Samsung NV75N7678RS Owner's manual

Samsung NV75N7678RS Owner's manual
Inbyggd ugn
Användar- och installationsmanual
NV75N7677RS / NV75N7678RS
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-02-13
11:16:39
Innehåll
Innehåll
Använda denna bruksanvisning
3
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
3
Säkerhetsinstruktioner
3
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Autofunktion för energibesparing
3
6
6
Installation
7
Vad som medföljer
Förberedelser för att installera ugnen
Strömanslutning
Montering i skåp
7
8
8
8
Innan du börjar
10
Första inställningarna
Lukt av ny ugn
Smart säkerhetsmekanism
Tillbehör
Flexibel lucka
Mekaniskt lås (endast på tillämpliga modeller)
Dubbelt tillagningsläge
10
11
11
11
13
14
14
Användning
15
Manöverpanel
Vanliga inställningar
Tillagningslägen (förutom Grill)
Tillagningslägen (Grill)
Temperaturinställningsintervall för Dubbelt tillagningsläge
Avbryta tillagningen
Specialfunktion
15
16
19
22
23
24
24
Automatisk tillagning
Rengöring
Timer
Ljud på/av
Wi-Fi på/av
Använda funktionen för smart kontroll
25
26
28
28
28
28
Smart tillagning
29
Manuell tillagning
Automatiska tillagningsprogram
Testrätter
Samling med ofta använda recept för automatisk tillagning
29
35
41
42
Underhåll
45
Rengöring
Ta bort luckan
Byte
45
46
47
Felsökning
47
Kontrollpunkter
Informationskoder
47
49
Tekniska specifikationer
50
Bilaga
51
Produktdatablad
51
2 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-02-13
11:16:39
Säkerhetsinstruktioner
Tack för att du valde en inbyggnadsugn från SAMSUNG.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner
avsedda att vägleda dig vid användning och underhåll av apparaten.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll
denna bok för framtida referens.
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar
för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga
säkerhetsrekommendationer.
Följande symboler används i denna bruksanvisning:
VARNING!
Farlig och osäker hantering kan resultera i allvarliga personskador, dödsfall och/eller
skada på egendom.
VAR FÖRSIKTIG!
Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till personskada och/eller skada på egendom.
OBS!
Användbara tips, rekommendationer eller information som hjälper användare att hantera
produkten.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
VARNING!
Den här enheten är inte avsedd att användas av några
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller
mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap,
om personen eller personerna inte har någon som övervakar
och instruerar angående enhetsanvändningen av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med
apparaten.
Åtgärden för bortkoppling måste integreras i det fasta
kablaget i enlighet med kablagereglerna.
Det ska gå att koppla bort enheten från strömförsörjningen
efter installationen. Urkoppling blir enkel genom att ha
kontakten åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare
i det fasta kablaget i enlighet med kablagereglerna.
Svenska 3
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-02-13
11:16:39
Använda denna bruksanvisning
Använda denna bruksanvisning
Säkerhetsinstruktioner
Säkerhetsinstruktioner
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren,
en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att
undvika fara.
Fästmetoden som anges ska inte vara lim då detta inte anses
vara en tillförlitlig fästmetod.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre
och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har
övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett
säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda
apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn som
är yngre än 8 år.
Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör vidtas
för att undvika att röra värmeelementen inuti ugnen.
VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under
användning. Små barn ska hållas på avstånd.
Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att
rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket kan
leda till att glaset spricker.
Om enheten har en rengöringsfunktion, måste spill avlägsnas
före rengöring och inga verktyg får lämnas i ugnen under
ång- eller självrengöring. Rengöringsfunktionen beror på
modellen.
Om den här enheten har en rengöringsfunktion kan ytorna
bli hetare än vanligt under rengöringsprocessen och barn ska
hållas på avstånd. Rengöringsfunktionen beror på modellen.
Använd bara rekommenderad termometer för den här ugnen.
(Endast modeller med termometer)
Ångrengörare får inte användas.
VARNING: Utrustningen ska vara helt avstängd vid byte av
lampa för att undvika risk för elektriska stötar.
För att undvika överhettning får apparaten inte installeras
bakom en dekorativ lucka.
4 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-02-13
11:16:39
VAR FÖRSIKTIG!
Om ugnen har skadats under transport får den inte anslutas.
Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig
elektriker.
Vid problem med eller skada på apparaten ska du inte försöka använda den.
Säkerhetsinstruktioner
VARNING: Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta
under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte använda apparaten
utan ständig övervakning.
VAR FÖRSIKTIG: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.
Luckan eller den yttre ytan kan bli varm när enheten
används.
Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när enheten
används. Ytorna blir varma under användning.
För in gallret på plats med de
utskjutande delarna (stoppar på
båda sidor) framåt så att gallret
stöder vilopositionen för stora
mängder.
Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation
kan leda till allvarliga skador på dig själv och andra. Om din ugn behöver repareras ska
du kontakta ett SAMSUNG-servicecenter eller din återförsäljare.
Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
Ugnen ska anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring.
Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
Apparatens strömförsörjning ska kopplas från vid reparation eller rengöring.
Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
Om apparaten har en ång- eller varmluftstillagningsfunktion ska du inte använda den när
vattentillförselenheten är skadad. (Endast för modeller med ång- eller varmluftsfunktion)
Om enheten är skadad eller har sprickor ska du inte använda den utan kontakta närmaste
servicecenter. (Endast för modeller med ång- eller varmluftsfunktion)
Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör
inte vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de har svalnat.
Förvara aldrig antändbara material i ugnen.
Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
Vid tillagning ska du vara försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga
snabbt strömmar ut.
Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol kan alkoholen dunsta vid höga
temperaturer och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
Svenska 5
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-02-13
11:16:39
Säkerhetsinstruktioner
För din säkerhet ska du inte använda ång- eller högtrycksapparater för rengöring.
Barn ska hållas på säkert avstånd när ugnen används.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
Frysta livsmedel, t.ex. pizza, ska tillagas på det stora gallret. Om bakplåten används kan
den deformeras på grund av de stora temperaturskillnaderna.
Säkerhetsinstruktioner
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger
att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare,
headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras
separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att
förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt
produkten eller kommunen för vidare information om var och
hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert
sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera
angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska
tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den
emaljerade ytan.
Ugnsluckan ska vara stängd under tillagning.
Lägg inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på
den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan
och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.
Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan bli permanenta på ugnens emaljerade ytor.
Vid tillagning av mycket mjuka kakor ska ett djupt kärl användas.
Ställ inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på
luckan eller fastna med fingrarna i den.
Du ska inte kliva på, sitta på eller placera tunga föremål på luckan.
Öppna inte luckan med onödigt mycket kraft.
VARNING! Koppla inte ur apparaten från strömmen efter att tillagningsprocessen är klar.
VARNING! Låt inte luckan stå öppen när ugnen är på.
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika
lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).
Autofunktion för energibesparing
•
•
Om ingen användarinmatning görs under en viss tid medan apparaten är på slutar
apparaten att fungera och försätts i standby-läge.
Belysning: Vid matlagning kan du släcka lampan genom att trycka in knappen för
belysning. För att förbruka mindre energi stängs ugnens belysning av några minuter
efter att tillagningsprogrammet påbörjats.
6 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-02-13
11:16:40
Installation
VARNING!
Tillbehör
Den här ugnen får endast anslutas av en kvalificerad tekniker. Installatören ansvarar
för att ansluta ugnen till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller i ditt
område.
Med ugnen medföljer flera tillbehör som hjälper dig att förbereda olika typer av mat.
Vad som medföljer
Kontrollera att alla delar och tillbehör medföljer i produktens förpackning. Om du har
problem med ugnen eller tillbehör ska du kontakta ett lokalt Samsung-kundcenter eller
återförsäljaren.
Gallerinlägg *
Bakplåt *
Universalplåt *
Extra djup plåt *
Grillspett*
Grill- och shaslikspett *
Teleskopiska falsar *
Avskiljare
Stektermometer*
2 skruvar (M4 L25)
Installeringshandtag
Installation
Galler
En överblick över ugnen
01
02
03
04
OBS!
01 Manöverpanel
02 Luckhandtag
03 Övre lucka
Tillgänglighet för tillbehör markerade med en asterisk (*) beror på ugnsmodell.
04 Huvudlucka
Svenska 7
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-02-13
11:16:41
Installation
Förberedelser för att installera ugnen
VARNING!
Kliv inte på och vrid inte på kablarna under installation och håll dem borta från de
värmeavgivande delarna på ugnen.
Montering i skåp
Stjärnskruvmejsel
Borr
Installation
Strömanslutning
L
N
01 02 03
01 BRUN eller SVART
02 BLÅ eller VIT
03 GUL och GRÖN
Anslut ugnen till ett eluttag. Om inget
vägguttag är tillgängligt på grund av gränser
för tillåten spänning ska du använda en
flerpolig brytare (med minst 3 mm utrymme
mellan) för att uppfylla säkerhetskraven.
Använd en tillräckligt lång strömkabel
som stöder specifikationen H05 RR-F eller
H05 VV-F, Minst 1,5-2,5 mm².
Om ugnen installeras inbyggd i ett skåp måste skåpets plastytor och adhesiva delar
tåla upp till 90 °C. Samsung är inte ansvarigt för skada på möbler på grund av ugnens
värmeavgivning.
Ugnen måste vara ordentligt ventilerad. Utrymmet för ventilation bör vara 50 mm mellan
det nedre hyllplanet och bärande vägg. Om du installerar ugnen under en häll ska du
följa hällens installationsinstruktioner.
Måttkrav för installation
Ugn (mm)
B
C
A
D
E
L
K
G
Märkström (A)
Minsta tvärsnittsyta
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
F
J
H
A
560
G
Max. 506
B
175
H
Max. 494
C
370
I
21
D
Max. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
I
Kontrollera utgångsspecifikationerna på dekalen som sitter på ugnen.
Öppna den bakre luckan på ugnen med en skruvmejsel och skruva bort skruvarna på
slangklämman. Anslut sedan strömkablarna till rätt anslutningspol.
( )-polen är avsedd för jord. Anslut först den gulgröna kabeln (jord), som måste vara
längre än de andra. Om du använder en stickkontakt måste stickkontakten vara åtkomlig
efter att ugnen har installerats. Samsung är inte ansvarigt för olyckor på grund av
avsaknad av eller felaktig jord.
8 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-02-13
11:16:41
Inbyggd i skåp (mm)
A
B
C
D
Montering av ugnen
A
Minst 550
B
Minst 560
C
Minst 50
D
Minst 590 - Max. 600
E
Minst 460 x Minst 50
Se till att lämna ett utrymme (A) på åtminstone
5 mm mellan ugnen och varje sida av skåpet.
A
OBS!
E
B
Installation
Det inbyggda skåpet måste ha ventiler (E) för
att ventilera värme och cirkulera luften.
Lämna minst 3 mm utrymme (B) så att luckan
öppnas och stängs lätt.
Under diskho (mm)
A
B
D
A
Minst 550
B
Minst 560
C
Minst 600
D
Minst 460 x Minst 50
C
OBS!
För in ugnen helt och hållet i skåpet och fixera
den på båda sidorna med hjälp av de två
skruvarna.
Det inbyggda skåpet måste ha ventiler (D) för
att ventilera värme och cirkulera luften.
Svenska 9
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-02-13
11:16:42
Installation
Innan du börjar
När installationen är klar ska du ta bort skyddsfilmen, tejpen och annat
förpackningsmaterial samt ta ut medföljande tillbehör ur ugnen. För att ta ut ugnen ur
skåpet ska du först koppla bort strömförsörjningen till ugnen och sedan skruva bort
2 skruvar på båda sidorna om ugnen.
Första inställningarna
VARNING!
Ugnen måste ha ventilation för att fungera normalt. Blockera under inga omständigheter
ventilationen.
När du slår på ugnen för första gången visas standardtiden ”12:00” på skärmen och
timsymbolen (”12”) blinkar. Gör följande för att ställa in aktuell tid.
1. Med timsymbolen blinkandes ska du vrida
på inställningsratten (ratten på höger sida)
för att ställa in timmen och sedan trycka på
OK för att flytta till minutsymbolen.
OBS!
Ugnens verkliga utseende kan variera mellan olika modeller.
Innan du börjar
2. Med minutsymbolen blinkandes ska du
vrida på inställningsratten för att ställa in
minuten och sedan trycka på OK.
Om du vill ändra aktuell tid efter denna första
inställning ska du hålla ner knappen
3 sekunder och följa stegen ovan.
i
10 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-02-13
11:16:43
Lukt av ny ugn
Tillbehör
Innan ugnen används första gången ska den rengöras invändigt för att avlägsna lukten
av ny ugn.
1. Ta bort alla tillbehör ur ugnen.
2. Kör ugnen med varmluft på 200 °C eller traditionellt på 200 °C under en timmes tid.
Det förbränner eventuella rester från tillverkningen.
3. När du är klar ska du stänga av ugnen.
Första gången du använder ugnen ska alla tillbehör rengöras med varmt vatten,
diskmedel och en mjuk, ren trasa.
Smart säkerhetsmekanism
04
03
•
02
01
•
01 Nivå 1
02 Nivå 2
03 Nivå 3
04 Nivå 4
Sätt i tillbehören i rätt position inuti ugnen.
Tillåt minst 1 cm utrymme från tillbehöret
och ugnens botten och från något annat
tillbehör.
Var försiktig när du tar ut matkärl eller
tillbehör ur ugnen. Varma maträtter kan
orsaka brännskador.
Tillbehören kan deformeras när de värms
upp. När de har svalnat återfår de sin
ursprungliga form och sitt ursprungliga
utseende och prestanda.
05 Nivå 5
Grundläggande användning
För bättre matlagningsupplevelse bör du bekanta dig med hur varje tillbehör används.
Galler
Gallret är till för att grilla och steka. Sätt in gallret på plats
med de utskjutande delarna (stoppar på båda sidor) framåt.
Gallerinlägg *
Gallerinlägget används i kombination med plåten för att
förhindra att vätska droppar ned på ugnens botten.
Bakplåt *
Bakplåten (djup: 20 mm) används för att baka bakelser, kakor
och andra bakverk. Sätt in den med den lutande delen framåt.
Svenska 11
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-02-13
11:16:43
Innan du börjar
Om du öppnar luckan när ugnen är igång tänds ugnens lyse och både fläkten och
värmeelementen slutar att fungera. Detta är för att undvika fysiska skador som
brännskador samt för att undvika onödig energiförlust. När detta inträffar ska du stänga
luckan. Ugnen fortsätter att fungera normalt eftersom detta inte är ett problem med
systemet.
•
•
05
Innan du börjar
Universalplåt *
Universalplåten (djup: 30 mm) används för tillagning och
stekning. Använd gallerinlägget för att undvika att vätska
droppar på ugnens botten.
Sätt in den med den lutande delen framåt.
Extra djup plåt *
Extra djupa plåten (djup: 50 mm) används för att steka med
eller utan grillinlägget. Sätt in den med den lutande delen
framåt.
Grillspett *
Innan du börjar
Grill- och shaslikspett *
Det roterande grillspettet kan användas för att grilla mat
som exempelvis kyckling. Använd endast det roterande
grillspettet i enkelt läge på nivå 4 där grillspetsadaptern
finns. Skruva bort grillspettets handtag för att avlägsna
under grillning.
Sätt plåten i gallerposition 1 för att samla in köttsaften, eller
längst ned i ugnen för en stor köttbit. Vi rekommenderar att
grillspettet används för köttstycken på mindre än 1,5 kg.
1. Stick in grillspettet i köttet. Handtaget kan skruvas mot
den trubbiga änden för att göra det enklare att skjuta in
grillspettet.
2. Lägg förvälld potatis och grönsaker runt köttet.
3. Placera vaggan på mitthyllan med den ”V”-formade
delen riktad framåt. Vila spettet på vaggan med den
spetsiga änden riktad bakåt och skjut försiktigt in det
tills spettets ände förs in i vridmekanismen på ugnens
baksida. Spettets trubbiga ände måste vila på den ”V”formade delen. (Det finns två tungor på spettet som ska
vara närmast ugnsluckan så att spettet inte glider framåt.
Tungorna håller även fast handtaget.)
4. Skruva loss handtaget före tillagning.
5. Skruva fast handtaget när tillagningen är klar för att
hjälpa till att avlägsna grillspettet från vaggan.
Teleskopiska falsar *
Använd brickan med teleskopiska falsar för att föra in plåten
på följande sätt:
1. Dra ut brickan med falsar ur ugnen.
2. Lägg plåten på brickan med falsar och skjut in brickan i
ugnen.
3. Stäng ugnsluckan.
Avskiljare
Avskiljaren är utformad för att dela in ugnen i två
avdelningar. Använd avskiljaren med Dubbelt tillagningsläge.
Stektermometer *
Stektermometern mäter temperaturen i köttstycket som ska
tillagas. Använd bara stektermometern som levereras med
din ugn.
VARNING!
•
•
•
Se till att grillspettets handtag sitter ordentligt.
Var försiktig när du använder grillspettet. Gafflarna och nålarna är spetsiga och vassa
vilket kan orsaka fysiska skador!
För att undvika brännskador ska du använda skyddshandskar för att ta bort
grillspetten eftersom de är mycket heta.
OBS!
Tillgänglighet för tillbehör markerade med en asterisk (*) beror på ugnsmodell.
12 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-02-13
11:16:43
Flexibel lucka
Så här använder du hela luckan
1. Håll i den del av handtaget som inte har
någon spak och dra sedan.
Den här ugnen har en unik flexibel lucka som har försetts med gångjärn i mitten så att
du endast behöver öppna den övre hälften för att få tillgång till den övre delen. När du
använder läget Dubbel tillagning får du enklare tillgång till ugnens övre del, vilket ger
bättre energieffektivitet.
Så här öppnar du den övre luckan
1. Tryck ner handtagsspaken helt.
2. Då öppnas hela luckan så som visas.
VAR FÖRSIKTIG!
När du öppnar hela luckan ska du se till att
hålla i handtaget i den del som inte har någon
spak.
Om spaken trycks ned halvvägs när du öppnar
luckan kan den övre luckan öppnas, vilket kan
leda till fysisk skada.
3. Då öppnas endast den övre luckan så som
visas.
OBS!
•
•
Placera inga tunga föremål och använd inte överdrivet mycket kraft på den övre
luckan.
Låt inte barn leka med eller på den övre luckan.
Svenska 13
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-02-13
11:16:44
Innan du börjar
2. Dra i handtaget.
Innan du börjar
Mekaniskt lås (endast på tillämpliga modeller)
Dubbelt tillagningsläge
Installation
Du kan använda både det övre och nedre facket för att tillaga två olika recept eller bara
välja ett fack att laga mat med.
1. Sätt den tunna delen (A) av det mekaniska
låset i motsvarande plats på låsets handtag
så som visas på bilden.
2. Dra åt skruven på låsets handtag.
A
För in avskiljaren i nivå 3 för att dela in
ugnsrummet i två fack. Ugnen känner av
avskiljaren och aktiverar det övre facket som
standard.
OBS!
Innan du börjar
Tillgänglighet för Dubbelt tillagningsläge beror
på receptet. Mer information finns i avsnittet
Smart tillagning i den här bruksanvisningen.
Avinstallation
•
Lossa och ta bort skruven från låsets
handtag.
•
För att öppna dörren ska du försiktigt lyfta
upp låsets handtag för att låsa upp dörren.
Öppna sedan dörren.
För att låsa dörren är det bara att stänga
den. Det mekaniska låset låser dörren
automatiskt.
Lås/lås upp
•
14 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-02-13
11:16:44
Användning
Manöverpanel
10 Smart kontroll
Använd för att välja funktionen för smart kontroll.
Frontpanelen går att få i flera olika material och färger. Ugnens verkliga utseende kan
ändras utan föregående meddelande för att förbättra ugnens kvalitet.
11 Ugnslampa/
Barnlås
Tryck på den här knappen för att slå på eller av den
invändiga lampan. Håll den intryckt i 3 sekunder för att
aktivera Barnlås och håll den intryckt i 3 sekunder igen för
inaktivera låset på kontrollpanelen.
12 Inställningsratt
Använd inställningsratten för att:
• Ställa in tillagningstiden eller temperaturen.
• Välja ett underobjekt från menyerna på översta nivån:
Rengöring, Automatisk tillagning, Specialfunktion eller
Grill.
• Välja en portionsstorleken för program med Automatisk
tillagning.
02 04
01
03
06 08 10
05
07 09 11
12
Vrid för att välja ett tillagningsläge eller en funktion.
02 Snabb förvärmning
(endast tillämpliga
modeller)
Snabb förvärmning värmer ugnen snabbt till en inställd
temperatur.
• Tryck för att slå på eller av alternativet Snabb
förvärmning.
• Endast tillgängligt med enkelt läge.
• Inaktiverat för temperaturer som är inställda på lägre än
100 °C.
03 Timer
Med timern kan du kontrollera tiden eller tid kvar under
tillagning.
04 Övre/Nedre fack
Indikatorerna slås på när avskiljaren är införd. Du kan välja
övre eller nedre facket för dina recept.
05 Skärm
Visar nödvändig information om valda lägen och
inställningar.
06 OK
Tryck för att bekräfta dina inställningar.
07 Tillbaka
Avbryt aktuella inställningar och återgå till huvudskärmen.
08 Temperatur
Används för att ställa in temperaturen.
09 Tillagningstid
Tryck för att ställa in tillagningstiden.
OBS!
Användning
01 Lägesväljaren
Om du trycker på displayen med plasthandskar eller grytlappar fungerar den eventuellt
inte korrekt.
Svenska 15
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-02-13
11:16:45
Användning
Vanliga inställningar
Tillagningstid
1. Vrid på lägesväljaren för att välja ett läge
eller en funktion.
Det är vanligt att ändra standardtemperaturen och/eller tillagningstiden för alla
tillagningslägen. Följ stegen nedan för att justera temperaturen och/eller tillagningstiden
för valt tillagningsläge.
Temperatur
1. Vrid på lägesväljaren för att välja ett läge
eller en funktion. Standardtemperaturen för
varje val visas.
2. Tryck på knappen
och vrid sedan
inställningsratten för att ställa in en önskad
tid på upp till 23 timmar och 59 minuter.
2. Vrid inställningsratten för att ställa in
önskad temperatur.
3. Alternativt kan du även senarelägga
sluttiden för din tillagning till önskad
Användning
och använd
tid. Tryck på knappen
inställningsratten för att ställa in en
slutpunkt. Se Senarelagt slut för mer
information.
3. Tryck på OK för att bekräfta dina
ändringar.
4. Tryck på OK för att bekräfta dina
ändringar.
OBS!
•
Om du inte gör några ytterligare inställningar inom några sekunder börjar ugnen
tillagning automatiskt med standardinställningarna.
•
Om du vill ändra den inställda temperaturen ska du trycka på knappen
och följa
stegen ovan.
Den exakta temperaturen inuti ugnen kan mätas med en godkänd termometer och
enligt en auktoriserad institutions definition. Om du använder andra termometrar kan
det leda till ett mätfel.
•
OBS!
•
Om du vill kan du tillaga utan att ställa in tillagningstiden. I detta fall börjar ugnen
att tillaga på inställda temperaturer utan tidsinformation och du måste stoppa ugnen
manuellt när tillagningen är klar.
•
Om du vill ändra den inställda tillagningstiden ska du trycka på knappen
stegen ovan.
och följa
16 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-02-13
11:16:46
Senarelagt slut
Sluttid
1. Vrid på lägesväljaren för att välja ett läge
eller en funktion.
2. Tryck två gånger på knappen
och vrid
sedan på inställningsratten för att ställa in
en önskad sluttid.
Senarelagt slut är utformat för att göra matlagningen bekvämare.
Exempel 1
Föreställ dig att du väljer ett recept som tar en timme klockan 14:00 och vill att ugnen
ska vara färdig med tillagningen klockan 18:00. Ställ in sluttiden genom att ändra Klart
klockan till 18:00. Ugnen startar tillagningen klockan 17:00 och blir klar 18:00, så som
du har angett.
Aktuell tid: 14:00
Ställ in tillagningstid:
1 timme
Ställ in Senarelagd sluttid:
18:00
Ugnen startar tillagningen klockan 17:00 och blir automatiskt klar klockan 18:00.
3. Tryck på OK för att bekräfta dina
ändringar.
OBS!
•
•
Om du vill kan du tillaga utan att ställa in sluttiden. I detta fall börjar ugnen att
tillaga på inställda temperaturer utan tidsinformation och du måste stoppa ugnen
manuellt när tillagningen är klar.
och
För att ändra den inställda sluttiden ska du trycka två gånger på knappen
följa stegen ovan.
15:00
16:00
17:00
Användning
14:00
18:00
Exempel 2
Aktuell tid: 14:00
Ställ in tillagningstid:
2 timme
Ställ in Senarelagd sluttid:
17:00
Ugnen startar tillagningen klockan 15:00 och blir automatiskt klar klockan 17:00.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
VAR FÖRSIKTIG!
•
•
Senarelägga slut är inte tillgängligt i Dubbelt tillagningsläge.
Förvara inte tillagad mat för länge i ugnen. Maten kan förstöras.
Svenska 17
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-02-13
11:16:46
Användning
Rensa tillagningstiden
Rensa sluttiden
Du kan rensa tillagningstiden. Detta är användbart om du vill stoppa ugnen manuellt när
som helst under processen.
Du kan rensa sluttiden. Detta är användbart om du vill stoppa ugnen manuellt när som
helst under processen.
1. Tryck på knappen
medan ugnen
används för tillagning för att visa
standardtillagningstiden.
1. Tryck två gånger på knappen
medan
ugnen används för tillagning för att visa
inställd sluttid.
2. Vrid inställningsratten för att ställa in
tillagningstiden till ”00:00”. Alternativt kan
2. Vrid på inställningsratten för att ställa in
sluttiden till aktuell tid. Alternativt kan du
du trycka på
trycka på
.
Användning
3. Tryck på OK.
OBS!
I Dubbelt tillagningsläge måste du först välja det övre eller nedre facket som du vill
rensa tillagningstiden för.
.
3. Tryck på OK.
OBS!
I Dubbelt tillagningsläge måste du först välja det övre eller nedre facket som du vill
rensa sluttiden för.
18 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-02-13
11:16:47
Tillagningslägen (förutom Grill)
Dubbelt tillagningsläge
1. Vrid på lägesväljaren för att välja ett
tillagningsläge.
2. Ställ in tillagningstiden och/eller
temperaturen vid behov. Se avsnittet
Vanliga inställningar för mer information.
Du kan använda den medföljande avskiljaren för att dela in ugnsrummet i ett övre och
ett nedre fack. Detta tillåter användare att aktivera två olika tillagningssätt samtidigt
eller bara välja ett av facken att tillaga med.
1. För in avskiljaren i nivå 3 för att dela in
ugnsrummet i två fack.
3. Om du vill kan du använda Snabb
förvärmning. För att göra detta ska du
trycka på knappen
och ställa in önskad
temperatur. Motsvarande indikator
visas på skärmen.
2. Vrid på lägesväljaren för att välja ett
tillagningsläge. Du kan välja lägena Grill,
Varmluft, och Övervärme + Varmluft i
det övre facket och lägena Varmluft,
Undervärme + Varmluft och Undervärme i
nedre facket.
OBS!
Du kan ändra tillagningstiden och/eller
temperatur under tillagningen.
3. Tryck på
för att välja det övre facket
eller tryck på
facket.
för att välja det nedre
Ikonen
kommer att visas på det valda
facket.
4. Ställ in tillagningstiden och/eller
temperaturen vid behov. Se avsnittet
Vanliga inställningar för mer information.
Svenska 19
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-02-13
11:16:48
Användning
Ugnen börjar att förvärmas tills
innertemperaturen når den önskade
temperaturen. När förvärmning är klar,
döljs indikatorn med ett pip. Förvärmning
rekommenderas för alla tillagningslägen
förutom om annat anges i matlagningsguiden.
Användning
5. När du är klar ska du trycka på OK.
3. Anslut sondens kontakt i uttaget på
den vänstra sidan. Se till att du ser
stektermometerns indikator
med den
aktuella temperaturen i köttets mitt på
skärmen.
Ugnen börjar att förvärmas tills
innertemperaturen når den önskade
temperaturen. Förvärmning rekommenderas för
alla tillagningslägen förutom om annat anges i
matlagningsguiden.
4. Vrid på inställningsratten (ratten på
höger sida) för att ställa in köttets
innertemperatur.
OBS!
Tillgänglighet för dubbelt tillagningsläge beror på tillagningsläget. Mer information finns
i avsnittet Smart tillagning i den här bruksanvisningen.
Användning
5. Tryck på OK för att starta tillagningen.
Ugnen spelar upp en melodi och avslutar
tillagningen när köttets invändiga
temperatur når angiven temperatur.
Tillagning med stektermometern
Stektermometern mäter den invändiga temperaturen i kött medan det tillagas. När
temperaturen når måltemperaturen, stannar ugnen och slutar tillaga maten.
• Använd bara stektermometern som levereras med din ugn.
• Du kan inte ställa in tillagningstiden om stektermometern är isatt.
1. Tryck på funktionspanelen för att välja ett
tillagningsläge.
2. Sätt i spetsen på stektermometern i mitten
av köttet som ska tillagas. Se till att
gummihandtaget inte sätts i köttet.
VARNING!
•
•
För att undvika skada ska du inte använda stektermometern med grillspettet.
När tillagningen är klar blir stektermometern väldigt varm. Använd grytlappar när du
tar ut maten för att undvika brännskador.
OBS!
Inte alla lägen har stöd för stektermometern. Om du använder stektermometern i lägen
som inte är avsedda för det, blinkar indikatorn för aktuellt läge. Om det händer ska du ta
ur stektermometern omedelbart.
20 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-02-13
11:16:49
Tillagningslägen (förutom Grill)
Temperaturintervall (°C)
Tillagningslägena med en asterisk (*) är tillgängliga för snabb förvärmning och
inaktiverade för temperaturer lägre än 100 °C.
Temperaturintervall (°C)
Läge
Enskilt
* 30-275
Varmluft
40-250
170
-
-
80-200
Förstekning
-
-
40-250
Eko-varmluft
-
160
40-250
40-250
170
Eko-varmluft använder optimerade värmesystem för att spara
energi under tillagning. Tillagningstiderna blir lite längre, men
resultatet blir detsamma. Observera att det här läget inte stöder
förvärmning.
OBS!
190
190
Nedre
-
Professionell förstekning kör en automatisk cykel med
förvärmning tills ugnens temperatur når 220 °C. Sedan börjar
det övre värmesystemet och varmluftsfläkten att fungera för
att bryna mat, t.ex. kött. Efter att det är brynt lagas det på låg
temperatur. Använd det här läget för nötkött, fågel eller fisk.
30-275
200
Övre
Föreslagen
temperatur
(°C)
Användning
40-250
Enskilt
Dubbelt
•
•
Eko-varmluftlägets uppvärmningssätt har använts för att
fastställa energiklassen i enlighet med EN60350-1.
I läget Dubbel tillagning kan inte Eko-varmluftsläget ställas
in på det övre och nedre facket samtidigt.
Det nedre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt
med fläkten för varmluft. Använd det här läget för pizza, bröd
eller kakor.
100-230
Undervärme
40-250
Det övre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt
med fläkten för varmluft. Använd det här läget för stekning med
en krispig yta (t.ex. krispig yta eller lasagne).
* 40-275
Undervärme +
Varmluft
Nedre
Värmen kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den
här funktionen ska användas för vanlig bakning och stekning av
nästan alla typer av maträtter.
* 40-275
Övervärme +
Varmluft
Övre
Föreslagen
temperatur
(°C)
Det bakre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt
med fläkten för varmluft. Använd det här läget för att baka och
steka på flera nivåer samtidigt.
* 30-275
Traditionell
Dubbelt
Läge
-
40-250
190
Undervärmesystemet genererar värme. Använd det här läget i
slutet vid bakning eller tillagning för att bryna undersidan på
pajer eller pizza.
Svenska 21
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-02-13
11:16:49
Användning
Tillagningslägen (Grill)
1. Vrid på lägesväljaren för att välja
2. Vrid på lägesväljaren för att välja
.
Som standard väljs endast Stor grill (G 1)
automatiskt.
.
3. Använd inställningsratten för att ställa in
temperaturen och tryck sedan på OK.
2. Använd inställningsratten för att välja
Stor grill (G 1) eller Eko-grill (G 2) och tryck
sedan på OK.
Tillagningslägen (Grill)
3. Använd inställningsratten för att ställa in
temperaturen och tryck sedan på OK.
Temperaturintervall (°C)
Användning
Läge
Enskilt
100-300
G1
Dubbelt tillagningsläge
Grillning med Dubbelt tillagningsläge är användbart för små serveringsstorlekar för att
spara ström. Som standard finns endast alternativet Stor grill i det övre facket eftersom
ugnen använder endast det övre värmeelementet.
1. Sätt in avskiljaren i nivå 3 för att aktivera
Dubbelt tillagningsläge.
Stor grill
Eko-grill
Övre
Nedre
40-250
-
Föreslagen
temperatur
(°C)
240
Den stora grillen genererar värme. Använd det här läget för
att bryna matens yta (t.ex. kött, lasagne eller gratänger).
100-300
G2
Dubbelt
-
-
240
Den lilla grillen genererar värme. Använd det här läget för
mat som behöver mindre värme, t.ex. fiskfilé och fyllda
baguetter.
22 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-02-13
11:16:50
Temperaturinställningsintervall för Dubbelt tillagningsläge
Du kan använda både det övre och nedre facket samtidigt för olika tillagningslägen.
I Dubbelt tillagningsläge påverkas temperaturintervallen i ett fack av
temperaturinställningarna för det andra. Till exempel kommer grillning i övre facket
begränsas av användningen i det nedre facket i form av tillagningstemperaturer. Båda
facken begränsar dock sina temperaturinställningar mellan lägst 40 och högst 250.
Det nedre facket är begränsat till (°C)
Det över facket är begränsat till (°C)
Om nedre är inställt
på (°C)
Lägsta
Högsta
40
40
45
60
50
75
80
65
105
100
80
135
Om övre är inställt
på (°C)
Lägsta
Högsta
120
90
160
40
40
45
140
105
190
120
220
50
75
80
65
105
180
135
250
100
80
135
200
145
250
160
250
170
250
120
90
160
220
140
105
190
250
160
120
220
180
135
250
200
145
250
220
160
250
250
170
250
Användning
60
160
Svenska 23
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-02-13
11:16:50
Användning
Avbryta tillagningen
Specialfunktion
Medan tillagning pågår ska du vrida
lägesväljaren till
. Ugnen stängs av inom
några sekunder. För att undvika att acceptera
felaktiga kommandon av användare, väntar
ugnen några sekunder så att de kan rätta till
sina val.
Lägg till specialfunktioner eller ytterligare funktioner för att förbättra din
matlagningsupplevelse. Specialfunktioner är inte aktiverade i Dubbelt tillagningsläge.
1. Vrid på lägesväljaren för att välja
Avbryta tillagningen för ett enskilt fack
2. Använd inställningsratten för att välja
en funktion och tryck sedan på OK.
Standardtemperaturen visas.
3. Ställ in tillagningstiden och/eller
temperaturen vid behov. Se avsnittet
Vanliga inställningar för mer information.
Följ de här instruktioner för att avbryta tillagningen i Dubbelt tillagningsläge.
1. Tryck på
för att välja det övre facket
Användning
eller tryck på
facket.
.
för att välja det nedre
4. Tryck på OK för att starta funktionen.
2. Tryck på
och tryck sedan på OK. Ugnen
avslutar tillagning för det valda facket.
Läge
Temperaturintervall
(°C)
Föreslagen
temperatur (°C)
Instruktioner
F1
Värmebevarande
40-100
80
Använd detta endast för att
hålla mat som precis har
tillagats varm.
F2
Porslinsvärmare
30-80
60
Använd detta för
uppvärmning av rätter eller
ugnsformar.
24 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-02-13
11:16:51
Automatisk tillagning
Dubbelt tillagningsläge
För oerfarna kockar erbjuder ugnen totalt 50 automatiska tillagningsrecept. Utnyttja
denna funktion för att spara tid eller lära dig snabbare. Tillagningstiden och
temperaturen justeras enligt valt recept.
1. Vrid på lägesväljaren för att välja
1. Sätt in avskiljaren i nivå 3 för att aktivera
dubbelt tillagningsläge.
.
2. Vrid inställningsratten för att välja ett
program och tryck sedan på OK.
3. Tryck på
för att välja det övre facket
eller tryck på
facket.
Ikonen
facket.
.
Användning
3. Vrid inställningsratten för att välja en
portionsstorleken. Viktintervallet beror på
programmet.
4. Tryck på OK för att starta tillagningen.
2. Vrid på lägesväljaren för att välja
för att välja det nedre
kommer att visas på det valda
OBS!
•
•
Vissa av alternativen i programmen för automatisk tillagning inkluderar förvärmning.
För de alternativen visas förvärmningens förlopp. Placera maten i ugnen efter
att ljudsignalen för förvärmning hörs. Tryck sedan på Tillagningstid för att starta
automatisk tillagning.
Mer information finns i avsnittet Automatiska tillagningsprogram i den här
bruksanvisningen.
Svenska 25
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-02-13
11:16:52
Användning
4. Vrid inställningsratten för att välja ett
program för det övre facket och tryck på
OK.
Ångrengöring
Detta är användbart för att rengöra lättare nedsmutsning med ånga.
1. Häll 400 ml vatten (3/4 pint) i botten på
ugnen och stäng ugnsluckan.
5. Vrid inställningsratten för att välja en
portionsstorleken. Viktintervallet beror på
programmet.
6. Tryck på OK för att starta tillagningen.
2. Vrid på lägesväljaren för att välja
OBS!
.
Mer information finns i avsnittet Automatiska
tillagningsprogram i den här bruksanvisningen.
Användning
Rengöring
3. Vrid på inställningsratten för att välja
Ångrengöring (C 1) och tryck sedan på OK
för att på starta tillagningen.
Två rengöringslägen finns tillgängliga. Dessa funktioner sparar tid åt dig eftersom du inte
behöver göra rent ugnen manuellt.
Funktion
Instruktioner
C1
Ångrengöring
Detta är användbart för att rengöra lättare nedsmutsning
med ånga.
C2
Pyro-rengöring
Den pyrolytiska funktionen är en termisk rengöring med
hög temperatur. Den bränner bort feta matrester för att
underlätta manuell rengöring.
4. Använd en torr trasa för att göra rent inuti
ugnen.
VARNING!
Öppna inte luckan förrän cykeln är klar. Vattnet inuti ugnen är mycket varmt och kan
orsaka brännskador.
26 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-02-13
11:16:53
6. När den är klar ska du vänta tills att ugnen
har svalnat och sedan torka av luckan
längs med kanterna med en fuktig trasa.
OBS!
•
•
•
•
Vi rekommenderar att ta bort envist smuts manuellt med rengöringsmedel innan
ångrengöring aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter
ugnstekning eller grillning.
Lämna ugnsluckan på glänt när cykeln är klar. Detta för att låta den emaljerade ytan
inuti torka ordentligt.
Rengöring aktiveras inte om ugnen är varm inuti. Vänta tills ugnen har svalnat och
försök igen.
Häll inte vatten i botten med kraft. Gör det försiktigt. Annars svämmar vattnet över
på framsidan.
VAR FÖRSIKTIG!
•
•
•
Pyro-rengöring
Den pyrolytiska funktionen är en termisk rengöring med hög temperatur. Den bränner
bort feta matrester för att underlätta manuell rengöring.
2. Vrid på lägesväljaren för att välja
OBS!
•
•
När cykeln startar blir ugnen varm inuti. Av säkerhetsskäl låses luckan. När cykeln är
klar och ugnen har svalnat låses luckan upp.
Se till att du tömmer ugnen innan du gör rent den. Tillbehör kan deformeras på grund
av höga temperaturer inuti ugnen.
.
3. Vrid på inställningsratten för att välja
Pyro-rengöring (C 2) och tryck sedan på
OK.
4. Använd inställningsratten för att välja en
rengöringstid bland 3 nivåer: 1 timme 50
minuter, 2 timmar 10 minuter och 2 timmar
30 minuter.
5. Tryck på OK för att starta rengöringen.
Svenska 27
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-02-13
11:16:53
Användning
1. Ta bort alla tillbehör inklusive sidogallren
och torka bort stora orenheter manuellt
från ugnens insida. Annars kan de ge
upphov till lågor under rengöringscykeln,
vilket i sin tur kan leda till brand.
Rör inte vid ugnen eftersom den blir väldigt varm under cykeln.
Håll barn borta från ugnen för att undvika olyckor.
När cykeln är klar ska du inte slå av strömmen medan kylfläkten är igång för att kyla
ner ugnen.
Användning
Wi-Fi på/av
Timer
Med timern kan du kontrollera tiden eller tid kvar under tillagning.
1. Tryck på
1. Tryck på
2. Vrid på inställningsratten för att välja ”2”
och tryck sedan på OK.
3. Vrid på inställningsratten för att välja på
eller av och tryck sedan på OK.
Det valda alternativet blinkar.
2. Använd inställningsratten för att ställa in
tiden och tryck sedan på OK.
Använda funktionen för smart kontroll
Användning
OBS!
•
•
i 3 sekunder.
.
När tiden går ut piper ugnen och meddelandet ”00:00” blinkar på skärmen.
Du kan ändra timerinställningarna när som helst.
Ljud på/av
1. Tryck på
Med SmartThings-appen kan du styra ett antal av ugnsfunktionerna från smarttelefonen.
Tabellen nedan visar de viktigaste funktionerna som kan köras från appen.
När fjärrkontrollen är avstängd
Övervakning (ugn, häll), stänga av ugnen
När fjärrkontrollen är påslagen
Övervakning (ugn, häll), slå på ugnen, stänga
av ugnen, tillagningstid/temperaturinställning,
felkontroll
i 3 sekunder.
Ansluta ugnen
2. Vrid på inställningsratten för att välja ”1”
och tryck sedan på OK.
3. Vrid på inställningsratten för att välja på
eller av och tryck sedan på OK.
Det valda alternativet blinkar.
1. Ladda ned och öppna SmartThings-appen på din smarta enhet.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta ugnen.
3. När processen är klar visas ikonen för ansluten
på ugnens displayen och appen
bekräftar att du är ansluten.
4. Om anslutningsikonen inte visas ska du följa instruktionerna på appen för att
återansluta.
28 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-02-13
11:16:54
Smart tillagning
Manuell tillagning
OBS!
•
•
•
När du trycker på knappen Smart Control
när Wi-Fi är avstängt visas ”AP” på
displayen.
”AP” innebär att ugnen söker efter en
router. (det tar upp till 30 sekunder)
Om du använder ugnen medan displayen
visar ”AP” slutar ugnen att söka efter en
router.
Styra ugnen på distans
OBS!
Du kan inte starta självrengöring på distans med appen.
OBS!
bort från displayen
•
Om du öppnar ugnsluckan eller trycker på Smart Control, tas
och förhindra att du kan slå på ugnen på distans.
•
Om
inte visas på displayen kan du fortfarande övervaka ugnen och hällens status
eller stänga av ugnen.
•
•
När tillagningen är klar eller avbruten stängs
av.
Funktioner som kan styras från SmartThings-appen kanske inte fungerar väl om
kommunikationstillståndet är dåligt eller om produkten är installerad på en plats med
en svag Wi-Fi-signal.
VAR FÖRSIKTIG!
Mat som snabbt blir dålig (t.ex. mjölk, ägg, fisk, kött och fågel) bör inte ställas in i ugnen i
mer än en timme före tillagningen börjar, och bör tas ut så snart som tillagningen är klar.
Om du äter mat som har blivit dålig kan du bli sjuk till följd av matförgiftning.
OBS!
•
•
Förvärmning rekommenderas för alla tillagningslägen förutom om annat anges i
matlagningsguiden.
När du använder Eko-grill ska du placera maten i tillbehörsplåtens mitt.
Tillbehörsråd
Ugnen levereras med ett annat antal eller typ av tillbehör. Du kanske tycker att vissa
tillbehör saknas i tabellen nedan. Även om du inte har tillgång till de exakta tillbehören
som anges i denna matlagningsguide kan du dock följa receptet med vad du redan har
och uppnå samma resultat.
• Bakplåten och universalplåten är utbytbara.
• Vid tillagning av fet mat rekommenderar vi att sätta en plåt under gallret för att
samla upp oljerester. Om gallerinsatsen följde med din ugn kan du använda den
tillsammans med plåten.
• Om universalplåten eller den extra djupa plåten, eller båda, följde med din ugn är det
bättre att använda den som är djupast för tillagning av fet mat.
Svenska 29
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-02-13
11:16:54
Smart tillagning
1. Tryck på Smart Control. Ikonen för Smart kontroll visas på displayen. Ugnen kan nu
fjärrstyras med en ansluten smartenhet.
2. Välj ugnens ikon i SmartThings-appen för att öppna appen för ugnsstyrning. När
appen är ansluten till ugnen kan du utföra följande funktioner via programmet:
• Ställa in tillagningsläget, tillagningstiden eller ugnens temperatur.
• Starta ugnen på distans.
• Slå av ugnen på distans.
• När matlagningen börjar kan du ändra tillagningstiden eller temperaturen på distans.
VARNING gällande akrylamid
Akrylamid produceras när mat med stärkelse tillagas, t.ex. chips, pommes frites och bröd
och kan orsaka hälsoproblem. Det rekommenderas att denna typ av mat tillagas i låg
temperatur för att undvika övertillagning, att de steks för mycket eller att de bränns.
Smart tillagning
Bakning
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen för bästa resultat.
Mat
Tillbehör
Nivå
Uppvärmningstyp
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Smart tillagning
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Ostpaj
Galler, 22-24 cm
ugnsform
2
180-190
25-35
2
160-170
35-40
Äppelpaj
Galler, Ø 20 cm form
2
160-170
65-75
Galler, Gugelhupfplåtform
3
175-185
50-60
Kyld pizza
Universalplåt
3
180-200
5-10
Bakelse
Galler,
Ø 20 cm tårtform
3
190-200
50-60
Jäst kaka på plåt
med smulpaj
Universalplåt
2
160-180
40-50
Tillbehör
Nivå
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Smulpaj
Galler, 22-24 cm
ugnsform
3
170-180
25-30
Rostbiff, 1 kg
Galler + Universalplåt
160-180
50-70
Scones
Universalplåt
3
180-190
30-35
3
1
90-120
3
190-200
25-30
3
1
160-180
Galler, 22-24 cm
ugnsform
Benfri
kalvfransyska,
1,5 kg
Galler + Universalplåt
Lasagne
Maränger
Universalplåt
3
80-100
100-150
Fläskstek, 1 kg
Galler + Universalplåt
200-210
50-60
Sufflé
Galler, suffléformar
3
170-180
20-25
3
1
Fläsklägg, 1 kg
Galler + Universalplåt
100-120
Universalplåt
3
150-170
60-70
3
1
160-180
Äppelkaka
Hembakad pizza
(1-1,2 kg)
Universalplåt
2
190-210
10-15
Lammben med
benet kvar, 1 kg
Galler + Universalplåt
3
1
170-180
100-120
Frysta, fyllda
snacks
Universalplåt
2
180-200
20-25
Mat
Tillbehör
Nivå
Sockerkaka
Galler,
Ø 25-26 cm form
Tigerkaka
Uppvärmningstyp
Stekning
Mat
Uppvärmningstyp
Kött (nöt/gris/lamm)
30 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-02-13
11:16:55
Mat
Tillbehör
Nivå
Uppvärmningstyp
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Fågel (kyckling/anka/kalkon)
Hel kyckling,
1,2 kg *
Galler + Universalplåt
(för att fånga upp fett)
3
1
200
65-80 *
Kycklingdelar
Galler + Universalplåt
3
1
200-220
25-35
Ankbröst
Galler + Universalplåt
3
1
200-210
20-30
Liten kalkon, hel,
5 kg
Galler + Universalplåt
3
1
180-200
120-150
Grillning
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den stora grillen. Vänd efter
halva tiden.
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
5
270-300
2-4
Universalplåt
4
200
4-8
Stek *
Galler +
Universalplåt
4
1
240-250
15-20
Burgare *
Galler +
Universalplåt
4
1
250-270
13-18
Fläskkotletter
Galler +
Universalplåt
4
1
250-270
15-20
Korv
Galler +
Universalplåt
4
1
260-270
10-15
Kycklingbröst
Galler +
Universalplåt
4
1
230-240
30-35
Kycklingklubbor
Galler +
Universalplåt
4
1
230-240
25-30
Mat
Tillbehör
Nivå
Rostat bröd
Galler
Varma smörgåsar
Bröd
Nötkött
Grönsaker
Universalplåt
3
220-230
15-20
Bakade
potatishalvor,
0,5 kg
Universalplåt
3
190-200
40-50
Griskött
Fisk
Fiskfilé, bakad
Galler + Universalplåt
3
1
200-220
20-30
Ugnsstekt fisk
Galler + Universalplåt
3
1
180-200
30-40
* Vänd efter halva tiden.
Smart tillagning
Grönsaker, 0,5 kg
Uppvärmningstyp
Fågel
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
Svenska 31
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-02-13
11:16:55
Smart tillagning
Fryst färdig rätt
Smart tillagning
Mat
Tillbehör
Nivå
Uppvärmningstyp Temp. (°C) Tid (min.)
Frusen pizza,
0,4-0,6 kg
Galler
3
200-220
15-25
Fryst lasagne
Galler
3
180-200
45-50
Frysta pommes frites
Universalplåt
3
220-225
20-25
Frysta kroketter
Universalplåt
3
220-230
25-30
Fryst grillad
camembert
Galler
3
190-200
10-15
Frysta baguetter med Galler + Universalplåt
garnering
3
1
190-200
10-15
Frysta fiskpinnar
Galler + Universalplåt
3
1
190-200
15-25
Frysta fiskburgare
Galler
3
180-200
20-35
Förstekning
Det här läget inkluderar en automatisk uppvärmningscykel på upp till 220 °C.
Övervärmaren och varmluftsfläkten används då köttet bryns. Efter det här steget tillagas
maten på låg effekt genom förvalet av låg temperatur. Det sker genom att över- och
undervärmen används. Det här läget passar för köttstekar och kyckling.
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (timmar)
Oxstek
Galler + Universalplåt
3
1
80-100
3-4
Fläskstek
Galler + Universalplåt
3
1
80-100
4-5
Lammstek
Galler + Universalplåt
3
1
80-100
3-4
Ankbröst
Galler + Universalplåt
3
1
80-100
2-3
32 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-02-13
11:16:55
Dubbel tillagning
Innan du använder den dubbla tillagningsfunktionen ska du föra in avskiljaren i ugnen. Vi
rekommenderar att förvärma ugnen för bästa resultat.
Följande tabell visar fem guider för dubbel tillagning som vi rekommenderar för
tilllagning, stekning och bakning. Genom att använda funktionen Dubbel tillagning kan du
tillaga dina huvud- och sidorätter eller huvudrätter och desserter samtidigt.
• Förvärmningstiden kan förlängas när du använder funktionen Dubbel tillagning.
Del
Mat
Tillbehör
1
Övre
Sockerkaka
Galler,
Ø 25-26 cm
plåtform
Nedre
Hembakad pizza,
1,0-1,2 kg
Övre
2
3
Nivå Uppvärmningstyp
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
4
160-170
40-45
Universalplåt
1
190-210
13-18
Rostade
grönsaker,
0,4-0,8 kg
Universalplåt
4
220-230
13-18
Nedre
Äppelpaj
Galler, Ø 20 cm
plåtform
1
160-170
70-80
Övre
Pitabröd
Universalplåt
4
230-240
13-18
Nedre
Potatisgratäng,
1,0-1,5 kg
Galler,
22-24 cm
ugnsform
1
180-190
45-50
Del
Mat
Tillbehör
4
Övre
Kycklingklubbor
Galler +
Universalplåt
Nedre
Lasagne,
1,0-1,5 kg
Övre
Nedre
5
Nivå Uppvärmningstyp
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
4
4
230-250
30-35
Galler,
22-24 cm
ugnsform
1
190-200
30-35
Fiskfilé, bakad
Galler +
Universalplåt
4
4
210-230
15-20
Äppelkaka med
smördeg
Universalplåt
1
170-180
25-30
Smart tillagning
Nr
Nr
Svenska 33
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2018-02-13
11:16:56
Smart tillagning
Du kan även använda endast det övre eller undre facket för att spara ström.
Tillagningstiden kan bli längre när du använder facken separat. Vi rekommenderar att
förvärma ugnen för bästa resultat.
Övre
Eko-varmluft
Det här läget använder det optimerade värmesystemet så att du sparar energi när du
tillagar dina rätter. Tiderna i denna kategori föreslås utan förvärmning före tillagning för
att spara mer energi.
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Smulpaj,
0,8-1,2 kg
Galler, 24 cm ugnsform
2
160-180
60-80
40-50
2
190-200
70-80
30-35
Bakad potatis,
0,4-0,8 kg
Universalplåt
180-190
4
180-190
25-35
Korvar,
0,3-0,5 kg
Galler + Universalplåt
3
1
160-180
20-30
4
4
230-250
30-35
Frysta pommes frites,
0,3-0,5 kg
Universalplåt
3
180-200
25-35
Fryst klyftpotatis,
0,3-0,5 kg
Universalplåt
3
190-210
25-35
Fiskfilé,
0,4-0,8 kg
Galler + Universalplåt
3
1
200-220
30-40
Krispiga fiskfiléer, panerade,
0,4-0,8 kg
Galler + Universalplåt
3
1
200-220
30-45
Rostbiff,
0,8-1,2 kg
Galler + Universalplåt
2
1
180-200
65-75
Rostade grönsaker,
0,4-0,6 kg
Universalplåt
3
200-220
25-35
Mat
Tillbehör
Nivå
Potatisgratäng
Galler, 22-24 cm
ugnsform
Scones
Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
4
160-170
Universalplåt
4
Lasagne
Galler, 22-24 cm
ugnsform
Kycklingklubbor *
Galler +
Universalplåt
* Förvärm inte ugnen.
Smart tillagning
Nedre
Mat
Tillbehör
Nivå
Uppvärmningstyp
Temp. (°C)
Tid (min.)
Mjuk kaka
Galler,
24 cm avlång
kakform
1
170-180
50-60
Tigerkaka
Galler, Gugelhupfplåtform
1
160-170
60-70
Äppelpaj
Galler,
Ø 20 cm form
1
160-170
70-80
Hembakad pizza,
1,0-1,2 kg
Universalplåt
1
190-210
13-18
34 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2018-02-13
11:16:56
Dubbel tillagning - eko-varmluftsläge
Du kan även använda eko-varmluftsläget i det övre eller undre facket för att spara ström.
Tiderna i denna kategori föreslås utan förvärmning före tillagning för att spara mer
energi.
Övre
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Lasagne
Galler, 22-24 cm
ugnsform
4
180-200
30-45
Frysta pommes frites
Universalplåt
4
200-210
25-35
Fryst klyftpotatis
Universalplåt
4
200-210
25-35
Rostbiff
Galler +
Universalplåt
4
4
170-180
60-80
Mat
Tillbehör
Nivå
Temp. (°C)
Tid (min.)
Tigerkaka
Galler, Gugelhupfplåtform
1
170-180
60-70
Mjuk kaka
Galler,
24 cm avlång
kakform
1
170-180
50-60
Bakpotatis
Universalplåt
1
190-200
70-90
Fryst pizza
Galler
1
200-210
25-30
Nedre
Automatiska tillagningsprogram
VAR FÖRSIKTIG!
Mat som snabbt blir dålig (t.ex. mjölk, ägg, fisk, kött och fågel) bör inte ställas in i ugnen i
mer än en timme före tillagningen börjar, och bör tas ut så snart som tillagningen är klar.
Om du äter mat som har blivit dålig kan du bli sjuk till följd av matförgiftning.
Enkel tillagning
I följande tabell presenteras 40 automatiska program för kokning, stekning och bakning.
Den innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer. Tillagningslägen
och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig. Du kommer att hitta
några recept för automatiska program i din instruktionsbok.
Automatiska tillagningsprogram 1 till 19, 38 och 39 inkluderar förvärmning och visar
förvärmningens framsteg. Placera maten i ugnen efter att ljudsignalen för förvärmning
hörs.
Tryck sedan på Tillagningstid för att starta automatisk tillagning.
Smart tillagning
VARNING!
Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten.
Kod
A1
Mat
Potatisgratäng
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,0-1,5
Galler
3
Tillaga färsk potatisgratäng med hjälp av en ugnssäker
form, 22-24 cm. Starta programmet och placera formen på
gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
0,8-1,2
A2
Grönsaksgratäng
Galler
3
Tillaga färsk grönsaksgratäng med hjälp av en ugnssäker
form, 22-24 cm. Starta programmet och placera tallriken
på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
Svenska 35
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2018-02-13
11:16:56
Smart tillagning
Kod
Mat
A3
Pastagratäng
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,2-1,5
Galler
3
Tillaga pastagratäng med hjälp av en ugnssäker form,
22-24 cm. Starta programmet och placera formen på
gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
1,0-1,5
A4
Lasagne
Ratatouille
Smart tillagning
Äppelpaj
Croissant
Äppelkaka med smördeg
Universalplåt
A 10
Quiche lorraine
3
Tillbehör
Nivå
0,4-0,5
Galler
3
Placera degen i en svart smord bakform av metall för
kakbotten. Starta programmet och placera plåtformen på
gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
A 11
Vit brödlimpa
Brödlimpa med blandade
korn
Frallor
Galler
3
Galler
3
Förbered degen och placera den i en svart rektangulär
metallform (längd 25 cm). Starta programmet och
placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för
förvärmning hörs.
0,3-0,5
A 13
2
Förbered degen och placera den i en svart rektangulär
metallform (längd 25 cm). Starta programmet och
placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för
förvärmning hörs.
0,8-0,9
A 12
Galler
Förbered pajdegen och lägg den i en rund pajform med en
diameter på 25 cm. Starta programmet, tillsätt fyllning och
placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för
förvärmning hörs.
0,6-0,7
3
Tillaga croissanter (kall färdig deg). Lägg bakplåtspapper
på universalplåten. Starta programmet och placera plåten i
ugnen efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
0,3-0,4
A8
Universalplåt
Vikt (kg)
1,2-1,5
2
Tillaga äppelpaj i en 24-26 cm rund plåtform. Starta
programmet och placera plåtformen på gallrets mitt efter
att ljudsignalen för förvärmning hörs.
0,3-0,4
A7
Galler
Botten till frukttårta
3
Lägg ingredienserna för Ratatouille i en gryta med lock.
Starta programmet och placera formen på gallrets mitt
efter att ljudsignalen för förvärmning hörs. Baka täckt. Rör
om före servering.
1,2-1,4
A6
Galler
A9
Mat
3
Tillaga hemlagad lasagne med hjälp av en ugnssäker
form, 22-24 cm. Starta programmet och placera formen på
gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
1,2-1,5
A5
Galler
Kod
Universalplåt
3
Tillaga rullar (kall färdig deg). Lägg bakplåtspapper på
universalplåten. Starta programmet och placera plåten i
ugnen efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
Placera äppelkakorna med smördeg på bakplåtspapper på
universalplåten. Starta programmet och placera plåten i
ugnen efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
36 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-02-13
11:16:57
Kod
A 14
Mat
Smulpaj
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,8-1,2
Galler
3
Placera färsk frukt (hallon, björnbär, äppelskivor eller
päronskivor) på en ugnsform 22-24 cm. Fördela smulor
ovanpå. Starta programmet och placera formen på gallrets
mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
0,5-0,6
A 15
Scones
Sockerkaka
0,7-0,8
A 18
Mjuk kaka
Galler
2
Förbered smeten och häll den i en svart rektangulär
bakform (längd 25 cm). Starta programmet och placera
plåtformen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för
förvärmning hörs.
Tillbehör
Nivå
0,7-0,8
Galler
3
Förbered kaksmeten med hjälp av en ugnssäker form, 2024 cm. Starta programmet och placera formen på gallrets
mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
0,8-1,3
A 20
Rostbiff
Galler
2
Universalplåt
1
Krydda nötköttet och låt stå i kylen i en timme.
Placera på gallret med den feta sidan uppåt.
0,8-1,3
A 21
Långsamt tillagad nötstek
Galler
2
Universalplåt
1
Krydda nötköttet och låt stå i kylen i en timme.
Placera på gallret med den feta sidan uppåt.
2
Förbered smeten och häll den i en rund gugelhupf- eller
sockerkaksform av plåt. Starta programmet och placera
plåtformen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för
förvärmning hörs.
Vikt (kg)
Smart tillagning
Tigerkaka
Galler
Brownies
3
Förbered smeten och häll den i en svart rektangulär
bakform med en diameter på 26 cm. Starta programmet
och placera plåtformen på gallrets mitt efter att
ljudsignalen för förvärmning hörs.
0,7-0,8
A 17
Galler
A 19
Mat
3
Lägg sconesen (5-6 cm i diameter) på bakpapper på
universalplåten. Starta programmet och placera plåten i
ugnen efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
0,5-0,6
A 16
Universalplåt
Kod
0,4-0,9
A 22
Örtstekta lammkotletter
Galler
4
Universalplåt
1
Marinera lammkotletter med örter och kryddor och lägg
dem på galler.
A 23
Lammben med benet kvar
1,0-1,5
Galler
3
Universalplåt
1
Marinera lammet och lägg på gallret.
A 24
Fläskstek med svål
0,8-1,3
Galler
3
Universalplåt
2
Placera fläsksteken med feta sidan uppåt på gallret.
Svenska 37
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
2018-02-13
11:16:57
Smart tillagning
Kod
Mat
A 25
Revbensspjäll
Vikt (kg)
0,8-1,3
Tillbehör
Nivå
Galler
3
Universalplåt
3
A 26
Kyckling, hel
A 27
Kycklingbröst
Galler
2
Universalplåt
1
Skölj och rensa kycklingen. Pensla kycklingen med olja och
kryddor. Lägg den med bröstsidan nedåt på gallret och
vänd när ugnen piper.
0,5-1,0
Galler
4
Universalplåt
1
Mat
Öring
A 32
Sjötunga
Smart tillagning
A 28
Kycklingklubba
Stekt lax/laxfilé
A 29
Ankbröst
Galler
4
Universalplåt
1
Galler
4
Universalplåt
1
Placera ankbrösten med den feta sidan uppåt på gallret.
0,3-0,8
A 34
Rostade grönsaker
A 30
Öringsfilé, ugnsstekt
Universalplåt
Lägg öringsfiléerna med skinnsidan uppåt på
universalplåten.
4
Universalplåt
1
Universalplåt
3
Galler
4
Universalplåt
1
A 35
Bakade potatishalvor
4
A 36
Frysta pommes frites
A 37
Fryst klyftpotatis
Universalplåt
4
Skölj och förbered skivor av zucchini, aubergine, paprika,
lök och körsbärstomater. Pensla med olja, örter och
kryddor. Fördela grönsakerna jämnt i formen.
0,5-1,0
Den första inställningen är för medium och den andra för
medium/genomstekt tillagningsnivå.
0,3-0,8
Galler
Rensa och skölj filéerna eller kotletterna. Placera filéernas
skinnsida uppåt på gallret.
Pensla med olja och kryddor och placera på gallret.
0,3-0,8
Nivå
Placera sjötungan på bakplåtspapper på universalplåten.
Skär ytan med kniv.
0,3-0,8
A 33
Tillbehör
Rensa och skölj fisken och placera fiskarna jämte varandra
på gallret. Tillsätt citronsaft, salt och örter inuti fisken. Skär
skinnytan med kniv. Pensla på olja och salt.
0,3-0,8
Marinera brösten och lägg på gallret.
0,5-1,0
Vikt (kg)
0,3-0,8
A 31
Placera revbensspjället på gallret.
1,0-1,5
Kod
Universalplåt
3
Skär stora potatisar (200 g/st.) i halvor på längden. Lägg
dem med snittytan uppåt på universalplåten, pensla med
olivolja och krydda med örter och kryddor.
0,3-0,8
Universalplåt
3
Fördela de frysta pommes frites jämnt på universalplåten.
0,3-0,8
Universalplåt
3
Fördela fryst klyftpotatis jämnt på universalplåten.
38 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
2018-02-13
11:16:57
Kod
A 38
Mat
Fryst pizza
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,3-0,8
Galler
3
Starta programmet och placera den frysta pizzan på
gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
Den första inställningen är för tunn italiensk pizza och den
andra för tjock pan pizza.
0,8-1,3
A 39
Hemgjord pizza
Galler
2
Förbered degen i en skål och täck med film.
I följande tabell presenteras 10 automatiska program för kokning, stekning och bakning.
Du kan använda endast övre eller nedre utrymmet eller använda det övre och nedre
utrymmet samtidigt.
Programmet innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer.
Tillagningslägen och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig. Du
kommer att hitta några recept för automatiska program i din instruktionsbok.
Alla dubbla automatiska tillagningsprogram inkluderar förvärmning och visar
förvärmningens framsteg.
Placera maten i ugnen efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
Tryck sedan på Tillagningstid för att starta automatisk tillagning.
VARNING!
Använd alltid grytlappar när du ska ta ut maten.
1. Övre
Kod
Mat
Placera på gallrets mitt. Den första inställningen är för
pizza och kakdeg och den andra för bröddeg.
A1
Potatisgratäng
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,0-1,5
Galler
4
Tillaga färsk potatisgratäng med hjälp av en ugnssäker
form, 22-24 cm. Starta programmet och placera formen
på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning
hörs.
1,0-1,5
A2
Lasagne
A3
Kycklingklubba
Galler
4
Tillaga hemlagad lasagne med hjälp av en ugnssäker
form, 22-24 cm. Starta programmet och placera formen
på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning
hörs.
0,5-1,0
Galler
4
Universalplåt
4
Pensla med olja och kryddor och placera på gallret.
Svenska 39
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
2018-02-13
11:16:57
Smart tillagning
Jäsa deg
2
Förbered hemlagad pizza med jäst deg och lägg den på
universalplåten. Vikten inkluderar massan och garnering
som sås, grönsaker, skinka och ost. Starta programmet
och placera plåten i ugnen efter att ljudsignalen för
förvärmning hörs.
0,3-0,8
A 40
Universalplåt
Dubbel tillagning
Smart tillagning
Kod
A4
Mat
Bakade potatishalvor
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
0,5-1,0
Universalplåt
4
Skär stora potatisar (200 g/st.) i halvor på längden.
Lägg dem med snittytan uppåt på universalplåten,
pensla med olivolja och krydda med örter och kryddor.
0,3-0,8
A5
Frysta pommes frites
Universalplåt
Kod
A4
Mat
Fryst pizza
4
A5
A1
Mat
Äppelpaj
Vikt (kg)
Tillbehör
Nivå
1,2-1,4
Galler
1
Smart tillagning
Tillaga äppelpaj i en 24-26 cm rund plåtform. Starta
programmet och placera plåtformen på gallrets mitt
efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.
0,3-0,4
A2
Äppelkaka med smördeg
Quiche lorraine
1
Placera äppelkakorna med smördeg på bakplåtspapper
på universalplåten. Starta programmet och placera
plåten i ugnen efter att ljudsignalen för förvärmning
hörs.
1,2-1,5
A3
Universalplåt
Galler
Tillbehör
Nivå
0,3-0,8
Galler
1
Starta programmet och placera den frysta pizzan på
gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning
hörs. Den första inställningen är för tunn italiensk pizza
och den andra för tjock pan pizza.
0,8-1,3
Fördela de frysta pommes frites jämnt på
universalplåten.
Hembakad pizza
2. Nedre
Kod
Vikt (kg)
Universalplåt
1
Förbered hemlagad pizza med jäst deg och lägg den
på universalplåten. Vikten inkluderar massan och
garnering som sås, grönsaker, skinka och ost. Starta
programmet och placera plåten i ugnen efter att
ljudsignalen för förvärmning hörs.
3. Dubbel
Du kan välja ett automatiskt program för det nedre och övre facket och tillaga i den
samtidigt.
VAR FÖRSIKTIG!
När du använder antingen det övre eller nedre facket kan det hända att fläkten och
värmesystemet för det andra facket körs för optimala prestanda. Det fack som inte
används får inte användas i icke avsedda syften.
1
Förbered pajdegen och lägg den i en rund pajform
med en diameter på 25 cm. Starta programmet, tillsätt
fyllning och placera formen på gallrets mitt efter att
ljudsignalen för förvärmning hörs.
40 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
2018-02-13
11:16:57
Testrätter
2. Grillning
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.
Enligt standard EN 60350-1
Typ av
livsmedel
1. Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn. Använd inte funktionen
Snabb förvärmning. Sätt in plåtarna med den lutande delen framåt.
Typ av
livsmedel
Små mjuka
kakor
Tillbehör
Nivå
Varma
smörgåsar på
vitt bröd
Galler
Hamburgare *
(12 st.)
Galler +
Universalplåt
(för uppsamling av
dropp)
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
3
165
23-28
3
155
25-35
1+3
155
30-35
* Vänd efter 2/3 av tillagningstiden.
3. Stekning
Tillbehör
Nivå
Universalplåt
Uppvärmningstyp
Universalplåt +
Universalplåt
1+3
140
30-35
Fettfri
sockerkaka
Galler + Kakformar med
löstagbar botten
(mörk beläggning,
Ø 26 cm)
2
160
30-35
Typ av
livsmedel
2
160
35-40
Hel kyckling *
1+4
155
40-45
Galler + 2 kakformar med
löstagbar botten
* (mörk beläggning,
Ø 20 cm)
2 placerade
diagonalt
160
70-80
Universalplåt + Galler +
2 kakformar med
löstagbar botten
** (mörk beläggning,
Ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Äppelpaj
Temp. (°C)
Tid (min.)
5
300
(Max.)
1-2
4
1
300
(Max.)
1:a 15-18
2:a 5-8
Temp. (°C)
Tid (min.)
200
65-80 *
Tillbehör
Nivå
Galler +
Universalplåt
(för uppsamling av
dropp)
3
1
Uppvärmningstyp
* Vänd efter halva tiden.
* Två kakor kan läggas på gallret längst bak till vänster och längst fram till höger.
** Två kakor kan läggas i mitten ovanpå varandra.
Svenska 41
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
2018-02-13
11:16:57
Smart tillagning
Mördegskakor
Uppvärmningstyp
Smart tillagning
Samling med ofta använda recept för automatisk tillagning
Potatisgratäng
Ingredienser
800 g potatis, 100 ml mjölk, 100 ml grädde, 50 g vispade ägg,
1 msk salt, peppar, muskot och 150 g riven ost, smör, timjan.
Anvisningar
Skala potatisen och dela dem i 3 mm tjocka skivor. Smörj
en ugnsform med smör (22-24 cm). Fördela skivorna på en
ren handduk och håll dem täckta med en handduk medan du
förbereder resten av ingredienserna.
Blanda resten av ingredienserna förutom riven ost i en stor skål
och blanda väl. Lägg potatisskivorna i något överlappande lager
i formen och häll blandningen över dem. Strö över osten till
gratinering och grädda. Servera med några färska timjansblad
ovanpå.
Lasagne
Ingredienser
2 msk olivolja, 500 g köttfärs, 500 ml tomatsås, 100 ml
köttbuljong, 150 g torkade lasagneplattor, 1 lök (hackad), 200 g
riven ost, 1 tsk vardera av torkad persilja i flingor, oregano,
basilika
Anvisningar
Förbered tomatsåsen. Värm oljan i en stekpanna och stek sedan
köttfärsen med den hackade löken i ca 10 min tills den är
gyllenbrun. Häll i tomatsåsen och köttbuljongen och lägg i de
torkade örterna. Koka upp och låt sjuda i 30 minuter.
Koka lasagneplattorna enligt anvisningarna på paketet. Varva
med lasagneplattor, köttfärssåsen och osten. Strö sedan
den återstående osten jämnt ovanpå det sista lagret med
lasagneplattor och grädda.
Smart tillagning
Äppelpaj
Grönsaksgratäng
Ingredienser
Ingredienser
800 g grönsaker (zucchini, tomat, lök, morot, paprika, förkokt
potatis), 150 ml grädde, 50 g uppvispat helt ägg, 1 msk vardera
av salt, kryddor (peppar, persilja eller rosmarin), 150 g riven ost,
3 msk olivolja, några timjansblad
Anvisningar
Skölj grönsakerna och dela dem i 3-5 mm tjocka skivor. Lägg dem
i lager i en ugnsform (22-24 cm) och häll olja på grönsakerna.
Blanda resten av ingredienserna förutom den rivna osten och häll
den över grönsakerna. Strö över osten till gratinering och grädda.
Strö några färska timjansblad ovanpå.
•
•
Pajdeg: 275 g mjöl, 1/2 msk salt, 125 g strösocker, 8 g
vaniljsocker, 175 g kallt smör, 1 ägg (uppvispat)
Fyllning: 750 g fasta hela äpplen, 1 msk citronsaft, 40 g
socker, 1/2 msk kanel, 50 g kärnfria russin, 2 msk brödsmulor
42 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
2018-02-13
11:16:57
Anvisningar
Quiche lorraine
Ingredienser
Anvisningar
•
•
Pajdeg: 200 g vetemjöl, 80 g smör, 1 ägg
Fyllning: 75 g bacontärningar utan fett, 125 ml grädde, 125 g
crème fraiche, 2 vispade ägg, 100 g Schweizisk riven ost, salt
och peppar
Förbered pajdegen genom att hälla mjöl, smör och ägg i en skål
och blanda till en mjuk massa och sedan låta den stå i kylskåpet i
30 minuter. Rulla ut degen och lägg den i en smord keramikform
för pajer (25 cm i diameter). Nagga botten med en gaffel. Blanda
ägg, grädde, crème fraiche, ost, salt och peppar. Häll det i
pajdegen precis innan gräddning.
Smulpaj
Ingredienser
•
•
Anvisningar
Smuldeg: 200 g mjöl, 100 g smör, 100 g socker, 2 g salt, 2 g
malen kanel
Frukt: 600 g blandfrukt
Smart tillagning
Sikta mjölet med saltet i en stor skål. Sikta i strösockret och
vaniljsockret. Använd 2 knivar och skär smöret genom mjölet
i små kuber. Tillsätt 3/4 av det uppvispade ägget. Knåda alla
ingredienserna i matberedaren tills en smulig deg formas. Forma
degen till en boll med händerna. Slå in den i plastfilm och kyl den
i ca 30 min.
Smörj bakformen av plåt med löstagbar botten (24-26 cm i
diameter) och bröa med mjöl. Kavla ut 3/4 av degen till 5 mm
tjocklek. Klä plåtformen med degen (botten och sidorna).
Skala och kärna ur äpplena. Skär dem i tärningar på cirka
3
/4 x 3/4 cm. Stänk ner äpplena med citronsaft och blanda väl.
Skölj och torka vinbär och russin. Tillsätt socker, kanel, russin
och vinbär. Blanda ordentligt och strö ströbröd på botten av
smuldegen. Tryck till lite.
Rulla ut resten av degen. Skär degen i små strängar och lägg
dem i kors över fyllningen. Pensla pajen jämnt med resten av de
vispade äggen.
Blanda alla ingredienserna till en smuldeg som sedan läggs
ovanpå. Fördela blandfrukten i en ugnsform och strö smuldegen
över den.
Svenska 43
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
2018-02-13
11:16:57
Smart tillagning
Hembakad pizza
Ingredienser
Örtstekta lammkotletter
•
•
Anvisningar
Pizzadeg: 300 g mjöl, 7 g torrjäst, 1 msk olivolja, 200 ml
varmt vatten, 1 msk socker och salt
Fyllning: 400 g skivade grönsaker (aubergine, zucchini, lök,
tomat), 100 g skinka eller bacon (hackad), 100 g riven ost
blanda mjöl, jäst, olja, salt, socker och varmt vatten i en skål tills
det är en fuktig deg. Knåda i en matberedare eller för hand i
5-10 min. Täck med ett lock och grädda i ugnen i 30 min i 35 °C
för att jäsa den. Baka ut degen på en mjölad yta till en rektangulär
deg och lägg den på en plåt eller pizzaform. Bred tomatpuré på
degen och sedan skinka, svamp, oliver och tomat. Strö osten jämt
fördelat över allt och grädda.
Rostbiff
Smart tillagning
Ingredienser
1 kg ryggbiff, 5 g salt, 1 g peppar, 3 g vardera av rosmarin,
timjan.
Anvisningar
Krydda nötköttet med salt, peppar och rosmarin och låt stå i kylen
i en timme. Lägg det på gallret. Sätt in i ugnen och tillaga.
Ingredienser
1 kg lammkotletter (6 st.), 4 stora vitlöksklyftor (pressade), 1 msk
färsk timjan (krossad), 1 msk färsk rosmarin (krossad), 2 msk salt,
2 msk olivolja
Anvisningar
Blanda salt, vitlök, kryddor och olja och tillsätt lammbitarna. Vänd
på köttbitarna för att täcka delarna och låt stå i rumstemperatur i
minst 30 min. upp till en timme.
Revbensspjäll
Ingredienser
2 bitar revbensspjäll, 1 msk svartpepparkorn, 3 lagerblad, 1 lök
(hackad), 3 vitlöksklyftor (hackade), 85 g farinsocker, 3 msk
Worcestershire-sås, 2 msk tomatpuré, 2 msk olivolja
Anvisningar
Gör en grillsås. Värm olja i en såspanna och tillsätt löken. Låt koka
tills det mjuknar och tillsätt resten av ingredienserna. Koka upp,
minska värmen och låt sjuda i 30 minuter tills såsen tjocknar.
Marinera spjällen med grillsåsen i minst 30 min. upp till 1 timme.
44 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
2018-02-13
11:16:57
Underhåll
Rengöring
Lucka
1. Vira en blöt trasa runt ett långt föremål.
Rengör ugnen regelbundet så blir det lättare att rengöra.
VARNING!
•
•
Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.
Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor,
stålull, knivar eller andra frätande material.
2. Placera trasan på luckans insida.
3. Rengör luckan.
4. Häll rengöringsmedel på trasan och rengör
igen.
5. Torka bort fukt och rengöringsmedel med
en torr trasa.
Ugnens insida
•
•
•
•
Rengör ugnens insida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt
tvålvatten.
Rengör inte tätningslisterna för hand.
För att undvika skada på de emaljerade ugnsytorna ska du endast använda vanliga
ugnsrengöringsmedel.
För att avlägsna envis smuts ska du använda ett särskilt ugnsrengöringsmedel.
VAR FÖRSIKTIG!
Ta inte bort luckan för att rengöra den.
Ugnens utsida
Vattensamlare
Vattenuppsamlaren samlar inte bara in
överbliven fukt från tillagningen, utan även
matrester. Töm och rengör vattenuppsamlaren
regelbundet.
Tillbehör
Tvätta tillbehören efter varje användning och torka med en kökshandduk. För att
avlägsna envis smuts kan du lägga tillbehöret i varmt vatten med tvål i ca 30 minuter
innan du tvättar det.
Katalytiska emaljytor (endast på tillämpliga modeller)
VARNING!
01
01 Vattensamlare
Om du hittar en vattenläcka ska du kontakta
oss genom vårt lokala Samsung-servicecenter.
De borttagbara delarna är belagda med en mörkgrå katalytisk emalj. De kan vara fulla
med olja och fett från den cirkulerande luften under tillagning med varmluft. Denna
smuts bränns dock bort i ugnstemperaturer på 200 °C eller högre.
1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
2. Gör rent ugnens insida.
3. Välj läget Varmluft med högsta temperatur och kör cykeln i en timme.
Svenska 45
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
2018-02-13
11:16:58
Underhåll
Rengör ugnens utsida, till exempel luckan, handtaget och skärmen med en trasa och ett
milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten. Torka med handduk eller hushållspapper.
Fett och smuts kan bli kvar, särskilt runt handtagen på grund av den varma luften från
insidan. Vi rekommenderar att handtaget görs rent efter varje användning.
Underhåll
Ta bort luckan
Sidogaller (endast på tillämpliga modeller)
1. Tryck på den övre raden på vänster sidas
galler och sänk ned den med ca 45°.
VARNING!
Ugnsluckan är tung.
1. Öppna luckan och knäpp upp clipsen på de
båda gångjärnen.
2. Dra och ta bort den nedre delen av den
vänstra sidans galler.
3. Ta bort det högra gallret på samma sätt.
4. Rengör båda gallren.
5. När du är klar ska du följa steg 1 till 2 ovan
i omvänd ordning för att montera gallren.
2. Stäng igen luckan till ca 70°. Håll luckan på
bida sidorna med båda händerna och lyft
och dra uppåt till gångjärnen lossnar.
Underhåll
OBS!
Ugnen fungerar utan sidogallren och gallren
på plats.
3. När du är klar ska du följa steg 1 till 2 i
omvänd ordning för att montera luckan.
Se till att clipsen på båda sidorna sätts
tillbaka.
46 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
2018-02-13
11:16:59
Felsökning
Byte
Kontrollpunkter
Glödlampor
Om du stöter på ett problem med ugnen ska du först kontrollera tabellen nedan och
prova förslagen i den. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsungservicecenter.
1. Avlägsna glashöljet på baksidan genom att
vrida moturs.
2. Byt ut ugnslampan.
3. Gör rent glashöljet.
4. När du är klar ska du följa steg 1 ovan i
omvänd ordning för att montera glashöljet.
Problem
Det går inte att
trycka in knapparna
ordentligt.
Orsak
•
•
•
VARNING!
•
•
•
Innan du byter en glödlampa ska du slå av ugnen och koppla bort strömkabeln.
Använd endast 25-40 W / 220-240 V, 300 °C värmetåliga glödlampor. Du kan köpa
godkända glödlampor på ett lokalt Samsung-servicecenter.
Använd alltid en torr trasa när du hanterar en hallogenlampa. Detta är för att undvika
att få fingeravtryck eller svett på glödlampan, vilket resulterar i en kortare livscykel.
Det finns främmande
material mellan knapparna.
Pekmodeller: det finns fukt
på utsidan.
Låsfunktionen är aktiverad.
•
•
•
Ta bort det främmande
materialet och försök igen.
Avlägsna fukten och försök
igen.
Kontrollera om
låsfunktionen är aktiverad.
•
Om det inte finns någon
strömförsörjning.
•
Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Ugnen fungerar inte.
•
Om det inte finns någon
strömförsörjning.
•
Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Ugnen stoppar medan
den används.
•
Om den är bortkopplad från
vägguttaget.
•
Återanslut strömmen.
Strömmen slås av
medan ugnen är på.
•
Om kontinuerlig tillagning
tar lång tid.
Om kylfläkten inte fungerar.
Om ugnen är installerad
på en plats utan bra
ventilation.
Om flera kontakter ansluts i
samma uttag.
•
Efter tillagning under lång
tid måste du låta ugnen
svalna.
Lyssna efter ljudet från
kylfläkten.
Håll mellanrummen
som anges i produktens
installationsmanual.
Använd en enda kontakt.
•
•
•
•
•
•
Det finns ingen ström
i ugnen.
•
Om det inte finns någon
strömförsörjning.
•
Kontrollera om det finns
någon strömförsörjning.
Ugnens exteriör är
för varm när den
fungerar.
•
Om ugnen är installerad
på en plats utan bra
ventilation.
•
Håll mellanrummen
som anges i produktens
installationsmanual.
Felsökning
Tiden visas inte.
Lampa på sidan i ugnen
1. Håll den nedre änden av skyddet till
lampan på sidan av ugnen med ena handen
och använd ett platt, vasst verktyg såsom
en bordskniv för att ta bort skyddet så som
visas.
2. Byt ut lampan på sidan i ugnen.
3. Sätt tillbaka lampskyddet.
Åtgärd
Svenska 47
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
2018-02-13
11:16:59
Felsökning
Problem
Orsak
Åtgärd
Det går inte att öppna
luckan på rätt sätt.
•
Om det finns matrester
mellan luckan och
produktens insida.
•
Gör rent ugnen ordentligt
och öppna sedan luckan
igen.
Lampan på insidan är
svag eller tänds inte.
•
Om lampan tänds och
sedan slocknar.
Om lampan täcks med
främmande material under
tillagning.
•
Lampan slås av automatiskt
efter en viss tid för att
spara energi. Du kan slå
på den igen genom att
trycka på knappen för
ugnslampan.
Gör rent på ugnens insida
och kontrollera sedan.
•
•
Elektrisk stöt uppstår
på ugnen.
•
•
Det droppar vatten.
•
Det kommer ånga
genom en spricka i
luckan.
Om strömmen inte är
ordentligt jordad.
Om du använder en kontakt
utan jord.
•
Kontrollera om
strömförsörjningen är
ordentligt jordad.
Det kan finnas vatten eller
ånga i vissa fall beroende
på typ av mat. Det är inte
ett problem med produkten.
•
Låt ugnen svalna och torka
sedan av den med en torr
kökshandduk.
Felsökning
Det finns vatten kvar
i ugnen.
Ljusstyrkan inuti
ugnen varierar.
Tillagningen är klar,
men kylfläkten körs
fortfarande.
•
•
Ljusstyrkan ändras med
effektvariationer.
Fläkten körs automatiskt
under en viss tid för att
ventilera ugnen.
•
•
Effektvariationer under
tillagning är inte ett
problem med produkten, så
det finns ingen anledning
att oroa sig.
Detta är inte ett problem
med produkten, så det
finns ingen anledning att
oroa sig.
Problem
Ugnen blir inte varm.
Orsak
•
•
•
Rök kommer ur ugnen
när den används.
•
•
Åtgärd
Om luckan är öppen.
Om ugnens kontroller inte
är korrekt inställda.
Om hushållets säkring har
gått eller kretsbrytaren har
löst ut.
•
•
Under första användningen.
Om det finns mat på
värmesystemen.
•
•
•
Stäng luckan och starta om.
Se kapitlet om ugnens
funktioner och återställ
ugnen.
Byt ut säkringarna eller
återställ kretsen. Om detta
inträffar flera gånger ska
en auktoriserad elektriker
tillkallas.
Rök kan komma från
värmesystemet när du
använder ugnen första
gången. Detta är inte ett
problem med produkten
och om du kör ugnen
2-3 gånger bör det sluta
hända.
Låt ugnen svalna tillräckligt
och ta bort maten från
värmesystemet.
Det luktar bränt eller
av plast när ugnen
används.
•
Om du använder
plastbehållare eller andra
behållare som inte är
värmetåliga.
•
Använd glasbehållare
lämpliga för varma
temperaturer.
Ugnen lagar inte
maten på rätt sätt.
•
Om luckan öppnas ofta
under tillagning.
•
Öppna inte luckan ofta
om du inte tillagar mat
som måste vändas. Om du
öppnar luckan ofta kan den
invändiga temperaturen
sjunka och det kan påverka
resultatet.
48 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
2018-02-13
11:16:59
Problem
Ugnen är varm under
pyro-rengöring.
Det luktar bränt under
pyro-rengöringen.
Orsak
•
•
Ångrengöring
fungerar inte.
•
Dubbelt
tillagningsläge
fungerar inte.
•
Enkelt tillagningsläge
fungerar inte.
•
•
Detta beror på att pyrorengöring använder höga
temperaturer.
•
Pyro-rengöring använder
höga temperaturer, så det
kan lukta av matrester som
bränns.
•
Detta beror på att
temperaturen är för hög.
•
Om avskiljaren inte är
korrekt monterad.
•
Om avskiljaren infogas i
ugnen.
•
För bästa
tillagningsprestanda och
tillagningsresultat kan
det hända att fläkten och
värmesystemet i det fack
som inte används körs.
•
Detta är inte ett problem
med produkten, så det
finns ingen anledning att
oroa sig.
Detta är inte ett problem
med produkten, så det
finns ingen anledning att
oroa sig.
Låt ugnen svalna och
använd den sedan.
Sätt i avskiljaren korrekt
och använda.
Informationskoder
Om ugnen inte fungerar visas eventuellt en informationskod på skärmen. Kontrollera
tabellen nedan och prova med förslagen i den.
Kod
C-d1
C-21
Åtgärd
Lucklåset fungerar inte korrekt.
C-20
Sensorfel.
C-22
C-F1
Inträffar endast under skrivning/läsning av
EEPROM.
C-F0
Om det inte finns någon kommunikation
mellan huvud-PCB och under-PCB.
Slå av ugnen och starta den igen. Om
problemet kvarstår ska du slå av all
ström under 30 sekunder eller mer
och sedan ansluta igen. Om problemet
inte åtgärdas ska du kontakta ett
servicecenter.
C-F2
Inträffar när ett kommunikationsproblem
uppstår mellan Touch IC <-> huvud- eller
under-micom.
Slå av ugnen och starta den igen. Om
problemet kvarstår ska du slå av all
ström under 30 sekunder eller mer
och sedan ansluta igen. Om problemet
inte åtgärdas ska du kontakta ett
servicecenter.
C-d0
Knapproblem
Inträffar när en knapp hålls intryckt under
en tidsperiod.
Rengör knapparna och se till att det
inte finns något vatten på/runt dem.
Slå av ugnen och försök igen. Om
problemet kvarstår ska du kontakta ett
lokalt Samsung-servicecenter.
Ta ut avskiljaren och
använda.
Detta är inte ett problem
med produkten, så det
finns ingen anledning att
oroa sig.
Betydelse
Felsökning
Fackets fläkt, som inte
används i läget Dubbel
tillagning, körs (eller
temperaturen i facket
är hög).
Åtgärd
Svenska 49
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
2018-02-13
11:16:59
Felsökning
Kod
-dC-
S-01
Tekniska specifikationer
Betydelse
Åtgärd
Om avskiljaren tas bort under tillagningen i
dubbelt tillagningsläge.
Om avskiljaren sätts in under tillagning i
Enkelt tillagningsläge.
Avskiljaren får inte tas bort under
tillagning i Dubbelt tillagningsläge.
Slå av ugnen och starta den igen. Om
problemet kvarstår ska du slå av all
ström under 30 sekunder eller mer och
sedan ansluta igen.
Om problemet inte åtgärdas ska du
kontakta ett servicecenter.
Säkerhetsbrytare
Ugnen har varit i drift vid inställd
temperatur under en längre tid.
• Under 105 °C - 16 timmar
• Mellan 105 °C och 240 °C - 8 timmar
• Från 245 °C till Max. - 4 timmar
SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och
bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
Mått (B x H x D)
Utsida
75 liter
Volym
Vikt
595 x 595 x 570 mm
Netto
49,0 kg
Spänning
230-240 V ~ 50 Hz
Maximalt ansluten strömbelastning
3650-3950 W
Detta är inte ett systemfel. Slå av
ugnen och ta bort maten. Försök sedan
normalt igen.
Tekniska specifikatione
50 Svenska
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
2018-02-13
11:16:59
Bilaga
Produktdatablad
Wi-Fi
SAMSUNG
SAMSUNG
Modellbeskrivning
NV75N7677RS/NV75N7678RS
Enskilt
Övre
Nedre
81,6
98,6
100,0
A+
A
A
Energiförbrukning (elektricitet) krävs för
att värma upp en standardiserad last i en
kavitet i en elektriskt uppvärmd ugn under
en cykel i konventionellt läge per kavitet
(elektrisk slutenergi) (EC elkavitet)
1,05 kWh/
cykel
-
-
Energiförbrukning krävs för att värma upp en
standardiserad last i en kavitet i en elektriskt
uppvärmd ugn under en cykel i varmluftsläge
per kavitet (elektrisk slutenergi) (EC elkavitet)
0,71 kWh/
cykel
0,68 kWh/
cykel
0,68 kWh/
cykel
Typ av utrymme
Energieffektivitetsindex per kavitet (EEI kavitet)
Energieffektivitetsklass per utrymme
Apparatens massa (M)
10 min
Strömförbrukning
1,0 W
Tidsperiod för effekthanteringen (min.)
10 min
•
•
•
Vid tillagning ska ugnsluckan vara stängd förutom när något behöver göras
med maten. Öppna inte luckan för ofta under tillagning. På så sätt bibehålls
ugnstemperaturen och du sparar energi.
Planera användningen av ugnen för att undvika att stänga av ugnen mellan
tillagningen av två rätter. Då sparar du energi och minskar tiden det tar att värma
upp ugnen igen.
Om tillagningstiden är längre än 30 minuter kan du stänga av ugnen 5-10 minuter
innan slutet på tillagningstiden för att spara energi. Den kvarvarande värmen slutför
tillagningsprocessen.
När så är möjligt ska du tillaga mer än en rätt åt gången.
3 (Enskilt, Övre, Nedre)
elektricitet
Värmekälla per kavitet (elektricitet eller gas)
Typ av ugn
1,9 W
Tidsperiod för effekthanteringen (min.)
Energispartips
•
Antal kaviteter
Volym per kavitet (V)
Standbyläge
Strömförbrukning i Standby-läge (W)
75 L
34 L
32 L
Inbyggd
NV75N7677RS: 49,0 kg
NV75N7678RS: 49,0 kg
Data har fastställts i enlighet med standard EN 60350-1, EN 50564 Kommissionens
förordningar (EU) Nr 65/2014 och (EU) Nr 66/2014 och Förordning (EG) Nr 1275/2008.
Bilaga
Svenska 51
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
2018-02-13
11:16:59
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-01054F-00
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
2018-02-13
11:16:59
Innebygd ovn
Bruker- og installasjonshåndbok
NV75N7677RS / NV75N7678RS
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-02-13
11:17:01
Innhold
Innhold
Bruke denne håndboken
3
Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:
3
Sikkerhetsinstruksjoner
3
Viktige sikkerhetsforholdsregler
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Automatisk energisparingsfunksjon
3
6
6
Installasjon
7
Pakkens innhold
Klargjøring for å installere stekeovnen
Strømtilkobling
Kabinettmontering
7
8
8
8
Før du begynner
10
Innledende innstillinger
Lukt av ny ovn
Smart sikkerhetsmekanisme
Tilbehør
Fleksibel dør
Mekanisk lås (kun enkelte modeller)
Modus for tilberedning på to nivåer
10
11
11
11
13
14
14
Bruk
15
Kontrollpanel
Vanlige innstillinger
Tilberedningsmoduser (unntatt grill)
Tilberedningsmoduser (grill)
Mulige temperaturer i modus for tilberedning på to nivåer
Stoppe tilberedningen
Spesialfunksjon
15
16
19
22
23
24
24
Automatisk tilberedning
Rengjøring
Tidtaker
Lyd på/av
Wi-Fi på/av
Bruke smartkontrollfunksjonen
25
26
28
28
28
28
Smart matlaging
29
Manuell matlaging
Programmer for automatisk tilberedning
Testretter
En samling av vanlige automatisk tilberedte oppskrifter
29
35
41
42
Vedlikehold
45
Rengjøring
Ta av døren
Utskiftning
45
46
47
Feilsøking
47
Kontrollpunkter
Informasjonskoder
47
49
Tekniske spesifikasjoner
50
Vedlegg
51
Produktdataark
51
2 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-02-13
11:17:01
Bruke denne håndboken
Sikkerhetsinstruksjoner
Vi setter pris på at du har valgt denne innbyggingsovnen fra SAMSUNG.
Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om sikkerhet samt instruksjoner
som gjør det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.
Du bør ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, samt
ta vare på boken for referanseformål.
Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å
koble apparatet til strømnettet i henhold til relevante sikkerhetsretningslinjer.
ADVARSEL
Faremomenter eller farlige handlinger som kan føre til alvorlige personskader, dødsfall
og/eller skade på eiendom.
FORSIKTIG
Faremomenter eller farlige handlinger som kan føre til personskader og/eller skade på
eiendom.
MERK
Praktiske tips, anbefalinger eller informasjon som hjelper brukere med å betjene
produktet.
Bruke denne håndboken
Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:
Viktige sikkerhetsforholdsregler
ADVARSEL
Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert
barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller av personer som mangler relevant erfaring
og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får
instruksjoner av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
Innretningen for frakobling må være innlemmet i den
faste kablingen i henhold til kablingsregler.
Det må være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen kan
oppnås ved å ha støpselet tilgjengelig eller ved å legge
inn en bryter i kablingen i samsvar med kablingsreglene.
Norsk 3
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-02-13
11:17:02
Sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhetsinstruksjoner
Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut av
produsenten, produsentens serviceagent eller en annen
kvalifisert person for å unngå farer.
Den angitte festemetoden må ikke være avhengig av
bruk av klebemidler, ettersom dette ikke regnes som en
pålitelig festemetode.
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover
og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap,
såfremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert
i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er
involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring
og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke
utføres av barn uten oppsyn. Hold apparatet og ledningen
utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre
varmeelementene inne i ovnen.
ADVARSEL: Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk.
Små barn må holdes unna.
Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å
rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at
overflaten blir skrapet opp slik at glasset knuses.
Hvis dette apparatet har funksjon for rengjøring, må
store mengder søl fjernes før rengjøring, og ingen
redskaper må være igjen i ovnen under damprengjøring
eller selvrensing. Rengjøringsfunksjonen avhenger av
modellen.
Hvis dette apparatet har rensingsfunksjoner, kan
overflatene bli varmere enn vanlig under selvrensingen,
og barn bør holdes unna mens dette utføres.
Rengjøringsfunksjonen avhenger av modellen.
Bruk bare det steketermometeret som er anbefalt for
denne ovnen. (Kun modeller med steketermometer)
Det skal ikke brukes en damprenser.
ADVARSEL: Kontroller at apparatet er slått av før du
skifter lyspæren for å unngå muligheten for elektrisk støt.
For å unngå overoppvarming må apparatet ikke monteres
bak en dekorativ dør.
4 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-02-13
11:17:02
FORSIKTIG
Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke kobles til.
Dette apparatet må kobles til strømnettet av en autorisert elektriker.
Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor
fare for deg selv og andre. Hvis stekeovnen må repareres, må du kontakte forhandleren
eller et SAMSUNG-servicesenter.
Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
Stekeovnen må kobles til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri
grenuttak eller skjøteledninger.
Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
Vær forsiktig når elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av stekeovnen.
Hvis dette apparatet har en dampkokefunksjon, må du ikke bruke denne funksjonen når
vannforsyningspatronen er skadet. (Kun modeller med dampfunksjon)
Hvis patronen har sprekker eller er ødelagt, må du ikke bruke den, og du må kontakte
nærmeste servicesenter. (Kun modeller med dampfunksjon)
Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av mat i husholdninger.
Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å kunne forårsake
brannskader. Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de
har fått tid til å kjøle seg ned.
Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre
tid.
Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren, ettersom varm luft og damp raskt kan strømme ut
av ovnen.
Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge
av den høye temperaturen, og dampen kan antennes hvis den kommer i kontakt med en
varm del av stekeovnen.
Norsk 5
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-02-13
11:17:02
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL: Dette apparatet og deler man kan
komme borti, blir varme under bruk. Unngå å berøre
varmeelementene. Barn under 8 år må holdes unna med
mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må overvåkes. En kort
tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet
er i bruk.
Temperaturen til tilgjengelige overflater kan være høy når
apparatet er i bruk. Overflatene kan bli varme under bruk.
Sett inn risten på riktig sted
med de utstående delene
(stoppere på begge sider) ut
mot forsiden slik at risten
støtter hvilestillingen for store
belastninger.
Sikkerhetsinstruksjoner
Av hensyn til din egen sikkerhet må du unngå bruk av spyleslanger med høyt trykk eller
dampstrålespylere.
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr)
Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller
dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske
tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten
av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller
helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at
dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres
på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av
materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte
produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og
hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke
vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske
tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som
skal kastes.
Frossen mat, for eksempel pizzaer, må tilberedes på den store risten. Hvis stekeplaten
brukes, kan de store variasjonene i temperaturen føre til at den endrer form.
Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke hell vann på bunnen av ovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den
emaljerte overflaten.
Ovnsdøren må være lukket under tilberedning.
Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og stekeplater eller -former
må ikke settes på bunnen. Aluminiumsfolie blokkerer varmen, slik at det kan oppstå
skade på de emaljerte overflatene i tillegg til dårlige tilberedningsresultater.
Fruktjuice lager potensielt permanente flekker på de emaljerte overflatene i stekeovnen.
Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
Bakevarer må ikke plasseres på ovnsdøren når den er åpen.
Hold barn borte fra døren når du åpner eller lukker den, da de kan skumpe borti døren
eller sette fast fingrene i døren.
Ikke tråkk på, len deg mot, sitt på eller plasser tunge gjenstander på døren.
Ikke åpne døren med unødvendig mye kraft.
ADVARSEL: Ikke koble apparatet fra strømnettet selv etter at tilberedningsprosessen er
ferdig.
ADVARSEL: Ikke la døren være åpen mens ovnen er i bruk.
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke
lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Automatisk energisparingsfunksjon
•
•
Hvis apparatet er i bruk og brukeren ikke betjener det, vil det etter en viss
tidsperiode stanse operasjonen og gå inn i ventemodus.
Lys: Under tilberedningsprosessen kan du slå av ovnslampen ved å trykke på
knappen for ovnslyset. For å spare strøm slås ovnslyset av noen minutter etter at
tilberedningsprogrammet har startet.
6 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-02-13
11:17:02
Installasjon
ADVARSEL
Tilbehør
Denne ovnen skal bare installeres av en kvalifisert tekniker. Installatøren er ansvarlig
for å koble ovnen til strømnettet samt for å følge sikkerhetsforskrifter som gjelder i ditt
område.
Ovnen leveres med forskjellige typer tilbehør som hjelper deg til å tilberede ulike typer
mat.
Pakkens innhold
Kontroller at alle delene og alt tilbehøret følger med i produktpakken. Hvis du har
problemer med ovnen eller tilbehøret, kan du kontakte ditt lokale Samsung-kundesenter
eller forhandleren.
Ristinnsats *
Stekeplate *
Universalplate *
Ekstra dyp plate *
Stekespiddinnsats *
Stekespiddinnsats med
kebabspidd *
Teleskopskinne *
Skilleplate
Steketermometer *
2 skruer (M4 L25)
Installer håndtak
Installasjon
Rist
Et overblikk over ovnen
01
02
03
04
01 Kontrollpanel
04 Hoveddør
02 Dørhåndtak
03 Opp-dør
MERK
Tilbehør som er merket med en stjerne (*) følger ikke med til alle ovnsmodeller.
Norsk 7
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-02-13
11:17:03
Installasjon
Klargjøring for å installere stekeovnen
ADVARSEL
Du må ikke tråkke på eller vri ledningene når ovnen installeres, og du må holde dem
borte fra ovnsdeler som produserer varme.
Kabinettmontering
Phillips-skrutrekker
Bor
Installasjon
Strømtilkobling
L
N
01 02 03
01 BRUN eller SVART
02 BLÅ eller HVIT
03 GUL og GRØNN
Koble ovnen til et strømuttak. Hvis
spenningsbegrensningene gjør at et strømuttak
av støpseltypen ikke kan brukes, må du bruke
en skillebryter med flere poler (med minst
3 mm innbyrdes avstand) for å overholde
sikkerhetsforskriftene. Bruk en strømledning
som er lang nok og som støtter spesifikasjonen
H05 RR-F eller H05 VV-F, Min. 1,5-2,5 mm².
Hvis du skal installere ovnen i et innebygd kabinett, må plastoverflatene og klebedelene
til kabinettet være varmebestandige til opptil 90 °C. Samsung kan ikke holdes ansvarlig
for møblement som skades av varme fra ovnen.
Ovnen må ventileres på ordentlig måte. Det må være en åpning på ca. 50 mm mellom
nedre hylle og støtteveggen for ventilasjonsformål. Hvis ovnen installeres under en
kokeplate, må du følge installasjonsanvisningene for kokeplaten.
Påkrevde installasjonsdimensjoner
Ovn (mm)
B
C
A
D
E
L
K
G
Merkestrøm (A)
Minste tverrsnittsflate
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
F
J
H
A
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
I
Sjekk effektspesifikasjonene på etiketten som er festet på ovnen.
Bruk en skrutrekker til å åpne bakdekselet på ovnen, og ta ut skruene på
støpselklemmen. Koble deretter strømledningene til de relevante koblingspolene.
( )-terminalen er beregnet på jording. Koble først til de gule og grønne ledningene
(jord). Disse må være lengre enn de andre ledningene. Hvis du bruker en kontakt av
støpseltypen, må støpselet være tilgjengelig også etter at ovnen er installert. Samsung
kan ikke holdes ansvarlig for ulykker som skyldes manglende eller feilaktig jording.
8 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-02-13
11:17:03
Innebygd kabinett (mm)
A
B
C
D
Montere ovnen
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
Pass på at du lar det være en åpning (A) på
minst 5 mm mellom ovnen og hver side av
kabinettet.
A
MERK
E
B
Installasjon
Det innebygde kabinettet må ha ventiler (E) for
å ventilere varme og sirkulere luften.
Pass på at du har minst 3 mm avstand (B) slik
at døren kan åpnes og lukkes uten problemer.
Nedsenket kabinett (mm)
A
B
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
C
MERK
Plasser ovnen i kabinettet, og fest den godt på
begge sider ved hjelp av to skruer.
Det innebygde kabinettet må ha ventiler (D) for
å ventilere varme og sirkulere luften.
Norsk 9
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-02-13
11:17:04
Installasjon
Før du begynner
Når ovnen er ferdig installert, må du fjerne beskyttelsesfilmen, tape og annet
forpakningsmateriale. Ta også ut tilbehøret som følger med, fra ovnen. Hvis du ønsker å
ta ovnen ut av kabinettet, må du først koble den fra strømnettet og skru ut de to skruene
på begge sider av ovnen.
Innledende innstillinger
ADVARSEL
Ovnen må være ventilert for normal bruk. Ventilene må aldri dekkes til.
MERK
Når du slår på ovnen for første gang, vises standardklokkeslettet "12:00" på skjermen, og
timetallet ("12") blinker. Følg trinnene nedenfor for å stille inn riktig tid.
1. Mens timetallet blinker, vrir du på
verdivelgeren (velgeren til høyre) for å
stille inn riktig time, og deretter trykker du
på OK for å gå videre til minutter.
Det faktiske utseendet til ovnen avhenger av modellen.
Før du begynner
2. Mens minuttallet blinker, vrir du på
verdivelgeren for å stille inn minutter, og
deretter trykker du på OK.
Hvis du vil endre det gjeldende klokkeslettet
etter den første innstillingen, holder du inne
knappen
ovenfor.
i 3 sekunder og følger trinnene
10 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-02-13
11:17:05
Lukt av ny ovn
Tilbehør
Før du bruker ovnen for første gang, må du vaske den innvendig for å fjerne lukten av
ny ovn.
1. Ta ut alt tilbehør i ovnen.
2. Kjør ovnen med programmene Konveksjon eller Konvensjonell på 200 °C i en time.
Dette brenner bort eventuelle gjenværende produksjonsstoffer i ovnen.
3. Slå av ovnen når prosessen er ferdig.
Før du bruker tilbehøret for første gang, må du vaske det grundig med varmt vann,
vaskemiddel og en myk rengjøringsklut.
Smart sikkerhetsmekanisme
04
03
•
02
01
•
01 Første rille
02 Andre rille
03 Tredje rille
04 Fjerde rille
Sett inn tilbehøret på riktig sted i ovnen.
La det være en avstand på minst 1 cm
mellom tilbehøret og bunnen i ovnen samt
mellom tilbehøret og annet tilbehør.
Vær forsiktig når du tar ut kokekar og/eller
tilbehør fra ovnen. Varm mat eller varmt
tilbehør kan føre til brannskader.
Tilbehøret kan endre form etter hvert som
det tiltar seg varme. Når det har kjølt seg
ned, får det den vanlige formen og de
vanlige egenskapene igjen.
05 Femte rille
Grunnleggende bruk
Du bør gjøre deg kjent med hvordan du kan bruke det ulike tilbehøret for å få en bedre
tilberedningsopplevelse.
Rist
Risten er beregnet på grilling og steking. Sett inn risten på
riktig sted med de utstående delene (stoppere på begge sider)
ut mot forsiden
Ristinnsats *
Ristinnsatsen kan brukes sammen med platen for å forhindre
at væske drypper ned i bunnen av ovnen.
Stekeplate *
Stekeplaten (dybde: 20 mm) brukes til å bake kaker, kjeks og
annet bakverk. Plasser den skrå siden foran.
Norsk 11
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-02-13
11:17:05
Før du begynner
Hvis du åpner døren mens ovnen er i bruk, tennes ovnslyset, og både viften og
varmeelementene slås av. Dette er for å hindre fysiske skader som brannsår, samt for
å hindre unødvendig energitap. Når dette skjer, kan du bare lukke døren, så fortsetter
ovnen som før. Dette er altså ikke en systemfeil.
•
•
05
Før du begynner
Universalplate *
Universalplaten (dybde: 30 mm) brukes til tilberedning og
steking. Bruk ristinnsatsen for å forhindre at væske drypper
ned i bunnen av ovnen.
Plasser den skrå siden foran.
Ekstra dyp plate *
Den ekstra dype platen (dybde: 50 mm) brukes til steking og
kan brukes med eller uten ristinnsatsen. Plasser den skrå siden
foran.
Stekespiddinnsats *
Før du begynner
Stekespiddinnsats
med kebabspidd *
Stekespiddinnsastsen kan brukes til grilling av for eksempel
kylling. Bruk stekespiddinnsatsen i enkeltmodus på fjerde
rille, der spiddadapteren kan plasseres. Skru av håndtaket på
spiddet, og ta det av ved grilling.
Plasser platen på første rille, slik at den samler opp væske.
Eventuelt kan den plasseres på bunnen av ovnen hvis du skal
tilberede store mengder kjøtt. Du bør bruke spiddtilbehøret for
kjøtt som veier under 1,5 kg.
1. Sett spiddet inn i kjøttet. Det blir lettere å sette inn spiddet
hvis du skrur håndtaket mot den butte enden.
2. Legg lett kokte poteter og grønnsaker rundt kjøttet.
3. Sett holderen på den midtre rillen med “V”-formen vendt
mot døren. Legg spiddet på holderen med den spisse
enden vendt bakover, og skyv det forsiktig inntil tuppen
av spiddet kommer inn i roteringsmekanismen bak i
ovnen. Den butte enden på spiddet må ligge i “V”-formen.
(Spiddet har to tapper som skal være nærmest ovnsdøren
for å hindre at spiddet glir fremover. Tappene fungerer
også som et feste for håndtaket.)
4. Skru av håndtaket før bruk.
5. Når stekingen er ferdig, skrur du på håndtaket igjen for å
gjøre det lettere å ta ut spiddet fra holderen.
Teleskopskinner *
Bruk teleskopskinneplaten til å sette inn stekeplaten ved å
gjøre som følger:
1. Trekk skinneplaten ut fra ovnen.
2. Sett stekeplaten på skinneplaten, og skyv skinneplaten inn
i ovnen.
3. Lukk ovnsdøren.
Skilleplate
Skilleplaten er utviklet for å dele ovnen i to rom. Bruk
skilleplaten i modus for tilberedning på to nivåer.
Steketermometer *
Steketermomenteret måler den indre temperaturen i kjøttet
som tilberedes. Du må bare bruke det steketermometeret som
fulgte med ovnen.
ADVARSEL
•
•
•
Sjekk at stekespiddhåndtaket er plassert skikkelig.
Vær forsiktig når du bruker stekespiddet. Gaflene og spissene er spisse og skarpe, og
kan føre til fysiske skader!
Unngå brannsår ved å bruke grytekluter når du tar ut stekespiddet, siden det er
veldig varmt.
MERK
Tilbehør som er merket med en stjerne (*) følger ikke med til alle ovnsmodeller.
12 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-02-13
11:17:05
Fleksibel dør
Slik bruker du hele døren
1. Hold området uten spake på håndtaket og
trekk.
Denne stekeovnen har en unik fleksibel dør som er hengslet i midten slik at du bare
behøver åpne den øvre halvdelen for å få tilgang til den øvre delen av ovnen. Når du
bruker dobbel tilberedning-egenskapen, får du tilgang til den øvre delen av ovnen
enklere og med bedre energieffektivitet.
Slik bruker du den øvre døren
1. Skyv håndtaksspaken fullstendig.
2. Dette åpner hele døren som illustrert.
FORSIKTIG
Når du åpner hele døren, må du passe på at du
holder i området uten spake på håndtaket.
Hvis spaken trykkes når du er i ferd med å
åpne døren, kan den øvre døren åpnes og
forårsake personskade.
3. Dette åpner bare den øvre døren som
illustrert.
MERK
•
•
Ikke plasser tunge objekter, eller legg for mye trykk på den øvre døren.
Ikke la barn leke med eller på den øvre døren.
Norsk 13
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-02-13
11:17:06
Før du begynner
2. Trekk i håndtaket.
Før du begynner
Mekanisk lås (kun enkelte modeller)
Modus for tilberedning på to nivåer
Installasjon
Du kan bruke både øvre og nedre rom til å tilberede to ulike oppskrifter samtidig, eller
du kan velge å bruke ett av rommene.
1. Sett inn den tynne delen (A) av den
mekaniske låsen i det tilsvarende sporet på
låshåndtaket som vist.
2. Stram til skruen på låshåndtaket.
A
Sett inn skilleplaten på nivå 3 for å dele
ovnsrommet i to. Ovnen registrerer skilleplaten
og aktiverer det øvre rommet som standard.
MERK
Før du begynner
Tilgjengeligheten til modus for tilberedning
på to nivåer avhenger av oppskriften. For mer
informasjon kan du se delen Smart matlaging i
denne håndboken.
Demontering
•
Løsne og ta ut skruen fra låshåndtaket.
•
Løft låshåndtaket litt opp for å låse opp
døren. Deretter kan du åpne døren.
Døren låses automatisk når du lukker
den. Den mekaniske låsen låser døren
automatisk.
Låse / låse opp
•
14 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-02-13
11:17:06
Bruk
Kontrollpanel
10 Smartkontroll
Bruk for å velge smartkontrollfunksjonen.
Frontpanelet kan leveres i en rekke forskjellige materialer og farger. For å bedre
kvaliteten kan det faktiske utseendet til ovnen endres uten forvarsel.
11 Ovnslampe/
Barnesikring
Trykk her for å slå lyset i ovnen på eller av. Du kan aktivere
barnesikringen ved å trykke og holde inne i 3 sekunder.
Trykk og hold i 3 nye sekunder for å deaktivere låsen på
kontrollpanelet.
12 Verdivelger
Bruk verdivelgeren til å gjøre følgende:
• Angi tilberedningstid eller temperatur.
• Velge en underkategori for toppnivåmenyene: rengjøring,
automatisk tilberedning, spesialfunksjon eller grill.
• Velg en porsjonsstørrelse for de automatiske
stekeprogrammene.
02 04
01
03
06 08 10
05
07 09 11
12
MERK
Vri for å velge en tilberedningsmodus eller -funksjon.
02 Rask forvarming
(bare for enkelte
modeller)
Med rask forvarming varmes ovnen raskt til en angitt
temperatur.
• Trykk for å slå alternativet for rask forvarming på eller av.
• Bare tilgjengelig med enkeltmodus.
• Deaktivert for temperaturer angitt for mindre enn 100 °C.
03 Tidtaker
Tidtakeren hjelper deg til å holde orden på tiden og varigheten
av tilberedningen mens du lager mat.
04 Øvre/Nedre rom
Indikatorene slås på når du setter inn skilleplaten. Du kan
velge øvre eller nedre for oppskriften din.
05 Skjerm
Viser nødvendig informasjon om de valgte modusene eller
innstillingene.
06 OK
Trykk for å bekrefte innstillingene.
07 Bakside
Avbryt gjeldende innstillinger, og gå tilbake til hovedskjermen.
08 Temperatur
Bruk til å angi temperatur.
09 Tilberedningstid
Trykk for å angi tilberedningstid.
Hvis du bruker plasthansker eller grytekluter mens du trykker på skjermen, fungerer det
kanskje ikke som det skal.
Bruk
01 Modusvelger
Norsk 15
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-02-13
11:17:06
Bruk
Vanlige innstillinger
Tilberedningstid
1. Vri på modusvelgeren for å velge en modus
eller funksjon.
Det er vanlig å endre standardtemperaturen og/eller tilberedningstiden på tvers av
alle tilberedningsmodusene. Følg trinnene nedenfor for å justere temperaturen og/eller
tilberedningstiden for den valgte tilberedningsmodusen.
Temperatur
1. Vri på modusvelgeren for å velge en modus
eller funksjon. Standardtemperaturen for
hvert valg vises.
2. Trykk på knappen
og vri deretter på
verdivelgeren for å angi ønsket tid, opptil
23 timer og 59 minutter.
2. Vri på verdivelgeren for å angi ønsket
temperatur.
3. Alternativt kan du utsette sluttiden for
tilberedningen til et ønsket tidspunkt.
Bruk
, og bruk
Trykk på knappen
verdivelgeren for å angi et tidspunkt. Se
Utsatt slutt for mer informasjon.
3. Trykk på OK for å bekrefte endringene.
4. Trykk på OK for å bekrefte endringene.
MERK
•
Hvis du i løpet av de neste sekundene ikke foretar flere innstillinger, starter ovnen
automatisk med standardinnstillingene.
•
•
For å endre temperaturen trykker du på knappen
og følger trinnene ovenfor.
Den nøyaktige temperaturen inne i ovnen kan måles med et autorisert termometer
og metode i samsvar med definisjonene fra en autorisert institusjon. Hvis det brukes
andre termometre, kan det oppstå målingsfeil.
MERK
•
Hvis du vil, kan du sette på ovnen uten å angi tid. I så fall starter ovnen med de
angitte temperaturene uten tidsinformasjon, og du må stoppe ovnen manuelt når
tilberedningen er ferdig.
•
Hvis du vil endre den angitte tilberedningstiden, trykker du på
fremgangsmåten ovenfor.
-knappen og følger
16 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-02-13
11:17:07
Utsatt slutt
Sluttid
1. Vri på modusvelgeren for å velge en modus
eller funksjon.
2. Trykk to ganger på
, og drei verdihjulet
for å angi ønsket sluttid.
En utsatt slutt kan angis for å gjøre tilberedningen mer praktisk.
Eksempel 1
La oss anta at du kl. 14.00 velger en oppskrift det tar én time å tilberede, og som du
ønsker at ovnen skal ha ferdig kl. 18.00. Du kan angi sluttiden ved å endre Ferdigtidspunktet til 18.00. Ovnen begynner tilberedningen kl. 17.00 og avslutter kl. 18.00, i
henhold til det du har angitt.
Gjeldende klokkeslett:
14.00
Angi tilberedningstid:
1 time
Angi avstengningstid:
18.00
Ovnen begynner automatisk tilberedningen kl. 17.00 og avslutter kl. 18.00.
3. Trykk på OK for å bekrefte endringene.
MERK
•
•
Hvis du vil kan du tilberede uten å angi sluttiden. I så fall starter ovnen med de
angitte temperaturene uten tidsinformasjon, og du må stoppe ovnen manuelt når
tilberedningen er ferdig.
-knappen og følger
Hvis du vil endre sluttiden, trykker du to ganger på
fremgangsmåten ovenfor.
15.00
16.00
17.00
Bruk
14.00
18.00
Eksempel 2
Gjeldende klokkeslett:
14.00
Angi tilberedningstid:
2 time
Angi avstengningstid:
17.00
Ovnen begynner automatisk tilberedningen kl. 15.00 og avslutter kl. 17.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
FORSIKTIG
•
•
Utsatt slutt er ikke aktivert i modus for tilberedning på to nivåer.
Du må ikke oppbevare mat som er tilberedt, for lenge i ovnen. Dette vil kunne føre til
at maten blir ødelagt.
Norsk 17
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-02-13
11:17:08
Bruk
Tømme tilberedningstiden
Slik tømmer du sluttiden
Du kan velge å tømme tilberedningstiden. Dette er praktisk hvis du ønsker å stoppe
ovnen manuelt når som helst.
Du kan tømme sluttiden. Dette er praktisk hvis du ønsker å stoppe ovnen manuelt når
som helst.
1. Mens ovnen er i bruk, trykker du
1. Trykk to ganger på
mens ovnen står på
for å vise den angitte sluttiden.
på knappen
for å vise standard
tilberedningstid.
2. Vri verdivelgeren for å angi
tilberedningstiden til "00:00". Du kan
eventuelt bare trykke på
2. Vri verdivelgeren for å angi sluttiden til
gjeldende klokkeslett. Du kan eventuelt
bare trykke på
.
3. Trykk på OK.
.
3. Trykk på OK.
Bruk
MERK
I modus for tilberedning på to nivåer må du først velge om du vil tømme
tilberedningstiden for øvre eller nedre rom.
MERK
I modus for tilberedning på to nivåer må du først velge det øvre eller nedre rommet du
vil tømme sluttiden for.
18 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-02-13
11:17:08
Tilberedningsmoduser (unntatt grill)
Modus for tilberedning på to nivåer
1. Vri modusvelgeren for å velge en
tilberedningsmodus.
2. Angi tilberedningstid og/eller temperatur.
Se Vanlige innstillinger-delen for flere
detaljer.
Du kan bruke den medfølgende skilleplaten til å skille ovnsrommet i et øvre og nedre
rom. Dette gjør at brukeren kan bruke to ulike tilberedningsmoduser samtidig, eller kan
velge å bruke bare ett av de to rommene.
1. Sett inn skilleplaten på nivå 3 for å dele
ovnsrommet i to.
3. Du kan eventuelt sette på en rask
forvarming av ovnen. For å gjøre det
trykker du på knappen
og angir ønsket
temperatur. Den tilsvarende indikatoren
vises på displayet.
2. Vri modusvelgeren for å velge en
tilberedningsmodus. Du kan velge
modusene Grill, Konveksjon og Toppvarme
+ Konveksjon i det øvre rommet og
Konveksjon, Bunnvarme + Konveksjon og
Bunnvarme i det nedre rommet.
MERK
Du kan endre tilberedningstiden og/eller
temperaturen under tilberedningen.
3. Trykk på
for å velge det øvre rommet,
eller trykk på
rommet.
for å velge det nedre
-ikonet vises på det valgte rommet.
4. Angi tilberedningstid og/eller temperatur.
Se Vanlige innstillinger-delen for flere
detaljer.
Norsk 19
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-02-13
11:17:09
Bruk
Forvarmingen er aktivert helt til ovnen når
ønsket temperatur. Når forvarming er ferdig,
forsvinner indikatoren med et pip. Forvarming
er anbefalt for alle tilberedningsmoduser
med mindre noe annet er angitt i denne
tilberedningsveiledningen.
Bruk
5. Når du er ferdig, trykker du på OK.
3. Sett termometerpluggen inn i kontakten
på venstre vegg. Kontroller at du kan se
steketermometeret
med gjeldende
kjernetemperatur på skjermen.
Forvarmingen er aktivert helt til ovnen
når ønsket temperatur. Forvarming er
anbefalt for alle tilberedningsmoduser
med mindre noe annet er angitt i denne
tilberedningsveiledningen.
4. Drei verdihjulet (velgeren til høyre) til å
stille inn kjernetemperaturen på kjøttet.
MERK
Tilgjengeligheten til modus for tilberedning på to nivåer avhenger av
tilberedningsmodusen. For mer informasjon kan du se delen Smart matlaging i denne
håndboken.
Bruk
5. Trykk på OK for å starte tilberedningen.
Ovnen avslutter tilberedningen og spiller
av en melodi når den indre temperaturen i
kjøttet når den angitte temperaturen.
Tilberedning med steketermometer
Steketermometeret måler den indre temperaturen i kjøttet mens det tilberedes. Når
temperaturen når måltemperaturen, stopper ovnen og fullfører tilberedningen.
• Du må bare bruke det steketermometeret som fulgte med ovnen.
• Du kan ikke stille inn tilberedningstiden hvis steketermometeret er koblet til.
1. Trykk på funksjonspanelet for å velge en
tilberedningsmodus.
2. Sett inn spissen på steketermometeret i
midten av kjøttet som skal tilberedes. Pass
på at du ikke setter inn gummihåndtaket i
ovnen.
ADVARSEL
•
•
For å unngå skade må du ikke bruke steketermometeret sammen med spiddet.
Steketermometeret er svært varmt når tilberedningen er ferdig. For å forhindre
brannskader bør du bruke grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
MERK
Steketermometeret støttes ikke i alle moduser. Hvis du bruker steketermometeret med
moduser der det ikke kan brukes, blinker indikatoren for gjeldende modus. Hvis dette
skjer, må du umiddelbart ta ut steketermometeret.
20 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-02-13
11:17:10
Tilberedningsmoduser (unntatt grill)
Tilberedningsmodusene med en stjerne (*) er tilgjengelige for rask forvarming og
deaktivert når temperaturen er angitt til mindre enn 100 °C.
Temperaturområde (°C)
Modus
Enkel
* 30-275
Konveksjon
40-250
40-250
170
Proffsteking
-
-
-
-
40-250
Økokonveksjon
Nedre
-
-
160
40-250
40-250
170
Økokonveksjon bruker det optimaliserte varmesystemet til
å spare strøm ved tilberedning. Tilberedningstiden øker noe,
men resultatene blir de samme. Vær oppmerksom på at denne
modusen ikke krever forvarming.
Bruk
40-250
Øvre
Proffsteking kjører en automatisk forvarmingssyklus inntil
ovnstemperaturen når 220 °C. Når dette skjer, aktiveres det øvre
varmeelementet og konveksjonsviften for å brune matvarer som
for eksempel kjøtt. Etter bruningen stekes kjøttet med en lav
temperatur. Bruk denne modusen til storfe, fjærkre eller fisk.
30-275
200
Anbefalt
temperatur (°C)
Dobbel
MERK
190
•
•
Oppvarmingsmodusen Økokonveksjon brukes til å fastslå
energieffektivitetsklassen i henhold til EN60350-1.
I modus for tilberedning på to nivåer, kan Økokonveksjon
ikke angis til øvre og nedre stekerom samtidig.
190
Det nedre varmeelementet genererer varme, og
konveksjonsviften fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne
modusen til pizza, brød eller kaker.
100-230
Undervarme
Nedre
Det øvre varmeelementet genererer varme, og konveksjonsviften
fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til steking
av mat som bør ha en sprø topp (for eksempel kjøtt eller
lasagne).
* 40-275
Undervarme +
Konveksjon
Øvre
Enkel
80-200
Anbefalt
temperatur (°C)
Dobbel
Varmen genereres av de øvre og nedre varmeelementene. Denne
funksjonen bør brukes til generell baking og steking av de fleste
typer retter.
* 40-275
Toppvarme +
Konveksjon
Modus
Det bakre varmeelementet genererer varme, og
konveksjonsviften fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne
modusen til baking og steking på flere riller samtidig.
* 30-275
Konvensjonell
Temperaturområde (°C)
-
40-250
190
Det nedre varmeelementet genererer varme. Bruk denne
modusen ved slutten av en bake- eller tilberedningsprosess for å
brune undersiden av for eksempel en quiche eller en pizza.
Norsk 21
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-02-13
11:17:11
Bruk
Tilberedningsmoduser (grill)
1. Vri modusvelgeren for å velge
2. Vri modusvelgeren for å velge
. Som
standard velges bare Stor grill (G 1)
automatisk.
.
3. Bruk verdivelgeren til å angi temperaturen,
og trykk deretter på OK.
2. Bruk verdivelgeren til å velge Stor grill
(G 1) eller Økogrill (G 2), og trykk deretter
på OK.
Tilberedningsmoduser (Grill)
3. Bruk verdivelgeren til å angi temperaturen,
og trykk deretter på OK.
Temperaturområde (°C)
Modus
Bruk
Enkel
100-300
Modus for tilberedning på to nivåer
G1
Stor grill
Grilling med modus for tilberedning på to nivåer er praktisk for små porsjoner for å spare
strøm. Som standard er bare alternativet for stor grill i det øvre rommet tilgjengelig, fordi
ovnen bare bruker det øverste varmeelementet.
1. Sett inn skilleplaten på nivå 3 for å
aktivere modus for tilberedning på to
nivåer.
Økogrill
Øvre
Nedre
40-250
-
Anbefalt
temperatur
(°C)
240
Den store grillen genererer varme. Bruk denne modusen til å
brune toppen av matretter (for eksempel kjøtt, lasagne eller
gratenger).
100-300
G2
Dobbel
-
-
240
Den lille grillen genererer varme. Bruk denne modusen til
matvarer som krever mindre varme, for eksempel fisk og
fylte baguetter.
22 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-02-13
11:17:11
Mulige temperaturer i modus for tilberedning på to nivåer
Du kan bruke det øvre og det nedre rommet samtidig til ulike tilberedninger.
I modus for tilberedning på to nivåer påvirkes temperaturinnstillingen for ett rom av
temperaturinnstillingen i det andre rommet. Steking i det øvre rommet blir for eksempel
begrenset av bruken av det nedre rommet, med tanke på mulige temperaturinnstillinger.
Begge rommene har imidlertid en temperaturgrense på mellom 40 og 250 grader.
Hvis det øvre
rommet har
temperaturen (°C)
Er mulige temperaturer for det nedre rommet (°C)
Minimum
Hvis det nedre
rommet har
temperaturen (°C)
Er mulige temperaturer for det øvre rommet (°C)
Minimum
Maksimum
40
40
45
60
50
75
80
65
105
100
80
135
Maksimum
120
90
160
105
190
40
45
60
50
75
160
120
220
80
65
105
180
135
250
100
80
135
200
145
250
160
250
170
250
120
90
160
220
140
105
190
250
160
120
220
180
135
250
200
145
250
220
160
250
250
170
250
Bruk
40
140
Norsk 23
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-02-13
11:17:12
Bruk
Stoppe tilberedningen
Spesialfunksjon
Når tilberedningen er i gang, vrir du
modusvelgeren til " ". Ovnen slår seg av etter
noen få sekunder. Dette er fordi brukeren skal
få muligheten til å angre på og endre valget før
ovnen slås av.
Du kan få en bedre opplevelse av tilberedningen ved å legge til spesial- eller
tilleggsfunksjoner. Spesialfunksjonene er ikke aktivert i modus for tilberedning på to
nivåer.
1. Vri modusvelgeren for å velge
.
Avslutte tilberedningen for ett av rommene
Følg disse instruksjonene for å avslutte tilberedningen i modus for tilberedning på to
nivåer.
1. Trykk på
2. Bruk verdivelgeren for å velge en
funksjon, og trykk deretter på OK.
Standardtemperaturen vises.
3. Angi tilberedningstid og/eller temperatur.
Se Vanlige innstillinger-delen for flere
detaljer.
for å velge det øvre rommet,
eller trykk på
rommet.
for å velge det nedre
Bruk
4. Trykk på OK for å starte funksjonen.
2. Trykk på
og trykk deretter på OK.
Ovnen stopper tilberedningen i det valgte
rommet.
Modus
Temperaturområde
(°C)
Anbefalt
temperatur (°C)
F1
Hold varm
40-100
80
Bruk denne bare til å holde
mat som allerede er tilberedt,
varm.
F2
Tallerkenvarming
30-80
60
Bruk denne til å varme opp
tallerkener eller serveringsfat.
Instruksjoner
24 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-02-13
11:17:12
Automatisk tilberedning
Modus for tilberedning på to nivåer
For uerfarne kokker tilbyr ovnen hele 50 autotilberedingsoppskrifter. Du kan dra nytte
av disse funksjonene for å spare tid og forenkle læringsprosessen. Tilberedningstiden og
temperaturen justeres etter den valgte oppskriften.
1. Vri modusvelgeren for å velge
1. Sett inn skilleplaten på nivå 3 for å
aktivere modus for tilberedning på to
nivåer.
.
2. Bruk verdivelgeren for å velge et program,
og trykk deretter på OK.
3. Trykk på
.
for å velge det øvre rommet,
eller trykk på
rommet.
for å velge det nedre
-ikonet vises på det valgte rommet.
MERK
•
•
Noen av elementene i de automatiske tilberedningsprogrammene inkluderer
forvarming. For disse elementene vises forvarmingsfremgangen. Plasser maten i
ovnen etter at du har hørt et pip fra forvarmingen. Trykk deretter på Tilberedningstid
for å starte automatisk tilberedning.
For mer informasjon kan du se delen Programmer for automatisk tilberedning i
denne håndboken.
Norsk 25
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-02-13
11:17:13
Bruk
3. Vri på verdivelgeren for å velge en
porsjonsstørrelse. Vektinnstillingen
avhenger av programmet.
4. Trykk på OK for å starte tilberedningen.
2. Vri modusvelgeren for å velge
Bruk
4. Bruk verdivelgeren for å velge et program
for det øvre rommet, og trykk deretter på
OK.
Damprengjøring
Dette er praktisk for å rengjøre lett tilsmussing ved hjelp av damp.
1. Hell 400 ml vann ned i bunnen av ovnen,
og lukk døren.
5. Vri på verdivelgeren for å velge en
porsjonsstørrelse. Vektinnstillingen
avhenger av programmet.
6. Trykk på OK for å starte tilberedningen.
2. Vri modusvelgeren for å velge
MERK
.
For mer informasjon kan du se delen
Programmer for automatisk tilberedning i
denne håndboken.
Bruk
3. Drei verdihjulet for å velge
Damprengjøring (C 1), og trykk deretter på
OK for å starte rengjøringsprosessen.
Rengjøring
Du har to tilgjengelige rengjøringsmoduser. Denne funksjonen sparer tid ved å fjerne
behovet for regelmessig manuell rengjøring.
Funksjon
Instruksjoner
C1
Damprengjøring
Dette er praktisk for å rengjøre lett tilsmussing ved hjelp av
damp.
C2
Forbrenningsrengjøring
Pyrolyse innebærer termisk rensing med høye temperaturer.
Denne funksjonen brenner bort fett og olje for å gjøre det lett å
utføre manuell rengjøring.
4. Bruk en tørr klut til å rengjøre inne i ovnen.
ADVARSEL
Du må ikke åpne døren før syklusen er ferdig. Vannet inne i ovnen er svært varmt og kan
føre til brannskader.
26 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-02-13
11:17:14
6. Når rengjøringen er ferdig, må du vente
til ovnen kjøles ned, og så tørke rundt
kantene av døren med en våt klut.
MERK
•
•
•
•
Hvis ovnen er svært tilsmusset med fett, for eksempel etter steking eller grilling,
anbefaler vi at du gnir med oppvaskmiddel på de vanskelige flekkene før du
aktiverer damprengjøringen.
La døren stå på gløtt når syklusen er ferdig. Dette er for å tørke den indre emaljerte
overflaten fullstendig.
Hvis ovnen er varm inni, aktiveres ikke rengjøring. Vent til ovnen har kjølt seg ned,
og prøv på nytt.
Ikke hell vann i bunnen så det spruter opp. Gjør det forsiktig. Ellers vil vannet gå
over kanten foran.
FORSIKTIG
•
•
•
Forbrenningsrengjøring
Pyrolyse innebærer termisk rensing med høye temperaturer. Denne funksjonen brenner
bort fett og olje for å gjøre det lett å utføre manuell rengjøring.
2. Vri modusvelgeren for å velge
MERK
•
•
Når syklusen begynner, blir innsiden av ovnen varm. Av sikkerhetsmessige årsaker
låses derfor døren. Når syklusen er ferdig og ovnen har kjølt seg ned, låses døren
opp igjen.
Pass på at du tømmer ovnen før du starter rengjøringen. Tilbehør kan få endret form
som følge av de høye temperaturene i ovnen.
.
3. Drei verdihjulet for å velge
Forbrenningsrengjøring (C 2), og trykk
deretter på OK.
4. Drei verdihjulet for å velge en
rengjøringstid. Du kan velge mellom
3 nivåer: 1 time og 50 min., 2 timer og
10 min. og 2 timer og 30 min.
5. Trykk på OK for å sette i gang
rengjøringen.
Norsk 27
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-02-13
11:17:15
Bruk
1. Ta ut eventuelt tilbehør, deriblant rister,
og tørk bort store urenheter inne i ovnen
manuelt. Hvis du ikke gjør det, kan de
antennes under rengjøringssyklusen, noe
som kan føre til brann.
Du må ikke berøre ovnen, ettersom den blir svært varm mens denne syklusen pågår.
For å unngå ulykker må du holde barn borte fra ovnen.
Etter at syklusen er ferdig, må du ikke slå av mens kjøleviften står på for å kjøle ned
ovnen.
Bruk
Wi-Fi på/av
Tidtaker
Tidtakeren hjelper deg til å holde orden på tiden og varigheten av tilberedningen mens
du lager mat.
1. Trykk på
1. Trykk på
i 3 sekunder.
.
2. Bruk verdivelgeren for å velge “2”, og
trykk deretter på OK.
3. Bruk verdivelgeren for å velge på eller av,
og trykk deretter på OK.
Det valgte alternativet blinker.
2. Vri verdivelgeren for å angi temperaturen,
og trykk deretter på OK.
Bruke smartkontrollfunksjonen
MERK
Bruk
•
•
Når tiden har gått, piper ovnen og "00:00" blinker på skjermen.
Du kan når som helst endre tidtakerinnstillingene.
Lyd på/av
1. Trykk på
Med SmartThings-appen kan du styre en rekke av ovnens funksjoner på avstand fra
smarttelefonen din. Tabellen nedenfor lister opp hovedfunksjonene som kan styres fra
appen.
Når fjernkontrollen er av
Overvåking (Ovn, Koketopp), Ovn av
Når fjernkontrollen er på
Overvåking (Ovn, Koketopp), Ovnsstart, Ovn
av, Tilberedningstid / Temperaturinnstilling,
Feilkontroll
i 3 sekunder.
Slik kobler du til ovnen
2. Bruk verdivelgeren for å velge “1”, og
trykk deretter på OK.
3. Bruk verdivelgeren for å velge på eller av,
og trykk deretter på OK.
Det valgte alternativet blinker.
1. Last ned og åpne SmartThings-appen på smartenheten din.
2. Følg appinstruksjonene på skjermen for å koble til ovnen din.
3. Når prosessen er fullført, vises det tilkoblede
-ikonet på ovnen din i displayet, og
appen bekrefter at du er tilkoblet.
4. Hvis tilkoblingsikonet ikke vises, følger du instruksjonene i appen for å koble til på
nytt.
28 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-02-13
11:17:15
Smart matlaging
•
•
•
MERK
Manuell matlaging
Når du trykker på Smart Control
-knappen mens Wi-Fi er av, vises “AP”
(Tilgangspunkt) på displayet.
“AP” (Tilgangspunkt) betyr at ovnen søker
etter en ruter. (Det tar opptil 30 sekunder)
Hvis du bruker ovnen mens displayet viser
“AP” (Tilgangspunkt), slutter ovnen å søke
etter en ruter.
Akrylamid som dannes ved baking av matvarer med høyt innhold av stivelse, for
eksempel potetgull, pommes frites og brød, kan føre til helseproblemer. Disse matrettene
bør tilberedes ved lave temperaturer, og de bør ikke tilberedes for lenge, bli gjort svært
sprø eller brennes.
Slik kontrollerer du ovnen på avstand
MERK
Du kan ikke starte selvrensing på avstand med appen.
MERK
fra displayet og
•
Når du åpner ovnsdøren eller trykker på Smart Control, fjernes
hindrer deg i å kunne slå på ovnen fra avstand.
•
Hvis
ikke vises på displayet, kan du fremdeles overvåke ovnens og koketoppens
status eller slå av ovnen.
•
•
Når ovnstilberedningen er fullført eller avbrutt, blir
slått av.
Funksjoner som kan opereres fra SmartThings-appen vil kanskje ikke operere jevnt
hvis kommunikasjonsforholdene er dårlige eller produktet er installert på et sted med
et svakt Wi-Fi-signal.
FORSIKTIG
Mat med raskt blir dårlig (slik som melk, egg, fisk, kjøtt og fjærkre) skal ikke stå i
ovnen i mer enn 1 time før tilberedningen begynner og den skal tas ut raskt etter
at tilberedningen er ferdig. Om du spiser dårlig mat kan dette føre til sykdom fra
matforgiftning.
MERK
•
•
Forvarming er anbefalt for alle tilberedningsmoduser med mindre noe annet er angitt
i denne tilberedningsveiledningen.
Når du bruker økogrillfunksjonen, må du legge maten midt i tilbehørsplaten.
Tips om tilbehør
Ovnen leveres med en rekke ulike tilbehør. Det er mulig at enkelte tilbehør på listen
nedenfor, ikke ligger i pakken. Hvis du ikke har fått akkurat de tilbehørene som er angitt
i denne veiledningen, kan du følge oppskriftene med det du allerede har, og få de samme
resultatene.
• Bakeplate og universalplate er likeverdige.
• Når du tilbereder mat med mye fett, anbefales det å sette inn en plate under risten
for å samle opp fettrester. Hvis du har en ristinnsats, kan du bruke den sammen med
platen.
• Hvis du har en universaplate eller en ekstra dyp plate eller begge deler, er det best å
bruke det dypeste du har til tilberedning av fettholdig mat.
Norsk 29
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-02-13
11:17:16
Smart matlaging
1. Trykk på Smart Control. Smartkontroll-ikonet vises på displayet. Ovnen kan nå
fjernkontrolleres fra en tilkoblet smartenhet.
2. Velg ovnsikonet på SmartThings-appen for å åpne ovnskontrollappen. Når appen er
koblet til ovnen, kan du utføre følgende funksjoner gjennom appen:
• Angi tilberedningsmodus, tilberedningstid eller temperaturen til ovnen.
• Start ovnen på avstand.
• Slå av ovnen på avstand.
• Når tilberedningen starter, kan du endre tilberedningstiden og temperaturen på
avstand.
ADVARSEL om akrylamid
Smart matlaging
Baking
Vi anbefaler at ovnen forvarmes, da dette vil gi best resultater.
Oppvarmingstype
Mat
Tilbehør
Rille
Quiche
Rist, 22-24 cm ildfast
form
2
180-190
25-35
Temp. (°C) Tid (min.)
Oppvarmingstype
Temp. (°C) Tid (min.)
Smart matlaging
Mat
Tilbehør
Rille
Sukkerbrødkake
Rist, form,
Ø 25-26 cm
2
160-170
35-40
Eplepai
Rist,
boks, Ø 20 cm
2
160-170
65-75
Marmorkake
Rist, Gugelhopf-form
3
175-185
50-60
Kald pizza
Universalplate
3
180-200
5-10
Terte
Rist, terteform
Ø 20 cm
3
190-200
50-60
Gjærkake på plate
med frukt og
skorpe
Universalplate
2
160-180
40-50
Tilbehør
Rille
Fruktsmuldrekake
Rist, 22-24 cm ildfast
form
3
170-180
25-30
Kjøttfilet av okse,
1 kg
Rist + Universalplate
3
1
160-180
50-70
Scones
Universalplate
3
180-190
30-35
Rist + Universalplate
90-120
Rist, 22-24 cm ildfast
form
3
190-200
25-30
3
1
160-180
Lasagne
Benfri kalvestek,
1,5 kg
Svinestek, 1 kg
Rist + Universalplate
200-210
50-60
Marengs
Universalplate
3
80-100
100-150
3
1
Rist + Universalplate
100-120
Rist, suffléformer
3
170-180
20-25
3
1
160-180
Sufflé
Stort stykke svin,
1 kg
Eplekake med
gjærdeig
Universalplate
3
150-170
60-70
Lammestek med
ben, 1 kg
Rist + Universalplate
3
1
170-180
100-120
Hjemmelaget pizza,
1-1,2 kg
Universalplate
2
190-210
10-15
Frossen butterdeig,
fylt
Universalplate
2
180-200
20-25
Steking
Mat
Oppvarmingstype
Temp. (°C) Tid (min.)
Kjøtt (okse/gris/lam)
30 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-02-13
11:17:16
Mat
Tilbehør
Rille
Oppvarmingstype
Temp. (°C) Tid (min.)
Fjærkre (kylling/and/kalkun)
Rist + Universalplate
(for å samle opp
væske)
3
1
Kyllingstykker
Rist + Universalplate
3
1
200-220
25-35
Andebryst
Rist + Universalplate
3
1
200-210
20-30
Liten kalkun, hel,
5 kg
Rist + Universalplate
3
1
180-200
120-150
Kylling, hel, 1,2 kg *
200
65-80 *
Mat
Tilbehør
Rille
Oppvarmingstype
Temp. (°C) Tid (min.)
Toast
Rist
5
270-300
2-4
Toast med ost
Universalplate
4
200
4-8
Biff *
Rist +
Universalplate
4
1
240-250
15-20
Hamburgere *
Rist +
Universalplate
4
1
250-270
13-18
Svinekoteletter
Rist +
Universalplate
4
1
250-270
15-20
Pølser
Rist +
Universalplate
4
1
260-270
10-15
Kyllingbryst
Rist +
Universalplate
4
1
230-240
30-35
Kyllinglår
Rist +
Universalplate
4
1
230-240
25-30
Brød
Storfe
Grønnsaker
Universalplate
3
220-230
15-20
Bakte
potethalvdeler,
0,5 kg
Universalplate
3
190-200
40-50
Fisk
Fiskefilet, bakt
Rist + Universalplate
3
1
200-220
20-30
Stekt fisk
Rist + Universalplate
3
1
180-200
30-40
Svin
Smart matlaging
Grønnsaker, 0,5 kg
* Snu etter halve tiden.
Grilling
Vi anbefaler at ovnen forvarmes i stor grill-modus. Snu retten etter halve
tilberedningstiden
Fjærkre
* Snu etter 2/3 av tilberedningstiden.
Norsk 31
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-02-13
11:17:17
Smart matlaging
Fryst ferdigmåltid
Smart matlaging
Mat
Tilbehør
Rille
Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)
Frossen pizza,
0,4-0,6 kg
Rist
3
200-220
15-25
Frossen lasagne
Rist
3
180-200
45-50
Frosne pommes frites
Universalplate
3
220-225
20-25
Frosne kroketter
Universalplate
3
220-230
25-30
Frossen
ovnscamembert
Rist
3
190-200
10-15
Frosne baguetter
med fyll
Rist +
Universalplate
3
1
190-200
10-15
Frosne fiskepinner
Rist +
Universalplate
3
1
190-200
15-25
Frossen fiskeburger
Rist
3
180-200
20-35
Proffsteking
Denne modusen bruker en syklus som automatisk varmer opp ovnen til 220 °C. Det
øvre varmeelementet og konveksjonsviften er i gang ved bruning av kjøttet. Etter
dette trinnet stekes maten jevnt ved den nedre forhåndsinnstilte temperaturen. Denne
prosessen utføres mens både de øvre og nedre varmeelementene er i gang. Denne
modusen passer til kjøttsteker og fjærkre.
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (timer)
Stekt kjøtt
Rist + Universalplate
3
1
80-100
3-4
Svinestek
Rist + Universalplate
3
1
80-100
4-5
Lammestek
Rist + Universalplate
3
1
80-100
3-4
Andebryst
Rist + Universalplate
3
1
80-100
2-3
32 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-02-13
11:17:17
Dobbel tilberedning
Før du bruker funksjonen for tilberedning på to nivåer må du sette inn skilleplaten i
ovnen. Vi anbefaler at du forvarmer ovnen for å få best resultat.
Følgende tabell viser 5 kombinasjoner av tilberedning på to nivåer som vi anbefaler
for steking og baking. Med funksjonen for tilberedning på to nivåer kan du tilberede
hovedretten og tilbehøret eller hovedretten og desserten samtidig.
• Når du bruker funksjonen for tilberedning på to nivåer, kan forvarmingstiden utvides.
Nr.
Ovnsrom
Mat
Tilbehør
1
Øvre
Sukkerbrødkake
Rist, form,
Ø 25-26 cm
Nedre
Hjemmelaget pizza,
1,0-1,2 kg
Øvre
2
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
4
160-170
40-45
Universalplate
1
190-210
13-18
Stekte grønnsaker,
0,4-0,8 kg
Universalplate
4
220-230
13-18
Nedre
Eplepai
Rist, boks på
Ø 20 cm
1
160-170
70-80
Øvre
Pitabrød
Universalplate
4
230-240
13-18
Nedre
Gratinerte poteter,
1,0-1,5 kg
Rist, 22-24 cm
ildfast form
1
180-190
45-50
Ovnsrom
Mat
Tilbehør
4
Øvre
Kyllinglår
Rist +
Universalplate
Nedre
Lasagne,
1,0-1,5 kg
Øvre
Nedre
5
Rille Oppvarmingstype
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
4
4
230-250
30-35
Rist, 22-24 cm
ildfast form
1
190-200
30-35
Fiskefilet, bakt
Rist +
Universalplate
4
4
210-230
15-20
Eplebutterdeigkake
Universalplate
1
170-180
25-30
Smart matlaging
3
Rille Oppvarmingstype
Nr.
Norsk 33
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2018-02-13
11:17:17
Smart matlaging
Du kan også bruke bare øvre eller nedre rom for å spare strøm. Tilberedningstiden kan
forlenges når du bruker separerte rom. Vi anbefaler at du forvarmer ovnen for å få best
resultat.
Øvre
ØKO-konveksjon
Denne modusen bruker et optimalisert oppvarmingssystem som lar deg spare strøm
under tilberedning av mat. Vi foreslår at du ikke forvarmer ovnen før tilberedningstidene
i denne kategorien, noe som vil føre til at du sparer mer strøm.
Smart matlaging
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Fruktsmuldrekake,
0,8-1,2 kg
Rist, 24 cm ildfast form
2
160-180
60-80
40-50
2
190-200
70-80
30-35
Bakte poteter,
0,4-0,8 kg
Universalplate
180-190
4
180-190
25-35
Pølser,
0,3-0,5 kg
Rist + Universalplate
3
1
160-180
20-30
4
4
230-250
30-35
Frosne pommes frites,
0,3-0,5 kg
Universalplate
3
180-200
25-35
* Ikke forvarm ovnen.
Frosne potetbåter,
0,3-0,5 kg
Universalplate
3
190-210
25-35
Nedre
Bakte fiskefileter,
0,4-0,8 kg
Rist + Universalplate
3
1
200-220
30-40
Mat
Tilbehør
Rille
Potetgrateng
Rist, 22-24 cm
ildfast form
Scones
Temp. (°C)
Tid (min.)
4
160-170
Universalplate
4
Lasagne
Rist, 22-24 cm
ildfast form
Kyllinglår *
Rist + Universalplate
Mat
Tilbehør
Rille
Nederlandsk
formkake
Rist, 24 cm rund
kakeform
Marmorkake
Oppvarmingstype
Oppvarmingstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
30-45
50-60
3
1
200-220
170-180
Sprø fiskefileter,
0,4-0,8 kg
Rist + Universalplate
1
65-75
160-170
60-70
2
1
180-200
1
Stekt kjøttfilet av okse,
0,8-1,2 kg
Rist + Universalplate
Rist, Gugelhopf-form
Eplepai
Rist, boks, Ø 20 cm
1
160-170
70-80
Stekte grønnsaker,
0,4-0,6 kg
Universalplate
3
200-220
25-35
Hjemmelaget
pizza, 1,0-1,2 kg
Universalplate
1
190-210
13-18
34 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2018-02-13
11:17:18
Dobbel tilberedning - økokonveksjonsmodus
Du kan også bruke økokonveksjon på øvre eller nedre rom for å spare strøm.
Vi foreslår at du ikke forvarmer ovnen før tilberedningstidene i denne kategorien, noe
som vil føre til at du sparer mer strøm.
Øvre
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Lasagne
Rist, 22-24 cm
ildfast form
4
180-200
30-45
Frosne pommes frites
Universalplate
4
200-210
25-35
Frosne potetbåter
Universalplate
4
200-210
25-35
Stekt kjøttfilet av okse
Rist +
Universalplate
4
4
170-180
60-80
Mat
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Marmorkake
Rist, Gugelhopfform
1
170-180
60-70
Nederlandsk formkake
Rist, 24 cm rund
kakeform
1
170-180
50-60
Bakte poteter
Universalplate
1
190-200
70-90
Frossen pizza
Rist
1
200-210
25-30
Nedre
FORSIKTIG
Mat med raskt blir dårlig (slik som melk, egg, fisk, kjøtt og fjærkre) skal ikke stå i
ovnen i mer enn 1 time før tilberedningen begynner og den skal tas ut raskt etter
at tilberedningen er ferdig. Om du spiser dårlig mat kan dette føre til sykdom fra
matforgiftning.
Enkel tilberedning
I tabellen nedenfor finner du 40 automatiske programmer for steking og baking.
Den viser mengde, vekt og anbefalinger. Tilberedningsmoduser og tider er
forhåndsprogrammert. Du finner noen av oppskriftene for de automatiske programmene
i veiledningen.
De automatiske tilberedningsprogrammene 1 til 19 samt 38 og 39 er inkludert
forvarming og viser forvarmingsprosessen. Plasser maten i ovnen etter at du har hørt et
pip fra forvarmingen.
Trykk deretter på Tilberedningstid for å starte automatisk tilberedning.
ADVARSEL
Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
Kode
A1
Mat
Potetgrateng
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
1,0-1,5
Rist
3
Lag ferske gratinerte poteter i en ovnssikker form,
22-24 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten i midten.
0,8-1,2
A2
Grønnsaksgrateng
Rist
3
Lag ferske gratinerte grønnsaker i en ovnssikker form,
22-24 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten i midten.
Norsk 35
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2018-02-13
11:17:18
Smart matlaging
Mat
Programmer for automatisk tilberedning
Smart matlaging
Kode
A3
Mat
Pastarett
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
1,2-1,5
Rist
3
Lag pastagrateng i en ildfast form på 22-24 cm. Start
programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du
inn maten i midten.
1,0-1,5
A4
Lasagne
Ratatouille
Smart matlaging
Eplepai
Croissant
Eplebutterdeigkake
Universalplate
A 10
Quiche Lorraine
Tilbehør
Rille
0,4-0,5
Rist
3
Legg deigen på en smurt svart bakeplate for kakebunn.
Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming
setter du inn formen i midten.
A 11
Loff
Brød med kornblanding
Rundstykker
Rist
3
Rist
3
Lag deigen og legg i en rektangulær bakeform av metall
(lengde: 25 cm). Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten i midten.
0,3-0,5
A 13
2
Lag deigen og legg i en rektangulær bakeform av metall
(lengde: 25 cm). Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten i midten.
0,8-0,9
A 12
Rist
Lag quiche-deig og legg den i en rund quiche-form med en
diameter på 25 cm. Start programmet, og etter pipet for
ferdig forvarming legger du til fyll og setter inn maten i
midten.
0,6-0,7
3
Lag croissanter (kald ferdigdeig). Legg bakepapir på
universalplaten. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten.
0,3-0,4
A8
Universalplate
Vekt (kg)
1,2-1,5
2
Tilbered eplepai i en rund metallform med diameter på
24-26 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn formen i midten.
0,3-0,4
A7
Rist
Frukttertebunn
3
Legg ingrediensene for ratatouille i en form med lokk.
Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming
setter du inn maten i midten. Varm med lokk. Rør om før
du serverer.
1,2-1,4
A6
Rist
A9
Mat
3
Lag hjemmelaget lasagne i en ovnssikker form på
22-24 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten i midten.
1,2-1,5
A5
Rist
Kode
Universalplate
3
Lag rundstykker (kald ferdigdeig). Legg bakepapir på
universalplaten. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten.
3
Legg eplebutterdeigkakene på bakepapir på
universalplaten. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten.
36 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-02-13
11:17:18
Kode
A 14
Mat
Fruktsmuldrekaker
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,8-1,2
Rist
3
Legg fersk frukt (bringebær, bjørnebær, epleskiver eller
pæreskiver) i en ildfast form på 22-24 cm. Strø smuler
på toppen. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten i midten.
0,5-0,6
A 15
Scones
Sukkerbrødkake
A 18
Nederlandsk formkake
Brownies
Rist
Stekt kjøttfilet av okse
Rille
Rist
2
Universalplate
1
Krydre kjøttet og la det ligge én time i kjøleskapet.
Legg det på risten med fettsiden opp.
A 21
Langtidstilberedning av
oksestek
0,8-1,3
Rist
2
Universalplate
1
Krydre kjøttet og la det ligge én time i kjøleskapet.
Legg det på risten med fettsiden opp.
A 22
Urtestekte
lammekoteletter
A 23
Lammestek med ben
0,4-0,9
Rist
4
Universalplate
1
Mariner lammekotelettene med urter og krydder, og legg
dem på risten.
1,0-1,5
Rist
3
Universalplate
1
Mariner lammet og legg det på risten.
2
Lag kakedeig og legg i en rektangulær bakeform av metall
(lengde: 25 cm). Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn formen i midten.
0,7-0,8
A 19
Rist
A 20
2
Lag kakedeig, og fyll den i en rund metallform. Start
programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du
inn formen i midten.
0,7-0,8
0,8-1,3
Tilbehør
A 24
Grillet svinekjøtt med svor
0,8-1,3
Rist
3
Universalplate
2
Plasser svinesteken på risten med fettsiden opp.
3
Lag kakedeig i et ovnssikkert fat på 20-24 cm. Start
programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du
inn maten i midten.
Smart matlaging
Marmorkake
Rist
Vekt (kg)
3
Lag kakedeig og legg i en rund svart bakeform av metall
med diameter på 26 cm. Start programmet, og etter pipet
for ferdig forvarming setter du inn formen i midten.
0,7-0,8
A 17
Rist
Mat
3
Legg sconesene (diameter på 5-6 cm) på bakepapir på
universalplaten. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten.
0,5-0,6
A 16
Universalplate
Kode
A 25
Svinekam
0,8-1,3
Rist
3
Universalplate
3
Legg svineribben på risten.
Norsk 37
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
2018-02-13
11:17:18
Smart matlaging
Kode
Mat
Vekt (kg)
1,0-1,5
A 26
A 27
Kylling, hel
Kyllingbryst
Tilbehør
Rille
Rist
2
Universalplate
1
Kode
A 32
Mat
Sole
Skyll og rens kyllingen. Pensle kyllingen med olje og
krydder. Legg den på risten med brystsiden ned, og vend
den så snart ovnen piper.
0,5-1,0
Rist
4
Universalplate
1
A 28
Kyllinglår
A 33
Smart matlaging
A 29
A 30
Andebryst
Ørretfilét, bakt
Rist
4
Universalplate
1
A 31
Ørret
4
Universalplate
1
3
Legg flyndren på bakepapir på universalplaten. Skjær i
overflaten med kniv.
Rist
4
Universalplate
1
Rens og vask fisken, og legg den hele fisken på risten.
Tilsett sitronsaft, salt og urter i fisken. Skjær i skinnet med
kniv. Børst inn olje og salt.
Rist
4
Universalplate
1
Rens og vask filetene eller stekene. Legg filetene på risten
med skinnsiden opp.
A 34
Stekte grønnsaker
A 35
Bakte potethalvdeler
A 36
Frosne pommes frites
A 37
Frosne potetbåter
4
Plasser ørretfilétene med skinnet opp på universalplaten.
0,3-0,8
Universalplate
Frossen pizza
4
Universalplate
3
Skjær store poteter (på 200 g) i to på langs. Legg dem på
universalplaten med den skårne siden opp, og pensle dem
med olivenolje, urter og krydder.
0,3-0,8
Universalplate
3
Fordel frosne pommes frites jevnt over universalplaten.
0,3-0,8
Universalplate
3
Fordel frosne potetbåter jevnt over universalplaten.
0,3-0,8
A 38
Universalplate
Skyll og tilbered skiver av squash, aubergine, paprika, løk
og cherrytomater. Pensle med olivenolje, urter og krydder.
Legg skivene jevnt ut over universalplaten.
0,5-1,0
Rist
Universalplate
0,3-0,8
0,3-0,8
Legg andebrystene på risten med fettsiden opp.
Den første innstillingen er for medium, og den andre er for
medium til godt stekt.
0,3-0,8
Rille
Laksefilét
Pensle med olje og krydder og legg på risten.
0,3-0,8
Tilbehør
0,3-0,8
Mariner brystet, og legg det på risten.
0,5-1,0
Vekt (kg)
Rist
3
Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming
setter du inn pizzaen i midten. Den første innstillingen er
for tynn, italiensk pizza, den andre for tykk pannepizza.
38 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
2018-02-13
11:17:18
Kode
A 39
Mat
Hjemmelaget pizza
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,8-1,3
Universalplate
2
Lag hjemmelaget pizza med gjærdeig, og legg den på
universalplaten. Vekten omfatter deig og fyll som saus,
grønnsaker, skinke og ost. Start programmet, og etter pipet
for ferdig forvarming setter du inn maten.
0,3-0,8
A 40
Deigforsegling
Rist
2
Bland deigen i en bolle, og dekk til med plastfolie.
Sett midt på risten. Den første innstillingen er for pizza- og
kakedeig, den andre for brøddeig.
Dobbel tilberedning
I tabellen nedenfor finner du 10 automatiske programmer for steking og baking. Du kan
bruke bare det øvre rommet, bare det nedre rommet eller begge samtidig.
Programmet inneholder mengde, vekt og anbefalinger. Tilberedningsmoduser og tider er
forhåndsprogrammert. Du finner noen av oppskriftene for de automatiske programmene
i veiledningen.
Alle doble automatiske stekeprogrammer inkluderer forvarming og viser
forvarmingsfremdriften.
Plasser maten i ovnen etter at du har hørt et pip fra forvarmingen.
Trykk deretter på Tilberedningstid for å starte automatisk tilberedning.
ADVARSEL
Bruk alltid grytekluter når du tar ut mat fra ovnen.
1. Øvre
Kode
Potetgrateng
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
1,0-1,5
Rist
4
Lag ferske gratinerte poteter i en ovnssikker form,
22-24 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten i midten.
1,0-1,5
A2
A3
Lasagne
Kyllinglår
Smart matlaging
A1
Mat
Rist
4
Lag hjemmelaget lasagne i en ovnssikker form på
22-24 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn maten i midten.
0,5-1,0
Rist
4
Universalplate
4
Pensle med olje og krydder og legg på risten.
Norsk 39
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
2018-02-13
11:17:18
Smart matlaging
Kode
Mat
A4
Bakte potethalvdeler
A5
Frosne pommes frites
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,5-1,0
Universalplate
4
Skjær store poteter (på 200 g) i to på langs. Legg
dem på universalplaten med den skårne siden opp, og
pensle dem med olivenolje, urter og krydder.
0,3-0,8
Universalplate
A1
Eplepai
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
1,2-1,4
Rist
1
Smart matlaging
Tilbered eplepai i en rund metallform med diameter på
24-26 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig
forvarming setter du inn formen i midten.
Eplebutterdeigkake
Quiche Lorraine
1
Legg eplebutterdeigkakene på bakepapir på
universalplaten. Start programmet, og etter pipet for
ferdig forvarming setter du inn maten.
1,2-1,5
A3
Universalplate
Rist
Vekt (kg)
Tilbehør
Rille
0,3-0,8
Rist
1
Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming
setter du inn pizzaen i midten. Den første innstillingen
er for tynn, italiensk pizza, den andre for tykk
pannepizza.
0,8-1,3
A5
Mat
Frossen pizza
Fordel frosne pommes frites jevnt over universalplaten.
0,3-0,4
A2
A4
Mat
4
2. Nedre
Kode
Kode
Hjemmelagd pizza
Universalplate
1
Lag hjemmelaget pizza med gjærdeig, og legg den på
universalplaten. Vekten omfatter deig og fyll som saus,
grønnsaker, skinke og ost. Start programmet, og etter
pipet for ferdig forvarming setter du inn maten.
3. Dobbel
Du kan velge et automatisk program for den øvre og nedre stekerommet og tilberede
samtidig.
FORSIKTIG
Når du bruker enten det øvre eller nedre stekerommet, kan viften og varmeelementet
i den andre stekerommet også bli aktivert for optimal ytelse. Stekerommet som ikke
brukes, må ikke bruke for andre formål.
1
Lag quiche-deig og legg den i en rund quiche-form
med en diameter på 25 cm. Start programmet, og etter
pipet for ferdig forvarming legger du til fyll og setter
inn maten i midten.
40 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
2018-02-13
11:17:18
Testretter
2. Grilling
Forvarm ovnen i 5 minutter med funksjonen for stor grill.
I henhold til standard EN 60350-1
1. Baking
Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn. Ikke bruk funksjonen for rask
forvarming. Plasser alltid den skrå siden mot forsiden av døren.
Oppvarmingstype
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Matvaretype
Tilbehør
Rille
Småkaker
Universalplate
3
165
23-28
3
155
25-35
1+3
155
30-35
Universalplate +
Universalplate
1+3
140
30-35
Sukkerbrød
uten fett
Rist + Springkakeform
(mørkt belegg, Ø 26 cm)
2
160
30-35
2
160
35-40
1+4
155
40-45
Rist + 2 springkakeformer
* (mørkt belegg, Ø 20 cm)
2, plassert
diagonalt
160
70-80
Universalplate + Rist +
2 springkakeformer
** (mørkt belegg, Ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Eplepai
Tilbehør
Rille
Temp. (°C)
Tid (min.)
Rist
5
Oppvarmingstype
300
(Maks.)
1-2
Biffburgere *
(12 stk.)
Rist + Universalplate
(for å samle opp
væske)
4
1
300
(Maks.)
1. 15-18
2. 5-8
Temp. (°C)
Tid (min.)
200
65-80 *
* Vend etter 2/3 av steketiden.
3. Steking
Matvaretype
Tilbehør
Rille
Hel kylling *
Rist + Universalplate
(for å samle opp
væske)
3
1
Oppvarmingstype
Smart matlaging
Mørdeigkaker
Matvaretype
Toast med hvitt
brød
* Snu etter halve tiden.
* To kaker settes på risten bak til venstre og foran til høyre.
** To kaker settes oppå hverandre i midten.
Norsk 41
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
2018-02-13
11:17:19
Smart matlaging
En samling av vanlige automatisk tilberedte oppskrifter
Ingredienser
Potetgrateng
Ingredienser
Fremgangsmåte
800 g poteter, 100 ml melk, 100 ml fløte, 50 g pisket, helt egg,
1 spiseskje av hver av salt, pepper og muskat, 150 g revet ost,
smør, timian.
Smart matlaging
Skrell potetene, og skjær dem i skiver på 3 mm. Gni smøret over
hele overflaten til gratengformen (22-24 cm). Legg skivene ut
over et rent håndkle, og hold den tildekket med håndkleet mens
du forbereder resten av ingrediensene.
Bland resten av ingrediensene, unntatt den revede osten, i en
stor bolle, og rør godt. Legg potetskivene lagvis i formen, og hell
blandingen over potetene. Potetskivene skal delvis overlappe
hverandre. Spre den revede osten på toppen, og stek gratengen.
Server gratengen med noen ferske timianblader når den er ferdig
tilberedt.
Fremgangsmåte
Fremgangsmåte
800 g grønnsaker (squash, tomat, løk, gulrot, pepper,
forhåndskokte poteter), 150 ml fløte, 50 g pisket, helt egg,
1 spiseskje av hver av salt og urter (pepper, persille eller
rosmarin), 150 g revet ost, 3 spiseskjeer olivenolje, noen
timianblader
2 spiseskjeer olivenolje, 500 g kjøttdeig, 500 ml tomatsaus,
100 ml buljong, 150 g tørre lasagne-flak, 1 løk (hakket), 200 g
revet ost, 1 spiseskje hver med tørkede persilleflak, oregano og
basilikum
Tilbered en tomatsaus med kjøtt. Varm olje i en stekepanne,
og stek kjøttdeigen og den hakkede løken i ca. 10 minutter
inntil kjøttet er brunet over det hele. Hell over tomatsausen og
buljongen, og tilsett de tørkede urtene. Kok opp sausen, og la den
småkoke i 30 min.
Tilbered lasagneplatene i henhold til instruksjonene på pakken.
Legg lasagneplater, kjøttsaus og ost i lag, og gjenta lagene.
Dryss deretter resten av osten jevnt over det øverste laget med
lasagneplater, og sett formen i ovnen.
Eplepai
Ingredienser
Grønnsaksgrateng
Ingredienser
Lasagne
•
•
Bakverk: 275 g mel, 1/2 spiseskje salt, 125 g hvitt fint sukker,
8 g vaniljesukker, 175 g kaldt smør, 1 egg (pisket)
Fyll: 750 g faste, hele epler, 1 ss sitronsaft, 40 g sukker, 1/2 ss
kanel, 50 g stenfrie rosiner, 2 ss brødsmuler
Vask grønnsakene, og skjær dem i skiver på 3-5 mm. Legg
skivene lagvis i en gratengform (22-24 cm), og hell oljen over
grønnsakene. Bland resten av ingrediensene, unntatt den revede
osten, og hell blandingen over grønnsakene. Spre den revede
osten på toppen, og stek gratengen. Server gratengen med noen
ferske timianblader.
42 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
2018-02-13
11:17:19
Fremgangsmåte
Quiche Lorraine
Ingredienser
Fremgangsmåte
•
•
Bakverk: 200 g vanlig mel, 80 g smør, 1 egg
Fyll: 75 g bacon i terninger uten fett, 125 ml fløte, 125 g
crème fraiche, 2 piskede egg, 100 g revet sveitserost, salt og
pepper.
Bunnen lages ved å legge mel, smør og egg i en bolle og
blande dem til du får en myk blanding. La den deretter hvile i
kjøleskap i 30 minutter. Rull ut bunnen, og plasser den i en smurt
keramikkform for quiche (25 cm diameter). Stikk bunnen med en
gaffel. Bland sammen egg, fløte, crème fraiche, ost, salt og pepper.
Hell blandingen over bunnen rett før du setter den i ovnen.
Fruktsmuldrekaker
Ingredienser
•
•
Fremgangsmåte
Topping: 200 g mel, 100 g smør, 100 g sukker, 2 g salt, 2 g
kanelpulver
Frukt: 600 g blandet frukt
Smart matlaging
Sikt melet med saltet over en stor bolle. Sikt strøsukkeret og
vaniljesukkeret sammen med det. Bruk to kniver til å skjære
smøret i små terninger gjennom melet. Legg til 3/4 av det piskede
egget. Elt alle ingrediensene i en kjøkkenmaskin inntil du oppnår
en smuldrende masse. Bruk hendene til å forme deigen til en ball.
Pakk den inn i plastfolie, og la den ligge kjølig i cirka 30 min.
Smør springformen (24-26 cm diameter), og strø mel over
overflaten. Rull ut 3/4 av deigen til 5 mm tykkelse. Legg den i
formen (på bunn og på sidene).
Skrell eplene og ta ut kjernene i dem. Skjær dem i terninger på
cirka 3/4 x 3/4 cm. Skvett sitronsaft på eplene, og bland godt. Vask
og tørk korintene og rosinene. Tilsett sukker, kanel, rosiner og
korinter. Bland godt, og dryss brødsmuler over bunnen av deigen.
Trykk lett på den.
Rull ut resten av deigen. Skjær deigen i små striper, og legg dem
i kryss over fyllet. Pensle paien jevnt med resten av det piskede
egget.
Bland alle ingrediensene til du får en smuldrende konsistens for
å lage toppingen. Spre fruktblandingen i en ildfast form, og dryss
smulderet over den.
Norsk 43
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
2018-02-13
11:17:19
Smart matlaging
Hjemmelaget pizza
Ingredienser
Urtestekte lammekoteletter
•
•
Fremgangsmåte
Pizzadeig: 300 g mel, 7 g tørrgjær, 1 teskje olivenolje, 200 ml
varmt vann, 1 teskje sukker og salt
Topping: 400 g grønnsaksskiver (aubergine, squash, løk,
tomat), 100 g skinke eller bacon (i biter), 100 g revet ost
Hell mel, gjær, olje, salt, sukker og lunkent vann i en bolle, og
bland det til du får en bløt deig. Elt deigen i en mikser eller for
hånd i cirka 5-10 min. Dekk til deigen med et lokk og sett den
i ovnen i 30 min ved 35 °C for å heve den. Rull ut deigen på en
overflate som er strødd med mel, til du får en rektangulær form,
og plasser den på platen eller i en pizzaform. Spre tomatpuré på
deigen, og legg på skinke, sopp, oliven og tomat. Dryss revet ost
jevnt på toppen, og stek pizzaen.
Smart matlaging
Stekt kjøttfilet av okse
Ingredienser
Fremgangsmåte
1 kg kjøttfilet av okse, 5 g salt, 1 g pepper, 3 g hver med rosmarin
og timian
Krydre kjøttet med salt, pepper og rosmarin, og la det ligge en
time i kjøleskapet. Legg det på risten. Sett det inn i ovnen, og
tilbered det.
Ingredienser
1 kg lammekoteletter (6 stk.), 4 store hvitløksfedd (presset), 1 ss
fersk timian (knust), 1 ss fersk rosmarin (knust), 2 ss salt, 2 ss
olivenolje
Fremgangsmåte
Bland salt, hvitløk, urter og olje, og legg lammekotelettene i
blandingen. Vend kotelettene for å dekke dem i blandingen og la
dem ligge i minst 30 min til 1 time i romtemperatur.
Svinekam
Ingredienser
2 stykker svinekam, 1 spiseskje svarte pepperkorn, 3 laurbærblad,
1 løk (hakket), 3 hvitløksfedd (hakket), 85 g brunt sukker,
3 spiseskjeer Worcestershire-saus, 2 spiseskjeer tomatpuré,
2 spiseskjeer olivenolje
Fremgangsmåte
Lag en grillsaus. Varm opp olje i en kasserolle, og tilsett løken.
Stek løken inntil den er myk, og tilsett resten av ingrediensene.
Grill sausen, og la den småkoke i 30 min inntil den har tyknet.
Mariner svinekammen med grillsaus, og la den ligge i marinaden i
minst 30 min til 1 time.
44 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
2018-02-13
11:17:19
Vedlikehold
Rengjøring
Dør
1. Bind en fuktig klut rundt en pinne.
For enklere renhold skal ovnen rengjøres ofte.
ADVARSEL
•
•
Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter,
stålull, kniver eller andre slipende materialer.
2. Plasser pinnen med kluten på innsiden av
døren.
3. Rengjør døren.
4. Fukt kluten med rengjøringsmiddel og
rengjør igjen.
5. Tørk bort fuktighet og bobler med en tørr
klut.
Stekeovnens innvendige flater
•
•
•
•
Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig
rengjøring av stekeovnen.
Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
Bruk bare standard rengjøringsmidler for stekeovn for å unngå skade på emaljerte
overflater.
Bruk et spesielt rengjøringsmiddel for ovner til fjerning av vanskelige flekker.
FORSIKTIG
Stekeovnens utvendige flater
Døren må ikke tas av for rengjøring.
Vannsamler
Vannsamleren samler ikke bare opp overflødig
fuktighet fra tilberedningsprosessen, men
også matrester. Du må regelmessig tømme og
rengjøre vannsamleren.
Tilbehør
Vask tilbehøret etter hver bruk, og tørk det av med et kjøkkenhåndkle. Du kan fjerne
vanskelige flekker ved å bløtlegge brukt tilbehør i varmt såpevann i cirka 30 minutter før
du vasker det.
Overflate med katalyttemalje (kun enkelte modeller)
ADVARSEL
01
01 Vannsamler
Hvis du oppdager en vannlekkasje fra
vannsamleren, må du kontakte et lokalt
Samsung-servicesenter.
De avtakbare delene er belagt med mørk grå katalyttemalje. De kan bli tilsmusset av olje
og fett som følge av luften som sirkulerer i ovnen ved konveksjonsoppvarming. Dette
smusset brennes imidlertid bort ved ovnstemperaturer på over 200 °C.
1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Rengjør innsiden av ovnen.
3. Velg konveksjonsmodus med maksimal temperatur, og kjør syklusen i en time.
Norsk 45
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
2018-02-13
11:17:19
Vedlikehold
Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann, og tørk med
tørkepapir eller et tørt håndkle ved utvendig rengjøring av stekeovnen på for eksempel
ovnsdøren, håndtaket og skjermen.
Det kan ligge igjen fett og smuss, og spesielt rundt håndtaket, på grunn av den varme
luften som kommer fra ovnen. Håndtaket bør rengjøres etter hver bruk.
Vedlikehold
Ta av døren
Siderister (kun enkelte modeller)
1. Trykk på den øvre delen av venstre rist, og
senk det med cirka 45°.
ADVARSEL
Ovnsdøren er tung.
1. Åpne døren og vipp opp klipsene på begge
hengslene.
2. Trekk og ta ut den nedre delen av venstre
rist.
3. Ta ut høyre rist på samme måte.
4. Rengjør begge siderister.
5. Når du er ferdig, utfører du trinn 1 og 2 i
motsatt rekkefølge for å sette på plass
ristene igjen.
2. Lukk døren omtrent 70°. Hold på sidene av
ovnsdøren med begge hender, og løft og
trekk den oppover inntil hengslene går fri
fra ovnen.
Vedlikehold
MERK
Ovnen fungerer uten at sideristene og ristene
er på plass.
3. Når du er ferdig, utfører du trinn 1 og 2 i
motsatt rekkefølge for å sette på plass
døren igjen. Kontroller at klipsene er koblet
inn på begge sider.
46 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
2018-02-13
11:17:20
Feilsøking
Utskiftning
Kontrollpunkter
Lyspærer
Hvis du opplever et problem med ovnen, bør du først gå gjennom tabellen nedenfor og
prøve å utføre forslagene. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et lokalt Samsungservicesenter.
1. Ta av glassdekselet ved å skru det mot
klokken.
2. Bytt ut ovnslampen.
3. Rengjør glassdekselet.
4. Når du er ferdig, utfører du trinn 1 i
motsatt rekkefølge for å sette på plass
glassdekselet igjen.
ADVARSEL
•
•
•
Du må slå av ovnen og trekke ut støpselet før du bytter ut lyspæren.
Du må bare bruke lyspærer av typen 25-40 W / 220-240 V som er varmebestandige
opptil 300 °C. Du kan kjøpe godkjente lyspærer på et lokalt Samsung-servicesenter.
Du må alltid bruke en tørr klut når du håndterer halogenlyspærer. Dette er for å
forhindre at lyspæren blir tilsmusset av fingeravtrykk eller svette, noe som resulterer
i en kortere levetid for lyspæren.
Problem
Knappene kan ikke
trykkes inn skikkelig.
Årsak
•
•
•
Tiltak
Det sitter fast noe mellom
knappene.
Berøringsmodell: Ovnen er
fuktig på utsiden.
Låsefunksjonen er aktivert.
•
•
•
Fjern elementet som sitter
fast, og prøv igjen.
Fjern fuktigheten, og prøv
igjen.
Kontroller om låsefunksjonen
er aktivert.
•
Ovnen er koblet fra
strømmen.
•
Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Ovnen virker ikke.
•
Ovnen er koblet fra
strømmen.
•
Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Ovnen stopper under
bruk.
•
Støpselet er trukket ut fra
kontakten.
•
Koble til strømmen igjen.
Ovnen slår seg av
under bruk.
•
Kontinuerlig tilberedning tar
lang tid.
Kjøleviften fungerer ikke.
Ovnen er installert på et sted
som mangler god ventilasjon.
Flere støpsler er koblet til
samme kontakt.
•
La ovnen kjøle seg ned når
den har vært i bruk over
lengre tid.
Hør etter om du kan høre
kjøleviften.
Overhold avstandene
som er beskrevet i
installasjonsveiledningen for
produktet.
Bruk kun ett støpsel.
•
•
Lys på sidene i ovnen
1. Hold den nedre enden av dekselet på
sidelampen med én hånd, og bruk et flatt
og skarpt verktøy, som en bordkniv, for å
ta av dekselet, som vist.
2. Bytt ut sidelampen.
3. Sett på plass dekselet.
•
•
•
•
Ovnen får ikke strøm.
•
Ovnen er koblet fra
strømmen.
•
Feilsøking
Det vises ikke noe
klokkeslett.
Kontroller om ovnen tilføres
strøm.
Norsk 47
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
2018-02-13
11:17:20
Feilsøking
Problem
Årsak
Tiltak
Problem
Årsak
Tiltak
Utsiden av ovnen blir
for varm under bruk.
•
Ovnen er installert på et sted
som mangler god ventilasjon.
•
Overhold avstandene
som er beskrevet i
installasjonsveiledningen for
produktet.
Tilberedningen er
ferdig, men kjøleviften
går fremdeles.
•
Viften fortsetter automatisk å
gå rundt i en viss tidsperiode
for å ventilere innsiden av
ovnen.
•
Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Døren kan ikke åpnes
inn skikkelig.
•
Det ligger matrester mellom
døren og innsiden av ovnen.
•
Rengjør ovnen godt, og åpne
deretter døren igjen.
Ovnen varmer ikke.
•
•
•
Ovnslyset er svakt eller
slår seg ikke på.
•
•
Lampen slår seg på og av.
Lampen er dekket til av
fremmedlegemer som følge
av matlagingen.
•
Lampen slår seg av
automatisk etter en viss
tidsperiode for å spare
strøm. Du kan slå den
på igjen ved å trykke på
ovnslampeknappen.
Rengjør innsiden av ovnen,
og sjekk om problemet
vedvarer.
Døren er åpen.
Ovnskontrollene er feil
angitt.
En sikring har gått, eller
kretsbryteren er utløst.
Lukk døren, og start
operasjonen på nytt.
Se delen om betjening av
ovnen, og tilbakestill den.
Skift sikringen eller
tilbakestill kretsbryteren.
Kontakt en elektriker hvis
dette skjer gjentatte ganger.
Innledende bruk.
Det ligger matrester på
varmeelementet.
•
•
Det oppstår elektrisk
støt fra ovnen.
•
•
Det drypper vann.
•
Feilsøking
Det kommer damp fra
en sprekk i døren.
Det ligger igjen vann i
ovnen.
Styrken på lyset i ovnen
varierer.
•
Hvis strømmen er ikke riktig
jordet.
Du bruker en kontakt som
ikke er jordet.
•
Avhengig av maten som
tilberedes, kan det i enkelte
tilfeller være igjen vann eller
damp i ovnen. Dette er ikke
en produktfeil.
•
Lysstyrken endres i henhold
til endringer i nytteeffekten.
•
•
Det kommer røyk fra
ovnen under bruk.
•
•
Kontroller om
strømforsyningen er
tilstrekkelig jordet.
La ovnen kjøle seg ned,
og tørk den med et tørt
kjøkkenhåndkle.
Endringer i nytteeffekt under
tilberedning er ikke feil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
•
•
•
Første gang du bruker ovnen,
kan det komme røyk fra
varmeelementet. Dette er
ikke en feil, og når du har
brukt ovnen 2-3 ganger, bør
det ikke lenger forekomme.
La ovnen kjøle seg ned,
og fjern matrestene fra
varmeelementet.
Det lukter brent eller
plast når ovnen er i
bruk.
•
Du har brukt beholdere
av plast eller andre
materialer som ikke er
varmebestandige.
•
Bruk glassbeholdere som er
egnet for høye temperaturer.
Ovnen tilbereder ikke
maten skikkelig.
•
Døren åpnes ofte under
tilberedningsprosessen.
•
Døren må ikke åpnes ofte,
med mindre du tilbereder
matvarer som må snus.
Hvis du åpner døren ofte,
reduseres temperaturen
i ovnen, noe som kan ha
innvirkning på resultatene.
48 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
2018-02-13
11:17:20
Problem
Årsak
Tiltak
Ovnen er varm under
forbrenningsrengjøring.
•
Dette er fordi
forbrenningsrengjøringen
bruker høye temperaturer.
•
Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Det lukter brent under
forbrenningsrengjøring.
•
Forbrenningsrengjøring
utføres med høye
temperaturer, og du kan
derfor lukte matrester som
brennes opp.
•
Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Dette er fordi temperaturen
er for høy.
•
Skilleplaten er ikke satt inn
på riktig måte.
•
Skilleplaten er satt inn i
ovnen.
•
•
Modus for tilberedning
på to nivåer fungerer
ikke.
•
Modus for tilberedning
på ett nivå fungerer
ikke.
•
Viften i stekerommet,
som ikke brukes for
dobbel tilberedning,
sviver (eller
temperaturen i
stekerommet er høy).
•
For den beste stekeytelsen
og best resultater, kan
det hende at viften
og varmeelementet i
stekerommet som ikke
brukes er på.
Hvis ovnen ikke fungerer, kan det hende at det vises en informasjonskode på skjermen.
Gå gjennom tabellen nedenfor, og prøv å utføre forslagene.
Kode
C-d1
•
Sett inn skilleplaten på riktig
måte før du kan bruke denne
funksjonen.
Tiltak
Feil på dørlåsen.
C-20
C-21
La ovnen kjøle seg ned før
du bruker den.
Betydning
Sensorsvikt.
C-22
C-F1
Forekommer bare under lesing og skriving
av EEPROM.
C-F0
Det er ingen kommunikasjon mellom
hovedkretskortet og underkretskortet.
Slå av ovnen, og start den deretter
på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør
du slå av all strøm i 30 sekunder eller
mer og deretter slå den på igjen. Hvis
problemet vedvarer, bør du kontakte et
servicesenter.
C-F2
Forekommer når et kommunikasjonsproblem
mellom den integrerte kretsen for berøring
og hoved- eller under-micom vedvarer.
Slå av ovnen, og start den deretter
på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør
du slå av all strøm i 30 sekunder eller
mer og deretter slå den på igjen. Hvis
problemet vedvarer, bør du kontakte et
servicesenter.
C-d0
Knappeproblem
Oppstår når knappen trykkes og holdes inne
en stund.
Rengjør knappene, og kontroller at det
ikke er vann på eller rundt dem. Slå av
ovnen, og prøv på nytt. Hvis problemet
vedvarer, bør du kontakte et lokalt
Samsung-servicesenter.
Ta ut skilleplaten før bruk.
Dette er ikke en produktfeil,
og det er ikke nødvendig å
bekymre seg for dette.
Norsk 49
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
2018-02-13
11:17:20
Feilsøking
Damprengjøringen
fungerer ikke.
Informasjonskoder
Feilsøking
Kode
-dC-
S-01
Tekniske spesifikasjoner
Betydning
Skilleplaten tas ut under tilberedning i
modus for tilberedning på to nivåer.
Skilleplaten settes inn under tilberedning i
modus for tilberedning på ett nivå.
Sikkerhetsutkobling
Ovnen har vært kontinuerlig i bruk ved en
gitt temperatur over lang tid.
• Under 105 °C - 16 timer
• Fra 105 °C til 240 °C - 8 timer
• Fra 245 °C til Maks. - 4 timer
Tiltak
Skilleplaten skal ikke tas ut under
tilberedning i modus for tilberedning
på to nivåer.
Slå av ovnen, og start den deretter på
nytt. Hvis problemet vedvarer, bør du
slå av all strøm i 30 sekunder eller mer
og deretter slå den på igjen.
Hvis problemet vedvarer, bør du
kontakte et servicesenter.
SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både designspesifikasjoner og
disse brukerinstruksjonene kan derfor endres uten varsel.
Dimensjoner (B x H x D)
Utside
75 liter
Volum
Vekt
595 x 595 x 570 mm
Netto
49,0 kg
Tilkoblingsspenning
230-240 V ~ 50 Hz
Maksimal tilkoblet strømbelastning
3650-3950 W
Dette er ikke en systemfeil. Slå av
ovnen, og ta ut maten. Deretter kan du
prøve på nytt på vanlig måte.
Tekniske spesifikasjone
50 Norsk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
2018-02-13
11:17:20
Vedlegg
Produktdataark
WI-FI
Tidsperiode for strømstyring (min.)
SAMSUNG
SAMSUNG
Modellidentifikasjon
NV75N7677RS / NV75N7678RS
Type hulrom
Enkel
Øvre
Nedre
Energieffektivitetsindeks per stekerom
(EEI-stekerom)
81,6
98,6
100,0
A+
A
A
Energiforbruk som kreves for å varme opp en
standardisert ladning i hulrommet til en elektrisk
oppvarmet ovn, i konvensjonell modus per hulrom
(elektrisk sluttenergi) (EC elektrisk hulrom)
1,05 kWh/
syklus
-
-
Energiforbruk som kreves for å varme opp en
standardisert ladning i hulrommet til en elektrisk
oppvarmet ovn, i viftedrevet modus per hulrom
(elektrisk sluttenergi) (EC elektrisk hulrom)
0,71 kWh/
syklus
0,68 kWh/
syklus
0,68 kWh/
syklus
Energieffektivitetsklasse per hulrom
Enhetens masse (M)
Strømforbruk
Tidsperiode for strømstyring (min.)
1,9 W
10 min.
1,0 W
10 min.
Tips til energisparing
•
•
•
Ovnsdøren bør holdes lukket ved steking, med unntak av når maten snus. For å
opprettholde ovnstemperaturen og spare energi må ikke døren åpnes ofte under
steking.
Planlegg ovnsbruken slik at du unngår å slå av ovnen mellom steking av ulike retter.
På denne måten kan du spare strøm og redusere tiden det tar å varme opp ovnen på
nytt.
Hvis steketiden er på mer enn 30 minutter, kan ovnen slås av 5-10 minutter før endt
steketid for å spare strøm. Restvarmen vil fullføre stekeprosessen.
Prøv å steke mer enn én rett om gangen når det er mulig.
3 (Enkel, Øvre, Nedre)
elektrisitet
Varmekilde per hulrom (elektrisitet eller gass)
Ovnstype
Standby-modus
•
Antall hulrom.
Volum per hulrom (V)
Strømforbruk i ventemodus (W)
75 L
34 L
32 L
Innebygd
NV75N7677RS: 49,0 kg
NV75N7678RS: 49,0 kg
Vedlegg
Dataene er fastsatt i henhold til standard EN 60350-1, EN 50564 og
kommisjonsreguleringene (EU) No 65/2014 og (EU) No 66/2014, og bestemmelsen
(EF) NO 1275/2008.
Norsk 51
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
2018-02-13
11:17:20
HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØK OSS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-01054F-00
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
2018-02-13
11:17:21
Kalusteuuni
Käyttö- ja asennusopas
NV75N7677RS / NV75N7678RS
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-02-13
11:17:22
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Oppaan käyttäminen
3
Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
3
Turvallisuusohjeet
3
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Automaattinen virransäästötoiminto
3
6
6
Asentaminen
7
Pakkauksen sisältö
Uunin asennukseen valmistautuminen
Sähkökytkentä
Asentaminen kaapistoon
7
8
8
8
Ennen kuin aloitat
10
Alkuasetukset
Uuden uunin haju
Älykäs turvamekanismi
Lisätarvikkeet
Taittoluukku
Mekaaninen lukko (vain soveltuvissa malleissa)
Kaksoistila
10
11
11
11
13
14
14
Toiminnot
15
Käyttöpaneeli
Yleiset asetukset
Valmistustilat (muut kuin grillitila)
Valmistustilat (grilli)
Kaksoistilan lämpötilarajat
Valmistuksen päättäminen
Erityistoiminto
15
16
19
22
23
24
24
Automaattiohjelma
Puhdistaminen
Ajastin
Äänet käyttöön / pois käytöstä
Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön tai pois käytöstä
Älykkään ohjauksen käyttäminen
25
26
28
28
28
28
Älykkäät valmistustoiminnot
29
Manuaalinen valmistus
Automaattiohjelmat
Koekeittiössä testatut ruuat
Usein käytettyjen automaattiohjelmien reseptejä
29
35
41
42
Huolto
45
Puhdistaminen
Luukun irrottaminen
Vaihtaminen
45
46
47
Vianmääritys
47
Tarkistettavat kohdat
Näyttökoodit
47
49
Tekniset tiedot
50
Liite
51
Laitteen tekniset tiedot
51
2 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-02-13
11:17:23
Oppaan käyttäminen
Turvallisuusohjeet
Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat laitteen
käytössä ja hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että
laite kytketään sähköverkkoon voimassa olevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten
mukaisesti.
VAROITUS
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja,
kuoleman ja/tai omaisuusvahinkoja.
HUOMIO
Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
HUOM.
Hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja muita tietoja, jotka helpottavat laitteen käyttöä.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Oppaan käyttäminen
Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
VAROITUS
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten)
käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö
ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.
Kiinteään johdotukseen on lisättävä mahdollisuus irrottaa laite
sähköverkosta johdotusmääräysten mukaisesti.
Laite tulee voida irrottaa pistorasiasta asennuksen jälkeen.
Irrottaminen voidaan varmistaa huolehtimalla pistokkeen
luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen kytkin
määräysten mukaisesti.
Suomi 3
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-02-13
11:17:23
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se tulee
vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai
ammattitaitoisella asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin
välttyä.
Johtoja ei saa kiinnittää liimalla, sillä liimaus ei ole luotettava
kiinnitystapa.
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti
tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos
käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa. Pidä laite ja sen
sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin vastuksiin
ei saa koskea.
VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta
käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä turvallisella
etäisyydellä laitteesta.
Älä puhdista uunin luukun lasia hankausaineilla tai terävillä
metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä
puolestaan saattaa johtaa lasin rikkoutumiseen.
Jos laitteessa on puhdistustoiminto, irtoava lika ja kaikki astiat
on poistettava uunista ennen höyry- tai automaattipuhdistusta.
Puhdistustoiminto on mallikohtainen.
Jos laitteessa on puhdistustoiminto, laitteen pinnat saattavat
kuumentua puhdistamisen aikana tavallista enemmän.
Lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.
Puhdistustoiminto on mallikohtainen.
Käytä vain tälle uunille suositeltua lämpömittaria. (Vain
paistomittarilla varustetut mallit.)
Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin
vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.
Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse, ettei se ylikuumene.
4 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-02-13
11:17:23
HUOMIO
Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja.
Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vaurioitunutta laitetta.
Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Vääränlainen korjaus voi
vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Jos uuni kaipaa korjausta, ota yhteyttä
SAMSUNGin huoltoon tai jälleenmyyjään.
Turvallisuusohjeet
VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Laitteen lämpövastuksiin ei saa koskea. Alle
8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettyviltä, jollei
heitä valvota jatkuvasti.
HUOMIO: Kuumennusprosessia on valvottava. Lyhytaikaista
kuumennusprosessia on valvottava jatkuvasti.
Laitteen luukku ja ulkopinta voivat kuumentua käytön aikana.
Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana. Laitteen
pinnat todennäköisesti kuumenevat käytön aikana.
Aseta ritilä paikoilleen ulkonevat
osat (pysäyttimet molemmilla
puolilla) eteenpäin, jotta
ritilä tukisi riittävästi suuria
ruokamääriä.
Sähköjohdot tai -johtimet eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä
milloinkaan käytä jakopistorasioita tai jatkojohtoja.
Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
Ole varovainen, kun käytät uunin lähellä olevia pistorasioita.
Jos laitteessa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto, älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on
vaurioitunut. (Vain mallit, joissa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto.)
Jos säiliö on murtunut tai rikki, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen. (Vain mallit, joissa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto.)
Tämä uuni on tarkoitettu vain ruoanvalmistukseen kotitalouksissa.
Uunin sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi käytön aikana. Älä koske uunin sisäpintoihin tai
lämpövastuksiin, ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
Uunin pinnat kuumenevat, kun sitä käytetään korkeassa lämpötilassa pitkän aikaa.
Varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä, kun avaat luukun.
Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia, alkoholi saattaa höyrystyä korkeassa lämpötilassa
ja höyry voi syttyä palamaan päästessään kosketuksiin jonkin uunin kuuman osan kanssa.
Suomi 5
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-02-13
11:17:23
Turvallisuusohjeet
Turvallisuussyistä laitetta ei saa milloinkaan puhdistaa höyry- tai painepesurilla.
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia
sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa
hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.
Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle
aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on
eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen
mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä
tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja
selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita
ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Pakasteruoat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voi vääntyä suurten
lämmönvaihtelujen vuoksi.
Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Tämä voi vaurioittaa emalipintaa.
Luukun on oltava kiinni uunin käytön aikana.
Turvallisuusohjeet
Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai
vuoalla. Alumiinifolio estää uunin lämpenemisen, mikä voi vaurioittaa emalipintoja ja
aiheuttaa sen, että ruoka ei kypsy kunnolla.
Hedelmämehuista tulee tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille.
Kun paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
Älä laita astioita uunin luukun päälle.
Älä päästä lapsia luukun lähelle, kun avaat tai suljet sen, sillä lapset voivat satuttaa itsensä
siihen tai heidän sormensa voivat jäädä sen väliin.
Älä nouse luukun päälle äläkä nojaa siihen tai aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
Älä käytä luukun avaamiseen liikaa voimaa.
VAROITUS: Älä irrota laitetta verkkovirrasta, vaikka ruoka olisi valmista.
VAROITUS: Älä jätä luukkua auki, kun käytät uunia.
Saat lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä
velvollisuuksista, esim. REACHista, osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Automaattinen virransäästötoiminto
•
•
Jos käyttäjä ei tee mitään toimenpiteitä tietyn ajan sisällä laitteen ollessa käytössä, laite
pysähtyy ja siirtyy valmiustilaan.
Valo: Voit sammuttaa uunin valon ruoanlaiton aikana painamalla uunin valopainiketta.
Uunin valo sammutetaan virransäästösyistä muutama minuutti valmistusohjelman
käynnistämisen jälkeen.
6 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-02-13
11:17:23
Asentaminen
VAROITUS
Lisätarvikkeet
Uunin saa asentaa vain ammattitaitoinen asentaja. Asentaja vastaa siitä, että uuni kytketään
sähköverkkoon paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.
Uunin mukana toimitetaan lisätarvikkeita, joiden avulla erilaisten ruokien valmistaminen on
helpompaa.
Pakkauksen sisältö
Varmista, että kaikki osat ja lisätarvikkeet ovat tuotepakkauksessa. Jos sinulla on jokin
uuniin tai sen lisätarvikkeisiin liittyvä ongelma, ota yhteyttä paikalliseen Samsungin
asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.
Ritilä
Ritiläohjain *
Uunipelti *
Yleispelti *
Syvä pelti *
Paistinvarras *
Paistin- ja lihavarras *
Teleskooppiohjain *
Jakotaso
Paistomittari *
2 ruuvia (M4 L25)
Asennuskahva
Asentaminen
Uunin esittely
01
02
03
04
01 Käyttöpaneeli
04 Pääluukku
02 Luukun kahva
03 Yläluukku
HUOM.
Tähdellä (*) merkityt lisätarvikkeet sisältyvät vain joihinkin malleihin.
Suomi 7
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-02-13
11:17:24
Asentaminen
Uunin asennukseen valmistautuminen
VAROITUS
Älä tallaa johtoja äläkä taivuta niitä asennuksen aikana, ja pidä ne erillään uunin
kuumenevista osista.
Asentaminen kaapistoon
Ristipääruuvimeisseli
Pora
Asentaminen
Sähkökytkentä
L
N
01 02 03
Kytke uuni pistorasiaan. Jos pistoketyyppistä
pistorasiaa ei ole saatavilla virtarajoitusten
vuoksi, käytä moninapaista irtikytkentälaitetta
(välin tulee olla vähintään 3 mm)
turvallisuusmääräysten noudattamiseksi. Käytä
riittävän pitkää virtajohtoa, joka tukee ohjearvoa
H05 RR-F tai H05 VV-F, Väh. 1,5-2,5 mm².
01 RUSKEA tai MUSTA
02 SININEN tai VALKOINEN
03 KELTAINEN ja VIHREÄ
Jos uuni asennetaan kaapiston sisälle, kaapiston muovipintojen ja liimattujen osien tulee
kestää vähintään 90 °C:n lämpötila. Samsung ei vastaa uunista säteilevän kuumuuden
kalusteille aiheuttamista vaurioista.
Uunin asianmukaisesta ilmanvaihdosta on huolehdittava. Kaapin alahyllyn ja tukiseinän
väliin tulee jättää n. 50 mm:n kokoinen aukko ilmanvaihtoa varten. Jos asennat uunin
keittotason alle, noudata keittotason asennusohjeita.
Asennuksen edellyttämät mitat
Uuni (mm)
B
C
A
D
E
L
K
G
Nimellisvirta (A)
Vähimmäispoikkileikkauspinta
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
F
J
H
A
560
G
Enint. 506
B
175
H
Enint. 494
C
370
I
21
D
Enint. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
I
Tarkista tehotiedot uuniin kiinnitetystä merkistä.
Avaa uunin taustapaneeli ruuvimeisselillä ja irrota johtopidikkeen ruuvit. Kytke tämän
jälkeen virtajohdot niille tarkoitettuihin liitäntäterminaaleihin.
( )-liitäntä on tarkoitettu maadoitukselle. Kytke ensin keltainen ja vihreä johto (maadoitus),
joiden tulee olla muita pitempiä. Jos käytät pistoketyyppistä pistorasiaa, pistokkeen on
oltava käytettävissä myös uunin asennuksen jälkeen. Samsung ei vastaa vääränlaisesta tai
puuttuvasta maadoituksesta johtuvista onnettomuuksista.
8 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-02-13
11:17:25
Kaapisto (mm)
A
B
C
D
Uunin asentaminen
A
Väh. 550
B
Väh. 560
C
Väh. 50
D
Väh. 590 - Enint. 600
E
Väh. 460 x Väh. 50
Varmista, että uunin ja kaapiston väliin jää
molemmille puolille vähintään 5 mm:n rako (A).
A
HUOM.
E
B
Asentaminen
Sijoituskalusteessa on oltava ilmanvaihtoaukot
(E) kuuman ilman jäähdyttämistä ja ilmankiertoa
varten.
Varmista, että luukun avaamista ja sulkemista
varten jää vähintään 3 mm:n rako (B).
Allaskaappi (mm)
A
B
D
A
Väh. 550
B
Väh. 560
C
Väh. 600
D
Väh. 460 x Väh. 50
C
HUOM.
Sijoituskalusteessa on oltava ilmanvaihtoaukot
(D) kuuman ilman jäähdyttämistä ja ilmankiertoa
varten.
Sovita uuni täysin kaapiston sisään ja kiinnitä
uuni tiiviisti paikalleen molemmilta puolilta
kahden tähän tarkoitukseen varatun ruuvin
avulla.
Suomi 9
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-02-13
11:17:25
Asentaminen
Ennen kuin aloitat
Kun asennus on valmis, irrota suojakalvo, teippi ja muut pakkausmateriaalit, ja ota uunin
mukana toimitetut lisätarvikkeet pois sen sisältä. Jos uuni täytyy poistaa kaapistosta,
katkaise ensin uunin virransyöttö ja irrota sen molemmilla puolilla olevat 2 ruuvia.
Alkuasetukset
VAROITUS
Uuni tarvitsee ilmanvaihtoa, jotta se toimisi normaalisti. Älä missään olosuhteissa tuki
laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
HUOM.
Kun kytket uunin virran päälle ensimmäistä kertaa, oletusaika ”12:00” näytetään
näyttöpaneelissa ja tunnit (”12”) vilkkuvat. Aseta kello aikaan noudattamalla alla olevia
ohjeita.
1. Kun tunnit vilkkuvat, aseta ne kääntämällä
(oikeanpuoleista) arvojenvalitsinta ja siirry
minuutteihin painamalla OK-painiketta.
Eri mallit voivat olla erinäköisiä.
Ennen kuin aloitat
2. Kun minuutit vilkkuvat, aseta ne kääntämällä
arvojenvalitsinta ja paina sen jälkeen OKpainiketta.
Jos haluat muuttaa aikaa näiden alkuasetusten
-painiketta painettuna
jälkeen, pidä
3 sekuntia ja noudata yllä olevia ohjeita.
10 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-02-13
11:17:26
Uuden uunin haju
Lisätarvikkeet
Ennen kuin uunia käytetään ensimmäistä kertaa, sen sisätilat tulee puhdistaa, jotta uuden
uunin haju poistuisi.
1. Poista kaikki lisätarvikkeet uunista.
2. Lämmitä uuni ja käytä sitä kiertoilmalla 200 °C tai tavallisessa tilassa 200 °C tunnin
ajan. Näin uunista poltetaan pois sinne valmistuksen aikana mahdollisesti jääneet aineet.
3. Kun tämä on tehty, sammuta uuni.
Kun käytät lisätarvikkeita ensimmäistä kertaa, puhdista ne perusteellisesti lämpimällä
vedellä, pesuaineella ja pehmeällä, puhtaalla liinalla.
Älykäs turvamekanismi
•
04
03
02
01
•
01 Taso 1
02 Taso 2
03 Taso 3
04 Taso 4
05 Taso 5
•
Aseta lisätarvike sille tarkoitettuun paikkaan
uunin sisällä.
Jätä vähintään 1 cm tilaa lisätarvikkeen ja
uunin pohjan tai muiden lisätarvikkeiden
väliin.
Ole varovainen, kun otat astiat ja/tai
lisätarvikkeet uunista. Kuuma ruoka tai
lisätarvikkeet voivat aiheuttaa palovammoja.
Lisätarvikkeet saattavat kuumetessaan
vääntyä. Kun ne jäähtyvät, ne palaavat
takaisin alkuperäiseen muotoonsa ja
toimivat normaalisti.
Peruskäyttö
Opettele käyttämään lisätarvikkeita oikein, jotta ruoanlaitto olisi helpompaa.
Ritilä
Ritilä on tarkoitettu grillaamiseen ja paahtamiseen. Aseta
ritilä paikoilleen ulkonevat osat (molemmilla puolilla olevat
pysäyttimet) eteenpäin.
Ritiläohjain *
Ritiläohjainta voidaan käyttää yhdessä pellin kanssa estämään
ruoista tippuvien nesteiden pääsy uunin pohjalle.
Uunipelti *
Uunipeltiä (syvyys: 20 mm) käytetään kakkujen, keksien ja
muiden taikinoiden paistamiseen. Aseta viisto reuna eteen.
Suomi 11
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-02-13
11:17:26
Ennen kuin aloitat
Jos avaat luukun uunin ollessa käytössä, uunin valo syttyy ja sekä puhallin että
lämpövastukset sammutetaan. Tämän tarkoituksena on suojata käyttäjiä vahingoilta,
esimerkiksi palovammoilta, ja välttää turhaa energiahäviötä. Jos näin käy, sulje luukku. Uuni
jatkaa toimintaansa normaalisti, sillä kyseessä ei ole vika.
•
05
Ennen kuin aloitat
Yleispelti *
Yleispeltiä (syvyys: 30 mm) käytetään paistamiseen ja
paahtamiseen. Käytä ritiläohjainta estämään nesteiden
tippuminen uunin pohjalle.
Aseta viisto reuna eteen.
Syvä pelti *
Syvää peltiä (syvyys: 50 mm) käytetään paahtamiseen joko
yhdessä ritiläohjaimen kanssa tai ilman sitä. Aseta viisto reuna
eteen.
Teleskooppiohjaimet *
Käytä teleskooppiohjaimia pellin työntämiseen seuraavasti:
1. Vedä teleskooppiohjaimet ulos uunista.
2. Aseta pelti teleskooppiohjaimien päälle ja työnnä
teleskooppiohjaimet uuniin.
3. Sulje uunin luukku.
Jakotaso
Jakotason tarkoituksena on jakaa uuni kahteen osaan. Käytä
jakotasoa kaksoistilassa.
Paistomittarilla mitataan kypsennettävän lihan sisälämpötilaa.
Käytä vain uunin mukana toimitettua paistomittaria.
Ennen kuin aloitat
Paistinvarras *
Paistinvarrasta käytetään esimerkiksi kanan grillaamiseen.
Käytä paistinvarrasta vain yksiosaisessa tilassa tasolla 4, jolla
vartaan sovitinta voidaan käyttää. Ruuvaa vartaan kahva irti
grillaamisen ajaksi.
Paistomittari *
Paistin- ja lihavarras *
Aseta pelti ritilätasolle 1 valmistuksen aikana muodostuvien
nesteiden keräämiseksi, tai uunin pohjalle, jos paistat suuren
määrän lihaa. Suosittelemme käyttämään varrastarvikkeita vain
alle 1,5 kg painavalle lihalle.
1. Työnnä varras lihaan. Voit kiinnittää kahvan vartaan
tylppään päähän, jolloin se on helpompi työntää lihaan.
2. Asettele lihan ympärille esikypsennettyjä perunoita ja
vihanneksia.
3. Työnnä kehikko keskitasolle V-kulma edellä. Aseta varras
kehikolle terävä pää taaksepäin ja työnnä vartaan pää
varovasti uunin takaseinässä olevan kääntömekanismin
sisään. Vartaan tylpän pään tulee asettua kehikon
V-kulmaan. (Vartaassa on kaksi korvaketta, joiden tulee olla
lähinnä uunin luukkua estämässä vartaan liikkumista. Ne
toimivat samalla kahvan tukena.)
4. Irrota kahva ennen ruoanlaittoa.
5. Kiinnitä kahva takaisin paikoilleen paistamisen jälkeen, jotta
varras olisi helpompi poistaa kehikosta.
•
•
VAROITUS
•
Varmista, että paistinvartaan kahva on kiinnitetty oikein.
Käsittele paistinvarrasta varovasti. Haarukat ja piikit ovat teräviä ja voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja!
Paistinvarras on erittäin kuuma, joten käytä grillikintaita, kun poistat sen.
HUOM.
Tähdellä (*) merkityt lisätarvikkeet sisältyvät vain joihinkin malleihin.
12 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-02-13
11:17:26
Taittoluukku
Koko luukun käyttäminen
1. Tartu kahvaan vipuun koskematta ja vedä.
Uunissa on ainutlaatuinen taittoluukku, jonka saranat ovat keskellä, joten voit käsitellä uunin
yläosaa avaamalla vain luukun yläosan. Kun käytät kaksoistilaa, voit käyttää uunin yläosaa
entistä helpommin ja energiaa haaskaamatta.
Yläluukun käyttäminen
1. Paina kahvan vipu täysin pohjaan.
2. Koko luukku avautuu kuvassa näytetyllä
tavalla.
HUOMIO
Varmista, että et koske kahvan vipuun koko
luukkua avatessasi.
Jos vipua painetaan avaamisen aikana, yläluukku
saattaa aueta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
3. Vain yläluukku avautuu kuvassa näytetyllä
tavalla.
HUOM.
•
•
Älä aseta yläluukun päälle painavia esineitä äläkä käytä liikaa voimaa sitä käsitellessäsi.
Älä anna lasten leikkiä yläluukulla tai sen päällä.
Suomi 13
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-02-13
11:17:27
Ennen kuin aloitat
2. Vedä kahvasta.
Ennen kuin aloitat
Mekaaninen lukko (vain soveltuvissa malleissa)
Kaksoistila
Asentaminen
Voit valita jommankumman osan tai käyttää uunin ylä- ja alaosaa kahden eri ruokalajin
valmistamiseen.
1. Aseta mekaanisen lukon ohut osa (A)
kuvassa näytetyllä tavalla sille varattuun
aukkoon lukon kahvassa.
2. Kiristä lukon kahvan ruuvi.
A
Jaa uunin sisätila kahteen osaan asettamalla
jakotaso tasolle 3. Uuni tunnistaa jakotason ja
ottaa yläosan käyttöön oletuksena.
HUOM.
Kaksoistilan saatavuus riippuu valmistettavasta
ruokalajista. Saat lisätietoja tämän oppaan
osiosta Älykkäät valmistustoiminnot.
Ennen kuin aloitat
Purkaminen
•
Löysää lukon kahvan ruuvi ja irrota se.
•
Avaa luukku nostamalla lukon kahvaa
hieman lukituksen vapauttamiseksi. Avaa
luukku.
Lukitse luukku sulkemalla se. Mekaaninen
lukko lukitsee luukun automaattisesti.
Lukitus ja vapautus
•
14 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-02-13
11:17:27
Toiminnot
Käyttöpaneeli
10 Älykäs ohjaus
Käytä tätä älykkään ohjauksen valitsemiseen.
Etupaneeleita on monenlaisia, ja niissä on käytetty erilaisia materiaaleja ja värejä. Uunien
ulkoasua voidaan tuotekehityssyistä muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
11 Uunin valo /
Lapsilukko
Sytytä tai sammuta uunin valo painamalla tätä painiketta. Ota
käyttöpaneelin lapsilukko käyttöön painamalla tätä painiketta
3 sekuntia, tai ota se pois käytöstä painamalla uudelleen
3 sekuntia.
12 Arvojenvalitsin
Käytä arvojenvalitsinta
• valmistusajan tai lämpötilan asettamiseen
• päävalikon alakohtien valitsemiseen puhdistustoiminnon,
automaattiohjelman, erityistoiminnon tai grillin
valitsemiseen
• annoskoon valitsemiseen automaattiohjelmissa.
02 04
01
03
06 08 10
05
07 09 11
12
HUOM.
Valitse valmistustila tai toiminto kääntämällä tätä.
02 Nopea esilämmitys
(vain soveltuvissa
malleissa)
Nopea esilämmitys lämmittää uunin nopeasti ennalta
asetettuun lämpötilaan.
• Ota nopea esilämmitys käyttöön tai pois käytöstä
painamalla tätä.
• Käytettävissä vain yksiosaisessa tilassa.
• Toimintoa ei käytetä alle 100 °C:n lämpötiloissa.
03 Ajastin
Ajastimen avulla voit tarkistaa ajan tai kestoajan valmistuksen
aikana.
04 Ylä-/Alaosa
Ilmaisimet syttyvät, kun jakotaso asetetaan paikoilleen. Voit
käyttää valmistettavalle ruoalle joko ylä- tai alaosaa.
05 Näyttö
Näytössä näytetään valittuja tiloja tai asetuksia koskevat
tiedot.
06 OK
Vahvista asetukset painamalla tätä.
07 Takaisin
Peru nykyiset asetukset ja palaa päänäyttöön.
08 Lämpötila
Aseta lämpötila painamalla tätä.
09 Valmistusaika
Aseta valmistusaika painamalla tätä.
Näyttö ei välttämättä toimi asianmukaisesti, jos sitä kosketetaan talouskäsineillä tai
grillikintailla.
Toiminnot
01 Tilanvalitsin
Suomi 15
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-02-13
11:17:28
Toiminnot
Yleiset asetukset
Valmistusaika
1. Valitse tila tai toiminto kääntämällä
tilanvalitsinta.
Usein tehty toimenpide on oletuslämpötilan ja/tai valmistusajan vaihtaminen kaikille
valmistustiloille. Säädä lämpötila ja/tai valmistusaika valitulle valmistustilalle alla olevien
ohjeiden mukaisesti.
Lämpötila
1. Valitse tila tai toiminto kääntämällä
tilanvalitsinta. Valinnan oletuslämpötila
ilmestyy näkyviin.
2. Paina
-painiketta ja aseta haluamasi aika
arvojenvalitsimella. Enimmäisasetus on
23 tuntia 59 minuuttia.
2. Aseta haluamasi lämpötila
arvojenvalitsimella.
3. Voit vaihtoehtoisesti viivästyttää
valmistuksen päättymisaikaa haluamaasi
Toiminnot
-painiketta ja aseta
ajankohtaan. Paina
päättymisajankohta arvojenvalitsimella. Saat
lisätietoja kohdasta Viivekäynnistys.
3. Vahvista muutokset painamalla OKpainiketta.
4. Vahvista muutokset painamalla OKpainiketta.
HUOM.
•
Jos et tee mitään muita asetuksia pariin sekuntiin, uuni aloittaa valmistuksen
automaattisesti oletusasetuksilla.
•
Jos haluat muuttaa asetettua lämpötilaa, paina
-painiketta ja noudata yllä olevia
ohjeita.
Uunin tarkka sisälämpötila voidaan mitata valtuutetun asiantuntijalaitoksen
määrittelemällä lämpömittarilla ja mittaustavalla. Muunlaisten lämpömittarien käyttö
saattaa aiheuttaa mittausvirheitä.
•
HUOM.
•
Voit halutessasi valmistaa ruokaa myös asettamatta valmistusaikaa. Tällöin uuni aloittaa
valmistuksen asettamassasi lämpötilassa ilman aikatietoja, ja sinun on sammutettava
uuni itse, kun ruoka on valmista.
•
Jos haluat muuttaa asetettua valmistusaikaa, paina
ohjeita.
-painiketta ja noudata yllä olevia
16 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-02-13
11:17:29
Viivekäynnistys
Lopetusaika
1. Valitse tila tai toiminto kääntämällä
tilanvalitsinta.
2. Paina
-painiketta kahdesti ja aseta
haluamasi lopetusaika arvojenvalitsimella.
Viivekäynnistys on tarkoitettu ruoanlaiton helpottamiseen.
Esimerkki 1
Oletetaan, että valitset tunnin mittaisen valmistusohjelman klo 14.00 ja haluat valmistuksen
päättyvän klo 18.00. Aseta lopetusaika vaihtamalla Valmiina-kohdan ajaksi 18.00. Uuni
aloittaa valmistuksen klo 17.00 ja lopettaa sen asetustesi mukaisesti klo 18.00.
Nykyinen aika: 14.00
Aseta valmistusaika:
1 tunti
Aseta viivekäynnistysaika:
18.00
Uuni aloittaa valmistuksen automaattisesti klo 17.00 ja päättää sen klo 18.00.
3. Vahvista muutokset painamalla OKpainiketta.
HUOM.
•
•
Voit halutessasi valmistaa ruokaa myös asettamatta lopetusaikaa. Tällöin uuni aloittaa
valmistuksen asettamassasi lämpötilassa ilman aikatietoja, ja sinun on sammutettava
uuni itse, kun ruoka on valmista.
-painiketta kahdesti ja noudata yllä
Jos haluat muuttaa asetettua lopetusaikaa, paina
olevia ohjeita.
15.00
16.00
17.00
18.00
Toiminnot
14.00
Esimerkki 2
Nykyinen aika: 14.00
Aseta valmistusaika:
2 tunti
Aseta viivekäynnistysaika:
17.00
Uuni aloittaa valmistuksen automaattisesti klo 15.00 ja päättää sen klo 17.00.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
HUOMIO
•
•
Viivekäynnistys ei ole käytettävissä kaksoistilassa.
Älä pidä kypsää ruokaa uunissa liian kauan. Ruoka saattaa pilaantua.
Suomi 17
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-02-13
11:17:29
Toiminnot
Valmistusajan nollaaminen
Lopetusajan nollaaminen
Voit nollata valmistusajan. Tästä on hyötyä, jos haluat sammuttaa uunin manuaalisesti
kesken valmistuksen.
Voit nollata lopetusajan. Tästä on hyötyä, jos haluat sammuttaa uunin manuaalisesti kesken
valmistuksen.
1. Voit näyttää asetetun lopetusajan uunin
1. Näytä valmistusaika painamalla
-painiketta uunin ollessa käytössä.
käytön aikana painamalla
kahdesti.
2. Aseta valmistusajaksi ”00:00” kääntämällä
arvojenvalitsinta. Vaihtoehtoisesti voit
painaa
2. Aseta lopetusajaksi nykyinen aika
kääntämällä arvojenvalitsinta.
Vaihtoehtoisesti voit painaa
-painiketta.
Toiminnot
3. Paina OK-painiketta.
HUOM.
Jos käytät kaksoistilaa, sinun on ensin valittava uunin ylä- tai alaosa sen mukaisesti,
kumman valmistusajan haluat nollata.
-painiketta
-painiketta.
3. Paina OK-painiketta.
HUOM.
Jos käytät kaksoistilaa, sinun on ensin valittava uunin ylä- tai alaosa sen mukaisesti,
kumman lopetusajan haluat nollata.
18 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-02-13
11:17:30
Valmistustilat (muut kuin grillitila)
Kaksoistila
1. Valitse valmistustila kääntämällä
tilanvalitsinta.
2. Aseta valmistusaika ja/tai lämpötila
tarvittaessa. Saat lisätietoja osiosta Yleiset
asetukset.
Voit käyttää uunin mukana toimitettua jakotasoa uunin sisätilan jakamiseen ylä- ja alaosaan.
Näin voit käyttää kahta eri valmistustilaa samanaikaisesti, tai valmistaa ruokaa vain toisessa
osassa.
1. Jaa uunin sisätila kahteen osaan asettamalla
jakotaso tasolle 3.
3. Vaihtoehtoisesti voit lämmittää uunin
nopealla esilämmityksellä. Jos haluat
tehdä tämän, paina
-painiketta ja aseta
ilmestyy
kohdelämpötila. Sen ilmaisin
näyttöön.
HUOM.
Voit muuttaa valmistusaikaa ja/tai lämpötilaa
valmistuksen aikana.
2. Valitse valmistustila kääntämällä
tilanvalitsinta. Voit valita yläosalle grilli-,
kiertoilma- tai ylälämpö + kiertoilma -tilan ja
alaosalle kiertoilma-, alalämpö + kiertoilmatai alalämpötilan.
3. Valitse yläosa painamalla
alaosa painamalla
-painiketta tai
-painiketta.
-kuvake ilmestyy valitun osan kohdalle.
4. Aseta valmistusaika ja/tai lämpötila
tarvittaessa. Saat lisätietoja osiosta Yleiset
asetukset.
Suomi 19
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-02-13
11:17:31
Toiminnot
Uunin sisätilat lämmitetään asetettuun
kohdelämpötilaan. Kun esilämmitys on
valmis, ilmaisin häviää ja kuulet äänimerkin.
Esilämmitystä suositellaan kaikille
valmistustiloille, jollei valmistusoppaassa toisin
mainita.
Toiminnot
5. Kun tämä on tehty, paina OK-painiketta.
3. Kytke mittarin liitin vasemmassa
seinämässä olevaan liitäntään. Varmista, että
näyttöpaneelissa näytetään paistomittarin
ilmaisin
ja uunin nykyinen lämpötila.
Uunin sisätilat lämmitetään asetettuun
kohdelämpötilaan. Esilämmitystä suositellaan
kaikille valmistustiloille, jollei valmistusoppaassa
toisin mainita.
4. Aseta lihan sisälämpötila kääntämällä
(oikeanpuoleista) arvojenvalitsinta.
HUOM.
Kaksoistilan saatavuus riippuu valmistustilasta. Saat lisätietoja tämän oppaan osiosta
Älykkäät valmistustoiminnot.
Toiminnot
5. Aloita valmistus painamalla OK-painiketta.
Uuni antaa äänimerkin ja päättää
valmistuksen, kun lihan sisälämpötila kohoaa
asetettuun lukemaan.
Paistomittarin käyttäminen ruoanvalmistuksessa
Paistomittarilla mitataan kypsennettävän lihan sisälämpötilaa. Kun uuni saavuttaa
kohdelämpötilan, se sammuu ja kypsennys päättyy.
• Käytä vain uunin mukana toimitettua paistomittaria.
• Valmistusaikaa ei voi muuttaa, kun paistomittari on kytkettynä.
1. Valitse valmistustila toimintopaneelista.
2. Työnnä paistomittarin kärki paistettavan
lihan keskelle. Varmista, että mittarissa ei ole
kumikahvaa.
VAROITUS
•
•
Vahinkojen välttämiseksi paistomittaria ei saa käyttää vartaan kanssa.
Kun ruoka on valmista, paistomittari on erittäin kuuma. Käytä grillikintaita, kun otat sen
uunista, jotta et saisi palovammoja.
HUOM.
Jotkin tilat eivät tue paistomittaria. Jos käytät paistomittaria tilassa, joka ei tue sitä,
kyseisen tilan ilmaisin vilkkuu. Jos näin käy, poista paistomittari välittömästi.
20 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-02-13
11:17:31
Valmistustilat (muut kuin grillitila)
Tähdellä (*) merkityt valmistustilat ovat käytettävissä nopean esilämmityksen kanssa, ja ne
otetaan pois käytöstä, jos lämpötila-asetus on alle 100 °C.
Lämpötila-alue (°C)
Tila
Yksi osa
* 30-275
Kiertoilma
Alaosa
40-250
40-250
170
-
-
Pro-Roasting
200
-
-
40-250
190
-
40-250
Ekokiertoilma
Yläosa
Alaosa
-
-
160
Pro-Roasting-toiminnossa on automaattinen
esilämmitysohjelma, jota käytetään, kunnes uunin
lämpötilana on 220 °C. Tämän jälkeen ylävastus ja
kiertoilmapuhallin käynnistyvät ja auttavat ruskistamaan
ruoan, esimerkiksi lihan. Ruskistamisen jälkeen lihaa
kypsennetään alhaisessa lämpötilassa. Käytä tätä tilaa
naudanlihalle, linnunlihalle ja kalalle.
30-275
190
Suositeltu
lämpötila (°C)
Kaksi osaa
40-250
40-250
170
Ekokiertoilmatila hyödyntää optimoitua
lämmitysjärjestelmää ja säästää näin sähköä
ruoanvalmistuksen aikana. Valmistusaika pitenee hieman,
mutta lopputulos on sama. Huomaathan, että esilämmitystä
ei tarvita tässä tilassa.
Toiminnot
40-250
Alavastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa
lämmön tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa pizzalle,
leiville ja kakuille.
100-230
Alalämpö
Yläosa
Ylävastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa
lämmön tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa (esimerkiksi
lihan tai lasagnen) rapeuttamiseen.
* 40-275
Alalämpö +
Kiertoilma
Suositeltu
lämpötila (°C)
Kaksi osaa
Yksi osa
80-200
Ylä- ja alavastukset tuottavat lämpöä. Tätä toimintoa
suositellaan useimpien ruokalajien paistamiseen ja
paahtamiseen.
* 40-275
Ylälämpö +
Kiertoilma
Tila
Takavastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin
jakaa lämmön tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa
paistamiseen tai paahtamiseen eri tasoilla samanaikaisesti.
* 30-275
Tavallinen
Lämpötila-alue (°C)
HUOM.
•
•
Ekokiertoilmatilan energiatehokkuusluokka on
määritelty standardin EN 60350-1 mukaisesti.
Kaksoistilassa ekokiertoilmatilaa ei voi käyttää uunin
ylä- ja alaosalle samanaikaisesti.
190
Alavastus tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa leipomisen tai
kypsennyksen lopussa piirakoiden ja pizzojen pohjan
ruskistamiseen.
Suomi 21
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-02-13
11:17:32
Toiminnot
Valmistustilat (grilli)
2. Valitse tilanvalitsimella
. Oletuksena vain
Iso grilli (G 1) valitaan automaattisesti.
1. Valitse tilanvalitsimella
.
3. Aseta lämpötila arvojenvalitsimella ja paina
OK-painiketta.
2. Valitse arvojenvalitsimella Iso grilli (G 1) tai
Ekogrilli (G 2) ja paina OK-painiketta.
Valmistustilat (grilli)
3. Aseta lämpötila arvojenvalitsimella ja paina
OK-painiketta.
Lämpötila-alue (°C)
Toiminnot
Tila
Yksi osa
100-300
G1
Kaksoistila
Iso grilli
Voit säästää energiaa grillaamalla pienet annokset kaksoistilassa. Oletuksena vain yläosan
iso grilli on käytettävissä, sillä uuni käyttää vain ylävastusta.
1. Ota kaksoistila käyttöön asettamalla
jakotaso tasolle 3.
Ekogrilli
Yläosa
Alaosa
40-250
-
240
Iso grilli tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa ruoan (esimerkiksi
lihan, lasagnen tai gratiinin) ruskistamiseen.
100-300
G2
Suositeltu
lämpötila (°C)
Kaksi osaa
-
-
240
Pieni grilli tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa vähemmän
lämpöä tarvitseville ruoille, esimerkiksi kalalle tai täytetyille
patongeille.
22 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-02-13
11:17:33
Kaksoistilan lämpötilarajat
Voit käyttää uunin ylä- ja alaosaa eri ruokalajien valmistamiseen.
Kaksoistilassa uunin toisen osan lämpötila-asetukset vaikuttavat toisen osan
lämpötilarajoihin. Alaosassa käytettävä valmistustoiminto esimerkiksi vaikuttaa yläosassa
tehtävän grillauksen lämpötilaan. Kummankin osan vähimmäislämpötila on aina 40 astetta
ja enimmäislämpötila 250 astetta.
Alaosan lämpötilaraja on (°C)
Yläosan lämpötilaraja on (°C)
Jos alaosan
lämpötilana on (°C)
Vähintään
Enintään
40
40
45
60
50
75
80
65
105
100
80
135
Jos yläosan
lämpötilana on (°C)
Vähintään
Enintään
120
90
160
40
40
45
140
105
190
120
220
50
75
80
65
105
180
135
250
100
80
135
200
145
250
160
250
170
250
120
90
160
220
140
105
190
250
160
120
220
180
135
250
200
145
250
220
160
250
250
170
250
Toiminnot
60
160
Suomi 23
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-02-13
11:17:33
Toiminnot
Valmistuksen päättäminen
Erityistoiminto
Käännä tilanvalitsin valmistuksen aikana
kohtaan ” ”. Uuni sammuu muutaman
sekunnin kuluttua. Tämä johtuu siitä, että uuni
on väärien komentojen välttämiseksi ohjelmoitu
odottamaan muutama sekunti, jotta käyttäjä
voisi korjata valintansa.
Ruoanlaitto on tehokkaampaa, kun käytät erityis- tai lisätoimintoja. Erityistoiminnot eivät
ole käytettävissä kaksoistilassa.
1. Valitse tilanvalitsimella
Valmistuksen päättäminen jommassakummassa osassa
2. Valitse toiminto arvojenvalitsimella ja paina
OK-painiketta. Oletuslämpötila ilmestyy
näkyviin.
3. Aseta valmistusaika ja/tai lämpötila
tarvittaessa. Saat lisätietoja osiosta Yleiset
asetukset.
Päätä valmistus kaksoistilassa noudattamalla näitä ohjeita.
1. Valitse yläosa painamalla
alaosa painamalla
.
-painiketta tai
-painiketta.
Toiminnot
4. Käynnistä toiminto painamalla OKpainiketta.
2. Paina ensin
-painiketta ja sen jälkeen
OK-painiketta. Uuni lopettaa valmistuksen
valitussa osassa.
Tila
Lämpötilaalue (°C)
Suositeltu
lämpötila (°C)
Ohjeet
F1
Pidä lämpimänä
40-100
80
Käytä tätä vain juuri
valmistettujen ruokien
lämpimänä pitämiseen.
F2
Lautasten lämmitys
30-80
60
Käytä tätä astioiden
lämmittämiseen.
24 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-02-13
11:17:34
Automaattiohjelma
Kaksoistila
Uunissa on kokemattomia kokkeja varten yhteensä 50 automaattiohjelmaa. Tämä säästää
aikaa ja nopeuttaa oppimista. Valmistusaika ja -lämpötila säädetään valitun ruokalajin
mukaisesti.
1. Valitse tilanvalitsimella
1. Ota kaksoistila käyttöön asettamalla
jakotaso tasolle 3.
.
2. Valitse ohjelma arvojenvalitsimella ja paina
OK-painiketta.
3. Valitse yläosa painamalla
alaosa painamalla
.
Toiminnot
3. Valitse annoskoko arvojenvalitsimella.
Painorajat vaihtelevat ohjelmittain.
4. Aloita valmistus painamalla OK-painiketta.
2. Valitse tilanvalitsimella
-painiketta tai
-painiketta.
-kuvake ilmestyy valitun osan kohdalle.
HUOM.
•
•
Automaattiohjelmissa on esilämmitysvaihe joillekin valmistustiloille. Niiden
esilämmityksen eteneminen näytetään näyttöpaneelissa. Laita ruoka uuniin
esilämmityksen äänimerkin jälkeen. Käynnistä sen jälkeen automaattiohjelma
painamalla Valmistusaika -painiketta.
Saat lisätietoja tämän oppaan osiosta Automaattiohjelmat.
Suomi 25
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-02-13
11:17:34
Toiminnot
4. Valitse yläosan ohjelma arvojenvalitsimella
ja paina OK-painiketta.
Höyrypuhdistus
Tämä toiminto on tarkoitettu pienen likamäärän puhdistamiseen höyryllä.
1. Kaada uunin pohjalle 400 ml (3/4 pint) vettä
ja sulje luukku.
5. Valitse annoskoko arvojenvalitsimella.
Painorajat vaihtelevat ohjelmittain.
6. Aloita valmistus painamalla OK-painiketta.
2. Valitse tilanvalitsimella
HUOM.
.
Saat lisätietoja tämän oppaan osiosta
Automaattiohjelmat.
Toiminnot
Puhdistaminen
3. Valitse arvojenvalitsimella Höyrypuhdistus
(C 1) ja käynnistä puhdistustoiminto
painamalla OK-painiketta.
Käytettävissä on 2 puhdistustilaa. Tämä toiminto säästää aikaa, sillä laitetta ei tarvitse
puhdistaa manuaalisesti säännöllisin väliajoin.
Toiminto
Ohjeet
C1
Höyrypuhdistus
Tämä toiminto on tarkoitettu pienen likamäärän
puhdistamiseen höyryllä.
C2
Pyrolyysipuhdistus
Pyrolyysipuhdistus tarkoittaa termistä puhdistamista
kuumassa lämpötilassa. Toiminto polttaa rasvatahrat pois,
jotta manuaalinen puhdistaminen olisi helpompaa.
4. Puhdista uunin sisätilat kuivalla liinalla.
VAROITUS
Älä avaa luukkua, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Uunin sisällä oleva vesi on erittäin
kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja.
26 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-02-13
11:17:35
6. Kun toiminto on valmis, odota uunin
jäähtymistä ja pyyhi sen jälkeen luukun
reunat kostealla liinalla.
HUOM.
•
•
•
•
Jos uuni rasvoittuu pahoin esim. grillauksen tai paistamisen aikana, suosittelemme
poistamaan pinttyneen lian pesuaineella manuaalisesti ennen höyryllä puhdistamista.
Jätä uunin luukku raolleen, kun ohjelma on päättynyt. Näin uunin sisäosien emalipinta
kuivuu tehokkaammin.
Jos uunin sisätila on kuuma, puhdistusta ei käynnistetä. Odota uunin jäähtymistä ja yritä
uudelleen.
Älä kaada vettä uunin pohjalle liian äkillisesti. Tee se varovasti. Muuten vesi voi vuotaa
yli uunin etuosasta.
HUOMIO
•
•
•
Pyrolyysipuhdistus
Pyrolyysipuhdistus tarkoittaa termistä puhdistamista kuumassa lämpötilassa. Toiminto
polttaa rasvatahrat pois, jotta manuaalinen puhdistaminen olisi helpompaa.
2. Valitse tilanvalitsimella
HUOM.
•
•
Kun ohjelma käynnistyy, uunin sisäosat kuumenevat. Tällöin luukku lukitaan
turvallisuussyistä. Kun ohjelma on päättynyt ja uuni jäähtynyt, luukun lukitus avataan.
Muista tyhjentää uuni ennen puhdistamista. Uunin kuuma sisälämpötila voi aiheuttaa
epämuodostumia lisätarvikkeisiin.
Toiminnot
1. Poista uunista kaikki lisätarvikkeet, myös
sivutelineet, ja pyyhi suuret tahrat pois
manuaalisesti. Ne saattavat syttyä palamaan
puhdistusohjelman aikana ja voivat
aiheuttaa tulipalon.
Älä koske uuniin, sillä se kuumenee erittäin paljon ohjelman aikana.
Pidä lapset etäällä uunista vahinkojen välttämiseksi.
Kun ohjelma on päättynyt, älä katkaise laitteen virtaa, kun puhallin jäähdyttää uunia.
.
3. Valitse arvojenvalitsimella
Pyrolyysipuhdistus (C 2) ja paina OKpainiketta.
4. Valitse arvojenvalitsimella jokin kolmesta
puhdistusajasta: 1 h 50 min, 2 h 10 min ja
2 h 30 min.
5. Aloita puhdistaminen painamalla OKpainiketta.
Suomi 27
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-02-13
11:17:36
Toiminnot
Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön tai pois käytöstä
Ajastin
Ajastimen avulla voit tarkistaa ajan tai kestoajan valmistuksen aikana.
1. Paina
1. Paina
2. Valitse arvojenvalitsimella ”2” ja paina OKpainiketta.
3. Ota toiminto arvojenvalitsimella käyttöön tai
pois käytöstä ja paina OK-painiketta.
Valittu asetus vilkkuu.
2. Aseta aika arvojenvalitsimella ja paina OKpainiketta.
Älykkään ohjauksen käyttäminen
HUOM.
Toiminnot
•
•
-painiketta 3 sekuntia.
-painiketta.
Kun aika on kulunut loppuun, uuni antaa äänimerkin ja näytössä vilkkuu ”00:00”.
Voit muuttaa ajastimen asetuksia milloin tahansa.
Äänet käyttöön / pois käytöstä
1. Paina
SmartThings-sovelluksen avulla voit käyttää useita uunin toimintoja älypuhelimellasi etäältä
käsin. Alla olevassa taulukossa on lueteltu sovelluksella käytettävissä olevat päätoiminnot.
Kun etähallinta on poissa käytöstä
Valvonta (uuni, keittotaso), uunin sammuttaminen
Kun etähallinta on käytössä
Valvonta (uuni, keittotaso), uunin käynnistäminen,
uunin sammuttaminen, valmistusaika / lämpötilan
asettaminen, virheentarkistus
-painiketta 3 sekuntia.
Yhteyden muodostaminen uuniin
2. Valitse arvojenvalitsimella ”1” ja paina OKpainiketta.
3. Ota toiminto arvojenvalitsimella käyttöön tai
pois käytöstä ja paina OK-painiketta.
Valittu asetus vilkkuu.
1. Lataa ja avaa SmartThings-sovellus älylaitteessasi.
2. Muodosta yhteys uuniin noudattamalla sovelluksessa annettuja ohjeita.
3. Kun yhteys on muodostettu, uunissa oleva yhdistämiskuvake
ilmestyy näyttöön ja
sovellus antaa vahvistuksen yhteyden muodostamisesta.
4. Jos yhdistämiskuvake ei ilmesty näkyviin, muodosta yhteys uudelleen sovelluksessa
annettujen ohjeiden mukaisesti.
28 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-02-13
11:17:37
Älykkäät valmistustoiminnot
•
•
•
HUOM.
Manuaalinen valmistus
-painiketta
Jos painat Smart Control
Wi-Fi-yhteyden ollessa poissa käytöstä,
näyttöön ilmestyy ”AP”.
”AP” tarkoittaa, että uuni etsii reititintä.
(Tähän kuluu enintään 30 sekuntia.)
Jos käytät uunia, kun näytössä näkyy ”AP”,
uuni lopettaa reitittimen etsimisen.
Tärkkelyspitoista ruokaa, esimerkiksi uuniperunoita, ranskalaisia perunoita tai leipää
valmistettaessa muodostuu akryyliamidia, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen.
Tällaiset ruoat on suositeltavaa paistaa alhaisessa lämpötilassa ja niiden liiallista
kypsentämistä, rapeuttamista tai polttamista on syytä välttää.
Uunin etähallinta
HUOM.
Automaattipuhdistusta ei voida käynnistää sovelluksesta.
HUOM.
häviää näytöstä etkä
•
Kun avaat uunin luukun tai painat Smart Control -painiketta,
voi käynnistää uunia etäältä käsin.
•
Voit valvoa uunin ja keittotason tilaa tai sammuttaa uunin, vaikka
näkyisikään näytössä.
•
•
Kun ruoanvalmistus päättyy tai jos se perutaan,
sammuu.
SmartThings-sovelluksesta käytettävissä olevat toiminnot eivät saata toimia sujuvasti,
jos langaton yhteys on huono tai jos laite on asennettu paikkaan, jossa Wi-Fi-signaali on
heikko.
-kuvake ei
HUOMIO
Helposti pilaantuvia ruokia (maito, kananmunat, kala, liha, linnunliha jne.) ei saa seisottaa
uunissa tuntia pidempään ennen valmistuksen aloittamista, ja valmistuksen päätyttyä ne
on poistettava uunista mahdollisimman pian. Pilaantuneen ruoan syöminen voi aiheuttaa
pahoinvointia ja ruokamyrkytyksen.
HUOM.
•
•
Esilämmitystä suositellaan kaikille valmistustiloille, jollei valmistusoppaassa toisin
mainita.
Kun käytät ekogrillitoimintoa, aseta ruoka pellin keskelle.
Lisätarvikkeita koskevia vinkkejä
Eri uunimallien mukana toimitetaan eri määrä erilaisia lisätarvikkeita. Joitakin alla olevassa
taulukossa mainittuja lisätarvikkeita ei välttämättä ole toimitettu laitteen mukana. Vaikkei
sinulla olisikaan kaikkia tässä valmistusoppaassa mainittuja lisätarvikkeita, voit noudattaa
ohjeita ja käyttää omia tarvikkeitasi. Pääset niillä samoihin tuloksiin.
• Uunipelti ja yleispelti ovat keskenään vaihdettavissa.
• Kun valmistat sellaisia ruokia, joissa on runsaasti öljyä, suosittelemme käyttämään
ritilän alla peltiä ruoasta tihkuvan öljyn keräämiseen. Jos uunin mukana on toimitettu
ritiläohjain, voit käyttää sitä yhdessä pellin kanssa.
• Jos uunin mukana on toimitettu yleispelti, syvä pelti tai molemmat, öljyisten ruokien
valmistukseen kannattaa käyttää niistä syvempää.
Suomi 29
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-02-13
11:17:37
Älykkäät valmistustoiminnot
1. Paina Smart Control -painiketta. Smart Control -kuvake ilmestyy näyttöön. Voit nyt
hallita uunia etäältä käsin siihen yhdistetyllä älylaitteella.
2. Avaa uunin hallintasovellus valitsemalla uunin kuvake SmartThings-sovelluksesta. Voit
käyttää uuniin yhdistetyllä sovelluksella seuraavia toimintoja:
• Aseta uunin valmistustila, -aika tai lämpötila.
• Käynnistä uuni etäältä käsin.
• Sammuta uuni etäältä käsin.
• Kun ruoanvalmistus alkaa, muuta valmistusaikaa tai lämpötilaa etäältä käsin.
Akryyliamidia koskeva VAROITUS
Älykkäät valmistustoiminnot
Leipominenw
Suosittelemme uunin esilämmittämistä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät.
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämmitystapa
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Älykkäät valmistustoiminnot
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Pakastetut
lehtitaikinapasteijat
Yleispelti
2
180-200
20-25
2
160-170
35-40
Piirakka
Ritilä, 22-24 cm:n
uunivuoka
2
180-190
25-35
Ritilä,
kuivakakkuvuoka
3
175-185
50-60
Omenapiirakka
Ritilä, Ø 20 cm:n vuoka
2
160-170
65-75
Piirakka
Ritilä, Ø 20 cm:n
piirakkavuoka
3
190-200
50-60
Kylmä pizza
Yleispelti
3
180-200
5-10
Hedelmä- ja
hilekoristeltu kakku
pellillä
Yleispelti
2
160-180
40-50
Lisätarvike
Taso
Hedelmämurut
Ritilä, 22-24 cm:n
uunivuoka
3
170-180
25-30
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Teeleivät
Yleispelti
3
180-190
30-35
Naudan ulkofilee,
1 kg
Ritilä + Yleispelti
3
1
160-180
50-70
Lasagne
Ritilä, 22-24 cm:n
uunivuoka
3
190-200
25-30
Luuton
vasikankylki, 1,5 kg
Ritilä + Yleispelti
3
1
160-180
90-120
Marengit
Yleispelti
3
80-100
100-150
Ritilä + Yleispelti
50-60
Ritilä, kohokasvuoat
3
170-180
20-25
3
1
200-210
Kohokas
Porsaan
paahtopaisti, 1 kg
Hiivalla kohotettu
omenakakku
Yleispelti
3
150-170
60-70
Porsaanpaisti, 1 kg
Ritilä + Yleispelti
3
1
160-180
100-120
Kotitekoinen pizza
1-1,2 kg
Yleispelti
2
190-210
10-15
Luullinen
karitsanreisi, 1 kg
Ritilä + Yleispelti
3
1
170-180
100-120
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Sokerikakku
Ritilä, Ø 25-26 cm:n
vuoka
Tiikerikakku
Lämmitystapa
Paistaminen
Ruoka
Lämmitystapa
Liha (nauta/sika/lammas)
30 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-02-13
11:17:38
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämmitystapa
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Grillaaminen
Suosittelemme uunin esilämmittämistä iso grilli -tilassa. Käännä valmistuksen puolivälissä.
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
5
270-300
2-4
Yleispelti
4
200
4-8
Pihvi *
Ritilä + Yleispelti
4
1
240-250
15-20
Hampurilaispihvit *
Ritilä + Yleispelti
4
1
250-270
13-18
Porsaankyljykset
Ritilä + Yleispelti
4
1
250-270
15-20
Makkarat
Ritilä + Yleispelti
4
1
260-270
10-15
Kananrinta
Ritilä + Yleispelti
4
1
230-240
30-35
Kanankoivet
Ritilä + Yleispelti
4
1
230-240
25-30
Linnunliha (kana/ankka/kalkkuna)
Kana, kokonainen,
1,2 kg *
Ritilä + Yleispelti
(roiskeille)
3
1
200
Kananpalat
Ritilä + Yleispelti
3
1
200-220
25-35
Ankanrinta
Ritilä + Yleispelti
3
1
200-210
20-30
Pieni kalkkuna,
kokonainen, 5 kg
Ritilä + Yleispelti
3
1
180-200
120-150
Lisätarvike
Taso
Paahtoleipä
Ritilä
Juustopaahtoleipä
65-80 *
Lämmitystapa
Leipä
Naudanliha
Vihannekset
Yleispelti
3
220-230
15-20
Halkaistut
uuniperunat, 0,5 kg
Yleispelti
3
190-200
40-50
Paistettu kalafilee
Ritilä + Yleispelti
3
1
200-220
20-30
Paistettu kala
Ritilä + Yleispelti
3
1
180-200
30-40
Kala
Älykkäät valmistustoiminnot
Vihannekset, 0,5 kg
* Käännä valmistuksen puolivälissä.
Ruoka
Sianliha
Linnunliha
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut 2/3.
Suomi 31
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-02-13
11:17:38
Älykkäät valmistustoiminnot
Pakastettu valmisateria
Älykkäät valmistustoiminnot
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
3
200-220
15-25
Ritilä
3
180-200
45-50
Pakasteranskalaiset
Yleispelti
3
220-225
20-25
Pakastetut kroketit
Yleispelti
3
220-230
25-30
Pakastettu uunicamembert
Ritilä
3
190-200
10-15
Täytetyt
pakastepatongit
Ritilä + Yleispelti
3
1
190-200
10-15
Pakastekalapuikot
Ritilä + Yleispelti
3
1
190-200
15-25
Pakastettu
kalapurilainen
Ritilä
3
180-200
20-35
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Pakastepizza,
0,4-0,6 kg
Ritilä
Pakastelasagne
Lämmitystapa
Pro-Roasting
Tähän tilaan kuuluu automaattinen lämmitys enintään 220 asteeseen. Ylävastusta ja
kiertoilmapuhallinta käytetään lihan ruskistamisen aikana. Tämän vaiheen jälkeen ruokaa
kypsennetään hiljalleen ennalta valitussa alhaisessa lämpötilassa. Uuni käyttää tässä
vaiheessa ylä- ja alavastuksia. Tämä tila soveltuu lihapaisteille ja linnunlihalle.
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika (tunneissa)
Paahtopaisti
Ritilä + Yleispelti
3
1
80-100
3-4
Porsaanpaisti
Ritilä + Yleispelti
3
1
80-100
4-5
Karitsanpaisti
Ritilä + Yleispelti
3
1
80-100
3-4
Ankanrinta
Ritilä + Yleispelti
3
1
80-100
2-3
32 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-02-13
11:17:38
Kaksoistila
Aseta jakotaso uuniin, ennen kuin käytät kaksoistoimintoa. Suosittelemme uunin
esilämmittämistä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät.
Seuraavassa taulukossa on annettu 5 paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan tarkoitettua
kaksoistilan ohjetta. Kaksoistoiminnolla voit valmistaa pääruoan ja lisukkeet tai pääruoan ja
jälkiruoan samanaikaisesti.
• Esilämmitysaika voi olla pitempi kaksoistoimintoa käytettäessä.
Uunin
osa
Ruoka
Lisätarvike
1
Yläosa
Sokerikakku
Ritilä,
Ø 25-26 cm:n
vuoka
Alaosa Kotitekoinen pizza,
1,0-1,2 kg
Yläosa
2
3
Taso Lämmitystapa
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
4
160-170
40-45
Yleispelti
1
190-210
13-18
Paahdetut
kasvikset,
0,4-0,8 kg
Yleispelti
4
220-230
13-18
Alaosa
Omenapiirakka
Ritilä,
Ø 20 cm:n
vuoka
1
160-170
70-80
Yläosa
Pita-leipä
Yleispelti
4
230-240
13-18
Alaosa
Perunagratiini,
1,0-1,5 kg
Ritilä,
22-24 cm:n
uunivuoka
1
180-190
45-50
Uunin
osa
Ruoka
Lisätarvike
4
Yläosa
Kanankoivet
Ritilä +
Yleispelti
Alaosa
Lasagne,
1,0-1,5 kg
Yläosa
Alaosa
5
Taso Lämmitystapa
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
4
4
230-250
30-35
Ritilä,
22-24 cm:n
uunivuoka
1
190-200
30-35
Paistettu kalafilee
Ritilä +
Yleispelti
4
4
210-230
15-20
Omenalehtitaikinapiirakka
Yleispelti
1
170-180
25-30
Älykkäät valmistustoiminnot
Nro
Nro
Suomi 33
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2018-02-13
11:17:39
Älykkäät valmistustoiminnot
Voit käyttää myös pelkästään ylä- tai alaosaa, jos haluat säästää sähköä. Valmistusaika
saattaa olla pitempi, jos käytät vain osaa uunista. Suosittelemme uunin esilämmittämistä,
jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät.
Ekokiertoilma
Tässä tilassa käytetään optimoitua lämmitysjärjestelmää, joka säästää sähköä ruokien
kypsennyksen aikana. Tässä ryhmässä mainitut ajat eivät virransäästösyistä edellytä
esilämmitystä.
Yläosa
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämpöt. (°C)
Aika
(minuuteissa)
Hedelmämurut,
0,8-1,2 kg
Ritilä, 24 cm:n uunivuoka
2
160-180
60-80
40-50
2
190-200
70-80
30-35
Kuoriperunat,
0,4-0,8 kg
Yleispelti
180-190
4
180-190
25-35
Makkarat,
0,3-0,5 kg
Ritilä + Yleispelti
3
1
160-180
20-30
4
4
230-250
30-35
Pakastetut uuniranskalaiset,
0,3-0,5 kg
Yleispelti
3
180-200
25-35
Pakastetut lohkoperunat,
0,3-0,5 kg
Yleispelti
3
190-210
25-35
Uunissa paistetut kalafileet,
0,4-0,8 kg
Ritilä + Yleispelti
3
1
200-220
30-40
Rapeat, leivitetyt kalafileet,
0,4-0,8 kg
Ritilä + Yleispelti
3
1
200-220
30-45
Paahdettu naudan ulkofilee,
0,8-1,2 kg
Ritilä + Yleispelti
2
1
180-200
65-75
Paahdetut kasvikset,
0,4-0,6 kg
Yleispelti
3
200-220
25-35
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Perunagratiini
Ritilä, 22-24 cm:n
uunivuoka
Teeleivät
Lämmitystapa
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
4
160-170
Yleispelti
4
Lasagne
Ritilä, 22-24 cm:n
uunivuoka
Kanankoivet *
Ritilä + Yleispelti
* Älä esilämmitä uunia.
Alaosa
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Kuivakakku
Ritilä, 24 cm:n
kuivakakkuvuoka
Tiikerikakku
Lämmitystapa
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
1
170-180
50-60
Ritilä,
kuivakakkuvuoka
1
160-170
60-70
Omenapiirakka
Ritilä, Ø 20 cm:n
vuoka
1
160-170
70-80
Kotitekoinen pizza,
1,0-1,2 kg
Yleispelti
1
190-210
13-18
34 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2018-02-13
11:17:39
Kaksoistila - ekokiertoilmatila
Voit myös käyttää ekokiertoilmatilaa ylä- tai alaosassa, jos haluat säästää sähköä.
Tässä ryhmässä mainitut ajat eivät virransäästösyistä edellytä esilämmitystä.
Yläosa
Lisätarvike
Taso
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Lasagne
Ritilä, 22-24 cm:n
uunivuoka
4
180-200
30-45
Pakasteranskalaiset
Yleispelti
4
200-210
25-35
Pakastetut lohkoperunat
Yleispelti
4
200-210
25-35
Paahdettu naudan
ulkofilee
Ritilä + Yleispelti
4
4
170-180
60-80
Ruoka
Lisätarvike
Taso
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
Tiikerikakku
Ritilä,
kuivakakkuvuoka
1
170-180
60-70
Kuivakakku
Ritilä, 24 cm:n
kuivakakkuvuoka
1
170-180
50-60
Uuniperunat
Yleispelti
1
190-200
70-90
Pakastepizza
Ritilä
1
200-210
25-30
Alaosa
HUOMIO
Helposti pilaantuvia ruokia (maito, kananmunat, kala, liha, linnunliha jne.) ei saa seisottaa
uunissa tuntia pidempään ennen valmistuksen aloittamista, ja valmistuksen päätyttyä ne
on poistettava uunista mahdollisimman pian. Pilaantuneen ruoan syöminen voi aiheuttaa
pahoinvointia ja ruokamyrkytyksen.
Yksiosainen valmistustila
Seuraavassa taulukossa on kuvattu 40 paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan
tarkoitettua automaattiohjelmaa.
Taulukossa on mainittu ruokien määrät, painorajat ja valmistukseen liittyvät suositukset.
Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät käyttömukavuutta. Ohjekirjassa on
automaattiohjelmia koskevia valmistusohjeita.
Automaattiohjelmissa 1-19 ja 38-39 on esilämmitysvaihe, jonka eteneminen näytetään
näyttöpaneelissa. Laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
Käynnistä sen jälkeen automaattiohjelma painamalla Valmistusaika -painiketta.
Älykkäät valmistustoiminnot
Ruoka
Automaattiohjelmat
VAROITUS
Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
Koodi
A1
Ruoka
Perunagratiini
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,0-1,5
Ritilä
3
Valmista perunagratiini 22-24 cm:n kokoisessa uunivuoassa.
Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle
esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,8-1,2
A2
Vihannesgratiini
Ritilä
3
Valmista vihannesgratiini 22-24 cm:n kokoisessa
uunivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän
keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
Suomi 35
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2018-02-13
11:17:39
Älykkäät valmistustoiminnot
Koodi
Ruoka
A3
Makaronilaatikko
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,2-1,5
Ritilä
3
Valmista pastagratiini 22-24 cm:n kokoisessa uunivuoassa.
Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle
esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
1,0-1,5
A4
Lasagne
Älykkäät valmistustoiminnot
Ratatouille
Omenapiirakka
Voisarvet
Yleispelti
3
Valmista voisarvet (kylmästä valmistaikinasta). Aseta ne
leivinpaperilla suojatulle yleispellille. Käynnistä ohjelma ja
aseta pelti uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,3-0,4
A8
2
Valmista omenapiirakka pyöreässä, 24-26 cm:n kokoisessa
metallivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän
keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,3-0,4
A7
Ritilä
Yleispelti
A9
Hedelmäpiirakan pohja
A 10
Quiche lorraine
-kinkkupiirakka
Lisätarvike
Taso
0,4-0,5
Ritilä
3
Aseta taikina voideltuun, mustasta metallista valmistettuun
kakkupohjavuokaan. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän
keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
A 11
Valkoinen leipä
Sekaleipä
Sämpylät
Hedelmämurut
3
Ritilä
3
Yleispelti
3
Valmista sämpylät (kylmästä valmistaikinasta). Aseta ne
leivinpaperilla suojatulle yleispellille. Käynnistä ohjelma ja
aseta pelti uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,8-1,2
A 14
Ritilä
Tee taikina ja kaada se mustaan, suorakulmaiseen
metallivuokaan (pituus 25 cm). Käynnistä ohjelma ja aseta
vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,3-0,5
A 13
2
Tee taikina ja kaada se mustaan, suorakulmaiseen
metallivuokaan (pituus 25 cm). Käynnistä ohjelma ja aseta
vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,8-0,9
A 12
Ritilä
Tee piirakkataikina ja kaada se pyöreään, 25 cm:n kokoiseen
piirakkavuokaan. Käynnistä ohjelma. Lisää täyte ja aseta
vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,6-0,7
3
Omena-lehtitaikinapiirakka Aseta omena-lehtitaikinapiirakat leivinpaperilla suojatulle
yleispellille. Käynnistä ohjelma ja aseta pelti uuniin
esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
Paino (kg)
1,2-1,5
3
Laita ratatouillen ainekset kannelliseen vuokaan. Käynnistä
ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen
äänimerkin jälkeen. Kypsennä kannen alla. Hämmennä ennen
tarjoilua.
1,2-1,4
A6
Ritilä
Ruoka
3
Valmista kotitekoinen lasagne 22-24 cm:n kokoisessa
uunivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän
keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
1,2-1,5
A5
Ritilä
Koodi
Ritilä
3
Laita tuoreita marjoja ja hedelmiä (vadelmia, karhunvatukoita
ja omena- tai päärynäviipaleita) 22-24 cm:n kokoiseen
uunivuokaan. Kaada päälle muruja. Käynnistä ohjelma ja
aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin
jälkeen.
36 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-02-13
11:17:39
Koodi
A 15
Ruoka
Teeleivät
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,5-0,6
Yleispelti
3
Aseta (5-6 cm:n kokoiset) teeleivät leivinpaperilla suojatulle
yleispellille. Käynnistä ohjelma ja aseta pelti uuniin
esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,5-0,6
A 16
Sokerikakku
A 18
Kuivakakku
Brownies
Paahdettu naudan ulkofilee
Hitaasti kypsennetty
paahtopaisti
Ritilä
2
3
Ritilä
2
Yleispelti
1
Mausta liha ja laita se jääkaappiin tunniksi.
Lisätarvike
Taso
Ritilä
2
Yleispelti
1
Mausta liha ja laita se jääkaappiin tunniksi.
Aseta ritilälle rasvapuoli ylöspäin.
A 22
Paahdetut lampaankyljykset
yrteillä höystettyinä
0,4-0,9
Ritilä
4
Yleispelti
1
Marinoi lampaankyljykset yrteillä ja aseta ne ritilälle.
A 23
Luullinen karitsanreisi
1,0-1,5
Ritilä
3
Yleispelti
1
Marinoi karitsa ja aseta se ritilälle.
A 24
Nahallinen porsaanpaisti
0,8-1,3
Ritilä
3
Yleispelti
2
Aseta porsaanpaisti ritilälle rasvapuoli ylöspäin.
A 25
Porsaankylkirivi
Valmista kakkutaikina 20-24 cm:n kokoisessa uunivuoassa.
Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle
esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,8-1,3
A 20
A 21
Tee kakkutaikina ja kaada se mustaan, suorakulmaiseen
metallivuokaan (pituus 25 cm). Käynnistä ohjelma ja aseta
vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,7-0,8
A 19
Ritilä
0,8-1,3
2
Tee kakkutaikina ja kaada se pyöreään, metalliseen
kuivakakkuvuokaan. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän
keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,7-0,8
Paino (kg)
Älykkäät valmistustoiminnot
Tiikerikakku
Ritilä
Ruoka
3
Tee kakkutaikina ja kaada se pyöreään, mustaan
metallivuokaan, jonka halkaisija on 26 cm. Käynnistä ohjelma
ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin
jälkeen.
0,7-0,8
A 17
Ritilä
Koodi
0,8-1,3
Ritilä
3
Yleispelti
3
Aseta porsaankylkirivi ritilälle.
1,0-1,5
A 26
Kana, kokonainen
Ritilä
2
Yleispelti
1
Pese ja huuhtele kana. Sivele kanan pinnalle öljyä ja
mausteita. Aseta kana rintapuoli alaspäin ritilälle ja käännä se,
kun uuni antaa äänimerkin.
Aseta ritilälle rasvapuoli ylöspäin.
Suomi 37
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
2018-02-13
11:17:39
Älykkäät valmistustoiminnot
Koodi
A 27
Ruoka
Kananrinta
Paino (kg)
0,5-1,0
Lisätarvike
Taso
Ritilä
4
Yleispelti
1
Koodi
Ruoka
0,3-0,8
A 33
Lohimedaljongit/-fileet
Marinoi rintapalat ja aseta ne ritilälle.
A 28
Kanankoivet
0,5-1,0
Ritilä
4
Yleispelti
1
Sivele pinnalle oliiviöljyä ja mausteita ja aseta ritilälle.
0,3-0,8
A 29
Ankanrinta
Ritilä
4
Yleispelti
1
Älykkäät valmistustoiminnot
A 30
Uunissa paistetut
taimenfileet
0,3-0,8
Taimen
Meriantura
Ritilä
4
Yleispelti
1
Pese ja huuhtele kala ja aseta se ritilälle pää edellä. Täytä kala
sitruunamehulla, suolalla ja yrteillä. Leikkaa nahkaa veitsellä.
Hiero pintaan öljyä ja suolaa.
0,3-0,8
A 32
0,3-0,8
A 34
Paahdetut kasvikset
Yleispelti
3
Aseta meriantura leivinpaperilla suojatulle yleispellille. Viillä
pintaa veitsellä.
Taso
Ritilä
4
Yleispelti
1
A 35
Halkaistut uuniperunat
A 36
Pakasteranskalaiset
A 37
Pakastetut lohkoperunat
Pakastepizza
4
Yleispelti
3
Halkaise suuret perunat (à 200 g) pituussuunnassa kahtia.
Aseta ne leikattu puoli ylöspäin yleispellille ja sivele pintaan
oliiviöljyä, yrttejä ja mausteita.
0,3-0,8
Yleispelti
3
Levitä pakastetut uuniranskalaiset tasaisesti yleispellille.
0,3-0,8
Yleispelti
3
Levitä pakastetut lohkoperunat tasaisesti yleispellille.
0,3-0,8
A 38
Yleispelti
Huuhtele ja valmistele siivutettu kesäkurpitsa, munakoiso,
paprika ja sipuli sekä kirsikkatomaatit. Sivele päälle
oliiviöljyä, yrttejä ja mausteita. Asettele vihannekset
tasaisesti yleispellille.
0,5-1,0
4
Aseta taimenfileet yleispellille nahkapuoli ylöspäin.
0,3-0,8
A 31
Yleispelti
Lisätarvike
Pese ja huuhtele fileet tai medaljongit. Aseta fileet ritilälle
nahkapuoli ylöspäin.
Aseta ankanrintapalat ritilälle rasvapuoli ylöspäin.
Ensimmäinen asetus on medium-kypsyydelle, toinen
medium+-kypsyydelle.
Paino (kg)
Ritilä
3
Käynnistä ohjelma ja aseta pakastepizza ritilän keskelle
esilämmityksen äänimerkin jälkeen. Ensimmäinen asetus on
ohuelle, italialaiselle pizzalle, toinen paksulle pannupizzalle.
38 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
2018-02-13
11:17:39
Koodi
A 39
Ruoka
Kotitekoinen pizza
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,8-1,3
Yleispelti
2
Valmista kotitekoinen pizza hiivataikinasta ja levitä se
yleispellille. Painoissa on otettu huomioon myös lisukkeet,
esimerkiksi kastike, vihannekset, kinkku ja juusto. Käynnistä
ohjelma ja aseta pelti uuniin esilämmityksen äänimerkin
jälkeen.
0,3-0,8
A 40
Taikina
Ritilä
2
Valmista taikina kulhossa ja peitä se muovikelmulla.
Aseta se ritilän keskelle. Ensimmäinen asetus on pizza- ja
kakkutaikinalle ja toinen leipätaikinalle.
Kaksoistila
Seuraavassa taulukossa on kuvattu 10 paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan
tarkoitettua automaattiohjelmaa. Voit käyttää joko pelkkää ylä- tai alaosaa tai molempia
samanaikaisesti.
Ohjelman yhteydessä on mainittu ruokien määrät, painorajat ja valmistukseen liittyvät
suositukset. Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät käyttömukavuutta. Ohjekirjassa on
automaattiohjelmia koskevia valmistusohjeita.
Kaikissa automaattisissa kaksoisohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen
eteneminen näytetään näyttöpaneelissa.
Laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
Käynnistä sen jälkeen automaattiohjelma painamalla Valmistusaika -painiketta.
VAROITUS
Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.
Koodi
A1
Ruoka
Perunagratiini
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,0-1,5
Ritilä
4
Valmista perunagratiini 22-24 cm:n kokoisessa
uunivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän
keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
1,0-1,5
A2
A3
Lasagne
Kanankoivet
Älykkäät valmistustoiminnot
1. Yläosa
Ritilä
4
Valmista kotitekoinen lasagne 22-24 cm:n kokoisessa
uunivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän
keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
0,5-1,0
Ritilä
4
Yleispelti
4
Sivele pinnalle oliiviöljyä ja mausteita ja aseta ritilälle.
Suomi 39
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
2018-02-13
11:17:40
Älykkäät valmistustoiminnot
Koodi
Ruoka
A4
Halkaistut uuniperunat
A5
Pakasteranskalaiset
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,5-1,0
Yleispelti
4
Halkaise suuret perunat (à 200 g) pituussuunnassa kahtia.
Aseta ne leikattu puoli ylöspäin yleispellille ja sivele
pintaan oliiviöljyä, yrttejä ja mausteita.
0,3-0,8
Yleispelti
Älykkäät valmistustoiminnot
A1
Omenapiirakka
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
1,2-1,4
Ritilä
1
Valmista omenapiirakka pyöreässä, 24-26 cm:n
kokoisessa metallivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta
vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
1
Omena-lehtitaikinapiirakka Aseta omena-lehtitaikinapiirakat leivinpaperilla suojatulle
yleispellille. Käynnistä ohjelma ja aseta pelti uuniin
esilämmityksen äänimerkin jälkeen.
1,2-1,5
A3
Yleispelti
Quiche lorraine
-kinkkupiirakka
Ritilä
Paino (kg)
Lisätarvike
Taso
0,3-0,8
Ritilä
1
Käynnistä ohjelma ja aseta pakastepizza ritilän keskelle
esilämmityksen äänimerkin jälkeen. Ensimmäinen
asetus on ohuelle, italialaiselle pizzalle, toinen paksulle
pannupizzalle.
0,8-1,3
A5
Ruoka
Pakastepizza
Levitä pakastetut uuniranskalaiset tasaisesti yleispellille.
0,3-0,4
A2
A4
Ruoka
4
2. Alaosa
Koodi
Koodi
Kotitekoinen pizza
Yleispelti
1
Valmista kotitekoinen pizza hiivataikinasta ja levitä se
yleispellille. Painoissa on otettu huomioon myös lisukkeet,
esimerkiksi kastike, vihannekset, kinkku ja juusto.
Käynnistä ohjelma ja aseta pelti uuniin esilämmityksen
äänimerkin jälkeen.
3. Kaksi
Voit valita yhden automaattiohjelman uunin ala- ja yläosalle ja käyttää niitä samanaikaisesti.
HUOMIO
Kun käytät uunin ylä- tai alaosaa, toisen osan puhallin ja lämmitin voidaan käynnistää uunin
suorituskyvyn optimoimiseksi. Käyttämättömänä olevaa uunin osaa ei saa käyttää muuhun
kuin sille varattuun tarkoitukseen.
1
Tee piirakkataikina ja kaada se pyöreään, 25 cm:n
kokoiseen piirakkavuokaan. Käynnistä ohjelma. Lisää
täyte ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen
äänimerkin jälkeen.
40 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
2018-02-13
11:17:40
Koekeittiössä testatut ruuat
2. Grillaaminen
Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia iso grilli -toiminnolla.
Standardin EN 60350-1 mukaisesti.
1. Leipominen
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön. Älä käytä nopeaa esilämmitystä.
Aseta aina peltien viisto reuna luukun puolelle.
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
3
165
23-28
3
155
25-35
1+3
155
30-35
Ruokatyyppi
Lisätarvike
Taso
Pienet kakut
Yleispelti
Lämmitystapa
Yleispelti + Yleispelti
1+3
140
30-35
Rasvaton
sokerikakku
Ritilä +
Irtopohjavuoka
(tumma, Ø 26 cm)
2
160
30-35
2
160
35-40
1+4
155
40-45
Ritilä +
2 irtopohjavuokaa
* (tummia, Ø 20 cm)
2,
diagonaalisesti
160
70-80
Yleispelti + Ritilä +
2 irtopohjavuokaa
** (tummia, Ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Omenapiirakka
Aika
(minuuteissa)
5
300
(Enint.)
1-2
4
1
300
(Enint.)
1. 15-18
2. 5-8
Lämpöt.
(°C)
Aika
(minuuteissa)
200
65-80 *
Lisätarvike
Taso
Vehnäpaahtoleipä
Ritilä
Hampurilaispihvit *
(12 kpl)
Ritilä + Yleispelti
(nesteen keräämiseen)
Lämmitystapa
* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut 2/3.
3. Paistaminen
Ruokatyyppi
Lisätarvike
Taso
Kana, kokonainen *
Ritilä + Yleispelti
(nesteen keräämiseen)
3
1
Lämmitystapa
* Käännä valmistuksen puolivälissä.
* Kaksi kakkua asetetaan ritilälle toinen taakse vasemmalle ja toinen eteen oikealle.
** Kaksi kakkua asetetaan keskelle toinen toisen yläpuolelle.
Suomi 41
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
2018-02-13
11:17:40
Älykkäät valmistustoiminnot
Murokakku
Lämpöt.
(°C)
Ruokatyyppi
Älykkäät valmistustoiminnot
Usein käytettyjen automaattiohjelmien reseptejä
Perunagratiini
Ainekset
Ohjeet
800 g perunoita, 100 ml maitoa, 100 ml kermaa, 50 g:n vatkattu
kananmuna, 1 rkl suolaa, pippuria ja muskottipähkinää, 150 g
juustoraastetta, voita, timjamia
Älykkäät valmistustoiminnot
Kuori perunat ja siivuta ne 3 mm:n paksuisiksi viipaleiksi. Voitele
(22-24 cm:n kokoisen) uunivuoan sisäpinta kauttaaltaan. Levitä
viipaleet puhtaan pyyhkeen päälle ja pidä ne pyyhkeellä peitettyinä,
kun valmistelet muut ainekset.
Sekoita juustoraastetta lukuun ottamatta muut ainekset keskenään
isossa kulhossa ja hämmennä hyvin. Asettele perunaviipaleet
kerroksittain ja osittain päällekkäin uunivuokaan ja kaada seos
niiden päälle. Levitä pinnalle juustoraaste ja paista. Tarjoile
kypsennyksen jälkeen muutamalla tuoreella timjaminlehdellä
höystettynä.
Ohjeet
Ainekset
2 rkl oliiviöljyä, 500 g jauhettua naudanlihaa, 500 ml
tomaattikastiketta, 100 ml lihalientä, 150 g kuivia lasagnelevyjä,
1 sipuli (silputtuna), 200 g juustoraastetta, à 1 tl kuivattua persiljaa,
oreganoa ja basilikaa
Ohjeet
Valmista tomaatti-jauhelihakastike. Kuumenna öljy paistinpannussa,
kypsennä jauhettua naudanlihaa ja silputtua sipulia n. 10 minuuttia,
kunnes ne ovat ruskistuneet kunnolla. Kaada päälle tomaattikastike
ja lihaliemi ja lisää kuivatut yrtit. Kiehauta ja keitä 30 minuuttia
hämmentäen.
Kypsennä lasagne sen pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Aseta
lasagnea, jauhelihakastiketta ja juustoa vuokaan kerroksittain ja
toista. Ripottele jäljelle jäävä juusto lasagnen pinnalle tasaisesti ja
paista.
Omenapiirakka
Ainekset
Vihannesgratiini
Ainekset
Lasagne
800 g vihanneksia (kesäkurpitsaa, tomaattia, sipulia, porkkanaa,
paprikaa, valmiiksi keitettyjä perunoita), 150 ml kermaa, 50 g:n
vatkattu kananmuna, 1 rkl suolaa ja yrttejä (pippuria, persiljaa tai
rosmariinia), 150 g juustoraastetta, 3 rkl oliiviöljyä, timjaminlehtiä
•
•
Taikina: 275 g jauhoja, 1/2 rkl suolaa, 125 g valkoista
hienoasokeria, 8 g vaniljasokeria, 175 g kylmää voita,
1 kananmuna (vatkattu)
Täyte: 750 g kiinteitä, kokonaisia omenoita, 1 rkl
sitruunamehua, 40 g sokeria, 1/2 rkl kanelia, 50 g siemenettömiä
rusinoita, 2 rkl korppujauhoja
Pese vihannekset ja pilko ne 3-5 mm:n paksuisiksi viipaleiksi.
Asettele viipaleet kerroksittain (22-24 cm:n kokoiseen) uunivuokaan
ja kaada päälle oliiviöljy. Sekoita juustoraastetta lukuun ottamatta
muut ainekset keskenään ja kaada ne vihannesten päälle. Levitä
pinnalle juustoraaste ja paista. Tarjoile muutamalla tuoreella
timjaminlehdellä höystettynä.
42 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
2018-02-13
11:17:40
Ohjeet
Quiche lorraine -kinkkupiirakka
Ainekset
Ohjeet
•
•
Taikina: 200 g vehnäjauhoja, 80 g voita, 1 kananmuna
Täyte: 75 g kuutioitua, läskitöntä pekonia, 125 ml kermaa,
125 g crème fraichea, 2 vatkattua kananmunaa, 100 g
sveitsiläistä juustoraastetta, suolaa ja pippuria
Tee taikina sekoittamalla jauhot, voi ja kananmuna keskenään
kulhossa pehmeäksi massaksi ja anna taikinan jäähtyä jääkaapissa
30 minuuttia. Kauli taikina ja aseta se rasvattuun, piirakoille
tarkoitettuun keramiikkavuokaan (halkaisija 25 cm). Pistele pohjaa
haarukalla. Sekoita kananmuna, kerma, crème fraiche, juusto,
suola ja pippuri keskenään. Kaada seos taikinan päälle juuri ennen
paistamista.
Älykkäät valmistustoiminnot
Siivilöi jauhot suolan kanssa suureen kulhoon. Siivilöi hienosokeri
vaniljasokerin kanssa. Leikkaa voi kahdella veitsellä kuutioiksi
jauhojen sekaan. Lisää 3/4 vatkatusta kananmunasta. Sekoita kaikkia
aineksia monitoimikoneessa, kunnes tuloksena on mureneva seos.
Muotoile taikina käsin palloksi. Kääri se muovikelmuun ja anna
jäähtyä n. 30 minuuttia.
Rasvaa (24-26 cm:n kokoinen) irtopohjavuoka ja ripottele pinnalle
jauhoja. Kauli 3/4 taikinasta 5 mm:n paksuiseksi levyksi. Aseta se
vuokaan (pohjalle ja reunoille).
Kuori omenat ja poista niiden siemenkodat. Leikkaa ne noin
3
/4 x 3/4 cm:n kokoisiksi kuutioiksi. Pirskottele päälle sitruunamehua
ja sekoita hyvin. Pese ja kuivaa viinimarjat ja rusinat. Lisää sokeri,
kaneli, rusinat ja viinimarjat. Sekoita hyvin ja ripottele taikinan
pohjalle korppujauhoja. Paina kevyesti.
Kauli lopputaikina. Leikkaa taikina pieniksi liuskoiksi ja aseta ne
ristikkäin täytteen päälle. Sivele loput vatkatusta kananmunasta
tasaisesti piirakan päälle.
Hedelmämurut
Ainekset
•
•
Ohjeet
Kuorrute: 200 g jauhoja, 100 g voita, 100 g sokeria, 2 g suolaa,
2 g jauhettua kanelia
Hedelmät: 600 g sekahedelmiä
Sekoita kaikki ainekset keskenään helposti murenevaksi seokseksi.
Laita sekahedelmät uunivuokaan ja ripottele muruset niiden päälle.
Suomi 43
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
2018-02-13
11:17:40
Älykkäät valmistustoiminnot
Kotitekoinen pizza
Ainekset
Paahdetut lampaankyljykset yrteillä höystettyinä
•
•
Ohjeet
Pizzataikina: 300 g jauhoja, 7 g kuivahiivaa, 1 rkl oliiviöljyä,
200 ml lämmintä vettä, 1 rkl sokeria ja suolaa
Kuorrute: 400 g siivutettuja vihanneksia (munakoisoa,
kesäkurpitsaa, sipulia, tomaattia), 100 g kinkkua tai pekonia
(pilkottuna), 100 g juustoraastetta
Älykkäät valmistustoiminnot
Kaada jauhot, hiiva, öljy, suola, sokeri ja lämmin vesi kulhoon
ja sekoita, kunnes tuloksena on kostea taikina. Vaivaa taikinaa
sekoittimessa tai käsin 5-10 minuuttia. Kohota taikina peittämällä
se kannella ja paistamalla sitä uunissa 35 °C:n lämpötilassa
30 minuuttia. Kauli taikina jauhoisella pinnalla suorakulmion
muotoon ja aseta pellille tai pizzapannuun. Levitä tomaattipyreetä
taikinan päälle ja asettele pyreen päälle kinkkua, herkkusieniä,
oliiveja ja tomaattia. Ripottele pinnalle tasaisesti juustoraastetta ja
paista.
Ainekset
Ohjeet
Ainekset
Ohjeet
1 kg naudan ulkofileetä, 5 g suolaa, 1 g pippuria, 3 g rosmariinia ja
timjamia
Sekoita suola, valkosipuli, yrtit ja ruokaöljy keskenään ja
lisää joukkoon lampaanliha. Kääntele lihaa mausteissa ja jätä
huoneenlämpöön vähintään 30 minuutiksi tai tunniksi.
Porsaan kylkirivi
Ainekset
Ohjeet
Paahdettu naudan ulkofilee
1 kg karitsankyljyksiä (6 kpl), 4 suurta valkosipulinkynttä
(murskattuina), 1 rkl tuoretta timjamia (murskattuna), 1 rkl tuoretta
rosmariinia (murskattuna), 2 rkl suolaa, 2 rkl oliiviöljyä
2 porsaankylkiluuriviä, 1 rkl mustaapippuria, 3 laakerinlehteä,
1 sipuli (silputtuna), 3 valkosipulinkynttä (silputtuina), 85 g
fariinisokeria, 3 rkl worcesterkastiketta, 2 rkl tomaattipyreetä, 2 rkl
oliiviöljyä
Tee grillikastike. Kuumenna öljy kasarissa ja lisää sipuli. Paista,
kunnes sipuli pehmenee, ja lisää muut ainekset. Pariloi, laske lämpöä
ja anna kiehua 30 minuuttia, kunnes seos saostuu. Marinoi kylkiä
grillikastikkeessa vähintään 30 minuuttia tai tunti.
Mausta liha suolalla, pippurilla ja rosmariinilla ja laita se jääkaappiin
tunniksi. Aseta ritilälle. Työnnä uuniin ja paista.
44 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
2018-02-13
11:17:40
Huolto
Puhdistaminen
Luukku
1. Kääri kostea liina tikun ympärille.
Puhdista uuni säännöllisesti, jotta puhdistaminen olisi helpompaa.
VAROITUS
•
•
Varmista ennen puhdistusta, että uuni ja lisätarvikkeet ovat jäähtyneet.
Älä käytä hankausaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa, veistä
tai mitään muitakaan kuluttavia aineita.
2. Aseta tikku luukun sisäpuolelle.
3. Puhdista luukku.
4. Lisää liinaan puhdistusainetta ja puhdista
luukku uudelleen.
5. Pyyhi kosteus ja vaahto pois kuivalla liinalla.
Uunin sisäosat
•
•
•
•
Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin
sisäpintojen puhdistamiseen.
Älä pese luukun tiivistettä käsin.
Käytä tavallisia uuninpuhdistusaineita, jotta emalipinnat eivät vaurioituisi.
Käytä uunien erikoispuhdistusaineita pinttyneeseen likaan.
HUOMIO
Älä irrota luukkua puhdistamista varten.
Ulkopinnat
Vedenkeräin
Vedenkeräin kerää itseensä valmistuksen
aikana syntyneen ylimääräisen kosteuden ja
ruoantähteet. Tyhjennä ja puhdista vedenkeräin
säännöllisesti.
Lisätarvikkeet
Pese lisätarvikkeet aina käytön jälkeen ja kuivaa ne pyyhkeellä. Poista pinttynyt lika
upottamalla lisätarvikkeet lämpimään saippuaveteen n. 30 minuutiksi ennen niiden
puhdistamista.
VAROITUS
01
01 Vedenkeräin
Jos havaitset vuodon vedenkeräimessä, ota
yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
Katalyysiemaloitu pinta (vain soveltuvissa malleissa)
Laitteen irrotettavat osat on päällystetty tummanharmaalla katalyysiemalilla. Ne voivat
likaantua kiertoilmatilassa ilman mukana liikkuvasta öljystä ja rasvasta. Tällainen lika
kuitenkin palaa pois 200 asteessa ja sitä korkeammissa lämpötiloissa.
1. Poista kaikki lisätarvikkeet uunista.
2. Puhdista uunin sisäosat.
3. Valitse kiertoilmatila enimmäislämpötilalla ja käytä ohjelmaa tunnin ajan.
Suomi 45
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
2018-02-13
11:17:41
Huolto
Puhdista uunin ulkopinnat, esimerkiksi luukku, kahva ja näyttö, puhtaalla liinalla ja miedolla
pesuaineella tai lämpimällä saippuavedellä. Kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla
pyyhkeellä.
Laitteen ulkopinnoille ja erityisesti sen kahvan ympärille saattaa kertyä rasvaa ja likaa
laitteesta tulevan kuuman ilman vuoksi. Suosittelemme puhdistamaan kahvan jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Huolto
Luukun irrottaminen
Sivutelineet (vain soveltuvissa malleissa)
1. Paina vasemmanpuoleisen sivutelineen
ylärimaa ja alenna telinettä n. 45 astetta.
VAROITUS
Luukku on painava.
1. Avaa luukku ja käännä molempien
saranoiden vivut auki.
Huolto
2. Vedä vasemmanpuoleisen sivutelineen
alarimaa ja irrota teline.
3. Irrota oikeanpuoleinen sivuteline samalla
tavoin.
4. Puhdista molemmat sivutelineet.
5. Kun olet valmis, aseta sivutelineet takaisin
paikoilleen toistamalla yllä olevien ohjeiden
vaiheet 1 ja 2 päinvastaisessa järjestyksessä.
2. Sulje luukkua noin 70 astetta. Kannattele
luukkua molemmin käsin sen reunoilta ja
nosta ja vedä sitä ylöspäin, kunnes saranat
irtoavat paikoiltaan.
HUOM.
Uuni toimii, vaikka sivutelineet ja ritilät eivät
olisi paikoillaan.
3. Kun olet valmis, asenna luukku
takaisin paikalleen toistamalla vaiheet
1 ja 2 päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista, että molempien puolien vivut ovat
kiinni saranoissa.
46 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
2018-02-13
11:17:41
Vianmääritys
Vaihtaminen
Tarkistettavat kohdat
Lamput
Jos uunin käytössä on ongelmia, tarkista ensin alla olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä
annettuja ratkaisuehdotuksia. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin
huoltoon.
1. Irrota lasikupu kääntämällä sitä
vastapäivään.
2. Vaihda uunin valo.
3. Puhdista lasikupu.
4. Kun olet valmis, aseta lasikupu takaisin
paikoilleen toistamalla yllä olevien ohjeiden
vaihe 1 käänteisesti.
Ongelma
Painikkeita ei voi
painaa kunnolla.
Syy
•
•
•
VAROITUS
•
•
•
Sammuta uuni ja irrota sen virtajohto pistorasiasta, ennen kuin vaihdat lampun.
Käytä vain sellaisia 25-40 W:n / 220-240 V:n lamppuja, jotka kestävät 300 asteen
kuumuutta. Voit ostaa hyväksytyntyyppisiä lamppuja Samsungin huollosta.
Käsittele halogeenilamppua aina kuivalla liinalla. Näin lamppu ei likaannu sormenjälkien
tai hikoilun vuoksi. Likaantuminen lyhentää lampun käyttöikää.
Painikkeiden välissä on
likaa.
Kosketusnäytöllinen malli:
laitteen ulkopinnalla on
kosteutta.
Lukitustoiminto on
käytössä.
•
•
•
Poista lika ja yritä
uudelleen.
Poista kosteus ja yritä
uudelleen.
Tarkista, onko
lukitustoiminto käytössä.
Aikaa ei näytetä.
•
Virransyöttö on katkaistu.
•
Tarkista, toimiiko
virransyöttö.
Uuni ei toimi.
•
Virransyöttö on katkaistu.
•
Tarkista, toimiiko
virransyöttö.
Uuni lakkaa toimimasta
kesken käytön.
•
Virtajohto on irrotettu
pistorasiasta.
•
Ota virransyöttö takaisin
käyttöön.
Uuni sammuu käytön
aikana.
•
Valmistus on kestänyt
pitkään.
Puhallin ei toimi.
Uuni on asennettu
paikkaan, jonka
ilmanvaihto ei ole riittävä.
Samassa pistorasiassa on
useita pistokkeita.
•
Anna uunin jäähtyä, jos se
on ollut käytössä pitkään.
Kuuntele, onko puhallin
käynnissä.
Jätä laitteen ympärille
asennusoppaassa mainitut
ilmanvaihtoraot.
Käytä yhtä pistoketta.
•
•
1. Pidä uunin sivuvalon suojuksesta kiinni
toisella kädelläsi ja irrota suojus kuvan
osoittamalla tavalla käyttäen jotakin litteää,
terävää välinettä, esimerkiksi ruokaveistä.
2. Vaihda uunin sivuvalo.
3. Aseta suojus takaisin paikoilleen.
•
•
•
•
Uuniin ei tule virtaa.
•
Virransyöttö on katkaistu.
•
Tarkista, toimiiko
virransyöttö.
Uunin ulkopinta
kuumenee liikaa käytön
aikana.
•
Uuni on asennettu
paikkaan, jonka
ilmanvaihto ei ole riittävä.
•
Jätä laitteen ympärille
asennusoppaassa mainitut
ilmanvaihtoraot.
Suomi 47
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
2018-02-13
11:17:42
Vianmääritys
Uunin sivuvalo
Toimenpide
Vianmääritys
Ongelma
Luukku ei aukea
kunnolla.
Sisävalo on himmeä tai
se ei pala lainkaan.
Syy
•
•
•
Luukun ja laitteen
rungon väliin on päässyt
ruoantähteitä.
Lamppu syttyy ja
sammuu.
Lampun pinnalle
on päässyt likaa
valmistuksen aikana.
Toimenpide
•
•
•
Uuni aiheuttaa
sähköiskuja.
•
•
Laitteesta tippuu vettä.
•
Vianmääritys
Luukussa olevasta
murtumasta pääsee
höyryä.
Uuniin jää vettä.
Kirkkaus uunin sisällä
vaihtelee.
•
Valmistus on päättynyt,
mutta puhallin toimii
edelleen.
•
Puhdista uuni hyvin ja
avaa luukku uudelleen.
Lamppu sammuu
virransäästösyistä
automaattisesti tietyn
ajan kuluttua. Voit
sytyttää sen uudelleen
painamalla uunin
valopainiketta.
Puhdista uunin sisätilat
ja tarkista, ratkesiko
ongelma.
Maadoitusta ei ole tehty
oikein.
Pistorasiaa ei ole
maadoitettu.
•
Varmista, että
virransyöttö on
maadoitettu oikein.
Laitteeseen saattaa
valmistettavasta ruoasta
riippuen kertyä nestettä
tai höyryä. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
•
Anna uunin jäähtyä ja
pyyhi neste pois kuivalla
tiskipyyhkeellä.
Kirkkaus vaihtelee
tehonmuutosten
mukaisesti.
•
Puhallin toimii
automaattisesti jonkin
aikaa uunin sisätilojen
tuulettamiseksi.
•
Tehonmuutokset
valmistuksen aikana eivät
ole vikoja, joten tästä ei
tarvitse huolestua.
Tämä ei ole
toimintahäiriö, joten tästä
ei tarvitse huolestua.
Ongelma
Uuni ei kuumene.
Syy
•
•
•
Luukku on auki.
Uunin ohjausasetuksia ei
ole tehty oikein.
Sulake on palanut tai
suojakytkin lauennut.
Toimenpide
•
•
•
Uunista tulee savua
käytön aikana.
•
•
Kyseessä on ensimmäinen
käyttökerta.
Lämmittimessä on ruokaa.
•
•
Sulje luukku ja käynnistä
laite uudelleen.
Nollaa uunin asetukset
uunin toimintoja
kuvaavassa luvussa
kerrotulla tavalla.
Vaihda sulake tai vapauta
suojakytkin. Jos tämä
toistuu, ota yhteyttä
sähköasentajaan.
Lämmittimestä
saattaa tulla savua
uunin ensimmäisellä
käyttökerralla. Tämä
ei ole vika, ja näin
ei tulisi käydä enää
2-3 käyttökerran jälkeen.
Anna uunin jäähtyä
riittävästi ja poista
lämmittimeen tarttunut
ruoka.
Uunin käytön aikana
tuntuu palaneen
muovin hajua.
•
Uunissa on muovinen tai
muu sellainen astia, joka
ei kestä kuumuutta.
•
Käytä korkeisiin
lämpötiloihin tarkoitettuja
lasiastioita.
Uuni ei kypsennä
ruokaa kunnolla.
•
Luukkua on auottu usein
valmistuksen aikana.
•
Älä avaa luukkua liian
usein, paitsi jos valmistat
sellaista ruokaa, jota on
käännettävä. Jos availet
luukkua jatkuvasti, uunin
sisälämpötila laskee
ja tämä voi vaikuttaa
lopputulokseen.
48 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
2018-02-13
11:17:42
Ongelma
Syy
Uuni kuumenee
pyrolyysipuhdistuksen
aikana.
•
Pyrolyysipuhdistuksen
aikana tuntuu
palaneenhajua.
•
Toimenpide
Tämä johtuu siitä, että
pyrolyysipuhdistuksessa
käytetään korkeita
lämpötiloja.
•
Pyrolyysipuhdistuksessa
käytetään korkeita
lämpötiloja, joten
sen aikana saattaa
tuntua palaneiden
ruoantähteiden hajua.
•
Tämä johtuu siitä, että
lämpötila on liian korkea.
•
Tämä ei ole
toimintahäiriö, joten tästä
ei tarvitse huolestua.
Tämä ei ole
toimintahäiriö, joten tästä
ei tarvitse huolestua.
Näyttökoodit
Jos uuni ei toimi oikein, näyttöpaneelissa saatetaan näyttää jokin koodi. Tarkista alla olevan
taulukon tiedot ja kokeile siinä annettuja ratkaisuehdotuksia.
Koodi
C-d1
Merkitys
Luukun lukituksessa on vikaa.
C-20
C-21
Tunnistimessa on vikaa.
C-22
Anna uunin jäähtyä ja
käytä toimintoa sen
jälkeen.
•
Kaksoistila ei toimi.
•
Jakotasoa ei ole
asennettu oikein.
•
Aseta jakotaso oikein
paikoilleen ja käytä uunia.
Yksiosainen
valmistustila ei toimi.
•
Jakotaso on uunissa.
•
Poista jakotaso ja käytä
uunia.
Kaksoistilassa
käyttämättömänä
olevan uunin osan
puhallin on käynnissä
(tai osa on kuuma).
•
Käyttämättömänä olevan
osan puhallin ja lämmitin
saattavat käynnistyä
uunin suorituskyvyn
parantamiseksi.
•
Tämä ei ole
toimintahäiriö, joten tästä
ei tarvitse huolestua.
C-F1
Tämä näytetään vain EEPROMin luku- ja
kirjoitustoimintojen aikana.
C-F0
Piirilevyn ja alipiirilevyn välinen
tiedonsiirto ei onnistu.
C-F2
C-d0
Sammuta uuni ja käynnistä se
uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
katkaise virransyöttö täysin
vähintään 30 sekunniksi ja
ota se takaisin käyttöön. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Tämä näytetään, kun kosketus-IC:n ja
pää- tai ali-MiCOM-releen välillä on
jatkuva tiedonsiirto-ongelma.
Sammuta uuni ja käynnistä se
uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
katkaise virransyöttö täysin
vähintään 30 sekunniksi ja
ota se takaisin käyttöön. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Painikeongelma
Tämä näytetään, kun painiketta pidetään
painettuna jonkin aikaa.
Puhdista painikkeet ja varmista,
että niissä tai niiden lähettyvillä
ei ole vettä. Sammuta uuni ja yritä
uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteyttä lähimpään Samsungin
huoltoon.
Vianmääritys
Höyrypuhdistus ei
toimi.
Toimenpide
Suomi 49
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
2018-02-13
11:17:42
Vianmääritys
Koodi
-dC-
S-01
Tekniset tiedot
Merkitys
Jakotaso on poistettu uunista
kaksoistilan käytön aikana.
Jakotaso on laitettu uuniin yksiosaisen
valmistustilan käytön aikana.
Turvakatkaisu
Uuni on ollut pitkään käytössä tietyssä
lämpötilassa.
• Alle 105 °C: 16 tuntia
• 105-240 °C: 8 tuntia
• 245 °C - enimmäislämpötila: 4 tuntia
Toimenpide
Jakotasoa ei saa poistaa uunista
kaksoistilan käytön aikana.
Sammuta uuni ja käynnistä se
uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
katkaise virransyöttö täysin
vähintään 30 sekunniksi ja ota se
takaisin käyttöön.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset tiedot ja nämä
käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Mitat (L x K x S)
Ulkomitat
75 litraa
Tilavuus
Paino
595 x 595 x 570 mm
Netto
49,0 kg
Liitäntäjännite
230-240 V ~ 50 Hz
Suurin tehokuormitus
3650-3950 W
Kyseessä ei ole vika. Sammuta ja
tyhjennä uuni. Yritä sen jälkeen
uudelleen tavalliseen tapaan.
Tekniset tiedot
50 Suomi
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
2018-02-13
11:17:42
Liite
Laitteen tekniset tiedot
WI-FI
SAMSUNG
SAMSUNG
Mallitunniste
NV75N7677RS / NV75N7678RS
Yksi osa
Yläosa
Alaosa
81,6
98,6
100,0
A+
A
A
Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan
vakiokuorman lämmittämiseen
sähkölämmitteisen uunin pesässä
kypsennysjakson ajan ylä-/
alalämpötoiminnolla kussakin pesässä
(lopullinen sähköenergia) (EC electric cavity)
1,05 kWh/
ohjelma
-
-
Energiankulutus, joka tarvitaan
vakiokuorman lämmittämiseen
sähkölämmitteisen uusin
pesässä kypsennysjakson ajan
kiertoilmatoiminnolla kussakin pesässä
(lopullinen sähköenergia) (EC electric cavity)
0,71 kWh/
ohjelma
Uunin osan tyyppi
Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi
(EEI cavity)
Uunin osien energiatehokkuusluokat
Pesien lukumäärä
Uunin tyyppi
Laitteen massa (M)
•
•
•
0,68 kWh/
ohjelma
1,9 W
Tehonhallinnan ajanjakso (min)
10 min
Virrankulutus
1,0 W
Tehonhallinnan ajanjakso (min)
10 min
Virransäästövinkit
•
Uunin luukku tulee pitää kiinni paistamisen aikana muutoin kuin ruokaa käännettäessä.
Älä avaa luukkua usein paistamisen aikana, jotta uunin lämpötila pysyisi tasaisena ja
sähköä säästyisi.
Suunnittele uunin käyttö etukäteen, jotta uunin virtaa ei tarvitsisi katkaista eri ruokien
paistamisen välillä, jotta sähköä säästyisi ja jotta uunin uudelleenlämmittämiseen ei
tarvitsisi käyttää aikaa.
Jos valmistusaika on yli 30 minuuttia, uunin virta voidaan sähkön säästämiseksi
katkaista 5-10 minuuttia ennen valmistusajan päättymistä. Jälkilämpö viimeistelee
paiston.
Paista enemmän kuin yksi ruoka kerrallaan aina, kun mahdollista.
0,68 kWh/
ohjelma
3 (Yksi osa, Yläosa, Alaosa)
Sähkö
Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu)
Kunkin pesän tilavuus (V)
Valmiustila
Virrankulutus valmiustilassa (W)
75 l
34 l
32 l
Kalusteuuni
Liite
NV75N7677RS: 49,0 kg
NV75N7678RS: 49,0 kg
Tiedot on määritelty standardin EN 60350-1, EN 50564 ja komission asetusten (EU) nro
65/2014, (EU) nro 66/2014 ja (EY) nro 1275/2008 mukaisesti.
Suomi 51
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
2018-02-13
11:17:42
KYSYMYKSET JA KOMMENTIT
MAA
SOITA
TAI KÄY OSOITTEESSA
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-01054F-00
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
2018-02-13
11:17:42
Indbygget ovn
Bruger- og installationsvejledning
NV75N7677RS / NV75N7678RS
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-02-13
11:17:44
Indhold
Indhold
Brug af denne brugervejledning
3
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
3
Sikkerhedsvejledning
3
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Funktionen til automatisk energibesparelse
3
6
6
Installation
7
Medfølgende dele
Klargør montering af ovnen
Strømtilslutning
Montering i skab
7
8
8
8
Før du går i gang
10
Startindstillinger
Luft fra ny ovn
Smart sikkerhedsmekanisme
Tilbehør
Fleksibel låge
Mekanisk lås (kun visse modeller)
Tilstanden Dobbelt tilberedning
10
11
11
11
13
14
14
Brug
15
Betjeningspanel
Almindelige indstillinger
Tilberedningstilstande (med undtagelse af Grill)
Tilberedningstilstande (grill)
Temperaturindstillingsområde for tilstanden Dobbelt tilberedning
Sådan stoppes tilberedningen
Specialfunktion
15
16
19
22
23
24
24
Automatisk tilberedning
Rengøring
Timer
Lyd til/fra
Wi-Fi til/fra
Brug af funktionen smart kontrol
25
26
28
28
28
28
Smart tilberedning
29
Manuel tilberedning
Programmer til automatisk tilberedning
Testmåltider
Samling af ofte anvendte opskrifter til automatisk tilberedning
29
35
41
42
Vedligeholdelse
45
Rengøring
Afmontering af lågen
Udskiftning
45
46
47
Fejlfinding
47
Kontrolpunkter
Informationskoder
47
49
Tekniske specifikationer
50
Tillæg
51
Produktdataark
51
2 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-02-13
11:17:44
Sikkerhedsvejledning
Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra SAMSUNG.
Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og instruktioner,
der hjælper dig med at bruge og vedligeholde dit apparat.
Inden du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og gemme
den til fremtidig brug.
Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Installatøren er
ansvarlig for at tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante
sikkerhedsforskrifter.
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
ADVARSEL
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre alvorlig personskade, død og/eller
tingsskade.
FORSIGTIG
Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre personskade og/eller tingsskade.
BEMÆRK
Nyttige tip, anbefalinger eller oplysninger til optimal brug af produktet.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder
eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået
oplæring eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
Frakoblingsanordningen skal monteres på det faste kabel i
overensstemmelse med installationsbestemmelserne.
Det skal være muligt at koble apparatet fra strømforsyningen
efter installationen. Strømmen kan tages fra ved, at der er
adgang til stikket eller ved at montere en afbryder på den faste
kabelføring i henhold til regler for kabelføring.
Dansk 3
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-02-13
11:17:44
Brug af denne brugervejledning
Brug af denne brugervejledning
Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledning
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten,
et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for
at undgå risici.
Den angivne metode til fastgørelse må ikke afhænge af
brug af klæbemidler, da disse ikke betragtes som pålidelige
fastgørelsesmidler.
Ovnen kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer
med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder
eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring
eller instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og forstår,
hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af
børn uden overvågning. Hold ovnen og dets kabel uden for
rækkevidde af børn under 8 år.
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at
berøre varmeelementerne inde i ovnen.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brugen.
Mindre børn bør holdes på afstand.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere
til rengøring af glasset i ovndøren, da disse kan ridse
overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.
Hvis dette apparat har en rensefunktion, skal overskydende
spild fjernes inden rengøring, og alle køkkenredskaber skal
fjernes fra ovnen under damprengøring eller selvrensning.
Rengøringsfunktionen afhænger af model.
Hvis dette apparat har en rensefunktion, kan overflader under
rensning blive varmere end normalt, og børn skal holdes borte.
Rengøringsfunktionen afhænger af model.
Brug kun den temperatursensor, der anbefales til denne ovn.
(Kun model med stegetermometer)
En damprenser ikke må anvendes.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter
pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.
Apparatet må ikke installeres bag en pyntedør på grund af
risiko for overophedning.
4 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-02-13
11:17:44
FORSIGTIG
Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.
Dette udstyr må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret elinstallatør.
I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende det.
Reparationer må kun udføres af en autoriseret elinstallatør. Forkert reparation kan medføre
alvorlige skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du kontakte et Samsungservicecenter eller din forhandler.
Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.
Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug
aldrig fordelerdåser eller forlængerledninger.
Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.
Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.
Hvis dette udstyr har en funktion til damptilberedning må ovnen ikke bruges, hvis
vandforsyningsbeholderen er beskadiget. (Kun model med dampfunktion)
Hvis beholderen er revnet eller ødelagt, må du ikke bruge den, og du skal kontakte det
nærmeste servicecenter. (Kun model med dampfunktion)
Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.
Under brug bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger. Rør ikke
ved ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af.
Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.
Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget lang
tid.
Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper
hurtigt ud.
Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje
temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af
ovnen.
Dansk 5
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-02-13
11:17:44
Sikkerhedsvejledning
ADVARSEL: Udstyret og dets tilgængelige dele bliver
varme under brug. Vær opmærksom på ikke at berøre
varmeelementerne. Børn på under 8 år skal holdes på afstand,
hvis de ikke er under konstant overvågning.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges uafbrudt.
Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er
i brug.
På de overflader, der er tilgængelige, kan temperaturen være
høj, når apparatet er i brug. Overfladerne kan blive varme
under brug.
Sæt risten på plads med de
udstikkende dele (stoppere på
begge sider) mod fronten, så
risten støtter hvilestillingen ved
stor belastning.
Sikkerhedsvejledning
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Børn bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen
betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader,
headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge
skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal
disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og
indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på
miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne
i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må
ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på den store rist. Hvis der anvendes en
bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer.
Hæld ikke vand i bunden af ovnen, når den er varm. Dette kan beskadige emaljeoverfladen.
Sikkerhedsvejledning
Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.
Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser
på den. Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det kan medføre beskadigelse af
emaljeoverfladen og give dårlige resultater med madlavningen.
Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade.
Ved tilberedning af "fugtige" kager, bør du anvende en bradepande.
Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.
Hold børn væk fra døren, når den åbnes eller lukkes, da børnene kan støde ind i døren eller
få fingrene i klemme i den.
Du må ikke træde på, læne dig over, sidde på eller anbringe tunge genstande på lågen.
Brug ikke unødvendig kraft, når du åbner lågen.
ADVARSEL: Kobl ikke apparatet fra hovedstrømforsyningen, heller ikke selvom
tilberedningen er færdig.
ADVARSEL: Lad ikke lågen være åben, når ovnen er tændt.
Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige
forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Funktionen til automatisk energibesparelse
•
•
Hvis brugeren ikke foretager sig noget i et vist tidsrum, mens ovnen kører, holder den
op med at køre og går i standbytilstand.
Lys: Under tilberedning kan du slukke for ovnlyset ved at trykke på knappen 'Ovnlys'.
For at spare strøm slukkes ovnlyset et par minutter, efter at tilberedningsprogrammet
er startet.
6 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-02-13
11:17:45
Installation
ADVARSEL
Tilbehør
Denne ovn skal tilsluttes af en kvalificeret elektriker. Installatøren er ansvarlig for at slutte
ovnen til strømforsyningen i overensstemmelse med relevante sikkerhedsforskrifter i
området.
Ovnen kan fås med forskelligt tilbehør til tilberedning af forskellige typer madvarer.
Medfølgende dele
Sørg for, at alle dele og alt tilbehør er i produktemballagen. Hvis du har et problem med
ovnen eller tilbehøret, bedes du kontakte et lokalt Samsung-kundecenter eller forhandleren.
Rist
Ristindsats *
Bageplade *
Universalplade *
Ekstra dyb plade *
Grillspyd *
Grillspyd og kødholder *
Teleskopskinne *
Rumopdeler
Stegetermometer *
2 skruer (M4 L25)
Monteringshåndtag
Ovn – overblik
Installation
01
02
03
04
01 Betjeningspanel
04 Primær låge
02 Lågehåndtag
03 Øverste låge
BEMÆRK
Tilbehør markeret med en stjerne (*) kan kun fås med visse modeller.
Dansk 7
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-02-13
11:17:46
Installation
Klargør montering af ovnen
ADVARSEL
Undgå at træde på eller sno ledningerne under monteringen, og sørg for, at de ikke er
nærheden af varmeudledende dele af ovnen.
Montering i skab
Stjerneskruetrækker
Boremaskine
Strømtilslutning
Installation
L
N
01 02 03
01 BRUN eller SORT
02 BLÅ eller HVID
03 GUL og GRØN
Slut ovnen til en stikkontakt. Hvis der
ikke er en tilgængelig stikkontakt pga.
strømbegrænsninger, kan du bruge en flerpolet
lastadskiller (med mindst 3 mm's mellemrum)
for at opfylde sikkerhedsforskrifterne. Brug en
tilstrækkelig lang strømledning, der understøtter
specifikationen H05 RR-F eller H05 VV-F, Min.
1,5-2,5 mm².
Hvis ovnen skal monteres i et indbygningsskab, skal skabets plastikoverflader og dele med
bindemiddel være varmeresistente op til 90 °C. Samsung er ikke ansvarlig for skader på
møbler, der er opstået som følge af varmeudledning fra ovnen.
Ovnen skal være korrekt ventileret. Der skal være en ventilationsåbning på ca. 50 mm
mellem den nederste hylde i skabet og bagvæggen. Hvis du monterer ovnen under et
komfur, skal du følge monteringsvejledningen for komfuret.
Nødvendige mål ved montering
Ovn (mm)
B
C
A
D
E
L
K
G
Mærkestrøm (A)
Minimum tværsnitsareal
10 < A ≤ 16
1,5 mm2
16 < A ≤ 25
2,5 mm2
F
J
H
A
560
G
Maks. 506
B
175
H
Maks. 494
C
370
I
21
D
Maks. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
I
Se specifikationer om udgangseffekten på mærkaten på ovnen.
Åbn ovnens bagdæksel med en skruetrækker, og fjern skruerne på ledningsklemmen. Slut
derefter strømledningerne til de relevante ledningsforbindelser.
( )-terminalen er designet til jordforbindelse. Tilslut først de gule og grønne ledninger
(jording), som skal være længere end de andre. Hvis du bruger en almindelig stikkontakt,
skal det være muligt at komme til stikket, efter at ovnen er installeret. Samsung er ikke
ansvarlig for uheld, der er forårsaget af manglende eller fejlagtig jording.
8 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-02-13
11:17:46
Indbygningsskab (mm)
A
B
C
D
Installation af ovnen
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Maks. 600
E
Min. 460 x Min. 50
Sørg for, at der er et mellemrum (A) på mindst
5 mm mellem ovnen og skabets sider.
A
BEMÆRK
E
B
Installation
Det indbyggede skab skal have ventilatorer (E)
for at ventilere varme og cirkulere luften.
Sørg for, der er et mellemrum (B) på mindst
3 mm, så lågen åbner og lukker uhindret.
Skab under vask (mm)
A
B
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
C
BEMÆRK
Skub ovnen ind i skabet, og fastgør ovnen
ordentligt på begge sider med 2 skruer.
Det indbyggede skab skal have ventilatorer (D)
for at ventilere varme og cirkulere luften.
Dansk 9
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-02-13
11:17:47
Installation
Før du går i gang
Når monteringen er udført, skal du fjerne beskyttelsesfilmen, tape og andet emballage og
tage det medfølgende tilbehør ud af ovnen. Hvis ovnen skal fjernes fra skabet, skal du først
afbryde strømmen til ovnen og fjerne de 2 skruer på begge sider af ovnen.
Startindstillinger
ADVARSEL
Der skal være ventilation omkring ovnen for at sikre normal drift. Ventilationsåbninger må
aldrig blokeres.
BEMÆRK
Når du tænder for ovnen første gang, vises standardtiden som “12:00” på displayet, og
timeelementet (“12”) blinker. Følg trinnene herunder for at indstille aktuel tid.
1. Når timeelementet blinker, skal du dreje
værdiknappen (knappen i højre side) for at
indstille timen og derefter trykke på OK for
at flytte til minuttet.
Forskellige ovnmodeller ser forskellige ud.
Før du går i gang
2. Når minutelementet blinker, skal du dreje
værdiknappen for at indstille minuttet og
derefter trykke på OK.
For at ændre den aktuelle tid efter denne første
nede i
indstilling skal du holde knappen
3 sekunder og følge ovenstående trin.
10 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-02-13
11:17:48
Luft fra ny ovn
Tilbehør
Før du bruger ovnen første gang, skal den rengøres for at fjerne lugten af ny ovn.
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Kør ovnen med varmluft ved 200 °C eller ved almindelig varme på 200 °C i en time. På
denne måde fjernes alle eventuelle produktionsrester i ovnen.
3. Sluk ovnen bagefter.
Første gang du skal bruge tilbehøret, skal du rengøre det grundigt med varmt vand,
opvaskemiddel og en tør, ren klud.
Smart sikkerhedsmekanisme
•
04
03
02
01
•
01 Rille 1
02 Rille 2
03 Rille 3
04 Rille 4
05 Rille 5
•
Indsæt tilbehøret på den korrekte placering
i ovnen.
Sørg for, at der er mindst 1 cm afstand
mellem tilbehør og bunden af ovnen og
mellem tilbehøret og andet tilbehør.
Vær forsigtig, når du tager måltider og/eller
tilbehør ud af ovnen. Varme måltider eller
tilbehør kan give forbrænding.
Tilbehør kan blive deformeret, når det
udsættes for varme. Når det er afkølet,
genvinder det sin oprindelige form og sit
oprindelige udseende.
Grundlæggende brug
For at opnå de bedste resultater, skal du sætte dig ind i, hvordan du bruger det forskellige
tilbehør.
Rist
Risten er beregnet til grill og stegning. Sæt risten på plads med
de udstikkende dele (stoppere på begge sider) mod fronten.
Ristindsats *
Ristindsatsen kan anvendes sammen med pladen og forhindrer,
at der drypper væsker ned på ovnens bund.
Bageplade *
Bageplade (dybde: 20 mm) bruges til at bage kager, småkager
og andet bagværk. Vend den skrå kant fremad.
Dansk 11
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-02-13
11:17:48
Før du går i gang
Hvis du åbner lågen, mens ovnen er i drift, tændes ovnlyset, og både blæseren og
varmeelementerne deaktiveres. Dette sker for at forhindre fysiske skader, som f.eks.
forbrændinger, og for at undgå unødvendigt energispild. Når dette sker, skal du blot lukke
lågen, hvorefter ovnen fortsætter som normalt, fordi dette ikke er et problem med systemet.
•
05
Før du går i gang
Universalplade *
Universalpladen (dybde: 30 mm) bruges til bagning og stegning.
Brug ristindsatsen til at forhindre, at der drypper væske ned på
ovnens bund.
Vend den skrå kant fremad.
Ekstra dyb plade *
Den ekstra dybe plade (dybde: 50 mm) bruges til stegning med
eller uden ristindsats. Vend den skrå kant fremad.
Grillspyd *
Grillspyddet anvendes til grilning af fødevarer, f.eks. kylling.
Brug grillspyddet i enkelttilstand i rille 4, hvor adapteren til
grillspyddet er tilgængelig. Skru håndtaget af for at fjerne det
under grilning.
Før du går i gang
Grillspyd og
kødholder *
Teleskopskinner *
Anbring pladen i risterille 1 for at opsamle stegesaft, eller i
bunden af ovnen, hvis du tilbereder store mængder kød. Det
anbefales at bruge grillspyd til kød, der vejer mindre end 1,5 kg.
1. Sæt grillspyddet i kødet. Skru håndtaget mod den stumpe
ende for bedre at kunne indsætte grillspyddet.
2. Læg forkogte kartofler og grøntsager omkring kødet.
3. Anbring stativet i midterste position med “V”-formen fremad.
Placer spyddet i stativet med den spidse ende bagud, og
skub blidt, indtil spyddets spids går ind i drejemekanismen
bagest i ovnen. Spyddets stumpe ende skal hvile på “V”formen. (Spyddet har to små hanke, der skal være tættest på
ovnlågen for at forhindre, at spyddet går fremad. Hankene
fungerer også som greb på håndtaget).
4. Skru håndtaget af før tilberedningen startes.
5. Efter tilberedningen, skal du skrue håndtaget på for lettere
at fjerne spyddet fra stativet.
Rumopdeler
Rumopdeleren er designet til at opdele ovnen i to rum. Brug
rumopdeleren i tilstanden Dobbelt tilberedning.
Stegetermometer *
Stegetermometeret måler den indvendige temperatur i det kød,
der tilberedes. Anvend kun det stegetermometer, der følger med
ovnen.
ADVARSEL
•
•
•
Sørg for, at håndtaget på grillspydet sidder korrekt.
Vær forsigtig, når du bruger grillspydet. Gaflerne og stifterne er spidse og skarpe, og de
kan medføre personskade!
For at undgå forbrændinger, skal du bruge handsker til at fjerne grillspydet, fordi det er
meget varmt.
BEMÆRK
Tilbehør markeret med en stjerne (*) kan kun fås med visse modeller.
Brug teleskopskinnepladen til at indsætte pladen på følgende
måde:
1. Træk skinnepladen ud af ovnen.
2. Anbring pladen på skinnepladen, og skub skinnepladen ind
i ovnen.
3. Luk ovnlågen.
12 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-02-13
11:17:48
Fleksibel låge
Sådan anvendes hele ovnlågen
1. Grib fat om en del af håndtaget uden greb,
og træk.
Ovnen er udtyret med en fleksibel låge, der er hængslet på midten, så du kun behøver
at åbne den øverste halvdel for at få adgang til det øverste ovnrum. Når du anvender
muligheden Dobbelt tilberedning kan du meget nemmere få adgang til det øverste ovnrum
og udnytte energien bedre.
Sådan åbnes den øverste låge
1. Tryk håndtagets greb helt sammen.
2. Dette vil åbne hele ovnlågen som vist.
FORSIGTIG
Når du åbner hele lågen, skal du sørge for at
tage fat i håndtaget på et sted uden greb.
Hvis du trykker grebet halvvejs ned ved åbning
af lågen, kan den øverste ovnlåge muligvis åbnes
og forårsage kvæstelser.
3. Dette vil åbne den øverste ovnlåge som vist.
BEMÆRK
•
•
Undlad at placere tunge genstande på, eller at anvende overdreven kraft, på den
øverste ovnlåge.
Lad ikke børn lege med eller på den øverste ovnlåge.
Dansk 13
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-02-13
11:17:49
Før du går i gang
2. Træk i håndtaget.
Før du går i gang
Mekanisk lås (kun visse modeller)
Tilstanden Dobbelt tilberedning
Installation
Du kan anvende både det øverste og det nederste rum til at tilberede to forskellige
opskrifter, eller blot vælge et rum at tilberede i.
1. Sæt den tynde del (A) af den mekaniske
lås ind i den tilsvarende spalte på
håndtagslåsen som vist.
2. Spænd skruen på håndtagslåsen.
A
Sæt rumopdeleren i rille 3 for at opdele
ovnrummet i to rum. Ovnen registrerer
rumopdeleren og aktiverer som standard det
øverste rum.
BEMÆRK
Før du går i gang
Tilgængeligheden af tilstanden Dobbelt
tilberedning afhænger af opskriften. For
flere informationer kan du se afsnittet Smart
tilberedning i denne vejleding.
Afmontering
•
Løsn og fjern skruen fra håndtagslåsen.
•
Åbn lågen ved at løfte håndtagslåsen let, så
lågen låses op. Åbn derefter lågen.
Lås lågen ved blot at lukke lågen. Den
mekaniske lås låser automatisk lågen.
Lås/lås op
•
14 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-02-13
11:17:49
Brug
Betjeningspanel
Frontpanelet fås i en lang række forskellige materialer og farver. Af hensyn til forbedring af
kvaliteten kan ovnens faktiske udseende ændres uden varsel.
02 04
01
03
06 08 10
05
07 09 11
09 Tilberedningstid
Tryk for at indstille tilberedningstiden.
10 Smart kontrol
Bruges til at vælge funktionen smart kontrol.
11 Ovnlys/
Børnesikring
Tryk for at slukke eller tænde det indvendige lys. Hold nede
i 3 sekunder for at aktivere børnesikringen, eller hold nede i
3 sekunder igen for at deaktivere låsen på kontrolpanelet.
12 Værdiknap
Brug værdiknappen til at:
• Indstille tilberedningstiden eller temperaturen.
• Vælge et underelement på de øverste menuer: Rengøring,
Automatisk tilberedning, Specialfunktion eller Grill.
• Vælge en portionsstørrelse til Automatisk tilberedningprogrammer.
12
BEMÆRK
Tænd for at vælge en tilberedningstilstand eller -funktion.
02 Hurtig forvarmning
(kun relevante
modeller)
Hurtig forvarmning opvarmer hurtigt ovnen til en indstillet
temperatur.
• Tryk for at aktivere eller deaktivere muligheden Hurtig
forvarmning.
• Kun tilgængelig i tilstanden Enkel.
• Deaktiveret for temperaturer indstillet til mindre end
100 °C.
03 Timer
Du kan bruge timeren til at holde styr på tiden eller forskellige
tidsrum, mens du laver mad.
04 Øverste/Nederste
ovnrum
Indikatorerne tændes, når rumopdeleren er isat. Du kan vælge
Øverste eller Nederste til din opskrift.
05 Display
Viser nødvendige informationer for de valgte tilstande eller
indstillinger.
06 OK
Tryk for at bekræfte dine indstillinger.
07 Tilbage
Annullerer aktuelle indstillinger og går tilbage til
hovedskærmen.
08 Temperatur
Brug den til at indstille temperaturen.
Hvis du trykker på displayet med plastik- eller ovnhandsker på, fungerer det muligvis ikke
korrekt.
Brug
01 Tilstandsvælger
Dansk 15
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-02-13
11:17:49
Brug
Almindelige indstillinger
Tilberedningstid
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge en
tilstand eller funktion.
Normalt ændres standardtemperaturen og/eller tilberedningstiden for alle
tilberedningstilstande. Følg nedenstående trin for at justere temperaturen og/eller
tilberedningstiden for den valgte tilberedningstilstand.
Temperatur
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge en
tilstand eller funktion. Standardtemperaturen
for hvert valg vises.
2. Tryk på knappen
, og drej derefter
værdiknappen for at indstille den ønskede
tid op til 23 timer 59 minutter.
2. Drej værdiknappen for at indstille en ønsket
temperatur.
3. Du kan også udsætte sluttidspunktet for
tilberedningen til et ønsket tidspunkt. Tryk
Brug
, og brug værdiknappen
på knappen
til at indstille et sluttidspunkt. Se Udsæt
sluttidspunkt for at få yderligere
informationer.
3. Tryk på OK for at bekræfte dine ændringer.
4. Tryk på OK for at bekræfte dine ændringer.
BEMÆRK
•
Hvis du ikke foretager flere indstillinger i løbet af et par sekunder, starter oven
automatisk tilberedning med standardindstillingerne.
•
For at ændre den indstillede temperatur skal du trykke på knappen
og følge
trinnene herover.
Den præcise temperatur inde i ovnen kan måles ved hjælp af et godkendt termometer
og ifølge en autoriseret institutions anvisninger. Brug af andre termometre kan medføre
en målefejl.
•
BEMÆRK
•
Du kan tilberede uden at indstille tilberedningstiden, hvis du ønsker det. I
denne situation starter ovnen tilberedning med indstillede temperaturer uden
tidsinformationer, og du skal manuelt stoppe ovnen, når tilberedningen er færdig.
•
For at ændre den angivne tilberedningstid skal du trykke på knappen
ovenstående trin.
og følge
16 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-02-13
11:17:50
Udsæt sluttidspunkt
Sluttid
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge en
tilstand eller funktion.
2. Tryk på
to gange, og drej på
værdiknappen for at indstille et ønsket
sluttidspunkt.
Udsættelse af sluttidspunkt gør tilberedning meget nemt for dig.
Eksempel 1
Forestil dig, at du kl. 14 vælger en opskrift, der tager en time, og du gerne vil have, at
retten er færdig kl. 18. For at indstille sluttidspunktet skal du ændre tidspunktet for Færdig
til kl. 18. Ovnen starter tilberedningen kl. 17 og slutter kl. 18, som du har angivet.
Aktuelt klokkeslæt: 14:00
Indstil tilberedningstiden:
1 time
Indstil Udsættelse af
sluttidspunkt: 18:00
Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 17 og slukker kl. 18.
3. Tryk på OK for at bekræfte dine ændringer.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Brug
BEMÆRK
•
•
Du kan tilberede uden at indstille sluttidspunktet, hvis du ønsker det. I denne situation
starter ovnen tilberedning med indstillede temperaturer uden tidsinformationer, og du
skal manuelt stoppe ovnen, når tilberedningen er færdig.
to gange og følge ovenstående trin.
For at ændre sluttidspunktet skal du trykke på
Eksempel 2
Aktuelt klokkeslæt: 14:00
Indstil tilberedningstiden:
2 time
Indstil Udsættelse af
sluttidspunkt: 17:00
Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 15 og slukker kl. 17.
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
FORSIGTIG
•
•
Udsættelse af sluttid er ikke tilgængelig i tilstanden Dobbelt tilberedning.
Undgå at lade tilberedt mad stå i ovnen for længe. Maden kan blive fordærvet.
Dansk 17
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-02-13
11:17:51
Brug
Sådan slettes tilberedningstiden
Sådan slettes sluttidspunktet
Du kan slette tilberedningstiden. Dette er praktisk, hvis du vil stoppe ovnen manuelt, når
som helst under processen.
Du kan slette sluttidspunktet. Dette er praktisk, hvis du vil stoppe ovnen manuelt, når som
helst under processen.
1. Når ovnen tilbereder, skal du
1. Tryk på
to gange for at få vist
sluttidspunktet, mens ovnen tilbereder.
trykke på knappen
for at vise
standardtilberedningstiden.
2. Drej værdiknappen for at indstille
tilberedningstiden til “00:00”. Du kan også
blot trykke på
2. Drej værdiknappen for at indstille
sluttidspunktet til det aktuelle tidspunkt. Du
kan også blot trykke på
.
3. Tryk på OK.
.
3. Tryk på OK.
Brug
BEMÆRK
I tilstanden Dobbelt tilberedning skal du først vælge det øverste eller det nederste rum, som
du vil slette tilberedningstiden for.
BEMÆRK
I tilstanden Dobbelt tilberedning skal du først vælge det øverste eller det nederste rum, som
du vil slette sluttidspunktet for.
18 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-02-13
11:17:51
Tilberedningstilstande (med undtagelse af Grill)
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge en
tilberedningstilstand.
2. Indstil efter behov tilberedningstiden og/
eller temperaturen Se afsnittet Almindelige
indstillinger for detaljer.
Tilstanden Dobbelt tilberedning
Du kan anvende den medfølgende rumopdeler til at opdele ovnrummet i øverste og
nederste rum. På denne måde kan brugere anvende to forskellige tilberedningstilstande på
samme tid – eller blot vælge ét rum at tilberede i.
1. Sæt rumopdeleren i rille 3 for at opdele
ovnrummet i to rum.
3. Du kan også forvarme ovnen hurtigt. For at
gøre dette skal du trykke på knappen
og
indstille måltemperaturen. Den tilhørende
vises i displayet.
indikator
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
en tilberedningstilstand. Du kan vælge
tilstandene Grill, Varmluft og Overvarme
+ Varmluft i det øverste rum og Varmluft,
Undervarme + Varmluft samt Undervarme i
det nederste rum.
BEMÆRK
Du kan ændre tilberedningstiden og/eller
temperaturen under tilberedning.
3. Tryk på
for at vælge det øverste rum,
eller tryk på
rum.
for at vælge det nederste
-symbolet vises på det valgte rum.
4. Indstil efter behov tilberedningstiden og/
eller temperaturen. Se afsnittet Almindelige
indstillinger for detaljer.
Dansk 19
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-02-13
11:17:52
Brug
Ovnen starter forvarmning, indtil den interne
temperatur når måltemperaturen. Når
forvarmningen er udført, forsvinder indikatoren
med et bip. Forvarmning anbefales i alle
tilberedningstilstande, medmindre andet fremgår
af tilberedningsvejledningen.
Brug
5. Tryk på OK, når du er færdig.
3. Stik sensorstikket i stikket til venstre. Sørg
for, at du ser stegetermometerindikatoren
med kødets aktuelle kernetemperatur på
displayet.
Ovnen starter forvarmning, indtil den interne
temperatur når måltemperaturen. Forvarmning
anbefales i alle tilberedningstilstande,
medmindre andet fremgår af
tilberedningsvejledningen.
4. Drej derefter værdiknappen (knappen i højre
side) for at indstille den indre temperatur
for kødet.
BEMÆRK
Tilgængeligheden af tilstanden Dobbelt tilberedning afhænger af tilberedningstilstanden.
For flere informationer kan du se afsnittet Smart tilberedning i denne vejleding.
Brug
5. Tryk på OK for at starte tilberedning. Ovnen
afslutter tilberedningen med en melodi,
når kødets indvendige temperatur når den
angivne temperatur.
Tilberedning med stegetermometer
Stegetermometeret måler kødets indvendige temperatur, mens det tilberedes. Når
temperaturen når måltemperaturen, stopper ovnen og afslutter tilberedningen.
• Anvend kun det stegetermometer, der følger med ovnen.
• Du kan ikke indstille tilberedningstiden, hvis stegetermometeret er sat i.
1. På funktionspanelet skal du trykke for at
vælge en tilberedningstilstand.
2. Sæt spidsen af stegetermometeret i midten
af det kød, der skal tilberedes. Sørg for, at
gummihåndtaget ikke er indsat i kødet.
ADVARSEL
•
•
For at forhindre skader må stegetermometeret ikke bruges sammen med spydtilbehør.
Når tilberedningen er færdig, er stegetermometeret meget varmt. Brug ovnhandsker,
når du tager maden ud for at undgå forbrænding.
BEMÆRK
Stegetermometeret kan ikke bruges i alle tilstande. Hvis du indsætter stegetermometeret i
forkerte tilstande, blinker indikatoren for aktuel tilstand. Hvis det sker, skal du straks fjerne
stegetermometeret.
20 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-02-13
11:17:53
Tilberedningstilstande (med undtagelse af Grill)
Tilberedningstilstandene, der er markeret med en stjerne (*), kan benyttes til forvarmning og
er deaktiveret for temperaturer indstillet til mindre end 100 °C.
Temperaturområde (°C)
Tilstand
Enkelt
* 30-275
Varmluft
40-250
170
-
-
80-200
Forstegning
-
190
-
40-250
190
-
40-250
Øverste
Nederste
-
-
Anbefalet
temperatur
(°C)
160
Ved forstegning køres en automatisk forstegningscyklus,
indtil ovntemperaturen når op på 220 °C. Derefter starter
det øverste varmeelement og varmluftsblæseren for at
brune fødevarer som f.eks. kød. Efter bruning tilberedes
kødet ved lav temperatur. Brug denne tilstand til oksekød,
fjerkræ eller fisk.
30-275
Energibesparende
varmluft
Dobbelt
40-250
40-250
170
Energibesparende varmluft bruger det optimerede
varmesystem til at spare energi under tilberedningen.
Tilberedningstiderne er en smule længere, men
resultaterne er de samme. Bemærk, at forvarmning ikke
er nødvendig i denne tilstand.
Brug
40-250
Enkelt
200
Det nederste varmeelement genererer varme, som
fordeles jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand
til pizza, brød eller kage.
100-230
Undervarme
40-250
Det øverste varmeelement genererer varme, som fordeles
jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til
tilberedning af retter, der skal have en sprød overflade
(f.eks. kød eller lasagne).
* 40-275
Undervarme +
Varmluft
Nederste
Anbefalet
temperatur
(°C)
Varmen udsendes fra de øverste og nederste
varmeelementer. Denne funktion kan anvendes til
almindelig bagning og stegning af næsten alle typer
retter.
* 40-275
Overvarme +
Varmluft
Øverste
Tilstand
Det bagerste varmeelement genererer varme, som
fordeles jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand
til bagning og stegning i forskellige riller samtidig.
* 30-275
Almindelig varme
Dobbelt
Temperaturområde (°C)
BEMÆRK
•
•
Energibesparende varmluft sørger for, at
energieffektivitetsklassen er i overensstemmelse med
EN60350-1.
I tilstanden Dobbelt tilberedning kan
energibesparende varmluft ikke indstilles for det
øverste og nederste ovnrum samtidigt.
190
Det nederste varmeelement genererer varme. Brug denne
tilstand i slutningen af bagning eller tilberedning for at
brune bunden af en tærte eller en pizza.
Dansk 21
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-02-13
11:17:54
Brug
Tilberedningstilstande (grill)
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
.
Som standard vælges kun Stor grill (G 1)
automatisk.
.
3. Brug værdiknappen til at indstille
temperaturen, og tryk derefter på OK.
2. Brug værdiknappen til at vælge
Stor grill (G 1) eller Øko-grill (G 2), og tryk
derefter på OK.
Tilberedningstilstande (Grill)
3. Brug værdiknappen til at indstille
temperaturen, og tryk derefter på OK.
Temperaturområde (°C)
Tilstand
Brug
Enkelt
100-300
G1
Tilstanden Dobbelt tilberedning
Grilning med tilstanden Dobbelt tilberedning er praktisk til mindre portionsstørrelser for at
spare strøm. Som standard er muligheden Stor grill kun tilgængelig i det øverste rum, fordi
ovnen kun anvender varmelegemet i toppen.
1. Isæt rumopdeleren i rille 3 for at aktivere
tilstanden Dobbelt tilberedning.
Stor grill
Øko-grill
Øverste
Nederste
40-250
-
Anbefalet
temperatur
(°C)
240
Det store grillområde udsender varme. Brug denne tilstand til
bruning af overflader (f.eks. kød, lasagne eller gratin).
100-300
G2
Dobbelt
-
-
240
Det lille grillområde udsender varme. Brug denne tilstand til
fødevarer, der ikke skal have så meget varme, f.eks. fisk og
flutes.
22 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-02-13
11:17:55
Temperaturindstillingsområde for tilstanden Dobbelt tilberedning
Du kan anvende både det øverste og det nederste rum samtidigt til forskellige
tilberedninger.
I tilstanden Dobbelt tilberedning påvirkes temperaturområdet i ét rum af
temperaturindstillingerne i det andet rum. For eksempel er grilning i det øverste rum
begrænset af handlingen i det nederste rum med hensyn til tilberedningstemperaturer. Men
hvert rum begrænser dets temperaturindstillinger til mellem mindst 40 og højst 250.
Det nederste rum er begrænset til (°C)
Det øverste rum er begrænset til (°C)
Hvis nederste er
indstillet til (°C)
Mindst
Højst
40
40
45
60
50
75
80
65
105
100
80
135
120
90
160
Mindst
Højst
140
105
190
40
40
45
160
120
220
60
50
75
180
135
250
80
65
105
200
145
250
100
80
135
220
160
250
120
90
160
250
170
250
140
105
190
160
120
220
180
135
250
200
145
250
220
160
250
250
170
250
Brug
Hvis øverste er
indstillet til (°C)
Dansk 23
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-02-13
11:17:55
Brug
Sådan stoppes tilberedningen
Specialfunktion
Drej, når tilberedningen er i gang,
funktionsvælgeren til “ ”. Ovnen slukker
i løbet af et par sekunder. For at undgå at
acceptere forkerte kommandoer fra brugere,
venter ovnen et par sekunder, så brugerne kan
rette deres valg.
Tilføj specielle eller yderligere funktioner for at forbedre tilberedningen. Specialfunktioner
er ikke aktiveret i tilstanden Dobbelt tilberedning.
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge
Sådan stoppes tilberedning i et individuelt rum
2. Drej værdiknappen for at vælge en
funktion, og tryk derefter på OK.
Standardtemperaturen vises.
3. Indstil efter behov tilberedningstiden og/
eller temperaturen. Se afsnittet Almindelige
indstillinger for detaljer.
Følg disse instruktioner for at stoppe tilberedning i tilstanden Dobbelt tilberedning.
1. Tryk på
for at vælge det øverste rum,
eller tryk på
rum.
.
for at vælge det nederste
Brug
4. Tryk på OK for at starte funktionen.
2. Tryk på
, og tryk derefter på OK. Ovnen
stopper tilberedning i det valgte rum.
Tilstand
Temperaturområde
Anbefalet
(°C)
temperatur (°C)
Anvisninger
F1
Varmholdning
40-100
80
Brug kun denne funktion til at
holde mad, der lige er blevet
tilberedt, varmt.
F2
Tallerkenopvarmning
30-80
60
Bruges til opvarmning af
tallerkener eller køkkentøj.
24 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-02-13
11:17:56
Automatisk tilberedning
Tilstanden Dobbelt tilberedning
Til uerfarne kokke tilbyder ovnen i alt 50 autotilberedningsopskrifter. Udnyt denne funktion
for at spare tid og hurtigere lære at lave god mad. Tilberedningstiden og -temperaturen
justeres efter den valgte opskrift.
1. Drej funktionsvælgeren for at vælge
1. Isæt rumopdeleren i rille 3 for at aktivere
tilstanden Dobbelt tilberedning.
.
2. Drej værdiknappen for at vælge et program,
og tryk derefter på OK.
3. Tryk på
.
Brug
3. Drej værdiknappen for at vælge en
portionsstørrelse. Vægtområdet afhænger af
programmet.
4. Tryk på OK for at starte tilberedning.
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
for at vælge det øverste rum,
eller tryk på
rum.
for at vælge det nederste
-symbolet vises på det valgte rum.
BEMÆRK
•
•
Nogle af punkterne i programmerne for automatisk tilberedning inkluderer
forvarmning. For disse punkter vises statussen for forvarmningen. Sæt madvarerne
i ovnen efter forvarmningsbippet. Tryk derefter på Tilberedningstid for at starte
automatisk tilberedning.
For flere informationer kan du se afsnittet Programmer til automatisk tilberedning i
denne vejleding.
Dansk 25
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-02-13
11:17:56
Brug
4. Drej værdiknappen for at vælge et program
for det øverste rum, og tryk derefter på OK.
Damprengøring
Dette er praktisk til rengøring af snavs ved hjælp af damp.
1. Kom 400 ml (3/4 pint) vand i bunden af
ovnen, og luk ovndøren.
5. Drej værdiknappen for at vælge en
portionsstørrelse. Vægtområdet afhænger af
programmet.
6. Tryk på OK for at starte tilberedning.
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
BEMÆRK
.
For flere informationer kan du se afsnittet
Programmer til automatisk tilberedning i denne
vejleding.
Brug
3. Drej på værdiknappen for at vælge
Damprengøring (C 1), og tryk derefter på OK
for at starte rengøringen.
Rengøring
Der er to rengøringsfunktioner til rådighed. Denne funktion sparer tid for dig ved at fjerne
behovet for regelmæssig manuel rengøring.
Funktion
Anvisninger
C1
Damprengøring
Dette er praktisk til rengøring af snavs ved hjælp af damp.
C2
Pyro-rengøring
Pyrolysefunktioner med høj temperatur til termisk
rengøring. Den brænder fedtrester væk for at lette den
manuelle rengøring.
4. Brug en tør klud til at rengøre ovnen
indvendigt.
ADVARSEL
Undgå at åbne lågen, før processen er fuldført. Vandet i ovnen er meget varmt og kan
medføre forbrænding.
26 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-02-13
11:17:57
6. Når rengøringen er færdig, skal du lade
ovnen køle af og derefter tørre lågens
kanter af med en våd klud.
BEMÆRK
•
•
•
•
Hvis ovnen er alvorligt snavset med fedt, f.eks. efter stegning eller grilning, anbefales
det, at fjerne besværligt snavs manuelt med et rengøringsmiddel, inden du aktiverer
Damprengøring.
Lad lågen stå åben, når processen er fuldført. På denne måde kan den indvendige
emalje tørre ordentligt.
Hvis ovnen er varm indvendig, aktiveres rengøring ikke. Vent, indtil ovnen er afkølet,
og prøv igen.
Kom ikke vand i bunden med tvang. Gør det forsigtigt. Ellers løber vandet ud over
fronten.
FORSIGTIG
•
•
•
Pyro-rengøring
Pyrolysefunktioner med høj temperatur til termisk rengøring. Den brænder fedtrester væk
for at lette den manuelle rengøring.
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
BEMÆRK
•
•
Når en cyklus starter, bliver ovnen meget varm indvendig. Derfor låses lågen
automatisk af sikkerhedsmæssige hensyn. Når cyklussen er fuldført, og ovnen er kølet
af, låses lågen op.
Sørg for at tømme ovnen før rengøring. Tilbehør kan deformeres på grund af de høje
temperaturer i ovnen.
Brug
1. Fjern alt tilbehør, herunder sideracks, og
fjern store stykker snavs og madrester
manuelt fra ovnen. Ellers kan der opstå
flammer under rengøringscyklussen, der kan
medføre ildebrand.
Undgå at røre ved ovnen, da den bliver meget varm under processen.
For at undgå ulykker skal børn holdes væk fra ovnen.
Når programmet er færdigt, må du ikke slukke, hvis blæseren kører for at nedkøle
ovnen.
.
3. Drej på værdiknappen for at vælge Pyrorengøring (C 2), og tryk derefter på OK.
4. Drej på værdiknappen for at vælge imellem
3 niveauer for rengøringstid: 1 t. 50 min.,
2 t. 10 min. og 2 t. 30 min.
5. Tryk på OK for at starte rengøring.
Dansk 27
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-02-13
11:17:58
Brug
Wi-Fi til/fra
Timer
Du kan bruge timeren til at holde styr på tiden eller forskellige tidsrum, mens du laver mad.
1. Tryk på
1. Tryk på
2. Drej værdiknappen for at vælge en “2”, og
tryk derefter på OK.
3. Drej værdiknappen for at vælge til eller fra,
og tryk derefter på OK.
Den valgte tilstand vil blinke.
2. Drej værdiknappen for at indstille tiden, og
tryk derefter på OK.
Brug af funktionen smart kontrol
BEMÆRK
Brug
•
•
i 3 sekunder.
.
Når tiden er gået, bipper oven med den blinkende meddelelse “00:00” på displayet.
Du kan når som helst ændre timerindstillingerne.
Lyd til/fra
1. Tryk på
Appen SmartThings gør, at du kan betjene en del af ovnens funktioner på afstand fra din
smartphone. På tabellen nedenfor står de vigtigste funktioner, som kan betjenes fra appen.
Når fjernbetjeningen er slået fra
Overvågning (ovn, komfur), Ovn fra
Når fjernbetjeningen er slået til
Overvågning (ovn, komfur), Ovn start, Ovn sluk,
Tilberedningstid / Temperaturindstilling, Fejlkontrol
i 3 sekunder.
Sådan forbindes ovnen
1. Download og åbn SmartThings appen på din enhed.
2. Følg instruktionerne på appens skærm for at tilslutte dig til ovnen.
2. Drej værdiknappen for at vælge en “1”, og
tryk derefter på OK.
3. Drej værdiknappen for at vælge til eller fra,
og tryk derefter på OK.
Den valgte tilstand vil blinke.
3. Når processen er fuldført, vises ikonet for tilsluttet
, som findes på din ovn, på
displayet, og appen vil bekræfte, at du er tilsluttet.
4. Hvis forbindelsesikonet ikke vises, følg da instruktionerne i appen for at tilslutte igen.
28 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-02-13
11:17:59
Smart tilberedning
•
•
•
BEMÆRK
Manuel tilberedning
Når du trykker på Smart Control
-knappen, mens Wi-Fi er slået fra, vil “AP”
blive vist på displayet.
“AP” betyder, at ovnen leder efter en router.
(Det tager op til 30 sekunder)
Hvis du bruger ovnen, mens displayet viser
“AP”, vil ovnen stoppe med at leder efter en
router.
Akrylamid fremstilles ved bagning af stivelsesholdige fødevarer som f.eks. chips, pomfritter
og brød, og det kan give sundhedsmæssige problemer. Det anbefales at tilberede disse
fødevarer ved lave temperaturer og undgå overtilberedning, for meget sprødhed eller
forbrænding.
Sådan fjernkontrollerer du ovnen
BEMÆRK
Du kan ikke starte selvrensning på afstand med appen.
BEMÆRK
blive fjernet fra
•
Hvis ovndøren åbnes eller der trykkes på Smart Control, vil
displayet, så du ikke kan fjerntænde ovnen.
•
Hvis
ikke vises på displayet, kan du stadig overvåge status for ovnen og komfuret
eller slukke for ovnen.
•
•
Når tilberedning i ovnen er færdig eller annulleret, vil
blive slukket.
Det kan være at funktioner, der styres fra SmartThings appen, ikke fungerer effektivt,
hvis kommunikationsforholdene er ringe, eller produktet står et sted med et svagt Wi-Fi
signal.
FORSIGTIG
Fødevarer, der nemt fordærves (f.eks. mælk, æg, kød eller fjerkræ) bør ikke stå i
ovnen i mere end 1 time før start på tilberedningen, og de bør omgående tages ud,
når tilberedningen er færdig. Indtagelse af fordærvede fødevarer kan resultere i
madforgiftning.
BEMÆRK
•
•
Forvarmning anbefales i alle tilberedningstilstande, medmindre andet fremgår af
tilberedningsvejledningen.
Ved brug af Øko-grill skal du anbringe madvarerne i midten af tilbehørsbakken.
Tilbehørstips
Ovnen leveres med forskelligt tilbehør. Du opdager måske, at der mangler noget tilbehør fra
tabellen herunder. Men selvom du ikke har fået det helt nøjagtige tilbehør, der er angivet
i denne tilberedningsvejledning, kan du gå videre med det, du allerede har, og opnå de
samme resultater.
• Bagepladen og universalpladen kan byttes om.
• Ved tilberedning af fedtede madvarer anbefales det at sætte en plade under risten
for at opsamle fedtresterne. Hvis du har fået leveret ristindsatsen, kan du bruge den
sammen med pladen.
• Hvis du har fået leveret universalpladen eller en ekstra dyb plade, er det bedst at
anvende den dybeste af dem ved tilberedning af fedtede madvarer.
Dansk 29
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-02-13
11:17:59
Smart tilberedning
1. Tryk på Smart Control. Ikonet Smart kontrol vises i displayet. Ovnen kan nu fjernstyres
med en tilsluttet smart enhed.
2. Vælg ovnikonet på SmartThings-appen for at åbne appen Ovnkontrol. Når appen er
sluttet til ovnen, kan du foretage følgende funktioner via applikationen:
• Indstil tilstand, tilberedningstid eller ovnens temperatur.
• Fjernstarte ovnen.
• Fjernslukke ovnen.
• Juster tilberedningstiden og temperaturen på afstand, når tilberedningen starter.
ADVARSEL om acrylamid
Smart tilberedning
Bagning
Vi anbefaler, at ovnen forvarmes. Dermed opnås de bedste resultater.
Mad
Udstyr
Trin
Sukkerbrødskage
Rist, form diameter
25-26 cm
Marmorkage
Opvarmningstype
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Quiche
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
2
Opvarmningstype
180-190
25-35
Smart tilberedning
Temp. (°C)
Tid (min.)
2
160-170
35-40
Æbletærte
Rist, form diameter
20 cm
2
160-170
65-75
Rist, kageform
3
175-185
50-60
Kold pizza
Universalplade
3
180-200
5-10
Tærte
Rist, tærteform
diameter 20 cm
3
190-200
50-60
Gærdejskage på
fad med frugt og
sprød top
Universalplade
2
160-180
40-50
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frugtdessert
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
3
170-180
25-30
Oksemørbrad, 1 kg
Rist + Universalplade
3
1
160-180
50-70
Scones
Universalplade
3
180-190
30-35
Rist + Universalplade
90-120
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
3
190-200
25-30
3
1
160-180
Lasagne
Benfri
kalvemørbrad,
1,5 kg
Marengs
Universalplade
3
80-100
100-150
Flæskesteg, 1 kg
Rist + Universalplade
3
1
200-210
50-60
Soufflé
Rist, souffléforme
3
170-180
20-25
Svinekam, 1 kg
Rist + Universalplade
3
1
160-180
100-120
Æblekage i fad
Universalplade
3
150-170
60-70
Rist + Universalplade
100-120
Universalplade
2
190-210
10-15
3
1
170-180
Hjemmelavet pizza,
1-1,2 kg
Lammekølle på ben,
1 kg
Frossen,
fyldt butterdej
Universalplade
2
180-200
20-25
Stegning
Mad
Opvarmningstype
Køs (oksekød/svinekød/lam)
30 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-02-13
11:18:00
Mad
Udstyr
Trin
Rist + Universalplade
(til opsamling af dryp)
Kyllingestykker
Andebryst
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
1
200
65-80 *
Rist + Universalplade
3
1
200-220
25-35
Rist + Universalplade
3
1
200-210
20-30
3
1
180-200
Fjerkræ (kylling/and/kalkun)
Kylling, hel, 1,2 kg *
Lille kalkun, hel,
5 kg
Rist + Universalplade
Mad
Udstyr
Trin
Toast
Rist
Ostetoasts
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
5
270-300
2-4
Universalplade
4
200
4-8
Steak *
Rist + Universalplade
4
1
240-250
15-20
Burgere *
Rist + Universalplade
4
1
250-270
13-18
Koteletter
Rist + Universalplade
4
1
250-270
15-20
Pølser
Rist + Universalplade
4
1
260-270
10-15
Kyllingebryst
Rist + Universalplade
4
1
230-240
30-35
Kyllingelår
Rist + Universalplade
4
1
230-240
25-30
Brød
Oksekød
120-150
Grøntsager
Universalplade
3
220-230
15-20
Halve bagte
kartofler, 0,5 kg
Universalplade
3
190-200
40-50
Fiskefilet, bagt
Rist + Universalplade
3
1
200-220
20-30
Stegt fisk
Rist + Universalplade
3
1
180-200
30-40
Fisk
Svinekød
Smart tilberedning
Grøntsager, 0,5 kg
* Vend, når halvdelen af tiden er gået.
Grilning
Vi anbefaler at forvarme ovnen i tilstanden Stor grill. Vend, når halvdelen af tiden er gået.
Fjerkræ
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
Dansk 31
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-02-13
11:18:00
Smart tilberedning
Frossen færdigret
Mad
Udstyr
Trin
Frossen pizza,
0,4-0,6 kg
Rist
Frossen lasagne
Opvarmningstype
Smart tilberedning
Temp. (°C)
Tid (min.)
3
200-220
15-25
Rist
3
180-200
45-50
Frosne ovnpomfritter
Universalplade
3
220-225
20-25
Frosne kroketter
Universalplade
3
220-230
25-30
Frossen
ovncamembert
Rist
3
190-200
10-15
Frosne flutes med
topping
Rist +
Universalplade
3
1
190-200
10-15
Frosne fiskepinde
Rist +
Universalplade
3
1
190-200
15-25
Frosne fiskeburgere
Rist
3
180-200
20-35
Forstegning
Denne funktion omfatter en automatisk opvarmningscyklus op til 220 °C. Det øverste
varmeelement og varmluftsblæseren fungerer under bruning af kødet. Efter dette trin
tilberedes madvarerne forsigtigt med den forvalgte lave temperatur. Når dette udføres,
er det øverste og det nederste varmeelement tændt. Denne funktion er velegnet til
kødstegning og fjerkræ.
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (timer)
Roastbeef
Rist + Universalplade
3
1
80-100
3-4
Flæskesteg
Rist + Universalplade
3
1
80-100
4-5
Lammesteg
Rist + Universalplade
3
1
80-100
3-4
Andebryst
Rist + Universalplade
3
1
80-100
2-3
32 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-02-13
11:18:00
Dobbelt tilberedning
Inden du bruger den dobbelte tilberedningsfunktion: Sæt rumopdeleren i ovnen. For bedste
resultater anbefaler vi at forvarme ovnen.
Følgende tabel viser 5 guider til dobbelt tilberedning, som vi anbefaler til tilberedning,
stegning og bagning. Ved at bruge funktionen Dobbelt tilberedning kan du tilberede din
hovedret og din sideanretning eller hovedret og dessert på samme tid.
• Ved at bruge funktionen Dobbelt tilberedning kan forvarmningstiden forlænges.
Nr.
Ovnrum
Mad
Udstyr
Trin
1
Øverste
Sukkerbrødskage
Rist, diameter
25-26 cm form
Nederste
Hjemmelavet
pizza, 1,0-1,2 kg
Øverste
2
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
4
160-170
40-45
Universalplade
1
190-210
13-18
Stegte grøntsager, Universalplade
0,4-0,8 kg
4
220-230
13-18
Nederste
Æbletærte
Rist, form,
diameter 20 cm
1
160-170
70-80
Øverste
Pitabrød
Universalplade
4
230-240
13-18
Nederste
Kartoffelgratin,
1,0-1,5 kg
Rist, ovnfast
fad, 22-24 cm
1
180-190
45-50
Ovnrum
Mad
Udstyr
Trin
4
Øverste
Kyllingelår
Rist +
Universalplade
Nederste
Lasagne,
1,0-1,5 kg
Øverste
Nederste
5
Opvarmningstype
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
4
4
230-250
30-35
Rist, ovnfast
fad, 22-24 cm
1
190-200
30-35
Fiskefilet, bagt
Rist +
Universalplade
4
4
210-230
15-20
Butterdejstærte,
æble
Universalplade
1
170-180
25-30
Smart tilberedning
3
Opvarmningstype
Nr.
Dansk 33
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2018-02-13
11:18:01
Smart tilberedning
Du kan også nøjes med at bruge det øverste eller nederste ovnrum for at spare strøm.
Tilberedningstiden kan blive forlænget, når du bruger særskilte ovnrum. For bedste
resultater anbefaler vi at forvarme ovnen.
Øverste
Smart tilberedning
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Frugtdessert,
0,8-1,2 kg
Rist, 24 cm ovnfast fad
2
160-180
60-80
40-50
2
190-200
70-80
30-35
Bagte kartofler,
0,4-0,8 kg
Universalplade
180-190
4
180-190
25-35
Pølser,
0,3-0,5 kg
Rist + Universalplade
3
1
160-180
20-30
4
4
230-250
30-35
Frosne ovnkartofler,
0,3-0,5 kg
Universalplade
3
180-200
25-35
Frosne kartoffelbåde,
0,3-0,5 kg
Universalplade
3
190-210
25-35
Bagte fiskefiletter,
0,4-0,8 kg
Rist + Universalplade
3
1
200-220
30-40
Sprøde fiskefiletter,
paneret, 0,4-0,8 kg
Rist + Universalplade
3
1
200-220
30-45
Stegt oksemørbrad,
0,8-1,2 kg
Rist + Universalplade
2
1
180-200
65-75
Stegte grøntsager,
0,4-0,6 kg
Universalplade
3
200-220
25-35
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Kartoffelgratin
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
4
160-170
Scones
Universalplade
4
Lasagne
Rist, ovnfast fad,
22-24 cm
Kyllingelår *
Rist + Universalplade
Opvarmningstype
* Ovnen skal ikke forvarmes.
Nederste
Mad
Udstyr
Hollandsk formkage Rist, 24 cm kageform
Øko-varmluft
Denne funktion bruger det optimerede opvarmningssystem, så du kan spare energi under
madlavning. Tiderne i denne kategori er anslået uden brug af forvarmning før tilberedning
for at spare mere energi.
Trin
Opvarmningstype
Temp. (°C)
Tid (min.)
1
170-180
50-60
Marmorkage
Rist, kageform
1
160-170
60-70
Æbletærte
Rist, form diameter
20 cm
1
160-170
70-80
Hjemmelavet pizza,
1,0-1,2 kg
Universalplade
1
190-210
13-18
34 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2018-02-13
11:18:01
Dobbelt tilberedning – energibesparende varmluft
Du kan også anvende energibesparende varmluft i øverste eller nederste ovnrum for at
spare strøm.
Tiderne i denne kategori er anslået uden brug af forvarmning før tilberedning for at spare
mere energi.
Øverste
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Lasagne
Rist, ovnfast fad, 22-24 cm
4
180-200
30-45
Frosne ovnpomfritter
Universalplade
4
200-210
25-35
Frosne kartoffelbåde
Universalplade
4
200-210
25-35
Stegt oksemørbrad
Rist + Universalplade
4
4
170-180
60-80
Mad
Udstyr
Trin
Temp. (°C)
Tid (min.)
Marmorkage
Rist, kageform
1
170-180
60-70
Hollandsk formkage
Rist, 24 cm kageform
1
170-180
50-60
Kartofler med skræl
Universalplade
1
190-200
70-90
Frossen pizza
Rist
1
200-210
25-30
Nederste
FORSIGTIG
Fødevarer, der nemt fordærves (f.eks. mælk, æg, kød eller fjerkræ) bør ikke stå i
ovnen i mere end 1 time før start på tilberedningen, og de bør omgående tages ud,
når tilberedningen er færdig. Indtagelse af fordærvede fødevarer kan resultere i
madforgiftning.
Enkelt tilberedning
Følgende tabel indeholder 40 autoprogrammer til tilberedning, stegning og bagning.
Den indeholder mængder, vægtområder og relevante anbefalinger. Tilberedningstilstande
og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig. Du finder nogle opskrifter til
autoprogrammerne i din instruktionsbog.
Autotilberedningsprogrammer 1 til 19, 38 og 39 inkluderer forvarmning og visning af
forvarmningsstatussen. Sæt madvarerne i ovnen efter forvarmningsbippet.
Tryk derefter på Tilberedningstid for at starte automatisk tilberedning.
Smart tilberedning
Mad
Programmer til automatisk tilberedning
ADVARSEL
Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud.
Kode
A1
Mad
Kartoffelgratin
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,0-1,5
Rist
3
Forbered en frisk kartoffelgratin ved brug af et ovnfast fad,
22-24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt
fadet på midten af risten.
0,8-1,2
A2
Grøntsagsgratin
Rist
3
Forbered en frisk grøntsagsgratin ved brug af et ovnfast fad,
22-24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt
fadet på midten af risten.
Dansk 35
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2018-02-13
11:18:01
Smart tilberedning
Kode
A3
Mad
Pastatilberedning
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,2-1,5
Rist
3
Forbered en pastagratin ved brug af et ovnfast fad, 2224 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt
fadet på midten af risten.
1,0-1,5
A4
Lasagne
Ratatouille
Smart tilberedning
Æbletærte
Croissant
Butterdejstærte, æble
Universalplade
A 10
Quiche lorraine
A 11
Hvidt brød
Trin
0,4-0,5
Rist
3
Kom dejen i en sort, smurt bageform til kagebund. Start
program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt formen på
midten af risten.
A 12
Hvidt brød af blandet korn
Boller og rundstykker
Frugtdessert
Rist
3
Rist
3
Klargør dej, og kom den i en sort, rektangulær bageform
(længde 25 cm). Start program. Når forvarmningsbip lyder,
så sæt formen på midten af risten.
Universalplade
3
Forbered bollerne og rundstykkerne (afkølet, færdig dej).
Anbring dem på bagepapir på universalpladen. Start
program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt pladen i ovnen.
0,8-1,2
A 14
2
Klargør dej, og kom den i en sort, rektangulær bageform
(længde 25 cm). Start program. Når forvarmningsbip lyder,
så sæt formen på midten af risten.
0,3-0,5
A 13
Rist
Forbered quiche-dejen, kom den i en rund quiche-form,
diameter 25 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder,
så tilsæt fyld, og sæt formen på midten af risten.
0,8-0,9
3
Anbring butterdejsæbletærten på bagepapir på
universalpladen. Start program. Når forvarmningsbip lyder,
så sæt pladen i ovnen.
Udstyr
0,6-0,7
3
Forbered croissanter (afkølet, færdig dej). Anbring dem
på bagepapir på universalpladen. Start program. Når
forvarmningsbip lyder, så sæt pladen i ovnen.
0,3-0,4
A8
Universalplade
Vægt (kg)
1,2-1,5
2
Klargør æbletærten i en rund bageform med en diameter på
24-26 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt
formen på midten af risten.
0,3-0,4
A7
Rist
Frugttærtebund
3
Kom ingredienserne til ratatouille i en kasserolle med låg.
Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fadet på
midten af risten. Bag tildækket. Rør rundt før servering.
1,2-1,4
A6
Rist
A9
Mad
3
Forbered en hjemmelavet lasagne ved brug af et ovnfast
fad, 22-24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så
sæt fadet på midten af risten.
1,2-1,5
A5
Rist
Kode
Rist
3
Kom frisk frugt (hindbær, brombær, æbleskiver eller
pæreskiver) i et ovnfast fad 22-24 cm. Fordel smuldet på
toppen. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt
fadet på midten af risten.
36 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-02-13
11:18:01
Kode
A 15
Mad
Scones
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,5-0,6
Universalplade
3
Anbring sconesene (5-6 cm diameter) på bagepapir på
universalpladen. Start program. Når forvarmningsbip lyder,
så sæt pladen i ovnen.
0,5-0,6
A 16
Sukkerbrødskage
Marmorkage
A 19
Brownies
Stegt oksemørbrad
Rist
2
Universalplade
1
Krydr oksekødet, og opbevar det i køleskabet i 1 time.
Placer på risten med fedtsiden op.
Trin
Rist
2
Universalplade
1
Krydr oksekødet, og opbevar det i køleskabet i 1 time.
Placer på risten med fedtsiden op.
0,4-0,9
A 22
Urtestegte lammekoteletter
Rist
4
Universalplade
1
Mariner lammekoteletterne med krydderier, og placer dem
på risten.
A 23
Lammekølle på ben
1,0-1,5
Rist
3
Universalplade
1
Marinér lammekøllen, og anbring den på risten.
A 24
Flæskesteg med sprød
svær
0,8-1,3
Rist
3
Universalplade
2
Placer flæskestegen med fedtsiden opad på risten.
3
Klargør kagedej ved brug af et ovnfast fad, 20-24 cm. Start
program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fadet på midten
af risten.
0,8-1,3
A 20
Rist
Langtidsstegt roastbeef
2
Klargør kagedej, og kom den i en sort, rektangulær
bageform af metal (længde 25 cm). Start program. Når
forvarmningsbip lyder, så sæt formen på midten af risten.
0,7-0,8
A 21
Udstyr
Smart tilberedning
Hollandsk formkage
Rist
Vægt (kg)
0,8-1,3
2
Forbered kagedejen, og kom den i en rund metalform eller
bageform. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt
formen på midten af risten.
0,7-0,8
A 18
Rist
Mad
3
Klargør kagedejen, og kom den i en sort, rund bageform af
metal, 26 cm i diameter. Start program. Når forvarmningsbip
lyder, så sæt formen på midten af risten.
0,7-0,8
A 17
Rist
Kode
A 25
Ribben
0,8-1,3
Rist
3
Universalplade
3
Placer ribbenene på risten.
1,0-1,5
A 26
Kylling, Hel
Rist
2
Universalplade
1
Skyl, og rengør kyllingen. Pensl kyllingen med olie og
krydderier. Placer den med brystsiden nedad på risten, og
vend den, så snart ovnen bipper.
Dansk 37
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
2018-02-13
11:18:01
Smart tilberedning
Kode
A 27
Mad
Kyllingebryst
Vægt (kg)
0,5-1,0
Udstyr
Trin
Rist
4
Universalplade
1
Kode
Mad
0,3-0,8
A 33
Laksesteak/filet
Marinér brysterne, og anbring dem på risten.
A 28
Kyllingelår
0,5-1,0
Rist
4
Universalplade
1
0,3-0,8
A 29
Andebryst
Rist
4
Universalplade
1
Placer andebrysterne med fedtsiden opad på risten.
0,3-0,8
Stegte grøntsager
Smart tilberedning
A 30
Ørredfilet, bagning
A 35
Halve bagte kartofler
Ørred
Søtunge
Rist
4
Universalplade
1
Skyl og rengør fisken, og placer hele fisken på risten. Kom
citronsaft, salt og krydderier ind i fisken. Skær skindets
overflade med en kniv. Pensl med olie og salt.
0,3-0,8
A 32
4
A 36
Frosne ovnkartofler
A 37
Frosne kartoffelbåde
Placer ørredfileterne med skindsiden opad på
universalpladen.
0,3-0,8
A 31
Universalplade
Universalplade
Trin
Rist
4
Universalplade
1
Frossen pizza
4
Universalplade
3
Del store kartofler (hver 200 g) i halve, på langs. Læg dem
med den lige side opad på universalpladen, og pensl med
olivenolie, urter og krydderier.
0,3-0,8
Universalplade
3
Fordel de frosne ovnpomfritter jævnt på universalpladen.
0,3-0,8
Universalplade
3
Fordel de frosne kartoffelbåde jævnt på universalpladen.
0,3-0,8
A 38
Universalplade
Skyl, og klargør skiver af courgette, aubergine, peberfrugt,
løg og cherrytomater. Pensl med olivenolie, urter og
krydderier. Fordel dem jævnt på universalpladen.
0,5-1,0
Den første indstilling er til medium, den anden til mediumgennemstegt.
0,3-0,8
Udstyr
Skyl, og rengør fileterne eller steaksene. Anbring fileterne
med skindsiden op på risten.
A 34
Pensl med olie og krydderier, og anbring på rist.
Vægt (kg)
Rist
3
Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt den
frosne pizza midt på risten. Den første indstilling er til tynd
italiensk pizza, den anden indstilling er til tykke pan-pizzaer.
3
Anbring søtungen på bagepapir på universalpladen. Snit
overfladen med en kniv.
38 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
2018-02-13
11:18:01
Kode
A 39
Mad
Hjemmelavet pizza
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,8-1,3
Universalplade
2
Forbered den hjemmelavede pizza med gærdej, og sæt den
på universalpladen. Vægtindstillingerne er inklusive dej og
topping, som f.eks. sovs, grøntsager, skinke og ost. Start
program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt pladen i ovnen.
0,3-0,8
A 40
Dejhævning
Rist
2
Forbered dejen i en skål, tildæk med madfilm.
Placer den på midten af risten. Den første indstilling er til
pizza og kagedej, den anden indstilling er til brøddej.
Dobbelt tilberedning
Følgende tabel indeholder 10 autoprogrammer til tilberedning, stegning og bagning. Du kan
kun bruge det øverste ovnrum eller det nederste ovnrum og bruge det øverste og nederste
ovnrum på samme tid.
Programmet indeholder dets mængder, vægtområder og relevante anbefalinger.
Tilberedningstilstande og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig. Du finder
nogle opskrifter til autoprogrammerne i din instruktionsbog.
Alle automatiske Dobbelt tilberedning-programmer inkluderer forvarmning og visning af
forvarmningsstatussen.
Sæt madvarerne i ovnen efter forvarmningsbippet.
Tryk derefter på Tilberedningstid for at starte automatisk tilberedning.
ADVARSEL
Brug altid ovnhandsker, når du tager mad ud.
1. Øverste
A1
Mad
Kartoffelgratin
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,0-1,5
Rist
4
Forbered en frisk kartoffelgratin ved brug af et ovnfast
fad, 22-24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder,
så sæt fadet på midten af risten.
1,0-1,5
A2
A3
Lasagne
Kyllingelår
Rist
4
Forbered en hjemmelavet lasagne ved brug af et ovnfast
fad, 22-24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder,
så sæt fadet på midten af risten.
0,5-1,0
Rist
4
Universalplade
4
Pensl med olie og krydderier, og anbring på rist.
Dansk 39
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
2018-02-13
11:18:01
Smart tilberedning
Kode
Smart tilberedning
Kode
A4
Mad
Halve bagte kartofler
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,5-1,0
Universalplade
4
Del store kartofler (hver 200 g) i halve, på langs. Læg
dem med den lige side opad på universalpladen, og pensl
med olivenolie, urter og krydderier.
0,3-0,8
A5
Frosne ovnpomfritter
Universalplade
Kode
A4
A1
Æbletærte
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
1,2-1,4
Rist
1
Smart tilberedning
Klargør æbletærten i en rund bageform med en diameter
på 24-26 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder,
så sæt formen på midten af risten.
0,3-0,4
A2
Butterdejstærte, æble
Quiche lorraine
1
Anbring butterdejsæbletærten på bagepapir på
universalpladen. Start program. Når forvarmningsbip
lyder, så sæt pladen i ovnen.
1,2-1,5
A3
Universalplade
Rist
Vægt (kg)
Udstyr
Trin
0,3-0,8
Rist
1
Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt den
frosne pizza midt på risten. Den første indstilling er til
tynd italiensk pizza, den anden indstilling er til tykke
pan-pizzaer.
0,8-1,3
Fordel de frosne ovnpomfritter jævnt på
universalpladen.
A5
Mad
Frossen pizza
4
2. Nederste
Kode
Mad
Hjemmelavet pizza
Universalplade
1
Forbered den hjemmelavede pizza med gærdej, og sæt
den på universalpladen. Vægtindstillingerne er inklusive
dej og topping, som f.eks. sovs, grøntsager, skinke og ost.
Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt pladen
i ovnen.
3. Begge
Du kan vælge et automatisk program til hhv. det nederste og øverste ovnrum og tilberede
samtidigt.
FORSIGTIG
Når du bruger enten det øverste eller det nederste ovnrum, kan blæseren og varmelegemet
i det andet ovnrum eventuelt aktiveres for at optimere ydeevnen. Det ovnrum, der ikke
anvendes, må ikke anvendes til andre utilsigtede formål.
1
Forbered quiche-dejen, kom den i en rund quiche-form,
diameter 25 cm. Start program. Når forvarmningsbip
lyder, så tilsæt fyld, og sæt formen på midten af risten.
40 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
2018-02-13
11:18:02
Testmåltider
2. Grilning
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter vha. funktionen Stor grill.
I henhold til standard EN 60350-1
1. Bagning
Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn. Anvend ikke funktionen Hurtig
forvarme. Indsæt altid plader med den skrå kant fremad mod lågen.
Opvarmningstype
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Type
Udstyr
Trin
Små kager
Universalplade
3
165
23-28
3
155
25-35
1+3
155
30-35
Finskbrød
Universalplade +
Universalplade
1+3
140
30-35
Fedtfattig
sukkerbrødskage
Rist + Kagespringform
(slip-let, diameter 26 cm)
2
160
30-35
2
160
35-40
1+4
155
40-45
Rist +
2 Kagespringforme
* (slip-let, diameter 20 cm)
2 placeret
diagonalt
160
70-80
Universalbakke + Rist +
2 Kagespringforme
** (slip-let, diameter 20 cm)
1+3
160
80-90
Udstyr
Trin
Rist
5
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
300
(Maks.)
1-2
Burgere *
(12 stk.)
Rist + Universalplade
(til opsamling af dryp)
4
1
300
(Maks.)
1. 15-18
2. 5-8
* Vend efter 2/3 af tilberedningstiden.
3. Stegning
Type
Udstyr
Trin
Hel kylling *
Rist + Universalplade
(til opsamling af dryp)
3
1
Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)
200
65-80 *
* Vend, når halvdelen af tiden er gået.
Smart tilberedning
Æbletærte
Type
Toast af
franskbrød
* To kager placeres på risten bagest til venstre og foran til højre.
** To kager placeres i midten oven på hinanden.
Dansk 41
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
2018-02-13
11:18:02
Smart tilberedning
Samling af ofte anvendte opskrifter til automatisk tilberedning
Ingredienser
Kartoffelgratin
Ingredienser
Vejledning
Lasagne
800 g kartofler, 100 ml mælk, 100 ml fløde, 50 g pisket æg, 1 spsk
salt, 1 spsk peber, 1 spsk muskatnød, 150 g revet ost, smør, timian
Skræl kartoflerne, og skær dem i 3 mm tykke skiver. Smør et ildfast
fad (22-24 cm) med smør. Spred kartoffelskiverne ud på et rent
viskestykke, og dæk dem til med viskestykket, mens du forbereder
resten af ingredienserne.
Bland resten af ingredienserne, undtagen revet ost, i en stor skål, og
rør godt. Læg lag af kartoffelskiver i fadet, så de overlapper lidt, og
hæld blandingen over kartoflerne. Drys den revne ost over, og kom
retten i ovnen. Servér retten med et par friske timianblade.
Vejledning
2 spiseskefulde olivenolie, 500 g hakket oksekød, 500 ml
tomatsovs, 100 ml oksefond, 150 g tørrede lasagneplader, 1 løg
(hakket), 200 g revet ost, 1 teskefuld af hver af følgende: tørrede
persilleflager, oregano, basilikum
Lav tomat/kødsaucen. Varm olien i en pande, og steg det hakkede
oksekød med hakket løg i ca. 10 minutter, indtil det er brunet godt.
Hæld tomatsaucen og bouillon over, og tilsæt også de tørrede
krydderier. Bringes i kog, og det skal derefter simre i 30 minutter.
Kog lasagnepladerne i henhold til vejledningen på pakken. Læg
lag af lasagneplader, kødsauce og ost, og gentag. Drys med den
resterende os, og kom retten i ovnen.
Æbletærte
Smart tilberedning
Grøntsagsgratin
Ingredienser
Vejledning
Ingredienser
800 g grøntsager (courgette, tomat, løg, gulerod, peberfrugt,
forkogte kartofler), 150 ml fløde, 50 g piskede hele æg,
1 spiseskefuld af hver af følgende: salt, krydderi (peber, persille
eller rosmarin), 150 g revet ost, 3 spiseskefulde olivenolie, nogle
timiankviste.
•
•
Dej 275 g mel, 1/2 spsk salt, 125 g sukker, 8 g vaniljesukker,
175 g koldt smør, 1 pisket æg
Fyld: 750 g faste, hele æbler, 1 spsk citronsaft, 40 g sukker,
1
/2 spsk kanel, 50 g kernefri rosiner, 2 spsk brødkrummer
Vask grøntsagerne, og skær dem i 3-5 mm tykke skiver. Læg
skiverne i et ildfast fad (22-24 cm), og hæld olivenolien over
grøntsagerne. Bland resten af ingredienserne, undtagen revet ost,
og hæld blandingen over grøntsagerne. Drys den revne ost over, og
kom retten i ovnen. Servér retten med et par friske timianblade.
42 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
2018-02-13
11:18:02
Vejledning
Sigt mel og salt i en stor skål. Sigt sukker og vaniljesukker ned
i melblandingen. Kom smørret ned i melblandingen, og skær
den i små stykker med 2 knive. Tilsæt 3/4 af det piskede æg.
Ælt alle ingredienserne i foodprocessoren, indtil dejen er let
smuldrende. Form dejen til en kugle med dine hænder. Pak den ind i
husholdningsfilm, og opbevar den køligt i ca. 30 minutter.
Smør springformen (24-26 cm), og kom lidt mel på bordet. Rul 3/4 af
dejen ud til en tykkelse på 5 mm. Læg dejen i formen (bunden og
siderne).
Skræl og udkern æblerne. Skær dem i tern på cirka 3/4 x 3/4 cm.
Sprøjt æblerne med citronsaft, og bland godt. Vask og tør solbær og
rosiner. Tilsæt sukker, kanel, rosiner og solbær. Bland godt, og kom
brødkrummer på toppen. Tryk let ned.
Rul resten af dejen ud. Skær dejen i smalle striber, og læg
dem på tværs oven på fyldet. Pensl tærten med resten af det
sammenpiskede æg.
Quiche lorraine
Ingredienser
Vejledning
•
•
Dej 200 g mel, 80 g smør, 1 æg
Fyld: 75 g fedtfri bacon i tern, 125 ml fløde, 125 g crème
fraiche, 2 piskede æg, 100 g revet ost, salt og peber.
For at blande dejen skal du komme mel, smør og æg i en skål og
blande det til en blød dej, som skal hvile i køleskabet i 30 min. Rul
dejen ud, og kom den i et smurt, ildfast keramisk tærtefad (25 cm).
Prik huller i bunden med en gaffel. Bland æg, fløde, crème fraiche,
ost, salt og peber. Hæld det over dejen, lige inden det skal i ovnen.
Frugtdessert
Ingredienser
•
Vejledning
Smart tilberedning
•
Topping 200 g mel, 100 g smør, 100 g sukker, 2 g salt, 2 g
kanel
Frugt 600 g blandet frugt
Bland alle ingredienser til en letsmuldrende masse til topping. Spred
den blandede frugt ud i et ildfast fad, og kom massen ovenpå.
Dansk 43
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
2018-02-13
11:18:02
Smart tilberedning
Hjemmelavet pizza
Ingredienser
Urtestegte lammekoteletter
•
•
Vejledning
Pizzadej 300 g mel, 7 g tørgær, 1 spsk olivenolie, 200 ml varmt
vand, 1 spsk sukker og 1 spsk salt
Topping 400 g skivede grøntsager (aubergine, courgette, løg,
tomat), 100 g skinke eller bacon (hakket), 100 g revet ost
Kom mel, gær, olie, salt, sukker og varmt vand i en skål, og
bland sammen til en fugtig dej. Ælt i en mixer eller i hånden i ca.
5-10 min. Kom låg på, og kom skålen i ovnen i 30 min ved 35 °C for
at efterhæve. Rul dejen ud til en firkant på en melet overflade, og
læg den på pladen eller pizzapladen. Kom tomatpuré på dejen og
derefter skinke, champignon, oliven og tomat. Drys med ost og bag
den.
Stegt oksemørbrad
Smart tilberedning
Ingredienser
Vejledning
Ingredienser
Vejledning
Krydr kødet med salt, peber og rosmarin, og lad det stå i køleskabet
i 1 time. Læg det på risten. Kom det i ovnen, og start tilberedningen.
Bland salt, hvidløg, urter og olie, og hæld over lammekødet. Vend
dem, så blandingen kommer på begge sider, og lad dem hvile ved
stuetemperatur mellem 30 minutter og 1 time.
Ribben
Ingredienser
Vejledning
1 kg oksemørbrad, 5 g salt, 1 g peber, 3 g rosmarin og 3 g timian
1 kg lammekoteletter (6 stk.), 4 store fed hvidløg (presset), 1 spsk
frisk timian (knust), 1 spsk frisk rosmarin (knust), 2 spsk salt, 2 spsk
olivenolie
2 rækker spareribs, 1 spsk sorte peberkorn, 3 laurbærblade,
1 løg (hakket), 3 fed hvidløg (hakket), 85 g brun farin, 3 spsk
Worcestershire-sauce, 2 spsk tomatpuré, 2 spsk olivenolie
Lav en barbecuesauce. Varm olien i en pande, og tilsæt løg.
Kog, indtil de er bløde, og tilsæt de andre ingredienser. Steg, og
sænk varmen, og lad simre i 30 minutter. Marinér kødet med
barbecuesaucen mellem 30 minutter og 1 time.
44 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
2018-02-13
11:18:02
Vedligeholdelse
Rengøring
Dør
1. Bind fugtigt køkkenrulle eller en fugtig klud
omkring en stav.
Rengør ovnen regelmæssigt for at lette rengøringen.
ADVARSEL
•
•
Sørg for, at ovnen og tilbehør er afkølet inden rengøring.
Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld,
knive eller andre slibende materialer.
2. Før staven med køkkenrullen/kluden ned til
den nederste låge på indvendig side.
3. Rengør lågen.
4. Tilfør kluden/køkkenrullen en
sæbeopløsning, og rengør igen.
5. Bind en tør klud eller køkkenrulle om staven,
og aftør lågen, så der ikke er sæberester
tilbage.
Ovnens indre
•
•
•
•
Til rengøring af ovnens indre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel
eller varmt sæbevand.
Rengør ikke lågens tætning manuelt.
Brug kun standardovnrengøringsmidler for at undgå at beskadige de emaljerede
ovnoverflader.
For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel.
Ovnens ydre
FORSIGTIG
Undlad at afmontere lågen ved rengøring.
Vandopsamler
Vandopsamleren opsamler ikke kun
overskydende væske fra madlavning, men også
madrester. Tøm, og rengør vandopsamleren med
jævne mellemrum.
Tilbehør
Rengør tilbehøret efter hver brug, og tør det af med et viskestykke. For at fjerne genstridigt
snavs kan tilbehøret lægges i blød i varmt sæbevand i ca. 30 minutter, før det vaskes på
normal vis.
Katalytisk emaljeoverflade (kun visse modeller)
De udtagelige dele er belagt med en mørkegrå katalytisk emalje. De kan blive snavsede
af olie og fedt, der skyldes den cirkulerende luft ved brug af varmluft. Disse aflejringer
brænder dog af ved en ovntemperatur på 200 °C og højere.
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Rengør ovnen indvendigt.
3. Vælg Varmluft med maks.-temperatur, og kør processen i time.
ADVARSEL
01
01 Vandopsamler
Hvis der opstår vandlækage fra
vandopsamleren, skal du kontakte os eller et
lokalt Samsung-servicecenter.
Dansk 45
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
2018-02-13
11:18:03
Vedligeholdelse
Til rengøring af ovnens yderside, f.eks. låge, håndtag og display, skal du bruge en ren klud
og et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand. Aftør med køkkenrulle eller en tør klud.
Fedt og snavs kan sætte sig fast, særligt omkring håndtag, pga. den varme luft, der kommer
ud indefra. Det anbefales at rengøre håndtaget efter hver brug.
Vedligeholdelse
Afmontering af lågen
Sideracks (kun visse modeller)
1. Tryk på toppen af den venstre siderack, og
sænk den ca. 45°.
ADVARSEL
Ovnlågen er tung.
1. Åbn lågen, og åbn clipsene på begge
hængsler.
2. Træk i, og fjern bunden af venstre siderack.
3. Afmonter den højre siderack på samme
måde.
4. Rengør begge sideracks.
5. Følg derefter trin 1 og 2 ovenfor i omvendt
rækkefølge for at montere sideracks igen.
2. Luk lågen ca. 70°. Tag med begge hænder
fat om siderne på ovnlågen, og løft og træk
opad, indtil hængslerne kan tages ud.
Vedligeholdelse
BEMÆRK
Ovnen virker, selvom sideracks og riste ikke er
på plads.
3. Følg derefter trin 1 og 2 i omvendt
rækkefølge for at sætte lågen på igen. Sørg
for, at clipsene sidder fast på begge sider.
46 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
2018-02-13
11:18:03
Fejlfinding
Udskiftning
Kontrolpunkter
Pærer
Hvis der opstår et problem med ovnen, skal du starte med at kontrollere nedenstående
tabel og afprøve løsningsforslagene. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte et lokalt
Samsung-servicecenter.
1.
2.
3.
4.
Fjern glasdækslet ved at dreje mod uret.
Udskift ovnpæren.
Rengør glasdækslet.
Følg derefter trin 1 ovenfor i omvendt
rækkefølge for at montere glasdækslet igen.
Problem
Knapperne kan ikke
trykkes ordentligt
ind.
Årsag
•
•
•
ADVARSEL
•
•
•
Før du udskifter en pære, skal du slukke ovnen og tage strømstikket ud.
Brug kun 25-40 W / 220-240 V pærer, som er varmeresistente op til 300 °C. Du kan
købe godkendte pærer hos det lokale Samsung-servicecenter.
Brug altid en tør klud ved håndtering af halogenpærer. Det skal du gøre for at undgå, at
der overføres fingeraftryk eller sved til pæren, da det kan forkorte pærens levetid.
Handling
Der sidder noget fast
mellem knapperne.
Berøringsfølsom model:
Der er fugt på ydersiden.
Låsefunktionen er
aktiveret
•
•
•
Fjern det, der sidder fast,
og prøv igen.
Aftør fugten, og prøv igen.
Kontrollér, om
låsefunktionen er
aktiveret.
•
Strømmen er ikke sat til.
•
Kontrollér, om strømmen
er tilsluttet.
Ovnen fungerer ikke.
•
Strømmen er ikke sat til.
•
Kontrollér, om strømmen
er tilsluttet.
Ovnen stopper, mens
den er i brug.
•
Strømstikket er ikke sat i.
•
Tilslut strømmen igen.
Strømmen slukkes,
mens ovnen er i brug.
•
Tilberedningen tager
meget lang tid.
Blæseren fungerer ikke.
Ovnen er monteret et sted
uden god ventilation.
Der bruges flere strømstik
i samme stikkontakt.
•
Lad ovnen nedkøle efter
langvarig tilberedning.
Lyt efter lyden fra
blæseren.
Overhold de afstande,
der er angivet i
monteringsvejledningen til
produktet.
Brug ét stik.
Ovnlys i siden
•
•
1. Hold i den nederste del af dækslet til
sideovnlyset med én hånd, og brug et
værktøj med en flad klinge, som f.eks. en
bordkniv, til at fjerne dækslet som vist.
2. Udskift sideovnlyset.
3. Genmonter lysdækslet.
•
•
•
•
Der er ikke strøm til
ovnen.
•
Strømmen er ikke sat til.
•
Kontrollér, om strømmen
er tilsluttet.
Ovnens yderside
er for varm under
tilberedning.
•
Ovnen er monteret et sted
uden god ventilation.
•
Overhold de afstande,
der er angivet i
monteringsvejledningen til
produktet.
Dansk 47
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
2018-02-13
11:18:04
Fejlfindin
Tiden vises ikke.
Fejlfindin
Problem
Årsag
Handling
Lågen kan ikke åbnes
ordentligt.
•
Der sidder madrester fast
mellem lågen og ovnens
inderside.
•
Rengør ovnen grundigt, og
åbn derefter lågen igen.
Det indvendige lys er
svagt eller kan ikke
tændes.
•
Lampen tænder og slukker
igen.
Lampen er dækket af
fremmedlegemer under
madlavning.
•
Lampen slukker
automatisk efter en vis
periode for at spare
strøm. Du kan tænde den
igen ved at trykke på
ovnlysknappen.
Rengør ovnen indvendigt,
og kontrollér derefter igen.
•
•
Der kan forekomme
elektriske stød på
ovnen.
•
Der drypper vand.
•
•
Der kommer damp ud
en revne i lågen.
Fejlfindin
Der ligger vand
tilbage i ovnen.
Hvis elektriciteten ikke er
jordforbundet korrekt.
Du bruger et stik uden
jording.
•
Der kan være vand eller
damp til stede i visse
situationer alt afhængigt
af de anvendte madvarer.
Det er ikke en fejl i
produktet.
•
Problem
Ovnen bliver ikke
varm.
Årsag
•
•
•
Der kommer røg ud
under brug.
•
•
•
•
Under første brug.
Der er madvarer i
varmeapparatet.
•
Kontrollér, at
strømforsyningen er jordet
korrekt.
Lad ovnen afkøle, og tør
den derefter af med et tørt
viskestykke.
Lysstyrken i ovnen
varierer.
•
Lysstyrken skifter
alt efter ændringer i
udgangseffekten.
•
Ændringer i
udgangseffekten under
madlavning er ikke fejl,
så du skal ikke være
bekymret.
Tilberedningen er
færdig, men blæseren
kører stadig.
•
Blæseren kører automatisk
i et bestemt stykke tid
for at ventilere ovnens
inderside.
•
Dette er ikke fejl, så du
skal ikke være bekymret.
Handling
Lågen er åben.
Ovnfunktionerne er ikke
indstillet korrekt.
Hvis sikringen er sprunget,
eller kredsløbsafbryderen
er blevet udløst.
•
•
Luk lågen, og genstart.
Se kapitlet om brug af
ovnen, og nulstil ovnen.
Udskift sikringen, eller
nulstil relæet. Tilkald en
elektriker, hvis dette sker
flere gange.
Der kan komme røg fra
varmeapparatet, første
gang ovnen er i brug.
Dette er ikke fejl, og
når du har brugt ovnen
2-3 gange, sker det ikke
længere.
Lad ovnen køle
tilstrækkeligt af, og
fjern madvarerne fra
varmeapparatet.
Der lugter brændt
eller af plastik, når
ovnen er i brug.
•
Du bruger
plastikbeholdere eller
andre ting, der ikke er
varmebestandige.
•
Brug glasbeholdere,
som kan tåle varme
temperaturer.
Ovnen tilbereder ikke
maden ordentligt.
•
Lågen åbnes ofte under
tilberedning.
•
Undgå at åbne lågen
mange gange, medmindre
du tilbereder noget,
der skal vendes. Hvis
du ofte åbner lågen,
sænkes ovntemperaturen,
og det kan påvirke
tilberedningsresultatet.
48 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
2018-02-13
11:18:04
Problem
Årsag
Handling
Ovnen er varm under
pyro-rengøring.
•
Det er fordi, pyrorengøring anvender høje
temperaturer.
•
Dette er ikke fejl, så du
skal ikke være bekymret.
Der lugter brændt
under brug af
pyrolysefunktionen.
•
Der bruges meget
høje temperaturer ved
pyrolyserengøring, så
du kan måske lugte
brændende madrester.
•
Dette er ikke fejl, så du
skal ikke være bekymret.
Informationskoder
Hvis ovnen ikke fungerer, får du muligvis vist en informationskode i displayet. Kontrollér
nedenstående tabel, og afprøv løsningsforslagene.
Kode
C-d1
Det er fordi, temperaturen
er for høj.
•
Lad ovnen køle ned, og
prøv igen.
Tilstanden Dobbelt
tilberedning fungerer
ikke.
•
Hvis rumopdeleren ikke er
samlet korrekt.
•
Isæt rumopdeleren
korrekt, og brug den.
Tilstanden Enkel
tilberedning fungerer
ikke.
•
Hvis rumopdeleren er sat
i ovnen.
•
Ovnrummets blæser,
som ikke anvendes til
dobbelt tilberedning,
er aktiveret (eller
temperaturen i
ovnrummet er varm).
•
For at opnå bedst mulig
tilberedningsresultat
kan blæseren og
varmelegemet i det
ovnrum, der ikke er i brug,
være aktive.
•
Tag rumopdeleren ud, og
brug den.
Sensorfejl.
C -22
C-F1
Opstår kun under EEPROM Read/Write.
C-F0
Opstår, hvis der ikke er kommunikation
mellem primær PCB og sekundær PCB.
C-F2
Dette er ikke fejl, så du
skal ikke være bekymret.
C-d0
Handling
Sluk ovnen, og genstart den
derefter. Hvis problemet opstår
igen, skal du slukke for strømmen
i mindst 30 sekunder, og derefter
skal strømmen tilsluttes igen. Hvis
problemet stadig opstår, skal du
kontakte et servicecenter.
Opstår, hvis der er
kommunikationsproblemer mellem Touch
IC <-> Main eller Sub micom.
Sluk ovnen, og genstart den
derefter. Hvis problemet opstår
igen, skal du slukke for strømmen
i mindst 30 sekunder, og derefter
skal strømmen tilsluttes igen. Hvis
problemet stadig opstår, skal du
kontakte et servicecenter.
Knapfejl
Forekommer når en knap trykkes og
holdes nede i en vis tid.
Rengør knapperne, og sørg for, at
der ikke er vand på eller omkring
dem. Sluk ovnen, og prøv igen.
Hvis problemet opstår igen, skal
du kontakte et lokalt Samsungservicecenter.
Fejlfindin
•
Fejl i lågelåsen.
C -20
C -21
Damprengøring
fungerer ikke.
Betydning
Dansk 49
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
2018-02-13
11:18:04
Fejlfinding
Kode
-dC-
S-01
Tekniske specifikationer
Betydning
Handling
Hvis rumopdeleren fjernes under
tilberedning i tilstanden Dobbelt
tilberedning.
Hvis rumopdeleren fjernes under
tilberedning i tilstanden Enkel
tilberedning.
Rumopdeleren må ikke fjernes
under tilberedning i tilstanden
Dobbelt tilberedning.
Sluk ovnen, og genstart den
derefter. Hvis problemet opstår
igen, skal du slukke for strømmen
i mindst 30 sekunder, og derefter
skal strømmen tilsluttes igen.
Hvis problemet stadig opstår, skal
du kontakte et servicecenter.
Sikkerhedsafbryder
Ovnen har været i brug ved en indstillet
temperatur i lang tid.
• Under 105 °C - 16 timer
• Fra 105 °C til 240 °C - 8 timer
• Fra 245 °C til Maks. - 4 timer
Dette er ikke et systemproblem.
Sluk ovnen, og fjern fødevarerne.
Prøv derefter igen normalt.
SAMSUNG stræber konstant mod at forbedre sine produkter. Designspecifikationer og denne
brugervejledning kan derfor ændres uden forudgående varsel.
Dimensioner (B x H x D)
Udvendig
75 liter
Volumen
Vægt
595 x 595 x 570 mm
Netto
49,0 kg
Tilslutningsspænding
230-240 V ~ 50 Hz
Maksimalt strømforbrug
3650-3950 W
Tekniske specifikatione
50 Dansk
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
2018-02-13
11:18:04
Tillæg
Produktdataark
WIFI
SAMSUNG
SAMSUNG
Modelidentifikation
NV75N7677RS / NV75N7678RS
Enkelt
Øverste
Nederste
Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum
(EEI ovnrum)
81,6
98,6
100,0
Energieffektivitetsklasse pr. ovnrum
A+
A
A
Krævet energiforbrug (el) til opvarmning af en
standardiseret last i et ovnrum i en elopvarmet
ovn i en cyklus i traditionel tilstand pr. ovnrum
(endelig elenergi) (EC elovnrum)
1,05 kWh/
program
-
-
Krævet energiforbrug til opvarmning af en
standardiseret last i et ovnrum i en el opvarmet
ovn i en cyklus i varmluftstilstand pr. ovnrum
(endelig elenergi) (EC elovnrum)
0,71 kWh/
program
0,68 kWh/
program
0,68 kWh/
program
Type af ovnrum
Antal ovnrum
Volumen pr. ovnrum (V)
Apparatets masse (M)
1,9 W
Tidsperiode for strømstyring (min.)
10 min.
Strømforbrug
Tidsperiode for strømstyring (min.)
1,0 W
10 min.
Tips til energibesparelse
•
•
•
•
Under tilberedning bør ovnlågen være lukket, dog ikke når du vender madvarer. Åbn
ikke lågen hyppigt under tilberedning for at bevare ovntemperaturen og spare energi.
Planlæg ovnbrug for at undgå at slukke for ovnen mellem tilberedning af de enkelte
elementer for at spare energi og spare tid til genopvarmning af ovnen.
Hvis tilberedningstiden er mere end 30 minutter, kan ovnen slukkes 5-10 minutter
før den indstillede tid for at spare energi. Den resterende varme vil færdiggøre
tilberedningen.
Tilbered, når det er muligt, mere end ét element ad gangen.
3 (Enkelt, Øverste, Nederste)
elektricitet
Varmekilde pr. ovnrum (el eller gas)
Ovntype
Standby-tilstand
Strømforbrug i standbytilstand (W)
75 L
34 L
32 L
Indbygget
NV75N7677RS: 49,0 kg
NV75N7678RS: 49,0 kg
Data fastsat i henhold til standard EN 60350-1, EN 50564, Kommissionsbestemmelser (EU)
nr. 65/2014 og (EU) nr. 66/2014 og bestemmelse (EF) nr. 1275/2008.
Tillæg
Dansk 51
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
2018-02-13
11:18:04
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?
LAND
RING
ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-01054F-00
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
2018-02-13
11:18:04
Built-in Oven
User & Installation manual
NV75N7677RS / NV75N7678RS
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 1
2018-02-13
11:18:06
Contents
Contents
Using this manual
3
The following symbols are used in this User Manual:
3
Safety instructions
3
Important safety precautions
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
Auto energy saving function
3
6
6
Installation
7
What’s included
Prepare to install the oven
Power connection
Cabinet mount
7
8
8
8
Before you start
10
Initial settings
New oven smell
Smart safety mechanism
Accessories
Flexible Door
Mechanical lock (applicable models only)
Dual cook mode
10
11
11
11
13
14
14
Operations
15
Control panel
Common settings
Cooking modes (except for grill)
Cooking modes (grill)
Dual cook mode temperature setting range
To stop cooking
Special function
15
16
19
22
23
24
24
Auto cook
Cleaning
Timer
Sound on/off
Wi-Fi on/off
Using the smart control feature
25
26
28
28
28
28
Cooking smart
29
Manual cooking
Auto cook programmes
Test dishes
Collection of frequent auto cook recipes
29
35
41
42
Maintenance
45
Cleaning
Detaching the door
Replacement
45
46
47
Troubleshooting
47
Checkpoints
Information codes
47
49
Technical specifications
50
Appendix
51
Product data sheet
51
2 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 2
2018-02-13
11:18:06
Safety instructions
Thank you for choosing SAMSUNG Built-In Oven.
This User Manual contains important information on safety and instructions
intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this User Manual before using your oven and keep
this book for future reference.
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The
installer is responsible for connecting the appliance to the mains power supply in
observance of the relevant safety recommendations.
The following symbols are used in this User Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/
or property damage.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property
damage.
NOTE
Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the
product.
Important safety precautions
WARNING
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
The means for disconnection must be incorporated in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
This Appliance should be allowed to disconnection from the
supply after installation. The disconnection may be achieved by
having the plug accessible or by incorporating a switch in the
fixed wiring in accordance with the wiring rules.
English 3
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 3
2018-02-13
11:18:06
Using this manual
Using this manual
Safety instructions
Safety instructions
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
The method of fixing stated is not to depend on the use of
adhesives since they are not considered to be a reliable fixing
means.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
If this appliance has cleaning function, excess spillage must be
removed before cleaning and all utensils should not be left in
the oven during steam cleaning or self cleaning. The cleaning
function depends on the model.
If this appliance has cleaning function, during cleaning
conditions the surfaces may get hotter than usual and children
should be kept away. The cleaning function depends on the
model.
Only use the temperature probe recommended for this oven.
(Meat probe model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
The appliance must not be installed behind a decorative door in
order to avoid overheating.
4 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 4
2018-02-13
11:18:06
CAUTION
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may
result in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact
a SAMSUNG Service center or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an
approved circuit breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension
leads.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired
or cleaned.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
If this appliance has a vapour or steam cooking function, do not operate this
appliance when the water supply cartridge is damaged. (Vapour or steam function
model only)
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest
service center. (Vapour or steam function model only)
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not
touch heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to
cool.
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high
temperature for an extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can
escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the
high temperatures and the Vapour can catch fire if it comes into contact with a hot
part of the oven.
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially
licensed electrician.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
English 5
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 5
2018-02-13
11:18:06
Safety instructions
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use. Care should be taken to avoid touching heating
elements. Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short
term cooking process has to be supervised continuously.
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during
use.
Insert the wire rack into position
with the protruding parts
(stoppers on both sides) towards
the front so that the wire rack
supports the rest position for
large loads.
Safety instructions
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic
Equipment)
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the big grid. If the baking tray is
used, it may become deformed due to the great variation in temperatures.
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature
indicates that the product and its electronic accessories
(e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working
life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government
office, for details of where and how they can take these
items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract. This product
and its electronic accessories should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.
Do not pour water into the bottom of the oven when it is hot. This could cause
damage to the enamel surface.
Safety instructions
The oven door must be closed during cooking.
Do not line the bottom of the oven with aluminum foil and do not place any baking
trays or tins on it. The aluminum foil blocks the heat, which may result in damage
to the enamel surfaces and cause poor cooking results.
Fruit juices will leave stains, which can become permanent on the enamel surfaces
of the oven.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Do not rest bakeware on the open oven door.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump
themselves on the door or catch their fingers in the door.
Do not step, lean, sit or place heavy items on the door.
Do not open the door with unnecessarily strong force.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after
the cooking process is completed.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Auto energy saving function
•
•
If no user input is made for a certain time while the appliance is operating, the
appliance stops operation and goes to Standby state.
Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing
‘Oven light’ button. For energy saving, the oven lighting is switched off a few
minutes after cooking program has started.
6 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 6
2018-02-13
11:18:07
Installation
WARNING
Accessories
This oven must be installed by a qualified technician. The installer is responsible
for connecting the oven to the main power, while observing the relevant safety
regulations of your area.
The oven comes with different accessories that help you prepare different types of
food.
What’s included
Make sure all parts and accessories are included in the product package. If you
have a problem with the oven or accessories, contact a local Samsung customer
centre or the retailer.
Wire rack insert *
Baking tray *
Universal tray *
Extra-deep tray *
Rotisserie spit *
Rotisserie spit and
Shashlik *
Telescopic rail *
Divider
Meat probe *
2 screws (M4 L25)
Install Handle
Installation
Wire rack
Oven at a glance
01
02
03
04
01 Control panel
04 Main door
02 Door handle
03 Up door
NOTE
Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.
English 7
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 7
2018-02-13
11:18:08
Installation
Prepare to install the oven
WARNING
Do not step on or twist the wires during installation, and keep them away from
heat-emitting parts of the oven.
Cabinet mount
Phillips Screwdriver
Drill
Installation
Power connection
L
N
01 02 03
01 BROWN or BLACK
02 BLUE or WHITE
03 YELLOW and GREEN
Plug the oven into an electrical socket. If
a plug-type socket is not available due to
allowable current limitations, use a multipole isolator switch (with at least 3 mm
spacing in-between) in order to meet safety
regulations. Use a power cord of sufficient
length that supports the specification H05
RR-F or H05 VV-F, min. 1.5-2.5 mm².
If installing the oven in a built-in cabinet, the cabinet must have its plastic surfaces
and adhesive parts resistant up to 90 °C. Samsung is not responsible for damage to
furniture from the oven’s heat emission.
The oven must be properly ventilated. For ventilation, leave a gap of about 50 mm
between the lower shelf of the cabinet and the supporting wall. If you install the
oven under a cooktop, follow the cooktop’s installation instructions.
Required Dimensions for Installation
Oven (mm)
B
C
A
D
E
L
K
G
Rated current (A)
Minimum cross-sectional area
10 < A ≤ 16
1.5 mm2
16 < A ≤ 25
2.5 mm2
F
J
H
A
560
G
Max. 506
B
175
H
Max. 494
C
370
I
21
D
Max. 50
J
549
E
595
K
572
F
595
L
550
I
Check the output specifications on the label attached to the oven.
Open the rear cover of the oven using a screwdriver, and remove the screws on
the cord clamp. Then, connect the power lines to the relevant connection terminals.
The ( )-terminal is designed for earthgrounding. First connect the yellow
and green lines (earthgrounding), which must be longer than the others. If
you use a plug-type socket, the plug must remain accessible after the oven is
installed. Samsung is not responsible for accidents caused by missing or faulty
earthgrounding.
8 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 8
2018-02-13
11:18:08
Built-in cabinet (mm)
A
B
C
D
Mounting the oven
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 50
D
Min. 590 - Max. 600
E
Min. 460 x Min. 50
Make sure to leave a gap (A) of at least
5 mm between the oven and each side of
the cabinet.
A
NOTE
E
B
Secure at least 3 mm of gap (B) so that the
door opens and closes smoothly.
Under-sink cabinet (mm)
A
B
D
A
Min. 550
B
Min. 560
C
Min. 600
D
Min. 460 x Min. 50
C
NOTE
Fit the oven into the cabinet and fix the
oven firmly on both sides using 2 screws.
The built-in cabinet must have vents (D) to
ventilate heat and circulate the air.
English 9
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 9
2018-02-13
11:18:09
Installation
The built-in cabinet must have vents (E) to
ventilate heat and circulate the air.
Installation
Before you start
After installation is complete, remove the protective film, tape, and other packing
material, and take out the provided accessories from inside the oven. To remove
the oven from the cabinet, first disconnect power to the oven and remove
2 screws on both sides of the oven.
Initial settings
WARNING
The oven requires ventilation for normal operation. Do not block the vents under
any circumstance.
NOTE
When you power on the oven for the first time, the default time of “12:00” appears
on the display where the hour element (“12”) blinks. Follow the steps below to set
the current time.
1. With the hour element blinking, turn the
value dial (right-sided dial) to set the
hour, and then press OK to move to the
minute element.
The actual appearance of the oven may differ with the model.
Before you start
2. With the minute element blinking, turn
the value dial to set the minute, and
then press OK.
To change the current time after this initial
button for
setting, hold down the
3 seconds and follow the above steps.
10 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 10
2018-02-13
11:18:09
New oven smell
Accessories
Before using the oven for the first time, clean inside the oven to remove the new
oven smell.
1. Remove all accessories from inside the oven.
2. Run the oven with Convection 200 °C or Conventional 200 °C for an hour. This
will burn any remaining production substances in the oven.
3. When complete, turn off the oven.
For first time use, clean the accessories thoroughly with warm water, detergent
and a soft clean cloth.
Smart safety mechanism
•
04
03
02
01
•
01 Level 1
02 Level 2
03 Level 3
04 Level 4
05 Level 5
•
Insert the accessory to the correct
position inside of the oven.
Allow at least a 1 cm space from the
accessory and the bottom of the oven,
and from any other accessory.
Take caution in removing cookware
and/or accessories out of the oven. Hot
meals or accessories can cause burns.
The accessories may be deformed while
they are gaining heat. Once they have
cooled down, they will recover their
original appearance and performance.
Basic use
For better cooking experience, familiarise yourself with how to use each accessory.
Wire rack
The wire rack is designed for grilling and roasting. Insert
the wire rack into position with the protruding parts
(stoppers on both sides) towards the front.
Wire rack insert *
The wire rack insert is used with the tray, and prevents
liquid from dropping onto the bottom of the oven.
Baking tray *
The baking tray (depth: 20 mm) is used to bake cakes,
cookies, and other pastries. Put the slanted side to the
front.
English 11
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 11
2018-02-13
11:18:10
Before you start
If you open the door while the oven is operating, the oven light turns on and
both the fan and the heating elements stop operation. This is to prevent physical
injuries such as burns as well as to prevent unnecessary energy loss. When this
happens, simply close the door and the oven continues to operate normally
because this is not a system failure.
•
05
Before you start
Universal tray *
The universal tray (depth : 30 mm) is used for cooking and
roasting. Use the wire-tray insert to prevent liquid from
dropping onto the bottom of the oven.
Put the slanted side to the front.
Extra-deep tray *
The extra-deep tray (depth: 50 mm) is used for roasting
with or without the wire-tray insert. Put the slanted side
to the front.
Before you start
Rotisserie spit *
The rotisserie spit is used for grilling food such as chicken.
Use the rotisserie spit only in Single mode at level 4
where the spit adapter is available. Unscrew the spit
handle to remove while grilling.
Rotisserie spit and
Shashlik *
Put the tray at rack position 1 to collect cooking juices, or
on the bottom of the oven for a large serving of meat. It is
recommended to use the spit accessories for meat under
1.5 kg.
1. Insert the spit into the meat. To help insert the spit,
screw the spit handle toward the blunt end.
2. Put parboiled potatoes and vegetables around the
meat.
3. Put the cradle at the middle tray position with the “V”
shape to the front. Rest the spit onto the cradle with
the pointed end backward and gently push until the
tip of the spit enters the turning mechanism at the
back of the oven. The blunt end of the spit must rest
on the “V” shape. (The spit has two lugs which should
be nearest to the oven door so to stop the spit going
forward, the lugs also act as a grip for the handle.)
4. Unscrew the handle before cooking.
5. After cooking, screw the handle back to help remove
the spit from the cradle.
Telescopic rails *
Use the telescopic rail plate to insert the tray as follows:
1. Stretch the rail plate out from the oven.
2. Put the tray on the rail plate and slide the rail plate
into the oven.
3. Close the oven door.
Divider
The divider is designed to separate the oven in two
compartments. Use the divider with Dual cook mode.
Meat probe *
The meat probe measures the internal temperature of the
meat to cook. Use only the meat probe that comes with
your oven.
WARNING
•
•
•
Make sure that the rotisserie handle is seated properly.
Be careful when using the rotisserie. The forks and pins are pointed and sharp,
which can cause physical injury!
To prevent burns, use gloves to remove the rotisserie because it is very hot.
NOTE
Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.
12 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 12
2018-02-13
11:18:10
Flexible Door
How to use the full door
1. Hold the lever-less area of the handle,
and then pull.
This oven has a unique Flexible Door that is hinged in the middle, so you only
need to open the top half to access the upper cavity. When you’re using the Dual
Cook capability, you can access the top oven space much more easily and with
greater energy efficiency.
How to use the upper door
1. Completely press the handle lever.
2. This will open the whole door as shown.
CAUTION
When opening the whole door, make sure to
grasp the handle by the lever-less portion.
If the lever is pressed halfway through
opening the door, the upper door may open,
causing physical injury.
3. This will open only the upper door as
shown.
NOTE
•
•
Do not put heavy objects on, or apply excessive force, to the upper door.
Do not let children play with or on the upper door.
English 13
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 13
2018-02-13
11:18:11
Before you start
2. Pull the handle.
Before you start
Mechanical lock (applicable models only)
Dual cook mode
Installation
You can use both the upper and lower compartments to cook two different recipes,
or simply choose one compartment to cook with.
1. Insert the thin part (A) of the
mechanical lock into the corresponding
slot of the lock handle as shown.
2. Tighten the screw on the lock handle.
A
Insert the divider in level 3 to separate the
cooking chamber in two compartments. The
oven senses the divider and activates the
upper compartment by default.
NOTE
Before you start
Availability of Dual cook mode depends on
the recipe. For more information, see the
Cooking smart section in this manual.
Uninstallation
•
Loosen and remove the screw from the
lock handle.
•
To open the door, slightly lift up the
lock handle to unlock the door. Then,
open the door.
To lock the door, simply close the door.
The mechanical lock automatically locks
the door.
Lock/unlock
•
14 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 14
2018-02-13
11:18:11
Operations
Control panel
10 Smart Control
Use to select the smart control feature.
The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved
quality, the actual appearance of the oven is subject to change without notice.
11 Oven light/Child
Lock
Press to turn the internal light on or off. Hold down
for 3 seconds to activate Child lock, or hold down for
3 seconds again to deactivate the lock on the control
panel.
12 Value dial
Use the value dial to:
• Set the cooking time or temperature.
• Choose a sub item of top-level menus: Cleaning, Auto
cook, Special function, or Grill.
• Choose a serving size for Auto Cook programmes.
02 04
01
03
06 08 10
05
07 09 11
12
Turn to select a cooking mode or function.
02 Fast preheat
(applicable
models only)
Fast Preheat heats the oven fast to a set temperature.
• Press to toggle on or off the Fast Preheat option.
• Available only with Single mode.
• Disabled for temperatures set at less than 100 °C.
03 Timer
Timer helps you check the time or operating duration
while cooking.
04 Upper/Lower
compartment
The indicators turn on when the divider is inserted. You
can choose Upper or Lower for your recipe.
05 Display
Shows necessary information of selected modes or
settings.
06 OK
Press to confirm your settings.
07 Back
Cancel current settings, and return to the main screen.
08 Temperature
Use to set the temperature.
09 Cooking time
Press to set the cooking time.
Operations
01 Mode selector
NOTE
Tapping on the display while wearing plastic or oven gloves may not operate
properly.
English 15
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 15
2018-02-13
11:18:11
Operations
Common settings
Cooking time
1. Turn the mode selector to choose a
mode or function.
It is common to change the default temperature and/or cooking time across all
cooking modes. Follow the steps below to adjust the temperature and/or cooking
time for the selected cooking mode.
Temperature
1. Turn the mode selector to choose
a mode or function. The default
temperature of each selection appears.
2. Press the
button, and then turn the
value dial to set a desired time up to
23 hours 59 minutes.
2. Turn the value dial to set a desired
temperature.
3. Optionally, you can delay the end time
of your cooking to a desired point. Press
Operations
button, and use the value dial
the
to set an end point. See Delay End for
more information.
3. Press OK to confirm your changes.
4. Press OK to confirm your changes.
NOTE
•
If you do not make any further settings within a few seconds, the oven starts
cooking automatically with the default settings.
•
•
To change the set temperature, press the
button and follow the above steps.
The exact temperature inside the oven can be measured with authorized
thermometer and method defined by an authorized institution. Using other
thermometers may cause a measuring error.
NOTE
•
You can cook without setting the cooking time if you want to. In this case, the
oven starts cooking at set temperatures without time information, and you
must stop the oven manually when cooking is complete.
•
To change the set cooking time, press
button and follow the above steps.
16 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 16
2018-02-13
11:18:12
Delay End
End time
1. Turn the mode selector to choose a
mode or function.
2. Press
twice, and turn the value dial
to set a desired end time.
Delay End is designed to make cooking more convenient.
Case 1
Suppose you select a one-hour recipe at 2:00 PM and you want the oven to finish
cooking at 6:00 PM. To set the end time, change the Ready At time to 6:00 PM. The
oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM as you set.
Current time: 2 pm
Set cooking time: 1 hour
Set Delay End time: 6 pm
The oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM automatically.
3. Press OK to confirm your changes.
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
Operations
2:00 pm
Case 2
NOTE
•
•
You can cook without setting the end time if you want to. In this case, the oven
starts cooking at set temperatures without time information, and you must stop
the oven manually when cooking is complete.
twice, and follow the above steps.
To change the end time, press
Current time: 2 pm
Set cooking time: 2 hour
Set Delay End time: 5 pm
The oven will start cooking at 3:00 PM and end at 5:00 PM automatically.
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
CAUTION
•
•
Delay End is not available in Dual cook mode.
Do not keep cooked food in the oven too long. The food may spoil.
English 17
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 17
2018-02-13
11:18:12
Operations
To clear the cooking time
To clear the end time
You can clear the cooking time. This is useful if you want to stop the oven
manually at any time during the process.
You can clear the end time. This is useful if you want to stop the oven manually at
any time during the process.
1. While the oven is cooking, press the
button to display the default cooking
time.
1. While the oven is cooking, press
twice to display the set end time.
2. Turn the value dial to set the cooking
time to “00:00”. Alternatively, simply
2. Turn the value dial to set the end time
to the current time. Alternatively, simply
press
press
.
Operations
3. Press OK.
NOTE
In Dual cook mode, you must first select the upper or lower compartment that you
want to clear the cooking time for.
.
3. Press OK.
NOTE
In Dual cook mode, you must first select the upper or lower compartment that you
want to clear the end time for.
18 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 18
2018-02-13
11:18:13
Cooking modes (except for grill)
Dual cook mode
1. Turn the mode selector to select an
cooking mode.
2. Set the cooking time and/or
temperature if necessary. See the
Common settings section for details.
You can use the provided divider to separate the cooking chamber in the upper
and lower compartments. This allows users to enable two different cooking modes
simultaneously, or to simply choose one compartment to cook with.
1. Insert the Divider in level 3 to
separate the cooking chamber in two
compartments.
3. Optionally, you can fast preheat the
oven. To do this, press the
button,
and set the target temperature. The
appears on
corresponding indicator
the display.
2. Turn the mode selector to select an
cooking mode. You can select Grill,
Convection, and Top heat + Convection
mode on the upper compartment and
Convection, Bottom heat + Convection,
and Bottom heat mode on the lower
compartment.
Operations
The oven starts preheating until the
internal temperature reaches the target
temperature. When preheating is complete,
the indicator disappears with a beep.
Preheating is recommended for all cooking
modes unless otherwise specified in the
cooking guide.
NOTE
You can change the cooking time and/or
temperature during cooking.
3. Press
to select the upper
compartment, or press
lower compartment.
to select the
icon will appear on the selected
compartment.
4. Set the cooking time and/or
temperature if necessary. See the
Common settings section for details.
English 19
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 19
2018-02-13
11:18:14
Operations
5. When done, press OK.
3. Plug the probe connector into the
socket on the leftsided wall. Make sure
you see the Meat Probe indicator
with the current temperature of the
meat’s core on the display.
The oven starts preheating until the
internal temperature reaches the target
temperature. Preheating is recommended
for all cooking modes unless otherwise
specified in the cooking guide.
4. Turn the value dial (right-sided dial)
to set the internal temperature of the
meat.
NOTE
Availability of Dual cook mode depends on the cooking mode. For more
information, see the Cooking smart section in this manual.
Operations
5. Press OK to start cooking. The oven
completes cooking with a melody when
the internal temperature of the meat
reaches the set temperature.
Cooking with the meat probe
The meat probe measures the internal temperature of meat while it’s cooking.
When the temperature reaches the target temperature, the oven stops and finishes
cooking.
• Use only the meat probe that comes with your oven.
• You cannot set the cooking time if the meat probe is plugged in.
1. On the feature panel, press to choose a
cooking mode.
2. Insert the tip of the meat probe into the
centre of the meat to cook. Make sure
the rubber handle is not inserted.
WARNING
•
•
To prevent damage, do not use the meat probe with the spit accessory.
When cooking is complete, the meat probe becomes very hot. To prevent
burns, use oven gloves to take out the food.
NOTE
Not all modes support using the meat probe. If you use the meat probe with
inapplicable modes, the current mode indicator blinks. When this happens, remove
the meat probe instantly.
20 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 20
2018-02-13
11:18:15
Cooking modes (except for grill)
The cooking modes with an asterisk (*) are available for fast preheating and
disabled for temperatures set at less than 100 °C.
Temperature range (°C)
Mode
Single
* 30-275
Convection
40-250
170
-
-
80-200
Pro-Roasting
-
-
40-250
190
Lower
-
-
160
Pro-Roasting runs an automatic pre-heating cycle
until the oven temperature reaches 220 °C. Then, the
top heating element and the convection fan start
operating to sear food such as meat. After searing,
the meat will be cooked at low temperatures. Use this
mode for beef, poultry, or fish.
30-275
40-250
40-250
170
Eco Convection uses the optimized heating system to
save energy while cooking. The cooking times slightly
increases, but the cooking results remain the same.
Note that this mode does not require preheating.
200
190
Upper
Suggested
temperature
(°C)
Eco
Convection
NOTE
•
•
ECO Convection mode of heating used to
determine the energy efficiency class is in
accordance with EN60350-1.
In Dual cook mode, Eco Convection mode
cannot be set on the upper and lower cavity
simultaneously.
-
40-250
190
The bottom heating element generates heat. Use this
mode at the end of baking or cooking to brown the
bottoms of a quiche or pizza.
English 21
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 21
2018-02-13
11:18:15
Operations
40-250
Single
Dual
The bottom heating element generates heat, which
is evenly distributed by the convection fan. Use this
mode for pizza, bread, or cake.
100-230
Bottom heat
40-250
The top heating element generates heat, which is
evenly distributed by the convection fan. Use this
mode for roasting that requires a crispy top (for
example, meat or lasagne).
* 40-275
Bottom heat
+ Convection
Lower
Suggested
temperature
(°C)
The heat is generated from the top and bottom
heating elements. This function should be used for
standard baking and roasting for most types of
dishes.
* 40-275
Top heat +
Convection
Upper
Mode
The rear heating element generates heat, which is
evenly distributed by the convection fan. Use this
mode for baking and roasting on different levels at
the same time.
* 30-275
Conventional
Dual
Temperature range (°C)
Operations
Cooking modes (grill)
1. Turn the mode selector to select
2. Turn the mode selector to select
. By
default, only Large grill (G 1) is selected
automatically.
.
3. Use the value dial to set the
temperature, and then press OK.
2. Use the value dial to select a Large grill
(G 1) or Eco grill (G 2), and then press
OK.
Cooking modes (Grill)
3. Use the value dial to set the
temperature, and then press OK.
Temperature range (°C)
Operations
Mode
Single
100-300
Dual cook mode
G1
Large grill
G2
Eco grill
Grilling with Dual cook mode is useful for small serving sizes to save power. By
default, only the Large grill option in the upper compartment is available because
the oven uses only the top heating element.
1. Insert the divider in level 3 to activate
Dual cook mode.
Dual
Upper
Lower
40-250
-
Suggested
temperature
(°C)
240
The large-area grill emits heat. Use this mode for
browning the tops of food (for example, meat, lasagne,
or gratin).
100-300
-
-
240
The small-area grill emits heat. Use this mode for food
that requires less heat, such as fish and filled baguettes.
22 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 22
2018-02-13
11:18:16
Dual cook mode temperature setting range
You can use both the upper and lower compartments simultaneously for different
cooking operations.
In Dual Cook mode, the temperature range of one compartment is affected by the
temperature settings of the other compartment. For instance, broiling in the upper
compartment will be limited by the operation in the lower compartment in terms
of cooking temperatures. However, either compartment limits its temperature
settings between minimum 40 and maximum 250.
Lower compartment is limited to (°C)
Minimum
Maximum
40
40
45
60
50
75
80
65
105
100
80
135
120
90
160
140
105
190
160
120
220
180
135
250
200
145
250
220
160
250
250
170
250
Minimum
Maximum
40
40
45
60
50
75
80
65
105
100
80
135
120
90
160
140
105
190
160
120
220
180
135
250
200
145
250
220
160
250
250
170
250
Operations
If Upper is set to
(°C)
Upper compartment is limited to (°C)
If Lower is set to
(°C)
English 23
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 23
2018-02-13
11:18:16
Operations
To stop cooking
Special function
While cooking is in process, turn the mode
selector to “ ”. The oven turns off in a
few seconds. This is because, to avoid
accepting incorrect commands by users, the
oven waits a few seconds so that they can
correct their selection.
Add special or additional functions to improve your cooking experience. Special
functions are not enabled in Dual cook mode.
1. Turn the mode selector to select
To stop cooking for an individual compartment
2. Turn the value dial to select a function,
and then press OK. The default
temperature appears.
3. Set the cooking time and/or
temperature if necessary. See the
Common settings section for details.
Follow these instructions to stop cooking in Dual cook mode.
1. Press
to select the upper
Operations
compartment, or press
lower compartment.
.
to select the
4. Press OK to start the function.
2. Press
, and then press OK. The
oven stops cooking with the selected
compartment.
Mode
Temperature
range (°C)
Suggested
temperature (°C)
Instructions
F1
Keep warm
40-100
80
Use this only for keeping
foods warm that have
just been cooked.
F2
Plate warm
30-80
60
Use this for warming
dishes or ovenware.
24 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 24
2018-02-13
11:18:17
Auto cook
Dual cook mode
For inexperienced cooks, the oven offers a total of 50 auto cooking recipes. Take
advantage of this feature to save you time or shorten your learning curve. The
cooking time and temperature will be adjusted according to the selected recipe.
1. Turn the mode selector to select
1. Insert the divider in level 3 to activate
Dual cook mode.
.
2. Turn the value dial to select a
programme, and then press OK.
3. Press
.
to select the upper
compartment, or press
lower compartment.
to select the
icon will appear on the selected
compartment.
NOTE
•
•
Some of the items in the Auto cook programmes include preheating. For those
items the preheating progress is displayed. Please put the food in the oven
after preheating beep. Then, press Cooking time to start Auto Cook.
For more information, see the Auto cook programmes section in this manual.
English 25
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 25
2018-02-13
11:18:17
Operations
3. Turn the value dial to select a serving
size. The weight range depends on the
programme.
4. Press OK to start cooking.
2. Turn the mode selector to select
Operations
4. Turn the value dial to select a
programme for the upper compartment,
and press OK.
Steam cleaning
This is useful for cleaning light soiling with steaming.
1. Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto the
bottom of the oven and close the oven
door.
5. Turn the value dial to select a serving
size. The weight range depends on the
programme.
6. Press OK to start cooking.
2. Turn the mode selector to select
NOTE
.
For more information, see the Auto cook
programmes section in this manual.
Operations
Cleaning
3. Turn the value dial to select Steam
cleaning (C 1), and then press OK to
start cleaning.
Two cleaning modes are available for you. This function saves you time by
removing the need for regular manual cleaning.
Function
C1
C2
Instructions
Steam cleaning
This is useful for cleaning light soiling with steaming.
Pyro cleaning
Pyrolytic features high temperature thermal cleaning.
It burns off oily leftovers to facilitate manual
cleaning.
4. Use a dry cloth to clean inside the oven.
WARNING
Do not open the door before the cycle is complete. The water inside the oven is
very hot, and it can cause a burn.
26 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 26
2018-02-13
11:18:18
6. When complete, wait until the oven
cools down, and then wipe the door
along its edges using a wet cloth.
NOTE
•
•
•
•
If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling,
it is recommended to remove stubborn soils manually using a cleaning agent
before activating Steam cleaning.
Leave the oven door ajar when the cycle is complete. This is to allow the
interior enamel surface to dry thoroughly.
If the oven is hot inside, cleaning is not activated. Wait until the oven cools
down, and try again.
Do not pour water onto the bottom by force. Do it gently. Otherwise, the water
overflows to the front.
CAUTION
•
•
•
Pyro cleaning
Pyrolytic features high temperature thermal cleaning. It burns off oily leftovers to
facilitate manual cleaning.
2. Turn the mode selector to select
NOTE
•
•
Once the cycle starts, the oven becomes hot inside. Then, the door will be
locked for safety. When the cycle is complete and the oven cools down, the
door will be unlocked.
Make sure you empty the oven before cleaning. Accessories can be deformed
due to high temperatures inside the oven.
Operations
1. Remove all accessories including the
side racks, and wipe out large pieces
of impurities manually from inside the
oven. Otherwise, they may cause flames
during the cleaning cycle, resulting in
fire.
Do not touch the oven because the oven becomes very hot during the cycle.
To avoid accidents, keep children away from the oven.
After the cycle is complete, do not power off while the cooling fan is operating
to cool the oven down.
.
3. Turn the value dial to select Pyro
cleaning (C 2), and then press OK.
4. Turn the value dial to select a cleaning
time from 3 levels: 1 hr 50 min, 2 hr
10 min, and 2 hr 30 min.
5. Press OK to start cleaning.
English 27
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 27
2018-02-13
11:18:19
Operations
Wi-Fi on/off
Timer
Timer helps you check the time or operating duration while cooking.
1. Press
1. Press
2. Turn the value dial to select “2”, and
then press OK.
3. Turn the value dial to select on or off,
and then press OK.
The selected option will blink.
2. Turn the value dial to set the time, and
then press OK.
Using the smart control feature
Operations
NOTE
•
•
for 3 seconds.
.
When the time has elapsed, the oven beeps with a blinking message of “00:00”
on the display.
You can change the timer settings at any time.
Sound on/off
1. Press
The SmartThings app lets you operate a number of the oven's functions remotely
from your smart phone. The table below lists the main functions that can be
operated from the app.
When the remote control is off
Monitoring (Oven, Cooktop), Oven off
When the remote control is on
Monitoring (Oven, Cooktop), Oven start, Oven
off, Cooking Time / Temperature Setting, Error
check
for 3 seconds.
How to connect the oven
2. Turn the value dial to select “1”, and
then press OK.
3. Turn the value dial to select on or off,
and then press OK.
The selected option will blink.
1. Download and open the SmartThings app on your smart device.
2. Follow the app onscreen instruction to connect your oven.
3. Once the process is complete, the connected
icon located on your oven
appears in the display and the app will confirm you are connected.
4. If the connection icon does not appear, follow the instruction in the app to
reconnect.
28 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 28
2018-02-13
11:18:19
Cooking smart
•
•
•
NOTE
Manual cooking
When you press the Smart Control
button while the Wi-Fi is off, “AP” will
be displayed on the display.
“AP” means that the oven is searching
for a router. (It takes up to 30 seconds)
If you operate the oven while the
display is showing “AP”, the oven will
stop searching for a router.
Acrylamide produced while baking starch-contained food such as potato chips,
French fries, and bread may cause health problems. It is recommended to cook
these foods at low temperatures and avoid overcooking, heavy crisping, or
burning.
To control the oven remotely
NOTE
You cannot start self-cleaning remotely using the app.
NOTE
•
from the
Opening the oven door or pressing Smart Control will remove
display and prevent you from being able to turn the oven on remotely.
•
If
is not shown in the display, you can still monitor the oven and cooktop
status or turn the oven off.
•
•
When oven cooking is finished or cancelled,
will turn off.
Functions that can be operated from the SmartThings app may not work
smoothly if communication condition are poor or the product is installed in a
place with a weak Wi-Fi signal.
CAUTION
Foods that can easily spoil (such as milk, eggs, fish, meat, or poultry) should not
stand in the oven for more than 1 hour before cooking begins, and should be
removed promptly when cooking is completed. Eating spoiled food can result in
sickness from food poisoning.
NOTE
•
•
Pre-heating is recommended for all cooking modes unless otherwise specified
in the cooking guide.
When using Eco Grill, put food in the centre of the accessory tray.
Accessory tips
Your oven comes with a different number or kind of accessories. You may find that
some accessories are missing from the table below. However, even if you are not
provided with the exact accessories specified in this cooking guide, you can follow
along with what you already have, and achieve the same results.
• The Baking tray and the Universal tray are interchangeable.
• When cooking oily foods, it is recommended to put a tray under the Wire rack
to collect oil residue. If you are provided with the Wire rack insert, you can use
it together with the tray.
• If you are provided with the Universal tray or Extra deep tray, or both, it is
better to use whichever is deeper for cooking oily foods.
English 29
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 29
2018-02-13
11:18:20
Cooking smart
1. Press Smart Control. The Smart Control icon appears in the display. The oven
can now be controlled remotely with a connected smart device.
2. Select the oven icon on the SmartThings app to open the Oven Control app.
When the app is connected to the oven, you can perform the following
functions through the application:
• Set the cooking mode, the cooking time, or the temperature of the oven.
• Start the oven remotely.
• Turn off the oven remotely.
• Once cooking starts, change the cooking time and temperature remotely.
WARNING on acrylamide
Cooking smart
Baking
We recommend to preheat the oven for best results.
Accessory
Level
Type of
heating
Temp. (°C)
Time
(min.)
Cooking smart
Temp. (°C)
Time
(min.)
Frozen puff
pastry, filled
Universal tray
2
180-200
20-25
2
160-170
35-40
Quiche
Wire rack, 2224 cm oven dish
2
180-190
25-35
Wire rack,
Gugelhopf tin
3
175-185
50-60
Apple pie
Wire rack,
ø 20 cm tin
2
160-170
65-75
Tart
Wire rack,
ø 20 cm tart tin
3
190-200
50-60
Chilled pizza
Universal tray
3
180-200
5-10
Yeast cake on
tray with fruits
and crumbles
Universal tray
2
160-180
40-50
Fruit crumble
Wire rack, 2224 cm oven dish
3
170-180
25-30
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time
(min.)
Scones
Universal tray
3
180-190
30-35
Lasagne
Wire rack, 2224 cm oven dish
3
190-200
25-30
Meringues
Universal tray
3
80-100
100-150
Soufflé
Wire rack, soufflé
cups
3
170-180
Apple yeast
tray cake
Universal tray
3
Homemade
pizza, 1-1.2 kg
Universal tray
2
Food
Accessory
Level
Sponge cake
Wire rack, ø 2526 cm tin
Marble cake
Type of
heating
Food
Roasting
Food
Type of
heating
Meat (Beef/Pork/Lamb)
Sirloin of beef,
1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
50-70
Boned loin of
veal, 1.5 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
90-120
20-25
Pork roast,
1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-210
50-60
150-170
60-70
Joint of pork,
1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
100-120
190-210
10-15
Leg of lamb on
the bone, 1 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
170-180
100-120
30 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 30
2018-02-13
11:18:20
Food
Accessory
Level
Type of
heating
Temp. (°C)
Time
(min.)
200
65-80 *
Poultry (Chicken/Duck/Turkey)
Wire rack +
Universal tray
(to catch
drippings)
3
1
Chicken pieces
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-220
25-35
Duck breast
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-210
20-30
Small turkey,
whole, 5 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
180-200
120-150
Vegetables,
0.5 kg
Universal tray
3
220-230
15-20
Baked potato
halves, 0.5 kg
Universal tray
3
190-200
40-50
Chicken,
Whole, 1.2 kg *
Grilling
We recommend preheat the oven using large grill mode. Turn over after half of
time.
Temp. (°C)
Time
(min.)
5
270-300
2-4
Universal tray
4
200
4-8
Steak *
Wire rack +
Universal tray
4
1
240-250
15-20
Burgers *
Wire rack +
Universal tray
4
1
250-270
13-18
Pork chops
Wire rack +
Universal tray
4
1
250-270
15-20
Sausages
Wire rack +
Universal tray
4
1
260-270
10-15
Chicken, breast
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-240
30-35
Chicken,
drumstick
Wire rack +
Universal tray
4
1
230-240
25-30
Food
Accessory
Level
Toast
Wire rack
Cheese toast
Bread
Beef
Vegetables
Fish fillet,
baked
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-220
20-30
Roast fish
Wire rack +
Universal tray
3
1
180-200
30-40
Cooking smart
Pork
Fish
* Turnover after half of time.
Type of
heating
Poultry
* Turnover after 2/3 of the cooking time.
English 31
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 31
2018-02-13
11:18:21
Cooking smart
Frozen ready-meal
Cooking smart
Temp. (°C)
Time
(min.)
3
200-220
15-25
Wire rack
3
180-200
45-50
Frozen oven
chips
Universal tray
3
220-225
20-25
Frozen
Croquettes
Universal tray
3
220-230
25-30
Frozen oven
camembert
Wire rack
3
190-200
10-15
Frozen baguettes
with topping
Wire rack +
Universal tray
3
1
190-200
10-15
Frozen fish
fingers
Wire rack +
Universal tray
3
1
190-200
15-25
Frozen fish
burger
Wire rack
3
180-200
20-35
Food
Accessory
Level
Frozen pizza, 0.40.6 kg
Wire rack
Frozen lasagne
Type of
heating
Pro-Roasting
This mode includes an automatic heating-up cycle up to 220 °C. The top heater
and the convection fan are operating during the process of searing the meat. After
this stage the food is cooked gently by the low temperature of pre-selection. This
process is done while the top and the bottom heaters are operating. This mode is
suitable for meat roasts and poultry.
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (hrs.)
Roast beef
Wire rack +
Universal tray
3
1
80-100
3-4
Pork roast
Wire rack +
Universal tray
3
1
80-100
4-5
Lamb roast
Wire rack +
Universal tray
3
1
80-100
3-4
Duck breast
Wire rack +
Universal tray
3
1
80-100
2-3
32 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 32
2018-02-13
11:18:21
Dual cook
Before using dual cook function insert the divider into the oven. We recommend
preheat the oven for best results.
The following table presents 5 dual cook guides we recommended for cooking,
roasting and baking. Using dual cook function, you will be able to cook your main
dish & side dish or main dish & dessert simultaneously.
• Using dual cook function, preheating time can be extended.
Cavity
Food
Accessory
Level
1
Upper
Sponge cake
Wire rack,
Ø 25-26 cm
tin
Lower
Homemade
pizza,
1.0-1.2 kg
Upper
2
3
Type of
heating
Temp.
(°C)
Time
(min.)
4
160-170
40-45
Universal
tray
1
190-210
13-18
Roast
vegetables,
0.4-0.8 kg
Universal
tray
4
220-230
13-18
Lower
Apple pie
Wire rack,
Ø 20 cm tin
1
160-170
70-80
Upper
Pita bread
Universal
tray
4
230-240
13-18
Lower
Potato gratin,
1.0-1.5 kg
Wire rack,
22-24 cm
oven dish
1
180-190
45-50
Cavity
Food
Accessory
Level
4
Upper
Chicken,
drumstick
Wire rack
+ Universal
tray
Lower
Lasagne,
1.0-1.5 kg
Upper
Lower
5
Type of
heating
Temp.
(°C)
Time
(min.)
4
4
230-250
30-35
Wire rack,
22-24 cm
oven dish
1
190-200
30-35
Fish fillet,
baked
Wire rack
+ Universal
tray
4
4
210-230
15-20
Apple puff
pastry
Universal
tray
1
170-180
25-30
Cooking smart
No.
No.
English 33
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 33
2018-02-13
11:18:22
Cooking smart
You can also use upper or lower compartment only to save power. The cooking
time can be extended when you use separated compartment. We recommend
preheat the oven for best results.
Upper
ECO convection
This mode uses the optimized heating system so that you save the energy during
cooking your dishes. The times of this category are suggested to not be preheated
before cooking for saving more energy.
Cooking smart
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Temp. (°C)
Time (min.)
Fruit crumble,
0.8-1.2 kg
Wire rack, 24 cm
oven dish
2
160-180
60-80
4
160-170
40-50
Jacket potatoes,
0.4-0.8 kg
Universal tray
2
190-200
70-80
Universal tray
4
180-190
30-35
Sausages,
0.3-0.5 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
160-180
20-30
Lasagne
Wire rack,
22-24 cm oven
dish
4
180-190
25-35
Frozen oven chips,
0.3-0.5 kg
Universal tray
3
180-200
25-35
3
190-210
25-35
Wire rack +
Universal tray
4
4
230-250
30-35
Frozen potato
wedges, 0.3-0.5 kg
Universal tray
Chicken,
drumstick *
Fish fillets, baked,
0.4-0.8 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-220
30-40
Crispy fish fillets,
breaded, 0.4-0.8 kg
Wire rack +
Universal tray
3
1
200-220
30-45
Food
Accessory
Level
Potato gratin
Wire rack,
22-24 cm oven
dish
Scones
Type of
heating
* Do not preheat the oven.
Lower
Temp. (°C)
Time (min.)
Roast sirloin of beef,
0.8-1.2 kg
Wire rack +
Universal tray
2
1
180-200
65-75
1
170-180
50-60
Roast vegetables,
0.4-0.6 kg
Universal tray
3
200-220
25-35
Wire rack,
Gugelhopf tin
1
160-170
60-70
Apple pie
Wire rack,
ø 20 cm tin
1
160-170
70-80
Homemade
pizza,
1.0-1.2 kg
Universal tray
1
190-210
13-18
Food
Accessory
Level
Dutch loaf cake
Wire rack,
24 cm loaf
cake tin
Marble cake
Type of
heating
34 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 34
2018-02-13
11:18:22
Dual cook – eco convection mode
You can alse use eco convection mode at upper or lower compartment to save
power.
The times of this category are sugessted to not be preheated before cooking for
saving more energy.
Upper
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Lasagne
Wire rack,
22-24 cm oven
dish
4
180-200
30-45
Frozen oven chips
Universal tray
4
200-210
25-35
Frozen potato wedges
Universal tray
4
200-210
25-35
Roast sirloin of beef
Wire rack +
Universal tray
4
4
170-180
60-80
Auto cook programmes
CAUTION
Foods that can easily spoil (such as milk, eggs, fish, meat, or poultry) should not
stand in the oven for more than 1 hour before cooking begins, and should be
removed promptly when cooking is completed. Eating spoiled food can result in
sickness from food poisoning.
Cooking smart
Single cook
The following table presents 40 auto programmes for cooking, roasting and
baking.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience. You
will find some recipes for the auto programmes in your instruction book.
Auto cook programmes 1 to 19, 38 and 39 include preheating and display the
preheating progress. Please put the food in the oven after preheating beep.
Then, press Cooking time to start Auto Cook.
WARNING
Lower
Food
Accessory
Level
Temp. (°C)
Time (min.)
Marble cake
Wire rack,
Gugelhopf tin
1
170-180
60-70
Dutch loaf cake
Wire rack,
24 cm loaf cake
tin
1
170-180
50-60
Jacket potatoes
Universal tray
1
190-200
70-90
Frozen pizza
Wire rack
1
200-210
25-30
Always use oven gloves while taking out food.
Code
A1
Food
Potato gratin
Weight (kg)
Accessory
Level
1.0-1.5
Wire rack
3
Prepare fresh potato gratin using an ovenproof
dish, 22-24 cm. Start programme, after
preheating beep sounds, put dish on the centre
of rack.
0.8-1.2
A2
Vegetable gratin
Wire rack
3
Prepare fresh vegetable gratin using an
ovenproof dish, 22-24 cm. Start programme,
after preheating beep sounds, put dish on the
centre of rack.
English 35
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 35
2018-02-13
11:18:22
Cooking smart
Code
Food
A3
Pasta bake
Weight (kg)
Accessory
Level
1.2-1.5
Wire rack
3
Prepare pasta gratin using 22-24 cm ovenproof
dish. Start programme, after preheating beep
sounds, put dish on the centre of rack.
1.0-1.5
A4
Lasagne
Ratatouille
Cooking smart
Apple pie
Croissant
Apple puff pastry
Universal tray
A 10
Quiche Lorraine
3
Put apple puff pastries on baking paper
on universal tray. Start programme, after
preheating beep sounds, put tray into the oven.
Accessory
Level
0.4-0.5
Wire rack
3
Put the dough into a black metal buttered
baking dish for cake base. Start programme,
after preheating beep sounds, put tin on the
centre of rack.
A 11
White loaf of bread
Mixed Grain loaf of
bread
Bread rolls
Wire rack
3
Wire rack
3
Prepare dough and put into a black metal
rectangular baking dish (length 25 cm). Start
programme, after preheating beep sounds put
dish on the centre of rack.
0.3-0.5
A 13
2
Prepare dough and put into a black metal
rectangular baking dish (length 25 cm). Start
programme, after preheating beep sounds put
dish on the centre of rack.
0.8-0.9
A 12
Wire rack
Prepare quiche dough, put in a round quiche
dish with 25 cm diameter. Start programme,
after preheating beep sounds add filling and put
dish on the centre of rack.
0.6-0.7
3
Prepare croissants (chilled ready dough).
Put on baking paper on universal tray. Start
programme, after preheating beep sounds, put
tray into the oven.
0.3-0.4
A8
Universal tray
Weight (kg)
1.2-1.5
2
Prepare apple pie using a 24-26 cm round metal
baking tin. Start programme, after preheating
beep sounds, put tin on the centre of rack.
0.3-0.4
A7
Wire rack
Fruit flan base
3
Put ingredients for Ratatouille in casserole dish
with lid. Start programme, after preheating beep
sounds, put dish on the centre of rack. Bake
covered. Stir before serving.
1.2-1.4
A6
Wire rack
A9
Food
3
Prepare homemade lasagna using 22-24 cm
ovenproof dish. Start programme, after
preheating beep sounds, put dish on the centre
of rack.
1.2-1.5
A5
Wire rack
Code
Universal tray
3
Prepare rolls (chilled ready dough). Put
on baking paper on universal tray. Start
programme, after preheating beep, put tray into
the oven.
36 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 36
2018-02-13
11:18:22
Code
A 14
Food
Fruit crumbles
Weight (kg)
Accessory
Level
0.8-1.2
Wire rack
3
Put fresh fruits (raspberries, blackberries, apple
slices, or pear slices) into oven dish 22-24 cm.
Distribute crumbles on top. Start programme,
after preheating beep sounds, put dish on the
centre of rack.
0.5-0.6
A 15
Scones
Sponge cake
A 18
Dutch loaf cake
Brownies
2
Prepare cake batter and put into a black metal
rectangular baking dish (length 25 cm). Start
programme, after preheating beep sounds, put
tin on the centre of rack.
0.7-0.8
A 19
Wire rack
Wire rack
Roast sirloin of beef
3
Prepare cake batter using a 20-24 cm ovenproof
dish. Start programme, after preheating beep
sounds, put dish on the centre of rack.
Level
Wire rack
2
Universal tray
1
Season the beef and leave in refrigerator for
1 hour.
Put on the wire-rack with fat-side up.
0.8-1.3
A 21
Slow Cooked Roast
Beef
Wire rack
2
Universal tray
1
Season the beef and leave in refrigerator for
1 hour.
Put on the wire-rack with fat-side up.
A 22
Herb Roasted Lamb
Chops
A 23
Leg of Lamb on the
bone
0.4-0.9
A 24
A 25
Roast Pork with
Crackling
Rack of Pork Ribs
Wire rack
4
Universal tray
1
Marinate the lamb chops with herbs and spices
and put them on wire rack.
2
Prepare cake batter and put into a metal round
gugelhupf or bundt tin. Start programme, after
preheating beep sounds, put tin on the centre of
rack.
0.7-0.8
A 20
Accessory
1.0-1.5
Wire rack
3
Universal tray
1
Cooking smart
Marble cake
Wire rack
Weight (kg)
0.8-1.3
3
Prepare cake batter and put into a black metal
round baking tin with 26 cm diameter. Start
programme, after preheating beep sounds, put
tin on the centre of rack.
0.7-0.8
A 17
Wire rack
Food
3
Put scones (5-6 cm diameter) on baking paper
on universal tray. Start programme, after
preheating beep sounds, put tray into the oven.
0.5-0.6
A 16
Universal tray
Code
Marinate the lamb and put on wire rack.
0.8-1.3
Wire rack
3
Universal tray
2
Put pork roast with fat side to the top on wire
rack.
0.8-1.3
Wire rack
3
Universal tray
3
Put rack of pork rib on rack.
English 37
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 37
2018-02-13
11:18:23
Cooking smart
Code
Food
Weight (kg)
1.0-1.5
A 26
Chicken, Whole
A 27
Chicken, Breast
Accessory
Level
Wire rack
2
Universal tray
1
Code
Food
A 32
Sole
Rinse and clean chicken. Brush chicken with oil
and spices. Put it breast side down on the rack
and turn over as soon as the oven beeps.
0.5-1.0
Wire rack
4
Universal tray
1
Chicken Drumstick
0.5-1.0
A 33
Salmon steak/fillet
Cooking smart
A 29
Duck, Breast
4
Universal tray
1
Wire rack
4
Universal tray
1
Put duck breasts with fat-side up on the rack.
A 34
Roast vegetable
A 30
Trout fillet, bake
Trout
4
Put trout fillets with the skin side up on the
universal tray.
0.3-0.8
A 31
Universal tray
0.3-0.8
Universal tray
3
Put sole on baking paper on the universal tray.
Cut surface with knife.
A 35
Baked potato halves
A 36
Frozen Oven Chips
Wire rack
4
A 37
Frozen potato wedges
Universal tray
1
Rinse and clean the fish and put head to tail on
the rack. Add lemon juice, salt and herbs inside
fish. Cut skin surface with knife. Brush oil and
salt.
Universal tray
1
Universal tray
4
Universal tray
3
Cut large potatoes (each 200 g) into halves
lengthways. Put with cut side up on universal
tray and brush with olive oil, herbs and spices.
Universal tray
3
Distribute frozen oven chips evenly on universal
tray.
0.3-0.8
Universal tray
3
Distribute frozen potato wedges evenly on
universal tray.
0.3-0.8
Frozen Pizza
4
Rinse and prepare slices of courgette, egg plant,
pepper, onion and cherry tomatoes. Brush with
olive oil, herbs and spices. Distribute evenly on
universal tray.
0.3-0.8
A 38
Wire rack
Rinse and clean fillets or steaks. Put fillets skin
side up on rack.
0.5-1.0
The first setting is for medium, the second for
medium- well done cooking level.
0.3-0.8
Level
0.3-0.8
Wire rack
Brush with oil and spices and put on rack.
0.3-0.8
Accessory
0.3-0.8
Marinate breasts and put on the rack.
A 28
Weight (kg)
Wire rack
3
Start programme, after preheating beep sounds,
put the frozen pizza on the middle of the wire
rack. The first setting is for thin Italian pizza, the
second setting for thick pan pizza.
38 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 38
2018-02-13
11:18:23
Code
A 39
Food
Homemade Pizza
Weight (kg)
Accessory
Level
0.8-1.3
Universal tray
2
Prepare homemade pizza with the yeast dough
and put it on the universal tray. The weight
include dough and topping such as sauce,
vegetables, ham and cheese. Start programme,
after preheating beep sounds, put tray into the
oven.
0.3-0.8
A 40
Dough Proofing
Wire rack
2
Prepare dough in bowl, cover with cling film.
Put in centre of rack. The first setting is for pizza
and cake dough, the second setting for bread
dough.
Dual cook
The following table presents 10 auto programmes for cooking, roasting and
baking. You can use only upper cavity or lower cavity and use the upper and lower
cavity at the same time.
The programme contains its quantities, weight ranges and appropriate
recommendations. Cooking modes and times have been pre-programmed for
your convenience. You will find some recipes for the auto programmes in your
instruction book.
All dual auto cook programmes include preheating and display the preheating
progress.
Please put the food in the oven after preheating beep.
Then, press Cooking time to start Auto Cook.
WARNING
Always use oven gloves while taking out food.
1. Upper
A1
Food
Potato gratin
Weight (kg)
Accessory
Level
1.0-1.5
Wire rack
4
Prepare fresh potato gratin using an
ovenproof dish, 22-24 cm. Start programme,
after preheating beep sounds, put dish on the
centre of rack.
1.0-1.5
A2
A3
Lasagne
Chicken Drumstick
Wire rack
4
Prepare homemade lasagna using 22-24 cm
ovenproof dish. Start programme, after
preheating beep sounds, put dish on the
centre of rack.
0.5-1.0
Wire rack
4
Universal tray
4
Brush with oil and spices and put on rack.
English 39
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 39
2018-02-13
11:18:23
Cooking smart
Code
Cooking smart
Code
Food
A4
Baked potato halves
A5
Frozen oven chips
Weight (kg)
Accessory
Level
0.5-1.0
Universal tray
4
Cut large potatoes (each 200 g) into halves
lengthways. Put with cut side up on universal
tray and brush with olive oil, herbs and
spices.
0.3-0.8
Universal tray
Cooking smart
A1
Apple pie
Weight (kg)
Accessory
Level
1.2-1.4
Wire rack
1
Prepare apple pie using a 24-26 cm round
metal baking tin. Start programme, after
preheating beep sounds, put tin on the centre
of rack.
Apple puff pastry
Quiche Lorraine
1
Put apple puff pastries on baking paper
on universal tray. Start programme, after
preheating beep sounds, put tray into the
oven.
1.2-1.5
A3
Universal tray
Wire rack
Weight (kg)
Accessory
Level
0.3-0.8
Wire rack
1
Start programme, after preheating beep
sounds, put the frozen pizza on the middle
of the wire rack. The first setting is for thin
Italian pizza, the second setting for thick pan
pizza.
0.8-1.3
A5
Food
Frozen Pizza
Distribute frozen oven chips evenly on
universal tray.
0.3-0.4
A2
A4
Food
4
2. Lower
Code
Code
Home made Pizza
Universal tray
1
Prepare homemade pizza with the yeast
dough and put it on the universal tray. The
weight include dough and topping such as
sauce, vegetables, ham and cheese. Start
programme, after preheating beep sounds,
put tray into the oven.
3. Twin
You can select one auto programme for the lower and upper cavity and cook
simultaneously.
CAUTION
When you use either the upper or lower cavity, the fan and the heater of the other
cavity may operate for optimal performance. The cavity that is not being used
must not be used for any unintended purposes.
1
Prepare quiche dough, put in a round quiche
dish with 25 cm diameter. Start programme,
after preheating beep sounds add filling and
put dish on the centre of rack.
40 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 40
2018-02-13
11:18:23
Test dishes
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
According to standard EN 60350-1
1. Baking
The recommendations for baking refer to a preheated oven. Do not use the fast
preheat function. Always put trays the slanted side to the door front.
Type of
food
Accessory
Level
Small cakes
Universal tray
Shortbread
Apple pie
Temp.
(°C)
Time
(min.)
3
165
23-28
3
155
25-35
1+3
155
30-35
Universal tray +
Universal tray
1+3
140
30-35
Wire rack +
Spring form cake tin
(Dark coated, ø 26 cm)
2
160
30-35
2
160
35-40
1+4
155
40-45
Wire rack +
2 Spring form cake tins
* (Dark coated, ø 20 cm)
2, placed
diagonally
160
70-80
Universal tray +
Wire rack +
2 Spring form cake tins
** (Dark coated,
ø 20 cm)
1+3
160
80-90
Temp. (°C)
Time
(min.)
Accessory
Level
White bread
toast
Wire rack
5
300
(Max.)
1-2
Beef
burgers *
(12 ea)
Wire rack +
Universal tray
(to catch
drippings)
4
1
300
(Max.)
1st 15-18
2nd 5-8
Temp. (°C)
Time
(min.)
200
65-80 *
* Turn over after 2/3 of the cooking time.
3. Roasting
Type of food
Accessory
Level
Whole
chicken *
Wire rack +
Universal tray
(to catch
drippings)
3
1
Type of
heating
Cooking smart
Fatless
sponge cake
Type of
heating
Type of
heating
Type of food
* Turnover after half of time.
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** Two cakes are arranged in the center on top of each other.
English 41
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 41
2018-02-13
11:18:23
Cooking smart
Collection of frequent auto cook recipes
Ingredients
Potato gratin
Ingredients
Directions
Lasagne
800 g potatoes, 100 ml milk, 100 ml cream, 50 g beaten
whole egg, 1 tbsp each of salt, pepper, nutmeg, 150 g grated
cheese, butter, thyme
Directions
Peel potatoes and slice them to 3 mm thickness. Rub the
butter all over the surface of a gratin dish (22-24 cm). Spread
the slices on a clean towel and keep them covered with the
towel while you prepare the rest of the ingredients.
Mix the rest of the ingredients except for grated cheese into
a large bowl and stir well. Layer the potato slices in the dish
slightly overlapping and pour the mixture over the potatoes.
Spread the grated cheese over the top and bake. After
cooking, serve sprinkled with a few fresh thyme leaves.
2 tbsp olive oil, 500 g minced beef, 500 ml tomato sauce,
100 ml beef stock, 150 g dried lasagne sheets, 1 onion
(chopped), 200 g grated cheese, 1 tsp each of dried parsley
flakes, oregano, basil
Prepare tomato meat sauce. Heat the oil in a frying pan, then
cook the minced beef and chopped onion for about 10 min
until browned all over. Pour over the tomato sauce and beef
stock, add the dried herbs. Bring up to the boil, then simmer
for 30 min.
Cook lasagne noodles according to package directions. Layer
the lasagne noodle, meat sauce, and cheese then repeat. Then
sprinkle evenly with remaining cheese on the top of layer of
noodles and bake.
Cooking smart
Apple pie
Vegetable gratin
Ingredients
Ingredients
800 g vegetables (courgette, tomato, onion, carrot, pepper,
pre-cooked potatoes), 150 ml cream, 50 g beaten whole egg,
1 tbsp each of salt, herb (pepper, parsley or rosemary), 150 g
grated cheese, 3 tbsp olive oil, some thyme leaves
Directions
Wash the vegetables and slice them to 3-5 mm thickness.
Layer the slices on a gratin dish (22-24 cm) and pour the oil
on the vegetables. Mix the rest of the ingredients except for
grated cheese and pour on the vegetables. Spread the grated
cheese over the top and bake. Then serve sprinkled with a
few fresh thyme leaves.
•
•
Pastry: 275 g flour, 1/2 tbsp salt, 125 g white castor sugar,
8 g vanilla sugar, 175 g cold butter, 1 egg (beaten)
Filling: 750 g firm whole apples, 1 tbsp lemon juice, 40 g
sugar, 1/2 tbsp cinnamon, 50 g seedless raisins, 2 tbsp
bread crumbs
42 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 42
2018-02-13
11:18:23
Directions
Quiche Lorraine
Ingredients
Directions
•
•
Pastry: 200 g plain flour, 80 g butter, 1 egg
Filling: 75 g cubed fatless bacon, 125 ml cream, 125 g
crème fraiche, 2 eggs, beaten, 100 g grated cheese from
Switzerland, salt and pepper
To make the pastry, put the flour, butter and egg in a bowl
and mix to a soften pastry and then rest it in the refrigerator
for 30 min. Roll out the pastry and placed in the greased
ceramic dish for quiche (25 cm diameter). Prick the bottom
with a fork. Mix the egg, cream, crème fraiche, cheese, salt
and pepper. Pour it on the pastry just before baking.
Fruit crumbles
Ingredients
•
•
Directions
Topping: 200 g flour, 100 g butter, 100 g sugar, 2 g salt,
2 g cinnamon powder
Fruit: 600 g mixed fruits
Cooking smart
Sift the flour with the salt above a big bowl. Sift the castor
sugar and vanilla sugar with it. Cut with 2 knives the butter
through the flour in small cubes. Add 3/4 of the beaten
egg. Knead all the ingredients in the food processor until a
crumbly mass appears. Form the dough into a ball with your
hands. Wrap it in plastic foil and leave it chilled for about
30 min.
Grease the spring tin (24-26 cm diameter) and dust the
surface with flour. Roll out 3/4 of the dough till 5 mm
thickness. Put it in the tin (bottom and sides).
Peel and core the apples. Cut them in cubes of about
3
/4 x 3/4 cm. Sprinkle the apples with lemon juice and mix
well. Wash and dry the currants and raisins. Add sugar,
cinnamon, raisins and currants. Mix well and sprinkle the
bottom of dough with bread crumbs. Press slightly.
Roll out the rest of the dough. Cut the dough in small strips
and put them cross wise on the filling. Brush the pie evenly
with the rest of the beaten egg.
Mix all ingredients until to be crumble for making topping.
Spread the mixed fruits into an oven dish and sprinkle the
crumble.
English 43
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 43
2018-02-13
11:18:24
Cooking smart
Homemade pizza
Herb roasted lamb chops
Ingredients
•
•
Directions
Pizza dough: 300 g flour, 7 g dried yeast, 1 tbsp olive oil,
200 ml warm water, 1 tbsp sugar and salt
Topping: 400 g sliced vegetable (aubergine, courgette,
onion, tomato), 100 g ham or bacon(chopped), 100 g
grated cheese
Put the flour, yeast, oil, salt, sugar and warm water in a bowl
and mix to a wettish dough. Knead in a mixer or by hand
about 5-10 min. Cover with lid and place in oven for 30 min
at 35 °C to prove. Roll out the dough on a floured surface into
a rectangle shape and put on the tray or pizza pan. Spread
the tomato puree on the dough and place ham, mushroom,
olive and tomato. Sprinkle evenly with cheese on the top and
bake.
Cooking smart
Roast sirloin of beef
Ingredients
Directions
1 kg sirloin of beef joint, 5 g salt, 1 g pepper, 3 g each of
rosemary, thyme
Ingredients
Directions
1 kg lamb chops (6 pieces), 4 large garlic cloves (pressed),
1 tbsp fresh thyme (crushed), 1 tbsp fresh rosemary(crushed),
2 tbsp salt, 2 tbsp olive oil
Mix the salt, garlic, herbs and oil and add the lamb. Turn
to coat and leave at a room temperature at least 30 min to
1 hour.
Rack of Pork rib
Ingredients
Directions
2 racks pork spare ribs, 1 tbsp black peppercorns, 3 bay
leaves, 1 onion (chopped), 3 garlic cloves (chopped), 85 g
brown sugar, 3 tbsp Worcestershire sauce, 2 tbsp Tomato
puree, 2 tbsp olive oil
Make a barbecue sauce. Heat oil in a sauce pan and add the
onion. Cook until softened and add remaining ingredients.
Broil and reduce heat and simmer for 30 min until thickened.
Marinate the rib with the barbecue sauce at least 30 min to
1 hour.
Season the beef with salt, pepper and rosemary and leave
in refrigerator for 1 hour. Put on the Wire rack. Put it in the
oven and cook.
44 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 44
2018-02-13
11:18:24
Maintenance
Cleaning
Door
1. Tie the wet tissue to stick.
For easier cleaning, regularly clean the oven.
WARNING
•
•
Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths,
steel wool, knives or any other abrasive materials.
2. Put on the towel below door.
3. Clean the door.
4. Apply detergent to tissue and clean
again.
5. Wipe the dry tissue to the moisture and
bubble.
Oven interior
•
•
•
•
For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning
agent or warm soapy water.
Do not hand-clean the door seal.
To avoid damaging the enamelled oven surfaces, only use standard oven
cleaners.
To remove stubborn soils, use a special oven cleaner.
CAUTION
Do not detach the door for cleaning.
Oven exterior
Water collector
The water collector collects not only excess
moisture from cooking but also food
residue. Regularly empty and clean the
water collector.
Accessories
Wash the accessories after every use, and dry it with a tea towel. To remove
stubborn impurities, soak the used accessories in warm soapy water for about
30 minutes before washing.
WARNING
01
01 Water collector
If you encounter a water leak from the
water collector, contact us at a local
Samsung service center.
Catalytic enamel surface (applicable models only)
The removable parts are coated with dark grey catalytic enamel. They can be
soiled with oil and fat spattered by the circulating air during convection heating.
However, these impurities burn off at oven temperatures of 200 °C or above.
1. Remove all accessories from the oven.
2. Clean the interior of the oven.
3. Select Convection mode with max temperature, and run the cycle for an hour.
English 45
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 45
2018-02-13
11:18:24
Maintenance
For cleaning the exterior of the oven such as the oven door, handle, and display,
use a clean cloth and a mild cleaning detergent or warm soapy water, and dry with
a kitchen roll or dry towel.
Grease and dirt can remain, especially around the handle because of the hot air
coming from inside. It is recommended to clean the handle after each use.
Maintenance
Detaching the door
Side racks (applicable models only)
1. Press the top line of the left side rack,
and lower by approximately 45°.
WARNING
The oven door is heavy.
1. Open the door and flip open the clips at
both hinges.
Maintenance
2. Pull and remove the bottom line of the
left side rack.
3. Remove the right side rack in the same
way.
4. Clean both side racks.
5. When done, follow steps 1 to 2 above
in the reverse order to reinsert the side
racks.
2. Close the door approximately 70°. Hold
the oven door by the sides using both
hands, and lift and pull upwards until
the hinges are removed.
NOTE
The oven operates without the side racks
and racks in position.
3. When done, follow steps 1 to 2 in the
reverse order to reinstall the door. Make
sure the clips are hinged on both sides.
46 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 46
2018-02-13
11:18:25
Troubleshooting
Replacement
Checkpoints
Bulbs
If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the
suggestions. If the problem continues, contact a local Samsung service centre.
1. Remove the glass cap by turning anticlockwise.
2. Replace the oven light.
3. Clean the glass cap.
4. When done, follow step 1 above in the
reverse order to reinsert the glass cap.
Problem
The buttons
cannot be pressed
properly.
Cause
•
•
•
WARNING
•
•
•
Before replacing a bulb, turn off the oven and unplug the power cord.
Use only 25-40 W / 220-240 V, 300 °C heat-resistant bulbs. You can purchase
approved bulbs at a local Samsung service center.
Always use a dry cloth when handling a halogen bulb. This is to prevent the
bulb from being tampered with fingerprints or sweat, resulting in a shortened
lifecycle.
Action
If there is foreign
matter caught between
the buttons
Touch model: if there is
moisture on the exterior
If the lock function is
set
•
•
•
Remove the foreign
matter and try again.
Remove the moisture
and try again.
Check whether the lock
function is set.
•
If there is no power
supplied
•
Check whether there is
power supplied.
The oven does not
work.
•
If there is no power
supplied
•
Check whether there is
power supplied.
The oven stops
while in operation.
•
If it is unplugged from
the power socket
•
Reconnect the power.
The power turns off
during operation.
•
If continuous cooking
takes a long time
If the cooling fan does
not work
If the oven is installed
in a place without good
ventilation
When using several
power plugs in the
same socket
•
After cooking for a long
time, let the oven cool.
Listen for the sound of
the cooling fan.
Keep the gaps
specified in the product
installation guide.
Use a single plug.
•
Side oven light
•
1. Hold the lower end of the cover of the
side oven light with one hand, and use
a flat-sharp tool such as a table knife to
remove the cover as shown.
2. Replace the side oven light.
3. Reinsert the light cover.
•
•
•
•
There is no power
to the oven.
•
If there is no power
supplied
•
Check whether there is
power supplied.
The oven exterior
is too hot during
operation.
•
If the oven is installed
in a place without good
ventilation
•
Keep the gaps
specified in the product
installation guide.
Troubleshooting
The time is not
displayed.
English 47
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 47
2018-02-13
11:18:25
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
The door cannot be
opened properly.
•
If there is food residue
stuck between the door
and product interior
•
Clean the oven well
and then open the door
again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
•
If the lamp turns on and
then off
If the lamp is covered
by foreign matter
during cooking
•
The lamp automatically
turns off after a certain
amount of time to save
power. You can turn it
on again by pressing
the oven light button.
Clean the inside of the
oven and then check.
•
•
Electric shock
occurs on the oven.
•
•
There is water
dripping.
•
Troubleshooting
There is steam
through a crack in
the door.
If the power is not
properly grounded
If you are using a socket
without grounding
•
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not a product
malfunction.
•
Problem
Cause
•
The fan automatically
runs for a certain
amount of time to
ventilate inside the
oven.
•
This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
The oven does not
heat.
•
•
If the door is open
If oven controls are not
correctly set
If the household fuse
has been blown or the
circuit breaker has been
tripped.
•
Close the door and
restart.
Refer to the chapter
on oven operation and
reset the oven.
Replace the fuse or
reset the circuit. If it
happens repeatedly, call
an electrician.
During initial operation
If there is food on the
heater
•
•
Check whether the
power supply is
properly grounded.
Let the oven cool and
then wipe with a dry
dish towel.
Smoke comes out
during operation.
•
•
There is water
remaining in the
oven.
The brightness
inside the oven
varies.
Action
Cooking is finished,
but the cooling fan
is still running.
•
•
•
•
The brightness changes
depending on power
output changes.
•
Power output changes
during cooking are not
malfunctions, so there is
no need to worry.
There is a burning
or plastic smell
when using the
oven.
•
If using plastic or other
containers that are not
heat-resistant
•
Smoke may come from
the heater when you
first use the oven. This
is not a malfunction,
and if you run the oven
2-3 times, it should stop
happening.
Let the oven cool
sufficiently and remove
the food from the
heater.
Use glass containers
suitable for hot
temperatures.
48 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 48
2018-02-13
11:18:25
Problem
The oven does not
cook properly.
Cause
•
The oven is warm
during pyro
cleaning.
•
There is a burning
smell during pyro
cleaning.
•
If the door is often
opened during cooking
Action
•
This is because pyro
cleaning uses high
temperatures.
•
Pyro cleaning uses high
temperatures, so you
may smell food residue
burning.
•
Do not frequently open
the door unless you
are cooking things that
need to be turned. If
you frequently open
the door, the interior
temperature will be
lower and this may
affect the results of
your cooking.
This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
Information codes
If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check
the table below and try the suggestions.
Code
Meaning
C-d1
Door lock malfunctions
C-20
C-21
C-F1
Only occurs during EEPROM Read/
Write
C-F0
If there is no communication
between the main PCB and sub PCB
This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
C-F2
•
This is because the
temperature is too high.
•
Let the oven cool and
then use.
Dual cook mode
does not work.
•
If the divider is not
properly assembled
•
Insert the divider
correctly and use.
Single cook mode
does not work.
•
If the divider is inserted
in the oven.
•
Take out the divider
and use.
The fan of the
cavity, that is not
being used in Dual
cook, is operating
(or the temperature
of the cavity is hot).
•
For the best cooking
performance and
results, fan and the
heater of the cavity that
is not being used may
operate.
•
This is not a product
malfunction, so there is
no need to worry.
C-d0
Turn off the oven and then
restart. If the problem
continues, turn off all power for
30 seconds or more and then
reconnect. If the problem is not
fixed, please contact a service
centre.
Occurs when a communication
problem is maintained between the
Touch IC <-> Main or Sub micom
Turn off the oven and then
restart. If the problem
continues, turn off all power for
30 seconds or more and then
reconnect. If the problem is not
fixed, please contact a service
centre.
Button problem
Occurs when a button is pressed and
held for a period of time.
Clean the buttons and make
sure there is no water on/
around them. Turn off the oven
and try again. If the problem
continues, contact a local
Samsung service centre.
Troubleshooting
Steam cleaning
does not work.
Sensor malfunctions
C-22
Action
English 49
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 49
2018-02-13
11:18:25
Troubleshooting
Code
-dC-
S-01
Meaning
If the divider is removed during
cooking in Dual cook mode.
If the divider is inserted during
cooking in Single cook mode.
Safety shutoff
Oven has continued operating at
a set temperature for an extended
time.
• Under 105 °C - 16 hours
• From 105 °C to 240 °C - 8 hours
• From 245 °C to Max - 4 hours
Technical specifications
Action
The divider must not be
removed during cooking in Dual
cook mode.
Turn off the oven and then
restart. If the problem
continues, turn off all power for
30 seconds or more and then
reconnect.
If the problem is not fixed,
please contact a service centre.
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
Dimensions (W x H x D)
Outside
75 liter
Volume
Weight
595 x 595 x 570 mm
Net
49.0 kg
Connection voltage
230–240 V ~ 50 Hz
Maximum connected load power
3650-3950 W
This is not system failure. Turn
off the oven and remove food.
Thenm try again normally.
Technical specification
50 English
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 50
2018-02-13
11:18:26
Appendix
Product data sheet
WIFI
Period of time for the power management (min.)
SAMSUNG
SAMSUNG
Model identification
NV75N7677RS / NV75N7678RS
Cavity type
Single
Upper
Lower
Energy Efficiency Index per cavity
(EEI cavity)
81.6
98.6
100.0
Energy Efficiency Class per cavity
A+
A
A
Energy consumption required to heat
a standardised load in a cavity of an
electric heated oven during a cycle in
conventional mode per cavity
(electric final energy) (ECelectric cavity)
1.05 kWh/
cycle
-
-
Energy consumption required to heat
a standardised load in a cavity of an
electric heated oven during a cycle in
fan-forced mode per cavity
(electric final energy) (ECelectric cavity)
0.71 kWh/
cycle
0.68 kWh/
cycle
Number of cavities
Type of oven
Mass of the appliance (M)
Stand-By
Mode
Period of time for the power management (min.)
1.0 W
10 min.
Energy saving tips
•
•
•
0.68 kWh/
cycle
Power consumption
1.9 W
10 min.
•
During cooking, the oven door should remain closed except for turning food
over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven
temperature and to save energy.
Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the
next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.
If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off
5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual
heat will complete the cooking process.
Wherever possible cook more than one item at a time.
3 (Single, Upper, Lower)
electricity
Heat source per cavity (electricity or gas)
Volume per cavity (V)
Standby-mode Power Consumption (W)
75 L
34 L
32 L
Built-in
NV75N7677RS: 49.0 kg
NV75N7678RS: 49.0 kg
Appendix
Data determined according to standard EN 60350-1, EN 50564, Commission
Regulations (EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014, and Regulation
(EC) NO 1275/2008.
English 51
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 51
2018-02-13
11:18:26
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-01054F-00
NV75N7678RS_EE_DG68-01054F-00_SV+NO+FI+DA+EN.indb 52
2018-02-13
11:18:26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement