Samsung NV6312EGSSR/EE, NV6312EGSWQ/EE, NV6312DGSSR/EE, NV6312EGSBB/EE Owner's manual

Samsung NV6312EGSSR/EE, NV6312EGSWQ/EE, NV6312DGSSR/EE, NV6312EGSBB/EE Owner's manual

Med ångfunktion

bruksanvisning

NV6312-serien

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa en produkt från

Samsung. Registrera din produkt på adressen

www.samsung.com/register

SVENSKA

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 1 2012-07-24 �� 4:55:51

använda den här bruksanvisningen

Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att vägleda dig vid användning och underhåll av denna apparat.

Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok för framtida referens.

Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning:

VARNING eller OBS!

Viktigt Obs!

säkerhetsanvisningar

Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekommendationer.

ELEKTRISK SÄKERHET

Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.

• Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig elektriker.

• Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.

• Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta SAMSUNG servicecenter eller din

återförsäljare.

• Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker. (Endast fast kabeltyp)

• Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk. (endast montering med strömsladd)

• Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.

• Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring. Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.

• Märkplåten är placerad till höger om luckan.

• Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.

• Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.

• Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande användning av enheten.

• Detta ska möjliggöra urkoppling av enheten från strömkällan efter installation. Urkoppling blir enkel genom att ha kontakten åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet med kablagereglerna.

VARNING:

Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Barn ska hållas på avstånd så att de inte bränner sig.

VARNING:

Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning. Det är viktigt att vara försiktig för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen. Barn under 8 år ska inte använda apparaten om de inte

övervakas.

VARNING

: Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att undvika risk för elektrisk stöt.

SÄKERHET UNDER ANVÄNDNING

Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.

Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.

Förvara aldrig antändbara material i ugnen.

2

_använda den här bruksanvisningen

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 2 2012-07-24 �� 4:55:51

Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.

Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt strömmar ut.

Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.

För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.

Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.

Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.

Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade ytan.

Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.

Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.

Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade ytor. Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.

Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.

Håll uppsyn över barnen så att de inte leker med hällen.

Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på luckan eller fastna med fingarna i den.

Enheten blir mycket varm under användning. Det är viktigt att vara försiktig för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen.

Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.

Håll uppsyn över barn så att de inte leker med enheten.

Enheter är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.

Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas, eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.

Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och de som saknar erfarenheter och kunskaper om apparaten, om de övervakas eller får instruktioner gällande användningen av enheten på ett säkert sätt och förstår vilka risker som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakande.

För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.

under rengöringsförhållanden kan ytorna bli mycket hetare än vanligt och barn ska hållas borta.

Stora mängder matrester måste avlägsnas före rengöring och speciella verktyg används vid ugnsrengöringen.

Om enheten har ång- eller självrengöringsfunktion, måste spill avlägsnas före rengöring och inga verktyg får lämnas i ugnen under ång- eller självrengöring.

Om den här enheten har en självrengörande funktion kan ytorna bli hetare än vanligt under självrengöringsprocessen och barn ska hållas på avstånd.

Du får inte stå på, sätta dig på eller luta dig mot luckan eller placera tunga saker på den.

Var inte våldsam när du öppnar luckan.

VARNING:

Koppla inte ur apparaten från strömmen efter att tillagningsprocessen är klar.

VARNING:

Låt inte luckan stå öppen när ugnen är på.

INSTRUKTIONER FÖR KASSERING

Kassera förpackningsmaterialet

• Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.

• Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala avfallshanteringsplats.

Kassering av gamla apparater

VARNING

: Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra en fara.

Gör detta genom att koppla bort apparaten från strömtillförseln och avlägsna nätsladden.

För att skydda miljön är det viktigt att gammal utrustning kastas på rätt sätt.

• Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.

• Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen eller det lokala sophanteringsföretaget.

säkerhetsanvisningar_

3

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 3 2012-07-24 �� 4:55:51

innehåll

INSTALLATION

5

5 Installation

BARNLÅS-LUCKA

6

6 Användning

6 Borttagning av barnlås för lucka (tillval)

6 Installation av barnlås för lucka

DELAR OCH FUNKTIONER

7

7 Ugnskontroller

7 Tillbehör

ANVÄNDNING AV UGN

8

8 Tidsinställning

8 Ställ alarm

8 Barnlåsfunktion

8 Användning av snabbuppvärmningsläget

9 Använda tillagningsläge

TESTRÄTTER

10

11 Testrätter

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

11

11 Manuell rengöring

12 Borttagning av lucka

12 Demontera sidoskenorna (tillval)

13 Avlägsnande av rutan

13 Byte av lampa

4

_innehåll

GARANTI & SERVICE

14

14 Felsökning

14 Fel- och säkerhetskoder

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 4 2012-07-24 �� 4:55:51

installation

Säkerhetsanvisningar för installation

Den här ugnen får endast installeras av en behörig elektriker. Montören ansvarar för att ansluta enheten till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller.

Säkerställ att ugnen inte kommer i kontakt med rörliga delar vid montering.

Köksskåpet i vilket ugnen är inbyggd måste uppfylla stabilitetskraven som anges i DIN 68930.

Tekniska specifikationer

566

560

Ingångsström/-frekvens

Volym (användbar kapacitet)

Utgångseffekt

Nettovikt

Vikt med förpackning

Kåpa (B x H x D)

Ugnsinteriör (B x H x D)

230 V ~ 50 Hz

66 ℓ max. 3400 W omkring 29 kg omkring 34 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

595

572

Strömanslutning

595

21

Om apparaten inte är ansluten till strömkällan med en kontakt måste en jordad kontakt (med minst 3 mm kontaktyta) användas för att uppfylla säkerhetsreglerna. Strömkabeln (H05 RR-F eller

H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) måste vara tillräckligt lång för att anslutas till ugnen, även om ugnen står på golvet framför det inbyggda skåpet. Öppna ugnens bakre lucka med en skruvmejsel och lossa skruvarna för kabelklämman innan du ansluter strömmen till relevanta anslutningar. Ugnen är jordad via

( )-terminalen. Om ugnen ansluts till eluttaget med en kontakt måste kontakten förbli åtkomlig efter att ugnen installerats. Samsung tar inte ansvar för olyckor som har sitt ursprung i att det jordade uttaget är bristfälligt.

Installation i skåpet

Det här är en inbyggnadsugn, som måste installeras i ett övre eller nedre skåp.

Observera de minimala avstånden.

min. 550

Fixera ugnen på båda sidor med skruvar

Efter installationen avlägsnar du den skyddande vinylfilmen från luckan till enheten och den skyddande filmen från ugnens invändiga ytor.

min. 590 max. 600 min. 50 min. 550 min. 550 min. 560

Övre skåp min. 600 min. 560

Luftflöde min. 50 min. 600 min. 50 min. 560

Nedre skåp

Övre skåp installation_

5

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 5 2012-07-24 �� 4:55:53

barnlås-lucka

Barnlåset för luckan förhindrar att luckan öppnas oavsiktligt av barn under tillagningen.

ANVÄNDNING

När du öppnar luckan lyfter du upp barnlåset för luckan drar samtidigt ut luckan.

BORTTAGNING AV BARNLÅS FÖR LUCKA (TILLVAL)

Avlägsna skruven från barnlåset för luckan.

INSTALLATION AV BARNLÅS FÖR LUCKA

1.

För in del "A" i barnlåset för luckan in i hålet, så som visas på bilden.

2.

Skruva på barnlåset för luckan för att fästa den.

A

6

_barnlås-lucka

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 6 2012-07-24 �� 4:55:53

delar och funktioner

UGNSKONTROLLER

Funktionsvalsratt

Alarm

Tid Teckenfönster

Tidskontrollknappar

Temperaturkontrollsratt

Främre design

Den främre panelen finns att få med olika material och färger inklusive rostfritt stål, i vitt eller svart och i glas. För att höja kvaliteten kan utseendet förändras.

Funktionsknappen för avdelning och kontrollknappen för tid/temp är popup-knappar. Tryck in och vrid. (tillval)

TILLBEHÖR

OBS!

Se till att du monterar tillbehören korrekt på skenorna. Det måste var minst 2 cm mellan plåtarna nederst i ugnen, annars kan den emaljerade ytan skadas.

VARNING:

Var försiktig när du tar ut mat och/eller tillbehör ur ugnen. Du kan bränna dig på maten eller på de varma ytorna!

Bakplåt

(tillval)

Bakplåten kan användas för att förbereda kakor, tårtor och småkakor. Sätt in den med den sluttande delen framåt.

Dropplåt

(tillval)

Den (djupa) dropplåten är lämplig för grillning. Det kan användas i kombination med det lilla gallret för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten. Sätt in den med den sluttande delen framåt.

Extra dropplåt

(tillval)

Den extra dropplåten passar för större mängder mat.

Sätt in den med den sluttande delen framåt.

Litet galler

(tillval)

Det lilla gallret ska användas för grillning. Det kan användas i kombination med dropplåten för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten.

Stort galler

Det stora gallret ska användas för grillning. Du kan även använda det för att ställa grytor på. Placera den uppböjda framsidan bakåt för att stödja vilopositionen vid tillagning av större portioner.

delar och funktioner_

7

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 7 2012-07-24 �� 4:55:54

användning av ugn

TIDSINSTÄLLNING

När du kopplar in strömmen för första gången ska du använda produkten efter att tiden har ställts in.

Ställ in timmar|

01

Tryck på knappen för

Tid

så blinkar timsymbolen.

Ställ in minuter|

02

Tryck på knappen för

Tid

så blinkar minutsymbolen.

Tryck på

Tidskontroll

knappen för att ställa in önskad tid.

03

| Bekräfta tid

Tryck på knappen för

Tid

igen för att ställa in aktuell tid.

STÄLL ALARM

Ställ in alarm |

01

Tryck på

Alarm

knappen så börjar alarmsymbolen blinka.

Tryck på

Tidskontroll

knappen för att ställa in önskad alarmtid.

02

| Bekräfta alarm

Tryck på

Alarm

knappen för att bekräfta.

Om du vill stoppa timeranvändningen ska du ställa in alarmet på 0:00.

När det används trycker du på tidsknaåpen för att visa klockan för den aktuella tiden.

BARNLÅSFUNKTION

För att aktivera eller avaktivera barnlåsfunktionen trycker du på och håller in knapparna för alarm och tid i 3 sekunder. Symbolen för barnlås visar aktiveringen för tangentlås.

ANVÄNDNING AV SNABBUPPVÄRMNINGSLÄGET

Om du använder SNABBUPPVÄRMNING kan du öka temperaturen för att ställa in värdet snabbt. Det här kommer drastiskt att förkorta väntetiden tills föruppvärmningen är klar. Använd alternativet SNABBUPPVÄRMNING för att öka temperaturen till det inställda värdet tills föruppvärmningen är klar. Vrid sedan reglaget till tillagningsläge innan du fortsätter. Du behöver dock inte använda SNABBUPPVÄRMNING för grillning av mat.

8

_användning av ugn

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 8 2012-07-24 �� 4:55:55

ANVÄNDA TILLAGNINGSLÄGE

Ställ in tillagningsläge |

01

Vrid

funktionsvalsratten

, ställ in önskad tillagningstid.

a b

02 | Ställ in temperaturen

Ange önskad temperatur genom att vrida

temperaturkontrollratten

.

a b

Grilltemperatur

1:

Låg

2:

Medium

3:

Hög

Ställ in temperaturen för all tillagning förutom grillning.

Om du väljer grillfunktionen och ställer in temperaturen mellan 50 °C och 250 °C, eller om du väljer normalt tillagningsläge och ställer in temperaturen mellan Grill 1 och 3, ombeds du

återställa temperaturen med en signal och ett popupmeddelande.

Endast lampa på

Ugnens funktioner

Varmluft

Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för frusna maträtter och vid bakning.

Föreslagen temperatur: 170 °C

Övervärme + Varmluft

Den hetta som genereras genom övre varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för att grilla exempelvis kött.

Föreslagen temperatur: 190 °C

Traditionell

Värme kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här funktionen ska användas för normal bakning och grillning av nästan alla typer av maträtter.

Föreslagen temperatur: 200 °C

Undervärme + Varmluft

Den hetta som genereras genom det nedre värmesystemet och varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för pizza, bröd och vid bakning av kakor.

Föreslagen temperatur: 190 °C

Stor grill

Värme alstras från det stora gillområdet. Den här funktionen ska användas för maträtter som lasagne och vid grillning.

Föreslagen temperatur: Medium användning av ugn_

9

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 9 2012-07-24 �� 4:55:55

testrätter

Enligt standard EN 60350

Bakning

Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.

Typ av livsmedel

Hastbullar

Små kakor

anteckningar

Bakplåt

Dropplåt + Bakplåt

Bakplåt

Maträtt &

Hyllnivå Tillagningsläge

Temp.

(°C)

160-170 3

1+4

3

1+4

2

Traditionell

Varmluft

Traditionell

Varmluft

Traditionell

140-160

160-180

150-170

160-180

Fettfri sockerkaka

Dropplåt + Bakplåt

Bakform på grillgaller

(mörk beläggning, ø 26 cm)

Äppelpaj

Bakplåt + grillgaller

+ 2 kakformar med löstagbar botten **

(mörk beläggning, ø 26 cm)

1+4

Stort galler +2 kakformar med löstagbar botten

(mörk beläggning, ø 20 cm)

1 Placerad diagonalt

Varmluft

Varmluft

140-160

170-190

Tillagningstid

(min)

20-30

25-35

15-25

25-35

20-30

35-45

70-90

Bakplåt + grillgaller

+ 2 kakformar med löstagbar botten **

(mörk beläggning, ø 20 cm)

1+4 Varmluft 150-170 90-110

* Två kakor kan läggas på gallret längst bak till vänster och längst fram till höger.

** Två kakor kan läggas i mitten ovanpå varandra.

Grillning

Använd denna funktion med den maximala temperaturinställningen. Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.

Typ av livsmedel

Maträtt & anteckningar Hyllnivå

Stort galler 5 Varma smörgåsar på vitt bröd

Hamburgare * (12 ea) Litet galler på bakplåt

4

Stor grill

Stor grill

Hög

Hög

Tillagningstid

(min)

1:a 1-2

2:a 1-1

½

1:a 14-16

2:a 3-5

* Hamburgare: Förvärm den tomma ugnen i 15 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.

10

_testrätter

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 10 2012-07-24 �� 4:55:55

rengöring och skötsel

MANUELL RENGÖRING

Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.

Ugnens insida

Rengör ugnens insida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.

Rengör inte dörrtätningen för hand.

Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.

För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.

Kåpan ska rengöras i varmt vatten, med rengöringsmedel och en mjuk nylonborste.

Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull, knivar eller andra frätande material.

Ugnens utsida

Rengör ugnens utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.

Torka med hushållspapper eller en torr handduk.

Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.

Katalytiskt emaljerad yta (tillval)

Det avtagbara höljet är täckt med en mörkgrå katalytisk emalj som kan täckas med olja och fett via ugnens varmluftsfunktion. Dessa avlagringar bränns bort i ungstemperaturer på 200 °C eller högre, t.ex. vid bakning eller stekning. Högre temperaturer ger snabbare resultat.

1.

Avlägsna alla tillbehör från ugnen.

2.

Rengör alla ytor på ugnens insida så som beskrivs i avsnittet för manuell rengöring.

3.

Ställ in ugnen på traditionell funktion.

4.

Ställ in värmen på 250 °C.

5.

Värm ugnen i cirka 1 timme. Tidsperioden beror på graden av nedsmutsning. Kvarbliven smuts kommer gradvis att försvinna då ugnen används vid höga temperaturer.

Ugnsytor i rostfritt stål

Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.

Ugnsfronter i aluminium

Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett milt fönsterputsmedel.

Tillbehör

Tvätta tillbehören efter varje användning och torka med en kökshandduk. Vid behov, lägg i varmt tvålvatten i omkring 30 minuter för enklare rengöring.

Uppsamlingslucka

Uppsamlingsluckan är till för att samla vatten som bildas när ugnen

är igång och skyddar möblerna. Rengör uppsamlingsluckan efter tillagningen.

Uppsamlingslucka rengöring och skötsel_

11

2012-07-24 �� 4:55:55 NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 11

BORTTAGNING AV LUCKA

Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex. rengöring, skall dessa instruktioner följas.

OBS

! Ugnsluckan är tung.

1.

Öppna luckan och vrid upp clipsen på de båda gångjärnen helt.

2.

Stäng igen luckan till en vinkel på omkring 70 °.

Greppa i båda handtagen av ugnsluckan i mitten och dra tills gångjärnen kan tas ut.

DEMONTERA SIDOSKENORNA (TILLVAL)

1.

Tryck på mittdelen av sidoskenans övre del.

2.

Vrid sidoskenan med omkring 45 °.

MONTERING:

Upprepa steg 1, 2 och 3 i motsatt ordning.

3.

Dra i och ta bort sidoskenan från de båda nedre hålen.

12

_rengöring och skötsel

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 12 2012-07-24 �� 4:55:57

AVLÄGSNANDE AV RUTAN

Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. Dessa rutor kan avlägsnas för rengöring.

1

Tryck på båda knapparna på vänster och höger sida om luckan.

2

Demontera kåpan och avlägsna ruta 1 från luckan.

Luckans glas varierar från modell till modell och från 2EA till 4EA.

Däremot är metoden för demontering och montering samma.

Vid montering av innerglas 1, skriv ut enligt riktningen nedan.

3

Lyft glasruta 2 och rengör plåtarna med varmt vatten eller diskmedel och torka torrt med en mjuk, torr trasa.

BYTE AV LAMPA

Risk för kortslutning!

Vidta följande åtgärder innan du byter ugnslampa:

Slå av ugnen.

Koppla från ugnen från strömkällan.

Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av ugnen.

Lampor kan köpas från ett servicecenter för SAMSUNG.

Bakre ugnslampa

1.

Avlägsna hylsan genom att vrida moturs och plocka bort metallringen, rutans ring och rengör glaset. Vid behov kan glödlampan bytas ut mot en 25 watts, 230 V, 300 °C värmetålig ugnsglödlampa.

2.

Rengör glashöljet, metallringen och rutans ring vid behov.

3.

Montera metallringen på glashöljet.

4.

Placera glashöljet där du har plockat bort det i steg 1 och vrid medurs för att hålla på plats.

rengöring och skötsel_

13

2012-07-24 �� 4:55:58 NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 13

garanti & service

FELSÖKNING

PROBLEM

Vad gör jag om ugnen inte värms upp?

Vad skall jag göra om ugnen inte värms upp, trots att ugnsfunktion och temperatur har ställts in?

Vad skall jag göra om en felkod visas och ugnen inte värms upp?

Vad gör jag om skärmen för tidsinställning blinkar?

Vad gör jag om ugnslampan inte tänds?

Vad gör jag om ugnsfläkten körs utan att den ställts in?

LÖSNING

Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.

Klockan kanske inte är inställd. Ställ in klockan (se avsnittet "Inställning av klocka").

Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.

En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått sönder. Byt ut säkringarna för att återställa kretsen. Om detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad elektriker tillkallas.

Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna.

Ring ett lokalt servicecenter.

Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring ett lokalt servicecenter.

Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan (se avsnittet

"Inställning av klocka").

Ugnslampan är trasig. Byt ut ugnsglödlampan (se avsnittet "Byte av lampa").

Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter om fläkten fortsätter att köras då ugnen kylts ner.

FEL- OCH SÄKERHETSKODER

KOD PROBLEM

Fel på ugnen kan orsaka bristfällig drift och säkerhetsproblem. Avbryt användning av ugnen omedelbart.

LÖSNING

Ring ditt lokala SAMSUNG servicecenter.

SÄKERHETSBRYTARE

Ugnen har varit i drift vid inställd temperatur under en längre tid.

Stäng av ugnen och avlägsna maten.

Låt ugnen svalna innan den används på nytt.

Om du inte har valt lämplig temperatur för läget.

Välj rätt temperatur för läget.

1) * se alla nummer eller tecken.

14

_garanti & service

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 14 2012-07-24 �� 4:55:58

pm

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 15 2012-07-24 �� 4:55:58

KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN

(ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören

(t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

AUSTRIA

BELGIUM

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

CYPRUS

GREECE

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

EIRE

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

70 70 19 70

09 85635050

01 48 63 00 00

0180 5 SAMSUNG bzw.

0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.

Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

800-SAMSUNG(726-7864)

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

261 03 710

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

808 20-SAMSUNG(808 20 7267)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100 www.samsung.com

www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French) www.samsung.com

www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French) www.samsung.com

Kodnr.: DG68-00447T

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_SE.indd 16 2012-07-24 �� 4:55:58

NV6312-serien

Innebygd stekeovn

brukerhåndbok

tenk deg mulighetene

Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt.

Vennligst registrer produktet på

www.samsung.com/register

NORSK

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 1 2012-07-24 �� 4:52:48

bruke denne håndboken

Takk for at du valgte en innbyggingsovn fra SAMSUNG.

Denne brukerveiledningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner som gjør det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.

Ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, og ta vare på boken for referanseformål.

Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerveiledningen:

ADVARSEL eller FORSIKTIG Viktig Merknad

sikkerhetsinstruksjoner

Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å kople apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer.

ELEKTRISK SIKKERHET

Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke koples til.

• Dette apparatet må koples til strømnettet av en autorisert elektriker.

• Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.

• Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor fare for deg selv og andre. Hvis stekeovnen trenger reparasjon, kontakter du forhandleren eller et SAMSUNG-servicesenter.

• Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning eller montasje, som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant. (Gjelder bare apparat med kabling)

• Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en annen kvalifisert person for å unngå farer. (Gjelder bare apparat med strømledning)

• Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.

• Stekeovnen må kobles til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri adaptere med flere kontakter eller skjøteledninger.

• Typeskiltet er plassert på høyre side av døren.

• Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.

• Vær forsiktig når elektriske apparater koples til kontakter i nærheten av stekeovnen.

• Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• Det bør være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet lett tilgjengelig eller ved å tilføye en bryter i kablingen i samsvar med kablingsreglene.

ADVARSEL:

Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. For å unngå forbrenning må små barn holdes unna.

ADVARSEL:

Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir varme under bruk. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen. Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under oppsyn.

ADVARSEL

: Kontroller at apparatet er slått av før du skifter lyspæren for å unngå muligheten for elektrisk støt.

SIKKERHET VED BRUK

Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av husholdningsmatvarer.

Under bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å forårsake brannskader.

Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de er kjølt ned.

Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.

Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.

2

_bruke denne håndboken

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 2 2012-07-24 �� 4:52:49

Vær forsiktig når ovnsdøren åpnes. Varm luft og damp kan strømme raskt ut av åpningen.

Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den høye temperaturen, og dampen kan begynne å brenne hvis den kommer i kontakt med en varm del av stekeovnen.

Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, av hensyn til din egen sikkerhet.

Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.

Frossen mat, for eksempel pizza, må tilberedes på den store risten. Hvis det brukes bakeplate, kan den bli deformert på grunn av de store variasjonene i temperaturen.

Ikke hell vann på bunnen av ovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den emaljerte overflaten.

Døren på stekeovnen må være lukket under tilberedning.

Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og bakeplater eller -former må ikke settes på bunnen. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på den emaljerte overflaten og dårlige tilberedningsresultater.

Fruktjuice lager flekker som kan være umulige å fjerne fra de emaljerte overflatene i ovnen. Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.

Bakeutstyr må ikke plasseres på den åpne stekeovndøren.

Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Hold barn borte fra døren når du åpner eller lukker den, da de kan skumpe borti døren eller sette fast fingrene i døren.

Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.

Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller en annen kvalifisert person for å unngå farer.

Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Apparater er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.

Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at glasset knuses.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, av hensyn til din egen sikkerhet.

under rengjøring kan overflatene bli varmere enn vanlig og barn bør holdes unna.

Overdrevent søl må fjernes før rengjøring. Redskaper som er spesifisert i rengjøringsinstruksjonene, kan være igjen i ovnen under rengjøring.

Hvis dette apparatet har funksjon for damprengjøring eller selvrensing, må overdrevent søl fjernes før rengjøring og ingen redskaper må være igjen i ovnen under damprengjøring eller selvrensing.

Hvis dette apparatet har selvrensingsfunksjon, kan overflatene bli varmere enn vanlig under selvrensingen og barn bør holdes unna.

Ikke tråkk på, len deg mot, sitt på eller plasser tunge gjenstander på døren.

Ikke åpne døren med unødvendig mye kraft.

ADVARSEL:

Ikke koble apparatet fra strømnettet selv etter at tilberedningsprosessen er ferdig.

ADVARSEL:

Ikke la døren stå åpen mens ovnen er på.

INSTRUKSJONER FOR AVHENDING

Avhending av emballasje

• Emballasjen til dette apparatet er resirkulerbar.

• Kast emballasjen i riktig beholder på et avfallsdeponi.

Kassering av gamle apparater

ADVARSEL

: Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det ikke kan oppstå fare.

Gjør dette ved å kople apparatet fra strømnettet og fjerne strømledningen.

Av hensyn til miljøet er det viktig at gamle apparater kastes på riktig måte.

• Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

• Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det lokale renholdsverket.

sikkerhetsinstruksjoner_

3

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 3 2012-07-24 �� 4:52:49

innhold

INSTALLASJON

5

5 Installasjon

BARNESIKRING

6

6 Slik brukes den

6 Fjerning av barnesikring

6 Installasjon av barnesikring

DELER OG FUNKSJONER

7

7 Betjeningsknapper

7 Tilbehør

BRUK AV OVNEN

8

8 Tidsinnstilling

8 Stille alarmen

8 Barnesikringsfunksjon

8 Bruke modusen rask forvarming

9 Bruke tilberedningsmodus

TESTRETTER

10

10 Testretter

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

11

11 Rengjøring for hånd

12 Fjerning av døren

12 Fjerne sideholderne (valgfritt)

13 Fjerning av dørglass

13 Pæreutskifting

4

_innhold

GARANTI OG SERVICE

14

14 Feilsøking og problemløsning

14 Feilkoder og sikkerhetskoder

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 4 2012-07-24 �� 4:52:49

installasjon

Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren

Denne ovnen skal bare installeres av en autorisert elektriker. Installatøren er ansvarlig for å kople apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer og sikkerhetsforskrifter.

Sørg for beskyttelse mot strømførende deler når ovnen installeres.

Kjøkkenskapet som ovnen er innebygd i, må oppfylle stabilitetskrav som angitt i DIN 68930.

Tekniske spesifikasjoner

566

560

Inngangsspenning/-frekvens

Volum (netto kapasitet)

Merkeeffekt

Nettovekt

Vekt med emballasje

Kabinett (B x H x D)

Ovnen innvendig (B x H x D)

230 V ~ 50 Hz

66 ℓ maks. 3400 W ca. 29 kg ca. 34 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

595

572

Strømtilkobling

595

21

Hvis apparatet ikke er koplet til nettstrøm med et støpsel, må en flerpolet isolatorbryter (med minst 3 mm kontaktavstand) være tilgjengelig ifølge sikkerhetsforskriftene. Strømledningen

(H05 RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) må være lang nok til å kobles til ovnen, selv om ovnen står på gulvet foran det innebygde kabinettet. Åpne det bakre tilkoblingsdekselet på ovnen med en skrutrekker, og løsne skruene på kabelklemmen før du kobler strømledningene til de aktuelle tilkoblingsterminalene. Ovnen er jordet via (

)-terminalen. Hvis ovnen er koblet til nettstrøm med et støpsel, må dette støpselet være tilgjengelig etter at ovnen er installert. Samsung tar ikke ansvar for ulykker som skyldes manglende eller feilaktig jordingsforbindelse.

Installering i skapet

Dette er en innebygd ovn som må installeres i et over- eller underskap.

Overhold minimumsavstander.

Fest ovnen på begge sider ved hjelp av skruer

Etter installeringen fjernes den beskyttende vinylfilmen fra døren på apparatet og den beskyttende filmen fra de indre overflatene i ovnen.

min. 550 min. 590 maks. 600 min. 50 min. 550 min. 550 min. 560

Overskap min. 600 min. 50 min. 560

Luftstrøm min. 600 min. 50 min. 560

Underskap Overskap installasjon_

5

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 5 2012-07-24 �� 4:52:50

barnesikring

Barnesikringen hindrer at barn ved et uhell kan åpne døren mens ovnen er i bruk.

SLIK BRUKES DEN

Når du åpner døren, løfter du opp barnesikringen og drar i døren samtidig.

FJERNING AV BARNESIKRING

Fjern skruen fra barnesikringen.

INSTALLASJON AV BARNESIKRING

1.

Sett inn "A"-delen av barnesikringen i hullet som vises på bildet.

2.

Skru barnesikringen fast.

A

6

_barnesikring

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 6 2012-07-24 �� 4:52:51

deler og funksjoner

BETJENINGSKNAPPER

Funksjonsveler

Alarm

Tid Vindusdisplay

Tidskontrollknapper

Temperaturvelger

Frontdesign

Frontpanelet er tilgjengelig i forskjellige material- og fargeutførelser, blant annet rustfritt stål, hvitt, svart og glass. For å forbedre kvaliteten kan utseendet bli gjenstand for endringer.

Funksjonsvelgeren og klokkeslettvelgeren er trykknapper. Trykk på knappene for å vri på dem.

(valgfritt)

TILBEHØR

FORSIKTIG:

Sørg for å feste tilbehøret riktig til stativene. Plater trenger minst 2 cm klaring mot bunnen av ovnen, hvis ikke kan emaljeoverflaten ta skade.

ADVARSEL:

Vær svært forsiktig når du fjerner mat og/eller tilbehør fra ovnen. Du kan brenne deg på varm mat, tilbehør og overflater!

Bakeplate

(valgfritt)

Bakeplaten kan brukes til å lage kaker, kjeks og annet bakverk. Plasser den skrånende siden mot forsiden.

Dryppebrett

(valgfritt)

Det dype dryppebrettet passer bra til steking. Det kan brukes i kombinasjon med den lille risten for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen. Plasser den skrånende siden mot forsiden.

Ekstra dryppebrett

(valgfritt)

Det ekstra dryppebrettet passer til store mengder mat.

Plasser den skrå siden mot forsiden.

Liten rist

(valgfritt)

Den lille risten brukes til grilling og steking av mat. Den kan brukes i kombinasjon med dryppebrettet for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen.

Stor rist

Den store risten brukes til grilling og steking av mat. Du kan bruke den med kasseroller og andre matlagingsbeholdere. Plasser den oppbøyde rammesiden mot baksiden for å støtte hvileposisjonen når du tilbereder store mengder.

deler og funksjoner_

7

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 7 2012-07-24 �� 4:52:52

bruk av ovnen

TIDSINNSTILLING

Når du kobler til strømmen for første gang, må du bruke produktet etter at du har stilt inn tiden.

Angi timer |

01

Trykk på

Tid

-knappen, så vil timetallet blinke.

Angi minutter |

02

Trykk på

Tid

-knappen, så vil minuttallet blinke.

Trykk på

Tidskontroll

knappen og angi ønsket tid.

03

| Bekreft tid

Trykk på

Tid

-knappen igjen for å angi gjeldende tid.

STILLE ALARMEN

Stille inn alarm |

01

Trykk på

Alarm

-knappen, så vil alarmtallet blinke.

Trykk på

Tidskontroll

knappen og angi alarmtid.

02

| Bekreft alarm

Trykk på

Alarm

-knappen for

å bekrefte.

Hvis du vil stoppe tidtakeren, setter du den til 0:00.

Mens den er i funksjon, kan du trykke på tidsvelgeren for å vise klokken med riktig tid.

BARNESIKRINGSFUNKSJON

For å aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen trykker og holder du Alarm- og Tid-knappen inne i 3 sekunder. Barnesikring-tallet viser knappelåsaktiviteten.

BRUKE MODUSEN RASK FORVARMING

Hvis du bruker alternativet RASK FORVARMING , kan du på et blunk øke temperaturen opp til den innstilte verdien. Dette vil drastisk forkorte ventetiden inntil forvarmingen er ferdig. Bruk alternativet

RASK FORVARMING

for å

øke temperaturen til den innstilte verdien inntil forvarmingen er ferdig. Bytt deretter til tilberedningsmodus før du fortsetter. Du trenger ikke å bruke RASK

FORVARMING for å grille mat.

8

_bruk av ovnen

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 8 2012-07-24 �� 4:52:52

BRUKE TILBEREDNINGSMODUS

Angi tilberedningsmodus |

01

Vri

funksjonsvelgeren

og angi ønsket tilberedningsmodus.

02 | Angi temperatur

Velg ønsket temperatur ved å vri

temperaturvelgeren

.

b a a b

Grilltemperatur

1:

Lav

2:

Medium (middels)

3:

Høy

Still inn temperaturen for all tilbereding bortsett fra grilling.

Hvis du velger grillfunksjonen og stiller inn temperaturen mellom 50 °C og 250 °C, eller hvis du velger normal tilberedningsmodus og stiller inn temperaturen mellom Grill 1 og 3, blir du bedt om å tilbakestille temperaturen med et summesignal og en melding.

Bare lampe på

Stekeovnfunksjoner

Konveksjon

Den genererte konveksjonsvarmen fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til frosne retter og baking.

Anbefalt temperatur: 170 °C

Toppvarme + konveksjon

Den genererte varmen fra det øvre varmesystemet og konvektoren fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til å steke retter med ytre hinner, for eksempel kjøtt.

Anbefalt temperatur: 190 °C

Konvensjonell

Varmen stråler ut fra det øvre og nedre varmesystemet. Denne funksjonen bør brukes til standard baking og steking av nesten alle slags retter.

Anbefalt temperatur: 200 °C

Undervarmekonveksjon

Den genererte varmen fra det nedre varmesystemet og konvektoren fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til pizzaer, brød og kaker.

Anbefalt temperatur: 190 °C

Stor grill

Varme stråles ut fra den store grillen. Denne funksjonen bør brukes til retter som lasagne og grilling av kjøtt.

Anbefalt temperatur: Medium (middels) bruk av ovnen_

9

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 9 2012-07-24 �� 4:52:53

testretter

I henhold til standard EN 60350

Baking

Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn.

Matvaretype

Rett og notater

Mørdeigkaker

Bakeplate

Småkaker

Bakeplate + dryppebrett

Bakeplate

Bakeplate + dryppebrett

Sukkerbrød uten fett

Eplepai

Kakeform på stor rist (mørk,

ø 26 cm)

Stor rist +

Bakeplate +

2 kakeformer **

(mørk,

ø 26 cm)

Stor rist +

2 kakeformer

(mørk,

ø 20 cm)

Stor rist +

Bakeplate +

2 kakeformer **

(mørk,

ø 20 cm)

Hyllenivå Tilberedingsmodus

3

1+4

3

1+4

2

1+4

1 plassert diagonalt

1+4

Konvensjonell

Konveksjon

Konvensjonell

Konveksjon

Konvensjonell

Konveksjon

Konveksjon

Konveksjon

Temp.

(°C)

160-170

140-160

160-180

150-170

160-180

140-160

170-190

150-170

* To kaker settes på risten bak til venstre og foran til høyre.

** To kaker settes oppå hverandre i midten.

Grilling

Bruk denne funksjonen med en høy temperaturinnstilling. Forvarm ovnen i 5 minutter.

Matvaretype

Toast med hvitt brød

Biffburgere *

(12 stk.)

Rett og notater

Stor rist

Liten rist på bakeplate

5

4

Stor grill

Stor grill

Høy

Høy

Tilberedningstid

(min.)

20-30

25-35

15-25

25-35

20-30

35-45

70-90

90-110

Tilberedningstid

(min.)

1. 1-2

2. 1-1

½

1. 14-16

2. 3-5

* Biffburgere: Forvarm ovnen i 15 minutter med funksjonen for stor grill.

10

_testretter

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 10 2012-07-24 �� 4:52:53

rengjøring og vedlikehold

RENGJØRING FOR HÅND

Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.

Stekeovnens innvendige flater

Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig rengjøring av stekeovnen.

Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.

Ikke bruk skureprodukter eller rengjøringssvamper.

Bruk en spesiell stekeovnrens ved fjerning av vanskelig smuss.

Dekselet bør rengjøres ved hjelp av varmt vann, rengjøringsmiddel og en myk nylonbørste.

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter, stålull, kniver eller andre slipende materialer.

Stekeovnens utvendige flater

Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann ved utvendig rengjøring av stekeovnen.

Tørk med kjøkkenpapir eller et tørt håndkle.

Bruk aldri skureprodukter, etsende rengjøringsmidler eller slipende produkter.

Katalyttemaljerte overflater(valgfritt)

Det avtakbare dekselet er dekket med en mørk grå katalyttemalje, som kan bli dekket av olje og fett som sirkulerer i luften ved bruk av konveksjonsvarme. Disse avleiringene brennes bort ved stekeovntemperaturer over 200 °C, for eksempel ved baking eller steking. Høyere temperatur gir raskere forbrenning.

1.

Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.

2.

Rengjør alle innvendige overflater som beskrevet i avsnittet om manuell rengjøring.

3.

Still stekeovnen inn på konvensjonell.

4.

Still inn temperaturen på 250 °C.

5.

La stekeovnen stå på ca. 1 time. Oppvarmingstiden avhenger av hvor skitten stekeovnen er.

Eventuelt gjenværende smuss vil gradvis forsvinne etter hvert som stekeovnen brukes med høy temperatur igjen.

Stekeovner med front i rustfritt stål

Bruk ikke stålull, skuresvamper eller andre slipemidler. Dette kan skade overflaten.

Stekeovner med front i aluminium

Tørk lett av overplaten med en myk klut eller mikrofiberklut og et mildt vindusvaskemiddel.

Tilbehør

Vask tilbehøret etter hver gangs bruk, og tørk det av med kjøkkenpapir. Legg det eventuelt i varmt såpevann i omtrent 30 minutter for enklere rengjøring.

Avløpsdør

Avløpsdøren er til å samle vannet fra fuktigheten når ovnen er i bruk, og den beskytter møblene. Rengjør avløpsdøren etter tilbereding.

Avløpsdør rengjøring og vedlikehold_

11

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 11 2012-07-24 �� 4:52:53

FJERNING AV DØREN

Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er nødvendig å demontere døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse instruksjonene.

FORSIKTIG

: Stekeovndøren er tung.

1.

Åpne døren og vend klipsene på begge hengsler slik at det er helt

åpne.

2.

Lukk døren med omtrent 70 °C. Grip med begge hender midt på sidene av ovnsdøren, og trekk og løft den ut inntil hengslene kan tas ut.

FJERNE SIDEHOLDERNE (VALGFRITT)

1.

Trykk på den midtre delen av sideholderens øvre del.

2.

Roter sideholderen omtrent

45 º.

FESTING:

Gjenta trinn 1, 2 og 3 i motsatt rekkefølge.

3.

Dra og fjern sideholderen fra de nederste to hullene.

12

_rengjøring og vedlikehold

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 12 2012-07-24 �� 4:52:55

FJERNING AV DØRGLASS

Stekeovndøren er utstyrt med tre glassplater som ligger mot hverandre. Disse platene kan fjernes for rengjøring.

1

Trykk ned begge knappene på venstre og høyre side av døren.

2

Løsne dekselet og fjern glass 1 fra døren.

3

Løft opp glass 2 og rengjør glassene med varmt vann eller oppvaskmiddel, og tørk med en myk og ren klut.

Dørglasset er forskjellig fra 2EA- og 4EA-modellene.

Metoden for å demontere og sette dem sammen igjen er imidlertid den samme.

Ved montering av innerglass 1 skal det trykte elementet følge retningen nedenfor.

PÆREUTSKIFTING

Fare for elektrisk støt!

Gjør følgende før du skifter lyspæren i stekeovnen.

Slå av ovnen.

Koble ovnen fra nettstrøm.

Beskytt lyspæren og glassdekselet ved å legge en klut i bunnen av ovnsrommet.

Pærer kan kjøpes fra et SAMSUNG-servicesenter.

Bakre ovnslampe

1.

Fjern hetten ved å vri mot klokken og fjerne metallringen, plateringen og rengjør glasshetten. Om nødvendig skifter du pæren med en lyspære på 25 watt, 230 V, som tåler stekeovnvarme på 300 °C.

2.

Rengjør glasshetten, metallringen og plateringen om nødvendig.

3.

Sett metallringen og beskyttelsesringen på glassdekselet.

4.

Plasser glasshetten der du fjernet den i trinn 1, og vri den med klokken for å holde den på plass.

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 13 rengjøring og vedlikehold_

13

2012-07-24 �� 4:52:55

garanti og service

FEILSØKING OG PROBLEMLØSNING

PROBLEM

Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm?

Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm selv om stekeovnfunksjon og temperatur er valgt?

Hva skal jeg gjøre hvis en feilkode vises og stekeovnen ikke blir varm?

Hva skal jeg gjøre hvis klokkeslettet på displayet blinker?

Hva skal jeg gjøre hvis lampen i stekeovnen ikke tennes?

Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnviften går selv om den ikke er slått på?

LØSNING

Stekeovnen er kanskje ikke slått på. Slå på stekeovnen.

Klokken er kanskje ikke innstilt. Still klokken (se delen

“Tidsinnstilling”).

Kontroller at ønskede innstillinger er valgt.

Det kan hende at en sikring har røket eller en kretsbryter er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill kretsbryteren.

Hvis dette forekommer gjentatte ganger, kontakter du en autorisert elektriker.

Det kan være et problem med de innvendige elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt lokale servicesenter.

Det er en feil i de innvendige elektriske tilkoblingene.

Kontakt ditt lokale servicesenter.

Det har vært et strømbrudd. Still klokken (se delen

“Tidsinnstilling”).

Lyspæren er gått. Skift lyspæren i stekeovnen (se delen

“Skifte lyspæren”).

Etter at stekeovnen har vært brukt, fortsetter viften å gå til stekeovnen er kjølt ned. Kontakt servicesenteret hvis viften fortsetter å gå etter at stekeovnen er kjølt ned.

FEILKODER OG SIKKERHETSKODER

KODE PROBLEM

En feil i stekeovnen kan føre til at den ikke fungerer som den skal, og at det oppstår problemer med sikkerheten.

Slutt umiddelbart å bruke stekeovnen.

LØSNING

Kontakt SAMSUNG-servicesenteret.

SIKKERHETSAVSTENGNING

Stekeovnen har vært slått på med innstilt temperatur over lang tid.

Slå av stekeovnen og fjern maten.

La stekeovnen kjøles ned før du bruker den igjen.

Hvis du ikke valgte en passende temperatur for modusen.

1) * refererer til alle numre eller tegn.

Velg riktig temperatur for modusen.

14

_garanti og service

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 14 2012-07-24 �� 4:52:55

memo

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 15 2012-07-24 �� 4:52:55

KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET

(AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

AUSTRIA

BELGIUM

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

CYPRUS

GREECE

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

EIRE

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

70 70 19 70

09 85635050

01 48 63 00 00

0180 5 SAMSUNG bzw.

0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt.

Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

800-SAMSUNG(726-7864)

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

261 03 710

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

808 20-SAMSUNG(808 20 7267)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100 www.samsung.com

www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French) www.samsung.com

www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French) www.samsung.com

Kodenr.: DG68-00447T

NV6312DGSSR_EE_DG68-00447T_NO.indd 16 2012-07-24 �� 4:52:56

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement