Samsung | MWR-WE10N | Samsung Controller, WIRED REMOTE Bruksanvisning

Samsung Controller, WIRED REMOTE Bruksanvisning
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 32
2016-03-15 오후 2:59:13
Kablad fjärrkontroll
MWR-WE10N
Luftkonditionering
bruksanvisning
imagine the possibilities
Tack för att du köpt denna Samsung-produkt.
SV FI DA NO DB68-03732A-06
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 33
2016-03-15 오후 2:59:13
Innehåll
FÖRBEREDELSE
Säkerhetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Komponentnamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
LUFTKONDITIONERING
Luftkonditioneringens grundläggande drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftvinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktion för kontroll av inomhustemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åtgärden tyst/vila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftfuktningsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bladval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensor för rörelsedetektering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftintag utomhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionen autorengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S-plasmajon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroll av CO2/energiförbrukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
12
13
14
14
15
15
16
16
17
2
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 2
2016-03-15 오후 2:58:56
VENTILATOR (ERV)
18
20
20
21
21
21
SVENSKA
Ventilatorns (ERV) grundläggande drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energisnål drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S-plasmajon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extern sammankopplingskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sammankopplingskontroll avgaskåpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANCERADE ANVISNINGAR
Inställning av veckoschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in semesterläget under veckoschemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avbryta ett veckoschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inleda ett veckoschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
25
26
27
STÄLLA IN YTTERLIGARE ANVÄNDARFUNKTIONER
Hur man ställer in ytterligare användarfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 3
2016-03-15 오후 2:58:56
FÖRBEREDELSE
Säkerhetsåtgärder
Det här innehållet är avsett för att skydda användaren och förhindra skada på egendom. Läs det
noggrant för korrekt användning av produkten.
VARNING
FÖRSIKTIGHET
Faror eller felaktig användning som kan leda till allvarlig personskada
eller dödsfall.
Faror eller felaktiga åtgärder som kan leda till mindre personskada eller skada
på egendom.
Följ anvisningarna.
Dra ur strömkontakten ur
vägguttaget.
Försök INTE.
Demontera INTE.
Se till att maskinen är jordad för att förebygga elektriska stötar.
FÖR INSTALLATION
VARNING
Denna produkt måste installeras av en kvalificerad tekniker eller ett behörigt serviceföretag.
ffAtt inte göra det kan resultera i elektrisk stöt, brand, explosion, problem med produkten eller skada.
Du måste ansluta produkten med den strömstyrka som anges för installationen.
ffAtt inte göra det kan resultera i problem med produkten, elektrisk stöt eller brand.
Installera inte denna apparat nära ett element eller lättantändligt material. Installera inte denna apparat på en
fuktig, oljig eller dammig plats eller på en plats utsatt för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte
denna apparat på en plats där gasläckor kan uppstå.
ffDet kan resultera i elektrisk stöt eller brand.
FÖR INSTALLATION
FÖRSIKTIGHET
Installera produkten på en hård och plan yta som kan bära vikten.
ffOm ytan inte kan bära vikten kan produkten ramla ner och orsaka skada på produkten.
FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING
VARNING
Böj eller dra inte för hårt i nätkabeln.
Rulla inte ihop eller vrid nätkabeln.
ffDet kan resultera i elektrisk stöt eller brand.
4
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 4
2016-03-15 오후 2:58:56
FÖR DRIFT
VARNING
SVENSKA
Om apparaten avger ett konstigt ljud, en lukt av bränt eller rök ska du sluta använda den omedelbart och
kontakta ditt närmaste servicecenter.
ffAtt inte göra det kan resultera i elektrisk stöt eller brand.
Om du vill installera om luftkonditioneringen ska du kontakta ditt närmsta servicecenter.
ffAtt inte göra det kan resultera i problem med produkten, vattenläckage, elektrisk stöt eller brand.
ffLeveranstjänst för produkten erbjuds inte. Om du installerar om produkten på en annan plats kan extra
byggkostnader och en installationsavgift tillkomma.
Om indikatorn för feldiagnos visas eller inte fungerar korrekt ska du stänga av apparaten omedelbart.
ffOm du identifierar lukt av bränt från produkten eller den inte fungerar korrekt ska du slå av
luftkonditioneringen/ventilatorn (ERV) och strömmen och sedan kontakta servicecentret. Om du
fortsätter att använda enheten i detta tillstånd kan det leda till elektrisk stöt, brand eller skada på
produkten.
ffOm indikatorn E836 visas betyder det att det är dags att kontakta servicecentret för den regelbundna
inspektionen. Att inte utföra dessa regelbundna inspektioner kan leda till fel på apparaten (gäller endast
GHP-modellen).
Försök inte reparera, demontera eller modifiera apparaten på egen hand.
ffDetta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten
FÖR DRIFT
FÖRSIKTIGHET
Låt inte vatten komma in i produkten.
ffDet kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
Hantera inte apparaten med våta händer.
ffDet kan resultera i elektrisk stöt.
Spreja inte flyktiga ämnen, t.ex. insektsmedel, på apparatens yta.
ffUtöver att det är skadligt för människor, kan det även resultera i elektrisk stöt, brand eller problem med
produkten.
Se till att fjärrkontrollen inte utsätts för kraftiga stötar och montera inte isär fjärrkontrollen.
Använd inte denna produkt för andra ändamål.
ffDenna produkt är utvecklad för att endast användas som en systemluftkonditionering.
Tryck inte på knapparna med vassa föremål.
ffDet kan resultera i elektrisk stöt eller skada på delar.
FÖR RENGÖRING

VARNING
Rengör inte apparaten genom att spreja vatten direkt på den. Använd inte bensen, thinner, alkohol eller aceton för
att rengöra apparaten.
ffDet kan resultera i missfärgning, deformation, skada, elektrisk stöt eller brand.
5
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 5
2016-03-15 오후 2:58:56
Komponentnamn
Display
④
⑤ ⑨⑩
⑪
⑫⑬
⑭
①
②
⑮
③
⑯
⑰
⑱
⑥
⑦
⑧


⑳ ⑲
LED-indikator
(Grön: Normal/Röd: Måste kontrolleras)
Drift på-/av-knapp
Knapp för temperaturinställning
•Utan att öppna locket på din kablade fjärrkontroll kan du stänga av och sätta på
luftkonditioneringen eller ställa in önskad temperatur.
6
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 6
2016-03-15 오후 2:58:56
Klassificering
Visar drift av luftkonditioneringen
②
Visar lägena tyst/vila
③
Visar inomhustemperatur/inställd temperatur
Information
relaterad till
normal funktion
SVENSKA
Ventilator
(ERV)-relaterad
information
Funktion
①
④
Information
relaterad till
luftkonditioneringen ⑤
Schemarelaterad
information
Indikering
Visar temperaturkontroll för uteffekt
Visar CO2/energiförbrukning
⑥
Visar hastigheten av luftkonditioneringens fläkt
⑦
Visar bladval
⑧
Visar luftvinkel (Up/Dn) (Upp/Ned)
⑨
Visar inställningar för veckoschema/semester
⑩
Visar aktuell dag () eller schemalagd dag (_)
⑪
Visar schemanummer
⑫
Visar val av schemalagd enhet
⑬
Visar aktuell tid/sommartid/schemalagd tid
⑭
Visar ventilator (ERV)-drift
⑮
Visar rengöring
⑯
Visar fläkthastigheten för ventilatorn (ERV)
⑰
Visar ogiltig drift/filterrengöring (filterrengöringsperiod)
⑱
Visar rengöringsmeddelande för/kontroll av/partiell låsning av/fullständig
låsning av dammlåda
⑲
Visar borta/rörelsedetektorsensor/avgaskåpa/extern kontroll för
sammankoppling/autorengöring/luftfuktning/energibesparing/luftintag utomhus/
Centralkontroll
⑳
Visar S-plasmajon

Visar CO2-densitet inomhus

Visar luftfuktighet inomhus

Visar återstående tid för autostopperioden/fördröjningstid för ERV
- Solid: timenhet, blinkar: minutenhet
Visar läge för respons på begäran under en respons på begäran-händelse:
, ,
(Tillämpligt endast för vissa modeller för Australien.)
7
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 7
2016-03-15 오후 2:58:57
Komponentnamn
Knappar
⑫
⑨
⑧
①
②
⑱
⑬

⑮

⑳

③
⑤
⑥
⑦

④ ⑪ ⑩ ⑯⑲ ⑭
Klassificering
Knapp


Funktion
①
Drift på-/av-knapp
②
Lägesknapp
③
Knapp för
temperaturinställning
Information
④
relaterad till
luftkonditioneringen
⑤
⑰
Slår på eller av luftkonditioneringen
Väljer önskad drift av luftkonditioneringen
Ställer in önskad temperatur
Knapp för fläkthastighet Ändrar luftkonditioneringens fläkthastighet
Knapp för luftvinkel
Ändrar riktningen av luftflödet uppåt eller nedåt
⑥
Temperaturknapp
Kontrollerar inomhustemperaturen
⑦
Knapp för tyst/vila
Väljer lägena Quiet (Tyst) eller Sleep (Vila) för luftkonditioneringen
⑧
Knapp för luftfuktighet
Sätter på eller stänger av luftfuktarfunktionen för MINI AHUinomhusenheten
8
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 8
2016-03-15 오후 2:58:58
Klassificering
Knapp
⑨
Särskilda
funktionsdisplayer
Knapp för borta /
rörelsedetekteringssensorn
Luftintag utomhus
Väljer ett blad för separat kontroll
Väljer när ingen detekteras i ett inomhusområde, när luftkonditioneraren
behöver stängas av automatiskt, när driften AWAY har ställts in
Väljer utomhusintagsfunktion för MINI AHU-inomhusenheten
⑫
Schemaknapp
⑬
Knapp för
användarinställningar
Väljer funktionen för avancerade inställningar
⑭
Navigeringsknappar
För att flytta mellan poster eller ändra postens värde
⑮
Ställ in-knapp
⑯
ESC-knapp
⑰
Ta bort-knapp
⑱
Väljer funktionen för schemaläggning
För att spara dina nya inställningar
För att gå tillbaka till allmänt läge från skärmarna för schemaläggning
och avancerade inställningar
Avbryter inställning av schema
Knapp för autorengöring För att använda autorengöringsfunktionen för din luftkonditionering
⑲
CO2/[kWh]-knapp
Visar mängden CO2 och energiförbrukningen
⑳
Knapp för
filteråterställning
Stänger av displayer för filterrengöring (filteranvändningstid
återställs)



Ventilator (ERV)relaterade knappar 
SVENSKA
Information
⑩
relaterad till
luftkonditioneringen
⑪
Funktion
Bladknapp
Knapp för S-plasmajon För att välja funktionen S-plasmajon
Drift på-/av-knapp
Lägesknapp
Stänger av och sätter på ventilatorn (ERV)
För att välja den önskade driften av ventilatorn (ERV)
Knapp för fläkthastighet Ändrar fläkthastigheten för din ventilator (ERV)

E-spararknapp

Rengöringsknapp
För att påbörja energisnål drift
För att välja luftrening via kontrollerna för in-/utbelastning
•Efter att filtret har rengjorts ska du trycka på knappen Filter Reset (Återställning filter). Lampan
kommer
att stängas av och sättas på igen under nästa rengöringsperiod.
•Om du trycker på en funktionsknapp som inte stöds av inomhusenheten kommer lampan
att tändas.
•Om temperaturinställningen på displayen är inställd på inomhustemperatur och du trycker på knappen Temp.
visas lampan
. (När du installerar den kablade fjärrkontrollen är inställningen tillgänglig.)
•Om du trycker på knappen On/Off (Av/På) när din ventilator (ERV) är ansluten till en kablad fjärrkontroll kan
endera luftkonditioneringen och ventilatorn (ERV) startas och stoppas samtidigt eller endast luftkonditioneringen
startas och stoppas. Fabriksinställningen ställs in på samtidig start/stopp. (När du installerar den kablade
fjärrkontrollen är inställningen tillgänglig.)
•Även om luftkonditioneringen och ventilatorn (ERV) är inställda på samtidig start/stopp kan du kontrollera
luftkonditioneringen och ventilatorn (ERV) separat med hjälp av en annan kontroll (t.ex. trådlös fjärrkontroll, central
kontroll, S-net mini), förutom genom den kablade fjärrkontrollen.
9
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 9
2016-03-15 오후 2:58:59
LUFTKONDITIONERING
Luftkonditioneringens grundläggande drift
Grundläggande funktioner kan väljas efter att du trycker på knappen Mode (Läge).
Auto
Denna funktioner låter dig automatiskt justera temperaturen och fläkthastigheten för att maximera ditt
välbefinnande.
•När inomhustemperaturen är mycket hög kommer enheten att producera en stark och sval luftström. När
temperaturen sänks kommer en svagare ström att produceras.
Kyl
Detta är en ofta använd funktion som låter dig justera fläkthastigheten, temperaturen och blåsriktningen till
önskat läge.
•Om du väljer värmefunktion när kylfunktionen är på avbryts kylfunktionen.
Torr
Denna funktion tar effektivt bort all överflödig luftfuktighet, vilket gör att du kommer att känna dig fräschare
under dagar med hög luftfuktighet.
Fläkt
Denna funktion producerar en vind som liknar vind från en kraftfull fläkt, så att du kan njuta av en uppfriskande
vindfläkt.
Värme
Denna funktion producerar varmluft, så att du kan använda den på hösten eller vintern.
•Omedelbart efter att du har startat uppvärmningsfunktionen är det möjligt att luftkonditioneringssystemet
slutar blåsa helt en stund, för att undvika att blåsa kallt.
•Avfrostningsindikator (Defrost) (Avfrostning)
-O
m du börjar ta bort frost från utomhusenheten under uppvärmningsdrift visas denna indikator.
När avfrostningen är klar slocknar indikatorn.
(När frost tas bort kommer ingen luft från inomhusenheten.)
•Om du stänger av luftkonditioneringen efter uppvärmningsdriften kommer luftkonditioneringen att
producera lite blås för att blåsa ur all värme ur inomhusenheten.
•Om du väljer kylfunktionen när värmefunktionen är på avbryts värmefunktionen.
10
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 10
2016-03-15 오후 2:58:59
SVENSKA
Tryck på knappen
för att sätta på luftkonditioneringen.
Tryck på knappen
för att välja önskad drift.
Tryck på knappen
Auto
Kyl
Torr
för att välja en fläkthastighet.
(Auto)
(Låg) ,
(Medium),
(Hög),
Fläkt
(Låg) ,
(Medium),
(Hög)
Värme
(Låg) ,
(Medium),
(Hög),
Tryck på knappen
(Auto)
(Auto)
(Auto)
för att välja önskad temperatur.
Auto
Du kan justera önskad temperatur i steg om 1 °C(1 °F) inom området 18 °C-30 °C(65 °F-86 °F).
Kyl
Torr
Fläkt
Du kan justera önskad temperatur i steg om 1 °C(1 °F) inom området 18 °C-30 °C(65 °F-86 °F).
Du kan justera önskad temperatur i steg om 1 °C(1 °F) inom området 18 °C-30 °C(65 °F-86 °F).
Du kan inte ändra önskad temperatur.
Du kan justera önskad temperatur i steg om 1 °C(1 °F) inom området 16 °C-30 °C(61 °F-86 °F).
* Modeller för Norden (AC✴✴✴✴XSC✴H): 8 °C~30 °C
Värme
11
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 11
2016-03-15 오후 2:59:00
Luftvinkel
Denna funktion låter dig ändra luftflödesriktningen uppåt och nedåt.
Tryck på knappen Air Swing
(Luftvinkel) för att vinkla bladet uppåt och nedåt.
ffTryck på knappen Air Swing (Luftvinkel) en gång till för att ställa in
luftflödesriktningen när bladet når önskad position.
Uppåt-/nedåtvinklingen av bladet kommer att stoppas.
•På inomhusenheter med kanaler går det inte att justera luftflödets
riktning. Om du trycker på knappen Air Swing (Luftsvängfunktion)
visas lampan
.
•För 360-kassettmodeller ändras indikatorn när knappen Air Swing
(Luftsvängfunktion) trycks ned.
Antal tryck
Luftflödets riktning
1 gång
Swing (Svängande)
2 gånger
Spot (Punkt)
3 gånger
Swing (Svängande)
4 gånger
Mid (Mellan)
5 gånger
Swing (Svängande)
6 gånger
Wide (Brett)
Indikator
※ Vald inställning kan ändras till senast använt läge.
•[Flödesriktningskontrollen] är endast tillgänglig på 360-kassettens trådlösa
fjärrkontroll (AR-KH00E, AR-KH00U).
Funktion för kontroll av inomhustemperatur
Denna funktion låter dig kontrollera inomhustemperaturen.
Tryck på knappen Temp. för att kontrollera den aktuella inomhustemperaturen.
ffDen aktuella inomhustemperaturen kommer att visas.
ff3 sekunder efter att inomhustemperaturen visas kommer den inställda
temperaturen att visas.
•Temperaturen av inomhusenheten kan ändras i steg om
0,5 °C(1°F).
•Beroende på var din kablade fjärrkontroll är installerad kan den
faktiska inomhustemperaturen skilja sig från den inställda.
•Om temperaturinställningen på displayen visar
inomhustemperatur och du trycker på knappen Temp. visas
lampan
.
12
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 12
2016-03-15 오후 2:59:01
Åtgärden tyst/vila
Tyst funktion minskar det ljud luftkonditioneringen ger ifrån sig och med vilofunktionen kan du automatiskt stänga av
luftkonditioneringen efter sex timmar utan att avsluta driften mitt i natten.
Tryck på knappen Quiet/Sleep (Tyst/Vila) för att välja önskad funktion.
Auto
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Kyl
Quiet  Sleep  Quiet/Sleep  Cancel (Tyst  Vila  Tyst/Vila
Avbryt) upprepas.
Torr
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Fläkt
Lampan Restricted (Begränsad) visas.
Värme
SVENSKA
Detta gäller endast om luftkonditioneringen har funktionerna för både tyst och vila.
Quiet  Sleep  Quiet/Sleep  Cancel (Tyst  Vila  Tyst/Vila
Avbryt) upprepas.
Om luftkonditioneringen endast har funktionen för tyst drift.
Auto
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Kyl
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Torr
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Fläkt
Lampan Restricted (Begränsad) visas.
Värme
Quiet  Cancel (Tyst  Avbryt) upprepas.
Om luftkonditioneringen endast har funktionen för vila.
Auto
Lampan Restricted (Begränsad) visas.
Kyl
Sleep  Cancel (Vila  Avbryt) upprepas.
Torr
Lampan Restricted (Begränsad) visas.
Fläkt
Lampan Restricted (Begränsad) visas.
Värme
Sleep  Cancel (Vila  Avbryt) upprepas.
•Om luftkonditioneringen inte stödjer funktionerna Tyst och Vila visas
när du trycker på knappen Quiet/Sleep (Tyst/Vila).
13
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 13
2016-03-15 오후 2:59:02
Luftfuktningsfunktion
Denna funktion låter dig välja luftfuktningsdrift för MINI AHU-inomhusenheten när den kablade fjärrkontrollen är ansluten
till MINI AHU-inomhusenheten. Öka fuktigheten av torr inomhusluft och justera luftfuktigheten inomhus för en fräschare
inomhusmiljö.
När luftkonditioneringen är på trycker du på knappen Humidity (Luftfuktighet) för att påbörja
luftfuktningsåtgärden.
ff
visas och luftfuktningsfunktionen startas.
Avbryt Tryck på knappen Humidity (Luftfuktighet) en gång till.
•Om inomhusenheten har stängts av eller den inte stödjer
luftfuktningsfunktionen och du har tryckt på knappen
Humidity (Luftfuktighet) så visas lampan
.
Bladval
Välj bara det önskade bladet för att ställa in funktionen Air Swing (Luftvinkel).
När luftkonditioneringen är på
1. Tryck på knappen Blade (Blad) för att välja ett blad och ställa in luftvinkeln.
ffVarje gång du trycker på knappen växlar den mellan  → 
→  →  → .
ffDet nummer som motsvarar det valda bladet blinkar.
2. Tryck på knappen Air Swing
bladet.
(Luftvinkel) för att välja riktningen av det valda
•Beroende på den individuella inställningen är det möjligt att ett annat
blad väljs.
•Om inomhusenheten är avstängd eller om funktionen för bladval inte
stöds och du trycker på knappen Blade (Blad) visas lampan
.
•[Flödesriktningskontrollen] är endast tillgänglig på 360-kassettens
trådlösa fjärrkontroll (AR-KH00E, AR-KH00U).
14
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 14
2016-03-15 오후 2:59:02
Sensor för rörelsedetektering
Automatiskt stänga av strömmen när ingen befinner sig i rummet.
Tryck på knappen Away/MDS (borta/MDS) för att använda funktionen rörelsedetektering.
SVENSKA
ff
kommer att visas och funktionen rörelsedetektering
kommer att startas.
Avbryt Tryck på knappen Away/MDS (borta/MDS) en gång till.
När den kablade fjärrkontrollen är ansluten med en kanal
ff
kommer att visas och funktionen AWAY (borta) kommer att
startas.
* Away (borta)
Stänger automatiskt av strömmen efter att energisnål drift har varit
igång en viss tid.
OBS
•Funktionen Away (borta) är bara tillämplig för inverter av
kanaltyp med funktionen Away (borta).
•Om en inomhusenhet inte stödjer funktionerna MDS eller
AWAY (borta), men du trycker på knappen Away/MDS (borta/
MDS), så kommer
-lampan att visas.
Luftintag utomhus
När en kablad fjärrkontroll är ansluten till MINI AHU-inomhusenheten kan du använda funktionen Air Intake (luftintag) för
MINI AHU-inomhusenheten.
När luftkonditioneringen är på trycker du på knappen OA Intake (UL-intag) för att välja funktionen
för intag av utomhusluft.
ff
visas och funktionen startas.
Avbryt Tryck på knappen OA Intake (UL-intag) en gång till.
•Om inomhusenheten är avstängd eller om funktionen för
intag av utomhusluft inte stöds och du trycker på knappen OA
Intake (UL-intag) visas lampan
.
15
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 15
2016-03-15 오후 2:59:03
Funktionen autorengöring
Denna funktion gör automatiskt rent det filter som finns inuti luftkonditioneringen.
Tryck på knappen Auto Clean (Autorengöring) för att välja autorengöringsfunktionen.
ff
visas och autorengöringsfunktionen startas.
Avbryt Tryck på knappen Auto Clean (Autorengöring) en gång till.
•Om inomhusenheten inte stödjer funktionen för autorengöring
och du trycker på knappen Auto Clean (Autorengöring) visas
lampan
.
•När autorengöringsfunktionen är igång enligt inställningarna
på inomhusenheten visas
.
S-plasmajon
Eliminera farliga luftburna föroreningar och allergener samt bakterier och virus.
När luftkonditioneringen är på trycker du på knappen S-Plasma Ion
funktionen för S-plasmajon.
ff
(S-plasmajon) för att välja
visas och S-plasmajonfunktionen startas.
Avbryt Tryck på knappen S-Plasma Ion
(S-plasmajon) en gång till.
•Om inomhusenheten är avstängd eller om funktionen
S-plasmajon inte stöds och du trycker på knappen S-Plasma Ion
(S-plasmajon) visas lampan
.
•Denna knapp fungerar inte med en ventilator (ERV), men den
visas om S-plasmajon har installerats för drift i en ventilator
(ERV).
16
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 16
2016-03-15 오후 2:59:04
Kontroll av CO2/energiförbrukning
Visar mängden CO2 som skapas för att producera den kraft som behövs för att driva luftkonditioneringen samt
energiförbrukningen.
När luftkonditioneringen är på
Tryck på knappen
[CO2/kWh]
två gånger.
[Tryck på knappen [CO2/
kWh]
tre gånger.
Mängden skapad CO2 visas.
Energiförbrukningen visas.
Den önskade temperaturen
visas.
SVENSKA
Tryck en gång på knappen
[CO2/kWh].
Tryck en gång på knappen [CO2/kWh].
•Om du inte trycker på någon knapp på 10 sekunder visas den
önskade temperaturen.
•Om inomhusenheten är avstängd eller om funktionen CO2[kg]/
[kWh] inte stöds och du trycker på knappen CO2/[kWh] visas
lampan
.
Tryck på knappen [CO2/kWh] två gånger.
17
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 17
2016-03-15 오후 2:59:05
VENTILATOR (ERV)
Ventilatorns (ERV) grundläggande drift
Grundläggande funktioner kan väljas genom att trycka på knappen Mode (Läge).
Heat-EX
Energiförlust minimeras genom att återanvända utgångsenergi när man kyler eller värmer upp.
Tyst
Minska ljudet som uppstår vid drift av ventilatorn (ERV).
Away (borta)
Denna funktion låter dig kontrollera ventilatorn (ERV) när du inte är hemma.
• Om driftsstatusen ändras av en annan användare så avbryts funktionen Away (borta).
Bypass
Detta aktiverar intag av extern luft och leder den inomhus.
Auto
Detta kan justeras automatiskt beroende på graden av föroreningar i din inomhusluft.
Luftrenare
Detta rensar och rengör din luft.
• Du kan använda denna funktion efter att du har anslutit ventilatorn (ERV) till IAQ.
Heat-EX/Luftrenare
Detta gör att Heat-EX-läget kan arbeta samtidigt som luftrenarläget.
Bypass/Luftrenare
Denna funktion kan rena luften genom ett intag av fräsch extern luft.
Ny intagen luft kommer att renas samtidigt när man använder denna funktion.
Auto/Luftrenare
Denna funktion gör att man kan driva ventilatorn (ERV) samtidigt som man rengör.
18
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 18
2016-03-15 오후 2:59:05
SVENSKA
Tryck på knappen
för att starta ventilatorn (ERV).
Tryck på knappen
för att välja önskad drift.
•Följande åtgärd kan endast göras om du har valt alla alternativ för din ventilator (ERV).
(När du installerar den kablade fjärrkontrollen är denna inställning tillgänglig.)
Tryck på knappen
Heat-EX
Tyst
Away (borta)
för att ändra fläkthastigheten.
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
Kan ej ändra fläkthastigheten.
(Låg)
Bypass
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
Auto
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
Luftrenare
(Hög) 
(Turbo) 
Heat-EX/Luftrenare
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
Bypass/Luftrenare
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
Auto/Luftrenare
(Hög) 
(Turbo) 
(Låg)
(Auto) 
※Efter att du har installerat en CO2-sensor i din ventilator (ERV) kan du välja mellan
(Auto) 
(Låg).
(Undantag: Tyst läge, Funktionen Away (borta))
(Låg)
(Hög) 
(Turbo) 
19
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 19
2016-03-15 오후 2:59:06
Energisnål drift
Minska din energiförbrukning och därmed elräkning.
Tryck på knappen E.Saver (E-sparare) för att välja energisnål drift.
När ventilatorn (ERV) och luftkonditioneringen är anslutna till varandra
ffDenna funktion jämför temperaturerna inomhus och utomhus och
väljer sedan automatiskt Heat-EX-läge eller Bypass-läge.
När ventilatorn (ERV) är installerad separat (inställning På/Av växeldrift)
ffVentilatorn (ERV) kommer att starta och stanna i Tyst (Lågt) läge var
30:e minut.
När ventilatorn (ERV) är installerad separat (inställning kylning av
utomhusluft för olika temperaturinställningar)
ffTemperaturen kan justeras med knappen Temperature setting
(Temperaturinställning).
ffHeat-EX-läge eller Bypass-läge kommer att väljas och startas, beroende
på den inställda temperaturen.
Avbryt Tryck på knappen E.Saver (E-sparare) en gång till.
•Det är möjligt att energisnål drift inte kan aktiveras när man
använder en central kontroll, en extern kontroll eller en
avgaskåpa.
•När luftkonditioneringen är separat ansluten är energisnål drift
inte tillgänglig.
Rengöring
Hindra lukt och damm från att komma in i det utrymme där du befinner dig genom att göra in-luftflödet större än ut-luftflödet.
När ventilatorn (ERV) är på trycker du på knappen Clean Up (Rengör) för att välja
rengöringsfunktionen.
ff
visas och rengöringsfunktionen aktiveras.
Avbryt Tryck på knappen Clean Up (Rengöring) en gång till.
•Om ventilatorn (ERV) är på eller rengöringsfunktionen inte
stöds och du trycker på knappen Clean Up (Rengöring) så visas
lampan
.
20
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 20
2016-03-15 오후 2:59:07
S-plasmajon
Med hjälp av S-Plasma-jonfunktionen kan du avlägsna virus, svamp och till och med aktivt syre.
ffOm S-plasmajonfunktionen har installerats i din ventilator
(ERV) eller inomhusenhet kommer
att visas och
S-plasmajonfunktionen kommer att startas.
SVENSKA
Extern sammankopplingskontroll
ffNär du ansluter en ventilator (ERV) till luftkonditioneringens
inomhusenhet kan du stänga av och sätta på ventilatorn (ERV)
beroende på om inomhusenheten är på eller av.
ffÄven under externa kontroller kan du använda din fjärrkontroll för att
kontrollera ventilatorn (ERV).
Sammankopplingskontroll avgaskåpa
ffNär ventilatorn (ERV) eller MINI AHU inomhus drivs i ett annat läge,
indikeras det om en sammankoppling med avgaskåpan har etablerats.
Om du ändrar driften under sammankoppling med avgaskåpan
kommer den senast valda driften att visas på skärmen.
ffDu kan inte kontrollera avgaskåpan med din fjärrkontroll.
21
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 21
2016-03-15 오후 2:59:07
AVANCERADE ANVISNINGAR
Inställning av veckoschema
Du kan välja en dag och en tidpunkt för att starta och stoppa drift.
1. Tryck på knappen Schedule (Schema).
ff(Timer) visas. Tryck sedan på knapparna [∧]/[∨] för att välja "Weekly"
(veckovis) från alternativen "Weekly" (veckovis) och "Holiday"
(avstängd).
2. Tryck på knappen [>] för att välja ”Day” (Dag) för ditt schema.
ffDu kan trycka på knapparna [∧]/[∨] för att välja en schemalagd dag
(sön-lör).
•
Du kan välja olika dagar för olika scheman. I detta fall ska du gå
direkt till sektionen ”Schedule Device” (Schemalägg enhet) utan
att välja ett schemanummer.
3. Tryck på knappen [>] tills önskat nummer visas för att välja ett ”Schedule
Number” (Schemanummer).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja ett schemanummer (1–6).
ffOm inget schema har valts kommer kanten av rutan för
schemanummer och schemanumret att blinka.
•Om schemat redan har ställts in kommer de fyrkantiga rutorna
runt schemanumret att blinka. Om du vill ändra det väljer du
ett schemanummer.
4. Tryck på knappen [>] och välj ”Schedule Device” (Schemalägg enhet).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att välja en
enhetsinställning bland luftkonditionering + ventilator (ERV),
luftkonditionering eller ventilator (ERV).
ffDu kan endast schemalägga en ansluten enhet.
Se tabellen nedan för inställningsordningen enligt schemaläggningsalternativet.
Klassificering
Luftkonditionering+Ventilator(ERV)
Luftkonditionering
Ventilator(ERV)
Inställningsordning
56...15
56...111415
5...812...15
5. Efter att ha tryckt på knappen [>] väljer du ”AM/PM”.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja AM (förmiddag) eller PM
(eftermiddag).
22
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 22
2016-03-15 오후 2:59:08
6. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du ”Hour” (Timma).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja timinställningarna för tiden.
SVENSKA
7. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du ”Minute” (Minut).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja minutinställningarna för
tiden.
8. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du ”On/Off” (Av/På) schema.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att välja Av eller
På.
ffOm du väljer Av, gå till steg 1415.
9. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du driftsläget Air Conditioner Related
(Luftkonditioneringsrelaterat).
ffDu kan endast använda detta för schemaläggning av
luftkonditioneringen när den är på.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att välja mellan
lägena (Auto)(Cool)(Dry)(Fan)(Heat) ((Auto)(Svalt)
(Torrt)(Fläkt)(Värme)). Beroende på vilka alternativ som
har valts är det ibland inte möjligt att välja automatisk eller
uppvärmningsdrift. (När du installerar den kablade fjärrkontrollen är
inställningen tillgänglig.)
10. Tryck på knappen [>] för att välja önskad temperatur.
ffDu kan endast använda detta för schemaläggning av
luftkonditioneringen när den är på.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att ställa in
temperaturen i steg om 1°C(1°F).
Om fläktdrift har valts kan du inte ställa in önskad temperatur.
23
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 23
2016-03-15 오후 2:59:09
Inställning av veckoschema
11. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du en fläkthastighet.
ffDu kan endast välja detta när luftkonditioneringen är på eller när
driftsläget är i Cool/Fan/Heat (Kyl/Fläkt/Värm).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att växla mellan
fläkthastigheterna (Låg)(Medium)(Hög)(Auto). Om lägena
Auto eller Dry (Torr) har valts kan du inte ställa in fläkthastigheten.
12. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du driftsläget Ventilator (ERV) Related
(Ventilatorrelaterat).
ffDu kan endast använda detta för schemaläggning av Heat-EX när
den är på.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] och välj driftsläget ERV Related
(Ventilatorrelaterat):
(Heat EX) (Värmeväxlare)(Quiet) (Tyst)(Away) (borta)(Bypass)f
(Auto)(Purifier) (Luftrenare)(Heat-Ex/Purifier) (Heat-EX/
Luftrenare)(By-Pass/Purifier) (Bypass/Luftrenare)(Auto/Purifier)
(Auto/Luftrenare)
13. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du en fläkthastighet för ventilatorn
(ERV).
ffDu kan endast använda detta för schemaläggning av Heat-EX när
den är på.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] upprepade gånger för att ställa in
fläkthastigheten till (Hög)(Turbo)(Medium).
14. Tryck på knappen Set (Ställ in) för att avsluta inställningen av veckoscheman.
ff"_" visas för vald dag och det sparas inom tre sekunder.
[t.ex. när måndag har valts ( ) ]
ffOm du vill skapa ytterligare scheman börjar du om från skärmen för
vecka och avstängd.
15. Tryck på knappen Esc för att avsluta till Bypass-läge.
•Om du vill ångra din inställning av veckoschemat trycker du på
knappen ESC.
•Om ”Central control” (central kontroll) har ställts in kan du
fortfarande ställa in ett veckoschema, men det kommer inte att
följas.
24
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 24
2016-03-15 오후 2:59:10
Ställa in semesterläget under veckoschemat
Du kan välja dagar då luftkonditioneringen ska vara avstängd under veckoschemat.
Om du ställer in semesterläget kommer det inställda veckoschemat inte att fungera.
1. Tryck på knappen Schedule (Schema).
SVENSKA
ff(Timer) kommer att visas, tryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja
"Holiday" (avstängd) från alternativen "Weekly" (veckovis) och
"Holiday" (avstängd).
2. Tryck på knappen [>] för att välja ”Day” (Dag) för den avstängda dagen under
veckoschemat.
ffDu kan välja semesterdagar (Sun-Sat) (sön-lör) genom att trycka på
knapparna [∧]/[∨].
• Du kan välja olika dagar för olika inställningar.
3. Tryck på knappen Set (Ställ in) för att avsluta semesterinställningen för
veckoschemat.
4. Tryck på knappen Esc för att avsluta till Bypass-läge.
•Om du vill ångra din inställning av avstängd dag i
veckoschemat trycker du på knappen ESC.
•Du kan bara ställa in avstängd dag för datum med en
veckoindikator ”_”.
•Veckoindikatorn "_" för de datum som ställts in som avstängda
datum kommer att försvinna från displayen.
25
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 25
2016-03-15 오후 2:59:10
Avbryta ett veckoschema
Du kan avbryta ditt veckoschema.
1. Tryck på knappen Schedule (Schema).
ff(Timer) visas och (Weekly) (veckovis) kommer att blinka.
2. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du den dag du vill ta bort.
ffDu kan trycka på knappen [∧]/[∨] för att välja en schemalagd dag.
3. Efter att du har tryckt på knappen [>] väljer du det ”schedule number”
(schemanummer) du vill ta bort.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja ett schemanummer (1–6).
4. Tryck på knappen Delete (Radera) för att ta bort dina inställningar för
veckoschema.
5. Tryck på knappen Set (Ställ in) för att spara borttagningen av ditt veckoschema.
6. Tryck på knappen Esc för att avsluta till normalt läge.
26
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 26
2016-03-15 오후 2:59:11
Inleda ett veckoschema
Du kan inleda alla inställda veckoscheman med den kablade fjärrkontrollen.
1. Tryck på knappen Delete (Ta bort) i fem sekunder.
ffAlla inställningar för veckoscheman tas bort.
SVENSKA
•Du kan inte återställa dina gamla inställningar efter att du har
tagit bort veckoschemat genom att trycka på knappen Delete
(Radera), så var försiktig när du använder denna funktion.
27
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 27
2016-03-15 오후 2:59:11
STÄLLA IN YTTERLIGARE ANVÄNDARFUNKTIONER
Hur man ställer in ytterligare användarfunktioner
SEG använda
Huvudmeny Undermeny
12 34
56
1. Om du vill ställa in de avancerade inställningarna trycker du på knappen User set (Användarinställning).
ffDu kommer till läget User Set (Användarinställning) och [Main Menu] (Huvudmeny) visas.
2. Se den kablade fjärrkontrollens lista över användarinställningar på nästa sida för att välja önskad meny.
ffGenom att använda knapparna [∧]/[∨] väljer du ett huvudmenynummer och trycker på knappen [>]
för att komma till undermenyn för inställningar.
ffGenom att använda knapparna [∧]/[∨] väljer du ett undermenynummer och trycker på knappen [>] för
att komma till skärmen för datainställningar.
ffNär du har kommit till skärmen för inställningar kommer den aktuella inställningen att visas.
ffSe diagrammet för datainställningar.
ffGenom att använda knapparna [∧]/[∨] ändrar du inställningarna och trycker på knappen [>] för att
komma till nästa inställning.
ffTryck på knappen Set (Ställ in) för att spara inställningen och gå till undermenyn för inställningar.
ffTryck på knappen Esc för att avsluta till normalt läge.
•När du ställer in data kan du använda knapparna [>]/[<] för att ställa in det SEG-intervall som
används.
•Om du trycker på knappen ESC medan du konfigurerar inställningarna kommer du till
undermenyn för inställningar utan att spara inställningen.
28
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 28
2016-03-15 오후 2:59:12
2
Funktioner
Autostopp tidsinställning/kontroll
SEG
använda
1,2
3
1
2
1
2
5
3
4
5
6
7
8
0
Intervall
Enhet
0
1 timme
0
0–12 timmar
16–30°C (61–86°F)
* Modeller för Norden
(AC✴✴✴✴XSC✴H): 8 °C~30 °C
18–30°C (65–86°F)
* Modeller för Norden
(AC✴✴✴✴XSC✴H): 8 °C~30 °C
0-lås upp, 1-lås
0
0-lås upp, 1-lås
-
0
0-lås upp, 1-lås
-
0
0-lås upp, 1-lås
-
0
0-lås upp, 1-lås
-
Undre gräns
1,2
8(47)
Övre gräns
3,4
30(86)
Temp.-gränser [°C(°F)]
Alla låsta
4
Standard
1
Lås drift
2
på-/av-knapp
Lås driftvalsknapp
3
Lås knapp för
4
Partiell knapplåsning
temperaturinställning
Lås knapp för
5
fläkthastighet
Lås knapp för
6
schemainställning
Aktuell temperaturinställning (år, månad, datum) 1,2/3,4/5,6
Dag/AM/
Aktuell tidsinställning (dag, timme, minut)
PM/1,2/3,4
Metoder för
Användning av
1
användning och
sommartid (Y/N)
inställning av
Metod för tillämpning av
2
sommartid
sommartid
Användning av sommartid (veckovis)
1,2/4
Start (? månaden, ?:e söndagen)
Användning av sommartid (veckovis)
1,2/4
Slut (? månaden, ?:e söndagen)
Användning av sommartid (dagligen)
1,2/3,4
Start (?:e månaden, ?:e söndagen)
Användning av sommartid (dagligen)
1,2/3,4
Slut (?:e månaden, ?:e söndagen)
1°C(1°F)
1°C(1°F)
-
0
0-lås upp, 1-lås
-
13/01/01
Tisdag/
PM/12/00
00~99/1~12/1~31
ÅÅ, MM, DD
Dag, timme,
minut
Sön-lör/AM-PM/0–12/0–59
0
0-Ej använd, 1-Använd
-
0
0-Veckovis, 1-Dagligen
-
03/F
10/F
1:a–12:e månaden/
1–4,F (förra veckan):e veckan
1:a–12:e månaden/
1–4,F (förra veckan):e veckan
-
09/22
Jan–dec/1–31:a dagen
Tidsinställning bakgrundsljus/kontroll
Användning av LED (grön) (Y/N)
Användning av LED (röd) (Y/N)
Inställning/kontroll
Tillämpning av
av fördröjningstid för
fördröjning
ventilator (ERV)
för ventilator (ERV) (Y/
[När man använder en
N)
sammankopplad kontroll
Fördröjningstid
för ventilatorn (ERV)]
1,2
3
4
5
1
1
0–30 sek
0-Ej använd, 1-Använd
0-Ej använd, 1-Använd
Månad,
datum
Månad,
datum
1 sek
-
1
0
0-Ej använd, 1-Använd
-
3,4
30
30–60 minuter
1 minut
Enkel inställning
Återställ till fabriksinställningar för användarläge
(förutom aktuell tid)
1,2
0
-2~+2
1
1
0
0-Ej använd, 1-Återställ
-
03/22
Jan–dec/1–31:a dagen
SVENSKA
HuvudUndermeny
meny
1
• ” NONE” (INGEN) visas om inomhusenheten inte stödjer funktionen.
I vissa fall är inställningen inte tillgänglig eller kan inte tillämpas, fast den är inställd på enheten.
•Sommartid: När klockor ställs om en timma under sommarhalvåret.
29
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 29
2016-03-15 오후 2:59:12
Hur man ställer in ytterligare användarfunktioner
Aktuell tidsinställning (exempel)
1. Tryck på knappen User Set (Användarinställning).
ffMain Menu (Huvudmeny) visas och du kan trycka på knapparna [∧]/
[∨] för att välja nr 4, vilket ställer in aktuell tid.
2. Tryck på knappen [>] för att välja år, månad och dag i [Sub-menu]
(Undermenyn).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja nr 1. Du kan modifiera
inställningen för år/månad/datum.
3. Tryck på knappen [>] för att välja ”Year” (År).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja året (00–99).
4. Tryck på knappen [>] för att välja ”Month” (Månad).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja månad (01–12).
5. Tryck på knappen [>] för att välja ”Date” (Datum).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja datum (01–31).
6. Tryck på knappen Set (Ställ in) för att avsluta din inställning av år, månad och
dag.
ffInställningsändringarna kommer att tillämpas och du kan avsluta till
undermenyn.
30
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 30
2016-03-15 오후 2:59:12
SVENSKA
7. I undermenyn väljer du dag, AM/PM, timme, minut.
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja nr 2. Du kan ställa in dag,
AM/PM, timme, minut.
8. Tryck på knappen [>] för att välja ”Day” (Dag).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja dag (sön–lör).
9. Tryck på knappen [>] för att välja ”AM or PM” (Förmiddag eller eftermiddag).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att växla mellan AM och PM.
10. Tryck på knappen [>] för att välja ”Hour” (Timme).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja timmen (01–12).
11. Tryck på knappen [>] för att välja ”Minute” (Minut).
ffTryck på knapparna [∧]/[∨] för att välja minut (00–59).
12. Genom att trycka på knappen Set (Ställ in) kan du avsluta inställningarna för
aktuell tid.
ffInställningsändringarna kommer att tillämpas och du kan avsluta till
normalt läge.
13. Tryck på knappen ESC för att avsluta till normalt läge.
31
Nordic_Wired Remote Control_MWR-WE10N_SV_IB_03732A-05.indd 31
2016-03-15 오후 2:59:13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising