabets
ventilationsåbninger ikke er tildækkede.
• Hvis du har problemer med at udskifte
lampen, bedes du venligst kontakte en
servicemedarbejder.
• Hvis produkterne er udstyret med en LED lampe,
må du ikke afmontere lampe-afdækningen og
LED lampen selv.
- Kontakt venligst din servicemedarbejder.
• Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal
strømstikket trækkes ud og du bedes kontakte
Samsung Electronics servicecenter.
- I modsat fald er der risiko for brand.
BEMÆRK
FORSIGTIGHEDSSYMBOLER
IFM. BRUG
• Følg nedenstående anvisninger for at opnå
den bedste ydelse:
- Bør der ikke placeres madvarer nær ved
ventilationshullerne på bagvæggen i køleskabet,
da dette kan blokere for den fri luftcirkulering i
køleskabet.
- Pak maden ind korrekt eller læg den i lufttætte
beholdere før den lægges ind i køleskabet.
• Sæt ikke kulsyreholdige eller brusende
drikkevarer ind i fryseren. Undgå at anbringe
flasker eller glasbeholdere i fryseren.
- Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og
forårsage person- eller tingskade.
• Foretag ikke ændringer på køleskabet.
- Ændringer eller modifikationer kan medføre
personskade og/eller tingskade. Ændringer
eller modifikationer der udføres af trediepart på
apparatet er ikke dækket af Samsung garanti,
og Samsung er ikke ansvarlig for sikkerheden og
skader som følge af modifikationer af trediepart.
• Luk ikke lufthuller.
- Hvis lufthuller blokeres, specielt med en plastpose,
kan køleskabet overkøles. Hvis denne køleperiode
varer for længe kan vandfiltret gå i stykker og
medføre vandlækage.
- Sæt ikke madvarer der lige er blevet sat ind til
nedfrysning for tæt på allerede frosne madvarer.
• Overhold tiden for maksimal opbevaring samt
udløbsdatoerne på frysevarer.
• Fyld kun vandbeholderen, isbakken med
drikkevand.
• Anvend kun den ismaskine, der følger med
køleskabet.
• Vandforsyningen til dette køleskab må kun
installeres/tilsluttes af en kvalificeret person og
må kun tilsluttes en drikkevandsforsyning.
• For korrekt drift af ismaskinen kræves et vandtryk
på 138 ~ 862 kpa(1.4~8.8 kgf/cm3).
4_ sikkerhedsoplysninger
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:4
2012.10.6 11:49:49 AM
BEMÆRK
ADVARSELSSYMBOLER
FOR RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
• Undgå at sprøjte vand direkte på
køleskabets inder- eller yderside.
- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Undgå at forstøve brændbare gasser i nærheden
af køleskabet.
- Der er risiko for eksplosion eller brand.
• Undgå at forstøve rensemidler direkte på
displayet.
- De trykte bogstaver på displayet kan blive
slettede.
• Fjern alle fremmedlegemer eller støv fra
strømstikkets ben. Brug ikke en våd eller
fugtig klud når stikket rengøres, fjern alle
fremmedlegemer eller støv fra strømstikkets ben.
- Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.
• Stik aldrig fingre eller genstande ind i is- og
koldtvandsmaskinens åbning eller isslisken.
- Det kan forårsage personskade eller materiel
skade.
• Tag stikket ud før rengøring eller reparation
af køleskabet.
ADVARSEL
ADVARSELSSYMBOLER
IFM. BORTSKAFFELSE
• Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden
af apparatet er beskadigede, inden det
kasseres.
• R600a eller R134a bruges som kølevæske. På
kompressorens mærkat på apparatets bagside
og mærkepladen inden i køleskabet kan du se,
hvilket kølemiddel der er anvendt i dit køleskab.
Hvis dette produkt indeholder brændbar
gas (kølemiddel R600a), skal du kontakte de
lokale myndigheder med henblik på en sikker
bortskaffelse. Der er anvendt cyclopentan som
isoleringsgas. Gasserne i isolationsmaterialet
kræver særlige bortskaffelsesprocedurer.
Kontakt de lokale myndigheder med henblik på
en miljøvenlig bortskaffelse af dette produkt.
Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden af
apparatet er beskadigede, inden det kasseres.
Rørene skal destrueres på et åbent område.
• Dette apparat indeholder en lille mængde
isobutankølemiddel (R600a), som er en naturlig,
meget miljøvenlig gas, der imidlertid også er
brændbar. Når apparatet transporteres og
installeres, skal man være opmærksom på ikke
at beskadige dele af kølesystemet.
• Når dette eller andre køleskabe
bortskaffes, aftages døren/dørforseglingen,
sikkerhedslukningen så små børn eller dyr
ikke kan bliver fanget inden i køleskabet. Lad
hylderne sidde, så børn ikke har nemt ved at
kravle ind i køleskabet. Børn bør holdes under
opsyn, for at sikre at de ikke leger med det
gamle apparat.
• Sørg for at bortskaffe emballagen fra dette produkt
på miljøvenlig vis.
YDERLIGERE TIP OM KORREKT
BRUG
• I tilfælde af strømsvigt kan du kontakte det
lokale elektricitetsselskab for at høre, hvor længe
strømsvigtet vil vare.
- De fleste strømsvigt, som varer en times tid
eller to, påvirker ikke temperaturen i køleskabet.
Antallet af døråbninger bør dog holdes på et
minimum under strømsvigt.
- Men hvis strømafbrydelsen varer mere end 24
timer, skal alle frosne madvarer tages ud.
• Hvis der følger en nøgle med til køleskabet, bør
nøglen opbevares uden for børns rækkevidde
og ikke i nærheden af køleskabet.
• Apparatet fungerer muligvis ikke ensartet
(mulighed for optøning af indholdet eller at
temperaturen bliver for høj i køleskabet) hvis
temperaturen er under den koldeste temperatur
som køleskabet er designet til, over en længere
tidsperiode.
• Opbevar ikke madvarer som let kan fordærves
ved lave temperaturer, såsom bananer og
meloner.
• Apparatet er frostfrit, hvilket betyder, at det ikke
er nødvendigt at afrime det, idet denne funktion
udføres automatisk.
• Temperaturstigninger under afrimning kan
overholde ISO betingelserne. Hvis du vil forhindre
en uhensigtsmæssig temperaturstigning i frosne
madvarer, mens apparatet afrimes, bør du pakke
de frosne varer ind i flere lag avispapir.
• Enhver temperaturstigning i de frosne
madvarer under afrimning kan forkorte deres
holdbarhedstid.
sikkerhedsoplysninger _5
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:5
2012.10.6 11:49:49 AM
Energibesparende tips
- Installer apparatet i et køligt, tørt rum med
tilstrækkelig ventilation.
Sørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys, og
placer det aldrig i nærheden af en direkte varmekilde
(f.eks. en radiator).
- Bloker aldrig ventilationsåbninger eller gitre på
apparatet.
- Lad varm mad køle ned, før det sættes i apparatet.
- Læg frosne madvarer i køleskabet til optøning.
Du kan således udnytte de lave temperaturer i de
frosne produkter til at køle madvarerne i køleskabet.
- Lad ikke apparatets dør stå åben for længe, når du
sætter madvarer ind eller tager dem ud.
Jo kortere tid døren står åben, jo mindre is dannes
der i fryseren.
- Rengør køleskabets bagside regelmæssigt. Støv
forøger energiforbruget.
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Sørg for tilstrækkelig luftstrøm ved køleskabets
sokkel og ved køleskabets bagside. Tildæk ikke
ventilationsåbninger.
- Lad der være noget plads til højre, venstre, bagved
og øverst ved installationen. Dette medvirker til at
reducere strømforbruget og holde din strømregning
nede.
Indholdsfortegnelse
OPSTILLING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET ·············································7
BETJENING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET ··············································15
FEJLFINDING ·································································································21
6_ sikkerhedsoplysninger
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:6
2012.10.6 11:49:49 AM
Opstilling af Side-By-Side
køleskabet
Ved flytning af køleskabet
Tillykke med dit nye Samsung Side-By-Side
køleskab. Vi håber, at du vil få glæde af de mange
højteknologiske funktioner og egenskaber, som
apparatet tilbyder.
For at beskytte gulvet mod skader, skal de forreste
nivelleringsben være ude (oven på gulvet). Der
henvises til “Nivellering af køleskabet” på side 11 i
vejledningen.
For at beskytte gulvet under køleskabet kan du
placere et underlag, så som et stykke karton, under
det.
Valg af den bedste placering til køleskabet
• Vælg en placering, hvor der er let adgang til
vandforsyningen.
• Vælg en placering, der ikke er udsat for direkte
sollys.
• Vælg et sted, hvor gulvet har en plan (eller næsten
plan) gulvbelægning.
• Vælg en placering, hvor der er tilstrækkeligt med
plads til at åbne køleskabets døre.
• Samlet nødvendig plads ved brug. Se tegning og
dimensioner nedenfor
• Sørg for, at enheden nemt kan flyttes i forbindelse
med vedligeholdelse og service.
Nivelleringsben
FORSIGTIG
01 OPSTILLING
INSTALLATION AF KØLESKABET
Skruetrækker
Ved installering, eftersyn eller rengøring bag
køleskabet, skal køleskabet trækkes lodret
ud og skubbes lodret på plads.
25mm
25mm
min. 50 mm
min. 50 mm
opstilling _7
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:7
2012.10.6 11:49:49 AM
AFMONTERING AF
KØLESKABSDØRENE
Hvis køleskabet ikke kan komme igennem entréen, er
det muligt at afmontere dørene.
1. Når fryserdøren er lukket, fjernes det øverste
ledningshængsel 1 med en skruetrækker, og
herefter frakobles ledningerne forsigtigt ved at
trække i dem 2 .
1
1. Afmontering af fodlisten
2
Luk først fryser- og køleskabsdørene op, og afmonter
fodlisten ved at dreje de tre skruer mod uret.
2. Afmonter hængselskruerne 3 og jordskruen 4
ved at dreje mod uret, og tag det øverste hængsel
af 5 . Pas på, at døren ikke falder ned over dig,
når du afmonterer den.
4
3
Frakobling af vandforsyningsledningen
fra køleskabet
5
1. Afmonter vandledningen ved at trykke på muffen
1 og trække vandledningen 2 ud.
3. Herefter afkobles døren fra det nederste hængsel
6 ved forsigtigt at løfte døren lodret op 7 .
7
8
pas på ikke at klemme vandledningen og
ledningsnettet på døren.
1
2
Skær ikke i vandledningen. Træk den forsigtigt
fra muffen.
4. Fjern det nederste hængsel 8 ved brug af en
sekskantnøgle.
2. Afmontering af fryserdøren
Først et par vigtige ting:
• Sørg for at løfte dørene lodret op, så hængslerne
ikke bøjes eller ødelægges.
• Pas på ikke at klemme vandledningen og
ledningsnettet på døren.
• Anbring dørene på en beskyttet overfl ade for at
undgå skrammer eller beskadigelser.
8_ opstilling
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:8
2012.10.6 11:49:51 AM
Afmontering af køleskabsdøren
1. Når døren er lukket, fjernes det øverste
ledningshængsel 1 med en skruetrækker.
1
GENMONTERING AF
KØLESKABSDØRENE
Når du har anbragt køleskabet på et sikkert og plant
sted, skal dørene monteres på køleskabet.
Genmontering af fryserdøren
2. Afmonter hængselskruerne 2 og jordskruen 3
ved at dreje mod uret, og tag det øverste hængsel
af 4 . Pas på, at døren ikke falder ned over dig,
når du afmonterer den.
01 OPSTILLING
1. Genmonter fryserdøren ved at sætte slangen
1 tilbage i dørens nederste hjørne, og før den
herefter igennem hullet i det nederste hængsel 2 .
Træk forsigtigt slangen ned, så den er lige, uden
knæk eller bøjning.
1
2
2
3
4
3. Fjern døren fra det nederste hængsel 5 ved
forsigtigt at løfte døren lodret op 6 .
2. Indfør det øverste hængselskaft 3 i hullet i
fryserdørens hjørne 4 .
Sørg for at få hullet i det øverste hængsel 5 og
hullet i kabinettet 6 til at flugte, og genmonter
hængselskruerne 7 og jordskruen 8 ved at
dreje med uret.
Tilslut ledningerne.
8
4. Afmonter det nederste hængsel 7 fra beslaget
8 ved forsigtigt at løfte det nederste hængsel
opad.
7
5
3
6
4
3. Placer den forreste kant på det øverste
hængselbeslag 9 forrest på det øverste hængsel
10 og genmonter med skruen.
10
9
opstilling _9
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:9
2012.10.6 11:49:56 AM
Genmontering af køleskabsdøren
Genmontering af vandforsyningen
1. Sæt det nederste hængsel 1 tilbage i det
nederste hængselbeslag 2 .
1. Indfør vandslangen 2 i muffen 1
.
1
2
2. Placer hullet i hjørnet på køleskabsdøren 3 over
det nederste hængsel 4 .
1
3
2
2. Vandkanalen skal indsættes helt i midten af den
gennemsigtige kobling for at forhindre vandlækage
fra dispenseren.
4
3. Sæt clipsen i installationspakken, og kontroller, at
den holder kanalen forsvarligt.
3. Indfør det øverste hængselskaft 5 i hullet i på
hængslet 6 . Sørg for at få hullet i det øverste
hængsel 7 og hullet i kabinettet 8 . til at flugte.
Genmonter herefter hængselskruerne 9 og
jordskruen 10 ved at dreje med uret.
Midten af gennemsigtig
kobling
clips A (1/4”)
(6,35 mm)
Genmontering af fodlisten
Kontrollér vandledningen for lækage, inden listen
monteres.
Sæt fodlisten på igen ved at dreje de tre skruer
med uret som vist på tegningen.
4. Placer den forreste kant på det øverste
hængselbeslag 11 forrest på det øverste
hængsel 12 og genmonter med skruen.
12
11
10_ opstilling
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:10
2012.10.6 11:49:59 AM
NIVELLERING AF KØLESKABET
Nu, hvor dørene igen er monteret på køleskabet, skal
du kontrollere, at køleskabet står plant, så du kan
foretage de sidste justeringer, Hvis køleskabet ikke
står plant, vil det ikke være muligt at få dørene helt
lige.
MINDRE JUSTERINGER AF
DØRENE
Husk, at køleskabet skal stå plant, for at dørene kan
blive helt lige. Hvis du er i tvivl, så læs det forrige
afsnit om, hvordan man får køleskabet til at stå plant.
01 OPSTILLING
Hvis fryserdøren er højere
end køleskabsdøren
Køleskabets forreste del kan også justeres.
Hvis fryserdøren er lavere end
køleskabsdøren
Sæt en fladbladet skruetrækker ind i indsnittet på
benet, drej den med eller mod uret, indtil fryseren står
plant.
Justeringsdel
I begge tilfælde, er proceduren til at korrigere
ubalancen, den samme. Åben dørene og juster
dem én ad gangen, som beskrevet nedenfor:
Ben
Skruetrækker
Hvis fryserdøren er højere end
køleskabsdøren
Sæt en fladbladet skruetrækker ind i indsnittet på
benet, drej den med eller mod uret, indtil køleskabet
står plant.
1. Drej møtrikken
1 på det
nederste
hængsel, indtil
den nederste del
af bolten nås 2 .
Skruetrækker
Der henvises til det næste afsnit, som beskriver
hvordan man foretager mindre justeringer af
dørene.
Skruenøgle
1
Møtrik
2
Bolt
1 , af,
ikk
f skal
k ld
du bruge
Når du skruer møtrikken
den medfølgende Allen nøgle 3 til at løsne
bolten 2 med i retning mod uret. Herefter kan
du med fingrene skrue møtrikken 1 af.
2. Juster
højdeforskellen
mellem dørene
ved at dreje bolten
n
2 med
eller mod uret
.
Ben
3
Når du drejer bolten med uret
bevæge sig op.
3
Skruenøgle
2
Bolt
, vil døren
3. Når du har
justeret dørene,
3 Skruenøgle
så drej møtrikken
2 Bolt
1 med uret
1 Møtrik
indtil den
nederste del af
bolten nås, og stram
ram bolten igen med sskruenøglen
3 for at fastgøre møtrikken 1 .
Hvis møtrikken ikke strammes tilstrækkeligt, kan
bolten løsne sig.
opstilling _11
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:11
2012.10.6 11:50:2 AM
KONTROL AF VANDLEDNINGEN
Et vandtryk på 138~862 Kpa er nødvendigt, for at
ismaskinen fungerer korrekt.
Under optimale forhold kan et papkrus på 100 cl
fyldes på 10 sekunder.
Hvis køleskabet installeres på et sted med lavt
vandtryk (under 138 Kpa), kan du montere en
hjælpepumpe for at kompensere for det lave vandtryk.
Kontroller, at vandtanken i køleskabet er fyldt.
Dette kontrolleres ved at trykke på ismaskinens
betjeningshåndtag, indtil der løber vand fra
aftapningspunktet.
4. Når du har tilsluttet vandledningen til vandfi lteret,
skal du igen åbne for hovedvandledningen og lade
ca. 1 liter løbe igennem vandfi lteret, så vandfi
lteret renses og klargøres.
Luk for
hovedvandrøret
Der følger et vandledningsinstallationssæt med
enheden. Det ligger i en skuffe i fryseren.
INSTALLATION AF
VANDLEDNINGEN
2
Vandledningsfastspænding og skruer
Tilslutningsrør
INTET
MELLEMRUM
Tilslutning af vandforsyningsledningen
til køleskabet
TYPE. A
Dele til vandledningsinstallation
1
Luk for
hovedvandrøret
3
1. Fjern dækslet fra enhedens vandledning og indfør
omløbermøtrikken i enhedens vandledning, efter
den er adskilt fra den medfølgende vandledning.
2. Tilslut både enhedens vandledning og
vandledningen fra det medfølgende kit.
3. Stram omløbermøtrikken på klemfittingen.
Kontrollér, at der ikke er mellemrum mellem de to
dele.
4. Tænd for vandet og kontroller, at der ikke er
utætheder.
Vandledning
Løsn a
Tilslutning til vandforsyningsledningen
Fjern
dækslet
Enhedens
vandledning
1. Først skal du lukke for hovedvandledningen.
2. Find den nærmeste vandledning med koldt drikkevand.
3. Følg installationsvejledningen i vandforsyningskittet.
FORSIGTIG
Vandledningen skal forbindes med
koldtvandsledningen. Hvis den forbindes
til varmtvandsledningen, kan det give fejl
på vandrenseren.
Kittets
vandledning
Intet
mellemrum
Slut kun vandledningen til en vandkilde med
drikkeligt vand.
Hvis du skal reparere eller adskille vandledningen,
så skær 6.5mm af plastikrøret for at sikre, at du
får en stram og lækagefri tilslutning.
FORSIGTIG
Forud for anvendelse bør der
undersøges for lækage følgende steder:
12_ opstilling
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:12
2012.10.6 11:50:5 AM
INSTALLATION AF LEDNINGEN
TIL KOLDTVANDSMASKINEN
TYPE. B
Dele til vandledningsinstallation
01 OPSTILLING
• Samsung garantien dækker ikke
VANDLEDNINGSINSTALLATION.
• Dette skal udføres for kundens regning, med
mindre installationsomkostningerne er indeholdt i
detailprisen.
• Du skal, om nødvendigt, kontakte en VVSinstallatør eller en autoriseret installatør til at udføre
installationen.
• Hvis der opstår vandlækage på grund af ukorrekt
installation, skal du kontakte installatøren.
Vandledningsfastspænding
og skruer
Vandledning
Tilslutningsrør
Tilslut vandrørsforskruningen
til vandhanen.
1. Luk for hovedvandhanen.
2. Tilslut forskruning “A” til vandhanen.
FORSIGTIG
Vandledningen skal forbindes med
koldtvandsledningen.
Hvis den forbindes til varmtvandsledningen,
kan det give fejl på vandrenseren.
GARANTIOPLYSNINGER
Denne vandledningsinstallation er ikke dækket af
køleskabs-eller ismaskinefabrikantens garanti.
Følg disse anvisninger nøje for at minimere risikoen
for en bekostelig vandskade.
Bemærk:
Hvis muffen ikke passer på den eksisterende
hane, så besøg din nærmeste autoriserede
serviceforhandler for at købe de rette fittings.
“A” MUFFE
HANE
opstilling _13
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:13
2012.10.6 11:50:7 AM
Tilslutning af vandledningen til køleskabet.
- Fjern køleskabets kompressordæksel.
- Tilslut vandledningen til ventilen som vist på figuren.
- Efter tilslutningen, tjek for utætheder. I tilfælde af
utætheder, gentag tilslutningen.
- Sæt køleskabets kompressordæksel på igen.
VANDLEDNING
TILSLUTNINGSMØTRIK
Kontrol af mængden af vand, der
fyldes i isbakken.
1. Løft ismaskinedækslet op og træk forsigtigt ud.
2. Når du trykker på testknappen i 3 sekunder, fyldes
isterningebakken med vand fra vandforsyningshanen.
Kontroller, at mængden af vand er korrekt (se
illustration åbn ismaskinedækslet nedenfor).
Hvis vandstanden er for lav, bliver isterningerne
små. Dette skyldes et problem med vandtrykket i
ledningen, og ikke i køleskabet.
1
KØLESKABETS
KOMPRESSORDÆKSEL
Fastgørelse af vandforsyningsledningen.
- Fastgør vandledningen til
væggen (eller til bagsiden
af køleskabet) ved hjælp af
clipsen “A”.
- Når vandledningen er
fastgjort, kontrolleres det, at
den ikke er for bøjet, klemt
eller sammentrykket.
A CLIPS
Ismaskine
VANDLEDNING
Fjernelse af eventuelle reststoffer i
vandforsyningsledningen, når filteret
er installeret.
1. Tænd for ON vandforsyningen og sluk OFF for
ventilen til vandforsyningsledningen.
2. Lad vandet løbe gennem koldtvandsmaskinen,
indtil det er klart (ca. 1L). Herved renses
vandforsyningssystemet, og luften i ledningerne
lukkes ud.
3. I nogle husholdninger kan det være nødvendigt at
skylle i længere tid.
4. Åben køleskabsdøren og kontrollér, at vandfilteret
ikke lækker vand.
Arm
Kontroller vandniveauet
2
Testknap
14_ opstilling
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:14
2012.10.6 11:50:9 AM
BETJENING AF SIDE-BY-SIDE
KØLESKABET
4
BETJENING AF KONTROLPANELET /
DIGITALDISPLAYET
AFKØLE VÆLG MODEL
5
1
6
2
7
3
4
DISPENSERMODEL
KNAPPEN Når du vil skifte filter, så tryk
“FILTER
på denne knap i 3 sekunder
CHANGE” for at nulstille filteret.
Hvis du skal på ferie eller
forretningsrejse, eller du ikke
har brug for køleskabet, skal
du trykke på knappen
Vacation. Når du slukker for
køleskabet vha. knappen
Vacation, skifter visningen på
5 KNAPPEN
“VACATION ” LED-skærmen automatisk fra
Fridge til Vacation.
02 BETJENING
BETJENING AF KØLESKABET
Det anbefales kraftigt at
fjerne alle madvarer fra
køleskabet og efterlade
døren lukket, når du vælger
Vacation-funktionen.
NORMAL MODEL
Gør det muligt at nedfryse
maden i fryseren hurtigere.
Du kan bruge denne
1 KNAPPEN funktion, hvis du ønsker en
“POWER hurtigere nedfrysning af mad,
FREEZE” der hurtigt fordærves, eller
hvis frysertemperaturen er
steget voldsomt (fx, hvis en
dør har stået åben).
Tryk på knappen Freezer for
2
KNAPPEN at indstille frysertemperaturen.
“Freezer” Du kan indstille temperaturen
mellem -14°C og -25ºC.
Brug denne knap til at vælge
3
KNAPPEN Cubed (isterninger), Crushed
“ICE TYPE” (knust is) eller til at slukke for
Tryk samtidigt på knappen
Vacation (ferie) og Fridge
(køleskab) i 3 sekunder, alle
knapper vil blive låst.
6 BØRNESIKRINGSF Doseringsarmen på
vandautomaten og
UNKTION
ishåndtaget vil ikke fungere
endnu. For at annullere denne
funktion skal du igen trykke på
disse to knapper i 3 sekunder.
Tryk på knappen Fridge
for at indstille den ønskede
7 KNAPPEN
temperatur.
“FRIDGE ” Du kan indstille temperaturen
mellem 1ºC og 7ºC.
Når du bruger Power Freeze, øges køleskabets
energiforbrug.
Husk at slå funktionen fra, når du ikke har brug
for den, og stil fryseren tilbage til din oprindelige
temperaturindstilling.
Hvis du skal fryse store mængder madvarer,
skal funktionen Power Freeze aktiveres mindst
24 timer før.
ismaskinen.
betjening _15
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:15
2012.10.6 11:50:11 AM
TEMPERATURKONTROL
KONTROL AF FRYSERTEMPERATUREN
Frysertemperaturen kan indstilles mellem - 14°C og
-25ºC alt efter behov. Tryk gentagne gange
på knappen Freezer, indtil den ønskede temperatur
bliver vist på temperaturdisplayet. Vær opmærksom
på, at varer som fx is kan smelte ved -16ºC.
Temperaturdisplayet vil gå sekventielt fra - 14°C og
-25ºC. Når displayet når -14ºC, vil det begynde forfra
med -25ºC.
Fem sekunder efter den nye temperatur er indstillet, vil
displayet igen vise fryserens ændre sig, efterhånden
som fryseren indstilles til den nye temperatur.
Øverste og nederste hylder i fryseren af denne
model er tostjernesektioner, så temperaturen i
de tostjernede sektioner er en anelse højere end
i det øvrige fryserrum.
BETJENING AF KOLDTVANDSOG ISMASKINEN.
Tryk på knappen Ice Type for at vælge en istype:
No Ice (ingen is)
Vælg denne funktion, hvis du
vil slukke for ismaskinen.
KONTROL AF KØLESKABSTEMPERATUREN
Køleskabstemperaturen kan indstilles mellem 1ºC og
7ºC alt efter behov.
Tryk gentagne gange på knappen Fridge,
indtil den ønskede temperatur bliver vist på
temperaturdisplayet.
Temperaturkontrolprocessen til køleskabet fungerer
på nøjagtig samme måde som til fryseren. Tryk
på knappen Fridge for at indstille den ønskede
temperatur.
Efter et par sekunder vil køleskabets temperatur
bevæge sig mod den nye temperaturangivelse. Dette
kan aflæses i det digitale display.
Fryser- og køleskabstemperaturen kan stige,
hvis dørene åbnes for ofte, eller hvis en
større mængde varm mad anbringes i enten
køleskabet eller fryseren.
Dette kan få LCD-displayet til at blinke. Når
fryseren og køleskabet har opnået den normale
temperatur, vil displayet stoppe med at blinke.
Hvis displayet fortsat blinker, kan det være
nødvendigt at nulstille køleskabet. Prøv af
trække stikket ud, vent i 10 minutter og sæt
herefter stikket i.
Isen laves i terninger. Når du vælger ”Crushed”,
knuser ismaskinen isen til knust is.
Betjening af ismaskinen
Placér et glas under aftapningspunktet, og tryk
forsigtigt glasset mod ismaskinens betjeningshåndtag.
Kontrollér, at glasset er lodret under aftapningspunktet,
så isen ikke falder på gulvet.
Betjening af koldvandsmaskinen
Placér et glas under aftapningspunktet, og tryk
forsigtigt glasset mod koldtvandsmaskinens
betjeningshåndtag. Kontrollér, at glasset er lodret
under aftapningspunktet, så vandet ikke spildes på
gulvet.
16_ betjening
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:16
2012.10.6 11:50:12 AM
FORSIGTIG
• Hvis du tager på en længere ferie eller
forretningsrejse og ikke skal bruge
koldtvands-eller ismaskinen, bør du lukke
for vandventilen.
- Ellers kan der opstå vandudsivning.
• Tør indersiden fri for fugt, og lad dørene
stå åbne.
- Ellers kan der udvikles lugt og mug.
For at skabe mere plads, kan du fjerne den
øverste skuffe, da dette ikke vil påvirke de
termiske og mekaniske egenskaber. Den
angivne fryseplads til frosne madvarer i
fryserrummet er beregnet uden denne skuffe.
BETJENING AF COOLSELECT ZONE™SKUFFEN (EKSTRAUDSTYR)
Quick Cool
• Quick Cool-funktionen kan anvendes sammen med
CoolSelect ZoneTM.
• “Quick Cool” gør det muligt at afkøle 1-3 dåser
med drikkevarer inden for 60 minutter.
• Hvis du ønsker at annullere denne funktion, skal du
trykke på knappen “Quick Cool” igen.
CoolSelect ZoneTM vender tilbage til den tidligere
temperatur.
• Når funktionen “Quick Cool” afsluttes, gendannes
temperaturindstillingen “Cool”.
02 BETJENING
• Stik ikke fingre, hænder eller genstande
ind i isslisken eller isspanden.
- Det kan forårsage personskade eller
materiel skade.
• Stik aldrig fingre eller genstande ind i isog koldtvandsmaskinens åbning.
- Det kan forårsage personskade.
• Anvend kun den ismaskine, der følger
med køleskabet.
• Vandforsyningen til dette køleskab
må kun installeres/tilsluttes af en kvalifi
ceret person og må kun tilsluttes en
drikkevandsforsyning.
• For at ismaskinen skal kunne fungere
korrekt, kræves der et vandtryk på
138~862Kpa.
ADVARSEL
Thaw
• Væsketab i form af dryp forringer kødets kvalitet og
reducerer madvarernes friskhed.
• Når “Thaw” (Optøning) er valgt, tilføres CoolSelect
ZoneTM-skuffen skiftevis varm og kold luft.
• Afhængigt af kødets vægt kan optøningstiden
indstilles til 4, 6, 10 eller 12 timer.
• Når “Thaw”-funktionen afsluttes, vender CoolSelect
ZoneTM-displayet tilbage til tilstanden “Chill”.
• Når “Thaw”-funktionen afsluttes, er kødsaften ikke
løbet ud af kødet, som stadig er delvist frossent og
derfor nemt at skære ud.
• Funktionen kan annulleres med et tryk på en hvilken
som helst anden knap end “Thaw”.
• Den omtrentlige optøningstid for kød og fisk er vist
nedenfor. (Baseret på en tykkelse på 2,5 cm)
OPTØNINGSTID
VÆGT
4 timer
363g
6 timer
590g
10 timer
771g
12 timer
1000g
Optøningstiderne kan variere alt efter størrelsen
og tykkelsen af kødet og fiskene.
Ovenstående vægt svarer til den samlede vægt
af alle madvarerne i CoolSelect ZoneTMskuffen.
Den samlede optøningstid for 400 g frosset
oksekød og 600 g frosset kylling vil f.eks. være
10 timer.
ADVARSEL
Ved brug af “Thaw”-funktionen bør
madvarer, der opbevares i CoolSelect
ZoneTM-skuffen, tages ud.
betjening _17
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:17
2012.10.6 11:50:12 AM
Zero Zone (0ºC)
• Når “Zero Zone” er valgt, holdes temperaturen i
CoolSelect ZoneTM-skuffen på 0 ºC, uanset hvilken
temperatur der er indstillet for køleskabet.
• “Zero Zone”-temperaturen bidrager til at holde
kødvarer og fisk friske længere.
UDTAGNING AF
FRYSERTILBEHØRET
Rengøring og omrokering af frysertilbehøret er nemt.
1. Tag glashylden ud, ved at trække hylden ud så
langt som muligt. Løft den derefter forsigtigt op, og
tag den ud.
Cool
• Når “Cool” er valgt, er temperaturen den samme
som den temperatur, der er indstillet for køleskabet.
LCD-panelet viser den samme temperatur som
displayet.
• CoolSelect ZoneTM-skuffen giver ekstra
køleskabsplads.
Køletiden kan variere afhængigt af typen af
drikkevarer.
ADVARSEL
2. Tag dørboksen ud, ved at tage fat i dørboksen
med begge hænder, og løft den forsigtigt op.
Ved brug af “Quick Cool”-funktionen bør
madvarer, der opbevares i CoolSelect
ZoneTM skuffen, tages ud.
3. Tag plastikskuffen ud, ved at trække den ud og
løfte den en smule opad.
4. Tag isspanden ud, ved at løfte den op og trække
den ud.
Undgå at bruge for megen kraft ved afmontering
af fodlisten.
Fodlisten kan gå i stykker og forårsage
personskader.
18_ betjening
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:18
2012.10.6 11:50:13 AM
UDTAGNING AF
KØLESKABSTILBEHØRET
1. Tag den spilsikre glashylde ud ved at trække
hylden ud så langt som muligt. Løft den derefter
forsigtigt op, og tag den forsigtigt ud.
Inden hylder, skuffer og bokse tages ud skal du
kontrollere, at der ikke ligger madvarer i vejen.
Hvis det er muligt, tag da alle madvarerne ud af
køleskabet. Herved mindskes risikoen for
ulykker.
RENGØRING AF KØLESKABET
2. Tag grøntsags- & frugtskuffen ud ved at trykke
på fordybningerne, der sidder på venstre og
højre inderside af
grøntsagsskuffen, og
trække den ud. Hold
skuffen med én hånd,
løft den en smule op,
når den trækkes ud,
og tag den herefter ud
af køleskabet.
ADVARSEL
FORSIGTIG
02 BETJENING
For at få den bedste energieffektivitet ved
dette produkt skal du lade alle hylder, skuffer
og net være i deres originale placeringer som i
illustrationen på side (17).
Brug ikke benzen, fortynder eller
klorholdige materialer til rengøring.
De kan ødelægge apparatets overflade og
medføre brand.
Hæld ikke vand på køleskabet, mens
stikket er sat i, da dette kan forårsage
elektrisk stød. Der må ikke bruges benzen,
fortyndervæske eller bilvaskemiddel til
rengøringen, da dette kan udgøre en
brandrisiko.
UDSKIFTNING AF DEN
INDVENDIGE PÆRE
3. Fjern dørboksen ved at tage fat i boksen med
begge hænder og derefter løfte den forsigtigt op.
For så vidt angår LED-lampen, skal en
servicetekniker tilkaldes for at skifte den.
4. Z-HYLDE er monteret på køleskabspanelet. Tag
vinhylden ud ved at løfte den op, og løft forsigtigt
hylden ud af holderne.
Pas på at du ikke bytter om på top og
bund samt venstre og højre, når du samler
FORSIGTIG
Z hylden.
betjening _19
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:19
2012.10.6 11:50:13 AM
UDSKIFTNING AF VANDFILTERET
BETJENING AF DØRENE
For at minimere risikoen for vandskader
af din ejendom skal du IKKE BRUGE
ADVARSEL
generiske vandfi ltermærker i dit
køleskab fra SAMSUNG. BRUG KUN
VANDFILTERMÆRKER FRA SAMSUNG.
SAMSUNG er ikke juridisk ansvarlig for
nogen som helst skader, inklusive men
ikke begrænset til skader på ejendom,
forårsaget af vandlækage efter brug af et
generisk filter. Køleskabe fra SAMSUNG er
designet således, at de KUN FUNGERER
SAMMEN MED ET SAMSUNG vandfi lter.
“Filter Indicator”-lampen fortæller dig, når tiden er
inde til at udskifte patronen i vandfi lteret.
Når filterindikatorlyset skifter til rød, er det tid til at
skifte filteret.
For at give dig tid til at købe et nyt filter, vil indikatoren
blinke inden det aktuelle filters kapacitet udløber.
En filterudskiftning på rette tidspunkt tide giver det
friskeste og reneste vand fra dit køleskab.
Køleskabets døre er udstyret med en særlig åbne- og
lukkefunktion, der sikrer, at dørene lukker helt i og
slutter tæt.
Døren vil ”gribe” og blive stående åben, når den er
åbnes et vist stykke. Når døren står på klem, men
ikke gribes af krogen, der får køleskabsdøren til at stå
åben, vil den lukke automatisk.
Følg instruktionerne for filterinstallationen i den
nye filterboks.
Efter installation af en ny filterpatron, er det
muligt, at vandet kortvarigt sprøjter ud af
maskinen. Dette skyldes luft i ledningen.
Dette forårsager ikke betjeningsproblemer.
Når du skifter filteret, skal du trykke på knappen
Ice Type (Istype) for at nulstille filterplanen.
Bestilling af filtre til udskiftning
Kontakt din autoriserede Samsung-forhandler, for at
bestille nye patroner til vandfi lteret.
- Eksternt filter - HAFEX/EXP
20_ betjening
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:20
2012.10.6 11:50:15 AM
Fejlfinding
LØSNING
Køleskabet fungerer
slet ikke, eller
temperaturen er ikke
tilstrækkelig lav.
•
•
Madvarerne i
køleskabet er frosne.
•
•
•
•
•
Kontrollér, at stikket er korrekt tilsluttet.
Er temperaturstyringen på displayet indstillet til den korrekte
temperatur?Prøv at indstille den til en lavere temperatur.
Står køleskabet i direkte sollys eller nær en varmekilde?
Er køleskabets bagside for tæt på væggen, så luften forhindres i atcirkulere?
Er temperaturstyringen på displayet indstillet til den korrekte temperatur?
Prøv at indstille den til en højere temperatur.
Er temperaturen i rummet meget lav?
Opbevarer du madvarer med højt vandindhold på de koldeste steder i
køleskabet? Prøv at opbevare disse varer midt i køleskabet, i stedet for at
opbevare dem i CoolSelect Zone™-skuffen.
Der høres usædvanlige
lyde eller støj.
•
•
•
•
Kontroller, at køleskabet står plant og stabilt.
Er køleskabets bagside for tæt på væggen, så luften forhindres i at cirkulere?
Er der tabt noget bag ved eller under køleskabet?
Der lyder en “tikkende” lyd inde fra køleskabet. Dette er normalt og
forekommer når de forskellige dele udvidersig eller trækker sig sammen ifm.
køleskabets temperaturændringer.
Køleskabets forreste
hjørner og sider er
varme og der er
kondensation.
•
Det er normalt, eftersom der er installeret antikondensatorer i de forreste
hjørner på køleskabet, så der ikke forekommer kondens.
Står køleskabsdøren på klem? Kondens kan opstå, når du lader døren stå
åben i for lang tid.
•
Der kommer ingen is ud. •
•
•
•
•
Du kan høre vand boble
•
i køleskabet.
Der er en ubehagelig
lugt i køleskabet.
•
•
•
Der dannes is på
væggene i fryseren.
•
•
•
Koldtvandsmaskinen
fungerer ikke.
•
•
•
03 FEJLFINDING
FEJL
Ventede du i 12 timer efter installation af vandledningen, før du begyndte at
lave is?
Er vandledningen tilsluttet og stopventilen åben?
Har du slået isfunktionen fra? Kontrollér, at Ice Type er indstillet til Cubed
(isterninger) eller Crushed (knust is).
Er der is, der blokerer i opbevaringsenheden?
Er frysertemperaturen for høj? Prøv at indstille frysertemperaturen lavere.
Dette er normalt. Boblelyden stammer fra kølemidlet, der cirkulerer i køleskabet.
Er en madvare fordærvet?
Sørg for, at madvarer med en stærk lugt fx fisk), er pakket godt ind eller
dækket med lufttætte beholdere.
Gør jævnligt køleskabet rent, og smid fordærvet eller gammel mad ud.
Er udluftningsåbningen blokeret? Sørg for, at ventilationsåbninger ikke er
tildækkede, så luften kan cirkulere frit.
Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads mellem de opbevarede madvarer,
så luften kan cirkulere effektivt.
Er fryserdøren ordentligt lukket?
Er vandledningen tilsluttet og stopventilen åben?
Er vandforsyningsledningen klemt eller bøjet? Sørg for, at ledningen ligger
frit og ikke er tildækket.
Er vandtanken frosset til, fordi temperaturen i køleskabet er for lav? Prøv at
vælge en højere temperaturindstilling i displaypanelet.
fejlfinding _21
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:21
2012.10.6 11:50:15 AM
memo
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:22
2012.10.6 11:50:15 AM
memo
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:23
2012.10.6 11:50:15 AM
Grænser for omgivende temperatur
Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i de omgivende temperaturer, der angives af
temperaturklassen på apparatets mærkeplade.
Klasse
Symbol
Omgivende temperaturområde (°C)
Udvidet tempereret
SN
+10 til +32
Tempereret
N
+16 til +32
Subtropisk
ST
+16 til +38
Tropisk
T
+16 til +43
Den indvendige temperatur kan blive påvirket af faktorer som placeringen af køleskabet,
den omgivende temperatur og hvor mange gange døren åbnes. Juster temperaturen
efter behov for at kompensere for disse faktorer.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Denmark
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og
elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge
skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande
bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med
henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen
for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med
henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet
erhvervsaffald.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
Sydhavnsgade 182450 København, Danmark
70 70 19 70
www.samsung.com
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:24
2012.10.6 11:50:15 AM
Kjøleskap
Brukerveiledning
Denne håndboken er laget av 100% resirkulert papir.
Norsk
grenseløse muligheter
Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt
For å motta en mer komplett tjeneste,
registrer produktet ditt på:
www.samsung.com/register
Frittstående Type
DA99-02318G(0.9).indb 1
2012.10.6 11:50:15 AM
Sikkerhetsinformasjon
SIKKERHETSINFORMASJON
• Les nøye gjennom denne håndboken før du tar
enheten i bruk, og ta vare på den på en sikker
måte i nærheten av enheten i tilfelle du trenger
å lese den senere.
• Bruk denne enheten utelukkende til formålet
det er ment for, og som beskrevet i denne
brukerveiledningen. Enheten er ikke beregnet
brukt av personer (inklusive barn) med redusert
fysiske, følelse- eller mentale evner. Ikke heller
brukes av uerfarne, hvis ikke dette skjer under
tilsyn, eller at instruksjoner gis om enheten av
en person ansvarlig for sikkerheten.
• Advarsler og viktige sikkerhetsanvisninger i denne
håndboken dekker ikke alle tenkbare forutsetninger
og situasjoner som kan oppstå. Det er under ditt
ansvar å bruke sunt fornuft, forsiktighet og omhu
når du installerer, vedlikeholder og bruker din enhet.
• Da disse bruksanvisningene gjelder forskjellige
modeller, kan ditt kjøleskap være noe
annerledes enn det som står beskrevet i
denne manualen, det er også mulig at ikke alle
forsiktighetsregler gjelder. Hvis du har noen
spørsmål eller tvil, kontakter du ditt nærmeste
servicesenter eller søker hjelp og informasjon
online på www.samsung.com
Viktige faresymboler og forholdsregler:
ADVARSEL
FORSIKTIG
Farlig og usikker håndtering kan
føre til alvorlig personskade eller
død.
Farlig og usikker håndtering kan
føre til lettere personskade eller
skade på eiendom.
Må ALDRI forsøkes.
Må IKKE demonteres.
Må IKKE berøres.
Følg instruksjonene nøye.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Kontakte servicesentret for hjelp.
Merk.
Disse advarselsskiltene er laget for å
forhindre personskade.
Følg dem nøyaktig.
Ta vare på brukerveiledningen når du har lest
den, slik at du har den tilgjengelig senere.
CE Melding
Dette produkt er blitt bestemt til å være i overholdelse
med Lav Spenning direktiv (2006/95/EC), det
elektromagnetiske forenlighet direktiv (2004/108//EC)
og Eco-Design direktivet (2009/125/EC) implementert
av foreskrift (EC) No 643/2009 for den Europeiske
Union (EU).
ADVARSEL
ALVORLIGE
FORSIKTIGHETSREGLER
VED TRANSPORT OG
PLASSERING
• Når kjøleskapet flyttes og installeres, må
man passe på at ingen deler av kjølekretsen
skades.
- Hvis kjølemiddel lekker ut av rørene, kan
det antennes eller skade øynene. Hvis det
oppdages en lekkasje, unngå nakne flammer
eller potensielle tenningkilder, og luft grundig på
rommet der enheten står.
• For å unngå at det oppstår en antennbar
blanding av gass og oksygen hvis det blir en
lekkasje i kjølekretsen, bør enheten plasseres
i et rom med en størrelse som står i forhold til
mengden kjølemiddel som brukes.
• Sett aldri i gang en enhet som viser tegn til
skade. Ta kontakt med forhandleren hvis du er
usikker på om enheten er skadet. Rommet der
kjøleskapet skall plasseres må ha en størrelse
på 1m³ for hver 8 g med R600a kjølemiddel
som brukes i enheten. Mengden kjølemiddel i
kjøleskapet vises på identifikasjons-platen inne i
kjøleskapet.
Sørg for at enheten er jordet så du
forhindrer elektrisk støt.
2_ sikkerhetsinformasjon
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:2
2012.10.6 11:50:16 AM
ADVARSEL
ALVORLIGE
FORSIKTIGHETSREGLER
VED INSTALLASJON.
• Installer ikke kjøleskapet på et fuktig sted
eller der det kan komme i kontakt med vann.
- Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til
elektrisk støt eller brann.
• Plasser ikke dette kjøleskapet i direkte sollys
og utsett den ikke heller for varme fra komfyrer,
ovner eller andre apparater.
• Kople aldri flere enheter til en kontakt med flere
uttak (trilling-kontakt e.l.). Kjøleskapets støpsel
skal alltid sitte i egen stikkontakt med samme
spenning som den som framgår av merkeplaten.
- Dermed oppnår du best ytelse og forhindrer også
overlast av strømkursene i huset, noe som kan
føre til brannfare som følge av overoppheting.
• Hvis uttaket i veggen er løst, må du ikke sette i
støpselet.
- Det er risiko for elektrisk støt eller brann.
• Bruk ikke en ledning med synlige sprekker eller
sliteskade på langs eller i en av endene.
• Strømledningen må ikke bøyes, og det må ikke
plasseres tunge gjenstander på den.
• Ikke bruk aerosolspray i nærheten av kjøleskapet.
- Bruk av aerosolspray i nærheten av kjøleskapet
kan resultere i eksplosjon eller brann.
• Dette kjøleskapet må installeres riktig og
plasseres i samsvar med brukerveiledningen
før det tas i bruk.
• Koble støpselet i korrekt posisjon med leningen
hengende ned.
- Hvis du kobler støpselet opp ned, kan ledningen
kuttes av og føre til brann eller elektrisk støt.
• Pass på at støpselet ikke blir klemt eller skadet
av baksiden på kjøleskapet.
• Når kjøleskapet flyttes, må du passe på så ikke
strømledningen kommer i klem eller bli skadet.
- Dette kan føre til brann.
• Kjøleskapet må plasseres slik at det er enkelt å
komme til stikkontakten etter installasjon.
• Kjøleskapet må være jordet.
- Kjøleskapet må jordes for å forhindre
strømlekkasje eller elektrisk støt som følge av
overledning fra kjøleskapet.
• Bruk aldri gassrør, telefonledninger eller andre
potensielle lyn-avledere som jording.
- Feilaktig bruk av jordingskontakten kan føre til
elektrisk støt.
• Hvis strømledningen er skadet, må
du umiddelbart få den byttet ut hos
produsenten eller produsentens serviceverksted.
• Kjøleskapets sikring må skiftes av kvalifisert
kvalifisert reparatør eller servicefirma.
- Hvis ikke, fins det risiko for elektrisk støt eller
personskade.
FORSIKTIG
FORSIKTIGHETSREGLER
VED INSTALLASJON
• Sørg for at ventilasjons-åpninger i selve
enheten eller montering-strukturen er fri for
hindringer.
• La enheten stå i ro i to timer etter installasjon.
ADVARSEL
ALVORLIGE
FORSIKTIGHETSREGLER
VED BRUK
• Sett ikke i støpselet med våte hender.
• Oppbevar ikke gjenstander på toppen av
kjøleskapet.
- Når du åpner eller lukker døren, kan ting falle ut
og føre til personskade eller materielle skader.
• Sett ikke en beholder fylt med vann på kjøleskapet.
- Hvis det søles vann på enheten, kan dette føre til
brann eller elektrisk støt.
• La ikke barn leke med eller henge fra dørene.
- Hvis ikke, kan det resultere i alvorlig personskade.
• La ikke dørene forbli åpne når kjøleskapet er
uten tilsyn og la ikke barn gå inn i kjøleskapet.
- Det fins risiko for at barn kan stenges inne samt
alvorlig personskade på grunn av lav temperatur.
• Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i
dispenserhullet. Det kan føre til personskade
eller materiell skade.
• Ikke oppbevar flyktige eller brennbare stoffer
som benzen, tynner, alkohol, eter eller LP-gass i
kjøleskapet.
- Oppbevaring av disse og lignende produkter kan
føre til eksplosjon.
• Oppbevar ikke temperatursensitive
farmasøytvarer, vitenskapelige materiale
eller andre temperatursensitive produkter i
kjøleskapet.
- Temperatursensitive produkter må ikke
oppbevares i kjøleskapet.
• Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inne
i kjøleskapet med mindre det er en type som
anbefales av produsenten.
sikkerhetsinformasjon _3
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:3
2012.10.6 11:50:16 AM
• Ikke bruk hårtørrer for å tørke innsiden på
kjøleskapet. Ikke plasser et tent stearinlys i
kjøleskapet for å fjerne dårlig lukt
- Dette kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Ta ikke på innsiden av veggene i fryseren eller på
produkter som oppbevares i fryseren, med våte
hender.
- Dette kan gi frostskader.
• Ikke bruk mekaniske enheter eller annet utstyr
enn det som er anbefalt av produsenten, til å
påskynde avising av kjøleskapet.
• Vær forsiktig så du ikke skader kjølekretsen.
• Dette produktet er kun tiltenkt oppbevaring
av mat i en vanlig husholdning.
• Flasker må settes tett sammen så de ikke faller
ut.
• Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne
flammer eller potensielle tenningkilder, og luft
grundig på rommet der enheten står.
• Bruk kun diodebelysning som anbefales av
produsenten eller serviceverkstedet.
• Barn må passes på slik at de ikke leker og/eller
klatrer inn i enheten.
• Forsøk ikke å demontere eller reparere
kjøleskapet på egen hånd.
- Du risikerer at det tar fyr, at det oppstår
funksjonssvikt og/eller personskade. Ved dårlig
funksjon tar du kontakt med ditt serviceverksted.
• Hvis enheten produserer en rar lyd,
brann, lukt eller røyk, må du straks trekke
ut støpselet og ta kontakt med ditt nærmeste
servicesenter. Hvis ikke, fins det risiko for elektrisk
støt eller brann.
Sørg for at ventilasjons-åpninger i selve enheten
eller montering-strukturen er fri for hindringer.
• Hvis du får problemer med å skifte lyspæren, tar
du kontakt med serviceverkstedet.
• Hvis produktet er utstyrt med diodebelysning,
må du ikke selv prøve å fjerne lampedekselet og
diodebelysningen.
- Vennligst ta kontakt med serviceverkstedet.
• Hvis det fins støv eller vann i kjøleskapet, må
du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med
Samsung Electronics’ servicesenter.
- Det fins risiko for brann.
FORSIKTIG
FORSIKTIGHETSREGLER
VED BRUK
• Slik oppnår du best ytelse:
- Ikke plasser mat for nær ventilene lengst
bak i enheten, da dette kan hindre luftsirkulasjonen
i kjøleskapet.
- Pakk inn maten eller legg den i vakuumtette
beholdere før du setter den i kjøleskapet.
• Drikke som inneholder kullsyre, må ikke settes i
fryseren. Ikke sett flasker eller glassbeholdere i
fryseren.
- Når innholdet fryser, kan glasset knuses og
forårsake personskade og skade på eiendom.
• Ikke forandre funksjonen på, eller på annen måte
modifisere kjøleskapet.
- Forandringer eller modifiseringer kan føre til
personskade og/eller skade på eiendom.
Alle forandringer eller modifiseringer utført
av tredje part på denne enheten dekkes
ikke av Samsung’s garantiservice, ikke heller
blir Samsung ansvarlig ved situasjoner med
sikkerhetsrisiko og skader som er et resultat fra
modifiseringer utført av tredje part.
• Ikke blokkere lufthullene.
- Hvis lufthullene blokkeres, spesielt med en
plastpose, kan kjøleskapet kjøles ned for mye.
Hvis denne kjøleperiod står seg for lang tid, kan
vannfilteret gå i stykker og forårsake vannlekkasje.
- Ikke legg nye varer til innfrysing nært inntil varer
som allerede er frosne.
• Ta hensyn til lagringslengde og utløpsdato for
frosne matvarer.
• Fyll vanntank, isbrett, vann/isbiter kun med
drikkevann.
• Bruk kun ismaskinen som følger med kjøleskapet.
• Vannforsyningen til dette kjøleskapet må kun
installeres/kobles av en kvalifisert tekniker og må
kun kobles til drikkevann.
• For at ismaskinen skal fungere ordentlig, må
vanntrykket være på 138 ~ 862kpa(1.4~8.8kgf/
cm3).
4_ sikkerhetsinformasjon
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:4
2012.10.6 11:50:16 AM
FORSIKTIG
FORSIKTIGHETSREGLER
VED RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD.
• Spray ikke vann direkte på kjøleskapet,
verken innvendig eller utvendig.
- Dette kan føre til brann eller gi elektrisk støt.
• Ikke spray med brennbar gass i nærheten av
kjøleskapet.
- Dette kan føre til eksplosjon eller brann.
• Spray ikke rengjøringprodukter direkte på displayet.
- Trykte bokstaver på displayet kan oppløse seg.
• Fjern eventuelle partikler eller støv fra pinnene på
støpselet. Bruk ikke en våt eller fuktig klut ved
rengjøring av støpselet. Fjern eventuelle partikler
eller støv fra støpsel-pluggene.
- Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.
• Aldri stikk fingre eller andre gjenstander inn i
dispenserhullet og isgliderennen.
- Det kan føre til personskade eller materiell skade.
• Trekk ut kontakten til kjøleskapet før
rengjøring og vedlikehold.
ADVARSEL
ALVORLIGE
FORSIKTIGHETSREGLER
VED AVHENDING
• Pass på at ingen av rørene på baksiden av
kjøleskapet er skadet før du kvitter deg med
det.
• R600a eller R134a brukes som kjølemiddel.
Sjekk kompressoretiketten på baksiden av
enheten og merkeplaten inne i kjøleskapet for
å finne ut hvilket kjølemiddel som benyttes.
Når dette produktet inneholder brennbar gass
(Kjølemiddel R600a) må du ta kontakt med
lokale myndigheter for å sikre trygg avhending
av produktet. Syklopentan brukes som
isolasjonsgass.
Gassene i isolasjonsmaterialet krever en spesiell
avhendingsprosedyre. Ta kontakt med lokale
myndigheter for å forhøre deg om hvor du
kan kvitte deg med dette produktet. Pass på
at ingen av rørene på baksiden av enheten er
skadet før du kvitter deg med det. Rørene må
brekkes utendørs.
• Når du kvitter deg med dette eller andre
kjøleskap, må du huske å fjerne dører/
tetningslister, og dørhengsler, slik at barn eller
dyr ikke kan stenges inne. La hyllene bli stående
så det ikke er lett for barn å komme seg inn i
kjøleskapet. Barn må passes på slik at de ikke
leker med den gamle enheten.
• Sørg for å kvitte deg med produktemballasjen på
en miljøvennlig måte.
TILLEGGSTIPS FOR KORREKT
BRUK
• I tilfelle av strømbrudd ringer du ditt lokale
strømforsyningsfirma og spør hvor lang tid det tar
før strømforsyningen kommer tilbake.
- Strømbrudd som repareres innen en time eller to, vil
som regel ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet.
Du må imidlertid la være å åpne dørene oftere enn
nødvendig når strømmen er av.
- Hvis strømbruddet varer lengre enn 24 timer, må du
ta ut alle frosne matvarer.
• Dersom kjøleskapet er utstyrt med nøkkel, skal
nøklene oppbevares utenfor barns rekkevidde,
og ikke i enhetens umiddelbare nærhet.
• Skapet vil kanskje ikke virke som forutsatt
(mulighet for høy temperatur i kjøleskapet)
hvis det i lengre tid har vært plassert i lavere
temperatur enn det kjøleskapet er utviklet for.
• Varer som ødelegges av lave temperaturer, som
bananer og meloner, skal ikke oppbevares i
kjøleskapet.
• Skapet er isfritt, noe som betyr at du ikke trenger
å avrime det manuelt, dette skjer automatisk.
• Temperaturøkninger under avising skal være i
samsvar med ISO-standarder. Men hvis du vil
sikre deg mot temperaturøkning i matvarene
under avriming, kan du pakke maten inn i flere
lag avispapir.
• Temperaturøkning i frossen mat ved avriming
kan forkorte oppbevaringstiden.
• Hvis enheten inneholder kjølemidlet
isobutan (R600a), en naturlig gass med høy
miljøkompatibilitet, men den er også brennbar.
Når kjøleskapet flyttes og installeres, må man
passe på at ingen deler av kjølekretsen skades.
sikkerhetsinformasjon _5
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:5
2012.10.6 11:50:16 AM
Tips for å spare energi
- Sett kjøleskapet i et kjølig, tørt rom med god ventilasjon.
Sørg for at det ikke utsettes for direkte sollys, og
sett det aldri i nærheten av en direkte varmekilde
(f.eks.en radiator)
- Ikke blokker kjøleskapets ventiler og gitre.
- La varm mat få avkjøles før du setter den i kjøleskapet.
- Sett frossen mat til tining i kjøleskapet.
Du benytter da de frosne varenes lave temperatur til
å kjøle maten i kjøleskapet.
- Ikke la døren til kjøleskapet stå lenge åpen når du
setter inn eller tar ut mat. Jo kortere tid døren står
åpen, desto mindre is vil det danne seg i fryseren.
- Rengjør baksiden av kjøleskapet ofte. Støv øker
energiforbruket.
- Ikke still temperaturen kaldere enn nødvendig.
- Sørg for tilstrekkelig luftutslipp nederst på
kjøleskapet og ved baksiden av kjøleskapet. Ikke
dekk til lufteåpningene.
- La det være litt plass på høyre side, venstre side,
baksiden og toppen under installasjon.
Dette vil være med på å redusere strømforbruket og
holde strømregningene nede.
Innhold
INSTALLERE SIDE-VED-SIDE KJØLESKAPET··············································7
BRUKE SIDE-VED-SIDE KJØLESKAPET FRA SAMSUNG ···························15
PROBLEMLØSING ·························································································21
6_ sikkerhetsinformasjon
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:6
2012.10.6 11:50:17 AM
Installere side-ved-side
kjøleskapet
Gratulerer med kjøpet av ditt side-ved-sidekjøleskap
fra Samsung. Vi håper du vil like de mange moderne
funksjonene og effektive løsningene som dette nye
apparatet har å tilby.
Ved flytting av kjøleskapet
For å forhindre skade, pass på at forbeinaer i oppreist
posisjon (over gulvet). Referer til “Planering av
kjøleskapet” i manualet (se side 11).
For at beskytte gulvet under køleskabet kan du
placere et underlag, så som et stykke karton, under
det.
01 INSTALLERE
KLARGJØRE MONTERING AV
KJØLESKAPET
Finne den beste plasseringen for
kjøleskapet
• Velg en plassering der det er lett tilgang til
vanntilførselen.
• Velg et sted som ikke er direkte utsatt for sollys.
• Velg et sted der underlaget er bortimot plant.
• Velg et sted der det er nok plass for kjøleskapdørene
til å åpnes lett.
• Samlet plassbehov ved bruk. Se tegning og
dimensjoner nedenfor
• Vennligst sørg for at apparatet kan flyttes fritt i
tilfeller av vedlikehold & service.
Ben
FORSIKTIG
Skrutrekker
Under installasjon, service eller vask bak
kjøleskapet, vær påpasselig med å dra
enheten rett ut, og dytt tilbake rett etterpå.
25mm
25mm
minst 50 mm
minst 50 mm
installere _7
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:7
2012.10.6 11:50:17 AM
FJERNE KJØLESKAPDØRENE
Hvis inngangsdøren din ikke er stor nok for
kjøleskapet til å passere problemfi tt gjennom, kan du
fjerne kjøleskapdørene.
1. Med døren lukket, fjerner du øvre hengselsdeksel
1 med en skrutrekker, koble så fra ledningene
ved å dra dem forsiktig fra hverandre 2 .
1. Fjerne frontbeinets deksel
1
2
Først åpner du fryser- og kjøleskapdørene, deretter
fjerner du frontbeinets dekselmonteringen ved å skru
de tre skruene mot urviseren.
2. Fjern hengselskruene 3 og jordingsskruen 4
ved å skru dem mot urviseren, og fjern det øverste
hengselet 5 . Vær forsiktig når du fjerner døren
slik at den ikke faller på deg.
4
3
Skille vannledningen fra kjøleskapet
1. Fjern vannledningen ved å trykke på koblingen 1
og dra vekk vannledningen 2 .
5
3. Deretter skal du fjerne døren fra det nedre
hengselet 6 ved å løfte den forsiktig rett opp 7 .
7
8
1
2
Sørg for at vannslangen ikke blir kuttet. Løsne
den forsiktig fra koblingen.
Vær forsiktig så du ikke klemmer
vannledningene og ledningsfastspenneren
på døren.
4. Demonter det nedre hengselet 8 ved hjelp av en
sekskantnøkkel.
2. Fjerne fryserdøren
Et par ting før du begynner.
• Sørg for at du løfter døren rett opp slik at
hengslene ikke bøyes eller knekker.
• Vær forsiktig så du ikke klemmer vannledningene
og ledningsfastspenneren på døren.
• Sett dørene på et beskyttende underlag for å
beskytte mot skraping eller skade.
8_ installere
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:8
2012.10.6 11:50:18 AM
Fjerne kjøleskapdøren
1. Med lukket dør fjerner du det øvre hengseldekselet
1 med en skrutrekker.
1
SETTE KJØLESKAPDØRENE PÅ
IGJEN
Når du har plassert kjøleskapet der du vil at det skal
stå, er det tid for å sette på igjen dørene.
Sette fryserdøren på igjen
2. Fjern hengselskruene 2 og jordingsskruen 3
ved å skru dem mot urviseren, og fjern det øverste
hengselet 4 . Vær forsiktig når du fjerner døren
slik at den ikke faller på deg.
01 INSTALLERE
1. Sett fryserdøren på plass igjen ved å føre inn igjen
slangen 1 i den nedre hjørnet av døren og så inn
i hullet i det nedre hengselet 2 .
Dra slangen forsiktig tilbake slik at den ligger rett,
uten bend eller bøyninger.
1
2
2
3
4
3. Fjern døren fra det nedre hengselet 5 ved å løfte
døren rett opp 6 .
2. Sett inn den øvre hengselakselen 3 inn i hullet i
hjørnet på fryserdøren 4 .
Sørg for at hengslen er på linje mellom det øvre
hengselhullet 5 og kabinetthullet 6 og sett på
plass hengselsskruene 7 og jordingsskruen 8
ved å skru mot urviseren.
Koble tilbake ledningene.
8
4. Fjern det nedre hengselet 7 fra braketten 8
ved å forsiktig løfte det nedre hengselet oppover.
7
5
3
6
4
3. Sett den fremre delen av det øvre hengselsdekselet
9 på fremsiden av det øvre hengselet 10 og fest
med skruen.
10
9
installere _9
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:9
2012.10.6 11:50:23 AM
Sette kjøleskapdørene på igjen
Sette vannforsyningsledningen på igjen
1. Før det nedre hengselet 1 tilbake inn i nedre
hengselklamme 2 .
1. Før vannledning 2 inn i koblingen 1
.
1
2
2. Pass hullet i hjørnet på kjøleskapdøren 3 over
det nedre hengselet 4 .
1
3
2
2. Vannrøret må være satt helt inn i midten av
den gjennomsiktige koplingen for å hindre
vannlekkasjer fra dispenseren.
4
3. Sett inn klemmen i installasjonspakken og
kontroller at den holder røret fast.
3. Sett inn den øvre hengselakselen 5 inn i hullet
på hengeselet 6 . Sørg for at hengselet er på
linje mellom det øvre hengselhullet 7 og hullet på
toppen av kabinettet 8 . Fest så hengselskruene
9 og jordingsskruen 10 ved å skru dem med
urviseren.
Midten på gjennomsiktig
kopling
klemme A (1/4”)
(6,35 mm)
Sette frontbeinets dekselet på igjen
Før du setter på dekselet, sjekk vannkoblingen
for lekkasje.
Sett på frontbeinets deksl ved å dreie de tre skruene
med urviseren, som vist på tegningen.
4. Sett den fremre delen av det øvre hengselsdekselet
11 på fremsiden av det øvre hengselet 12 og
fest med skruen.
12
11
10_ installere
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:10
2012.10.6 11:50:26 AM
GJØRE KJØLESKAPET PLANT
Nå som dørene er tilbake på kjøleskapet må du
sørge for at kjøleskapet er plant slik at du kan gjøre
finjusteringer. Hvis kjøleskapet ikke er plant, vil ikke
dørene være helt jevne.
FORETA MINDRE JUSTERINGER
PÅ DØRENE
Husk at kjøleskapet må være plant for at dørene
skal passe perfekt. Hvis du trenger hjelp til dette, se
forrige kapittel om å gjøre kjøleskapet plant.
Framdelen av kjøleskapet er også justerbar.
01 INSTALLERE
Hvis fryserdøren er høyere
enn kjøleskapet
Hvis fryserdøren er lavere enn kjøleskapet
Sett inn en flat skrutrekker i et spor på benet, vri
den med urviserne eller mot urviserne for å bringe
fryseskapet i vater.
Justeringsdel
Fremgangsmåten for å rette opp ubalansen er den
samme for begge tilfeller. Åpne dørene og juster dem,
én om gangen, på følgende måte:
Ben
Skrutrekker
Hvis fryserdøren er høyere enn kjøleskapet
Sett inn en flat skrutrekker i et spor på benet, vri
den med urviserne eller mot urviserne for å bringe
kjøleskapet i vater.
Ben
Skrutrekker
Se heller neste kapittel for beste måte å gjøre
veldig små justeringer av dørene.
1. Skru ut
mutteren 1
fra det nederste
hengselet til den
når øverste ende
av bolten 2 .
3
Skrunøkkel
1
Mutter
2
Bolt
Når du frigjør mutteren 1 , må du forsikre
deg om at du bruker den medfølgende
skiftenøkkelen 3 for å løsne bolten 2 ved å
dreie den mot urviserne.
Du skal da kunne klare å skru av mutteren 1
med fingrene.
2. Juster
høydeforskjellen
mellom dørene
ved å dreie bolten
2 med urviseren
eller mot
urviseren
.
Når du dreier med urviseren
hevet.
3
Skrunøkkel
2
Bolt
, blir døren
3. Etter at du har
justert dørene,
3 Skrunøkkel
drei mutteren 1
2 Bolt
med urviseren
1
Mutter
helt til
den når den
nedre enden av bolten
bolten. Stram så til bolten
bolt igjen
med skrunøkkelen 3 for å feste mutteren på
plass 1 .
Hvis du ikke fester mutteren godt, kan bolten
løsne.
installere _11
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:11
2012.10.6 11:50:30 AM
KONTROLLERE
VANNDISPENSERLEDNINGEN
(VALGFRITT)
For at ismaskinen skal fungere normalt må den ha
et vanntrykk på 138~862 Kpa. Under normal forhold
kan et pappbeger på 170 ml fylles på 10 sekunder.
Hvis kjøleskapet monteres på et sted med dårlig
vanntrykk (under 138 Kpa), må du installere en
trykkøkningspumpe for å kompensere for det lave
trykket.
Sørg for at vannbeholderen inne i kjøleskapet er fylt
opp før kjøleskapet tas i bruk. For å gjøre dette, trykk
på vanndispenserspaken til det kommer vann ut av
uttaket.
Sett for vannledningsinstallasjon leveres sammen
med enheten. Du finner det i skuffen i fryseskapet.
MONTERE
VANNDISPENSERLEDNINGEN
TYPE. A
Deler for vannledningsinstallasjon
1
4. Etter at du har koplet til vanntilførselen til vannfi
lteret, åpner for vannet fra hovedledningen og lar
det renne ca. 1 l vann for å rense og prime vannfi
lteret.
Steng
hovedvannkrannen
Steng
hovedvannkrannen
INGEN
MELLOMROM
Koble vannledningen til kjøleskapet
1. Fjerne hetten på enhetens vannledning, demonter
omløpsmutteren fra vannledningen fra settet og
monter omløpsmutteren på enhetens vannledning.
2. Koble vannledningen fra enheten til vannledningen
fra settet.
3. Stram omløpsmutteren på klemringskoplingen.
Pass på at det ikke er noe mellomrom mellom de
to elementene.
4. Skru på vannet og sjekk om det er lekkasje.
Vannledningsfeste og skruer
Løsne “a”
Fjern
hette
Vannledning
fra enhet
2
Rørforbindelsesstykke
3
Vannledning
Kople til vannledningen
1. Steng først for vanntilførselen fra hovedledningen.
2. Finn nærmeste vannledning for kaldt drikkevann.
3. Følg installasjonsanvisningene for vannledningen i
installasjonssettet.
FORSIKTIG
Vannledningen må kobles til
kaldtvannsrøret. Hvis det er koblet
til varmtvannsrøret, kan det føre til
at renseren ikke fungerer skikkelig.
Vannledning
fra sett
Ingen
mellomrom
Bare koble vannledningen til en drikevannskilde.
Hvis du må reparere eller demontere
vannledningen, kutt av 6.5mm av plastrøret slik
at du er sikker på å få en tett, lekkasjefri kobling.
FORSIKTIG
Innen apparatet settes i drift, bør det
kontrolleres for eventuelle lekkasjer på
disse stedene.
12_ installere
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:12
2012.10.6 11:50:32 AM
INSTALLERE
VANNDISPENSERLEDNINGEN
TYPE. B
Deler for vannledningsinstallasjon
01 INSTALLERE
• Garantien fra Samsung dekker ikke
INSTALLASJONEN MED VANNLEDNINGEN.
• Dette gjøres for eierens regning med mindre
forretningens utsalgsspris omfatter
installasjonskostnader.
• Kontakt eventuelt en rørlegger eller en autorisert
installatør dersom det er nødvendig for
installasjonen.
• Oppstår det en vannlekkasje som følge av feilaktig
installasjon, må installatør kontaktes.
Vannledningsfeste
og skruer
Vannledning
Rørforbindelsesstykke
Kople til vannrøret til kranen ved hjelp
av koplingsdelen.
1. Steng kranen.
2. Kople kolingsdelen “A” til kranen.
FORSIKTIG
Vannledningen må kobles til kaldtvannsrøret.
Hvis det er koblet til varmtvannsrøret, kan det
føre til at renseren ikke fungerer skikkelig.
GARANTIOPPLYSNINGER
Denne vannledningsinstallasjonen dekkes ikke av
kjøleskapets eller ismaskinens fabrikantgaranti.
Følg disse instruksjonene nøye for å minimere risikoen for
dyr vannskade.
Merk:
Hvis koblingen ikke passer til den aktuelle tappekranen,
må du kjøpe de rette koblingstilpasningene hos
nærmeste forhandler.
KOBLING “A”
TAPPEKRAN
installere _13
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:13
2012.10.6 11:50:35 AM
Koble vannledningen til kjøleskapet.
- Fjern kompresjonsdekselet fra kjøleskapet.
- Koble vannledningen til ventilen, som vist på
tegningen.
- Når den er tilkoblet, må du sjekke at det ikke
er noen lekkasje. I tilfelle lekkasje, må du gjenta
tilkoblingen.
- Fest kompressordekselet på kjøleskapet igjen.
VANNLEDNING
TILKOBLINGSMUTTER
Sjekk vannmengden i isskuffen.
1. Løft opp dekslet til ismaskinen og dra det forsiktig ut.
2. Når du holder nede testknappen i mer enn 3
sekunder, vil isbit-beholderen bli fylt med vann fra
vannkranen. Sjekk at mengden vann er korrekt (se
illustrasjon under).
Hvis vannstanden er for lav, blir isbitene små.
Dette er et problem med vanntrykket i vannrørene,
ikke i kjøleskapet.
1
KOMPRESSORDEKSEL PÅ
KJØLESKAP
Fest vannledningen.
- Bruk klemme ”A”, fest
vannledningen til veggen
(bak på kjøleskapet).
- Når vannledningen er
festet, må du sjekke om
vannledningen er for mye
bøyd, klemt eller trykt flat.
KLEMME A
Ismaskin
VANNLEDNING
Sensorarm
Fjern eventuelt reststoff inne i
vannforsyningsledningen når filteret er
installert.
1. Åpne hovedvannkranen og lukk ventilen til
vanntilførselsledningen.
2. La vannet renne gjennom dispenseren til det er
klart (approx. 1L). Det vil rense vannsystemet og
fjerne luft fra ledningene.
3. I enkelte husholdninger vil det være nødvendig
med tilleggsskylling.
4. Åpne kjøleskapdøren og sjekk at det ikke er
vannlekkasje rundt vannfilteret.
Sjekk vannivået
2
Testknapp
14_ installere
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:14
2012.10.6 11:50:36 AM
Bruke side-ved-side
kjøleskapet fra SAMSUNG
4
BRUKE KONTROLLPANELET /
DIGITALE DISPLAYET
KALD UTVALGT MODELL
5
1
6
2
7
3
4
DISPENSER MODELL
FILTER CHANGE
KNAPP
(FILTERBYTTE)
Når du bytter filter, trykk
på denne knappen i tre
sekunder for å nullstille
filterprogrammet.
02 BUKE
BRUKE KJØLESKAPET
Hvis du skal på en lengre
ferie eller forretningsreise
eller av andre grunner ikke
trenger å bruke kjøleskapet,
trykker du på Vacationknappen (ferie). Når du slår av
5 VACATION- ferieknappen for kjølerommet,
vil kjøleskaplyset slukkes og
KNAPP
ferielysindikatoren vil komme
(FERIE)
på automatisk.
Det anbefales å ta ut
matvarer fra
ferskvarerommet og ikke
la døren stå åpen når
du velger funksjonen
Vacation (ferie).
NORMAL MODELL
Fremskynder tiden det tar
å fryse produkter i fryseren.
Dette kan være nyttig hvis du
1 POWER
trenger å hurtigfryse artikler
FREEZEsom lett blir dårlig eller hvis
KNAPP
temperaturen i fryseren har
(EFFEKTFRYSING) blitt dramatisk varmere (for
eksempel hvis døren har
vært åpen).
2
FREEZERKNAPP
Trykk på Freezer-knappen
for å stille inn fryseren til
ønsket temperatur. Du
kan stille inn temperaturen
mellom -14 °C og -25 ºC.
3
ICE TYPEKNAPP
(ISTYPE)
Bruk denne knappen til å
velge Cubed (isbiter), Crusher
(knust is) eller for å slå denne
funksjonen av.
Trykk og hold på knappene
Vacation (Ferie) og Fridge
(Kjøleskap) samtidig i 3
6 CHILD LOCK sekunder, alle knapper
blir blokkert. Hendlene for
FUNKSJON
vanndispenseren og is vil
(BARNESPERRE) heller ikke fungere. For å
deaktivere funksjonen trykker
og holder du på disse to
knappene igjen i 3 sekunder.
Trykk på Fridge-knappen
(kjøleskap) for å stille inn
7 FRIDGEKNAPPEN kjøleskapet til ønsket
temperatur. Du kan stille
(KJØLESKAP) temperaturen mellom 1 °C
og 7 °C .
Når du bruker hurtig frysing (Power Freeze) vil
kjøleskapets energiforbruk øke.
Husk å slå det av når du ikke trenger det og
returner fryseren til sin originale temperatur
innstilling.
Hvis du trenger å fryse en stor mengde mat,
aktiver ’Power Freeze’ funksjonen minst 24
timer tidligere.
buke _15
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:15
2012.10.6 11:50:38 AM
KONTROLLERE TEMPERATUREN
KONTROLLERE
FRYSERTEMPERATUREN
Frysertemperaturen kan stilles inn til mellom -14 °C
og -25 ºC for å tilpasse dine ønsker.
Trykk på Freezer-knappen flere ganger til ønsket
temperatur vises på temperaturdisplayet. Husk
at matvarer som iskrem kan smelte ved -16 ºC.
Temperaturdisplayet vil endres i sekvens mellom -14
°C og -25 ºC. Når temperaturdisplayet når -14 °C vil
den begynne på -25 ºC igjen.
Fem sekunder etter at den nye temperaturen
er stilt inn, vil displayet igjen vise den aktuelle
frysertemperaturen. Dette nummeret vil imidlertid
endres etter hvert som fryseren justeres til den
nye temperaturen.
Den øverste og nederste beskytteren i
fryseren på denne modellen har to stjerner, så
temperaturen i delene med to stjerner er noe
høyere enn i andre deler av fryseren.
KONTROLLERE
KJØLESKAPSTEMPERATUREN
Kjøleskapstemperaturen kan stilles inn til mellom 7 °C
og 1 ºC for å tilpasse dine ønsker.
Trykk på Fridge-knappen (kjøleskap) flere ganger til
ønsket temperatur vises på temperaturdisplayet.
Temperaturinnstilling for kjøleskapet fungerer på
samme måte som med fryseren.
Trykk på Fridge-knappen (kjøleskap) for å stille inn
ønsket temperatur. Etter få sekunder vil kjøleskapet
begynne å bevege seg mot den nylig innstilte
temperaturen. Dette kan du se i det digitale displayet.
Temperaturen i fryseren eller kjøleskapet kan øke
på grunn av hyppig åpning av dørene eller
hvis mye varm mat er plassert på en av sidene.
Dette kan føre til at det digitale displayet blinker.
Når fryseren og kjøleskapet har gått tilbake
til sine normale, innstilte temperaturer, vil
blinkingen stanse.
Hvis blinkingen fortsetter må du kanskje starte
kjøleskapet opp på nytt. Prøv å koble fra
enheten, vente i omtrent ti minutter og koble det
til igjen.
BRUKE DISPENSER FOR IS OG
KALDT VANN
Trykk på Ice Type-knappen (istype) for å velge hva
slags is du vil ha
No Ice (ingen is)
Bruk denne knappen til å
slå av ismaskinen.
Is blir lagd i isbiter. Når du velger Crushed (knust
is) vil ismaskinen male opp isbiter slik at du får
knust is.
Levere is
Sett glasset ditt under is-uttaket og skyv glasset
forsiktig mot midten av dispenserarmen. Pass på at
glasset er på linje med dispenseren for å forhindre at
isen spretter ut.
Bruke vanndispenseren
Sett et glass under vannuttaket og skyv glasset
forsiktig mot midten av dispenserarmen. Pass på at
glasset er på linje med dispenseren for å forhindre at
vannet spruter.
16_ buke
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:16
2012.10.6 11:50:39 AM
ADVARSEL
• Hvis du er på ferie eller forretningsreise
over lengre tid og ikke kommer til å bruke
vann- eller isdispenserne, må vannventilen
stenges.
- Ellers kan det oppstå vannlekkasje.
• Tørk av fuktighet innvendig og la dørene
stå åpne.
- Ellers kan det utvikles lukt og mugg.
For å få mer plass kan du fjerne den øverste
fryseskuffen siden dette ikke påvirker ikke de
kjølende og de mekaniske egenskapene. Et
deklarert lagringsvolum for oppbevaringsseksjon
for frossenmat er beregnet med denne skuffen
fjernet.
BRUKE COOLSELECT ZONE™SKUFFEN (VALGFRITT)
Quick Cool (Rask nedkjøling)
• Du kan bruke funksjonen Quick Cool med
CoolSelect ZoneTM.
• Med “Quick Cool” kan 1~3 bokser med drikkevarer
kjøles ned innen 60 min.
• For å avbryte denne funksjonen, trykker du på
“Quick Cool”-knappen (hurtig nedkjøling) igjen.
CoolSelect ZoneTM går tilbake til forrige temperatur.
• Når “Quick Cool” avsluttes, går den tilbake til
temperaturinnstillingen “Cool” (kjølig).
02 BUKE
FORSIKTIG
• Ikke stikk fingre, hender eller gjenstander
inn i gliderennen eller ismaskinbøtta.
- Dette kan føre til personskade eller
materielle skader.
• Stikk aldri fingrene eller andre gjenstander
inn i dispenseråpningen.
- Det kan føre til skade.
• Bruk kun ismaskinen som følger med
kjøleskapet.
• Vannforsyningen til dette kjøleskapet må
kun installeres/tilkobles av kvalifi serte
fagfolk og må kun kobles til drikkevann.
• For at isbitmaskinen skal fungere korrekt,
kreves et vanntrykk på 138 ~ 862 Kpa.
Thaw
• Dryppingstap og kvalitetsforringelse av kjøtt gjør
maten mindre fersk.
• Når “Thaw” er valgt, tilføres det varm og kal luft
vekselsvis inn i CoolSelect ZoneTM -skuffen.
• Avhengig av matens vekt, kan opptiningstiden
velges mellom 4 t, 6 t, 10 t og 12 t sekvensielt.
• Når “Thaw” er avsluttet, går displayet CoolSelect
ZoneTM tilbake til “chill”.
• Når “Thaw “ er avsluttet, renner det ikke saft av kjøttet,
det er halvt frossent, så det er enkelt å koke det.
• For å avbryte dette alternativet, trykk på hvilken
som helst knapp unntatt “Thaw”.
• Tilnærmet opptiningstid for kjøtt og fisk vises
nedenfor (basert på en tykkelse på 1 tomme).
OPPTININGSTID
VEKT
4 timer
363g
6 timer
590g
10 timer
771g
12 timer
1000g
Opptiningstid kan variere, avhengig av kjøttets
og fiskens tykkelse. Vekten ovenfor tilsvarer
den totale vekten av maten i CoolSelect ZoneTM
-skuffen. Eks) Total opptiningstid for 400g
frosset oksekjøtt og 600 g frossen kylling er 10
timer.
ADVARSEL
Med “Thaw”-alternativet bør mat som
ligger i CoolSelect ZoneTM-skuffen som ikke
trenger å tines, tas ut.
buke _17
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:17
2012.10.6 11:50:39 AM
Zero Zone (0ºC) (null sone)
FJERNE FRYSERTILBEHØRET
• Når “Zero Zone” (Null sone) er valgt, holdes
temperaturen på CoolSelect ZoneTM skuffen på 0 ºC
uavhengig av innstilt temperatur på kjøleskap.
• “Zero Zone” (null sone) temperatur bidrar til å holde
kjøtt og fersk fisk lenger ferskt.
Rengjøring og omorganisering av fryserinnholdet er
fort gjort.
1. Fjern glasshyllen ved å dra hyllen ut så langt som mulig.
Løft den så opp og ta den ut.
Cool (kjølig)
• Når “Cool” (kjølig) er valgt, vil temperaturen være
den samme som den innstilte temperaturen på
kjøleskapet. Det digitale panelet viser samme
temperatur som på displaypanelet.
• CoolSelect ZoneTM skuffen gir ekstra plass i
kjøleskapet.
Nedkjølingstiden kan variere, avhengig av
drikkevaren.
ADVARSEL
2. Fjern dørbeholderen ved å holde dørbeholderen
med begge hender og fjerne den ved å løfte den
opp.
For alternativet “Quick Cool”, bør matvarer
som er oppbevart i CoolSelect ZoneTM
skuffen fjernes.
3. Fjern plastskuffen ved å trekke den ut og løfte den
litt oppover.
4. Fjern isbøtta ved å løfte den opp og trekke den ut.
Ikke bruk mye makt når dekselet demonteres.
Dekselet kan knekke og forårsake skade.
18_ buke
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:18
2012.10.6 11:50:40 AM
FJERNE KJØLESKAPTILBEHØRET
1. Fjern den tette glasshyllen ved å dra hyllen ut
så langt som mulig. Løft den så opp og ta den
forsiktig ut.
Før du fjerner noe tilbehør, pass på at det ikke
er mat i veien.
Når mulig, fjern all mat for å redusere faren for
uhell.
02 BUKE
For å oppnå best mulig energieffektivitet
fra produktet må du la alle hyller, skuffer og
kurver stå i originalposisjonene som vist på
illustrasjonen på side (17).
RENGJØRE KJØLESKAPET
2. Fjern frukt- og grønnsaksskuffen ved å trykke på
fordypningene som du finner på innsiden på begge
sider av frukt- og
grønnsaksskuffdekselet
/ tørrboksdekselet
og fjern ved å dra
fremover. Hold skuffen
med én hånd, løft den
opp litt mens du drar
den framover og tar
den ut av kjøleskapet.
3. Fjern dørbeholderen ved å holde dørbeholderen
med begge hender og løfte den forsiktig opp.
ADVARSEL
Ikke bruk benzen, tynner eller clorox,
chloride til rengjøring.
Disse kan skade apparatets overflate eller
føre til brann.
FORSIKTIG
Ikke spray vann på kjøleskapet når skapet
er tilkoblet strøm, da dette kan føre til
elektrisk støt. Ikke rengjør med benzen,
tynner eller bilvaskemiddel. Dette kan føre
til brann.
SKIFTE LYSPÆRE I DEN
INNVENDIGE LAMPEN
Når det gjelder LED-lamper, ta kontakt med en
reparatør for å skifte dem ut.
4. Z-HYLLE er festet til skapveggen. Fjern vinhyllen
ved å skyve den opp og forsiktig løfte hyllen ut av
rennene.
Påse at du ikke monterer Z-hyllen
FORSIKTIG speilvendt eller opp ned.
buke _19
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:19
2012.10.6 11:50:41 AM
BYTTE VANNFILTER
For å redusere risiko for vannskade på din
eiendom, IKKE bruk generiske fremmede
ADVARSEL
merker av vannfiltere i ditt SAMSUNG
kjøleskap. BRUK BARE SAMSUNG
MERKET VANNFILTERE.
SAMSUNG vil ikke være lovmessig
ansvarlig for enhver skade, inkludert,
men ikke begrenset til eiendoms-skade
forårsaket av vann-lekasje fra bruk av et
generisk vannfilter. SAMSUNG kjøleskap
er designet/konstruert for å fungere BARE
MED SAMSUNG vannfilter.
Filter indikatoren gir beskjed om når du må skifte
vannfi lterpatron.
Når filter indikator lyset forandres til rød, er det tid for
å bytte filteret.
For å gi deg litt tid til å få tak i et nytt filter vil lampen
begynne å lyse før det aktuelle filteret er ubrukelig.
Ved å bytte ut filteret i tide har du alltid det friskeste,
reneste vannet i kjøleskapet.
Følg instruksjonene for filterinstallasjon i den nye
filterboksen.
En nylig installert vannfilterpatron kan forårsake
at det spruter litt vann fra dispenseren. Dette er
fordi luft kommer inn i ledningen. Det skal ikke
være noe problem å bruke den.
Når du bytter filteret trykker du Istype-knappen i
3 sekunder for å tilbakestille filtertidsplanen.
Bestille nye vannfiltre
Ta kontakt med din autoriserte Samsungforhandler
for å bestille flere vannfilterpatroner.
- Eksternt filter- HAFEX/EXP
20_ buke
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:20
2012.10.6 11:50:42 AM
Feilsøking
LØSNING
Kjøleskapet virker ikke
i det hele tatt eller det
kjøler ikke tilstrekkelig
•
•
Maten i kjøleskapet er
frossen.
•
•
•
•
•
Du hører uvanlige lyder. •
•
•
•
Fronthjørnene og
sidene av skapet er
varme, og det oppstår
kondens.
•
Det kommer ikke ut is
fra dispenseren.
•
•
Kontroller om støpselet er koblet til skikkelig.
Er temperaturkontrollen på displaypanelet stilt på riktig temperatur? Prøv å
senke temperaturen.
Står kjøleskapet i direkte sollys, eller står det for nærme en varmekilde?
Står kjøleskapet for tett inntil veggen bak og forhindrer derfor at luften
sirkulerer?
Er temperaturkontrollen på displaypanelet stilt på riktig temperatur? Prøv å
stille inn på høyere temperatur.
Er temperaturen i rommet svært lav?
Oppbevarte du maten med høyt vanninnhold på det kaldeste stedet i
kjøleskapet? Prøv å flytte slike artikler mot midten av kjøleskapet i stedet for
å oppbevare dem i CoolSelect Zone™- skuffen.
Sjekk at kjøleskapet er plant og stabilt.
Står kjøleskapet for tett inntil veggen bak og forhindrer derfor at luften
sirkulerer?
Har noe falt bak eller under kjøleskapet?
En tikkelyd kan høres fra inne i kjøleskapet. Dette er normalt og skjer
fordi forskjellig tilbehør trekker seg sammen eller utvider seg i forhold til
temperaturen inne i kjøleskapet.
Det er vanlig med noe varme da antikondenselementer er montert i de
fremre hjørnene av kjøleskapet for å hindre kondensdannelse.
Er kjøleskapdøren åpen? Kondens kan oppstå når du lar døren stå åpen
lenge.
•
•
Ventet du i tolv timer etter installasjon av vannledningen før du begynte å
lage is?
Er vannledningen koblet til og ventilen åpen?
Har du slått av ismaskinen manuelt? Pass på at Ice Type (istype) er satt til
Cubed (isbiter) eller Crushed (knust is).
Finnes det is som sitter fast i beholderen?
Er det for varmt i fryseren? Prøv å senke temperaturen.
Du hører lyden av
vann som bobler i
kjøleskapet.
•
Dette er normalt. Boblingen kommer av at kjølemiddelet sirkulerer i kjøleskapet.
Det lukter vondt i
kjøleskapet.
•
•
•
Har noen av matvarene blitt dårlige?
Pass på at mat som har en sterk lukt (for eksempel fisk) er pakket godt inn
så det er lufttett.
Rengjør fryseren jevnlig og kast all dårlig eller tvilsom mat.
Det utvikles frost på
veggene i fryseren.
•
•
•
Er luftåpningen tett? Fjern alt som hindrer fri luftsirkulasjon.
Sørg for nok plass mellom matvarer for å oppnå effektiv luftsirkulasjon.
Er døren ordentlig igjen?
Vanndispenseren
fungerer ikke.
•
•
Er vannledningen koblet til og ventilen åpen?
Har vannforsyningsledningen blitt satt i klem eller blitt bøyd? Pass på at
ledningene er fri for hindringer.
Er vanntanken frossen fordi kjøleskapets temperatur er for lav? Velg en
varmere innstilling på displaypanelet.
•
•
•
03 FEILSØKING
PROBLEM
feilsøking _21
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:21
2012.10.6 11:50:42 AM
memo
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:22
2012.10.6 11:50:43 AM
memo
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:23
2012.10.6 11:50:43 AM
Begrensninger for omgivelsetemperatur
Kjøleskapet/fryseren er utviklet for å fungere i omgivelsetemperaturer angitt av temperaturklassen på merkeplaten.
Klasse
Symbol
Omgivelsetemperatur (°C)
Utvidet temperert
SN
+10 til +32
Temperert
N
+16 til +32
Subtropisk
ST
+16 til +38
Tropisk
T
+16 til +43
Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som f.eks. plassering av kjøleskap/
fryser, omgivelsetemperatur og hvor ofte du åpner døren. Regulere temperaturen etter
behov for å kompensere for disse faktorene.
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Norway
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset,
USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av
levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall
og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet
kommersielt avfall som skal kastes.
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Karenslyst Allé 550277 Oslo, Norge
815-56 480
www.samsung.com
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:24
2012.10.6 11:50:43 AM
Jääkaappi
Käyttöohje
Tämä opas on valmistettu 100% kierrätyspaperista.
Suomi
ovi unelmiisi
Kiitämme Samsung-tuotteen hankinnasta.
Saat vieläkin parempaa palvelua
rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa:
www.samsung.com/register
Vapaasti seisova laite
DA99-02318G(0.9).indb 1
2012.10.6 11:50:43 AM
Turvaohjeet
TURVAOHJEET
• Lue ennen laitteen käyttöä tämä opas
perusteellisesti ja säilytä sitä turvallisessa
paikassa laitteen lähellä tulevaa tarvetta varten.
• Tätä laitetta saa käyttää vain sen
aiottuun, tässä käyttöohjeessa kuvailtuun
käyttötarkoitukseen. Tätä laitetta eivät saa
käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka
eivät ole fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti
täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja
tietämystä laitteen käytöstä, paitsi jos näiden
henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva
henkilö valvoo tai ohjaa heitä alussa.
• Tässä oppaassa olevat varoitukset ja tärkeät
turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia
olosuhteita ja ilmeneviä tilanteita. Käyttäjän
omaan vastuuseen kuuluu laitteen asennuksen,
kunnossapidon ja käytön yhteydessä käyttää
tervettä järkeä, sekä tuolloin on myös oltava
varovainen ja huolellinen.
• Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita
malleja, oman jääkaappisi ominaisuudet
saattavat hieman poiketa tässä oppaassa
on esitetyistä, eivätkä kaikki varoitusmerkit
välttämättä koske sitä. Jos sinulla on
kysyttävää tai huolia, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen tai etsi ohjeita tai tietoa
internetistä osoitteesta www.samsung.com.
Tärkeitä turvallisuutta koskevia
symboleja ja varoituksia:
VAARA
VAROITUS
Vaarat ja vaaralliset menettelytavat
saattavat aiheuttaa vakavia fyysisiä
vammoja tai kuoleman.
Vaarat ja vaaralliset menettelytavat
saattavat aiheuttaa vähäisiä fyysisiä
vammoja tai omaisuusvahinkoja.
ÄLÄ kokeile.
ÄLÄ pura.
ÄLÄ kosketa.
Noudata ohjeita huolellisesti.
Kytke virtapistoke irti
seinäpistorasiasta.
Varmista, että laite on maadoitettu
sähköiskujen välttämiseksi.
Kun tarvitset ohjeita, ota yhteyttä
asiakaspalveluun.
Huomio
Näiden varoitusmerkkien tarkoituksena on
estää käyttäjää ja muita henkilöitä
loukkaantumasta.
Noudata niitä tarkasti.
Luettuasi tämän luvun säilytä sitä
huolellisesti tulevaa tarvetta varten.
CE-ilmoitus
Tämä tuote on määritelty noudattamaan
pienjännitedirektiiviä (2006/95/EC),
elektromagneettisen yhteensopivuuden direktiiviä
(2004/108/EC) ja Ekomallien direktiiviä (2009/125/
EC) toteutettu määräyksellä (EC) nro 643/2009 EU:n
sisällä.
VAARA
KULJETUSTA JA
ASENNUSPAIKKAA
KOSKEVAT VAKAVAT VAARAT
• Laitteen kuljetuksen ja asennuksen
aikana on huolehdittava siitä, että mitkään
kylmäkoneiston osat eivät vahingoitu.
- Putkistosta vuotava kylmäaine voi syttyä
palamaan tai aiheuttaa silmävamman. Jos
havaitset vuodon, vältä avotulta ja kipinöintiä ja
tuuleta laitteen sijoituspaikkaa useiden minuuttien
ajan.
• Tulenaran kaasun ja ilman seoksen
muodostumisen ehkäisemiseksi mahdollisen
kylmäainepiirin vuodon sattuessa laitteen
sijoituspaikan koon on oltava suhteutettu
käytetyn kylmäaineen määrään.
• Älä käynnistä laitetta, jos se vaikuttaa
vahingoittuneelta. Jos olet epävarma, ota yhteys
jälleenmyyjään. Huoneessa, johon jääkaappi
sijoitetaan, on oltava vähintään 1 m³ tilaa
jokaista laitteen sisältämää R600a-kylmäaineen
kahdeksaa grammaa kohti. Laitteen sisältämän
kylmäaineen määrä on ilmoitettu sen sisällä
olevassa tunnuskilvessä.
2_ turvaohjeet
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:2
2012.10.6 11:50:43 AM
VAARA
ASENNUSTA KOSKEVIA
VAKAVIA VAAROJA
• Jääkaappia ei saa asentaa kosteaan tilaan
tai paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin
veden kanssa.
- Sähköosien rikkoutunut eriste voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
• Jääkaappia ei saa sijoittaa suoraan
auringonpaisteeseen tai liian lähelle uunia,
lämpöpatteria tai muita kodinkoneita.
• Useaa laitetta ei saa kytkeä samaan
pistorasiaan. Jääkaappi on aina kytkettävä
erilliseen pistorasiaan, jonka nimellisjännite
vastaa arvokilvessä mainittua jännitettä. Näin
laite voi toimia mahdollisimman tehokkaasti.
Samalla vältetään talon sähköjohtoverkoston
ylikuormittuminen. Ylikuumentuneet sähköjohdot
voivat aiheuttaa tulipalon vaaran.
• Älä kytke virtapistoketta, jos pistorasia ei ole
kunnolla paikoillaan.
- Sähköiskun tai tulipalon vaara.
• Älä käytä johtoa, jos siinä on murtumia tai
kuluneita kohtia (itse johdossa tai sen päissä).
• Älä taita virtajohtoa tai aseta sen päälle mitään
painavaa.
• Älä käytä aerosoleja jääkaapin lähellä.
- Jääkaapin lähellä käytettävät aerosolit voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
• Tämä jääkaappi on asennettava ja
sijoitettava käyttöohjeessa olevien tietojen
mukaisesti ennen käyttöä.
• Kytke virtapistoke oikeaan asentoon niin, että
johto riippuu alaspäin.
- Jos kytket virtapistokkeen ylösalaisin, johdin
saattaa katketa ja aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Varmista, että virtapistoke ei jää puristuksiin
jääkaapin taakse. Se voi rikkoutua.
• Varmista, että jääkaappi ei siirrettäessä mene
virtajohdon päälle ja vahingoita sitä.
- Tästä seuraa tulipalon vaara.
• Laite on sijoitettava siten, että pistokkeeseen
päästään helposti käsiksi asennuksen jälkeen.
• Jääkaappi on maadoitettava.
- Jääkaappi on maadoitettava virtavuotojen
ja sähköiskujen ehkäisemiseksi.
• Maattona ei saa käyttää kaasuputkia, puhelinlinjoja
tai muita mahdollisia ukkosenjohdattimia.
- Maadoituspistokkeen virheellinen käyttö voi
aiheuttaa sähköiskun.
• Vaurioitunut johto on vaihdettava heti.
Vaihdon saa suorittaa vain valmistaja tai sen
valtuuttama huoltoliike.
• Jääkaapin sulakkeen saa vaihtaa vain
ammattiasentaja tai huoltoliike.
- Ellei tätä noudateta, seurauksena voi olla
sähköisku tai henkilövamma.
VAROITUS
ASENNUSTA KOSKEVIA
VAROITUKSIA
• Laitteen sijoituspaikan tai kiinnitysrakenteen
tuuletusaukot on pidettävä vapaina.
• Laitteen on annettava tasaantua kaksi tuntia
asennuksen jälkeen.
VAARA
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA
VAKAVIA VAAROJA
• Älä kytke virtajohtoa märin käsin.
• Laitteen päälle ei saa asettaa mitään
esineitä.
- Laitteen päälle asetettu esine saattaa pudota
ovea avattaessa tai suljettaessa ja aiheuttaa
henkilövahingon tai laitevaurion.
• Jääkaapin päälle ei saa asettaa nestettä
sisältäviä esineitä.
- Läikkyvä neste aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun
vaaran.
• Älä anna lasten roikkua ovessa.
- Ellei tätä noudateta, voi aiheutua vakava vamma.
• Älä jätä jääkaapin ovia auki, kun jääkaappi on
ilman valvontaa. Älä päästä lapsia jääkaapin
sisään.
- On olemassa vaara, että lapset jäävät sinne
loukkuun, ja alhainen lämpötila voi aiheuttaa
vakavia vammoja.
• Älä työnnä sormia tai esineitä vedenjäähdyttimen
aukkoon.
- Vammojen tai aineellisten vahinkojen vaara.
• Jääkaapissa ei saa säilyttää helposti haihtuvia tai
tulenarkoja aineita kuten bentseeniä, ohenteita,
etanoleja tai nestekaasua.
- Tällaisten tuotteiden säilyttämisestä voi aiheutua
räjähdyksiä.
• Jääkaappi ei sovellu alhaisille lämpötiloille
herkkien lääkkeiden, tieteellisten materiaalien tai
muiden tällaisten tavaroiden säilytykseen.
- Jääkaapissa ei saa säilyttää tuotteita, jotka
edellyttävät hyvin vakaata lämpötilaa.
turvaohjeet _3
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:3
2012.10.6 11:50:43 AM
• Älä säilytä tai käytä jääkaapissa
sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan
hyväksymää tyyppiä.
• Älä käytä hiustenkuivaajaa jääkaapin sisäosien
kuivaamiseen. Älä laita jääkaapin sisään palavaa
kynttilää pahojen hajujen poistoa varten.
- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
• Älä kosketa pakastimen sisäseiniä tai
pakastimessa säilytettyjä tuotteita märin käsin.
- Voit saada paleltumia.
• Sulamista ei saa nopeuttaa mekaanisilla välineillä
tai millään muilla kuin valmistajan suosittelemilla
keinoilla.
• Kylmäainepiiriä ei saa vaurioittaa.
• Tuote on tarkoitettu ainoastaan ruuan
säilytykseen kotitalousympäristössä.
• Pullot on asetettava toistensa viereen siten, että
ne eivät pääse putoamaan.
• Jos havaitset kaasuvuodon, vältä avotulta ja
kipinöintiä ja tuuleta laitteen sijoituspaikkaa
useiden minuuttien ajan.
• Käytä ainoastaan valmistajan ja huoltoliikkeen
myymiä LED-lamppuja.
• Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät
he leiki laitteella ja/tai kiipeä siihen.
• Älä pura tai korjaa jääkaappia itse.
- Tulipalon, toimintavian ja/tai vammojen
vaara. Mikäli laitteeseen tulee vika, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
• Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä, siinä
on palon merkkejä tai se haisee tai savuaa,
irrota heti virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Ellei näin tehdä, seurauksena on sähköiskun
tai tulipalon vaara. Laitteen sijoituspaikan tai
kiinnitysrakenteen tuuletusaukot on pidettävä
vapaina.
• Jos et saa vaihdettua lamppua, ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
• Jos tuotteessa on LED-lamppu, älä irrota
lampun suojusta ja LED-lamppua itse.
- Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
• Jos jääkaapin sisällä on pölyä tai vettä, vedä
pistoke irti ja ota yhteys Samsung Electronicsin
huoltoliikkeeseen.
- Tulipalon vaara.
VAROITUS
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA
VAROITUKSIA
• Laitteen suorituskyky paranee, jos
- Ruokia ei aseteta liian lähekkäin laitteen
takaosassa olevien tuuletusaukkojen eteen, jotta
ne eivät estäisi ilman kiertoa pakastimessa
- Elintarvikkeet kääritään huolellisesti tai peitetään
ilmatiiviisti ennen jääkaappiin asettamista.
• Älä sijoita pakastimeen hiilihapollisia juomia.
Älä sijoita pakastimeen pulloja tai lasisia
säilytysastioita.
- Sisältö voi jäätyessään rikkoa lasin ja aiheuttaa
vammoja ja omaisuusvahinkoja.
• Älä tee jääkaapin toimintoihin tai itse jääkaappiin
muutoksia.
- Muutokset tai muuntelut saattavat aiheuttaa
henkilövammoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
Samsung-takuu ei kata kolmannen osapuolen
tekemiä muutoksia ja muunteluita tähän
valmiiseen laitteeseen. Samsung ei myöskään
ota vastuuta kolmannen osapuolen tekemistä
muutoksista aiheutuvista turvallisuusongelmista
ja vaurioista.
• Älä tuki tai estä ilma-aukkoja.
- Jos ilma-aukot on estetty, erityisesti
muovipussilla, jääkaappi voi jäähtyä liikaa.
Jos tämä jäähdytysjakso kestää liian kauan,
vedensuodatin saattaa rikkoutua ja aiheuttaa
vesivuodon.
- Uusia pakastettavia elintarvikkeita ei sijoiteta jo
pakastettujen elintarvikkeiden viereen.
• Noudata pakasteruokapakkauksissa mainittuja
säilytysohjeita ja -aikoja.
• Täytä vesisäiliöön ja jääpalarasiaan vain
juomavettä ja tee jääpaloja vain juomavedestä.
• Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua
jääpalakonetta.
• Jääkaapin vesiliittymän saa asentaa vain
asianmukaisesti valtuutettu henkilö, ja se
saadaan asentaa vain juomavesiliitäntään.
• Jotta jääpalakone toimii kunnolla, tarvitaan
vedenpaine 138 ~ 862 kpa (1,4 - 8,8 kgf/cm3).
4_ turvaohjeet
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:4
2012.10.6 11:50:44 AM
VAROITUS
PUHDISTUSTA JA
HUOLTOA KOSKEVIA
VAROITUKSIA
• Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin sisätai ulkopuolelle.
- Tulipalon ja sähköiskun vaara.
• Älä käytä tulenarkoja kaasuja jääkaapin lähellä.
- Tästä seuraa räjähdyksen tai tulipalon vaara.
• Älä suihkuta puhdistusaineita suoraan näytölle.
- Näyttöön painetut kirjaimet saattavat lähteä pois.
• Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä. Älä
puhdista pistoketta märällä tai kostealla liinalla.
- Muutoin on olemassa tulipalon tai sähköiskun
vaara.
• Älä työnnä sormia tai esineitä vesisäiliön
aukkoon tai jääpalakoneen kouruun.
- Tästä saattaa seurata henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioituminen.
• Kytke irti jääkaapin virtajohto ennen
puhdistusta ja huoltoa.
VAARA
HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVIA
VAKAVIA VAAROJA
• Varmista ennen hävittämistä, että laitteen
takana olevat putket ovat ehjiä.
• Laitteessa käytetään kylmäaineena joko
R600a:ta tai R134a:ta. Tarkista jääkaapissa
käytetyn kylmäaineen tyyppi laitteen takana
olevasta kompressorikilvestä tai sen sisällä
olevasta arvokilvestä. Jos tämä laite sisältää
tulenarkaa kaasua (kylmäaine R600a), kysy
neuvoja laitteen turvallisesta hävittämisestä
paikallisilta viranomaisilta. Eristeen ponneaineena
on käytetty syklopentaania. Eristemateriaali
on hävitettävä erityisten ohjeiden mukaan sen
sisältämien kaasujen takia. Kysy neuvoja laitteen
ympäristön kannalta turvallisesta hävittämisestä
paikallisilta viranomaisilta. Varmista ennen
hävittämistä, että kaikki laitteen takana olevat
putket ovat ehjiä. Putket voivat olla rikki
peittämättömissä kohdissa.
jätettävä paikoilleen, jotta lasten on vaikeampi
päästä laitteen sisään. Lapsia on valvottava,
jotta he eivät leiki vanhalla laitteella.
• Hävitä laitteen pakkausmateriaali tavalla, joka ei
kuormita ympäristöä.
MUITA ASIANMUKAISTA
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VINKKEJÄ
• Jos tulee pidempi virtakatkos, tiedustele omalta
paikalliselta sähköyhtiöltä sen kestoa
- Alle kaksi tuntia kestävät virtakatkokset eivät
yleensä vaikuta jääkaapin lämpötilaan. Ovien
avauskertoja on kuitenkin järkevää rajoittaa
sähkökatkoksen aikana.
- Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, kaikki
pakasteet on poistettava laitteesta.
• Jos jääkaappiin kuuluu avaimia, ne on pidettävä
poissa lasten ulottuvilta ja laitteen lähettyviltä.
• Laite voi toimia epätasaisesti, jos se on
sijoitettuna pidemmän aikaa laitteen normaalin
käyttölämpötila-alueen alarajaa kylmempään
paikkaan. Tällöin jääkaapin sisälämpötila voi
nousta liian korkeaksi.
• Älä säilytä jääkaapissa nopeasti alhaisessa
lämpötilassa pilaantuvia elintarvikkeita, kuten
banaaneja ja meloneja.
• Laite on huurtumaton, joten käyttäjän ei
tarvitse sulattaa sitä. Huurteenpoisto toimii
automaattisesti.
• Lämpötilan kohoaminen huurteenpoiston
aikana on ISO-standardin mukaista. Jos
kuitenkin halutaan vähentää pakastettujen
ruokien lämpötilan kohoamista huurteenpoiston
aikana, ruuat voidaan kääriä useaan kerrokseen
sanomalehtipaperia.
• Pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilan
kohoaminen huurteenpoiston aikana voi
heikentää niiden säilyvyyttä.
• Tämä laite sisältää kylmäaineena isobutaania
(R600a), joka on ympäristöystävällinen mutta
tulenarka luonnonkaasu. Laitteen kuljetuksen ja
asennuksen aikana on huolehdittava siitä, että
mitkään kylmäkoneiston osat eivät vahingoitu.
• Ennen tämän tuotteen tai jonkin muun jääkaapin
hävittämistä siitä on irrotettava ovi/ovitiivisteet ja
oven salpa, jotta pienet lapset tai eläimet eivät
voi jäädä loukkuun laitteen sisään. Hyllyt on
turvaohjeet _5
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:5
2012.10.6 11:50:44 AM
Energiansäästövihjeitä
- Asenna laite viileään ja kuivaan huoneeseen, jossa
on riittävä ilmanvaihto.Varmista, että laite ei altistu
suoralle auringonpaisteelle. Älä sijoita laitetta
lämmönlähteen, kuten lämpöpatterin, lähelle.
- Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja tai ritilöitä.
- Anna lämpimien ruokien jäähtyä ennen niiden
sijoittamista laitteeseen.
- Sulata pakasteet sijoittamalla ne jääkaappiin.
Tällöin pakasteiden alhainen lämpötila jäähdyttää
jääkaapissa olevia ruokia.
- Avaa laitteen ovi mahdollisimman lyhyeksi aikaa, kun
sijoitat laitteeseen ruokaa tai otat siitä ruokaa pois.
Mitä lyhyemmän aikaa ovi on auki, sitä vähemmän
pakastimeen muodostuu jäätä.
- Puhdista jääkaapin takaosa säännöllisesti. Pöly lisää
laitteen energiankulutusta.
- Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman kylmäksi.
- Varmista riittävä ilmankierto jääkaapin ja
lattian välissä sekä jääkaapin takana. Älä peitä
ilmanvaihtoaukkoja.
- Jätä vapaata tilaa asennetun jääkaapin vasemmalle
ja oikealle puolelle, taakse sekä yläpuolelle. Tämä
auttaa vähentämään energiankulutusta ja pitää
sähkölaskusi pienempinä.
Sisällys
SIDE-BY-SIDE-JÄÄKAAPPIN ASENNUS ·······················································7
SAMSUNG SIDE-BY-SIDE - JÄÄKAAPPIN KÄYTTÖ ·····································15
VIANETSINTÄ ··································································································21
6_ turvaohjeet
DA99-02318G(0.9).indb Sec2:6
2012.10.6 11:50:44 AM
Side-by-side -jääkaapin
asennus
Kiitämme Samsung Side-by-Side-jääkaapin
hankinnasta. Toivomme, että nautit monista
tämän uuden laitteen tarjoamista viimeisimmän
kehityksen mukaisista ominaisuuksista ja tehokkaista
toiminnoista.
Jääkaapin siirtäminen
Lattian vahingoittumisen estämiseksi etutasausjalat
ovat yläasennossa (lattiapinnan yläpuolella).
Lisätietoa on oppaan luvussa “Jääkaapin asennon
suoristaminen” (sivulla 11).
Suojataksesi lattian pintaa aseta suojapahvi,
esimerkiksi pakkauskartonki, jääkaapin alle.
01 ASENNUS
VALMISTAUTUMINEN
JÄÄKAAPIN ASENNUKSEEN
Parhaan mahdollisen sijoituspaikan
valinta jääkaapille
• Valitse vesiliittymää lähellä oleva paikka.
• Valitse paikka, johon aurinko ei paista suoraan.
• Valitse sijoituspaikaksi tasainen (tai lähes tasainen)
lattiapinta.
• Paikassa on oltava riittävästi tilaa, jotta jääkaapin
ovet ovat helposti avattavissa.
• Käyttöön tarvittava tila: Lisätietoa on alla olevassa
kuvassa ja mittapiirroksessa.
• Varmista, että laitetta voidaan siirtää vapaasti
huolto- ja kunnossapitotarkoituksia varten.
Jalka
HUOMIO
Ruuvimeisseli
Kun laitteen takapuolella tehdään
asennuksia, sitä huolletaan tai
puhdistetaan, varmista, että laite vedetään
ulospäin suoraan ja työnnetään takaisin
paikalleen suoraan, kun työt ovat valmiita.
25mm
25mm
vähintään 50 mm
vähintään 50 mm
asennus _7
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:7
2012.10.6 11:50:44 AM
JÄÄKAAPIN OVIEN IRROTTAMINEN
Ellei jääkaappi mahdu ovesta sisään helposti, sen
ovet voidaan irrottaa.
1. Irrota pakastimen oven ollessa suljettuna ylemmän
saranan peitelevy 1 ruuvimeisselin avulla ja irrota
sen jälkeen johdot vetämällä niiden päät varoen
toisistaan irti 2 .
1. Sokkelin etulevyn irrotus
1
Avaa ensin sekä pakastimen että jääkaapin ovi ja
irrota sitten sokkelin etulevy avaamalla ensin sen
kolme kiinnitysruuvia.
2
2. Irrota ensin saranaruuvit 3 ja maadoitusjohdon
ruuvi 4 , kiertämällä niitä vastapäivään ja irrota
sitten yläsarana 5 . Ole varovainen, ettei ovi kaadu
päällesi irrottaessasi sitä.
4
3
Vesiliitäntäputken irrotus jääkaapista
1. Irrota vesiputki puristamalla liitintä 1 ja vetämällä
putkea 2 , kunnes se irtoaa.
5
3. Irrota seuraavaksi ovi alemmasta saranasta 6
nostamalla ovea varovasti suoraan ylöspäin 7 .
7
8
1
2
Älä katkaise vesiputkea. Irrota se varoen
liittimestä.
Varmista, että vesiputki ja johtosarja eivät jää
oven väliin.
4. Irrota alasarana 8 käyttäen kuusioavainta.
2. Pakastimen oven irrotus
Pakastimen oven irrotus
• Varmista, että nostat ovea suoraan ylöspäin,
etteivät saranat väänny tai rikkoudu.
• Varmista, että vesiputki ja johtosarja eivät jää oven
väliin.
• Sijoita ovet turvalliseen paikkaan, jotteivat ne
naarmuunnu tai vahingoitu.
8_ asennus
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:8
2012.10.6 11:50:45 AM
Jääkaapin oven irrottaminen
1. Irrota yläsaranan peitelevy 1 ruuvimeisselillä oven
ollessa suljettuna.
1
JÄÄKAAPIN OVIEN
UUDELLEENKIINNITYS
Sitten kun jääkaappi on sijoitettu sille pysyvästi
tarkoitettuun paikkaan, sen ovet voidaan asentaa
takaisin paikalleen.
2. Irrota ensin saranaruuvit 2 ja maadoitusjohdon
ruuvi 3 kiertämällä niitä vastapäivään ja irrota
sitten yläsarana 4 . Ole varovainen, ettei ovi
putoa päällesi irrottaessasi sitä.
1. Asenna pakastimen ovi takaisin paikalleen
asettamalla letkun 1 takaisin oven alanurkkaan ja
pujottamalla sen alasaranassa 2 olevan reiän
lävitse. Vedä letkua varoen taaksepäin, kunnes se
kulkee suorana ilman kiertymiä tai taipumia.
01 ASENNUS
Pakastimen oven kiinnitys
1
2
2
3
4
3. Irrota ovi alemmasta saranasta 5 nostamalla
ovea suoraan ylöspäin 6 .
2. Aseta yläsaranan tappi 3 pakastimen oven 4 .
kulmassa olevaan reikään. Varmista, että sarana
on kohdakkain yläsaranan reiän 5 ja kaapin 6
ruuvireiän kanssa ja kiristä saranaruuvit 7 ja
maadoitusruuvi 8 paikoilleen kääntämällä niitä
myötäpäivään.
Kytke johtojen päät uudelleen toisiinsa.
8
4. Irrota alasarana 7 peitelevystä 8 nostamalla
alasaranaa varoen ylöspäin.
7
5
3
6
4
3. Aseta yläsaranan peitelevyn 9 etureuna
yläsaranan 10 etupuolen päälle ja ruuvaa ne
toisiinsa kiinni.
10
9
asennus _9
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:9
2012.10.6 11:50:50 AM
Jääkaapin oven kiinnitys
Vesijohdon uudelleenkiinnitys
1. Asenna alasarana 1 uudelleen kiinni
alasaranalevyyn 2 .
1. Aseta vesijohto 2 liittimeen 1
.
1
2
2. Sijoita jääkaapin oven 3 kulmassa oleva reikä
alasaranan 4 päälle.
1
3
2
2. Vesiputki on työnnettävä kokonaan läpinäkyvän
sovittimen keskiosaan asti, jotta veden annostelija
ei vuoda.
4
3. Aseta asennuspaketin pidike paikoilleen ja
varmista, että se pitää putken tiiviisti paikoillaan.
3. Aseta yläsaranan tappi 5 saranassa 6 olevaan
reikään. Varmista, että sarana on kohdakkain
yläsaranan reiän 7 ja kaapin 8 . päällä olevan
reiän kanssa. Kiristä sen jälkeen saranaruuvit 9
ja maadoitusruuvi 10 paikoilleen kääntämällä niitä
myötäpäivään.
Läpinäkyvän sovittimen
keskiosa
kiinnike A (1/4”)
(6,35 mm)
Sokkelin etulevyn kiinnitys
Tarkasta vesijohdon liitin ennen etulevyn
kiinnitystä vuotojen varalta.
Asenna etulevy takaisin paikoilleen kiristämällä kolme
ruuvia kuvan osoittamalla tavalla.
4. Aseta yläsaranan peitelevyn 11 etupuoli
yläsaranan 12 etupuolen päälle ja ruuvaa se
uudelleen kiinni.
12
11
10_ asennus
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:10
2012.10.6 11:50:53 AM
PIENEHKÖJEN SÄÄTÖJEN
TEKEMINEN OVIIN
Sen jälkeen kun ovet on asennettu takaisin
jääkaappiin, on varmistettava, että jääkaappi
on suorassa, jotta voidaan tehdä viimeiset
säätötoimenpiteet. Ellei jääkaappi ole suorassa, ovia
ei ole mahdollista saada täysin samalle tasolle.
Muista, että jääkaapin on oltava aivan suorassa,
jotta sen ovet saadaan täysin kohdakkain. Ohjeita
on edellisen sivun jääkaapin asennon tarkistamista
koskevassa luvussa.
Myös jääkaapin etuosaa voidaan säätää.
01 ASENNUS
JÄÄKAAPIN ASENNON
TARKISTAMINEN
Kun pakastimen ovi on
ylempänä kuin jääkaapin runko
Kun pakastimen ovi on alempana kuin
jääkaapin ovi
Aseta ruuvitaltta jalassa olevaan koloon ja pyöritä
jalkaa myötä- tai vastapäivään asettaaksesi
pakastimen vaakasuoraan.
Säädettävä
jalka
Kummassakin tapauksessa epätasapaino korjataan
samalla tavalla. Avaa ovet ja säädä niitä yksi
kerrallaan seuraavasti :
Jalka
Ruuvimeisseli
Kun pakastimen ovi on ylempänä kuin
jääkaapin ovi
Aseta ruuvitaltta jalassa olevaan koloon ja pyöritä
jalkaa myötä- tai vastapäivään asettaaksesi jääkaapin
vaakasuoraan.
1. Ruuvaa
alasaranassa
olevaa mutteria
auki 1 pultin 2
pään asti.
3
Avain
1
Mutteri
2
Pultti
Kun löysäät mutterin 1 , käytä ainoastaan
mukana toimitettua kuusioavainta 3
löysätäksesi pultin 2 kiertämällä vastapäivään.
Sen jälkeen mutteri 1 voidaan avata käsin.
2. Säädä
ovien välistä
korkeuseroa
kiertämällä pulttia
2 myötäpäivään
tai
vastapäivään
3
Avain
2
Pultti
.
Ovi nousee, kun pulttia kierretään
myötäpäivään.
,
Jalka
Ruuvimeisseli
Paras tapa säätää hieman ovien asentoa on
kuvattu seuraavassa luvussa.
3. Käännä ovien
säätämisen
3 Avain
jälkeen mutteria
2 Pultti
1 myötäpäivään
n
1
Mutteri
pultin
juureen
asti ja kiristä sen jälkeen pultti uudelleen
kuusiokoloavaimella 3 mutterin lukitsemiseksi
1 paikalleen.
Jos mutteria ei kiristetä tiukasti, pultti voi irrota.
asennus _11
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:11
2012.10.6 11:50:57 AM
VESISÄILIÖLIITÄNNÄN
TARKASTAMINEN (LISÄVARUSTE)
Jotta jääpalakone toimisi moitteettomasti,
vedenpaineen tulee olla 138~826 Kpa.
Normaaliolosuhteissa vajaan kahden desilitran
kokoinen paperimuki täyttyy 10 sekunnissa. Jos
jääkaappi asennetaan paikkaan, jossa on alhainen
vedenpaine (alle 138Kpa), sitä kompensoimaan
voidaan asentaa paineenkorotuspumppu. Varmista,
että jääkaapin sisällä oleva vesisäiliö on täynnä. Se
tehdään painamalla veden annosteluvipua, kunnes
vettä tulee ulos veden ulostulosta.
4. Liitettyäsi vedensuodattimen vesijohtoon, kytke
päävedensyöttö takaisin päälle ja annostele
noin 1 l vettä puhdistaaksesi ja alustaaksesi
vedensuodattimen.
Sulje
päävesiputki
Vesijohtoliitossarja toimitetaan laitteen mukana.
Se löytyy pakastimen laatikosta.
VESISÄILIÖLIITÄNNÄN ASENNUS
TYPE. A
Vesiliitäntäsarjaan kuuluvat osat
1
2
Vesiputken kiinnitin ja ruuvit
Putkiliitin
3
Päävesiputki
EI
VÄLYSTÄ
Vesijohdon liittäminen jääkaappiin
1. Irrota laitteen vesijohdon päässä oleva tulppa
ja aseta laitteen vesijohtoon puristusmutteri
sen jälkeen, kun se on purettu irti oheisesta
vesijohdosta.
2. Yhdistä toisiinsa laitteen vesijohto ja asennussarjaan
kuuluva vesijohto.
3. Kiristä puristusmutteri puristusliittimen päälle.
Varmista, ettei niiden välille jää välystä.
4. Avaa venttiili ja tarkista, onko jossain vuotoja.
Löysää
Vesijohto
Irrota
tulppa
Laitteen
vesijohto
Liittäminen vesijärjestelmään
1. Sulje ensin päävedensyöttö.
2. Paikanna lähin kylmävesijohto (juomavesi).
3. Noudata asennussarjaan kuuluvia vesijohdon
asennusohjeita.
HUOMIO
Vesijärjestelmä on liitettävä
kylmävesijohtoon. Jos se liitetään
kuumavesijohtoon, puhdistin ei
ehkä toimi oikein.
Asennussarjan
vesijohto
Ei välystä
Vesijohdon saa yhdistää vain juomavesiliitäntään.
Jos vesijohto on korjattava tai purettava,
katkaise muoviputkesta 6.5mm varmistaaksesi,
että liitännästä tulee tiivis ja vuotamaton.
HUOMIO
Ennen käyttöä mahdolliset vuodot
asennuksessa tulee tarkistaa.
12_ asennus
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:12
2012.10.6 11:51:0 AM
• Samsung-takuu ei kata PUTKIASENNUSTA.
• Työ veloitetaan asiakkaalta, ellei
vähittäismyyntihinta sisällä asennuskustannuksia.
• Ota yhteyttä valtuutettuun putkiasennusliikkeeseen
tarvitessasi putkiasennusta.
• Jos virheellisen asennuksen seurauksena tapahtuu
vesivahinko, ota yhteys asennuksen tehneeseen
liikkeeseen.
VESIJÄRJESTELMÄN
ASENTAMINEN
TYPE. B
Vesiliitäntäsarjaan kuuluvat osat
01 ASENNUS
Vesiputken kiinnitin
ja ruuvit
Vesiputki
Putkiliitin
Kiinnitä vesijohtoon liittimen
ja hanan avulla.
1. Sulje päävesihana.
2. Kiinnitä liitin “A” hanaan.
HUOMIO
Vesijärjestelmä on liitettävä kylmävesijohtoon.
Jos se liitetään kuumavesijohtoon, puhdistin
ei ehkä toimi oikein.
Tämä vesiletkun asennustapa ei kuulu jääkaapin tai
jääkoneen valmistajan takuuseen.
Noudata tässä esitettyjä ohjeita, jotta välttyisit
kalliilta vesivahingolta.
Huomautus:
Jos liitin ei sovi hanaan, osta lähimmästä
vesijohtoliikkeestä oikeanlainen liitin.
LIITIN ”A”
HANA
asennus _13
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:13
2012.10.6 11:51:2 AM
Vesiletkun liittäminen jääkaappiin.
- Irrota jääkaapin kompressorin suojakansi.
- Liitä vesiletku venttiiliin kuvan osoittamalla tavalla.
- Tarkista sen jälkeen, että vuotoja ei ole.
Tee muussa tapauksessa liittäminen uudelleen.
- Aseta jääkaapin kompressorin kansi takaisin
paikoilleen.
VESILETKU
KIINNITYSMUTTERI
Jääpalarasiaan annostellun
vesimäärän tarkistaminen.
1. Nosta ylöspäin jääpalakoneen kantta ja vedä se
varoen irti.
2. Kun painat testipainiketta 3 sekunnin ajan,
jääpalalokeroon täyttyy vettä vesijärjestelmän
hanan kautta. Varmista, että veden määrä on oikea
(katso alla oleva kuva).
Jos veden pinnantaso on liian alhainen,
jääkuutioista tulee pieniä. Tämä on päävesiputkista
eikä jääkaapista johtuva vedenpaineongelma.
1
JÄÄKAAPIN
KOMPRESSORIN
KANSI
Vesiletkun kiinnittäminen paikoilleen.
- Kiinnitä vesiletku jääkaapin
kuoreen (jääkaapin taakse)
iinnittimellä ”A”.
- Kun vesiletku on hyvin
kiinnitetty, varmista vielä, että
siinä ei ole liian jyrkkiä mutkia
tai että se ei ole puristunut
kokoon.
Jääpalakone
KIINNITIN A
VESILETKU
Tunnistinvarsi
Epäpuhtauksien poistaminen
vesijärjestelmästä suodattimen
asennuksen jälkeen.
1. Kytke päävesihana ON-asentoon ja käännä
vesijärjestelmän hana OFF-asentoon.
2. Anna veden virrata järjestelmän läpi, kunnes vesi
on puhdasta (noin 6-7 minuuttia). Vesijärjestelmä
puhdistuu ja ilma poistuu putkista.
3. Joissakin tapauksissa huuhtelua on ehkä
jatkettava pitempään.
4. Avaa jääkaapin ovi ja varmista, ettei vedensuodatin
vuoda vettä.
Tarkasta veden määrä
2
Testipainike
14_ asennus
DA99-02318G(0.9).indb Sec4:14
2012.10.6 11:51:4 AM
SAMSUNG side-by-side
jääkaapin käyttö
4
OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ /
DIGITAALISEN NÄYTÖN
VIILEÄ VALINTATILA
5
1
6
2
7
3
4
ANNOSTELUTILA
NORMAALI TILA
POWER
FREEZEPAINIKE
(SUPERPAKASTUSPAINIKE)
Tämä toiminto lyhentää
tuotteiden pakastamiseen
kuluvaa aikaa. Se voi olla
hyödyllinen, jos helposti
pilaantuvia tuotteita on
pakastettava nopeasti tai jos
pakastimen lämpötila on
laskenut huomattavasti (jos
esimerkiksi ovi unohtunut auki).
2
FREEZERPAINIKE
Paina Freezer -painiketta
säätääksesi pakastimen
haluamaasi lämpötilaan.
Lämpötila voidaan asettaa
-14 °C ja -25 ºC välille.
3
ICE TYPE
-PAINIKE (JÄIDEN
VALMISTUSTAVAN
VALINTAPAINIKE)
Tällä painikkeella voidaan
valita jääpalat Cubed),
jäämurskan (Crushed) tai
sammuttaa jäätoiminnon.
1
FILTER CHANGEPAINIKE
(SUODATTIMEN
VAIHTOPAINIKE)
Vedensuodattimen vaihdon
jälkeen tätä painiketta on
painettava 3 sekunnin
ajan suodattimen
vaihtoaikataulun nollaamiseksi.
02 KÄYTTÖ
JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ
Jos lähdet lomalle tai
liikematkalle tai et muuten
käytä jääkaappia, paina
lomapainiketta. Kun
jääkaappiosasto poistetaan
käytöstä Vacation-painikkeella,
5 VACATIONPAINIKE näytön merkkivalo siirtyy
(LOMAPAINIKE) automaattisesti kohdasta
Fridge kohtaan Vacation.
Kun Vacation-toiminto
otetaan käyttöön,
jääkaappiosasto on
tyhjennettävä ruuasta ja
ovi jätettävä kiinni.
Painamalla Vacation (Loma) painiketta ja Fridge
(Jääkaappi) -painiketta
6 CHILD LOCK- samanaikaisesti 3 sekunnin
ajan, kaikki painikkeet
TOIMINTO
lukittuvat. Veden annostelijan
(LAPSILUKKO- vipu ja jäävipu eivät toimi
TOIMINTO)
myöskään. Peruuttaaksesi
tämän toiminnon, paina näitä
kahta painiketta uudelleen 3
sekunnin ajan.
7
FRIDGEPAINIKE
(JÄÄKAAPPIPAINIKE)
Paina fridge-painiketta
säätääksesi jääkaapin
haluamaasi lämpötilaan.
Lämpötila voidaan asettaa 1
°C:n ja 7 °C:n välille.
Jos käytät toimintoa PowerFreeze, jääkaapin
energian kulutus kasvaa.
Sammuta toiminto kun sitä ei tarvita ja palauta
pakastimeesi alkuperäiset lämpötila-asetukset.
Mikäli sinun on pakastettava suuria määriä
ruokaa, ota toiminto PowerFreeze käyttöön
vähintään 24 tuntia ennen pakastamista.
käyttö _15
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:15
2012.10.6 11:51:5 AM
LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN
PAKASTIMEN LÄMPÖTILAN
SÄÄTÄMINEN
Pakastimen lämpötila voidaan asettaa
tarpeittesi mukaan -14 °C ja -25 ºC välille.
Paina freezerpainiketta toistamiseen, kunnes
lämpötilanäytöllä näkyy haluttu lämpötila.
Pidä mielessä, että elintarvikkeet esim.
jäätelö voi sulaa -16 ºC lämpötilassa.
Lämpötilanäyttöä voidaan selata järjestyksessä -14
°C lämpötilasta -25 ºC:seen. Kun näyttö saavuttaa
-14 ºC, se jatkuu sen jälkeen -25 ºC lämpötilasta.
Viisi sekuntia uuden lämpötilan asettamisen jälkeen
näytöllä näkyy uudelleen pakastimen sen hetkinen
lämpötila.
Tämä numero kuitenkin muuttuu, kun pakastimen
lämpötila säädetään automaattisesti uuteen
lämpötilaan.
Tässä mallissa ylin ja alin säilytystila luokitellaan
kahden tähden alueiksi. Kahden tähden alueilla
lämpötila on hieman korkeampi kuin pakastimen
muissa osissa.
JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN
SÄÄTÄMINEN
Jääkaapin lämpötila voidaan asettaa 7 ºC ja 1ºC
välille erityistarpeittesi mukaisesti.
Paina toistamiseen fridge-painiketta, kunnes näytöllä
lukee haluamasti lämpötila.
Jääkaapin lämpötilaa säädetään aivan samalla tavalla
kuin pakastimenkin. Paina Fridge-painiketta
säätääksesi haluamasi lämpötilan.
Muutaman sekunnin kuluttua jääkaappi alkaa säätää
lämpötilaa uuden asetuksen mukaiseksi.
Tämä muutoskehitys näkyy digitaalinäytöllä.
Pakastimen tai jääkaapin lämpötila saattaa
nousta, jos ovia avataan liian tiuhaan tai jos
kumpaan tahansa sijoitetaan lämmintä tai
kuumaa ruokaa. Numeronäyttö saattaa ruveta
vilkkumaan tämän takia. Kun pakastin ja
jääkaappi palautuvat niiden normaaleihin
asetettuihin lämpötiloihin, vilkkuminen päättyy.
Jos vilkkuminen jatkuu, jääkaapin “nollaaminen”
saattaa olla tarpeen.
Kokeile irrottaa laitteen pistoke pistorasiasta,
odota noin 10 minuuttia ja kytke sen jälkeen
pistoke takaisin pistorasiaan.
JÄÄPALAKONEEN JA
VESISÄILIÖN KÄYTTÖ
Valitse Ice Type-painiketta painamalla, millaisia jäitä
haluat valmistaa:
No Ice (Ei jäitä)
Valitse tämä, jos haluat
sammuttaa jääpalakoneen
Jää tehdään jääpaloiksi. Kun valitset
Crushedvaihtoehdon, jääpalakone murskaa
jääpalat jäämurskaksi.
Jääpalojen annostelu
Aseta lasi jään annosteluaukon alle ja paina sitä
kevyesti annosteluvipua vasten. Varmista, että astia
on samansuuntainen annostelijan kanssa, jotta jää ei
kimpoa siitä pois.
Vesiannostelijan käyttö
Aseta lasi veden annosteluaukon alle ja paina lasia
kevyesti veden annosteluvipua vasten. Varmista, että
lasi on samansuuntainen annostelijan kanssa, jotta
vesi ei roisku siitä ulos.
16_ käyttö
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:16
2012.10.6 11:51:6 AM
VAROITUS
• Jos lähdet pitkälle lomalle tai liikematkalle
tai et muuten käytä veden-tai
jäänannostelijaa, sulje vesihana.
- Muussa tapauksessa laitteeseen voi
vuotaa vettä.
• Pyyhi ylimääräinen kosteus jääkaapin
sisältä ja jätä ovet auki.
- Muussa tapauksessa saattaa
muodostua hajua ja hometta.
Poistamalla pakastimen ylimmän vetolaatikon
saat lisää tilaa, eikä tämä vaikuta laitteen
mekaanisiin tai lämpöominaisuuksiin.
Pakastimen ilmoitettu varastotilavuus on laskettu
olettaen, että tämä vetolaatikko on poistettu.
COOLSELECT ZONE™-KYLMÄOSAN
KÄYTTÖ (LISÄVARUSTE)
Quick Cool
• Quick Cool -toiminnolla voidaan laskea CoolSelect
ZoneTM -kylmäosan lämpötilaa.
• ”Quick Cool” -toiminnolla 1~3 juomatölkkiä jäähtyy
60 minuutissa.
• Voit peruuttaa valinnan painamalla ”Quick Cool”painiketta uudelleen. CoolSelect ZoneTM kylmäosan lämpötila palaa normaaliksi.
• Kun ”Quick Cool” -valinta poistetaan, lämpötila
palaa ”Cool”-asetuksen mukaiseksi.
02 KÄYTTÖ
HUOMIO
• Älä työnnä sormia, käsiä tai muita
sopimattomia esineitä kouruun tai
jääpalakoneen lokeroon.
- Henkilövahingon tai laitteen
vaurioitumisen vaara.
• Älä koskaan työnnä sormia tai esineitä
vesiannostelijan aukkoon.
- Henkilövahingon vaara.
• Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua
jääpalakonetta.
• Jääkaapin vesiliittymän saa asentaa vain
asianmukaisesti valtuutettu henkilö, ja se
saadaan asentaa vain juomavesiliitäntään.
• Jotta jääpalakone toimisi kunnolla, veden
paineen on oltava 138~862 Kpa.
Thaw
• Vuotava lihasneste heikentää lihan laatua ja
vaikuttaa haitallisesti sen tuoreuteen.
• Kun ”Thaw”-toiminto (sulatus) valitaan, CoolSelect
ZoneTM -kylmäosassa virtaa vuorotellen lämmintä ja
kylmää ilmaa.
• Sulatusajaksi voidaan asettaa 4, 6, 10 tai 12 tuntia
lihan painon mukaan.
• Kun sulatusaika loppuu, CoolSelect ZoneTMkylmäosan näyttö palaa ”Chill”-tilaan.
• Kun sulatusaika päättyy, kohmeisesta lihasta ei valu
nestettä, ja se on helppo paloitella erilaisia ruokia
varten.
• Voit peruuttaa valinnan painamalla mitä tahansa
muuta painiketta kuin ”Thaw”.
• Alla olevassa taulukossa on esitetty lihan ja kalan
arvioidut sulatusajat (lihan paksuus n. 2,5 cm).
SULATUSAIKA
PAINO
4 tuntia
363g
6 tuntia
590g
10 tuntia
771g
12 tuntia
1000g
Sulatusaika saattaa vaihdella lihan ja kalan koon
ja paksuuden mukaan. Yllä esitetyt painot
tarkoittavat CoolSelect ZoneTM -kylmäosassa
olevien ruoka-aineiden yhteispainoa. Jos
kylmäosassa on esimerkiksi 400 g pakastettua
lihaa ja 600 g pakastettua kanaa, sulatusaika
on 10 tuntia.
VAROITUS
Kun ”Thaw”-toiminto (sulatus) valitaan,
CoolSelect ZoneTM -kylmäosasta tulisi
poistaa sellaiset ruuat, joita ei tarvitse
sulattaa.
käyttö _17
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:17
2012.10.6 11:51:7 AM
Zero Zone (0ºC)
PAKASTIMEN OSIEN IRROTUS
• Kun ”Zero Zone” -asetus on valittuna, CoolSelect
Zone TM -kylmäosan lämpötila on 0 oC riippumatta
siitä, mikä on jääkaapin lämpötila.
• ”Soft Freeze” -lämpötila säilyttää lihan ja kalan
kauemmin tuoreina.
Pakastimen sisustan puhdistus ja järjestäminen
uudelleen käy käden käänteessä.
1. Irrota lasihylly vetämällä sitä ulospäin niin pitkälle
kuin mahdollista. Käännä sitä sitten varoen
ylöspäin ja irrota se.
Cool
• Kun ”Cool”-asetus on valittuna, kylmäosan
lämpötila on sama kuin jääkaapin asetuslämpötila.
Digitaalisessa näytössä on sama lämpötila kuin
ulkoisessa näytössä.
• CoolSelect ZoneTM -kylmäosaa voidaan käyttää
kuten jääkaapin muutakin tilaa.
Jäähtymisaika saattaa vaihdella sen mukaan,
millaisia juomia laatikkoon asetetaan.
VAROITUS
2. Irrota ovilokero tarttumalla siihen molemmin käsin
ja nostamalla sitä varoen ylöspäin.
Kun ”Quick Cool” -toiminto valitaan,
CoolSelect ZoneTM -kylmäosassa säilytetyt
ruuat olisi siirrettävä muualle.
3. Irrota muovipakkauksille tarkoitettu laatikko
vetämällä se ulos ja nostamalla sitä hieman.
4. Irrota jääpalakoneen lokero nostamalla sitä
ylöspäin ja vetämällä se ulos.
Älä käytä levyä irrotettaessa liiallista voimaa.
Se voi rikkoutua ja aiheuttaa vamman.
18_ käyttö
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:18
2012.10.6 11:51:8 AM
JÄÄKAAPIN OSIEN IRROTUS
1. Irrota roiskeenkestävä lasihylly vetämällä sitä
ulospäin niin pitkälle kuin mahdollista. Käännä sitä
sitten varoen ylöspäin ja irrota se.
Varmista ennen minkään osan poistamista, ettei
ruokatarvikkeita ole tiellä.
Jos mahdollista, niin poista kaikki ruokatarvikkeet
jääkaapista onnettomuuksien vaaran
vähentämiseksi.
02 KÄYTTÖ
Tämä tuote toimii energiatehokkaimmalla tavalla,
jos jätät kaikki hyllyt, laatikot ja korit niiden
alkuperäisille sijoituspaikoillensa sivulla (17)
kuvatun mukaisesti.
JÄÄKAAPIN PUHDISTAMINEN
2. Irrota vihannes- ja hedelmälaatikko painamalla
vihanneslaatikon/kuivalaatikon kannen sisäpuolella
vasemmalla ja oikealla
olevia painumia ja
vetämällä laatikkoa
eteenpäin.
Pidä laatikosta kiinni
yhdellä kädellä sekä
vetämällä sitä ulospäin
jääkaapista toisella
ja samanaikaisesti
nostamalla sitä.
3. Irrota oven tölkkiteline tarttumalla siihen molemmin
käsin ja nostamalla sitä varoen ylöspäin.
VAROITUS
HUOMIO
Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä,
ohennusaineita, Cloroxia tai kloridia.
Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja
aiheuttaa tulipalon.
Älä suihkuta jääkaappiin vettä, jos sen pistoke
on kytkettynä, koska tämä voi aiheuttaa
sähköiskun. Älä puhdista jääkaappia
tulipalovaaran vuoksi bentseenillä, ohentimella
tai autonpesuaineella.
SISÄVALON POLTTIMON VAIHTO
LED-merkkivalon vaihtamista varten on otettava
yhteys huoltohenkilöön.
4. Z-HYLLY on kiinnitetty jääkaapin seinään. Irrota
viinihylly liu’uttamalla sitä ylöspäin ja nostamalla se
varoen irti kielekkeistä.
HUOMIO
Varo, ettet asenna Z hyllyä ylösalaisin tai
vasen ja oikea puoli päinvastoin.
käyttö _19
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:19
2012.10.6 11:51:8 AM
VEDENSUODATTIMEN
VAIHTAMINEN
Vesivaurioiden välttämiseksi ÄLÄ
KÄYTÄ SAMSUNG jääkaapissasi
VAROITUS
yleisiä vedensuodattimia. KÄYTÄ
AINOASTAAN SAMSUNG-MERKKISIÄ
VEDENSUODATTIMIA. SAMSUNG ei ole
vastuussa vesivahingoista, mukaan lukien
mutta ei rajoitetusti, jotka kohdistuvat
omaisuuteen yleisien vedensuodattimien
käytöstä johtuen. SAMSUNG Jääkaapit
on suunniteltu toimimaan VAIN SAMSUNG
vedensuodattimilla.
Filter Indicator-merkkivalo ilmaisee, milloin on aika
vaihtaa vedensuodatin.
Kun suodattimen merkkivalo muuttuu punaiseksi, se
tarkoittaa että suodatin on vaihdettava.
Valo syttyy hiukan ennen nykyisen suodattimen
kulumista loppuun, jotta uusi suodatin ehditään
hankkia. Kun suodatin vaihdetaan ajoissa, varmistat,
että saat jääkaappisi kautta mitä tuoreinta ja
puhtainta juomavettä.
OVIEN KÄYTTÄMINEN
Jääkaapin ovissa on avaus-ja sulkemismekanismi,
joka varmistaa, että ovet sulkeutuvat aina
kokonaan ja tiiviisti. Kun ovi on avattu tiettyyn
kohtaan asti, se pysähtyy ja jää auki. Jos ovi ei ole
auki sen aukipysymiskohtaan asti, se sulkeutuu
automaattisesti.
Noudata uuden suodattimen PAKKAUKSESSA
olevia asennusohjeita.
Kun vedensuodatin on juuri vaihdettu, vesi
saattaa hetkellisesti purskahtaa annostelijasta.
Se johtuu ilman pääsemisestä putkeen.
Se ei yleensä aiheuta mitään käyttöön liittyviä
ongelmia.
Kun vaihdat suodattimen, nollaa sen
vaihtoaikataulu painamalla jään tyypin painiketta
kolmen sekunnin ajan.
Vaihtosuodattimien tilaus
Tilaa lisää vesisuodattimia ajoissa. Ota yhteys
valtuutettuun Samsung-jälleenmyyjään.
- Ulkoinen suodatin: HAFEX/EXP
20_ käyttö
DA99-02318G(0.9).indb 섹션2:20
2012.10.6 11:51:9 AM
Vianetsintä
ONGELMA
RATKAISU
•
Jääkaapissa oleva
ruoka jäätyy.
•
•
•
Varmista, että virtapistoke on kytketty oikein.
Tarkista näytöstä, että lämpötila on säädetty oikein. Säädä lämpötila alemmaksi.
Tarkista, ettei jääkaappi ole suorassa auringonpaisteessa tai liian lähellä
lämmönlähdettä.
Tarkista, ettei jääkaapin tausta ole liian lähellä seinää ja siten estä ilmanvaihtoa.
Tarkista näytöstä, että lämpötila on säädetty oikein. Säädä lämpötila
korkeammaksi.
Tarkista, että huoneen lämpötila ei ole hyvin alhainen.
Tarkista, että jääkaapin kylmimmässä osassa ei ole paljon vettä sisältäviä
ruokaaineita. Siirrä sellaiset tuotteet jääkaapin runkoon. Älä säilytä niitä
CoolSelect Zone™-kylmäosassa.
Laitteesta kuuluu
epätavallista melua tai
ääniä.
•
•
•
•
Varmista, että jääkaappi on suorassa ja vakaalla alustalla.
Tarkista, ettei jääkaapin tausta ole liian lähellä seinää ja siten estä ilmanvaihtoa.
Varmista, että jääkaapin alla tai takana ei ole vieraita esineitä.
Jääkaapin sisältä kuuluu tikittävää ääntä. Tämä on normaalia ja johtuu jääkaapin
sisällä osien kutistumisesta tai laajentumisesta lämpötilan muuttuessa.
Laitteen etukulmat ja
sivut ovat kuumia,
esiintyy tiivistynyttä
vettä.
•
Jonkin verran lämpöä on normaalia, koska jääkaapin etukulmissa olevat
kondensaation estolaitteet estävät kosteuden tiivistymistä.
Tarkista, ettei jääkaapin ovi ole osittain auki. Kosteuden tiivistymistä saattaa
esiintyä, jos ovi jätetään auki pitkäksi ajaksi.
Kone ei tee jäitä.
•
•
•
•
•
•
Varmista, että vesijärjestelmän asennuksesta on kulunut vähintään 12 tuntia.
Tarkista, että vesijohto on liitetty ja että sulkuventtiili on auki.
Tarkista, ettet ole pysäyttänyt jääpalakonetta manuaalisesti. Varmista, että
jäätyypiksi on valittu joko Cubed (jääpalat) tai Crushed (jäämurska).
Tarkista, onko jää tukkinut jäiden säilytysastian.
Tarkista, että pakastimen lämpötila ei ole liian korkea. Kokeile laskea
pakastimen lämpötilaa.
Jääkaapista kuuluu
•
pulppuavan veden ääni.
Se on normaalia. Ääni johtuu laitteen kylmäaineen virtauksesta sen
järjestelmässä.
Jääkaapissa on paha
haju.
•
•
•
Onko jokin elintarvike pilaantunut?
Varmista, että voimakkaasti tuoksuva ruoka (esim. kala) on pakattu ilmatiiviisti.
Siivoa pakastin säännöllisesti ja heitä pois kaikki pilaantunut tai epäilyttävä
ruoka.
Pakastimen seiniin
muodostuu jäätä.
•
Tarkista, ettei tuuletusventtiili ole tukossa. Poista kaikki esteet, jotta laitteen
ilmanvaihtoaukot pysyvät vapaina.
Sijoita ruokapakkaukset siten, että ilma pääsee kiertämään.
Tarkista, että pakastimen ovi on suljettu kunnolla.
•
•
Vedenannostelija ei
toimi kunnolla.
•
•
•
03 VIANETSINTÄ
•
Jääkaappi ei toimi
lainkaan tai se ei jäähdy •
•
tarpeeksi.
Tarkista, että vesijohto on liitetty ja että sulkuventtiili on auki.
Onko vesijohto puristunut kokoon tai taittunut? Varmista, että putki kulkee
vapaana ja esteettä.
Tarkista, että vesisäiliö ei ole jäätynyt jääkaapin liian alhaisen lämpötilan
vuoksi. Säädä tällöin lämpötilaa päänäytöltä korkeammaksi.
vianetsintä _21
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:21
2012.10.6 11:51:10 AM
memo
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:22
2012.10.6 11:51:10 AM
memo
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:23
2012.10.6 11:51:10 AM
Huonelämpötilan rajat
Tämä jääkaappi on suunniteltu toimimaan arvokilpeen merkityn lämpötilaluokituksen
mukaisessa lämpötilassa.
Luokka
Merkintä
Huonelämpötila-alue (°C)
Viileä
SN
+10 to +32
Lauhkea
N
+16 to +32
Subtrooppinen
ST
+16 to +38
Trooppinen
T
+16 to +43
Jääkaapin sisälämpötilaan voivat vaikuttaa laitteen sijainti, huonelämpötila ja ovien avaamistiheys. Säädä lämpötilaa tarvittaessa näiden tekijöiden mukaan.
Finland
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että
tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai
USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen
seassa.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Vaisalavägen 402130 Esbo, Finland
09 85635050
www.samsung.com
Code No. DA99-02318G REV(0.9)
DA99-02318G(0.9).indb 섹션3:24
2012.10.6 11:51:10 AM
Download PDF

advertising