Samsung | BF641FBW | Samsung BF641FBW Bruksanvisning

BF641-SERIEN
Inbyggnadsugn
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa en produkt från
Samsung. Registrera din produkt på adressen
www.samsung.com/register
Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 1
2010-12-21
9:15:32
Använda bruksanvisningen
SE
Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att
vägleda dig vid användning och underhåll av denna apparat.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok
för framtida referens.
Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning.
*
)
Viktigt
OBS!
Säkerhetsanvisningar
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för
anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekomme
ndationer.
Elektrisk säkerhet
Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.
● Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig
elektriker.
● Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.
● Reparationer får endast utföras av enbehörig elektriker. En felaktigt utförd reparation
kan leda till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta
SAMSUNG servicecenter eller din återförsäljare.
● Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är
tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.
● Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
● Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring.
Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
● Märkplåten är placerad till höger om luckan.
● Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.
● Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
VARNING
Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att undvika risk för
elektrisk stöt. Vid användning av ugnen blir de inre ytorna mycket heta.
2
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 2
2010-12-21
9:15:32
Säkerhetsanvisningar (fortsättning)
Säkerhet under användning
● Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
● Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte
vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.
● Förvara aldrig antändbara material i ugnen
● Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
● Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt
strömmar ut.
● Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer
och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
● För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
● Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.
● Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan
den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.
● Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade
ytan.
● Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.
● Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är
hett.
● Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på
den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan
och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.
● Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade
ytor. Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.
● Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
● Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller sjukliga personer utan
övervakning av vuxen person som kontrollerar säker användning av apparaten.
● Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.
SE
Instruktioner för kassering
Kassera förpackningsmaterialet
● Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.
● Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala
avfallshanteringsplats.
Kassering av gamla apparater
VARNING
Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra en fara.
Gör detta genom att koppla bort apparaten från strömtillförseln och avlägsna
nätsladden.
För att skydda miljön är det viktigt att gammal utrustning kastas på rätt sätt.
● Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.
● Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen
eller det lokala sophanteringsföretaget.
3
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 3
2010-12-21
9:15:32
Installation och underhåll
SE
Säkerhetsanvisningar för installation
Den här ugnen får bara installeras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för
anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekom
mendationer.
● Se till att du inte skadar dig eller någon annan vid installationen.
● Köksskåpet i vilket ugnen är inbyggd måste uppfylla stabilitetskraven som anges i DIN
68930.
Tekniska specifikationer
Ingångsström/-frekvens
Volym (användbar kapacitet)
Utgångseffekt
Nettovikt
Vikt med förpackning
Mått (B x H x D)
Ugnsinteriör (B x H x D)
\]]
\]W
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
max. 3400 W
omkring 33 kg
omkring 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
\`\
\^Y
\`\
YX
Strömanslutning
Om enheten inte är ansluten till huvudströmmen via
kontakt måste en jordad kontakt (3 stift) anslutas för att
uppfylla säkerhetsreglerna. Strömkabeln (H05 RR-F eller
H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) måste vara tillräckligt
lång för att anslutas till ugnen, även om ugnen står på
golvet framför det inbyggda skåpet. Öppna den bakre
luckan på ugnen med en skruvmejsel och lossa skruvarna
på kabelklämman innan du ansluter strömkablarna till
relevanta anslutningsterminaler. Ugnen jordas via
( )-kontakten. Om ugnen ansluts till huvudströmmen med
en kontakt måste kontakten vara åtkomlig efter att ugnen
installerats. Samsung tar inget ansvar för olyckor till följd
av felaktig jordning eller att jordning saknas.
Installation i skåp
Det här är en inbyggd ugn, som
måste installeras i ett övre eller
nedre skåp.
● Observera miniavstånden.
● Fixera ugnen på båda sidor
med skruvar
Efter installation avlägsnar du
den skyddande vinylfilmen
från luckan till enheten och
skyddsfilmen från ugnens
invändiga ytor.
min 550
min 550
min 590
max 600
min 600
min 50
min 50
min 560
min 560
Övre skåp
Nedre skåp
4
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 4
2010-12-21
9:15:33
Delar och funktioner
Ugnskontroller
SE
2
1
4
1. Funktionsvalsratt
2. Teckenfönster
)
3
3. Temperaturkontrollsratt
4. Tidsvalsratt
Främre design
Den främre panalen finns att få med olika material och färger inklusive rostfritt stål, i
vitt eller svart och i glas. För att höja kvaliteten kan utseendet förändras.
Tillbehör
BAKPLÅT
Bakplåten kan användas för att förbereda
kakor, tårtor och småkakor.
*
*
STORT GALLER
Det stora gallret ska användas för grillning.
Du kan även använda det för att ställa grytor
på.
Se till att du monterar tillbehören korrekt på skenorna. Det måste var minst 2 cm
mellan plåtarna neders i ugnen, annars kan den emaljerade ytan skadas.
Var försiktig när du tar ut mat ur ugnen. Du kan bränna dig på maten eller på de
varma ytorna!
5
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 5
2010-12-21
9:15:34
Inställningar
SE
Tidsinställning
När du kopplar in strömmen för första gången ska du ställa in tiden innan du använder
produkten.
1
Tryck på
tidsvalsratten,
när timindikeringen
blinkar.
2
Vrid tidsvalsratten,
ställ in önskad tid i
timmar.
4
Vrid tidsvalsratten,
ställ in önskad tid i
minuter.
5
Tryck på
tidsvalsratten för att
bekräfta.
Tryck på
tidsvalsratten för att
bekräfta.
3
Tryck på
tidsvalsratten, när
minutindikeringen
blinkar.
Ställ timer
1
)
Vrid tidsvalsratten,
ställ in timertid.
2
När timern är aktiverad visas markeringen “ ” på skärmens vänstra sida och den
roterar för att indikera processen.
Om du vill stoppa timeranvändningen ställer du timern på 0:00.
Under tiden den är aktiverad trycker du på tidsvalsknappen för att visa klockan för
aktuell tid.
6
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 6
2010-12-21
9:15:35
Användning av ugn
Användning av snabbuppvärmningsläget (
)
SE
Om du använder SNABBUPPVÄRMNING kan du öka temperaturen för att ställa in värdet
snabbt.
Det här kommer drastiskt att förkorta väntetiden tills föruppvärmningen är klar.
Använd alternativet SNABBUPPVÄRMNING för att öka temperaturen till det inställda värdet
tills föruppvärmningen är klar. Vrid sedan reglaget till tillagningsläge innan du fortsätter.
Du behöver dock inte använda SNABBUPPVÄRMNING för grillning av mat.
Använda tillagningsläge
Grilltemperatur
1 Låg
2 Medium
3 Hög
1
)
Vrid funktionsvalsratten, ställ
in önskad tillagningstid.
2
Ställ in
temperaturen
för all
tillagning
förutom
grillning.
Ange önskad temperatur genom att vrida
temperaturkontrollratten.
Om du väljer grillfunktionen och ställer in temperaturen mellan 50 °C och 250 °C,
eller om du väljer normalt tillagningsläge och ställer in temperaturen mellan Grill 1
och 3, ombeds du återställa temperaturen med en signal och ett popupmeddelande.
Ugnens funktioner
Varmluft
Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen
via fläktar. Den här funktionen ska användas för frusna maträtter och vid
bakning.
Föreslagen temperatur: 170 °C
Övervärme + varmluft
Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen
via fläktar. Den här funktionen ska användas för att grilla exempelvis kött.
Föreslagen temperatur: 190 °C
Traditionell
Värme kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här
funktionen ska användas för normal bakning och grillning av nästan alla
typer av maträtter.
Föreslagen temperatur: 200 °C
Undervärme + varmluft
Hettan genereras av det nedre värmesystemet och varmluften fördelas
jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för pizza, bröd
och vid bakning av kakor.
Föreslagen temperatur: 190 °C
Stor grill
Värme alstras från det stora gillområdet. Den här funktionen ska användas
för maträtter som lasagne och vid grillning.
Föreslagen temperatur: Medium
7
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 7
2010-12-21
9:15:36
Användning av ugn (fortsättning)
SE
Testrätter
Enligt standard EN 60350
1. Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.
Typ av
livsmedel
Maträtt &
anteckningar
Små kakor
Bakplåt
Fettfri
sockerkaka
Bakform på
grillgaller (mörk
beläggning, ø 26
cm)
Äppelpaj
Tillagningsläge
Temp.
°C
2
Traditionell
170-190
15-25
1
Traditionell
160-180
25-35
Varmluft
170-190
80-100
Traditionell
180-200
75-90
Hyllnivå
Grillgaller+ bakplåt
+ 2 kakformar med
löstagbar botten
(mörk beläggning, ø
20 cm)
1+3
Grillgaller +2
kakformar med
löstagbar botten
(mörk beläggning, ø
20 cm)
1
Placerade
diagonalt
Tillagningstid i min
2. Grillning
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.
Använd denna funktion med den maximala temperaturinställningen.
Typ av
livsmedel
Maträtt &
anteckningar
Varma
smörgåsar på
vitt bröd
Stort galler
5
Stor grill
hög
1:a: 1-2
2:a: 1-1½
Stort galler
Djup plåt
(för uppsamling av
dropp)
4
3
Stor grill
hög
1:a: 7-10
2:a: 5-8
Hamburgare
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temp.
°C
Tillagningstid i min
8
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 8
2010-12-21
9:15:36
Rengöring och skötsel
Rengöring för hand
SE
Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.
*
Ugnens insida
● Rengör både ugnens insida och utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller
varmt tvålvatten.
● Rengör inte dörrtätningen för hand.
● Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.
● För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.
● Kåpan ska rengöras i varmt vatten, med rengöringsmedel och en mjuk nylonborste.
Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull, knivar
eller andra frätande material.
Ugnens utsida
● Rengör både ugnens insida och utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller
varmt tvålvatten.
● Torka med hushållspapper eller en torr handduk.
● Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.
Ugnsytor i rostfritt stål
● Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.
Ugnsfronter i aluminium
● Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett milt
fönsterputsmedel.
Tillbehör
Rengör tillbehöret efter varje användning och torka av med kökshandduk. Vid behov, lägg i
varmt tvålvatten i omkring 30 minuter för enklare rengöring.
Borttagning av lucka
Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex.
rengöring, skall dessa instruktioner följas. OBS: Ugnsluckan är tung.
XU
YU
1
Öppna luckan och vrid
upp klämmorna helt på
de båda gångjärnen.
2
Stäng luckan till en vinkel på omkring 70°. Greppa i
båda sidorna av ugnsluckans mitt och dra i den tills
gångjärnen kan tas ut.
9
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 9
2010-12-21
9:15:38
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SE
Avlägsning av luckans fönster
Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. De här rutorna kan
plockas bort för rengöring.
1
. Tryck på båda
knapparna på vänster
och höger sida om
luckan.
)
)
2
. Demontera kåpan
och avlägsna
glasruta 1 från
luckan.
3
. Lyft glasruta 2 och
rengör plåtarna med
varmt vatten eller
diskmedel och torka
torrt med en mjuk,
torr trasa.
Luckans glas varierar från modell till modell och från 2EA till 4EA.
Däremot är metoden för demontering och montering samma.
Vid montering av innerglas 1, skriv ut enligt riktningen nedan.
Byte av lampa
*
Risk för kortslutning!
Vidta följande åtgärder innan du byter ugnslampa:
● Slå av ugnen.
● Koppla ur ugnen från strömkällan.
● Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av
ugnen.
● Lampor kan inhandlas från närmaste SAMSUNG servicecenter.
Bakre ugnslampa
1. Avlägsna höljet genom att vrida moturs och avlägsna
metallringen, falsring och rengör glaset. Vid behov kan
glödlampas bytas ut mot en 25 watts, 230 V, 300 °C
värmetålig ugnsglödlampa.
2. Rengör glaset, metallringen falsringen vid behov.
3. Montera metallringen på glashöljet.
4. Placera glaset där du har avlägsnat det i steg 1 och vrid
medurs för att hålla på plats.
10
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 10
2010-12-21
9:15:39
Garanti & service
Vanliga frågor och felsökning
SE
Vad gör jag om ugnen inte värms upp?
Kontrollera om någon av följande åtgärder löser problemet:
● Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.
● Klockan kanske inte är inställd. Ställ in klockan (se avsnittet “Inställning av klocka”).
● Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.
● En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått sönder. Byt ut säkringarna för
att återställa kretsen. Om detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad elektriker
tillkallas.
Vad skall jag göra om ugnen inte värms upp, trots att ugnsfunktion och temperatur har ställts in?
Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad skall jag göra om en felkod visas och ugnen inte värms upp?
Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad gör jag om skärmen för tidsinställning blinkar?
Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan (se avsnittet “Inställning av klocka”).
Vad gör jag om ugnslampan inte tänds?
Ugnslampan är trasig. Byt ut ugnsglödlampan (se avsnittet “Byte av lampa”).
Vad gör jag om ugnsfläkten körs utan att den ställts in?
Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter
om fläkten fortsätter att köras då ugnen kylts ner.
Fel- och säkerhetskoder
Fel- och
säkerhetskoder
**
E-
1)
Allmänna funktioner
Lösning
Ett fel på ugnen kan
orsaka bristfällig drift och
säkerhetsproblem. Avbryt
användning av ugnen
omedelbart.
Ring ditt lokala SAMSUNG
service
-center.
SÄKERHETSBRYTARE
Ugnen har varit i drift vid inställd
temperatur under en längre tid.
Stäng av ugnen och avlägsna
maten. Låt ugnen svalna innan
den används på nytt.
Om du inte har valt lämplig
temperatur för läget.
Välj rätt temperatur för läget.
(Se avsnittet “Användning av
snabbuppvärmningsläget”)
-SE-
S-01
----
1) * se alla nummer eller tecken.
11
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 11
2010-12-21
9:15:39
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
FRANCE
GERMANY
ITALIA
GREECE
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
800-SAMSUNG(726-7864)
80111-SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge
/ 210 6897691 from mobile
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
80820-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
0818 717100
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Kodnr.: DG68-00142V-03
BF641-Series_XEE-00142V-02_SE.indd 12
2010-12-21
9:15:39
BF641 SERIES
Stekeovn for innbygging
brukerhåndbok
tenk deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
Vennligst registrer produktet på
www.samsung.com/register
Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 1
2010-12-21
9:02:34
Bruk av håndboken
NO
Takk for at du valgte en innbyggingsovn fra SAMSUNG.
Denne brukerveiledningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner som gjør det
lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.
Ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, og ta vare på boken
for referanseformål.
Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerveiledningen.
*
)
Viktig
Merk
Sikkerhetsinstruksjoner
Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å kople
apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer.
Elektrisk sikkerhet
Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke koples til.
● Dette apparatet må koples til strømnettet av en autorisert elektriker.
● Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
● Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor
fare for deg og andre. Hvis stekeovnen trenger reparasjon, kontakter du forhandleren eller
et SAMSUNG-servicesenter.
● Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning eller
montasje, som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant.
● Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
● Stekeovnen må koples til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri
adaptere med flere kontakter eller skjøteledninger.
● Typeskiltet er plassert på høyre side av døren.
● Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
● Vær forsiktig når elektriske apparater koples til kontakter i nærheten av stekeovnen.
ADVARSEL
Apparatet må slås av før pæren skiftes, for å unngå fare for elektrisk støt. Når stekeovnen er i
bruk, blir den innvendige overflaten svært varm.
2
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 2
2010-12-21
9:02:35
Sikkerhetsinstruksjoner (forts.)
Sikkerhet ved bruk
● Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av husholdningsmatvarer.
● Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å forårsake brannskader.
Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de er kjølt ned.
● Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
● Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.
● Vær forsiktig når ovnsdøren åpnes. Varm luft og damp kan strømme raskt ut av åpningen.
● Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av
den høye temperaturen, og dampen kan begynne å brenne hvis den kommer i kontakt med
en varm del av stekeovnen.
● Unngå å bruke spyleslange med høyt trykk eller høyttrykksspyler, for din egen sikkerhet.
● Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
● Frossen mat, for eksempel pizza, må tilberedes på den store risten. Hvis det brukes
bakeplate, kan den bli deformert på grunn av de store temperaturvariasjonene.
● Ikke hell vann inn i stekeovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den
emaljerte overflaten.
● Døren på stekeovnen må være lukket under tilberedning.
● Vær forsiktig hvis døren åpnes før damprengjøringen er fullført. Vannet i bunnen er varmt.
● Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og bakeplater eller -former må
ikke settes på bunnen. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på
den emaljerte overflaten og dårlige tilberedningsresultater.
● Fruktjuice lager flekker som kan være umulige å fjerne fra de emaljerte overflatene i
stekeovnen. Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
● Bakeutstyr må ikke plasseres på den åpne stekeovndøren.
● Dette apparatet er ikke ment for å brukes av små barn eller funksjonshemmede uten
tilstrekkelig tilsyn av en ansvarlig voksen.
● Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
NO
Instruksjoner for avhending
Avhending av emballasje
● Emballasjen til dette apparatet er resirkulerbar.
● Kast emballasjen i riktig beholder på et avfallsdeponi.
Kassering av gamle apparater
ADVARSEL
Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det ikke kan oppstå fare.
Gjør dette ved å kople apparatet fra strømnettet og fjerne strømledningen.
Av hensyn til miljøet er det viktig at gamle apparater kastes på riktig måte.
● Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
● Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det lokale
renholdsverket.
3
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 3
2010-12-21
9:02:35
Installering og vedlikehold
NO
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
Denne ovnen skal bare installeres av en autorisert elektriker. Installatøren er ansvarlig for å
kople apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer og sikkerhetsforskrifter.
● Sørg for beskyttelse mot strømførende deler når ovnen installeres.
● Kjøkkenskapet som ovnen er innebygd i, må oppfylle stabilitetskrav som angitt i DIN
68930.
Tekniske spesifikasjoner
Inngangsspenning/-frekvens
Volum (netto kapasitet)
Merkeeffekt
Nettovekt
Vekt med emballasje
Kabinett (B x H x D)
Ovnen innvendig (B x H x D)
\]]
\]W
230 V ~ 50 Hz
65 L
maks. 3400 W
ca. 33 kg
ca. 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
\`\
\^Y
\`\
YX
Strømtilkobling
Hvis apparatet ikke er koblet til nettstrøm med et
støpsel, må en flerpolet isolatorbryter (med minst
3 mm kontaktavstand) være tilgjengelig ifølge
sikkerhetsforskriftene. Strømledningen (H05 RR-F eller
H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) må være lang nok til
å kobles til ovnen, selv om ovnen står på gulvet foran det
innebygde kabinettet. Åpne det bakre tilkoblingsdekselet
på ovnen med en skrutrekker, og løsne skruene på
kabelklemmen før du kobler strømledningene til de aktuelle
tilkoblingsterminalene. Ovnen er jordet via ( )-terminalen.
Hvis ovnen er koblet til nettstrøm med et støpsel, må dette
støpselet være tilgjengelig etter at ovnen er installert.
Samsung tar ikke ansvar for ulykker som skyldes
manglende eller feilaktig jordingsforbindelse.
Installering i skapet
Dette er en innebygd ovn som
må installeres i et over- eller
underskap.
● Overhold minimumsavstander.
● Fest ovnen på begge sider
ved hjelp av skruer
Etter installeringen fjernes den
beskyttende vinylfilmen fra døren
på apparatet og den beskyttende
filmen fra de indre overflatene i
ovnen.
min. 550
min. 550
min. 590
maks. 600
min. 600
min. 50
min. 50
min. 560
min. 560
Overskap
Underskap
4
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 4
2010-12-21
9:02:36
Deler og funksjoner
Betjeningsknapper
NO
2
1
4
1. Funksjonsveler
2. Display
)
3
3. Temperaturvelger
4. Tidsvelger
Frontdesign
Frontpanelet er tilgjengelig i forskjellige material- og fargeutførelser, blant annet
rustfritt stål, hvitt, svart og glass. For å forbedre kvaliteten kan utseendet bli
gjenstand for endringer.
Tilbehør
BAKEPLATE
Bakeplaten kan brukes til å lage kaker, kjeks
og annet bakverk.
*
*
STOR RIST
Den store risten brukes til grilling og steking
av mat. Du kan bruke den med kasseroller
og andre matlagingsbeholdere.
Sørg for å feste tilbehøret riktig til stativene. Plater trenger minst 2 cm klaring mot
bunnen av ovnen, hvis ikke kan emaljeoverflaten ta skade.
Vær svært forsiktig når du fjerner mat og/eller tilbehør fra ovnen. Du kan brenne deg
på varm mat, tilbehør og overflater!
5
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 5
2010-12-21
9:02:37
Innstillinger
NO
Tidsinnstilling
Når du kobler til strømmen for første gang, bruker du produktet etter at du har angitt
klokkeslettet.
1
Trykk på
tidsvelgeren, så
begynner timesifrene
å blinke.
2
Vri tidsvelgeren og
angi ønsket tid i timer.
4
Vri tidsvelgeren
og angi ønsket tid i
minutter.
5
Trykk på tidsvelgeren
for å bekrefte.
Trykk på tidsvelgeren
for å bekrefte.
3
Trykk på
tidsvelgeren,
så begynner
minuttsifrene å blinke.
Stille inn tidtakeren
1
)
Vri tidsvelgeren og
angi tidtakertiden.
2
Mens tidtakeren er i funksjon, roteres merket “ ” på venstre side av skjermen for å
angi prosessen.
Hvis du vil stoppe tidtakeren, setter du den til 0:00.
Mens den er i funksjon, kan du trykke på tidsvelgeren for å vise riktig tid.
6
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 6
2010-12-21
9:02:38
Bruk av stekeovnen
Bruke modusen rask forvarming (
)
NO
Hvis du bruker alternativet RASK FORVARMING, kan du på et blunk øke temperaturen opp til
den innstilte verdien.
Dette vil drastisk forkorte ventetiden inntil forvarmingen er ferdig.
Bruk alternativet RASK FORVARMING for å øke temperaturen til den innstilte verdien inntil
forvarmingen er ferdig. Bytt deretter til tilberedningsmodus før du fortsetter.
Du bør imidlertid ikke å bruke RASK FORVARMING for å grille mat.
Bruke tilberedningsmodus
Grilltemperatur
1 Lav
2 Middels
3 Høy
1
)
Vri funksjonsvelgeren og angi
ønsket tilberedningsmodus.
2
Still inn
temperaturen
for all
tilbereding
bortsett fra
grilling.
Velg ønsket temperatur ved å vri
temperaturvelgeren.
Hvis du velger grillfunksjonen og stiller inn temperaturen mellom 50 °C og 250 °C,
eller hvis du velger normal tilberedningsmodus og stiller inn temperaturen mellom
Grill 1 og 3, blir du bedt om å tilbakestille temperaturen med et summesignal og en
melding.
Stekeovnfunksjoner
Konveksjon
Den genererte konveksjonsvarmen fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter.
Denne funksjonen bør brukes til frosne retter og baking.
Anbefalt temperatur: 170 °C
Overvarme + konveksjon
Den genererte varmen fra det øvre varmesystemet og konvektoren fordeles
jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til å steke
retter med ytre hinner, for eksempel kjøtt.
Anbefalt temperatur: 190 °C
Konvensjonell
Varmen stråler ut fra det øvre og nedre varmesystemet. Denne funksjonen
bør brukes til standard baking og steking av nesten alle slags retter.
Foreslått temperatur: 200 °C
Undervarmekonveksjon
Varmen fra det nedre varmesystemet og konveksjonen fordeles jevnt i
ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til pizzaer, brød og
kaker.
Anbefalt temperatur: 190 °C
Stor grill
Varme stråles ut fra den store grillen. Denne funksjonen bør brukes til retter
som lasagne og grilling av kjøtt.
Anbefalt temperatur: Middels
7
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 7
2010-12-21
9:02:38
Bruk av stekeovnen (forts.)
NO
Testretter
I henhold til standard EN 60350
1. Baking
Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn.
Matvaretype
Rett og notater
Småkaker
Bakeplate
2
Sukkerbrødkake
uten fett
Bakeform på stor
rist (mørk, ø 26
cm)
1
Stor rist +
Bakeplate + 2
kakeformer (mørk,
ø 20 cm)
1+3
Eplepai
Stor rist + 2
kakeformer
(mørk, ø 20 cm)
Temp.
(°C)
Steketid,
(min.)
Konvensjonell
170-190
15-25
Konvensjonell
160-180
25-35
Konveksjon
170-190
80-100
180-200
75-90
Platenivå Stekeinnstilling
1 plassert Konvensjonell
diagonalt
2. Grilling
Forvarm ovnen i 5 minutter med stor grill.
Bruk denne funksjonen med en høy temperaturinnstilling.
Matvaretype Rett og notater
Toast med
hvitt brød
Biffburgere
Platenivå
Stekeinnstilling
Temp.
(°C)
Steketid,
(min.)
Stor rist
5
Stor grill
høy
1.: 1-2
2.: 1-1½
Stor rist
Langpanne
(for å samle opp
væske)
4
3
Stor grill
høy
1.: 7-10
2.: 5-8
8
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 8
2010-12-21
9:02:38
Rengjøring og vedlikehold
Rengjøring for hånd
NO
Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.
*
Stekeovnens innvendige flater
● Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig rengjøring
av stekeovnen.
● Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
● Ikke bruk skureprodukter eller rengjøringssvamper.
● Bruk en spesiell stekeovnrens ved fjerning av vanskelig smuss.
● Dekselet bør rengjøres ved hjelp av varmt vann, rengjøringsmiddel og en myk nylonbørste.
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter, stålull,
kniver eller andre slipende materialer.
Stekeovnens utvendige flater
● Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann ved utvendig rengjøring
av stekeovnen.
● Tørk med kjøkkenpapir eller et tørt håndkle.
● Bruk aldri skureprodukter, etsende rengjøringsmidler eller slipende produkter.
Stekeovner med front i rustfritt stål
● Bruk ikke stålull, skuresvamper eller andre slipemidler. Dette kan skade overflaten.
Stekeovner med front i aluminium
● Tørk lett av overplaten med en myk klut eller mikrofiberklut og et mildt vindusvaskemiddel.
Tilbehør
Vask tilbehøret etter hver gangs bruk, og tørk av det med kjøkkenpapir. Legg det eventuelt i
varmt såpevann i omtrent 30 minutter for enklere rengjøring.
Fjerning av døren
Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er nødvendig å
demontere døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse instruksjonene. FORSIKTIG:
Stekeovndøren er tung.
XU
YU
1
Åpne døren og vend
klipsene på begge
hengsler slik at det er
helt åpne.
2
Lukk døren med omtrent 70°. Grip med begge hender
midt på sidene av ovnsdøren, og trekk og løft den ut
inntil hengslene kan tas ut.
9
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 9
2010-12-21
9:02:40
Rengjøring og vedlikehold (forts.)
NO
Fjerning av dørglass
Stekeovndøren er utstyrt med tre glassplater som ligger mot hverandre. Disse platene kan
fjernes for rengjøring.
1
. Trykk ned begge
knappene på venstre
og høyre side av
døren.
)
)
2
. Løsne dekselet og
fjern glass 1 fra
døren.
3
. Løft opp glass 2 og
rengjør glassene
med varmt vann eller
oppvaskmiddel, og
tørk med en myk og
ren klut.
Dørglasset er forskjellig fra 2EA- og 4EA-modellene.
Metoden for å demontere og sette dem sammen igjen er imidlertid den samme.
Ved montering av innerglass 1 skal det trykte elementet følge retningen nedenfor.
Pæreutskifting
*
Fare for elektrisk støt
Gjør følgende før du skifter lyspæren i stekeovnen.
● Slå av ovnen.
● Koble ovnen fra nettstrøm.
● Beskytt lyspæren og glassdekselet ved å legge en klut i bunnen av ovnsrommet.
● Pærer kan kjøpes fra et SAMSUNG-servicesenter.
Bakre ovnslampe
1. Fjern hetten ved å vri mot klokken og fjerne metallringen,
plateringen og rengjør glasshetten. Om nødvendig skifter
du pæren med en lyspære på 25 watt, 230 V, som tåler
stekeovnvarme på 300 °C.
2. Rengjør glasshetten, metallringen og plateringen om
nødvendig.
3. Sett metallringen og beskyttelsesringen på glassdekselet.
4. Plasser glasshetten der du fjernet den i trinn 1, og vri den
med klokken for å holde den på plass.
10
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 10
2010-12-21
9:02:40
Garanti og service
Vanlige spørsmål og feilsøking
NO
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm?
Prøv en av disse løsningene:
● Stekeovnen er kanskje ikke slått på. Slå på stekeovnen.
● Klokken er kanskje ikke innstilt. Still klokken (se delen “Stille klokken”).
● Kontroller at ønskede innstillinger er valgt.
● Det kan være at en sikring har røket eller en kretsbryter er utløst. Skift sikringen eller
tilbakestill kretsbryteren. Hvis dette forekommer gjentatte ganger, kontakter du en autorisert
elektriker.
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm selv om stekeovnfunksjon og temperatur er
valgt?
Det kan være et problem med de innvendige elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis en feilkode vises og stekeovnen ikke blir varm?
Det er en feil i de innvendige elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis klokkeslettet på displayet blinker?
Det har vært et strømbrudd. Still klokken (se delen “Stille klokken”).
Hva skal jeg gjøre hvis lampen i stekeovnen ikke tennes?
Lyspæren er gått. Skift lyspæren i stekeovnen (se delen “Skifte lyspæren”).
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnviften går selv om den ikke er slått på?
Etter at stekeovnen har vært brukt, fortsetter viften å gå til stekeovnen er kjølt ned. Kontakt
servicesenteret hvis viften fortsetter å gå etter at stekeovnen er kjølt ned.
Feilkoder og sikkerhetskoder
Feilkoder og
sikkerhetskoder
Generelle funksjoner
Løsning
Kontakt SAMSUNGservicesenteret.
E-**1)
En feil i stekeovnen kan føre
til at den ikke fungerer som
den skal, og at det oppstår
problemer med sikkerheten.
Slutt umiddelbart å bruke
stekeovnen.
S-01
SIKKERHETSAVSTENGING
Stekeovnen har vært slått på med
innstilt temperatur over lang tid.
Slå av stekeovnen og fjern
maten. La stekeovnen kjøles
ned før du bruker den igjen.
Hvis du ikke valgte en passende
temperatur for modusen.
Velg riktig temperatur for
modusen. (Se avsnittet “Bruke
modusen rask oppvarming”)
----
1) * refererer til alle numre eller tegn.
11
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 11
2010-12-21
9:02:40
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
GREECE
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
800-SAMSUNG(726-7864)
80111-SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge
/ 210 6897691 from mobile
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
80820-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
0818 717100
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Kodenr.: DG68-00142V-03
BF641-Series_XEE-00142V-02_NO.indd 12
2010-12-21
9:02:41
BF641-SERIEN
Indbygningsovn
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
Registrér dit produkt på
www.samsung.com/register
Denne manual er trykt p_100 % genbrugspapir.
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 1
2010-12-21
8:55:19
Brug af denne brugervejledning
DA
Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra Samsung.
Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og instruktioner, der
hjælper dig med at bruge og vedligeholde dit apparat.
Inden du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og gemme den
til fremtidigt brug.
Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning.
*
)
Vigtigt
Bemærk
Sikkerhedsvejledning
Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret el-installatør. Installatøren er ansvarlig
for at tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.
Elektrisk sikkerhed
Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.
● Dette apparat må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret el-installatør.
● I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende det.
● Reparationer må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Forkert reparation kan
medføre alvorlige skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du kontakte et
Samsung-servicecenter eller din forhandler.
● Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel eller en særlig del, der
leveres af producenten eller et autoriseret serviceværksted.
● Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.
● Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug aldrig
fordelerdåser eller forlængerledninger.
● Ydelsesskiltet findes på lågens højre side.
● Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.
● Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.
ADVARSEL
For at undgå muligheden for elektrisk stød skal der slukkes for apparatet, inden pæren
udskiftes. Når ovnen er i brug, bliver de indre overflader meget varme.
2
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 2
2010-12-21
8:55:20
Sikkerhedsinstruktioner (fortsat)
Sikkerhed under brug
● Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.
● Under brugen bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger. Rør
ikke ved ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af.
● Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.
● Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget lang
tid.
● Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper
hurtigt ud.
● Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje
temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af
ovnen.
● Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
● Bør bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.
● Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på den store rist. Hvis der anvendes en
bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer.
● Hæld ikke vand ind i ovnbunden, når den er varm. Dette kan beskadige emaljeoverfladen.
● Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.
● Pas på, når du åbner ovnlågen inden slutningen af damprenseproceduren. Vandet på
bunden er varmt.
● Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser
på den. Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det man medføre beskadigelse af
emaljeoverfladen og give dårlige resultater med madlavningen.
● Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade. Ved
tilberedning af “fugtige” kager, bør du anvende en bradepande.
● Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.
● Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af børn eller svage personer uden tilstrækkeligt
opsyn af en ansvarlig voksen, der sikrer, at de bruger apparatet sikkert.
● Mindre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
DA
Affaldsinstruktioner
Bortskaffelse af emballagen
● Det materiale, der er brugt til emballering af dette apparat, kan genbruges.
● Anbring emballagematerialerne i en relevant container på din lokale genbrugsstation.
Bortskaffelse af gamle apparater
ADVARSEL
Inden gamle apparater bortskaffes, skal du sørge for, at de ikke længere kan bruges og ikke
udgøre nogen fare.
For at gøre dette skal du koble apparatet fra strømforsyningen og fjerne netledningen.
For at beskytte miljøet er det vigtigt, at gamle apparater bortskaffes på den korrekte måde.
● Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
● Du kan få informationer om indsamlingsdage og offentlige genbrugspladser hos
kommunen.
3
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 3
2010-12-21
8:55:20
Installation og vedligeholdelse
DA
Sikkerhedsinstruktioner for installationen
Denne ovn må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Installatøren er ansvarlig for at
tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.
● Sørg for beskyttelse mod ‘levende’ dele, når ovnen installeres.
● Det køkkenskab, som ovnen skal indbygges i, skal overholde kravene til stabilitet, som
specificeret i DIN 68930.
Tekniske specifikationer
Indgangsspænding /frekvens
Volumen (brugbar kapacitet)
Udgangseffekt
Nettovægt
Vægt med emballage
Kabinet (B x H x D)
Ovnens indre (B x H x D)
\]]
\]W
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
maks. 3400 W
ca. 33 kg
ca. 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
\`\
\^Y
\`\
YX
Strømtilslutning
Hvis apparatet ikke tilsluttes til strømforsyningen med et
stik, skal der anvendes en flerpols isolerende kontakt (med
en kontaktafstand på mindst 3 mm) for at overholde sikke
rhedsbestemmelserne. Strømkablet (H05 RR-F eller H05
VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) skal have en tilstrækkelig
længde til at tilslutte ovnen, også selvom ovnen står på
gulvet foran indbygningsskabet. Åbn ovnens bageste
tilslutningsdæksel med en skruetrækker, og løsn skruerne
på kabelklemmen, inden du tilslutter strømkablerne til de
relevante tilslutningsterminaler. Ovnen er jordet via
( )-terminalen. Hvis ovnen tilsluttes til strømforsyningen
med et stik, skal dette stik være tilgængeligt, når ovnen er
installeret. Samsung har intet ansvar for uheld, der skyldes
manglende eller fejlagtig jordforbindelse.
Installation i skabet
Dette er en indbygningsovn, der
skal installeres i et under- eller
overskab.
● Bemærk
minimumsafstandene.
● Fastgør begge ovnens sider
med skruer
Efter installationen skal du
fjerne den beskyttende vinylfilm
fra apparatets dør og den
beskyttende film fra ovnens indre
overflader.
min. 550
min. 550
min. 590
maks. 600
min. 600
min. 50
min. 50
min. 560
min. 560
Overskab
Underskab
4
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 4
2010-12-21
8:55:21
Dele og funktioner
Ovnkontroller
DA
2
1
4
1. Knap til funktionsvalg
2. Display
)
3
3. Knap til temperaturkontrol
4. Knap til tidsindstilling
Frontdesign
Frontpanelet leveres i forskellige materialer og farvemuligheder, herunder rustfrit
stål, hvid, sort samt glas. Af hensyn til forbedring af kvaliteten kan udseendet
ændres.
Udstyr
BAGEPLADE
Bagepladen kan anvendes til tilberedning af
kager, cookies og andet bagværk.
*
*
STOR RIST
Den store rist bør anvendes til grilning og
stegning af måltider. Du kan anvende den
med kasseroller og andre bageforme.
Sørg for at montere tilbehøret korrekt i rillerne. Bakker skal have mindst 2 cm
afstand til bunden af ovnen, ellers kan emaljeoverfladen blive beskadiget.
Vær meget omhyggelig, når du tager måltider og/eller tilbehør ud af ovnen. Du kan
brænde dig på varme måltider, varmt tilbehør og varme overflader!
5
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 5
2010-12-21
8:55:22
Indstillinger
DA
Tidsindstilling
Du bedes bruge produktet, efter du har indstillet klokkeslættet, når strømmen slås til første gang.
1
Tryk på knappen
til tidsindstilling.
Cifrene for timer
blinker.
2
Drej knappen til
tidsindstilling. Indstil
de ønskede timer.
4
Drej knappen til
tidsindstilling. Indstil
de ønskede minutter.
5
Tryk på knappen til
tidsindstilling for at
bekræfte.
Tryk på knappen til
tidsindstilling for at
bekræfte.
3
Tryk på knappen
til tidsindstilling.
Cifrene for minutter
blinker.
Indstilling af timer
1
)
Drej knappen til
tidsindstilling. Indstil
timer-tid.
2
Når timeren fungerer, roterer mærket “ ” på displayets venstre side for at indikere
processen.
Hvis du vil standse timeren, skal du indstille den til 0:00.
Når timeren er i gang, kan du trykke på knappen til tidsindstilling for at vise det
aktuelle klokkeslæt.
6
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 6
2010-12-21
8:55:23
Brug af ovnen
Brug af tilstanden Hurtig forvarmning (
)
DA
Hvis du bruger muligheden HURTIG FORVARMNING, kan du forøge temperaturen til
den indstillede værdi på ingen tid. Dette vil på dramatisk vis forkorte din ventetid, indtil
forvarmningen er klar.
Brug muligheden HURTIG FORVARMNING til at forøge temperaturen til den indstillede værdi,
indtil forvarmningen er parat. Skift derefter til tilstanden Tilberedning, inden du fortsætter.
Men det er ikke nødvendigt at anvende HURTIG FORVARMNING til grilning af madvarer.
Brug af tilstanden Tilberedning
Grilltemperatur
1 Lav
2 Middel
3 Høj
1
)
Drej knappen til
funktionsvalg. Indstil den
ønskede tilberedningstilstand.
2
Indstil
temperaturen
for al anden
madlavning
end grilning.
Vælg den ønskede temperatur ved at dreje
knappen til temperaturkontrol.
Hvis du vælger Grill-funktionen og indstiller temperaturen mellem 50 °C og 250 °C,
eller hvis du vælger tilstanden Normal tilberedning og indstiller temperaturen mellem
Grill 1 og 3, bliver du bedt om at nulstille temperaturen med en summelyd og en popup-meddelelse.
Ovnfunktioner
Varmluft
Varmluften fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne funktion kan
anvendes til frosne retter og bagning.
Anbefalet temperatur: 170 °C
Overvarme + varmluft
Den varme, der genereres af det øverste varmesystem og varmluften,
fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne funktion kan anvendes til
stegning af retter, der skal brunes, som f.eks. kød.
Anbefalet temperatur: 190 °C
Konventionel
Varme udsendes fra det øverste og det nederste varmesystem. Denne
funktion kan anvendes til almindelig bagning og stegning af næsten alle
typer retter.
Anbefalet temperatur: 200 °C
Undervarmluft
Varmen genereres af det nederste varmesystem, og varmluften fordeles
ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne funktion kan anvdnes til pizzaer, brød
og kager.
Anbefalet temperatur: 190 °C
Stor grill
Varme udsendes fra det store grillområde. Denne funktion kan anvendes til
tallerkenretter som f.eks. lasagne og grillkød.
Anbefalet temperatur: Middel
7
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 7
2010-12-21
8:55:23
Brug af ovnen (fortsat)
DA
Testmåltider
I henhold til standard EN 60350
1. Bagning
Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn.
Type
Udstyr og
bemærkninger
Små kager
Bageplade
Fedtfattig
sukkerbrødskage
Æbletærte
Tilberedningstid
(min.)
Tilstand
Temp.
°C
2
Konventionel
170-190
15-25
Bageform på stor rist
(slip let-springform Ø
26 cm)
1
Konventionel
160-180
25-35
Stor rist + bageplade
+ 2 slip letspringforme, Ø 20
cm
1+3
Varmluft
170-190
80-100
Konventionel
180-200
75-90
Stor rist + 2 slip letspringforme
(slip let-springform,
ø 20 cm)
Rille nr.
1
placeret
diagonalt
2. Grilning
Forvarm den tomme ovn i fem minutter vha. stor grill-funktionen.
Brug denne funktion med den højeste temperaturindstilling på Høj.
Type
Toast af
franskbrød
Burgere
Udstyr og
bemærkninger
Rille nr.
Tilstand
Temp.
°C
Tilberedningstid
(min.)
Stor rist
5
Stor grill
høj
1.: 1-2
2.: 1-1½
Stor rist
Bradepande
(til opsamling af
dryp)
4
3
Stor grill
høj
1.: 7-10
2.: 5-8
8
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 8
2010-12-21
8:55:24
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring med håndkraft
*
DA
Sørg for, at ovnen og tilbehør er afkølet inden rengøring.
Ovnens indre
● Til rengøring af ovnens indre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller
varmt sæbevand.
● Rengør ikke lågens tætning med hænderne.
● Brug ikke skuresvampe eller rengøringssvampe.
● For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel.
● Kabinettet bør rengøres med varmt vand, sæbe og en blød nylonbørste.
Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld, knive
eller andre slibende materialer.
Ovnens ydre
● Til rengøring af ovnens ydre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller
varmt sæbevand.
● Tør efter med køkkenrulle eller en tør klud.
● Brug ikke skurepulver, ætsende eller slibende produkter.
Ovnens forsider af rustfrit stål
● Brug ikke ståluld, skuresvampe eller andre slibemidler. Dette kan beskadige finishen.
Ovnens aluminiumsforsider
● Aftør overfladen blidt med en blød, ren klud eller mikrofiberklud og et mildt
rengøringsmiddel til vinduer.
Udstyr
Rengør tilbehøret efter hver anvendelse, og tør det af med køkkenrulle. Læg det, hvis det er
nødvendigt, i varmt sæbevand i 30 minutter for lettere rengøring.
Fjernelse af lågen.
Ved normalt brug bør ovnlågen ikke fjernes, men hvis det er nødvendigt at fjerne den, f.eks.
ved rengøring, skal du følge disse instruktioner. FORSIGTIG: Ovnlågen er tung.
XU
YU
1
Åbn låget, og åbn
clipsene på begge
hængsler helt.
2
Luk lågen ca. 70°. Tag med begge hænder fat om
midten af siderne på ovnlågen, og træk/løft, indtil
hængslerne kan tages ud.
9
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 9
2010-12-21
8:55:25
Rengøring og vedligehold (fortsat)
DA
Fjernelse af lågeglasset
Ovnlågen er udstyret med tre lag glas, der er placeret mod hinanden. Disse lag kan fjernes til
rengøring.
1
. Tryk på begge
knapper på venstre
og højre side af
lågen.
)
)
2
. Fjern afdækningen,
og fjern glas 1 fra
lågen.
3
. Løft glas 2, og
rengør lagene med
varmt vand eller
opvaskemiddel, og
polér dem tørre med
en tør, ren klud.
Dørglasset er forskelligt fra 2 stk. til 4 stk. afhængigt af model.
Men metoden til adskillelse og samling er den samme.
Ved samling af inderglas 1, skal du anbringe print i nedadgående retning.
Udskiftning af pære
*
Fare for elektrisk stød!
Udfør følgende trin, inden du udskifter nogen af pærerne i ovnen:
● Sluk for ovnen.
● Fjern ovnen fra strømtilslutningen.
● Beskyt ovnpæren og glasdækslet ved at anbringe en klud nederst i ovnrummet.
● Pærer kan købes hos SAMSUNGS servicecenter.
Bageste ovnpære
1. Fjern dækslet ved at dreje mod uret, fjern metalringen,
isoleringsringen, og rengør glasdækslet. Udskift om
nødvendigt pæren med en 25 watt, 230 V, 300 °C
varmeresistent ovnpære.
2. Rengør om nødvendigt glasdækslet, metalringen og
isoleringsringen.
3. Fastgør metalringen og isoleringsringen til glasdækslet.
4. Anbring glasdækslet, hvor du fjernede det i trin 1, og drej
med uret for at sætte det fast.
10
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 10
2010-12-21
8:55:25
Garanti og service
Spørgsmål, svar og fejlfinding
DA
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen ikke varmer?
Kontrollér for at se, om en af følgende handlinger løser problemet:
● Der er måske ikke tændt for ovnen. Tænd for ovnen.
● Uret er måske ikke indstillet. Indstil uret (se afsnittet “Indstilling af uret”).
● Kontrollér for at se, om de nødvendige indstillinger er foretaget.
● Der kan være sprunget en sikring, eller et afbryderrelæ er udløst. Udskift sikringen, eller
nulstil relæet. Tilkald en autoriseret el-installatør, hvis dette sker flere gange.
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen, selvom jeg har indstillet ovnfunktion og temperatur, ikke varmer?
Der kan være problemer med de interne elektriske forbindelser. Kontakt dit lokale
servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis der vises en fejlkode, og ovnen ikke varmer?
Der er en fejl i de elektriske forbindelser. Kontakt dit lokale servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis tidsdisplayet blinker?
Der har været en strømafbrydelse. Indstil uret (se afsnittet “Indstilling af uret”).
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnlyset ikke lyser?
Ovnlyset er i stykker. Udskift ovnpæren (se afsnittet “Udskiftning af pære”).
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnens blæser kører, uden at den er blevet indstillet?
Når du har brugt ovnen, fortsætter blæseren med at køre, til ovnen er afkølet. Kontakt dit
lokale servicecenter, hvis blæseren fortsætter med at køre, efter at ovnen er afkølet.
Fejl- og sikkerhedskoder
Fejl- og
sikkerhedskoder
**-SE-
E-
1)
S-01
----
Generelle funktioner
Løsning
En fejl i ovnen kan
medføre ringe ydelse og
sikkerhedsproblemer. Stop
med det samme med at bruge
ovnen.
Kontakt dit lokale SAMSUNG
service
center.
SIKKERHEDSAFBRYDELSE
Ovnen har været i fortsat brug
ved indstillet temperatur i lang tid.
Sluk for ovnen, og fjern
madvarerne. Lad ovnen blive
kold, inden du bruger den igen.
Hvis du ikke valgte en passende
temperatur til tilstanden.
Vælg den korrekte temperatur til
tilstanden. (Se afsnittet “Brug af
tilstanden Hurtig forvarmning”)
1) * henviser til alle tal eller tegn.
11
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 11
2010-12-21
8:55:25
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
GREECE
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
800-SAMSUNG(726-7864)
80111-SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge
/ 210 6897691 from mobile
261 03 710
815-56 480
80820-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
SWEDEN
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Kodenr.: DG68-00142V-03
BF641-Series_XEE-00142V-02_DA.indd 12
2010-12-21
8:55:27
BF641-SARJA
Kalusteuuni
käyttöopas
ajattele mahdollisuuksia
Kiitos, kun ostit tämän Samsung-tuotteen.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/register
Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 1
2010-12-21
8:59:04
Oppaan käyttö
FI
Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat uuden
kodinkoneesi käytössä ja hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaisuuden tarpeisiin.
Käyttöoppaan kuvasymbolit.
*
)
Tärkeää
Huomautuksia
Turvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite
kytketään sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten mukaisesti.
Sähköturvallisuus
Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
● Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasennusliike.
● Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vahingoittunutta laitetta.
● Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon korjaus
voi vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Ota yhteys SAMSUNG-huoltoon tai
jälleenmyyjään, jos uunisi kaipaa korjausta.
● Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai
laitteen valmistajalta.
● Sähköjohdot tai -kaapelit eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
● Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä
milloinkaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
● Arvokilpi sijaitsee uuninluukun oikealla puolella.
● Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
● Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.
VAROITUS
Irrota laite sähköverkosta vaihtaessasi uunin lamppua välttääksesi sähköiskun vaaran. Uunin
ollessa käynnissä sen sisäpinnat tulevat hyvin kuumiksi.
2
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 2
2010-12-21
8:59:04
Turvaohjeet (jatkoa)
Turvallisuus käytön aikana
● Tämä uuni on tarkoitettu vain kotitalouden ruuanvalmistukseen.
● Uunia käytettäessä sen sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi. Älä koske uunin sisäpintoja
tai lämpövastuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
● Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
● Uunin pinnat kuumenevat, kun se kuumennetaan korkeaan lämpötilaan pidemmäksi aikaa.
● Avatessasi uunin luukkua varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä.
● Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia voi alkoholi höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja
höyry voi syttyä palamaan tullessaan kosketuksiin uunin kuuman kohdan kanssa.
● Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.
● Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
● Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voisi vääntyä suuren
lämpöeron vuoksi.
● Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Se voi vahingoittaa emalipintaa.
● Uunia käytettäessä sen luukun tulee olla kiinni.
● Varo avatessasi uunin luukkua ennen höyrypuhdistuksen loppua, sillä vesi uunin pohjalla
on kuumaa.
● Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai
vuoalla. Alumiinifolio estää uunin kuumenemisen, mikä voi vahingoittaa emalipintoja ja
estää ruuan kunnollisen kypsymisen.
● Hedelmämehuista jää tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille. Kun
paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
● Älä pane astioita uunin luukun päälle.
● Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai rajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman
vastuullisen aikuisen riittävää valvontaa.
● Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
FI
Hävitysohjeet
Pakkausmateriaalin hävitys
● Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
● Hävitä pakkausmateriaalit viemällä ne paikkakuntasi asianmukaisiin jätepisteisiin.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
VAROITUS
Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee siitä käyttökelvoton, jotta se ei voi aiheuttaa vaaraa.
Tee tämä antamalla sähköasentajan irrottaa laite verkkovirrasta ja poistaa laitteen
sähköjohto.
Vanhat laitteet on hävitettävä asianmukaisesti, jottei niistä synny ympäristöhaittoja.
● Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
● Tietoja ongelmajätteiden keräysajoista ja vastaanottopisteistä saat paikallisilta jätehuoltovir
anomaisilta.
3
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 3
2010-12-21
8:59:04
Asentaminen ja hoito
FI
Asentamisen turvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite
kytketään sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
● Varmista uunia asennettaessa jännitteellisten osien suojaus.
● Keittiökaapiston, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin DIN 68930
vakausvaatimukset.
Tekniset tiedot
Tulojännite / taajuus
Käyttötilavuus
Antoteho
Nettopaino
Paino pakkauksen kanssa
Ulkomitat (L x K x S)
Uunin sisämitat (L x K x S)
\]]
\]W
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
Maks. 3400 W
Noin 33 kg
Noin 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
\`\
\^Y
\`\
YX
Sähkökytkentä
Jos verkkoliitäntää ei tehdä pistokytkinliitännällä, on
kytkennän tulopuolelle asennettava turvallisuussyistä
moninapainen irtikytkentälaite (kosketinväli vähintään 3
mm). Sähkökaapelin (H05 RR-F tai H05 VV-F, min. 1,5
m, 1,5 - 2,5 mm²) on oltava niin pitkä, että se voidaan
kiinnittää uuniin, joka seisoo lattialla sijoituskalusteensa
edessä. Avaa uunin kytkentöjen taustalevy ruuviavaimella
ja löysää kaapelin vedonpoistimen ruuvit. Asenna
vasta sitten sähköjohtimet asianmukaisiin liittimiin. Uuni
maadoitetaan ( )-liittimen kautta. Jos uuni liitetään
verkkovirtaan pistokytkinliitännällä, tulee pistokkeeseen
päästä helposti käsiksi uunin asentamisen jälkeenkin.
Samsung ei vastaa vahingoista tai onnettomuuksista, jotka
johtuvat puuttuvasta tai viallisesta maadoituksesta.
Asennus kaapistoon
Tämä on kalusteuuni, joka tulee
asentaa ylä- tai alakaappiin.
● Noudata vaatimuksia
vähimmäisetäisyyksistä.
● Kiinnitä uuni paikoilleen
ruuveilla molemmilta puolilta
Poista asennuksen jälkeen
suojamuovit uunin luukusta ja
uunin sisäpinnoilta.
min. 550
min. 550
min. 590
maks. 600
min. 600
min. 50
min. 50
min. 560
min. 560
Yläkaappi
Alakaappi
4
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 4
2010-12-21
8:59:05
Osat ja ominaisuudet
Kytkimet
FI
2
1
4
1. Toimintovalitsin
2. Näyttö
)
3
3. Lämpötilavalitsin
4. Aikavalitsin
Etupuoli
Etupaneelia on saatavana useita materiaali- ja värivaihtoehtoja kuten ruostumaton
teräs, valkoinen, musta ja lasi. Koska kehitämme laatua jatkuvasti, laitteen
ulkomuoto saattaa muuttua.
Varuste
UUNIPELTI
Uunipelti kakuille, pikkuleiville ja muille
leivonnaisille.
*
*
GRILLIRITILÄ
Grilliritilä ruuan grillaamiseen ja
paahtamiseen. Voidaan käyttää vuokien ja
muiden leivonta-astioiden kanssa.
Varusteet tulee asettaa huolellisesti pellinkannattimiin. Peltien ja astioiden tulee olla
vähintään 2 cm uunin pohjaa ylempänä, jottei emalipinta vaurioidu.
Ole huolellinen, kun otat ruuat ja/tai varusteet uunista. Kuumat ruuat, varusteet ja
pinnat voivat polttaa!
5
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 5
2010-12-21
8:59:06
Alkuvalmistelut
FI
Kellonajan asetus
Kun kytket virran päälle ensimmäistä kertaa, käytä laitetta vasta sen jälkeen, kun olet asettanut
ajan.
1
Paina aikakytkintä,
tunnit alkavat välkkyä.
2
Käännä aikakytkintä,
valitse tunti.
4
Käännä aikakytkintä,
valitse minuutit.
5
Paina aikakytkintä
aika-asetuksen
vahvistamiseksi.
Paina aikakytkintä
toiminta-ajan
vahvistamiseksi.
3
Paina aikakytkintä,
minuutit alkavat
välkkyä.
Toiminta-aika
1
)
Käännä aikakytkintä,
valitse haluamasi
toiminta-aika.
2
Kun toiminta-aika kuluu, näytön vasemmalla sivulla oleva “ “-merkki pyörii toiminnan
ilmaisimena.
Voit lopettaa toiminta-ajan täytön asettamalla toiminta-ajaksi 0:00.
Toiminta-ajan ollessa käytössä, näet kelloajan aikakytkintä painamalla.
6
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 6
2010-12-21
8:59:07
Uunin käyttö
Nopean esilämmityksen(
) tila
FI
Jos käytät NOPEA ESILÄMMITYS -toimintoa, saat nostettua lämpötilan halutuksi hetkessä.
Tämä vähentää huomattavasti esilämmitykseen käytettävää aikaa.
Käytä NOPEA ESILÄMMITYS -toimintoa lämpötilan nostoon halutuksi kunnes esilämmitys on
valmis. Valitse sen jälkeen ruuanvalmistustila ennen kuin jatkat.
NOPEA ESILÄMMITYS ei ole tarpeen ruokaa grillattaessa.
Ruuanvalmistustila
Grillilämpötila
1 Matala
2 Kohtalainen
3 Korkea
1
)
Käännä toimintovalitsinta,
valitse haluttu
ruuanvalmistustila.
2
Valitse
lämpötila
kaikkeen
valmistukseen
grillausta
lukuun
ottamatta.
Käännä lämpötilakytkintä ja valitse haluttu
lämpötila .
Jos valitset Grilli-toiminnon ja asetat lämpötilan välille 50 °C - 250 °C, tai jos valitset
Normaali ruuanvalmistus -tilan ja asetat lämpötilan välille Grilli 1 - 3, äänimerkki ja
ilmoitusviesti kertovat, milloin lämpötila tulee asettaa uudelleen.
Uunin toiminnot
Kiertoilma
Kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla..
Tätä toimintoa suositellaan pakasteille ja leivontaan.
Suosituslämpö: 170 °C
Ylälämpö + kiertoilma
Ylävastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti
puhaltimien avulla. Tätä toimintoa suositellaan rapeakuoriseen
paahtamiseen esimerkiksi lihalle.
Suosituslämpö: 190 °C
Tavallinen uuni
Lämpö säteilee ylä- ja alavastuksesta. Tätä toimintoa suositellaan lähes
kaiken tyyppisten ruokalajien tavalliseen leipomiseen ja paistamiseen.
Suosituslämpö: 200 °C
Alalämpö + kiertoilma
Alavastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti
puhaltimien avulla. Tätä toimintoa suositellaan pizzoille, leivälle ja kakuille.
Suosituslämpö: 190 °C
Iso grilli
Lämpö säteilee grillistä laajalla alueella. Tätä toimintoa suositellaan
lasagne-tyyppiselle ruualle ja lihan grillaukseen.
Suosituslämpö: Kohtalainen
7
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 7
2010-12-21
8:59:07
Uunin käyttö (jatkoa)
FI
Koekeittiössä testatut ruuat
Standardi EN 60350
1. Leivonta
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön.
Ruokatyyppi
Astia &
huomautukset
Pienet kakut
Uunipelti
2
Rasvaton
sokerikakku
Kakkuvuoka
grilliritilällä
(tummapintainen, ø
26 cm)
1
Grilliritilä + uunipelti
+ 2 irtopohjavuokaa
(tummia, ø 20 cm)
Omenapiiras
Grilliritilä + 2
irtopohjavuokaa
(tummia, ø 20 cm)
Toiminto
Lämpö
°C
Tavallinen
uuni
170-190
15-25
Tavallinen
uuni
160-180
25-35
1+3
Kiertoilma
170-190
80-100
1
diagonaalisesti
Tavallinen
uuni
180-200
75-90
Taso
Valmistusaika min
2. Grillaus
Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia Iso grilli -toiminnolla.
Käytä tätä toimintoa enintään korkealla lämmöllä.
Ruokatyyppi
Vehnäpaahtoleipä
Hampurilaiset
Astia &
huomautukset
Taso
Toiminto
Lämpö
°C
Valmistusaika min
Grilliritilä
5
Iso grilli
Korkea
1.: 1-2
2.: 1-1½
Grilliritilä
Uunipannu
(nesteen
keräämiseen)
4
3
Iso grilli
Korkea
1.: 7-10
2.: 5-8
8
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 8
2010-12-21
8:59:07
Puhdistus ja huolto
Käsinpuhdistus
FI
Varmista ennen puhdistusta, että uuni ja varusteet ovat kylmiä.
*
Uunin sisäosat
● Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin sisäpintojen
puhdistukseen.
● Älä puhdista käsin luukun tiivistettä.
● Älä käytä hankaustyynyjä tai sieniä.
● Käytä uuninpuhdistuksen erikoistuotteita vaikeaan likaan.
● Pinta tulee puhdistaa kuumalla vedellä, pesuaineella ja pehmeällä nailonharjalla.
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa,
veistä tai muita kuluttavia aineita.
Ulkopinnat
● Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin ulkopintojen
puhdistukseen.
● Kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla liinalla.
● Älä käytä hiovia, syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
Teräksiset etupinnat
● Älä käytä teräsvillaa, hankaustyynyjä tai muita hioma-aineita. Ne voivat vaurioittaa pintaa.
Alumiiniset etupinnat
● Pyyhi pinta hellävaroen pehmeällä puhdistus- tai mikrokuituliinalla ja miedolla
ikkunanpesuaineella.
Varusteet
Pese varusteet ja astiat aina käytön jälkeen ja kuivaa keittiöpyyhkeellä. Noin 30 minuutin liotus
saippuavedessä helpottaa tarvittaessa puhdistusta.
Uuninluukun irrottaminen
Uuninluukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos se on välttämätöntä esim.
puhdistuksen vuoksi, noudata näitä ohjeita. VAARA: Uuninluukku on painava.
XU
YU
1
Avaa uuninluukku ja
käännä kokonaan auki
molempien saranoiden
vivut.
2
Sulje uuninluukkua noin 70°. Ota tukeva ote luukun
reunojen keskikohdilta molemmin käsin ja vedä
ylöspäin kunnes saranat voidaan irrottaa.
9
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 9
2010-12-21
8:59:09
Puhdistus ja huolto (jatkoa)
FI
Luukun lasien irrotus
Uuninluukussa on kolme päällekkäistä lasilevyä. Nämä lasit voidaan irrottaa puhdistusta
varten.
1
. Paina luukun
vasemmalla ja
oikealla puolella
olevia painikkeita.
)
)
2
. Irrota luukun lista ja
poista lasi 1 luukusta.
3
. Nosta lasia 2,
puhdista lasilevyt
lämpimällä vedellä tai
astianpesunesteellä
ja kuivaa ja kiillota ne
puhtaalla, pehmeällä
liinalla.
Luukun lasi on erilainen malleissa 2EA - 4EA.
Purkamisen ja kokoamisen menetelmä on kuitenkin sama.
Kun kokoat lasia 1, aseta kirjoitus alareunaan.
Lampun vaihto
*
Sähköiskun vaara!
Toimi seuraavasti ennen kuin vaihdat mitään uunin lampuista:
● Katkaise uunista virta.
● Irrota uuni verkkovirrasta.
● Suojaa sähkölamppua ja sen lasikupua panemalla kangasta pehmusteeksi uunin
pohjalle.
● Voit ostaa uuden lampun SAMSUNG-huollosta.
Uunin takaosan lamppu
1. Irrota lasikupu vastapäivään kääntämällä. Irrota
metallirengas ja tiivisterengas ja puhdista lasikupu. Asenna
paikoilleen tarvittaessa uusi, 300 °C:n kuumuuden kestävä
uunilamppu (25 W, 230 V).
2. Puhdista tarvittaessa lasikupu, metallirengas ja
tiivisterengas.
3. Aseta lasikupuun metalli- ja tiivisterenkaat.
4. Asenna lasikupu takaisin paikoilleen vaiheen 1 mukaiseen
paikkaan ja käännä sitä myötäpäivään.
10
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 10
2010-12-21
8:59:10
Takuu ja huolto
Usein esitetyt kysymykset & ongelmatilanteet
FI
Mitä teen, jos uuni ei kuumene?
Mahdollisia ratkaisuja:
● Uunia ei ole kytketty päälle. Käynnistä uunin toiminta.
● Kelloa ei ole asetettu aikaan. Aseta kellonaika (kts. “Kellonajan asetus”).
● Tarkista, että kaikki tarvittavat asetukset on tehty.
● Huoneistosta on palanut sulake tai suojakatkaisin on lauennut. Vaihda sulake tai vapauta
suojakatkaisin. Jos tilanne toistuu, kutsu valtuutettu sähköasentaja.
Mitä teen, kun uuni ei kuumene, vaikka olen tehnyt oikeat toiminto- ja lämpötila-asetukset?
Ongelma saattaa olla laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä. Ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos näyttöön ilmestyy virhekuvake eikä uuni kuumene?
Laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä on ongelma. Ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos ajannäyttö vilkkuu?
On tapahtunut sähkökatkos. Aseta kellonaika (kts. “Kellonajan asetus”).
Mitä teen, jos uunin valo ei syty?
Lamppu on viallinen. Vaihda uusi lamppu (kts. “Lampun vaihto”).
Mitä teen, jos uunin tuuletin toimii itsekseen?
Uunin käytön jälkeen tuuletin on käynnissä kunnes uuni on viilennyt. Ota yhteys
huoltoliikkeeseen, jos tuuletin toimii vaikka uuni on jo kylmä.
Virhe- ja Turvallisuuskoodit
Virhe- ja
Turvallisuuskoodit
**
E-
Yleiset toiminnot
Toimintaohje
Virheet voivat haitata uunin
toimintaa ja aiheuttaa
vaaratilanteita. Lopeta heti
uunin käyttö.
Ota yhteys SAMSUNGhuoltoon.
TURVAKATKAISU
Uuni on ollut toiminnassa
pitkään asetetussa lämmössä.
Sammuta ja tyhjennä uuni.
Anna uunin kylmetä ennen seur.
käyttöä.
Et ole valinnut käyttötilaan
soveltuvaa lämpöä.
Valitse käyttötilaan oikea lämpö.
(Kts. “Nopean esilämmityksen
tila”)
1)
-SE-
S-01
----
1) * viittaa mihin tahansa numeroon tai merkkiin.
11
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 11
2010-12-21
8:59:10
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
ITALIA
GREECE
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
800-SAMSUNG(726-7864)
80111-SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge
/ 210 6897691 from mobile
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
80820-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
0818 717100
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Koodinumero: DG68-00142V-03
BF641-Series_XEE-00142V-02_FI.indd 12
2010-12-21
8:59:10
BF641 SERIES
Built-in Oven
user manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please register your product at
www.samsung.com/register
This manual is made with 100% recycled paper.
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 1
2010-12-21
8:50:49
Using This Manual
EN
Thank you for choosing a SAMSUNG Built - In Oven.
This Owner’s Manual contains important information on safety and instructions intended to assist
you in the operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven and keep this book for
future reference.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual.
*
)
Important
Note
Safety Instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is
responsible for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant
safety recommendations.
Electrical safety
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
● This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed
electrician.
● In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
● Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result
in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG
Service Centre or your dealer.
● If the supply cord is defective, it must be replaced by a special cord or assembly available
from the manufacturer or an authorised service agent.
● Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
● The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit
breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
● The rating plate is located on the right side of the door.
● The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or
cleaned.
● Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
WARNING
The appliance should be powered down before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock. During oven operation, the interior surfaces become very hot.
2
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 2
2010-12-21
8:50:49
Safety Instructions (Continued)
Safety during operation
● This oven has been designed only for the cooking of household foods.
● During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch
heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
● Never store flammable materials in the oven.
● The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for
an extended period of time.
● When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape
rapidly.
● When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the
oven.
● For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
● Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
● Frozen foods such as pizzas should be cooked on the Big grid. If the baking tray is used, it
may become deformed due to the great variation in temperatures.
● Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the
enamel surface.
● The oven door must be closed during cooking.
● Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on
it. The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces
and cause poor cooking results.
● Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the
oven.
● Do not rest bakeware on the open oven door.
● This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without the
adequate supervision of a responsible person ensuring that they are using the appliance
safely.
● Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
EN
Disposal Instructions
Disposing of the packaging material
● The material used to package this appliance is recyclable.
● Dispose of the packaging materials in the appropriate container at your local waste
disposal facility.
Disposing of old appliances
WARNING
Before disposing of old appliances, make them inoperable so that they cannot be a source of
danger.
To do this, disconnect the appliance from the mains supply and remove the mains lead.
To protect the environment, it is important that old appliances are disposed of in the correct
manner.
● The appliance must not be disposed of with household rubbish.
● You can obtain information about collection dates and public refuse disposal sites from
your local refuse department or council.
3
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 3
2010-12-21
8:50:49
Installation & Maintenance
EN
Safety instructions for the installation
This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for
connecting the appliance to the mains and in so doing for observing the relevant safety
regulations.
● Ensure protection from live parts when installing the oven.
● The kitchen cabinet in which the oven is built in must satisfy stability requirements as
specified in DIN 68930.
\]]
Technical Specifications
Input voltage / frequency
Volume (usable capacity)
Output rating
Net weight
Weight with packaging
Housing (W x H x D)
Oven interior (W x H x D)
\]W
230 V ~ 50 Hz
65 L
max. 3400 W
approx. 33 kg
approx. 37 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
\`\
\^Y
\`\
YX
Power Connection
If the appliance is not connected to the mains with a plug,
a multi-pole isolator switch (with at least 3 mm contact
spacing) must be provided in order to satisfy safety
regulations. The power cable (H05 RR-F or H05 VV-F, min.
1.5 m, 1.5 ~ 2.5 mm²) must be of sufficient length to be
connected to the oven, even if the oven stands on the floor
in front of its built-in cabinet. Open the rear connection
cover of the oven with a screwdriver and loosen the screws
of the cable clamp before you connect the power lines to
the relevant connection terminals. The oven is earthed
via the (
)-terminal. If the oven is connected to the
mains with a plug, this plug must remain accessible after
the oven is installed. Samsung will take no responsibility
for accidents that originate from a missing or faulty earth
connection.
Installation in the Cabinet
This is a built-in oven, which
needs to be installed into an
upper or lower cabinet.
● Observe minimum distances.
● Fix oven on both sides using
screws.
After installation, remove the vinyl
protective film from the door to
the appliance and the protective
film from the interior surfaces of
the oven.
min. 550
min. 550
min. 590
max. 600
min. 600
min. 50
min. 50
min. 560
min. 560
Upper Cabinet
Lower Cabinet
4
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 4
2010-12-21
8:50:51
Parts and Features
Oven controls
EN
2
1
4
1. Function Select Knob
2. Window Display
)
3
3. Temp Control Knob
4. Time Select Knob
Front design
The front panel is available in various material and color options including stainless
steel, white, black and glass. For purposes of quality improvement, the appearance
may be subject to change.
Accessory
BAKING TRAY
The baking tray could be used for the
preparation of cakes, cookies and other
pastries.
*
*
BIG GRID
The big grid should be used for grilling
and roasting meals. You could use it with
casseroles and other baking pots.
Be sure to attach the accessory correctly to the racks. Trays need to have at least
2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the enamel surface could be
damaged.
Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals,
accessories and surfaces can burn you!
5
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 5
2010-12-21
8:50:52
Settings
EN
Time setting
When connecting the power for the first time, please use the product after setting the time.
1
Press Time Select
Knob, hour figures
blink.
2
Turn Time Select
Knob, set desired
time in hours.
4
Turn Time Select
Knob, set desired
time in minutes.
5
Press Time Select
Knob to confirm.
Press Time Select
Knob to confirm.
3
Press Time Select
Knob, minute figures
blink.
Set Timer
1
)
Turn Time Select
Knob, set timer time.
2
While the timer is operating, the “ ” mark on the left side of the screen rotates to
indicate the process.
If you want to stop the timer operation, set the timer to 0:00.
While it is operating, press the Time selection knob to display the clock for the
current time.
6
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 6
2010-12-21
8:50:53
Oven Use
Using the Fast Preheating(
) mode
EN
If you use the FAST PREHEATING option, you can increase the temperature up to the set
value in no time.
This will drastically shorten your waiting time until the preheating is done.
Use the FAST PREHEATING option to increase the temperature to the set value until the
preheating is completed. Then switch to Cooking mode before proceeding.
However, you do not need to use FAST PREHEATING for grilling food.
Using the Cooking mode
Grill
temperature
1 Low
2 Medium
3 High
1
)
Turn Function Select Knob,
set desired the cooking mode.
2
Set the
temperature
for all cooking
other than
grilling.
Select the desired temperature by turning the
Temp Control Knob.
If you select the Grill function and set the temperature between 50°C and 250°C, or if
you select Normal Cooking mode and set the temperature between Grill 1 and 3, you
are asked to reset the temperature with a buzzer and popup message.
Oven functions
Convection
The heat generated by the convection is shared evenly in the oven by fans.
This function should be used for frozen dishes and baking.
Suggested temperature: 170°C
Top Heat + Convection
The heat generated by the upper heating system and the convection is
shared evenly in the oven by fans. This function should be used for roasting
crusty dishes like meat.
Suggested temperature: 190°C
Conventional
Heat is emitted from the upper and lower heating system. This function
should be used for standard baking and roasting of almost any type of
dishes.
Suggested temperature: 200°C
Bottom Heat Convection
The heat generated by the lower heating system and the convection is
shared evenly in the oven by fans. This function should be used for pizzas,
bread and cakes.
Suggested temperature: 190°C
Large Grill
Heat is emitted from the large area grill. This function should be used for
scalloped dishes like lasagne and grilling meat.
Suggested temperature: Medium
7
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 7
2010-12-21
8:50:53
Oven Use (Continued)
EN
Test dishes
According to standard EN 60350
1. Baking
The recommendations for baking refer to preheated oven.
Temp.
°C
2
Conventional
170-190
15-25
Baking tin on Big grid
(Dark coated, ø 26
cm)
1
Conventional
160-180
25-35
Big grid + Baking tray
+ 2 Springform cake
tins (Dark coated, ø
20 cm)
1+3
Convection
170-190
80-100
Big grid + 2
Springform cake tins
(Dark coated, ø 20
cm)
1
Placed
diagonally
Conventional
180-200
75-90
Dish & Notes
Small Cakes
Baking tray
Fatless
Sponge Cake
Apple Pie
Shelf
level
Cooking
time
min
Cooking
Mode
Type of Food
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
Use this function with the maximum temperature setting of high.
Shelf
level
Cooking
Mode
Temp.
°C
Cooking
time min
Type of Food
Dish & Notes
White Bread
Toasts
Big grid
5
Large Grill
high
1st 1-2
2nd 1-1 1/2
Big grid
Baking tray
(to catch drippings)
4
3
Large Grill
high
1st 7-10
2nd 5-8
Beef Burgers
8
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 8
2010-12-21
8:50:54
Cleaning and Care
Hand Cleaning
*
EN
Make sure the oven and accessory is cool before cleaning.
Oven Interior
● For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm
soapy water.
● Do not hand-clean the door seal.
● Do not use scouring pads or cleaning sponges.
● To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
● The cover casing should be cleaned using hot water, detergent and a soft nylon brush.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool, knives
or other abrasive materials.
Oven Exterior
● For cleaning the exterior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm
soapy water.
● Dry with kitchen roll or a dry towel.
● Do not use scourers, caustic cleaners or abrasive products.
Stainless steel oven fronts
● Do not use steel wool, scouring pads or other abrasives. They may damage the finish.
Aluminium oven fronts
● Wipe the surface gently with a soft clean cloth or microfiber cloth and a mild window
cleaning detergent.
Accessory
Wash the accessory after every use and dry it with a kitchen towel. If necessary, lay in warm
soapy water for about 30 minutes for easier cleaning.
Door Removal
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example,
for cleaning purposes, follow these instructions. CAUTION: The oven door is heavy.
XU
YU
1
Open the door and flip
open the clips at both
hinges completely.
2
Close the door by approximately 70°. With both
hands, grasp the sides of the oven door at its middle
and pull-lift until the hinges can be taken out.
9
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 9
2010-12-21
8:50:55
Cleaning and Care (continued)
EN
Door Glass Removal
The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other. These sheets
can be removed for cleaning.
1
. Press the both
buttons on the left
and right sides of the
door.
)
)
2
. Detach the covering
and remove glass 1
from the door.
3
. Lift glass 2 and Clean
the sheets with warm
water or washing-up
liquid and polish dry
them with a soft clean
cloth.
The Door-Glass is different from 2EA to 4EA model by model.
But, the method of the disassembly and assembly is same.
When assembly the inner glass 1, put printing to direction below.
Bulb Exchange
Danger of electric shock!
Before replacing any of the oven bulbs, take the following steps:
● Switch oven Off.
● Disconnect the oven from the mains.
● Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a cloth on the bottom of
the oven compartment.
● Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service Centre.
Rear oven lamp
*
1. Remove cap by turning anticlockwise and remove the metal
ring, the sheet ring and clean the glass cap. If necessary,
replace the bulb with a 25 watt, 230 V, 300 °C heat-resistant
oven light bulb.
2. Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if
necessary.
3. Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4. Place glass cap where you have removed it in step 1 and
turn it clockwise to keep it in place.
10
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 10
2010-12-21
8:50:56
Warranty & Service
FAQs and Troubleshooting
EN
What should I do if the oven doesn’t heat up?
Check to see if one of the following actions resolves the issue:
● The oven may not be switched on. Switch the oven on.
● The clock may not be set. Set the clock (see section “Time setting”).
● Check to see if the required settings have been applied.
● A household fuse may have blown or a circuit breaker may have tripped. Replace the fuses
or reset the circuit. If this happens repeatedly, call an authorised electrician.
What should I do if, even though the oven function and temperature have been set, the oven does
not heat up?
There may be problems with the internal electrical connections. Call your local service centre.
What should I do if an error code appears and the oven does not heat up?
There is a fault in the internal electrical circuit connection. Call your local service centre.
What should I do if the time display is blinking?
There was a power failure. Set the clock (see section “Time setting”).
What should I do if the oven light doesn’t illuminate?
The oven light is faulty. Replace the oven light bulb (see section “Bulb Exchange”).
What should I do if the oven’s fan is running without having been set?
Following use, the oven’s fan runs until the oven has cooled down. Call your local service
centre if the fan continues to run after the oven has cooled down.
Error and Safety codes
Error and
Safety codes
**
-SE-
E-
General Functions
Solution
An error of the oven may cause
low performance and problems
in safety. Stop using the oven
immediately.
Call local SAMSUNG service
centre.
SAFETY SHUTOFF
Oven has continued operating at set
temperature for prolonged time.
Turn oven off and remove food.
Allow oven to cool before using
again.
If you did not select an appropriate
temperature for the mode.
Select the correct temperature
for the mode.
(see section “Using the Fast
Preheating mode”)
1)
S-01
----
1) * refers to all numbers or characters.
11
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 11
2010-12-21
8:50:56
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
FRANCE
GERMANY
ITALIA
GREECE
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
800-SAMSUNG(726-7864)
80111-SAMSUNG (80111 7267864)
from land line, local charge
/ 210 6897691 from mobile
261 03 710
www.samsung.com
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
80820-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
0818 717100
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Code No.: DG68-00142V-03
BF641-Series_XEE-00142V-02_EN.indd 12
2010-12-21
8:50:56
Download PDF