Samsung | BD-D5500 | Samsung BD-D5500 Bruksanvisning

BD-D5500
Blu-ray™-skiva
bruksanvisning
imagine dig
föreställ
the möjligheterna
possibilities
Tack föryou
Thank
attfor
dupurchasing
har valt att this
köpaSamsung
den här produkten
product. från
To receive more complete service,
Samsung.
please
För
att få
register
mer komplett
your product
service
at ska du registrera
produkten
på
www.samsung.com/register
www.samsung.com/register
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 1
2012-01-12 오전 10:06:52
Nyckelfunktioner
Funktioner för Blu-ray-skivor
Blu-ray-skivor stöder den mest högkvalitativa HDvideon som finns tillgänglig i branschen – stor
kapacitet innebär inga kompromisser när det
gäller videokvalitet.
Följande Blu-ray-skivfunktioner är skivberoende
och varierar.
Utseende och navigering för egenskaperna
varierar också från skiva till skiva.
Det är inte alla skivor som har funktionerna som
beskrivs nedan.
Videomarkeringar
BD-ROM-formatet stöder tre mycket avancerade
video codec, inklusive AVC, VC-1 och MPEG-2.
HD-videoupplösning finns också:
• 1920 x 1080 High Definition
• 1280 x 720 High Definition
För uppspelning av High-Definition
För att visa high-definition-innehåll på en Bluray-skiva behöver du en HDTV (High Definition
Television).
Vissa Blu-ray-skivor kan kräva att du använder
spelarens HDMI OUT-port för att visa highdefinition-innehåll.
Möjligheten att visa innehållet på Blu-rayskivor kan vara begränsad beroende på TV:ns
upplösning.
Funktioner för Blu-ray-spelare
3D
Den här spelaren kan spela upp 3D-innehåll via en
HDMI-kabel.
För att implementera 3D-effekten ska du ansluta
en 3D-enhet (3D-kompatibel AV-mottagare,
3D-kompatibel TV) till spelaren via en HDMIkabel och spela upp 3D-innehåll medan du bär
3D-glasögon.
Smart Hub
Du kan hämta flera kostnadsfria eller avgiftsbelagda
applikationer via en nätverksanslutning. Med
dessa kommer du åt Internet-tjänster och innehåll
som nyheter, väderprognoser, aktiekurser, spel,
filmer och musik.
AllShare
Du kan spela upp videor, musik och bilder som har
sparats på enheterna (såsom dator, mobiltelefoner,
eller NAS) via en nätverksanslutning.
Spela upp multimediefiler
Du kan använda USB-anslutningen för att spela
upp multimediafiler (MP3, JPEG, DivX, etc.) som
laddats ner från en USB-lagringsenhet.
BD-LIVE
Du kan använda en Blu-ray-skiva som stöder BDLIVE för att hämta innehåll från skivtillverkaren via
en nätverksanslutning.
2
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 2
2012-01-12 오전 10:06:52
Säkerhetsinformation
02
Varning
OBSERVERA
Den här symbolen betyder att det finns
“farlig spänning” inuti den här produkten
som kan utgöra risk för elektriska stötar
eller personskador.
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT,
ÖPPNA INTE
OBSERVERA: FÖR ATT MINSKA RISKEN
Den här symbolen visar att det finns viktiga
FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA
instruktioner som tillhör produkten.
BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
Installera inte den här utrustningen i ett begränsat
utrymme som exempelvis en bokhylla eller liknande.
VARNING
För att förhindra skador som kan leda till brand
eller risk för elektriska stötar bör du inte utsätta
den här produkten för regn eller fukt.
OBSERVERA
BLU-RAY DISC-SPELAREN ANVÄNDER EN
OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN ORSAKA
SKADLIG EXPONERING AV STRÅLNING OM DEN
RIKTAS OM. SE TILL ATT DU ANVÄNDER BLURAY DISC-SPELAREN ENLIGT ANVISNINGARNA.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE DEN
HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER. ANNAN
ANVÄNDNING AV KONTROLLER, ÄNDRING AV
PRESTANDA ELLER PROCEDURER ÄN DE SOM
SPECIFICERATS HÄR KAN ORSAKA SKADLIG
STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET ELLER
REPARERA INTE PRODUKTEN SJÄLV. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL PERSONAL.
Den här produkten uppfyller kraven för CEmärkning när skärmade kablar och anslutningar
används för att ansluta enheten till annan
utrustning. För att förhindra elektromagnetiska
störningar med annan elektrisk utrustning
som radio- och tv-apparater skall du använda
skärmade kablar och anslutningar.
VIKTIG ANMÄRKNING
Nätsladden till den här utrustningen har en gjuten
kontakt med en inbyggd säkring. Säkringens
värden finns på en ytan vid kontaktens stift.
Om den behöver bytas skall en säkring som är
godkänd enligt BS1362 med samma märkning
användas.
Använd aldrig kontakten om säkringens lock
saknas om locket är avtagbart. Om ett nytt
säkringslock behövs skall det ha samma färg som
ytan vid kontaktens stift. Utbyteslock finns att tillgå
hos din återförsäljare.
Om den kontakt som är monterad inte passar i
uttagen i ditt hus eller om kabel inte är tillräckligt
lång för att nå till uttaget skall du skaffa en
passande godkänd förlängningssladd eller
kontakta din återförsäljare för hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa
kontakten skall säkringen tas bort och kontakten
skall avyttras på ett säkert sätt. Anslut inte
kontakten till ett uttag då det finns risk för
elektriska stötar från den oskyddade sladden.
När du kopplar bort enheten från ström ska
kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska
väggkontakten vara lättåtkomlig.
Produkten som den här manualen tillhör är
licensierad under immaterialrättigheter tillhörande
tredje part.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 3
Säkerhetsinformation
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL
KVALIFICERAD PERSONAL.
3
2012-01-12 오전 10:06:52
Säkerhetsinformation
KLASS 1 LASER-PRODUKT
Denna CD-spelare är klassificerad som en KLASS
1 LASER-produkt. Om du använder kontroller, gör
ändringar eller utför arbetsgångar på andra sätt
än så som är angivna häri kan det uppstå farlig
strålning.
OBSERVERA :
• KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG
LASERSTRÅLNING NÄR ENHETEN ÄR
ÖPPEN. UNDVIK EXPONERING AV STRÅLEN
(IEC 60825-1)
• DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER. OM
DU ANVÄNDER KONTROLLER, GÖR ÄNDRINGAR
ELLER UTFÖR ARBETSGÅNGAR PÅ ANDRA
SÄTT ÄN SÅ SOM ÄR ANGIVNA HÄRI KAN DET
UPPSTÅ FARLIG STRÅLNING. ÖPPNA INTE
HÖLJET OCH UTFÖR INGA REPARATIONER PÅ
EGEN HAND. LÄMNA SERVICEARBETEN TILL
KVALIFICERAD PERSONAL.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Försiktighetsåtgärder
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användaranvisningarna noggrant
innan du använder enheten. Följ alla
säkerhetsanvisningar som anges nedan.
Förvara de här användaranvisningarna för framtida
referens.
1. Läs de här instruktionerna.
2. Spara de här instruktionerna.
3. Beakta alla varningar.
8. Installera inte produkten nära värmekällor som
exempelvis element, värmeutsläpp eller andra
enheter (inklusive AV-mottagare) som avger
värme.
9. Bryt inte mot säkerhetsreglerna för den
polariserade eller jordade kontakten. En
polariserad kontakt har två blad som är
bredare än de andra. En jordad kontakt har
två blad och ett tredje jordningsstift. Det breda
stiftet eller den tredje kontaktytan finns där för
din säkerhet. Om den medföljande kontakten
inte passar i ditt uttag skall du kontakta en
elektriker för utbyte av ditt felaktiga uttag.
10. Skydda strömsladden från att utsättas
för tryck på grund av att du går på den,
eller att den kläms, samt skydda bekväma
recepterorer och den punkt där de går ut ur
apparaten.
11. Använd bara tillbehör/accessoarer som
specificeras av tillverkaren.
12. Använd endast vagn, stall,
stativ, fäste eller bord som
specificerats av tillverkaren
eller som sålts tillsammans
med apparaten. När en
kundvagn används ska
du vara försiktig när du flyttar kundvagnen/
apparaten för att undvika att skada den till
följd av att den välter.
13. Koppla ur apparaten ur vägguttaget under
åskväder eller när den inte används under en
lång tid.
14. Överlämna alla reparationer åt kvalificerad
personal. Service krävs när apparaten har
skadats på något sätt, exempelvis då en
elsladd eller kontakt har skadats, vätska
har spillts ut eller föremål har ramlat ned på
apparaten, om apparaten har utsatts för regn
eller fukt, inte fungerar normalt eller har fallit.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte den här apparaten nära vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna.
Installera i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
4
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 4
2012-01-12 오전 10:06:52
Skivförvaring och -hantering
Hantering av skivorna
Format
• Använd skivor med en regelbunden form. Om
du använder en skiva som
inte har regelbunden form (en
skiva med en speciell form)
kan du skada spelaren.
Att hålla i skivorna
• Undvik att vidröra skivan på det område
inspelning sker.
• Lämna inte Blu-ray-skivan i spelaren under
längre tidsperioder. Ta bort Blu-ray-skivan från
spelaren och förvara den i fodralet.
• Var försiktig så det inte blir fingeravtryck eller
repor på Blu-ray-skivans yta.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Torka bort smuts eller föroreningar från skivan
med en mjuk trasa.
Skivförvaring
Var försiktig så att du inte skadar skivorna
eftersom informationen på skivorna är mycket
känsliga för miljöpåverkan.
• Förvara dem inte i direkt solljus.
• Förvara dem på en kall ventilerad plats.
• Lagra vertikalt.
• Förvara i en ren förvaringspåse.
• Om du flyttar spelaren snabbt från en kall plats
till en varmare kan det uppstå kondens på
mekaniken och linsen vilket kan ge upphov till
onormal uppspelning. Om detta inträffar, ska du
dra ur kontakten och vänta i två timmar innan
du ansluter den igen. Sätt sedan i skivan och
försök spela upp den igen.
Hanteringsföreskrifter
• Skriv inte på den tryckta sidan med blyerts- eller
kulspetspenna.
• Använd inte rengöringsmedel eller antistatmedel
för vinylskivor. Använd inte heller flyktiga vätskor
som bensen eller thinner.
• Sätt inte på etiketter eller dekaler på skivorna.
(Använd inte skivor med limrester eller rester av
borttagna dekaler.)
• Använd inte repfria skydd eller fodral.
• Använd inte skivor med etiketter från
etikettskrivare som finns att köpa på
eftermarknaden.
• Lägg inte i skeva eller spruckna skivor.
• Se till att du har stängt av alla apparater innan
du ansluter några komponenter till den här
produkten.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 5
Säkerhetsinformation
VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION
FÖR 3D-BILDER.
Läs och förstå följande säkerhetsinformation innan
du använder 3D-funktionen.
• Vissa tittare kan uppleva obehag när de tittar på
3D-TV, såsom yrsel, illamående och huvudvärk.
Om du upplever sådana symptom ska du sluta
titta på 3D-TV, ta av dig 3D-glasögonen och vila.
• Om du tittar på 3D-bilder under en längre tid
kan det ge trötta ögon. Om du upplever sådana
symptom ska du sluta titta på 3D-TV, ta av dig
3D-glasögonen och vila.
• En vuxen ska titta till barn ofta när de använder
3D-funktionen.
Om de säger sig uppleva trötta ögon,
huvudvärk, yrsel eller illamående ska de
omedelbart sluta titta på 3D-TV och vila.
• Använd inte 3D-glasögonen i andra syften
(exempelvis som vanliga glasögon, solglasögon,
skyddslagöson etc).
• Använd inte 3D-funktionen eller 3D-glasögonen
när du går eller rör dig. Om du använder
3D-funktionen eller 3D-glasögonen när du rör
dig kan det göra att du går in i föremål, snubblar
på och/eller faller och orsakar allvarlig skada.
Blu-ray-skivor
02
Titta på TV med 3D-funktionen
5
2012-01-12 오전 10:06:52
Säkerhetsinformation
• Flytta inte på spelaren när den spelar upp
en skiva. Skivan kan repas eller skadas och
spelarens invändiga delar kan skadas.
• Ställ inte blomvaser med vatten eller små
metallföremål på spelaren.
• Var försiktig så att du inte vidrör skivtallriken.
• Placera inget annat än skivor på skivtallriken.
• Exteriöra störningar som blixtar och statisk
elektricitet kan påverka spelarens normala
funktion. Om detta skulle hända skall du stänga
av spelaren och slå på den igen med knappen
POWER eller koppla ur och sedan i nätsladden
i vägguttaget. Spelaren skall sedan fungera
normalt.
• Se till att du tar ur skivan och stänger av
spelaren när du använt den.
• Ta ur nätsladden ur vägguttaget när du inte
tänker använda spelaren under en längre tid.
• Rengör skivan genom att torka den i en rät linje
inifrån och ut.
• Utsätt inte spelaren för väta.
• När växelströmsadaptern är
ansluten till ett vägguttag drar
spelaren ström även om den är
frånslagen i standby-läge.
• Apparaten får inte utsättas för
droppar eller fukt och därför skall inte föremål
som innehåller vatten, exempelvis vaser,
placeras på apparaten.
• Strömkontakten används som en
urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under
hela användningen.
• Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
Dret kan orsaka elektriska stötar.
• Dela inte el-uttaget mellan flera elektriska
enheter. Det kan orsaka överhettning och
resultera i brand.
6
• Om du upplever ett onormalt ljud, lukt av
bränt eller rök, ska du omedelbart slå av
strömbrytaren och koppla från kontakten ur eluttaget. Kontakta sedan närmaste kundcenter
för teknisk hjälp. Om du fortfarande använder
produkten kan det orsaka elektrisk stöt eller
brand.
Underhåll av höljet
Innan du rengör Blu-ray- spelarens hölje ska du se
till att koppla från strömsladden från el-uttaget.
• Använd inte bensen, thinner eller andra
lösningsmedel för rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
Begränsningar vid uppspelning
• Den här spelaren kanske inte svarar på alla
kommandon, eftersom vissa Blu-ray-, DVDoch CD-skivor tillåter specifik eller begränsad
användning och bara erbjuder vissa funktioner
under uppspelning.
Observera att detta inte beror på något fel hos
spelaren.
• Samsung kan inte garantera att den här
spelaren spelar alla skivor med logotypen för
Blu-ray-, DVD- och CD-skivor, eftersom det kan
utvecklas olika skivformat och problem och fel
kan inträffa vid skapande av Blu-ray-, DVD- och
CD-programvara och/eller skivfabrikat.
Kontakta ett kundcenter för SAMSUNG om
du har frågor eller stöter på svårigheter vid
uppspelning av Blu-ray-, DVD-, eller CD-skivor
i den här spelaren. Läs även resterande av
den här bruksanvisningen för att få ytterligare
information om uppspelningsbegränsningar.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 6
2012-01-12 오전 10:06:52
Innehåll
2
2
Funktioner för Blu-ray-skivor
Funktioner för Blu-ray-spelare
Säkerhetsinformation
3
4
4
5
5
5
Varning
Försiktighetsåtgärder
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Titta på TV med 3D-funktionen
Skivförvaring och -hantering
Hantering av skivorna
Komma igång
Anslutningar
SVENSKA
Nyckelfunktioner
11 Innan du använder den här bruksanvisningen
11
Skivtyper och innehåll spelaren kan spela upp
11
Skivtyper spelaren inte kan spela upp
12Blu-ray-kompatibilitet
12Skivtyper
13Regionskod
13Copyright
14
Filformat som stöds
16
Logotyper för skivor som spelaren kan spela upp
16 Tillbehör
17 Frontpanel
18 Bakre panel
19 Fjärrkontroll
19
Genomgång av fjärrkontrollen
20
Ställa in fjärrkontrollen för att styra TV:n
21
21
22
23
Ansluta till en TV
Fall 1 : Ansluta till en TV med en HDMI-kabel
- Bästa kvalitet (Rekommenderas)
Fall 2 : Ansluta till en TV med en komponentkabel
- Bättre kvalitet
Fall 3 : Ansluta till en TV med Audio/Video-kabel
- Bra kvalitet
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 7
7
2012-01-12 오전 10:06:52
Innehåll
Anslutningar
Inställation
8
Ansluta till ett ljudsystem
Fall 1 : Ansluta till ett ljudsystem (HDMI
som stöder AV-mottagare) - Bästa kvalitet
(Rekommenderas)
25
Fall 2 : Ansluta till ett ljudsystem (AV-mottagare
med Dolby Digital eller DTS-förstärkare) - Bättre
kvalitet
25
Fall 3 : Ansluta till ett högtalarsystem
(Stereoförstärkare) - Bra kvalitet
26 Ansluta till nätverket
26Kabelnätverk
27
Trådlöst nätverk
24
24
28 Inledande inställning
29 Öppna inställningsmenyn
30 Visning
303D-inställn.
31Bildformat
31
Skärmstorlek för Smart Hub
31
BD Wise (endast spelare från Samsung)
31Upplösning
33HDMI-färgformat
33
Filmram (24 r/s)
34
HDMI, djup färg
34Stillbildsläge
34
Progressivt läge
34 Ljud
34
Digital utgång
36PCM-nedsampling
36
Dynamisk områdeskontroll
36Downmixing-läge
37 Nätverk
37Nätverksinställning
40Nätverksstatus
41
Internetanslutning för BD-Live
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 8
2012-01-12 오전 10:06:52
Basfunktioner
41 System
41
Inledande inställning
41
Anynet+ (HDMI-CEC)
41BD-datahantering
42Tidszon
42
DivX® Video på begäran
42Återst
42 Språk
42 Säkerhet
42BD-föräldraklass.
42DVD-föräldraklass.
42
Ändra lösenord
43 Allmänt
43
Främre skärm
43
Fjärrkontroll av nätverk
43 Suppport
43Programuppgradering
45
Kontakta Samsung
SVENSKA
Inställation
46 Spela upp en video
46Uppspelning
46Skivstruktur
46 Använda skivmenyn/titelmenyn/popup-menyn
46
Använda skivmenyn
47
Använda titelmenyn
47
Spela upp titellistan
47
Använda popup-menyn
47 Använda funktionerna Sök Hoppa över
47
Söka efter en viss scen
47
Hoppa över kapitel
48 Upprepa uppspelning
48
Upprepa titeln eller kapitlet
48
Upprepa avsnittet
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 9
9
2012-01-12 오전 10:06:52
Innehåll
Basfunktioner
48
Nätverkstjänster
54
54
57
59
61
61
61
63
63
Appendix
10
Uppspelning i Slow-motion/Stegvis
uppspelning
48
Uppspelning i Slow-motion
48
Uppspelning stegvis
49 Använda knappen TOOLS
49
Gå direkt till önskad scen
49
Ändra till helskärm
49
Välja bildinställning
49
Välja språk för ljud
50
Välja textningsspråk
50
Byta kameravinkel
50
Ställa in BONUSVIEW
51 Lyssna på musik
51
Spela upp en Audio CD (CD-DA)/MP3
51
Upprepa en Audio CD (CD-DA)/MP3
51Spellista
52 Uppspelningsegenskaper
52
Spela JPEG-filer
52
Använda knappen TOOLS
53 Spela upp från en USB-lagringsenhet
Använda Smart Hub
Starta Smart Hub första gången
Inställningsmenyn - BLÅ (D)
Menyn för redigeringsläge - GUL (C)
Sorteringsmeny - GRÖN (B)
Samsung Apps
För Pay Apps
BD-LIVE™
Använda funktionen AllShare
64 Felsökning
66Reparationer
67 Specifikationer
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 10
2012-01-12 오전 10:06:52
Komma igång
03
Innan du använder den här bruksanvisningen
Term
Logo
Ikon
Definition
h
z
Indikerar en funktion som finns tillgänglig på en BD-ROM- eller BD-RE/-R-skiva som
är inspelad i BD-RE-format.
Z
�
Indikerar en funktion som är tillgänglig på inspelade skivor av typen DVD-VIDEO eller
DVD+RW eller DVD-RW(V)/DVD-R/+R som har spelats in och stängts.
�
Indikerar en funktion som är tillgänglig på en CD-RW/-R, DVD-RW/-R eller BD-RE/-R
skiva eller en USB-lagringsenhet med DivX-, MKV- eller MP4-innehåll.
o
Indikerar en funktion som är tillgänglig på en ljud-CD-RW/-R (CD-DA-format).
-
�
Indikerar en funktion som är tillgänglig på en CD-RW/-R-, DVD-RW/-R eller BD-RE/-R
skiva eller en USB-lagringsenhet med MP3- eller WMA-innehåll.
-
G
Indikerar en funktion som är tillgänglig på en CD-RW/-R, DVD-RW/-R eller BD-RE/-R
skiva eller en USB-lagringsenhet med JPEG-innehåll.
VIDEO
-
MUSIK
FOTO
Komma igång
Skivtyper och innehåll spelaren kan spela upp
✎✎ OBS!
`` Spelaren kanske inte kan spela vissa CD-RW/-R- och DVD-R-format på grund av skivtypen eller
inspelningsförhållandena.
`` Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i DVD-videoformat kan den inte spelas.
`` Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en DVD-R-skiva med en bithastighet som överskrider 10 Mbps.
`` Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en BD-R-skiva eller USB-enhet med en bithastighet som
överskrider 30 Mbps.
Skivtyper spelaren inte kan spela upp
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-skiva etc.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(utom CD-lager)
• DVD-RW (VR-läge)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs spelar endast
ljud, inte grafik.)
• 3,9 GB DVD-R-skiva
for Authoring.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 11
11
2012-01-12 오전 10:06:53
Komma igång
✎✎ OBS!
`` Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som är
inköpta utanför din region kanske inte går att spela
upp med den här spelaren.
`` Uppspelning kanske inte fungerar för vissa
skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom
vinkelförändring och justeringar av bildförhållandet.
Information om skivan anges detaljerat på skivans
förpackning. Läs där vid behov.
`` Se till att skivan inte blir smutsig eller repig.
Fingeravtryck, smuts, damm, repor eller avlagringar
av cigarettrök på inspelningsytan kan göra det
omöjligt att spela upp skivan.
`` När en BD-J-titel spelas upp kan laddningen ta
längre tid än för en normal titel, eller så kanske vissa
funktioner arbetar långsamt.
`` Den här spelaren kanske inte svarar på alla
kommandon, eftersom vissa Blu-ray-, DVDoch CD-skivor tillåter specifik eller begränsad
användning och bara erbjuder vissa funktioner under
uppspelning.
Observera att detta inte beror på något fel hos
spelaren.
`` Samsung kan inte garantera att den här spelaren
spelar alla skivor med logotypen för Blu-ray-, DVDoch CD-skivor, eftersom det kan utvecklas olika
skivformat och problem och fel kan inträffa vid
skapande av Blu-ray-, DVD- och CD-programvara
och/eller skivfabrikat.
Kontakta ett kundcenter för SAMSUNG om
du har frågor eller stöter på svårigheter vid
uppspelning av Blu-ray-, DVD-, eller CD-skivor i
den här spelaren. Läs även resterande av den här
bruksanvisningen för att få ytterligare information
om uppspelningsbegränsningar.
Blu-ray-kompatibilitet
Blu-ray-skivor är ett nytt format som håller på att
utvecklas. Skivkompatibilitetsfel är därför möjliga.
Alla skivor är inte kompatibla och alla skivor kan
inte spelas upp. Mer information finns i avsnittet
Krav och kompatibilitet i den här bruksanvisningen.
12
Skivtyper
BD-ROM
Den här Blu-ray-ROM-skivan kan bara spelas upp.
Den här spelaren kan spela upp förinspelat
innehåll på kommersiella BD-ROM-skivor.
BD-RE/-R
Blu-ray RE/-R-skivor kan spelas in och spelas
upp.
Den här spelaren kan spela upp en BD-RE/-Rskiva som har spelats in av andra kompatibla Bluray-skivspelare.
DVD-VIDEO
• Den här spelaren kan spela upp förinspelade
kommersiella DVD-skivor (DVD-VIDEO-skivor)
med filmer.
• När du växlar mellan det första och andra lagret
på en DVD-VIDEO-skiva med dubbla lager kan
det uppstå en momentan störning i bild och
ljud. Detta beror inte på något fel på spelaren.
DVD-RW/-R/+R
Den här spelaren kan spela upp en DVD-RW-/
-R-/+R-skiva som är inspelad och stängd
med en inspelningsenhet för DVD-video.
Uppspelningsmöjligheten kan bero på
inspelningsförhållandena.
DVD+RW
• Den här spelaren kan spela upp en DVD+RWskiva som är inspelad med en inspelningsenhet
för DVD-Video. Uppspelningsmöjligheten kan
bero på inspelningsförhållandena.
Audio CD (CD-DA)
• Den här spelaren kan spela upp audio-CD-RW/
-R-skivor av CD-DA-format.
• Spelaren kanske inte kan spela vissa CD-RW/
-R-skivor beroende på inspelningens kvalitet.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 12
2012-01-12 오전 10:06:54
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Den här spelaren kan spela upp skivor i formatet
AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på och
används av videokameror.
• Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt
videokameraformat.
• Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar
bilder med större effektivitet än traditionella
bildkomprimeringsformat.
• Vissa AVCHD-skivor använder formatet
”x.v.Color”. Den här spelaren kan spela upp
AVCHD-skivor som använder formatet
”x.v.Color”.
• ”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen AVCHD är varumärken
som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. och Sony Corporation.
Både spelare och skivor är regionskodade. Dessa
regionskoder måste överensstämma för att det
skall gå att spela upp skivan. Om koderna inte
överensstämmer går skivan inte att spela upp.
Regionsnumret för den här spelaren visas på
spelarens baksida.
Skivtyp
Regionskod
Blu-ray
DVD-VIDEO
✎✎ OBS!
`` Vissa AVCHD-formatsskivor kanske inte går att spela
upp, beroende på inspelningsförhållanden.
AVCHD-formatsskivor behöver stängas.
`` ”x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga
skivor för DVD-videokameror.
`` Vissa DivX, MKV och MP4-formaterade skivor kan
inte spelas, beroende på videoupplösning och
bildrutehastighet.
Område
a
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong och
Sydöstasien.
b
Europa, Grönland, Franska
territorier, Mellanöstern, Afrika,
Australien och Nya Zeeland.
c
Indien, Kina, Ryssland, Centraloch Sydasien.
1
USA, amerikanska territorier och
Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Sydafrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Filippinerna,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zeeland, Stillahavsöarna,
Västindien
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
större delen av Afrika,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alla rättigheter förbehållna; det är förbjudet
att helt eller delvis kopiera eller återge denna
instruktionsmanual utan föregående tillstånd från
Samsung Electronics Co, Ltd.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 13
Komma igång
• Använd en CD-RW/-R på 700 Mb (80 minuter).
Om det är möjligt skall du inte använda en skiva
på 800 Mb (90 minuter) eller mer, eftersom det
inte är säkert att denna kan spelas upp.
• Om CD-RW/-R-skivan inte har spelats in med
en avslutad inspelning (stängd session) kan du
uppleva en försening i början av uppspelningen
och det är inte säkert att det går att spela upp
alla filer.
• Vissa CD-RW/-R-skivor är inte spelbara i den
här produkten beroende på vilken typ av enhet
de bränts på. För innehåll som spelats in på
CD-RW/-R-media från CD-skivor för eget bruk
kan spelbarheten variera beroende på innehållet
och på skivorna.
Regionskod
03
CD-RW/-R
13
2012-01-12 오전 10:06:54
Komma igång
Filformat som stöds
Att observera kring USB-anslutning
• Spelaren stöder USB-lagringsmedia, MP3-spelare, digitalkameror och USB-kortläsare.
• Spelaren stöder inte mapp- eller filnamn som är längre än 128 tecken.
• Vissa USB-/digitalkameror kanske inte är kompatibla med spelaren.
• Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32 och NTFS.
• Anslut USB-enheterna direkt till spelarens USB-port. Anslutning via en USB-kabel kan orsaka
kompatibilitetsproblem.
• Om du sätter i mer än en minnesenhet i en multikortsläsare kanske den inte fungerar som den ska.
• Spelaren stöder inte PTP-protokollet.
• Koppla inte från USB-enheten under en laddningsprocess.
• Ju större bildupplösning desto längre fördröjning till visning.
• Den här spelaren kan inte spela upp MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) hämtat från
kommersiella platser.
• Spelaren stöder bara video som har lägre hastighet än 30 fps.
• Spelaren stöder endast USB MSC-enheter (Mass Storage Class). Exempel på MSC är Thumb-enheter
och USB-hårddiskar. (HUB stöds inte.)
• Vissa USB-hårddiskar, multi-card-läsare och Thumb-enheter kanske inte är kompatibla med den här
produkten.
• Om vissa enheter kräver mer effekt kan USB-enheten bli begränsad av kretssäkerhetssystemet.
• Om enheten kopplas från eller om uppspelningen är instabil när innehåll spelas upp från USBhårddisken ska du ansluta strömmen.
Om problemet kvarstår ska du kontakta tillverkaren av USB-hårddisken.
• Du måste avlägsna USB-lagringsenheten på ett säkert sätt (genom att utföra funktionen ”Säker
borttagning av USB”) för att förhindra möjliga skador på USB-minnet.
Tryck på knappen MENU för att gå till startmenyn och välj GUL (C) knapp och tryck sedan på knappen
ENTER.
• SAMSUNG kan inte hållas ansvariga för skador eller förlust av filer och data.
Videofiler som stöds
Filtillägg
Innehåll
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
14
Video Codec
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Upplösning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Ramhastighet
(fps)
Bithastighet
(Mbsp)
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
Audio Codec
8
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
8
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 14
2012-01-12 오전 10:06:54
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
PS
*.ts
*.tp
*.trp
1920x1080
6 ~ 30
1920x1080
6 ~ 30
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
H.264
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
6 ~ 30
24/25/30
6 ~ 30
25
WMA
25
25
25
1920x1080
24/25/30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
TS
1920x1080
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
WMA
8
25
Komma igång
ASF
03
*.asf
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
ƒƒ Begränsningar
-- Även om filen är kodad av ett codec som stöds (nämns ovan) kanske en fil inte kan spelas om det är
något problem med innehållet.
-- Normal uppspelning kan inte garanteras om filen innehåller information som är felaktig eller om filen i
sig är korrupt.
-- Filer med högre bithastighet/bildrutehastighet än standard kan hoppa i ljud och bild vid uppspelning.
-- Sökfunktionen (hoppa) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
-- När du fjärrspelar en fil via en nätverksanslutning kan videouppspelningen hoppa beroende på
nätverkshastigheten.
ƒƒ Videodekoder
-- Stöder upp till H.264 nivå 4.1
-- Stöder inte H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 eller AVCHD
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: 60 bildrutor max
Över 1280 x 720: 30 bildrutor max
-- Stöder inte GMC 2 eller högre
ƒƒ Audiodekoder
-- Stöder WMA 7, 8, 9 och STD
-- Stöder inte WMA 9 PRO multikanals ljudavkodning med mindre förlust om antalet kanaler är mer än 2
-- Stöder inte WMA samplingshastighet på 22050Hz mono
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 15
15
2012-01-12 오전 10:06:54
Komma igång
Filformat som stöds för DivX-undertexter
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Musikfiler som stöds
Filtillägg
*.mp3
*.wma
Innehåll
Audio Codec
Intervall som stöds
WMA
Kompatibel med WMA version 10
* S amplingshastigheter (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* B ithastigheter - Alla bithastigheter i intervallet 5 kbps till 384
kbps
MP3
MP3
WMA
-
Logotyper för skivor som spelaren kan spela upp
Blu-ray-skiva
3D Blu-ray-skiva
DTS-HD huvudljud
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
PAL sändningssystem i
Storbritannien, Frankrike,
Tyskland etc.
Java
Tillbehör
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
Audio/Video-kabel
Batterier till fjärrkontrollen
(AAA-storlek)
TV
POWER
POWER
BONUSVIEW
2D3D
1
SOURCE
2
3
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
SEARCH
REPEAT
SUBTITLE
0
RETURN
SMART
HUB
AUDIO
POPUP
INFO
TOOLS
EXIT
79
VOL
Bruksanvisning
16
MUTE
CH
Fjärrkontroll
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 16
2012-01-12 오전 10:06:55
b
Komma igång
a
03
Frontpanel
c d e f gh
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SKIVFACK
Öppnas för att ta emot en skiva.
STRÖMKNAPPEN
Sätter på eller stänger av produkten.
DISPLAY
Visar uppspelningsstatus, tid etc.
KNAPPEN STOPP
Stoppar uppspelning av skiva.
KNAPPEN SPELA/PAUS
Spelar upp en skiva eller pausar en uppspelning.
KNAPPEN ENTER
Väljer ett menyalternativ eller startar uppspelning av en skiva.
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG
Öppnar och stänger skivfacket.
SENSOR FÖR
FJÄRRKONTROLL
Spårar signaler från fjärrkontrollen.
USB-VÄRD
Du kan ansluta ett USB-flashminne här och använda det som lagringsplats
när spelaren är ansluten till BD-LIVE. USB-värden kan också användas för
programuppgraderingar och MP3-/JPEG-/DivX-/MKV-/MP4-uppspelning.
✎✎ OBS!
`` Du kan utföra programuppgraderingar med USB-värdsuttaget med hjälp av enbart ett USB-flashminne.
`` När spelaren visar menyn för Blu-ray-skivan kan du inte starta filmen genom att trycka på knappen Spela på spelaren
eller fjärrkontrollen. Om du vill spela upp filmen måste du välja Spela upp film eller Start på skivmenyn och sedan
trycka på knappen ENTER.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 17
17
2012-01-12 오전 10:06:55
Komma igång
Bakre panel
ab c
d
g f e
1
WIRELESS LAN ADAPTER
Anslut tillbehöret Wireless LAN Adapter (WIS09ABGN) här för att använda det
trådlösa nätverket.
LAN
Kan användas för nätverksbaserade tjänster (se sidorna 54~63), BD-LIVE och
programuppgraderingar via en nätverksanslutning.
HDMI OUT
4
Använd en HDMI-kabel, anslut HDMI-utgången till HDMI-ingången på TV:n för att få
bästa bildkvaliteten, och till AV-mottagaren för att få bästa ljudkvaliteten.
COMPONENT OUT
Ansluter till externa enheter som har Component-videoingång.
6
VIDEO OUT
Ansluter till videoingången för externa enheter med en videokabel.
AUDIO OUT
Ansluter till ljudingången för externa enheter med audiokablar.
DIGITAL AUDIO OUT
Ansluter till en AV-mottagare.
2
3
5
7
18
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 18
2012-01-12 오전 10:06:56
03
Fjärrkontroll
Sätter på eller stänger av produkten.
Öppnar och stänger skivfacket.
Tryck för att använda
bonusvisningsfunktionen.
Tryck på sifferknapparna för att använda
alternativ.
Tryck på denna för att byta Blu-ray-skivans/
DVD:ns textningsspråk.
TV
POWER
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller bakåt.
Tryck på den här för att gå till startmenyn.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Tryck på den här för att använda
verktygsmenyn.
Återgå till föregående meny.
Tryck för att använda Smart Hub.
Tryck för att söka innehåll.
Justering av TV-volymen.
INTERNET@
SMART
HUB
SEARCH
REPEAT
79
VOL
MUTE
CH
Gör det möjligt att efter inställningarna ställa
in ingångskällan på din TV.
Med den här knappen kan du använda olika
funktioner på en skiva (Blu-ray/DVD).
Tryck på denna för att spela upp en skiva.
Använd denna för att gå till popup-/
titelmenyn.
Använd den här för att visa uppspelningsinformationen
under uppspelning av en Blu-ray-/DVD-skiva.
Används för att välja menyposter och ändra
menyvärde.
Tryck för att avsluta menyn.
Dessa knappar används både för menyer
och för spelaren samt flera av funktionerna
på en Blu-ray-skiva.
Med denna knapp kan du repetera ett
kapitel, ett spår eller en skiva.
Används för att välja en TV-kanal.
Stänger av ljudet på TV-högtalarna.
Installera batterier
Slå på och av TV:n.
(För att använda TV:n, se sidan 20)
Tryck på dessa för att söka framåt eller
bakåt på en skiva.
Tryck på denna för att pausa en skiva.
Tryck på denna för att stoppa en skiva.
Använd denna för att gå till skivmenyn.
Komma igång
Genomgång av fjärrkontrollen
✎✎ OBS!
`` Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
• Kontrollera batteriernas polaritet +/−.
• Kontrollera om batterierna är tomma.
• Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är
blockerad.
• Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
!! OBSERVERA
`` Avyttrande av batterier skall ske i enlighet med lokala
miljöregler. Släng dem inte med hushållssoporna.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 19
19
2012-01-12 오전 10:06:56
Komma igång
Ställa in fjärrkontrollen för att
styra TV:n
Du kan styra vissa funktioner på din TV med den
här fjärrkontrollen.
Knapp
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funktion
Används för att sätta på eller stänga av
TV:n.
Används för att välja en extern
ingångskälla som är ansluten till TV:n.
Används för att ändra volymen på TV:n.
TV CH (,/.) Används för att välja önskad kanal.
TV MUTE
✎✎ OBS!
Används för att sätta på eller stänga av
ljudet.
`` Det är inte säkert att alla funktioner fungerar med
alla TV-apparater. Om du stöter på problem ska du
använda TV:ns fjärrkontroll.
Följ instruktionerna nedan för att se om din
TV är kompatibel eller inte.
1. Slå på TV:n.
2. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n.
3. Tryck och håll in knappen TV POWER och
ange sedan den tvåsiffriga koden i tabellen
till höger som överensstämmer med TV:n
genom att trycka på överensstämmande
sifferknappar.
Om TV:n är kompatibel med fjärrkontrollen
slås den av.
Fjärrkontrollen är nu programmerad för att
användas med TV:n.
✎✎ OBS!
`` Om det finns flera koder till ditt TV-fabrikat försöker
du dem en i taget till du hittar en som fungerar.
`` Om du byter ut fjärrkontrollens batterier måste du
ange fabrikatskoden igen.
TV:ns kontrollkoder
Fabrikat
SAMSUNG
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
20
Kod
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Fabrikat
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kod
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
TV POWER+06, +55,
+56, +57
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 20
2012-01-12 오전 10:06:56
Anslutningar
04
Ansluta till en TV
Anslutningar
Fall 1 : Ansluta till en TV med en HDMI-kabel - Bästa kvalitet
(Rekommenderas)
1. Anslut HDMI OUT på baksidan av spelaren till HDMI IN på TV:n med en HDMI-kabel.
2. Sätt på spelaren och TV:n.
3. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills HDMI-signalen från spelaren visas på TV-skärmen.
• Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n (se sidan 20) ska du trycka på
knappen TV SOURCE på fjärrkontrollen och välja HDMI som extern källa för TV:n.
HDMI-kabel
(medföljer ej)
✎✎ OBS!
`` En HDMI-kabel ger digital video och digitalt ljud, så du behöver inte ansluta en ljudkabel.
`` Om produkten är ansluten till TV:n i utläget HDMI 720p, 1080i eller 1080p måste du använda en höghastighets (kategori 2)
HDMI-kabel.
`` HDMI sänder endast ut en ren digital signal till TV:n.
Om TV:n inte stöder HDCP (High Bandwitdth Digital content protection) uppstår snöbrus på skärmen.
`` Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen till TV:n.
`` När du ansluter spelaren till TV:n med en HDMI-kabel för första gången eller till en ny TV, ställs HDMI-utgångsupplösningen
automatiskt in till den högsta möjliga som stöds av TV:n.
`` Du måste ha en HDMI-anslutning för att kunna visa videor med 3D-teknik.
`` En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in djup färg som av i menyn.
`` Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta AV OUT eller Digital Audio
OUT till skärmenheten eller ett ljudsystem för att höra ljud.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 21
21
2012-01-12 오전 10:06:57
Anslutningar
Fall 2 : Ansluta till en TV med en komponentkabel - Bättre kvalitet
-- Du kan ansluta spelaren till TV:n med komponentvideokablar.
-- Du kommer att kunna njuta av bilder med hög kvalitet och utmärkt färgåtergivning. Komponentvideo
separerar bildelementen till svartvita (Y), blå (PB) och röda (PR) signaler för att ge klarare och tydligare
bilder. (Ljudsignaler överförs via ljudutgången.)
1. Använd en komponentvideokabel för att ansluta COMPONENT OUT-terminalerna på spelarens
baksida till COMPONENT IN-terminalerna på TV:n.
2. Använd ljudkablarna för att ansluta AUDIO OUT (röda och vita) terminalerna på spelarens baksida
till AUDIO IN (röda och vita) terminalerna på TV:n.
3. Sätt på spelaren och TV:n.
4. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills signalen “COMPONENT” från spelaren visas på
TV-skärmen.
• Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n (se sidan 20) ska du trycka på
knappen TV SOURCE på fjärrkontrollen och välja COMPONENT som extern källa för TV:n.
Ljudkabel
Röd
Vit
Röd
Blå
Komponentkabel
(medföljer ej)
Grön
✎✎ OBS!
`` TV:ns Component-portar kan vara märkta ”R-Y, B-Y, Y” eller ”Cr, Cb, Y” istället för “PB, PR, Y” beroende på tillverkare.
Nummer och position för terminalerna kan variera med TV.
Se bruksanvisningen för TV:n.
`` Du kan välja bland olika upplösningsinställningar, såsom 1080i, 720p, 576p/480p och 576i/480i, beroende på
innehållstyp. (se sidorna 31-33)
`` Den faktiska upplösningen kan variera från inställningen i inställningsmenyn om både Component- och HDMI-kablarna
är anslutna. Upplösningen kan också vara olika beroende på innehållstyp. (se sidorna 31-33)
22
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 22
2012-01-12 오전 10:06:57
04
Fall 3 : Ansluta till en TV med Audio/Video-kabel - Bra kvalitet
2. Sätt på spelaren och TV:n.
3. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills signalen “VIDEO” från spelaren visas på TVskärmen.
• Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n (se sidan 20) ska du trycka på
knappen TV SOURCE på fjärrkontrollen och välja VIDEO som extern källa för TV:n.
Anslutningar
1. Använd en Audio-/Videokabel ansluter du VIDEO OUT (gul) / AUDIO OUT (röda och vita) terminaler
på baksidan av spelaren till VIDEO IN (gul) / AUDIO IN (röda och vita) terminaler för TV:n.
Audio/Video-kabel
Röd
Vit
Gul
✎✎ OBS!
`` Om ljudkabeln placeras för nära strömsladden kan det uppstå brus.
`` Se sidorna som gäller AV-mottagaranslutning, om du vill ansluta en AV-mottagare. (Se sidorna 24~25)
`` Antalet uttag och placering kan variera beroende på TV. Se bruksanvisningen till TV:n.
!! OBSERVERA
`` Anslut inte spelaren till din TV genom en videobandspelare. Videosignaler som kommer in genom videobandspelare kan
påverkas av upphovsrättskyddssystemen och bilden blir förvriden på tv:n.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 23
23
2012-01-12 오전 10:06:58
Anslutningar
Ansluta till ett ljudsystem
• Vrid ner volymen när du sätter på AV-mottagaren. Plötsliga höga ljudnivåer kan skada både
högtalarna och dina öron.
• Ställ in utformatet för ljud enligt AV-mottagarens kapacitet. (Se sidorna 34~36)
• Placeringen av HDMI-ingångsterminalerna kan variera beroende på AV-mottagare.
Se bruksanvisningen till AV-mottagaren.
Fall 1 : Ansluta till ett ljudsystem (HDMI som stöder AV-mottagare)
- Bästa kvalitet (Rekommenderas)
1. Anslut HDMI OUT på baksidan av spelaren till HDMI IN på AV-mottagaren med en HDMI-kabel.
2. Anslut HDMI OUT på baksidan av AV-mottagaren till HDMI IN på TV:n med en HDMI-kabel.
3. Sätt på spelaren, TV:n och AV-mottagaren.
4. Tryck på ingångsväljaren på AV-mottagaren och TV:n för att välja den externa ingången och höra
ljud från spelaren. Se bruksanvisningen för din AV-mottagare för att ställa in ljudingången på AVmottagaren.
HDMI-kabel
(medföljer ej)
HDMI-kabel
(medföljer ej)
24
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 24
2012-01-12 오전 10:06:58
2. Om du använder videosignalkablarna ansluter
du HDMI, COMPONENT, eller VIDEO
OUT på baksidan på spelaren till HDMI,
COMPONENT, eller VIDEO IN på din TV.
(Se sidorna 21-23)
3. Sätt på spelaren, TV:n och AV-mottagaren.
4. Tryck på ingångsväljaren på AV-mottagaren
för att välja den externa ingången och höra ljud
från spelaren. Se bruksanvisningen för din AVmottagare för att ställa in ljudingången på AVmottagaren.
1. Anslut AUDIO OUT (röd och vit) på
produktens baksida till AUDIO IN (röd och
vit) på stereoförstärkaren med ljudkablarna.
2. Om du använder videosignalkablarna ansluter
du HDMI, COMPONENT, eller VIDEO
OUT på baksidan på spelaren till HDMI,
COMPONENT, eller VIDEO IN på din TV.
(Se sidorna 21-23)
Anslutningar
1. Använd en optisk kabel ansluter du terminalen
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på
baksidan av spelaren till terminalen DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) på din AV-mottagare.
Fall 3 : Ansluta till ett högtalarsystem
(Stereoförstärkare) - Bra kvalitet
04
Fall 2 : Ansluta till ett ljudsystem
(AV-mottagare med Dolby Digital
eller DTS-förstärkare) - Bättre
kvalitet
3. Sätt på spelaren, TV:n och stereoförstärkaren.
4. Tryck på ingångsväljaren på stereoförstärkaren
för att välja den externa ingången och höra
ljud från spelaren. Se bruksanvisningen till
stereoförstärkaren för att ställa in dess ljudingång.
5. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll
för att välja videokälla (HDMI, Component eller
Video).
5. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll
för att välja videokälla (HDMI, Component eller
Video).
Fall 2: Optisk kabel
(medföljer ej)
Röd
Fall 3: Ljudkabel
Vit
✎✎ OBS!
`` Om du använder den digitala ljudanslutningen som beskrivs i fall 2 hör du bara de båda främre högtalarna med den
digitala utgångsinställningen som PCM.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 25
25
2012-01-12 오전 10:06:59
Anslutningar
Ansluta till nätverket
Den här spelaren låter dig använda nätverksbaserade tjänster (se sidorna 54~63), såsom Smart Hub och
BD-LIVE och hämta programuppgraderingar när den är ansluten till ett nätverk. Vi rekommenderar att du
använder en AP (åtkomstpunkt) eller IP-router till anslutningen. Mer information om routeranslutning finns
i bruksanvisningen till routern, annars ska du kontakta routertillverkaren för teknisk support.
Kabelnätverk
1. Om du använder direkt nätverkskabel (UTP-kabel) ska du ansluta nätverksuttaget på spelaren till
nätverksuttaget på modemet eller routern.
2. Information om hur du ställer in nätverksalternativen finns på sidorna 37~41.
Router
Bredbandstjänst
Bredbandsmodem
(med integrerad router)
✎✎ OBS!
Eller
Bredbandsmodem
Bredbandstjänst
ätverk med PC för
N
AllShare-funktion
`` Du kanske inte har någon åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver beroende på den router du använder eller
Internet-leverantörens policy. Kontakta din Internet-leverantör för ytterligare information.
`` DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.
`` För att använda AllShare-funktionen måste du ansluta datorn till nätverket såsom visas på bilden.
Anslutningen kan vara trådlös eller via kabel.
26
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 26
2012-01-12 오전 10:07:00
04
Trådlöst nätverk
Anslutningar
Du kan ansluta till ett nätverk med en trådlös IP-delare (router eller modem).
1. En trådlös AP-/IP-router och Samsungs trådlösa nätverksadapter krävs för att upprätta en
trådlös nätverksanslutning. Anslut den trådlösa nätverksadaptern (medföljer ej) till det trådlösa
nätverksuttaget på spelarens bakre panel. Se diagrammet nedan.
2. Information om hur du ställer in nätverksalternativen finns på sidorna 37~41.
Bredbandstjänst
ätverk med PC för
N
AllShare-funktion
Trådlös IP-router
Trådlös nätverksadapter
(medföljer ej)
✎✎ OBS!
`` Använd endast tillvalet Samsung trådlös nätverksadapter till den här spelaren. (Modellnamn: WIS09ABGN).
Använd inte den här trådlösa adaptern med några spelare från tredje part.
Om du vill köpa den trådlösa nätverksadaptern från Samsung ska du kontakta en återförsäljare för Samsung.
`` Du måste använda en trådlös IP-router som stöder IEEE 802.11 a/b/g/n. (Rekommenderas för stabil användning av det
trådlösa nätverket.)
`` Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar, beroende på användarförhållanden (AP-prestanda, avstånd,
hinder, störningar från andra radioenheter etc.).
`` Ställ in den trådlösa IP-routern till infrastrukturläge. Ad-hoc-läge stöds ej.
`` Spelaren stöder bara följande trådlösa säkerhetsnyckelprotokoll:
WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` På grund av ändringar i Wi-Fi-policyn stöder den här spelaren inte TKIP-krypteringsmetoden i läget 802.11n.
`` För att använda AllShare-funktionen måste du ansluta datorn till nätverket såsom visas på bilden.
Anslutningen kan vara trådlös eller via kabel.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 27
27
2012-01-12 오전 10:07:01
Inställation
Inledande inställning
1. Slå på TV:n efter att du har anslutit spelaren.
När du ansluter spelaren till en TV för första
gången slås spelaren på och skärmen för
initiala inställningar visas.
• Startmenyn
Mitt innehåll
Videor
Foton
Musik
Mina enheter
Internet
Inställn.
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Deutsch
Ελληνικά
Eesti keel
Indonesia
Suomi
Italiano
d WPS(PBC)
Čeština
English
Français
Magyar
한국어
m Move " Enter
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskat språk och tryck sedan på knappen
ENTER.
3. Tryck på knappen ENTER för att välja
knappen Start.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
bildförhållande för TV:n och tryck sedan på
knappen ENTER. (se sidan 31)
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskade
nätverksinställningar: Kabel, Trådlöst
(allmänt), WPS(PBC) och One Foot
Connection, och tryck sedan på knappen
ENTER. Om du inte känner till detaljerna för
nätverksinställningar trycker du på den BLÅ
(D) knappen på fjärrkontrollen istället för att
hoppa till nätverksinställningarna här, slutför
initiala inställningar och går till startmenyn.
Om du har valt en nätverksinställning går du
till sidorna 37~41 för mer information om
nätverksinställningarna. När du är klar går du
till steg 6.
✎✎ OBS!
`` När spelaren ansluts till TV:n första gången kommer
produkten att slås på automatiskt. Detta är inte ett fel.
`` Startmenyn visas inte om du inte konfigurerar de
inledande inställningarna enligt anvisningarna nedan.
`` Om du trycker på den BLÅ (D) knappen under
nätverksinställningen kommer du åt startmenyn även
om nätverksinställningen inte är klar än.
`` Om du vill visa skärmen för initiala inställningar
igen för att göra ändringarna väljer du
återställningsalternativet. (se sidan 42)
`` Om du använder en HDMI-kabel för att ansluta
spelaren till en Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibel
Samsung-TV och 1.) Du har ställt in funktionen
Anynet+(HDMI-CEC) till På i både TV:n och
spelaren och 2.) Du har ställt in TV:n på ett språk
som stöds av spelaren och spelaren väljer språket
automatiskt som föredraget språk.
`` Om spelaren lämnas i stoppläget i mer än 5 minuter
utan att användas visas en skärmsläckare på TV:n.
Om spelaren lämnas i skärmsläckarläget i mer än
20 minuter kommer enheten automatiskt att slås av.
6. Startmenyn visas. (Mer information om
startmenyn finns på sidan 29.)
28
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 28
2012-01-12 오전 10:07:01
BONUSVIEW
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
MENU
TOOLS
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
undermeny och tryck sedan på knappen
ENTER.
TITLE MENU
POPUP
INFO
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
post och tryck sedan på knappen ENTER.
3
RETURN
2
SMART
HUB
1
2
3
4
EXIT
SEARCH
5. Tryck på knappen EXIT för att lämna menyn.
4
✎✎ OBS!
`` När spelaren är ansluten till ett nätverk väljer du
Smart Hub från startmenyn.
Hämta önskat innehåll från Samsung Apps.
(Se sidorna 61~63)
REPEAT
79 på den här för att gå till
Knappen MENU: Tryck
MUTE
startmenyn.
VOL
Inställation
DISC MENU
1
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja Inställn.
och tryck sedan på knappen ENTER.
05
Öppna inställningsmenyn
CH
Knappen RETURN: Återgå till föregående meny.
`` Åtkomststegen kan variera beroende vilken meny
som är vald.
Knappen ENTER / RIKTNING:
Flytta markören eller välj ett alternativ.
Aktivera det valda alternativet.
Bekräfta en inställning.
`` OSD (On Screen Display) kan ändras på spelaren
efter en programuppdatering.
• Inställningsmeny
Knappen EXIT: Tryck för att avsluta menyn.
Inställn.
Följ stegen nedan för att få tillgång till
inställningsmenyn och undermenyer:
Visning
Ljud
Nätverk
1. Tryck på knappen POWER.
Startmenyn visas.
System
Språk
Säkerhet
• Startmenyn
Allmänt
Support
Mitt innehåll
3D-inställn.
3D-inställn.
Uppsp.läge för 3D Blu-ray
: Auto
Skärmstorlek: 55 tum
> Flytta " Enter ' Tillbaka
HDMI, djup färg
: Auto
Videor
Foton
2
Musik
3
Mina enheter
Internet
Inställn.
1
4
d WPS(PBC)
1
Väljer Mina enheter.
2
Väljer Mitt innehåll.
3
Väljer Internet.
4
Väljer Inställn..
5
Visa tillgängliga knappar.
5
Ovan: Inställningsmenyn visar undermenyn för
3D-inställningar.
Följande menyalternativ finns i inställningsmenyn:
• Visning
• Ljud
• Nätverk
• System
• Språk
• Säkerhet
• Allmänt
• Support
Menyalternativen adresseras i den ordning som
listas ovan på följande sidor och inleds med
display.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 29
29
2012-01-12 오전 10:07:02
Inställation
Skärmstorlek
Visning
Du kan konfigurera olika visningsalternativ, t.ex.
bildformat, upplösning etc.
3D-inställn.
Välj om du vill spela en Blu-ray-skiva med
3D-innehåll i 3D-läge.
Inställn.
Visning
3D-inställn.
Ljud
Nätverk
System
Språk
Säkerhet
3D-inställn.
Uppsp.läge för 3D Blu-ray
Support
> Flytta " Enter ' Tillbaka
HDMI, djup färg
: Auto
Uppsp.läge för 3D Blu-ray
Blu-ray-skivorna i 3D finns att få med två format:
Blu-ray 3D och endast 3D. Du kan välja att titta på
en Blu-ray 3D-skiva i 3D- eller 2D-läge innan du
spelar upp skivan.
• Auto : Upptäck automatiskt om en ansluten
TV har 3D-funkton och spela upp en Blu-ray
3D-skiva i 3D- eller 2D-format eller en 3D-skiva i
3D om TV:n stöder 3D.
Skivor i endast 3D-format spelas inte upp om
TV:n inte stöder 3D.
• 3D  3D : Spela upp endast 3D och Blu-ray
3D-skivor när som helst i 3D-läget.
• 3D  2D : Spela Blu-ray 3D-skivan alltid i 2D-läget.
Endast 3D-skivor spelas inte upp.
✎✎ OBS!
!! OBSERVERA
`` Om du vill titta på 3D-innehåll ska du ansluta en
3D-enhet (3D-kompatibel AV-mottagare eller TV)
till spelarens HDMI OUT-port med en höghastighets
HDMI-kabel. Sätt på dig 3D-glasögonen innan du
spelar upp 3D-innehåll.
`` Spelaren sänder bara ut 3D-signaler via HDMIkabeln som är ansluten till HDMI OUT-porten.
: Auto
Skärmstorlek: 55 tum
Allmänt
Du kan ange den faktiska skärmstorleken på TV:n
så att produkten kan ändra bilden enligt skärmens
storlek och visa en optimal 3D-bild.
(För 3D-bilder som är större än 116 tum kan det
vara ett bra alternativ att ställa in till 116).
`` Eftersom videoupplösningen i 3D-uppspelningsläge
är fast beroende på upplösning för original-3D-video,
kan du inte ändra upplösning enligt dina inställningar.
`` Vissa funktioner, såsom BD Wise, eller inställning av
skärmstorlek eller upplösning kanske inte fungerar i
3D-uppspelningsläge.
`` Du måste använda en höghastighets HDMI-kabel för
att skicka 3D-signalen.
`` Sitt minst tre gånger bredden för skärmen från TV:n
när du tittar på 3D-bilder. Om du exempelvis har en
46 tums skärm ska du sitta på ett avstånd av 138
tum (11,5 fot) från skärmen.
-- Placera 3D-videoskärmen i ögonhöjd för optimal
3D-bildkvalitet.
`` Vid anslutning av produkten till vissa 3D-enheter
kanske inte 3D-effekten fungerar som den ska.
`` Den här spelaren konverterar inte 2D-innehåll till 3D.
`` "Blu-ray 3D" och logotypen för "Blu-ray 3D" är
varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
`` För vissa 3D-skivor trycker du på knappen
STOPP (
) en gång för att stoppa en film
under 3D-uppspelning. Filmen stoppas och
3D-lägesalternativet avaktiveras.
Om du vill ändra ett val av 3D-alternativ när du
spelar upp en 3D-film ska du trycka på knappen
STOPP (
) en gång. Blu-ray-menyn visas. Tryck
på knappen STOPP (
) igen och välj sedan
3D-inställningar i Blu-ray-menyn.
`` Beroende på innehåll och position för bilden på TVskärmen kan du se vertikala svarta streck på vänster
och höger sida, eller på båda sidorna.
30
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 30
2012-01-12 오전 10:07:02
✎✎ OBS!
`` Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat inte är
tillgängliga.
`` Om du väljer ett bildformat och alternativ som skiljer
sig från bildformatet på TV-skärmen kan bilden
komma att visas förvrängd.
`` Om du väljer 16:9 Original kan TV:n visa 4:3
Pillarbox (svarta fält på bildens sidor).
Skärmstorlek för Smart Hub
Ställ in skärmen för Smart Hub till optimal storlek.
• Storlek 1 : Skärmstorleken för Smart Hub blir
mindre än standard. Det kan visas svarta fält på
sidorna av skärmen.
• Storlek 2 : Det här är standardinställningen för
Smart Hub. Spelaren visar normal skärmstorlek
för Smart Hub.
• Storlek 3 : Detta visar en större skärmstorlek
för Smart Hub. Bilden kan vara för stor för TVskärmen.
BD Wise är Samsungs senaste interanslutningfunktion.
När du ansluter en Samsung-spelare och en
Samsung-TV med BD Wise till varandra via HDMI,
och BD Wise är på i både spelaren och TV:n,
sänder spelaren ut video i videoupplösning och
ramhastighet för BD-/DVD-skivan.
• Av : Den utgående upplösningen blir fast
enligt den upplösning du tidigare ställde in i
upplösningsmenyn, oavsett skivans upplösning.
Se Upplösning nedan.
• På : Spelaren sänder ut video med
originalupplösning och ramhastighet för BD-/
DVD-skivan.
✎✎ OBS!
`` När BD Wise är på ställs upplösningen automatiskt in
på BD Wise och BD Wise visas i upplösningsmenyn.
`` Om spelaren ansluts till en enhet som inte stöder BD
Wise, så kan du inte använda funktionen BD Wise.
`` För lämplig användning av BD Wise ställer du in
menyn BD Wise på både spelaren och TV:n som På.
Upplösning
Gör det möjligt för dig att ställa in den utgående
upplösningen för Component- och HDMIvideosignal till Auto, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p eller 576i/480i. Antalet indikerar antalet
videorader per bildruta. Bokstaven i och p anger
sammanflätad respektive progressiv skanning. Ju
fler rader desto högre kvalitet.
• Auto : Ställer automatiskt in den utgående
upplösningen till maximal upplösning för den
anslutna TV:n.
• BD Wise : Ställer automatiskt in upplösningen
till samma upplösning som hos BD-/DVD-skivan
om du har anslutit spelaren via HDMI till en TV
med BD Wise-funktion. (Menyalternativen för
BD Wise visas bara om BD Wise är inställd till
På. Se BD Wise ovan.)
• 1080p : Tar ut 1080 linjer av progressiv video.
• 1080i : Tar ut 1080 linjer av sammanflätad video.
• 720p : Tar ut 720 linjer av progressiv video.
• 576p/480p : Tar ut 576/480 linjer av progressiv
video.
• 576i/480i : Tar ut 576/480 linjer av sammanflätad
video.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 31
Inställation
Beroende på vilken typ av TV du har kan du
behöva justera skärminställningarna.
• 16:9 original : Välj det här alternativet när du
ansluter spelaren till en TV-skärm på 16:9.
Spelaren visar allt innehåll i originalbildformat.
Innehåll som har formaterats i formatet 4:3 visas
med svarta fält på vänster och höger sida.
• 16:9 Helskärm : Välj det här alternativet när du
ansluter spelaren till en TV-skärm på 16:9. Allt
innehåll visas i helskärmsformat. Innehåll som
formaterats i 4:3 sträcks ut.
• 4:3 Letter Box : Välj det här alternativet när
du ansluter spelaren till en TV-skärm på 4:3.
Spelaren visar allt innehåll i originalformat.
Innehåll som har formaterats i 16:9 visas med
svarta fält överst och nederst.
• 4:3 Pan-Scan : Välj det här alternativet när du
ansluter spelaren till en TV-skärm på 4:3. 16:9
innehåll gör att extrema utskjutningar åt vänster
och höger kapas.
BD Wise (endast spelare från
Samsung)
05
Bildformat
31
2012-01-12 오전 10:07:02
Inställation
Upplösning beroende på utgångsläge
• Blu-ray-skivor/E-innehåll/Uppspelning av digitalt innehåll
HDMI/ansluten
Utgång
Installation
HDMI-läge
E-innehåll/
Blu-ray-skiva
Digitalt
innehåll
Upplösning
för Blu-rayskiva
BD Wise
Maximal
Maximal
upplösning upplösning
för TV-ingång för TV-ingång
Auto
1080p
Filmbildrutor: Auto (24Fs)
1080i
720p
576i/480i
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
32
E-innehåll/
Digitalt
innehåll
VIDEO-läge
576i/480i
-
-
-
576i/480i
-
-
-
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
1080p@24F 1080p@24F
• Uppspelning av DVD
BD Wise
Blu-ray-skiva
1080p
-
Utgång
Komponentläge
Komponent/
VIDEO-läge
1080p
720p
576p/480p
Installation
1080p
HDMI/inte ansluten
480i
720p
-
-
576i/480i
576i/480i
-
576i/480i
HDMI/ansluten
-
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI/inte ansluten
HDMI-läge
Komponent/VIDEO-läge
Komponentläge
VIDEO-läge
Maximal upplösning
för TV-ingång
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
1080p
576i/480i
720p
576i/480i
1080i
576p/480p
-
-
-
-
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 32
2012-01-12 오전 10:07:03
`` Om skärmen blir tom efter att du har ändrat
upplösning ska du ta bort alla skivor och sedan
trycka och hålla in knappen STOPP (
) på
spelarens framsida i mer än 5 sekunder. Alla
inställningar återställs till fabriksstandard. Följ stegen
på föregående sida för att komma till varje läge och
välj den Visningsinställning som TV:n stöder.
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas alla användar-BD-data i minnet.
`` Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar för
att användas i läget för Movie Frame (24Fs).
`` Om både HDMI- och Component-uttagen är
anslutna och du tittar med Component-utgång blir
upplösningen fast på 576i/480i.
`` När HDMI-kabeln inte är ansluten och videoutgången
är komponentläge, kan DivX-innehåll med
kopieringsskydd bara utsända 576i/480i.
HDMI-färgformat
Gör det möjligt för dig att ställa in områdesformat
för HDMI-utgång till att matcha funktionerna för
den anslutna enheten (TV, skärm etc.).
• Auto : Ställer automatiskt in spelaren på
optimalt format som stöds av din enhet.
• YCbCr (4:4:4) : Om din TV stöder YCbCrfärgområde via HDMI, ska du välja det
här alternativet för att sända YCbCrfärgsammansättning.
• RGB (standard) : Välj det här alternativet för att
sända normal RGB-färgsammansättning.
• RGB (förbättrat) : Om du har anslutit spelaren
till en DVI-skärmenhet, exempelvis en monitor,
ska du välja den här utgången för förbättrad
RGB-färgsammansättning.
Filmram (24 r/s)
Genom att ställa in funktionen för filmram (24 r/s)
till Auto kan du justera spelarens HDMI-utgång till
24 bildrutor per sekund för bättre bildkvalitet.
Du kan bara använda funktionen för filmram (24
r/s) på en TV som stöder den här ramhastigheten.
Du kan bara välja filmruta när spelaren är i lägena
HDMI 1080i eller 1080p för utgående upplösning.
• Auto : Funktionen för filmram (24 r/s) fungerar.
• Av : Funktionen för filmram (24 r/s) är
avaktiverad.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 33
Inställation
`` Om den anslutna TV:n inte stöder Filmram eller vald
upplösning visas meddelandet “Om inga bilder visas
efter att du har valt “Ja” väntar du i 15 sekunder och
återgår till den tidigare upplösningen. Vill du byta
upplösning?”
Om du väljer Ja, blir TV-skärmen blank i 15
sekunder och sedan återgår upplösningen till den
tidigare inställningen automatiskt.
05
✎✎ OBS!
33
2012-01-12 오전 10:07:03
Inställation
HDMI, djup färg
Gör det möjligt för dig att sända ut video från
HDMI OUT-uttaget med djup färg. Djup färg ger
en mer exakt färgåtergivning och större färgdjup.
• Auto : Bilden levereras med Djup färg till den
anslutna TV:n som stöder HDMI, djup färg.
• Av : Bilden återges utan Djup färg.
Stillbildsläge
Ställ in den typ av bild som spelaren ska visa när
du pausar DVD-uppspelning.
• Auto : Visar automatiskt den bästa stillbilden
beroende på innehållet.
• Ram : Välj när du pausar en scen med få
händelser.
• Fält : Välj detta när du sätter en scen med
många händelser på paus.
Progressivt läge
Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du tittar
på DVD.
• Auto : Välj det här alternativet för att spelaren
automatiskt ska ställa in bästa bildkvalitet för
DVD-skivan du tittar på.
• Video : Välj det här alternativet för bästa
bildkvalitet på DVD-skivor från en konsert eller TV.
34
Ljud
Digital utgång
Du ställer in digital utgång för att matcha funktionerna
hos AV-mottagaren du har anslutit till spelaren:
• PCM : Välj det här alternativet om du har
anslutit en HDMI-kompatibel AV-mottagare.
• Bitstream (obearbetad) : Välj det här
alternativet om du har anslutit en HDMIkompatibel AV-mottagare med Dolby
TrueHD och DTS-HD Master Audio
avkodningsfunktioner.
• Bitstream (DTS-omkodad) : Välj det här
alternativet om du har anslutit en AV-mottagare
med en digital, optisk ingång som kan avkoda
DTS.
• Bitstream (Dolby D-omkodad) : Välj det här
alternativet om du inte har en HDMI-kompatibel
AV-mottagare, men en AV-mottagare med Dolby
Digital-avkodningsfunktioner.
För mer information, se tabellen för digitalt
utgångsval. (se sidan 35)
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 34
2012-01-12 오전 10:07:03
Anslutning
HDMIkompatibel
AVmottagare
Upp till
7,1-kanals PCM
Upp till
Dolby Digital
7,1-kanals PCM
Upp till
Dolby Digital
7,1-kanals PCM
Plus
Upp till
Audio Stream
Dolby TrueHD
7,1-kanals PCM
på Blu-rayskiva
Upp till
DTS
5,1-kanals PCM
DTS-HD High
Upp till
Resolution
5,1-kanals PCM
Audio
Upp till
DTS-HD
Master Audio 5,1-kanals PCM
PCM
PCM
2-kanals
Upp till
Audio Stream
Dolby Digital
5,1-kanals PCM
på DVD
Upp till
DTS
5,1-kanals PCM
PCM
Definition för
Blu-ray-skiva
Valfri
Bitstream
(obearbetad)
PCM
Optisk
HDMIkompatibel
AVmottagare
PCM
PCM
2-kanals
PCM
Dolby Digital
2-kanals
PCM
Dolby Digital
2-kanals
Plus
PCM
Dolby TrueHD
2-kanals
PCM
DTS
2-kanals
DTS-HD High
PCM
Resolution
2-kanals
Audio
PCM
DTS-HD
2-kanals Master Audio
PCM
PCM
2-kanals
2-kanals
PCM
Dolby Digital
2-kanals
PCM
DTS
2-kanals
Optisk
PCM
2-kanals
Bitstream
(DTS-omkodad)
Bitstream
(Dolby
D-omkodad)
HDMIHDMI-kompatibel
kompatibel
AV-mottagare
AV-mottagare
eller optisk
eller optisk
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Dolby Digital
DTS-omkodad
Dolby Digital
DTS-omkodad
Dolby Digital
DTS-omkodad
DTS
DTS-omkodad
DTS
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
DTS
DTS-omkodad
PCM
2-kanals
Omkodad Dolby
Digital*
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Avkodar
huvudfunktionsljudet
och BONUSVIEWljudströmmen till
PCM-ljud och lägger
till ljudeffekter för
navigering och kodar
sedan om PCM-ljud
till DTS bitstream.
Avkodar
huvudfunktionsljudet
och BONUSVIEWljudströmmen till
PCM-ljud och lägger
till ljudeffekter för
navigering och kodar
sedan om PCMljud till Dolby digital
bitstream eller PCM.
Utsänder bara
Avkodar
huvudfunktionen för audio
huvudfunktionsljudet
stream så att din AVoch BONUSVIEWmottagare kan avkoda audio
ljudströmmen tillsammans
bitstream.
i PCM-ljud och lägger till Du hör inte BONUSVIEW
ljudeffekter för navigering. audio eller ljudeffeker för
navigering.
Inställation
Installation
05
Val av digital utsignal
* Om Source Stream är 2K eller mono, används inte inställningen “Dolby D-omkodad”. Utsändningen blir
2-kanals PCM.
Blu-ray-skivor kan inkludera tre ljudströmmar :
-- Huvudfunktionsljud: Ljudspår för huvudfunktionen.
-- BONUSVIEW-ljud: Ytterligare ljudspår, t.ex. kommentatorsspår eller skådespelarens kommentarer.
-- Ljudeffekter för navigering: När du väljer viss menynavigering kan ljudeffekter för navigering höras.
Ljudeffekter för navigering skiljer sig åt på varje Blu-ray-skiva.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 35
35
2012-01-12 오전 10:07:03
Inställation
✎✎ OBS!
`` Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du
inget ljud eller bara högt oljud.
`` Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är
kompatibel med komprimerade format (Dolby digital,
DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.
`` Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och
ljudeffekter för navigering.
`` Vissa Blu-ray-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och
ljudeffekter för navigering.
`` Denna inställning för digital utgång påverkar inte det
analoga ljudet (L/R) eller HDMI-utljudet på din TV.
Den påverkar den optiska samt HDMI-ljudutgången
när produkten ansluts till en AV-mottagare.
`` Om du spelar upp MPEG audio ljudspår, blir
utsignalen PCM oavsett val av digital utsignal (PCM
eller Bitstream).
PCM-nedsampling
Gör det möjligt för dig att ställa in 48kHz och
96kHz PCM-nedsampling till på eller av.
• Av : Välj det här alternativet när AV-mottagaren
som är ansluten till spelaren är 96kHzkompatibel.
• På : Välj det här alternativet när AV-mottagaren
som är ansluten till spelaren inte är 96kHzkompatibel. 96kHz-signalerna konverteras ned
till 48kHz.
✎✎ OBS!
Dynamisk områdeskontroll
Du kan lyssna på låga volymer men fortfarande
höra dialogen klart.
Det här alternatibet är bara tkvit om spelaren
upptäcker en Dolby Digital-signal.
• Auto : Den dynamiska omfångskontrollen ställs
in automatiskt baserat på informationen från
Dolby TrueHD Soundtrack.
• Av : Du kan titta på filmen med vanligt
dynamiskt omfång.
• På : När ljudspår från en film spelas upp
på låg volym eller från små högtalare, kan
systemet lägga på passande komprimering för
att lågnivåinnehåll skall bli hörbart och för att
förebygga att dramatiska passager blir för höga.
Downmixing-läge
Gör det möjligt för dig att välja hur spelaren ska
nedmixa flerakanaligt ljud till färre kanaler.
• Normal stereo : Nedmixar flerkanalsljud till
tvåkanals stereo. Välj detta när enheten är
ansluten till utrustning som inte stöder virtuella
surround-funktioner som Dolby Pro Logic.
• Surroundkompatibel : Nedmixning av
flerkanalsljud till surround-kompatibel stereo.
Välj detta när enheten är ansluten till utrustning
som stöder virtuella surround-funktioner som
Dolby Pro Logic.
`` Även när PCM-nedsamplingen är inställd på Av
kommer vissa skivor bara att sända ut nedsamplat
ljud genom de optiskdigitala utgångarna.
HDMI
• Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade
flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan enheten
kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även
om du ställer in Bitstream (antingen omkodning
eller obearbetat) på inställningsmenyn.
• Om TV:n inte är kompatibel med PCMsamplingshastigheter över 48 kHz kanske
spelaren avger 48 kHz nedsamplat PCM-ljud
även om du ställt in PCM nedsampling som Av.
36
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 36
2012-01-12 오전 10:07:03
Nätverksinställning
För att börja ställa in nätverksanslutningen för
spelaren ska du följa dessa steg:
1. I startmenyn trycker du på knapparna ◄►
för att välja Inställn. och trycker sedan på
knappen ENTER.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Nätverk
och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverksinställning och tryck sedan på
knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Kabel,
Trådlös (allmän), WPS(PBC) eller One Foot
Connection och tryck sedan på knappen
ENTER.
5. Om du har ett kabelförsett nätverk går du till
kabelnätverk nedan. Om du har ett trådlöst
nätverk går du till trådlösa nätverk på sidorna
38~40.
Ställ in en kabelanslutning - Auto
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Kabel.
Inställn.
Visning
Ljud
Nätverk
System
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support
Inställation
Kontakta din Internet-leverantör för att få reda på
om din IP-adress är fast eller dynamisk. Om den
är dynamisk och använder en anslutning med
eller utan kabel rekommenderar vi att du använde
de automatiska åtgärderna. Om du använder en
trådlös anslutning och routern har funktion för
det kan du använda WPS (PBC) eller One Foot
Connection.
Om IP-adressen är fast måste du använda den
manuella installationen för både anslutningar med
och utan kabel.
Kabelnätverk
05
Nätverk
Nätverksinställningar
Välj en nätverksanslutningstyp.
Kabel
Trådlöst
(allmänt)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Ansult till nätverket med en LAN-kabel. Kontrollera att
LAN-kabein är ansuluten.
> Flytta " Enter ' Tillbaka
2. Tryck på knappen ENTER.
Nätverksstatusmenyn visas. Spelaren ansluter
till nätverket efter att nätverksanslutningen har
bekräftats.
Ställ in en kabelanslutning - Manuellt
Om den automatiska inställningen inte fungerar
och du har en fast IP-adress måste du ställa in
värdena för nätverksinställningen manuellt.
För att hämta värdena till nätverksinställningen på
de flesta Windows-datorer gör du på följande sätt:
`` Windows XP
1. Högerklicka på nätverksikonen längst ned till
höger på Windows-skrivbordet.
2. Klicka på Status i popup-menyn.
3. Klicka på Support-fliken i dialogrutan som
öppnas.
4. På fliken för Support klickar du på knappen
Detaljer.
Nätverksinställningarna visas.
`` Windows 7
1. Klicka på nätverksikonen längst ned till höger
på Windows-skrivbordet.
2. Klicka på Nätverks- och delningscenter i
popup-menyn.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 37
37
2012-01-12 오전 10:07:03
Inställation
3. I dialogrutan som visas klickar du på lokal
anslutning eller fjärranslutning via nätverk
beroende på nätverksanslutning.
4. På Support-fliken klickar du på knappen
Detaljer. Nätverksinställningarna visas.
✎✎ OBS!
`` Beroende på din version av Windows kanske
informationen varierar.
För att mata in nätverksinställningarna i produkten
gör du på följande sätt:
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Kabel
och tryck sedan på knappen ENTER.
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja IP-inst.
och tryck sedan på knappen ENTER.
3. På skärmen för nätverksstatus väljer du
Avbryt och sedan trycker du på Enter.
Inställn.
Visning
Ljud
Nätverk
System
Språk
Säkerhet
Allmänt
IP-inst.
IP-lägeManuellt
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Gateway
DNS-lägeManuellt
IP-adress
Nätmask
DNS-server
Support
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Flytta " Enter ' Tillbaka
4. Tryck på knappen ENTER för att välja
knappen IP-läge.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Manuellt
och tryck sedan på knappen ENTER.
6. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet (IP-adress).
7. Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för
att ange numren.
8. När du är klar med varje fält trycker du på
knappen ► för att gå till nästa fält.
Du kan också använda pilknapparna för att
gå uppåt, nedåt och bakåt.
9. Ange värdena för IP-adress, Nätmask och
Gateway.
10. Tryck på knappen ▼ för att gå till DNS-läge.
11. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet för DNS. Ange numren som
ovan.
12. Tryck på knappen ENTER för att välja OK.
Skärmen för nätverksstatus öppnas.
Spelaren ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
Trådlöst nätverk
Du kan ställa in det trådlösa nätverket på tre sätt:
• Trådlöst (allmänt)
• Använda WPS (PBC)
• One Foot Connection
Trådlöst (allmänt) inkluderar både automatiska och
manuella installationssätt.
Ställa in en trådlös nätverksanslutning - Auto
De flesta trådlösa nätverk har ett extra
säkerhetssystem som kräver enheter som
kommer åt nätverket för att överföra en krypterad
säkerhetskod, en så kallad ”åtkomstkod” eller
”säkerhetsnyckel”. Säkerhetsnyckeln är uppbyggd
på ett lösenord, oftast ett ord eller en serie
bokstäver och siffror i en speciell längd, som du
måste ange när du ställer in säkerheten för det
trådlösa nätverket. Om du använder den här
metoden vid inställning av en nätverksanslutning,
och har en säkerhetsnyckel till det trådlösa
nätverket, måste du fortfarande ange lösenordet
under den automatiska inställningsprocessen.
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Trådlöst
(allmänt).
Inställn.
Nätverksinställningar
Visning
Välj en nätverksanslutningstyp.
Ljud
Nätverk
System
Språk
Kabel
Trådlöst
(allmänt)
Säkerhet WPS(PBC)
Allmänt
One Foot
Support Connection
Ställ in ett trådlöst nätverk genom att välja din
trådlösa router. Du kan behöva ange en
säkerhetsnyckel beroende på inställningarna i den
trådlösa routern.
> Flytta " Enter ' Tillbaka
2. Tryck på knappen ENTER.
När du är klar visas en lista över tillgängliga
nätverk.
38
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 38
2012-01-12 오전 10:07:04
Inställn.
Visning
Ljud
Nätverk
System
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support
Nätverksinställningar
Ange säkerhetsnyckel.
0 angavs
a
b
c
d
e
f
1
2
3
m
n
o
p
q
r
7
8
9
*
Ta bort
g
s
h
a/A
t
i
u
j
v
k
w
l
x
4
y
Mellanslag
5
z
6
Klart
0
a Föreg. m Flytta " Enter ' Tillbaka
✎✎ OBS!
`` Du bör hitta lösenordet på någon av de
inställningsskärmar du använde när du installerade
routern eller modemet.
5. När du är klar trycker du på GRÖN (B) knapp på
fjärrkontrollen, eller så trycker du på knapparna
▲▼◄► för att flytta markören till Klart och
sedan trycker du på knappen ENTER.
Skärmen för nätverksstatus visas. Spelaren
ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
Ställa in en trådlös nätverksanslutning Manuellt
Om den automatiska inställningen inte fungerar måste
du ställa in värdena för nätverksinställningen manuellt.
För att visa värdena till nätverksinställningen på de
flesta Windows-datorer gör du på följande sätt:
`` Windows XP
1. Högerklicka på nätverksikonen längst ned till
höger på skärmen.
2. Klicka på Status i popup-menyn.
3. Klicka på Support-fliken i dialogrutan som
öppnas.
4. På fliken för Support klickar du på knappen
Detaljer.
Nätverksinställningarna visas.
1. Klicka på nätverksikonen längst ned till höger
på Windows-skrivbordet.
2. Klicka på Nätverks- och delningscenter i
popup-menyn.
3. I dialogrutan som visas klickar du på lokal
anslutning eller fjärranslutning via nätverk
beroende på nätverksanslutning.
4. På Support-fliken klickar du på knappen
Detaljer. Nätverksinställningarna visas.
✎✎ OBS!
`` Beroende på din version av Windows kanske
informationen varierar.
För att mata in nätverksinställningarna i produkten
gör du på följande sätt:
1. Följ steg 1 till 4 i processen ‘Ställa in trådlös
nätverksanslutning - Auto’.
2. När du är klar trycker du på GRÖN (B)
knapp på fjärrkontrollen, eller så trycker du
på knapparna ▲▼◄► för att flytta markören
till Klart och sedan trycker du på knappen
ENTER.
Inställn.
Visning
Ljud
Nätverk
System
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support
IP-inst.
IP-lägeManuellt
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
DNS-lägeManuellt
IP-adress
Nätmask
Gateway
DNS-server
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Flytta " Enter ' Tillbaka
3. På skärmen för nätverksstatus väljer du
Avbryt och sedan trycker du på Enter.
4. Tryck på knapparna ◄► för att välja IP-inst.
och tryck sedan på knappen ENTER.
5. Tryck på knappen ENTER för att välja
knappen IP-läge.
6. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Manuellt
och tryck sedan på knappen ENTER.
7. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet (IP-adress).
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 39
Inställation
4. I skärmen Säkerhet anger du nätverkets
lösenordsfras. Ange siffrorna direkt med
fjärrkontrollen.
För att välja en bokstav trycker du på knapparna
▲▼◄► för att flytta markören och sedan
trycker du på ENTER.
`` Windows 7
05
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
undermeny och tryck sedan på knappen
ENTER.
Säkerhetsskärmen visas.
39
2012-01-12 오전 10:07:04
Inställation
8. Använd sifferknapparna för att mata in siffror.
9. När du är klar med varje fält trycker du på
knappen ► för att gå till nästa fält.
Du kan också använda pilknapparna för att
gå uppåt, nedåt och bakåt.
10. Ange värdena för IP-adress, Nätmask och
Gateway.
11. Tryck på knappen ▼ för att gå till DNS-läge.
12. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet för DNS. Ange numren som
ovan.
13. Tryck på knappen OK.
14. Skärmen för nätverksstatus öppnas.
Spelaren ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
WPS(PBC)
Det enklaste sättet att ställa in en trådlös
nätverksanslutning är att använda funktionen WPS
(PBC) eller One Foot Connection.
Om den trådlösa routern har en WPS(PBC)-knapp
ska du följa dessa steg:
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
WPS(PBC).
Inställn.
Nätverksinställningar
Visning
Välj en nätverksanslutningstyp.
Ljud
Nätverk
System
Språk
Säkerhet
Allmänt
Kabel
Trådlöst
(allmänt)
WPS(PBC)
One Foot
Support Connection
Anslut enkelt till en trådlös router genom att trycka på
knappen WPS(PBC). Välj detta om din trådlösa router
stöder PBC (Push Button Configuration).
> Flytta " Enter ' Tillbaka
2. Tryck på knappen ENTER.
3. Tryck på knappen WPS(PBC) på routern
inom två minuter. Spelaren samlar automatiskt
in alla värden för nätverksinställningar som
behövs och ansluter till ditt nätverk.
4. Skärmen för nätverksstatus öppnas.
Spelaren ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
40
One Foot Connection
Du kan installera den trådlösa anslutningen
automatiskt om du har en trådlös router från
Samsung som stöder One Foot Connection. För
anslutning med funktionen One Foot Connection,
ska du följa stegen nedan:
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja One
Foot Connection.
Inställn.
Nätverksinställningar
Visning
Välj en nätverksanslutningstyp.
Ljud
Nätverk
System
Språk
Säkerhet
Allmänt
Kabel
Trådlöst
(allmänt)
WPS(PBC)
One Foot
Support Connection
Anslut automatiskt till trådlösa nätverk om din trådlösa
router stöder One Foot Connection. Välj den här
anslutningstypen efter att du har placerat den trådlösa
routen 25 cm (10 tum) från Samsung trådlös
LAN-adapter.
> Flytta " Enter ' Tillbaka
2. Tryck på knappen ENTER.
3. Placera den trådlösa routern från Samsung
inom 25 cm (10 tum) från spelaren du vill
ansluta till.
4. Vänta tills anslutningen upprättas automatiskt.
Nätverksstatus
Kontrollera om anslutning till nätverket och Internet
har upprättats.
Inställn.
Nätverksstatus
Visning
Ljud
Nätverk
System
MAC-adressXX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-adress0.0.0.0
Nätmask0.0.0.0
Gateway0.0.0.0
DNS-server0.0.0.0
KT_WLAN
Språk Internet har anslutits.
Om du har problem med att använda Internettjänsten kontaktar du din
Internetleverantör.
Säkerhet
Allmänt
SupportNätverksinställningar
IP-inst.
Försök igen
OK
< Flytta " Enter ' Tillbaka
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 40
2012-01-12 오전 10:07:05
✎✎ OBS!
`` Vad är ett giltigt certifikat?
När spelaren använder BD-LIVE för att skicka
skivdata och begära att servern certifierar skivan
använder servern överförda data för att kontrollera
om skivan är giltig och skickar certifikatet tillbaka till
spelaren.
`` Internetanslutningen kan vara begränsad när du
använder BD-LIVE-innehåll.
System
Inledande inställning
Genom att använda funktionen Inledande
inställning kan du ställa in språk,
nätverksinställningar etc.
För mer information om funktionen för inledande
inställningar, se avsnittet Inledande inställningar i
den här bruksanvisningen. (Se sidorna 28-45)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder
länkade användningar med andra Samsungspelare som har funktionen Anynet+.
För att använda den här funktionen ska du ansluta
spelaren till en Samsung-TV med en HDMI-kabel.
Med Anynet+ på kan du använda den här spelaren
med en fjärrkontroll för en Samsung-TV och starta
skivuppspelningen enkelt genom att trycka på
knappen SPELA (
) på TV:ns fjärrkontroll.
Mer information finns i bruksanvisningen för din
TV.
• Av : Funktionerna för Anynet+ fungerar inte.
• På : Funktionerna för Anynet+ fungerar.
`` Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMIkabeln inte stöder CEC.
`` Om din Samsung-TV har en Anynet+-logotyp så
stöder den Anynet+.
`` Beroende på TV kanske vissa HDMIutgångsupplösningar inte fungerar.
Se bruksanvisningen för din TV.
BD-datahantering
Gör det möjligt för dig att hantera hämtat innehåll
du har fått tillgång till genom en Blu-ray-skiva som
stöder BD-LIVE-tjänsten och lagras på en bifogad
Flash-minnesenhet.
Du kan kontrollera enhetsinformationen, inklusive
lagringsstorleken, ta bort BD-data eller ändra
Flash-minnesenheten.
Information på skärmen för BD-datahantering:
• Total storlek : Enhetens totala minnesstorlek.
• Tillgänglig storlek : Tillgängligt minne i enheten.
✎✎ OBS!
`` I det externa minnesläget kan uppspelningen av en
skiva stoppas om du kopplar från USB-enheten mitt
i uppspelningen.
`` Endast USB-enheter som är FAT-formaterade (DOS
8.3 volymetikett) stöds. Vi rekommenderar att du
använder USB-enheter som stöder USB 2.0-protokoll
med 4 MB/sek eller högre läs-/skrivhastighet.
`` Funktionen för att återuppta uppspelning kanske inte
fungerar efter formatering av lagringsenheten.
`` Den totala storleken för BD-datahantering kan
variera, beroende på förhållandena.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 41
Inställation
Ställ in för att tillåta eller hindra en Internetanslutning när du använder BD-LIVE-tjänsten.
• Tillåt (alla) : Internet-anslutningen är tillåten för
allt BD-LIVE-innehåll.
• Tillåt (endast giltiga) : Internet-anslutningen
tillåts endast för BD-LIVE-innehåll som innehåller
ett giltigt certifikat.
• Förhindra : Ingen Internet-anslutning är tillåten
för något BD-LIVE-innehåll.
✎✎ OBS!
05
Internetanslutning för BD-Live
41
2012-01-12 오전 10:07:05
Inställation
Tidszon
Du kan ange den tidszon som gäller i din region.
Inställn.
Visning
Ljud
Tidszon
Nätverk
System
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support
GMT + 00:00
London, Lissabon, Casablanca
< Ändra " Spara ' Tillbaka
DivX® Video på begäran
Visa DivX® VOD-registreringskoden för att köpa
och spela DivX® VOD-innehåll.
Återst
Alla inställningar återgår till standard förutom
inställningar för nätverk och Smart Hub.
✎✎ OBS!
`` Standardlösenordet är 0000.
Språk
Du kan välja språk för startmenyn, skivmenyn etc.
• Skärmmeny : Välj språk för skärmmenyer.
• Skivmeny : Välj språk för skivmenyer.
• Ljud : Välj språk för skivans ljudspår.
• Undertext : Välj språk för skivans textning.
✎✎ OBS!
`` Det valda språket visas bara om det finns på skivan.
Säkerhet
Den här funktionen fungerar i samspel med
Blu-ray- och DVD-skivor som har tilldelats en
åldersklassificering eller numerisk klassificering
som indikerar åldersnivå för innehållet. Med hjälp
av de här nummerna kan du kontrollera typerna av
Blu-ray- och DVD-skivor som familjen kan titta på.
Välj en åldersklassificering du vill ställa in för BDåldersklassificering och en klassificeringsnivå för
DVD-åldersklassificering. Spelaren spelar bara upp
Blu-ray-skivor som har klassificerats på eller under
åldersklassificeringen och DVD-skivor som har
klassificerats under den numeriska klassificeringen
om inte lösenordet anges.
Stora nummer indikerar innehåll till äldre tittare.
BD-föräldraklass.
Förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor med
specifika åldersklassificeringar om inte ett lösenord
anges.
DVD-föräldraklass.
Förhindra uppspelning av DVD-skivor med
specifika åldersklassificeringar om inte ett lösenord
anges.
Ändra lösenord
Ändra det 4-siffriga lösenordet som används för
att komma åt säkerhetsfunktioner.
Om du glömt ditt lösenord
1. Ta ut skivan.
2. Tryck och håll in knappen STOPP (
) på
frontpanelen i 5 sekunder eller mer.
Alla inställningar återgår till fabriksinställningar.
✎✎ OBS!
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas alla användar-BD-data i minnet.
42
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 42
2012-01-12 오전 10:07:05
Ändrar frontpanelens ljusstyrka.
• Auto : Sänker ljusstyrkan under uppspelning.
• Mörkare : Sänker ljusstyrkan på
visningsfönstret.
• Ljus : Ökar ljusstyrkan på visningsfönstret.
Fjärrkontroll av nätverk
Funktionen för nätverksfjärrkontroll gör det
möjligt för dig att stya Blu-ray-skivspelaren från
en fjärrenhet, såsom en smarttelefon genom en
trådlös anslutning till ditt lokala nätverk.
För att använda funktionen för
nätverksfjärrkontrollen följer du stegen nedan:
1. Välj På i menyn för nätverksfjärrkontroll.
2. Installera programmet för Samsungs
nätverksfjärrkontroll för att styra spelaren på
din kompatibla, bärbara enhet.
3. Se till att din bärbara enhet och spelaren är
anslutna till samma trådlösa router.
4. Starta programmet på din bärbara enhet.
Programmet ska söka spelaren och visa den i
en lista.
5. Välj spelaren.
6. Om det här är första gången du använder
funktionen blir du tillfrågad om du vill tillåta
eller neka fjärrstyrning av spelaren. Välj Tillåt.
7. Följ instruktionerna som kom med
programmet för att kontrollera spelaren.
Programuppgradering
Via menyn för programuppdatering kan du
uppgradera spelarprogrammet för att få bättre
prestanda och ytterligare tjänster.
Inställation
Främre skärm
Suppport
05
Allmänt
Via Internet
Följ stegen nedan för att uppgradera Internet:
1. Välj Via Internet och tryck sedan på knappen
ENTER. Meddelandet för anslutningen till
servern visas.
2. Om det finns en hämtning tillgänglig visas
popup-fönstret för hämtningar med en
förloppsindikator och hämtningen startar.
3. När hämtningen är klar visas fönstret för att
uppdatera fråga med tre val: Uppdatera nu,
Uppdatera senare eller Uppdatera inte.
4. Om du väljer uppdatera nu så uppdateras
spelaren, slås av och sätt sedan på
automatiskt.
5. Om du inte gör något val på en minut eller
väljer Uppdatera senare så lagras spelarens
nya uppdatering av programvaran. Du
kan uppdatera programvaran senare med
funktionen Via Hämtad.
6. Om du väljer Uppdatera inte, så avbryter
spelaren uppdateringen.
✎✎ OBS!
`` Spelaren måste anslutas till Internet för att använda
funktionen Via Internet.
`` Uppdateringen är klar när spelaren stängs av och
sätt sedan på automatiskt igen.
`` Slå aldrig av eller på spelaren manuellt under
uppgraderingsprocessen.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 43
43
2012-01-12 오전 10:07:05
Inställation
`` Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig för
tekniska fel hos produkten som orsakats av en instabil
Internet-anslutning eller användarförsummelse under
programuppgraderingen.
`` Om du vill avbryta uppdateringen under tiden
uppdateringsprogramvaran hämtas ska du trycka på
knappen ENTER.
Via USB
Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:
1. Besök sidan www.samsung.com/bluraysupport.
2. Hämta den senaste USB-programuppdateringen
via zip-filen på datorn.
3. Zippa upp arkivet på datorn. Du ska ha en
enkel mapp med samma namn som zip-filen.
4. Kopiera mappen till en USB-flashenhet.
5. Se till att skivenheten är tom och för in USBflashenheten i USB-porten på spelaren.
6. I spelarmenyn går du till Inställn. > Support >
Programuppgradering.
7. Välj Via USB.
✎✎ OBS!
`` Skivenheten måste vara tom när du uppgraderar
programvaran med USB-värduttaget.
`` När programuppgraderingen är klar
kontrollerar du programdetaljerna i menyn för
programuppgradering.
`` Slå inte av spelaren under en programuppgradering.
Det kan göra att spelaren inte fungerar.
`` Programuppgraderingar som använder porten för
USB-värd får endast ske via ett USB-minne.
Eft skiva
Följ stegen nedan för att uppgradera via skivan:
1. Besök sidan www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Hämta den senaste skivprogramuppdateringen
via zip-filen på datorn.
3. Zippa upp arkivet på datorn. Du ska ha en
enkel mapp med samma namn som zip-filen.
4. Skriv mappen till en skiva. Vi rekommenderar
en CD-R eller DVD-R.
44
5. Stäng skivan innan du tar ut den ur datorn.
6. Sätt i skivan i spelaren.
7. I spelarmenyn går du till Inställn. > Support >
Programuppgradering.
8. Välj Eft skiva.
✎✎ OBS!
`` När systemuppgraderingen är klar kontrollerar du
programdetaljerna i menyn för systemuppgradering.
`` Slå inte av spelaren under en programuppgradering.
Det kan göra att spelaren inte fungerar.
Via Hämtad
Alternativet Via Hämtad gör det möjligt för dig
att uppgradera med en fil som spelaren har
hämtat tidigare, men du har bestämt dig för
att inte installera direkt eller med en fil som är
hämtningsbar av spelaren i standby-läge (se
Hämta i standby-läge nedan).
Följ stegen nedan för att uppgradera Via Hämtad:
1. Om uppgraderingen av programvaran har
hämtats ser du programversionsnumret till
höger om Via Hämtad.
2. Välj Via Hämtad och tryck sedan på knappen
ENTER.
3. Spelaren visar ett meddelande där du tillfrågas
om du vill uppgradera. Väljer Ja. Spelaren
påbörjar uppgraderingen.
4. När uppdateringen är klar stängs spelaren av
automatiskt och sedan slås den på.
✎✎ OBS!
`` När systemuppgraderingen är klar kontrollerar du
programdetaljerna i menyn för systemuppgradering.
`` Slå inte av spelaren under en programuppgradering.
Det kan göra att spelaren inte fungerar.
Hämta i standby läge
Du kan ställa in funktionen Hämta i standbyläge så att spelaren hämtar ny programvara för
uppgradering när den är standby-läge. I standbyläge slås spelaren av, men Internet-anslutningen
är aktiv. Detta gör det möjligt för spelaren att
hämta uppgraderingen autoamtiskt när du inte
använder den.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 44
2012-01-12 오전 10:07:05
05
För att ställa in hämtning i standby-läge ska du
följa stegen nedan:
Inställation
1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Hämta
i standby läge och tryck sedan på knappen
ENTER.
2. Välj På eller Av.
• Av : Om du väljer Av, meddelas du av
spelaren via ett popup-meddelande när den
nya uppgraderingen är tillgänglig.
• På : Om du väljer På, så hämtar spelaren
automatiskt ny uppgradering när den är i
standby-läge med strömmen avstängd. Om
spelaren hämtar den nya uppgraderingen
tillfrågas du om du vill installera den när du
slår på spelaren.
✎✎ OBS!
`` För att använda funktionen Hämta i standby-läge
måste spelaren anslutas till Internet.
Kontakta Samsung
Ange kontaktinformation för hjälp med spelaren.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 45
45
2012-01-12 오전 10:07:05
Basfunktioner
Skivstruktur
Spela upp en video
Innehållet på skivan är vanligtvis indelat enligt
nedan.
Uppspelning
1. Tryck på knappen ÖPPNA/STÄNG (
att öppna skivenheten.
) för
2. Placera försiktigt en skiva i enheten med
etikettsidan uppåt.
• Blu-ray-skiva, DVD-VIDEO
titel 1
kapitel 1
kapitel 2
kapitel 1
titel 2
kapitel 2
kapitel 3
spår 3
spår 4
spår 5
• Audio CD (CD-DA)
spår 1
3. Tryck på knappen ÖPPNA/STÄNG (
att stänga skivenheten.
4. Tryck på knappen SPELA (
) för
).
Knappar relaterade till uppspelning
SPELA (
)
STOPP (
)
PAUS (
✎✎ OBS!
)
• MP3, WMA, DivX, MKV och MP4
mapp (grupp) 1
fil 1
fil 2
fil 1
mapp (grupp) 2
fil 2
fil 3
Startar uppspelning.
Stoppar uppspelning.
• Om du trycker en gång på knappen:
Stoppositionen memoreras.
• Om du trycker två gånger på
knappen: Stoppositionen memoreras
inte.
Pausar uppspelning.
`` På visas skivor kommer stoppositionen inte att
memoreras även om du trycker på STOPP (
) en
gång.
`` Videofiler med höga bithastigheter på 20 Mbps eller
mer kan anstränga spelarens funktion och stoppa
uppspelningen.
46
spår 2
Använda skivmenyn/titelmenyn/
popup-menyn
Använda skivmenyn
hZ
1. Tryck på knappen DISC MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för
att välja ett val och tryck sedan på
knappen ENTER.
✎✎ OBS!
`` Menyposterna kan variera beroende på skiva och i
vissa fall kanske inte den här menyn är tillgänglig.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 46
2012-01-12 오전 10:07:06
Använda funktionerna Sök Hoppa över
1. Tryck på knappen TITLE MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
Söka efter en viss scen
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att
välja önskad post och tryck sedan på
knappen ENTER.
hzZyx
✎✎ OBS!
`` Menyposterna kan variera beroende på skiva och i
vissa fall kanske inte den här menyn är tillgänglig.
Spela upp titellistan
z
1. Tryck på DISC MENU eller TITLE
MENU under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att
välja den post du vill spela upp
från i titellistan och tryck sedan på
knappen ENTER.
`` Om skivan har en spellista ska du trycka på GRÖN (B)
knapp för att gå till spellistan.
h
1. Tryck på knappen POPUP MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► eller
ENTER för att välja önskad meny.
✎✎ OBS!
• Tryck på knappen SÖK (
) under
uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen SÖK (
)
så ändras uppspelningshastigheten enligt följande:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
DivX, MKV, MP4
✎✎ OBS!
Använda popup-menyn
Under uppspelning kan du snabbt söka genom ett
kapitel eller ett spår och använda funktionen att
hoppa över för att komma till nästa val.
`` Menyposterna kan variera beroende på skiva och i
vissa fall kanske inte den här menyn är tillgänglig.
)1)2)3
(1(2(3
• Tryck på knappen SPELA (
) för att återgå till
uppspelning i normal hastighet.
✎✎ OBS!
`` Spelaren spelar inte upp ljud i sökläget.
Hoppa över kapitel
hzZyx
• Tryck på knappen SKIPPA (
) under
uppspelning.
Om du trycker på knappen SKIPPA (
) går
skivan till nästa kapitel.
Om du trycker på knappen SKIPPA (
) går
skivan till början av kapitlet. Om du trycker en
gång till kommer du till början av föregående
kapitel på skivan.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 47
Basfunktioner
Z
06
Använda titelmenyn
47
2012-01-12 오전 10:07:06
Basfunktioner
Upprepa uppspelning
Upprepa titeln eller kapitlet
hzZy
Upprepa skivtiteln eller kapitlet.
Beroende på skivtyp kanske vissa
upprepningsfunktioner inte är tillgängliga.
1. Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen
under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Kapitel
eller Titel och tryck sedan på knappen
ENTER.
3. Tryck på knappen REPEAT igen för att återgå
till normal visning.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Av och
tryck sedan på knappen ENTER.
Upprepa avsnittet
hzZy
1. Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen
under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Upprepa
A-B.
Uppspelning i Slow-motion/
Stegvis uppspelning
Uppspelning i Slow-motion
hzZyx
• Tryck på knappen SÖK (
) i pausläge.
Varje gång du trycker på knappen SÖK (
)
ändras uppspelningshastigheten enligt följande.
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Tryck på knappen SPELA (
) för att återgå till
uppspelning i normal hastighet.
✎✎ OBS!
`` Spelaren spelar inte upp ljud i långsamt läge.
Uppspelning stegvis
hzZyx
• Tryck på knappen PAUS (
) i pausläge.
Varje gång du trycker på knappen PAUS (
)
visas en ny ram.
• Tryck på knappen SPELA (
) för att återgå till
uppspelning i normal hastighet.
✎✎ OBS!
`` Spelaren spelar inte upp ljud i stegvis läge.
3. Tryck på knappen ENTER på det ställe där
du vill att den upprepade uppspelningen ska
starta (A).
4. Tryck på knappen ENTER på det ställe där du
vill att den upprepade inspelningen ska sluta
(B).
5. Tryck på knappen REPEAT igen för att återgå
till normal visning.
6. Tryck på knappen ENTER.
✎✎ OBS!
`` Om du anger punkt (B) inom 5 sekunder visas
varningsmarkeringen.
`` Menyposterna kan variera beroende på skiva och i
vissa fall kanske inte den här menyn är tillgänglig.
48
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 48
2012-01-12 오전 10:07:07
• Skärmmenyn för Verktyg
Verktyg
Titelsökning1/2
Kapitelsökning: 1/20
Tidssökning
:00:00:13/01:34:37
Helskärm
:Ursprungl.
Bildinställning :Normal
Ljud
: 1/1 JPN 2CH
Undertext
:
0/2 Av
Vinkel
:1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
< Ändra " Enter ' Åter
✎✎ OBS!
`` Menyn Verktyg kan variera beroende på skiva.
Gå direkt till önskad scen
hzZy
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Titelsökning, Kapitelsökning, eller
Tidssökning.
3. Tryck på knapparna ◄► eller sifferknappen
för att välja önskad titel, kapitel eller tid och
tryck sedan på ENTER.
Ändra till helskärm
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Helskärm.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskat
läge.
✎✎ OBS!
`` Den här funktionen är tillgänglig när TV:ns
bildförhållande är 16:9 helskärm. (se sidan 31)
hzZy
Den här funktionen gör det möjligt för dig att
justera videokvaliteten när spelaren är ansluten till
en TV.
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Bildinställning och tryck sedan på knappen
ENTER.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja
Bildinställning och tryck sedan på knappen
ENTER.
• Dynamisk : Välj den här inställningen för att
öka skärpan.
• Normal : Välj den här inställningen för de
flesta visningsprogram.
• Film : Det här är den bästa inställningen för
visning av filmer.
• Användare : Gör det möjligt för dig att
ändra skärpa och brusreducering.
✎✎ OBS!
`` När du använder funktionen BD Wise visas inte den
här menyn.
Välja språk för ljud
hzZx
Du kan även styra den här funktionen
genom att trycka på knappen AUDIO
på fjärrkontrollen.
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Ljud.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskat
språk för ljud.
✎✎ OBS!
`` Indikatorn ◄► visas inte på skärmen om avsnittet
BONUSVIEW inte innehåller några ljudinställningar
för BONUSVIEW.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 49
Basfunktioner
Under uppspelning kan du styra skivan
med knappen TOOLS.
Välja bildinställning
06
Använda knappen TOOLS
49
2012-01-12 오전 10:07:07
Basfunktioner
`` Information om huvudfunktionen/BONUSVIEW-läget
visas om Blu-ray-skivan har ett BONUSVIEW-avsnitt.
Tryck på knappen ◄► för att växla mellan
huvudfunktionen och BONUSVIEW-ljudlägen.
`` Vilka tillgängliga språk det finns för
ljudspråksfunktionen beror på språken som är
kodade på skivan. Den här funktionen eller vissa
språk kanske inte är tillgängliga.
`` En Blu-ray-skiva kan innehålla upp till 32 ljudspråk
och en DVD upp till 8.
`` På vissa Blu-ray-skivor kan du välja antingen PCM
eller Dolby digital audio-ljudspår på engelska.
`` Om du trycker på knappen AUDIO på fjärrkontrollen
visas ljudindikatorn.
Tryck på knappen RETURN för att ta bort ljudfältet.
Välja textningsspråk
`` Det totala antalet primära och sekundära undertexter
visas.
`` Om du trycker på knappen SUBTITLE på
fjärrkontrollen visas undertextindikatorn.
Tryck på knappen RETURN för att ta bort
undertextfältet.
Byta kameravinkel
hZ
När en Blu-ray-/DVD-skiva innehåller flera olika
vinklar av en speciell scen kan du välja funktionen
VINKEL.
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
hZx
Du kan även styra den här funktionen
genom att trycka på knappen
SUBTITLE på fjärrkontrollen.
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Undertext.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskat
språk för undertextning.
✎✎ OBS!
`` Beroende på Blu-ray-skiva/DVD, kan du ändra
önskad undertext på skivmenyn.
Tryck på knappen DISC MENU.
`` Den här funktionen beror på vilka undertextningar
som kodats på skivan och fungerar kanske inte med
alla Blu-ray-/DVD-skivor.
`` En Blu-ray-skiva kan innehålla upp till 255
textningsspråk och en DVD upp till 32.
`` Information om huvudfunktionen/BONUSVIEW-läget
visas också om Blu-ray-skivan har ett avsnitt för
BONUSVIEW.
50
`` Den här funktionen ändrar både primär och
sekundär undertextning på samma gång.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Vinkel.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskad
Vinkel.
Ställa in BONUSVIEW
h
BONUSVIEW-funktionen gör det möjligt för dig att
visa ytterligare innehåll (såsom kommentarer) i ett
litet skärmfönster när filmen spelas upp.
Den här funktionen är bara tillgänglig om skivan
har Bonusview-funktionen.
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
BONUSVIEW-video eller BONUSVIEW-ljud.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskad
Bonusview.
✎✎ OBS!
`` Om du växlar från BONUSVIEW-video, ändras
BONUSVIEW-ljud automatiskt i enlighet med
BONUSVIEW-video.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 50
2012-01-12 오전 10:07:07
Spela upp en Audio CD (CD-DA)/
MP3
1. Sätt i en ljud-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i
skivfacket.
• När du sätter i en Audio CD (CD-DA) spelas
första spåret automatiskt.
• För en MP3-skiva trycker du ned knapparna
▲▼ för att välja Musik och sedan trycker
du på knappen ENTER i popup-fönstret för
den anslutna enheten. Tryck på knappen
ENTER.
Skärmfunktioner för Audio-CD (CD-DA)/MP3
1
2
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Slumpuppsp.läge och tryck sedan på
knapparna ◄► för att välja På eller Av.
4. Tryck på knappen ENTER.
Av
(
(
(
1/13
TRACK 001
TRACK 001
00:43
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
00:13 / 00:43
Ljud-CD
" Enter < Sida / Verktyg ' Tillbaka
5
)En låt
)Alla
Spåren spelas upp i den ordning de har
sorterats.
Det aktuella spåret upprepas.
Alla spår upprepas.
Alternativet för slumpvis uppspelning
spelar upp låtar i slumpvis ordning. För
) Slumpuppsp.läge
att använda den här funktionen ställer
du in det slumpvisa läget till På.
Spellista
TRACK 002
+
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att
välja Läget Upprepa och sedan trycker
du på knapparna ◄► för att välja önskat
upprepningsläge.
3
Musik
7
6
1. Tryck på knappen TOOLS under
uppspelning av spellistan.
4
1
Visar musikinformationen.
2
Visar spellistan.
3
Visar aktuellt spår/totalt antal spår.
4
Visa tillgängliga knappar.
5
Visar aktuell uppspelningstid/total uppspelningstid.
6
Visar aktuell uppspelningsstatus.
7
Visar aktuell upprepningsstatus.
1. Sätt i en ljud-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i
skivfacket.
• När du sätter i en Audio CD (CD-DA) spelas
första spåret automatiskt.
• För en MP3-skiva trycker du på knapparna
▲▼ för att välja Musik och sedan trycker
du på knappen ENTER.
2. För att gå till musiklistan trycker du på
knappen STOPP (
) eller RETURN.
Musiklistskärmen visas.
3. Tryck på GUL (C) knapp.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det spår
du vill spela upp och tryck sedan på knappen
ENTER.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 51
Basfunktioner
ow
Upprepa en Audio CD (CD-DA)/
MP3
06
Lyssna på musik
51
2012-01-12 오전 10:07:07
Basfunktioner
4. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskat språk och tryck sedan på knappen
ENTER. En kryssmarkering visas på spåret.
Upprepa den här processen för att välja
ytterligare spår.
Ljud-CD | Musik
Valda objekt : 3
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
1/2 Sida
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
c Stäng Redig.läge ( ) Sida / Verktyg " Välj ' Tillbaka
5. För att ta bort ett spår från listan går du till
spåret och sedan trycker du på knappen
ENTER igen.
Kryssmarkeringen på spåret avbryts.
6. Tryck på knappen TOOLS när du är klar.
7. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Spela
upp vald och tryck sedan på knappen
ENTER.
Spåren du valde spelas upp automatiskt.
Musik
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Ljud-CD
" Enter / Verktyg ' Tillbaka
8. Om du vill gå till musiklistan ska du trycka på
knappen RETURN.
✎✎ OBS!
`` Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår på en
Audio CD (CD-DA).
52
Spela JPEG-filer
1. Lägg in en JPEG-skiva i skivfacket.
3. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja den
mapp du vill spela upp och tryck sedan på
knappen ENTER.
04:02
TRACK 005
G
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Foton
och tryck sedan på knappen ENTER.
03:56
04:41
Uppspelningsegenskaper
4. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
den bild du vill spela upp och tryck sedan på
knappen ENTER.
✎✎ OBS!
`` Du kan inte förstora undertexten och PG-grafiken i
helskärmsläget.
Använda knappen TOOLS
Du kan använda olika funktioner genom att
trycka på knappen TOOLS.
Verktyg
Starta bildspel
Bakgrundsmusik:
Av
Inställningar för bakgrundsmusik
Zoom
Rotera
Information
" Enter ' Tilbaka
• Starta bildspel : Välj om du vill starta bildspelet.
• Bakgrundsmusik : Välj om du vill lyssna på
musik när du tittar på en bild.
• Inställningar för bakgrundsmusik : Välj om du
vill ställa in bakgrundsmusik.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 52
2012-01-12 오전 10:07:08
`` För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik
måste fotofilen vara i samma lagringsmedia som
musikfilen. Dock kan ljudkvaliteten påverkas av
bithastigheten hos MP3-filerna, storleken på fotot
och kodningssättet.
Använda bildspelsfunktionen
1. Tryck på TOOLS.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Starta
bildspel och tryck sedan på knappen
ENTER.
Bildspelet startar.
3. För att pausa bildspelet trycker du på
knappen TOOLS igen.
Verktyg
Pausa bildspel
Bildspelshastighet: Normal
Bildspelseffekt:Osynlig
Bakgrundsmusik:
Av
Inställningar för bakgrundsmusik
Zoom
Rotera
Information
" Enter ' Tilbaka
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Pausa
bildspel och tryck sedan på knappen
ENTER.
5. Du kan också ställa in bildspelshastighet och
effekt med samma metod.
Du kan använda USB-anslutningen för att spela
upp multimediafiler (MP3, JPEG, DivX, etc.) som
laddats ner från en USB-lagringsenhet.
1. Gå till menyn Hem.
Mitt innehåll
Basfunktioner
✎✎ OBS!
Spela upp från en USB-lagringsenhet
06
• Zoom : Välj om du vill förstora den aktuella
bilden. (Förstorad upp till 4 gånger.)
• Rotera : Välj om du vill rotera bilden. (Detta
roterar bilden antingen medurs eller moturs.)
• Information : Visar bildinformation, som namn,
storlek etc.
Videor
Foton
Musik
Mina enheter
Internet
Inställn.
d WPS(PBC)
2. I stoppläge ansluter du USB-lagringsenheten
till USB-porten på spelarens frontpanel.
Mitt innehåll
Videor
123
Mina enheter
Ansluten
Fotonenhet
Musik
Internet
" Enter ' Tilbaka
Inställn.
c Säker bortt. USB d WPS(PBC)
3. Tryck på knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
videor, musik, foton och tryck sedan på
knappen ENTER.
5. För uppspelning av video-, musik- eller
bildfiler, se sidorna 46-53.
✎✎ OBS!
`` Du måste avlägsna USB-lagringsenheten på ett
säkert sätt (genom att utföra funktionen “Säker
bortt. USB”) för att förhindra möjliga skador på
USB-minnet. Tryck på knappen MENU för att gå till
menyn Hem, välj GUL (C) knapp och tryck sedan på
knappen ENTER.
`` Om du sätter i en skiva när du spelar upp från en
USB-lagringsenhet kommer enhetsläget automatiskt
att ändras till ”DVD eller CD”.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 53
53
2012-01-12 오전 10:07:09
Nätverkstjänster
Du kan använda ett flertal nätverkstjänster, som
Smart Hub eller BD-LIVE, genom att ansluta
spelaren till ett nätverk.
Läs följande instruktioner innan du använder
någon nätverkstjänst.
1. Anslut spelaren till nätverket.
(Se sidorna 26~27)
2. Konfigurera nätverksinställningarna.
(Se sidorna 37-41)
Använda Smart Hub
Genom att använda Smart Hub kan du strömma
filmer, videor och musik från Internet, olika
betalningsfria program och visa dem på din TV.
Programinnehåll inkluderar nyheter, sport,
väderprognoser, börsrapporter, kartor, foton och
spel.
Du kan även starta den här funktionen
genom att trycka på knappen SMART
HUB på fjärrkontrollen.
Starta Smart Hub första gången
Följ stegen nedan för att starta Smart Hub för första
gången :
3. Skärmen för Smart Hub visas.
I några fall visas skärmen för land direkt efter.
4. Om skärmen för land har visats trycker du på
knapparna ▲▼ för att välja land och sedan
trycker du på ENTER.
✎✎ OBS!
`` Vissa program finns bara i vissa länder.
5. Skärmen med regler för serviceavtalet visas.
Om du vill instämma trycker du på knapparna
◄► för att välja Godkänn och sedan trycker
du på knappen ENTER.
✎✎ OBS!
`` Det kan ta några sekunder innan skärmen visas.
6. Skärmen för serviceuppdateringar visas och
installerar ett antal tjänster och program. När
det är klart stängs det. Programmen och
tjänsterna som hämtas visas på skärmen för
Smart Hub. Detta kan ta lite tid.
✎✎ OBS!
`` Smart Hub kan stängas tillfälligt under installationen.
`` Ett antal skärmar kan visas efter installationen. Du
kan trycka på knappen ENTER för att stänga dem
eller låta dem stängas på egen hand.
7. För att starta ett program trycker du på
knapparna ▲▼◄► för att markera en widget
och sedan trycker du på knappen ENTER.
1. Gå till startmenyn.
Mitt innehåll
Videor
Foton
Musik
Mina enheter
Internet
Inställn.
d WPS(PBC)
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja Internet
och tryck sedan på knappen ENTER.
54
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 54
2012-01-12 오전 10:07:10
2
3
4
5
6
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Rekommenderas
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Logga in b Sortera efter c Redig.läge d Inställn.
7
1
2
3
4
5
6
Kommersiell : Visar Smart Hub-guiden,
en introduktion till spelaren och nya
programintroduktioner.
Your Video : Ger rekommendationer för videor
baserat på dina önskemål.
• Låter dig se filmrekommendationer baserat på
egna önskemål.
• Låter dig välja en film, visa en lista över VODleverantörer (Video on Demand) som har filmen och
låter dig sedan välja en leverantör för strömningen.
(Strömning är otillgängligt i vissa områden.)
• För instruktioner kring hur du använder din video,
besök sidan www.samsung.com.
Search : Erbjuder en integrerad sökning för
videoleverantörer och anslutna AllShare-enheter.
• Användbart när du använder Smart Hub (förutom
när du tittar på en Blu-ray-skiva).
• För enkel åtkomst använder du knappen SEARCH
på fjärrkontrollen.
• För instruktioner kring hur du använder
sökfunktionen, besök sidan www.samsung.com.
Mina applikationer : Visar ditt personliga galleri av
applikationer där du kan lägga till, modifiera och ta
bort applikationer.
Nätverkstjänster
1
Navigeringshjälp : Visar fjärrkontrollens knappar
som du kan använda för att navigera i Smart Hub.
• RÖD (A) : Logga in på Smart Hub.
• GRÖN (B) : Sortera applikationerna.
• GUL (C) : Redigera applikationerna.
• BLÅ (D) : Ändra inställningarna för Smart Hub.
07
Smart Hub i korthet
✎✎ OBS!
`` Samsung Electronics kan inte hållas ansvariga
för avbrott i Smart Hub-tjänsten som orsakats av
tjänsteleverantören.
`` Smart Hub-tjänsten hämtar och bearbetar data via
Internet så att du kan använda Internet-innehåll på
din TV-skärm.
Om Internet-anslutningen är instabil kan tjänsten bli
försenad eller avbruten.
Dessutom kan spelaren slås av automatiskt som
svar på förhållanden på Internet.
Om detta inträffar ska du kontrollera Internetanslutningen och försöka igen.
`` Programtjänsten kanske bara finns på engelska och
innehållet kan variera beroende på region.
`` Mer information om en Smart Hub-tjänst finns på
tjänsteleverantörens webbplats.
`` Vilka tjänster som erbjuds kan ändras av Smart Hubtjänsteleverantören utan föregående meddelande.
`` Innehållet i Smart Hub-tjänsten kan variera beroende
på spelarens firmware-version.
Samsung Apps : Du kan laddar ner olika
kostnadsfria applikationstjänster eller betaltjänster.
Rekommenderas : Visar kommenterat innehåll från
Samsung.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 55
55
2012-01-12 오전 10:07:10
Nätverkstjänster
Använda knappsatsen
Via fjärrkontrollen kan du använda knappsatsen
på skärmen för att mata in bokstäver, siffror och
symboler.
1
2
.,–
1
4
ghi
3
jkl
mno
tuv
wxyz
9
0
Växla
T9
6
8
pqrs
2
def
5
7
ab
Skapa ett konto
3
abc
Ta bort
Ab
AB
1
För att förflytta dig inom texten använder du
pilknapparna. För att radera texten flyttar du
markören åt höger för tecknet du vill radera och
sedan trycker du på knappen AUDIO. För att
ändra skiftläge eller ange siffror eller punktering
trycker du på knappen SUBTITLE.
6

För att upprätta din egen, exklusiva konfiguration
av Smart Hub skapar du ditt eget Smart TV-konto.
Följ stegen nedan för att skapa ett konto:
1. Tryck på RÖD (A) knapp på fjärrkontrollen.
Skärmen för att skapa konto visas.
b Inmatningsmetod / Språk: Svenska
4
1
Den aktuella knappsatsen.
Används för att mata in bokstäver, siffror och symboler.
2
3
Visar aktuellt inmatningsläge.
5
6
Your Video
Smart TV-ID
5
Tryck på knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen för
att växla inmatningsläge.
: ab, Ab, AB, siffror eller ikoner.
4
Search
Tryck på GRÖN (B) knapp på fjärrkontrollen för att
växla inmatningsläge. (T9 eller ABC)
Tryck på knappen TOOLS på fjärrkontrollen för att
byta språk.
Tryck på knappen AUDIO på fjärrkontrollen för att
radera ett tecken.
Skriva in text, siffror och symboler
Om du vill skriva in text trycker du på sifferknappen
på fjärrkontrollen som överensstämmer med
tecknet du skriver in. Tryck snabbt på knappen för
att ange ett tecken som inte är det första som är
listat på knappsatsknappen. Om du exempelvis vill
ange bokstaven b, trycker du snabbt på knapp 2
på fjärrkontrollen. För att ange första tecknet som
listas på en knapp trycker du på den, släpper upp
den och väntar.
Lösenord
Samsung Apps
Contents 1
Logga in
Contents 2
Recommended
Contents 1
xxxxxxxx
Tryck på [Enter]
Contents 2
Contents 3
Tryck
på [Enter]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kom ihåg mitt Smart TV-ID och lösenord.
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Logga in
xxxxxxxx
Skapa konto
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Avbryt
Glömt lösenord
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Logga in b Sortera efter c Redig.läge d Inställn.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
Skapa konto och tryck sedan på knappen
ENTER.
3. På nästa skärm väljer du Smart TV-ID och
tryck sedan på knappen ENTER.
En inmatningsskärm och knappsats visas.
4. Använd knappsatsen för att ange din
e-postadress. Detta tjänar som ID.
✎✎ OBS!
`` Knappsatsen fungerar som knappsatsen på en
mobiltelefon.
5. När du är klar trycker du på knappen ENTER
för att välja OK och sedan trycker du på
knappen ENTER igen. Skärmen för att skapa
konto visas.
6. Välj Lösenord och tryck sedan på knappen
ENTER. En inmatningsskärm och knappsats
visas.
7. Använd knappsatsen för att ange ett lösenord.
Lösenordet kan vara valfri kombination av
bokstäver, siffror och symboler.
✎✎ OBS!
`` Tryck på RÖD (A) knapp på fjärrkontrollen för att
visa eller dölja lösenordet som du anger det.
56
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 56
2012-01-12 오전 10:07:10
10. Upprepa steg 7 och 8.
5. Använd knappsatsen och fjärrkontrollen och
ange lösenordet. När du är klar trycker du på
knappen ENTER för att välja OK och sedan
trycker du på knappen ENTER igen.
9. Välj Bekräfta löseno. och tryck sedan på
knappen ENTER.
11. När skärmen för Skapa konto visas igen väljer
du Skapa konto och sedan trycker du på
knappen ENTER. Bekräftelsefönstret öppnas.
12. Välj OK och tryck sedan på knappen ENTER.
Fönstret Fortsätt till registreringsjtänst visas.
13. Välj Gå till reg. och tryck sedan på knappen
ENTER.
14. Fönstret Registrera servicekonto visas.
• Om du har befintliga konton hos någon
av de listade leverantörerna kan du
koppla leverantörskontot och lösenordet
för leverantörskontot till ditt Smart TVkonto. Registreringen gör det enklare att
få tillgång till leverantörens webbplats. För
registreringsinstruktioner går du till steg 2
på inställningsmenyn för kontohantering.
• Om du inte har befintliga leverantörskonton
eller inte vill registrera befintliga konton vid
den här tidpunkten väljer du OK och sedan
trycker du på knappen ENTER. Du kan
också låta fönstret stängas av sig själv inom
en minut.
✎✎ OBS!
`` Du måste använda en e-postadress som ID.
`` Du kan registrera upp till 10 användarkonton.
`` Du behöver inte ett konto för att använda Smart Hub.
Kontoinloggning
För att logga in på kontot för Smart-TV följer du
stegen nedan:
1. När huvudskärmen för Smart Hub visas på din TV,
trycker du på RÖD (A) knapp på fjärrkontrollen.
Skärmen för att skapa konto visas.
2. Välj nedåtpilen intill fältet Smart TV-ID och
tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj Lösenord och tryck sedan på knappen
ENTER. En inmatningsskärm och knappsats
visas.
✎✎ OBS!
`` Om du vill att Smart Hub ska ange lösenordet
automatiskt väljer du KOM IHÅG LÖSENORD efter att
du har angett lösenordet och sedan trycker du på
knappen ENTER. Ett kryss visas. Smart Hub anger nu
lösenordet automatiskt när du välj eller anger ditt ID.
Inställningsmenyn - BLÅ (D)
Inställningsmenyskärmen ger dig tillgång
till kontohantering, kontoåterställning och
kontoegenskaper.
För att få tillgång till inställningsmenyn och sedan
välja ett menyalternativ följer du de här stegen:
1. Tryck på BLÅ (D) knapp på fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
menypost och tryck sedan på knappen
ENTER.
Funktionerna på skärmen för inställningsmenyn
beskrivs nedan.
✎✎ OBS!
`` Alternativet för servicehanterare som är listat i
inställningsmenyn är inte tillgängligt för Blu-rayskivspelare.
Kontohanterare
I menyn för kontohantering innehåller funktioner
som gör det möjligt för dig att registrera konton för
serviceleverantör, ändrar du lösenordet för Smart Hub
och raderar eller avaktiverar kontot för Smart TV.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 57
Nätverkstjänster
3. Välj ditt ID från listan som visas och tryck
sedan på knappen ENTER. Skärmen för att
skapa konto visas.
07
8. När du är klar trycker du på knappen ENTER
för att välja OK och sedan trycker du på
knappen ENTER igen. Skärmen för att skapa
konto visas.
57
2012-01-12 오전 10:07:11
Nätverkstjänster
Registrera tjänstekonto
Om du har befintliga konton hos någon av
de listade leverantörerna av funktionerna
för registreringsservicekonto kan du koppla
leverantörskontot och lösenordet för
leverantörskontot till ditt Smart TV-konto. Om du
associerar kontot kan du logga in på kontot via
Smart Hub utan problem, utan att du behöver
ange kontonamn eller lösenord.
För att registrera kontohanteringsfunktionen följer
du stegen nedan:
1. På menyn för kontohantering väljer du
Registrera servicekonto och sedan trycker
du på knappen ENTER. Fönstret Registrera
servicekonto visas.
2. Tryck på pilknapparna ▲▼ för att välja en
serviceleverantör du vill associera med ditt
konto för Smart-TV och sedan trycker du på
knappen ENTER.
✎✎ OBS!
`` Om du har ett Samsung-konto och du vill använda
Samsung Apps-funktionern i Smart Hub måste du
registrera Samsung Apps-kontot här. (Se sidan
61~63 för ytterligare information).
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Registrera och använd sedan fjärrkontrollen
och knappsatsen på skärmen för att ange
plats-ID och lösenord.
Tryck på knappen ENTER när du är klar.
✎✎ OBS!
`` Det här är det ID och lösenord du normalt sett
använder för att öppna kontot på den här platsen.
4. Om du har angett ID och lösenord korrekt så
visas meddelandet Registrerat.
5. Om du tryckte på OK, upprepar du steg
2 till 4 för att associera med en annan
tjänsteleverantör.
6. Tryck på knappen RETURN när du är klar.
Ändra lösenord
Funktionen Ändra lösenord gör det möjligt för dig
att ändra lösenordet för Smart Hub. Följ stegen
nedan för att ändra lösenord:
1. Välj Ändra lösenord och tryck sedan på
knappen ENTER.
2. Ange aktuellt lösenord. Nästa skärm öppnas.
3. På nästa skärm anger du ett nytt lösenord på
första raden. Ange det igen på andra raden
för att bekräfta.
4. Meddelandeskärmen för att
lösenordsändringen har genomförts visas.
Tryck på knappen ENTER eller vänta på att
skärmen ska stängas - om 5 sekunder.
Ta bort från TV-kontolista
Funktionen för att ta bort servicekonton avbryter
alla dina registrerade servicekonton som du
registrerade på skärmen för att registrera
servicekonto.
Inaktivera konto
Funktionen för att avaktivera konto avaktiverar
ditt konto för Smart-TV och raderar det och alla
kontoinställningar helt från Smart Hub.
Återställ
Återställningsfunktionen initierar alla hämtade
widgetar, raderar alla användarkonton och
inställningar från spelaren och återställer alla
inställningar för Smart Hub till fabriksstandard.
Sedan startas Smart Hub om, som om det var
för första gången. Ditt konto förblir på servern för
Smart Hub. För att logga in på ditt konto anger du
ID och lösenord på skärmen för att skapa konto.
För att använda återställningsfunktionen följer du
stegen nedan:
1. I inställningsmenyn väljer du Återställ och
sedan trycker du på knappen ENTER.
Återställningsskärmen visas.
2. Ange säkerhetslösenord. Det här är lösenordet
du angav om du installerade en BD- eller DVDåldersklassificering (se sidan 42).
Om du inte gjorde det anger du 0000.
58
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 58
2012-01-12 오전 10:07:11
✎✎ OBS!
`` Om du har glömt lösenordet ska du trycka och
hålla ned knappen STOPP (
) på frontpanelen
av spelaren i mer än 5 sekunder utan att ha någon
skiva inmatad.
Egenskaper
Menyalternativet för egenskaper listar tre funktionr
som visas information om Smart Hub:
Information
Listar information om Smart Hub, inklusive
versionsnummer, antal installerade tjänster, använt
minne och unikt produkt-ID.
Villkor för serviceavtal
Visar reglerna i tjänsteavtalet.
Menyn för redigeringsläge - GUL (C)
Funktionerna i menyn för redigeringsläge gör det
möjligt för dig att manipulera widgetar i avsnittet
för Mina program på skärmen för Smart Hub.
Genom att använda de här funktionerna kan du
låsa och låsa upp åtkomst till vissa widgetar,
Ny mapp och flytta widgetar till dem, döpa om
mappar, radera widgetar och ändra position för
widgetar på skärmen.
För att få tillgång till menyn för redigeringsläge
och sedan välja ett menyalternativ följer du de här
stegen:
1. Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
Menyfältet för redigeringsläge visas nederst
på skärmen.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskad menypost och tryck sedan på
knappen ENTER.
✎✎ OBS!
`` Vissa menyalternativ kanske inte visas på skärmen.
För att se dem trycker du på ◄► för att komma till
skärmens kant och sedan trycker du en gång till för
att visa alternativen.
`` Du kan stänga fältet genom att markera X nederst
till höger på sidan och sedan trycka på knappen
ENTER.
Flytta
Funktionen Flytta gör det möjligt för dig att ändra
skärmposition för en widget. För att använda
funktionen Flytta följer du stegen nedan:
1. Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
2. Välj en widget och sedan trycker du på
knappen ENTER. En kryssmarkering visas
ovanför widgeten.
3. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
Flytta och tryck sedan på knappen ENTER.
En positionsändringsikon visas ovanför
widgeten.
4. Tryck på ▲▼◄► för att flytta ikonen. Tryck
på knappen ENTER när ikonen är i den
position du vill ha den. Widgeten flyttar till en
ny plats.
Flytta t. mapp
Funktionen Gå till mapp gör det möjligt för dig
att flytta en widget till en mapp. För att använda
funktionen för Gå till mapp följer du stegen nedan:
1. Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
2. Välj en widget och sedan trycker du på
knappen ENTER. Om du redan har skapat en
mapp kan widgeten inte flyttas.
3. Tryck på ▲▼◄► för att flytta markören till ny
mapp och tryck sedan på knappen ENTER.
Fönstret Gå till mapp öppnas.
4. Tryck på ▲▼◄► för att välja en mapp och
sedan på knappen ENTER. Meddelandet
Flyttad till mapp visas och sedan stängs det.
Widgeten har flyttats till mappen.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 59
Nätverkstjänster
4. För att slutföra nyinitieringen går du till steg 4 i
Starta Smart Hub för första gången. (se sidan 54)
Funktionerna i menyfältet för redigeringsläget
beskrivs nedan.
07
3. Efter några ögonblick återställs Smart Hub
automatiskt. Skärmen kan bli svart och sedan
visas Smart Hub igen. Efter några ögonblick
startar nyinitieringen.
59
2012-01-12 오전 10:07:11
Nätverkstjänster
Öppna widgetar i en mapp
Byt mappnamn
2. Tryck på ▲▼◄► för att välja en mapp i mina
program och sedan trycker du på knappen
ENTER. Mappen öppnas.
1. Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
1. Stäng menyn för redigeringsläge.
3. Välj en widget och sedan trycker du på
knappen ENTER. Widgetens program eller
tjänst startar.
Redigera alternativen i en mapp
Välj en mapp och tryck sedan på knappen
ENTER. Mappen öppnas.
Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
Redigeringsknapparna visas längst ned på
skärmen.
De här knapparna fungerar på samma sätt
som menyknapparna för redigeringsläge på
huvudskärmen. Exempelvis gör du följande för att
flytta en widget bakåt på huvudskärmen för mina
program:
1. Välj widgeten.
2. Välj flytta till mapp och tryck sedan på
knappen ENTER. Fönstret Gå till mapp
öppnas.
3. Välj mina program och tryck sedan på
ENTER. Fönstret Flytta till mapp stängs och
widgeten återgår till huvudskärmen för Mina
program.
Ny mapp
Funktionen för ny mapp gör det möjligt för dig
att skapa och döpa nya mappar. Så fort du har
skapat en mapp kan du flytta widgetar till den.
För att använda funktionen för ny mapp följer du
stegen nedan:
1. Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
2. Tryck på ▲▼◄► för att flytta markören till ny
mapp och tryck sedan på knappen ENTER.
Fönstret för Skapa mapp och en knappsats
visas.
Funktionen Döp om mapp gör det möjligt för dig
att döpa om mappar. För att använda funktionen
Döp om mapp följer du stegen nedan:
2. Tryck på ▲▼◄► för att välja en mapp och
sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på ▲▼◄► för att välja döp om en
mapp och tryck sedan på knappen ENTER.
Fönstret för Döp om mapp och en knappsats
visas.
4. Använd knappsatsen för att ange ett nytt
namn och tryck sedan på knappen ENTER.
Fönstret Döp om stängs och det nya namnet
visas under mappen.
Lås
Låsfuntionen gör det möjligt för dig att låsa vissa
widgetar i Mina program så att de inte kan öppnas
utan åldersklassificeringskoden.
För att använda låsfunktionen följer du stegen
nedan:
1. Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
2. Tryck på ▲▼◄► för att välja en mapp och
sedan på knappen ENTER. Om widgeten kan
låsas kommer låsningsmenyalternativet att bli
aktiverat.
3. Tryck på knappen ▲▼◄► för att välja
Låst och tryck sedan på knappen ENTER.
Fönstret för låstjänsten öppnas.
4. Ange din säkerhetskod (Se sidan 42). Om
du inte har skapat en säkerhetskod anger du
0000.
5. Tryck på knappen ENTER. Fönstret för
låstjänsten visas där du bekräftar låsning,
och stängs sedan. En låssymbol visas intill
widgeten.
3. Använd knappsatsen för att ange namnet
på mappen och tryck sedan på knappen
ENTER.
Skärmen för ny mapp stängs och Ny mapp
visas på skärmen för Smart Hub.
60
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 60
2012-01-12 오전 10:07:11
Lås upp
3. Tryck på knappen ▲▼◄► för att välja
Upplåst och tryck sedan på knappen ENTER.
Fönstret för låstjänsten öppnas.
4. Ange säkerhetskod (Se sidan 42). Om du inte
har skapat en säkerhetskod anger du 0000.
5. Tryck på knappen ENTER. Fönstret för
låstjänsten visas där du bekräftar låsning, och
stängs sedan.
Ta bort
Borttagningsfunktionen gör det möjligt för dig
att radera widgetar från Mina program. För att
använda borttagningsfunktionen följer du stegen
nedan:
1. Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
2. Tryck sedan på ▲▼◄► för att välja en widget
och sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knappen ▲▼◄► för att välja Radera
och sedan på knappen ENTER. Meddelandet
"Vill du ta bort de valda objekten?" visas.
4. Välj Ja och tryck sedan på knappen ENTER.
Widgeten raderas.
Sorteringsmeny - GRÖN (B)
Funktionerna i sorteringsmenyn gör det möjligt
för dig att sortera widgetar i Mina program
enligt Namn, Datum, Frekvens (användning) och
Kategori. Om du manuellt ändrar positionen
för en widget markeras användardefinierat i
sorteringsmenyn automatiskt när du startar.
För att sortera widgetar i Mina program följer du
stegen nedan:
Med Samsung Apps kan du hämta avgiftsbelagda
och gratis program och tjänster till din Blu-rayskivspelare och visa eller använda dem på TV:n.
De här programmen och tjänsterna inkluderar
videor, musik, foton, spel, nyheter, sport etc.
Widgetar för nya program visas i Mina program.
Ytterligare program och tjänster läggs till med
jämna mellanrum.
Nätverkstjänster
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
en låst widget och tryck sedan på knappen
ENTER.
07
1. Tryck på GUL (C) knapp på fjärrkontrollen.
Samsung Apps
För Pay Apps
För att hämta avgiftsbelagda program behöver du
skapa ett Samsung Apps-konto och lägga till ett
kreditkort till kontot.
Om du vill skapa ett konto för Samsung Apps ska
du besöka sidan www.samsung.com
✎✎ OBS!
`` Den här tjänsten kanske inte erbjuds i alla länder.
Öppna skärmen Samsung Apps
För att öppna Samsung Apps, trycker du på
knapparna ▲▼◄► och navigerar till området
för Samsung Apps på huvudskärmen för Smart
Hub och sedan trycker du på knappen ENTER.
Skärmen för Samsung Apps visas.
✎✎ OBS!
`` Om det är första gången du öppnar den här skärmen
visas reglerna för tjänsten i ett fönster. Om du vill
instämma väljer du Instämmer och sedan trycker du
på knappen ENTER.
1. Tryck på GRÖN (B) knapp på fjärrkontrollen.
2. Tryck på knappen ◄► för att välja en
sorteringsmetod och sedan på knappen
ENTER. Smart Hub sorterar widgetar efter
den metod du har valt.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 61
61
2012-01-12 오전 10:07:11
Nätverkstjänster
Använda skärmen Samsung Apps
För att använda skärmen Samsung Apps följer du
stegen nedan:
1. Tryck på knapparna ◄► för att gå till
kategorilistan till vänster.
2. Tryck på ▲▼ för att markera en kategori.
Under några sekunder visas skärmen för
Samsung Apps med programmen i kategorin.
Sorteringsflikarna visas längst upp.
3. Tryck på knappen ► för att gå till de visade
programmen och tjänsterna.
4. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja ett
program eller en tjänst och sedan på knappen
ENTER. Skärmen för programdetaljer
visas med en beskrivning av tjänsten eller
programmet.
5. Välj Hämta nu och tryck sedan på knappen
ENTER. Om programmet eller tjänsten är
gratis hämtas den och körs. Om inte, utan
det finns en avgift följer du anvisningarna på
skärmen för att slutföra hämtningen.
✎✎ OBS!
`` Vissa apps är fria att hämta, men kräver en
registrering med leverantören eller ett betalkonto
med leverantören för att användas.
`` Widgetar för program och tjänster som du har
hämtat från Samsung Apps visas i Mina program.
Sortera efter flikar
Du kan öppna Sortera efter flikar längst upp på
skärmen med knapparna ▲▼◄►. Varje flik visar
tjänster eller program i kategorin du väljer, sorterat
efter kriterierna på fliken (Rekommenderas, Mest
hämtad, Senaste, Namn).
Du kan också använda BLÅ (D) knapp på
fjärrkontrollen för att öppna Sortera efter flikar.
Varje gång du trycker på BLÅ (D) knapp ändrar
du skärmen från en sorteringsflik till nästa.
62
Samsung Apps efter kategori
Följande kategorier är tillgängliga:
• Nyheter : Visar nyligen registrerade program.
• Video : Visar olika videomedia, såsom filmer,
TV-program och korta videor.
• Spel : Visar olika spel, såsom sudoku och
schack.
• Sport : Visar olika sportmediatjänster, såsom
matchinformation, bilder och korta videoklipp.
• Livsstil : Inkluderar olika livsstilsmedietjänster,
såsom musik, verktyg för personlig fotohantering
och sociala nätverk, såsom Facebook och
Twitter.
• Information : Inkluderar olika
informationstjänster, såsom nyheter, börsen och
vädret.
• Övrigt : Inkluderar andra övriga tjänster.
Mitt konto
Mitt konto ger dig tillgång till Samsung Appssorteringen och hämtningshistorik och till
skärmen för My Apps-kontanter. Du måste ha ett
Samsung Apps-konto för att få tillgång till den här
informationen.
Hjälp
Se hjälpavsnittet först om du har frågor om
Samsung Apps. Om du inte hittar något tips som
gäller ska du besöka sidan www.samsung.com.
För att använda hjälpfunktionen följer du stegen
nedan:
1. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja Hjälp
och tryck sedan på knappen ENTER.
2. Tryck på ▲▼ för att bläddra till hjälptexten.
3. Tryck på ◄ för att stänga hjälpen.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 62
2012-01-12 오전 10:07:11
✎✎ OBS!
`` Internet-innehållstjänster kan läggas till eller tas bort
av leverantörer utan föregående meddelande.
Med AllShare kan du spela upp musik, video
och foto som finns på datorn eller din DLNAkompatibla mobiltelefon eller NAS på spelaren.
För att använda AllShare med spelaren måste du
ansluta spelaren till nätverket (Se sidorna 26~27).
För att använda AllShare med datorn måste du
installera AllShare-programvaran på datorn.
Om du har en DLNA-kompatibel mobiltelefon eller
NAS kan du använda AllShare utan någon extra
programvara.
Du kan hämta programvaran för datorn och få
detaljerade instruktioner för att använda AllShare
från webbsidan Samsung.com.
Nätverkstjänster
• RÖD (A) (Logga in) : Logga in på ditt konto för
Smart-TV.
• GRÖN (B) (Miniatyrvy/Listvy) : Växla mellan
miniatyrer och listvy.
• BLÅ (D) (Sortera efter) : För att
sortera programmen i en kategori efter
Rekommenderas, Mest hämtad, Senaste eller
Namn.
• Tillbaka : Går tillbaka till föregående meny.
Använda funktionen AllShare
07
Använd de färgade knapparna på
fjärrkontrollen med Samsung Apps
För instruktioner kring hur du använder din
video och sökfunktionen, besök sidan www.
samsung.com.
BD-LIVE™
När spelaren är ansluten till nätverket kan du
använda ett flertal filmrelaterade tjänsteinnehåll
med hjälp av en BD-LIVE-kompatibel skiva.
1. Koppla in ett USB-minne i USB-uttaget på
spelarens sida och kontrollera återstående
minne. Minnesenheten måste ha minst 1 GB
ledigt utrymme för att kunna rymma BD-LIVEtjänsterna.
2. Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.
3. Välj en post från de olika BD-LIVEtjänstinnehållen som tillhandahållits av
skivtillverkaren.
✎✎ OBS!
`` Hur du använder BD-LIVE och dess innehåll kan
variera beroende på skivtillverkaren.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 63
63
2012-01-12 오전 10:07:11
Appendix
Felsökning
Innan du begär service bör du kontrollera följande.
PROBLEM
LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut.
• Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1 m.
• Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för
att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i
batterierna och försök igen.
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
• Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande visas på skärmen.
• Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in.
• Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar).
• Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.
Uppspelningsläget skiljer sig från valet i
inställningsmenyn.
• Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som
det ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra skärmens bildformat.
• Bildformatet är fast på dina Blu-ray Disc/DVD-skivor.
• Det här är inte något problem hos spelaren.
Inget ljud.
• Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Skärmen är spärrad.
• Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan hantera
(exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV:
• Tryck på knappen STOPP (
) (på frontpanelen) och håll in den i mer än
5 sekunder utan någon skiva i enheten. Samtliga inställningar återgår till
fabriksinställningar.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BDdata i minnet.
64
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 64
2012-01-12 오전 10:07:11
LÖSNING
08
PROBLEM
• Tryck på knappen STOPP (
) (på frontpanelen) och håll in den i mer än
5 sekunder utan någon skiva i enheten. Samtliga inställningar inklusive
lösenordet återgår till fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BDdata i minnet.
Jag upplever andra problem.
• Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som beskriver
aktuellt problem. Följ anvisningarna en gång till.
• Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmsta Samsungauktoriserade servicecenter.
Appendix
Jag har glömt lösenordet.
Bilden har störningar eller är delvis förvrängd. • Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på spelaren.
• Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.
• Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
AllShare-funktion
Jag kan se de delade mapparna via AllShare
men jag kan inte se filerna.
• AllShare visar bara filer som överensstämmer med kategorierna bild, musik
och film. Filer som inte överensstämmer med de är kategorierna visas inte.
Video spelas hackigt.
• Kontrollera att nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är
överbelastat.
• Den trådlösa anslutningen mellan den DLNA-kompatibla enheten och
spelaren är instabil.
Kontrollera anslutningen.
AllShare-anslutning mellan spelaren och
datorn är instabil.
• IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik. Den inte är det kan det
blir IP-störningar.
• Kontrollera om brandväggen är aktiverad.
Avaktivera i så fall brandväggen.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 65
65
2012-01-12 오전 10:07:11
Appendix
PROBLEM
BD-LIVE
LÖSNING
Jag kan inte ansluta till BD-LIVE-servern.
• Kontrollera om nätverksanslutningen fungerar eller inte via menyn
Nätverksstatus. (se sidan 40)
• Kontrollera om USB-minnet är anslutet till spelaren.
• Minnesenheten måste har minst 1 GB ledigt utrymme för att hantera
BD-LIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering. (se sidan 41)
• Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd på Tillåt alla.
• Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller
uppgradera till senaste firmware.
När jag använder BD-LIVE-tjänsten uppstår
ett fel.
• Minnesenheten måste har minst 1 GB ledigt utrymme för att hantera BDLIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering. (se sidan 41)
✎✎ OBS!
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
Reparationer
Om du kontaktar oss för att reparera spelaren kan en administrativ avgift tillkomma om:
1. En tekniker kallas till till ditt hus på din begäran och produkten inte har något fel.
2. Du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på den.
Vi kommer att begära en administrationsavgift innan vi gör ett hembesök eller påbörjar något arbete på
spelaren.
Vi rekommenderar att du läser den här manualen noggrant och att du söker efter en lösning på adressen
www.samsung.com,eller att du kontaktar Samsungs kundtjänst innan du försöker reparera spelaren.
66
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 66
2012-01-12 오전 10:07:11
DVD (Digital Versatile Disc)
Skiva
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Composite Video
Videoutgång
Video/Audio
Ljudutsignal
Component Video
HDMI
2 kanaler
Digital ljudutsignal
Ethernet
Trådlöst nätverk
Nätverk
Säkerhet
WPS(PBC)
1.7 Kg
430 (B) X 210 (D) X 43 (H) mm
+5˚C till +35˚C
10 % till 75 %
Läshastighet: 9.834 m/sek.
Läshastighet: 6.98 - 7.68 m/sek.
Ungefärlig uppspelningstid (enkelsidig, enkelt lager): 135 min.
Läshastighet: 4.8 - 5.6 m/sek.
Max uppspelningstid: 74 min.
Läshastighet: 4.8 - 5.6 m/sek.
Max uppspelningstid: 20 min.
1 kanal: 1,0 Vp-p (75Ω impedans)
Blu-ray-/DVD-skiva: 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75Ω impedans)
PR: 0.70 Vp-p (75Ω impedans)
PB: 0.70 Vp-p (75Ω impedans)
Blu-ray-skiva: 576i/480i
DVD: 576p/480p, 576i/480i
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM-ljud, Bitstreamljud
L(1/L), R(2/R)
Optisk
10/100BASE-TX terminal
Stöds när spelaren är ansluten med den trådlösa
nätverkadaptern från Samsung. (Modellnamn: WIS09ABGN)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Stöds
Appendix
Allmänt
Vikt
Mått
Driftstemperaturintervall
Luftfuktighetsintervall
BD (Blu-ray-skiva)
08
Specifikationer
-- Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
-- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.
-- Vikt och mått är ungefärliga.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 67
67
2012-01-12 오전 10:07:11
Appendix
Krav och kompatibilitet
ALLA skivor är INTE kompatibla.
• Begränsningar som beskrivs nedan och som finns anmärkta i denna bruksanvisning, inklusive avsnittet
Skivtyp och egenskaper i denna bruksanvisning. Skivtyper som kan spelas är: inspelade kommersiella
BD-ROM, DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-RW/-R och CD-RW/-R.
• Andra skivor, än de ovan, kan inte och/eller är inte avsedda att spelas i den här spelaren. Vissa av
ovanstående skivor kanske inte kan spelas beroende på orsaker som beskrivs nedan.
• Samsung kan inte garantera att den här spelaren kan spela alla skivor med logotyperna BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och CD-RW/-R. Den här spelaren kanske inte svarar
på alla kommandon eller kan använda alla funktioner på alla skivor. Detta, annan skivkompatibilitet och
andra produktproblem vid användning av nya eller befintliga skivformat beror på att:
-- Blu-ray är ett nytt format som är under utveckling och den här spelaren kanske inte kan använda alla
funktioner som finns på Blu-ray-skivor eftersom vissa funktioner kan vara tillval. Ytterligare funktioner
kan ha lagts till Blu-ray-formatet efter att denna spelare har tillverkats och tillgång till vissa funktioner
kan komma längre fram.
-- inte alla nya och befintliga skivformatsversioner stöds av den här produkten.
-- nya och befintliga skivformat kan har ändrats, uppdaterat, förbättrats eller förändrats på annat sätt.
-- vissa skivor tillverkas på ett sätt som gör att uppspelningen endast tillåter specifik eller begränsad
användning.
-- vissa funktioner kan vara tillval. Ytterligare funktioner kan ha lagts till efter att denna produkt har
tillverkats och tillgång till vissa funktioner kan komma längre fram.
-- vissa skivor som bär logotyperna BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och
CD-RW/-R kan vara icke-standardiserade skivor.
-- vissa skivor inte kan spelas beroende på deras fysiska kondition eller inspelningsförhållanden.
-- problem och fel kan uppstå under skapande av Blu-ray-skivor, DVD, programvara och/eller
skivtillverkning.
-- den här spelaren har en annan teknik än standard-DVD-produkter eller annan AV-utrustning.
-- det finns anledningar som är angivna i den här bruksanvisningen samt andra orsaker som upptäckts
och meddelats av SAMSUNG:s kundcenter.
• Om du stöter på problem med skivkompatibilitet eller produktanvändning ska du kontakta SAMSUNG:s
kundcenter.
Du kan även kontakta SAMSUNG:s kundcenter för uppgraderingar av den här produkten.
• Ytterligare information om begränsningar i uppspelning och skivkompatibilitet finns i avsnitten
Försiktighetsåtgärder, Innan du läser bruksanvisningen, Skivtyper och egenskaper samt Innan
uppspelning.
Kopieringsskydd
• Eftersom AACS (Advanced Access Content System) har förbättrats som skyddssystem för innehåll på
Blu-ray-skivor, liknande CSS (Content Scramble System) för DVD-format, finns vissa begränsningar för
uppspelning, analog utsignal etc. för AACS-skyddat innehåll.
Användning av den här produkten och begränsningar av den här produkten kan variera beroende
på tidpunkten för inköpet eftersom dessa begränsningar kan ha används och/eller ändrats av AACS
efter tillverkningen av den här produkten. Dessutom används BD-ROM Mark och BD+ även som
skyddssystem för innehåll på Blu-ray-skivor, vilket innebär vissa begränsningar för uppspelning av BDROM Mark och/eller BD+ -skyddat innehåll. Mer information om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller den
här produkten kan du få om du kontaktar SAMSUNG:s kundcenter.
68
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 68
2012-01-12 오전 10:07:11
08
Appendix
• Många Blu-ray-/DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till en
videobandspelare får du en bild med störningar från kopieringsskyddade Blu-ray-/DVD-skivor.
• Det här alternativet införlivar kopieringsskyddsteknik som omfattas av amerikanska patent och andra
upphovsrätter som tillhör Rovi Corporation. Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
• Enligt upphovsrättslagar i USA och i andra länder kan obehörig inspelning, användning, visning,
distribuering eller revidering av TV-program, videoband, Blu-ray-skivor, DVD-skivor och annat material
innebära lagbrott.
• För Blu-ray-spelarens progressiva skanningsutsignal: KONSUMENTEN SKALL OBSERVERA
ATT INTE ALLA HDTV-APPARATER ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DEN HÄR produkten OCH ATT
DEN KAN SKAPA ARTEFAKTER SOM SYNS I BILDEN. OM DET SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED
PROGRESSIV SKANNING REKOMMENDERAS DET ATT ANVÄNDAREN BYTER ANSLUTNINGEN
TILL UTGÅNGEN AV ”STANDARDUPPLÖSNING”. KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST OM DU HAR
NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE TV:NS KOMPATIBILITET MED DEN HÄR produkten.
Friskrivning av nätverkstjänst
Allt innehåll och alla tjänster som går att få genom den här enheten tillhör tredje parter och omfattas av
upphovsrätt, patentskydd, varumärkes- och/eller annan intellektuell upphovsrätt. Sådant innehåll och
sådana tjänster erbjuds uteslutande för din personliga och icke kommersiella användning. Du får inte
använda något innehåll eller några tjänster på ett sätt som inte har godkänts av innehållsägaren eller
tjänsteleverantören. Utan begränsning av det föregående och om det inte uttryckligen godkänns av
den tillämpliga innehållsägaren eller tjänsteleverantören, får du inte modifiera, kopiera, återge, överföra,
publicera, överföra, översätta, sälja, skapa derivativa arbeten av, exploatera, eller distribuera något
innehåll eller några tjänster som visas i den här enheten.
TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". SAMSUNG
UTDELAR INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS, VARKEN UTTALAT
ELLER UNDERFÖRSTÅTT OCH INTE I NÅGOT SYFTE. SAMSUNG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN
ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE OCH INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. SAMSUNG GARANTERAR INTE FELFRI
ANVÄNDNING, GILTIGHET, TIDSENLIGHET, JURIDISK LÄMPLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET
FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST SOM GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM DEN HÄR
ENHETEN OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE OAKTSAMHET, SKALL SAMSUNG
HÅLLAS ANSVARIGT, VARKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNTLIGT, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA,
SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, ADVOKATKOSTNADER, UTGIFTER,
ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV, ELLER I ANSLUTNING TILL, NÅGON
INFORMATION HÄRI, ELLER SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER
NÅGON TJÄNST AV DIG ELLER AV NÅGON TREDJE PART, ÄVEN OM MAN HAR INFORMERATS OM
RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
Tredjepartstjänster avbrytas eller avslutas när som helst och Samsung ger ingen garanti att något innehåll
eller någon tjänst förblir tillgänglig under en viss tidsperiod. Innehåll och tjänster som överförs av tredje
part genom nätverks- och sändningsanläggningar över vilka Samsung inte har något kontroll. Utan
begränsning till det övergripande i den här friskrivningsklausulen frånsäger sig Samsung allt ansvar för
avbrott eller tillbakadragande av innehåll eller tjänster som görs tillgängliga genom den här enheten.
Samsung ansvarar inte för kundtjänster som är relaterade till innehåll och tjänster. Eventuella frågor eller
beställningar av tjänster relaterat till innehåller eller andra tjänster ska göras direkt till respektive innehållsoch tjänsteleverantörer.
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 69
69
2012-01-12 오전 10:07:11
Appendix
Licens
• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Tillverkad under licens under U.S. Patent #'s : 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380;5,978,762; 6,487,535 och andra aktuella patent och patent under
behandling i USA och i andra länder. DTS och symbolen är registrerade varumärken,
och logotyperna för DTS Digital Surround och DTS är varumärken som tillhör DTS, Inc.
Produkt inkluderar programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
• DivX
-- OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, Inc.
Det här är en officiell DivX®-certifierad enhet som spelar upp DivX-video.
Besök www.divx.com för mer information om programverktyg för att konvertera dina filer till DivXvideo.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX®-certifierade enheten måste registreras för att kunna
spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att generera registreringskoden ska du gå till
DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx för mer information om hur du slutför
registreringen.
-- DivX®-certifierad för att spela upp DivX®-video upp till HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.
-- DivX®, DivX Certified® och logotyper associerade till dessa är varumärken som tillhör DivX, Inc och
används under licens.
-- Den här produkten täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess
dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare
• Licensmeddelande för Open Source
-- Om ett Open Source-program används finns licensavtalet för Open Source i produktmenyn.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ och dess logotyper är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
• Det här alternativet införlivar kopieringsskyddsteknik som omfattas av amerikanska patent och andra
upphovsrätter som tillhör Rovi Corporation. Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
70
Svenska
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 70
2012-01-12 오전 10:07:12
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den ursprungliga inköpsdagen,
mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till
den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer dock att uppfylla
garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid problem, finns detaljer
om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 075-SAMSUNG(726 78 64)
www.samsung.com/se
@ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans med den
ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, samt att serienumret på produkterna inte
har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av produkten
eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum.
Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än av Samsung godkända
handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på produkterna som orsakas av sådant
reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att den kräver
anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder
som gäller i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades.
Denna garanti kommer inte att omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller
för någon skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de avsedda, installation.
d) S
kada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig nätspänning,
otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till produkten
under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det rör sig om
rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter, påverkas inte av
denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning som säger annat är rättigheterna enligt denna
garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte
ansvara för indirekta skador eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller
ljudband eller på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 71
2012-01-12 오전 10:07:12
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung
Support.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 72
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-12 오전 10:07:12
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas
tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66.
Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat
avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex.
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till
förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
AK68-01995K-00
01995K-BD-D5500-XE-SWE.indb 73
2012-01-12 오전 10:07:12
BD-D5500
Blu-ray™-spiller
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service,
må du registrere produktet på
www.samsung.com/register
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 1
2012-01-12 오전 10:19:23
Nøkkelfunksjoner
Funksjoner til Blu-ray-platene
Blu-ray-plater støtter den høyeste HD-kvaliteten
som er tilgjengelig i industrien - En større kapasitet
betyr at det ikke er noen kompromisser når det
gjelder videokvalitet.
Følgende funksjoner er avhengig av platen, og vil
variere.
Utseende og navigeringen blant funksjonene vil
også variere fra plate til plate.
Ikke alle platene vil ha funksjonene som er
beskrevet nedenfor.
Videohøydepunkt
Egenskaper til Blu-ray-spilleren
3D
Denne spilleren kan spille av 3D-innhold via en
HDMI-kabel.
For å kunne implementere 3D-effekter, må
du koble til en 3D-enhet (3D-kompatibel AVforsterker, 3D-kompatibelt TV-apparat) til
spilleren ved hjelp av en HDMI-kabel, og spille av
3D-innhold samtidig som du har på deg 3D-briller.
Smart Hub
BD-ROM-formatet støtter tre svært avanserte
videokodekser, inkludert AVC, VC-1 og MPEG-2.
Videosignaler i HD-oppløsning er også tilgjengelig:
• 1920 x 1080 High Definition
• 1280 x 720 High Definition
Du kan laste ned forskjellige gratis eller
kostnadsberettige applikasjoner via
nettverkstilkoblingen. Disse programmene gir deg
tilgang til et bredt spekter av tjenester på internett,
inkludert nyheter, værmeldinger, aksjebørs, spill,
filmer og musikk.
For høykvalitets avspilling
AllShare
Hvis du vil se på høykvalitetsinnholdet på en Bluray-plate, trenger du et HDTV-apparat (High
Definition TV).
Noen Blu-ray-plater kan kreve at du bruker
spillerens HDMI OUT-kontakt for å kunne vise
høykvalitets innhold.
Muligheten til å kunne se innholdet på Blu-rayplater i høy kvalitet, kan være begrenset av
oppløsningen på ditt TV-apparat.
BD-LIVE
Du kan spille av videoer, musikk og bilder som
er lagret på enhetene dine (Som datamaskiner,
mobiltelefoner eller NAS) gjennom en
nettverkstilkobling.
Spille av multimediefiler
Du kan bruke USB-kontakten til å spille av forskjellige
former for multimediefiler (MP3, JPEG, DivX o.l.) fra
en ekstern USB-basert lagringsenhet.
Du kan bruke Blu-ray-plater som støtter BDLIVE over en nettverkstilkobling, til å se forskjellig
innhold som produsenten av platen tilbyr.
2
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 2
2012-01-12 오전 10:19:23
Sikkerhetsinformasjon
02
Advarsel
FORSIKTIG
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
FARE FOR STØT.
MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner
DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). DET som følger med produktet.
FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I
ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
Plasser ikke dette utstyret på et innelukket sted,
for eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.
ADVARSEL
Utsett ikke dette apparatet for regn eller fuktighet
som kan forårsake skade som kan føre til brann
eller elektrisk støt.
FORSIKTIG
BLU-RAY-SPILLEREN BRUKER EN USYNLIG
LASERSTRÅLE SOM KAN GI FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING DER DEN RETTES.
DU MÅ DERFOR BETJENE BLU-RAYSPILLEREN
I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
FORSIKTIG
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER. BRUK
AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER
ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM
IKKE ER ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE IKKE
DEKSLENE OG UTFØR INGEN REPARASJONER
SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND
OM ALT SERVICEARBEID.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for
beskyttede kabler og kontakter som brukes til
å koble enheten til annet utstyr. For å hindre
elektromagnetiske forstyrrelser fra elektriske
apparater som radio og fjernsyn, brukes
skjermede kabler og kontakter til tilkoblinger.
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med
en formstøpt kontakt som inneholder en sikring.
Sikringens verdi er angitt på kontaktens pinneside.
Hvis den må byttes ut, må det brukes en BS1362sikring med samme styrke.
Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke
kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må bytte
ut sikringsdekselet, må det ha samme farge som
kontaktens pinneside. Deksler kan du få kjøpt hos
forhandleren din.
Hvis kontakten ikke passer til kontakthullene i
huset ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok
til å nå en kontakt, må du skaffe en passende
sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller spørre
forhandleren om hjelp.
Hvis du må kutte av kontakten, fjerner du sikringen
før du deponerer kontakten på en forsvarlig måte.
Koble ikke kontakten til en stikkontakt fordi den
ubeskyttede ledningen kan forårsake elektrisk støt.
For å koble apparatet fra strømnettet må støpselet
trekkes ut fra stikkontakten, og må derfor være
lett tilgjengelig.
Produktet som følger med denne
brukerveiledningen, er lisensiert under visse
immaterielle opphavsrettigheter hos visse
tredjeparter.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 3
Sikkerhetsinformasjon
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT
SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
3
2012-01-12 오전 10:19:23
Sikkerhetsinformasjon
LASERPRODUKT I KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert som
et laserprodukt i klasse 1. Bruk av kontroller,
justering og andre prosedyrer enn de som er
spesifisert her kan føre til farlig stråling.
FORSIKTIG :
• SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING
I KLASSE 3B NÅR ÅPNET. UNNGÅ AT
STRÅLEN TREFFER DEG (IEC 60825-1)
• DETTE PRODUKTET BRUKER EN
LASER. BRUK AV KONTROLLERE ELLER
JUSTERINGER ELLER UTFØRELSE
AV PROSEDYRER SOM IKKE ER
ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE IKKE
DEKSLET OG UTFØR INGEN REPARASJONER
SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND
OM ALT SERVICEARBEID.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Forholdsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er
angitt nedenfor.
Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig
oppslag.
1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Lytt til alle advarsler.
8. Plasser ikke apparatet nær noen varmekilder,
for eksempel radiatorer, varmepaneler, ovner
eller andre apparater (inkludert forsterkere)
som produserer varme.
9. Opphev ikke sikkerhetsmålet for den
polariserte eller jordede kontakten. En
polarisert kontakt har to pinner hvor én er
bredere enn den andre. En jordet kontakt har
to pinner og en tredje jordingstind. Den brede,
tredje pinnen er der for din sikkerhets skyld.
Hvis den medfølgende kontakten ikke passer
i din stikkontakt, kan du be en elektriker
erstatte stikkontakten.
10. Beskytt strømledningen slik at den ikke kan
tråkkes på eller komme i klem, spesielt ved
kontakter, stikkontakter og der de går ut fra
apparatet.
11. Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er angitt
av produsenten.
12. Bruk bare med vogn, stativ,
fotostativ, brakett eller
bord som er spesifisert
av produsenten eller som
selges med apparatet. Ved
bruk av vogn, vær forsiktig
når vognen med apparatet beveges for å
unngå at den velter og forårsaker skade.
13. Ta støpslet ut av stikkontakten under
tordenvær eller hvis apparatet skal stå ubrukt
over lengre tid.
14. Overlat alt teknisk vedlikehold til kvalifiserte
personell. Service er påkrevd hvis apparatet
har blitt skadet på noen måte, for eksempel
hvis strømledningen eller kontakten er skadet,
væske søles på apparatet eller objekter
kommer inn i det, apparatet eksponeres for
regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal
eller har falt ned.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nær vann.
6. Rengjør bare med en tørr klut.
7. Ikke blokker noen av ventileringsåpningene.
Monter enheten i henhold til produsentens
instruksjoner.
4
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 4
2012-01-12 오전 10:19:23
Oppbevaring og administrasjon av
plater
Håndtering av plater
Plateform
• Bruk plater med regelmessig
form. Hvis du bruker en plate
med en unormal form (en
plate med en spesiell fasong) kan du skade
spilleren.
Holde plater
• Ikke la Blu-ray-plater ligge i spilleren over lengre
tidsperioder. Ta ut Blu-ray-platen fra spilleren og
oppbevar den i boksen.
• Vær forsiktig slik at du ikke etterlater deg
fingeravtrykk eller skraper på Blu-ray-platens
overflate.
DVD-VIDEO, Lyd-CD (CD-DA)
• Tørk av smuss eller forurensing på platen med
en myk klut.
Sikkerhetsinformasjon
VIKTIG HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON
FOR 3D-BILDER.
Les og forstå følgende sikkerhetsinformasjonen før
du bruker 3D-funksjonen.
• Enkelte seere kan oppleve ubehag når de
ser på 3D-filmer/-sendinger. Dette kan være
svimmelhet, kvalme eller hodepine.
Hvis du opplever symptomer som dette må du
stoppe å se på 3D-innhold, ta av deg de aktive
3D-brillene og ta deg en pause.
• Det å se på 3D-bilder i en lengre periode kan
være slitsomt for øynene. Hvis du føler at det
er slitsomt å se på, må du stoppe å se på
3D-innhold, ta av deg de aktive 3D-brillene og
ta deg en pause.
• En ansvarlig voksen må jevnlig sjekke inn til barn
som bruker 3D-funksjonen.
Hvis noen av barna forteller om slitne øyne,
hodepine, svimmelhet eller kvalme må du de
stoppe å se på 3D-innholdet og ta en pause.
• Du ikke bruke de aktive 3D-brillene til andre
formål (Som generelle briller, solbriller,
beskyttelsesbriller el.l.)
• Du må ikke bruke 3D-funksjonen eller de aktive
3D-brillene når du går rundt eller beveger deg
på andre måter. Hvis du bruker 3D-funksjonen
eller de aktive 3D-brillene mens du beveger deg
rundt kan føre til at du kolliderer med objekter,
snubler og/eller faller ned og kan føre til alvorlige
skader.
Blu-ray plater
02
Se på TV med 3D-funksjonen
Lagring av plater
Pass på at du ikke skader platen siden
dataene på disse platene er svært sårbare for
miljøpåvirkninger.
• Hold dem unna direkte sollys.
• Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
• Lagre dem stående.
• La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
• Hvis du plutselig flytter spilleren fra et kaldt til
et varmt sted, kan det legge seg kondens på
de bevegelige delene og linsen, noe som kan
forårsake unormal diskavspilling. Hvis dette
skjer, må du trekke ut støpslet og deretter vente
i to timer før du setter det inn i veggkontakten
igjen. Deretter setter du inn platen og forsøker å
spille den av igjen.
Forsiktighetsregler
• Skriv ikke på den trykte siden med kulepenn
eller blyant.
• Bruk ikke spray eller antistatiske midler ved
rengjøring av plater. Bruk heller ikke flyktige
kjemikalier som benzen eller tynner.
• Fest ikke etiketter eller klistremerker på plater.
(Bruk ikke plater med rester av tapeklister eller
fjernede klistremerker.)
• Bruk ikke ripesikre beskyttelser eller deksler.
• Bruk ikke plater som er skrevet på med
etikettskrivere som finnes på markedet.
• Legg ikke inn skjeve eller sprukne plater.
• Før du kobler andre komponenter til denne
spilleren, sørg for at alle komponentene er slått av.
• Unngå å berøre platens overflate
der dataene har blitt lagret.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 5
5
2012-01-12 오전 10:19:23
Sikkerhetsinformasjon
• Ikke flytt spilleren mens den spiller av en plate.
Platen kan bli skrapet opp eller skadet, samt at
selve spilleren kan også bli skadet.
• Sett ikke vannfylte blomstervaser eller små
metallobjekter på spilleren.
• Legg aldri hånden inn i plateskuffen.
• Plasser aldri noe annet enn platen i plateskuffen.
• Ytre påvirkning som lynnedslag og statisk
elektrisitet kan hindre normal bruk av denne
spilleren. Hvis dette skjer, må du slå spilleren
av og deretter på igjen med POWER-knappen,
eller ved å ta strømstøpslet ut av stikkontakten
før du setter den inn igjen. Spilleren vil igjen
fungere normalt.
• Sørg for å ta ut platen og slå av spilleren etter
bruk.
• Ta strømledningen ut av stikkontakten hvis du
ikke skal bruke spilleren på en stund.
• Rengjør platen ved å tørke den på
tvers av rillene, fra innerst til ytterst
på platen.
• Ikke utsett spilleren for væsker.
• Når strømstøpselet er koblet til vegguttaket,
trekker spilleren strøm (standbymodus) selv om
den er slått av.
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann
eller vannsprut, og ingen gjenstander som
inneholder væske, som for eksempel vaser, må
plasseres på apparatet.
• Støpslet skal benyttes som en frakoblingsenhet,
og må være lett tilgjengelig til en hver tid.
• Ikke ta på pluggen med våte hender. Hvis ikke
dette gjøres, kan det føre til støt.
• Ikke del stikkontakt med andre elektriske
apparater. Hvis ikke dette gjøres, kan det føre til
brann.
6
• Hvis du opplever unormal støy, brannlukt eller
røyk, slår du av apparatet øyeblikkelig og trekker
støpslet ut av stikkontakten. Deretter kontakter
du nærmesete kundesenter for hjelp. Hvis du
fortsetter å bruke apparatet som det er, kan det
føre til brann eller støt.
Vedlikehold av kabinettet
Bør du rengjør kabinettet til Blu-ray-spilleren må
du koble den fra strømnettet.
• Bruk ikke benzen, tynner eller andre løsemidler
til rengjøringen.
• Tørk kabinettet med en myk klut.
Begrensninger på avspilling
• Det kan hende at denne spilleren ikke vil reagere
på alle betjeningskommandoer, da enkelte Bluray-, DVD- eller CD-plater tillater en spesiell eller
begrenset betjening under avspilling.
Merk deg at dette ikke er en feil på spilleren.
• Samsung kan ikke garantere at dette produktet
vil kunne spille av alle plater som bærer Bluray-, DVD- eller CD-logoen da plateformatene
utvikler seg, samt at det kan oppstå feil under
produksjonen av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater,
og/eller med programvaren på platen.
Ta kontakt med SAMSUNG kundesenter hvis
du har spørsmål, eller opplever problemer når
du skal spille av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater
i dette produktet. I tillegg bør du se i resten av
brukerveiledningen etter ekstra informasjon om
avspillingsbegrensninger.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 6
2012-01-12 오전 10:19:24
Innhold
2
2
Funksjoner til Blu-ray-platene
Egenskaper til Blu-ray-spilleren
Sikkerhetsinformasjon
3
4
4
5
5
5
Advarsel
Forholdsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Se på TV med 3D-funksjonen
Oppbevaring og administrasjon av plater
Håndtering av plater
Komme i gang
Tilkoblinger
NORSK
Nøkkelfunksjoner
11 Før du leser brukerhåndboken
11
Platetyper og innhold som spilleren kan spille av
11
Platetyper som spilleren ikke kan spille av
12
Blu-ray platekompatibilitet
12Platetyper
13Regionkode
13Copyright
14
Støttede filformater
16
Logoer til platetyper som spilleren kan spille av
16 Tilleggsutstyr
17 Frontpanel
18 Bakpanelet
19 Fjernkontroll
19
Gjennomgang av fjernkontrollen
20
Sette opp fjernkontrollen slik at den også fungerer
på TV-apparatet ditt.
21
21
22
23
Koble til et TV-apparat
Tilfelle 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMIkabel - Best kvalitet (Anbefalt)
Tilfelle 2 : Koble til et TV-apparat med en
komponentkabel - Bedre kvalitet
Tilfelle 3 : Kobe til et TV-apparat med en audio/videokabler og en antennekabel - God kvalitet
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 7
7
2012-01-12 오전 10:19:24
Innhold
Tilkoblinger
Oppsett
8
Koble til et lydsystem
Tilfelle 1 : Koble til et lydsystem (HDMI-forsterker)
- Best kvalitet (Anbefalt)
25
Tilfelle 2 : Koble til et lydsystem (Forsterker med
Dolby digital- eller, DTS-dekoder) - Bedre kvalitet
25
Tilfelle 3 : Koble til et lydsystem (Stereoforsterker)
- God kvalitet
26 Nettverkstilkobling
26Kabelnettverk
27
Trådløst nettverk
24
24
28 Startinnstillinger
29 Bruke innstillingsmenyen
30 Skjerm
303D-innst.
31Bildeformat
31
Smart Hub skjermstørrelse
31
BD Wise (Kun Samsung-spillere)
31Oppløsning
33HDMI-fargeformat
33
Filmbilde (24Fs)
34
HDMI fargedybde
34
Stille modus
34
Progressiv modus
34 Lyd
34
Digitalt utsignal
36
PCM nedsampling
36
Dynamisk områdekontroll
36Downmixing-modus
37 Nettverk
37Nettverksinnstilling
40Nettverksstatus
41
BD-Live internett forbindelse
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 8
2012-01-12 오전 10:19:24
Basisfunksjoner
41 System
41Startinnstillinger
41
Anynet+ (HDMI-CEC)
41BD-datastyring
42Tidssone
42
DivX®-video på foresp.
42Tilbst
42 Språk
42 Sikkerhet
42BD-foreldrestyring
42DVD-foreldrestyring
42
Endre passord
43 Generelt
43Frontdisplay
43
Fjernkontroll over nettverk
43 Kundesupport
43Programvareoppgradering
45
Kontakt Samsung
NORSK
Oppsett
46 Spille av en video
46Avspilling
46Platestruktur
46 Bruke plate-/tittel-/hurtigmenyen
46
Bruke platemenyen
47
Bruke tittelmenyen
47
Spille av tittellisten
47
Bruke hurtigmenyen
47 Bruke funksjonene søke- og hoppefunksjonene
47
Søke igjennom etter en scene
47
Hoppe over kapittel
48 Repeterende avspilling
48
Gjenta kapitlet eller tittelen.
48
Repeter utvalget
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 9
9
2012-01-12 오전 10:19:24
Innhold
Basisfunksjoner
Nettverkstjenester
Tillegg
10
48 Sakte avspilling / trinnvis avspilling
48
Sakte avspilling
48
Trinnvis avspilling
49 Bruke TOOLS
49
Gå direkte til en ønsket scene
49
Bytte til fullskjerm
49
Velge bildeinnstillinger
49
Velge lydspråk
50
Velge språk for undertekster
50
Bytte kameravinkel
50
Sette opp BONUSVIEW
51 Lytte på musikk
51
Spille av en lyd-CD (CD-DA)/MP3
51
Repetere en lyd-CD (CD-DA)/MP3
51Spilleliste
52 Vise bilder
52
Vise JPEG-bilder
52
Bruke TOOLS
53 Spille av fra en USB-basert lagringsenhet
54
54
57
59
61
61
61
63
63
Bruke Smart Hub
Starte Smart Hub for første gang
Innstillingsmenyen - BLÅ (D)
Menyen Redigeringsmodus - GUL (C)
Sorteringsmenyen - GRØNN (B)
Samsung Apps
Betalte applikasjoner
BD-LIVE™
Bruke AllShare-funksjonen
64 Feilsøking
66Reperasjoner
67 Spesifikasjoner
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 10
2012-01-12 오전 10:19:24
Komme i gang
03
Før du leser brukerhåndboken
Betegnelse
Logo
Ikon
Definisjon
h
z
Indikerer en funksjon som er tilgjengelig på BD-ROM eller BD-RE-/-R-plater spilt inn
i formatet BD-RE.
Z
�
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på en DVD-VIDEO eller tatt opp på en
DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-plater som er innspilt og sluttbehandlet.
�
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-,
BD-RE-/-R-plater, og USB-baserte lagringsenheter som media av typen DivX, MKV
og MP4.
o
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på lydplate av typen CD-RW/-R
(CD-DA-formatert).
-
�
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-,
BD-RE-/-R-plater, og USB-baserte lagringsenheter som media av typen MP3 eller WMA.
-
G
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-,
BD-RE-/-R-plater, og USB-baserte lagringsenheter som media av typen JPEG.
VIDEO
-
MUSIKK
PHOTO
Komme i gang
Platetyper og innhold som spilleren kan spille av
✎✎ MERK
▪▪ Det er mulig at spilleren ikke vil kunne spille av enkelte CD-RW-/-R- og DVD-R-plater på grunn av platetypen, eller
innpillingsbetingelsene.
▪▪ Hvis en DVD-RW/-R-plate ikke er spilt inn på korrekt måte i DVD-video-formatet, vil den ikke kunne spilles av.
▪▪ Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen DVD-R med en bithastighet som overstiger
10 Mbps.
▪▪ Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen BD-R eller USB-enheter med en bithastighet
som overstiger 30 Mbps.
Platetyper som spilleren ikke kan spille av
• HD DVD
• Plater av typen DVDROM/PD/MV el.l.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(unntatt CD-lag)
• DVD-RW (VR-modus) • 3,9 GB DVD-R-plate for
redigering.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(Plater av typen CD-G
vil spille av lyd, men
ikke grafikk)
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 11
11
2012-01-12 오전 10:19:24
Komme i gang
✎✎ MERK
▪▪ Noen kommersielle plater og DVD-plater som er
kjøpt utenfor ditt område, vil kanskje ikke kunne
spilles av med denne spilleren.
▪▪ Avspillingen vil kanskje ikke fungere for noen
platetyper, eller når det utføres spesielle operasjoner
som endring av vinkel eller justering av sideforhold.
Informasjon om platene er skrevet i detalj på boksen.
Se om nødvendig på den.
▪▪ Ikke la platene bli skitne eller få riper. Fingeravtrykk,
skitt, støv, riper og avleiringer fra sigarettrøyk på
opptaksflaten kan gjøre det umulig å spille av platen.
▪▪ Når en BD-J-tittel spilles av, kan innlastingen ta
lenger tid enn normalt, eller noen funksjoner utføres
langsomt.
▪▪ Det kan hende at denne spilleren ikke vil reagere
på alle betjeningskommandoer, da enkelte Bluray-, DVD- eller CD-plater tillater en spesiell eller
begrenset betjening under avspilling.
Merk deg at dette ikke er en feil på spilleren.
▪▪ Samsung kan ikke garantere at denne spilleren
vil kunne spille av alle plater som bærer Blu-ray-,
DVD- eller CD-logoen da plateformatene utvikler
seg, samt at det kan oppstå feil under produksjonen
av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater, og/eller med
programvaren på platen.
Ta kontakt med SAMSUNG kundesenter hvis du har
spørsmål, eller opplever problemer når du skal spille
av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater i dette produktet. I
tillegg bør du se i resten av brukerveiledningen etter
ekstra informasjon om avspillingsbegrensninger.
Blu-ray platekompatibilitet
Plater av typen Blu-ray er et nytt og modnende format.
Derfor er det mulig at platene ikke er kompatible.
Ikke alle plater er kompatible, og ikke alle
plater vil kunne spilles av. Se i avsnittet for
overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader i
denne håndboken.
12
Platetyper
BD-ROM
Blu-ray ROM-platen kan bare spilles av.
Dette produktet kan spille av forhåndsinnspilte
kommersielle BD-ROM-plater.
BD-RE/-R
Blu-ray RE-/-R-plater kan brukes til opptak og
avspilling.
Dette produktet kan spille av BD-RE-/-R-plater
som er tatt opp av andre kompatible Blu-rayopptakere.
DVD-VIDEO
• Dette produktet kan spille av forhåndsinnspilte
kommersielle DVD-plater (DVD-VIDEO) med
filmer.
• Når du bytter fra det første til det andre laget
i en tolags DVD-VIDEO-plate, kan det oppstå
små forstyrrelser i bilde og lyd. Dette er ikke et
tegn på feil ved produktet.
DVD-RW/-R/+R
Dette produktet kan spille av plater av typen DVDRW/-R/+R som er innspilt og sluttbehandlet med
en DVD-opptaker. Om du kan spille den av er
avhengig av opptaksbetingelsene.
DVD+RW
• Dette produktet kan spille av DVD+RWplater som er innspilt med en Samsung DVDopptaker. Om du kan spille den av er avhengig
av opptaksbetingelsene.
Lyd-CD (CD-DA)
• Dette produktet kan spille av CD-RW-/-R plater
med lyd i CD-DA-format.
• Enkelte CD-RW/-R plater kan kanskje ikke
spilles av på produktet på grunn av kvaliteten på
innspillingen.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 12
2012-01-12 오전 10:19:24
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Denne spilleren kan spille av plater i AVCHDformatet. Disse platene spilles normalt inn og
brukes i videokamera.
• AVCHD-formatet er et digitalt format med høy
oppløsning for videokamera.
• Formatene MPEG-4 AVC/H.264 komprimerer
bildene med en større effektivitet enn de
konvensjonelle komprimeringsformatene for
bilder.
• Noen AVCHD-plater bruker "x.v.Color"-formatet.
Denne spilleren kan av plater i AVCHD-plater
som bruker "x.v.Color"-formatet.
• "x.v.Color" er et varemerke som tilhører Sony
Corporation.
• "AVCHD" og AVCHD-logoen er varemerker som
tilhører Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
og Sony Corporation.
✎✎ MERK
Både spilleren og platene er kodet etter region.
Disse regionale kodene må passe sammen hvis
platen skal kunne spilles av. Hvis kodene ikke
passer sammen, kan ikke platen spilles.
Regionnummeret denne spilleren tilhører er
beskrevet på spillerens bakside.
Platetype
Regionkode
Blu-ray
DVD-VIDEO
▪▪ Det kan hende at du ikke får spilt av enkelte
plater med AVCHD-formatet, avhengig av
opptaksbetingelsene.
Plater av typen AVCHD må sluttbehandles.
▪▪ "x.v.Color" gir et bredere fargespekter enn normale
DVD-plater for videokamera.
▪▪ Det er mulig at enkelte plater i DivX-, MKV- og MP4formatet ikke kan spilles av, og dette kan avhenge
av oppløsning og bildehastigheten.
Område
a
Nord-Amerika, MellomAmerika, Sør-Amerika, Korea,
Japan, Taiwan, Hong Kong og
sørøstlige Asia
b
Europa, Grønland, franske
territorier, Midtøsten, Afrika,
Australia og New Zealand.
c
India, Kina, Russland, Sentralog Sør-Asia.
1
USA, amerikanske territorier og
Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Sør Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika, SentralAmerika, Australia, New
Zealand, Stillehavsøyene,
Karibia
5
Russland, Øst-Europa, India, det
meste av Afrika, Nord-Korea,
Mongolia
6
Kina
Copyright
©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke
reproduseres eller kopieres, helt eller delvis,
uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 13
Komme i gang
• Bruk en CD-RW-/-R plate på 700 MB (80
minutter).
Bruk om mulig ikke en CD på 800 MB (90
minutter), da platen kanskje ikke kan spilles av.
• Hvis CD-RW-/-R-platen ikke ble spilt inn som
en lukket økt, kan det bli en forsinkelse tidlig
i avspillingstiden, og det kan hende at alle de
innspilte filene ikke kan spilles av.
• Noen CD-RW-/-R-plater vil kanskje ikke kunne
spilles av på dette produktet, avhengig av
enheten som ble brukt til brenningen. For
innhold spilt inn på CD-RW-/-R-medier fra CDplater for personlig bruk, kan spillbarhet variere i
forhold til innhold og plater.
Regionkode
03
CD-RW/-R
13
2012-01-12 오전 10:19:24
Komme i gang
Støttede filformater
Merknader om USB-kontakten
• Spilleren din støtter USB-baserte lagringsmedier som MP3-spillere, digitale kamera og kortlesere med
USB-kontakt.
• Spilleren støtter ikke mappe- eller filnavn som er lengre enn 128 tegn.
• Det er mulig at enkelte USB-enheter/digitale kamera ikke er kompatibelt med produktet.
• Spilleren støtter filsystemene FAT16, FAT32 og NTFS.
• Koble USB-baserte enheter rett i produktets USB-port. Det kan føre til kompatibilitetsproblemer hvis
du bruker en USB-forlenger når du kobler til.
• Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en kortleser med flere kortspor, kan det hende at denne ikke
fungerer som den skal.
• Spilleren støtter ikke PTP-protokollen.
• Du må ikke koble fra USB-enheten under en "Innlastingsprosess".
• Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil det ta å vise det.
• Denne spilleren kan ikke spille av MP3-filer som inneholder DRM (Digital Rights Management) som er
lastet ned fra kommersielle nettsteder.
• Spilleren din støtter bare video som er under 30fps (bildehastighet).
• Spilleren din støtter bare USB-baserte masselagringsenheter (MSC). Eksempler på MSC-enheter er
minnepinner og USB-baserte harddisker. (HUB støttes ikke.)
• Det er mulig at enkelte USB-baserte harddisker, kortlesere eller minnepinner ikke er kompatibelt med
dette produktet.
• Hvis noen enheter krever mye strøm, kan USB-enheten begrenses av sikkerhetskretser.
• Hvis enheten blir koblet fra, eller hvis avspillingen er ustabil når du spiller av fra en USB-basert harddisk,
må du koble til strømmen.
Hvis problemet fortsatt er tilstede må du ta kontakt med produsenten av den USB-baserte harddisken.
• Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte (Ved å utføre funksjonen "Sikker fjerning av USB" for å
forhindre mulige skader på den USB-baserte lagringsenheten.
Trykk MENU for å gå til Hjem-menyen, trykk GUL(C), og trykk deretter ENTER.
• SAMSUNG kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap av filer.
Støttede videoformater
Filforlengelse
Format
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
14
Videokodeks
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Oppløsning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Bildehastighet
(fps)
Bithastighet
(Mbsp)
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
Lydkodeks
8
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
8
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 14
2012-01-12 오전 10:19:24
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
PS
*.ts
*.tp
*.trp
1920x1080
6 ~ 30
1920x1080
6 ~ 30
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
H.264
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
6 ~ 30
24/25/30
6 ~ 30
25
WMA
25
25
25
1920x1080
24/25/30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
TS
1920x1080
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
WMA
8
25
Komme i gang
ASF
03
*.asf
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
ƒƒ Begrensninger
-- Selv om en fil er kodet med en av de støttede kodeksene nevnt ovenfor, kan det hende at den ikke kan
spilles av da det er innholdsmessige problemer i filen.
-- Normal avspilling kan ikke garanteres hvis filens informasjon er feil, eller hvis filen i seg selv er skadet.
-- Filer som har en høyere bithastighet/bildehastighet enn standard kan ha hakkende lyd/bilde under
avspilling.
-- Søkefunksjonen (hopp over) er ikke tilgjengelig hvis filens indekstabell er skadet.
-- Når du spiller av en fil over en nettverksforbindelse, kan det hende at avspillingen hakker, og dette
avhenger av det etablerte nettverkshastigheten.
ƒƒ Videodekoder
-- Støtter opp til H.264 nivå 4.1
-- Støtter ikke H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD
-- MPEG4 SP, ASP:
Under 1280 x 720: 60 bilder maks
Over 1280 x 720: 30 bilder maks
-- Støtter ikke GMC 2 eller høyere
ƒƒ Lyddekoder
-- Støtter WMA 7, 8, 9 og STD
-- Støtter ikke WMA 9 PRO flerkanals tapsfri lyddekoding hvis det er flere enn 2 kanaler
-- Støtter ikke samplingsrater i WMA med 22050Hz mono
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 15
15
2012-01-12 오전 10:19:25
Komme i gang
Støttede filformater for undertekster på DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Støttede musikkformater
Filforlengelse
Format
Lydkodeks
Kompatibilitet
*.wma
WMA
WMA
Kompatibel med WMA versjon 10
* Samplingshastighet (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bithastighet - Alle bithastigheter i området 5kbps til 384kbps
*.mp3
MP3
MP3
-
Logoer til platetyper som spilleren kan spille av
Blu-ray-plate
3D Blu-ray-plate
DTS-HD Master Audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
PAL-systemet i Storbritannia,
Frankrike, Tyskland osv.
Java
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
Audio/Video-kabel
Batterier til fjernkontroll
(Størrelsen AAA)
TV
POWER
POWER
BONUSVIEW
2D3D
1
SOURCE
2
3
4
5
6
7
8
9
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
SEARCH
REPEAT
SUBTITLE
0
RETURN
SMART
HUB
AUDIO
POPUP
INFO
TOOLS
EXIT
79
VOL
Brukerhåndbok
16
MUTE
CH
Fjernkontroll
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 16
2012-01-12 오전 10:19:25
b
Komme i gang
a
03
Frontpanel
c d e f gh
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PLATESKUFF
Åpner plateskuffen slik at du kan sette inn en plate.
STRØMKNAPP
Slår spilleren på og av.
SKJERM
Viser avspillingsstatus osv.
STOPP-KNAPP
Stanser avspillingen av platen.
SPILL AV/PAUSE-KNAPP
Spiller av en plate eller stanser avspillingen.
ENTER-KNAPP
Velger et menypunkt og spiller platen.
ÅPNE/LUKKE-KNAPP
Åpner og lukker plateskuffen.
SENSOR FOR
FJERNKONTROLL
Registrerer signalene fra fjernkontrollen.
USB-KONTAKT
Du kan koble en USB-basert minnepinne inn her og bruke den som lagringsenhet
når spilleren er koblet til BD-LIVE. Du kan også bruke USB-porten til oppgradering
av fastvare og avspilling av filer i formatene MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
✎✎ MERK
▪▪ Du kan kun utføre en programvareoppdatering ved hjelp av USB-porten når du bruker en USB-basert minnepinne.
▪▪ Når spilleren viser Blu-ray-menyen, kan du ikke starte filmen ved å trykke avspillingsknappen på spilleren eller
fjernkontrollen. For å kunne spille av filmen må du velge Spill av film eller Start på platemenyen, og deretter må du
trykke ENTER.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 17
17
2012-01-12 오전 10:19:25
Komme i gang
Bakpanelet
ab c
d
g f e
1
WIRELESS LAN ADAPTER
Kontakt for tilkobling av det valgfrie trådløse nettverkskortet (WIS09ABGN), slik at
du kan benytte et trådløst nettverk (LAN).
LAN
Brukes til nettverksbaserte tjenester (Se side 54-63), BD-LIVE og
programvareoppdateringer ved hjelp av nettverksforbindelsen.
HDMI OUT
4
Hvis du vil ha best mulig bilde og lyd, bør du bruke en HDMI-kabel mellom denne
HDMI-utgangen og HDMI-inngangen på TV-apparatet, eller på forsterkeren.
COMPONENT OUT
Kontakt for eksterne enheter som har en komponent-inngang for video.
6
VIDEO OUT
Kobles til inngangen på eksternt utstyr som bruker en videokabel.
AUDIO OUT
Kobles til lydinngangen på eksternt utstyr som bruker lydkabler.
DIGITAL AUDIO OUT
Kobles til en AV-forsterker.
2
3
5
7
18
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 18
2012-01-12 오전 10:19:26
03
Fjernkontroll
Slå spilleren på og av.
Brukes til å åpne og lukke plateskuffen.
Trykk her for å bruke bonusviewfunksjonen.
Trykk nummerknappene for å betjene
alternativene.
Trykk på denne for å bytte språk på
undertekstene på Blu-ray-/DVD-plater.
TV
POWER
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Slå TV-apparetet av og på.
(se side 20 for mer informasjon om
betjening av TV-apparat)
Lar deg etter oppsettingen velge
inngangskilde på TV-apparatet ditt.
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
Bruk denne til å få tilgang til forskjellige
lydfunksjoner på en plate (Blu-ray/DVD)
AUDIO
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
Trykk for å søke bakover eller fremover på
en plate.
Trykk for å pause en plate.
Trykk for å stanse en plate.
Bruk denne knappen til å se på
platemenyen.
Trykk her for å gå til startmenyen.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Trykk her for å bruke Tools-menyen.
Går tilbake til forrige meny.
Trykk her for å bruke Smart Hub.
Trykk her for å søke etter innhold.
Volumjustering for fjernsynet.
Kobler ut TV-apparatets høyttalere.
Montere batteriene
Komme i gang
Gjennomgang av fjernkontrollen
INTERNET@
SMART
HUB
SEARCH
REPEAT
79
VOL
MUTE
CH
Trykk for å spille av en plate.
Bruk denne til å gå inn i hurtigmenyen/
tittelmenyen.
Bruk denne for å vise avspillingsinformasjonen
under avspilling av Blu-ray-/DVD-plater.
Brukes til å velge et menyelement, og
endrer verdien til elementet.
Trykk her for å avslutte menyen.
Disse knappene benyttes både til menyen
på spilleren, men også til flere forskjellige
Blu-ray-funksjoner.
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor eller
plate.
Trykk for å velge en TV-kanal.
✎✎ MERK
▪▪ Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal:
• Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til
polene +/–.
• Sjekk om batteriene er utladet.
• Sjekk om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
• Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
FORSIKTIG
!!
▪▪ Brukte batterier må avhendes i henhold til
lokale miljøbestemmelser. De må ikke legges i
husholdningsavfallet.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 19
19
2012-01-12 오전 10:19:26
Komme i gang
Sette opp fjernkontrollen slik
at den også fungerer på TVapparatet ditt.
Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere visse
funksjoner på TV-apparatet.
Knapp
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funksjon
Brukes til å slå fjernsynet på og av.
Benyttes til å velge en ekstern kilde på TVapparatet.
Brukes til å justere volumet på fjernsynet.
TV CH (,/.) Brukes til å velge ønsket kanal.
TV MUTE
Brukes til å slå lyden på og av.
✎✎ MERK
▪▪ Funksjonene som er listet opp ovenfor, vil ikke
nødvendigvis fungere på alle fjernsynsapparater.
Hvis du får problemer må du bruke fjernkontrollen
som fulgte med TV-apparatet.
Bruk fremgangsmåten nedenfor til å finne ut
om fjernsynet er kompatibelt.
1. Slå på fjernsynet.
2. Pek fjernkontrollen mot fjernsynet.
3. Trykk på og hold inn TV POWER, tast inn
den tosifrede koden i tabellen til høyre som
tilsvarer ditt fjernsynsmerke ved å trykke på
de aktuelle nummerknappene.
Hvis TV-apparatet er kompatibelt med
fjernkontrollen, blir det slått av.
Fjernkontrollen er nå programmert til å betjene
TV-apparatet.
✎✎ MERK
▪▪ Hvis det er angitt flere koder for ditt fjernsynsmerke,
prøver du dem etter tur til du finner én som fungerer.
▪▪ Hvis batteriene i fjernkontrollen skiftes ut, må
produsentkoden angis på nytt.
Styringskoder for TV
Merke
SAMSUNG
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
20
Kode
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Merke
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kode
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
TV POWER+06, +55,
+56, +57
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 20
2012-01-12 오전 10:19:26
Tilkoblinger
04
Koble til et TV-apparat
1. Når du skal bruke en HDMI-kabel, må du koble HDMI OUT-kontakten bak på spilleren til HDMI INkontakten på TV-apparatet ditt.
Tilkoblinger
Tilfelle 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMI-kabel - Best kvalitet
(Anbefalt)
2. Slå på spilleren og TV-apparatet.
3. Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til HDMI-signalet fra spilleren vises på TVskjermen.
• Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet (side 20), må du trykke
TV SOURCE på fjernkontrollen, og velge HDMI som ekstern kilde på TV-apparatet.
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
✎✎ MERK
▪▪ En HDMI-kabel sender et digitalt lyd og bildesignal, slik at du ikke trenger noen egen lydkabel.
▪▪ Hvis spilleren er koblet til TV-apparatet i HDMI 720p, 1080i, 1080p-modus, må du bruke en høyhastighets (kategori 2)
HDMI-kabel.
▪▪ HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (Innholdsbeskyttelse for digitale medier med høy båndbredde), vises det snø på skjermen.
▪▪ Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for
TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
▪▪ Når du kobler spilleren til TV-apparatet med en HDMI-kabel for første gang, eller til et nytt TV-apparat, velges den
høyeste mulige HDMI-oppløsningen som TV-apparatet støtter automatisk.
▪▪ Du må ha en HDMI-tilkobling satt opp for å kunne nyte videoer med 3D-teknologi.
▪▪ En lang HDMI-kabel kan føre til forstyrrelser på skjermen. Hvis dette er tilfellet, kan du slå av alternativet Dyp farge på menyen.
▪▪ Hvis du bruker HDMI-til-DVI-kabel til å koble til skjermen, må du også koble AV OUT eller Digital Audio UTGANG til
skjermen eller et lydsystem for å høre lyden.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 21
21
2012-01-12 오전 10:19:26
Tilkoblinger
Tilfelle 2 : Koble til et TV-apparat med en komponentkabel
- Bedre kvalitet
-- Du kan koble spilleren til TV-apparatet med en komponentkabel.
-- Dette gir et bilde med høy kvalitet og presis fargegjengivelse. Komponentvideo deler bildeelementet i
sort-hvitt-signaler (Y), blå (PB) og røde (PR) signaler, noe som gir skarpe og rene bilder. (Lydsignalene
leveres gjennom lydutgangen.)
1. Når du skal bruke en komponentkabel, må du koble COMPONENT OUT-kontakten bak på spilleren
til COMPONENT IN-kontakten på TV-apparatet ditt.
2. Lydkablene må du koble mellom AUDIO OUT-kontaktene (rød og hvit) bak på spilleren til AUDIO
IN-kontaktene (rød og hvit) på TV-apparatet ditt.
3. Slå på spilleren og TV-apparatet.
4. Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til "COMPONENT"-signalet fra produktet
vises på TV-skjermen.
• Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet (side 20), må du trykke
TV SOURCE på fjernkontrollen, og velge COMPONENT som ekstern kilde på TV-apparatet.
Lydkabel
Rød
Hvit
Rød
Blå
Komponentkabel
(ikke inkludert)
Grønn
✎✎ MERK
▪▪ Komponentkontaktene på TV-apparatet kan være merket med "R-Y, B-Y, Y" eller "Cr, Cb, Y" i stedet for "PB, PR, Y",
avhengig av produsent. Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen til TV-apparatet hvis du vil vite mer..
▪▪ Du kan velge mellom mange ulike oppløsninger, som f.eks. 1080i, 720p, 576p/480p eller 576i/480i, avhengig av
innholdstype. (Se side 31~33)
▪▪ Faktisk oppløsning kan avvike fra innstillingene på oppsettmenyen hvis både Komponent- og HDMI-kabel er koblet til.
Oppløsningen kan også variere avhengig av innholdstypen. (Se side 31~33)
22
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 22
2012-01-12 오전 10:19:27
Tilkoblinger
1. Når du skal bruke en Audio/Video-kabel, må du koble kabler mellom VIDEO OUT-kontakten (Gul) /
AUDIO OUT-kontaktene (rød og hvit) bak på spilleren og VIDEO IN-kontaktene (Gul) / AUDIO INkontaktene (Rød og hvit) bak på TV-apparatet.
04
Tilfelle 3 : Kobe til et TV-apparat med en audio/video-kabler og en antennekabel
- God kvalitet
2. Slå på spilleren og TV-apparatet.
3. Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til "VIDEO"-signalet fra spilleren vises på TVskjermen.
• Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet (side 20), må du trykke
TV SOURCE på fjernkontrollen, og velge VIDEO som ekstern kilde på TV-apparatet.
Audio/Video-kabel
Rød
Hvit
Gul
✎✎ MERK
▪▪ Det kan oppstå støy hvis lydkabelen plasseres for nær strømkabelen.
▪▪ Se siden som omhandler tilkobling av AV-forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 24-25)
▪▪ Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis
du vil ha mer informasjon.
FORSIKTIG
!!
▪▪ Du må ikke koble spilleren til TV-apparatet via en videospiller. Videosignaler som mates via videospilleren, kan bli
påvirket av kopibeskyttelsessystemer og bildet vil bli forstyrret på TV-apparatet.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 23
23
2012-01-12 오전 10:19:27
Tilkoblinger
Koble til et lydsystem
• Skru ned volumet når du slår på forsterkeren. Plutselige høye lyder kan forårsake hørselsskade og
skade på høyttalerne.
• Velg utgangsformat for lyden i henhold til egenskapene til forsterkeren. (Se side 34-36)
• HDMI-kontaktenes plassering kan variere, avhengig av forsterkeren. Se i brukerveiledningen til
forsterkeren hvis du vil ha mer informasjon.
Tilfelle 1 : Koble til et lydsystem (HDMI-forsterker) - Best kvalitet
(Anbefalt)
1. Når du skal bruke en HDMI-kabel, må du koble HDMI OUT-kontakten bak på spilleren til HDMI INkontakten på forsterkeren ditt.
2. Når du skal bruke en HDMI-kabel må du koble en kabel fra HDMI OUT-kontakten på forsterkeren til
HDMI IN-kontakten på TV-apparatet ditt.
3. Slå på spilleren, TV-apparatet og forsterkeren.
4. Bruk inngangsvelgeren på forsterkeren og TV-apparatet til å velge den eksterne kilden, slik at du kan
høre lyd fra produktet. Se i forsterkerens brukerveiledning for informasjon om hvordan du kan sette
opp forsterkerens lydinnganger.
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
24
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 24
2012-01-12 오전 10:19:28
2. Bruk videokabler til å koble HDMI,
COMPONENT eller VIDEO OUT-kontaktene
bak på spilleren til HDMI-, COMPONENT
eller VIDEO IN-kontakten på TV-apparatet
ditt. (Se side 21-23)
3. Slå på spilleren, TV-apparatet og forsterkeren.
4. Bruk inngangsvelgeren på forsterkeren til
å velge den eksterne kilden, slik at du kan
høre lyd fra produktet. Se i forsterkerens
brukerveiledning for informasjon om hvordan du
kan sette opp forsterkerens lydinnganger.
5. Bruk inngangsvelgeren på fjernkontrollen til
TV-apparatet når du skal velge videokilde
(HDMI, komponent eller Video).
Tilfelle 2 : Optisk kabel
(ikke inkludert)
Rød
1. Koble lydkablene fra AUDIO OUT-kontaktene
(rød og hvit) bak på produktet til AUDIO INkontaktene (rød og hvit) på stereoforsterkeren.
Tilkoblinger
1. Når du skal bruke en optyisk kabel, må du
koble en kabel fra DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)-kontakten bak på spilleren til
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)-kontakten på
forsterkeren din.
Tilfelle 3 : Koble til et lydsystem
(Stereoforsterker) - God kvalitet
04
Tilfelle 2 : Koble til et lydsystem
(Forsterker med Dolby digitaleller, DTS-dekoder)
- Bedre kvalitet
2. Bruk videokabler til å koble HDMI,
COMPONENT eller VIDEO OUT-kontaktene
bak på spilleren til HDM-, COMPONENT eller
VIDEO IN-kontakten på TV-apparatet ditt. (Se
side 21-23)
3. Slå på produktet, TV-apparatet og
stereoforsterkeren.
4. Bruk inngangsvelgeren til stereoforsterkeren
til å velge den eksterne kilden, slik at du kan
høre lyd fra produktet. Se i brukerveiledningen
for stereoforsterkeren hvis du trenger mer
informasjon om hvordan du velger lydinngang
på stereoforsterkeren.
5. Bruk inngangsvelgeren på fjernkontrollen til
TV-apparatet når du skal velge videokilde
(HDMI, komponent eller Video).
Tilfelle 3 : Lydkabel
Hvit
✎✎ MERK
▪▪ Hvis du bruke den digitale lydtilkoblingen som er beskrevet i tilfelle 2, vil du bare kunne høre to fronthøyttalere med
innstilling av digital utgang som PCM.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 25
25
2012-01-12 오전 10:19:28
Tilkoblinger
Nettverkstilkobling
Denne spilleren lar deg bruke nettverksbaserte tjenester (Se side 54-63) som Smart Hub og BD-LIVE,
og du kan oppgradere programvaren når den er koblet til et nettverk. Vi anbefaler at du bruker et
tilgangspunkt eller en IP-ruter som tilkobling. Se i brukerveiledningen til ruteren for mer informasjon om
tilkoblingen, eller ta kontakt med produsenten for teknisk assistanse.
Kabelnettverk
1. Ved hjelp av en nettverkskabel (UTP-kabel) må du koble sammen LAN-kontakten på produktet med
LAN-kontakten på modemet ditt.
2. Se side 37-41 for mer informasjon om oppsett av nettverket.
Ruter
Bredbåndsmodem
(Med integrert ruter)
Eller
Bredbåndstjeneste
Bredbåndsmodem
Bredbåndstjeneste
ettverksoppsett med datamaskin for
N
AllShare-funksjonen
✎✎ MERK
▪▪ Det er mulig at tilgang til Samsungs oppdateringsserver ikke er tillat, avhengig av hvilken ruter du bruker, og tilbyderens
policy. Ta kontakt med din internettleverandør ISP (Internet Service Provider) for mer informasjon.
▪▪ DSL-brukere må bruke ruteren til å sette opp en tilkobling.
▪▪ For å kunne bruke AllShare-funksjonen, må du koble datamaskinen din til nettverket som vist på figuren.
Tilkoblingen kan være kablet eller trådløs.
26
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 26
2012-01-12 오전 10:19:28
04
Trådløst nettverk
1. Et trådløst tilgangspunkt/ruter og Samsungs Wireless LAN Adapter er nødvendig for å kunne sette
opp en trådløs nettverkstilkobling. Koble det trådløse nettverkskortet (ikke inkludert) inn i kontakten
for dette bak på spilleren. Se diagrammet nedenfor.
2. Se side 37-41 for mer informasjon om oppsett av nettverket.
Tilkoblinger
Du kan koble deg til et nettverk med en trådløs IP-deler (En ruter eller et modem).
Bredbåndstjeneste
ettverksoppsett
N
med datamaskin for
AllShare-funksjonen
Trådløs IP-deler
Trådløs nettverksadapter
(ikke inkludert)
✎✎ MERK
▪▪ Du må bare bruke det trådløse nettverksadapteren fra Samsung sammen med dette produktet.
(Modellnavn : WIS09ABGN).
Du må ikke bruke dette trådløse nettverkskortet sammen tredjeparts spillere.
Ta kontakt med en Samsung-forhandler hvis du vil kjøpe Samsungs Wireless LAN Adapter.
▪▪ Du må bruke en trådløs IP-deler som støtter IEEE 802.11 a/b/g/n. (n anbefales for stabil drift av det trådløse
nettverket.)
▪▪ Trådløse nettverk kan, i egenskap av seg selv, forårsake forstyrrelser, avhengig av bruksbetingelsene (AP-ytelse,
avstand, hindring, forstyrrelser av andre radiosendere etc).
▪▪ Sette den trådløse IP-deleren til infrastrukturmodus. Ad-hoc-modus støttes ikke.
▪▪ Spilleren støtter bare følgende trådløse sikkerhetsprotokoller :
WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
▪▪ På grunn av endringene i WiFi-policy, vil ikke denne spilleren kunne støtte TKIP-krypteringen i modusen 802.11n.
▪▪ For å kunne bruke AllShare-funksjonen, må du koble datamaskinen din til nettverket som vist på figuren.
Tilkoblingen kan være kablet eller trådløs.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 27
27
2012-01-12 오전 10:19:29
Oppsett
Startinnstillinger
1. Slå på spilleren etter at du har koblet til
spilleren.
Når du kobler spilleren til et TV-apparat første
gang vil spilleren slå seg på automatisk, og
skjermen med startinnstillingene vil vises.
• Hjem-menyen
Mitt innhold
Videoer
Bilder
Musikk
Min enhet
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Deutsch
Ελληνικά
Eesti keel
Indonesia
Suomi
Italiano
Čeština
English
Français
Magyar
한국어
m Move " Enter
2. Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket språk, og
trykk deretter ENTER.
3. Trykk ENTER for å velge Start.
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket bildeforhold, og
trykk deretter på ENTER. (Se side 31)
5. Bruk ▲▼ til å velge ønsket nettverksinnstilling:
Kable, Trådløs (Generell), WPS(PBC)
eller One Foot Connection og trykk
deretter ENTER. Hvis du ikke kjenner
nettverksinnstillingene dine, kan du trykke
BLÅ (D) på fjernkontrollen for å hoppe
over nettverksinnstillingene her, fullføre
startinnstillingene og gå til Hjem-menyen.
Hvis du velger en nettverksinnstilling, kan du
gå til side 37 - 41 for mer informasjon om
nettverksinnstillingene. Når du er ferdig må du
gå til trinn 6.
6. Hjem-menyen vises. (Hvis du vil ha mer
informasjon om Hjem-menyen, se side 29).
28
Internet
Innst.
d WPS(PBC)
✎✎ MERK
▪▪ Når spilleren kobles til et TV-apparat første gang, vil
spilleren slå seg på automatisk. Dette er ikke en feil.
▪▪ Hjem-menyen vil ikke bli vist hvis du ikke setter opp
de opprinnelige innstillingene, med følgende unntak.
▪▪ Hvis du trykker BLÅ (D) under nettverksoppsettet,
får du tilgang til Hjem-menyen selv om
nettverksoppsettet ikke er ferdig ennå.
▪▪ Hvis du vil vise skjermen med startinnstillingene
igjen for å gjøre endringer på oppsette, må du
tilbakestille spilleren. (Se side 42)
▪▪ Hvis du bruker en HDMI-kabel til å koble spilleren til
et Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibelt TV-apparat
fra Samsung TV og 1.) Du har satt Anynet+ (HDMICEC)-funksjonen til På på både TV-apparatet og og
spilleren, og 2.) Du har satt opp TV-apparatet med
en språk som støttes av spilleren, vil spilleren velge
dette språket som foretrukket språk automatisk.
▪▪ Hvis spilleren står i stoppmodus i mer enn 5
minutter, vil du se en skjermsparer på TV-skjermen.
Hvis spilleren har vist skjermspareren i mer enn 20
minutter, vil den slå seg av automatisk.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 28
2012-01-12 오전 10:19:30
BONUSVIEW
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
9
AUDIO
0
MENU
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny, og
trykk deretter ENTER.
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket element og trykk
deretter ENTER.
3
2
1
SMART
SEARCH
5. Trykk EXIT hvis du vil gå ut av menyen.
✎✎ MERK
4
▪▪ Når spilleren er koblet til et nettverk må du velge
Smart Hub på Hjem-menyen.
Last ned ønsket innhold fra Samsung Apps.
(Se side 61 - 63)
▪▪ Antallet trinn du må igjennom avhenger av menyen
du har valgt.
▪▪ Skjermmenyene (OSD) på denne spilleren kan endres
etter en oppgradering av programvareversjonen.
REPEAT
MENU : Trykk her for å gå til Hjem-menyen.
HUB
79
2
MUTE
RETURN : Går tilbake
til forrige meny.
VOL
3
4
Oppsett
DISC MENU
1
2. Bruk ◄► til å velge Innst., og trykk deretter
ENTER.
05
Bruke innstillingsmenyen
CH
ENTER / RETNINGSKNAPPER :
Flytt pekeren, og velg et punkt.
Velg det valgte punktet.
Bekrefte en innstilling.
• Menyen Innst.
EXIT : Trykk her for å avslutte den aktive menyen.
Innst.
Hvis du vil gå inn på innstillingsmenyen og
underpunktene på denne må du gjøre følgende:
Skjerm
Lyd
1. Trykk POWER.
Hjem-menyen vises.
Nettverk
System
Språk
• Hjem-menyen
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Mitt innhold
3D-innst.
3D-innst.
3D Blu-ray-avsp.modus
: Auto
Skjermstørrelse: 55 tomme
> Flytt " Enter ' Tilbake
HDMI fargedybde
: Auto
Videoer
Bilder
2
Musikk
3
Min enhet
Internet
Innst.
1
4
d WPS(PBC)
1
Velger Min enhet.
2
Velger Mitt innhold.
3
Velger Internett.
4
Velger Innst..
5
Viser tilgjengelige knapper.
5
Over: Innstillingsmenyen viser undermenyen
3D-innstillinger.
Følgende menypunkter finnes på menyen Innst.:
• Skjerm
• Lyd
• Nettverk
• System
• Språk
• Sikkerhet
• Generelt
• Kundesupport
Menypunktene blir gått igjennom i denne
rekkefølgen på de følgende sidene, og starter med
Skjerm.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 29
29
2012-01-12 오전 10:19:30
Oppsett
Skjermstørrelse
Skjerm
Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer
som bildeforhold, oppløsning o.l.
3D-innst.
Velg om du vil spille av en Blu-ray-plate med
3D-innhold i 3D-modus.
Innst.
Skjerm
3D-innst.
Lyd
Nettverk
System
Språk
Sikkerhet
3D-innst.
3D Blu-ray-avsp.modus
: Auto
Skjermstørrelse: 55 tomme
Generelt
Kundesupport
> Flytt " Enter ' Tilbake
HDMI fargedybde
: Auto
3D Blu-ray-avsp.modus
3D Blu-ray-plater finnes i to forskjellige formater:
Blu-ray 3D og ren 3D. Du kan velge om du vil se
en Blu-ray 3D-plate i 3D- eller 2D-modus før du
spiller av platen.
• Auto : Det registreres automatisk om et TVapparat har 3D-egenskaper, og kan spille av en
Blu-ray 3D-plate i 3D eller 2D, eller om det er en
ren 3D-plate som bare kan spilles av hvis TVapparatet støtter 3D.
Rene 3D-plater vil ikke bli spilt av hvis TVapparatet ikke støtter 3D.
• 3D  3D : Spill av rene 3D-plater og Blu-Ray
3D-plater i 3D-modus til en hver tid.
• 3D  2D : Blu-ray 3D-plater i 2D-modus til en
hver tid. Rene 3D-plater vil ikke bli spilt av.
✎✎ MERK
Lar deg taste inn den reelle størrelsen på TVapparatet ditt, slik at spilleren kan justere bildet
i henhold til skjermstørrelse, og vise det mest
optimale 3D-bildet.
(På 3D-skjermer som er større enn 116 tommer er
det en sikker løsning å sette dette på 116).
!! FORSIKTIG
▪▪ Hvis du ønsker å nyte 3D-innhold må du koble en
3D-enhet (3D-kompatibel AV-forsterker eller TVapparat) til spillerens HDMI OUT-port ved hjelp av en
høyhastighets HDMI-kabel. Sett på deg 3D-briller før
du spiller av 3D-innhold.
▪▪ Spilleren sender bare ut 3D-signalene via en HDMIkabel som er tilkoblet HDMI OUT-porten.
▪▪ Siden videooppløsningen i 3D-avspillingsmodus er
låst iht. oppløsningen på den originale 3D-videoen,
kan du ikke endre oppløsningen.
▪▪ Noen funksjoner, som f.eks. BD Wise, eller
innstilling av skjermstørrelse fungerer ikke korrekt i
3D-avspillingsmodus.
▪▪ Bruk en høyhastighets HDMI-kabel når du skal se på
3D-signaler.
▪▪ Sitt minst tre ganger lengre unna TV-apparatet enn
bredden på TV-apparatet når du ser på 3D-bilder.
Hvis du for eksempel har en 46-tommers skjerm må
du sitte 138 tommer (11,5 fot) fra skjermen.
-- Monter 3D-skjermen i øyehøyde for best mulig
3D-bilde.
Hvis
▪▪ spilleren er koblet til enkelte 3D-enheter, så kan
det være at 3D-effekten ikke fungerer korrekt.
▪▪ Denne spilleren konverterer ikke 2D til 3D.
▪▪ "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoen er varemerker
som tilhører Blu-ray Disc Association.
▪▪ Hvis du vil stoppe avspillingen under 3D-avspilling,
30
må du trykke en gang på STOPP (
). Filmen
stopper og 3D-modus blir deaktivert.
Hvis du ønsker å endre et 3D-alternativ mens du
spiller av en 3D-film må du trykke en gang på
STOPP (
). Blu-ray-menyen vises. Trykk STOPP
(
) en gang til og velg deretter 3D-innstillingene
på Blu-ray-menyen.
▪▪ Avhengig av innholdet og plasseringen av bildet på TVskjermen, så kan det hende at du ser vertikale svarte
striper på venstre side, høyre side eller begge sidene.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 30
2012-01-12 오전 10:19:31
▪▪ Avhengig av platetypen kan det hende at noen
sideforhold ikke er tilgjengelige.
▪▪ Hvis du velger et annet bildeforhold enn det reelle
bildeforholdet på TV-skjermen din, kan det hende at
bildet virker forvrengt.
▪▪ Hvis du velger 16:9 Original, kan det hende at TVapparatet vider 4:3 Pillarbox vises (Svarte striper på
sidene av bildet).
Smart Hub skjermstørrelse
Sett Smart Hub-skjermen til optimal størrelse.
• Størrelse 1 : Smart Hub-skjermen vil være
mindre enn standard. Det kan hende at du ser
svarte striper på sidene av skjermen.
• Størrelse 2 : Dette er standardinnstillingen for
Smart Hub. Spilleren vider den normale Smart
Hub skjermstørrelsen.
• Størrelse 3 : Dette alternativet vil vise en større
Smart Hub skjermstørrelse. Det er mulig bildet
er for stort for TV-skjermen din.
BD Wise er Samsungs nyeste sammenkoblingsfunksjon.
Når du koblet en Samsung-spiller til et Samsung
TV-apparat med BD Wise ved hjelp av en HDMIkabel, og når BD Wise er slått på både på spilleren
og TV-apparatet, vil spilleren sende ut signalet med
oppløsningen og hastigheten som BD-/DVD-platen angir.
• Av : Oppløsningen er låst på oppløsningen du
har angitt på menyen Oppløsning, uavhengig av
platen oppløsning. Se Oppløsning under.
• På : Spilleren sender ut signalet med den
originale oppløsningen og hastigheten som
angitt av BD-/DVD-platen.
✎✎ MERK
▪▪ Når BD Wise er slått på vil oppløsningen automatisk
bli juster av BD Wise og BD Wise vil vises på menyen
Oppløsning.
▪▪ Hvis spilleren er tilkoblet en enhet som ikke støtter
BD Wise, kan du ikke bruke BD wise-funksjonen.
▪▪ For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere BD
Wise-funksjonen På både TV-apparatet og produktet.
Oppløsning
Lar deg sette oppløsningen til komponent- og
HDMI-signalene, og du kan velge mellom Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p og 576i/480i.
Nummeret henviser til antallet videolinjer per
bilde. Bokstavene p og i indikerer om signalet er
linjesprang respektivt progressivt. Jo flere linjer jo
høyere er kvaliteten.
• Auto : Setter utgangsoppløsningen automatisk til
den maksimale oppløsningen TV-apparatet støtter.
• BD Wise : Sette oppløsningen automatisk til
originaloppløsningen til BD-/DVD-platen hvis du
har brukt en HDMI-kabel til å koble spilleren til et
TV-apparat som har BD Wise (BD Wise-menyen
vil bare være tilgjengelig hvis BD Wise er satt til
På. Se BD Wise over).
• 1080p : Sender ut 1080 linjer med progressiv
video.
• 1080i : Sender ut 1080 linjer med linjesprang video.
• 720p : Sender ut 720 linjer med progressiv video.
• 576p/480p : Sender ut 576/480 linjer med
progressiv video.
• 576i/480i : Sender ut 576/480 linjer med
linjesprang video.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 31
Oppsett
Avhengig av hva slags fjernsyn du har,
vil du kanskje trenge å justere skjermens
størrelsesinnstilling.
• 16:9 Original : Velg dette alternativet når du
skal koble spilleren til en 16:9-skjerm. Spilleren
vil vise alt innholdet i det originale bildeforholdet.
Innhold som er formatert i 4:3 vil bli vist med
svarte striper på venstre og høyre side.
• 16:9 Fullskejerm : Velg dette alternativet når du
skal koble spilleren til en 16:9-skjerm. Alt innhold
vil fylle skjermen. Innhold som har bildeforholdet
4:3 vil bli strukket.
• 4:3 Smal : Velg dette alternativet når du skal
koble spilleren til en 4:3-skjerm. Spilleren vil
vise alt innholdet i det originale bildeforholdet.
Innhold som er formatert i bildeforholdet 16:9 vil
bli vist med svarte striper øverst og nederst.
• 4:3 Pan-Scan : Velg dette alternativet når du
skal koble spilleren til en 4:3-skjerm. Innhold i
bildeformatet 16:9 vil bli forstørret og innhold på
venstre og høyre side vil bli kuttet av.
✎✎ MERK
BD Wise (Kun Samsung-spillere)
05
Bildeformat
31
2012-01-12 오전 10:19:31
Oppsett
Oppløsning i henhold til utgangsmodus
• Avspilling av Blu-ray-plate/E-innhold/Digitalt innhold
HDMI / tilkoblet
HDMI-Mode
Utgang
Oppsett
Blu-ray-plate
Oppløsningen
til Blu-rayplaten
BD Wise
1080p
Filmramme : Auto (24Fs)
1080i
720p
576i/480i
E-innhold/
Digitalt
innhold
VIDEO-modus
1080p
576i/480i
-
-
-
576i/480i
-
-
-
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
1080p@24F 1080p@24F
-
Utgang
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
32
Blu-ray-plate
1080p
• DVD-avspilling
Oppsett
Komponent-/
VIDEO-modus
1080p
720p
576p/480p
Komponent-modus
E-innhold/
Digitalt
innhold
Maks.
Maks.
oppløsning på oppløsning på
TV-signalet TV-signalet
Auto
HDMI / ikke tilkoblet
480i
720p
576i/480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / tilkoblet
-
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI / ikke tilkoblet
Komponent-/
VIDEO-modus
Komponent-modus
VIDEO-modus
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080p
576i/480i
-
-
720p
576i/480i
HDMI-Mode
576i/480i
Maks. oppløsning på
TV-signalet
1080i
576p/480p
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 32
2012-01-12 오전 10:19:31
Lar deg velge fargeområdet som skal benyttes
til HDMI-signalet slik at det stemmer med
spesifikasjonene til det tilkoblede TV-apparatet
(TV-monitor el.l.).
• Auto : Velger automatisk optimalt format på
spilleren i henhold til hva enheten støtter.
• YCbCr (4:4:4) : Hvis TV-apparatet støtter
fargeområdet YCbCr via HDMI-signalet må du
velge at det skal sendes ut et normal YCbCr
fargeomfang.
• RGB (Standard) : Velg dette hvis du vil sende
ut et normalt RGB fargeomfang.
• RGB (Forbedret) : Hvis du har koblet spilleren
til en skjerm som støtter DVI (som for eksempel
en dataskjerm), må du velge dette signalet for
velge det forbedrede RGB omfanget.
Filmbilde (24Fs)
Ved å sette funksjonen Filmramme (24Fs) til Auto
kan du justere spillerens HDMI-signal til 24 bilder
per sekund for å øke bildekvaliteten.
Du kan bare benytte funksjonen Filmramme (24Fs)
på TV-apparat som støtter denne funksjonen. Du
kan bare velge funksjonen Filmramme når spilleren
er satt opp med oppløsningene 1080i eller 1080p.
• Auto : Funksjonene Filmbilde (24Fs) fungerer.
• Av : Funksjonene Filmbilde (24Fs) er av.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 33
Oppsett
filmbilder, eller den valgte oppløsningen, vil
meldingen "Hvis det ikke vises noen bilder etter
at du har valgt Ja, venter du i 15 sekunder før
du returnerer til forrige oppløsning. Vil du endre
oppløsningen?” vises
Hvis du velger Ja, vil skjermen på TV-apparatet bli
svart i 15 sekunder før oppløsningen vil gå tilbake til
den forrige oppløsningen automatisk.
▪▪ Hvis skjermen blir blank etter at du har endret
oppløsning må du ta ut alle plater og deretter
holde STOPP (
) foran på spilleren inn i mer
enn 5 sekunder. Alle innstillinger tilbakestilles til
fabrikkinnstillinger. Følg trinnene på foregående
side for å gå til hver modus og velg den
skjerminnstillingen som TV-apparatet ditt støtter.
▪▪ Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
▪▪ Blu-ray-platen må ha funksjonen 24 rammer for å
kunne bruke Filmbilde (24 Fs).
▪▪ Hvis både en HDMI- og en komponentkabel
er tilkoblet, og du for øyeblikket ser på
komponentsignalet, er oppløsningen låst på
576i/480i.
▪▪ Når HDMI-kabelen ikke er koblet til og videoutgangen
er komponentmodus, kan DivX-innhold med
kopibeskyttelse kun spilles av med 576i/480i.
HDMI-fargeformat
05
✎✎ MERK
▪▪ Hvis det tilkoblede TV-apparatet ikke støtter
33
2012-01-12 오전 10:19:31
Oppsett
HDMI fargedybde
Lar deg sende ut signaler på HDMI OUTkontakten med dype farger. Dype farger gir deg
en mer nøyaktig fargereproduksjon, men en større
fargedybde.
• Auto : Bildet blir matet ut med dype fargedybder
til det tilkoblede TV-apparatet som støtter HDMI
dyp fargedybde.
• Av : Bildet mates ut uten dyp fargedybde.
Stille modus
Lar deg velge bildetypen som skal benyttes når du
setter en DVD-avspilling på pause.
• Auto : Automatisk innstilling av det beste
stillbildet, avhengig av innhold.
• Stillbilde : Velg ved pause i en scene med liten
aktivitet.
• Felt : Velg ved pause i en scene med mye
aktivitet.
Progressiv modus
Lyd
Digitalt utsignal
Du setter opp de digitale signalene slik at de
stemmer med egenskapene til forsterkeren du har
koblet til spilleren:
• PCM : Velg dette alternativet hvis du har koblet
til en forsterker med HDMI-støtte.
• Bitstrøm (ubehandlet) : Velg dette alternativet
hvis du har koblet til en forsterker med HDMIstøtte og som også støtter Dolby TrueHD og
DTS-HD Master Audio dekoding.
• Bitstrøm (DTS-omkodet) : Velg dette
alternativet hvis du har koblet til en forsterker
ved hjelp av en digital optisk kobling som kan
dekode DTS.
• Bitstrøm (Dolby D-omkodet) : Velg dette
alternativet hvis du ikke har en forsterker
som støtter HDMI, men som støtter
dekodingsegenskapene til Dolby Digital.
Hvis du vil ha flere detaljer kan du se tabellen Valg
av digitale signaler. (Se side 35)
Lar deg forbedre bildet når du ser på DVD-plater.
• Auto : Velg denne dersom du vil at spilleren
automatisk skal velge det beste bildet for DVDplaten du ser på.
• Video : Velg for best bildekvalitet fra DVD-er
med konsert eller TV-show.
34
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 34
2012-01-12 오전 10:19:31
Bitstream
(ubehandlet)
PCM
HDMIkompatibel
forsterker
Tilkobling
Opp til
7,1-kanals PCM
Opp til
Dolby Digital
7,1-kanals PCM
Opp til
Dolby Digital
7,1-kanals PCM
Plus
Opp til
Lydstrøm på Dolby TrueHD 7,1-kanals PCM
Blu-ray-plater
Opp til
DTS
5,1-kanals PCM
PCM
Optisk
HDMIkompatibel
forsterker
Optisk
PCM 2-k.
PCM
PCM 2-k.
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Omkodet DTS
PCM 2-k. Dolby TrueHD Dolby Digital
Omkodet DTS
PCM 2-k.
DTS
Omkodet DTS
DTS
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
DTS
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
PCM 2-k.
PCM
DTS
PCM 2-k. PCM 2-k. PCM 2-k.
PCM 2-k.
Opp til
PCM 2-k. Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital
5,1-kanals PCM
Opp til
DTS
PCM 2-k.
DTS
DTS
5,1-kanals PCM
Hvilken som
helst
HDMIHDMI-kompatibel
kompatibel
forsterker eller
forsterker eller
optisk
optisk
Omkodet DTS
Opp til
DTS-HD
DTS-HD
PCM 2-k.
Master Audio 5,1-kanals PCM
Master Audio
Definisjon for
en Blu-rayplate
Bitstream
(Dolby
D-omkodet)
PCM 2-k. Dolby Digital Dolby Digital
DTS-HD High
DTS-HD High
Opp til
PCM 2-k. Resolution
Resolution
5,1-kanals PCM
Audio
Audio
Lydstrøm på
DVD
Bitstream
(DTS-omkodet)
Dekoder hovedlyden
og BONUSVIEWlyden sammen til
PCM-lyd og legger til
navigasjonslydeffekter.
PCM 2-k.
Oppsett
Oppsett
05
Valg av digitale signaler
PCM 2-k.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
hovedlyden
Dekoder hovedlyden Dekoder
og BONUSVIEWog BONUSVIEWMater kun ut hovedlyden,
lyden sammen til
lyden sammen til PCM-lyd
slik at forsterkeren kan
og legger til
PCM-lyd og legger til navigasjonslydeffekter,
dekode lydstrømmen.
navigasjonslydeffekter, deretter kodes PCMDu hører ikke
deretter kodes PCM- lyden på nytt til Dolby
BONUSVIEW-lyden og
navigasjonslydeffektene. lyden på nytt til DTS- Digital-datastrøm eller
datastrøm.
PCM.
* Hvis lydkilden er 2-kanals eller mono, blir ikke innstillingen "Dolby D-omkodet" aktivert. Signalet vil være
PCM 2-kanal.
Plater av typen Blu-ray kan inneholde tre lydspor :
-- Hovedlyd : Lydsporet til hovedfunksjonen.
-- BONUSVIEW-lyd : Tilleggsspor som f.eks. regissørens eller skuespillerens kommentarer.
-- Navigasjonslydeffekter : Når du navigerer i menyen, vil du høre navigasjonslydeffekter. Navigasjonslydeffektene
er forskjellige, avhengig av Blu-ray-platen.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 35
35
2012-01-12 오전 10:19:31
Oppsett
✎✎ MERK
▪▪ Sørg for å velge riktig Digital Output, ellers får du
ingen lyd eller bare lydstøy.
▪▪ Hvis HDMI-enheten (forsterker, TV-apparat) ikke er
kompatible med komprimerte formater (Dolby digital,
DTS), går lydsignalet ut som PCM.
▪▪ Vanlige DVD-plater inneholder ikke BONUSVIEW lyd
eller navigasjonslydeffekter.
▪▪ Noen Blu-ray-plater inneholder ikke BONUSVIEW lyd
og navigasjonslydeffekter.
▪▪ Dette digitale utgangsoppsettet påvirker ikke det
analoge (L/R) lydsignalet, eller HDMI-signalet til TVapparatet.
Det påvirker det optiske lydsignalet, og lyd over
HDMI når spilleren er tilkoblet en forsterker.
▪▪ Hvis du skal spille av et MPEG-lydspor, vil det bli
sendt et PCM-signal uavhengig av oppsettet til den
digitale utgangen (PCM eller Bitstream).
PCM nedsampling
Lar deg slå 48kHz og 96kHz PCM nedsampling
av eller på.
• Av : Velg dette alternativet når forsterkeren som
spilleren er tilkoblet er kompatibel med 96kHz.
• På : Velg dette alternativet når forsterkeren som
spilleren ikke er tilkoblet er kompatibel med
96kHz. 96kHz-signaler vil bli konvertert ned til
48kHz.
✎✎ MERK
Dynamisk områdekontroll
Du kan lytte på en lav lydstyrke, men likevel høre
dialogen klart og tydelig.
Dette er kun aktivt hvis spilleren detekterer et
Dolby Digital-signal.
• Auto : Den dynamiske områdekontrollen vil bli
satt opp automatisk basert på informasjonen
som gis av Dolby TrueHD-lydsporet.
• Av : Du kan nyte filmen i standard
dynamikkområde.
• På : Når filmlydspor spilles på lavt volum på
mindre høyttalere, kan systemet bruke riktig
komprimering slik at innhold på lavt nivå blir
tydelig nok samtidig som dramatiske partier ikke
får for sterk lyd.
Downmixing-modus
Lar deg velge hvordan spilleren vil nedmikse
flerkanals lyd til færre kanaler.
• Normal Stereo : Nedmikser flerkanals lyd til
tokanals stereo. Velg når du skal koble til utstyr
som ikke støtter virtuelle surroundfunksjoner,
som f.eks. Dolby Pro Logic.
• Surround-kompatibel : Nedmikser flerkanals
lyd til surroundkompatibel stereo. Velg når
du skal koble til utstyr som støtter virtuelle
surroundfunksjoner, som f.eks. Dolby Pro Logic.
▪▪ Selv om PCM nedsampling er slått Av, vil enkelte
plater kun spille av nedsamplet lyd via de optiske
digitale utgangene.
HDMI
• Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt med
komprimert flerkanalsformater (Dolby Digital,
DTS), kan spilleren sende et 2-kanals nedmikset
lydsignal, selv om du har valgt Bitstream (enten
omkodet eller ubehandlet) på oppsettmenyen.
• Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt med
samplingsrater for PCM over 48kHz, vil spilleren
kunne sende et nedsamplet 48kHz PCMsignal selv om du har satt alternativet PCM
nedsampling til Av.
36
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 36
2012-01-12 오전 10:19:31
Nettverksinnstilling
Når du skal sette opp nettverkstilkoblingen til
spilleren, må du følge disse trinnene:
1. På Hjem-menyen må du bruke ◄► til å velge
Innst., og deretter må du trykke ENTER.
2. Bruk ▲▼ til å velge Nettverk, og trykk
deretter ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge Nettverksinnstilling, og
trykk deretter ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge Kable, Trådløs (Generell),
WPS(PBC) eller One Foot Connection, og
trykk deretter ENTER.
5. Hvis du har et Kable nettverk må du gå
til Kable nettverk nedenfor. Hvis du har et
trådløst nettverk må du gå til Trådløst nettverk
på side 38 - 40.
Sette opp en kablet tilkobling - Auto
Oppsett
Før du starter må du ta kontakt med din
internettleverandør (ISP) for å finne ut om IPadressen din er statisk eller dynamisk. Hvis den
er dynamisk, og du bruker en trådbundet eller
trådløs forbindelse anbefaler vi at du bruker
den automatiske prosedyren. Hvis du bruker en
trådløs forbindelse og ruteren din har muligheten
for det, så kan du bruke WPS(PBC) eller One Foot
Connection.
Hvis IP-adressen din er statisk må du bruke den
manuelle oppsettprosedyren for både trådbundne
og trådløse tilkoblinger.
Kablet nettverk
05
Nettverk
1. Bruk ▲▼ til å velge Kable.
Innst.
Skjerm
Lyd
Nettverk
System
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Nettverksinnstillinger
Velg en ny type nettverksforbindelse.
Kabel
Trådløs
(Generell)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Koble til nerrverket med LAN-kabel. Kontroller at
LAN-kabelen er koblet til.
> Flytt " Enter ' Tilbake
2. Trykk ENTER.
Skjermen nettverksstatus vises. Spilleren kobler
seg til nettverket etter at nettverkstilkoblingen
er verifisert.
Sette opp en kablet tilkobling - Manuell
Hvis du har en statisk IP-adresse, eller hvis de
automatiske innstillingene ikke fungerer, må du
sette opp nettverksinnstillingene Manuell.
For å se nettverksinnstillingene på de fleste
datamaskiner med Windows, kan du følge disse
trinnene:
ƒƒ Windows XP
1. Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre
på skrivebordet i Windows.
2. På hurtigmenten må du velge Status.
3. På dialogen som vises må du velge kategorien
Støtte.
4. På kategorien Støtte må du klikke på knappen
Detaljer.
Nettverksinnstillingene blir vist.
ƒƒ Windows 7
1. Klikk på nettverksikonet nederst til høyre på
skrivebordet i Windows.
2. På hurtigmenten må du velge Network og
Sharing Center.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 37
37
2012-01-12 오전 10:19:31
Oppsett
3. På dialogen som vises, klikk på
Lokal nettverkstilkobling eller Trådløs
nettverkstilkobling, avhengig av
nettverkstilkoblingen.
4. Klikk deretter på Detaljer.
Nettverksinnstillingene vises.
MERK
✎✎
▪▪ Informasjonen kan være forkskjellig avhengig av
Windows-versjon.
Når du skal angi disse nettverksinnstillingene på
spilleren må du følge disse trinnene:
1. Bruk ▲▼ til å velge Kable, og trykk deretter
ENTER.
2. Bruk ◄► til å velge IP-innst., og trykk
deretter ENTER.
3. På skjermen Nettverksstatus må du velge
Avbryt. Deretter må du trykke Enter.
Innst.
Skjerm
Lyd
Nettverk
System
Språk
Sikkerhet
Generelt
IP-innst.
IP-modusManuall
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
DNS-modusManuall
Kundesupport
IP-adresse
Delnettverksmaske
Gateway
DNS-server
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Flytt " Enter ' Tilbake
4. Trykk ENTER for å velge IP-modus.
5. Bruk ▲▼ til å velge Manuell, og trykk deretter
ENTER.
6. Bruk ▼ til å gå til det første feltet (IP adresse).
7. Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste
inn numrene.
8. Når du er ferdig med hvert felt, kan du bruke
► til å gå til neste felt.
Du kan også bruke de andre piltastene til å
bevege deg opp, ned og tilbake.
9. Tast inn verdiene i feltene IP-adresse,
Delnettverksmaske og Gateway.
10. Bruk ▼ til å gå til DNS-modus.
11. Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet. Tast
inn numrene på samme måte som ovenfor.
12. Trykk ENTER for å velge OK.
Skjermen Nettverksstatus vises. Spilleren kobler
seg til nettverket etter at nettverkstilkoblingen
er verifisert.
Trådløst nettverk
Du kan sette opp en trådløs nettverkstilkobling på
tre måter:
• Trådløs (Generell)
• Bruke WPS(PBC)
• One Foot Connection
Trådløs (Generell) inkluderer både manuelle og
automatiske prosedyrer.
Sette opp en trådløs nettverkstilkobling
- Auto
De fleste trådløse nettverk har et valgfritt
sikkerhetssystem som krever at enheter som
skal ha tilgang til nettverket må sende over
en kryptert sikkerhetskode, kalt tilgangseller sikkerhetsnøkkel. Sikkerhetsnøkkelen er
basert på en passfrase, normalt et ord, eller en
samling med bokstaver og tall i en angitt lengde
som du ble bedt om å oppgi når du satte opp
sikkerhetsinnstillingene til det trådløse nettverket.
Hvis du bruker denne metoden til å sette opp
nettverkstilkoblingen, og har sikret nettverket
med en sikkerhetsnøkkel, må du taste inn denne
passfrasen i løpet av den automatiske prosessen.
1. Bruk ▲▼ til å velge Trådløs (Generell).
Innst.
Nettverksinnstillinger
Skjerm
Velg en ny type nettverksforbindelse.
Lyd
Nettverk
System
Språk
Kabel
Trådløs
(Generell)
Sikkerhet
WPS(PBC)
Generelt
One Foot
Connection
Kundesupport
Konfigurer det trådløse nettverket ved å velge trådløs
ruter. Du kan måtte angi sikkerhetsnøkkelen avhengig
av innstillingen til den trådløse ruteren.
> Flytt " Enter ' Tilbake
2. Trykk ENTER.
Når du er ferdig vil du se en liste over
tilgjengelige nettverk.
38
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 38
2012-01-12 오전 10:19:32
Innst.
Skjerm
Lyd
Nettverk
System
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Nettverksinnstillinger
Angi sikkerhersnøkkel.
0 angitt
a
b
c
d
e
f
1
2
3
m
n
o
p
q
r
7
8
9
g
s
h
a/A
t
i
u
*
j
v
k
Slett
w
l
x
4
y
Mellomrom
5
z
6
0
Utført
a Forrige m Flytt " Enter ' Tilbake
✎✎ MERK
▪▪ Det skal være mulig å finne passfrasen på en av
oppsettskjermene du var innom når du satte opp
ruteren eller modemet.
5. Når du er ferdig må du trykke GRØNN (B)
på fjernkontrollen eller trykke knappene ▲▼
◄► for å flytte pekeren til Utført, og deretter
trykke ENTER.
Skjermen Nettverksstatus vises. Spilleren kobler
seg til nettverket etter at nettverkstilkoblingen
er verifisert.
Sette opp en trådløs nettverkstilkobling
- Manuell
Hvis de automatiske innstillingene ikke fungerer,
må du sette opp nettverksinnstillingene Manuell.
For å se nettverksinnstillingene på de fleste
datamaskiner med Windows, kan du følge disse
trinnene:
1. Klikk på nettverksikonet nederst til høyre på
skrivebordet i Windows.
2. På hurtigmenten må du velge Network og
Sharing Center.
3. På dialogen som vises, klikk på
Lokal nettverkstilkobling eller Trådløs
nettverkstilkobling, avhengig av
nettverkstilkoblingen.
4. Klikk deretter på Detaljer.
Nettverksinnstillingene vises.
✎✎ MERK
▪▪ Informasjonen kan være forkskjellig avhengig av
Windows-versjon.
Når du skal angi disse nettverksinnstillingene på
spilleren må du følge disse trinnene:
1. Følg trinn 1 til 4 under "Sette opp en trådløs
tilkobling - Auto".
2. Når du er ferdig må du trykke GRØNN (B) på
fjernkontrollen eller trykke knappene ▲▼◄►
for å flytte pekeren til Utført, og deretter trykke
ENTER. Skjermen Nettverksstatus vises.
Innst.
Skjerm
Lyd
Nettverk
System
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
IP-innst.
IP-modusManuall
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
DNS-modusManuall
IP-adresse
Delnettverksmaske
Gateway
DNS-server
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Flytt " Enter ' Tilbake
3. På skjermen Nettverksstatus må du velge
Avbryt. Deretter må du trykke Enter.
ƒƒ Windows XP
4. Bruk ◄► til å velge IP-innst., og trykk
deretter ENTER.
2. På hurtigmenten må du velge Status.
6. Bruk ▲▼ til å velge Manuell, og trykk deretter
ENTER.
1. Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre
på skrivebordet i Windows.
3. På dialogen som vises må du velge kategorien
Støtte.
5. Trykk ENTER for å velge IP-modus.
7. Bruk ▼ til å gå til det første feltet (IP adresse).
4. På kategorien Støtte må du klikke på knappen
Detaljer.
Nettverksinnstillingene blir vist.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 39
Oppsett
4. På Sikkerhetsskjermen må du taste inn
passfrasen til nettverket. Tast inn nummeret
ved hjelp av fjernkontrollen.
Hvis du skal velge en bokstav må du bruke ▲▼◄►
til å flytte pekeren. Deretter må du trykke ENTER.
ƒƒ Windows 7
05
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket nettverk og trykk
deretter ENTER.
Sikkerhetsskjermen vises.
39
2012-01-12 오전 10:19:32
Oppsett
8. Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste
inn numrene.
One Foot Connection
10. Tast inn verdiene i feltene IP-adresse,
Delnettverksmaske og Gateway.
1. Bruk ▲▼ til å velge One Foot Connection.
9. Når du er ferdig med hvert felt, kan du bruke
► til å gå til neste felt.
Du kan også bruke de andre piltastene til å
bevege deg opp, ned og tilbake.
11. Bruk ▼ til å gå til DNS-modus.
12. Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet. Tast
inn numrene på samme måte som ovenfor.
13. Trykk på OK.
14. Skjermen Nettverksstatus vises. Spilleren kobler
seg til nettverket etter at nettverkstilkoblingen
er verifisert.
WPS(PBC)
Den enkleste måten å sette opp en trådløs
nettverkstilkobling på er ved hjelp av funksjonen
WPS(PBC) eller One Foot Connction.
Hvis den trådløse ruteren har en knapp for
WPS(PBC) kan du følge disse trinnene:
1. Bruk ▲▼ til å velge WPS(PBC).
Innst.
Nettverksinnstillinger
Skjerm
Velg en ny type nettverksforbindelse.
Lyd
Nettverk
System
Språk
Kabel
Trådløs
(Generell)
Sikkerhet
WPS(PBC)
Generelt
One Foot
Connection
Kundesupport
Koble til den Trådløse ruteren enkelt ved å trukke
WPS(PBC)-knappen. Velg dette hvis den trådløse
ruteren støtter trykknappkonfigurasjon (PBC).
> Flytt " Enter ' Tilbake
2. Trykk ENTER.
3. Trykk WPS(PBC)-knappen på ruteren innen
to minutter. Produktet ditt henter automatisk
inn alle nødvendige nettverksverdier for å
kunne koble til nettverket.
4. Skjermen Nettverksstatus vises. Spilleren kobler
seg til nettverket etter at nettverkstilkoblingen
er verifisert.
40
Du kan sette opp den trådløse tilkoblingen
automatisk hvis du har en trådløs router fra
Samsung som støtter One Foot Connection. Hvis
du vil bruke One Foot Connection må du gjøre
følgende:
Innst.
Nettverksinnstillinger
Skjerm
Velg en ny type nettverksforbindelse.
Lyd
Nettverk
System
Språk
Kabel
Trådløs
(Generell)
Sikkerhet
WPS(PBC)
Generelt
One Foot
Connection
Kundesupport
Koble til trådløst nettverk automtisk hvis din trådløse
ruter støtter One Foot Connection. Velg denne
tilkoblingstypen etter å ha plassert den trådløse
ruteren innenfor 25 cm av Samsung trådløs
LAN-adaprer.
> Flytt " Enter ' Tilbake
2. Trykk ENTER.
3. Sett den trådløse routeren fra Samsung innen
25 cm (10 tommer) fra spilleren som skal
kobles til.
4. Vent til koblingen er etablert automatisk.
Nettverksstatus
Kontroller om en tilkobling til nettverket og internett
er etablert.
Innst.
Nettverksstatus
Skjerm
Lyd
Nettverk
System
KT_WLAN
Språk Internett-tilkoblingen er vellykket.
MAC Address
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-adresse0.0.0.0
Delnettverksmaske0.0.0.0
Gateway0.0.0.0
DNS-server0.0.0.0
Hvis du har problemer med bruk av Internett-tjenesten, kontakter du din
Internett-leverandør.
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Nettverksinnstillinger
IP-innst.
Prøv på nytt
OK
< Flytt " Enter ' Tilbake
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 40
2012-01-12 오전 10:19:33
▪▪ Hva er et gyldig sertifikat?
Når spilleren bruker BD-LIVE for å sende data og
forespørsel til serveren for å sertifisere platen, bruker
serveren de overførte dataene til å kontrollere om
denne platen er gyldig, og sender sertifikatet tilbake
til spilleren.
▪▪ Internett-tilkoblingen kan være begrenset når du
bruker BD-LIVE-innhold.
System
Startinnstillinger
Ved å bruke funksjonen Startinnstillingene, kan du
angi språk og bildeforhold og lignende.
Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen
Startinnstillinger kan du se i seksjonen
Startinnstillinger i denne brukerhåndboken. (Se
side 28 - 45)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som tilbyr linket operasjon
med andre Samsung-produkter med Anynet+funksjonen.
For å kunne benytte funksjonen, må du koble
dette produktet til et TV-apparat fra Samsung TV
med en HDMI-kabel.
Når Anynet+ er slått på kan du betjene dette
produktet med en Samsung fjernkontroll for TVapparater, og starte avspilling ved å trykke SPILL
AV (
) på fjernkontrollen til TV-apparatet.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for mer
informasjon.
• Av : Anynet+-funksjonene fungerer ikke.
• På : Anynet+-funksjonene fungerer.
kabelen ikke støtter CEC.
▪▪ Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en Anynet+logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
▪▪ Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke
fungerer, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen til TV-apparatet hvis du vil
vite mer.
BD-datastyring
Lar deg håndterer det nedlastede innholdet som
du fikk tilgang til via en Blu-ray-plate som støtter
BD-LIVE, og som er lagret på en tilkoblet FLASHbasert minneenhet.
Du kan kontrollere enhetsinformasjonen, inkludert
lagringsstørrelsen, slette BD-dataene eller endre
minneenheten.
Informasjon på skjermen BD datastyring:
• Total størrelse : Den totale minnestørrelsen på
enheten.
• Tilgjengelig størrelse : Tilgjengelig minne på
enheten.
✎✎ MERK
▪▪ I eksternt minnemodus, kan avspillingen av en plate
bli stoppet hvis du kobler fra USB-enheten midt i en
avspilling.
▪▪ Bare USB-enheter som er formatert med filsystemet
FAT (DOS 8.3-etiketter) er støttet. Vi anbefaler at du
bruker USB-enheter som støtter USB 2.0-protokollen,
og som har en lese-/skrivehastighet på 4 MB eller
mer.
▪▪ Det kan være at funksjonen Gjenoppta avspilling ikke
virker etter at lagringsenheten er formatert.
▪
▪ Den totale minnestørrelsen som er tilgjengelig for
BD-datastyring kan variere, avhengig av forholdene.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 41
Oppsett
Velg og du vil tillate eller forby en internetttilkobling når du bruker BD-LIVE-tjenesten.
• Tillat (Alle) : Internett-tilkoblingen vil være
tilgjengelig for alt BD-LIVE-innhold.
• Tillat (kun gyldige) : Internett-tilkoblingen vil
bare være tilgjengelig for BD-LIVE-innhold som
inneholder et gyldig sertifikat.
• Forhindre : Ingen internett-tilkobling vil være
tilgjengelig for BD-LIVE-innhold.
✎✎ MERK
✎✎ MERK
▪▪ Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-
05
BD-Live internett forbindelse
41
2012-01-12 오전 10:19:33
Oppsett
Tidssone
Sikkerhet
Du kan angi tidssonen du befinner deg i.
Innst.
Skjerm
Lyd
Tidssone
Nettverk
System
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
GMT + 00:00
London, Lisboa, Casablanca
< Endre " Lagre ' Tilbake
DivX®-video på foresp.
Vis registreringskode for DivX® VOD for å kjøpe
og spille av DivX® VOD-innhold.
Tilbst
Alle innstillinger vil bli satt tilbake til
standardinnstillingene med unntak av
nettverksinnstillingene og Smart Hub.
✎✎ MERK
▪▪ Standardpassordet er 0000.
Språk
Du kan velge språket du foretrekker på Hjemmenyen, platemenyer el. l.
• Skjermmeny : Velg språket du vil benytte på
skjermmenyene.
• Platemeny : Velg språket du vil benytte på
platemenyene.
• Lyd : Velg ønsket talespråk på plater.
• Undertekster : Velg ønsket språk på platens
undertekster.
✎✎ MERK
▪▪ Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes på
platen.
Denne funksjonen fungerer sammen med Blu-rayog DVD-plater som har fått tildelt en aldersgrense
eller en tallgrense som indikerer hvor voksent
innholdet er. Disse tallene hjelper deg med å styre
hvilke Blu-ray-/DVD-plater familien kan se på.
Velg aldersgrensen du ønsker å bruke som BD
foreldrestyring og det du vil bruke som DVD
foreldrestyring. Spilleren vil bare spille av Blu-rayplater som er kategorisert under aldersgrensen du
har valgt, og DVD-plater som er rangert under den
numeriske rangeringen så lenge passordet ikke
blir tastet inn.
Høyere nummer indikerer mer voksent innhold.
BD-foreldrestyring
Forhindrer at en Blu-ray-plater kan spilles av hvis
det er angitt en aldersgrense på platen og denne
er over den angitte grensen så lenge det ikke bli
tastet inn et passord.
DVD-foreldrestyring
Forhindrer at en DVD-plater kan spilles av hvis det
er angitt en numerisk aldersgrense på platen og
denne er over den angitte grensen så lenge det
ikke bli tastet inn et passord.
Endre passord
Endre det firesifrede passordet som benyttes til å
få tilgang til sikkerhetsfunksjonene.
Hvis du har glemt passordet
1. Ta ut platen.
2. Trykk inn og hold STOPP (
) på
frontpanelet inntrykt i 5 sekunder eller mer.
Alle innstillinger tilbakestilles til
fabrikkinnstillingene.
✎✎ MERK
▪▪ Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
42
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 42
2012-01-12 오전 10:19:33
Endre lysstyrken på frontpanelet.
• Auto : Dimmes under avspilling.
• Mørk : Dimmer skjermen.
• Lys : Øker lysstyrken på skjermen.
Fjernkontroll over nettverk
Funksjonen Nettverksstyring lar deg styre Bluray-spilleren fra en ekstern enhet, som en
smarttelefon, gjennom en trådløs forbindelse med
det lokale datanettverket.
Hvis du vil bruke den nettverksbaserte
fjernstyringsfunksjonen må du gjøre følgende:
1. Velg På på menyen Nettverksstyring.
2. Installer programmet for fjernstyring av
spilleren over nettverket på din kompatible
enhet.
3. Kontroller at den portable enheten din og
spilleren er koblet til den samme trådløse
ruteren.
4. Start programmet på den bærbare enheten.
Programmet skal nå finne spilleren og vise
den på en liste.
5. Velg spilleren.
6. Hvis dette er første gang du bruker denne
funksjonen vil du bli bedt om du vil godta eller
avvise fjernstyring av spilleren. Velg godta.
7. Følg instruksjonene som kom med
fjernstyringsprogrammet for informasjon om
hvordan du kan fjernstyre spilleren.
Programvareoppgradering
Oppsett
Frontdisplay
Kundesupport
05
Generelt
Menyen Programvareoppgradering gir deg
muligheten til å oppgradere programvaren på
spilleren for bedret ytelse og ekstra tjenester.
Via internett
Hvis du vil oppgradere over internett må du følge
disse trinnene:
1. Velg Via Internett og trykk deretter ENTER.
Meldingen "Kobler til server" vises.
2. Hvis det finnes en oppgradering tilgjengelig
vil en nedlastingsboks dukke opp med en
framdriftsstolpe samtidig som nedlastingen
starter.
3. Når nedlastingen er ferdig vil
oppgraderingsvinduet dukke opp med
følgende alternativer: Oppgrader nå,
Oppgrader senere eller Ikke oppgrader.
4. Hvis du velger Oppgrader nå vil spilleren
oppgradere programvaren, slå seg av og
deretter på igjen automatisk.
5. Hvis du ikke velger i løpet av ett minutt, eller
velger Oppgrader senere så vil spilleren lagre
den nye oppgraderingen. Du kan oppgradere
programvaren senere ved hjelp av funksjonen
Via Nedlasting.
6. Hvis du velger Ikke oppgrader vil spilleren
kansellere oppgraderingen.
MERK
✎✎
▪▪ Spilleren må være tilkoblet internett for å kunne
bruke funksjonen Via internett.
▪▪ Oppgraderingen er fullført i det øyeblikket spilleren
slår seg av og deretter på igjen automatisk.
▪▪ Du må aldri slå av eller på igjen produktet Manuell
under oppdateringsprosessen.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 43
43
2012-01-12 오전 10:19:33
Oppsett
▪▪ Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på spilleren som skyldes ustabil
internett-tilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens
side under oppdatering av programvaren.
▪▪ Hvis du vil avbryte oppgraderingen mens
oppgraderingen blir lastet ned kan du trykke ENTER.
Via USB
Hvis du vil oppgradere via USB må du følge disse
trinnene:
1. Gå til www.samsung.com/bluraysupport.
2. Last ned den siste oppgraderingspakken (ZIP)
for USB til datamaskinen din.
3. Pakk ut denne filen på datamaskinen. Du må
ha en mappe med det samme navnet som
ZIP-filen.
4. Kopier denne mappen over på en USB-basert
lagringsenhet (Flash).
5. Kontroller at plateskuffen er tom og sett
deretter denne USB-enheten inn i spillerens
USB-port.
6. På spillerens meny må du gå til Innst. >
Kundesupport > Programvareoppgradering.
7. Velg Via USB.
✎✎ MERK
▪▪ Plateskuffen må være tom når du skal oppgradere
programvaren ved hjelp av USB-kontakten.
▪▪ Når programvareoppgraderingen er ferdig, må
du sjekke programvaredetaljene på menyen
Programvareoppgradering.
▪▪ Du må ikke slå av spilleren under en
programvareoppgradering. Dette kan føre til at
spilleren ikke fungerer som den skal.
▪▪ Programvareoppdateringer ved hjelp av USB-kontakten
(Host) støtter bare en USB-basert minnepinne.
Ved plate
Hvis du vil oppgradere med en plate må du følge
disse trinnene:
1. Gå til www.samsung.com/bluraysupport.
2. Last ned den siste oppgraderingspakken (ZIP)
til datamaskinen din.
3. Pakk ut denne filen på datamaskinen. Du må
ha en mappe med det samme navnet som
ZIP-filen.
4. Skriv innholdet i denne mappen til en plate. Vi
anbefaler å bruke en CD-R eller en DVD-R.
44
5. Sluttbehandle platen før du tar den ut fra
datamaskinen.
6. Sett platen inn i spilleren.
7. På spillerens meny må du gå til Innst. >
Kundesupport > Programvareoppgradering.
8. Velg Ved plate.
✎✎ MERK
▪▪ Når oppgraderingen av systemet er ferdig, må
du sjekke programvaredetaljene på menyen
Programvareoppgradering.
▪▪ Du må ikke slå av spilleren under en
programvareoppgradering. Dette kan føre til at
spilleren ikke fungerer som den skal.
Via Nedlasting
Alternativet Via Nedlasting lar deg oppgradere
spilleren ved hjelp av en fil som er lastet ned
til spilleren tidligere, og som du valgte å ikke
installere med en gang, eller en fil som er lastet
ned til spilleren i Standby-modus (Se Last ned i
Standby-modus nedenfor).
Hvis du vil oppgradere Via Nedlasting må du følge
disse trinnene:
1. Hvis programvaren har blitt lastet ned vil du se
programvareversjonen til høyre for Via Nedlasting.
2. Velg Via Nedlasting og trykk deretter ENTER.
3. Spilleren viser en melding som spør om du
vil oppgradere. Velg Ja. Spilleren starter
oppgraderingen.
4. Når oppgraderingen er ferdig vil spilleren slå
seg av, og deretter på igjen automatisk.
MERK
✎✎
▪▪ Når oppgraderingen av systemet er ferdig, må
du sjekke programvaredetaljene på menyen
Programvareoppgradering.
▪▪ Du må ikke slå av spilleren under en
programvareoppgradering. Dette kan føre til at
spilleren ikke fungerer som den skal.
Last ned i Standby-modus
Du kan sette opp funksjonen Last ned i Standby-modus
slik at spilleren laster ned nye oppgraderingen når den er
i standby-modus. I Standby-modus er spilleren slått av
men internettforbindelsen er aktiv. Dette gjør det mulig
for spilleren å laste ned programvareoppgraderinger
automatisk når du ikke bruker den.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 44
2012-01-12 오전 10:19:33
05
Hvis du vil bruke Last ned i Standby-modus må
du gjøre følgende:
Oppsett
1. Bruk ▲▼ til å velge Last ned i Standbymodus, og trykk deretter ENTER.
2. Velg På eller Av.
• Av : Hvis du velger Av vil spilleren varsle
deg med en melding når det er en ny
oppgradering tilgjengelig.
• På : Hvis du velger På vil spilleren laste
ned oppgraderingen automatisk når den er
i Standby-modus. Hvis den har lastet ned
en ny oppgradering, vil du bli spurt om du
vil installere denne neste gang du slår på
spilleren.
✎✎ MERK
▪▪ Hvis du skal kunne bruke funksjonen Last ned i
Standby-modus må spilleren være koblet til internett.
Kontakt Samsung
Viser deg kontaktinformasjon når du søker hjelp til
ditt produkt.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 45
45
2012-01-12 오전 10:19:33
Basisfunksjoner
Platestruktur
Spille av en video
Innholdet på en plate er normalt delt opp som
nedenfor.
Avspilling
1. Åpne plateskuffen ved å trykke ÅPNE/LUKKE
(
).
2. Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens
etikett vendt opp.
• Blu-ray-plate, DVD-VIDEO
tittel 1
Kapittel 1 Kapittel 2
Kapittel 1
tittel 2
Kapittel 2
Kapittel 3
Spor 3
Spor 4
Spor 5
• Lyd-CD (CD-DA)
Spor 1
3. Lukk plateskuffen ved å trykke ÅPNE/LUKKE
(
).
4. Trykk SPILL AV (
).
)
STOPP (
)
PAUSE (
)
• MP3, WMA, DivX, MKV og MP4
mappe (gruppe) 1
fil 1
fil 2
Avspillingsrelaterte knapper
SPILL AV (
Spor 2
fil 1
mappe (gruppe) 2
fil 2
fil 3
Starter avspilling.
Stanser avspillingen.
• Hvis du trykker en gang:
Stopposisjonen vil bli lagret.
• Hvis du trykker to ganger:
Stopposisjonen vil ikke bli lagret.
Pauser avpillingen.
✎✎ MERK
▪▪ På enkelte plater er det mulig at stopp-posisjonen
ikke blir lagret når du trykker STOPP (
).
▪▪ Videofiler med høye bithastigheter på 20 Mbps
eller mer belaster spilleren og kan stoppe under
avspilling.
Bruke plate-/tittel-/hurtigmenyen
Bruke platemenyen
hZ
1. Under avspilling må du trykke DISC
MENU på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre et valg og
trykk deretter ENTER.
✎✎ MERK
▪▪ Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere,
og det er også mulig at denne menyen ikke er
tilgjengelig i det hele tatt.
46
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 46
2012-01-12 오전 10:19:33
1. Under avspilling må du trykke TITLE
MENU på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de ønskede
valgene, og trykk deretter ENTER.
✎✎ MERK
Søke igjennom etter en scene
▪▪ Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere,
og det er også mulig at denne menyen ikke er
tilgjengelig i det hele tatt.
Spille av tittellisten
z
1. Under avspilling må du trykke DISC
MENU eller TITLE MENU.
▪▪ Hvis platen har en spilleliste, kan du trykke GRØNN
(B) for å gå til spillelisten.
h
1. Under avspilling må du trykke
POPUP MENU på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► eller ENTER til å velge
ønsket meny.
✎✎ MERK
hzZyx
• Under avspilling må du trykke SØK (
).
Hver gang du trykker SØK (
) endres
avspillingshastigheten som følger:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
DivX, MKV, MP4
2. Bruk ▲▼ til å velge en oppføring
på tittellisten som du vil spille av, og
trykk deretter ENTER.
MERK
✎✎
Bruke hurtigmenyen
Under avspillingen kan du søke raskt gjennom et
kapittel eller et spor, og bruke hoppefunksjonen til
å gå til neste utvalg.
▪▪ Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
Basisfunksjoner
Z
Bruke funksjonene søke- og hoppefunksjonene
06
Bruke tittelmenyen
)1)2)3
(1(2(3
• Trykk SPILL AV (
) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
✎✎ MERK
▪▪ Spilleren vil ikke spille av lyd i søkemodus.
Hoppe over kapittel
hzZyx
• Trykk HOPP OVER (
) under avspilling.
Hvis du trykker HOPP OVER (
), går du til
neste kapittel.
Hvis du trykker HOPP OVER (
) går du til
starten av kapitlet. Ett ekstra trykk vil ta deg til
starten av det forrige kapitlet.
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere,
og det er også mulig at denne menyen ikke er
tilgjengelig i det hele tatt.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 47
47
2012-01-12 오전 10:19:34
Basisfunksjoner
Repeterende avspilling
Sakte avspilling / trinnvis avspilling
Gjenta kapitlet eller tittelen.
Sakte avspilling
Gjenta kapitlet eller tittelen.
Avhengig av platen, kan det hende at denne
funksjonen ikke er tilgjengelig.
• Trykk SØK (
) i pausemodus.
Hver gang du trykker SØK (
), endres
avspillingshastigheten som følger:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Trykk SPILL AV (
) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
✎✎ MERK
hzZy
1. Trykk REPEAT på fjernkontrollen
under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Kapittel eller Tittel og
trykk deretter ENTER.
3. Hvis du vil gå tilbake til normal avspilling igjen,
kan du trykke REPEAT igjen.
4. Bruk ▲▼ til å velge Av, og trykk deretter
ENTER.
Repeter utvalget
hzZy
1. Trykk REPEAT på fjernkontrollen
under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Repeter A-B.
hzZyx
▪▪ Spilleren vil ikke spille av lyd under sakte avspilling.
Trinnvis avspilling
hzZyx
• Trykk PAUSE (
) i pausemodus.
Hver gang du trykker PAUSE (
) vil en ny
ramme vises.
• Trykk SPILL AV (
) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
✎✎ MERK
▪▪ Spilleren vil ikke spille av lyd under trinnvis avspilling.
3. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A).
4. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
5. Hvis du vil gå tilbake til normal avspilling igjen,
kan du trykke REPEAT igjen.
6. Trykk ENTER.
✎✎ MERK
▪▪ Hvis du angir punkt (B) før det har gått fem
sekunder, vil det vises en feilmelding.
▪▪ Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere,
og det er også mulig at denne menyen ikke er
tilgjengelig i det hele tatt.
48
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 48
2012-01-12 오전 10:19:34
• Skjermen til Verktøy-menyen
Verktøy
Tittelsøk1/2
Kapittelsøk :1/20
Tidssøk
:00:00:13/01:34:37
Fullskjerm :Original
Bildeinnstilling:Normal
Lyd
: 1/1 JPN 2CH
Undertekst
:
0/2 Av
Vinkel
:1/1
BONUSVIEW-video:
Av
BONUSVIEW-lyd :
0/1 Av
< Endre
" Enter ' Tilbake
✎✎ MERK
▪▪ Avhengig av platen, vil Verktøy-menyen kunne
variere.
Gå direkte til en ønsket scene
hzZy
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Tittelsøk, Kapittelsøk
eller Tidssøk.
3. Bruk ◄► eller talltastene til å velge ønsket
tittel, kapittel eller tid, og trykk deretter
ENTER.
Bytte til fullskjerm
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Fullskjerm.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket modus.
✎✎ MERK
▪▪ Denne funksjonen er bare tilgjengelig når
bildeforholdet på TV-apparatet er 16:9 Full.
(Se side 31)
hzZy
Denne funksjonen lar deg justere videokvaliteten
når spilleren er tilkoblet et TV-apparat.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Bildeinnstilling, og trykk
deretter ENTER.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket Bildeinnstilling,
og trykk deretter ENTER.
• Dynamisk : Velg denne innstillingen for å
øke skarpheten.
• Normal : Velg denne innstillingen for de
fleste visningsapplikasjonene.
• Film : Dette er den beste innstillingen når
du skal se filmer.
• Bruker : Lar deg justere henholdsvis
skarpheten og støyreduksjonen.
MERK
✎✎
▪▪ Når du bruker funksjonen BD Wise vil ikke denne
menyen være tilgjengelig.
Velge lydspråk
hzZx
Du kan også bruke denne funksjonen
ved å trykke AUDIO på fjernkontrollen.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Lyd.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket lydspråk.
✎✎ MERK
▪▪ Indikatoren ◄► vil ikke bli vist på skjermen hvis
BONUSVIEW-seksjonen ikke inneholder noen
BONUSVIEW-innstillinger for lyd.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 49
Basisfunksjoner
Under avspilling kan du hente fram
platemenyen ved å trykke TOOLS.
Velge bildeinnstillinger
06
Bruke TOOLS
49
2012-01-12 오전 10:19:34
Basisfunksjoner
▪▪ Informasjon om hoved/BONUSVIEW-MODUS vil
også vises hvis Blu-ray-platen har en BONUSVIEWseksjon.
Bruk ◄► til å veksle mellom hovedfunksjon og
BONUSVIEW-lydfunksjon.
▪▪ Språkene som er tilgjengelige med funksjonen
lydspråk avhenger av om det valgte språket er
inkludert på platen. Det er mulig at denne funksjonen
og enkelte språk ikke er tilgjengelig.
▪▪ En Blu-ray-plate kan inneholde opp til 32 språk,
mens en DVD kan inneholde opp til 8.
▪▪ Noen Blu-ray-plater lar deg velge enten PCM eller
Dolby digital lydspor på engelsk.
▪▪ Hvis du trykker AUDIO på fjernkontrollen, vil
lydstolpen bli vist.
Trykk RETURN hvis du vil fjerne stolpen.
Velge språk for undertekster
hZx
Du kan også bruke denne funksjonen
ved å trykke SUBTITLE på
fjernkontrollen.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Undertekst.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket språk på
undertekstene.
MERK
✎✎
▪▪ Avhengig av Blu-ray-/DVD-platen kan det hende
at du kan endre ønsket språk på undertekstene i
platemenyen.
Trykk DISC MENU.
▪▪ Denne funksjonen avhenger av hvilke undertekster
som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke være
tilgjengelige på alle Blu-ray-/DVD-plater.
▪▪ En Blu-ray-plate kan inneholde teksting på opp til
255 språk, mens en DVD kan inneholde opp til 32.
▪▪ Informasjon om hoved/BONUSVIEW-MODUS vil
også vises hvis Blu-ray-platen har en BONUSVIEWseksjon.
50
▪▪ Denne funksjonen endrer både de primære og
sekundære undertekstene samtidig.
▪▪ Antallet primære og sekundære undertekster vises.
▪▪ Hvis du trykker SUBTITLE på fjernkontrollen, vil
stolpen for undertekster bli vist.
Trykk RETURN hvis du vil fjerne stolpen.
Bytte kameravinkel
hZ
Hvis en Blu-ray-/DVD-plate inneholder flere vinkler
for en bestemt scene, kan du bruke funksjonen
Vinkel.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Vinkel.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket Vinkel.
Sette opp BONUSVIEW
h
Funksjonen Bonusview gir deg tilgang til
ekstrafunksjoner (som kommentarer) i et eget lite
vindu mens filmen spilles av.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis platen
har BONUSVIEW-funksjoner.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge BONUSVIEW-video eller
BONUSVIEW-lyd.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket bonusview.
✎✎ MERK
▪▪ Hvis du veksler fra BONUSVIEW-video, vil
BONUSVIEW-lyd også skifte automatisk i henhold til
BONUSVIEW-video.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 50
2012-01-12 오전 10:19:35
Spille av en lyd-CD (CD-DA)/MP3
1. Legg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate i
plateskuffen.
• På en lyd-CD (CD-DA) vil det første sporet
bli spilt av automatisk.
• For en MP3-plate trykker du ▲▼-knappene
for å velge Musikk, deretter trykker du
på ENTER på hurtigmeldingen på den
tilkoblede enheten. Trykk ENTER.
Skjermelementer ved avspilling av lyd-CD
(CD-DA)/MP3
1
2
3
Musikk
1/13
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
7
6
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
00:13 / 00:43
+
Lyd-CD
" Enter < Side / Verktøy ' Tilbake
5
4
1
Viser musikkinformasjonen.
2
Viser spillelisten.
3
Viser gjeldende spor/totalt antall spor.
4
Viser tilgjengelige knapper.
5
Viser gjeldende spilletid/totalt spilletid.
6
Viser gjeldende avspillingsstatus.
7
Viser repeteringsstatus.
1. Trykk TOOLS under avspilling av
spillelisten.
2. Bruk ▲▼ til å velge Gjenta Modus
og bruk deretter ◄► til å velge ønsket
repeteringsmodus.
3. Bruk ▲▼ til å velge Tilfeldig modus og bruk
deretter ◄► til å velge På eller Av.
Basisfunksjoner
ow
Repetere en lyd-CD (CD-DA)/MP3
06
Lytte på musikk
4. Trykk ENTER.
Av
(
)En sang
(
)Tilfeldig
modus
(
)Alle
Sangene blir spilt av i den rekkefølgen
de ble lagret på platen.
Den aktive sangen blir repetert.
Alle sanger blir repetert.
Alternativet Tilfeldig spiller av sangene i
en tilfeldig rekkefølge. Hvis du vil bruke
denne funksjonen må du slå modusen
Tilfeldig På.
Spilleliste
1. Legg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate i
plateskuffen.
• På en lyd-CD (CD-DA) vil det første sporet
bli spilt av automatisk.
• På en MP3-plate må du bruke ▲▼ til å
velge Musikk, deretter trykker du ENTERknappen.
2. Hvis du vil gå til musikklisten må du trykke
STOPP (
) eller RETURN.
Skjermen til musikklisten vises.
3. Trykk GUL (C).
2. Bruk ▲▼ til å velge sporet du vi spille av, og
trykk deretter ENTER.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 51
51
2012-01-12 오전 10:19:35
Basisfunksjoner
4. Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket spor, og trykk
deretter ENTER. En hake vises ved siden av
sporet.
Gjenta denne prosedyren hvis du vil velge
flere spor.
Lyd-CD | Musikk
Valgte elementer : 3
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
1/2 Side
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
c Lukk red.modus ( ) Side / Verktøy " Velg ' Tilbake
5. Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du gå til
sporet og deretter trykke ENTER igjen.
Merket på sporet er borte.
6. Når du er ferdig må du trykke TOOLS.
7. Bruk ▲▼ til å velge Spill av valgte og trykk
deretter ENTER.
Sporet du har valgt vil bli spilt av automatisk.
Musikk
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Lyd-CD
1. Legg en plate med JPEG-bilder i plateskuffen.
4. Bruk ▲▼◄► til å velge bildet du vil vise, og
trykk deretter ENTER.
✎✎ MERK
▪▪ Du kan ikke forstørre undertekster og PG-grafikk i
fullskjermsmodus.
Bruke TOOLS
Du får tilgang til flere forskjellige funksjoner
ved å trykke TOOLS.
Verktøy
Start bildefremvisning
Bakgrunnsmusikk:
Innst. for bakgr.musikk
Zoom
Roter
Informasjon
Av
" Enter ' Tilbake
" Enter / Verktøy ' Tilbake
8. For å gå til musikklisten trykker du på
RETURN.
✎✎ MERK
▪▪ Du kan opprette spillelister som inneholder opp til 99
spor på en Lyd-CD (CD-DA).
52
Vise JPEG-bilder
3. Bruk ▲▼◄► til å velge mappen du ønsker å
spille av og trykk deretter ENTER.
04:02
TRACK 005
G
2. Bruk ▲▼ til å velge Bilder, og trykk deretter
ENTER.
03:56
04:41
Vise bilder
• Start bildefremvisning : Velg at du vil starte
lysbildeframvisningen.
• Bakgrunnsmusikk : Velg om du skal lytte på
bakgrunnsmusikk mens du ser på et bilde.
• Innst. for bakgr.musikk : Velg denne for å
sette opp innstillingene for bakgrunnsmusikk.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 52
2012-01-12 오전 10:19:35
Bruke funksjonen for lysbildeframvisning
Du kan bruke USB-kontakten til å spille av
multimediafiler (MP3, JPEG, DivX o.l.) som er lastet
ned fra en ekstern USB-basert lagringsenhet.
1. Gå til Hjem-menyen.
Mitt innhold
Videoer
Bilder
Musikk
Min enhet
Internet
1. Trykk TOOLS.
2. Bruk ▲▼ til å velge Start bildefremvisning
og trykk deretter ENTER.
Lysbildeframvisningen starter.
3. Hvis du vil sette en lysbildeframvisning på
pause kan du trykke TOOLS igjen.
2. I stoppmodus må du koble den USB-baserte
lagringsenheten til USB-porten på forsiden av
spilleren.
Mitt innhold
Videoer
123
Min enhet
5. Du kan også justere hastigheten på
lysbildeframvisningen på samme måte.
Tilkoblet
Bilderenhet
Musikk
Internet
" Enter ' Tilbake
Innst.
c Trygg fj. av USB d WPS(PBC)
" Enter ' Tilbake
4. Bruk ▲▼ til å velge Pause lysb.fremvisn, og
trykk deretter ENTER.
Innst.
d WPS(PBC)
Verktøy
Pause lysb.fremvisn
Bildehastighet:Normal
Lysbildeeffekt :Persienne
Bakgrunnsmusikk:
Av
Innst. for bakgr.musikk
Zoom
Roter
Informasjon
Basisfunksjoner
▪▪ For å kunne aktivere funksjonen for
bakgrunnsmusikk, må bildefilen finnes på det
samme lagringsmediet som musikkfilen. Men
lydkvaliteten kan bli påvirket av størrelsen på MP3filen, størrelsen på bildet, og kodingsmetoden som
er benyttet.
Spille av fra en USB-basert
lagringsenhet
06
• Zoom : Velg denne om du vil forstørre det aktive
bildet. (Du kan forstørre bildet 4-ganger)
• Roter : Velg denne om du vil rotere bildet. (Dette
vil rotere bildet med eller mot klokken).
• Informasjon : Viser bildeinformasjon, inkludert
navn, størrelse o.l..
✎✎ MERK
3. Trykk ENTER.
4. Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket video,
musikkfil eller bilde og trykk deretter ENTER.
5. Se side 46-53 for mer informasjon om
avspilling av video og musikk eller visning av
bilder.
MERK
✎✎
▪▪ Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte (Ved å
bruke funksjonen "Trygg fj. av USB") for å forhindre
mulige skader på den USB-baserte lagringsenheten.
Trykk MENU slik at Hjem-menyen vises og velg
deretter GUL (C). Deretter må du trykke ENTER.
▪▪ Hvis du setter inn en plate mens du spiller av fra en
USB-basert lagringsenhet, vil modus automatisk bli
endret til "DVD eller CD".
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 53
53
2012-01-12 오전 10:19:36
Nettverkstjenester
Du kan benytte deg av forskjellige internettjenester,
som Smart Hub eller BD-LIVE ved å koble spilleren
til nettverket ditt.
Les følgende instruksjoner før du benytter noen
av nettverkstjenestene.
1. Koble spilleren til nettverket.
(Se side 26 - 27)
2. Konfigurere nettverksinnstillingene.
(Se side 37 - 41)
Bruke Smart Hub
Ved hjelp av Smart Hub kan du streame filmer,
video og musikk fra internett, bruke forskjellige
gratis og kostnadsbelagte applikasjoner og se
disse på TV-apparatet ditt. Innholdet i disse
applikasjonene inkluderer nyheter, sport,
værmeldinger, aksjekurser, kart, bilder og spill.
Du kan også starte denne funskjonen
ved å trykke SMART HUB på
fjernkontrollen.
3. Smart Hub-skjermen vises.
I enkelte unntaksvise tilfeller kan det hende at
landsskjermen vises rett etterpå.
4. Hvis landsskjermen vises må du bruke ▲▼ til
å velge land. Deretter må du trykke ENTER.
✎✎ MERK
`` Enkelte applikasjoner er kun tilgjengelig i enkelte
land.
5. Skjermen med lisensavtalen vises.
Hvis du godtar avtalen må du bruke ◄► til
å velge Godkjenne. Deretter må du trykke
ENTER.
✎✎ MERK
`` Det kan ta et par sekunder før skjermene vises.
6. Skjermen for oppdateringen av tjenestene
vises og det installeres et antall tjenester og
applikasjoner. Når dette er ferdig lukkes denne
skjermen. Applikasjonene og tjenestene som
lastes ned vises på Smart Hub-skjermen.
Dette kan ta noe tid.
✎✎ MERK
Starte Smart Hub for første gang
Når du skal starte Smart Hub første gang må du
gjøre følgende:
1. Gå til Hjem-menyen.
`` Det er mulig at Smart Hub kan lukke seg midlertidig
under installeringsprosessen.
`` Et antall skjermbilder kan dukke opp etter
installeringene. Du kan trykke ENTER til å lukke
disse, eller la de lukke seg på egen hånd.
7. Når du skal starte en applikasjon må du bruke
▲▼◄► til å utheve et widget og deretter må
du trykke ENTER.
Mitt innhold
Videoer
Bilder
Musikk
Min enhet
Internet
Innst.
d WPS(PBC)
2. Bruk ◄► til å velge Internet og trykk deretter
ENTER.
54
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 54
2012-01-12 오전 10:19:37
2
3
4
5
6
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Anbefalt
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Pålogging b Sorter etter c Red.modus d Innst.
7
1
2
3
4
5
6
Kommersielt : Viser Smart Hub-veiledningen, en
introduksjon til spilleren samt introduserer nye
applikasjoner.
Your Video : Kommer med videoanbefalinger basert
på dine preferanser.
• Lar deg se på filmanbefalinger basert på dine
tidligere preferanser.
• Lar deg velge en film, vise en liste over
VOD-tilbydere (Video On Demand) som har filmen
slik at du kan velge en du vil streame den fra.
(Streaming er ikke tilgjengelig i alle områder).
• Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du kan
bruke Dine videoer må du gå til www.samsung.
com.
Search : Gir en integrert søkefunksjon slik at du kan
søke igjennom dine videotilbydere og alle tilkoblede
AllShare-enheter.
• Tilgjengelig når du bruker Smart Hub (Med unntak
av når du spiller av en Blu-ray-plate).
• Du får enklest tilgang til søkefunksjonen ved å
trykke SEARCH på fjernkontrollen.
• Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du
kan bruke søkefunksjonen må du gå til www.
samsung.com.
Mine applikasjoner : Viser ditt personlige
applikasjonsgalleri, hvor du kan legge til, redigere
eller slette innhold.
Nettverkstjenester
1
Navigeringshjelp : Viser knappene på fjernkontrollen
som du kan bruke til å navigere på Smart Hub.
• RØD (A) : For innlogging på Smart Hub.
• GRØNN (B) : For å sortere applikasjonene.
• GUL (C) : For å redigere applikasjonene.
• BLÅ (D) : For å endre innstillingene til Smart Hub.
07
En oversikt over Smart Hub
✎✎ MERK
`` Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig
ansvarlig for forsinkelser eller forstyrrelser
på Smart Hub-tjenesten som er forårsaket av
tjenestetilbyderen.
`` Tjenesten Smart Hub e laster ned og behandler data
via internett slik at du kan nyte detInternett-baserte
innholdet på TV-skjermen din.
Hvis internet-tilkoblingen din er ustabil, kan det
hende at tjenesten blir forsinket eller hindret.
I tillegg kan det hende at spilleren slår seg av
automatisk som følge av betingelsene på internett.
Hvis dette er tilfellet, må du kontrollere internetttilkoblingen og prøve på nytt.
`` Tjenestene kan være tilgjengelig på engelsk som
eneste språk, og hvilket innhold som er tilgjengelig
kan variere fra område til område.
`` Hvis du vil ha mer informasjon om en Smart Hubtjeneste, må du gå til nettsiden til tjenestetilbyderen.
`` Tjenesten som tilbys kan bli endret av
tjenestetilbyderen i Smart Hub uten varsel.
`` Innholdet i Smart Hub-tjenesten kan variere
avhengig av spillerens fastvareversjon.
Samsung Apps : Du kan laste ned forskjellige gratis
eller kostnadsberettige applikasjoner.
Anbefalt : Viser anbefalt innhold som administreres
av Samsung.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 55
55
2012-01-12 오전 10:19:37
Nettverkstjenester
Bruke tastaturet
Ved hjelp av fjernkontrollen kan du bruke det
skjermbaserte tastaturet til å taste inn bokstaver,
tall og symboler.
1
2
.,–
1
4
ghi
jkl
mno
tuv
wxyz
T9
9
0
Skift
ab
Opprette en konto
6
8
pqrs
3
def
5
7
2
3
abc
Slett
Ab
AB
1
6

b Skjul passord / Språk: Norsk
4
1
2
3
4
5
6
Du kan bevege deg rundt i teksten ved hjelp av
piltastene. Hvis du vil slette tekst må du flytte
pekeren til høyre for tegnet du vil slette og deretter
trykke AUDIO. Hvis du vil bytte mellom store og
små bokstaver, eller taste inn tall eller symboler,
må du trykke SUBTITLE.
Hvis du vil opprette din egen, eksklusive
konfigurering av Smart Hub, må du opprette din
egen Smart TV-konto.
Hvis du vil opprette en konto må du gjøre
følgende:
1. Trykk RØD (A) på fjernkontrollen. Skjermen
Opprett konto vises.
Search
5
Your Video
Det gjeldende tastaturet.
Brukes til å taste bokstaver, nummer og symboler.
Trykk SUBTITLE på fjernkontrollen hvis du vil bytte
inntastingsmodus.
: ab, Ab, AB, tall eller ikoner.
Smart TV-ID
Passord
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Viser gjeldende inntastingsmodus.
Trykk GRØNN (B) på fjernkontrollen hvis du vil bytte
inntastingsmetode. (T9 eller ABC)
Trykk TOOLS på fjernkontrollen for å bytte språk.
Trykk AUDIO på fjernkontrollen hvis du vil slette et
tegn.
Taste inn tekst, tall og symboler
Hvis du vil taste inn tekst må du trykke den
talltasten på fjernkontrollen som tilsvarer
bokstaven du vil taste inn. Trykk raskt på knappen
hvis du vil taste inn en bokstav som ikke er den
første som er listet opp for den knappen på
skjermtastaturet. Hvis du for eksempel ønsker å
taste b, må du trykke to ganger på fjernkontrollen
raskt etter hverandre. Hvis du vil taste inn den
første bokstaven som er listet opp på en knapp er
det bare å trykke, slippe og vente.
Contents 2
Contents 1
Trykk på [Enter]
Contents 2
Contents 3
Trykk
på [Enter]
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Pålogging
xxxxxxxx
Opprett konto
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Husk ID-en og passorfet for Smart TV
Contents 2
xxxxxxxx
Contents 8
Contents 1
Recommended
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 7
Samsung Apps
Pålogging
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Avbryt
Glemt passord
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Pålogging b Sorter etter c Red.modus d Innst.
2. Bruk ▲▼◄► til å velge Opprett konto og
trykk deretter ENTER.
3. På neste skjermbilde må du velge Smart TVID før du trykker ENTER.
En inntastingsskjerm og et tastatur vises.
4. Bruk tastaturet til å taste inn e-postadressen
din. Dette vil fungere som din bruker-ID.
✎✎ MERK
`` Tastaturet fungerer på samme måte som
talltastaturet på en mobiltelefon.
5. Når du er ferdig må du trykke ENTER,
velge OK og deretter trykke ENTER på nytt.
Skjermen Opprett konto vises på nytt.
6. Velg Passord og trykk deretter ENTER. En
inntastingsskjerm og et tastatur vises.
7. Bruk tastaturet til å taste inn et passord.
Passordet kan være en kombinasjon av
bokstaver, tall og symboler.
✎✎ MERK
`` Trykk RØD (A) på fjernkontrollen hvis du vil skjule
eller vise passordet mens du taster det inn.
56
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 56
2012-01-12 오전 10:19:37
10. Gjenta trinn 7 og 8.
5. Bruk tastaturet og fjernkontrollen til å taste inn
passordet ditt. Når du er ferdig må du trykke
ENTER, velge OK og deretter trykke ENTER
på nytt.
9. Velg Bekreft passord. og trykk deretter
ENTER.
11. Når skjermen Opprett konto vises igjen må
du velge Opprett konto og deretter trykke
ENTER. Bekreftelsesvinduet vises.
12. Velg OK og trykk deretter ENTER. Skjermen
Fortsett til registering av tjeneste vises.
13. Velg Register deg og trykk deretter ENTER.
14. Vinduet Registrer tjenestekonto vises.
• Hvis du har eksisterende kontoer hos
noen av de opplistede tilbyderne kan
du samkjøre brukernavnet og passordet
til denne kontoen med din Smart TVkonto. Registreringen gjør det enklere å
gå inn på tilbydernes nettsider. Hvis du
vil ha instruksjoner om registrering kan
du gå til trinn 2 i Kontoadministrasjon på
innstillingsmenyen.
• Hvis du ikke har noen eksisterende kontoer
hos noen av tilbyderne, eller ikke ønske rå
registrere kontoer på dette tidspunktet må
du velge OK og deretter trykke ENTER. Du
kan også la vinduet lukke seg selv i løpet av
omtrent et minutt.
✎✎ MERK
`` Du må bruke en e-postadresse som bruker-ID.
`` Du kan registrere opp til 10 brukerkontoer.
`` Du trenger ingen konto for å bruke Smart Hub.
Innlogging
Når du skal logge deg inn på din Smart TV-konto
må du gjøre følgende:
1. Med hovedskjermen til Smart Hub på TVskjermen din må du trykke RØD (A) på
fjernkontrollen. Skjermen Opprett konto vises.
2. Velg nedtrekkspilen ved siden av Smart TVID feltet og trykk deretter ENTER.
4. Velg Passord og trykk deretter ENTER. En
inntastingsskjerm og et tastatur vises.
✎✎ MERK
`` Hvis du vil at Smart Hub skal taste inn passordet
ditt automatisi, må du velge at enheten skal huske
brukernavn og passord til tjenesten etter at du har
tastet inn passordet. Deretter må du trykke ENTER.
En hake vises. Smart Hub vil nå taste inn passordet
ditt automatisk når du velger eller taste inn din
bruker-ID.
Innstillingsmenyen - BLÅ (D)
Skjermen med innstillingsmenyen gir deg tilgang til
funksjonene for kontoadministrasjon, tilbakestilling
og egenskaper.
Hvis du vil gå inn på innstillingsmenyen og deretter
velge et av menypunktene må du gjøre følgende:
1. Trykk BLÅ (D) på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket menyelement og
trykk deretter ENTER.
Funksjonene på innstillingsmenyen er beskrevet
nedenfor.
✎✎ MERK
`` Serviceadministratorpunktene som er listet opp på
innstillingsmenyen er ikke tilgjengelig for Blu-rayspillere.
Kontoadministrasjon
Menyen Kontoadministrasjon inneholder
funksjoner som lar deg registrere kontoene dine
hos tjenestetilbyderne, endre et Smart Hubpassord og slette eller deaktivere din Smart TVkonto.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 57
Nettverkstjenester
3. Velg din ID fra listen som vises og trykk
deretter ENTER. Skjermen Opprett konto
vises på nytt.
07
8. Når du er ferdig må du trykke ENTER,
velge OK og deretter trykke ENTER på nytt.
Skjermen Opprett konto vises på nytt.
57
2012-01-12 오전 10:19:37
Nettverkstjenester
Registrer tjenestekonto
Hvis du har eksisterende kontoer hos noen av
de tilbyderne som er listet opp av funksjonen
Registrer tjenestekonto, så kan du samkjøre
brukernavnet og passordet til denne kontoen med
din Smart TV-konto. Hvis du samkjører kontoen
vil du kunne logge deg på via Smart Hub på en
enkel måte uten at du må taste inn brukernavn og
passord til hver enkelt konto.
Hvis du vil bruke funksjonen Registrere tjenestekonto
må du gjøre følgende:
1. På menyen Kontoadministrasjon må du velge
Registrer tjenestekonto og deretter trykke
ENTER. Vinduet Registrer tjenestekonto
vises.
2. Bruk ▲▼ til å velge en tjenestetilbyder som
du vil koble til dinSmart TV-konto, og trykk
deretter ENTER.
✎✎ MERK
`` Hvis du har en Samsung-konto og ønsker å bruke
Samsung Apps-funksjonen i Smart Hub, må du
registrere Samsung Apps-kontoen din her. Se side
61 - 63 for mer informasjon.
3. Trykk ▲▼ for å velge Registrer, deretter
bruker du fjernkontrollen og skjermtastaturet
til å lege inn ID og passord.
Når du er ferdig må du trykke ENTER.
✎✎ MERK
`` Dette er bruker-ID og passordet som du normalt
bruker til å få tilgang til kontoen på denne siden.
4. Hvis du har tastet inn korrekt brukernavn og
passord vil meldingen Registrering vellykket
vises.
5. Hvis du trykket OK må du gå igjennom
trinn 2 til 4 igjen slik at du kan tilordne en ny
tjenestetilbyder.
6. Når du er ferdig må du trykke RETURN.
Endre passord
Funksjonen Endre passord lar deg endre
passordet til Smart Hub. Hvis du vil endre
passordet må du gjøre følgende:
1. Velg Endre passord og trykk deretter
ENTER.
2. Tast inn det gjeldende passordet. Den neste
skjermen vises.
3. På den neste skjermen må du taste inn det
nye passordet på den første linjen. Deretter
må du taste det inn på den andre linjen for å
bekrefte det.
4. Meldingen om vellykket bytte av passord
byttet vises. Trykk ENTER eller vent til
skjermen lukkes automatisk etter omtrent 5
sekunder.
Fjern fra TV-kontoliste
Funksjonen Fjern tjenestekonto lar deg avbryte alle
de registrerte tjenestekontoene som er registrert
på skjermen Registrer tjenestekonto.
Deaktiver konto
Funksjonen Deaktiver konto lar deg deaktivere
din Smart TV-konto, og vil slette den og alle
kontoinnstillinger helt og holdent fra Smart Hub.
Tilbakest.
Tilbakestillingsfunksjonen initialiserer alle
nedlastede widgets, sletter alle brukerkontoer
og innstillinger fra spilleren samt tilbakestiller
alle Smart Hub-innstillinger til fabrikkoppsettet.
Deretter vil Smart Hub bli startet opp igjen som
om det var første gang. Kontoen din derimot vil
fortsatt være på Smart Hub-serveren. Hvis du vil
logge deg inn på kontoen må du taste inn ID og
passord på skjermen Opprett konto.
Hvis du vil bruke tilbakestillingsfunksjonen må du
gjøre følgende:
1. I innstillingsmenyen velger du Tilbakestill, trykk
deretter på ENTER.
Tilbakestillingsskjermen vises.
2. Tast inn sikkerhetspassordet. Dette er
passordet du tastet inn hvis du anga en
BD- eller DVD-foreldrestyring (Se side 42).
Hvis du ikke har gjort dette er det 0000.
58
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 58
2012-01-12 오전 10:19:37
✎✎ MERK
`` Hvis du glemmer passordet ditt kan du holde inne
STOPP (
) på fronten av spilleren i mer enn 5
sekunder (uten plate i spilleren).
Egenskaper
Menyen Egenskaper lister opp tre funksjoner som
viser informasjon om Smart Hub:
Detalj
Lister opp informasjon om Smart Hub, inkludert
versjonsnummer, antallet tjenester som er
installert, minnebruk og en unik produkt-ID.
Brukervilkåravtale
Viser lisensavtalen
Menyen Redigeringsmodus - GUL (C)
Funksjonene på menyen Redigeringsmodus
lar deg manipulere widgetene i seksjonen Mine
applikasjoner på Smart Hub-skjermen. Ved hjelp
av disse funksjonene kan du låse opp og låse
tilgangen til enkelte widgets, opprette mapper
og flytte widgetsene til disse, endre navnet på
mappene, slette widgets og endre plasseringen av
widgetsene på skjermen.
Hvis du vil gå inn på menyen Redigeringsmodus
og deretter velge et av menypunktene må du gjøre
følgende:
1. Trykk GUL (C) på fjernkontrollen. Menylinjen
til Redigeringsmodus vises i bunnen av
skjermen.
2. Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket menyelement
og trykk deretter ENTER.
✎✎ MERK
`` Det er mulig at enkelte menypunkter ikke vises på
skjermen. Hvis du ønsker å se disse punktene må
du bruke ◄► til å gå til kanten av skjermen, og
deretter trykke en gang til for å hente fram de skjulte
elementene.
`` Du kan lukke menylinjen ved å utheve X nederst på
høyre siden og deretter trykke ENTER.
Flytt
Funksjonen Flytt lar deg endre plasseringen av en
widget. Hvis du vil bruke funksjonen Flytt må du
gjøre følgende:
1. Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
2. Velg en widget og trykk deretter ENTER. En
hake vises over widgeten.
3. Bruk ▲▼◄► til å velge Flytt og trykk deretter
ENTER. Et posisjonsikon vises over widgeten.
4. Bruk ▲▼◄► til å flytte dette ikonet. Trykk
ENTER når ikonet er på det stedet du vil
plassere widgeten. Widgeten flyttes til den
nye plasseringen.
Flytt til mappe
Funksjonen Flytt til mappe lar deg flytte en widget
til en mappe. Hvis du vil bruke funksjonen Flytt til
mappe må du gjøre følgende:
1. Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
2. Velg en widget og trykk deretter ENTER. Hvis
du allerede har opprettet en mappe, så kan
du flytte widgets til den.
3. Bruk ▲▼◄► til å flytte pekeren til Flytt til
mappe og trykk deretter ENTER. Vinduet Flytt
til mappe vises.
4. Bruk ▲▼◄► til å velge en Lås, og trykk
deretter ENTER. Meldingen Flyttet til mappe
vises før den lukkes igjen. Widgeten har blitt
flyttet til mappen.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 59
Nettverkstjenester
4. For å fullføre reinitialiseringsprosessen må du
gå til trinn 4 under Starte Smart Hub for første
gang. (Se side 54)
vFunksjonene på menylinjen til redigeringsmodus
er beskrevet nedenfor.
07
3. Etter et par minutter vil Smart Hub starte på
nytt automatisk. Skjermen kan bli blank før
Smart Hub vises igjen. Etter et par minutter vil
reinitialiseringsprosessen starte.
59
2012-01-12 오전 10:19:37
Nettverkstjenester
Bruke en widget fra en mappe
G ntt nvn tl mp
2. På Mine applikasjoner må du bruke ▲▼◄►
til å velge en mappe. Deretter må du trykke
ENTER. Mappen åpnes.
1. Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
1. Lukk menyen Redigeringsmodus.
3. Velg en widget og trykk deretter ENTER.
Widgetens applikasjon eller tjeneste starter.
Redigere enheter i en mappe
Velg en mappe og trykk deretter ENTER. Mappen
åpnes.
Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
Redigeringsknappen vises i bunnen av skjermen.
Disse knappene fungere på samme måte som i
menyen Redigeringsmodus på hovedskjermen.
Hvis du for eksempel ønsker å flytte en widget
tilbake til hovedskjermen:
1. Velg widgeten.
2. Velg en Flyy til mappe og trykk deretter
ENTER. Vinduet Flytt til mappe vises.
3. Velg Mine applikasjoner og trykk deretter
ENTER. Vinduet Flytt til mappe lukkes
og widgeten blir flyttet til skjermen Mine
applikasjoner.
Ny mappe
Funksjonen Ny mappe lar deg opprette nye
mapper og gi disse navn. Når du har opprettet
en mappe så kan du flytte widgets til den. Hvis
du vil bruke funksjonen Ny mappe må du gjøre
følgende:
1. Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å flytte pekeren til Ny mappe
og trykk deretter ENTER.
Vinduet Ny mappe vises sammen med et
tastatur.
Funksjonen Endre navn på mappe lar deg endre
navnet på mappene. Hvis du vil bruke funksjonen
Endre navn på mappe må du gjøre følgende:
2. Bruk ▲▼◄► til å velge en Lås, og trykk
deretter ENTER.
3. Bruk ▲▼◄► til å flytte pekeren til Endre navn
på mappe og trykk deretter ENTER. Vinduet
Endre navn på mappe vises sammen med et
tastatur.
4. Bruk tastaturet til å angi et navn og trykk
deretter ENTER. Vinduet lukkes og det nye
navnet vises under mappen.
Lås
Låsefunksjonen lar deg låse noen av widgetene i
Mine applikasjoner slik at de ikke kan åpnes uten
at pinkoden for foreldrestyring blir tastet inn.
Hvis du vil bruke låsefunksjonen må du gjøre
følgende:
1. Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å velge en widget, og trykk
deretter ENTER. Hvis widgeten kan låses blir
menypunktet på låsemenyen aktivert.
3. Bruk ▲▼◄► til å velge Lås, og trykk deretter
ENTER. Sikkerhetsvinduet vises. Vinduet
Tjeneste låst vises.
4. Tast inn foreldrestyringskoden (Se side
42). Hvis du ikke har tastet inn noen
foreldrestyringskode må du taste inn 0000.
5. Trykk ENTER. Vinduet Lås tjeneste vises
og bekrefter låsingen før det lukkes. Et
låsesymbol vises ved siden av widgeten.
3. Bruk tastaturet til å angi et navn til den nye
mappen og trykk deretter ENTER.
Skjermen Ny mappe vises og den nye
mappen vises på Smart Hub-skjermen.
60
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 60
2012-01-12 오전 10:19:37
Lås opp
3. Bruk ▲▼◄► til å velge Lås, og trykk deretter
ENTER. Vinduet Tjeneste låst vises.
4. Tast inn foreldrestyringskoden (Se side
42). Hvis du ikke har tastet inn noen
foreldrestyringskode må du taste inn 0000.
5. Trykk ENTER. Vinduet Tjeneste låst opp vises
og bekrefter opplåsingen før det lukkes.
Slett
Slettefunksjonen lar deg slette widgeter fra Mine
applikasjoner. Hvis du vil bruke slettefunksjonen
må du gjøre følgende:
1. Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å velge en Lås, og trykk
deretter ENTER.
3. Bruk ▲▼◄► til å velge Slett, og trykk
deretter ENTER. Meldingen "Vil du slette
valgt(e) element(er)?" vises.
4. Velg Ja og trykk deretter ENTER. Widgeten
blir slettet.
Sorteringsmenyen - GRØNN (B)
Funksjonene på sorteringsmenyen lar deg
sortere widgeten på Mine applikasjoner etter
navn, dato, frekvens (etter bruk) og kategori.
Hvis du manuelt endrer plasseringen til en
widget vil sorteringsmenyen automatisk utheve
Brukerdefinert når du starter den.
Hvis du vil sortere widgeten på Mine applikasjoner
må du gjøre følgende:
Samsung Apps lar deg laste ned
kostandsberettigede og gratis applikasjoner og
tjenester til din Blu-ray-spiller, og se på disse på
TV-apparatet ditt.
Disse applikasjonene og tjenestene inkluderer
videoer, musikk, spill, nyheter, sport osv.
Widgetene for de nye applikasjonene vises på
Mine applikasjoner.
Flere applikasjoner og tjenester blir lagt til med
jevne mellomrom.
Nettverkstjenester
2. Bruk ▲▼◄► til å velge en låst widget og
trykk deretter ENTER.
07
1. Trykk GUL (C) på fjernkontrollen.
Samsung Apps
Betalte applikasjoner
Hvis du vil laste ned applikasjoner som innbefatter
en kostnad må du opprette en Samsung Appskonto og registrere et kredittkort på denne kontoen.
Hvis du vil opprette en Samsung Apps-konto må
du gå til www.samsung.com.
✎✎ MERK
`` Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.
Bruke skjermen Samsung Apps
Hvis du vil ha tilgang til Samsung Apps må du
bruke ▲▼◄► til å navigere deg fram til Samsung
Apps-området på hovedskjermen til Smart Hub.
Deretter må du trykke ENTER. Samsung Appsskjermen vises.
✎✎ MERK
`` Hvis dette er første gangen du er inne på denne
skjermen vil du se et vindu med lisensavtalen. Hvis
du aksepterer, velger du Godta, og trykk deretter
ENTER.
1. Trykk GRØNN (B) på fjernkontrollen.
2. Bruke ▲▼◄► til å velge en sorteringsmetode
og deretter trykke ENTER. Smart Hub
sorterer widgetene i henhold til den metoden
du har valgt.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 61
61
2012-01-12 오전 10:19:38
Nettverkstjenester
Bruke Samsung Apps-skjermen
Hvis du vil bruke Samsung Apps-skjermen må du
gjøre følgende:
1. Bruke ◄► til å flytte deg til kategorilisten på
venstre side.
2. Bruk ▲▼ til å utheve en kategori. I løpet av
et par sekunder vil Samsung Apps-skjermen
vise applikasjonene i denne kategorien.
Sorteringskategorier vises langs toppen av
skjermen.
3. Bruk ► til å flytte deg til en av de viste
applikasjonene eller tjenestene.
4. Bruk ▲▼◄► til å velge en applikasjon
eller en tjeneste og trykk deretter ENTER.
Skjermen med detaljene til applikasjonen eller
tjenesten vises.
5. Velg Last ned nå og trykk deretter ENTER.
Hvis applikasjonen eller tjenesten er gratis
vil den lastes ned og starte. Hvis ikke,
og den innebærer en avgift, må du følge
instruksjonene på skjermen for å fullføre
nedlastingen.
✎✎ MERK
`` Noen av applikasjonene er gratis, men krever at du
registrerer deg hos tilbyderen, eller så krever de en
kostnadsbelagt konto for at de skal kunne brukes.
`` Widgeter for applikasjoner og tjenester som du
har lastet ned fra Samsung Apps viser på Mine
applikasjoner.
Sorteringskategorier
Du kan bruke sorteringskategoriene på toppen av
skjermen ved å bruke ▲▼◄►. Hver kategori viser
tjenestene eller applikasjonene i den kategorien du
velger, sortert etter kriteriene du velger (Anbefalt,
mest nedlastet, nyeste, navn).
Du kan også bruke BLÅ (D) på fjernkontrollen
til å få tilgang til sorteringskategoriene. Hver
gang du trykker BLÅ (D) vil du veksle fra en
sorteringskategori til den neste.
62
Samsung Apps etter kategori
Følgende kategorier er tilgjengelige:
• Hva er nytt? : Viser de siste registrerte
applikasjonene.
• Video : Viser forskjellige videomedia som filmer,
TV-show og korte videosnutter.
• Spill : Viser forskjellige spill, som sudoku og
sjakk.
• Sport : Viser forskjellige sportsrelaterte
medietjenester, som kampinformasjon, bilder og
korte videosnutter.
• Livsstil : Inkluderer forskjellige medietjenester
som musikk, personlige bildebehandlingsverktøy
og sosiale nettverkstjenester som Facebook og
Twitter.
• Informasjon : Inkluderer forskjellige
informasjonstjenester som nyheter,
aksjeinformasjon og vær.
• Annet : Inkluderer andre forskjellige tjenester.
Min konto
Min konto gir deg tilgang til dine Samsung
Apps-ordrer og nedlastingshistorikk, og
betalingsskjermen. Du må ha en Samsung Appskonto for å få tilgang til denne informasjonen.
Hjelp
Hvis du har spørsmål om Samsung Apps må du
først se i hjelpefunksjonen. Hvis ingen av tipsene
er til hjelp, må du gå til besøke www.samsung.
com.
Hvis du vil bruke hjelpefunksjonen må du gjøre
følgende:
1. Bruk ▲▼◄► til å velge Hjelp og trykk
deretter ENTER.
2. Bruk ▲▼ til å rulle igjennom hjelpeteksten.
3. Trykk ◄ når du vil gå ut av hjelpen.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 62
2012-01-12 오전 10:19:38
✎✎ MERK
`` Internettbaserte tjenester kan bli lagt til og fjernet av
tilbyderne uten varsel.
Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du
kan bruke Dine videoer eller søkefunksjonen
må du gå til www.samsung.com
AllShare lar deg spille av musikk og video samt
vise bilder som befinner seg på datamaskinen din
eller en annen DLNA-kompatibel mobiltelefon eller
NAS-enheten på spilleren.
Hvis du vil bruke AllShare på spilleren må du koble
den til nettverket (Se side 26 - 27).
Hvis du vil bruke AllShare sammen med
datamaskinen din må du installere AllShare på
datamaskinen.
Hvis du har en DLNA-kompatibel mobiltelefon eller
NAS kan du bruke AllShare sammen med disse
uten ekstra programvare.
Du kan laste ned programmet til datamaskinen
din og få detaljerte instruksjoner om bruken av
AllShare fra samsung.com.
Nettverkstjenester
• RØD (A) (Pålogging) : Brukes til å logge inn på
din Smart TV-konto.
• GRØNN (B) (Miniatyrbildevisning/
Listevisning) : Brukes til å veksle mellom
miniatyrene og listevisningen.
• BLÅ (D) (Sorter etter) : Brukes til å sortere
applikasjonene i kategoriene Anbefalt, Mest
nedlastet, Nyest eller navn.
• Tilbake : Gå tilbake til forrige meny.
Bruke AllShare-funksjonen
07
Bruke fargeknappene på fjernkontrollen
sammen med Samsung Apps
BD-LIVE™
Når spilleren er tilkoblet nettverket, kan du nyte
godt av forskjellige filmrelaterte tjenester når du
spiller av plater med BD-LIVE-kompatibelt innhold.
1. Sett en USB-basert minnepinne inn i USBkontakten på siden av spilleren og se
deretter etter hvor mye minne som er igjen.
Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig
kapasitet for å ha plass til BD-LIVE-tjenestene.
2. Sett inn en Blu-ray-plate som støtter BD-LIVE.
3. Velg en BD-LIVE-tjeneste som produsenten
av platen har lagt opp.
✎✎ MERK
`` Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige
innholdsfunksjonene vil variere med platen.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 63
63
2012-01-12 오전 10:19:38
Tillegg
Feilsøking
Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.
PROBLEM
LØSNING
Ingen operasjoner kan utføres med
fjernkontrollen.
• Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Det er mulig de må byttes.
• Bruk fjernkontrollen i en avstand på 6,1 meter eller mer.
• Ta ut batteriene, og trykk ned en eller flere taster i flere minutter for å
tømme mikroprosessoren i fjernkontrollen, slik at denne tilbakestilles. Sett
tilbake batteriene, og prøv fjernkontrollen en gang til.
Platen vil ikke spille.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Kontroller regionnummeret på Blu-ray-/DVD-platen.
Platemenyen vises ikke.
• Kontroller at platen faktisk har menyer.
Forhindre-meldingen vises på skjermen.
• Denne meldingen vises hver gang en ugyldig knapp trykkes.
• Blu-ray-/DVD-programmet støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler)
• Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor
området.
Avspillingsmodus er ikke likt valget på
SETUP-menyen.
• Noen av funksjonene som er valgt på SETUP-menyen fungerer ikke som de
skal hvis platen ikke er innkodet med en den korresponderende funksjonen.
Skjermforholdet kan ikke endres.
• Skjermforholdet er låst på din Blu-ray-/DVD-plate.
• Dette er ikke et problem med spilleren.
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt korrekt digital utgang på menyen for
lydalternativer.
Skjermen er blokkert.
• Hvis HDMI-utgangen er satt til en oppløsning TV-apparatet ditt ikke støtter
(f.eks. 1080p), kan det hende at du ikke ser noe bilde på TV-skjermen.
• Trykk STOPP (
) (på frontpanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen plate
i spilleren. Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
bli slettet.
64
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 64
2012-01-12 오전 10:19:38
LØSNING
08
PROBLEM
• Trykk STOPP (
) (på frontpanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen
plate i spilleren. Alle innstillinger, inkludert passordet, tilbakestilles til
fabrikkinnstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
bli slettet.
Hvis du opplever andre problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen, og finn avsnittet i denne brukerveiledningen
som inneholder forklaringer til problemene du har, og følg prosedyren en
gang til.
• Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med ditt
nærmeste autoriserte Samsung servicesenter.
Det er støy eller forvrengning i bildet.
• Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet.
• Rengjør platen.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på spilleren.
• Kontroller om TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene 576p/480p,
720p, 1080i og 1080p.
Unormalt HDMI-utgangsskjermbilde.
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
AllShare-funksjonen
Jeg kan se mappene som er det ut via
AllShare, men ikke filene i mappene.
• AllShare viseer bare filer som er i henhold til kategoriene Bilder, Musikk og
Film. Det er mulig at filer som ikke er i en av disse kategoriene ikke vil bli
vist
Videoavspillingen er hakkete
• Kontroller om nettverket er stabilt.
• Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og at nettverket ikke er
overbelastet.
• Den trådløse tilkoblingen mellom den DLNA-kompatible enheten og
spilleren er ustabil. Kontroller tilkoblingen.
AllShare-tilkoblingen mellom spilleren og
datamaskinen er ustabil.
• IP-adresser under det samme delnettet må være unik. Hvis de ikke er det
kan IP-forstyrrelser føre til dette fenomenet.
• Kontroller om du har en aktiv brannmur.
Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 65
Tillegg
Har glemt passordet
65
2012-01-12 오전 10:19:38
Tillegg
PROBLEM
BD-LIVE
LØSNING
Jeg kan ikke koble med til for å kunne få
tilgang til BD-LIVE-serveren.
• Kontroller om nettverkstilkoblingen er etablert eller ikke ved hjelp av
menyen Nettverksstatus. (Se side 40)
• Se om den USB-baserte minneenheten er koblet til spilleren.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (Se side 41)
• Kontroller om menyen BD-LIVE internett forbindelse er satt til Tillat (alle).
• Hvis tiltakene over ikke fungerer, må du ta kontakt med tilbyderen av
innholdet, eller oppgradere spilleren med den siste programvaren.
En feil oppstår når du bruker BD-LIVE.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (Se side 41)
✎✎ MERK
`` Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Reperasjoner
Hvis du tar kontakt med oss for å få reparert spilleren din kan det hende at et administrasjonsgebyr blir
belastet deg hvis:
1. En reparatør blir sendt ut til deg på etter ditt ønske og det ikke er noe galt med produktet.
2. Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet.
Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter å jobbe
med spilleren.
Vi anbefaler at du leser denne håndboken nøye, og at du søker etter en løsning på nettet på www.
samsung.com, eller kontakter Samsung Customer Care før du får spilleren din reparert.
66
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 66
2012-01-12 오전 10:19:38
DVD (Digital Versatile Disc)
Plate
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Komposittvideo
Videoutgang
Video/lyd
Lydutgang
Komponentvideo
HDMI
2-kanals
Digitale lydsignaler ut
Ethernet
Trådløst LAN
Nettverk
Sikkerhet
WPS(PBC)
1,7 Kg
430 (B) X 210 (D) X 43 (H) mm
+5°C til +35°C
10 % til 75 %
Lesehastighet: 9,834 m/sek.
Lesehastighet: 6,98 - 7,68 m/sek.
Omtr. avspillingstid (enkeltsidig, enkeltlags plate): 135 min.
Lesehastighet: 4,8 - 5,6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 74 min.
Lesehastighet: 4,8 - 5,6 m/sek.
Maksimal avspillingstid: 20 min.
1 kanal: 1.0 Vp-p (75Ω belastning)
Blu-ray-/DVD-plate: 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (75Ω belastning)
PR: 0,70 Vp-p (75Ω belastning)
PB: 0,70 Vp-p (75Ω belastning)
Blu-ray-plate: 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D: 1080p, 720p
PCM-lyd., Bitstream-lyd
L(1/L), R(2/R)
Optisk
10/100BASE-TX-kontakt
Støttes når spilleren er koblet til med det trådløse LAN-adapteret
fra Samsung. (Modellnavn : WIS09ABGN)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Støttes
Tillegg
Generelt
Vekt
Mål
Bruksområde, temperatur
Bruksområde, luftfuktighet
BD (Blu-ray Disc)
08
Spesifikasjoner
-- Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
-- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.
-- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 67
67
2012-01-12 오전 10:19:38
Tillegg
Overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader
IKKE ALLE plater er kompatible
• Med tanke på begrensningene beskrevet nedenfor, og de som er nevnt andre steder i denne
brukerhåndboken, inkludert avsnittet Platetype og karakteristikker, er platetypene som kan spilles av
følgende: Forhåndsinnspilt kommersiell plater av typen BD-ROM, DVD-VIDEO og lyd-CD (CD-DA),
plater av typen BD-RE/-R og DVD-RW/-R samt plater av typen CD-RW/-R.
• Andre plater enn de som ble nevnt ovenfor kan ikke og/eller er ikke beregnet å kunne spille av på
denne spilleren. I tillegg kan det hende at noen av platene som ble nevnt ovenfor likevel ikke kan spilles
av på grunn av en eller flere av grunnene nedenfor.
• Samsung kan ikke garantere at denne spilleren vil spille av alle plater som bærer logoene BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og at det kan hende at spilleren
ikke vil reagere på alle kommandoer eller at alle funksjoner vil fungere på enhver plate. Disse og andre
kompatibilitetsproblemer på spilleren, og med nye og eksisterende plater er på grunn av:
-- Blu-ray-formatet er et nytt og modnende format, og at dette produktet ikke kan betjene alle
funksjonene på en Blu-ray-plate, da enkelte funksjoner kan være tilvalg, nye funksjoner kan være lagt
til Blu-ray-formatet etter at dette produktet ble produsert, og at enkelte tilgjengelige funksjoner kan
være offer for en utsatt tilgjengelighet.
-- ikke alle nye og eksisterende formater er støttet av denne spilleren.
-- nye og eksisterende formater kan være reviderte, endret, oppdatert, forbedret og/eller lagt til.
-- noen plater er produsert på en måte som tillater en spesiell eller begrenset tilgang til kommandoer og
funksjoner under avspilling.
-- noen funksjoner kan være valgfrie, ekstra funksjoner kan være lagt til etter produksjonen av denne
spilleren, eller så kan enkelte funksjoner være offer for en utsatt tilgjengelighet.
-- noen plater som bærer logoen BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og
CD-RW/-R behøver ikke å være standardiserte plater.
-- noen plater kan ikke spilles av på grunn av platens fysiske status, eller opptaksbetingelsene.
-- problemer og feil kan inntreffe under produksjonen av programvaren til Blu-ray-, DVD- og CD-platen,
og/eller produksjonen av selve platen.
-- denne spilleren fungere annerledes enn en standard DVD-spiller, eller annet AV-utstyr. og/eller
-- årsaker som er nevnt i denne brukerhåndboken, og andre årsaker som er oppdaget og publisert av
SAMSUNG kundesenter.
• Hvis du opplever kompatibilitetsproblemer med plater eller bruken av spilleren, ber vi deg ta kontakt
med SAMSUNG kundesenter.
Du kan også ta kontakt med SAMSUNG kundesenter for mulige oppdateringer.
• For mer informasjon om begrensinger på avspilling, og platekompatibilitet, må du se forholdsreglene,
før du leser kapitlene "Platetyper og karakteristikker" og "Før du spiller av" i denne brukerveiledningen.
Kopibeskyttelse
• På grunn av at AACS (Advanced Access Content System) er godkjent som et beskyttelsessystem av
innhold for Blu-ray-formatet, på samme måte som CSS (Content Scramble System) benyttes på DVDformatet, er det lagt visse begrensninger på avspilling, det analoge utgangssignalet o.l. på AACSbeskyttet innhold.
Bruken av dette produktet, og begrensningene kan variere avhengig av når du kjøper produktet, da
begrensninger kan bli lagt til og/eller endret av AACS etter produksjonen av dette produktet. I tillegg blir
DB-ROM Mark og BD+ benyttet som et beskyttelsessystem for innholdet på Blu-ray-formaterte plater.
Dette kan pålegge enkelte begrensninger, inkludert avspillingsbegrensninger på BD-ROM Mark og/eller
BD+ beskyttet innhold. Hvis du ønsker mer informasjon om AACS, BD-ROM Mark og BD+ på dette
produktet, må du ta kontakt med SAMSUNG kundesenter.
68
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 68
2012-01-12 오전 10:19:38
08
Tillegg
• Mange Blu-ray-/DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør dette produktet bare kobles
direkte til TV-apparatet ditt, og ikke til en videospiller. Hvis produktet kobles til en videospiller, vil det føre
til et forvrengt bilde fra kopibeskyttede Blu-ray-/DVD-plater.
• Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi som er beskyttet av patenter og andre
intellektuelle rettigheter tilhørende Rovi Corporation i USA. De-kompilering og demontering er forbudt.
• I henhold til amerikanske lover om opphavsrett, samt lover om opphavsrett i andre land, kan
uautoriserte opptak, bruk, visning, distribusjon og revisjon av TV-programmer, videotaper, Blu-ray- og
DVD-plater, samt annet materiale føre til sivil- og strafferettslig ansvar.
• For Blu-ray-spillere med progressivt signal : KUNDER MÅ MERKE SEG AT IKKE ALLE TV-APPARAT
MED HØY OPPLØSNING ER KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, OG KAN FØRE TIL AT DET
VISES ARTEFAKTER PÅ SKJERMEN. HVIS DU HAR PROBLEMER MED PROGRESSIVE BILDER,
ANBEFALER VI AT DU BYTTER TIL STANDARDOPPLØSNING. HVIS DU HAR SPØRSMÅL OM
KOMPATIBILITETEN MELLOM TV-APPARATET DITT, OG DETTE PRODUKTET, MÅ DU TA KONTAKT
MED VÅRT KUNDESENTER.
Ansvarsfraskrivelse relatert til nettverkstjenester
Alt innhold og tjenester som er tilgjengelige igjennom denne enheten tilhører tredjepart og er beskyttet
av kopirettslige love, varemerker og/eller andre intellektuelle opphavsrettigheter. Innhold og tjenester
av denne typen er kun tilbudt deg for personlig ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke noen av
dette innholdet eller disse tjenestene på måter som ikke har blitt autorisert av innholdseieren eller
tjenestetilbyderen. Uten begrensning til det foregående, og hvis det ikke er uttrykkelig godkjent av eier
eller servicetilbyder av respektive innhold, har du ikke lov til å endre, kopiere, republisere, laste opp,
poste, sende, oversette, selge, utvikle avledet arbeid, utforske eller distribuere på noen måte eller
medium noe innhold eller tjenester gjennom denne enheten.
TREDJERPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE
INNOHLD ELLER TJENESTER SOM LEVERES, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT,
FOR NOE FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN,
GYLDIGHETEN, TIDSRIKTIGHETEN, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOE INNHOLD
ELLER TJENESTE SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DENNE ENHETEN, OG UNDER INGEN
OMSTENDIGHET, INKLUSIVE FORSØMMELSE, SKAL DE VÆRE ANSVARLIGE, HVERKEN NÅR DET
GJELDER KONTRAKT ELLER TORT, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE
ELLER FØLGESKADER, ADVOKATKOSTNADER, KOSTNADER, ELLER NOEN SKADER SOM
SKYLDES, ELLER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED, NOE AV INFORMASJONEN SOM ER GITT
HER, ELLER SOM ER ET RESULTAT AV BRUK AV NOE INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU ELLER
EN TREDJEPART HAR PÅDRATT SEG, SELV OM MAN HAR FÅTT MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE
KAN OPPSTÅ.
Tredjepartstjenester kan avsluttes eller avbrytes når som helst, og Samsung gir ingen garantier eller løfter
om at noe innhold eller tjenester vil forbli tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres til
tredjeparter via nettverk og overføringsutstyr som Samsung ikke har kontroll over. Uten begrensning til
det generelle i denne fraskrivelsen, uttrykker Samsung uttrykkelig at de ikke har noe ansvar eller materielt
ansvar for avbrudd eller opphør av innhold eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten.
Samsung er verken ansvarlig eller økonomisk ansvarlig overfor kundetjenester relatert til innhold eller
tjenester. Ethvert spørsmål eller anmodning om tjeneste relatert til innhold eller tjenester skal skje direkte
til respektive innholds- eller tjenesteleverandør.
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 69
69
2012-01-12 오전 10:19:38
Tillegg
Lisens
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-symbolet er varemerker
for Dolby Laboratories.
• Lisensprodusert i henhold til US-patentnummer: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 og andre patenter for USA og/eller andre land, utstedte og
patentsøkt. DTS og symbolet er registrerte varemerker, mens DTS Digital Surround og
DTS-logene er varemerker som tilhører DTS, Inc. Produktene inkluderer programvare.
© DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
• DivX
-- OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt format skapt av DivX, Inc.
Dette er en offisiell DivX-Certified® enhet som spiller av DivX-video.
Gå til www.divx.com for mer informasjon, og verktøy til å konvertere filmene dine til DivX-formatet.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enheten må registreres for å kunne spille av
kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få en registreringskode må du finne DivX VODseksjonen på enhetens innstillingsmeny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du kan
fullføre registreringen.
-- DivX-sertifisert® til å spille av DivX®-filmer opp til HD 1080p, inkludert premium innhold.
-- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker for DivX Inc og brukes på lisens.
-- Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende US-patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller dettes
datterselskaper. Andre navn kan være varemerker til sine respektive eiere.
• Lisensmerknader om åpen kildekode
-- Hvis det benyttes åpen kildekode i programvaren, er lisensene for denne åpne kildekoden
tilgjengelige på produktets meny.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoene er varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.
• Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi som er beskyttet av patenter og andre
intellektuelle rettigheter tilhørende Rovi Corporation i USA. De-kompilering og demontering er forbudt.
70
Norsk
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 70
2012-01-12 오전 10:19:38
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige
salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle garantien på
de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer informasjon
om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 3 - SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/no
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending utfylt og blir lagt
frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet
ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av produktet eller den
defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert servicesenter.
Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og enhver slik
reparajon og skade på produktet som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne
garantien.
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig utførelse på
grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller gjeldende
sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert
og produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader
som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt installasjon.
d) S
kader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal
nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er utenfor
Samsungs kontroll.
6. D
enne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til
produktet i løpet av garantiperioden.
7. F
orbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot forhandleren
som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det
er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste
rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav
følgende tap eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet
relatert utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 71
2012-01-12 오전 10:19:38
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 72
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-12 오전 10:19:38
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene
Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig
måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om
hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
AK68-01995K-00
01995K-BD-D5500-XE-NOR.indb 73
2012-01-12 오전 10:19:39
BD-D5500
Blu-ray™-levysoitin
käyttöohje
Mielikuvitus rajana
Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen.
Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun,
kun rekisteröit sen osoitteessa.
www.samsung.com/register
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 1
2012-01-13 오후 6:02:14
Tärkeimmät ominaisuudet
Blu-ray-levyn ominaisuudet
Blu-ray-soittimen ominaisuudet
Blu-ray-levyt tukevat korkealaatuisinta saatavilla
olevaa teräväpiirtovideota (HD). Suuri kapasiteetti
tarkoittaa, ettei videon laadusta tarvitse tinkiä.
3D
Videon parhaat
Smart Hub
Seuraavat Blu-ray-levyominaisuudet ovat levystä
riippuvaisia ja vaihtelevat.
Ulkoasu- ja siirtymisominaisuudet vaihtelevat myös.
Kaikki levyt eivät sisällä alla kuvattuja
ominaisuuksia.
BD-ROM-muoto tukee kolmea erittäin kehittynyttä
videokoodekkia, eli AVC-, VC-1- ja MPEG-2koodekkeja.
Tuettuja ovat myös teräväpiirtovideon
näyttöresoluutiot:
• 1920 x 1080 Teräväpiirto
• 1280 x 720 Teräväpiirto
Teräväpiirtotoisto
Tarvitset teräväpiirtotelevision (HDTV, High
Definition Television), jotta voit katsella Blu-raylevyn teräväpiirtosisältöä.
Jotkin Blu-ray-levyt voivat vaatia soittimen HDMI
OUT -ominaisuuden käyttöä teräväpiirtosisällön
katselemiseksi.
Teräväpiirtosisällön näyttämistä Blu-ray-levyiltä
saattaa rajoittaa television näyttöresoluutio.
Tällä soittimella voidaan toistaa 3D-sisältöä HDMIkaapelin kautta.
Voit käyttää 3D-tehostetta kytkemällä
3D-laitteen (3D-yhteensopiva AV-vastaanotin,
3D-yhteensopiva TV) soittimeen käyttämällä HDMIkaapelia. Käytä 3D-laseja, kun toistat 3D-sisältöä.
Voit ladata useita maksullisia ja maksuttomia
sovelluksia verkkoyhteyden kautta. Näiden
sovellusten avulla voit käyttää internet-palveluita
ja sisältöä, kuten uutisia, sääennusteita,
pörssikursseja, pelejä, elokuvia sekä musiikkia.
AllShare
Voit toistaa laitteellesi (kuten tietokoneelle,
matkapuhelimellesi tai NAS-laitteelle) tallennettuja
videoita, musiikkia ja valokuvia verkkoyhteyden
kautta.
Multimediatiedostojen toistaminen
Voit käyttää USB-liitäntää USB-tallennuslaitteella
olevien erilaisten multimediatiedostojen (MP3,
JPEG, DivX, jne.) toistamiseen.
BD-LIVE
Voit käyttää Blu-ray-levyn tukemaa BD-LIVEpalvelua verkkoyhteyden kautta, jos haluat nauttia
levyn valmistajan tarjoamasta sisällöstä.
2
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 2
2012-01-13 오후 6:02:14
Turvallisuusohjeet
02
Varoitus
VAROEN
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
SÄHKÖISKUN VAARA,
ÄLÄ AVAA
VAROEN : Älä irrota kantta (tai takalevyä),
jotta sähköiskuvaara voidaan välttää.
laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa
olevia osia. anna huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai vastaavaan.
VAROITUS
Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon
tai sähköiskun välttämiseksi.
VAROEN
BLU-RAY-LEVYSOITTIMESSA KÄYTETÄÄN
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄDETTÄ, JOKA VOI
AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA.
VARMISTA, ETTÄ KÄYTÄT BLU-RAYLEVYSOITINTA OHJEIDEN MUKAISESTI.
VAROEN
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA! TÄSSÄ
TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN LASERIA.
MUIDEN KUIN NÄISSÄ OHJEISSA
MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN, SÄÄTÖJEN
TAI TOIMINTAMENETELMIEN KÄYTTÖ VOI
AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA.
ÄLÄ AVAA KANSIA ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA
LAITETTA ITSE. ANNA HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
Tämä laite täyttää CE-määräykset, kun se
kytketään muihin laitteisiin suojatuilla kaapeleilla ja
liittimillä. Muiden sähkölaitteiden, kuten radioiden
ja televisioiden, sähkömagneettisten häiriöiden
ehkäisemiseksi käytä kytkennöissä suojattuja
kaapeleita ja liittimiä.
Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen
mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu
valettu pistotulppa. Sulakkeen arvo on ilmoitettu
pistotulpan napapinnalla.
Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä BS1362hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.
Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman sulakekantta,
jos kansi on irrotettavissa. Jos sulakekansi
täytyy vaihtaa, sen täytyy olla samanvärinen kuin
pistotulpan napapinta. Vaihtokansia on saatavana
jälleenmyyjältä.
Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin
tai jos johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva
turvahyväksytty jatkojohto tai kysy neuvoa
jälleenmyyjältä.
Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja,
irrota sulake ja hävitä pistotulppa sitten turvallisesti.
Älä kytke pistotulppaa pistorasiaan, koska paljas
johto voi aiheuttaa sähköiskun.
Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke
täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi
olla paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava
tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien
teollisoikeuksien mukaisesti.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 3
Turvallisuusohjeet
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
3
2012-01-13 오후 6:02:14
Turvallisuusohjeet
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI. Muut kuin tässä määritetyt
säätimet, muutokset tai toimenpiteet voivat johtaa
vaaralliseen säteilylle altistumiseen.
VAROITUS :
• LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LUKOT
AVATTUINA. VÄLTÄ SÄTEELLE ALTISTUMISTA
(IEC 60825-1)
• TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN
LASERIA. MUIDEN KUIN NÄISSÄ
OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN,
SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTAMENETELMIEN
KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANTTA
ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE.
ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Varotoimet
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja
turvallisuusohjeita.
Pidä nämä käyttöohjeet saatavilla.
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia
laitteita, kuten pattereita, lämpöventtiileitä,
liesiä tai muita vastaavia laitteita (AVvastaanottimet mukaan lukien).
9. Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua
pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla tavalla.
Polarisoidussa pistotulpassa on kaksi lehteä,
joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa
pistotulpassa on kaksi lehteä ja kolmas
maadoituskärki. Leveä lehti tai kolmas kärki
ovat turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu
pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä
sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut
pistorasia.
10. Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei
kävellä ja ettei se jää puristuksiin etenkään
pistotulppien, jakorasioiden ja laitteen
ulostulopisteen kohdalla.
11. Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita
ja -varusteita.
12. Käytä vain valmistajan
suosittelemaa tai laitteen
mukana myytävää kärryä,
telinettä, kolmijalkaa,
kiinnikettä tai pöytää. Jos
käytät kärryä, käsittele
kärry-laiteyhdistelmää aina huolellisesti ja
varovaisesti, jotta se ei kaadu eikä pääse
aiheuttamaan vammoja.
13. Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai
silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14. Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa
tarvitaan esimerkiksi silloin, kun virtajohto
tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteeseen
on läikkynyt nestettä tai sinne on pudonnut
esineitä, laite on altistunut sateelle tai
kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on
pudonnut.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 4
2012-01-13 오후 6:02:14
Levyjen säilyttäminen ja hallinta
Levyjen käsitteleminen
Levyn muoto
• Käytä säännöllisen
muotoisia levyjä. Jos käytät
epäsäännöllisen muotoisia
levyjä, soitin voi vaurioitua.
Levyjen koskettaminen
• Älä jätä Blu-ray-levyä soittimeen pitkäksi aikaa.
Poista Blu-ray-levy soittimesta ja säilytä sitä
kotelossaan.
• Varo jättämästä sormenjälkiä tai naarmuja Bluray-levyn pintaan.
DVD-VIDEO, CD-äänilevy (CD-DA)
Turvallisuusohjeet
TÄRKEÄTÄ TERVEYS- JA TURVALLISUUSTIETOA
3D-SISÄLLÖSTÄ.
Lue seuraavat turvallisuustiedot ennen
3D-toiminnon käyttämistä.
• Jotkin katsojat voivat kokea olonsa
epämukavaksi katsellessaan 3D TV:tä. Voi
esiintyä esim. huimausta, pahoinvointia ja
päänsärkyä.
Jos sinulla esiintyy mitään näistä oireista, lopeta
3D TV:n katseleminen, ota 3D Active Glasses
-lasit pois silmiltäsi ja lepää.
• 3D-sisällön pitkäaikainen katseleminen voi
rasittaa silmiä. Jos silmäsi rasittuvat 3D TV:tä
katsellessa ota 3D Active Glasses -lasit pois
silmiltäsi ja lepää.
• Aikuisten tulee säännöllisesti katsoa
3D-toimintoa käyttävien lasten perään.
Jos lapsella esiintyy silmien väsymistä,
päänsärkyä, huimausta tai pahoinvointia,
keskeytä lapsen 3D TV:n katselu ja anna hänen
levätä.
• Älä käytä 3D Active Glasses -laseja muihin
tarkoituksiin (kuten silmälaseina, aurinkolaseina,
suojalaseina, jne.)
• Älä käytä 3D-toimintoa tai 3D Active Glasses
-laseja, kun kävelet tai olet liikkeessä.
3D-toiminnon tai 3D Active Glasses -lasien
käyttö liikkuessa voi aiheuttaa sen, että törmäät
esineisiin, kaadut ja/tai putoat, mistä voi
aiheutua vakava loukkaantuminen.
Blu-ray-levyt
02
Katseleminen käyttäen 3D-toimintoa
• Pyyhi pöly tai lika pois levyltä pehmeällä liinalla.
Levyjen säilyttäminen
Varo vahingoittamasta levyä, koska levyllä oleva
tieto reagoi herkästi ympäristön vaikutukseen.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
• Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa.
• Säilytä levy pystyasennossa.
• Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa.
• Jos soitin viedään kylmästä lämpimään, liikkuviin
osiin ja linssiin saattaa tiivistyä kosteutta, jolloin
levyä ei voi toistaa normaalisti. Jos näin käy,
irrota soittimen virtajohto pistorasiasta, odota
kaksi tuntia ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.
Aseta levy laitteeseen ja yritä aloittaa toisto
uudelleen.
Käsittelyä koskevia varoituksia
• Älä kirjoita painetulle puolelle kuulakärki- tai
lyijykynällä.
• Älä käytä äänilevyille tarkoitettuja tai antistaattisia
suihkeita levyjen puhdistamisessa. Älä
myöskään käytä haihtuvia kemikaaleja, kuten
bensiiniä tai tinneriä.
• Älä kiinnitä etikettejä tai tarroja levyihin. (Älä
käytä teipillä korjattuja levyjä tai levyjä, joissa on
osittain irronneita tarroja.)
• Älä käytä naarmunkestäviä suojuksia tai kansia.
• Älä käytä kaupallisesti saatavilla
etikettitulostimilla tulostettuja levyjä.
• Älä käytä vääntyneitä tai halkeilleita levyjä.
• Ennen kuin kytket muita laitteita tähän
soittimeen, muista katkaista niistä ensin virta.
• Vältä koskettamasta levyn
tallennuspintaa.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 5
5
2012-01-13 오후 6:02:14
Turvallisuusohjeet
• Älä liikuta soitinta, kun se toistaa levyä. Levy voi
naarmuuntua tai vaurioitua ja soittimen sisäiset
osat voivat vaurioitua.
• Älä aseta vettä täynnä olevaa maljakkoa tai
pieniä metalliesineitä soittimen päälle.
• Älä työnnä kättäsi levykelkkaan.
• Älä aseta levyä lukuun ottamatta mitään
levykelkkaan.
• Ulkoiset häiriöt, kuten ukonilma ja staattinen
sähkö, voivat vaikuttaa tämän soittimen
normaaliin toimintaan. Jos näin tapahtuu,
sammuta soitin ja käynnistä se uudelleen
POWER-painikkeella tai irrota virtajohto
pistorasiasta ja laita se sitten takaisin. Soitin
toimii taas normaalisti.
• Muista poistaa levy ja sammuttaa soitin käytön
jälkeen.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos soitinta ei ole
tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
• Puhdista levy pyyhkimällä sitä
suoraan keskeltä ulospäin.
• Varo, ettei soittimen päälle pääse
kaatumaan nesteitä.
• Kun virtajohto on liitetty pistorasiaan, soitin
käyttää sähköä (valmiustilassa) silloinkin, kun
sen virta on katkaistu.
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle eikä sen päälle saa asettaa nesteillä
täytettyjä astioita, kuten maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten
sen tulee olla aina käytettävissä.
• Älä koske virtajohtoon, kun kätesi ovat märät.
Tämä aiheuttaa sähköiskun vaaran.
• Älä jaa samaa pistorasiaa useiden
sähkölaitteiden kesken. Tämä voi aiheuttaa
ylikuumenemisen ja tulipalon.
6
• Jos havaitset epänormaalia ääntä, palaneen
hajua tai savua, kytke virtakytkin välittömästi pois
päältä ja irrota virtajohto seinän pistorasiasta. Ota
sen jälkeen yhteyttä lähimpään asiakaspalveluun,
josta saat teknistä tukea. Jos jatkat tuotteen
käyttämistä, seurauksena voi olla sähköisku tai
tulipalo.
Kotelon hoitaminen
Muista irrottaa virtajohto pistorasiasta ennen kuin
puhdistat Blu-ray-soittimen kotelon.
• Älä käytä puhdistukseen bensiiniä, tinneriä tai
muita liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä liinalla.
Toiston rajoitukset
• Tämä soitin ei välttämättä reagoi kaikkiin
käyttökomentoihin, sillä jotkin Blu-ray-, DVD- ja
CD-levyt sallivat tietyn tai rajoitetun toiminnan ja
mahdollistavat vain tietyt ominaisuudet toiston
aikana.
Tämä ei ole vika soittimessa.
• Samsung ei voi taata, että tämä soitin toistaa
kaikkia levyjä, joissa on Blu-ray-, DVD- tai CDlogo, sillä levymuodot kehittyvät ja ongelmia ja
virheitä voi esiintyä Blu-ray-, DVD- ja CD-levyn
ohjelmiston ja/tai levyjen valmistuksen aikana.
Ota yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun,
jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia Bluray-, DVD- tai CD-levyjen toistamisessa tällä
soittimella. Katso myös lisätietoja toiston
rajoituksista jäljempänä tässä käyttöoppaassa.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 6
2012-01-13 오후 6:02:14
Sisällys
2
2
Blu-ray-levyn ominaisuudet
Blu-ray-soittimen ominaisuudet
Turvallisuusohjeet
3
4
4
5
5
5
Varoitus
Varotoimet
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Katseleminen käyttäen 3D-toimintoa
Levyjen säilyttäminen ja hallinta
Levyjen käsitteleminen
Ennen aloitusta
Liitännät
SUOMI
Tärkeimmät
ominaisuudet
11 Ennen käyttöoppaan käyttämistä
11
Soittimessa toistettavat levytyypit ja sisältö
11
Levytyypit, joita soitin ei voi toistaa
12
Blu-ray-levyjen yhteensopivuus
12Levytyypit
13Aluekoodi
13Tekijänoikeudet
14
Tuetut tiedostomuodot
16
Soittimessa toistettavien levyjen logot
16 Tarvikkeet
17 Etupaneeli
18 Takapaneeli
19 Kaukosäädin
19
Kaukosäätimen toiminnot
20
Kaukosäätimen asettaminen ohjaamaan televisiota
21
21
22
23
Kytkentä televisioon
Tapaus 1: Kytkeminen HDMI-liitännällä
varustettuun televisioon - Paras laatu (Suositeltu)
Tapaus 2: Kytkeminen televisioon
komponenttikaapelilla - Parempi laatu
Tapaus 3: Kytkeminen televisioon ääni- ja
videojohdolla - Hyvä laatu
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 7
7
2012-01-13 오후 6:02:14
Sisällys
Liitännät
Asetukset
8
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
Tapaus 1: Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
(HDMI:tä tukevaan AV-vastaanottimeen) - Paras
laatu (Suositeltu)
25
Tapaus 2: Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
(AV-vastaanotin, jossa on Dolby Digital- tai DTSdekooderi) - Parempi laatu
25
Tapaus 3: Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
(Stereovahvistin) - Hyvä laatu
26 Yhteyden muodostaminen verkkoon
26Kaapeliverkko
27
Langaton verkko
24
24
28 Alkuperäinen asetus
29 Asetukset-valikon käyttö
30 Näyttö
303D-asetukset
31
TV:n kuvasuhde
31
Smart Hub -näytön koko
31
BD Wise (vain Samsung-soittimet)
31Resoluutio
33HDMI-värimuoto
33
Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
34
HDMI Syvä väri
34Pysäytyskuvatila
34
Progressiivinen tila
34 Ääni
34Digitaalilähtö
36PCM-aliotanta
36
Dynaamisen alueen hallinta
36Alasmiksaustila
37 Verkko
37Verkkoasetus
40
Verkon tila
41
BD-Live Internet -yhteys
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 8
2012-01-13 오후 6:02:14
Perustoiminnot
41 Järjestelmä
41
Alkuperäinen asetus
41Anynet+(HDMI-CEC)
41BD-tiedonhallinta
42Aikavyöhyke
42
DivX® -tilausvideo
42Pal.
42 Kieli
42 Suojaus
42BD-ikäluokitus
42DVD-ikäluokitus
42
Vaihda salasana
43 Yleiset
43Etunäyttö
43
Verkon etähallinta
43 Tuki
43
Ohjelm. päivitys
45Samsung-yhteystiedot
SUOMI
Asetukset
46 Videon toistaminen
46Toistaminen
46
Levyn rakenne
46 Levyvalikon / Nimikevalikon / Ponnahdusvalikon
käyttäminen
46
Levyvalikon käyttäminen
47
Nimikevalikon käyttäminen
47
Nimikeluettelon toistaminen
47
Ponnahdusvalikon käyttäminen
47 Haku- ja ohitustoimintojen käyttäminen
47
Haluamasi kohtauksen haku
47
Jaksojen ohitus
48 Toistuva toisto
48
Nimikkeen tai jakson toistuva toisto
48
Alueen toistuva toisto
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 9
9
2012-01-13 오후 6:02:14
Sisällys
Perustoiminnot
48
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
51
51
51
Verkkopalvelut
54
54
57
59
61
61
61
63
63
Liite
10
Hidastettu toisto / kuva kuvalta -toisto
Hidastettu toisto
Kuva kuvalta -toisto
TOOLS-painikkeen käyttäminen
Siirtyminen kohtaukseen suoraan
Vaihtaminen koko näyttöön
Kuva-asetusten valitseminen
Äänikielen valitseminen
Tekstityskielen valitseminen
Kuvakulman vaihtaminen
BONUSVIEW-toiminnon määrittäminen
Musiikin kuunteleminen
CD-äänilevyn (CD-DA) tai MP3-levyn toistaminen
CD-äänilevyn (CD-DA) tai MP3-levyn toistuva
toisto
51Soittolista
52 Kuvien toistaminen
52
JPEG-tiedostojen toistaminen
52
TOOLS-painikkeen käyttäminen
53 USB-tallennuslaitteen toistaminen
Smart Hub -palvelun käyttäminen
Smart Hubin asettaminen ensimmäistä kertaa
Asetukset-valikko – SININEN (D)
Muokkaustila-valikko – KELTAINEN (C)
Lajitteluvalikko – VIHREÄ (B)
Samsung Apps
Maksulliset sovellukset
BD-LIVE™
AllShare-toiminnon käyttäminen
64 Vianmääritys
66Korjaukset
67 Tekniset tiedot
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 10
2012-01-13 오후 6:02:14
Ennen aloitusta
03
Ennen käyttöoppaan käyttämistä
Termi
Logo
Toiminto, joka on käytettävissä BD-ROM- tai BD-RE/-R-levyllä, joka on tallennettu
BD-RE-muodossa.
Z
�
Toiminto, joka on käytettävissä DVD-VIDEO- tai tallennetuilla DVD+RW- tai
DVD-RW(V)/DVD-R/+R-tallenteilla, jotka on viimeistelty.
�
Toiminto, joka on käytettävissä CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levyllä tai USBtallennusvälineillä, joissa on DivX-, MKV- tai MP4-sisältöä.
o
Toiminto, joka on käytettävissä CD-RW/-R (CD-DA-muoto) -levyllä.
-
�
Toiminto, joka on käytettävissä CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levyllä tai USBtallennusvälineillä, joissa on MP3- tai WMA-sisältöä.
-
G
Toiminto, joka on käytettävissä CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levyllä tai USBtallennusvälineillä, joissa on JPEG-sisältöä.
-
VALOKUVAT
Määritelmä
h
z
VIDEO
MUSIIKKI
Kuvake
✎✎ HUOMAUTUS
Ennen aloitusta
Soittimessa toistettavat levytyypit ja sisältö
`` Soitin ei ehkä toista tiettyjä CD-RW/-R- ja DVD-R-levyjä levytyypin tai tallennusolosuhteiden vuoksi.
`` Jos DVD-RW/-R-levyä ei ole tallennettu oikein DVD-video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
`` Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu DVD-R-levylle yli 10 Mbps:n siirtonopeudella.
`` Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu BD-R- tai USB-laitteelle yli 30 Mbps:n siirtonopeudella.
Levytyypit, joita soitin ei voi toistaa
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR-tila)
• 3,9 Gt:n DVD-R for
Authoring.
• DVD-ROM/PD/MV-levy • Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
jne.
(lukuun ottamatta CDCD-G/CD-I/LD
kerrosta)
(CD-G-levyt toistavat
vain ääntä, eivät kuvaa.)
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 11
11
2012-01-13 오후 6:02:15
Ennen aloitusta
✎✎ HUOMAUTUS
`` Soittimella ei välttämättä voi toistaa kaikkia
kaupallisia levyjä ja oman alueen ulkopuolelta
ostettuja DVD-levyjä.
`` Toisto ei ehkä toimi joidenkin levytyyppien kanssa tai
kun tehdään tiettyjä toimintoja – esim. muutetaan
kuvakulmaa tai kuvasuhdetta. Levyjen tiedot näkyvät
niiden kansista. Lue ne tarvittaessa.
`` Älä päästä levyjä likaantumaan tai naarmuuntumaan.
Sormenjäljet, lika, pöly, naarmut ja tupakansavun
jäämät tallennuspinnalla saattavat tehdä levyn
toiston mahdottomaksi.
`` Kun BD-J-nimikettä toistetaan, sen lataaminen
saattaa kestää tavallisen nimikkeen lataamista
kauemmin tai jotkin toiminnot saattavat toimia
hitaasti.
`` Tämä soitin ei välttämättä reagoi kaikkiin
käyttökomentoihin, sillä jotkin Blu-ray-, DVD- ja
CD-levyt sallivat tietyn tai rajoitetun toiminnan ja
mahdollistavat vain tietyt ominaisuudet toiston
aikana.
Tämä ei ole vika soittimessa.
`` Samsung ei voi taata, että tämä soitin toistaa kaikkia
levyjä, joissa on Blu-ray-, DVD- tai CD-logo, sillä
levymuodot kehittyvät ja ongelmia ja virheitä voi
esiintyä Blu-ray-, DVD- ja CD-levyn ohjelmiston ja/tai
levyjen valmistuksen aikana.
Ota yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun, jos
sinulla on kysymyksiä tai ongelmia Blu-ray-, DVDtai CD-levyjen toistamisessa tällä soittimella. Katso
myös lisätietoja toiston rajoituksista jäljempänä tässä
käyttöoppaassa.
Blu-ray-levyjen yhteensopivuus
Blu-ray-levy on uusi ja kehittyvä muoto.
Tästä syystä levyjen yhteensopivuuteen liittyviä
ongelmia saattaa esiintyä. Kaikki levyt eivät ole
yhteensopivia, eikä kaikkia levyjä voi toistaa.
Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osasta
”Tietoja yhteensopivuudesta”.
12
Levytyypit
BD-ROM
Blu-ray ROM -levyjä voidaan vain toistaa.
Tämä soitin pystyy toistamaan valmiiksi
tallennettuja kaupallisia BD-ROM-levyjä.
BD-RE/-R
Blu-ray RE/-R -levyille voidaan tallentaa ja niitä
voidaan toistaa.
Tämä soitin voi toistaa BD-RE/-R -levyjä, jotka
on tallennettu toisella yhteensopivalla Blu-raylevytallentimella.
DVD-VIDEO
• Soitin voi toistaa valmiiksi tallennettuja kaupallisia
DVD-levyjä (DVD-Video-levyjä), joilla on elokuvia.
• Kun kaksikerroksisella DVD-VIDEO‑levyllä
siirrytään ensimmäisestä kerroksesta toiseen,
kuvassa ja äänessä voi olla hetkellinen häiriö.
Tämä ei ole vika soittimessa.
DVD-RW/-R/+R
Tällä soittimella voi toistaa DVD-videotallentimella
tallennettuja ja viimeisteltyjä DVD-RW/-R/+Rlevyjä. Toiston onnistuminen saattaa riippua
tallennusolosuhteista.
DVD+RW
• Tällä soittimella voi toistaa DVDvideotallentimella tallennettuja DVD+RWlevyjä. Toiston onnistuminen saattaa riippua
tallennusolosuhteista.
CD-äänilevy (CD-DA)
• Soittimella voi toistaa CD-DA-muotoisia CDRW- ja CD-R-äänilevyjä.
• Tallennuksen laadusta riippuen soittimella ei
ehkä voi toistaa kaikkia CD-RW- tai CD-Rlevyjä.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 12
2012-01-13 오후 6:02:15
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Tämä soitin voi toistaa AVCHD-muotoisia levyjä.
Näitä levyjä tallennetaan ja käytetään yleensä
videokameroissa.
• AVCHD-muoto on digitaalisten videokameroiden
teräväpiirtovideomuoto.
• MPEG-4 AVC/H.264 -muotoon voi pakata kuvia
tehokkaammin kuin tavanomaisiin pakattuihin
kuvamuotoihin.
• Joissakin AVCHD-levyissä käytetään ”x.v.Color”muotoa. Tämä soitin voi toistaa AVCHDmuotoisia levyjä käyttämällä ”x.v.Color”-muotoa.
• ”x.v.Color” on Sony Corporationin tavaramerkki.
• ”AVCHD” ja AVCHD-logo ovat Matsushita
Electronic Industrial Co., Ltd.:n ja Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Joitakin AVCHD-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden
tallennusmuodosta johtuen.
AVCHD-muotoiset levyt on viimeisteltävä.
`` ”x.v.Color” tarjoaa tavallisia DVD-videokameralevyjä
laajemman värialueen.
`` Joitakin DivX-, MKV- ja MP4-muotoisia levyjä ei voi
toistaa niiden videotarkkuuden tai kuvanopeuden
vuoksi.
Sekä soittimissa että levyissä on aluekoodi.
Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta levyä
voidaan toistaa. Jos koodit eivät ole samat, levyä
ei voida toistaa.
Tämän soittimen aluekoodi löytyy soittimen
takapaneelista.
Levytyyppi Aluekoodi
Blu-ray
DVD-VIDEO
Alue
a
Pohjois-Amerikka, KeskiAmerikka, Etelä-Amerikka,
Korea, Japani, Taiwan,
Hongkong ja Kaakkois-Aasia
b
Eurooppa, Grönlanti, Ranskan
alueet, Lähi-itä, Afrikka,
Australia ja Uusi-Seelanti.
c
Ennen aloitusta
• Käytä 700 Mt:n (80 minuuttia) CD-RW/-R-levyjä.
Jos mahdollista, älä käytä 800 Mt:n (90 minuuttia)
tai pitempiä levyjä, koska toisto ei ehkä onnistu.
• Jos CD-RW/-R-levyä ei ole tallennettu suljettuna
istuntona, toiston alussa voi esiintyä viiveitä
ja kaikkia tallennettuja tiedostoja ei ehkä voi
toistaa.
• Tällä soittimella ei ehkä voi toistaa kaikilla laitteilla
tallennettuja CD-RW/-R-levyjä. CD-levyiltä
omaan käyttöön CD-RW/-R-levylle tallennetun
sisällön toistettavuus vaihtelee sisällön ja levyn
mukaan.
Aluekoodi
03
CD-RW/-R
Intia, Kiina, Venäjä, Keski-Aasia
ja Etelä-Aasia.
1
Yhdysvallat, Yhdysvaltojen
territoriot ja Kanada
2
Eurooppa, Japani, Lähi-itä,
Egypti, Etelä-Afrikka, Grönlanti
3
Taiwan, Korea, Filippiinit,
Indonesia, Hongkong
4
Meksiko, Etelä-Amerikka,
Keski-Amerikka, Australia, UusiSeelanti, Tyynenmeren saaret,
Karibia
5
Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia,
suurin osa Afrikkaa, PohjoisKorea, Mongolia
6
Kiina
Tekijänoikeudet
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta
tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman
Samsung Electronics Co., Ltd. -yhtiön antamaa
kirjallista lupaa.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 13
13
2012-01-13 오후 6:02:15
Ennen aloitusta
Tuetut tiedostomuodot
Huomautus USB-liitännästä
• Soitin tukee USB-tallennusvälineitä, MP3-soittimia, digitaalisia kameroita ja USB-kortinlukijoita.
• Soitin ei tue yli 128 merkin pituisia kansion tai tiedoston nimiä.
• Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät ehkä ole yhteensopivia soittimen kanssa.
• Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFS-muotoja.
• Kytke USB-laitteet suoraan soittimen USB-liitäntään. Kytkeminen USB-kaapelin kautta voi aiheuttaa
yhteensopivuusongelmia.
• Useamman kuin yhden muistilaitteen asettaminen usean kortin lukijaan voi aiheuttaa toimivuusongelmia.
• Soitin ei tue PTP-protokollaa.
• Älä kytke USB-laitetta irti "lataus" -prosessin aikana.
• Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä pitempi näyttöviive on.
• Tällä soittimella ei voida soittaa DRM-suojausta (Digital Rights Management) käyttäviä kaupallisilta
sivustoilta ladattuja MP3-tiedostoja.
• Soitin tukee videokuvaa, jonka siirtonopeus on alle 30 ruutua/s.
• Soitin tukee vain USB-massamuistilaitteita (MSC). Esimerkkejä ovat muistitikut ja USB-kiintolevyt. (HUB
ei ole tuettu.)
• Jotkin USB-kiintolevyt, usean kortin lukijat ja muistitikut eivät välttämättä ole yhteensopivia tämän
tuotteen kanssa.
• Jos jotkin laitteet vaativat erityisen paljon virtaa, virtapiirisuojajärjestelmä voi rajoittaa USB-laitteen
toimintaa.
• Jos laite ei ole kytkettynä virtalähteeseen tai toisto on epävakaata USB-kiintolevyn sisällön toistamisen
aikana, kytke virta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä USB-kiintolevyn valmistajaan.
• Sinun täytyy poistaa USB-tallennuslaite turvallisesti (suorittamalla ”Poista USB turv.” -toiminto), jotta voit
estää mahdolliset vauriot USB-laitteen muistille.
Siirry päävalikkoon painamalla MENU-painiketta. Paina KELTAINEN (C) painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
• SAMSUNG ei ole vastuussa mistään tiedostovaurioista tai tiedon menetyksistä.
Videotiedostojen tuki
Tiedostotunniste
14
Tiedoston
Videokoodekki
pakkausmuoto
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Resoluutio
Kuvataajuus
(fps)
Siirtonopeus
(Mbps)
1920x1080
6 ~ 30
8
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
1920x1080
6 ~ 30
8
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
Äänikoodekki
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 14
2012-01-13 오후 6:02:15
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
PS
*.ts
*.tp
*.trp
1920x1080
6 ~ 30
1920x1080
6 ~ 30
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
H.264
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
6 ~ 30
24/25/30
6 ~ 30
25
WMA
25
25
25
1920x1080
24/25/30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
TS
1920x1080
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
WMA
8
25
Ennen aloitusta
ASF
03
*.asf
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
ƒƒ Rajoitukset
-- Vaikka tiedosto olisi koodattu yllä mainitulla tuetulla koodekilla, tiedostoa ei välttämättä voida toistaa,
jos sen sisältö on vaurioitunut.
-- Normaali toisto ei välttämättä toimi, jos tiedoston pakkausmuototieto on väärä tai itse tiedosto on
vaurioitunut.
-- Tiedostot, joilla on korkeampi siirtonopeus/kuvataajuus kuin tavallisilla tiedostoilla, voivat pätkiä, kun
ääntä/videokuvaa toistetaan.
-- Haku (ohitus) -toiminto ei ole käytettävissä jos tiedoston hakemistotaulukko on vaurioitunut.
-- Kun toistat tiedostoa etänä verkkoyhteyden kautta, videon toisto voi pätkiä verkkoyhteyden nopeudesta
riippuen.
ƒƒ Videodekooderi
-- Tukee jopa H.264 Level 4.1:tä
-- Ei tue: H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 ja AVCHD
-- MPEG4 SP, ASP :
Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa
Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa
-- Ei tue GMC 2:ta tai korkeampaa
ƒƒ Äänikoodaus
-- Tukee: WMA 7, 8, 9 ja STD
-- Ei tue WMA 9 PRO -monikanavaista ääntä, jos kanavia on yli 2 tai käytetään häviötöntä äänikoodausta
-- Ei tue WMA-näytteenottotaajuutta 22050 Hz mono
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 15
15
2012-01-13 오후 6:02:15
Ennen aloitusta
Tuetut DivX-tekstitystiedostomuodot
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Musiikkitiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.mp3
*.wma
Tiedoston
pakkausmuoto
Äänikoodekki
Tukialue
MP3
MP3
-
WMA
WMA
Yhteensopiva WMA-versio 10:n kanssa
* Näytteenottotaajuudet (kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bittinopeudet – Kaikki bittinopeudet alueella: 5–384 kbps
Soittimessa toistettavien levyjen logot
Blu-ray-levy
3D Blu-ray -levy
DTS-HD Master Audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
PAL-lähetysjärjestelmä
Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, Ranskassa,
Saksassa jne.
Java
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
Ääni- ja videojohto
Kaukosäätimen paristot
(koko AAA)
TV
POWER
POWER
BONUSVIEW
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
SEARCH
REPEAT
SUBTITLE
0
INFO
TOOLS
RETURN
SMART
HUB
9
AUDIO
POPUP
EXIT
79
VOL
Käyttöopas
16
MUTE
CH
Kaukosäädin
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 16
2012-01-13 오후 6:02:16
b
Ennen aloitusta
a
03
Etupaneeli
c d e f gh
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LEVYKELKKA
Avautuu levyn syöttöä varten.
VIRTAPAINIKE
Kytkee soittimen päälle ja pois päältä.
NÄYTTÖ
Näyttää soittotilan, ajan yms.
PYSÄYTÄ-PAINIKE
Pysäyttää levyn toiston.
TOISTA/KESKEYTÄ-PAINIKE
Toistaa levyn tai keskeyttää toiston.
ENTER-PAINIKE
Valitse valikkokohde tai aloita levyn toistaminen.
AVAA/SULJE-PAINIKE
Avaa ja sulkee levykelkan.
KAUKOSÄÄTIMEN TUNNISTIN Havaitsee kaukosäätimen signaalin.
USB-LIITÄNTÄ
Voit kytkeä USB-muistitikun tähän liitäntään ja käyttää sitä tallennusvälineenä,
kun soitin on yhdistettynä BD-LIVE-palveluun. USB-liitäntää voidaan käyttää
myös ohjelmistopäivityksissä sekä MP3-, JPEG-, DivX-, MKV- ja MP4-tiedostojen
toistossa.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Voit suorittaa ohjelmistopäivityksiä käyttäen USB-liitäntää vain USB-muistitikun avulla.
`` Soittimen näyttäessä Blu-ray-levyvalikon et voi käynnistää elokuvaa painamalla soittimen tai kaukosäätimen Toista
-painiketta. Käynnistä elokuva valitsemalla Toista elokuva tai Käynnistä levyn valikosta ja paina sitten ENTER-painiketta.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 17
17
2012-01-13 오후 6:02:16
Ennen aloitusta
Takapaneeli
ab c
d
g f e
1
WIRELESS LAN ADAPTER
Kytkemällä lisävarusteena saatavan langattoman LAN-sovittimen (WIS09ABGN)
tähän voit käyttää langatonta verkkoa.
2
LAN
Käytä verkkopohjaisissa palveluissa (katso sivut 54–63), BD-LIVE:ssä sekä
ohjelmistopäivityksiin verkkoyhteyden kautta.
3
HDMI OUT
4
Yhdistä tämä HDMI-lähtöliitäntä television HDMI-tuloliitäntään HDMI-kaapelilla, jos
haluat nauttia parhaasta mahdollisesta kuvanlaadusta, tai AV-vastaanottimeen, jos
haluat nauttia parhaasta mahdollisesta äänenlaadusta.
COMPONENT OUT
Ulkoisten komponenttivideotulolla varustettujen laitteiden liitäntä.
6
VIDEO OUT
Liitetään videokaapelia käyttävien ulkoisten laitteiden videotuloon.
AUDIO OUT
Liitetään äänikaapeleita käyttävien ulkoisten laitteiden äänituloon.
DIGITAL AUDIO OUT
AV-vastaanottimen liitäntä.
5
7
18
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 18
2012-01-13 오후 6:02:17
03
Kaukosäädin
Kytke soitin päälle tai pois päältä.
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
Bonusview-toiminnon käyttäminen.
Voit muuttaa asetuksia painamalla
numeropainikkeita.
Tällä painikkeella voi vaihtaa Blu-ray/DVDlevyn tekstityskielen.
TV
POWER
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai eteenpäin.
Painamalla tästä voit siirtyä päävalikkoon.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Painamalla tästä voit käyttää Työkalut
-valikkoa.
Palaa edelliseen valikkoon.
Käytä Smart Hub -palvelua painamalla.
Hae sisältöä painamalla.
Television äänenvoimakkuuden säätö.
INTERNET@
SMART
HUB
SEARCH
REPEAT
79
VOL
MUTE
CH
Voit hyödyntää levyn eri äänitoimintoja tällä
painikkeella (Blu-ray/DVD).
Paina, jos haluat toistaa levyn.
Tällä painikkeella voit avata
ponnahdusvalikon tai nimikevalikon.
Näyttää toistotiedot Blu-ray/DVD-levyn
toiston aikana.
Voit valita valikkokohteita ja muuttaa valikon
asetuksia.
Käytetään valikosta poistumiseen.
Näillä painikkeilla käytetään sekä soittimen
valikkoja että useita Blu-ray-levyn toimintoja.
Voit toistaa nimikkeen, jakson, raidan tai
levyn.
Tällä painikkeella voit valita televisiokanavan.
Mykistää television kaiuttimet.
Paristojen asentaminen
Asetusten määrityksen jälkeen voit
määrittää television kuvalähteen.
Näillä painikkeilla voit hakea levyllä taaksetai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit keskeyttää levyn toiston.
Tällä painikkeella voit pysäyttää levyn.
Tällä painikkeella voit avata levyvalikon.
Kytke televisio päälle tai pois päältä.
(Television käyttöohjeet ovat sivulla 20)
Ennen aloitusta
Kaukosäätimen toiminnot
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
• Tarkista paristojen napaisuus +/–.
• Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
• Varmista, että kaukosäätimen tunnistimen edessä
ei ole esteitä.
• Tarkista, että lähellä ei ole loistevaloja.
!! VAROITUS
`` Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten
mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 19
19
2012-01-13 오후 6:02:17
Ennen aloitusta
Kaukosäätimen asettaminen
ohjaamaan televisiota
Tällä kaukosäätimellä voit käyttää television tiettyjä
toimintoja.
Painike
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Toiminto
Käytetään television kytkemiseen päälle ja
pois päältä.
Käytetään televisioon kytketyn ulkoisen
lähteen valitsemiseen.
Käytetään television äänenvoimakkuuden
säätöön.
TV CH (,/.) Käytetään halutun kanavan valintaan.
TV MUTE
Käytetään kytkemään ääni päälle ja pois
päältä.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Edellä luetellut toiminnot eivät välttämättä toimi
kaikkien televisioiden kanssa. Jos esiintyy ongelmia,
käytä television kaukosäädintä.
Television hallintakoodit
Malli
SAMSUNG
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
Tarkista televisiosi yhteensopivuus alla
olevien ohjeiden mukaisesti.
FERGUSON
2. Suuntaa kaukosäädin televisiota kohti.
FUJITSU
1. Kytke televisiosi päälle.
FINLUX
FORMENTI
3. Pidä TV POWER -painike painettuna ja anna
numeronäppäimiä käyttäen oikeanpuoleisesta
taulukosta kaksinumeroinen koodi, joka
vastaa televisiomerkkiäsi.
Jos televisio on yhteensopiva kaukosäätimen
kanssa, se sammuu.
Kaukosäädin on ohjelmoitu käyttämään
televisiota.
GRADIENTE
`` Jos televisiollesi on luetteloitu useita
laitemerkkikoodeja, kokeile niitä yksi kerrallaan,
kunnes löydät toimivan.
LOEWE OPTA
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos vaihdat kaukosäätimen paristot, ohjelmoi
laitemerkkikoodi uudelleen.
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
20
Koodi
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Malli
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Koodi
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
TV POWER+06, +55,
+56, +57
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 20
2012-01-13 오후 6:02:17
Liitännät
04
Kytkentä televisioon
Liitännät
Tapaus 1: Kytkeminen HDMI-liitännällä varustettuun televisioon - Paras
laatu (Suositeltu)
1. Kytke HDMI-kaapelilla soittimen takana oleva HDMI OUT -liitin television HDMI IN ‑liittimeen.
2. Kytke soitin ja televisio päälle.
3. Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes soittimen HDMI-signaali näkyy
television kuvaruudussa.
• Jos olet määrittänyt kaukosäätimen käyttämään televisiota (sivu 20), paina kaukosäätimen TV
SOURCE -painiketta ja valitse television ulkoiseksi lähteeksi HDMI.
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
✎✎ HUOMAUTUS
`` HDMI-kaapeli lähettää digitaalista videokuvaa ja ääntä, joten et tarvitse erikseen äänijohtoa.
`` Jos soitin on kytketty televisioon HDMI 720p-, 1080i- tai 1080p -lähtötilassa, käytettävän HDMI-kaapelin on oltava
suurinopeuksinen (luokka 2).
`` HDMI lähettää vain puhtaan digitaalisen signaalin televisioon.
Jos televisio ei tue HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -järjestelmää, ruudulla näkyy ”lumisadetta”.
`` Televisiosta riippuen jotkin HDMI-lähtotarkkuudet eivät välttämättä toimi. Katso lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
`` Kun liität soittimen ensimmäistä kertaa televisioon HDMI-DVI-kaapelin avulla, HDMI-lähdön tarkkuudeksi määritetään
automaattisesti suurin television tukema tarkkuus.
`` Sinulla on oltava HDMI-kytkentä, jotta voit nauttia videokuvasta, jossa on käytetty 3D-teknologiaa.
`` Pitkä HDMI-kaapeli voi aiheuttaa häiriöitä ruudulla. Kytke tällöin Syvä väri Ei käytössä -tilaan valikosta.
`` Jos kytket näyttölaitteen HDMI-DVI-kaapelilla, sinun täytyy kytkeä myös AV OUT- tai Digital Audio OUT -liitäntä
näyttölaitteeseesi tai äänijärjestelmään äänen kuulemiseksi.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 21
21
2012-01-13 오후 6:02:17
Liitännät
Tapaus 2: Kytkeminen televisioon komponenttikaapelilla - Parempi laatu
-- Voit kytkeä soittimen televisioon käyttäen komponenttivideokaapeleita.
-- Kuvan laatu on erinomainen ja värit toistetaan tarkasti. Komponenttivideolähtö erottaa kuvasignaalin
mustavalkoisiksi (Y), sinisiksi (PB) ja punaisiksi (PR) signaaleiksi, jolloin kuva on selkeä ja tarkka.
(Äänisignaalit siirtyvät äänilähdön kautta.)
1. Kytke soittimen takana oleva COMPONENT OUT -liitin television COMPONENT IN -liittimiin
käyttäen komponenttivideokaapelia.
2. Kytke äänijohdot soittimen takana oleviin AUDIO OUT (punainen ja valkoinen) ‑liittimiin ja television
AUDIO IN (punainen ja valkoinen) ‑liittimiin.
3. Kytke soitin ja televisio päälle.
4. Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes tuotteen “KOMPONENTTI”-signaali
näkyy television kuvaruudussa.
• Jos olet määrittänyt kaukosäätimen käyttämään televisiota (sivu 20), paina kaukosäätimen TV
SOURCE -painiketta ja valitse television ulkoiseksi lähteeksi KOMPONENTTI.
Äänijohto
Komponenttikaapeli
(lisävaruste)
Punainen ValkoinenPunainen Sininen Vihreä
✎✎ HUOMAUTUS
`` Television komponenttiliittimissä voi olla valmistajasta riippuen merkintä "R-Y, B-Y, Y" tai "Cr, Cb, Y" merkinnän ”P B, PR, Y”
sijaan. Liitäntäpaikkojen lukumäärä ja sijainti voivat vaihdella televisiosta riippuen.
Katso lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
`` Voit valita sisällön tyypistä riippuen eri kuvatarkkuusasetukset, kuten 1080i, 720p, 576p/480p tai 576i/480i. (Katso
sivut 31–33)
`` Käytettävä tarkkuus saattaa olla eri kuin asetusvalikossa määritetty tarkkuus, jos sekä komponentti- että HDMI-kaapelit
on liitetty tuotteeseen. Resoluutio voi myös erota lähdetyypistä riippuen. (Katso sivut 31–33)
22
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 22
2012-01-13 오후 6:02:18
2. Kytke soitin ja televisio päälle.
Liitännät
1. Kytke ääni- ja videokaapeleita käyttäen soittimen takana olevat VIDEO OUT- (keltainen) / AUDIO
OUT (punainen ja valkoinen) -liittimet television VIDEO IN- (keltainen) / AUDIO IN (punainen ja
valkoinen) -liittimiin.
04
Tapaus 3: Kytkeminen televisioon ääni- ja videojohdolla - Hyvä laatu
3. Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes soittimen ”VIDEO”-signaali näkyy
television kuvaruudussa.
• Jos olet määrittänyt kaukosäätimen käyttämään televisiota (sivu 20), paina kaukosäätimen TV
SOURCE -painiketta ja valitse television ulkoiseksi lähteeksi VIDEO.
Ääni- ja videojohto
Punainen Valkoinen Keltainen
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos äänijohto viedään liian lähelle virtajohtoa, äänessä voi olla kohinaa.
`` Jos haluat kytkeä AV-vastaanottimen, katso AV-vastaanottimen kytkennät -sivut. (Katso sivut 24–25)
`` Tuloliittimien määrä ja sijainti voivat vaihdella televisiosta riippuen. Katso lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
!! VAROITUS
`` Älä kytke soitinta televisioon videonauhurin kautta. Kytkentä videonauhuriin saattaa vääristää kopiosuojatujen lähteiden
kuvan.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 23
23
2012-01-13 오후 6:02:18
Liitännät
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
• Pienennä äänenvoimakkuutta ennen kuin kytket virran AV-vastaanottimeen. Äkillinen kova
äänenvoimakkuus voi vaurioittaa kaiuttimia ja kuuloasi.
• Voit asettaa äänilähtömuodon AV-vastaanottimen ominaisuuksien mukaiseksi. (Katso sivut 34–36)
• HDMI-tuloliitäntöjen sijainti voi riippua AV-vastaanottimestasi. Katso lisätietoja AV-vastaanottimesi
käyttöoppaasta.
Tapaus 1: Kytkeminen äänentoistojärjestelmään (HDMI:tä tukevaan AVvastaanottimeen) - Paras laatu (Suositeltu)
1. Kytke HDMI-kaapelilla soittimen takana oleva HDMI OUT -liitin AV-vastaanottimen HDMI IN
‑liittimeen.
2. Kytke HDMI-kaapelilla AV-vastaanottimen HDMI OUT -liitin television HDMI IN -liittimeen.
3. Kytke soitin, televisio ja AV-vastaanotin päälle.
4. Valitse AV-vastaanottimen ja television lähdevalintapainikkeella ulkoinen tulo, jotta kuulet soittimen
äänen. Katso AV-vastaanottimen käyttöoppaasta, kuinka AV-vastaanottimen äänitulo asetetaan.
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
24
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 24
2012-01-13 오후 6:02:19
2. Kytke videosignaalikaapelilla tai -kaapeleilla
HDMI-, COMPONENT- tai VIDEO OUT
-liitännät soittimen takaa television HDMI, COMPONENT- tai VIDEO IN -liitäntään.
(Katso sivut 21–23)
3. Kytke soitin, televisio ja AV-vastaanotin päälle.
4. Valitse AV-vastaanottimen lähdevalintapainikkeella
ulkoinen tulo, jotta kuulet soittimen äänen. Katso
AV-vastaanottimen käyttöoppaasta, kuinka AVvastaanottimen äänitulo asetetaan.
5. Valitse videolähde television kaukosäätimen
lähdevalintapainikeella (HDMI, komponentti tai
video.)
Tapaus 2: Optinen kaapeli
(lisävaruste)
1. Kytke äänikaapeleilla soittimen takana olevat
AUDIO OUT (valkoinen ja punainen)
-liitännät stereovahvistimen AUDIO IN
(valkoinen ja punainen) -liittimiin
Liitännät
1. Kytke optisella kaapelilla soittimen takana
oleva DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
-liitäntä AV-vastaanottimen DIGITAL AUDIO
IN (OPTICAL) -liitäntään.
Tapaus 3: Kytkeminen
äänentoistojärjestelmään
(Stereovahvistin) - Hyvä laatu
04
Tapaus 2: Kytkeminen
äänentoistojärjestelmään (AVvastaanotin, jossa on Dolby
Digital- tai DTS-dekooderi) Parempi laatu
2. Kytke videosignaalikaapelilla tai -kaapeleilla
HDMI-, COMPONENT- tai VIDEO OUT
-liitännät soittimen takaa television HDMI, COMPONENT- tai VIDEO IN -liitäntään.
(Katso sivut 21–23)
3. Kytke tuote, televisio ja stereovahvistin päälle.
4. Valitse stereovahvistimen lähdevalintapainikkeella
ulkoinen tulo, jotta kuulet soittimen äänen. Katso
stereovastaanottimen käyttöoppaasta, kuinka
stereovastaanottimen äänitulo asetetaan.
5. Valitse videolähde television kaukosäätimen
lähdevalintapainikeella (HDMI, komponentti tai
video.)
Tapaus 3: Äänijohto
Punainen Valkoinen
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos käytät Tapauksessa 2 kuvattua digitaalista äänikytkentää, kuulet äänen vain kahdesta etukaiuttimesta. Digitaalinen
lähtöasetus on PCM.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 25
25
2012-01-13 오후 6:02:19
Liitännät
Yhteyden muodostaminen verkkoon
Voit käyttää tällä soittimella verkkopohjaisia palveluita (katso sivut 54–63), kuten Smart Hub- ja BDLIVE-palveluja. Voit myös ladata ohjelmistopäivityksiä, kun soitin on yhdistetty verkkoon. Suosittelemme
tukiaseman (Access Point) tai IP-reitittimen käyttämistä yhdistämiseen. Saat lisätietoa reititinyhteyksistä
reitittimen käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyden reitittimen valmistajaan teknistä tukea varten.
Kaapeliverkko
1. Direct LAN -kaapelin (UTP-kaapelin) avulla voit kytkeä soittimen LAN-liitännän modeemin tai
reitittimen LAN-liitäntään.
2. Saat tietoa verkkoasetusten määrittämisestä sivuilta 37–41.
Reititin
Laajakaistamodeemi
(sisäänrakennettu reititin)
Tai
Laajakaistapalvelu
✎✎ HUOMAUTUS
Laajakaistamodeemi
Laajakaistapalvelu
V erkon käyttö tietokoneella
AllShare-toimintoa varten
`` Käytössä oleva reititin tai internet-palveluntarjoajasi käytäntö eivät välttämättä salli internet-yhteyden muodostamista
Samsungin ohjelmistopäivityspalvelimeen. Saat lisätietoja internet-palveluntarjoajalta.
`` DSL-käyttäjien tulee muodostaa verkkoyhteys reitittimen kautta.
`` Sinun täytyy yhdistää tietokoneesi verkkoon alla olevan kuvan mukaisesti, jotta voit käyttää AllShare-toimintoa.
Voit muodostaa kiinteän tai langattoman yhteyden.
26
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 26
2012-01-13 오후 6:02:20
04
Langaton verkko
1. Langaton tukiasema/IP-reititin ja Samsungin langaton LAN-sovitin vaaditaan langattoman
verkkoyhteyden muodostamiseksi. Kytke langaton LAN-sovitin (lisävaruste) soittimen takapaneelin
langattoman LAN-sovittimen liitäntään. Katso alla oleva kaavio.
Liitännät
Verkkoyhteyden voi muodostaa langattoman IP-jakolaitteen avulla (reititin tai modeemi).
2. Saat tietoa verkkoasetusten määrittämisestä sivuilta 37–41.
Laajakaistapalvelu
V erkon käyttö
tietokoneella AllSharetoimintoa varten
Langaton IP-jakolaite
WLAN-sovitin
(lisävaruste)
✎✎ HUOMAUTUS
`` Käytä vain Samsungin langatonta LAN-sovitinta tämän soittimen kanssa. (Mallin nimi: WIS09ABGN).
Älä käytä tätä langatonta sovitinta minkään kolmannen osapuolen soittimen kanssa.
Voit ostaa Samsungin langattoman LAN-sovittimen Samsung-jälleenmyyjältä.
`` Käytä langatonta IP-jakolaitetta, joka tukee standardia IEEE 802.11 a/b/g/n. (n-versiota suositellaan langattoman verkon
vakauden vuoksi.)
`` WLAN-yhteys voi olla alttiina häiriöille sen käyttöolosuhteista riippuen (tukiaseman suorituskyky, etäisyys, esteet,
muiden radiolaitteiden häiriöt jne.).
`` Aseta IP-jakolaite Infrastructure(Infrastruktuuri) -tilaan. Ad-hoc-tilaa ei tueta.
`` Soitin tukee seuraavia suojausavainprotokollia:
WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` WiFi-käytännön muutoksista johtuen tämä toisin ei tue TKIP-salausmenetelmää 802.11n-tilassa.
`` Sinun täytyy yhdistää tietokoneesi verkkoon alla olevan kuvan mukaisesti, jotta voit käyttää AllShare-toimintoa.
Voit muodostaa kiinteän tai langattoman yhteyden.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 27
27
2012-01-13 오후 6:02:21
Asetukset
Alkuperäinen asetus
1. Käynnistä televisio, kun olet ensin kytkenyt
soittimen kiinni.
Kun soitin kytketään ensimmäistä kertaa
televisioon, soitin käynnistyy automaattisesti ja
Alkuasetukset-valikko tulee näkyviin.
• Päävalikko
Oma sisältö
Videot
Valokuvat
Musiikki
Oma laite
Internet
Asetukset
Initial Settings | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Deutsch
Ελληνικά
Eesti keel
Indonesia
Suomi
Italiano
English
Français
Magyar
한국어
m Move " Enter
2. Valitse haluamasi kieli ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse Aloita painamalla ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi television kuvasuhde ▲▼
-painikkeilla ja paina sitten ENTER-painiketta.
(Katso sivu 31)
5. Valitse haluamasi verkkoasetukset ▲▼
-painikkeilla : Kaapeli, Langaton(yleinen),
WPS(PBC) tai One Foot Connection.
Paina sitten ENTER-painiketta. Jos et tiedä
verkkoasetusten tietoja, ohita verkkoasetukset
tässä vaiheessa painamalla kaukosäätimen
SINISTÄ (D) painiketta, suorita alkuasetukset
loppuun ja siirry päävalikkoon.
Jos valitsit verkkoasetukset, saat lisätietoja
asetuksista sivuilta 37–41. Siirry vaiheeseen 6,
kun olet valmis.
6. Päävalikko tulee näkyviin. (Saat sivulta 29
lisätietoja päävalikosta.)
28
d WPS(PBC)
Čeština
✎✎ HUOMAUTUS
`` Kun soitin kytketään ensimmäistä kertaa televisioon,
se käynnistyy automaattisesti. Tämä ei ole vika
tuotteessa.
`` Päävalikko ei tule näkyviin, ellet ole määrittänyt
alkuasetuksia, paitsi alla olevassa tapauksessa.
`` Jos painat SINISTÄ (D) painiketta verkkoasetuksen
aikana, pääset päävalikkoon, vaikka verkkoasetuksia
ei ole suoritettu vielä loppuun.
`` Jos haluat Alkuasetukset-valikon takaisin näyttöön, jotta
voit tehdä muutoksia, valitse Nollaa. (Katso sivu 42)
`` Jos käytät HDMI-kaapeli soittimen kytkemiseksi
Anynet+(HDMI-CEC)-yhteensopivaan Samsungtelevisioon ja 1.) Olet asettanut Anynet+(HDMICEC)-ominaisuuden Käytössä-tilaan sekä
televisiossa että soittimessa, ja 2.) Olet asettanut
television käyttämään soittimen tukevaa kieltä,
soitin valitsee tämän kielen ensisijaiseksi kieleksi
automaattisesti.
`` Jos soitin jätetään pysäytystilaan yli 5 minuutiksi
eikä mitään toimintoja tehdä, näytönsäästäjä
käynnistyy televisioruudulle. Jos soitin jätetään
näytönsäästötilaan yli 20 minuutiksi, virta sammuu
automaattisesti.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 28
2012-01-13 오후 6:02:21
BONUSVIEW
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
9
AUDIO
0
MENU
3. Valitse haluamasi alavalikko ▲▼ -painikkeilla
ja paina sitten ENTER-painiketta.
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
4. Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼ -painikkeilla
ja paina sitten ENTER-painiketta.
3
2
SMART
HUB
1
2
3
4
SEARCH
5. Poistu valikosta painamalla EXIT-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
4
`` Valitse päävalikosta Smart Hub soittimen ollessa
kytkettynä verkkoon.
Lataa haluamasi sisältö Samsung Apps -palvelusta.
(Katso sivut 61–63)
REPEAT
79
MENU-painike : Painamalla
tästä voit siirtyä
MUTE
päävalikkoon.
VOL
Asetukset
DISC MENU
1
2. Valitse Asetukset painamalla ◄► -painikkeita
ja paina sitten ENTER-painiketta.
05
Asetukset-valikon käyttö
`` Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen.
CH
RETURN-painike : Palaa edelliseen valikkoon.
ENTER / SUUNTA -painike :
Liikuta kohdistinta tai valitse kohde.
Voit valita sillä hetkellä valitun kohteen.
Vahvista asetukset.
`` Kuvaruutunäyttö voi muuttua tässä soittimessa
ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.
• Asetukset-valikko
EXIT-painike : Käytetään nykyisestä valikosta
poistumiseen.
Asetukset
Näyttö
Ääni
Asetukset-valikon ja alavalikoiden käyttäminen:
Verkko
3D asetukset
3D asetukset
Järjestelmä 3D Blu-ray -toistotila
Näytön koko
Kieli
1. Paina POWER-painiketta.
Päävalikko tulee näkyviin.
Suojaus
Yleiset
• Päävalikko
Tuki
: Autom.
: 55 tuuma
> Siirrä " Hyväksy ' Palaa
HDMI Syvä väri
: Autom.
Oma sisältö
Videot
Valokuvat
2
Musiikki
3
Oma laite
Internet
Asetukset
1
4
d WPS(PBC)
1
Valitsee kohdan Oma laite.
2
Valitsee kohdan Oma sisältö.
3
Valitsee kohdan Internet.
4
Valitsee kohdan Asetukset.
5
Näyttää käytettävissä olevat painikkeet.
5
Yllä : 3D-asetukset-alavalikko Asetukset-valikossa.
Asetukset-valikon sisältämät valikkokohteet:
• Näyttö
• Ääni
• Verkko
• Järjestelmä
• Kieli
• Suojaus
• Yleiset
• Tuki
Valikkokohteet käsitellään seuraavilla sivuilla yllä
esitetyssä järjestyksessä alkaen Näytöstä.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 29
29
2012-01-13 오후 6:02:22
Asetukset
Näytön koko
Näyttö
Voit määrittää näyttöasetuksia, kuten television
kuvasuhdetta, tarkkuutta, jne.
3D-asetukset
Valitse, toistetaanko Blu-ray-levyn 3D-sisältö
3D-tilassa.
Asetukset
Näyttö
Ääni
3D asetukset
3D asetukset
Verkko
Järjestelmä 3D Blu-ray -toistotila
Näytön koko
Kieli
Suojaus
Yleiset
Tuki
: Autom.
: 55 tuuma
> Siirrä " Hyväksy ' Palaa
HDMI Syvä väri
: Autom.
3D Blu-ray -toistotila
3D Blu-ray -levyt ovat saatavilla kahdessa
muodossa: Blu-ray 3D ja vain 3D. Ennen levyn
toistamista voit valita, katsotko Blu-ray 3D -levyn
3D- vai 2D-tilassa.
• Autom. : Havaitsee automaattisesti, onko
kytketyssä televisiossa 3D-ominaisuus ja toistaa
Blu-ray 3D -levyn 3D- tai 2D-tilassa – tai vain
3D-tilaa tukevan levyn 3D-tilassa, jos televisio
tukee 3D-tilaa.
Vain 3D-tilaa tukevia levyjä ei toisteta, jos
televisio ei tue 3D-tilaa.
• 3D  3D : Toista vain 3D-tilaa tukevat levyt ja
Blu-ray 3D -levyt aina 3D-tilassa.
• 3D  2D : Toista Blu-ray 3D -levyt aina
2D-tilassa. Vain 3D-tilaa tukevia levyjä ei toisteta.
✎✎ HUOMAUTUS
Voit asettaa television kuvaruudun todellisen
koon, jotta tuote voi säätää kuvan kuvaruudun
koon mukaan, ja näyttää parhaan mahdollisen
3D-kuvan.
(Yli 116 tuuman 3D-näyttöjä varten asetus
kannattaa määrittää 116 tuuman mukaisesti.)
!! VAROITUS
`` Jos haluat nauttia 3D-sisällöstä, kytke 3D-laite
(3D-yhteensopiva AV-vastaanotin tai televisio)
soittimen HDMI OUT -liitäntään käyttäen nopeata
HDMI-kaapelia. Aseta 3D-lasit silmillesi ennen
3D-sisällön toistamista.
`` Soitin lähettää 3D-signaalia vain HDMI OUT
-liitäntään kytketyn HDMI-kaapelin kautta.
`` 3D-videotoistotilassa näyttötarkkuus asetetaan
alkuperäisen 3D-sisällön mukaiseksi. Et voi muuttaa
näyttötarkkuutta.
`` Jotkin toiminnot, kuten BD Wise tai näytön koon tai
näyttötarkkuuden asettaminen, eivät välttämättä
toimi oikein 3D-toistossa.
`` Käytä nopeata HDMI-kaapelia 3D-signaalin
lähettämiseen.
`` Pysy vähintään kolme kertaa näytön leveyden verran
kauempana televisiosta 3D-sisältöä katsellessasi.
Jos sinulla on esim. 46 tuuman televisio, pysy 138
tuuman päässä (11,5 jalkaa) näytöstä.
-- Saat aikaan parhaan 3D-kuvan asettamalla
3D-videonäytön silmien tasolle.
`` Jos soitin on kytketty joihinkin 3D-laitteisiin,
3D-tehoste ei välttämättä toimi oikein.
`` Tämä soitin ei muunna 2D-sisältöä 3D-sisällöksi.
`` ”Blu-ray 3D” ja ”Blu-ray 3D” -logo ovat Blu-ray Disc
Associationin tavaramerkkejä.
`` Joidenkin 3D-levyjen kohdalla voit pysäyttää elokuvan
3D-toiston painamalla PYSÄYTÄ ( ) -painiketta kerran.
Elokuvan toisto keskeytyy ja 3D-tila poistetaan käytöstä.
Voit muuttaa 3D-asetusvalintaa 3D-elokuvan toiston
aikana painamalla PYSÄYTÄ (
) -painiketta
kerran. Blu-ray-valikko tulee esiin. Paina PYSÄYTÄ
(
) -painiketta uudelleen ja valitse 3D-asetukset
Blu-ray-valikosta.
`` Sisällöstä ja kuvan sijainnista riippuen television
ruudulla, pystysuorat mustat palkit voivat tulla
näkyviin vasemmalla, oikealla tai molemmilla sivuilla.
30
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 30
2012-01-13 오후 6:02:22
✎✎ HUOMAUTUS
`` Tietyt kuvasuhteet eivät ehkä ole käytettävissä
levytyypistä johtuen.
`` Jos valitset kuvasuhteen ja asetuksen, joka poikkeaa
television kuvasuhteesta, kuva saattaa näky
vääristyneenä.
`` Jos valitset Alkuperäinen 16:9 -tilan, kuva voi näkyä
4:3 Pillarbox -tilassa (mustat palkit kuvan sivuilla).
Smart Hub -näytön koko
Voit asettaa Smart Hub -näytön haluamaasi
kokoon.
• Koko 1 : Smart Hub -näytön koko on oletusta
pienempi. Kuvaruudun sivuilla voi näkyä mustaa.
• Koko 2 : Tämä on Smart Hub -oletusasetus.
Soitin näyttää Smart Hub -näytön oletuskoossa.
• Koko 3 : Smart Hub -näyttö näytetään
suurempana. Kuva voi olla liian suuri television
ruudulle.
BD Wise on Samsungin uusin kytkentäominaisuus.
Kytkettäessä BD Wise -ominaisuuden sisältävä
Samsung-soitin ja Samsung-televisio yhteen
HDMI:n kautta – ja BD Wise on käytössä
molemmissa – soitin lähettää videon resoluution
ja kuvanopeuden BD/DVD-levyn tarkkuudella ja
nopeudella.
• Pois : Lähtökuvatarkkuus pysyy kiinteänä
Resoluutio-valikossa aikaisemmin asettamassa
tarkkuudessa levyn kuvatarkkuudesta
riippumatta. Katso Resoluutio alla.
• Käytössä : Soitin lähettää videokuvaa BD/
DVD-levyn alkuperäisellä kuvatarkkuudella ja
kuvanopeudella.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Kun BD Wise on käytössä, Resoluutio-asetus on
oletuksena BD Wise ja BD Wise tulee näkyviin
Resoluutio-valikossa.
`` Jos soitin kytketään laitteeseen, joka ei tue BD Wise
-toimintoa, tätä toimintoa ei voi käyttää.
`` BD Wise -toimintoa varten sekä soittimen että
television BD Wise -asetukseksi on valittava Käytössä.
Resoluutio
Voit valita komponentti- ja HDMI-videosignaalin
lähtökuvatarkkuudeksi Automaattinen, 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p tai 576i/480i. Numero ilmaisee
videon viivojen lukumäärän kuvaa kohti. Kirjaimet
i ja p tarkoittavat lomitettua ja progressiivista
kuvanmuodostusta, tässä järjestyksessä. Laatu on
parempi, mitä enemmän viivoja on.
• Autom. : Asettaa lähtökuvatarkkuuden
automaattisesti kytketyn television suurimmaksi
mahdolliseksi kuvatarkkuudeksi.
• BD Wise : Asettaa kuvatarkkuuden
automaattisesti BD/DVD-levyn
kuvatarkkuudeksi, jos olet kytkenyt soittimen
HDMI:n kautta televisioon käyttäen BD Wise
-ominaisuutta. (BD Wise -valikkokohde on
näkyvissä vain, jos BD Wise -asetuksena on
Käytössä. Katso BD Wise alla.)
• 1080p : 1080 viivaa progressiivista videokuvaa.
• 1080i : 1080 viivaa lomitettua videokuvaa.
• 720p : 720 viivaa progressiivista videokuvaa.
• 576p/480p : 576/480 viivaa progressiivista videokuvaa.
• 576i/480i : 576/480 viivaa lomitettua videokuvaa.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 31
Asetukset
Käytettävän television tyypistä riippuen
kuvasuhteen säätö saattaa olla paikallaan.
• 16:9 Alkup. : Valitse tämä asetus kytkettäessä
soitin televisioon, jonka kuvasuhde on 16:9
Soitin näyttää kaiken sisällön sen alkuperäisessä
kuvasuhteessaan.
4:3-muodossa olevaa sisältöä näytettäessä
molemmilla sivuilla on mustat palkit.
• 16:9 Täysi : Valitse tämä asetus kytkettäessä
soitin televisioon, jonka kuvasuhde on 16:9
Kaikki sisältö näytetään koko kuvaruudun
peittävänä. 4:3-muodossa oleva sisältö
venytetään.
• 4:3 Letter Box : Valitse tämä asetus
kytkettäessä soitin televisioon, jonka
kuvasuhde on 4:3 Soitin näyttää kaiken
sisällön sen alkuperäisessä kuvasuhteessaan.
16:9-muodossa olevaa sisältöä näytettäessä
ylhäällä ja alhaalla on mustat palkit.
• 4:3 Pan-Scan : Valitse tämä asetus kytkettäessä
soitin televisioon, jonka kuvasuhde on 4:3
16:9-sisällöstä leikataan osa pois vasemmasta
ja oikeasta reunasta.
BD Wise (vain Samsung-soittimet)
05
TV:n kuvasuhde
31
2012-01-13 오후 6:02:22
Asetukset
Resoluutio ulostulon mukaan
• Blu-ray-levyn / e-sisällön / digitaalisen sisällön toisto
HDMI / kytketty
HDMI-tila
Lähtö
Asetukset
Komponentti/
VIDEO-tila
Blu-ray-levy
E-sisältö /
digitaalinen
sisältö
VIDEO-tila
1080p
576i/480i
-
-
-
Televisiotulon Televisiotulon
suurin
suurin
resoluutio
resoluutio
576i/480i
-
-
-
576i/480i
-
-
-
1080p@24F 1080p@24F
480i
-
-
-
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
Blu-ray-levyn
resoluutio
Automaattinen
1080p
Elokuvan kuvataajuus:
Automaattinen (24Fs)
1080p
1080p
1080i
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
720p
720p
576i/480i
-
• DVD-toisto
Lähtö
Asetukset
BD Wise
Automaattinen
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
32
Komponenttitila
E-sisältö /
digitaalinen
sisältö
Blu-ray-levy
BD Wise
HDMI / ei kytketty
720p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / kytketty
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI / ei kytketty
HDMI-tila
Komponentti/VIDEO-tila
Komponenttitila
VIDEO-tila
Televisiotulon suurin
resoluutio
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
1080p
576i/480i
720p
576i/480i
1080i
576p/480p
-
-
-
-
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 32
2012-01-13 오후 6:02:22
`` Jos ruutu on edelleen tyhjä, kun olet vaihtanut
resoluutiota, poista kaikki levyt ja pidä soittimen
etuosan PYSÄYTÄ (
) -painiketta painettuna yli
5 sekuntia. Kaikki asetukset palautetaan tehtaan
oletusasetuksiksi. Noudata edellisellä sivulla
olevia ohjeita kunkin tilan käyttämiseksi ja valitse
kuvasuhdeasetus, jota televisiosi tukee.
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki BDtietoihin tallennetut käyttäjän tiedot häviävät.
`` Blu-ray-levyn on tuettava 24 ruudun kuvanopeutta,
jotta Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -tilaa voi käyttää.
`` Jos sekä HDMI että komponenttiliitännät on kytketty,
ja katsot tällä hetkellä komponenttilähdon kautta,
resoluutioksi asetetaan 576i/480i.
`` Kun HDMI-kaapeli ei ole kytkettynä ja videolähtö
on komponenttitilassa, kopiosuojattu DivX-sisältö
voidaan lähettää vain resoluutiolla 576i/480i.
HDMI-värimuoto
Voit asettaa väritilan muodon HDMI-lähdölle
vastaamaan kytketyn laitteen toiminnallisuuksia
(televisio, näyttö, jne).
• Autom. : Asettaa soittimen automaattisesti
ihanteelliseen laitteesi tukemaan muotoon.
• YCbCr (4:4:4) : Jos televisiosi tukee YCbCrväritilaa HDMI:n kautta, normaali YCbCr-värialue
lähetetään valitessasi tämän asetuksen.
• RGB (normaali) : Normaali RGB-värialue
lähetetään.
• RGB (parannettu) : Jos olet kytkenyt soittimen
DVI-näyttölaitteeseen, kuten näyttöön, valitse
tämä asetus parannetun RGB-värialueen
lähettämiseksi.
Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuuden
asettaminen Autom.-tilaan mahdollistaa sen, että
voit säätää soittimen HDMI-lähdön 24 kuvaan
sekunnissa, jolloin kuvanlaatu paranee.
Voit käyttää Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
-ominaisuutta vain tätä kuvataajuutta tukevien
televisioiden kanssa. Voit valita Elokuvan
kuvataajuus -tilan vain silloin, kun soitin on HDMI
1080i- tai 1080p-lähtöresoluutiotiloissa.
• Autom. : Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
-toiminnot toimivat.
• Pois : Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -toiminnot
eivät ole käytössä.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 33
Asetukset
`` Jos soittimeen kytketty televisio ei tue Elokuvan
kuvataajuus -tilaa tai valittua tarkkuutta, seuraava
viesti tulee näkyviin: ”Jos kuvia ei näy Kyllä-painikkeen
napsauttamisen jälkeen, odota 15 sekuntia, niin
alkuperäinen tarkkuus palautetaan. Haluatko muuttaa
tarkkuutta?”
Jos valitset Kyllä, television näyttö muuttuu tyhjäksi
15 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen resoluutio palautuu
automaattisesti edelliseen resoluutioon.
05
✎✎ HUOMAUTUS
33
2012-01-13 오후 6:02:22
Asetukset
HDMI Syvä väri
Voit lähettää videokuvaa HDMI OUT -liitännästä
Syvä väri -ominaisuudella. Syvä väri antaa
tarkemman ja syvemmän väritoiston.
• Autom. : Kuva lähetetään Syvä väri -tilassa
kytkettyyn televisioon, joka tukee HDMI Syvä
väri -tilaa.
• Pois : Kuva lähetetään ilman Syvä väri -tilaa.
Pysäytyskuvatila
Voit määrittää soittimen näyttämän kuvatyypin,
kun keskeytät DVD-toiston.
• Autom. : Näyttää automaattisesti parhaan
pysäytyskuvan laadun sisällöstä riippuen.
• Kehys : Valitse tämä, kun keskeytettävässä
kohtauksessa on vähän toimintaa.
• Kenttä : Valitse tämä, kun keskeytettävässä
kohtauksessa on paljon toimintaa.
Progressiivinen tila
Parantaa kuvanlaatua DVD-levyjä toistettaessa.
• Autom. : Valitse tämä asetus, jos haluat,
että tuote määrittää automaattisesti parhaan
mahdollisen kuvan katseltavalle DVD-levylle.
• Video : Valitse paras kuvanlaatu konsertteja tai
TV-ohjelma-DVD:itä varten.
34
Ääni
Digitaalilähtö
Voit asettaa digitaalisen lähdön vastaamaan
soittimeen kytketyn AV-vastaanottimen
toiminnallisuutta:
• PCM : Valitse tämä, jos olet kytkenyt HDMItuetun AV-vastaanottimen.
• Bittivirta (käsittelemätön) : Valitse tämä
asetus, jos olet kytkenyt HDMI-tuetun AVvastaanottimen, joka tukee Dolby TrueHD- ja
DTS-HD Master Audio -signaalin koodauksen
purkua.
• Bittivirta (DTS uudelleenkood.) : Valitse tämä
asetus, jos olet kytkenyt digitaalista optista tuloa
käyttävän AV-vastaanottimen, joka tukee DTSsignaalin purkua.
• Bittivirta (Dolby D. uudelleenkood.) : Valitse
tämä asetus, jos sinulla ei ole HDMI-tuettua AVvastaanotinta, mutta sinulla on AV-vastaanotin,
joka tukee Dolby Digital -signaalin purkua.
Saat lisätietoja digitaalisen lähdön valintataulukosta.
(Katso sivu 35)
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 34
2012-01-13 오후 6:02:22
Kytkentä
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Blu-ray-levyn
Dolby TrueHD
äänivirta
DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM
DVD:n
äänivirta
Bittivirta
(käsittelemätön)
PCM
Dolby Digital
DTS
HDMItuettu AVvastaanotin
Jopa 7.1-kanavainen
PCM-ääni
Jopa 7.1-kanavainen
PCM-ääni
Jopa 7.1-kanavainen
PCM-ääni
Jopa 7.1-kanavainen
PCM-ääni
Jopa 5.1-kanavainen
PCM-ääni
Jopa 5.1-kanavainen
PCM-ääni
Jopa 5.1-kanavainen
PCM-ääni
2-kanavainen
PCM
Jopa 5.1-kanavainen
PCM-ääni
Jopa 5.1-kanavainen
PCM-ääni
Optinen
2-kanavainen
PCM
2-kanavainen
PCM
2-kanavainen
PCM
2-kanavainen
PCM
2-kanavainen
PCM
2-kanavainen
PCM
2-kanavainen
PCM
2-kanavainen
PCM
2-kanavainen
PCM
2-kanavainen
PCM
HDMItuettu AVvastaanotin
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master Audio
2-kanavainen
PCM
Optinen
HDMI-tuettu HDMI-tuettu AVAV-vastaanotin vastaanotin tai
tai optinen
optinen
2-kanavainen
DTS
Dolby D.
PCM
uudelleenkood. uudelleenkood.*
DTS
Dolby D.
Dolby Digital
uudelleenkood. uudelleenkood.*
DTS
Dolby D.
Dolby Digital
uudelleenkood. uudelleenkood.*
DTS
Dolby D.
Dolby Digital
uudelleenkood. uudelleenkood.*
DTS
Dolby D.
DTS
uudelleenkood. uudelleenkood.*
DTS
Dolby D.
DTS
uudelleenkood. uudelleenkood.*
DTS
Dolby D.
DTS
uudelleenkood. uudelleenkood.*
2-kanavainen 2-kanavainen
2-kanavainen PCM
PCM
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
Bittivirta
Bittivirta
(DTS
(Dolby D.
uudelleenkood.) uudelleenkood.)
Asetukset
Asetukset
05
Digitaaliset lähtövalinnat
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Purkaa pääohjelman
äänen ja
BONUSVIEWLähettää vain pääohjelman
ääniraidan yhteen
Purkaa pääohjelman
ääniraidan, jotta AVäänen ja BONUSVIEW- vastaanottimesi voi purkaa PCM-ääneksi ja
Blu-ray-levyn
lisää siirtymisen
Mikä tahansa ääniraidan yhteen PCMäänibittivirran.
määritelmä
äänitehosteet.
ääneksi ja lisää siirtymisen Et kuule BONUSVIEWKoodaa sitten
äänitehosteet.
ääntä tai siirtymisen
uudelleen PCMäänitehosteita.
äänen DTSbittivirraksi.
Purkaa pääohjelman
äänen ja
BONUSVIEWääniraidan yhteen
PCM-ääneksi ja
lisää siirtymisen
äänitehosteet.
Koodaa sitten
uudelleen PCMäänen Dolby Digitalbittivirraksi tai PCMääneksi.
* Jos lähderaita on 2-kanavainen tai mono, ”Dolby D. uudelleenkood.” -asetusta ei oteta käyttöön.
Lähtöääni on 2-kanavainen PCM.
Blu-ray-levyt voivat sisältää kolme äänivirtaa :
-- Pääohjelman ääni : Pääohjelman ääniraita.
-- BONUSVIEW-ääni : Lisä-ääniraita, kuten ohjaajan tai näyttelijöiden kommenttiraita.
-- Siirtymisen äänitehosteet : Kun teet valintoja valikoissa, siirtymisen äänitehosteita voi kuulua. Siirtymisen
äänitehosteet ovat erilaisia jokaisella Blu-ray-levyllä.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 35
35
2012-01-13 오후 6:02:22
Asetukset
✎✎ HUOMAUTUS
`` Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta,
sillä muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet hyvin
voimakkaan äänen.
`` Jos HDMI-laite (AV-vastaanotin tai televisio) ei
ole yhteensopiva pakattujen muotojen (Dolby
digital, DTS) kanssa, äänisignaali toistetaan PCMmuodossa.
`` Tavallisilla DVD-levyillä ei ole BONUSVIEW-ääntä tai
siirtymisen äänitehosteita.
`` Kaikissa Blu-ray-levyissä ei ole BONUSVIEW-ääntä
tai siirtymisen äänitehosteita.
`` Tämä digitaalinen lähtöasetus ei vaikuta televisioon
välitettävään analogiseen (L/R) ääneen tai HDMIäänilähtöön.
Se vaikuttaa optiseen äänilähtöön ja HDMIäänilähtöön, kun soitin on kytketty AVvastaanottimeen.
`` Jos toistat MPEG-ääniraitoja, äänisignaali lähetetään
PCM-muodossa riippumatta digitaalisen lähdön
asetuksista (PCM tai bittivirta).
PCM-aliotanta
Voit ottaa 48 kHz ja 96 kHz PCM-äänen taajuuden
muuntamisen käyttöön tai pois käytöstä.
• Pois : Valitse tämä, kun soittimeen kytketty AVvastaanotin on 96 kHz -yhteensopiva.
• Käytössä : Valitse tämä, kun soittimeen kytketty
AV-vastaanotin ei ole 96 kHz -yhteensopiva. 96
kHz:n signaalit muunnetaan 48 kHz:iin.
✎✎ HUOMAUTUS
Dynaamisen alueen hallinta
Voit kuunnella hiljaisella äänenvoimakkuudella,
mutta kuulet puheen selvästi.
Tämä ominaisuus on käytössä vain, jos soitin
tunnistaa Dolby Digital -signaalin.
• Autom. : Dynaaminen äänialueen hallinta
asetetaan automaattisesti Dolby TrueHD
-ääniraidan tietojen perusteella.
• Pois : Voit nauttia elokuvasta tavallisella
dynaamiikka-alueella.
• Käytössä : Elokuvamusiikkia matalalla
äänenvoimakkuudella tai pienten kaiuttimien
kautta toistettaessa, järjestelmä säätelee
äänenpainetta tilanteen mukaan ja tuo
matalataajuiset äänet paremmin esiin, sekä
estää dramaattisten kohtien ylikorostumisen.
Alasmiksaustila
Voit valita, kuinka soitin alasmiksaa useamman
kanavan äänen vähempiin kanaviin.
• Normaali Stereo : Yhdistää usean kanavan
äänen kaksikanavaiseksi stereo-ääneksi. Valitse
tämä, kun laite on kytketty laitteistoon, joka ei
tue virtuaalisia surround-ominaisuuksia, kuten
Dolby Pro Logicia.
• Surround-yhteensopiva : Yhdistää usean
kanavan äänen surround-yhteensopivaksi
stereo-ääneksi. Valitse tämä, kun laite on
kytketty laitteistoon, joka tukee virtuaalisia
surround-ominaisuuksia, kuten Dolby Pro
Logicia.
`` Vaikka PCM-äänen taajuuden muuntamisen
asetuksena on Pois, joiltakin levyiltä toistetaan
alaspäin muunnettua ääntä vain optisten
digitaaliliitäntöjen kautta.
HDMI
• Jos televisio ei ole yhteensopiva pakattujen
monikanavamuotojen (Dolby Digital, DTS)
kanssa, soitin saattaa toistaa kaksikanavaista
PCM-ääntä, vaikka asetusvalikossa olisi valittu
Bittivirta (uudelleenkood. tai käsittelemätön).
• Jos televisiosi ei ole yhteensopiva yli 48 kHz:n
PCM-näytteenottotaajuuksien kanssa, soitin
saattaa toistaa 48 kHz:n PCM-ääntä, vaikka
PCM-äänen taajuuden muuntamisen asetus olisi
Pois -tilassa.
36
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 36
2012-01-13 오후 6:02:22
Verkkoasetus
Aloita soittimen verkkoasetusten määrittäminen
noudattamalla näitä ohjeita:
1. Valitse päävalikossa Asetukset painamalla
◄► -painikkeita. Paina sitten ENTERpainiketta.
2. Valitse Verkko painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse Verkkoasetus painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse Kaapeli, Langaton (yleinen),
WPS(PBC) tai One Foot Connection ▲▼
-painikkeilla. Paina sitten ENTER-painiketta.
5. Jos sinulla on kiinteä verkko, siirry alla
olevaan kohtaan Kiinteä verkko. Jos sinulla
on langaton verkko, siirry kohtaan Langaton
verkko sivuilla 38–40.
Kiinteän yhteyden määrittäminen – Autom.
Asetukset
Selvitä palveluntarjoajaltasi, onko IP-osoitteesi
staattinen vai dynaaminen ennen kuin aloitat.
Jos se on dynaaminen – ja käytät kiinteätä tai
langatonta yhteyttä – suosittelemme käyttämään
automaattisia menetelmiä Jos käytät langatonta
yhteyttä ja reitittimesi tukee sitä, voit käyttää
WPS(PBC):tä tai One Foot Connection.
Jos IP-osoitteesi on staattinen, sinun täytyy
asettaa sekä kiinteän että langattoman yhteyden
asetukset manuaalisesti.
Kiinteä verkko
05
Verkko
1. Valitse Kaapeli ▲▼ -painikkeilla.
Asetukset
Näyttö
Ääni
Verkko
Järjestelmä
Kieli
Suojaus
Yleiset
Tuki
Verkkoasetukset
Valitse verkon yhteystyyppi.
Kaapeli
Langaton
(yleinen)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Muodosta verkkoyhteys lähiverkkokaapelilla. Varmista,
että lähiverkkokaapeli on kytketty.
> Siirrä " Hyväksy ' Palaa
2. Paina ENTER-painiketta.
Verkon tila -näyttö tulee näkyviin. Soitin
yhdistää verkkoon sen jälkeen, kun
verkkoyhteys on vahvistettu.
Kiinteän yhteyden määrittäminen – Manuaal.
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai
automaattinen asetus ei toimi, sinun täytyy asettaa
Verkkoasetus-arvot manuaalisesti.
Saat verkkoasetusarvot useimmista Windowstietokoneista noudattamalla seuraavia ohjeita:
ƒƒ Windows XP
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Verkkokuvaketta Windows-työpöydän oikeassa
alalaidassa.
2. Napsauta ponnahdusikkunassa Tila.
3. Napsauta Tuki-välilehteä valintaikkunassa.
4. Napsauta Tuki-välilehdessä Yksityiskohdatpainiketta.
Verkkoasetukset tulevat näkyviin.
ƒƒ Windows 7
1. Napsauta Verkko-kuvaketta Windowstyöpöydän oikeassa alalaidassa.
2. Napsauta ponnahdusikkunassa Verkko ja
jakamiskeskus.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 37
37
2012-01-13 오후 6:02:22
Asetukset
3. Napsauta avautuvassa ikkunassa
verkkoyhteydestäsi riippuen Lähiverkkoyhteys
tai Langaton verkkoyhteys.
4. Napsauta Tuki-välilehden Tiedot-painiketta.
Verkkoasetukset tulevat näkyviin.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Tiedot voivat erota Windows-versiostasi riippuen.
Voit syöttää verkkoasetukset soittimeen
noudattamalla näitä ohjeita:
1. Valitse Kaapeli painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sitten ENTER-painiketta.
2. Valitse IP-asetukset painamalla ◄►
-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse Verkon tila -ruudulla Peruuta. Paina
sitten Enter.
Asetukset
Näyttö
Ääni
IP-asetukset
IP-tilaManuaal.
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Aliverkon peite
Järjestelmä
0 . 0 . 0 . 0
Yhdyskäytävä
Kieli
DNS-tilaManuaal.
Suojaus
0 . 0 . 0 . 0
Nimipalvelin
Yleiset
Verkko
IP-osoite
Tuki
OK
> Siirrä " Hyväksy ' Palaa
4. Valitse IP-tila painamalla ENTER-painiketta.
5. Valitse Manuaal. painamalla ▲▼ -painikkeita.
Paina sitten ENTER-painiketta.
6. Pääset ensimmäiseen syöttökenttään (IPosoite) painamalla ▼-painiketta.
7. Syötä numerot käyttämällä kaukosäätimen
numeropainikkeita.
8. Kun olet valmis kentän kanssa, pääset
seuraavaan kenttään painamalla ►-painiketta.
Voit myös käyttää muita nuolipainikkeita, jotta
voit liikkua ylös, alas ja takaisin.
9. Syötä IP-osoite, Aliverkon peite ja
Yhdyskäytävä-arvot.
10. Siirry kohtaan DNS-tila painamalla
▼-painiketta.
11. Pääset ensimmäiseen DNS-syöttökenttään
painamalla ▼-painiketta. Syötä numerot
samalla tavalla kuin yllä.
12. Valitse OK painamalla ENTER-painiketta.
Verkon tila -ruutu tulee näkyviin. Soitin
yhdistää verkkoon sen jälkeen, kun
verkkoyhteys on vahvistettu.
Langaton verkko
Voit asettaa langattoman verkon kolmella tavalla:
• Langaton (yleinen)
• Käyttämällä WPS(PBC):tä
• One Foot Connection
Langaton (yleinen) sisältää sekä automaattisen
että manuaalisen asennusmenetelmän.
Langattoman verkkoyhteyden määrittäminen
– Autom.
Useimmilla langattomilla verkoilla on valinnainen
turvallisuusjärjestelmä, joka vaatii verkkoa käyttäviä
laitteita lähettämään salatun turvallisuuskoodin
– pääsy- tai suojakoodi. Suojakoodi pohjautuu
salasanaan, joka on tyypillisesti tietyn pituinen
sana tai sarja kirjaimia ja numeroita, jotka kysytään
sinulta, kun määrität turvallisuuden langattomalle
verkolle. Jos käytät tätä tapaa verkkoyhteyden
määrittämiseen, ja sinulla on suojakoodi
langattomalle verkollesi, sinun täytyy syöttää
salasana määritysprosessin aikana.
1. Valitse Langaton (yleinen) ▲▼ -painikkeilla.
Asetukset
Näyttö
Ääni
Verkkoasetukset
Valitse verkon yhteystyyppi.
Verkko
JärjestelmäKaapeli
Langaton
Kieli
(yleinen)
Suojaus
WPS(PBC)
Yleiset
One Foot
Connection
Tuki
Määritä langaton verkko valitsemalla langaton reititin.
Langattoman reitittimen asetuksesta riippuen
suojausavain on mahdollisesti annettava.
> Siirrä " Hyväksy ' Palaa
2. Paina ENTER-painiketta.
Kun olet valmis, näkyviin tulee luettelo
saatavilla olevista verkoista.
38
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 38
2012-01-13 오후 6:02:23
Asetukset
Näyttö
Ääni
Verkko
Järjestelmä
Kieli
Suojaus
Yleiset
Tuki
Anna suojausavain.
a
b
m
n
g
s
h
a/A
t
Verkkoasetukset
c
d
o
p
i
u
*
j
v
e
k
q
w
Poista
0 ann.
f
1
2
3
r
7
8
9
l
x
4
Tila
y
5
z
6
0
Valmis
a Edell. m Siirrä " Hyväksy ' Palaa
✎✎ HUOMAUTUS
`` Sinun tulisi löytää salasana yhdeltä määritysruudulta,
jota käytit reitittimen tai modeemin määrittämiseen.
5. Kun olet valmis, siirrä kohdistin kohtaan
Valmis painamalla kaukosäätimen VIHREÄTÄ
(B) painiketta tai ▲▼◄► -painikkeita ja paina
ENTER-painiketta.
Verkon tila -ruutu tulee esiin. Soitin yhdistää
verkkoon sen jälkeen, kun verkkoyhteys on
vahvistettu.
Langattoman verkkoyhteyden määrittäminen
– Manuaal.
Jos automaattinen asetus ei toimi, sinun täytyy
asettaa verkkoasetusarvot manuaalisesti.
Saat verkkoasetusarvot useimmista Windowstietokoneista noudattamalla seuraavia ohjeita:
ƒƒ Windows XP
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Verkkokuvaketta Windows-työpöydän oikeassa
alalaidassa.
2. Napsauta ponnahdusikkunassa Tila.
3. Napsauta Tuki-välilehteä valintaikkunassa.
4. Napsauta Tuki-välilehdessä Yksityiskohdatpainiketta.
Verkkoasetukset tulevat näkyviin.
1. Napsauta Verkko-kuvaketta Windowstyöpöydän oikeassa alalaidassa.
2. Napsauta ponnahdusikkunassa Verkko ja
jakamiskeskus.
3. Napsauta avautuvassa ikkunassa
verkkoyhteydestäsi riippuen Lähiverkkoyhteys
tai Langaton verkkoyhteys.
4. Napsauta Tuki-välilehden Tiedot-painiketta.
Verkkoasetukset tulevat näkyviin.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Tiedot voivat erota Windows-versiostasi riippuen.
Voit syöttää verkkoasetukset soittimeen
noudattamalla näitä ohjeita:
1. Noudata vaiheita 1–4 kohdassa Langattoman
verkkoyhteyden määrittäminen – Autom..
2. Kun olet valmis, siirrä kohdistin kohtaan
Valmis painamalla kaukosäätimen VIHREÄTÄ
(B) painiketta tai ▲▼◄► -painikkeita ja paina
ENTER-painiketta. Verkon tila -ruutu tulee
näkyviin.
Asetukset
Näyttö
Ääni
Verkko
Järjestelmä
Kieli
Suojaus
Yleiset
Tuki
IP-asetukset
IP-tilaManuaal.
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0
Yhdyskäytävä
. 0 . 0 . 0
DNS-tilaManuaal.
IP-osoite
Aliverkon peite
Nimipalvelin
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Siirrä " Hyväksy ' Palaa
3. Valitse Verkon tila -ruudulla Peruuta. Paina
sitten Enter.
4. Valitse IP-asetukset painamalla ◄►
-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
5. Valitse IP-tila painamalla ENTER-painiketta.
6. Valitse Manuaal. painamalla ▲▼ -painikkeita.
Paina sitten ENTER-painiketta.
7. Pääset ensimmäiseen syöttökenttään (IPosoite) painamalla ▼-painiketta.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 39
Asetukset
4. Syötä verkkosi salasana Suojausruudulla. Syötä numerot suoraan käyttäen
kaukosäädintä.
Voit valita kirjaimen ▲▼◄► -painikkeilla ja
liikuttamalla kohdistinta. Paina sitten ENTERpainiketta.
ƒƒ Windows 7
05
3. Valitse haluamasi verkko ▲▼ -painikkeilla.
Paina sitten ENTER-painiketta.
Suojaus-näyttö tulee näkyviin.
39
2012-01-13 오후 6:02:23
Asetukset
8. Voit syöttää numeroita käyttämällä
numeropainikkeita.
One Foot Connection
10. Syötä IP-osoite, Aliverkon peite ja
Yhdyskäytävä-arvot.
1. Valitse One Foot Connection ▲▼ -painikkeilla.
9. Kun olet valmis kentän kanssa, pääset
seuraavaan kenttään painamalla ►-painiketta.
Voit myös käyttää muita nuolipainikkeita, jotta
voit liikkua ylös, alas ja takaisin.
11. Siirry kohtaan DNS-tila painamalla
▼-painiketta.
12. Pääset ensimmäiseen DNS-syöttökenttään
painamalla ▼-painiketta. Syötä numerot
samalla tavalla kuin yllä.
13. Paina OK-painiketta.
14. Verkon tila -ruutu tulee näkyviin. Soitin
yhdistää verkkoon sen jälkeen, kun
verkkoyhteys on vahvistettu.
WPS(PBC)
Helpoin tapa määrittää langaton verkkoyhteys on
käyttämällä WPS(PBC)- tai Yhden jalan yhteys
-toimintoa.
Jos langattomassa reitittimessä on WPS(PBC)painike, noudata seuraavia ohjeita:
1. Valitse WPS(PBC) ▲▼ -painikkeilla.
Asetukset
Näyttö
Ääni
Verkkoasetukset
Valitse verkon yhteystyyppi.
Verkko
JärjestelmäKaapeli
Langaton
Kieli
(yleinen)
Suojaus
WPS(PBC)
Yleiset
One Foot
Connection
Tuki
Muodosta yhteys langattomaan reitittimeen
vaivattomasti painamalla WPS (PBC) -painiketta. Valitse
tämä vaihtoehto, jos langaton reitittimesi tukee Push
Button Configuration (PBC) -menetelmän käyttöä.
> Siirrä " Hyväksy ' Palaa
Voit asettaa langattoman yhteyden
automaattisesti, jos sinulla on Samsungin
langaton reititin, joka tukee One Foot Connection
-toimintoa. Yhdistäminen käyttäen One Foot
Connection -toimintoa:
Asetukset
Näyttö
Ääni
Verkkoasetukset
Valitse verkon yhteystyyppi.
Verkko
JärjestelmäKaapeli
Langaton
Kieli
(yleinen)
Suojaus
WPS(PBC)
Yleiset
One Foot
Connection
Tuki
Muodosta langaton verkkoyhteys automaattisesti, jos
langaton reititin tukee One Foot Connectionia. Valitse
tämä yhteystapa, kun langaton reititin on 10 tuuman
(25 cm:n) etäisyydellä Samsungin langattomasta
lähiverkkosovittimesta.
> Siirrä " Hyväksy ' Palaa
2. Paina ENTER-painiketta.
3. Muodosta yhteys asettamalla Samsungin
langaton reititin 25 cm:n päähän soittimesta.
4. Odota, kunnes yhteys muodostetaan
automaattisesti.
Verkon tila
Tarkista onko yhteys verkkoon ja internetiin
muodostettu.
Asetukset
Näyttö
Ääni
Verkko
Järjestelmä
KT_WLAN
Verkon tila
MAC-osoiteXX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-osoite0.0.0.0
Aliverkon peite
0.0.0.0
Yhdyskäytävä0.0.0.0
Nimipalvelin0.0.0.0
Kieli Internet-yhteyden muodostaminen onnistui.
jos sinulla on Internet-palvelun käyttöön liittyviä ongelmia, ota yhteyttä
Internet-palveluntarjoajaan.
Suojaus
2. Paina ENTER-painiketta.
3. Paina reitittimen WPS(PBC)-painiketta kahden
minuutin sisällä. Soitin hakee automaattisesti
kaikki tarvittavat verkkoasetusarvot ja yhdistää
verkkoon.
Yleiset
Tuki
Verkkoasetukset
IP-asetukset
Yritä uud.
OK
< Siirrä " Hyväksy ' Palaa
4. Verkon tila -ruutu tulee näkyviin. Soitin
yhdistää verkkoon sen jälkeen, kun
verkkoyhteys on vahvistettu.
40
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 40
2012-01-13 오후 6:02:24
✎✎ HUOMAUTUS
`` Mikä on kelvollinen varmenne?
Kun soitin lähettää BD-LIVE-palveluun levyn
tiedot ja pyytää palvelinta varmentamaan levyn,
palvelin tarkistaa siirrettyjen tietojen avulla, onko
levy kelvollinen ja lähettää varmenteen takaisin
soittimeen.
`` Internet-yhteydessä saattaa olla rajoituksia BD-LIVEsisällön käytön aikana.
Järjestelmä
Alkuperäinen asetus
Käyttämällä Alkuasetukset-toimintoa voit asettaa
kielen, verkkoasetukset, jne.
Saat lisätietoja alkuasetuksista katsomalla tämän
käyttöoppaan Alkuasetukset-osion. (Katso sivut
28–45)
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ on kätevä toiminto, jonka avulla toimintoja
voi yhdistää muiden Anynet+-ominaisuutta
tukevien Samsung-soittimien kanssa.
Voit käyttää tätä toimintoa kytkemällä tämän
soittimen Samsung-televisioon HDMI-kaapelilla.
Kun Anynet+ on käytössä, voit hallita tätä soitinta
käyttäen Samsung-television kaukosäädintä ja
aloittaa toiston vaivattomasti painamalla television
kaukosäätimen TOISTA (
) -painiketta.
Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.
• Pois : Anynet+-toiminnot eivät toimi.
• Käytössä : Anynet+-toiminnot toimivat
normaalisti.
`` Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMI-kaapeli
ei tue CEC:tä.
`` Jos Samsung-televisiossa on Anynet+-logo, se
tukee Anynet+-toimintoa.
`` Televisiosta riippuen jotkin HDMI-lähtöresoluutiot
eivät välttämättä toimi.
Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.
BD-tiedonhallinta
Voit hallita ladattua sisältöä, jota olet käyttänyt BDLIVE-palvelua tukevan Blu-ray-levyn kautta, ja joka
on tallennettu kytkettyyn Flash-tallennuslaitteelle.
Voit tarkistaa laitteen tiedot, mukaan lukien
tallennustilan koon, poistaa BD-tietoa tai muuttaa
Flash-tallennuslaitetta.
BD-tiedonhallintaruudun tiedot :
• Koko yhteensä : Laitteen muistin kokonaiskoko.
• Käytettävissä oleva koko : Laitteen
käytettävissä oleva muisti.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Levyn toisto voi keskeytyä ulkoisen muistin tilassa,
jos USB-laite irrotetaan kesken toiston.
`` Vain USB-laitteet, jotka on alustettu FAT-muotoisiksi
(DOS 8.3 volume label), ovat tuettuja. On
suositeltavaa käyttää USB-laitteita, jotka tukevat
USB 2.0-protokollaa, 4 Mt/s tai nopeampi luku-/
kirjoitusnopeus.
`` Toiston jatkamistoiminto ei ehkä enää toimi, kun
tallennusväline on alustettu.
`` BD-tiedon hallinnan muistin kokonaismäärä saattaa
vaihdella olosuhteista riippuen.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 41
Asetukset
Valitse internet-yhteyden salliminen tai kieltäminen,
kun käytät BD-LIVE-palvelua.
• Salli (Kaikki) : Internet-yhteys sallitaan kaikelle
BD-LIVE-sisällölle.
• Salli (vain kelvolliset) : Internet-yhteys sallitaan
vain sellaiselle BD-LIVE-sisällölle, jolla on
kelvollinen varmenne.
• Estä : Internet-yhteyttä ei sallita minkäänlaiselle
BD-LIVE-sisällölle.
✎✎ HUOMAUTUS
05
BD-Live Internet -yhteys
41
2012-01-13 오후 6:02:24
Asetukset
Aikavyöhyke
Voit määrittää alueellasi käytettävän
aikavyöhykkeen.
Asetukset
Aikavyöhyke
Näyttö
Ääni
Verkko
Järjestelmä
Kieli
Suojaus
Yleiset
Tuki
GMT + 00:00
Lontoo, Lissabon, Casablanca
< Muuta " Tallenna ' Palaa
DivX® -tilausvideo
Katso DivX® VOD -rekisteröintikoodit, jotta voit
ostaa ja toistaa DivX® VOD -sisältöä.
Pal.
Kaikki asetukset palaavat oletusarvoihin, lukuun
ottamatta verkko- ja Smart Hub -asetuksia.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Oletussalasana on 0000.
Kieli
Voit valita haluamasi kielen päävalikkoon,
levyvalikkoon, jne.
• Näyttövalikko : Valitse kieli näyttövalikoille.
• Levyvalikko : Valitse kieli levyvalikoille.
• Ääni : Valitse kieli levyn äänelle.
• Tekstitys : Valitse kieli levyn tekstityksille.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy tukee sen
käyttöä.
42
Suojaus
Tämä toiminto toimii yhdessä Blu-ray- ja DVDlevyjen kanssa, joille on määrätty ikäraja tai
sisällön ikärajaa merkitsevä numeroarvo. Näiden
numeroiden avulla voit määrittää, minkälaista Bluray- tai DVD-sisältöä perheessäsi katsotaan.
Valitse ikäraja, jonka haluat asettaa BDikäluokitukselle ja ikäraja, jonka haluat asettaa
DVD-ikäluokitukselle. Soitin toistaa vain Blu-raylevyjä, jotka on luokiteltu samaan tai alhaisempaan
ikäluokitukseen – DVD-levyt toistetaan, jos
luokitus on alhaisempi kuin numeroluokitus tai, jos
salasana syötetään.
Suuremmat numerot ilmaisevat aikuisille
tarkoitettua sisältöä.
BD-ikäluokitus
Voit estää tietyin ikäluokituksin varustettujen
Blu-ray-levyjen toiston, ellei salasanaa anneta.
DVD-ikäluokitus
Voit estää tietyin numeroluokituksin varustettujen
DVD-levyjen toiston, ellei salasanaa anneta.
Vaihda salasana
Voit vaihtaa 4-numeroisen suojaussalasanan.
Jos salasanasi on päässyt unohtumaan
1. Poista levy.
2. Pidä etupaneelin PYSÄYTÄ (
) -painiketta
painettuna vähintään 5 sekuntia.
Kaikki asetukset palautetaan
tehdasasetuksiin.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki
käyttäjän tallentamat BD-tiedot häviävät.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 42
2012-01-13 오후 6:02:24
Voit muuttaa etupaneelin kirkkautta.
• Autom. : Himmenee toiston aikana.
• Tumma : Himmentää näyttöikkunan.
• Kirkas : Näyttöikkuna on kirkkaampi.
Verkon etähallinta
Verkkokaukosäädin-toiminnon avulla voit
hallita Blu-ray-levysoitinta etälaitteesta, kuten
älypuhelimesta langattoman lähiverkkoyhteyden
kautta.
Verkkokaukosäädin-toiminnon käyttö:
1. Valitse Käytössä Verkkokaukosäädinvalikosta.
2. Asenna Samsungin verkkoetähallintasovellus,
jolla voit hallita soitintasi yhteensopivalla
kannettavalla laitteella.
3. Varmista, että kannettava laite ja soitin
kytketään samaan langattomaan reitittimeen.
4. Käynnistä sovellus kannettavalla laitteella.
Sovelluksen tulisi löytää soittimesi ja näyttää
se luettelossa.
5. Valitse soitin.
6. Jos käytät tätä toimintoa ensimmäistä kertaa,
ohjelma kysyy sinulta haluatko sallia vai kieltää
soittimen etähallinnan. Valitse Salli.
7. Noudata sovelluksen mukana tulleita ohjeita
soittimen hallitsemiseksi.
Ohjelm. päivitys
Asetukset
Etunäyttö
Tuki
05
Yleiset
Ohjelm. päivitys -valikon avulla voit päivittää
soittimen ohjelmistoa, jotta saat paremman
suorituskyvyn tai lisäpalveluita.
Internetin kautta
Päivittäminen internetin kautta:
1. Valitse Internetin kautta, Paina sitten
ENTER-painiketta. Yhdistetään palvelimelle
-viesti tulee näkyviin.
2. Jos lataus on saatavilla, Lataaponnahdusviesti tulee esiin. Siinä on
etenemispalkki ja lataaminen alkaa.
3. Kun lataus on valmis, Päivityskysely-ikkuna
tulee esiin. Se antaa kolme vaihtoehtoa:
Päivitä nyt, Päivitä myöhemmin tai Älä päivitä.
4. Jos valitset Päivitä nyt, soitin päivittää
ohjelmiston, sammuu ja käynnistyy sitten
automaattisesti.
5. Jos et tee valintaa yhdessä minuutissa tai
valitse Päivitä myöhemmin, soitin tallentaa
uuden päivitysohjelmiston. Voit päivittää
ohjelmiston myöhemmin käyttäen Lataamallatoimintoa.
6. Jos valitset Älä päivitä, soitin peruuttaa
päivityksen.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Soittimen täytyy olla yhteydessä internetiin, jotta
Internetin kautta -toimintoa voi käyttää.
`` Päivitys on suoritettu, kun soitin sammuu ja
käynnistyy sitten itsestään uudelleen.
`` Älä koskaan sammuta tai käynnistä soitinta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 43
43
2012-01-13 오후 6:02:24
Asetukset
`` Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta
soittimen viasta, joka aiheutuu epävakaasta internetyhteydestä tai kuluttajan huolimattomuudesta
ohjelmistopäivityksen aikana.
`` Jos haluat peruuttaa päivityksen päivitysohjelmiston
latautuessa, paina ENTER-painiketta.
USB:lla
Päivittäminen USB:n kautta:
1. Vieraile osoitteessa: www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Lataa viimeisin USB-ohjelmistopäivitys .zipmuodossa tietokoneellesi.
3. Pura .zip-arkisto tietokoneellesi. Sinulla tulisi
nyt olla yksi kansio, jolla on sama nimi kuin
.zip-tiedostolla.
4. Kopioi tämä kansio USB-muistitikulle.
5. Varmista, että levykelkka on tyhjä. Aseta USBmuistitikku soittimen USB-liitäntään.
6. Siirry soittimen valikossa kohtaan Asetukset >
Tuki > Ohjelm. päivitys.
7. Valitse USB:lla.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Levykelkan on oltava tyhjä, kun päivität ohjelmistoa
käyttäen USB-liitäntää.
`` Kun ohjelmistopäivitys on tehty, tarkista ohjelmiston
tiedot Ohjelm. päivitys -valikosta.
`` Älä sammuta soitinta ohjelmistopäivityksen aikana.
Tämä voi aiheuttaa soittimen virheellisen toiminnan.
`` USB-liitännän kautta tehtävät ohjelmistopäivitykset
täytyy tehdä USB-flash-muistitikkua käyttäen.
Levyltä
Päivittäminen levyn avulla:
1. Vieraile osoitteessa: www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Lataa viimeisin USB-ohjelmistopäivitys .zipmuodossa tietokoneellesi.
3. Pura .zip-arkisto tietokoneellesi. Sinulla tulisi
nyt olla yksi kansio, jolla on sama nimi kuin
.zip-tiedostolla.
4. Tallenna kansio levylle. Suosittelemme CD-Rtai DVD-R-levyä.
44
5. Viimeistele levy ennen sen poistamista
tietokoneesta.
6. Aseta levy soittimeen.
7. Siirry soittimen valikossa kohtaan Asetukset >
Tuki > Ohjelm. päivitys.
8. Valitse Levyltä.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Kun järjestelmän päivitys on tehty, tarkista
ohjelmiston tiedot Ohjelmistopäivitys -valikosta.
`` Älä sammuta soitinta ohjelmistopäivityksen aikana.
Tämä voi aiheuttaa soittimen virheellisen toiminnan.
Lataamalla
Lataamalla-vaihtoehdon avulla voit suorittaa
päivityksen käyttäen tiedostoa, jonka soitin
on aikaisemmin ladannut, mutta päätit olla
asentamatta sitä heti – tai soitin on ladannut
tiedoston Valmiustilassa (katso kohta Lataa
valmiustilassa alta).
Päivittäminen Lataamalla:
1. Jos päivitysohjelmisto on ladattu, näet
ohjelmistoversion numeron Lataamallakohdan oikealla puolella.
2. Valitse Lataamalla. Paina sitten ENTERpainiketta.
3. Soitin näyttää viestin, jossa kysytään haluatko
päivittää. Valitse Kyllä. Soitin aloittaa
päivityksen.
4. Kun päivitys on suoritettu, soitin sammuu
automaattisesti ja käynnistyy sen jälkeen.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Kun järjestelmän päivitys on tehty, tarkista
ohjelmiston tiedot Ohjelmistopäivitys -valikosta.
`` Älä sammuta soitinta ohjelmistopäivityksen aikana.
Tämä voi aiheuttaa soittimen virheellisen toiminnan.
Lataa valmiustilassa
Voit ottaa Lataa valmiustilassa -toiminnon
käyttöön. Soitin lataa tällöin uuden
ohjelmistopäivityksen sen ollessa valmiustilassa.
Soitin on pois päältä valmiustilassa, mutta sen
internet-yhteys on aktiivinen. Tämän ansiosta soitin
voi ladata ohjelmistopäivityksiä automaattisesti,
kun et käytä sitä.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 44
2012-01-13 오후 6:02:24
05
Lataa valmiustilassa -toiminnon ottaminen
käyttöön:
Asetukset
1. Valitse Lataa valmiustilassa painamalla ▲▼
-painikkeita. Paina sitten ENTER-painiketta.
2. alitse Käytössä tai Pois.
• Pois : Jos valitset Pois, soitin ilmoittaa
sinulle ponnahdusviestillä, kun uusi
ohjelmistopäivitys on saatavilla.
• Käytössä : Jos valitset Käytössä,
soitin lataa automaattisesti uuden
ohjelmistopäivityksen, kun se on
valmiustilassa virta katkaistuna. Jos se lataa
uuden ohjelmistopäivityksen, soitin kysyy
sinulta haluatko asentaa sen, kun käynnistät
soittimen.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Soittimesi täytyy olla yhteydessä internetiin, jotta voit
käyttää Lataa valmiustilassa -toimintoa.
Samsung-yhteystiedot
Anna yhteystietosi, jos haluat asiakastukea
soittimellesi.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 45
45
2012-01-13 오후 6:02:24
Perustoiminnot
Levyn rakenne
Videon toistaminen
Levyn sisältö jaetaan yleensä näin:
Toistaminen
1. Avaa levykelkka painamalla AVAA/SULJE (
-painiketta.
)
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan etikettipuoli
ylöspäin.
• Blu-ray-levy, DVD-VIDEO
nimike 1
jakso 1
jakso 2
jakso 1
nimike 2
jakso 2
jakso 3
raita 4
raita 5
• CD-äänilevy (CD-DA)
raita 1
3. Sulje levykelkka painamalla AVAA/SULJE (
-painiketta.
4. Paina TOISTA (
)
) -painiketta.
Toistoa ohjaavat painikkeet
TOISTA (
)
PYSÄYTÄ (
KESKEYTÄ (
raita 3
• MP3, WMA, DivX, MKV ja MP4
kansio (ryhmä) 1
tiedosto 1 tiedosto 2
kansio (ryhmä) 2
tiedosto 1 tiedosto 2 tiedosto 3
Aloittaa toiston.
)
Lopettaa toiston.
• jos painiketta painetaan kerran:
Pysäytyspiste asetetaan muistiin.
• jos painiketta painetaan kahdesti:
Pysäytyspistettä ei aseteta muistiin.
) Keskeyttää toiston.
✎✎ HUOMAUTUS
`` PYSÄYTÄ (
) -painikkeen painaminen kerran ei
välttämättä aseta pysäytyspistettä muistiin joidenkin
levyjen kohdalla.
`` Videotiedostot – joissa on korkea bittinopeus
(20 Mbps tai enemmän) – rasittavat soittimen
toiminnallisuutta ja voivat keskeyttää toistamisen.
46
raita 2
Levyvalikon / Nimikevalikon /
Ponnahdusvalikon käyttäminen
Levyvalikon käyttäminen
hZ
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
DISC MENU -painiketta.
2. Tee valinta ▲▼◄► -painikkeilla.
Paina sitten ENTER-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Valikkokohteet voivat erota levystä riippuen, ja tämä
valikko ei välttämättä ole saatavilla.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 46
2012-01-13 오후 6:02:24
Haku- ja ohitustoimintojen käyttäminen
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
TITLE MENU -painiketta.
Haluamasi kohtauksen haku
2. Tee haluamasi valinta painikkeilla
▲▼◄► ja paina sitten ENTERpainiketta.
hzZyx
✎✎ HUOMAUTUS
`` Valikkokohteet voivat erota levystä riippuen, ja tämä
valikko ei välttämättä ole saatavilla.
Nimikeluettelon toistaminen
Toiston aikana voit etsiä nopeasti jaksosta tai
raidasta ja käyttää ohitustoimintoa seuraavaan
osaan siirtymiseen.
z
1. Paina toiston aikana DISC MENUtai TITLE MENU -painiketta.
• Paina toiston aikana HAKU (
Joka kerran, kun painat HAKU (
toistonopeus muuttuu seuraavasti:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos levyllä on soittolista, pääset siihen painamalla
VIHREÄTÄ (B) painiketta.
) -painiketta.
) -painiketta,
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
DivX, MKV, MP4
2. Valitse toistettava nimike
Nimikeluettelosta painikkeilla ▲▼ ja
paina sitten ENTER-painiketta.
)1)2)3
(1(2(3
• Voit palata normaalinopeuksiseen toistoon
painamalla TOISTA (
) -painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Soitin ei toista ääntä hakutilassa.
Ponnahdusvalikon käyttäminen
Jaksojen ohitus
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
POPUP MENU -painiketta.
• Paina toiston aikana OHITUS (
) -painiketta.
Jos painat OHITUS (
) -painiketta, levy siirtyy
seuraavaan jaksoon.
Jos painat OHITUS (
) -painiketta, levy siirtyy
jakson alkuun. Jos painat vielä uudelleen, levy
siirtyy edellisen jakson alkuun.
h
2. Valitse haluamasi valikko ▲▼◄►
-painikkeilla tai ENTER-painikkeella.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Valikkokohteet voivat erota levystä riippuen, ja tämä
valikko ei välttämättä ole saatavilla.
hzZyx
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 47
Perustoiminnot
Z
06
Nimikevalikon käyttäminen
47
2012-01-13 오후 6:02:25
Perustoiminnot
Toistuva toisto
Hidastettu toisto / kuva kuvalta -toisto
Nimikkeen tai jakson toistuva toisto
Hidastettu toisto
Toistaa levyn nimikkeen tai jakson uudelleen.
Toistuva toisto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
levyillä.
• Paina taukotilassa HAKU (
) -painiketta.
Joka kerran, kun painat HAKU (
) -painiketta,
toistonopeus muuttuu seuraavasti:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Voit palata normaalinopeuksiseen toistoon
painamalla TOISTA (
) -painiketta.
hzZy
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
REPEAT-painiketta.
2. Valitse Jakso tai Nimi ▲▼ -painikkeilla. Paina
sitten ENTER-painiketta.
3. Palaa normaalitoistoon painamalla REPEATpainiketta uudelleen.
4. Valitse Pois painamalla ▲▼ -painikkeita ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Alueen toistuva toisto
hzZy
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
REPEAT-painiketta.
2. Valitse Toista A–B ▲▼ -painikkeilla.
hzZyx
✎✎ HUOMAUTUS
`` Soitin ei toista ääntä hidastetussa tilassa.
Kuva kuvalta -toisto
hzZyx
• Paina taukotilassa KESKEYTÄ (
) -painiketta.
Joka kerran, kun painat KESKEYTÄ (
)
-painiketta, uusi kuva tulee näkyviin.
• Voit palata normaalinopeuksiseen toistoon
painamalla TOISTA (
) -painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Soitin ei toista ääntä kuva kuvalta -tilassa.
3. Valitse ENTER-painiketta painamalla kohta,
josta haluat uudelleentoiston alkavan (A).
4. Valitse ENTER-painiketta painamalla kohta,
johon haluat uudelleentoiston loppuvan (B).
5. Palaa normaalitoistoon painamalla REPEATpainiketta uudelleen.
6. Paina ENTER-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos asetat kohdan (B) ennen kuin 5 sekuntia on
kulunut, kieltoviesti ilmestyy.
`` Valikkokohteet voivat erota levystä riippuen, ja tämä
valikko ei välttämättä ole saatavilla.
48
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 48
2012-01-13 오후 6:02:25
• Työkalut-valikkonäyttö
Työkalut
Nimikehaku1/2
Kohtaushaku:1/20
Aikahaku
:00:00:13/01:34:37
Koko näyttö
: Alkuperäinen
Kuva-asetus :Normaali
Ääni
: 1/1 JPN 2CH
Tekstitys
:
0/2 Pois
Kulma
:1/1
BONUSVIEW-kuva:
Pois
BONUSVIEW-ääni :
0/1 Pois
< Muuta
" Hyväksy ' Palaa
✎✎ HUOMAUTUS
`` Työkalut-valikko voi erota levystä riippuen.
hzZy
Tämän toiminnon avulla voit säätää videokuvan
laatua, kun soitin on kytketty televisioon.
1. Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
2. Valitse Kuva-asetus painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse haluamasi Kuva-asetus painamalla
◄► -painikkeita ja paina sitten ENTERpainiketta.
• Dynaaminen : Tällä asetuksella voit
parantaa terävyyttä.
• Normaali : Tämä asetus sopii useimmille
katselusovelluksille.
• Elokuva : Tämä asetus sopii parhaiten
elokuvien katseluun.
• Käyttäjä : Voit säätää terävyyden ja
kohinanvaimennuksen toimintoja.
Siirtyminen kohtaukseen suoraan
✎✎ HUOMAUTUS
1. Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
Äänikielen valitseminen
hzZy
2. Valitse Nimikehaku, Kohtaushaku, tai
Aikahaku ▲▼ -painikkeilla.
3. Valitse haluamasi nimike, kohtaus tai
aika painamalla ◄► -painiketta tai
numeropainiketta. Paina sitten ENTERpainiketta.
`` Tämä valikko ei tule esiin käyttäessäsi BD Wise
-toimintoa.
hzZx
Voit käyttää tätä toimintoa myös
painamalla kaukosäätimen AUDIOpainiketta.
Vaihtaminen koko näyttöön
1. Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
2. Valitse Koko näyttö ▲▼ -painikkeilla.
3. Valitse haluamasi äänikieli ◄► -painikkeilla.
1. Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
3. Valitse haluamasi tila ◄► -painikkeilla.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Tämä toiminto on käytettävissä, kun television
kuvasuhde on täysi 16:9. (Katso sivu 31)
2. Valitse Ääni painamalla ▲▼ -painikkeita.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Ilmaisinta ◄► ei näy näytössä, jos BONUSVIEWosa ei sisällä mitään BONUSVIEW-ääniasetuksia.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 49
Perustoiminnot
Voit käyttää levyvalikkoa toiston aikana
painamalla TOOLS-painiketta.
Kuva-asetusten valitseminen
06
TOOLS-painikkeen käyttäminen
49
2012-01-13 오후 6:02:25
Perustoiminnot
`` Pääohjelmasta tai BONUSVIEW-tilasta tulee näkyviin
tietoja, jos Blu-ray-levyllä on BONUSVIEW-osio.
Voit vaihtaa pääohjelman ja BONUSVIEW-äänitilojen
välillä ◄► -painikkeella.
`` Äänikieli-toiminnon kautta saatavilla olevat kielet
eroavat levyltä löytyvien kielten mukaan. Tämä
toiminto tai jotkin kielet eivät välttämättä ole
saatavilla.
`` Blu-ray-levy voi sisältää jopa 32 äänikieltä, DVD-levy
jopa 8.
`` Joillakin Blu-ray-levyillä voit valita englanninkielisen
PCM- tai Dolby Digital -ääniraidan
`` Jos painat kaukosäätimen AUDIO-painiketta,
äänipalkki tulee esiin.
Voit poistaa äänipalkin näkyvistä painamalla
RETURN-painiketta.
Tekstityskielen valitseminen
hZx
Voit käyttää tätä toimintoa myös
painamalla kaukosäätimen SUBTITLEpainiketta.
1. Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
2. Valitse Tekstitys ▲▼ -painikkeilla.
3. Valitse haluamasi tekstityskieli ◄►
-painikkeilla.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Blu-ray- tai DVD-levystä riippuen voit ehkä muuttaa
haluamaasi tekstityskieltä Levyvalikon avulla.
Paina DISC MENU -painiketta.
`` Toiminto määräytyy sen mukaan, mitä tekstityskieliä
levylle on koodattu, eikä se välttämättä ole
käytettävissä kaikilla Blu-ray- tai DVD-levyillä.
`` Blu-ray-levyllä voi olla jopa 255 tekstityskieltä ja
DVD-levyllä jopa 32.
`` Tämä toiminto vaihtaa ensisijaisia ja toissijaisia
tekstityksiä samaan aikaan.
`` Ensisijaisten ja toissijaisten tekstitysten
kokonaismäärä näytetään erikseen
`` Jos painat kaukosäätimen SUBTITLE-painiketta,
tekstityspalkki tulee näkyviin.
Voit poistaa tekstityspalkin näkyvistä painamalla
RETURN-painiketta.
Kuvakulman vaihtaminen
hZ
Jos Blu-ray/DVD-levyllä on jostakin kohtauksesta
useita kuvakulmia, voit valita KULMA -toiminnon.
1. Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
2. Valitse Kulma ▲▼ -painikkeilla.
3. Valitse haluamasi kulma ◄► -painikkeilla.
BONUSVIEW-toiminnon
määrittäminen
h
BONUSVIEW-ominaisuuden avulla voit katsella
lisäsisältöä (kuten kommentteja) pienessä
ikkunassa elokuvan toiston aikana.
Tämä toiminto on saatavilla vain, jos levyllä on
BONUSVIEW-ominaisuus.
1. Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
2. Valitse BONUSVIEW-kuva tai BONUSVIEWääni painamalla ▲▼ -painikkeita.
3. Valitse haluamasi lisäsisältö ◄► -painikkeilla.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos vaihdat BONUSVIEW-kuva-kohdan asetuksia,
BONUSVIEW-ääni-asetukset muuttuvat BONUSVIEWkuva-asetusten mukaisiksi.
`` Myös tietoa pääohjelmasta / BONUSVIEW-tilasta
tulee näkyviin, jos Blu-ray-levyllä on BONUSVIEWosa.
50
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 50
2012-01-13 오후 6:02:25
CD-äänilevyn (CD-DA) tai MP3levyn toistaminen
1. Aseta CD-äänilevy (CD-DA) tai MP3-levy
levykelkkaan.
• CD-äänilevyjen (CD-DA) ensimmäinen raita
toistetaan automaattisesti.
• MP3-levy: valitse Musiikki ▲▼ -painikkeilla
ja paina kytketyn laitteen ponnahdusvalikon
ENTER -painiketta. Paina ENTER-painiketta.
CD-äänilevyn (CD-DA)/MP3-näytön osat
1
2
3. Valitse Sekoitustila ▲▼ -painikkeilla ja
Käytössä tai Pois ◄► -painikkeilla.
4. Paina ENTER-painiketta.
Pois
(
)Yksi kapp.
(
)Sekoitustila
(
)Kaikki
1/13
TRACK 001
TRACK 001
00:43
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
00:13 / 00:43
CD-äänil.
" Hyväksy < Sivu / Työkalut ' Palaa
5
Kappaleet toistetaan niiden
tallennusjärjestyksessä.
Toistaa nykyisen kappaleen toistuvasti.
Toistaa kaikki kappaleet toistuvasti.
Tämä vaihtoehto toistaa kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä. Voit ottaa
tämän toiminnon käyttöön asettamalla
Sekoitusilan Käytössä-tilaan.
Soittolista
TRACK 002
+
2. Valitse Toistotila ▲▼ -painikkeilla ja
haluamasi toistotila ◄► -painikkeilla.
3
Musiikki
7
6
1. Paina soittolistan toiston aikana
TOOLS-painiketta.
Perustoiminnot
ow
CD-äänilevyn (CD-DA) tai MP3levyn toistuva toisto
06
Musiikin kuunteleminen
4
1
Näyttää musiikkitiedon.
2
Näyttää soittolistan.
3
Näyttää nykyisen raidan/raitojen kokonaismäärän.
4
Näyttää käytettävissä olevat painikkeet.
5
Näyttää nykyisen soittoajan / kokonaissoittoajan.
6
Näyttää nykyisen toistotilan.
7
Näyttää nykyisen toistetun toistotilan.
1. Aseta CD-äänilevy (CD-DA) tai MP3-levy
levykelkkaan.
• CD-äänilevyjen (CD-DA) ensimmäinen raita
toistetaan automaattisesti.
• Jos kyseessä on MP3-levy, valitse Musiikki
-vaihtoehto ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
2. Siirry musiikkiluetteloon painamalla PYSÄYTÄ
(
)- tai RETURN-painiketta.
Musiikkiluettelo-näyttö tulee näkyviin.
3. Paina KELTAISTA (C) painiketta.
2. Valitse ▲▼ -painikkeilla raita, jonka haluat
toistaa, ja paina sitten ENTER-painiketta.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 51
51
2012-01-13 오후 6:02:26
Perustoiminnot
4. Siirry haluamaasi raitaan ▲▼◄► -painikkeilla
ja paina sitten ENTER-painiketta. Raidan
kohdalla näkyy valintamerkki.
Voit valita samalla tavalla lisää raitoja.
CD-äänil. | Musiikki
Valitut kohteet : 1
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
1/2 Sivu
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
G
JPEG-tiedostojen toistaminen
1. Aseta JPEG-levy levykelkkaan.
2. Valitse Valokuvat painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sitten ENTER-painiketta.
03:56
04:41
Kuvien toistaminen
03:52
c Sulje muokkaustila ( ) Sivu / Työkalut " Valitse ' Palaa
3. Valitse ▲▼◄► -painikkeilla hakemisto,
jonka haluat toistaa, ja paina sitten ENTERpainiketta.
4. Valitse ▲▼◄► -painikkeilla valokuva,
jonka haluat toistaa, ja paina sitten ENTERpainiketta.
5. Voit poistaa raidan luettelosta siirtymällä
raitaan ja painamalla ENTER-painiketta
uudelleen.
Valintamerkki poistuu raidan kohdalta.
✎✎ HUOMAUTUS
7. Valitse Toista valitut ▲▼ -painikkeilla. Paina
sitten ENTER-painiketta.
Valitsemasi raidat toistetaan automaattisesti.
TOOLS-painikkeen käyttäminen
6. Kun olet valmis, paina TOOLS-painiketta.
Musiikki
1/3
TRACK 001
00:43
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
CD-äänil.
" Hyväksy / Työkalut ' Palaa
8. Voit siirtyä musiikkilistaan painamalla
RETURN-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Voit luoda jopa 99 raitaa sisältävän soittolistan CDäänilevylle (CD-DA).
52
Voit suorittaa useita eri toimintoja
painamalla TOOLS-painiketta.
TRACK 001
TRACK 002
+
`` Et voi suurentaa tekstitystä tai PG-grafiikkaa
täyskuvatilassa.
Työkalut
Aloita diaesitys
Taustamusiikki: Pois
Taustamusiikin asetus
Zoom
Käännä
Tiedot
" Hyväksy ' Palaa
• Aloita diaesitys : Aloita diaesitys valitsemalla
tästä.
• Taustamusiikki : Voit kuunnella musiikkia kuvia
katsellessasi.
• Taustamusiikin asetus : Taustamusiikkiasetusten
valinta.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 52
2012-01-13 오후 6:02:26
`` Jotta voit käyttää taustamusiikkitoimintoa,
valokuva- ja musiikkitiedostojen on oltava samassa
tallennusvälineessä. MP3-tiedoston bittivirta,
valokuvan koko ja koodaustapa voivat kuitenkin
vaikuttaa äänenlaatuun.
Diaesitystoiminnon käyttäminen
Voit käyttää USB-liitäntää USB-tallennuslaitteella
olevien multimediatiedostojen (MP3, JPEG, DivX,
jne.) toistamiseen.
1. Siirry päävalikkoon.
Oma sisältö
Videot
Valokuvat
Musiikki
Oma laite
Internet
1. Paina TOOLS-painiketta.
2. Valitse Aloita diaesitys ▲▼ -painikkeilla ja
paina ENTER-painiketta.
Diaesitys käynnistyy.
3. Voit keskeyttää diaesityksen painamalla
TOOLS-painiketta uudelleen.
" Hyväksy ' Palaa
4. Valitse Keskeytä diaesitys ▲▼ -painikkeilla
ja paina ENTER-painiketta.
5. Voit myös asettaa diaesityksen nopeuden ja
tehosteet käyttäen samaa menetelmää.
Asetukset
d WPS(PBC)
2. Kytke USB-tallennuslaite Pysäytä-tilassa
soittimen etupaneelissa olevaan USB-porttiin.
Oma sisältö
Videot
Työkalut
Keskeytä diaesitys
Kuvaesitysnopeus: Normaali
Kuvaesitystehoste: Kaihdin
Taustamusiikki: Pois
Taustamusiikin asetus
Zoom
Käännä
Tiedot
Perustoiminnot
✎✎ HUOMAUTUS
USB-tallennuslaitteen toistaminen
06
• Zoom : Suurenna kuva valitsemalla tästä.
(Voidaan suurentaa 4-kertaiseksi)
• Käännä : Kierrä kuvaa valitsemalla tästä. (Tämä
kiertää kuvan joko myötä- tai vastapäivään.)
• Tiedot : Näyttää kuvan tiedot, mukaan lukien
nimen, koon, jne.
123
Oma laite
Yhdistetty
Photoslaite
Musiikki
Internet
" Hyväksy ' Palaa
Asetukset
c Poista USB turv. d WPS(PBC)
3. Paina ENTER-painiketta.
4. Valitse ▲▼◄► -painikkeilla videot, musiikki
tai valokuvat, jotka haluat toistaa, ja paina
sitten ENTER-painiketta.
5. Saat lisätietoa video-, musiikki- ja
valokuvatiedostojen toistamisesta sivuilta 46–53.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Sinun täytyy poistaa USB-tallennuslaite turvallisesti
(suorittamalla “Poista USB turv.” -toiminnon), jotta
voit estää mahdolliset vauriot USB-muistille. Siirry
päävalikkoon painamalla MENU-painiketta. Paina
KELTAISTA (C) painiketta ja sitten ENTER-painiketta.
`` Jos asetat levyn sisään, kun USB-tallennuslaitteen
sisältöä toistetaan, laitteen tila muutetaan “DVD tai
CD” -tilaksi automaattisesti.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 53
53
2012-01-13 오후 6:02:27
Verkkopalvelut
Voit käyttää useita verkkopalveluita, kuten Smart
Hub- ja BD-LIVE-palveluita, kytkemällä soittimen
verkkoon.
Katso seuraavat ohjeet ennen kuin käytät
mitään verkkopalvelua.
1. Kytke soitin verkkoon.
(Katso sivut 26–27)
3. Smart Hub -näyttö tulee näkyviin.
Joissain tapauksissa Maa-näyttö tulee
näkyviin heti tämän jälkeen.
4. Jos Maa-näyttö on tullut näkyviin, valitse oma
maasi ▲▼ -painikkeilla. Paina sitten ENTERpainiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jotkin sovellukset ovat saatavilla vain tietyissä
maissa.
2. Verkkoasetusten määrittäminen.
(Katso sivut 37–41)
Smart Hub -palvelun käyttäminen
Smart Hub -palvelua käyttäen voit toistaa elokuvia,
videoita ja musiikkia internetistä. Voit myös käyttää
erilaisia maksullisia tai ilmaisia sovelluksia ja katsoa
niitä televisioltasi. Sovelluksissa on esim. uutis-,
urheilu-, sääennuste-, pörssikurssi-, kartta-,
valokuva- ja pelisisältöä.
Voit käynnistää tämän toiminnon myös
painamalla kaukosäätimen SMART
HUB -painiketta.
5. Palvelun käyttöehdot -ruutu tulee näkyviin.
Jos hyväksyt ehdot, valitse Hyväksyn ◄►
-painikkeilla. Paina sitten ENTER-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Voi kestää muutama sekunti, että näytöt tulevat
esiin.
6. Palvelupäivitys -näyttö tulee näkyviin.
Palveluita ja sovelluksia asennetaan laitteelle.
Kun prosessi on valmis, se sulkeutuu. Ladatut
sovellukset ja palvelut näytetään Smart Hub
-näytöllä. Tämä voi kestää hetken.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Smart Hub voi sulkeutua hetkellisesti
asennusprosessin aikana.
`` Erilaisia näyttöjä voi tulla esiin asennuksen jälkeen.
Voit sulkea ne painamalla ENTER-painiketta tai
antaa niiden sulkeutua itsestään.
Smart Hubin asettaminen
ensimmäistä kertaa
Smart Hub -palvelun käynnistäminen ensimmäistä
kertaa :
1. Siirry päävalikkoon.
7. Voit käynnistää sovelluksen painamalla ▲▼◄►
-painikkeita korostaen näin widgetin. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Oma sisältö
Videot
Valokuvat
Musiikki
Oma laite
Internet
Asetukset
d WPS(PBC)
2. Valitse Internet painamalla ◄► -painikkeita ja
paina sitten ENTER-painiketta.
54
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 54
2012-01-13 오후 6:02:27
2
3
4
5
6
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Suositeltu
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
7
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Kirjaudu b Lajitteluper. c Muokkaustila d Asetukset
7
1
2
3
4
5
6
Kaupallinen sisältö : Näyttää Smart Hub -oppaan,
soittimen esittelyn ja johdannot uusiin sovelluksiin.
Your Video : Suosittelee videoita
makumieltymyksiesi mukaisesti.
• Voit katsoa elokuvasuosituksia aikasempien
valintojesi perusteella.
• Voit valita elokuvan ja näet luettelon VOD (Video
on Demand) -palveluntarjoajista, joilla kyseinen
elokuva on. Voit valita haluamasi palveluntarjoajan
suoratoistoa varten. (Suoratoisto ei ole saatavilla
kaikilla alueilla.)
• Saat ohjeita Omat videot -toiminnon käyttämiseksi
osoitteesta www.samsung.com.
Search : Videopalveluntarjoajien ja yhdistettyjen
AllShare-laitteiden yhdistetty haku.
• Käytettävissä, kun käytät Smart Hub -palvelua
(paitsi silloin, kun katselet Blu-ray-levyä).
• Vaivatonta käyttöä varten voit käyttää
kaukosäätimen SEARCH-painiketta.
• Saat ohjeita hakutoiminnon käyttämiseksi
osoitteesta www.samsung.com.
Omat sovellukseni : Näyttää henkilökohtaisen
sovellusgalleriasi, jonka sovelluksia voit lisätä,
muokata ja poistaa.
Verkkopalvelut
1
Siirtymisohjeet : Näyttää kaukosäätimen painikkeet,
joilla voit liikkua Smart Hub -palvelussa.
• PUNAINEN (A) : Kirjautuminen Smart Hub -palveluun.
• VIHREÄ (B) : Sovellusten lajittelu.
• KELTAINEN (C) : Sovellusten muokkaus.
• SININEN (D) : Smart Hub -asetusten muuttaminen.
07
Smart Hub lyhyesti
✎✎ HUOMAUTUS
`` Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta
mistään syystä aiheutuvista – palveluntarjoajasta
johtuvista – keskeytyksistä Smart Hub -palveluun.
`` Smart Hub -palvelu lataa ja käsittelee tietoa
internetin välityksellä, jotta voit nauttia Internetsisällöstä omalla televisioruudullasi.
Jos internetyhteys on epävakaa, palvelussa voi
esiintyä viiveitä tai se voi keskeytyä.
Soitin voi myös kytkeytyä pois päältä automaattisesti
reagoidessaan internet-olosuhteisiin.
Jos näin käy, tarkista internetyhteys ja yritä
uudelleen.
`` Sovelluksen palvelut voivat olla englanninkielisiä ja
sisältö voi vaihdella omasta alueestasi riippuen.
`` Saat lisätietoja Smart Hub -palvelusta vierailemalla
asiaankuuluvan palveluntarjoajan verkkosivustolla.
`` Tarjottavat palvelut voivat muuttua Smart Hub
-palveluntarjoajan toimesta ilman ennakkoilmoitusta.
`` Smart Hub -palvelusisältö voi erota riippuen
soittimen laitteisto-ohjelmiston versiosta.
Samsung Apps : Voit ladata erilaisia maksullisia tai
maksuttomia sovelluksia.
Suositeltu : Näyttää Samsungin ylläpitämän ja
suositteleman sisällön.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 55
55
2012-01-13 오후 6:02:27
Verkkopalvelut
Näppäimistön käyttäminen
Voit käyttää kaukosäätimelläsi
kuvaruutunäppäimistöä ja syöttää kirjaimia,
numeroita sekä symboleja.
1
2
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
1
5
7
2
T9
9
0
ab
b Syöttötilaa
Tilin luominen
6
8
Vaihto
3
3
abc
.,–
Poista
Ab
AB
1
Voit liikkua tekstin sisällä käyttämällä
nuolipainikkeita. Voit poistaa tekstiä liikuttamalla
kohdistimen poistettavan merkin oikealle puolelle
ja painamalla AUDIO-painiketta. Voit vaihtaa
kirjasinkokoa tai syöttää numeroita tai välimerkkejä
painamalla SUBTITLE-painiketta.
6

/ Kieli: Suomi
Voit luoda oman yksinomaisen Smart Hub
-kokoonpanosi luomalla oman Smart TV -tilin.
Tilin luominen :
1. Paina kaukosäätimen PUNAISTA (A)
painiketta. Luo tili -näyttö tulee näkyviin.
Search
Your Video
4
1
5
Nykyinen näppäimistö.
Käytä kirjaimien, numeroiden ja symbolien
syöttämiseksi.
2
Vaihda syöttötilaa painamalla kaukosäätimen
SUBTITLE-painiketta.
: ab, Ab, AB, numerot ja kuvakkeet.
3
Näyttää nykyisen syöttötilan.
4
Voit muuttaa syöttötilaa painamalla kaukosäätimen
VIHREÄTÄ (B) painiketta. (T9 tai ABC)
5
Voit vaihtaa kieltä painamalla kaukosäätimen TOOLS
-painiketta.
6
Voit poistaa merkin painamalla kaukosäätimen
AUDIO-painiketta.
Tekstin, numeroiden ja symbolien
syöttäminen
Voit syöttää tekstiä painamalla kaukosäätimen
haluttua kirjainta vastaavaa numeropainiketta.
Painamalla painiketta useasti voit syöttää kirjaimen,
joka ei ole kuvaruutunäppäimistön ensimmäinen
painike Jos haluat syöttää esim. kirjaimen b, paina
kaukosäätimen 2-painiketta nopeasti kaksi kertaa.
Syötä painikkeen ensimmäinen kirjain painamalla,
päästämällä irti ja odottamalla.
56
Samsung Apps
Contents 1
Kirjaudu
Contents 2
Recommended
Smart TV -tunnus
Salasana
Contents 1
xxxxxxxx
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
Contents 3
Paina
[Enter] xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Kirjaudu
xxxxxxxx
Luo tili
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Muista Smart TV -tunnus ja salasana.
Contents 1
Contents 7
Paina [Enter]
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Peruuta
Salas. unohtui
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Kirjaudu b Lajitteluper. c Muokkaustila d Asetukset
2. Valitse Luo tili painamalla ▲▼◄►
-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraavalla ruudulla Smart TV -tunnus
ja paina ENTER-painiketta.
Alkuruutu ja näppäimistö tulevat esiin.
4. Anna sähköpostiosoitteesi käyttäen
näppäimistöä. Tämä on tunnuksesi.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Näppäimistö toimii samoin kuin matkapuhelimen
näppäimistö.
5. Kun olet valmis, paina ENTER-painiketta ja
valitse OK. Paina sitten ENTER-painiketta
uudelleen. Luo tili -näyttö tulee näkyviin.
6. Valitse Salasana ja paina ENTER-painiketta.
Syöttövalikko ja näppäimistö tulevat esiin.
7. Syötä salasana käyttäen näppäimistöä.
Salasana voi olla mikä tahansa kirjaimien,
numeroiden ja symbolien yhdistelmä.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Painamalla kaukosäätimen PUNAISTA (A) painiketta
voit näyttää tai piilottaa salasanan syöttäessäsi sen.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 56
2012-01-13 오후 6:02:28
10. Toista vaiheet 7 ja 8.
5. Anna salasanasi käyttäen näppäimistöä
ja kaukosäädintä. Kun olet valmis, paina
ENTER-painiketta ja valitse OK. Paina sitten
ENTER-painiketta uudelleen.
9. Valitse Vahv. salasana. ja paina ENTERpainiketta.
11. Kun kirjautumisnäyttö tulee uudelleen esiin,
valitse Luo tili ja paina ENTER-painiketta.
Vahvistusikkuna tulee esiin.
12. Valitse OK ja paina ENTER-painiketta. Jatka
palvelun rekisteröintiin -ikkuna tulee esiin.
13. Valitse Rekisteröidy ja paina ENTERpainiketta.
14. Rekisteröi palvelutili -ikkuna tulee esiin.
• Jos sinulla on olemassa olevia tilejä
jonkin luetteloidun palveluntarjoajan
kanssa, voit liittää palveluntarjoajan tilin ja
salasanan Smart TV -tiliisi. Rekisteröinti
helpottaa palveluntarjoajan verkkosivuston
käyttöä. Saat rekisteröintiohjeet siirtymällä
Asetukset-valikon vaiheeseen 2 Tilin hallinta
-kohdassa.
• Jos sinulla ei ole olemassa olevaa
palveluntarjoajan tiliä, etkä halua
rekisteröidä tiliä nyt, valitse OK. Paina sitten
ENTER-painiketta. Voit myös antaa ikkunan
sulkeutua itsestään noin minuutin kuluttua.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Sinun täytyy käyttää sähköpostiosoitetta tunnuksena.
`` Voit rekisteröidä jopa 10 käyttäjätiliä.
`` Et tarvitse tiliä, jotta voit käyttää Smart Hub
-palvelua.
Kirjautuminen tiliin
Smart TV -tiliin kirjautuminen :
1. Kun Smart Hub -päänäyttö on näkyvillä
television ruudulla, paina kaukosäätimen
PUNAISTA (A) painiketta. Luo tili -näyttö tulee
näkyviin.
4. Valitse Salasana ja paina ENTER-painiketta.
Syöttövalikko ja näppäimistö tulevat esiin.
Verkkopalvelut
3. Valitse tunnuksesi esiin tulevasta luettelosta ja
paina ENTER-painiketta. Luo tili -näyttö tulee
näkyviin.
07
8. Kun olet valmis, paina ENTER-painiketta ja
valitse OK. Paina sitten ENTER-painiketta
uudelleen. Luo tili -näyttö tulee näkyviin.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos haluat Smart Hub -palvelun syöttävän salasanasi
automaattisesti, valitse Muista Smart TV -tunnuksen
salasanani, kun olet antanut salasanasi. Paina
sitten ENTER-painiketta. Valintamerkki tulee
näkyviin. Smart Hub -palvelu syöttää nyt salasanasi
automaattisesti, kun valitset tai syötät tunnuksesi.
Asetukset-valikko – SININEN (D)
Asetukset-valikosta voit hallita tiliä, nollata tilin ja
muuttaa ominaisuuksia.
Asetukset-valikon käyttäminen ja valikkokohteen
valitseminen :
1. Paina kaukosäätimen SINISTÄ (D) painiketta.
2. Valitse valikkokohde ▲▼ -painikkeilla ja paina
sitten ENTER-painiketta.
Asetukset-valikon ominaisuudet on kuvattu alla.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Asetukset-valikossa oleva Palvelun hallinta -kohde ei
ole Blu-ray-levysoittimien käytettävissä.
Tilihallinta
Tilin hallinta -valikko sisältää toimintoja, joiden
avulla voit rekisteröidä palveluntarjoajien tilisi,
vaihtaa Smart Hub -palvelun salasanaa ja poistaa
tai deaktivoida Smart TV -tilisi.
2. Valitse Smart TV -tunnus -kentän viereinen
Alas-nuoli. Paina sitten ENTER-painiketta.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 57
57
2012-01-13 오후 6:02:28
Verkkopalvelut
Rekisteröi palvelutili
Jos sinulla on olemassa olevia tilejä jonkin
Rekisteröi palvelutili -toiminnon luetteloiman
palveluntarjoajan kanssa, voit liittää
palveluntarjoajan tilin ja salasanan Smart TV -tiliisi.
Liittämällä tilisi voit kirjautua sisään tiliisi Smart
Hub -palvelun kautta helpommin. Sinun ei tarvitse
syöttää tilin nimeä tai salasanaa.
Rekisteröi palvelutili -toiminnon käyttäminen :
1. Valitse Rekisteröi palvelutili Tilin hallinta
-valikossa ja paina ENTER-painiketta.
Rekisteröi palvelutili -ikkuna tulee esiin.
2. Valitse Smart TV -tiliisi liitettävä palveluntarjoaja
▲▼ -nuolipainikkeilla ja paina ENTERpainiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos sinulla on Samsung-tili ja haluat käyttää
Samsung Apps -toimintoa Smart Hub -palvelussa,
sinun täytyy rekisteröidä Samsung Apps -tilisi täällä.
Katso lisätietoja sivulta 61-63.
3. Valitse Rekisteröi ▲▼ -painikkeilla. Anna
sivuston tunnuksesi ja salasanasi käyttäen
kaukosäädintä ja kuvaruudun näppäimistöä.
Kun olet valmis, paina ENTER-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Sinun tulee käyttää tätä tunnusta ja salasanaa, kun
käytät tiliäsi tältä sivustolta.
4. Jos olet antanut tunnuksen ja salasanan
oikein, Rekisteröinti onnistui -viesti tulee
näkyviin.
5. Jos painoit OK-painiketta, liitä toinen
palveluntarjoaja toistamalla vaiheet 2–4.
6. Kun olet valmis, paina RETURN-painiketta.
Vaihda salasana
Vaihda salasana -toiminnon avulla voit vaihtaa
Smart Hub -palvelun salasanasi. Salasanan
vaihtaminen:
1. Valitse Vaihda salasana ja paina ENTERpainiketta.
2. Anna nykyinen salasanasi. Seuraava ruutu
tulee näkyviin.
3. Anna seuraavalla ruudulla uusi salasana
ensimmäiselle riville. Vahvista salasana
syöttämällä se uudelleen toiselle riville.
4. Salasana vaihdettu -viestiruutu tulee näkyviin.
Paina ENTER-painiketta tai odota, että ruutu
sulkeutuu – noin 5 sekunnin kuluttua.
Poista TV:n tililuettelosta
Poista palvelutili -toiminto peruuttaa kaikki nykyiset
rekisteröidyt palvelutilit, jotka olet rekisteröinyt
Rekisteröi palvelutili -ruudulla.
Poista tili käytöstä
Deaktivoi tili -toiminto poistaa käytöstä Smart TV
-tilisi ja poistaa täysin sen ja kaikki tiliasetuksesi
Smart Hub -palvelusta.
Palauta
Nollaus-toiminto alustaa kaikki ladatut widgetit,
poistaa kaikki käyttäjätilit ja asetukset soittimesta
sekä nollaa kaikki Smart Hub -asetukset
tehdasoletusasetuksiin. Tämän jälkeen Smart
Hub -palvelu käynnistetään kuin ensimmäistä
kertaa. Tilisi jää kuitenkin Smart Hub -palvelimelle.
Kirjaudu sisään tiliisi antamalla tunnuksesi ja
salasanasi Luo tili -ruudulla.
Nollaus-toiminnon käyttäminen:
1. Valitse Asetukset-valikossa Nollaus ja paina
ENTER-painiketta.
Nollaus-ruutu tulee esiin.
2. Anna suojaussalasanasi. Tämä on salasana,
jonka olet antanut, jos olet asettanut BD- tai
DVD-ikäluokituksen (katso sivu 42). Jos et olet
tehnyt tätä, syötä luku 0000.
58
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 58
2012-01-13 오후 6:02:28
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos olet unohtanut salasanasi, pidä tuotteen
etupaneelissa olevaa PYSÄYTÄ (
) -painiketta
painettuna yli 5 sekunnin ajan ilman soittimeen
asetettua levyä.
Ominaisuudet
Ominaisuudet-valikkokohde luetteloi kolme
toimintoa, jotka näyttävät tietoja Smart Hub
-palvelusta :
Yksityiskohdat
Antaa tietoja Smart Hub -palvelusta, esim. version
numeron, asennettujen palveluiden lukumäärän,
muistin käytön ja yksilöllisen tuotetunnuksen.
Palvelusopimuksen ehdot
Näyttää palvelun käyttöehdot
Muokkaustila-valikko – KELTAINEN (C)
Muokkaustila-valikon toimintojen avulla voit hallita
Smart Hub -näytön Omat sovellukseni -osion
widgetejä. Näitä toimintoja käyttämällä voit sallia
ja estää pääsyn joihinkin widgeteihin, luoda uusia
hakemistoja ja siirtää widgetejä niihin. Voit myös
nimetä hakemistoja uudelleen, poistaa widgetejä
ja muuttaa widgetien sijaintia ruudulla.
Muokkaustila-valikon käyttäminen ja
valikkokohteen valitseminen :
1. Paina kaukosäätimen KELTAISTA (C)
painiketta. Muokkaustila-valikkopalkki tulee
esiin ruudun alalaitaan.
2. Valitse valikkokohde ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina sitten ENTER-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jotkin valikkokohteet eivät välttämättä tule näkyviin.
Näet nämä kohteet liikkumalla ◄► -painikkeilla
ruudun laitaan ja painamalla painikkeita vielä kerran
kohteiden saamiseksi esille.
`` Voit sulkea palkin korostamalla X:n oikeasta
alalaidasta ja painamalla ENTER-painiketta.
Siirrä
Siirrä-toiminnon avulla voit vaihtaa widgetin sijaintia
ruudulla. Siirrä-toiminnon käyttäminen :
1. Paina kaukosäätimen KELTAISTA (C)
painiketta.
2. Valitse widget ja paina ENTER-painiketta.
Valintamerkki ilmestyy widgetin yläpuolelle.
3. Valitse Muuta sijaintia painamalla ▲▼◄►
-painikkeita ja paina sitten Siirrä-painiketta.
Sijainnin muutoskuvake ilmestyy widgetin
yläpuolelle.
4. Voit siirtää kuvaketta ▲▼◄► -painikkeilla.
Paina ENTER-painiketta, kun kuvake on
haluamassasi paikassa. Widget siirtyy uuteen
sijaintiinsa.
Siirrä kansioon
Siirrä kansioon -toiminnon avulla voit siirtää
widgetin kansioon. Siirrä kansioon -toiminnon
käyttäminen :
1. Paina kaukosäätimen KELTAISTA (C)
painiketta.
2. Valitse widget ja paina ENTER-painiketta.
3. Valitse Siirrä kansioon ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina sitten ENTER-painiketta. Siirrä kansioon
-ikkuna avautuu.
4. Valitse kansio ▲▼◄► -painikkeilla ja paina
sitten ENTER-painiketta. Siirretty kansioon
-viesti tulee näkyviin ja sulkeutuu sen jälkeen.
Widget on siirretty kansioon.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 59
Verkkopalvelut
4. Suorita uudelleenalustus loppuun siirtymällä
vaiheeseen 4 kohdassa Smart Hub -palvelun
ensimmäinen käynnistys. (Katso sivu 54)
Muokkaustila-valikkopalkin toiminnot on kuvattu
alla.
07
3. Smart Hub nollautuu automaattisesti
hetken kuluttua. Ruutu voi mennä
mustaksi. Sen jälkeen Smart Hub tulee
jälleen esiin. Se aloittaa hetken kuluttua
uudelleenalustusprosessin.
59
2012-01-13 오후 6:02:28
Verkkopalvelut
Widgetien käyttäminen kansiossa
1. Sulje Muokkaustila-valikko.
2. Valitse kansio Omat sovellukseni -kohdassa
▲▼◄► -painikkeilla ja paina sitten ENTERpainiketta. Kansio avautuu.
3. Valitse widget ja paina ENTER-painiketta.
Widgetin sovellus tai palvelu käynnistyy.
Kohteiden muokkaaminen kansiossa
Valitse kansio ja paina ENTER-painiketta. Kansio
avautuu.
Paina kaukosäätimen KELTAISTA (C) painiketta.
Muokkaa-painike tulee näkyviin ruudun alalaitaan.
Nämä painikkeet toimivat samoin kuin
Muokkaustilan valikkopainikkeet päänäytössä.
Näin esim. siirretään widget takaisin Omat
sovellukseni -päänäyttöön:
1. Valitse widget.
2. Valitse Siirrä kansioon ja paina ENTERpainiketta. Siirrä kansioon -ikkuna tulee
näkyviin.
3. Valitse Omat sovellukseni ja paina ENTERpainiketta. Siirrä kansioon -ikkuna sulkeutuu
ja widget palaa takaisin Omat sovellukseni
päänäytölle.
Uusi kansio
Uusi kansio -toiminnon avulla voit luoda ja nimetä
uusia kansioita. Kun olet luonut kansion, voit
siirtää widgetejä siihen. Uusi kansio -toiminnon
käyttäminen :
1. Paina kaukosäätimen KELTAISTA (C)
painiketta.
2. Siirrä ▲▼◄► -painikkeilla kohdistin Uusi
kansio -kohtaan ja paina sitten ENTERpainiketta. Luo kansio -ikkuna ja näppäimistö
tulevat esiin.
3. Kirjoita kansion nimi käyttäen näppäimistöä.
Paina sitten ENTER-painiketta.
Uusi kansio -ruutu sulkeutuu ja Uusi kansio
tulee näkyviin Smart Hub -näytölle.
60
Nimeä kansio
Nimeä kansio uudelleen -toiminnon avulla voit
nimetä kansiot uudelleen. Nimeä kansio uudelleen
-toiminnon käyttäminen :
1. Paina kaukosäätimen KELTAISTA (C)
painiketta.
2. Valitse kansio ▲▼◄► -painikkeilla ja paina
sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse Nimeä kansio uudelleen ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina sitten ENTER-painiketta.
Nimeä kansio uudelleen -ikkuna ja
näppäimistö tulevat esiin.
4. Kirjoita kansion uusi nimi käyttäen
näppäimistöä. Paina sitten ENTER-painiketta.
Nimeä kansio uudelleen -ikkuna sulkeutuu ja
uusi nimi näkyy kansion alla.
Lukko
Lukitse-toiminnon avulla voit lukita jotkin widgetit
Omat sovellukseni -kohdassa, jolloin niitä ei voida
avata antamatta Ikärajasuojaus -koodia.
Lukitse-toiminnon käyttäminen :
1. Paina kaukosäätimen KELTAISTA (C)
painiketta.
2. Valitse widget ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina sitten ENTER-painiketta. Jos widget
voidaan lukita, Lukitse-valikkokohde muuttuu
tummaksi.
3. Valitse Lukitus ▲▼◄► -painikkeilla ja paina
sitten ENTER-painiketta. Lukitse palvelu
-ikkuna tulee näkyviin.
4. Anna Ikärajasuojauskoodisi (katso sivu 42).
Jos et ole antanut Ikärajasuojauskoodia, syötä
luku 0000.
5. Paina ENTER-painiketta. Lukitse palvelu
-ikkuna tulee näkyviin vahvistaen lukituksen
ja sulkeutuu sen jälkeen. Lukkokuvake tulee
näkyviin widgetin viereen.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 60
2012-01-13 오후 6:02:28
2. Valitse lukittu widget ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse Poista lukitus ▲▼◄► -painikkeilla ja
paina sitten ENTER-painiketta. Lukitse palvelu
-ikkuna tulee näkyviin.
4. Anna Ikärajasuojauskoodisi (katso sivu 42).
Jos et ole antanut Ikärajasuojauskoodia, syötä
luku 0000.
5. Paina ENTER-painiketta. Palvelun lukitus
vapautettu -ikkuna tulee näkyviin vahvistaen
lukituksen poiston ja sulkeutuu sen jälkeen.
Poista
Samsung-sovellukset antaa sinun ladata
maksullisia tai ilmaisia sovelluksia ja palveluita Bluray-levysoittimeesi, jolloin voit katsella ja käyttää
niitä televisiollasi.
Sovellukset ja palvelut sisältävät esim. videoita,
musiikkia, valokuvia, pelejä, uutisia ja urheilua.
Uusien sovellusten widgetit tulevat näkyviin Omat
sovellukseni -kohtaan.
Sovelluksia ja palveluita lisätään säännöllisesti.
Maksulliset sovellukset
Sinun täytyy luoda Samsung-sovellukset -tili ja
lisätä tiliin luottokortti, jotta voit ladata maksullisia
sovelluksia.
Voit luoda Samsung-sovellukset -tilin osoitteessa
www.samsung.com.
Poista-toiminnon avulla voit poistaa widgetejä
Omat sovellukseni -kohdasta. Poista-toiminnon
käyttäminen:
✎✎ HUOMAUTUS
2. Valitse widget ▲▼◄► -painikkeilla ja paina
sitten ENTER-painiketta.
Samsung-sovellukset -ruudun
käyttäminen
1. Paina kaukosäätimen KELTAISTA (C)
painiketta.
3. Valitse Poista ▲▼◄► -painikkeilla ja paina
sitten ENTER-painiketta. Viesti, ”Haluatko
poistaa valitut kohteet?” tulee näkyviin.
4. Valitse Kyllä ja paina ENTER-painiketta.
Widget poistetaan.
Lajitteluvalikko – VIHREÄ (B)
Lajitteluvalikon toimintojen avulla voit lajitella
Omat sovellukseni -kohdan widgetit nimen,
päivämäärän, käyttötiheyden ja luokan mukaan.
Jos vaihdat manuaalisesti widgetin sijaintia,
Lajitteluvalikko korostaa automaattisesti viestin
Käyttäjän määrittämä, kun käynnistät sen.
Widgetien lajittelu Omat sovellukseni -kohdassa :
Verkkopalvelut
1. Paina kaukosäätimen KELTAISTA (C)
painiketta.
Samsung Apps
07
Lukituksen poisto
`` Tämä palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa
maissa.
Voit käyttää Samsung-sovellukset -palvelua
painamalla ▲▼◄► -painikkeita ja siirtymällä
Smart Hub -päänäytön Samsung-sovellukset
-alueelle. Paina sitten ENTER-painiketta.
Samsung-sovellukset -ruutu tulee näkyviin.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun käytät tätä
ruutua, käyttöehtoikkuna tulee näkyviin. Jos hyväksyt
ehdot, valitse Hyväksyn ja paina ENTER-painiketta.
1. Paina kaukosäätimen VIHREÄTÄ (B)
painiketta.
2. Valitse lajittelutapa painamalla ◄►
-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
Smart Hub -palvelu lajittelee widgetit
valitsemasi tavan mukaisesti.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 61
61
2012-01-13 오후 6:02:28
Verkkopalvelut
Samsung-sovellukset -ruudun käyttö
Samsung-sovellukset -ruudun käyttö :
1. Siirry vasemmalla olevaan luokkaluetteloon ◄►
-painikkeilla.
2. Korosta luokka painamalla ▲▼ -painikkeita.
Samsung-sovellukset -ruutu näyttää tämän
luokan sovellukset muutaman sekunnin
kuluttua. Lajittelu-välilehdet näkyvät
ylälaidassa.
3. Siirry näytettyihin sovelluksiin tai palveluihin
painamalla ►-painiketta.
4. Valitse sovellus tai palvelu ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina sitten ENTER-painiketta.
Sovelluksen tiedot -ruutu tulee näkyviin ja
antaa tietoja palvelusta tai sovelluksesta.
5. Valitse Lataa nyt ja paina ENTER-painiketta.
Jos sovellus tai palvelu on ilmainen, se latautuu
ja käynnistyy. Jos se on maksullinen, noudata
ruudulla näkyviä ohjeita ja suorita lataus.
✎✎ HUOMAUTUS
`` Joidenkin sovellusten lataaminen on ilmaista, mutta
lataaminen vaatii rekisteröitymisen palveluntarjoajalle
tai maksetun tilin.
`` Samsung-sovellukset -palvelusta lataamiesi
sovellusten ja palveluiden widgetit näkyvät Omat
sovellukseni -kohdassa.
Lajittelu-välilehdet
Voit käyttää ruudun ylälaidan Lajittelu-välilehtiä
▲▼◄► -painikkeilla. Jokainen välilehti näyttää
palvelut tai sovellukset valitsemassasi luokassa.
Ne on lajiteltu välilehden ehtojen mukaisesti
(Suositellut, Ladatuimmat, Viimeisimmät, Nimi).
Voit käyttää Lajittele-välilehtiä myös
kaukosäätimen SINISELLÄ (D) painikkeella. Joka
kerran, kun painat SINISTÄ (D) painiketta, vaihdat
näyttömuodon yhdestä välilehdestä toiseen.
62
Samsung-sovellukset luokittain
Saatavilla olevat luokat :
• Uutuudet : Näyttää viimeisimmät sovellukset.
• Video : Näyttää erilaiset videomediat, kuten
elokuvat, televisio-ohjelmat ja lyhyet videot.
• Peli : Näyttää erilaiset pelit, kuten sudokun ja
shakin.
• Urheilu : Näyttää erityyppiset
urheilumediapalvelut, kuten pelitiedot, kuvat ja
lyhyet videot.
• Elämäntyyli : Sisältää erilaiset
elämäntyylimediapalvelut, kuten musiikin,
henkilökohtaisten valokuvien hallintatyökalut
sekä yhteisöverkostot, kuten Facebookin ja
Twitterin.
• Tiedot : Sisältää erilaisia tietopalveluita, kuten
uutiset, pörssikurssit ja säätiedot.
• Muu : Muut sekalaiset palvelut.
Oma tili
Oma tili antaa sinulle pääsyn Samsung-sovellukset
-palvelun tilaus- ja lataushistoriaan sekä My Apps
-käteisruutuun. Sinulla täytyy olla Samsungsovellukset -tili, jotta voit käyttää näitä tietoja.
Ohje
Jos sinulla on kysyttävää Samsung-sovellukset
-palvelusta, tarkista ensin Ohje. Jos mikään
näistä vihjeistä ei päde, vieraile osoitteessa www.
samsung.com.
Ohje-toiminnon käyttäminen :
1. Valitse Ohje painamalla ▲▼◄► -painikkeita
ja paina sitten ENTER-painiketta.
2. Voit selata Ohje-tekstiä ▲▼ -painikkeilla.
3. Poistu Ohjeesta painamalla ◄-painiketta.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 62
2012-01-13 오후 6:02:28
✎✎ HUOMAUTUS
`` Palveluntarjoajat voivat lisätä tai poistaa Internetsisältöpalveluita ilman erillistä ilmoitusta.
Saat ohjeita Omat videot tai Haku-toiminnon
käyttämiseksi osoitteesta www.samsung.
com.
AllShare-toiminnon avulla voit toistaa musiikkia,
videokuvaa ja valokuvatiedostoja, jotka sijaitsevat
tietokoneellasi tai DLNA-yhteensopivalla
matkapuhelimella tai soittimen NAS:llä.
Sinun täytyy yhdistää soitin verkkoon, jotta voit
käyttää AllShare-toimintoa soittimella (katso sivut
26–27).
Sinun täytyy asentaa AllShare-ohjelmisto
tietokoneellesi, jotta voit käyttää AllShare-toimintoa
tietokoneellasi.
Jos sinulla on DLNA-yhteensopiva matkapuhelin
tai NAS, voit käyttää AllShare-toimintoa ilman
lisäohjelmistoa.
Voit ladata tietokoneohjelmiston ja hankkia
yksityiskohtaiset tiedot AllShare-toiminnon
käyttämiseksi Samsung.com-verkkosivustolta.
Verkkopalvelut
• PUNAINEN (A) (Kirjaudu) : Kirjautuminen
Smart TV -tiliin.
• VIHREÄ (B) (Pikkukuvanäkymä/Luettelonäkymä) :
Sovellusten vaihto pikkukuva- ja luettelonäkymien
välillä.
• SININEN (D) (Lajitteluper.) : Sovellusten lajittelu
luokan mukaan: Suositeltu, Ladatuimmat,
Viimeisimmät, Nimi.
• Palaa : Palaa edelliseen valikkoon.
AllShare-toiminnon käyttäminen
07
Kaukosäätimen väripainikkeiden
käyttäminen Samsung-sovellukset
-palvelussa
BD-LIVE™
Kun soitin on kytketty verkkoon, voit nauttia
useista eri elokuviin liittyvistä palveluista
käyttämällä BD-LIVE-yhteensopivaa levyä.
1. Kytke USB-muistitikku soittimen sivulla
olevaan USB-liitäntään ja tarkista jäljellä oleva
muisti. Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1Gt
vapaata tilaa, jotta BD-LIVE-palveluita voidaan
käyttää.
2. Aseta tuotteeseen BD-LIVE-palvelua tukeva
Blu-ray-levy.
3. Valitse kohde levyn valmistajan tarjoamista
BD-LIVE-sisältöpalveluista.
✎✎ HUOMAUTUS
`` BD-LIVE-palvelun ja sisällön käyttötavat voivat
vaihdella levyn valmistajasta riippuen.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 63
63
2012-01-13 오후 6:02:28
Liite
Vianmääritys
Tarkista seuraavat asiat ennen yhteydenottoa huoltoon.
ONGELMA
RATKAISU
Kaukosäädin ei toimi.
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Vaihda tarvittaessa.
• Käytä kaukosäädintä korkeintaan 6,1 metrin etäisyydeltä.
• Poista paristot ja pidä yhtä tai useampaa painiketta alhaalla muutaman
minuutin ajan, jolloin kaukosäätimen mikroprosessori tyhjentyy
uudelleenasennusta varten. Asenna paristot ja yritä käyttää kaukosäädintä
uudelleen.
Levyä ei voi toistaa.
• Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
• Tarkista Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi.
Levyvalikko ei tule näkyviin.
• Varmista, että levyssä on levyvalikoita.
Kuvaruudussa näkyy kieltoviesti.
• Tämä viesti tulee näkyviin, jos väärää painiketta painetaan.
• Blu-ray- tai DVD-levyn ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kulmat).
• Hakemaasi nimikettä, jakson numeroa tai hakuaikaa ei löydy.
Toistotila on erilainen kuin Asetusvalikkovalinnassa.
• Jotkin Asetusvalikosta valitut toiminnot saattavat toimia puutteellisesti, jos
vastaavia toimintoja ei ole asennettu levylle.
Kuvasuhdetta ei voi vaihtaa.
• Kuvasuhde on määritetty Blu-ray- tai DVD-levyillä.
• Tämä ei ole vika soittimessa.
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut Äänivalinnat-valikossa oikean digitaalisen
lähtöasetuksen.
Kuvaa ei näy
• Jos HDMI-lähtö on asetettu näyttötarkkuudelle, jota televisio ei tue
(esimerkiksi 1080p), et ehkä näe kuvaa televisiossa.
• Paina (etupaneelin) PYSÄYTÄ (
) -painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun
laitteessa ei ole levyä. Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki BD-tietoihin tallennetut
käyttäjän tiedot häviävät.
64
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 64
2012-01-13 오후 6:02:28
RATKAISU
08
ONGELMA
• Paina (etupaneelin) PYSÄYTÄ (
) -painiketta yli 5 sekunnin ajan,
kun laitteessa ei ole levyä. Kaikki asetukset, salasana mukaan lukien,
palautetaan oletusasetuksiksi.
Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki BD-tietoihin tallennetut
käyttäjän tiedot häviävät.
Jos kohtaat muita ongelmia.
• Katso käyttöoppaan hakemistosta, millä sivulla kyseiseen ongelmaan on
lisäohjeita, ja noudata annettuja ohjeita.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
Samsungin huoltoon.
Kuva kohisee tai on vääristynyt.
• Varmista, että levy ei ole likainen tai naarmuuntunut.
• Puhdista levy.
Ei HDMI-lähtöä.
• Tarkista kytkennät television ja soittimen HDMI-liitäntöjen välillä.
• Tarkista, tukeeko televisio HDMI-tulon näyttötarkkuuksia 576p/480p, 720p,
1080i, 1080p.
Epänormaali HDMI-lähdön näyttö.
• Jos ruudulla näkyy ”lumisadetta”, televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth
Digital Content Protection).
AllShare-toiminto
Näen AllShare-toiminnon kautta jaetut
kansiot, mutta en näe tiedostoja.
• AllShare-toiminto näyttää vain tiedostot, jotka vastaavat Kuva-, Musiikki- ja
Elokuva -luokkia. Tiedostot, jotka eivät vastaa näitä luokkia, eivät ehkä näy.
Videokuva pätkii.
• Tarkista onko verkko vakaa.
• Varmista, että verkkokaapeli on oikein kytketty ja että verkko ei ole
ylikuormitettu.
• DLNA-yhteensopivan laitteen ja soittimen välinen langaton yhteys on
epävakaa.
Tarkista yhteys.
AllShare-yhteys soittimen ja tietokoneen
välillä on epävakaa.
• Saman aliverkon IP-osoitteen tulee olla yksilöllinen. Jos osoitteet eivät ole
yksilöllisiä, voi esiintyä häiriöitä.
• Tarkista, onko sinulla palomuuri käytössä.
Poista palomuuri tarvittaessa käytöstä.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 65
Liite
Salasana on unohtunut
65
2012-01-13 오후 6:02:28
Liite
ONGELMA
BD-LIVE
RATKAISU
En voi yhdistää BD-LIVE-palvelimelle
• Tarkista, onko verkkoyhteys toimiva käyttämällä Verkon tila -valikkoa. (Katso
sivu 40)
• Tarkista, onko USB-muistitikku kytketty soittimeen.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVEpalveluita voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedonhallinnasta. (Katso sivu 41)
• Tarkista onko BD-LIVE-internet-yhteys -valikko asetettu Salli (kaikki) -tilaan.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai päivitä
uusimpaan laiteohjelmistoon.
Virhe tapahtuu käytettäessä BD-LIVEpalvelua.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVEpalveluita voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedonhallinnasta. (Katso sivu 41)
✎✎ HUOMAUTUS
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki BD-tietoihin tallennetut käyttäjän tiedot häviävät.
Korjaukset
Jos otat meihin yhteyttä soittimen korjausta varten, käsittelykulut voidaan periä, jos :
1. Teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
2. Tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt soittimen
kanssa.
Suosittelemme, että luet tämän käyttöoppaan tarkoin läpi, etsit ratkaisun verkossa osoitteessa www.
samsung.com tai otat yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun ennen kuin pyydät soittimen korjausta.
66
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 66
2012-01-13 오후 6:02:29
DVD (Digital Versatile Disc)
Levy
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Komposiittivideo
Videolähtö
Video/ääni
Äänilähtö
Komponenttivideo
HDMI
2-kanavainen
Digitaalinen äänilähtö
Ethernet
Langaton lähiverkko.
Verkko
Suojaus
WPS(PBC)
1,7 Kg
430 (L) X 210 (K) X 43 (S) mm
+5°C~+35°C
10~75 %
Lukunopeus : 9.834 m/s.
Lukunopeus : 6,98–7,68 m/s.
Toistoaika suunnilleen (yksipuolinen, yksikerroksinen levy) :
135 min.
Lukunopeus : 4,8~5,6 m/s.
Toistoaika enintään : 74 min.
Lukunopeus : 4,8~5,6 m/s.
Toistoaika enintään : 20 min.
1 kanava : 1,0 Vp-p (75Ω kuormitus)
Blu-ray/DVD-levy : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75Ω kuormitus)
PR: 0.70 Vp-p (75Ω kuormitus)
PB: 0.70 Vp-p (75Ω kuormitus)
Blu-ray-levy : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM-ääni, bittivirtaääni
L(1/L), R(2/R)
Optinen
10/100BASE-TX Terminal
Tuettu, kun soitin on kytketty Samsungin langattomalla LANsovittimella. (Mallin nimi: WIS09ABGN)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Tuettu
Liite
Yleiset
Paino
Mitat
Käyttölämpötila
Käyttötilan ilmankosteus
BD (Blu-ray-levy)
08
Tekniset tiedot
-- Suunnittelua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
-- Saat tietoa virtalähteestä ja virrankulutuksesta tuotteeseen kiinnitetystä merkkitarrasta.
-- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 67
67
2012-01-13 오후 6:02:29
Liite
Tietoja yhteensopivuudesta
KAIKKI levyt EIVÄT ole yhteensopivia
• Ottaen huomioon alla kuvatut rajoitukset ja muualla tässä käyttöoppaassa mainitut rajoitukset, mukaan
lukien tämän käyttöoppaan kohta "Levytyypit ja niiden ominaisuudet", levytyypit, joita voidaan toistaa
ovat: valmiiksi tallennetut kaupalliset BD-ROM-, DVD-VIDEO- ja CD-äänilevyt (CD-DA); BD-RE/-R-,
DVD-RW/-R-levyt sekä CD-RW/-R-levyt.
• Muita kuin edellä mainittuja levyjä ei voi ja/tai niitä ei ole tarkoitus toistaa tällä soittimella. Joitakin edellä
mainituista levyistä ei ehkä voi toistaa jostain alla mainitusta syystä johtuen.
• Samsung ei voi taata, että tämä soitin toistaa kaikki levyt, joissa on BD-ROM-, BD-RE/-R-, DVDVIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- ja CD-RW/-R-logot eikä tämä soitin ehkä reagoi kaikkien
levyjen kaikkiin käyttökomentoihin tai pysty käyttämään niiden kaikkia ominaisuuksia. Nämä ja muut
levyjen yhteensopivuusongelmat ja soittimen käyttöön liittyvät ongelmat uusien ja olemassa olevien
levymuotojen kanssa ovat mahdollisia, koska:
-- Blu-ray on uusi ja kehittyvä muoto eikä tämä soitin ehkä pysty käyttämään kaikkia Blu-ray-levyjen
ominaisuuksia, koska jotkin ominaisuudet voivat olla valinnaisia, Blu-ray-muotoon on saatettu lisätä
ominaisuuksia tämän soittimen valmistuksen jälkeen ja tietyt ominaisuudet saattavat tulla käyttöön
viiveellä.
-- tämä soitin ei tue kaikkia uusia ja olemassa olevia levymuotoja
-- uusia ja olemassa olevia levymuotoja voidaan muokata, muuttaa, päivittää, parantaa ja/tai tehdä
niihin lisäyksiä
-- jotkin levyt on valmistettu tavalla, joka sallii tietynlaiset tai rajoitetun käytön ja ominaisuudet toiston
aikana
-- jotkin ominaisuudet voivat olla valinnaisia, lisäominaisuuksia on saatettu lisätä tämän soittimen
valmistuksen jälkeen tai tietyt käytettävissä olevat ominaisuudet saattavat tulla käyttöön viiveellä
-- jotkin levyt, joissa on BD-ROM-, BD-RE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- ja CD-RW/R-logo voivat edelleen olla epästandardin mukaisia levyjä
-- joitakin levyjä ei ehkä voi toistaa niiden fyysisen kunnon tai tallennustavan vuoksi
-- ongelmia ja virheitä voi tapahtua Blu-ray- tai DVD-levyjen ohjelmistojen luonnissa ja/tai levyjen
valmistuksessa
-- tämä soitin toimii eri tavalla kuin vakiomalliset DVD-soittimet tai muut AV-laitteet ja/tai
-- syistä, jotka on mainittu tässä käyttöoppaassa ja muista syistä, jotka on havaittu ja jotka SAMSUNGin
asiakaspalvelu on julkaissut
• Jos havaitset ongelmia levyjen yhteensopivuudessa tai soittimen toiminnassa, ota yhteyttä SAMSUNGin
asiakaspalveluun.
Voit myös ottaa yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun, jos tarvitset soittimeen päivityksen.
• Lisätietoja toistorajoituksista ja levyjen yhteensopivuudesta on tämän käyttöoppaan kohdissa
"Varotoimet", "Ennen käyttöoppaan lukemista", "Levytyypit ja niiden ominaisuudet" ja "Ennen
toistamista".
Kopiosuojaus
• Koska AACS (Advanced Access Content System) on hyväksytty sisällönsuojausjärjestelmäksi Bluray-levy-muotoon, samalla tavoin kuin CSS (Content Scramble System) on DVD-muodossa, AACSsuojatun sisällön toistamisessa, analogisen signaalin ulostulossa yms. on tiettyjä rajoituksia.
Tämän laitteen toiminta ja siinä olevat rajoitukset saattavat vaihdella ostoajankohdan mukaan, koska
AACS:n rajoituksia voidaan lisätä ja/tai muuttaa tämän laitteen valmistamisen jälkeen. Lisäksi käytetään
BD-ROM Mark- ja BD+-järjestelmiä Blu-ray-levy-muodon sisällönsuojaukseen ja ne asettavat tiettyjä
rajoituksia BD-ROM Mark- ja/tai BD+-suojatulle sisällölle, mukaan lukien toiston rajoitukset. Lisätietoja
AACS-, BD-ROM Mark- ja BD+-järjestelmistä tai tästä laitteesta saat SAMSUNGin asiakaspalvelusta.
68
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 68
2012-01-13 오후 6:02:29
08
Liite
• Blu-ray/DVD-levyissä on usein kopiosuojaus. Tämän takia sinun tulee kytkeä soitin suoraan televisioon,
ei videonauhuriin. Kytkentä videonauhuriin vääristää kopiosuojatun Blu-ray/DVD-levyn kuvan.
• Tämä tuote käyttää USA:n patenttien ja muiden Rovi Corporationin teollisoikeuksien suojaamaa
tekijänoikeuksien kopiosuojatekniikkaa. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
• Yhdysvaltain tekijänoikeuslain ja muiden maiden tekijänoikeuslakien mukaan televisio-ohjelmien,
videonauhojen, Blu-ray ja DVD-levyjen sekä muun materiaalin luvaton tallennus, käyttö, jakelu tai
muuttaminen saattavat johtaa yksityis- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.
• Koskien Blu-ray-levysoitinten progressiivista kuvanmuodostusta: KULUTTAJIEN TULEE OTTAA
HUOMIOON, ETTÄ KAIKKI TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOT EIVÄT OLE TÄYSIN YHTEENSOPIVIA
TÄMÄN tuotteen KANSSA JA ETTÄ KUVASSA SAATTAA ESIINTYÄ HÄIRIÖITÄ. JOS
PROGRESSIIVISESSA KUVANMUODOSTUKSESSA ESIINTYY ONGELMIA, SUOSITTELEMME, ETTÄ
LIITÄNTÄTAVAKSI VALITAAN VAKIOPIIRTOTERÄVYYSLÄHTÖ. JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ
TELEVISION YHTEENSOPIVUUDESTA TÄMÄN tuotteen KANSSA, OTA YHTEYTTÄ SAMSUNGIN
ASIAKASPALVELUUN.
Verkkopalveluiden vastuuvapautuslauseke
Kaikki tällä laitteella käytettävä sisältö ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja niitä suojaavat
tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muut teollisoikeudet. Tämä sisältö ja nämä palvelut tarjotaan
ainoastaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa käyttää mitään sisältöä tai palveluita
tavalla, johon sisällönomistaja tai palveluntarjoaja ei ole antanut valtuutusta. Rajoittamatta edellämainittua,
ellei asianmukainen sisällönomistaja tai palveluntarjoaja erityisesti valtuuta, et saa muokata, kopioida,
julkaista uudelleen, lähettää, julkaista, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, hyödyntää tai
muutoin levittää millään tavalla tai tietovälineellä mitään sisältöä tai palveluita, jotka näkyvät tämän laitteen
kautta.
KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN ”SELLAISENAAN.” SAMSUNG
EI ANNA TÄLLAISENAAN TARJOTULLE SISÄLLÖLLE TAI PALVELULLE TAKUITA, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN SAMSUNG SANOUTUU IRTI SUORAAN KAIKISTA
VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KAUPALLISET TAKUUT
TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVAT TAKUUT. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN
LAITTEEN KAUTTA SAATAVILLE ASETETUN SISÄLLÖN TAI PALVELUN SAATAVUUTTA, OIKEAAIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN
LUKIEN HUOLIMATTOMUUS, SAMSUNG OLE VASTUUSSA, SOPIMUKSENMUKAISESTI
TAI OIKEUDENVASTAISESTI, MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA,
ERITYISLAATUISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, ASIANAJOKUSTANNUKSISTA, KULUISTA
TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ MIHINKÄÄN
TIETOON, JOKA SISÄLTYY TAI ON SEURAUSTA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUSTA
SINUN TAI MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMESTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.
Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lopettaa tai keskeyttää milloin tahansa. Samsung ei anna takuita
siitä, että mikään sisältö tai palvelu tulee olemaan saatavilla minkään ajanjakson aikana. Sisältö ja palvelut
siirretään kolmansien osapuolten toimesta verkkojen ja tiedonsiirtoresurssien kautta, joihin Samsung ei voi
vaikuttaa. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleispätevyyttä Samsung sanoutuu suoraan
irti vastuusta ja velvollisuudesta mihinkään minkään sisällön tai palvelun keskeytykseen tai lakkautukseen,
joka on asetettu saataville tämän laitteen kautta.
Samsung ei ole vastuussa tai velvoitettu sisältöön ja palveluihin liittyvään asiakaspalveluun. Kaikki
kysymykset tai palvelupyynnöt liittyen sisältöön tai palveluihin tulee tehdä suoraan asianmukaiselle sisällön
tai palvelun tarjoajalle.
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 69
69
2012-01-13 오후 6:02:29
Liite
Lisenssi
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• Valmistettu lisenssillä, Yhdysvaltojen patenttinumerot: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ja muut Yhdysvaltain ja maailmanlaajuiset myönnetyt
tai vireillä olevat patentit. DTS ja sen symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS
Digital Surround- ja DTS-logot ovat DTS, Inc.:n tavaramerkkejä. Ohjelmisto sisältyy
tuotteeseen. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
• DivX
-- KOSKIEN DIVX-VIDEOTA: DivX® on DivX, Inc. -yhtiön luoma digitaalinen
videoformaatti.
Tämä on virallinen DivX-sertifioitu® laite, joka toistaa DivX-videokuvaa.
Saat lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostosi DivX-videomuotoon, vierailemalla
osoitteessa www.divx.com.
-- KOSKIEN DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUA : Tämä DivX-sertifioitu® laite täytyy rekisteröidä,
jotta sillä voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. Saat rekisteröintikoodin
siirtymällä DivX VOD -osioon laitteen asetusvalikossa. Saat lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta
osoitteesta vod.divx.com.
-- DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videokuvaa, jonka tarkkuus on enintään HD 1080p, mukaan lukien
premium-sisältö.
-- DivX®, DivX-sertifioitu® ja niiden logot ovat DivX, Inc. -yhtiön omaisuutta ja niitä käytetään
luvanvaraisesti.
-- Tuote on seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
•The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut
nimet voivat olla niiden asianmukaisten omistajiensa tavaramerkkejä
• Avoimen lähdekielen lisenssi-ilmoitus
-- Mikäli avoimen lähdekielen ohjelmistoa käytetään, Avoimen lähdekielen lisenssit ovat saatavilla tuotevalikosta.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ ja niiden logot ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
• Tämä tuote käyttää USA:n patenttien ja muiden Rovi Corporationin teollisoikeuksien suojaamaa
tekijänoikeuksien kopiosuojatekniikkaa. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
70
Suomi
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 70
2012-01-13 오후 6:02:29
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä alkaen materiaalitai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin
myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle
jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia,
yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Puh: 30 - 6227 515
www.samsung.com/fi
@ TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja oikein täytetty sekä
se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan todisteen kanssa,
eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen osan
vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa
huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole
Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia korjauksia eikä niiden
Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää muuttaa
yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa, joka on
voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu
ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia
kustannuksia myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia korjauksia tai
osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava käyttö tai väärä
asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, mellakoiden tai minkä muun tahansa
Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. T
akuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden takuuajan aikana.
7. T
ällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin minkään maan
lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai
johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat
hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa
levyjen, CD-levyjen, video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista
tai seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 71
2012-01-13 오후 6:02:29
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 72
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-13 오후 6:02:29
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa
hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee,
että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä
oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne
kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia
sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän
päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja
lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
AK68-01995K-00
01995K-BD-D5500-XE-FIN.indb 73
2012-01-13 오후 6:02:29
BD-D5500
Blu-ray™-diskafspiller
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere
dit produkt på
www.samsung.com/register
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 1
2012-01-12 오전 9:48:28
Nøglefunktioner
Blu-ray-diskfunktioner
Blu-ray-diske understøtter den højest tilgængelige
HD-videokvalitet i branchen – større kapacitet
betyder, at der ikke gås på kompromis med
kvaliteten.
Følgende Blu-ray-diskfunktioner er diskafhængige
og kan variere.
Udseende og navigation gennem funktioner vil
også variere fra disk til disk.
Ikke alle diske indeholder de funktioner, der er
beskrevet herunder.
Videohøjdepunkter
BD-ROM-formatet understøtter tre meget
avancerede video-codecs, herunder AVC, VC-1 og
MPEG-2.
HD-videoopløsninger er også til rådighed:
• 1920 x 1080 High Definition
• 1280 x 720 High Definition
Til High Definition-afspilning
For at vise High Definition-indhold fra Blu-raydiske kræves et HDTV (High Definition Television).
Nogle Blu-ray-diske kræver muligvis, at du bruger
afspillerens HDMI-UDGANG for at få vist High
Definition-indhold.
Muligheden for at vise High Definition-indhold på
Blu-ray-diske kan være begrænset, afhængigt af
opløsningen på dit tv.
Funktioner i Blu-ray-diskafspillere
3D
Denne afspiller kan afspille 3D-indhold via et
HDMI-kabel.
For at implementere 3D-effekten skal der sluttes
en 3D-enhed (3D-kompatibel AV-receiver,
3D-kompatibelt tv) til afspilleren ved hjælp af et
HDMI-kabel, og 3D-indholdet skal afspilles, mens
du har 3D-briller på.
Smart Hub
Du kan downloade forskellige betalbare eller gratis
programmer gennem en netværksforbindelse.
Disse programmer tilbyder en række
internettjenester og indhold, herunder nyheder,
vejrudsigter, børnoteringer, spil, film og musik.
AllShare
Du kan afspille videoer, musik og billeder,
som er gemt på dine enheder (som f.eks.
din pc, mobiltelefoner eller NAS) gennem en
netværksforbindelse.
Afspilning af multimediefiler
Du kan anvende USB-tilslutningen til at afspille
forskellige slags multimediefiler (MP3, JPEG, DivX
mv.), der findes på en USB-lagringsenhed.
BD-LIVE
Du kan anvende en Blu-ray-disk, der understøtter
BD-LIVE til at hente indhold, der stilles til rådighed
af producenten, via en netværksforbindelse.
2
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 2
2012-01-12 오전 9:48:28
Sikkerhedsinformationer
02
Advarsel
FORSIGTIG
MÅ IKKE ÅBNES :
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Dette symbol indikerer “farlig spænding”
FORSIGTIG : FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ Dette symbol henviser til vigtige instruktioner,
inden i produktet og udgør risiko for stød eller IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR
der følger med produktet.
ELEKTRISK STØD. DER ER INTET INDENI,
personskade.
DER KAN REPARERES. REPARATIONER SKAL
UDFØRES AF UDDANNEDE TEKNIKERE.
Installér ikke dette udstyr et sted med begrænset
plads som f.eks. en bogreol e.l.
ADVARSEL
For at forhindre skade, der kan medføre brand
eller elektrisk stød, må du ikke udsætte apparatet
for regn eller fugt.
FORSIGTIG
BLU-RAY-DISKAFSPILLEREN ANVENDER EN
USYNLIG LASERSTRÅLE, DER KAN MEDFØRE
SKADELIG STRÅLING, HVIS MAN UDSÆTTES
FOR DEN. SØRG FOR AT BRUGE BLURAY-DISKAFSPILLEREN KORREKT EFTER
INSTRUKTIONERNE.
FORSIGTIG
DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER.
BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER
ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER,
END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN
MEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE
ENHEDEN, OG FORSØG IKKE AT REPARERE
DEN SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES
TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når
der anvendes skærmede kabler og stik, når
enheden tilsluttes til andet udstyr. For at forhindre
elektromagnetiske forstyrrelser på elektrisk
udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal du anvende
skærmede kabler og stik til tilslutningerne.
VIGTIG BEMÆRKNING
Netledningen på dette udstyr er forsynet med et
støbt netstik med en sikring. Sikringens værdi er
anført på stikkets benside.
Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en
BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.
Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det
nye være i samme farve som stikbensoverfladen.
Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren.
Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne
i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til
at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet,
sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få
hjælp hos din forhandler.
Men hvis der ikke er anden udvej end at skære
stikket af, fjerner du sikringen og kasserer stikket
på forsvarlig vis. Stikket må ikke forbindes til en
stikkontakt, da der er risiko for elektrisk stød fra
den ubeskyttede ledning.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket
fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten
være klar til brug.
Produktenheden, der følger med denne
brugervejledning, gives i licens under bestemte
intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende
bestemte tredjeparter.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 3
Sikkerhedsinformationer
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL
OVERLADES TIL TEKNIKERE.
3
2012-01-12 오전 9:48:28
Sikkerhedsinformationer
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som
et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af kontroller
og andre justeringer eller ændringer af procedurer
end de, der er angivet heri, kan medføre skadelig
stråling.
FORSIGTIG :
• CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE
TO THE BEAM (IEC 60825-1)
• KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN (IEC 60825-1)
• DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER.
BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER
ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER,
END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN
MEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE
DÆKSLET, OG FORSØG IKKE AT REPARERE
ENHEDEN SELV. REPARATIONER SKAL
OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Forholdsregler
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt,
inden enheden tages i anvendelse. Følg alle
sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder.
Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden
for senere reference.
1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
8. Installér ikke tæt på varmekilder, som f.eks.
radiatorer, varmeovne, ovne eller andet udstyr
(herunder AV-modtagere), der afgiver varme.
9. Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet
med det polariserede stik eller stikket med
jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben,
hvor det ene er bredere end det andet. Et
stik med jordforbindelse har to ben og en
tredje tand til jordforbindelsen. Det brede
ben eller den tredje "tand" findes af hensyn
til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke
passer til din stikkontakt, skal du konsultere
en elektriker for at få en erstatning for det
forkerte stik.
10. Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes
på netledningen, specielt ved stikkene,
opbevaringssteder og det sted, hvor de udgår
fra udstyret.
11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af
fabrikanten.
12. Brug kun et rullebord, en
sokkel, en skammel, et
ophæng eller et bord, der er
anbefalet af fabrikanten, eller
som sælges sammen med
udstyret. Når der anvendes
et rullebord, skal du være forsigtig, når du
flytter rullebordet/apparatet for at forhindre
skade pga. tippende apparater.
13. Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr
med lyn og torden, eller hvis det ikke skal
anvendes i længere tid.
14. Overlad al service til kvalificeret
servicepersonale. Service er nødvendig, hvis
apparatet er blevet beskadiget på nogen
måde, som f.eks. beskadiget netledning
eller stik, hvis der er spildt væske, eller hvis
objekter er kommet ind i apparatet, hvis
apparatet har været udsat for regn eller fugt,
fungerer unormalt eller er blevet tabt.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette udstyr i nærheden af vand,
6. Brug kun en tør klud til rengøring.
7. Blokér ikke nogen ventilationsåbning. Installér
i overensstemmelse med fabrikantens
instruktioner.
4
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 4
2012-01-12 오전 9:48:28
Diskopbevaring og håndtering
Diskhåndtering
Diskform
• Brug diske med ensartet
form. Hvis du anvender en
disk med en uregelmæssig
form (en disk udformet som et hjerte eller
lignende), kan du beskadige afspilleren.
Hold på diske
• Undgå at røre ved diskens
overflade, når der er blevet optaget
data på den.
• Man må ikke efterlade en Blu-ray-disk i
afspilleren i for lang tid ad gangen. Fjern Blu-raydisken fra afspilleren, og opbevar den i etuiet.
• Sørg for ikke at sætte fingeraftryk eller lave
ridser på Blu-ray-diskens overflade.
DVD-VIDEO, lyd-cd (CD-DA)
• Børst støv eller snavs bort fra disken med en
blød klud.
Diskopbevaring
Sørg for ikke at beskadige disken, da dataene
på disse diske er meget sårbare i forhold til
omgivelserne.
• Opbevar ikke i direkte sollys.
• Opbevar i et køligt, ventileret område.
• Opbevar lodret.
• Opbevar i et rent beskyttelsesomslag.
• Hvis du flytter afspilleren hurtigt fra et koldt sted
til et varmt sted, kan der dannes kondens på
de drivende dele og på objektivet, hvilket kan
medføre unormal diskafspilning. Hvis dette sker,
skal du tage ledningen ud af afspilleren, vente i
to timer, inden du sætter stikket i stikkontakten
igen. Isæt derefter disken, og forsøg at afspille
igen.
Advarsler vedr. håndtering
• Skriv ikke på den trykte side med kuglepen eller
blyant.
• Brug ikke pladerens eller antistatiske sprayer
til rengøring af diske. Brug heller ikke flygtige
kemikalier, som f.eks. rensebenzin eller
fortynder.
• Anbring ikke etiketter eller klistermærker på
diske. (Brug ikke diske fastgjort med blotlagt
tape eller rester fra aftagelige klistermærker).
• Brug ikke ridsesikre beskyttelser eller omslag.
• Brug ikke diske, hvorpå der er skrevet med de
labelprintere, der findes på markedet.
• Indsæt ikke skæve eller revnede diske.
• Inden andre komponenter sluttes til denne
afspiller, skal du sørge for at slukke for dem.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 5
Sikkerhedsinformationer
VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER
TIL 3D-BILLEDER.
Læs og forstå følgende sikkerhedsinformation,
inden 3D-funktionen anvendes.
• Nogle seere kan opleve ubehag, mens de
ser 3D-tv, som f.eks. svimmelhed, kvalme og
hovedpine.
Hvis du får et af disse symptomer, skal du
stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive
3D-briller af og hvile.
• Hvis du kigger på 3D-billeder i lang tid ad
gangen, kan øjnene blive trætte. Hvis du bliver
træt i øjnene, skal du stoppe med at se 3D-tv,
tag dine aktive 3D-briller af og hvile.
• En ansvarlig voksen bør holde øje med børn,
som bruger 3D-funktionen.
Hvis der er klager over trætte øjne, hovedpine,
svimmelhed eller kvalme, skal barnet stoppe
med at se 3D-tv og hvile.
• Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål
(som f.eks. almindelige briller, solbriller,
beskyttelsesbriller osv.)
• Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive
3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt.
Hvis du bruger 3D-funktionen eller de aktive
3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt,
kan du risikere at gå ind i genstande, snuble
og/eller falde, og det kan medføre en alvorlig
personskade.
Blu-ray-diske
02
Sådan ser du tv med 3D-funktionen
5
2012-01-12 오전 9:48:28
Sikkerhedsinformationer
• Flyt ikke afspilleren, mens der afspilles en
disk. Disken kan blive ridset eller ødelagt,
og afspillerens indvendige dele kan blive
beskadiget.
• Anbring ikke en blomstervase fyldt med vand
eller små metaldele på afspilleren.
• Pas på, at du ikke anbringer din hånd på
diskbakken.
• Anbring ikke andet end disken i diskbakken.
• Ydre omstændigheder, som f.eks. lyn og statisk
elektricitet, kan påvirke denne afspillers normale
drift. Hvis dette sker, skal du slukke og tænde
for afspilleren med knappen POWER eller
slukke og tænde på stikkontakten. Herefter
fungerer afspilleren normalt.
• Sørg for at fjerne disken og slukke for afspilleren
efter brug.
• Fjern netledningen fra stikkontakten, hvis du
ikke har planer om at bruge afspilleren i længere
tid.
• Rens disken ved at tørre i en lige
linje fra inderst til yderst på disken.
• Afspilleren må ikke komme i kontakt
med nogen form for væske.
• Når netstikket er sat i en stikkontakt, får
afspilleren fortsat strøm (standby), når den er
slukket.
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt,
og ingen objekter, der er fyldt med væske, som
f.eks. vaser, må anbringes på apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse,
og det skal altid være muligt at anvende det.
• Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
Ellers kan det medføre elektriske stød.
• Del ikke ét strømstik med flere elektriske
enheder. Ellers kan der forekomme
overophedning og resultere i brand.
6
• Hvis du opdager unormal støj, brændt lugt
eller røg: Sluk straks på afbryderen, og fjern
strømstikket fra stikkontakten. Kontakt herefter
det nærmeste kundecenter for teknisk assistance.
Hvis du fortsætter med at bruge produktet, som
det er, kan det medføre elektriske stød eller brand.
Vedligeholdelse af kabinettet
Inden du rengør Blu-ray kabinet, skal du huske af
tage netledningen ud af stikkontakten.
• Brug ikke rensebenzin, fortynder eller
opløsningsmidler til rengøring.
• Aftør kabinettet med en tør klud.
Begrænsninger vedr. afspilning
• Denne afspiller reagerer muligvis ikke på alle
kommandoer, da visse BD-, dvd- eller cd-diske
har specifik eller begrænset funktionalitet og
driftsmæssige begrænsninger under afspilning.
Bemærk, at dette ikke skyldes en fejl i
afspilleren.
• Samsung kan ikke garantere, at dette produkt
kan afspille alle diske med Blu-ray-, dvd- eller
cd-logoerne, da diskformater udvikles, og fordi
der kan opstå problemer ved oprettelsen af
Blu-ray-diske, dvd- og cd-software og/eller
fabrikationen af diske.
Kontakt SAMSUNG's kundeservice, hvis du har
spørgsmål eller har problemer med afspilning af
Blu-ray-, dvd- eller cd-diske i denne afspiller. Se
også resten af denne vejledning for yderligere
informationer om begrænsninger vedr.
afspilning.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 6
2012-01-12 오전 9:48:28
Indhold
Sikkerhedsinformationer
Sådan kommer du i gang
Tilslutninger
2
2
Blu-ray-diskfunktioner
Funktioner i Blu-ray-diskafspillere
DANSK
Nøglefunktioner
3
Advarsel
4
Forholdsregler
4
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
5
Sådan ser du tv med 3D-funktionen
5
Diskopbevaring og håndtering
5Diskhåndtering
11 Inden du anvender denne brugervejledning
11
Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille
11
Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille
12Blu-ray-diskkompatibilitet
12Disktype
13Regionskode
13Copyright
14
Understøttede filformater
16
Logoer på diske, som afspilleren kan afspille
16 Tilbehør
17 Frontpanel
18 Set bagfra
19 Fjernbetjening
19
Beskrivelse af fjernbetjeningen
20
Opsætning af fjernbetjeningen til betjening af dit tv
21
21
22
23
Tilslutning til et tv
Situation 1 : Tilslutning til et tv med et HDMI-kabel
- Bedste Kvalitet (Anbefalet)
Situation 2 : Tilslutning til et tv med et
komponentkabel - Bedre Kvalitet
Situation 3 : Tilslutning til et tv med et lyd-/
videokabel - God kvalitet
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 7
7
2012-01-12 오전 9:48:28
Indhold
Tilslutninger
Opsætning
8
Tilslutning til et lydsystem
Situation 1 : Tilslutning til et lydsystem
(AV-modtager, der understøtter HDMI)
- Bedste Kvalitet (Anbefales)
25
Situation 2 : Tilslutning til et lydsystem
(AV-modtager med Dolby Digital eller DTS-dekoder)
- Bedre kvalitet
25
Situation 3 : Tilslutning til et lydsystem
(Stereoforstærker) - God kvalitet
26 Tilslutning til netværket
26Kabelnetværk
27
Trådløst netværk
24
24
28 Startindstilling
29 Adgang til menuen Indstillinger
30 Skærm
303D-indst.
31TV-forhold
31
Skærmstørr. for Smart Hub
31
BD Wise (kun Samsung-afspillere)
31Opløsning
33HDMI-farveformat
33
Filmramme (24Fs)
34
HDMI dybe farver
34Still-tilstand
34
Progressiv tilstand
34 Lyd
34
Digitalt output
36PCM-nedsampling
36
Dynamisk områdekontrol
36Downmixing-tilstand
37 Netværk
37Netværksindstilling
40Netværksstatus
41BD-Live-internetforbindelse
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 8
2012-01-12 오전 9:48:28
Grundlæggende
funktioner
41 System
41Startindstilling
41
Anynet+ (HDMI-CEC)
41BD-datastyring
42Tidszone
42
DivX® Video på kommando
42Nulst.
42 Sprog
42 Sikkerhed
42BD-spærringsniveau
42DVD-spærringsniveau
42
Skift adgangskode
43 Generelt
43
Forreste skærm
43Netværksfjernbetjening
43 Support
43Softwareopgradering
45
Kontakt Samsung
DANSK
Opsætning
46 Afspilning af en video
46Afspilning
46Diskstruktur
46 Brug af diskmenuen/titelmenuen/
pop-up-menuen
46
Brug af diskmenuen
47
Brug af titelmenuen
47
Afspilning af titellisten
47
Brug af pop-op-menuen
47 Brug af søgnings- og
overspringningsfunktionerne
47
Søgning efter en ønsket scene
47
Spring kapitler over
48 Gentagelse af afspilning
48
Gentagelse af titel eller kapitel
48
Gentagelse af sektionen
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 9
9
2012-01-12 오전 9:48:28
Indhold
Grundlæggende
funktioner
Netværkstjenester
Appendiks
10
48 Afspilning i slowmotion/trinvis afspilning
48
Afspilning i slowmotion
48
Trinvis afspilning
49 Brug af knappen TOOLS
49
Flytning direkte til en ønsket scene
49
Skift til fuld skærm
49
Valg af billedindstillinger
49
Valg af lydsprog
50
Valg af undertekstsprog
50
Ændring af kameravinkel
50
Indstilling af BONUSVIEW
51 Lytte til musik
51
Afspilning af en lyd-CD (CD-DA)/MP3
51
Gentag en lyd-CD (CD-DA)/MP3
51Afspilningsliste
52 Afspilning af billeder
52
Afspilning af JPEG-filer
52
Brug af knappen TOOLS
53 Afspilning af en USB-lagringsenhed
54
54
57
59
61
61
61
63
63
Brug af Smart Hub
Start af Smart Hub første gang
Menuen Indstillinger - BLÅ (D)
Menuen Rediger - GUL (C)
Menuen Sorter - GRØN (B)
Samsung Apps
Betalbare programmer
BD-LIVE™
Brug af funktionen AllShare
64 Fejlfinding
66Reparationer
67 Specifikationer
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 10
2012-01-12 오전 9:48:28
Sådan kommer du i gang
03
Inden du anvender denne brugervejledning
Udtryk
Logo
Angiver en funktion, der er tilgængelig på en BD-ROM eller BD-RE/-R disk, der er
optaget i BD-RE-formatet.
Z
�
Angiver en funktion, der er tilgængelig på DVD-VIDEO eller optagede DVD+RW/
DVD-RW(V)/DVD-R/+R-diske, der er optaget og lukket.
�
Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R-disk eller et USB-lagermedie, der indeholder DivX-, MKV- eller MP4-indhold.
o
Angiver en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R (CD-DA format).
-
�
Angiver en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R-disk
eller et USB-lagermedie, der indeholder MP3- eller WMA-indhold.
-
G
Angiver en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R-disk
eller et USB-lagermedie, der indeholder JPEG-indhold.
-
FOTO
Definition
h
z
VIDEO
MUSIK
Ikon
✎✎ BEMÆRK!
Sådan kommer du i gang
Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille
`` Denne afspiller kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller optagelsesmetoden.
`` Hvis en DVD-RW/-R-disk ikke er optaget korrekt i formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.
`` Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger 10 Mbps.
`` Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en bithastighed, der
overstiger 30 Mbps.
Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-diske mv.
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR-tilstand) • 3,9 GB DVD-R-diske til
mastering.
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(med undtagelse af CD CD-G/CD-I/LD
layer)
(CD-G’er afspiller kun
lyd, ikke grafik.)
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 11
11
2012-01-12 오전 9:48:29
Sådan kommer du i gang
✎✎ BEMÆRK!
`` Visse kommercielle diske og dvd-diske, der er købt
udenfor dit område, kan muligvis ikke afspilles på
denne afspiller.
`` Afspilning fungerer muligvis ikke med visse
disktyper, eller når visse handlinger, som f.eks.
ændring af vinkel og justering af formatforhold,
udføres. Detaljerede oplysninger om diskene er
angivet på æsken. Læs om nødvendigt dette.
`` Sørg for, at diskene ikke bliver snavsede eller
ridsede. Fingeraftryk, snavs, støv, ridser eller rester
af cigaretrøg på optagesiden kan gøre det umuligt at
afspille disken.
`` Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage
længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner
udføres muligvis langsommere.
`` Denne afspiller reagerer muligvis ikke på alle
kommandoer, da visse BD-, dvd- eller cd-diske
har specifik eller begrænset funktionalitet og
driftsmæssige begrænsninger under afspilning.
Bemærk, at dette ikke skyldes en fejl i afspilleren.
`` Samsung kan ikke garantere, at denne afspiller
kan afspille alle diske med Blu-ray-, dvd- eller cdlogoerne, da diskformater udvikles, og fordi der kan
opstå problemer ved oprettelsen af Blu-ray-diske,
dvd- og cd-software og/eller fabrikationen af diske.
Kontakt SAMSUNG's kundeservice, hvis du har
spørgsmål eller har problemer med afspilning af
Blu-ray-, dvd- eller cd-diske i denne afspiller. Se
også resten af denne vejledning for yderligere
informationer om begrænsninger vedr. afspilning.
Blu-ray-diskkompatibilitet
Blu-ray-disken er et nyt format under udvikling.
Derfor kan der opstå problemer med
diskkompatibilitet. Ikke alle diske er kompatible,
og ikke alle diske kan afspilles. Se afsnittet
Bemærkninger om overensstemmelse og
kompatibilitet i denne brugervejledning.
12
Disktype
BD-ROM
Blu-ray-ROM-diske kan kun afspilles.
Denne afspiller kan afspille færdige, kommercielle
BD-ROM-diske.
BD-RE/-R
Blu-ray RE/-R-diske kan optages og afspilles.
Denne afspiller kan afspille en BD-RE/-R-disk,
der er optaget på andre kompatible Blu-raydiskoptagere.
DVD-VIDEO
• Denne afspiller kan afspille færdige,
kommercielle DVD-diske (DVD-VIDEO-diske)
med film.
• Når der skiftes fra det første lag til det andet lag
på en dobbeltlags-DVD-VIDEO-disk, kan der
forekomme forvrængning af billede og lyd et
kort øjeblik. Dette skyldes ikke en fejlfunktion i
afspilleren.
DVD-RW/-R/+R
Denne afspiller kan afspille DVD-RW/-R/+Rdiske, der er optaget og afsluttet med en DVDvideooptager. Muligheden for afspilning kan
afhænge af optagebetingelserne.
DVD+RW
• Denne afspiller kan afspille DVD+RW-diske,
der er optaget med en DVD-videooptager.
Muligheden for afspilning kan afhænge af
optagebetingelserne.
Lyd-cd (CD-DA)
• Denne afspiller kan afspille CD-DA-format
CD-RW/-R-lyddiske.
• Denne afspiller kan muligvis ikke afspille visse
CD-R- eller CD-RW-diske pga. optagelsens
beskaffenhed.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 12
2012-01-12 오전 9:48:29
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Denne afspiller kan afspille AVCHD-format diske.
Disse diske optages med og bruges normalt til
videokameraer.
• AVCHD-formatet er et højdefinitions digitalt
videokameraformat.
• MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer
billeder mere effektivt end det traditionelle
billedkomprimeringsformat.
• Visse AVCHD-diske benytter “x.v.Color”formatet. Denne afspiller kan afspille AVCHDdiske ved brug af “x.v.Color”-formatet.
• “x.v.Color” er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• “AVCHD” og AVCHD-logoet er varemærker
tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. og Sony Corporation.
Både afspillerne og diskene er kodede efter
region. Disse regionale koder skal stemme
overens, for at en disk kan afspilles. Hvis koderne
ikke stemmer overens, afspilles disken ikke.
Denne afspillers regionsnummer findes på
afspillerens bagpanel.
Disktype
Regionskode
a
Blu-ray
c
DVD-VIDEO
✎✎ BEMÆRK!
`` Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke,
afhængigt af optageforholdene.
AVCHD-format diske skal finaliseres.
`` “x.v.Color” tilbyder en større farveskala end normale
DVD-diske til videokameraer.
`` Visse DivX, MKV og MP4-diskformater kan muligvis
ikke afspilles, afhængigt af omstændighederne vedr.
videoopløsning og rammehastighed.
b
Område
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong og
Sydøstasien.
Europa, Grønland, Franske
besiddelser, Mellemøsten,
Afrika, Australien og New
Zealand.
Indien, Kina, Rusland Centralog Sydasien.
1
USA., USA’s besiddelser og
Canada
2
Europa, Japan, Mellemøsten,
Ægypten, Sydafrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinerne,
Indonesien, Hongkong
4
Mexico, Sydamerika,
Mellemamerika, Australien,
New Zealand, Stillehavsøerne,
Caribien
5
Rusland, Østeuropa, Indien,
det meste af Afrika, Nordkorea,
Mongoliet
6
Kina
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne
brugervejledning må ikke reproduceres eller
kopieres helt eller delvist uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 13
Sådan kommer du i gang
• Brug en 700 MB (80 minutter) CD-RW/-R-disk.
Brug helst ikke diske på 800 MB (90 minutter)
eller derover, da disse muligvis ikke kan afspilles.
• Hvis CD-RW/-R-disken ikke blev optaget som
en lukket session, kan du opleve forsinkelser,
når der afspilles fra starten af disken eller alle
indspillede filer kan muligvis ikke afspilles.
• Nogle CD-RW/-R-diske kan muligvis ikke
afspilles på denne afspiller. Det skyldes den
enhed, der blev brugt til at brænde dem. For
indhold optaget på CD-RW/-R-medier fra cd’er
til personligt brug, kan afspillemuligheden variere
afhængig af indhold og diske.
Regionskode
03
CD-RW/-R
13
2012-01-12 오전 9:48:29
Sådan kommer du i gang
Understøttede filformater
Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen
• Din afspiller understøtter USB-lagermedier, MP3-afspillere, digitale kameraer og USB-kortlæsere.
• Afspilleren understøtter ikke mappe- eller filnavne, som er længere end 128 tegn.
• Visse USB-/digitale kameraenheder er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
• Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32- og NTFS-filsystemer.
• Tilslut USB-enheder direkte i afspillerens USB-port. Tilslutning gennem et USB-kabel kan medføre
kompatibilitetsproblemer.
• Hvis du indsætter flere hukommelsesenheder i et multikortaflæser, kan det medføre, at læseren ikke
fungerer korrekt.
• Afspilleren understøtter ikke PTP-protokollen.
• Frakobl ikke en USB-enhed under en "indlæseproces".
• Jo større billedopløsningen er, desto længere tid tager det at vise billedet.
• Denne afspiller kan ikke afspille MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) downloadet fra
kommercielle websteder.
• Din afspiller understøtter kun en video under 30 fps (rammehastighed).
• Din afspiller understøtter kun enheder af USB Mass Storage Class (MSC). Eksempler på MSC er USBnøgler og USB-harddiske. (Hubber understøttes ikke.)
• Visse USB-harddiske, multikortlæsere og USB-nøgler er måske ikke kompatible med dette produkt.
• Hvis nogle enheder kræver megen strøm, kan USB-enheden være begrænset af sikkerhedskredsløbet.
• Hvis enheden er frakoblet, eller afspilningen er ustabil under afspilning af indhold fra USB-harddisk, så
slut strøm til.
Hvis problemet består: Kontakt USB-harddiskens fabrikant.
• Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert (ved at anvende funktionen “Sikker fjernelse af USB”) for at
forhindre en mulig beskadigelse af USB-hukommelsen.
Tryk på knappen MENU for at flytte til hjemmemenuen, vælg den GUL knap (C), og tryk på knappen
ENTER.
• SAMSUNG er ikke ansvarlig for beskadigelse eller tab af data.
Understøttelse af videofiler
Filtypenavn
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
14
Video-codec
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Opløsning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Billedhastighed
(bill./sek.)
Bithastighed
(Mbps)
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
Audio-codec
8
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
8
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 14
2012-01-12 오전 9:48:29
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
PS
*.ts
*.tp
*.trp
1920x1080
6 ~ 30
1920x1080
6 ~ 30
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
H.264
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
AAC
6 ~ 30
24/25/30
6 ~ 30
25
WMA
25
25
25
1920x1080
24/25/30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
TS
1920x1080
1920x1080
MP3
AC3
LPCM
WMA
8
25
AAC
Sådan kommer du i gang
ASF
03
*.asf
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
ƒƒ Begrænsninger
-- Selv når filen er kodet med en understøttet codec, som er nævnt ovenfor, kan en fil muligvis ikke
afspilles, hvis der er et problem med dens indhold.
-- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er
beskadiget.
-- Filer med højere bithastighed/billedhastighed end standard afspilles muligvis hakkende ved lyd/
videoafspilning.
-- Søgefunktionen (spring over) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
-- Når du afspiller en fjernfil via en netværksforbindelse, kan videoafspilning være hakkende, afhængigt af
netværkets hastighed.
ƒƒ Videodekoder
-- Understøtter op til H.264 niveau 4.1
-- Understøtter ikke H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: maks. 60 billeder
Over 1280 x 720: maks. 30 billeder
-- Understøtter ikke GMC 2 eller højere
ƒƒ Lyddekoder
-- Understøtter WMA 7, 8, 9 og STD
-- Understøtter ikke WMA 9 PRO multikanaler, hvis antallet af kanaler er højere end 2, eller tabsfri
lydafkodning,
-- Understøtter ikke WMA samplingshastighed på 22050 Hz mono
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 15
15
2012-01-12 오전 9:48:29
Sådan kommer du i gang
Understøttede filformater til DivX-undertekster
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Understøttelse af musikfiler
Filtypenavn
*.mp3
*.wma
Container
Audio-codec
Understøttet område
WMA
Kompatibel med WMA version 10
* Samplinghastigheder (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48
* Bithastigheder - Alle bithastigheder i området 5 kbps til 384
kbps
MP3
MP3
WMA
-
Logoer på diske, som afspilleren kan afspille
Blu-ray-disk
3D Blu-ray-disk
DTS-HD Master Audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
PAL-sendesystemer i England,
Frankrig, Tyskland mv.
Java
Tilbehør
Kontrollér følgende medfølgende tilbehør.
Lyd/video-kabel
Batterier til fjernbetjening
(størrelse AAA)
TV
POWER
POWER
BONUSVIEW
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
SEARCH
REPEAT
SUBTITLE
0
INFO
TOOLS
RETURN
SMART
HUB
9
AUDIO
POPUP
EXIT
79
VOL
Brugervejledning
16
MUTE
CH
Fjernbetjening
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 16
2012-01-12 오전 9:48:30
b
Sådan kommer du i gang
a
03
Frontpanel
c d e f gh
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISKBAKKE
Åbner for at modtage en disk.
TÆND/SLUK-KNAP
Tænder og slukker for produktet.
SKÆRM
Viser afspillestatus, tid mv.
STOP-KNAP
Stopper afspilning af disken.
AFSPIL/PAUSE-KNAP
Afspiller en disk eller holder pause ved afspilning.
ENTER-KNAP
Vælger et menuelement eller starter afspilning af en disk.
ÅBN/LUK-KNAP
Åbner og lukker diskbakken.
FJERNBETJENINGSSENSOR
Registrerer signaler fra fjernbetjeningen.
USB-VÆRT
Du kan tilslutte en USB-flashhukommelse her, og brug den som lagermedie,
når afspilleren er tilsluttet BD-LIVE. Du kan også anvende USB-værten til
softwareopgraderinger og afspilning af MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
✎✎ BEMÆRK!
`` Du kan udføre softwareopgraderinger ved hjælp af USB-værtsstikket med kun en USB-flashhukommelse.
`` Når afspilleren viser Blu-ray-diskmenuen, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen Afspil på afspilleren eller
fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Play Movie eller Start i diskmenuen og derefter trykke på knappen
ENTER.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 17
17
2012-01-12 오전 9:48:30
Sådan kommer du i gang
Set bagfra
ab c
d
g f e
1
WIRELESS LAN ADAPTER
Tilslut den trådløse LAN-adapter (WIS09ABGN) for at anvende det trådløse netværk.
2
LAN
Kan anvendes til netværksbaserede tjenester (se side 54-63), BD-LIVE og
softwareopgraderinger med en netværksforbindelse.
3
HDMI OUT
4
Med et HDMI-kabel kan du tilslutte HDMI-udgangsstikket til HDMI-indgangsstikket
på tv’et for at få et billede af den bedste kvalitet og på AV-modtageren for at få lyd
af den bedste kvalitet.
COMPONENT OUT
Sluttes til eksterne enheder, som har en komponentvideoindgang.
6
VIDEO OUT
Sluttes til videoindgangen på eksterne enheder med et videokabel.
AUDIO OUT
Sluttes til lydindgangen på eksterne enheder med lydkabler.
DIGITAL AUDIO OUT
Sluttes til en AV-modtager.
5
7
18
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 18
2012-01-12 오전 9:48:30
03
Fjernbetjening
Tænd og sluk for afspilleren.
Åbner og lukker diskbakken.
Tryk for at anvende funktionen Bonusview.
Tryk på talknapperne for at bruge disse
muligheder.
Tryk for at skifte sprog på Blu-ray-diskens/
DVD'ens undertekst.
TV
POWER
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
Tryk for at springe frem eller tilbage.
Tryk for at gå til menuen Hjem.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Tryk for at anvende menuen Værktøjer.
Tilbage til forrige menu.
Tryk for at anvende Smart Hub.
Tryk for at søge efter indhold.
Justerer tv’ets lydstyrke.
INTERNET@
SMART
HUB
SEARCH
REPEAT
79
VOL
MUTE
CH
Bruges for at få adgang til forskellige
lydfunktioner på en disk (Blu-ray-disk/DVD).
Tryk for at afspille en disk.
Bruges til at åbne pop-up-menuen/
titelmenuen.
Bruges til at vise afspilningsinformationer
under afspilning af en Blu-ray/DVD-disk.
Bruges til at vælge menuemner og skifte
menuværdi.
Tryk for at forlade menuen.
Disse knapper anvendes både til menuer
i afspilleren og også til flere Blu-raydiskfunktioner.
Gør det muligt at gentage en titel, et kapitel,
et nummer eller en disk.
Bruges til at vælge en tv-kanal.
Afbryder højttalerne i dit tv.
Installation af batterier
Efter opsætning har du mulighed for at
indstille indgangskilden på dit tv.
Tryk for at søge frem eller tilbage på en
disk.
Tryk for at sætte en disk på pause.
Tryk for at stoppe en disk.
Brug denne til at åbne diskmenuen.
Tænd og sluk for tv’et.
(Se side 20 for at betjene dit tv)
Sådan kommer du i gang
Beskrivelse af fjernbetjeningen
✎✎ BEMÆRK!
`` Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
• Kontrollér, at batteriernes poler (+/–) vender rigtigt.
• Kontrollér, om batterierne er brugt op.
• Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret.
• Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i
nærheden.
!! FORSIGTIG
`` Aflevér brugte batterier i henhold til lokale miljøbestemmelser.
Kom dem ikke i husholdningsaffaldet. Gør det muligt at
gentage en titel, et kapitel, et nummer eller en disk.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 19
19
2012-01-12 오전 9:48:31
Sådan kommer du i gang
Opsætning af fjernbetjeningen til
betjening af dit tv
Du kan styre visse funktioner på tv’et med denne
fjernbetjening.
Knapper
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funktion
Bruges til at tænde og slukke for tv’et.
Bruges til at vælge en ekstern kilde, der er
sluttet til tv’et.
Bruges til at justere tv’ets lydstyrke.
TV CH (,/.) Bruges til at vælge den ønskede kanal.
TV MUTE
Bruges til at tænde og slukke for lyden.
✎✎ BEMÆRK!
`` Funktionerne, der er nævnt herover, fungerer
ikke nødvendigvis på alle tv'er. Hvis der opstår et
problem, skal du benytte tv'ets fjernbetjening.
Følg instruktionerne herunder for at afgøre,
om dit tv er kompatibelt.
1. Tænd for dit tv.
2. Ret fjernbetjeningen mod tv’et.
3. Tryk på og hold TV POWER-knappen nede,
og indtast derefter den tocifrede kode fra
tabellen i højre side, som svarer til tv'ets
mærke, ved at trykke på de relevante taltaster.
His dit tv er kompatibelt med fjernbetjeningen,
afbrydes det.
Fjernbetjeningen er nu programmeret, så den
kan betjene tv'et.
✎✎ BEMÆRK!
`` Hvis der står flere koder for dit tv-mærke, skal du
prøve dem en efter en, til du finder en, der fungerer.
`` Hvis du udskifter fjernbetjeningens batterier, skal du
indstille mærkekoden igen.
Kontrollerbare TV-koder
Mærke
SAMSUNG
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
20
Kode
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Mærke
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kode
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
TV POWER+06, +55,
+56, +57
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 20
2012-01-12 오전 9:48:31
Tilslutninger
04
Tilslutning til et tv
Tilslutninger
Situation 1 : Tilslutning til et tv med et HDMI-kabel - Bedste Kvalitet
(Anbefalet)
1. Hvis du bruger et HDMI-kabel, skal du tilslutte HDMI OUT-stikket bag på afspilleren med tv'ets
HDMI IN-stik.
2. Tænd for afspilleren og tv'et.
3. Tryk på indgangsvælgeren på tv'ets fjernbetjening, indtil HDMI-signalet fra afspilleren vises på tvskærmen.
• Hvis du har indstillet fjernbetjeningen til at arbejde sammen med tv’et (se side 20), skal du trykke
på knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og vælge HDMI som ekstern kilde til tv'et.
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
✎✎ BEMÆRK!
`` Et HDMI-kabel overfører digital video/lyd, så du skal ikke tilslutte et lydkabel.
`` Hvis afspilleren er tilsluttet tv’et i udgangstilstanden HDMI 720p, 1080i eller 1080p, skal du anvende et højhastighedsHDMI-kabel (kategori 2).
`` HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digital signal til tv'et.
Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.
`` Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
`` Når du for første gang slutter afspilleren til tv'et ved hjælp af HDMI-kablet eller til et nyt tv, indstilles HDMIudgangsopløsningen automatisk til den højst mulige, som tv'et understøtter.
`` Du skal have en HDMI-forbindelse for at se videoer med 3D-teknologi.
`` Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal Deep Colour indstilles til Off i menuen.
`` Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel til at tilslutte din visningsenhed, skal du også tilslutte AV Out eller Digital Audio Out
til din visningsenhed eller et lydsystem for at høre lyd.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 21
21
2012-01-12 오전 9:48:31
Tilslutninger
Situation 2 : Tilslutning til et tv med et komponentkabel - Bedre Kvalitet
-- Du kan tilslutte afspilleren med tv'et ved hjælp af komponentvideokabler.
-- Du vil glæde dig over den høje billedkvalitet med nøjagtig farvegengivelse. Komponentvideo adskiller
billedelementet i sort/hvid (Y), blå (PB) og røde (PR) signaler for at præsentere klare og rene billeder.
(Lydsignaler leveres gennem lydudgangen.)
1. Hvis du bruger et komponentvideokabel, skal du tilslutte COMPONENT OUT-stikkene bag på
afspilleren med COMPONENT IN-stikkene på tv'et.
2. Brug lydkablerne, og tilslut AUDIO OUT (rødt og hvidt) stikkene bag på afspilleren til AUDIO IN (rødt
og hvidt) stikkene på tv'et.
3. Tænd for afspilleren og tv'et.
4. Tryk på indgangsvælgeren på tv'ets fjernbetjening, indtil “COMPONENT”-signalet fra afspilleren vises
på tv'ets skærm.
• Hvis du har indstillet fjernbetjeningen til at arbejde sammen med tv’et (se side 20), skal du trykke
på knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og vælge COMPONENT som ekstern kilde til tv'et.
Lydkabel
Rød
Hvid
Rød
Blå
Komponentkabel
(medfølger ikke)
Grøn
✎✎ BEMÆRK!
`` Komponentstikkene på dit tv er muligvis mærket “R-Y, B-Y, Y” eller “Cr, Cb, Y” i stedet for “PB, PR, Y”. Det afhænger af
fabrikanten. Antallet og placeringen af stikkene kan variere. Det afhænger af tv-apparatet.
Se i brugervejledningen til dit tv.
`` Du kan vælge mellem en række opløsningsindstillinger som 1080i, 720p, 576p/480p eller 576i/480i, afhængigt af
indholdstypen. (Se side 31~33)
`` Den faktiske opløsning er muligvis anderledes end indstillingen i indstillingsmenuen, hvis både komponent- og HDMIkabler tilsluttes. Opløsningen kan også være anderledes. Det afhænger af indholdstypen. (Se side 31~33)
22
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 22
2012-01-12 오전 9:48:32
2. Tænd for afspilleren og tv'et.
3. Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil “VIDEO”-signalet fra afspilleren vises på tvskærmen.
• Hvis du har indstillet fjernbetjeningen til at arbejde sammen med tv’et (se side 20), skal du trykke
på knappen TV SOURCE på fjernbetjeningen og vælge VIDEO som ekstern kilde til tv'et.
Tilslutninger
1. Hvis du bruger et lyd-/videokabel, skal du tilslutte VIDEO OUT (gult) / AUDIO OUT (rødt og hvidt)
stikkene bag på afspilleren med VIDEO IN (gult)/AUDIO IN (rødt og hvidt) stikkene på tv'et.
04
Situation 3 : Tilslutning til et tv med et lyd-/videokabel - God kvalitet
Lyd/video-kabel
Rød
Hvid
Gul
✎✎ BEMÆRK!
`` Der kan opstå støj, hvis lydkablet er anbragt for tæt på netledningen.
`` Hvis du vil tilslutte med en AV-modtager, skal du læse siderne om tilslutning af AV-modtager. (Se side 24~25)
`` Antallet og placeringen af indgangsstik kan variere. Det afhænger af dit tv-apparat. Se i brugervejledningen til dit tv.
!! FORSIGTIG
`` Du må ikke tilslutte afspilleren til TV’et via en videobåndoptager. Videosignaler, der udsendes gennem videobåndoptagere,
kan være underlagt copyright-beskyttelsessystemer, og billedet på fjernsynet forvrænges.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 23
23
2012-01-12 오전 9:48:32
Tilslutninger
Tilslutning til et lydsystem
• Skru ned for lyden, når du tænder for AV-modtageren. En pludselig, høj lyd kan beskadige
højttalerne og dine ører.
• Indstil lydudgangsformatet i overensstemmelse med AV-modtagerens egenskaber. (Se side 34~36)
• Placeringen af HDMI-indgangsstikkene kan variere, afhængigt af AV-modtager. Se brugervejledningen
til AV-modtageren.
Situation 1 : Tilslutning til et lydsystem (AV-modtager, der understøtter
HDMI) - Bedste Kvalitet (Anbefales)
1. Hvis du bruger et HDMI-kabel, skal du tilslutte HDMI OUT-stikket bag på afspilleren med HDMI INstikket på AV-modtageren.
2. Hvis du bruger et HDMI-kabel, skal du tilslutte HDMI OUT-stikket på AV-modtageren med HDMI INstikket på tv'et.
3. Tænd for afspilleren, tv'et og AV-modtageren.
4. Tryk på indgangsvælgeren på AV-modtageren og tv’et for at vælge det eksterne input og høre lyden
fra afspilleren. Se i brugervejledningen til AV-modtageren for at indstille AV-modtagerens lydindgang.
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
24
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 24
2012-01-12 오전 9:48:32
2. Hvis du bruger videosignalkablet eller
-kablerne, skal du tilslutte HDMI, COMPONENT- eller VIDEO OUTstikkene bag på afspilleren med HDMI, COMPONENT- eller VIDEO IN-stikket på
tv'et. (Se side 21~23)
3. Tænd for afspilleren, tv'et og AV-modtageren.
4. Tryk på indgangsvælgeren på AV-modtageren
for at vælge det eksterne input og høre lyden
fra afspilleren. Se i brugervejledningen til AVmodtageren for at indstille AV-modtagerens
lydinput.
5. Tryk på indgangsvælgeren på tv'ets
fjernbetjening for at vælge videokilde (HDMI,
Component eller Video.)
Situation 2 : Optisk kabel
(medfølger ikke)
Rød
1. Brug lydkablerne, og slut stikkene AUDIO
OUT (hvid og rød) på bagsiden af afspilleren
til stikkene AUDIO IN (hvid og rød) på din
stereoforstærker.
Tilslutninger
1. Hvis du bruger et optisk kabel, skal du tilslutte
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket
bag på afspilleren med DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)-stikket på AV-modtageren.
Situation 3 : Tilslutning til et
lydsystem (Stereoforstærker)
- God kvalitet
04
Situation 2 : Tilslutning til et
lydsystem (AV-modtager med
Dolby Digital eller DTS-dekoder) Bedre kvalitet
2. Hvis du bruger videosignalkablet eller
-kablerne, skal du tilslutte HDMI, COMPONENT- eller VIDEO OUTstikkene bag på afspilleren med HDMI, COMPONENT- eller VIDEO IN-stikket på
tv'et. (Se side 21~23)
3. Tænd for afspilleren, tv'et og stereoforstærkeren.
4. Tryk på indgangsvælgeren på stereoforstærkeren
for at vælge det eksterne input og høre
lyden fra afspilleren. Se i brugervejledningen
til din stereoforstærker for at indstille
stereoforstærkerens lydindgang.
5. Tryk på indgangsvælgeren på tv'ets
fjernbetjening for at vælge videokilde (HDMI,
Component eller Video.)
Situation 3 : Lydkabel
Hvid
✎✎ BEMÆRK!
`` Hvis du anvender den digitale lydtilslutning beskrevet i situation 2, kan du kun høre de forreste to højttalere med digital
udgangsindstilling som PCM.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 25
25
2012-01-12 오전 9:48:33
Tilslutninger
Tilslutning til netværket
Med denne afspiller kan du bruge netværksbaserede tjenester (se side 54~63), som f.eks. Smart
Hub og BD-LIVE og softwareopgraderinger, når den tilsluttes et netværk. Vi anbefaler, at du bruger et
adgangspunkt (AP) eller en IP-router til forbindelsen. For yderligere information om forbindelse af routeren
bør du se routerens brugervejledning eller kontakte routerens fabrikant for teknisk assistance.
Kabelnetværk
1. Ved hjælp af det direkte LAN-kabel (UTP-kabel) sluttes LAN-stikket på afspilleren til LAN-stikket på
dit modem eller din router.
2. Se side 37~41 for at indstille netværksmulighederne.
Router
Bredbåndstjeneste
Bredbåndsmodem
(med integreret router)
✎✎ BEMÆRK!
Eller
Bredbåndsmodem
Bredbåndstjeneste
etværk med pc til funktionen
N
AllShare
`` Internetadgang til Samsungs softwareopdateringsserver tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du bruger og
af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger.
`` DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
`` For at bruge funktionen AllShare skal du slutte din pc til dit netværk som vist i figuren.
Tilslutningen kan være kablet eller trådløs.
26
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 26
2012-01-12 오전 9:48:33
04
Trådløst netværk
1. En trådløs AP/IP-router og Samsungs trådløse LAN-adapter kræves for at udføre en trådløs
netværksforbindelse. Tilslut den trådløse LAN-adapter (medfølger ikke) til det trådløse LAN-adapters
stik på afspillerens bagpanel. Se diagrammet nedenfor.
2. Se side 37~41 for at indstille netværksmulighederne.
Tilslutninger
Du kan oprette forbindelse til netværket med en trådløs IP-router eller et modem.
Bredbåndstjeneste
etværk med pc til
N
funktionen AllShare
Trådløs IP-router
Trådløs LAN-adapter
(medfølger ikke)
✎✎ BEMÆRK!
`` Brug kun Samsung trådløse LAN-adapter med denne afspiller. (Modelnavn : WIS09ABGN).
Brug ikke denne adapter med noget tredjepartsprodukt.
Kontakt Samsung-forhandleren for at anskaffe en trådløs LAN-adapter.
`` Du skal anvende en trådløs IP-router, der understøtter IEEE 802.11 a/b/g/n. (n anbefales for stabil brug af det trådløse
netværk.)
`` Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne (AP-ydelse, afstand,
forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).
`` Indstil den trådløse IP-router til infrastruktur-tilstand. Ad-hoc tilstand understøttes ikke.
`` Afspilleren understøtter kun de følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller:
WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` På grund af ændringer i WiFi-politikken understøtter denne afspiller ikke TKIP-krypteringsmetoden i tilstanden 802.11n.
`` For at bruge funktionen AllShare skal du slutte din pc til dit netværk som vist i figuren.
Tilslutningen kan være kablet eller trådløs.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 27
27
2012-01-12 오전 9:48:34
Opsætning
Startindstilling
1. Tænd for tv'et, efter at du har tilsluttet
afspilleren.
Når du tilslutter afspilleren til tv'et for første
gang, tændes afspilleren automatisk, og
skærmbilledet Startindstilling vises.
• Menuen Hjem
Mit indhold
Videoer
Billeder
Musik
Min enhed
Initial Settings | On-Screen Language
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Deutsch
Ελληνικά
Eesti keel
Indonesia
Suomi
Italiano
Čeština
English
Français
Magyar
한국어
m Move " Enter
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge det
ønskede sprog, og tryk derefter på knappen
ENTER.
3. Tryk på knappen ENTER for at vælge Start.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede tv-formatforhold, og tryk derefter på
knappen ENTER. (Se side 31)
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge de
ønskede netværksindstillinger: Kabel, Trådløs
(Generelt), WPS (PBC) eller One Foot
Connection, og tryk derefter på knappen
ENTER. Hvis du ikke kender detajlerne af dine
netværksindstillinger, skal du trykke på den
BLÅ (D) knap på fjernbetjeningen i stedet for
for at springe netværksindstillingerne over her,
afslutte startindstillingerne og gå til menuen
Hjem.
Hvis du har valgt en netværksindstilling, skal
du gå til side 37~41 for yderligere oplysninger
om netværksindstillingerne. Gå til trin 6, når
du er færdig.
6. Menuen Hjem vises. (For flere informationer
om menuen Hjem : se side 29.)
28
Indstill.
d WPS(PBC)
Select a language for the on-screen displays.
Български
Internet
✎✎ BEMÆRK!
`` Når afspilleren tilsluttes tv'et for første gang, tænder
afspilleren automatisk. Dette er ikke en fejl.
`` Menuen Hjem vises ikke, hvis du ikke konfigurerer
startindstillingerne, med mindre det er beskrevet
nedenfor.
`` Hvis du trykker på den BLÅ (D) knap under
netværksopsætningen, kan du få adgang til menuen
Hjem, selv om netværksopsætningen endnu ikke er
fuldført.
`` Hvis du vil have skærmbilledet Startindstilling
vist igen for at foretage ændringer, skal du vælge
indstillingen Nulstil. (Se side 42)
`` Hvis du bruger et HDMI-kabel for at tilslutte
afspilleren med et Anynet+ (HDMI-CEC)kompatibelt Samsung TV og 1.) Du har indstillet
funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) til Til på både
tv'et og afspilleren og 2.) Du har indstillet tv'et til et
sprog, der understøttes af afspilleren, og afspilleren
vælger automatisk det pågældende sprog som
foretrukkent sprog.
`` Hvis afspilleren efterlades i stoptilstand i mere end 5
minutter, uden at den bruges, vises en pauseskærm
på tv'et. Hvis afspilleren efterlades med pauseskærm
i mere end 20 minutter, slukker det automatisk for
strømmen.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 28
2012-01-12 오전 9:48:35
BONUSVIEW
2D3D
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
MENU
TOOLS
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
ønskede undermenu, og tryk derefter på
knappen ENTER.
TITLE MENU
POPUP
INFO
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede element, og tryk derefter på knappen
ENTER.
3
RETURN
2
1
EXIT
4
5. Tryk på knappen EXIT for at forlade menuen.
✎✎ BEMÆRK!
Knappen MENU
HUB : Tryk for at gå til menuen Hjem.
SMART
SEARCH
REPEAT
`` Hvis afspilleren er tilsluttet et netværk, skal du vælge
Smart Hub i menuen Hjem.
Hent det ønskede indhold fra Samsung Apps.
(Se side 61~63)
Knappen RETURN : MUTE
Gå tilbage til forrige menu.
79
2
Knappen ENTER / RETNINGS :
Flyt markøren eller vælg et element.
Aktiver det aktuelt valgte element.
Bekræft en indstilling.
VOL
3
4
Opsætning
DISC MENU
1
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Indstill.,
og tryk derefter på knappen ENTER.
05
Adgang til menuen Indstillinger
CH
`` Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af
den valgte menu.
`` Skærmmenuen (OSD = On Screen Display) i denne
afspiller kan evt. ændres efter opgradering af
softwareversionen.
Knappen EXIT : Tryk for at afslutte den aktuelle
menu.
Følg nedenstående trin for at få adgang til menuen
Indstillinger og til undermenuerne:
1. Tryk på menuen POWER.
Menuen Hjem vises.
• Menuen Indstillinger
Indstill.
Skærm
Lyd
• Menuen Hjem
Netværk
System
Sprog
Mit indhold
Sikkerhed
Generelt
Videoer
Billeder
2
Musik
Support
3D-indst.
3D-indst.
3D Blu-ray-afsp.tilst.
: Auto
Skærmstørrelse: 55 tommer
> Flyt " Enter ' Retur
HDMI dybe farver
: Auto
3
Min enhed
Internet
Indstill.
1
4
d WPS(PBC)
1
Vælger Min enhed.
2
Vælger Mit indhold.
3
Vælger Internet.
4
Vælger Indstill..
5
Viser de tilgængelige knapper.
5
Ovenfor : Menuen Indstillinger viser undermenuen
3D-indst.
Følgende elementer findes i menuen Indstillinger :
• Skærm
• Lyd
• Netværk
• System
• Sprog
• Sikkerhed
• Generelt
• Support
Menuemnerne beskrives på de næste sider i den
rækkefølge, de er angivet ovenfor. Vi starter med
Skærm.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 29
29
2012-01-12 오전 9:48:35
Opsætning
Skærmstørrelse
Skærm
Du kan konfigurere forskellige skærmmuligheder,
som f.eks. tv-formatforhold, opløsning osv.
3D-indst.
Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med
3D-indhold i 3D-tilstand.
Indstill.
Skærm
3D-indst.
Lyd
Netværk
System
Sprog
Sikkerhed
3D-indst.
3D Blu-ray-afsp.tilst.
Support
> Flyt " Enter ' Retur
HDMI dybe farver
: Auto
3D Blu-ray-afsp.tilst.
3D Blu-ray-diske fås i to formater: Blu-ray 3D og
udelukkende 3D. Du kan vælge at se en Blu-ray
3D-disk i 3D eller 2D, inden disken afspilles.
• Auto : Registrer automatisk om et tilsluttet tv
har 3D-kapacitet, og afspil en Blu-ray 3D-disk
i 3D eller 2D i overensstemmelse hermed,
eller en udelukkende 3D-disk i 3D, hvis tv’et
understøtter 3D.
Udelukkende 3D-diske afspilles ikke, hvis dit tv
ikke understøtter 3D.
• 3D  3D : Afspil altid udelukkende 3D- og Bluray 3D-diske i 3D.
• 3D  2D : Afspil altid Blu-ray 3D-diske i 2D.
Udelukkende 3D-diske afspilles ikke.
✎✎ BEMÆRK!
!! FORSIGTIG!
`` Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal du tilslutte
en 3D-enhed (3D-kompatibel AV-modtager eller
tv) med afspillerens HDMI OUT-port ved hjælp af et
højhastigheds HDMI-kabel. Tag 3D-briller på, før du
afspiller 3D-indholdet.
`` Afspilleren udsender kun 3D-signaler gennem
HDMI-kablet tilsluttet HDMI OUT-porten.
: Auto
Skærmstørrelse: 55 tommer
Generelt
Lader dig indtaste den aktuelle skærmstørrelse af
dit tv, så afspilleren kan justeres billedet i henhold
til skærmstørrelsen og vise et optimalt 3D-billede.
(For 3D-skærme, der er større end 116 inch, er
indstillingen 116 et sikkert valg.)
`` Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er
fastsat i overensstemmelse med den originale
3D-videos opløsning, kan du ikke ændre opløsningen
efter dine ønsker.
`` Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af
skærmstørrelse og justering af opløsning, virker
muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden.
`` Du skal bruge et HDMI-kabel med høj hastighed til
korrekt udsendelse af 3D-signalet.
`` Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran
tv'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46
tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen.
-- Anbring 3D-videoskærmen ved øjenniveau for at
opfange det bedste 3D-billede.
`` Hvis afspilleren er tilsluttet visse 3D-enheder, virker
3D-effekten muligvis ikke korrekt.
`` Denne afspiller kan ikke konvertere 2D-indhold til
3D.
`` Logoerne “Blu-ray 3D” og “Blu-ray 3D” er
varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
`` For visse 3D-diske skal du for at stoppe en film under
3D-afspilning trykke på knappen STOP (
) én
gang mere. Filmen stopper, og 3D-tilstanden bliver
deaktiveret.
Tryk på knappen STOP (
) en gang for at ændre
valget af en 3D-indstilling, når du afspiller en
3D-film. Menuen Blu-ray vises. Tryk på knappen
STOP (
) igen, og vælg derefter 3D-indst. i
menuen Blu-ray.
`` Afhængigt af indholdet og placeringen af billedet på
tv'ets skærm, vises der muligvis nogle lodrette sorte
streger i venstre side, højre side eller i begge sider.
30
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 30
2012-01-12 오전 9:48:35
✎✎ BEMÆRK!
`` Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige.
Det afhænger af disktypen.
`` Hvis du vælger et format og en mulighed, som er
forskellig fra tv-skærmens billedformat, kan billedet
muligvis se forvrænget ud.
`` Hvis du vælger 16:9 Original, viser tv'et muligvis 4:3
Pillarbox (sorte streger i begge sider).
Skærmstørr. for Smart Hub
Indstil Smart Hub-skærmen til den optimale
størrelse.
• Størrelse 1 : Skærmstørrelsen Smart Hub bliver
mindre end standardstørrelsen. Du kan se noget
sort ved skærmens sider.
• Størrelse 2 : Dette er standardstørrelsen for
Smart Hub. Afspilleren viser den normale
skærmstørrelse for Smart Hub.
• Størrelse 3 : Dette viser en større
skærmstørrelse for Smart Hub. Billedet er
muligvis for stort til tv-skærmen.
BD Wise er Samsungs nyeste funktion til
sammenkobling.
Når du tilslutter en Samsung-afspiller og et
Samsung-tv med BD Wise med hinanden via
HDMI, og BD Wise findes både på afspilleren og
tv'et, udsender afspilleren video ved BD/DVDdiskens videoopløsning og rammehastighed.
• Fra : Udgangsopløsningen forbliver fast ved
den opløsning, du tidligere har valgt i menuen
Opløsning, uanset diskens opløsning. Se
Opløsning nedenfor.
• Til : Afspilleren udsender video ved BD/
DVD-diskens oprindelige opløsning og
rammehastighed.
✎✎ BEMÆRK!
`` Når BD Wise er tændt, sættes indstillingen Opløsning
automatisk til BD Wise som standard, og BD Wise
vises i menuen Opløsning.
`` Hvis afspilleren sluttes til en enhed, der ikke
understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wisefunktionen.
`` For at BD Wise fungerer korrekt skal du indstille
menuen BD Wise på afspilleren og tv'et til Til.
Opløsning
Lader dig indstille udgangsopløsningen af
Component- og HDMI-videosignalet til Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p eller 576i/480i.
Tallet angiver antallet af videolinjer pr. ramme. i'et
og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv
scanning. Jo flere linjer, desto bedre kvalitet.
• Auto : Indstiller automatisk udgangsopløsningen
til det tilsluttede tv's maksimale opløsning.
• BD Wise : Indstiller automatisk opløsningen til
BD/DVD-diskens opløsning, hvis du har tilsluttet
afspilleren gennem HDMI med et tv med BD
Wise-funktionen. (BD Wise-menuemnet vises
kun, hvis BD Wise er indstillet på Til. Se BD
Wise ovenfor.)
• 1080p: Udsender 1080 linjer med progressiv video.
• 1080i : Udsender 1080 linjer med interlacet video.
• 720p : Udsender 720 linjer med progressiv video.
• 576p/480p : Udsender 576/480 linjer med
progressiv video.
• 576i/480i : Udsender 576/480 linjer med
interlacet video.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 31
Opsætning
Alt efter hvilket tv, du har, skal du muligvis justere
skærmstørrelseopsætningen.
• 16:9 Original : Vælg, hvis du tilslutter afspilleren
med en 16:9 tv-skærm. Afspilleren viser hele
indholdet i dens oprindelige formatforhold.
Indhold, der er formateret i 4:3, vises med sorte
streger i venstre og højre side.
• 16:9 Fuld : Vælg, hvis du tilslutter afspilleren
med en 16:9 tv-skærm. Hele indholdet fylder
hele skærmen. Indhold, der er formateret i 4:3,
strækkes.
• 4:3 Rektangel : Vælg, hvis du tilslutter
afspilleren med en 4:3 tv-skærm. Afspilleren
viser hele indholdet i dens oprindelige
formatforhold. Indhold, der er formateret i 16:9,
vises med sorte streger øverst og nederst.
• 4:3 Pan-Scan : Vælg, hvis du tilslutter
afspilleren med en 4:3 tv-skærm. 16:9 indhold
har de yderste dele i venstre og højre side
beskåret.
BD Wise (kun Samsung-afspillere)
05
TV-forhold
31
2012-01-12 오전 9:48:36
Opsætning
Opløsning alt efter udgangstilstanden
• Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/digitalt indhold
HDMI / tilsluttet
HDMI tilstand
Udgang
Opsætning
Komponent/
VIDEO-tilstand
Blu-ray-disk
E-indhold/
digitalt
indhold
VIDEO-tilstand
1080p
576i/480i
-
-
-
Maks.
Maks.
opløsning af opløsning af
tv-input
tv-input
576i/480i
-
-
-
1080p@24F 1080p@24F
480i
Opløsning af
Blu-ray-disk
Auto
1080p
Filmramme : Auto (24Fs)
1080i
720p
1080p
1080p
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
576p/480p
576i/480i
-
• DVD-afspilning
Udgang
Opsætning
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
32
Komponenttilstand
E-indhold/
digitalt
indhold
Blu-ray-disk
BD Wise
HDMI / ikke tilsluttet
720p
-
-
576i/480i
576i/480i
-
576i/480i
HDMI / tilsluttet
HDMI tilstand
576i/480i
Maks. opløsning af
tv-input
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI / ikke tilsluttet
VIDEO-tilstand
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
720p
576i/480i
-
576p/480p
Komponenttilstand
576i/480i
576p/480p
-
Komponent/
VIDEO-tilstand
1080p
1080i
-
-
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 32
2012-01-12 오전 9:48:36
`` Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har ændret
opløsningen, skal du fjerne alle diske og derefter
trykke på og holde knappen STOP (
) på
forsiden af afspilleren inde i mindst 5 sekunder.
Alle indstillingerne gendannes til fabriksstandarden.
Følg trinnene på forrige side for at få adgang til hver
funktion, og vælg den skærmopsætning, som dit tv
understøtter.
`` Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle
gemte bruger-BD-data.
`` Blu-ray-disken skal mindst have funktionen til 24
billeder for at kunne anvende tilstanden Filmramme
(24Fs).
`` Hvis begge HDMI- og Component-stik er tilsluttet,
og du kigger på Component output, fastsættes
opløsningen til 576i/480i.
`` Når HDMI-kablet ikke er tilsluttet, og videoudgangen
er i komponenttilstand, kan DivX-indhold med
kopibeskyttelse kun udsendes som 576i/480i.
HDMI-farveformat
Lader dig indstille farverumsformatet til HDMI
output, så det passer til den tilsluttede enheds
kapacitet (tv, skærm osv.).
• Auto : Indstiller automatisk afspilleren til det
optimale format, der understøttes af din enhed.
• YCbCr (4:4:4) : Hvis tv'et understøtter YCbCrfarverummet gennem HDMI, skal du vælge
denne indstilling for at udsende det normale
YCbCr-farvespektrum.
• RGB (Standard) : Vælg denne indstilling for at
udsende det normale RGB-farvespektrum.
• RGB (forbedret) : Hvis du har tilsluttet
afspilleren til en DVI-visningsenhed, som f.eks.
en skærm, skal du vælge denne indstilling for at
udsende det forbedrede RGB-farvespektrum.
Filmramme (24Fs)
Hvis du indstiller funktionen Filmramme (24Fs) til
Auto, kan du justere afspillerens HDMI-output
til 24 rammer pr. sekund for at få en forbedret
billedkvalitet.
Du kan kun få glæde af funktionen Filmramme
(24Fs) på et tv, som understøtter denne
rammehastighed. Du kan kun vælge Filmramme,
hvis afspilleren har en opløsningstilstand med et
HDMI-output på 1080i eller 1080p.
• Auto : Funktionen Filmramme (24Fs) virker.
• Fra : Funktionen Filmramme (24Fs) er slukket.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 33
Opsætning
`` Hvis det tilsluttede tv ikke understøtter filmrammer
eller den valgte opløsningen, vises meddelelsen “Hvis
der ikke vises noget billede efter valg af ‘Ja’, skal
du vente 15 sek. for at vende tilbage til den forrige
opløsning. Vil du ændre opløsningen?”.
Hvis du vælger Ja, blive tv-skærmen sort i 15
sekunder, hvorefter opløsningen automatisk vender
tilbage til det forrige valg.
05
✎✎ BEMÆRK!
33
2012-01-12 오전 9:48:36
Opsætning
HDMI dybe farver
Med denne funktion kan du udsende video fra
HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver
muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en
større farvedybde.
• Auto : Afspilleren udsender video med dybe
farver til et tilsluttet tv, som understøtter HDMI
dybe farver.
• Fra : Billedet udsendes uden dybe farver.
Still-tilstand
Lad os indstille den billedtype, som afspilleren
viser, når du sætter DVD-afspilningen på pause.
• Auto : Viser automatisk det bedste stillbillede,
afhængigt af indholdet.
• Ramme : Vælges ved pause i en scene med lidt
bevægelser.
• Felt : Vælges ved pause i en scene med meget
hurtige bevægelser.
Progressiv tilstand
Lyd
Digitalt output
Du indstiller Digitalt output, så den passer med
kapaciteten af den AV-modtager, du har tilsluttet
med afspilleren:
• PCM : Vælges, hvis du har tilsluttet en HDMIunderstøttet AV-modtager.
• Bitstream (ubehandlet) : Vælges, hvis du har
tilsluttet en HDMI-understøttet AV-modtager
med Dolby TrueHD- og DTS-HD Master Audiodekodningsfunktioner.
• Bitstream (DTS genindkodet) : Vælges, hvis
du har tilsluttet en AV-modtager ved hjælp af en
indgang til digital optisk lyd, som kan dekode
DTS.
• Bitstream (Dolby D genindkodet) : Vælges,
hvis du ikke har en HDMI-understøttet AVmodtager, men du har en AV-modtager med
Dolby Digital-dekodningsfunktioner.
Se tabellen til valg af digitalt output for yderligere
oplysninger. (Se side 35)
Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du ser
DVD’er.
• Auto : Vælg dette for at få afspilleren til
automatisk at vælge det bedste billede til den
DVD, du ser.
• Video : Vælges for at få den bedste billedkvalitet
ved koncerter eller tv-show på DVD’er.
34
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 34
2012-01-12 오전 9:48:36
Tilslutning
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Lydstream på Dolby TrueHD
Blu-ray-disk
DTS
Lyd-stream
på DVD
Definition til
Blu-ray-disk
Bitstream
(ubehandlet)
PCM
HDMIunderstøttet
AVmodtager
Op til PCM
7.1 kan.
Op til PCM
7.1 kan.
Op til PCM
7.1 kan.
Op til PCM
7.1 kan.
Op til PCM
5.1 kan.
DTS-HD High
Op til PCM
Resolution
5.1 kan.
Audio
DTS-HD
Op til PCM
Master Audio
5.1 kan.
PCM
PCM 2 kan.
Op til PCM
Dolby Digital
5.1 kan.
Op til PCM
DTS
5.1 kan.
Alle
Optisk
PCM 2 kan.
HDMIunderstøttet
AVmodtager
PCM
Optisk
PCM 2 kan.
Bitstream
(DTS
genindkodet)
HDMIunderstøttet
AV-modtager
eller optisk
DTS genkodet
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
DTS genkodet
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS genkodet
PCM 2 kan. Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS genkodet
PCM 2 kan.
DTS genkodet
PCM 2 kan.
DTS
DTS
DTS-HD High
PCM 2 kan. Resolution
DTS
Audio
DTS-HD
PCM 2 kan.
DTS
Master Audio
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2 kan.
DTS
DTS
Udsender kun
Afkoder hovedindholdslyd hovedindholdslyd, så din
og BONUSVIEW-lydAV-modtager kan afkode
stream sammen til PCMlydbit-stream.
lyd og tilføjer lydeffekter til
Du kan ikke høre
navigering.
BONUSVIEW-lyd eller
lydeffekter til navigering.
DTS genkodet
Bitstream
(Dolby D
genindkodet)
HDMIunderstøttet AVmodtager eller
optisk
Genkodet Dolby
Digital *
Genkodet Dolby
Digital *
Genkodet Dolby
Digital *
Genkodet Dolby
Digital *
Genkodet Dolby
Digital *
Genkodet Dolby
Digital *
PCM 2 kan.
Genkodet Dolby
Digital *
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Afkoder
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWlyd-stream sammen
til PCM-lyd,
tilføjer lydeffekter
til navigering og
genkoder derefter
PCM-lyd til DTSbitstream.
Afkoder
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWlyd-stream sammen
til PCM-lyd,
tilføjer lydeffekter
til navigering og
genkoder derefter
PCM-lyd til Dolby
Digital-bitstream
eller PCM.
DTS genkodet
Opsætning
Opsætning
05
Valg af digital udgang
* Hvis kilde-streamet er 2 kan. eller mono, anvendes indstillingen “Dolby D genindkodet” ikke. Outputtet
er PCM 2 kan..
Blu-ray-diske kan omfatte tre lyd-stream :
-- Hovedindholdslyd : Lydsporet til hovedindholdet.
-- BONUSVIEW-lyd : Ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
-- Lydeffekter til navigation : Når du vælger visse former for menunavigation, kan du måske høre
lydeffekter til navigation. Lydeffekter til navigation er forskellig på hver Blu-ray-disk.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 35
35
2012-01-12 오전 9:48:36
Opsætning
✎✎ BEMÆRK!
`` Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang,
ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj.
`` Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, tv) ikke er
kompatibel med komprimerede formater (Dolby
Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
`` Almindelige DVD’er har ikke BONUSVIEW-lyd og
lydeffekter til navigering.
`` Visse Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd og
lydeffekter til navigering.
`` Denne digitale udgangsopsætning påvirker ikke den
analoge (V/H) lyd eller HDMI-lydudgangen til tv’et.
Den påvirker den optiske udgang og HDMIlydudgangen, hvis din afspiller er tilsluttet en AVmodtager.
`` Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler
som PCM uanset valg af Digitalt output (PCM eller
Bitstream).
PCM-nedsampling
Her kan du tænde eller slukke for 48 kHz og 96
kHz PCM nedsampling.
• Fra : Vælg dette, hvis AV-modtageren, der er
sluttet til afspilleren, er 96 KHz-kompatibel.
• Til : Vælg dette, hvis AV-modtageren, der er
sluttet til afspilleren, ikke er 96 KHz-kompatibel.
96 kHz-signaler nedkonverteres til 48 kHz.
✎✎ BEMÆRK!
Dynamisk områdekontrol
Du kan lytte til lave lydstyrker, men stadig høre en
tydelig dialog.
Denne funktion er kun aktiv, når der detekteres et
Dolby Digital-signal.
• Auto : Dynamisk områdekontrol indstilles
automatisk baseret på informationen fra Dolby
TrueHD-lydsporet.
• Fra : Du kan nyde filmen med det dynamiske
standardområde.
• Til : Når filmlydspor afspilles ved lav lydstyrke
eller på små højttalere, kan systemet anvende
en passende komprimering for at gøre indhold
med lavt niveau tydeligere og forhindre
dramatiske passager i at blive for høje.
Downmixing-tilstand
Her kan du vælge, hvordan afspilleren downmixer
multikanalslyd til færre kanaler.
• Normal Stereo : Downmikser multikanalslyd til
to stereokanaler. Vælges ved tilslutning til udstyr,
der ikke understøtter virtual surround-funktioner,
som f.eks. Dolby Pro Logic.
• Surround-kompatibel : Downmikser
multikanalslyd til surroundkompatibel stereo.
Vælges ved tilslutning til udstyr, der understøtter
virtual surround-funktioner, som f.eks. Dolby Pro
Logic.
`` Selv om PCM-nedsampling er indstillet på Fra,
udsender visse diske kun nedsamplet lyd via de
optiske digitale udgange.
HDMI
• Hvis tv’et ikke er kompatibelt med
komprimerede flerkanals formater (Dolby Digital,
DTS), udsender afspilleren muligvis PCM 2 kan.
downmikset lyd, også selv om du har valgt
Bitstream (enten Re-encode eller Audiophile) i
opsætningsmenuen.
• Hvis dit tv ikke er kompatibelt med PCMsamplinghastigheder på over 48 kHz, udsender
afspilleren muligvis 48 kHz nedsamplet PCMlyd, også selv om du har indstillet PCMnedsampling til Fra.
36
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 36
2012-01-12 오전 9:48:36
Netværksindstilling
For at starte opsætningen af netværksforbindelsen
for din afspiller skal du følge disse trin:
1. Tryk på knapperne ◄► i menuen Hjem for at
vælge Indstill., og tryk derefter på knappen
ENTER.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Netvæk,
og tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Netværksindstilling, og tryk derefter på
knappen ENTER.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Kabel,
Trådløs (Generelt), WPS(PBC) eller One
Foot Connection, og tryk derefter på
knappen ENTER.
5. Hvis du har kabelnetværk, skal du gå til
Kabelnetværk nedenfor. Hvis du har et trådløst
netværk, skal du gå til Trådløst netværk på
side 38~40.
Opsætning af en kablet forbindelse - Auto
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Kabel.
Indstill.
Skærm
Lyd
Netværk
System
Sprog
Sikkerhed
Generelt
Support
Opsætning
Kontakt din internetleverandør for at få at vide,
om din IP-adresse er statisk eller dynamisk, før du
begynder. Hvis den er dynamisk, og du anvender
en kabelforbindelse eller trådløs forbindelse,
anbefaler vi, at du bruger de automatiske
procedurer. Hvis du anvender en trådløs
forbindelse, og din router har kapaciteten, kan du
bruge WPS(PBC) eller One Foot Connection.
Hvis din IP-adresse er statisk, skal du bruge
den manuelle opsætningsprocedure for både
kabelforbindelse og trådløs forbindelse.
Kablet netværk
05
Netværk
Netværksindstillinger
Vælg en ny netværkstilslutningstype.
Kabel
Trådløs
(Generelt)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Tilslut til et netværk ved brug af LAN-kabel. Kontrollér,
at LAN-kablet er tilsluttet.
> Flyt " Enter ' Retur
2. Tryk på knappen ENTER.
Skærmbilledet Netværksstatus vises.
Afspilleren tilsluttes netværket, efter at
netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.
Opsætning af en kablet forbindelse - Manuel
Hvis du har en statisk IP-adresse eller Auto
Setting ikke virker, skal du indstille værdierne for
netværksindstillingerne manuelt.
For at få vist værdierne til netværksindstillingerne
skal du fra de fleste Windows-computere følge
disse trin:
ƒƒ Windows XP
1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre
på Windows-skrivebordet.
2. Klik på Status i pop-up-menuen.
3. Klik på fanen Understøttelse i den dialogboks,
der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Understøttelse.
Netværksindstillingerne vises.
ƒƒ Windows 7
1. Klik på netværksikonet nederst til højre på
Windows-skrivebordet.
2. Klik på Netværks- og delingscenter i pop-upmenuen.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 37
37
2012-01-12 오전 9:48:36
Opsætning
3. I den dialogboks, der vises, Klik på LANforbindelse eller Trådløs netværksforbindelse,
afhængigt af din netværkstilslutning.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen
Understøttelse. Netværksindstillingerne vises.
✎✎ BEMÆRK!
`` Afhængigt af din Windows-version kan informationerne
være anderledes.
Følg disse trin for at indtaste
netværksindstillingerne i din afspiller:
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Kabel,
og tryk derefter på knappen ENTER.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge
IP-indstil., og tryk derefter på knappen ENTER.
3. På skærmbilledet Netværksstatus skal du
vælge Annuller og derefter trykke på Enter.
Indstill.
Skærm
Lyd
Netværk
System
Sprog
Sikkerhed
Generelt
IP-indstil.
IP-tilstandManuel
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
DNS-tilstandManuel
IP-adresse
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Support
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Flyt " Enter ' Retur
4. Tryk på knappen ENTER for at vælge IPtilstand.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Manuel,
og tryk derefter på knappen ENTER.
6. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
indtastningsfelt (IP-addresse).
7. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at
indtaste tal.
8. Når du er færdig med et felt, skal du trykke på
knappen ► for at flytte til næste felt.
Du kan også bruge de andre pileknapper til at
flytte op, ned og tilbage.
9. Indtast værdierne i IP-adresse, Subnet Mask
og Gateway.
10. Tryk på knappen ▼ for at gå til DNS-tilstand.
11. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
DNS-indtastningsfelt. Indtast tallene som
herover.
12. Tryk på knappen ENTER for at vælge OK.
Skærmbilledet Netværksstatus vises.
Afspilleren tilsluttes netværket, efter at
netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.
Trådløst netværk
Du kan opsætte et trådløst netværk på tre måder:
• Trådløs (Generelt)
• Ved brug af WPS(PBC)
• One Foot Connection
Trådløs (Generelt) omfatter
opsætningsprocedurerne Automatisk og Manuel.
Opsætning af den trådløse
netværksforbindelse - Auto
De fleste trådløse netværk har et ekstra
sikkerhedssystem, der kræver, at enheder, der
bruger netværket, skal overføre en krypteret
sikkerhedskode, kaldet en adgangs- eller
sikkerhedsnøgle. Sikkerhedsnøglen er baseret på en
“Pass Phrase”, typisk et ord eller en række bogstaver
og tal med en angiven længde, som du blev bedt
om at indtaste, da du indstillede sikkerheden til det
trådløse netværk. Hvis du bruger denne metode
ved indstilling af netværksforbindelsen og har en
sikkerhedsnøgle til dit trådløse netværk, skal du
indtaste din “Pass Phrase” under den automatiske
opsætningsprocedure.
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Trådløs
(Generelt).
Indstill.
Netværksindstillinger
Skærm
Vælg en ny netværkstilslutningstype.
Lyd
Netværk
System
Kabel
Trådløs
(Generelt)
Sikkerhed
WPS(PBC)
Generelt
One Foot
Support Connection
Sprog
Indstil det trådløse netværk ved at vælge din trådløse
router. Du skal måske indtaste sikkerhedsnøgle. Det
afhænger af indstillinger på den trådløse router.
> Flyt " Enter ' Retur
2. Tryk på knappen ENTER.
Når du har gjort det, vises en liste over
tilgængelige netværk.
38
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 38
2012-01-12 오전 9:48:36
Skærm
Lyd
Netværk
System
Sprog
Sikkerhed
Generelt
Support
Netværksindstillinger
Indtast sikkerhedsnøgle.
0 indt.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
m
n
o
p
q
r
7
8
9
g
s
h
a/A
t
i
u
*
j
v
k
Slet
w
l
x
4
y
Mellemrum
5
z
6
0
Udført
a Tidlig. m Flyt " Enter ' Retur
✎✎ BEMÆRK!
`` Du bør kunne finde din "Pass Phrase" på de
opsætningsbilleder, du anvendte, da du indstillede
din router eller dit modem.
5. Når udført, Tryk én gang på den GRØNNE
knap (B) på din fjernbetjening, eller tryk på
knapperne ▲▼◄► for at flytte markøren til
Udført, og tryk derefter på knappen ENTER.
Skærmbilledet Netværksstatus vises.
Afspilleren tilsluttes netværket, efter at
netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.
Opsætning af den trådløse
netværksforbindelse - Manuel
Hvis den automatiske indstilling ikke virker, skal
du indtaste værdierne til netværkindstillingerne
manuelt.
For at få vist værdierne til netværksindstillingerne
skal du fra de fleste Windows-computere følge
disse trin:
ƒƒ Windows XP
1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre
på Windows-skrivebordet.
2. Klik på Status i pop-up-menuen.
3. Klik på fanen Understøttelse i den dialogboks,
der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Understøttelse.
Netværksindstillingerne vises.
1. Klik på netværksikonet nederst til højre på
Windows-skrivebordet.
2. Klik på Netværks- og delingscenter i pop-upmenuen.
3. I den dialogboks, der vises, Klik på LANforbindelse eller Trådløs netværksforbindelse,
afhængigt af din netværkstilslutning.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen
Understøttelse. Netværksindstillingerne vises.
✎✎ BEMÆRK!
`` Afhængigt af din Windows-version kan informationerne
være anderledes.
Følg disse trin for at indtaste netværksindstillingerne
i din afspiller:
1. Følg proceduren i trin 1-4 under ‘Opsætning
af den trådløse netværksforbindelse - Auto’.
2. Når udført, Tryk én gang på den GRØNNE
knap (B) på din fjernbetjening, eller tryk på
knapperne ▲▼◄► for at flytte markøren til
Udført, og tryk derefter på knappen ENTER.
Skærmbilledet Netværksstatus vises.
Indstill.
Skærm
Lyd
Netværk
System
Sprog
Sikkerhed
Generelt
Support
IP-indstil.
IP-tilstandManuel
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
DNS-tilstandManuel
IP-adresse
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Flyt " Enter ' Retur
3. På skærmbilledet Netværksstatus skal du
vælge Annuller og derefter trykke på Enter.
4. Tryk på knapperne ◄► for at vælge
IP-indstil., og tryk derefter på knappen ENTER.
5. Tryk på knappen ENTER for at vælge IPtilstand.
6. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Manuel,
og tryk derefter på knappen ENTER.
7. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
indtastningsfelt (IP-addresse).
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 39
Opsætning
Indstill.
ƒƒ Windows 7
05
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede netværk, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Skærmbilledet Sikkerhed vises.
4. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets
“Pass Phrase”. Indtast tallene direkte ved brug
af fjernbetjeningen.
For at vælge et bogstav skal du trykke på
knapperne ▲▼◄► eller flytte markøren og
derefter trykke på knappen ENTER.
39
2012-01-12 오전 9:48:37
Opsætning
8. Brug talknapperne til at indtaste tal.
9. Når du er færdig med et felt, skal du trykke på
knappen ► for at flytte til næste felt.
Du kan også bruge de andre pileknapper til at
flytte op, ned og tilbage.
10. Indtast værdierne i IP-adresse, Subnet Mask
og Gateway.
11. Tryk på knappen ▼ for at gå til DNS-tilstand.
12. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første
DNS-indtastningsfelt. Indtast tallene som
herover.
13. Tryk på knappen OK.
14. Skærmbilledet Netværksstatus vises.
Afspilleren tilsluttes netværket, efter at
netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.
WPS(PBC)
Den nemmeste måde til opsætning af den trådløse
netværksforbindelse er at anvende funktionen
WPS(PBC) eller One Foot Connection.
Følg følgende trin, hvis din trådløse router er
udstyret med knappen WPS(PBC):
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge WPS(PBC).
Indstill.
Netværksindstillinger
Skærm
Vælg en ny netværkstilslutningstype.
Lyd
Netværk
System
Kabel
Trådløs
(Generelt)
Sikkerhed
WPS(PBC)
Generelt
One Foot
Support Connection
Sprog
Tilslut nemt til den trådløse router ved at trykke på
knappen WPS(PBC). Vælges, hvis din trådløse router
understøtter PBC (Push Button Configuration).
> Flyt " Enter ' Retur
One Foot Connection
Du kan installere den trådløse forbindelse
automatisk, hvis du har en trådløs router fra
Samsung, som understøtter One Foot Connection.
Følg disse trin for at tilslutte ved brug af funktionen
One Foot Connection:
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge One
Foot Connection.
Indstill.
Netværksindstillinger
Skærm
Vælg en ny netværkstilslutningstype.
Lyd
Netværk
System
3. Tryk på knappen WPS(PBC) på din router
inden for to minutter. Din afspiller henter
automatisk alle nødvendige værdier til
netværksindstillingen og slutter til dit netværk.
Opret automatisk forbindelse til trådløse netværk, hvis din
trådløse router understøtter One Foot Connection.
Vælg denne forbindelsestype, efter du har placeret
den trådløse router inden for 25 cm fra en Samsung
trådløse LAN-adapter.
> Flyt " Enter ' Retur
2. Tryk på knappen ENTER.
3. Anbring den trådløse router fra Samsung
inden for 25 cm af din afspiller for at tilslutte
den.
4. Vent, indtil forbindelsen er oprettet automatisk.
Netværksstatus
Kontrollér, om der er oprette forbindelse til
netværket og internettet.
Indstill.
Netværksstatus
Skærm
Lyd
2. Tryk på knappen ENTER.
Kabel
Trådløs
(Generelt)
Sikkerhed
WPS(PBC)
Generelt
One Foot
Support Connection
Sprog
Netværk
System
KT_WLAN
Sprog Internettet er tilsluttet korrekt.
MAC adresse
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP-adresse0.0.0.0
Subnet Mask
0.0.0.0
Gateway0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
Hvis du har et problem med at bruge internettjenesten, så kontakt din
internetleverandør.
Sikkerhed
Generelt
SupportNetværksindstillinger
IP-indstil.
Prøv igen
OK
< Flyt " Enter ' Retur
4. Skærmbilledet Netværksstatus vises.
Afspilleren tilsluttes netværket, efter at
netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.
40
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 40
2012-01-12 오전 9:48:37
✎✎ BEMÆRK!
`` Hvad er et gyldigt certifikat?
Når afspilleren bruger BD-LIVE til at sende data til
disken og anmode serveren om at certificere disken,
anvender serveren de overførte data til at kontrollere,
om disken er gyldig, og sender certifikatet tilbage til
afspilleren.
`` Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens
du anvender BD-LIVE-indhold.
System
Startindstilling
Med startindstillinger kan du indstille sprog, tvformatforhold, netværksindstillinger mv.
For flere informationer om indstillingerne skal du se
den tilhørende sektion i denne brugervejledning..
(Se side 28~45)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en praktisk funktion, der gør det muligt
at kæde betjening til andre Samsung-afspillere
med funktionen Anynet+.
For at anvende denne funktion skal du slutte
denne afspiller til et Samsung-tv med et HDMIkabel.
Når Anynet+ er tændt, kan du betjene denne
afspiller ved hjælp af en Samsung tv-fjernbetjening
og starte diskafspilningen ved blot at trykke på
knappen PLAY (
) på tv'ets fjernbetjening.
Se brugervejledningen til tv’et for at få flere
oplysninger.
• Fra : Anynet+-funktionerne virker ikke.
• Til : Anynet+-funktionerne virker.
`` Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke
understøtter CEC.
`` Hvis dit Samsung-tv er forsynet med Anynet+ logoet,
understøtter det funktionen Anynet+.
`` Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det
afhænger af dit tv.
Se brugervejledningen til tv’et for at få flere
oplysninger.
BD-datastyring
Lader dig styre det indhentede indhold, som
du fik adgang til gennem en Blu-ray-disk, der
understøtter BD-LIVE-tjenesten, og er lagret på en
vedhæftet flashhukommelsesenhed.
Du kan kontrollere enhedsinformationerne, inkl.
lagringsstørrelse, slette BD Data eller ændre
flashhukommelsesenheden.
Information for skærmbilledet BD-datastyring:
• Størrelse i alt : Samlet hukommelsesstørrelse
for enheden.
• Tilgængelig størrelse : Tilgængelig
hukommelse i enheden.
✎✎ BEMÆRK!
`` I ekstern hukommelsestilstand standses
diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USBenheden under afspilningen.
`` Kun USB-enheder, der er formateret med FATfilsystemet (DOS 8.3 enhedsetiket), er understøttet.
Vi anbefaler, at du anvender USB-enheder, der
understøtter USB 2.0-protokollen med en læse/
skrivehastighed på mindst 4 MB/sek.
`` Funktionen til genoptagelse af afspilning
fungerer muligvis ikke, når du har formateret
lagringsenheden.
`` Den samlede størrelse af BD-datastyring kan variere,
afhængigt af betingelserne.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 41
Opsætning
Vælg eller fravælg denne indstilling for at tillade
eller ikke tillade en internetforbindelse, når du
bruger BD-LIVE-tjenesten.
• Tillad (alle) : Internetforbindelsen vil blive tilladt
til alt BD-LIVE-indhold.
• Tillad (kun gyldig) : Internetforbindelsen vil kun
blive tilladt til BD-LIVE-indhold, der indeholder et
gyldigt certifikat.
• Forbyd : Ingen internetforbindelse vil blive tilladt
til noget BD-LIVE-indhold.
✎✎ BEMÆRK!
05
BD-Live-internetforbindelse
41
2012-01-12 오전 9:48:37
Opsætning
Tidszone
Du kan angive tidszonen, der gælder for dit område.
Indstill.
Skærm
Lyd
Tidszone
Netværk
System
Sprog
Sikkerhed
Generelt
Support
GMT + 00:00
London, Lissabon, Casablanca
< Skift " Gem ' Retur
DivX® Video på kommando
Se DivX® VOD-registreringskoderne, der skal
købes til afspilning af DivX® VOD-indhold.
Nulst.
Alle indstillinger vender tilbage til standard,
undtagen netværks- og Smart Hub-indstillinger.
✎✎ BEMÆRK!
`` Standardadgangskoden er 0000.
Sprog
Du kan vælge det sprog, du foretrækker til menuen
Hjem, diskmenuen mv.
• Skærmmenu : Indstiller sproget til
skærmmenuvisninger.
• Diskmenu : Indstiller sproget til diskmenuvisninger.
• Lyd : Indstiller sproget til disklyd.
• Undertekst : Indstiller sproget til diskundertekster.
✎✎ BEMÆRK!
`` Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter
det.
Sikkerhed
Denne funktion virker sammen med Blu-ray- og
DVD-diske, som er blevet tildelt et aldersnivea eller
et tal, der angiver indholdets modenhedsniveau.
Disse tal hjælper dig med at styre de Blu-ray- og
DVD-diske, som familien må se.
Vælg et aldersniveau, du vil indstille for BDspærringsniveauet og et censurniveau, du vil
indstille for DVD'ens spærringsniveau. Afspilleren
afspiller kun Blu-ray-diske, der er angivet ved eller
under aldersniveauet, og DVD-diske, der er ligger
under talangivelsen, med mindre der indtastes en
adgangskode.
Højere tal angiver en mere voksent indhold.
BD-spærringsniveau
Forbyd afspilning af Blu-ray-diske med bestemte
aldersniveauer, med mindre der indtastes en
adgangskode.
DVD-spærringsniveau
Forbyd afspilning af DVD-diske med bestemte
talangivelser, med mindre der indtastes en
adgangskode.
Skift adgangskode
Skifter den 4-cifrede adgangskode, der anvendes
ved adgang til sikkerhedsfunktioner.
Hvis du glemmer din adgangskode
1. Fjern disken.
2. Tryk på og hold knappen STOP (
) på
frontpanelet inde i mindst 5 sekunder.
Alle indstillingerne vender tilbage til
fabriksstandarden.
✎✎ BEMÆRK!
`` Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle
de brugerdata, der er gemt i BD-data.
42
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 42
2012-01-12 오전 9:48:38
Skift frontpanelets lysstyrke.
• Auto : Dæmpes under afspilning.
• Uklar : Dæmper displayvinduet.
• Lys : Oplyser displayvinduet.
Netværksfjernbetjening
Med funktionen Netværkfjernbetjening kan du
styre din Blu-ray-diskafspiller fra en fjernbetjent
enhed, som f.eks. en SmartPhone, via en trådløs
forbindelse til dit LAN.
Følg disse trin for at bruge funktionen
Netværkfjernbetjening:
1. Vælg Til i menuen Netværkfjernbetjening.
2. Installér Samsungs program til fjernstyring
af netværket for at styre afspilleren på din
kompatible bærbare enhed.
3. Sørg for, at din bærbare enhed og afspilleren
er tilsluttet samme trådløse router.
4. Start programmet på din bærbare enhed.
Programmet burde kunne finde afspilleren og
vise den på en liste.
5. Vælg afspilleren.
6. Hvis dette er første gang, du bruger
funktionen, bliver du anmodet om at tillade
eller nægte fjernstyring af afspilleren. Vælg
Tillad.
7. Følg de anvisninger, som fulgte med
programmet til styring af afspilleren.
Softwareopgradering
I menuen Softwareopgradering kan du opgradere
afspillerens software til forbedring af ydeevnen
eller til ekstra tjenester.
Opsætning
Forreste skærm
Support
05
Generelt
Af internet
Følg disse trin for at opgradere via internettet:
1. Vælg Af internet og tryk derefter på knappen
ENTER. Meddelelsen "Opretter forbindelse til
serveren" vises.
2. Hvis der er en download til rådighed, vises
der en pop-up-meddelsen Download og en
proceslinje, og downloadningen starter.
3. Når downloadningen er fuldført, vises vinduet
Forespørgsel om opgradering med tre
muligheder, Opgrader nu, Opgrader senere
eller Opgrader ikke.
4. Hvis du vælger Opgrader nu, opgraderer
afspilleren softwaren, slukker og tænder
derefter automatisk.
5. Hvis du ikke foretager et valg inden for 1
minut eller vælger Opgrader senere, lagrer
afspilleren den nye, opgraderede software. Du
kan opgradere software senere ved at bruge
funktionen Via Download.
6. Hvis du vælger Opgrader ikke, annullerer
afspilleren opgraderingen.
✎✎ BEMÆRK!
`` Afspilleren skal være tilsluttet internettet ved hjælp
af funktionen Via internet.
`` Opgraderingen er fuldført, når afspilleren slukkes og
tændes igen af sig selv.
`` Sluk aldrig manuelt for afspilleren under
opdateringsprocessen.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 43
43
2012-01-12 오전 9:48:38
Opsætning
`` Samsung Electronics har ikke noget juridisk
ansvar for afspillerens fejlfunktion, der skyldes
en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres
uopmærksomhed under softwareopgradering.
`` Hvis du vil annullere opgraderingen, mens
opgraderingssoftwaren downloades, skal du trykke
på knappen ENTER.
Via USB
Følg disse trin for at opgradere via USB:
1. Besøg www.samsung.com/bluraysupport.
2. Download zip-filen med den nyeste USBsoftwareopgradering på din computer.
3. Udpak zip-filen på computeren. Der burde nu
være en mappe med samme navn som zipfilen.
4. Kopiér mappen til en USB-lagerenhed.
5. Sørg for, at diskbakken er tom, og indsæt
derefter USB-lagerenheden i afspillerens USBport.
6. Gå til Indstill. > Support >
Softwareopgradering i afspillerens menu.
7. Vælg Via USB.
✎✎ BEMÆRK!
`` Diskbakken skal være tom, når du opgraderer
softwaren med USB-værtsstikket.
`` Når systemopgraderingen er udført, kan
du kontrollere softwaredetaljerne i menuen
Softwareopgradering.
`` Afspilleren må ikke slukkes under
softwareopgraderingen. Det kan bevirke, at
afspilleren ikke fungerer korrekt.
`` Softwareopgraderinger med USB-værtsstikk må kun
udføres med en USB-flashhukommelse.
Via disk
Følg disse trin for at opgradere via disk:
1. Besøg www.samsung.com/bluraysupport.
2. Download zip-filen med den nyeste
disksoftwareopgradering på din computer.
3. Udpak zip-filen på computeren. Der burde nu
være en mappe med samme navn som zipfilen.
4. Skriv mappen til en disk. Vi anbefaler en CD-R
eller DVD-R.
44
5. Finalisér disken, før du fjerner den fra
computeren.
6. Indsæt disken i afspilleren.
7. Gå til Indstill. > Support > Softwareopgradering
i afspillerens menu.
8. Vælg Via disk.
✎✎ BEMÆRK!
`` Når systemopgraderingen er udført, kan
du kontrollere softwaredetaljerne i menuen
Softwareopgradering.
`` Afspilleren må ikke slukkes under
softwareopgraderingen. Det kan bevirke, at
afspilleren ikke fungerer korrekt.
Via Download
Med indstillingen Via Download kan du opgradere
en fil, som afspilleren tidligere har downloadet,
men hvor du besluttede ikke at installere med det
samme, eller en fil, som afspilleren downloadede,
mens den var i standby (Se Download i
standbytilstand nedenfor).
Følg disse trin for at opgradere Via Download:
1. Hvis opgraderingssoftwaren er blevet downloadet,
kan du se softwareversionsnummeret til højre for
Via Download.
2. Vælg Via Download, og tryk derefter på
knappen ENTER.
3. Afspilleren viser en meddelelse, hvor du
bliver spurgt, om du vil opgradere. Vælg Ja.
Afspilleren begynder at opgradere.
4. Når opgraderingen er fuldført, slukkes
afspilleren automatisk og tændes igen.
✎✎ BEMÆRK!
`` Når systemopgraderingen er udført, kan
du kontrollere softwaredetaljerne i menuen
Softwareopgradering.
`` Afspilleren må ikke slukkes under
softwareopgraderingen. Det kan bevirke, at
afspilleren ikke fungerer korrekt.
Download i standbytilst.
Du kan vælge funktionen Download i
standbytilst. så afspilleren downloader nye
opgraderingssoftware, når den er i standbytilstand.
I standbytilstand er afspilleren slukket, mens dens
internetforbindelse er aktiveret. På denne måde
kan afspilleren opgradere software automatisk,
når du ikke bruger afspilleren.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 44
2012-01-12 오전 9:48:38
05
Følg disse trin for at indstille funktionen Download
i standbytilst.:
Opsætning
1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Download i standbytilst., og tryk derefter på
knappen ENTER.
2. Vælg Til eller Fra.
• Fra : Hvis du vælger Fra, sender afspilleren
en pop-up-meddelelse, når en ny
opgraderingssoftware er tilgængelig.
• Til : Hvis du vælger Til, downloader
afspilleren automatisk ny
opgraderingssoftware, når afspilleren er
slukket og i standbytilstand. Hvis afspilleren
downloader ny opgraderingssoftware, bliver
du spurgt, om du vil installere softwaren,
næste gang afspilleresn bliver tændt.
✎✎ BEMÆRK!
`` Før du kan bruge funktionen Download i standbytilst.,
skal afspilleren tilsluttes internettet.
Kontakt Samsung
Indeholder kontaktoplysninger for hælp til
afspilleren.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 45
45
2012-01-12 오전 9:48:38
Grundlæggende funktioner
Afspilning af en video
Diskstruktur
Indholdet på diske er oftest opdelt således.
Afspilning
1. Tryk på knappen ÅBN/LUK (
diskbakken.
) for at åbne
2. Anbring forsigtigt en disk i skuffen med
mærkatsiden opad.
• Blu-ray-disk, DVD-VIDEO
titel 1
kapitel 1
kapitel 2
kapitel 1
titel 2
kapitel 2
kapitel 3
spor 3
spor 4
spor 5
• Lyd-cd (CD-DA)
spor 1
3. Tryk på knappen ÅBN/LUK (
diskbakken.
4. Tryk på knappen PLAY (
) for at lukke
) button.
Afspilningsknapper
PLAY (
)
STOP (
)
PAUSE (
spor 2
• MP3, WMA, DivX, MKV og MP4
mappe (gruppe) 1
fil 1
fil 2
fil 1
mappe (gruppe) 2
fil 2
fil 3
Starter afspilning.
)
✎✎ BEMÆRK!
Stopper afspilning.
• Hvis du trykker en gang på knappen:
Stoppositionen huskes.
• Hvis du trykker to gange på knappen:
Stoppositionen huskes ikke.
Sætter afspilningen på pause.
`` Hvis du trykker på knappen STOP (
) en gang
lagres stoppositionen muligvis ikke for visse diske.
`` Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller
mere trækker på afspillerens kapacitet, og de kan
stoppe midt i afspilningen.
Brug af diskmenuen/titelmenuen/
pop-up-menuen
Brug af diskmenuen
hZ
1. Tryk under afspilning på knappen
DISC MENU på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at
foretage et valg, og tryk derefter på
knappen ENTER.
✎✎ BEMÆRK!
`` Afhængig af disken kan menupunkterne variere, og
denne menu er muligvis ikke tilgængelig.
46
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 46
2012-01-12 오전 9:48:38
1. Tryk under afspilning på knappen
TITLE MENU på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at
foretage det ønskede valg, og tryk
derefter på knappen ENTER.
Søgning efter en ønsket scene
✎✎ BEMÆRK!
`` Afhængig af disken kan menupunkterne variere, og
denne menu er muligvis ikke tilgængelig.
Afspilning af titellisten
z
1. Tryk under afspilning på knappen
DISC MENU eller TITLE MENU.
2. Tryk påknapperne ▲▼ for at vælge
et punkt på titellisten, du vil afspille,
og tryk derefter på knappen ENTER.
`` Hvis din disk har en afspilningsliste, skal du trykke
på den GRØN (B) knap for at gå til afspilningslisten.
h
1. Tryk under afspilning på knappen
POPUP MENU på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► eller
knappen ENTER for at vælge den ønskede
menu.
✎✎ BEMÆRK!
hzZyx
• Tryk under afspilning på knappen SØG (
Hver gang du trykker på knappen SØG (
skifter afspilningshastigheden således:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
`` Afhængig af disken kan menupunkterne variere, og
denne menu er muligvis ikke tilgængelig.
)1)2)3
(1(2(3
• Tryk på knappen PLAY (
) for at vende tilbage
til normal afspilningshastighed.
✎✎ BEMÆRK!
`` Afspilleren afspiller ikke lyd under søgning.
Spring kapitler over
hzZyx
• Tryk under afspilning på knappen SKIP (
).
Hvis du trykker på knappen SKIP (
), flytter
disken til næste kapitel.
Hvis du trykker på knappen SKIP (
),
flytter disken til begyndelsen af kapitlet. Ved et
yderligere tryk flytter disken til begyndelsen af
forrige kapitel.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 47
).
),
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
DivX, MKV, MP4
✎✎ BEMÆRK!
Brug af pop-op-menuen
Under afspilning kan du hurtigt søge gennem et
kapitel eller et nummer og bruge funktionen Spr.
over til at springe til det næste valg.
Grundlæggende funktioner
Z
Brug af søgnings- og overspringningsfunktionerne
06
Brug af titelmenuen
47
2012-01-12 오전 9:48:38
Grundlæggende funktioner
Gentagelse af afspilning
Gentagelse af titel eller kapitel
hzZy
Gentagelse af disktitel eller -kapitel.
Afhængigt af disken er funktionen Gentag muligvis
ikke tilgængelig.
1. Tryk under afspilning på knappen
REPEAT på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Kapitel
eller Titel, og tryk derefter på knappen
ENTER.
3. Tryk på knappen REPEAT igen for at vende
tilbage til normal afspilning.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Fra, og
tryk derefter på knappen ENTER.
Gentagelse af sektionen
hzZy
1. Tryk under afspilning på knappen
REPEAT på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Gentag
A-B.
Afspilning i slowmotion/
trinvis afspilning
Afspilning i slowmotion
hzZyx
• Tryk i pausetilstand på knappen SØG (
).
Hver gang du trykker på knappen SØG (
),
skifter afspilningshastigheden således:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Tryk på knappen PLAY (
) for at vende tilbage
til normal afspilningshastighed.
✎✎ BEMÆRK!
`` Afspilleren afspiller ikke lyd under søgning.
Trinvis afspilning
hzZyx
• Tryk i pausetilstand på knappen PAUSE (
).
Hver gang du trykker på knappen PAUSE (
),
vises der en ny ramme.
• Tryk på knappen PLAY (
) for at vende tilbage
til normal afspilningshastighed.
✎✎ BEMÆRK!
`` Afspilleren afspiller ikke lyd under trintilstand.
3. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor
gentagelsen skal starte (A).
4. Tryk på knappen ENTER på det sted, hvor
gentagelsen skal stoppe (B).
5. Tryk på knappen REPEAT igen for at vende
tilbage til normal afspilning.
6. Tryk på knappen ENTER.
✎✎ BEMÆRK!
`` Hvis du indstiller punktet (B), inden der er gået fem
sekunder, vises forbudsmærket.
`` Afhængig af disken kan menuemnerne variere, og
denne menu er muligvis ikke tilgængelig.
48
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 48
2012-01-12 오전 9:48:39
• Menuskærmen Værktøj
hzZy
Med denne funktion kan du indstille videokvaliteten,
når afspilleren tilsluttes et tv.
1. Tryk under afspilning på knappen TOOLS.
Værktøj
Titelsøgning1/2
Kapitelsøgning: 1/20
Tidssøgning
:00:00:13/01:34:37
Celá obrazovka
:
Originál
Billedindstilling: Normal
Lyd
: 1/1 JPN 2CH
Undertekst
:
0/2 Fra
Vinkel
:1/1
BONUSVIEW-video:
Fra
BONUSVIEW-audio :
0/1 Fra
< Skift
" Enter ' Retur
✎✎ BEMÆRK!
`` Afhængigt af disken ser menuen Værktøj muligvis
anderledes ud.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Billedindstilling, og tryk derefter på knappen
ENTER.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge de
ønskede Billedindstilling, og tryk derefter på
knappen ENTER.
• Dynamisk : Vælg denne indstilling for at
øge skarpheden.
• Normal : Vælg denne indstilling for at få vist
de fleste programmer.
• Film : Dette er den bedste indstilling til at se
film.
• Bruger : Du kan justere funktionerne til
skarphed og støjreduktion.
Flytning direkte til en ønsket scene
✎✎ BEMÆRK!
1. Tryk under afspilning på knappen TOOLS.
Valg af lydsprog
hzZy
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Titelsøgning, Kapitelsøgning eller
Tidssøgning.
3. Tryk på knappen ◄► eller en talknap for at
vælge den ønskede titel, kapitel eller tid, og
tryk derefter på knappen ENTER.
Skift til fuld skærm
1. Tryk under afspilning på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Gentagtilstand.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge den
ønskede tilstand.
✎✎ BEMÆRK!
`` Denne funktion er tilgængelig, når tv-forholdet er
16:9 fuld. (Se side 31)
`` Hvis du bruger BD wise-funktionen, vises denne
menu ikke.
hzZx
Du kan også anvende denne funktion
ved at trykke på knappen AUDIO på
fjernbetjeningen.
1. Tryk under afspilning på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Lyd.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge det
ønskede lydsprog.
✎✎ BEMÆRK!
`` Indikatoren ◄► vises ikke på skærmen, hvis
BONUSVIEW-sektionen ikke indeholder nogen
lydindstillinger for BONUSVIEW.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 49
Grundlæggende funktioner
Under afspilning kan du betjene
diskmenuen ved at trykke på knappen
TOOLS.
Valg af billedindstillinger
06
Brug af knappen TOOLS
49
2012-01-12 오전 9:48:39
Grundlæggende funktioner
`` Information om hovedindhold/BONUSVIEW-tilstanden
vises også, hvis Blu-ray Disc har en BONUSVIEWsektion.
Tryk på knappen ◄► for at skifte mellem
hovedindholdet og BONUSVIEW- lydtilstande.
`` De sprog, der er tilgængelige gennem funktionen
Lydsprog, afhænger af de sprog, der er indkodet på
disken. Denne funktion eller visse sprog er muligvis
ikke tilgængeligt.
`` En Blu-ray-disk kan indeholde op til 32 lydsprog. En
DVD kan indeholde op til 8.
`` Nogle Blu-ray-diske giver dig mulighed for at vælge
enten PCM eller Dolby Digital-lydspor på engelsk.
`` Hvis du trykker på knappen AUDIO på
fjernbetjeningen, vises lydlinjen.
Tryk på knappen RETURN for at fjerne lydlinjen.
Valg af undertekstsprog
hZx
Du kan også anvende denne funktion
ved at trykke på knappen SUBTITLE
på fjernbetjeningen.
1. Tryk under afspilning på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Undertekst.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge det
ønskede sprog til undertekster.
✎✎ BEMÆRK!
`` Afhængigt af Blu-ray-disken/DVD'en, kan du muligvis
ændre den ønskede undertekst i diskmenuen.
Tryk på knappen DISC MENU.
`` Funktionen afhænger af valget af undertekster, der
er kodet på disken, og den fungerer derfor muligvis
ikke på alle Blu-ray-diske/DVD'er.
`` En Blu-ray-disk kan indeholde op til 255
undertekstsprog. En DVD kan indeholde op til 32.
`` Denne funktion ændrer både de primære og
sekundære undertekster samtidig.
`` Det samlede antal primære og sekundære undertekster
vises.
`` Hvis du trykker på knappen SUBTITLE på
fjernbetjeningen, vises lydlinjen.
Tryk på knappen RETURN for at fjerne lydlinjen.
Ændring af kameravinkel
hZ
Når en Blu-ray-disk/dvd indeholder flere vinkler
af en bestemt scene, kan du bruge funktionen
VINKEL.
1. Tryk under afspilning på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Vinkel.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge den
ønskede vinkel.
Indstilling af BONUSVIEW
h
Med funktionen BONUSVIEW kan du få vist
yderligere indhold (som f.eks. kommentarer) i et
lille skærmvindue, mens filmen afspilles.
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis disken er
udstyret med funktionen Bonusview.
1. Tryk under afspilning på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
BONUSVIEW-video eller BONUSVIEWaudio.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge den
ønskede bonusview.
✎✎ BEMÆRK!
`` Hvis du skifter fra BONUSVIEW-video, ændres
BONUSVIEW-audio automatisk i henhold til
BONUSVIEW-video.
`` Oplysninger om hovedindholdet/BONUSVIEWtilstanden vises også, hvis Blu-ray-disken har en
BONUSVIEW-sektion.
50
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 50
2012-01-12 오전 9:48:39
Afspilning af en lyd-CD (CD-DA)/
MP3
1. Indsæt en lyd-cd (CD-DA) eller en MP3-disk i
diskbakken.
• For en lyd-CD (CD-DA) afspilles det første
spor automatisk.
• For en MP3-disk: Tryk på knapperne ▲▼ for
at vælge Musik, og tryk derefter på knappen
ENTER på den tilsluttede enheds pop-up.
Tryk på knappen ENTER.
Skærmelementer for lyd-CD (CD-DA)/
MP3
1
2
1/13
TRACK 001
00:43
03:56
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
00:13 / 00:43
+
Lyd-CD
" Enter < Side / Værktøj ' Retur
5
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Bland,
og tryk derefter på knapperne ◄► for at
vælge Til eller Fra.
4. Tryk på knappen ENTER.
Fra
Sange afspilles i den rækkefølge, de
blev optaget i.
(
) En sang
Den aktuelle sang gentages.
(
)Bland
Denne vilkårlige funktion afspiller
sange i vilkårlig rækkefølge. For at
anvende denne funktion skal du
indstille gentagelsestilstanden på Til.
)Alle
Alle sange gentages.
Afspilningsliste
TRACK 001
TRACK 002
7
6
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Gentag-tilstand, og tryk derefter på
knapperne ◄► for at vælge den ønskede
gentagelsestilstand.
(
3
Musik
1. Tryk under afspilning af afspilningslisten
på knappen TOOLS.
Grundlæggende funktioner
ow
Gentag en lyd-CD (CD-DA)/MP3
06
Lytte til musik
4
1
Viser musikinformationer.
2
Viser afspilningslisten.
3
Viser det aktuelle spor/samlet antal spor.
4
Viser tilgængelige knapper.
5
Viser den aktuelle spilletid/samlet spilletid.
6
Viser den aktuelle afspilningsstatus.
7
Viser status for gentaget afspilning.
1. Indsæt en lyd-cd (CD-DA) eller en MP3-disk i
diskbakken.
• For en lyd-CD (CD-DA) afspilles det første
spor automatisk.
• For en MP3-disk skal du trykke på
knapperne ▲▼ for at vælge Musik og
derefter trykke på knappen ENTER.
2. For at flytte til musiklisten skal du trykke på
knappen STOP (
) eller RETURN.
Musiklisten vises.
3. Tryk på den GUL (C) knap.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det spor,
du vil afspille, og tryk derefter på knappen
ENTER.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 51
51
2012-01-12 오전 9:48:39
Grundlæggende funktioner
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at flytte til
et ønsket spor, og tryk derefter på knappen
ENTER. Der vises en afkrydsning på sporet.
Gentag denne procedure for at vælge flere
spor.
Lyd-CD | Musik
Valgte elementer : 3
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
1/2 Side
03:56
04:41
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
c Luk Rediger ( ) Side / Værktøj " Vælg ' Retur
5. Hvis du vil flytte et spor fra listen, skal du
markere sporet og derefter trykke på knappen
ENTER igen.
Afkrydsningen på sporet annulleres.
6. Tryk derefter på knappen TOOLS.
7. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Afspil
valgte, og tryk derefter knappen ENTER.
De valgte spor afspilles automatisk.
Musik
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Lyd-CD
1. Indsæt en JPEG-disk i diskbakken.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Billeder,
og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge
det billede, du vil afspille, og tryk derefter på
knappen ENTER.
✎✎ BEMÆRK!
`` Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i
fuldskærmstilstand.
Brug af knappen TOOLS
Du kan bruge forskellige funktioner ved at
trykke på knappen TOOLS.
Værktøj
Start diasshow
Baggrundsmusik:
Fra
Indstilling for baggrundsmusik
Zoom
Roter
Information
" Enter / Værktøj ' Retur
`` Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 spor
på en lyd-CD (CD-DA).
52
Afspilning af JPEG-filer
" Enter ' Retur
8. Tryk på knappen RETURN for at gå til
musiklisten.
✎✎ BEMÆRK!
G
3. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den
mappe, du vil afspille, og tryk derefter på
knappen ENTER.
04:02
TRACK 005
Afspilning af billeder
• Start diasshow : Vælg for at starte slide
showet.
• Baggrundsmusik : Vælg for at lytte til musik,
mens du kigger på et billede.
• Indstilling for baggrundsmusik : Vælg for at
indstille indstillingen for baggrundsmusik.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 52
2012-01-12 오전 9:48:40
`` For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal
billedfilen være i samme lagringsmedie som
musikfilen. Men lydkvaliteten kan blive påvirket
af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og
kodningsmetoden.
Brug af funktionen Slide Show
Du kan anvende USB-tilslutningen til at afspille
multimediefiler (MP3, JPEG, DivX mv.) der findes på
en USB-lagringsenhed.
1. Flyt til menuen Hjem.
Mit indhold
Videoer
Billeder
Musik
Min enhed
Internet
1. Tryk på knappen TOOLS.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Start
diasshow, og tryk derefter på knappen
ENTER.
Slide showet starter.
3. Tryk på knappen TOOLS igen for at sætte
slide showet på pause.
" Enter ' Retur
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Sæt
dias på pause, og tryk derefter på knappen
ENTER.
5. Du kan også indstille slide showets hastighed
og effekt ved brug af samme metode.
Indstill.
d WPS(PBC)
2. I Stop-tilstand sluttes USB-lagringsenheden til
USB-porten på afspillerens frontpanel.
Mit indhold
Videoer
123
Værktøj
Sæt dias på pause
Diasshowhastighed:
Normal
Diasshoweffekt: Gardin
Baggrundsmusik:
Fra
Indstilling for baggrundsmusik
Zoom
Roter
Information
Grundlæggende funktioner
✎✎ BEMÆRK!
Afspilning af en USB-lagringsenhed
06
• Zoom : Vælg for at forstørre det aktuelle billede.
(Forstørres op til fire gange)
• Roter : Vælg for at rotere billedet. (Dette roterer
billedet enten med eller mod uret.)
• Information : Viser billedinformationer, inkl.
navn, størrelse mv.
Min enhed
Tilsluttet
enhed
Billeder
Musik
Internet
" Enter ' Retur
Indstill.
c Sikker fjr. USB d WPS(PBC)
3. Tryk på knappen ENTER.
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge
den ønskede video, musik eller det ønskede
billede, og tryk derefter på knappen ENTER.
5. For afspilning af video-, musik eller billedfiler:
Se side 46-53.
✎✎ BEMÆRK!
`` Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert (ved at
anvende funktionen “Sikker fjr. USB”) for at forhindre
en mulig beskadigelse af USB-hukommelsen. Tryk
på knappen MENU for at flytte til menuen Hjem,
vælg den GUL (C) knap, og tryk derefter på knappen
ENTER.
`` Hvis du isætter disken ved afspilning af USBlagringsenheden, skifter enhedens tilstand
automatisk til “DVD eller CD”.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 53
53
2012-01-12 오전 9:48:41
Netværkstjenester
Du kan glæde dig over forskellige
netværkstjenester, som f.eks. Smart Hub eller
BD-LIVE, ved at slutte produktet til dit netværk.
Se følgende instruktioner, inden du bruger
nogen netværkstjeneste.
1. Tilslut afspilleren til netværket.
(Se side 26~27)
2. Konfigurer netværksindstillingerne.
(Se side 37~41)
Brug af Smart Hub
Du kan bruge Smart Hub til at streame film,
videoer og musik fra internettet, få adgang til
forskellige programmer mod betaling eller gratis
og se dem på dit tv. Programindhold omfatter
nyheder, sport, vejrudsigter, børsnoteringer, kort,
fotos og spil.
Du kan også anvende denne funktion
ved at trykke på knappen SMART
HUB på fjernbetjeningen.
Start af Smart Hub første gang
Følg disse trin for at starte Smart Hub for første
gang:
1. Flyt til menuen Hjem.
3. Skærmbilledet Smart Hub vises.
I nogle få tilfælde vises skærmbilledet Land
lige efter.
4. Hvis skærmbilledet Land vises, skal du trykke
på knapperne ▲▼ for at vælge dit land og
derefter trykke på knappen ENTER.
✎✎ BEMÆRK!
`` Visse programmer er kun tilgængelige i visse lande.
5. Vilkærene for skærmbilledet Serviceaftale
vises.
Hvis du accepterer, skal du trykke på
knapperne ◄► for at vælge Accepter og
derefter trykke på knappen ENTER.
✎✎ BEMÆRK!
`` Det kan tage nogle få sekunder, få skærmbillederne
vises.
6. Skærmbilledet Serviceopdatering vises, og
der installeres flere tjenester og programmer.
Skærmbilledet lukkes derefter. De programmer
og tjenester, som er blevet downloadet, vises
på skæmbilledet Smart Hub. Dette kan tage
lidt tid.
✎✎ BEMÆRK!
`` Smart Hub afsluttes muligvis midlertidigt under
installationsprocessen.
`` Der vises muligvis en række skærmbilleder efter
installationen. Du kan trykke på knappen ENTER for
at lukke dem eller vente, indtil de lukker af sig selv.
7. For at starte et program skal du trykke på
knapperne ▲▼◄► for at markere en knap
og derefter trykke på knappen ENTER.
Mit indhold
Videoer
Billeder
Musik
Min enhed
Internet
Indstill.
d WPS(PBC)
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Internet,
og tryk på knappen ENTER.
54
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 54
2012-01-12 오전 9:48:41
2
3
4
Search
Your Video
5
6
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Anbefalet
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sorter efter c Rediger d Indstill.
7
1
2
3
4
5
6
Kommerciel : Viser brugervejledningen til Smart
Hub, en introduktion til afspilleren og en introduktion
til nye programmer.
Your Video : Viser anbefalinger til videoer baseret
på dine ønsker.
• Lader dig se filmanmeldelser baseret på dine
forrige præferencer.
• Lader dig vælge en film, viser en liste over VODudbydere (Video on Demand), som har filmen, og
lader dig derefter vælge en udbyder for streaming.
(Streaming er ikke tilgængelig i alle områder.)
• Besøg www.samsung.com for anvisninger om,
hvordan du bruger Din video.
Search : Tillader en integreret søkning efter
videoudbydere og tilsluttede AllShare-enheder.
• Kan anvendes, mens du bruger Smart Hub
(undtagen når du ser en Blu-ray-disk).
• Brug knappen SEARCH på fjernbetjeningen for
nem adgang.
• Besøg www.samsung.com for anvisninger om,
hvordan du bruger søkefunktionen.
7
Netværkstjenester
1
Hjælp til navigation : Viser fjernbetjeningens
knapper, som du kan bruge til at navigere i Smart
Hub.
• RØD (A) : Til at logge på Smart Hub.
• GRØN (B) : Til at sortere programmer.
• GUL (C) : Til at redigere programmer.
• BLÅ (D) : Til at ændre indstillingerne til Smart
Hub.
07
Overblik over Smart Hub
Mine programmer : Viser dit personlige galleri
over programmer, som du kan tilføje til, redigere og
slette.
✎✎ BEMÆRK!
`` Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar
for nogen afbrydelse af Smart Hub-tjenesten, der,
uanset årsag, skyldes tjenesteleverandøren.
`` Smart Hub-tjenesten downloader og behandler
data via internettet, som du kan få glæde af
internetindhold pådin tv-skærm.
Hvis internetforbindelsen er ustabil, kan tjenesten
opleve forsinkelser eller blive afbrudt.
Desuden kan afspilleren blive slukket automatisk
som respons på betingelser på internettet.
Hvis dette sker, skal du kontrollere
internetforbindelsen og prøve igen.
`` Programtjenesten leveres muligvis kun på engelsk,
og det tilgængelige indhold kan variere. Det
afhænger af området.
`` For flere informationer om Smart Hub-tjenesten kan
du besøge programtjenestens website.
`` De tjenester, der udbydes, kan ændres af Smart Hubserviceudbyderen uden forudgående meddelelse
herom.
`` Smart Hub-tjenestens indhold kan variere afhængigt
af afspillerens firmwareversion.
Samsung Apps : Du kan downloade forskellige
betalbare eller gratis programtjenester.
Anbefalet : Viser anbefalet indhold administreret af
Samsung.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 55
55
2012-01-12 오전 9:48:41
Netværkstjenester
Brug af tastaturet
Du kan bruge skærmtastaturet til at indtaste
bogstaver, tal og symboler ved hjælp af
fjernbetjeningen.
1
2
.,–
4
1
ghi
7
jkl
mno
tuv
wxyz
T9
6
9
0
Skift
3
def
8
pqrs
2
ab
Oprettelse af en konto
3
abc
5
Slet
Ab
AB
1
Brug pileknapperne for at flytte inden for teksten.
Hvis du vil slette tekst, skal du flytte markøren til
højre for det tegn, du vil slette, og derefter trykke
på knappen AUDIO. Tryk på knappen SUBTITLE
for at ændre store og små bogstaver eller indtaste
tal eller tegnsætning.
6

b Indtastningsmetode / Sprog : Dansk
Opret din egen Smart TV-konto for at oprette din
egen, eksklusive konfiguration af Smart Hub.
Følg disse trin for at oprette en konto:
1. Tryk på den RØD (A) knap på
fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret konto
vises.
Search
Your Video
4
1
2
3
4
5
6
5
Det aktuelle tastatur.
Brug til at indtaste bogstaver, tal og symboler.
Tryk på knappen SUBTITLE på fjernbetjeningen for
at skifte indtastningstilstanden.
: ab, Ab, AB, tal eller ikoner.
Viser tilstanden for den aktuelle enhed.
Tryk på den GRØN (B) knap på fjernbetjeningen for
at ændre indtastningstilstanden. (T9 eller ABC)
Tryk på knappen TOOLS på fjernbetjeningen for at
skifte sproget.
Tryk på knappen AUDIO på fjernbetjeningen for at
slette et tegn.
Indtastning af tekst, tal og symboler
For at indtaste tekst skal du trykke på talknappen
på fjernbetjeningen, som svarer til det bogstav, du
vil indtaste. Tryk hurtigt på knappen for at indtaste
et bogstav, som ikke er det første bogstav på
listen på skærmtastaturknappen. Hvis du f.eks.
vil indtaste et b, skal du trykke hurtigt to gange
på knap 2 på fjernbetjeningen. For at indtaste det
første bogstav på en knap skal du trykke, slippe
og vente.
Smart TV-ID
Samsung Apps
Recommended
Contents 1
Contents 1
Login
Tryk på [Enter]
Contents 2
Contents 3
på [Enter]xxxxxxxx
Adgangskode xxxxxxxx Trykxxxxxxxx
Contents 2
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Husk mit Smart TV-id og min adgangskode.
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Login
xxxxxxxx
Opret konto
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Annuller
Glemt adg.kode
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sorter efter c Rediger d Indstill.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge
Opret konto, og tryk derefter på knappen
ENTER.
3. Vælg Smart TV-ID på det næste skærmbillede,
og tryk derefter på knappen ENTER.
Der vises en indtastningsskærm og et tastatur.
4. Brug tastaturet til at indtaste din e-mailadresse. Dette er dit ID.
✎✎ BEMÆRK!
`` Tastaturet virker som tastaturet på en mobiltelefon.
5. Når du er færdig, skal du trykke på knappen
ENTER, vælge OK og derefter trykke på
knappen ENTER igen. Skærmbilledet Opret
konto vises igen.
6. Vælg Adgangskode, og tryk derefter på knappen
ENTER. Der vises en indtastningsskærm og et
tastatur.
7. Brug tastaturet til at indtaste en adgangskode.
Adgangskoden kan være en kombination af
bogstaver, tal og symboler.
BEMÆRK!
✎✎
`` Tryk på den RØD (A) knap på fjernbetjeningen for at
vise eller skjule adgangskoden, når du indtaster den.
56
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 56
2012-01-12 오전 9:48:42
10. Gentag trin 7 og 8.
5. Indtast din adgangskode ved hjælp af
tastaturet og fjernbetjeningen. Når du er
færdig, skal du trykke på knappen ENTER,
vælge OK og derefter trykke på knappen
ENTER igen.
9. Vælg Bekræft adg.kode., og tryk derefter på
knappen ENTER.
11. Når skærmbilledet Opret konto vises igen,
skal du vælge Opret konto og derefter trykke
på knappen ENTER. Bekræftelsesvinduet
vises.
12. Vælg OK, og tryk derefter på knappen
ENTER. Vinduet Fortsæt med at registrere
tjenesten vises.
13. Vælg Registrer dig, og tryk derefter på
knappen ENTER.
14. Vinduet Registrer servicekonto vises.
• Hvis du har eksisterende konti med nogen af
de udbydere, der er nævnt på listen, kan du
knytte udbyderkontoen og adgangskoden
til udbyderkontoen med din Smart tvkonto. Registreringen gør det nemmere at
få adgang til udbyderens website. For at
få anvisninger til registreringen skal du gå
til trin 2 under Brugerkontoadministration i
menuen Indstillinger.
• Hvis du ikke har eksisterende udbyderkonti
eller ikke ænsker at registrere eksisterende
konti lige nu, skal du vælge OK og derefter
trykke på knappen ENTER. Du kan også
vælge at lade vinduet lukke selv om ca. et
minut.
✎✎ BEMÆRK!
`` Du skal bruge en e-mail-adresse som ID.
`` Du kan registrere op til 10 brugerkontonavne.
`` Du skal ikke bruge en konto for at kunne bruge
Smart Hub.
Pålogning til konto
Følg disse trin for at logge på din Smart tv-konto:
1. Når hovedskærmbilledet til Smart Hub vises
på tv'et, skal du trykke på den RØD (A) knap
på fjernbetjeningen. Skærmbilledet Opret
konto vises.
2. Vælg Pil ned ved siden af feltet Smart TV-ID,
og tryk derefter på knappen ENTER.
4. Vælg Adgangskode, og tryk derefter på
knappen ENTER. Der vises en indtastningsskærm
og et tastatur.
✎✎ BEMÆRK!
`` Hvis du ønsker, at Smart Hub skal indtaste din
adgangskode automatisk, skal du vælge Husk
adgangskode, efter at du har indtastet din
adgangskode, og derefter trykke på knappen
ENTER. En afkrydsning vises. Smart Hub indtaster
nu din adgangskode automatisk, når du vælger eller
indtaster dit ID.
Menuen Indstillinger - BLÅ (D)
Med menuskærmen Indstillinger får du
adgang til kontoadministration, nulstilling og
egenskabsfunktioner.
Følg disse trin for at få adgang til menuen
Indstillinger og derefter vælge et menuemne:
1. Tryk på den BLÅ (D) knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et
menuemne, og tryk derefter på knappen
ENTER.
Funktionerne på skærmbilledet Menuen
Indstillinger er beskrevet i det følgende.
✎✎ BEMÆRK!
`` Emnet Tjenesteadministration, som vises på listen i
menuen Indstillinger, er ikke tilgængelig for Blu-raydiskafspillere.
Kontoadministration
Menuen Brugerkontoadministration indeholder
funktioner, hvor du kan registrere din
serviceudbyderkonti, ændre din Smart Hubadgangskode og slette eller deaktivere din Smart
tv-konto.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 57
Netværkstjenester
3. Væg dit ID på den liste, der vises, og tryk
derefter på knappen ENTER. Skærmbilledet
Opret konto vises igen.
07
8. Når du er færdig, skal du trykke på knappen
ENTER, vælge OK og derefter trykke på
knappen ENTER igen. Skærmbilledet Opret
konto vises igen.
57
2012-01-12 오전 9:48:42
Netværkstjenester
Registrer tjenestekonto
Hvis du har eksisterende konti med nogen af de
udbydere, der angives med funktionen Registrer
servicekonto, kan du knytte udbyderkontoen
og adgangskoden til udbyderkontoen med din
Smart tv-konto. Hvis du tilknytter en konto, kan
du nemt logge på kontoen gennem Smart Hub
uden at skulle indtaste dit kontonavn eller din
adgangskode.
Følg disse trin for at bruge funktionen Registrer
servicekonto:
1. I menuen Brugerkontoadministration skal
du vælge Registrer servicekonto og derefter
trykke på knappen ENTER. Vinduet Registrer
servicekonto vises.
2. Tryk på pileknapperne ▲▼ for at vælge den
serviceudbyder, du vil knytte din Smart tvkonto til, og tryk derefter på knappen ENTER.
✎✎ BEMÆRK!
`` Hvis du har en Samsung-konto, og du vil bruge
funktionen Samsung Apps i Smart Hub, skal du
registrere din Samsung Apps-konto her. Se side
61~63 for flere informationer.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Registrer, og brug herefter fjernbetjeningen
og skærmtastaturet til at indtaste dit sted-ID
og adgangskode.
Tryk på knappen ENTER, når du er færdig.
✎✎ BEMÆRK!
`` Dette er det ID og den adgangskode, du normalt
bruger for at få adgang til din konto på dette
websted.
4. Hvis du har indtastet det korrekte ID og den
korrekte adgangskode, vises meddelelsen
Registrering fuldført.
5. Hvis du har trykket på OK, skal du gentage
trin 2-4 for at tilknytte en ny serviceudbyder.
6. Når du er færdig, skal du trykke på knappen
RETURN.
58
Skift adgangskode
Med funktionen Skift adgangskode kan du ændre
din Smart Hub-adgangskode. Følg disse trin for at
skifte adgangskode:
1. Vælg Skift adgangskode, og tryk derefter på
knappen ENTER.
2. Indtast din nuværende adgangskode. Det
næste skærmbillede vises.
3. Indtast en ny adgangskode på første linje i det
næste skærmbillede. Indtast den en gang til
på den anden linje for at bekræfte.
4. Skærmbilledet Skift af adgangskode fuldført
vises. Tryk på knappen ENTER, eller vent - i
ca. 5 sekunder, indtil skærmbilledet lukkes.
Fjern fra tv-kontoliste
Med funktionen Fjern servicekonti annulleres alle
dine aktuelt registrerede servicekonti, som du har
registreret i skærmbilledet Registrer servicekonto.
Deaktiver konto
Med funktionen Deaktiver konto deaktiveres
din Smart tv-konto, og kontoen og alle
kontoindstillingr slettes helt fra Smart Hub.
Nulstil
Med funktionen Nulstil initialiseres alle
downloadede knapper, alle brugerkonti og
indstillinger slettes fra afspilleren, og alle Smart
Hub-indstillinger nulstilles til fabriksindstilingerne.
Smart Hub genstartes, som om det startes for
første gang. Men din konto forbliver på Smart
Hub-serveren. For at logge på din konto skal du
indtaste dit ID og din adgangskode i skærmbilledet
Opret konto.
Følg disse trin for at bruge funktionen Nulstil:
1. Vælg i Nulstil i menuen Indstilling, og tryk på
knappen ENTER.
Skærmbilledet Nulstil vises.
2. Indtast din sikkerhedsadgangskode. Det
er den samme adgangskode, som du har
indtastet, hvis du har opsat et BD- eller DVDspærringsniveau (se side 42). I modsat fald
skal du indtaste 0000.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 58
2012-01-12 오전 9:48:42
✎✎ BEMÆRK!
`` Visse menuemner vises muligvis ikke på skærmen.
For at få vist disse emner skal du trykke på ◄► for
at flytte til skærmkanten og derefter trykke en gang
til for at få vist emnerne.
✎✎ BEMÆRK!
`` Hvis du har glemt din adgangskode, skal du trykke
på knappen STOP (
) på afspillerens frontpanel i
mindst 5 sekunder uden disk isat.
Egenskaber
Menuemnet Egenskaber angiver tre funktioner,
som viser information om Smart Hub:
Detaljer
Angiver informationer om Smart Hub, herunder
versionsnummer, antallet af installerede tjenester,
hukommelsesforbrug og det entydige produkt-ID.
Vilkår af serviceaftale
Viser serviceaftalens vilkår.
Menuen Rediger - GUL (C)
Ved hjælp af funktionerne i menuen Rediger kan
du bruge knapperne i My Applications-sektionen
på skærmbilledet Smart Hub. Med disse
funktioner kan du låse eller låse op for adgang
til nogle knapper, Ny mappe og flytte knapper til
dem, omdøbe mapper, slette knapper og ændre
placeringen af knapperne på skærmen.
Følg disse trin for at få adgang til menuen Rediger
og derefter vælge et menuemne:
1. Tryk på den GUL (C) knap på fjernbetjeningen.
Menulinjen Rediger vises nederst på
skærmen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge et
menuemne, og tryk derefter på knappen
ENTER.
Flyt
`` Du kan lukke linjen ved at markere X i nederste
højre side og derefter trykke på knappen ENTER.
Med funktionen Flyt kan du ændre en knaps
placering på skærmen. Følg disse trin for at bruge
funktionen Flyt:
1. Tryk på den GUL (C) knap på fjernbetjeningen.
2. Vælg en knap, og tryk derefter på knappen
ENTER. Der vises et afkrydsningsmærke
oven over knappen.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælge Flyt, og tryk
derefter på knappen ENTER. Et ikon for
positionsændringen vises oven over knappen.
4. Tryk på ▲▼◄► for at flytte ikonet. Tryk på
knappen ENTER, når ikonet er i den ønskede
position. Knappen flytter til sin nye placering.
Flyt til mappe
Med funktionen Flyt til mappe kan du flytte en
knap til en mappe. Følg disse trin for at bruge
funktionen Flyt til mappe:
1. Tryk på den GUL (C) knap på fjernbetjeningen.
2. Vælg en knap, og tryk derefter på knappen
ENTER. Hvis du allerede har oprettet en
mappe, kan din widget flyttes.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælgeFlyt til mappe, og
tryk derefter på knappen ENTER. Vinduet Flyt
til mappe åbnes.
4. Tryk på ▲▼◄► for at vælge en mappe,
og tryk derefter på knappen ENTER.
Meddelelsen Flyttet til mappe vises og lukkes.
Knappen er blevet flyttet til mappen.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 59
Netværkstjenester
4. Gå til trin 4 i Start af Smart Hub første gang
for at fuldføre geninitialiseringen. (Se side 54)
Funktionerne i menulinjen Rediger er beskrevet i
det følgende.
07
3. Efter et par øjeblik nulstilles Smart Hub
automatisk. Skærmen kan blive sort, men så
vises Smart Hub igen. Efter et øjeblik startes
geninitialiseringsproceduren.
59
2012-01-12 오전 9:48:42
Netværkstjenester
Sådan får du adgang til knapperne i en
mappe
1. Luk menuen Rediger.
2. Tryk på ▲▼◄► i Mine programmer for at
vælge en mappe, og tryk derefter på knappen
ENTER. Mappen åbnes.
3. Vælg en knap, og tryk derefter på knappen
ENTER. Knappens program eller tjeneste
startes.
Sådan redigeres emnerne i en mappe
Vælg en mappe, og tryk derefter på knappen
ENTER. Mappen åbnes.
Tryk på den GUL (C) knap på fjernbetjeningen.
Redigeringsknappern vises nederst på skærmen.
Disse knapper virker på samme måde som
knapperne i menuen Rediger på hovedskærmbilledet.
For at flytte en knap tilbage til hovedskærmbilledet
Mine programmer for eksempel:
1. Vælg knappen.
2. Vælg Flyt til mappe, og tryk derefter på
knappen ENTER. Vinduet Flyt til mappe vises.
3. Vælg Mine programmer, og tryk derefter
på knappen ENTER. Vinduet Flyt til mappe
lukkes, og knappen vender tilbage til
skærmbilledet Mine programmer.
Ny mappe
Med funktionen Ny mappe kan du oprette nye
mapper og give dem et navn. Når du har oprettet
en mappe, kan du flytte knapper hen til den. Følg
disse trin for at bruge funktionen Ny mappe:
1. Tryk på den GUL (C) knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ▲▼◄► for at flytte markøren til den
nye mappe, og tryk derefter på knappen
ENTER. Vinduet Ny mappe og et tastatur
vises.
Omdøb mappe
Med funktionen Omdøb mappe kan du omdøbe
mapper. Følg disse trin for at bruge funktionen
Omdøb mappe:
1. Tryk på den GUL (C) knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ▲▼◄► for at vælge en mappe, og
tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælge Omdøb mappe,
og tryk derefter på knappen ENTER. Vinduet
Omdøbning af mappe og et tastatur vises.
4. Brug tastaturet til at indtaste et nyt navn, og
tryk derefter på knappen ENTER. Vinduet
Omdøb lukkes, og det nye navn vises under
mappen.
Lås
Med funktionen Lås kan du låse nogle knapper i
Mine programmer, så de ikke kan åbnes uden at
skulle indtaste børnespærringskoden.
Følg disse trin for at bruge funktionen Lås:
1. Tryk på den GUL (C) knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ▲▼◄► for at vælge en knap, og tryk
derefter på knappen ENTER. Hvis knappen
kan låses, aktiveres menuemnet Lås.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælge Lås, og tryk
derefter på knappen ENTER. Vinduet
Låsetjeneste vises.
4. Indtast børnespærringskoden (se side 42).
Hvis du ikke har oprettet en
børnespærringskode, skal du indtaste 0000.
5. Tryk på knappen ENTER. Vinduet
Låsetjeneste vises, låsningen bekræftes, og
vinduet lukkes derefter. Et låsesymbol vises
ved siden af knappen.
3. Brug tastaturet for at indtaste navnet på
mappen, og tryk derefter på knappen ENTER.
Skærmbilledet Ny mappe lukkes, og den nye
mappe vises på skærmbilledet Smart Hub.
60
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 60
2012-01-12 오전 9:48:42
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge
en låst knap, og tryk derefter på knappen
ENTER.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælge Lås op, og
tryk derefter på knappen ENTER. Vinduet
Låsetjeneste vises.
4. Indtast børnespærringskoden (se side 42).
Hvis du ikke har oprettet en
børnespærringskode, skal du indtaste 0000.
5. Tryk på knappen ENTER. Vinduet Låsetjeneste
vises, det bekræftes, at der er låst op, og
vinduet lukkes derefter.
Slet
Med funktionen Slet kan du slette knapper fra
Mine programmer. Følg disse trin for at bruge
funktionen Slet:
1. Tryk på den GUL (C) knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ▲▼◄► for at vælge en mappe, og
tryk derefter på knappen ENTER.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælge Slet, og tryk
derefter på knappen ENTER. Meddelelsen “Vil
du slette valgte elemente(r)?” vises.
4. Vælg Ja, og tryk derefter på knappen ENTER.
Knappen slettes.
Menuen Sorter - GRØN (B)
Med funktionerne i menuen Sorter kan du
sortere knapperne i Mine programmer efter navn,
dato, hyppighed af brug og kategori. Hvis du
manuelt ændrer en knaps position, fremhæves
Brugerdefineret automatisk i menuen Sorter, når
den åbnes.
Følg disse trin for at sortere knapperne i Mine
programmer:
Med Samsung Apps kan du downloade betalbare
eller gratis programmer og tjenester til din Blu-raydiskafspiller og få dem vist eller bruge dem på dit
tv.
Disse programmer og tjenester omfatter videoer,
musik, billeder, spil, nyheder, sport osv. Knapper
til de nye programmer vises i Mine programmer.
Der tilføjes regelmæssigt ekstra programmer og
tjenester.
Netværkstjenester
1. Tryk på den GUL (C) knap på fjernbetjeningen.
Samsung Apps
07
Låse op
Betalbare programmer
For at downloade betalbare programmer skal
du oprette en Samsung Apps-konto og føje et
kreditkort til kontoen.
Besøg www.samsung.com for at oprette en
Samsung Apps-konto.
✎✎ BEMÆRK!
`` Denne tjeneste tilbydes muligvis ikke i alle lande.
Adgang til skærmbilledet Samsung Apps
For at få adgang til Samsung Apps skal du trykke
på knapperne ▲▼◄► for at navigere hen til
Samsung Apps-området på hovedskærmbilledet
Smart Hub og derefter trykke på knappen ENTER.
Skærmbilledet Samsung Apps vises.
✎✎ BEMÆRK!
`` Hvis det er første gang, du har adgang til
skærmbilledet, vises tjenestevinduets vilkår. Hvis
du accepterer, Vælg Accepter, og tryk derefter på
knappen ENTER.
1. Tryk på den GRØN (B) knap på
fjernbetjeningen.
2. Tryk på ◄► for at vælge en sorteringsmåde,
og tryk derefter på knappen ENTER. Smart
Hub sorterer knapperne i henhold til den
metode, du har valgt.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 61
61
2012-01-12 오전 9:48:42
Netværkstjenester
Brug af skærmbilledet Samsung Apps
Følg disse trin for at bruge skærmbilledet
Samsung Apps:
1. Tryk på knapperne ◄► for at flytte til
kategorilisten i venstre side.
2. Tryk på ▲▼ for at markere en kategori.
Efter nogle få sekunder vises skærmbilledet
Samsung Apps med programmerne i den
pågældende kategori. Sorteringsfanerne vises
øverst.
3. Tryk på knappen ► for at flytte hen til de viste
programmer eller tjenester.
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge
et program eller en tjenste, og tryk derefter
på knappen ENTER. Skærmbilledet
Programdetaljer vises med en beskrivelse af
programmet eller tjenesten.
5. Vælg Download nu, og tryk derefter på
knappen ENTER. Hvis programmet eller
tjenesten er gratis, bliver det eller den
downloadet og kørt. I modsat fald skal
man betale ved at følge anvisningerne på
skærmen, før downloadningen kan fuldføres.
✎✎ BEMÆRK!
`` Nogle programmer kan downloades gratis, men
kræver en registrering eller oprettelse af en konto
hos udbyderen.
`` Knapper til de programmer og tjenester, du har
downloadet fra Samsung Apps, vises i Mine
programmer.
Fanerne Sorter efter
Du kan få adgang til fanerne Sorter efter øverst på
skærmen ved hjælp af knapperne ▲▼◄►. Hver
fane viser programmerne eller tjenesterne i den
kategori, du vælger, sorteret efter fanens kriterier
(Anbefalet, Mest downloadet, Seneste, Navn).
Du kan også bruge den BLÅ (D) knap på
fjernbetjeningen for at få adgang til fanerne Sorter
efter. Hver gang, du trykker på den BLÅ (D) knap,
skifter du visning fra den ene sorteringsfane til den
næste.
62
Samsung Apps efter kategori
Følgende kategorier er tilgængelige:
• Nyheder : Viser de nyeste programmer, som er
blevet registreret.
• Video : Viser de forskellige videomedier, som
f.eks. film, tv-udsendelser og kortfilmsvideoer.
• Spil : Viser forskellige spil, som f.eks. Sudoku
og skak.
• Sport : Viser forskellige sportsmedietjenester,
som f.eks. information om kampe, billeder og
kortfilmsvideoer.
• Livsstil : Omfatter flere livsstilsmedietjenester,
som f.eks. musik, personlige
billedbehandlingsværktøjer og sociale netværk,
som f.eks. Facebook og Twitter.
• Informationn : Omfatter forskellige
informationstjenester, som f.eks. nyheder,
børsvirksomhed og vejrudsigter.
• Andet : Omfatter andre tjenesteydelser.
Min konto
Med Min konto kan du få adgang til din Samsung
Apps-bestilling og downloade historikken og til
skærmbilledet My Apps Cash. Du skal have en
Samsung Apps-konto for at få adgang til denne
information.
Hjælp
Hvis du har spørgsmål om Samsung Apps, skal
du først se efter i Hjælp. Hvis ingen af tippene
hjælper, så besøg www.samsung.com.
Følg disse trin for at bruge funktionen Hjælp:
1. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge
Hjælp, og tryk derefter på knappen ENTER.
2. Tryk på ▲▼ for at rulle ned igen Hjælpteksten.
3. Tryk på ◄ for at afslutte Hjælp.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 62
2012-01-12 오전 9:48:42
✎✎ BEMÆRK!
`` Internetindholdstjenester kan tilføjes eller slettes af
udbydere uden forudgående varsel.
Med AllShare kan du afspille musik, videoer
og billedfiler, som ligger på din pc eller din
DLNA-kompatible mobiltelefon eller på NAS på
afspilleren.
For at anvende AllShare med din afspiller skal du
slutte afspilleren til dit netværk (se side 26~27).
For at anvende AllShare med din pc skal du
installere AllShare-software på din pc.
Hvis du har en DLNA-kompatibel mobiltelefon eller
NAS, kan du anvende AllShare uden yderligere
software.
Du kan downloade pc-software og få detaljerede
anvisninger til anvendelse af AllShare på
webstedet Samsung.com.
Netværkstjenester
• RØD (A) (Login) : Til at logge på din Smart tvkonto.
• GRØN (B) (Miniaturevisning/Listevisning) : Til
at skifte mellem programmer (mellem miniatureog listevisning).
• BLÅ (D) (Sorter efter) : Til at sortere
programmerne i kategorier efter Anbefalet, Mest
downloadet, Seneste eller Navnet.
• Retur : Til at vende tilbage til forrige menu.
Brug af funktionen AllShare
07
Brug de farvede knapper på
fjernbetjeningen sammen med Samsung
Apps
Besøg www.samsung.com for anvisninger
om, hvordan du bruger Din video eller
søgefunktionen
BD-LIVE™
Når afspilleren er sluttet til netværket, kan du glæde
dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold med
en BD-LIVE-kompatibel disk.
1. Sæt en USB-hukommelse i USB-stikket
på siden af afspilleren, og kontrollér
derefter den resterende hukommelse.
Hukommelsesenheden skal have mindst 1
GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVEtjenesterne.
2. Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter
BD-LIVE.
3. Vælg et punkt blandt forskelligt BD-LIVEtjenesteindhold, der stilles til rådighed af
diskproducenten.
✎✎ BEMÆRK!
`` Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold
på kan variere, afhængigt af diskproducenten.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 63
63
2012-01-12 오전 9:48:42
Appendiks
Fejlfinding
Inden du anmoder om service, bedes du kontrollere følgende.
PROBLEM
LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes.
• Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1 meter.
• Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for
helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt
batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Disken afspilles ikke.
• Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad.
• Kontrollér Blu-ray-diskens/dvd'ens områdenummer.
Diskmenuen vises ikke.
• Kontroller, om disken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på skærmen.
• Dette meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap.
• Blu-ray-disk/dvd’ens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler).
• Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for
intervallet.
Afspilningen afviger fra valgene på menuen
Setup.
• Nogle valgte funktioner i menuen Opsætning fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke ændres.
• Skærmforholdet er fastsat på Blu-ray disken/DVD’en.
• Dette er ikke et problem med afspilleren.
Ingen lyd.
• Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen
Lydindstillinger.
Skærmen en blokeret
• Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter
(f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv.
• Tryk på STOP (
) (på frontpanelet) i mere end 5 sekunder uden nogen
disk i bakken. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
• Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.
64
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 64
2012-01-12 오전 9:48:42
LØSNING
08
PROBLEM
• Tryk på STOP (
) (på frontpanelet) i mere end 5 sekunder uden nogen
disk i bakken. Alle indstillinger, herunder adgangskoden, vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt.
• Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.
Hvis du oplever andre problemer.
• Gå til indholdsfortegnelsen, og find det afsnit i brugervejledningen, som
indeholder forklaringer på det aktuelle problem, og udfør proceduren igen.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du kontakte nærmeste
autoriserede Samsung servicecenter.
Billedet er støjfyldt eller forvrænget.
• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.
• Rens disken.
Intet HDMI-signal.
• Kontrollér forbindelsen mellem tv’et og HDMI-stikket på afspilleren.
• Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningerne 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
Unormalt HDMI-skærmbillede.
• Hvis der er støj (“sne”) på skærmen, betyder det, at tv’et ikke understøtter
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Funktionen AllShare
Jeg kan se delte mapper gennem AllShare,
men jeg kan ikke se filerne.
• I AllShare vises kun de filer, der svarer til kategorierne Billede, Musik og
Film. Filer, som ikke svarer til nogen af disse kategorier, vises muligvis ikke.
Video afspilles med afbrydelser
• Kontroller, om netværket er stabilt.
• Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er
overbelastet.
• Den trådløse forbindelse mellem den DLNA-kompatible enhed og afspilleren
er ustabil.
Tjek forbindelsen.
AllShare-forbindelse mellem afspiller og pc
er ustabil.
• IP-adressen under samme undernetværk skal være entydig. I modsat fald
kan IP-interferens forårsage dette fænomen.
• Kontrollér, om din firewall er aktiveret.
Hvis ja, skal du deaktivere firewall-funktionen.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 65
Appendiks
Glemt adgangskode
65
2012-01-12 오전 9:48:42
Appendiks
PROBLEM
BD-LIVE
LØSNING
Jeg kan ikke slutte til BD-LIVE-serveren.
• Kontrollér, om netværksforbindelsen er i orden eller ej med menuen
Netværksstatus. (Se side 40)
• Kontrollér, om USB-hukommelsesenheden er tilsluttet afspilleren.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1GB ledig plads til BD-LIVEtjenesten.
Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (Se side 41)
• Kontrollér, om menuen BD-LIVE-internetforbindelse er indstillet til Tillad
(alle).
• Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller
opgrader til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVE-tjenesten opstår der en
fejl.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1GB ledig plads til BD-LIVEtjenesten.
Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (Se side 41)
✎✎ BEMÆRK!
`` Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.
Reparationer
Hvis du kontakter os for at få repareret din afspiller, kan du blive pålagt et administrationsgebyr, hvis
enten:
1. Du ringer til en tekniker og få ham til at besøge dig i hjemmet, og produktet er ikke defekt.
2. Du afleverer apparatet på reparationscentret, og produktet er ikke defekt.
Vi fortæller dig, hvad administrationsgebyret er, før vi aflægger et hjemmebesøg eller begynder på at
reparere afspilleren.
Vi anbefaler, at du læser denne vejledning omhyggeligt. Søg efter en løsning på www.samsung.com, eller
kontakt Samsung kundeservice, inden du sender din afspiller til reparation.
66
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 66
2012-01-12 오전 9:48:42
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Komposit video
Videoudgang
Video/lyd
Audiooutput
Komponent video
HDMI
2 kanals
Digital lydudgang
Ethernet
Trådløst LAN
Netværk
Sikkerhed
WPS(PBC)
1,7 kg
430 (B) x 210 (D) x 43 (H) mm
+5°C til +35°C
10 % til 75 %
Læsehastighed : 9.834 m/sek.
Læsehastighed : 6,98 - 7,68 m/sek.
Spilletid (ca.) (enkelssidet, enkeltlagsdisk) : 135 min.
Læsehastighed : 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maks. spilletid : 74 min.
Læsehastighed : 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maks. spilletid : 20 min.
1 kanal : 1,0 V p-p (75Ω belastning)
Blu-ray/DVD-disk : 576i/480i
Y : 1,0 V p-p (75Ω belastning)
PR: 0,70 V p-p (75Ω belastning)
PB: 0,70 V p-p (75Ω belastning)
Blu-ray-disk : 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM-lyd, Bitstream-lyd
V(1/V), H(2/H)
Optisk indgang
10/100BASE-TX Terminal
Understøttes, hvis afspilleren er tilsluttet Samsungs trådløse
LAN-adapter. (Modelnavn: WIS09ABGN)
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Understøttet
Appendiks
Generelt
Vægt
Dimensioner
Driftstemperatur
Driftsfugtighed
BD (Blu-ray Disc)
08
Specifikationer
-- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
-- For strømforsyningen og strømforbrug: Se etiketten på produktet.
-- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 67
67
2012-01-12 오전 9:48:42
Appendiks
Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet
IKKE ALLE diske er kompatible
• Med forbehold for begrænsningerne herunder samt de, der er omtalt gennem denne brugervejledning,
herunder afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning, kan følgende typer afspilles: færdige,
kommercielle BD-ROM-, DVD-VIDEO- og lyd-CD (CD-DA)-diske, BD-RE/-R-, DVD-RW/-R-diske og
CD-RW/-R-diske.
• Andre diske end de, der er nævnt herover, kan ikke og/eller er ikke beregnet til afspilning på denne
afspiller. Og nogle af disktyperne herover kan muligvis ikke afspilles på grund af en eller flere af de
årsager, der er nævnt herunder.
• Samsung garanterer ikke, at denne afspiller kan afspille alle diske, der er forsynet med logoerne BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og denne afspiller reagerer
muligvis ikke på alle betjeningskommandoer eller kan anvende alle funktioner på alle diske. Disse og
andre diskkompatibilitetsproblemer og afspilleproblemer med nye og eksisterende formater er mulige,
fordi:
-- Blu-ray er et nyt format under udvikling, og denne afspiller kan ikke nødvendigvis håndtere alle
funktionerne ved Blu-ray-diske, da visse funktioner er valgfrie, yderligere funktioner kan være tilfældet
til Blu-ray-formatet efter produktionen af denne afspiller, og visse funktioner bliver muligvis først
tilgængelige senere;
-- ikke alle nye og eksisterende diskformatversioner er understøttet af denne afspiller;
-- nye og eksisterende diskformater kan blive revideret, ændret, opdateret, forbedret og/eller suppleret;
-- visse diske er produceret på en måde, der muliggør specifik eller begrænset funktionalitet under
afspilning;
-- visse funktioner kan være valgfrie, yderligere funktioner kan være tilføjet efter produktionen af denne
afspiller, eller visse funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere;
-- visse diske med logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CDRW/-R kan alligevel være ikke-standardiserede diske;
-- visse diske kan muligvis ikke afspilles pga. deres fysiske tilstand eller optageomstændighederne;
-- problemer og fejl under oprettelse af Blu-ray-diske, DVD-software og/eller produktionen af diske;
-- denne afspiller fungerer anderledes end en almindelig dvd-afspiller eller andet AV-udstyr og/eller
-- af årsager nævnt gennem denne brugervejledning og af andre årsager, der opdages og offentliggøres
af SAMSUNG's kundecenter.
• Hvis du opdager problemer med diskkompatibilitet eller driftsmæssige problemer, bedes du kontakte
et SAMSUNG kundecenter.
Du kan også kontakte et SAMSUNG kundecenter for mulige opdateringer til denne afspiller.
• For yderligere informationer om afspilningsbegrænsninger og diskkompatibilitet skal du se afsnittene
Forholdsregler, Før du læser brugervejledningen, Disktyper og egenskaber og Inden afspilning i denne
vejledning.
Kopibeskyttelse
• Da AACS (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem for Bluray-disk-formatet – som brugen af CSS (Content Scramble System) til dvd-formatet – er der indført
visse begrænsninger for afspilning, analogt signaloutput mv. af AACS-beskyttet indhold.
Funktionen af dette produkt og begrænsninger i dette produkt kan variere, afhængigt af
anskaffelsestidspunktet, da disse begrænsninger kan indføres og/eller ændres af AACS efter
produktionen af produktet. Herudover anvendes BD-ROM Mark og BD+ endvidere som
indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray-disk-formatet, som indeholder visse begrænsninger, herunder
afspilningsbegrænsninger for indhold der er beskyttet med BD-ROM Mark og/eller BD+. For at få flere
informationer om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller dette produkt bedes du kontakte et SAMSUNG
kundecenter.
68
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 68
2012-01-12 오전 9:48:43
08
Appendiks
• Mange Blu-ray/DVD-diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din afspiller direkte
til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du slutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget billede
fra kopibeskyttede Blu-ray/dvd-diske.
• Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af USA-patenter og andre
immaterielle rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
• I henhold til copyrightlove i USA og andre lande er ikke-autoriseret optagelse, brug, visning, distribution
eller ændring af tv-programmer, videobånd, Blu-ray-diske, DVD'ER og andet materiale omfattet af civilt
og/eller kriminelt strafansvar.
• For Blu-ray-diskafspilleres progressive scanning-udgang: FORBRUGERNE SKAL VÆRE
OPMÆRKSOMME PÅ, AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONS-TV ER HELT KOMPATIBLE MED
DETTE PRODUKT, OG DET KAN MEDFØRE DIGITALE FEJL PÅ BILLEDET. I TILFÆLDE AF
BILLEDPROBLEMER MED PROGRESSIV SCANNING, ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER
TILSLUTNING TIL ’STANDARDDEFINITION’-UDGANG. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OM DIT TV’S
KOMPATIBILITET MED DETTE PRODUKT, SKAL DU KONTAKTE VORES KUNDESERVICECENTER.
Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester
Alt indhold og alle tjenesteydelser, som der er adgang til gennem denne enhed, tilhører tredjeparter og
er beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivning og/eller anden immaterielret. Dette indhold
og disse tjenester leveres udelukkende for personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende
indhold eller tjenester på en måde, der ikke er godkendt af indholdsejeren eller tjenesteudbyderen.
Uden begrænsning i det foregående, med mindre dette er udtrykkeligt godkendt af den pågældende
indholdsejer eller tjenesteudbyder, må du ikke på nogen måde redigere, kopiere, genudgive, overføre,
udsende, sende, oversætte, sælge, udarbejde afledte værker, anvende eller distribuere indhold eller
tjenester på en sådan måde eller gennem nogen medier, som vises i denne enhed.
TREDJEPARTSINDHOLD OG -TJENESTEYDELSER LEVERES “SOM DE ER”. SAMSUNG GARANTERER
IKKE FOR DET INDHOLD ELLER DE TJENESTER, SOM LEVERES, HVERKEN UDTRYKKELIGT
ELLER STILTIENDE, TIL NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT
ENHVER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR
SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR
NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN
AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE, SOM GØRES TILGÆNGELIGT GENNEM DENNE
ENHED OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG
HOLDES ANSVARLIG, HVERKEN I KONTRAKTMÆSSIGE SAMMENHÆNG ELLER I FORBINDELSE
MED SVIG, FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET
DOKUMENTERET TAB ELLER FOR FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER
ANDEN SKADESERSTATNING, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED ENHVER
INFORMATION INDEHOLDT I ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER TREDJEPARTS ANVENDELSE
AF INDHOLDET ELLER TJENESTERNE, OGSÅ VED MEDDELESE OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN
ERSTATNING.
Tredjeparts tjenester kan opsige eller afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, og Samsung fremsætter
ingen erklæringer eller garantier for, om et indhold eller en tjeneste forbliver tilgængeligt i et bestemt
tidsperiode. Indhold og tjenester overføres af tredjeparter via netværk og transmissionsfaciliteter, som
Samsung ikke kontrollerer. Ud at begrænse det generelle indhold i denne ansvarsfraskrivelse, frasiger
Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver erstatningspligt vedrørende enhver afbrydelse eller
suspendering af indhold eller tjenester, som gøres tilgængeligt gennem denne enhed.
Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og
tjenesterne. Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal
stilles direkte til den respektive indholdsejer og serviceudbyder.
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 69
69
2012-01-12 오전 9:48:43
Appendiks
Licens
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Produceret under licens under de amerikanske patentnumre: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre amerikanske og verdensomspændende
patenter, som er tildelt, og som der er ansøgt om. DTS og symbolet er registrerede
varemærker, og DTS Digital Surround- og DTS-logoerne er varemærker tilhørende
DTS, Inc. Produktet inkluderer software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
• DivX
-- OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, Inc.
Det er en officiel DivX Certified® enhed, der kan afspille DivX-video.
Besøg www.divx.com for flere informationer og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivXvideo.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal være registreret for at kunne
afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din registreringskode under sektionen
DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan
du fuldfører din registrering.
-- DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 1080p, inkl. premium-indhold.
-- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc og anvendes under
licens.
-- Dækket af en eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
•The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dens
datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere
• Licensbemærkning vedr. Open Source
-- Hvis du bruger Open Source-software, er Open Source-licenser tilgængelige på produktmenuen.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoerne er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
• Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af USA-patenter og andre
immaterielle rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
70
Dansk
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 70
2012-01-12 오전 9:48:43
DENMARK
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og
fabrikationsfejl.
I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt
produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de
garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få
oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tlf: 8 - SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/dk
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt
serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele.
Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter.
Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer
og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves
tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land
produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne
tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding,
utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller
lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er
forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter
eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact
discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 71
2012-01-12 오전 9:48:43
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Area
` North America
Contact Centre 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 72
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-12 오전 9:48:43
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid
ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb
betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og
genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til
fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og
elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
AK68-01995K-00
AK68-01995K
01995K-BD-D5500-XE-DAN-.indb 73
2012-01-12 오전 9:48:43
Download PDF

advertising