Samsung | BD-H5900 | Samsung BD-H5900 Bruksanvisning

BD-H5900
Blu-ray™-skiva
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten från
Samsung.
För att få mer komplett service ske du registrera
produkten på
www.samsung.com/register
SVENSKA
Säkerhetsinformation
Varning
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET
(ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT,
ÖPPNA INTE
Den här symbolen betyder att det finns
“farlig spänning” inuti den här produkten
som kan utgöra risk för elektriska stötar
eller personskador.
OBSERVERA: FÖR ATT MINSKA
RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET
(ELLER BAKSIDAN). ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD
PERSONAL.
Installera inte den här utrustningen i ett
begränsat utrymme som exempelvis en
bokhylla eller liknande.
VARNING
För att förhindra skador som kan leda till
brand eller risk för elektriska stötar bör du inte
utsätta den här produkten för regn eller fukt.
OBSERVERA
BLU-RAY DISC-SPELAREN ANVÄNDER
EN OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN
ORSAKA SKADLIG EXPONERING AV
STRÅLNING OM DEN RIKTAS OM.
SE TILL ATT DU ANVÄNDER BLU-RAY
DISC-SPELAREN ENLIGT ANVISNINGARNA.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE DEN
HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER. ANNAN
ANVÄNDNING AV KONTROLLER, ÄNDRING
2
Den här symbolen visar att det finns
viktiga instruktioner som tillhör
produkten.
AV PRESTANDA ELLER PROCEDURER ÄN
DE SOM SPECIFICERATS HÄR KAN ORSAKA
SKADLIG STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET
ELLER REPARERA INTE PRODUKTEN SJÄLV.
ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL
PERSONAL.
Den här produkten uppfyller kraven för CE-märkning
när skärmade kablar och anslutningar används för
att ansluta enheten till annan utrustning. För att
förhindra elektromagnetiska störningar med annan
elektrisk utrustning som radio- och tv-apparater skall
du använda skärmade kablar och anslutningar.
VIKTIG ANMÄRKNING
Nätsladden till den här utrustningen har en gjuten
kontakt med en inbyggd säkring. Säkringens värden
finns på en ytan vid kontaktens stift. Om den behöver
bytas skall en säkring som är godkänd enligt BS1362
med samma märkning användas.
Använd aldrig kontakten om säkringens lock saknas
om locket är avtagbart. Om ett nytt säkringslock
behövs skall det ha samma färg som ytan vid
kontaktens stift. Utbyteslock finns att tillgå hos din
återförsäljare.
Om den kontakt som är monterad inte passar i
uttagen i ditt hus eller om kabel inte är tillräckligt
lång för att nå till uttaget skall du skaffa en passande
godkänd förlängningssladd eller kontakta din
återförsäljare för hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa
kontakten skall säkringen tas bort och kontakten skall
avyttras på ett säkert sätt. Anslut inte kontakten till
ett uttag då det finns risk för elektriska stötar från den
oskyddade sladden. När du kopplar bort enheten från
ström ska kontakten dras ut från vägguttaget, därför
ska väggkontakten vara lättåtkomlig.
Produkten som den här manualen tillhör är licensierad
under immaterialrättigheter tillhörande tredje part.
KLASS 1 LASER-PRODUKT
Denna CD-spelare är klassificerad som
en KLASS 1 LASER-produkt. Om du
använder kontroller, gör ändringar eller utför
arbetsgångar på andra sätt än så som är
angivna häri kan det uppstå farlig strålning.
OBSERVERA :
• KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG
LASERSTRÅLNING NÄR ENHETEN ÄR ÖPPEN.
UNDVIK EXPONERING AV STRÅLEN (IEC 60825-1)
• DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER. OM
DU ANVÄNDER KONTROLLER, GÖR ÄNDRINGAR
ELLER UTFÖR ARBETSGÅNGAR PÅ ANDRA SÄTT
ÄN SÅ SOM ÄR ANGIVNA HÄRI KAN DET UPPSTÅ
FARLIG STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET OCH
UTFÖR INGA REPARATIONER PÅ EGEN HAND.
LÄMNA SERVICEARBETEN TILL KVALIFICERAD
PERSONAL.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Försiktighetsåtgärder
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användaranvisningarna noggrant
innan du använder enheten. Följ alla
säkerhetsanvisningar som anges nedan.
Förvara de här användaranvisningarna för
framtida referens.
1. Läs de här instruktionerna.
2. Spara de här instruktionerna.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte den här apparaten nära
vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna.
Installera i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
8. Installera inte produkten nära värmekällor
som exempelvis element, värmeutsläpp
eller andra enheter (inklusive AVmottagare) som avger värme.
9. Bryt inte mot säkerhetsreglerna för den
polariserade eller jordade kontakten. En
polariserad kontakt har två blad som är
bredare än de andra. En jordad kontakt har
två blad och ett tredje jordningsstift. Det
breda stiftet eller den tredje kontaktytan
finns där för din säkerhet. Om den
medföljande kontakten inte passar i ditt
uttag skall du kontakta en elektriker för
utbyte av ditt felaktiga uttag.
10.Skydda strömsladden från att utsättas
för tryck på grund av att du går på den,
eller att den kläms, samt skydda bekväma
recepterorer och den punkt där de går ut
ur apparaten.
11.Använd bara tillbehör/accessoarer som
specificeras av tillverkaren.
12.Använd endast
vagn, stall, stativ,
fäste eller bord som
specificerats av
tillverkaren eller som
sålts tillsammans med
apparaten. När en
kundvagn används ska du vara försiktig
när du flyttar kundvagnen/apparaten för
att undvika att skada den till följd av att
den välter.
13.Koppla ur apparaten ur vägguttaget under
åskväder eller när den inte används under
en lång tid.
14.Överlämna alla reparationer åt kvalificerad
personal. Service krävs när apparaten har
skadats på något sätt, exempelvis då en elsladd
eller kontakt har skadats, vätska har spillts ut
eller föremål har ramlat ned på apparaten, om
apparaten har utsatts för regn eller.
Skivförvaring och -hantering
• Att hålla i skivorna
-- Fingeravtryck eller repor
på skivan kan försämra
ljud- och bildkvaliteten
eller orsaka hopp.
-- Undvik att vidröra skivan på det område
inspelning sker.
-- Håll skivan i kanterna så att
fingeravtrycken inte kommer på ytan.
-- Fäst inte papper eller tejp på skivan.
• Rengöra skivor
-- Om det kommer fingeravtryck
eller smuts på skivan ska
du rengöra den med ett milt
rengöringsmedel som har
spätts ut i vatten och torka
med en mjuk trasa.
-- Torka försiktigt inifrån och ut på skivan
vid rengöringen.
• Skivförvaring
`` Förvara dem inte i direkt solljus.
`` Förvara dem på en kall ventilerad plats.
`` Förvara stående i en ren förvaringspåse.
Hanteringsföreskrifter
• Utsätt inte apparaten för droppar eller
skvätt. Ställ inte föremål fyllda med vätskor,
såsom vaser, på apparaten.
• För att stänga av apparaten helt måste
du dra ur strömkontakten ur vägguttaget.
Följaktligen måste strömkontakten alltid
vara lättåtkomlig.
• Koppla inte in flera elektriska enheter i
samma vägguttag. Överbelastning av ett
uttag kan orsaka överhettning och sin tur
leda till brand.
• Se till att du har stängt av alla apparater
innan du ansluter några komponenter till
den här produkten.
• Om du flyttar spelaren snabbt från en
kall plats till en varmare kan det uppstå
kondens på mekaniken och linsen vilket
kan ge upphov till onormal uppspelning.
Om detta inträffar, ska du dra ur kontakten
och vänta i två timmar innan du ansluter
den igen. Sätt sedan i skivan och försök
spela upp den igen.
• Om du upplever ett onormalt ljud, lukt av
bränt eller rök, ska du omedelbart slå av
strömbrytaren och koppla från kontakten
ur el-uttaget. Kontakta sedan närmaste
kundcenter för teknisk hjälp. Använd inte
produkten. Om du använder produkten i
befintligt skick kan det orsaka brand eller
elektrisk kortslutning.
Använda 3D-funktionen
VIKTIG HÄLSO- OCH
SÄKERHETSINFORMATION FÖR 3D-BILDER.
Läs och förstå följande säkerhetsinformation
innan du använder 3D-funktionen.
• Vissa tittare kan uppleva obehag när de
tittar på 3D-TV, såsom yrsel, illamående
och huvudvärk.
Om du upplever sådana symptom
ska du sluta titta på 3D-TV, ta av dig
3D-glasögonen och vila.
• Om du tittar på 3D-bilder under en längre
tid kan det ge trötta ögon. Om du upplever
sådana symptom ska du sluta titta på 3DTV, ta av dig 3D-glasögonen och vila.
• En vuxen ska titta till barn ofta när de
använder 3D-funktionen.
Om de säger sig uppleva trötta ögon,
huvudvärk, yrsel eller illamående ska de
omedelbart sluta titta på 3D-TV och vila.
• Använd inte 3D-glasögonen i andra
syften (exempelvis som vanliga glasögon,
solglasögon, skyddslagöson etc).
• Använd inte 3D-funktionen eller
3D-glasögonen när du går eller rör dig.
Om du använder 3D-funktionen eller
3D-glasögonen när du rör dig kan det göra
att du går in i föremål, snubblar på och/eller
faller och orsakar allvarlig skada.
• Om du vill titta på 3D-innehåll ska du
ansluta en 3D-enhet (3D-kompatibel AVmottagare eller TV) till spelarens HDMI
OUT-port med en höghastighets HDMIkabel. Sätt på dig 3D-glasögonen innan du
spelar upp 3D-innehåll.
• Spelaren sänder bara ut 3D-signaler via
HDMI-kabeln som är ansluten till HDMI
OUT-porten.
• Eftersom videoupplösningen i
3D-uppspelningsläge är fast beroende
på upplösning för original-3D-video,
kan du inte ändra upplösning enligt dina
inställningar.
• Vissa funktioner, såsom BD Wise, eller
inställning av skärmstorlek eller upplösning
kanske inte fungerar i 3D-uppspelningsläge.
• Du måste använda en höghastighets
HDMI-kabel för att skicka 3D-signalen.
• Sitt minst tre gånger bredden för skärmen
från TV:n när du tittar på 3D-bilder. Om du
exempelvis har en 46 tums skärm ska du
sitta på ett avstånd av 138 tum (11,5 fot)
från skärmen.
• Placera 3D-videoskärmen i ögonhöjd för
optimal 3D-bildkvalitet.
• Vid anslutning av produkten till vissa
3D-enheter kanske inte 3D-effekten
fungerar som den ska.
• Den här spelaren konverterar inte
2D-innehåll till 3D.
• "Blu-ray 3D" och logotypen för "Blu-ray
3D" är varumärken som tillhör Blu-ray Disc
Association.
Upphovsrätt
© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt; Det är förbjudet att helt
eller delvis kopiera eller återge denna
instruktionsmanual utan föregående tillstånd
från Samsung Electronics Co.,Ltd.
3
Innehåll
Säkerhetsinformation
System....................................................... 16
Försiktighetsåtgärder.................................... 2
Säkerhet..................................................... 16
Varning......................................................... 2
Skivförvaring och -hantering......................... 3
Hanteringsföreskrifter.................................... 3
Använda 3D-funktionen................................ 3
Upphovsrätt................................................. 3
Komma igång
Innan du använder den här bruksanvisningen... 4
Logotyper för skivor som spelaren kan spela
upp.............................................................. 5
Tillbehör........................................................ 6
Frontpanel.................................................... 7
Bakre panel.................................................. 7
Fjärrkontroll................................................... 7
Anslutningar
Ansluta till en TV........................................... 8
Ansluta till ett ljudsystem............................... 8
Ansluta till en nätverksrouter......................... 9
Inställningar
Proceduren för grundinställningar............... 10
Menynavigering.......................................... 10
Öppna inställningsmenyn............................ 10
Visning....................................................... 10
Ljud............................................................ 12
Nätverk....................................................... 13
4
Språk......................................................... 16
Allmänt....................................................... 17
Support...................................................... 17
Medieuppspelning
Spela upp en kommersiell spelbar skiva..... 18
Spela upp filer på en USB-enhet................. 18
Spela upp en skiva med användarinspelat
innehåll....................................................... 18
Spela upp innehåll som ligger på datorn eller
AllShare-enheten via Blu-ray-skivspelaren...... 19
Kontrollera videouppspelning...................... 19
Kontrollera musikuppspelning..................... 19
Visa bildinnehåll.......................................... 21
Appendix
Felsökning.................................................. 21
Specifikationer............................................ 23
Komma igång
Innan du använder den här bruksanvisningen
Skivtyper och innehåll spelaren kan spela upp
Media
VIDEOR
MUSIK
FOTON
Skivtyp
Blu-ray-skiva
3D Blu-ray-skiva
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
BD-ROM- eller BD-RE/-R-skiva som spelats in med BD-RE-format.
DVD-VIDEO, inspelad DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som har
spelats in och stängts, eller ett USB-lagringsmedia innehållande DivX-,
MKV-, MP4-innehåll.
Musik som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett
USB-lagringsmedia med MP3- eller WMA-innehåll.
Bilder som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett
USB-lagringsmedia med JPEG-innehåll.
✎✎ KOMMENTARER
`` Spelaren kanske inte kan spela vissa CD-RW/-R- och DVD-R-format på grund av skivtypen eller
inspelningsförhållandena.
`` Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i DVD-videoformat kan den inte spelas.
`` Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en DVD-R-skiva med en bithastighet som överskrider 10 Mbps.
`` Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en BD-R-skiva eller USB-enhet med en bithastighet som
överskrider 25 Mbps.
`` Uppspelning kanske inte fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom vinkelförändring och
justeringar av bildförhållandet. Information om skivan anges detaljerat på skivans förpackning. Läs där vid behov.
`` När en BD-J-titel spelas upp kan laddningen ta längre tid än för en normal titel, eller så kanske vissa funktioner arbetar
långsamt.
Skivtyper spelaren inte kan spela upp
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(utom CD-lager)
• DVD-RW (VR-läge)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs spelar endast
ljud, inte grafik.)
• 3,9 GB DVD-R-skiva
för Authoring.
Regionskod
Både spelare och skivor är regionskodade.
Dessa regionskoder måste överensstämma
för att det skall gå att spela upp skivan. Om
koderna inte överensstämmer går skivan inte
att spela upp.
Regionsnumret för den här spelaren visades
på spelarens bakre panel.
Skivtyp Regionskod
a
Blu-rayskiva
b
c
DVDVIDEO
Blu-ray-skiva
BD-LIVE
3D Blu-ray-skiva
DivX
Område
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong och
Sydöstasien.
Europa, Grönland, Franska
territorier, Mellanöstern, Afrika,
Australien och Nya Zeeland.
Indien, Kina, Ryssland,
Central- och Sydasien.
1
USA, amerikanska territorier
och Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Filippinerna,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zeeland, Stillahavsöarna,
Västindien
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
Nordkorea, Mongoliet
6
Logotyper för skivor som spelaren
kan spela upp
Kina
PAL sändningssystem i Storbritannien, Frankrike,
Tyskland etc.
Filformat som stöds
Att observera kring USB-anslutning
• Spelaren stöder USB-lagringsmedia, MP3spelare, digitalkameror och USB-kortläsare.
• Spelaren stöder inte mapp- eller filnamn
som är längre än 128 tecken.
• Vissa USB-/externa HDD-/digitalkameror
kanske inte är kompatibla med spelaren.
• Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32
och NTFS.
• Anslut USB-enheterna direkt till spelarens
USB-port. Anslutning via en USB-kabel kan
orsaka kompatibilitetsproblem.
• Om du sätter i mer än en minnesenhet i en
multikortsläsare kanske den inte fungerar
som den ska.
• Spelaren stöder inte PTP-protokollet.
• Koppla inte från USB-enheten under en
laddningsprocess.
• Ju större bildupplösning desto längre fördröjning till visning.
• Den här spelaren kan inte spela upp MP3-filer med DRM (Digital Rights Management)
hämtat från kommersiella platser.
• Spelaren stöder bara video som har lägre hastighet än 30 fps (bildrutehastighet).
• Din spelare stöder bara MSC-enheter (USB Mass Storage Class), såsom miniatyrenheter
och USB HDD. (HUB stöds inte.)
• Vissa USB-hårddiskar, multi-card-läsare och miniatyrenheter kanske inte är kompatibla med
den här produkten.
• Om en USB-enhet kräver mer effekt kan den bli begränsad av kretssäkerhetssystemet.
• Om uppspelning från en USB-hårddisk är instabil kan du få mer effekt genom att koppla in
hårddisken i ett vägguttag.
Om problemet kvarstår ska du kontakta tillverkaren av USB-hårddisken.
• SAMSUNG kan inte hållas ansvariga för skador eller förlust av filer och data.
• Din spelare stöder inte NTSF-komprimerade filer, säkerhetskopieringsfiler eller krypterade filer.
• Du kan reparera eller formatera en USB-enhet på den stationära datorn. (endast MSWindows OS)
Videofiler som stöds
Filtillägg
*.avi
Innehåll
AVI
Video Codec
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audio Codec
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Upplösning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
5
•• Begränsningar
-- Även om filen är kodad av ett codec som stöds och nämns ovan kanske en fil inte kan
spelas om det är något problem med innehållet eller den är korrupt.
-- Normal uppspelning kan inte garanteras om filen innehåller information som är felaktig eller
om filen i sig är korrupt.
-- Filer med högre bithastighet/bildrutehastighet än standard kan hoppa i ljud och bild vid
uppspelning.
-- Sökfunktionen (hoppa) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
•• Videodekoder
-- Stöder upp till H.264 nivå 4,1 och AVCHD
-- Stöder inte H.264 FMO/ASO/RS och VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: 60 bildrutor max
Över 1280 x 720: 30 bildrutor max
-- Stöder inte GMC 2 eller högre
Filtillägg
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
DivX-undertextfilformat som stöds
✎✎ KOMMENTARER
Musikfiler som stöds
*.wma
Innehåll
MP3
WMA
15360x8640
PNG
15360x8640
✎✎ KOMMENTARER
Tillbehör
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
Audio Codec
Intervall som stöds
WMA
* Samplingshastigheter (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bithastigheter - Alla bithastigheter i intervallet 5kbps till 355kbps.
MP3
-
AUDIO
BONUS
VIEW
Batterier till fjärrkontrollen
(AAA-storlek)
6
JPEG
• Den här spelaren kan spela upp skivor i formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på
och används av videokameror.
• Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt videokameraformat.
• Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med större effektivitet än traditionella
bildkomprimeringsformat.
• Vissa AVCHD-skivor använder formatet ”x.v.Color”. Den här spelaren kan spela upp AVCHDskivor som använder formatet ”x.v.Color”.
• ”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen för AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.
`` Vissa DivX-, MKV- och MP4-formaterade skivor kan inte spelas, beroende på videoupplösning och
bildrutehastighet.
*.mp3
Upplösning
`` Vissa AVCHD-formatsskivor kanske inte går att spela upp, beroende på inspelningsförhållanden.
AVCHD-formatsskivor behöver stängas.
`` ”x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor för DVD-videokameror.
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Filtillägg
Typ
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
•• Audiodekoder
-- Stöder WMA 7, 8, 9 och STD
-- Stöder inte WMA samplingshastighet på 22050Hz mono.
-- AAC: Högsta samplingshastighet: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Maxbithastighet: 320 kbps.
„„
Bildfilsstöd
Bruksanvisning
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Fjärrkontroll
Frontpanel
KNAPPEN SPELA/PAUS
KNAPPEN STOPP
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
Sätt på eller stäng av spelaren
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG
Slå på och av TV:n.
Efter installationen kan du ställa in
ingångskällan på din TV.
TV-volyminställning.
Tryck här för att öppna och stänga
skivfacket.
STRÖMKNAPPEN
Tryck på sifferknapparna för att använda
alternativ.
Använd denna för att gå till popup-/titelmenyn.
Använd denna för att gå till skivmenyn.
Tryck på dessa för att söka framåt eller bakåt.
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller bakåt.
DISPLAY
SKIVFACK
✎✎ KOMMENTARER
SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL
USB-VÄRD
`` När spelaren visar menyn för Blu-ray-skivan kan du inte starta filmen genom att trycka på knappen Spela
på spelaren eller fjärrkontrollen. Om du vill spela upp filmen måste du välja Spela upp film eller Start på
skivmenyn och sedan trycka på knappen v.
`` För att uppgradera spelaren programvara genom USB-värduttaget måste du använda ett USB-minne.
Bakre panel
Tryck här för att stoppa en skiva.
Tryck på denna för att spela upp en skiva.
Med den här knappen kan du användaolika
funktioner på en skiva (Blu-ray/DVD).
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Tryck här för att använda verktygsmenyn.
Tryck här för att avsluta menyn.
Återgå till föregående meny.
Tryck för att använda bonusview-funktionen.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Med denna knapp kan du repetera A-B.
Installera batterier
!!
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
✎✎ KOMMENTARER
Tryck på denna för att byta Blu-rayskivans/DVD:ns textningsspråk.
Används för att visa
uppspelningsinformation.
Används för att välja menyposter och
ändra menyvärden.
Dessa knappar används både för menyer och för
spelaren samt flera av funktionerna på en Blu-ray-skiva.
Tryck på denna för att pausa en skiva.
Tryck här för att gå till startmenyn.
`` Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
• Kontrollera batteriernas polaritet +/–.
FULL
SCREEN
Tryck för att använda helskärmsfunktionen.
Under uppspelning av Blu-ray-/DVDskivor fungerar inte den här knappen.
Gör det möjligt att upprepa en titel, ett
kapitel, ett spår eller en skiva.
• Kontrollera om batterierna är tomma.
• Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
• Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
OBSERVERA
`` Kassering av batterier skall ske i enlighet med lokala
miljöregler. Släng dem inte med hushållssoporna.
`` Kasta inte batterierna i eld.
`` Var försiktig så du inte kortsluter, plockar isär eller
överhettar batterierna.
`` Risk för explosion om batteriet byts på fel sätt. Byt bara
mot samma eller liknande typ.
7
Anslutningar
Ansluta till ett ljudsystem
Ansluta till en TV
Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI
IN-uttaget på TV:n.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Du kan ansluta Blu-ray-spelaren till ett ljudsystem på det sätt som anges nedan.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Metod 1 Ansluta till en AV-mottagare som stöder HDMI
• Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI
IN-uttaget på mottagaren.
• Bästa kvalitet (rekommenderas)
Metod 2 Ansluta till en AV-mottagare med Dolby Digital eller DTS-dekoder
Ljud
Video
✎✎ KOMMENTARER
`` Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta Digital Audio
Out till ett ljudsystem för att höra ljud.
`` En HDMI-kabel ger digital video och digitalt ljud, så du behöver inte ansluta en ljudkabel.
`` Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen
till TV:n.
`` När du ansluter spelaren till TV:n med HDMI-kabeln eller till en ny TV och sedan slår på den för första
gången, ställer spelaren automatiskt in den utgående HDMI-upplösningen till den högsta som stöds av TV:n.
`` En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in HDMI djup färg
som av i menyn.
`` För att titta på HDMI 720p, 1080i eller 1080p måste du använda en höghastighets HDMI-kabel.
`` HDMI sänder bara en ren digital signal till TV:n.
Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas brus ibland på skärmen.
8
• Använd en digital koaxialkabel (medföljer ej) och anslut den digitala koaxialljudutgången på
produktens baksida till det digitala, koaxial ingående uttaget på mottagaren.
• Bra kvalitet
• Du hör endast ljudet genom de två främre högtalarna med digital utgång inställd på PCM
Metod 1
Ljud
Metod 2
Ljud
Ansluta till en nätverksrouter
Du kan ansluta spelaren till nätverksroutern på ett av de sätt som anges nedan.
För att använda AllShare-nätverksfunktionen måste du ansluta datorn till nätverket så som visas
i illustrationerna.
Anslutningen kan vara med kabel eller trådlös.
Trådlöst nätverk
Kabelnätverk
Trådlös router
Bredbandsmodem
(med integrerad router)
Bredbandstjänst
Bredbandstjänst
Eller
✎✎ KOMMENTARER
`` Om den trådlösa IP-routern stöder DHCP kan produkten använda en DHCP eller statisk IP-adress för att
ansluta till det trådlösa nätverket.
Router
`` Ställ in den trådlösa routern på infrastrukturläge. Ad-hoc-läge stöds ej.
Bredbandstjänst
Bredbandsmodem
✎✎ KOMMENTARER
`` Du kanske inte har någon Internet-åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver beroende på den router du
använder eller Internet-leverantörens policy. Kontakta din Internet-leverantör för ytterligare information.
`` DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.
`` Spelaren stöder endast följande trådlösa säkerhetsnyckelprotokoll:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Välj en kanal på den trådlösa routern som inte används för tillfället. Om kanalen som är inställd för
den trådlösa routern används för en annan enhet i närheten kommer det att orsaka störning och
kommunikationsfel.
`` Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n och ställer in krypteringstypen för din AP till
WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed), stöder inte spelaren från Samsung anslutningen i enlighet med de
nya certifieringsspecifikationerna för Wi-Fi.
`` Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar, beroende på användarförhållanden (AP-prestanda,
avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter etc.).
9
Inställningar
Proceduren för grundinställningar
• Startskärmen visas inte om du inte konfigurerar
grundinställningarna.
• OSD (On Screen Display) kan ändras på spelaren
efter en programuppdatering.
• Åtkomststegen kan variera beroende vilken
meny som är vald.
• Efter att grundinställningsprocessen blir klar kan
sedan använda panelknapparna och fjärrkontrollen
Efter att du har anslutit spelaren till din
TV slår du på TV:n och spelaren. När du
slår på spelaren för första gången visas
spelarens grundinställningsskärm på TV:n.
Grundinställningsproceduren gör det
möjligt för dig att ställa in skärmspråket
(OSD) och menyspråken, bildförhållandet
(skärmstorleken), nätverkstypen och ansluta
spelaren till nätverket.
✎✎ KOMMENTARER
`` Startmenyn visas inte om du inte konfigurerar de
inledande inställningarna enligt anvisningarna nedan.
`` Om du trycker på den BLÅ(D) knappen under
nätverksinställningen kommer du åt startmenyn
även om nätverksinställningen inte är klar än.
`` När du går tillbaka till startmenyn avbryts
helskärmsläget automatiskt.
`` Om du vill visa skärmen Inledande inställningar
igen för att göra ändringar ska du trycka på
knappen @ på produktens frontpanel och
hålla in den i mer än 5 sekunder, utan någon
skiva i enheten. Detta återställer spelaren till
standardinställningar.
`` Efter att grundinställningsprocessen blir klar
kan du använda HDMI-CEC-funktionen.
10
Öppna inställningsmenyn
• Startmenyn
6
`` Om du vill använda funktionen Anynet+(HDMICEC) som en hjälp i startprocessen, ska du
följa instruktionerna nedan.
1) Anslut spelaren till en Anynet+(HDMI-CEC)kompatibel Samsung TV med hjälp av en
HDMI-kabel.
2) Ställ in Anynet+(HDMI-CEC)-funktionen som
På på både teven och spelaren.
3) Ställ in teven på Inledande
inställningsprocedur.
`` Om spelaren lämnas i stoppläget i mer
än 5 minuter utan att användas visas en
skärmsläckare på TV:n. Om spelaren lämnas
i skärmsläckarläget i mer än 25 minuter
kommer enheten automatiskt att slås av.
Menynavigering
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
3
2
4
BONUS
1
2
3
4
REPEAT
REPEAT
FULL
Knappen HOME: Tryck på den här för att gå
till startskärmen.
VIEW
A-B
SCREEN
Knappen RETURN: Återgå till föregående
meny.
v (Enter)/RIKTNINGS-knappar:
Flytta markören eller välj en post.
Aktivera den markerade posten.
Bekräfta en inställning.
Knappen EXIT: Tryck här för att avsluta menyn.
1
Sp. skiva
Foton
Videor
Musik
2
7
ingen skiva i facket
8
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Mer
Screen Mirroring
9
1
Väljer videor.
2
Väljer musik.
3
Väljer inställn..
4
Väljer Ändra enhet
5
Väljer Screen Mirroring.
6
Väljer foton.
7
Väljer Sp. skiva
8
Väljer program
9
Välj Fler program.
✎✎ KOMMENTARER
Ändra enhet
Inställn.
3
4
5
`` Video-, foto- och musikalternativen kräver att
du har rätt skiva insatt i spelaren eller en USBflash-enhet ansluten till spelaren
Följ stegen nedan för att få tillgång till
inställningsmenyn och undermenyer:
1. Tryck på knappen POWER.
Startmenyn visas.
2. Tryck på knapparna ◄► ▲▼ för att välja
Inställn. och tryck sedan på knappen v.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskad undermeny och tryck sedan på
knappen v.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
post och tryck sedan på knappen v.
5. Tryck på knappen EXIT för att lämna
menyn.
✎✎ KOMMENTARER
`` Åtkomststegen kan variera beroende
vilken meny som är vald. OSD (On Screen
Display) kan ändras på spelaren efter en
programuppdatering.
Visning
Du kan konfigurera olika visningsalternativ,
t.ex. bildformat, upplösning etc.
3D-inställn.
Välj om du vill spela en Blu-ray-skiva med
3D-innehåll i 3D-läge.
✎✎ KOMMENTARER
`` För vissa 3D-skivor trycker du på knappen 5 en
gång för att stoppa en film under 3D-uppspelning.
Filmen stoppas och 3D-lägesalternativet
avaktiveras.
För att ändra ett 3D-alternativval när du spelar upp
en 3D-film trycker du på knappen 5 en gång.
Blu-ray-menyn visas. Tryck på knappen 5 igen
och välj sedan 3D-inställningar i Blu-ray-menyn.
`` Beroende på innehåll och position för bilden
på TV-skärmen kan du se vertikala svarta
streck på vänster och höger sida, eller på båda
sidorna.
TV-bildformat
Beroende på vilken typ av TV du har kan du
behöva justera skärminställningarna.
✎✎ KOMMENTARER
`` Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat
inte är tillgängliga.
`` Om du väljer ett bildformat och alternativ som
skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan
bilden komma att visas förvrängd.
BD Wise (endast TV-apparater
från Samsung)
BD Wise är Samsungs senaste
interanslutningfunktion.
När du ansluter en Samsung-spelare och
en Samsung-TV med BD Wise till varandra
via HDMI, och BD Wise är på i både
spelaren och TV:n, sänder spelaren ut video
i videoupplösning och ramhastighet för Bluray--/DVD-skivan/-skivorna.
✎✎ KOMMENTARER
`` När BD Wise är på ställs upplösningen
automatiskt in på BD Wise och BD Wise visas i
upplösningsmenyn.
`` Om spelaren ansluts till en enhet som inte
stöder BD Wise, så kan du inte använda
funktionen BD Wise.
`` För lämplig användning av BD Wise ställer du
in menyn BD Wise på både produkten och TV:n
som På.
Upplösning
• Uppspelning av DVD
Gör det möjligt för dig att ställa in den utgående
upplösningen för HDMI-videosignalen till Auto,
1080p, 1080i, 720p eller 576p/480p. Antalet
indikerar antalet videorader per bildruta.
Bokstäverna i och p anger sammanflätad
respektive progressiv skanning. Ju fler rader
desto högre kvalitet.
Upplösning beroende på utgångsläge
• Blu-ray-skivor/E-innehåll/Uppspelning
av digitalt innehåll
Utgång
Installation
BD Wise
Auto
1080p@60F
(Filmbildrutor: Av)
HDMI/ansluten
HDMI-läge
Blu-rayskiva
Upplösning för
Blu-ray-skiva
E-innehåll/
Digitalt
innehåll
1080p
Maximal
Maximal
upplösning för TV- upplösning för TVingång
ingång
1080p@60F
1080p@60F
Filmbildrutor:
Auto (24 fps)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
720p
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
720p
Utgång
HDMI/ansluten
HDMI-läge
Installation
BD Wise
576i/480i
Auto
Maximal upplösning för TV-ingång
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
✎✎ KOMMENTARER
1080p
720p
576p/480p
`` Om den anslutna TV:n inte stöder Filmram eller
vald upplösning visas meddelandet "Om inga
bilder visas efter att du har valt “Ja” väntar
du i 15 sekunder och återgår till den tidigare
upplösningen. Vill du ändra upplösningen?". Om
du väljer Ja blir TV-skärmen tom i 15 sekunder
och sedan återgår upplösningen automatiskt till
den tidigare upplösningen.
`` Om skärmen blir tom efter att du har ändrat
upplösning ska du ta bort alla skivor och sedan
trycka på och hålla in knappen @ på spelarens
framsida i mer än 5 sekunder. Alla inställningar
återställs till fabriksstandard. Följ stegen på
föregående sida för att komma till varje läge och
välj den Visningsinställning som TV:n stöder.
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas alla användar-BD-data i minnet.
`` Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar
för att användas i läget för Filmram (24 fps)
Filmram (24 fps)
Om du ställer in funktionen Filmram (24 fps)
på Auto kan du justera produktens HDMIutgång till 24 ramar per sekund för bättre
bildkvalitet.
Du kan bara använda Filmram (24 fps) på en
TV som stöder bildrutehastigheten.
Du kan bara välja filmruta när spelaren är i
lägena HDMI 1080p för utgående upplösning.
HDMI-färgformat
Gör det möjligt för dig att ställa in
områdesformat för HDMI-utgång till att
matcha funktionerna för den anslutna enheten
(TV, skärm etc.).
HDMI, djup färg
Gör det möjligt för dig att sända ut video från
HDMI OUT-uttaget med djup färg. Djup färg
ger en mer exakt färgåtergivning och större
färgdjup.
Progressivt läge
Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du
tittar på DVD.
11
Ljud
Digital utgång
Gör det möjligt för dig att välja digitalt utgångsformat som passar för TV:n eller AV-mottagaren.
För mer information, se tabellen nedan för digitalt utgångsval.
Val av digital utsignal
Installation
Anslutning
PCM
Dolby Digital
Audio Stream
på Blu-rayskiva
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD högupplöst ljud
DTS-HD Master
Audio
PCM
Ljudström på
DVD
Dolby Digital
DTS
Definition för
Blu-ray-skiva
12
Valfri
Bitstream
(obearbetad)
PCM
HDMImottagare
Upp till
7,1-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
Koaxial
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
Avkodar huvudfunktionen
för ljud och BONUSVIEWljudströmmen gemensamt
till PCM-ljud och lägger
till ljudeffekter för
navigering.
HDMImottagare
Koaxial
PCM
PCM 2-kanals
Bitstream
(Dolby
D-omkodad)
HDMI-stöd för AVHDMI-mottagare
mottagare eller
eller koaxial
koaxial
Bitstream
(DTS-omkodad)
DTS-omkodad
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS-omkodad
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
DTS-omkodad
Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
DTS
DTS
DTS-omkodad
DTS-HD högupplöst ljud
DTS
DTS-omkodad
DTS
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
PCM 2-kanals PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
DTS-HD
Master Ljud
Avkodar
huvudfunktionen för
Sänder bara ut
ljud och BONUSVIEWhuvudfunktionens ljudström
ljudströmmen
så att din AV-mottagare kan
gemensamt till PCMavkoda ljudbiströmmen.
ljud och lägger
Du hör inget BONUSVIEWtill navigeringsljud och inga navigeringsljudljudeffekter och
effekter.
omkodar sedan PCMljud till DTS- bistream.
Omkodad Dolby
Digital*
DTS
Avkodar huvudfunktionsljud och
BONUSVIEW-ljudstream tillsammans
till PCM-ljud
och lägger till
navigeringsljudeffekter och kodar
sedan om PCMljud till Dolby Digital
bitstream.
** Om Source Stream är 2K, används inte
inställningen “Dolby D-omkodad”.
Blu-ray-skivor kan inkludera tre ljudströmmar. :
-- Huvudfunktionsljud : Ljudspår för
huvudfunktionen.
-- BONUSVIEW-ljud : Ytterligare ljudspår, t.ex.
kommentatorsspår eller skådespelarens
kommentarer.
-- Ljudeffekter för navigering : När du väljer
en menynavigeringsmarkering, kanske det
hörs en navigerings- ljudeffekt. Ljudeffekter
för navigering skiljer sig åt på varje Blu-rayskiva.
✎✎ KOMMENTARER
`` Se till att du väljer rätt digital utsignal annars
hör du inget ljud eller bara högt oljud.
`` Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är
kompatibel med komprimerade format (Dolby
digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.
`` Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud
och ljudeffekter för navigering.
`` Vissa Blu-ray-skivor saknar BONUSVIEW-ljud
och ljudeffekter för navigering.
`` Om du spelar upp MPEG audio ljudspår, blir
utsignalen PCM oavsett val av digital utsignal
(PCM eller Bitstream).
`` Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade
flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan
spelaren kanske avge PCM 2-kanaler
nedmixat ljud även om du ställer in Bitstream
(antingen omkodning eller obearbetat) på
inställningsmenyn.
`` Om TV:n inte är kompatibel med PCMsamplingshastigheter över 48 kHz kanske
produkten avger 48 kHz nedsamplat PCM-ljud
även om du ställt in PCM nedsampling som Av.
PCM-nedsampling
Gör det möjligt för dig att välja om du vill ha
96 Khz PCM-signaler nedsamplade till 48 Khz
innan de sänds ut till en förstärkare. Välj På
om din förstärkare eller mottagare inte är
kompatibel med en signal på 96 Khz.
Dynamisk områdeskontroll
Gör det möjligt för dig att använda dynamisk
områdeskontroll för Dolby Digital-, Dolby
Digital Plus- och Dolby TrueHD-ljud.
• Auto : Kontrollerar automatiskt det
dynamiska området för Dolby TrueHD-ljud,
baserat på information i Dolby TrueHDljudspåret.
Aktiverar även dynamisk områdeskontroll
för Dolby Digital och Dolby Digital Plus.
• Av : Lämnar det dynamiska området
okomprimerat och gör att du hör
originalljudet.
• På : Slår på dynamisk områdeskontroll
för alla tre Dolby-formaten. Svagare ljud
blir starkare och volymen för starkare ljud
minskas.
Downmixing-läge
Gör det möjligt för dig att välja metod för
flerkanalig nedmixning som är kompatibel
med ditt stereosystem. Du kan välja att låta
spelaren mixa ned till normal stereo eller
surroundkompatibel stereo.
Nätverk
För att börja ställa in nätverksanslutningen för
produkten ska du följa dessa steg:
1. I menyn Home trycker du på knapparna
▲▼ ◄► för att välja Inställn. och trycker
sedan på knappen v.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverk och tryck sedan på knappen v.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverksinställningar och tryck sedan
på knappen v.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverkstyp och tryck sedan på knappen
v.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Kabel eller Trådlös och tryck sedan på
knappen v.
6. Gå till nästa avsnitt.
Konfigurera din nätverksanslutning
Innan du börjar ska du kontakta din ISP för
att se om din IP-adress är fast eller dynamisk.
Om den är dynamisk och om du har ett
nätverk som ansluts med kabel eller trådlöst
rekommenderar vi användning av de automatiska
konfigurationsprocesserna som beskrivs nedan.
Om du ansluter till ett kabelförsett nätverk ska du
ansluta spelaren till din router med en nätverkskabel
innan du börjar med konfigurationen.
Om du ansluter till ett trådlöst nätverk ska du
koppla ifrån eventuella kabelnätverk innan du
börjar.
För att börja med konfigurationen av
nätverksanslutningen ska du följa stegen nedan:
Kabelnätverk
ĞĞ
Kabel – Automatiskt
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen
v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck
sedan på knappen v.
4. Välj Kabel på nätverksinställningsskärmen
och tryck sedan på knappen v.
5. Välj Anslut och tryck sedan på
knappen v. Produkten detekterar
kabelanslutningen, verifierar
nätverksanslutningen och ansluter sedan
till nätverket.
ĞĞ
Kabel – Manuellt
Om du har en fast IP-adress eller den
automatiska proceduren inte fungerar behöver
du ställa in nätverksinställningarna manuellt.
Följ steg 1 och 2 i Kabel-Automatiskt och följ
sedan stegen nedan:
1. Välj Nätverksstatus. Spelaren söker
efter ett nätverk och visar sedan
felmeddelandet för anslutningen.
2. Välj IP-inst. och tryck sedan på knappen
v.
Skärmen för IP-inställningar visas.
3. Välj fältet för IP-inställningar och tryck
sedan på knappen v.
4. Välj Ange manuellt på IPinställningsskärmen och tryck sedan på
knappen v.
5. Välj ett värde för att ange (exempelvis IPadress) och tryck sedan på knappen
v. Använd sifferknappsatsen på
fjärrkontrollen för att ange siffrorna
för värdet. Använd knapparna ◄►
på fjärrkontrollen för att gå från ett
inmatningsfält till ett annat inom ett värde.
När du är klar med ett värde trycker du på
knappen v.
6. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till
ett annat värde och ange sedan siffrorna
för det värdet enligt instruktionerna i steg
5.
ĞĞ
Trådlös - automatisk
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck
sedan på knappen v.
4. Välj Trådlös på
nätverksinställningsskärmen och tryck
sedan på knappen v. Spelaren söker
efter och visar en lista över tillgängliga
nätverk.
7. Upprepa steg 5 och 6 tills du har fyllt i alla
värden.
Nätverksinställningar
Välj nätverkstyp.
✎✎ KOMMENTARER
`` Du kan få dessa nätverksvärden från din
Internet-leverantör.
8. När du är klar med att ange alla värden
och trycker sedan på knappen RETURN
eller EXIT. Spelaren kontrollerar
nätverksanslutningen och ansluter sedan
till nätverket.
Trådlöst nätverk
Du kan ställa in den trådlösa
nätverksanslutningen på fyra sätt:
-- Trådlös automatisk
-- Trådlös manuell
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
När du konfigurerar den trådlösa
nätverksanslutningen frånkopplas alla trådlösa
nätverksenheter som är anslutna genom
spelaren eller, om tillämpligt, spelaren aktuella
kabelanslutning.
Nätverkstyp
Trådlös
Trådlöst nätverk
Lägg till nätverk
WPS(PBC)
Du kan ansluta din Blu-rayspelare till Internet. Välj
vilket trådlöst nätverk du vill
använda.
Sök
m Flytta " Välj ' Tillbaka
5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på
knappen v.
6. På säkerhetsskärmen anger du nätverkets
säkerhetskod eller lösenord.
Ange siffrorna direkt med sifferknapparna
på fjärrkontrollen. Ange bokstäverna
genom att välja ett tecken med en
pilknapp och tryck sedan på knappen v.
7. När du är klar väljer du Klart och tryck
sedan på knappen v. Spelaren
kontrollerar nätverksanslutningen och
ansluter sedan till nätverket.
8. När du är klar med verifieringen väljer du
OK och trycker sedan på knappen v.
✎✎ KOMMENTARER
`` Du ska kunna hitta säkerhetskoden
eller lösenordsfrasen på en av
installationsskärmarna du använde för att
installera routern eller modemet.
13
ĞĞ
Trådlös - manuell
Om du har en fast IP-adress eller den
automatiska proceduren inte fungerar behöver
du ställa in nätverksinställningarna manuellt.
1. Följ instruktionerna i Trådlöst - Automatiskt
genom Steg 5.
2. Spelaren söker efter ett nätverk och visar
sedan felmeddelandet för anslutningen.
3. Välj IP-inst. och tryck sedan på knappen v.
Skärmen för IP-inställningar visas.
4. Välj fältet för IP-inställningar och tryck
sedan på knappen v.
5. Välj Ange manuellt på IPinställningsskärmen och tryck sedan på
knappen v.
6. Välj ett värde för att ange (exempelvis IPadress) och tryck sedan på knappen
v. Använd sifferknappsatsen på
fjärrkontrollen för att ange siffervärden.
Använd knapparna ◄► på fjärrkontrollen
för att gå från ett inmatningsfält till ett
annat inom ett värde. När du är klar med
ett värde trycker du på knappen v.
7. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till
ett annat värde och ange sedan siffrorna
för det värdet enligt instruktionerna i steg
6.
8. Upprepa steg 6 och 7 tills du har fyllt i alla
värden.
✎✎ KOMMENTARER
`` Du kan få dessa nätverksvärden från din
Internet-leverantör.
9. När du är klar väljer du RETURN eller
EXIT. Säkerhetsskärmen öppnas.
14
10.På säkerhetsskärmen anger du nätverkens
säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange
numren direkt med sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Ange bokstäverna genom
att välja ett tecken med knapparna
▲▼◄► och tryck sedan på knappen v.
11.När du är klar väljer du Klart till höger på
skärmen och trycker sedan på knappen
v.
Spelaren kontrollerar nätverksanslutningen
och ansluter sedan till nätverket.
12.När spelaren har kontrollerat nätverket
väljer du OK och trycker sedan på
knappen v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck
sedan på knappen v.
4. Välj Trådlös på
nätverksinställningsskärmen och tryck
sedan på knappen v.
5. Tryck på knappen ▲▼ på fjärrkontrollen
och tryck sedan på knappen ◄► för att
välja WPS(PBC).
6. Tryck på knappen v på fjärrkontrollen.
Meddelandet "Tryck på PBC-knappen"
visas.
7. Tryck på knappen WPS (PBC) på routern
inom två minuter. Spelaren förvärvar
automatiskt alla nätverksinställningsvärden
som behövs och ansluter till nätverket.
Skärmen för nätverksstatus visas.
Spelaren ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
ĞĞ
WPS(PIN)
Innan du börjar ska du öppna routerns
installationsmeny på datorn och öppna
skärmen med inmatningsfältet för WPS PIN.
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck
sedan på knappen v.
4. Välj Trådlös på
nätverksinställningsskärmen och tryck
sedan på knappen v.
Spelaren söker efter och visar en lista över
tillgängliga nätverk.
5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på
knappen ►.
6. Välj WPS(PIN) och tryck sedan på
knappen
v. Popup-fönstret för PIN visas.
7. Ange PIN i inmatningsfältet för WPS PIN
på routerns installationsskärm och spara
sedan skärmen.
✎✎ KOMMENTARER
`` Kontakta tillverkaren av routern för instruktioner
som förklarar hur du får åtkomst till routerns
installationsskärmar eller se routerns
bruksanvisning.
`` Vid WPS-anslutning ska du ställa in din
trådlösa routers säkerhetskryptering på AES.
Om den är inställd på WEP-säkerhetskryptering
stöds inte WPS-anslutning.
Nätverkstest
Använd det här menyalternativet för att
kontrollera om din nätverksanslutning fungerar
eller inte.
Nätverksstatus
Använd detta för att kontrollera om anslutning
till nätverket och Internet har upprättats.
Wi-Fi Direct
Funktionen Wi-Fi Direct gör det möjligt för
dig att ansluta alla Wi-Fi Direct-enheter till
spelaren och varandra med ett peer-to-peernätverk, utan en trådlös router.
✎✎ KOMMENTARER
`` Vissa Wi-Fi Direct-enheter kanske inte stöder
AllShare-funktionen vid anslutning till Wi-Fi
Direct. Om detta är fallet rekommenderar vi att
du ändrar nätverksanslutningsmetod mellan
enheter.
`` Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för
Wi-Fi Direct. Innan du använder funktionen för
Wi-Fi Direct rekommenderar vi starkt att du
avaktiverar Bluetooth-funktionen för en aktiv
mobil enhet.
1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten och aktivera
dess Wi-Fi Direct-funktion.
2. Välj Inställn. på startmenyn och tryck
sedan på knappen v.
3. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
4. Välj Wi-Fi Direct och tryck sedan på
knappen v.
Wi-Fi Direct-enheterna som du kan ansluta
visas.
5. Det finns tre sätt att slutföra Wi-Fianslutningen:
• Genom Wi-Fi-enheten.
• Genom spelaren med PBC.
• Genom spelaren med en PIN.
Samtliga beskrivs nedan.
Genom Wi-Fi-enheten
1. Följ processen på Wi-Fi-enheten för
anslutning till en annan Wi-Fi Direct-enhet.
Se bruksanvisningen för enheten för mer
instruktioner.
2. När du har slutfört processen ska du se
ett popup-meddelande på TV-skärmen
med informationen att en enhet som
stöder Wi-Fi Direct har begärt att få
ansluta. Välj OK och tryck sedan på
knappen v för att godkänna.
3. Popup-fönstret för anslutning visas, följt
av popup-fönstret Ansluten. När rutan
stänger ska du se enheten listad på
skärmen för Wi-Fi Direct som ansluten.
Genom spelaren med PBC
1. Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta
till den här spelaren och tryck sedan på
knappen v. Popup-fönstret för PBC/
PIN visas.
2. Välj PBC och tryck sedan på knappen v.
Popup-fönstret för PBC visas.
3. Tryck på knappen PBC på Wi-Fi Directenheten inom 2 minuter.
4. Popup-fönstret för anslutning visas, följt
av popup-fönstret Ansluten. När rutan
stänger ska du se enheten listad på
skärmen för Wi-Fi Direct som ansluten.
Genom spelaren med en PIN
1. Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta
till den här spelaren och tryck sedan på
knappen v. Popup-fönstret för PBC/
PIN visas.
2. Välj PIN och tryck sedan på knappen v.
Popup-fönstret för PIN visas.
3. Skriv ned PIN-koden i popup-fönstret
och ange den sedan i fältet i Wi-Fi Directenheten du vill ansluta.
4. Popup-fönstret för anslutning visas, följt
av popup-fönstret Ansluten. När rutan
stänger ska du se enheten listad på
skärmen för Wi-Fi Direct som ansluten.
✎✎ KOMMENTARER
`` Nätverksanslutningen med eller utan kabel
kopplas från när du använder funktionen Wi-Fi
Direct.
`` Textfiler, såsom filer med tillägget .TXT eller
.DOC visas inte när du använder funktionen
Wi-Fi Direct.
Screen Mirroring
Funktionen Screen Mirroring gör det möjligt
för dig att visa skärmen för smarttelefonen
eller android-tablet på TV:n du har anslutit till
Blu-ray-spelaren.
1. I menyn Home, tryck sedan på knappen
▲▼◄► för att välja Screen Mirroring,
och tryck sedan på knappene v.
Popup-fönstret för Screen Mirroring visas.
2. Starta AllShare Cast på enheten.
3. På enheten söker du efter namnet på
Blu-ray-spelaren i listan över tillgängliga
enheter och markerar det.
4. TV:n visar en PIN-kod. Ange denna PINkod på enheten.
5. TV:n visar ett anslutningsmeddelande
(exempelvis Connecting to
Android_92gb...) och visar sedan
anslutningsmeddelandet.
6. Efter några sekunder visas skärmen för
din enhet på TV-skärmen.
7. Avsluta Screen Mirroring genom att trycka
på knappen EXIT eller RETURN på
fjärrkontrollen eller inaktivera funktionen
Screen Mirroring på smarttelefonen.
✎✎ KOMMENTARER
`` Du kan ansluta till en enhet som stöder
AllShare Cast. Observera att anslutning
av sådan enhet eventuellt inte stöds helt
beroende på tillverkare. Mer information om
mobilanslutningsstöd finns på tillverkarens
hemsida.
`` När du använder funktionen Screen Mirroring
kan video bli ryckig eller också kan ljudet
ibland försvinna, beroende på miljö.
`` Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för
Screen Mirroring. Innan du använder funktionen
Screen Mirroring rekommenderar vi starkt
att du inaktiverar Bluetooth-funktionen på
smarttelefonen eller smartenheten (tablet etc.).
Enhetsnamn
Med funktionen Enhetsnamn kan du ändra
spelarens namn genom att välja enhets namn
i listrutan.
Internetanslutning för BD-Live
Ställ in för att tillåta eller hindra en Internetanslutning när du använder BD-LIVE-tjänsten.
• Tillåt (alla) : Internet-anslutningen är tillåten
för allt BD-LIVE-innehåll.
• Tillåt (endast giltiga) : Internet-anslutningen
tillåts endast för BD-LIVE-innehåll som
innehåller ett giltigt certifikat.
• Förhindra : Ingen Internet-anslutning är
tillåten för något BD-LIVE-innehåll.
✎✎ KOMMENTARER
`` Vad är ett giltigt certifikat?
När spelaren använder BD-LIVE för att skicka
skivdata och en begäran till servern att
certifiera skivan använder servern skickad
information för att kontrollera om skivan är giltig
och skickar tillbaka certifikatet till spelaren.
`` Internetanslutningen kan vara begränsad när
du använder BD-LIVE-innehåll.
Använda BD-LIVE™
När spelaren är ansluten till nätverket kan du
använda ett flertal filmrelaterade tjänsteinnehåll
med hjälp av en BD-LIVE-kompatibel skiva.
1. Koppla in ett USB-minne i USB-uttaget
på spelarens framsida och kontrollera
återstående minne. Minnesenheten måste
ha minst 1 GB ledigt utrymme för att
kunna rymma BD-LIVE-tjänsterna.
2. Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BDLIVE.
3. Välj en post från de olika BD-LIVEtjänstinnehållen som tillhandahållits av
skivtillverkaren.
✎✎ KOMMENTARER
`` Hur du använder BD-LIVE och dess innehåll
kan variera beroende på skivtillverkaren.
15
AllShare-funktionen
Med AllShare kan du spela upp musik, video och
foto som finns på datorn eller NAS på spelaren.
För att använda AllShare med spelaren måste du
ansluta spelaren till ditt nätverk.
(Se sidan 13-16).
För att använda AllShare med datorn måste du
installera AllShare-programvaran på datorn.
Om du har NAS kan du använda AllShare utan
ytterligare programvara.
Så här hämtar du AllShareprogramvaran
1. Gå till Samsung.com.
2. Klicka på Support, ange spelarens
produktnummer i fältet som visas och
klicka sedan på Produkt.
3. På nästa skärm klickar du på Gör
hämtningar under hämtningsmenyn.
4. Klicka på Programvara på nästa sida.
5. Klicka på ikonen på DLNA-raden under
Arkiv för att starta hämtningen.
System
Inledande inställning
Du kan ange språk, nätverksinställningar
etc. genom att använda funktionen för
grundinställningar.
För mer information om
grundinställningsfunktionen, se avsnittet
Grundinställningar i den här bruksanvisningen
(sidan 10).
16
Snabbstart
Du kan slå på strömmen snabbt genom att
minska starttiden.
✎✎ KOMMENTARER
`` Om den här funktionen är inställd på På ökar
strömförbrukningen i standby-läge.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder
länkade uppgifter med andra Samsungspelare som har Anynet+-funktionen.
För att använda den här funktionen ansluter
du spelaren till en Anynet+-TV från Samsung
med en HDMI-kabel. Du kan styra den här
spelaren med fjärrkontrollen till en Samsung
TV och starta skivuppspelning genom att
trycka på knappen SPELA (
) på TV:ns
fjärrkontroll. Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
✎✎ KOMMENTARER
`` Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMIkabeln inte stöder CEC.
`` Om din Samsung-TV har en Anynet+-logotyp
så stöder den Anynet+.
`` Beroende på vilken TV du har kanske den
utgående HDMI-upplösningen inte fungerar.
Se bruksanvisningen till TV:n.
`` Om du har slagit på Anynet+ kommer produkten
automatiskt att återupprätta Anynet+-anslutningen
när du stänger av produkten, kopplar från och
sedan återansluter strömkabeln. Efter omkring 15
sekunder stängs den av igen automatiskt.
`` Vissa Samsung TV-apparater kommer vid
anslutning till den här produkten med Anynet+
att vid påslagning visa ett varningsmeddelande
med informationen att ingen anslutning hittades.
Anslutningen Anynet+ är dock fortfarande
korrekt etablerad och tillgänglig för användning
BD-datahantering
Gör det möjligt för dig att hantera hämtat
innehåll du har fått tillgång till genom en Bluray-skiva som stöder BD-LIVE-tjänsten och
lagras på en bifogad Flash-minnesenhet.
Du kan kontrollera enhetsinformationen,
inklusive lagringsstorleken, ta bort BD-data
eller ändra Flash-minnesenheten.
✎✎ KOMMENTARER
`` I det externa minnesläget kan uppspelningen
av en skiva stoppas om du kopplar från USBenheten mitt i uppspelningen.
`` Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32 och
NTFS. Vi rekommenderar att du använder USBenheter som stöder USB 2.0-protokoll med 4
MB/sek eller högre läs-/skrivhastighet.
`` Funktionen för att återuppta uppspelning
kanske inte fungerar efter formatering av
lagringsenheten.
`` Den totala storleken för BD-datahantering kan
variera, beroende på förhållandena.
DivX® Video på begäran
Visa DivX® VOD-registreringskoden för att
köpa och spela DivX® VOD-innehåll.
Språk
Du kan välja språk för skärmmeny, skivmeny,
ljud och undertext.
✎✎ KOMMENTARER
`` Det valda språket visas bara om det finns på
skivan.
Säkerhet
När du använder den här funktionen första
gången visas inställningsskärmen för lösenord.
Ange\standard - PIN 0000 - med sifferknapparna.
För att ändra PIN-kod använder du funktionen
Ändra PIN-kod (sidan 17). Varje gång du öppnar
säkerhetsinställningarna hädanefter, måste du
ange den fyrsiffriga PIN-koden. Om du inte
ändrar PIN-kod ska du fortsätta använda
standard-PIN-koden.
BD-föräldraklass.
Förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor med
specifika åldersklassificeringar om inte en
4-siffrig PIN-kod anges.
DVD-föräldraklass.
Den här funktionen fungerar i samspel med DVDskivor som har tilldelats en åldersklassificering
eller numerisk klassificering som indikerar
åldersnivå för innehållet. Med hjälp av de här
numren kan du kontrollera typerna av DVD-skivor
som familjen kan titta på.
Välj önskad nivå. Om du till exempel väljer upp
till Nivå 6 kommer skivor som är Nivå 7, 8 inte
att spelas.
Höga nummer indikerar innehåll till äldre tittare.
När DVD-åldersklassifieringsfunktionen är
på måste du ange den 4-siffriga PIN-koden
för att spela upp skivor med begränsande
klassificeringsnivåer.
Ändra PIN
Ändra det 4-siffriga lösenordet som används
för att komma åt säkerhetsfunktioner.
Följ stegen nedan för att ändra lösenord:
1. Välj Ändra PIN och tryck sedan på
knappen v. Skärmen Ange gammalt
lösenord visas.
2. Ange gammalt lösenord. Om du aldrig
har ändrat lösenordet, ska du ange
standardlösenordet. 0000. Skärmen
Ange nytt lösenord visas.
3. Ange nytt lösenord i fälten för Ange nytt
lösenord.
4. Ange nytt lösenord igen i fälten för
Bekräfta nytt lösenord. Meddelandet
"PIN-koden har ändrats." visas.
5. Tryck på knappen v.
Om du glömmer ditt lösenord
1. Ta bort skivorna.
2. Tryck och håll in knappen @ på övre
panelen i 5 sekunder eller längre.
Samtliga inställningar återgår till
fabriksinställningar.
✎✎ KOMMENTARER
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas alla användar-BD-data i minnet.
Allmänt
Tidszon
Gör det möjlig för dig att ange den tidszon
som gäller i din region.
Support
Programuppgradering
Via menyn för programuppdatering kan du
uppgradera spelarprogrammet för att få bättre
prestanda och ytterligare tjänster.
Via online
Följ stegen nedan för att uppgradera via online:
1. I spelarmenyn går du till Inställn. >
Support > Programuppradering.
2. Välj Via online och tryck sedan
på knappen v. Meddelandet för
anslutningen till servern visas.
3. Ett popupfönster visas om en uppdatering
är tillgänglig.
4. Om du väljer Ja stängs spelaren av
automatiskt före omstart.
(Slå aldrig på eller av spelaren under en
uppgradering.)
5. Popupfönstret för uppdateringsförloppet visas.
När uppdateringen är klar slås spelaren av
automatiskt.
✎✎ KOMMENTARER
`` Uppgraderingen är klar när spelaren stängs av
och sedan slås på av sig själv igen.
`` Slå aldrig av eller på spelaren manuellt under
uppdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig
för tekniska fel hos spelaren som orsakats av en
instabil Internet-anslutning eller
användarförsummelse under
programuppgraderingen.
`` Ingen skiva ska matas in i produkten när du
uppgraderar programvaran via online.
Via USB
Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:
1. Besök sidan www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Hämta den senaste USBprogramuppdateringen via zip-filen på
datorn.
3. Zippa upp arkivet på datorn.
Du ska ha en enkel RUF-fil med samma
namn som zip-filen.
4. Kopiera RUF-filen till en USB-flashenhet.
5. Se till att skivenheten är tom och för in USBflashenheten i USB-porten på spelaren.
6. I spelarmenyn går du till Inställn. >
Support > Programuppradering.
7. Välj Via USB.
✎✎ KOMMENTARER
`` Ingen skiva ska matas in i produkten när
du uppgraderar programvaran med USBvärduttaget.
`` När programuppgraderingen är klar
kontrollerar du programdetaljerna i menyn för
programuppgradering.
`` Slå inte av spelaren under en
programuppgradering. Det kan göra att
spelaren inte fungerar.
`` Programuppgraderingar som använder porten
för USB-värd får endast ske via ett USB-minne.
Medd., autouppgradering
Om du har anslutit spelaren till nätverket och sedan
ställer in det automatiska uppgraderingsmeddelandet
meddelar spelaren automatiskt dig när en ny
programversion är tillgänglig för spelaren.
Om du vill aktivera funktionen för automatiskt
uppgraderingsmeddelande ska du följa stegen nedan:
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja På
och tryck sedan på knappen v.
Om det finns en ny programversion meddelar
spelaren dig via ett popup-meddelande.
1. Välj Ja i popup-rutan för att uppgradera
firmware. Produkten slås av automatiskt,
sedan startar den om och påbörjar
nedladdningen. (Slå aldrig på eller av
spelaren under en uppgradering.)
2. Uppdateringsförloppet visas i en popupruta.
3. Popupfönstret för uppdateringsförloppet
visas. När uppdateringen är klar slås
spelaren av automatiskt.
✎✎ KOMMENTARER
`` Uppgraderingen är klar när spelaren stängs av
och sedan slås på av sig själv igen.
`` Slå aldrig av eller på spelaren manuellt under
uppdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics kan inte hållas
ansvarig för tekniska fel hos spelaren
som orsakats av en instabil Internetanslutning eller användarförsummelse under
programuppgraderingen.
Kontakta Samsung
Ange kontaktinformation för hjälp med spelaren.
Villkor för serviceavtal
Gör det möjligt för dig att visa den allmänna
friskrivningen gällande tredje partsinnehåll och
tjänster.
Återst
Återställer alla inställningar till fabriksstandard,
förutom nätverksinställningar.
1. Välj Medd., autouppgradering och tryck
sedan på knappen v.
17
Medieuppspelning
Spela upp en kommersiell spelbar
skiva
1. Tryck på knappen 8 för att öppna
skivenheten.
2. Placera försiktigt en skiva i enheten med
etikettsidan uppåt.
3. Tryck på knappen 8 för att stänga
skivenheten. Uppspelningen startar
automatiskt.
Spela upp filer på en USB-enhet
Det finns två sätt att spela upp eller visa
multimediefiler som är lagrade på en USBenhet via spelaren.
Metod 1
2. Anslut USB-enheten till USB-porten på
spelarens framsida. Popup-fönstret för ny
enhet ansluten visas.
Foton
Foton
Ingen skiva i facket
Videor
Musik
Ny enhet ansl.
123
App 2
App 3
Musik
App 4
App 5
✎✎ KOMMENTARER
Mer
Screen Mirroring
Ändra enhet
Inställn.
`` Om popup-fönstret inte visas går du till metod 2.
18
✎✎ KOMMENTARER
`` Även om spelaren visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med
den innehållstyp du valde i steg 3. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till skärmen Foton, videor och musik
och gå till steg 3 under Metod 2 nedan..
4. Använd vid behov knapparna ▲▼◄►
för att välja en mapp och tryck sedan på
knappen v.
6. Tryck på knappen RETURN för att stänga
en mapp eller EXIT för att återgå till
huvudskärmen.
7. Gå till sidorna 19~21 för instruktioner som
förklarar hur du kontrollerar uppspelning
av videor, musik och bilder på en USBenhet.
Metod 2
Videor
> Flytta " Enter ' Tillbaka
App 1
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja
Foton, Videor, eller Musik och tryck
sedan på knappen v. Skärmen Foton,
videor och musik visas med en lista
över enhetens innehåll. Beroende på
hur innehållet sorteras ser du antingen
mappar, individuella filer, eller både och.
5. Välj en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
1. Slå på spelaren.
Sp. skiva
Sp. skiva
1. Slå på spelaren.
2. Anslut USB-enheten till USB-porten på
spelarens framsida. Välj Ändra enhet och
tryck sedan på knapparna ▲▼ för att välja
USB. Tryck sedan på knappen v.
Foton
Videor
Musik
Ändra enhet
Ingen skiva
123
Ingen skiva i facket
App 1
App 2
a
App 3
App 4
App 5
Mer
Stäng
Screen Mirroring
Ändra enhet
Inställn.
3. Använd knapparna ▲▼◄► för att
välja Foton, Videor, eller Musik på
startskärmen. och tryck sedan på
knappen v. Skärmen Foton, videor och
musik visas med en lista över enhetens
innehåll. Beroende på hur innehållet
sorteras ser du antingen mappar,
individuella filer, eller både och.
✎✎ KOMMENTARER
`` Även om spelaren visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med
den innehållstyp du valde i steg 3. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till skärmen Foton, videor och musik
och upprepa steg 3.
4. Använd vid behov knapparna ▲▼◄►
för att välja en mapp och tryck sedan på
knappen v.
5. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att spela upp eller visa och tryck
sedan på knappen v.
6. Tryck på knappen RETURN för att stänga
en mapp eller EXIT för att återgå till
huvudskärmen.
7. Gå till sidorna 19~21 för instruktioner som
förklarar hur du kontrollerar uppspelning
av videor, musik och bilder på en USBenhet.
✎✎ KOMMENTARER
`` Om du matar in en skiva under uppspelning av
USB-lagringsenheten ändras enhetens läge till
”Skiva” automatiskt.
Spela upp en skiva med
användarinspelat innehåll
Du kan spela upp multimedieinnehåll du har
spelat in på Blu-ray-, DVD- eller CD-skivor
1. Lägg i en användarinspelad skiva i
skivfacket med skivetiketten uppåt och
stäng sedan facket.
2. Använd knapparna ◄► för att välja typen
av innehåll du vill visa eller spela upp videor, foton eller musik - och tryck
sedan på knappen v.
✎✎ KOMMENTARER
`` Trots att spelaren visar mappar för alla
innehållstyper visar den bara filer av den
innehållstyp du har valt i steg 2. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till startskärmen och upprepa steg 2.
3. En skärm visas med en lista över skivans
innehåll. Beroende på hur innehållet
är sorterat ser du antingen mappar,
individuella filer eller både och.
4. Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en mapp och sedan
trycker du på knappen v.
5. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
6. Tryck på RETURN-knappen en eller
flera gånger för att stänga en skärm, en
mapp eller återgå till startskärmen. Tryck
på EXIT-knappen för att återgå direkt till
startskärmen.
7. Gå till sidorna 19~21 för instruktioner
som beskriver hur du styr uppspelning av
videor, musik och bilder på en skiva.
Spela upp innehåll som ligger på
datorn eller AllShare-enheten via
Blu-ray-skivspelaren
Blu-ray-skivspelare
PC
Spela upp
datorfiler
AllShare-anslutning
1. Anslut Blu-ray-skivspelaren, din dator
och/eller din AllShare-kompatibla enhet till
samma trådlösa nätverk.
2. Följ instruktionerna i installations-/
instruktionsmanualen för AllShareprogramvaran för att installera enheter
och filer för uppspelning eller visning.
3. Välj Ändra enhet på spelarens startskärm
och tryck sedan på knappen v. I listan
över AllShare-anslutna enheter som visas
väljer du din dator eller en annan AllSharekompatibel enhet och trycker sedan på
knappen v.
4. Använd knapparna ◄► för att välja typen
av innehåll du vill visa eller spela upp videor, foton eller musik - och tryck
sedan på knappen v.
✎✎ KOMMENTARER
`` Trots att spelaren visar mappar för alla
innehållstyper visar den bara filer av den
innehållstyp du har valt i steg 4. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till startskärmen och upprepa steg 4.
5. En skärm visas med en lista över skivans
innehåll. Beroende på hur innehållet
är sorterat ser du antingen mappar,
individuella filer eller både och.
6. Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en mapp och sedan
trycker du på knappen v.
7. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
8. Tryck på RETURN-knappen en eller
flera gånger för att stänga en skärm, en
mapp eller återgå till startskärmen. Tryck
på EXIT-knappen för att återgå direkt till
startskärmen.
9. Gå till sidorna 19~21 för instruktioner
som beskriver hur du styr uppspelning av
videor, musik och bilder på en skiva.
Kontrollera videouppspelning
Du kan spela upp videoinnehåll som finns
på en Blu-ray-, DVD- och CD-skiva, USBlagringsenhet och din dator. Beroende på
skivan kanske vissa av funktionerna som
beskrivs i den här bruksanvisningen inte är
tillgängliga.
Under Blu-ray- och DVD-skivuppspelning
fungerar inte knapparna på helskärmen.
Knappar på fjärrkontrollen som
används till videouppspelning
2
popup-menyn och titellistan
Knappen DISC
MENU
Knappen TITLE
MENU
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Knappar relaterade till uppspelning
Spelaren spelar inte upp ljud i sökläge,
långsamt läge och stegvis läge.
• Tryck på knappen 6 för att återgå till
normal uppspelningshastighet.
BONUS
6-knapp
Använda skivmenyn, titelmenyn,
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Startar uppspelning.
5-knapp
Stoppar uppspelning.
7-knapp
Pausar uppspelning.
Snabbspelning
framåt
Tryck på knappen 3 eller 4
under uppspelning.
Varje gång du trycker på
knappen 3 eller 4 så ändras
uppspelningshastigheten.
Uppspelning i
Slow-motion
Tryck på knappen 4 i pausläge.
Varje gång du trycker på
knappen 4 så ändras
uppspelningshastigheten.
Uppspelning
stegvis
Tryck på knappen 7 i pausläge.
Varje gång du trycker på knappen
7 visas en ny ram.
Uppspelning
med
överhoppning
Tryck på knappen 1 eller 2
under uppspelning.
Varje gång som du trycker på
knappen 1 eller 2 hoppar
skivan till föregående eller nästa
kapitel eller fil.
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att använda skivmenyn.
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att använda titelmenyn.
Tryck på den här knappen under
Knappen POPUP
uppspelning för att använda popupMENU
menyn.
Kontrollera musikuppspelning
Du kan spela upp videoinnehåll som finns på en Bluray-, DVD- och CD-skiva, USB-enhet och din dator.
Knappar på fjärrkontrollen som
används till musikuppspelning
1
4
2
3
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
SIFFER-knappar (endast Audio CD (CD-DA)) :
Under uppspelning av spellistan trycker du in
önskat spårnummer.
Det valda spåret spelas upp.
2
Hoppa över : Under uppspelning trycker du
på 1 eller 2 för att gå till föregående
eller nästa sida i spellistan.
3
5-knappen : Stoppar ett spår.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
19
4
5
6
Snabbuppspelning (endast Audio CD (CDDA))
Tryck på knappen 3 eller 4 under
uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen 3 eller
4 så ändras uppspelningshastigheten.
Spellista
Verktyg
TRACK 001
Läget Upprepa
? Av
RippaTRACK 002
1/6
\05:57
04:27
> Flytta < Justera ' Tillbaka
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
" Paus c Välj
03:35
Verktyg ' Tillbaka
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja
Spår, Alla, Blanda eller Av.
3. Tryck på knappen v.
Spåren spelas upp i den
ordning de har sorterats.
Av
(
) Spår
Det aktuella spåret upprepas.
)Blanda
Spela upp spåren i slumpvis
ordning.
) Alla
1/2 Sida
TRACK 001
TRACK 002
02:38
Alla spår upprepas.
02:38
TRACK 003
6-knappen : Spelar upp aktuellt spår.
TRACK 001
(
Musik
TRACK 001
1. Tryck på knappen TOOLS under
uppspelning av en spellista.
(
1. Om du vill gå till musiklistan ska du
trycka på knappen 5 eller RETURN.
Musiklistskärmen visas.
Paus : Pausar ett spår.
Upprepa en Audio CD (CD-DA)/
MP3
Spellista
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
CD
a Ändra enhet
c Välj
Verktyg ( ) Hoppa över ' Tillbaka
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskat spår och tryck sedan på den GUL
(C) knappen. En kryssmarkering visas
ovanför spåret.
Upprepa den här proceduren för att välja
ytterligare spår.
3. För att ta bort ett spår från listan går du till
spåret och sedan trycker du på den GUL
(C) knappen igen.
Markeringen för spåret tas bort.
4. Tryck på knappen v när du är klar.
Spåren du har valt visas på skärmens
högra sida. Spelaren spelar upp det första
spåret.
5. För att ändra spellistan trycker du på @
eller RETURN-knappen så kommer du
tillbaka till musiklistan. Upprepa steg 2, 3
och 4.
6. För att avbryta spellistan och återgå till
startskärmen trycker du på RETURNeller EXIT -knappen.
✎✎ KOMMENTARER
`` Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår
på en Audio CD (CD-DA).
`` Om du tar bort alla spår från en spellista och
sedan trycker på v-knappen listar spelaren
och spelar upp alla spåren på skivan.
20
Rippning
Gör det möjligt för dig att kopiera ljudfilsinnehåll
från en dataskiva till en USB-/HDD-enhet.
1. Öppna skivfacket. Placera ljudskivan (CDDA)
i facket och stäng facket. Sätt i en USBenhet i USB-uttaget på produktens framsida.
2. I Stopp-läget trycker du på knapparna
▲▼◄► för att flytta till ett önskat spår och
trycker sedan på den GUL (C) knappen.
En kryssmarkering visas ovanför spåret.
Upprepa den här proceduren för att välja
ytterligare spår.
3. För att ta bort ett spår från listan går du till
spåret och sedan trycker du på den GUL
(C) knappen igen.
Markeringen för spåret tas bort.
4. När du är klar, tryck sedan på knappen
TOOLS, och väljer du knappen Rippa med
knapparna ▲▼, och trycker på knappen v.
Popup-fönstret för rippning visas.
5. Använd knapparna ▲▼ för att välja
enheten där rippningsfilerna ska sparas
och tryck sedan på knappen v.
✎✎ KOMMENTARER
`` Koppla inte ur enheten under
rippningsprocessen.
6. Om du vill avbryta rippning av spåret
trycker du på knappen v och väljer Ja.
Välj Nej för att fortsätta rippningen.
7. När ripningen är klar visas meddelandet
“Överföringen slutfördes.”. Tryck på
knappen v för att gå tillbaka till
uppspelningsskärmen.
✎✎ KOMMENTARER
`` Den här funktionen kanske inte stöds av vissa
skivor.
`` På rippningsskärmen kan du också välja
Markera alla och Avmarkera alla.
-- Använd Markera alla för att markera alla
spår. Alternativet avbryter dina individuella
spårmarkeringar.
-- Använd Avmarkera alla för att avmarkera
alla valda spår direkt.
Skiva Kopiera till USB
Gör det möjligt för dig att kopiera video-/bild-/
musikinnehåll från en dataskiva till en USB-/
HDD-enhet.
1. Öppna skivfacket. Placera skivan i facket
och stäng facket. Sätt i en USB-enhet
i USB-uttaget på produktens framsida.
Popup-fönstret för ny enhet visas.
2. Tryck på knappen ▲ och tryck sedan på
knapparna ◄► för att välja Blu-ray, DVD
eller CD.
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja
Foton, Videor, eller Musik och tryck
sedan på knappen v. Skärmen Foton,
videor och musik visas med en lista
över enhetens innehåll. Beroende på
hur innehållet sorteras ser du antingen
mappar, individuella filer, eller både och.
✎✎ KOMMENTARER
`` Även om spelaren visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med
den innehållstyp du valde i steg 3. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till skärmen Foton, videor och musik
och upprepa steg 3.
4. När uppspelningsskärmen visas använder
du knapparna ▲▼ ◄► för att välja Videor,
Bilder, eller Musik, och sedan trycker du
på den GUL (C) knappen.
En bockmarkering visas till vänster om det
önskade objektet.
5. Upprepa steg 4 för att välja och markera
ytterligare objekt.
6. Om du vill ta bort det önskade objektet
från listan trycker du på den GUL (C)
knappen igen.
Bockmarkeringen på objektet tas bort.
7. När du är klar trycker du på knappen
TOOLS, och väljer sedan Kopiera till USB
med knapparna ▲▼, och trycker sedan på
knappen v. Popup-fönstret Kopiera till
USB visas.
8. Använd knapparna ▲▼ för att välja en
enhet att lagra de kopierade filerna på och
tryck sedan på knappen v.
Visa bildinnehåll
Du kan styra uppspelningen av bildinnehåll
som finns på en Blu-ray-, DVD- och CD-skiva,
USB-lagringsenhet och din dator.
Använda verktygsmenyn
Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
Starta bildspel/
Stoppa bildspel
Välj om du vill starta eller stoppa
bildspelet.
Bildspelshastighet
Välj för att ställa in en
bildspelshastighet.
✎✎ KOMMENTARER
Bakgrundsmusik
Välj om du vill lyssna på musik
när du tittar på ett bildspel.
9. Om du vill avbryta kopieringen trycker du
på knappen v och väljer Ja. Välj Nej för
att fortsätta kopieringen.
Zoom
Välj om du vill förstora den
aktuella bilden. (Förstorad upp till
4 gånger)
Rotera
Välj om du vill rotera bilden. (Detta
roterar bilden antingen medurs
eller moturs.)
`` Koppla inte ur enheten när kopieringen pågår.
10.När kopieringen är klar visas meddelandet
"Kopieringen är klar". Tryck på
knappen v för att gå tillbaka till
uppspelningsskärmen.
✎✎ KOMMENTARER
`` Den här funktionen kanske inte stöds av vissa
skivor.
`` På kopieringsskärmen kan du även välja
Markera allt och Avmarkera alla.
-- Använd Markera allt för att markera alla
objekt. Detta avbryter dina individuella
objektval.
-- Använd alternativet Avmarkera alla för att
avmarkera alla valda objekt på en gång.
Information
Visar bildinformationen.
✎✎ KOMMENTARER
`` Verktygsmenyn kan variera beroende på skiva
eller lagringsenhet.
`` För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik
måste bildfilen vara i samma lagringsmedium
som musikfilen.
Ljudkvaliteten kan påverkas av bithastigheten för
MP3-filen, bildstorleken och kodningsmetoden.
`` Du kan inte förstora undertexten och PGgrafiken i helskärmsläget.
Appendix
Felsökning
Innan du begär service bör du kontrollera följande
PROBLEM
LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut.
• Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1m från spelaren.
• Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för
att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i
batterierna och försök igen.
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
• Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande
visas på skärmen.
• Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in.
• Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar).
• Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.
Uppspelningsläget
skiljer sig från valet i
inställningsmenyn.
• Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som det
ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra
skärmens bildformat.
• Bildformatet är fast på dina Blu-ray Disc/DVD-skivor.
• Det här är inte något problem hos spelaren.
Inget ljud.
• Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Skärmen är blank.
• Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan hantera
(exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV:
• Tryck på knappen @ (på toppanelen) i mer än 5 sekunder utan att ha någon
skiva inmatad. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BDdata i minnet.
21
PROBLEM
Glömt PIN-koden.
LÖSNING
PROBLEM
LÖSNING
• Tryck på knappen @ (på toppanelen) i mer än 5 sekunder utan att ha
någon skiva imatad. Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till
fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BDdata i minnet.
AllShare-anslutning mellan
spelaren och datorn är
instabil.
• IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik. Om den inte är det kan
det bli IP-störningar.
• Kontrollera om brandväggen är aktiverad.
Avaktivera i så fall brandväggen.
Bilden har störningar eller är
delvis förvrängd.
• Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på spelaren.
• Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p/480p, 720p,
1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMIskärmen.
• Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Jag upplever andra problem.
• Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som beskriver aktuellt
problem. Följ anvisningarna en gång till.
• Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmaste Samsungauktoriserade servicecenter.
AllShare-funktion
Jag kan se de delade
mapparna via AllShare men
jag kan inte se filerna.
• AllShare visar bara filer med kategorier som överensstämmer med bild,
musik och film. Filer som inte överensstämmer med de här kategorierna
visas inte.
Videon spelas upp ryckigt.
• Kontrollera att nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är
överbelastat.
• Den trådlösa anslutningen mellan AllShare-kompatibel enhet och spelare är
instabil.
Kontrollera anslutningen.
22
BD-LIVE
Jag kan inte ansluta till BDLIVE-servern.
• Prova om nätverksanslutningen är bra med nätverksstatusfunktionen.
• Kontrollera om USB-minnet är anslutet till spelaren.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera BDLIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering.
• Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd på Tillåt (alla).
• Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller
uppgradera till senaste firmware.
När jag använder BD-LIVEtjänsten uppstår ett fel.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera BDLIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering.
✎✎ KOMMENTARER
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
Reparationer
Om du kontaktar oss för att reparera spelaren kan en administrativ avgift tillkomma om:
1. En tekniker kallas till till ditt hus på din begäran och produkten inte har något fel.
2. Du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på den.
Vi kommer att begära en administrationsavgift innan vi gör ett hembesök eller påbörjar något
arbete på spelaren.
Vi rekommenderar att du läser den här bruksanvisningen noggrant, söker efter en lösning
online på adressen www.samsung.com, eller kontaktar Samsungs kundtjänst innan du
försöker reparera spelaren.
Specifikationer
Allmänt
USB
HDMI
Ljudutsignal
Nätverk
-----
Vikt
1.2 Kg
Mått
360 (B) X 196 (D) X 39 (H) mm
Driftstemperaturintervall
+5°C till +35°C
Luftfuktighetsintervall
10 % till 75 %
Typ A
USB 2.0
DC-utgång
5V 0.5A Max.
Video
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Ljud
PCM, Bitstream
Digital ljudutsignal
Koaxial
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Trådlöst nätverk
Inbyggd
Säkerhet
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Stöds
Nätverkshastigheter på 10Mbps och lägre stöds inte.
Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på spelaren.
Vikt och mått är ungefärliga.
Krav och kompatibilitet
ALLA skivor är INTE kompatibla.
• Begränsningar som beskrivs nedan och som finns anmärkta i denna bruksanvisning,
inklusive avsnittet Skivtyp och egenskaper i denna bruksanvisning. Skivtyper som kan spelas
är: förinspelade kommersiella BD-ROM, DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA), BD-RE/-R, DVDRW/-R och CD-RW/-R.
• Andra skivor, än de ovan, kan inte och/eller är inte avsedda att spelas i den här spelaren.
Vissa av ovanstående skivor kanske inte kan spelas beroende på orsaker som beskrivs
nedan.
• Samsung kan inte garantera att den här spelaren kan spela alla skivor med logotyperna BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och CD-RW/-R. Den här spelaren
kanske inte svarar på alla kommandon eller kan använda alla funktioner på alla skivor. Detta,
annan skivkompatibilitet och andra produktproblem vid användning av nya eller befintliga
skivformat beror på att:
-- Blu-ray är ett nytt format som är under utveckling och den här spelaren kanske inte kan
använda alla funktioner som finns på Blu-ray-skivor eftersom vissa funktioner kan vara
tillval. Ytterligare funktioner kan ha lagts till Blu-ray-formatet efter att denna spelare har
tillverkats och tillgång till vissa funktioner kan komma längre fram.
-- inte alla nya och befintliga skivformatsversioner stöds av den här produkten.
-- nya och befintliga skivformat kan har ändrats, uppdaterat, förbättrats eller förändrats på
annat sätt.
-- vissa skivor tillverkas på ett sätt som gör att uppspelningen endast tillåter specifik eller
begränsad användning.
-- vissa skivor som bär logotyperna BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R och CD-RW/-R kan vara icke-standardiserade skivor.
-- vissa skivor inte kan spelas beroende på deras fysiska kondition eller inspelningsförhållanden.
-- problem och fel kan uppstå under skapande av Blu-ray-skivor, DVD, programvara och/
eller skivtillverkning.
-- den här spelaren har en annan teknik än standard-DVD-produkter eller annan AV-utrustning.
-- det finns anledningar som är angivna i den här bruksanvisningen samt andra orsaker som
upptäckts och meddelats av SAMSUNG:s kundcenter.
• Om du stöter på problem med skivkompatibilitet eller produktanvändning ska du kontakta
SAMSUNG:s kundcenter.
Du kan även kontakta SAMSUNG:s kundcenter för uppgraderingar av den här spelaren.
• Ytterligare information om begränsningar i uppspelning och skivkompatibilitet finns i avsnitten
Försiktighetsåtgärder, Innan du läser bruksanvisningen, Skivtyper och egenskaper samt
Innan uppspelning.
23
• För Blu-ray-spelarens progressiva skanningsutsignal: KONSUMENTEN SKALL
OBSERVERA ATT INTE ALLA HDTV-APPARATER ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DEN
HÄR produkten OCH ATT DEN KAN SKAPA ARTEFAKTER SOM SYNS I BILDEN. OM DET
SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED PROGRESSIV SKANNING REKOMMENDERAS DET ATT
ANVÄNDAREN BYTER ANSLUTNINGEN TILL UTGÅNGEN AV ”STANDARDUPPLÖSNING”.
KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE TV:NS
KOMPATIBILITET MED DEN HÄR PRODUKTEN.
Kopieringsskydd
• Eftersom AACS (Advanced Access Content System) har förbättrats som skyddssystem för
innehåll på Blu-ray-skivor, liknande CSS (Content Scramble System) för DVD-format, finns
vissa begränsningar för uppspelning, analog utsignal etc. för AACS-skyddat innehåll.
Användning av den här produkten och begränsningar av den här produkten kan variera
beroende på tidpunkten för inköpet eftersom dessa begränsningar kan ha används och/
eller ändrats av AACS efter tillverkningen av den här produkten. Dessutom används BDROM Mark och BD+ även som skyddssystem för innehåll på Blu-ray-skivor, vilket innebär
vissa begränsningar för uppspelning av BD-ROM Mark och/eller BD+ -skyddat innehåll.
Mer information om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller den här produkten kan du få om du
kontaktar SAMSUNG:s kundcenter.
• Många Blu-ray-/DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till
en videobandspelare får du en bild med störningar från kopieringsskyddade Blu-ray-/DVDskivor.
• Enligt upphovsrättslagar i USA och i andra länder kan obehörig inspelning, användning,
visning, distribuering eller revidering av TV-program, videoband, Blu-ray-skivor, DVD-skivor
och annat material innebära lagbrott.
• Cinavia-meddelande: Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet
obehöriga kopior på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och
uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av
Cinavia Online Consumer Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För
att begära ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din adress till:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance Corporation och
skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677 och andra patent i USA och internationellt
och väntande patent, samt upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan
teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2013
Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering och nedmontering är
förbjudet.
24
Friskrivning av nätverkstjänst
Allt innehåll och alla tjänster som går att få genom den här enheten tillhör tredje parter och
omfattas av upphovsrätt, patentskydd, varumärkes- och/eller annan intellektuell upphovsrätt.
Sådant innehåll och sådana tjänster erbjuds uteslutande för din personliga och icke
kommersiella användning. Du får inte använda något innehåll eller några tjänster på ett sätt
som inte har godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av
det föregående och om det inte uttryckligen godkänns av den tillämpliga innehållsägaren
eller tjänsteleverantören, får du inte modifiera, kopiera, återge, överföra, publicera, överföra,
översätta, sälja, skapa derivativa arbeten av, exploatera, eller distribuera något innehåll eller
några tjänster som visas i den här enheten.
TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK".
SAMSUNG UTDELAR INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS,
VARKEN UTTALAT ELLER UNDERFÖRSTÅTT OCH INTE I NÅGOT SYFTE. SAMSUNG
FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE
OCH INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR
ETT VISST SYFTE. SAMSUNG GARANTERAR INTE FELFRI ANVÄNDNING, GILTIGHET,
TIDSENLIGHET, JURIDISK LÄMPLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET FÖR NÅGOT INNEHÅLL
ELLER NÅGON TJÄNST SOM GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM DEN HÄR ENHETEN OCH
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE OAKTSAMHET, SKALL SAMSUNG HÅLLAS
ANSVARIGT, VARKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNTLIGT, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA,
SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, ADVOKATKOSTNADER,
UTGIFTER, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV, ELLER I
ANSLUTNING TILL, NÅGON INFORMATION HÄRI, ELLER SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING
AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST AV DIG ELLER AV NÅGON TREDJE PART,
ÄVEN OM MAN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
Tredjepartstjänster avbrytas eller avslutas när som helst och Samsung ger ingen garanti att
något innehåll eller någon tjänst förblir tillgänglig under en viss tidsperiod. Innehåll och tjänster
som överförs av tredje part genom nätverks- och sändningsanläggningar över vilka Samsung
inte har något kontroll. Utan begränsning till det övergripande i den här friskrivningsklausulen
frånsäger sig Samsung allt ansvar för avbrott eller tillbakadragande av innehåll eller tjänster
som görs tillgängliga genom den här enheten.
Samsung ansvarar inte för kundtjänster som är relaterade till innehåll och tjänster. Eventuella
frågor eller beställningar av tjänster relaterat till innehåller eller andra tjänster ska göras direkt till
respektive innehålls- och tjänsteleverantörer.
Licens
• Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller
dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive
ägare.
• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla
D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Licensmeddelande för Open Source
-- Om ett Open Source-program används finns licensavtalet för Open Source i
produktmenyn.
• Se http://patents.dts.com för DTS-patent. Tillverkad på licens från DTS
Licensing Limited. DTS, symbolen samt DTS och symbolen tillsammans
är registrerade varumärken och DTS 2.0+Digital Out är ett varumärke som
tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
2.0+Digital Out
• DivX
-- OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av
DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell
DivX Certified®-enhet som har genomgått krävande tester för att verifiera att den spelar
upp DivX-video. Besök divx.com för mer information om programverktyg för att konvertera
dina filer till DivX-videor.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att
kunna spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att generera registreringskoden
ska du gå till DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx för mer
information om hur du slutför registreringen.
-- DivX Certified® för att spela upp DivX®-video upp till HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.
DivX®, DivX Certified® och logotyper som är kopplade till dessa är varumärken som tillhör
Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens.
Den här produkten täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ och dess logotyper är varumärken som tillhör Blu-ray Disc
Association.
Rekommendation - Endast EU
• Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här BD Player efterlever de
grundläggande kraven och alla nödvändiga förutsättningar enligt direktivet 1999/5/
EC.
Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen
http://www.samsung.com, gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamn.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
• Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt
logotypen HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.
25
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den
ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att
garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den
köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer
dock att uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella
landet. Vid problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 0771-SAMSUNG (0771-7267864)
http://www.samsung.com/se
@ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp
tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen,
samt att serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte
av produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända
servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än
av Samsung godkända handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på
produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer inte att omfattas av
denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av
att den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska
standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket
produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att
omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon
skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal
förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av
produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de
avsedda, installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig
nätspänning, otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten
till produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det
rör sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra
rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning
som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter,
och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador
eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller
på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna
produkt
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att
kontakta Samsung Support.
AUSTRIA
Area
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , share cost tariff
062 SAMSUNG (062 726 786)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/bg
www.samsung.com/hr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att
batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall.
De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden
som anges i EU-direktivet 2006/66.
Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en
fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera
batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten
och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras
tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada
på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin
kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan
återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
BD-H5900
Blu-ray™-levysoitin
käyttöohje
Mielikuvitus rajana
Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen.
Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun,
kun rekisteröit sen osoitteessa.
www.samsung.com/register
Suomi
Turvallisuusohjeet
Varoitus
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROEN
SÄHKÖISKUN VAARA,
ÄLÄ AVAA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen
sisällä on vaarallinen jännite,
joka voi aiheuttaa sähköiskun tai
henkilövahingon.
VAROEN: ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ),
JOTTA SÄHKÖISKUVAARA VOIDAAN VÄLTTÄÄ.
LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA
OLEVIA OSIA. ANNA HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN
TEHTÄVÄKSI.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai vastaavaan.
VAROITUS
Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle
ulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.
VAROEN
BLU-RAY-LEVYSOITTIMESSA KÄYTETÄÄN
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄDETTÄ, JOKA VOI
AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA.
VARMISTA, ETTÄ KÄYTÄT BLU-RAYLEVYSOITINTA OHJEIDEN MUKAISESTI.
VAROEN
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA! TÄSSÄ
TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN LASERIA.
MUIDEN KUIN NÄISSÄ OHJEISSA
MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN, SÄÄTÖJEN
TAI TOIMINTAMENETELMIEN KÄYTTÖ VOI
2
Tämä symboli kehottaa katsomaan
laitteen mukana toimitettuja tärkeitä
ohjeita.
AIHEUTTAA VAARALLISTA SÄTEILYALTISTUSTA.
ÄLÄ AVAA KANSIA ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA
LAITETTA ITSE. ANNA HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
Tämä laite täyttää CE-määräykset, kun se
kytketään muihin laitteisiin suojatuilla kaapeleilla ja
liittimillä. Muiden sähkölaitteiden, kuten radioiden
ja televisioiden, sähkömagneettisten häiriöiden
ehkäisemiseksi käytä kytkennöissä suojattuja
kaapeleita ja liittimiä.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu
valettu pistotulppa. Sulakkeen arvo on ilmoitettu
pistotulpan napapinnalla.
Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä BS1362hyväksyttyä samanarvoista sulaketta.
Älä koskaan käytä pistotulppaa ilman sulakekantta,
jos kansi on irrotettavissa. Jos sulakekansi täytyy
vaihtaa, sen täytyy olla samanvärinen kuin pistotulpan
napapinta. Vaihtokansia on saatavana jälleenmyyjältä.
Jos pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin tai jos
johto ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva turvahyväksytty
jatkojohto tai kysy neuvoa jälleenmyyjältä.
Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja,
irrota sulake ja hävitä pistotulppa sitten turvallisesti.
Älä kytke pistotulppaa pistorasiaan, koska paljas
johto voi aiheuttaa sähköiskun.
Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke
täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla
paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on
lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien
mukaisesti.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN
1 LASERLAITTEEKSI. Muut kuin tässä
määritetyt säätimet, muutokset tai
toimenpiteet voivat johtaa vaaralliseen
säteilylle altistumiseen.
VAROITUS :
• LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA ÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LUKOT
AVATTUINA. VÄLTÄ SÄTEELLE
ALTISTUMISTA (IEC 60825-1)
• TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN
LASERIA. MUIDEN KUIN NÄISSÄ
OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN SÄÄTIMIEN,
SÄÄTÖJEN TAI TOIMINTAMENETELMIEN
KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. ÄLÄ AVAA KANTTA
ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA LAITETTA ITSE.
ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Varotoimet
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja
turvallisuusohjeita.
Pidä nämä käyttöohjeet saatavilla.
1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia
laitteita, kuten pattereita, lämpöventtiileitä,
liesiä tai muita vastaavia laitteita (AVvastaanottimet mukaan lukien).
9. Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua
pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla
tavalla. Polarisoidussa pistotulpassa on
kaksi lehteä, joista toinen on leveämpi.
Maadoitetussa pistotulpassa on kaksi
lehteä ja kolmas maadoituskärki.
Leveä lehti tai kolmas kärki ovat
turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu
pistotulppa ei sovi pistorasiaan, pyydä
sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut
pistorasia.
10.Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei
kävellä ja ettei se jää puristuksiin etenkään
pistotulppien, jakorasioiden ja laitteen
ulostulopisteen kohdalla.
11.Käytä vain valmistajan määrittämiä
lisälaitteita ja -varusteita.
12.Käytä vain valmistajan
suosittelemaa tai laitteen
mukana myytävää
kärryä, telinettä,
kolmijalkaa, kiinnikettä
tai pöytää. Jos käytät
kärryä, käsittele kärrylaiteyhdistelmää aina huolellisesti ja varovaisesti,
jotta se ei kaadu eikä pääse aiheuttamaan
vammoja.
13.Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai
silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14.Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan
esimerkiksi silloin, kun virtajohto tai pistotulppa
on vaurioitunut, laitteeseen on läikkynyt
nestettä tai sinne on pudonnut esineitä, laite
on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi
normaalisti tai se on pudonnut.
Levyjen säilyttäminen ja hallinta
• Levyjen koskettaminen
-- Levyssä olevat sormenjäljet
ja naarmut voivat heikentää
äänen- ja kuvanlaatua sekä
aiheuttaa osioiden ohittamista.
-- Vältä koskettamasta levyn tallennuspintaa.
-- Pitele levyä sen reunoista, jotta pinnalle ei
muodostu sormenjälkiä.
-- Älä lisää tarrapaperia tai teippiä levyyn.
• Levyjen puhdistaminen
-- Jos levylle muodostuu
sormenjälkiä tai likaa,
puhdista se miedolla,
vedellä laimennetulla,
puhdistusaineella ja pyyhi
pehmeällä kankaalla.
-- Puhdista levy pyyhkimällä sitä varovasti
keskeltä reunoja kohti.
• Levyjen säilyttäminen
`` Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
`` Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa
paikassa.
`` Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa
ja pystysuunnassa.
Käsittelyä koskevia varoituksia
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai
roiskuvalle vedelle. Älä aseta laitteen päälle
mitään nesteellä täytettyä esinettä, kuten
maljakkoa.
• Laitteen virta kytketään täysin pois
irrottamalla virtajohto pistokkeesta. Tämän
vuoksi virtajohdon on oltava aina helposti ja
nopeasti saatavilla.
• Älä kytke useita sähkölaitteita samaan
pistokkeeseen. Jos pistoke kuormittuu
liikaa, se voi ylikuumentua. Tästä seuraa
tulipalon vaara.
• Ennen kuin kytket muita laitteita tähän
soittimeen, muista katkaista niistä ensin
virta.
• Jos soitin viedään kylmästä lämpimään,
liikkuviin osiin ja linssiin saattaa tiivistyä
kosteutta, jolloin levyä ei voi toistaa
normaalisti. Jos näin käy, irrota soittimen
virtajohto pistorasiasta, odota kaksi tuntia
ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.
Aseta levy laitteeseen ja yritä aloittaa toisto
uudelleen.
• Jos havaitset epänormaalia ääntä,
palaneen hajua tai savua, kytke virtakytkin
välittömästi pois päältä ja irrota virtajohto
seinän pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä
lähimpään asiakaspalvelupisteeseen
teknistä tukea varten. Älä käytä tuotetta.
Tuotteen käyttäminen tässä tapauksessa
voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
3D-toiminnon käyttäminen
TÄRKEÄTÄ TERVEYS- JA
TURVALLISUUSTIETOA 3D-SISÄLLÖSTÄ.
Lue seuraavat turvallisuustiedot ennen
3D-toiminnon käyttämistä.
• Jotkin katsojat voivat kokea olonsa
epamukavaksi katsellessaan 3D TV:ta. Voi
esiintya esim. huimausta, pahoinvointia ja
paansarkya.
Jos sinulla esiintyy mitaan naista oireista,
lopeta 3D TV:n katseleminen, ota 3D Active
Glasses -lasit pois silmiltasi ja lepaa.
• 3D-sisallon pitkaaikainen katseleminen voi
rasittaa silmia. Jos silmasi rasittuvat 3D
TV:ta katsellessa ota 3D Active Glasses
-lasit pois silmiltasi ja lepaa.
• Aikuisten tulee saannollisesti katsoa
3D-toimintoa kayttavien lasten peraan.
Jos lapsella esiintyy silmien vasymista,
paansarkya, huimausta tai pahoinvointia,
keskeyta lapsen 3D TV:n katselu ja anna
hanen levata.
• Ala kayta 3D Active Glasses -laseja
muihin tarkoituksiin (kuten silmalaseina,
aurinkolaseina, suojalaseina, jne.).
• Ala kayta 3D-toimintoa tai 3D Active
Glasses -laseja, kun kavelet tai olet
liikkeessa. 3D-toiminnon tai 3D Active
Glasses -lasien kaytto liikkuessa voi
aiheuttaa sen, etta tormaat esineisiin,
kaadut ja/tai putoat, mista voi aiheutua
vakava loukkaantuminen.
• Jos haluat nauttia 3D-sisallosta, kytke
3D-laite (3D-yhteensopiva AV-vastaanotin
tai televisio) soittimen HDMI OUT -liitantaan
kayttaen nopeata HDMI-kaapelia. Aseta
3D-lasit silmillesi ennen 3D-sisallon
toistamista.
• Soitin lähettää 3D-signaalia vain HDMI OUT
-liitäntään kytketyn HDMI-kaapelin kautta.
• 3D-videotoistotilassa näyttötarkkuus
asetetaan alkuperäisen 3D-sisällön
mukaiseksi. Et voi muuttaa
näyttötarkkuutta.
• Jotkin toiminnot, kuten BD Wise tai näytön
koon tai näyttötarkkuuden asettaminen,
eivät välttämättä toimi oikein 3D-toistossa.
• Käytä nopeata HDMI-kaapelia 3D-signaalin
lähettämiseen.
• Pysy vähintään kolme kertaa näytön
leveyden verran kauempana televisiosta
3D-sisältöä katsellessasi. Jos sinulla
on esim. 46 tuuman televisio, pysy 138
tuuman päässä (11,5 jalkaa) näytöstä.
• Saat aikaan parhaan 3D-kuvan asettamalla
3D-videonäytön silmien tasolle.
• Jos soitin on kytketty joihinkin 3D-laitteisiin,
3D-tehoste ei välttämättä toimi oikein.
• Tämä soitin ei muunna 2D-sisältöä
3D-sisällöksi.
• "Blu-ray 3D" ja "Blu-ray 3D" -logo ovat Bluray Disc Associationin tavaramerkkejä.
Tekijänoikeudet
© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta
tai sen osaa ei saa jäljentää tai kopioida
ilman Samsung Electronics Co.,Ltd. -yhtiön
antamaa kirjallista lupaa.
.
3
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Järjestelmä................................................. 16
Varotoimet.................................................... 2
Suojaus...................................................... 16
Varoitus........................................................ 2
Levyjen säilyttäminen ja hallinta..................... 3
Käsittelyä koskevia varoituksia...................... 3
3D-toiminnon käyttäminen............................ 3
Tekijänoikeudet............................................. 3
Ennen aloitusta
Ennen käyttöoppaan käyttämistä.................. 4
Soittimessa toistettavien levyjen logot........... 5
Tarvikkeet..................................................... 6
Etupaneeli.................................................... 7
Takapaneeli.................................................. 7
Kaukosäädin................................................ 7
Liitännät
Kytkentä televisioon...................................... 8
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään........... 8
Kytkeminen verkkoreitittimeen...................... 9
Asetukset
Alkuasetukset............................................. 10
Siirtyminen valikoissa.................................. 10
Asetukset-valikon käyttö............................. 10
Näyttö........................................................ 10
Ääni............................................................ 12
Verkko........................................................ 13
Kieli............................................................ 16
Yleiset........................................................ 17
Tuki............................................................ 17
Ennen aloitusta
Ennen käyttöoppaan käyttämistä
Soittimessa toistettavat levytyypit ja sisältö
Media
Mediatoisto
Kaupallisesti tallennetun levyn toisto........... 18
VIDEO
Käyttäjän tallentamaa sisältöä sisältävän
levyn toisto................................................. 18
Tietokoneellasi tai AllShare-laitteellasi olevan
sisällön toistaminen Blu-ray-soittimen kautta...... 19
MUSIIKKI
Tiedostojen toistaminen USB-laitteella........ 18
Videotoiston hallinta.................................... 19
Musiikkitoiston hallinta................................ 19
Valokuvasisällön toistaminen....................... 21
Liite
Vianmääritys............................................... 21
Tekniset tiedot............................................ 23
VALOKUVAT
Blu-ray-levy
3D Blu-ray -levy
Tiedot
BD-ROM tai BD-RE/-R-levy, joka on tallennettu BD-RE-muodossa.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, joka on tallennettu DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+Rlevyllä ja viimeistelty tai USB-tallennusväline, jossa on DivX-, MKV-,
MP4-sisältöä.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USBtallennusvälineelle tallennetut valokuvat, joissa on JPEG-sisältöä.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-, BD-RE/-R-levylle tai USBtallennusvälineelle tallennettu musiikki, jossa on MP3- tai WMAsisältöä.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Soitin ei ehkä toista tiettyjä CD-RW/-R- ja DVD-R-levyjä levytyypin tai tallennusolosuhteiden vuoksi.
`` Jos DVD-RW/-R-levyä ei ole tallennettu oikein DVD-video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
`` Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu DVD-R-levylle yli 10 Mbps:n siirtonopeudella.
`` Soitin ei toista sisältöä, joka on tallennettu BD-R- tai USB-laitteelle yli 25 Mbps:n siirtonopeudella.
`` Toisto ei ehkä toimi joidenkin levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä toimintoja – esim. muutetaan
kuvakulmaa tai kuvasuhdetta. Levyjen tiedot näkyvät niiden kansista. Lue ne tarvittaessa.
`` Kun BD-J-nimikettä toistetaan, sen lataaminen saattaa kestää tavallisen nimikkeen lataamista kauemmin
tai jotkin toiminnot saattavat toimia hitaasti.
Levytyypit, joita soitin ei voi toistaa
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-levy jne.
4
Levytyyppi
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(lukuun ottamatta CDkerrosta)
• DVD-RW (VR-tila)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G-levyt toistavat vain
ääntä, eivät kuvaa.)
• 3,9 Gt:n DVD-R for
Authoring.
Aluekoodi
Sekä soittimissa että levyissä on aluekoodi.
Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta
levyä voidaan toistaa. Jos koodit eivät ole
samat, levyä ei voida toistaa.
Tämän soittimen aluekoodi näkyy soittimen
takapaneelissa.
Levytyyppi Aluekoodi
Blu-raylevy
a
b
c
DVDVIDEO
1
2
3
4
5
6
Soittimessa toistettavien levyjen logot
Blu-ray-levy
BD-LIVE
3D Blu-ray -levy
DivX
Alue
Pohjois-Amerikka, KeskiAmerikka, Etelä-Amerikka,
Korea, Japani, Taiwan,
Hongkong ja Kaakkois-Aasia.
Eurooppa, Grönlanti, Ranskan
alueet, Lähi-itä, Afrikka,
Australia ja Uusi-Seelanti.
India, China, Russia, Central
and South Asia.
Yhdysvallat, Yhdysvaltojen
territoriot ja Kanada
Europe, Japan, the Middle
East, Egypt, Africa, Greenland
Taiwan, Korea, the Philippines,
Indonesia, Hong Kong
Meksiko, Etelä-Amerikka,
Keski-Amerikka, Australia,
Uusi-Seelanti, Tyynenmeren
saaret, Karibia
Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia,
Pohjois-Korea, Mongolia
Kiina
PAL-lähetysjärjestelmä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, Ranskassa, Saksassa jne.
Tuetut tiedostomuodot
Huomautus USB-liitännästä
• Soitin tukee USB-tallennusvälineitä, MP3soittimia, digitaalisia kameroita ja USBkortinlukijoita.
• Soitin ei tue yli 128 merkin pituisia kansion
tai tiedoston nimiä.
• Jotkin USB-laitteet / ulkoiset kiintolevyt
/ digitaalikamerat eivät ehkä ole
yhteensopivia soittimen kanssa.
• Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFSmuotoja.
• Kytke USB-laitteet suoraan soittimen USBliitäntään. Kytkeminen USB-kaapelin kautta
voi aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
• Useamman kuin yhden muistilaitteen
asettaminen usean kortin lukijaan voi
aiheuttaa toimivuusongelmia.
• Soitin ei tue PTP-protokollaa.
• Älä kytke USB-laitetta irti "lataus" -prosessin aikana.
• Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä pitempi näyttöviive on.
• Tällä soittimella ei voida soittaa DRM-suojausta (Digital Rights Management) käyttäviä
kaupallisilta sivustoilta ladattuja MP3-tiedostoja.
• Soitin tukee videokuvaa, jonka siirtonopeus on alle 30 ruutua/s.
• Soitin tukee vain USB-massamuistilaitteita (MSC), kuten muistitikkuja ja USB-kiintolevyjä.
(HUB ei ole tuettu.)
• Toetyt USB-kiintolevylaitteet, usean kortin lukijat ja muistitikut eivät välttämättä ole
yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
• Jos USB-laite vaatii erityisen paljon virtaa, virtapiirisuojajärjestelmä voi rajoittaa laitteen toimintaa.
• Jos toisto USB-kiintolevyltä on epävakaata, voit lisätä virran määrää kytkemällä kiintolevyn
pistorasiaan.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä USB-kiintolevyn valmistajaan.
• SAMSUNG ei ole vastuussa mistään tiedostovaurioista tai tiedon menetyksistä.
• Soitin ei tue tiivistettyjä NTSF-tiedostoja, hajanaisia tiedostoja tai salattuja tiedostoja.
• Voit korjata tai alustaa USB-laitteen pöytätietokoneella. (Vain MS-Windows-käyttöjärjestelmä)
Videotiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.avi
Tiedoston
pakkausmuoto
Videokoodekki
Äänikoodekki
DivX 3.11/4/5/6
AVI
MP4v3
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.wmv
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
MKV
WMV (wmv9)
MP4
PS
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Tarkkuus
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
5
•• Rajoitukset
-- Vaikka tiedosto olisi koodattu yllä mainitulla tuetulla koodekilla, tiedostoa ei välttämättä
voida toistaa, jos sen sisältö on vaurioitunut.
-- Normaali toisto ei välttämättä toimi, jos tiedoston pakkausmuototieto on väärä tai itse
tiedosto on vaurioitunut.
-- Tiedostot, joilla on korkeampi siirtonopeus/kuvataajuus kuin tavallisilla tiedostoilla, voivat
pätkiä toistettaessa.
-- Haku (ohitus) -toiminto ei ole käytettävissä jos tiedoston hakemistotaulukko on vaurioitunut.
•• Videodekooderi
-- Tukee jopa H.264 Level 4.1:tä ja AVCHD:tä
-- Ei tue: H.264 FMO/ASO/RS ja VC1 SP/MP/AP L4.
-- MPEG4 SP, ASP :
Alle 1280 x 720 : 60 kuvaa maksimissaan
Yli 1280 x 720 : 30 kuvaa maksimissaan
-- Ei tue GMC 2:ta tai korkeampaa
•• Äänikoodaus
-- Tukee: WMA 7, 8, 9 ja STD
-- Ei tue WMA-näytteenottotaajuutta 22050Hz mono.
-- AAC: Suurin näytteenottotaajuus: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Suurin bittinopeus: 320kbps
„„
Tuetut DivX-tekstitystiedostomuodot
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Joitakin DivX-, MKV- ja MP4-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden videotarkkuuden ja kuvanopeuden
vuoksi.
Musiikkitiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.mp3
*.wma
6
Tiedoston
pakkausmuoto
Äänikoodekki
Tukialue
MP3
MP3
-
WMA
WMA
* Näytteenottotaajuudet (kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bittinopeudet – Kaikki bittinopeudet alueella: 5–355kbps
Kuvatiedostojen tuki
Tiedostotunniste
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Tyyppi
Resoluutio
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
• Tämä soitin voi toistaa AVCHD-muotoisia levyjä. Näitä levyjä tallennetaan ja käytetään
yleensä videokameroissa.
• AVCHD-muoto on digitaalisten videokameroiden teräväpiirtovideomuoto.
• MPEG-4 AVC/H.264 -muotoon voi pakata kuvia tehokkaammin kuin tavanomaisiin
pakattuihin kuvamuotoihin.
• Joissakin AVCHD-levyissä käytetään x.v.Color-muotoa. Tämä soitin voi toistaa "x.v.Color"muotoa käyttäviä AVCHD-muotoisia levyjä.
• "x.v.Color" on Sony Corporationin tavaramerkki.
• "AVCHD" ja AVCHD-logo ovat Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.:n ja Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Joitakin AVCHD-muotoisia levyjä ei voi toistaa niiden tallennusmuodosta johtuen.
AVCHD-muotoiset levyt on viimeisteltävä.
`` "x.v.Color" tarjoaa tavallisia DVD-videokameralevyjä laajemman värialueen.
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
AUDIO
BONUS
VIEW
Kaukosäätimen paristot (koko AAA)
Käyttöopas
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Kaukosäädin
Etupaneeli
TOISTA/KESKEYTÄ-PAINIKE
PYSÄYTÄ-PAINIKE
Kaukosäätimen toiminnot
Kaukosäädin
Kytke soitin päälle tai pois päältä.
AVAA/SULJE-PAINIKE
TV:n kytkeminen päälle ja pois päältä.
Voit valita TV:n tulolähteen asennuksen
jälkeen.
TV:n äänenvoimakkuuden säätö.
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
VIRTAPAINIKE
Voit muuttaa asetuksia painamalla
numeropainikkeita.
Talla painikkeella voit avata
ponnahdusvalikon tai nimikevalikon.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai eteenpäin.
Tällä painikkeella voit avata levyvalikon.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai eteenpäin.
NÄYTTÖ
LEVYKELKKA
✎✎ HUOMAUTUKSET
KAUKOSÄÄTIMEN TUNNISTIN
USB-LIITÄNTÄ
`` Soittimen näyttäessä Blu-ray-levyvalikon et voi käynnistää elokuvaa painamalla soittimen tai kaukosäätimen
Toista -painiketta. Käynnistä elokuva valitsemalla Toista elokuva tai Käynnistä levyn valikosta ja paina sitten
v-painiketta.
`` Voit päivittää soittimen ohjelmiston USB-liitännän kautta käyttämällä USB-muistitikkua.
Takapaneeli
Tällä painikkeella voit pysäyttää levyn.
Paina, jos haluat toistaa levyn.
Voit hyödyntää levyn eri äänitoimintojatällä
painikkeella (Blu-ray/DVD).
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Painamalla tästä voit käyttää Työkalut
-valikkoa.
Käytetään valikosta poistumiseen.
Palaa edelliseen valikkoon.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Painamalla tästä voit A-B.
Paristojen asentaminen
!!
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
• Tarkista paristojen napaisuus +/–.
Tällä painikkeella voi vaihtaa Blu-ray-/
DVD-levyn tekstityskielen.
Näyttää toistotiedot.
Voit valita valikkokohteita ja muuttaa
valikon asetuksia.
Näillä painikkeilla käytetään sekä soittimen
valikkoja että useita Blu-ray-levyn toimintoja.
Bonusview-toiminnon käyttäminen.
Tällä painikkeella voit keskeyttää levyn toiston.
Painamalla tasta voit siirtya paavalikkoon.
FULL
SCREEN
Koko näytön tilan käyttäminen.
Tämä painike ei ole käytössä Blu-ray-/
DVD-levyjen toiston aikana.
Voit toistaa nimikkeen, jakson, raidan tai
levyn.
• Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
• Varmista, että kaukosäätimen tunnistimen edessä ei ole esteitä.
• Tarkista, että lähellä ei ole loistevaloja.
VAROITUS
`` Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten
mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
`` Akkuja ja paristoja ei saa heittää tuleen.
`` Älä pura tai ylikuumenna akkuja ja paristoja äläkä aiheuta
niissä oikosulkuja.
`` Jos akku tai paristo vaihdetaan väärin, on olemassa
räjähdyksen vaara. Vaihda akut ja paristot vain samanlaisiin
tai vastaavantyyppisiin akkuihin ja paristoihin.
7
Liitännät
Kytkeminen äänentoistojärjestelmään
Kytkentä televisioon
Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takaosassa olevasta HDMI OUT -liitännästä television
HDMI IN -liitäntään.
-- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
Voit kytkeä Blu-ray-soittimen äänentoistojärjestelmään käyttäen yhtä alla olevista tavoista.
-- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
-- Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen kuin vaihdat kytkentöjä.
Menetelmä 1 Kytkeminen HDMI-tuettuun AV-vastaanottimeen
• Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takaosassa olevasta HDMI OUT -liitännästä
vastaanottimen HDMI IN -liitäntään.
• Paras laatu (suositellaan)
Menetelmä 2 AV-vastaanottimen kytkeminen Dolby Digital- tai DTS-dekooderiin
Ääni
Video
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Jos kytket näyttölaitteen HDMI-DVI-kaapelilla, sinun täytyy kytkeä myös Digitaalinen lähtöliitäntä soittimeen
äänen kuulemiseksi.
`` HDMI-kaapeli lähettää digitaalista videokuvaa ja ääntä, joten et tarvitse erikseen äänijohtoa.
`` Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi sen mukaan, millainen televisio sinulla on. Katso lisätietoja
televisiosi käyttöoppaasta.
`` Kun kytket soittimen televisioon käyttäen HDMI-kaapelia tai kytket sen uuteen televisioon, ja kytket virran
päälle ensimmäisen kerran, soitin asettaa HDMI-lähtötarkkuuden automaattisesti television tukemaan
korkeimpaan tarkkuuteen.
`` Pitkä HDMI-kaapeli voi aiheuttaa häiriöitä ruudulla. Kytke tällöin HDMI Syvä väri Ei käytössä -tilaan
valikosta.
`` Jotta voit katsella videokuvaa HDMI 720p-, 1080i- tai 1080p -lähtötilassa, käytettävän HDMI-kaapelin on
oltava suurinopeuksinen.
`` HDMI lähettää vain puhtaan digitaalisen signaalin televisioon.
Jos televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth Digital Content Protection), ruudussa näkyy lumisadetta.
8
• Kytke tuotteen koaksiaalinen digitaalinen äänilähtö vastaanottimen digitaaliseen
koaksiaaliliitäntään käyttäen digitaalista koaksiaalikaapelia (lisävaruste).
• Hyvä laatu
• Jos digitaalinen lähtö on asetettu PCM-tilaan, kuulet äänen vain kahdesta etukaiuttimesta.
Menetelmä 1
Ääni
Menetelmä 2
Ääni
Kytkeminen verkkoreitittimeen
Voit kytkeä soittimen verkkoreitittimeen yhdellä alla olevasta kolmesta eri menetelmästä.
Jotta voit käyttää AllShare-verkkotoimintoa, sinun täytyy kytkeä tietokoneesi verkkoon alla
olevien kuvien mukaisesti.
Yhteys voi olla kiinteä tai langaton.
Langaton verkko
Kiinteä verkko
Langaton reititin
Tai
Laajakaistamodeemi
(sisäänrakennettu reititin)
Laajakaista
-palvelu
✎✎ HUOMAUTUKSET
Reititin
`` Jos langaton reititin tukee DHCP:tä, soitin voi muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon käyttämällä
DHCP:tä tai staattista IP-osoitetta.
Laajakaista
-palvelu
Laajakaistamodeemi
✎✎ HUOMAUTUKSET
Laajakaistapalvelu
`` Käytössä oleva reititin tai internet-palveluntarjoajasi käytäntö eivät välttämättä salli internet-yhteyden muodostamista
Samsungin ohjelmistopäivityspalvelimeen. Saat lisätietoja internet-palveluntarjoajalta.
`` DSL-käyttäjien tulee muodostaa verkkoyhteys reitittimen kautta.
`` Aseta langaton reititin Infrastruktuuri -tilaan. Ad-hoc-tilaa ei tueta.
`` Soitin tukee vain seuraavia suojausavainprotokollia:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Valitse langattomalle reitittimelle kanava, joka ei ole käytössä. Jos langattomalle reitittimelle asetettua
kanavaa käyttää jokin toinen lähistöllä oleva laite, tuloksena on häiriöitä ja yhteysvirhe.
`` Jos valitset Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n -tilan, ja reitittimen Encryption type
(Salausmenetelmä) on asetettu tilaan WEP, TKIP tai TKIP-AES (WPS2Mixed), soitin ei tue yhteyttä uusien
Wi-Fi-sertifikaattiominaisuuksien mukaisesti.
`` WLAN-yhteys voi olla alttiina häiriöille sen käyttöolosuhteista riippuen (reitittimen suorituskyky, etäisyys,
esteet, muiden radiolaitteiden häiriöt jne.).
9
Asetukset
Alkuasetukset
• Päävalikkoa ei näytetä, ellet määritä
alkuasetuksia.
• Kuvaruutunäyttö voi muuttua tässä soittimessa
ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.
• Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen.
• Kun alkuasetukset on tehty, voit käyttää paneelin
painikkeita ja kaukosäädintä.
Kytke TV ja soitin päälle, kun olet yhdistänyt
soittimen TV:hen. Soittimen alkuasetusruutu tulee
esiin TV-ruudulle, kun kytket soittimen päälle
ensimmäisen kerran. Alkuasetusten avulla voit
asettaa kuvaruutunäytön ja valikkojen kielet,
kuvasuhteen (ruudun koko), verkkotyypin sekä
yhdistää soittimen verkkoosi.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Päävalikko ei tule näkyviin, ellet ole määrittänyt
alkuasetuksia, paitsi alla olevassa tapauksessa.
`` Jos painat SINISTÄ (D) painiketta
verkkoasetuksen aikana, pääset päävalikkoon,
vaikka verkkoasetuksia ei ole suoritettu vielä
loppuun.
`` Kun palaat päävalikkoon, koko näytön tila
peruutetaan automaattisesti.
`` Jos haluat näyttää Alkuasetukset-ruudun
uudelleen tehdäksesi muutoksia, paina
yläpaneelin @-painiketta yli viiden sekunnin
ajan, kun soittimessa ei ole levyä. Tämä
palauttaa soittimen oletusasetukset.
`` Kun alkuasetukset on tehty, voit käyttää HDMICEC-toimintoa.
10
Asetukset-valikon käyttö
• Päävalikko
6
`` Jos haluat käyttää Anynet+(HDMI-CEC) -toimintoa
apuna alkuasetusprosessissa, noudata alla olevia
ohjeita.
1) Kytke soitin Anynet+(HDMI-CEC)yhteensopivaan Samsung TV:hen HDMI-kaapelilla.
2) Aseta Anynet+(HDMI-CEC)-ominaisuus
Käytössä-tilaan sekä televisiossa että soittimessa.
3) Aseta TV alkuasetustilaan.
`` Jos soitin jätetään pysäytystilaan yli 5
minuutiksi eikä mitään toimintoja tehdä,
näytönsäästäjä käynnistyy televisioruudulle.
Jos soitin jätetään näytönsäästötilaan yli 25
minuutiksi, virta sammuu automaattisesti.
HOME
BONUS
2
3
4
REPEAT
A-B
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Lisää
Screen Mirroring Vaihda laitetta
9
3
Valitse Asetukset.
4
Valitse Vaihda laitetta.
5
Valitse Screen Mirroring.
6
Valitse Valokuvat.
7
Valitse Toista l..
3
8
Valitse sovelluksia.
4
9
Valitse lisää sovelluksia.
FULL
SCREEN
RETURN-painike : Palaa edelliseen valikkoon.
v (Anna) / SUUNTA -painikkeet :
Liikuta osoitinta tai valitse kohde.
Aktivoi valittuna oleva kohde.
Vahvista asetus.
8
Valitse Musiikki.
HOME-painike : Painamalla tästä voit siirtyä
aloitusruutuun.
VIEW
1
REPEAT
2
Tyhjennä levykelkka
2
1
EXIT-painike : Käytetään nykyisestä valikosta
poistumiseen.
Musiikki
7
Valitse Videot.
SUBTITLE
2
Videot
Valokuvat
1
Siirtyminen valikoissa
AUDIO
1
Toista l.
✎✎ HUOMAUTUKSET
Asetukset
3
4
5
`` Videot-, Valokuvat- ja Musiikki-asetukset
edellyttävät, että sopiva levy on asetettu
soittimeen tai että USB-flash-laite on kytketty
soittimeen.
Asetukset-valikon ja alavalikoiden käyttäminen:
1. Paina POWER-painiketta.
Päävalikko tulee näkyviin.
2. Valitse Asetukset ▲▼ ◄► -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
3. Valitse haluamasi alavalikko ▲▼
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
4. Valitse haluamasi kohde ▲▼ -painikkeilla ja
paina v-painiketta.
5. Poistu valikosta painamalla EXITpainiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen. Kuvaruutunäyttö voi muuttua tässä
soittimessa ohjelmistoversion päivittämisen
jälkeen.
Näyttö
Voit määrittää näyttöasetuksia, kuten
television kuvasuhdetta, tarkkuutta jne.
3D-asetukset
Valitse, toistetaanko Blu-ray-levyn 3D-sisältö
3D-tilassa.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Joidenkin 3D-levyjen kohdalla voit pysäyttää
elokuvan 3D-toiston painamalla 5-painiketta
kerran.
Elokuvan toisto keskeytyy ja 3D-tila poistetaan
käytöstä.
Voit muuttaa 3D-asetusvalintaa 3D-elokuvan
toiston aikana painamalla 5-painiketta
kerran. Blu-ray-valikko tulee esiin.
Paina 5-painiketta uudelleen ja valitse
3D-asetukset Blu-ray-valikosta.
`` Sisällöstä ja kuvan sijainnista riippuen
television ruudulla, pystysuorat mustat palkit
voivat tulla näkyviin vasemmalla, oikealla tai
molemmilla sivuilla.
TV:n kuvasuhde
Käytettävän television tyypistä riippuen
kuvasuhteen säätäminen voi olla tarpeen.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Tietyt kuvasuhteet eivät ehkä ole käytettävissä
levytyypistä johtuen.
`` Jos valitset kuvasuhteen ja asetuksen, joka
poikkeaa television kuvasuhteesta, kuva saattaa
näky vääristyneenä.
BD Wise (vain Samsung TV:t)
BD Wise on Samsungin uusin kytkentäominaisuus.
Kytkettäessä BD Wise -ominaisuuden sisältävä Samsungsoitin ja Samsung-televisio yhteen HDMI:n kautta – ja BD
Wise on käytössä molemmissa – soitin lähettää videon
resoluution ja kuvanopeuden Blu-ray-/DVD-levyjen
tarkkuudella ja nopeudella.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Kun BD Wise on käytössä, Tarkkuus-asetus on
oletuksena BD Wise ja BD Wise tulee näkyviin
Tarkkuus-valikossa.
`` Jos soitin kytketään laitteeseen, joka ei tue BD
Wise -toimintoa, tätä toimintoa ei voi käyttää.
`` BD Wise -toimintoa varten sekä soittimen että
television BD Wise -asetukseksi on valittava
Käytössä.
Resoluutio
• DVD-toisto
Voit valita HDMI-videosignaalin lähtöresoluutioksi
Automaattinen, 1080p, 1080i, 720p tai
576p/480p. Numero ilmaisee videon viivojen
lukumäärän kuvaa kohti.Kirjaimet i ja p tarkoittavat
lomitettua ja progressiivista kuvanmuodostusta,
tässä järjestyksessä. The i and p indicate
interlaced and progressive scan, respectively.
Laatu on parempi, mitä enemmän viivoja on.
Tarkkuus lähtötilan mukaan
• Blu-ray-levyn / e-sisällön / digitaalisen
sisällön toisto
Lähtö
Asetukset
BD Wise
Autom.
HDMI / kytketty
HDMI-tila
E-sisältö /
Blu-ray-levy
digitaalinen
sisältö
Blu-ray-levyn
1080p
tarkkuus
Televisiotulon
Televisiotulon
suurin tarkkuus suurin tarkkuus
1080p@60F
(Elokuvan kuvataajuus 1080p@60F
: Ei käytössä)
Elokuvan kuvataajuus :
1080p@24F
Automaattinen (24 fps)
1080p@60F
1080p@24F
1080i
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
720p
720p
720p
Lähtö
Asetukset
BD Wise
HDMI / kytketty
HDMI-tila
576i/480i
Autom.
Televisiotulon suurin tarkkuus
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
✎✎ HUOMAUTUKSET
1080p
720p
576p/480p
`` Jos soittimeen kytketty televisio ei tue Elokuvan
kuvataajuus -tilaa tai valittua tarkkuutta,
seuraava viesti tulee näkyviin: "Jos kuvia ei
näy Kyllä-painikkeen napsauttamisen jälkeen,
odota 15 sekuntia, niin alkuperäinen tarkkuus
palautetaan. Haluatko muuttaa tarkkuutta?".
Jos valitset Kyllä, television ruutu pimenee 15
sekunniksi. Tämän jälkeen tarkkuus palautuu
edelliseen tarkkuuteen automaattisesti.
`` Jos ruutu on edelleen tyhjä vaihdettuasi
resoluutiota, poista kaikki levyt ja pidä
soittimen yläosan @-painiketta painettuna yli 5
sekuntia. Kaikki asetukset palautetaan tehtaan
oletusasetuksiksi. Noudata edellisellä sivulla
olevia ohjeita kunkin tilan käyttämiseksi ja valitse
näyttöasetus, jota televisiosi tukee.
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki
BD-tietoihin tallennetut käyttäjän tiedot häviävät.
`` Blu-ray-levyn on tuettava 24 ruudun
kuvanopeutta, jotta Elokuvan kuvataajuus (24
fps) -tilaa voi käyttää.
Elokuvan kuvataajuus (24 fps)
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuuden
asettaminen Automaattinen-tilaan
mahdollistaa sen, että voit säätää HDMIlähdön 24 kuvaan sekunnissa, jolloin
kuvanlaatu paranee.
Elokuvan kuvataajuus (24 fps) -ominaisuutta
voi käyttää vain televisioissa, jotka tukevat
tätä kuvanopeutta.Voit valita Elokuvan
kuvataajuus -tilan vain silloin, kun soitin on
HDMI 1080p-lähtötarkkuustiloissa.
HDMI-värimuoto
Voit asettaa väritilan muodon HDMI-lähdölle
vastaamaan kytketyn laitteen toiminnallisuuksia
(televisio, näyttö jne).
HDMI Värisyvyys
Voit lähettää videokuvaa HDMI OUT (HDMI-LÄHTÖ)
-liitännästä Syvä väri -ominaisuudella. Syvä väri -tila
tarjoaa tarkemman ja syvemmän väritoiston.
Progressiivinen tila
Parantaa kuvanlaatua DVD-levyjä
toistettaessa.
11
Ääni
** Jos ääniraita on 2-kanavainen, "Dolby
D Uudelleenkood" -asetuksia ei oteta
käyttöön.
Digitaalilähtö
Voit valita televisiolle tai AV-vastaanottimelle sopivan digitaalisen äänilähtömuodon. Saat
lisätietoja digitaalisen lähdön valintataulukosta alla.
Digitaaliset lähtövalinnat
Asetukset
Kytkentä
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Blu-ray-levyn
äänivirta
Bittivirta
Bittivirta
(DTS
(Dolby D
Uudelleenkood.) Uudelleenkood D)
HDMI-tuettu AVHDMI
HDMI
HDMI-vastaanotin
Koaksiaalinen
Koaksiaalinen
vastaanotin tai
-vastaanotin
-vastaanotin
tai koaksiaalinen
koaksiaalinen
PCM
Dolby TrueHD
DTS
Jopa
2-kanavainen
7.1-kanavainen
PCM
Bittivirta
(Käsittelemätön)
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen
Dolby Digital
PCM
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen Dolby Digital
PCM
PCM
Plus
2-kanavainen 2-kanavainen
PCM
PCM
DTS
DTS-HD Master 2-kanavainen 2-kanavainen DTS-HD
Audio
PCM
PCM
Master Audio
Äänivirta
DVD:llä
Dolby Digital
DTS
Blu-ray-levyn
määritelmä
12
Mikä tahansa
Dolby Digital DTS uudelleenkood.
Dolby Digital DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.*
Dolby D.
uudelleenkood.*
2-kanavainen 2-kanavainen
Dolby D.
Dolby TrueHD Dolby Digital DTS uudelleenkood.
PCM
PCM
uudelleenkood.*
DTS-HD,
DTS-HD, korkean 2-kanavainen 2-kanavainen korkean
tarkkuuden ääni
PCM
PCM
tarkkuuden
ääni
PCM
2-kanavainen
Dolby D.
DTS uudelleenkood.
PCM
uudelleenkood.*
2-kanavainen 2-kanavainen 2-kanavainen
PCM
PCM
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen
Dolby Digital
PCM
PCM
2-kanavainen 2-kanavainen
PCM
PCM
DTS
DTS
Dolby D.
DTS uudelleenkood.
uudelleenkood.*
DTS
DTS uudelleenkood.
Dolby D.
uudelleenkood.*
DTS
DTS uudelleenkood.
2-kanavainen
PCM
Dolby D.
uudelleenkood.*
2-kanavainen PCM
2-kanavainen PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
Purkaa pääohjelman
Koodaa pää
äänen ja BONUSVIEW f-ohjelman äänen
Lähettää vain pääohjelman
-ääniraidan yhteen
ja BONUSVIEWPurkaa pääohjelman
ääniraidan, jotta AVPCM-ääneksi ja
äänivirran yhteen
äänen ja BONUSVIEW
vastaanotin voi purkaa
lisää siirtymisen
PCM-ääneksi ja
-ääniraidan yhteen
äänibittivirran.
äänitehosteet sekä
lisää siirtymisen
PCM-ääneksi ja lisää
Et kuule BONUSVIEW -ääntä äänitehosteet sekä
ääni -tehosteet
siirtymisen äänitehosteet.
tai siirtymisen ääni tehosteita. koodaa uudelleen sekä koodaa PCMPCM-äänen DTS
äänen Dolby Digital
bittivirraksi.
-bittivirraksi.
Blu-ray-levyt voivat sisältää kolme äänivirtaa:
-- Pääohjelman ääni : Pääohjelman ääniraita.
-- BONUSVIEW-ääni : Lisä-ääniraita, kuten
ohjaajan tai näyttelijöiden kommenttiraita.
-- Siirtymisen äänitehosteet : Kun teet valikon
siirtymisvalinnan, voit kuulla siirtymisen
äänitehosteääniä. Siirtymisen äänitehosteet
ovat erilaisia jokaisella Blu-ray-levyllä.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Huolehdi oikean digitaalisen lähdön valinnasta,
sillä muuten et kuule mitään ääntä tai kuulet
hyvin voimakkaan äänen.
`` Jos HDMI-laite (AV-vastaanotin tai televisio) ei
ole yhteensopiva pakattujen muotojen (Dolby
Digital, DTS) kanssa, äänisignaali toistetaan
PCM-muodossa.
`` Tavallisilla DVD-levyillä ei ole BONUSVIEWääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
`` Kaikilla Blu-ray-levyillä ei ole BONUSVIEWääntä tai siirtymisen äänitehosteita.
`` Jos toistat MPEG-ääniraitoja, äänisignaali
lähetetään PCM-muodossa riippumatta
digitaalisen lähdön asetuksista (PCM tai
bittivirta).
`` Jos televisio ei ole yhteensopiva pakattujen
monikanavamuotojen (Dolby Digital, DTS)
kanssa, soitin saattaa toistaa kaksikanavaista
PCM-ääntä, vaikka asetusvalikossa olisi valittu
Bittivirta (uudelleenkood. tai käsittelemätön).
`` Jos televisiosi ei ole yhteensopiva yli 48 kHz:n
PCM-näytteenottotaajuuksien kanssa, soitin
saattaa toistaa 48 kHz:n PCM-ääntä, vaikka
PCM-äänen taajuuden muuntamisen asetus
olisi Ei käytössä -tilassa.
PCM-aliotanta
Voit valita 96 kHz:n PCM-signaalit
muunnettavaksi 48 kHz:n signaaliksi ennen
kuin ne lähetetään vahvistimeen. Valitse
käytössä, jos vahvistimesi tai vastaanottimesi ei
ole yhteensopiva 96 kHz:n signaalien kanssa.
Dynaaminen alueen hallinta
Voit asettaa dynaamisen alueen hallinnan
Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby
TrueHD -tiloille.
• Autom. : Dolby TrueHD -äänen
dynaaminen äänialueen hallinta asetetaan
automaattisesti Dolby TrueHD -ääniraidan
tietojen perusteella.
Asettaa dynaamisen alueen hallinnan myös
Dolby Digital- ja Dolby Digital Plus -tiloille.
• Ei Käytössä : Voit nauttia alkuperäisestä
äänestä, kun äänen dynaamista aluetta ei
pakata.
• Käytössä : Dynaaminen äänialueen
hallinta otetaan käyttöön kaikille kolmelle
Dolby-tilalle.Hiljaisia ääniä korostetaan
ja voimakkaiden äänien voimakkuutta
pienennetään.
Alasmiksaustila
Voit valita stereojärjestelmäsi kanssa
yhteensopivan usean kanavan
alasmiksaustavan. Voit asettaa soittimen
alasmiksaamaan normaaliin stereoääneen tai
surround-yhteensopivaan stereoääneen.
Verkko
Aloita tuotteen verkkoasetusten määrittäminen
noudattamalla näitä ohjeita:
1. Valitse päävalikossa Asetukset painamalla
▲▼ ◄► -painikkeita, ja paina sitten v
-painiketta.
2. Valitse Verkko painamalla ▲▼ ◄►
-painikkeita ja paina sitten v -painiketta.
3. Valitse Verkkoasetus painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sitten v -painiketta.
4. Valitse Verkkotyyppi painamalla ▲▼
-painikkeita ja paina sitten v -painiketta.
5. Valitse Kaapeli tai Langaton ▲▼
-painikkeilla ja paina sitten v -painiketta.
6. Siirry seuraavaan osioon.
Verkkoyhteyden määrittäminen
Selvitä palveluntarjoajaltasi, onko IP-osoitteesi
staattinen vai dynaaminen ennen kuin aloitat.
Jos se on dynaaminen – ja käytät kiinteätä
tai langatonta yhteyttä – suosittelemme
käyttämään alla kuvattuja automaattisia
menetelmiä.
Jos muodostat yhteyden kiinteään verkkoon,
kytke soitin reitittimeen käyttäen LAN-kaapelia
ennen kuin aloitat määritysprosessin.
Jos muodostat yhteyden langattomaan
verkkoon, katkaise kaikki kiinteät
verkkoyhteydet ennen aloittamista.
Aloita verkkoyhteyden määrittäminen
noudattamalla näitä ohjeita:
Kiinteä verkko
ĞĞ
Kiinteä – Automaattinen
1. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Verkkoasetukset-ruudusta Kaapeli
ja paina v-painiketta.
5. Valitse Yhdistä-painike ja paina
v-painiketta. Tuote tunnistaa kiinteän
yhteyden, vahvistaa verkkoyhteyden ja
muodostaa yhteyden verkkoon.
ĞĞ
Kiinteä – Manuaalinen
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai
automaattinen asetus ei toimi, sinun täytyy
asettaa Verkkoasetukset-arvot manuaalisesti.
Noudata Kiinteä - Automaattinen -kohdan
vaiheita 1 ja 2, ja toimi seuraavasti:
1. Valitse Verkon tila. Soitin hakee verkkoa ja
ilmoittaa viestillä, että yhteys epäonnistui.
2. Valitse ruudun alalaidasta IP-aset. ja
paina v-painiketta.
IP-aset.-ruutu tulee näkyviin.
3. Valitse IP-aset.-kenttä ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Anna manuaalisesti IP-aset.kentässä ja paina v-painiketta.
5. Valitse syötettävä arvo (esim. IP-osoite) ja
paina v-painiketta. Anna arvon numerot
kaukosäätimen numeropainikkeilla.
Voit siirtyä arvojen kenttien välillä
kaukosäätimen ◄► -painikkeilla. Paina
v-painiketta, kun olet syöttänyt yhden
arvon.
6. Siirry toiseen arvoon ▲- tai ▼-painikkeella
ja anna kyseisen arvon numerot
noudattamalla vaiheen 5 ohjeita.
7. Toista vaiheet 5 ja 6, kunnes olet täyttänyt
kaikki arvot.
ĞĞ
Langaton – Automaattinen
1. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Verkkoasetukset-ruudusta
Langaton ja paina v-painiketta. Soitin
hakee saatavilla olevat verkot ja näyttää
ne.
✎✎ HUOMAUTUKSET
Verkkoasetukset
Verlitse verkon tyyppi.
`` Saat verkkoarvot internet-palveluntarjoajaltasi.
8. Kun olet syöttänyt kaikki arvot, ja paina
RETURN tai EXIT -painiketta. Soitin
vahvistaa verkkoyhteyden ja muodostaa
yhteyden verkkoon.
Langaton verkko
Voit määrittää langattoman verkkoyhteyden
neljällä tavalla:
-- Langaton automaattinen
-- Langaton manuaalinen
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Kun määrität langattoman verkkoyhteyden,
kaikki sillä hetkellä soittimen kautta
kytkettyjen langattomien verkkolaitteiden –
tai mahdollisesti soittimen nykyisen kiinteän
yhteyden kautta kytkettyjen laitteiden – yhteys
katkaistaan.
Verkontyyppi
Langaton verkko
Langaton
Lisää verkko
WPS(PBC)
Etsi
Voit muodostaa laitteesta
Blu-ray-soitin Internetyhteyden. Valitse, mitä
langatonta verkkoa haluat
käyttää.
m Sirrä " Valitse ' Palaa
5. Valitse haluamasi verkko ja paina
v-painiketta.
6. Anna verkkosi suojauskoodi tai salasana
Suojaus-ruudulla.
Syötä numerot suoraan käyttäen
kaukosäätimen numeropainikkeita.
Syötä kirjaimet valitsemalla kirjain
nuolipainikkeella ja painamalla sitten
v-painiketta.
7. Kun olet valmis, valitse Valmis ja
paina v-painiketta. Soitin vahvistaa
verkkoyhteyden ja muodostaa yhteyden
verkkoon.
8. Kun vahvistus on suoritettu, valitse OK ja
paina v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Sinun tulisi löytää suojauskoodi tai salasana
yhdeltä määritysruudulta, jota käytit reitittimen
tai modeemin määrittämiseen.
13
ĞĞ
Langaton – Manuaalinen
Jos sinulla on staattinen IP-osoite tai
automaattinen asetus ei toimi, sinun täytyy
asettaa Verkkoasetukset-arvot manuaalisesti.
1. Noudata Langaton – Automaattinen
-kohdan vaiheita 5:een asti.
2. Soitin hakee verkkoa ja ilmoittaa viestillä,
että yhteys epäonnistui.
3. Valitse ruudun alalaidasta IP-aset. ja
paina v-painiketta.
IP-aset.-ruutu tulee näkyviin.
4. Valitse IP-aset.-kenttä ja paina
v-painiketta.
5. Valitse Anna manuaalisesti IP-aset.kentässä ja paina v-painiketta.
6. Valitse syötettävä arvo (esim. IP-osoite) ja
paina v-painiketta. Anna arvon numerot
kaukosäätimen numeropainikkeilla.
Voit siirtyä arvojen kenttien välillä
kaukosäätimen ◄► -painikkeilla. Paina
v-painiketta, kun olet syöttänyt yhden
arvon.
7. Siirry toiseen arvoon ▲- tai ▼-painikkeella
ja anna kyseisen arvon numerot
noudattamalla vaiheen 6 ohjeita.
8. Toista vaiheet 6 ja 7, kunnes olet täyttänyt
kaikki arvot.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Saat verkkoarvot internet-palveluntarjoajaltasi.
9. Kun olet valmis, ja paina RETURN tai
EXIT -painiketta. Suojaus-ruutu tulee
esiin.
14
10.Syötä verkkosi suojauskoodi tai salasana
Suojaus-ruudulla. Syötä numerot
suoraan käyttäen kaukosäätimen
numeropainikkeita. Syötä kirjaimet
valitsemalla kirjain ▲▼◄► -painikkeilla ja
painamalla sitten v-painiketta.
11.Kun olet valmis, valitse ruudun oikeasta
laidasta Valmis ja paina v-painiketta.
Soitin vahvistaa verkkoyhteyden ja
muodostaa yhteyden verkkoon.
12.Kun soitin on vahvistanut verkkoyhteyden,
valitse OK ja paina v-painiketta.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Verkkoasetukset-ruudusta
Langaton ja paina v-painiketta.
5. Valitse WPS(PBC) kaukosäätimen
▲▼-painikkeella ja paina ◄►-painiketta.
6. Paina kaukosäätimen v-painiketta.
"Paina PBC-painiketta" -viesti näkyy.
7. Paina reitittimen WPS(PBC)-painiketta
kahden minuutin sisällä. Soitin hakee
automaattisesti kaikki tarvittavat
verkkoasetusarvot ja yhdistää verkkoon.
Verkon tila -ruutu tulee näkyviin. Soitin
yhdistää verkkoon sen jälkeen, kun
verkkoyhteys on vahvistettu.
ĞĞ
WPS(PIN)
Avaa reitittimen asetusvalikko tietokoneellasi
ja avaa WPS PIN -syöttökentän sisältävä
ruutu ennen kuin aloitat.
1. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
2. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
3. Valitse Verkkoasetukset ja paina
v-painiketta.
4. Valitse Verkkoasetukset-ruudusta
Langaton ja paina v-painiketta.
Soitin hakee saatavilla olevat verkot ja
näyttää ne.
5. Valitse haluamasi verkko ja paina
►-painiketta.
6. Valitse WPS(PIN) ja paina v-painiketta.
PIN-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
7. Syötä PIN-koodi WPS PIN-kenttään
reitittimen asetusruudulla ja tallenna ruutu.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Saat ohjeet reitittimen asetusvalikkoon
pääsemiseksi ottamalla yhteyttä reitittimen
valmistajaan tai katsomalla ohjeet reitittimen
käyttöoppaasta.
`` Aseta WPS-yhteyttä varten langattoman
reitittimen salaustilaksi AES. WEP-salaustila ei
tue WPS-yhteyttä
Verkotesti
Tällä valikkokohteella voit tarkistaa
verkkoyhteyden toimivuuden.
Verkon tila
Voit tarkistaa, onko yhteys verkkoon ja
internetiin muodostettu.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct -toiminnon avulla voit yhdistää
Wi-Fi Direct -laitteita soittimeen ja muihin WiFi Direct -laitteisiin käyttämällä vertaisverkkoa.
Et tarvitse langatonta reititintä.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Jotkin Wi-Fi Direct -laitteet eivät välttämättä
tue AllShare-toimintoa, jos ne yhdistetään WiFi Direct -toiminnon kautta. Tässä tapauksessa
on suositeltavaa vaihtaa laitteiden välistä
verkkoyhteystapaa.
`` Bluetooth-lähetykset voivat häiritä Wi-Fi Direct
-signaalia. Ennen kuin käytät Wi-Fi Direct
-toimintoa, suosittelemme vahvasti, että
poistat Bluetooth-toiminnon käytöstä kaikista
aktiivisista mobiililaitteista.
1. Kytke Wi-Fi Direct -laite päälle ja aktivoi
sen Wi-Fi Direct -toiminto.
2. Valitse aloitusruudusta Asetukset ja paina
v-painiketta.
3. Valitse Verkko ja paina v-painiketta.
4. Valitse Wi-Fi Direct ja paina
v-painiketta.
Näkyviin tulevat Wi-Fi Direct -laitteet, joihin
voit muodostaa yhteyden.
5. Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden kolmella
tavalla:
• Wi-Fi-laitteen kautta.
• Soittimen kautta käyttämällä PBC:tä.
• Soittimen kautta käyttämällä PIN-koodia.
Kaikki tavat käsitellään alla.
Wi-Fi-laitteen kautta
1. Noudata Wi-Fi-laitteen ohjeita koskien
laitteen kytkemistä toiseen Wi-Fi Direct
-laitteeseen. Saat lisää ohjeita laitteen
käyttöoppaasta.
2. Kun olet suorittanut prosessin, sinun tulisi
nähdä ponnahdusviesti television ruudulla,
jossa sanotaan, että Wi-Fi Direct -yhteyttä
tukeva laite on pyytänyt lupaa yhdeyden
muodostamiseksi. Hyväksy valitsemalla
OK ja painamalla v-painiketta
3. Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Tämän jälkeen Yhdistettyponnahdusikkuna tulee näkyviin. Kun
ikkuna sulkeutuu, sinun tulisi nähdä laite
Wi-Fi Direct -ruudulla yhdistettynä.
Soittimen kautta käyttämällä PBC:tä
1. Valitse Wi-Fi Direct -laite, jonka
haluat yhdistää tähän soittimeen
ja paina v-painiketta. PBC/PINponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse PBC ja paina v-painiketta. PBCponnahdusikkuna tulee näkyviin.
3. Paina Wi-Fi Direct -laitteen PBC-painiketta
2 minuutin sisällä.
4. Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Tämän jälkeen Yhdistettyponnahdusikkuna tulee näkyviin. Kun
ikkuna sulkeutuu, sinun tulisi nähdä laite
Wi-Fi Direct -ruudulla yhdistettynä.
Soittimen kautta käyttämällä PIN-koodia
1. Valitse Wi-Fi Direct -laite, jonka
haluat yhdistää tähän soittimeen
ja paina v-painiketta. PBC/PINponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse PIN ja paina v-painiketta. PINponnahdusikkuna tulee näkyviin.
3. Kirjaa muistiin ponnahdusikkunassa
näkyvä PIN-koodi ja syötä se yhdistettävän
Wi-Fi Direct -laitteen asianmukaiseen
kenttään.
4. Yhdistetään-ponnahdusikkuna tulee
näkyviin. Tämän jälkeen Yhdistettyponnahdusikkuna tulee näkyviin. Kun
ikkuna sulkeutuu, sinun tulisi nähdä laite
Wi-Fi Direct -ruudulla yhdistettynä..
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Nykyinen kiinteä tai langaton verkkoyhteys
katkaistaan, kun käytät Wi-Fi Direct -toimintoa.
`` Tekstitiedostot, kuten .TXT- ja .DOC-tiedostot,
eivät näy käyttäessäsi Wi-Fi Direct -toimintoa.
Screen Mirroring
Screen Mirroring -toiminnon avulla voit
tarkastella älypuhelimen tai Androidtablet-laitteen ruutua Blu-ray-soittimeen
yhdistämästäsi TV:stä.
1. Valitse päävalikossa Screen Mirroring
painamalla ▲▼◄► -painikkeita, ja paina
sitten v -painiketta. Screen Mirroring
-ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Käynnistä AllShare Cast laitteellasi.
3. Etsi laitteesi saatavilla olevien laitteiden
luettelosta Blu-ray-soittimen nimi ja valitse
se.
4. TV näyttää PIN-koodin. Syötä PIN-koodi
laitteeseesi.
5. TV näyttää yhteysviestin (esim.
Yhdistetään laitteeseen Android_92gb...),
jonka jälkeen se näyttää yhteys
muodostettu -viestin.
6. Laitteen ruutu tulee hetken kuluttua
näkyviin TV-ruudulle.
7. Voit keskeyttää Screen Mirroring
-toiminnon painamalla kaukosäätimen
EXIT- tai RETURN-painiketta tai
poistamalla toiminnon käytöstä
älypuhelimessasi.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Voit yhdistää laitteeseen, joka tukee
AllShare Castia. Huomaa, että yhdistämistä
tällaiseen laitteeseen ei välttämättä tueta
täysin valmistajasta riippuen. Saat lisätietoja
mobiiliyhteyksien tukiasioista valmistajan
verkkosivustosta.
`` Kun käytät Screen Mirroring -toimintoa,
videokuva ja ääni voivat pätkiä ympäristöstä
riippuen.
`` Bluetooth-lähetys voi häiritä Screen Mirroring
-signaalia. Ennen kuin käytät Screen Mirroring
-toimintoa suosittelemme vahvasti poistamaan
älypuhelimen tai vastaavan laitteen (tablet-laite
jne.) Bluetooth-toiminnon käytöstä.
Laitteen nimi
Laitteen nimi -toiminnolla voit vaihtaa soittimen
nimeä valitsemalla nimen laitenimiluettelosta.
BD-Live Internet -yhteys
Valitse internet-yhteyden salliminen tai
kieltäminen, kun käytät BD-LIVE-palvelua.
• Salli (kaikki) : Internet-yhteys sallitaan
kaikelle BD-LIVE-sisällölle.
• Salli (vain kelvolliset) : Internet-yhteys
sallitaan vain sellaiselle BD-LIVE-sisällölle,
jolla on kelvollinen varmenne.
• Estä : Internet-yhteyttä ei sallita
minkäänlaiselle BD-LIVE-sisällölle.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Mikä on kelvollinen varmenne?
Kun soitin lähettää BD-LIVE-palveluun levyn
tiedot ja pyytää palvelinta varmentamaan levyn,
palvelin tarkistaa siirrettyjen tietojen avulla,
onko levy kelvollinen ja lähettää varmenteen
takaisin soittimeen.
`` Internet-yhteydessä saattaa olla rajoituksia BDLIVE-sisällön käytön aikana.
BD-LIVE™
Kun soitin on kytketty verkkoon, voit nauttia
useista eri elokuviin liittyvistä palveluista
käyttämällä BD-LIVE-yhteensopivaa levyä.
1. Kytke USB-muistitikku soittimen edessä
olevaan USB-liitäntään ja tarkista jäljellä
oleva muisti. Muistilaitteella täytyy olla
vähintään 1 Gt vapaata tilaa, jotta BDLIVE-palveluita voidaan käyttää.
2. Aseta tuotteeseen BD-LIVE-palvelua
tukeva Blu-ray-levy.
3. Valitse kohde levyn valmistajan tarjoamista
BD-LIVE-sisältöpalveluista.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` BD-LIVE-palvelun ja sisällön käyttötavat voivat
vaihdella levyn valmistajasta riippuen.
15
AllShare-toiminto
AllShare-toiminnon avulla voit toistaa
musiikkia, videokuvaa ja valokuvatiedostoja,
jotka sijaitsevat tietokoneellasi tai soittimen
NAS:llä.
Sinun täytyy yhdistää soitin verkkoon, jotta
voit käyttää AllShare-toimintoa soittimella.
(Katso sivu 13-16).
Sinun on asennettava AllShare-ohjelma
tietokoneellesi, jotta voit käyttää AllSharetoimintoa tietokoneellasi.
Jos sinulla on NAS-laite, voit käyttää AllSharetoimintoa ilman lisäohjelmia.
AllShare-ohjelmiston lataaminen
1. Siirry osoitteeseen Samsung.com.
2. Valitse Tuki, anna soittimen tuotenumero
esiin tulevasta kentästä ja valitse Tuote.
3. Valitse seuraavalla ruudulla Lataukset
-valikon Hae lataukset -kohta.
4. Valitse Ohjelmisto seuraavalla sivulla.
5. Aloita lataus napsauttamalla Tiedosto
-kohdan alla olevaa AllShare-rivin
kuvaketta.
Järjestelmä
Alkuperäinen asetus
Käyttämällä Alkuasetukset-toimintoa voit
asettaa kielen, verkkoasetukset jne.
Saat lisätietoja Alkuasetukset-toiminnosta
tämän käyttöoppaan Alkuasetukset-osiosta
(sivulta 10).
16
Pikakäynnistys
Voit käynnistää virran nopeasti vähentämällä
käynnistysaikaa.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Jos tämä toiminto asetetaan Käytössä-tilaan,
valmiustilan virrankulutus lisääntyy.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ on kätevä toiminto, jonka avulla toimintoja
voi yhdistää muiden Samsung-soittimien kanssa,
jotka tukevat Anynet+-toimintoa.
Voit käyttää toimintoa kytkemällä tämän soittimen
Anynet+ Samsung -televisioon HDMI-kaapelilla.
Kun Anynet+ on käytössä, voit hallita tätä soitinta
käyttäen Samsung-television kaukosäädintä ja
aloittaa levyn toiston vaivattomasti painamalla
) -painiketta.
television kaukosäätimen PLAY (
Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMIkaapeli ei tue CEC:tä.
`` Jos Samsung-televisiossa on Anynet+ -logo,
se tukee Anynet+ -toimintoa.
`` Jotkin HDMI-lähdön tarkkuudet eivät ehkä toimi
sen mukaan, millainen televisio sinulla on.
Katso lisätietoja televisiosi käyttöoppaasta.
`` Jos Anynet+ on käytössä, kun kytket tuotteen
pois päältä, irrota virtajohto ja kytke se taas
kiinni. Tuote käynnistyy automaattisesti ja
muodosta Anynet+ -yhteyden automaattisesti.
Tuote sammuu noin 15 sekunnin kuluttua
automaattisesti.
`` Jotkin tähän tuotteeseen Anynet+ -toiminnolla
kytketyt Samsung-televisiot näyttävät
varoitusponnahdusviestin, kun kytket television
päälle. Viestissä lukee, että yhteyttä ei
löytynyt. Anynet+ -yhteys on kuitenkin oikein
muodostettu ja käyttövalmis.
BD-tiedonhallinta
Voit hallita ladattua sisältöä, jota olet käyttänyt
BD-LIVE-palvelua tukevan Blu-ray-levyn
kautta, ja joka on tallennettu flash-asemalle.
Voit tarkistaa laitteen tiedot, mukaan lukien
tallennustilan koon, poistaa BD-tietoa tai
muuttaa Flash-tallennuslaitetta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Levyn toisto voi keskeytyä ulkoisen muistin
tilassa, jos USB-laite irrotetaan kesken toiston.
`` Soitin tukee FAT16-, FAT32- ja NTFStiedostomuotoja. On suositeltavaa käyttää USBlaitteita, jotka tukevat USB 2.0-protokollaa, 4
Mt/s tai nopeampi luku-/kirjoitusnopeus.
`` Toiston jatkamistoiminto ei ehkä enää toimi,
kun tallennusväline on alustettu.
`` BD-tiedon hallinnan muistin kokonaismäärä
saattaa vaihdella olosuhteista riippuen.
DivX®-tilausvideo
Katso DivX® VOD -rekisteröintikoodit, jotta
voit ostaa ja toistaa DivX® VOD -sisältöä.
Kieli
Voit valita haluamasi kielen Näyttövalikko,
levyvalikko, Ääni ja Tekstitys.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy tukee
sen käyttöä.
Suojaus
Kun käytät tätä toimintoa ensimmäistä
kertaa, PIN-ruutu tulee näkyviin. Anna PINoletuskoodi – 0000 – numeropainikkeilla. Voit
vaihtaa PIN-koodin Vaihda PIN -toiminnolla
(sivu 17). Sinun on annettava kyseinen
nelinumeroinen PIN-koodi aina käyttäessäsi
suojausasetuksia. Jos et vaihda PIN-koodia,
jatka PIN-oletuskoodin käyttöä.
BD-ikäluokitus
Estää tietyin ikäluokituksin varustettujen Bluray-levyjen toiston, ellei 4-numeroista PINkoodia anneta.
DVD-ikäluokitus
Tämä toiminto toimii yhdessä DVD-levyjen
kanssa, joille on määrätty ikäraja tai sisällön
ikärajaa merkitsevä numeroarvo. Näiden
numeroiden avulla voit määrittää, minkälaista
DVD-levyjen sisältöä perheessäsi katsotaan.
Valitse haluamasi ikärajaluokitus. Jos valitset
esim. tason 6, tason 6 ylittäviä levyjä – taso 7
ja 8 – ei toisteta.
Suurempi numero ilmaisee aikuisille tarkoitettua
sisältöä.
Kun DVD-ikäluokitustoiminto on käytössä,
sinun on annettava 4-numeroinen PIN-koodi
toistaaksesi levyjä, joissa on ikäluokitus.
Vaihda PIN
Voit vaihtaa 4-numeroisen suojaussalasanan.
PIN-koodin vaihtaminen:
1. Valitse Vaihda PIN ja paina v-painiketta.
Anna vanha PIN -ruutu tulee näkyviin.
2. Anna vanha PIN. Jos et ole vaihtanut PINkoodia, anna PIN-oletuskoodi: 0000. Anna uusi PIN -ruutu tulee näkyviin.
3. Syötä uusi PIN-koodi Anna uusi PIN
-kenttiin.
4. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen Vahvista
uusi PIN -kenttiin. Viesti "PIN vaihdettiin
onnistuneesti." tulee näkyviin.
5. Paina v-painiketta.
Jos salasanasi on päässyt unohtumaan
1. Poista levyt soittimesta.
2. Pidä yläpaneelin @-painiketta painettuna
vähintään 5 sekunnin ajan.
Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan,
kaikki käyttäjän tallentamat BD-tiedot häviävät.
Yleiset
Aikavyöhyke
Voit määrittää alueellasi käytettävän
aikavyöhykkeen.
Tuki
Ohjelm.päivitys
Ohjelm. päivitys -valikon avulla voit päivittää
soittimen ohjelmistoa, jotta saat paremman
suorituskyvyn tai lisäpalveluita.
Online
Online-päivitys:
1. Siirry soittimen valikossa kohtaan
Asetukset > Tuki > Ohjelm.päivitys.
2. Valitse Online ja paina v-painiketta.
Yhdistetään palvelimelle -viesti tulee
näkyviin.
3. Ponnahdusviesti tulee näkyviin, jos päivitys
on saatavilla.
4. Soitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti
ennen uudelleenkäynnistymistä, jos painat
Kyllä. (Älä koskaan kytke soitinta päälle
tai pois päältä manuaalisesti päivityksen
aikana.)
5. Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna
tulee näkyviin. Soitin kytkeytyy pois päältä
automaattisesti, kun päivitys on suoritettu.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Päivitys on suoritettu, kun soitin sammuu ja
käynnistyy sitten itsestään uudelleen.
`` Älä koskaan sammuta tai käynnistä soitinta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
`` Samsung Electronicsilla ei ole laillista
vastuuta soittimen viasta, joka aiheutuu
epävakaasta internet-yhteydestä tai kuluttajan
huolimattomuudesta ohjelmistopäivityksen
aikana.
`` Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität
ohjelmistoa online.
USB:lla
Päivittäminen USB:llä:
1. Vieraile osoitteessa: www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Lataa viimeisin USB-ohjelmistopäivitys
.zip-muodossa tietokoneellesi.
3. Pura .zip-arkisto tietokoneellesi. Sinulla
tulisi nyt olla yksi RUF-tiedosto, jolla on
sama nimi kuin .zip-tiedostolla.
4. Kopioi tämä RUF-tiedosto USBmuistitikulle.
5. Varmista, että soittimessa ei ole levyä. Aseta
USB-muistitikku soittimen USB-liitäntään.
6. Siirry soittimen valikossa kohtaan
Asetukset > Tuki > Ohjelm.päivitys.
7. Valitse USB:lla.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Laitteessa ei saa olla levyä, kun päivität
ohjelmistoa käyttäen USB-liitäntää.
`` Kun ohjelmistopäivitys on tehty, tarkista
ohjelmiston tiedot Ohjelm. päivitys -valikosta.
`` Älä sammuta soitinta ohjelmistopäivityksen aikana.
Tämä voi aiheuttaa soittimen virheellisen toiminnan.
`` USB-liitännän kautta tehtävät
ohjelmistopäivitykset täytyy tehdä USB-flashmuistitikkua käyttäen.
Ilmoitus autom. päiv.
Jos olet yhdistänyt soittimen verkkoon ja
ottanut automaattiset päivitysilmoitukset
käyttöön, soitin ilmoittaa sinulle
automaattisesti, kun uusi ohjelmistoversio on
saatavilla.
Aseta Automaattiset päivitysilmoitukset päälle
seuraavasti:
2. Valitse Käytössä ▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
Soitin ilmoittaa sinulle ponnahdusviestin
välityksellä, jos uusi ohjelmistoversio on saatavilla.
1. Päivitä laiteohjelma valitsemalla Kyllä
ponnahdusviestissä. Soitin sammuu
automaattisesti, käynnistyy uudelleen ja
aloittaa latauksen. (Älä koskaan kytke
soitinta päälle tai pois päältä manuaalisesti
päivityksen aikana.)
2. Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna
tulee näkyviin.
3. Päivityksen edistymisen ponnahdusikkuna
tulee näkyviin. Soitin kytkeytyy pois päältä
automaattisesti, kun päivitys on suoritettu.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Päivitys on suoritettu, kun soitin sammuu ja
käynnistyy sitten itsestään uudelleen.
`` Älä koskaan sammuta tai käynnistä soitinta
manuaalisesti päivitysprosessin aikana.
`` Samsung Electronicsilla ei ole laillista vastuuta
soittimen viasta, joka aiheutuu epävakaasta internetyhteydestä tai kuluttajan huolimattomuudesta
ohjelmistopäivityksen aikana.
Samsung-yhteystiedot
Anna yhteystietosi, jos haluat asiakastukea
soittimellesi.
Palvelusopimuksen ehdot
Voit tarkastella kolmansien osapuolten sisällön
ja palveluiden yleistä vastuuvapautuslauseketta.
Pal.
Palauttaa kaikki asetukset verkkoasetuksia
lukuun ottamatta tehtaan oletusasetuksiin.
1. Valitse Ilmoitus autom. päiv. ja paina
v-painiketta.
17
Mediatoisto
Toista l.
Kaupallisesti tallennetun levyn
toisto
1. Avaa levykelkka painamalla 8-painiketta.
2. Aseta levy varovasti levykelkkaan
etikettipuoli ylöspäin.
3. Sulje levykelkka painamalla 8-painiketta.
Toisto käynnistyy automaattisesti.
Tiedostojen toistaminen USBlaitteella
Voit toistaa ja tarkastella USB-laitteella
olevia multimediatiedostoja kahdella tavalla
soittimesi kautta.
Vaihtoehto 1
2. Kytke USB-laite soittimen etupaneelissa
olevaan USB-liitäntään. Uusi laite kytketty
-ponnahdusikkuna tulee esiin.
Valokuvat
Videot
Laite kytketty.
Valokuvat
Thyjennä levykelkka
Musiikki
App 2
App 3
App 5
Lisää
✎✎ HUOMAUTUKSET
Screen Mirroring Vaihda laitetta
Asetukset
`` Jos ponnahdusikkuna ei tule esiin, siirry
vaihtoehtoon 2.
18
4. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla, ja paina v-painiketta.
6. Poistu kansiosta RETURN-painikkeella
ja palaa takaisin aloitusruutuun EXITpainikkeella.
7. Sivuilta 19–21 saat ohjeita USB-laitteen
videoiden, musiikin ja valokuvien toiston
hallintaan liittyen.
1. Käynnistä soitin.
Musikki
App 4
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 3 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot. Voit
vaihtaa tämän valinnan palaamalla Valokuvat,
videot ja musiikki -ruutuun ja siirtymällä alla
olevan vaihtoehto 2:n vaiheeseen 3.
Vaihtoehto 2
123
Videot
> Siirrä " Anna ' Palaa
App 1
✎✎ HUOMAUTUKSET
5. Valitse tarkasteltava tai toistettava tiedosto
ja paina v-painiketta.
1. Käynnistä soitin.
Toista l.
3. Valitse Valokuvat, Videot, tai Musiikki
▲▼ -painikkeilla ja paina v-painiketta.
Valokuvat, videot ja musiikki -ruutu tulee
näkyviin ja näyttää laitteen sisällön.
Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty,
näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja
tai molempia.
2. Kytke USB-laite soittimen etupaneelissa
olevaan USB-liitäntään. Valitse Vaihda
laitetta ja valitse USB ▲▼ -painiketta. Ja
paina v-painiketta.
Valokuvat
Videot
Musiikki
Vaihda laitetta
Ei levyä
123
Thyjennä levykelkka
App 1
App 2
App 3
a
App 4
App 5
Lisää
Sulje
Screen Mirroring Vaihda laitetta
Asetukset
3. Valitse Valokuvat, Videot, tai Musiikki
aloitusruudulla ▲▼◄► -painikkeilla. ja
paina v-painiketta. Valokuvat, videot ja
musiikki -ruutu tulee näkyviin ja näyttää
laitteen sisällön. Riippuen siitä, miten
sisältö on järjestelty, näet joko kansioita,
yksittäisiä tiedostoja tai molempia.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 3 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot. Voit
vaihtaa tämän valinnan palaamalla Valokuvat,
videot ja musiikki -ruutuun ja toistamalla
vaiheen 3.
4. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
5. Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ▲▼◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
6. Poistu kansiosta RETURN-painikkeella
ja palaa takaisin aloitusruutuun EXITpainikkeella.
7. Sivuilta 19–21 saat ohjeita USB-laitteen
videoiden, musiikin ja valokuvien toiston
hallintaan liittyen.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Jos asetat levyn sisään, kun USB-laitteen
sisältöä toistetaan, laitteen tila vaihdetaan
"Levy"-tilaksi automaattisesti.
Käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävän levyn toisto
Voit toistaa multimediatiedostoja, jotka olet
tallentanut Blu-ray-, DVD- tai CD-levylle.
1. Aseta käyttäjän tallentamaa sisältöä
sisältävä levy kelkkaan etikettipuoli
ylöspäin ja sulje levykelkka.
2. Valitse tarkasteltava tai toistettava
sisältötyyppi – Videot, Valokuvat tai
Musiikki – ◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 2 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot.
Voit muuttaa tämän valinnan palaamalla
aloitusruudulle ja toistamalla vaiheen 2.
3. Esiin tulevalla ruudulla näytetään laitteen
sisältö. Riippuen siitä, miten sisältö on
järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä
tiedostoja tai molempia.
4. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
5. Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ◄►▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
6. Paina RETURN-painiketta kerran tai
useamman kerran poistuaksesi nykyiseltä
ruudulta, kansiosta tai palataksesi
aloitusruudulle.
Palaa suoraan aloitusruudulle painamalla
EXIT-painiketta.
7. Sivuilta 19~21 saat ohjeita levyn
videoiden, musiikin ja valokuvien toiston
hallintaan liittyen
Tietokoneellasi tai AllShare-laitteellasi
olevan sisällön toistaminen Blu-raysoittimen kautta
Blu-ray-levysoitin
PC
Toista tietokoneen
tiedostot
AllShare-yhteys
1. Yhdistä Blu-ray-soitin, tietokoneesi ja/tai
AllShare-yhteensopiva laitteesi samaan
langattomaan verkkoon.
2. Aseta laitteet ja tiedostot toistoa tai
tarkastelua varten noudattamalla AllShareohjelman asennus-/käyttöoppaan ohjeita.
3. Valitse Vaihda laitetta soittimen
aloitusruudulla ja paina v-painiketta.
Valitse tietokoneesi tai toinen
AllShare-yhteensopiva laite AllShareyhdistettyjen laitteiden luettelosta ja paina
v-painiketta.
4. Valitse tarkasteltava tai toistettava
sisältötyyppi – Videot, Valokuvat tai
Musiikki – ◄► -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 4 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot.
Voit muuttaa tämän valinnan palaamalla
aloitusruudulle ja toistamalla vaiheen 4.
5. Esiin tulevalla ruudulla näytetään laitteen
sisältö. Riippuen siitä, miten sisältö on
järjestelty, näet joko kansioita, yksittäisiä
tiedostoja tai molempia.
6. Valitse tarvittaessa kansio ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina v-painiketta.
7. Valitse tarkasteltava tai toistettava
tiedosto ◄►▲▼ -painikkeilla ja paina
v-painiketta.
8. Paina RETURN-painiketta kerran tai
useamman kerran poistuaksesi nykyiseltä
ruudulta, kansiosta tai palataksesi
aloitusruudulle.
Palaa suoraan aloitusruudulle painamalla
EXIT-painiketta.
9. Sivuilta 19~21 saat ohjeita levyn
videoiden, musiikin ja valokuvien toiston
hallintaan liittyen.
Videotoiston hallinta
Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä, USBlaitteella ja tietokoneellasi olevan videosisällön
toistoa. Mediasta riippuen jotkin tässä
käyttöoppaassa kuvatut toiminnot eivät
välttämättä ole saatavilla.
Koko näyttö -painike ei ole käytössä Blu-raytai DVD-levyjen toiston aikana.
Kaukosäätimen videon toistoon
käytetyt painikkeet
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Toistoa ohjaavat painikkeet
Soitin ei toista ääntä Haku-, Hidastus- tai
Askel-tilassa.
• Voit palata normaalinopeuksiseen toistoon
painamalla 6-painiketta.
BONUS
6-painike
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Aloittaa toiston.
Levyvalikon, nimikevalikon,
ponnahdusvalikon ja nimikelistan käyttö
DISC MENU
-painike
Painamalla tätä painiketta toiston
aikana voit käyttää levyvalikon
toimintoja.
TITLE MENU
-painike
Painamalla tätä painiketta toiston
aikana voit käyttää nimikevalikon
toimintoja.
POPUP MENU
-painike
Painamalla tätä painiketta
toiston aikana voit käyttää
ponnahdusvalikon toimintoja.
Musiikkitoiston hallinta
Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä, USBlaitteella ja tietokoneellasi olevan musiikin toistoa.
Kaukosäätimen musiikin toistoon
käytetyt painikkeet
5-painike
Lopettaa toiston.
7-painike
Keskeyttää toiston.
Nopea toisto
Paina toiston aikana 3- tai
4-painiketta.
Aina kun painat 3- tai
4-painiketta, toistonopeus
muuttuu.
1
Hidastettu
toisto
Paina taukotilassa 4-painiketta.
Aina kun painat 4-painiketta,
toistonopeus muuttuu.
2
Kuva kuvalta
-toisto
Ohitustoisto
Paina taukotilassa 7-painiketta.
Joka kerran, kun painat
7-painiketta, uusi kuva tulee
näkyviin.
Paina toiston aikana 1- tai
2-painiketta.
Aina painaessasi 1- tai
2-painiketta, levy siirtyy edelliseen
tai seuraavaan jaksoon tai tiedostoon.
4
3
1
2
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
NUMEROPAINIKKEET (vain CD-äänilevyt (CD-DA)) :
Valitse haluamasi raidan numero soittolistan
toiston aikana.
Valittu raita toistetaan.
Ohita : Paina toiston aikana 1- tai
2-painiketta siirtyäksesi edelliseen tai
seuraavaan tiedostoon soittolistalla.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
19
3
4
5
6
5-painike : Pysäyttää raidan toiston.
Nopea toisto (vain CD-äänilevyt (CD-DA)
Paina toiston aikana 3- tai 4-painiketta.
Aina kun painat 3- tai 4-painiketta,
toistonopeus muuttuu.
TRACK 001
Soittol.
1/6
Työkalut
TRACK 001
? Ei käytössä\05:57
Kopiointi
TRACK 002
Toistotila
04:27
> Siirrä < Säädä ' Palaa
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
CD
" Tauko c Valitse
04:07
03:41
03:17
03:35
Työkalut ' Palaa
2. Valitse Raita, Kaikki, Sekoita tai Ei
Käytössä ◄► -painikkeilla.
3. Paina v-painiketta.
Ei Käytössä
Kappaleet toistetaan niiden
tallennusjärjestyksessä.
) Raita
Toistaa nykyisen kappaleen
toistuvasti.
) Kaikki
Toistaa kaikki kappaleet
toistuvasti.
)Sekoita
Toistaa kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä.
(
(
20
Musiikki
TRACK 001
1/2 Sivu
TRACK 001
TRACK 002
02:38
6-painike : Toistaa valittuna olevan raidan.
1. Paina soittolistan toiston aikana TOOLSpainiketta.
(
1. Voit siirtyä musiikkilistaan painamalla 5tai RETURN-painiketta. Musiikkilista-ruutu
tulee esiin.
Keskeytä : Keskeyttää raidan toiston.
CD-äänilevyn (CD-DA) tai MP3levyn toistuva toisto
Soittolista
02:38
TRACK 003
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
CD
a Vaihda laitetta
c Valitse
Työkalut ( ) Hyppää s. ' Palaa-
2. Siirry haluamaasi raitaan ▲▼◄►
-painikkeilla ja paina KELTAINEN (C)
painiketta. Valintamerkki ilmestyy raidan
kohdalle.
Valitse lisää raitoja toistamalla tämä.
3. Poista raita listalta siirtymällä raidan
kohdalle ja painamalla KELTAINEN (C)
painiketta uudelleen.
Valintamerkki poistetaan raidan kohdalta.
4. Kun olet valmis, paina v-painiketta.
Valitsemasi raidat näytetään ruudun
oikeassa laidassa.
Soitin toistaa ensimmäisen raidan.
5. Voit muuttaa soittolistaa painamalla @
- tai RETURN-painiketta, jolloin palaat
musiikkiluetteloon.
Toista vaiheet 2, 3 ja 4.
6. Voit peruuttaa soittolistan ja palata
aloitusruudulle painamalla RETURN- tai
EXIT-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Voit luoda jopa 99 raitaa sisältävän soittolistan
CD-äänilevylle (CD-DA).
`` Jos poistat kaikki raidat soittolistalta ja painat
v-painiketta, soitin listaa ja toistaa kaikki
levyn raidat.
Kopiointi
Voit kopioida äänitiedostojen sisällön
datalevyltä USB- tai HDD-laitteelle.
1. Avaa levykelkka. Aseta CD-äänilevy
(CDDA) levykelkkaan ja sulje kelkka. Kytke
USB-laite tuotteen etuosassa olevaan
USB-liitäntään.
2. Siirry haluamaasi raitaan pysäytystilassa
▲▼◄► -painikkeilla ja paina KELTAINEN
(C) painiketta. Valintamerkki ilmestyy
raidan kohdalle.
Valitse lisää raitoja toistamalla tämä.
3. Poista raita listalta siirtymällä raidan
kohdalle ja painamalla KELTAINEN (C)
painiketta uudelleen.
Valintamerkki poistetaan raidan kohdalta.
4. Kun olet valmis, paina sitten TOOLS
-painiketta, valitse Kopiointi-painike
käyttämällä ▲▼ -painikkeita ja paina
sitten v -painiketta. Kopiointiponnahdusikkuna tulee esiin.
5. Valitse ▲▼ -painikkeilla laite, johon
kopioidut tiedostot tallennetaan ja paina
v-painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Älä kytke laitetta pois päältä, kun kopiointi on
käynnissä.
6. Jos haluat peruuttaa kopioinnin, paina
v-painiketta ja valitse Kyllä. Jatka
kopiointia valitsemalla Ei.
7. Kun kopiointi on valmis "Kopiointi on
suoritettu." -viesti tulee näkyviin. Paina
v-painiketta palata toistoruutuun
painamalla.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Jotkin levyt eivät välttämättä tue tätä toimintoa.
`` Voit valita Kopiointi-ruudulla myös Val. kaikki
ja Poista valinnat.
-- Val. kaikki -toiminnolla voit valita kaikki
raidat. Toiminto peruuttaa yksittäiset
raitavalintasi.
-- Poista valinnat -toiminnolla voit poistaa
kaikkien raitojen valinnat kerralla.
Levyn kopioi USB-laitteeseen
Voit kopioida video-, valokuva- tai musiikkisisällön
datalevyltä USB- tai HDD-laitteelle.
1. Avaa levykelkka. Aseta CD-levykelkkaan
ja sulje kelkka. Kytke USB-laite tuotteen
etuosassa olevaan USB-liitäntään. Uusi
laite -ponnahdusikkuna tulee esiin.
2. Valitse Blu-ray, DVD tai CD painamalla
▲-painiketta ja ◄► -painikkeita.
3. Valitse Valokuvat, Videot, tai Musiikki
▲▼ -painikkeilla ja paina v-painiketta.
Valokuvat, videot ja musiikki -ruutu tulee
näkyviin ja näyttää laitteen sisällön.
Riippuen siitä, miten sisältö on järjestelty,
näet joko kansioita, yksittäisiä tiedostoja
tai molempia.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Vaikka soitin näyttää kaikkien sisältötyyppien
kansiot, se näyttää vain vaiheessa 3 valitsemasi
sisältötyypin tiedostot. Jos valitsit esimerkiksi
musiikin, näet vain musiikkitiedostot. Voit vaihtaa
tämän valinnan palaamalla Valokuvat, videot ja
musiikki -ruutuun ja toistamalla vaiheen 3.
4. Kun toistoruutu on näkyvissä, valitse
▲▼ ◄►-painikkeilla Videot, Valokuvat
tai Musiikki ja paina KELTAINEN (C)
painiketta.
Valintamerkki näkyy haluamasi kohteen
vasemmalla puolella.
5. Valitse ja merkitse lisää haluamiasi kohteita
toistamalla vaihe 4.
6. Poista kohde luettelosta painamalla
KELTAINEN (C) painiketta uudelleen.
Valintamerkki poistetaan valitsemastasi
kohteesta.
7. Kun olet valmis, paina TOOLS -painiketta
ja valitse Kopioi USB-laitteeseen ▲▼
-painikkeilla. Paina sitten v-painiketta.
Kopioi USB:lle -ponnahdusikkuna tulee
näkyviin.
8. Valitse ▲▼ -painikkeilla laite, johon
kopioidut tiedostot tallennetaan. Paina
sitten v -painiketta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Älä kytke laitetta pois päältä, kun kopiointi on
käynnissä.
9. Peruuta kopiointi painamalla v
-painiketta ja valitsemalla Kyllä. Jatka
kopiointia valitsemalla Ei.
10."Kopiointi on suoritettu" -viesti tulee esiin,
kun kopiointi on valmis. Siirry takaisin
toistoruutuun v -painikkeella.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Jotkin levyt eivät välttämättä tue tätä toimintoa
`` Voit valita Kopiointi-ruudulla myös Val. kaikki
ja Poista valinnat.
-- Valitse kaikki kohteet Val. kaikki
-toiminnolla. Toiminto peruuttaa yksittäiset
valintasi.
-- Poista valinnat -toiminnolla voit poistaa
kaikkien kohteiden valinnat kerralla.
Valokuvasisällön toistaminen
Voit hallita Blu-ray-, DVD-, CD-levyllä,
USB-laitteella ja tietokoneellasi olevan
valokuvasisällön toistoa.
Työkalut-valikon käyttäminen
Paina toiston aikana TOOLS-painiketta.
Aloita diaesitys/
Pysäytä diaesitys
Aloita tai keskeytä diaesitys
valitsemalla tämä.
Kuvaesitysnopeus
Voit määrittää diaesityksen
nopeuden.
Taustamusiikki
Voit kuunnella musiikkia
katsellessasi diaesitystä.
Zoom
Suurenna kuva valitsemalla tämä.
(Voidaan suurentaa 4-kertaiseksi)
Käännä
Käännä kuvaa valitsemalla tämä.
(Tämä kääntää kuvan joko myötätai vastapäivään.)
Tiedot
Näyttää kuvatiedot.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Työkalut -valikko voi erota levystä tai
tallennuslaitteesta riippuen.
`` Jotta voit ottaa taustamusiikkiominaisuuden
käyttöön, valokuvatiedoston ja
musiikkitiedoston on oltava samalla
tallennusvälineellä.
MP3-tiedoston siirtonopeus, valokuvan koko
ja koodaustapa voivat kuitenkin vaikuttaa
äänenlaatuun.
`` Et voi suurentaa tekstitystä tai PG-grafiikkaa
koko näytön tilassa.
Liite
Vianmääritys
Tarkista seuraavat ratkaisut ennen yhteydenottoa huoltoon.
ONGELMA
RATKAISU
Kaukosäädin ei toimi.
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Vaihda tarvittaessa.
• Käytä kaukosäädintä korkeintaan 6,1 metrin etäisyydeltä soittimesta.
• Poista paristot ja pidä yhtä tai useampaa painiketta alhaalla muutaman
minuutin ajan, jolloin kaukosäätimen mikroprosessori tyhjentyy
uudelleenasennusta varten. Asenna paristot ja yritä käyttää kaukosäädintä
uudelleen.
Levyä ei voi toistaa.
• Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
• Tarkista Blu-ray- tai DVD-levyn aluekoodi.
Levyvalikko ei tule näkyviin.
• Varmista, että levyssä on levyvalikoita.
Kuvaruudussa näkyy
kieltoviesti.
• Tämä viesti tulee näkyviin, jos väärää painiketta painetaan.
• Blu-ray- tai DVD-levyn ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat).
• Hakemaasi nimikettä, jakson numeroa tai hakuaikaa ei löydy.
Toistotila on erilainen kuin
Asetusvalikko-valinnassa.
• Jotkin Asetusvalikosta valitut toiminnot saattavat toimia puutteellisesti, jos
vastaavia toimintoja ei ole asennettu levylle.
Kuvasuhdetta ei voi vaihtaa.
• Kuvasuhde on määritetty Blu-ray- tai DVD-levyillä.
• Tämä ei ole vika soittimessa.
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut Äänivalinnat-valikossa oikean digitaalisen
lähtöasetuksen.
Kuvaa ei näy.
• Jos HDMI-lähtö on asetettu näyttötarkkuudelle, jota televisio ei tue
(esimerkiksi 1080p), et ehkä näe kuvaa televisiossa.
• Paina (yläpaneelin) @-painiketta yli viiden sekunnin ajan, kun soittimessa ei
ole levyä. Kaikki asetukset palaavat oletusasetuksiksi.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BDtiedot häviävät.
21
ONGELMA
Unohtunut PIN-koodi.
RATKAISU
• Paina (yläpaneelin) @-painiketta yli viiden sekunnin ajan, kun soittimessa
ei ole levyä. Kaikki asetukset, salasana mukaan lukien, palautetaan
oletusasetuksiksi.
Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.
• Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BDtiedot häviävät.
Kuva kohisee tai on
vääristynyt.
• Varmista, että levy ei ole likainen tai naarmuuntunut.
• Puhdista levy.
Ei HDMI-lähtöä.
• Tarkista kytkennät television ja soittimen HDMI-liitäntöjen välillä.
• Tarkista, tukeeko televisio HDMI-tulon näyttötarkkuuksia 576p/480p, 720p,
1080i tai 1080p.
Epänormaali HDMI-lähdön
näyttö.
• Jos ruudulla näkyy ”lumisadetta”, televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwidth
Digital Content Protection).
Jos kohtaat muita ongelmia.
• Katso käyttöoppaan hakemistosta, millä sivulla kyseiseen ongelmaan on
lisäohjeita, ja noudata annettuja ohjeita.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
Samsungin huoltoon.
AllShare-toiminto
Näen AllShare-toiminnon
kautta jaetut kansiot, mutta
en näe tiedostoja.
• AllShare näyttää vain Kuva-, Musiikki ja Elokuva-luokkia vastaavat tiedostot.
Tiedostoja, jotka eivät vastaa näitä luokkia, ei näytetä.
Videokuva pätkii.
• Tarkista onko verkko vakaa.
• Varmista, että verkkokaapeli on kytketty oikein ja että verkko ei ole
ylikuormitettu.
• AllShare-yhteensopivan laitteen ja soittimen välinen langaton yhteys on
epävakaa.
Tarkista yhteys.
22
ONGELMA
AllShare-yhteys soittimen
ja tietokoneen välillä on
epävakaa.
BD-LIVE
RATKAISU
• Saman aliverkon IP-osoitteiden tulee olla yksilöllisiä.
Jos osoitteet eivät ole yksilöllisiä, voi esiintyä häiriöitä.
• Tarkista, onko sinulla palomuuri käytössä.
Poista palomuuri tarvittaessa käytöstä.
En voi yhdistää BD-LIVEpalvelimelle
• Testaa verkkoyhteyden toimivuus käyttämällä Verkon tila -toimintoa.
• Tarkista, onko USB-muistitikku kytketty soittimeen.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVEpalveluita voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedon hallinta -valikosta.
• Tarkista, onko BD-LIVE-internet-yhteys-valikko asetettu Salli (kaikki) -tilaan.
• Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai päivitä
uusimpaan laiteohjelmistoon.
Virhe tapahtuu käytettäessä
BD-LIVE-palvelua.
• Muistilaitteella täytyy olla vähintään 1Gt vapaata tilaa, jotta BD-LIVEpalveluita voidaan käyttää.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan tilan BD-tiedon hallinta -valikosta.
✎✎ HUOMAUTUKSET
`` Kun tehtaan oletusasetukset palautetaan, kaikki käyttäjän tallennetut BD-tiedot häviävät.
Korjaukset
Jos otat meihin yhteyttä soittimen korjausta varten, käsittelykulut voidaan periä, jos:
1. Teknikko kutsutaan kotiisi pyynnöstäsi, ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
2. Tuot laitteen korjauskeskukseen ja tuotteessa ei ole toimintavirhettä.
Kerromme sinulle käsittelykulun summan ennen kuin teemme kotikäynnin tai aloitamme työt
soittimen kanssa.
Suosittelemme, että luet tämän käyttöoppaan tarkoin läpi, etsit ratkaisun verkossa osoitteessa
www.samsung.com tai otat yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun osoitteessa www.samsung.
com ennen kuin pyydät soittimen korjausta.
Tekniset tiedot
Yleiset
USB
HDMI
Äänilähtö
Verkko
-----
Paino
1.2 Kg
Mitat
360 (L) X 196 (K) X 39 (S) mm
Käyttölämpötila
+5°C ~ +35°C
Käyttötilan ilmankosteus
10 % ~ 75 %
Tyyppi A
USB 2.0
DC-lähtö
5V 0.5A Maks.
Video
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Ääni
PCM, bittivirta
Digitaalinen äänilähtö
Koaksiaalinen
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Langaton lähiverkko
Sisäinen
Suojaus
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Tuettu
10Mbps:n tai sitä hitaampia verkkoyhteyksiä ei tueta.
Suunnittelua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Saat tietoa virtalähteestä ja virrankulutuksesta soittimeen kiinnitetystä merkkitarrasta.
Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
Tietoja yhteensopivuudesta
KAIKKI levyt EIVÄT ole yhteensopivia
• Ottaen huomioon alla kuvatut rajoitukset ja muualla tässä käyttöoppaassa mainitut
rajoitukset, mukaan lukien tämän käyttöoppaan kohta "Levytyypit ja niiden ominaisuudet",
levytyypit, joita voidaan toistaa ovat: valmiiksi tallennetut kaupalliset BD-ROM-, DVD-VIDEOja CD-äänilevyt (CD-DA); BD-RE/-R-, DVD-RW/-R-levyt sekä CD-RW/-R-levyt.
• Muita kuin edellä mainittuja levyjä ei voi eikä niitä ei ole tarkoitus toistaa tällä soittimella.
Joitakin edellä mainituista levyistä ei ehkä voi toistaa jostain alla mainitusta syystä johtuen.
• Samsung ei voi taata, että tämä soitin toistaa kaikki levyt, joissa on BD-ROM-, BDRE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- ja CD-RW/-R-logot eikä tämä soitin
ehkä reagoi kaikkien levyjen kaikkiin käyttökomentoihin tai pysty käyttämään niiden kaikkia
ominaisuuksia. Nämä ja muut levyjen yhteensopivuusongelmat ja soittimen käyttöön liittyvät
ongelmat uusien ja olemassa olevien levymuotojen kanssa ovat mahdollisia, koska:
-- Blu-ray on uusi ja kehittyvä muoto eikä tämä soitin ehkä pysty käyttämään kaikkia Bluray-levyjen ominaisuuksia, koska jotkin ominaisuudet voivat olla valinnaisia, Blu-raymuotoon on saatettu lisätä ominaisuuksia tämän soittimen valmistuksen jälkeen ja tietyt
ominaisuudet saattavat tulla käyttöön viiveellä.
-- tämä soitin ei tue kaikkia uusia ja olemassa olevia levymuotoja.
-- uusia ja olemassa olevia levymuotoja voidaan muokata, muuttaa, päivittää, parantaa ja/tai
tehdä niihin lisäyksiä.
-- jotkin levyt on valmistettu tavalla, joka sallii tietynlaiset tai rajoitetun käytön ja ominaisuudet
toiston aikana.
-- jotkin levyt, joissa on BD-ROM-, BD-RE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+Rja CD-RW/-R-logo voivat edelleen olla epästandardin mukaisia levyjä.
-- joitakin levyjä ei ehkä voi toistaa niiden fyysisen kunnon tai tallennustavan vuoksi.
-- ongelmia ja virheitä voi tapahtua Blu-ray- tai DVD-levyjen ohjelmistojen luonnissa ja/tai
levyjen valmistuksessa.
-- tämä soitin toimii eri tavalla kuin vakiomalliset DVD-soittimet tai muut AV-laitteet ja/tai.
-- syistä, jotka on mainittu tässä käyttöoppaassa ja muista syistä, jotka on havaittu ja jotka
SAMSUNGin asiakaspalvelu on julkaissut.
• Jos havaitset ongelmia levyjen yhteensopivuudessa tai soittimen toiminnassa, ota yhteyttä
SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Voit myös ottaa yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun, jos tarvitset soittimeen päivityksen.
• Lisätietoja toistorajoituksista ja levyjen yhteensopivuudesta on tämän käyttöoppaan kohdissa
"Varotoimet", "Ennen käyttöoppaan lukemista", "Levytyypit ja niiden ominaisuudet" ja "Ennen
toistamista".
23
• Koskien Blu-ray-soittimen progressiivista kuvanmuodostusta: KULUTTAJIEN TULEE
OTTAA HUOMIOON, ETTÄ KAIKKI TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOT EIVÄT OLE TÄYSIN
YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA ETTÄ KUVASSA SAATTAA ESIINTYÄ
HÄIRIÖITÄ. JOS PROGRESSIIVISESSA KUVANMUODOSTUKSESSA ESIINTYY ONGELMIA,
SUOSITTELEMME, ETTÄ LIITÄNTÄTAVAKSI VALITAAN "VAKIOPIIRTOTERÄVYYSLÄHTÖ".
JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ TELEVISION YHTEENSOPIVUUDESTA TÄMÄN
TUOTTEEN KANSSA, OTA YHTEYTTÄ SAMSUNGIN ASIAKASPALVELUUN.
Kopiosuojaus
• Koska AACS (Advanced Access Content System) on hyväksytty sisällönsuojausjärjestelmäksi
Blu-ray-levy-muotoon, samalla tavoin kuin CSS (Content Scramble System) on DVDmuodossa, AACS-suojatun sisällön toistamisessa, analogisen signaalin ulostulossa yms. on
tiettyjä rajoituksia.
Tämän laitteen toiminta ja siinä olevat rajoitukset saattavat vaihdella ostoajankohdan
mukaan, koska AACS:n rajoituksia voidaan lisätä ja/tai muuttaa tämän laitteen valmistamisen
jälkeen. Lisäksi käytetään BD-ROM Mark- ja BD+-järjestelmiä Blu-ray-levy-muodon
sisällönsuojaukseen ja ne asettavat tiettyjä rajoituksia BD-ROM Mark- ja/tai BD+-suojatulle
sisällölle, mukaan lukien toiston rajoitukset. Lisätietoja AACS-, BD-ROM Mark- ja BD+järjestelmistä tai tästä laitteesta saat SAMSUNGin asiakaspalvelusta.
• Blu-ray/DVD-levyissä on usein kopiosuojaus. Tämän takia sinun tulee kytkeä soitin suoraan
televisioon, ei videonauhuriin. Kytkentä videonauhuriin vääristää kopiosuojatun Blu-ray/DVDlevyn kuvan.
• Yhdysvaltain tekijänoikeuslain ja muiden maiden tekijänoikeuslakien mukaan televisioohjelmien, videonauhojen, Blu-ray ja DVD-levyjen sekä muun materiaalin luvaton tallennus,
käyttö, jakelu tai muuttaminen saattavat johtaa yksityis- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.
• Cinavia-ilmoitus : Tämä tuote käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen joidenkin
kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden
käyttöä. Kun luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin ja toisto
tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta Cinavia Online Consumer
Information Centre -kuluttajakeskuksesta osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit
pyytää lisätietoja Cinaviasta postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä
suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja
vireillä olevat patentit sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2013 Verance Corporation.
Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
24
Verkkopalveluiden vastuuvapautuslauseke
Kaikki tällä laitteella käytettävä sisältö ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja niitä
suojaavat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muut teollisoikeudet. Tämä sisältö
ja nämä palvelut tarjotaan ainoastaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa
käyttää mitään sisältöä tai palveluita tavalla, johon sisällönomistaja tai palveluntarjoaja ei ole
antanut valtuutusta. Rajoittamatta edellämainittua, ellei asianmukainen sisällönomistaja tai
palveluntarjoaja erityisesti valtuuta, et saa muokata, kopioida, julkaista uudelleen, lähettää,
julkaista, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, hyödyntää tai muutoin levittää
millään tavalla tai tietovälineellä mitään sisältöä tai palveluita, jotka näkyvät tämän laitteen
kautta.
KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN "SELLAISENAAN."
SAMSUNG EI ANNA TÄLLAISENAAN TARJOTULLE SISÄLLÖLLE TAI PALVELULLE TAKUITA,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN SAMSUNG SANOUTUU IRTI
SUORAAN KAIKISTA VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN,
KAUPALLISET TAKUUT TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVAT TAKUUT.
SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA SAATAVILLE ASETETUN
SISÄLLÖN TAI PALVELUN SAATAVUUTTA, OIKEA-AIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI
TÄYDELLISYYTTÄ, EIKÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS,
SAMSUNG OLE VASTUUSSA, SOPIMUKSENMUKAISESTI TAI OIKEUDENVASTAISESTI,
MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISLAATUISESTA TAI
VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, ASIANAJOKUSTANNUKSISTA, KULUISTA TAI MISTÄÄN
MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ MIHINKÄÄN TIETOON,
JOKA SISÄLTYY TAI ON SEURAUSTA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUSTA SINUN TAI
MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMESTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.
Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lopettaa tai keskeyttää milloin tahansa. Samsung
ei anna takuita siitä, että mikään sisältö tai palvelu tulee olemaan saatavilla minkään
ajanjakson aikana. Sisältö ja palvelut siirretään kolmansien osapuolten toimesta verkkojen
ja tiedonsiirtoresurssien kautta, joihin Samsung ei voi vaikuttaa. Rajoittamatta tämän
vastuuvapautuslausekkeen yleispätevyyttä Samsung sanoutuu suoraan irti vastuusta ja
velvollisuudesta mihinkään minkään sisällön tai palvelun keskeytykseen tai lakkautukseen, joka
on asetettu saataville tämän laitteen kautta.
Samsung ei ole vastuussa tai velvoitettu sisältöön ja palveluihin liittyvään asiakaspalveluun.
Kaikki kysymykset tai palvelupyynnöt liittyen sisältöön tai palveluihin tulee tehdä suoraan
asianmukaiselle sisällön tai palvelun tarjoajalle.
Lisenssi
• Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut nimet voivat olla niiden asianmukaisten omistajiensa
tavaramerkkejä.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• Avoimen lähdekielen lisenssi-ilmoitus
-- Mikäli avoimen lähdekielen ohjelmistoa käytetään, Avoimen lähdekielen lisenssit ovat
saatavilla tuotevalikosta.
• Saat lisätietoja DTS-patenteista osoitteesta http://patents.dts.com.
Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, sen symboli ja DTS sekä
sen symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS 2.0+Digital Out
on DTS, Inc. © DTS, Inc.:n tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ ja niiden logot ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
2.0+Digital Out
• DivX
-- KOSKIEN DIVX-VIDEOTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön,
DivX, LLC:n, kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen
DivX-sertifioitu® laite, joka on läpäissyt kattavan testauksen, jolla on
vahvistettu, että se toistaa DivX-videokuvaa. Saat lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla
voit muuntaa tiedostosi DivX-videoiksi, vierailemalla osoitteessa divx.com.
-- KOSKIEN DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUA: Tämä DivX-sertifioitu® laite täytyy
rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia.
Saat rekisteröintikoodin siirtymällä DivX VOD -osioon laitteen asetusvalikossa. Saat
lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta osoitteesta vod.divx.com.
-- DivX-sertifioitu® toistamaan DivX®-videokuvaa, jonka tarkkuus on enintään HD 1080p,
mukaan lukien premium-sisältö.
DivX®, DivX Certified® ja näihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Niitä käytetään luvanvaraisesti.
Laite on seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Suositus - Vain EU:ssa
• Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä BD Player täyttää direktiivin
1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja määräykset.
Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.
com. Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea.
Tätä laitteistoa voi käyttää kaikissa EU-maissa.
• Termit HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
25
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
alkaen materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen
myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut
myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä
takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista
huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 0306227515
http://www.samsung.com/fi
@ TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja
oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun
ostoksen vahvistavan todisteen kanssa, eikä tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu
tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin
valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan
jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata
sellaisia korjauksia eikä niiden Samsungtuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali-eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää
muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin
kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin
suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön
mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia myöskään makseta
korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
26
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia
korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista
poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, mellakoiden tai
minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia
vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen
pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän
takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai
seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen
palautusjärjestelmä.)
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Sa
msung tukeen.
AUSTRIA
Area
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , share cost tariff
062 SAMSUNG (062 726 786)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/bg
www.samsung.com/hr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän
tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun
niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että
paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten
terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta
jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen
palautusjärjestelmään.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että
tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai
USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä
kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
BD-H5900
Blu-ray™-spiller
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service,
må du registrere produktet på
www.samsung.com/register
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
Advarsel
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT
SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR STØT.
MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører
fare for elektrisk støt eller personskade.
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK
STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELL
ER BAKSIDEN). DET FINNES INGEN DELER
BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA
KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND
OM ALT SERVICEARBEID.
Plasser ikke dette utstyret på et innelukket sted, for
eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.
ADVARSEL
Utsett ikke dette apparatet for regn eller
fuktighet som kan forårsake skade som kan
føre til brann eller elektrisk støt.
FORSIKTIG
BLU-RAY-SPILLEREN BRUKER EN USYNLIG
LASERSTRÅLE SOM KAN GI FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING DER DEN RETTES.
DU MÅ DERFOR BETJENE BLU-RAYSPILLEREN I
HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
FORSIKTIG
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER. BRUK
AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER
ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM
IKKE ER ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
2
Dette symbolet indikerer viktige
instruksjoner som følger med produktet.
STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE IKKE
DEKSLENE OG UTFØR INGEN REPARASJONER
SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND
OM ALT SERVICEARBEID.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for
beskyttede kabler og kontakter som brukes til
å koble enheten til annet utstyr. For å hindre
elektromagnetiske forstyrrelser fra elektriske
apparater som radio og fjernsyn, brukes
skjermede kabler og kontakter til tilkoblinger.
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med
en formstøpt kontakt som inneholder en sikring.
Sikringens verdi er angitt på kontaktens pinneside.
Hvis den må byttes ut, må det brukes en BS1362sikring med samme styrke.
Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke
kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må bytte
ut sikringsdekselet, må det ha samme farge som
kontaktens pinneside. Deksler kan du få kjøpt hos
forhandleren din.
Hvis kontakten ikke passer til kontaktene i
huset ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok
til å nå en kontakt, må du skaffe en passende
sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller spørre
forhandleren om hjelp.
Men hvis du må kutte av støpslet, må du fjerne
sikringen før du deponerer det på en forsvarlig måte.
Koble ikke kontakten til en stikkontakt fordi den
ubeskyttede ledningen kan forårsake elektrisk støt.
Når du skal koble apparatet fra strømnettet må
støpselet trekkes ut av stikkontakten, og støpselet
må derfor være lett tilgjengelig.
Produktet som følger med denne brukerveiledningen,
er lisensiert under visse immaterielle
opphavsrettigheter hos visse tredjeparter.
LASERPRODUKT I KLASSE 1
Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert
som et laserprodukt i klasse 1. Bruk av
kontroller, justering og andre prosedyrer enn de
som er spesifisert her kan føre til farlig stråling.
FORSIKTIG :
• SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING
I KLASSE 3B NÅR ÅPNET. UNNGÅ AT
STRÅLEN TREFFER DEG (IEC 60825-1)
• DETTE PRODUKTET BRUKER EN
LASER. BRUK AV KONTROLLERE ELLER
JUSTERINGER ELLER UTFØRELSE
AV PROSEDYRER SOM IKKE ER
ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE
IKKE DEKSLET OG UTFØR INGEN
REPARASJONER SELV. LA KVALIFISERT
PERSONALE TA HÅND OM ALT
SERVICEARBEID
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Forholdsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er
angitt nedenfor.
Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig
oppslag.
1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Lytt til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nær vann.
6. Rengjør bare med en tørr klut.
7. Ikke blokker noen av
ventileringsåpningene. Monter enheten i
henhold til produsentens instruksjoner.
8. Plasser ikke apparatet nær noen
varmekilder, for eksempel radiatorer,
varmepaneler, ovner eller andre
apparater (inkludert forsterkere) som
produserer varme.
9. Opphev ikke sikkerhetsmålet for den
polariserte eller jordete kontakten. En
polarisert kontakt har to pinner hvor én
er bredere enn den andre. En jordet
kontakt har to pinner og en tredje
jordingspigg. Den brede, tredje pinnen
er der for din sikkerhets skyld. Hvis den
medfølgende kontakten ikke passer i
din stikkontakt, kan du be en elektriker
erstatte stikkontakten.
10. Beskytt strømledningen slik at den ikke
kan tråkkes på eller komme i klem,
spesielt ved kontakter, stikkontakter og
der den går ut fra apparatet.
11. Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er
angitt av produsenten.
12. Bruk bare med vogn,
stativ, fotostativ,
brakett eller bord
som er spesifisert av
produsenten eller som
selges med apparatet.
Ved bruk av vogn, vær
forsiktig når vognen med apparatet beveges
for å unngå at den velter og forårsaker skade.
13. Ta støpslet ut av stikkontakten under
tordenvær eller hvis apparatet skal stå ubrukt
over lengre tid.
14. Overlat alt teknisk vedlikehold til kvalifiserte
personell. Service er påkrevd hvis apparatet
har blitt skadet på noen måte, for eksempel
hvis strømledningen eller kontakten er skadet,
væske søles på apparatet eller objekter
kommer inn i det, apparatet eksponeres for
regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal
eller har falt ned.
Oppbevaring og administrasjon av
plater
• Holde plater
-- Fingeravtrykk eller riper
på platen kan redusere
lyd- og bildekvaliteten eller føre til at den
hopper over.
-- Unngå å berøre platens overflate der
dataene har blitt lagret.
-- Hold platen kanten, slik at det ikke blir
fingeravtrykk på overflaten.
-- Fest ikke papir eller tape på platen.
• Rengjøre plater
-- Hvis du får fingeravtrykk
eller smuss på platen,
rengjøres den med en myk
klut som er dyppet i vann
med et mildt vaskemiddel.
-- Når du skal rengjøre platen, må du tørke
forsiktig utover fra midten på platen.
• Lagring av plate
`` Hold platene unna direkte sollys.
`` Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
`` La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel
og oppbevar dem vertikalt
Forsiktighetsregler
• Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller
vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med
væske, f.eks. vaser, på apparatet.
• For å slå av apparatet helt, må du trekke ut
pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til
enhver tid være lett tilgjengelig.
• Ikke sett flere elektriske enheter inn i samme
stikkontakt. Overbelastning av en stikkontakt
kan føre til overoppheting og brann.
• Før du kobler andre komponenter til denne
spilleren, sørg for at alle komponentene er slått
av.
• Hvis du plutselig flytter spilleren fra et kaldt til
et varmt sted, kan det legge seg kondens på
de bevegelige delene og linsen, noe som kan
forårsake unormal diskavspilling. Hvis dette
skjer, må du trekke ut støpslet og deretter vente
i to timer før du setter det inn i veggkontakten
igjen. Deretter setter du inn platen og forsøker å
spille den av igjen.
• Hvis produktet lager unormal støy, brannlukt eller
røyk, slår du av apparatet øyeblikkelig og trekker
støpslet ut av stikkontakten. Deretter kontakter
du nærmeste kundesenter for hjelp. Ikke bruk
produktet. Hvis produktet brukes som det er,
kan det føre til brann eller støt.
Bruke 3D-funksjonen
VIKTIG HELSE- OG SIKKERHETSINFORMASJON
FOR 3D-BILDER.
Les og forstå følgende sikkerhetsinformasjonen
før du bruker 3D-funksjonen.
• Enkelte seere kan oppleve ubehag når
de ser på 3D-filmer/-sendinger. Dette kan
være svimmelhet, kvalme eller hodepine.
Hvis du opplever symptomer som dette må
du stoppe å se på 3D-innhold, ta av deg
de aktive 3D-brillene og ta deg en pause.
• Det å se på 3D-bilder i en lengre periode
kan være slitsomt for øynene. Hvis du føler
at det er slitsomt å se på, må du stoppe
å se på 3D-innhold, ta av deg de aktive
3D-brillene og ta deg en pause.
• En ansvarlig voksen må jevnlig sjekke inn til
barn som bruker 3D-funksjonen.
Hvis noen av barna forteller om slitne øyne,
hodepine, svimmelhet eller kvalme må du
de stoppe å se på 3D-innholdet og ta en
pause.
• Du ikke bruke de aktive 3D-brillene til andre
formål (Som generelle briller, solbriller,
beskyttelsesbriller el.l.).
• Du må ikke bruke 3D-funksjonen eller
de aktive 3D-brillene når du går rundt
eller beveger deg på andre måter. Hvis
du bruker 3D-funksjonen eller de aktive
3D-brillene mens du beveger deg rundt kan
føre til at du kolliderer med objekter, snubler
og/eller faller ned og kan føre til alvorlige
skader.
• Hvis du ønsker å nyte 3D-innhold må
du koble en 3D-enhet (3D-kompatibel
AV-forsterker eller TV-apparat) til
spillerens HDMI OUT-port ved hjelp av en
høyhastighets HDMI-kabel. Sett på deg
3D-briller før du spiller av 3D-innhold.
• Spilleren sender bare ut 3D-signalene via
en HDMI-kabel som er tilkoblet HDMI OUTporten.
• Siden videooppløsningen i
3D-avspillingsmodus er låst iht,
oppløsningen på den originale 3D-videoen,
kan du ikke endre oppløsningen.
• Noen funksjoner, som f.eks. BD Wise, eller
innstilling av skjermstørrelse fungerer ikke
korrekt i 3D-avspillingsmodus.
• Bruk en høyhastighets HDMI-kabel når du
skal se på 3D-signaler.
• Sitt minst tre ganger lengre unna TVapparatet enn bredden på TV-apparatet når
du ser på 3D-bilder. Hvis du for eksempel
har en 46-tommers skjerm må du sitte 138
tommer (11,5 fot) fra skjermen.
• Monter 3D-skjermen i øyehøyde for best
mulig 3D-bilde.
• Hvis spilleren er koblet til enkelte
3D-enheter, så kan det være at 3D-effekten
ikke fungerer korrekt.
• Denne spilleren konverterer ikke 2D til 3D.
• "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"-logoen er
varemerker som tilhører Blu-ray Disc
Association.
Copyright
© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan
ikke reproduseres eller kopieres, helt eller
delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra
Samsung Electronics Co.,Ltd.
3
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
System....................................................... 16
Forholdsregler.............................................. 2
Sikkerhet.................................................... 16
Advarsel....................................................... 2
Oppbevaring og administrasjon av plater...... 3
Forsiktighetsregler........................................ 3
Bruke 3D-funksjonen.................................... 3
Copyright..................................................... 3
Språk......................................................... 16
Generelt...................................................... 17
Kundesupport............................................ 17
Komme i gang
Før du leser brukerhåndboken
Platetyper og innhold som spilleren kan spille av
Betegnelse
Medieavspilling
Spille en kommersielt innspilt plate............. 18
VIDEOER
Tilleggsutstyr................................................ 6
Spille en plate med egeninnspilt innhold..... 18
Spille innhold på datamaskinen din eller en
AllShare-enhet gjennom Blu-ray-spilleren....... 19
MUSIKK
Bakpanelet................................................... 7
Styre musikkavspilling................................. 19
Komme i gang
Før du leser brukerhåndboken...................... 4
Logoer til platetyper som spilleren kan spille av.... 5
Frontpanel.................................................... 7
Fjernkontroll.................................................. 7
Spille filer på en USB-enhet........................ 18
Styre videoavspilling................................... 19
Spille av bildeinnhold.................................. 21
Tilkoblinger
Tillegg
Koble til et lydsystem.................................... 8
Spesifikasjoner........................................... 23
Koble til et TV-apparat.................................. 8
Koble til en trådløs ruter................................ 9
Innstillinger
Prosedyre for startinnstillinger..................... 10
Menynavigering.......................................... 10
Bruke innstillingsmenyen............................ 10
Skjerm........................................................ 10
Lyd............................................................. 12
Nettverks.................................................... 13
4
Feilsøking................................................... 21
BILDER
✎✎ MERK
Platetype
Blu-ray-plate
3D Blu-ray-plate
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
BD-ROM eller BD-RE/-R-plate spilt inn i formatet BD-RE.
DVD-VIDEO, innspilte DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som er spilt
inn og sluttbehandlet, eller et USB-minne som inneholder DivX-, MKVeller MP4-innhold.
Musikk innspilt på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-, BD-RE-/-R eller en
USB-basert lagringsenhet som media av typen MP3 eller WMA.
Bilder lagret på CD-RW-/-R, DVD-RW-/-R, BD-RE-/-R eller en USBbasert lagringsenhet som media av typen JPEG.
`` Det er mulig at spilleren ikke vil kunne spille av enkelte CD-RW-/-R- og DVD-R-plater på grunn av platetypen, eller
innpillingsbetingelsene.
`` Hvis en DVD-RW/-R-plate ikke er spilt inn på korrekt måte i DVD-video-formatet, vil den ikke kunne spilles av.
`` Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen DVD-R med en bithastighet som overstiger
10 Mbps.
`` Spilleren din vil ikke spille av innhold som er tatt opp på en plate av typen BD-R eller USB-enheter med en bithastighet
som overstiger 25 Mbps.
`` Avspillingen vil kanskje ikke fungere for noen platetyper, eller når det utføres spesielle operasjoner som endring av
vinkel eller justering av sideforhold. Informasjon om platene er skrevet i detalj på boksen. Se om nødvendig på den.
`` Når en BD-J-tittel spilles av, kan innlastingen ta lenger tid enn normalt, eller noen funksjoner utføres langsomt.
Platetyper som spilleren ikke kan spille av
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
• DVD-RAM
• Super Lyd-CD
(unntatt CD-lag)
• DVD-RW (VR-modus)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(Plater av typen CD-G
vil spille av lyd, men
ikke grafikk)
• 3,9 GB DVD-R for
redigering.
Regionkode
Både spilleren og platene er kodet etter
region.
Disse regionale kodene må passe sammen
hvis platen skal kunne spilles av. Hvis kodene
ikke passer sammen, kan ikke platen spilles.
Regionnummeret denne spilleren tilhører er
beskrevet på spillerens bakside.
Platetype Regionkode
Blu-rayplate
a
b
c
DVDVIDEO
1
2
3
4
5
6
Logoer til platetyper som spilleren
kan spille av
Blu-ray-plate
BD-LIVE
3D Blu-ray-plate
DivX
Område
Nord-Amerika, MellomAmerika, Sør-Amerika, Korea,
Japan, Taiwan, Hong Kong og
sørøstlige Asia.
Europa, Grønland, franske
territorier, Midtøsten, Afrika,
Australia og New Zealand.
India, Kina, Russland, Sentralog Sør-Asia.
USA, amerikanske territorier
og Canada
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Afrika, Grønland
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
Mexico, Sør-Amerika, SentralAmerika, Australia, New
Zealand, Stillehavsøyene,
Karibia
Russland, Øst-Europa, India,
Nord-Korea, Mongolia
Kina
PAL-systemet i Storbritannia, Frankrike, Tyskland
osv.
Støttede filformater
Notes on the USB connection
• Spilleren din støtter USB-baserte lagringsmedier
som MP3-spillere, digitale kamera og kortlesere
med USB-kontakt.
• Spilleren støtter ikke mappe- eller filnavn som er
lengre enn 128 tegn.
• Det er mulig at enkelte USB-enheter/ Eksterne
harddiskenheter/ digitale kamera ikke er
kompatibelt med produktet.
• Spilleren støtter filsystemene FAT16, FAT32 og
NTFS.
• Koble USB-enhetene direkte til USBporten på produktet. Det kan føre til
kompatibilitetsproblemer hvis du bruker en USBforlenger når du kobler til.
• Hvis du setter inn mer en én minneenhet i en
kortleser med flere kortspor, kan det hende at
denne ikke fungerer som den skal.
• Spilleren støtter ikke PTP-protokollen.
• Du må ikke koble fra USB-enheten under en "innlastingsprosess".
• Jo større bildeoppløsningen er, jo lengre tid vil det ta å vise det.
• Denne spilleren kan ikke spille av MP3-filer som inneholder DRM (Digital Rights Management) som er
lastet ned fra kommersielle nettsteder.
• Spilleren din støtter bare video som er under 30 fps (bildehastighet).
• Spilleren din støtter bare USB-baserte masselagringsenheter (MSC) som minnepinner, minnekortlesere
og USB HDD. (HUB støttes ikke.)
• Det er mulig at enkelte USB-baserte harddisker, kortlesere eller minnepinner ikke er kompatible med
denne spilleren.
• Hvis noen USB-enheter krever mye strøm, kan de begrenses av sikkerhetskretser.
• Hvis avspillingen fra en USB-basert harddisk er ustabil, kan du tilføre mer kraft ved å plugge harddisken
i en stikkontakt.
Hvis problemet vedvarer, kontakt produsenten av den USB-baserte harddisken.
• SAMSUNG kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap av filer.
• Spilleren støtter ikke NTSF-komprimerte filer, sikkerhetskopifiler eller krypterte filer.
• Du kan reparere eller formatere en USB-enhet på datamaskinen. (Kun med MS-Windows)
Støttede videoformater
Filtype
Format
*.avi
AVI
Videokodeks
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.wmv
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
MKV
WMV (wmv9)
MP4
PS
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Lydkodeks
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Oppløsning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
5
•• Begrensninger
-- Selv om en fil er kodet med en av de støttede kodeksene listet opp ovenfor, kan det hende
at den ikke kan spilles av da det er innholdsmessige problemer i filen.
-- Normal avspilling kan ikke garanteres hvis filens informasjon er feil, eller hvis filen i seg selv
er skadet.
-- Filer som har en høyere bithastighet/bildehastighet enn standard kan ha hakkende lyd/
bilde under avspilling.
-- Søkefunksjonen (hopp over) er ikke tilgjengelig hvis filens indekstabell er skadet.
•• Videodekoder
-- Støtter opp til H.264 nivå 4.1 og AVCHD
-- Støtter ikke H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: 60 bilder maks
Over 1280 x 720: 30 bilder maks
-- Støtter ikke GMC 2 eller høyere
DivX-undertekstformater som støttes
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ MERK
`` Det er mulig at enkelte plater i DivX-, MKV- og MP4-formatet ikke kan spilles av, og dette kan avhenge av
oppløsning og bildehastigheten.
Støttede musikkformater
Filtype
*.mp3
*.wma
Format
MP3
WMA
Lydkodeks
Kompatibilitet
WMA
* Samplingshastigheter (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bithastighet - Alle bithastigheter i området 5kbps til
355kbps
MP3
Filtype
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Oppløsning
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
• Denne spilleren kan spille av plater i AVCHD-formatet. Disse platene spilles normalt inn og
brukes i videokamera.
• AVCHD-formatet er et digitalt format med høy oppløsning for videokamera.
• Formatene MPEG-4 AVC/H.264 komprimerer bildene med en større effektivitet enn de
konvensjonelle komprimeringsformatene for bilder.
• Noen AVCHD-plater bruker "x.v.Color"-formatet. Dette produktet kan spille av AVCHD-plater
som bruker "x.v.Color"-formatet.
• "x.v.Color" er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
• "AVCHD" og AVCHD-logoen er varemerker som tilhører Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. og Sony Corporation.
✎✎ MERK
`` Det kan hende at du ikke får spilt av enkelte plater med AVCHD-formatet, avhengig av opptaksbetingelsene.
Plater av typen AVCHD må sluttbehandles.
`` "x.v.Color" gir et bredere fargespekter enn normale DVD-plater for videokamera.
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
-
AUDIO
BONUS
VIEW
Batterier til fjernkontroll (AAA)
6
Type
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
•• Lyddekoder
-- Støtter WMA 7, 8, 9 og STD
-- Støtter ikke samplingsrater i WMA med 22050Hz mono
-- AAC: Maks samplingrate: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96)
Maks bitrate: 320 kbps.
„„
Støttede bildeformater
Brukerhåndbok
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Fjernkontroll
Frontpanel
SPILL AV/PAUSE-KNAPP
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
STOPP-KNAPP
Slå spilleren på og av.
ÅPNE/LUKKE-KNAPP
Slår TV-apparatet på og av.
Lar deg etter oppsettingen velge
inngangskilde på TV-apparatet ditt.
Volumjustering for fjernsynet.
Trykk for å åpne og lukke plateskuffen.
STRØMKNAPP
Trykk talltastene for å velge alternativer.
Bruk denne til å gå inn i hurtigmenyen/
tittelmenyen.
Bruk denne knappen til å se på platemenyen.
Trykk for å søke bakover eller fremover.
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
SKJERM
✎✎ MERK
PLATESKUFF
SENSOR FOR FJERNKONTROLL
USB-KONTAKT
`` Når spilleren viser Blu-ray-platemenyen, kan du ikke starte filmen ved å trykke avspillingsknappen
på spilleren eller fjernkontrollen. For å kunne spille av filmen må du velge Spill av film eller Start på
platemenyen, og deretter må du trykke v.
`` For å oppgradere produktets programvare gjennom USB-kontakten må du bruke en USB-minnepinne.
Bakpanelet
Trykk for å stanse en plate.
Trykk for å spille av en plate.
Bruk denne til å få tilgang til forskjellige
lydfunksjoner på en plate (Blu-ray/DVD).
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Trykk her for å bruke Verktøy-menyen.
Trykk her for å avslutte menyen.
Går tilbake til forrige meny.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Lar deg repetere plate A-B.
Montere batteriene
!!
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
✎✎ MERK
Trykk på denne for å bytte språk på
undertekstene på Blu-ray-/DVD-plater.
Bruk denne for å spille av informasjon.
Brukes til å velge et menyelement, og
endrer verdien til elementet.
Disse knappene benyttes både til menyen på spilleren,
men også til flere forskjellige Blu-ray-funksjoner.
Trykk her for å bruke bonusview-funksjonen.
Trykk for å pause en plate.
Trykk her for å gå til startmenyen.
`` Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal
• Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til polene +/–.
FULL
SCREEN
Trykk her for å bruke fullskjerm-funksjonen.
Under avspilling av Blu-ray-plater/DVD-plater
fungerer ikke denne knappen.
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor eller
plate.
• Sjekk om batteriene er utladet.
• Sjekk om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
• Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
FORSIKTIG
`` Brukte batterier må avhendes i henhold til lokale
miljøbestemmelser. De må ikke legges i husholdningsavfallet.
`` Ikke kast batteriene i åpen ild.
`` Ikke kortslutt, demonter eller overopphet batteriene.
`` Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke byttes ut
riktig. Bytt det bare ut med samme eller tilsvarende type.
7
Tilkoblinger
Koble til et lydsystem
Koble til et TV-apparat
Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI
IN-kontakten på TV-apparatet.
-- Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene.
-- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.
Du kan koble Blu-ray-spilleren til lydsystemet ved hjelp av metodene vist under.
-- Du må IKKE koble til strømmen før du har koblet til alle ledningene.
-- Når du endrer tilkoblingene, skal du slå av alle enhetene før du starter.
Metode 1 Koble til forsterker med HDMI-støtte
• Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og
HDMI IN-kontakten på mottakeren.
• Best kvalitet (Anbefalt)
Metode 2 Koble til en forsterker med Dolby Digital eller DTS-dekoder
Lyd
Video
✎✎ MERK
`` Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-kabel til å koble til skjermen, må du også koble Digital Audio-utgangen på
produktet til et lydsystem for å høre lyden.
`` En HDMI-kabel sender et digitalt lyd og bildesignal, slik at du ikke trenger noen egen lydkabel.
`` Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen
for TV-apparatet hvis du vil ha mer informasjon.
`` Når du kobler spilleren til TV-apparatet med HDMI-kabelen eller til en ny TV, og du slår den på for første
gang, stiller spilleren HDMI-utgangsoppløsningen automatisk på det høyeste som TV-apparatet støtter.
`` En lang HDMI-kabel kan føre til forstyrrelser på skjermen. Hvis dette skjer, kan du slå av alternativet HDMI
fargedybde (Dyp farge) på menyen.
`` For å se video i HDMI 720p, 1080i, 1080p-modus, må du bruke en høyhastighets HDMI-kabel.
`` HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), vises det snø på
skjermen
8
• Bruk en digital koaksialkabel (ikke inkludert), koblet til den koaksial digitale lydutgangskontakten
på produktet, til den digitale koaksialinngangen på mottakeren.
• God kvalitet
• Du vil høre lyd gjennom de to fronthøyttalerne når digital utgang er satt til PCM.
Metode 1
Lyd
Metode 2
Lyd
Koble til en trådløs ruter
Du kan koble produktet til nettverksruteren ved hjelp av en av fremgangsmåtene vist under.
For å kunne bruke AllShare nettverksfunksjonen, må du koble datamaskinen din til nettverket
som vist i illustrasjonene.
Tilkoblingen kan være kablet eller trådløs
Trådløst nettverk
Kablet nettverk
Trådløs ruter
Bredbåndsmodem
(med integrert ruter)
Bredbåndstjeneste
Bredbåndstjeneste
Eller
✎✎ MERK
Ruter
`` Hvis den trådløse ruteren støtter DHCP, kan denne spilleren en DHCP eller statisk IP-adresse når det kobler
seg til det trådløse nettverket.
`` Sette den trådløse ruteren til infrastrukturmodus. Ad-hoc-modus støttes ikke.
Bredbåndstjeneste
Bredbåndsmodem
✎✎ MERK
`` Det er mulig at tilgang til Samsungs oppdateringsserver ikke er tillat, avhengig av hvilken ruter du bruker, og
tilbyderens policy. Ta kontakt med din internettleverandør (ISP - Internet Service Provider) for mer informasjon.
`` DSL-brukere må bruke ruteren til å sette opp en tilkobling.
`` Spilleren støtter bare følgende trådløse sikkerhetsprotokoller:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Velg en kanal som ikke er i bruk på den trådløse ruteren. Hvis kanaler som er valgt til den trådløse ruteren
benyttes av en annen enhet i nærheten, vil det kunne føre til forstyrrelser og kommunikasjonsfeil.
`` Hvis du velger Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n og setter krypteringstypen på ruteren til
WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed), vil ikke produktet støtte en tilkobling i henhold til de nye Wi-Fispesifikasjonene.
`` Trådløse nettverk kan, i egenskap av seg selv, forårsake forstyrrelser, avhengig av bruksbetingelsene
(ruterytelse, avstand, hindring, forstyrrelser av andre radiosendere etc).
9
Innstillinger
Prosedyre for startinnstillinger
• Hjem-menyen vil ikke bli vist hvis du ikke setter
opp de opprinnelige innstillingene.
• Skjermmenyene (OSD) på denne spilleren kan endres
etter en oppgradering av programvareversjonen.
• Antallet trinn du må igjennom avhenger av menyen
du har valgt.
• Etter at startinnstillingen er fullført kan du bruke
panelknappene og fjernkontrollen
Når du har koblet spilleren til TV-apparatet
ditt, må du slå på TV-apparatet og spilleren.
Når du slår spilleren på første gang, vil
skjermen med første gangs oppsett vises
på TV-apparatet. Skjermen med det første
oppsettet lar deg sette opp skjermmenyen
(OSD), menyspråket, bildestørrelsen
(skjermstørrelsen), nettverkstypen og tilkobling
av spilleren til nettverket ditt.
✎✎ MERK
`` Hjem-menyen vil ikke bli vist hvis du ikke
setter opp de opprinnelige innstillingene, med
følgende unntak.
`` Hvis du trykker BLÅ (D) under nettverksoppsett,
får du tilgang til Hjem-menyen selv om
nettverksoppsettet ikke er ferdig ennå.
`` Når du går tilbake til Hjem-menyen, vil
fullskjermsmodus bli avsluttet automatisk.
`` Hvis du vil se de opprinnelige innstillingene
igjen slik at du kan endre de, må du trykke
@ oppe på produktet i mer enn 5 sekunder
når det ikke er noen plate satt inn. Dette
tilbakestiller spilleren til standardinnstillingene.
`` Etter at startinnstillingsprosessen er fullført kan
du bruke HDMI-CEC-funksjonen.
10
Bruke innstillingsmenyen
• Hjem-menyen
6
`` Hvis du ønsker å bruke Anynet+ (HDMI-CEC)funksjonen for å hjelpe startoppsettet, vennligst følg
anvisningene under.
1) Koble spilleren til et Anynet+(HDMICEC)kompatibelt TV-apparat fra Samsung med en HDMIkabel.
2) Sett Anynet+(HDMI-CEC)-funksjonen til På på
både TV-apparatet og spilleren.
3) Sett TV-apparatet til prosedyren for
startinnstillinger.
`` Hvis spilleren står i stoppmodus i mer enn 5
minutter, vil du se en skjermsparer på TV-skjermen.
Hvis spilleren har vist skjermspareren i mer enn 25
minutter, vil den slå seg av automatisk.
Menynavigering
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
3
2
4
BONUS
VIEW
1
2
3
4
REPEAT
REPEAT
FULL
HOME-knapp : Trykk her for å gå til Hjemskjermen.
A-B
SCREEN
RETURN-knapp : Går tilbake til forrige meny.
v (Enter) / PILTASTER-knapper :
Flytt pekeren, og velg et punkt.
Velg det valgte punktet.
Bekreft innstillingen.
EXIT-knapp: Trykk her for å avslutte den
aktive menyen.
1
Spill disk
Bilder
Videoer
Musikk
2
7
Skuffen er tom
8
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Mer
Screen Mirroring
9
1
Velger videoer.
2
Velger musikk
3
Velger innst.
4
Velgers Bytt enhet.
5
Velger Screen Mirroring.
6
Velger Bilder.
7
Velger Spill disk.
8
Velger apper.
9
Velg flere apper.
✎✎ MERK
Bytt enhet
Innst.
3
4
5
`` Alternativene Videoer, Bilder og Musikk krever
at du har satt inn en egnet plate i spilleren eller
en USB-flashminneenhet i spilleren.
Hvis du vil gå inn på innstillingsmenyen og
underpunktene på denne må du gjøre følgende:
1. Trykk POWER.
Hjem-menyen vises.
2. Trykk ▲▼ ◄►knappene for å velge
Innst, og trykk deretter v.
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny,
og trykk deretter på v.
4. Trykk ▲▼ for å velge ønsket element, og
trykk deretter v.
5. Trykk EXIT hvis du vil gå ut av menyen.
✎✎ MERK
`` Antallet trinn du må igjennom avhenger
av menyen du har valgt. Skjermmenyene
(OSD) på denne spilleren kan endres etter en
oppgradering av programvareversjonen.
Skjerm
Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer
som bildeforhold, oppløsning o.l.
3D-innst.
Velg om du vil spille av en Blu-ray-plate med
3D-innhold i 3D-modus.
✎✎ MERK
`` Hvis du vil stoppe avspillingen under
3D-avspilling, må du trykke en gang på 5.
Filmen stopper og 3D-modus blir deaktivert.
Hvis du ønsker å endre et 3D-alternativ mens
du spiller av en 3D-film må du trykke en gang
på 5. Blu-ray-menyen vises. Trykk 5 en
gang til og velg deretter 3D-innstillingene på
Blu-ray-menyen.
`` Avhengig av innholdet og plasseringen av
bildet på TV-skjermen, så kan det hende at
du ser vertikale svarte striper på venstre side,
høyre side eller begge sidene.
TV-sideforhold
Avhengig av hva slags fjernsyn du har,
vil du kanskje trenge å justere skjermens
størrelsesinnstilling.
✎✎ MERK
`` Avhengig av platetypen kan det hende at noen
sideforhold ikke er tilgjengelige.
`` Hvis du velger et annet bildeforhold enn det
reelle bildeforholdet på TV-skjermen din, kan
det hende at bildet virker forvrengt.
BD Wise (Kun TV-er fra Samsung)
BD Wise er Samsungs nyeste tilkoblingsfunksjon.
Når du koblet en Samsung-spiller til et Samsung
TV-apparat med BD Wise ved hjelp av en HDMIkabel, og når BD Wise er slått på både på
spilleren og TV-apparatet, vil spilleren sende ut
signalet med oppløsningen og hastigheten som
Blu-ray-/DVD-platen angir.
✎✎ MERK
`` Når BD Wise er slått på vil oppløsningen
automatisk bli juster av BD Wise og BD Wise vil
vises på menyen Oppløsning.
`` Hvis spilleren er tilkoblet en enhet som ikke
støtter BD Wise, kan du ikke bruke BD wisefunksjonen.
`` For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere
BD Wise-funksjonen På både TV-apparatet og
produktet.
Oppløsning
• DVD-avspilling
Lar deg sette oppløsningen til HDMIsignalene til Automatisk, 1080p, 1080i,
720p eller 576p/480p. Nummeret henviser
til antallet videolinjer per bilde. Bokstavene
p og i indikerer om signalet er linjesprang
respektivt progressivt. Jo flere linjer jo høyere
er kvaliteten.
Utgang
Oppsett
HDMI / tilkoblet
Auto
Maks. oppløsning på TV-signalet
1080i
720p
1080i
• Avspilling av Blu-ray-plate/E-innhold/
Digitalt innhold
Oppløsning i henhold til utgangsmodus
Utgang
Oppsett
HDMI / tilkoblet
HDMI-modus
E-innhold/
Blu-rayDigitalt
plate
innhold
Oppløsningen til
Blu-ray-platen
1080p
1080p@60F
1080p@60F
Filmramme:
Auto (24 bps)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
720p
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
BD Wise
Auto
1080p@60F
(Filmramme: Av)
Maks. oppløsning Maks. oppløsning
på TV-signalet på TV-signalet
720p
BD Wise
1080p
576p/480p
✎✎ MERK
HDMI-modus
576i/480i
1080p
720p
576p/480p
`` Hvis TV-apparatet du koblet til produktet ikke
støtter Filmbilde, eller den valgte oppløsningen,
vil meldingen "Hvis det ikke vises bilder etter
at du har valgt Ja, vent 15 sekunder for å
gå tilbake til forrige oppløsning. Ønsker du å
endre oppløsningen?" vises. Hvis du velger
Ja, vil skjermen på TV-apparatet bli svart i 15
sekunder før oppløsningen går tilbake til den
forrige oppløsningen automatisk.
`` Hvis skjermen blir blank etter at du har endret
oppløsning, må du ta ut alle plater og deretter
holde knappen @ på toppen av spilleren
inne i mer enn 5 sekunder. Alle innstillinger
tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Følg trinnene
på foregående side for å gå til hver modus og
velg den skjerminnstillingen som TV-apparatet
ditt støtter.
`` Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
`` Blu-ray-platen må ha funksjonen 24 rammer for å
kunne bruke Filmbilde (24 bps.).
Filmbilde (24 bps)
Hvis du stiller inn Filmbilde (24 bps) til Auto, kan
du justere spillerens HDMI-signal til 24 rammer
per sekund for bedre bildekvalitet.
Du kan kun bruke Filmbilde (24 bps) på TVapparater som støtter denne rammehastigheten.
Du kan bare velge funksjonen Filmbilde når
spilleren er satt opp med oppløsningene 1080p.
HDMI-fargeformat
Lar deg velge fargeområdet som skal benyttes
til HDMI-signalet slik at det stemmer med
spesifikasjonene til det tilkoblede TV-apparatet
(TV, monitor el.l.).
HDMI fargedybde
Lar deg sende ut signaler på HDMI OUTkontakten med dype farger. Dype farger gir
deg en mer nøyaktig fargereproduksjon, men
en større fargedybde.
Progressiv modus
Lar deg forbedre bildet når du ser på DVDplater.
11
Lyd
Digitalt utsignal
Lar deg velge digitalt lydutgangsformat som passer til ditt TV-apparat eller AV-mottaker. Hvis
du vil ha flere detaljer kan du se tabellen Valg av Digitalt utsignal.
Valg av Digitale ignaler
Oppsett
PCM
HDMI
Mottaker
Tilkobling
Lydstrøm på
Blu-ray-plater
Lydstrøm På
DVD
Bitstrøm
(ubehandlet)
Koaksial
HDMI
Mottaker
Koaksial
HDMI-mottaker
eller koaksial
Bitstrøm
(Dolby
D-omkodet)
HDMI støttet AV
mottaker eller
koaksial
PCM
Opp til
7.1-kanals
PCM 2-k.
PCM
PCM 2-k.
Omkodet DTS
Dolby Digital
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
Dolby Digital
Omkodet DTS
Dolby Digital Plus
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Omkodet DTS
Dolby TrueHD
PCM 2-k.
PCM 2-k. Dolby TrueHD Dolby Digital
Omkodet DTS
DTS
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS
Omkodet DTS
DTS-HD High
Resolution Audio
PCM 2-k.
DTS
Omkodet DTS
Omkodet Dolby
Digital *
DTS-HD Master
Lyd
DTS-HD High
PCM 2-k. Resolution
Audio
Omkodet Dolby
Digital *
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS
Omkodet DTS
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Omkodet Dolby
Digital *
PCM
Dolby Digital
DTS
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS
DTS-HD
Master Lyd
PCM 2-k.
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
DTS
Mater kun ut hovedlyden
Dekoder hovedlyden
slik at AV-mottakeren kan
Definisjon for
og BONUSVIEW
dekode lydstrømmen.
en Blu-ray- Hvilken som helst lydstrømmen sammen
Du vil ikke høre BONUSVIEWplate
til PCM-lyd og legger til
lyden og navigasjonslydNavigasjonslydeffekter.
effektene.
12
Bitstrøm
(DTS-omkodet)
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
Omkodet Dolby
Digital *
PCM 2-k.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dekoder hovedlyden
og BONUSVIEW
lydstrømmen sammen
til PCM-lyd og legger til
Nagigasjonslydeffekter
og koder igjen PCMlyd til DTS Bitstrøm
Dekoder hovedlyden
og BONUSVIEW
lydstrømmen
sammen til PCMlyd og legger
til Navigasjonslydeffekter, og koder
igjen PCM-lyden
til Dolby Digital
Bitstrøm
DTS
DTS
** Hvis lydkilden er 2-kanals, blir ikke
innstillingen "Dolby D-omkodet" aktivert.
Plater av typen Blu-ray kan inneholde tre
lydspor :
-- Hovedlyd : Lydsporet til hovedfunksjonen.
-- BONUSVIEW-lyd : Tilleggsspor som
f.eks. regissørens eller skuespillerens
kommentarer.
-- Navigasjonslydeffekter : Når du navigerer i
menyen, kan en navigasjonslydeffekt høres.
Navigasjonslydeffektene er forskjellige,
avhengig av Blu-ray-platen.
✎✎ MERK
`` Sørg for å velge korrekt digitalt signal, ellers får
du ingen lyd eller bare lydstøy.
`` Hvis HDMI-enheten (forsterker, TV-apparat)
ikke er kompatible med komprimerte formater
(Dolby Digital, DTS), går lydsignalet ut som
PCM.
`` Vanlige DVD-plater inneholder ikke
BONUSVIEW lyd eller navigasjonslydeffekter.
`` Noen Blu-ray-plater inneholder ikke
BONUSVIEW lyd og navigasjonslydeffekter.
`` Hvis du skal spille av et MPEG-lydspor, vil det
bli sendt et PCM-signal uavhengig av oppsettet
til den digitale utgangen (PCM eller Bitstream).
`` Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt
med komprimert flerkanalsformater (Dolby
Digital, DTS), kan produktet sende et 2-kanals
nedmikset lydsignal, selv om du har valgt
Bitstream (enten omkodet eller ubehandlet) på
oppsettmenyen.
`` Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt
med samplingsrater for PCM over 48kHz, vil
produktet kunne sende et nedsamplet 48kHz
PCM-signal selv om du har satt alternativet
PCM-nedsampling til Av.
PCM nedsampling
Lar deg velge 96Khz PCM-signaler
nedsamplet til 48Khz før de blir sendt til en
forsterker. Velg På hvis forsterkeren eller
mottakeren ikke er kompatibel med et 96Khzsignal.
Dynamisk områdekontroll
Lar deg bruke dynamisk områdekontroll på
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby
True HD audio.
• Auto : Styrer automatisk dynamikkområdet
til Dolby TrueHD audio, basert på
informasjonen som finnes i Dolby TrueHDlydsporet.
Slår også på den dynamiske
områdekontrollen for Dolby Digital og Dolby
Digital Plus.
• Av : Lar det dynamiske området være
ukomprimert, slik at du kan høre originallyden.
• På : Slår på den dynamiske områdekontrollen
for alle tre Dolby-formatene. Svakere lyder
forsterkes og kraftige lyder reduseres i
intensitet.
Downmixing-modus
Her kan du velge flerkanals nedmiksingsmetode
som er kompatibel med stereosystemet ditt. Du
kan velge om du vil ha spilleren til å nedmikse
til normal stereo eller til surroundkompatibel
stereo.
Nettverk
TNår du skal sette opp nettverkstilkoblingen
til produktet, må du følge disse trinnene:
Kablet nettverk
ĞĞ
Kablet - Automatisk
1. På Hjem-menyen må du bruke ▲▼◄►
til å velge innst, og deretter må du trykke
v.
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og
trykk deretter v.
3. Bruk ▲▼ til å velge Nettverksinnstilling,
og trykk deretter v.
4. Velg Kabel i nettverksinnstillingene, og
deretter trykker du v.
2. Bruk ▲▼ til å velge Nettverk, og trykk
deretter v.
4. Bruk ▲▼ til å velge Nettverkstype, og
trykk deretter v.
5. Bruk ▲▼ til å velge Kabel eller Trådløst,
og trykk deretter v.
6. Går til neste seksjon.
Konfigurere
nettverksforbindelsen
Før du starter må du ta kontakt med din
internettleverandør (ISP) for å finne ut om IPadressen din er statisk eller dynamisk. Hvis
den er dynamisk, og du har et trådbundet
eller trådløst nettverk, anbefaler vi at du bruker
de automatiske konfigurasjonsprosedyren
som er beskrevet under.
Hvis du er tilkoblet via et trådbundet
nettverk, skal du koble produktet til
ruteren med en LAN-kabel før du starter
konfigurasjonsprosedyren.
Hvis du er tilkoblet et trådløst nettverk,
skal du koble fra alle trådbundede
nettverksforbindelser før du starter.
For å starte konfigureringen av
nettverksforbindelsen, skal du følge disse
trinnene.
2. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
3. Velg Nettverksinnstillinger, og trykk
deretter v.
5. Velg Koble til, og trykk deretter
v. Produktet detekterer den
trådbundede tilkoblingen, verifiserer
nettverksforbindelsen og kobler deretter
til nettverket.
ĞĞ
Kablet - Manuell
Hvis du har en statisk IP-adresse, eller hvis
den automatiske prosedyren ikke fungerer, må
du sette opp nettverksinnstillingene manuelt.
Følg trinn 1 og 2 under Kablet - Automatisk,
og følg deretter disse trinnene:
1. Velg Nettverksstatus. Spilleren søker
etter et nettverk og viser deretter
meldingen om at tilkoblingen mislyktes.
2. I bunnen av skjermen må du velge IPinnst., og deretter trykke v.
Skjermen IP-innstillinger vises.
3. Velg feltet IP-innstilling, og trykk deretter
v.
4. Velg Angi manuelt i feltet IP-innstilling,
og trykk deretter v.
5. Velg verdien som skal angis (f.eks. IPadresse), og trykk deretter v. Bruk
talltastaturet på fjernkontrollen til å taste
inn numrene. Bruk ◄►-knappene på
fjernkontrollen til å bevege deg mellom
innleggingsfeltene innenfor en verdi. Når
du har lagt inn en verdi må du trykke v.
6. Bruk ▲ eller ▼ til å gå til en annen verdi,
og tast deretter inn numrene til denne
verdien på samme måte som i trinn 5.
7. Gjenta trinn 5 og 6 fram til du har fylt inn
alle verdier.
ĞĞ
Trådløst (generelt) - Automatisk
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og
trykk deretter v.
2. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
3. Velg Nettverksinnstillinger, og trykk
deretter v.
4. Velg Trådløst på skjermen for
nettverkstilkobling, og trykk deretter v.
Produktet søker etter og viser en liste
over de tilgjengelige nettverkene.
✎✎ MERK
Nettverksinnstillinger
Velg din nettverkstype.
`` Du kan få dataene om internettforbindelsen din
fra internettleverandøren.
8. Når du er ferdig med å taste inn verdiene,
og deretter trykke RETURN eller EXIT.
Spilleren verifiserer nettverksforbindelsen
og kobler deretter til nettverket.
Trådløst nettverk
Du kan sette opp en trådløs nettverkstilkobling
på fire måter:
-- Trådløst automatisk
-- Trådløst manuelt
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Når du konfigurerer den trådløse
nettverksforbindelsen, vil eventuelle trådløse
nettverksenheter som for øyeblikket er
tilkoblet gjennom produktet, eller hvis aktuelt,
produktets gjeldende kablede tilkobling, bli
frakoblet.
Nettverkstype
Trådløst
Trådløst nettverk
Du kan koble Blu-ray-spiller til
Internett. Velg hvilket
trådløst nettverk som skal
brukes.
Legg till nettverk
WPS(PBC)
Søk
m Flytt
" Velg ' Tilbake
5. Velg ønsket nettverk og trykk deretter v.
6. På Sikkerhetsskjermen må du taste
inn sikkerhetskoden eller passfrasen til
nettverket.
Skriv inn tallene direkte med talltastene på
fjernkontrollen. Skriv inn bokstaver ved å
velge en bokstav med pilknappen. Trykk
deretter v.
7. Når dette er gjort, velg Utført og
trykk deretter v. Spilleren verifiserer
nettverksforbindelsen og kobler deretter til
nettverket.
8. Når verifiseringen er ferdig må du merke
OK og deretter trykke v.
✎✎ MERK
`` Det skal være mulig å finne sikkerhetskoden
eller passfrasen på en av oppsettskjermene
du var innom når du satte opp ruteren eller
modemet.
13
ĞĞ
Trådløst - Manuelt
Hvis du har en statisk IP-adresse, eller hvis
den automatiske prosedyren ikke fungerer, må
du sette opp nettverksinnstillingene manuelt.
1. Følg instruksjonene under Trådløst Automatisk fram til og med trinn 5.
2. Spilleren søker etter et nettverk og viser
deretter meldingen om at tilkoblingen
mislyktes.
3. I bunnen av skjermen må du velge IPinnst., og deretter trykke v.
Skjermen IP-innstillinger vises.
4. Velg feltet IP-innstilling, og trykk deretter
v.
5. Velg Angi manuelt i feltet IP-innstilling, og
trykk deretter v.
6. Velg verdien du vil angi (f.eks. IPadresse), og trykk deretter v. Bruk
talltastaturet på fjernkontrollen til å taste
inn tallverdiene. Bruk ◄►-knappene på
fjernkontrollen til å bevege deg mellom
innleggingsfeltene innenfor en verdi. Når
du har lagt inn en verdi må du trykke v.
7. Bruk ▲ eller ▼ til å gå til en annen verdi,
og tast deretter inn numrene til denne
verdien på samme måte som i trinn 6.
8. Gjenta trinn 6 og 7 fram til du har fylt inn
alle verdier.
✎✎ MERK
`` Du kan få dataene om internettforbindelsen din
fra internettleverandøren.
9. Når dette er gjort og deretter trykke
RETURN eller EXIT. Sikkerhetsskjermen
vises.
14
10.På Sikkerhetsskjermen må du taste
inn sikkerhetskoden eller passfrasen til
nettverket. Skriv inn tallene direkte med
talltastene på fjernkontrollen. Skriv inn
bokstaver ved å velge en bokstav med
▲▼◄►. Trykk deretter v.
11.Når dette er gjort, velg Utført på høyre
side av skjermen, og deretter trykkr v.
Spilleren verifiserer nettverksforbindelsen
og kobler deretter til nettverket.
12.Når spilleren har verifisert nettverket,
velger du OK, og trykker deretter v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
2. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
3. Velg Nettverksinnstillinger, og trykk
deretter v.
4. Velg Trådløst på skjermen for
nettverkstilkobling, og trykk deretter v.
5. Trykk ▲▼ på fjernkontrollen, og trykk
deretter ◄► for å velge WPS(PBC).
6. Trykk v på fjernkontrollen. Meldingen
"Trykk PBC-knappen" vises.
7. Trykk WPS (PBC)-knappen på ruteren
innen to minutter. Produktet ditt
henter automatisk inn alle nødvendige
nettverksverdier for å kunne koble til
nettverket.
Skjermen Nettverksstatus vises.
Spilleren kobler seg til nettverket etter at
nettverkstilkoblingen er verifisert.
ĞĞ
WPS(PIN)
Før dus tarter må du åpne ruterens
innstillinger på datamaskinen din, og deretter
åpne siden hvor du skal taste inn PIN-koden
til WPS.
1. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
2. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
3. Velg Nettverksinnstillinger, og trykk
deretter v.
4. Velg Trådløst på skjermen for
nettverkstilkobling, og trykk deretter v.
Produktet søker etter og viser en liste over
de tilgjengelige nettverkene.
5. Velg ønsket nettverk og trykk deretter ►.
6. Velg WPS(PIN), og trykk deretter v.
PIN-meldingen vises.
7. Tast inn PIN-koden i feltet for WPS PINkode på ruterens oppsett, og lagre
deretter endringene på skjermen.
✎✎ MERK
`` Ta kontakt med prtodusenten av ruteren for
instruksjoner om hvordan du kan komme inn
på ruterens innstillinger, eller se i ruterens
brukerveiledning.
`` Hvis du har en WPS-tilkobling, må du sette den
trådløse ruterens kryptering til AES. Hvis du
velger sikkerhetsalternativet WEP., så er ikke
dette støttet av en WPS-tilkobling.
Nettverkstest
Bruk denne menyen for å kontrollere om
nettverkstilkoblingen virker.
Nettverksstatus
Brukes for å kontrollere om en tilkobling til
nettverket og Internett er etablert.
Wi-Fi Direct
Med Wi-Fi Direct-funksjonen kan du koble
til Wi-Fi Direct-enheter til produktet og
hverandre til et peer-til-peer nettverk, uten en
trådløs ruter.
✎✎ MERK
`` Det kan hende at noen Wi-Fi Direct-enheter
ikke støtter AllShare-funksjonen hvis de
er tilkoblet via Wi-Fi Direct. Hvis dette er
tilfelle, anbefales det å bytte metode for
nettverkstilkobling mellom enhetene.
`` Bluetooth-overføringer kan forstyrre Wi-FI
Direct-signalet. Før du bruker funksjonen WiFi Direct, anbefaler vi på det sterkeste at du slå
av Bluetooth-funksjonen på alle aktive mobile
enheter.
1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten og aktiver
funksjonen for Wi-Fi Direct.
2. I Hjem-skjermen velger du Innst., og trykk
deretter v.
3. Velg Nettverk, og trykk deretter v.
4. Velg Wi-Fi Direct, og trykk deretter v.
Wi-Fi Direct-enhetene som du kan koble
til, vises.
5. Det er tre måter å fullføre Wi-Fi-tilkoblingen
på:
• Gjennom Wi-Fi-enheten.
• Gjennom produktet ved å bruke PBC.
• Gjennom produktet ved å bruke en PINkode.
Hver av disse er beskrevet under.
Gjennom Wi-Fi-enheten
1. På Wi-Fi-enheten skal du følge prosedyren
for tilkobling til en annen Wi-Fi Directenhet. Se bruksanvisningen til enheten for
instruksjoner.
2. Når du har fullført prosedyren, skal du se
en melding på TV-skjermen, som sier at
en enhet som støtter Wi-Fi Direct har bedt
om å koble til. Velg OK, og trykk v for å
akseptere.
3. Tilkoblingsmeldingen vises, etterfulgt av
meldingen om at enheten er tilkoblet. Når
den lukkes, vil du se enheten listet opp på
Wi-Fi Direct-skjermen som tilkoblet.
Gjennom produktet ved å bruke PBC
1. Velg den Wi-Fi Direct-enheten du ønsker
å koble til dette produktet, og trykk v.
PBC/PIN-meldingen vises.
2. Velg PBC, og trykk deretter v. PBCmeldingen vises.
3. Trykk PBC på Wi-Fi Direct-enheten innen
2 minutter.
4. Tilkoblingsmeldingen vises, etterfulgt av
meldingen om at enheten er tilkoblet. Når
den lukkes, vil du se enheten listet opp på
Wi-Fi Direct-skjermen som tilkoblet.
Gjennom produktet ved å bruke en PIN-kode
1. Velg den Wi-Fi Direct-enheten du ønsker
å koble til dette produktet, og trykk v.
PBC/PIN-meldingen vises.
2. Velg PIN, og trykk deretter v. PINmeldingen vises.
3. Skriv ned PIN-koden i meldingen og tast
den inn i riktig felt i Wi-Fi Direct-enheten
du ønsker å koble til.
4. Tilkoblingsmeldingen vises, etterfulgt av
meldingen om at enheten er tilkoblet. Når
den lukkes, vil du se enheten listet opp på
Wi-Fi Direct-skjermen som tilkoblet.
✎✎ MERK
`` Den trådbundede eller trådløse
nettverksforbindelsen vil bli frakoblet når du
bruker Wi-Fi Direct-funksjonen.
`` Tekstfiler, som f.eks. en .TXT- eller .DOCfil, vil ikke vises når du bruker Wi-Fi Directfunksjonen.
Screen Mirroring
Med funksjonen Screen Mirroring kan du vise
skjermen på smarttelefonen eller androidnettbrettet på TV-apparatet som du har koblet
til Blu-ray-spilleren.
1. På Hjem-menyen, trykk deretter
▲▼◄► til å velge Screen Mirroring, og
trykk deretter v. Hurtigmeldingen for
Screen Mirroring vises.
2. Start AllShare Cast på enheten.
3. Finn navnet til Blu-ray-spilleren på listen
over tilgjengelige enheter og velg denne
på enheten din.
4. TV-apparatet vil vise en PIN. Tast inn PINkoden på enheten din.
5. TV-apparatet viser en tilkoblingsmelding
(for eksempel Connecting to
Android_92gb...) og viser deretter en
tilkoblingsmelding.
6. Etter kort tid vises skjermen på enheten
din på TV-skjermen.
7. Hvis du vil stoppe Screen Mirroring,
må du trykke EXIT eller RETURN
på fjernkontrollen, eller deaktivere
speilingsfunksjonen på smarttelefonen
din.
✎✎ MERK
`` Du kan koble til en enhet som støtter AllShare
Cast. Merk at tilkobling til en enhet av
denne typen ikke støttes fullt ut, avhengig av
produsenten. Hvis du vil ha mer informasjon
om støtte til mobil tilkobling, se produsentens
nettsider.
`` Når du bruker funksjonen Screen Mirroring, kan
det oppstå video hakking eller at lyden faller ut,
avhengig av miljøet.
`` Bluetooth-overføringer kan forstyrre Screen
Mirroring-signalet. Før du bruker funksjonen
Screen Mirroring, anbefaler vi på det sterkeste
at du slår av Bluetooth-funksjonen på
smarttelefonen eller smartenheten (nettbrett
etc.).
Enhetsnavn
Funksjonen Enhetsnavn lar deg endre
spillerens navn ved å velge det fra listeboksen
Enhetsnavn.
BD-Live internettforbindelse
Velg og du vil tillate eller forby en internetttilkobling når du bruker BD-LIVE-tjenesten.
• Tillat (alle) : Internett-tilkoblingen vil være
tilgjengelig for alt BD-LIVE-innhold.
• Tillat (kun gyldige) : Internett-tilkoblingen
vil bare være tilgjengelig for BD-LIVEinnhold som inneholder et gyldig sertifikat.
• Forhindre : Ingen internett-tilkobling vil
være tilgjengelig for BD-LIVE-innhold.
✎✎ MERK
`` Hva er et gyldig sertifikat?
Når spilleren bruker BD-LIVE for å sende data
og forespørsler til serveren for å sertifisere
platen, bruker serveren de overførte dataene
til å kontrollere om denne platen er gyldig, og
sender sertifikatet tilbake til spilleren.
`` Internett-tilkoblingen kan være begrenset når
du bruker BD-LIVE-innhold.
Bruke BD-LIVE™
Når spilleren er tilkoblet nettverket, kan du nyte
godt av forskjellige filmrelaterte tjenester når
du spiller av plater med BD-LIVE-kompatibelt
innhold.
1. Sett en USB-basert minnepinne inn i
USB-kontakten foran på spilleren og se
deretter etter hvor mye minne som er
igjen. Lagringsenheten må ha minst 1 GB
med ledig kapasitet for å ha plass til BDLIVE-tjenestene.
2. Sett inn en Blu-ray-plate som støtter BDLIVE.
3. Velg en BD-LIVE-tjeneste som
produsenten av platen har lagt opp.
✎✎ MERK
`` Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige
innholdsfunksjonene vil variere med platen.
15
AllShare-funksjonen
AllShare lar deg spille av musikk og video
samt vise bilder som befinner seg på
datamaskinen din eller NAS-enheten på
spilleren.
For å bruke AllShare med din spiller, må du
koble produktet til nettverket.
(se side 13-16).
Hvis du vil bruke AllShare sammen med
datamaskinen din må du installere AllShare på
datamaskinen.
Hvis du har NAS kan du bruke AllShare uten
ytterligere programvare.
Slik laster du ned AllShare
1. Gå til Samsung.com
2. Klikk Support, skriv inn produktnummeret
til spilleren din i feltet som vises, og klikk
deretter Se alle resultater.
3. På siden som vises må du trykke hent
nedlastinger under nedlastinger.
4. Last ned programvaren ved å klikke på
ikonet under Fil.
5. Klikk på ikonet i AllShare-linjen under filen
for å starte nedlastingen.
System
Startinnstillinger
Ved å bruke funksjonen Startinnstillingene, kan
du angi språk og bildeforhold og lignende.
Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen
Startinnstillinger kan du se i seksjonen
Startinnstillinger i denne brukerhåndboken
(side 10).
16
Hurtigstart
Du kan slå strømmen på hurtig ved å redusere
oppstarttiden.
✎✎ MERK
`` Hvis denne funksjonen er stilt på På, øker
strømforbruket i hvilemodus.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som tilbyr linket
operasjon med andre Samsung-produkter med
Anynet+-funksjonen.
For å kunne benytte funksjonen, må du koble
dette produktet til et Anynet+ TV-apparat fra
Samsung med en HDMI-kabel.
Med Anynet+ på, kan du betjene dette
produktet med en Samsung fjernkontroll for TVapparater, og starte avspilling ved å trykke på
PLAY (
) på fjernkontrollen til TV-apparatet.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for mer
informasjon.
✎✎ MERK
`` Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis
HDMI-kabelen ikke støtter CEC.
`` Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en
Anynet+-logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
`` Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger
ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis
du vil ha mer informasjon.
`` Hvis du har Anynet+ aktivert når du slår av
produktet, koble strømkabelen fra og til igjen,
produktet slår på automatisk for å gjenopprette
Anynet+ forbindelsen. Etter omtrent 15
sekunder slår det automatisk av igjen.
`` Noen TV-apparater fra Samsung viser en
advarsel som sier at ingen forbindelse ble
funnet når dette produktet blir koblet til og
Anynet+ brukes. Men Anynet+-tilkoblingen er
likevel opprettet og klar til bruk.
BD-datastyring
Lar deg håndterer det nedlastede innholdet
som du fikk tilgang til via en Blu-ray-plate
som støtter BD-LIVE, og som er lagret på en
FLASH-basert minneenhet.
Lar deg håndterer det nedlastede innholdet
som du fikk tilgang til via en Blu-ray-plate
som støtter BD-LIVE, og som er lagret på en
FLASH-basert minneenhet.
✎✎ MERK
`` I eksternt minnemodus, kan avspillingen av en plate
bli stoppet hvis du kobler fra USB-enheten midt i en
avspilling.
`` Spilleren støtter filsystemene FAT16, FAT32 og
NTFS. Vi anbefaler at du bruker USB-enheter som
støtter USB 2.0-protokollen, og som har en lese-/
skrivehastighet på 4 MB eller mer.
`` Det kan være at funksjonen Gjenoppta avspilling ikke
virker etter at lagringsenheten er formatert.
`` Den totale minnestørrelsen som er tilgjengelig for
BD-datastyring kan variere, avhengig av forholdene.
DivX®-på foresp.
Vis registreringskode for DivX® VOD for å kjøpe
og spille av DivX® VOD-innhold.
Språk
Du kan velge språket du foretrekker på
Skjermmeny, platemeny, lyd og undertekst.
✎✎ MERK
`` Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes
på platen.
Sikkerhet
Når du bruker denne funksjonen første
gang, vil du bli møtt med et spørsmål om
PIN. Skriv inn standard PIN - 0000 - med
nummerknappene. For å endre PIN, bruk
Endre PIN-funksjone. Heretter må du skrive
inn den 4-sifrede PIN hver gang du åpner
sikkerhetsinnstillingene. Hvis du ikke endrer
PIN, fortsett å bruk standard PIN.
BD-foreldrestyring
Forhindrer at Blu-ray-plater kan spilles av hvis
det er angitt en aldersgrense på platen og
denne er over den angitte grensen så lenge
det ikke tastes inn en 4-sifret PIN.
DVD-foreldrestyring
Denne funksjonen fungerer sammen med DVDplater som har fått tildelt en aldersgrense eller en
tallgrense som indikerer hvor voksent innholdet
er. Disse tallene hjelper deg med å styre hvilke
DVD-plater familien kan se på.
Velg klassifiseringsnivået du vil angi.
Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6, kan
ikke plater klassifisert over 6, - nivå 7eller 8 spilles.
Høye nummer indikerer mer voksent innhold.
Når DVD-foreldrestyring er på, må du skrive inn
den 4-sifrede PIN for å spille plater med forbudt
klassifiseringsnivå.
Endre PIN-kode
Endre det firesifrede passordet som benyttes
til å få tilgang til sikkerhetsfunksjonene.
Hvis du vil endre PIN må du gjøre følgende:
1. Velg Endre PIN-kode og trykk deretter
v. Skjermbildet Skriv inn PIN vises.
2. Angi den gamle PIN-koden. Hvis du aldri
har endret PIN-koden må du taste inn
standard-PIN-koden: 0000.
Skjermbildet Skriv inn ny PIN vises.
3. Skriv inn den nye PIN-koden i Skriv inn ny
PIN-feltene.
4. Skriv inn den nye PIN-koden i en gang til i
Bekreft ny PIN-feltene. Beskjeden "Endring
av PIN-kode var vellykket." vises.
5. Trykk på v.
Hvis du glemmer passordet
1. Ta ut eventuelle plater.
2. Trykk og hold nede @ på frontpanelet i
minst 5 sekunder eller mer.
Alle innstillinger går tilbake til
fabrikkinnstillingene.
✎✎ MERK
`` Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Generelt
Tidssone
Lar deg angi tidssonen du befinner deg i.
Kundesupport
Programvareoppgradering
Menyen Programvareoppgradering gir deg
muligheten til å oppgradere programvaren på
spilleren for bedret ytelse og ekstra tjenester.
Online
Hvis du vil oppgradere via Online må du følge
disse trinnene:
1. På spillerens meny må du gå
til Innst. > Kundesupport >
Programvareoppgradering.
2. Velg Online og trykk deretter v.
Meldingen Kobler til server vises.
3. En melding vil vises hvis det finnes en
tilgjengelig oppdatering.
4. Hvis du velger Ja, vil spilleren slå seg av
automatisk før det starter opp igjen.
(Du må aldre slå spilleren på eller av
manuelt under en oppdatering).
5. Du vil få beskjed om framdriften til
oppdateringen på skjermen. Når
oppdateringen er ferdig, vil spilleren slå
seg av automatisk.
✎✎ MERK
`` Oppgraderingen er fullført i det øyeblikket spilleren
slår seg av og deretter på igjen automatisk.
`` Du må aldri slå av eller på igjen produktet manuelt
under oppdateringsprosessen.
`` Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på spilleren som skyldes ustabil
internett-tilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens
side under oppdatering av programvaren.
`` Det må ikke ligge noen plate i spilleren når du
skal oppgradere programvaren via Online.
Via USB
Hvis du vil oppgradere via USB må du følge
disse trinnene:
1. Gå til www.samsung.com/bluraysupport.
2. Last ned den siste oppgraderingspakken (ZIP)
for USB til datamaskinen din.
3. Pakk ut det komprimerte arkivet på
datamaskinen. Du skal ende opp med en fil av
typen .RUF som har samme navn som ZIP-filen.
4. Kopier denne .RUF-filen over på en USBbasert lagringsenhet (Flash).
5. Kontroller at plateskuffen er tom og sett
deretter denne USB-enheten inn i spillerens
USB-port.
6. På spillerens meny må du gå til Innst. >
Kundesupport > Programvareoppgradering.
7. Velg Via USB.
✎✎ MERK
`` Det må ikke ligge noen plate i spilleren når du
skal oppgradere programvaren ved hjelp av
USB-kontakten.
`` Når programvareoppgraderingen er ferdig, må
du sjekke programvaredetaljene på menyen
Programvareoppgradering.
`` Du må ikke slå av spilleren under en
programvareoppgradering. Dette kan føre til at
spilleren ikke fungerer som den skal.
`` Programvareoppdateringer ved hjelp av USBkontakten (Host) støtter bare en USB-basert
minnepinne.
Mld om autooppgradering
Hvis du har koblet spilleren til nettverket, og
deretter slått alternativet Automatisk varsling
om oppgradering på, vil spilleren varsle deg
automatisk når en ny programvareversjon er
tilgjengelig for spilleren.
Hvis du vil aktivere alternativet Melding om automatisk
oppgradering, må du følge trinnene nedenfor:
1. Velg Mld om autooppgradering og trykk
deretter v.
2. Bruk ▲▼ for å velge På og trykk deretter
v.
Hvis det finnes en ny programvareversjon
tilgjengelig, vil spilleren gi beskjed om det ved
hjelp av en melding på skjermen.
1. Hvis du vil oppgradere programvaren, må du
velge Ja. Produktet vil slå seg av automatisk,
starte på nytt og deretter starte nedlastingen.
(Du må aldre slå spilleren på eller av manuelt
under en oppdatering).
2. Du vil få beskjed om framdriften til
oppdateringen på skjermen.
3. Du vil få beskjed om framdriften til
oppdateringen på skjermen. Når
oppdateringen er ferdig, vil spilleren slå
seg av automatisk.
✎✎ MERK
`` Oppgraderingen er fullført i det øyeblikket spilleren
slår seg av og deretter på igjen automatisk.
`` Du må aldri slå av eller på produktet manuelt
under oppdateringsprosessen.
`` Samsung Electronics kan ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på spilleren som skyldes
ustabil internett-tilkobling, eller uaktsomhet
fra forbrukerens side under oppdatering av
programvaren.
Kontakt Samsung
Viser deg kontaktinformasjon når du søker
hjelp til ditt produkt.
Brukervilkåravtale
Viser deg de generelle ansvarsfraskrivelsene
angående innhold og tjenester fra tredjeparter.
Tilbst
Tilbakestiller alle innstillinger unntatt
nettverksinnstillingene tilbake til standardene
de hadde fra fabrikken.
17
Medieavspilling
Spill disk
Spille en kommersielt innspilt
plate
1. Åpne plateskuffen ved å trykke på
8-knappen.
2. Plasser forsiktig en plate i plateskuffen
med platens etikett vendt opp.
3. Lukk plateskuffen ved å trykke på
8-knappen. Avspillingen starter
automatisk.
Spille filer på en USB-enhet
Du kan spille eller vise multimediefiler på en
USB-enhet gjennom spilleren på to måter.
Metode 1
2. Koble USB-enheten til USB-porten på
forsiden av spilleren. Hurtigmeldingen Ny
enhet tilkoblet vises.
Bilder
Bilder
Ny enhet tilk.
Videoer
Musikk
123
Musikk
> Flytt " Angi ' Tilbake
App 1
App 2
✎✎ MERK
App 3
App 4
App 5
Mer
Screen Mirroring
Bytt enhet
Innst.
`` Hvis hurtigmeldingen ikke vises, går du til
metode 2.
18
`` Selv om spilleren viser mapper for alle
typer innhold, vil den bare vise filene med
innholdstypen du valgte i trinn 3. Hvis du
for eksempel valgte Musikk, vil du bare se
musikkfilene. Du kan endre dette valget ved
å gå tilbake til skjermen Bilder, videoer og
musikk, og deretter gå til trinn 3 i metode 2
under.
4. Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å
velge mappe, trykk deretter v.
6. Trykk RETURN for å gå ut av en mappe
eller EXIT for å gå tilbake til Hjemskjermen.
7. Gå til side 19~21 for isntruksjoner som
forklarer hvordan du kan spille av videoer
og musikk, eller viser bilder fra en USBenhet.
Metode 2
Videoer
Skuffen er tom
✎✎ MERK
5. Velg fil som skal vises eller spilles, og trykk
deretter v.
1. Slå på spilleren.
Spill disk
3. Bruk ▲▼ til å velge Bilder, Videoer,
eller Musikk, og trykk deretter v.
Bilder, videoer og musikk-skjermen
viser innholdet på enheten. Avhengig av
hvordan innholdet er arrangert, vil du se
enten mapper, individuelle filer eller begge.
1. Slå på spilleren.
2. Koble USB-enheten til USB-porten på
forsiden av spilleren. Velg Bytt enhet og
bruk deretter▲▼ til å velge USB. Trykk
deretter v.
Bilder
Bytt enhet
Videoer
Musikk
Ingen plate
123
a
Skuffen er tom
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Mer
Lukk
Screen Mirroring
Bytt enhet
Innst.
3. Bruk ▲▼◄► til å velge Videoer, Bilder
eller Musikk på hjemmeskjermen, og
trykk deretter v. Bilder, videoer og
musikk-skjermen viser innholdet på
enheten. Avhengig av hvordan innholdet
er arrangert, vil du se enten mapper,
individuelle filer eller begge.
✎✎ MERK
`` Selv om spilleren viser mapper for alle
typer innhold, vil den bare vise filene med
innholdstypen du valgte i trinn 3. Hvis du
for eksempel valgte Musikk, vil du bare se
musikkfilene. Du kan endre dette valget ved å
gå tilbake til hovedskjermen for Bilder, videoer
og musikk og gjenta trinn 3.
4. Hvis det er nødvendig kan du bruke
▲▼◄► til å velge en mappe. Deretter må
du trykke v.
5. Bruk ▲▼◄► til å velge filen du vil vise
eller spille av, og trykk deretter v.
6. Trykk RETURN for å gå ut av en
mappe eller EXIT for å gå tilbake til
hovedskjermen.
7. Gå til side 19~21 for isntruksjoner som
forklarer hvordan du kan spille av videoer
og musikk, eller viser bilder fra en USBenhet.
✎✎ MERK
`` Hvis du setter inn en plate mens du spiller av
fra en USB-basert lagringsenhet, vil modus
automatisk bli endret til "Plate".
Spille en plate med egeninnspilt
innhold
Du kan spille multimediefiler som du har spilt
inn på Blu-ray, DVD- eller CD-plater.
1. Plasser platen med egeninnspilt innhold
i plateskuffen med etiketten opp og lukk
skuffen.
2. Bruk ◄► til å velge type innhold du
ønsker å vise eller spille, Videoer, Bilder
eller Musikk - og trykk deretter v.
✎✎ MERK
`` Selv om spilleren vil vise mapper for alle
innholdstyper, vil den bare vise filer av den
innholdstypen som du valgte i Trinn 2. Hvis du
f.eks. valgte musikk, vil du kun se musikkfiler.
Du kan endre dette valget ved å gå tilbake til
hovedskjermen og gjenta Trinn 2.
3. En skjerm vises som lister opp innholdet
på platen. Avhengig av hvordan innholdet
er arrangert vil du enten se mapper,
individuelle filer eller begge.
4. Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å
velge mappe, trykk deretter v.
5. Bruk ◄►▲▼ til å velge filen du vil vise
eller spille av, og trykk deretter v.
6. Trykk RETURN en eller flere ganger for
å gå ut av skjermbildet, ut av en mappe,
eller for å gå tilbake til hovedskjermen.
Trykk EXIT-knappen for å gå direkte
tilbake til hovedskjermen.
7. Se side 19~21 for instruksjoner som
forklarer hvordan du kontrollerer avspilling
av filmer, musikk eller bilder på en plate.
Spille innhold på datamaskinen din
eller en AllShare-enhet gjennom
Blu-ray-spilleren
Datamaskin
AllShare-kobling
Blu-ray-spiller
Spill av
datamaskinfiler
1. Koble Blu-ray-spilleren, datamaskinen og/
eller en AllShare-kompatibel enhet til det
samme trådløse nettverk.
2. Følg instruksjonene i installasjons-/
brukerhåndboken til AllShare for å sette
opp enhetene og filene for avspilling eller
visning.
3. Velg Bytt enhet på spillerens
hjemmeskjerm, og trykk deretter v.
I listen over enheter koblet til Allshare,
velg datamaskinen eller annen Allsharekompatibel enhet og trykk deretter v.
4. Bruk ◄► til å velge type innhold du
ønsker å vise eller spille, Videoer, Bilder
eller Musikk - og trykk deretter v.
✎✎ MERK
`` Selv om spilleren vil vise mapper for alle
innholdstyper, vil den bare vise filer av den
innholdstypen som du valgte i Trinn 4. Hvis du
f.eks. valgte musikk, vil du kun se musikkfiler.
Du kan endre dette valget ved å gå tilbake til
hovedskjermen og gjenta Trinn 4.
5. En skjerm vises som lister opp innholdet
på platen. Avhengig av hvordan innholdet
er arrangert vil du enten se mapper,
individuelle filer eller begge.
6. Hvis nødvendig bruker du ▲▼◄► til å
velge mappe, trykk deretter v.
7. Bruk ◄►▲▼ til å velge filen du vil vise
eller spille av, og trykk deretter v.
8. Trykk RETURN en eller flere ganger for
å gå ut av skjermbildet, ut av en mappe,
eller for å gå tilbake til hovedskjermen.
Trykk EXIT-knappen for å gå direkte
tilbake til hovedskjermen.
9. Se side 19~21 for instruksjoner som
forklarer hvordan du kontrollerer avspilling
av filmer, musikk eller bilder på en plate.
Styre videoavspilling
Du kan styre avspilling av videoinnhold som
ligger på en Blu-ray plate, DVD, CD eller
USB-lagringsenhet eller datamaskinen din.
Avhengig av medie-innholdet, kan det hende
at ikke alle funksjonene som er beskrevet i
denne bruksanvisningen er tilgjengelig.
Under avspilling av Blu-ray-plater eller DVDplater fungerer ikke fullskjerm-knappen.
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til videoavspilling
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Avspillingsrelaterte knapper
Produktet spiller ikke av lyd i søkemodus, ved
sakte avspilling eller ved trinnvis avspilling.
• Trykk på 6-knappen for å gå tilbake til
vanlig avspillingshastighet.
BONUS
6-knapp
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Starter avspilling.
5-knapp
Stanser avspillingen.
7-knapp
Pauser avpillingen.
Hurtigavspilling
Trykk 3 eller 4 under
avspilling.
Hver gang du trykker 3 eller 4
endres avspillingshastigheten.
Trykk 4 i pausemodus.
Sakte avspilling Hver gang du trykker 4 endres
avspillingshastigheten.
Trinnvis
avspilling
Trykk 7 i pausemodus.
Hver gang du trykker 7 vil en
ny ramme vises.
Hopp over
Trykk 1 eller 2 under
avspilling.
Hver gang du trykker 1 eller
2, går platen til forrige eller
neste kapittel eller fil.
Bruke platemeny, tittelmeny,
meldingsmeny og tittelliste
DISC MENUknapp
For å starte platemeny-funksjonen
under avspilling trykker du inn
denne knappen.
TITLE MENUknapp
For å starte tittelmeny-funksjonen
under avspilling trykker du inn
denne knappen.
POPUP MENUknapp
For å starte meldingsmenyfunksjonen under avspilling
trykker du inn denne knappen.
Styre musikkavspilling
Du kan styre avspilling av musikkinnhold som
ligger på en Blu-ray plate, DVD, CD eller USBlagringsenhet eller datamaskinen din.
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til musikkavspilling
1
4
2
3
1
2
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
NUMMER-knapper (Kun Lyd-CD (CD-DA)) :
Under avspilling på spillelisten, kan du trykke
på ønsket spornummer.
Det valgte sporet spilles av.
Hopp over : Trykk 1 eller 2 under avspilling
for å gå til forrige eller neste fil på listen.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
19
3
4
5
6
5-knapp : Stopper et spor.
Hurtigspoling (kun lyd-CD (CD-DA))
Trykk 3 eller 4 under avspilling.
Hver gang du trykker 3 eller 4 endres
avspillingshastigheten.
1/6
\05:57
04:27
> Flytt < Juster ' Tilbake
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
CD
" Pause c Velg
04:07
03:41
03:17
03:35
Verktøy ' Tilbake
2. Trykk ◄►-knappene for å velge Spor,
Alle, Tilfeldig eller Av.
3. Trykk på v.
Av
(
) Spor
20
) Alle
)Tilfeldig
1/2 Side
TRACK 001
TRACK 001
Sp.liste
Verktøy
TRACK 001
Gjenta Modus
? Av
TRACK
002
Rip
TRACK 001
(
Musikk
Sangene blir spilt av i den
rekkefølgen de ble lagret på
platen.
Den aktive sangen blir repetert.
Alle sanger blir repetert.
Tilfeldig spiller av sangene i
tilfeldig rekkefølge.
TRACK 002
02:38
6-knapp: Spiller av det valgte sporet.
1. Trykk TOOLS under avspilling av
spillelisten.
(
1. For å gå til musikklisten, må du trykke 5
eller RETURN.
Musikkliste-skjermen vises.
Pause : Pauser avspilling.
Repetere en lyd-CD (CD-DA)/MP3
Spilleliste
02:38
TRACK 003
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
CD
a Bytt enhet
c Velg
Verktøy ( ) Til side ' Tilbake
2. Bruk ▲▼◄► til å gå til ønsket spor, og
trykk deretter GUL (C). En hake vises på
sporet.
Gjenta denne prosessen for å legge til
ekstra spor.
3. Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du
gå til sporet og deretter trykke GUL (C)
igjen.
Merket på sporet er borte.
4. Når du er ferdig må du trykke v.
Sporene du har valgt vises på høyre side
av skjermen. Spilleren spiller det første
sporet.
5. For å endre spillelisten, trykker du @eller RETURN-knappen for å gå tilbake til
spillelisten. Gjenta trinn 2, 3 og 4.
6. Trykk RETURN- eller EXIT-knappen
for å avbryte spillelisten og gå tilbake til
hovedskjermen.
✎✎ MERK
`` Du kan opprette spillelister som inneholder opp
til 99 spor på en Lyd-CD (CD-DA).
`` Hvis du fjerner alle sporene fra en spilleliste og
deretter trykker v-knappen, vises og spilles
alle sporene på platen.
Ripping
Lar deg kopiere lydfiler fra datadisken til USB/
HDD-enheten.
1. Åpne plateskuffen. Legg lydplaten (CDDA)
i skuffen og lukk denne. Sett en USBenhet inn i USB-porten på forsiden av
produktet.
2. Bruk ▲▼◄► til å gå til ønsket spor i
stoppmodus, Trykk deretter GUL (C). En
hake vises på sporet.
Gjenta denne prosessen for å legge til
ekstra spor.
3. Hvis du vil fjerne et spor fra listen må du
gå til sporet og deretter trykke GUL (C)
igjen.
Merket på sporet er borte.
4. Når dette er gjort, trykk deretter TOOLS,
velg Rip med ▲▼, og trykk deretter v.
Rip-hurtigmenyen vises.
5. Bruk ▲▼ til å velge enheten hvor du vil
lagre den rippede filen, og trykk deretter
v.
✎✎ MERK
`` Ikke koble fra enheten når rippingen pågår.
6. Hvis du vil avbryte rippingen av sporet,
trykk v og velg deretter Ja. Velg Nei for
å fortsette rippingen.
7. Når rippingen er ferdig vises meldingen
"Ripping er fullført.". trykk deretter v for
å gå tilbake til avspillingsskjermen.
✎✎ MERK
`` Det kan hende at noen plater ikke støtter
denne funksjonen.
`` I Ripping-skjermen kan du også velge Velg
alle og Avmerk alle.
-- Bruk Velg alle for å velge alle spor . Dette
opphever dine individuelle valg.
-- Bruk Avmerk alle for å oppheve valget av
alle valgte spor samtidig.
Disc Kopier til USB
Lar deg kopiere video/bilder/musikk fra
datadisken til USB/HDD-enheten.
1. Åpne plateskuffen. Legg platen i skuffen
og lukk denne. Sett en USB-enhet inn
i USB-porten på forsiden av produktet.
Hurtigmeldingen Ny enhet vises.
2. Trykk ▲, og bruk deretter ◄► til å velge
Blu-ray, DVD eller CD.
3. Bruk ▲▼ til å velge Bilder, Videoer,
eller Musikk, og trykk deretter v.
Bilder, videoer og musikk-skjermen
viser innholdet på enheten. Avhengig av
hvordan innholdet er arrangert, vil du se
enten mapper, individuelle filer eller begge.
✎✎ MERK
`` Selv om spilleren viser mapper for alle
typer innhold, vil den bare vise filene med
innholdstypen du valgte i trinn 3. Hvis du
for eksempel valgte Musikk, vil du bare se
musikkfilene. Du kan endre dette valget ved å
gå tilbake til hovedskjermen for Bilder, videoer
og musikk og gjenta trinn 3.
4. Mens avspillingsskjermen vises, må du
bruke ▲▼ ◄► til å velge Videoer, bilder
eller musikk, og deretter trykke GUL (C).
Det vises et merke til venstre for den valgte
enheten.
5. Gjenta trinn 4 for å velge, og merke, flere
enheter.
6. Hvis du ønsker å fjerne den valgte
enheten fra listen, trykk GUL (C) på nytt.
Merket ved den valgte enheten forsvinner.
7. Når du er ferdig, trykk TOOLS, og velg
deretter Kopier til USB ved hjelp av ▲▼
og trykk deretter v. Hurtigmeldingen
Kopier til USB vises.
8. Bruk ▲▼ til å velge enheten hvor du
vil lagre de kopierte filene, og og trykk
deretter v.
✎✎ MERK
`` Ikke trekk ut enheten når kopieringen pågår.
9. Hvis du vil avbryte copieringen, trykk
v og velg deretter Ja. Velg Nei for å
fortsette kopieringen.
10.Når kopieringen er ferdig vises meldingen
"Kopiering er fullført". Trykk v for å gå
tilbake til avspillingsmenyen.
✎✎ MERK
`` Det kan hende at noen plater ikke støtter
denne funksjonen.
`` På kopieringsskjermen kan du også velge Velg
alle og Avmerk alle.
-- Bruk Velg alle til å velge alle enhetene.
Dette opphever dine individuelle valg.
-- Bruk Avmerk alle for å oppheve valget av
alle enheten samtidig.
Spille av bildeinnhold
Du kan styre avspilling av bildeinnhold som
ligger på en Blu-ray plate, DVD, CD eller USBlagringsenhet eller datamaskinen din.
Bruke verktøymenyen
Trykk TOOLS under avspilling.
Start
bildefremvisning/
Velg å starte lysbildeframvisningen.
Stopp
bildefremvisning
Bildehastighet
Velg for å stille hastigheten på
lysbildevisningen.
Velg om du skal lytte til
Bakgrunnsmusikk bakgrunnsmusikk mens du ser en
lysbildevisning.
Zoom
Velg denne om du vil forstørre det
aktive bildet. (Du kan forstørre
bildet opp til 4-ganger original
størrelse)
Roter
Velg denne om du vil rotere bildet.
(Dette vil rotere bildet med eller
mot klokken.)
Informasjon
✎✎ MERK
Viser bildeinformasjonen.
`` Avhengig av platen eller lagringsenheten, vil
Tools-menyen kunne variere.
`` For å kunne aktivere funksjonen for
bakgrunnsmusikk, må bildefilen finnes på det
samme lagringsmediet som musikkfilen.
Men lydkvaliteten kan bli påvirket av størrelsen
på MP3-filen, størrelsen på bildet, og
kodingsmetoden som er benyttet.
`` Du kan ikke forstørre undertekster og PGgrafikk i fullskjermsmodus.
Tillegg
Feilsøking
Før du tar rekvirerer service, må du forsøke følgende løsninger.
PROBLEM
LØSNING
Ingen operasjoner kan
utføres med fjernkontrollen.
• Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Det er mulig de må byttes.
• Bruk fjernkontrollen i en avstand på 6,1 meter eller mer fra spilleren.
• Ta ut batteriene, og trykk ned en eller flere taster i flere minutter for å
tømme mikroprosessoren i fjernkontrollen, slik at denne tilbakestilles. Sett
tilbake batteriene, og prøv fjernkontrollen en gang til.
Platen vil ikke spille.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Kontroller regionnummeret på Blu-ray-/DVD-platen.
Platemenyen vises ikke.
• Kontroller at platen faktisk har menyer.
Forhindre-meldingen vises
på skjermen.
• Denne meldingen vises hver gang en ugyldig knapp trykkes.
• Blu-ray-/DVD-programmet støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
• Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor
området.
Avspillingsmodus er ikke likt
valget på Setup-menyen.
• Noen av funksjonene som er valgt på SETUP-menyen fungerer ikke som de
skal hvis platen ikke er innkodet med den korresponderende funksjonen.
Skjermforholdet kan ikke
endres.
• Skjermforholdet er låst på din Blu-ray-/DVD-plate.
• Dette er ikke et problem med spilleren.
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt korrekt digital utgang på menyen for lydalternativer.
Skjermen er tom.
• Hvis HDMI-utgangen er satt til en oppløsning TV-apparatet ditt ikke støtter
(f.eks. 1080p), kan det hende at du ikke ser noe bilde på TV-skjermen.
• Trykk på @-knappen på det øverste panelet i mer enn 5 sekunder, uten
noen plate i spilleren. Alle innstillinger går tilbake til fabrikkinnstillingene.
• Når fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slettes alle BD-data som brukeren
har lagret.
21
PROBLEM
Glemt PIN.
LØSNING
PROBLEM
• Trykk på @-knappen på det øverste panelet i mer enn 5 sekunder, uten
noen plate i spilleren. Alle innstillinger, inkludert passordet, tilbakestilles til
fabrikkinnstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
• Når fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slettes alle BD-data som brukeren
har lagret.
AllShare-tilkoblingen mellom
spilleren og datamaskinen er
ustabil.
Det er støy eller forvrengning
i bildet.
• Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet.
• Rengjør platen.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på spilleren.
• Kontroller om TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene 576p/480p,
720p, 1080i, eller 1080p.
Unormalt HDMIutgangsskjermbilde.
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
Hvis du opplever andre
problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen, og finn avsnittet i denne brukerveiledningen
som inneholder forklaringer til problemene du har, og følg prosedyren en
gang til.
• Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med ditt
nærmeste autoriserte Samsung servicesenter.
AllShare-funksjonen
Jeg kan se mappene som er
delt via AllShare, men ikke
filene i mappene.
• AllShare viser bare filer som er i henhold til kategoriene Bilder, Musikk og
Film. Det er mulig at filer som ikke er i en av disse kategoriene, ikke blir vist.
Videoen spilles periodisk.
• Kontroller om nettverket er stabilt.
• Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og om nettverket er
overbelastet.
• Den trådløse tilkoblingen mellom den AllShare-kompatible enheten og
spilleren er ustabil.
Kontroller tilkoblingen.
22
BD-LIVE
LØSNING
• IP-adresser under det samme delnettet må være unik.
Hvis de ikke er det kan IP-forstyrrelser føre til dette fenomenet.
• Kontroller om du har en aktiv brannmur.
Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.
Jeg kan ikke koble med til
for å kunne få tilgang til BDLIVE-serveren.
• Kontroller om nettverkstilkoblingen er etablert eller ikke ved hjelp av menyen
Nettverksstatus.
• Se om den USB-baserte minneenheten er koblet til spilleren.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til BDLIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD-datastyring.
• Kontroller om menyen BD-Live internettforbindelse er satt til Tillat (alle).
• Hvis tiltakene over ikke fungerer, må du ta kontakt med tilbyderen av
innholdet, eller oppgradere spilleren med den siste programvaren.
En feil oppstår når du bruker
BD-LIVE.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til BDLIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD-datastyring.
✎✎ MERK
`` Når fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slettes alle BD-data som brukeren har lagret.
Reparasjoner
Hvis du tar kontakt med oss for å få reparert spilleren din kan det hende at et
administrasjonsgebyr blir belastet deg hvis:
1. En reparatør blir sendt ut til deg på etter ditt ønske og det ikke er noe galt med produktet.
2. Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet.
Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter
å jobbe med spilleren.
Vi anbefaler at du leser denne veiledningen nøye, søker etter en løsning på www.samsung.com
eller tar kontakt med Samsung kundesenter før du ber om at spilleren blir reparert.
Spesifikasjoner
Generelt
USB
HDMI
Lydutgang
Nettverk
Vekt
1.2 Kg
Mål
360 (B) X 196 (D) X 39 (H) mm
Bruksområde, temperatur
+5°C til +35°C
Bruksområde, luftfuktighet
10 % til 75 %
Type A
USB 2.0
DC-utgang
5V 0.5A Maks.
Video
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Lyd
PCM, Bitstrøm
Digitale lydsignaler ut
Koaksial
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Trådløst LAN
Innebygd
Sikkerhet
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Støttes
-- Nettverkshastighet lik eller lavere enn 10Mbps støttes ikke.
-- Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
-- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og
strømforbruk.
-- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
Overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader
IKKE ALLE plater er kompatible
• Med tanke på begrensningene beskrevet nedenfor, og de som er nevnt andre steder i denne
brukerhåndboken, inkludert avsnittet Platetype og karakteristikker, er platetypene som kan
spilles av følgende: Forhåndsinnspilte kommersielle BD-ROM, DVD-VIDEO og lyd-CD-er (CDDA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R, og CD-RW/-R.
• Andre plater enn de som er nevnt ovenfor kan ikke og er ikke beregnet å kunne spille av på
denne spilleren. I tillegg kan det hende at noen av platene som ble nevnt ovenfor likevel ikke
kan spilles av på grunn av en eller flere av grunnene nedenfor.
• Samsung kan ikke garantere at denne spilleren vil spille av alle plater som bærer logoene BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og at det kan hende
at spilleren ikke vil reagere på alle kommandoer eller at alle funksjoner vil fungere på enhver
plate. Disse og andre kompatibilitetsproblemer på spilleren, og med nye og eksisterende plater
er på grunn av:
-- Blu-ray-formatet er et nytt og modnende format, og at dette produktet ikke kan betjene alle
funksjonene på en Blu-ray-plate, da enkelte funksjoner kan være tilvalg, nye funksjoner kan
være lagt til Blu-ray-formatet etter at dette produktet ble produsert, og at enkelte tilgjengelige
funksjoner kan være offer for en utsatt tilgjengelighet.
-- ikke alle nye og eksisterende formater er støttet av denne spilleren.
-- nye og eksisterende formater kan være reviderte, endret, oppdatert, forbedret og/eller lagt til.
-- noen plater er produsert på en måte som tillater en spesiell eller begrenset tilgang til
kommandoer og funksjoner under avspilling.
-- noen plater som bærer logoen BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
og CD-RW/-R behøver ikke å være standardiserte plater.
-- noen plater kan ikke spilles av på grunn av platens fysiske status, eller opptaksbetingelsene.
-- problemer og feil kan inntreffe under produksjonen av programvaren til Blu-ray-, DVD- og
CD-platen, og/eller produksjonen av selve platen.
-- denne spilleren fungere annerledes enn en standard DVD-spiller, eller annet AV-utstyr. og/
eller
-- årsaker som er nevnt i denne brukerhåndboken, og andre årsaker som er oppdaget og
publisert av SAMSUNGs kundesenter.
• Hvis du opplever kompatibilitetsproblemer med plater eller bruken av dette produktet, ber vi
deg ta kontakt med SAMSUNGs kundesenter.
Du kan også ta kontakt med SAMSUNGs kundesenter for mulige oppdateringer til dette
produktet.
• For mer informasjon om begrensinger på avspilling, og platekompatibilitet, må du se
forholdsreglene, før du leser kapitlene "Platetyper og karakteristikker" og "Før du spiller av" i
denne brukerveiledningen.
23
• For Blu-ray-spillere med progressivt signal : KUNDER MÅ MERKE SEG AT IKKE ALLE TVAPPARAT MED HØY OPPLØSNING ER KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, OG KAN
FØRE TIL AT DET VISES ARTEFAKTER PÅ SKJERMEN. HVIS DU HAR PROBLEMER MED
PROGRESSIVE BILDER, ANBEFALER VI AT DU BYTTER TIL STANDARDOPPLØSNING.
HVIS DU HAR SPØRSMÅL OM KOMPATIBILITETEN MELLOM TV-APPARATET DITT, OG
DETTE PRODUKTET, MÅ DU TA KONTAKT MED VÅRT KUNDESENTER.
Kopibeskyttelse
• På grunn av at AACS (Advanced Access Content System) er godkjent som et
beskyttelsessystem av innhold for Blu-ray-formatet, på samme måte som CSS (Content
Scramble System) benyttes på DVD-formatet, er det lagt visse begrensninger på avspilling,
det analoge utgangssignalet o.l. på AACS-beskyttet innhold.
Bruken av dette produktet, og begrensningene kan variere avhengig av når du kjøper
produktet, da begrensninger kan bli lagt til og/eller endret av AACS etter produksjonen av
dette produktet. I tillegg blir BD-ROM Mark og BD+ benyttet som et beskyttelsessystem for
innholdet på Blu-ray-formaterte plater. Dette kan pålegge enkelte begrensninger, inkludert
avspillingsbegrensninger på BD-ROM Mark og/eller BD+ beskyttet innhold. Hvis du ønsker
mer informasjon om AACS, BD-ROM Mark og BD+ på dette produktet, må du ta kontakt
med SAMSUNG kundesenter.
• Mange Blu-ray-/DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør dette produktet bare
kobles direkte til TV-apparatet ditt, og ikke til en videospiller. Hvis produktet kobles til en
videospiller, vil det føre til et forvrengt bilde fra kopibeskyttede Blu-ray-/DVD-plater.
• I henhold til amerikanske lover om opphavsrett, samt lover om opphavsrett i andre land, kan
uautoriserte opptak, bruk, visning, distribusjon og revisjon av TV-programmer, videotaper,
Blu-ray- og DVD-plater, samt annet materiale føre til sivil- og strafferettslig ansvar.
• Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å begrense bruken av
uautoriserte kopier av enkelte kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når
det detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og avspillingen eller
kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinavia-teknologien finner du hos Cinavias
forbrukersenter på http://www.cinavia.com. For mer informasjon om Cinavia via regulær
post, send et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance Corporation og er
beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og verdensomfattende
patenter og patentsøknader, samt beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter
for visse aspekter av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Omvendt
utvikling eller demontering er forbudt.
24
Ansvarsfraskrivelse relatert til nettverkstjenester
Alt innhold og tjenester som er tilgjengelige igjennom denne enheten tilhører tredjepart og
er beskyttet av kopirettslige love, varemerker og/eller andre intellektuelle opphavsrettigheter.
Innhold og tjenester av denne typen er kun tilbudt deg for personlig ikke-kommersiell bruk.
Du kan ikke bruke noen av dette innholdet eller disse tjenestene på måter som ikke har blitt
autorisert av innholdseieren eller tjenestetilbyderen. Uten begrensning til det foregående, og
hvis det ikke er uttrykkelig godkjent av eier eller servicetilbyder av respektive innhold, har du
ikke lov til å endre, kopiere, republisere, laste opp, poste, sende, oversette, selge, utvikle
avledet arbeid, utforske eller distribuere på noen måte eller medium noe innhold eller tjenester
gjennom denne enheten.
TREDJERPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG
GARANTERER IKKE INNOHLD ELLER TJENESTER SOM LEVERES, HVERKEN
UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOE FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG
UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRENSET
TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, TIDSRIKTIGHETEN,
LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NOE INNHOLD ELLER TJENESTE
SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DENNE ENHETEN, OG UNDER INGEN
OMSTENDIGHET, INKLUSIVE FORSØMMELSE, SKAL DE VÆRE ANSVARLIGE, HVERKEN
NÅR DET GJELDER KONTRAKT ELLER TORT, FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE,
TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, ADVOKATKOSTNADER, KOSTNADER,
ELLER NOEN SKADER SOM SKYLDES, ELLER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED, NOE
AV INFORMASJONEN SOM ER GITT HER, ELLER SOM ER ET RESULTAT AV BRUK AV NOE
INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU ELLER EN TREDJEPART HAR PÅDRATT SEG, SELV
OM MAN HAR FÅTT MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE KAN OPPSTÅ.
Tredjepartstjenester kan avsluttes eller avbrytes når som helst, og Samsung gir ingen garantier
eller løfter om at noe innhold eller tjenester vil forbli tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold
og tjenester overføres til tredjeparter via nettverk og overføringsutstyr som Samsung ikke
har kontroll over. Uten begrensning til det generelle i denne fraskrivelsen, uttrykker Samsung
uttrykkelig at de ikke har noe ansvar eller materielt ansvar for avbrudd eller opphør av innhold
eller tjenester som gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten.
Samsung er verken ansvarlig eller økonomisk ansvarlig overfor kundetjenester relatert til innhold
eller tjenester. Ethvert spørsmål eller anmodning om tjeneste relatert til innhold eller tjenester
skal skje direkte til respektive innholds- eller tjenesteleverandør.
Lisens
• Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/
eller dettes datterselskaper. Andre navn kan være varemerker til sine
respektive eiere.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-symbolet
er varemerker for Dolby Laboratories.
• Lisensmerknader om åpen kildekode
-- Hvis det benyttes åpen kildekode i programvaren, er lisensene for denne åpne kildekoden
tilgjengelige på produktets meny.
• For DTP-patenter, se http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS
Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS sammen med symbolet er
registrerte varemerker, mens DTS 2.0+ Digital Out er et varemerke som
tilhører DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.
2.0+Digital Out
• DivX
-- OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat som er skapt av DivX, LLC, et
datterselskap til Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som
har bestått strenge tester for å verifisere at den spiller DivX-video. Gå til divx.
com for mer informasjon, og verktøy til å konvertere filmene dine til DivX-formater.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enheten må registreres for å kunne spille av
kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD) filmer. For å få en registreringskode må du finne DivX VODseksjonen på enhetens innstillingsmeny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du kan
fullføre registreringen.
-- DivX Certified® til å spille av DivX®-filmer med en oppløsning opp til HD 1080p, inkludert premium
innhold.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation, eller dets
datterselskaper, og brukes på lisens.
Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende US-patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoene er varemerker som tilhører Blu-ray Disc Association.
Anbefaling - Bare EU
• Herved erklærer Samsung Electronics at BD Player er i samsvar med kravene og
andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Den offisielle samsvarserklæringen finner du ved å gå til http://www.samsung.
com, gå til Support > Søk produktstøtte og angi modellnavnet.
Dette utstyret kan benyttes i alle land i EU.
• Begrepene HDMI og High Definition Multimedia Interface samt HDMIlogoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
25
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra
den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig
utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den
forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre
EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i
vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer informasjon om våre
autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 81556480
http://www.samsung.com/no
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er
fullstending utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen,
salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet ikke er
uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn,
erstatning av produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et
autorisert servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som
er utført av andre forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet
som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
26
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer
eller fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle
nasjonale eller lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder
i et hvilket som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble
konstruert og produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon
vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga.
normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller
ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig,
politiske uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en
hvilken som helst annen årsak som er utenfor Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet
seg eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning
enten mot forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte,
blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning
som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste
rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke
ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade på plater,
CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller
materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte
Samsung Support.
AUSTRIA
Area
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , share cost tariff
062 SAMSUNG (062 726 786)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/bg
www.samsung.com/hr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med
separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i
dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten
av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at
batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv
2006/66.
Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers
helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg
adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din
lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon,
indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset,
USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av
levetiden.
For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert
avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og
resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller
lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres
på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpskontrakten.
Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet
kommersielt avfall som skal kastes.
BD-H5900
Blu-ray™-diskafspiller
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere
dit produkt på
www.samsung.com/register
Dansk
Sikkerhedsinformationer
at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet,
sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få
hjælp hos din forhandler.
Advarsel
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL
OVERLADES TIL TEKNIKERE.
FORSIGTIG
MÅ IKKE ÅBNES :
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Dette symbol indikerer “farlig spænding”
inden i produktet og udgør risiko for stød
eller personskade.
FORSIGTIG: FOR-ELLER BAGPLADEN MÅ
IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR
ELEKTRISK STØD. DER ER INTET INDENI,
DER KAN REPARERES. REPARATIONET SKAL
UDFØRES AF UDDANNEDE TEKNIKERE.
Installér ikke dette udstyr et sted med begrænset
plads som f.eks. en bogreol e.l.
ADVARSEL
For at forhindre skade, der kan medføre
brand eller elektrisk stød, må du ikke udsætte
apparatet for regn eller fugt.
FORSIGTIG
BLU-RAY-DISKAFSPILLEREN ANVENDER
EN USYNLIG LASERSTRÅLE, DER KAN
MEDFØRE SKADELIG STRÅLING, HVIS
MAN UDSÆTTES FOR DEN. SØRG FOR
AT BRUGE BLURAY- DISKAFSPILLEREN
KORREKT EFTER INSTRUKTIONERNE.
FORSIGTIG
DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER.
BRUG AF KONTROLLER ELLER
JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF
ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER
ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG
STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN, OG
2
Dette symbol henviser til vigtige
instruktioner, der følger med produktet.
FORSØG IKKE AT REPARERE DEN SELV.
REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når
der anvendes skærmede kabler og stik, når
enheden tilsluttes til andet udstyr. For at
forhindre elektromagnetiske forstyrrelser på
elektrisk udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal
du anvende skærmede kabler og stik til
tilslutningerne.
VIGTIG BEMÆRKNING
Netledningen på dette udstyr er forsynet med
et støbt netstik med en sikring. Sikringens
værdi er anført på stikkets benside.
Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en
BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.
Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det
nye være i samme farve som stikbensoverfladen.
Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren.
Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne
i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til
Men hvis der ikke er anden udvej end at skære
stikket af, fjerner du sikringen og kasserer
stikket på forsvarlig vis. Stikket må ikke
forbindes til en stikkontakt, da der er risiko for
elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal
stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal
stikkontakten være klar til brug.
Produktenheden, der følger med denne
brugervejledning, gives i licens under bestemte
intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende
bestemte tredjeparter.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret
som et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af
kontroller og andre justeringer eller ændringer
af procedurer end de, der er angivet heri, kan
medføre skadelig stråling.
FORSIGTIG :
• KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN (IEC 60825-1)
• DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN
LASER. BRUG AF KONTROLLER ELLER
JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF
ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER
ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG
STRÅLING. ÅBN IKKE DÆKSLET, OG
FORSØG IKKE AT REPARERE ENHEDEN
SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES
TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Forholdsregler
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt,
inden enheden tages i anvendelse. Følg alle
sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder.
Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden
for senere reference.
1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette udstyr i nærheden af vand.
6. Brug kun en tør klud til rengøring.
7. Blokér ikke nogen ventilationsåbning.Installér
i overensstemmelse med fabrikantens
instruktioner.
8. Installér ikke tæt på varmekilder, som f.eks.
radiatorer, varmeovne, ovne eller andet
udstyr (herunder AV-modtagere), der afgiver
varme.
9. Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet
med det polariserede stik eller stikket med
jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben,
hvor det ene er bredere end det andet. Et
stik med jordforbindelse har to ben og en
tredje tand til jordforbindelsen. Det brede
ben eller den tredje "tand" findes af hensyn
til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke
passer til din stikkontakt, skal du konsultere
en elektriker for at få en erstatning for det
forkerte stik.
10.Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes
på strømkablet, specielt ved stikkene,
opbevaringssteder og det sted, hvor de
udgår fra udstyret.
11.Brug kun tilbehør, der er specificeret af
fabrikanten.
12.Brug kun et rullebord,
en sokkel, en skammel,
et ophæng eller et
bord, der er anbefalet
af fabrikanten, eller
som sælges sammen
med udstyret. Når der
anvendes et rullebord, skal du være forsigtig,
når du flytter rullebordet/apparatet, for at
forhindre skade pga. tippende apparater.
13.Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr
med lyn og torden, eller hvis det ikke skal
anvendes i længere tid.
14.Overlad al service til kvalificeret
servicepersonale. Service er nødvendig, hvis
apparatet er blevet beskadiget på nogen
måde, som f.eks. hvis strømforsyningen
eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt
væske, eller hvis objekter er kommet ind i
apparatet, hvis apparatet har været udsat
for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er
blevet tabt.
Diskopbevaring og håndtering
• Hold på diske
-- Fingeraftryk eller ridser på
en disk kan reducere lydog billedkvaliteten eller
medføre, at der springes på disken.
-- Undgå at røre ved diskens overflade, når
der er blevet optaget data på den.
-- Hold disken på kanterne, så der ikke
kommer fingeraftryk på overfladen.
-- Sæt ikke papir eller tape på disken.
• Diskrengøring
-- Hvis der kommer fingeraftryk
eller snavs på en disk, kan
du rengøre den med et mildt
rengøringsmiddel fortyndet
med vand og aftørre med en
blød klud.
-- Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra
disken midte og udefter.
• Diskopbevaring
`` Opbevar dem ikke i direkte sollys.
`` Opbevar i et køligt, ventileret område.
`` Opbevar i et rent beskyttelsesomslag,
og opbevar stående.
Advarsler vedr. håndtering
• Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt.
Anbring ikke genstande fyldt med væsker,
f.eks. vaser, oven på apparatet.
• For at slukke komplet for dette apparat, skal
du fjerne stikket fra stikkontakten.Derfor skal
stikket være let tilgængeligt hele tiden.
• Slut ikke flere elektriske enheder til den
samme stikkontakt. Overbelastning af en
stikkontakt kan medføre overophedning og
brand.
• Inden andre komponenter sluttes til denne
afspiller, skal du sørge for at slukke for dem.
• Hvis du flytter afspilleren hurtigt fra et koldt
sted til et varmt sted, kan der dannes
kondens på de drivende dele og på objektivet,
hvilket kan medføre unormal diskafspilning.
Hvis dette sker, skal du tage ledningen ud af
afspilleren og vente i to timer, inden du sætter
stikket i stikkontakten igen. Isæt derefter
disken, og forsøg at afspille igen.
• Hvis produktet laver en unormal lyd eller
frembringer en brændt lugt eller røg: Sluk
straks på afbryderen, og fjern strømstikket fra
stikkontakten. Kontakt herefter det nærmeste
kundeservicecenter for teknisk assistance.
Brug ikke produktet. Brug af produktet, som
det er, kan medføre brand eller elektrisk stød.
Brug af 3D-funktionen
VIGTIGE SUNDHEDS- OG
SIKKERHEDSINFORMATIONER FOR
3D-BILLEDER.
Læs og forstå følgende sikkerhedsinformation,
inden 3D-funktionen anvendes.
• Nogle seere kan opleve ubehag, mens de
ser 3D-tv, som f.eks. svimmelhed, kvalme og
hovedpine.
Hvis du får et af disse symptomer, skal du
stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive
3D-briller af og hvile.
• Ser du på 3D-billeder i længere tid, kan du
blive træt i øjnene. Hvis du bliver træt i øjnene,
skal du stoppe med at se 3D-tv, tag dine
aktive 3D-briller af og hvile.
• En ansvarlig voksen bør regelmæssigt holde
øje med børn, der bruger 3D-funktionen.
Hvis der er klager over trætte øjne, hovedpine,
svimmelhed eller kvalme, skal barnet stoppe
med at se 3D-tv og hvile.
• Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål
(f.eks. som almindelige briller, solbriller,
beskyttelsesbriller o.l.).
• Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive
3D-briller, når du bevæger dig rundt. Hvis du
bruger 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller,
mens du går eller bevæger dig rundt, kan
du risikere at gå ind i genstande, snuble og/
eller falde, og det kan medføre en alvorlig
personskade.
• Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal
du slutte en 3D-enhed (3D-kompatibel(t) AVmodtager eller tv) til afspillerens HDMI OUTport ved hjælp af et højhastigheds HDMIkabel. Tag 3D-briller på, før du afspiller
3D-indholdet.
• Afspilleren udsender kun 3D-signaler gennem
HDMI-kablet tilsluttet HDMI OUT-porten.
• Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand
er fastsat i overensstemmelse med den
originale 3D-videos opløsning, kan du ikke
ændre opløsningen efter dine ønsker.
• Visse funktioner, som f.eks. BD Wise,
indstilling af skærmstørrelse og justering
af opløsning, virker muligvis ikke korrekt i
3D-afspilningstilstanden.
• Du skal bruge et HDMI-kabel med høj
hastighed til korrekt udsendelse af
3D-signalet.
• Du skal sidde mindst tre gange
skærmbredden foran tv'et, når du ser
3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46 tommers
skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen.
• Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at
opfange det bedste 3D-billede.
• Hvis afspilleren er tilsluttet visse 3D-enheder,
virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt.
• Denne afspiller kan ikke konvertere
2D-indhold til 3D.
• Logoerne "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"
er varemærker tilhørende Blu-ray Disc
Association.
Copyright
© 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne
brugervejledning må ikke reproduceres eller
kopieres helt eller delvist uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
Co.,Ltd.
3
Indhold
Sikkerhedsinformationer
Adgang til menuen Indstillinger................... 10
Forholdsregler.............................................. 2
Lyd............................................................. 12
Advarsel....................................................... 2
Diskopbevaring og håndtering...................... 3
Advarsler vedr. håndtering............................ 3
Brug af 3D-funktionen.................................. 3
Copyright..................................................... 3
Sådan kommer du i gang
Inden du anvender denne brugervejledning.. 4
Skærm....................................................... 10
Netværk..................................................... 13
System....................................................... 16
Sprog......................................................... 16
Sikkerhed................................................... 16
Generelt...................................................... 17
Support...................................................... 17
Sådan kommer du i gang
Inden du anvender denne brugervejledning
Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille
Medier
VIDEO
Logoer på diske, som afspilleren
Media Play
Tilbehør........................................................ 6
optaget disk............................................... 18
MUSIK
Afspilning af en disk med indhold
FOTO
kan afspille................................................... 5
Frontpanel.................................................... 7
Bagpanel...................................................... 7
Fjernbetjening............................................... 7
Tilslutninger
Tilslutning til et tv.......................................... 8
Tilslutning til et lydsystem............................. 8
Tilslutning til en netværksrouter..................... 9
Indstillinger
Den første indstillingsprocedure.................. 10
Menunavigation.......................................... 10
Afspilning af en kommercielt
Afspilning af filer på en USB-enhed............. 18
optaget af brugeren.................................... 18
Afspilning af indhold på din PC
eller AllShare-enhed gennem Bluray-
diskafspilleren............................................. 19
Styring af videoafspilning............................ 19
Styring af musikafspilning........................... 19
Afspilning af billedindhold............................ 21
Appendiks
Fejlfinding................................................... 21
Specifikationer............................................ 23
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
BD-ROM eller BD-RE/-R optaget i BD-RE-formatet.
DVD-VIDEO, optagede DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R der er blevet
optaget og afsluttet, eller et USB-lagringsmedie med DivX-, MKV-,
MP4-indhold.
Musik optaget på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USBlagringsmedie med MP3- eller WMA-indhold.
Billeder gemt på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USBlagringsmedie med JPEG-indhold.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Denne afspiller kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller optagelsesmetoden.
`` Hvis en DVD-RW/-R ikke er optaget korrekt i DVD-Video-formatet, kan den ikke afspilles.
`` Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger 10
Mbps.
`` Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en bithastighed, der
overstiger 25 Mbps.
`` Afspilning fungerer muligvis ikke med visse disktyper, eller når visse funktioner, som f.eks. ændring af vinkel og
justering af formatforhold, udføres. Detaljerede oplysninger om diskene er angivet på æsken. Læs om nødvendigt dette.
`` Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner udføres
muligvis langsommere.
Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV osv
4
Disktype
Blu-ray-disk
3D Blu-ray-disk
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR-tilstand)
• CVD/CD-ROM/CDV/
• Super Audio CD
CD-G/CD-I/LD
(med undtagelse af
(CD-G’er afspiller kun
CD layer)
lyd, ikke grafik.)
• 3.9 GB DVD-R til
mastering.
Regionskode
Både afspillerne og diskene er kodede efter
region.
Disse regionskoder skal stemme overens, for at
en disk kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer
overens, afspilles disken ikke.
Regionskoden for denne afspiller vises på
afspillerens bagpanel.
Disktype Regionskode
a
Blu-raydisk
b
c
DVDVIDEO
Blu-ray-disk
BD-LIVE
3D Blu-ray-disk
DivX
Område
Nordamerika,
Centralamerika, Sydamerika,
Korea, Japan, Taiwan,
Hongkong og Sydøstasien.
Europa, Grønland, Franske
besiddelser, Mellemøsten,
Afrika, Australien og New
Zealand.
Indien, Kina, Rusland Centralog Sydasien.
1
USA, USA’s besiddelser og
Canada
2
Europa, Japan, Mellemøsten,
Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinerne,
Indonesien, Hongkong
4
Mexico, Sydamerika,
Mellemamerika, Australien, New
Zealand, Stillehavsøerne, Caribien
5
Rusland, Østeuropa, Indien,
Nordkorea, Mongoliet
6
Logoer på diske, som afspilleren
kan afspille
Kina
PAL-sendesystemer i England, Frankrig, Tyskland
mv.
Understøttede filformater
Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen
• Din afspiller understøtter USB-lagermedier,
MP3-afspillere, digitale kameraer og USBkortlæsere.
• Afspilleren understøtter ikke mappe- eller
filnavne, som er længere end 128 tegn.
• Visse USB/eksterne harddiske/
digitalkameraenheder er muligvis ikke
kompatible med afspilleren.
• Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32og NTFS-filsystemer.
• Slut USB-enheder direkte til afspillerens
USB-port. Tilslutning gennem et USB-kabel
kan medføre kompatibilitetsproblemer.
• Hvis du indsætter flere
hukommelsesenheder i et multikortlæser,
kan det medføre, at læseren ikke fungerer
korrekt.
• Afspilleren understøtter ikke PTP-protokollen.
• Frakobl ikke en USB-enhed under en "indlæsningsproces".
• Jo større billedopløsningen er, desto længere tid tager det at vise billedet.
• Denne afspiller kan ikke afspille MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) downloadet
fra kommercielle websteder.
• Din afspiller understøtter kun videoer under 30 bill./s (billedhastighed).
• Din afspiller understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC), som f.eks.USBnøgler og USB-harddiske. (Hubber understøttes ikke.)
• Visse USB-harddiskenheder, multikortlæsere og USB-nøgler er måske ikke kompatible med
denne afspiller.
• Hvis en USB-enhed kræver megen strøm, kan de være begrænset af sikkerhedskredsløbet.
• Hvis afspilning fra en USB-harddisk er ustabil, så tilfør ekstra strøm ved at slutte harddisken
til en stikkontakt.
Hvis problemet består: Kontakt USB-harddiskens fabrikant.
• Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
• Afspilleren understøtter ikke NTSF-komprimerede filer, spredte filer eller krypterede filer.
• Du kan reparere eller formatere en USB-enhed på din pc. (Kun Windows-operativsystemer).
Understøttelse af videofiler
Filtypenavn
*.avi
Format
AVI
Video-codec
Lyd-codec
MP4v3
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
DivX 3.11/4/5/6
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Opløsning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
5
•• Begrænsninger
-- Selv når filen er kodet med en understøttet codec, som er nævnt ovenfor, kan en fil
muligvis ikke afspilles, hvis indholdet er defekt eller ødelagt.
-- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve
filen er beskadiget.
-- Filer med højere bithastighed/billedhastighed end standard afspilles muligvis hakkende.
-- Søgefunktionen (spring over) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
•• Videodekoder
-- Understøtter op til H.264 Level 4.1 og AVCHD
-- Understøtter ikke H.264 FMO/ASO/RS og VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720 : Maks. 60 billeder
Over 1280 x 720 : Maks. 30 billeder
-- Understøtter ikke GMC 2 eller højere
Understøttede DivX-undertekstfilformater
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Visse DivX, MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af deres videoopløsning og
billedhastighed.
Understøttelse af musikfiler
Filtypenavn
Format
Lyd-codec
Understøttet område
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
6
WMA
WMA
Filtypenavn
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Type
Opløsning
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
•• Lyddekoder
-- Understøtter WMA 7, 8, 9 og STD
-- Understøtter ikke WMA-samplinghastighed på 22050Hz mono.
-- AAC: Maks. samplingshastighed: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96)
Maks. bithastighed: 320 kbps
„„
Understøttelse af billedfiler
* Samplinghastigheder (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bithastigheder - Alle bithastigheder i området 5kbps til
355kbps
• Denne afspiller kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges
normalt til videokameraer.
• AVCHD-formatet er et digitalt HD-videokameraformat.
• MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle
billedkomprimeringsformat.
• Visse AVCHD-diske benytter "x.v.Color"-formatet. Denne afspiller kan afspille AVCHD-diske
ved brug af "x.v.Color"-formatet.
• "x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
• "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. og Sony Corporation.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene.
AVCHD-format diske skal afsluttes.
`` "x.v.Color" tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.
Tilbehør
Kontrollér følgende medfølgende tilbehør.
AUDIO
BONUS
VIEW
Batterier til fjernbetjening
(størrelse AAA)
Brugervejledning
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Fjernbetjening
Frontpanel
Fjernbetjening
AFSPIL/PAUSE-KNAP
STOP-KNAP
Beskrivelse af fjernbetjeningen
Tænd og sluk for afspilleren.
ÅBN/LUK-KNA
Tænder og slukker for tv’et.
Efter opsætning har du mulighed for at
indstille indgangskilden på dit tv.
Justering af tv’ets lydstyrke.
Tryk for at åbne og lukke diskbakken.
TÆND/SLUK-KNAP
Tryk på talknapperne for at bruge disse
muligheder.
Bruges til at åbne pop-up-menuen/
titelmenuen.
Brug denne til at åbne diskmenuen.
Tryk for at søge frem eller tilbage.
Tryk for at springe frem eller tilbage.
Tryk for at stoppe en disk.
DISKBAKKE
✎✎ BEMÆRKNINGER
USB-VÆRT
SKÆRM
FJERNBETJENINGSSENSOR
`` Når afspilleren viser Blu-ray-diskmenuen, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen Afspil på
afspilleren eller fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og
derefter trykke på knappen s.
`` For at opgradere afspillerens software gennem USB-værtsstikket skal du bruge en USB-hukommelsesnøgle.
Bagpanel
Tryk for at afspille en disk.
Bruges for at få adgang til
forskelligelydfunktioner på en disk
(Blu-ray-disk/DVD).
Tryk for at anvende menuen Værktøj.
Tryk for at sætte en disk på pause.
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Bruges til at vise afspilningsinformationer.
Bruges til at vælge menuemner og skifte
menuværdier.
Tryk for at forlade menuen.
Gå tilbage til den forrige menu.
Disse knapper anvendes både til menuer i
afspilleren og også til flere Blu-ray-diskfunktioner.
Tryk for at bruge Bonusview-funktionen.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Gør det muligt at gentage A-B på en disk.
Installation af batterier
!!
✎✎ BEMÆRKNINGER
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Tryk for at gå til menuen Start.
Tryk for at skifte sprog på Blu-ray-diskens/
DVD'ens undertekst.
`` Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
• Kontroller, at batteriernes poler +/– vender rigtigt.
FULL
SCREEN
Tryk for at bruge fuld skærm-funktionen.
Under afspilning af Blu-ray/DVD-diske
fungerer denne knap ikke.
Gør det muligt at gentage en titel, et kapitel,
et nummer eller en disk.
• Kontrollér, om batterierne er brugt op.
• Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret.
• Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i
nærheden.
FORSIGTIG
`` Dispose of batteries according to local environmental
regulations. Do not put them in the household trash
`` Bortskaf ikke batteriet i ild.
`` Kortslut ikke, adskil ikke og overophed ikke batterierne.
`` Der er eksplosionsfare, hvis batterier monteres forkert.
Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
7
Tilslutninger
Tilslutning til et lydsystem
Tilslutning til et tv
-- Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket på produktets bagside til HDMI
IN-stikket på dit tv.
-- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
-- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
Du kan slutte Blu-ray-afspilleren til et lydsystem med en af de metoder, der er vist herunder.
-- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
-- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
Metode 1 Tilslutning til en AV-modtager med HDMI-understøttelse
• Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket på produktets bagside til HDMI
IN-stikket på din modtager.
• Bedste kvalitet (anbefales).
Metode 2 Tilslutning til en AV-modtager med Dolby Digital- eller DTS-dekoder
Lyd
Video
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte den digitale
lydudgang på afspilleren til lydsystemet for at høre lyd.
`` Et HDMI-kabel overfører digital video og lyd, så du skal ikke tilslutte et lydkabel.
`` Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
`` Når du slutter afspilleren til dit tv med HDMI-kablet eller til en nyt tv og tænder første gang, indstiller
afspilleren automatisk HDMI-opløsningen til tv'ets højest understøttede opløsning.
`` Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal HDMI dybe farver indstilles til
Fra i menuen.
`` For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080i eller 1080p, skal du anvende et højhastighedsHDMI-kabel.
`` HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på
skærmen.
8
• Brug et digitalt koaksialkabel (medfølger ikke), og slut det koaksiale, digitale lydudgangsstik
på produktet til det koaksiale, digitale indgangsstik på modtageren.
• God kvalitet
• Du hører kun lyd gennem de forreste to højttalere, når Digitalt output er indstillet til PCM.
Metode 1
Lyd
Metode 2
Lyd
Tilslutning til en netværksrouter
Du kan slutte din afspiller til en netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder.
For at bruge AllShare-netværksfunktionen skal du slutte din PC til dit netværk som vist i figurerne.
Tilslutningen kan være kablet eller trådløs.
Trådløst netværk
Kablet netværk
Trådløs router
Bredbåndsmodem
(med integreret router)
Bredbåndstjeneste
eller
✎✎ BEMÆRKNINGER
Router
`` Hvis din trådløse router understøtter DHCP, kan denne afspiller anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse til at
oprette forbindelse til det trådløse netværk.
`` Indstil din trådløse router til infrastrukturtilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke.
Bredbåndstjeneste
Bredbåndsmodem
✎✎ BEMÆRKNINGER
Bredbåndstjeneste
`` Internetadgang til Samsungs server med softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du
bruger og af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger.
`` DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
`` Afspilleren understøtter kun følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Vælg på den trådløse router en kanal, der aktuelt ikke er i brug. Hvis den kanal, der er indstillet
til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og
kommunikationen mislykkes muligvis.
`` Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (ren høj overførsel) (Greenfield) 802.11n, og
krypteringstypen på din router angives til WEP, TKIP eller TKIP-AES (blandet WPS2), understøtter denne
afspiller ikke en forbindelse i overensstemmelse med de nye certificeringsspecifikationer for Wi-Fi.
`` rådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne (routerydelse,
afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).
9
Indstillinger
Den første indstillingsprocedure
• Menuen Hjem vises ikke, hvis du ikke konfigurerer
startindstillingerne.
• Skærmmenuen (OSD = On Screen Display) i denne
afspiller kan evt. ændres efter opgradering af
softwareversionen.
• Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af
den valgte menu.
• Når startindstillingsprocessen er udført, kan du
bruge panelknapperne og fjernbetjeningen.
Efter at du har tilsluttet afspilleren med dit
TV, skal du tænde for TV’et og afspilleren.
Når du tænder for afspilleren første gang,
vises afspillerens skærmbillede med de første
indstillinger på TV’et.
Med den første indstillingsprocedure kan
du indstille OSD (On Screen Display) og
menusprog, billedformat (skærmstørrelse)
og netværkstype og tilslutte afspilleren med
netværket.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Startmenuen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer
startindstillingerne, med mindre det er beskrevet
nedenfor.
`` Hvis du trykker på den BLÅ (D) knap under
netværksopsætningen, kan du få adgang til
menuen Hjem, selv om netværksopsætningen
endnu ikke er fuldført.
`` Når du vender tilbage til menuen Hjem,
deaktiveres fuldskærmstilstand automatisk.
`` Hvis du vil vise skærmbilledet Startindstilling
igen for at foretage ændringer, skal du trykke
på knappen @ på afspillerens toppanel
i mere end 5 sekunder uden nogen disk
ilagt. Dette nulstiller afspilleren til dens
standardindstillinger.
10
Adgang til menuen Indstillinger
Menuen Hjem
•
6
`` Når startindstillingsprocessen er færdig, kan du
betjene HDMI-CEC-funktionen.
`` Hvis du vil bruge Anynet+(HDMI-CEC)-funktionen
som hjælp i startindstillingsprocessen, skal du
følge instruktionerne herunder.
1) Slut afspilleren til et Samsung-TV, der er
kompatibelt med Anynet+(HDMI-CEC), med et
HDMI-kabel.
2) ) Indstil funktionen Anynet+(HDMI-CEC) til Til
på både TV’et og afspilleren.
3) Indstil TV’et til startindstillingsprocessen.
`` Hvis afspilleren efterlades i stoptilstand i mere
end 5 minutter, uden at den bruges, vises en
pauseskærm på TV'et. Hvis afspilleren efterlades
med pauseskærm i mere end 25 minutter,
slukker den automatisk for strømmen.
Menunavigation
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
3
2
4
BONUS
1
2
3
4
REPEAT
REPEAT
FULL
Knappen HOME : Tryk for at gå til
startskærmen.
VIEW
A-B
SCREEN
Knappen RETURN : Gå tilbage til forrige menu.
Knapperne v (Enter) / RETNING :
Flyt markøren, eller vælg et element.
Aktiver det aktuelt valgte element.
Bekræft en indstilling.
Knappen EXIT : Tryk for at afslutte den
aktuelle menu.
1
Afsp. disk
Billeder
Videoer
Musik
2
7
Tom diskbakke
8
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Mere
Screen Mirroring
9
1
Vælger Videoer.
2
Vælger Musik.
3
Vælger Indstill..
4
Vælger Skift enhed.
5
Vælger Screen Mirroring.
6
Vælger Billeder.
7
Selects Afsp. disk.
8
Vælger programmer.
9
Vælg Flere programmer.
✎✎ BEMÆRKNINGER
Skift enhed
Indstill.
3
4
5
`` Mulighederne Videoer, Billeder og Musik
kræver, at du har anbragt en passende disk i
afspilleren, eller at der er sluttet en USB-flashenhed til afspilleren.
Følg nedenstående trin for at få adgang til
menuen Indstillinger og til undermenuerne:
1. Tryk på knappen POWER.
Menuen Hjem vises.
2. Tryk på knapperne ▲▼ ◄► or at vælge
Indstill., og tryk derefter på knappen v.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den
ønskede undermenu, og tryk derefter på
knappen s.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede element, og tryk derefter på
knappen s.
5. Tryk på knappen EXIT for at forlade
menuen.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt
af den valgte menu. Skærmmenuen i denne
afspiller kan evt. ændres efter opgradering af
softwareversionen.
Skærm
Du kan konfigurere forskellige skærmmuligheder,
som f.eks. TV-formatforhold, opløsning osv.
3D-indst.
Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med
3D-indhold i 3D-tilstand.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` or visse 3D-diske skal du for at stoppe en film
under 3D-afspilning trykke på 5 én gang.
Filmen stopper, og 3D-tilstanden bliver deaktiveret.
For at ændre en 3D-indstilling når du afspiller
en 3D-film, skal du trykke én gang på knappen
5. Menuen Blu-ray vises. Tryk på knappen
5 igen, og vælg derefter 3D-indstillinger i
menuen Blu-ray.
`` Afhængigt af indholdet og placeringen af
billedet på TV'ets skærm vises der muligvis
nogle lodrette sorte streger i venstre side, højre
side eller i begge sider.
Tv-bredformat
Alt efter hvilket TV du har, skal du muligvis
justere skærmstørrelseopsætningen.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Nogle formatforhold er muligvis ikke
tilgængelige. Det afhænger af disktypen.
`` Hvis du vælger et format og en mulighed, som
er forskellig(t) fra TV-skærmens billedformat,
kan billedet muligvis se forvrænget ud.
BD Wise (kun Samsung-TV’er)
BD Wise er Samsungs nyeste funktion til
sammenkobling.
Når du slutter en Samsung-afspiller og et
Samsung-TV med BD Wise til hinanden via
HDMI, og BD Wise findes både på afspilleren
og TV'et, udsender afspilleren video med
Blu-ray-diskens/DVD'ens videoopløsning og
rammehastighed.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Når BD Wise er tændt, sættes indstillingen
Opløsning automatisk til BD Wise som standard,
og BD Wise vises i menuen Opløsning.
`` Hvis afspilleren sluttes til en enhed, der ikke
understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD
Wise-funktionen.
`` For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte
menuen BD Wise på afspilleren og på TV'et til
Til.
Opløsning
• DVD-afspilning
Du kan indstille HDMI-videosignalets
udgangsopløsning til Auto, 1080p, 1080i,
720p eller 576p/480p. Tallet angiver antallet
af videolinjer pr. ramme. I'et og p'et indikerer
hhv. interlaced og progressiv scanning. Jo flere
linjer, desto bedre kvalitet.
Opløsning i forhold til udgangstilstanden
• Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/
digitalt indhold
Output
Indstillinger
BD Wise
Auto
1080p@60F
(Filmramme: Fra)
HDMI / tilsluttet
HDMI-tilstand
Blu-ray-disk
Opløsning på
Blu-ray-disk
E-indhold/
digitalt
indhold
1080p
Maks. opløsning Maks. opløsning
for TV-input
for TV-input
1080p@60F
1080p@60F
Filmramme :
Auto (24 bps)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
720p
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
720p
Output
HDMI / tilsluttet
HDMI-tilstand
Indstillinger
BD Wise
576i/480i
Auto
Maks. opløsning for TV-input
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
✎✎ BEMÆRKNINGER
1080p
720p
576p/480p
`` Hvis det TV, du sluttede til afspilleren, ikke
understøtter filmrammer eller den valgte
opløsning, vises meddelelsen "Hvis der ikke
vises billeder efter valg af 'Ja', så vent i 15
sekunder for at gå tilbage til forrige opløsning.
Vil du ændre opløsningen?". Hvis du vælger Ja,
bliver TV-skærmen sort i 15 sekunder, hvorefter
opløsningen automatisk går tilbage til den
forrige opløsning.
`` Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har
ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske
og derefter trykke på og holde knappen
@ på toppen af afspilleren inde i mindst 5
sekunder. Alle indstillingerne gendannes til
fabriksstandarden. Følg trinnene på forrige side
for at få adgang til hver funktion, og vælg den
skærmopsætning, som dit TV understøtter.
`` Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes
alle gemte bruger-BD-data.
`` Blu-ray-disken skal have funktionen til 24 billeder for
at kunne anvende tilstanden Filmramme (24 bps).
Filmramme (24 bps)
Indstiller du funktionen Filmramme (24 bps) til
Auto, kan du justere produktets HDMI-output
til 24 billeder pr. sekund for at få en forbedret
billedkvalitet.
Du kan kun nyde funktionen Filmramme
(24 bps) på et TV, der understøtter denne
billedhastighed.
Du kan kun vælge Filmramme, hvis afspilleren
har en opløsningstilstand med et HDMIoutput på 1080p.
HDMI-farveformat
Lader dig indstille farverumsformatet til HDMIoutput, så det passer til den tilsluttede enheds
kapacitet (TV, skærm osv.).
HDMI dybe farver
Med denne funktion kan du udsende video fra
HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver
muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en
større farvedybde.
Progressiv tilstand
Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du
ser DVD’er.
11
Lyd
Digitalt output
Lader dig vælge det digitale lydudgangsformat, der passer til dit TV eller til din AV-modtager. Se
tabellen til valg af digitalt output for yderligere oplysninger herunder.
Valg af digital udgang
Indstillinger
Tilslutning
PCM
Dolby Digital
PCM
Bitstream
(Ubehandlet)
HDMI
modtager
Koaksial
HDMI
modtager
Koaksial
HDMI-modtager
eller koaksial
Op til 7.1
kan
PCM 2 kan
PCM
PCM 2 kan
DTS genindkodet
Dolby Digital
DTS genindkodet
PCM 2 kan PCM 2 kan Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital Plus PCM 2 kan PCM 2 kan
Plus
Lydstream på
Blu-ray-disk
Lydstream
på DVD
Definition til
Blu-ray-disk
12
Bitstream
(DTS
Genindkodet)
Bitstream
(Dolby D
Genindkodet)
HDMIunderstøttet
AV-modtager
eller koaksial
Genindkodet
Dolby Digital *
Genindkodet
Dolby Digital *
Genindkodet
Dolby Digital *
Dolby Digital
DTS genindkodet
PCM 2 kan PCM 2 kan Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS genindkodet
DTS
PCM 2 kan PCM 2 kan
DTS
DTS
DTS genindkodet
Genindkodet
Dolby Digital *
DTS-HD Højopløsningslyd
PCM 2 kan PCM 2 kan
DTS-HD Højopløsningslyd
DTS
DTS genindkodet
Genindkodet
Dolby Digital *
DTS-HD
Master-lyd
PCM 2 kan PCM 2 kan
DTS-HD
Master-lyd
DTS
DTS genindkodet
PCM 2 kan
PCM 2 kan
Genindkodet
Dolby Digital *
Dolby TrueHD
PCM
Dolby Digital
DTS
Alle
PCM 2 kan PCM 2 kan
PCM 2 kan
PCM 2 kan PCM 2 kan
DTS
PCM 2 kan PCM 2 kan Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Udsender kun
Afkoder hovedindholds- hovedindholdslyd, så din AVmodtager kan afkode lydlyd og BONUSVIEWbitstream.
lydstream sammen
til PCM-lyd og tilføjer
Du kan ikke høre
navigationslydeffekter.
BONUSVIEW-lyd og
lydeffekter til navigering.
Dolby Digital
DTS
Genindkodet
Dolby Digital *
PCM 2 kan
Dolby Digital
DTS
Afkoder
Afkoder
hovedindholdslyd
hovedindholdslyd
og BONUSVIEWog BONUSVIEWlyd-stream sammen lyd-stream sammen
til PCM-lyd,
til PCM-lyd,
tilføjer lydeffekter
tilføjer lydeffekter
til navigering og
til navigering og
genkoder derefter
genkoder derefter
PCM-lyd til DTSPCM-lyd til Dolby
bitstream.
Digital-bitstream
** Hvis kildestream er 2 kan., anvendes
indstillingen "Dolby D Genindkodet" ikke.
Blu-ray-diske kan omfatte tre lyd-stream :
-- Hovedindholdslyd : Lydsporet til
hovedindholdete.
-- BONUSVIEW-audio : Et ekstra lydspor,
som f.eks. instruktørens eller skuespillernes
kommentarer.
-- Lydeffekter til navigation : Når du foretager
en menunavigationsvalg, lyder måske
en navigationslydsffekt. Lydeffekter til
navigation er forskellige på hver Blu-raydisk.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang,
ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj.
`` Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, TV) ikke er
kompatibel med komprimerede formater (Dolby
Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
`` Almindelige DVD’er har ikke BONUSVIEW-lyd
og lydeffekter til navigering.
`` Visse Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd
og lydeffekter til navigering.
`` Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes
lydsignaler som PCM uanset valg af Digital
Output (Digitalt output) (PCM eller Bitstream).
`` Hvis TV’et ikke er kompatibelt med
komprimerede flerkanals formater (Dolby
Digital, DTS), udsender denne afspiller muligvis
PCM 2 kanals downmikset lyd, også selv om
du har valgt Bitstream (enten Genindkodet eller
Ubehandlet) i opsætningsmenuen.
`` Hvis dit TV ikke er kompatibelt med PCMsamplinghastigheder på over 48 kHz, udsender
afspilleren muligvis 48 kHz nedsamplet PCMlyd, også selv om du har indstillet PCMnedsampling til Fra.
PCM-nedsampling
Du kan vælge at få 96 kHz PCM-signaler
nedsamplet til 48 kHz, inden de sendes til en
forstærker. Vælg Til, hvis din forstærker eller
modtager ikke er kompatibel med et 96 kHz
signal.
Dynamisk områdekontrol
Gør det muligt at anvende dynamisk
områdekontrol på Dolby Digital-, Dolby Digital
Plus- og Dolby TrueHD-lyd.
• Auto : Styrer automatisk det dynamiske
område for Dolby TrueHD-lyd baseret på
informationer i Dolby TrueHD-lydsporet.
Aktiverer også dynamisk områdekontrol for
Dolby Digital og Dolby Digital Plus.
• Fra : Komprimerer ikke det dynamiske
område, så du kan høre den originale lyd.
• Til : Aktiverer dynamisk områdekontrol for
alle tre Dolby-formater. Svage lyde gøres
kraftigere, og lydstyrken på kraftige lyde
reduceres.
Downmixing-tilstand
Du kan vælge en flerkanals downmixingmetode, der er kompatibel med dit
stereosystem. Du kan vælge, af afspilleren
skal downmixe til normal stereo eller til
surroundkompatibel stereo.
Netværk
For at starte opsætningen af
netværksforbindelsen for dit produkt, skal du
følge disse trin:
1. Tryk i hjemmemenuen på knapperne ▲▼
◄► for at vælge Indstil., og tryk derefter
på knappen v.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Netværk, og tryk derefter på knappen
v.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Netværksindstillinger, og tryk derefter
på knappen v.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Netværkstype, og tryk derefter på
knappen v.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge
Kabel eller Trådløst, og tryk derefter på
knappen v.
6. Gå til næste afsnit.
Konfiguration af din
netværksforbindelse
Kontakt din internetleverandør for at få at vide,
om din IP-adresse er statisk eller dynamisk,
før du begynder. Hvis den er dynamisk, og
du har et trådløst eller et kablet netværk,
anbefaler vi, at du bruger de automatiske
konfigurationsprocedurer, der er beskrevet
herunder.
Hvis du slutter til et kablet netværk : Slut
afspilleren til din router med et LAN-kabel,
inden du starter konfigurationsproceduren.
Hvis du slutter til et trådløst netværk : Frakobl
alle kablede netværksforbindelser, inden du
starter.
Følg følgende trin for at konfigurere din
netværksforbindelse:
Kablet netværk
ĞĞ
Kablet - automatisk
1. På startskærmen : Vælg Indstill., og tryk
derefter på knappen v.
2. Vælg Netværk, og tryk på knappen v.
3. Vælg Netværksindstillinger, og tryk på
knappen v.
4. Vælg Kabel på skærmen
Netværksindstillinger, og tryk derefter på
knappen v.
5. Vælg knappen Tilslut, og tryk derefter
på knappen v. Produktet detekterer
den kablede forbindelse, kontrollerer
netværksforbindelsen og opretter derefter
forbindelse til netværket.
ĞĞ
Kabel - manuel
Hvis du har en statisk IP-adresse eller den
automatiske procedure ikke virker, skal du
indstille værdierne for netværksindstillingerne
manuelt.
Følg trin 1 og 2 i Kablet - automatisk, og følg
disse trin:
1. Vælg Netværksstatus. Afspilleren søger
efter et netværk og viser fejlmeddelelsen
for tilslutningen.
2. Nederst på skærmen : Vælg IP-indstil.,
og tryk derefter på knappen v.
Skærmen IP-indstil. vises.
3. Vælg feltet med IP-indstillinger, og tryk på
knappen v.
4. Vælg Indtast manuelt i feltet med IPindstillinger, og tryk på knappen v.
5. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. IPadresse), og tryk derefter på knappen v.
Brug talknapperne på fjernbetjeningen for
at indtaste tal, der gælder for værdien.
Brug knapperne ◄► på fjernbetjeningen
til at flytte fra indtastningsfelt til
indtastningsfelt inden for en værdi. Når du
er færdig med en værdi, skal du trykke på
knappen v.
6. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til
en anden værdi, og indtast derefter tallene
for den pågældende værdi ved at følge
anvisningerne under trin 5.
ĞĞ
Trådløst - automatisk
1. På startskærmen : Vælg Indstill., og tryk
derefter på knappen v.
2. Vælg Netværk, og tryk på knappen v.
3. Vælg Netværksindstillinger, og tryk på
knappen v.
4. Vælg Trådløst på skærmen
Netværksindstillinger, og tryk derefter på
knappen v. Afspilleren søger efter og viser
derefter en liste med tilgængelige netværk.
Netværksindstillinger
7. Gental trin 5 og 6, indtil du har udfyldt
alle værdier.
Vælg din netværkstype.
Netværkstype
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Du kan få disse netværksværdier fra din
internetudbyder.
Trådløst
Trådløst netværk
Tilføj netværk
WPS(PBC)
Du kan ikke slutte dit/din Bluray-afspiller til internettet.
Vælg, hvilket trådløst netværk
der skal anvendes.
Søg
8. Når du er færdig med at indtaste
alle værdierne, og derefter trykke på
knappen RETURN eller EXIT. Afspilleren
kontrollerer netværksforbindelsen og
opretter derefter forbindelse til netværket.
5. Vælg det ønskede netværk, og tryk
derefter på knappen v.
Du kan konfigurere en trådløs
netværkforbindelse på fire forskellige måder:
-- Trådløst - automatisk
-- Trådløst - manuelt
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Når du konfigurerer den trådløse
netværksforbindelse, frakobles alle trådløse
enheder, der aktuelt er tilsluttet via afspilleren
eller, hvis relevant, afspillerens aktuelle
kablede forbindelse.
7. Når du er færdig : Vælg Udført, og tryk
derefter på knappen v. Afspilleren
kontrollerer netværksforbindelsen og
opretter derefter forbindelse til netværket.
Trådløst netværk
m Flyt " Vælg ' Retur
6. ndtast på skærmbilledet Sikkerhed
netværkets sikkerhedskode eller pass
phrase ("adgangsudtryk").
Indtast tallene direkte med talknapperne
på fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved
at vælge et bogstav med pileknapperne,
og tryk derefter på knappen v.
8. Vælg OK, når godkendelsne er udført, og
tryk derefter på knappen v.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Du bør kunne finde din sikkerhedskode eller
"pass phrase" på de opsætningsbilleder, du
anvendte, da du indstillede din router eller dit
modem.
13
ĞĞ
Trådløst - manuelt
Hvis du har en statisk IP-adresse eller den
automatiske procedure ikke virker, skal du
indstille værdierne for netværksindstillingerne
manuelt.
1. Følg anvisningerne under Trådløst automatisk under trin 5.
2. Afspilleren søger efter et netværk og viser
fejlmeddelelsen for tilslutningen.
3. Nederst på skærmen : Vælg IP-indstil.,
og tryk derefter på knappen v.
Skærmen IP-indstil. vises.
4. Vælg feltet med IP-indstillinger, og tryk på
knappen v.
5. Vælg Indtast manuelt i feltet med IPindstillinger, og tryk på knappen v.
6. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. IPadresse), og tryk derefter på knappen v.
Brug talknapperne på fjernbetjeningen til
at indtaste tallene, der gælder for værdien.
Brug knapperne ◄► på fjernbetjeningen til
at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt
inden for en værdi. Når du er færdig med
en værdi, skal du trykke på knappen v.
7. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til
en anden værdi, og indtast derefter tallene
for den pågældende værdi ved at følge
anvisningerne under trin 6.
8. Gental trin 6 og 7, indtil du har udfyldt alle
værdier.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Du kan få disse netværksværdier fra din
internetudbyder.
9. Når du er færdig : og tryk derefter
på knappen RETURN eller EXIT.
Skærmbilledet Sikkerhed vises.
14
10.Indtast på skærmbilledet Sikkerhed
netværkets sikkerhedskode eller pass
phrase ("adgangsudtryk"). Indtast
tallene direkte med talknapperne på
fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved
at vælge et bogstav med knapperne
▲▼◄►, og tryk derefter på knappen v.
11.Når du er færdig : Vælg Udført på skærmens
højre side, og tryk på knappen v.
Afspilleren kontrollerer
netværksforbindelsen og opretter derefter
forbindelse til netværket.
12.Vælg OK, når afspilleren har kontrolleret
netværket, og tryk derefter på knappen
v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. På startskærmen : Vælg Indstill., og tryk
derefter på knappen v.
ĞĞ
WPS(PIN)
Før du begynder, skal du åbne routerens
indstillingsmenu på din PC og gå til
skærmbilledet med indtastningsfeltet WPS
PIN.
1. På startskærmen : Vælg Indstill., og tryk
derefter på knappen v.
2. Vælg Netværk, og tryk på knappen v.
3. Vælg Netværksindstillinger, og tryk på
knappen v.
4. Vælg Trådløst på skærmen
Netværksindstillinger, og tryk derefter på
knappen v.
Afspilleren søger efter og viser derefter en
liste med tilgængelige netværk.
5. Vælg det ønskede netværk, og tryk
derefter på knappen ►.
2. Vælg Netværk, og tryk på knappen v.
6. Vælg WPS(PIN), og tryk derefter på
knappen v. Pop-up'en PIN-kode vises.
4. Vælg Trådløst på skærmen
Netværksindstillinger, og tryk derefter på
knappen v.
✎✎ BEMÆRKNINGER
3. Vælg Netværksindstillinger, og tryk på
knappen v.
5. Tryk på knappen ▲▼ på fjernbetjeningen,
og tryk derefter på knappen ◄► for at
vælge WPS(PBC).
6. Tryk på knappen v på fjernbetjeningen.
Meddelelsen "Tryk på knappen PBC"
vises.
7. Tryk på knappen WPS(PBC) på din router
inden for to minutter. Din afspiller henter
automatisk alle nødvendige værdier til
netværksindstillingen og slutter til dit
netværk.
Skærmbilledet Netværksstatus vises.
Afspilleren tilsluttes netværket, efter
at netværksforbindelsen er blevet
kontrolleret.
7. Indtast PIN-koden i indtastningsfeltet
WPS PIN i routerens opsætningsbillede,
og gem skærmbilledet.
`` Kontakt routerens fabrikant for at få en
forklaring om, hvordan du får adgang til
routerens opsætningsbillder, eller læs routerens
brugervejledning.
`` Ved WPS-tilslutning skal du indstille din
trådløse routers sikkerhedskryptering til AES.
WEP-sikkerhedskrypteringen understøtter ikke
en WPS-tilslutning.
Netværkstest
Brug dette menuelement til at tjekke, om din
netværksforbindelse fungerer eller ej.
Netværksstatus
Bruges til at tjekke, om der er oprettet
forbindelse til netværket og internettet.
Wi-Fi Direct
Med funktionen Wi-Fi Direct kan du slutte WiFi Direct-enheder til afspilleren og hinanden,
der bruger et peer-to-peer-netværk, uden en
trådløs router.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Visse Wi-Fi Direct-enheder understøtter
muligvis ikke funktionen AllShare, hvis
forbindelsen er oprettet via Wi-Fi Direct.
I så tilfælde anbefaler vi at ændre
netværksforbindelsesmetoden mellem
enhederne.
`` Bluetooth-transmissioner kan skabe interferens
i Wi-Fi Direct-signalet. Før du tager Wi-Fi
Direct-funktionen i brug, anbefaler vi kraftigt,
at du slukker for Bluetooth-funktionen på alle
aktive mobile enheder.
1. Tænd for Wi-Fi Direct-enheden, og aktiver
dens Wi-Fi Direct-funktion.
2. På startskærmen : Vælg Indstill., og tryk
derefter på knappen v.
3. Vælg Netværk, og tryk på knappen v.
4. Vælg Wi-Fi Direct, og tryk derefter på
knappen v.
Wi-Fi Direct-enhederne, du kan tilslutte,
vises.
5. Du har tre måder til færdiggørelse af WiFi-forbindelsen:
• Gennem Wi-Fi-enheden.
• Gennem afspilleren med PBC
• Gennem afspilleren med en PIN-kode.
Hver enkelt er omtalt herunder.
Gennem Wi-Fi-enheden
1. Følg på Wi-Fi-enheden dens procedure
for tilslutning til en anden Wi-Fi Directenhed. Se brugervejledningen til enheden
for instruktioner.
2. Når du har udført proceduren, bør du se
en pop-up på din TV-skærm, der oplyser,
at en enhed, der understøtter Wi-Fi Direct,
har anmodet om at oprette forbindelse.
Vælg OK, og tryk derefter på knappen
v for at acceptere.
3. Pop-up'en Tilslutter vises, efterfulgt af
pop-up'en Tilsluttet. Når den lukkes, bør
du kunne se enheden vist som tilsluttet på
Wi-Fi Direct-skærmen.
Gennem afspilleren med PBC
1. Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte
til denne afspiller, og tryk derefter på
knappen v. Pop-up'en PBC/PIN vises.
2. Vælg PBC, og tryk derefter på knappen
v. Pop-up'en PBC vises.
3. Tryk på knappen PBC på Wi-Fi Directenheden i løbet af 2 minutter.
4. Pop-up'en Tilslutter vises, efterfulgt af
pop-up'en Tilsluttet. Når den lukkes, bør
du kunne se enheden vist som tilsluttet på
Wi-Fi Direct-skærmen.
Gennem afspilleren med en PIN-kode
1. Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte
til denne afspiller, og tryk derefter på
knappen v. Pop-up'en PBC/PIN vises.
2. Vælg PIN, og tryk derefter på knappen
v. Pop-up'en PIN-kode vises.
3. Noter PIN-koden i pop-up'en, og indtast
den i det relevante felt i den Wi-Fi Directenhed, du vil tilslutte.
4. Pop-up'en Tilslutter vises, efterfulgt af
pop-up'en Tilsluttet. Når den lukkes, bør
du kunne se enheden vist som tilsluttet på
Wi-Fi Direct-skærmen.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Den kablede eller trådløse netværksforbindelse
bliver frakoblet, når du bruger Wi-Fi Directfunktionen.
`` Tekstfiler, såsom filer med udvidelsen .TXT eller
.DOC, vises ikke, når du bruger Wi-Fi Directfunktionen.
Screen Mirroring
Med funktionen Screen Mirroring kan du vise
skærmen på din smartphone eller Androidtablet på det TV, du har sluttet til Blu-rayafspilleren.
1. Tryk i hjemmemenuen på knapperne ▲▼
◄► for at vælge Screen Mirroring, og
tryk derefter på knappen v. Pop opvinduet Screen Mirroring vises.
2. Start AllShare Cast på din enhed.
3. Find navnet på din Blu-ray-afspiller på
listen over tilgængelige enheder på din
enhed, og marker det.
4. TV'et viser en PIN-kode. Indtast PINkoden i din enhed.
5. TV'et viser en tilslutningsmeddelelse (f.eks.
Tilslutter Android_92gb osv.) og viser
derefter den tilsluttede meddelelse.
6. I løbet af et øjeblik vises skærmbilledet af
din enhed på TV-skærmen.
7. For at stoppe Screen Mirroring skal du
trykke på knappen EXIT eller RETURN på
fjernbetjeningen eller deaktivere funktionen
Screen Mirroring på din smartphone.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Du kan oprette forbindelse til en enhed,
der understøtter AllShare Cast. Bemærk,
at forbindelse til en sådan enhed ikke
nødvendigvis er fuldt understøttet. Det
afhænger af producenten. For flere
informationer om understøttelse af mobil
tilslutning skal du se producentens websted.
`` Når du bruger funktionen Screen Mirroring, kan
der forekomme videohakkeri eller lydudfald,
afhængigt af dine omgivelser.
`` Bluetooth-overførsler kan forstyrre signalet til
Screen Mirroring. Inden du bruger funktionen
Screen Mirroring, anbefaler vi kraftigt, at
du deaktiverer Bluetooth-funktionen på din
smartphone eller smartenhed (tablet mv.).
Enhedsnavn
Med funktionen Enhedsnavn kan du ændre
afspillerens navn ved at vælge fra listen med
enhedsnavn.
BD-Live-internet forbindelse
Vælg eller fravælg denne indstilling for at
tillade eller ikke tillade en internetforbindelse,
når du bruger BD-LIVE-tjenesten.
• Tillad (alle) : Internetforbindelsen vil blive
tilladt til alt BD-LIVE-indhold.
• Tillad (kun gyldig) : Internetforbindelsen
vil kun blive tilladt til BD-LIVE-indhold, der
indeholder et gyldigt certifikat.
• Forbyd : Ingen internetforbindelse vil blive
tilladt til noget BD-LIVE-indhold.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Hvad er et gyldigt certifikat?
Når afspilleren bruger BD-LIVE til at sende
diskdatene og anmodning til serveren om at
certificere disken, bruger serveren de overførte
data til at tjekke, om disken er gyldig, og
sender certifikatet tilbage til afspilleren.
`` Internetforbindelsen kan have begrænsninger,
mens du anvender BD-LIVE-indhold.
Brug af BD-LIVE™
Når afspilleren er sluttet til netværket, kan du glæde
dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold med
en BD-LIVE-kompatibel disk.
1. Sæt en USB-hukommelse i USB-stikket
på afspillerens forside, og kontrollér
derefter den resterende hukommelse.
Hukommelsesenheden skal have mindst
1 GB ledig plads for at kunne rumme BDLIVE-tjenesterne.
2. Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BDLIVE.
3. Vælg et punkt blandt forskelligt BD-LIVEtjenesteindhold, der stilles til rådighed af
diskproducenten.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Den måde, du bruger BD-LIVE og det
tilbudte indhold på, kan variere, afhængigt af
diskproducenten.
15
AllShare-funktionen
Med AllShare kan du afspille musik-, videoog billedfiler, som ligger på din PC eller NAS
på afspilleren. For at bruge AllShare med din
afspiller skal du slutte afspilleren til dit netværk
(Se side 13~16).
For at bruge AllShare med din PC skal du
installere AllShare-software på din PC.
Hvis du har en NAS, kan du bruge AllShare
uden nogen ekstra software.
Hurtig start
Du kan hurtigt tænde for strømmen ved at
reducere starttiden.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Hvis denne funktion er indstillet til Til, forøges
strømforbruget.
Anynet+ (HDMI-CEC)
3. På næste skærm: Klik på Hent downloads
under menuen Downloads.
Anynet+ er en praktisk funktion, der gør det
muligt at kæde betjening til andre Samsungafspillere med funktionen Anynet+.
For at anvende denne funktion skal du slutte
denne afspiller til et Anynet+ Samsung-TV med
et HDMI-kabel. Med Anynet+ aktiveret kan du
betjene denne afspiller med fjernbetjeningen
til et Samsung-TV og starte diskafspilning blot
ved at trykke på knappen AFSPIL (
) på
TV’ets fjernbetjening. For flere informationer
skal du se TV’ets brugervejledning.
5. Klik på ikonet under linjen DLNA under Fil
for at starte downloaden.
`` Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMIkablet ikke understøtter CEC.
Sådan downloades AllShare-software
1. Gå til Samsung.com
2. Klik på Support, indtast din afspillers
produktnummer i det felt, der vises, og
klik derefter på Produkt.
4. Klik på Software på næste side.
System
Startindstilling
Ved at bruge funktionen Startindstillinger kan
du ændre sproget, netværksindstillinger mv.
For flere informationer om startfunktionen skal
du se afsnittet om startfunktionen i denne
brugervejledning (side 10).
16
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Hvis dit Samsung-TV er forsynet med Anynet+
logoet, understøtter det funktionen Anynet+.
`` Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke.
Det afhænger af dit TV. Se i brugervejledningen
til dit TV.
`` Hvis du har aktiveret Anynet+, når du tænder for
produktet, så frakobl og gentilslut strømkablet,
produktet tændes automatisk for at genetablere
Anynet+ forbindelsen. Efter ca. 15 sekunder
slukkes den igen automatisk.
`` Nogle Samsung TV’er vil, når de er sluttet til
dette produkt med funktionen Anynet+, når
du tænder for dem, vise en advarsels-pop opmeddelelse, der oplyser, at der ikke er fundet
nogen forbindelse. Men alligevel er Anynet+
forbindelsen etableret korrekt og er klar til
anvendelse.
BD-datastyring
Lader dig styre det indhentede indhold, som
du fik adgang til gennem en Blu-ray-disk, der
understøtter BD-LIVE-tjenesten, og som er
lagret på et flash-drev.
Du kan kontrollere enhedsinformationerne,
inkl. lagringsstørrelse, slette BD Data eller
ændre flashhukommelsesenheden.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` I ekstern hukommelsestilstand standses
diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USBenheden under afspilningen.
`` Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32og NTFS-filsystemerne. Vi anbefaler, at du
anvender USB-enheder, der understøtter USB
2.0-protokollen med en læse/skrivehastighed
på mindst 4 MB/sek.
`` Funktionen Genoptag afspilning fungerer
muligvis ikke, når du har formateret
lagringsenheden.
`` Den samlede størrelse af BD-datastyring kan
variere, afhængigt af betingelserne.
DivX® Video på kommando
Vis DivX® VOD-registreringskoderne for at
købe og afspille af DivX® VOD-indhold.
Sprog
Du kan vælge det sprog, du foretrækker til
Skærmmenu, diskmenuen, lyd og undertekst.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Det valgte sprog vises kun, hvis disken
understøtter det.
Sikkerhed
Når du anvender denne funktion første gang,
vises skærmbilledet PIN-kode. Indtast\
standard-PIN-koden - 0000 - med taltasterne.
For at ændre PIN-koden skal du bruge
funktionen Skift PIN-kode (side 17). Hver gang
du herefter går til sikkerhedsindstillingerne,
skal du indtaste denne firecifrede PIN-kode.
Hvis du ikke ændrer PIN-koden, skal du
fortsætte med at bruge standard PIN-koden.
BD-spærringsniveau
Forhindrer afspilning af Blu-ray-diske med
bestemte aldersniveauer, medmindre den
firecifrede PIN-kode indtastes.
DVD-spærringsniveau
Denne funktion virker sammen med DVD-diske,
som er blevet tildelt et aldersniveau eller et tal,
der angiver indholdets modenhedsniveau. Disse
tal hjælper dig med at styre de DVD-diske, som
familien må se.
Vælg det spærringsniveau, du vil indstille. Hvis
du f.eks. vælger niveau 6, kan diske over 6 –
niveau 7 og 8 – ikke afspilles.
Et højere tal angiver et mere voksent indhold. Når
funktionen DVD-spærringsniveau er aktiveret,
skal du indtaste den 4-cifrede PIN-kode for at
afspille diske med spærringsniveauer.
Skift PIN
Skift den 4-cifrede adgangskode, der
anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.
Følg disse trin for at skifte PIN-koden:
1. Vælg Skift PIN, og tryk derefter på
knappen s. Skærmbilledet Indtast
gammel PIN-kode vises.
2. Indtast den gamle PIN-kode. Hvis du
aldrig har ændret PIN-koden, skal du
indtaste standard-PIN-koden: 0000.
Skærmbilledet Indtast ny PIN-kode vises.
3. Indtast den nye PIN-kode i felterne Indtast
ny PIN-kode.
4. Indtast igen den nye PIN-kode i felterne
Indtast ny PIN-kode. Meddelelsen
"Ændring af PIN udført." vises.
5. Tryk på knappen s.
Hvis du glemmer din adgangskode
1. Fjern alle diske.
2. Tryk på og hold knappen @ på toppanelet
nede i mindst 5 sekunder. Alle indstillinger
vender tilbage til fabriksindstillingerne.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes
alle de brugerdata, der er gemt i BD-data.
Generelt
Tidszone
Lader dig angive tidszonen, der gælder for dit
område.
Support
Softwareopgradering
Med menuen Softwareopgradering kan du
opgradere afspillerens software til forbedring
af ydeevnen eller til ekstra tjenester.
Online
Følg disse trin for at opgradere Online:
1. Gå til Indstill. > Support >
Softwareopgradering i afspillerens menu.
2. Vælg Online, og tryk derefter på knappen
s. Meddelelsen Opretter forbindelse til
server vises.
3. Der vises en pop op-meddelelse, hvis der
findes en opdatering.
4. Hvis du vælger Ja, slukker afspilleren
automatisk inden genstart. (Sluk aldrig for
afspilleren under en opgradering.)
5. Når opdateringen er færdig, slukkes
afspilleren automatisk.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Opgraderingen er fuldført, når afspilleren
slukkes og tændes igen af sig selv.
`` Sluk aldrig manuelt for afspilleren under
opdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics har ikke noget juridisk
ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der skyldes
en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres
uopmærksomhed under softwareopgradering.
`` Der må ikke være lagt en disk i produktet, når
du opgraderer softwaren med Online.
Via USB
Følg disse trin for at opgradere via USB:
1. Besøg www.samsung.com/bluraysupport.
2. Download zip-filen med den nyeste USBsoftwareopgradering på din computer.
3. Udpak zip-filen på computeren. Der bør
nu være en enkelt RUF-fil med samme
navn som zip-filen.
4. Kopiér RUF-filen et USB-flashdrev.
5. Sørg for, at der ikke er nogen disk i
afspilleren, og indsæt derefter USBflashdrevet i afspillerens USB-port.
6. Gå til Indstill. > Support >
Softwareopgradering i afspillerens menu.
7. Vælg Via USB.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Der må ikke være lagt en disk i produktet,
når du opgraderer softwaren med USBværtsstikket.
`` Når systemopgraderingen er udført, kan
du kontrollere softwaredetaljerne i menuen
Softwareopgradering.
`` Afspilleren må ikke slukkes under
softwareopgraderingen. Det kan bevirke, at
afspilleren ikke fungerer korrekt.
`` Softwareopgraderinger med USB-værtsstik må
kun udføres med en USB-flashhukommelse.
Med. om auto opgradering
Hvis du har sluttet afspilleren til dit netværk,
og derefter aktiverer Automatisk meddelelse
om opgradering, underretter afspilleren dig
automatisk, når der er en ny softwareversion
tilgængelig til afspilleren.
For at aktivere Automatisk meddelelse om
opgradering skal du følge disse trin :
1. Vælg Med. om auto opgradering, og tryk
derefter på knappen s.
2. Brug knapperne ▲▼ for at vælge Til, og
tryk derefter på knappen s.
If there is a new software version available,
the player notifies you with a popup message.
1. For at opgradere firmwaren skal du vælge
Ja i pop op’pen. Afspilleren slukkes
automatisk, genstarter derefter og
begynder at downloade. (Sluk aldrig for
afspilleren under en opgradering.)
2. Der vises en status-pop op for
opdateringen.
3. Når opdateringen er færdig, slukkes
afspilleren automatisk.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Opgraderingen er fuldført, når afspilleren
slukkes og tændes igen af sig selv.
`` Sluk aldrig manuelt for afspilleren under
opdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics har ikke noget juridisk
ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der skyldes
en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres
uopmærksomhed under softwareopgradering.
Kontakt Samsung
Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til
afspilleren.
Vilkår for serviceaftale
Du kan se den generelle fraskrivelse
vedrørende tredjepartsindhold og -tjenester.
Nulst.
Sætter alle indstillinger tilbage til
fabriksindstillingerne med undtagelse af
netværksindstillingerne.
17
Media Play
Afsp. disk
Afspilning af en kommercielt
optaget disk
1. Tryk på knappen 8 for at åbne
diskbakken.
2. Anbring forsigtigt en disk i diskbakken
med mærkatsiden opad.
3. Tryk på knappen 8 for at lukke
diskbakken. Afspilningen starter automatisk.
Afspilning af filer på en USB-enhed
Der er to metoder, du kan anvende, for at
afspille eller vise multimediefiler, der findes på
en USB-enhed, gennem din afspiller.
Metode 1
1. Tænd for afspilleren.
2. Slut USB-enheden til USB-porten på
afspillerens forside. Pop-up'en Ny enh
tilsl. vises.
Afsp. disk
Billeder
Billeder
Tom diskbakke
Ny enh tilsl.
Videoer
Musik
123
Videoer
Musik
> Flyt " Indtast ' Retur
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Mere
✎✎ BEMÆRKNINGER
Screen Mirroring
Skift enhed
Indstill.
`` Hvis pop-up'en ikke vises : Gå til metode 2.
18
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge Billeder,
Videoer, eller Musik, og tryk derefter
på knappen v. Skærmbilledet Fotos,
videoer og musik vises og viser enhedens
indhold. Afhængigt af, hvorledes indholdet
er arrangeret, vil du se alle mapper,
individuelle filer eller begge.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Selv om afspilleren viser mapper til alle
indholdstyper, vises kun filer af den
indholdstype, du valgte under trin 3. Hvis du
for eksempel valgte musik, kan du kun se
musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at
gå tilbage til skærmbilledet Fotos, videoer og
musik og gå til trin 3 under metode 2 som
angivet nedenfor.
4. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄►
til at vælge en mappe, og tryk derefter på
knappen v.
5. Vælg en fil, du vil vise eller afspille, og tryk
derefter på knappen v.
6. Tryk på knappen RETURN for at forlade
en mappe eller knappen EXIT vende
tilbage til startskærmen.
7. Gå til side 19~21 for instruktioner, der
forklarer, hvordan du styrer afspilning af
videoer, musik og billeder på en USBenhed.
Metode 2
1. Tænd for afspilleren.
2. Slut USB-enheden til USB-porten på
afspillerens forside. Vælg Skift enhed, og
tryk derefter på knappen ▲▼ for at vælge
USB. Tryk på knappen v.
Billeder
Skift enhed
Videoer
Musik
Ingen disk
123
Tom diskbakke
App 1
App 2
App 3
a
App 4
App 5
Mere
Luk
Screen Mirroring Skift enhed
Indstill.
3. Brug knapperne ▲▼ ◄► til at vælge
Billeder, Videoer eller Musik på
startskærmen, og tryk derefter på
knappen v. Skærmbilledet Fotos,
videoer og musik vises og viser enhedens
indhold. Afhængigt af, hvorledes indholdet
er arrangeret, vil du se alle mapper,
individuelle filer eller begge.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Selv om afspilleren viser mapper til alle
indholdstyper, vises kun filer af den
indholdstype, du valgte under trin 3. Hvis du
for eksempel valgte musik, kan du kun se
musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at
gå tilbage til skærmbilledet Fotos, videoer og
musik og gentage trin 3.
4. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄►
til at vælge en mappe, og tryk derefter på
knappen v.
5. Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en
fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter
på knappen v.
6. Tryk på knappen RETURN for at forlade
en mappe eller knappen EXIT vende
tilbage til startskærmen.
7. Gå til side 19~21 for instruktioner, der
forklarer, hvordan du styrer afspilning af
videoer, musik og billeder på en USBenhed.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Hvis du isætter en disk, når du afspiller
fra USB-enhed, skifter enhedstilstanden
automatisk til "Disk".
Afspilning af en disk med indhold
optaget af brugeren
Du kan afspille multimediefiler, du har gemt på
Blu-ray-, DVD- eller CD-diske.
1. Læg en brugerfremstillet disk i diskbakken
med diskmærkaten vendende opad, og
luk derefter bakken.
2. Brug knapperne ◄► for at vælge den
type indhold, du vil vise eller afspille Billeder, Videoer, eller Musik - og tryk
derefter på knappen v.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Selv om afspilleren viser mapper til alle
indholdstyper, vises kun filer af den
indholdstype, du valgte under trin 2. Hvis du
for eksempel valgte musik, kan du kun se
musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at
gå tilbage til skærmbilledet Fotos, videoer og
musik og gentage trin 2.
3. Der vises et skærmbillede med en liste
over diskens indhold. Afhængigt af,
hvordan indholdet er arrangeret, får du
enten vist mapper, de enkelte filer eller
begge.
4. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄►
for at vælge en mappe, og tryk derefter
på knappen v.
5. Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en
fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter
på knappen v.
6. Tryk på knappen RETURN en eller flere
gange for at afslutte den aktuelle skærm,
afslutte en mappe eller vende tilbage til
skærmen Hjem.
Tryk på knappen EXIT for at gå til
skærmen Hjem.
7. Gå til side 19~21 for instruktioner, der
forklarer, hvordan du styrer afspilning af
videoer, musik og billeder på en disk.
Afspilning af indhold på din PC
eller AllShare-enhed gennem Bluray-diskafspilleren
PC
Blu-ray-diskafspiller
Afspil pc-filer
AllShare-tilslutning
1. Slut Blu-ray-diskafspilleren, din pc og/
eller din Allshare-kompatible enhed til det
samme trådløse netværk.
2. Følg anvisningerne i installations/
instruktionsvejledningen til Allshare for at
indstille enheder og filer til afspilning eller
visning.
3. Vælg Skift enhed på afspillerens
startskærm, og tryk derefter på knappen
v. På listen over Allshare-tilsluttede
enheder, som vises: Vælg din PC eller en
anden Allshare-kompatibel enhed, og tryk
derefter på knappen v.
4. Brug knapperne ◄► for at vælge den
type indhold, du vil vise eller afspille Billeder, Videoer, eller Musik - og tryk
derefter på knappen v.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Selv om afspilleren viser mapper til alle
indholdstyper, vises kun filer af den
indholdstype, du valgte under trin 4. Hvis du
for eksempel valgte musik, kan du kun se
musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at
gå tilbage til skærmbilledet Fotos, videoer og
musik og gentage trin 4.
5. Der vises et skærmbillede med en liste
over diskens indhold. Afhængigt af,
hvordan indholdet er arrangeret, får du
enten vist mapper, de enkelte filer eller
begge.
6. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◄►
for at vælge en mappe, og tryk derefter
på knappen v.
7. Brug knapperne ▲▼◄► til at vælge en
fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter
på knappen v.
8. Tryk på knappen RETURN en eller flere
gange for at afslutte den aktuelle skærm,
afslutte en mappe eller vende tilbage til
skærmen Hjem.
Tryk på knappen EXIT for at gå til
skærmen Hjem.
9. Gå til side 19~21 for instruktioner, der
forklarer, hvordan du styrer afspilning af
videoer, musik og billeder på en disk.
Styring af videoafspilning
Du kan styre afspilningen af videofiler, der
findes på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en
USB-enhed eller din computer. Afhængigt af
mediet kan det være, at nogle af de funktioner,
der er beskrevet i denne vejledning, ikke er
tilgængelige.
Under afspilning af Blu-ray/DVD-diske fungerer
denne knap ikke.
Knapper på fjernbetjeningen til
videoafspilning
2
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Afspilningsknapper
Afspilleren afspiller ikke lyd under søgning,
langsom visning eller trintilstand.
• Tryk på knappen 6 for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
knappen 5
knappen 7
pop-up-menuen og titellisten
Knappen DISC
MENU
Knappen TITLE
MENU
1
knappen 6
Brug af diskmenuen, titelmenuen,
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Starter afspilning.
Stopper afspilning.
Sætter afspilningen på pause.
Hurtig
afspilning
Tryk på knappen 3 eller 4
under afspilning.
Hver gang du trykker på
knappen 3 eller 4, ændres
afspilningshastigheden.
Afspilning i
slowmotion
Tryk i pausetilstand på knappen
4.
Hver gang du trykker på knappen
4, ændres afspilningshastigheden.
Trinvis
afspilning
Tryk i pausetilstand på knappen
7.
Hver gang du trykker på knappen
7, vises et nyt billede.
Tryk på knappen 1 eller 2
under afspilning.
Skip kapitel/filHver gang du trykker på knappen
afspilning
1 eller 2, flytter disken til
forrige eller næste kapitel eller fil.
Tryk under afspilning på denne knap
for at starte diskmenufunktionen.
Tryk under afspilning på denne knap
for at starte titelmenufunktionen.
Tryk under afspilning på denne
Knappen POPUP
knap for at starte pop-upMENU
menufunktionen.
Styring af musikafspilning
Du kan styre afspilningen af musik, der findes
på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en USBenhed eller din computer.
Knapper på fjernbetjeningen til
musikafspilning
1
4
2
3
1
2
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
TALKNAPPERNE (kun lyd-CD (CD-DA)) :
Under afspilning fra afspilningslisten kan du
trykke på det ønskede nummer.
Det valgte nummer afspilles.
Spr. over : Tryk under afspilning på knappen
1 eller 2 for at flytte til forrige eller
næste side af afspilningslisten.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
19
3
4
5
6
Knappen 5 : Stopper et nummer.
Hurtig afspilning (kun lyd-cd (CD-DA))
Tryk på knappen 3 eller 4 under
afspilning.
Hver gang du trykker på knappen 3 eller
4, ændres afspilningshastigheden.
Afsp. liste
1/6
Værktøj
TRACK 001
Gentag-tilstand
? Fra \05:57
Rip TRACK 002
04:27
> Flyt < Juster ' Retur
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
" Pause c Vælg
03:35
Værktøj ' Retur
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge
Spor, Alle, Bland eller Fra.
3. Tryk på knappen s.
Fra
(
) Spor
20
) Alle
)Bland
1/2 Side
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
02:38
02:38
Sange afspilles i den
rækkefølge, de blev optaget i.
Den aktuelle sang gentages.
Alle sange gentages.
Bland afspiller sange i tilfældig
rækkefølge.
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
Knappen 6 : Afspiller det aktuelt valgte
nummer.
TRACK 001
(
Musik
TRACK 003
1. Tryk på knappen TOOLS under afspilning
af en afspilningsliste.
(
1. Tryk på knappen 5 eller RETURN for at
flytte til musiklisten.
Skærmbilledet Musikliste vises.
Pause : Holder pause i et nummer.
Gentag en lyd-CD (CD-DA)/MP3)
Afspilningsliste
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
02:38
02:38
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
CD
a Skift enhed
c Vælg
Værktøj ( ) Gå til s. ' Retur
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at flytte
til et ønsket nummer, og tryk derefter på
den GUL (C) knap. Der vises et mærke
på sporet. Gentag denne procedure for at
vælge flere spor.
3. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal
du gå til nummeret og derefter trykke på
den GUL (C) knap igen.
Markeringen ved nummeret annulleres.
4. Tryk på knappen s, når du er færdig. De
spor, du valgte, vises i skærmens højre
side. Afspilleren spiller det første spor.
5. For at ændre afspilningslisten skal du
trykke på knappen @ eller RETURN for at
vende tilbage til listen Musik. Gentag trin 2,
3 og 4.
6. For at annullere afspilningslisten og vende
tilbage til skærmen Hjem skal du trykke
på knappen RETURN eller EXIT.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Du kan oprette en afspilningsliste med op til
99 numre på en lyd-CD (CD-DA).
`` Hvis du fjerner alle sporene fra en
afspilningsliste og derefter trykker på knappen
s, viser og afspiller afspilleren alle sporene
på disken.
Ripning
Gør det muligt at kopiere filindhold fra en
datadisk til en USB/harddiskenhed.
1. Åbn diskbakken. Anbring lyddisken
(CDDA) i bakken, og luk den. Sæt en
USB-enhed i USB-stikket på forsiden af
produktet.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► i Stop-tilstand
for at flytte til et ønsket nummer, og tryk
derefter på den GUL knap (C). Der vises
et mærke på sporet. Gentag denne
procedure for at vælge flere spor.
3. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal
du gå til nummeret og derefter trykke på
den GUL (C) knap igen.
Markeringen ved nummeret annulleres.
4. Tryk, når du er færdig, på knappen
TOOLS, vælg Rip med knapperne ▲▼,
og tryk derefter på knappen v. Popup'en Rip vises.
5. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den
ønskede enhed til lagring af de rippede
filer, og tryk derefter på knappen v.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Frakobl ikke enheden, mens ripningen er i
gang.
6. Hvis du vil annullere ripning af et nummer,
skal du trykke på knappen v og derefter
vælge Ja. Vælg Nej for at fortsætte
ripningen.
7. Når ripningen er udført, vises meddelelsen
“Ripning udført”. Tryk på knappen v for
at gå tilbage til afspilningsskærmen.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Denne funktion understøttes muligvis ikke af
visse diske.
`` På skærmbilledet Ripning kan du også vælge
Vælg alle og Fravælg alle.
-- Brug Vælg alle til at vælge alle numre.
Dette annullerer dine individuelle
nummervalg.
-- Brug Fravælg alle til at fravælge alle
numre på én gang.
Disk kopiér til USB
Gør det muligt at kopiere video/billed/
musikindhold fra en datadisk til en USB/
harddiskenhed.
1. Åbn diskbakken. Anbring disken i bakken,
og luk den. Sæt en USB-enhed i USBstikket på forsiden af produktet. Pop
op'en vedrørende ny enhed vises.
2. Tryk på knappen ▲, og tryk derefter på
knapperne ◄► for at vælge Blu-ray-,
DVD- eller CD.
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge Billeder,
Videoer, eller Musik, og tryk derefter
på knappen v. Skærmbilledet Fotos,
videoer og musik vises og viser enhedens
indhold. Afhængigt af, hvorledes indholdet
er arrangeret, vil du se alle mapper,
individuelle filer eller begge.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Selv om afspilleren viser mapper til alle
indholdstyper, vises kun filer af den
indholdstype, du valgte under trin 3. Hvis du
for eksempel valgte musik, kan du kun se
musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at
gå tilbage til skærmbilledet Fotos, videoer og
musik og gentage trin 3.
4. Når skærmbilledet til afspilning vises, kan
du bruge knapperne ▲▼ ◄► til at vælge
Billeder, Videoer, eller Musik og derefter
trykke på den GUL knap (C). Et mærke
vises til venstre for det ønskede element.
5. Gentag trin 4 for at vælge og markere flere
numre.
6. For at fjerne det ønskede element fra
listen skal du trykke på den GUL knap (C).
Markeringen ved det ønskede element
bliver fjernet.
7. Tryk, når du er færdig, på knappen TOOLS,
vælg Kopiér til USB med knapperne ▲▼,
og tryk derefter på knappen v. Pop
op’en Kopiér til USB vises.
8. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den
ønskede enhed til lagring af de kopierede
filer, og tryk derefter på knappen v.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Frakobl ikke enheden, mens kopieringen er i
gang.
9. Hvis du vil annullere kopiering, skal du
trykke på knappen v og derefter vælge
Ja. Vælg Nej for at fortsætte kopiering.
10.Når kopieringen er udført, vises
meddelelsen "Kopiering Fuldført". Tryk
på knappen v for at gå tilbage til
afspilningsskærmen.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Denne funktion understøttes muligvis ikke af
visse diske.
`` På skærmbilledet Kopierer kan du også vælge
Vælg alle og Fravælg alle.
-- Brug Vælg alle for at vælge alle elementer.
Dette annullerer dine valg af individuelle
elementer.
-- Brug Fravælg alle til at fravælge alle
elementer på én gang.
Afspilning af billedindhold
Du kan styre afspilningen af billedindhold,
der findes på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en
USB-enhed eller din computer.
Brug af menuen Værktøj
Tryk på knappen TOOLS under afspilning.
Start diasshow/
Stop slideshow
Vælges for at Start eller Stop
diasshowet.
Diasshowhastighed
Vælges for at indstille hastigheden
på diasshowet.
Baggrundsmusik
Vælges for at lytte til musik, mens
du viser et diasshow.
Zoom
Vælges for at forstørre det
aktuelle billede. (Forstør op til 4
gange)
Roter
Vælges for at rotere billedet.
(Dette roterer billedet enten med
eller mod uret.)
Information
Viser billedinformationerne.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan
menuen Værktøj variere.
`` For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal
billedfilen være i samme lagringsmedie som
musikfilen.
Men lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3filens bithastighed, billedets størrelse og
kodningsmetoden.
`` Du kan ikke forstørre underteksten og PGgrafikken i fuldskærmstilstand.
Appendiks
Fejlfinding
Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.
PROBLEM
LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes.
• Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1m fra afspilleren.
• Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for
helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt
batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Disken afspilles ikke.
• Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad.
• Kontrollér Blu-ray-diskens/DVD'ens regionskode.
Diskmenuen vises ikke.
• Kontrollér, om disken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på
skærmen.
• Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap.
• Blu-ray/DVD-diskens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler).
• Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for
intervallet.
Afspilningen afviger fra valgene
på menuen Indstillinger.
• Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke
ændres.
• Skærmforholdet er fastsat på Blu-ray disken/DVD’en.
• Dette er ikke et problem med afspilleren.
Ingen lyd.
• Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen
Lydindstillinger.
Skærmen er tom.
• Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter
(f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv.
• Tryk på knappen @ (på toppanelet) i mere end 5 sekunder uden nogen disk
i bakken. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.
• Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
21
PROBLEM
LØSNING
Glemt PIN-kode.
• Tryk på knappen @ (på toppanelet) i mere end 5 sekunder uden nogen
disk i bakken. Alle indstillinger, herunder adgangskoden, vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt.
• Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
Billedet er støjfyldt eller
forvrænget.
• Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset.
• Rens disken.
Intet HDMI-signal.
• Kontrollér forbindelsen mellem tv’et og HDMI-stikket på afspilleren.
• Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningerne 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
Unormalt HDMIskærmbillede.
• Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at tv’et ikke understøtter
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Hvis du oplever andre
problemer.
• Gå til indholdsfortegnelsen, og find det afsnit i brugervejledningen, som
indeholder forklaringer på det aktuelle problem, og udfør proceduren igen.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du kontakte nærmeste
autoriserede Samsung servicecenter.
Funktionen AllShare
Jeg kan se delte mapper
gennem AllShare, men jeg
kan ikke se filerne.
• AllShare viser kun de filer, der svarer til kategorierne Billede, Musik og Film.
Filer, som ikke svarer til nogen af disse kategorier, vises muligvis ikke.
Videoen afspilles med
afbrydelser.
• Kontrollér, om netværket er stabilt.
• Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er
overbelastet.
• Den trådløse forbindelse mellem den AllShare-kompatible enhed og
afspilleren er ustabil.
Tjek forbindelsen.
AllShare-forbindelse mellem
afspiller og PC er ustabil.
• IP-adresser på samme undernetværk skal være entydige.
I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen.
• Kontrollér, om din firewall er aktiveret.
Hvis ja, skal du deaktivere firewall-funktionen.
22
PROBLEM
BD-LIVE
LØSNING
Jeg kan ikke slutte til BDLIVE-serveren.
• Brug funktionen Netværksstatus til at undersøge, om netværksfunktionen er
i orden.
• Kontrollér, om en USB-hukommelsesenhed er tilsluttet afspilleren.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVEtjenesten.
Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring.
• Kontroller, om menuen BD-Live-internet forbindelse er indstillet til Tillad (alle).
• Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller
opgrader til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVEtjenesten opstår der en fejl.
• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVEtjenesten.
Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring.
✎✎ BEMÆRKNINGER
`` Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
Reparationer
Hvis du kontakter os for at få repareret din afspiller, kan du blive pålagt et administrationsgebyr,
hvis enten:
1. Du ringer til en tekniker og får ham til at besøge dig i hjemmet, og produktet er ikke defekt.
2. Du afleverer apparatet på reparationscentret, og produktet er ikke defekt.
Vi fortæller dig, hvad administrationsgebyret er, før vi aflægger et hjemmebesøg eller begynder
på at reparere afspilleren.
Vi anbefaler, at du læser denne vejledning grundigt, søger efter en løsning online på www.
samsung.com eller kontakter Samsung kundeservice, før du får din afspiller repareret.
Specifikationer
Generelt
USB
HDMI
Lydudgang
Netværk
-----
Vægt
1.2 Kg
Dimensioner
360 (B) X 196 (D) X 39 (H) mm
Driftstemperatur
+5°C til +35°C
Driftsfugtighed
10 % til 75 %
Type A
USB 2.0
Jævnstrømsudgang
5V 0.5A maks.
Video
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Lyd
PCM, Bitstream
Digital lydudgang
Koaxial
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Trådløst LAN
Indbygget
Sikkerhed
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Understøttet
Netværkshastigheder under 10Mbps understøttes ikke.
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
For strømforsyningen og strømforbrug: Se etiketten på afspilleren.
Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige..
Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet
IKKE ALLE diske er kompatible
• Med forbehold for begrænsningerne herunder samt de, der er omtalt gennem denne
brugervejledning, herunder afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning, kan
følgende typer afspilles: færdige, kommercielle BD-ROM-, DVD-VIDEO- og lyd-CD (CD-DA),
BD-RE/-R-, DVD-RW/-R og CD-RW/-R.
• Andre diske end de, der er nævnt herover, kan ikke og er ikke beregnet til afspilning på
denne afspiller. Nogle af disktyperne herover kan muligvis ikke afspilles på grund af en eller
flere af de årsager, der er nævnt herunder.
• Samsung garanterer ikke, at denne afspiller kan afspille alle diske, der er forsynet med
logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og
denne afspiller reagerer muligvis ikke på alle betjeningskommandoer eller kan anvende alle
funktioner på alle diske. Disse og andre diskkompatibilitetsproblemer og afspilleproblemer
med nye og eksisterende formater er mulige, fordi:
-- Blu-ray er et nyt format under udvikling, og denne afspiller kan ikke nødvendigvis håndtere
alle funktionerne ved Blu-ray-diske, da visse funktioner er valgfrie, yderligere funktioner
kan være tilfældet til Blu-ray-formatet efter produktionen af denne afspiller, og visse
funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere.
-- Ikke alle nye og eksisterende diskformatversioner er understøttet af denne afspiller,
-- nye og eksisterende diskformater kan blive revideret, ændret, opdateret, forbedret og/eller
suppleret,
-- visse diske er produceret på en måde, der muliggør specifik eller begrænset funktionalitet
under afspilning.
-- visse diske med logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
og CD-RW/-R kan alligevel være ikke-standardiserede diske,
-- visse diske kan muligvis ikke afspilles pga. deres fysiske tilstand eller
optageomstændighederne,
-- problemer og fejl under oprettelse af Blu-ray-diske, DVD-software og/eller produktionen af diske,
-- denne afspiller fungerer anderledes end en almindelig dvd-afspiller eller andet AV-udstyr
og/eller
-- af årsager nævnt gennem denne brugervejledning og af andre årsager, der opdages og
offentliggøres af SAMSUNG's kundecenter.
• Hvis du opdager problemer med diskkompatibilitet eller driftsmæssige problemer, bedes du
kontakte et SAMSUNG kundecenter.
Du kan også kontakte et SAMSUNG kundecenter for mulige opdateringer til denne afspiller.
• For yderligere informationer om afspilningsbegrænsninger og diskkompatibilitet skal du se
afsnittene Forholdsregler, Før du læser brugervejledningen, Disktyper og egenskaber og
Inden afspilning i denne vejledning.
23
• For Blu-ray-diskafspilleres progressive scanning-udgang : FORBRUGERNE SKAL VÆRE
OPMÆRKSOMME PÅ, AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONSFJERNSYN ER HELT KOMPATIBLE
MED DETTE PRODUKT, OG DET KAN MEDFØRE DIGITALE FEJL PÅ BILLEDET. I TILFÆLDE
AF BILLEDPROBLEMER MED PROGRESSIV SCANNING ANBEFALES DET, AT BRUGEREN
SKIFTER TILSLUTNING TIL 'STANDARDDEFINITION'-UDGANG. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL
OM DIT TV’S KOMPATIBILITET MED DETTE PRODUKT, SKAL DU KONTAKTE VORES
KUNDESERVICECENTER.
Kopibeskyttelse
• Da AACS (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem
for Blu-ray-disk-formatet – som brugen af CSS (Content Scramble System) til dvd-formatet –
er der indført visse begrænsninger for afspilning, analogt signaloutput mv. af AACS-beskyttet
indhold.
Funktionen af dette produkt og begrænsninger i dette produkt kan variere, afhængigt af
anskaffelsestidspunktet, da disse begrænsninger kan indføres og/eller ændres af AACS efter
produktionen af produktet. Herudover anvendes BD-ROM Mark og BD+endvidere som
indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray-disk-formatet, som indeholder visse begrænsninger,
herunder afspilningsbegrænsninger for indhold der er beskyttet med BD-ROM Mark og/eller
BD+. For at få flere informationer om AACS, BD-ROM Mark, BD+eller dette produkt bedes
du kontakte et SAMSUNG kundecenter.
• Mange Blu-ray-diske/DVD'er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din
afspiller direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du slutter til en videomaskine, får du
måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede Blu-ray/DVD'er.
• I henhold til copyrightlove i USA og andre lande er ikke-autoriseret optagelse, brug, visning,
distribution eller ændring af tv-programmer, videobånd, Blu-ray-diske, DVD'ER og andet
materiale omfattet af civilt og/eller kriminelt strafansvar.
• Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning
af ikke-autoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres
lydspor. Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse,
og afspilning eller kopiering bliver afbrudt. Flere informationer om Cinavia-teknologi fås
hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på http://www.cinavia.com. For at få flere
informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og
er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og vendensomfattende patenter,
både allerede udstedte og under ansøgning, samt copyright og beskyttelse af
handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
24
Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester
Alt indhold og alle tjenesteydelser, som der er adgang til gennem denne enhed, tilhører
tredjeparter og er beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivning og/eller anden
immaterielret. Dette indhold og disse tjenester leveres udelukkende for personlig, ikkekommerciel brug. Du må ikke anvende indhold eller tjenester på en måde, der ikke er godkendt
af indholdsejeren eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning i det foregående, med mindre
dette er udtrykkeligt godkendt af en pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, må du ikke
på nogen måde redigere, kopiere, genudgive, overføre, udsende, sende, oversætte, sælge,
udarbejde afledte værker, anvende eller distribuere indhold eller tjenester på en sådan måde
eller gennem nogen medier, som vises i denne enhed.
TREDJEPARTSINDHOLD OG -TJENESTEYDELSER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG
GARANTERER IKKE FOR DET INDHOLD ELLER DE TJENESTER, SOM LEVERES, HVERKEN
UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASIGER
SIG UDTRYKKELIGT ENHVER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL
GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHEDEN
ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE, SOM GØRES TILGÆNGELIGT
GENNEM DENNE ENHED OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELSE, SKAL
SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, HVERKEN I KONTRAKTMÆSSIGE SAMMENHÆNG ELLER I FORBINDELSE
MED SVIG, FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET
DOKUMENTERET TAB ELLER FOR FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDEN
SKADESERSTATNING, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED ENHVER INFORMATION
INDEHOLDT I ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER TREDJEPARTS ANVENDELSE AF INDHOLDET ELLER
TJENESTERNE, OGSÅ VED MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.
Tredjepartstjenester kan opsiges eller afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, og Samsung fremsætter
ingen erklæringer eller garantier for, om et indhold eller en tjeneste forbliver tilgængeligt i et bestemt
tidsperiode. Indhold og tjenester overføres af tredjeparter via netværk og transmissionsfaciliteter, som
Samsung ikke kontrollerer. Ud at begrænse det generelle indhold i denne ansvarsfraskrivelse, frasiger
Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver erstatningspligt vedrørende enhver afbrydelse eller
suspendering af indhold eller tjenester, som gøres tilgængeligt gennem denne enhed.
Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og
tjenesterne.Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal
stilles direkte til den respektive indholdsejer og serviceudbyder.
Licens
• Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller
dens datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende
deres respektive ejere.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-Dsymbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• For DTS-patenter kan du se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens
fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er
registrerede varemærker, og DTS 2.0+Digital Out er et varemærke tilhørende
DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
• Bemærkninger vedr. Open Source-licens
-- I tilfælde af at du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på
produktmenuen.
2.0+Digital Out
• DivX
-- OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, udviklet af DivX, LLC,
et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®
enhed, der har gennemgået omfattende testning for at sikre, at den
kan afspille DivX-video. Besøg divx.com for at få flere oplysninger og softwareværktøjer til
at konvertere dine filer til DivX-videoer.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal være registreret for at
kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din registreringskode
under sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com for mere
information om, hvordan du udfører din registrering.
-- DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 1080p, inklusive premium-indhold.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller
dets datterselskaber og anvendes under licens.
Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoerne er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
Anbefaling - kun EU
• Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne BD Player er i
overensstemmelse med alle væsentlige krav i og andre relevante bestemmelser i
direktiv 1999/5/EØF. Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.
samsung.com.Gå til Support > Search Product Support, og indtast modelnavnet.
Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.
• Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMIlogoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og i andre lande.
25
DENMARK
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen
mod materiale- og fabrikationsfejl.
I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den
forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre
vesteuropæiske lande opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i
det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få oplysninger om vore
autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 70701970
http://www.samsung.com/dk
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis
og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller
udskiftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan
udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et
autoriseret servicecenter.
Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede
værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge
af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation,
såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller
sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land produktet
oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen
godtgørelse for sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien
dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele,
som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af
produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert
installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør,
forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager,
uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, under
garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt
udfra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti.
Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er forbrugerens
rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres
repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab
eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd,
eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte S
amsung Support.
AUSTRIA
Area
Contact Centre 
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , share cost tariff
062 SAMSUNG (062 726 786)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/bg
www.samsung.com/hr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
www.samsung.com/ro
www.samsung.com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i
dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald.Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder,
at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i
EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer
være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes
adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation
betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt,
USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på
grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra
andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med
henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
AK68-02414A-00
AK68-02414A-00
Download PDF