Samsung NV70H7786ES Owner's manual

Samsung NV70H7786ES Owner's manual

Inbyggd ugn användarhandbok

NV70*77-serien

NV66*77-serien

NV6786-serien

Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du valde en produkt från Samsung.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 1 2014-03-25 5:28:54

innehåll

mekaniSkt låS

12

12 Användning

12 Avlägsnande av mekaniskt lås

12 Installation av mekaniskt lås

ugnSkontroller

13

13 Ugnskontroller

tillBehör

13

13 Tillbehör

inledande rengöring

15

15 Inledande rengöring

använda ugnen

15

15 Använda ugnens olika delar

16 Ställ in tillagningsfunktion

16 Ställ in temperaturen

16 Använda dubbelt läge

16 Dubbelt läge

16 Automatisk uppvärmning

tidSinStällning

17

17 Ställa in tid

17 Ställ in tillagningstimer

17 Ställ in sluttid

18 Ställa in senarelagd start

18 Ställ in kökstimer

Svenska - 2

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 2 2014-03-25 5:28:54

andra inStällningar

18

18 Tonsignal

18 Ugnslampa

18 Barnlås

18 Slår av

tillagningSfunktion

19

19 Tillagningsfunktion

automatiSk tillagning

20

21 Automatiska tillagningsprogram för enkel ugn

23 Automatiska tillagningsprogram för övre ugn

23 Automatiska tillagningsprogram för nedre ugn

24 Automatiska tillagningsprogram för dubbel ugn

tillagningSguide

25

25 Stor grill

25 Eko-grill

26 Traditionell

27 Undervärme + Varmluft

27 Varmluft

28 Övervärme + Varmluft

28 Dubbelt läge

29 Testrätter

rengöring och SkötSel

30

30 Ångrengöring (beror på modell)

30 Katalytisk emaljyta (beror på modell)

30 Manuell rengöring

31 Rengöring av vattenuppsamlaren

31 Ta loss skenorna (beroende på modell)

31 Göra rent upptill i ugnen (beror på modell)

32 Felsökning

32 Informationskoder

Svenska - 3

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 3 2014-03-25 5:28:54

använda den här bruksanvisningen

Tack för att du valde en SAMSUNG inbyggnadsugn.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att vägleda dig vid användning och underhåll av apparaten.

Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok för framtida referens.

Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning:

varning eller var förSiktig viktigt kommentar

säkerhetsanvisningar

Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekommendationer.

varning

Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med enheten.

Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.

(Endast fast kabeltyp)

Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika en fara. (Endast montering med strömsladd)

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 4

Svenska - 4

2014-03-25 5:28:54

Enheten måste kunna kopplas ifrån strömförsörjningen efter installationen. Urkoppling blir enkel genom att ha kontakten

åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet med kablagereglerna.

Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen.

varning!

Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Små barn ska hållas på avstånd.

Om enheten har ång- eller självrengöringsfunktion, måste spill avlägsnas före rengöring och inga verktyg får lämnas i ugnen under ång- eller självrengöring.

(Endast rengöringsmodell)

Om den här enheten har en självrengörande funktion kan ytorna bli hetare än vanligt under självrengöringsprocessen och barn ska hållas på avstånd. (Endast rengöringsmodell)

Använd bara rekommenderad termometer för den här ugnen. (Endast termometer med givare)

Ångrengörare får inte användas.

varning!

Se till att apparaten är avstängd innan lampan byts ut för att undvika risk för elektrisk stöt.

Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.

varning!

Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning.

Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen. Barn under 8 år ska inte använda apparaten utan övervakning.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 5

Svenska - 5

2014-03-25 5:28:54

Denna enhet kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda enheten. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakning.

Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när enheten används.

Luckan eller den yttre ytan kan bli varm när enheten används.

Förvara enheten och dess sladd utom räckhåll för barn som

är yngre än 8 år.

Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.

Placera den uppbända ramsidan i den bakre delen som stöd för vilopositionen vid tillagning av stora mängder. (Modellberoende)

var förSiktig!

Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.

Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig elektriker.

Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.

Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta SAMSUNG servicecenter eller din återförsäljare.

Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.

Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring. Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.

Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.

Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.

Om enheten har ångfunktion ska du inte använda den när vattentillförselenheten är skadad.

(Endast ångfunktionsmodell)

Om enheten är skadad eller har sprickor ska du inte använda den utan kontakta närmaste servicecenter. (Endast ångfunktionsmodell)

Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.

Svenska - 6

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 6 2014-03-25 5:28:54

Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador.

Rör inte vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.

Förvara aldrig antändbara material i ugnen.

Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.

Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt strömmar ut.

Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och

ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.

För din säkerhet skall du inte använda ång- eller högtrycksapparater för rengöring.

Barn ska hållas på säkert avstånd när ugnen används.

Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.

Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade ytan.

Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.

Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den.

Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.

Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade ytor.

Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.

Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.

Om barn befinner sig nära tvättmaskinen skall en vuxen kontrollera att de inte leker med den.

Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på luckan eller fastna med fingrarna i den.

Du ska inte kliva på, sitta på eller placera tunga saker på luckan.

Öppna inte luckan med onödigt mycket kraft.

varning!

Koppla inte ur apparaten från strömmen efter att tillagningsprocessen är klar.

varning!

Lämna inte luckan öppen när ugnen är igång.

Byte aV lampa

risk för elektrisk stöt! innan någon av glödlamporna byts ut ska följande åtgärder vidtas:

• Slå av ugnen.

• Koppla från ugnen från strömkällan.

• Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av ugnen.

• Lampor kan köpas från ett servicecenter för SAMSUNG.

Svenska - 7

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 7 2014-03-25 5:28:54

Bakre ugnslampa

1.

Avlägsna skyddet genom att vrida moturs och plocka bort metallringen, rutans ring och rengör glaset. Vid behov kan glödlampan bytas ut mot en 25 watts,

300 °C värmetålig ugnsglödlampa.

2.

Rengör glashöljet, metallringen och rutans ring vid behov.

3.

Montera metallringen på glashöljet.

4.

Placera glashöljet där du har plockat bort det i steg 1 och vrid medurs för att hålla på plats.

ugnssidolampa

(modellberoende)

1.

Ta bort glashöljet genom att hålla i den undre änden med en hand, för in ett platt, vasst föremål som en matkniv mellan glaset och tryck upp höljet.

2.

Tryck ut det.

3.

Vid behov kan halogenlampan bytas ut mot en

25-40 watts, 300 °C värmetålig ugnshalogenlampa.

tips!

Använd alltid en torr trasa vid hantering av halogenlampor för att förhindra att svett från händerna lägger sig på ytan. Det förlänger lampans livslängd när du byter lampan.

4.

Sätt tillbaka glashöljet.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 8

Svenska - 8

2014-03-25 5:28:55

BorttagNiNg aV lucka

Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex. rengöring, skall dessa instruktioner följas.

var förSiktig

! Ugnsluckan är tung.

2

70

1

1.

Öppna luckan och vrid upp clipsen på de båda gångjärnen helt.

2.

Stäng igen luckan till en vinkel på omkring 70°.

Ta tag i sidorna i mitten på ugnsluckan och dra tills gångjärnen kan tas ut.

3.

För att sätta tillbaka luckan efter rengöringen upprepar du steg 1 och 2 i omvänd ordning. Clipset på gångjärnet ska vara stängt på båda sidor.

aVlägsNaNde aV rutaN

Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra.

Dessa rutor kan avlägsnas för rengöring.

1.

Tryck på båda knapparna på vänster och höger sida om luckan.

2.

Demontera kåpan och avlägsna ruta 1 och 2 från luckan.

3.

Efter att du har rengjort glasrutorna upprepar du steg 1 och 2 i omvänd ordning för att sätta ihop luckan. Kontrollera rätt plats för glasruta 1 och 2 med bilden ovan.

montering:

Luckans glas varierar från 2 EA till 4 EA beroende på modell.

Vid montering av innerglasruta 1, placera den i pilens riktning nedan.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 9

Svenska - 9

2014-03-25 5:28:55

autoFuNktioN FÖr eNergiBespariNg

Om du inte väljer någon funktion när apparaten är mitt i inställning eller användning och tillfälligt stoppad avbryts funktionen och klockan visas efter 10 minuter.

Belysning: Vid matlagning kan du släcka lampan genom att trycka in knappen för belysning.

För att förbruka mindre energi stängs ugnens belysning av några minuter efter det att tillagningsprogrammet påbörjats.

korrekt aVFallshaNteriNg aV produkteN

(elektriska och elektroNiska produkter)

(gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.

Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 10

Svenska - 10

2014-03-25 5:28:55

installation

Säkerhetsanvisningar för installation

Den här ugnen får endast installeras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för att ansluta enheten till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller.

Säkerställ att ugnen inte kommer i kontakt med rörliga delar vid montering.

strömanslutning

Om apparaten inte är ansluten till strömkällan med en kontakt måste en jordad kontakt (med minst 3 mm kontaktyta) användas för att uppfylla säkerhetsreglerna. Strömkabeln (H05 RR-F eller H05 VV-F, minst 2,5 mm²) måste vara tillräckligt lång för att anslutas till ugnen, även om ugnen står på golvet framför det inbyggda skåpet. Öppna ugnens bakre lucka med en skruvmejsel och lossa skruvarna för kabelklämman innan du ansluter strömmen till relevanta anslutningar. Ugnen är jordad via ( )-terminalen.

Den gula och gröna kabeln (jord) måste anslutas först och den måste vara

BRUN eller

SVART

BLÅ eller

VIT längre än de andra kablarna. Om ugnen ansluts till eluttaget med en kontakt måste kontakten förbli åtkomlig efter att ugnen installerats.

Samsung tar inte ansvar för olyckor som har sitt ursprung i att det jordade uttaget är bristfälligt.

GUL och

GRÖN

varning!

Se till att elsladden inte hamnar i kläm under installationen, och att den inte ligger mot en yta som kan bli het.

installation i skåpet

Plastöverdragna ytor på skåpets insida måste klara 90 °C, omgivande ytor och möbler måste klara 75 °C.

Samsung tar inget ansvar för skador som uppstår på plastöverdragna ytor på grund av värmen.

1

595

545

560

572

2

Nedre element

Övre element

Det måste finnas en luftkanal längst ner i skåpet där ugnen installeras. Utrymmet för ventilation bör vara 50 mm mellan det nedre hyllplanet och den bakre väggen. Om ugnen installeras under en häll ska hällens installationsinstruktioner följas.

595

21

Luftflöde genom luftkanalen

3

minst 550 minst 560

4 5

minst 600 minst 590- max. 600

50 minst 550 minst 50 minst 560

Övre element

Nedre element

För in enheten helt och hållet i skåpet och fixera den med hjälp av två skruvar. Se till att avståndet mellan enheten och skåpet intill är minst 5 mm.

Avlägsna skyddsplast, tejp, papper och tillbehör från ugnen och luckan efter installationen. Om ugnen avlägsnas från skåpet ska den först kopplas bort från elnätet, och sedan ska de två skruvarna på ugnens båda sidor lossas.

varning!

Skåpet måste ha en minsta ventilationsöppning för luftflöde såsom visas på bilden.

Täck inte över öppningen med en trälist då hålet används för att tillhandahålla ventilation.

Utsidan på ugnen, till exempel handtaget, är olika beroende på modell. Storleken är dock densamma som för ugnen på bilden.

Svenska - 11

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 11 2014-03-25 5:28:56

mekaniskt lås

aNVäNdNiNg

När du öppnar luckan lyfter du upp det mekaniska låset och drar samtidigt ut dörren.

aVlägsNaNde aV mekaNiskt lås

Avlägsna skruven från det mekaniska låset.

iNstallatioN aV mekaNiskt lås

1.

För in del "A" av det mekaniska låset i hålet så som visas på bilden.

2.

Skruva på det mekaniska låset för att fästa det.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 12

Svenska - 12

2014-03-25 5:28:57

ugnskontroller

indikator för snabbuppvärmning ugnslampa skärm tid lägesväljaren kökstimer ugnsdelsväljaren tillagningstimer temperatur

Barnlås stopptimer

Flerfunktionsväljaren

främre design

Den främre panelen finns att få med olika material och färger inklusive rostfritt stål, i vitt eller svart och i glas. För att höja kvaliteten kan utseendet förändras.

tillbehör

Din nya ugn från Samsung levereras med flera olika tillbehör som kan vara till hjälp vid förberedelse av olika måltider. Följande tillbehör varierar mellan de olika modellerna.

var förSiktig!

Se till att du monterar tillbehören korrekt på skenorna. Det måste var minst 2 cm mellan plåtarna nederst i ugnen, annars kan den emaljerade ytan skadas.

varning!

Var försiktig när du tar ut mat och/eller tillbehör ur ugnen. Du kan bränna dig på maten eller på de varma ytorna!

Hettan kan få olika tillbehör att ändra form. Deformeringen försvinner när tillbehöret svalnat, och påverkar inte funktionen.

avskiljare

Avskiljaren behöver användas om du vill använda ugnens läge för dubbel tillagning. Den avdelar övre och nedre facket och måste användas för fals 3.

ugnsgaller

Gallret ska användas för grillning. Du kan även använda det för att ställa grytor på. Placera den uppbända ramsidan i den bakre delen som stöd för vilopositionen vid tillagning av stora mängder.

galler till ugnsplåt

(beror på modell)

Gallret ska användas för grillning. Det kan användas i kombination med plåten för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten.

Svenska - 13

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 13 2014-03-25 5:28:57

Bakplåt

(beror på modell)

Bakplåten (Djup: 20 mm) kan användas för att tillaga kakor, tårtor och småkakor. Sätt in den med den sluttande delen framåt.

universalplåt

(beror på modell)

Universalplåten (Djup: 30 mm) kan användas för att tillaga kakor, tårtor och småkakor. Den lämpar sig även för grillning. Den kan användas i kombination med gallret för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten. Sätt in den med den sluttande delen framåt.

extra djup plåt

(beror på modell)

Den extra djupa plåten (Djup: 50 mm) lämpar sig även för grillning. Den kan användas i kombination med gallret för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten. Sätt in den med den sluttande delen framåt.

Självroterande grillspett

(beror på modell)

Grillspettet kan användas för att grilla exempelvis kyckling. Grillspettet kan bara användas i enkelt läge på fals 3, eftersom dess delning måste monteras på en adapter på bakre falsen. Plocka bort det svarta handtaget vid tillagningen.

Självroterande grillspett och kebabspett

(beror på modell)

Användning:

Placera den djupa plåten (utan ställ) på nivå 1 för att samla upp köttsafterna eller på ugnens botten om en stor köttbit tillagas.

Skjut på en av gafflarna på spettet och skjut på köttstycket som ska tillagas.

Förvälld potatis och andra grönsaker kan placeras runt kanterna i den djupa plåten så att de ugnssteks samtidigt.

Placera vaggan på mitthyllan med den “v”-formade delen riktad framåt.

Handtaget kan skruvas på den trubbiga änden, det gör det enklare att skjuta på köttstycket.

Vila spettet i vaggan med den spetsiga änden riktad bakåt och skjut försiktigt in det tills spettets ände förs in i vridmekanismen på ugnens baksida. Spettets trubbiga ände måste vila på den “v”-formade delen.

(Det finns två tungor på spettet som ska vara närmast ugnsluckan så att spettet inte glider framåt, tungorna håller även fast handtaget.)

Skruva loss handtaget före tillagning. Ta bort spettet från vaggan genom att skruva fast handtaget när tillagningen är klar.

teleskopiska falsar

(beror på modell)

För att infoga plåten eller gallret för du först ut de teleskopiska falsarna för en viss nivå.

Placera gallret eller plåten på falsarna och för tillbaka dem helt in i ugnen.

Stäng ugnsluckan först efter att du har fört in de teleskopiska falsarna ordentligt i ugnen.

fettfilter

(beror på modell)

Fettfiltret som är installerat på ugnens invändiga baksida skyddar fläkten, det runda värmeaggregatet och ugnen från orenheter, speciellt skvättande fett.

Vid tillagning av kött rekommenderar vi att du använder fettfilter. Vid bakning av deg ska filtret alltid tas bort! Om filtret installeras vid bakning av deg eller kakor kan resultatet bli dåligt.

Svenska - 14

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 14 2014-03-25 5:28:59

inledande rengöring

Innan ugnen används första gången ska den rengöras för att avlägsna lukten av ny ugn.

1.

Avlägsna alla tillbehör från ugnen.

2.

Kör ugnen vid 200 °C under en timmes tid. Därigenom förbränns eventuella rester från tillverkningen bort.

3.

Stäng av ugnen efter en timme genom att sätta lägesväljaren på Av.

Rengör alla tillbehör med hjälp av varmt vatten, diskmedel och en mjuk, ren trasa.

använda ugnen

Den nya ugnen kan användas på flera olika sätt.

lägesväljaren ugnsdelsväljaren

Steg 1 välJ del förSt

Steg 2

Ställ in tillagningSfunktion

aNVäNda ugNeNs olika delar

dubbelt läge

Dubbelt läge gör det möjligt att tillaga två måltider med olika funktion och temperaturinställning. Avdelare krävs för att använda detta läge.

undre läge

Ugnens nedre del används för tillagning.

Avdelare krävs för att använda detta läge.

enkelt läge

övre läge nedre läge dubbelt läge

temperatur

Steg 3

Ställ in temPeraturen

Flerfunktionsväljaren

övre läge

Ugnens övre del används för tillagning.

Avdelare krävs för att använda detta läge.

enkelt läge

Hela ugnen används för tillagning.

Avlägsna avdelaren.

I enkelt läge fungerar ugnen som en traditionell ugn.

Använd det här läget för stora mängder mat eller om du behöver speciella tillbehör som exempelvis grillspett.

Avlägsna avdelaren från ugnen för att använda enkelt läge.

Bara ugnens övre eller nedre del används för tillagning.

Dessa lägen sparar tid och energi eftersom bara en del av ugnen värms upp.

Sätt i avdelare i fals 3 för att använda detta tillagningsläge.

Vid tillagning i detta läge kan glaset på den icke använda halvan av ugnen visa spår av kondens.

I dubbelt läge kan ugnens övre och undre del ställas in för olika typer av temperatur och tillagning. Tillagningstimer ställs också in separat. Sätt i avdelare i fals 3 för att använda detta tillagningsläge.

Svenska - 15

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 15 2014-03-25 5:28:59

ställ iN tillagNiNgsFuNktioN

Tillagningsfunktionen ställs in efter val av läge. Ugnen har fler olika tillagningsfunktioner, se avsnittet om dessa funktioner i handboken.

1.

Tryck på -knappen så blinkar symbolen för funktion.

2.

Ställ in flerfunktionsväljaren på önskad funktion.

3.

Tryck på -knappen igen.

Under tillagning kan du ändra tillagningsfunktion genom att följa samma steg som ovan.

ställ iN temperatureN

Temperaturen ställs in efter val av tillagningsfunktion. Ugnen har fler olika tillagningsfunktioner, se avsnittet om dessa funktioner i handboken.

1.

Tryck på -knappen, temperatursiffrorna böjar blinka.

2.

Ställ in flerfunktionsväljaren på önskad temperatur.

3.

Tryck på -knappen igen.

Under tillagning kan du ändra temperaturen genom att följa samma steg som ovan.

aNVäNda duBBelt läge

I dubbelt läge väljs funktion och temperatur för ugnens övre och undre del individuellt.

välj dubbelt läge

1.

Välj dubbelt läge genom att vrida på lägesväljaren.

inställning för övre läge

2.

Tryck på -knappen och vrid på flerfunktionsväljaren för att välja önskad funktion för det övre läget.

3.

Tryck på -knappen och vrid på flerfunktionsväljaren för att välja önskad temperatur.

inställning för nedre läge

4.

Tryck på -knappen och vrid på flerfunktionsväljaren för att välja önskad funktion för det nedre läget.

5.

Tryck på -knappen och vrid på flerfunktionsväljaren för att välja önskad temperatur.

Ändra tillagningsfunktion eller temperatur för dubbelt läge genom att först välja del (övre eller undre).

Tryck på -knappen eller -knappen EN GÅNG, för att ändra inställningarna för den övre delen.

Tryck på -knappen eller -knappen TVÅ GÅNGER, för att ändra inställningarna för den nedre delen.

duBBelt läge

När dubbelt läge används kan en av ugnens delar bli klar med tillagningen först. I detta fall kan inställningen ändras så att ugnen bara använder en del. När inställningen ändras från dubbelt läge till nedre eller övre läge behålls inställningarna för detta läge.

automatisk uppVärmNiNg

En av ugnens tillagningsfunktioner är snabb uppvärmning. Detta läge indikeras bredvid temperaturangivelsen på displayen. Under uppvärmningen används ugnens olika värmeelement för att skynda på uppvärmningen. Om önskad temperatur ändras under tiden kommer ugnen automatiskt att anpassa måltemperaturen och använda snabb uppvärmning. När den valda temperaturen uppnåtts kommer symbolen för snabb uppvärmning att släckas och en signal ljuder.

Svenska - 16

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 16 2014-03-25 5:29:00

tidsinställning

När dubbelt läge används ställs en tillagningstimer in för varje del individuellt. Tryck på -tangenten

EN GÅNG for övre delen och TVÅ GÅNGER för nedre delen för att ändra tillagningstimern.

kökstimer tillagningstimer stopptimer tid Flerfunktionsväljaren

ställa iN tid

Tiden måste ställas in första gången ugnen används, eller efter strömavbrott

1.

Tryck på -knappen, siffran för timme börjar blinka.

2.

Ställ in timmen genom att vrida på flerfunktionsväljaren.

3.

Tryck på -knappen, siffran för minuter börjar blinka.

4.

Ställ in minuter genom att vrida på flerfunktionsväljaren.

5.

Tryck på -knappen igen för att ställa in aktuell tid.

Ändra angiven tid genom att följa samma steg som ovan.

Tryck på -knappen för att se klocktiden.

ställ iN tillagNiNgstimer

Efter att du har ställt in tillagningsfunktion kan du ställa in hur länge tillagningen ska vara.

När inställningstiden är slut stängs värmeelementen av automatiskt.

1.

Tryck på -knappen så blinkar symbolen för tillagningstimer.

2.

Använd flerfunktionsväljaren för att ange önskad tid.

3.

Tryck på -knappen igen.

Ändra angiven tid genom att följa samma steg som ovan. När tiden löpt ut visar displayen

”0:00” och en signal ljuder. Ställ in timern på nytt eller stäng av ugnen.

Avbryt timern genom att trycka på -knappen och ställa timern på noll.

ställ iN sluttid

Efter att du har ställt in tillagningsfunktion kan du ställa in när tillagningen är slut.

När inställningstiden är slut stängs värmeelementen av automatiskt.

1.

Tryck på -knappen så blinkar symbolen för timer.

2.

Använd flerfunktionsväljaren för att ange önskad sluttid.

3.

Tryck på -knappen igen.

Timern kan ställas in med stegen ovan och när tiden löpt ut visar displayen ”0:00” och en signal ljuder.

Avbryt timern genom att trycka på -knappen och sätt timern till noll.

Svenska - 17

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 17 2014-03-25 5:29:00

ställa iN seNarelagd start

Om sluttiden anges efter att tillagningstiden redan har ställts in, beräknas tillagningstid och sluttid och ugnen ställer vid behov in en fördröjd startpunkt.

varning!

Lämna inte maten i ugnen alltför länge eftersom maten kan förstöras.

1.

Tryck på -knappen så blinkar symbolen för tillagningstimer.

2.

Använd flerfunktionsväljaren för att ange önskad tillagningstid.

3.

Tryck på -knappen så blinkar symbolen för timer.

4.

Använd flerfunktionsväljaren för att ange önskad sluttid.

5.

Starttiden beräknas automatiskt och ugnen startar på utsatt tid.

Senarelagd start kan inte användas för dubbelt läge.

Timer och senarelagd start ställs in sedan tillagningsfunktion valts.

ställ iN kÖkstimer

Kökstimern kan ställas in oberoende av vald funktion och kan användas samtidigt som med tillagningstimer. Kökstimern har sin egen signal.

1.

Tryck på -knappen så blinkar symbolen för kökstimer.

2.

Använd flerfunktionsväljaren för att ställa in önskad tid.

3.

Tryck på -knappen igen.

Avbryt kökstimern genom att tycka in och hålla -knappen i två sekunder. Kökstimern kan ställas in med stegen ovan och när tiden löpt ut visar displayen ”0:00” och en signal ljuder.

andra inställningar

toNsigNal

+

Aktivera eller inaktivera tonsignalen genom att hålla knapparna och intryckta i

3 sekunder.

ugNslampa

Tänd och släck genom att trycka på -knappen.

För att förbruka mindre energi stängs ugnens belysning av några minuter efter det att tillagningsprogrammet påbörjats.

Vissa modeller har två lampor, upptill och nedtill.

BarNlås

För att aktivera eller avaktivera barnlåsfunktionen trycker du på och håller in -knappen i 3 sekunder.

Displayen visar när funktionen för barnlås är aktiverad. Barnlåset kan användas vid tillagning. Inte alla knappar eller vred kommer att fungera, men det går att stänga av ugnen.

slår aV

Alla värmeelement inaktiveras när ugnen stängs av.

Av säkerhetsskäl kommer fläkten att vara aktiv en stund efter det att ugnen stängts av.

Svenska - 18

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 18 2014-03-25 5:29:01

tillagningsfunktion

Den här ugnen erbjuder de olika funktionerna som anges nedan.

Symbol funktion

Traditionell

Varmluft

Övervärme +

Varmluft

Undervärme +

Varmluft

Eko-grill

Stor grill

Fläktgrill

Storkok

användning enkel övre undre dubbel temperatur (°c)

O X X X Värme kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här funktionen ska användas för normal bakning och grillning av nästan alla typer av maträtter.

Föreslagen temperatur: 200 °C

Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för frusna maträtter och vid bakning.

Föreslagen temperatur: 170 °C

40-250

O

-

O

-

Över

Under

40-250 40-250 40-250 170-250

Den hetta som genereras genom det övre värmesystemet och varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för att grilla exempelvis kött.

Föreslagen temperatur: 190 °C

O O

40-250 40-250

O

X

-

-

Övre

170-250

Den hetta som genereras genom det nedre värmesystemet och varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för pizza, bröd och vid bakning av kakor.

Föreslagen temperatur: 190 °C

Värme alstras från det lilla grillområdet.

Den här funktionen ska användas för mindre rätter som kräver mindre värme, exempelvis fisk och fyllda baguetter.

Föreslagen temperatur: 240 °C

Värme alstras från det stora grillområdet.

Den här funktionen ska användas för maträtter som lasagne och vid grillning.

Föreslagen temperatur: 240 °C

Värmen som genereras av de två övre värmeelementen fördelas med hjälp av fläkten. Det här läget kan användas för att grilla kött och fisk.

Föreslagen temperatur: 240 °C

Det här läget aktiverar alla värmeelement såsom övervärme, undervärme och varmluftsfläkt växelvis. Värmen fördelas jämt i ugnen. Det här läget är lämpligt för stora mängder mat som behöver värmetillförsel, som till exempel stora gratänger och pajer.

Föreslagen temperatur: 170 °C

O

40-250

O

X

40-270 40-250

O

40-270 40-250

O

40-270 40-250

O

40-250

O

-

-

O

O

X

O Undre

40-250 170-250

X

X

X

X

-

-

-

-

Övre

200-250

Övre

200-250

Övre

200-250

X

-

Svenska - 19

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 19 2014-03-25 5:29:01

Symbol funktion användning enkel övre undre dubbel

O

temperatur (°c)

X X X

ProStekning

Värmebevarande

Porslinsvärmare

I det här läget ingår ett automatiskt uppvärmningsprogram upp till 220 °C.

Övervärmaren och varmluftsfläkten används då köttet bryns. Efter det här steget tillagas maten på låg effekt genom förvalet av låg temperatur. Det sker genom att över- och undervärmen används. Det här läget passar för köttstekar, kyckling och fisk.

Föreslagen temperatur: 100 °C

Det här läget använder det nedre värmeelementet. Det här läget passar för varmhållning.

Föreslagen temperatur: 80 °C

Det här läget använder undervärme och varmluftsfläkt. Det här läget passar för att värma tallrikar, muggar och skålar av porslin.

Föreslagen temperatur: 60 °C

40-150

X

-

-

X

-

X

-

X

-

-

O

40-100

O

40-80

X

-

-

-

X

automatisk tillagning

Med automatiskt tillagningsfunktion kan du välja önskade auto-program för kokning, stekning och bakning.

ugnsdelsväljaren livsmedelspgm./Vikt Flerfunktionsväljaren

1.

Ställ in lägesväljaren på autotillagningsläget.

2.

Tryck på -knappen för att välja del av ugnen.

3.

Ställ in flerfunktionsväljaren på önskat livsmedelsprogram och vänta 4-5 sekunder.

4.

Ställ in flerfunktionsväljaren på önskad vikt och vänta 4-5 sekunder.

5.

Det automatiska tillagningsprogrammet startar inom 4-5 sekunder.

När dubbelt läge används tillsammans med tillagningsprogrammet måste önskad vikt ställas in individuellt för den övre och undre delen.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 20

Svenska - 20

2014-03-25 5:29:02

automatiska tillagNiNgsprogram FÖr eNkel ugN

I följande tabell presenteras 25 automatiska program för kokning, stekning och bakning.

De kan användas i enkel ugn. Ta alltid bort avdelaren.

Den innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer.

Tillagningslägen och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig.

Se dessa riktlinjer vid tillagning. Sätt alltid in mat i kall ugn.

nej livsmedel

A-01 Fryst pizza

A-02 Frysta pommes frites

vikt/kg

0,3-0,6

0,7-1,0

0,3-0,5

(tunna)

0,6-0,8

(tjocka)

tillbehör

Ugnsgaller

Bakplåt

(universal)

falsnivå

2

2

rekommendation

Ställ den frysta pizzan i mitten av gallret.

A-03 Frysta kroketter

A-04 lasagne

A-05 Biffstek

A-06 Nötstek

A-07 Fläskstek

A-08 lammkotletter

A-09 kycklingdelar

0,3-0,5

0,6-0,8

0,3-0,5

0,8-1,0

0,3-0,6

0,6-0,8

0,6-0,8

0,9-1,1

0,6-0,8

0,9-1,1

0,3-0,4

0,5-0,6

0,5-0,7

1,0-1,2

Bakplåt

(universal)

Ugnsgaller

Universalplåt

(djup) med galler

Universalplåt

(djup) med galler

Universalplåt

(djup) med galler

Universalplåt

(djup) med galler

2

3

4

2

2

4

4

Fördela pommes fritesen jämnt på bakplåten

(universal). Den första inställningen rekommenderas för tunna pommes frites, den andra inställningen rekommenderas för tjocka pommes frites.

Fördela de frusna potatiskroketterna jämnt på bakplåten.

Förbered färsk lasagne eller använd en förberedd produkt och placera i en väl tilltagen mikrosäker form. Placera maten i mitten av ugnen.

Lägg marinerade biffstekar sida vid sida på gallret. Vänd på dem då du hör ett pipande ljud.

Den första inställningen är för tunna stekar och den andra inställningen för tjocka stekar.

Placera den marinerade rostbiffen på gallret.

Vänd på dem då du hör ett pipande ljud.

Placera det marinerade fläskköttet på ett tätt galler med svålen nedåt. Vänd på dem då du hör ett pipande ljud.

Marinera lammkotletterna. Placera lammkotletterna på gallret. Vänd på dem då du hör ett pipande ljud. Den första inställningen är för tunna kotletter och den andra inställningen för tjocka kotletter.

Pensla kycklingdelarna med olja och kryddor.

Placera kycklingdelarna intill varandra på gallret.

A-10 hel kyckling

A-11 ankbröst

A-12 kalkonrulle

A-13 ångkokad fisk

1,0-1,1

1,2-1,3

0,3-0,5

0,6-0,8

0,6-0,8

0,9-1,1

0,5-0,7

0,8-1,0

Universalplåt

(djup) med galler

Universalplåt

(djup) med galler

Universalplåt

(djup) med galler

Universalplåt

(djup) med galler

Ugnsgaller

2

4

2

2

Pensla kycklingen med olja och kryddor. Placeras på litet galler med bröstsidan nedåt. Vänd på dem då du hör ett pipande ljud.

Förbered ankbröstet, placera det på gallret med den feta sidan uppåt. Första inställningen är för ett ankbröst, andra inställningen är för 2 tjocka ankbröst.

Placera kalkonen på gallret. Vänd på dem då du hör ett pipande ljud.

Rensa och skölj fiskar, såsom forell, abborre och sjöabborre. Placera dem med på längden i en oval ugnsform. Tillsätt 2-3 matskedar citronsaft.

Täck med ett lock.

Svenska - 21

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 21 2014-03-25 5:29:02

nej livsmedel

A-14 ugnsstekt fisk 0,5-0,7

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25 laxkotletter hasselbackspotatis rostade grönsaker rotsaksgratäng tigerkaka pajbotten sockerkaka muffins

Bröd hembakad pizza

Jäsdeg

vikt/kg

0,8-1,0

0,3-0,4

0,7-0,8

0,4-0,5

0,8-1,0

0,4-0,5

0,8-1,0

0,4-0,6

0,8-1,0

0,5-0,6

0,7-0,8

0,9-1,0

0,3-0,4

(stor)

0,2-0,3

(tarteletter)

0,4-0,5

(mellanstor)

0,2-0,3

(liten)

0,5-0,6

0,7-0,8

0,7-0,8

(vitt)

0,8-0,9

(fullkorn)

1,0-1,2

1,3-1,5

0,3-0,5

0,6-0,8

tillbehör

Universalplåt

(djup) med galler

Universalplåt

(djup) med galler

Bakplåt

(universal)

falsnivå

4

4

rekommendation

Placera fiskarna jämte varandra på det övre gallret. Den första inställningen gäller för 2 fiskar och den andra för 4. Programmet är lämpligt för hela fiskar, såsom forell och gös.

Placera laxkotletterna på gallret. Vänd på dem då du hör ett pipande ljud.

2

Universalpanna

(djup)

Ugnsgaller

Ugnsgaller

4

2

2

Skölj potatisen och skär dem i halvor. Pensla med olja, örter och kryddor. Fördela jämnt på plåten. Första inställningen är för små potatisar

(100 g) och andra inställningen är för större potatisar (200 g).

Lägg grönsaker, exempelvis skivad zucchini, paprikabitar, skivad aubergine, svamp och körsbärstomater på universalplåten (djup). Pensla med olivolja, örtkryddor och andra kryddor.

Förbered grönsaksgratängen i en ugnssäker, rund form. Placera maten i mitten av ugnen.

Placera smeten i en smord sockerkaksform.

Ugnsgaller

Ugnsgaller

Ugnsgaller

Ugnsgaller

Bakplåt

(universal)

Ugnsgaller

2

2

2

2

2

2

Placera degen i en smord form. Första inställningen är för en fruktbotten, andra inställningen för 5-6 små tarteletter.

Placera degen i en rund, svartmetalls bakform.

Första inställningen är för Ø 26 cm och andra inställningen är för små Ø 18 cm bakformar.

Placera smeten i en svart bakplåt i metall för

12 muffins. Första inställningen gäller för små muffins, andra för stora.

Förbered degen enligt tillverkarens anvisningar och placera den i den rektangulära formen

(längd på 25 cm). Första inställningen är för vitt bröd (0,7-0,8 kg) och andra inställningen

(0,8-0,9 kg) är för fullkornsbröd.

Lägg pizzan på plåten. Viktintervallen inkluderar fyllningen, t.ex. sås, grönsaker, skinka och ost.

Inställning 1 (1,0-1,2 kg) är för tunna pizzor och inställning 2 (1,3-1,5 kg) är för pizza med mycket fyllning.

Första inställningen rekommenderas för jäsdeg för pizza. Andra inställningen passar för jäst deg för kakor och bröd. Lägg den i en stor rund, värmeresistent skål och täck med mikrovågssäker film.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 22

Svenska - 22

2014-03-25 5:29:02

automatiska tillagNiNgsprogram FÖr ÖVre ugN

I följande tabell presenteras 5 automatiska program för kokning, stekning och bakning. Den innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer. Sätt in avdelaren. Tillagningslägen och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig. Se dessa riktlinjer vid tillagning. Sätt alltid in mat i kall ugn.

nej livsmedel vikt/ kg

A-01

Frysta frallor

0,2-0,3

0,4-0,5

A-02 Fryst pizza 0,1-0,2

0,3-0,4

A-03 Frysta pizzasnacks

0,2-0,3

0,4-0,5

A-04 Frysta fiskpinnar

0,2-0,3

0,4-0,5

tillbehör falsnivå

Ugnsgaller

Ugnsgaller

Ugnsgaller

Bakplåt

(universal)

4

5

5

5

A-05 Frysta pommes frites

0,4-0,5

0,6-0,7

Bakplåt

(universal)

5

rekommendation

Fördela de frysta frallorna jämnt på gallret.

Placera den frusna pizzan på mitten av grillgallret.

Fördela pizza-snacksen intill varandra på gallret.

Fördela fiskpinnarna jämnt på bakplåten (universal).

0,2-0,3 kg viktområde föreslås för 10 stycken,

0,4-0,5 kg för 15 stycken. Vänds när signalen hörs.

Fördela de frysta pommes fritesen på bakplåten

(universal). Den första inställningen rekommenderas för tunna pommes frites, den andra inställningen rekommenderas för tjocka pommes frites. Använd bakplåtspapper. Vänd när det piper.

automatiska tillagNiNgsprogram FÖr Nedre ugN

I följande tabell presenteras 5 automatiska program för kokning, stekning och bakning. Den innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer. Sätt in avdelaren. Tillagningslägen och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig. Se dessa riktlinjer vid tillagning. Sätt in maten i den kalla ugnen, om det inte finns rekommendationer om att förvärma ugnen.

nej livsmedel

A-01 Fryst lax i smördeg

vikt/ kg

0,2-0,3

0,5-0,6

tillbehör falsnivå

Bakplåt

(universal)

1

rekommendation

A-02 hemmagjord ostpaj

0,5-0,6

(små)

0,9-1,0

(stor)

Ugnsgaller

A-03 hembakad pizza

A-04 muffins

A-05 smördeg med frukt

0,2-0,6

0,8-1,2

Bakplåt

(universal)

0,5-0,6

0,7-0,8

0,2-0,3

0,4-0,5

Ugnsgaller

Bakplåt

(universal)

1

1

1

1

Använd bakplåtspapper. Placera 2 stycken

(0,2-0,3 kg) sida vid sida, eller 4 stycken (0,5-0,6 kg) smördegar i två rader på bakplåten (universal).

Vi rekommenderar förvärmning av undre ugn till

210 ˚C med undervärme + Varmluftsläge tills signalen hörs. Använd svart metallplåtform. Efter förvärmningen placerar du rätten i mitten av grillgallret. Vid första inställningen ska du använda en form med Ø 18 cm, för andra inställningen använder du Ø 26 cm.

Använd bakplåtspapper. Placera 0,2-0,6 kg på en rund pizzaplåt och 0,8-1,2 kg på den kvadratiska bakplåten (universal).

Placera smeten i en svart bakplåt i metall för

12 muffins.

Placera de 4 smördegarna i två rader på bakplåten

(universal) och använd bakplåtspapper. Använd första inställningen för 4 små smördegsknyten

(0,2-0,3 kg) och andra inställningen för 4 stora smördegsknyten (0,4-0,5 kg).

Svenska - 23

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 23 2014-03-25 5:29:02

automatiska tillagNiNgsprogram FÖr duBBel ugN

Innan du använder den dubbla automatiska tillagningsfunktionen ska du föra in avdelaren i ugnen.

I följande tabell presenteras 5 automatiska dubbla program för kokning, stekning och bakning.

Genom att använda de här programmen kan du tillaga dina huvud- och sidorätter eller huvudrätter och desserter samtidigt. Den här tabellen innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer. Tillagningslägen och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig.

Se riktlinjerna för tillagning. Sätt alltid in mat i kall ugn.

nej del livsmedel

A-01 övre kycklingdelar

vikt/kg

0,3-0,5

0,8-1,0 nedre potatisgratäng 0,4-0,6

0,8-1,0

A-02 övre rostade grönsaker

0,4-0,5

0,7-0,8 nedre pizzabotten 0,1-0,2

0,3-0,4

A-03 övre ugnsstekt fisk 0,3-0,5

0,6-0,8 nedre klyftpotatis 0,3-0,4

0,5-0,6

A-04 övre stekt ankbröst 0,3-0,5

(1-2 tunna)

0,6-0,8

(2 tjocka) nedre ugnsbakade

äpplen

A-05 övre muffins nedre hembakad pizza

0,4-0,5

0,9-1,0

0,5-0,6

0,7-0,8

0,2-0,6

0,8-1,2

tillbehör falsnivå

Universalplåt

(djup) med galler

4

Ugnsgaller 1

Universalpanna

(djup)

Bakplåt

(universal)

Universalplåt

(djup) med galler

Bakplåt

(universal)

Universalplåt

(djup) med galler

Ugnsgaller

Ugnsgaller

Bakplåt

(universal)

4

1

4

1

4

1

4

1

rekommendation

Pensla kycklingdelarna med olja och kryddor. Placera delarna med skinnsidan uppåt på gallret.

Använd en ugnssäker form.

Placeras i mitten av gallret.

Fördela skivade grönsaker, exempelvis zucchini, paprika, lök, svamp, fänkål, aubergine och tomater i den universalpannan

(djup). Pensla med olivolja och kryddor.

Placera pizzabotten på bakplåtspapper i långpannan.

Skölj och rensa hela fiskar, exempelvis forell, braxen eller gös, tillsätt citronsaft, örter och kryddor. Pensla med olivolja och kryddor. Placera på gallret i plåten.

Skölj och rensa potatisen. Skär dem i klyftor eller dela små potatisar i halvor. Pensla med olivolja och kryddor.

Placera de marinerade ankbrösten med den feta sidan uppåt på gallret. Första inställningen är för ankbröst av normal storlek (0,3 kg), andra är för 2 ankbröst (0,4 kg vardera)

Skölj och kärna ur äpplen och fyll dem med marsipan eller russin.

Placeras i en rund, ugnssäker form.

Placera smeten i en svart bakplåt i metall för 12 muffins.

Placera 0,2-0,6 kg på en rund pizzaplåt i metall och

0,8-1,2 kg på den kvadratiska bakplåten (universal). Använd bakplåtspapper.

Svenska - 24

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 24 2014-03-25 5:29:02

tillagningsguide

stor grill

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den stora grillen.

livsmedel

korvar (tjocka) 5-10stk korvar (tunna) 8-12 st.

rostat bröd 5-10 st.

Varma smörgåsar med ost 4-6stk

falsnivå

4

4

tillbehör

Galler + Universalpanna

(djup)

Galler + Universalpanna

(djup)

temp. (°c) tid (min.)

220

220

1

2

1

2

:a

:a

:a

:a

sidan: 5-8

sidan: 5-8

sidan: 4-6

sidan: 4-6

5 Ugnsgaller 240

1

:a

sidan: 1-2

2

:a

sidan: 1-2

4

Galler + Bakplåt

(universal)

200 4-8

Frysta pannkakor med fyllning

"rysk stil" (200-500 g)

Biffstek (400-800g)

3

4

Bakplåt (universal)

Galler + Universalpanna

(djup)

200

240

20-30

1

:a

sidan: 8-10

2

:a

sidan: 5-7

eko-grill

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder eko-grillen.

Placera maten i mitten och tillbehören runt om.

falsnivå tillbehör livsmedel

Frusen ugnscamembert

(2-4 st. 75 g var)

PLACERA I KALL UGN (före förvärmning)

Frysta baguetter med toppning

(Tomat-Mozzarella eller skinka och ost)

Frusna fiskpinnar (300-700 g)

PLACERA I KALL UGN (före), OLJA

Frusen fiskburgare (300-600 g)

PLACERA I KALL UGN, OLJA

Frusen pizza (300-500 g)

PLACERA I KALL UGN (före förvärmning)

3

3

3

3

3

Ugnsgaller

Galler + Bakplåt

(universal)

Galler + Bakplåt

(universal)

Bakplåt (universal)

Galler + Bakplåt

(universal)

temp. (°c) tid (min.)

200

200

200

180-200

180-200

10-12

15-20

15-25

20-35

23-30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 25

Svenska - 25

2014-03-25 5:29:02

traditioNell

Vi rekommenderar att du i traditionellt läge förvärmer ugnen.

livsmedel

hel kyckling (800-1300 g)

PENSLA MED OLJA & KRYDDOR

Placera med bröstsidan nedåt och vänd efter halva tiden.

Fläskstek med svål (1500-2000 g)

Placera med svålen nedåt och vänd efter halva tiden.

falsnivå

2

2

tillbehör

Galler + Universalpanna

(djup)

Galler + Universalpanna

(djup)

temp. (°c) tid (min.)

200-220

190-200

50-70

120-150

3

3

Ugnsgaller

Galler + Universalpanna

(djup)

180-200

240

40-50

15-20

Frusen lasagne (500-1000 g) hel fisk (300-1000 g)

3-4 skåror per sida OLJA

Fiskfilé (500-1000 g)

3-4 skåror per sida OLJA

Frusna biffar (350-1000 g) av köttfärs, skinka, ost eller svamp OLJA

Frysta biffar av morot, rödbeta eller potatis

(350-1000 g)

OLJA

3

3

3

Bakplåt (universal)

Bakplåt (universal)

Bakplåt (universal)

200

200

200

13-20

25-35

20-30

3

Galler + Universalpanna

(djup)

200 40-50

Fläskkotletter (500-1000 g)

OLJA, TILLSÄTT SALT & PEPPAR

Bakad potatis (skuren på hälften)

(500-1000 g)

Frusen stek med champinjonfyllning

(500-1000 g)

OLJA sockerkaka (250-500 g) tigerkaka (500-1000 g)

3

3

2

2

Bakplåt (universal)

Bakplåt (universal)

Ugnsgaller

Ugnsgaller

180-200

180-200

160-180

170-190

30-45

40-50

20-30

40-50

Jäst kaka på plåt med frukt och krokanttopping (1000-1500 g)

2 Bakplåt (universal) 160-180 25-35 muffins (500-800 g) 2 Ugnsgaller 190-200 25-30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 26

Svenska - 26

2014-03-25 5:29:02

uNderVärme + VarmluFt

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med undervärme och varmluft.

livsmedel

äppelkaka, fryst (350-700 g) små pajer med fyllning, frysta (300-600 g)

PENSLA MED ÄGGULA, PLACERA I KALL UGN

(före förvärmning) köttbullar i sås (250-500 g) använd en ugnssäker form

Bakverk (500-1000 g)

PENSLA MED ÄGGULA cannelloni i sås (250-500 g) använd en ugnssäker form pajer med fyllning (600-1000 g)

PENSLA MED ÄGGULA hembakad pizza (500-1000 g) hembakat bröd (700-900 g)

falsnivå

3

3

3

3

3

3

2

2

tillbehör

Ugnsgaller

Ugnsgaller

Ugnsgaller

temp.

(°c) tid

(min.)

180-200 15-20

Bakplåt (universal) 180-200 20-25

180-200 25-35

Bakplåt (universal) 180 15-23

180 22-30

Bakplåt (universal) 180-200 20-30

Bakplåt (universal) 200-220 15-25

Ugnsgaller 170-180 45-55

VarmluFt

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen i varmluftsläge.

livsmedel

lammkotletter (350-700 g)

PENSLA MED OLJA & KRYDDOR

falsnivå

3

tillbehör

Galler +

Universalpanna

(djup)

temp.

(°c) tid

(min.)

190-200 40-50 ugnsstekta bananer (3-5 st.), skär en skåra på ovansidan, lägg i 10-15g choklad, 5-10 g hackade nötter, en aning sockervatten, linda om aluminiumfolie.

ugnsbakade äpplen 5-8 st., var och en 150-200 g

Ta bort kärnhusen och lägg i russin och sylt.

Använd en ugnssäker form.

pannbiffar (300-600 g) OLJA köttfärsrulle med fyllning, rysk stil (500-1000 g)

PENSLA MED OLJA

Frusna kroketter (500-1000 g)

Frusna pommes frites (300-700 g)

Frusen pizza (300-1000 g) mandel och äppelkaka (500-1000 g)

Färdiga croissanter (200-400 g) (färdig deg)

3

3

3

3

2

2

3

2

2

Ugnsgaller

Ugnsgaller

220-240 15-25

200-220 15-25

Bakplåt (universal) 190-200 18-25

Bakplåt (universal) 180-200 50-65

Bakplåt (universal) 180-200 25-35

Bakplåt (universal) 180-200 20-30

Ugnsgaller

Ugnsgaller

Ugnsgaller

200-220 15-25

170-190 35-45

180-200 15-25

Svenska - 27

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 27 2014-03-25 5:29:02

ÖVerVärme + VarmluFt

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med övervärme och varmluft.

livsmedel

Fläskstek med ben (1000 g)

PENSLA MED OLJA & KRYDDOR

Fläskstek i folie (1000-1500 g)

MARINERA hel kyckling (800-1300 g)

PENSLA MED OLJA & KRYDDOR

Placera med bröstsidan nedåt och vänd efter halva tiden.

kött eller fiskstekar (400-800 g)

OLJA, TILLSÄTT SALT & PEPPAR kycklingdelar (500-1000 g)

PENSLA MED OLJA & KRYDDOR ugnsbakad fisk (500-1000 g) använd en ugnssäker form

PENSLA MED OLJA

Nötstek (800-1200 g)

PENSLA MED OLJA & KRYDDOR ankbröst (300-500 g)

falsnivå

3

2

2

3

4

2

2

4

tillbehör

Galler + Universalpanna

(djup)

Bakplåt (universal)

temp.

(°c) tid

(min.)

180-200 50-65

180-230 80-120

Galler + Universalpanna

(djup)

190-220 45-65

Galler + Universalpanna

(djup)

Galler + Universalpanna

(djup)

180-200 15-35

200-220 25-35

Ugnsgaller 180-200 30-40

Galler + Långpanna (djup), tillsätt 1 kopp vatten

Galler + Långpanna (djup), tillsätt 1 kopp vatten

200-220 45-60

180-200 25-35

duBBelt läge

Genom att använda dubbelt läge kan du tillaga två olika maträtter i ugnen. Vid tillagning i övre och nedre delen kan du använda olika temperaturer, tillagningstider och tillagningslägen. Du kan exempelvis laga stekar och gratänger samtidigt. Genom att använda avdelaren kan du tillaga gratängen i den nedre delen och stek i den övre. Montera alltid avskiljaren i fals 3 innan du börjar tillagningen.

Anmärkning: Sätt in maten i kall ugn.

förslag 1: tillagning i olika temperaturer del

ÖVre

livsmedel

Frusen pizza

Nedre tigerkaka

(300-400 g)

(500-700 g)

falsnivå tillagningsläge

4

1

Varmluft

Varmluft

temp.

(°c) tillbehör tid

(min.)

200-220 Ugnsgaller 15-25

160-180 Bakplåt (universal) 50-60

förslag 2: tillagning i olika tillagningslägen del

ÖVre

livsmedel

kycklingdelar (400-600 g)

Nedre potatisgratäng (500-1000 g)

falsnivå tillagningsläge

4

1

Övervärme +

Varmluft

Varmluft

temp.

(°c)

200-220

160-180

tillbehör

Långpanna +

Galler.

Ugnsgaller

tid

(min.)

25-35

30-40

Svenska - 28

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 28 2014-03-25 5:29:02

testrätter

enligt standard eN 60350

1. Bakning rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.

Sätt in den med den sluttande delen framåt.

typ av livsmedel maträtt & anteckningar

mördegskakor Bakplåt (universal)

falsnivå

3

2

1 + 4

tillagningsläge

Traditionell

Varmluft

Varmluft

temp.

(°c)

150-170

150-170

150-170 Bakplåt (universal) +

Universalpanna (djup)

Bakplåt (universal) små mjuka kakor

3

2

1 + 4

Traditionell

Varmluft

Varmluft

160-180

150-170

150-170

Fettfri sockerkaka

Bakplåt (universal) +

Universalpanna (djup)

Kakform med löstagbar botten på grillgaller

(mörk beläggning, ø 26 cm)

Bakplåt (universal)

2

2

Traditionell

Varmluft

160-180

150-170

äppelkaka 3

2

1 + 4

Traditionell

Varmluft

Varmluft

150-170

150-170

150-170

äppelpaj

Bakplåt (universal) +

Universalpanna (djup)

Grillgaller + 2 formar med löstagbar botten *

(Mörk beläggning, ø 20 cm)

1 Placerad diagonalt

Varmluft 170-190

Bakplåt (universal) + Grillgaller

+ 2 formar med löstagbar botten **

(Mörk beläggning, ø 20 cm)

1 + 3 Varmluft 170-190

* Två kakor kan läggas på gallret längst bak till vänster och längst fram till höger.

** Två kakor kan läggas i mitten ovanpå varandra.

2. grillning

Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.

tillagningstid

(min)

20-30

35-45

35-45

15-25

30-35

30-40

25-35

35-45

65-75

70-80

75-85

70-90

80-100

typ av livsmedel maträtt & anteckningar

Ugnsgaller

falsnivå tillagningsläge temp. tillagningstid

(min)

Varma smörgåsar på vitt bröd

5 Stor grill 270 °C

2

1

:a

1-2

:a 1-1½ hamburgare av nötkött

* (12 st.)

Galler + Universalpanna

(djup)

(för att fånga upp fett)

4 Stor grill 270 °C 1

:a

2

14-16

:a 4-6

*

hamburgare

: Förvärm den tomma ugnen i 15 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.

Svenska - 29

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 29 2014-03-25 5:29:02

rengöring och skötsel

åNgreNgÖriNg (BEROR PÅ MODELL)

Om ugnen är smutsig kan ånga användas för rengöring.

Det gör rengöringen enkel.

1.

Avlägsna alla tillbehör från ugnen.

2.

Häll ca. 4 dl vatten i botten på ugnen och stäng luckan.

3.

Ställ in lägesväljaren på . Ångrengöringen startar automatiskt efter några sekunder.

4.

När skärmen börjar blinka och det hörs en signal är rengöringen klar. Ställ in lägesväljaren på Av för att avsluta ångrengöringen.

5.

Rengör ugnens insida med hjälp av en ren, mjuk trasa och samla upp eventuellt vatten med hjälp av en svamp.

att observera vad gäller ångrengöring

• Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är hett.

• Låt aldrig vatten ligga kvar i ugnen en längre tid, t.ex. över natten.

• Upprepa proceduren när ugnen har svalnat om den är mycket smutsig.

• Vi rekommenderar att du gnuggar envisa fläckar med rengöringsmedel innan ugnens rengöringsfunktion aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter ugnstekning eller grillning.

• Låt ugnsluckan stå öppen i 15 ° vinkel så att de inre emaljytorna kan torka helt när rengöringen är klar.

katalytisk emalJyta (BEROR PÅ MODELL)

Det avtagbara höljet är täckt med en mörkgrå katalytisk emalj som kan täckas med olja och fett via ugnens varmluftsfunktion. Dessa avlagringar bränns bort i ugnstemperaturer på 200 °C eller högre.

1.

Avlägsna alla tillbehör från ugnen.

2.

När ugnens insida och alla ytor har rengjorts ställer du in ugnen på varmluft 250 °C.

maNuell reNgÖriNg

var förSiktig!

Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.

Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull, knivar eller andra frätande material.

ugnens insida

Rengör ugnens insida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.

Rengör inte dörrtätningen för hand.

För att undvika skada på emaljerade ugnsytor, använd de ugnsrengöringsmedel som finns i handeln.

För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.

ugnens utsida

Rengör ugnens utsida, till exempel luckan, handtaget och displayen med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten. Torka med handduk eller hushållspapper.

Fett och smuts kan förekomma runt handtaget och knappar på grund av den varma luften som ventileras ut, se därför till att rengöra dem efter användande.

tillbehör

Tvätta tillbehören efter varje användning och torka med en kökshandduk. Vid behov, lägg i varmt tvålvatten i omkring 30 minuter för enklare rengöring.

Svenska - 30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 30 2014-03-25 5:29:03

reNgÖriNg aV VatteNuppsamlareN

Vattenuppsamlaren samlar upp vattnet som uppstår när ugnen tillagar mat med mycket fukt. Matrester kan samlas på vattensamlaren. Om rengöring inte utförs kan de inbyggda tillbehören skadas. Rengör vattensamlaren för att skydda tillbehören efter tillagning.

varning!

Om du stöter på ett vattenläckage från vattensamlaren efter tillagningen ska du kontakta oss på servicecentret.

Vattensamlare

ta loss skeNorNa (BeroeNde på modell)

1.

Tryck på mittdelen av sidoskenans övre del.

2.

Vrid sidoskenan med omkring 45°.

3.

Dra i och ta bort sidoskenan från de båda nedre hålen.

gÖra reNt upptill i ugNeN (Beror på modell)

1.

Värmeelementet kan fällas ner, vilket gör det enklare att göra rent.

Vrid låsmekanismen åt sidan genom att snurra det motsols samtidigt som du håller i elementet.

2.

Värmeelementets främre del fälls ned framåt, men kan inte tas loss från ugnen.

Undvik att trycka elementet nedåt eftersom det då kan bli skevt.

3.

När rengöringen är klar ska du lyfta den övre delen av värmeelementet tillbaka till den ursprungliga nivån och vrida låsmekanismen medurs.

Svenska - 31

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 31 2014-03-25 5:29:03

FelsÖkNiNg

ProBlem

Vad gör jag om ugnen inte värms upp?

Vad skall jag göra om ugnen inte värms upp, trots att ugnsfunktion och temperatur har ställts in?

Vad gör jag om ugnslampan inte tänds?

Vad ska jag göra om kylfläkten

är igång efter att ugnen stängts av?

löSning

Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.

Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.

En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått sönder. Byt ut säkringarna för att återställa kretsen. Om detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad elektriker tillkallas.

Låt inte ugnsluckan stå öppen när ugnen är på.

Om du inte lämnar ugnsdörren öppen kan det vara problem med de interna elektriska anslutningarna. Ring ett lokalt servicecenter.

Ugnslampan kan vara sönder. Byt ut ugnslampan.

Om ugnsljuset inte fungerar efter att ugnslampan har bytts ut, ring ett lokalt servicecenter.

Efter användning körs kylfläkten för att skydda din ugn från värmen tills ugnen har kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter om kylfläkten fortsätter att köras då ugnen kylts ner.

Kontrollera om barnlåset är aktiverat. Om låset inte är aktiverat bör du ringa en servicetekniker.

iNFormatioNskoder

Alla informationskoder är inte från ugnens fel. Vänligen se lösningen nedan först och om informationskoderna fortfarande uppstår ring ditt lokala SAMSUNG-kundtjänstcenter.

kod

**

**

**

1)

1)

1)

ProBlem

Säkerhetsbrytare

Ugnen har varit i drift vid inställd temperatur under en längre tid.

• Under 105 °C

• Mellan 105 °C och 240 °C 8 timmar

• Mellan 245 °C och max

16 timmar

4 timmar

knappfel

Det uppstår när knappen trycks och hålls under en tid.

Avdelaren används på fel sätt.

Säkerhetsfel

Ett fel på ugnen kan orsaka bristfällig drift och säkerhetsproblem.

löSning

Stäng av ugnen och avlägsna maten.

Tillåt ugnen att kylas ner innan du använder den igen. Eftersom det inte är fel på ugnen, vänligen använd ugnen igen efter att den har stängts av och kylts ner.

Rengör knappen och kontrollera att det inte förekommer vatten runt knappen. Slå av, och på, ugnen och försök igen. Om det inträffar igen ska du kontakta ditt lokala kundcenter för SAMSUNG.

Sätt avdelare för övre, dubbelt och nedre läge. Avlägsna avdelaren för enkelt läge.

Om det händer igen, trots att du använder avdelaren på rätt sätt, ska du ringa ditt lokala kundcenter för SAMSUNG.

Sluta omedelbart att använd ugnen och stäng av den.

Ring din lokala SAMSUNG.

1) ** står för alla nummer.

Svenska - 32

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 32 2014-03-25 5:29:04

pm

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 33 2014-03-25 5:29:04

pm

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 34 2014-03-25 5:29:04

pm

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 35 2014-03-25 5:29:04

AUSTRIA

BELGIUM

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

CYPRUS

GREECE

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LUXEMBURG 261 03 710

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

NORWAY 815 56480

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

808 20 7267

0034902172678

0771 726 7864 (SAMSUNG)

SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)

U.K 0330 SAMSUNG (7267864)

EIRE 0818 717100 www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support

DG68-00537A-00

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_SE.indd 36 2014-03-25 5:29:04

NV70*77-serien

NV66*77-serien

NV6786-serien

Innebygd stekeovn brukerhåndbok

Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.

tenk deg mulighetene

Takk for at du kjøpte et Samsung-produkt.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 1 2014-03-25 5:29:33

innhold

mekaNisk lås

12

12 Slik brukes den

12 Fjerning av mekanisk lås

12 Installasjon av mekanisk lås

stekeovNkoNtroller

13

13 Stekeovnkontroller

tilbehør

13

13 Tilbehør

reNgjøriNg veD oppstart

15

15 Rengjøring ved oppstart

bruke ovNeN

15

15 Bruk av ovnsrommet

16 Angi tilberedningsfunksjon

16 Angi temperatur

16 Bruke dobbel modus

16 Nyttig dobbel modus

16 Nyttig forvarming med automatisk hastighet

tiDsiNNstilliNg

17

17 Angi klokkeslett

17 Angi tilberedningstimer

17 Angi sluttimer

18 Still inn forsinket start

18 Angi kjøkkentimer

Norsk – 2

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 2 2014-03-25 5:29:33

aNDre iNNstilliNger

18

18 Tonesignal

18 Stekeovnlampe

18 Barnesikring

18 Slå av

tilbereDNiNgsfuNksjoN

19

19 Tilberedningsfunksjon

automatisk tilbereDNiNg

20

21 Automatiske tilberedningsprogrammer for enkeltovn

23 Automatiske stekeprogrammer for øvre ovn

23 Automatiske stekeprogrammer for nedre ovn

24 Automatiske stekeprogrammer for dobbel ovn

tilbereDNiNgsveileDNiNg

25

25 Stor grill

25 Økogrill

26 Konvensjonell

27 Undervarme + Konveksjon

27 Konveksjon

28 Overvarme + Konveksjon

28 Dobbel modus

29 Testretter

reNgjøriNg og stell

30

30 Damprengjøring (avhenger av modell)

30 Katalyttemaljerte overflater

(avhenger av modell)

30 Rengjøring for hånd

31 Rengjøring av vannsamleren

31 Fjerne sideholderne (avhenger av modell)

31 Rengjøre taket (avhenger av modell)

32 Feilsøking og problemløsning

32 Informasjonskoder

Norsk – 3

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 3 2014-03-25 5:29:33

bruke denne håndboken

Takk for at du valgte innbyggingsovnen fra SAMSUNG.

Denne brukerhåndboken inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner som gjør det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.

Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken før du bruker ovnen og ta vare på denne boken til fremtidig referanse.

Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerhåndboken:

aDvarsel eller forsiktig viktig merknad

sikkerhetsinstruksjoner

Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å koble apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer.

aDvarsel

Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer

(inkludert barn) som er svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning eller montasje, som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant.

(Kun modeller med kabling)

Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en annen kvalifisert person for å unngå farer. (Kun modeller med strømledning)

Det bør være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet lett tilgjengelig eller ved å tilføye en bryter i kablingen i samsvar med kablingsreglene.

Norsk – 4

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 4 2014-03-25 5:29:33

Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.

aDvarsel:

Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. Små barn må holdes unna.

Hvis dette apparatet har funksjon for damprengjøring eller selvrensing, må overdrevent søl fjernes før rengjøring og ingen redskaper må være igjen i ovnen under damprengjøring eller selvrensing.

(Kun modeller med rengjøringsfunksjon)

Hvis dette apparatet har selvrensingsfunksjon, kan overflatene bli varmere enn vanlig under selvrensingen og barn bør holdes unna. (Kun modeller med rengjøringsfunksjon)

Bare bruk den temperatursonden som er anbefalt for denne ovnen. (Kun modeller med temperaturfølersonde)

Det skal ikke brukes en damprenser.

aDvarsel:

Kontroller at apparatet er slått av før du skifter lyspæren for å unngå muligheten for elektrisk støt.

Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at glasset knuses.

aDvarsel:

Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir varme under bruk.

Unngå å berøre varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Norsk – 5

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 5 2014-03-25 5:29:33

Temperaturen til tilgjengelige overflater kan være høy når apparatet er i bruk.

Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet er i bruk.

Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.

Apparater er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.

Sett den oppoverbøyde rammesiden i bakkant, slik at den støtter opp under hvileposisjonen når du tilbereder store mengder. (Avhenger av modell)

forsiktig

Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke kobles til.

Dette apparatet må kobles til strømnettet av en autorisert elektriker.

Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.

Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor fare for deg selv og andre. Hvis stekeovnen trenger reparasjon, kontakter du forhandleren eller et

SAMSUNG-servicesenter.

Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.

Stekeovnen må kobles til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri adaptere med flere kontakter eller skjøteledninger.

Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.

Vær forsiktig når elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av stekeovnen.

Hvis dette apparatet har dampkokefunksjon, må du ikke bruke det når vannforsyningspatronen er skadet. (Kun modell med dampfunksjon)

Når patronen er spruttet eller ødelagt, må du ikke bruke den og du må kontakte nærmeste servicesenter. (Kun modell med dampfunksjon)

Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av husholdningsmatvarer.

Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å forårsake brannskader.

Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de er kjølt ned.

Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.

Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.

Vær forsiktig når ovnsdøren åpnes. Varm luft og damp kan strømme raskt ut av åpningen.

Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den høye temperaturen, og dampen kan begynne å brenne hvis den kommer i kontakt med en varm del av stekeovnen.

Norsk – 6

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 6 2014-03-25 5:29:33

Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, av hensyn til din egen sikkerhet.

Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.

Frossen mat, for eksempel pizza, må tilberedes på den store risten. Hvis det brukes bakeplate, kan den bli deformert på grunn av de store variasjonene i temperaturen.

Ikke hell vann inn i stekeovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den emaljerte overflaten.

Døren på stekeovnen må være lukket under tilberedning.

Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og bakeplater eller -former må ikke settes på bunnen. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på den emaljerte overflaten og dårlige tilberedningsresultater.

Fruktjuice lager flekker som kan være umulige å fjerne fra de emaljerte overflatene i stekeovnen.

Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.

Bakeutstyr må ikke plasseres på den åpne stekeovndøren.

Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Hold barn borte fra døren når du åpner eller lukker den, da de kan skumpe borti døren eller sette fast fingrene i døren.

Ikke tråkk på, len deg mot, sitt på eller plasser tunge gjenstander på døren.

Ikke åpne døren med unødvendig mye kraft.

aDvarsel:

Ikke koble apparatet fra strømnettet selv etter at tilberedningsprosessen er ferdig.

aDvarsel:

Ikke la døren være åpen mens ovnen er i bruk.

PæreutskiFtiNg

fare for elektrisk støt! før du skifter noen av ovnspærene, må du gjennomføre følgende tiltak:

• Slå av ovnen.

• Koble ovnen fra nettstrøm.

• Beskytt lyspæren og glassdekselet ved å legge en klut i bunnen av ovnsrommet.

• Pærer kan kjøpes fra et SAMSUNG-servicesenter.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 7

Norsk – 7

2014-03-25 5:29:33

Lys bak på ovnen

1.

Fjern hetten ved å vri mot klokken, fjern metallringen og plateringen og rengjør glasshetten. Om nødvendig skifter du ut pæren med en lyspære på 25 watt som tåler stekeovnvarme på 300 °C.

2.

Rengjør glasshetten, metallringen og plateringen om nødvendig.

3.

Sett metallringen og beskyttelsesringen på glassdekselet.

4.

Plasser glasshetten der du fjernet den i trinn 1, og vri den med klokken for å holde den på plass.

Lys på siden av ovnen

(Avhenger av modell)

1.

Fjern glassdekselet ved å holde i den nedre kanten med en hånd, og sette inn en flat, skarp gjenstand, for eksempel en bordkniv, mellom glasset og rammen.

2.

Dytt ut dekselet.

3.

Om nødvendig skifter du ut halogenpæren med en halogenpære på 25-40 watt som tåler stekeovnvarme på

300 °C.

tips:

Bruk alltid en tørr klut eller lignende til å håndtere en halogenpære for å forhindre at svette fra fingerne settes av på pæreoverflaten. Dette øker levetiden til pæren når du bytter pære.

4.

Sett glassdekselet på plass igjen.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 8

Norsk – 8

2014-03-25 5:29:34

FjerNiNg aV døreN

Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er nødvendig å demontere døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse instruksjonene.

forsiktig

: Stekeovndøren er tung.

2

70

1

1.

Åpne døren og vend klipsene på begge hengsler slik at det er helt

åpne.

2.

Lukk døren med omtrent

70°. Grip med begge hender midt på sidene av ovnsdøren, og trekk og løft den ut inntil hengslene kan tas ut.

3.

For å feste døren etter rengjøring må du gjenta trinn 1 og 2 i omvendt rekkefølge. Klipset på hengslen skal lukkes på begge sider.

FjerNiNg aV dørgLass

Stekeovndøren er utstyrt med tre glassplater som ligger mot hverandre. Disse platene kan fjernes for rengjøring.

1.

Trykk ned begge knappene på venstre og høyre side av døren.

2.

Løsne dekselet og fjern glass 1 og 2 fra døren.

3.

Når du har rengjort dørglassene gjentar du trinn 1 og 2 i omvendt rekkefølge for montering.

Se bildet over for å finne riktig plassering av glass

1 og 2.

moNteriNg:

Dørglasset er forskjellig fra 2 EA til 4 EA, modell for modell.

Ved montering av innerglass 1 skal det trykte elementet følge retningen nedenfor.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 9

Norsk – 9

2014-03-25 5:29:34

automatisk eNergibesPareNde FuNksjoN

Hvis du ikke velger en funksjon når apparatet er midt i en innstilling eller bruker den midlertidige stopptilstanden, avbrytes funksjonen og klokken vises etter 10 minutter.

Lys: Under tilberedningsprosessen kan du slå av ovnslampen ved å trykke på stekeovnlampeknappen. For å spare strøm slås ovnslyset av noen minutter etter at tilberedningsprogrammet har startet.

korrekt aVheNdiNg aV dette Produktet

(aVFaLL Fra eLektrisk og eLektroNisk utstyr)

(gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 10

Norsk – 10

2014-03-25 5:29:34

installasjon

sikkerhetsinstrukser for installasjon

Denne ovnen kan bare installeres av en godkjent elektriker. Installatøren er ansvarlig for å koble apparatet til hovedforsyningen, samtidig som de relevante sikkerhetsbestemmelsene følges.

Sørg for beskyttelse mot strømførende deler når ovnen installeres.

strømtilkobling

Hvis apparatet ikke kobles til hovedforsyningen med en stikkontakt, må det installeres en flerpols skillebryter (med minst 3 mm avstand mellom kontaktpunktene) for å tilfredsstille sikkerhetsbestemmelsene. Strømkabelen (H05 RR-F eller H05 VV-F, min., 2,5 mm²) må være tilstrekkelig lang slik at den kan kobles til ovnen, selv om ovnen står på gulvet foran det innebygde kabinettet. Åpne det bakre tilkoblingsdekslet på ovnen med en skrutrekker og løsne skruene på kabelklammer før du kobler nettledningene til de relevante kabelklemmene. Ovnen er jordet via

( )-terminalen. Den gule og grønne kabelen (jordforbindelse) må tilkobles først

BRUN eller

SVART og være lenger enn de andre. Hvis ovnen er koblet til hovedforsyningen med en stikkontakt, må denne stikkontakten være tilgjengelig også etter at ovnen er installert.

Samsung er ikke ansvarlig for ulykker som oppstår fra en manglende eller defekt jordforbindelse.

BLÅ eller

HVIT

aDvarsel:

Du må ikke la forbindelseskabelen sitte fastklemt under installasjonen, og hindre at den kommer i kontakt med varme deler på ovnen.

GUL og

GRØNN installasjon i kabinettet

Med innebygget møblement, skal plastflater og bindemiddel for ovnen være motstandsdyktig opptil 90

°C inne i møblementet og opptil 75 °C for tilstøtende møblement. Samsung er ikke ansvarlig for skade på plastflater eller bindemiddel som følge av varme.

1

595

595

545

21

560

572

2

Nedre element

Toppelement

Luftstrøm gjennom ventilasjonsåpning

Det skal være en ventilasjonsåpning i kjøkkenskapets base der ovnen skal plasseres. For ventilasjon, skal det være en åpning på ca. 50 mm mellom nedre hylle og støtteveggen. Hvis ovnen skal installeres under en komfyrtopp, skal du følge installasjonsinstruksjonene for komfyrtoppen.

3

min. 550 min. 560

4 5

min. 600 min. 590 - maks. 600

50 min. 550 min. 50 min. 560

Nedre element

Toppelement

Skyv apparatet helt inn i kabinettet og fest ovnen på begge sider ved hjelp av to skruer. Påse at det finnes en åpning på minst 5 mm mellom apparatet og det tilstøtende kabinettet.

Etter installasjonen, må du fjerne beskyttelsesfilmen, tape, papir og tilbehør fra døren og innsiden av ovnen. Før du demonterer ovnen fra møblementet, må du koble ovnen fra strømforsyningen og skru løs de to skruene fra begge sider av ovnen.

aDvarsel:

Det innebyggede møblementet må ha en minimum ventilasjonsåpning for luftstrøm som vist på bildet. Du må ikke dekke til dette hullet med trebiter, ettersom dette brukes som ventilasjon.

Ovnens forside, slik som håndtaket, kan avvike fra modell til modell.

Men størrelsen på ovnen i bildet er den samme.

Norsk – 11

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 11 2014-03-25 5:29:35

mekanisk lås

sLik brukes deN

Når du åpner døren, løfter du opp den mekaniske låsen og drar i døren samtidig.

FjerNiNg aV mekaNisk Lås

Fjern skruen fra den mekaniske låsen.

iNstaLLasjoN aV mekaNisk Lås

1.

Sett inn “A”-delen av Mekanisk lås i hullet som vises på bildet.

2.

Skru på Mekanisk lås for å feste den.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 12

Norsk – 12

2014-03-25 5:29:36

stekeovnkontroller

Forvarmingsindikator stekeovnlampe skjerm tid modusvelger kjøkkentimer ovnsromvelger tilberedningstimer temperatur barnesikring sluttimer

Flerfunksjonsvelger

frontdesign

Frontpanelet er tilgjengelig i forskjellige material- og fargeutførelser, blant annet rustfritt stål, hvitt, svart og glass. For å forbedre kvaliteten kan utseendet bli gjenstand for endringer.

tilbehør

Din nye Samsung-ovn leveres med en mengde tilbehør som bør komme til nytte ved tilberedning av forskjellige matretter. Følgende tilbehør medfølger avhengig av modell.

forsiktig:

Sørg for å feste tilbehøret riktig til hyllen på innsiden av ovnen. Plater trenger minst 2 cm klaring mot bunnen av ovnen, hvis ikke kan emaljeoverflaten ta skade.

aDvarsel:

Vær svært forsiktig når du fjerner mat og/eller tilbehør fra ovnen. Du kan brenne deg på varm mat, tilbehør og overflater!

Tilbehøret kan bli deformert når det blir varmt. Når det har blitt kaldt igjen forsvinner deformasjonen uten noen følger for funksjonen.

skilleplate

Skilleplaten må brukes hvis du vil bruke ovnens øvre, nedre og doble modus. Den skiller øvre og nedre rom og må brukes i hyllenivå 3.

rist

Risten brukes til grilling og steking av mat. Du kan bruke den med kasseroller og andre matlagingsbeholdere. Sett den oppoverbøyde rammesiden i bakkant, slik at den støtter opp under hvileposisjonen når du tilbereder store mengder.

ristbrett

(Avhenger av modell)

Ristbrettet brukes til grilling og steking av mat. Det kan brukes i kombinasjon med dryppebrettet for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen.

Norsk – 13

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 13 2014-03-25 5:29:36

stekeplate

(Avhenger av modell)

Stekeplaten (dybde: 20 mm) kan brukes til å lage kaker, kjeks og annet bakverk. Plasser den skrå siden mot forsiden.

universalplate

(Avhenger av modell)

Universalplaten (dybde: 30 mm) kan brukes til å lage kaker, kjeks og annet bakverk. Og den er også fin til steking. Den kan brukes i kombinasjon med ristbrettet for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen. Plasser den skrå siden mot forsiden.

ekstra dyp plate

(Avhenger av modell)

Den ekstra dype platen (dybde: 50 mm) er også fin til steking. Den kan brukes i kombinasjon med ristbrettet for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen. Plasser den skrå siden mot forsiden.

stekespidd

(Avhenger av modell)

Stekespiddet kan brukes til grilling av for eksempel kylling. Stekespiddet kan bare brukes i enkeltmodus på hyllenivå 3, fordi det må festes til en adapter på bakplanet. Fjern det svarte plasthåndtaket under tilberedning.

stekespiddinnsats med kebabspidd

(Avhenger av modell)

Slik brukes den:

Plasser platen (uten trefot) på hyllenivå 1 for å samle opp stekesjyen, eller sett den nederst i ovnen hvis kjøttstykket som skal stekes, er for stort.

Stikk en av gaflene inn i spiddet, plasser kjøttstykket på spiddet.

Halvkokte poteter og grønnsaker kan plasseres langs kantene av platen slik at de blir stekt samtidig.

Plasser understellet på den midtre hyllen med “v”-formen vendt fremover.

Det blir lettere å sette inn spiddet hvis du skrur fast håndtaket på den butte enden.

Plasser spiddet i understellet med den spisse enden vendt bakover, og skyv forsiktig til tuppen av spiddet kommer inn i roteringsmekanismen bak i ovnen. Den butte enden av spiddet må ligge i “v”-formen. (Spiddet har to knaster som skal være nærmest ovnsdøren for å hindre at spiddet glir fremover. Knastene fungerer også som feste for håndtaket.)

Skru av håndtaket før bruk. Når stekingen er ferdig, skrur du på håndtaket igjen for å gjøre det lettere å ta ut spiddet fra understellet.

teleskopskinner

(Avhenger av modell)

Når du skal sette inn risten eller platen, trekker du først ut teleskopskinnene til ett bestemt nivå.

Plasser risten eller platen på skinnene og skyv dem bakover helt inn i ovnen. Ikke lukk ovnsdøren før teleskopskinnene er skjøvet helt inn i ovnen.

fettfilter

(Avhenger av modell)

Fettfilteret installeres bak i ovnen for å beskytte viften, det runde varmeelementet og ovnen mot urenheter, spesielt fettsprut. Vi anbefaler

å bruke fettfilteret ved steking av kjøtt. Fjern alltid filteret ved baking! Hvis filteret er installert når du steker kaker eller andre bakevarer, kan resultatet bli dårlig.

Norsk – 14

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 14 2014-03-25 5:29:38

rengjøring ved oppstart

Før ovnen brukes for første gang må du rengjøre den for å fjerne lukten av ny ovn.

1.

Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.

2.

Kjør ovnen med konveksjon på 200 °C eller vanlig program på 200 °C i en time.

Denne prosedyren brenner bort eventuelle gjenværende produksjonsstoffer i ovnen.

3.

Slå av ovnen ved å dreie modusvelgeren til “av” etter en time.

Ved førstegangs bruk av tilbehøret rengjør du dem nøye med varmt vann, vaskemiddel og en myk rengjøringsklut.

bruke ovnen

Den nye ovnen har følgende grunnleggende trinn for tilberedning av mat.

modusvelger ovnsromvelger temperatur

triNN 1 velg ovNsrom først triNN 2 aNgi tilbereDNiNgsfuNksjoN triNN 3 aNgi temperatur

bruk aV oVNsrommet

Dobbel modus

Dobbel modus betyr at du lager to retter med forskjellige funksjoner og forskjellige temperaturinnstillinger. Skilleplaten er nødvendig for å bruke denne modusen.

Nedre modus

Det nedre ovnsrommet brukes til tilberedning. Skilleplaten er nødvendig for

å bruke denne modusen.

eNkeltmoDus

øvre moDus

NeDre moDus

Dobbel moDus

øvre modus

Det øvre ovnsrommet brukes til tilberedning. Skilleplaten er nødvendig for

å bruke denne modusen.

enkel modus

Det øvre ovnsrommet brukes til tilberedning. Ta ut skilleplaten.

I enkeltmodus fungerer ovnen som en tradisjonell ovn.

Bruk denne modusen til store mengder mat eller hvis du trenger spesielt tilbehør, for eksempel spiddet.

Fjern skilleplaten fra ovnen for å bruke denne modusen.

Bare det øvre eller nedre ovnsrommet brukes til tilberedning.

Disse modusene sparer tid på forvarming samt strøm mens du tilbereder mindre mengder mat. Sett skilleplaten i hyllenivå 3 for å bruke denne modusen.

Når du velger å tilberede mat i modus for halvt ovnsrom (øvre eller nedre modus), kan det komme kondens på dørglasset til det ubrukte ovnsrommet.

I dobbel modus har det øvre og nedre ovnsrommet forskjellige funksjoner og forskjellig temperatur fra hverandre. Innstillingene for tilberedningstimer og sluttimer er også tilgjengelige for begge. Sett skilleplaten i hyllenivå 3 for å bruke denne modusen.

Norsk – 15

Flerfunksjonsvelger

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 15 2014-03-25 5:29:38

aNgi tiLberedNiNgsFuNksjoN

Tilberedningsfunksjonen kan angis etter valg av ovnsrom. Denne ovnen tilbyr forskjellige tilberedningsfunksjoner, så se i delen om tilberedningsfunksjoner i håndboken.

1.

Trykk på -tasten, så vil tilberedningsfunksjonfiguren blinke.

2.

Vri flerfunksjonsvelgeren for å angi ønsket tilberedningsfunksjon.

3.

Trykk på -tasten igjen.

Under tilberedning kan du endre tilberedningsfunksjonen i samme rekkefølge som over.

aNgi temPeratur

Temperaturen kan angis når tilberedningsfunksjonen er stilt inn. Hver tilberedningsfunksjon har forskjellig temperaturområde. Se i delen om tilberedningsfunksjoner i håndboken.

1.

Trykk på -tasten, så vil temperaturtallet blinke.

2.

Vri flerfunksjonsvelgeren for å angi ønsket temperatur.

3.

Trykk på -tasten igjen.

Under tilberedning kan du endre temperaturen i samme rekkefølge som over.

bruke dobbeL modus

I dobbel modus må det angis funksjon og temperatur separat for øvre og nedre modus.

velg Dobbel modus

1.

Velg Dobbel modus ved å dreie modusvelgeren.

innstilling av øvre modus

2.

Trykk på -tasten og vri flerfunksjonsvelgeren for å velge ønsket øvre tilberedningsfunksjon.

3.

Trykk på -tasten og vri flerfunksjonsvelgeren for å velge ønsket temperatur.

innstilling av nedre modus

4.

Trykk på -tasten og vri flerfunksjonsvelgeren for å velge ønsket nedre tilberedningsfunksjon.

5.

Trykk på -tasten og vri flerfunksjonsvelgeren for å velge ønsket temperatur.

For å endre tilberedningsfunksjon eller temperatur med dobbel modus må du velge ovnsrom

(øvre eller nedre) først. Hvis du trykker på -tasten eller -tasten ÉN GANG, kan du velge øvre ovnsrom og endre innstillingen. Hvis du trykker på -tasten eller -tasten TO GANGER, kan du velge nedre ovnsrom og endre innstillingen.

Nyttig dobbeL modus

Når du lager mat med dobbel modus kan et ovnsrom bli før ferdig med tilberedningen. I dette tilfellet kan du velge å bruke et halvt ovnsrom. Når du dreier modusvelgeren fra dobbel modus til øvre modus eller nedre modus, beholder den valgte modusen den eksisterende innstillingen.

Nyttig ForVarmiNg med automatisk hastighet

Ovnen tilbyr forskjellige tilberedningsfunksjoner, blant annet et raskt forvarmingstrinn.

Dette trinnet indikeres ved siden av temperaturinnstillingen på displayet. Under forvarmingstrinnet brukes forskjellige varmeelementer for å fremskynde oppvarmingen av ovnen. Selv om du øker temperaturen, endrer ovnen automatisk måltemperaturen og forvarming med automatisk hastighet brukes. Når den valgte temperaturen er nådd, forsvinner forvarmingsindikatoren og et signal minner deg på å sette maten inn i ovnen.

Norsk – 16

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 16 2014-03-25 5:29:39

tidsinnstilling

Dobbel tilberedningsmodus lar deg bruke forskjellige innstillinger på tilberedningstimer eller sluttimer for hvert ovnsrom. For å bruke eller endre tilberedningstimer eller sluttimer trykker du på -tasten

ÉN GANG for øvre ovnsrom og TO GANGER for nedre ovnsrom.

kjøkkentimer tilberedningstimer sluttimer tid Flerfunksjonsvelger

aNgi kLokkesLett

Ved første gangs bruk av ovnen etter et strømbrudd må du angi klokkeslett.

1.

Trykk på -tasten, så vil timetallet blinke.

2.

Drei flerfunksjonsvelgeren for å angi time.

3.

Trykk på -tasten, så vil minuttallet blinke.

4.

Drei flerfunksjonsvelgeren for å angi minutt.

5.

Trykk på -tasten igjen for å angi gjeldende klokkeslett.

Ønsket klokkeslett kan tilbakestilles på samme måte som over.

Under tilberedningsprosessen trykker du på -tasten for å se klokkeslettet.

aNgi tiLberedNiNgstimer

Når du har valgt tilberedningsfunksjon, kan du angi hvor lenge tilberedningen skal vare. Når den innstilte tiden utløper, slås varmeelementene automatisk av.

1.

Trykk på -tasten, så vil tilberedningstimertallet blinke.

2.

Drei flerfunksjonsvelgeren for å bruke ønsket tid til tilberedningstimeren.

3.

Trykk på -tasten igjen.

Tilberedningstimeren kan tilbakestilles på samme måte som over. Når den innstilte tiden er over, blinker displayet “0:00” med et signal. Du kan angi en ny tilberedingstimer eller slå av ovnen.

For å avbryte tilberedningstimeren trykker du på -tasten og angir tilberedingstimeren til null.

aNgi sLuttimer

Når du har valgt tilberedningsfunksjon, kan du angi når tilberedningen skal avsluttes.

Når den innstilte tiden utløper, slås varmeelementene automatisk av.

1.

Trykk på -tasten, så vil sluttimertallet blinke.

2.

Drei flerfunksjonsvelgeren for å bruke ønsket tid til sluttimeren.

3.

Trykk på -tasten igjen.

Sluttimeren kan tilbakestilles på samme måte som over og når den innstilte tiden er over, blinker displayet “0:00” med et signal.

For å avbryte sluttimeren trykker du på -tasten og angir sluttimeren til gjeldende klokkeslett.

Norsk – 17

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 17 2014-03-25 5:29:40

stiLL iNN ForsiNket start

Hvis sluttiden stilles inn etter at steketiden er stilt inn, vil stekeovnen beregne steketid og sluttid og om nødvendig angi et forsinket starttidspunkt.

aDvarsel:

Du må ikke la maten være for lenge i ovnen, ettersom maten kan bli ødelagt.

1.

Trykk på -tasten, så vil tilberedningstimertallet blinke.

2.

Drei flerfunksjonsvelgeren for å bruke tiden til tilberedningstimeren.

3.

Trykk på -tasten, så vil sluttimertallet blinke.

4.

Drei flerfunksjonsvelgeren for å bruke ønsket tid til sluttimeren.

5.

Det forsinkede starttidspunktet beregnes automatisk og ovnen venter til det forsinkede starttidspunktet.

Forsinket start vil ikke stilles inn i dobbel modus. Tilberedningstimeren, sluttimeren og forsinket start kan stilles inn etter tilberedningsfunksjonens innstilling.

aNgi kjøkkeNtimer

Kjøkkentimeren kan angis uavhengig av ovnsfunksjonen og brukes med tilberedningstimeren eller sluttimeren samtidig. Siden kjøkkentimeren har sitt eget signal, kan du skille den fra andre.

1.

Trykk på -tasten, så vil kjøkkentimertallet blinke.

2.

Drei flerfunksjonsvelgeren for å bruke ønsket tid til kjøkkentimeren.

3.

Trykk på -tasten igjen.

For å avbryte kjøkkentimeren trykker du på og holder inne -tasten i to sekunder.

Kjøkkentimeren kan tilbakestilles på samme måte som over og når den innstilte tiden er over, blinker displayet “0:00” med et signal.

andre innstillinger

toNesigNaL

+

For å aktivere eller deaktivere tonesignalet trykker du på og holder inne - og -tasten i

3 sekunder.

stekeoVNLamPe

Trykk på -tasten for å slå på og av.

For å spare strøm slås stekeovnlampen av noen minutter etter at tilberedningen har startet.

Enkelte modeller har 2 stekeovnlamper på øvre og nedre side i ovnen.

barNesikriNg

Hvis du vil aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen, trykker du på og holder inne -tasten i 3 sekunder.

Displayet viser når barnesikringsfunksjonen er aktivert. Du kan også bruke barnesikringsfunksjonen under tilberedning. I dette tilfellet vil ingen taster eller flerfunksjonsvelgeren reagere, men du kan slå av ovnen ved å slå av modusvelgeren.

sLå aV

Når ovnen har blitt slått av, slutter alle varmeelementene å operere.

Av sikkerhetsmessige grunner fortsetter kjøleviften å operere en stund etter at ovnen har blitt slått av.

Norsk – 18

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 18 2014-03-25 5:29:40

tilberedningsfunksjon

Denne ovnen tilbyr de forskjellige funksjonene nedenfor.

symbol funksjon

Konvensjonell

Konveksjon

Overvarme +

Konveksjon

Undervarme +

Konveksjon

Økogrill

Stor grill

Viftegrill

Intensiv tilberedning

bruk

Varmen stråler ut fra det øvre og nedre varmesystemet. Denne funksjonen bør brukes til standard baking og steking av nesten alle slags retter.

Anbefalt temperatur: 200 °C

Den genererte konveksjonsvarmen fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til frosne retter og baking.

Anbefalt temperatur: 170 °C

Den genererte varmen fra overvarmesystemet og konvektoren fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til å steke retter med ytre hinner, for eksempel kjøtt.

Anbefalt temperatur: 190 °C

Den genererte varmen fra undervarmesystemet og konvektoren fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter.

Denne funksjonen bør brukes til pizzaer, brød og kaker.

Anbefalt temperatur: 190 °C

Varme stråles ut fra den lille grillen. Denne funksjonen bør brukes til småretter som trenger mindre varme, f.eks. fisk og fylte baguetter.

Anbefalt temperatur: 240 °C

Varme stråles ut fra den store grillen. Denne funksjonen bør brukes til retter som lasagne og grilling av kjøtt.

Anbefalt temperatur: 240 °C

Varmen som skapes av de to øvre varmeelementene, blir fordelt av viften.

Denne modusen kan brukes for grilling av kjøtt og fisk.

Anbefalt temperatur: 240 °C

Denne modusen aktiverer alle varmeelementene vekselsvis, som det øvre og nedre elementet og konveksjonsviften.

Varmen fordeles jevnt i ovnen. Denne modusen er egnet for store mengder mat som trenger mye varme, for eksempel store gratenger og paier.

Anbefalt temperatur: 170 °C

enkel øvre Nedre Dobbel temperaturområde (°C)

O

40-250

O

O

O

40-250

O

O

O

O

40-250

X

-

O

X

-

O

X

40-250 40-250 40-250 170-250

O

40-250 40-250

X

-

O

40-270 40-250

O

40-270 40-250

O

40-270 40-250

X

-

X

O

40-250

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Øvre Nedre

Øvre

170-250

Nedre

170-250

Øvre

200-250

Øvre

200-250

Øvre

200-250

X

Norsk – 19

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 19 2014-03-25 5:29:41

symbol funksjon

Pro-steking

Hold varm

Tallerkenvarming

bruk enkel øvre Nedre Dobbel temperaturområde (°C)

O X X X Denne modusen bruker en syklus som automatisk varmer opp ovnen opptil 220 °C.

Det øvre varmeelementet og konveksjonsviften fungerer sammen under prosessen for å steke kjøttet. Etter dette trinnet stekes maten jevnt ved den nedre forhåndsinnstilte temperaturen. Denne prosessen utføres mens både de øvre og nedre varmeelementene er i drift. Denne modusen passer til kjøttsteker, fjærkre og fisk.

Anbefalt temperatur: 100 °C

Denne modusen aktiverer det nedre varmeelementet. Denne modusen passer til

å holde mat varm.

Anbefalt temperatur: 80 °C

Denne modusen aktiverer det nedre varmeelementet og konveksjonsviften.

Denne modusen passer til å varme keramikkboller, tallerkener og kopper.

Anbefalt temperatur: 60 °C

40-150

X

-

-

X

-

X

-

X

-

-

O

40-100

O

40-80

X

-

-

-

X

automatisk tilberedning

Med automatisk tilberedningsfunksjon kan du velge ønskede autoprogrammer for koking, steking og baking.

ovnsromvelger matvarenr./Vekt Flerfunksjonsvelger

1.

Drei modusvelgeren til automatisk tilberedningsmodus.

2.

Trykk på -tasten for å velge ønsket ovnsrom.

3.

Drei flerfunksjonsvelgeren for å velge ønsket matvarenummer og vent i 4-5 sekunder.

4.

Drei flerfunksjonsvelgeren for å velge ønsket vekt og vent i 4-5 sekunder.

5.

Etter 4-5 sekunder starter automatiske tilberedningsprogrammer automatisk.

Når du bruker den doble ovnens automatiske tilberedningsfunksjon og har valgt matvarenummer, velger du ønsket vekt for øvre og nedre ovnsrom hver for seg.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 20

Norsk – 20

2014-03-25 5:29:42

automatiske tiLberedNiNgsProgrammer For eNkeLtoVN

Følgende tabell viser 25 automatiske programmer for steking og baking.

Disse kan bukes i ovnens enkeltrom. Fjern alltid skilleplaten.

Den viser mengde, vekt og anbefalinger.

Tilberedningsmodus og tider er forhåndsprogrammert.

Du kan bruke disse retningslinjene som veiledende for annen tilberedning. Sett alltid maten i kald ovn.

Nr.

matvare

A-01 Frossen pizza

A-02 Frosne pommes frites

A-03 Frosne kroketter

A-04 hjemmelaget lasagne

A-05 biff

A-06 oksestek

vekt (kg)

0,3-0,6

0,7-1,0

0,3-0,5

(tynne)

0,6-0,8

(tykke)

0,3-0,5

0,6-0,8

0,3-0,5

0,8-1,0

0,3-0,6

0,6-0,8

0,6-0,8

0,9-1,1

tilbehør

Rist

Bakeplate

(universalplate)

Bakeplate

(universalplate)

Rist

Universalplate

(dyp) med ristbrett

hyllenivå

2

2

2

3

4

2

anbefaling

Plasser frossen pizza i midten av risten.

Fordel frosne pommes frites jevnt over bakeplaten (universalplate). Den første innstillingen er for tynne pommes frites, den andre innstillingen for tykke.

Legg frosne potetkroketter på platen.

Klargjør fersk lasagne eller bruk et ferdig produkt og plasser det i en ildfast form av passende størrelse. Sett maten i midten av ovnen.

Plasser marinert kjøtt side ved side på ristbrettet. Snu når ovnen piper. Den første innstillingen er for tynne biffer, den andre for tykke.

Plasser en marinert oksestek på ristbrettet.

Snu når ovnen piper.

A-07 grillet svinekjøtt

A-08 Lammekoteletter

0,6-0,8

0,9-1,1

0,3-0,4

0,5-0,6

Universalplate

(dyp) med ristbrett

Universalplate

(dyp) med ristbrett

Universalplate

(dyp) med ristbrett

2

4

Plasser marinert grillet svinekjøtt på ristbrettet med svorsiden ned. Snu dem når ovnen piper.

A-09 kyllingstykker

A-10 hel kylling

A-11 andebryst

A-12 kalkunrullade

A-13 dampet fisk

0,5-0,7

1,0-1,2

1,0-1,1

1,2-1,3

0,3-0,5

0,6-0,8

0,6-0,8

0,9-1,1

0,5-0,7

0,8-1,0

Universalplate

(dyp) med ristbrett

Universalplate

(dyp) med ristbrett

Universalplate

(dyp) med ristbrett

Universalplate

(dyp) med ristbrett

Rist

4

2

4

2

2

Mariner lammekoteletter. Plasser lammekoteletter på ristbrettet. Snu når ovnen piper. Den første innstillingen er for tynne koteletter, den andre for tykke.

Pensle kyllingbitene med olje og krydder.

Plasser kyllingstykker side ved side på ristbrettet.

Pensle kyllingen med olje og krydder. Plasser kyllingen på ristbrettet med brystsiden ned.

Snu når ovnen piper.

Forbered andebrystet, legg det på ristbrettet med fettsiden opp. Første innstilling er for ett andebryst, den andre innstillingen er for to tykke andebryster.

Legg kalkunrulladen på ristbrettet. Snu når ovnen piper.

Skyll og rens fisken, som hel ørret, abbor eller havabbor. Legg med hode mot hale i et ovalt ildfast fat. Tilsett 2-3 spiseskjeer sitronsaft.

Dekk til med lokket.

Norsk – 21

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 21 2014-03-25 5:29:42

Nr.

A-14

A-15

A-16

A-17

matvare

stekt fisk

Lakseskiver ovnsbakte poteter stekte grønnsaker

vekt (kg)

0,5-0,7

0,8-1,0

0,3-0,4

0,7-0,8

0,4-0,5

0,8-1,0

0,4-0,5

0,8-1,0

A-18

A-19 grønnsaksgrateng marmorkake

0,4-0,6

0,8-1,0

0,5-0,6

0,7-0,8

0,9-1,0

A-20 Frukttertebunn 0,3-0,4

(stor)

0,2-0,3

(småterter)

A-21 svampkake 0,4-0,5

(middels)

0,2-0,3

(liten)

A-22 muffins 0,5-0,6

0,7-0,8

tilbehør

Universalplate

(dyp) med ristbrett

Universalplate

(dyp) med ristbrett

Bakeplate

(universalplate)

hyllenivå

4

4

anbefaling

Legg fiskene med hode mot hale på ristbrettet.

Første innstilling er for 2 fisker, den andre for

4 fisker. Programmet egner seg for hele fisker, som ørret eller abbor.

Plasser laksestykkene på ristbrettet. Snu når ovnen piper.

2

Universalplate

(dyp)

Rist

Rist

4

2

2

Skyll og del potetene i to. Pensle med olivenolje, urter og krydder. Fordel jevnt utover brettet. Den første innstillingen er for små poteter (på 100 g hver), den andre innstillingen er for store ovnspoteter (på 200 g hver).

Plasser grønnsaker, for eksempel oppskåret squash, paprikastrimler, aubergineskiver, sopp og cherrytomater på universalplaten (dyp).

Pensle med en blanding av olivenolje, urter og krydder.

Forbered grønnsaksgratengen i et ildfast rundt fat. Sett maten i midten av ovnen.

Legg deig i en smurt kakeform av passende størrelse for formkake eller sukkerbrød.

Rist

Rist

Rist

2

2

2

Legg deig på en smurt bakeplate for kakebunn. Den første innstillingen er for en frukttertebunn, den andre for 5-6 småterter.

A-23

A-24

A-25 brød hjemmelaget pizza heving av gjærdeig

0,7-0,8

(lyst)

0,8-0,9

(grovt)

1,0-1,2

1,3-1,5

0,3-0,5

0,6-0,8

Rist

Bakeplate

(universalplate)

Rist

2

2

2

Plasser deig i en rund bakeform av metall.

Den første innstillingen er for Ø 26 cm og den andre innstillingen er for en liten bakeform på

Ø 18 cm.

Legg deig i en bakeform for 12 muffins.

Første innstilling er for små muffins, den andre innstillingen er for store muffins.

Lag deigen i henhold til produsentens instruksjoner og legg i en rektangulær bakeform av metall (lengde 25 cm).

Den første innstillingen er for lyst brød

(0,7-0,8 kg) og den andre innstillingen

(0,8-0,9 kg) er for grovt brød.

Plasser pizzaen på brettet. Vektintervallene omfatter fyll som saus, grønnsaker, skinke og ost. Innstilling 1 (1,0-1,2 kg) er for tynne pizzer og innstilling 2 (1,3-1,5 kg) er for pizza med mye fyll.

Den første innstillingen anbefales for heving av pizzadeig. Den andre innstillingen passer til gjærdeig til kaker og brød. Plasser deigen i en stor, rund, ildfast form, og dekk med plastfolie.

Norsk – 22

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 22 2014-03-25 5:29:42

automatiske stekeProgrammer For øVre oVN

Følgende tabell viser 5 automatiske programmer for steking og baking. Den viser mengde, vekt og anbefalinger. Sett inn skilleplaten for å bruke den.

Tilberedningsmodus og tider er forhåndsprogrammert.

Du kan bruke disse retningslinjene som veiledende for annen tilberedning. Sett alltid maten i kald ovn.

Nr.

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

matvare

Frosne rundstykker

Frossen pizza

Frossen pizzasnacks

Frosne fiskefingre

Frosne pommes frites

vekt

(kg)

0,2-0,3

0,4-0,5

0,1-0,2

0,3-0,4

0,2-0,3

0,4-0,5

0,2-0,3

0,4-0,5

0,4-0,5

0,6-0,7

tilbehør

Rist

Rist

Rist

Bakeplate

(universalplate)

Bakeplate

(universalplate)

hyllenivå

4

5

5

5

5

anbefaling

Fordel rundstykkene jevnt utover risten.

Sett den frosne pizzaen midt på risten.

Fordel småpizzaene side ved side på risten.

Fordel fiskefingrene jevnt utover bakeplaten

(universalplate). Det blir foreslått en vekt på mellom 0,2 og

0,3 for 10 stk., 0,4-0,5 kg for 15 stk.

Snu fiskefingrene når du hører pipesignalet.

Fordel de frosne pommes fritene utover bakeplaten

(universalplate). Den første innstillingene anbefales for tynne pommes frites, den andre anbefales for tykke pommes frites. Bruk bakepapir.

Snu steken når du hører pipesignalet.

automatiske stekeProgrammer For Nedre oVN

Følgende tabell viser 5 automatiske programmer for steking og baking.

Den viser mengde, vekt og anbefalinger. Sett inn skilleplaten for å bruke den.

Tilberedningsmodus og tider er forhåndsprogrammert.

Du kan bruke disse retningslinjene som veiledende for annen tilberedning.

Sett inn maten i kald ovn med mindre det er anbefalt å forvarme ovnen.

Nr.

matvare

A-01 Frossen laks i butterdeig

vekt

(kg)

0,2-0,3

0,5-0,6

tilbehør hyllenivå

Bakeplate

(universalplate)

1

anbefaling

A-02 hjemmelaget quiche

A-03 hjemmelaget pizza

A-04 muffins

0,5-0,6

(små)

0,9-1,0

(stor)

0,2-0,6

0,8-1,2

Rist

Bakeplate

(universalplate)

Rist

1

1

1

Bruk bakepapir. Plasser 2 stykker (0,2-0,3 kg) side ved side eller 4 stykker (0,5-0,6 kg) i to rader på bakeplaten

(universalplate).

Vi anbefaler å forvarme den nedre ovnen til 210 ˚C med undervarme og konveksjonsmodus til pipesignalet høres.

Bruk den svarte, runde stekeformen. Etter forvarming settes formen inn midt på risten. For den første innstillingen brukes en stekeform med diameter 18 cm, for den andre innstillingens brukes en form med diameter 26 cm.

Bruk bakepapir. En pizza på 0,2-0,6 kg plasseres på den runde pizzaplaten, mens en pizza på 0,8-1,2 kg plasseres på den firkantede bakeplaten (universalplate).

Legg deig i en bakeform for 12 muffins.

A-05 butterdeig med frukt

0,5-0,6

0,7-0,8

0,2-0,3

0,4-0,5

Bakeplate

(universalplate)

1 Plasser 4 paier på to rader på bakeplaten (universalplate) med bakepapir. Bruk den første innstillingen for

4 små paier (0,2-0,3 kg) og den andre innstillingen for

4 store paier (0,4-0,5 kg).

Norsk – 23

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 23 2014-03-25 5:29:42

automatiske stekeProgrammer For dobbeL oVN

Før du bruker automatiske stekeprogrammer for dobbel ovn, må du sette inn skilleren i ovnen.

Følgende tabell viser 5 automatiske stekeprogrammer.

Med disse programmene vil du kunne tilberede hovedretten og tilbehøret eller hovedretten og desserten samtidig. Tabellen viser mengde, vekt og anbefalinger. Tilberedningsmodus og tider er forhåndsprogrammert. Se i retningslinjene for tilberedning. Sett alltid maten i kald ovn.

Nr. ovnsrom

A-02

A-03

A-04

A-05 nedre

øvre nedre

øvre nedre

øvre nedre

øvre nedre

matvare

gratinerte poteter stekte grønnsaker

Pizzabrød stekt fisk

Potetbåter stekt andebryst bakte epler muffins hjemmelaget pizza

vekt (kg)

A-01

øvre kyllingstykker

0,3-0,5

0,8-1,0

0,4-0,6

0,8-1,0

0,4-0,5

0,7-0,8

0,1-0,2

0,3-0,4

0,3-0,5

0,6-0,8

0,3-0,4

0,5-0,6

0,3-0,5

(1-2 tynne)

0,6-0,8

(2 tykke)

0,4-0,5

0,9-1,0

0,5-0,6

0,7-0,8

0,2-0,6

0,8-1,2

tilbehør hyllenivå

Universalplate

(dyp) med ristbrett

4

anbefaling

Pensle kyllingbitene med olje og krydder.

Plasser bitene med skinnet opp på ristbrettet.

Rist 1

Universalplate

(dyp)

Bakeplate

(universalplate)

Universalplate

(dyp) med ristbrett

4

1

4

Bruk en ildfast form. Plasser den midt på risten.

Fordel grønnsaker skåret i skiver, for eksempel squash, paprika, løk, sopp, fenikkel, aubergine og timater, i universalpannen (dyp). Pensle med olivenolje og krydder.

Plasser pizzabrødet på en stekeplate med bakepapir.

Bakeplate

(universalplate)

Universalplate

(dyp) med ristbrett

1

4

Skyll og rengjør hele fisk som for eksempel ørret, brosme, abbor eller sik, og gni inn med sitronsaft, urter og krydder. Pensle skinnet med olivenolje og krydder. Legg på ristbrettet.

Skyll og rens potetene. Skjær dem i båter, eller skjær små poteter i to. Pensle med olivenolje og krydder.

Plasser de marinerte andebrystene med fettsiden opp på ristbrettet.

Den første innstillingen er for alminnelige andebryst (0,3 kg), og den andre innstillingen er for 2 store andebryst

(0,4 kg hver)

Rist

Rist

Bakeplate

(universalplate)

1

4

1

Skyll eplene og fjern kjernehusene. Fyll med marsipan eller rosiner. Plasser i en rund, ildfast form.

Legg deig i en bakeform for 12 muffins.

En pizza på 0,2-0,6 kg plasseres på den runde pizzaplaten, mens en pizza på

0,8-1,2 kg plasseres på den firkantede bakeplaten (universal). Bruk bakepapir.

Norsk – 24

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 24 2014-03-25 5:29:42

tilberedningsveiledning

stor griLL

Vi anbefaler at ovnen forvarmes med Stor grill-modus.

matvare

Pølser (tykke) 5-10 stk.

Pølser (tynne) 8-12 stk.

hyllenivå

4

4

tilbehør

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

temp.

(°C)

220

220 smørbrød 5-10 stk.

5 Rist 240

tid (min.)

1. side: 5-8

2. side: 5-8

1. side: 4-6

2. side: 4-6

1. side: 1-2

2. side: 1-2 ostesmørbrød 4-6 stk

4

Ristbrett + Bakeplate

(universalplate)

200 4-8

Frosne pannekaker med fyll

, russisk type’ (200-500 g) oksestek (400-800 g)

3

4

Bakeplate (universalplate) 200

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

240

20-30

1. side: 8-10

2. side: 5-7

økogriLL

Vi anbefaler at ovnen forvarmes med Økogrill-modus.

Sett maten midt på platen.

hyllenivå matvare

Frossen camembert (2-4 á 75 gram)

SETTES I KALD OVN (uten forhåndsoppvarming)

Frosne baguetter med fyll

(Tomat og mozzarella eller skinke og ost)

Frosne fiskepinner (300-700 g)

SETTES I KALD OVN (uten forhåndsoppvarming), DRYPP OLJE

Frossen fiskeburger (300-600 g)

SETTES I KALD OVN, DRYPP OLJE

Frossen pizza (300-500 g)

SETTES I KALD OVN

(uten forhåndsoppvarming)

3

3

3

3

3

tilbehør

Rist

Ristbrett + Bakeplate

(universalplate)

Ristbrett + Bakeplate

(universalplate)

temp.

(°C) tid (min.)

200

200

200

Bakeplate (universalplate) 180-200

Ristbrett + Bakeplate

(universalplate)

180-200

10-12

15-20

15-25

20-35

23-30

Norsk – 25

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 25 2014-03-25 5:29:42

koNVeNsjoNeLL

Vi anbefaler at ovnen forvarmes ved konvensjonell oppvarming.

matvare

hel kylling (800-1300 g)

BØRST MED OLJE OG KRYDDER

Plasser med brystsiden ned og vend etter halve steketiden.

svineknoke med svor (1500-2000 g)

Plasser med svorsiden ned og vend etter halve steketiden.

Frossen lasagne (500-1000 g) hel fisk (f.eks. ørret) (300-1000 g)

3-4 stykker på hver side, DRYPP OLJE

Fiskefileter (500-1000 g)

3-4 stykker på hver side, DRYPP OLJE

Frosne koteletter (350-1000 g) kjøttdeig og skinke-, ost-, eller soppfyll,

HELL PÅ OLJE

Frosne biter av gulrøtter, rødbeter eller potet (350-1000 g)

DRYPP OLJE svinekoteletter (500-1000 g)

DRYPP OLJE, SALT OG PEPPER bakt potet (delt i to) (500-1000 g)

Frossen kjøttrull med soppfyll

(500-1000 g)

DRYPP OLJE sukkerbrød (250-500 g) marmorkake (500-1000 g)

hyllenivå

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

tilbehør

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

Rist

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

Bakeplate (universalplate)

Bakeplate (universalplate)

Bakeplate (universalplate)

temp. (°C) tid (min.)

200-220

190-200

180-200

240

200

200

200

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

200

Bakeplate (universalplate) 180-200

Bakeplate (universalplate) 180-200

Rist

Rist

160-180

170-190

50-70

120-150

40-50

15-20

13-20

25-35

20-30

40-50

30-45

40-50

20-30

40-50 gjærkake på plate med frukt og skorpe

(1000-1500 g) muffins (500-800 g)

2

2

Bakeplate (universalplate)

Rist

160-180

190-200

25-35

25-30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 26

Norsk – 26

2014-03-25 5:29:42

uNderVarme + koNVeksjoN

Vi anbefaler at ovnen forvarmes med undervarme og konveksjonsmodus.

hyllenivå tilbehør matvare

Pai av gjærdeig med epler, frossen

(350-700 g) butterdeig, små paier med fyll, frossen

(300-600 g)

SMØR MED EGGEPLOMME, SETTES I

KALD OVN (uten forhåndsoppvarming) kjøttboller i saus (250-500 g) bruk ildfast fat butterdeig (500-1000 g)

PENSLE MED EGGEPLOMME

Cannelloni i saus (250-500 g) bruk ildfast fat gjærbakstpaier med fyll (600-1000 g)

PENSLE MED EGGEPLOMME hjemmelaget pizza (500-1000 g) hjemmebakt brød (700-900 g)

3

3

3

3

3

3

2

2

Rist

Rist

Bakeplate (universalplate)

Rist

temp. (°C) tid (min.)

180-200

Bakeplate (universalplate) 180-200

180-200

180

180

Bakeplate (universalplate) 180-200

Bakeplate (universalplate) 200-220

Rist 170-180

15-20

20-25

25-35

15-23

22-30

20-30

15-25

45-55

koNVeksjoN

Vi anbefaler at ovnen forvarmes ved konveksjonsmodus.

matvare

Lammeribbe (350-700 g)

BØRST MED OLJE OG KRYDDER stekte bananer

(3-5 stk.), skjær med kniv langs toppen, legg til 10-15 g sjokolade,

5-10 g hakkede nøtter, drypp sukkervann, pakk inn i aluminiumsfolie.

bakte epler 5-8 stk. på 150-200 g hver

Ta ut kjernene, legg til rosiner og syltetøy.

Bruk ildfast form.

biter av kjøttdeig (300-600 g)

DRYPP OLJE kjøttpudding med fyll, russisk (500-1000 g)

BØRST MED OLJE

Frosne kroketter (500-1000 g)

Frosne pommes frites (300-700 g)

Frossen pizza (300-1000 g) eple- og mandelkake (500-1000 g)

Fersk croissant (200-400 g) (ferdigdeig)

hyllenivå

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

tilbehør

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

temp. (°C) tid (min.)

190-200 40-50

Rist

Rist

220-240

200-220

Bakeplate (universalplate) 190-200

Bakeplate (universalplate) 180-200

Bakeplate (universalplate) 180-200

Bakeplate (universalplate) 180-200

Rist 200-220

Rist

Rist

170-190

180-200

15-25

15-25

18-25

50-65

25-35

20-30

15-25

35-45

15-25

Norsk – 27

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 27 2014-03-25 5:29:42

oVerVarme + koNVeksjoN

Vi anbefaler at ovnen forvarmes med overvarme og konveksjonsmodus.

matvare

svinestek med ben (1000 g)

BØRST MED OLJE OG KRYDDER svinebog (1000-1500 g) MARINÉR hel kylling (800-1300 g)

BØRST MED OLJE OG KRYDDER

Plasser med brystsiden ned og vend etter halve steketiden.

biff av kjøtt eller fisk (400-800 g)

DRYPP OLJE, SALT OG PEPPER kyllingfileter (500-1000 g)

BØRST MED OLJE OG KRYDDER stekt fisk (500-1000 g) Bruk ildfast fat

BØRST MED OLJE oksestek (800-1200 g)

BØRST MED OLJE OG KRYDDER andebryst (300-500 g)

hyllenivå

3

2

tilbehør

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

temp. (°C) tid (min.)

180-200

Bakeplate (universalplate) 180-230

50-65

80-120

2

3

4

2

2

4

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

Ristbrett + Universalplate

(dyp)

Rist

Ristbrett + Universalplate

(dyp), tilsett 1 kopp vann

Ristbrett + Universalplate

(dyp), tilsett 1 kopp vann

190-220

180-200

200-220

180-200

200-220

180-200

45-65

15-35

25-35

30-40

45-60

25-35

dobbeL modus

Med dobbel modus kan du tilberede to ulike retter i ovnen. Når du tilbereder i den øvre og den nedre

åpningen kan du bruke ulike temperaturer, innstillinger og steketider. Du kan for eksempel grille en stek og gratinere poteter samtidig. Med skilleplaten kan du gratinere poteter i den nedre delen og tilberede stek i den øvre delen av ovnen. Sett alltid skilleren i hyllenivå 3 før du starter stekingen.

Merk: Sett maten i kald ovn.

forslag 1: tilberede med forskjellige temperaturer ovnsrom

øVre

matvare

Frossen pizza (300-400 g)

Nedre marmorkake

(500-700 g)

4

1

temp.

(°C)

Konveksjon 200-220

Konveksjon 160-180

tilbehør

Rist

Bakeplate

(universalplate)

tid (min.)

15-25

50-60

forslag 2: tilberede med forskjellige stekeinnstillinger ovnsrom

øVre

Nedre

matvare

kyllingfileter (400-600 g) gratinerte poteter

(500-1000 g)

4

1

temp.

(°C)

Overvarme +

Konveksjon

Konveksjon 160-180

Norsk – 28 tilbehør

Rist

tid (min.)

25-35

30-40

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 28 2014-03-25 5:29:42

testretter

i henhold til standard eN 60350

1. baking anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn.

Plasser alltid den skrå siden mot forsiden av døren.

matvaretype rett og notater

mørdeigkaker Bakeplate (universalplate) 3

2

1 + 4 Bakeplate (universalplate) +

Universalplate (dyp)

Bakeplate (universalplate) småkaker 3

2

1 + 4 sukkerbrød uten fett eplekake med gjærdeig

Bakeplate (universalplate) +

Universalplate (dyp)

Kakeformer (springform) på rist (mørk, ø 26 cm)

Bakeplate (universalplate)

2

2

3

2

1 + 4 eplepai

Bakeplate (universalplate) +

Universalplate (dyp)

Rist +

2 kakeformer (springformer) *

(mørk, ø 20 cm)

Bakeplate (universalplate) +

Rist +

2 kakeformer (springformer) **

(mørk, ø 20 cm)

1 plassert diagonalt

1 + 3

* To kaker settes på risten bak til venstre og foran til høyre.

** To kaker settes oppå hverandre i midten.

2. grilling

Forvarm ovnen i 5 minutter med funksjonen for stor grill.

temp.

(°C)

Konvensjonell 150-170

Konveksjon 150-170

Konveksjon 150-170

Konvensjonell 160-180

Konveksjon 150-170

Konveksjon 150-170

Konvensjonell 160-180

Konveksjon 150-170

Konvensjonell 150-170

Konveksjon 150-170

Konveksjon 150-170

Konveksjon

Konveksjon

170-190

170-190

matvaretype

toast med hvitt brød

Rist

rett og notater

5 Stor grill biffburgere *

(12 stk.)

Ristbrett + Universalplate

(dyp) (for å samle opp væske)

4 Stor grill

*

biffburgere

: Forvarm ovnen i 15 minutter med funksjonen for stor grill.

temp.

(°C)

270 °C

270 °C

tilberedningstid (min.)

20-30

35-45

35-45

15-25

30-35

30-40

25-35

35-45

65-75

70-80

75-85

70-90

80-100

tilberedningstid (min.)

1

.

1-2

2. 1-1½

1

.

14-16

2

.

4-6

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 29

Norsk – 29

2014-03-25 5:29:43

rengjøring og stell

damPreNgjøriNg (AVHENGER AV MODELL)

Hvis ovnen er skitten, må den rengjøres og du kan bruke damprengjøring. Det gjør det enklere å rengjøre innsiden av ovnen.

1.

Fjern alt tilbehør fra ovnen før du bruker damprengjøringsfunksjonen.

2.

Hell 400 ml vann ned i bunnen av ovnen og lukk døren.

3.

Drei modusvelgeren til . Når du velger damprengjøringsfunksjonen startes damprengjøringen automatisk etter noen sekunder.

4.

Når displayet begynner å blinke og det høres et pip, er damprengjøringen ferdig. Sett modusvelgeren på Av for å avslutte damprengjøringen.

5.

Rengjør innsiden av ovnen med en myk, ren klut og fjern gjenværende vann på bunnen av ovnen med en svamp.

merknader om damprengjøring

• Vær forsiktig hvis døren åpnes før damprengjøringen er fullført. Vannet i bunnen er varmt.

• La aldri vannrester ligge igjen i ovnen over lengre tid, for eksempel over natten.

• Hvis ovnen er veldig skitten, kan du gjenta prosedyren når ovnen er nedkjølt.

• Hvis ovnen er svært tilsmusset med fett, for eksempel etter steking eller grilling, anbefaler vi at du gnir oppvaskmiddel på de vanskelige flekkene før du aktiverer ovnens rengjøringsfunksjon.

• La ovnen stå med en døråpning på 15 ° etter rengjøring for å la indre emaljeoverflater få tørke skikkelig.

kataLyttemaLjerte oVerFLater (AVHENGER AV MODELL)

Det avtakbare dekselet er dekket med en mørk grå katalyttemalje, som kan bli dekket av olje og fett som sirkulerer i luften ved bruk av konveksjonsvarme. Disse avleiringene brennes bort ved stekeovntemperaturer over 200 °C.

1.

Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.

2.

Etter rengjøring av alle innvendige ovnsoverflater settes ovnen på konveksjon 250 °C.

reNgjøriNg For håNd

forsiktig:

Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter, stålull, kniver eller andre slipende materialer.

stekeovnens innvendige flater

Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig rengjøring av stekeovnen.

Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.

Bruk et vanlig rengjøringsmiddel for stekeovn for å unngå skade på emaljerte overflater.

Bruk en spesiell stekeovnrens ved fjerning av vanskelig smuss.

stekeovnens utvendige flater

Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann og tørk med tørkepapir eller et tørt håndkle ved utvendig rengjøring av stekeovnen som ovnsdør, håndtak og display.

Spesielt kan det ligge igjen fett og smuss rundt håndtaket og tastene på grunn av den varme luften som kommer fra ovnen, så rengjør håndtaket og tastene etter bruk av ovnen.

tilbehør

Vask tilbehøret etter hver gangs bruk, og tørk det av med kjøkkenpapir. Legg det eventuelt i varmt såpevann i omtrent 30 minutter for enklere rengjøring.

Norsk – 30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 30 2014-03-25 5:29:43

reNgjøriNg aV VaNNsamLereN

Vannsamleren samler opp vannet fra fuktigheten som skapes når ovnen brukes til å tilberede veldig fuktig mat. Matavfall kan bli sittende fast på vannsamleren. Hvis rengjøring ikke utføres kan de innebygde møblene bli ødelagt. Rengjør vannsamleren for å beskytte møblene etter matlaging.

aDvarsel:

Hvis det oppstår vannlekkasje fra vannsamleren etter matlaging, kontakter du oss på servicesenteret.

Vannsamler

FjerNe sidehoLderNe (aVheNger aV modeLL)

1.

Trykk på den midtre delen av sideholderens øvre del.

2.

Roter sideholderen omtrent 45°.

3.

Dra og fjern sideholderen fra de nederste to hullene.

reNgjøre taket (aVheNger aV modeLL)

1.

Du kan slippe ned grillelementet og det er nyttig ved rengjøring av taket på ovnen.

Fjern muttersirkelen ved å vri den mot klokken mens du holder grillelementet.

2.

Fronten av grillelementet vipper nedover og grillelementet kan ikke tas ut av ovnen.

Ikke press grillelementet ned, da kan det bli deformert.

3.

Når rengjøring er utført, løfter du toppen av grillelementet tilbake til det opprinnelige nivået og vrir muttersirkelen med klokken.

Norsk – 31

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 31 2014-03-25 5:29:44

FeiLsøkiNg og ProbLemLøsNiNg

problem

hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm?

hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm selv om stekeovnfunksjon og temperatur er valgt?

hva skal jeg gjøre hvis lampen i stekeovnen ikke tennes?

hva gjør jeg hvis kjøleviften kjører etter at ovnen er slått av?

løsNiNg

Stekeovnen er kanskje ikke slått på. Slå på stekeovnen.

Kontroller at ønskede innstillinger er valgt.

Det kan hende at en sikring har røket eller en kretsbryter er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill kretsbryteren. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis dette skjer gjentatte ganger.

Ikke la ovnsdøren være åpen mens ovnen er i bruk.

Hvis du ikke lar ovnsdøren være åpen, kan det oppstå problemer med de interne elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt lokale servicesenter.

Ovnslampen kan være ødelagt. Bytt ut ovnslampen.

Hvis ovnslampen ikke fungerer etter at ovnslampen er skiftet, ringer du ditt lokale servicesenter.

Etter at stekeovnen har vært brukt, fortsetter kjøleviften

å gå til ovnen er kjølt ned. Kontakt servicesenteret hvis kjøleviften fortsetter å gå etter at stekeovnen er kjølt ned.

Kontroller om barnesikringen er aktiv. Hvis barnesikringen ikke er aktivert, ringer du ditt lokale servicesenter.

iNFormasjoNskoder

Alle informasjonskoder skyldes ikke en feil ved ovnen. Se løsningen nedenfor først, og hvis informasjonskodene fremdeles vises, ringer du ditt lokale SAMSUNG kundesenter.

koDe

**

**

**

1)

1)

1)

problem sikkerhetsutkobling

Stekeovnen har vært slått på med innstilt temperatur over lang tid.

• Under 105 °C

• Fra 105 °C til 240 °C

• Fra 245 °C til Maks

16 timer

8 timer

4 timer

tastefeil

Denne feilen oppstår når tasten trykkes og holdes inn en stund.

Bruk av skilleplate er feilaktig.

sikkerhetsfeil

En feil i stekeovnen kan føre til dårlig ytelse og oppstår problemer med sikkerheten.

1) ** refererer til alle tall.

løsNiNg

Slå av ovnen og ta ut maten.

La ovnen kjøle seg ned før du bruker den igjen. Siden dette ikke er en feil ved ovnen, bruker du ovnen igjen når du har slått den av og latt den kjøle seg ned.

Rengjør tastene og kontroller om det er vann på overflaten rundt tastene. Slå av ovnen og prøv å stille inn på nytt.

Hvis det skjer igjen, ringer du ditt lokale

SAMSUNG kundesenter.

Sett inn skilleplate for øvre, dobbel og nedre modus. Fjern skilleplate for enkeltmodus. Hvis det skjer igjen selv om du bruker skilleplaten på riktig måte, ringer du ditt lokale SAMSUNG kundesenter.

Slutt å bruke ovnen øyeblikkelig og slå den av.

Ring ditt lokale SAMSUNG servicesenter.

Norsk – 32

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 32 2014-03-25 5:29:44

huskeliste

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 33 2014-03-25 5:29:44

huskeliste

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 34 2014-03-25 5:29:44

huskeliste

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 35 2014-03-25 5:29:44

AUSTRIA

BELGIUM

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

800-SAMSUNG (800.7267864)

CYPRUS

GREECE

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

261 03 710 LUXEMBURG

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

NORWAY 815 56480

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

808 20 7267

0034902172678

0771 726 7864 (SAMSUNG)

SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)

U.K 0330 SAMSUNG (7267864)

EIRE 0818 717100 www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support

DG68-00537A-00

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_NO.indd 36 2014-03-25 5:29:44

NV70*77-sarja

NV66*77-sarja

NV6786-sarja

Yhdistelmähöyryuuni käyttöopas

Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.

ajattele mahdollisuuksia

Kiitos, että ostit tämän Samsungin tuotteen.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 1 2014-03-25 5:26:14

sisällysluettelo

mekaaninen lukko

12

12 Käyttö:

12 Mekaanisen lukon irrottaminen

12 Mekaanisen lukon asentaminen

uunin ohjaimeT

13

13 Uunin ohjaimet

liSäTarvikkeeT

13

13 Lisätarvikkeet

enSimmäinen puhdiSTuS

15

15 Ensimmäinen puhdistus

uunin käyTTäminen

15

15 Sisätilan käyttäminen

16 Aseta ruoanlaittotoiminto

16 Aseta lämpötila

16 Kaksoistilan käyttäminen

16 Hyödyllinen kaksoistila

16 Hyödyllinen automaattinen esilämmitys

ajan aSeTTaminen

17

17 Aseta kellonaika

17 Aseta valmistusajastin

17 Aseta lopetusajastin

18 Aseta viivekäynnistys

18 Aseta munakello

Suomi - 2

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 2 2014-03-25 5:26:14

muuT aSeTukSeT

18

18 Äänimerkki

18 Uunin valo

18 Lapsilukko

18 Sammutus

ruoanlaiTToToiminTo

19

19 Ruoanlaittotoiminto

auTomaaTTinen ruoanvalmiSTuS

20

21 Yksiosaisen uunin automaattiohjelmat

23 Yläuunin automaattiohjelmat

23 Alauunin automaattiohjelmat

24 Automaattisen kaksoistilan ohjelmat

valmiSTuSopaS

25

25 Iso grilli

25 Ekogrilli

26 Perinteinen

27 Alalämpö + Kiertoilma

27 Kiertoilma

28 Ylälämpö + Kiertoilma

28 Kaksoistila

29 Koekeittiössä testatut ruuat

puhdiSTaminen ja huolTo

30

30 Höyrypuhdistus (vaihtelee mallin mukaisesti)

30 Katalyysiemaloitu pinta

(vaihtelee mallin mukaisesti)

30 Käsinpuhdistus

31 Vedenkeräimen puhdistaminen

31 Sivuohjainten irrottaminen

(vaihtelee mallin mukaisesti)

31 Katon puhdistaminen

(vaihtelee mallin mukaisesti)

32 Vianmääritys

32 Näyttökoodit

Suomi - 3

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 3 2014-03-25 5:26:14

Oppaan käyttäminen

Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.

Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat laitteen käytössä ja hoidossa.

Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia merkkejä:

varoiTuS tai huomio Tärkeää huom.

Turvallisuusohjeet

Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten mukaisesti.

varoiTuS

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden

(esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.

Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta.

(Vain kiinteää johdotusta käyttävät mallit)

Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai pätevän ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.

(Vain pistorasiaan liitettävät mallit)

Laite tulee voida irrottaa verkkovirrasta asentamisen jälkeen. Irrottaminen voidaan varmistaa huolehtimalla pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen kytkin määräysten mukaisesti.

Suomi - 4

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 4 2014-03-25 5:26:14

Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin vastuksiin ei saa koskea.

varoiTuS:

Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta käytön aikana. Pikkulapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.

Jos tässä laitteessa on höyry- tai automaattipuhdistustoiminto, irtoava lika ja kaikki tarpeettomat astiat tulee poistaa uunista höyrypuhdistuksen tai automaattipuhdistuksen ajaksi.

(Koskee vain niitä malleja, joissa on puhdistustoiminto.)

Jos tässä laitteessa on automaattipuhdistustoiminto, uunin pinnat voivat kuumentua puhdistustoiminnon aikana tavallista kuumemmiksi. Lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.

(Koskee vain niitä malleja, joissa on puhdistustoiminto.)

Käytä vain tähän uuniin suositeltua lämpömittaria.

(Vain lämpötilatunnistimella varustetut mallit)

Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.

varoiTuS:

Sammuta laite, ennen kuin vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.

Älä puhdista uunin luukun lasia hankaavilla aineilla tai terävillä metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä puolestaan voi johtaa lasin rikkoutumiseen.

varoiTuS:

Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat käytön aikana.

Laitteen lämpövastuksiin ei saa koskea.

Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 5

Suomi - 5

2014-03-25 5:26:14

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.

Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.

Luukun ulkopinta voi kuumentua laitteen ollessa käytössä.

Pidä laite ja sen sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.

Aseta ylös taivutettu sivu taakse tukemaan painavaa kuormaa.

(Vaihtelee mallin mukaisesti)

huomio

Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.

Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasennusliike.

Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vaurioitunutta laitetta.

Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon korjaus voi vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Ota yhteyttä SAMSUNGin huoltoon tai jälleenmyyjään, jos uuni kaipaa korjausta.

Sähköjohdot tai -kaapelit eivät saa olla kosketuksissa uuniin.

Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta.

Älä milloinkaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.

Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.

Jos tässä laitteessa on höyrytystoiminto, älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on vaurioitunut.

(Koskee vain malleja, joissa on höyrytystoiminto.)

Jos säiliö on murtunut tai rikki, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

(Koskee vain malleja, joissa on höyrytystoiminto.)

Tämä uuni on tarkoitettu vain ruoanvalmistukseen kotitalouksissa.

Uunia käytettäessä sen sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi. Älä koske uunin sisäpintoja tai lämpövastuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.

Suomi - 6

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 6 2014-03-25 5:26:14

Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.

Uunin pinnat kuumenevat, kun sitä käytetään korkeassa lämpötilassa pitkän aikaa.

Varo uunista tulevaa kuumaa ilmaa ja höyryä, kun avaat luukkua.

Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia, alkoholi saattaa höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja höyry voi syttyä palamaan päästessään kosketuksiin jonkin uunin kuuman osan kanssa.

Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.

Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.

Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä.

Uunipelti voisi vääntyä suuren lämpöeron vuoksi.

Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Se voi vaurioittaa emalipintaa.

Uunia käytettäessä sen luukun tulee olla kiinni.

Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai vuoalla.

Alumiinifolio estää uunin kuumenemisen, mikä voi vaurioittaa emalipintoja ja estää ruoan kunnollisen kypsymisen.

Hedelmämehuista jää tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille. Kun paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.

Älä pane astioita uunin luukun päälle.

Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Älä päästä lapsia luukun lähelle, kun avaat tai suljet sen, sillä lapset voivat satuttaa itsensä siihen tai heidän sormensa voivat jäädä sen väliin.

Älä astu luukun päälle tai nojaa siihen äläkä aseta luukun päälle mitään painavia esineitä.

Älä käytä luukun avaamiseen liikaa voimaa.

varoiTuS:

Älä irrota laitetta verkkovirrasta, vaikka ruoanvalmistus olisi päättynyt.

varoiTuS:

Älä jätä luukkua auki, kun käytät uunia.

lampuN VaihTO

Sähköiskun vaara!

Toimi seuraavasti ennen lampun vaihtamista:

• Katkaise uunista virta.

• Irrota uuni verkkovirrasta.

• Suojaa sähkölamppua ja sen lasikupua panemalla kangasta pehmusteeksi uunin pohjalle.

• Voit ostaa uuden lampun SAMSUNG-huollosta.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 7

Suomi - 7

2014-03-25 5:26:14

uunin takavalo

1.

Irrota lasikupu vastapäivään kääntämällä.

Irrota metallirengas ja tiivisterengas ja puhdista lasikupu. Asenna uuniin tarvittaessa uusi 25-wattinen, 300 °C:n kuumuuden kestävä lamppu.

2.

Puhdista tarvittaessa lasikupu, metallirengas ja tiivisterengas.

3.

Aseta lasikupuun metalli- ja tiivisterenkaat.

4.

Asenna lasikupu takaisin paikoilleen vaiheen 1 mukaiseen paikkaan ja käännä sitä myötäpäivään.

uunin sivuvalo

(vaihtelee mallin mukaisesti)

1.

Irrota suojalasi pitämällä yhdellä kädellä kiinni sen alaosasta ja työntämällä lasin ja kehyksen väliin terävä esine, esimerkiksi veitsi.

2.

Työnnä kehys irti.

3.

Korvaa vanha lamppu tarvittaessa uudella, 25-40 W:n halogeenilampulla, joka kestää 300 asteen lämpötilan.

vinkki:

Käsittele halogeenilamppua aina kankaan sisällä, jottei sormistasi jää lampun pintaan rasvaa.

Se lisää lampun käyttöikää, kun vaihdat lamppua.

4.

Asenna suojuslasi paikoilleen.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 8

Suomi - 8

2014-03-25 5:26:14

luukuN irrOTTamiNeN

Luukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos se on välttämätöntä esim. puhdistamisen vuoksi, noudata näitä ohjeita.

huomio

: Uunin luukku on painava.

2

70

1

1.

Avaa luukku ja käännä molempien saranoiden vivut kokonaan auki.

2.

Sulje luukkua noin 70°.

Ota tukeva ote luukun reunojen keskikohdilta molemmin käsin ja vedä ylöspäin kunnes saranat voidaan irrottaa.

3.

Puhdistuksen jälkeen kiinnitä luukku toistamalla vaiheet

1 ja 2 käänteisessä järjestyksessä. Saranavipu on suljettava molemmilta sivuilta.

luukuN lasieN irrOTus

Luukussa on kolme päällekkäistä lasilevyä. Nämä lasit voidaan irrottaa puhdistusta varten.

1.

Paina luukun vasemmalla ja oikealla puolella olevia painikkeita.

2.

Irrota luukun lista ja poista luukun lasit 1 ja 2.

3.

Kun olet puhdistanut lasit, kokoa luukku toistamalla vaiheet 1 ja 2 käänteisessä järjestyksessä. Tarkista lasien 1 ja 2 oikea sijaintipaikka yllä olevasta kuvasta.

kiinniTTäminen:

Luukun laseja on mallista riippuen 2-4 kpl.

Kun asennat lasia 1, aseta kirjoitus alareunaan.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 9

Suomi - 9

2014-03-25 5:26:15

auTOmaaTTiNeN VirraNsääsTöTOimiNTO

Jos et valitse mitään toimintoa, kun laitteen asetusten tekeminen on kesken tai kun laite on tilapäisesti pysähtyneenä, toiminto peruuntuu ja kello palautuu näyttöön 10 minuutin kuluttua.

Valo: Voit sammuttaa uunin valon ruoanlaiton aikana painamalla uunin valopainiketta. Uunin valo sammutetaan virransäästösyistä muutama minuutti ruoanvalmistusohjelman käynnistämisen jälkeen.

TuOTTeeN TurValliNeN häViTTämiNeN

(elekTrONiikka ja sähkölaiTTeeT)

(jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.

Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 10

Suomi - 10

2014-03-25 5:26:15

asentaminen

asentamisen turvallisuusohjeet

Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään sähköverkkoon soveltuvien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Varmista uunia asennettaessa jännitteellisten osien suojaus.

sähkökytkentä

Jos laitetta ei kytketä verkkovirtaan pistokkeella, kytkennän tulopuolelle on asennettava turvallisuussyistä moninapainen irtikytkentälaite (kosketinväli vähintään 3 mm). Sähköjohdon (H05 RR-F tai H05 VV-F, väh. 2,5 mm²) on oltava niin pitkä, että se voidaan kiinnittää uuniin, joka seisoo lattialla sijoituskalusteensa edessä. Avaa uunin kytkentöjen taustalevy ruuviavaimella ja löysää johdon vedonpoistimen ruuvit. Asenna vasta sen jälkeen sähköjohdot asianmukaisiin liittimiin. Uuni maadoitetaan ( )-liittimen kautta. Keltainen ja vihreä johto (maatto) täytyy kytkeä ensin ja niiden on oltava muita pitempiä. Jos uuni kytketään verkkovirtaan pistokkeella, pistokkeeseen tulee päästä helposti käsiksi uunin asentamisen jälkeenkin. Samsung ei vastaa sellaisista vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat puuttuvasta tai viallisesta maadoituksesta.

RUSKEA tai

MUSTA

SININEN tai

VALKOINEN

KELTAINEN ja VIHREÄ

varoiTuS:

Älä anna liitosjohdon juuttua mihinkään asennuksen aikana ja estä sitä pääsemästä kosketuksiin uunin kuumien osien kanssa.

asentaminen kaapistoon

Asennuskalusteiden muovi- ja liimapintojen tulee kestää 90 °C:n lämpötila ja niiden viereisten kalusteiden

75 °C:n lämpötila. Samsung ei vastaa kuumuuden aiheuttamista kaappien muovi- tai liimapintojen vaurioista.

1

595

545

560

572

2

Alakaappi Yläkaappi

Sen keittiökaapiston pohjassa, johon uuni asennetaan, tulisi olla ilmankiertotila. Alahyllyn ja tukiseinän väliin tulee jättää n. 50 mm:n kokoinen tila ilmanvaihtoa varten. Jos uuni asennetaan lieden alle, on noudatettava lieden asennusohjeita.

595

21

Ilmanvaihto ilmankiertotilan kautta

3

väh. 550 väh. 560

4 5

väh. 600 väh. 590

-enint. 600

50 väh. 550 väh. 50 väh. 560

Alakaappi

Yläkaappi

Työnnä laite täysin kaapiston sisään ja kiinnitä uuni tiiviisti paikoilleen molemmilta sivuilta kahden tähän tarkoitukseen varatun ruuvin avulla. Varmista, että laitteen ja sen viereisen kaapin väliin jää vähintään

5 mm:n kokoinen aukko.

Poista uunin luukusta ja sisältä suojakalvot, teipit, paperit ja lisätarvikkeet asennuksen jälkeen. Ennen kuin irrotat uunin kalusteista, katkaise sen virransyöttö ja irrota sen molemmilla sivuilla olevat kaksi ruuvia.

varoiTuS:

Asennuskalusteisiin on jätettävä vähintään kuvassa näytetyt ilmankiertotilat ilmanvaihtoa varten. Älä peitä tätä tilaa välilistoilla, sillä tilaa käytetään ilmanvaihtoon.

Uunin etupuolen ulkoasu, esimerkiksi kahva, on erilainen eri malleissa. Uuni on kuitenkin kooltaan samanlainen kuin kuvassa.

Suomi - 11

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 11 2014-03-25 5:26:16

mekaaninen lukko

käyTTö:

Kun avaat luukun, nosta sen mekaanista lukkoa ylöspäin samalla, kun vedät sen auki.

mekaaNiseN lukON irrOTTamiNeN

Poista mekaanisen lukon ruuvi.

mekaaNiseN lukON aseNTamiNeN

1.

Aseta mekaanisen lukon osa ”A” kuvassa näkyvään aukkoon.

2.

Ruuvaa mekaaninen lukko kiinni.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 12

Suomi - 12

2014-03-25 5:26:17

uunin ohjaimet

esilämmityksen ilmaisin uunin valo Näyttö aika

Tilanvalitsin munakello uunin osan valitsin Valmistusajastin lämpötila lapsilukko lopetusajastin monitoimivalitsin

etupuoli

Etupaneelia on saatavana useita materiaali- ja värivaihtoehtoja kuten ruostumaton teräs, valkoinen, musta ja lasi. Koska kehitämme laatua jatkuvasti, laitteen ulkoasu saattaa muuttua.

lisätarvikkeet

Saat uuden Samsung-uunin kanssa runsaasti lisätarvikkeita, joista on hyötyä monenlaisten ruokalajien valmistuksessa. Eri mallien kanssa toimitetaan alla kuvattuja lisätarvikkeita.

huomio:

Lisätarvikkeet tulee asettaa huolellisesti uunin sisällä oleville uunitasoille. Peltien ja astioiden tulee olla vähintään 2 cm uunin pohjaa ylempänä, jottei emalipinta vaurioidu.

varoiTuS:

Ole huolellinen, kun otat ruuat ja/tai varusteet uunista. Kuumat ruuat, varusteet ja pinnat voivat polttaa!

Lisätarvikkeisiin voi tulla epämuodostumia, kun ne kuumenevat. Epämuodostuma häviää, kun tarvike jäähtyy eikä tämä vaikuta uunin toimintaan.

jakotaso

Jos haluat käyttää uunin ylä-, ala- tai kaksoistilaa, aseta jakotaso paikoilleen.

Se jakaa uunin kahteen osaan ja se tulee asettaa uunitasolle 3.

ritilätaso

Ritilätasoa käytetään grillaukseen ja paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää vuokien ja muiden leivonta-astioiden kanssa. Aseta ylös taivutettu sivu taakse tukemaan painavaa kuormaa.

uuniritilä

(vaihtelee mallin mukaisesti)

Uuniritilää käytetään grillaukseen ja paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä pellin kanssa estämään ruoista tippuvien nesteiden pääsy uunin pohjalle.

Suomi - 13

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 13 2014-03-25 5:26:17

uunipelti

(vaihtelee mallin mukaisesti)

Uunipelti (syvyys: 20 mm) kakuille, pikkuleiville ja muille leivonnaisille. Aseta viisto reuna eteen.

yleispelti

(vaihtelee mallin mukaisesti)

Yleispelti (syvyys: 30 mm) kakuille, pikkuleiville ja muille leivonnaisille. Se sopii myös paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä uuniritilän kanssa estämään ruoista tippuvien nesteiden pääsy uunin pohjalle. Aseta viisto reuna eteen.

Syvä pelti

(vaihtelee mallin mukaisesti)

Syvä pelti (syvyys: 50 mm) sopii myös paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä uuniritilän kanssa estämään ruoista tippuvien nesteiden pääsy uunin pohjalle. Aseta viisto reuna eteen.

paistinvarras

(vaihtelee mallin mukaisesti)

Paistinvarrasta voidaan käyttää esimerkiksi kanan grillaamiseen.

Paistinvarrasta voidaan käyttää ainoastaan yksiosaisessa tilassa tasolla 3, sillä varras yhdistetään takaseinässä olevaan kiinnikkeeseen. Irrota musta muovikahva ennen ruoanlaittoa.

paistin- ja saslik-varras

(vaihtelee mallin mukaisesti)

Käyttö:

Aseta pelti tasolle 1 (ilman pannunalusta) keräämään lihan nesteet, tai uunin pohjalle, jos kypsennettävä liha on muutoin liian iso.

Kiinnitä yksi haarukoista vartaaseen ja pane paistettava liha vartaaseen;

Varraspaistossa voit kypsentää pellin reunoilla samalla myös esikypsytettyjä perunoita ja vihanneksia.

Työnnä kehikko keskitasoon ”v”-kulma edellä.

Voit kiinnittää kahvan vartaan tylppään päähän, jolloin sitä on helpompi käsitellä.

Pane varras kehikolle terävä pää uunin takaseinää kohti ja työnnä vartaan pää varovasti takaseinässä olevan kääntömekanismin sisään. Vartaan tylpän pään tulee asettua kehikon v-kulmaan.

(Vartaassa on kaksi korvaketta, joiden tulee olla lähinnä uunin luukkua estämässä vartaan liikkumista; ne toimivat myös kahvan tukena.)

Irrota kahva ennen ruoanlaittoa. Kiinnitä kahva uudelleen paiston jälkeen, jotta saat poistettua vartaan kehikosta.

Teleskooppiohjaimet

(vaihtelevat mallin mukaisesti)

Voit asettaa ritilätason tai pellin uuniin liu’uttamalla ensin yhden tason teleskooppiohjaimet ulos.

Aseta ritilätaso tai pelti ohjainten päälle ja työnnä ohjaimet kokonaan takaisin uuniin. Sulje luukku vasta, kun teleskooppiohjaimet ovat kokonaan uunin sisällä.

rasvasuodatin

(vaihtelee mallin mukaisesti)

Uunin takaseinään asennettu rasvasuodatin suojaa tuuletinta, pyöreää lämmitintä ja uunin sisätiloja lialta, erityisesti rasvaroiskeilta. Suosittelemme käyttämään rasvasuodatinta liharuokia valmistettaessa. Muista poistaa suodatin aina, kun paistat leivonnaisia! Jos suodatin on paikoillaan leivonnaisia paistettaessa, lopputulos ei välttämättä ole kovin hyvä.

Suomi - 14

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 14 2014-03-25 5:26:19

ensimmäinen puhdistus

Ennen kuin uunia käytetään ensimmäistä kertaa, se tulee puhdistaa, jotta uuden uunin haju poistuisi.

1.

Poista kaikki varusteet uunin sisältä.

2.

Lämmitä uunia kiertoilmalla 200 asteessa tai perinteisessä tilassa 200 asteessa tunnin ajan.

Näin uunista poltetaan pois sinne valmistuksen aikana mahdollisesti jääneet aineet.

3.

Sammuta uuni tunnin kuluttua kääntämällä tilanvalitsin sammutusasentoon.

Kun käytät lisätarvikkeita ensimmäistä kertaa, puhdista ne perusteellisesti lämpimällä vedellä, pesuaineella ja pehmeällä liinalla.

uunin käyttäminen

Ruoanlaitto uudella uunillasi tapahtuu seuraavien perusvaiheiden mukaisesti.

Tilanvalitsin Uunin osan valitsin Lämpötila Monitoimivalitsin

VAIHE 1

VALITSE ENSIN UUNIN

OSA

VAIHE 2

ASETA

RUOANLAITTOTOIMINTO

VAIHE 3

ASETA LÄMPÖTILA

SISÄTILAN KÄYTTÄMINEN

Kaksoistila

Kaksoistilassa voit valmistaa kaksi ruokalajia eri toimintoja ja lämpötilaasetuksia käyttäen. Tässä tilassa täytyy käyttää jakotasoa.

Alauuni

Ruoanvalmistukseen käytetään uunin alaosaa. Tässä tilassa täytyy käyttää jakotasoa.

YKSIOSAINEN TILA

YLÄUUNI

ALAUUNI

KAKSOISTILA

Yläuuni

Ruoanvalmistukseen käytetään uunin yläosaa. Tässä tilassa täytyy käyttää jakotasoa.

Yksiosainen tila

Ruoanvalmistukseen käytetään uunin koko sisätilaa. Irrota jakotaso.

Yksiosaisessa tilassa uuni toimii tavanomaisen uunin tapaan.

Käytä tätä tilaa suurelle ruokamäärälle tai jos tarvitset erityistarvikkeita, kuten paistovarrasta. Poista jakotaso uunista, kun käytät tätä tilaa.

Kun ruoanlaittoon käytetään vain uunin ylä- tai alaosaa.

Nämä tilat säästävät esilämmitysaikaa ja sähköä pienempiä ruokamääriä valmistettaessa. Käytä tätä tilaa asettamalla jakotaso tasolle 3.

Kun valmistat ruokaa puolilämmitystilassa (ylä- tai alatila), luukun lasiin saattaa kertyä kosteutta lämmittämättömän osan puolelle.

Kaksoistilassa uunin ylä- ja alaosat käyttävät eri toimintoja ja lämpötiloja.

Myös valmistusajan ja ajastimen voi säätää erikseen molemmille. Käytä tätä tilaa asettamalla jakotaso tasolle 3.

Suomi - 15

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 15 2014-04-21 �� 10:35:15

aseTa ruOaNlaiTTOTOimiNTO

Ruoanlaittotoiminto voidaan asettaa uunin osan valitsemisen jälkeen.

Uunissa on useita ruoanlaittotoimintoja, jotka löydät käyttöoppaan ruoanvalmistusosiosta.

1.

Paina -painiketta, jolloin ruoanlaittotoiminnon kuvake alkaa vilkkua.

2.

Aseta haluamasi ruoanlaittotoiminto kääntämällä monitoimivalitsinta.

3.

Paina -painiketta uudelleen.

Voit vaihtaa ruoanlaittotoimintoa ruoanlaiton aikana samassa järjestyksessä kuin edellä.

aseTa lämpöTila

Lämpötila voidaan asettaa ruoanlaittotoiminnon asettamisen jälkeen. Kaikilla ruoanlaittotoiminnoilla on omat lämpötilarajansa, jotka löydät käyttöoppaan ruoanvalmistusosiosta.

1.

Paina -painiketta, jolloin lämpötilan kuvake alkaa vilkkua.

2.

Aseta haluamasi lämpötila kääntämällä monitoimivalitsinta.

3.

Paina -painiketta uudelleen.

Voit muuttaa lämpötilaa ruoanlaiton aikana samassa järjestyksessä kuin edellä.

kaksOisTilaN käyTTämiNeN

Kaksoistilassa ylä- ja alatilan toiminnot ja lämpötila on asetettava erikseen.

valitse kaksoistila.

1.

Valitse kaksoistila tilanvalitsimella.

ylätilan asetus

2.

Paina -painiketta ja aseta haluamasi ruoanlaittotoiminto ylätilalle kääntämällä monitoimivalitsinta.

3.

Paina -painiketta ja aseta haluamasi lämpötila kääntämällä monitoimivalitsinta.

alatilan asetus

4.

Paina -painiketta ja aseta haluamasi ruoanlaittotoiminto ylätilalle kääntämällä monitoimivalitsinta.

5.

Paina -painiketta ja aseta haluamasi lämpötila kääntämällä monitoimivalitsinta.

Jos haluat vaihtaa ruoanlaittotoimintoa tai muuttaa lämpötilaa kaksoistilassa, sinun täytyy ensin valita uunin (ylä- tai ala-)osa. Jos painat -painiketta tai -painiketta KERRAN, voit valita yläosan ja muuttaa asetuksia. Jos painat -painiketta tai -painiketta KAKSI KERTAA, voit valita alaosan ja muuttaa asetuksia.

hyödylliNeN kaksOisTila

Kun valmistat ruokaa kaksoistilassa, uunin toisessa osassa oleva ruoka saattaa valmistua ennen toista. Tällöin voit valita uunin toisen osan ja käyttää vain sitä.

Kun käännät tilanvalitsimen kaksoistilasta ylä- tai alatilaan, valittu tila pitää nykyiset asetuksensa.

hyödylliNeN auTOmaaTTiNeN esilämmiTys

Joihinkin uunin ruoanlaittotoimintoihin sisältyy nopea esilämmitysvaihe. Tilasta ilmoitetaan näytössä lämpötila-asetuksen vieressä. Esilämmitysvaiheen aikana käytetään useita lämpövastuksia, jotta uuni lämpenisi nopeammin. Vaikka nostaisit lämpötilaa, uuni muuttaa tavoitelämpötilan automaattisesti ja automaattinen esilämmitys käynnistyy. Kun valittu lämpötila saavutetaan, esilämmityksen ilmaisin sammuu ja äänimerkki muistuttaa, että ruoka tulisi laittaa uuniin.

Suomi - 16

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 16 2014-03-25 5:26:20

ajan asettaminen

Kaksoistilassa kummallekin uunin osalle voidaan käyttää eri aika- ja ajastinasetuksia. Jos haluat käyttää tai muokata ruoanlaiton aloituksen tai lopetuksen ajastinta, valitse uunin yläosa painamalla

-painiketta KERRAN ja alaosa painamalla sitä KAKSI KERTAA.

munakello Valmistusajastin lopetusajastin aika monitoimivalitsin

aseTa kellONaika

Uunin kellonaika on asetettava ensimmäisellä käyttökerralla tai sähkökatkon jälkeen.

1.

Paina -painiketta, jolloin tuntien kuvake alkaa vilkkua.

2.

Aseta tunnit kääntämällä monitoimivalitsinta.

3.

Paina -painiketta, jolloin minuuttien kuvake alkaa vilkkua.

4.

Aseta minuutit kääntämällä monitoimivalitsinta.

5.

Aseta aika painamalla -painiketta uudelleen.

Voit nollata ajan samassa järjestyksessä kuin edellä.

Ruoanlaiton aikana kellonajan saa näkyviin painamalla -painiketta.

aseTa ValmisTusajasTiN

Kun olet valinnut ruoanlaittotoiminnon, voit asettaa kypsennysajan.

Kun asetettu aika päättyy, vastuksista katkeaa automaattisesti virta.

1.

Paina -painiketta, jolloin valmistusajastimen kuvake alkaa vilkkua.

2.

Valitse haluamasi valmistusajastimen aika monitoimivalitsimella.

3.

Paina -painiketta uudelleen.

Voit nollata valmistusajastimen ajan samassa järjestyksessä kuin edellä.

Kun asetettu aika on kulunut umpeen, näytössä vilkkuu ”0:00” ja uuni antaa äänimerkin.

Voit asettaa uuden valmistusajastimen ajan tai sammuttaa uunin.

Voit peruuttaa valmistusajastimen painamalla -painiketta ja asettamalla valmistusajastimen nollaan.

aseTa lOpeTusajasTiN

Kun olet valinnut ruoanlaittotoiminnon, voit asettaa kypsennyksen lopetusajan.

Kun asetettu aika päättyy, vastuksista katkeaa automaattisesti virta.

1.

Paina -painiketta, jolloin lopetusajastimen kuvake alkaa vilkkua.

2.

Valitse haluamasi lopetusajastimen aika monitoimivalitsimella.

3.

Paina

-painiketta uudelleen.

Voit nollata lopetusajastimen ajan samassa järjestyksessä kuin edellä.

Kun asetettu aika on kulunut umpeen, näytössä vilkkuu ”0:00” ja uuni antaa äänimerkin.

Voit peruuttaa lopetusajastimen painamalla -painiketta ja asettamalla lopetusajastimen nykyiseen kellonaikaan.

Suomi - 17

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 17 2014-03-25 5:26:20

aseTa ViiVekäyNNisTys

Jos lopetusaika asetetaan vasta kypsennysajan jälkeen, uuni laskee uudelleen kypsennysajan ja lopetusajan ja käynnistyy tarvittaessa viivästetysti.

varoiTuS:

Älä jätä ruokaa liian pitkäksi aikaa uuniin, sillä ruoka voi pilaantua.

1.

Paina -painiketta, jolloin valmistusajastimen kuvake alkaa vilkkua.

2.

Valitse valmistusajastimen aika monitoimivalitsimella.

3.

Paina -painiketta, jolloin lopetusajastimen kuvake alkaa vilkkua.

4.

Valitse haluamasi lopetusajastimen aika monitoimivalitsimella.

5.

Viivekäynnistyskohta lasketaan automaattisesti ja uuni odottaa siihen asti.

Ajastettua käynnistystä ei aseteta kaksoistilassa. Valmistusajastin, lopetusajastin ja viivekäynnistys voidaan asettaa ruoanlaittotoiminnon valinnan jälkeen.

aseTa muNakellO

Munakello voidaan asettaa riippumatta uunin toiminnoista ja sitä voidaan käyttää samanaikaisesti valmistusajastimen ja lopetusajastimen kanssa. Munakellolla on oma äänimerkkinsä, joka on erilainen kuin muut.

1.

Paina -painiketta, jolloin munakellon kuvake alkaa vilkkua.

2.

Valitse haluamasi munakellon aika monitoimivalitsimella.

3.

Paina -painiketta uudelleen.

Voit perua munakellon käytön pitämällä -painiketta painettuna kaksi sekuntia.

Voit nollata munakellon ajan samassa järjestyksessä kuin edellä.

Kun asetettu aika on kulunut umpeen, näytössä vilkkuu ”0:00” ja uuni antaa äänimerkin.

muut asetukset

ääNimerkki

+

Äänimerkin saa päälle tai pois päältä pitämällä - ja -painikkeita painettuina 3 sekuntia.

uuNiN ValO

Sytytä tai sammuta valo painamalla -painiketta. Uunin valo sammutetaan virransäästösyistä muutama minuutti ruoanvalmistuksen aloittamisen jälkeen.

Joissakin uuneissa on kaksi valoa - yksi ylhäällä ja toinen alareunassa.

lapsilukkO

Lapsilukon saa päälle tai pois päältä pitämällä -painiketta painettuna 3 sekuntia.

Kun lapsilukkotoiminto on käytössä, näytössä näkyy . Voit käyttää lapsilukkoa myös ruoanlaiton aikana. Tällöin mitkään painikkeet ja monitoimivalitsin eivät reagoi kosketukseen, mutta uunin voi sammuttaa kääntämällä tilanvalitsimen sammutustilaan.

sammuTus

Kun uuni sammutetaan, kaikki lämpövastukset lakkaavat toimimasta.

Tuuletin jatkaa turvallisuussyistä toimintaansa jonkin aikaa uunin sammuttamisen jälkeen.

Suomi - 18

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 18 2014-03-25 5:26:21

ruoanlaittotoiminto

Uunissa on useita toimintoja, jotka on kuvattu alla.

merkki Toiminto käyttö yksi yläuuni alauuni kaksi lämpötila-alue (°C)

O X X X

Perinteinen

Kiertoilma

Ylä + Kiertoilma

Alaosa +

Kiertoilma

Ekogrilli

Iso grilli

Tuuletingrilli

Tehovalmistus

Lämpö säteilee ylä- ja alavastuksesta. Tätä toimintoa suositellaan lähes kaiken tyyppisten ruokalajien tavalliseen leipomiseen ja paistamiseen.

Suositeltu lämpötila: 200 °C

Kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla. Tätä toimintoa suositellaan pakasteille ja leivontaan.

Suositeltu lämpötila: 170 °C

Ylävastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla.

Tätä toimintoa suositellaan rapeakuoriseen paahtamiseen esimerkiksi lihalle.

Suositeltu lämpötila: 190 °C

Alavastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla.

Tätä toimintoa suositellaan pizzoille, leivälle ja kakuille.

Suositeltu lämpötila: 190 °C

Lämpö säteilee grillistä pienellä alueella. Tätä toimintoa suositellaan pienille ruokamäärille, jotka tarvitsevat vähän lämpöä, kuten kala ja täytetyt patongit.

Suositeltu lämpötila: 240 °C

Lämpö säteilee grillistä laajalla alueella. Tätä toimintoa suositellaan lasagne-tyyppiselle ruualle ja lihan grillaukseen.

Suositeltu lämpötila: 240 °C

Kahden ylävastuksen tuottama lämpö jakautuu uuniin tuulettimen avulla. Tämä tila sopii lihan ja kalan grillaamiseen.

Suositeltu lämpötila: 240 °C

Tässä tilassa otetaan kaikki vastukset käyttöön vuorotellen. Lämpöä voivat tuottaa esimerkiksi ylä- ja alavastus sekä kiertoilmatuuletin. Lämpö jakautuu uuniin tasaisesti. Tämä tila sopii sellaisten suurten ruokamäärien valmistukseen, jotka tarvitsevat kuumuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat gratiinit sekä piirakat.

Suositeltu lämpötila: 170 °C

40-250

O

O

O

40-250

O

O

O

O

40-250

-

O

-

O

40-250 40-250 40-250 170-250

O

40-250 40-250

X

-

O

40-270 40-250

O

40-270 40-250

O

40-270 40-250

X

-

X

O

40-250 170-250

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Ylä Ala

Yläuuni

170-250

Alauuni

Yläuuni

200-250

Yläuuni

200-250

Yläuuni

200-250

X

Suomi - 19

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 19 2014-03-25 5:26:22

merkki Toiminto käyttö

Paahto

Pidä lämpimänä

Lautasten lämmittäminen

Tähän tilaan kuuluu automaattinen lämmitys

220 °C:n lämpötilaan.

Ylävastus ja kiertoilmatuuletin toimivat lihan käristämisen aikana. Tämän vaiheen jälkeen ruokaa kypsytetään hiljalleen ennalta valitussa matalassa lämpötilassa. Uuni käyttää tässä vaiheessa ylä- ja alavastuksia. Tämä tila soveltuu lihan paahtamiseen, linnunlihalle ja kalalle.

Suositeltu lämpötila: 100 °C

Tässä tilassa käytetään alavastusta. Tila on tarkoitettu ruoan lämpimänä pitämiseen.

Suositeltu lämpötila: 80 °C

Tässä tilassa käytetään alavastusta ja kiertoilmatuuletinta. Tila soveltuu keraamisten kulhojen, lautasten ja kuppien lämmitykseen.

Suositeltu lämpötila: 60 °C

40-150

-

X

-

X

yksi yläuuni alauuni kaksi

O

lämpötila-alue (°C)

X X X

-

X

-

X

-

-

O

40-100

O

40-80 -

-

X

-

X

automaattinen ruoanvalmistus

Automaattisessa ruoanlaittotoiminnossa voit valita haluamasi automaattiohjelman paistamiseen, paahtamiseen ja leipomiseen.

uunin osan valitsin ruokalajinnumero/paino monitoimivalitsin

1.

Käännä tilanvalitsin automaattiseen ruoanlaittotilaan.

2.

Valitse uunin osa -painikkeella.

3.

Valitse haluamasi ruokalajinnumero monitoimivalitsimella ja odota 4-5 sekuntia.

4.

Valitse haluamasi paino monitoimivalitsimella ja odota 4-5 sekuntia.

5.

Automaattiset valmistusohjelmat käynnistyvät automaattisesti 4-5 sekunnin kuluttua.

Kun käytät automaattista kaksoistilaa ja olet valinnut ruokalajinnumeron, valitse haluamasi paino erikseen ylä- ja alauunille.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 20

Suomi - 20

2014-03-25 5:26:22

yksiOsaiseN uuNiN auTOmaaTTiOhjelmaT

Seuraavassa taulukossa on 25 automaattiohjelmaa paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan.

Niitä voi käyttää uunin yksiosaisessa tilassa. Poista aina jakotaso.

Se sisältää niihin liittyvät määrät, painorajat ja asianmukaiset suositukset.

Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät käyttömukavuutta.

Käytä näitä ohjeita ruoanvalmistuksessa. Aseta ruoka aina kylmään uuniin.

nro ruokalaji

A-01 pakastepizza

A-02 pakastetut ranskalaiset perunat

A-03 pakastetut kroketit

A-04 kotitekoinen lasagne

A-05 Naudanpihvit

A-06 paahtopaisti

A-07 porsaanpaisti

A-08 lampaankyljykset

A-09 kananpalat

A-10 kokonainen kana

A-11 ankanrinta

A-12 kalkkunarulla

A-13 höyrytetty kala

paino/kg lisätarvike uunitaso

0,3-0,6

0,7-1,0

Ritilätaso 2

0,3-0,5

(ohut)

0,6-0,8

(paksu)

0,3-0,5

0,6-0,8

0,3-0,5

0,8-1,0

Uunipelti

(yleispelti)

Uunipelti

(yleispelti)

Ritilätaso

2

2

3

Suositus

Aseta pakastepizza ritilätason keskelle.

Levitä pakastetut ranskalaiset perunat tasaisesti paistopellille (yleispellille). Ensimmäistä asetusta suositellaan ohuille ranskanperunoille, toista asetusta paksuille uuniperunoille.

Aseta pakastetut perunakroketit pellille.

0,3-0,6

0,6-0,8

0,6-0,8

0,9-1,1

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

4

2

Valmista tuorelasagne tai käytä valmistuotetta ja laita se sopivankokoiseen uunivuokaan. Aseta astia uunin keskelle.

Aseta marinoidut pihvit vierekkäin uuniritilälle.

Käännä heti, kun uuni on antanut äänimerkin.

Ensimmäinen asetus on tarkoitettu ohuille, toinen asetus paksuille naudanpihveille.

Aseta marinoitu paahtopaisti uuniritilälle. Käännä heti, kun uuni on antanut äänimerkin.

0,6-0,8

0,9-1,1

0,3-0,4

0,5-0,6

0,5-0,7

1,0-1,2

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

2

4

4

Aseta marinoitu porsaanpaisti uuniritilälle nahkapuoli alaspäin. Käännä liha heti, kun uuni on antanut äänimerkin.

Marinoi lampaankyljykset. Aseta lampaankyljykset uuniritilälle. Käännä heti, kun uuni on antanut

äänimerkin. Ensimmäinen asetus on tarkoitettu ohuille, toinen asetus paksuille kyljyksille.

Sivele kananpalat öljyllä ja mausteilla. Aseta kananpalat vierekkäin uuniritilälle.

1,0-1,1

1,2-1,3

0,3-0,5

0,6-0,8

0,6-0,8

0,9-1,1

0,5-0,7

0,8-1,0

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

Ritilätaso

2

4

2

2

Sivele kana öljyllä ja mausteilla. Aseta kana uuniritilälle rintapuoli alaspäin. Käännä heti, kun uuni on antanut äänimerkin.

Valmistele ankanrinta ja aseta se uuniritilälle rasvapuoli ylöspäin. Ensimmäinen asetus on yhdelle ankanrinnalle, toinen asetus on 2 paksulle ankanrinnalle.

Aseta kalkkunarulla uuniritilälle. Käännä heti, kun uuni on antanut äänimerkin.

Huuhtele ja puhdista kalat, esimerkiksi kokonainen taimen, hauki tai meriahven. Aseta kala pitkittäin ellipsin muotoiseen uuninkestävään lasivuokaan.

Lisää 2-3 rkl sitruunamehua. Peitä kannella.

Suomi - 21

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 21 2014-03-25 5:26:22

nro

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

ruokalaji

kalapaisti paahdetut kasvikset

Vihannesgratiini

Tiikerikakku

A-20 hedelmätortun pohja

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25 lohifileet uuniperunat sokerikakku muffinssit leipä kotitekoinen pizza hiivataikinan kohotus

0,4-0,6

0,8-1,0

0,5-0,6

0,7-0,8

0,9-1,0

0,3-0,4

(suuri)

0,2-0,3

(leivokset)

0,4-0,5

(keskikokoinen)

0,2-0,3

(pieni)

0,5-0,6

0,7-0,8

paino/kg lisätarvike uunitaso

0,5-0,7

0,8-1,0

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

4

0,3-0,4

0,7-0,8

0,4-0,5

0,8-1,0

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

Uunipelti

(yleispelti)

4

2

Suositus

Aseta kalat pää edellä uuniritilälle.

Ensimmäinen asetus on tarkoitettu 2 kalalle, toinen asetus 4 kalalle. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi kokonaisen kalan kanssa, esimerkiksi taimen tai hauki.

Asettele lohifileet uuniritilälle. Käännä heti, kun uuni on antanut äänimerkin.

0,4-0,5

0,8-1,0

Yleispelti

(syvä)

Ritilätaso

Ritilätaso

4

2

2

Huuhtele perunat, leikkaa perunat puoliksi. Sivele oliiviöljyllä, yrteillä ja mausteilla. Asettele tasaisesti pellille. Ensimmäinen asetus on pienille perunoille

(à 100 g), toinen asetus on suurille uuniperunoille

(à 200 g).

Aseta kasvikset, kuten viipaloitu kesäkurpitsa, paloiteltu paprika, viipaloitu munakoiso, herkkusieniä ja kirsikkatomaatteja (syvälle) yleispellille. Sivele oliiviöljyn, yrttien ja mausteiden seoksella.

Valmista vihannesgratiini uuninkestävässä pyöreässä astiassa. Aseta astia uunin keskelle.

Aseta taikina sopivan kokoiseen voideltuun kakkuvuokaan.

Ritilätaso

Ritilätaso

Ritilätaso

2

2

2

Aseta taikina voideltuun kakkupohjavuokaan.

Ensimmäinen asetus on yhdelle hedelmätortun pohjalle, toinen 5-6 pienelle tortulle.

Kaada taikina pyöreään, mustaan, metalliseen kakkuvuokaan. Ensimmäinen asetus on Ø 26 cm:n ja toinen asetus on Ø 18 cm:n kakkuvuoalle.

0,7-0,8

(valkoinen)

0,8-0,9

(täysjyvä)

1,0-1,2

1,3-1,5

0,3-0,5

0,6-0,8

Ritilätaso

Uunipelti

(yleispelti)

Ritilätaso

2

2

2

Aseta taikina mustaan, metalliseen 12 muffinssin leivontavuokaan. Ensimmäinen asetus on tarkoitettu pienille muffinsseille, toinen asetus suurille muffinsseille.

Tee taikina valmistajan ohjeiden mukaisesti ja kaada se mustaan, metalliseen suorakulmaiseen vuokaan (pituus 25 cm). Ensimmäinen asetus on vaalealle leivälle (0,7-0,8 kg) ja toinen (0,8-0,9 kg) täysjyväleivälle.

Aseta pizza pellille. Painoalueissa on otettu huomioon myös täytteet, kuten kastike, kasvikset, kinkku ja juusto. Asetus 1 (1,0-1,2 kg) ohuelle pizzalle ja asetus 2 (1,3-1,5 kg) pizzalle, jossa on runsaasti täytettä.

Ensimmäistä asetusta suositellaan pizzan hiivataikinan kohotukseen. Toinen asetus on tarkoitettu kakkujen ja leipien hiivataikinan kohotukseen. Kaada taikina isoon, kuumuutta kestävään pyöreään astiaan ja peitä muovikelmulla.

Suomi - 22

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 22 2014-03-25 5:26:22

yläuuNiN auTOmaaTTiOhjelmaT

Seuraavassa taulukossa on 5 automaattiohjelmaa paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan.

Se sisältää niihin liittyvät määrät, painorajat ja asianmukaiset suositukset. Käytä jakotasoa.

Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät käyttömukavuutta.

Käytä näitä ohjeita ruoanvalmistuksessa. Aseta ruoka aina kylmään uuniin.

nro

A-01

ruokalaji

pakastetut sämpylät

A-04 pakastetut kalapuikot

paino/kg lisätarvike uunitaso

0,2-0,3

0,4-0,5

A-02 pakastepizza 0,1-0,2

0,3-0,4

A-03 pakastepizzapalaset

0,2-0,3

0,4-0,5

0,2-0,3

0,4-0,5

Ritilätaso

Ritilätaso

Ritilätaso

Uunipelti

(yleispelti)

4

5

5

5

Suositus

Asettele pakastetut sämpylät tasaisesti ritilätasolle.

Aseta pakastepizza ritilätason keskelle.

Asettele pizzanpalaset vierekkäin ritilätasolle.

A-05 pakastetut ranskalaiset perunat

0,4-0,5

0,6-0,7

Uunipelti

(yleispelti)

5

Asettele kalapuikot tasaisesti uunipellille

(yleispellille). Suosittelemme 0,2-0,3 kg:n painoasetusta 10 kappaleelle ja 0,4-0,5 kg:n painoasetusta 15 kappaleelle. Käännä puikot toisin päin äänimerkin jälkeen.

Levitä pakastetut ranskalaiset perunat tasaisesti uunipellille (yleispellille). Ensimmäistä asetusta suositellaan ohuille ranskanperunoille, toista asetusta paksuille uuniperunoille. Käytä leivinpaperia. Käännä äänimerkin kuuluessa.

alauuNiN auTOmaaTTiOhjelmaT

Seuraavassa taulukossa on 5 automaattiohjelmaa paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan.

Se sisältää niihin liittyvät määrät, painorajat ja asianmukaiset suositukset. Käytä jakotasoa.

Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät käyttömukavuutta. Käytä näitä ohjeita ruoanvalmistuksessa. Aseta ruoka kylmään uuniin, jollei ohjeessa kehoteta esilämmittämään uunia.

nro ruokalaji paino/kg lisätarvike uunitaso

A-01 pakastetut lohipasteijat

0,2-0,3

0,5-0,6

Uunipelti

(yleispelti)

1

A-02 kotitekoinen piirakka

A-03 kotitekoinen pizza

A-04 muffinssit

A-05 hedelmäiset lehtitaikinapasteijat

0,5-0,6

(pieni)

0,9-1,0

(suuri)

0,2-0,6

0,8-1,2

0,5-0,6

0,7-0,8

0,2-0,3

0,4-0,5

Ritilätaso

Uunipelti

(yleispelti)

Ritilätaso

Uunipelti

(yleispelti)

1

1

1

1

Suositus

Käytä leivinpaperia. Aseta uunipellille (yleispellille)

2 kpl lehtitaikinapasteijoita (0,2-0,3 kg) vierekkäin tai 4 kpl (0,5-0,6 kg) kahteen riviin.

Suosittelemme esilämmittämään alauunin

210 asteeseen alalämpö + Kiertoilma -tilassa.

Odota äänimerkkiä. Käytä mustaa, metallista uunivuokaa. Aseta ruoka esilämmityksen jälkeen ritilätason keskelle. Käytä ensimmäiselle asetukselle halkaisijaltaan 18 cm:n suuruista vuokaa ja toiselle halkaisijaltaan 26 cm:n suuruista vuokaa.

Käytä leivinpaperia. Käytä 0,2-0,6 kg:lle pyöreää pizzavuokaa ja 0,8-1,2 kg:lle neliskanttista uunipeltiä (yleispeltiä).

Aseta taikina mustaan, metalliseen

12 muffinssin leivontavuokaan.

Asettele 4 lehtitaikinapasteijaa kahteen riviin leivinpaperilla suojatulle uunipellille.

Käytä ensimmäistä asetusta 4 pienelle leivokselle (0,2-0,3 kg) ja toista asetusta

4 suurelle leivokselle (0,4-0,5 kg).

Suomi - 23

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 23 2014-03-25 5:26:22

auTOmaaTTiseN kaksOisTilaN OhjelmaT

Aseta jakotaso uuniin, ennen kuin käytät kaksiosaisen uunin automaattista valmistustilaa.

Seuraavassa taulukossa on 5 kaksiosaisen uunin automaattiohjelmaa paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan. Näiden ohjelmien avulla voit valmistaa pääruoan ja lisukkeet tai pääruoan ja jälkiruoan samanaikaisesti. Taulukossa annetaan tarvittavat määrä-, painoraja- ja muut suositukset. Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät käyttömukavuutta. Käytä näitä ohjeita ruoanvalmistukseen. Aseta ruoka aina kylmään uuniin.

nro uunin osa ruokalaji

A-01 yläuuni kananpalat

paino/kg lisätarvike uunitaso

0,3-0,5

0,8-1,0

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

Ritilätaso

4

1

Suositus

alauuni perunagratiini 0,4-0,6

0,8-1,0

A-02 yläuuni paahdetut kasvikset

0,4-0,5

0,7-0,8 alauuni pizzaleipä

A-03 yläuuni kalapaisti alauuni lohkoperunat 0,3-0,4

0,5-0,6

A-04 yläuuni paahdettu ankanrinta alauuni uuniomenat

A-05 yläuuni muffinssit alauuni kotitekoinen pizza

0,1-0,2

0,3-0,4

0,3-0,5

0,6-0,8

0,3-0,5

(1-2 ohutta)

0,6-0,8

(2 paksua)

0,4-0,5

0,9-1,0

0,5-0,6

0,7-0,8

0,2-0,6

0,8-1,2

Yleispelti

(syvä)

Uunipelti

(yleispelti)

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

Uunipelti

(yleispelti)

Yleispelti

(syvä) uuniritilällä

Ritilätaso

Ritilätaso

Uunipelti

(yleispelti)

4

1

4

1

4

1

4

1

Sivele kananpalat öljyllä ja mausteilla.

Asettele palat uuniritilälle nahkapuoli ylöspäin.

Käytä uuninkestävää valmistusastiaa.

Aseta ruoka ritilätason keskelle.

Asettele viipaloidut kasvikset, esim. kesäkurpitsa, paprika, sipuli, herkkusienet, fenkoli, munakoiso ja tomaatti (syvälle) yleispellille. Sivele oliiviöljyllä ja mausteilla.

Aseta pizzaleipä leivinpaperilla suojatulle pellille.

Puhdista ja valmista kokonaiset kalat, esim. taimen, lahna, kuha tai kultaotsa-ahven, lisää sitruunamehua, yrttejä ja mausteita. Sivele nahkaan oliiviöljyä ja mausteita. Aseta uuniritilälle.

Pese ja huuhtele perunat. Lohko ne, tai jos ne ovat pieniä, halkaise ne kahtia.

Sivele oliiviöljyllä ja mausteilla.

Aseta marinoidut ankanrinnat uuniritilälle rasvapuoli ylöspäin.

Ensimmäinen asetus on normaalikokoisille ankanrinnoille

(0,3 kg) ja toinen kahdelle ankanrinnalle (à 0,4 kg)

Pese omenat, poista niiden kodat ja täytä ne marsipaanilla tai rusinoilla.

Asettele ne pyöreään uunivuokaan.

Aseta taikina mustaan, metalliseen

12 muffinssin leivontavuokaan.

Käytä 0,2-0,6 kg:lle pyöreää, metallista pizzavuokaa ja 0,8-1,2 kg:lle uunipeltiä

(yleispeltiä). Käytä leivinpaperia.

Suomi - 24

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 24 2014-03-25 5:26:22

valmistusopas

isO grilli

Suosittelemme uunin esilämmittämistä iso grilli -tilaa käytettäessä.

ruokalaji

makkarat (paksut) 5-10 kpl makkarat (paksut), 8-12 kpl paahtoleivät, 5-10 kpl juustopaahtoleivät, 4-6 kpl

uunitaso

4

4

lisätarvike

Uuniritilä + Yleispelti

(syvä)

Uuniritilä + Yleispelti

(syvä)

lämpö (°C) aika (min)

220

220

1

2

1

2

.

.

.

.

puoli: 5-8

puoli: 5-8

puoli: 4-6

puoli: 4-6

5 Ritilätaso 240

1

.

puoli: 1-2

2

.

puoli: 1-2

4

Uuniritilä + Uunipelti

(yleispelti)

200 4-8 pakastetut, täytetyt ohukaiset

Venäläisittäin (200- 500 g)

Naudanpihvit (400-800 g)

3

4

Uunipelti (yleispelti)

Uuniritilä + Yleispelti

(syvä)

200

240

20-30

1

.

puoli: 8-10

2

.

puoli: 5-7

ekOgrilli

Suosittelemme uunin esilämmittämistä ekogrillitilaa käytettäessä.

Aseta ruoka astian keskelle.

uunitaso lisätarvike ruokalaji

pakastettu uuni-camembert (2-4, à 75 g)

LAITA KYLMÄÄN UUNIIN

(ennen esilämmitystä) pakastetut patongit kuorrutuksella

(Tomaatti-mozzarella tai kinkku-juusto) pakastetut kalapuikot (300-700 g)

LAITA KYLMÄÄN UUNIIN

(ennen esilämmitystä), LISÄÄ TILKKA ÖLJYÄ pakastettu kalapurilainen (300-600 g)

LAITA KYLMÄÄN UUNIIN,

LISÄÄ TILKKA ÖLJYÄ pakastepizza (300-500 g)

LAITA KYLMÄÄN UUNIIN

(ennen esilämmitystä)

3

3

3

3

3

Ritilätaso

Uuniritilä + Uunipelti

(yleispelti)

Uuniritilä + Uunipelti

(yleispelti)

Uuniritilä + Uunipelti

(yleispelti)

lämpö (°C) aika (min)

200

200

200

Uunipelti (yleispelti) 180-200

180-200

10-12

15-20

15-25

20-35

23-30

Suomi - 25

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 25 2014-03-25 5:26:23

periNTeiNeN

Suosittelemme uunin esilämmittämistä perinteistä tilaa käytettäessä.

ruokalaji

kokonainen kana (800-1300 g)

SIVELE ÖLJYLLÄ JA MAUSTEILLA

Aseta kana uuniin rintapuoli alaspäin ja käännä se paistamisen puolivälissä toisin päin.

paistettu porsaankamara (1500-2000 g)

Aseta liha uuniin kamarapuoli alaspäin ja käännä se paistamisen puolivälissä toisin päin.

pakastelasagne (500-1000 g) kokonainen kala (esim. meriahven) (300-1000 g)

3-4 kpl, leikattu molemmin puolin,

LISÄÄ TILKKA ÖLJYÄ kalafileet (500-1000 g)

3-4 kpl, leikattu molemmin puolin,

LISÄÄ TILKKA ÖLJYÄ

uunitaso lisätarvike lämpö (°C) aika (min)

2

2

3

3

3

Uuniritilä +

Yleispelti

(syvä)

Uuniritilä +

Yleispelti

(syvä)

Ritilätaso

Uuniritilä +

Yleispelti

(syvä)

Uunipelti

(yleispelti)

200-220

190-200

180-200

240

200

50-70

120-150

40-50

15-20

13-20 pakastekyljykset (350-1000 g) jauhelihaa ja kinkku-, juusto- tai herkkusienitäytettä,

LISÄÄ TILKKA ÖLJYÄ pakastepihvit jauhelihasta, porkkanasta, punajuuresta tai perunasta (350-1000 g)

LISÄÄ TILKKA ÖLJYÄ porsaankyljykset (500-1000 g)

LISÄÄ TILKKA ÖLJYÄ, SUOLAA JA PIPPURIA

3

3

3

Uunipelti

(yleispelti)

Uunipelti

(yleispelti)

200

200

200

25-35

20-30

40-50 uuniperuna (puolikas) (500-1000 g) pakastettu lihamureke sienitäytteellä

(500-1000 g) LISÄÄ TILKKA ÖLJYÄ sokerikakku (250-500 g)

3

3

2

2

Uuniritilä +

Yleispelti

(syvä)

Uunipelti

(yleispelti)

Uunipelti

(yleispelti)

Ritilätaso

Ritilätaso

180-200

180-200

160-180

170-190

30-45

40-50

20-30

40-50 marmorikakku (500-1000 g) hiivalla nostatettu kakku hedelmä- ja hilekoristeilla, tarjottimella (1000-1500 g) muffinssit (500-800 g)

2

2

Uunipelti

(yleispelti)

Ritilätaso

160-180

190-200

25-35

25-30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 26

Suomi - 26

2014-03-25 5:26:23

alalämpö + kierTOilma

Suosittelemme uunin esilämmittämistä alalämpö + Kiertoilma -tilaa käytettäessä.

ruokalaji

3

aika

(min)

Ritilätaso 180-200 15-20 hiivataikinapiiras omenoilla, pakaste (350-700 g) pienet lehtitaikinapiiraat täytteellä, pakaste (300-600 g)

SIVELE MUNANKELTUAISELLA, LAITA KYLMÄÄN UUNIIN

(ennen esilämmitystä) lihapyörykät kastikkeessa (250-500 g)

Käytä uunivuokaa lehtitaikinaviinerit (500-1000 g)

SIVELE MUNANKELTUAISELLA

Canneloni-pastaa kastikkeessa (250-500 g)

Käytä uunivuokaa hiivataikinapiiraat täytteellä (600-1000 g)

SIVELE MUNANKELTUAISELLA kotitekoinen pizza (500-1000 g) kotitekoinen leipä (700-900 g)

3

3

3

3

3

2

2

Uunipelti

(yleispelti)

Ritilätaso 180-200 25-35

Uunipelti

(yleispelti)

Ritilätaso

180-200 20-25

180

180

15-23

22-30

Uunipelti

(yleispelti)

Uunipelti

(yleispelti)

180-200 20-30

200-220 15-25

Ritilätaso 170-180 45-55

kierTOilma

Suosittelemme uunin esilämmittämistä kiertoilmatilaa käytettäessä.

ruokalaji

lampaan kyljysrivi (350-700 g),

SIVELE ÖLJYLLÄ JA MAUSTEILLA 3 uunibanaanit (3-5 kpl), leikkaa kärki veitsellä, lisää 10-15 g suklaata, 5-10 g paloiteltua pähkinää sekä hieman sokerivettä, ja kääri alumiinifolioon.

uuniomenat, 5-8 kpl, à 150-200 g

Poista karat, lisää rusinoita ja hilloa. Käytä uunivuokaa.

jauhelihapihvit (300-600 g)

LISÄÄ TILKKA ÖLJYÄ

Venäläisittäin täytetty lihamureke (500-1000 g)

SIVELE ÖLJYLLÄ pakastekroketit (500-1000 g)

3

3 pakastetut ranskalaiset perunat (300-700 g) pakastepizza (300-1000 g)

Omena-mantelikakku (500-1000 g)

Tuore voisarvi (200-400 g) (valmistaikinasta)

2

2

2

2

3

3

3

aika

(min)

Uuniritilä +

Yleispelti

(syvä)

190-200 40-50

Ritilätaso 220-240 15-25

Ritilätaso 200-220 15-25

Uunipelti

(yleispelti)

Uunipelti

(yleispelti)

Uunipelti

(yleispelti)

Uunipelti

(yleispelti)

190-200 18-25

180-200 50-65

180-200 25-35

180-200 20-30

Ritilätaso 200-220 15-25

Ritilätaso 170-190 35-45

Ritilätaso 180-200 15-25

Suomi - 27

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 27 2014-03-25 5:26:23

ylälämpö + kierTOilma

Suosittelemme uunin esilämmittämistä ylälämpö + Kiertoilma -tilaa käytettäessä.

ruokalaji uunitaso

3

lisätarvike lämpö

(°C) aika

(min)

Uuniritilä + Yleispelti (syvä) 180-200 50-65 porsaankyljykset (1000 g)

SIVELE ÖLJYLLÄ JA MAUSTEILLA porsaanlapa foliossa (1000-1500 g)

MARINOI kokonainen kana (800-1300 g)

SIVELE ÖLJYLLÄ JA MAUSTEILLA

Aseta kana uuniin rintapuoli alaspäin ja käännä se paistamisen puolivälissä toisin päin.

liha- tai kalapihvit (400-800 g)

LISÄÄ TILKKA ÖLJYÄ, SUOLAA JA PIPPURIA kananpalat (500-1000 g)

SIVELE ÖLJYLLÄ JA MAUSTEILLA paistettu kala (500-1000 g) käytä uunivuokaa

SIVELE ÖLJYLLÄ paahtopaisti (800-1200 g)

SIVELE ÖLJYLLÄ JA MAUSTEILLA ankanrinta (300-500 g)

2

2

3

4

2

2

4

Uunipelti (yleispelti)

Ritilätaso

Uuniritilä + Yleispelti (syvä), lisää 2,5 dl vettä

Uuniritilä + Yleispelti (syvä), lisää 2,5 dl vettä

180-230 80-120

Uuniritilä + Yleispelti (syvä) 190-220 45-65

Uuniritilä + Yleispelti (syvä) 180-200 15-35

Uuniritilä + Yleispelti (syvä) 200-220 25-35

180-200 30-40

200-220 45-60

180-200 25-35

kaksOisTila

Kaksoistilaa käyttämällä voit valmistaa uunissa kaksi eri ruokaa. Kun laitat ruokaa uunin ylä- ja alaosassa, voit käyttää eri lämpötiloja, valmistustiloja ja valmistusaikoja. Voit esimerkiksi grillata pihvejä ja paistaa gratiinia samanaikaisesti. Jakotasoa käyttämällä voit valmistaa gratiinia uunin alaosassa ja pihvejä uunin yläosassa. Aseta jakotaso aina paistotasolle 3 ennen ruoanvalmistuksen aloittamista.

Huomaa: Aseta ruoka kylmään uuniin.

ehdotus 1: ruoanvalmistus eri lämpötiloissa uunin osa ruokalaji

yläuuNi pakastepizza (300-400 g) alauuNi marmorikakku (500-700 g)

uunitaso valmistustila

4

1

Kiertoilma

Kiertoilma

lämpö

(°C)

200-220 Ritilätaso 15-25

160-180 Uunipelti

(yleispelti)

50-60

ehdotus 2: ruoanvalmistus eri valmistustiloissa uunin osa ruokalaji

yläuuNi kananpalat

(400-600 g) alauuNi perunagratiini

(500-1000 g)

uunitaso valmistustila

4

1

Suomi - 28

Ylälämpö +

Kiertoilma

Kiertoilma

lämpö

(°C)

200-220

Yleispelti + uuniritilä

25-35

160-180 Ritilätaso 30-40

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 28 2014-03-25 5:26:23

kOekeiTTiössä TesTaTuT ruuaT

standardi eN 60350

1. leivonta

Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön.

Aseta aina peltien viisto reuna luukun puolelle.

ruokatyyppi

murokakku pienet kakut rasvaton sokerikakku hiivalla nostatettu omenakakku

Uunipelti (yleispelti)

Uunipelti (yleispelti) +

Yleispelti (syvä)

Uunipelti (yleispelti)

Uunipelti (yleispelti) +

Yleispelti (syvä)

Irtopohjavuoka ritilätasolla

(tumma, ø 26 cm)

Uunipelti (yleispelti)

3

2

1 + 4

3

2

1 + 4

3

2

2

2

1 + 4

Perinteinen

Kiertoilma

Kiertoilma

Perinteinen

Kiertoilma

Kiertoilma

150-170

150-170

150-170

160-180

150-170

150-170

Perinteinen 160-180

Kiertoilma 150-170

Perinteinen 150-170

Kiertoilma 150-170

Kiertoilma 150-170

Omenapiiras

Uunipelti (yleispelti) +

Yleispelti (syvä)

Ritilätaso + 2 irtopohjavuokaa *

(tumma, ø 20 cm)

1 kulmasta kulmaan

1 + 3

Kiertoilma 170-190

Uunipelti (yleispelti) + Ritilätaso

+ 2 irtopohjavuokaa **

(tumma, ø 20 cm)

Kiertoilma 170-190

* Kaksi kakkua asetetaan ritilälle toinen taakse vasemmalle ja toinen eteen oikealle.

** Kaksi kakkua asetetaan keskelle toinen toisen yläpuolelle.

2. Grillaus

Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia iso grilli -toiminnolla.

ruokatyyppi

Vehnäpaahtoleipä

astia ja huomautukset

Ritilätaso

uunitaso valmistustila

5 Iso grilli

lämpö

(°C)

270 °C hampurilaiset *

(12 kpl)

astia ja huomautukset

Uuniritilä + Yleispelti

(syvä; roiskeille)

4 Iso grilli

*

hampurilaiset

: Esilämmitä tyhjää uunia 15 minuuttia iso grilli -toiminnolla.

270 °C

valmistusaika

(min)

20-30

35-45

35-45

15-25

30-35

30-40

25-35

35-45

65-75

70-80

75-85

70-90

80-100

valmistusaika

(min)

1

.

1-2

2

.

1-1½

1

.

14-16

2

.

4-6

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 29

Suomi - 29

2014-03-25 5:26:23

puhdistaminen ja huolto

höyrypuhdisTus (VAIHTELEE MALLIN MUKAISESTI)

Jos uuni on likainen, se tulee puhdistaa, ja tähän voit käyttää höyrypuhdistusta. Sen avulla uunin sisätilat on helppo puhdistaa.

1.

Poista uunista kaikki lisätarvikkeet ennen höyrypuhdistustoiminnon käyttöä.

2.

Kaada tyhjän uunin pohjalle noin 400 ml vettä ja sulje luukku.

3.

Käännä tilanvalitsin asentoon . Kun valitset höyrypuhdistustoiminnon, höyrypuhdistus käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

4.

Kun höyrypuhdistus on valmis, näyttö vilkkuu ja uuni antaa äänimerkin. Päätä höyrypuhdistus kääntämällä tilanvalitsin sammutusasentoon.

5.

Puhdista uunin sisätila puhtaalla, pehmeällä liinalla ja poista uunin pohjalle jäänyt vesi sienellä.

vinkkejä höyrypuhdistukseen

• Varo avatessasi uunin luukkua ennen höyrypuhdistuksen loppua, sillä vesi uunin pohjalla on kuumaa.

• Älä milloinkaan jätä jäännösvettä uuniin pidemmäksi aikaa (esim. yöksi).

• Voit toistaa puhdistuksen, jos uuni on edelleen hyvin likainen.

• Jos uuni rasvoittuu pahasti esim. grillauksessa, suosittelemme pesuaineen lisäämistä pinttyneisiin tahroihin ennen puhdistustoiminnon käynnistämistä.

• Jätä uunin luukku raolleen noin 15 asteen kulmaan puhdistuksen jälkeen, jotta emalipinnat kuivuisivat täysin.

kaTalyysiemalOiTu piNTa (VAIHTELEE MALLIN MUKAISESTI)

Irrotettava takaseinän suojakotelo on pinnoitettu tummanharmaalla katalyysiemalilla, joka voi likaantua kiertoilmatilassa ilman mukana liikkuvasta öljystä ja rasvasta. Nämä tahrat palavat puhtaiksi

200 °C:n ja sitä korkeammassa lämmössä.

1.

Poista kaikki varusteet uunin sisältä.

2.

Kun olet puhdistanut kaikki uunin sisäpinnat, aseta uuni kiertoilmatilaan 250 °C:n lämpöön.

käsiNpuhdisTus

huomio:

Varmista ennen puhdistusta, että uuni ja lisätarvikkeet ovat kylmiä.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa, veistä tai muita kuluttavia aineita.

uunin sisäosat

Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin sisäpintojen puhdistukseen.

Älä puhdista käsin luukun tiivistettä.

Käytä tavanomaisia kaupan uuninpuhdistusaineita, jotta et vahingoita emalipintoja.

Käytä uuninpuhdistuksen erikoistuotteita vaikeaan likaan.

ulkopinnat

Puhdista uunin ulkopinnat, esimerkiksi luukku, kahva ja näyttö, puhtaalla liinalla ja joko miedolla pesuaineella tai lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla pyyhkeellä.

Kahvan ja painikkeiden ympärille kertyy helposti rasvaa ja likaa uunista tulevan kuuman ilman vuoksi.

Kahva ja painikkeet tulisi puhdistaa aina uunin käytön jälkeen.

lisätarvikkeet

Pese varusteet ja astiat aina käytön jälkeen ja kuivaa keittiöpyyhkeellä. Noin 30 minuutin liotus saippuavedessä helpottaa tarvittaessa puhdistusta.

Suomi - 30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 30 2014-03-25 5:26:23

VedeNkeräimeN puhdisTamiNeN

Vedenkeräin kerää kosteudesta syntyvän veden, kun uunissa valmistetaan erittäin kosteuspitoista ruokaa. Ruoka-aineita saattaa kertyä vedenkeräimeen. Jos puhdistus laiminlyödään, rakenne saattaa rikkoutua. Puhdista vedenkeräin ruoanvalmistuksen jälkeen, jotta rikkoutumista ei pääse tapahtumaan.

varoiTuS:

Jos havaitset ruoanvalmistuksen jälkeen, että vettä on päässyt vuotamaan vedenkeräimestä, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Vedenkeräin

siVuOhjaiNTeN irrOTTamiNeN (VaihTelee malliN mukaisesTi)

1.

Paina sivuohjaimen yläreunaa keskeltä.

2.

Käännä sivuohjainta noin

45 astetta.

3.

Vedä sivuohjainta ja irrota se kahdesta alareiästä.

kaTON puhdisTamiNeN (VaihTelee malliN mukaisesTi)

1.

Voit laskea grillivastuksen alas, mikä helpottaa uunin sisätilojen katon puhdistamista.

Irrota kiinnitysmutteri kääntämällä sitä vastapäivään pitäen samalla kiinni vastuksesta.

2.

Grillivastuksen etuosa kallistuu alaspäin, mutta vastusta ei voida vetää pois uunista.

Älä paina grillivastusta alaspäin, sillä se saattaa vääntyä.

3.

Kun puhdistus on tehty, nosta grillivastus takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja käännä kiinnitysmutteria myötäpäivään.

Suomi - 31

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 31 2014-03-25 5:26:24

ViaNmääriTys

mitä teen, jos uuni ei kuumene?

mitä teen, jos painikkeet eivät toimi?

1)

**

onGelma

mitä teen, kun uuni ei kuumene, vaikka olen tehnyt oikeat toiminto- ja lämpötilaasetukset?

mitä teen, jos uunin valo ei syty?

miksi tuuletin pysyy käynnissä, vaikka uuni on sammutettu?

raTkaiSu

Uunia ei ole kytketty päälle. Käynnistä uuni.

Tarkista, että kaikki tarvittavat asetukset on tehty.

Asunnosta on palanut sulake tai suojakatkaisin on lauennut. Vaihda sulake tai vapauta suojakatkaisin. Jos tilanne toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.

Älä jätä uunin luukkua auki, kun käytät uunia.

Jos luukku ei ole auki, sisäisissä sähköliitännöissä saattaa olla vikaa. Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

Uunin valo saattaa olla rikki. Vaihda uunin valo.

Jos uunin valo ei toimi vaihtamisen jälkeen, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

Tuuletin suojaa uunia kuumuudelta käytön jälkeen jäähdyttämällä sitä. Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen, jos tuuletin käy, vaikka uuni on jo jäähtynyt.

Tarkista, onko lapsilukkotoiminto käytössä. Jos lapsilukkotoiminto ei ole käytössä, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

NäyTTökOOdiT

Kaikki näyttökoodit eivät viittaa vikoihin. Kokeile ensin alla mainittuja ratkaisuja. Jos näyttökoodit näkyvät vielä tämän jälkeen, ota yhteyttä lähimpään SAMSUNGin asiakaspalveluun.

koodi

**

**

**

1)

1)

1)

onGelma

Turvakatkaisu

Uuni on ollut pitkään käytössä tietyssä lämpötilassa.

• Alle 105 °C

• 105-240 °C

16 tuntia

8 tuntia

• 245 °C - enimmäislämpötila 4 tuntia

painikevirhe

Tämä virhe ilmestyy näkyviin, kun painiketta pidetään painettuna jonkin aikaa.

Jakotasoa on käytetty väärin.

Turvallisuusvirhe

Virheet voivat haitata uunin toimintaa ja aiheuttaa vaaratilanteita.

raTkaiSu

Sammuta ja tyhjennä uuni.

Anna uunin jäähtyä ennen seuraavaa käyttökertaa. Koska kyseessä ei ole vika, voit käyttää uunia uudelleen, kun olet sammuttanut sen ja antanut sen jäähtyä.

Puhdista painikkeet ja varmista, että niiden ympärillä ei ole nestettä. Sammuta uuni ja yritä uudelleen. Jos sama tapahtuu uudelleen, ota yhteyttä lähimpään SAMSUNGin asiakaspalveluun.

Käytä jakotasoa ylä- tai alauunia tai kaksoistilaa käytettäessä. Poista jakotaso yksiosaisessa tilassa. Jos sama tapahtuu uudelleen, vaikka käytät jakotasoa oikein, ota yhteyttä lähimpään

SAMSUNGin asiakaspalveluun.

Lopeta uunin käyttäminen välittömästi ja sammuta uuni. Ota yhteyttä lähimpään

SAMSUNGin edustajaan.

1) ** viittaa mihin tahansa numeroon.

Suomi - 32

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 32 2014-03-25 5:26:24

muistiinpanoja

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 33 2014-03-25 5:26:24

muistiinpanoja

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 34 2014-03-25 5:26:24

muistiinpanoja

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 35 2014-03-25 5:26:24

AUSTRIA

BELGIUM

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

CYPRUS

GREECE

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LUXEMBURG 261 03 710

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

NORWAY

PORTUGAL

815 56480

808 20 7267

SPAIN

SWEDEN

0034902172678

0771 726 7864 (SAMSUNG)

SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)

U.K 0330 SAMSUNG (7267864)

EIRE 0818 717100 www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support

DG68-00537A-00

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_FI.indd 36 2014-03-25 5:26:24

Indbygningsovn brugervejledning

NV70*77-serien

NV66*77-serien

NV6786-serien

Denne manual er trykt p_100 % genbrugspapir.

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 1 2014-03-25 5:24:09

indhold

mekanisk lås

12

12 Sådan bruges den

12 Fjernelse af mekanisk lås

12 Installation af mekanisk lås

ovnkontroller

13

13 Ovnkontroller

tilbehør

13

13 Tilbehør

første rengøring

15

15 Første rengøring

brug af ovnen

15

15 Brug af ovnrummet

16 Indstille tilberedningsfunktion

16 Indstil temperatur

16 Brug af tilstanden Begge

16 Den nyttige tilstand Begge

16 Den nyttige tilstand for automatisk hurtigforvarmning

tiDsinDstilling

17

17 Indstil tid

17 Indstille tilberedningstid

17 Indstille sluttiden

18 Indstille forsinket start

18 Indstille køkkentimer

Dansk - 2

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 2 2014-03-25 5:24:09

anDre inDstillinger

18

18 Tonesignal

18 Ovnlys

18 Børnesikring

18 Slukning

tilbereDningsfunktion

19

19 Tilberedningsfunktion

automatisk tilbereDning

20

21 Autotilberedningsprogrammer - enkelt ovn

23 Autotilberedningsprogrammer - øverste ovn

23 Autotilberedningsprogrammer - nederste ovn

24 Autotilberedningsprogrammer - dobbelt ovn

tilbereDningsvejleDning

25

25 Stor grill

25 Øko-grill

26 Konventionel

27 Undervarme + Varmluft

27 Varmluft

28 Overvarme + Varmluft

28 Tilstanden begge

29 Testmåltider

rengøring og veDligeholDelse

30

30 Damprengøring (afhænger af model)

30 Katalytisk emaljeoverflade (afhænger af model)

30 Rengøring med håndkraft

31 Rengøring af vandopsamler

31 Afmontering af sideskinner

(afhænger af model)

31 Rengøring af loftet (afhænger af model)

32 Fejlfinding

32 Informationskoder

Dansk - 3

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 3 2014-03-25 5:24:09

brug af denne vejledning

Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra SAMSUNG.

Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og instruktioner, der hjælper dig med at bruge og vedligeholde dit apparat.

Inden du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og gemme den til fremtidigt brug.

Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning:

aDvarsel eller forsigtig vigtigt bemærkning

sikkerhedsinstruktioner

Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret el-installatør. Installatøren er ansvarlig for at tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.

aDvarsel

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer

(herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel eller en særlig del, der leveres af producenten eller et autoriseret serviceværksted.

(Kun modeller med fast kabling)

Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.

(Kun modeller med strømkabel)

Dansk - 4

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 4 2014-03-25 5:24:09

Det bør være muligt at koble apparatet fra strømforsyningen efter installationen. Frakoblingen kan være mulig, ved at der er adgang til stikket eller ved at montere en afbryder på den faste kabling i henhold til installationsbestemmelser.

Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen.

aDvarsel:

Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. Mindre børn bør holdes på afstand.

Hvis dette apparat har damp- eller selvrensende funktion, skal overskydende spild fjernes inden rengøring, og alle køkkenredskaber skal fjernes fra ovnen under damprengøring eller selvrensning.

(Kun rengørende model)

Hvis dette apparat har selvrensende funktion, kan overflader under selvrensning blive varmere end normalt, og børn skal holdes borte. (Kun rengørende model)

Brug kun den temperaturprobe, der anbefales til denne ovn. (Kun modeller med temperaturprobe)

En damprenser ikke må anvendes.

aDvarsel:

Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.

aDvarsel:

Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug.

Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne.

Børn på under 8 år skal holdes på afstand, hvis de ikke er under konstant overvågning.

Dansk - 5

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 5 2014-03-25 5:24:09

Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af brugeren bør ikke udføres af børn uden overvågning.

På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen være høj, når apparatet er i brug.

Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er i brug.

Hold apparatet og dets kabel uden for rækkevidde af børn under 8 år.

Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

Anbring den opbøjede side bagud for at støtte hvilestillingen ved tilberedning af store mængder. (Afhængigt af modellen)

forsigtig

Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.

Dette apparat må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret el-installatør.

I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende det.

Reparationer må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Forkert reparation kan medføre alvorlige skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du kontakte et Samsungservicecenter eller din forhandler.

Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.

Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug aldrig fordelerdåser eller forlængerledninger.

Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.

Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.

Hvis dette apparat har en funktion til damptilberedning, må apparatet ikke bruges, hvis vandforsyningsbeholderen er beskadiget. (Kun model med dampfunktion)

Hvis beholderen er revnet eller ødelagt, må du ikke bruge den, og du skal kontakte det nærmeste servicecenter. (Kun model med dampfunktion)

Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.

Dansk - 6

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 6 2014-03-25 5:24:09

Under brugen bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger.

Rør ikke ved ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af.

Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.

Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget lang tid.

Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper hurtigt ud.

Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af ovnen.

Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.

Børn bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.

Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på den store rist. Hvis der anvendes en bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer.

Hæld ikke vand ind i ovnbunden, når den er varm. Dette kan beskadige emaljeoverfladen.

Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.

Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser på den.

Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det kan medføre beskadigelse af emaljeoverfladen og give dårlige resultater med madlavningen.

Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade.

Ved tilberedning af "fugtige" kager, bør du anvende en bradepande.

Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.

Mindre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Hold børn væk fra døren, når den åbnes eller lukkes, da børnene kan støde ind i døren eller få fingrene i klemme i den.

Du må ikke træde på, læne dig over, sidde på eller anbringe tunge genstande på døren.

Brug ikke unødvendig kraft, når du åbner døren.

aDvarsel:

Kobl ikke apparatet fra hovedstrømforsyningen, heller ikke selvom tilberedningen er færdig.

aDvarsel:

Lad ikke døren være åben, når ovnen er tændt.

udskiFtNiNg aF pære

fare for elektrisk stød! udfør følgende trin, inden du udskifter nogen af pærerne i ovnen:

• Sluk for ovnen.

• Fjern ovnen fra strømtilslutningen.

• Beskyt ovnpæren og glasdækslet ved at anbringe en klud nederst i ovnrummet.

• Pærer kan købes hos SAMSUNGS servicecenter.

Dansk - 7

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 7 2014-03-25 5:24:09

bageste ovnlys

1.

Fjern dækslet ved at dreje mod uret, fjern metalringen, isoleringsringen, og rengør glasdækslet. Udskift om nødvendigt pæren med en 25 watt, 300 °C varmeresistent ovnpære.

2.

Rengør om nødvendigt glasdækslet, metalringen og isoleringsringen.

3.

Fastgør metalringen og isoleringsringen til glasdækslet.

4.

Anbring glasdækslet, hvor du fjernede det i trin 1, og drej med uret for at sætte det fast.

ovnsidelys

(Afhænger af model)

1.

For at fjerne glasdækslet skal du holde den nedre ende med den ene hånd, indsætte en flad, skarp genstand, som f.eks. en bordkniv mellem glasset og rammen.

2.

Tryk dækslet ud.

3.

Udskift om nødvendigt halogenpæren med en

25-40 watt, 300 °C varmeresistent halogenovnpære.

tip:

Brug altid en tør klud, når du håndterer en halogenpære for at forhindre, at sved fra fingrene afsættes på pæren. Det forøger pærens levetid, når du udskifter pæren.

4.

Sæt glasdækslet på plads igen.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 8

Dansk - 8

2014-03-25 5:24:09

FjerNelse aF lågeN.

Ved normalt brug bør ovnlågen ikke fjernes, men hvis det er nødvendigt at fjerne den, f.eks. ved rengøring, skal du følge disse instruktioner.

forsigtig

: Ovnlågen er tung.

2

70

1

1.

Åbn låget, og åbn clipsene på begge hængsler helt.

2.

Luk lågen ca. 70°. Tag med begge hænder fat om midten af siderne på ovnlågen, og træk/løft, indtil hængslerne kan tages ud.

3.

Efter rengøring skal du gentage trin 1 og 2 i omvendt rækkefølge for at montere lågen. Clipsen på hængslet skal lukkes i begge sider.

FjerNelse aF lågeglasset

Ovnlågen er udstyret med tre lag glas, der er placeret mod hinanden.

Disse lag kan fjernes til rengøring.

1.

Tryk på begge knapper på venstre og højre side af lågen.

2.

Fjern afdækningen, og fjern glas 1 og 2 fra lågen.

3.

Efter rengøring af dørglassene skal du gentage trin 1 og 2 i omvendt rækkefølge for samling. Tjek den korrekte placering af glas 1 og 2 på ovenstående billede.

montering:

Dørglasset er forskelligt fra model 2 EA til model 4 EA.

Ved samling af inderglas 1, skal du anbringe printet i retningen herunder.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 9

Dansk - 9

2014-03-25 5:24:10

FuNktioN til automatisk eNergibesparelse

Hvis du ikke vælger en funktion, når apparatet er ved at indstille, eller opererer med midlertidigt stop, annulleres funktionen og klokkeslættet vil blive vist efter 10 minutter.

Lys: Under tilberedning kan du slukke for ovnlyset ved at trykke på knappen 'Ovnlys'. For at spare strøm slukkes ovnlyset et par minutter, efter at tilberedningsprogrammet er startet.

korrekt bortskaFFelse aF dette produkt

(elektrisk & elektroNisk udstyr)

(gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 10

Dansk - 10

2014-03-25 5:24:10

installation

sikkerhedsinstruktioner for installationen

Denne ovn må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Installatøren er ansvarlig for at tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.

Sørg for beskyttelse mod 'levende' dele, når ovnen installeres.

strømtilslutning

Hvis apparatet ikke tilsluttes til strømforsyningen med et stik, skal der anvendes en flerpols isolerende kontakt (med en kontaktafstand på mindst 3 mm) for at overholde sikkerhedsbestemmelserne. Strømkablet (H05 RR-F eller

H05 VV-F, min. 2,5 mm²) skal have en tilstrækkelig længde til at tilslutte ovnen, også selvom ovnen står på gulvet foran indbygningsskabet. Åbn ovnens bageste tilslutningsdæksel med en skruetrækker, og løsn skruerne på kabelklemmen, inden du tilslutter strømkablerne til de relevante tilslutningsterminaler.

Ovnen er jordet via ( )-terminalen. Det gule og grønne kabel (jordforbindelsen)

BRUN eller

SORT skal tilsluttes først og være længere end de andre. Hvis ovnen tilsluttes til strømforsyningen med et stik, skal dette stik være tilgængeligt, når ovnen er installeret.

Samsung har intet ansvar for uheld, der skyldes manglende eller fejlagtig jordforbindelse.

BLÅ eller

HVID

GUL og

GRØN

aDvarsel:

Sørg for, at tilslutningskablet ikke bliver fanget under installationen, og sørg for, at det ikke kommer i kontakt med ovnens varme dele.

installation i skabet

For indbygget inventar skal plastoverflader og klæbestof til ovnen være varmebestandigt op til 90 °C på indersiden af inventaret og op til 75 °C for tilstødende inventar. Samsung er ikke ansvarlig for skader på plastoverflader eller klæbestof, der skyldes varme.

1

595

595

545

21

560

572

2

Nederste element

Øverste element

Luftstrøm gennem ventilationsåbning

Der skal være en ventilationsåbning i bunden af det køkkenskab, som ovnen skal placeres i. Der skal være en ventilationsåbning på ca.

50 mm mellem den nederste hylde og bagvæggen. Hvis ovnen skal installeres under en komfurplade, skal installationsinstruktionerne til komfurpladen følges.

3

min. 550 min. 560

4 5

min. 600 min. 590- maks. 600

50 min. 550 min. 50 min. 560

Nederste element

Øverste element

Skub apparatet helt ind i skabet, og fastgør ovnen ordentligt på begge sider med 2 skruer. Sørg for, at der er en åbning på mindst 5 mm mellem apparatet og det tilstødende skab.

Efter installationen fjernes den beskyttende vinylfilm, papir og tilbehørsdele fra ovndøren og fra ovnens indre. Inden ovnen fjernes fra inventaret, skal ovnen kobles fra strømforsyningen, og de to skruer på hver side af ovnen løsnes.

aDvarsel:

Det indbyggede inventar skal have en ventilationsåbning af en bestemt størrelse til luftstrøm, som vist på billedet. Dette hul må ikke dækkes med træpaneler, da det skal bruges til ventilation.

Den udvendige del af ovnens forside, f.eks. håndtaget, varierer fra model til model.

Størrelsen af ovnen på billedet er dog den samme.

Dansk - 11

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 11 2014-03-25 5:24:11

mekanisk lås

sådaN bruges deN

Når du åbner døren: Løft op i den mekaniske lås, og træk på samme tid i døren.

FjerNelse aF mekaNisk lås

Fjern skruen fra den mekaniske lås.

iNstallatioN aF mekaNisk lås

1.

Indsæt del “A” af mekanisk lås i hullet, der er vist på billedet.

2.

Skru på mekanisk lås for at fastgøre den.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 12

Dansk - 12

2014-03-25 5:24:12

ovnkontroller

ovnlys indikator for forvarme display tid tilstandsvælger køkkentimer ovnrumsvælger tilberedningstid temperatur børnesikring sluttid multifunktionsvælger

frontdesign

Frontpanelet leveres i forskellige materialer og farvemuligheder, herunder rustfrit stål, hvid, sort samt glas. Af hensyn til forbedring af kvaliteten kan udseendet ændres.

tilbehør

Din nye Samsung ovn leveres med en række tilbehør, der vil være meget praktisk ved tilberedning af forskellige måltider. Følgende tilbehør medfølger, men kan variere mellem modeller.

forsigtig:

Sørg for at montere tilbehøret korrekt på den relevante rist i ovnen.

Bakker skal have mindst 2 cm afstand til bunden af ovnen, ellers kan emaljeoverfladen blive beskadiget.

aDvarsel:

Vær meget omhyggelig, når du tager måltider og/eller tilbehør ud af ovnen.

Du kan brænde dig på varme måltider, varmt tilbehør og varme overflader!

Tilbehøret kan blive deformeret, hvis det bliver varmt.

Det forsvinder, når tilbehøret er afkølet, og det har ingen indflydelse på funktionen.

rumopdeler

Rumopdeleren skal anvendes, hvis du vil bruge ovnens tilstande Øverste,

Nederste eller Begge. Den adskiller det øverste og det nederste rum og skal anvendes i rille 3.

rist

Risten kan anvendes til grilning og stegning af måltider. Du kan anvende den med kasseroller og andre bageforme. Anbring den opbøjede side bagud for at støtte hvilestillingen ved tilberedning af store mængder.

ristindsats

(afhænger af model)

Ristindsatsen skal anvendes til grilning og stegning af måltider. Den kan anvendes sammen med drypbakken for at forhindre, at væsker drypper ned på ovnens bund.

Dansk - 13

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 13 2014-03-25 5:24:12

bakkeindsats

(afhænger af model)

Bageplade (dybde: 20 mm) kan anvendes til tilberedning af kager, cookies og andet bagværk. Vend den skrå kant fremad.

universalplade

(afhænger af model)

Universalpladen (dybde: 30 mm) kan anvendes til tilberedning af kager, cookies og andet bagværk. Den er også velegnet til stegning. Den kan anvendes sammen med ristindsatsen for at forhindre, at væsker drypper ned på ovnens bund. Vend den skrå kant fremad.

ekstra dyb plade

(afhænger af model)

Den ekstra dybe plade (dybde: 50 mm) er også velegnet til stegning.

Den kan anvendes sammen med ristindsatsen for at forhindre, at væsker drypper ned på ovnens bund. Vend den skrå kant fremad.

rotisserie-grillspyd

(afhænger af model)

Rotisserie-grillspyddet kan anvendes til grilning af fjerkræ, som f.eks. kyllinger. Rotisserie-grillspyddet kan kun anvendes i tilstanden Enkelt på rist

3, da dets spyd skal monteres på en adapter på den bageste ende. Fjern det sorte plastichåndtag ved tilberedning.

rotisserie-grillspyd og kødholder

(afhænger af model)

Sådan bruges det:

Anbring pladen (ingen trefod) i første rille for at opsamle saft fra tilberedningen eller på ovnens bund, hvis det stykke kød, der skal steges, er for stort.

Skyd et af de to greb på spyddet, og anbring det stykke kød, der skal steges, på spyddet.

Forkogte kartofler og grøntsager kan anbringes i kanten på pladen, så de steges på samme tid.

Anbring stativet på midten af pladen, og anbring med “v”-udskæringen fremad.

Til hjælp med at indsætte spyddet kan håndtaget skrues på den sløve ende.

Placér spyddet i stativet med den spidse ende bagud og skub blidt, indtil spyddets spids går ind i drejemekanismen bagest i ovnen. Spyddets sløve ende skal hvile i “v”-udskæringen. (Spyddet har to små håndtag, der skal være tættest på ovnlågen for at forhindre, at spyddet går fremad. Endvidere fungerer håndtagene også som greb på håndtaget.)

Skru håndtaget af før tilberedningen startes. Efter tilberedningen skal du skrue håndtaget på for lettere at fjerne spyddet fra stativet.

teleskopskinner

(afhænger af model)

For at indsætte risten eller ristindsatsen skal du først skyde teleskopskinnerne for en bestemt rille ud.

Anbring risten eller pladen på skinnerne, og skub dem tilbage i ovnen.

Luk først ovnlågen, når du har skubbet teleskopskinnerne ind i ovnen.

fedtfilter

(afhængig af model)

Fedtfilteret, der er monteret bagest inde i ovnen, beskytter ventilatoren, den runde blæser og ovnen mod urenheder, specielt sprøjtende fedt. Det anbefales at bruge fedtfilter ved stegning af kød. Fjern altid filteret ved bagning!

Hvis filteret er monteret under bagning, kan resultatet blive ganske ringe.

Dansk - 14

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 14 2014-03-25 5:24:14

første rengøring

Før du bruger ovnen første gang, skal den rengøres for at fjerne lugten af ny ovn.

1.

Fjern alt tilbehøret fra ovnen.

2.

Kør ovnen med varmluft 200 °C eller ved almindelig varme på 200 °C i en time.

På denne måde fjernes alle eventuelle produktionsrester i ovnen.

3.

Sluk ovnen ved at dreje funktionsvælgeren til slukket efter en time.

Første gang du skal bruge tilbehøret, skal du rengøre det grundigt med varmt vand, opvaskemiddel og en tør, ren klud.

brug af ovnen

Din nye ovn har følgende grundlæggende tilberedningstrin.

tilstandsvælger ovnrumsvælger temperatur multifunktionsvælger

trin 1 vÆlg først ovnrum trin 2 inDstil tilbereDningsfunktion trin 3 inDstil temPeratur

brug aF oVNrummet

tilstanden begge

I tilstanden Begge kan du tilberede to måltider med forskellige funktioner og temperaturindstillinger. Opdeleren skal bruges i denne tilstand.

tilstanden nederste

Det nederste ovnrum bruges til tilberedning. Opdeleren skal bruges i denne tilstand.

tilstanDen enkelt tilstanDen

øverste

I tilstanden Enkelt fungerer ovnen som en almindelig ovn.

Brug denne tilstand til store mængder af fødevarer, eller hvis du vil anvende særligt tilbehør, som f.eks. grillspyddet.

Fjern rumopdeleren fra ovnen for at bruge denne tilstand.

Brug kun det øverste eller nederste ovnrum til tilberedning. Disse tilstande er tidsbesparende i forbindelse med opvarmning og energi ved tilberedning af små mængder mad. Indsæt rumopdeleren i rille 3 for at bruge denne tilstand.

tilstanDen neDerste tilstanden øverste

Det øverste ovnrum bruges til tilberedning. Opdeleren skal bruges i denne tilstand.

tilstanden enkelt

Det samlede ovnrum bruges til tilberedning. Fjern opdeleren.

tilstanDen begge

Hvis du vælger at tilberede mad med brug af det halve ovnrum (tilstanden Øverste eller Nederste), kan der dannes kondens på den ubrugte del af lågeglasset.

I tilstanden Begge fungerer det øverste og det nederste ovnrum med forskellige funktioner og temperaturer. Indstillingerne for tilberedningstid og sluttid kan også indstilles separat for de to rum. Indsæt rumopdeleren i rille 3 for at bruge denne tilstand.

Dansk - 15

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 15 2014-03-25 5:24:15

iNdstille tilberedNiNgsFuNktioN

Tilberedningsfunktionen kan indstilles efter valg af ovnrum. Ovnen giver mulighed for mange forskellige tilberedningsfunktioner. Se afsnittet om tilberedningsfunktionen i denne vejledning.

1.

Tryk på knappen . Tallet for tilberedningsfunktionen blinker.

2.

Drej multifunktionsvælgeren til den ønskede tilberedningsfunktion.

3.

Tryk på knappen igen.

Under tilberedningen kan du ændre tilberedningsfunktionen i samme rækkefølge som ovenfor.

iNdstil temperatur

Temperaturen kan indstilles efter indstilling af tilberedningsfunktionen. Hver enkelt tilberedningsfunktion har sit eget temperaturområde. Se afsnittet om tilberedningsfunktionen i denne vejledning.

1.

Tryk på knappen . Temperaturtallene blinker.

2.

Drej multifunktionsvælgeren til den ønskede temperatur.

3.

Tryk på knappen igen.

Under tilberedningen kan du ændre temperaturen i samme rækkefølge som ovenfor.

brug aF tilstaNdeN begge

I tilstanden Begge skal funktion og temperatur indstilles separat for tilstanden Øverste og Nederste.

vælg tilstanden begge

1.

Vælg tilstanden Begge ved at dreje på tilstandsvælgeren.

indstilling af tilstanden øverste

2.

Tryk på knappen , og drej multifunktionsvælgeren for at vælge den ønskede øverste tilberedningsfunktion.

3.

Tryk på knappen , og drej multifunktionsvælgeren for at vælge den ønskede temperatur.

indstilling af tilstanden nederste

4.

Tryk på knappen , og drej multifunktionsvælgeren for at vælge den ønskede nederste tilberedningsfunktion.

5.

Tryk på knappen , og drej multifunktionsvælgeren for at vælge den ønskede temperatur.

Hvis du vil ændre tilberedningsfunktion eller temperatur i tilstanden Begge, skal du første vælge ovnrum

(øverste eller nederste). Hvis du trykker på knappen eller EN GANG, kan du vælge det øverste ovnrum og ændre indstillingen. Hvis du trykker på knappen eller TO GANGE, kan du vælge det nederste ovnrum og ændre indstillingen.

deN Nyttige tilstaNd begge

Når du tilbereder mad med tilstanden Begge, kan det ene ovnrum færdiggøre tilberedningen først. I sådanne tilfælde kan du vælge, at et ovnrum bruger et halvt ovnrum.

Når du drejer tilstandsvælgeren fra tilstanden Begge til tilstanden Øverste eller Nederste, beholder den valgte tilstand den eksisterende indstilling.

deN Nyttige tilstaNd For automatisk hurtigForVarmNiNg

Ovnen omfatter tilberedningsfunktioner, der omfatter hurtig forvarmning. Dette trin angives ved siden af temperaturindstillingen på displayet. Under forvarmning, anvendes forskellige varmeelementer for hurtigere at opvarme ovnen. Selvom du skruer temperaturen op, ændrer ovnen automatisk måltemperaturen, og automatisk hurtigforvarmning anvendes. Når den valgte temperatur er nået, forsvinder indikatoren for forvarmning, og der udløses et signal som påmindelse om, at du skal stille mad i ovnen.

Dansk - 16

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 16 2014-03-25 5:24:15

tidsindstilling

I tilstanden Begge kan du bruge forskellige indstillinger for tilberedningstid og sluttid for hver halvt ovnrum. Hvis du vil anvende eller ændre tilberedningstid eller sluttid, skal du trykke på knappen

EN GANG for det øverste ovnrum og TO GANGE for det nederste ovnrum.

køkkentimer tilberedningstid sluttid tid multifunktionsvælger

iNdstil tid

Første gang, du bruger ovnen, eller efter strømsvigt, skal du indstille tiden.

1.

Tryk på knappen . Timetallene blinker.

2.

Drej multifunktionsvælgeren for at indstille timer.

3.

Tryk på knappen . Minuttallene blinker.

4.

Drej multifunktionsvælgeren for at indstille minutter.

5.

Tryk på knappen igen for at indstille den aktuelle tid.

Den ønskede tid kan nulstilles på samme måde som ovenfor.

Under tilberedningen kan du trykke på knappen for at se det aktuelle klokkeslæt.

iNdstille tilberedNiNgstid

Når du har indstillet tilberedningsfunktionen, kan du indstille, hvor lang tid tilberedningen skal vare.

Og når tilberedningstiden er gået, slukker varmeelementerne automatisk.

1.

Tryk på knappen . Tallet for tilberedningstid blinker.

2.

Drej multifunktionsvælgeren for at anvende den ønskede tid til tilberedningstid.

3.

Tryk på knappen igen.

Tilberedningstiden kan nulstilles på samme måde som ovenfor. Når den indstillede tid er gået, blinker displayet “0:00”, og der udløses et signal. Du kan indstille en ny tilberedningstid eller slukke for ovnen.

Hvis du vil annullere tilberedningstiden, skal du trykke på knappen og indstille tilberedningstiden til nul.

iNdstille sluttideN

Når du har indstillet tilberedningsfunktionen, kan du indstille, hvornår tilberedningen skal slutte.

Og når tilberedningstiden er gået, slukker varmeelementerne automatisk.

1.

Tryk på knappen . Tallet for sluttid blinker.

2.

Drej multifunktionsvælgeren for at anvende tiden for sluttiden.

3.

Tryk på knappen igen.

Sluttiden kan nulstilles på samme måde som ovenfor, og når den indstillede tid er gået, blinker displayet “0:00”, og der udløses et signal.

Hvis du vil annullere sluttiden, skal du trykke på knappen og indstille sluttiden til det aktuelle klokkeslæt.

Dansk - 17

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 17 2014-03-25 5:24:15

iNdstille ForsiNket start

Hvis sluttiden vælges, når tilberedningstiden allerede er indstillet, beregnes tilberedningstiden og sluttiden, og om nødvendigt indstiller ovnen en forsinket starttid.

aDvarsel:

Lad ikke maden stå for længe i ovnen, da maden kan blive ødelagt.

1.

Tryk på knappen . Tallet for tilberedningstid blinker.

2.

Drej multifunktionsvælgeren for at anvende tiden for tilberedningstid.

3.

Tryk på knappen . Tallet for sluttid blinker.

4.

Drej multifunktionsvælgeren for at anvende tiden for sluttiden.

5.

Starttidspunktet for forsinket start beregnes automatisk, og ovnen venter indtil dette tidspunkt.

Forsinket start kan ikke angives i tilstanden Begge. Tilberedningstiden, sluttiden og forsinket start kan indstilles efter indstilling af tilberedningsfunktionen.

iNdstille køkkeNtimer

Køkkentimeren kan indstilles uafhængigt af ovnfunktion, og den kan bruges med tilberedningstid eller sluttid samtidig. Da køkkentimeren har sit eget signal, kan du sagtens høre forskel på dette signal og andre signaler.

1.

Tryk på knappen . Tallet for køkkentimeren blinker.

2.

Drej multifunktionsvælgeren for at anvende den ønskede tid for køkkentimeren.

3.

Tryk på knappen igen.

Hvis du vil annullere køkkentimeren skal du trykke på knappen og holde den nede i to sekunder. Køkkentimeren kan nulstilles på samme måde som ovenfor, og når den indstillede tid er gået, blinker displayet “0:00”, og der udløses et signal.

andre indstillinger

toNesigNal

+

For at aktivere eller deaktivere tonesignalet skal du trykke på knappen og og holde dem nede i 3 sekunder.

oVNlys

Tryk på knappen for at slå til og fra.

For at spare strøm slukkes ovnlyset et par minutter, efter at tilberedningen er startet.

Nogle modeller har 2 ovnlys i øverste og nederste side af ovnen.

børNesikriNg

Hvis du vil aktivere eller deaktivere børnesikringen, skal du trykke på knappen og holde den nede i 3 sekunder.

Displayet viser , når børnesikringen er aktiveret. Du kan også bruge børnesikringen under tilberedning. I dette tilfælde fungerer knapper og multifunktionsvælgeren ikke, men du kan slukke ved at dreje tilstandsvælgeren til slukket.

slukNiNg

Når ovnen er slukket, holder alle varmeelementer op med at køre.

Af sikkerhedsmæssige årsager kører blæseren et stykke tid, efter at ovnen er blevet slukket.

Dansk - 18

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 18 2014-03-25 5:24:16

tilberedningsfunktion

Denne ovn tilbyder forskellige funktioner.

symbol funktion

Konventionel

Varmluft

Overvarme +

Varmluft

Undervarme

+ Varmluft

Øko-grill

Stor grill

Blæser + Grill

Intensiv tilberedning

brug

Varme udsendes fra det øverste og det nederste varmesystem. Denne funktion kan anvendes til almindelig bagning og stegning af næsten alle typer retter.

Anbefalet temperatur: 200 °C

Varmluften fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne funktion kan anvendes til frosne retter og bagning.

Anbefalet temperatur: 170 °C

Den varme, der genereres af det

øverste varmesystem og varmluften, fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere.

Denne funktion kan anvendes til stegning af retter, der skal brunes, som f.eks. kød.

Anbefalet temperatur: 190 °C

Den varme, der genereres af det nederste varmesystem og varmluften, fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere.

Denne funktion kan anvendes til pizzaer, brød og kager.

Anbefalet temperatur: 190 °C

Varme udsendes fra det lille grillområde. Denne funktion bør anvendes til mindre retter, der kræver mindre varme, som f.eks. fisk og fyldte baguetter.

Anbefalet temperatur: 240 °C

Varme udsendes fra det store grillområde. Denne funktion kan anvendes til tallerkenretter, som f.eks. lasagne og grillkød.

Anbefalet temperatur: 240 °C

Varmen, der genereres af de to øverste varmeelementer, fordeles af blæseren.

Denne tilstand kan anvendes til grillning af kød og fisk.

Anbefalet temperatur: 240 °C

Denne funktion aktiverer alle varmeelementer, som f.eks. overvarme, undervarme og varmluft på skift.

Varmen fordeles jævnt i ovnen. Denne tilstand er velegnet til store mængder af madvarer, der kræver varme, som f.eks. store gratiner og tærter.

Anbefalet temperatur: 170 °C

enkelt øverste nederste begge temperaturområde (°C)

O

40-250

O

O

O

40-250

O

O

O

O

40-250

X

-

O

X

-

O

X

Øverste

Nederste

40-250 40-250 40-250 170-250

O

40-250 40-250

X

-

O

40-270 40-250

O

40-270 40-250

O

40-270 40-250

X

-

X

O

40-250

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Øverste

170-250

Nederste

170-250

Øverste

200-250

Øverste

200-250

Øverste

200-250

X

Dansk - 19

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 19 2014-03-25 5:24:17

symbol funktion

Forstegning

Varmholdning

Opvarmning af tallerkener

brug enkelt øverste nederste begge temperaturområde (°C)

O X X X Denne tilstand inkluderer en automatisk opvarmningscyklus op til 220 °C.

Det øverste varmeelement og varmluftsblæseren fungerer under svitsningen af kødet. Efter dette trin tilberedes madvarerne forsigtigt med den forvalgte lave temperatur. Når dette udføres, er det øverste og det nederste varmeelement tændt. Denne funktion er velegnet til kødstegning, fjerkræ og fisk.

Anbefalet temperatur: 100 °C

I denne tilstand aktiveres bunden af varmeelementet. Denne tilstand er velegnet til at holde fødevarer varme.

Anbefalet temperatur: 80 °C

I denne tilstand aktiveres det nederste varmeelement og varmluftsblæseren.

Denne tilstand er velegnet til opvarmning af skåle, tallerkener og kopper.

Anbefalet temperatur: 60 °C

40-150

X

-

-

X

-

X

-

X

-

-

O

40-100

O

40-80

X

-

-

-

X

automatisk tilberedning

Med den automatiske tilberedningsfunktion kan du vælge ønskede autoprogrammer til kogning, stegning og bagning.

ovnrumsvælger madvarenummer/Vægt multifunktionsvælger

1.

Drej tilstandsvælgeren til tilstanden Autotilberedning.

2.

Tryk på knappen for at vælge det ønskede ovnrum.

3.

Drej multifunktionsvælgeren for at vælge det ønskede madvarenummer, og vent i 4-5 sekunder.

4.

Drej multifunktionsvælgeren for at vælge den ønskede vægt, og vent i 4-5 sekunder.

5.

Efter 4-5 sekunder starter automatiske tilberedningsprogrammer automatisk.

Hvis du bruger autotilberedning for dobbelt ovn, skal du vælge den ønskede vægt for øverste og nederste ovnrum, når du har valgt madvarenummer.

Dansk - 20

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 20 2014-03-25 5:24:17

autotilberedNiNgsprogrammer - eNkelt oVN

Følgende tabel indeholder 25 autoprogrammer til stegning, grillning og bagning.

Disse kan anvendes i det enkelte ovnrum i din ovn. Fjern altid rumopdeleren.

Den indeholder de pågældende mængder og relevante anbefalinger.

Tilberedningstilstande og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig.

Du kan bruge disse vejledninger ved tilberedning. Indsæt altid maden i en kold ovn.

nr.

madvare

A-01 Frossen pizza

vægt/kg udstyr

Rist

rille nr.

anbefaling

2 Sæt den frosne pizza på midten af risten.

A-02 Frosne ovnkartofler

A-03 Frosne kroketter

A-04 hjemmelavet lasagne

0,3-0,6

0,7-1,0

0,3-0,5 (tynd)

0,6-0,8 (tyk)

0,3-0,5

0,6-0,8

0,3-0,5

0,8-1,0

Bagning

(universal) plade

Bagning

(universal) plade

Rist

2 Fordel de frosne ovn-pommes frites på bagepladen

(universal). Første indstilling anbefales til franske kartofler, den anden indstilling anbefales til tykke ovn-pommes frites.

2 Fordel de frosne kartoffelkroketter på pladen.

A-05 steaks

A-06 roastbeef

0,3-0,6

0,6-0,8

0,6-0,8

0,9-1,1

Universalplade

(dyb) med ristindsats

3 Klargør frisk lasagne, eller brug et allerede klargjort produkt, og kom det i et ovnfast fad i en passende størrelse. Anbring fadet i midten af ovnen.

4 Anbring marinerede steaks ved siden af hinanden på ristindsatsen. Vend, så snart ovnen bipper.

Den første indstilling er for tynde steaks, den anden indstilling er for tykke steaks.

2 Anbring den marinerede roastbeef på ristindsatsen.

Vend, så snart ovnen bipper.

A-07 steg

A-08 lammekoteletter

0,6-0,8

0,9-1,1

0,3-0,4

0,5-0,6

Universalplade

(dyb) med ristindsats

Universalplade

(dyb) med ristindsats

Universalplade

(dyb) med ristindsats

2 Anbring den marinerede steg på ristindsatsen med sværen nedad. Vend, når ovnen bipper.

A-09 kyllingestykker

A-10 hel kylling

A-11 andebryst

A-12 kalkunrulle

A-13 dampet fisk

0,5-0,7

1,0-1,2

1,0-1,1

1,2-1,3

0,3-0,5

0,6-0,8

0,6-0,8

0,9-1,1

0,5-0,7

0,8-1,0

Universalplade

(dyb) med ristindsats

Universalplade

(dyb) med ristindsats

Universalplade

(dyb) med ristindsats

Universalplade

(dyb) med ristindsats

Rist

4 Mariner lammekoteletterne. Anbring lammekoteletterne på ristindsatsen. Vend, så snart ovnen bipper. Den første indstilling er til tynde koteletter, den anden indstilling er for tykke koteletter.

4 Pensl kyllingestykkerne med olie og krydderier.

Anbring kyllingestykker ved siden af hinanden på ristindsatsen.

2 Smør den hele kylling med olie og krydderier.

Læg kylling på ristindsatsen med brystet nedad.

Vend, så snart ovnen bipper.

4 Klargør andebrystet, anbring det på ristindsatsen med fedtsiden opad. Første indstilling er for ét andebryst, den anden indstilling er for to tykke andebryster.

2 Anbring kalkunrullen på ristindsatsen.

Vend, så snart ovnen bipper.

2 Skyl og rens fiskene, som f.eks. hel ørred, aborre eller havaborre. Anbring hoved mod hale i et ovalt, ovnfast glasfad. Tilsæt 2-3 spiseskefuld citronsaft.

Tildæk med et låg.

Dansk - 21

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 21 2014-03-25 5:24:17

nr.

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

madvare

stegt fisk grøntsagstærte marmorkage

A-21 sukkerbrødskage

A-22

A-23

A-24 hjemmelavet pizza

A-25 laksesteaks ovnkartofler stegte grøntsager

Frugttærte bund muffins brød hævning af gærdej

vægt/kg

0,5-0,7

0,8-1,0

0,3-0,4

0,7-0,8

0,4-0,5

0,8-1,0

0,4-0,5

0,8-1,0

0,4-0,6

0,8-1,0

0,5-0,6

0,7-0,8

0,9-1,0

0,3-0,4

(stor)

0,2-0,3

(små linser)

0,4-0,5

(mellemstørrelse)

0,2-0,3

(lille)

0,5-0,6

0,7-0,8

0,7-0,8

(hvid)

0,8-0,9

(usigtet mel)

1,0-1,2

1,3-1,5

0,3-0,5

0,6-0,8

udstyr

Universalplade

(dyb) med ristindsats

Universalplade

(dyb) med ristindsats

Bagning

(universal) plade

rille nr.

anbefaling

4 Anbring fiskene hoved-til-hale på ristindsatsen.

Første indstilling er for to fisk. Den anden indstilling er for fire fisk. Programmet er velegnet til hele fisk, som f.eks. ørred, sandart eller guldbrasen.

4 Anbring laksesteaks på ristindsatsen.

Vend, så snart ovnen bipper.

Universalplade

(dyb)

Rist

Rist

2 Rens kartofler, skær dem i halve. Pensl med olivenolie, urter og krydderier. Fordel jævnt på pladen.

Den første indstilling er for små kartofler (100 g/stk.), den anden indstilling er for store ovnkartofler

(200 g/stk.).

4 Anbring grøntsager, som f.eks. skivede courgetter, peberstykker, skivede auberginer, champignoner og cherrytomater på universalpladen (dyb). Pensl med en blanding af olivenolie, urter og krydderier.

2 Anbring grøntsagstærten i et ovnsikker, rundt fad.

Anbring fadet i midten af ovnen.

2 Kom dejen i en smurt bageform til springformskage i en passende størrelse.

Rist

Rist

Rist

Rist

Bagning

(universal) plade

Rist

2 Kom dejen i en smurt bageform til kagebund.

Første indstillinger for én frugttærtebund, den anden indstilling er for 5-6 små linser.

2 Kom dej i en rund, sort metalbageform.

Første indstilling er for en diameter på Ø 26 cm, og den anden indstilling er for en lille bageform med en diameter på 18 cm.

2 Kom dejen i en metalbageform til 12 muffins.

Første indstilling er for små muffins.

Den anden indstilling er for store muffins.

2 Klargør dejen i henhold til producentens instruktioner, og kom den i en sort, rektangulær bageform

(længde 25 cm). Den første indstilling er for franskbrød (0,7-0,8 kg), og den anden indstilling

(0,8-0,9 kg) er for brød af usigtet mel.

2 Anbring pizzaen på pladen. Vægtindstillingerne er inkl. tilbehør, som f.eks. sovs, grøntsager, ost og skinke. Indstilling 1 (1,0-1,2 kg) er til tynde pizzaer, og indstilling 2 (1,3-1,5 kg) er til pizzaer med meget fyld.

2 Den første indstilling anbefales til hævning af gærdej til pizza. Den anden indstilling er velegnet til gærdej til kage- og brøddej. Anbring i et stort, rundt, varmebestandigt fad, og tildæk med stramtsiddende film.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 22

Dansk - 22

2014-03-25 5:24:17

autotilberedNiNgsprogrammer - øVerste oVN

Følgende tabel indeholder 5 autoprogrammer til stegning, grillning og bagning.

Den indeholder de pågældende mængder og relevante anbefalinger. Indsæt opdeleren.

Tilberedningstilstande og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig.

Du kan bruge disse vejledninger ved tilberedning. Indsæt altid maden i en kold ovn.

nr.

A-01

madvare

Frosne boller/ rundstykker

vægt/ kg

0,2-0,3

0,4-0,5

A-02 Frossen pizza 0,1-0,2

0,3-0,4

A-03 Frosne pizzasnacks

0,2-0,3

0,4-0,5

A-04 Frosne fiskepinde

0,2-0,3

0,4-0,5

A-05 Frosne ovnkartofler

0,4-0,5

0,6-0,7

udstyr

Rist

Rist

Rist

Bagning

(universal) plade

Bagning

(universal) plade

rille nr.

anbefaling

4 Anbring frosne boller/rundstykker på risten.

5 Anbring frossen pizza på midten af risten.

5 Anbring pizzastykker ved siden af hinanden på risten.

5 Anbring fiskepinde jævnt på bagepladen (universal).

En mængde på 0,2-0,3 kg anbefales til 10 stk.,

0,4-0,5 kg til 15 stk. Vend, når det bipper.

5 Anbring de frosne ovnchips på en bageplade

(universal). Den første indstilling anbefales til pommes frites, den anden indstilling anbefales til tykke ovnchips. Brug bagepapir. Vend, når biplyden høres.

autotilberedNiNgsprogrammer - Nederste oVN

Følgende tabel indeholder 5 autoprogrammer til stegning, grillning og bagning. Den indeholder de pågældende mængder og relevante anbefalinger. Indsæt opdeleren.

Tilberedningstilstande og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig.

Du kan bruge disse vejledninger ved tilberedning.

Sæt madvarer i kold ovn, med mindre det anbefales at forvarme ovnen.

nr.

A-02

A-03

madvare

A-01 Frossen laks i butterdej hjemmelavet quiche hjemmelavet pizza

vægt/ kg

0,2-0,3

0,5-0,6

0,5-0,6

(lille)

0,9-1,0

(stor)

0,2-0,6

0,8-1,2

udstyr

Bagning

(universal) plade

Rist

Bagning

(universal) plade

Rist

rille nr.

anbefaling

1 Brug bagepapir. Anbring 2 stk. (0,2-0,3 kg) ved siden af hinanden eller 4 stk. (0,5-0,6 kg) butterdejskager i to rækker på bagepladen (universal).

1 Vi anbefaler at forvarme den nederste ovn til 210 ˚C med undervarme + Varmluftstilstand, indtil ovnen bipper.

Brug sort metalbageform.

Efter forvarmning: Anbring på midten af risten.

For første indstilling: Brug Ø 18 cm form, for anden indstilling brug form på Ø 26 cm.

1 Brug bagepapir. Kom 0,2-0,6 kg på en rund pizzabakke, kom 0,8-1,2 kg på den firkantede bageplade (universal).

1 Kom dejen i en metalbageform til 12 muffins.

A-04 muffins

A-05 butterdejstærte i frugt

0,5-0,6

0,7-0,8

0,2-0,3

0,4-0,5

Bagning

(universal) plade

1 Sæt 4 butterdejstærter i to rækker på bagepladen

(universal) på bagepapir. Brug første indstilling til

4 små butterdejstærter (0,2-0,3 kg) og anden indstilling til 4 store butterdejstærter (0,4-0,5 kg).

Dansk - 23

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 23 2014-03-25 5:24:17

autotilberedNiNgsprogrammer - dobbelt oVN

Inden du bruger den dobbelte tilberedningsfunktion: Sæt rumopdeleren i ovnen.

Følgende tabel indeholder 5 autoprogrammer (dobbelte) til stegning, grillning og bagning.

Med disse programmer kan du tilberede din hovedret og sideanretning eller hovedret og dessert på samme tid. Denne tabel indeholder de pågældende mængder og relevante anbefalinger.

Tilberedningstilstande og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig. Se disse retningslinjer for tilberedning. Indsæt altid maden i en kold ovn.

nr.

ovnrum madvare vægt/kg

A-01

øvre kyllingestykker

0,3-0,5

0,8-1,0 nederste kartoffelgratin

A-02 øvre stegte grøntsager nederste pizzabrød

A-03 øvre stegt fisk nederste kartoffelbåde

A-04 øvre stegt andebryst nederste bagte æbler

A-05 øvre muffins nederste hjemmelavet pizza

0,4-0,6

0,8-1,0

0,4-0,5

0,7-0,8

0,1-0,2

0,3-0,4

0,3-0,5

0,6-0,8

0,3-0,4

0,5-0,6

0,3-0,5

(1-2 tynde)

0,6-0,8

(2 tykke)

0,4-0,5

0,9-1,0

0,5-0,6

0,7-0,8

0,2-0,6

0,8-1,2

udstyr

Universalplade

(dyb) med ristindsats

Rist

Universalplade

(dyb)

Bagning

(universal) plade

Universalplade

(dyb) med ristindsats

rille nr.

anbefaling

4 Pensl kyllingestykkerne med olie og krydderier.

Anbring stykker med skindsiden opad på ristindsatsen.

1 Brug ovnfast bageform.

Anbring på midten af risten.

4 Læg skivede grøntsager som f.eks. courgetter, peber, løg, champignoner, fennikel, auberginer og tomater i universalpladen (dyb).

Pensl med olivenolie og krydderier.

1 Kom pizzabrød på bagepapir på bakken.

Bagning

(universal) plade

Universalplade

(dyb) med ristindsats

Rist

Rist

Bagning

(universal) plade

4 Rens og klargør hele fisk, som f.eks. ørred, aborre, sandart eller gildbrasen, tilsæt citronsaft, urter og krydderier. Pensl skind med olivenolie og krydderier.

Anbring på ristindsatsen.

1 Skyl og rengør kartoflerne. Skær dem i både, eller skær små kartofler i halve.

Pensl med olivenolie og krydderier.

4 Anbring marineret andebryst med den fede side opad på ristindsatsen. Den første indstilling er til andebryst i normal størrelse

(0,3 kg), den anden indstilling er til

2 andebryst (hver 0,4 kg)

1 Rens, tag kernehuset ud af æbler, og fyld med marcipan eller rosiner.

Anbring i et rundt, ovnfast fad.

4 Kom dejen i en metalbageform til

12 muffins.

1 Kom 0,2-0,6 kg på en rund pizzabageplade, kom 0,8-1,2 kg på bagepladen (universal).

Brug bagepapir.

Dansk - 24

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 24 2014-03-25 5:24:17

tilberedningsvejledning

stor grill

Vi anbefaler at forvarme ovnen i stor grill-tilstand.

madvare

pølser (tykke) 5-10 stk.

rille nr.

4 pølser (tynde) 8-12 stk.

toast 5-10 stk.

toast med ost, 4-6 stk.

Frosne pandekager med fyld

"russisk stil" (200- 500 g) steaks (400-800 g)

4

5

4

3

4

udstyr

Ristindsats +

Universalplade (dyb)

Ristindsats +

Universalplade (dyb)

Rist

Ristindsats + Bageplade

(universal)

Bagning (universal) plade

Ristindsats +

Universalplade (dyb)

temp. (°C) tid (min.)

220

220

240

1

.

side: 5-8

2 .

side: 5-8

1

.

side: 4-6

2

.

side: 4-6

1

.

side: 1-2

2

.

side: 1-2

200 4-8

200

240

20-30

1

.

side: 8-10

2

.

side: 5-7

øko-grill

Vi anbefaler at forvarme ovnen i tilstanden Øko-grill.

Anbring madvarerne i midten af tilbehøret.

rille nr.

madvare

Frossen ovncamembert

(2-4 hver på 75 g)

KOM I KOLD OVN (inden forvarmning)

Frosne flutes med topping

(Tomat-mozzarella eller skinke og ost)

Frosne fiskepinde (300-700 g)

KOM I KOLD OVN (inden forvarmning),

TILSÆT OLIE

Frosne fiskeburgere (300-600 g)

KOM I KOLD OVN, TILSÆT OLIE

Frossen pizza (300-500 g)

KOM I KOLD OVN (inden forvarmning)

3

3

3

3

3

udstyr

Rist

Ristindsats + Bageplade

(universal)

Ristindsats + Bageplade

(universal)

Bagning (universal) plade

Ristindsats + Bageplade

(universal)

temp. (°C) tid (min.)

200

200

200

180-200

180-200

10-12

15-20

15-25

20-35

23-30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 25

Dansk - 25

2014-03-25 5:24:17

koNVeNtioNel

Vi anbefaler at forvarme ovnen i konventionel tilstand.

rille nr.

madvare

hel kylling (800-1300 g)

PENSL MED OLIE OG KRYDDERIER

Anbring med brystsiden nedad, og vend om, når halvdelen af tiden er gået.

Flæskesteg med svær (1500-2000 g)

Anbring med sværen nedad, og vend om, når halvdelen af tiden er gået.

Frossen lasagne (500-1000 g) hel fisk (f.eks. dorade) (300-1000 g)

3-4 snit på hver side, TILSÆT OLIE

2

2

3

3

3

udstyr

Ristindsats +

Universalplade

(dyb)

Ristindsats +

Universalplade

(dyb)

Rist

Ristindsats +

Universalplade

(dyb)

Bagning (universal) plade

Fiskefiletter (500-1000 g)

3-4 snit på hver side, TILSÆT OLIE

Frosne svinekoteletter (350-1000 g) hakket kød og med skinke, ost eller champignonfyld, TILSÆT OLIE

Frosne vegetarretter og gulerødder, rødbeder eller kartofler (350-1000 g)

TILSÆT OLIE svinekoteletter med ben (500-1000 g)

TILSÆT OLIE, TILSÆT SALT OG PEBER bagt kartoffel (skåret i halve) (500-1000 g)

3

3

3

3

Bagning (universal) plade

Bagning (universal) plade

Ristindsats +

Universalplade

(dyb)

Bagning (universal) plade

temp. (°C) tid (min.)

200-220

190-200 120-150

180-200

240

200

200

200

200

180-200

50-70

40-50

15-20

13-20

25-35

20-30

40-50

30-45

Frosne kødruller fyldt med champignon

(500-1000 g)

TILSÆT OLIE sukkerbrødskage (250-500 g) marmorkage (500-1000 g) gærdejskage på fad med frugt og sprød top

(1000-1500 g) muffins (500-800 g)

3

2

2

2

2

Bagning (universal) plade

Rist

Rist

Bagning (universal) plade

Rist

180-200

160-180

170-190

160-180

190-200

40-50

20-30

40-50

25-35

25-30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 26

Dansk - 26

2014-03-25 5:24:17

uNderVarme + VarmluFt

Vi anbefaler at forvarme ovnen i undervarme + Varmluft.

madvare

æbletærte af gærdej, frossen (350-700 g) butterdejstærter med fyld, frossen, (300-600 g)

PENSL MED ÆGGEBLOMME, KOM I KOLD OVN

(inden forvarmning) kødboller i sovs (250-500 g)

Brug ovnfast fad butterdejsfrugttærte (500-1000 g)

PENSL MED ÆGGEBLOMME

Cannelloni i sovs (250-500 g)

Brug ovnfast fad butterdejstærte med fyld (600-1000 g)

PENSL MED ÆGGEBLOMME hjemmelavet pizza (500-1000 g) hjemmelavet brød (700-900 g)

rille nr.

3

3

udstyr

Rist

temp.

(°C) tid

(min.)

180-200 15-20

Bagning (universal) plade

180-200 20-25

3

3

3

3

2

2

Rist

Bagning (universal) plade

Rist

180-200 25-35

180

180

15-23

22-30

Bagning (universal) plade

Bagning (universal) plade

Rist

180-200 20-30

200-220 15-25

170-180 45-55

VarmluFt

Vi anbefaler at forvarme ovnen i varmlufttilstand.

madvare

lammekam (350-700 g),

PENSL MED OLIE OG KRYDDERIER bagte bananer (3-5 stk.), skær med kniv i toppen, tilsæt 10-15 g chokolade, 5-10 g snittede nødder, kom sukkervand på, pak ind i aluminiumsfolie.

bagte æbler 5-8 stk., hver 150-200 g

Skær husene ud, tilsæt rosiner og syltetøj.

Brug ovnfast fad.

karbonader af hakket kød (300-600 g)

TILSÆT OLIE kødruller med farsfyld, “russisk stil” (500-1000 g)

PENSL MED OLIE

Frosne kroketter (500-1000 g)

Frosne ovnchips (300-700 g)

Frossen pizza (300-1000 g)

æble- og mandelkage (500-1000 g)

Frisk croissant (200-400 g) (færdigdej)

Dansk - 27

3

3

2

2

2

2

3

rille nr.

3

3

udstyr

Ristindsats +

Universalplade

(dyb)

Rist

temp.

(°C) tid

(min.)

190-200 40-50

220-240 15-25

3 Rist 200-220 15-25

Bagning (universal) plade

Bagning (universal) plade

Bagning (universal) plade

Bagning (universal) plade

Rist

Rist

Rist

190-200 18-25

180-200 50-65

180-200 25-35

180-200 20-30

200-220 15-25

170-190 35-45

180-200 15-25

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 27 2014-03-25 5:24:17

oVerVarme + VarmluFt

Vi anbefaler at forvarme ovnen i overvarme + Varmluft.

madvare

svinekød med ben (1000 g)

PENSL MED OLIE OG KRYDDERIER svinebov i folie (1000-1500 g)

MARINADE hel kylling (800-1300 g)

PENSL MED OLIE OG KRYDDERIER

Anbring med brystsiden nedad, og vend om, når halvdelen af tiden er gået.

steaks af kød eller fisk (400-800 g)

TILSÆT OLIE, TILSÆT SALT OG PEBER kyllingestykker (500-1000 g)

PENSL MED OLIE OG KRYDDERIER stegt fisk (500-1000 g)

Brug ovnfast fad

PENSL MED OLIE roastbeef (800-1200 g)

PENSL MED OLIE OG KRYDDERIER andebryst (300-500 g)

rille nr.

3

2

udstyr temp.

(°C) tid

(min.)

Ristindsats + Universalplade

(dyb)

180-200 50-65

Bagning (universal) plade 180-230

80-

120

2

3

4

2

2

4

Ristindsats + Universalplade

(dyb)

190-220 45-65

Ristindsats + Universalplade

(dyb)

Ristindsats + Universalplade

(dyb)

180-200 15-35

200-220 25-35

Rist 180-200 30-40

Ristindsats + Universalplade

(dyb), Tilsæt 1 kop vand

Ristindsats + Universalplade

(dyb), Tilsæt 1 kop vand

200-220 45-60

180-200 25-35

tilstaNdeN begge

Med tilstanden Begge kan du tilberede to forskellige typer fødevarer i din ovn. Ved tilberedning i det øverste og nederste ovnrum kan du anvende forskellige temperaturer, tilberedningstilstande og -tider. Du kan f.eks. grille steaks og bage gratin på samme tid.

Ved brug af rumopdeleren kan du tilberede gratin i den nederste og steaks i den øverste del af ovnen. Anbring altid rumopdeleren i rille 3, inden du starter madlavningen.

Bemærk: Sæt madvarerne i kold ovn.

anbefaling 1: tilberedning ved forskellige temperaturer ovnrum

øVerste

madvare

Frossen pizza

Nederste marmorkage

(300-400 g)

(500-700 g)

rille nr.

4

1

tilstand temp.

(°C) udstyr

Varmluft 200-220 Rist

Varmluft 160-180 Bagning (universal) plade

anbefaling 2: tilberedning ved forskellige tilberedningstilstande ovnrum

øVerste

madvare

kyllingestykker

Nederste kartoffelgratin

(400-600 g)

(500-1000 g)

rille nr.

4

1

tilstand temp.

(°C)

Overvarme

+ Varmluft 200-220

Varmluft 160-180

udstyr

Universalplade +

Ristindsats

Rist

tid

(min.)

15-25

50-60

tid

(min.)

25-35

30-40

Dansk - 28

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 28 2014-03-25 5:24:18

testmåltider

i henhold til standard eN 60350

1. bagning anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn.

Indsæt altid plader med den skrå kant fremad mod lågen.

type

Finsk brød

udstyr og bemærkninger

Bagning (universal) plade

rille nr.

3

2

1 + 4

tilstand temp.

(°C)

Konventionel 150-170

Varmluft 150-170

Varmluft 150-170

tilberedningstid

(min.)

20-30

35-45

35-45 Bageplade (universal) +

Universalplade (dyb)

Bagning (universal) plade små kager 3

2

1 + 4

Konventionel 160-180

Varmluft 150-170

Varmluft 150-170

Fedtfattig sukkerbrødskage

Bageplade (universal) +

Universalplade (dyb)

Kagespringform på rist

(slip let, ø 26 cm)

2

2

3

Konventionel 160-180

Varmluft 150-170

Konventionel 150-170 æblekage i fad Bagning (universal) plade

æbletærte

Bageplade (universal) +

Universalplade (dyb)

Rist + 2 slip let-springforme *

(ø 20 cm)

2

1 + 4

1 placeret diagonalt

Varmluft

Varmluft

Varmluft

150-170

150-170

170-190

Bageplade (universal) + Rist

+ 2 slip let-springforme **

(ø 20 cm)

1 + 3 Varmluft

* To kager placeres på risten bagest til venstre og foran til højre.

** To kager placeres i midten oven på hinanden.

2. grillning

Forvarm den tomme ovn i 5 minutter vha. stor grill-funktionen.

170-190

15-25

30-35

30-40

25-35

35-45

65-75

70-80

75-85

70-90

80-100

type udstyr og bemærkninger rille nr.

tilstand temp.

(°C)

270 °C toast af franskbrød

Rist 5 Stor grill burgere *

(12 hver)

Ristindsats + Universalplade

(dyb) (til opsamling af dryp)

4 Stor grill 270 °C

*

burgere

: Forvarm den tomme ovn i 15 minutter vha. stor grill-funktionen.

tilberedningstid

(min.)

1

.

1-2

2

.

1-1½

1

.

14-16

2

.

4-6

Dansk - 29

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 29 2014-03-25 5:24:18

rengøring og vedligeholdelse

dampreNgøriNg (AFHÆNGER AF MODEL)

Hvis ovnen er snavset, skal den rengøres, og du kan bruge damprengøring. På denne måde kan du nemt rengøre ovnens inderside.

1.

Fjern alt tilbehør fra ovnen, før du bruger funktionen til damprengøring.

2.

Kom 400 ml vand i bunden af ovnen, og luk lågen.

3.

Drej tilstandsvælgeren til . Når du vælger funktionen til damprengøring, startes damprengøringen automatisk efter et par sekunder.

4.

Når displayet begynder at blinke, er damprengøringen færdig. Indstil tilstandsvælgeren til

Off (Fra) for at afslutte damprengøringen.

5.

Rengør ovnens inderside med en blød, ren klud, og fjern det resterende vand i ovnen med en svamp.

bemærkninger vedr. damprensning

• Pas på, hvis du åbner ovnlågen inden damprengøringsproceduren er slut. Vandet på bunden er varmt.

• Lad aldrig overskydende vand blive i ovnen i længere tid, f.eks. natten over.

• Hvis ovnen er meget snavset, kan proceduren gentages, efter at ovnen er afkølet.

• Hvis ovnen er alvorligt snavset med fedt, f.eks. efter stegning eller grilning, anbefales det, at du gnider sæbe ind i snavset, inden du bruger ovnens rengøringsfunktion.

• Efter rengøring skal du lade lågen stå på klem i en vinkel på 15 °, så den emaljerede overflade inde i ovnen kan tørre ordentligt.

katalytisk emaljeoVerFlade (AFHÆNGER AF MODEL)

Den udtagelige beklædning er belagt med en mørkegrå katalytisk emalje, der bliver fyldt med olie og fedt, der skyldes den cirkulerende luft ved varmluftbrug. Disse aflejringer brænder af ved en ovntemperatur på 200 °C og højere.

1.

Fjern alt tilbehøret fra ovnen.

2.

Efter rengøring af alle indvendige ovnoverflader indstilles ovnen til varmluft 250 °C.

reNgøriNg med håNdkraFt

forsigtig:

Sørg for, at ovnen og tilbehør er afkølet inden rengøring.

Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld, knive eller andre slibende materialer.

ovnens indre

Til rengøring af ovnens indre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand.

Rengør ikke lågens tætning med hænderne.

Brug specialfremstillede ovnrengøringsmidler for at undgå at beskadige de emaljerede ovnoverflader.

For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel.

ovnens ydre

Til rengøring af ovnens yderside, f.eks. låge, håndtag og display, skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand. Aftør med køkkenrulle eller et tørt klæde.

Specielt fedt og snavs kan nemt samle sig omkring håndtag og knapper, fordi der kommer varm luft ud af ovnen. Aftør derfor håndtag og knapper efter hver brug.

tilbehør

Rengør tilbehøret efter hver anvendelse, og tør det af med køkkenrulle. Læg det, hvis det er nødvendigt, i varmt sæbevand i 30 minutter for lettere rengøring.

Dansk - 30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 30 2014-03-25 5:24:18

reNgøriNg aF VaNdopsamler

Vandopsamleren er til opsamling af vand fra dampen, når ovnen er i drift med meget fugtige madvarer. Der kan opsamles madrester i vandopsamleren. Foretages der ikke rengøring, kan det indbyggede inventar blive beskadiget. Rengør vandopsamleren for at beskytte dit inventar efter tilberedning.

aDvarsel:

Hvis du opdager en vandlækage fra vandopsamleren efter tilberedning, bedes du kontakte os på servicecenteret.

Vandopsamler

aFmoNteriNg aF sideskiNNer (aFhæNger aF model)

1.

Tryk på den midterste del af sideskinnens øverste del.

2.

Drej sideskinnen ca. 45°.

3.

Træk, og fjern sideskinnen fra de to huller i bunden.

reNgøriNg aF loFtet (aFhæNger aF model)

1.

Du kan tage grillelementet ned, hvilket er nyttigt ved rengøring af loftet i ovnen.

Fjern den runde møtrik ved at dreje den mod uret, mens du holder fast i grillelementet.

2.

Grillelementets forside hælder nedad og kan ikke tages ud af ovnen.

Undgå at trykke grillelementet ned, da det kan blive bøjet.

3.

Når du er færdig med rengøringen, skal du løfte grillelementet tilbage til dens originale niveau og dreje den runde møtrik med uret.

Dansk - 31

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 31 2014-03-25 5:24:19

FejlFiNdiNg

Problem

hvad skal jeg gøre, hvis ovnen ikke varmer?

hvad skal jeg gøre, hvis ovnen, selvom jeg har indstillet ovnfunktion og temperatur, ikke varmer?

hvad skal jeg gøre, hvis ovnpæren ikke lyser?

hvad skal jeg gøre, hvis blæseren kører, når ovnen er slukket?

hvad skal jeg gøre, hvis

**

løsning

Der er måske ikke tændt for ovnen. Tænd for ovnen.

Kontrollér for at se, om de nødvendige indstillinger er foretaget.

Der kan være sprunget en sikring, eller et afbryderrelæ er udløst. Udskift sikringen, eller nulstil relæet. Tilkald en autoriseret elinstallatør, hvis dette sker flere gange.

Lad ikke ovndøren være åben, når ovnen er tændt.

Hvis du ikke lader døren stå åben, kan der opstå problemer med de interne elektriske tilslutninger. Kontakt dit lokale servicecenter.

Der er måske noget i vejen med ovnpæren. Udskift ovnpæren.

Hvis ovnpæren ikke fungerer, når den er skiftet, så kontakt dit lokale servicecenter.

Blæseren kører efter brug for at beskytte din ovn mod varmen, indtil den er kølet ned. Kontakt dit lokale servicecenter, hvis blæseren fortsætter med at køre, efter at ovnen er afkølet.

Kontrollér, om børnesikringen er aktiveret. Hvis børnesikringen ikke er aktiveret, skal du kontakte dit lokale servicecenter.

iNFormatioNskoder

Ikke alle informationskoder skyldes fejl ved ovnen. Se nedenstående først. Hvis der stadig forekommer informationskoder, skal du kontakte dit lokale Samsung-kundecenter.

koDe

**

**

**

1)

1)

1)

Problem sikkerhedsafbryder

Ovnen har været i fortsat brug ved indstillet temperatur i lang tid.

• Under 105 °C

• Fra 105 °C til 240 °C

• Fra 245 °C til maks.

16 timer

8 timer

4 timer

tastfejl

Tastfejl forekommer, når en tast trykkes og holde inde i en vis tid.

Rumopdeleren anvendes forkert.

sikkerhedsfejl

En fejl i ovnen kan medføre ringe ydelse og sikkerhedsproblemer.

1) ** henviser til alle tal.

løsning

Sluk for ovnen, og fjern madvarerne.

Lad ovnen blive kold, inden du bruger den igen. Da det ikke er en fejl ved ovnen, kan du bruge den igen, når du har slukket for den, og den er kølet af.

Rengør knapperne, og kontrollér, om der er vand på overfladen omkring knappen.

Sluk ovnen, og prøv igen. Hvis det sker igen, skal du kontakte det lokale Samsungkundeservicecenter.

Indsæt rumopdeleren for tilstandene

Øverste, Dobbelt og Nederste. Fjern rumopdeleren for tilstanden Enkelt. Hvis dette sker igen, også når du bruger rumdeleren på den rigtige måde, kan du kontakte dit lokale SAMSUNG kundecenter.

Ophør straks med at bruge ovnen, og sluk den.

Kontakt dit lokale SAMSUNG-servicecenter.

Dansk - 32

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 32 2014-03-25 5:24:19

memo

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 33 2014-03-25 5:24:19

memo

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 34 2014-03-25 5:24:19

memo

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 35 2014-03-25 5:24:19

AUSTRIA

BELGIUM

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

800-SAMSUNG (800.7267864)

CYPRUS

GREECE

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

261 03 710 LUXEMBURG

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

NORWAY 815 56480

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

808 20 7267

0034902172678

0771 726 7864 (SAMSUNG)

SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)

U.K 0330 SAMSUNG (7267864)

EIRE 0818 717100 www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support

DG68-00537A-00

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_DA.indd 36 2014-03-25 5:24:19

Built-in Oven user manual

NV70*77 Series

NV66*77 Series

NV6786 Series

This manual is made with 100 % recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 1 2014-04-05 �� 2:22:50

contents

MECHANICAL LOCK

12

12 To use it

12 Mechanical lock removal

12 Installation of mechanical lock

OVEN CONTROLS

13

13 Oven controls

ACCESSORIES

13

13 Accessories

INITIAL CLEANING

15

15 Initial cleaning

USING THE OVEN

15

15 Use of cavity

16 Set cooking function

16 Set temperature

16 Using the twin mode

16 Useful twin mode

16 Useful auto speed preheating

TIME SETTING

17

17 Set time

17 Set cook timer

17 Set end timer

18 Set delay start

18 Set kitchen timer

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 2

English - 2

2014-04-05 �� 2:22:50

OTHER SETTINGS

18

18 Tone signal

18 Oven light

18 Child lock

18 Switch off

COOKING FUNCTION

19

19 Cooking function

AUTOMATIC COOKING

20

21 Single oven auto cook programmes

23 Upper oven auto cook programmes

23 Lower oven auto cook programmes

24 Twin oven auto cook programmes

COOKING GUIDE

25

25 Large grill

25 Eco grill

26 Conventional

27 Bottom + Convection

27 Convection

28 Top + Convection

28 Twin mode

29 Test dishes

CLEANING AND CARES

30

30 Steam cleaning (Depending on model)

30 Catalytic enamel surface

(Depending on model)

30 Hand cleaning

31 Water collector cleaning

31 Detaching the side runners

(Depending on model)

31 Cleaning the ceiling

(Depending on model)

32 Troubleshooting

32 Information codes

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 3

English - 3

2014-04-05 �� 2:22:50

using this manual

Thank you for choosing SAMSUNG Built - In Oven.

This user Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance.

Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven and keep this book for future reference.

The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual:

WARNING or CAUTION Important

safety instructions

Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety recommendations.

WARNING

This appliance is not intended for use by persons

(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is defective, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or an authorised service agent. (Fixed wiring type model only)

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (power cord type model only)

Appliance should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

English - 4

Note

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 4 2014-04-05 �� 2:22:51

During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

WARNING:

Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

If this appliance has steam or self cleaning function, excess spillage must be removed before cleaning and all utensils should not be left in the oven during steam cleaning or self cleaning. (cleaning function model only)

If this appliance has self cleaning function, during self cleaning the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away. (cleaning function model only)

Only use the temperature probe recommended for this oven.

(temperature sensing probe model only)

A steam cleaner is not to be used.

WARNING:

Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

WARNING:

The appliance and its accessible parts become hot during use.

Care should be taken to avoid touching heating elements.

Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

This appliance can be used by children aged from

8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

English - 5

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 5 2014-04-05 �� 2:22:51

The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Please put the bent up frame side to the back, in order to support the restposition when cooking big loads. (Depending on model)

CAUTION

If the oven has been damaged in transport, do not connect it.

This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed electrician.

In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.

Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service

Centre or your dealer.

Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.

The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.

The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.

Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.

If this appliance has steam cooking function, do not operate this appliance when the water supply cartridge is damaged. (Steam function model only)

When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center.

(Steam function model only)

This oven has been designed only for the cooking of household foods.

During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.

Never store flammable materials in the oven.

The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an extended period of time.

When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.

When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.

For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.

English - 6

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 6 2014-04-05 �� 2:22:51

Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.

Frozen foods such as pizzas should be cooked on the Big grid. If the baking tray is used, it may become deformed due to the great variation in temperatures.

Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the enamel surface.

The oven door must be closed during cooking.

Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on it.

The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and cause poor cooking results.

Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the oven.

When cooking very moist cakes, use the deep pan.

Do not rest bakeware on the open oven door.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or catch their fingers in the door.

Do not step, lean, sit or place heavy stuff on the door.

Do not open the door with unnecessarily strong power.

WARNING:

Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the cooking process is completed.

WARNING:

Do not leave the door open while oven is cooking.

BULB EXCHANGE

Danger of electric shock! Before replacing any of the oven bulbs, take the following steps:

• Switch oven Off.

• Disconnect the oven from the mains.

• Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a cloth on the bottom of the oven compartment.

• Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service

Centre.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 7

English - 7

2014-04-05 �� 2:22:51

Rear oven light

1.

Remove cap by turning anticlockwise and remove the metal ring, the sheet ring and clean the glass cap. If necessary, replace the bulb with a 25 watt, 300 °C heatresistant oven light bulb.

2.

Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if necessary.

3.

Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.

4.

Place glass cap where you have removed it in step 1 and turn it clockwise to keep it in place.

Oven side light

(Depending on model)

1.

To remove the glass cover, hold the lower end with one hand, insert a flat sharp implement such as a table knife between the glass and the frame.

2.

Pop out the cover.

3.

If necessary, replace the halogen bulb with a 25-40 watt,

300 °C heat resistant halogen oven light bulb.

Tip:

Always use a dry cloth when handling a halogen bulb to prevent sweat from fingers being deposited on the bulb surface. It increases the life of the bulb when you exchange the bulb.

4.

Reattach the glass cover.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 8

English - 8

2014-04-05 �� 2:22:51

DOOR REMOVAL

For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for cleaning purposes, follow these instructions.

CAUTION

: The oven door is heavy.

2

70

1

1.

Open the door and flip open the clips at both hinges completely.

2.

Close the door by approximately 70 °. With both hands, grasp the sides of the oven door at its middle and pull-lift until the hinges can be taken out.

3.

After cleaning, for attaching the door repeat the 1 and 2 steps in revers order. The clip on the hinge should be closed on both side.

DOOR GLASS REMOVAL

The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other. These sheets can be removed for cleaning.

1.

Press the both buttons on the left and right sides of the door.

2.

Detach the covering and remove glass 1 and 2 from the door.

3.

After cleaning the door glasses, for assembly repeat 1, 2 steps in revers order. Check the right locations of glass 1 and 2 with above picture.

ATTACHING:

The Door-Glass is different from 2 EA to 4 EA model by model.

When assembly the inner glass 1, put printing to direction below.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 9

English - 9

2014-04-05 �� 2:22:52

AUTO ENERGY SAVING FUNCTION

If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be displayed after 10 minutes.

Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven light’ button.

For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes after cooking program has started.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 10

English - 10

2014-04-05 �� 2:22:52

installation

Safety instructions for the installation

This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for connecting the appliance to the main supply, while observing the relevant safety regulations.

Ensure protection from live parts when installing the oven.

Power connection

If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multi-pole isolator switch (with at least 3 mm contact spacing) must be provided in order to satisfy safety regulations. The power cable (H05 RR-F or H05 VV-F, min., 2.5 mm²) must be of sufficient length to be connected to the oven, even if the oven stands on the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection cover of the oven with a screwdriver and loosen the screws of the cable clamp before you connect the power lines to the relevant connection terminals. The oven is earthed via the ( )-terminal. The yellow and green cable (earth connection)

BROWN or BLACK must be connected first and be longer than the others. If the oven is connected to the mains with a plug, this plug must remain accessible after the oven is installed.

BLUE or

WHITE

Samsung will take no responsibility for accidents that originate from a missing or faulty earth connection.

YELLOW and GREEN

WARNING:

Do not allow the connecting cable to become trapped during installation, and prevent it coming into contact with hot parts of the oven.

Installation in the cabinet

With built-in furniture, plastic surfaces and adhesive for the oven should be resistant to 90 °C inside of the furniture and to 75 °C for adjacent furniture. Samsung will take no responsibility for damage of plastic surfaces or adhesive from the heat.

1

595

595

545

21

560

572

2

Lower element

Top element

Airflow through the ventilation gap

There should be a ventilation gap in the base of the kitchen cabinet where the oven is to be placed. For ventilation, a gap of about 50 mm should be left between the lower shelf and the supporting wall. If the oven is to be installed below a hob, the hob’s installation instructions should be followed.

3

min. 550 min. 560

4 5

min. 600 min. 590

-max. 600

50 min. 550 min. 50 min. 560

Lower element

Top element

Push the appliance completely into the cabinet and fix the oven firmly on both sides using 2 screws. Make sure that a gap of at least 5 mm should be left between the appliance and the adjacent cabinet.

After installation, remove the vinyl protective film, tape, paper and accessories from the door and inside of oven. Before uninstalling the oven from the furniture, disconnect the oven from the power supply and release the 2 screws on the both sides of the oven.

WARNING:

The built-in furniture must have a minimum ventilation gap for Air-flow as shown on picture. Do not cover this hole with strips of wood, for this is used to provide ventilation.

The front exterior of the oven such as handle is different model by model. But the size of the oven in the picture is same.

English - 11

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 11 2014-04-05 �� 2:22:54

mechanical lock

TO USE IT

When you open the door, please lift up the

Mechanical lock and pull the door at the same time.

MECHANICAL LOCK REMOVAL

Remove the screw from Mechanical lock.

INSTALLATION OF MECHANICAL LOCK

1.

Insert “A” part of Mechanical lock into the hole which is presented on the picture.

2.

Screw on Mechanical lock to fix it.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 12

English - 12

2014-04-05 �� 2:22:55

oven controls

Preheating indicator

Oven light Display Time

Mode selector

Kitchen timer

Cavity selector Cook timer

Temperature

Child lock

End timer

Multi function selector

Front design

The front panel is available in various material and color options including stainless steel, white, black and glass. For purposes of quality improvement, the appearance may be subject to change.

accessories

Your new Samsung oven comes with a lot of accessories that should become very helpful during the preparation of different meals. The following accessories are supplied differently model by model.

CAUTION:

Be sure to attach the accessory correctly to the shelf level inside of the oven.

Trays need to have at least 2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the enamel surface could be damaged.

WARNING:

Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals, accessories and surfaces can burn you!

The accessories can become deformed when they become hot. When they have cooled down, the deformation disappears with no effect on the function.

Divider

The divider needs to be applied if you want to use the ovens upper, lower and twin mode. It separates the upper and lower compartment and must be used in shelf level 3.

Wire shelf

The wire shelf should be used for grilling and roasting meals. You could use it with casseroles and other baking pots. Please put the bent up frame side to the back, in order to support the restposition when cooking big loads.

Wire tray insert

(Depending on model)

The wire tray insert should be used for grilling and roasting meals. It can be used in combination with the tray to prevent liquids from dropping onto the bottom of the oven.

English - 13

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 13 2014-04-05 �� 2:22:55

Baking tray

(Depending on model)

The baking tray (Depth : 20 mm) could be used for the preparation of cakes, cookies and other pastries. Please put the slanted side to the front.

Universal tray

(Depending on model)

The universal tray (Depth : 30 mm) could be used for the preparation of cakes, cookies and other pastries. And it is also good for roasting. It can be used in combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.

Extra deep tray

(Depending on model)

The extra deep tray (Depth : 50 mm) is also good for roasting. It can be used in combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.

Rotisserie spit

(Depending on model)

The rotisserie spit could be used for grilling such as chicken. The rotisserie spit can only be used in single mode on shelf level 3, because its spit has to be attached to an adapter on the back plane. Remove black plastic handle while cooking.

Rotisserie spit and Shashlik

(Depending on model)

To use it :

Place the tray (no trivet) at shelf level 1 to collect the cooking juices or on the bottom of the oven if the piece of meat to be roasted is too big.

Slide one of the forks onto the spit; put the piece of meat to be roasted onto the spit;

Parboiled potatoes and vegetables can be placed around the edge of the tray to roast at the same time.

Place the cradle on the middle shelf and position with the “v” shape at the front.

To help insert the spit, the handle can be screwed onto the blunt end.

Rest the spit onto the cradle with the pointed end towards the back and gently push until the tip of the spit enters the turning mechanism at the back of the oven. The blunt end of the spit must rest on the “v” shape.

(The spit has two lugs which should be nearest to the oven door so to stop the spit going forward, the lugs also act as a grip for the handle.)

Unscrew the handle before cooking. After cooking screw the handle back on to help remove the spit from the cradle.

Telescopic rails

(Depending on model)

To insert the wire shelf or tray, first slide out the telescopic rails for one particular level.

Place the wire shelf or tray on the rails and push them back completely into the oven. Close the oven door only after you have pushed the telescopic rails into the oven.

Grease filter

(Depending on model)

The grease filter installed on the back oven interior wall protects the fan, round heater, and the oven from impurity, particularly spattering fat. When cooking meat, we recommend using the fat filter. When baking pastry, always remove the filter! If the filter is installed when baking pastry or cakes, the results can be quite poor.

English - 14

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 14 2014-04-05 �� 2:22:57

initial cleaning

Before the oven is used for the first time, initial cleaning of the oven is required to remove the new oven smell.

1.

Remove all accessories from the oven.

2.

Run oven with convection 200 °C or conventional 200 °C for an hour. This procedure will burn any remaining production substances in the oven.

3.

Switch off the oven by turnning mode selector to “off” after an hour.

For the first time use of the accessories, clean the accessories thoroughly with warm water, detergent and soft clean cloth.

using the oven

Your new oven has below basic steps for cooking.

Mode selector Cavity selector Temperature Multi function selector

STEP 1

SELECT THE

CAVITY FIRST

STEP 2

SET COOKING

FUNCTION

STEP 3

SET

TEMPERATURE

USE OF CAVITY

Twin mode

The twin mode allows you to cook two meals at different functions and different temperature settings.

Divider is required to use this mode.

Lower mode

The lower cavity is used for cooking.

Divider is required to use this mode.

SINGLE MODE

UPPER MODE

LOWER MODE

TWIN MODE

Upper mode

The uppper cavity is used for cooking.

Divider is required to use this mode.

Single Mode

The total cavity is used for cooking.

Remove the divider.

In single mode, the oven operates like a traditional oven.

Use this mode for large amounts of food or if you need special accessories such as the spit.

Remove divider from the oven to use this mode.

Only upper cavity or lower cavity used for cooking.

These modes save time for pre-heating and energy while cooking smaller amount of food. Insert divider into shelf level 3 to use this mode.

When you choose to cook in half cavity mode (upper or lower mode), the door glass of unused cavity might show signs of condensation.

In twin mode, the upper cavity and lower cavity operate with different functions and temperature for each other. The cook timer and end timer settings are also available for each. Insert divider into shelf level 3 to use this mode.

English - 15

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 15 2014-04-05 �� 2:22:58

SET COOKING FUNCTION

The cooking function can be set after cavity selection. This oven offers various cooking function, refer the cooking function part in the manual.

1.

Press the key, cooking function figure will blink.

2.

Turn the multi function selector to set desired cooking function.

3.

Press the key again.

During cooking, you can change the cooking function in the same order as above.

SET TEMPERATURE

The temperature can be set after setting the cooking function. Each cooking function has different temperature range, refer the cooking function part in the manual.

1.

Press the key, temperature figure will blink.

2.

Turn the multi function selector to set desired temperature.

3.

Press the key again.

During cooking, you can change the temperature in the same order as above.

USING THE TWIN MODE

For twin mode, the upper mode and lower mode are required to set function and temperature separetely.

Select the Twin mode

1.

Select the Twin mode by turning the mode selector.

Upper Mode setting

2.

Press the key and turn the multi function selector to select the desired upper cooking function.

3.

Press the key and turn the multi function selector to select the desired temperature.

Lower Mode setting

4.

Press the key and turn the multi function selector to select the desired lower cooking function.

5.

Press the key and turn the multi function selector to select the desired temperature.

To change the cooking function or temperature with the twin mode, you should choose the cavity(upper or lower) first. If you press key or key ONCE, you can choose the upper cavity and change the setting. If you press key or key TWICE, you can choose the lower cavity and change the setting.

USEFUL TWIN MODE

When you cook with twin mode, one cavity might finish the cooking first. In this case, you can choose one cooking compartment to use half compartment.

When you turn the mode selector from Twin mode to Upper mode or Lower mode, the selected mode keeps the existing setting.

USEFUL AUTO SPEED PREHEATING

Your oven offers cooking functions, which include a fast preheating stage. This stage will be indicated beside temperature setting in the display. During this preheating stage various heating elements are applied to speed up heating of the oven. Even though you change temperature to higher, the oven automatically change target temperature and auto speed preheating will be applied. After the selected temperature is reached, the preheating indicator will disappear and a signal reminds you to insert the food into your oven.

English - 16

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 16 2014-04-05 �� 2:22:59

time setting

The twin cooking mode allows to use different cook timer or end timer settings for each half cavity.

To apply or modify cook timer or end timer, press the key ONCE for Upper cavity and TWICE for

Lower cavity.

Kitchen timer Cook timer End timer Time Multi function selector

SET TIME

For the first time use of the oven or after power failure, time setting is required.

1.

Press the key, hours figure will blink.

2.

Turn the Multi function selector to set hours.

3.

Press the key, minutes figure will blink.

4.

Turn the Multi function selector to set minutes.

5.

Press the key again to set the current time.

The desired time can be reset in the same order as above.

During cooking process, press key to see the current time.

SET COOK TIMER

After you get cooking function, you can set how much time you will cook. And the setted time is over, heating elements automatically turn off.

1.

Press key, cook timer figure will blink.

2.

Turn the multi function selector to apply the desired time for cook timer.

3.

Press key again.

The cook timer can be reset in the same order as above. When the setted time is over, the display shows blinking “0:00” with a signal. You can set a new cook timer or turn off the oven.

To cancel the cook timer, press key and set the cook timer to zero.

SET END TIMER

After you get cooking function, you can set when the cook is over. And the setted time is over, heating elements automatically turn off.

1.

Press key, end timer figure will blink.

2.

Turn the Multi function selector to apply the time for end timer.

3.

Press key again.

The end timer can be reset in the same order as above and when the setted time is over, the display shows blinking “0:00” with a signal.

To cancel the end timer, press key and set the end timer to current time.

English - 17

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 17 2014-04-05 �� 2:23:00

SET DELAY START

If the end timer is entered after the cook timer has already been set, the cook timer and the end timer are calculated and if necessary the oven sets a delay start point.

WARNING:

Do not leave the food for too long time in the oven as food may spoil.

1.

Press key, cook timer figure will blink.

2.

Turn the multi function selector to apply the time for cook timer.

3.

Press key, end timer figure will blink.

4.

Turn the multi function selector to apply the time for end timer.

5.

The delay start point is automatically calculated and the oven is waiting until delay start point.

Delay start will not be set in twin mode.

The cook timer, end timer and delay start can be set after cooking function setting.

SET KITCHEN TIMER

The kitchen timer can be set independently of the oven function and used with cook timer or end timer at the same time. As kitchen timer has it’s own signal you can discriminate it from others.

1.

Press key, kitchen timer figure will blink.

2.

Turn the multi function selector, to apply the desired time for kitchen timer.

3.

Press key again.

To cancel the kitchen timer, press the hold key for two seconds.

The kitchen timer can be reset in the same order as above and when the setted time is over, the display shows blinking “0:00” with a signal.

other settings

TONE SIGNAL

+

To activate or deactivate the tone signal, press and hold the and key for 3 seconds.

OVEN LIGHT

Press key to turn on and off.

For energy saving, the oven light is switched off within a few minutes after the start of a cooking.

Some model has 2 oven light on the upper and lower side in the oven.

CHILD LOCK

To activate or deactivate the child lock function, press and hold key for 3 seconds.

Display will show the when the child lock function is activated. You can use the child lock function during cooking also. In this case every keys and multi function selector will not react but you can switch off by turning the mode selector to off.

SWITCH OFF

When the oven has been switched off every heating elements stop operating.

The cooling fan will continue to run for a while after the oven has been switched off for safety.

English - 18

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 18 2014-04-05 �� 2:23:01

cooking function

This oven offers below various functions.

Symbol Function Use

Single Upper Lower

Temperature Range (°C)

O X X

Twin

X

Conventional

Convection

Top +

Convectoin

Bottom +

Convectoin

Eco grill

Large grill

Fan grill

Intensive cook

Heat is emitted from the top and bottom heating system. This function should be used for standard baking and roasting of almost any type of dishes.

Suggested temperature : 200 °C

The heat generated by the convection is shared evenly in the oven by fans. This function should be used for frozen dishes and baking.

Suggested temperature : 170 °C

The heat generated by the top heating system and the convection is shared evenly in the oven by fans. This function should be used for roasting crusty dishes like meat.

Suggested temperature : 190 °C

The heat generated by the bottom heating system and the convection is shared evenly in the oven by fans. This function should be used for pizzas, bread and cakes.

Suggested temperature : 190 °C

Heat is emitted from the small area grill.

This function should be used for smaller dishes that need less heat, like fish and filled baguettes.

Suggested temperature : 240 °C

Heat is emitted from the large area grill.

This function should be used for scalloped dishes like lasagne and grilling meat.

Suggested temperature : 240 °C

The heat generated by the two top heating elements is distributed by the fan. This mode can be used for grilling meat and fish.

Suggested temperature : 240 °C

This mode activates all heating elements such as top, bottom and convection fan alternately. The heat is distributed evenly in the oven. This mode is suitable for big quantities of food, which need heat supply, such as large gratins and pies.

Suggested temperature : 170 °C

40-250

O

O

O

40-250

O

O

O

O

40-250

-

O

-

O

Upper

Lower

40-250 40-250 40-250 170-250

O

40-250 40-250

X

-

O

40-270 40-250

O

40-270 40-250

O

40-270 40-250

X

-

X

O

40-250

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Upper

170-250

Lower

170-250

Upper

200-250

Upper

200-250

Upper

200-250

X

English - 19

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 19 2014-04-05 �� 2:23:02

Symbol Function Use

Single Upper Lower

O

Temperature Range (°C)

X X

Twin

X

ProRoasting

Keep warm

Plate warming

This mode includes an automatic heatingup cycle up to 220 °C.

The top heater and the convection fan is operating during the process of searing the meat. After this stage the food is cooked gently by the low temperature of preselection. This process is done while the top and the bottom heaters are operating.

This mode is suitable for meat roasts, poultry and fish.

Suggested temperature : 100 °C

This mode activates bottom the heating element. This mode is suitable for keeping food warm.

Suggested temperature : 80 °C

This mode activates bottom heating element and convection fan. This mode is suitable for warming Ceramic bowls, plates and cups.

Suggested temperature : 60 °C

40-150

X

-

-

X

-

X

-

X

-

-

O

40-100

O

40-80

X

-

-

-

X

automatic cooking

With automatic cooking function, you can select desired auto programmes for cooking, roasting and baking.

Cavity selector Food item No./Weight Multi function selector

1.

Turn the Mode selector to Auto cook mode.

2.

Press the key to select desired cavity.

3.

Turn the Multi function selector to select the desired Food item No. and wait for 4-5 seconds.

4.

Turn the Multi function selector to select the desired weight and wait for 4-5 seconds.

5.

After 4-5 seconds, Auto cook programmes will start automatically.

When you use the twin oven auto cook, after selecting the Food item No, select the desired weight for upper and lower cavity each.

English - 20

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 20 2014-04-05 �� 2:23:03

SINGLE OVEN AUTO COOK PROGRAMMES

The following table presents 25 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking.

Those can be used in the single cavity of your oven. Always remove the divider.

It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.

Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.

You can refer to these guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.

No Food item

A-01 Frozen Pizza

A-02 Frozen Oven

Chips

A-03 Frozen

Croquettes

A-04 Homemade

Lasagne

A-05 Beef Steaks

A-06 Roast Beef

Weight/kg

0.3-0.6

0.7-1.0

0.3-0.5 (thin)

0.6-0.8 (thick)

0.3-0.5

0.6-0.8

0.3-0.5

0.8-1.0

0.3-0.6

0.6-0.8

0.6-0.8

0.9-1.1

Accessory

Wire shelf

Baking

(Universal) tray

Baking

(Universal) tray

Wire shelf

Universal

(Deep) tray with

Wire tray insert

Shelf level

Recommendation

2 Put frozen pizza in the middle of the Wire shelf.

2 Distribute frozen oven chips evenly on the baking (universal) tray. First setting is for thin

French fries, the second setting is for thick oven chips.

2 Put frozen potato croquettes on the tray.

3 Prepare fresh lasagne or use ready prepared product and put into a suitable sized ovenproof dish. Put dish in the centre of oven.

4 Put marinated beef steaks side by side on the

Wire tray insert. Turn over, as soon as the oven beeps. The first setting is for thin beef steaks, the second setting is for thick beef steaks.

2 Put marinated roast beef on Wire tray insert.

Turn over, as soon as the oven beeps.

A-07 Roast Pork

A-08 Lamb Chops

0.6-0.8

0.9-1.1

0.3-0.4

0.5-0.6

Universal

(Deep) tray with

Wire tray insert

Universal

(Deep) tray with

Wire tray insert

Universal

(Deep) tray with

Wire tray insert

A-09 Chicken pieces

A-10 Whole

Chicken

A-11 Duck breast

A-12 Roll of

Turkey

A-13 Steamed

Fish

0.5-0.7

1.0-1.2

1.0-1.1

1.2-1.3

0.3-0.5

0.6-0.8

0.6-0.8

0.9-1.1

0.5-0.7

0.8-1.0

Universal

(Deep) tray with

Wire tray insert

Universal

(Deep) tray with

Wire tray insert

Universal

(Deep) tray with

Wire tray insert

Universal

(Deep) tray with

Wire tray insert

Wire shelf

2 Put marinated roast pork on Wire tray insert with the rind side down. Turn over as soon as the oven beeps.

4 Marinate lamb chops. Put lamp chops on

Wire tray insert. Turn over, as soon as the oven beeps. The first setting is for thin chops, the second setting is for thick chops.

4 Brush chicken pieces with oil and spices.

Put chicken pieces side by side on the Wire tray insert.

2 Brush whole chicken with oil and spices.

Put chicken on the Wire tray insert with the breast side down. Turn over, as soon as the oven beeps.

4 Prepare duck breast, put on the Wire tray insert with the fat-side up. First setting is for one duck breast, the second setting is for 2 thick duck breasts.

2 Put roll of turkey on the Wire tray insert.

Turn over, as soon as the oven beeps.

2 Rinse and clean fishes, such as whole trout, perch or sea bass. Put head to tail in an oval ovenproof glass dish. Add

2-3 tablespoon lemon juice. Cover with lid.

English - 21

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 21 2014-04-05 �� 2:23:03

No

A-14

A-15

A-16

A-17

Food item

Roast Fish

Salmon

Steaks

Oven

Potatoes

Roast

Vegetables

Weight/kg

0.5-0.7

0.8-1.0

0.3-0.4

0.7-0.8

0.4-0.5

0.8-1.0

0.4-0.5

0.8-1.0

A-18 Vegetable

Gratin

A-19 Marble Cake

A-20 Fruit Flan

Base

0.4-0.6

0.8-1.0

0.5-0.6

0.7-0.8

0.9-1.0

0.3-0.4 (large)

0.2-0.3 (tartlets)

Accessory

Universal

(Deep) tray with

Wire tray insert

Universal

(Deep) tray with

Wire tray insert

Baking

(Universal) tray

Shelf level

Recommendation

4 Put fishes head to tail on the Wire tray insert. First setting is for 2 fishes, the second setting is for 4 fishes. The programme is suitable for whole fishes, like trout, pikeperch or gilthead.

4 Put salmon steaks on the Wire tray insert.

Turn over, as soon as the oven beeps.

Universal

(Deep) tray

Wire shelf

Wire shelf

2 Rinse potatoes, cut potatoes into halves.

Brush with olive oil, herbs and spices.

Distribute on the tray evenly. The first setting is for small potatoes (each 100 g), the second setting is for large oven potatoes

(each 200 g).

4 Put vegetables, such as sliced courgette, pieces of pepper, sliced aubergine, mushrooms and cherry tomatoes into

Universal (Deep) tray. Brush with a mixture of olive oil, herbs and spices.

2 Prepare vegetable gratin using an ovenproof round dish. Put dish in the centre of oven.

2 Put dough into a suitable sized buttered baking dish for bundt cake.

Wire shelf

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25

Sponge

Cake

Muffins

Bread

Homemade

Pizza

Yeast Dough

Fermentation

0.4-0.5 (midsize)

0.2-0.3 (small)

0.5-0.6

0.7-0.8

0.7-0.8

(white)

0.8-0.9

(wholemeal)

1.0-1.2

1.3-1.5

0.3-0.5

0.6-0.8

Wire shelf

Wire shelf

Wire shelf

Baking

(Universal) tray

Wire shelf

2 Put dough into buttered baking dish for cake base. First setting is for one fruit flan base, the second setting is for 5-6 small tartlets.

2 Put dough into a round black metal baking tin.

First setting is for Ø 26 cm and the second setting is for small Ø 18 cm baking tin.

2 Put dough into black metal baking dish for

12 muffins. First setting is for small muffins, the second setting is for large muffins.

2 Prepare dough according to manufacturers instructions and put into a black metal rectangular baking dish (length 25 cm). The first setting is for white bread (0.7-0.8 kg) and the second setting (0.8-0.9 kg) is for wholemeal bread.

2 Put pizza on the tray. The weight ranges include topping such as sauce, vegetables, ham and cheese. Setting 1 (1.0-1.2 kg) is for thin pizzas and setting 2 (1.3-1.5 kg) is for pizza with much topping.

2 The first setting is recommended for rising pizza yeast dough. The second setting is suitable for yeast dough for cake and bread dough. Put into a large round heat-resistant dish and cover with cling film.

English - 22

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 22 2014-04-05 �� 2:23:03

UPPER OVEN AUTO COOK PROGRAMMES

The following table presents 5 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking. It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations. Insert the divider to use it.

Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.

You can refer to these guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.

No

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

Food item

Frozen

Bread Rolls

Frozen Pizza

Frozen Pizza

Snacks

Frozen Fish fingers

Frozen Oven

Chips

Weight/kg

0.2-0.3

0.4-0.5

0.1-0.2

0.3-0.4

0.2-0.3

0.4-0.5

0.2-0.3

0.4-0.5

0.4-0.5

0.6-0.7

Accessory

Wire shelf

Wire shelf

Wire shelf

Baking

(Universal) tray

Baking

(Universal) tray

Shelf level

Recommendation

4 Distribute frozen bread rolls evenly on Wire shelf.

5 Put frozen pizza in the centre of Wire shelf.

5 Distribute pizza snacks side by side on the

Wire shelf.

5 Distribute fish fingers evenly on baking

(universal) tray. 0.2-0.3 kg weight range is suggested for 10 pcs, 0.4-0.5 kg for

15 pcs. Turn over after beep sounds.

5 Distribute frozen oven chips on baking

(universal) tray. The first setting is recommended for thin French fries, the second setting is recommended for thick oven chips. Use baking paper.

Turn over after beep sounds.

LOWER OVEN AUTO COOK PROGRAMMES

The following table presents 5 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking. It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations. Insert the divider to use it.

Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.

You can refer to these guide lines for cooking.

Insert food in cold oven, unless it is recommended to preheat the oven.

No

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

Food item

Frozen

Salmon in puff pastry

Homemade

Quiche

Homemade

Pizza

Muffins

Puff Pastry in Fruit

Weight/kg

0.2-0.3

0.5-0.6

0.5-0.6

(small)

0.9-1.0

(large)

0.2-0.6

0.8-1.2

0.5-0.6

0.7-0.8

0.2-0.3

0.4-0.5

Accessory

Baking

(Universal) tray

Wire shelf

Baking

(Universal) tray

Wire shelf

Baking

(Universal) tray

Shelf level

Recommendation

1 Use baking paper. Put 2 pcs (0.2-0.3 kg) side by side or 4 pcs (0.5-0.6 kg) puff pastries in two rows on the baking (universal) tray.

1 We recommend to preheat the lower oven to

210 °C with Bottom + convection mode until beep sounds. Use black metal baking tin.

After preheating put in the centre of Wire shelf.

For first setting use Ø 18 cm tin, for second setting use Ø 26 cm tin.

1 Use baking paper. Put 0.2-0.6 kg on a round pizza tray, put 0.8-1.2 kg on the square baking (Universal) tray.

1 Put dough into black metal baking dish for

12 muffins.

1 Put 4 puff pastries in two rows on the baking (universal) tray using baking paper.

Use first setting for 4 small puff pastries

(0.2-0.3 kg) and second setting for 4 large puff pastries (0.4-0.5 kg).

English - 23

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 23 2014-04-05 �� 2:23:03

TWIN OVEN AUTO COOK PROGRAMMES

Before using twin auto cook function insert the divider into the oven.

The following table presents 5 Twin Auto Cook Programmes for Cooking, Roasting and Baking.

Using those programmes you will be able to cook your main dish & side dish or main dish & dessert simultaneously. This table contains quantities, weight ranges and appropriate recommendations.

Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience. Please refer to those guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.

No cavity Food item

Weight/ kg

A-01 upper Chicken Pieces

0.3-0.5

0.8-1.0

Accessory

Universal (Deep) tray with Wire tray insert

Shelf level

4

Recommendation

lower Potato Gratin

A-02 upper Roast

Vegetables lower Pizza Bread

A-03 upper Roast Fish lower Potato wedges

A-04 upper Roast Duck

Breast lower Baked Apples

A-05 upper Muffins lower Homemade

Pizza

0.4-0.6

0.8-1.0

0.4-0.5

0.7-0.8

0.1-0.2

0.3-0.4

0.3-0.5

0.6-0.8

0.3-0.4

0.5-0.6

0.3-0.5

( 1-2 thin)

0.6-0.8

( 2 thick)

0.4-0.5

0.9-1.0

0.5-0.6

0.7-0.8

0.2-0.6

0.8-1.2

Wire shelf

Universal (Deep) tray

Baking

(Universal) tray

Universal (Deep) tray with Wire tray insert

Baking

(Universal) tray

Universal (Deep) tray with Wire tray insert

Wire shelf

Wire shelf

Baking

(Universal) tray

1

4

1

4

1

4

1

4

1

Brush chicken pieces with oil and spices. Put pieces with the skin side up on the Wire tray insert.

Use ovenproof baking dish.

Place in the centre of the Wire shelf.

Distribute sliced vegetables, such as courgettes, pepper, onions, mushrooms, fennel, egg plants and tomatoes on the

Universal (Deep) tray. Brush with olive oil and spices.

Put pizza bread on baking paper on tray.

Rinse and prepare whole fishes, such as trout, bream, pike-perch or gilthead, add lemon juice, herbs and spices. Brush skin with olive oil and spices. Put on

Wire tray insert.

Rinse and clean potatoes. Cut them into wedges or cut small potatoes into halves. Brush with olive oil and spices.

Put marinated duck breasts with the fat side up on the Wire tray insert.

The first setting is for normal sized duck breasts (0.3 kg), the second setting is for 2 duck breasts (each 0.4 kg)

Rinse and core apples and fill with marzipan or raisins. Put into a round ovenproof dish.

Put dough into black metal baking dish for 12 muffins.

Put 0.2-0.6 kg on a round metal pizza baking dish, put 0.8-1.2 kg on the baking (universal) tray.

Use baking paper.

English - 24

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 24 2014-04-05 �� 2:23:03

cooking guide

LARGE GRILL

We recommend to pre-heat the oven using Large Grill mode.

Food item

Shelf level

Accessory

Sausages (thick) 5-10 pcs

Sausages (thin) 8-12 pcs

4

4

Wire tray insert +

Universal (Deep) tray

Wire tray insert +

Universal (Deep) tray

Toasts 5-10 pcs

5 Wire shelf

Cheese Toasts 4-6 pcs

4

Wire tray insert +

Baking (Universal) tray

Frozen Pancakes with filling

,Russian Style’ (200- 500 g)

Beef Steaks (400-800 g)

3

4

Baking (Universal) tray

Wire tray insert +

Universal (Deep) tray

Temperature

(°C)

220

220

240

200

200

240

Time (min)

1 st

side : 5-8

2 nd

side : 5-8

1 st side : 4-6

2 st

side : 4-6

1 st

side : 1-2

2 st

side : 1-2

4-8

20-30

1 st

side : 8-10

2 st

side : 5-7

ECO GRILL

We recommend to pre-heat the oven using Eco Grill mode.

Put food in the centre of accessory.

Food item

Shelf level

Accessory

Frozen Oven Camembert

(2 – 4 each 75 g)

PUT IN COLD OVEN (before preheat)

Frozen Baguettes with topping

(Tomato-Mozzarella or Ham & Cheese)

3

3

Wire shelf

Frozen Fish fingers (300-700 g)

PUT IN COLD OVEN, (before preheat)

DROP OIL

Frozen Fish burger (300- 600 g)

PUT IN COLD OVEN, DROP OIL

Frozen Pizza (300-500 g)

PUT IN COLD OVEN (before preheat) 3

3

3

Wire tray insert +

Baking (Universal) tray

Wire tray insert +

Baking (Universal) tray

Baking (Universal) tray

Wire tray insert +

Baking (Universal) tray

Temperature

(°C)

Time (min)

200 10-12

200

200

180-200

180-200

15-20

15-25

20-35

23-30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 25

English - 25

2014-04-05 �� 2:23:03

CONVENTIONAL

We recommend to pre-heat the oven in conventional mode.

Food item

Shelf level

Accessory

Whole chicken (800-1300 g)

BRUSH WITH OIL & SPICES

Place with the breast side down and turn over at half time.

Pork joint with crackling

(1500-2000 g)

Place with the rind side down and turn over at half time.

Frozen Lasagne (500-1000 g)

Whole Fish (e.g. Dorade)

(300-1000 g)

3-4 cut on each side DROP OIL

Fish filets (500-1000 g)

3-4 cut on each side DROP OIL

Frozen cutlets (350-1000 g) minced meat & with ham, cheese or mushroom filing DROP OIL

Frozen cutlets from minced, carrot, beetroot or potato

(350-1000 g)

DROP OIL

Pork on bone cutlets (500-1000 g)

DROP OIL, ADD SALT & PEPPER

2

2

3

3

3

3

3

3

3

Wire tray insert +

Universal (Deep) tray

Wire tray insert +

Universal (Deep) tray

Wire shelf

Wire tray insert +

Universal (Deep) tray

Baking (Universal) tray

Baking (Universal) tray

Baking (Universal) tray

Wire tray insert +

Universal (Deep) tray

Baking (Universal) tray

Baked potato (cut in half)

(500-1000 g)

Frozen Meat roll with mushrooms filing

(500-1000 g)

DROP OIL

Sponge Cake (250-500 g)

3

2

2

Baking (Universal) tray

Marble Cake (500-1000 g)

Yeast Cake on Tray with fruit & crumbles topping (1000-1500 g)

Muffins (500-800 g)

2

2

Wire shelf

Wire shelf

Baking (Universal) tray

Wire shelf

Temperature

(°C)

200-220

190-200

180-200

240

200

200

200

200

180-200

180-200

160-180

170-190

160-180

190-200

Time

(min)

50-70

120-150

40-50

15-20

13-20

25-35

20-30

40-50

30-45

40-50

20-30

40-50

25-35

25-30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 26

English - 26

2014-04-05 �� 2:23:04

BOTTOM + CONVECTION

We recommend to pre-heat the oven in Bottom + Convection mode.

Food item

Yeast dough pie with apple frozen (350-700 g)

Shelf level

3

Accessory

Wire shelf

Puff pastry small pies with filling frozen (300-

600 g)

BRUSH EGG YOLK, PUT IN COLD OVEN

(before preheat),

Meat balls in sauce (250-500 g) use ovenproof dish

Puff pastry fans (500-1000 g)

BRUSH EGG YOLK

Cannelloni in sauce (250-500 g) use ovenproof dish

Yeast dough pies with filling

(600-1000 g)

BRUSH EGG YOLK

Homemade Pizza (500-1000 g)

Homemade Bread (700-900 g)

3

3

3

3

3

2

2

Baking (Universal) tray

Wire shelf

Baking (Universal) tray

Wire shelf

Baking (Universal) tray

Baking (Universal) tray

Wire shelf

Temperature

(°C)

180-200

180-200

180-200

180

180

180-200

200-220

170-180

Time

(min)

15-20

20-25

25-35

15-23

22-30

20-30

15-25

45-55

CONVECTION

We recommend to pre-heat the oven in convection mode.

Food item

Shelf level

Lamb rack (350-700 g),

BRUSH WITH OIL & SPICES

Baked Bananas (3-5 pcs), cut with knife on top, add10-15 g chocolate, 5-10 g nuts into cuts, drop sugar water, wrap in aluminium foil.

Baked apples 5-8 pcs each 150-200 g

Take out the hearts, add raisins and jam. Use ovenproof dish.

Cutlets from minced meat

(300-600 g) DROP OIL

Minced Meat roll with filling ,Russian style’

(500 g-1000 g)

BRUSH WITH OIL

Frozen Croquettes (500-1000 g)

Frozen Oven Chips (300-700 g)

Frozen Pizza (300-1000 g)

Apple & Almond Cake (500-1000 g)

Fresh Croissant (200-400 g)

(ready-dough)

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

Accessory

Wire tray insert +

Universal (Deep) tray

Wire shelf

Wire shelf

Baking (Universal) tray

Baking (Universal) tray

Baking (Universal) tray

Baking (Universal) tray

Wire shelf

Wire shelf

Wire shelf

Temperature

(°C)

190-200

Time

(min)

40-50

220-240

200-220

190-200

180-200

180-200

180-200

200-220

170-190

180-200

15-25

15-25

18-25

50-65

25-35

20-30

15-25

35-45

15-25

English - 27

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 27 2014-04-05 �� 2:23:04

TOP + CONVECTION

We recommend to pre-heat the oven with Top + Convection mode.

Food item

Shelf level

Accessory

Pork on bone (1000 g)

BRUSH WITH OIL&SPICES

Pork shoulder in foil (1000-1500 g)

MARINATE

Whole chicken (800-1300 g)

BRUSH WITH OIL & SPICES

Place with the breast side down and turn over at half time.

Meat or fish steaks (400-800 g)

DROP OIL, ADD SALT & PEPPER

Chicken Pieces (500-1000 g)

BRUSH WITH OIL&SPICES

Roast Fish (500 g-1000 g) use ovenproof dish

BRUSH WITH OIL

Roast Beef (800-1200 g)

BRUSH WITH OIL&SPICES

Duck Breast (300-500 g)

3

2

2

3

4

2

2

4

Wire tray insert + Universal

(Deep) tray

Baking (Universal) tray

Wire tray insert + Universal

(Deep) tray

Wire tray insert + Universal

(Deep) tray

Wire tray insert + Universal

(Deep) tray

Wire shelf

Wire tray insert + Universal

(Deep) tray Add 1 cup water

Wire tray insert + Universal

(Deep) tray Add 1 cup water

Temperature

(°C)

180-200

180-230

190 – 220

180-200

200-220

180-200

200-220

180-200

Time

(min)

50-65

80-120

45-65

15-35

25-35

30-40

45-60

25-35

TWIN MODE

Using twin mode you can cook two different food items in your oven. When cooking in upper and lower cavity you can use different temperatures, cooking modes and cooking times. For example, you can grill steaks and bake gratin simultaneously. Using the divider, you can cook gratin in the lower and steaks in the upper part of the oven. Always insert divider into shelf level 3 before you start cooking.

Notice: Put food in cold oven.

Suggest 1: Cooking at different temperatures

Cavity Food item

UPPER Frozen Pizza

LOWER Marble Cake

(300-400 g)

(500-700 g)

Shelf level

4

1

Cooking mode

Convection

Temperature

(°C)

200-220

Accessory

Wire shelf

Convection 160-180 Baking (Universal)

Tray

Time

(min)

15-25

50-60

Suggest 2: Cooking at different cooking modes

Cavity Food item

UPPER Chicken Pieces

(400-600 g)

LOWER Potato Gratin (500-1000 g)

Shelf level

4

1

Cooking mode

Top Heat +

Convection

Temperature

(°C)

200-220

Convection 160-180

Accessory

Universal pan +

Wire tray insert

Wire shelf

Time

(min)

25-35

30-40

English - 28

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 28 2014-04-05 �� 2:23:04

TEST DISHES

According to standard EN 60350

1. Baking

The recommendations for baking refer to preheated oven.

Always put trays the slanted side to the door front.

Type of food

Shortbread

Dish & Notes

Baking (Universal) tray

Shelf level

3

2

1 + 4

Cooking mode

Conventional

Convection

Convection

Temp.

(°C)

150-170

150-170

150-170 Baking (Universal) tray +

Universal (Deep) tray

Baking (Universal) tray

Small Cakes

3

2

1 + 4

Conventional

Convection

Convection

160-180

150-170

150-170

Fatless

Sponge Cake

Baking (Universal) tray +

Universal (Deep) tray

Springform cake tin on

Wire shelf (Dark coated,

ø 26 cm)

Baking (Universal) tray

2

2

Conventional

Convection

160-180

150-170

Apple Yeast

Tray Cake

3

2

1 + 4

Conventional

Convection

Convection

150-170

150-170

150-170

Apple Pie

Baking (Universal) tray +

Universal (Deep) tray

Wire shelf + 2 Springform cake tins *

(Dark coated, ø 20 cm)

1 Placed diagonally

Convectional 170-190

Baking (Universal) tray +

Wire shelf + 2 Springform cake tins **

(Dark coated, ø 20 cm)

1 + 3 Convection

* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.

** Two cakes are arranged in the center on top of each other.

2. Grilling

Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.

170-190

Type of food

White Bread

Toasts

Dish & Notes

Wire shelf

Shelf level

5

Cooking mode

Large Grill

Temp.

(°C)

270 °C

Beef Burgers *

(12 ea)

Wire tray insert + Universal

(Deep) tray (to catch drippings)

4 Large Grill 270 °C

*

Beef Burgers

: Preheat the empty oven for 15 minutes using Large Grill function.

Cooking time

(min)

20-30

35-45

35-45

15-25

30-35

30-40

25-35

35-45

65-75

70-80

75-85

70-90

80-100

Cooking time

(min)

1 st 1-2

2 nd

1-1½

1 st

14-16

2 nd

4-6

English - 29

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 29 2014-04-05 �� 2:23:04

cleaning and cares

STEAM CLEANING (DEPENDING ON MODEL)

If the oven is dirty, it must be cleaned and you can use the steam cleaning.

It helps you clean the inside of the oven easily.

1.

Remove all accessories from the oven before using the steam cleaning function.

2.

Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto the bottom of the oven and close the oven door.

3.

Turn the mode selector to . When you choose steam cleaning function, steam cleaning is automatically started after a few seconds.

4.

When the display starts to blink with a signal, the steam cleaning is complete. Set the mode selector to Off to end the steam cleaning.

5.

Clean the oven interior with a soft clean cloth and remove the remaining water on the bottom of the oven with a sponge.

Steam cleaning notes

• Take care when opening the door before the end of the steam cleaning procedure; the water on the bottom is hot.

• Never leave the residual water in the oven for a longer time, for example, over night.

• If the oven is heavily soiled, the procedure may be repeated after the oven has cooled.

• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling, it is recommend that you rub detergent into the stubborn soil before activating the oven cleaning function.

• Leave the oven door ajar at 15 ° after cleaning to allow the interior enamel surface to dry thoroughly.

CATALYTIC ENAMEL SURFACE (DEPENDING ON MODEL)

The removable cover casing is coated with a dark gray catalytic enamel this can become coated with oil and fat distributed by circulating air during convection heating. These deposits will burn off at oven temperatures of 200 °C and higher.

1.

Remove all accessories from the oven.

2.

After cleaning all interior oven surfaces and set the oven to convection 250 °C.

HAND CLEANING

CAUTION:

Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.

Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool, knives or other abrasive materials.

Oven Interior

For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy water.

Do not hand-clean the door seal.

To avoid damaging the enameled oven surfaces, use customary oven cleaners.

To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.

Oven exterior

For cleaning the exterior of the oven such as oven door, handle and display, use a clean cloth and a mild cleaning detergent or warm soapy water and dry with kitchen roll or a dry towel.

Especially grease and dirt easily can be remained around handle or keys because of hot air coming from oven, so please clean handle and keys after you use the oven.

Accessories

Wash the accessory after every use and dry it with a kitchen towel. If necessary, lay in warm soapy water for about 30 minutes for easier cleaning.

English - 30

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 30 2014-04-05 �� 2:23:04

WATER COLLECTOR CLEANING

The water collector is for collecting the water from the moisture when oven is operating with very moist food. Food waste can be stack on the water collector. If the cleaning is not performed, the built-in furniture can be damaged. Clean the water collector to protect your furniture after cooking.

WARNING:

If you encounter a water leakage from the water collector after the cooking, please contact us at the service center.

Water collector

DETACHING THE SIDE RUNNERS (DEPENDING ON MODEL)

1.

Press central part of the side runner top portion.

2.

Rotate the side runner by approximately 45 º.

3.

Pull and remove the side runner from bottom two holes.

CLEANING THE CEILING (DEPENDING ON MODEL)

1.

You can let down the grill heater and it is helpful for cleaning the ceiling of the oven.

Remove the nut circular by turning it anticlockwise while holding the grill heater.

2.

The front of the grill heater inclines downwards and the grill heater can not be removed out of the oven.

Do not press the grill heater down, the grill heater can be deformed.

3.

When cleaning has been done, lift the grill heater back to its original level and turn the nut circular clockwise.

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 31

English - 31

2014-04-05 �� 2:23:05

TROUBLESHOOTING

What should I do if the all keys

**

PROBLEM

What should I do if the oven doesn’t heat up?

What should I do if, even though the oven function and temperature have been set, the oven does not heat up?

What should I do if the oven light doesn’t illuminate?

What should I do if the cooling fan is running after the oven has been switched off?

SOLUTION

The oven may not be switched on. Switch the oven on.

Check to see if the required settings have been applied.

A household fuse may have blown or a circuit breaker may have tripped. Replace the fuses or reset the circuit.

If this happens repeatedly, call a qualified electrician.

Do not leave the oven door open while oven is cooking.

If you don’t leave the oven door open, there may be problems with the internal electrical connections. Call your local service centre.

The oven light may have failed. Replace the oven light.

If the oven light doesn’t work after changing the oven light, call your local service centre.

After use, the cooling fan runs to protect your oven from the heat until the oven has cooled down. Call your local service centre if the cooling fan continues to run after the oven has cooled down.

Check if the child lock function is active or not. If the child lock function is not activated, call your local service centre.

INFORMATION CODES

All information codes are not from the fault of the oven. Please refer to below solution first, if the information codes still occur, please call your local SAMSUNG Customer Care Centre.

CODE

**

**

**

1)

1)

1)

PROBLEM

Safety Shutoff

Oven has continued operating at set temperature for prolonged time.

• Under 105 °C

• From 105 °C to 240 °C 8 hours

• From 245 °C to Max

16 hours

4 hours

Key Error

It occurs when the key is pressed and held for a period of time.

Divider use is incorrect.

Safety Error

An oven error may cause low performance and problems in safety.

SOLUTION

Turn oven off and remove food.

Allow oven to cool before using again.

As it is not the error of oven, please use the oven again after turning oven off and cool down.

Clean the keys and check if there is water on the surface around key. Turn off the oven and try setting again. If it occurs again, call your local SAMSUNG

Customer Care Centre.

Insert divider for upper, twin and lower mode. Remove divider for single mode.

If it occurs again even though you use the divider with right way, call your local

SAMSUNG Customer Care Centre.

Stop using the oven immediately and turn oven off.

Call your local SAMSUNG.

1) ** refers to all numbers.

English - 32

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 32 2014-04-05 �� 2:23:06

memo

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 33 2014-04-05 �� 2:23:06

memo

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 34 2014-04-05 �� 2:23:06

memo

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 35 2014-04-05 �� 2:23:06

AUSTRIA

BELGIUM

0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)

02-201-24-18

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

CYPRUS

GREECE

800-SAMSUNG (800.7267864)

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LUXEMBURG 261 03 710

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

NORWAY

PORTUGAL

815 56480

808 20 7267

SPAIN

SWEDEN

0034902172678

0771 726 7864 (SAMSUNG)

SWITZERLAND 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)

U.K 0330 SAMSUNG (7267864)

EIRE 0818 717100 www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support

DG68-00537A-00

NEO Twin_NV70H7786ES_EE_DG68-00537A-00_EN.indd 36 2014-04-05 �� 2:23:06

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents