Samsung | MIM-E03BN | Samsung Controller, EHS Control Kit Installasjonsguide

Samsung Controller, EHS Control Kit Installasjonsguide
MIM-E03✴N
SAMSUNG KONTROLSÆT
installationsvejledning
imagine the possibilities
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
RO BG CS SK HU PL NL DA DB68-05388A-04
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 1
2016-06-27 오전 11:03:30
Indhold
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Produktspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hovedkomponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Installation af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ledningsføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ledningsføringsskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Selvtesttilstand for kabeltilsluttet fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Blandingsventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Betonhærdningsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Indstilling af installationsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 2
2016-06-27 오전 11:03:30
Sikkerhedsforanstaltninger
Følg omhyggeligt de foranstaltninger, der er nævnt herunder, da de er vigtige for at garantere for SAMSUNG-produktets sikkerhed.
DANSK
ADVARSEL
• Frakobl altid strømforsyningen til luft-til-vand-varmepumpen, før den serviceres, eller før
der skaffes adgang til komponenter inden i enheden.
• Sørg for, at installations- og afprøvningshandlinger udføres af kvalificeret personale.
• For at forhindre alvorlige skader på systemet samt personskade skal foranstaltninger og
andre forskrifter overholdes.
Advarsel
ffLæs omhyggeligt indholdet i denne vejledning inden installation af kontrolsættet, og gem vejledningen et sikkert sted, så den
kan anvendes som reference efter installationen.
ffFor den maksimale sikkerhed bør installatører altid omhyggeligt læse følgende advarsler.
ffGem vejledningen på et sikkert sted, og husk at give den videre til den nye ejer, hvis sættet sælges eller flyttes.
ffSættet er i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet (72/23/EEC), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/
EEC) og direktivet om udstyr under tryk (97/23/EEC).
ffProducenten er ikke ansvarlig for skader, der stammer fra uautoriserede ændringer eller forkert tilslutning af elektriske og
hydrauliske ledninger. Manglende overholdelse af disse instruktioner eller manglende overholdelse af de krav, der er fastsat i
tabellen “Driftsgrænser”, der findes i vejledningen, ugyldiggør straks garantien.
ffEnhederne må ikke bruges, hvis du kan se skader på enhederne og observerer uhensigtsmæssige ting som støj eller brandlugte.
ffFor at forhindre elektriske stød, brand eller kvæstelser skal du altid standse enheden, deaktivere beskyttelsesafbryderen og
kontakte SAMSUNG’s tekniske support, hvis enheden udsender røg, hvis strømkablet er varmt eller beskadiget, eller hvis
enheden støjer meget.
ffHusk altid regelmæssigt at inspicere enheden, elektriske tilslutninger og sikringer. Disse handlinger må kun udføres af
kvalificerede fagfolk.
ffEnheden indeholder forskellige elektriske dele, der altid skal holdes uden for børns rækkevidde.
ffForsøg ikke at reparere, flytte, ændre eller geninstallere enheden ved hjælp af uautoriseret personale. Disse handlinger kan
forårsage produktskader, elektrisk stød og brand.
ffAnbring ikke beholdere med vand eller andre genstande på enheden.
ffAlle materialer, der er anvendt til produktion og emballering af luft-til-vand-varmepumpen, kan genbruges.
ffEmballagematerialerne skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
ffBær beskyttelseshandsker i forbindelse med udpakning, flytning, installation og servicering af enheden for at undgå skader på
hænderne fra delenes hjørner.
ffUndlad at berøre de indvendige dele, mens enhederne er i drift.
ffInspicer det leverede produkt, og kontrollér, om det er blevet beskadiget under transporten. Hvis produktet har skader, må
du IKKE INSTALLERE det, og du skal straks rapportere skaden til fragtmanden eller forhandleren (hvis installatøren eller den
autoriserede tekniker har hentet materialet hos forhandleren).
ffVores enheder skal installeres i overensstemmelse med de pladskrav, der er beskrevet i installationsvejledningen, for at sikre
tilgængelighed fra begge sider og mulighed for at udføre reparationer eller vedligeholdelse. Hvis enhederne installeres uden at være
i overensstemmelse med procedurerne i denne vejledning, kan der påløbe yderligere omkostninger, fordi særlige ophæng, stiger,
stilladser eller andre hævningssystemer i forbindelse med reparationer IKKE betragtes som en del af garantien og påhviler slutkunden.
ffNår der skal udføres service, skal du sikre, at strømforsyningen er frakoblet i mindst 1 minut, for at undgå elektrisk stød.
-- Kontrollér altid spændingen ved klemmerne til det primære printkort, før du forsøger at berøre dem.
ffBrug elektriske kabler i overensstemmelse med vejledningen. Forbindelserne mellem kabler og klemmer skal samles uden
spændkraft. Hvis samlingerne ikke implementeres korrekt, kan det medføre skader på produktet og brand.
ffNår ledningsføringen er udført, skal klemmekassedækslet sættes godt fast. Uden dæksel kan der opstå skader på produktet og brand.
ffUndlad at foretage ændringer i strømkabler, midterkabelføring og at forbinde flere ledninger sammen.
-- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand pga. dårlig forbindelse eller isolering og for kraftig spænding.
-- Når midterkabelføringen er påkrævet pga. skader på højspændingsledninger, skal du gå til ”Sådan tilsluttes
forlængerledningerne” i installationsvejledningen.
3
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 3
2016-06-27 오전 11:03:30
Produktspecifikationer
Element
Beskrivelse
MIM-E03TN
Kabeltilsluttet fjernbetjening
Temp. Sensor
Temp. Sensor til DHW-tank (15 m, gul) (1 stk.)
Temp. Sensor til blandingsventil (15 m, blå) (1 stk.)
Temp. Sensor til varmeelement (15 m, sort) (1 stk.)
Kabel til intelligent net (rød, 2 m, 1 stk.)
Strømningsafbryder (1 stk., 2 m)
Sensorholder (2 stk., OD 7,8 mm)
Sensorklemme (2 stk.)
Kabelbinder (4 stk.)
Aluminiumstape (2 stk.)
Gummitape (2 stk.)
Isolator (2 stk.)
LEDNINGSSTIK
Stik til reservevarmeelement (rød)
Stik til reservevarmeelement(brun)
Stik til reservevarmeelement(hvid)
Installationsvejledning
Brugervejledning
❋❋ Temp. sensor = temperatursensor
MIM-E03AN: 9/12/14/16 kW udendørsenhed
MIM-E03BN: 5 kW udendørsenhed
4
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 4
2016-06-27 오전 11:03:31
Hovedkomponenter
Modelnavn
MIM-E03TN
Dele
1
HPFI
– mærkestrøm: 30 A
– lækstrøm: 30 mA
1
Jordforbindelsesskrue
8
Gummi
4
Grundplade
1
Topdækselplade
1
Kabinetskrue
2
Vægt (netto)
3,5 kg
Emballagestørrelse (B x H x D)
329 mm x 439 mm x 168 mm
DANSK
Komponenter
Mængde
Primær PBA
❋❋ Indstillingspunkt for strømningsafbryder
MIM-E03AN (9/12/14/16 kW udendørsenhed): 16 LPM
MIM-E03BN (5 kW udendørsenhed): 7 LPM
Montering af enheden
Procedure
Bemærkning
1. Tag to skruer ud af enheden.
Skrue
2. Åbn topdækslet, og skru fire skruer i væggen.
3. Luk topdækslet, og skru to skruer i enheden igen.
5
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 5
2016-06-27 오전 11:03:31
Installation af enheden
Installation af fjernbetjeningen
Dimension
(Enhed: mm)
19,5
63,8
124
120
6
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 6
2016-06-27 오전 11:03:31
Installation
1. Skub på de to kroge i bunden af den kabeltilsluttede fjernbetjening på samme tid, og træk derefter frontdækslet op for at skille
det fra bagdækslet.
DANSK
❋❋ Skub på de to kroge på samme tid.
BEMÆRK
• Sæt en cylindrisk plan skruetrækker ind i den firkantede rille i krogens øverste område
for at skille den ad uden problemer.
2. Placer kommunikationskablet, så de passer ind i kabinettet langs kanterne af bagdækslet.
Hvis du skal bruge mere plads til
ledningsføringen, kan du tage det af.
15 cm
10 cm
<Når kablet ikke er skjult>
<Når kablet er skjult>
7
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 7
2016-06-27 오전 11:03:32
Installation af enheden
3. Brug mere end to skruer til at sætte bagdækslet til fjernbetjeningen godt fast på væggen, og tilslut derefter
kommunikationskablerne (F3, F4) – hvor det sikres, at disse kabler har en passende længde – på bagsiden af dækslet.
10 mm eller mere
Kontrolsæt
10 mm eller mere
Kabel (medfølger ikke)
10 mm eller mere
Skruehul
Kabeltilsluttet
fjernbetjening
50 mm eller mere
Klemme på
printkort
Bagdæksel
Frontdæksel
❋❋ Før bagdækslet fastgøres, skal du
sikre, at der er mindst 10 mm plads
øverst, til venstre og til højre samt
50 mm plads nederst.
❋❋ Sørg for, at skruerne passer ind i
skruehullerne.
❋❋ Spænd ikke skruerne for stramt på
klemmen på printkortet.
4. Saml den kabeltilsluttede fjernbetjening igen.
BEMÆRK
FORSIGTIG
• Ret først kontrolenheden ind efter den øverste rille, og indsæt den ved at dreje den nedad som vist på
figuren. Efter monteringen skal du kontrollere og bekræfte, at der ikke er nogen kabler, der sidder fast i
mellemrummet mellem bag- og frontdækslet.
• Når du installerer den kabeltilsluttede fjernbetjening på væggen, skal du overveje størrelsen på hullet til kablet og
vælge et kabel med en passende tykkelse.
• Kabel, der kan tilsluttes til printkortet på den kabeltilsluttede fjernbetjening.
-- Hvis du installerer den kabeltilsluttede fjernbetjening ved regenerering, skal du installere den i overensstemmelse
med specifikationerne for ringklemmekablet.
-- Hvis du installerer den kabeltilsluttede fjernbetjening ved hjælp af fire stykker PVC-kabel, skal du fjerne de 30 cm
kappe på kablet og installere det udelukkende med de fire stykker kabel. (Anbefalet specifikation: AWG21)
-- Følgende er specifikationerne for den komprimerede ringklemme, der kan tilsluttes til printkortet på den
kabeltilsluttede fjernbetjening.
Knap
Interval for tilladte Klassificeret
Knapstørrelse
kabler
størrelse
Grundlæggende størrelse (mm)
AWG
mm
mm
mm
t
22 ~ 16
0,25 ~
1,65
1,5
3
0,7
2
2
øD
G
E
3,8 10,0 4,5
F
6,5
W
L
6,0 21,2
❋❋ Maksimal afstand for kommunikationskablet: 100 m
-- Skruer på printkortets klemme skal spændes med et tilspændingsmoment på under 0,75 N•m. Hvis
tilspændingsmomentet er højere, kan skruens gevind blive beskadiget.
8
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 8
2016-06-27 오전 11:03:32
Ledningsføring
FORSIGTIG
DANSK
• Elektriske komponenter, der leveres af installatøren – f.eks. omskifter, afbryder, kabler, klemmekasser osv. – skal
udvælges i overensstemmelse med national lovgivning eller lokale bestemmelser.
• Sluk for strømmen, før du foretager nogen tilslutninger.
• Al ledningsføring og alle komponenter skal udføres af en uddannet elektriker.
• Brug en dedikeret strømforsyning.
• Alle strømtilslutningerne skal beskyttes mod dugkondens via varmeisolering.
• Systemet skal have jordforbindelse. Undlad at skabe jordforbindelse til enheden via en forsyningsledning, lynafleder
eller telefonjordkabel. Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektriske problemer.
Printkortets layout
⑧
SMPS-kredsløb
⑨
⑩
④ ⑤ ⑥
⑦
③
Micom
①
②
⑪
⑯
2-KABLET KOMM.
LED
EEPROM
⑰
⑫
Sikring
Belastningskontrol
⑭
⑬
⑮
Nr.
Bemærkning
①
FR-kontrol
CNS2 (grøn)
②
Strømningsafbryder
CNS041 (blå)
③
Vandtank
CNS042 (gul)
④
Udgang til varmeelement (Mono)
CNS047 (sort)
⑤
Blandingssensor
CNS045 (blå)
⑥
Rumsensor
CNS044 (hvid)
⑦
Intelligent net
CNS046 (rød)
9
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 9
2016-06-27 오전 11:03:32
Ledningsføring
Nr.
Bemærkning
⑧
CNS043 (hvid)
1-2: Udgang til varmeelement
3-4: Fordamper, udgang
5-6: Fordamper, indgang
7-8: Vand, udgang
9-10: Vand, indgang
⑨
EEV
CNS062 (blå)
⑩
TB-C (sort)
F3-F4: COMM2 (kabeltilsluttet fjernbetjening)
INDGANG/UDGANG, DC, 210 mA (til hver kontrolenhed)
⑪
TB-C (sort)
F1-F2: COMM1 (IND/UD KOMM.)
INDGANG/UDGANG, DC, 10 mA
⑫
CNS1 (hvid)
1: Signal
3: Gitter
⑬
Forvarmer TB-A1 (sort)
L-N, UDGANG AC
⑭
Hovedstrøm TB-A (sort)
L-N, INDGANG AC
TB-B (sort)
⑮
B1: Neutral_INV PUMPE, UDGANG, AC
B2: Blandingsventil_CW, UDGANG, AC
B3: Blandingsventil_CCW, UDGANG, AC
B4: Koger, UDGANG, AC
B5: Neutral, UDGANG, AC
B6: Live_INV PUMPE, UDGANG, AC
B7: Neutral, UDGANG, AC
B8: Live, UDGANG, AC
B9: 2VEJS1_NO, UDGANG, AC
B10: 2VEJS1_NC, UDGANG, AC
B11: Neutral, UDGANG, AC
B12: Live, UDGANG, AC
B13: 2VEJS2_NO, UDGANG, AC
⑯
CNS304 (rød)
F3-F4: COMM2 (kabeltilsluttet fjernbetjening)
⑰
CNS3 (sort)
1: Signal
2: Gnd
B14: 2VEJS2_NC, UDGANG, AC
B15: Neutral, UDGANG, AC
B16: Live, UDGANG, AC
B17: 3VEJS_NO, UDGANG, AC
B18: 3VEJS_NC, UDGANG, AC
B19: Neutral, UDGANG, AC
B20: Live, UDGANG, AC
B21: THERM01_C, INDGANG, AC
B22: THERM01_H, INDGANG, AC
B23: THERM02_C, INDGANG, AC
B24: THERM02_H, INDGANG, AC
B25: Soldrevet/termostat_N, INPUT, AC
B26: Soldrevet/termostat_L, INPUT, AC
10
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 10
2016-06-27 오전 11:03:32
Valg af loddefri kabelsko
ffVælg en loddefri kabelsko fra et forbindelseskabel baseret på kablets nominelle dimensioner.
ffMonter en loddefri kabelsko og en tilslutningsdel fra strømkablet, og tilslut det derefter.
Sølvlodning
DANSK
B
D
Nominelle kabeldimensioner (mm2)
1,5
2,5
Nominelle skruedimensioner (mm)
4
4
4
4/6
8
10
8
Standarddimension (mm)
8
9,5
9,5
12
12
Tolerance (mm)
±0,2
±0,2
±0,2
Standarddimension (mm)
3,4
4,2
5,6
7,1
Tolerance (mm)
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
+0,3
-0,2
±0,2
Standarddimension (mm)
1,7
2,3
3,4
4,5
Tolerance (mm)
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
E
Min.
4,1
4,1
F
Min.
6
7
5
9
9
L
Maks.
16
17,5
20
28,5
30
d1
d2
t
6
7,9
Standarddimension (mm)
4,3
5,3
4,3
8,4
8,4
Tolerance (mm)
+0,2
0
+0,2
0
+0,2
0
+0,4
0
+0,4
0
Min.
0,7
0,8
0,9
1,15
11
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 11
2016-06-27 오전 11:03:33
Ledningsføring
Sådan tilsluttes forlængerledningerne
1. Klargør følgende redskaber.
Redskaber
Krympetang
Tilslutningsmuffe (mm)
Isoleringstape
Forsnævringsrør (mm)
Specifikationer
MH-14
20xØ6,5(HxOD)
Bredde 19 mm
70xØ8,0(LxOD)
Udformning
2. Som vist på billedet skal du trække afskærmningen af gummiet og kablet på
strømkablet.
-- Træk 20 mm af kabelskærmene fra det forhåndsinstallerede rør.
FORSIGTIG
• For mere information om strømkablet specifikationer for indendørs og
udendørs enheder, bedes du se installationsmanualen.
• Når du har trukket kabelledningerne fra det forhåndsinstallerede rør, skal
du indføre et krymperør.
Strømkabel
20
20
20
60
120
180
(Enhed: mm)
20
Forhåndsinstalleret rør til strømkablet
3. Indsæt begge ender af kernetråden på strømkablet i tilslutningsmuffen.
ffMetode 1
Skub kernetråden ind i muffen fra begge ender.
Tilslutningsmuffe
ffMetode 2
Drej trådkernerne sammen, og skub dem ind i muffen.
Tilslutningsmuffe
4. Med et krympeværktøj kan du sammenpresse de to ender og vende dem rundt for at sammenpresse to andre ender det
samme sted.
-- Målene for sammenpresningen skal være 8,0.
-- Når de er sammenpresset, skal du trække i begge kabelender, så de er presset godt sammen.
ffMetode 1
Sammenpresningsmål
ffMetode 2
Sammenpres det 4 gange.
5 mm
Sammenpres det 4 gange.
5 mm
12
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 12
2016-06-27 오전 11:03:33
5. Pak det ind i isolerbånd to gange eller mere og placer din sammentrækningstube i midten af isolerbåndet.
Der kræves mindst tre lag isolering.
ffMetode 1
ffMetode 2
Isoleringstape
DANSK
40 mm
Isoleringstape
35 mm
6. Påfør varme på forsnævringsrøret for at sammenpresse det.
Forsnævringsrør
7. Når forsnævringen af røret er fuldført, skal du pakke det ind i isoleringstape for at afslutte arbejdet.
Isoleringstape
FORSIGTIG
ADVARSEL
• Sørg for at de forbundne dele ikke udsættes for påvirkninger udefra.
• Sørg for at bruge isolerbånd og sammentrækningstube, der er lavet af godkendte forstærkede isoleringsmaterialer,
som har det samme niveau af holdespænding som strømkablet. (Overhold lokale forskrifter for udvidelser.)
• Ved forlængelse af det elektriske kabel, MÅ DU IKKE anvende en cirkelformet pressemuffe.
-- Ufærdige kabelforbindelse kan forårsage elektrisk stød eller brand.
13
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 13
2016-06-27 오전 11:03:33
Ledningsføring
Valg af klemme til strømkabel og forvarmer
ffTilslut kablerne til terminalkortet vha. den loddefri kabelsko.
ffBrug certificerede og godkendte kabler.
ffTilslut med et værktøj, der kan anvende det angivne moment på skruerne.
ffHvis klemmen er løs, kan der opstå brand pga. lysbuer.
Hvis klemmen er strammet for meget, kan den blive beskadiget.
ffDer skal ikke bruges ekstern kraft på klemmekassen og kablerne.
ffKabelbinderne til at fastgøre kablet skal være i et ikke-brændbart materiale, V0 eller derover.
(Kabelbinderne skal bruges til at fastgøre strømkablet, og de leveres sammen med enheden).
Tilspændingsmoment (kgf • cm)
M3
0,5~0,75
M3,5
8~12
M4
12~18
M5
20~30
ffPrimært printkort
M3,5-skrue
M3-skrue
M3,5-skrue
M4-skrue
ffHPFI
M5-skrue
14
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 14
2016-06-27 오전 11:03:33
Jordforbindelsesarbejde
ffJordforbindelsen skal foretages af en uddannet installatør af sikkerhedsmæssige årsager.
Sådan skabes der jordforbindelse til strømkablet
Installationssted
Strømforhold
Elektrisk potentiale under 150 V
Elektrisk potentiale over 150 V
DANSK
ffStandarden for jordforbindelse kan variere i henhold til den nominelle spænding og installationsstedet for varmepumpen.
ffSørg for at give strømkablet jordforbindelse i overensstemmelse med følgende.
Gennemsnitlig
luftfugtighed
Lav luftfugtighed
Udfør
jordforbindelsesarbejde
3. Note 1)
Udfør om muligt
jordforbindelsesarbejde 3 af
sikkerhedsmæssige årsager. Note 1)
Høj luftfugtighed
Jordforbindelsesarbejde 3 skal udføres. Note 1)
(Hvis der installeres en afbryder)
❋❋ Note 1) Jordforbindelsesarbejde 3
• Jordforbindelsen skal foretages af en specialiseret installatør.
• Kontrollér, om modstanden i jorden er lavere end 100 Ω.
Ved installation af en afbryder, der kan afbryde det elektriske kredsløb i tilfælde af en kortslutning, er den tilladte modstand i
jorden 30~500 Ω.
❋❋ Eksempler på brug af kabelskræller
<Kabelskræller>
1. Juster bladets position (kontrolenheden er på undersiden af værktøjet). Fastgør bladets
position i overensstemmelse med den udvendige kappe på strømkablet.
2. Fastgør strømkablet og værktøjet ved hjælp af krogen på oversiden af værktøjet.
3. Skær den udvendige kappe på strømkablet af ved at dreje værktøjet to til tre gange i pilens
retning.
4. I denne situation skal du skære den udvendige kappe på strømkablet af ved at bevæge
værktøjet i pilens angivne retning.
5. Bøj kablet en smule, og træk den afskårne del af den udvendige kappe.
15
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 15
2016-06-27 오전 11:03:34
Ledningsføring
Strøm og kommunikation med udendørsenhed
Kommunikationskabel
HPFI
N
L
Strømkabel
FORSIGTIG
• Vær forsigtig ved tilslutning af L, N.
Tilslutning af strømkablet
1. Tilslut ‘Live’- og ’Neutral’-strømkablet til ‘L, N’ på et HPFI.
2. Tilslut ‘L,N’ på et HPFI til ‘A1 og A2’ i TB-A.
3. Tilslut det beskyttende ‘jordforbindelseskabel’ til ‘jordforbindelsesskruen’ i kabinettet.
Anbefalet kabelspecifikation
Belastning
Du må IKKE bruge varmeelementet
(vandpumpe, ventil, kabeltilsluttet
RMC)
Brug forvarmer (maks. 3 kW)
Strømforsyning
1Ø, 220-240 V, 50 Hz
Strømkabel
Maks. længde
mm2, kabler
m
1,5 / 3
L < 10 m
2,5 / 3
10 m < L
4,0 / 3
L < 10 m
6,0 / 3
10 m < L
ffStrømkablet leveres ikke sammen med luft-til-vand-varmepumpen.
ffUdstyr med ”IEC 61000-3-12”.
ffForsyningskabler til dele af udstyr til brug i kontrolsættet må ikke være lettere end det polychloropren-beklædte bøjelige kabel
(kode IEC:60245 IEC 57 / CENELEC:H05RN-F)
16
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 16
2016-06-27 오전 11:03:34
Tilslutning af kommunikationskablet
ffTilslut ‘udendørsenhedens F1 og F2’ med ‘kontrolsættets F1 og F2 i TB-C’ med tolederkabel.
DANSK
Udendørsenhed
(ved kontrolplade)
Kontrolsæt
Kommunikation med en kabeltilsluttet fjernbetjening (1 enhed)
Kabeltilsluttet
fjernbetjening (Master)
Kommunikation med en kabeltilsluttet fjernbetjening (2 enheder)
Kabeltilsluttet
fjernbetjening (Slave)
Kabeltilsluttet
fjernbetjening (Master)
Tilslutning af en kabeltilsluttet fjernbetjening
1. Tilslut ’F3, F4’ på TB-C-sættet til ’F3, F4’ på en kabeltilsluttet fjernbetjening.
ff2 enheder (kabeltilsluttede fjernbetjeninger) kan installeres på TB-C.
ffNår der er installeret to enheder, skal en af dem have en ”Master”-indstilling, og den anden skal have en ”Slave”-indstilling på en
kabeltilsluttet fjernbetjening.
17
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 17
2016-06-27 오전 11:03:35
Ledningsføring
Temp. sensor til DHW, reservevarmeelement og S/W til vandgennemstrømning
Ekstern kabelføring til kontrol af en relækontakt udført af en installatør
Temp. sensor til reservevarmeelement
Temp. sensor til DHW
Relæ
Gennemstrømning s/w
Tilslutning af et temperatursensorkabel til DHW
1. Sæt sensorsiden af et temperatursensorkabel i den dertil indrettede position i en DHW.
2. Tilslut den anden side af kablet på CNS042.
Tilslutning af et temperatursensorkabel på til udgangen på reservevarmeelementet
1. Sæt sensorsiden af et temperatursensorkabel i den dertil indrettede position på et reservevarmeelement.
2. Tilslut den anden side af kablet på CNS047.
Tilslutning af en strømningsafbryder
1. Monter en strømningsafbryder i vandslangen.
2. Tilslut et kabel til en strømningsafbryder i ’CNS041’-stikket.
Tilslutning af et intelligent net
1. Monteres i henhold til diagrammet ovenfor.
18
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 18
2016-06-27 오전 11:03:35
DHW-tank – afbryderkassens layout
DHW-tank – temp. (15 m) CNS042 (gul)
DANSK
❋❋ Brug en korrekt sensorlomme, der passer til DHW-tanksensoren (OD Ø6).
Hvis der er et stort mellemrum mellem de medfølgende sensor og DHW-tanksensorlommen, skal du bruge varmefedt.
19
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 19
2016-06-27 오전 11:03:35
DHW-tank
Elektriske forbindelser
Procedure
ADVARSEL
• Sluk for strømmen, før du foretager nogen tilslutninger.
• Brug varmefedt i termistorlommen efter montering af de elektriske forbindelser.
Forbindelserne skal udføres i den elektriske boks i DHW-tank
1. Tilslut forvarmerens strømforsyning og varmebeskyttelseskablet.
2. Sørg for at aflaste kablet.
Forbindelserne skal udføres i den elektriske boks i indendørsenheder
3. Sæt termistorkablets stik i CNS042-stikket på printkortet.
4. Tilslut forvarmerens strømforsyning og varmebeskyttelseskablet (skal leveres af installatøren) til klemme TB-A1 og jord på
klemmekassen.
5. Tilslut de løse ender på TB-A1 på klemmekassen og CNS042-stikket på printkortet.
6. Sæt termistorkablets stik i X9A-stikket på printkortet.
7. Tilslut forvarmerens strømforsyning og varmebeskyttelseskablet (skal leveres af installatøren) til klemme 7, 8, 21, 22 og jord på
klemmekassen.
8. Tilslut forvarmerens strømforsyningskabel til afbryderen og jordforbindelsesskruen.
9. Fastgør kablerne til monteringerne på kabelbinderne for at sikre aflastning.
FORSIGTIG
• Det er meget vigtigt, at varmeelementet er fyldt med vand, før elektriciteten tilsluttes. Ellers er garantien ikke gyldig.
Hvis varmeelementet er installeret og ikke anvendes, skal det gennemskylles med vand en gang om ugen.
Tilslutning af solcirkulationspumpen til DHW-tanken
Beskrivelse
Solpumpe
Antal kabler
2+jord
SOLPUMPE (N)
SOLPUMPE (L)
Solpumpe
Kontrolenhed
B25
B26
Maks. A
Tykkelse
Forsyning
10 mA
0,75 mm H05RN-F eller
H07RN-F
Leveres af installatøren
(230 V~, indgang)
2
1. Kontrolsættet skal slukkes før installationen.
2. Brug af det relevante udstyr til at rette klemmekassens position som
vist i diagrammet.
3. Det sikrer, at kontrolsættet kan kontrollere, at pumpen kører.
4. Solpumpen kan kontrolleres af installatøren. Den sender et signal til
kontrolsættet afhængigt af solpumpeforholdene. I driftstilstand skal
signalet være omkring 230 VAC B/W N&L. I ikke-driftstilstand skal
signalet være omkring 0 VAC B/W N&L.
Strøm
FORSIGTIG
• Maksimalt tilladt strømstyrke for hver klemme er under
10 mA.
• Port nummer B25 og B26 er indgangsporte til registrering, og
de forsyner ikke solpumpen med strøm.
20
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 20
2016-06-27 오전 11:03:36
Tilslutning af soldrevet cirkulationspumpe/DHW-termostat til DHW-tank
Beskrivelse
Antal kabler
Soldrevet pumpe /
DHW-termostat
2+jordforbindelse
SOLDREVET PUMPE/
DHW-termostat
Tykkelse
Forsyningsomfang
10 mA
0,75mm2 H05RN-F eller
H07RN-F
Feltforsyning (230 V~,
indgang)
1. Slå kontrolsættet fra, inden installationen foretages.
2. Brug det korrekte udstyr til at placere klemmerækken som vist i
diagrammet.
3. Kontrolsættet skal informere om, at den soldrevne pumpe/DHWtermostaten kører.
4. Den soldrevne pumpe/DHW -termostat kontrolleres af installatørens
håndtering. Den sender signalet til kontrolsættet afhængigt af
driftsbetingelserne for den soldrevne pumpe/DHW-termostaten. I
driftstilstand skal signalet være omkring 230 VAC B/W N&L. I afbrudt
tilstand skal signalet være omkring 0 VAC B/W N&L.
B25
B26
Kontrolenhed
Strøm
FORSIGTIG
DANSK
SOLDREVET PUMPE/DHW-termostat (N)
SOLDREVET PUMPE/DHW-termostat (L)
Maks. ampere
• Den maksimalt tilladte strømstyrke for hver terminal er under
10 mA.
• Portene B25, B26 er indgangsporte til registrering, og de
leverer ikke strøm til en soldrevet pumpe/DHW-termostat.
Strømtilslutning
N
L
N
L
N
L
1-faset
230 V~
DHW-tank
BEMÆRK
N
L
N
L
L1(R) L2(S) L3(T)
N
3-faset
380 V~
DHW-tank
• Det er vigtigt, at trevejsventilen er justeret korrekt: Når trevejsventilen er inaktiv (ikke aktiveret), skal
rumopvarmningskredsløbet vælges. Når trevejsventilen er aktiveret, skal sanitetsvarmekredsløbet vælges.
• Den forvarmer, der skal tilsluttes, bør være på 3 kW eller lavere.
Fejlfinding
VIGTIGT: Alt vedligeholdelses- eller reparationsarbejde skal udføres af en godkendt installatør.
Problem
Der kommer ikke varmt vand ud.
Mulig årsag
Løsning
Der er ingen strøm til vandvarmeren
Kontrollér, om der er strøm på
strømforsyningsterminalen på
termostaten.
Termostaten er muligvis indstillet
for højt og får sikringen eller
sikkerhedsnedlukningsventilen til at blive
aktiveret.
Reducer termostatindstillingen med 5 °C,
og tryk på nulstillingsknappen.
21
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 21
2016-06-27 오전 11:03:36
DHW-tank
Problem
Varmefunktionen fungerer ikke
Vandet er ikke varmt nok
Sikkerhedsventilen (SV) drypper.
Lækageadvarsel – udgang drypper.
Mulig årsag
Løsning
Varmeelementet eller de interne elkabler
er defekte.
Kontrollér, om der er strøm på
strømforsyningen på stikket til
varmeelementet mellem det sorte og det
gule/grønne kabel. Hvis den er i orden,
skal du trykke på nulstillingsknappen på
sikringen/sikkerhedsnedlukningsventilen.
Termostaten er sat for lavt.
Justér termostaten opad med en
almindelig skruetrækker.
Varmeelementet eller de interne elkabler
er delvist defekte.
Kontrollér modstanden i varmeelementet
på stikket til varmesamlingen samt status
for de interne kabler.
UX-blandingsventilen (monteret øverst) er
fejljusteret.
Justér UX-blandingsventilen korrekt til den
ønskede temperatur.
Vandet udvider sig, når det varmer op. Hvis
der ikke er nogen gennemstrømning af
varmt vand i et stykke tid, opbygges der
et tryk, som får sikkerhedsventilen til at
åbne sig.
Hvis sikkerhedsventilen drypper meget,
skal den muligvis udskiftes. Det er normalt
med en vis dryppen. Alternativt kan der
monteres et ekspansionselement.
Varmeelementet er muligvis ikke strammet
ordentligt.
Der kan være en lækage.
Andre problemer, eller hvis ingen af
ovenstående løser problemet.
ADVARSEL
FORSIGTIG
-
Kontrollér forseglingen på
varmeelementets O-ring samt alle
tilslutninger.
Kontakt installatøren/leverandøren
vedrørende eventuelle fejl.
Forkert håndtering af termostat, sikkerhedsventil eller andre ventiler kan medføre revner i tanken. Følg vejledningen
grundigt ved servicering af enheden:
• Sluk altid for hovedstrømmen, når vandtilførslen frakobles.
• Test jævnligt, at sikkerhedsventilen kan bevæge sig frit, ved at åbne ventilen, så du kan se, at vandet kan flyde
uhindret.
• Elektrisk tilslutning og al servicering af de elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker.
• Tilkobling og al servicering af VVS-tilbehør må kun udføres af en autoriseret installatør.
• Ved udskiftning af termostaten, sikkerhedsventilen eller en anden ventil eller del, der blev leveret sammen med denne
enhed, må der kun bruges godkendte dele med samme specifikation.
• Før nulstilling af sikkerhedsnedlukningsventilen eller ændring af termostatindstilling skal du altid huske at isolere den
elektriske forsyning til enheden. Dette skal gøres, før låget til elboksen tages af.
• Hvis det elektriske element eller termostaten er defekt, skal du kontakte en autoriseret elektriker.
• Når justeringerne er foretaget, skal du sikre, at låget til elboksen sættes korrekt på plads, og at holderskruen sættes på
plads igen.
22
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 22
2016-06-27 오전 11:03:36
Forvarmer
DANSK
Forvarmer
Anbefalet kabelspecifikation
Belastning
Strømforsyning
Brug forvarmer (maks. 3 kW)
1Ø, 220-240 V, 50 Hz
Strømkabel
Maks. længde
mm2, kabler
m
4,0 / 3
L < 10 m
6,0 / 3
10 m < L
❈ kode IEC: 60245 IEC 57/ CENELEC: H05RN-F
Tilslutning af en forvarmer (PTC-varmer – tilladt grænse: Maks. 3 kW)
1. Tilslut en ‘forvarmer’ direkte med ‘A3 og A4’ i TB-A.
BEMÆRK
• Kabelspecifikationer: 6,0 mm2 (uanset afstand)
• Kode IEC: 60245 IEC 57 / CENELEC : H05RN-F
Specifikationstabel
Del
Specifikation
Klemmekasse (udgang)
N, L på TB-A1
Tilslutningsbelastning
Direkte forbindelse til en forvarmer
Udgang (N, L)
AC 230 V (MAKS. 20 A)
23
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 23
2016-06-27 오전 11:03:36
Ledningsføring
Reservevarmeelement
Relæ eller magnetkontaktkabel
Tilslutning af et relæ eller en magnetkontakt til et reservevarmeelement (ikke direkte tilslutning af et
reservevarmeelement)
1. Tilslut et ”relæ eller en magnetkontakt” med ”CNP003,CNP001,CNP002”.
ffNår tilstanden for et reservevarmeelement er slået ”TIL” i første trin, er der et kontrolsignal med 230 V AC, der løber gennem
CNP003 og CNP001.
ffNår tilstanden for et reservevarmeelement er slået ”TIL” i andet trin, er der et kontrolsignal med 230 V AC, der løber gennem
CNP003 og CNP002.
Første trin
N
BEMÆRK
Andet trin
L1
N
L2
Denne port kan IKKE levere nok strøm til at drive et reservevarmeelement.
Den skal kun bruges til at levere et TIL/FRA-kontrolsignal.
Maks. strømstyrke er 0,5 A.
24
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 24
2016-06-27 오전 11:03:37
Specifikationstabel
Specifikation
Tapklemme (udgang)
Trin 1: CNP003, CNP001
Trin 2: CNP003, CNP002
Tilslutningsbelastning
Relæ eller magnetkontakt til et kontrolsignal
Udgang (CNP003, CNP001 eller (CNP003, CNP001)+(CNP003,
CNP002)
AC 230 V (MAKS. 0,5 A)
DANSK
Del
Ekstra koger
Tilslutning af den ekstra koger
Beskrivelse
Ekstra koger
Antal kabler
2+jord
B5
Ekstra koger (N)
Ekstra koger (L)
Indstilling af ekstra koger Drift af ekstra koger (relæ
på kontrolsættet (relæ
aktiveret)
deaktiveret)
B4
L N
L N
Koger
Koger
Maks. A
Tykkelse
Forsyning
10 mA
0,75 mm2 H05RN-F eller
H07RN-F
Leveres af installatøren
(230 V~, indgang)
1. Kontrolsættet skal slukkes før installationen.
2. Brug af det relevante udstyr til at rette klemmekassens position som
vist i diagrammet.
3. Kontrollér, at signalet EXT-CTRL for den ekstra koger er 230 V AC.
-- Sæt ikke direkte strøm til den ekstra koger.
❋❋ Varmepumpen fungerer ikke, når den ekstra koger er aktiveret.
25
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 25
2016-06-27 오전 11:03:37
Ledningsføring
Tilslutningsvejledning til ekstra pumpe
Eksempel 1) Vekselpumpe
Tilslut PWM-kontrolenhedens eksterne pumpe til PWM-klemmekassen, og tilslut strømkablet til den eksterne kontaktklemme.
Det maksimale antal installationer af ekstra pumper er en vekselpumpe (indgangseffekt 100 W).
1. Strømforsyning (veksel- pumpe)
B1
B6
Ekstra pumpe i drift
Neutral ekstra pumpe
2. PWM-kontrol (kun for veksel- pumpe)
Reference (GND)
PWM-signal (SIG)
FORSIGTIG
• Hvis der er forkert kabelføring mellem PWM og referencen, fungerer vekselvandpumpen muligvis ikke, eller den
fungerer muligvis forkert.
26
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 26
2016-06-27 오전 11:03:37
Eksempel 2) AC-pumpe
Det maksimale antal installationer af ekstra pumper er en AC-pumpe (indgangseffekt 100 W).
1. Strømforsyning (AC-pumpe)
B8
DANSK
B7
Ekstra pumpe i drift
Neutral ekstra pumpe
Neutral ekstra pumpe
Ekstra pumpe i drift
Printkort
Klemmekasse
B7
B8
Pumpe
Tænd/sluk
FORSIGTIG
L
N
M/C
• Klemmen på dette produkt er til en ekstra vandpumpe, og den maksimalt tilladte strømstyrke er 0,5 A.
Karakteristisk PWM-kurve
hastighed
Maks.
PWM-indgangssignal (%)
Den ekstra pumpe skal være af samme produkttype som i grafen ovenfor.
Anbefaling
5~9 kW: GRUNDFOS UPM3 25-75 (varmetype)
12~16 kW: WILO STRATOS PARA 25/1-9 (varmetype)
27
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 27
2016-06-27 오전 11:03:37
Ledningsføring
Tilslutning af tovejsventilen
Beskrivelse
Antal kabler
Motoriseret tovejsventil til spærring
af UFH-kredsløb under afkøling.
2VEJS1 (L1)
2VEJS1 (L2)
Neutral (N)
B9 B11 B13B14
B10 B12
2+jord
2VEJS2 (L2)
2VEJS2 (L1)
Live (L)
Normal åben
type
Ved normal lukket type
- Når den lukker
- Når den åbner
N L1
Blandingstank
Gulvvarme
FORSIGTIG
Gulvvarme
Blandingstank
Tykkelse
Forsyning
22 mA
> 0,75 mm2, H05RN-F
eller H07RH-F
Leveres af installatøren
(230 V~, udgang)
Motoriseret tovejsventil
ffNår vandets udgangstemperatur når under 16 °C i afkølingstilstand,
lukkes UFH-kredsløbene.
ff230 V AC
ff2 kabler (normal åben eller normal lukket)
1. Kontrolsættet skal slukkes før installationen.
2. Brug af det relevante udstyr til at rette klemmekassens position som
vist i diagrammet.
3. Vær opmærksom på, hvilken type du bruger.
-- Normal ÅBEN eller normal LUKKET.
*Tilslutning af to kabler for tovejsventilen
Normal lukket
type
Maks. A
Tovejsventil
• Der er to typer tovejsventiler – normal åben type og
normal lukket type. Sørg for at forbinde klemmerne til
de korrekte positioner på klemmekassen. Som angivet i
kabelføringsdiagrammet og illustrationerne ovenfor.
Ved normal åben type
- Når den åbner
- Når den lukker
N
Blandingstank
Gulvvarme
Blandingstank
L2
Gulvvarme
Tovejsventil
28
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 28
2016-06-27 오전 11:03:38
Tilslutning af trevejsventilen
Beskrivelse
Antal kabler
Omstyringstype –
trevejsventil
Tykkelse
Forsyning
22 mA
> 0,75 mm , H05RN-F
eller H07RN-F
Leveres af installatøren
(230 V~, indgang)
4
B18
B17
B16
B15
3VEJS (L2)
3VEJS (L1)
Indstillingsværdi for installatør
(nr. 3071) “0” – gulvvarme som
standard
L1
L2
A
FRA
(oprindelig)
TIL
B
TIL
FRA
Indstillingsværdi for installatør
(nr. 3071) “1” – DHW-tank som
standard
A
2
Trevejsomstyringsventil til vandtank
ffOmstyringstilstand til afkøling – UFH-kredsløb lukkes.
ff230 V AC
1. Kontrolsættet skal slukkes for installationen.
2. Brug af det relevante udstyr til at rette klemmekassens
position som vist i diagrammet.
3. Vær opmærksom på, hvilken type trevejsventil du
bruger.
DANSK
Status
Neutral (N)
Live (L)
Maks. A
A
GULVVARME
GULVVARME
Udendørsenhed
Udendørsenhed
3VEJS V/V
3VEJS V/V
DHW-TANK
B
DHW-TANK
B
GULVVARME
Udendørsenhed
GULVVARME
Udendørsenhed
3VEJS V/V
3VEJS V/V
DHW-TANK
DHW-TANK
Tilslutning af termostaten
Beskrivelse
Antal kabler
Rumtermostat til
vejrkontrol
4
Neutral (N)
Live (L)
TERMOSTAT01_AFKØLING (C1)
TERMOSTAT01_VARME (H1)
TERMOSTAT02_AFKØLING (C2)
TERMOSTAT02_VARME (H2)
N L C1 H1
B19
B20 B22 B24
B21 B23
Maks. A
Tykkelse
Forsyning
22 mA
> 0,75 mm , H05RN-F
eller H07RH-F
Leveres af installatøren
(230 V~, indgang)
2
1. Kontrolsættet skal slukkes for installationen.
2. Brug af det relevante udstyr til at rette klemmekassens position som
vist i diagrammet.
3. Vær opmærksom på, hvilken type du bruger.
-- Kontaktsignalet skal være “L”. Hvis du monterer to termostater, er
termostat2 før termostat1.
N L C2 H2
TERMOSTAT01
TERMOSTAT02
29
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 29
2016-06-27 오전 11:03:38
Ledningsføring
Eksempel
kun zone nr. 1: afkølingstilstand
N
L
kun zone nr. 2: afkølingstilstand
N
L
N
Rumtermostat
Rumtermostat
kun zone nr. 1: opvarmningstilstand
kun zone nr. 2: opvarmningstilstand
N
L
N
L
Rumtermostat
ADVARSEL
zone nr. 1, zone nr. 2: afkølingstilstand
Rumtermostat
zone nr. 1, zone nr. 2:
opvarmningstilstand
N
Rumtermostat
L
L
Rumtermostat
• Før installationen af rumtermostaten fuldføres, skal du kontrollere ledningsføringsmetoden i en brugervejledning til
rumtermostaten i forhold til L-udgangskablet.
Målzone
Zone 1
Termostat til/fra – kontrolenheds udgangssignal
Kun varme
ffTilslut strømmen til en kontrolenhed for termostat til/fra til B19 og B20, og tilslut udgangen for en kontrolenhed for termostat
til/fra til B22.
30
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 30
2016-06-27 오전 11:03:39
Eksempel på RX1 (Danfoss)
ffI brugervejledning til RF-modtager
RX1 og RX2
DANSK
Elektronik
Kun klemme
1 RX2
N L 1 2 3 4
Zone
2 til
Com
Zone
1 til
Zone 1
fra
ffEksempel på ledningsføring
Kontrolsæt
Afkøling
(zone 1)
Varme
(zone 1)
Afkøling
(zone 2)
Varme
(zone 2)
19 20 21 22 23 24
N
L
1
2
3
4
Com
RF-modtager (RX1)
31
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 31
2016-06-27 오전 11:03:40
Ledningsføring
Tilslutning af soldrevet cirkulationspumpe/DHW-termostat til DHW-tank
Beskrivelse
Soldrevet pumpe /
DHW-termostat
Antal kabler
2+jordforbindelse
SOLDREVET PUMPE/DHW-termostat (N)
SOLDREVET PUMPE/DHW-termostat (L)
SOLDREVET PUMPE/
DHW-termostat
Kontrolenhed
Strøm
B25
B26
Maks. ampere
Tykkelse
Forsyningsomfang
10 mA
0,75mm2 H05RN-F eller
H07RN-F
Feltforsyning (230 V~,
indgang)
1. Slå kontrolsættet fra, inden installationen foretages.
2. Brug det korrekte udstyr til at placere klemmerækken som vist i
diagrammet.
3. Kontrolsættet skal informere om, at den soldrevne pumpe/DHWtermostaten kører.
4. Den soldrevne pumpe/DHW -termostat kontrolleres af installatørens
håndtering. Den sender signalet til kontrolsættet afhængigt af
driftsbetingelserne for den soldrevne pumpe/DHW-termostaten. I
driftstilstand skal signalet være omkring 230 VAC B/W N&L. I afbrudt
tilstand skal signalet være omkring 0 VAC B/W N&L.
FORSIGTIG
• Den maksimalt tilladte strømstyrke for hver terminal er under
10 mA.
• Portene B25, B26 er indgangsporte til registrering, og de
leverer ikke strøm til en soldrevet pumpe/DHW-termostat.
32
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 32
2016-06-27 오전 11:03:40
Ledningsføringsskema
Diagram over ledningsføring
DANSK
33
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 33
2016-06-27 오전 11:03:40
Selvtesttilstand for kabeltilsluttet fjernbetjening
Brug af selvtesttilstand
1. Ved brug af selvtesttilstand for den kabeltilsluttede fjernbetjening skal du trykke på knapperne [<] og [>] i over 3 sekunder.
2. Du kan køre selvtesttilstanden på følgende måde.
ffBelastningsliste: Når du trykker på den tilsvarende knap, kan du slå belastningen til eller fra.
Knappen Enter
(rød)
Aktiv del
LCD-display
Vandpumpe
Forvarmer
DHW-ventil
Zone 1-ventil
Reservevarmeelement 1
Reservevarmeelement 2
Ekstra koger
Zone 2-ventil
Blandingsventil
ffNår pumpen er slået fra, kan reservevarmeelementet ikke aktiveres.
ffDHW-ventilen, Zone 1-ventilen, Zone 2-ventilen og blandingsventilen kan ikke aktiveres på samme tid.
34
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 34
2016-06-27 오전 11:03:42
ffTermostat 1, 2 og solvarmepanelet vises som nedenfor, når du indstiller dem med et kontrolsæt.
Termostat 2 (Zone 2),
Solvarmepanel (TIL/FRA)
DANSK
Termostat 1 (Zone 1),
ffTimerknap: Når du trykker på knappen, vises sensorværdien i rækkefølge.
TW1-sensor
(ind)
TW2-sensor
(ud1)
TW3-sensor
(ud2)
TW4-sensor
(ud3)
Tanksensor
Indendørs
sensor
ffNår sensorværdien vises, men du ikke trykker på ’Timer’-knappen i 5 sekunder, vises den tidligere status.
ffVed sensorfejl eller manglende sensorinstallation vises den tilsvarende sensortemperatur som ”Er”.
i 3 sekunder.
ffHvis du trykker på den knap, der ikke har nogen funktion, blinker
ffHvis du trykker én gang på knappen Delete, vil alle belastningerne blive deaktiveret.
blinker i 3 sekunder.
ffHvis alle belastningerne er slået FRA, ignoreres annulleringsvalg, og
ffHvis du trykker på knappen ESC, afslutter du visningen og går til den generelle tilstand.
ffFunktionen for blandingsventilen virker afhængigt af brugen af blandingsventilen (FSV-kode: 4041).
35
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 35
2016-06-27 오전 11:03:42
Fejlfinding
Hvis der er et problem med enhedens korrekte drift, vises der fejlkoder på kontrolenheden.
I følgende tabel forklares fejlkoderne på LCD-displayet.
Termistor
ffKontrollér dens modstand. 10.000 ohm ved 25 °C (kontrolsæt), 200.000 ohm ved 25 °C (DHW-tank, sol)
ffKontrollér dens placering som vist i diagrammet.
ffKontrollér dens kontaktstatus med røret.
ffDen ultimative løsning er at udskifte delene
Display
Forklaring
Kabeltilsluttet fjernbetjening – termistor KORTSLUTTET eller ÅBEN
Vandindløbstermistor – KORTSLUTTET eller ÅBEN
PHE-udløbstermistor – KORTSLUTTET eller ÅBEN
Vandudløb (reservevarmeapparat) temperatursensor KORTSLUTTET eller ÅBEN (ved brug af
reservevarmeelement)
Vandtanktermistor – KORTSLUTTET eller ÅBEN
Indløbstemperatursensor for udendørs fordamper – KORTSLUTTET eller ÅBEN
Blandingsventiltermistor – KORTSLUTTET eller ÅBEN
Temperatursensor til kabeltilsluttet
kontrolenhed
E653
FORDAMPER-indløb
E906
Tr1
Vandudløb
E902
Tw2
Ref’ ind
PHE
Ref’ ud
Tw1
Vandindløb
E901
Udendørsenhed
Temperatursensor til vandtank
E904
36
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 36
2016-06-27 오전 11:03:43
Kommunikation
Display
Forklaring
Kommunikationsfejl mellem fjernbetjeningen og kontrolsættet
Registreringsfejl mellem fjernbetjeningen og kontrolsættet
DANSK
Hukommelse (EEPROM) – læse/skrive-fejl (fejl i data på kabeltilsluttet fjernbetjening)
E601, E604
E654
HUKOMMELSE (EEPROM) – læse/skrive-fejl (fejl i data på kabeltilsluttet fjernbetjening)
EEPROM
37
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 37
2016-06-27 오전 11:03:43
Fejlfinding
Vandpumpe og gennemstrømning S/W
Display
Forklaring
Gennemstrømning S/W FRA – fejl
• Ved gennemstrømning S/W FRA i 30 sekunder, mens vandpumpesignalet er TIL (starter)
• Ved gennemstrømning S/W FRA i 15 sekunder, mens vandpumpesignalet er TIL (efter start)
Gennemstrømning S/W TIL – fejl
• Ved gennemstrømning S/W FRA i 10 minutter, mens vandpumpesignalet er FRA
E911
ffVandpumpe TIL (gennemstrømning S/W fra)
ffVandpumpe TIL (gennemstrømning S/W fra): IKKE nok vandgennemstrømning
Vandgennemstrømning < 16(7) LPM
E912
ffVandpumpe FRA (gennemstrømning S/W til)
Vandgennemstrømning < 16(7) LPM
38
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 38
2016-06-27 오전 11:03:43
Fejlkoder
Hvis der er problemer med enheden, og den ikke fungerer korrekt, vises fejlkoden på UDENDØRSENHEDENS primære PBA eller
LCD’en på den kabeltilsluttede fjernbetjening.
Display
Forklaring
Fejlkilde
KONTROLSÆT / UDENDØRSENHED – kabeltilslutningsfejl
162
EEPROM-fejl
KONTROLSÆT
198
Fejl i klemmekassens varmesikring (åben)
KONTROLSÆT
201
KONTROLSÆT / UDENDØRSENHED – kommunikationsfejl (matchningsfejl)
KONTROLSÆT,
UDENDØRSENHED
202
KONTROLSÆT / UDENDØRSENHED – kommunikationsfejl (3 minutter)
KONTROLSÆT,
UDENDØRSENHED
203
Kommunikationsfejl mellem VEKSLER og PRIMÆR MICOM (6 minutter)
UDENDØRSENHED
221
UDENDØRSENHED – fejl i temperatursensor
UDENDØRSENHED
231
Fejl i temperatursensor til kondensator
UDENDØRSENHED
251
Fejl ved temperatursensor til udsugningssensor
UDENDØRSENHED
320
OLP-sensorfejl
UDENDØRSENHED
403
Registrering af frysning i kompressor til UDENDØRSENHED (under afkøling)
UDENDØRSENHED
404
Beskyttelse af UDENDØRSENHED, når den er overbelastet (under sikkerhedsstart og
normal driftstilstand)
UDENDØRSENHED
407
Komp. deaktiveret pga. højt tryk
UDENDØRSENHED
416
Udsugningen for en kompressor er overophedet
UDENDØRSENHED
425
Fejl – strømkildekabel mangler (kun for 3-faset model)
UDENDØRSENHED
440
Varmefunktionen er blokeret (udendørstemperatur over 35 °C)
UDENDØRSENHED
441
Afkølingsfunktionen er blokeret (udendørstemperatur under 9 °C)
UDENDØRSENHED
458
UDENDØRSENHED – fejl i blæser1
UDENDØRSENHED
461
[Veksler] Kompressoropstartsfejl
UDENDØRSENHED
462
[Veksler] Fejl i total strømstyrke/PFC-overstrømsfejl
UDENDØRSENHED
463
OLP er overophedet
UDENDØRSENHED
464
[Veksler] IPM-overstrømsfejl
UDENDØRSENHED
465
Kompressor V – grænsefejl
UDENDØRSENHED
466
DC LINK – over/-understrømsfejl
UDENDØRSENHED
467
[Veksler] Kompressorrotationsfejl
UDENDØRSENHED
468
[Veksler] Fejl ved spændingssensor
UDENDØRSENHED
469
[Veksler] Fejl ved DC LINK-spændingssensor
UDENDØRSENHED
470
Udendørs enhed EEPROM læse/skrive-fejl
UDENDØRSENHED
471
Udendørs enhed EEPROM læse/skrive-fejl (OTP-fejl)
UDENDØRSENHED
474
Fejl i IPM- (IGBT-modul) eller PFCM-temperatursensor
UDENDØRSENHED
475
UDENDØRSENHED – fejl i blæser2
UDENDØRSENHED
DANSK
101
KONTROLSÆT,
UDENDØRSENHED
39
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 39
2016-06-27 오전 11:03:43
Fejlkoder
Display
Forklaring
Fejlkilde
484
PFC-overbelastningsfejl
UDENDØRSENHED
485
Fejl ved indgangsspændingssensor
UDENDØRSENHED
500
IPM er overophedet
UDENDØRSENHED
554
Gaslækagefejl
UDENDØRSENHED
601
Kommunikationsfejl mellem KONTROLSÆTTET og den kabeltilsluttede
fjernbetjening
Kabeltilsluttet
fjernbetjening
602
Kabeltilsluttet fjernbetjening – fejl i Master/Slave-indstilling
Kabeltilsluttet
fjernbetjening
604
Kommunikationsregistreringsfejl mellem KONTROLSÆTTET og den kabeltilsluttede
fjernbetjening
KONTROLSÆT,
kabeltilsluttet
fjernbetjening
607
Kommunikationsfejl mellem den kabeltilsluttede Master- og Slave-fjernbetjening
Kabeltilsluttet
fjernbetjening
901
Fejl i temperatursensor til vandindløb (PHE) (åben/kortsluttet)
UDENDØRSENHED
902
Fejl i temperatursensor til vandudløb (PHE) (åben/kortsluttet)
UDENDØRSENHED
903
Fejl i temperatursensor til vandudløb (reservevarmeelement).
KONTROLSÆT
904
DHW-tank – fejl i temperatursensor
KONTROLSÆT
906
Temperatursensor til udendørs fordamperindløb (åben/kortsluttet)
UDENDØRSENHED
911
Fejl i strømningsafbryder og vandpumpe (strømningsafbrydersignal er FRA i 10
sekunder, mens vandpumpesignalet er TIL)
KONTROLSÆT
912
Fejl i strømningsafbryder og vandpumpe (vandsignal er FRA i 60 sekunder, mens
strømningsafbrydersignal er TIL)
KONTROLSÆT
916
Temperatursensor for blandingsventil (åben/kortsluttet)
KONTROLSÆT
40
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 40
2016-06-27 오전 11:03:44
Blandingsventil
Installation af blandingsventil
Radiator
DANSK
TW4
Balanceringselement
(blandingstank)
Under gulv
Når to forskellige zoner bruges ved forskellige temperaturer, kan du justere temperaturen for udsugningsvand til vand med
høj temperatur og styre gennemstrømningen for at sikre vand med lav temperatur ved at anvende blandingsventilen og
temperatursensoren for blandingsventilen (TW4).
1. Vælg en blandingsventil via producenterne nedenfor (anbefales), og montér den ved indgangen til zonen.
2. Montér den medfølgende temperatursensor (TW4) i bunden af blandingsventilen. Montér TW4-sensor inden for 1 meter af
blandingsventilen.
3. Da driftstiden varierer afhængigt af producenten, skal FSV (standard 90 sekunder) ved at se FSV-værdien nedenfor.
Producent
BELIMO
SIEMENS
Trevejsventil
R3020-6P3-S2
VXP45.20-4 (kvs 4)
V5011E1213
Aktuator
LR230A(-S)
SSB31
ML6420A3015
Driftstid
90 sekunder
150 sekunder
60 sekunder
FSV-indstilling (nr. 4046)
9
15
6
Modelkode
HONEYWELL
❋❋ Tabellen ovenfor er til reference. Den kan blive ændret uden varsel.
4. Angiv FSV-værdien ved at se tabellen nedenfor afhængigt af dit installationsmiljø.
Funktion
Blandingsventil
Detaljer
Kode
Enhed
Standard
Min.
Maks.
Bruges eller ej
4041
-
0 (Nej)
0
2
Difference i måltemperatur
(opvarmning) (TW2-TW4)
4042
°C
10
5
15
Difference i måltemperatur
(afkøling) (TW4-TW2)
4043
°C
10
5
15
Kontrolfaktor
4044
-
2
1
5
Interval for ventilkontrol
4045
Min.
2
1
30
Driftstid (10 sekunder på enhed)
4046
(x10) sekunder
9
6
24
❋❋ 4041 =1 : Kontrolleres på baggrund af temperaturforskellen (4042, 4043)
❋❋ 4041 =2 : Kontrolleres på baggrund af temperaturforskellen på WL-værdien
41
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 41
2016-06-27 오전 11:03:44
Blandingsventil
eks.)
Opvarmning
<#4041=1>
<#4041=2>
Tw2
Tw2
FCU WL
FCU WL
#4042
Gulv-WL
Gulvtemperatur
Ta
Ta
❋❋ Blandingsventilen kontrolleres på baggrund af FCU WL-værdien.
❋❋ Når #4044-værdien stiger, og #4045-værdien falder, stiger kontrolhastigheden. (Der kan forekomme temperaturselvsving, hvis
kontrolhastigheden stiger afhængigt af belastningen).
❋❋ Reservepumpen og blandingsventilen skal købes separat. TW4-sensoren er inkluderet i produkttilbehøret.
❋❋ TW2: Vandtemperatursensor 2
• Når termostatkontrollen er angivet til at være ’i brug’, kan blandingsventilen bruges til Zone 1 og Zone 2. (Når både
FSV nr. 2091 og nr. 2092 er angivet til 1)
FORSIGTIG
Tilslutning af blandingsventilen
Blandingssensor
(Standard, 15 m) CNS045 (blå)
Radiator
N
L
N
L
N
L
2: Blandingsventil_CW
3: Blandingsventil_CCW
5: Neutral
Balanceringselement
(blandingstank)
TW4
Under gulv
42
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 42
2016-06-27 오전 11:03:44
Beskrivelse
Antal kabler
Blandingsventil
Tykkelse
Forsyning
22 mA
> 0,75 mm , H05RN-F
eller H07RH-F
Leveres af installatøren
(230 V~, indgang)
2
1. Kontrolsættet skal slukkes før installationen.
2. Brug af det relevante udstyr til at rette klemmekassens position som
vist i diagrammet.
Neutral (N)
CCW (L2)
CW (L1)
DANSK
B5
B3
B2
4
Maks. A
Eksempel på sensorinstallation (TW3 / TW4)
Svejs sensorholderen fast på den valgte rørplacering, og isoler den.
Når røret er et kobberrør
Når røret ikke er et kobberrør
Rør
Rør
Sensor
Sensorholder
Sensor
Aluminiumstape
Gummitape
Sensor
Sensor
Sensorklemme
Kabelbinder
isolator
BEMÆRK
isolator
• Hvis sensorholderen ikke kan svejses fast på røret, skal du fastgøre sensoren med aluminiumstape og isolere det.
43
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 43
2016-06-27 오전 11:03:45
Betonhærdningsfunktion
Når der er installeret rør til gulvvarme, anvendes funktionen til forstærkning af betonhærdning. (Driftsperiode: 23 dage)
Startprocedure
1. Efter at have slukket DIP-kontakten K3 (tredje kontakt på SW03) i kontrolsættet (standard TIL) skal du slukke og tænde
kontrolsættet. Betonhærdningen starter automatisk. (Hvis der opstår strømsvigt, og kommunikationen genstarter senere,
fortsætter funktionen).
2. Udsugningsvandets temperatur kontrolleres med tiden som vist nedenfor.
[Temp.]
60
55
50
45
40
35
30
25
20
1
2
3
Klassificering
4
5
6
7
8
9
Oprindelig varme
10
11
12
13
14
15
Trinvis hævning
16
17
18
19
20
Opvarmning
21
22
23
[Dag]
Trinvis sænkning
Samlet (time)
Tid
96
72
24
24
24
24
24
144
24
24
24
24
24
552
Temperatur
30
55
30
35
40
45
50
55
50
45
40
35
30
-
3. De resterende dage vises på den kabeltilsluttede fjernbetjening under driften, men den centrale funktion er ikke tilgængelig.
De resterende
dage vises.
❋❋ Hvis der vises en fejl, fungerer betonhærdningsfunktionen.
44
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 44
2016-06-27 오전 11:03:45
Indstilling af installationsfunktion
ffIndstil installationsfunktionen på kontrolsættet med fjernbetjeningsmuligheden.
Proceduren med indstilling af en mulighed
DANSK
Indtastningstilstand for indstilling
af en mulighed
Tilstand for indstilling af en
mulighed
Tilstandsændring
Knappen High Temp (Høj temp.)
Knappen High Fan (Høj blæser)
Knappen Low Temp (Lav temp.)
Knappen Low Fan (Lav blæser)
45
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 45
2016-06-27 오전 11:03:45
Indstilling af installationsfunktion
Gå i tilstand til indstilling af mulighed
1. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen.
2. Isæt batterierne, og gå i indstillingstilstand, mens du trykker på knappen High Temp (Høj temp.) og knappen Low Temp (Lav
temp.).
3.
Kontrollér, om du har indtastet statussen for indstillinger af mulighed.
Ændring af en bestemt mulighed
Du kan ændre hvert ciffer for indstillet mulighed.
Mulighed
SEG1
SEG2
Forklaring
SIDE
TILSTAND
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
Tiercifferet for et
Enercifferet for et
Den indstillingstilstand,
funktions-SEG, du vil funktions-SEG, du vil Den ændrede værdi
du vil ændre
ændre
ændre
Fjernbetjeningsdisplay
Indikationer og
detaljer
BEMÆRK
Indikationer Detaljer Indikationer Detaljer
0
D
Indikationer
Detaljer Indikationer Detaljer Indikationer Detaljer Indikationer Detaljer
Indstillingstilstand
1~6
SEG’s tierciffer
0~9
SEG’s
enerciffer
0~9
Den ændrede
værdi
0~F
• Ved ændring af et ciffer i et kontrolsæts adresse skal SEG3 indstilles som ‘A’.
• Ved ændring af et ciffer i et kontrolsæts installationsmulighed skal SEG3 indstilles som ‘2’.
Eksempel) Ved indstilling af ‘central kontrolenhed’ til statussen Bruges ikke.
Mulighed
SEG1
SEG2
Forklaring
SIDE
TILSTAND
Indikationer
0
D
SEG3
SEG4
SEG5
Den
Tiercifferet for et Enercifferet for
indstillingstilstand, funktions-SEG, et funktions-SEG,
du vil ændre
du vil ændre
du vil ændre
2
0
5
SEG6
Den
ændrede
værdi
0
❋❋ 02-serie – installationsmulighed
Klassificering
SEG1~24
Brug central kontrolenhed (standard)
020010 100000 200000 300000
Brug ikke central kontrolenhed
020000 100000 200000 300000
46
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 46
2016-06-27 오전 11:03:46
Memo
DANSK
47
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 47
2016-06-27 오전 11:03:46
EHS MONO Kit-EU_IM_05388A-04_DA.indd 48
2016-06-27 오전 11:03:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising