Samsung | BD-C7500 | Samsung BD-C7500 Bruksanvisning

BD-C7500
Blu-ray-spiller
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende service,
må du registrere produktet på
www.samsung.com/register
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 1
2010-04-05 오후 4:17:07
Nøkkelfunksjoner
Funksjoner til Blu-ray-platene
Blu-ray-platene støtter den høyeste HD-kvaliteten
som er tilgjengelig i industrien - En større kapasitet
betyr at det ikke er noen kompromisser når det
gjelder videokvalitet. I tillegg har en Blu-ray-plate
den samme velkjente fasongen som en DVD-plate.
Følgende funksjoner er avhengig av platen, og vil
variere.
Utseende og navigeringen blant funksjonene vil
også variere fra plate til plate.
Ikke alle platene vil ha funksjonene som er
beskrevet nedenfor.
Videohøydepunkt
BD-ROM-formatet støtter tre svært avanserte
videokodekser, inkludert AVC, VC-1 og MPEG-2.
HD-oppløsninger på videosignalet er også
tilgjengelig:
• 1920 x 1080 Høydefinisjons
• 1280 x 720 Høydefinisjons
For høykvalitets avspilling
Undertekster
Avhengig av hva slags innhold det er på Blu-rayplaten, kan det hende at du kan velge en annen
skrifttype, størrelse og farge på undertekstene.
Undertekstene kan også animeres, rulles eller
tones inn og ut.
BD-LIVE
Du kan bruke en Blu-ray-plate som støtter BD-LIVE
over nettverkstilkoblingen til å se på forskjellig innhold
som produsenten av platen tilbyr.
Egenskaper til Blu-ray-spilleren
Internet@TV
Du kan laste ned forskjellige gratis eller kostnadsberettige
applikasjoner via nettverkstilkoblingen.
Med disse kan du koble deg til internett, og nyte godt
av applikasjoner som nyheter, værmeldinger, aksjebørs,
spill, filmer og musikk.
Hvis du vil se på høykvalitetsinnholdet på en Bluray-plate, trenger du en HDTV (High Definition
Television).
Noen plater kan kreve at du bruker spillerens
HDMI OUT for å kunne vise høykvalitets innhold.
Muligheten til å kunne se på innholdet på Bluray-platen i høy kvalitet, kan være begrenset av
oppløsningen på ditt TV-apparat.
Interaktivt
Enkelte Blu-ray-plater kan inneholde animerte
menyer, og kunnskapsspill.
Lysbildevisninger du kan bla igjennom selv
Med Blu-Ray-plater, kan du bla deg igjennom
forskjellige stillbilder mens lyden fortsatt spilles av i
bakgrunnen.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 2
2010-04-05 오후 4:17:07
Sikkerhetsinformasjon
02
Advarsel
FORSIKTIG
Dette symbolet angir at det er "farlig
spenning" i produktet, som medfører fare
for elektrisk støt eller personskade.
FARE FOR STØT.
MÅ IKKE ÅPNES
FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner
DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). DET som følger med produktet.
FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I
ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA
HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
Plasser ikke dette utstyret på et innelukket sted,
for eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.
ADVARSEL
• Utsett ikke dette apparatet for regn eller fuktighet
som kan forårsake skade som kan føre til brann
eller elektrisk støt.
• For å forhindre skader, må dette produktet være
godt festet i veggen/gulvet i henhold til monterin
gsinstruksjonene.
FORSIKTIG
BLU-RAY-SPILLEREN BRUKER EN USYNLIG
LASERSTRÅLE SOM KAN GI FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING DER DEN RETTES.
DU MÅ DERFOR BETJENE BLU-RAYSPILLEREN
I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
FORSIKTIG
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER. BRUK
AV KONTROLLERE ELLER JUSTERINGER
ELLER UTFØRELSE AV PROSEDYRER SOM
IKKE ER ANGITT HER, KAN MEDFØRE FARLIG
STRÅLINGSEKSPONERING. ÅPNE IKKE
DEKSLENE OG UTFØR INGEN REPARASJONER
SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND
OM ALT SERVICEARBEID.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for
beskyttede kabler og kontakter som brukes til
å koble enheten til annet utstyr. For å hindre
elektromagnetiske forstyrrelser fra elektriske
apparater som radio og fjernsyn, brukes
skjermede kabler og kontakter til tilkoblinger.
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med
en formstøpt kontakt som inneholder en sikring.
Sikringens verdi er angitt på kontaktens pinneside.
Hvis den må byttes ut, må det brukes en BS1362sikring med samme styrke.
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 3
Sikkerhetsinformasjon
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT
SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.
Hvis dekselet kan fjernes, må du aldri bruke
kontakten uten at dekselet er på. Hvis du må bytte
ut sikringsdekselet, må det ha samme farge som
kontaktens pinneside. Deksler kan du få kjøpt hos
forhandleren din.
Hvis kontakten ikke passer til kontakthullene i
huset ditt, eller hvis ledningen ikke er lang nok
til å nå en kontakt, må du skaffe en passende
sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller spørre
forhandleren om hjelp.
Hvis du må kutte av kontakten, fjerner du sikringen
før du deponerer kontakten på en forsvarlig måte.
Koble ikke kontakten til en stikkontakt fordi den
ubeskyttede ledningen kan forårsake elektrisk støt.
For å koble apparatet fra strømnettet må støpselet
trekkes ut fra stikkontakten, og må derfor være
lett tilgjengelig.
Produktet som følger med denne
brukerveiledningen, er lisensiert under visse
immaterielle opphavsrettigheter hos visse
tredjeparter. Denne lisensen er begrenset til privat,
ikke-kommersiell bruk av sluttbrukere for lisensiert
innhold.
Det gis ingen rett til kommersiell bruk.
Lisensen dekker ingen andre produktenheter enn
denne produktenheten, og lisensen utvides ikke
til noen ulisensiert produktenhet eller prosess
som overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3, som brukes eller ble solgt sammen
med denne produktenheten. Lisensen dekker
bare bruk av denne produktenheten for koding
og/eller dekoding av lydfiler som overholder
ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Det
gis ingen rettigheter under denne lisensen for
produktegenskaper eller funksjoner som ikke
overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3.
Norsk
2010-04-05 오후 4:17:07
Sikkerhetsinformasjon
Forhåndsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er
angitt nedenfor.
Oppbevar denne brukerveiledningen for fremtidig
oppslag.
1. Les disse instruksjonene.
2. Behold disse instruksjonene.
3. Lytt til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk ikke dette apparatet nær vann.
6. Rengjør bare med en tørr klut.
7. Blokker ikke noen ventilasjonsåpninger,
plasser apparatet i henhold til produsentens
instruksjoner.
8. Plasser ikke apparatet nær noen varmekilder,
for eksempel radiatorer, varmepaneler, ovner
eller andre apparater (inkludert forsterkere)
som produserer varme.
9. Polariseringsstøpslet, eller det jordede
støpslet har viktige sikkerhetsfunksjoner. En
polarisert kontakt har to pinner hvor én er
bredere enn den andre. En jordet kontakt har
to pinner og en tredje jordingstind. Den brede,
tredje pinnen er der for din sikkerhets skyld.
Hvis den medfølgende kontakten ikke passer
i din stikkontakt, kan du be en elektriker
erstatte stikkontakten.
10. Beskytt strømledningen slik at den ikke
deformeres, eller kommer i klem, spesielt ved
kontakter, stikkontakter og der de går ut fra
apparatet.
11. Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er angitt
av produsenten.
12. Bruk bare med vogn, stativ,
fotostativ, brakett eller
bord som er spesifisert
av produsenten eller som
selges med apparatet. Ved
bruk av vogn, vær forsiktig
når vognen med apparatet beveges for å
unngå at den velter og forårsaker skade.
13. Ta kontakten ut av stikkontakten under
tordenvær eller hvis apparatet skal stå ubrukt
over lengre tid.
14. Overlat alt teknisk vedlikehold til kvalifiserte
personell. Service er påkrevd hvis apparatet
har blitt skadet på noen måte, for eksempel
hvis strømledningen eller kontakten er skadet,
væske søles på apparatet eller objekter
kommer inn i det, apparatet eksponeres for
regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal
eller har falt ned.
Oppbevaring og administrasjon av
plater
Håndtering av plater
Plateform
• Bruk plater med regelmessig
form. Hvis det brukes en
uregelmessig plate (en plate
med en spesiell form), kan dette produktet bli
skadet.
Holde plater
• Unngå å berøre platens overflate
der innspillingen lagres.
Blu-ray plater
• Hvis du ikke skal bruke produktet over en
lengre tidsperiode, må du ta ut Blu-ray plater fra
produktet, og oppbevare den i et omslag.
• Vær forsiktig slik at du ikke etterlater deg
fingeravtrykk eller skraper på Blu-ray-platens
overflate.
DVD-VIDEO, Lyd-CD (CD-DA)
• Tørk av smuss eller forurensing på platen med
en myk klut.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 4
2010-04-05 오후 4:17:08
Forsiktighetsregler
• Skriv ikke på den trykte siden med kulepenn
eller blyant.
• Bruk ikke spray eller antistatiske midler ved
rengjøring av LP-plater.
Bruk heller ikke flyktige kjemikalier som benzen
eller tynner.
• Fest ikke etiketter eller klistremerker på plater.
(Bruk ikke plater med rester av tapeklister eller
fjernede klistremerker.)
• Bruk ikke ripesikre beskyttelser eller deksler.
• Bruk ikke plater som er skrevet på med
etikettskrivere som finnes på markedet.
• Legg ikke inn skjeve eller sprukne plater.
• Før du kobler andre komponenter til dette
produktet, sørg for at alle komponentene er slått av.
• Ikke flytt produktet mens en plate blir spilt av, da
dette kan skade platen, eller skade de interne
delene på produktet.
• Sett ikke vannfylte blomstervaser eller små
metallobjekter på produktet.
• Legg aldri hånden inn i plateskuffen.
• Plasser aldri noe annet enn platen i plateskuffen.
• Ytre påvirkning som lynnedslag og statisk
elektrisitet kan hindre normal bruk av dette
produktet. Hvis dette skjer, må du slå av
produktet og deretter på igjen med POWERknappen, eller ved å ta strømstøpslet ut av
stikkontakten før du setter den inn igjen.
Produktet vil igjen fungere normalt.
Vedlikehold av kabinettet
Av sikkerhetsgrunner bør du ta strømledningen ut
av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner eller andre løsemidler
til rengjøringen.
• Tørk kabinettet med en myk klut.
Begrensninger på avspilling
• Det kan hende at dette produktet ikke vil
reagere på alle betjeningskommandoer, da
enkelte Blu-ray-, DVD- eller CD-plater tillater
en spesiell eller begrenset betjening under
avspilling.
Merk deg at dette ikke er en feil på produktet.
• Samsung kan ikke garantere at dette produktet
vil kunne spille av alle plater som bærer Bluray-, DVD- eller CD-logoen da plateformatene
utvikler seg, samt at det kan oppstå feil under
produksjonen av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater,
og/eller med programvaren på platen.
Ta kontakt med SAMSUNG kundesenter hvis
du har spørsmål, eller opplever problemer når
du skal spille av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater
i dette produktet. I tillegg bør du se i resten av
brukerveiledningen etter ekstra informasjon om
avspillingsbegrensninger.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 5
Sikkerhetsinformasjon
Pass på at du ikke skader platen siden dataene på
disse platene er svært sårbare for miljøpåvirkninger.
• Hold dem unna direkte sollys.
• Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
• Lagre dem stående.
• La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
• Hvis du plutselig flytter produktet fra et kaldt til
et varmt sted, kan det legge seg kondens på
de bevegelige delene og linsen, noe som kan
forårsake unormal diskavspilling. Hvis dette skjer,
må du ikke sette inn støpslet i stikkontakten,
men vente i to timer. Deretter setter du inn
platen og forsøker å spille den av igjen.
• Sørg for å ta ut platen og slå av produktet etter
bruk.
• Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis du ikke
skal bruke produktet på en stund.
• Rengjør platen ved å tørke den på
tvers av rillene, fra innerst til ytterst
på platen.
• Ikke utsett produktet for væsker.
• Når støpselet er koblet til veggkontakten, trekker
produktet strøm (standbymodus) selv om den er
slått av.
• Apparatet må ikke utsettes for dryppende vann
eller vannsprut, og ingen gjenstander som
inneholder væske, som for eksempel vaser, må
plasseres på apparatet.
• Støpslet skal benyttes som en frakoblingsenhet,
og må være lett tilgjengelig til en hver tid.
02
Lagring av plater
2010-04-05 오후 4:17:08
Innhold
Nøkkelfunksjoner
2
2
Funksjoner til Blu-ray-platene
Egenskaper til Blu-ray-spilleren
Sikkerhetsinformasjon
3
4
4
4
4
Advarsel
Forhåndsregler
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Oppbevaring og administrasjon av plater
Håndtering av plater
Komme i gang
10
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
18
19
19
Før du leser brukerhåndboken
Platetyper og innhold som kan spilles av.
Platetyper som ikke kan spilles av
Blu-ray platekompatibilitet
Platetyper
Støttede filformater
Regionkode
Copyright
Logoer til plater som kan spilles av
Tilleggsutstyr
Toppanel
Toppanelets display
Bunnpanel
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
Sette opp fjernkontrollen
Kontrollerbare TV-koder
Tilkoblinger
20
20
Koble til et TV-apparat
Tilfelle 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMI
-kabel - Best kvalitet (Anbefalt)
Tilfelle 2 : Koble til et TV-apparat med en DVI
-kabel - Best kvalitet (Anbefalt)
Tilfelle 3 : Koble til et TV-apparat (Video)
- God kvalitet
21
22
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 6
2010-04-05 오후 4:17:08
25
25
26
27
27
27
28
Koble til et lydsystem
Tilfelle 1 : Koble til et lydsystem (HDMI-forsterker)
- Best kvalitet (Anbefalt)
Tilfelle 2 : Koble til et lydsystem (Dolby digital,
DTS-forsterker) - Bedre kvalitet
Tilfelle 3 : Koble til et lydsystem (2-kanals
forsterker) - God kvalitet
Nettverkstilkobling
Kabelnettverk
Trådløst nettverk
Sett på kontaktdekselet
Montere Blu-ray-spilleren
Tilfelle 1 : Montere på stativet
Tilfelle 2 : Montering på vegg
29
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
35
35
35
36
36
37
37
Før du setter i gang (Grunninnstillinger)
Sette opp menyene
Skjerm
Bildeformat
BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
Oppløsning
HDMI-format
Filmbilde (24 Fs)
Progressiv modus
Stille modus
HDMI fargedybde
Lyd
Digitale signaler
PCM nedsampling
Dynaamisen alueen hallinta
Downmixing-modus
DTS Neo:6
System
Opprinnelig innstilling
Internet@TV skjermstørrelse
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD datastyring
Klokke
DivX®-registrering
DivX®-deaktivering
23
23
24
24
Oppsett
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 7
NORSK
Tilkoblinger
2010-04-05 오후 4:17:08
Innhold
Oppsett
37
37
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
Nettverksoppsett
Nettverksinnstillinger
Nettverksstatus
BD-Live internett forbindelse
Språk
Sikkerhet
Rangering for barnelås
Endre passord
Generelt
Tausta
Energisparing
Frontdisplay
Strøm på/av-lyd
Panelmelding
Kundesupport
Programvareoppgradering
Kontakte Samsung
Basisfunksjoner
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
Spille en plate
Avspilling
Platestruktur
Bruke plate-/tittel-/hurtigmenyen
Bruke platemenyen
Bruke tittelmenyen
Spille av tittellisten
Bruke hurtigmenyen
Bruke funksjonene søke- og hoppefunksjonene
Søke igjennom etter en scene
Hoppe over kapittel
Sakte avspilling/trinnvis avspilling
Sakte avspilling
Trinnvis avspilling
Repeterende avspilling
Gjenta kapitlet eller tittelen.
Repeter utvalget
Bruke TOOLS-knappen
Gå direkte til en ønsket scene
Velge lydspråk
Velge språk for undertekster
Bytte kameravinkel
Velge bildeinnstillinger
Sette opp BONUSVIEW
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 8
2010-04-05 오후 4:17:08
Basisfunksjoner
Nettverkstjenester
52
52
54
55
56
56
56
Bruke Internet@TV
Komme i gang med Internet@TV
Innstillinger
Samsung Apps
BD-LIVE™
Varsel om programvareoppgradering
Bruke AllShare-funksjonen
Tillegg
58
61
62
62
63
64
Feilsøking
Spesifikasjoner
Overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader
Kopibeskyttelse
Network Service Disclaimer
Lisens
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 9
NORSK
49
49
49
50
50
50
51
Lytte på musikk
Knapper på fjernkontrollen som brukes til
musikkavspilling
Spille av en lyd-CD (CD-DA)/MP3
Repetere en lyd-CD (CD-DA)/MP3
Spilleliste
Vise et bilde
Vise bilder fra en JPEG-plate
Bruke TOOLS-knappen
Spille av fra en USB-basert lagringsenhet
48
48
2010-04-05 오후 4:17:08
Komme i gang
Før du leser brukerhåndboken
Platetyper og innhold som kan spilles av.
Betegnelse
Logo
Ikon
h
�
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definisjon
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på BD-ROM-plater.
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på BD-RE-/-R-plater spilt inn i formatet BD-RE.
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på DVD-VIDEO-plater.
DVD-RW(V)
DVD-R
�
DVD+RW
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på DVD+RW- eller DVD-RW(V)/
DVD-R/+R-plater som er innspilt og sluttbehandlet.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
Audio CD
Involverer en funksjon som er tilgjengelig på lydplate av typen CD-RW/CD-R (CD-DAformatert).
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-plater,
og USB-baserte lagringsenheter som inneholder MP3- eller WMA-filer.
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-plater,
og USB-baserte lagringsenheter som inneholder JPEG-filer.
Dette involverer en funksjon som er tilgjengelig på CD-RW-/-R-, DVD-RW-/-R-plater,
og USB-baserte lagringsenheter som media av typen DivX, MKV, MP4.
✎ MERK
▪ Det er mulig at produktet ikke vil kunne spille av enkelte CD-RW-/-R- og DVD-R-plater på grunn av platetypen, eller
▪
innpillingsbetingelsene.
Hvis en DVD-RW/-R-plate ikke er spilt inn på korrekt måte i DVD-video-formatet, vil den ikke kunne spilles av.
Platetyper som ikke kan spilles av
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-Disc, e.l.
10
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(unntatt CD-lag)
• DVD-RW (VR-modus) • 3,9 GB DVD-R-plate for
redigering.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(Plater av typen CD-G
vil spille av lyd, men ikke
grafikk)
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 10
2010-04-05 오후 4:17:09
▪
▪
▪
▪
Ikke la platene bli skitne eller få riper.
Fingeravtrykk, skitt, støv, riper og avleiringer fra
sigarettrøyk på opptaksflaten kan gjøre det umulig å
spille av platen.
Når en BD-J-tittel spilles av, kan innlastingen ta
lenger tid enn normalt, eller noen funksjoner utføres
langsomt.
Det kan hende at dette produktet ikke vil reagere
på alle betjeningskommandoer, da enkelte Bluray-, DVD- eller CD-plater tillater en spesiell eller
begrenset betjening under avspilling.
Merk deg at dette ikke er en feil på produktet.
Samsung kan ikke garantere at dette produktet
vil kunne spille av alle plater som bærer Blu-ray-,
DVD- eller CD-logoen da plateformatene utvikler
seg, samt at det kan oppstå feil under produksjonen
av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater, og/eller med
programvaren på platen.
Ta kontakt med SAMSUNG kundesenter hvis du har
spørsmål, eller opplever problemer når du skal spille
av Blu-ray-, DVD- eller CD-plater i dette produktet.
I tillegg bør du se i resten av brukerveiledningen etter
ekstra informasjon om avspillingsbegrensninger.
Blu-ray platekompatibilitet
Plater av typen Blu-ray er et nytt og modnende
format.
Derfor er det mulig at platene ikke er kompatible.
Ikke alle plater er kompatible, og ikke alle
plater vil kunne spilles av. Se i avsnittet for
overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader i
denne håndboken.
BD-ROM
Denne Blu-ray-platen kan bare spilles av.
Dette produktet kan spille av forhåndsinnspilte
kommersielle BD-ROM-plater.
BD-RE/-R
Denne Blu-ray-platen kan spilles av og benyttes til
opptak.
Dette produktet kan spille av BD-RE-/-R-plater
som er tatt opp av andre kompatible Blu-rayopptakere.
DVD-VIDEO
• Dette produktet kan spille av forhåndsinnspilte
kommersielle DVD-plater (DVD-VIDEO) med
filmer.
• Når du bytter fra det første til det andre laget
i en tolags DVD-VIDEO-plate, kan det oppstå
små forstyrrelser i bilde og lyd. Dette er ikke et
tegn på feil ved produktet.
DVD-RW
Dette produktet kan spille av DVD-RW-plater som
er innspilt og sluttbehandlet med en Samsung
DVD-opptaker.
Om du kan spille den av er avhengig av
opptaksbetingelsene.
DVD-R
Dette produktet kan spille av DVD-R-plater som er
innspilt og sluttbehandlet med en Samsung DVDopptaker. Om du kan spille den av er avhengig av
opptaksbetingelsene.
DVD+RW
• Dette produktet kan spille av DVD+RW-plater
som er innspilt med en Samsung DVD-opptaker.
Om du kan spille den av er avhengig av
opptaksbetingelsene.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 11
Komme i gang
▪
kjøpt utenfor ditt område, vil kanskje ikke kunne
spilles av med dette produktet. Når disse platene
spilles av, vises en av meldingene “Denne platen
kan ikke spilles.” eller “Kan ikke lese denne platen.
Undersøk platens regionkode.”.
Avspillingen vil kanskje ikke fungere for noen
platetyper, eller når det utføres spesielle operasjoner
som endring av vinkel eller justering av sideforhold.
Informasjon om platene er skrevet i detalj på boksen.
Se om nødvendig på den.
Platetyper
03
✎ MERK
▪ Noen kommersielle plater og DVD-plater som er
11
2010-04-05 오후 4:17:09
Komme i gang
DVD+R
• Dette produktet kan spille av DVD+R-plater som
er innspilt og sluttbehandlet med en Samsung
DVD-opptaker. Om du kan spille den av er
avhengig av opptaksbetingelsene.
Lyd-CD (CD-DA)
• Dette produktet kan spille av CD-R- og CD-RWplater med lyd i CD-DA-format.
• Enkelte CD-R- eller CD-RW-plater kan kanskje
ikke spilles av på produktet på grunn av
kvaliteten på innspillingen.
CD-RW/-R
• Bruk en CD-RW-/-R-plate på 700MB(80 minutter).
Hvis mulig, unngå å bruke en plate på
800MB(90 minutter) eller høyere siden platen
kanskje ikke lar seg spille av.
• Hvis CD-RW-/-R-platen ikke ble spilt inn som
en lukket økt, kan det bli en forsinkelse tidlig
i avspillingstiden, og det kan hende at alle de
innspilte filene ikke kan spilles av.
• Noen CD-RW-/-R-plater vil kanskje ikke kunne
spilles av på dette produktet, avhengig av
enheten som ble brukt til brenningen. For
innhold spilt inn på CD-RW-/-R-medier fra CDplater for personlig bruk, kan spillbarhet variere i
forhold til innhold og plater.
Støttede filformater
Støttede videoformater
Filforlengelse
*.avi
Format
AVI
Videokodeks
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP(wmv1)
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
12
*.wmv
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Lydkodeks
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
MP3
AC3
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
Oppløsning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 12
2010-04-05 오후 4:17:09
Format
Lydkodeks
Kompatibilitet
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
Kompatibel med
WMA versjon 10
* S amplingshastighet
(i kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* B itrater - Alle bitrater
i området 5kbps til
384kbps
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Dette produktet kan spille av plater i AVCHDformatet.
Disse platene spilles normalt inn og brukes i
videokamera.
• AVCHD-formatet er et digitalt format med høy
oppløsning for videokamera.
• MPEG-4 AVC-/H.264-formatet kan komprimere
bildene med en bedre effektivitet enn vanlige
bildekomprimeringsformat.
• Noen AVCHD-plater bruker “x.v.Color”-formatet.
• Dette produktet kan spille av AVCHD-plater som
bruker “x.v.Color”-formatet.
• “x.v.Color” er et varemerke som tilhører Sony
Corporation.
• “AVCHD” og AVCHD-logoen er varemerker som
tilhører Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
og Sony Corporation.
Produktet og platene er kodet etter område.
Disse regionkodene må være like for at du skal
kunne spille av platen. Hvis kodene ikke er de
samme, vil du ikke kunne spille av platen.
Regionnummeret dette produktet tilhører er
beskrevet på produktets bunnpanel.
Område
Blu-ray
DVD-VIDEO
▪
plater med AVCHD-formatet, avhengig av
opptaksbetingelsene.
Plater av typen AVCHD må sluttbehandles.
“x.v.Color” gir et bredere fargespekter enn normale
DVD-plater for videokamera.
Det er mulig at enkelte plater i DivX-, MKV- og MP4formatet ikke kan spilles av, og dette kan avhenge
av oppløsning og bildehastigheten.
Område
a
Nord-Amerika, Mellom-Amerika,
Sør-Amerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hong Kong og SørØstAsia.
b
Europa, Grønnland, franske
territorier, Midtøsten, Afrika,
Australia og New Zealand.
c
✎ MERK
▪ Det kan hende at du ikke får spilt av enkelte
▪
Region
kode
India, Kina, Russland, Sentralog Sør-Asia.
1
USA, amerikanske territorier og
Canada
2
Europa, Japan, Midtøsten,
Egypt, Sør Afrika, Grønland
3
Taiwan, Korea, Filippinene,
Indonesia, Hong Kong
4
Mexico, Sør-Amerika, SentralAmerika, Australia, New Zealand,
Stillehavsøyene, Karibia
5
Russland, Øst-Europa, India, det
meste av Afrika, Nord-Korea,
Mongolia
6
Kina
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke
reproduseres eller kopieres, helt eller delvis,
uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung
Electronics Co., Ltd.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 13
Komme i gang
Fil
forlengelse
03
Regionkode
Støttede musikkformater
13
2010-04-05 오후 4:17:10
Komme i gang
Logoer til plater som kan spilles av
Blu-ray-plate
DTS-HD Master Audio
Dolby TrueHD
PAL-systemet i Storbritannia, Frankrike,
Tyskland osv.
DivX
BD-LIVE
Java
Tilleggsutstyr
Kontroller at tilbehøret under følger med.
Audio/Video-kabel
Adapter
Kontaktdeksel
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Brakettsett for montasje &
veggmonteringsbrakett
Stativmontasje
Fjernkontroll
Batterier til fjernkontroll (AAA)
Brukerhåndbok
Rengjøringsklut
✎ MERK
▪ Bruk bare audio/video-kabelen, som ble levert med produktet.
Det er mulig at signalet fra en ekstern kilde ikke blir vist korrekt hvis du bruker en annen audio/video-kabel til å koble
sammen produktene.
Hvis du mister denne kabelen, må du ta kontakt med nærmeste Samsung servicesenter for å kjøpe en ny.
14
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 14
2010-04-05 오후 4:17:12
b
Komme i gang
a
03
Toppanel
c
h
g f e d
• Hvis du vil bruke berøringsknappene på toppanelet, må du trykke
det prikkede områder som tilsvarer knappesymbolet.
1
SENSOR FOR FJERNKONTROLL Registrerer signalene fra fjernkontrollen.
PLATESKUFF
Åpner plateskuffen slik at du kan sette inn en plate.
3
USB-KONTAKT
4
Her kan du koble til en USB-basert minnepinne, og bruke den som lagringsplass
når produktet er tilkoblet BD-LIVE. Minnepinnen kan også brukes til oppgradering
av fastvare og avspilling av filer i formatene MP3/JPEG/DivX//MKV/MP4.
STRØMKNAPP
Slår produktet på og av.
6
ÅPNE/LUKKE-KNAPP
Åpner og lukker plateskuffen.
SPILL AV/PAUSE-KNAPP
Spiller av en plate eller stanser avspillingen.
STOPP-KNAPP
Stanser avspillingen av platen.
SKJERM
Viser avspillingsstatus osv.
2
5
7
8
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 15
15
2010-04-05 오후 4:17:12
Komme i gang
✎ MERK
▪ Programvareoppdateringer ved hjelp av USB-kontakten (Host) støtter bare en USB-basert minnepinne.
▪ En USB-enhet som bruker mer enn 500mA krever en egen strømforsyning for normal drift.
▪ En USB-basert harddisk kan ikke benyttes til å lagre BD-data (BD-LIVE).
▪ Ikke sett objekter på toppen av, eller på venstre side av dette produktet.
▪
▪
Hvis du gjør det, vil døren på toppanelet åpne seg, og det kan føre til feil og skade på produktet
Ikke berør linsen bak døren. Hvis ikke dette gjøres, kan det føre til feil på produktet.
Når døren på toppanelet har vært åpen i 2 minutter, vil den bli lukket, og produktet vil bli slått av automatisk.
Toppanelets display
a
1
PLATEINDIKATOR
3
WIFI-INDIKATOR
2
16
b
c
Lyser når det er satt inn en plate, og/eller denne spilles av.
INDIKATOR FOR
Viser avspillingsstatus osv.
GJELDENDE TID OG STATUS
Lyser når produktet er tilkoblet det trådløse nettverket.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 16
2010-04-05 오후 4:17:12
03
Bunnpanel
Komme i gang
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
DC 12V
Kobles til strømforsyningen
LAN
Nettverkskontakt for kablede nettverk, som gir deg nettverksbaserte tjenester
(Se side 52-57), BD-LIVE og programvareoppdateringer.
HDMI OUT
Hvis du vil ha best mulig bilde og lyd, bør du bruke en HDMI-kabel mellom denne
HDMI-utgangen og HDMI-inngangen på TV-apparatet, eller på forsterkeren.
A/V OUT
Kobles til inngangen på eksternt utstyr som bruker en videokabel.
DIGITAL AUDIO OUT
Kobles til en forsterker.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 17
17
2010-04-05 오후 4:17:12
Komme i gang
Fjernkontroll
Gjennomgang av fjernkontrollen
Slå produktet av og på.
Brukes til å åpne og lukke plateskuffen.
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Slår TV-apparatet på og av.
(se side 19 for mer informasjon om betjening
av TV-apparat)
Etter oppsettingen kan du stille inn
innsignalkilden på TV-en din.
Trykk her for å bruke Bonusview-funksjonen.
Trykk nummerknappene for å betjene
alternativene.
Trykk på denne for å bytte språk på
undertekstene på Blu-ray-/DVD-plater.
SUBTITLE
Bruk denne til å få tilgang til forskjellige
lydfunksjoner på en plate (Blu-ray/DVD).
AUDIO
Trykk for å hoppe bakover eller fremover.
Trykk for å søke bakover eller fremover på
en plate.
Trykk for å pause en plate.
Trykk for å stanse en plate.
Bruk denne knappen til å se på platemenyen.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
Trykk her for å gå til hjem-menyen.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Trykk her for å bruke Verktøy-menyen.
Går tilbake til forrige meny.
Trykk her for å se de forskjellige Internet@
TV-tjenestene.
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
Trykk her hvis du vil se et fullskjermbilde på
TV-apparatet.
Volumjustering for fjernsynet.
Kobler ut TV-apparatets høyttalere.
Montere batteriene
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Bruk denne til å gå inn i hurtigmenyen/
tittelmenyen.
Bruk denne for å vise avspillingsinformasjonen
under avspilling av Blu-ray-/DVD-plater.
Velger et menyelement, og endrer verdien
til elementet.
Trykk her for å avslutte menyen.
Disse knappene benyttes både til menyen
på produktet, men også til flere forskjellige
Blu-ray-funksjoner.
Lar deg repetere tittel, kapittel, spor eller
plate.
Bruk denne til å velge et TV-program.
✎ MERK
▪ Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal :
!
18
Trykk for å spille av en plate.
• Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til
polene +/– (tørrbatteri)
• Sjekk om batteriene er utladet.
• Kontroller om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
• Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
FORSIKTIG
▪
Det oppladbare batteriet som er benyttet i dette produktet kan
ikke byttes av brukeren. Hvis du vil ha mer informasjon om bytting
av dette batteriet, må du ta kontakt med din tjenesteleverandør.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 18
2010-04-05 오후 4:17:13
Knapp
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funksjon
Brukes til å slå fjernsynet på og av.
Benyttes til å velge en ekstern kilde på
TV-apparatet.
Brukes til å justere volumet på fjernsynet.
TV CH (,/.) Brukes til å velge ønsket kanal.
TV MUTE
✎
Brukes til å slå lyden på og av.
MERK
▪
Funksjonene som er listet opp ovenfor, vil ikke
nødvendigvis fungere på alle fjernsynsapparater.
Hvis du får problemer, kan du bruke fjernsynets
knapper direkte.
Bruk fremgangsmåten nedenfor til å finne ut
om fjernsynet er kompatibelt.
Modell
SAMSUNG
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
1. Slå på fjernsynet.
FERGUSON
3. Trykk på og hold inn TV POWER, og tast
den tosifrede koden som tilsvarer ditt
fjernsynsmerke ved å trykke på de aktuelle
nummerknappene.
Hvis fjernsynet er kompatibelt med
fjernkontrollen, blir det slått av.
Nå er det programmert for å fungere med
fjernkontrollen.
FORMENTI
2. Pek fjernkontrollen mot fjernsynet.
✎ MERK
▪ Hvis det er angitt flere koder for ditt fjernsynsmerke,
▪
prøver du dem etter tur til du finner én som fungerer.
Hvis batteriene i fjernkontrollen skiftes ut, må
produsentkoden angis på nytt.
Kode
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
FINLUX
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Modell
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
Kode
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
TV POWER+06, +55,
+56, +57
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 19
Komme i gang
Med denne fjernkontrollen kan du kontrollere visse
funksjoner på TV-apparatet.
Kontrollerbare TV-koder
03
Sette opp fjernkontrollen
19
2010-04-05 오후 4:17:13
Tilkoblinger
Koble til et TV-apparat
Tilfelle 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMI-kabel - Best kvalitet
(Anbefalt)
1. Koble en HDMI-kabel fra HDMI OUT-kontakten i bunnen av produktet til HDMI IN-kontakten på TVapparatet.
2. Slå produktet og TV-apparatet på.
3. Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til HDMI-signalet fra produktet vises på TVskjermen.
• Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet (side 19), må du trykke
TV SOURCE på fjernkontrollen, og velge HDMI som ekstern kilde på TV-apparatet
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
✎ MERK
▪ En HDMI-kabel sender et digitalt lyd og bildesignal, slik at du ikke trenger noen egen lydkabel.
▪ Hvis produktet er koblet til TV-apparatet i HDMI 720p,1080i,1080p-modus, må du bruke en høyhastighets(kategori2)
▪
▪
▪
▪
20
HDMI-kabel.
HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet.
Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (Innholdsbeskyttelse for digitale medier med høy båndbredde), vises det snø på
skjermen.
Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for TVapparatet hvis du vil ha mer informasjon.
Når du kobler produktet til TV-apparatet med en HDMI-kabel for første gang, eller til et nytt TV-apparat, velges høyest
mulig HDMI-oppløsning automatisk TV-apparatet.
Du må ikke bruke en tykk HDMI-kabel som mangler fleksibilitet når du installerer denne enheten.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 20
2010-04-05 오후 4:17:14
04
Tilfelle 2 : Koble til et TV-apparat med en DVI-kabel - Best kvalitet
(Anbefalt)
2. Koble en audio/video-kabel fra A/V OUT-kontakten (gul) i bunnen av produktet til AUDIO IN-kontaktene
(rød og hvit) på TV-apparatet.
Tilkoblinger
1. Koble en HDMI-DVI-kabel fra HDMI OUT-kontakten i bunnen av produktet til DVI IN-kontakten på
TV-apparatet.
3. Slå produktet og TV-apparatet på.
4. Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til DVI-signalet fra produktet vises på TVskjermen.
• Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet (side 19), må du trykke
TV SOURCE på fjernkontrollen, og velge HDMI som ekstern kilde på TV-apparatet
HDMI-DVI-kabel
(ikke inkludert)
Audio/Video-kabel
Rød
Hvit
✎ MERK
▪ HDMI sender kun et rent digitalt signal til TV-apparatet. Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP (Innholdsbeskyttelse for
▪
▪
digitale medier med høy båndbredde), vises det snø på skjermen.
Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for TVapparatet hvis du vil ha mer informasjon.
Når du kobler produktet til TV-apparatet med en HDMI-DVI-kabel for første gang, eller til et nytt TV-apparat, velges
høyest mulig HDMI-oppløsning automatisk TV-apparatet.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 21
21
2010-04-05 오후 4:17:14
Tilkoblinger
Tilfelle 3 : Koble til et TV-apparat (Video) - God kvalitet
1. Using the audio/video cable, connect the A/V OUT (yellow) terminals on the bottom of the player to the
VIDEO IN (yellow) / AUDIO IN (red and white) terminals of your TV.
2. Slå produktet og TV-apparatet på.
3. Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TV-apparatet til “VIDEO”-signalet fra produktet vises på
TV-skjermen.
• Hvis du har programmert fjernkontrollen slik at den kan styre TV-apparatet (side 19), må du trykke
TV SOURCE på fjernkontrollen, og velge VIDEO som ekstern kilde på TV-apparatet
Audio/Video-kabel
Rød
Hvit
Gul
✎ MERK
▪ Det kan oppstå støy hvis lydkabelen plasseres for nær strømkabelen.
▪ Se siden som omhandler tilkobling av forsterker hvis du vil koble til en forsterker. (Se side 23-24)
▪ Kontaktenes antall og plassering kan variere, avhengig av TV-apparatet. Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis
du vil ha mer informasjon.
22
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 22
2010-04-05 오후 4:17:14
04
Koble til et lydsystem
Tilkoblinger
• Skru ned volumet når du slår på forsterkeren. Plutselige høye lyder kan forårsake hørselsskade og
skade på høyttalerne.
• Velg lyd på menyskjermen i henhold til forsterkeren. (Se side 33-35)
• HDMI-kontaktenes plassering kan variere, avhengig av forsterkeren. Se i brukerveiledningen til
forsterkeren hvis du vil ha mer informasjon.
Tilfelle 1 : Koble til et lydsystem (HDMI-forsterker) - Best kvalitet
(Anbefalt)
1. Koble en HDMI-kabel fra HDMI OUT-kontakten i bunnen av produktet til HDMI IN-kontakten på
forsterkeren din.
2. Koble en HDMI-kabel mellom HDMI OUT-kontakten bak på forsterkeren til HDMI IN-kontakten på
TV-apparatet.
3. Slå på produktet, TV-apparatet og forsterkeren.
4. Bruk inngangsvelgeren på forsterkerens til å høre lyden fra produktet. Se i brukerveiledningen for
forsterkeren hvis du trenger mer informasjon om hvordan du velger lydinngang på forsterkeren.
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
HDMI-kabel
(ikke inkludert)
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 23
23
2010-04-05 오후 4:17:15
Tilkoblinger
Tilfelle 2 : Koble til et lydsystem
(Dolby digital, DTS-forsterker)
- Bedre kvalitet
Tilfelle 3 : Koble til et lydsystem
(2-kanals forsterker)
- God kvalitet
2. Bruk videokablen(e) mellom HDMI eller A/V
OUT bak på produktet og HDMI eller VIDEO
IN på TV-apparatet. (Se side 20-22)
2. Bruk videokablen(e) mellom HDMI eller A/V
OUT bak på produktet og HDMI eller VIDEO
IN på TV-apparatet. (Se side 20-22)
1. Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du den
i kontakten DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
i bunnen av produktet til kontakten DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) på forsterkeren.
3. Slå på produktet, TV-apparatet og forsterkeren.
4. Bruk inngangsvelgeren på forsterkerens til å
høre lyd fra produktet. Se i brukerveiledningen
for forsterkeren hvis du trenger mer
informasjon om hvordan du velger lydinngang
på forsterkeren.
Tilfelle 2 : Optisk kabel
(ikke inkludert)
Rød
1. Koble en audio/video-kabel fra A/V OUTkontakten (gul) i bunnen av produktet til
AUDIO IN-kontaktene (rød og hvit) på
forsterkeren din.
3. Slå på produktet, TV-apparatet og forsterkeren.
4. Bruk inngangsvelgeren på forsterkerens til å
høre lyd fra produktet. Se i brukerveiledningen
for forsterkeren hvis du trenger mer
informasjon om hvordan du velger lydinngang
på forsterkeren.
Tilfelle 3 :
Audio/Video-kabel
Hvit
✎ MERK
▪ Hvis du bruker en digital optisk kabel (tilfelle 2), vil du kunne høre plater med lydspor i formatet PCM bare gjennom de
to fronthøyttalerne.
24
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 24
2010-04-05 오후 4:17:15
04
Nettverkstilkobling
Tilkoblinger
Dette produktet gir deg muligheten til å se på nettverksbaserte tjenester (Se side 52-57) som Internet@TV
og BD-LIVE, i tillegg til å motta programvareoppdateringer når en nettverkstilkobling er etablert.
Vi anbefaler at du bruker et tilgangspunkt (AP - Aksesspunkt) eller ruter for å opprette tilkoblingen. For
mer informasjon om oppkobling mot ruteren, må du se i brukerveiledningen som ble levert med denne,
eller ta kontakt med produsenten av ruteren for støtte.
Kabelnettverk
1. Bruk en nettverkskabel (UTP-kabel) mellom nettverkskontakten bak på produktet og en nettverksport
på modemet/routeren/svitsjen/huben ditt/din.
2. Sette opp nettverksalternativene. (Se side 37-41)
Ruter
Bredbånd
stjeneste
Bredbåndsmodem
(Med integrert ruter)
Eller
Bredbåndsmodem
Bredbånd
stjeneste
Nettverkstjenester med
AllShare-funksjonen
(Se side 56-57)
✎ MERK
▪ Det er mulig at tilgang til Samsungs oppdateringsserver ikke er tillat, avhengig av hvilken ruter du bruker, og tilbyderens
▪
▪
policy. Ta kontakt med din tilbyder for mer informasjon.
DSL-brukere må bruke ruteren til å sette opp en tilkobling.
For å kunne bruke AllShare-funksjonen, må du også ha en datamaskin tilkoblet nettverket, som vist i illustrasjonen.
Tilkoblingen kan være trådbasert eller trådløs.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 25
25
2010-04-05 오후 4:17:16
Tilkoblinger
Trådløst nettverk
Du kan koble deg til et nettverk med en trådløs enhet som deler ut IP-adresser.
Et trådløst tilgangspunkt/ruter er nødvendig for å kunne sette opp et trådløst nettverk.
Se side 37-41 for mer informasjon om oppsett av nettverket.
Bredbånd
stjeneste
Trådløs IP-deler
Nettverkstjenester med AllShare-funksjonen
(Se side 56-57)
✎ MERK
▪ Hvis du skal kunne bruke et trådløst nettverk, må produktet være tilkoblet en trådløs IP-deler. Hvis den trådløse
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
26
IP-deleren støtter DHCP, kan produktet bruke en DHCP eller statisk IP-adresse når det kobler seg til det trådløse
nettverket.
Dette produktet støtter IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Når du spiller av video over en IEEE 802.11B/
G-tilkobling, kan det hende at avspillingen "hakker".
Velg en kanal som ikke er i bruk til den trådløse IP-deleren. Hvis kanaler som er valgt til den trådløse IP-deleren
benyttes av en annen enhet i nærheten, vil dette kunne føre til forstyrrelser og kommunikasjonsfeil.
Hvis Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n-modus er valgt, og krypteringstypen er WEP, TKIP eller TKIPAES (WPS2Mixed) på tilgangspunktet ditt, vil ikke dette produktet støtte tilkobling som er i henhold til de nye Wi-Fispesifikasjonene.
Hvis tilgangspunktet ditt støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du koble til nettverket ved hjelp av PBC (Push Button
Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS vil konfigurere SSID og WPA-nøkkelen automatisk i
begge modusene.
Tilkoblingsmetoder: Du kan sette opp en trådløs nettverkstilkobling på tre måter:
- PBC (WPS)
- Auto Setup (Bruke den automatiske nettverkssøkefunksjonen).
- Manuelt oppsett
Trådløse nettvert (LAN) kan av natur skape forstyrrelser, og dette avhenger av driftsbetingelsene. (tilgangspunktets
ytelse, avstand, hindringer, forstyrrelser fra andre radioenheter etc.).
Sett den trådløse IP-deleren til infrastrukturmodus. Ad-hoc-modus støttes ikke.
Når du bruker sikkerhetsnøkkelen for AP-en (trådløs IP-deler), støttes bare de følgende.
1) Autentiseringsmodus: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Krypteringstype: WEP, AES
For å kunne bruke AllShare-funksjonen, må du også ha en datamaskin tilkoblet nettverket, som vist i illustrasjonen.
Tilkoblingen kan være trådbasert eller trådløs.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 26
2010-04-05 오후 4:17:16
04
Sett på kontaktdekselet
Tilkoblinger
For å få tilgang til kabelklemmene, må du skyve kontaktdekselet av produktet.
Sett det tilbake når du er ferdig med tilkoblingene.
Montere Blu-ray-spilleren
Du kan montere produktet på et stativ, eller henge det på veggen.
Når du monterer produktet, må du sørge for at det er tilstrekkelig plass på venstre side til den åpne døren.
Hvis ikke vil ikke produktet fungere som det skal.
Forholdsregler ved montering
• Hvis du monterer produktet på veggen, må veggen være flat og vertikal.
• Unngå montering i områder med høy temperatur, eller luftfuktighet, eller på en vegg som ikke kan
bærte vekten av enheten.
• Kontroller veggens styrke. Hvis veggens styrke ikke er tilstrekkelig for montering av enheten, må du
forsterke veggen før du monterer enheten på den.
• Kontroller veggens sammensetning. Hvis det er brukt gips-, marmor- eller metallplater på veggen, må
du kjøpe, og bruke egnede skruer for platene.
• Kablene som skal til eksterne enheter må kobles til før montering.
• For å forhindre støt, må du slå av produktet før du monterer det.
• Ikke heng på det monterte produktet, og unngå at noe treffer det.
• Fest enheten godt på veggen slik at den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan dette føre til
personskader eller skader på produkter.
• Når enheten er montert på veggen, må du sørge for at barn ikke trekker i noen av kablene, da dette
kan føre til at produktet faller ned.
Tilfelle 1 : Montere på stativet
For montering på stativet, må du sette inn holdestativet i det nederste sporet på Blu-ray-spilleren og skru
i skruene med urviseren for å feste det.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 27
27
2010-04-05 오후 4:17:17
Tilkoblinger
Tilfelle 2 : Montering på vegg
1. Sett inn holdestativet i det nederste sporet på Blu-ray-spilleren og skru i de to skruene med urviseren
for å feste det.
2. Sett veggbraketten på veggen slik at pilen peker oppover, og fest den med fire skruer (Ikke vedlagt)
på veggen. Skru skruene inn i en drager, eller i gips- eller betongplugger slik at de sitter godt
Når brakettsettet er montert, kan du skyve og sette inn Blu-ray-spilleren i riktig spor på
veggbraketten.
For sikker montering, skyv braketten til høyre etter at den er montert, og skyv den til høyre etter at
den er satt inn.
✎ MERK
▪ Skruer til veggmonteringsbraketten følger ikke med. Kjøp skruer (og plugger) som egner seg til den veggen du har.
28
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 28
2010-04-05 오후 4:17:18
Oppsett
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Oppsett
1. Slå på TV-apparatet etter at du har koblet til
produktet.
(Når produktet kobles til et TV-apparat
for første gang, vil produktet slå seg på
automatisk, og startskjermen vil bli vist).
5. Bruk ◄ ► til å velge ønsket nettverksinnstilling:
Kabel, Trådløs eller PBC (WPS), og trykk
deretter ENTER.
Hvis du ikke kjenner nettverksinnstillingene
dine, kan du trykke BLÅ(D) på fjernkontrollen
for å hoppe over nettverksinnstillingene her,
fullføre grunninnstillingene og gå til hjemmenyen.
Hvis du velger en nettverksinnstilling, kan
du gå til side 37-41 for mer informasjon om
nettverksinnstillingene. Når du er ferdig må du
gå til trinn 6.
6. Trykk på OK.
Hjem-menyen vil bli vist. Hvis du vil ha mer
informasjon om Hjem-menyen, se side 30.
05
Før du setter i gang (Grunninnstillinger)
• Hjem-menyen
Nederlands
> Move " Select
You Tube
internet radio
Aktiver Internet@TV-tjenesten,
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
2. Bruk ▲▼ til å velge ønsket språk, og trykk
deretter på ENTER.
3. Trykk ENTER for å velge start-knappen.
Opprinnelig innstilling
TV-format og Nettverk stilles inn.
Ingen plate a Bytt enhet
Hvert språk kan endres senere under ”Innstillinger”
" Velg
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket bildeforhold, og
trykk deretter på ENTER. (Se side 31)
Opprinnelig innstilling I Nettverk
Nettverksinnstilling er nødvendig for å bruke forskjellige Internett-tjenester.
Velg primær metode for å koble til nettverket.
▪
▪
▪
▪
Kablet: Angi nettverk ved å bruke Ethernet-kabel.
Kontroller at Ethernet-kabel er koblet til.
Trådløs
d Vis enheter
" Angi
✎ MERK
▪ Når produktet kobles til et TV-apparat første gang,
Start
Kabel
▪
PBC (WPS)
a Forrige d Hopp over < Flytt
" Velg
vil produktet slå seg på automatisk.
Dette er ikke en feil.l.
Hjem-menyen vil ikke bli vist hvis du ikke setter opp
de opprinnelige innstillingene.
Hvis du trykker BLÅ(D) under nettverksoppsettet,
får du tilgang til Hjem-menyen selv om
nettverksoppsettet ikke er ferdig ennå.
Når du går tilbake til Hjem-menyen, vil fullskjermsmodus
bli avsluttet automatisk.
Hvis du vil se de opprinnelige innstillingene igjen
slik at du kan endre de, må du trykke STOPP (
)
i toppen av produktet i mer enn 5 sekunder når det
ikke er noen plate satt inn.
Bruk HDMI-kabelen til å koble produktet til et
Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibelt TV-apparat fra
Samsung.
Hvis TV-apparatet benytter et språk som er støttet
av produktet, vil det språket automatisk bli valgt som
foretrukket språk.
Men Anynet+ (HDMI-CEC)-funksjonen må være
slått på både på TV-apparatet og produktet.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 29
29
2010-04-05 오후 4:17:22
TV
POWER
POWER
Oppsett
BONUSVIEW
▪
SOURCE
Hvis produktet står i stoppmodus i mer enn 5
minutter, vil du se en skjermsparer på TV-skjermen.
Hvis produktet har vist skjermspareren i mer enn 25
AUDIO
minutter, vil SUBTITLE
det slå seg av automatisk..
Sette opp menyene
DISC MENU
MENU
1
EXIT
4
▪
MENU-knappen : Trykk her for å gå til Hjem79
menyen.
▪
MUTE
2
3
4
2. Bruk ◄► til å velge Innst., og trykk deretter
på ENTER.
✎ MERK
▪ Når produktet er tilkoblet nettverket ditt, kan du
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
1
Viser tilgjengelige knapper.
5. Trykk EXIT hvis du vil gå ut av menyen.
3
2
6
4. Bruk ▲▼ til å velge ønsket element, og trykk
deretter på ENTER.
TITLE MENU
INFO
RETURN
Velger innstillingene.
3. Bruk ▲▼ til å velge ønsket undermeny, og
trykk deretter på ENTER.
POPUP
TOOLS
5
VOL
CH til forrige meny.
RETURN-knappen
: Går tilbake
▪
ENTER / RETNINGSKNAPPENE-knappen
:
AK59-00104R
Flytt pekeren, og velg et punkt.
Velg det valgte punktet.
Bekreft innstillingen.
velge Internet@TV fra Hjem-menyen.
Du kan laste ned ønsket innhold fra Samsung Apps.
(Se side 55)
Antallet trinn du må igjennom avhenger av den
valgte menyen.
Skjermmenyene på dette produktet kan endres etter
en oppgradering av programvareversjonen.
EXIT-knappen : Trykk her for å avslutte menyen.
1. Trykk POWER.
Hjem-menyen vil vises.
• Hjem-menyen
You Tube
internet radio
Aktiver Internet@TV-tjenesten,
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
1
5
Ingen plate a Bytt enhet
1
Velger Internet@TV.
2
Velger videoene.
3
Velger musikken.
4
Velger bildene.
30
2
3
4
d Vis enheter
" Angi
6
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 30
2010-04-05 오후 4:17:23
Bildeformat
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du kanskje
trenge å justere skjerminnstillingen. (sideforhold)
• 16:9 Normal
• 16:9 Bred
• 4:3 Smal
• 4:3 Pan-Scan
Enkelte filmer (4:3 kilde) vises
i 4:3 Pillarbox (svarte felter på
sidene av bildet) selv om 16:9
normal er valgt.
Lar deg vise hele 16:9-bildet hvis
du har fjernsyn med bredskjerm.
Velg dette alternativet når du vil se
filmer i formatet 16:9 på Blu-ray-/
DVD-plater uten de svarte stripene
i topp og bunn, selv om du har et
TV-apparat med bildeforholdet 4:3
(deler av bildet ytterst til høyre og
venstre vil bli kuttet vekk).
✎ MERK
▪ Avhengig av platetypen kan det hende at noen
▪
▪
BD Wise (Kun produkter fra Samsung)
BD Wise er Samsungs nyeste tilkoblingsfunksjon.
Når du bruker en HDMI-kabel til å koble sammen
produkter fra Samsung som støtter BD Wise, blir
den beste oppløsningen automatisk innstilt.
• På : Den originale oppløsningen til Blu-ray-/
DVD-platen blir sendt direkte til TV-apparatet.
• Av : Oppløsningssignalet blir bestemt iht. den
tidligere angitte oppløsningen, uavhengig av
oppløsningen på platen.
✎ MERK
▪ Hvis du vil endre oppløsningen i BD Wise-modus,
▪
▪
Velges hvis du ønsker å se hele
16:9-skjerbildet Blu-ray-/DVDplaten leverer, selv om TVapparatet ditt har et bildeforhold
på 4:3. Det vises da sorte felter
øverst og nederst på skjermen.
sideforhold ikke er tilgjengelige.
Hvis du velger et annet bildeforhold enn det reelle
bildeforholdet på TV-skjermen din, kan det hende at
bildet virker forvrengt.
Hvis du velger 4:3 Pan-Scan eller 4:3 Letter Box, vil
ikke FULL SCREEN på fjernkontrollen fungere.
Hvis du velger 16:9 Normal, kan det hende at 4:3
Pillarbox vises.
Hvis dette er tilfellet, vil ikke FULL SCREEN på
fjernkontrollen fungere.
▪
må du slå Av BD-modus på forhånd.
Hvis du slår av BD Wise, vil oppløsningen på det
tilkoblede TV-apparatet automatisk bli satt til
maksimal oppløsning.
Hvis produktet er tilkoblet en enhet som ikke støtter BD
Wise, kan du ikke bruke BD wise-funksjonen.
For korrekt bruk av BD Wise, må du aktivere BD Wisefunksjonen På både TV-apparatet og produktet.
Oppløsning
Angir oppløsningen på HDMI-signalet.
Nummeret i koden 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p,
576i/480i viser til antallet linjer med video.
Bokstavene p og i indikerer om signalet er
linjesprang respektivt progressivt.
• Auto : Kontrollerer automatisk, og velger
optimal oppløsning.
• BD Wise : Velger automatisk den optimale
oppløsningen når du er tilkoblet et TV-apparat
som støtter BD Wise-funksjonen med en
HDMI-kabel. (BD Wise-menyen vil bare være
tilgjengelig hvis BD Wise er satt til På).
• 1080p : Sender ut 1080 linjer med progressiv video.
• 1080i : Sender ut 1080 linjer med linjesprang video.
• 720p : Sender ut 720 linjer med progressiv video.
• 576p/480p : Sender ut 576/480 linjer med
progressiv video.
• 576i/480i : Sender ut 576/480 linjer med
linjesprang video.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 31
Oppsett
Du kan konfigurere forskjellige skjermalternativer
som bildeforhold, oppløsning o.l.
▪
05
Skjerm
31
2010-04-05 오후 4:17:24
Oppsett
Oppløsning i henhold til utgangsmodus
• Blu-ray-avspilling
Utsignaler
Oppsett
HDMI-modus
HDMI tilkoblet
Auto
Optimal oppløsning
1080p/1080i, filmbilder (24Fs) på
1080p@24F
1080p, filmbilder (24Fs) av
1080i, filmbilder (24Fs) av
720p
576p/480p
1080p@60F
576i/480i
720p
Utsignaler
HDMI-modus
Auto
Optimal oppløsning
1080i
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
720p
✎ MERK
▪ Hvis det tilkoblede TV-apparatet ikke støtter filmbilder,
eller den valgte oppløsningen, vil meldingen “Dersom
det ikke vises noen bilder etter endringen, må du
vente i 15 sekunder. Deretter vil oppløsningen
automatisk stilles tilbake til forrige verdi. Vil du gjøre
et valg?” bli vist.
Hvis du velger Ja, og oppløsningen ikke støttes,
blir TV-skjermen svart. Vent i 15 sekunder, og
oppløsningen vil bli satt tilbake til den forrige verdien
automatisk.
VIDEO-modus
▪
▪
576i/480i
HDMI ikke tilkoblet
VIDEO-modus
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
▪
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
576p/480p
-
576i/480i
576i/480i
1080p@60F
-
576i/480i
-
HDMI tilkoblet
VIDEO-modus
576i/480i
576i/480i
-
1080p
32
576i/480i
1080i
• DVD-avspilling
Oppsett
576i/480i
576p/480p
576i/480i
VIDEO-modus
HDMI ikke tilkoblet
576i/480i
576i/480i
Hvis skjermen er svart, holder du inne STOPP (
)
i bunnen av produktet i mer enn 5 sekunder (uten
plate i spilleren). Alle innstillinger tilbakestilles til
fabrikkinnstillinger. Følg trinnene på foregående
side for å gå til hver modus og velg den
skjerminnstillingen som TV-apparatet ditt støtter.
Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Blu-ray-platen må ha funksjonen 24 rammer for å
kunne bruke Filmbilde (24 Fs).
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 32
2010-04-05 오후 4:17:24
Filmbilde (24 Fs)
Hvis du stiller inn Filmbilde (24 Fs) til På, kan du
justere produktets HDMI-signal til 24 rammer per
sekund for bedre bildekvalitet.
Du kan kun bruke Filmbilde (24 Fs) på TVapparater som støtter denne rammehastigheten.
Denne menyen kan kun brukes i 1080i eller 1080p
HDMI-utgangsoppløsning.
• På : Funksjonene Filmbilde (24 Fs) vil fungere.
• Av : Funksjonene Filmbilde (24 Fs) vil ikke fungere.
✎ MERK
▪ Hvis TV-apparatet ditt ikke støtter funksjonen
Filmbilde (24 Fs), vil du se en melding på skjermen.
Progressiv modus
Benyttes for å forbedre bildet når du ser på DVDplater.
• Auto : Velg denne dersom du vil at produktet
automatisk skal velge det beste bildet for DVDplaten du ser på.
• Video : Velg for best bildekvalitet fra DVD-er
med konsert eller TV-show.
Stille modus
Velger bildetypen som skal benyttes når du setter
en DVD-avspilling på pause.
• Auto : Automatisk innstilling av det beste
stillbildet, avhengig av innhold.
• Stillbilde : Velg ved pause i en scene med liten
aktivitet.
• Felt : Velg ved pause i en scene med mye
aktivitet.
Velg om du skal sende ut bildet til HDMI OUTkontakten med fargedybde eller ikke. Fargedybde
gir deg en mer nøyaktig fargereproduksjon, men
en dypere fargedybde.
• Auto : Bildet blir matet ut med fargedybde til
det tilkoblede TV-apparatet som støtter HDMI
fargedybde.
• Av : Bildet mates ut uten fargedybde.
Lyd
Digitale signaler
Still inn utgående digital lyd i samsvar med tilkoblet
mottaker. (Se avsnittet om valg av digitale signaler
på neste side for flere detaljer)
• PCM
• Bitstrøm (omkoding)
• Bitstrøm (for audiofile)
✎ MERK
▪ Sørg for å velge riktig digital utgang, ellers får du
▪
▪
▪
▪
▪
ingen lyd eller bare lydstøy.
Hvis HDMI-enheten (mottaker, TV) ikke er kompatible
med komprimerte formater (Dolby digital, DTS), går
lydsignalet ut som PCM.
De sekundære og effektkildene vil ikke være
tilgjengelig på vanlige DVD-plater.
Noen Blu-ray-plater inneholder ikke sekundært eller
effektspor.
Dette digitale utgangsoppsettet påvirker ikke det
analoge (L/R) lydsignalet, eller HDMI-signalet til TVapparatet.
Det påvirker det optiske lydsignalet, og lyd over
HDMI når spilleren er tilkoblet en forsterker.
Hvis du skal spille av et MPEG-lydspor, vil det bli
sendt et PCM-signal uavhengig av oppsettet til den
digitale utgangen (PCM eller Bitstream).
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 33
Oppsett
Du kan optimere fargeinnstillingene til HDMIutgangen ved å velge en tilkoblet enhetstype.
• TV : Velg denne hvis produktet er koblet til et
TV-apparat via HDMI.
• Skjerm : Velg denne hvis produktet er koblet til
en monitor via HDMI.
HDMI fargedybde
05
HDMI-format
33
2010-04-05 오후 4:17:24
Oppsett
Valg av digitale signaler
Oppsett
Tilkobling
Bitstrøm
(omkoding)
PCM
PCM
HDMI-forsterker
Optisk
Opp til 7.1-kanaler PCM 2ch
Dolby Digital Opp til 5.1-kanaler PCM 2ch
Dolby Digital
Opp til 7.1-kanaler PCM 2ch
Plus
Lydstrøm på
Blu-ray-plater Dolby TrueHD Opp til 7.1-kanaler PCM 2ch
DTS
Opp til 6.1-kanaler PCM 2ch
DTS-HD HRA Opp til 7.1-kanaler PCM 2ch
DTS-HD MA Opp til 7.1-kanaler PCM 2ch
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
Bitstrøm
(for audiofile)
HDMI-forsterker eller optisk HDMI-forsterker
Omkodet DTS
Omkodet DTS
Omkodet DTS
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Optisk
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Omkodet DTS
Dolby TrueHD
Dolby Digital
Omkodet DTS
DTS-HD HRA
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
Omkodet DTS
Omkodet DTS
DTS
DTS-HD MA
DTS
DTS
PCM 2ch
Lydstrøm på
DVD
Dolby Digital Opp til 5.1-kanaler PCM 2ch
Definisjon for
en Blu-rayplate
Sender bare ut det primære
Dekoder primær-, sekundær og
lydsporet (filmens hovedlydspor),
Dekoder primære,
effektsporene sammen til ett
Hvilken som
slik at mottakeren din kan
sekundære og effektsporene PCM-signal. Deretter omkodes
helst
dekode lydens bitstream. Du vil
sammen til en PCM lydkilde.
PCM-signalet til en DTS
ikke høre den sekundære eller
bitstream.
effektlyden.
DTS
Opp til 6.1-kanaler PCM 2ch
Plater av typen Blu-ray kan inneholde tre lydspor.
- Primærlyd : Lydsporet til hovedfunksjonen
- Sekundærlyd : Tilleggspor som f.eks.
regissørens eller skuespillerens kommentarer.
- Interaktiv lyd : Spiller av interaktive lyder når det
er valgt. De interaktive lydene er forskjellige,
avhengig av Blu-ray-platen.
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
DTS
PCM nedsampling
Velg om du vil nedsample 96KHz-signaler.
• På : Velg dette alternativet når forsterkeren som
produktet er tilkoblet ikke er kompatibel med
96KHz. 96KHz-signaler vil bli konvertert ned til
48KHz.
• Av : Velg dette alternativet når forsterkeren som
produktet er tilkoblet er kompatibel med 96KHz.
✎ MERK
▪ Selv om PCM nedsampling er slått av, vil enkelte
plater kun spille Av nedsamplet lyd via de optiske
digitale utgangene.
34
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 34
2010-04-05 오후 4:17:24
Dynaamisen alueen hallinta
Du kan lytte på en lav lydstyrke, men likevel høre
dialogen klart og tydelig.
Dette er bare aktivt når et Dolby Digital-signal blir
identifisert.
• På : Når filmlydspor spilles på lavt volum på
mindre høyttalere, kan systemet bruke riktig
komprimering slik at innhold på lavt nivå blir
tydelig nok samtidig som dramatiske partier ikke
får for sterk lyd.
• Av : Du kan nyte filmen i standard dynamikkområde.
Downmixing-modus
Stilles inn hvis du skal mikse ned multikanallyd til
færre kanaler.
• Normal Stereo : Mikser flerkanals lyd til
tokanals stereo. Velg når du skal koble til utstyr
som ikke støtter virtuelle surroundfunksjoner,
som f.eks. Dolby Pro Logic.
• Surround-kompatibel : Mikser flerkanals lyd til
surroundkompatibel stereo.
Velg når du skal koble til utstyr som støtter
virtuelle surroundfunksjoner, som f.eks. Dolby
Pro Logic.
DTS Neo:6
Du kan nyte flerkanals lyd fra enkle 2-kanals lydkilder.
• Av : Sender ut et 2-kanals lydsignal via
fronthøyttalerne.
✎ MERK
▪ Hvis du benytter en HDMI-forsterker, er dette
alternativet tilgjengelig når du velger PCM som
digital utsignal.
System
Opprinnelig innstilling
Ved å bruke de opprinnelige innstillingene,
kan du bl.a. velge språk, bildeforhold og
nettverksinnstillinger.
Se relevante avsnitt i brukerhåndbok for mer
informasjon om disse innstillingene.
(Se side 29-43)
Internet@TV skjermstørrelse
Velger optimal skjermstørrelse på Internet@TV.
• Størrelse 1 : Viser mindre applikasjonsikoner.
Det kan hende at du ser svarte striper på sidene
av skjermen.
• Størrelse 2 : Viser normale applikasjonsikoner.
Det er mulig bildet er for stort for TV-skjermen
din.
• Størrelse 3 : Viser mindre applikasjonsikoner.
Det er mulig bildet er for stort for TV-skjermen
din.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funksjon som tilbyr linket operasjon
med andre Samsung-produkter med Anynet+funksjonen.
For å kunne benytte funksjonen, må du koble
dette produktet til et TV-apparat fra Samsung TV
med en HDMI-kabel.
Du kan betjene dette produktet med en
Samsung fjernkontroll for TV-apparater, og starte
avspilling ved å trykke på AFSPELEN (
) på
fjernkontrollen til TV-apparatet.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for mer
informasjon.
• På : Anynet+-funksjonene fungerer.
• Av : Anynet+-funksjonene fungerer ikke.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 35
Oppsett
• Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt
med komprimert flerkanalsformater (Dolby
Digital, DTS), kan produktet sende et 2-kanals
nedmikset lydsignal, selv om du har valgt
Bitstream (enten omkodet eller audiophile) på
oppsettmenyen.
• Hvis TV-apparatet ditt ikke er kompatibelt
med samplingsrater for PCM over 48kHz, vil
produktet kunne sende et nedsamplet 48kHz
PCM-signal selv om du har satt alternativet
PCM nedsampling til Av.
• Kino : Velg dette alternativet hvis du vil spille av
2-kanals kinokilder over flere kanaler.
• Musik : Velg dette alternativet hvis du vil spille
av 2-kanals musikk-kilder over flere kanaler.
05
HDMI
35
2010-04-05 오후 4:17:24
Oppsett
✎ MERK
▪ Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI▪
▪
▪
kabelen ikke støtter CEC.
Hvis Samsung TV-apparatet ditt har en n
-logo, støtter det Anynet+-funksjonen.
Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke
fungerer, avhengig av TV-apparatet.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet hvis du vil
ha mer informasjon.
BD datastyring
Lar deg administrere nedlastet innhold fra Blu-rayplater som støtter tjenesten BD-LIVE.
Du kan kontrollere enhetsinformasjonen, inkludert
lagringsstørrelsen, slette BD-dataene eller endre
minneenheten.
Change Device (Bytt enhet) lar deg velge mellom
produktet interne eller eksterne minne (tilkoblet
USB-enhet).
Hvis dataene som skal lagres fra BD-LIVE er større
enn gjenværende kapasitet, eller hvis det interne
minnet er fullt, må du koble til en ekstern USBenhet, og deretter velge External Device (Ekstern
enhet) på menyen.
Innstillinger
Skjerm
BD datastyring
Lyd
Gjeldende enhet
:Internt minne
System Total størrelse
:589MB
Nettverk Tilgjengelig størrelse :588MB
Språk
\
Slett BD-data
Sikkerhet Bytt enhet
:Internt minne
Generelt
" Velg
' Tilbake
Kundesupport
Beskrivelse av enhetsinformasjon (minne) på
produktet
• Total størrelse : Den totale størrelsen på
enheten (minne).
• Tilgjengelig størrelse : Den tilgjengelige
størrelsen på enheten (minne).
▪
▪
▪
Bare USB-enheter som er formatert med filsystemet
FAT (DOS 8.3-etiketter) er støttet. Vi anbefaler at du
bruker USB-enheter som støtter USB 2.0-protokollen,
og som har en lese-/skrivehastighet på 4 MB eller
mer.
En USB-basert harddisk kan ikke benyttes til å lagre
BD-data (BD-LIVE).
Det kan være at funksjonen Gjenoppta avspilling ikke
virker etter at lagringsenheten er formatert.
Den totale størrelsen på BD datastyring kan variere,
avhengig av hvilken programvareversjon som er
installert.
Klokke
Still inn tidsrelaterte funksjoner.
Innstillinger
Skjerm
klokke
Lyd
Klokkemodus
:Auto
\
System Still klokke
Nettverk Tidssone
:GMT + 0:00
Språk
DST
:Av
Sikkerhet
Generelt
> Flytt " Angi ' Tilbake
Kundesupport
• Klokkemodus : Du kan velge mellom Auto og
Manuell.
Hvis du velger Manuell, vil menyen Still klokke
være aktivert, mens DST vil være deaktivert.
• Still klokke : Du kan angi rett klokke og dato
manuelt.
• Tidssone : Du kan angi tidssonen du befinner
deg i.
• DST : Du kan slå DST (Sommer-/Vintertid) av
eller på.
✎ MERK
▪ I eksternt minnemodus, vil avspillingen av en plate
bli stoppet hvis du kobler fra USB-enheten midt i en
avspilling.
36
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 36
2010-04-05 오후 4:17:25
DivX®-registrering
Innstillinger
Skjerm
Opprinnelig innstilling
Lyd
System DivX® programbestilling (Video On Demand)
Nettverk
Din registreringskode er : XXXXXXXXXX
Les mer på www.divx.com/vod.
Språk
Sikkerhet
OK
Generelt
Kundesupport
✎ MERK
▪ Dette alternativet er ikke aktivert hvis du velger OK.
For å aktivere dette alternativet, må du aktivere
DivX(R)-deaktivering.
DivX®-deaktivering
Velg dette alternativet for å få en ny registreringskode.
Innstillinger
Skjerm
Lyd
System
Nettverk
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Opprinnelig innstilling
Vil du deaktivere enheten?
Ja
Nei
✎ MERK
▪ Denne funksjonen kan benyttes når DivX(R)registrering er deaktivert.
Når du skal sette opp nettverkstilkoblingen til
produktet, må du følge disse trinnene:
1. På Hjem-menyen må du bruke ◄► til å
velge innstillinger, og deretter må du trykke
ENTER.
2. Bruk ▲▼ til å velge Nettverk, og trykk
deretter ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge Nettverksinnstilling, og
trykk deretter ENTER.
4. Bruk ▲▼ til å velge Nettverkstype, og trykk
deretter ENTER.
5. Bruk ▲▼ til å velge Kabel eller Trådløs, og
trykk deretter ENTER.
6. Går til neste seksjon.
Nettverksinnstillinger
Ta kontakt med din internettleverandør (ISP)
for å finne ut om IP-adressen din er statisk eller
dynamisk. Hvis den er dynamisk anbefaler vi at
du bruker de automatiske innstillingene. Dette er
det enkleste, og det vil fungere i de fleste tilfeller.
Hvis den er statisk, må du bruke den manuelle
oppsettprosedyren.
Veiledning for kablede nettverk finner du nedenfor.
Veiledningen for trådløse nettverk finner du etter
veiledningen for kablede nettverk.
Kablede nettverk
1. På menyen Nettverksinnstilling må du bruke
▲▼ til å velge Nettverksinnstilling, og
deretter trykke ENTER.
Skjermen Oppsett Internett-protokoll vises.
2. Bruk ▲▼ til å velge Auto eller Manuell, og
trykk deretter ENTER.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 37
Oppsett
Vis registreringskode for DivX(R) VOD for å kjøpe
og spille av DivX(R) VOD-innhold.
05
Nettverksoppsett
37
2010-04-05 오후 4:17:26
Oppsett
Sette opp en kablet tilkobling - Auto
1. Hvis du valgte Auto, vil nettverksfunksjonen
selv finne og fylle inn de rette verdiene for
IP-adresse, Delnettmaske og lignende
automatisk.
✎ MERK
▪ Denne prosessen kan ta opp til 5 minutter.
Innstillinger
Nettverksinnstilling
Skjerm
Oppsett Internett-protokoll:Auto
Lyd
0
IP-adresse
: 0
System
0
Delnettmaske
: 0
Nettverk
0
Gateway
: 0
Språk
DNS
:Auto
Sikkerhet
0
DNS-server
: 0
Generelt
Kundesupport
> Flytt
" Velg
3. Bruk ▼ til å gå til det første feltet (IP-adresse).
Innstillinger
Nettverksinnstilling
Skjerm
Oppsett Internett-protokoll:Manuell
Lyd
0
IP-adresse
: 0
System
Delnettmaske
: 255 255
Nettverk
0
Gateway
: 0
Språk
DNS
:Manuell
Sikkerhet
0
DNS-server
: 0
Generelt
Kundesupport
> Flytt
" Velg
\
0
0
0
0
255
0
0
0
' Tilbake
\
0
0
0
0
0
0
0
0
' Tilbake
2. Etter at nettverksfunksjonen har hentet inn de
nødvendige nettverksverdiene, må du trykke
RETURN.
Deretter må du kjøre en Nettverkstest for å
sikre at produktet har en tilkobling til nettverket
(Se side 41).
3. Hvis nettverksfunksjonen ikke greier å skaffe
inn de nødvendige verdiene, eller hvis du
valgte Manuell, må du gå til veiledningen for
manuelt oppsett.
4. Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste
inn numrene.
5. Når du er ferdig med hvert felt, kan du bruke
► til å gå til neste felt.
Du kan også bruke de andre piltastene til å
bevege deg opp, ned og tilbake.
6. Tast inn verdiene i feltene IP-adresse,
Delnettmaske og Gateway.
7. Bruk ▼ til å gå til DNS.
8. Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet. Tast
inn numrene på samme måte som ovenfor.
9. Trykk RETURN på fjernkontrollen.
10. Deretter må du kjøre en Nettverkstest for
å sikre at produktet har en tilkobling til
nettverket (Se side 41).
Sette opp en kablet tilkobling - Manuell
Hvis de automatiske innstillingene ikke fungerer,
må du sette opp nettverksinnstillingene manuelt.
For å hente nettverksinnstillingene fra de fleste
datamaskiner med Windows, kan du følge disse
trinnene:
1. Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre
på skjermen.
2. På hurtigmenten må du velge Status.
3. På dialogen som vises må du velge fanen Støtte.
4. Klikk deretter på Detaljer.
Nettverksinnstillingene vises.
Når du skal angi disse nettverksinnstillingene på
ditt produktet, må du følge disse trinnene:
1. Trykk ENTER på skjermen Oppsett Internettprotokoll.
2. Bruk ▲▼ til å velge Manuell, og trykk deretter
ENTER.
38
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 38
2010-04-05 오후 4:17:27
Sette opp en trådløs nettverkstilkobling PBC (WPS)
Den enkleste måten å sette opp en trådløs
nettverkstilkobling på er ved hjelp av PBC (WPS)funksjonen.
Hvis den trådløse routeren har en PBC (WPS)knapp, kan du følge disse trinnene:
1. På menyen Nettverksinnstilling må du bruke
▲▼ til å velge Nettverksinnstilling, og
deretter trykke ENTER.
Skjermen Oppsett Internett-protokoll vises.
2. Trykk RØD(A) på fjernkontrollen.
3. Trykk PBC (WPS)-knappen på routeren innen
to minutter. Produktet ditt viser skjermen Valg
av nettverk, og henter automatisk inn alle
nødvendige nettverksverdier for å kunne koble
til nettverket. Når det er klart, vises OK. Trykk
ENTER på fjernkontrollen.
4. Etter at nettverkstilkoblingen er satt opp, må
du trykke RETURN for å avslutte skjermen
Nettverksinnstilling.
Sette opp en trådløs nettverkstilkobling Automatisk nettverkssøk
De fleste trådløse nettverk har et valgfritt
sikkerhetssystem som krever at enheter som skal
ha tilgang til nettverket må sende over en kryptert
sikkerhetskode, kalt tilgangs- eller sikkerhetsnøkkel.
Sikkerhetsnøkkelen er basert på en passfrase,
normalt et ord, eller en samling med bokstaver og
tall i en angitt lengde som du ble bedt om å oppgi
når du satte opp sikkerhetsinnstillingene til det
trådløse nettverket. Hvis du bruker denne metoden
til å sette opp nettverkstilkoblingen, og har sikret
nettverket med en sikkerhetsnøkkel, må du taste inn
denne passfrasen i løpet av prosessen.
Hvis du vil sette opp den trådløse
nettverkstilkoblingen ved hjelp av automatisk
nettverkssøk, må du følge disse trinnene:
1. På menyen Nettverksinnstilling må du bruke
▲▼ til å velge Nettverksinnstilling, og
deretter trykke ENTER.
Skjermen Oppsett Internett-protokoll vises.
2. Bruk ▲▼ til å velge Oppsett Internettprotokoll, og trykk deretter ENTER.
3. Bruk ▲▼ til å velge Auto eller Manuell, og
trykk deretter ENTER.
4. Hvis du velger Auto, må du bruke ▲ til å gå
til Tilgangspunkt valg, og trykk deretter
ENTER.
Nettverksfunksjonen søker etter tilgjengelige
trådløse nettverk.
Når søket er ferdig vil det bli vist en liste over
tilgjengelige nettverk.
Innstillinger
Skjerm
Lyd
System
Nettverk
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Nettverksinnstilling
Valg av nettverk
Kobler til nettverk.
Nettverksnavn (SSID) : shj
Stopp
" Velg
' Tilbake
5. På listen over nettverk, må du bruke ▲▼ til å
velge et nettverk, og deretter trykke ENTER.
6. Hvis du får melding om at du må taste inn en
PIN-/sikkerhetskode, må du gå til trinn 7. Hvis
skjermen nettverkstilkoblinger vises, gå til trinn
11.
7. Bruk ▲▼ til å velge PIN eller Sikkerhet.
I de fleste hjemmenettverk skal du velge
Sikkerhet (For sikkerhetsnøkkel).
8. På skjermen Sikkerhet må du taste inn
passfrasen til nettverket.
✎ MERK
▪ Det skal være mulig å finne passfrasen på en av
oppsettskjermene du var innom når du satte opp
routeren eller modemet.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 39
Oppsett
Du kan sette opp en trådløs nettverkstilkobling på
tre måter:
• Bruke PBC (WPS)
• Bruke den automatiske nettverkssøkefunksjonen.
• Manuelt.
Hver metode beskrives nedenfor.
 Sette opp nettverkstilkoblingen
05
Trådløst nettverk
39
2010-04-05 오후 4:17:27
Oppsett
9. Når du skal taste inn passfrasen, må du følge
disse generelle retningslinjene:
• Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste
inn numrene.
• Bruk piltastene på fjernkontrollen til å
flytte fra knapp til knapp på skjermen for
inntasting av sikkerhetsnøkkelen.
• Hvis du skal taste inn bokstaver, må du gå til
knappen merket a/A/1/, og deretter trykke
ENTER. Hver gang du trykker ENTER, vil
du kunne veksle mellom hvilke tegn du kan
taste inn (a/A/1/).
• Hvis du skal taste inn en bokstav, må du
taste tallet som tilsvarer den bokstaven.
Ved å trykke gjentatte ganger på knappen,
vil du veksle bokstaven.
• Hvis du skal slette siste bokstav eller
nummer, må du flytte deg til Slett, og
deretter trykke ENTER.
• Hvis du vil slette alle inntastede tall og
bokstaver, må du flytte deg til Tøm, og
deretter trykke ENTER. Du kan også trykke
RØD(A) på fjernkontrollen.
10. Når du er ferdig må du trykke GUL(C) på
fjernkontrollen, eller flytte deg til Utført, og
deretter trykke ENTER.
Skjermen for nettverkstilkobling vises.
11. Vent til en bekreftelsesmelding for tilkoblingen
vises, og trykk deretter ENTER. Skjermen for
nettverkstilkobling vises igjen.
12. For å teste tilkoblingen, må du bruke ▼ til
å velge Nettverkstest, og deretter trykke
ENTER.
Sette opp en trådløs nettverkstilkobling Manuell
Hvis de automatiske innstillingene ikke fungerer,
må du sette opp nettverksinnstillingene manuelt.
For å hente nettverksinnstillingene fra de fleste
datamaskiner med Windows, kan du følge disse
trinnene:
4. Klikk deretter på Detaljer.
Nettverksinnstillingene vises.
Når du skal angi disse nettverksinnstillingene på
ditt produkt, må du følge disse trinnene:
1. Trykk ENTER på skjermen Oppsett Internettprotokoll.
2. Bruk ▲▼ til å velge Manuell, og trykk deretter
ENTER.
3. Bruk ▼ til å gå til det første feltet (IP-adresse).
Innstillinger
Nettverksinnstilling
Skjerm
Tilgangspunkt valg
:Ikke valgt
Lyd
Oppsett Internett-protokoll:Manuell
System
0
IP-adresse
: 0
Nettverk
Delnettmaske
: 255 255
Språk
0
Gateway
: 0
Sikkerhet
DNS
:Manuell
Generelt
0
DNS-server
: 0
Kundesupport
a PBC (WPS) > Flytt
" Velg
\
0
0
0
0
255
0
0
0
' Tilbake
4. Bruk talltastene på fjernkontrollen til å taste
inn numrene.
5. Når du er ferdig med hvert felt, kan du bruke
► til å gå til neste felt.
Du kan også bruke de andre piltastene til å
bevege deg opp, ned og tilbake.
6. Tast inn verdiene i feltene IP-adresse,
Delnettmaske og Gateway.
7. Bruk ▼ til å gå til DNS.
8. Bruk ▼ til å gå til det første DNS-feltet. Tast
inn numrene på samme måte som ovenfor.
9. Når du er ferdig, kan du trykke ▲ på
fjernkontrollen for å gå til Tilgangspunkt valg.
Velg nettverket, og trykk deretter ENTER.
10. Gå til trinn 6 i den automatiske trådløse
prosedyren ovenfor, og følg instruksjonene fra
det punktet.
1. Høyreklikk på nettverksikonet nederst til høyre
på skjermen.
2. På hurtigmenten må du velge Status.
3. På dialogen som vises må du velge fanen
Støtte.
40
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 40
2010-04-05 오후 4:17:28
Nettverkstest
Skjerm
Nettverkstest
Lyd
MAC-adresse (00:00:00:00:00:00)
System
IP-adresse, delnettmaske, gateway, DNS-server
Nettverk
Gateway-ping
Språk
Test av internettjeneste
Sikkerhet
Tester nettverk...
Generelt
Kundesupport
Du kan velge språket du foretrekker på Hjemmenyen, platemenyer el. l.
• Skjermmeny : Velg språket du vil benytte på
skjermmenyene.
• Platemeny : Velg språket du vil benytte på
platemenyene.
• Lyd : Velg ønsket talespråk på plater.
• Teksting : Velg ønsket språk på platens
undertekster.
✎ MERK
▪ Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes på
platen.
Nettverksstatus
Kontroller om en tilkobling til nettverket og internett
er etablert.
BD-Live internett forbindelse
Velge om det skal være mulig å koble til internett
når en BD-LIVE-tjeneste benyttes.
• Tillat (alle) : Internett-tilkoblingen vil være
tilgjengelig for alt BD-LIVE-innhold.
• Tillat (kun gyldige) : Internett-tilkoblingen vil
bare være tilgjengelig for BD-LIVE-innhold som
inneholder et gyldig sertifikat.
• Forhindre : Ingen internett-tilkobling vil være
tilgjengelig for BD-LIVE-innhold.
✎ MERK
▪ Hva er et gyldig sertifikat?
▪
Når produktet bruker BD-LIVE for å sende data og
forespørsel til serveren for å sertifisere platen, bruker
serveren de overførte dataene til å kontrollere om
denne platen er gyldig, og sender sertifikatet tilbake til
produktet.
Internett-tilkoblingen kan være begrenset når du bruker
BD-LIVE-innhold.
Sikkerhet
Når du er inne på denne meny første gang, vil du
bli møtt med et spørsmål om passord.
Tast inn det firesifrede passordet ved hjelp av
talltastene.
Rangering for barnelås
Foreldrefunksjonen fungerer sammen med Bluray-/DVD-plater som har fått en klassifisering som
gjør det lettere å kontrollere hva slags Blu-ray-/
DVD-filmer familien kan se.
For å bruke denne funksjonen må du velge et nivå
som egner seg for din familie, slik at produktet
ikke kan spille av plater med høyere rangering.
Et høyere tall indikerer at programmet er ment kun
for voksen bruk. Når du velger en rangering, må
du velge det velge den høyeste rangeringen som
du vil at produktet skal kunne spille av. Hvis du
f.eks. velger nivå 6, vil produktet kunne spille av
plater som er rangert etter 6 og lavere, men det vil
ikke kunne spille av plater som er rangert som 7
eller 8.
Innstillinger
Skjerm
Lyd
System
Nettverk
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Rangering for barnelås Av
Endre passord
8 (voksne)
7
6
5
4
|
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 41
Oppsett
Innstillinger
05
Bruk denne menyen for koble til det kablede nettverket,
eller for å kontrollere om nettverkstilkoblingen virker.
Språk
41
2010-04-05 오후 4:17:29
Oppsett
Endre passord
Endre det firesifrede passordet som benyttes til å
få tilgang til sikkerhetsfunksjonene.
Hvis du glemte passordet
1. Ta ut platen.
2. Trykk og hold nede STOPP (
) på toppanelet
i minst 5 sekunder.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
✎ MERK
▪ Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle
brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
Generelt
Strøm på/av-lyd
Spiller en melodi når produktet slås av eller på.
• På : Musikk ved aktivering er på.
• Av : Musikk ved aktivering er av.
Panelmelding
Velg hvilket skjermpanel som skal være aktivt i
henhold til hvor du har montert produktet.
• Top : Se meldingene i toppen av produktet.
Velg dette alternativet hvis du har hengt
produktet på veggen.
• Front : Se meldingene i fronten av produktet.
Velg dette alternativet hvis du har plassert
produktet på et bord, i et underholdningssystem
eller på en tilsvarende flat overflate.
Tausta
Bytt bakgrunnstemaet til menyskjermene.
Innstillinger
Skjerm
Lyd
System
Nettverk
Språk
Sikkerhet
Generelt
Kundesupport
Tausta
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Flytt
" Velg
' Tilbake
Energisparing
Du kan redusere strømforbruket ved å velge at
toppanelet slår seg av automatisk når det ikke har
skjedd noen operasjoner i løpet av 5 minutter.
• På : Toppanelet vil slå seg av automatisk 5
minutter etter siste operasjon.
• Av : Energisparefunksjonen er slått av.
Frontdisplay
Endre lysstyrken på toppanelet.
• Auto : Dimmes under avspilling.
• Mørk : Dimmer skjermen.
• Lys : Øk lysstyrken på visningsvinduet.
42
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 42
2010-04-05 오후 4:17:29
Denne menyen gir deg muligheten til å oppgardere
programvaren, for bedret ytelse og ekstra tjenester.
Du kan kontrollere hvilken programvareversjon
som er i bruk, oppgradere via internett og sette
opp melding om automatisk oppgradering. Hvis
produktet er tilkoblet nettverket ved hjelp av en
kabel, eller en trådløs forbindelse, vil produktet
automatisk koble seg til Samsungs nettsider hver
gang det slås på, og derfra laste ned eventuelle
oppdateringer.
Innstillinger
Skjerm
Programvareoppgradering
Programvareoppgradering
Lyd
Disc Menu
:
System Gjeldende versjon
Audio :XXX-XXXXXXXXX
:
Nettverk
Subtitle
:
Via Internett
\
Språk
Mld. om autooppgradering:På
Sikkerhet
Generelt
" Velg
' Tilbake
Kundesupport
• USB : Gå til www.samsung.com/bluraysupport,
og last ned den siste programvaren (RUF-fil)
til en USB-basert minnepinne. Sett deretter
USB-pinnen inn i USB-porten på produktet
(plateskuffen må være tom) for å oppdatere
programvaren, og følg deretter instruksjonene
på skjermen.
• CD/DVD : Gå til www.samsung.com/
bluraysupport, og last ned den siste
programvaren (RUF-fil), og brenn den ut på
en plate. Sett så denne platen inn i produktet
for å starte oppdateringen. Følg deretter
instruksjonene på skjermen.
✎ MERK
▪ Oppdateringen ved hjelp av USB og CD-plater
▪
▪
1. Bruk ENTER til å velge By Via Internett.
En melding vil vises hvis det finnes en
tilgjengelig oppdatering.
▪
3. Du vil få beskjed om framdriften til
oppdateringen på skjermen.
Når oppdateringen er ferdig, vil produktet slå
seg av automatisk.
▪
2. Hvis du velger Ja, vil produktet slå seg av
automatisk før det starter opp igjen.
(Ikke slå det på manuelt).
4. Trykk POWER for å slå på produktet igjen.
✎ MERK
▪ Oppdateringen er ferdig når produktet slå seg av
▪
etter omstarten. Trykk POWER for å slå på produktet
igjen.
Du må aldri slå produktet av manuelt under
oppdateringsprosessen.
Oppsett
Programvareoppgradering
Det finnes også to andre måter som du kan
oppdatere programvaren.
05
Kundesupport
▪
fungerer op samme måte som over internett så snart
oppdateringen har startet.
Du må aldri utføre en oppdatering fra en USB-enhet
så lenge det er en plate i produktet. Ta ut platen først.
Hvis du ønsker å avbryte oppgraderingen i prosessen
med å laste ned oppgraderingsdata, trykker du
ENTER.
Når oppgraderingen av systemet er ferdig, må
du sjekke programvaredetaljene på menyen
Programvareoppgradering.
Slå ikke av produktet under systemoppgraderingen,
hvis du gjør det er det ikke sikkert at produktet
fungerer som det skal etterpå.
Programvareoppdateringer ved hjelp av USBkontakten (Host) støtter bare en USB-basert
minnepinne.
Kontakte Samsung
Oppgi kontaktinformasjon når du søker hjelp til ditt
produkt.
Samsung Electronics skal ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på produktet som skyldes ustabil
internett-tilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens
side under oppdatering av programvaren.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 43
43
2010-04-05 오후 4:17:30
Basisfunksjoner
Spille en plate
Bruke plate-/tittel-/hurtigmenyen
Avspilling
Bruke platemenyen
2. Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens
etikett vendt opp.
1. Under avspilling må du trykke DISC
MENU på fjernkontrollen.
4. Trykk SPILL AV (
✎ MERK
▪ Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
1. Åpne plateskuffen ved å trykke ÅPNE/LUKKE
(
).
3. Lukk plateskuffen ved å trykke ÅPNE/LUKKE
(
).
).
Avspillingsrelaterte knapper
SPILL AV (
STOPP (
PAUSE (
)
)
)
Stanser avspillingen.
• Hvis du trykker en gang :
Stopposisjonen vil bli lagret.
• Hvis du trykker to ganger :
Stopposisjonen vil ikke bli lagret.
Pauser avpillingen.
Platestruktur
Innholdet på en plate er normalt delt opp som
nedenfor.
tittel 1
Kapittel 1 Kapittel 2
• Lyd-CD (CD-DA)
Spor 1
Spor 2
Kapittel 1
tittel 2
Kapittel 2
Kapittel 3
Spor 3
Spor 4
Spor 5
• MP3, WMA, DivX, MKV og MP4
mappe (gruppe) 1
fil 1
fil 2
fil 1
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de ønskede
valgene, og trykk deretter ENTER.
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere,
og det er også mulig at denne menyen ikke er
tilgjengelig i det hele tatt.
Starter avspilling.
• Blu-ray-plate, DVD-VIDEO
hZ
mappe (gruppe) 2
fil 2
fil 3
Bruke tittelmenyen
Z
1. Under avspilling må du trykke TITLE
MENU på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► til å gjøre de ønskede
valgene, og trykk deretter ENTER.
✎ MERK
▪ Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere,
og det er også mulig at denne menyen ikke er
tilgjengelig i det hele tatt.
Spille av tittellisten
z
1. Under avspilling må du trykke DISC
MENU eller TITLE MENU.
2. Bruk ▲▼ til å velge en oppføring på
tittellisten som du vil spille av, og trykk
deretter ENTER.
✎ MERK
▪ Hvis platen har en spilleliste, kan du trykke GRØNN(B)
for å gå til spillelisten.
44
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 44
2010-04-05 오후 4:17:30
Hoppe over kapittel
1. Under avspilling må du trykke
POPUP på fjernkontrollen.
2. Bruk ▲▼◄► eller ENTER til å velge
ønsket meny.
✎ MERK
▪ Avhengig av hvordan platen er satt opp, så kan det
hende at tilgjengelige menypunkter kan variere,
og det er også mulig at denne menyen ikke er
tilgjengelig i det hele tatt.
hzZyx
Under avspillingen kan du søke raskt gjennom et
kapittel eller et spor, og bruke hoppefunksjonen til
å gå til neste utvalg.
Søke igjennom etter en scene
hzZyx
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
).
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Trykk SPILL AV (
) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
✎ MERK
▪ Du hører ingen lyd i søkemodus.
Sakte avspilling/trinnvis avspilling
Sakte avspilling
Bruke funksjonene søke- og
hoppefunksjonene
• Under avspilling må du trykke på SØK (
Hver gang du trykker SØK (
), endres
avspillingshastigheten som følger.
hzZyx
• Trykk ned HOPP OVER (
) under
avspilling.
Hvis du trykker HOPP OVER (
), går du til
neste kapittel.
Hvis du trykker HOPP OVER (
), går du til
starten av kapitlet. Ett ekstra trykk vil ta deg til
starten av det forrige kapitlet.
• Trykk SØK (
) i pausemodus.
Hver gang du trykker SØK (
), endres
avspillingshastigheten som følger.
*1/8 * 1/4 * 1/2.
• Trykk SPILL AV (
) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
✎ MERK
▪ Du hører ingen lyd under sakte avspilling.
▪ Sakte film fungerer bare i avspilling fremover.
Trinnvis avspilling
hzZyx
• Trykk PAUSE (
) i pausemodus.
• Hver gang du trykker PAUSE (
), vises en ny
ramme.
• Trykk SPILL AV (
) for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
✎ MERK
▪ Du hører ingen lyd under trinnvis avspilling.
▪ Trinnvis avspilling fungerer bare i avspilling fremover.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 45
Basisfunksjoner
h
06
Bruke hurtigmenyen
45
2010-04-05 오후 4:17:31
Basisfunksjoner
Repeterende avspilling
Gjenta kapitlet eller tittelen.
hzZy
Gjenta kapitlet eller tittelen.
Avhengig av platen, kan det hende at denne
funksjonen ikke er tilgjengelig.
1. Trykk REPEAT på fjernkontrollen
under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Kapittel eller Tittel, og
trykk deretter ENTER.
Repeter
> Kapittel
4. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal stoppe (B).
5. Hvis du vil gå tilbake til normal avspilling igjen,
kan du trykke REPEAT igjen.
6. Trykk ENTER.
✎ MERK
▪ Hvis du angir punkt (B) før det har gått fem
sekunder, vil det vises et stoppmelding.
Bruke TOOLS-knappen
Under avspilling kan du hente fram
platemenyen ved å trykke TOOLS.
• Verktøy-menyen
Tittel
4. Bruk ▲▼ til å velge Av, og trykk deretter
ENTER.
Repeter utvalget
hzZy
1. Trykk REPEAT på fjernkontrollen
under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Repeter A-B.
Repeter
> Repeter A-B : Av " Mark A
3. Trykk på ENTER der du vil at den gjentatte
avspillingen skal starte (A).
46
:
1/1
4/21
Kapittel
<
Lyd
: 1/7 ENG Multi CH
Spilletid
3. Hvis du vil gå tilbake til normal avspilling igjen,
kan du trykke REPEAT igjen.
Verktøy
Teksting
Vinkel
:
00:12:06
:
1/6 ENG
:
BONUSVIEW-video:
BONUSVIEW-lyd :
Bildeinnstilling
< Endre
>
1/1
Av
0/1 Av
" Angi
✎ MERK
▪ Avhengig av platen, vil Verktøy-menyen variere.
Gå direkte til en ønsket scene
hzZy
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Tittel, Kapittel eller
Spilletid.
3. Tast inn ønsket Tittel, Kapittel eller Spilletid
ved hjelp av talltastene, og trykk deretter
ENTER.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 46
2010-04-05 오후 4:17:34
Du kan også bruke denne funksjonen
ved å trykke AUDIO på fjernkontrollen.
▪
1. Trykk TOOLS under avspilling.
▪
3. Bruk ◄► til å velge ønsket lydspråk.
▪
2. Bruk ▲▼ til å velge Lyd.
✎ MERK
▪ Indikatoren ◄► vil ikke bli vist på skjermen hvis
▪
▪
▪
▪
▪
BONUSVIEW-seksjonen ikke inneholder noen
BONUSVIEW-innstillinger for lyd.
Informasjon om primært/sekundært modus vil også
vises hvis Blu-ray-platen har en BONUSVIEWseksjon.
Bruk ◄► til å veksle mellom primært og sekundært
lydmodus.
▪
▪
▪
at du kan endre ønsket språk på undertekstene i
platemenyen.
Trykk DISC MENU.
Denne funksjonen avhenger av hvilke undertekster
som er kodet inn på platen, og vil kanskje ikke være
tilgjengelige på alle Blu-ray-/DVD-plater.
En Blu-ray-plate kan inneholde teksting på opp til
255 språk, mens en DVD kan inneholde opp til 32.
Informasjon om primært/sekundært modus vil også
vises hvis Blu-ray-platen har en BONUSVIEWseksjon.
Denne funksjonen endrer både de primære og
sekundære undertekstene samtidig.
Antallet undertekster er summen av de primære og
de sekundære.
Hvis du trykker SUBTITLE på fjernkontrollen, vil
tekststolpen bli vist.
Trykk RETURN hvis du vil fjerne stolpen.
Denne funksjonen avhenger av hvilke språk som er
kodet inn på platen, og vil kanskje ikke fungere.
Bytte kameravinkel
Noen Blu-ray-plater lar deg velge enten flerkanals
LPCM eller Dolby digital lydspor på engelsk.
Hvis en Blu-ray-/DVD-plate inneholder flere vinkler
for en bestemt scene, kan du bruke funksjonen
VINKEL.
En Blu-ray-plate kan inneholde opp til 32 språk,
mens en DVD kan inneholde opp til 8.
Hvis du trykker AUDIO på fjernkontrollen, vil
lydstolpen bli vist.
Trykk RETURN hvis du vil fjerne stolpen.
Velge språk for undertekster
hZx
Du kan også bruke denne funksjonen
ved å trykke SUBTITLE på
fjernkontrollen.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Teksting.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket språk på
undertekstene.
hZ
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Vinkel.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket Vinkel.
Velge bildeinnstillinger
hzZy
Denne funksjonen lar deg justere videokvaliteten
når du er koblet til TV-apparatet via HDMI.
1. Trykk TOOLS under avspilling.
2. Bruk ▲▼ til å velge Bildeinnstilling, og trykk
deretter på ENTER.
3. Bruk ◄► til å velge ønsket Bildeinnstilling,
og trykk deretter på ENTER.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 47
Basisfunksjoner
hzZx
✎ MERK
▪ Avhengig av Blu-ray-/DVD-platen kan det hende
06
Velge lydspråk
47
2010-04-05 오후 4:17:35
Basisfunksjoner
Lytte på musikk
• Dynamisk : Velg denne innstillingen for å
øke skarpheten.
• Normal : Velg denne innstillingen for de
fleste visningsapplikasjonene.
• Film : Dette er den beste innstillingen når
du skal se filmer.
• Bruker : Brukeren kan justere henholdsvis
skarpheten og støyreduksjonen.
Sette opp BONUSVIEW
ow
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til musikkavspilling
h
Du kan også bruke denne funksjonen
ved å trykke BONUSVIEW på
fjernkontrollen.
!
9
3. Bruk ◄► til å velge ønsket bonusview.
✎ MERK
▪ Hvis du veksler BONUSVIEW-video, vil BONUSVIEW-lyd
også skifte automatisk i henhold til BONUSVIEW-video.
BONUSVIEW-lyd :
Bildeinnstilling
0/1 Av
< Endre
>
" Angi
SUBTITLE
SUBTITLE
AUDIO
AUDIO
1
2
DISC
DISC MENU
MENU
MENU
MENU
TITLE
TITLE MENU
MENU
POPUP
POPUP
TOOLS
TOOLS
INFO
INFO
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
3
4
7
INTERNET@
INTERNET@ FULL
FULL SCREEN
SCREEN REPEAT
REPEAT
5
6
79
79
MUTE
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
48
SOURCE
SOURCE
8
2. Bruk ▲▼ til å velge BONUSVIEW-video eller
BONUSVIEW-lyd.
Av
BONUSVIEW
BONUSVIEW
0
1. Trykk TOOLS under avspilling.
BONUSVIEW-video<
TV
TV
POWER
POWER
@
Funksjonen Bonusview gir deg tilgang til
ekstrafunksjoner (som kommentarer) i et eget lite
vindu mens filmen spilles av.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis platen
har BONUSVIEW-funksjoner.
Verktøy
POWER
SØKE-knappene
VOL : Hurtigavspilling.
CH
(Kun Lyd-CD (CD-DA))
PAUSE-knappen : Pauser avpillingen.
AK59-00104R
AK59-00104R
SPILL AV-knappen : Spiller av det valgte sporet.
▲▼-knappene : Velger et spor (sang) på musikkeller spillelisten.
GUL(C)-knappen : Velg ønsket element på
musikklisten.
REPEAT-knappen : Velger avspillingsmodus på
spillelisten.
ENTER-knappen : Spiller av og pauser det valgte
sporet.
◄►-knappene : Hurtigavspilling.
(unntatt Lyd-CD (CD-DA))
STOPP-knappen : Stopper et spor (en sang).
HOPP OVER-knapp : Går til neste side på
musikklisten, eller til neste spor på spillelisten
under avspillingen.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 48
2010-04-05 오후 4:17:35
NUMMER-knapper : Under avspilling på spillelisten,
kan du trykke på ønsket spornummer. Det valgte
sporet vil bli spilt av.
@
Spille av en lyd-CD (CD-DA)/MP3
1. Legg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate i
plateskuffen.
• Lyd-CD-er (CD-DA) spilles av automatisk.
• På en MP3-plate, må du bruke ◄► til å
velge Musikk, og deretter må du trykke
ENTER.
Skjermelementer ved avspilling av lyd-CD
(CD-DA)/MP3
1
2
TRACK 001
TRACK 001
3
Spilleliste
TRACK 002
04:27
TRACK 003
7
6
+
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
" Pause
1/6
05:57
03:35
Verktøy ' Tilbake
5
1
Viser musikkinformasjonen.
2
Viser spillelisten.
3
Viser gjeldende spor/totalt antall spor.
4
Viser tilgjengelige knapper.
4
Viser gjeldende spilletid/totalt spilletid.
6
Viser avspillingsstatus.
7
Viser repeteringsstatus.
2. Bruk ▲▼ til å velge sporet du vi spille av, og
trykk deretter ENTER.
Repetere en lyd-CD (CD-DA)/MP3
1. Under avspilling på spillelisten, må du
trykke REPEAT.
2. Velg så ønsket repeteringsmodus ved
å trykke gjentatte ganger på REPEAT.
Av
Lyd-CD
(CD-DA)/MP3
(
)Spor
(
)En
Lyd-CD
(CD-DA)
(
)Alle
(
Lyd-CD
) Tilfeldig
(CD-DA)/MP3
MP3
Lyd-CD
(CD-DA)/MP3
Sporene på en plate
spilles i den rekkefølgen
de ble spilt inn på platen.
Gjentar aktivt spor.
Gjentar aktivt spor.
Alle spor gjentas.
Alternativet for tilfeldig
avspilling spiller av
sporene på platen i
tilfeldig rekkefølge.
Spilleliste
1. Legg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-plate i
plateskuffen.
• Lyd-CD-er (CD-DA) spilles av automatisk.
• På en MP3-plate, må du bruke ◄► til å
velge Musikk, og deretter må du trykke
ENTER.
2. For å gå til musikklisten, må du trykke STOPP
(
) eller RETURN.
Skjermbildet med musikklisten vises.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 49
Basisfunksjoner
!
5
06
HOPP OVER-knapp : Går til forrige side på
musikklisten, eller til forrige spor på spillelisten
under avspillingen.
Hvis du trykker på denne knappen etter at tre
sekunder har gått og du er på spillelisten, spilles
det aktive sporet om igjen fra begynnelsen.
Men hvis du trykker på denne knappen innen
tre sekunder etter at avspillingen begynner på
spillelisten, vil foregående spor bli spilt av.
49
2010-04-05 오후 4:17:36
Basisfunksjoner
3. Bruk ▲▼◄► til å gå til ønsket spor, og trykk
deretter GUL(C) for å merke av sporet.
Gjenta denne prosessen for å legge til ekstra
spor.
Musikk TRACK 003
3-filer valgt 1/2 Side
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 006
TRACK 005
00:03:35
00:03:17
TRACK 008
TRACK 007
00:03:49
00:03:47
TRACK 010
TRACK 009
00:03:53
CDDA
c Velg
00:03:45
() Til side
' Tilbake
4. Hvis det er et spor på spillelisten som du ikke
vil ha der, kan du trykke GUL(C) igjen.
Det valgte sporet vil bli slettet.
5. Trykk ENTER for å spille av de valgte
sporene.
De valgte sporene vil automatisk bli spilt av.
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
+
Vise bilder fra en JPEG-plate
2. Bruk ◄► til å velge Bilder, og trykk deretter
ENTER.
00:03:41
00:04:07
G
1. Sett en JPEG-plate i plateskuffen.
00:04:27
00:05:57
Vise et bilde
Spilleliste
1/3
05:57
04:27
04:07
3. Bruk ▲▼◄► til å velge mappen som
inneholder bildene du ønsker å vise, og trykk
deretter ENTER.
4. Bruk ▲▼◄► til å velge bildet du vil vise, og
trykk deretter ENTER.
Lysbildefremvisningen starter automatisk.
✎ MERK
▪ Du kan ikke forstørre undertekster og PG-grafikk i
fullskjermsmodus.
Bruke TOOLS-knappen
Under en lysbildefremvisning, kan du få
tilgang til forskjellige funksjoner ved å
trykke TOOLS.
00:08 / 05:57
Verktøy
Stopp bildefremvisning
" Pause
Bildehastighet
Verktøy ' Tilbake
Bakgrunnsmusikk
:
Normal
Zoom
Roter
6. For å gå til musikklisten, må du trykke STOPP
(
) eller RETURN.
Informasjon
>Flytt
"Enter 'Tilbake
7. For å gå til spillelisten må du trykke ENTER.
✎ MERK
▪ Du kan opprette spillelister som inneholder opp til 99
spor på en Lyd-CD (CD-DA).
• Stopp bildefremvisning : Velg dette alternativet
hvis du vil stoppe lysbildefremvisningen.
• Bildehastighet : Velg dette alternativet hvis du
vil justere hastigheten på lysbildefremvisningen.
• Bakgrunnsmusikk : Velg dette alternativet
hvis du vil lytte på musikk under
lysbildefremvisningen.
50
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 50
2010-04-05 오후 4:17:37
6. Bruk ◄► til å velge ønsket video, musikk eller
bilde, og trykk deretter ENTER.
4-1.Trykk BLÅ(D). Skjermen nedenfor vises. Gå til
5-1.
✎ MERK
▪ For å kunne bruke funksjonen for bakgrunnsmusikk,
Aktiver Internet@TV-tjenesten,
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
må det ligge både MP3- og bildefiler i den samme
mappen. Men lydkvaliteten kan bli påvirket av
størrelsen på MP3-filen, størrelsen på bildet, og
kodingsmetoden som er benyttet.
USB
Spille av fra en USB-basert lagringsenhet
Du kan bruke USB-kontakten til å spille av
multimediafiler (MP3, JPEG, DivX o.l.) som er hentet
fra en ekstern USB-basert lagringsenhet.
1. Gå til Hjem-menye.
2. I stoppmodus må du koble den USB-baserte
lagringsenheten til USB-porten på toppen av
produktet.
Meldingen “Vil du endre enheten?” vil bli vist.
3. Velg Ja ved å trykke på ◄►-knappene, og
trykk deretter på ENTER-knappen.
4. Trykk RØD(A) eller BLÅ(D) på fjernkontrollen.
Hvis du trykker RØD(A), må du gå til trinn 5,
og hvis du trykker BLÅ(D)) må du gå til trinn
4-1.
You Tube
internet radio
Aktiver Internet@TV-tjenesten,
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
Basisfunksjoner
5. Bruk ▲▼ til å velge USB, og trykk deretter
ENTER.
06
• Zoom : Velg dette alternativet hvis du vil
forstørre bildet som vises. (Du kan forstørre
bildet opp til 4-ganger original størrelse)
• Roter : Velg dette alternativet hvis du vil rotere
bildet. (Dette vil rotere bildet med eller mot
klokken).
• Informasjon : Viser bildeinformasjon, inkludert
navn, størrelse o.l..
USB
d Hjem
" Angi
5-1. Bruk ◄► til å velge USB, og trykk deretter
ENTER.
6-1.Bruk ▲▼ til å velge ønsket video, musikk eller
bilde, og trykk deretter ENTER.
7. Se side 48-51 for mer informasjon om
avspilling av video og musikk eller visning av
bilder.
✎ MERK
▪ Du må ta ut USB-enheten på en sikker måte (Ved
▪
▪
å utføre funksjonen “Sikker fjerning av USB”) for
å forhindre mulige skader på den USB-baserte
lagringsenheten. Trykk MENU for å gå til Hjemmenyen, trykk GUL(C), og trykk deretter ENTER.
Når en Lyd-CD (CD-DA), MP3- eller JPEG-filer er i
stoppmodus, kan du ikke se fullskjermsbildet ved å
trykke FULL SCREEN på fjernkontrollen.
Hvis du setter inn en plate mens du spiller av fra en
USB-basert lagringsenhet, vil modus automatisk bli
endret til “DVD eller CD”.
CD
USB
USB a Bytt enhet
c Trygg fj. av USB d Vis enheter " Angi
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 51
51
2010-04-05 오후 4:17:38
Nettverkstjenester
Du kan benytte deg av forskjellige internettjenester,
som Internet@TV eller BD-LIVE ved å koble
produktet til nettverket ditt.
Kontroller at følgende er gjennomført før du
benytter nettverkstjenestene.
1. Koble produktet til nettverket.
(Se side 25-26)
2. Konfigurere nettverksinnstillingene.
(Se side 37-41)
4. Når du har godtatt avtalen, vil Internet@TVtjenesten starte en oppdatering. Dette vil ta
flere minutter.
Når oppdateringen er fullført, vil du se
menyskjermen til Internet@TV.
Oversikt over Internet@TV
1
2
Anbefalt
Bruke Internet@TV
Mine programmer
Du kan koble dette produktet til nettverket ditt
(internett) for å laste ned forskjellige gratis og
kostnadsbelagte applikasjoner.
Internet@TV gir deg nyttig og underholdende
innhold og tjenester rett fra internett og til
produktet. Dette kan være nyheter, værmeldinger,
akseoversikter, spill, filmer og musikk.
Du kan også bruke denne funksjonen
ved å trykke INTERNET@ på
fjernkontrollen.
6
1
Komme i gang med Internet@TV
1. Gå til Hjem-menyen.
2
3
You Tube
internet radio
Aktiver Internet@TV-tjenesten,
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
4
Ingen plate a Bytt enhet
d Vis enheter
" Angi
2. Bruk ◄► til p velge Internet@TV, og trykk
deretter ENTER.
3
5
6
Samsung Apps
etter navn 1/3
Innst.
a Pålogging b Mark as Favorite d Sorter etter ' Tilbake
5
4
Reklame : Viser Internet@TV-veiledningen,
produktintroduksjoner og presentasjoner av nye
applikasjoner.
Anbefalt : Viser anbefalt innhold som administreres
av Samsung.
Mine programmer : Viser ditt personlige galleri,
hvor du kan legge til eller slette innhold.
Navigeringshjelp : Viser hvilke knapper på
fjernkontrollen som kan brukes..
• RØD(A) : Benyttes til å logge inn på Internet@TV.
• GRØNN(B) : Merke en applikasjon som favoritt.
• BLÅ(D) : Sortere applikasjonene.
• Tilbake: Gå tilbake til forrige meny
Innst. : Her kan du sette opp systemet og opprette
kontoer el. l.
Samsung Apps : Du kan laste ned forskjellige gratis
eller kostnadsberettige applikasjoner.
3. På startskjermen til Internet@TV, vil du se
tjenesteavtalen.
Du må godta denne avtalen før du kan
benytte Internet@TV-tjenesten.
52
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 52
2010-04-05 오후 4:17:39
1
4
7
2
5
ghi
Innggs mus
9
tuv
0
a
6
jkl
8
pqrs
3
abc
A
1
Slett
13. Trykk ENTER.
14. Kartet og adressen vises på skjermen.
✎ MERK
▪ Samsung Electronics skal ikke holdes rettslig
def
mno
wxyz
▪

Her har du f.eks. et eksempel på hvordan du kan
søke etter en adresse i Google Maps:
1. Trykk ENTER på fjernkontrollen når Google
Maps-ikonet er merket i Internet@TV.
▪
3. Bruk ◄► til å flytte markøren til vinduet “Søke
eller adresse”.
▪
2. Trykk GRØNN(B) for å bruke Søk.
4. Trykk ENTER for å bruke funksjonen.
5. Hvis du f.eks. vil taste inn den amerikanske
adressen ‘105 Challender Rd., Ridgefield Park
NJ’.
6. Trykk SUBTITLE på fjernkontrollen to ganger
for å kunne taste inn nummer.
7. Trykk ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Trykk GUL(C) på fjernkontrollen hvis du vil
taste inn et mellomrom.
9. Trykk SUBTITLE på fjernkontrollen 3 ganger
igjen for å kunne taste inn store bokstaver.
10. Trykk ‘2’ på fjernkontrollen 3 ganger for å
taste inn bokstaven C.
11. Trykk SUBTITLE på fjernkontrollen 3 ganger
igjen for å kunne taste inn små bokstaver.
▪
▪
▪
▪
ansvarlig for forsinkelser eller forstyrrelser på
Internet@TV-tjenesten som er forårsaket av
tjenestetilbyderen.
Internet@TV-tjenesten er for nedlasting og
behandling av data via internett, slik at du kan nye
innholdet på TV-skjermen din.
Hvis internet-tilkoblingen din er ustabil, kan det
hende at tjenesten blir forsinket eller hindret.
I tillegg kan det hende at produktet slår seg av
automatisk.
Hvis dette er tilfellet, må du kontrollere internetttilkoblingen og prøve på nytt.
Tjenestene kan være tilgjengelig på engelsk som
eneste språk, og hvilket innhold som er tilgjengelig
kan variere fra område til område.
Når du bruker en applikasjon, kan du ikke bruke
FULL SCREEN på fjernkontrollen.
Hvis du vil ha mer informasjon om en Internet@TVtjeneste, må du gå til nettsiden til tjenestetilbyderen.
De tilbudte tjenestene kan endres, avhengig av
tjenestetilbyderen på Internet@TV.
Tilbudet som er tilgjengelig på Internet@TV kan
variere etter programvareversjon.
Kostnadsbelagt DivX-innhold med
kopieringsbeskyttelse kan bare spilles av ved hjelp
av en HDMI-kabel.
Hvis du har koblet produktet til TV-apparatet ved
hjelp av en videokabel, kan ikke DivX-signalet
sendes til TV-apparatet, eller så vil du få meldingen
“Koble til med en HDMI-kabel for å spille filen.” eller
“Kan ikke spille gjeldende fil.” på skjermen.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 53
Nettverkstjenester
Ved hjelp av fjernkontrollen kan du bruke
skjermtastaturet sammen med flere Internet@TVapplikasjoner når du skal taste inn tekst.
Når du trykker SUBTITLE på fjernkontrollen mens
du bruker skjermtastaturet, vil du kunne veksle
mellom store og små bokstaver, samt tall og ikoner.
12. Bruk tastene på fjernkontrollen på samme
måte til å taste inn resten av ‘Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ’.
07
Bruke skjermtastaturet
53
2010-04-05 오후 4:17:39
Nettverkstjenester
Innlogging
For å få mer ut av applikasjonene, bør du
registrere deg og logge deg inn på kontoen.
For å kunne gjøre det, må du opprette en konto
først.
(Se Internet@TV-id på denne siden for mer
informasjon om oppretting av en konto)
1. Bruk ▲▼◄► til å velge ønsket applikasjon,
og trykk deretter RØD(A).
admin
Passord :
a Create
[0~9] Angi pin ' Avbryt
Innstillinger
Opprett ID-er og konfigurer innstillingene til
Internet@TV fra dette skjermbildet.
Innst.
54
✎ MERK
▪ Trykk STOPP (
) (på toppanelet) i mer enn 5
sekunder, uten noen plate i spilleren.
Bruk denne menyen når du skal opprette
eller slette en konto, eller taster inn eller slette
kontoinformasjon.
Du kan styre kontoen din, inkludert innholdets
kontoinformasjon.
Denne kontoen gjelder bare Internet@TV.
Opprett
✎ MERK
▪ Kontonavnet må være minst 1 tegn langt, men ikke
▪
mer enn 8.
Du kan registrere opp til 10 kontonavn.
Styring
Endre passord for tjenestelås
Tilbakest.
Tilbakestiller Internet@TV-innstillingene til
fabrikkoppsettet.
Opprett en konto, og koble denne til de ønskede
applikasjonene.
2. Tast inn et brukernavn og passord.
 Systemoppsett
 Internet@TV-ID
 Tjenestestyring
 Egenskaper
Tilbakest.
Internet@TV ID
Login
User Account :
Systemoppsett
• Tjenestested : Registrer
innloggingsinformasjonen til bruk på
servicenettsteder.
• Endre passord : Bytt kontoens passord.
• Slett : Slette kontoen.
' Tilbake
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 54
2010-04-05 오후 4:17:39
Lås
Lås applikasjonen. Du trenger et passord for å få
tilgang til en låst applikasjon.
Slett
• RØD(A) (Pålogging) : Benyttes til å logge inn
på internett-tjenestene.
• GRØNN(B) (Miniatybikdevisning) : Brukes til å
endre visningsmodus.
• BLÅ(D) (Sorter etter) : Brukes til å sortere
applikasjonene etter Annonsert, Mest nedlastet,
Nyligst lagt til eller Navn.
Nettverkstjenester
Slett og lås applikasjoner som er installert på
Internet@TV.
Bruke fargeknappene sammen med Samsung
Apps
07
Tjenestestyring
✎ MERK
▪ Tilgjengelig internett-innhold kan bli lagt til eller
Sletter applikasjonen.
Egenskaper
slettet.
Viser informasjon om Internet@TV.
Bruk alternativet “Kontroller hastigheten til din
internettilkobling” til å teste nettverkstilkoblingen.
Samsung Apps
Her har du tilgang til forskjellige applikasjoner,
organisert i forskjellige kategorier.
Noen applikasjoner innebærer en kostnad hvis du
velger å laste den ned.
Samsung Apps
Hva er nytt?
 Video
 Sport
 Livsstil
 Spill
 Informasjon
 Annet

Min side
Hjelp
Video
Fremhevede
1/1
Mest nedlastede
Nyligste
YouTube
TV store Test User002
Gi navn
Ledig
a Pålogging b Miniatybikdevisning d Sorter etter' Tilbake
Min side
Viser en liste over applikasjonene.
Hjelp
Hvis du har spørsmål om Internet@TV, kan du
kontrollere her først. Hvis ingen av tipsene er til
hjelp, kan du besøke nettsiden for hjelp.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 55
55
2010-04-05 오후 4:17:40
Nettverkstjenester
BD-LIVE™
Bruke AllShare-funksjonen
Når produktet er tilkoblet nettverket, kan du nyte
godt av forskjellige filmrelaterte tjenester når du
spiller av plater med BD-LIVE-kompatibelt innhold.
AllShare gir deg muligheten til å spille av musikk,
video og bilder på datamaskinen din på produktet.
For å kunne bruke AllShare, må du koble
produktet til datamaskinen via nettverket (Se side
25-26), og installere programmet “SAMSUNG PC
Share Manager” på datamaskinen.
For å kunne installere Share Manager må du følge
disse trinnene.
1. Kontroller gjenværende minnekapasitet.
Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig
kapasitet for å ha plass til BD-LIVE-tjenestene.
2. Sett inn en Blu-ray-plate som støtter BD-LIVE.
3. Velg en BD-LIVE-tjeneste som produsenten
av platen har lagt opp.
✎ MERK
▪ Måten du bruker BD-LIVE, og de forskjellige
innholdsfunksjonene vil variere med platen.
Varsel om programvareoppgradering
Hvis produktet er tilkoblet nettverket, vil du få en
melding om nye programvareversjoner når disse
er tilgjengelig.
1. Slå på produktet.
2. På menyen Programvareoppgradering må
du sette alternativet Melding om automatisk
oppgradering til På. (se side 43)
Hvis det finnes en ny programvareversjon
tilgjengelig, vil produktet gi beskjed om det
ved hjelp av en melding på skjermen.
3. Hvis du vil oppgradere programvaren, må du
velge Ja.
Produktet vil slå seg av automatisk, starte på
nytt og deretter starte nedlastingen.
(Du må aldri slå det på manuelt i dette trinnet).
4. Du vil få beskjed om framdriften til
oppdateringen på skjermen.
Når oppdateringen er ferdig, vil produktet slå
seg av automatisk igjen.
5. Trykk POWER for å slå på produktet igjen.
✎ MERK
▪ Oppdateringen er ferdig når produktet slå seg av
▪
56
etter omstarten. Trykk POWER for å slå på produktet
igjen.
Du må aldri slå produktet av manuelt under
oppdateringsprosessen.
Samsung Electronics skal ikke holdes rettslig
ansvarlig for feil på produktet som skyldes ustabil
internett-tilkobling, eller uaktsomhet fra forbrukerens
side under oppdatering av programvaren.
1. Gå til Samsungs nettsider på www.samsung.
com.
2. Last ned “SAMSUNG PC Share Manager”, og
installer programmet på datamaskinen.
3. Når installeringen er ferdig, vil du se ikonet
til “SAMSUNG PC Share Manager” på
skrivebordet.
Dobbelklikk på dette ikonet for å starte
programmet.
For å kunne installere Share Manager må du følge
disse trinnene.
1. Velg mappen du vil dele på panelet Min
datamaskin, og klikk deretter på Ikonet for
deling av mappe ( ).
(Fjerne deling av en mappe: Velg mappen du
vil fjerne fra listen over delte mapper, og klikk
deretter på Ikon for oppheving av deling av
mappe ( ).)
2. For å aktivere endringene på serveren, må du
klikke på Aktiveringsikonet ( ).
3. For at dette produktet skal kunne finne
serveren, må du klikke Share på menylinjen.
Set Device Policy, og klikk deretter Accept.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Folder
IP
Device
State
Folder 1
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player Deny
Folder 2
Folder 3
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
4. Klikk Aktiveringsikonet (
produktets Hjem-meny.
), og gå til
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 56
2010-04-05 오후 4:17:41
Oversikt over programmet
SAMSUNG PC Share Manager
Share
Server
Help
You Tube
internet radio
Aktiver Internet@TV-tjenesten,
så får du glede av en rekke forskjellige Internett-tjenester.
My Computer
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
Size
Folder 2
Folder 3
d Vis enheter
MERK
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Shared Folder
Kind
File
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
File
File
" Angi
8
✎
Server : PC Share Manager
2345
Nettverkstjenester
6
1
File
Ingen plate a Bytt enhet
07
5. Hvis du vil velge en enhet, kan du bruke RØD(A)
eller BLÅ(D) til å velge filen du vil spille av.
(Se side 48-51 for mer informasjon om avspilling
av video og musikk eller visning av bilder).
Avhengig av ytelsen til den eksterne routeren, er det
mulig at video i HD-oppløsning ikke blir spilt av på
korrekt måte.
Hvis systemet ditt inneholder en brannmur, er det
mulig at produktet ikke kan finne datamaskinen på
TV-skjermen.
AllShare støtter ikke følgende funksjoner:
- Funksjonene Bakgrunnsmusikk og Innst. for
bakgr.musikk.
- Sortering av filene etter preferanse i mapper med
bilder, musikk eller film.
- Funksjonen for endring av gruppe.
- Funksjonen sikker Trygg fjerning.
Sorteringsmetoden kan variere, avhengig av
serverens funksjoner.
Måten søking og hopping fungerer på kan variere,
avhengig av serverens funksjoner.
Hvis du trykker STOPP (
) under avspilling, vil
produktet huske stopposisjonen.
Merk at denne funksjonen ikke vil fungere med alle
servere.
1
2
3
4
5
6
7
8
7
Menylinje
Ikonet for deling av mappe : Bruk dette ikonet hvis
du vil velge en mappe på datamaskinen for deling.
Ikon for oppheving av deling av mappe : Velg
dette ikonet hvis du vil slå av delingen av en mappe.
Oppdateringsikon : Bruk dette ikonet hvis du
vil oppdatere listen over mapper og filer på “Min
datamaskin”.
Aktiveringsikonet : Velg en mappe som du vil
dele, og ikke glem at du må trykke på dette ikonet
etterpå.
Den oppdaterte statusen vil bli gjeldende på
serveren.
Server : Viser navnet på serveren
Delt mappe : Viser en liste over de delte mappene.
Min datamaskin : Viser en liste over tilgjengelige
mapper og filer på datamaskinen.
Under avspilling av video, vil ikke avspillingstiden bli
vist.
For å kunne bruke funksjonen AllShare, må du
plassere dette produktet og datamaskinen i samme
delnett.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 57
57
2010-04-05 오후 4:17:41
Tillegg
Feilsøking
Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.
PROBLEM
LØSNING
Ingen operasjoner kan utføres med
fjernkontrollen.
• Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Det er mulig de må byttes.
• Bruk fjernkontrollen i en avstand på 6,1 meter eller mer.
• Ta ut batteriene, og trykk ned en eller flere taster i flere minutter for å
tømme mikroprosessoren i fjernkontrollen, slik at denne tilbakestilles. Sett
tilbake batteriene, og prøv fjernkontrollen en gang til.
Platen vil ikke spille.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Kontroller regionnummeret på Blu-ray-/DVD-platen.
Platemenyen vises ikke.
• Kontroller at platen faktisk har menyer.
Forhindre-meldingen vises på skjermen.
• Denne meldingen vises hver gang en ugyldig knapp trykkes.
• Programvaren på Blu-ray-/DVD-platen støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler)
• Eller så har du valgt et tittel eller kapittelnummer som ikke finnes.
Avspillingsmodus er ikke likt valget på
SETUP-menyen.
• Noen av funksjonene som er valgt på SETUP-menyen fungerer ikke som de
skal hvis platen ikke er innkodet med en den korresponderende funksjonen.
Skjermforholdet kan ikke endres.
• Skjermforholdet er låst på din Blu-ray-/DVD-plate.
• Dette er ikke et problem med produktet.
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt korrekt digital utgang på menyen for lydalternativer.
Skjermen er blokkert.
• Trykk STOPP (
) (på toppanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i
spilleren. Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
bli slettet.
Hvis HDMI-utgangen er satt til en oppløsning • Trykk STOPP (
) (på toppanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i
TV-apparatet ditt ikke støtter (f.eks. 1080p),
spilleren. Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
kan det hende at du ikke ser noe bilde på
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
TV-skjermen.
bli slettet.
58
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 58
2010-04-05 오후 4:17:41
LØSNING
08
PROBLEM
• Trykk STOPP (
) (på toppanelet) i mer enn 5 sekunder, uten noen plate i
spilleren. Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke er absolutt nødvendig.
• Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet
bli slettet.
Hvis du opplever andre problemer.
• Gå til innholdsfortegnelsen, og finn avsnittet i denne brukerveiledningen
som inneholder forklaringer til problemene du har, og følg prosedyren en
gang til.
• Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, må du ta kontakt med ditt
nærmeste autoriserte Samsung servicesenter.
Det er støy eller forvrengning i bildet.
• Kontroller om platen er tilsmusset eller oppskrapet.
• Rengjør platen.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på
produktet.
• Kontroller om TV-apparatet ditt støtter HDMI-oppløsningene 576p/480p,
720p, 1080i og 1080p.
Unormalt HDMI-utgangsskjermbilde.
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
PC Share Manager-funksjonen
Jeg kan se mappene som er det ut via PC
Share Manager, men ikke filene i mappene.
• Siden Share ;Manager bare viser filer som samsvarer med kategoriene
bilder, Musikk og Film, vil du ikke se filer som ikke er i en av disse.
Videoavspillingen er hakkete
• Kontroller om nettverket er stabilt.
• Kontroller om nettverkskabelen er korrekt tilkoblet, og at nettverket ikke er
overbelastet.
• Den trådløse tilkoblingen mellom serveren og produktet er ustabil.
Kontroller tilkoblingen.
AllShare-funksjonen
Tillegg
Har glemt passordet
AllShare-tilkoblingen mellom TV-apparatet og • IP-adressene må være på samme delnett, og være unike, hvis ikke kan IPdatamaskinen er ustabil.
kollisjoner føre til slike fenomener.
• Kontroller om du har en aktiv brannmur.
Hvis dette er tilfellet må du deaktivere brannmuren.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 59
59
2010-04-05 오후 4:17:41
Tillegg
PROBLEM
BD-LIVE
LØSNING
Jeg kan ikke koble med til for å kunne få
tilgang til BD-LIVE-serveren.
• Kontroller om nettverkstilkoblingen er etablert eller ikke ved hjelp av
testmenyen for nettverket. (Se side 41)
• Kontroller om den USB-baserte lagringsenheten er tilkoblet produktet eller
ikke.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (Se side 36)
• Kontroller om menyen BD-LIVE internett forbindelse er satt til Tillat (alle).
• Hvis tiltakene over ikke fungerer, må du ta kontakt med tilbyderen av
innholdet, eller oppgradere til den siste programvaren.
En feil oppstår når du bruker BD-LIVE.
• Lagringsenheten må ha minst 1GB med ledig kapasitet for å ha plass til
BD-LIVE-tjenestene.
Du kan kontrollere ledig kapasitet under BD datastyring. (Se side 36)
✎ MERK
▪ Når fabrikkinnstillingen gjenopprettes, vil alle brukerdata lagret i BD-minnet bli slettet.
60
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 60
2010-04-05 오후 4:17:41
1.5 kg
Dimensjoner
+5°C til +35°C
Dimensjoner
Fuktighetsområde ved bruk
BD (Blu-ray Disc)
DVD (Digital Versatile Disc)
Plate
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Videoutgang
Kompositt video
Video/Audio
HDMI
2-kanals
Digitale lydsignaler ut
Lydutgang
*Frekvensrespons
*S/N-forhold
*Dynamisk område
*Total harmonisk forvrenging
Tillegg
Generelt
Vekt
08
Spesifikasjoner
420 (W) X 175 (D) X 32 (H) mm
10 % til 75 %
Lesehastighet : 4,917 m/sek
Lesehastighet : 3,49 ~ 4,06 m/sek
Omtr. avspillingstid (enkeltsidig, enkeltlags plate) : 135 min.
Lesehastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sek
Maksimal avspillingstid : 74 min
Lesehastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sek
Maksimal avspillingstid : 20 min
1 kanal : 1,0 Vp-p (75Ω belastning)
Blu-ray/DVD-plate : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM multikanals audio, bitstream audio
L(1/L), R(2/R)
Optisk
48 kHz sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz sampling : 4 Hz til 44 kHz
110 dB
100 dB
0.003%
*: Nominell spesifikasjon
- Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
- Strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 61
61
2010-04-05 오후 4:17:42
Tillegg
Overensstemmelser og kompatibilitetsmerknader
IKKE ALLE plater er kompatible
• Med tanke på begrensningene beskrevet nedenfor, og de som er nevnt andre steder i denne
brukerhåndboken, inkludert avsnittet Platetype og karakteristikker, er platetypene som kan spilles av
følgende: Forhåndsinnspilt kommersiell plater av typen BD-ROM, DVD-VIDEO og lyd-CD (CD-DA),
plater av typen BD-RE/-R og DVD-RW/-R samt plater av typen CD-RW/-R.
• Andre plater enn de som ble nevnt ovenfor kan ikke og/eller er ikke beregnet å kunne spille av på dette
produktet. I tillegg kan det hende at noen av platene som ble nevnt ovenfor likevel ikke kan spilles av
på grunn av en eller flere av grunnene nedenfor.
• Samsung kan ikke garantere at dette produktet vil spille av alle plater som bærer logoene BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R og CD-RW/-R, og at det kan hende at dette
produktet ikke vil reagere på alle kommandoer eller at alle funksjoner vil fungere på enhver plate. Disse
og andre kompatibilitetsproblemer på produktet, og med nye og eksisterende plater er på grunn av:
- Blu-ray-formatet er et nytt og modnende format, og at dette produktet ikke kan betjene alle
funksjonene på en Blu-ray-plate, da enkelte funksjoner kan være tilvalg, nye funksjoner kan være lagt
til Blu-ray-formatet etter at dette produktet ble produsert, og at enkelte tilgjengelige funksjoner kan
være offer for en utsatt tilgjengelighet.
- ikke alle nye og eksisterende formater er støttet av dette produktet.
- nye og eksisterende formater kan være reviderte, endret, oppdatert, forbedret og/eller lagt til.
- noen plater er produsert på en måte som tillater en spesiell eller begrenset tilgang til kommandoer og
funksjoner under avspilling.
- noen funksjoner kan være valgfrie, ekstra funksjoner kan være lagt til etter produksjonen av dette
produktet, eller så kan enkelte funksjoner være offer for en utsatt tilgjengelighet.
- noen plater som bærer logoen BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og
CD-RW/-R behøver ikke å være standardiserte plater.
- noen plater kan ikke spilles av på grunn av platens fysiske status, eller opptaksbetingelsene.
- problemer og feil kan inntreffe under produksjonen av programvaren til Blu-ray-, DVD- og CD-platen,
og/eller produksjonen av selve platen.;
- Dette produktet vil også fungere annerledes enn en standard DVD-produkter, eller annet AV-utstyr.
- årsaker som er nevnt i denne brukerhåndboken, og andre årsaker som er oppdaget og publisert av
SAMSUNG kundesenter.
• Hvis du opplever kompatibilitetsproblemer med plater eller bruken av dette produktet, ber vi deg ta kontakt
med SAMSUNGs kundesenter.
Du kan også ta kontakt med SAMSUNGs kundesenter for mulige oppdateringer til dette produktet.
• For mer informasjon om begrensinger på avspilling, og platekompatibilitet, må du se forholdsreglene, før du
leser kapitlene "Platetyper og karakteristikker" og "Før du spiller av" i denne brukerveiledningen.
Kopibeskyttelse
• På grunn av at AACS (Advanced Access Content System) er godkjent som et beskyttelsessystem av
innhold for Blu-ray-formatet, på samme måte som CSS (Content Scramble System) benyttes på
DVD-formatet, er det lagt visse begrensninger på avspilling, det analoge utgangssignalet o.l. på
AACS-beskyttet innhold.
Bruken av dette produktet, og begrensningene kan variere avhengig av når du kjøper produktet, da
begrensninger kan bli lagt til og/eller endret av AACS etter produksjonen av dette produktet. I tillegg blir
DB-ROM Mark og BD+ benyttet som et beskyttelsessystem for innholdet på Blu-ray-formaterte plater.
Dette kan pålegge enkelte begrensninger, inkludert avspillingsbegrensninger på BD-ROM Mark og/eller
BD+ beskyttet innhold. Hvis du ønsker mer informasjon om AACs, BD-ROM Mark og BD+ på dette
produktet, må du ta kontakt med SAMSUNG kundesenter.
62
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 62
2010-04-05 오후 4:17:42
08
Tillegg
• Mange Blu-ray-/DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør dette produktet bare kobles
direkte til TV-apparatet ditt, og ikke til en videospiller. Hvis produktet kobles til en videospiller, vil det
føre til et forvrengt bilde fra kopibeskyttede Blu-ray-/DVD-plater.
• Dette produktet benytter opphavsrettbeskyttet teknologi som er beskyttet av patenter og andre
intellektuelle rettigheter i USA. Bruk av denne kopibeskyttelsesteknologien må autoriseres av Rovi
Corporation, og kan bare brukes til visning hjemme og i andre begrensede kretser uten godkjenning av
Rovi Corporation. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
• I henhold til amerikanske lover om opphavsrett, samt lover om opphavsrett i andre land, kan
uautoriserte opptak, bruk, visning, distribusjon og revisjon av TV-programmer, videotaper, Blu-ray- og
DVD-plater, samt annet materiale føre til sivil- og strafferettslig ansvar.
• For Blu-ray-spillere med progressivt signal : KUNDER MÅ MERKE SEG AT IKKE ALLE TVAPPARAT MED HØY OPPLØSNING ER KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, OG KAN FØRE
TIL AT DET VISES ARTEFAKTER PÅ SKJERMEN. HVIS DU HAR PROBLEMER MED PROGRESSIVE
BILDER, ANBEFALER VI AT DU BYTTER TIL STANDARDOPPLØSNING. HVIS DU HAR SPØRSMÅL
OM KOMPATIBILITETEN MELLOM TV-APPARATET DITT, OG DETTE PRODUKTET, MÅ DU TA
KONTAKT MED VÅRT KUNDESENTER.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 63
63
2010-04-05 오후 4:17:42
Tillegg
Lisens
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og dobbel D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
• Lisensprodusert i henhold til US-patentnummer: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567
og andre patenter for USA og/eller andre land, utstedte og patentansøkt. DTS og
symbolet er registrerte varemerker, mens DTS-HD, DTS-HD Master Audio og DTSlogene er varemerker som tilhører DTS, Inc. Produktene inkluderer programvare. ©
DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
• OM DIVX-VIDEO : DivX® er et digitalt format skapt av DivX, Inc. Denne spilleren er en offisiell
DivX-sertifisert enhet som spiller av DivX-video. Gå til www.divx.com for mer informasjon,
og verktøy til å konvertere filmene dine til DivX-formatet.
• OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND : Denne DivX®-sertifiserte enheten må registreres for å kunne spille
innhold med DivX Video-on-Demand (VOD). Hvis du vil generere en registreringskode, må du finne
DivX VOD-seksjonen på produktets meny. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre
registreringsprosessen, og for å lære mer om DivX VOD.
• DivX-sertifisert til å spille av DivX-filmer opp til HD 1080p, inkludert premium innhold.
• Produktet som følger med denne brukerhåndboken, er lisensiert under visse immaterielle
opphavsrettigheter hos visse tredjeparter Dette produktet omfattes av ett eller flere av følgende USpatenter : 5,060,220 5,457,669 5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099 6,467,061 6,556,521
6,578,163 6,697,307 6,728,474 6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815 6,996,327 7,009,926
7,085,221 7,088,649 7,092,327 7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495 7,145,861 7,146,624
7,151,729 7,161,879 7,164,647 7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187 7,203,891 7,209,423
7,210,067 7,228,062 7,245,566 7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110 7,272,086 7,272,106
7,280,460 7,283,729 7,286,454 7,304,938
• Denne lisensen er begrenset til ikke-kommersiell privat bruk for sluttbrukere av lisensiert innhold.
Ingen rettigheter gis for kommersielt bruk. Lisensen dekker ikke andre produkter enn denne enheten,
og lisensen dekker ikke ulisensierte produkter eller prosesser som er i henhold til ISO/IEC 11 172-3
eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt sammen med dette produktet.
Lisensen dekker bare bruken av denne enheten til å kode og/eller dekode lydfiler som er i
henhold til ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen rettigheter gis under denne lisensen til
produktegenskaper eller funksjoner som ikke er i henhold til ISO/IEC 11172-2 eller ISO/IEC 13818-3.
64
Norsk
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 64
2010-04-05 오후 4:17:42
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige
salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle garantien på
de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer informasjon
om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 3 - SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/no
@ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending utfylt og blir lagt
frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på produktet
ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av produktet eller den
defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert servicesenter.
Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og enhver slik
reparajon og skade på produktet som skyldes dette reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne
garantien.
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller fagmessig utførelse på
grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder eller gjeldende
sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert
og produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader
som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal
nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er utenfor
Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til
produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot forhandleren
som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien. Med mindre det
er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste
rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav
følgende tap eller enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet
relatert utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 65
2010-04-05 오후 4:17:42
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Estonia
` CIS
www.samsung.com
Kazakhstan
www.samsung.com
Kyrgyzstan
www.samsung.com
Tadjikistan
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0-800-100-5303
01-8000112112
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
030 - 6227 515
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
00-800-500-55-500
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
www.samsung.com
Taiwan
Vietnam
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
www.samsung.com
South Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
U.a.e
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 66
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
New Zealand
Thailand
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
00-800-500-55-500
Australia
Singapore
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
810-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
8-10-800-500-55-500
Belarus
Moldova
www.samsung.com
088-55-55-555
0-800-502-000
www.samsung.com
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
8-800-555-555
Ukraine
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com
815-56 480
www.samsung.com
0-800-05-555
Uzbekistan
800-6225
800-7267
Armenia
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
Azerbaijan
Web Site
8-800-77777
8-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-507-7267
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
Russia
800-7919267
00-1800-5077267
02-201-24-18
France
Latvia
Georgia
Belgium
Finland
Lithuania
www.samsung.com
Austria
Denmark
www.samsung.com
Switzerland
800-SAMSUNG (726-7864)
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
Czech
www.samsung.com
Area
Bahrain
0860-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com
800-22273
2010-04-05 오후 4:17:42
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene
Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig
måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om
hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
AK68-01857J
01857J-BD-C7500-XEE-NOR.indb 67
2010-04-05 오후 4:17:42
Download PDF