Samsung | UBD-M8500 | Samsung UBD-M8500 Bruksanvisning

KOMPLET
VEJLEDNING
UBD-M8500
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere dit produkt
på www.samsung.com/register
Sikkerhedsinformationer
Advarsel
FORSIGTIG
Dette symbol indikerer, at der findes
højspænding inden i. Det er farligt med
enhver form for kontakt med nogen intern
del i dette produkt.
FARE FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.
FORSIGTIG : FOR AT NEDBRINGE FARE FOR
ELEKTRISK MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN)
IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE
KOMPONENTER, SOM KAN REPARERES AF
BRUGER. ALLE REPARATIONER SKAL OVERLADES
TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Klasse II produkt: Dette symbol
angiver, at der ikke kræves en
sikkerhedsforbindelse til elektrisk
jord (jordforbindelse).
Vekselstrømsspænding: Dette
symbol angiver, at den målte
spænding markeret med dette
symbol er vekselstrømsspænding.
Jævnstrømsspænding: Dette
symbol angiver, at den målte
spænding markeret med dette
symbol er jævnstrømsspænding.
Advarsel, Se brugervejledning:
Dette symbol anmoder brugeren
om, at se brugervejledningen for
yderligere sikkerhedsrelaterede
oplysninger.
Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter
om betjening og vedligeholdelse er vedlagt
dette produkt.
• Alle åbninger i kabinettet, på bagsiden eller i bunden
skal sørge for nødvendig ventilation. For at sikre
apparatets korrekte funktion og beskytte det mod
overopvarmning, må disse åbninger aldrig blokeres
eller tildækkes.
-- Placer ikke apparatet på et sted med begrænset
plads som f.eks. en bogreol eller indbygget skab,
med mindre der er sørget for passende ventilation.
-- Placer ikke apparatet i nærheden af eller over en
radiator eller varmeovn, eller hvor det er udsat for
direkte sollys.
-- Placer ikke beholdere (vaser og lign.) med vand
på apparatet. Vandspild kan forårsage brand eller
elektrisk stød.
• Apparatet må ikke udsættes for regn eller placeres
i nærheden af vand (nær badekar, håndvask,
køkkenvask eller svømmebassin osv.). Hvis
apparatet ved et uheld bliver vådt, skal stikkes
trækkes ud og en autoriseret forhandler skal
omgående kontaktes.
• Dette apparat bruger batterier. Der kan findes
miljøbestemmelser, hvor du bor, som kræver, at
disse batterier bortskaffes særskilt. Kontakt dine
lokale myndigheder for information om bortskaffelse
eller genbrug.
2 Dansk
3 Dansk
Sikkerhedsinformationer
• Vedligeholdelse af kabinettet.
-- Inden andre komponenter sluttes til dette
produkt, skal du sørge for at slukke for dem.
-- Hvis du flytter produktet hurtigt fra et koldt sted
til et varmt sted, kan der dannes kondens på
de drivende dele og på objektivet, hvilket kan
medføre unormal diskafspilning. Hvis dette sker,
skal du tage ledningen ud af produktet og vente
i to timer, inden du sætter stikket i stikkontakten
igen. power outlet. Isæt derefter disken, og forsøg
at afspille igen.
• Kontroller, at du har trukket stikket ud af
stikkontakten hvis apparatet ikke skal bruges, eller
hvis du forlader hjemmet i længere tid (især hvis
børn, ældre eller bevægelseshæmmede personer
efterlades alene i hjemmet).
-- Ophobet støv kan forårsage elektrisk stød,
elektrisk lækage eller brand, fordi det kan få
strømledningen til at danne gnister og varme eller
isoleringen til at forringes.
• Kontakt et autoriseret servicecenter for at få at få
mere at vide, hvis du ønsker at installere dit apparat
på et sted med meget støv, høje temperaturer,
høj luftfugtighed eller kemiske stoffer, eller hvis det
skal være i funktion 24 timer i døgnet som f.eks.
i lufthavne, togstationer osv. Hvis du undlader at
gøre dette, kan det medføre alvorlig skade på dit
apparat.
• Brug kun stik og stikkontakter i vægge, som har
korrekt jordforbindelse.
-- Forkert jordforbindelse kan medføre elektrisk stød
eller skade på udstyret. (Kun udstyr i klasse 1.)
• For at slukke komplet for dette apparat, skal du
fjerne stikket fra stikkontakten. Derfor skal stikket og
stikkontakten være let tilgængelige hele tiden.
01
• Stikkontakter i væggen, forlængerledninger eller
adaptorer må ikke overbelastes i forhold til deres
kapacitet. Det kan medføre brand eller elektrisk
stød.
• Strømforsynende ledninger skal placeres, så der
ikke kan snubles over dem, eller de kan blive klemt
af genstande, som er placeret over eller imod dem.
Vær særlig forsigtig med ledningernes ende med
stik, ved stikkontakter i væggen og punktet, hvor
ledningen fører ind i apparatet.
• For at beskytte apparatet under tordenvejr, eller
når det efterlades uden opsyn og ude af brug i
længere tid, skal stikket trækkes ud af stikkontakten
og forbindelsen til antenne eller kabelsystem skal
afbrydes. Det forhindrer skader fra lynnedslag og
overspænding på strømforsyningslinjen.
• Inden netledningen tilsluttes jævnstrømsadaptorens
udgang skal det kontrolleres, at den nominelle
spænding, som er mærket på jævnstrømsadaptoren
svarer til den lokale strømforsyning.
• Stik aldrig metalgenstande ind i apparatets
åbninger. Det kan medføre fare for elektrisk stød.
• Rør aldrig ved nogen af apparatets indvendige dele.
Der er fare for elektrisk stød. Kun en kvalificeret
tekniker må åbne apparatet.
• Kontroller, at strømledningens stik er stukket helt
ind og sidder godt fast. Træk altid i stikket, når
ledningen fjernes fra stikkontakten i væggen. Træk
aldrig i ledningen. Berør ikke ledningen med våde
hænder.
• Hvis apparatet ikke fungerer normalt, specielt
hvis det udsender unormale lyde eller lugte,
skal stikforbindelsen omgående afbrydes og en
autoriseret forhandler eller servicecenter kontaktes.
Sikkerhedsinformationer
• Lad ikke børn hænge på apparatet.
• Gem tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden
for børns rækkevidde.
• Placer ikke apparatet på et ustabilt underlag som
en rystende hylde, et skråt gulv eller et sted, som er
udsat for vibrationer.
• Undgå at tabe eller slå på apparatet. Hvis produktet
er beskadiget, skal du frakoble strømkablet og
kontakte et Samsung-servicecenter.
• Apparatet rengøres ved at trække stikket ud af
stikkontakten og tørre det af med en blød, tør klud.
Brug ikke kemikalier såsom voks, rensebenzin, sprit,
fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller
rengøringsmidler. Disse kemikalier kan beskadige
apparatets udseende eller fjerne påskrifter trykt på
apparatet.
• Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt.
Anbring ikke genstande fyldt med væsker, f.eks.
vaser, oven på apparatet.
• Kast ikke batterierne på åben ild.
• Tilslut ikke mere end en enhed til den samme
stikkontakt i væggen. Overbelastning af en
stikkontakt kan medføre overophedning og brand.
• Der opstår eksplosionsfare, hvis du udskifter
batterierne i fjernbetjeningen med en forkert
batteritype. Udskift kun med samme eller
tilsvarende type.
• ADVARSEL - FOR AT FORHINDRE,
AT DER OPSTÅR BRAND,
SKAL STEARINLYS OG ANDRE
GENSTANDE MED ÅBEN FLAMME
ALTID HOLDES PÅ AFSTAND AF APPARATET.
• ADVARSEL
-- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød må du ikke udsætte apparatet for regn eller
fugt.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et
KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af kontroller og
andre justeringer eller ændringer af procedurer end
de, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling.
FORSIGTIG :
• DETTE PRODUKT BRUGER EN USYNLIG
LASERSTRÅLE, SOM KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLING AFHÆNGIGT AF RETNINGEN. SØRG
FOR AT BRUGE PRODUKTET KORREKT SOM
ANVIST.
• DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER.
BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER
ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER,
END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE
SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN,
OG FORSØG IKKE AT REPARERE DEN SELV.
REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når
der anvendes skærmede kabler og stik, når
enheden tilsluttes til andet udstyr. For at forhindre
elektromagnetiske forstyrrelser på elektrisk
udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal du anvende
skærmede kabler og stik til tilslutningerne.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
||BEMÆRK |
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
\\ Hvis regionskoden for en Ultra HD Blu-ray-/
Blu-ray-disk/dvd ikke svarer til regionskoden for
dette produkt, kan produktet ikke afspille disken.
4 Dansk
Sikkerhedsinformationer
5 Dansk
01
VIGTIG BEMÆRKNING
Strømkablet på dette udstyr er forsynet med et støbt
netstik med en sikring. Sikringens værdi er anført på
stikkets benside.
Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en BS1362godkendt sikring af samme størrelse.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.
Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye
være i samme farve som stikbensoverfladen. Ekstra
sikringsdæksler fås hos forhandleren.
Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne
i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til
at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet,
sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få hjælp
hos din forhandler.
Men hvis der ikke er anden udvej end at skære stikket
af, fjerner du sikringen og kasserer stikket på forsvarlig
vis. Stikket må ikke forbindes til en stikkontakt, da der
er risiko for elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket
fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten
være klar til brug.
Produktenheden, der følger med denne
brugervejledning, gives i licens under bestemte
intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte
tredjeparter.
Indhold
SIKKERHEDSINFORMATIONER
2Advarsel
INDSTILLINGER
17
Den første indstillingsprocedure
18
Adgang til skærmbilledet Indstill
8Tilbehør
19
Funktioner i menuen Indstillinger
9Bagpanel
19Lyd
SÅDAN KOMMER DU I GANG
9
Frontpanel panel
10Fjernbetjening
10
Beskrivelse af fjernbetjeningen
TILSLUTNINGER
12
14
14
15
15
16
16
16
Tilslutning til et tv
Tilslutning til en lydenhed
17Hjemmeskærmen
18
Knapper på fjernbetjeningen ved brug af
menuen indstilling
19Billede
20Generelt
22Support
23
Netværk og internettet
26
Opgradering af softwaren
27
Automatisk opdatering
23
27
Metode 1 Tilslutning til en HDMI (HDR)kompatibel Soundbar/AV-modtager, der
understøtter pass-through
Metode 2 Tilslutning til en Soundbar/
AV-modtager med et digitalt optisk kabel
Tilslutning til en mobilenhed
Tilslutning til en netværksrouter
Trådløst netværk
Kablet netværk
6 Dansk
Konfiguration af din netværksforbindelse
Opdater nu
MEDIA PLAY
NETVÆRKSTJENESTER
Afspilning af kommercielle diske
37
Oprettelse af en Samsung-konto
28
Afspille fotos, videoer og musik (Multimedie)
38
Brug af apps
28
28
29
29
30
30
31
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
36
Diskopbevaring og håndtering
38
Afspille medieindhold, som er gemt på en
USB-enhed
38
Afspilning af medieindhold, der er gemt på en
computer
Afspilning af en disk med indhold optaget af
brugeren
39
40
41
43
44
Styring af videoafspilning
Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning
Brug af skærmmenuen under afspilning af en
video
Før brug af apps
Appskærmen på et øjeblik
Start af et program
Brug af internettet
Vinduet Webbrowser på et øjeblik
Brug af Browsermenu
Sammenkædning af din internettjenestekonto
og produktet
44BD-LIVE™
Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger
Styring af musikafspilning
APPENDIKS
Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning
45
Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger
på en filskærm
47
Brug af indstillingsmenuen under afspilning
Gentagelse af numre på en lyd-CD
Flere informationer
45Bemærkninger
48
Opløsning i forhold til indholdstypen
Valg af digital udgang
49Fejlfinding
Blanding af numre på en lyd-CD
Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd- CD
Afspilning af Billedindhold
Brug af skærmmenuen under afspilning af en
fotofil
Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger
52
52
52
Disk- og formatkompatibilitet
Disktyper og indhold, som din afspiller kan
afspille
Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille
53Regionskode
53
Logoer på diske, som afspilleren kan afspille
58
Bemærkninger om overensstemmelse og
kompatibilitet
54
Understøttede formater
59Kopibeskyttelse
59
Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester
60Licens
62Specifikationer
7 Dansk
Indhold
28
Sådan kommer du i gang
Tilbehør
Kontrollér det følgende medfølgende tilbehør, der er vist herunder.
TV
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
Batterier (AA-størrelse)
TOOLS
Strømkabel
Brugervejledning
Fjernbetjening
8 Dansk
Frontpanel panel
TÆND/SLUK-KNAP
POWER
POWER
DISKBAKKE
USB-VÆRT
FJERNBETJENINGSSENSOR
Wi-Fi ANTENNA
Undgå at placere genstande i nærheden eller foran
antennen for at sikre, at den fungerer korrekt.
||BEMÆRKNINGER |
\\ For at opgradere produktets software gennem USB-VÆRT-stikket, skal du bruge en USB-hukommelsesnøgle.
\\ Når produktet viser menuen for enten en Ultra HD Blu-ray-disk eller en almindelig Blu-ray-disk, kan du ikke
starte filmen ved at trykke på knappen p på produktet eller fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du
vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og derefter trykke på knappen  (OK).
Bagpanel
POWER
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
MAIN
LAN
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
||BEMÆRK |
MAIN
LAN
LAN
HDMI OUT
HDMI OUT
\\ For at bruge funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) skal du slutte et HDMI-kabel til HDMI-stikket.
9 Dansk
Sådan kommer du i gang
AFSPIL/PAUSEKNAP
STRØMINDIKATOR
Rød: Slukket
Grøn: Tændt
Grøn, blinker: Input fra fjernbetjening eller
fronttast, softwareopdatering.
02
STOP-KNAP
ÅBN/LUK-KNAP
Sådan kommer du i gang
Fjernbetjening
||BEMÆRK |
\\ Fjernbetjeninger til tidligere BD-afspillere er muligvis ikke kompatible med denne afspiller.
Beskrivelse af fjernbetjeningen
Tænder og slukker for tv’et.
Justering af tv’ets lydstyrke.
Tænd og sluk for afspilleren.
TV
Tryk for at åbne og lukke diskbakken.
Brug til at få vist tastaturet for nummer, farve
eller information på skærmen.
Farveknapperne bruges både til menuerne
på afspillerne og forskellige Ultra HD Blu-ray
Disc- eller Blu-ray Disc-funktioner.
123
DISC
MENU
Efter opsætning har du mulighed for at indstille
indgangskilden på dit tv.
POP UP
/MENU
Brug denne til at åbne diskmenuen.
Brug til at åbne genvejsmenuen.
Tryk for at anvende menuen Værktøj.
(OK) : Brug til at vælge menupunkter.
TOOLS
(Op/Ned/Venstre/Højre) :
Flyt markøren op, ned, til venstre eller højre.
Gå tilbage til den forrige menu.
Tryk for at afspille disk eller filer.
eller
Tryk for at sætte på pause.
Tryk for at søge tilbage eller fremad.
Vis startskærmen.
Tryk for at springe kapitler over.
Tryk for at stoppe en disk eller filer.
Isætning af batterier (2 AA-batterier)
Skub batteridækslet i pilens retning, indtil det er helt fjernet.
Sæt 2 AA-batterier (1,5 V) i med den korrekte placering af +/- polerne. Skub batteridækslet tilbage på plads.
10 Dansk
Brug af fjernbetjeningsknapperne til at
angive tv-koder
Mærke
TV
DISC
MENU
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
POP UP
/MENU
2. Mens du holder knappen
 (Tænd/sluk TV) nede,
5
6
skal du trykke på de knapper
på fjernbetjeningen, der
7
svarer til den tocifrede
8
tv-kode på listen nedenfor.
9 0
Brug illustrationen til højre
som vejledning.
For eksempel: For at angive 01 skal du trykke på
knappen TOOLS og derefter trykke på knappen
123. Bemærk, at nogle tv-mærker har mere
end én tocifret kode. Hvis den første kode ikke
fungerer, så prøv den næste.
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TOOLS
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kontrolkoder til tv’et
Mærke
PIONEER
Koder
SAMSUNG
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
AIWA
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
82
SABA
57
SALORA
73
SCHNEIDER
52
SHARP
SANYO
71
SELECO
57
SIEMENS
CONTINENTAL EDISON 75
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34
SINGER
SINUDYNE
64
SONY
73
06, 49, 57
TELEAVA
57
TELEFUNKEN
70
THOMSON ASIA
84
49, 52, 71
THOMSON
TOSHIBA
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
11 Dansk
Koder
06, 57
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
13, 53, 54, 74, 75
06, 56, 57
72, 73, 75
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA
57
YOKO
06
ZENITH
63
Sådan kommer du i gang
1 2 3
4
123
06, 69
02
1. Tryk og hold knappen
 (Tænd/sluk TV).
LOEWE
Tilslutninger
Tilslutning til et tv
Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit tv.
-- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
-- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
(
LAN
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Lyd
Video
||BEMÆRKNINGER |
\\ Optimal billedkvalitet opnås automatisk (HDMI UHD Color - Til), når afspilleren er tilsluttet et Samsung UHDTV.
\\ For at bruge funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) skal du slutte et HDMI-kabel til HDMI-stikket.
\\ Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte DIGITAL AUDIO
OUT på produktet til et lydsystem for at høre lyd.
\\ Et HDMI-til-HDMI-kabel viser digital video og lyd, så du ikke behøver at tilslutte et lydkabel.
\\ Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
\\ Når du slutter afspilleren til dit tv med HDMI-kablet eller til en nyt tv og tænder første gang, indstiller afspilleren
automatisk HDMI-opløsningen til tv'ets højest understøttede opløsning.
\\ Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal HDMI dybe farver indstilles til
Fra i menuen.
\\ For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080p eller 2160p, skal du anvende et højhastighedsHDMI-kabel (kategori 2).
12 Dansk
\\ Dette produkt understøtter HDR-funktionen. (HDR: High Dynamic Range er en teknik, der
anvendes til at gengive et større dynamisk interval for lysstyrken, end det er muligt med traditionelle
billedgengivelsesenheder).).
-- For at udnytte HDR-funktionen kræver det HDR-indhold, et tv, der understøtter HDR samt et
HDMI- højhastighedskabel.
-- Slut afspilleren til et HDMI-indgangsstik på et tv, der understøtter HDR-funktionen ved hjælp af
HDMI- højhastighedskablet.
-- Aktivér den HDR-relaterede funktion ved hjælp af tv-menuen. Du kan finde yderligere informationer i
brugervejledningen til tv’et.
13 Dansk
Tilslutninger
\\ Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) version 2.2, afspilles nogle af
Ultra HD Blu-ray-titlerne muligvis ved en opløsning på 1080 pixels.
-- Denne handling reguleres af copyrightbeskyttelsesstandarden for Ultra HD Blu-ray-disk-indhold i henhold til
producentens intention om at undgå at krænke copyright.
-- Hvis du vil se video fra en Ultra HD Blu-ray Disc med den oprindelige opløsning, skal du tilslutte
HDMI- kablet til en HDMI-indgangsport på det TV, der understøtter HDCP 2.2.
-- Du kan se, om dit tv understøtter HDCP 2.2 på HDMI-porten på bagsiden af dit tv, eller du kan se i
brugervejledningen til dit tv.
03
\\ HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på
skærmen.
Tilslutninger
Tilslutning til en lydenhed
Du kan slutte Blu-ray-afspilleren til et lydsystem med den metode, der er vist herunder.
-- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
-- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
Metode 1 Tilslutning til en HDMI (HDR)-kompatibel Soundbar/AV-modtager, der understøtter
pass-through
• Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket på produktets bagside til HDMI IN-stikket på din
modtager. Tilslut et andet HDMI-kabel fra HDMI OUT-stikket på din modtager til HDMI IN-stikket på tv'et.
-- Din modtager skal have kapacitet til 4K pass-through for at kunne overføre UHD-videoindhold.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
(
LAN
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Lyd/Video
Soundbar/AV-modtager
Video
||BEMÆRKNINGER |
\\ Du skal installere HDMI UHD Color manuelt for at slå HDR til på dit Samsung-tv, hvis din afspiller ikke er sluttet
direkte til tv’et. (Eksempelvis ved hjælp af en Soundbar eller en AV-modtager).
\\ Hvis der anvendes AACS 2.0 til det indhold, du vil afspille, kan indholdet ikke vises på skærmen, afhængigt af den
tilsluttede AV-modtager. Du kan finde yderligere informationer i brugervejledningen til AV-modtageren.
14 Dansk
Tilslutning til en mobilenhed
Metode 2 Tilslutning til en Soundbar/
AV-modtager med et digitalt optisk kabel
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
POWER
Mobilenhed
)
HDMI OUT
1. Gå til skærmbilledet Start, vælg
tryk på knappen Op.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
(Kilde), og
2. Vælg Tilslutningsguide, og tryk på knappen
 (OK).
)
HDMI OUT
3. Start Smart View på din mobile enhed.
4. Du skal finde navnet på afspilleren på listen over
tilgængelige enheder på din mobile enhed, og
derefter vælge den.
Lyd
5. TV'et viser en tilslutningsmeddelelse (f.eks.
Tilslutter Android_92gb osv.) og viser derefter den
tilsluttede meddelelse.
6. I løbet af et øjeblik vises skærmbilledet af din
enhed på TV-skærmen.
7. Hvis du skal stoppe Smart View, skal du trykke
på  (Tilbage) på fjernbetjeningen eller forlade
Smart View.
||BEMÆRKNINGER |
\\ Hvis du anvender funktionen Smart View, kan der
forekomme hakken i billedet eller udfald af lyden,
afhængigt af dit miljø.
Soundbar/AV-modtager
||BEMÆRK |
\\ Hvis du tilslutter en modtager til afspillerens port
DIGITAL AUDIO OUT, synkroniseres modtagerens
lydgengivelse muligvis ikke med tv'ets.
\\ Bluetooth-transmissioner kan forstyrre Smart Viewsignalet. Før du bruger funktionen Smart View,
anbefaler vi, at du deaktiverer Bluetooth-funktionen
på din mobilenhed eller intelligente enhed (tablet
osv.).
\\ Hvis din trådløse router (wi-fi) anvender en DFSkanal, kan du ikke anvende denne funktion.
Kontakt din internetudbyder for at få nærmere
oplysninger.
15 Dansk
Tilslutninger
POWER
Funktionen Smart View gør det muligt at se skærmen
på mobilenheden eller din Android-tablet på det TV,
som du har tilsluttet afspilleren.
03
• Brug et digitalt, optisk kabel (medfølger ikke), og
slut DIGITAL AUDIO OUT-stikket på produktet til
DIGITAL AUDIO IN-stikket på modtageren.
• Du hører kun lyd gennem de forreste to højttalere,
når Digitalt output er indstillet til PCM.
Tilslutninger
Tilslutning til en netværksrouter
Du kan slutte din afspiller til en netværksrouter med en
af de metoder, der er vist herunder.
Tilslutningen kan være trådløs eller kablet.
Trådløst netværk
Stikkontakt
\\ Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage
forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne
(routerydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra
andet radioudstyr osv.).
Kablet netværk
Router
Tilslutning til router eller vægstik
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
||BEMÆRKNINGER |
POWER
||BEMÆRKNINGER |
\\ Hvis din trådløse router understøtter DHCP, kan
denne afspiller anvende en DHCP- eller en statisk
IP-adresse til at oprette forbindelse til det trådløse
netværk.
\\ Indstil din trådløse router til infrastrukturtilstand.
Ad-hoc-tilstand understøttes ikke.
\\ Din router eller din internetudbyders politikker kan
forhindre afspilleren fra at få adgang til Samsungs
server med softwareopdateringer. Hvis dette sker,
skal du kontakte din internetudbyder for flere
oplysninger.
\\ DSL-brugere skal bruge en router for at oprette
forbindelse til netværket.
\\ Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel
(*STP-typen). (*Afskærmet, parsnoet kabel)
\\ Afspilleren understøtter kun følgende trådløse
sikkerhedsnøgleprotokoller:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Vælg på den trådløse router en kanal, der aktuelt
ikke er i brug. Hvis den kanal, der er indstillet til
den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en
anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og
kommunikationen mislykkes muligvis.
\\ Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput
(ren høj overførsel) (Greenfield) 802.11n, og
krypteringstypen på din router angives til WEP, TKIP
eller TKIP-AES (blandet WPS2), understøtter denne
afspiller ikke en forbindelse i overensstemmelse
med de nye certificeringsspecifikationer for Wi-Fi.
16 Dansk
Indstillinger
Den første indstillingsprocedure
Hjemmeskærmen
Indstillinger
Efter at du har sluttet produktet til dit tv, skal du
tænde for tv’et og produktet. Når du tænder for
produktet første gang, vises produktets skærmbillede
med de første indstillinger på tv’et. Med den
første indstillingsprocedure kan du indstille OSD
(skærmvisningen) og menusprog, billedformat
(skærmstørrelse) og netværkskonfiguration og
slutte produktet til internettet. Følg anvisningerne på
skærmen.
04
• Startskærmen vises ikke, hvis du ikke
konfigurerer startindstillingerne.
• OSD (On Screen Display) på denne afspiller
kan evt. ændres efter opgradering af
softwareversionen.
• Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt
af den valgte menu.
1
||BEMÆRKNINGER |
\\ Hvis du springer over Netværksopsætning i
proceduren Startindstilling, kan du konfigurere dine
netværksindstillinger senere. Se "Konfiguration af
din netværksforbindelse" på side 23~26 for
instruktioner.
1
\\ Hvis du vil vise skærmen Initial Startindstillinger
igen og foretage ændringer, skal du vælge Indstill.
> Generelt > Start Indstillinger på skærmen
Startside eller vælge Indstill. > Support > Nulst..
(se side 22)
\\ Hvis du ønsker at bruge en funktion til Anynet+
(HDMI-CEC), skal du følge instruktionerne
nedenfor.
1)Slut afspilleren til et Samsung-TV, der er
kompatibelt med Anynet+ (HDMI-CEC), med
et HDMI-kabel.
2)Indstil funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) til Til
på både tv’et og produktet.
3)Angiv afspilleren til Procedure for startindstillinger.
2
3
4
5
17 Dansk
Disk
2
App1
App2
3
App3
Internet
4
Internet
5
(Funktioner)
• Indstill. : Åbner produktets menu.
Menuen, hvor du kan indstille forskellige
funktioner, der passer til dine personlige
præferencer. Når du flytter fokus til menuen
Indstill., vises menuen Hurtigindstillinger.
Brug menuen til at tilpasse forskellige
indstillinger, f.eks. Billede, Tilpas
skærmstørrelse, Lydoutput,
Lydoutputformat og Netværk.
• Kilde : Vælg en indsat disk eller USBlagringsenhed, en tilsluttet netværksenhed
eller Smart View.
• Søg : Giver dig mulighed for at søge
efter indhold i programmer og YouTube ved
at indtaste de pågældende søgeord.
• APPS : Adgang til forskellige
programmer mod betaling eller gratis.
Disk : Viser den valgte kilde.
Overførte prog : Viser de downloadede
apps. De apps, der vises her, kan slettes,
redigeres eller omarrangeres, hvis det er
nødvendigt.
Du kan få adgang til internettet.
Brug indstillingen Føj til start til at tilføje de
hyppigt anvendte menupunkter nederst på
skærmen Startside.
TV
Indstillinger
||BEMÆRK |
\\ Hvis du efterlader afspilleren i stoptilstand i
mere end 5 minutter uden at bruge den, vises
en strømspareskærm på dit TV. Hvis afspilleren
efterlades i strømspareskærm i mere end
15 minutter, slukkes der automatisk for strømmen.
Knapper på fjernbetjeningen ved brug af
menuen indstilling
DISC
123
1. Vælg Indstill. på startskærmen, og tryk derefter
på knappen  (OK). Skærmen Indstill. vises.
Lyd
Generelt
Support
Billede
Tv-bredformat
Opløsning
Filmramme (24p/25p)
Tilpas skærmstørrelse
HDMI-farveformat
HDMI dybe farver
HDR til SDR
3
4
16:9 Original
Auto
Stø rrelse 4 (100%)
Fra
Knappen  (OK) : Tryk for at aktivere det
valgte punkt eller bekræfte en indstilling.
2
Knapperne
 (Op/Ned/Venstre/Højre) :
Tryk for at flytte markøren eller vælge et punkt.
3
2. For at gå til menuerne, undermenuerne og
mulighederne på skærmen Indstill., henvises der
til billedet af fjernbetjeningen i næste søjle.
TOOLS
1
Auto
Mellem gamma
POP UP
/MENU
1
2
Adgang til skærmbilledet Indstill
Billede
MENU
4
Knappen
menu.
 (Tilbage) : Går tilbage til forrige
Knappen  (Start) : Tryk for at gå til
startskærmen.
Detaljeret funktionsinformation
Hver indstillingsfunktion, hvert menuelement og hver
individuel mulighed er forklaret detaljeret på skærmen.
For at se en forklaring: Brug knapperne Op/Ned/
Venstre/Højre til at vælge funktionen, menuelementet
eller muligheden. Forklaringen vises oftest i
skærmens højre side. En kort beskrivelse af hver
indstillingsfunktion starter på næste side. Yderligere
informationer om nogle af funktionerne findes også i
appendikset i denne vejledning.
18 Dansk
Funktioner i menuen Indstillinger
HDMI dybe farver
HDR til SDR
Gør det muligt at justere afspillerens output til
skærmstørrelsen og skærmformatet på dit TV.
Gør det muligt at angive gammaniveauet ved visning
af video, der er konverteret fra HDR til SDR.
Opløsning
Lyd
Indstil HDMI-videosignalets udgangsopløsning til
Auto, 2160p, 1080p, 720p eller 576p/480p.
Tallet angiver antallet af videolinjer pr. ramme.
Jo flere linjer, generelt bedre kvalitet.
Lydoutput
Filmramme (24p/25p)
Hvis produktet er sluttet til et 24p/25p-kompatibelt
tv, kan du ved at indstille funktionen Filmramme
(24p/25p) til Auto lade afspilleren automatisk justere
sit HDMI-output til 24 billeder pr. sekund for forbedret
billedkvalitet.
• Du kan kun udnytte funktionen Filmramme
(24p/25p) på et tv, som understøtter denne
billedhastighed.
• Funktionen Filmramme (24p/25p) bliver kun
aktiv, hvis afspilleren afspiller indhold med en
billedhastighed på 24.
• Du kan kun vælge Filmramme, hvis produktet er i
opløsningstilstanden HDMI 1080p eller 2160p.
Tilpas skærmstørrelse
Gør det muligt at vælge, hvilke højttalere der skal være
aktive. Vælg en lydenhed på listen.
Surroundindstilling for Wi-Fi-højttaler
Tilslut Samsung Soundbar til de trådløse højttalere
via Wi-Fi for at konfigurere et stereo- eller surroundlydsystem.
||BEMÆRK |
\\ Hvis din trådløse router (wi-fi) anvender en DFSkanal, kan du ikke oprette en surroundsoundforbindelse via wi-fi. Kontakt din internetudbyder
for at få nærmere oplysninger.
Lydoutputformat
Gør det muligt at vælge det format for digitalt
lydoutput (HDMI), som egner sig til din AV-modtager.
Indstil skærmbilledet til optimal størrelse.
||BEMÆRK |
Lader dig indstille farverumsformatet til HDMI-output,
så det passer til mulighederne i den tilsluttede enhed
(TV, skærm osv.). Skærmen bliver sort et øjeblik, når
du vælger et format.
Lydoutputformat (Optisk)
HDMI-farveformat
\\ Hvis afspilleren er tilsluttet en ATMOS Soundbar,
hvor Auto er aktiveret, skifter lydindstillingen
automatisk til Bitstream.
Gør det muligt at vælge det format for digitalt
lydoutput (Optisk), som egner sig til din AV-modtager.
19 Dansk
Indstillinger
Tv-bredformat
04
Lader dig indstille produktet til at udsende HDMIvideo med dybe farver. Dybe farver muliggør en mere
nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde.
Billede
Indstillinger
PCM-nedsampling
Du kan vælge at få 96kHz PCM-signaler nedsamplet
til 48kHz, inden de sendes til en forstærker. Vælg
PCM-nedsampling, hvis forstærkeren eller
modtageren ikke er kompatibel med et 96 kHz-signal.
Dynamisk områdekontrol
Gør det muligt at anvende dynamisk områdekontrol
på Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- og Dolby
TrueHD-lyd.
Auto : Styrer automatisk det dynamiske område
for Dolby TrueHD-lyd baseret på informationer i
Dolby TrueHD-lydsporet. Aktiverer også dynamisk
områdekontrol for Dolby Digital og Dolby Digital
Plus.
Fra : Komprimerer ikke det dynamiske område, så
du kan høre den originale lyd.
Til : Aktiverer dynamisk områdekontrol for alle tre
Dolby-formater. Svage lyde gøres kraftigere, og
lydstyrken på kraftige lyde reduceres.
Downmixing-tilstand
Du kan vælge en flerkanals downmixing-metode, der
er kompatibel med dit stereosystem. Du kan vælge,
af afspilleren skal downmixe til normal stereo eller til
surroundkompatibel stereo.
Tils. DTS Neo:6
Du kan nyde multikanalslyd via HDMI-output fra en
2 kanals lydkilde.
Lydsynk.
Når produktet er tilsluttet et digitalt TV, kan lydsignalet
i visse tilfælde muligvis ikke synkronisere med
videosignalet. Hvis dette forekommer, kan du justere
lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.
• Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 ms
og 240 ms. Juster det til den optimale indstilling.
||BEMÆRKNINGER |
\\ Den lydforsinkelsestid, du anfører, er muligvis ikke
præcis, alt afhængigt af det afspillede indhold.
\\ Denne funktion kan anvendes ved afspilning af
indhold med det optiske diskformat.
Generelt
Netværk
Netværksstatus : Lader dig kontrollere aktuel
status på netværket og internettet.
Netværksindstillinger : Konfigurer
netværksforbindelsen, så du kan drage fordel af
forskellige funktioner som f.eks. internettjenester og
udføre softwareopdateringer.
BD-Live-indstilling : Indstiller forskellige BD- Livefunktioner. Med BD-Live kan du, hvis der er
forbindelse til internettet, få adgang til ekstra
funktioner, der findes på nogle Ultra HD Blu-raydiske eller Blu-ray-diske.
• BD-Live-internet forbindelse : Du kan tillade
komplet, delvist eller helt forbyde en BD-Liveinternetforbindelse.
• BD-datastyring : Administrer BD-data, der er
downloadet fra en BD-Live-tjeneste eller Ultra HD
Blu-ray-disk/Blu-ray-disk.
Ekspertindstillinger : Viser avancerede
netværksindstillinger for din enhed.
• IPv6 : Giver dig mulighed for at aktivere/
deaktivere IPv6-netværksforbindelsen i din
enhed.
• IPv6-status : Giver dig mulighed for at kontrollere
den aktuelle IPv6-netværksforbindelse og
internetstatus.
||BEMÆRK |
\\ Hvis du vil bruge funktionen BD-Live-indstilling,
skal du først tilslutte USB-lagringsenheden og
derefter vælge den fra menuen BD-datastyring.
20 Dansk
Systemstyring
Ekstern enhedsstyring
Anynet+ (HDMI-CEC) : Anynet+ er en praktisk
funktion, der tilbyder at kæde betjening til andre
Samsung-afspillere med funktionen Anynet+.
Du kan styre disse produkter med én Samsungfjernbetjening. For at anvende denne funktion skal
du slutte dette produkt til et Anynet+ Samsung-TV
med et HDMI-kabel.
DivX® Video på kommando : Se DivX® VODregistreringskoderne for at købe og afspille af DivX®
VOD-indhold.
Tastaturstyring : Angiv sproget og typen for et
tastatur, der er tilsluttet via USB.
||BEMÆRKNINGER |
\\ Du kan kun bruge tastaturet, når
tastaturskærmen eller vinduet QWERTY vises i
webbrowseren.
\\ Nogle USB HID-tastatur og -mus er muligvis
ikke kompatible med denne afspiller.
\\ Visse taster på HID-tastaturet virker muligvis
ikke.
\\ Kablede USB-tastaturer understøttes ikke.
\\ Visse anvendelser understøttes muligvis ikke.
\\ Hvis et trådløst HID-tastatur ikke fungerer på
grund af interferens, skal du placere tastaturet
tættere på afspilleren.
21 Dansk
Indstillinger
Enhedsnavn : Lader dig indtaste navnet for
afspilleren, som identificerer den på dine netværk.
Vis meddelelser : Du kan få vist listen over
begivenhedsmeddelelser, der er genereret af
afspilleren.
Samsung-konto : Opret og administrer din egen
Samsung-konto. Hvis du vil oprette en Samsungkonto, skal du vælge: Indstill. > Generelt >
Systemstyring > Samsung-konto > Opret
konto. Nogle af Smart Hub-tjenesterne er
betalingstjenester.
Sikkerhed : Standard-PIN-koden er 0000.
Indtast standard-PIN-koden for at åbne
sikkerhedsfunktionen, hvis du ikke har
oprettet din egen PIN-kode. Når du har åbnet
sikkerhedsfunktionen første gang: Skift PIN-koden
med funktionen Skift PIN.
• BD-spærringsniveau : Forhindrer afspilning af
Ultra HD Blu-ray-diske eller Blu-ray-diske med en
klassificering lig med eller over et specifikt angivet
aldersniveau, medmindre du indtaster pinkoden.
• DVD-spærringsniveau : Forhindrer afspilning
af DVD'er med en vurdering over en specifik
numerisk vurdering, du vælger, med mindre PINkoden indtastes.
• Skift PIN : Skift den 4-cifrede PIN-kode, der
anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.
1. Fjern alle diske og USB-lagringsenheder.
2. Tryk på og hold knappen ^ (Åbn/Luk)
på toppanelet i 5 sekunder eller mere.
Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen
og strømmen afbrydes automatisk.
Når du tænder for produktet igen, nulstilles
alle indstillingerne.
WoL/WoWLAN : Slå funktionen WOL (Wake on
LAN) eller WoWLAN (Wake on Wireless LAN) til eller
fra.
04
Du kan ændre mulighederne herunder, så de passer
til dine ønsker.
Sprog : Du kan vælge det sprog, du foretrækker til
skærmmenuen, diskmenuen, lyd, undertekster mv.
• Det sprog, du vælger til diskmenuen, disklyden
eller undertekster vises kun, hvis disse
understøttes på disken.
`` Hvis du glemmer din PIN-kode:
Indstillinger
Styring af enhedstilslutning : Gør det muligt
at styre, hvilke enheder på netværket som f.eks.
mobilenheder og tablets, der kan dele indhold med
afspilleren.
`` Tilladelse til forbindelse med en
mobilenhed
Hvis du vil afspille det medieindhold, der
er gemt på en mobilenhed, skal du tillade
forbindelse mellem mobilenheden og
produktet.
Gå til Indstill. > Generelt > Ekstern
enhedsstyring > Styring af enhedstilslutning
> Enhedsliste. De mobilenheder, der er
tilsluttet samme netværk som produktet, er
anført på listen.
1. Vælg indhold, der skal afspilles fra den
mobile enhed. (Læs "Opret forbindelse til
en mobil enhed" på side 15.)
||BEMÆRK |
\\ Smart View kan omtales som Screen Mirroring
eller Miracast, afhængigt af producenten af den
mobile enhed.
2. En meddelelse vises øverst på TVskærmen, når mobilenheden forsøger
at oprette forbindelse til afspilleren. Vælg
Tillad. Du kan kun afspille mediefiler fra
enheder, der har tilladelse til at oprette
forbindelse til produktet.
Tilgængelighed
Høj kontrast : Du kan indstille baggrunden og
skrifttypen i farve med høj kontrast i Apps (Smart
Hub) og Multimedier.
Forstør : Du kan indstille, om det fremhævede
element skal forstørres, i Apps (Smart Hub) og
Multimedier.
Start Indstillinger
Lader dig køre proceduren Startindstilling igen.
Support
Softwareopdatering
Med denne menu kan du opgradere produktets
software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra
tjenester.
Nulstil Smart Hub
Nulstiller alle Smart Hub-indstillinger til
standardindstillingerne. For at bruge det skal du
indtaste sikkerheds-PIN-koden. Standard-PIN-koden
er 0000.
Nulst.
||BEMÆRK |
\\ Hvis du ikke vil have vist en meddelelse, når
mobilenheden forsøger at oprette forbindelse,
skal du vælge Styring af enhedstilslutning >
Adgangsmeddelelse til Fra.
Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier,
med undtagelse af indstillingerne for Smart Hub
og starter derefter opsætningsfunktionen. For at
bruge det skal du indtaste sikkerheds-PIN-koden.
Standardsikkerheds-PIN-koden er 0000.
3. Afspil indhold fra mobilenheden.
4. Det TV, der er tilsluttet afspilleren, viser de
indholdsfiler, der er gemt på mobilenheden.
||BEMÆRK |
\\ Hvis du skifter skærm på mobilenheden under
afspilningen, afbrydes forbindelsen til produktet.
22 Dansk
Fjernadministration
\\ Tjenesten Fjernadministration er muligvis ikke
tilgængelig i visse lande.
\\ Sådan bruges fjernadministration:
1)Ring til Samsungs kundeservice, og bed om
fjernsupport.
2)Åbn afspillerens menu på dit tv, og gå til
Support-afsnittet.
3)Vælg Fjernadministration, og læs og accepter
serviceaftalerne. Når PIN-skærmbilledet vises,
så giv PIN-koden til servicemedarbejderen.
4)Servicemedarbejderen tilgår din afspiller.
Konfiguration af din netværksforbindelse
Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til afspilleren.
Før du starter, skal du fastslå, om din IP-adresse er
statisk eller dynamisk. (De fleste er dynamiske). Hvis
den er dynamisk, og du har et trådløst eller et kablet
netværk, anbefaler vi, at du bruger de automatiske
konfigurationsprocedurer, der er beskrevet herunder.
Hvis du slutter til et kablet netværk : Slut afspilleren
til din router med et LAN-kabel, inden du starter
konfigurationsproceduren.
Hvis du slutter til et trådløst netværk : Frakobl alle
kablede netværksforbindelser, inden du starter.
Du skal gennemse og acceptere både vilkårene &
betingelserne samt fortrolighedspolitikken for at kunne
udnytte programtjenesterne.
\\ Brug Hurtigindstillinger > Netværk på
skærmen Startside for at forenkle processen for
netværkskonfigurationen.
Om denne enhed
Vilkår og politikker
||BEMÆRK |
Følg følgende trin for at konfigurere din
netværksforbindelse:
Kablet netværk
ĞĞ
Kabel - automatisk
1. Gå til skærmbilledet Start, vælg Indstill., og tryk
på knappen  (OK).
2. Vælg Generelt, og tryk på knappen
3. Vælg Netværk, og tryk på knappen
 (OK).
 (OK).
4. Vælg Netværksindstillinger, og tryk på knappen
 (OK).
5. Vælg Kabel på skærmen Netværkstype, og tryk
derefter på knappen  (OK).
23 Dansk
Indstillinger
||BEMÆRKNINGER |
Når du slutter denne afspiller til et netværk, kan
du anvende netværksbaserede applikationer og
funktioner, som f.eks. Smart Hub og BD-LIVE,
og opgradere afspillerens software gennem
netværksforbindelsen. For flere informationer om
adgang til og brug af internettjenester skal du se
afsnittet Netværkstjenester på side 37~44 i
denne vejledning. Instruktioner om konfiguration af
netværksforbindelsen starter herunder.
04
Når aktiveret kan Samsungs kundeservicemedarbejdere
fra kundeservicecenteret diagnosticere og løse
problemer med produktet. Kræver en aktiv
internetforbindelse.
Netværk og internettet
Indstillinger
6. Produktet detekterer den kablede forbindelse,
kontrollerer netværksforbindelsen og opretter
derefter forbindelse til netværket.
7. Tryk på knappen
ĞĞ
Kabel - Manuelt
 (OK).
Hvis du har en statisk IP-adresse eller den
automatiske procedure ikke virker, skal du indstille
værdierne for Netværksindstillinger manuelt.
Følg trin 1 og 3 i kablet - Automatisk, og følg disse
trin:
1. Vælg Netværksstatus. Produktet søger efter et
netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
2. Nederst på skærmen: Vælg IP-indstil., og tryk
derefter på knappen  (OK). Skærmen
IP-indstil. vises.
3. Vælg feltet IP-indstil., og tryk derefter på
knappen  (OK).
4. Vælg Indtast manuelt i feltet IP-indstil., og tryk
derefter på knappen  (OK).
5. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. IP-adresse),
og tryk derefter på knappen OK. Brug knapperne
Op/Ned på fjernbetjeningen til at indtaste tallene,
der gælder for parameteren.Brug knapperne
Venstre/Højre på fjernbetjeningen til at flytte fra
indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en
værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du
trykke på knappen  (OK).
Trådløst Netværk
Du kan konfigurere en trådløs netværkforbindelse på
fire forskellige måder:
-- Trådløst - automatisk
-- Trådløst - manuelt
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Når du konfigurerer den trådløse netværksforbindelse,
frakobles alle trådløse enheder, der aktuelt er tilsluttet via
produktet eller, hvis relevant, produktets aktuelle kablede
forbindelse.
ĞĞ
Trådløst - Automatisk
1. Gå til skærmbilledet Start, vælg Indstill., og tryk
på knappen  (OK).
2. Vælg Generelt, og tryk på knappen
3. Vælg Netværk, og tryk på knappen
5. Vælg Trådløst på skærmen Netværkstype, og
tryk derefter på knappen  (OK).
Trådløs forbindelse
iptime23
iptime
solugen_edu#2
Opdater
6. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på
knappen  (OK).
||BEMÆRK |
\\ Du kan få disse netværksværdier fra din
internetudbyder.
 (OK).
4. Vælg Netværksindstillinger, og tryk på knappen
 (OK).
6. Tryk på knappen Op eller Ned for at flytte til en
anden værdi, og indtast derefter tallene for den
pågældende værdi ved at følge anvisningerne
under trin 5.
7. Gental trin 5 og 6, indtil du har udfyldt alle
værdier.
 (OK).
||BEMÆRK |
8. Når du er færdig med at indtaste alle værdierne:
Vælg OK, og tryk derefter på knappen  (OK).
Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og
opretter derefter forbindelse til netværket.
\\ Du kan også vælge Tilføj netværk under listen
over trådløse netværk for at oprette en forbindelse.
Denne metode kan bruges, når du kender SSID'et
(navnet) på den trådløse router.
24 Dansk
\\ For at vise adgangskoden når du indtaster den,
skal du bruge pileknapperne til at vælge Vis adg.
kode i højre side og derefter trykke på knappen
 (OK).
||BEMÆRK |
||BEMÆRK |
8. Når du er færdig: Vælg Udført, og tryk derefter
på knappen  (OK). Produktet kontrollerer
netværksforbindelsen og opretter derefter
forbindelse til netværket.
9. Når godkendelsen er udført: Vælg OK, og tryk
derefter på knappen  (OK).
||BEMÆRK |
\\ Du bør kunne finde din sikkerhedskode eller
adgangsudtryk på de opsætningsbilleder, du
anvendte, da du installerede din router eller dit
modem.
ĞĞ
8. Gental trin 6 og 7, indtil du har udfyldt alle
værdier.
\\ Du kan få disse netværksværdier fra din
internetudbyder.
9. Når du er færdig: Vælg OK, og tryk derefter på
knappen  (OK). Skærmbilledet Sikkerhed vises.
10. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets
sikkerhedskode eller adgangsudtryk. Indtast
bogstaver ved at vælge et bogstav med
knapperne Op/Ned/Venstre/Højre, og tryk
derefter på knappen  (OK).
11. Når du er færdig: Vælg Udført til højre på
skærmen, og tryk derefter på knappen  (OK).
Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og
opretter derefter forbindelse til netværket.
12. Vælg OK, når afspilleren har kontrolleret
netværket, og tryk derefter på knappen  (OK).
Trådløst - Manuelt
Hvis du har en statisk IP-adresse eller den
automatiske procedure ikke virker, skal du indstille
værdierne for Netværksindstillinger manuelt.
ĞĞ
1. Følg anvisningerne under Trådløst - automatisk
under trin 6.
2. Produktet søger efter et netværk og viser
fejlmeddelelsen for tilslutningen.
3. Nederst på skærmen: Vælg IP-indstil., og tryk
derefter på knappen  (OK).
Skærmen IP-indstil. vises.
4. Vælg feltet IP-indstil., og tryk derefter på
knappen  (OK).
5. Vælg Indtast manuelt i feltet IP-indstil., og tryk
derefter på knappen  (OK).
6. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. IP-adresse),
og tryk derefter på knappen  (OK). Brug
knapperne Venstre/Højre på fjernbetjeningen til at
indtaste tallene, der gælder for parameteren. Brug
knapperne Venstre/Højre på fjernbetjeningen til
at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden
for en værdi. Når en parameter er angivet, skal du
vælge Udført.
WPS(PBC)
1. Gå til skærmbilledet Start, vælg Indstill., og tryk
på knappen  (OK).
2. Vælg Generelt, og tryk på knappen
3. Vælg Netværk, og tryk på knappen
 (OK).
 (OK).
4. Vælg Netværksindstillinger, og tryk på knappen
 (OK).
5. Vælg Trådløst på skærmen Netværkstype,
og tryk derefter på knappen  (OK). Produktet
søger efter og viser derefter en liste med
tilgængelige netværk.
6. Tryk på knappen Ned på fjernbetjeningen, og
tryk derefter på knappen  (OK) for at vælge
Brug WPS. Meddelelsen "Tryk på WPS- eller
PBC-knappen på den trådløse router inden for to
minutter." vises.
25 Dansk
Indstillinger
7. Tryk på knappen Op eller Ned for at flytte til en
anden værdi, og indtast derefter tallene for den
pågældende værdi ved at følge anvisningerne
under trin 6.
04
7. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets
sikkerhedskode eller adgangsudtryk.
Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med
pileknapperne, og tryk derefter på knappen
 (OK).
Indstillinger
7. Tryk på WPS- eller PBC-knappen på routeren
inden for to minutter. Dit produkt henter automatisk
alle nødvendige værdier til netværksindstillingen og
slutter til dit netværk.
ĞĞ
WPS(PIN)
Før du begynder, skal du åbne routerens
indstillingsmenu på din PC og gå til skærmbilledet
med indtastningsfeltet WPS PIN.
3. Vælg Netværk, og tryk på knappen
 (OK).
 (OK).
4. Vælg Netværksindstillinger, og tryk på knappen
 (OK).
5. Vælg Trådløst på skærmen Netværkstype,
og tryk derefter på knappen  (OK). Produktet
søger efter og viser derefter en liste med
tilgængelige netværk.
6. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på
knappen  (OK).
7. Vælg WPS(PIN), og tryk derefter på knappen
 (OK). Pop op'en PIN-kode vises.
8. Indtast PIN-koden i feltet WPS PIN-kode i
skærmen Opsætning på routeren, og gem
derefter skærmvisningen.
1. Gå til skærmbilledet Start, vælg Indstill., og tryk
på knappen  (OK).
2. Vælg Support, og tryk på knappen
 (OK).
3. Vælg Softwareopdatering, og tryk på knappen
 (OK).
4. For at downloade opdateringssoftware og straks
opdatere skal du vælge Opdater nu og derefter
trykke på knappen  (OK).
5. For at downloade opdateringssoftware
automatisk, når den er tilgængelig, skal du vælge
Automatisk opdatering og derefter trykke på
knappen  (OK). Se "Automatisk opdatering" på
side 27 for yderligere oplysninger.
||BEMÆRKNINGER |
\\ Opgraderingen er fuldført, når afspilleren slukkes
og tændes igen af sig selv.
\\ Samsung Electronics har ikke noget juridisk
ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der skyldes
en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres
uopmærksomhed under softwareopdatering.
||BEMÆRKNINGER |
\\ Kontakt routerens fabrikant for at få en
forklaring om, hvordan du får adgang til
routerens opsætningsbillder, eller læs routerens
brugervejledning.
Med denne menu kan du opgradere produktets
software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra
tjenester.
• Sluk aldrig manuelt for afspilleren under
opdateringsprocessen.
1. Gå til skærmbilledet Start, vælg Indstill., og tryk
på knappen  (OK).
2. Vælg Generelt, og tryk på knappen
Opgradering af softwaren
\\ Ved WPS-tilslutning skal du indstille din trådløse
routers sikkerhedskryptering til AES.
WEP-sikkerhedskrypteringen understøtter ikke en
WPS-tilslutning.
\\ Hvis du vil annullere opgraderingen, mens
opgraderingssoftwaren downloades, skal du trykke
på knappen  (OK).
26 Dansk
Opdater nu
Opdater via USB
Følg disse trin for at opgradere via USB:
||BEMÆRKNINGER |
\\ Når systemopgraderingen er udført, skal du
kontrollere softwaredetaljerne under afsnittet
Produkoplysninger på skærmbilledet Kontakt
Samsung.
4. Vælg Support > Softwareopdatering >
Opdater nu.
5. Softwaren opdateres med opdateringspakken på
USB-enheden.
||BEMÆRKNINGER |
Automatisk opdatering
Du kan indstille funktionen til Automatisk opdatering,
så afspilleren downloader ny opgraderingssoftware,
når den er i tilstanden Automatisk opdatering.
På denne måde kan afspilleren opgradere software
automatisk, når du ikke bruger afspilleren.
2. Funktionen slås til eller fra, hver gang du trykker
på knappen  (OK).
||BEMÆRK |
2. Gem opdateringspakken i USB-enhedens øverste
roden.
-- Ellers kan produktet ikke finde
opdateringspakken.
3. Slut USB-enheden med opdateringspakken til
produktet.
\\ Afspilleren må ikke slukkes under
softwareopdateringen. Det kan bevirke, at
afspilleren ikke fungerer korrekt.
1. Tryk på knapperne Op/Ned for at vælge
Automatisk opdatering, og tryk derefter på
knappen  (OK).
1. Besøg Samsungs websted på en computer, og
download opdateringspakken til en USB-enhed.
\\ Der må ikke være sat en disk i produktet, når du
opgraderer softwaren med USB-værtsstikket.
\\ Når systemopgraderingen er udført, skal du
kontrollere softwaredetaljerne under afsnittet
Produktoplysninger på skærmbilledet Kontakt
Samsung.
\\ Produktet må ikke slukkes under
softwareopdateringen. Det kan bevirke, at
produktet ikke fungerer korrekt.
\\ Softwareopdateringer med USB-stik må kun
udføres med en USB-flashhukommelse.
\\ For at du kan bruge funktionen Automatisk
opdatering, skal dit produkt være tilsluttet
internettet.
27 Dansk
Indstillinger
2. En onlineopgradering downloader og installerer
opgraderingssoftwaren direkte fra internettet.
-- Denne mulighed kræver en internetforbindelse.
04
1. Vælg Support > Softwareopdatering >
Opdater nu.
Media Play
Din Ultra HD Blu-ray Player kan afspille indhold, der
findes på Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD/CD diske,
USB-enheder, PC'er og på internettet. Hvis du vil
afspille indhold, der findes på din PC, skal du tilslutte
PC'en og produktet til netværket.
Afspilning af kommercielle diske
1. Tryk på knappen ^ for at åbne diskbakken.
2. Anbring forsigtigt en disk i diskbakken med
mærkatsiden opad.
• Diskrengøring
-- Hvis der kommer fingeraftryk eller
snavs på en disk, kan du rengøre
den med et mildt rengøringsmiddel
fortyndet med vand og aftørre med en blød klud.
-- Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken
midte og udefter.
• Diskopbevaring
`` Opbevar dem ikke i direkte sollys.
`` Opbevar i et køligt, ventileret område.
`` Opbevar i et rent beskyttelsesomslag, og
opbevar stående.
Afspille fotos, videoer og musik
(Multimedie)
Du kan afspille medieindhold, der er gemt på en USBenhed eller computeren, på produktet.
||BEMÆRKNINGER |
3. Tryk på knappen ^ for at lukke diskbakken.
Afspilningen starter automatisk.
4. Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal
du trykke på knappen  (Start), vælge Afsp.
disk på skærmen Startside og derefter trykke på
knappen  (OK) på fjernbetjeningen.
Diskopbevaring og håndtering
• Hold på diske
-- Fingeraftryk eller ridser på
en disk kan reducere lyd- og
billedkvaliteten eller medføre, at
der springes på disken.
-- Undgå at røre ved diskens overflade, når der er
blevet optaget data på den.
-- Hold disken på kanterne, så der ikke kommer
fingeraftryk på overfladen.
-- Sæt ikke papir eller tape på disken.
\\ Du kan ikke afspille medieindhold, hvis indholdet
eller lagringsenheden ikke understøttes af
produktet.
\\ Lav en sikkerhedskopi af vigtige filer, før du tilslutter
en USB-enhed. Samsung er ikke ansvarlig for
beskadigede eller mistede filer.
Afspille medieindhold, som er gemt på en
USB-enhed
1. Slut USB-enheden til produktet.
2. Tryk på knappen  (Start).
Vælg  (Kilde), og derefter USB Storage.
Mapperne og filerne på USB-enheden vises på
en liste.
3. Vælg det medieindhold på listen, som du ønsker
at afspille. Medieindholdet afspilles.
4. Forlad ved at trykke på knappen @ (Stop) eller
knappen  (Tilbage).
||BEMÆRK |
\\ Nå produktet er tilsluttet en USB-enhed, vises der
en meddelelse øverst på skærmen. Hvis du vil
se indholdsfiler på USB-enheden, skal du vælge
Gennemse.
28 Dansk
Afspilning af medieindhold, der er gemt
på en computer
\\ Hvis du vil afspille indhold på en computer, skal du
kontrollere, at forbindelsen til hjemmenetværket er
aktiveret på computeren.
\\ Det indhold, der deles af en computer, kan muligvis
ikke afspilles, afhængigt af indholdets kodningstype
og filformat. Desuden er nogle funktioner muligvis
ikke tilgængelige.
\\ Afhængigt af netværkets status afspilles
medieindholdet muligvis ikke glat. Hvis indholdet
ikke afspilles problemfrit, skal du overføre indholdet
til en USB-enhed, slutte USB-enheden til afspilleren
og derefter afspille indholdet fra USB-enheden.
1. Tilslut din PC og afspilleren til samme netværk.
2. Tryk på knappen  (Start).
Vælg  (Kilde), og derefter Brugerens pc.
Mapperne og filerne på PC'en vises på en liste.
3. Vælg det medieindhold på listen, som du ønsker
at afspille. Medieindholdet afspilles.
4. Forlad ved at trykke på knappen @ (Stop) eller
knappen  (Tilbage).
||BEMÆRK |
\\ Afspilning af UHD BD-indhold kræver muligvis en
netværksforbindelse. Afhængigt af netværksmiljøet
og statussen på indholdsserver (Studio) fungerer
afspilningen muligvis ikke.
1. Læg en brugerfremstillet disk i diskbakken med
diskmærkaten vendende opad, og luk derefter
bakken.
2. Tryk på knappen  (Start).
Vælg  (Kilde), og derefter Disk.
Mapperne og filerne på disken vises på en liste.
||BEMÆRK |
\\ Selv om produktet kan vise mapper for alle
indholdstyper, kan der kun afspilles filer af den
Indholdstype, du har valgt i menuen Filtrer efter.
Hvis du f.eks. har valgt Musik, får du kun vist
musikfilerne. Du kan ændre denne indstilling ved at
gå tilbage til menuen Filtrer efter.
3. Der vises et skærmbillede med en liste over
diskens indhold. Afhængigt af, hvordan indholdet
er arrangeret, får du enten vist mapper, de
enkelte filer eller begge.
4. Brug om nødvendigt knapperne Op/Ned/
Venstre/Højre for at vælge en mappe, og tryk
derefter på knappen  (OK).
5. Brug knapperne Op/Ned/Venstre/Højre til
at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk
derefter på knappen  (OK).
6. Tryk på knappen  (Tilbage) en eller flere gange
for at afslutte den aktuelle skærm, afslutte en
mappe eller vende tilbage til skærmen Hjem.
7. Gå til side 30~36 for instruktioner, der
forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer,
musik og billeder på en disk.
29 Dansk
Media Play
||BEMÆRKNINGER |
Du kan afspille multimediefiler, du har gemt på
Blu-ray-, DVD- eller CD-diske.
05
Du kan afspille medieindhold på produktet, som er
gemt på en computer, der er tilsluttet samme netværk
som produktet.
Afspilning af en disk med indhold
optaget af brugeren
TV
Media Play
DISC
MENU
Styring af videoafspilning/MENU
123
POP UP
TV
Du kan styre afspilningen af videoindhold,
der findes på en disk, USB-enhed eller PC. Afhængigt af disken eller
indholdet er nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, muligvis ikke tilgængelige. TV
Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning
123
DISC
MENU
„„
POP UP
TOOLS
/MENU
Sådan bruges diskmenuen, genvejsmenuen
eller titellisten
Knappen
DISC
MENU
„„
Afspilningsknapper
Knappen
POP UP
/MENU
TOOLS
Produktet afspiller ikke lyd i søge- eller trintilstand.
• Du kan vende tilbage til normal afspilningshastighed
ved at trykke på knappen p.
Starter afspilning. Når der afspilles en
disk, skal du trykke her for at sætte
p Knappen
afspilningen på pause. Tryk igen for
at genstarte.
@ Knappen
Hurtig
afspilning
Langsom
afspilning
Skip
langsom
afspilning
Stopper afspilning.
Under afspilningen skal du trykke på
knappen ( eller ).
Hver gang du trykker på
knappen ( eller ), ændres
afspilningshastigheden.
I pausetilstand skal du trykke
på knappen ). Hver gang du
trykker på knappen ), ændres
afspilningshastigheden.
Tryk under afspilning på knappen I_
eller knappen +I .
Hver gang du trykker på knappen I_
eller knappen +I ‚ flytter disken til det
forgående eller næste kapitel eller fil.
30 Dansk
Tryk under afspilning på denne knap
for at bruge diskmenuen.
Tryk under afspilning på denne knap
for at bruge pop-op-menuen.
Brug af skærmmenuen under afspilning af en video
Ved afspilning af en disk: Tryk på TOOLS på fjernbetjeningen.
Ved afspilning af en videofil: Tryk på  (OK) på fjernbetjeningen, og vælg derefter
Media Play
Visning af valgfrie menuer
 (OK).
05
Brug knapperne Op/Ned/Venstre/Højre for at vælge den enkelte funktion, og tryk derefter på knappen
på skærmen.
||BEMÆRK |
\\ De tilgængelige valgfrie menuer varierer efter disktype eller filformat. Se tabellen nedenfor.
Menus
tilgængelighed
Valgfri menu
Beskrivelse
Information
Lader dig se oplysninger om en video.
Afspil fra starten
Vælg at gå tilbage til starten af filmen, og tryk derefter på knappen
 (OK).
Disk
Fil



-- Titelsøgning : Hvis der er mere end én film på disken eller
enheden, så vælg for at starte en anden titel.
1. Vælg Titelsøgning, og tryk derefter på knappen
 (OK).
2. Brug knapperne Op/Ned til at vælge en titel, og tryk derefter
på knappen  (OK).
-- Søg kapitler : Vælg for at afspille et ønsket kapitel.
Vælg scene
1. Vælg Søg kapitler, og tryk derefter på knappen
 (OK).
2. Brug knapperne Op/Ned til at vælge et kapitel, og tryk
derefter på knappen  (OK).
-- Tidslinje til søgning : Vælg at afspille filmen fra et valgt
tidspunkt.
1. Vælg Tidslinje til søgning, og tryk derefter på knappen
 (OK).
2. Brug knapperne Venstre/Højre til at indtaste tidspunktet, du
vil hen til.
31 Dansk

Media Play
Valgfri menu
Menus
tilgængelighed
Beskrivelse
Disk
||BEMÆRKNINGER |
Fil
\\ Du kan også bruge knapperne Venstre/Højre til at springe frem
eller tilbage i filmen. Filmen springer et minut frem eller tilbage,
hver gang du trykker på knapperne Venstre/Højre.
Vælg scene
\\ Hvis indeksinformationen i filen er beskadiget, eller filen ikke
understøtter indeksering, kan du ikke bruge funktionen Vælg
scene.

\\ Hvis du kører filer på en netværksenhed, når du har sluttet
afspilleren til en computer på dit netværk, fungerer Vælg scene
muligvis ikke.
\\ Under afspilning af en videofil, skal du bruge knappen Op på
fjernbetjeningen for at hoppe til specifikke scener.
Gentag-tilstand
Billede
Lyd
Lydsynk.
Undertekst
Vinkel
Roter
Giver dig mulighed for at gentage en titel, kapitel eller et bestemt
afsnit.
Giver dig mulighed for at indstille billedtilstanden.
-- Dynamisk : Øger skarphed og lysstyrke.
-- Standard : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål.
-- Film : Den bedste indstilling til at se film.
-- Bruger : Du kan justere funktionerne til skarphed og
støjreduktion.
Brug for at indstille det ønskede lydsprog.
Vælges for at indstille lydsynkroniseringen.
Brug for at indstille det ønskede sprog for undertekster.
Giver dig mulighed for at se en scene fra en anden vinkel.
Muligheden Vinkel viser det antal vinkler, der er mulige at se. Når
en Ultra HD Blu-ray-disk/Blu-ray-disk/dvd indeholder flere vinkler
af en bestemt scene, kan du skifte til en anden vinkel.
Du kan dreje skærmen 90 grader med eller mod uret.
||BEMÆRK |









\\ Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller mere trækker på produktets kapacitet, og de kan stoppe
midt i afspilningen.
32 Dansk
TV
Styring af musikafspilning
DISC
Brug af menuerne Sortér efter og
Indstillinger
123
Brug af menuen Indstill.
På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du
vælge I Indstill. og derefter trykke på knappen
 (OK).
Afspil valgte
Opdater
TOOLS
2
Lader dig vælge de specifikke filer,
der skal afspilles. Det fungerer
grundlæggende på samme måde
for alle medier.
Opdaterer listen over filer
og mapper fra medie- eller
lagringsenheden.
Knapper på fjernbetjeningen til
musikafspilning
3
1
4
1
2
3
4
33 Dansk
Knappen @ : Stopper et nummer.
Knappen p : Afspiller/holder pause i et
nummer.
Hurtig afspilning (kun lyd-CD (CD-DA))
Under afspilningen skal du trykke på knappen
( eller ).
Hver gang du trykker på knappen ( eller
), ændres afspilningshastigheden.
Knapperne I_+I : Gå til foregående/næste
nummer.
Media Play
På et skærmbillede, der viser videofilerne, skal du
vælge Sortér efter og derefter trykke på knappen
 (OK). Arranger mapper og filer efter Dato eller Titel.
POP UP
/MENU
05
Brug af menuen Sortér efter Menu
MENU
Du kan styre afspilningen af musikindhold, der findes
på en disk, USB-enhed eller PC.
Afhængigt af disken eller indholdet kan det være,
at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne
vejledning, ikke er tilgængelige.
Media Play
Brug af indstillingsmenuen under
afspilning
Gentagelse af numre på en lyd-CD
Brug knapperne Op/Ned/Venstre/Højre på skærmen
til afspilning af musikfiler til at vælge , og tryk derefter
på knappen  (OK).
Afspil valgte
Information
Med Afspil valgte kan du vælge
specifikke numre til afspilning.
Det fungerer grundlæggende på
samme måde for alle medier. Se
"Oprettelse af en afspilningsliste fra
en lyd-CD" på side 34.
Du kan indstille produktet til at gentage numre på en
lyd-CD (CD-DA/MP3).
1. Brug knapperne Op/Ned/Venstre/Højre på
afspilningsskærmen til at vælge
forneden i
venstre hjørne på skærmen, og tryk derefter på
knappen  (OK).
2. Brug Op/Ned for at vælge den ønskede
gentagelsestilstand - Fra, En sang, eller Alle - og
tryk derefter på knappen  (OK).
Vælges for at se informationer
indhold.
TRACK 003
XXXXXX
TRACK 004
TRACK 005
\\ Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan
menuen være anderledes.
TRACK 007
XXXXXX
Brug af menuerne Sortér efter og
Indstillinger på en filskærm
Pause
TRACK 008
TRACK 009
03:35
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Blanding af numre på en lyd-CD
Brug af menuen Sortér efter Menu
Du kan indstille produktet til at blande numre på en
lyd-CD (CD-DA/MP3) tilfældigt.
På et skærmbillede, der viser musikfilerne, skal du
vælge Sortér efter og derefter trykke på knappen
 (OK). Arranger mapper og filer efter Dato eller
Titel.
1. Brug knapperne Op/Ned/Venstre/Højre på
afspilningsskærmen til at vælge
forneden i
venstre hjørne på skærmen, og tryk derefter på
knappen  (OK).
Brug af menuen Indstill.
På en filskærm, der indeholder musikfiler, skal du
vælge Indstill. og derefter trykke på knappen  (OK).
Lader dig vælge de specifikke filer,
der skal afspilles. Det fungerer
grundlæggende på samme måde
for alle medier. Se "Gentagelse af
numre på en lyd-CD" på side på
side 34.
Opdaterer listen over filer
og mapper fra medie- eller
lagringsenheden.
TRACK 006
TRACK 001
00:55
Opdater
XXXXXX
TRACK 002
||BEMÆRK |
Afspil valgte
TRACK 001
2. Brug Op/Ned for at vælge tilstanden bland Til,
eller Fra og tryk derefter på knappen  (OK).
Oprettelse af en afspilningsliste fra en
lyd- CD
1. Når afspilningsskærmen vises, skal du vælge
og derefter trykke på knappen  (OK). Menuen
Indstill. vises.
2. Brug knapperne Op/Ned til at vælge den
ønskede Afspil valgte, og tryk derefter på
knappen  (OK).
3. Brug knapperne Op/Ned til at vælge et nummer,
og tryk derefter på knappen  (OK). Der vises et
mærke til venstre for nummeret.
34 Dansk
4. Gentag trin 3 for at vælge og markere flere
numre.
||BEMÆRKNINGER |
\\ Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99
numre på en lyd-CD (CD-DA).
\\ På skærmen Valgt afspiln. kan du også vælge
Vælg alle, Ryd alt, og Annuller.
-- Brug Vælg alle for at vælge alle numre. Dette
annullerer dine individuelle nummervalg.
Når du trykker på knappen  (Tilbage) på
fjernbetjeningen eller vælger knappen Udført, og
derefter trykker på knappen OK, vises alle numre
på musikafspilningsskærmen, og produktet
starter med at afspille alle numre fra nummer 001.
-- Brug Ryd alt til at fravælge alle numre på én
gang. Vælg derefter individuelle numre, eller
brug Vælg alle til at vælge alle numrene, og
tryk derefter på knappen  (Tilbage) på
fjernbetjeningen. Hvis du ikke bruger Vælg
alle eller vælger individuelle numre, ændres
afspilningslisten ikke.
-- Annuller annullerer alle ændringer, du har
foretaget på skærmen til valgt afspilning. Når
du vender tilbage til afspilningsskærmen, er
afspilningslisten ikke ændret.
Brug af skærmmenuen under afspilning af
en fotofil
Brug knapperne Op/Ned/Venstre/Højre for at vælge
den enkelte funktion, og tryk derefter på knappen
 (OK).
Hvis du vil se menuen Indstill. under afspilning eller
i pausetilstand, skal du trykke på knappen TOOLS.
Du kan også bruge knapperne Op/Ned/Venstre/
Højre for at vælge og derefter trykke på knappen
 (OK).
Skærmtilpasning
Zoom
Rotér venstre
Rotér højre
Diasshowets
hastighed
Diasshoweffekt
Ændrer fotostørrelsen, så
billederne passer til skærmen.
Vælges for at forstørre det aktuelle
billede. (Forstør op til 4 gange)
Billedet drejes mod uret.
Billedet drejes med uret.
Vælg for at indstille hastigheden for
diasshowet.
Indstil effekt for diasshowet.
Vælg for at lytte til musik, mens du
ser et diasshow.
Baggrundsmusik ||BEMÆRK |
\\ Antallet af musikfiler, der søges
i fra den eksterne enhed, kan
variere blandt enheder.
Information
Vælges for at se informationer
indhold.
||BEMÆRKNINGER |
\\ Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan
menuen være anderledes.
35 Dansk
Media Play
6. Tryk herefter på knappen Op/Ned til at vælge
den ønskede Udført, og tryk derefter på knappen
 (OK). Musikafspilningsskærmen vises igen og
viser kun de numre, du markerede. De valgte
numre afspilles automatisk.
Du kan afspille fotoindhold, der findes på en DVD-,
USB- eller PC-enhed.
05
5. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til
nummeret og derefter trykke på knappen  (OK)
igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
Afspilning af Billedindhold
Media Play
\\ For at aktivere funktionen Baggrundsmusik
skal billedfilen være i samme lagringsmedie som
musikfilen. Bemærk, at lydkvaliteten kan blive
påvirket af MP3-filens bithastighed, billedets
størrelse og kodningsmetoden.
Brug af menuerne Sortér efter og
Indstillinger
Brug af menuen Sortér efter Menu
På et skærmbillede, der viser fotofilerne, skal du
vælge Sortér efter og derefter trykke på knappen
 (OK). Arranger mapper og filer efter Dato eller Titel.
Brug af menuen Indstill.
På en filskærm, der indeholder billedfiler, skal du
vælge Indstill. og derefter trykke på knappen  (OK).
Afspil valgte
Opdater
Lader dig vælge de specifikke filer,
der skal afspilles. Det fungerer
grundlæggende på samme måde
for alle medier. Se "Oprettelse af
en afspilningsliste fra en lyd-CD"
på side 34.
Opdaterer listen over filer
og mapper fra medie- eller
lagringsenheden.
36 Dansk
Netværkstjenester
1. Tilslut afspilleren til et netværk.
(Se side 16)
2. Konfigurer netværksindstillingerne.
(Se side 23~26)
Oprettelse af en Samsung-konto
Opret en Samsung-konto, så du kan udnytte alt det,
som Samsung tilbyder online.
Indstil konti for hvert familiemedlem, så hvert medlem
har adgang til deres egne konti på Facebook, Twitter
mv. Du får også brug for en Samsung-konto, hvis du
vil downloade betalbare apps og leje film.
||BEMÆRK |
\\ Skærmen for aftalevilkår vises, hvis du sprang over
aftalevilkårene for Smart Hub under de indledende
indstillinger. Accepter alle vilkår, og følg derefter de
trin, der er vist nedenfor.
1. Tryk på APPS på startskærmen.
Skærmbilledet Samsung-konto vises.
2. Åbn skærmen Samsung-konto, vælg Opret
konto, og tryk derefter på knappen  (OK).
3. Kun brugere over 14 år kan oprette en Samsungkonto. Når der vises et vindue, hvor du bliver
spurgt, om du er berettiget, skal du vælge Ja og
trykke på knappen  (OK).
Skærmbilledet Vilkår og betingelser,
fortrolighedspolitik, Samsung-konto vises.
7. Vælg Næste på tastaturet, og tryk derefter
på knappen  (OK), når du er færdig. Når
der vises et vindue med bekræftelse af id'ets
gyldighed, skal du trykke på knappen  (OK).
Skærmbilledet Opret konto vises igen. Indtast
adgangskoden, brug retningstasterne på
fjernbetjeningen til at vælge Udført, og tryk
derefter på knappen  (OK).
8. Tryk igen på knappen
side.
 (OK) for at få vist næste
9. Indtast dit fornavn og efternavn på samme måde.
10. Vælg feltet Fødselsdag, og vælg tal med
knapperne pil op og ned eller ved at trykke på
tallene på din fjernbetjening. Når du har udfyldt de
krævede indtastningsfelter, skal du vælge Næste
og trykke på knappen  (OK). Når oprettelsen
af din Samsung-konto er fuldført, bliver du
automatisk logget på via den nye konto.
||BEMÆRKNINGER |
\\ Samsung sender en bekræftelses-e-mail til den
adresse, du indtastede. Du skal åbne e-mailen og
reagere som påkrævet for at færdiggøre din konto.
\\ Hvis du vil administrere din Samsung-konto, skal
du bruge menupunkterne under Samsung-konto
> Min konto.
4. Tryk på knappen  (OK) for at acceptere, tryk
på knappen Højre, og tryk derefter på knappen
 (OK). Skærmbilledet Opret konto vises.
5. Vælg feltet ID, og tryk derefter på knappen
 (OK). Skærmtastaturet vises.
37 Dansk
Netværkstjenester
For at bruge netværkstjenester skal du først:
6. Indtast din e-mailadresse med tastaturet. Brug
pileknapperne til at flytte fra tegn til tegn.
Tryk på  (OK) for at vælge et tegn. Vælg til
venstre for at indtaste store bogstaver. Vælg #@!
for at vælge flere symboler.
06
Du kan få glæde af forskellige netværkstjenester, som
f.eks. streaming af videoer eller online-apps, ved at
slutte afspilleren til dit netværk.
Netværkstjenester
Før brug af apps
Appskærmen på et øjeblik
Hvis du ikke har indstillet Smart Hub, når du bruger
Apps første gang, beder produktet dig om at udføre
opsætningsproceduren for Smart Hub.
1. Gå til skærmbilledet Start, vælg
på knappen  (OK).
APPS, og tryk
2. Hvis du ikke har konfigureret Smart Hub, vises
skærmen Smart Hub, vilkår og betingelser,
fortrolighedspolitik.
Skærmen APPS viser en liste over forskellige apps.
Brug listen til at downloade apps uden besvær.
1
2
APPS
DISCOVER
YOUR FAVORITE
VIDEO APPS
3. Hvis du vil se nærmere oplysninger, før du
accepterer aftalevilkårene, skal du vælge Vis alle
og trykke på knappen  (OK).
||BEMÆRK |
\\ Du behøver ikke at acceptere den ekstra
personlige meddelelse, men en eller flere Smart
Hub-egenskaber eller funktioner vil muligvis ikke
være tilgængelig, hvis du ikke gør det.
4. Vælg Jeg accepterer alt, og tryk derefter på
knappen  (OK). Skærmbilledet Installation
udført vises. Tryk på knappen  (OK).
Brug af apps
3
1
Download en videoapp for at afspille video.
2
Log på med din Samsung-konto.
Brug de forskellige funktioner fra
Samsung. Hvis du ikke har en
Samsung-konto, skal du oprette en
her.
Du kan downloade programmer fra internettet og få
adgang til forskellige programmer og vise dem på dit
TV. For få adgang til visse programmer skal du have
en Samsung-konto.
||BEMÆRK |
\\ I forbindelse med nogle apps til
4K-streamingtjenester (Netflix, Amazon mv.)
er brugen af 4K-tjenester aktiveret, hvis tv'et
understøtter HDCP 2.2. Hvis tv'et (eller det
tilsluttede HDMI-stik) ikke understøtter HDCP 2.2,
vises 4K-kategorien ikke.
Angiv navnet på en specifik app for at
søge efter den.
Konfigurer indstillinger for en
downloadet app.
3
De tilgængelige apps vises nederst.
Brug knapperne Op/Ned/Venstre/Højre,
eller brug en ønsket app.
Første gang du åbner skærmbilledet APPS, henter
Ultra HD Blu-ray-afspilleren automatisk en række
gratis apps. Så snart appene er downloadet, vises de
på listen Downloadede apps.
38 Dansk
Downloade et program
||BEMÆRK |
\\ For de apps, der allerede er installeret, vises
"installeret" i appminiaturen.
4. Hvis du ønsker at afbryde overførslen: Vælg
Annuller, og tryk derefter på knappen  (OK).
5. Når overførslen er gennemført skifter Annuller til
Spil. Vælg Afspil, og tryk derefter på knappen
 (OK) for at starte programmet.Alternativt
kan du trykke på knappen  (Tilbage), indtil
skærmbilledet Apps vises igen.
Den app, du har downloadet, vises på listen
Downloadede app.
\\ Hvis du vil tilføje den installerede app nederst på
skærmen Startside, skal du vælge Føj til start på
installationsskærnen.
\\ Hvis appen ikke kan downloades pga.
utilstrækkelig ledig intern hukommelse, kan du
tilslutte en USB-lagerenhed og prøve igen.
2. Åbn skærmen APPS, brug knapperne Op/Ned
for at gå til Downloadede app. Brug knapperne
Venstre/Højre til at gå til den ønskede app, og
tryk derefter på knappen  (OK). Programmet
starter.
Menuen
Indstillinger
Brug knapperne Op/Ned/Venstre/Højre til at gå til
Indstill. i øverste højre hjørne på skærmen APPS,
og tryk derefter på knappen  (OK).
Automatisk opdatering
3. Vælg Installer på skærmen, og tryk derefter
på knappen  (OK). Installer ændringer for
Annuller, og appen begynder at downloade.
||BEMÆRKNINGER |
APPS, og tryk
Slå indstillingen for automatisk opdatering af appen til
eller fra. Vælg Automatisk opdatering øverst til højre
på skærmen Indstill., og tryk derefter på knappen
 (OK). Indstillingen bliver Til eller Fra, hver gang du
trykker på knappen.
Slet
1. På skærmen Indstill. skal du vælge den app, du
vil slette.
2. Vælg Slet, og tryk på knappen
Føj til start
 (OK).
1. På skærmen Indstill. skal du vælge den app, der
skal føjes til skærmen Startside.
2. Vælg Føj til start, og tryk på knappen
 (OK).
3. Nederst på skærmen skal du bruge knapperne
Venstre/Højre for at angive placeringen for
den app, du vil tilføje. Tryk derefter på knappen
 (OK).
39 Dansk
Netværkstjenester
2. Brug knapperne Op/Ned/Venstre/Højre til at
gå til den app, du vil downloade, og tryk derefter
på knappen  (OK). Skærmen Detaljerede
oplysninger for appen vises.
1. Gå til skærmbilledet Start, vælg
på knappen  (OK).
06
1. Brug knapperne Op/Ned til at gå til Redaktørens
valg, Mest populære, Gruppeindhold eller
Genre. Hvis du er gået til Gruppeindhold eller
Genre, skal du trykke på knappen (OK) for at
vælge den ønskede kategori eller genre.
Start af et program
Netværkstjenester
Lås/lås op
Vis detaljer
1. På skærmen Indstill. skal du vælge den app, du
vil låse.
2. Vælg Vis detaljer, og tryk på knappen  (OK).
Siden med detaljerede oplysninger om appen
vises.
Denne funktion blokerer adgang til et program,
medmindre du indtaster en PIN-kode. Oplås fjerner
låsen.
2. Vælg Lås/lås op, og tryk på knappen  (OK).
Indtast din PIN-kode. Et flueben vises ud for
programmet.
||BEMÆRK |
\\ For at oplåse programmer, skal du følge samme
vejledning, men vælge programmer, der har låse.
Flyt
1. På skærmen Indstill. skal du vælge den app, du
vil flytte.
2. Vælg Flyt, og tryk på knappen
 (OK).
1. På skærmen Indstill. skal du vælge den app, der
skal føjes til skærmen Startside.
Brug af internettet
Du kan få adgang til internettet ved hjælp af
internetprogrammet.
Vælg Internet på skærmen Startside, og tryk derefter
på knappen  (OK).
||BEMÆRKNINGER |
\\ Webbrowseren er ikke kompatibel med Javaapplikationer.
\\ Hvis du forsøger at downloade en fil, og filen ikke
kan gemmes, vises en fejlmeddelelse.
3. Brug knapperne Venstre/Højre til at flytte
programmet.
4. Når du har placeret appen som ønsket, skal du
trykke på knappen  (OK).
Geninstaller
1. På skærmen Indstill. skal du vælge den app, du
vil geninstallere.
2. Vælg Geninstaller, og tryk på knappen  (OK).
Appen geninstalleres. Det kan tage nogle få
minutter at udføre geninstallationen.
\\ E-handel til onlinekøb af produkter understøttes
ikke.
\\ ActiveX understøttes ikke.
\\ Adgangen til visse websteder kan være
blokeret eller til webbrowsere, der drives af visse
virksomheder.
\\ Afspilning af flashvideoer er ikke understøttet.
40 Dansk
Vinduet Webbrowser på et øjeblik
23
4
5
6
http://www.samsung.com
Fremhævede
Mest besøgte
100%
Bogmærker
Åbn faner
3
1
• Aktuel fane: Viser navnet på den aktuelle
skærm. Hvis du vil slette fanen, skal du
klikke på ved siden af fanenavnet.
• Åbn ny fane: Åbner en ny fane i
webbrowseren.
• Åbn fanen Ny hemmelighed: Åbner en
ny browserfane i Sikkerhedstilstand.
• Fremhævede: Viser anbefalede
websteder.
4
•
5
•
6
•
• Mest besøgte: Viser hyppigt besøgte
websteder.
2
• : Flytter til forrige side.
• : Flytter til næste webside.
• : Flytter til webbrowserens startskærm.
• http://www.samsung.com
: Brug
skærmtastaturet til at indtaste en URLadresse eller et nøgleord for at søge efter
specifikke oplysninger. Se "Brug af tastaturpop op'en" på side 42.
• : Genindlæser den aktuelle side, så den
opdateres på skærmen.
• : Føjer den aktuelle side til dine
bogmærker.
• 100% : Du kan forstørre eller formindske
skærmbilledet med forskellige procentdele.
• Bogmærker: Viser en liste over
bogmærker. Du kan også vælge et
eksisterende bogmærke og redigere og
slette bogmærker.
• Åbn faner: Viser en liste over åbne faner
og de faner, der er åbnet i en anden
webbrowser, hvor du har logget på med
den samme konto.
41 Dansk
: Du kan konfigurere browserens
indstillinger. Se "Brug af Browsermenu" på
side 43.
: Siden Samsung-konto vises.
: Lukker webbrowseren.
Netværkstjenester
Fremhævede
06
1
Kontrolpanelet, som kører hen over toppen
af skærmen, omfatter en række ikoner, som
starter et antal nyttige funktioner.
Netværkstjenester
Brug af tastatur-pop op'en
Når du klikker på
, eller får adgang til
et data- eller tekstindtastningsfelt, og derefter trykker
på knappen  (OK), vises tastatur-pop op'en.
Følg disse trin for at bruge tastatur pop op'en med din
fjernbetjening:
Fremhævede
http://www.samsung.com
Mest besøgte
Fremhævede
#@!
ENG
1
q
a
z
100%
2
w
s
x
3
4
5
6
d
f
g
h
e
c
r
v
t
b
y
n
Bogmærker
7
8
j
k
u
m
i
,
www. .com
9
o
l
.
/
0
p
~
?
<
Åbn faner
^
@
*
!
-
>
Slet alle
||BEMÆRK |
\\ Hvis du har et trådløst tastatur forbundet med dit
produkt, kan du bruge det trådløse tastatur til at
indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning.
Bemærk, at det trådløse tastatur kun virker, hvis
tastatur-pop op'en vises og kan kun bruges til at
indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning.
Valgmuligheder på tastatur-pop op'en
For at få adgang til indstillingerne på pop op-tastaturet
skal du markere nederst til venstre på tastaturet og
derefter trykke på knappen  (OK).
Nulstil anbefalede tekstdata
Udført
Annuller
||BEMÆRK |
\\ Hvilke tegn, der kan vises ved hjælp af tastaturet,
afhænger af det valgte sprog.
1. Brug knapperne Op/Ned/Venstre/Højre på
din fjernbetjening for at flytte markeringen til et
bogstav eller et tal efter eget valg.
2. Tryk på knappen  (OK) for at indtaste bogstavet
eller tallet i indtastningsfeltet.
3. For at få adgang til store bogstaver:
Flyt markeringen til tasten i øverste venstre
side, og tryk derefter på knappen  (OK).
Tryk på knappen  (OK) igen med tasten
markeret for at få adgang til små bogstaver igen.
Når skærmtastaturet vises, skal du trykke på
knappen p på fjernbetjeningen for at skifte
mellem brug af store og små bogstaver.
Nulstil sletter Samsung-tastaturet hukommelse.
Vælg nulstil for at slette alt, som Samsung-tastaturet
har lært om din skrivestil, herunder alle nye ord, som
du har brugt.
Forudsig næste tegn (når retningsknapper
bruges)
Tastaturet forudser det næste bogstav efterhånden
som du indtaster bogstaver. Forudsigelserne vises
med en cirkel rundt om det bogstav, du lige har
indtastet. Du kan vælge et forudset bogstav eller
flytte til et andet bogstav. Du kan slå denne funktion
til eller fra.
Sprog
Vælg tastaturets sprog. Du kan vælge engelsk,
fransk, russisk osv.
4. For at få adgang til symboler og ekstra
tegnsætning skal du markere #@! til venstre og
derefter trykke på knappen  (OK).
5. For at slette et tegn, du har indtastet, skal du
flytte markeringen til
og derefter trykke på
knappen  (OK).
6. For at slette alle tegn, du har indtastet, skal du
flytte markeringen til Slet alle og derefter trykke
på knappen  (OK).
7. Når du er færdig med indtastningen skal du
flytte markeringen til Udført og derefter trykke på
knappen  (OK).
42 Dansk
Brug af Browsermenu
http://www.samsung.com
Fremhævede
Mest besøgte
Oversigt
Bookmarks
100%
Open Tabs
Skrivebordsvisning
Vis certifikater
Indstill.
Oversigt
Viser en liste over besøgte websteder. Hvis du vil
slette listen, skal du klikke på Fjern alt.
Skrivebordsvisning
Du kan tænde eller slukke for Skrivebordsvisning.
Vis certifikater
Viser certificeringsoplysningerne for det aktuelle
Websted.
Indstill.
||BEMÆRK |
• Generelt
-- Synkronisér og vis faner og bogmærker på
tværs af enheder: Log på med din Samsungkonto for at synkronisere hovedenheden med
andre enheder. Du kan dele bogmærker og se
de faner, der er åbnet på andre enheder.
-- Skjul faner og værktøjslinje automatisk:
Skjuler automatisk fanerne og værktøjslinjen.
-- Pop op-blokering: Blokerer pop-op-vinduer.
-- Nulstil indst.: Du kan nulstille alle indstillinger
for webbrowseren til fabriksindstillingerne. Dine
data under Bogmærker og Historik bliver ikke
påvirket.
\\ Afhængigt af webstedet, aktiveres nogle af
indstillingsfunktionerne Indstill. for webbrowseren
muligvis ikke. Funktioner, som ikke aktiveres,
nedtones og kan ikke anvendes.
43 Dansk
Netværkstjenester
Fremhævede
• Hjemmeside: Du kan indstille browserens
startside.
• Søgemaskine: Du kan indstille den ønskede
søgemaskine.
• Personoplysninger og sikkerhed
-- Registrer ikke: Forhindrer, at websteder kan
spore dig.
-- Slet oversigt: Sletter hele din browserhistorik.
-- JavaScript: Tillader, at alle websteder kan
køre JavaScript, så du kan få en bedre
browseroplevelse.
-- Slet browserdata: Sletter alle browserdata
som f.eks. cookies, gemte billeder og data.
Dine data under Bogmærker og Historik bliver
ikke påvirket.
• Forældrelås: Aktiver kun webadgang til de sider,
du vil have godkendt.
-- PIN til forældrelås: Angiv en PIN-kode for at
administrere låsen Forældrebeskyttelse. Klik på
Set Indstil PIN-kode for at angive PIN-koden.
-- Godkendte sider: Aktiver kun webadgang til
de sider, du vil have godkendt.
• Kodning: Du kan indstille kodningsindstillingen
til websider til Automatisk eller vælge
kodningsformatet manuelt fra en liste.
• Om: Giver grundlæggende information om
webbrowserens betjening.
06
Menuen indeholder funktioner, der bestemmer,
hvordan browseren og browsersikkerheden fungerer.
Hvis du vil åbne menuen, skal du markere ikonet
 (Menu) og derefter trykke på knappen  (OK). Hvis
du vil vælge et punkt på menuen, skal du markere
punktet og derefter trykke på knappen  (OK).
Netværkstjenester
Sammenkædning af din
internettjenestekonto og produktet
||BEMÆRK |
Med funktionen Sammenkæd servicekonti kan
du sammenkæde dit produkt til dine konti med
internettjenester, såsom Pandora, så produktet
automatisk kan logge dig på tjenesten, når du starter
programmet til den pågældende tjeneste.
Registrer din konto ved at gå til START 
APPS 
Log på  Opret med Facebook.
\\ Den måde, du bruger BD-LIVE og det
tilbudte indhold på, kan variere, afhængigt af
diskproducenten.
BD-LIVE™
Når afspilleren er sluttet til dit netværk, kan du glæde
dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold, der er
tilgængeligt med BD-LIVE-kompatible diske.
1. Fastgør en USB-flashhukommelsesdriver til USBstikket på forsiden af produktet, og kontroller
derefter den tilbageværende hukommelse.
Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig
plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesterne.
2. Gå til skærmbilledet Start, vælg Indstill., og tryk
på knappen  (OK).
3. Vælg Generelt, og tryk på knappen
4. Vælg Netværk, og tryk på knappen
 (OK).
 (OK).
5. Vælg BD-Live-indstilling, og tryk på knappen
 (OK).
6. Vælg BD-datastyring, og tryk på knappen
 (OK).
7. Vælg Enhedsvalg, og tryk på knappen
8. Vælg USB Storage, og tryk på knappen
 (OK).
 (OK).
9. Isæt en Ultra HD Blu-ray-disk eller Blu-ray-disk,
der understøtter BD-LIVE.
10. Vælg et punkt på listen med BD-LIVEtjenesteindhold, der stilles til rådighed af
diskproducenten.
44 Dansk
Appendiks
Flere informationer
07
Bemærkninger
• Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af disktypen.
• Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig(t) fra tv-skærmens
billedformat, kan billedet muligvis se forvrænget ud.
• Hvis du vælger 16:9 Original, viser tv'et muligvis 4:3 Pillarbox (sorte streger i begge sider
af billedet).
Digitalt output
Indstill.
• Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller bare
høj støj.
• Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, tv) ikke er kompatibel med komprimerede
formater (Dolby Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
• Almindelige DVD’er har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.
• Nogle Ultra HD Blu-ray-diske og almindelige Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd
og lydeffekter til navigering.
• Opsætning af Digitalt output påvirker ikke HDMI-lydoutputtet til dit tv.
Den påvirker den optiske udgang og HDMI-lydudgangen, hvis din afspiller er tilsluttet
en AV-modtager.
• Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler som PCM uanset valg af
Digitalt output (PCM eller Bitstream).
PCM-nedsampling
• Selvom PCM-nedsampling er indstillet til Fra, udsender visse diske kun nedsamplet
lyd via den optiske digitale udgang.
• HDMI
-- Hvis tv’et ikke er kompatibelt med komprimerede flerkanals formater (Dolby
Digital, DTS), udsender denne afspiller muligvis PCM 2 kanals downmikset lyd,
også selv om du har valgt Bitstream (enten Genindkodet eller Ubehandlet) i
opsætningsmenuen.
-- Hvis dit tv ikke er kompatibelt med PCM-samplingshastigheder over 48kHz,
udsender afspilleren muligvis 48kHz.
BD-Live-internet forbindelse
• Hvad er et gyldigt certifikat?
Når afspilleren anvender BD-LIVE til at sende diskdataene og anmoder serveren om
at certificere disken, anvender serveren de overførte data til at kontrollere, om disken
er gyldig og sender certifikatet tilbage til afspilleren.
• Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens du anvender BD-LIVE-indhold.
45 Dansk
Appendiks
Tv-bredformat
Appendiks
BD-datastyring
Indstill.
• I ekstern hukommelsestilstand standses diskafspilning muligvis, hvis du frakobler
USB-enheden under afspilningen.
• Kun USB-enheder, der er formateret med FAT-filsystemet (DOS 8.3 enhedsetiket), er
understøttet.
Vi anbefaler, at du anvender USB-enheder, der understøtter USB 2.0-protokollen
med en læse/skrivehastighed på mindst 4 MB/sek.
• Funktionen Resume Play fungerer muligvis ikke, når du har formateret
lagringsenheden.
• Den samlede hukommelsesstørrelse til BD-datastyring kan variere, afhængigt af
betingelserne.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i
brugervejledningen til dit tv.
• Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC.
• Hvis dit Samsung-tv er forsynet med Anynet+ logoet, understøtter det funktionen
Anynet+.
Valg af lydsproget
• Indikatoren Venstre/Højre vises ikke på skærmen, hvis BONUSVIEW-sektionen ikke
indeholder nogen lydindstillinger for BONUSVIEW.
• De sprog, der er tilgængelige gennem funktionen Lydsprog, afhænger af de sprog,
der findes på disken. Denne funktion eller visse sprog er muligvis ikke tilgængelig(e).
• Nogle Ultra HD Blu-ray-diske og almindelige Blu-ray-diske giver dig mulighed for at
vælge enten PCM eller Dolby Digital-lydspor på engelsk.
Media Play
Valg af undertekstsprog
• Afhængigt af Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/dvd-disken kan du muligvis ændre
underteksten i diskmenuen. Tryk på knappen DISC MENU.
• Funktionen afhænger af valget af undertekster, der er kodet på disken, og den
fungerer derfor muligvis ikke på alle Ultra HD Blu-ray-diske/Blu-ray-diske/dvd'er.
• Oplysninger om hovedindholdet/BONUSVIEW-tilstanden vises også, hvis Ultra HD
Blu-ray- eller Blu-ray-disken har en BONUSVIEW-sektion.
• Denne funktion ændrer både de primære og sekundære undertekster samtidig.
• Det samlede antal primære og sekundære undertekster vises.
46 Dansk
Opløsning i forhold til indholdstypen
Opløsning
E-indhold/
digitalt indhold
Dvd-disk
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@60
Fra
Maks. opløsning af
tv-input
Maks. opløsning af
tv-input
Maks. opløsning af
tv-input
Auto
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
Fra
Maks. opløsning af
tv-input
Maks. opløsning af
tv-input
Maks. opløsning af
tv-input
Auto
Maks. opløsning af
tv-input
Maks. opløsning af
tv-input
Maks. opløsning af
tv-input
2160p
2160p@60
2160p@60
2160p@60
1080p
1080p@60
1080p@60
1080p@60
720p
720p@60
720p@60
720p@60
576p/480p
576p/480p@60
576p/480p@60
576p/480p@60
Diskindhold
Streamingindhold
Auto
Ultra HD Blu-ray-/
Blu-ray-disk
||BEMÆRKNINGER |
\\ Hvis det tv, du sluttede til afspilleren, ikke understøtter filmrammer eller den valgte opløsning, vises
meddelelsen "Hvis der ikke vises noget billede efter valg af '"Ja", skal du vente15 sek. for at vende tilbage til
den forrige opløsning.Vil du ændre opløsningen ". Hvis du vælger Ja, bliver tv-skærmen sort i 15 sekunder,
hvorefter opløsningen automatisk går tilbage til den forrige opløsning.
\\ Hvis skærmen forbliver blank, efter at du har ændret opløsningen, skal du fjerne alle dvd'er. Hold derefter
knappen ^ (Åbn/Luk) inde på produktets top af produktet i mindst 5 sekunder. Initialiseringsmeddelelsen
vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle
indstillingerne. Går derefter til Indstill. > Billede > Opløsning i menuen, og indstil den korrekte opløsning for
dit tv.
\\ Når du kører proceduren Startindstilling, kan du kun vælge sproget og formatforholdet (skærmstørrelse og
-format) igen. Nulstilling påvirker ikke dine netværksindstillinger, så du kan springe Netværksopsætning og
Softwareopgradering over.
\\ Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
\\ En Ultra HD Blu-ray-disk eller almindelig Blu-ray-disk skal mindst have funktionen til 24 billeder for at kunne
anvende tilstanden Filmramme (24p/25p).
47 Dansk
Appendiks
Filmramme
(24p/25p)
* kun 2160p,
1080p
Indholdstype
07
Indstillinger
Appendiks
Valg af digital udgang
Indstillinger
PCM
HDMIunderstøttet
AV-modtager
Op til PCM
PCM
7.1 kan.
Op til PCM
Dolby Digital
7.1 kan.
Dolby Digital Op til PCM
Plus
7.1 kan.
Lydstream
Op til PCM
på Ultra HD Dolby TrueHD
7.1 kan.
Blu-ray-/
Op til PCM
Blu-ray-disk
DTS
6.1 kan.
DTS-HD High
Op til PCM
Resolution
7.1 kan.
Audio
DTS-HD
Op til PCM
Master Audio
7.1 kan.
Tilslutning
PCM
Lyd-stream
Dolby Digital
på DVD
DTS
PCM 2 kan.
Op til PCM
5.1 kan.
Op til PCM
6.1 kan.
Optisk
PCM 2
kan.
PCM 2
kan.
PCM 2
kan.
PCM 2
kan.
PCM 2
kan.
PCM 2
kan.
PCM 2
kan.
PCM 2
kan.
PCM 2
kan.
PCM 2
kan.
Bitstream
(ubehandlet)
HDMIunderstøttet Optisk
AV-modtager
PCM 2
PCM
kan.
Dolby
Dolby Digital
Digital
Dolby Digital
Dolby
Plus
Digital
Dolby
Dolby TrueHD
Digital
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
Bitstream (DTS
genindkodet)
HDMI eller Optisk
DTS genindkodet
DTS genindkodet
DTS genindkodet
DTS genindkodet
DTS
DTS genindkodet
DTS
DTS genindkodet
DTS
DTS genindkodet
PCM 2
kan.
Dolby
Digital
DTS
PCM 2 kan.
Bitstream (Dolby
D genindkodet)
HDMI eller Optisk
Genindkodet
Dolby Digital*
Genindkodet
Dolby Digital*
Genindkodet
Dolby Digital*
Genindkodet
Dolby Digital*
Genindkodet
Dolby Digital*
Genindkodet
Dolby Digital*
Genindkodet
Dolby Digital*
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Afkoder
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWlyd-stream
Definition
sammen til
for Ultra HD
PCM-lyd, tilføjer
Alle
lydeffekter til
Blu-ray-/
navigering og
Blu-ray-disk
genkoder derefter
PCM-lyd til Dolby
Digital-bitstream
eller PCM.
* Hvis kilde-streamet er 2 kan. eller mono, anvendes indstillingen "Dolby D genindkodet" ikke. Outputtet er PCM
2 kanals.
Afkoder
hovedindholdslyd
Udsender kun
og BONUSVIEWAfkoder hovedindholdslyd hovedindholdslyd, så din
lyd-stream
og BONUSVIEW-lydAV-modtager kan afkode
sammen til
stream sammen til PCMlyd-bitstream.
PCM-lyd, tilføjer
lyd og tilføjer lydeffekter til
Du kan ikke høre
lydeffekter til
navigering.
BONUSVIEW-lyd og
navigering og
lydeffekter til navigering. genkoder derefter
PCM-lyd til DTSbitstream.
* Hvis lydoutput er indstillet til Auto, skifter afspilleren automatisk til det rigtige format ud af de fire, der er angivet
ovenfor.
Ultra HD Blu-ray-diske og almindelige Blu-ray-diske kan indeholde tre lydstreams:
-- Hovedindholdslyd: Lydsporet til hovedindholdet.
-- BONUSVIEW-audio: Ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
-- Lydeffekter til navigation: Når du vælger visse former for menunavigation, kan du måske høre lydeffekter til
navigation. Lydeffekter til navigation er forskellige på hver enkelt Ultra HD Blu-ray-disk/Blu-ray-disk.
48 Dansk
Fejlfinding
LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes.
• Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1 m fra afspilleren.
• Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for
helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles.
Sæt batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Disken afspilles ikke.
• Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad.
• Kontrollér Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diskens/dvd'ens regionskode.
Diskmenuen vises ikke.
• Kontrollér, om disken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på
skærmen.
• Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap.
• Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diskens/dvd'ens software understøtter ikke
funktionen (f.eks. vinkler).
• Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden
for intervallet.
Afspilningen afviger fra valgene
på menuen Indstillinger.
• Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis ikke
korrekt, hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke
ændres.
• Skærmforholdet på din Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/dvd-disk ligger fast
og kan ikke ændres.
• Dette er ikke et problem med afspilleren.
Ingen lyd.
• Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen
Lydindstillinger.
Skærmen er tom.
• Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter
(f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv.
• Tryk på knappen ^ (Åbn/Luk) (på toppanelet) i mindst 5 sekunder uden
en dvd indeni. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen
afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle
indstillingerne.
• Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
49 Dansk
Appendiks
PROBLEM
07
Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.
Appendiks
PROBLEM
LØSNING
Glemt adgangskode.
• Tryk på knappen ^ (Åbn/Luk) (på toppanelet) i mindst 5 sekunder uden
en dvd indeni. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen
afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle
indstillingerne.
Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt.
• Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte
BD-data.
Billedet er støjfyldt eller
forvrænget.
• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.
• Rens disken.
Intet HDMI-signal.
• Kontrollér forbindelsen mellem tv’et og HDMI-stikket på afspilleren.
• Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningerne
576p/480p, 720p, 1080p, 2160p.
• For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080p eller 2160p,
skal du anvende et højhastigheds-HDMI-kabel (kategori 2).
Unormalt HDMI-skærmbillede.
• Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at tv’et ikke
understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Hvis du oplever andre problemer.
• Gå til indholdsfortegnelsen, og find den del af brugervejledningen, som
indeholder information om den funktion, du har problemer med, og følg
derefter procedure igen.
• Hvis du stadig ikke kan løse problemet, skal du kontakte nærmeste
autoriserede Samsung servicecenter.
Afspil multimedier på
netværksenheder.
Du kan se delte mapper på
netværksenheder, men du kan
ikke se filerne.
• Multimedie viser kun video-, billed- og musikfiler. Andre filtyper vises
ikke.
Videoen afspilles med afbrydelser.
• Kontrollér, om netværket er stabilt.
• Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke
er overbelastet.
Netværksforbindelsen mellem
produktet og pc'en er ustabil.
• IP-adresser på samme undernetværk skal være entydige.
I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen.
• Kontrollér, om din firewall er aktiveret.
Hvis ja, skal du deaktivere firewall-funktionen.
50 Dansk
PROBLEM
LØSNING
• Brug funktionen Netværksstatus til at undersøge, om
netværksforbindelsen virker. (Se side 20)
• Kontrollér, om en USB-hukommelsesenhed er tilsluttet afspilleren.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVEtjenesten.
Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring.
(Se side 20)
• Kontrollér, om muligheden BD-Live-internet forbindelse er indstillet til
Tillad (alle).
• Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller
opgrader til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVE-tjenesten
opstår der en fejl.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVEtjenesten.
Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring.
(Se side 20)
||BEMÆRK |
\\ Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
51 Dansk
Appendiks
Jeg kan ikke slutte til BD-LIVEserveren.
07
BD-LIVE
Appendiks
Disk- og formatkompatibilitet
Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille
Medier
VIDEO
MUSIK
FOTO
Disktype
Detaljer
Ultra HD
Blu-ray-disk
Ultra HD BD-ROM-formatet.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, optagede DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R der er blevet
optaget og afsluttet, eller et USB-lagringsmedie med DivX-, MKV-,
MP4- indhold.
Blu-ray-disk
BD-ROM formatet.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R, Lyd-CD'er (CD-DA), musik optaget på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
CDDA,
eller et USB-lagringsmedie med MP3- eller WMA-indhold.
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
Billeder gemt på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USBDVD-RW/-R,
lagringsmedie med JPEG-indhold.
BD-RE/-R
||BEMÆRKNINGER |
\\ Denne afspiller kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller
optagelsesmetoden.
\\ Hvis en DVD-RW/-R ikke er optaget korrekt i DVD-Video-formatet, kan den ikke afspilles.
\\ Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger
10Mbps.
\\ Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en
bithastighed, der overstiger 25Mbps.
\\ Afspilning fungerer muligvis ikke med visse disktyper, eller når visse funktioner, som f.eks. ændring af vinkel
og justering af formatforhold, udføres. Detaljerede oplysninger om diskene er angivet på æsken. Læs om
nødvendigt dette.
\\ Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner udføres
muligvis langsommere.
Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV osv.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(med undtagelse af CD
layer)
• DVD-RW (VR-tilstand)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G’er afspiller kun
lyd, ikke grafik.)
52 Dansk
• 3,9 GB DVD-R til
mastering.
Regionskode
A
Blu-raydisk
B
C
DVDVIDEO
Blu-ray-disk
Område
Nordamerika,
Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong og
Sydøstasien.
Europa, Grønland, Franske
besiddelser, Mellemøsten,
Afrika, Australien og New
Zealand.
Indien, Kina, Rusland
Central- og Sydasien.
1
USA, USA’s besiddelser og
Canada
2
Europa, Japan,
Mellemøsten, Ægypten,
Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinerne,
Indonesien, Hongkong
4
Mexico, Sydamerika,
Mellemamerika,
Australien, New Zealand,
Stillehavsøerne, Caribien
5
Rusland, Østeuropa,
Indien, Nordkorea,
Mongoliet
6
Kina
BD-LIVE
Ultra HD Blu-ray-disk
PAL-sendesystemer
i England, Frankrig,
Tyskland mv.
53 Dansk
DivX
Appendiks
Disktype Regionskode
Logoer på diske, som afspilleren kan
afspille
07
Både afspillerne og diskene er kodede efter region.
Disse regionskoder skal stemme overens, for at en disk
kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens,
afspilles disken ikke.
Denne afspillers regionskode findes på afspillerens
bagpanel.
Appendiks
Understøttede formater
Understøttelse af videofiler
Filtypenavn
Format
Video-codec
Opløsning
H.264 BP/MP/HP
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
HEVC
(H.265 - Main,
Main10)
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
Motion JPEG
MVC
4096x2160
3840x2160
Billedhastighed Bithastighed
(bill./sek.)
(Mbps)
4096X2160: 30
3840X2160: 60
60
60
80
30
80
DivX 3.11 / 4 / 5 /
6
MPEG4 SP/ASP
60
Window Media
Video v9(VC1)
MPEG2
MPEG1
1920x1080
20
Microsoft MPEG-4
v1, v2, v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
Lyd-codec
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core , LBR)
G.711
(A-Law, μ-Law)
30
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
1920x1080
60
20
RV8/9/10 (RV30/40) 1920x1080
60
20
VP8
VP9
4096x2160 4096X2160: 60
54 Dansk
40
Vorbis
RealAudio 6
`` Begrænsninger
-- Understøtter DD+ (op til 7.1-kanals)
-- DTS LBR codec er kun understøttet for MKV / MP4
/ TS containere.
ĞĞ
||BEMÆRK |
\\ Visse DivX, MKV- og MP4-diskformater kan
muligvis ikke afspilles, afhængigt af deres
videoopløsning og billedhastighed.
Understøttelse af undertekstfilformater
Navn
MPEG-4,
tidsbaseret tekst
`` Videodekoder
-- Understøtter op til H.264 niveau 4.1. (Understøtter
ikke FMO/ASO/RS)
-- Understøtter ikke VC1/AP/L4.
-- CODEC'er undtagen for WMVv7, v8, MSMPEG4
v3, MVC, VP6
1)Under 1280 x 720 : maks. 60 billeder.
2)Over 1280 x 720 : maks. 30 billeder.
-- Understøtter ikke GMC 2 eller højere.
-- Understøtter SVAF Øverst og nederst, sidevis, højre
og venstre visning af sekvenstype (2 ES)
-- Understøtter BD MVC Spec.
`` Lyddekoder
-- Understøtter WMA 10 PRO (op til 5.1).
-- Understøtter ikke WMA tabsfri lyd.
-- Understøtter også M2-profilen.
-- Formatet tabsfri RealAudio 10 understøttes ikke af
modeller, som er fremstillet til Kina og Hong Kong.
-- Understøtter ikke QCELP/AMR NB/WB.
-- Understøtter vorbis (op til 2-kanals).
.smi
SubViewer
.sub
.sub eller .txt
Avanceret
SubStation Alpha
.ass
SubStation Alpha
SMPTE-TT Text
Xsub
SubStation Alpha
Avanceret
SubStation Alpha
55 Dansk
.srt
Micro DVD
Powerdivx
Intern
.ttxt
SAMI
SubRip
Ekstern
Filtypenavn
.ssa
.psb
.xml
AVI
MKV
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4,
tidsbaseret tekst
MP4
VobSub
MKV
TTML i problemfri
streaming
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
Appendiks
Understøttede DivX-undertekstfilformater
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
07
-- Selv når en fil er kodet med en understøttet codec,
som er nævnt tabellen over understøttede videofiler,
kan en fil muligvis ikke afspilles, hvis der er et
problem med dens indhold.
-- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens
indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er
beskadiget.
-- Hvis du afspiller indhold, der har højere hastighed
end den grundlæggende bithastighed/
billedhastighed, kan det medføre hakker i lyden eller
videoen.
-- Søgefunktionen (spring) er ikke tilgængelig, hvis
filens indekstabel er beskadiget.
-- Når du afspiller en fjernfil via en netværksforbindelse,
kan videoafspilning være hakkende, afhængigt af
netværkets hastighed.
-- Visse USB/digitale kameraenheder er muligvis ikke
kompatible med produktet.
-- EVC-codec understøttes kun til MKV/MP4/TScontainerformater.
-- DivX-codec understøttes ikke af modeller, som er
fremstillet til USA eller Canada.
Appendiks
Understøttede musikfilformater
Filtypenavn
*.mp3
*.m4a
*.mpa
*.aac
Type
Codec
MPEG1
MPEG Audio
Layer 3
MPEG4
Understøttede billedfilformater
Understøttet
område
Filtypenavn
-
AAC
-
*.jpg
*.jpeg
Type
Opløsning
JPEG
15360x8640
*.bmp
BMP
PNG
4096x4096
*.png
4096x4096
Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen
*.flac
FLAC
FLAC
24 bit/192 kHz
understøtter op til
to kanaler.
*.ogg
OGG
Vorbis
Understøtter op til
to kanaler.
*.wma
WMA
WMA
WMA 10 Pro
understøtter op
til M2-profilen og
5.1-kanaler.WMA
tabsfri lyd er ikke
understøttet.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
Type 0, type 1 og
søgefunktion er
ikke understøttet.
Kun tilgængelig
med USB.
*.ape
ape
ape
-
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
• Din afspiller understøtter USB-lagermedier, MP3afspillere, digitale kameraer og USB-kortlæsere.
• Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke
kompatible med afspilleren.
• Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32- og NTFSfilsystemer.
• Slut USB-enheder direkte til afspillerens USB-port.
Tilslutning gennem et USB-kabel kan medføre
kompatibilitetsproblemer.
• Hvis du indsætter flere hukommelsesenheder i et
multikortlæser, kan det medføre, at læseren ikke
fungerer korrekt.
• Afspilleren understøtter ikke PTP-protokollen.
• Frakobl ikke en USB-enhed under en
"indlæsningsproces".
• Jo større billedopløsningen er, desto længere tid
tager det at vise billedet.
• Denne afspiller kan ikke afspille MP3-filer med
DRM (Digital Rights Management) downloadet fra
kommercielle websteder.
• Din afspiller understøtter kun videoer under 30 bill./s
(billedhastighed).
• Din afspiller understøtter kun USB Mass Storage
Class-enheder (MSC), som f.eks. USB-nøgler og
USB-harddiske. (Hubber understøttes ikke.)
• Visse USB-harddiskenheder, multikortlæsere og
USB-nøgler er måske ikke kompatible med denne
afspiller.
• Hvis nogle USB-enheder kræver megen strøm, kan
de være begrænset af sikkerhedskredsløbet.
56 Dansk
• Denne afspiller kan afspille AVCHD-format diske.
Disse diske optages med og bruges normalt til
videokameraer.
• AVCHD-formatet er et digitalt HDvideokameraformat.
• MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer
billeder mere effektivt end det traditionelle
billedkomprimeringsformat.
• Visse AVCHD-diske benytter "x.v.Color"-formatet.
Denne afspiller kan afspille AVCHD-diske ved brug
af "x.v.Color"-formatet.
• "x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker
tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
og Sony Corporation.
||BEMÆRKNINGER |
\\ Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke,
afhængigt af optageforholdene.
AVCHD-format diske skal afsluttes.
\\ "x.v.Color" tilbyder en større farveskala end normale
DVD-diske til videokameraer.
57 Dansk
Appendiks
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
07
• Hvis afspilning fra en USB-harddisk er ustabil, så
tilfør ekstra strøm ved at slutte harddisken til en
stikkontakt.
Hvis problemet består: Kontakt USB-harddiskens
fabrikant.
• Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der
beskadiges eller mistes.
• Afspilleren understøtter ikke NTFS-komprimerede
filer, spredte filer eller krypterede filer.
-- Du kan reparere eller formatere en USB-enhed
på din pc. (Kun Windows-operativsystemer)
Appendiks
Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet
IKKE ALLE diske er kompatible
• Med forbehold for begrænsningerne herunder samt de, der er omtalt gennem denne brugervejledning, herunder
afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning, kan følgende typer afspilles: færdige, kommercielle Ultra
HD BD-ROM, BD-ROM-, DVD-VIDEO- og lyd-CD (CD-DA), BD-RE/-R-, DVD-RW/-R og CD-RW/-R.
• Andre diske end de, der er nævnt herover, kan ikke og/eller er ikke beregnet til afspilning på denne afspiller. Og
nogle af disktyperne herover kan muligvis ikke afspilles på grund af en eller flere af de årsager, der er nævnt
herunder.
• Samsung garanterer ikke, at denne afspiller kan afspille alle diske, der er forsynet med logoerne Ultra HD
BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og denne afspiller
reagerer muligvis ikke på alle betjeningskommandoer eller kan anvende alle funktioner på alle diske. Disse og
andre diskkompatibilitetsproblemer og afspilleproblemer med nye og eksisterende formater er mulige, fordi:
-- Ultra HD Blu-ray/Blu-ray er et nyt format under udvikling, og denne afspiller kan ikke nødvendigvis håndtere
alle funktionerne ved Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diske, da visse funktioner er valgfrie, yderligere funktioner kan
være føjet til Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diskformatet efter produktionen af denne afspiller, og visse funktioner
bliver muligvis først tilgængelige senere.
-- Ikke alle nye og eksisterende diskformatversioner er understøttet af denne afspiller;
-- nye og eksisterende diskformater kan blive revideret, ændret, opdateret, forbedret og/eller suppleret;
-- visse diske er produceret på en måde, der muliggør specifik eller begrænset funktionalitet under afspilning;
-- visse funktioner kan være valgfrie, yderligere funktioner kan være tilføjet efter produktionen af denne afspiller,
eller visse funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere;
-- visse diske med logoerne Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R og CD-RW/-R kan alligevel være ikke-standardiserede diske;
-- visse diske kan muligvis ikke afspilles pga. deres fysiske tilstand eller optageomstændighederne;
-- problemer og fejl kan opstå under udvikling af softwaren til Ultra HD Blu-ray-diske, Blu-ray-diske eller dvddiske og/eller under produktionen af diske
-- denne afspiller fungerer anderledes end en almindelig dvd-afspiller eller andet AV-udstyr; og/eller
-- af årsager nævnt gennem denne brugervejledning og af andre årsager, der opdages og offentliggøres af
SAMSUNG's kundecenter.
• Hvis du opdager problemer med diskkompatibilitet eller driftsmæssige problemer, bedes du kontakte et
SAMSUNG kundecenter.
Du kan også kontakte et SAMSUNG kundecenter for mulige opdateringer til denne afspiller.
• For yderligere informationer om afspilningsbegrænsninger og diskkompatibilitet skal du se afsnittene
Forholdsregler, Før du læser brugervejledningen, Disktyper og egenskaber og Inden afspilning i denne
vejledning.
• For Blu-ray-diskafspilleres progressive scanning-udgang : FORBRUGERNE SKAL VÆRE
OPMÆRKSOMME PÅ, AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONSFJERNSYN ER HELT KOMPATIBLE MED DETTE
PRODUKT, OG DET KAN MEDFØRE DIGITALE FEJL PÅ BILLEDET. I TILFÆLDE AF BILLEDPROBLEMER
MED PROGRESSIV SCANNING ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER TILSLUTNING TIL
'STANDARDDEFINITION'-UDGANG. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OM DIT TV’S KOMPATIBILITET MED
DETTE PRODUKT, SKAL DU KONTAKTE VORES KUNDESERVICECENTER.
58 Dansk
Kopibeskyttelse
Alt indhold og alle tjenesteydelser, som der er adgang til gennem denne enhed, tilhører tredjeparter og er
beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivning og/eller anden immaterielret. Dette indhold og disse
tjenester leveres udelukkende for personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende indhold eller tjenester på
en måde, der ikke er godkendt af indholdsejeren eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning i det foregående,
med mindre dette er udtrykkeligt godkendt af en pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, må du ikke
på nogen måde redigere, kopiere, genudgive, overføre, udsende, sende, oversætte, sælge, udarbejde afledte
værker, anvende eller distribuere indhold eller tjenester på en sådan måde eller gennem nogen medier, som vises
i denne enhed.
59 Dansk
Appendiks
Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester
07
• Da AACS (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem for Ultra HD Bluray- og Blu-ray-diskformatet – som brugen af CSS (Content Scramble System) til dvd-formatet – er der indført
visse begrænsninger for afspilning, analogt signaloutput mv. af AACS-beskyttet indhold.
Funktionen af dette produkt og begrænsninger i dette produkt kan variere, afhængigt af anskaffelsestidspunktet,
da disse begrænsninger kan indføres og/eller ændres af AACS efter produktionen af produktet. Herudover
anvendes BD-ROM Mark og BD+ endvidere som indholdsbeskyttelsessystemer for Ultra HD Blu-ray-disk- og
Blu-ray-diskformater, som indeholder visse begrænsninger, herunder afspilningsbegrænsninger for indhold, der
er beskyttet med BD-ROM Mark og/eller BD+. For at få flere informationer om AACS, BD-ROM Mark, BD+
eller dette produkt bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter.
• Mange Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diske/dvd'er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din
afspiller direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du slutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget
billede fra kopibeskyttede Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diske/dvd'er.
• I henhold til copyrightlove i USA og andre lande er ikke-autoriseret optagelse, brug, visning, distribution eller
ændring af tv-programmer, videobånd, Ultra HD Blu-ray-diske, Blu-ray-diske, dvd'er og andet materiale
omfattet af civilt og/eller kriminelt strafansvar.
• Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning af ikke-autoriseret
kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når forbudt anvendelse af en
ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på
http://www.cinavia.com. For at få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din
postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af
USA-patent 7.369.677 og andre USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia
er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
Appendiks
TREDJEPARTSINDHOLD OG -TJENESTEYDELSER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER
IKKE FOR DET INDHOLD ELLER DE TJENESTER, SOM LEVERES, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER
STILTIENDE, TIL NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER
STILTIENDE GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN,
GYLDIGHEDEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD
ELLER NOGEN TJENESTE, SOM GØRES TILGÆNGELIGT GENNEM DENNE ENHED OG UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, HVERKEN I
KONTRAKTMÆSSIGE SAMMENHÆNG ELLER I FORBINDELSE MED SVIG, FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER
HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FOR FØLGESKADER,
ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDEN SKADESERSTATNING, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER
I FORBINDELSE MED ENHVER INFORMATION INDEHOLDT I ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER
TREDJEPARTS ANVENDELSE AF INDHOLDET ELLER TJENESTERNE, OGSÅ VED MEDDELELSE OM
MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.
Tredjepartstjenester kan opsiges eller afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, og Samsung fremsætter ingen
erklæringer eller garantier for, om et indhold eller en tjeneste forbliver tilgængeligt i et bestemt tidsperiode. Indhold
og tjenester overføres af tredjeparter via netværk og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke kontrollerer. Ud
at begrænse det generelle indhold i denne ansvarsfraskrivelse, frasiger Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar
og enhver erstatningspligt vedrørende enhver afbrydelse eller suspendering af indhold eller tjenester, som gøres
tilgængeligt gennem denne enhed.
Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne.
Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal stilles direkte til den
respektive indholdsejer og serviceudbyder.
Licens
• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
• For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the
DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
• DivX
Denne DivX Certified®-enhed kan afspille DivX® HD-videofiler (herunder .avi, .divx). Hent
gratis software på www.divx.com for at oprette, afspille og streame digitale videoer. Inden
du kan afspille købte DivX-film, skal du registrere din enhed på vod.divx.com.
Du kan finde registreringskoden i sektionen DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu.
Denne DivX Certified®-enhed kan afspille DivX®-HD-video (herunder .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® og
tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC og anvendes under licens. Omfattet af ét eller flere af
følgende patenter registreret i USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
60 Dansk
• Licensbemærkninger vedr. Open Source
-- I tilfælde af brug af Open Source-software findes Open Source-licenser på produktmenuen.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ og andre logos er varemærker
tilhørende foreningen for Ultra HD Blu-ray-disk/Blu-ray-disk.
Hermed erklærer Samsung Electronics, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktivet
2014/53/EU. Hele teksten med EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende
internetadresse: http://www.samsung.com.
Gå til Support > søg i produktsupport, og angiv modelnavn.
Udstyret kan anvendes i alle EU-lande.
Udstyrets funktion med 5 GHz WLAN (Wi-Fi eller SRD), må kun betjenes indendørs.
61 Dansk
Appendiks
• Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dens datterselskaber. Andre
navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere
07
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
Appendiks
Specifikationer
Generelt
Vægt
1,9 kg
Driftstemperatur
+5°C til +35°C
Dimensioner
406,0 (B) X 44,7 (H) X 230,0 (D) mm
Driftsfugtighed
USB
HDMI
Lydudgang
10 % til 75 %
Type A
USB 2,0
Jævnstrømsudgang
5V 500mA Max.
Video
2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
Lyd
PCM, Bitstream
Digital lydudgang
Optisk
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Trådløst LAN
Netværk
Indbygget
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Sikkerhed
WPS(PBC)
Trådløs
enhedsoutputeffekt
Understøttet
Maksimal Wi-Fi-sendereffekt
100 mW ved 2,4 GHz– 2,4835 GHz,
5,15 GHz–5,35 GHz og 5,47 GHz-5,725 GHz
• Netværkshastigheder under 10Mbps understøttes ikke.
• Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• For strømforsyningen og strømforbrug : Se etiketten på afspilleren.
• Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
Generelt strømforbrug i standby (W)
Wi-Fi
Metode til deaktivering af port
1,6W
START > Indstill. > Generelt > Systemstyring >
WoL/WoWLAN Til/Fra
• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr,
(a) hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du
ikke har læst denne brugervejledning)
(b) hvis du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du
ikke har læst denne brugervejledning).
• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
62 Dansk
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gældende inden for EU og andre europæiske lande med særskilte renovationssystemer)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at
produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning
om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
For informationer om Samsungs miljøforpligtelser og produktspecifikke, regulativforpligtelser såsom REACH,
WEEE, batterier skal du besøge:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
63 Dansk
Appendiks
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
07
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt
efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de
kemiske symboler Hg , Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over
grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer
være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer
affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
DENMARK
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og
fabrikationsfejl.
I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt
produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de
garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få
oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 70701970
http://www.samsung.com/dk
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt
serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele.
Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter.
Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer
og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves
tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land
produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne tilpasninger
og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding,
utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller
lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er
forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter
eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact
discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
©2017 Samsung Electronics Co.,Ltd. Alle rettigheder forbeholdes
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Country
Contact Centre 
Web Site
` Europe
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088-9090100 (lokaal tarief)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/
be_fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl/
support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/
support
Country
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
Contact Centre 
Web Site
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
800 - SAMSUNG (800-726786)
support
www.samsung.com/sk/
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
support
www.samsung.com/hr/
072 726 786
support
www.samsung.com/
055 233 999
support
www.samsung.com/
020 405 888
support
www.samsung.com/si/
080 697 267 (brezplačna številka)
support
www.samsung.com/rs/
011 321 6899
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
support
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
Download PDF