Samsung NV70H3340RS Owner's manual

Samsung NV70H3340RS Owner's manual
NV70*33-serien
NV66*33-serien
Inbyggd ugn
användar- & installationsmanual
Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du valde en produkt från Samsung.
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 1
2014-06-03 �� 5:04:05
innehåll
ANVÄNDA DEN HÄR
BRUKSANVISNINGEN
4
4
04 Använda den här bruksanvisningen
SÄKERHETSANVISNINGAR
04 Säkerhetsanvisningar
UNDERHÅLL
08 Byte av lampa
09 Borttagning av lucka
09 Avlägsnande av rutan
8
MILJÖ
10
INSTALLATION
11
MEKANISKT LÅS
12
UGNSKONTROLLER
13
TILLBEHÖR
13
SKJUTBART GALLER
15
10 Autofunktion för energibesparing
10 Energibesparingstips
10 Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
11 Installation
12 Användning
12 Avlägsnande av mekaniskt lås
12 Installation av mekaniskt lås
13 Ugnskontroller
13 Tillbehör
15
15
16
16
Vad som medföljer det skjutbara gallret
Sätta ihop det skjutbara gallret
Installera det skjutbara gallret
Ta bort det skjutbara gallret
Svenska – 2
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 2
2014-06-03 �� 5:04:06
INLEDANDE RENGÖRING
17
17
18
17 Inledande rengöring
ANVÄNDA UGNEN
17 Steg 1. Välja tillagningsläge
17 Steg 2. Ställ in temperaturen
17 Automatisk uppvärmning
TIDSINSTÄLLNING
18
18
18
19
19
Ställa in tid
Ställ in tillagningstimer
Ställ in sluttid
Ställa in senarelagd start
Ställ in kökstimer
ANDRA INSTÄLLNINGAR
19
19
19
19
Tonsignal
Ugnslampa
Barnlås
Slår av
19
20
21
TILLAGNINGSFUNKTIONER
TILLAGNINGSGUIDE
AUTOMATISK TILLAGNING
25
28
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
20 Tillagningsfunktioner
21
21
22
22
22
23
24
25 Automatiska tillagningsprogram
28
28
29
29
29
30
30
31
31
TESTRÄTTER
32
Fågel (kyckling/anka)
Kött (nöt/gris/lamm)
Fisk
Tallrikar
Grill
Bakat
Fryst färdigmat
Ångrengöring (beror på modell)
Katalytisk emaljyta (beror på modell)
Manuell rengöring
Rengöring av vattenuppsamlaren
(beror på modell)
Ta loss sidoskenorna (beroende på modell)
Ta loss sidokatalysatorn
(beroende på modell)
Göra rent upptill i ugnen (beror på modell)
Felsökning
Informationskoder
32 Testrätter
Svenska – 3
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 3
2014-06-03 �� 5:04:06
använda den här bruksanvisningen
Tack för att du valde en SAMSUNG inbyggnadsugn.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att vägleda
dig vid användning och underhåll av apparaten.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok för
framtida referens.
Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning:
VARNING eller VAR FÖRSIKTIG
ANTECKNING ELLER INFORMATION
säkerhetsanvisningar
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för anslutning
av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekommendationer.
VARNING
Den här enheten är inte avsedd att användas av några
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk
eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet
och kunskap, om personen eller personerna inte
har någon som övervakar och instruerar angående
enhetsanvändningen av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med
enheten.
Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en
specialsladd eller en enhet som är tillgänglig hos tillverkaren
eller en auktoriserad servicetekniker. (Endast fast kabeltyp)
Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av
tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad
person för att undvika fara.
(Endast montering med strömsladd)
Det ska gå att koppla bort enheten från
strömförsörjningen efter installationen. Urkoppling blir
enkel genom att ha kontakten åtkomlig eller genom att
integrera en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet
med kablagereglerna.
Svenska – 4
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 4
2014-06-03 �� 5:04:07
01 ANVÄNDA DEN HÄR MANUALEN OCH SÄKERHETSANVISNINGAR
Fästmetoden ska inte vara lim då detta inte anses vara en
tillförlitlig fästmetod.
Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör
vidtas för att undvika att röra värmeelementen inne i
ugnen.
VARNING! Delar som är lättåtkomliga kan bli heta
under användning. Små barn ska hållas på avstånd.
Om enheten har en ång- eller självrengöringsfunktion
måste stora mängder matrester samt alla tillbehör tas
bort innan rengörings- eller självrengöringsfunktionerna
används.
Om den här enheten har självrengörande
funktioner kan ytorna bli hetare än vanligt under
självrengöringsprocessen och barn ska hållas på avstånd.
(endast rengöringsmodell)
Använd bara rekommenderad termometer för den här
ugnen. (endast termometer med givare)
Ångrengörare får inte användas.
VARNING! Se till att apparaten är avstängd innan
lampan byts ut för att undvika risk för elektrisk stöt.
Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att
rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket
kan leda till att glaset spricker.
VARNING! Enheten och dess åtkomliga delar kan bli
heta under användning.
Omsorg bör vidtas för att undvika att röra
värmeelementen.
Barn under 8 år ska inte använda apparaten utan
övervakning.
Svenska – 5
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 5
2014-06-03 �� 5:04:08
Denna enhet kan användas av barn från 8 år och äldre
och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har
övervakats eller instruerats i att använda enheten på
ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att
använda enheten. Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan övervakning.
Temperaturen på yttre ytor kan vara hög när enheten
används.
Luckan eller den yttre ytan kan bli varm när enheten
används.
Förvara enheten och dess sladd utom räckhåll för barn
som är yngre än 8 år.
Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern
timer eller separat fjärrstyrning.
Placera den uppbända ramsidan i den
bakre delen som stöd för vilopositionen vid
tillagning av stora mängder.
(Modellberoende)
VAR FÖRSIKTIG!
Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.
Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig elektriker.
Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.
Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda till
allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras ska du kontakta SAMSUNG
servicecenter eller din återförsäljare.
Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring. Använd
aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.
Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
Om enheten har en ångtillagningsfunktion ska du inte använda den när vattentillförselenheten är
skadad. (endast ångfunktionsmodell)
Om enheten är skadad eller har sprickor ska du inte använda den utan kontakta närmaste
servicecenter. (endast ångfunktionsmodell)
Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
Svenska – 6
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 6
2014-06-03 �� 5:04:09
Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte vid
värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.
Förvara aldrig antändbara material i ugnen.
Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt strömmar
ut.
Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och
ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
Barn ska hållas på säkert avstånd när ugnen används.
Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, ska tillagas på det stora gallret. Om bakplåten används, kan
den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.
Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade ytan.
Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.
Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den.
Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och därmed
leda till dåliga tillagningsresultat.
Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan bli permanenta på ugnens emaljerade ytor. Vid tillagning
av mycket mjuka kakor ska ett djupt kärl användas.
Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på luckan
eller fastna med fingrarna i den.
Du ska inte kliva på, sitta på eller placera tunga föremål på luckan.
Öppna inte luckan med onödigt mycket kraft.
VARNING! Koppla inte ur apparaten från strömmen efter att tillagningsprocessen är klar.
VARNING! Lämna inte luckan öppen när ugnen är igång.
01 ANVÄNDA DEN HÄR MANUALEN OCH SÄKERHETSANVISNINGAR
För din säkerhet skall du inte använda ång- eller högtrycksapparater för rengöring.
Svenska – 7
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 7
2014-06-03 �� 5:04:09
underhåll
BYTE AV LAMPA
VARNING
• Innan glödlamporna byts ut ska du stänga av ugnen och
koppla från ugnen från strömkällan.
• Lampor kan köpas från ett servicecenter för SAMSUNG.
Bakre ugnslampa
Använd en lampa med 25-40 watt / 220-240 V, 300 °C
värmetålig ugnsglödlampa.
1. Ta bort höljet genom att vrida moturs och ta bort metallringen och
rutans ring. Byt vid behov ut ugnslampan.
2. Rengör glashöljet, metallringen och rutans ring vid behov.
3. Montera metallringen på glashöljet.
4. Sätt dit glashöljet igen där du har plockat bort det i steg 1 och vrid
medurs för att hålla på plats.
Ugnssidolampa (modellberoende)
Använd en lampa med 40 watt / 220-240 V, 300 °C
värmetålig ugnsglödlampa.
1. Ta bort glashöljet genom att hålla i den undre änden med en hand, för in ett platt, vasst föremål
som en matkniv mellan glaset och tryck upp höljet.
2. Tryck ut höljet och byt vid behov ut ugnslampan.
3. Sätt fast glashöljet igen.
TIPS: Använd alltid en trasa vid hantering av halogenlampor för att förhindra att svett från
händerna lägger sig på ytan. Det förlänger lampans livslängd när du byter lampan.
Svenska – 8
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 8
2014-06-03 �� 5:04:11
BORTTAGNING AV LUCKA
Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex.
rengöring, skall dessa instruktioner följas.
VARNING! Ugnsluckan är tung.
2
1
1. Öppna luckan och vrid
upp clipsen på de båda
gångjärnen helt.
2. Stäng igen luckan till en
vinkel på omkring 70°. Ta
tag i sidorna i mitten på
ugnsluckan med båda
händerna och lyft och dra
uppåt tills gångjärnen kan
tas ut.
3. Efter rengöringen ska du
upprepa steg 1 och 2 i
omvänd ordning för att
sätta fast luckan. Clipset
på gångjärnet ska vara
stängt på båda sidor.
02 UNDERHÅLL
70
AVLÄGSNANDE AV RUTAN
Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra.
Dessa rutor kan avlägsnas för rengöring.
Glasruta 1
1. Tryck på båda
knapparna på vänster
och höger sida om
luckan.
2. Demontera kåpan och
avlägsna ruta 1 och
2 från luckan.
Glasruta
Glass 1 1
Glasruta
Glass
2 2
3. Efter att du har rengjort
glasrutorna upprepar du steg
1 och 2 i omvänd ordning
för att sätta ihop luckan.
Kontrollera rätt position för
glasruta 1 och 2 med bilden
ovan.
MONTERING: När du sätter dit glasruta 1 ska skriften på glasruta 1 vara på insidan, mellan
glasrutorna.
Svenska – 9
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 9
2014-06-03 �� 5:04:15
miljö
AUTOFUNKTION FÖR ENERGIBESPARING
• Om du inte väljer någon funktion när apparaten är mitt i inställning eller användning och tillfälligt
stoppad avbryts funktionen och klockan visas efter 10 minuter.
• Belysning: Vid matlagning kan du släcka lampan genom att trycka in knappen för belysning.
För att förbruka mindre energi stängs ugnens belysning av några minuter efter det att
tillagningsprogrammet påbörjats.
ENERGIBESPARINGSTIPS
• Vid tillagning ska ugnsluckan vara stängd förutom när något behöver göras med maten. Om du
vill behålla temperaturen i ugnen och spara energi och tid ska du inte öppna luckan ofta under
tillagning.
• Om tillagningstiden inte är längre än 30 minuter kan du stänga av ugnen 5-10 minuter
innan slutet på tillagningstiden för att spara energi. Den kvarvarande värmen slutför
tillagningsprocessen.
• Om mer mat ska tillagas går det att spara mycket tid och energi genom att utnyttja den varma
ugnen omedelbart.
KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN
(ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska
tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare
information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
Svenska – 10
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 10
2014-06-03 �� 5:04:15
installation
Säkerhetsanvisningar för installation
Den här ugnen får endast installeras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för att ansluta
enheten till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller.
• Säkerställ att ugnen inte kommer i kontakt med rörliga delar vid montering.
Strömanslutning
BRUN
eller
SVART
BLÅ eller
VIT
GUL och
GRÖN
VARNING! Se till att elsladden inte hamnar i kläm under installationen, och att den inte ligger
mot en yta som kan bli het.
03 MILJÖ & INSTALLATION
Om apparaten inte är ansluten till strömkällan med en kontakt måste en
jordad kontakt (med minst 3 mm kontaktyta) användas för att uppfylla
säkerhetsreglerna. Strömkabeln (H05 RR-F eller H05 VV-F, minst 1,5-2,5 mm²)
måste vara tillräckligt lång för att anslutas till ugnen, även om ugnen står
på golvet framför det inbyggda skåpet. Öppna ugnens bakre lucka med en
skruvmejsel och lossa skruvarna för kabelklämman innan du ansluter strömmen
till relevanta anslutningar. Ugnen är jordad via ( )-terminalen. Den gula och
gröna kabeln (jord) måste anslutas först och den måste vara längre än de andra
kablarna. Om ugnen ansluts till eluttaget med en kontakt måste kontakten förbli
åtkomlig efter att ugnen installerats. Samsung tar inte ansvar för olyckor som
har sitt ursprung i att det jordade uttaget är bristfälligt.
Installation i skåpet
Plastöverdragna ytor på skåpets insida måste klara 90 °C, omgivande ytor och möbler måste klara 75 °C.
Samsung tar inget ansvar för skador som uppstår på plastöverdragna ytor på grund av värmen.
Det måste finnas en luftkanal längst ner
Övre
1
2 Nedre
545
i skåpet där ugnen installeras. Utrymmet
element
element
560
för ventilation bör vara 50 mm mellan
det nedre hyllplanet och den bakre
väggen. Om ugnen installeras under en
595
572
häll ska hällens installationsinstruktioner
följas.
595
3
21
Luftflöde genom luftkanalen
4
minst 550 minst 560
minst 50
minst 600
5
50
minst 590 ~
max. 600
minst 550
minst 560
Nedre element
Övre element
För in enheten helt och hållet i skåpet och fixera den med hjälp av två skruvar. Se till att avståndet mellan
enheten och skåpet intill är minst 5 mm.
Avlägsna skyddsplast, tejp, papper och tillbehör från ugnen och luckan efter installationen. Om ugnen
avlägsnas från skåpet ska den först kopplas bort från elnätet, och sedan ska de två skruvarna på ugnens
båda sidor lossas.
VARNING! Skåpet måste ha en minsta ventilationsöppning för luftflöde såsom visas på
bilden. Täck inte över öppningen med en trälist då hålet används för att tillhandahålla
ventilation.
Utsidan på ugnen, till exempel handtaget, är olika beroende på modell. Storleken är dock
densamma som för ugnen på bilden.
Svenska – 11
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 11
2014-06-03 �� 5:04:19
mekaniskt lås
ANVÄNDNING
När du öppnar luckan lyfter du upp det mekaniska
låset och drar samtidigt ut dörren.
AVLÄGSNANDE AV MEKANISKT LÅS
Avlägsna skruven från det mekaniska låset.
INSTALLATION AV MEKANISKT LÅS
1. För in del "A" av det mekaniska låset i hålet så
som visas på bilden.
2. Skruva på det mekaniska låset för att fästa det.
A
Svenska – 12
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 12
2014-06-03 �� 5:04:20
ugnskontroller
Indikator för snabbuppvärmning
Kökstimer
Ugnslampa
Display
Lägesväljaren
Barnlås
Tillagningstimer
Ljud på/av
Stopptimer
Flerfunktionsväljaren
Främre design
Den främre panelen finns att få med olika material och färger inklusive rostfritt stål, vitt eller
svart, beige och i glas. För att höja kvaliteten kan utseendet förändras.
tillbehör
Din nya ugn från Samsung levereras med flera olika tillbehör som kan vara till hjälp vid
förberedelse av olika måltider. Följande tillbehör varierar mellan de olika modellerna.
VARNING
• Se till att du monterar tillbehören korrekt på skenorna. Det måste var minst 2 cm mellan
plåtarna nederst i ugnen, annars kan den emaljerade ytan skadas.
• Var försiktig när du tar ut mat ur ugnen. Du kan bränna dig på maten eller på de varma
ytorna.
Hettan kan få olika tillbehör att ändra form. Deformeringen försvinner när tillbehöret svalnat,
och påverkar inte funktionen.
Ugnsgaller
Gallret ska användas för grillning. Du kan även använda det för att ställa
grytor på. Placera den uppbända ramsidan i den bakre delen som stöd för
vilopositionen vid tillagning av stora mängder.
04 UGNSKONTROLLER & TILLBEHÖR MEKANISKT LÅS, UGNSKONTROLLER OCH TILLBEHÖR
Temperatur
Tid
Galler till ugnsplåt (beror på modell)
Gallret ska användas för grillning. Det kan användas i kombination med
plåten för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten.
Bakplåt (beror på modell)
Bakplåten (Djup: 20 mm) kan användas för att tillaga kakor, tårtor och
småkakor. Sätt in den med den sluttande delen framåt.
Svenska – 13
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 13
2014-06-03 �� 5:04:21
Universalplåt (beror på modell)
Universalplåten (Djup: 30 mm) kan användas för att tillaga kakor, tårtor
och småkakor. Den lämpar sig även för grillning. Den kan användas i
kombination med gallret för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens
botten. Sätt in den med den sluttande delen framåt.
Extra djup plåt (beror på modell)
Den extra djupa plåten (Djup: 50 mm) lämpar sig även för grillning. Den kan
användas i kombination med gallret för att förhindra att vätskor droppar ned
på ugnens botten. Sätt in den med den sluttande delen framåt.
Självroterande grillspett (beror på modell)
Grillspettet kan användas för att grilla exempelvis kyckling. Grillspettet
kan bara användas i enkelt läge på fals 3, eftersom dess delning måste
monteras på en adapter på bakre falsen. Plocka bort det svarta handtaget
vid tillagningen.
Självroterande grillspett och kebabspett(beror på modell)
Användning:
• Placera den djupa plåten (utan ställ) på nivå 1 för att samla upp
köttsafterna eller på ugnens botten om en stor köttbit tillagas.
• Skjut på en av gafflarna på spettet och skjut på köttstycket som ska
tillagas.
• Förvälld potatis och andra grönsaker kan placeras runt kanterna i den
djupa plåten så att de ugnssteks samtidigt.
• Placera vaggan på mitthyllan med den “v”-formade delen riktad framåt.
• Handtaget kan skruvas på den trubbiga änden, det gör det enklare att
skjuta på köttstycket.
• Vila spettet i vaggan med den spetsiga änden riktad bakåt och skjut
försiktigt in det tills spettets ände förs in i vridmekanismen på ugnens
baksida. Spettets trubbiga ände måste vila på den “v”-formade delen.
(Det finns två tungor på spettet som ska vara närmast ugnsluckan så att
spettet inte glider framåt, tungorna håller även fast handtaget.)
• Skruva loss handtaget före tillagning. Ta bort spettet från vaggan genom
att skruva fast handtaget när tillagningen är klar.
Vi rekommenderar att spettillbehören används för mat som väger
mindre än 1,5 kg.
Teleskopiska falsar (beror på modell)
• För att infoga plåten eller gallret för du först ut de teleskopiska falsarna
för en viss nivå.
• Placera gallret eller plåten på falsarna och för tillbaka dem helt in i ugnen.
Stäng ugnsluckan först efter att du har fört in de teleskopiska falsarna
ordentligt i ugnen.
Fettfilter (beror på modell)
Fettfiltret som är installerat på ugnens invändiga baksida skyddar fläkten, det
runda värmeaggregatet och ugnen från orenheter, speciellt skvättande fett.
Vid tillagning av kött rekommenderar vi att du använder fettfilter. Vid bakning
av deg ska filtret alltid tas bort! Om filtret installeras vid bakning av deg eller
kakor kan resultatet bli dåligt.
Svenska – 14
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 14
2014-06-03 �� 5:04:23
skjutbart galler
VAD SOM MEDFÖLJER DET SKJUTBARA GALLRET
Länkram
Skjutbar skena
Galler och bakplåt för skjutbart galler
De här tillbehören medföljer endast det skjutbara
gallret. Det skjutbara gallret med de här tillbehören
kan fungera som substitut för plåten och gallret när
du lagar mat.
05 SKJUTBART GALLER
Basgaller
Skjutbart galler
Det skjutbara gallret gör det enklare att sätta in och
ta ut kärl, särskilt varma och tunga kärl.
• Det skjutbara gallret kan användas för alla
nivåer vid insättning av galler eller plåt.
• Placera gallret eller plåten på det skjutbara
gallret och för tillbaka dem helt in i ugnen. Stäng
ugnsluckan.
SÄTTA IHOP DET SKJUTBARA GALLRET
Förberedelse
Kontrollera riktningen på varje del innan du sätter ihop det skjutbara gallret.
Kontrollera särskilt markeringarna ”L” och ”R” på det skjutbara gallret.
Bak
Bak
Bak
Fram
Fram
Fram
Skena (L)
Basgaller (1 st.)
Skena (R)
Skjutbart galler L (1 st.), R (1 st.)
Länkram (1 st.)
Steg 1
Tryck ”Skena L” tills ”Skena L” och ”basskenan” sitter ihop tätt. Sätt ihop den främre delen på det
skjutbara gallret (L) och på det skjutbara gallret (R) åt samma håll.
Skena (L)
Skena (R)
Fram
Basgaller
Svenska – 15
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 15
2014-06-03 �� 5:04:26
Steg 2
Kontrollera de fyra punkterna som visas på bilden nedan.
Tryck ”länkramen” tills ”länkramen” och den "skjutbara skenan” sitter ihop tätt och kontrollera om
de fyra punkterna har monterats ihop helt.
Länkram
Fram
INSTALLERA DET SKJUTBARA GALLRET
Sätt försiktigt in det skjutbara gallret i ugnen tills det
skjutbara gallret är helt infört.
Det skjutbara gallret har 2 glidskenor som gör att du
kan dra ut gallret tillräckligt långt så att du inte vidrör
ugnens sidoväggar.
När du använder det skjutbara gallret i ugnen
ska du se till att endast dra i ”länkramen” för att
skjuta in och ut gallret.
Om du tar tag i ”basgallret” tas hela det skjutbara
gallret bort.
TA BORT DET SKJUTBARA GALLRET
Ta tag i både ”basgallret” och ”länkramen” och dra
dem mot dig för att ta bort det skjutbara gallret.
VARNING
Var mycket försiktig när du tar ut det skjutbara
gallret ur ugnen. Du kan bränna dig på maten
eller på de varma ytorna.
Svenska – 16
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 16
2014-06-03 �� 5:04:27
inledande rengöring
Innan ugnen används första gången ska den rengöras för att avlägsna lukten av ny ugn.
1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
2. Kör ugnen vid 200 °C under en timmes tid. Därigenom förbränns eventuella rester från
tillverkningen bort.
3. Stäng av ugnen efter en timme genom att vrida lägesväljaren till Av.
Rengör alla tillbehör med hjälp av varmt vatten, diskmedel och en mjuk, ren trasa.
Den nya ugnen kan användas på flera olika sätt.
Lägesväljaren
Temperatur
STEG 1
VÄLJ
TILLAGNINGSLÄGE
STEG 2
STÄLL IN
TEMPERATUREN
Flerfunktionsväljaren
STEG 1. VÄLJA TILLAGNINGSLÄGE
06 INLEDANDE RENGÖRING OCH ANVÄNDA UGNEN
använda ugnen
Välj tillagningsläge genom att vrida på lägesväljaren.
STEG 2. STÄLL IN TEMPERATUREN
Temperaturen ställs in efter val av tillagningsfunktion.
Varje tillagningsfunktion har olika temperaturintervall - se avsnittet om tillagningsfunktioner i
handboken.
1. Tryck på -knappen, temperatursiffrorna böjar blinka.
2. Ställ in flerfunktionsväljaren på önskad temperatur.
3. Tryck på knappen igen för att avsluta temperaturinställningen.
Under tillagning kan du ändra temperaturen genom att följa samma steg som ovan.
AUTOMATISK UPPVÄRMNING
En av ugnens tillagningsfunktioner är snabb uppvärmning.
Detta läge indikeras bredvid temperaturangivelsen på displayen.
Under uppvärmningen används ugnens olika värmeelement för att skynda på uppvärmningen. Om
önskad temperatur ändras under tiden kommer ugnen automatiskt att anpassa måltemperaturen
och använda snabb uppvärmning. När den valda temperaturen uppnåtts kommer symbolen för
snabb uppvärmning att släckas och en signal ljuder.
Svenska – 17
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 17
2014-06-03 �� 5:04:27
tidsinställning
Kökstimer
Tillagningstimer
Stopptimer
Tid
Flerfunktionsväljaren
STÄLLA IN TID
Tiden måste ställas in första gången ugnen används, eller efter strömavbrott
1. Tryck på
-knappen, siffran för timme börjar blinka.
2. Ställ in timmen genom att vrida på flerfunktionsväljaren.
3. Tryck på
-knappen, siffran för minuter börjar blinka.
4. Ställ in minuter genom att vrida på flerfunktionsväljaren.
5. Tryck på
-knappen igen för att ställa in aktuell tid.
Ändra angiven tid genom att följa samma steg som ovan.
Tryck på
-knappen för att se klocktiden.
STÄLL IN TILLAGNINGSTIMER
När du har ställt in tillagningsfunktionen kan du välja tillagningstid.
När tillagningstiden är slut stängs värmeelementen av automatiskt.
1. Tryck på
-knappen så blinkar symbolen för tillagningstimer.
2. Använd flerfunktionsväljaren för att ange önskad tid.
3. Tryck på
-knappen igen.
Ändra angiven tid genom att följa samma steg som ovan. När tiden löpt ut visar displayen
”0:00” och en signal ljuder. Ställ in timern på nytt eller stäng av ugnen.
Avbryt timern genom att trycka på
-knappen och ställa timern på noll.
STÄLL IN SLUTTID
När du har ställt in tillagningsfunktionen kan du ställa in när tillagningstiden slutar.
När tillagningstiden är slut stängs värmeelementen av automatiskt.
1. Tryck på
-knappen så blinkar symbolen för timer.
2. Använd flerfunktionsväljaren för att ange önskad sluttid.
3. Tryck på
-knappen igen.
Timern kan ställas in med stegen ovan och när tiden löpt ut visar displayen ”0:00” och en
signal ljuder.
Avbryt timern genom att trycka på
-knappen och sätt timern till noll.
Svenska – 18
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 18
2014-06-03 �� 5:04:28
STÄLLA IN SENARELAGD START
Om tillagningstimern anges efter att sluttimern redan har ställts in startas och stoppas ugnen
automatiskt vid inställd tid.
VARNING
• Lämna inte maten i ugnen alltför länge när du använder senarelagd start eftersom maten
kan förstöras.
• Då funktionen senarelagd start är utan föruppvärmning kan tillagningsresultatet variera
något jämfört med normala tillagningsförhållanden med föruppvärmning.
Tryck på
-knappen så blinkar symbolen för sluttimer.
Använd flerfunktionsväljaren för att ange önskad sluttid.
Tryck på
-knappen så blinkar symbolen för tillagningstimer.
Använd flerfunktionsväljaren för att ange önskad tillagningstid.
Starttiden beräknas automatiskt och ugnen startar på utsatt tid.
Senarelagd start kan inte användas för dubbelt läge.
Timer och senarelagd start ställs in sedan tillagningsfunktion valts.
STÄLL IN KÖKSTIMER
Kökstimern kan ställas in oberoende av vald funktion och kan användas samtidigt som med
tillagningstimer. Kökstimern har sin egen signal så att du kan skilja på den och de andra.
1. Tryck på -knappen så blinkar symbolen för kökstimer.
2. Använd flerfunktionsväljaren för att ställa in önskad tid.
3. Tryck på -knappen igen.
Avbryt kökstimern genom att tycka in och hålla -knappen i två sekunder.
Kökstimern kan ställas in med stegen ovan och när tiden löpt ut visar displayen ”0:00” och
en signal ljuder.
andra inställningar
07 TIDSINSTÄLLNING OCH ANDRA INSTÄLLNINGAR
1.
2.
3.
4.
5.
TONSIGNAL
Aktivera eller inaktivera tonsignalen genom att hålla
3 sekunder.
-knappen intryckt i
UGNSLAMPA
Tänd och släck genom att trycka på
-knappen.
För att förbruka mindre energi stängs ugnens belysning av några minuter efter det att
tillagningsprogrammet påbörjats.
BARNLÅS
För att aktivera eller avaktivera barnlåsfunktionen trycker du på och håller in
-knappen i 3 sekunder.
Displayen visar
när funktionen för barnlås är aktiverad. Barnlåset kan användas vid
tillagning. Inte alla knappar eller vred kommer att fungera, men det går att stänga av
genom att vrida lägesväljaren till av.
SLÅR AV
Alla värmeelement inaktiveras när ugnen stängs av.
Av säkerhetsskäl kommer fläkten att vara aktiv en stund efter det att ugnen stängts
av.
Svenska – 19
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 19
2014-06-03 �� 5:04:29
tillagningsfunktioner
Den här ugnen erbjuder de olika funktionerna som anges nedan.
Symbol
Funktions
temperaturintervall
Användning
Värme kommer genom de övre och nedre värmesystemen.
Den här funktionen ska användas för normal bakning och
grillning av nästan alla typer av maträtter.
Föreslagen temperatur: 200 °C
Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen fördelas
Varmluft
jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen kan användas för
40-250 °C
frusna maträtter och vid bakning.
Föreslagen temperatur: 170 °C
Den hetta som genereras genom det övre värmesystemet och
varmluftsfunktionen fördelas jämnt i ugnen via fläktar. Den här
Övervärme + varmluft
funktionen kan användas för rätter som kräver en krispig yta,
40-250 °C
t.ex. kött eller lasagne.
Föreslagen temperatur: 190 °C
Den hetta som genereras av det nedre värmesystemet och
Undervärme +
varmluftsfunktionen fördelas jämnt i ugnen via fläktar. Den här
varmluft
funktionen kan användas för pizza, bröd och vid bakning av
40-250 °C
kakor. Föreslagen temperatur: 190 °C
Värme alstras från det stora grillområdet. Den här funktionen
Stor grill
kan användas för att ge färg åt maträtter, t.ex. kött, lasagne
40-270 °C
och gratänger. Föreslagen temperatur: 240 °C
Värme alstras från det lilla grillområdet. Den här funktionen
Eko-grill
kan användas för mindre rätter som kräver mindre värme,
40-270 °C
exempelvis fisk och fyllda baguetter.
Föreslagen temperatur: 240 °C
Värmen som genereras av de två övre värmeelementen
Fläktgrill
fördelas med hjälp av fläkten.
40-270 °C
Det här läget kan användas för att grilla kött och fisk.
Föreslagen temperatur: 240 °C
Det här läget aktiverar alla värmeelement såsom övervärme,
undervärme och varmluftsfläkt växelvis.
Storkok
Värmen fördelas jämt i ugnen. Det här läget är lämpligt för
40-250 °C
stora mängder mat som behöver värme, till exempel stora
gratänger och pajer.
Föreslagen temperatur: 170 °C
I det här läget ingår ett automatiskt föruppvärmningsprogram
upp till 220 °C.
Övervärmaren och varmluftsfläkten används då köttet bryns.
Efter det stadiet tillagas maten försiktigt med den låga
temperaturen som har valts. Både över- och undervärmen
ProStekning
används i den här cykeln. Det här läget passar för köttstekar,
40-150 °C
kyckling och fisk.
Föreslagen temperatur: 100 °C
Traditionell
40-250 °C
Börja tillagningen utan föruppvärmning.
Svenska – 20
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 20
2014-06-03 �� 5:04:31
tillagningsguide
INFORMATION
• Vi rekommenderar att ugnen föruppvärms med alla tillagningslägen förutom för vissa
objekt som specificeras i tillagningsguiden.
• När du använder eko-grillfunktionen ska du placera maten i tillbehörets mitt.
FÅGEL (KYCKLING/ANKA)
Livsmedel
Läge
Falsnivå
Tillbehör
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Hel kyckling (800-1300 g)
Övervärme +
varmluft
2
Gallret + långpannan
190-220
45-65
Kycklingdelar (500-1000 g)
Övervärme +
varmluft
4
Gallret + långpannan
200-220
25-35
Ankbröst (300-500 g)
Övervärme +
varmluft
4
Gallret + långpannan
Häll i 1 dl vatten
180-200
25-35
KÖTT (NÖT/GRIS/LAMM)
Falsnivå
Tillbehör
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Stor grill
4
Gallret + långpannan
240
1:a sidan: 8-10
2:a sidan: 5-7
Nötstek (800-1200 g)
Övervärme +
varmluft
2
Gallret + långpannan
200-220
Häll i 1 dl vatten
45-60
Fläskstek med ben
(1000 g)
Övervärme +
varmluft
3
Gallret + långpannan 180-200
50-65
Varmluft
3
Gallret + långpannan 190-200
40-50
Livsmedel
Biffstek (400-800 g)
Lammstek (350-700 g)
Läge
08 TILLAGNINGSFUNKTIONER OCH TILLAGNINGSGUIDE
VARNING gällande AKRYLAMID
• Om du har bakat och friterat mat kan akrylamid orsaka hälsoproblem. Akrylamid
produceras mestadels i stärkelse såsom potatischips, pommes frites och bröd som har
värmts upp. Därför rekommenderar vi att tillagningen sker vid låg temperatur och att de
inte tillagas så länge att de blir mörka.
Svenska – 21
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 21
2014-06-03 �� 5:04:31
FISK
Falsnivå
Tillbehör
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Övervärme +
varmluft
2
Ugnsgaller
180-200
30-40
Traditionell
3
Gallret + långpannan
240
15-20
Traditionell
3
Bakplåt (universal)
200
13-20
Falsnivå
Tillbehör
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Livsmedel
Ugnsbakad fisk (500-1000 g)
Använd en ugnssäker form
Hel fisk
(300-1000 g)
Fiskfilé (500-1000 g)
Läge
TALLRIKAR
Livsmedel
Läge
Cannelloni/lasagne (250-500 g)
Använd en ugnssäker form
Undervärme +
varmluft
3
Ugnsgaller
180
22-30
Hembakad pizza (500-1000 g)
Undervärme +
varmluft
2
Bakplåt (universal)
200-220
15-25
Traditionell
3
Bakplåt (universal)
180-200
30-45
Bakad potatis (500-1000 g)
GRILL
Livsmedel
Korvar (tjocka) 5-10 st.
Rostat bröd 5-10 st.
Varma smörgåsar med
ost 4-6 st.
Falsnivå
Tillbehör
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Stor grill
4
Gallret + långpannan
220
1:a sidan: 5-8
2:a sidan: 5-8
Stor grill
5
Ugnsgaller
240
1:a sidan: 1-2
2:a sidan: 1-2
Stor grill
4
Gallret + bakplåten
200
4-8
Läge
Svenska – 22
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 22
2014-06-03 �� 5:04:31
BAKAT
Tillbehör
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Traditionell
2
Ugnsgaller
160-180
20-30
Traditionell
2
Ugnsgaller
170-190
40-50
Traditionell
2
Bakplåt (universal)
160-180
25-35
Traditionell
2
Ugnsgaller
190-200
25-30
Varmluft
3
Ugnsgaller
180-200
15-25
Undervärme +
varmluft
3
Bakplåt (universal)
180-200
20-25
Undervärme +
varmluft
3
Ugnsgaller
180-200
15-20
Jäsdegspajer med fyllning
(600-1000 g)
Undervärme +
varmluft
3
Bakplåt (universal)
180-200
20-30
Hembakat bröd (700-900 g)
Undervärme +
varmluft
2
Ugnsgaller
170-180
45-55
Varmluft
3
Ugnsgaller
220-240
15-25
Ugnsbakade äpplen 5-8 st.,
var och en 150-200 g
Varmluft
3
Ugnsgaller
200-220
15-25
Mandel och äppelkaka
(500-1000 g)
Varmluft
2
Ugnsgaller
170-190
35-45
Traditionell
3
150-170
65-75
Varmluft
2
150-170
70-80
Varmluft
1+4
150-170
75-85
Sockerkaka (250-500 g)
Tigerkaka (500-1000 g)
Jäst kaka på plåt med frukt och
krokanttopping (1000-1500 g)
Muffins (500-800 g)
Färdiga croissanter
(200-400 g)
(färdig deg)
Små smördegspajer med
fyllning, frysta (300-600 g)
Ingen föruppvärmning behövs
Fryst jäsdegspaj med äpple
(350-700 g)
Ugnsbakade bananer (3-5 st.)
Äppelkaka
Läge
08 TILLAGNINGSFUNKTIONER OCH TILLAGNINGSGUIDE
Falsnivå
Livsmedel
Bakplåt (universal)
Bakplåt (universal) +
universalpanna (djup)
Svenska – 23
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 23
2014-06-03 �� 5:04:32
FRYST FÄRDIGMAT
Livsmedel
Frusen pizza (300-1000 g)
Frusna pommes frites
(300-700 g)
Frusna kroketter (500-1000 g)
Frusen camembert i ugn
(2-4 á 75 g)
Ingen föruppvärmning behövs
Frusna baguetter med
garnering (tomat/mozzarella
eller skinka/ost)
Frusna fiskpinnar (300-700 g)
Ingen föruppvärmning behövs
Frusen fiskburgare (300-600 g)
Ingen föruppvärmning behövs
Frusen lasagne (500-1000 g)
Falsnivå
Tillbehör
Temp.
(°C)
Tid
(min.)
Varmluft
2
Ugnsgaller
200-220
15-25
Varmluft
2
Bakplåt (universal)
180-200
20-30
Varmluft
2
Bakplåt (universal)
180-200
25-35
Eko-grill
3
Ugnsgaller
200
10-12
Eko-grill
3
Gallret + bakplåten
200
15-20
Eko-grill
3
Gallret + bakplåten
200
15-25
Eko-grill
3
Bakplåt (universal)
180-200
20-35
Traditionell
3
Ugnsgaller
180-200
40-50
Läge
Svenska – 24
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 24
2014-06-03 �� 5:04:32
automatisk tillagning
Med automatiskt tillagningsfunktion kan du välja önskade auto-program för kokning, stekning
och bakning.
1.
2.
3.
4.
Livsmedelsprogram
Flerfunktionsväljaren
Vrid lägesväljaren till autotillagningsläget.
Vrid flerfunktionsväljaren till önskat livsmedelsprogram och vänta 4-5 sekunder.
Vrid flerfunktionsväljaren till önskad vikt och vänta 4-5 sekunder.
Det automatiska tillagningsprogrammet startar inom 4-5 sekunder.
AUTOMATISKA TILLAGNINGSPROGRAM
09 AUTOMATISK TILLAGNING
Vikt
I följande tabell presenteras 25 automatiska program för kokning, stekning och bakning.
Den innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer.
Tillagningslägen och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig.
Se dessa riktlinjer vid tillagning. Sätt alltid in mat i kall ugn.
Vikt/kg
Tillbehör
Falsnivå
Rekommendation
A:01
Nej
Fryst pizza
Livsmedel
1. 0,3 - 0,6
2. 0,7 - 1,0
Ugnsgaller
2
A:02
Frysta pommes
frites
1. 0,3 - 0,5
2. 0,5 - 0,7
Bakplåt
2
A:03
Frysta kroketter
1. 0,3 - 0,6
2. 0,7 - 1,0
Bakplåt
2
A:04
Lasagne
1. 0,3 - 0,5
2. 0,8 - 1,0
Ugnsgaller
3
A:05
Biffstek
1. 0,3 - 0,6
2. 0,6 - 0,8
Grillgaller
universalplåt
4
3
Placera den frysta pizzan på mitten av
grillgallret. Vi rekommenderar 0,3-0,6 kg
inställning för tunna pizzor, 0,7-1,0 kg för
pizzor med tjock fyllning.
Fördela pommes fritesen jämnt på bakplåten.
Den första inställningen rekommenderas för
tunna pommes frites, den andra inställningen
rekommenderas för tjocka pommes frites.
Använd bakplåtspapper. Vi rekommenderar
att du vänder dem efter 2/3 av tillagningstiden.
Fördela de frusna potatiskroketterna jämnt på
bakplåten. Vi rekommenderar att du vänder
dem efter 2/3 av tillagningstiden.
Använd en ugnssäker glasform. Placera kyld
eller hemlagad lasagne i mitten av ugnen på
gallret.
Lägg 2-6 stekar sida vid sida jämnt på
grillgallret. Den första inställningen är för tunna
stekar och den andra inställningen för tjocka
stekar. Vänd när det piper.
Svenska – 25
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 25
2014-06-03 �� 5:04:32
Vikt/kg
Tillbehör
Falsnivå
Rekommendation
A:06
Nej
Oxstek
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
3. 1,2 - 1,4
Grillgaller
universalplåt
2
1
A:07
Fläskstek
A:08
Lammkotletter
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
1. 0,3 - 0,4
2. 0,5 - 0,6
Grillgaller
universalplåt
Grillgaller
universalplåt
2
1
4
3
A:09
Kycklingdelar
1. 0,5 - 0,7
2. 1,0 - 1,2
Ugnsgaller
Universalplåt
4
3
A:10
Ungstekt kyckling
1. 0,8 - 1,0
2. 1,1 - 1,3
Grillgaller
universalplåt
2
1
A:11
Ankbröst
1. 0,3 - 0,5
2. 0,6 - 0,8
Ugnsgaller
Universalplåt
4
3
A:12
Kalkonrulle
A:13
Ångkokad fisk
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
1. 0,2 - 0,4
2. 0,5 - 0,7
3. 0,8 - 1,0
Ugnsgaller
Universalplåt
Ugnsgaller
2
1
2
A:14
Ugnsstekt fisk
1. 0,5 - 0,7
2. 0,8 - 1,0
Ugnsgaller
Universalplåt
4
3
A:15
Laxkotletter
1. 0,3 - 0,4
2. 0,7 - 0,8
Hasselbackspotatis 1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Ugnsgaller
Universalplåt
Bakplåt
4
3
2
Marinera nötsteken och lägg på grillgallret.
Tillsätt 1 kopp vatten i universalplåten. Vänd
när det piper. När den är tillagad lägger du
in den i aluminiumfolie och låter den vila i
5-10 min.
Placera den marinerade fläsksteken på gallret.
Vänd på dem då du hör ett pipande ljud
Marinera lammkotletterna. Placera
lammkotletterna på grillgallret. Vänd på
dem då du hör ett pipande ljud. Den första
inställningen är för tunna kotletter och den
andra inställningen för tjocka kotletter.
Pensla kycklingdelarna med olja och kryddor.
Placera kycklingdelarna intill varandra på
grillgallret.
Pensla den kylda kycklingen med olja och
kryddor och lägg bröstsidan uppåt på
grillgallret.
Förbered ankbröstet, placera det på grillgallret
med den feta sidan uppåt. Första inställningen
är för ett ankbröst, andra inställningen är för
2 tjocka ankbröst.
Placera kalkonen på grillgallret. Vänd på dem
då du hör ett pipande ljud
Lägg preparerad färsk fisk (t.ex. forell, kolja,
torsk) i en ugnssäker glasform med lock.
Tillsätt vätska tills formens botten täcks, t.ex.
3-4 msk citronjuice, vitt vin eller vatten, och
täck med lock. Placera rätten på grillgallret.
Om du vill ha stekyta kan du pensla skinnet
med olivolja och inte täcka över fisken.
Placera fiskarna jämte varandra på det
grillgallret. Den första inställningen gäller för
2 fiskar och den andra för 4. Programmet är
lämpligt för hela fiskar, såsom forell och gös.
Placera laxstekarna på grillgallret. Vänd på
dem då du hör ett pipande ljud.
Skölj potatisen och skär dem i halvor. Pensla
med olja, örter och kryddor. Fördela jämnt
på bakplåten. Första inställningen är för små
potatisar (100 g) och andra inställningen är för
större potatisar (200 g).
Lägg grönsaker, exempelvis skivad zucchini,
paprikabitar, skivad aubergine, svamp och
körsbärstomater på bakplåten. Pensla med
olivolja, örtkryddor och andra kryddor.
Förbered grönsaksgratängen i en ugnssäker,
rund form. Placera maten på grillgallret i mitten
av ugnen.
A:16
Livsmedel
A:17
Stekta grönsaker
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Universalplåt
4
A:18
Grönsaksgratäng
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Ugnsgaller
2
Svenska – 26
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 26
2014-06-03 �� 5:04:33
Nej
Livsmedel
Tillbehör
Falsnivå
Ugnsgaller
2
Lägg smet i en lagom stor rund form för
ringkaka. Detta program passar smet för
tigerkaka, citronkaka och nötkaka.
Ugnsgaller
2
Vitt bröd
1. 0,7 - 0,8
Ugnsgaller
2
A:22
Fullkornsbröd
1. 0,7 - 0,8
Ugnsgaller
2
A:23
Frallor / Ciabatta
1. 0,2 - 0,4
2. 0,6 - 0,8
Bakplåt
3
A:24
Hembakad pizza
1. 0,2 - 0,6
2. 0,8 - 1,2
Bakplåt
2
A:25
Jäsdeg
1. 0,2 - 0,4
(pizzadeg)
Ugnsgaller
2
Häll blandningen i lämplig smörad bakform
för 12 muffins. Placera på gallret. 0,5 -0,6
kg viktintervall rekommenderas för muffins á
45 g, 0,7-0,8 kg viktintervall rekommenderas
för mellanstora muffins á 65 g.
Detta program passar brödmixar med 500 g
vetemjöl. Följ instruktionerna på paketet.
Lägg jästdeg i en rektangulär bakform. Pensla
toppen med vatten. Skär längder med en kniv.
Detta program passar brödmixar med 500 g
vete och rågmjöl. Följ instruktionerna på
paketet. Lägg surdeg i en lämplig rektangulär
bakform. Pensla toppen med vatten. Skär
längder med en kniv.
Den första inställningen passar deg som
används för små bakverk som frallor eller
croissanter (4-8 st.). Inställning 2 passar deg
som används för hembakade ciabattas eller
baguetter (2-6 st.). Använd bakplåtspapper.
Den första inställningen passar små pizzor
(7-9 st.). Inställning 2 passar en rund
tallriksstor pizza. Viktintervallen inkluderar
fyllningen, t.ex. sås, grönsaker, skinka och ost.
Om du vill ha knaprig botten rekommenderar
vi att du förvärmer ugnen med undervärme
plus varmluft i 5 minuter.
Inställningen för 0,2-0,4 kg är för att förbereda
jästdeg för pizza, kakor eller för att jäsa
bröddeg. Lägg den i en stor rund skål och
täck med mikrovågssäker film.
Inställning 0,4-0,6 kg är för bröddeg av typen
jästdeg eller surdeg. Inställningen 0,6-0,8 kg
är för surdeg. Knåda deg för hand, lägg i en
degbunke och täck med mikrovågssäker film.
Tigerkaka
A:20
Muffins
A:21
2. 0,4 - 0,6
(jästdeg)
3. 0,6 - 0,8
(bröddeg)
Rekommendation
09 AUTOMATISK TILLAGNING
Vikt/kg
1. 0,5 - 0,6
2. 0,7 - 0,8
3. 0,9 - 1,0
1. 0,5 - 0,6
2. 0,7 - 0,8
A:19
Svenska – 27
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 27
2014-06-03 �� 5:04:33
rengöring och skötsel
ÅNGRENGÖRING (BEROR PÅ MODELL)
Om ugnen är smutsig måste den rengöras, och du kan då använda
ångrengöringsalternativet. Det gör det enklare att rengöra ugnen inuti.
Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
Häll ca. 4 dl vatten i botten på ugnen och stäng luckan.
Ställ in lägesväljaren på . Ångrengöringen startar automatiskt efter några sekunder.
När skärmen börjar blinka och det hörs en signal är rengöringen klar. Ställ in lägesväljaren på Av
för att avsluta ångrengöringen.
5. Rengör ugnens insida med hjälp av en ren, mjuk trasa och samla upp eventuellt vatten med hjälp
av en svamp.
1.
2.
3.
4.
INFORMATION
• Om ugnens insida är varm fungerar inte ångrengöringsläget.
Låt ugnen kylas ned innan du kör det läget.
VARNING
• Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är
hett.
• Låt aldrig vatten ligga kvar i ugnen en längre tid, t.ex. över natten.
• Upprepa proceduren när ugnen har svalnat om den är mycket smutsig.
• Vi rekommenderar att du gnuggar envisa fläckar med rengöringsmedel innan ugnens
rengöringsfunktion aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter
ugnstekning eller grillning.
• Låt ugnsluckan stå på glänt efter rengöringen så att de inre emaljytorna kan torka helt.
KATALYTISK EMALJYTA (BEROR PÅ MODELL)
De avtagbara delarna är täckta med en mörkgrå katalytisk emalj som kan täckas med olja och fett
via ugnens varmluftsfunktion. Dessa avlagringar bränns bort i ugnstemperaturer på 200 °C eller
högre.
1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
2. När alla ytor inuti ugnen har rengjorts ställer du in ugnen på varmluft 250 ºC i en timme.
INFORMATION
• De katalytiska delarna kan vara ensidiga eller tresidiga beroende på modell.
Svenska – 28
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 28
2014-06-03 �� 5:04:34
MANUELL RENGÖRING
VARNING: Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.
Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull, knivar
eller andra frätande material.
Ugnens insida
Ugnens utsida
Rengör ugnens utsida, till exempel luckan, handtaget och displayen med en trasa och ett milt
rengöringsmedel eller varmt tvålvatten. Torka med handduk eller hushållspapper.
Fett och smuts kan förekomma runt handtaget och knappar på grund av den varma luften som
ventileras ut så se därför till att rengöra dem efter användande.
Tillbehör
Tvätta tillbehören efter varje användning och torka med en kökshandduk.
Vid behov ska du lägga dem i varmt tvålvatten i omkring 30 minuter för enklare rengöring.
RENGÖRING AV VATTENUPPSAMLAREN (BEROR PÅ MODELL)
10 RENGÖRING OCH SKÖTSEL
• Rengör ugnens insida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
• Rengör inte dörrtätningen för hand.
• För att undvika skada på de emaljerade ugnsytorna ska du endast använda de
ugnsrengöringsmedel som finns i handeln.
• För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.
Vattenuppsamlaren samlar upp all överflödig fukt när ugnen körs.
Matrester kan samlas i vattenuppsamlaren.
Rengör vattenuppsamlaren regelbundet för att skydda dina
köksenheter från att skadas efter tillagning.
VARNING! Om du stöter på ett vattenläckage från
vattensamlaren efter tillagningen ska du kontakta oss på
servicecentret.
Vattensamlare
TA LOSS SIDOSKENORNA (BEROENDE PÅ MODELL)
1. Tryck på mittdelen av
sidoskenans övre del.
2. Vrid sidoskenan med
omkring 45°.
3. Dra i och ta bort
sidoskenan från de båda
nedre hålen. Upprepa
de här stegen i omvänd
ordning för montering.
Svenska – 29
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 29
2014-06-03 �� 5:04:35
TA LOSS SIDOKATALYSATORN (BEROENDE PÅ MODELL)
För att installera sidokatalysatorn måste sidoskenorna tas bort. (Se ”DEMONTERA
SIDOSKENORNA”.)
1. Flytta sidokatalysatorn till
insidans sidoyta.
Justera skruven på ugnens
insida till sidokatalysatorns hål
och tryck på sidokatalysatorn.
2. Kontrollera att sidokatalysatorn hänger som på bilden.
Sätt fast den andra sidan på samma sätt. Upprepa stegen
ovan i omvänd ordning för demontering.
GÖRA RENT UPPTILL I UGNEN (BEROR PÅ MODELL)
1. Värmeelementet kan fällas ner, vilket gör det enklare att
göra rent upptill i ugnen.
Vrid den runda muttern åt sidan genom att snurra det
moturs samtidigt som du håller i värmeelementet.
2. Framsidan av värmeelementet lutar neråt och kan inte
avlägsnas ur ugnen. Tvinga inte ned värmeelementet
eftersom det då kan bli deformerat.
3. När rengöringen är klar ska du lyfta värmeelementet
tillbaka till den ursprungliga nivån och vrida den runda
muttern medurs.
Svenska – 30
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 30
2014-06-03 �� 5:04:38
FELSÖKNING
PROBLEM
LÖSNING
• Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.
• Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.
• En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare
gått sönder. Byt ut säkringarna för att återställa
kretsen. Om detta inträffar upprepade gånger skall en
auktoriserad elektriker tillkallas.
Vad skall jag göra om ugnen
inte värms upp, trots att
ugnsfunktion och temperatur
har ställts in?
• Låt inte ugnsluckan stå öppen när ugnen är på.
• Om du inte lämnar ugnsdörren öppen kan det vara
problem med de interna elektriska anslutningarna. Ring
ett lokalt servicecenter.
Vad gör jag om ugnslampan inte
tänds?
• Ugnslampan kan vara sönder. Byt ut ugnslampan.
• Om ugnsljuset inte fungerar efter att ugnslampan har
bytts ut, ring ett lokalt servicecenter.
Vad ska jag göra om kylfläkten
är igång efter att ugnen stängts
av?
• Efter användning körs kylfläkten för att skydda din ugn
från värmen tills ugnen har kylts ner. Ring ditt lokala
servicecenter om kylfläkten fortsätter att köras då ugnen
kylts ner.
Vad gör1)jag om inte alla knappar
fungerar?
• Kontrollera om barnlåset är aktiverat. Om låset inte är
aktiverat bör du ringa en servicetekniker.
**
10 RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Vad gör jag om ugnen inte
värms upp?
INFORMATIONSKODER
Alla informationskoder är inte från ugnens fel. Vänligen se lösningen nedan först och om
informationskoderna fortfarande uppstår ring ditt lokala SAMSUNG-kundtjänstcenter.
KOD
PROBLEM
1)
**
1)
**
LÖSNING
Säkerhetsbrytare
Ugnen har varit i drift vid inställd
temperatur under en längre tid.
• Under 105 °C
16 timmar
• Mellan 105 °C och 240 °C
8 timmar
• Mellan 245 °C och max.
4 timmar
Stäng av ugnen och avlägsna maten.
Eftersom det inte är fel på ugnen ska du
använda ugnen igen efter att den har
stängts av.
Knappfel
Det uppstår när knappen trycks och hålls
under en tid.
Rengör knappen och kontrollera att det
inte förekommer vatten runt knappen.
Slå av, och på, ugnen och försök igen.
Om det inträffar igen ska du kontakta ditt
lokala kundcenter för SAMSUNG.
Säkerhetsfel
Ett fel på ugnen kan orsaka bristfällig drift
och säkerhetsproblem.
Sluta omedelbart att använd ugnen och
stäng av den.
Kontakta ditt lokala kundcenter för
SAMSUNG.
1) ** står för alla nummer.
Svenska – 31
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 31
2014-06-03 �� 5:04:39
testrätter
Enligt standard EN 60350
1. Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.
Sätt in den med den sluttande delen framåt.
Typ av
livsmedel
Mördegskakor
Tillbehör
Äppelpaj
2
Varmluft
150
25-35
1+4
Varmluft
150
25-35
3
Traditionell
160
15-25
2
Varmluft
150
25-35
1+4
Varmluft
150
30-40
2
Traditionell
160
25-35
2
Varmluft
160
35-45
Traditionell
180
70-90
Varmluft
180
80-100
Bakplåt
Bakplåt + universalplåt
Fettfri
sockerkaka
Traditionell
Bakplåt
Bakplåt + universalplåt
Små mjuka
kakor
3
Temp.
(°C)
160
Falsnivå
Kakform med löstagbar botten
(mörk beläggning, ø 26 cm)
Grillgaller +2 kakformar med löstagbar 1 Placerad
botten (mörk beläggning, ø 20 cm)
diagonalt
Bakplåt (universal) + grillgaller +
2 kakformar med löstagbar botten **
(mörk beläggning, ø 20 cm)
1+3
Tillagningsläge
Tid
(min.)
20-30
* Två kakor kan läggas på gallret längst bak till vänster och längst fram till
höger.
** T
vå kakor kan läggas i mitten ovanpå varandra.
2. Grillning
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.
För hamburgare rekommenderar vi att ugnen förvärms i 15 minuter.
Typ av livsmedel
Tillbehör
Varma smörgåsar Ugnsgaller
på vitt bröd
Hamburgare
(12 st.)
Gallret + långpannan (för att
fånga upp fett)
5
Stor grill
Temp.
(°C)
270
4
Stor grill
270
Falsnivå
Tillagningsläge
Tillagning
(min)
1:a 1-2
2:a 1-1½
1:a 14-16
2:a 5-7
Svenska – 32
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 32
2014-06-03 �� 5:04:40
pm
11 TESTRÄTTER
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 33
2014-06-03 �� 5:04:40
pm
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 34
2014-06-03 �� 5:04:40
pm
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 35
2014-06-03 �� 5:04:40
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
FRANCE
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00591G-00
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_SV.indd 36
2014-06-03 �� 5:04:40
NV70*33-serien
NV66*33-serien
Innebygd stekeovn
bruker- og
installasjonshåndbok
Denne håndboken er laget av 100 % resirkulert papir.
tenk deg mulighetene
Takk for at du kjøpte et Samsung-produkt.
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 1
2014-06-03 �� 5:04:49
innhold
BRUKE DENNE HÅNDBOKEN
4
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
4
VEDLIKEHOLD
8
MILJØ
10
04 Bruke denne håndboken
04 Sikkerhetsinstruksjoner
08 Pæreutskifting
09 Fjerning av døren
09 Fjerning av dørglass
10 Automatisk energisparingsfunksjon
10 Energisparingstips
10 Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
INSTALLASJON
11 Installasjon
MEKANISK LÅS
12 Slik brukes den
12 Fjerning av mekanisk lås
12 Installasjon av mekanisk lås
11
12
STEKEOVNKONTROLLER
13
TILBEHØR
13
UTTREKKBART STATIV
15
13 Stekeovnkontroller
13 Tilbehør
15
15
16
16
Inkludert med uttrekkbart stativ
Sette sammen det uttrekkbare stativet
Montere det uttrekkbare stativet
Fjerne det uttrekkbare stativet
Norsk – 2
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 2
2014-06-03 �� 5:04:49
RENGJØRING VED OPPSTART
17
17
18
19
20
21
BRUKE OVNEN
17 Rengjøring ved oppstart
17 Trinn 1. Velge tilberedningsmodus
17 Trinn 2. Stille inn temperaturen
17 Nyttig forvarming med automatisk
hastighet
TIDSINNSTILLING
18
18
18
19
19
Angi klokkeslett
Angi tilberedningstimer
Angi sluttimer
Still inn forsinket start
Angi kjøkkentimer
ANDRE INNSTILLINGER
19
19
19
19
Tonesignal
Stekeovnlampe
Barnesikring
Slå av
TILBEREDNINGSFUNKSJONER
20 Tilberedningsfunksjoner
TILBEREDNINGSVEILEDNING
21
21
22
22
22
23
24
AUTOMATISK TILBEREDNING
25 Programmer for automatisk tilbereding
25
28
RENGJØRING OG STELL
TESTRETTER
32
Fjærkre (kylling/and)
Kjøtt (okse/gris/lam)
Fisk
Fat
Grill
Bakevarer
Frossent ferdigmåltid
28 Damprengjøring (avhenger av modell)
28 Katalyttemaljerte overflater
(avhenger av modell)
29 Rengjøring for hånd
29 Rengjøring av vannsamleren
(avhengig av modell)
29 Fjerne sideholderne (avhengig av modell)
30 Montere sidekatalytten
(avhengig av modell)
30 Rengjøre taket (avhengig av modell)
31 Feilsøking
31 Informasjonskoder
32 Testretter
Norsk – 3
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 3
2014-06-03 �� 5:04:49
bruke denne håndboken
Takk for at du valgte innbyggingsovnen fra SAMSUNG.
Denne brukerhåndboken inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner som gjør det lettere å
bruke og vedlikeholde apparatet.
Ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, og ta vare på boken for
referanseformål.
Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerhåndboken:
ADVARSEL eller FORSIKTIG
MERK eller INFORMASJON
sikkerhetsinstruksjoner
Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å koble apparatet
til strømnettet i henhold til gjeldende retningslinjer.
ADVARSEL
Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer
(inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller som mangler relevant erfaring og
kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får
opplæring av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med
en spesiell ledning eller montasje, som kan leveres av
produsenten eller en autorisert servicerepresentant. (Kun
modeller med kabling)
Hvis ledningen blir skadet, må den byttes ut av
produsenten, serviceagenten eller en annen kvalifisert
person for å unngå farer.
(Kun modeller med strømledning)
Det må være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen
kan oppnås ved å ha støpselet lett tilgjengelig eller
ved å tilføye en bryter i kablingen i samsvar med
kablingsreglene.
Norsk – 4
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 4
2014-06-03 �� 5:04:49
01 BRUKE DENNE HÅNDBOKEN OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Metoden for festing må ikke være avhengig av bruk av
klebemidler siden dette ikke regnes som pålitelig.
Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre
varmeelementene inne i ovnen.
ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli
varme under bruk. Små barn må holdes unna.
Hvis dette apparatet har funksjon for damprengjøring eller
selvrensing, må overflødig søl og alle redskaper fjernes før
rengjøring.
Hvis dette apparatet har selvrensingsfunksjoner, kan
overflatene bli varmere enn vanlig under selvrensingen og
barn bør holdes unna.
(Kun rengjøringsmodell)
Bare bruk den temperatursonden som er anbefalt for
denne ovnen. (Kun modeller med temperaturfølersonde)
Det skal ikke brukes en damprenser.
ADVARSEL: Kontroller at apparatet er slått av før du
skifter lyspæren for å unngå muligheten for elektrisk
støt.
Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre
glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir
skrapet opp slik at glasset knuses.
ADVARSEL: Dette apparatet og deler man kan
komme borti, blir varme under bruk.
Unngå å berøre varmeelementene.
Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er
under kontinuerlig oppsyn.
Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover
og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller
mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap,
så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i
trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke utføres
av barn uten oppsyn.
Norsk – 5
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 5
2014-06-03 �� 5:04:50
Temperaturen på utvendige overflater kan være høy når
apparatet er i bruk.
Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet
er i bruk.
Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn
under 8 år.
Apparater er ikke ment å skulle opereres ved hjelp av en
ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
Sett den oppoverbøyde rammesiden i
bakkant, slik at den støtter opp under
hvileposisjonen når du tilbereder store
mengder.
(Avhenger av modell)
OBS!
Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke kobles til.
Dette apparatet må kobles til strømnettet av en autorisert elektriker.
Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor fare
for deg selv og andre. Hvis stekeovnen trenger reparasjon, kontakter du forhandleren eller et
SAMSUNG-servicesenter.
Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
Stekeovnen må kobles til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri adaptere
med flere kontakter eller skjøteledninger.
Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
Vær forsiktig når elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av stekeovnen.
Hvis dette apparatet har en dampkokefunksjon, må du ikke bruke det når vannforsyningspatronen
er skadet. (Kun modell med dampfunksjon)
Når patronen er spruttet eller ødelagt, må du ikke bruke den og du må kontakte nærmeste
servicesenter. (Kun modell med dampfunksjon)
Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av husholdningsmatvarer.
Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å forårsake brannskader.
Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de er kjølt ned.
Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.
Vær forsiktig når ovnsdøren åpnes. Varm luft og damp kan strømme raskt ut av åpningen.
Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den høye
temperaturen, og dampen kan begynne å brenne hvis den kommer i kontakt med en varm del av
stekeovnen.
Norsk – 6
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 6
2014-06-03 �� 5:04:50
Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, av hensyn til din egen
sikkerhet.
Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
Frossen mat, for eksempel pizza, må tilberedes på den store risten. Hvis det brukes bakeplate,
kan den bli deformert på grunn av de store variasjonene i temperaturen.
Ikke hell vann på bunnen av ovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den emaljerte
overflaten.
Døren på stekeovnen må være lukket under tilberedning.
Fruktjuice lager flekker som kan bli permanente på de emaljerte overflatene i stekeovnen. Bruk
langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
Bakeutstyr må ikke plasseres på den åpne stekeovndøren.
Hold barn borte fra døren når du åpner eller lukker den, da de kan skumpe borti døren eller sette
fast fingrene i døren.
Ikke tråkk på, len deg mot, sitt på eller plasser tunge gjenstander på døren.
Ikke åpne døren med unødvendig mye kraft.
ADVARSEL: Ikke koble apparatet fra strømnettet selv etter at tilberedningsprosessen er
ferdig.
ADVARSEL: Ikke la døren være åpen mens ovnen er i bruk.
01 BRUKE DENNE HÅNDBOKEN OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og bakeplater eller -former må ikke
settes på bunnen. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på den
emaljerte overflaten og dårlige tilberedningsresultater.
Norsk – 7
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 7
2014-06-03 �� 5:04:50
vedlikehold
PÆREUTSKIFTING
ADVARSEL
• Før du skifter noen av ovnspærene, må du slå av ovnen
og koble den fra strømforsyningen.
• Pærer kan kjøpes fra et SAMSUNG-servicesenter.
Lys bak på ovnen
Bruk ovnslys på 25-40 W / 220~240 V, varmebestandig
til 300 °C når du bytter pærer.
1. Fjern hetten ved å vri mot klokken, og fjern metallringen og plateringen.
Bytt ut ovnslampen om nødvendig.
2. Rengjør glasshetten, metallringen og plateringen om nødvendig.
3. Sett metallringen og beskyttelsesringen på glassdekselet.
4. Sett glasshetten tilbake der du fjernet den i trinn 1, og vri den med
klokken for å holde den på plass.
Lys på siden av ovnen (Avhenger av modell)
Bruk ovnslys på 40 W / 220~240 V, varmebestandig til
300 °C når du bytter pærer.
1. Fjern glassdekselet ved å holde i den nedre kanten med en hånd, og sette inn en flat, skarp
gjenstand, for eksempel en bordkniv, mellom glasset og rammen.
2. Dytt ut dekselet, og bytt ut ovnslampen om nødvendig.
3. Sett glassdekselet tilbake på plass.
TIPS: Bruk alltid en tørr klut eller lignende til å håndtere en halogenpære for å forhindre at
svette fra fingrene settes av på pæreoverflaten. Dette øker levetiden til pæren når du bytter
pære.
Norsk – 8
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 8
2014-06-03 �� 5:04:50
FJERNING AV DØREN
Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er nødvendig å demontere
døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse instruksjonene.
ADVARSEL: Stekeovndøren er tung.
2
1
1. Åpne døren og vend
klipsene på begge
hengsler slik at det er helt
åpne.
2. Lukk døren med omtrent
70°. Grip med begge
hender midt på sidene av
ovnsdøren, og løft og dra
den oppover til hengslene
kan tas ut.
3. For å feste døren etter
rengjøring må du gjenta
trinn 1 og 2 i omvendt
rekkefølge. Klipset på
hengselen skal lukkes på
begge sider.
02 VEDLIKEHOLD
70
FJERNING AV DØRGLASS
Ovnsdøren har tre glassplater som ligger mot hverandre.
Disse platene kan fjernes for rengjøring.
Glass 1
1. Trykk ned begge
knappene på venstre og
høyre side av døren.
2. Løsne dekselet og fjern
glass 1 og 2 fra døren.
Glass11
Glass
Glass22
Glass
3. Når du har rengjort
dørglassene, gjentar du trinn
1 og 2 i omvendt rekkefølge
for å montere dem. Se
bildet over for å finne korrekt
plassering av glass 1 og 2.
MONTERING: Ved montering av glass 1 må siden med trykk på glasset være på innsiden,
mellom glassplatene.
Norsk – 9
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 9
2014-06-03 �� 5:04:52
miljø
AUTOMATISK ENERGISPARINGSFUNKSJON
• Hvis du ikke velger en funksjon når apparatet er midt i en innstilling eller bruker den midlertidige
stopptilstanden, avbrytes funksjonen og klokken vises etter 10 minutter.
• Lys: Under tilberedningsprosessen kan du slå av ovnslampen ved å trykke på stekeovnlampeknappen. For å spare strøm slås ovnslyset av noen minutter etter at tilberedningsprogrammet
har startet.
ENERGISPARINGSTIPS
• Under bruk bør ovnsdøren være lukket unntatt når maten skal vendes. Du bør ikke åpne døren
ofte under tilberedningen for å holde temperaturen ved like i ovnen samt for å spare strøm og tid.
• Hvis tilberedningstiden er over 30 minutter, kan du slå av ovnen 5-10 minutter før tilberedningen
er ferdig for å spare strøm. Den gjenværende varmen vil fullføre tilberedningsprosessen.
• Når du er ferdig med å tilberede noe og går videre til å lage noe annet før ovnen kjøles ned, kan
du redusere strøm og tid som går med til å varme opp ovnen igjen.
KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET
(AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet
eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen
med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet
eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra
andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle
ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter
for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette
produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal
kastes.
Norsk – 10
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 10
2014-06-03 �� 5:04:52
installasjon
Sikkerhetsinstrukser for installasjon
Denne ovnen kan bare installeres av en godkjent elektriker. Installatøren er ansvarlig for å koble
apparatet til hovedforsyningen, samtidig som de relevante sikkerhetsbestemmelsene følges.
• Sørg for beskyttelse mot strømførende deler når ovnen installeres.
Strømtilkobling
BRUN
eller
SVART
BLÅ eller
HVIT
GUL og
GRØNN
ADVARSEL: Du må ikke la forbindelseskabelen sitte fastklemt under installasjonen, og
hindre at den kommer i kontakt med varme deler på ovnen.
03 MILJØ OG INSTALLASJON
Hvis apparatet ikke kobles til hovedforsyningen med en stikkontakt, må
det installeres en flerpols skillebryter (med minst 3 mm avstand mellom
kontaktpunktene) for å tilfredsstille sikkerhetsbestemmelsene. Strømkabelen
(H05 RR-F eller H05 VV-F, min., 1,5~2,5 mm²) må være tilstrekkelig lang slik
at den kan kobles til ovnen, selv om ovnen står på gulvet foran det innebygde
kabinettet. Åpne det bakre tilkoblingsdekslet på ovnen med en skrutrekker og
løsne skruene på kabelklammer før du kobler nettledningene til de relevante
kabelklemmene. Ovnen er jordet via (
)-terminalen. Den gule og grønne
kabelen (jordforbindelse) må tilkobles først og være lenger enn de andre.
Hvis ovnen er koblet til hovedforsyningen med en stikkontakt, må denne
stikkontakten være tilgjengelig også etter at ovnen er installert. Samsung er ikke
ansvarlig for ulykker som oppstår fra en manglende eller defekt jordforbindelse.
Installasjon i kabinettet
Med innebygget møblement, skal plastflater og bindemiddel for ovnen være motstandsdyktig opptil 90 °C
inne i møblementet og opptil 75 °C for tilstøtende møblement. Samsung er ikke ansvarlig for skade på
plastflater eller bindemiddel som følge av varme.
Det skal være en ventilasjonsåpning i
Toppelement
1
2 Nedre
545
kjøkkenskapets base der ovnen skal
element
560
plasseres. For ventilasjon, skal det være
en åpning på ca. 50 mm mellom nedre
hylle og støtteveggen. Hvis ovnen skal
595
572
installeres under en komfyrtopp, skal
du følge installasjonsinstruksjonene for
komfyrtoppen.
595
3
21
Luftstrøm gjennom ventilasjonsåpning
4
min. 550 min. 560
min. 50
min. 600
5
50
min. 590 ~
maks. 600
min. 550
min. 560
Nedre element
Toppelement
Skyv apparatet helt inn i kabinettet og fest ovnen på begge sider ved hjelp av to skruer. Påse at det finnes
en åpning på minst 5 mm mellom apparatet og det tilstøtende kabinettet.
Etter installasjonen, må du fjerne beskyttelsesfilmen, tape, papir og tilbehør fra døren og innsiden av
ovnen. Før du demonterer ovnen fra møblementet, må du koble ovnen fra strømforsyningen og skru løs de
to skruene fra begge sider av ovnen.
ADVARSEL: Det innebygde møblementet må ha en minimum ventilasjonsåpning for
luftstrøm som vist på bildet. Du må ikke dekke til dette hullet med trebiter, ettersom dette
brukes som ventilasjon.
Ovnens forside, slik som håndtaket, kan avvike fra modell til modell. Men størrelsen på ovnen
i bildet er den samme.
Norsk – 11
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 11
2014-06-03 �� 5:04:54
mekanisk lås
SLIK BRUKES DEN
Når du åpner døren, løfter du opp den mekaniske
låsen og drar i døren samtidig.
FJERNING AV MEKANISK LÅS
Fjern skruen fra den mekaniske låsen.
INSTALLASJON AV MEKANISK LÅS
1. Sett inn “A”-delen av Mekanisk lås i hullet som
vises på bildet.
2. Skru på Mekanisk lås for å feste den.
A
Norsk – 12
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 12
2014-06-03 �� 5:04:55
stekeovnkontroller
Forvarmingsindikator
Kjøkkentimer Stekeovnlampe
Display
Modusvelger
Barnesikring
Tilberedningstimer
Lyd på/Av
Sluttimer
Flerfunksjonsvelger
Frontdesign
Frontpanelet er tilgjengelig i forskjellige material- og fargeutførelser, blant annet rustfritt
stål, hvitt, svart, beige og glass. For å forbedre kvaliteten kan utseendet bli gjenstand for
endringer.
tilbehør
Din nye Samsung-ovn leveres med en mengde tilbehør som bør komme til nytte ved
tilberedning av forskjellige matretter. Følgende tilbehør medfølger avhengig av modell.
ADVARSEL
• Sørg for å feste tilbehøret riktig til hyllen på innsiden av ovnen. Plater trenger minst 2 cm
klaring mot bunnen av ovnen, hvis ikke kan emaljeoverflaten ta skade.
• Vær svært forsiktig når du fjerner mat og/eller tilbehør fra ovnen. Du kan brenne deg på
varm mat, tilbehør og overflater.
04 MEKANISK LÅS OG OVNKONTROLLER OG TILBEHØR
Temperatur
Tid
Tilbehøret kan bli deformert når det blir varmt. Når det har blitt kaldt igjen forsvinner
deformasjonen uten noen følger for funksjonen.
Rist
Risten brukes til grilling og steking av mat. Du kan bruke den med
kasseroller og andre matlagingsbeholdere. Sett den oppoverbøyde
rammesiden i bakkant, slik at den støtter opp under hvileposisjonen når du
tilbereder store mengder.
Ristbrett (Avhenger av modell)
Ristbrettet brukes til grilling og steking av mat. Det kan brukes i kombinasjon
med dryppebrettet for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen.
Stekeplate (Avhenger av modell)
Stekeplaten (dybde: 20 mm) kan brukes til å lage kaker, kjeks og annet
bakverk. Plasser den skrå siden mot forsiden.
Norsk – 13
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 13
2014-06-03 �� 5:04:56
Universalplate (Avhenger av modell)
Universalplaten (dybde: 30 mm) kan brukes til å lage kaker, kjeks og annet
bakverk. Og den er også fin til steking. Den kan brukes i kombinasjon med
ristbrettet for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen. Plasser
den skrå siden mot forsiden.
Ekstra dyp plate (Avhenger av modell)
Den ekstra dype platen (dybde: 50 mm) er også fin til steking. Den kan
brukes i kombinasjon med ristbrettet for å forhindre at væske drypper ned i
bunnen av ovnen. Plasser den skrå siden mot forsiden.
Stekespidd (Avhenger av modell)
Stekespiddet kan brukes til grilling av for eksempel kylling. Stekespiddet kan
bare brukes i enkeltmodus på hyllenivå 3, fordi det må festes til en adapter
på bakplanet. Fjern det svarte plasthåndtaket under tilberedning.
Stekespiddinnsats med kebabspidd (Avhenger av modell)
Slik brukes den:
• Plasser platen (uten trefot) på hyllenivå 1 for å samle opp stekesjyen, eller
sett den nederst i ovnen hvis kjøttstykket som skal stekes, er for stort.
• Stikk en av gaflene inn i spiddet, plasser kjøttstykket på spiddet.
• Halvkokte poteter og grønnsaker kan plasseres langs kantene av platen
slik at de blir stekt samtidig.
• Plasser understellet på den midtre hyllen med "v"-formen vendt fremover.
• Det blir lettere å sette inn spiddet hvis du skrur fast håndtaket på den
butte enden.
• Plasser spiddet i understellet med den spisse enden vendt bakover, og
skyv forsiktig til tuppen av spiddet kommer inn i roteringsmekanismen
bak i ovnen. Den butte enden av spiddet må ligge i "v"-formen. (Spiddet
har to knaster som skal være nærmest ovnsdøren for å hindre at spiddet
glir fremover. Knastene fungerer også som feste for håndtaket.)
• Skru av håndtaket før bruk. Når stekingen er ferdig, skrur du på
håndtaket igjen for å gjøre det lettere å ta ut spiddet fra understellet.
Det anbefales at tilbehør til spidd bare brukes med mat med en vekt
på under 1,5 kg.
Teleskopskinner (Avhenger av modell)
• Når du skal sette inn risten eller platen, trekker du først ut
teleskopskinnene til ett bestemt nivå.
• Plasser risten eller platen på skinnene og skyv dem bakover helt inn i
ovnen. Ikke lukk ovnsdøren før teleskopskinnene er skjøvet helt inn i
ovnen.
Fettfilter(Avhenger av modell)
Fettfilteret installeres bak i ovnen for å beskytte viften, det runde
varmeelementet og ovnen mot urenheter, spesielt fettsprut. Vi anbefaler
å bruke fettfilteret ved steking av kjøtt. Fjern alltid filteret ved baking! Hvis
filteret er installert når du steker kaker eller andre bakevarer, kan resultatet
bli dårlig.
Norsk – 14
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 14
2014-06-03 �� 5:04:58
uttrekkbart stativ
INKLUDERT MED UTTREKKBART STATIV
Topplate
Skyveskinne
Rist og bakeplate for uttrekkbart stativ
Dette tilbehøret er bare for det uttrekkbare stativet.
Det uttrekkbare stativet sammen med dette
tilbehøret kan være en erstatning for platen og
risten når du lager mat.
05 UTTREKKBART STATIV
Bunnstativ
Uttrekkbart stativ
Det uttrekkbare stativet gjør det enklere å ta ut
matretter, spesielt varme og tunge matretter.
• Når du skal sette inn risten eller platen, kan det
uttrekkbare stativet brukes på alle nivåer.
• Plasser risten eller platen på det uttrekkbare
stativet, og skyv dem bakover helt inn i ovnen.
Lukk ovnsdøren.
SETTE SAMMEN DET UTTREKKBARE STATIVET
Klargjøring
Sjekk retningen til hver del før montering av det uttrekkbare stativet.
Sjekk spesielt «L»- og «R»-merket på skyveskinnen.
Bakside
Bakside
Bakside
Forside
Forside
Forside
Bunnstativ (1 stk)
Skinne (L)
Skinne (R)
Skyveskinne L (1 stk), R (1 stk)
Topplate (1 stk)
Trinn 1
Trykk på «Skinne L» til «Skinne L» og «Bunnstativ» er koblet tett sammen. Sett sammen
forsidepunktet av skyveskinnen (L) og skyveskinnen (R) på samme måte.
Skinne (L)
Skinne (R)
Forside
Bunnstativ
Norsk – 15
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 15
2014-06-03 �� 5:05:00
Trinn 2
Sjekk de fire punktene som vises på bildet nedenfor.
Trykk på «Topplate» til «Topplate» og «Skyveskinne» er koblet tett sammen, og sjekk om de fire
punktene er satt sammen riktig.
Topplate
Forside
MONTERE DET UTTREKKBARE STATIVET
Sett det uttrekkbare stativet inn i ovnen til det
uttrekkbare stativet når helt inn.
Det uttrekkbare stativet har 2 skyveskinner som gjør
det mulig å trekke stativet godt ut av ovnen uten å
berøre ovnsveggene.
Når du bruker det uttrekkbare stativet i ovnen,
må du passe på å bare dra i topplaten når du
skyver det inn og ut.
Hvis du tar tak i bunnstativet, blir hele det
uttrekkbare stativet fjernet.
FJERNE DET UTTREKKBARE STATIVET
Ta tak i bunnstativet og topplaten, og dra i dem for å
fjerne det uttrekkbare stativet.
ADVARSEL
Vær svært forsiktig når du fjerner det uttrekkbare
stativet fra ovnen. Du kan brenne deg på varm
mat, tilbehør og overflater.
Norsk – 16
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 16
2014-06-03 �� 5:05:02
rengjøring ved oppstart
Før ovnen brukes for første gang må du rengjøre den for å fjerne lukten av ny ovn.
1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Kjør ovnen med konveksjon på 200 °C eller vanlig program på 200 °C i en time. Denne
prosedyren brenner bort eventuelle gjenværende produksjonsstoffer i ovnen.
3. Slå av ovnen ved å dreie modusvelgeren til "av" etter en time.
bruke ovnen
Den nye ovnen har følgende grunnleggende trinn for tilberedning av mat.
Modusvelger
TRINN 1
VELG
TILBEREDNINGSMODUS
Temperatur
Flerfunksjonsvelger
TRINN 2
ANGI TEMPERATUR
06 INNLEDENDE RENGJØRING OG BRUK AV OVNEN
Ved førstegangs bruk av tilbehøret rengjør du dem nøye med varmt vann, vaskemiddel og en
myk rengjøringsklut.
TRINN 1. VELGE TILBEREDNINGSMODUS
Velg tilberedningsmodus ved å dreie modusvelgeren.
TRINN 2. STILLE INN TEMPERATUREN
Temperaturen kan angis når tilberedningsfunksjonen er stilt inn.
Hver tilberedningsfunksjon har forskjellig temperaturområde. Se i delen om tilberedningsfunksjoner i
håndboken.
1. Trykk på -tasten, så vil temperaturtallet blinke.
2. Vri flerfunksjonsvelgeren for å angi ønsket temperatur.
3. Trykk på tasten på nytt for å fullføre innstillingen av temperaturen.
Under tilberedning kan du endre temperaturen i samme rekkefølge som over.
NYTTIG FORVARMING MED AUTOMATISK HASTIGHET
Ovnen tilbyr forskjellige tilberedningsfunksjoner, blant annet et raskt forvarmingstrinn.
Dette trinnet indikeres ved siden av temperaturinnstillingen på displayet.
Under forvarmingstrinnet brukes forskjellige varmeelementer for å fremskynde oppvarmingen
av ovnen. Selv om du øker temperaturen, endrer ovnen automatisk måltemperaturen og
forvarming med automatisk hastighet brukes. Når den valgte temperaturen er nådd, forsvinner
forvarmingsindikatoren og et signal minner deg på å sette maten inn i ovnen.
Norsk – 17
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 17
2014-06-03 �� 5:05:02
tidsinnstilling
Kjøkkentimer
Tilberedningstimer Sluttimer
Tid
Flerfunksjonsvelger
ANGI KLOKKESLETT
Ved første gangs bruk av ovnen etter et strømbrudd må du angi klokkeslett.
1. Trykk på
-tasten, så vil timetallet blinke.
2. Drei flerfunksjonsvelgeren for å angi time.
3. Trykk på
-tasten, så vil minuttallet blinke.
4. Drei flerfunksjonsvelgeren for å angi minutt.
5. Trykk på
-tasten igjen for å angi gjeldende klokkeslett.
Ønsket klokkeslett kan tilbakestilles på samme måte som over.
Under tilberedningsprosessen trykker du på
-tasten for å se klokkeslettet.
ANGI TILBEREDNINGSTIMER
Når du har angitt tilberedningsfunksjonen, kan du velge tilberedningstiden.
Når tilberedningstiden er utløpt, slås varmeelementene automatisk av.
1. Trykk på
-tasten, så vil tilberedningstimertallet blinke.
2. Drei flerfunksjonsvelgeren for å bruke ønsket tid til tilberedningstimeren.
3. Trykk på
-tasten igjen.
Tilberedningstimeren kan tilbakestilles på samme måte som over. Når den innstilte tiden er
over, blinker displayet "0:00" med et signal. Du kan angi en ny tilberedingstimer eller slå av
ovnen.
For å avbryte tilberedningstimeren trykker du på
-tasten og angir tilberedingstimeren til null.
ANGI SLUTTIMER
Når du har angitt tilberedningsfunksjonen, kan du stille inn når tilberedningstiden skal slutte.
Når tilberedningstiden er utløpt, slås varmeelementene automatisk av.
1. Trykk på
-tasten, så vil sluttimertallet blinke.
2. Drei flerfunksjonsvelgeren for å bruke ønsket tid til sluttimeren.
3. Trykk på
-tasten igjen.
Sluttimeren kan tilbakestilles på samme måte som over og når den innstilte tiden er over,
blinker displayet "0:00" med et signal.
For å avbryte sluttimeren trykker du på
klokkeslett.
-tasten og angir sluttimeren til gjeldende
Norsk – 18
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 18
2014-06-03 �� 5:05:03
STILL INN FORSINKET START
Hvis tilberedningstiden angis etter at sluttiden allerede er stilt inn, vil ovnen automatisk starte og
stoppe driften til riktig tid.
ADVARSEL
• Når du bruker forsinket start, må du ikke la maten ligge for lenge i ovnen ettersom maten
kan bli ødelagt.
• Ettersom forsinket start-funksjonen er uten forvarming, kan tilberedningsresultatet avvike
fra normal tilberedning med forvarming.
Trykk på
-tasten, så vil sluttimertallet blinke.
Drei flerfunksjonsvelgeren for å bruke ønsket tid til sluttimeren.
Trykk på
-tasten, så vil tilberedningstimertallet blinke.
Drei flerfunksjonsvelgeren for å bruke tiden til tilberedningstimeren.
Det forsinkede starttidspunktet beregnes automatisk og ovnen venter til det forsinkede
starttidspunktet.
Forsinket start vil ikke stilles inn i dobbel modus.
Tilberedningstimeren, sluttimeren og forsinket start kan stilles inn etter
tilberedningsfunksjonens innstilling.
ANGI KJØKKENTIMER
Kjøkkentimeren kan angis uavhengig av ovnsfunksjonen og brukes med tilberedningstimeren eller
sluttimeren samtidig. Kjøkkentimeren har sitt eget signal, så du kan skille den fra de andre.
1. Trykk på -tasten, så vil kjøkkentimertallet blinke.
2. Drei flerfunksjonsvelgeren for å bruke ønsket tid til kjøkkentimeren.
3. Trykk på -tasten igjen.
For å avbryte kjøkkentimeren trykker du på og holder inne -tasten i to sekunder.
Kjøkkentimeren kan tilbakestilles på samme måte som over og når den innstilte tiden er over,
blinker displayet "0:00" med et signal.
07 TIDSINNSTILLING OG ANDRE INNSTILLINGER
1.
2.
3.
4.
5.
andre innstillinger
TONESIGNAL
For å aktivere eller deaktivere tonesignalet trykker du på og holder inne
3 sekunder.
-tasten i
STEKEOVNLAMPE
Trykk på
-tasten for å slå på og av.
For å spare strøm slås stekeovnlampen av noen minutter etter at tilberedningen har startet.
BARNESIKRING
Hvis du vil aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen, trykker du på og holder
inne -tasten i 3 sekunder.
Displayet viser
når barnesikringsfunksjonen er aktivert. Du kan også bruke
barnesikringsfunksjonen under tilberedning. I dette tilfellet vil ingen taster eller
flerfunksjonsvelgeren virke, men du kan slå av ovnen ved å slå av modusvelgeren.
SLÅ AV
Når ovnen har blitt slått av, slutter alle varmeelementene å virke.
Av sikkerhetsmessige grunner fortsetter kjøleviften å operere en stund etter at ovnen
har blitt slått av.
Norsk – 19
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 19
2014-06-03 �� 5:05:04
tilberedningsfunksjoner
Denne ovnen tilbyr de forskjellige funksjonene nedenfor.
Symbol
Temp.
område for
funksjon
Bruk
Varmen stråler ut fra det øvre og nedre varmesystemet. Denne
funksjonen bør brukes til standard baking og steking av nesten alle
slags retter.
Anbefalt temperatur: 200 °C
Den genererte konveksjonsvarmen fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av
Konveksjon
vifter. Denne funksjonen kan brukes til frosne retter og baking.
40-250 °C
Anbefalt temperatur: 170 °C
Den genererte varmen fra overvarmesystemet og konvektoren
Overvarme + fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen kan brukes
konveksjon
til steking av matretter som skal ha en sprø overflate, for eksempel
40-250 °C
kjøtt eller lasagne.
Anbefalt temperatur: 190 °C
Den genererte varmen fra undervarmesystemet og konvektoren
Undervarme +
fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen kan brukes
konveksjon
til pizzaer, brød og kaker.
40-250 °C
Anbefalt temperatur: 190 °C
Varme stråles ut fra den store grillen. Denne funksjonen kan brukes til
Stor grill
bruning av toppen av matretter, f.eks. lasagne og gratengretter.
40-270 °C
Anbefalt temperatur: 240 °C
Varme stråles ut fra den lille grillen. Denne funksjonen kan brukes til
Økogrill
småretter som trenger mindre varme, f.eks. fisk og fylte baguetter.
40-270 °C
Anbefalt temperatur: 240 °C
Varmen som skapes av de to øvre varmeelementene, blir fordelt av
Viftegrill
viften.
40-270 °C
Denne modusen kan brukes for grilling av kjøtt og fisk.
Anbefalt temperatur: 240 °C
Denne modusen aktiverer alle varmeelementene vekselsvis, som det
øvre og nedre elementet og konveksjonsviften.
Intensiv
Varmen fordeles jevnt i ovnen. Denne modusen er egnet for store
tilberedning
mengder mat som trenger mye varme, for eksempel store gratenger
40-250 °C
og paier.
Anbefalt temperatur: 170 °C
Denne modusen bruker en syklus som automatisk forvarmer ovnen
opptil 220 °C.
Det øvre varmeelementet og konveksjonsviften fungerer sammen
under prosessen for å steke kjøttet. Etter dette trinnet stekes maten
jevnt ved den nedre innstilte temperaturen. Denne syklusen bruker
Pro-steking
både over- og undervarme. Denne modusen passer til kjøttsteker,
40-150 °C
fjærkre og fisk.
Anbefalt temperatur: 100 °C
Konvensjonell
40-250 °C
Start tilberedningen uten forvarming.
Norsk – 20
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 20
2014-06-03 �� 5:05:06
tilberedningsveiledning
INFORMASJON
• Vi anbefaler at du forvarmer ovnen i alle tilberedningsmoduser, bortsett fra enkelte varer
spesifisert i tilberedningsveiledningen.
• Når du bruker Økogrill-funksjonen, må du legge maten midt i tilbehøret.
FJÆRKRE (KYLLING/AND)
Matvare
Modus
Hyllenivå
Tilbehør
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Hel kylling
(800-1300 g)
Overvarme +
konveksjon
2
Ristbrett +
Universalplate (dyp)
190-220
45-65
Kyllingfileter
(500-1000 g)
Overvarme +
konveksjon
4
Ristbrett +
Universalplate (dyp)
200-220
25-35
Overvarme +
konveksjon
4
Ristbrett +
Universalplate (dyp),
tilsett 1 kopp vann
180-200
25-35
Andebryst
(300-500 g)
KJØTT (OKSE/GRIS/LAM)
Hyllenivå
Tilbehør
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Stor grill
4
Ristbrett +
Universalplate (dyp)
240
1. side: 8-10
2. side: 5-7
Overvarme +
konveksjon
2
Ristbrett +
Universalplate (dyp),
tilsett 1 kopp vann
200-220
45-60
Svinestek med ben
(1000 g)
Overvarme +
konveksjon
3
Ristbrett +
Universalplate (dyp)
180-200
50-65
Lammeribbe
(350-700 g)
Konveksjon
3
Ristbrett +
Universalplate (dyp)
190-200
40-50
Matvare
Oksesteik
(400-800 g)
Oksestek
(800-1200 g)
Modus
08 TILBEREDNINGSFUNKSJONER OG TILBEREDNINGSVEILEDNING
ADVARSEL om AKRYLAMID
• Hvis du har bakt og stekt mat, kan akrylamid forårsake helseproblemer. Akrylamid
produseres for det meste i stivelse, for eksempel potetchips, pommes frittes og
oppvarmet brød. Vi anbefaler derfor at du bruker lav temperatur under tilberedningen, og
avslutter tilberedningen før maten blir for mørk.
Norsk – 21
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 21
2014-06-03 �� 5:05:06
FISK
Matvare
Modus
Hyllenivå
Tilbehør
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Stekt fisk (500-1000 g)
Bruk ildfast form
Overvarme +
konveksjon
2
Rist
180-200
30-40
Hel fisk
(300-1000 g)
Konvensjonell
3
Ristbrett +
Universalplate (dyp)
240
15-20
Konvensjonell
3
Bakeplate
(universalplate)
200
13-20
Hyllenivå
Tilbehør
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Undervarme +
konveksjon
3
Rist
180
22-30
Undervarme +
konveksjon
2
Bakeplate
(universalplate)
200-220
15-25
Konvensjonell
3
Bakeplate
(universalplate)
180-200
30-45
Hyllenivå
Tilbehør
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Stor grill
4
Ristbrett +
Universalplate (dyp)
220
1. side: 5-8
2. side: 5-8
Stor grill
5
Rist
240
1. side: 1-2
2. side: 1-2
Stor grill
4
Ristbrett + Bakeplate
(universalplate)
200
4-8
Fiskefileter (500-1000 g)
FAT
Matvare
Cannelloni/lasagne
(250-500 g)
Bruk ildfast form
Hjemmelaget pizza
(500-1000 g)
Bakte poteter (500-1000 g)
Modus
GRILL
Matvare
Pølser (tykke) 5-10 stk.
Smørbrød 5-10 stk.
Ostesmørbrød 4-6 stk
Modus
Norsk – 22
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 22
2014-06-03 �� 5:05:07
BAKEVARER
Tilbehør
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Konvensjonell
2
Rist
160-180
20-30
Konvensjonell
2
Rist
170-190
40-50
Konvensjonell
2
Bakeplate
(universalplate)
160-180
25-35
Konvensjonell
2
Rist
190-200
25-30
Konveksjon
3
Rist
180-200
15-25
Undervarme +
konveksjon
3
Bakeplate
(universalplate)
180-200
20-25
Undervarme +
konveksjon
3
Rist
180-200
15-20
Gjærdeigpaier med fyll
(600-1000 g)
Undervarme +
konveksjon
3
Bakeplate
(universalplate)
180-200
20-30
Hjemmebakt brød
(700-900 g)
Undervarme +
konveksjon
2
Rist
170-180
45-55
Konveksjon
3
Rist
220-240
15-25
Bakte epler 5-8 stk. på
150-200 g hver
Konveksjon
3
Rist
200-220
15-25
Eple- og mandelkake
(500-1000 g)
Konveksjon
2
Rist
170-190
35-45
Konvensjonell
3
150-170
65-75
Konveksjon
2
150-170
70-80
Konveksjon
1+4
150-170
75-85
Sukkerbrød (250-500 g)
Marmorkake (500-1000 g)
Gjærkake på plate med frukt
og skorpe (1000-1500 g)
Muffins (500-800 g)
Fersk croissant
(200-400 g)
(ferdigdeig)
Frossen butterdeig, små
paier med fyll (300-600 g)
Ingen forvarming nødvendig
Frossen gjærbakstpai med
epler (350-700 g)
Bakte bananer (3-5 stk)
Eplekake med gjærdeig
Modus
Bakeplate
(universalplate)
Bakeplate
(universalplate) +
Universalplate (dyp)
08 TILBEREDNINGSFUNKSJONER OG TILBEREDNINGSVEILEDNING
Hyllenivå
Matvare
Norsk – 23
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 23
2014-06-03 �� 5:05:08
FROSSENT FERDIGMÅLTID
Hyllenivå
Tilbehør
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Konveksjon
2
Rist
200-220
15-25
Frosne pommes frites
(300-700 g)
Konveksjon
2
Bakeplate
(universalplate)
180-200
20-30
Frosne kroketter
(500-1000 g)
Konveksjon
2
Bakeplate
(universalplate)
180-200
25-35
Økogrill
3
Rist
200
10-12
Økogrill
3
Ristbrett + Bakeplate
(universalplate)
200
15-20
Økogrill
3
Ristbrett + Bakeplate
(universalplate)
200
15-25
Økogrill
3
Bakeplate
(universalplate)
180-200
20-35
Konvensjonell
3
Rist
180-200
40-50
Matvare
Frossen pizza (300-1000 g)
Frossen ovnscamembert
(2-4 stk 75 g hver)
Ingen forvarming nødvendig
Frosne baguetter
med pålegg (tomat og
mozzarella eller skinke
og ost)
Frosne fiskepinner
(300-700 g)
Ingen forvarming nødvendig
Frossen fiskeburger
(300-600 g)
Ingen forvarming nødvendig
Frossen lasagne
(500-1000 g)
Modus
Norsk – 24
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 24
2014-06-03 �� 5:05:08
automatisk tilberedning
Med automatisk tilberedningsfunksjon kan du velge ønskede autoprogrammer for koking,
steking og baking.
1.
2.
3.
4.
Matvarenr.
Flerfunksjonsvelger
Drei modusvelgeren til automatisk tilberedningsmodus.
Drei flerfunksjonsvelgeren for å velge ønsket matvarenummer, og vent i 4-5 sekunder.
Drei flerfunksjonsvelgeren for å velge ønsket vekt, og vent i 4-5 sekunder.
Etter 4-5 sekunder starter automatiske tilberedningsprogrammer automatisk.
PROGRAMMER FOR AUTOMATISK TILBEREDING
09 AUTOMATISK TILBEREDNING
Vekt
Følgende tabell viser 25 automatiske programmer for steking og baking.
Den viser mengde, vekt og anbefalinger.
Tilberedningsmodus og tider er forhåndsprogrammert.
Du kan bruke disse retningslinjene som veiledende for annen tilberedning. Sett alltid maten i kald
ovn.
Nr.
Matvare
Vekt (kg)
Tilbehør
Hyllenivå
Anbefaling
A:01
Frossen pizza
1. 0,3 - 0,6
2. 0,7 - 1,0
Rist
2
A:02
Frosne pommes
frites
1. 0,3 - 0,5
2. 0,5 - 0,7
Bakeplate
2
A:03
Frosne kroketter
1. 0,3 - 0,6
2. 0,7 - 1,0
Bakeplate
2
A:04
Hjemmelaget
lasagne
1. 0,3 - 0,5
2. 0,8 - 1,0
Rist
3
A:05
Biffer
1. 0,3 - 0,6
2. 0,6 - 0,8
Universalplate
for rist
4
3
Sett den frosne pizzaen midt på risten. Vi
anbefaler innstilling for 0,3-0,6 kg for tynne
pizzaer, og 0,7-1,0 kg for pizzaer med
tykt fyll.
Fordel de frosne pommes fritene utover
bakeplaten. Den første innstillingene
anbefales for tynne pommes frites, den
andre anbefales for tykke pommes frites.
Bruk bakepapir. Vi anbefaler å snu pommes
fritene etter to tredeler av steketiden.
Plasser de frosne potetkrokettene jevnt
utover bakeplaten. Vi anbefaler å snu
krokettene etter to tredeler av steketiden.
Bruk ildfast form. Plasser den kalde eller
hjemmelagde lasagnen på risten midt i
ovnen.
Plasser 2-6 biffer side ved side jevnt fordelt
på risten. Den første innstillingen er for tynne
biffer, den andre for tykke biffer. Snu steken
når du hører pipesignalet.
Norsk – 25
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 25
2014-06-03 �� 5:05:08
Vekt (kg)
Tilbehør
Hyllenivå
Anbefaling
A:06
Nr.
Stekt kjøtt
Matvare
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
3. 1,2 - 1,4
Universalplate
for rist
2
1
A:07
Grillet svinekjøtt
A:08
Lammekoteletter
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
1. 0,3 - 0,4
2. 0,5 - 0,6
Universalplate
for rist
Universalplate
for rist
2
1
4
3
A:09
Kyllingstykker
1. 0,5 - 0,7
2. 1,0 - 1,2
Rist
Universalplate
4
3
A:10
Stekt kylling
A:11
Andebryst
1. 0,8 - 1,0
2. 1,1 - 1,3
1. 0,3 - 0,5
2. 0,6 - 0,8
Universalplate
for rist
Rist
Universalplate
2
1
4
3
A:12
Kalkunrullade
A:13
Dampet fisk
1. 0,6 - 0,8
2. 0,9 - 1,1
1. 0,2 - 0,4
2. 0,5 - 0,7
3. 0,8 - 1,0
Rist
Universalplate
Rist
2
1
2
A:14
Stekt fisk
1. 0,5 - 0,7
2. 0,8 - 1,0
Rist
Universalplate
4
3
A:15
Laks
A:16
Ovnsbakte poteter
1. 0,3 - 0,4
2. 0,7 - 0,8
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Rist
Universalplate
Bakeplate
4
3
2
A:17
Stekte grønnsaker
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Universalplate
4
A:18
Grønnsaksgrateng
1. 0,4 - 0,6
2. 0,8 - 1,0
Rist
2
Mariner steken og plasser den på risten. Ha
1 kopp vann i universalplaten. Snu steken
når du hører pipesignalet. Ta ut av ovnen,
pakk inn i aluminiumsfolie og la den hvile i
5-10 minutter.
Plasser en marinert svinestek på risten. Snu
når ovnen piper.
Mariner lammekoteletter. Plasser
lammekoteletter på risten. Snu når ovnen
piper. Den første innstillingen er for tynne
koteletter, den andre for tykke.
Pensle kyllingbitene med olje og krydder.
Plasser kyllingstykker side ved side på
risten.
Pensle kald kylling med olje og krydder, og
plasser den med brystet opp på risten.
Forbered andebrystet, legg det på risten
med fettsiden opp. Første innstilling er for
ett andebryst, den andre innstillingen er for
to tykke andebryster.
Legg kalkunrulladen på risten. Snu når
ovnen piper.
Plasser klargjort fisk (f.eks. ørret, kolje, torsk)
i en passende ildfast form med lokk. Legg til
væske til bunnen av formen er dekket, f.eks.
3-4 ts. sitronsaft, hvitvin eller vann, og legg
på lokket. Plasser formen på risten. Hvis
du foretrekker en stekt overflate, børster
du fiskeskinnet med olivenolje og setter inn
formen uten lokk.
Legg fiskene med hode mot hale på risten.
Første innstilling er for 2 fisker, den andre
for 4 fisker. Programmet egner seg for hele
fisker, som ørret eller abbor.
Plasser laksestykkene på risten. Snu når
ovnen piper.
Skyll og del potetene i to. Pensle med
olivenolje, urter og krydder. Fordel jevnt
utover bakebrettet. Den første innstillingen
er for små poteter (på 100 g hver), den
andre innstillingen er for store ovnspoteter
(på 200 g hver).
Plasser grønnsaker, for eksempel oppskåret
squash, paprikastrimler, aubergineskiver,
sopp og cherrytomater på universalplaten.
Pensle med en blanding av olivenolje, urter
og krydder.
Forbered grønnsaksgratengen i et ildfast
rundt fat. Sett maten på risten i midten av
ovnen.
Norsk – 26
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 26
2014-06-03 �� 5:05:09
Nr.
Tilbehør
Hyllenivå
Anbefaling
Marmorkake
Matvare
1. 0,5 - 0,6
2. 0,7 - 0,8
3. 0,9 - 1,0
Rist
2
A:20
Muffins
1. 0,5 - 0,6
2. 0,7 - 0,8
Rist
2
A:21
Hvitt brød
1. 0,7 - 0,8
Rist
2
A:22
Grovbrød
1. 0,7 - 0,8
Rist
2
A:23
Rundstykker/
ciabatta
1. 0,2 - 0,4
2. 0,6 - 0,8
Bakeplate
3
A:24
Hjemmelagd pizza
1. 0,2 - 0,6
2. 0,8 - 1,2
Bakeplate
2
A:25
Heving av
gjærdeig
1. 0,2 - 0,4
(pizzadeig)
Rist
2
Plasser deigen i en passende, dyp
bakeform for formkake eller sukkerbrød.
Dette programmet passer til deiger som
marmorkake, sitronkake og nøttekake.
Legg blandingen på et smurt kakebrett av
passende størrelse beregnet på 12 muffins.
Plasser brettet på risten. 0,5 -0,6 kg vekt
anbefales for muffins som veier 45 g hver,
0,7-0,8 kg anbefales for mellomstore
muffins som veier 65 g hver.
Dette programmet egner seg for
brødblandinger med 500 g hvetemel.
Følg instruksjonene på pakken. Plasser
gjærdeigen i en rektangulær bakeform.
Børst toppen av deigen med vann. Skjær et
snitt med kniv langs midten.
Dette programmet egner seg for
brødblandinger med 500 g hvete- og
rugmel. Følg instruksjonene på pakken.
Ha surdeigen i en passende rektangulær
bakeform. Børst toppen av deigen med
vann. Skjær et snitt med kniv langs midten.
Den første innstillingen passer til deig i små
biter så som rundstykker, eller fersk deig
til croissanter (4-8 stk.). Innstilling 2 passer
til deig som brukes til hjemmelagede
ciabattaer eller baguetter (2-6 stk.). Bruk
bakepapir.
Den første innstillingen passer til
pizzasnacks (7-9 stk.). Innstilling 2 passer
til én rund eller plateformet pizza. Vektene
omfatter fyll som saus, grønnsaker, skinke
og ost. Hvis du foretrekker kraftig skorpe,
anbefaler vi at du forvarmer ovnen med
undervarme pluss konveksjonsmodus i
5 minutter.
0,2-0,4 kg vektinnstilling er til forbereding av
gjærdeig til pizza eller kake, eller til forheving
av brøddeig. Plasser deigen i en stor, rundt
form, og dekk med plastfolie. Innstilling
0,4-0,6 kg er for brøddeig som gjærdeig
eller surdeig. Innstilling 0,6-0,8 kg er for
surdeigsbrød. Kna deigen godt, plasser den
i bakeformen, og dekk med plastfolie.
2. 0,4 - 0,6
(gjærdeig)
3. 0,6 - 0,8
(brøddeig)
09 AUTOMATISK TILBEREDNING
Vekt (kg)
A:19
Norsk – 27
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 27
2014-06-03 �� 5:05:09
rengjøring og stell
DAMPRENGJØRING (AVHENGER AV MODELL)
Hvis ovnen er skitten, må den rengjøres, og du kan bruke
damprengjøring. Det gjør det enklere å rengjøre innsiden av ovnen.
1. Fjern alt tilbehør fra ovnen før du bruker damprengjøringsfunksjonen.
2. Hell 400 ml vann ned i bunnen av ovnen og lukk døren.
3. Drei modusvelgeren til . Når du velger damprengjøringsfunksjonen startes damprengjøringen
automatisk etter noen sekunder.
4. Når displayet begynner å blinke og det høres et pip, er damprengjøringen ferdig. Sett
modusvelgeren på Av for å avslutte damprengjøringen.
5. Rengjør innsiden av ovnen med en myk, ren klut og fjern gjenværende vann på bunnen av ovnen
med en svamp.
INFORMASJON
• Hvis ovnen er varm innvendig, virker ikke damprengjøringsmodus.
Kjøl ned ovnen før du bruker denne modusen.
ADVARSEL
• Vær forsiktig hvis døren åpnes før damprengjøringen er fullført. Vannet i bunnen er varmt.
• La aldri vannrester ligge igjen i ovnen over lengre tid, for eksempel over natten.
• Hvis ovnen er veldig skitten, kan du gjenta prosedyren når ovnen er nedkjølt.
• Hvis ovnen er svært tilsmusset med fett, for eksempel etter steking eller grilling,
anbefaler vi at du gnir oppvaskmiddel på de vanskelige flekkene før du aktiverer ovnens
rengjøringsfunksjon.
• La ovnsdøren stå litt åpen etter rengjøring for å la indre emaljeoverflater få tørke skikkelig.
KATALYTTEMALJERTE OVERFLATER (AVHENGER AV MODELL)
De avtakbare delene er dekket med en mørk grå katalyttemalje, som kan bli dekket av olje og
fett som sirkulerer i luften ved bruk av konveksjonsvarme. Disse avleiringene brennes bort ved
stekeovntemperaturer over 200 °C.
1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Etter rengjøring av alle innvendige ovnsoverflater settes ovnen på konvensjon 250 ºC i en time.
INFORMASJON
• Katalyttdelene kan være 1-sidige eller 3-sidige, avhengig av modellen.
Norsk – 28
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 28
2014-06-03 �� 5:05:09
RENGJØRING FOR HÅND
ADVARSEL: Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter, stålull,
kniver eller andre slipende materialer.
Stekeovnens innvendige flater
Stekeovnens utvendige flater
Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann og tørk med tørkepapir eller et
tørt håndkle ved utvendig rengjøring av stekeovnen som ovnsdør, håndtak og display.
Spesielt kan det ligge igjen fett og smuss rundt håndtaket og tastene på grunn av den varme luften
som kommer fra ovnen, så rengjør håndtaket og tastene etter bruk av ovnen.
Tilbehør
Vask tilbehøret etter hver gangs bruk, og tørk det av med kjøkkenpapir.
Legg det eventuelt i varmt såpevann i omtrent 30 minutter for enklere rengjøring.
10 RENGJØRING OG STELL
• Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig rengjøring av
stekeovnen.
• Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
• Bruk bare vanlige rengjøringsmidler for stekeovn for å unngå skade på emaljerte overflater.
• Bruk en spesiell stekeovnrens ved fjerning av vanskelig smuss.
RENGJØRING AV VANNSAMLEREN (AVHENGIG AV MODELL)
Vannsamleren samler all overflødig fuktighet når ovnen er i drift.
Matrester kan samles i vannsamleren.
Rengjør vannsamleren regelmessig for å unngå skade på
kjøkkenutstyr etter tilberedning.
ADVARSEL: Hvis det oppstår vannlekkasje fra vannsamleren
etter matlaging, kontakter du oss på servicesenteret.
Vannsamler
FJERNE SIDEHOLDERNE (AVHENGIG AV MODELL)
1. Trykk på den midtre delen
av sideholderens øvre del.
2. Roter sideholderen
omtrent 45 °.
3. Dra og fjern sideholderen
fra de nederste to hullene.
Gjenta disse trinnene i
motsatt rekkefølge for
montering.
Norsk – 29
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 29
2014-06-03 �� 5:05:10
MONTERE SIDEKATALYTTEN (AVHENGIG AV MODELL)
Når du skal montere sidekatalytten, må sideholderne være tatt av. (Se "FJERNE SIDEHOLDERNE".)
1. Sett sidekatalytten mot den
innvendige sideoverflaten.
Juster skruen inni ovnen etter
hullet på sidekatalytten, og dra
i sidekatalytten.
2. Kontroller at sidekatalytten henger som et bilde.
Fest den andre siden på samme måte. Gjenta trinnene ovenfor
i motsatt rekkefølge for demontering.
RENGJØRE TAKET (AVHENGIG AV MODELL)
1. Du kan slippe ned grillelementet for å gjøre det enklere å
rengjøre taket på ovnen.
Fjern ringmutteren ved å vri den mot klokken mens du
holder grillelementet.
2. Fronten av grillelementet beveger seg nedover, og
grillelementet kan ikke tas ut av ovnen. Ikke press
grillelementet ned, da det kan bli deformert.
3. Når rengjøringen er utført, løfter du toppen av grillelementet
tilbake til det opprinnelige nivået og vrir ringmutteren med
klokken.
Norsk – 30
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 30
2014-06-03 �� 5:05:11
FEILSØKING
PROBLEM
LØSNING
• Stekeovnen er kanskje ikke slått på. Slå på stekeovnen.
• Kontroller at ønskede innstillinger er valgt.
• Det kan hende at en sikring har røket eller en
kretsbryter er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill
kretsbryteren. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis dette
skjer gjentatte ganger.
Hva skal jeg gjøre hvis
stekeovnen ikke blir varm
selv om stekeovnfunksjon og
temperatur er valgt?
• Ikke la ovnsdøren være åpen mens ovnen er i bruk.
• Hvis du ikke lar ovnsdøren være åpen, kan det oppstå
problemer med de interne elektriske tilkoblingene.
Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis lampen i
stekeovnen ikke tennes?
• Ovnslampen kan være ødelagt. Bytt ut ovnslampen.
• Hvis ovnslampen ikke fungerer etter at ovnslampen er
skiftet, ringer du ditt lokale servicesenter.
Hva gjør jeg hvis kjøleviften
kjører etter at ovnen er slått av?
• Etter at stekeovnen har vært brukt, fortsetter kjøleviften
å gå til ovnen er kjølt ned. Kontakt servicesenteret hvis
kjøleviften fortsetter å gå etter at stekeovnen er kjølt ned.
1) jeg gjøre hvis ingen av
Hva skal
knappene virker?
• Kontroller om barnesikringen er aktiv. Hvis barnesikringen
ikke er aktivert, ringer du ditt lokale servicesenter.
**
10 RENGJØRING OG STELL
Hva skal jeg gjøre hvis
stekeovnen ikke blir varm?
INFORMASJONSKODER
Alle informasjonskoder skyldes ikke en feil ved ovnen. Se løsningen nedenfor først, og hvis
informasjonskodene fremdeles vises, ringer du ditt lokale SAMSUNG kundesenter.
KODE
1)
**
1)
**
PROBLEM
LØSNING
Sikkerhetsutkobling
Stekeovnen har vært slått på med innstilt
temperatur over lang tid.
• Under 105 °C
16 timer
• Fra 105 °C til 240 °C
8 timer
• Fra 245 °C til maks.
4 timer
Slå av stekeovnen og fjern maten.
Siden dette ikke er en feil ved ovnen,
kan du bruke ovnen igjen når du har slått
den av.
Tastefeil
Denne feilen oppstår når tasten trykkes
og holdes inn en stund.
Rengjør tastene og kontroller om det er
vann på overflaten rundt tastene. Slå
av ovnen og prøv å stille inn på nytt.
Hvis det skjer igjen, ringer du ditt lokale
SAMSUNG kundesenter.
Sikkerhetsfeil
En feil i stekeovnen kan føre til dårlig
ytelse og oppstår problemer med
sikkerheten.
Slutt å bruke ovnen øyeblikkelig og slå
den av.
Ring ditt lokale SAMSUNG kundesenter.
1) ** refererer til alle tall.
Norsk – 31
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 31
2014-06-03 �� 5:05:11
testretter
I henhold til standard EN 60350
1. Baking
Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn.
Plasser alltid den skrå siden mot forsiden av døren.
Matvaretype
Mørdeigkaker
Tilbehør
3
Konvensjonell
Temp.
(°C)
160
2
Konveksjon
150
25-35
1+4
Konveksjon
150
25-35
3
Konvensjonell
160
15-25
2
Konveksjon
150
25-35
1+4
Konveksjon
150
30-40
2
Konvensjonell
160
25-35
2
Konveksjon
160
35-45
1 plassert
diagonalt
Konvensjonell
180
70-90
1+3
Konveksjon
180
80-100
Hyllenivå Tilberedningsmodus
Bakeplate
Bakeplate + universalplate
Småkaker
Bakeplate
Bakeplate + universalplate
Sukkerbrød uten Kakeformer (mørk, ø 26 cm)
fett
på rist
Eplepai
Rist + 2 kakeformer *
(mørk, ø 20 cm)
Bakeplate (universalplate) +
Rist + 2 kakeformer **
(mørk, ø 20 cm)
Tid
(min.)
20-30
* To kaker settes på risten bak til venstre og foran til høyre.
** T
o kaker settes oppå hverandre i midten.
2. Grilling
Forvarm ovnen i 5 minutter med funksjonen for stor grill.
For biffburgere anbefales det å forvarme ovnen i 15 minutter.
Toast med hvitt
brød
Rist
5
Stor grill
Temp.
(°C)
270
Biffburgere
(12 stk.)
Ristbrett + Universalplate
(for å samle opp væske)
4
Stor grill
270
Matvaretype
Tilbehør
Hyllenivå Tilberedningsmodus
Tilberedning
(min.)
1. 1-2
2. 1-1½
1. 14-16
2. 5-7
Norsk – 32
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 32
2014-06-03 �� 5:05:12
huskeliste
11 TESTRETTER
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 33
2014-06-03 �� 5:05:12
huskeliste
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 34
2014-06-03 �� 5:05:12
huskeliste
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 35
2014-06-03 �� 5:05:12
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
FRANCE
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00591G-00
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_NO.indd 36
2014-06-03 �� 5:05:12
NV70*33-sarja
NV66*33-sarja
Kalusteuuni
käyttö- ja asennusopas
Tämä opas on valmistettu 100 % kierrätyspaperista.
ajattele mahdollisuuksia
Kiitos, että ostit tämän Samsungin tuotteen.
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 1
2014-06-03 �� 5:06:36
Sisällysluettelo
OPPAAN KÄYTTÄMINEN
04 Oppaan käyttäminen
TURVALLISUUSOHJEET
04 Turvallisuusohjeet
4
4
HUOLTO
8
YMPÄRISTÖ
10
ASENTAMINEN
11
MEKAANINEN LUKKO
12
08 Lampun vaihtaminen
09 Luukun irrottaminen
09 Luukun lasien irrotus
10 Automaattinen virransäästötoiminto
10 Virransäästövinkki
10 Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
11 Asentaminen
12 Käyttö:
12 Mekaanisen lukon irrottaminen
12 Mekaanisen lukon asentaminen
UUNIN OHJAIMET
13 Uunin ohjaimet
LISÄTARVIKKEET
13 Lisätarvikkeet
13
13
LIUKUTELINE
15
15
15
16
16
Liukutelineen mukana tulevat osat
Liukutelineen kokoaminen
Liukutelineen asentaminen
Liukutelineen irrottaminen
Suomi – 2
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 2
2014-06-03 �� 5:06:36
ENSIMMÄINEN PUHDISTUSKERTA
17
17
18
19
20
21
UUNIN KÄYTTÄMINEN
17 Ensimmäinen puhdistuskerta
17 Vaihe 1 Valitse ruoanvalmistustila.
17 Vaihe 2 Aseta lämpötila
17 Hyödyllinen automaattinen esilämmitys
AJAN ASETTAMINEN
18
18
18
19
19
Aseta kellonaika
Aseta valmistusajastin
Aseta lopetusajastin
Aseta viivekäynnistys
Aseta munakello
MUUT ASETUKSET
19
19
19
19
Äänimerkki
Uunin valo
Lapsilukko
Sammutus
RUOANLAITTOTOIMINNOT
VALMISTUSOPAS
AUTOMAATTINEN RUOANVALMISTUS
25
28
PUHDISTAMINEN JA HUOLTO
KOEKEITTIÖSSÄ TESTATUT RUUAT
32
20 Ruoanlaittotoiminnot
21
21
22
22
22
23
24
Linnunliha (kana/ankka)
Liha (nauta/sika/lammas)
Kala
Astiat
Grilli
Paistetut ruoat
Pakastettu valmisateria
25 Automaattiset valmistusohjelmat
28 Höyrypuhdistus (vaihtelee malleittain)
28 Katalyysiemaloitu pinta (vaihtelee
malleittain)
29 Käsinpuhdistus
29 Vedenkeräimen puhdistaminen (vaihtelee
malleittain)
29 Sivuohjainten irrottaminen (vaihtelee
malleittain)
30 Sivukatalysaattorin kiinnittäminen (vaihtelee
malleittain)
30 Katon puhdistaminen (vaihtelee malleittain)
31 Vianmääritys
31 Näyttökoodit
32 Koekeittiössä testatut ruuat
Suomi – 3
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 3
2014-06-03 �� 5:06:36
oppaan käyttäminen
Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat laitteen käytössä ja
hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:
VAROITUS tai HUOMIO
HUOMAUTUS tai TIETOJA
turvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään
sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten mukaisesti.
VAROITUS
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti
rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim.
lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään
laitetta oikein.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Hanki uudet sähköjohdot ja -liittimet viallisten tilalle
valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta. (Vain
kiinteää johdotusta käyttävät mallit.)
Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan,
sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai muun pätevän
ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta vaaratilanteilta
voitaisiin välttyä.
(Vain pistorasiaan liitettävät mallit.)
Laite tulee voida irrottaa pistorasiasta asennuksen jälkeen.
Irrottaminen voidaan varmistaa huolehtimalla pistokkeen
luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen
kytkin määräysten mukaisesti.
Johtoja ei saa kiinnittää liimalla, sillä liimaus ei ole
luotettava kiinnitystapa.
Suomi – 4
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 4
2014-06-03 �� 5:06:37
01 OPPAAN KÄYTTÄMINEN JA TURVALLISUUSOHJEET
Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin
vastuksiin ei saa koskea.
VAROITUS: Laitteen näkyvillä olevat osat voivat
kuumeta käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä
turvallisella etäisyydellä laitteesta.
Jos laitteessa on höyry- tai automaattipuhdistustoiminto,
irtoava lika ja kaikki astiat tulee poistaa laitteesta ennen
näiden toimintojen käyttöä.
Jos laitteessa on automaattipuhdistustoiminto, laitteen
pinnat saattavat tulla puhdistustoiminnon aikana
tavallista kuumemmiksi. Lapset on pidettävä turvallisella
etäisyydellä laitteesta.
(Koskee vain niitä malleja, joissa on puhdistustoiminto.)
Käytä vain tähän uuniin suositeltua lämpömittaria. (Vain
lämpötilatunnistimella varustetut mallit.)
Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.
VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu, ennen
kuin vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.
Älä puhdista luukun lasia hankausaineilla tai terävillä
metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä
puolestaan saattaa johtaa lasin rikkoutumiseen.
VAROITUS: Laite ja sen näkyvillä olevat osat
kuumenevat käytön aikana.
Laitteen lämpövastuksiin ei saa koskea.
Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen
lähettyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.
Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä
fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat
henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu
ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät
käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta
ilman valvontaa.
Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
Suomi – 5
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 5
2014-06-03 �� 5:06:37
Luukun ulkopinta voi kuumentua laitteen ollessa käytössä.
Pidä laite ja sen sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen
tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
Aseta ylös taitettu sivu taakse tueksi, kun
valmistat suuria ruokamääriä.
(Vaihtelee malleittain)
HUOMIO
Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasennusliike.
Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vaurioitunutta laitetta.
Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon korjaus voi vaarantaa
käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Ota yhteyttä SAMSUNGin huoltoon tai jälleenmyyjään, jos uuni
kaipaa korjausta.
Sähköjohdot tai -kaapelit eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä milloinkaan
käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.
Jos laitteessa on höyrytystoiminto, älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on vaurioitunut. (Koskee vain
malleja, joissa on höyrytystoiminto.)
Jos säiliö on murtunut tai rikki, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
(Koskee vain malleja, joissa on höyrytystoiminto.)
Tämä uuni on tarkoitettu vain ruoanvalmistukseen kotitalouksissa.
Uunia käytettäessä sen sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi. Älä koske uunin sisäpintoja tai
lämpövastuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
Uunin pinnat kuumenevat, kun sitä käytetään korkeassa lämpötilassa pidemmän aikaa.
Avatessasi uunin luukkua varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä.
Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia, alkoholi saattaa höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja
höyry voi syttyä palamaan päästessään kosketuksiin jonkin uunin kuuman osan kanssa.
Turvallisuussyistä laitetta ei tule milloinkaan puhdistaa höyry- tai painepesurilla.
Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voisi vääntyä suuren
lämpöeron vuoksi.
Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Se voi vaurioittaa emalipintaa.
Suomi – 6
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 6
2014-06-03 �� 5:06:37
Uunia käytettäessä sen luukun tulee olla kiinni.
Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai vuoalla.
Alumiinifolio estää uunin kuumenemisen, mikä voi vaurioittaa emalipintoja ja estää ruoan
kunnollisen kypsymisen.
Hedelmämehuista tulee tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille. Kun
paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
Älä laita astioita uunin luukun päälle.
Älä astu luukun päälle äläkä nojaa siihen tai aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
Älä käytä luukun avaamiseen liikaa voimaa.
VAROITUS: Älä irrota laitetta verkkovirrasta, vaikka olet saanut ruoan valmistettua.
VAROITUS: Älä jätä luukkua auki, kun käytät uunia.
01 OPPAAN KÄYTTÄMINEN JA TURVALLISUUSOHJEET
Älä päästä lapsia luukun lähelle, kun avaat tai suljet sen, sillä lapset voivat satuttaa itsensä siihen
tai heidän sormensa voivat jäädä sen väliin.
Suomi – 7
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 7
2014-06-03 �� 5:06:37
huolto
LAMPUN VAIHTAMINEN
VAROITUS
• Sammuta uuni ja katkaise sen virransyöttö, ennen kuin
vaihdat lampun.
• Voit ostaa uuden lampun SAMSUNGin huollosta.
Uunin takavalo
Käytä 25-40 W:n / 220-240 V:n, 300 °C:n lämpötilan
kestävää lamppua.
1. Irrota lasikupu kääntämällä sitä vastapäivään. Irrota metallirengas ja
tiivisterengas. Vaihda uunin lamppu tarvittaessa.
2. Puhdista tarvittaessa lasikupu, metallirengas ja tiivisterengas.
3. Aseta lasikupuun metalli- ja tiivisterenkaat.
4. Asenna lasikupu takaisin paikoilleen vaiheen 1 mukaiseen paikkaan ja
käännä sitä myötäpäivään.
Uunin sivuvalo (vaihtelee malleittain)
Käytä 40 W:n / 220-240 V:n, 300 °C:n lämpötilan
kestävää lamppua.
1. Irrota suojalasi pitämällä yhdellä kädellä kiinni sen alaosasta ja työntämällä lasin ja kehyksen väliin
terävä esine, esimerkiksi veitsi.
2. Työnnä suojalasi ulos ja vaihda uunin valo tarvittaessa.
3. Kiinnitä suojalasi takaisin paikoilleen.
VINKKI: Käsittele halogeenilamppua aina kuivan liinan kanssa, jottei sormistasi jäisi rasvaa
lampun pintaan. Lampun vaihtaminen pidentää lampun käyttöikää.
Suomi – 8
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 8
2014-06-03 �� 5:06:38
LUUKUN IRROTTAMINEN
Luukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos tämä on välttämätöntä esim. puhdistamisen
vuoksi, noudata näitä ohjeita.
VAROITUS: Luukku on painava.
2
02 HUOLTO
70
1
1. Avaa luukku ja käännä
kokonaan auki molempien
saranoiden vivut.
2. Sulje luukkua noin 70°. Ota
tukeva ote luukun reunojen
keskikohdilta molemmin
käsin ja vedä ylöspäin,
kunnes saranat voidaan
irrottaa.
3. Kiinnitä luukku
puhdistamisen jälkeen
toistamalla vaiheet
1 ja 2 käänteisessä
järjestyksessä. Saranavipu
on suljettava molemmilta
puolilta.
LUUKUN LASIEN IRROTUS
Luukussa on kolme päällekkäistä lasilevyä.
Nämä lasit voidaan irrottaa puhdistusta varten.
Lasi 1
1. Paina luukun vasemmalla
ja oikealla puolella olevia
painikkeita.
2. Irrota luukun lista ja
poista luukun lasit 1 ja 2.
Lasi11
Glass
Lasi22
Glass
3. Kun olet puhdistanut lasit,
kokoa luukku toistamalla
vaiheet 1 ja 2 käänteisessä
järjestyksessä. Tarkista
lasien 1 ja 2 oikea paikka yllä
olevasta kuvasta.
KIINNITTÄMINEN: Kun kiinnität lasia 1, sen painetun pinnan tulee olla sisäpuolella
lasilevyjen välissä.
Suomi – 9
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 9
2014-06-03 �� 5:06:39
ympäristö
AUTOMAATTINEN VIRRANSÄÄSTÖTOIMINTO
• Jos et valitse mitään toimintoa, kun laitteen asetusten tekeminen on kesken tai kun laite on
tilapäisesti pysäytetty, toiminto perutaan ja kello palautuu näkyviin 10 minuutin kuluttua.
• Valo: Voit sammuttaa uunin valon ruoanlaiton aikana painamalla uunin valopainiketta. Uunin valo
sammutetaan virransäästösyistä muutama minuutti ruoanvalmistusohjelman käynnistämisen
jälkeen.
VIRRANSÄÄSTÖVINKKI
• Uunin luukku tulisi pitää suljettuna ruoanlaiton aikana, paitsi ruokaa käännettäessä. Älä avaa
luukkua usein kypsennyksen aikana, jotta lämpö pysyisi uunin sisällä. Tämä säästää myös
energiaa ja aikaa.
• Jos kypsennysaika on yli 30 minuuttia, voit säästää energiaa katkaisemalla uunista virran
5-10 minuuttia ennen ajan päättymistä. Jälkilämpö kypsentää ruoan loppuun.
• Säästät sähköä ja aikaa, jos aloitat toisen ruoan valmistamisen ensimmäisen ruoan valmistuttua
ja ennen kuin uuni jäähtyy, sillä tällöin uunia ei tarvitse lämmittää uudelleen.
TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN
(ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖLAITTEET)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai
lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja
kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla
yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Suomi – 10
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 10
2014-06-03 �� 5:06:39
asentaminen
Asentamisen turvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään
sähköverkkoon soveltuvien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
• Varmista, että uunin jännitteellisten osat pysyvät suojattuina uunia asennettaessa.
Sähkökytkentä
RUSKEA tai
MUSTA
SININEN tai
VALKOINEN
KELTAINEN ja
VIHREÄ
VAROITUS: Älä anna liitosjohdon juuttua mihinkään asennuksen aikana ja estä sitä
pääsemästä kosketuksiin uunin kuumien osien kanssa.
Asentaminen kaapistoon
Asennuskalusteiden muovi- ja liimapintojen tulee kestää 90 °C:n lämpötila ja niiden viereisten kalusteiden
75 °C:n lämpötila. Samsung ei vastaa kuumuuden aiheuttamista kaappien muovi- tai liimapintojen
vaurioista.
Sen keittiökaapiston pohjassa,
Yläkaappi
1
2 Alakaappi
545
johon uuni asennetaan, tulisi olla
560
ilmankiertotila. Alahyllyn ja tukiseinän
väliin tulee jättää n. 50 mm:n kokoinen
tila ilmanvaihtoa varten. Jos uuni
595
572
asennetaan lieden alle, on noudatettava
lieden asennusohjeita.
595
3
21
Ilmanvaihto ilmankiertotilan kautta
4
väh. 550 väh. 560
väh. 50
03 YMPÄRISTÖ JA ASENTAMINEN
Jos laitetta ei kytketä verkkovirtaan pistokkeella, kytkennän tulopuolelle on
asennettava turvallisuussyistä moninapainen irtikytkentälaite (kosketinväli
vähintään 3 mm). Sähköjohdon (H05 RR-F tai H05 VV-F, min., 1,5-2,5 mm²)
on oltava niin pitkä, että se voidaan kiinnittää uuniin, joka seisoo lattialla
sijoituskalusteensa edessä. Avaa uunin kytkentöjen taustalevy ruuviavaimella ja
löysää johdon vedonpoistimen ruuvit. Asenna vasta sen jälkeen sähköjohdot
asianmukaisiin liittimiin. Uuni maadoitetaan ( )-liittimellä. Keltainen ja vihreä
johto (maatto) täytyy kytkeä ensin ja niiden on oltava muita pitempiä. Jos uuni
kytketään verkkovirtaan pistokkeella, pistokkeeseen tulee päästä helposti käsiksi
uunin asentamisen jälkeenkin. Samsung ei vastaa sellaisista vahingoista tai
onnettomuuksista, jotka johtuvat puuttuvasta tai viallisesta maadoituksesta.
väh. 600
5
50
väh. 590 enint. 600
väh. 550
väh. 560
Alakaappi
Yläkaappi
Työnnä laite täysin kaapiston sisään ja kiinnitä uuni tiiviisti paikoilleen molemmilta sivuilta kahden tähän
tarkoitukseen varatun ruuvin avulla. Varmista, että laitteen ja sen viereisen kaapin väliin jää vähintään
5 mm:n kokoinen aukko.
Poista uunin luukusta ja sisältä suojakalvot, teipit, paperit ja lisätarvikkeet asennuksen jälkeen. Ennen kuin
irrotat uunin kalusteista, katkaise sen virransyöttö ja irrota sen molemmilla sivuilla olevat kaksi ruuvia.
VAROITUS: Asennuskalusteisiin on jätettävä vähintään kuvassa näytetyt ilmankiertotilat
ilmanvaihtoa varten. Älä peitä tätä tilaa välilistoilla, sillä tilaa käytetään ilmanvaihtoon.
Uunin etupuolen ulkoasu, esimerkiksi kahva, on erilainen eri malleissa. Uuni on kuitenkin
kooltaan samanlainen kuin kuvassa.
Suomi – 11
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 11
2014-06-03 �� 5:06:41
mekaaninen lukko
KÄYTTÖ:
Kun avaat luukun, nosta sen mekaanista lukkoa
ylöspäin samalla, kun vedät sen auki.
MEKAANISEN LUKON IRROTTAMINEN
Poista mekaanisen lukon ruuvi.
MEKAANISEN LUKON ASENTAMINEN
1. Aseta mekaanisen lukon osa ”A” kuvassa
näkyvään aukkoon.
2. Ruuvaa mekaaninen lukko kiinni.
A
Suomi – 12
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 12
2014-06-03 �� 5:06:42
uunin ohjaimet
Esilämmityksen ilmaisin
Munakello
Uunin valo
Näyttö
Tilanvalitsin
Lapsilukko
Valmistusajastin
Ääni käyttöön / pois käytöstä
Lopetusajastin
Monitoimivalitsin
Etupuoli
Etupaneelia on saatavana useita materiaali- ja värivaihtoehtoja kuten ruostumaton teräs,
valkoinen, musta, beige ja lasi. Laitteen ulkonäkö saattaa muuttua, sillä parannamme
tuotteitamme jatkuvasti.
lisätarvikkeet
Saat uuden Samsung-uunin kanssa runsaasti lisätarvikkeita, joista on hyötyä monenlaisten
ruokalajien valmistuksessa. Eri mallien kanssa toimitetaan alla kuvattuja lisätarvikkeita.
VAROITUS
• Lisätarvikkeet tulee asettaa huolellisesti uunin sisällä oleville uunitasoille. Peltien ja
astioiden tulee olla vähintään 2 cm uunin pohjaa ylempänä, jottei emalipinta vaurioidu.
• Ole varovainen, kun otat ruuat ja/tai varusteet uunista. Kuumat ruuat, varusteet ja pinnat
voivat aiheuttaa palovammoja.
Lisätarvikkeisiin voi tulla epämuodostumia, kun ne kuumenevat. Epämuodostuma häviää,
kun tarvike jäähtyy eikä tämä vaikuta uunin toimintaan.
04 MEKAANINEN LUKKO, UUNIN OHJAIMET JA LISÄTARVIKKEET
Lämpötila
Aika
Ritilätaso
Ritilätasoa käytetään grillaukseen ja paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää
vuokien ja muiden leivonta-astioiden kanssa. Aseta ylös taitettu sivu taakse
tueksi, kun valmistat suuria ruokamääriä.
Uuniritilä (vaihtelee malleittain)
Uuniritilää käytetään grillaukseen ja paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää
yhdessä pellin kanssa estämään ruoista tippuvien nesteiden pääsy uunin
pohjalle.
Uunipelti (vaihtelee malleittain)
Uunipelti (syvyys: 20 mm) kakuille, pikkuleiville ja muille leivonnaisille. Aseta
viisto reuna eteen.
Suomi – 13
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 13
2014-06-03 �� 5:06:43
Yleispelti (vaihtelee malleittain)
Yleispelti (syvyys: 30 mm) kakuille, pikkuleiville ja muille leivonnaisille. Se
sopii myös paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä uuniritilän kanssa
estämään ruoista tippuvien nesteiden pääsy uunin pohjalle. Aseta viisto
reuna eteen.
Syvä pelti (vaihtelee malleittain)
Syvä pelti (syvyys: 50 mm) sopii myös paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää
yhdessä uuniritilän kanssa estämään ruoista tippuvien nesteiden pääsy
uunin pohjalle. Aseta viisto reuna eteen.
Paistinvarras (vaihtelee malleittain)
Paistinvarrasta voidaan käyttää esimerkiksi kanan grillaamiseen.
Paistinvarrasta voidaan käyttää ainoastaan yksiosaisessa tilassa tasolla 3,
sillä varras yhdistetään takaseinässä olevaan kiinnikkeeseen. Irrota musta
muovikahva ennen ruoanlaittoa.
Paistin- ja lihavarras (vaihtelee malleittain)
Käyttö:
• Aseta pelti tasolle 1 (ilman pannunalusta) keräämään lihan nesteet, tai
uunin pohjalle, jos kypsennettävä liha on muutoin liian iso.
• Kiinnitä yksi haarukoista vartaaseen ja aseta paistettava liha vartaaseen.
• Varraspaistossa voit kypsentää pellin reunoilla samalla myös
esikypsytettyjä perunoita ja vihanneksia.
• Työnnä kehikko keskitasolle v-kulma edellä.
• Voit kiinnittää kahvan vartaan tylppään päähän, jolloin sitä on helpompi
käsitellä.
• Pane varras kehikolle terävä pää uunin takaseinää kohti ja työnnä vartaan
pää varovasti takaseinässä olevan pyöritysmekanismin sisään. Vartaan
tylpän pään tulee asettua kehikon v-kulmaan. (Vartaassa on kaksi
korvaketta, joiden tulee olla lähinnä uunin luukkua estämässä vartaan
liikkumista; ne toimivat myös kahvan tukena.)
• Irrota kahva ennen ruoanlaittoa. Kiinnitä kahva uudelleen paiston jälkeen,
jotta saat poistettua vartaan kehikosta.
Suosittelemme käyttämään vartaita ainoastaan alle 1,5 kg painaville
ruoille.
Teleskooppiohjaimet (vaihtelevat malleittain)
• Voit asettaa ritilätason tai pellin uuniin liu’uttamalla ensin yhden tason
teleskooppiohjaimet ulos.
• Aseta ritilätaso tai pelti ohjainten päälle ja työnnä ohjaimet kokonaan
takaisin uuniin. Sulje luukku vasta, kun teleskooppiohjaimet ovat
kokonaan uunin sisällä.
Rasvasuodatin (vaihtelee malleittain)
Uunin takaseinään asennettu rasvasuodatin suojaa tuuletinta, pyöreää
lämmitintä ja uunin sisätiloja lialta, erityisesti rasvaroiskeilta. Suosittelemme
käyttämään rasvasuodatinta liharuokia valmistettaessa. Muista poistaa
suodatin aina, kun paistat leivonnaisia! Jos suodatin on paikoillaan
leivonnaisia paistettaessa, lopputulos ei välttämättä ole kovin hyvä.
Suomi – 14
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 14
2014-06-03 �� 5:06:45
liukuteline
LIUKUTELINEEN MUKANA TULEVAT OSAT
Liukukisko
Tukiteline
Liukutelineelle tarkoitettu ritilätaso ja uunipelti
Nämä lisätarvikkeet toimitetaan vain liukutelineen
yhteydessä. Liukutelineellä voi yhdessä näiden
tarvikkeiden kanssa korvata tavallisen uunipellin tai
ritilätason.
05 LIUKUTELINE
Liukuteline
Liukuteline helpottaa erityisesti kuumien ja
painavien astioiden laittamista uuniin ja ottamista
uunista.
• Liukutelinettä voi käyttää millä tahansa tasolla
ritilätason tai pellin työntämiseen uuniin.
• Aseta ritilätaso tai pelti liukutelineen päälle ja
työnnä teline kokonaan takaisin uuniin. Sulje
luukku.
Liitososa
LIUKUTELINEEN KOKOAMINEN
Valmistelut
Varmista, että kaikki osat ovat oikeassa suunnassa, ennen kuin kasaat liukutelineen.
Varmista erityisesti, että liukukiskon ”V”- ja ”O”-merkit ovat oikein.
Takaosa
Takaosa
Takaosa
Etuosa
Etuosa
Etuosa
Kisko (V)
Tukiteline (1 kpl)
Kisko (O)
Liukukisko V (1 kpl), O (1 kpl)
Liitososa (1 kpl)
Vaihe 1
Työnnä kiskoa V, kunnes kisko V ja tukiteline ovat tiiviisti yhdessä. Kokoa liukukiskon V ja
liukukiskon O etuosat samalla tavoin.
Kisko (V)
Kisko (O)
Etuosa
Tukiteline
Suomi – 15
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 15
2014-06-03 �� 5:06:47
Vaihe 2
Varmista, että sinulla on alla olevassa kuvassa näytetyt neljä osaa.
Työnnä liitososaa, kunnes se ja liukukisko ovat tiiviisti kiinni toisissaan, ja varmista, että kaikki neljä
kohtaa on kiinnitetty kunnolla.
Liitososa
Etuosa
LIUKUTELINEEN ASENTAMINEN
Työnnä liukuteline varovasti aivan uuniin perälle
saakka.
Liukutelineessä on kaksi liukukiskoa, joiden avulla
telineen voi vetää ulos uunista koskematta uunin
sisäseinämiin.
Kun käytät liukutelinettä uunissa, muista
liu'uttaa se sisään ja ulos vetämällä ainoastaan
liitososasta.
Jos tartut tukitelineeseen, liukuteline irtoaa
kokonaan.
LIUKUTELINEEN IRROTTAMINEN
Tartu tukitelineeseen ja liitososaan molemmin käsin ja
irrota liukuteline vetämällä niistä.
VAROITUS
Ole varovainen, kun liu'utat telinettä ulos
uunista. Kuumat ruuat, varusteet ja pinnat voivat
aiheuttaa palovammoja.
Suomi – 16
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 16
2014-06-03 �� 5:06:47
ensimmäinen puhdistuskerta
Ennen kuin uunia käytetään ensimmäistä kertaa, se tulee puhdistaa, jotta uuden uunin haju poistuisi.
1. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
2. Lämmitä uunia kiertoilmalla 200 asteessa tai tavallisessa tilassa 200 asteessa tunnin ajan. Näin
uunista poltetaan pois sinne valmistuksen aikana mahdollisesti jääneet aineet.
3. Sammuta uuni tunnin kuluttua kääntämällä tilanvalitsin sammutusasentoon.
uunin käyttäminen
Ruoanlaitto uudella uunillasi tapahtuu seuraavien perusvaiheiden mukaisesti.
Tilanvalitsin
VAIHE 1
VALITSE
RUOANVALMISTUSTILA
Lämpötila
Monitoimivalitsin
VAIHE 2
ASETA LÄMPÖTILA
VAIHE 1 VALITSE RUOANVALMISTUSTILA.
Valitse ruoanvalmistustila kääntämällä tilanvalitsinta.
VAIHE 2 ASETA LÄMPÖTILA
06 ENSIMMÄINEN PUHDISTUSKERTA JA UUNIN KÄYTTÄMINEN
Kun käytät lisätarvikkeita ensimmäistä kertaa, puhdista ne perusteellisesti lämpimällä vedellä,
pesuaineella ja pehmeällä liinalla.
Lämpötila voidaan asettaa ruoanlaittotoiminnon asettamisen jälkeen.
Kaikilla ruoanlaittotoiminnoilla on omat lämpötilarajansa, jotka löydät käyttöoppaan
ruoanvalmistusosiosta.
1. Paina -painiketta, jolloin lämpötilan kuvake alkaa vilkkua.
2. Aseta haluamasi lämpötila kääntämällä monitoimivalitsinta.
3. Aseta lämpötila painamalla -painiketta uudelleen.
Voit muuttaa lämpötilaa ruoanlaiton aikana samassa järjestyksessä kuin edellä.
HYÖDYLLINEN AUTOMAATTINEN ESILÄMMITYS
Joihinkin uunin ruoanlaittotoimintoihin sisältyy nopea esilämmitysvaihe.
Tilasta ilmoitetaan näytössä lämpötila-asetuksen vieressä.
Esilämmitysvaiheen aikana käytetään useita lämpövastuksia, jotta uuni lämpenisi nopeammin.
Vaikka nostaisit lämpötilaa, uuni muuttaa tavoitelämpötilan automaattisesti ja automaattinen
esilämmitys käynnistyy. Kun valittu lämpötila saavutetaan, esilämmityksen ilmaisin sammuu ja
äänimerkki muistuttaa, että ruoka tulisi laittaa uuniin.
Suomi – 17
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 17
2014-06-03 �� 5:06:48
ajan asettaminen
Munakello
Valmistusajastin
Lopetusajastin
Aika
Monitoimivalitsin
ASETA KELLONAIKA
Uunin kellonaika on asetettava ensimmäisellä käyttökerralla tai sähkökatkon jälkeen.
1. Paina
-painiketta, jolloin tuntien kuvake alkaa vilkkua.
2. Aseta tunnit kääntämällä monitoimivalitsinta.
3. Paina
-painiketta, jolloin minuuttien kuvake alkaa vilkkua.
4. Aseta minuutit kääntämällä monitoimivalitsinta.
5. Aseta aika painamalla
-painiketta uudelleen.
Voit nollata ajan samassa järjestyksessä kuin edellä.
Ruoanlaiton aikana kellonajan saa näkyviin painamalla
-painiketta.
ASETA VALMISTUSAJASTIN
Voit valita valmistusajan, kun olet asettanut ruoanlaittotoiminnon.
Kun asetettu aika päättyy, vastusten virta katkaistaan automaattisesti.
1. Paina
-painiketta, jolloin valmistusajastimen kuvake alkaa vilkkua.
2. Valitse haluamasi valmistusajastimen aika monitoimivalitsimella.
3. Paina
-painiketta uudelleen.
Voit nollata valmistusajastimen ajan samassa järjestyksessä kuin edellä. Kun asetettu aika
on kulunut umpeen, näytössä vilkkuu ”0:00” ja uuni antaa äänimerkin. Voit asettaa uuden
valmistusajan tai sammuttaa uunin.
Voit perua valmistusajastimen asetukset painamalla
nollaan.
-painiketta ja asettamalla ajastimen
ASETA LOPETUSAJASTIN
Kun olet valinnut ruoanlaittotoiminnon, voit asettaa kypsennyksen päättymisajan.
Kun asetettu aika päättyy, vastuksista katkaistaan virta automaattisesti.
1. Paina
-painiketta, jolloin lopetusajastimen kuvake alkaa vilkkua.
2. Valitse haluamasi lopetusajastimen aika monitoimivalitsimella.
3. Paina
-painiketta uudelleen.
Voit nollata lopetusajastimen ajan samassa järjestyksessä kuin edellä. Kun asetettu aika on
kulunut umpeen, näytössä vilkkuu ”0:00” ja uuni antaa äänimerkin.
Voit perua lopetusajastimen painamalla
kellonaikaan.
-painiketta ja asettamalla ajastimen nykyiseen
Suomi – 18
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 18
2014-06-03 �� 5:06:48
ASETA VIIVEKÄYNNISTYS
Jos valmistusajastimen aika asetetaan sen jälkeen, kun lopetusaika on jo asetettu, uuni aloittaa ja
lopettaa toiminnan automaattisesti oikeaan aikaan.
VAROITUS
• Jos käytät viivekäynnistystä, älä jätä ruokaa liian pitkäksi aikaa uuniin, sillä ruoka voi
pilaantua.
• Koska viivekäynnistyksessä ei käytetä esilämmitystä, lopputulos saattaa olla hieman
erilainen kuin normaalissa, esilämmitystä käyttävässä ruoanvalmistuksessa.
Paina
-painiketta, jolloin lopetusajastimen kuvake alkaa vilkkua.
Valitse haluamasi lopetusajastimen aika monitoimivalitsimella.
Paina
-painiketta, jolloin valmistusajastimen kuvake alkaa vilkkua.
Valitse valmistusajastimen aika monitoimivalitsimella.
Viivekäynnistyskohta lasketaan automaattisesti ja uuni odottaa siihen asti.
Ajastettua käynnistystä ei aseteta kaksoistilassa.
Valmistusajastin, lopetusajastin ja viivekäynnistys voidaan asettaa ruoanlaittotoiminnon
valitsemisen jälkeen.
ASETA MUNAKELLO
Munakello voidaan asettaa riippumatta uunin toiminnoista, ja sitä voidaan käyttää samanaikaisesti
valmistusajastimen ja lopetusajastimen kanssa. Munakellolla on oma äänimerkkinsä, joka on helppo
erottaa muista äänimerkeistä.
1. Paina -painiketta, jolloin munakellon kuvake alkaa vilkkua.
2. Valitse haluamasi munakellon aika monitoimivalitsimella.
3. Paina -painiketta uudelleen.
Voit perua munakellon käytön pitämällä -painiketta painettuna 2 sekuntia.
Voit nollata munakellon ajan samassa järjestyksessä kuin edellä. Kun asetettu aika on kulunut
umpeen, näytössä vilkkuu ”0:00” ja uuni antaa äänimerkin.
07 AJAN ASETTAMINEN JA MUUT ASETUKSET
1.
2.
3.
4.
5.
muut asetukset
ÄÄNIMERKKI
Äänimerkin saa päälle tai pois päältä pitämällä
-painiketta painettuna 3 sekuntia.
UUNIN VALO
Sytytä tai sammuta valo painamalla
-painiketta.
Uunin valo sammutetaan virransäästösyistä muutama minuutti ruoanvalmistuksen aloittamisen
jälkeen.
LAPSILUKKO
Lapsilukon saa päälle tai pois päältä pitämällä
-painiketta painettuna 3 sekuntia.
Kun lapsilukkotoiminto on käytössä, näytössä näkyy . Voit käyttää lapsilukkoa
myös ruoanlaiton aikana. Tällöin mitkään painikkeet ja monitoimivalitsin eivät
reagoi kosketukseen, mutta uunin voi sammuttaa kääntämällä tilanvalitsimen
sammutustilaan.
SAMMUTUS
Kun uuni sammutetaan, kaikki lämpövastukset lakkaavat toimimasta.
Tuuletin jatkaa turvallisuussyistä toimintaansa jonkin aikaa uunin sammuttamisen
jälkeen.
Suomi – 19
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 19
2014-06-03 �� 5:06:49
ruoanlaittotoiminnot
Uunissa on useita toimintoja, jotka on kuvattu alla.
Merkki
Toiminnon
lämpötilaalue
Käytä
Lämpö säteilee ylä- ja alavastuksesta. Tätä toimintoa suositellaan
lähes kaiken tyyppisten ruokalajien tavalliseen leipomiseen ja
paistamiseen.
Suositeltu lämpötila: 200 °C
Kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien
Kiertoilma
avulla. Tätä toimintoa voidaan käyttää pakasteille ja leivontaan.
40-250 °C
Suositeltu lämpötila: 170 °C
Ylävastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti
Yläosa +
puhaltimien avulla. Tätä toimintoa voidaan käyttää sellaisten
kiertoilma
ruokalajien valmistamiseen, joiden pinnan tulee olla rapea. Tällaisia
40-250 °C
ovat esimerkiksi lasagne ja paistit.
Suositeltu lämpötila: 190 °C
Alavastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti
Alalämpö +
puhaltimien avulla. Tätä toimintoa voidaan käyttää pizzoille, leiville ja
kiertoilma
kakuille.
40-250 °C
Suositeltu lämpötila: 190 °C
Lämpö säteilee grillistä laajalla alueella. Tätä toimintoa voidaan käyttää
Iso grilli
erilaisten ruokien, esim. lihojen, lasagnen ja gratiinien ruskistamiseen.
40-270 °C
Suositeltu lämpötila: 240 °C
Lämpö säteilee grillistä pienellä alueella. Tätä toimintoa voidaan
Ekogrilli
käyttää pienille ruokamäärille, jotka tarvitsevat vähän lämpöä, kuten
40-270 °C
kala ja täytetyt patongit.
Suositeltu lämpötila: 240 °C
Kahden ylävastuksen tuottama lämpö jakautuu uuniin tuulettimen
Tuuletingrilli
avulla.
40-270 °C
Tämä tila sopii lihan ja kalan grillaamiseen.
Suositeltu lämpötila: 240 °C
Tämä ottaa kaikki vastukset käyttöön vuorotellen. Lämpöä voivat
tuottaa esimerkiksi ylä- ja alavastus sekä kiertoilmatuuletin.
Tehovalmistus Lämpö jakautuu uuniin tasaisesti. Tämä tila sopii sellaisten suurten
40-250 °C
ruokamäärien valmistukseen, jotka tarvitsevat paljon lämpöä. Tällaisia
ovat esimerkiksi suurikokoiset gratiinit ja piirakat.
Suositeltu lämpötila: 170 °C
Tähän tilaan kuuluu automaattinen esilämmitys 220 °C:n lämpötilaan.
Ylävastus ja kiertoilmatuuletin toimivat lihan käristämisen aikana.
Tämän vaiheen jälkeen ruokaa kypsennetään hiljalleen ennalta
valitussa alhaisessa lämpötilassa. Tässä tilassa käytetään sekä yläPaahto
että alavastuksia. Tämä tila soveltuu lihan paahtamiseen, linnunlihalle
40-150 °C
ja kalalle.
Suositeltu lämpötila: 100 °C
Tavallinen
40-250 °C
Aloita valmistus ilman esilämmitystä.
Suomi – 20
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 20
2014-06-03 �� 5:06:51
valmistusopas
TIETOJA
• Suosittelemme esilämmittämään uunin kaikissa ruoanvalmistustiloissa, paitsi
valmistusoppaassa mainittujen ruokalajien tapauksessa.
• Kun käytät ekogrillaustoimintoa, aseta ruoka käyttämäsi lisätarvikkeen keskelle.
LINNUNLIHA (KANA/ANKKA)
Ruokalaji
Tila
Uunitaso
Lisätarvike
Lämpöt.
Aika
(°C)
(minuutteina)
Kokonainen kana
(800-1300 g)
Yläosa + kiertoilma
2
Uuniritilä + yleispelti
(syvä)
190-220
45-65
Kananpalat
(500-1000 g)
Yläosa + kiertoilma
4
Uuniritilä + yleispelti
(syvä)
200-220
25-35
Ankanrinta
(300-500 g)
Yläosa + kiertoilma
4
Uuniritilä + yleispelti
(syvä), lisää
1 kupillinen vettä
180-200
25-35
Uunitaso
Lisätarvike
LIHA (NAUTA/SIKA/LAMMAS)
Ruokalaji
Tila
08 RUOANLAITTOTOIMINNOT JA VALMISTUSOPAS
AKRYYLIAMIDIA KOSKEVA VAROITUS
• Akryyliamidi voi aiheuttaa terveysongelmia paistettujen ruokien yhteydessä. Akryyliamidia
syntyy tavallisesti tärkkelyksestä, esimerkiksi ranskalaisia perunoita, uuniperunoita tai
leipää paistettaessa. Suosittelemme tällaisissa tapauksissa käyttämään alhaista lämpötilaa
eikä tällaisia ruokia saisi ruskistaa liikaa.
Lämpöt.
Aika
(°C)
(minuutteina)
Naudanpihvit
(400-800 g)
Iso grilli
4
Uuniritilä + yleispelti
(syvä)
240
1. puoli: 8-10
2. puoli: 5-7
Paahtopaisti
(800-1200 g)
Yläosa + kiertoilma
2
Uuniritilä + yleispelti
(syvä), lisää
1 kupillinen vettä
200-220
45-60
Porsaankyljykset
(1000 g)
Yläosa + kiertoilma
3
Uuniritilä + yleispelti
(syvä)
180-200
50-65
Lampaankyljysrivi
(350-700 g),
Kiertoilma
3
Uuniritilä + yleispelti
(syvä)
190-200
40-50
Suomi – 21
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 21
2014-06-03 �� 5:06:51
KALA
Ruokalaji
Paistettu kala
(500-1000 g)
Käytä uunivuokaa.
Kokonainen kala
(300-1000 g)
Kalafileet
(500-1000 g)
Tila
Lämpöt.
Aika
(°C)
(minuutteina)
Uunitaso
Lisätarvike
Yläosa + kiertoilma
2
Ritilätaso
180-200
30-40
Tavallinen
3
Uuniritilä + yleispelti
(syvä)
240
15-20
Tavallinen
3
Uunipelti (yleispelti)
200
13-20
Uunitaso
Lisätarvike
Alalämpö +
kiertoilma
3
Ritilätaso
180
22-30
Alalämpö +
kiertoilma
2
Uunipelti (yleispelti)
200-220
15-25
Tavallinen
3
Uunipelti (yleispelti)
180-200
30-45
ASTIAT
Ruokalaji
Cannellonit/lasagne
(250-500 g)
Käytä uunivuokaa.
Kotitekoinen pizza
(500-1000 g)
Uuniperunat
(500-1000 g)
Tila
Lämpöt.
Aika
(°C)
(minuutteina)
GRILLI
Ruokalaji
Tila
Uunitaso
Lisätarvike
Lämpöt.
Aika
(°C)
(minuutteina)
Makkarat (paksut)
5-10 kpl
Iso grilli
4
Uuniritilä + yleispelti
(syvä)
220
1. puoli: 5-8
2. puoli: 5-8
Paahtoleivät,
5-10 kpl
Iso grilli
5
Ritilätaso
240
1. puoli: 1-2
2. puoli: 1-2
Juustopaahtoleivät,
4-6 kpl
Iso grilli
4
Uuniritilä + uunipelti
(yleispelti)
200
4-8
Suomi – 22
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 22
2014-06-03 �� 5:06:51
PAISTETUT RUOAT
Ruokalaji
Tila
Uunitaso
Lisätarvike
Lämpöt.
Aika
(°C)
(minuutteina)
Tavallinen
2
Ritilätaso
160-180
20-30
Marmorikakku
(500-1000 g)
Tavallinen
2
Ritilätaso
170-190
40-50
Tavallinen
2
Uunipelti (yleispelti)
160-180
25-35
Tavallinen
2
Ritilätaso
190-200
25-30
Kiertoilma
3
Ritilätaso
180-200
15-25
Alalämpö +
kiertoilma
3
Uunipelti (yleispelti)
180-200
20-25
Alalämpö +
kiertoilma
3
Ritilätaso
180-200
15-20
Alalämpö +
kiertoilma
3
Uunipelti (yleispelti)
180-200
20-30
Alalämpö +
kiertoilma
2
Ritilätaso
170-180
45-55
Paistetut banaanit
(3-5 kpl)
Kiertoilma
3
Ritilätaso
220-240
15-25
Uuniomenat 5-8 kpl x
150-200 g
Kiertoilma
3
Ritilätaso
200-220
15-25
Omena- ja mantelikakku
(500-1000 g)
Kiertoilma
2
Ritilätaso
170-190
35-45
Hiivalla nostatettu
omenakakku
Tavallinen
3
150-170
65-75
150-170
70-80
150-170
75-85
Hiivalla nostatettu kakku
hedelmä- ja hilekoristeilla,
tarjottimella
(1000-1500 g)
Muffinssit
(500-800 g)
Tuore voisarvi
(200-400 g)
(valmistaikinasta)
Pienet, täytetyt
voitaikinapiiraat, pakaste
(300-600 g)
Esilämmitystä ei tarvita.
Pakastettu,
hiivataikinasta
valmistettu
omenapiirakka
(350-700 g)
Täytetyt
hiivataikinapiiraat
(600-1000 g)
Kotitekoinen leipä
(700-900 g)
08 RUOANLAITTOTOIMINNOT JA VALMISTUSOPAS
Sokerikakku
(250-500 g)
Uunipelti (yleispelti)
Kiertoilma
2
Kiertoilma
1+4
Uunipelti (yleispelti)
+ yleispelti (syvä)
Suomi – 23
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 23
2014-06-03 �� 5:06:52
PAKASTETTU VALMISATERIA
Ruokalaji
Pakastepizza
(300-1000 g)
Pakastetut
uuniranskalaiset
(300-700 g)
Pakastetut kroketit
(500-1000 g)
Pakastettu uuniCamembert
(2-4 kpl, 75 g/kpl)
Esilämmitystä ei tarvita.
Pakastetut patongit
kuorrutuksella (tomaattimozzarella tai kinkkujuusto)
Pakastetut kalapuikot
(300-700 g)
Esilämmitystä ei tarvita.
Pakastettu kalapurilainen
(300-600 g)
Esilämmitystä ei tarvita.
Pakastettu lasagne
(500-1000 g)
Tila
Lämpöt.
Aika
(°C)
(minuutteina)
Uunitaso
Lisätarvike
Kiertoilma
2
Ritilätaso
200-220
15-25
Kiertoilma
2
Uunipelti (yleispelti)
180-200
20-30
Kiertoilma
2
Uunipelti (yleispelti)
180-200
25-35
Ekogrilli
3
Ritilätaso
200
10-12
Ekogrilli
3
Uuniritilä + uunipelti
(yleispelti)
200
15-20
Ekogrilli
3
Uuniritilä + uunipelti
(yleispelti)
200
15-25
Ekogrilli
3
Uunipelti (yleispelti)
180-200
20-35
Tavallinen
3
Ritilätaso
180-200
40-50
Suomi – 24
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 24
2014-06-03 �� 5:06:52
automaattinen ruoanvalmistus
Automaattisessa ruoanlaittotoiminnossa voit valita haluamasi automaattiohjelman
paistamiseen, paahtamiseen tai leipomiseen.
1.
2.
3.
4.
Ruokalajin numero
Monitoimivalitsin
Käännä tilanvalitsin automaattiseen ruoanlaittotilaan.
Valitse haluamasi ruokalajin numero monitoimivalitsimella ja odota 4-5 sekuntia.
Valitse haluamasi paino monitoimivalitsimella ja odota 4-5 sekuntia.
Automaattiset valmistusohjelmat käynnistyvät automaattisesti 4-5 sekunnin kuluttua.
AUTOMAATTISET VALMISTUSOHJELMAT
Seuraavassa taulukossa on kuvattu 25 paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan tarkoitettua
automaattiohjelmaa.
Taulukossa on mainittu ruokien määrät, painorajat ja valmistukseen liittyvät suositukset.
Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät käyttömukavuutta.
Voit käyttää näitä ohjeita ruoanvalmistukseen. Aseta ruoka aina kylmään uuniin.
Ei
Ruokalaji
Paino/kg
Lisätarvike
Uunitaso
Suositus
A:01
Pakastepizza
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Ritilätaso
2
A:02
Pakastetut
uuniranskalaiset
1. 0,3-0,5
2. 0,5-0,7
Uunipelti
2
A:03
Pakastetut
kroketit
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Uunipelti
2
A:04
Kotitekoinen
lasagne
1. 0,3-0,5
2. 0,8-1,0
Ritilätaso
3
A:05
Naudanpihvit
1. 0,3-0,6
2. 0,6-0,8
Ritilätaso Yleispelti
4
3
A:06
Paahtopaisti
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
3. 1,2-1,4
Ritilätaso Yleispelti
2
1
Aseta pakastepizza ritilätason keskelle.
Suosittelemme ohuille pizzoille asetusta 0,3-0,6 kg
ja runsastäytteisille pizzoille asetusta 0,7-1,0 kg.
Levitä pakastetut uuniranskalaiset tasaisesti
paistopellille. Ensimmäistä asetusta
suositellaan ohuille ranskanperunoille, toista
taas paksuille uuniranskalaisille. Käytä
leivinpaperia. Suosittelemme kääntämistä, kun
2/3 valmistusajasta on kulunut.
Aseta pakastetut perunakroketit tasaisesti
uunipellille. Suosittelemme kääntämistä, kun
2/3 valmistusajasta on kulunut.
Käytä lasista uunivuokaa. Aseta jääkaapista otettu
tai juuri valmistamasi lasagne grilliritilän päälle
uunin keskelle.
Aseta 2-6 naudanpihviä grilliritilälle tasaisesti
vierekkäin. Ensimmäinen asetus on tarkoitettu
ohuille, toinen asetus paksuille pihveille. Käännä
äänimerkin kuuluessa.
Marinoi paahtopaisti ja aseta se ritilätasolle.
Lisää 2,5 dl vettä yleispellille. Käännä äänimerkin
kuuluessa. Kääri alumiinifolioon valmistuksen
jälkeen ja anna seistä 5-10 minuuttia.
09 AUTOMAATTINEN RUOANVALMISTUS
Paino
Suomi – 25
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 25
2014-06-03 �� 5:06:52
Ei
Ruokalaji
Paino/kg
Lisätarvike
Uunitaso
Suositus
A:07
Porsaanpaisti
Ritilätaso Yleispelti
A:08
Lampaankyljykset
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
1. 0,3-0,4
2. 0,5-0,6
2
1
4
3
A:09
Kananpalat
A:10
Paahdettu kana
1. 0,5-0,7
2. 1,0-1,2
1. 0,8-1,0
2. 1,1-1,3
Ritilätaso
Yleispelti
Ritilätaso Yleispelti
4
3
2
1
A:11
Ankanrintaa
1. 0,3-0,5
2. 0,6-0,8
Ritilätaso
Yleispelti
4
3
A:12
Kalkkunarulla
A:13
Höyrytetty kala
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
1. 0,2-0,4
2. 0,5-0,7
3. 0,8-1,0
Ritilätaso
Yleispelti
Ritilätaso
2
1
2
A:14
Paistettu kala
1. 0,5-0,7
2. 0,8-1,0
Ritilätaso
Yleispelti
4
3
A:15
Lohimedaljongit
A:16
Uuniperunat
1. 0,3-0,4
2. 0,7-0,8
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Ritilätaso
Yleispelti
Uunipelti
4
3
2
A:17
Paahdetut
kasvikset
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Yleispelti
4
A:18
Vihannesgratiini
Ritilätaso
2
A:19
Tiikerikakku
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
3. 0,9-1,0
Ritilätaso
2
Aseta marinoitu porsaanpaisti ritilätasolle. Käännä
ruoka heti, kun uuni on antanut äänimerkin.
Marinoi lampaankyljykset. Aseta lampaankyljykset
ritilätasolle. Käännä ruoka heti, kun uuni on
antanut äänimerkin. Ensimmäinen asetus
on tarkoitettu ohuille, toinen asetus paksuille
kyljyksille.
Sivele kananpalat öljyllä ja mausteilla. Asettele
kananpalat vierekkäin ritilätasolle.
Sivele kylmän kanan pinnalle ruokaöljyä ja
mausteita ja aseta kana ritilätasolle rintapuoli
ylöspäin.
Valmistele ankanrinta ja aseta se ritilätasolle
rasvapuoli ylöspäin. Ensimmäinen asetus on
yhdelle ankanrinnalle, toinen asetus on 2 paksulle
ankanrinnalle.
Aseta kalkkunarulla ritilätasolle. Käännä ruoka heti,
kun uuni on antanut äänimerkin.
Aseta valmisteltu raaka kala (esimerkiksi taimen,
kolja tai turska) sopivan kokoiseen kannelliseen
lasiastiaan. Lisää astiaan nestettä (esimerkiksi
3-4 rkl sitruunamehua, valkoviiniä tai vettä),
kunnes astian alaosa on peittynyt, ja peitä astia
kannella. Aseta astia ritilätasolle. Jos pidät
enemmän paahdetusta ulkonäöstä, hiero kalan
pinta oliiviöljyllä äläkä peitä astiaa.
Aseta kalat pää edellä ritilätasolle. Ensimmäinen
asetus on tarkoitettu 2 kalalle, toinen asetus
4 kalalle. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi
kokonaisen kalan kanssa, esimerkiksi taimen tai
hauki.
Asettele lohifileet ritilätasolle. Käännä ruoka heti,
kun uuni on antanut äänimerkin.
Huuhtele perunat, leikkaa perunat puoliksi.
Sivele oliiviöljyllä, yrteillä ja mausteilla. Asettele
tasaisesti pellille. Ensimmäinen asetus on pienille
perunoille (kukin 100 g), toinen asetus on suurille
uuniperunoille (kukin 200 g).
Aseta kasvikset, kuten viipaloitu kesäkurpitsa,
paloiteltu paprika, viipaloitu munakoiso,
herkkusieniä ja kirsikkatomaatteja yleispellille.
Sivele oliiviöljyn, yrttien ja mausteiden seoksella.
Valmista vihannesgratiini pyöreässä uunivuoassa.
Aseta astia ritilätasolle uunin keskelle.
Aseta taikina sopivan kokoiseen pyöreään ja
syvään uunivuokaan, kun valmistat vuoka- tai
rengaskakkuja. Ohjelma soveltuu marmori-,
sitruuna- ja hasselpähkinäkakkujen taikinoille.
Ritilätaso Yleispelti
Suomi – 26
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 26
2014-06-03 �� 5:06:52
Ei
Lisätarvike
Uunitaso
Suositus
Muffinssit
Ruokalaji
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
Ritilätaso
2
A:21
Valkoinen leipä
1. 0,7-0,8
Ritilätaso
2
A:22
Kokojyväleipä
1. 0,7-0,8
Ritilätaso
2
A:23
Sämpylät/ciabatta
1. 0,2-0,4
2. 0,6-0,8
Uunipelti
3
A:24
Kotitekoinen pizza
1. 0,2-0,6
2. 0,8-1,2
Uunipelti
2
A:25
Hiivataikinan
kohotus
1. 0,2-0,4
(pizzataikina)
Ritilätaso
2
Aseta taikina sopivan kokoiseen voideltuun
leivontavuokaan tai 12 muffinssin vuokaan. Aseta
astia ritilälle. Painoluokkaa 0,5-0,6 kg suositellaan
45 g:n muffinsseille, painoluokkaa 0,7-0,8 kg taas
keskikokoisille 65 g:n muffinsseille.
Tämä ohjelma soveltuu sekaleiville, joissa
käytetään 500 g vehnäjauhoja. Noudata
pakkauksessa olevia ohjeita. Kaada hiivataikina
neliskulmaiseen paistoastiaan. Sivele taikinan pinta
vedellä. Leikkaa pituussuunnassa veitsellä.
Tämä ohjelma soveltuu sekaleiville, joissa
käytetään 500 g vehnä- ja ruisjauhoja. Noudata
pakkauksessa olevia ohjeita. Kaada hapate
(hapantaikina) sopivaan neliskulmaiseen
paistoastiaan. Sivele taikinan pinta vedellä. Leikkaa
pituussuunnassa veitsellä.
Ensimmäinen asetus soveltuu pienille taikinaannoksille, kuten sämpylöille, tai voisarvien
tuoretaikinalle (4-8 kpl). Toinen asetus soveltuu
kotitekoisten ciabatta-leipien tai patonkien
taikinalle (2-6 kpl). Käytä leivinpaperia.
Ensimmäinen asetus soveltuu pizzapaloille
(7-9 kpl). Toinen asetus soveltuu yhdelle pyöreälle
tai pellin kokoiselle pizzalle. Painoalueissa on
otettu huomioon myös täytteet, kuten kastike,
vihannekset, kinkku ja juusto. Jos pidät rapeasta
kuoresta, suosittelemme uunin esilämmittämistä
alalämmöllä ja kiertoilmatoiminnolla 5 minuuttia.
0,2-0,4 kg:n painoasetus on tarkoitettu
hiivataikinapohjaisten pizzojen ja kakkujen
valmistamiseen sekä leipätaikinan kohottamiseen.
Kaada taikina isoon, pyöreään astiaan ja peitä se
muovikelmulla. 0,4-0,6 kg:n asetus on tarkoitettu
leipätaikinoille, esimerkiksi hiiva- tai hapantaikinalle.
0,6-0,8 kg:n asetus on tarkoitettu hapanleivälle.
Vaivaa taikina käsin, kaada se leivontavuokaan ja
peitä se muovikelmulla.
2. 0,4-0,6
(hiivataikina)
3. 0,6-0,8
(leipätaikina)
09 AUTOMAATTINEN RUOANVALMISTUS
Paino/kg
A:20
Suomi – 27
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 27
2014-06-03 �� 5:06:53
puhdistaminen ja huolto
HÖYRYPUHDISTUS (VAIHTELEE MALLEITTAIN)
Jos uuni on likainen, se tulee puhdistaa, ja tähän voit käyttää
höyrypuhdistusta. Sen avulla uuni on helppo puhdistaa sisältä.
1. Poista uunista kaikki lisätarvikkeet ennen höyrypuhdistustoiminnon
käyttöä.
2. Kaada tyhjän uunin pohjalle noin 400 ml vettä ja sulje luukku.
3. Käännä tilanvalitsin asentoon . Kun valitset höyrypuhdistustoiminnon, höyrypuhdistus
käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
4. Kun höyrypuhdistus on valmis, näyttö vilkkuu ja uuni antaa äänimerkin. Päätä höyrypuhdistus
kääntämällä tilanvalitsin sammutusasentoon.
5. Puhdista uunin sisätila puhtaalla, pehmeällä liinalla ja poista uunin pohjalle jäänyt vesi sienellä.
TIETOJA
• Höyrypuhdistus ei toimi, jos uunin sisätilat ovat kuumat.
Anna uunin jäähtyä ennen toiminnon käyttämistä.
VAROITUS
• Ole varovainen, jos avaat uunin luukun ennen höyrypuhdistuksen loppua, sillä uunin
pohjalla oleva vesi on kuumaa.
• Älä milloinkaan jätä jäännösvettä uuniin pidemmäksi aikaa (esim. yöksi).
• Jos uuni on hyvin likainen, voit puhdistaa sen uudelleen, kunhan se on ensin jäähtynyt.
• Jos uuni rasvoittuu pahasti esim. grillauksessa, suosittelemme pesuaineen levittämistä
vaikeasti irtoaviin tahroihin ennen puhdistustoiminnon käyttöä.
• Jätä uunin luukku puhdistamisen jälkeen raolleen, jotta emalipinnat kuivuisivat
perusteellisesti.
KATALYYSIEMALOITU PINTA (VAIHTELEE MALLEITTAIN)
Irrotettavat osat on pinnoitettu tummanharmaalla katalyysiemalilla, joka voi likaantua kiertoilmatilassa
ilman mukana liikkuvasta öljystä ja rasvasta. Tällaiset tahrat palavat pois 200 °C:n ja sitä
korkeammassa lämpötilassa.
1. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
2. Kun olet puhdistanut kaikki uunin sisäpinnat, aseta uuni kiertoilmatilaan 250 °C:n lämpöön
tunniksi.
TIETOJA
• Katalyysiemalia voi olla mallista riippuen joko yhdellä tai kolmella sisäseinällä.
Suomi – 28
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 28
2014-06-03 �� 5:06:53
KÄSINPUHDISTUS
VAROITUS: Varmista ennen puhdistusta, että uuni ja lisätarvikkeet ovat kylmiä.
Älä käytä hankausaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa, veistä tai muita
kuluttavia aineita.
Uunin sisäosat
Ulkopinnat
Puhdista uunin ulkopinnat, esimerkiksi luukku, kahva ja näyttö, puhtaalla liinalla ja joko miedolla
pesuaineella tai lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla pyyhkeellä.
Kahvan ja painikkeiden ympärille saattaa kertyä rasvaa ja likaa uunista tulevan kuuman ilman vuoksi.
Kahva ja painikkeet tulisi tästä syystä puhdistaa aina uunin käytön jälkeen.
Lisätarvikkeet
Pese lisätarvikkeet ja astiat aina käytön jälkeen ja kuivaa ne pyyhkeellä.
Noin 30 minuutin liotus saippuavedessä helpottaa puhdistamista tarvittaessa.
VEDENKERÄIMEN PUHDISTAMINEN (VAIHTELEE MALLEITTAIN)
10 PUHDISTAMINEN JA HUOLTO
• Käytä uunin sisäpintojen puhdistamiseen puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä
saippuavettä.
• Älä pese luukun tiivistettä käsin.
• Käytä tavallisia kaupan uuninpuhdistusaineita, jotta emalipinnat eivät vaurioituisi.
• Käytä uuninpuhdistusaineita vaikeaan likaan.
Uunin käytön aikana muodostuva ylimääräinen kosteus kertyy
vedenkeräimeen. Vedenkeräimeen saattaa kertyä myös ruokaaineita.
Puhdista vedenkeräin säännöllisesti, jottei laite vaurioituisi.
VAROITUS: Jos havaitset ruoanvalmistuksen jälkeen, että
vettä on päässyt vuotamaan vedenkeräimestä, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Vedenkeräin
SIVUOHJAINTEN IRROTTAMINEN (VAIHTELEE MALLEITTAIN)
1. Paina sivuohjaimen
yläreunaa keskeltä.
2. Käännä sivuohjainta noin
45 astetta.
3. Vedä sivuohjainta ja
irrota se kummastakin
alareiästä. Kiinnitä ohjaimet
noudattamalla näitä
ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Suomi – 29
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 29
2014-06-03 �� 5:06:54
SIVUKATALYSAATTORIN KIINNITTÄMINEN (VAIHTELEE
MALLEITTAIN)
Irrota sivuohjaimet ennen sivukatalysaattorin asentamista. (Ks. kohtaa ”SIVUOHJAINTEN
IRROTTAMINEN”.)
1. Aseta sivukatalysaattori uunin
sisätilan sivupinnalle.
Aseta uunin sisätilan ruuvi
sivukatalysaattorin aukkoon ja
paina sivukatalysaattoria.
2. Tarkista, että sivukatalysaattori on kiinnitetty kuvassa näytetyllä
tavalla.
Kiinnitä toinen puoli samalla tavoin. Irrota osat noudattamalla
näitä ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
KATON PUHDISTAMINEN (VAIHTELEE MALLEITTAIN)
1. Voit laskea grillivastuksen alas, jotta uunin sisätilojen katon
puhdistaminen olisi helpompaa.
Irrota kiinnitysmutteri kääntämällä sitä vastapäivään pitäen
samalla kiinni vastuksesta.
2. Grillivastuksen etuosaa voidaan kallistaa alaspäin, mutta ei
poistaa uunista. Älä paina grillivastusta väkisin alas, sillä se
voi vaurioitua.
3. Kun uuni on puhdistettu, nosta grillivastus takaisin
alkuperäiseen asentoonsa ja käännä kiinnitysmutteria
myötäpäivään.
Suomi – 30
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 30
2014-06-03 �� 5:06:55
VIANMÄÄRITYS
ONGELMA
RATKAISU
• Uunia ei ehkä ole kytketty päälle. Kytke uunin virta
päälle.
• Varmista, että kaikki tarvittavat asetukset on tehty.
• Asunnosta on palanut sulake tai suojakytkin on
lauennut. Vaihda sulake tai vapauta suojakytkin.
Jos tilanne toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
sähköasentajaan.
Mitä teen, kun uuni ei
kuumene, vaikka olen tehnyt
oikeat toiminto- ja lämpötilaasetukset?
• Älä jätä luukkua auki, kun käytät uunia.
• Jos luukku ei ole auki, sisäisissä sähköliitännöissä
saattaa olla vikaa. Ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Mitä teen, jos uunin valo ei
syty?
• Uunin valo saattaa olla rikki. Vaihda uunin valo.
• Jos uunin valo ei toimi vaihtamisen jälkeen, ota yhteyttä
lähimpään huoltoliikkeeseen.
Miksi tuuletin pysyy käynnissä,
vaikka uuni on sammutettu?
• Tuuletin suojaa uunia kuumuudelta jäähdyttämällä sitä
käytön jälkeen. Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen,
jos tuuletin käy, vaikka uuni on jo jäähtynyt.
Mitä teen, jos painikkeet eivät
toimi? 1)
• Tarkista, onko lapsilukkotoiminto käytössä. Jos
lapsilukkotoiminto ei ole käytössä, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
**
10 PUHDISTAMINEN JA HUOLTO
Mitä teen, jos uuni ei kuumene?
NÄYTTÖKOODIT
Kaikki näyttökoodit eivät viittaa vikoihin. Kokeile ensin alla mainittuja ratkaisuja. Jos näyttökoodit
näkyvät vielä tämän jälkeen, ota yhteyttä lähimpään SAMSUNGin asiakaspalveluun.
KOODI
1)
**
1)
**
ONGELMA
RATKAISU
Turvakatkaisu
Uuni on ollut pitkään käytössä tietyssä
lämpötilassa.
• Alle 105 °C
16 tuntia
• 105-240 °C
8 tuntia
• 245 °C - enimmäisasetus 4 tuntia
Sammuta ja tyhjennä uuni.
Koska kyseessä ei ole vika, voit käyttää
uunia uudelleen, kun olet sammuttanut
sen.
Painikevirhe
Tämä virhe ilmestyy näkyviin, kun
painiketta pidetään painettuna jonkin
aikaa.
Puhdista painikkeet ja varmista,
että niiden ympärillä ei ole nestettä.
Sammuta uuni ja yritä uudelleen.
Jos sama tapahtuu uudelleen, ota
yhteyttä lähimpään SAMSUNGin
asiakaspalveluun.
Turvallisuusvirhe
Virheet voivat haitata uunin toimintaa ja
aiheuttaa vaaratilanteita.
Lopeta uunin käyttäminen välittömästi ja
sammuta uuni.
Ota yhteyttä lähimpään SAMSUNG in
asiakaspalveluun.
1) ** viittaa mihin tahansa numeroon.
Suomi – 31
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 31
2014-06-03 �� 5:06:55
koekeittiössä testatut ruuat
Standardi EN 60350
1. Leivonta
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön.
Aseta aina peltien viisto reuna luukun puolelle.
Ruokatyyppi
Lisätarvike
Uunitaso
3
Tavallinen
2
Kiertoilma
150
25-35
1+4
Kiertoilma
150
25-35
3
Tavallinen
160
15-25
2
Kiertoilma
150
25-35
1+4
Kiertoilma
150
30-40
2
Tavallinen
160
25-35
2
Kiertoilma
160
35-45
Omenapiirakka Ritilätaso + 2 irtopohjavuokaa 1 diagonaalisesti
(tummia, ø 20 cm)
Tavallinen
180
70-90
Uunipelti (yleispelti) + ritilätaso
+ 2 irtopohjavuokaa **
(tummia, ø 20 cm)
Kiertoilma
180
80-100
Murokakku
Uunipelti
Lämpöt.
Aika
(°C) (minuutteina)
160
20-30
Valmistustila
Uunipelti + yleispelti
Pienet kakut
Uunipelti
Uunipelti + yleispelti
Rasvaton
sokerikakku
Irtopohjavuoka (tumma,
ø 26 cm) ritilätasolla
1+3
* Kaksi kakkua asetetaan ritilälle toinen taakse vasemmalle ja toinen eteen
oikealle.
** K
aksi kakkua asetetaan keskelle allekkain.
2. Grillaus
Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia iso grilli -toiminnolla.
Hampurilaisia valmistettaessa suosittelemme lämmittämään uunia 15 minuuttia.
Ruokatyyppi
Lisätarvike
Vehnäpaahtoleipä Ritilätaso
Hampurilaiset
(12 kpl)
Uuniritilä + yleispelti
(roiskeille)
5
Iso grilli
Lämpöt.
(°C)
270
4
Iso grilli
270
Uunitaso
Valmistustila
Valmistusaika
(minuuteissa)
1. 1-2
2. 1-1½
1. 14-16
2. 5-7
Suomi – 32
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 32
2014-06-03 �� 5:06:56
Muistiinpanoja
11 KOEKEITTIÖSSÄ TESTATUT RUUAT
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 33
2014-06-03 �� 5:06:56
Muistiinpanoja
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 34
2014-06-03 �� 5:06:56
Muistiinpanoja
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 35
2014-06-03 �� 5:06:56
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
FRANCE
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00591G-00
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_FI.indd 36
2014-06-03 �� 5:06:56
NV70*33-serien
NV66*33-serien
Indbygningsovn
bruger- og
installationsvejledning
Denne manual er trykt p_100 % genbrugspapir.
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 1
2014-06-03 �� 5:12:17
indhold
BRUG AF DENNE VEJLEDNING
04 Brug af denne vejledning
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
4
04 Sikkerhedsinstruktioner
VEDLIGEHOLDELSE
08 Udskiftning af pære
09 Fjernelse af lågen.
09 Fjernelse af lågeglasset
4
8
MILJØ
10
INSTALLATION
11
MEKANISK LÅS
12
OVNKONTROLLER
13
TILBEHØR
13
UDTRÆKSRIST
15
10 Funktionen til automatisk energibesparelse
10 Tips til energibesparelse
10 Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
11 Installation
12 Sådan bruges den
12 Fjernelse af mekanisk lås
12 Installation af mekanisk lås
13 Ovnkontroller
13 Tilbehør
15
15
16
16
Det følger der med udtræksristen
Samling af udtræksristen
Installation af udtræksristen
Fjernelse af udtræksristen
Dansk - 2
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 2
2014-06-03 �� 5:12:17
FØRSTE RENGØRING
17
17
18
19
20
21
BRUG AF OVNEN
17 Første rengøring
17 Trin 1. Vælg tilberedningstilstanden
17 Trin 2. Indstil temperatur
17 Den nyttige tilstand for automatisk
hurtigforvarmning
TIDSINDSTILLING
18
18
18
19
19
Indstil tid
Indstille tilberedningstid
Indstille sluttiden
Indstille forsinket start
Indstille køkkentimer
ANDRE INDSTILLINGER
19
19
19
19
20
Tonesignal
Ovnlys
Børnesikring
Slukning
Tilberedningsfunktioner
TILBEREDNINGSVEJLEDNING
21
21
22
22
22
23
24
Fjerkræ (kylling/and)
Køs (oksekød/svinekød/lam)
Fisk
Tallerkner
Grill
Bagte varer
Frossen færdigret
AUTOMATISK TILBEREDNING
25 Autotilberedningsprogrammer
TILBEREDNINGSFUNKTIONER
25
28
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
TESTMÅLTIDER
32
28 Damprengøring (afhænger af model)
28 Katalytisk emaljeoverflade
(afhænger af model)
29 Rengøring med håndkraft
29 Rengøring af vandopsamler
(afhængigt af model)
29 Afmontering af sideskinnerne
(afhængigt af model)
30 Montering af sidekatalysatoren
(afhængigt af model)
30 Rengøring af loftet (afhængigt af model)
31 Fejlfinding
31 Informationskoder
32 Testmåltider
Dansk - 3
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 3
2014-06-03 �� 5:12:17
brug af denne vejledning
Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra SAMSUNG.
Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og instruktioner, der hjælper dig
med at bruge og vedligeholde dit apparat.
Inden du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og gemme den til
fremtidigt brug.
Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning:
ADVARSEL eller FORSIGTIG
BEMÆRKNING eller INFORMATION
sikkerhedsinstruktioner
Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret el-installatør. Installatøren er ansvarlig for at
tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.
ADVARSEL
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer
(herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller
mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden,
med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr.
brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt
kabel eller en særlig del, der leveres af producenten eller
et autoriseret serviceværksted. (Kun modeller med fast
kabling)
Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå risici.
(kun modeller med strømkabel)
Det skal være muligt at koble apparatet fra forsyningen
efter installationen. Frakoblingen kan være mulig,
ved at der er adgang til stikket eller ved at montere
en afbryder på den faste kabling i henhold til
installationsbestemmelser.
Dansk - 4
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 4
2014-06-03 �� 5:12:18
01 BRUG AF DENNE VEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Fastgørelsesmetoden er ikke afhængig af brug af
klæbemidler, da disse ikke betragtes som pålidelige
fastgørelsesmidler.
Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på
ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under
brugen. Mindre børn bør holdes på afstand.
Hvis dette apparat er udstyret med damp- eller
selvrensningsfunktion, skal omfattende spild og alt
køkkengrej fjernes inden brug af mulighederne for
rengøring eller selvrensning.
Hvis dette apparat har selvrensende funktioner, kan
overflader under selvrensning blive varmere end normalt,
og børn skal holdes borte.
(Kun rengørende model)
Brug kun den temperaturprobe, der anbefales til denne
ovn. (Kun modeller med temperaturprobe)
En damprenser ikke må anvendes.
ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du
udskifter pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.
Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller
metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da disse
kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset
splintres.
ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver
varme under brug.
Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne.
Børn på under 8 år skal holdes på afstand, hvis de ikke
er under konstant overvågning.
Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og
personer med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale
færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de
har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug
af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må
ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af
brugeren bør ikke udføres af børn uden overvågning.
Dansk - 5
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 5
2014-06-03 �� 5:12:18
På eksterne overflader kan temperaturen være høj, når
apparatet er i brug.
Døren eller den ydre overflade kan blive varm, når
apparatet er i brug.
Hold apparatet og dets kabel uden for rækkevidde af
børn under 8 år.
Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af
en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
Anbring den opbøjede side bagud for at
støtte hvilestillingen ved tilberedning af
store mængder.
(Afhængigt af model)
FORSIGTIG
Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.
Dette apparat må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret el-installatør.
I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende det.
Reparationer må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Forkert reparation kan medføre
alvorlige skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du kontakte et Samsungservicecenter eller din forhandler.
Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.
Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug aldrig
fordelerdåser eller forlængerledninger.
Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.
Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.
Hvis dette apparat har en funktion til damptilberedning: Brug ikke denne enhed, hvis
vandforsyningsbeholderen er beskadiget. (Kun model med dampfunktion)
Hvis beholderen er revnet eller ødelagt, må du ikke bruge den, og du skal kontakte det nærmeste
servicecenter. (Kun model med dampfunktion)
Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.
Under brugen bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger. Rør ikke ved
ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af.
Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.
Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget lang tid.
Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper hurtigt
ud.
Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje
temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af ovnen.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
Dansk - 6
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 6
2014-06-03 �� 5:12:18
Børn bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.
Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på den store rist. Hvis der anvendes en
bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer.
Hæld ikke vand i bunden af ovnen, når den er varm. Dette kan beskadige emaljeoverfladen.
Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.
Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser på den.
Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det kan medføre beskadigelse af emaljeoverfladen og
give dårlige resultater med madlavningen.
Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.
Hold børn væk fra døren, når den åbnes eller lukkes, da børnene kan støde ind i døren eller få
fingrene i klemme i den.
Du må ikke træde på, læne dig over, sidde på eller anbringe tunge genstande på lågen.
Brug ikke unødvendig kraft, når du åbner lågen.
ADVARSEL: Kobl ikke apparatet fra hovedstrømforsyningen, heller ikke selvom
tilberedningen er færdig.
ADVARSEL: Lad ikke døren være åben, når ovnen er tændt.
01 BRUG AF DENNE VEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade. Ved tilberedning af
"fugtige" kager, bør du anvende en bradepande.
Dansk - 7
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 7
2014-06-03 �� 5:12:18
vedligeholdelse
UDSKIFTNING AF PÆRE
ADVARSEL
• Inden du udskifter nogen af pærerne i ovnen, skal du
slukke for ovnen og fjerne strømstikket fra stikkontakten.
• Pærer kan købes hos SAMSUNGS servicecenter.
Bageste ovnlys
Brug en pære på 25-40 W / 220~240 V, 300 °C
varmeresistent ovnpære til udskiftning.
1. Fjern dækslet ved at dreje mod uret, og fjern metalringen og
isoleringsringen. Udskift om nødvendigt ovnlyset.
2. Rengør om nødvendigt glasdækslet, metalringen og isoleringsringen.
3. Fastgør metalringen og isoleringsringen til glasdækslet.
4. Udskift glasdækslet, hvor du fjernede det i trin 1, og drej det med uret
for at sætte det fast.
Ovnsidelys (Afhænger af model)
Brug en pære på 40 W / 220~240 V, 300 °C
varmeresistent ovnpære til udskiftning.
1. For at fjerne glasdækslet skal du holde den nedre ende med den ene hånd, indsætte en flad,
skarp genstand, som f.eks. en bordkniv mellem glasset og rammen.
2. Skub dækslet op, og udskift om nødvendigt ovnlyset.
3. Sæt glasdækslet på plads igen.
TIP: Brug altid en tør klud, når du håndterer en halogenpære for at forhindre, at sved fra
fingrene afsættes på pæren. Det forøger pærens levetid, når du udskifter pæren.
Dansk - 8
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 8
2014-06-03 �� 5:12:19
FJERNELSE AF LÅGEN.
Ved normalt brug bør ovnlågen ikke fjernes, men hvis det er nødvendigt at fjerne den, f.eks. ved
rengøring, skal du følge disse instruktioner.
ADVARSEL: Ovnlågen er tung.
2
1
1. Åbn låget, og åbn
clipsene på begge
hængsler helt.
2. Luk lågen ca. 70°. Tag
med begge hænder fat
om midten af siderne på
ovnlågen, og løft og træk
opad, indtil hængslerne kan
tages ud.
3. Efter rengøring skal du
gentage trin 1 og 2 i
omvendt rækkefølge for
at montere lågen. Clipsen
på hængslet skal lukkes i
begge sider.
02 VEDLIGEHOLDELSE
70
FJERNELSE AF LÅGEGLASSET
Ovnlågen er udstyret med tre lag glas, der er placeret mod hinanden.
Disse lag kan fjernes til rengøring.
Glas 1
1. Tryk på begge knapper
på venstre og højre side
af lågen.
2. Fjern afdækningen, og
fjern glas 1 og 2 fra
lågen.
Glas11
Glass
Glas22
Glass
3. Efter rengøring af
dørglassene skal du gentage
trin 1 og 2 i omvendt
rækkefølge for samling. Tjek
den korrekte placering af
glas 1 og 2 på ovenstående
billede.
MONTERING: Ved samling af glas 1 skal den printede overflade på glas 1 være på
indersiden, mellem glaspladerne.
Dansk - 9
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 9
2014-06-03 �� 5:12:20
miljø
FUNKTIONEN TIL AUTOMATISK ENERGIBESPARELSE
• Hvis du ikke vælger en funktion, når apparatet er ved at indstille, eller opererer med midlertidigt
stop, annulleres funktionen og klokkeslættet vil blive vist efter 10 minutter.
• Lys: Under tilberedning kan du slukke for ovnlyset ved at trykke på knappen 'Ovnlys'. For at
spare strøm slukkes ovnlyset et par minutter, efter at tilberedningsprogrammet er startet.
TIPS TIL ENERGIBESPARELSE
• Under tilberedning skal ovnlågen være lukket, dog ikke når du vender madvarer. Undlad at åbne
ovnen mange gange under tilberedningen. På den måde holder du varmen inde i ovnen og
sparer både energi og tid.
• Hvis tilberedningstiden er mere end 30 minutter, kan du slukke for ovnen 5-10 minutter før den
indstillede tid for at spare energi. Den resterende varme vil færdiggøre tilberedningen.
• Når du er færdig med én tilberedning, kan du spare energi og tid på at genopvarme ovnen ved
at tilberede mere mad, før ovnen er helt afkølet.
KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT
(ELEKTRISK & ELEKTRONISK UDSTYR)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk
tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred
eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en
genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig
genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt
og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Dansk - 10
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 10
2014-06-03 �� 5:12:20
installation
Sikkerhedsinstruktioner for installationen
Denne ovn må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Installatøren er ansvarlig for at tilslutte
apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.
• Sørg for beskyttelse mod 'levende' dele, når ovnen installeres.
Strømtilslutning
BRUN
eller
SORT
BLÅ eller
HVID
GUL og
GRØN
ADVARSEL: Sørg for, at tilslutningskablet ikke bliver fanget under installationen, og sørg for,
at det ikke kommer i kontakt med ovnens varme dele.
03 MILJØ OG INSTALLATION
Hvis apparatet ikke tilsluttes til strømforsyningen med et stik, skal der anvendes
en flerpols isolerende kontakt (med en kontaktafstand på mindst 3 mm) for at
overholde sikkerhedsbestemmelserne. Strømkablet (H05 RR-F eller H05 VV-F,
min. 1,5~2,5 mm²) skal have en tilstrækkelig længde til at tilslutte ovnen, også
selvom ovnen står på gulvet foran indbygningsskabet. Åbn ovnens bageste
tilslutningsdæksel med en skruetrækker, og løsn skruerne på kabelklemmen,
inden du tilslutter strømkablerne til de relevante tilslutningsterminaler. Ovnen
er jordet via (
)-terminalen. Det gule og grønne kabel (jordforbindelsen)
skal tilsluttes først og være længere end de andre. Hvis ovnen tilsluttes til
strømforsyningen med et stik, skal dette stik være tilgængeligt, når ovnen er
installeret. Samsung har intet ansvar for uheld, der skyldes manglende eller fejlagtig
jordforbindelse.
Installation i skabet
For indbygget inventar skal plastoverflader og klæbestof til ovnen være varmebestandigt op til 90 °C på
indersiden af inventaret og op til 75 °C for tilstødende inventar. Samsung er ikke ansvarlig for skader på
plastoverflader eller klæbestof, der skyldes varme.
Der skal være en ventilationsåbning
Øverste
1
2 Nederste
545
i bunden af det køkkenskab, som
element
element
560
ovnen skal placeres i. Der skal
være en ventilationsåbning på ca.
50 mm mellem den nederste hylde
595
572
og bagvæggen. Hvis ovnen skal
installeres under en komfurplade,
skal installationsinstruktionerne til
komfurpladen følges.
595
21
Luftstrøm gennem ventilationsåbning
3
4
min. 550 min. 560
min. 50
min. 600
5
50
min. 590 ~
maks. 600
min. 550
min. 560
Nederste element
Øverste element
Skub apparatet helt ind i skabet, og fastgør ovnen ordentligt på begge sider med 2 skruer. Sørg for, at der
er en åbning på mindst 5 mm mellem apparatet og det tilstødende skab.
Efter installationen fjernes den beskyttende vinylfilm, papir og tilbehørsdele fra ovndøren og fra ovnens
indre. Inden ovnen fjernes fra inventaret, skal ovnen kobles fra strømforsyningen, og de to skruer på hver
side af ovnen løsnes.
ADVARSEL: Det indbyggede inventar skal have en ventilationsåbning af en bestemt
størrelse til luftstrøm, som vist på billedet. Dette hul må ikke dækkes med træpaneler, da det
skal bruges til ventilation.
Den udvendige del af ovnens forside, f.eks. håndtaget, varierer fra model til model. Størrelsen
af ovnen på billedet er dog den samme.
Dansk - 11
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 11
2014-06-03 �� 5:12:22
mekanisk lås
SÅDAN BRUGES DEN
Når du åbner døren: Løft op i den mekaniske lås, og
træk på samme tid i døren.
FJERNELSE AF MEKANISK LÅS
Fjern skruen fra den mekaniske lås.
INSTALLATION AF MEKANISK LÅS
1. Indsæt del “A” af mekanisk lås i hullet, der er vist
på billedet.
2. Skru på mekanisk lås for at fastgøre den.
A
Dansk - 12
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 12
2014-06-03 �� 5:12:23
ovnkontroller
Indikator for forvarme
Køkkentimer
Ovnlys
Display
Tilstandsvælger
Børnesikring
Tilberedningstid
Lyd Til/Fra
Sluttid
Multifunktionsvælger
Frontdesign
Frontpanelet leveres i forskellige materialer og farvemuligheder, herunder rustfrit stål, hvid,
sort, beige og glas. Af hensyn til forbedring af kvaliteten kan udseendet ændres.
tilbehør
Din nye Samsung ovn leveres med en række tilbehør, der vil være meget praktisk ved
tilberedning af forskellige måltider. Følgende tilbehør medfølger, men kan variere mellem
modeller.
ADVARSEL
• Sørg for at montere tilbehøret korrekt på den relevante rist i ovnen. Bakker skal have
mindst 2 cm afstand til bunden af ovnen, ellers kan emaljeoverfladen blive beskadiget.
• Vær meget omhyggelig, når du tager måltider og/eller tilbehør ud af ovnen. Du kan
brænde dig på varme måltider, varmt tilbehør og varme overflader.
04 MEKANISK LÅS OG OVNKONTROLLER OG TILBEHØR
Temperatur
Tid
Tilbehøret kan blive deformeret, hvis det bliver varmt. Det forsvinder, når tilbehøret er afkølet,
og det har ingen indflydelse på funktionen.
Rist
Risten kan anvendes til grilning og stegning af måltider. Du kan anvende den
med kasseroller og andre bageforme. Anbring den opbøjede side bagud for
at støtte hvilestillingen ved tilberedning af store mængder.
Ristindsats (afhænger af model)
Ristindsatsen skal anvendes til grilning og stegning af måltider. Den kan
anvendes sammen med drypbakken for at forhindre, at væsker drypper ned
på ovnens bund.
Bakkeindsats (afhænger af model)
Bageplade (dybde: 20 mm) kan anvendes til tilberedning af kager, cookies
og andet bagværk. Vend den skrå kant fremad.
Dansk - 13
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 13
2014-06-03 �� 5:12:23
Universalplade (afhænger af model)
Universalpladen (dybde: 30 mm) kan anvendes til tilberedning af kager,
cookies og andet bagværk. Den er også velegnet til stegning. Den kan
anvendes sammen med ristindsatsen for at forhindre, at væsker drypper
ned på ovnens bund. Vend den skrå kant fremad.
Ekstra dyb plade (afhænger af model)
Den ekstra dybe plade (dybde: 50 mm) er også velegnet til stegning.
Den kan anvendes sammen med ristindsatsen for at forhindre, at væsker
drypper ned på ovnens bund. Vend den skrå kant fremad.
Rotisserie-grillspyd (afhænger af model)
Rotisserie-grillspyddet kan anvendes til grilning af fjerkræ, som f.eks.
kyllinger. Rotisserie-grillspyddet kan kun anvendes i tilstanden Enkelt på rist
3, da dets spyd skal monteres på en adapter på den bageste ende. Fjern
det sorte plastichåndtag ved tilberedning.
Rotisserie-grillspyd og kødholder (afhænger af model)
Sådan bruges det:
• Anbring pladen (ingen trefod) i første rille for at opsamle saft fra
tilberedningen eller på ovnens bund, hvis det stykke kød, der skal steges,
er for stort.
• Skyd et af de to greb på spyddet, og anbring det stykke kød, der skal
steges, på spyddet.
• Forkogte kartofler og grøntsager kan anbringes i kanten på pladen, så de
steges på samme tid.
• Anbring stativet på midten af pladen, og anbring med “v”-udskæringen
fremad.
• Til hjælp med at indsætte spyddet kan håndtaget skrues på den sløve
ende.
• Placér spyddet i stativet med den spidse ende bagud og skub blidt, indtil
spyddets spids går ind i drejemekanismen bagest i ovnen. Spyddets
sløve ende skal hvile i “v”-udskæringen. (Spyddet har to små håndtag,
der skal være tættest på ovnlågen for at forhindre, at spyddet går
fremad. Endvidere fungerer håndtagene også som greb på håndtaget.)
• Skru håndtaget af før tilberedningen startes. Efter tilberedningen skal du
skrue håndtaget på for lettere at fjerne spyddet fra stativet.
Det anbefales, at spydtilbehøret anvendes til fødevarer, der vejer under
1,5 kg.
Teleskopskinner (afhænger af model)
• For at indsætte risten eller ristindsatsen skal du først skyde
teleskopskinnerne for en bestemt rille ud.
• Anbring risten eller pladen på skinnerne, og skub dem tilbage i ovnen.
Luk først ovnlågen, når du har skubbet teleskopskinnerne ind i ovnen.
Fedtfilter (afhængig af model)
Fedtfilteret, der er monteret bagest inde i ovnen, beskytter ventilatoren,
den runde blæser og ovnen mod urenheder, specielt sprøjtende fedt. Det
anbefales at bruge fedtfilter ved stegning af kød. Fjern altid filteret ved
bagning! Hvis filteret er monteret under bagning, kan resultatet blive ganske
ringe.
Dansk - 14
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 14
2014-06-03 �� 5:12:26
udtræksrist
DET FØLGER DER MED UDTRÆKSRISTEN
Koblingsenhed
Udtræksskinne
Bageplade + rist til udtræksrist.
Dette tilbehør leveres kun til udtræksristen.
Udtræksristen med dette tilbehør kan erstatte
bakken og trådhylden, når du laver mad.
05 UDTRÆKSRIST
Grundrist
Udtræksrist
Udtræksristen gør det nemmere at indsætte og
udtage fade, specielt varme og tunge fade.
• For at indsætte trådhylden eller -bakken kan
udtræksristen anvendes i en vilkårlig rille.
• Anbring risten eller pladen på udtræksristen, og
skub dem tilbage i ovnen. Luk ovnen.
SAMLING AF UDTRÆKSRISTEN
Forberedelse
Tjek hver dels retning, inden du samler udtræksristen.
Tjek specielt mærkerne “L” og “R” på udtræksristen.
Bag
Bag
Bag
Front
Front
Front
Skinne (L)
Grundrist (1 stk.)
Skinne (R)
Udtræksskinne L (1 stk.), R (1 stk.)
Koblingsenhed (1 stk.)
Trin 1
Skub “Skinne L”, indtil “Skinne L” og “Grundrist” er koblet tæt sammen. Saml forstykket til
udtræksskinne (L) og udtræksskinne (R) på samme måde.
Skinne (L)
Skinne (R)
Front
Grundrist
Dansk - 15
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 15
2014-06-03 �� 5:12:28
Trin 2
Tjek de fire punkter, der er vist på nedenstående billede.
Skub “Koblingsenheden”, indtil “Koblingsenheden” og “Udtræksskinnen” er koblet tæt sammen,
og tjek, om de fire punkter er samlet komplet.
Koblingsenhed
Front
INSTALLATION AF UDTRÆKSRISTEN
Indsæt forsigtigt udtræksristen i oven for at installere
den, indtil udtræksristen når endevæggen.
Udtræksristen har 2 udtræksskinner, hvormed du
kan trække risten langt ud af ovnen uden at røre ved
ovnvæggenes sider.
Når du anvender udtræksristen i ovnen, skal du
huske at kun at trække i “Koblingsenheden” for
at skubbe den ind og ud.
Hvis du tager fat i “Grundristen”, fjernes hele
udtræksristen.
FJERNELSE AF UDTRÆKSRISTEN
Tag fat i både “Grundrist” og “Koblingsenhed”, og
træk i dem for at fjerne udtræksristen.
ADVARSEL
Vær meget forsigtig, når du fjerner udtræksristen
fra ovnen. Du kan brænde dig på varme måltider,
varmt tilbehør og varme overflader.
Dansk - 16
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 16
2014-06-03 �� 5:12:29
første rengøring
Før du bruger ovnen første gang, skal den rengøres for at fjerne lugten af ny ovn.
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Kør ovnen med varmluft 200 °C eller ved almindelig varme på 200 °C i en time. På denne måde
fjernes alle eventuelle produktionsrester i ovnen.
3. Sluk ovnen ved at dreje funktionsvælgeren til slukket efter en time.
brug af ovnen
Din nye ovn har følgende grundlæggende tilberedningstrin.
Tilstandsvælger
Temperatur
TRIN 1
VÆLG
TILBEREDNINGSTILSTANDEN
TRIN 2
INDSTIL TEMPERATUR
Multifunktionsvælger
06 FØRSTE RENGØRING OG BRUG AF OVNEN
Første gang du skal bruge tilbehøret, skal du rengøre det grundigt med varmt vand,
opvaskemiddel og en tør, ren klud.
TRIN 1. VÆLG TILBEREDNINGSTILSTANDEN
Vælg tilstanden Tilberedning ved at dreje på tilstandsvælgeren.
TRIN 2. INDSTIL TEMPERATUR
Temperaturen kan indstilles efter indstilling af tilberedningsfunktionen.
Hver enkelt tilberedningsfunktion har et forskelligt temperaturområde. Se afsnittet om
tilberedningsfunktionen i denne vejledning.
1. Tryk på knappen . Temperaturtallene blinker.
2. Drej multifunktionsvælgeren til den ønskede temperatur.
3. Tryk på tasten igen for at færdiggøre temperaturindstillingen.
Under tilberedningen kan du ændre temperaturen i samme rækkefølge som ovenfor.
DEN NYTTIGE TILSTAND FOR AUTOMATISK HURTIGFORVARMNING
Ovnen omfatter tilberedningsfunktioner, der omfatter hurtig forvarmning.
Dette trin angives ved siden af temperaturindstillingen på displayet.
Under forvarmning, anvendes forskellige varmeelementer for hurtigere at opvarme ovnen.
Selvom du skruer temperaturen op, ændrer ovnen automatisk måltemperaturen, og automatisk
hurtigforvarmning anvendes. Når den valgte temperatur er nået, forsvinder indikatoren for
forvarmning, og der udløses et signal som påmindelse om, at du skal stille mad i ovnen.
Dansk - 17
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 17
2014-06-03 �� 5:12:29
tidsindstilling
Køkkentimer
Tilberedningstid
Sluttid
Tid
Multifunktionsvælger
INDSTIL TID
Første gang, du bruger ovnen, eller efter strømsvigt, skal du indstille tiden.
1. Tryk på knappen
. Timetallene blinker.
2. Drej multifunktionsvælgeren for at indstille timer.
3. Tryk på knappen
. Minuttallene blinker.
4. Drej multifunktionsvælgeren for at indstille minutter.
5. Tryk på knappen
igen for at indstille den aktuelle tid.
Den ønskede tid kan nulstilles på samme måde som ovenfor.
Under tilberedningen kan du trykke på knappen
for at se det aktuelle klokkeslæt.
INDSTILLE TILBEREDNINGSTID
Når du indstiller tilberedningsfunktionen, kan du indstille tilberedningstiden.
Når tilberedningstiden er gået, slukker varmeelementerne automatisk.
1. Tryk på knappen
. Tallet for tilberedningstid blinker.
2. Drej multifunktionsvælgeren for at anvende den ønskede tid til tilberedningstid.
3. Tryk på knappen
igen.
Tilberedningstiden kan nulstilles på samme måde som ovenfor. Når den indstillede tid er gået,
blinker displayet “0:00”, og der udløses et signal. Du kan indstille en ny tilberedningstid eller
slukke for ovnen.
Hvis du vil annullere tilberedningstiden, skal du trykke på knappen
tilberedningstiden til nul.
og indstille
INDSTILLE SLUTTIDEN
Når du indstiller tilberedningsfunktionen, kan du indstille, hvornår tilberedningstiden slutter.
Når tilberedningstiden er gået, slukker varmeelementerne automatisk.
1. Tryk på knappen
. Tallet for sluttid blinker.
2. Drej multifunktionsvælgeren for at anvende tiden for sluttiden.
3. Tryk på knappen
igen.
Sluttiden kan nulstilles på samme måde som ovenfor, og når den indstillede tid er gået,
blinker displayet “0:00”, og der udløses et signal.
Hvis du vil annullere sluttiden, skal du trykke på knappen
aktuelle klokkeslæt.
og indstille sluttiden til det
Dansk - 18
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 18
2014-06-03 �� 5:12:30
INDSTILLE FORSINKET START
Hvis tilberedningstiden indtastes, efter sluttiden allerede er indstillet, starter og stopper ovnen
automatisk på det indstillede tidspunkt.
Forsinket start kan ikke angives i tilstanden Begge.
Tilberedningstiden, sluttiden og forsinket start kan indstilles efter indstilling af
tilberedningsfunktionen.
INDSTILLE KØKKENTIMER
Køkkentimeren kan indstilles uafhængigt af ovnfunktion, og den kan bruges med tilberedningstid
eller sluttid samtidig. Køkkentimeren har sit eget signal, så du kan høre forskel på dette signal og
andre signaler.
1. Tryk på knappen . Tallet for køkkentimeren blinker.
2. Drej multifunktionsvælgeren for at anvende den ønskede tid for køkkentimeren.
3. Tryk på knappen
igen.
Hvis du vil annullere køkkentimeren skal du trykke på knappen
og holde den nede i to
sekunder.
Køkkentimeren kan nulstilles på samme måde som ovenfor, og når den indstillede tid er gået,
blinker displayet “0:00”, og der udløses et signal.
07 TIDSINDSTILLING OG ANDRE INDSTILLINGER
1.
2.
3.
4.
5.
ADVARSEL
• Når du bruger forsinket start, må du ikke efterlade madvarer for lang tid i ovnen, da
madvarerne kan ødelægges.
• Da funktionen Forsinket start er uden forvarmning, kan tilberedningsresultatet være
anderledes end med normal tilberedning med forvarmning.
Tryk på knappen
. Tallet for sluttid blinker.
Drej multifunktionsvælgeren for at anvende tiden for sluttiden.
Tryk på knappen
. Tallet for tilberedningstid blinker.
Drej multifunktionsvælgeren for at anvende tiden for tilberedningstid.
Starttidspunktet for forsinket start beregnes automatisk, og ovnen venter indtil dette tidspunkt.
andre indstillinger
TONESIGNAL
For at aktivere eller deaktivere tonesignalet skal du trykke og holde på knappen
i 3 sekunder.
OVNLYS
Tryk på knappen
for at slå til og fra.
For at spare strøm slukkes ovnlyset et par minutter, efter at tilberedningen er startet.
BØRNESIKRING
Hvis du vil aktivere eller deaktivere børnesikringen, skal du trykke på knappen
holde den nede i 3 sekunder.
og
Displayet viser , når børnesikringen er aktiveret. Du kan også bruge børnesikringen
under tilberedning. I dette tilfælde fungerer alle knapper og multifunktionsvælgeren
ikke, men du kan slukke ved at dreje tilstandsvælgeren til slukket.
SLUKNING
Når ovnen er slukket, holder alle varmeelementer op med at køre.
Af sikkerhedsmæssige årsager kører blæseren et stykke tid, efter at ovnen er blevet
slukket.
Dansk - 19
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 19
2014-06-03 �� 5:12:31
tilberedningsfunktioner
Denne ovn tilbyder forskellige funktioner.
Symbol
Funktions
temperaturområde
Brug
Varme udsendes fra det øverste og det nederste
varmesystem. Denne funktion kan anvendes til almindelig
bagning og stegning af næsten alle typer retter.
Anbefalet temperatur: 200 °C
Den genererede varmluft fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere.
Varmluft
Denne funktion kan anvendes til frosne retter og bagning.
40-250 °C
Anbefalet temperatur: 170 °C
Den varme, der genereres af det øverste varmesystem og
varmluften, fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne
Overvarme + varmluft
funktion kan anvendes til stegning af retter, der kræver sprød
40-250 °C
pynt, f.eks. kød eller lasagne.
Anbefalet temperatur: 190 °C
Den varme, der genereres af det nederste varmesystem
Undervarme +
og varmluften, fordeles ligeligt i ovnen vha. blæsere. Denne
varmluft
funktion kan anvendes til pizzaer, brød og kager.
40-250 °C
Anbefalet temperatur: 190 °C
Varme udsendes fra det store grillområde. Denne funktion kan
Stor grill
anvendes til bruning af madvarerne, f.eks. kød-, lasagne- eller
40-270 °C
gratinretter.
Anbefalet temperatur: 240 °C
Varme udsendes fra det lille grillområde. Denne funktion bør
Øko-grill
anvendes til mindre retter, der kræver mindre varme, som
40-270 °C
f.eks. fisk og fyldte baguetter.
Anbefalet temperatur: 240 °C
Varmen, der genereres af de to øverste varmeelementer,
Blæser + grill
fordeles af blæseren.
40-270 °C
Denne tilstand kan anvendes til grilning af kød og fisk.
Anbefalet temperatur: 240 °C
Denne tilstand aktiverer alle varmeelementer, som f.eks.
øverste, nederste og varmluftsblæser skiftevis.
Intensiv tilberedning Varmen fordeles jævnt i ovnen. Denne tilstand er velegnet til
40-250 °C
store mængder af madvarer, der kræver varme, som f.eks.
store gratiner og tærter.
Anbefalet temperatur: 170 °C
Denne tilstand inkluderer en automatisk forvarmningscyklus
op til 220 °C.
Det øverste varmeelement og varmluftsblæseren fungerer
under svitsningen af kødet. Efter dette trin tilberedes maden
forsigtigt med den valgte lave temperatur. De øverste og
Forstegning
nederste varmeelementer kører i denne cyklus. Denne funktion
40-150 °C
er velegnet til kødstegning, fjerkræ og fisk.
Anbefalet temperatur: 100 °C
Konventionel
40-250 °C
Start tilberedning uden forvarmning.
Dansk - 20
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 20
2014-06-03 �� 5:12:32
tilberedningsvejledning
INFORMATIONER
• Vi anbefaler at forvarme ovnen ved brug af alle tilberedningstilstande, dog ikke til visse
emner, der er angivet i tilberedningsguiden.
• Ved brug af funktionen Øko-grill skal du anbringe madvarerne i midten af tilbehøret.
FJERKRÆ (KYLLING/AND)
Madvare
Indstilling
Rille
nr.
Udstyr
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Hel kylling (800-1300 g)
Overvarme +
varmluft
2
Ristindsats +
Universalplade (dyb)
190-220
45-65
Kyllingestykker (500-1000 g)
Overvarme +
varmluft
4
Ristindsats +
Universalplade (dyb)
200-220
25-35
Overvarme +
varmluft
4
Ristindsats +
Universalplade (dyb),
Tilsæt 1 kop vand
180-200
25-35
Andebryst (300-500 g)
KØS (OKSEKØD/SVINEKØD/LAM)
Madvare
Steaks (400-800 g)
Roastbeef (800-1200 g)
Svinekød med ben
(1000 g)
Lammekam (350-700 g)
Rille
nr.
Udstyr
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Stor grill
4
Ristindsats +
Universalplade (dyb)
240
1. side: 8-10
2. side: 5-7
Overvarme +
varmluft
2
Ristindsats +
Universalplade (dyb),
Tilsæt 1 kop vand
200-220
45-60
Overvarme +
varmluft
3
Ristindsats +
Universalplade (dyb)
180-200
50-65
Varmluft
3
Ristindsats +
Universalplade (dyb)
190-200
40-50
Indstilling
08 TILBEREDNINGSFUNKTIONER OG TILBEREDNINGSVEJLEDNING
ADVARSEL om ACRYLAMID
• Hvis du har bagt eller stegt madvarer, kan acrylamid måske medføre et
sundhedsproblem. Acrylamid produceres oftest i stivelse, som f.eks. kartoffelchips,
pommes frites og brød, der er blevet opvarmet. Vi anbefaler derfor, at du tilbereder ved
lav temperatur, og ikke tilbereder, så maden bliver for mørk.
Dansk - 21
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 21
2014-06-03 �� 5:12:33
FISK
Madvare
Stegt fisk (500-1000 g)
Brug ovnfast fad
Hel fisk (300-1000 g)
Fiskefiletter (500-1000 g)
Rille
nr.
Udstyr
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Overvarme +
varmluft
2
Rist
180-200
30-40
Konventionel
3
Ristindsats +
Universalplade (dyb)
240
15-20
Konventionel
3
Bageplade (universal)
200
13-20
Rille
nr.
Udstyr
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Undervarme +
varmluft
3
Rist
180
22-30
Undervarme +
varmluft
2
Bageplade (universal)
200-220
15-25
Konventionel
3
Bageplade (universal)
180-200
30-45
Rille
nr.
Udstyr
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Stor grill
4
Ristindsats +
Universalplade (dyb)
220
1. side: 5-8
2. side: 5-8
Stor grill
5
Rist
240
1. side: 1-2
2. side: 1-2
Stor grill
4
Ristindsats +
bageplade (universal)
200
4-8
Indstilling
TALLERKNER
Madvare
Cannelloni / lasagne
(250-500 g)
Brug ovnfast fad
Hjemmelavet pizza
(500 -1000 g)
Bagt kartoffel
(500-1000 g)
Indstilling
GRILL
Madvare
Pølser (tykke) 5-10 stk.
Toast 5-10 stk.
Ost på toast, 4-6 stk.
Indstilling
Dansk - 22
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 22
2014-06-03 �� 5:12:33
BAGTE VARER
Madvare
Indstilling
Rille
nr.
Udstyr
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Konventionel
2
Rist
160-180
20-30
Marmorkage
(500-1000 g)
Konventionel
2
Rist
170-190
40-50
Gærdejskage på fad med frugt
og sprød top (1000-1500 g)
Konventionel
2
Bageplade (universal)
160-180
25-35
Konventionel
2
Rist
190-200
25-30
Varmluft
3
Rist
180-200
15-25
Undervarme +
varmluft
3
Bageplade (universal)
180-200
20-25
Undervarme +
varmluft
3
Rist
180-200
15-20
Butterdejstærte med fyld
(600-1000 g)
Undervarme +
varmluft
3
Bageplade (universal)
180-200
20-30
Hjemmelavet brød
(700-900 g)
Undervarme +
varmluft
2
Rist
170-180
45-55
Varmluft
3
Rist
220-240
15-25
Bagte æbler 5-8 stk., hver
150-200 g
Varmluft
3
Rist
200-220
15-25
Æble- og mandelkage
(500-1000 g)
Varmluft
2
Rist
170-190
35-45
Konventionel
3
150-170
65-75
150-170
70-80
Bageplade (universal)
150-170
+ universalplade (dyb)
75-85
Muffins (500-800 g)
Frisk croissant (200-400 g)
(færdigdej)
Frosne små butterdejstærter
med fyld, frosne, (300-600 g)
Forvarmning ikke nødvendig
Frossen æbletærte af gærdej
(350-700 g)
Bagte bananer (3-5 stk.)
Æblekage i fad
08 TILBEREDNINGSFUNKTIONER OG TILBEREDNINGSVEJLEDNING
Sukkerbrødskage
(250-500 g)
Bageplade (universal)
Varmluft
2
Varmluft
1+4
Dansk - 23
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 23
2014-06-03 �� 5:12:34
FROSSEN FÆRDIGRET
Madvare
Indstilling
Rille
nr.
Udstyr
Temp.
(°C)
Tid (min.)
Frossen pizza
(300-1000 g)
Varmluft
2
Rist
200-220
15-25
Frosne ovnchips
(300-700 g)
Varmluft
2
Bageplade (universal)
180-200
20-30
Frossen kroketter
(500-1000 g)
Varmluft
2
Bageplade (universal)
180-200
25-35
Øko-grill
3
Rist
200
10-12
Øko-grill
3
Ristindsats +
bageplade (universal)
200
15-20
Øko-grill
3
Ristindsats +
bageplade (universal)
200
15-25
Øko-grill
3
Bageplade (universal)
180-200
20-35
Konventionel
3
Rist
180-200
40-50
Frossen ovncamembert
(2-4 stk. à 75 g)
Forvarmning ikke nødvendig
Frosne flûtes med topping
(tomat-mozzarella eller skinke
og ost)
Frosne fiskepinde (300-700 g)
Forvarmning ikke nødvendig
Frosne fiskeburgere
(300-600 g)
Forvarmning ikke nødvendig
Frossen lasagne (500-1000 g)
Dansk - 24
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 24
2014-06-03 �� 5:12:34
automatisk tilberedning
Med den automatiske tilberedningsfunktion kan du vælge ønskede autoprogrammer til
kogning, stegning og bagning.
1.
2.
3.
4.
Madvarenummer
Multifunktionsvælger
Drej tilstandsvælgeren til tilstanden Autotilberedning.
Drej multifunktionsvælgeren for at vælge det ønskede madvarenummer, og vent i 4-5 sekunder.
Drej multifunktionsvælgeren for at vælge den ønskede vægt, og vent i 4-5 sekunder.
Efter 4-5 sekunder starter automatiske tilberedningsprogrammer automatisk.
AUTOTILBEREDNINGSPROGRAMMER
09 AUTOMATISK TILBEREDNING
Vægt
Følgende tabel indeholder 25 autoprogrammer til stegning, grilning og bagning.
Den indeholder de pågældende mængder og relevante anbefalinger.
Tilberedningstilstande og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig.
Du kan bruge disse vejledninger ved tilberedning. Indsæt altid maden i en kold ovn.
Nr.
Madvare
Vægt/kg
Udstyr
A:01 Frossen pizza
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Rist
A:02 Frosne
ovnpomfritter
1. 0,3-0,5
2. 0,5-0,7
Bageplade
A:03 Frosne kroketter
1. 0,3-0,6
2. 0,7-1,0
Bageplade
A:04 Hjemmelavet
lasagne
1. 0,3-0,5
2. 0,8-1,0
Rist
A:05 Steaks
1. 0,3-0,6
2. 0,6-0,8
Rist
universalplade
Rille
Anbefaling
nr.
2
Anbring frossen pizza på midten af risten.
Vi anbefaler indstillingen 0,3-0,6 kg for
tynde pizzaer og 0,7-1,0 kg for pizzaer
med tykt fyld.
2
Fordel de frosne ovnchips på en
bageplade. Den første indstilling anbefales
til pommes frites, den anden indstilling
anbefales til tykke ovnchips. Brug
bagepapir. Vi anbefaler at vende efter
2/3 af tilberedningstiden.
2
Fordel de frosne kartoffelkroketter jævnt
på bagepladen. Vi anbefaler at vende dem
efter 2/3 af tilberedningstiden.
3
Brug et ovnfast fad. Kom afkølet eller
hjemmelavet lasagne i midten af ovnen på
trådnet.
4
Anbring 2-6 steaks ved siden af hinanden
3
på risten. Den første indstilling er for tynde
steaks, den anden indstilling er for tykke
steaks. Vend, når biplyden høres.
Dansk - 25
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 25
2014-06-03 �� 5:12:35
Nr.
Madvare
Vægt/kg
Udstyr
A:06 Roastbeef
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
3. 1,2-1,4
Rist
universalplade
A:07 Steg
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
1. 0,3-0,4
2. 0,5-0,6
Rist
universalplade
Rist
universalplade
A:09 Kyllingestykker
1. 0,5-0,7
2. 1,0-1,2
Rist
Universalplade
A:10 Stegt kylling
1. 0,8-1,0
2. 1,1-1,3
Rist
universalplade
A:11 Andebryst
1. 0,3-0,5
2. 0,6-0,8
Rist
Universalplade
A:12 Kalkunrulle
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
1. 0,2-0,4
2. 0,5-0,7
3. 0,8-1,0
Rist
Universalplade
Rist
A:14 Stegt fisk
1. 0,5-0,7
2. 0,8-1,0
Rist
Universalplade
A:15 Laksesteaks
1. 0,3-0,4
2. 0,7-0,8
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Rist
Universalplade
Bageplade
A:08 Lammekoteletter
A:13 Dampet fisk
A:16 Ovnkartofler
Rille
Anbefaling
nr.
2
Marinér roastbeefen, og anbring
1
den på risten. Kom 1 kop vand i
universalpladen. Vend, når biplyden
høres. Efter tilberedningen: Pak den ind
i aluminiumsfolie, og lad den trække i
5-10 minutter.
2
Anbring den marinerede steg på risten.
1
Vend, så snart ovnen bipper
4
Mariner lammekoteletterne. Anbring
3
lammekoteletterne på risten. Vend, så
snart ovnen bipper. Den første indstilling er
til tynde koteletter, den anden indstilling er
for tykke koteletter.
4
Pensl kyllingestykkerne med olie og
3
krydderier. Anbring kyllingestykker ved
siden af hinanden på risten.
2
Pensl den afkølede kylling med olie og
1
krydderier, og vend brystsiden opad på
risten.
4
Klargør andebrystet, anbring det på risten
3
med fedtsiden opad. Første indstilling er
for ét andebryst, den anden indstilling er
for to tykke andebryster.
2
Anbring kalkunrullen på risten. Vend, så
1
snart ovnen bipper
2
Anbring renset frisk fisk (f.eks. ørred,
kuller, torsk) i et ovnfast fad med låg i
en passende størrelse. Hæld væske i,
indtil bunden af fadet er dækket, f.eks.
3-4 spsk. citronsaft, hvidvin eller vand,
og læg låget på. Anbring fadet på risten.
Hvis du foretrækker fisken stegt, skal du
smøre fiskens skind med olivenolie og ikke
tildække.
4
Anbring fiskene hoved-til-hale på risten.
3
Første indstilling er for to fisk. Den anden
indstilling er for fire fisk. Programmet er
velegnet til hele fisk, som f.eks. ørred,
sandart eller guldbrasen.
4
Anbring laksesteaks på risten. Vend, så
3
snart ovnen bipper.
2
Rens kartofler, skær dem i halve. Pensl
med olivenolie, urter og krydderier. Fordel
jævnt på bagepladen. Den første indstilling
er for små kartofler (100 g/stk.), den anden
indstilling er for store ovnkartofler
(200 g/stk.).
Dansk - 26
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 26
2014-06-03 �� 5:12:35
Nr.
Madvare
Udstyr
A:17 Stegte
grøntsager
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Universalplade
A:18 Grøntsagstærte
1. 0,4-0,6
2. 0,8-1,0
Rist
A:19 Marmorkage
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
3. 0,9-1,0
Rist
A:20 Muffins
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
Rist
A:21 Hvidt brød
1. 0,7-0,8
Rist
A:22 Brød af usigtet
mel
1. 0,7-0,8
Rist
A:23 Boller / ciabatta
1. 0,2-0,4
2. 0,6-0,8
Bageplade
A:24 Hjemmelavet
pizza
1. 0,2-0,6
2. 0,8-1,2
Bageplade
A:25 Hævning af
gærdej
1. 0,2-0,4
(pizzadej)
Rist
2. 0,4-0,6
(gærdej)
3. 0,6-0,8
(brøddej)
Rille
Anbefaling
nr.
4
Anbring grøntsager, som f.eks.
skivede courgetter, peberstykker,
skivede auberginer, champignoner og
cherrytomater på universalpladen. Pensl
med en blanding af olivenolie, urter og
krydderier.
2
Anbring grøntsagstærten i et ovnsikker,
rundt fad. Anbring fadet på risten i midten
af ovnen.
2
Kom dejen i en dyb, rund bageform i
passende størrelse for bundtkage/rund
kage. Dette program er velegnet til dej
som f.eks. marmorkage, citronkage og
hasselnøddekage.
2
Kom blanding i en smurt bageform i en
passende størrelse til 12 muffins. Anbring
formen på pladen. Vægtindstillingen
0,5-0,6 kg anbefales til muffins på 45 g,
vægtindstillingen 0,7-0,8 kg anbefales til
mellemstore muffins på 65 g.
2
Dette program er velegnet til
brødblandinger med 500 g hvedemel. Følg
instruktionerne på pakken. Kom gærdej i
en aflang baneform. Pensl toppen af dejen
med vand. Skær nogle snit med en kniv.
2
Dette program er velegnet til
brødblandinger med 500 g hvede- og
rugmel. Følg instruktionerne på pakken.
Kom surdej i en passende, aflang
bageform. Pensl toppen af dejen med
vand. Skær nogle snit med en kniv.
3
Den første indstilling er velegnet til dej, der
anvendes til små brødstykker, som f.eks.
boller eller frisk dej til croissanter
(4-8 stk.). Indstilling 2 er velegnet til dej,
der anvendes til hjemmelavet ciabattabrød
eller flûtes (2-6 stk.). Brug bagepapir.
2
Den første indstilling er velegnet til
pizzasnacks (7-9 stk.). Indstilling 2 er
velegnet til én pizza (rund eller i form).
Vægtindstillingerne er inkl. tilbehør, som
f.eks. sovs, grøntsager, ost og skinke. Hvis
du foretrækker kraftig bruning, anbefaler vi
at forvarme ovnen i tilstanden undervarme
samt varmluft i 5 minutter.
2
Vægtindstillingen 0,2-0,4 kg er til klargøring
af gærdej til pizza, kage eller forhævning
af brøddej. Anbring i et stort, rundt fad,
og tildæk med stramtsiddende film.
Indstillingen 0,4-0,6 kg er til brøddej, som
gærdej eller surdej. Indstillingen 0,6-0,8 kg
er til surdejsbrød. Ælt dej med håndkraft,
kom det i en bageform, og tildæk med
stramtsiddende film.
09 AUTOMATISK TILBEREDNING
Vægt/kg
Dansk - 27
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 27
2014-06-03 �� 5:12:35
rengøring og vedligeholdelse
DAMPRENGØRING (AFHÆNGER AF MODEL)
Hvis ovnen er snavset, skal den rengøres, og du kan bruge muligheden
for damprengøring. På denne måde kan du nemmere rengøre ovnens
inderside.
1. Fjern alt tilbehør fra ovnen, før du bruger funktionen til damprengøring.
2. Kom 400 ml vand i bunden af ovnen, og luk lågen.
3. Drej tilstandsvælgeren til . Når du vælger funktionen til damprengøring, startes
damprengøringen automatisk efter et par sekunder.
4. Når displayet begynder at blinke, er damprengøringen færdig. Indstil tilstandsvælgeren til Off
(Fra) for at afslutte damprengøringen.
5. Rengør ovnens inderside med en blød, ren klud, og fjern det resterende vand i ovnen med en
svamp.
INFORMATIONER
• Hvis ovnens indre er varm, fungerer tilstanden til damprensning ikke.
Lad ovnen køle ned, inden du bruger den.
ADVARSEL
• Pas på, hvis du åbner ovnlågen inden damprengøringsproceduren er slut. Vandet på
bunden er varmt.
• Lad aldrig overskydende vand blive i ovnen i længere tid, f.eks. natten over.
• Hvis ovnen er meget snavset, kan proceduren gentages, efter at ovnen er afkølet.
• Hvis ovnen er alvorligt snavset med fedt, f.eks. efter stegning eller grilning, anbefales det,
at du gnider sæbe ind i snavset, inden du bruger ovnens rengøringsfunktion.
• Efter rengøring skal du lade lågen stå på klem, så den emaljerede overflade inde i ovnen
kan tørre ordentligt.
KATALYTISK EMALJEOVERFLADE (AFHÆNGER AF MODEL)
De udtagelige dele er belagt med en mørkegrå katalytisk emalje, der bliver fyldt med olie og
fedt, der skyldes den cirkulerende luft ved varmluftbrug. Disse aflejringer brænder af ved en
ovntemperatur på 200 °C og højere.
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Efter rengøring af alle indvendige ovnoverflader indstilles ovnen til varmluft 250 °C i en time.
INFORMATIONER
• De katalytiske dele kan være på 1 side eller 3 sider, afhængigt af model.
Dansk - 28
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 28
2014-06-03 �� 5:12:35
RENGØRING MED HÅNDKRAFT
ADVARSEL: Sørg for, at ovnen og tilbehør er afkølet inden rengøring.
Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld, knive
eller andre slibende materialer.
Ovnens indre
Ovnens ydre
Til rengøring af ovnens yderside, f.eks. låge, håndtag og display, skal du bruge en ren klud og et
mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand. Aftør med køkkenrulle eller et tørt klæde.
Specielt fedt og snavs kan nemt sætte sig omkring håndtag og knapper, fordi der kommer varm luft
ud af ovnen. Aftør derfor håndtag og knapper efter hver brug.
Tilbehør
Rengør tilbehøret efter hver anvendelse, og tør det af med et viskestykke.
Læg det, hvis det er nødvendigt, i varmt sæbevand i 30 minutter for lettere rengøring.
RENGØRING AF VANDOPSAMLER (AFHÆNGIGT AF MODEL)
Vandopsamleren opsamler al overskydende fugt, når ovnen er i brug.
Der kan samle sig madrester i vandopsamlere.
Rens vandopsamleren regelmæssigt for at beskytte dine køkkenting
mod skader efter tilberedning.
10 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
• Til rengøring af ovnens indre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt
sæbevand.
• Rengør ikke lågens tætning med hænderne.
• Brug kun specialfremstillede ovnrengøringsmidler for at undgå at beskadige de emaljerede
ovnoverflader.
• For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel.
ADVARSEL: Hvis du opdager en vandlækage fra
vandopsamleren efter tilberedning, bedes du kontakte os på
servicecenteret.
Vandopsamler
AFMONTERING AF SIDESKINNERNE (AFHÆNGIGT AF MODEL)
1. Tryk på den midterste del
af sideskinnens øverste
del.
2. Drej sideskinnen ca. 45°.
3. Træk, og fjern sideskinnen
fra de to huller i bunden.
Gentag disse trin i modsat
rækkefølge for montering.
Dansk - 29
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 29
2014-06-03 �� 5:12:36
MONTERING AF SIDEKATALYSATOREN (AFHÆNGIGT AF MODEL)
For at installere sidekatalysatorerne skal sideskinnerne fjernes. (Se “AFMONTERING AF SIDESKINNER”.)
1. Anbring sidekatalysatorerne
ved den indvendige sides
overflade.
Justér ovnrummets skrue med
hullet i sidekatalysatoren, og
skub på sidekatalysatoren.
2. Tjek, at sidekatalysatoren hænger som et billede.
Monter den anden side på samme måde. Gentag ovenstående
trin i modsat rækkefølge for afmontering.
RENGØRING AF LOFTET (AFHÆNGIGT AF MODEL)
1. Du kan sænke grillelementet som hjælp, når du rengør
ovnens loft.
Fjern den runde møtrik ved at dreje den mod uret, mens
du holder på grillelementet.
2. Grillelementets front flyttes ned, og grillelementet kan
ikke tages fjernes fra ovnen. Brug ikke kraft til at trykke
grillelementet ned, da det kan blive deformeret.
3. Når du er færdig med rengøringen, skal du løfte
grillelementet tilbage til dets originale niveau og dreje den
runde møtrik med uret
Dansk - 30
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 30
2014-06-03 �� 5:12:37
FEJLFINDING
PROBLEM
LØSNING
• Der er måske ikke tændt for ovnen. Tænd for ovnen.
• Kontrollér for at se, om de nødvendige indstillinger er
foretaget.
• Der kan være sprunget en sikring, eller et afbryderrelæ
er udløst. Udskift sikringen, eller nulstil relæet. Tilkald en
autoriseret elinstallatør, hvis dette sker flere gange.
Hvad skal jeg gøre, hvis
ovnen, selvom jeg har indstillet
ovnfunktion og temperatur, ikke
varmer?
• Lad ikke ovndøren være åben, når ovnen er tændt.
• Hvis du ikke lader døren stå åben, kan der opstå
problemer med de interne elektriske tilslutninger. Kontakt
dit lokale servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis
ovnpæren ikke lyser?
• Der er måske noget i vejen med ovnpæren. Udskift
ovnpæren.
• Hvis ovnpæren ikke fungerer, når den er skiftet, så
kontakt dit lokale servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis
blæseren kører, når ovnen er
slukket?
• Blæseren kører efter brug for at beskytte din ovn mod
varmen, indtil den er kølet ned. Kontakt dit lokale
servicecenter, hvis blæseren fortsætter med at køre, efter
at ovnen er afkølet.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke
kan trykke
på knapperne?
1)
• Kontrollér, om børnesikringen er aktiveret. Hvis
børnesikringen ikke er aktiveret, skal du kontakte dit
lokale servicecenter.
**
10 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen
ikke varmer?
INFORMATIONSKODER
Ikke alle informationskoder skyldes fejl ved ovnen. Se nedenstående først. Hvis der stadig
forekommer informationskoder, skal du kontakte dit lokale Samsung-kundecenter.
KODE
1)
**
1)
**
PROBLEM
LØSNING
Sikkerhedsafbryder
Ovnen har været i fortsat brug ved
indstillet temperatur i lang tid.
• Under 105 °C
16 timer
• Fra 105 °C til 240 °C
8 timer
• Fra 245 °C til maks.
4 timer
Sluk for ovnen, og fjern madvarerne.
Da det ikke er en fejl ved ovnen, kan du
bruge den igen, når du har slukket for
den.
Tastfejl
Tastfejl forekommer, når en tast trykkes
og holde inde i en vis tid.
Rengør knapperne, og kontrollér, om der
er vand på overfladen omkring knappen.
Sluk ovnen, og prøv igen. Hvis det
sker igen, skal du kontakte det lokale
Samsung-kundeservicecenter.
Sikkerhedsfejl
En fejl i ovnen kan medføre ringe ydelse
og sikkerhedsproblemer.
Ophør straks med at bruge ovnen, og
sluk den.
Kontakt dit lokale SAMSUNGkundeservicecenter.
1) ** henviser til alle tal.
Dansk - 31
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 31
2014-06-03 �� 5:12:38
testmåltider
I henhold til standard EN 60350
1. Bagning
Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn.
Indsæt altid plader med den skrå kant fremad mod lågen.
3
Konventionel
Temp.
(°C)
160
2
Varmluft
150
25-35
1+4
Varmluft
150
25-35
3
Konventionel
160
15-25
2
Varmluft
150
25-35
Bageplade + universalplade
1+4
Varmluft
150
30-40
Kagespringform
(slip let, ø 26 cm) på risten.
2
Konventionel
160
25-35
2
Varmluft
160
35-45
Rist + 2 slip let-springforme *
(Ø 20 cm)
1 placeret
diagonalt
Konventionel
180
70-90
Bageplade (universal) +
rist + 2 slip let-springforme,
(Ø 20 cm)
1+3
Varmluft
180
80-100
Type
Finsk brød
Udstyr
Rille nr.
Bageplade
Bageplade + universalplade
Små kager
Fedtfattig
sukkerbrødskage
Æbletærte
Bageplade
Tilstand
Tid
(min.)
20-30
* To kager placeres på risten bagest til venstre og foran til højre.
** T
o kager placeres i midten oven på hinanden.
2. Grilning
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter vha. stor grill-funktionen.
Til burgere anbefales det at forvarme ovnen i 15 minutter.
Type
Toast af
franskbrød
Udstyr
Rist
Burgere (12 stk.) Ristindsats + universalplade
(til opsamling af dryp)
5
Stor grill
Temp.
(°C)
270
4
Stor grill
270
Rille nr.
Tilstand
Tilberedning
(min.)
1. 1-2
2. 1-1½
1. 14-16
2. 5-7
Dansk - 32
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 32
2014-06-03 �� 5:12:38
notater
11 TESTMÅLTIDER
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 33
2014-06-03 �� 5:12:38
notater
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 34
2014-06-03 �� 5:12:38
notater
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 35
2014-06-03 �� 5:12:38
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
FRANCE
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00591G-00
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_DA.indd 36
2014-06-03 �� 5:12:38
NV70*33 Series
NV66*33 Series
Built-in Oven
user & installation manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 1
2014-06-09 �� 5:11:42
contents
USING THIS MANUAL
4
04 Using this manual
SAFETY INSTRUCTIONS
04 Safety instructions
4
MAINTENANCE
08 Bulb exchange
09 Door removal
09 Door glass removal
ENVIRONMENT
10 Auto energy saving function
10 Energy saving tip
10 Correct disposal of this product
(waste electrical & electronic equipment)
8
10
INSTALLATION
11
MECHANICAL LOCK
12
OVEN CONTROLS
13
11 Installation
12 To use it
12 Mechanical lock removal
12 Installation of mechanical lock
13 Oven controls
ACCESSORIES
13 Accessories
GLIDING RACK
15
15
16
16
13
15
What’s included with gliding rack
Assembly the gliding rack
Installing the gliding rack
Removing the gliding rack
English - 2
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 2
2014-06-09 �� 5:11:42
INITIAL CLEANING
17
17
18
19
20
21
USING THE OVEN
17 Initial cleaning
17 Step 1. Select the cooking mode
17 Step 2. Set temperature
17 Useful auto speed preheating
TIME SETTING
18
18
18
19
19
Set time
Set cook timer
Set end timer
Set delay start
Set kitchen timer
OTHER SETTINGS
19
19
19
19
Tone signal
Oven light
Child lock
Switch off
COOKING FUNCTIONS
COOKING GUIDE
AUTOMATIC COOKING
25
28
CLEANING AND CARES
TEST DISHES
32
20 Cooking functions
21
21
22
22
22
23
24
Poultry (Chicken/Duck)
Meat (Beef/Pork/Lamb)
Fish
Dishes
Grill
Baked goods
Frozen ready-meal
25 Auto cook programmes
28 Steam cleaning (depending on model)
28 Catalytic enamel surface
(depending on model)
29 Hand cleaning
29 Water collector cleaning
(depending on model)
29 Detaching the side runners
(depending on model)
30 Attaching the side catalyst
(depending on model)
30 Cleaning the ceiling (depending on model)
31 Troubleshooting
31 Information codes
32 Test dishes
English - 3
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 3
2014-06-09 �� 5:11:42
using this manual
Thank you for choosing SAMSUNG Built - In Oven.
This User Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the
operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this User Manual before using your oven and keep this book for future
reference.
The following symbols are used in the text of this User Manual:
WARNING or CAUTION
NOTE or INFORMATION
safety instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible
for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety
recommendations.
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
If the supply cord is defective, it must be replaced by a
special cord or assembly available from the manufacturer or
an authorized service agent. (Fixed wiring type model only)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
(Power cord type model only)
This Appliance should be allowed to disconnection
from the supply after installation. The disconnection
may be achieved by having the plug accessible or by
incorporating a switch in the fixed wiring in accordance
with the wiring rules.
English - 4
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 4
2014-06-09 �� 5:11:43
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
The method of fixing is not to depend on the use of
adhesives since they are not considered to be a reliable
fixing means.
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
If this appliance has steam or self cleaning function,
excess spillage and all utensils must be removed before
using the cleaning or self cleaning options.
If this appliance has self cleaning functions, during self
cleaning the surfaces may get hotter than usual and
children should be kept away.
(Cleaning function model only)
Only use the temperature probe recommended for this
oven. (Temperature sensing probe model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can scratch the
surface, which may result in the glass shattering.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children should not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
should not be made by children without supervision.
English - 5
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 5
2014-06-09 �� 5:11:43
The temperature of external surfaces may be high when
the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
Please put the bent up frame side to the
back, in order to support the rest position
when cooking large loads.
(Depending on model)
CAUTION
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed
electrician.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in
considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service
Centre or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit
breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
If this appliance has a steam cooking function, do not operate this appliance when the water
supply cartridge is damaged. (Steam function model only)
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center.
(Steam function model only)
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating
elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an
extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the vapor can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
English - 6
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 6
2014-06-09 �� 5:11:43
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the big grid. If the baking tray is used, it may
become deformed due to the great variation in temperatures.
Do not pour water into the bottom of the oven when it is hot. This could cause damage to the
enamel surface.
The oven door must be closed during cooking.
Fruit juices will leave stains, which can become permanent on the enamel surfaces of the oven.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Do not rest bake ware on the open oven door.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on
the door or catch their fingers in the door.
Do not step, lean, sit or place heavy items on the door.
Do not open the door with unnecessarily strong force.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the
cooking process is completed.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
Do not line the bottom of the oven with aluminum foil and do not place any baking trays or tins
on it. The aluminum foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and
cause poor cooking results.
English - 7
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 7
2014-06-09 �� 5:11:44
maintenance
BULB EXCHANGE
WARNING
• Before replacing any of the oven bulbs, switch oven off
and disconnect the oven from the mains.
• Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service
Centre.
Rear oven light
Use a lamp with a 25-40 watt/220~240 V, 300 °C heatresistant oven light for replacement.
1. Remove cap by turning anti-clockwise and remove the metal ring and
sheet ring. If necessary, replace the oven light.
2. Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if necessary.
3. Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4. Replace glass cap where you have removed it in step 1 and turn it
clockwise to keep it in place.
Side oven light (Depending on model)
Use a lamp with a 40 watt/220~240 V, 300 °C heatresistant oven light for replacement.
1. To remove the glass cover, hold the lower end with one hand, insert a flat sharp implement such
as a table knife between the glass and the frame.
2. Pop out the cover and if necessary, replace the oven light.
3. Re-attach the glass cover.
TIP: Always use a dry cloth when handling a halogen bulb to prevent sweat from fingers
being deposited on the bulb surface. It increases the life of the bulb when you exchange the
bulb.
English - 8
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 8
2014-06-09 �� 5:11:46
DOOR REMOVAL
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for
cleaning purposes, follow these instructions.
WARNING: The oven door is heavy.
2
1
1. Open the door and flip
open the clips at both
hinges completely.
2. Close the door by
approximately 70 °. With
both hands, grasp the
sides of the oven door at
its middle and lift and pull
upwards until the hinges can
be taken out.
3. After cleaning, to attach
the door repeat steps 1
and 2 in reverse order.
The clip on the hinge
should be closed on both
sides.
02 MAINTENANCE
70
DOOR GLASS REMOVAL
The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other.
These sheets can be removed for cleaning.
Glass 1
1. Press both buttons on
the left and right sides of
the door.
2. Detach the covering and
remove glass 1 and 2
from the door.
Glass11
Glass
Glass22
Glass
3. After cleaning the door
glasses, for assembly repeat
1, 2 steps in reverse order.
Check the correct position
of glass 1 and 2 with above
picture.
ATTACHING: When assembling the glass 1, the screen printed surface of the glass 1 should
be on the inside, between the glass sheets.
English - 9
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 9
2014-06-09 �� 5:11:49
environment
AUTO ENERGY SAVING FUNCTION
• If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with
temporary stop condition, function is cancelled and clock will be displayed after 10 minutes.
• Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven light’ button.
For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes after cooking program has
started.
ENERGY SAVING TIP
• During cooking, the oven door should be closed except for turning food over. Please do not
open the door frequently during cooking to keep the temperature in cavity and it will save the
energy and time.
• If cooking time is more than 30 minutes, you can switch off the oven 5-10 minutes before the
end of the cooking time for energy saving. The residual heat will complete the cooking process.
• After completing one cooking, if you succeed to another cooking before oven cools off, you can
reduce energy and time for re-heating the oven.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic
accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household
waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and
recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe
recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase
contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.
English - 10
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 10
2014-06-09 �� 5:11:49
installation
Safety instructions for installation
This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for
connecting the appliance to the main supply, while observing the relevant safety regulations.
• Ensure protection from live parts when installing the oven.
Power connection
BROWN
or BLACK
BLUE or
WHITE
YELLOW
and GREEN
WARNING: Do not allow the connecting cable to become trapped during installation, and
prevent it coming into contact with hot parts of the oven.
Installation in the cabinet
With built-in furniture, plastic surfaces and adhesive for the oven should be resistant to 90 °C inside of
the furniture and to 75 °C for adjacent furniture. Samsung will take no responsibility for damage of plastic
surfaces or adhesive from the heat.
There should be a ventilation gap
Top
1
2 Lower
545
in the base of the kitchen cabinet
element
element
560
where the oven is to be placed. For
ventilation, a gap of about 50 mm
should be left between the lower shelf
595
572
and the supporting wall. If the oven is
to be installed below a hob, the hob’s
installation instructions should be
followed.
595
21
03 ENVIRONMENT & INSTALLATION
If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multi-pole isolator
switch (with at least 3 mm contact spacing) must be provided in order to satisfy
safety regulations. The power cable (H05 RR-F or H05 VV-F, min. 1.5~2.5 mm²)
must be of sufficient length to be connected to the oven, even if the oven stands
on the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection cover of
the oven with a screwdriver and loosen the screws of the cable clamp before
you connect the power lines to the relevant connection terminals. The oven is
earthed via the (
)-terminal. The yellow and green cable (earth connection)
must be connected first and be longer than the others. If the oven is connected
to the mains with a plug, this plug must remain accessible after the oven is
installed. Samsung will take no responsibility for accidents that originate from a
missing or faulty earth connection.
Airflow through the ventilation gap
3
4
min. 550 min. 560
min. 50
min. 600
5
50
min. 590 ~
max. 600
min. 550
min. 560
Lower element
Top element
Push the appliance completely into the cabinet and fix the oven firmly on both sides using 2 screws. Make
sure that a gap of at least 5 mm should be left between the appliance and the adjacent cabinet.
After installation, remove the vinyl protective film, tape, paper and accessories from the door and inside
of oven. Before uninstalling the oven from the furniture, disconnect the oven from the power supply and
release the 2 screws on the both sides of the oven.
WARNING: The built-in furniture must have a minimum ventilation gap for Air-flow as shown
in picture. Do not cover this hole with strips of wood, for this is used to provide ventilation.
The front exterior of the oven such as handle is different model by model. But the size of the
oven in the picture is same.
English - 11
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 11
2014-06-09 �� 5:11:52
mechanical lock
TO USE IT
When you open the door, please lift up the
Mechanical lock and pull the door at the same time.
MECHANICAL LOCK REMOVAL
Remove the screw from Mechanical lock.
INSTALLATION OF MECHANICAL LOCK
1. Insert “A” part of Mechanical lock into the hole
which is presented on the picture.
2. Screw on Mechanical lock to fix it.
A
English - 12
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 12
2014-06-09 �� 5:11:53
oven controls
Preheating indicator
Kitchen timer
Oven light
Display
Mode selector
Cook timer
Sound On/Off
End timer
Multi function
selector
Front design
The front panel is available in various material and color options including stainless steel,
white, black, beige and glass. For purposes of quality improvement, the appearance may be
subject to change.
accessories
Your new Samsung oven comes with a lot of accessories that should become very helpful
during the preparation of different meals. The following accessories are supplied differently
model by model.
WARNING
• Be sure to attach the accessory correctly to the shelf level inside of the oven. Trays need
to have at least 2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the enamel
surface could be damaged.
• Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals,
accessories and surfaces can burn you.
04 MECHANICAL LOCK & OVEN CONTROLS & ACCESSORIES
Temperature
Time Child lock
The accessories can become deformed when they become hot. When they have cooled
down, the deformation disappears with no effect on the function.
Wire shelf
The wire shelf should be used for grilling and roasting meals. You could use
it with casseroles and other baking pots. Please put the bent up frame side
to the back, in order to support the restposition when cooking large loads.
Wire tray insert (Depending on model)
The wire tray insert should be used for grilling and roasting meals. It can be
used in combination with the tray to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven.
Baking tray (Depending on model)
The baking tray (Depth : 20 mm) could be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. Please put the slanted side to the front.
English - 13
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 13
2014-06-09 �� 5:11:55
Universal tray (Depending on model)
The universal tray (Depth : 30 mm) could be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. And it is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
Extra deep tray (Depending on model)
The extra deep tray (Depth : 50 mm) is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
Rotisserie spit (Depending on model)
The rotisserie spit could be used for grilling such as chicken. The rotisserie
spit can only be used in single mode on shelf level 3, because its spit has to
be attached to an adapter on the back plane. Remove black plastic handle
while cooking.
Rotisserie spit and Shashlik (Depending on model)
To use it :
• Place the tray (no trivet) at shelf level 1 to collect the cooking juices or on
the bottom of the oven if the piece of meat to be roasted is too big.
• Slide one of the forks onto the spit; put the piece of meat to be roasted
onto the spit;
• Parboiled potatoes and vegetables can be placed around the edge of the
tray to roast at the same time.
• Place the cradle on the middle shelf and position with the “v” shape at
the front.
• To help insert the spit, the handle can be screwed onto the blunt end.
• Rest the spit onto the cradle with the pointed end towards the back and
gently push until the tip of the spit enters the turning mechanism at the
back of the oven. The blunt end of the spit must rest on the “v” shape.
(The spit has two lugs which should be nearest to the oven door so to
stop the spit going forward, the lugs also act as a grip for the handle.)
• Unscrew the handle before cooking. After cooking screw the handle
back on to help remove the spit from the cradle.
It is recommended that the spit accessories are used with food under
1.5 kg weight.
Telescopic rails (Depending on model)
• To insert the wire shelf or tray, first slide out the telescopic rails for one
particular level.
• Place the wire shelf or tray on the rails and push them back completely
into the oven. Close the oven door only after you have pushed the
telescopic rails into the oven.
Grease filter (Depending on model)
The grease filter installed on the back oven interior wall protects the fan,
round heater, and the oven from impurity, particularly spattering fat. When
cooking meat, we recommend using the fat filter. When baking pastry,
always remove the filter! If the filter is installed when baking pastry or cakes,
the results can be quite poor.
English - 14
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 14
2014-06-09 �� 5:12:00
gliding rack
WHAT’S INCLUDED WITH GLIDING RACK
Gliding rail
Base rack
Wire shelf & Baking tray for gliding rack
These accessories are provided for gliding rack
only. The gliding rack with these accessories could
be substitute for the tray and wire shelf when you
cook.
05 GLIDING RACK
Gliding rack
The gliding rack makes Inserting and taking out
dishes easier, especially hot and heavy dishes.
• To insert the wire shelf or tray, gliding rack could
be used for any level.
• Place the wire shelf or tray on the gliding rack
and push them back completely into the oven.
Close the oven.
Linker
ASSEMBLY THE GLIDING RACK
Preparation
Please check the direction of each part before assembly the gliding rack.
Especially, please check the “L” and “R” mark on the gliding rail.
Back
Back
Back
Front
Front
Front
Rail (L)
Base rack (1ea)
Rail (R)
Gliding rail L (1ea), R (1ea)
Linker (1ea)
Step 1
Push the “Rail L” until the “Rail L” and “Base rack” are tightly coupled. Assembly the front point of
gliding rail (L) and gliding rail (R) in the same way.
Rail (L)
Rail (R)
Front
Base rack
English - 15
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 15
2014-06-09 �� 5:12:04
Step 2
Check the four points expressed in the below picture.
Push the “Linker” until the “Linker” and “Gliding rail” are tightly coupled and check if four points
are assembled completely.
Linker
Front
INSTALLING THE GLIDING RACK
Carefully insert gliding rack in the oven to install until
the gliding rack reaches the back.
The gliding rack has 2 glide rails that allow you to
extend the rack well out of the oven without touching
the sides of the oven walls.
When using the gliding rack in the oven, be sure
to pull on the “Linker” only to slide it in and out.
If you grasp the “Base rack”, the entire gliding
rack will be removed.
REMOVING THE GLIDING RACK
Please grasp both “Base rack” and “ Linker” and pull
them to remove the gliding rack.
WARNING
Be very carefully removing gliding rack out of the
oven. Hot meals, accessories and surfaces can
burn you.
English - 16
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 16
2014-06-09 �� 5:12:05
initial cleaning
Before the oven is used for the first time, initial cleaning of the oven is required to remove the new oven smell.
1. Remove all accessories from the oven.
2. Run oven with convection 200 °C or conventional 200 °C for an hour. This procedure will burn
any remaining production substances in the oven.
3. Switch off the oven by turning mode selector to off after an hour.
using the oven
Your new oven has below basic steps for cooking.
Mode selector
Temperature
STEP 1
SELECT THE
COOKING MODE
STEP 2
SET
TEMPERATURE
Multi function
selector
06 INITIAL CLEANING & USING THE OVEN
For the first time use of the accessories, clean the accessories thoroughly with warm water,
detergent and soft clean cloth.
STEP 1. SELECT THE COOKING MODE
Select the cooking mode by turning the mode selector.
STEP 2. SET TEMPERATURE
The temperature can be set after setting the cooking function.
Each cooking function has a different temperature range, refer to the cooking function part in the
manual.
1. Press the key, temperature figure will blink.
2. Turn the multi function selector to set desired temperature.
3. Press the key again to finish the setting of temperature.
During cooking, you can change the temperature in the same order as above.
USEFUL AUTO SPEED PREHEATING
Your oven offers cooking functions, which include a fast preheating stage.
This stage will be indicated beside temperature setting in the display.
During this preheating stage various heating elements are applied to speed up heating of the oven.
Even though you change temperature to higher, the oven automatically change target temperature
and auto speed preheating will be applied. After the selected temperature is reached, the preheating
indicator will disappear and a signal reminds you to insert the food into your oven.
English - 17
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 17
2014-06-09 �� 5:12:06
time setting
Kitchen timer
Cook timer
End timer
Time
Multi function
selector
SET TIME
For the first time use of the oven or after power failure, time setting is required.
1. Press the
key, hours figure will blink.
2. Turn the Multi function selector to set hours.
3. Press the
key, minutes figure will blink.
4. Turn the Multi function selector to set minutes.
5. Press the
key again to set the current time.
The desired time can be reset in the same order as above.
During cooking process, press
key to see the current time.
SET COOK TIMER
After you set cooking function, you can select the cooking time.
After the cooking time is over, the heating elements automatically turn off.
1. Press
key, cook timer figure will blink.
2. Turn the multi function selector to apply the desired time for cook timer.
3. Press
key again.
The cook timer can be reset in the same order as above. When the set time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal. You can set a new cook timer or turn off the oven.
To cancel the cook timer, press
key and set the cook timer to zero.
SET END TIMER
After you set cooking function, you can set when the cooking time ends.
After the cooking time is over, heating elements automatically turn off.
1. Press
key, end timer figure will blink.
2. Turn the Multi function selector to apply the time for end timer.
3. Press
key again.
The end timer can be reset in the same order as above and when the set time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal.
To cancel the end timer, press
key and set the end timer to current time.
English - 18
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 18
2014-06-09 �� 5:12:09
SET DELAY START
If the cook timer is entered after the end timer has already been set, the oven starts and stops
operation automatically at the set time.
WARNING
• When you use delay start, do not leave the food for too long time in the oven as food may
spoil.
• As delay start function is without pre-heating, cooking result can be a little different with
normal cooking condition with pre-heating.
Press
key, end timer figure will blink.
Turn the multi function selector to apply the time for end timer.
Press
key, cook timer figure will blink.
Turn the multi function selector to apply the time for cook timer.
The delay start point is automatically calculated and the oven is waiting until delay start point.
Delay start will not be set in twin mode.
The cook timer, end timer and delay start can be set after cooking function setting.
SET KITCHEN TIMER
The kitchen timer can be set independently of the oven function and used with cook timer or end
timer at the same time. The kitchen timer has it’s own signal so you can recognise it from the
others.
1. Press
key, kitchen timer figure will blink.
2. Turn the multi function selector, to apply the desired time for kitchen timer.
3. Press
key again.
07 TIME SETTING & OTHER SETTINGS
1.
2.
3.
4.
5.
To cancel the kitchen timer, press the hold
key for two seconds.
The kitchen timer can be reset in the same order as above and when the set time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal.
other settings
TONE SIGNAL
To activate or deactivate the tone signal, press and hold the
key for 3 seconds.
OVEN LIGHT
Press
key to turn on and off.
For energy saving, the oven light is switched off within a few minutes after the start of a cooking.
CHILD LOCK
To activate or deactivate the child lock function, press and hold
key for 3 seconds.
Display will show the
when the child lock function is activated. You can use
the child lock function during cooking also. In this case all keys and multi function
selector will not operate but you can switch off by turning the mode selector to off.
SWITCH OFF
When the oven has been switched off every heating element stops operating.
The cooling fan will continue to run for a while after the oven has been switched off
for safety.
English - 19
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 19
2014-06-09 �� 5:12:10
cooking functions
This oven offers below various functions.
Symbol
Function
Temp Range
Use
Heat is emitted from the top and bottom heating system. This
function should be used for standard baking and roasting of almost
any type of dishes.
Suggested temperature : 200 °C
The heat generated by the convection is evenly distributed in the oven
Convection
by fans. This function can be used for frozen dishes and baking.
40-250 °C
Suggested temperature : 170 °C
The heat generated by the top heating system and the convection is
Top +
evenly distributed in the oven by fans. This function can be used for
Convection
roasting dishes that require a crispy topping eg. meat or lasagne.
40-250 °C
Suggested temperature : 190 °C
The heat generated by the bottom heating system and the convection
Bottom +
is evenly distributed in the oven by fans. This function can be used for
convection
pizzas, bread and cakes.
40-250 °C
Suggested temperature : 190 °C
Heat is emitted from the large area grill. This function can be used for
Large grill
browning the tops of food eg. meat, lasagne, gratin dishes.
40-270 °C
Suggested temperature : 240 °C
Heat is emitted from the small area grill. This function can be used for
Eco grill
smaller dishes that need less heat, like fish and filled baguettes.
40-270 °C
Suggested temperature : 240 °C
The heat generated by the two top heating elements is distributed by
Fan grill
the fan.
40-270 °C
This mode can be used for grilling meat and fish.
Suggested temperature : 240 °C
This mode activates all heating elements such as upper, lower and
convection fan alternately.
Intensive cook The heat is distributed evenly in the oven. This mode is suitable for
40-250 °C
big quantities of food, which need heat, such as large gratins and
pies.
Suggested temperature : 170 °C
This mode includes an automatic pre-heat cycle up to 220 °C.
The top heater and the convection fan is operating during the process
of searing the meat. After this stage the food is cooked gently by the
ProRoasting low temperature selected. The top and bottom heaters are operating
on this cycle. This mode is suitable for meat roasts, poultry and fish.
40-150 °C
Suggested temperature : 100 °C
Conventional
40-250 °C
Please start cooking without pre-heating.
English - 20
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 20
2014-06-09 �� 5:12:14
cooking guide
INFORMATION
• We recommend to pre-heat the oven using all cooking modes except for some items
specified in the cooking guide.
• When using the Eco Grill function, put food in the centre of accessory.
POULTRY (CHICKEN/DUCK)
Food Item
Whole chicken (800-1300 g)
Chicken pieces (500-1000 g)
Duck breast (300-500 g)
Shelf
level
Accessory
Temp.
(°C)
Time
(min.)
Top+Convection
2
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
190-220
45-65
Top+Convection
4
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
200-220
25-35
Top+Convection
4
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
Add 1 cup water
180-200
25-35
Shelf
level
Accessory
Large Grill
4
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
240
1st side : 8-10
2nd side : 5-7
Top+Convection
2
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
Add 1 cup water
200220
45-60
Top+Convection
3
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
180200
50-65
Convection
3
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
190200
40-50
Mode
08 COOKING FUNCTIONS & COOKING GUIDE
WARNING on ACRYLAMIDE
• If you have baked and fried food, Acrylamide may cause health problem. Acrylamide is
mostly produced in starch such as potato chips, French fries, and bread that have been
heated. Therefore we recommend that you cook at low temperature and do not cook until
they are too dark.
MEAT (BEEF/PORK/LAMB)
Food Item
Beef steaks (400-800 g)
Roast beef (800-1200 g)
Pork on bone (1000 g)
Lamb rack (350-700 g)
Mode
Temp.
Time (min.)
(°C)
English - 21
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 21
2014-06-09 �� 5:12:15
FISH
Food Item
Roast fish (500 g-1000 g)
Use ovenproof dish
Whole fish
(300-1000 g)
Fish filets (500-1000 g)
Shelf
level
Accessory
Temp.
(°C)
Time
(min.)
Top+Convection
2
Wire shelf
180-200
30-40
Conventional
3
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
240
15-20
Conventional
3
Baking (universal) tray
200
13-20
Shelf
level
Accessory
Temp.
(°C)
Time
(min.)
3
Wire shelf
180
22-30
Mode
DISHES
Food Item
Mode
Cannelloni / Lasagne (250-500 g)
Bottom+Convection
Use ovenproof dish
Homemade pizza (500-1000 g)
Baked potato (500-1000 g)
Bottom+Convection
2
Baking (universal) tray 200-220
15-25
Conventional
3
Baking (universal) tray 180-200
30-45
GRILL
Food Item
Sausages (thick) 5-10 pcs
Toast 5-10 pcs
Cheese on toast 4-6 pcs
Shelf
level
Accessory
Temp.
(°C)
Time
(min.)
Large Grill
4
Wire tray insert +
Universal (deep) tray
220
1st side : 5-8
2nd side : 5-8
Large Grill
5
Wire shelf
240
1st side : 1-2
2nd side : 1-2
Large Grill
4
Wire tray insert +
Baking (universal) tray
200
4-8
Mode
English - 22
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 22
2014-06-09 �� 5:12:17
BAKED GOODS
Accessory
Temp.
(°C)
Time
(min.)
Conventional
2
Wire shelf
160-180
20-30
Conventional
2
Wire shelf
170-190
40-50
Conventional
2
Baking (universal) tray 160-180
25-35
Conventional
2
Wire shelf
190-200
25-30
Convection
3
Wire shelf
180-200
15-25
Bottom+Convection
3
Baking (universal) tray 180-200
20-25
Bottom+Convection
3
Bottom+Convection
3
Bottom+Convection
2
Wire shelf
170-180
45-55
Convection
3
Wire shelf
220-240
15-25
Baked apples 5-8 pcs each
150-200 g
Convection
3
Wire shelf
200-220
15-25
Apple & almond cake (5001000 g)
Convection
2
Wire shelf
170-190
35-45
Conventional
3
150-170
65-75
150-170
70-80
Baking (universal) tray
150-170
+ Universal (deep) tray
75-85
Sponge cake (250-500 g)
Marble cake (500-1000 g)
Yeast cake on tray with fruit &
crumbles topping (1000-1500 g)
Muffins (500-800 g)
Fresh croissant (200-400 g)
(ready-dough)
Frozen puff pastry small pies
with filling (300-600 g)
No preheat necessary
Frozen yeast dough pie with
apple (350-700 g)
Yeast dough pies with filling
(600-1000 g)
Homemade bread (700-900 g)
Baked bananas (3-5 pcs)
Apple Yeast Tray Cake
Mode
Wire shelf
180-200
15-20
Baking (universal) tray 180-200
20-30
08 COOKING FUNCTIONS & COOKING GUIDE
Shelf
level
Food Item
Baking (universal) tray
Convection
2
Convection
1+4
English - 23
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 23
2014-06-09 �� 5:12:18
FROZEN READY-MEAL
Food Item
Frozen pizza (300-1000 g)
Frozen oven chips (300-700 g)
Frozen croquettes (500-1000 g)
Frozen oven camembert (2 – 4
each 75 g)
No preheat necessary
Frozen baguettes with topping
(Tomato-mozzarella or Ham &
cheese)
Frozen fish fingers (300-700 g)
No preheat necessary
Frozen fish burger (300-600 g)
No preheat necessary
Frozen lasagne (500-1000 g)
Shelf
level
Accessory
Temp.
(°C)
Time (min.)
Convection
2
Wire shelf
200-220
15-25
Convection
2
Baking (universal) tray 180-200
20-30
Convection
2
Baking (universal) tray 180-200
25-35
Eco Grill
3
Wire shelf
200
10-12
Eco Grill
3
Wire tray insert +
Baking (universal) tray
200
15-20
Eco Grill
3
Wire tray insert +
Baking (universal) tray
200
15-25
Eco Grill
3
Baking (universal) tray 180-200
Conventional
3
Mode
Wire shelf
180-200
20-35
40-50
English - 24
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 24
2014-06-09 �� 5:12:20
automatic cooking
With automatic cooking function, you can select desired auto programmes for cooking,
roasting and baking.
1.
2.
3.
4.
Multi function selector
Turn the mode selector to Auto cook mode.
Turn the multi function selector to choose the desired Food item No. and wait for 4-5 seconds.
Turn the multi function selector to choose the desired weight and wait for 4-5 seconds.
After 4-5 seconds, Auto cook programmes will start automatically.
09 AUTOMATIC COOKING
Weight Food item No.
AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 25 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guidelines for cooking. Always insert food in cold oven.
No
Food item
Weight/kg
A:01 Frozen pizza
1. 0.3 - 0.6
2. 0.7 - 1.0
A:02 Frozen oven
chips
1. 0.3 - 0.5
2. 0.5 - 0.7
A:03 Frozen
croquettes
1. 0.3 - 0.6
2. 0.7 - 1.0
A:04 Homemade
lasagne
1. 0.3 - 0.5
2. 0.8 - 1.0
A:05 Beef steaks
1. 0.3 - 0.6
2. 0.6 - 0.8
Shelf
Recommendation
level
Wire shelf
2
Put frozen Pizza in the centre of Wire
shelf. We recommend 0.3-0.6 kg
setting for thin pizzas, 0.7-1.0 kg for
pizzas with thick topping.
Baking tray
2
Distribute frozen Oven Chips on baking
tray. The first setting is recommended
for thin French fries, the second setting
is recommended for thick oven chips.
Use baking paper. We recommend to
turn over after 2/3 of cooking time.
Baking tray
2
Put frozen potato croquettes evenly
on baking tray. We recommend to
turnover after 2/3 of cooking time.
Wire shelf
3
Use ovenproof glassware. Put chilled
or homemade lasagne in the middle of
oven on wire rack.
Wire shelf
4
Put 2-6 beef steaks side by side evenly
Universal tray
3
on Wire shelf. The first setting is for
thin steaks, the second setting is for
thick steaks. Turn over after beep
sounds.
Accessory
English - 25
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 25
2014-06-09 �� 5:12:21
No
Food item
Weight/kg
A:06 Roast beef
1. 0.6 - 0.8
2. 0.9 - 1.1
3. 1.2 - 1.4
A:07 Roast pork
1. 0.6 - 0.8
2. 0.9 - 1.1
1. 0.3 - 0.4
2. 0.5 - 0.6
A:08 Lamb chops
A:09 Chicken
pieces
1. 0.5 - 0.7
2. 1.0 - 1.2
A:10 Roast
chicken
1. 0.8 - 1.0
2. 1.1 - 1.3
A:11 Duck breast
1. 0.3 - 0.5
2. 0.6 - 0.8
A:12 Roll of
1. 0.6 - 0.8
turkey
2. 0.9 - 1.1
A:13 Steamed fish 1. 0.2 - 0.4
2. 0.5 - 0.7
3. 0.8 - 1.0
A:14 Roast fish
1. 0.5 - 0.7
2. 0.8 - 1.0
A:15 Salmon
steaks
A:16 Oven
potatoes
1. 0.3 - 0.4
2. 0.7 - 0.8
1. 0.4 - 0.6
2. 0.8 - 1.0
A:17 Roast
vegetables
1. 0.4 - 0.6
2. 0.8 - 1.0
Shelf
Recommendation
level
Wire shelf
2
Marinate Roast Beef and put on Wire
Universal tray
1
shelf. Add 1 cup of water into Universal
tray. Turn over after beep sounds. After
cooking wrap in aluminium foil and let
stand for 5-10 min.
Wire shelf
2
Put marinated roast pork on Wire shelf.
Universal tray
1
Turn over, as soon as the oven beeps
Wire shelf
4
Marinate lamb chops. Put lamb chops on
Universal tray
3
Wire shelf. Turn over, as soon as the oven
beeps. The first setting is for thin chops,
the second setting is for thick chops.
Wire shelf
4
Brush chicken pieces with oil and
Universal tray
3
spices. Put chicken pieces side by side
on the Wire shelf.
Wire shelf
2
Brush chilled chicken with oil and
Universal tray
1
spices and put breast-side-up on the
Wire shelf.
Wire shelf
4
Prepare duck breast, put on the Wire
Universal tray
3
shelf with the fat-side up. First setting
is for one duck breast, the second
setting is for 2 thick duck breasts.
Wire shelf
2
Put roll of turkey on the Wire shelf. Turn
Universal tray
1
over, as soon as the oven beeps
Wire shelf
2
Put prepared fresh fish (e.g. trout,
haddock, codfish) in a suitable sized
ovenproof glassware with lid. Add liquid
until bottom of dish is covered e.g. 3-4
tbsp. lemon juice, white wine or water
and cover with lid. Put dish on Wire shelf.
If you prefer roasted appearance, brush
skin of fish with olive oil and do not cover.
Wire shelf
4
Put fishes head to tail on the Wire
Universal tray
3
shelf. First setting is for 2 fishes, the
second setting is for 4 fishes. The
programme is suitable for whole fishes,
like trout, pikeperch or gilthead.
Wire shelf
4
Put salmon steaks on the Wire shelf.
Universal tray
3
Turn over, as soon as the oven beeps.
Baking tray
2
Rinse potatoes, cut potatoes into halves.
Brush with olive oil, herbs and spices.
Distribute on the baking tray evenly. The
first setting is for small potatoes (each
100 g), the second setting is for large
oven potatoes (each 200 g).
Universal tray
4
Put vegetables, such as sliced
courgette, pieces of pepper, sliced
aubergine, mushrooms and cherry
tomatoes into Universal tray. Brush with
a mixture of olive oil, herbs and spices.
Accessory
English - 26
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 26
2014-06-09 �� 5:12:21
No
Food item
Accessory
A:18 Vegetable
gratin
1. 0.4 - 0.6
2. 0.8 - 1.0
Wire shelf
A:19 Marble cake
1. 0.5 - 0.6
2. 0.7 - 0.8
3. 0.9 - 1.0
Wire shelf
A:20 Muffins
1. 0.5 - 0.6
2. 0.7 - 0.8
Wire shelf
A:21 White bread
1. 0.7 - 0.8
Wire shelf
A:22 Wholemeal
bread
1. 0.7 - 0.8
Wire shelf
A:23 Bread rolls /
Ciabatta
1. 0.2 - 0.4
2. 0.6 - 0.8
Baking tray
A:24 Homemade
pizza
1. 0.2 - 0.6
2. 0.8 - 1.2
Baking tray
A:25 Yeast dough
fermentation
1. 0.2 - 0.4
(pizza dough)
Wire shelf
2. 0.4 - 0.6
(yeast dough)
3. 0.6 - 0.8
(bread dough)
Shelf
Recommendation
level
2
Prepare vegetable gratin using an
ovenproof round dish. Put dish on Wire
shelf in the centre of oven.
2
Put dough into suitable sized deep
round baking pan for bundt cake/ ring
cake. This programme is suitable for
batter such as marble cake, lemon
cake and hazelnut cake.
2
Put mixture into a suitable sized buttered
baking dish or tin for 12 muffins.
Set dish on rack. 0.5 -0.6 kg weight
range is recommended for muffins of
each 45 g, 0.7-0.8 kg weight range is
recommended for medium sized muffins
of each 65 g.
2
This programme is suitable for bread
mixtures using 500 g wheat flour.
Follow instruction on package. Put
yeast dough into rectangular baking
dish. Brush top of dough with water.
Cut length with a knife.
2
This programme is suitable for bread
mixtures using 500 g wheat and rye
flour. Follow instruction on package.
Put leaven (sour dough) into suitable
rectangular baking dish. Brush top of
dough with water. Cut length with a
knife.
3
The first setting in suitable for dough
used for small pieces such as bread
rolls or fresh dough for croissants
(4-8 pcs). Setting 2 is suitable for
dough used for homemade ciabatta
breads or baguettes (2-6 pcs). Use
baking paper.
2
The first setting is suitable for Pizza
Snacks (7-9 pcs). Setting 2 is suitable
for one round or tray sized Pizza. The
weight ranges are including topping
such as sauce, vegetables, ham and
cheese. If you prefer strong crust,
we recommend to preheat oven with
bottom heat plus convection mode for
5 min.
2
0.2-0.4 kg weight range setting is to
prepare yeast dough for pizza, cake,
or to proof bread dough. Put into a
big round dish and cover with cling
film. 0.4-0.6 kg setting is for bread
dough like yeast dough or sour dough.
0.6-0.8 kg setting is for leaven bread.
Knead dough manually, put into baking
dish and cover with cling film.
09 AUTOMATIC COOKING
Weight/kg
English - 27
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 27
2014-06-09 �� 5:12:21
cleaning and cares
STEAM CLEANING (DEPENDING ON MODEL)
If the oven is dirty, it must be cleaned and you can use the steam cleaning
option. It helps you clean the inside of the oven more easily.
1. Remove all accessories from the oven before using the steam cleaning
function.
2. Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto the bottom of the oven and close
the oven door.
3. Turn the mode selector to . When you choose steam cleaning function, steam cleaning is
automatically started after a few seconds.
4. When the display starts to blink with a signal, the steam cleaning is complete. Set the mode
selector to Off to end the steam cleaning.
5. Clean the oven interior with a soft clean cloth and remove the remaining water on the bottom of
the oven with a sponge.
INFORMATION
• If the oven interior is hot, the steam cleaning mode does not operate.
Please cool down the oven before you operate it.
WARNING
• Take care when opening the door before the end of the steam cleaning procedure; the
water on the bottom is hot.
• Never leave the residual water in the oven for a longer time, for example, over night.
• If the oven is heavily soiled, the procedure may be repeated after the oven has cooled.
• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling, it is
recommend that you rub detergent into the stubborn soil before activating the oven
cleaning function.
• Leave the oven door ajar after cleaning to allow the interior enamel surface to dry
thoroughly.
CATALYTIC ENAMEL SURFACE (DEPENDING ON MODEL)
The removable parts are coated with a dark gray catalytic enamel this can become coated with oil
and fat distributed by circulating air during convection heating. These deposits will burn off at oven
temperatures of 200 °C and above.
1. Remove all accessories from the oven.
2. After cleaning all interior oven surfaces, set the oven to convection 250 ºC for an hour.
INFORMATION
• The catalytic parts can be 1 side or 3 sides depending on model.
English - 28
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 28
2014-06-09 �� 5:12:22
HAND CLEANING
WARNING: Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool,
knives or other abrasive materials.
Oven Interior
For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy water.
Do not hand-clean the door seal.
To avoid damaging the enameled oven surfaces, only use customary oven cleaners.
To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
Oven exterior
For cleaning the exterior of the oven such as oven door, handle and display, use a clean cloth and a
mild cleaning detergent or warm soapy water and dry with kitchen roll or a dry towel.
Especially grease and dirt can remain around handle or keys because of hot air coming from oven,
so please clean handle and keys after you use the oven.
Accessories
Wash the accessories after every use and dry it with a tea towel.
If necessary, soak in warm soapy water for about 30 minutes for easier cleaning.
10 CLEANING AND CARES
•
•
•
•
WATER COLLECTOR CLEANING (DEPENDING ON MODEL)
The water collector collects any excess moisture when oven is
operating. Food residue can collect on the water collector.
Clean the water collector regularly to protect your kitchen units from
any damage after cooking.
WARNING: If you encounter a water leakage from the water
collector after the cooking, please contact us at the service
center.
Water collector
DETACHING THE SIDE RUNNERS (DEPENDING ON MODEL)
1. Press central part of the
side runner top portion.
2. Rotate the side runner by
approximately 45 º.
3. Pull and remove the side
runner from bottom two
holes. Repeat these
steps in reverse order for
attaching.
English - 29
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 29
2014-06-09 �� 5:12:24
ATTACHING THE SIDE CATALYST (DEPENDING ON MODEL)
To install the side catalyst, the side runners should be removed. (Please refer to the “DETACHING
THE SIDE RUNNERS”.)
1. Bring the side catalyst to
interior’s side surface.
Adjust the oven interior’s
screw to side catalyst’s hole
and push the side catalyst.
2. Check the side catalyst is hung like a picture.
Attach the other side in the same way. Repeat above steps in
reverse order for detaching.
CLEANING THE CEILING (DEPENDING ON MODEL)
1. You can let down the grill heater to help when cleaning the
ceiling of the oven.
Remove the circular nut by turning it anti-clockwise while
holding the grill heater.
2. The front of the grill heater moves down and the grill heater
can not be removed from the oven. Do not force the grill
heater down, or it may become deformed.
3. When cleaning has been done, lift the grill heater back to
its original level and turn the circular nut clockwise.
English - 30
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 30
2014-06-09 �� 5:12:26
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
SOLUTION
• The oven may not be switched on. Switch the oven on.
• Check to see if the required settings have been applied.
• A household fuse may have blown or a circuit breaker
may have tripped. Replace the fuses or reset the circuit.
If this happens repeatedly, call a qualified electrician.
What should I do if, even
though the oven function and
temperature have been set, the
oven does not heat up?
• Do not leave the oven door open while oven is cooking.
• If you don’t leave the oven door open, there may be
problems with the internal electrical connections. Call
your local service centre.
What should I do if the oven
light doesn’t illuminate?
• The oven light may have failed. Replace the oven light.
• If the oven light doesn’t work after changing the oven
light, call your local service centre.
What should I do if the cooling
fan is running after the oven has
been switched off?
• After use, the cooling fan runs to protect your oven from
the heat until the oven has cooled down. Call your local
service centre if the cooling fan continues to run after the
oven has cooled down.
What should I do if the all keys
are not 1)pressed?
• Check if the child lock function is active or not. If the
child lock function is not activated, call your local service
centre.
**
10 CLEANING AND CARES
What should I do if the oven
doesn’t heat up?
INFORMATION CODES
All information codes are not from the fault of the oven. Please refer to below solution first, if the
information codes still occur, please call your local SAMSUNG Customer Care Centre.
CODE
1)
**
1)
**
PROBLEM
SOLUTION
Safety Shutoff
Oven has continued operating at set
temperature for prolonged time.
• Under 105 °C
16 hours
• From 105 °C to 240 °C
8 hours
• From 245 °C to Max
4 hours
Turn oven off and remove food.
As it is not the error of oven, please use
the oven again after turning oven off.
Key Error
It occurs when the key is pressed and
held for a period of time.
Clean the keys and check if there is
water on the surface around key. Turn
off the oven and try setting again. If it
occurs again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
Safety Error
An oven error may cause low
performance and problems in safety.
Stop using the oven immediately and turn
oven off.
Call your local SAMSUNG Customer
Care Centre.
1) ** refers to all numbers.
English - 31
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 31
2014-06-09 �� 5:12:26
test dishes
According to standard EN 60350
1. Baking
The recommendations for baking refer to a preheated oven.
Always put trays the slanted side to the door front.
Type of food
Shortbread
Accessory
Baking tray
Baking tray + Universal tray
Small cakes
Baking tray
Baking tray + Universal tray
Fatless sponge
cake
Apple pie
Springform cake tin (Dark
coated, ø 26 cm) on Wire shelf
Shelf
level
3
Conventional
Temp.
(°C)
160
Time
(min.)
20-30
2
Convection
150
25-35
1+4
Convection
150
25-35
3
Conventional
160
15-25
2
Convection
150
25-35
1+4
Convection
150
30-40
2
Conventional
160
25-35
2
Convection
160
35-45
Conventional
180
70-90
Convection
180
80-100
Cooking
(min.)
1st 1-2
2nd 1-1½
1st 14-16
2nd 5-7
Wire shelf + 2 Springform cake 1 Placed
tins * (Dark coated, ø 20 cm)
diagonally
Baking (universal) tray + Wire
shelf + 2 Springform cake tins
** (Dark coated, ø 20 cm)
1+3
Cooking mode
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** T
wo cakes are arranged in the center on top of each other.
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
For Beef burgers, it is recommended to preheat the oven for 15 minutes.
Type of food
Accessory
White bread
toasts
Wire shelf
Beef burgers
(12 ea)
Wire tray insert + Universal tray
(to catch drippings)
Shelf
level
5
Large Grill
Temp.
(°C)
270
4
Large Grill
270
Cooking mode
English - 32
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 32
2014-06-09 �� 5:12:28
memo
11 TEST DISHES
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 33
2014-06-09 �� 5:12:28
memo
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 34
2014-06-09 �� 5:12:28
memo
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 35
2014-06-09 �� 5:12:28
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
GERMANY
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
261 03 710
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
DG68-00591G-00
Neo Lite_NV70H3340RS_EE_DG68-00591G-00_EN.indd 36
2014-06-09 �� 5:12:29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement