Samsung | BF3Q4B098/XEE | Samsung Delbar varmluftsovn 65 liter BF3Q4B098 Bruksanvisning

BF3Q SERIEN
Inbyggnadsugn
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung.
Om du vill ha en mer komplett service registrerar du
produkten på
www.samsung.com/global/register
SVENSKA
00_Cover_Front_PF logo_SE.indd 1
5/10/2011 2:50:18 AM
använda den här
bruksanvisningen
Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och
instruktioner avsedda att vägleda dig vid användning och underhåll av
denna apparat.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen
och behåll denna bok för framtida referens.
Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning.
VARNING eller OBS!
Viktigt
Obs!
säkerhetsanvisningar
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker.
Installatören ansvarar för anslutning av apparaten till strömförsörjningen
med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekommendationer.
Elektrisk säkerhet
Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.
• Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig
elektriker.
• Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.
• Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd
reparation kan leda till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver
repareras, kontakta SAMSUNG servicecenter eller din återförsäljare.
• Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som
är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.
• Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
• Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller
säkring. Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
• Märkplåten är placerad till höger om luckan.
• Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.
2_ använda den här bruksanvisningen
BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 2
2010-03-09
6:41:55
• Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
• Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med
nedsatt fysisk eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och
kunskaper gällande användning av enheten.
VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Barn ska
hållas på avstånd så att de inte bränner sig.
VARNING: Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa
för att undvika risk för elektrisk stöt. Vid användning av ugnen blir de inre ytorna
mycket heta.
Säkerhet under användning
• Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
• Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador.
Rör inte vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.
• Förvara aldrig antändbara material i ugnen.
• Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
• Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga
snabbt strömmar ut.
• Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga
temperaturer och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta
delar.
• För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
• Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.
• Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används,
kan den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.
• Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den
emaljerade ytan.
• Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.
• Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller
formar på den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den
emaljerade ytan och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.
• Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens
emaljerade ytor. Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.
• Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
• Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller sjukliga personer utan
övervakning av vuxen person som kontrollerar säker användning av apparaten.
• Håll uppsyn över barnen så att de inte leker med hällen.
• Mindre mängder mat kräver kortare tillagningstid eller uppvärmningstid.
Om normala tider tillåts kan de överhettas och brännas vid.
säkerhetsanvisningar _3
BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 3
2010-03-09
6:41:55
instruktioner för kassering
Kassera förpackningsmaterialet
• Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.
• Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala
avfallshanteringsplats.
Kassering av gamla apparater
VARNING: Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att
den inte kan utgöra en fara. Gör detta genom att koppla bort apparaten från
strömtillförseln och avlägsna nätsladden. För att skydda miljön är det viktigt att
gammal utrustning kastas på rätt sätt.
• Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.
• Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från
kommunen eller det lokala sophanteringsföretaget.
4_ instruktioner för kassering
BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 4
2010-03-09
6:41:55
innehåll
montera ugnen
6
8
delar och funktioner
innan du börjar
12
14
användning av ugn
rengöring och skötsel
30
garanti & service
40
42
tekniska data
6Säkerhetsanvisningar för montören
6Installation i ett högt skåp
7Ansluta till strömkälla
8Ugn
9Ugnskontroller
9Tillbehör
10Använda tillbehör
11Säkerhetsbrytare
11Kylfläkt
12Inställning av klocka
13Inledande rengöring
14Inställning av tillagningsläge
15Inställning av ugnstemperatur
15Stänga av ugnen
16Sluttid
16Tillagningstid
17Fördröjd start
18Kökstimer
19Automatisk tillagning
20Ugnslampa på / av
20Barnsäkerhetsfunktion
20Stänga av ljudsignalen
21Ugnens funktioner
29Testrätter
30Självrengöring
31Ångrengöring
32När ångrengöringen inaktiverats
34Rengöring av ugnsluckan
38Sidoskenor
39Byte av lampa
40Vanliga frågor och felsökning
42Tekniska data
innehåll _5
BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 5
2010-03-09
6:41:55
montera ugnen
Den elektriska installationen av den här utrustningen måste utföras av en licensierad
elektriker.
Ugnen måste installeras i enlighet med medföljande anvisningar.
Ta bort den skyddande vinylen från luckan efter installationen.
Säkerhetsanvisningar för montören
• Installationen måste garantera skydd mot strömförande delar.
• Enheten som apparaten ska monteras i måste uppfylla stabilitetskraven i DIN 68930.
Installation i ett högt skåp
• Observera de minimiavstånd som krävs.
• Fäst ugnen på plats med skruvar på vardera sida av ugnen.
• Ugnen skall skjutas in på plats vid korrekt justeringsvinkel.
560
595
595
572
90 °
545
21
minst 550
minst 550
minst 20
minst 50
50
minst 560
minst 600
minst 590 ~ max. 600
50
460
minst 560
Högt skåp
Lågt skåp
6_ montera ugnen
BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 6
2010-03-09
6:41:55
Ansluta till strömkälla
Strömförande
Neutral
Jord
När strömmen är ansluten, initieras ugnens elektronik; detta neutraliserar
belysningen under ett par sekunder. Elkabeln (H05 RR-F eller H05 VV-F, minst
1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) måste vara tillräckligt lång för att kunna anslutas till den
inbyggda ugnen om den står på golvet framför enheten.
01 Montera ugnen
Elektriska anslutningar skall utföras via
den anslutningsplatta som sitter bak på
apparaten av en elektriker som ser till
att anslutning av apparaten utförts enligt
gällande monteringsinstruktioner och
lokala bestämmelser.
Där apparaten inte är ansluten till
strömförsörjningen med en kontakt,
skall en omnipolär anordning (med
ett kontaktavstånd på minst 3
mm) monteras på anslutningens
strömförsörjningssida för att uppfylla
säkerhetskraven.
Öppna den bakre luckan på ugnens undersida (använd en plattbladig skruvmejsel) och
skruva helt loss anslutningsskruven och kabelklämman före montering av ledningar i lämpliga
terminaler.
Jordkabeln måste vara ansluten till ( ) ugnens uttag.
Om ugnen är ansluten till strömtillförseln med en kontakt, måste denna vara åtkomlig då
ugnen är färdigmonterad.
Vi tar inget ansvar för olyckor som uppstår till följd av obefintlig eller felaktig jordning.
minst 5
montera ugnen _7
BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 7
2010-03-09
6:41:55
delar och funktioner
Ugn
1. Kontrollpanel
2. Sidolöpare
3. Katalytiskt emaljerat hölje
4. Ugnslampor
5. Glaslucka
6. Övre värmeelement
7. Nivå 5
8. Nivå 4
9. Nivå 3
10.Nivå 2
11.Nivå 1
12.Luckhandtag
6
1
7
2
8
3
9
10
4
11
12
5
BF3Q SERIEN
6
6
1
7
1
7
2
8
2
8
3
9
3
9
10
10
4
11
12
5
BF3Q SERIEN
4
11
12
5
BF3Q SERIEN
Falsarnas nivåer är numrerade nedifrån och upp.
Nivåerna 4 och 5 används främst för gillfunktion.
Se de tillagningsguider som medföljer i den här manualen för att avgöra lämpliga
falsnivåer för dina artiklar.
8_ delar och funktioner
04_Overview_SE.indd 8
2010-03-09
6:42:31
Ugnskontroller
1. Vridknapp för tillagningsfunktion
1
2
3
2. Teckenfönster
3. Kontrollknapp för Tid / Temp
4. Lampknapp
6. Klockknapp
7. Kökstimerknapp
4
5
6
7
8
9
8. Knapp för sluttid
9. Knapp för tillagningstid
Vridknappen för tillagningsfunktion och kontrollknappen för tid / temp är
pop - up knappar. Tryck in och vrid.
Tillbehör
Följande tillbehör medföljer din ugn.
02 Delar och funktioner
5. Barnlåsknapp
Grillgaller, för behållare, kakformar, stek- och grillpannor.
Bakplåt, för mjuka kakor och småkakor.
Framsida
Djup plåt (tillbehör), för stekning eller uppsamling av
köttspad eller fett.
Framsida
Grillspett (tillbehör) består av ett spett, 2 klor, ett
löstagbart handtag och en vagga som passar in på den
3:e nivån från botten räknat. Montera spetten i hålet på den
bakre väggen inuti ugnen när grillspettet ska användas.
Placera den djupa plåten på nivå 1 när grillspettet används.
delar och funktioner _9
04_Overview_SE.indd 9
2010-03-09
6:42:31
Grill- och shasilikspett (tillbehör), används så här:
• Placera den djupa plåten (utan ställ) på nivå 1 för att samla upp köttsafterna eller på
ugnens botten om en stor köttbit tillagas.
• Skjut på en av gafflarna på spettet och skjut på köttstycket som ska tillagas.
• Förvälld potatis och andra grönsaker kan placeras runt kanterna i den djupa plåten
så att de ugnsteks samtidigt.
• Placera vaggan på mitthyllan med den “v”-formade delen riktad framåt.
• Handtaget kan skruvas på den trubbiga änden, det gör det enklare att skjuta på
köttstycket.
• Vila spettet i vaggan med den spetsiga änden riktad bakåt och skjut försiktigt in det
tills spettets ände förs in i vridmekanismen på ugnens baksida. Spettets trubbiga
ände måste vila på den “v”-formade delen. (Det finns två tungor på spettet som ska
vara närmast ugnsluckan så att spettet inte glider framåt, tungorna håller även fast
handtaget.)
• Skruva bort handtaget innan tillagningen påbörjas. Ta bort spettet från vaggan
genom att skruva fast handtaget när tillagningen är klar.
Använda tillbehör
Bakplåten, den djupa plåten och grillgallret skall infogas korrekt i sidskenorna. När du tar
ut tillagad mat från ugnen, var försiktig med varma redskap och ytor.
Exempel: Nivå 1: Djup plåt
Nivå 4: Bakplåt
BF3Q SERIEN
Nivå 5
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Bakplåt
Djup plåt
avstånd 2 cm
När du använder den djupa plåten eller bakplåten för uppsamling av fett vid
tillagning av mat, kontrollera att plåten är korrekt placerad i sidskenorna. Om dessa
tillbehör kommer i kontakt med ugnens nedre yta, kan ytans emaljering skadas.
Plåtar som placeras på nivå 1 skall placeras med ett mellanrum på minst 2 cm från
ugnens nedre yta.
10_ delar och funktioner
04_Overview_SE.indd 10
2010-03-09
6:42:32
Grillgaller, bakplåt och djup plåt
Placering av grillgaller
Infoga grillgallret på önskad nivå.
Placering av bakplåt eller djup plåt
Säkerhetsbrytare
• Om ingen tillagningstid anges, kommer ugnen att stänga av sig själv efter de
tidsperioder som anges nedan.
02 Delar och funktioner
Infoga bakplåten och/eller den djupa plåten på
önskad nivå.
Avstängningstider för olika temperaturinställningar
Under 105 °C
16 timmar
Mellan 105 °C och 240 °C
8 timmar
Mellan 245 °C och 300 °C
4 timmar
• Den elektriska strömkretsanordningen för denna ugn har ett termiskt
avstängningssystem. Om ugnen hettas upp till onormalt höga temperaturer,
kommer systemet att stänga av strömtillförseln till värmeelementen under en
viss tid.
Kylfläkt
Vid tillagning är det normalt att varmluft frigörs via ventilationshålen på ugnens framsida.
• Kylfläkten fortsätter att fungera även då ugnen stängts av. Den stängs av när den
interna temperaturen har sjunkit till 60 °C eller efter 25 minuter.
delar och funktioner _11
04_Overview_SE.indd 11
2010-03-09
6:42:32
innan du börjar
Inställning av klocka
När du kopplar in strömmen för första gången ska du använda produkten efter att tiden
har ställts in.
1 Tryck på knappen Klocka.
“
” och “12: ” blinkar.
2 Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in timantal.
Exempel: För att ställa in 1:30
3 Tryck på klockknappen.
“
” och “ :00” börjar blinka.
4 Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in minutantal. “
” blinkar.
5 Tryck på klockknappen för att
slutföra inställning av klocka eller
vänta i cirka 10 sekunder.
“
” försvinner och “30” slutar blinka.
Aktuell tid visas i teckenfönstret.
Apparaten är nu klar att användas.
12_ innan du börjar
05_Before Begin_SE.indd 12
2010-03-09
6:43:09
Inledande rengöring
Rengör ugnen noga innan du använder den för första gången.
Använd inte skarpa eller frätande rengöringsmaterial. Dessa kan skada ugnens
yta. För ugnar med framsida i emalj, skall rengöringsmedel som finns i handeln
användas.
1. Öppna dörren. Ugnslampan slås på
2. Rengör alla ugnsbrickor, tillbehör och sidoskenor med varmt vatten eller
diskmedel och torka torrt med en mjuk, ren trasa.
3. Rengör ugnens insida på samma sätt.
4. Torka av apparatens framsida med en fuktad trasa.
Kontrollera att klockan är korrekt inställd. Avlägsna tillbehören och använd
ugnen vid en temperatur på 200 °C i 1 timma före användning. En distinktiv doft
uppstår; detta är normalt, men se till att ditt kök är korrekt ventilerat under denna
anpassningsperiod.
03 Innan du börjar
Att rengöra ugnen
innan du börjar _13
05_Before Begin_SE.indd 13
2010-03-09
6:43:09
användning av ugn
Inställning av tillagningsläge
Vrid på vridknappen för tillagningsfunktion
för att välja önskad ugnsfunktion.
Ugnslägen
Följande tabell visar olika ugnslägen och inställningar för din ugn. Använd
tillagningstabellerna för de här lägena på följande sidor som riktlinjer vid
tillagningen.
Läge
Beskrivning
Traditionell
Mat värms med hjälp av över- och undervärme. Den här
inställningen är användbar för bakning och grillning.
Övervärme + varmluft
Vi rekommenderar det här läget vid grillning av kött. Det övre
värmeelementet används och fläktarna cirkulerar varmluft från
övre och bakre värmeelement.
Varmluft
Maten värms genom värmeelementen i bakre delen
och cirkulerar via två fläktar. Inställningen erbjuder jämn
värmefördelning och passar perfekt för frusen mat, liksom för
kakor och croissanter.
Det här läget kan användas för tillagning i två nivåer.
Stor grill
Mat värms med hjälp av övervärme. Vi rekommenderar det här
läget för grillning av kött och kor, samt för varma smörgåsar.
Liten grill
Det här läget passar perfekt för grillning av små mängder mat,
exempelvis baguetter, ost eller fiskfiléer.
Placera maten i mitten av grillen, eftersom bara det mindre
värmeelementet i mitten används.
Undervärme + varmluft
Det nedre värmeelementet och bakre värmeelementet erbjuder
varmluft som cirkulerar via fläktarna. Det här läget passar perfekt
för bakning av exempelvis pajer, pizza, bröd och cheesecake.
14_ användning av ugn
06_Oven Use_SE.indd 14
2010-03-10
1:43:57
Läge
Beskrivning
Automatiska menyprogram
Du kan välja 15 automenyprogram för bakning, stekning
och kokning. Läge, tillagningstider och temperaturer har
förprogrammerats för att göra det enkelt för dig. Du kan enkelt
välja alternativet och lämpligt tillagningsalternativ.
04 Ugnsanvändning
Inställning av ugnstemperatur
1 Vrid kontrollknappen tid / temp för att
justera temperaturen i steg om 5 °C.
40 °C-250 °C
40 °C-300 °C (stor och liten grill)
Temperaturen kan justeras under tillagning.
Stänga av ugnen
För att stänga av ugnen, vrid vridknappen för
tillagningsfunktion till läget "Av".
användning av ugn _15
06_Oven Use_SE.indd 15
2010-03-10
1:43:57
Sluttid
Du kan ställa in en sluttid under tillagning.
1 Tryck på knappen för sluttid.
Exempel: Aktuell tid är 12:00
2 Vrid kontrollknappen tid / temp för att
ställa in önskad sluttid.
3 Tryck på knappen sluttid.
Ugnen arbetar med den valda sluttiden om
inte knappen för sluttid har tryckts in inom
5 sekunder.
Under tillagning kan du justera den på förhand inställda sluttiden med
Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.
Tillagningstid
Du kan ställa in en tillagningstid under tillagning.
1 Tryck på knappen Tillagningstid.
2 Vrid kontrollknappen tid / temp för att
ställa in önskad tillagningstid.
3 Tryck på knappen tillagningstid.
Ugnen arbetar med den valda sluttiden om
inte knappen för tillagningstid har tryckts
in inom 5 sekunder.
Under tillagning kan du justera den på förhand inställda tillagningstiden med
Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.
16_ användning av ugn
06_Oven Use_SE.indd 16
2010-03-10
1:43:57
Fördröjd start
Fall 1- Tillagningstiden anges först
Om sluttiden anges efter det att tillagningstiden redan ställts in, beräknas
tillagningstid och sluttid och ugnen ställer vid behov in en fördröjd startpunkt.
04 Ugnsanvändning
1 Tryck på knappen för sluttid.
Exempel: Aktuell tid är 15:00 och önskad
tillagningstid är 5 timmar.
2 Vrid kontrollknappen tid / temp för att
ställa in sluttid.
Exempel: Du vill tillaga i 5 timmar och vara
klar kl. 20:30:00.
3 Tryck på knappen för sluttid.
En symbol för “
” visas fram till och
med den uppskjutna startpunkten.
Fall 2- Sluttiden anges först
Om tillagningstiden anges efter det att sluttiden redan ställts in, beräknas
tillagningstid och sluttid och ugnen ställer vid behov in en fördröjd startpunkt.
1 Tryck på knappen för tillagningstid.
Exempel: Aktuell tid är 15:00 och önskad
sluttid är 17:00.
2 Vrid kontrollknappen tid / temp för att
ställa in tillagningstid.
Exempel: Du vill tillaga i 1 timma och
30 minuter och vara klar kl 17:00.
3 Tryck på knappen för tillagningstid.
En symbol för “
” visas fram till och
med den uppskjutna startpunkten.
användning av ugn _17
06_Oven Use_SE.indd 17
2010-03-10
1:43:58
Kökstimer
1 Tryck på Kökstimerknappen en gång.
“
” blinkar.
2 Vrid kontrollknappen tid / temp för att
ställa in önskad tid.
Exempel: 5 minuter
3 Tryck på kökstimerknappen för att starta
kökstimern. När den inställda tiden har löpt
ut, hörs en ljudsignal.
Tryck och håll nere kökstimerknappen i 2 sekunder för att avbryta timern.
18_ användning av ugn
06_Oven Use_SE.indd 18
2010-03-10
1:43:58
Automatisk tillagning
1 Vridknappen för tillagningsfunktion till
automatisk tillagning.
04 Ugnsanvändning
2 Välj önskat recept genom att vrida
kontrollknappen för tid / temp till
höger och vänster. Vänta för att välja vikt
5 sekunder efter val av recept. För ett
recept med fast vikt, påbörja tillagning
omedelbart.
3 Välj önskad vikt genom att
vrida kontrollknappen för tid
/ temp till höger och vänster.
Förvärmningstid (min:sek)
visas, och nedräkning startar
5 sekunder efter det att vikten
valts. För ett recept utan
förvärmning, visas återstående
tillagningstid (tim:min).
Nedräkning för förvärmning slutförd
Efter slutförd förvärmning piper ugnen och återstående tillagningstid
(tim:min) visas. Behåll “förvärmt läge” till dess att maten placeras i ugnen
och knappen tillagningstid trycks ner.
4 Tryck på knappen Tillagningstid.
Tillagningstiden visas. Steg-1 i tillagningen
startar.
När den uppnår tiden för “vändning/runtom”
En signal hörs för att informera tiden för “vändning/runtom”.
Efter “vändning/runtom”, avbryt tillagning och vänta till knappen för
tillagningstid trycks ner.
5 Tryck på knappen Tillagningstid. Den
slutar pipa och tillagningen återupptas.
användning av ugn _19
06_Oven Use_SE.indd 19
2010-03-10
1:43:59
Ugnslampa på / av
1 Tryck på lamp-knappen.
1:a
Av
2:a
På
Lampan slocknar automatiskt efter 5 minuter.
Barnsäkerhetsfunktion
Du kan använda barnspärren i beredskapsläge.
1 Vrid vridknappen för tillagningsfunktion
till läget "Av". Tryck på Barnspärrknappen
håll i 3 sekunder. ( ) visas i
teckenfönstret.
2 Vrid vridknappen för tillagningsfunktion
till läget "Av". Tryck på Barnspärrknappen
håll i ytterligare 3 sekunder för att låsa upp.
I låst läge slutar samtliga knappar utom upplåsningsfunktionen att fungera.
Stänga av ljudsignalen
1 För att stänga av ljudsignalen, tryck på
knapparna klocka och sluttid samtidigt
och håll i 3 sekunder.
2 För att slå på ljudsignalen på nytt, tryck
åter igen på knapparna klocka och sluttid
samtidigt och håll i 3 sekunder.
20_ användning av ugn
06_Oven Use_SE.indd 20
2010-03-10
1:43:59
Ugnens funktioner
Denna ugn omfattar följande funktioner
1. Traditionell
Livsmedel
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Frusen lasagne (500-1000 g)
3
Grillgaller
180-200
40-50
Hel fisk (e.g. lax)
(300-1000 g)
3-4 skuren på båda sidor
OLJA
3/2
Grillgaller / djup plåt
240
15-20
Fiskfilléer (500-1000 g)
3-4 skurna på varje sida
OLJA
3
Bakplåt
200
13-20
Frysta kotletter
(350-1000 g) av köttfärs &
med fyllning på skinka,
ost eller champinjoner
OLJA
3
Bakplåt
200
25-35
Frysta kotletter av morot,
rödbeta eller potatis
(350-1000 g)
OLJA
3
Bakplåt
200
20-30
3/2
Grillgaller / djup plåt
200
40-50
Bakad potatis
(skuren på hälften)
(500-1000 g)
3
Bakplåt
180-200
30-45
Frusen stek med
champinjonfyllning
(500-1000 g)
OLJA
3
Bakplåt
180-200
40-50
Sockerkaka (250-500 g)
2
Grillgaller
160-180
20-30
Tigerkaka (500-1000 g)
2
Grillgaller
170-190
40-50
Jäst kaka på plåt med frukt
och krokanttopping
(1000-1500 g)
2
Bakplåt
160-180
25-35
Muffins (500-800 g)
2
Grillgaller
190-200
25-30
Fläskkotletter (500-1000 g)
OLJA,
TILLSÄTT SALT & PEPPAR
04 Ugnsanvändning
Föreslagen temperatur: 200 °C
Den traditionella funktionen är idealisk för bakning och stekning av mat på en
nivå. Både ugnens övre och nedre värmeelement är påslagna för att upprätthålla
ugnstemperaturen.
Vi rekommenderar att du i traditionellt läge förvärmer ugnen.
användning av ugn _21
06_Oven Use_SE.indd 21
2010-03-10
1:44:00
2. Övervärme + varmluft
Föreslagen temperatur: 190 °C
Det övre värmeelementet är i drift och fläkten är i drift för att hela tiden cirkulera
varmluft.
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med övervärme och varmluft.
Livsmedel
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Fläskstek med ben (1000 g)
PENSLA MED OLJA &
KRYDDOR
3/2
Grillgaller / djup plåt
180-200
50-65
2
Bakplåt
180-230
80-120
Hel kyckling (800-1300 g)
PENSLA MED OLJA &
KRYDDOR
2/1
Grillgaller / djup plåt
190-200
40-65
Kött eller fiskstekar
(400-800 g)
OLJA, TILLSÄTT SALT &
PEPPAR
3
Grillgaller / djup plåt
180-200
15-35
4/3
Grillgaller / djup plåt
200-220
25-35
2
Grillgaller
180-200
30-40
Nötstek (800-1200 g)
PENSLA MED OLJA &
KRYDDOR
2/1
Grillgaller / djup plåt
Tillsätt 1 kopp
vatten
200-220
45-60
Ankbröst (300-500 g)
4/3
Grillgaller / djup plåt
Tillsätt 1 kopp
vatten
180-200
25-35
Fläskstek i folie
(1000-1500 g)
MARINERA
Kycklingdelar (500-1000 g)
PENSLA MED OLJA &
KRYDDOR
Stekt fisk (500-1000 g) i
ugnsfast form
PENSLA MED OLJA
22_ användning av ugn
06_Oven Use_SE.indd 22
2010-03-10
1:44:00
3. Varmluft
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
3/2
Grillgaller / djup plåt
190-200
40-50
Ugnstekta bananer
(3-5 stk.), skär en skåra
på ovansidan, lägg i
10-15 g choklad, 5-10 g
hackade nötter, en aning
sockervatten, linda om
aluminiumfolie.
3
Grillgaller
220-240
15-25
Ugnsbakade äpplen 5-8 st,
var och en 150-200 g
Ta bort kärnhusen och lägg i
russin och sylt.
Använd ugnsäker form.
3
Grillgaller
200-220
15-25
Pannbiffar (300-600 g)
OLJA
3
Bakplåt
190-200
18-25
Köttfärsrulle med fyllning,
rysk stil (500-1000 g)
PENSLA MED OLJA
3
Bakplåt
180-200
50-65
Frusna kroketter
(500-1000 g)
2
Bakplåt
180-200
25-35
Frusna pommes frites
(300-700 g)
2
Bakplåt
180-200
20-30
Frusen pizza (300-1000 g)
2
Grillgaller
200-220
15-25
Mandel och äppelkaka
(500-1000 g)
2
Grillgaller
170-190
35-45
Färsk croissant (200-400 g)
(förbakad)
2
Bakplåt
180-200
15-25
Livsmedel
Lammstek (350-700 g)
PENSLA MED OLJA &
KRYDDOR
04 Ugnsanvändning
Föreslagen temperatur: 170 °C
Denna funktion tillagar mat som placerats på upp till tre hyllor och lämpar sig
även för stekning.
Tillagning uppnås genom ett värmeelement på den bakre väggen och fläkten
som fördelar värmen.
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen i varmluftsläge.
användning av ugn _23
06_Oven Use_SE.indd 23
2010-03-10
1:44:00
4. Stor grill
Föreslagen temperatur: 240 °C
Den stora grillfunktionen grillar stora mängder platta livsmedel, som
stekar, schnitzlar och fisk. Den lämpar sig även för rostning. Både det övre
värmeelementet och grillen är på i detta läge.
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den stora grillen.
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Korvar (tjocka)
5-10 stk
4/3
Grillgaller / djup plåt
220
5-8 vänd 5-8
Korvar (tjocka)
8-12 stk
4/3
Grillgaller / djup plåt
220
4-6 vänd 4-6
5
Grillgaller
240
1-2 vänd 1-2
4/3
Grillgaller / Bakplåt
200
4-8
Frusna pannkakor
med fyllning,
rysk stil (200-500 g)
3
Bakplåt
200
20-30
Biffstek (400-800 g)
4/3
Grillgaller / djup plåt
240
8-10 vänd 5-7
Livsmedel
Rostat bröd 5-10 stk
Varma smörgåsar
med ost 4-6 stk
24_ användning av ugn
06_Oven Use_SE.indd 24
2010-03-10
1:44:00
5. Liten grill
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
3
Grillgaller
200
10-12
Frusna baguetter med
garnering (tomat/
mozzarella eller skinka/ost)
3/2
Grillgaller / Bakplåt
200
15-20
Frusna fiskpinnar (300-700 g)
PLACERA I KALL UGN
(före förvärmning)
OLJA
3/2
Grillgaller / Bakplåt
200
15-25
Frusen fiskburgare
(300-600 g)
PLACERA I KALL UGN,
OLJA
3
Bakplåt
180-200
20-35
Frusen pizza (300-500 g)
PLACERA I KALL UGN
(före förvärmning)
3/2
Grillgaller / Bakplåt
180-200
23-30
Livsmedel
Frusen ugnscamembert
(2-4 á 75 g)
PLACERA I KALL UGN
(före förvärmning)
04 Ugnsanvändning
Föreslagen temperatur: 240 °C
Denna inställning är för grillning av mindre mängder platta livsmedel, som stekar,
schnitzlar, fisk och varma smörgåsar, placerade på mitten av plåten. Endast det
övre elementet används.
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den lilla grillen.
Placera maten i mitten och tillbehören runt om.
användning av ugn _25
06_Oven Use_SE.indd 25
2010-03-10
1:44:00
6. Undervärme + varmluft
Föreslagen temperatur: 190 °C
Undervärme + varmluft är för recept med mjuk garnering och knaprig botten,
som t.ex. pizza, quiche lorraine, fruktpannkakor i tysk stil och cheesecake.
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med undervärme och varmluft.
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Äppelkaka, fryst (350-700 g)
3
Grillgaller
180-200
15-20
Små pajer med fyllning, frysta
(300-600 g)
PENSLA MED ÄGGULA, PLACERA I
KALL UGN (före förvärmning)
3
Bakplåt
180-200
20-25
Köttbullar i sås (250-500 g) i ugnsfast
form
3
Grillgaller
180-200
25-35
Bakverk (500-1000 g)
PENSLA MED ÄGGULA
3
Bakplåt
180
15-23
Canneloni i sås (250-500 g) i
ugnsfast form
3
Grillgaller
180
22-30
Pajer med fyllning (600-1000 g)
PENSLA MED ÄGGULA
3
Bakplåt
180-200
20-30
Hembakad pizza (500-1000 g)
2
Bakplåt
200-220
15-25
Hembakat bröd (700-900 g)
2
Grillgaller
170-180
45-55
Livsmedel
26_ användning av ugn
06_Oven Use_SE.indd 26
2010-03-10
1:44:00
7. Automatiska menyprogram
I följande tabell presenteras 15 automatiska program för kokning, stekning och
bakning. Den innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer.
Tillagningslägen och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig.
Se dessa riktlinjer vid tillagning. Sätt alltid in mat i kall ugn.
Livsmedel
Fryst pizza
1
2
1- 0,3-0,6
2- 0,7-1,0
Bakplåt
2
1- 0,3-0,5
2- 0,8-1,0
Grillgaller
3
1. 0,2-0,4
2. 0,5-0,7
3. 0,8-1,0
Grillgaller
2
1. 0,8-1,0
2. 1,1-1,3
Grillgaller
Djup plåt
2
1
1. 0,3-0,6
2. 0,6-0,8
Grillgaller
Djup plåt
4
3
Lägg 2-6 stekar sida vid sida jämnt på grillgallret. Den första inställningen är för
tunna stekar och den andra inställningen för tjocka stekar. Vänd när det piper. Tryck
på knappen för TILLAGNINGSTID för att fortsätta den automatiska tillagningen.
Nötstek
8
Bakplåt
Pensla den kylda kycklingen med olja och kryddor och lägg bröstsidan uppåt på
grillgallret.
Biffstek
7
1- 0,3-0,5
2- 0,5-0,7
Lägg preparerad färsk fisk (t.ex. forell, kolja, torsk) i en ugnsäker glasform med
lock. Tillsätt vätska tills formens botten täcks, t.ex. 3-4 msk citronjuice, vitt vin eller
vatten, och täck med lock. Placera rätten på grillgallret. Om du vill ha stekyta kan
du pensla skinnet med olivolja och inte täcka över fisken.
Ungstekt kyckling
6
2
Använd ugnsäker glasform. Placera kyld eller hemlagad lasagne i mitten av ugnen
på gallret.
Ångkokad fisk
5
Grillgaller
Fördela de frusna potatiskroketterna jämnt på bakplåten. Vi rekommenderar att du
vänder dem efter 2/3 av tillagningstiden.
Nylagad lasagne
4
Hyllnivå
Fördela pommes friten jämnt på bakplåten.
Den första inställningen rekommenderas för tunna pommes frites, den andra
inställningen rekommenderas för tjocka pommes frites. Använd bakplåtspapper.
Vi rekommenderar att du vänder dem efter 2/3 av tillagningstiden.
Frusna kroketter
3
Tillbehör
Placera den frusna pizzan på mitten av grillgallret.
Vi rekommenderar 0,3-0,6 kg inställning för tunna pizzor, 0,7-1,0 kg för pizzzor
med tjock fyllning.
Frusna pommes frites
2
Vikt/kg
1- 0,3-0,6
2- 0,7-1,0
04 Ugnsanvändning
Nej
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
3. 1,2-1,4
Grillgaller
Djup plåt
2
1
Marinera nötsteken och lägg på grillgallret.
Tillsätt 1 kopp vatten i plåten. Vänd när det piper.
När den är tillagad lägger du in den i aluminiumfolie och låter den vila i 5-10 min.
användning av ugn _27
06_Oven Use_SE.indd 27
2010-03-10
1:44:00
Nej
Livsmedel
Kaka
9
Vikt/kg
Tillbehör
Hyllnivå
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
3. 0,9-1,0
Grillgaller
2
Lägg smet i en lagom stor rund form för ringkaka.
Detta program passar smet för tigerkaka, citronkaka och nötkaka.
Muffins
10
Grillgaller
2
Häll muffinssmeten i muffinsformat, 12 stycken. Placera på gallret.
0,5 -0,6 kg viktintervall rekommenderas för muffins á 45 g, 0,7-0,8 kg viktintervall
rekommenderas för mellanstora muffins á 65 g.
Jäsning av deg
11
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
1. pizzadeg
2. jäst deg
3. degblad
Grillgaller
2
Den första inställningen är för att höja jästdeg för pizza, kakor eller för att förhöja
bröddeg.
Lägg den i en stor rund skål och täck med mikrovågssäker film. Inställning 2 är för
bröddeg av typen jästdeg eller surdeg. Inställning 3 är för surdeg. Knådad förhöjd
deg för hand, lägg i en degbunke och täck med mikrovågssäker film.
Vitt bröd
1. 0,75-0,85
Grillgaller
2
12
Detta program passar brödmixar med 500 g vetemjöl. Följ instruktionerna på
paketet. Lägg jästdeg i en rektangulär bakform. Pensla toppen med vatten.
Skär längder med en kniv.
13
Detta program passar brödmixar med 500 g vete och rågmjöl.
Följ instruktionerna på paketet. Lägg surdeg i en lämplig rektangulär bakform.
Pensla toppen med vatten. Skär längder med en kniv.
Fullkornsbröd
Frallor / Ciabatta
14
1. 0,2-0,4
2. 0,6-0,8
Grillgaller
Bakplåt
2
3
Den första inställningen passar deg som används för små bakverk som frallor eller
croissanter (4-8 stk.).
Inställning 2 passar deg som används för hembakade ciabattas eller baguetter
(2-6 stk.). Använd bakplåtspapper.
Hembakad pizza
15
1. 0,75-0,85
1. 0,2-0,6
2. 0,8-1,2
Bakplåt
2
Den första inställningen passar för pizzasnacks
(7-9 stk.). Inställning 2 passar en rund tallriksstor pizza. Viktintervallen inkluderar
fyllningen, t.ex. sås, grönsaker, skinka och ost. Om du vill ha knaprig botten
rekommenderar vi att du förvärmer ugnen med undervärme plus varmluft i
5 minuter.
28_ användning av ugn
06_Oven Use_SE.indd 28
2010-03-10
1:44:00
Testrätter
Enligt standard EN 60350
1. Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.
Maträtt &
Anteckningar
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temp.
(°C)
Tillagningstid
i (min.)
2
Traditionell
170-190
15-25
1+4
Varmluft
150-170
20-30
1
Traditionell
160-180
25-35
Grillgaller + bakplåt
+ 2 kakformar med
löstagbar botten
(mörk beläggning,
ø 20 cm)
1+3
Varmluft
170-190
80-100
Grillgaller +
2 kakformar med
löstagbar botten
(mörk beläggning,
ø 20 cm)
1 Placerad
diagonalt
Traditionell
180-200
75-85
Bakplåt
Små kakor
Djup plåt + bakplåt
Bakform på grillgaller
Fettfri
(mörk beläggning,
sockerkaka
ø 26 cm)
Äppelpaj
04 Ugnsanvändning
Typ av
livsmedel
2. Grillning
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.
Använd denna funktion med den maximala temperaturinställningen 300 °C.
Typ av
livsmedel
Varma
smörgåsar
på vitt bröd
Maträtt &
Anteckningar
Grillgaller
Grillgaller / Djup plåt
Hamburgare (för uppsamling av
spad)
Hyllnivå
Tillagnings- Temp.
läge
(°C)
Tillagningstid
i (min.)
5
Stor grill
300
1:a 1-2
2a 1-1½
4/3
Stor grill
300
1:a 7-10
2:a 5-8
användning av ugn _29
06_Oven Use_SE.indd 29
2010-03-10
1:44:00
rengöring och skötsel
Självrengöring
Det här läget rengör ugnen automatiskt.
Det här läget bränner bort fettrester i ugnen så att den sedan torkas ur när den svalnar.
Under den pyrolytiska rengöringen låses ugnsluckan automatiskt.
Lucklås (
När ugnstemperaturen stiger upp till 300 °C, låses luckan automatiskt
för din säkerhet.
)
När temperaturen faller under 260 °C, låses luckan upp automatiskt.
Upplåsning
Varning
• Under den här processen blir ugnen mycket het.
• Barn måste hållas på säkert avstånd.
Obs: Innan du utför någon självrengörande funktion ska alla tillbehör tas ut ur
ugnen.
Avlägsna stora bitar smuts för hand i förväg.
Matrester, fett och juicer är antändbara och det kan annars börja brinna under
självrengöringsprocessen.
1. Vrid avdelarknappen till självrengörande läge.
2. Vrid ratten för tid/temp (Time/Temp) till nivå
1, 2 eller 3 beroende på grad av smuts i ugnen.
Ugnen startar automatiskt i det valda läget med
den valda funktionen när 5 sekunder gått och
inga vidare justeringar har gjorts.
Nivå
Varaktighet
P1(låg)
omkring 120 minuter
P2 (medium)
omkring 150 minuter
P3 (hög)
omkring 180 minuter
3. Efter att ugnen har svalnat torkar du av ugnsluckan längsmed kanterna med en fuktig
trasa.
30_ rengöring och skötsel
07_Cleaning and Care_SE.indd 30
2010-03-09
6:43:52
Ångrengöring
1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
2. Häll ca. 400 ml (3 / 4 pint) vatten i botten på den tomma ugnen. Använd bara vanligt
vatten, inte destillerat.
Obs
Ångrengöringssystemet kan bara slås på när ugnen svalnat till rumstemperatur.
Låt ugnen svalna helt om det inte fungerar.
4. Vrid avdelarknappen till ångrengöringsläge.
5. Efter en stund stängs värmaren av men lampan
05 Rengöring och skötsel
3. Stäng ugnsluckan.
är tänd.
6. Teckenfönstret blinkar och en ljudsignal hörs när
proceduren är klar.
7. Avsluta proceduren och rengöringen genom att
vrida avdelarknappen till “Off”.
rengöring och skötsel _31
07_Cleaning and Care_SE.indd 31
2010-03-09
6:43:53
När ångrengöringen inaktiverats
Tips
• Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren;
vattnet i botten är hett.
• Låt aldrig vatten ligga kvar i ugnen en längre tid, t.ex. över natten.
• Öppna ugnsluckan och avlägsna kvarvarande vatten med en svamp.
• Använd en svamp indränkt i rengöringsmedel, en mjuk borste eller
nylonskurduk och torka insidan. Envisa fläckar kan avlägsnas med en
skurduk av nylon.
• Kalkavlagringar kan avlägsnas med en trasa indränkt i vinäger.
• Torka rent med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa (glöm inte
bort att torka under ugnsluckans tätning).
• Upprepa proceduren när ugnen har svalnat om den är mycket smutsig.
• Vi rekommenderar att du gnuggar envisa fläckar med rengöringsmedel
innan ugnens rengöringsfunktion aktiveras om ugnen är mycket
nedsmutsad av fett, t.ex. efter ugnstekning eller grillning.
• Låt ugnsluckan stå öppen i 15 ° vinkel så att de inre emaljytorna kan
torka helt när rengöringen är klar.
32_ rengöring och skötsel
07_Cleaning and Care_SE.indd 32
2010-03-09
6:43:53
Snabbtorkning
Låt ugnsluckan stå på glänt i ca. 30 graders vinkel.
Vrid avdelarknappen till enkelt läge.
Tryck på ugnsknappen.
Vrid knappen för tid/temp till varmluftsläge.
Ställ in klockan på ca. 5 minuter och temperaturen på 50 °C.
Stäng av ugnen i slutet av tidsperioden.
Varning
Använd inte anordningar för högtrycks- eller ångtvätt när ugnen rengörs.
Ugnens utsida
• Rengör både ugnens insida och utsida med en trasa och ett milt
rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
•Torka med hushållspapper eller en torr handduk.
• Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande
rengöringsmedel.
Ugnsytor i rostfritt stål
05 Rengöring och skötsel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan
skada ytan.
Ugnsfronter i aluminium
• Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett
milt fönsterputsmedel.
Varning
Kontrollera att ugnen är sval före rengöring.
Ugnens insida
• Rengör inte dörrtätningen för hand.
• Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.
• För att undvika skada på emaljerade ugnsytor, använd de
ugnsrengöringsmedel som finns i handeln.
• För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.
Tillbehör
Rengör alla ugnslergods och tillbehör efter varje användningstillfälle med en
kökshandduk.
För enkel rengöring, lägg i varmt tvåligt vatten i cirka 30 minuter.
rengöring och skötsel _33
07_Cleaning and Care_SE.indd 33
2010-03-09
6:43:53
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas
bort för t.ex. rengöring, skall dessa instruktioner följas. Ugnsluckan är tung.
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna klämmorna vid de båda
gångjärnen.
2. Fatta tag i luckans sidor med båda
händerna i luckans mitt.
3. Rotera luckan cirka 70 ° till dess att
gångjärnen helt kan avlägsnas från sina
fästen.
2
70 °
1
34_ rengöring och skötsel
07_Cleaning and Care_SE.indd 34
2010-03-09
6:43:54
Sätt tillbaka luckan
1. Placera luckans gångjärn, med klämmorna
fortfarande öppna, vid dess fästen.
05 Rengöring och skötsel
70 °
2. Rotera luckan mot den vågräta linjen och fäst klämmorna på plats.
Gångjärnet infogas normalt.
Gångjärn
Gångjärnsfäste
Ugnsluckans glas
Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. Den
inre & mellersta skivan kan avlägsnas för rengöring.
Varning
• När luckan har avlägsnats från ugnen, skall klämmorna öppnas.
• Använd inte frätande rengöringsmedel eller metallskrapor för rengöring av
ugnsluckan; dessa kan repa ytan och splittra glaset.
• När luckan monterats, kan avlägsnande av vissa delar (luckans glas eller
annan del) från luckan leda till personskada.
Varning
Glaset kan gå sönder om du tillämpar överdriven styrka, i synnerhet i
kanterna av det främre glaset.
rengöring och skötsel _35
07_Cleaning and Care_SE.indd 35
2010-03-09
6:43:54
Nedmontering av luckan
1. Avlägsna de två skruvarna på vänster och höger sida om luckan.
2. Plocka bort luckans konsol.
Luckkonsol
3. Avlägsna det inre glaset, #1,
från luckan.
Glas #1
4. Avlägsna det inre glaset, #2,
från luckan.
Glas #2
5. Avlägsna det inre glaset, #3, från luckan.
Glas #3
Luckkonsol
Fjäderkonsol
(Höger och vänster)
Glas #1
Glas #2
Glas #3
Glas #4
Obs!
Rengör glasrutorna med varmt vatten eller diskmedel och torka torrt med en
mjuk, torr trasa.
36_ rengöring och skötsel
07_Cleaning and Care_SE.indd 36
2010-03-09
6:43:55
Montering av luckan
1. Rengör glaset och de inre delarna med varmt, tvåligt vatten.
Obs!
Använd inte frätande rengöringsmedel eller tvålull. Använd en svamp med
flytande rengöringsmedel eller varmt, tvåligt vatten.
3. Montera de två fjäderfästena på ovansidan av glas #2 och montera #2 på
plats.
4. Fäst glas #1, luckkonsolen och
stöden vid luckan.
Glas #1
Obs!
Vid montering av innerglas
#1, skriv ut enligt riktningen
nedan.
Glas #1
Utskrift
05 Rengöring och skötsel
2. Montera glas #3 i rätt position.
5. Fäst de två skruvarna på båda sidor av luckan.
rengöring och skötsel _37
07_Cleaning and Care_SE.indd 37
2010-03-09
6:43:55
Sidoskenor
Vid rengöring av ugnens insida kan båda sidoskenorna avlägsnas.
Demontera sidoskenorna
1. Tryck på mittdelen av
sidoskenans övre del.
2. Vrid sidoskenan med omkring
45 °.
3. Dra i och ta bort sidoskenan
från de båda nedre hålen.
Montering: Upprepa steg 1, 2 och 3 i motsatt ordning.
38_ rengöring och skötsel
07_Cleaning and Care_SE.indd 38
2010-03-09
6:43:55
Byte av lampa
Innan byte av glödlampa,
skall följande åtgärder vidtagas:
Du kan köpa en lampa på ett SAMSUNG servicecenter.
Utbyte av den bakre ugnslampan och rengöring av
glashöljet
1. Avlägsna höljet genom att vrida det moturs.
2. Avlägsna metallringen och rengör glashöljet.
3. Vid behov kan glödlampan bytas ut mot en 25 watts,
230 V, 300 °C värmetålig ugnsglödlampa.
05 Rengöring och skötsel
• Stäng av ugnen;
• Koppla bort ugnen från strömtillförseln; och
• Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av
ugnen.
4. Montera metallringen på glashöljet.
5. Sätt tillbaka glashöljet på plats.
rengöring och skötsel _39
07_Cleaning and Care_SE.indd 39
2010-03-09
6:43:55
garanti & service
Vanliga frågor och felsökning
Vad gör jag om ugnen inte värms upp?
Kontrollera om någon av följande åtgärder löser problemet:
• Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.
• Klockan kanske inte är inställd.
Ställ in klockan (se avsnittet "Inställning av klocka").
• Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.
• En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått sönder. Byt ut
säkringarna för att återställa kretsen. Om detta inträffar upprepade gånger
skall en auktoriserad elektriker tillkallas.
Vad skall jag göra om ugnen inte värms upp, trots att
ugnsfunktion och temperatur har ställts in?
Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna. Ring ett lokalt
servicecenter.
Vad skall jag göra om en felkod visas och ugnen inte värms
upp?
Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad gör jag om skärmen för tidsinställning blinkar?
Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan (se avsnittet "Inställning av klocka").
Vad gör jag om ugnslampan inte tänds?
Ugnslampan är trasig. Byt ut ugnsglödlampan (se avsnittet "Byte av lampa").
Vad gör jag om ugnsfläkten körs utan att den ställts in?
Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen kylts ner. Ring ditt lokala
servicecenter om fläkten fortsätter att köras då ugnen kylts ner.
40_ garanti & service
BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 40
2010-03-09
6:44:14
Fel- och säkerhetskoder
Fel- och
säkerhetskoder
Allmänna funktioner
Lösning
FEL PÅ
TEMPERATURSENSOR
Ring ditt lokala SAMSUNG
servicecenter.
S-01
SÄKERHETSBRYTARE
Ugnen har varit i drift vid
inställd temperatur under en
längre tid.
Stäng av ugnen och avlägsna
maten. Låt ugnen svalna innan
den används på nytt.
-SEE-0*1)
Fel på ugnen kan orsaka
bristfällig drift och
säkerhetsproblem. Avbryt
användning av ugnen
omedelbart.
Ring ditt lokala Samsung
servicecenter.
06 Garanti & service
E-2*1)
1) * se alla nummer eller tecken.
garanti & service _41
BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 41
2010-03-09
6:44:14
tekniska data
Tekniska data
Strömförsörjning
230 V ~ 50 Hz
Volym (användbar kapacitet)
65 ℓ
Uteffekt
MAX 3400 W
Vikt
Mått (B x H x D)
Netto
Ca. 42 kg
Frakt
Ca. 46 kg
Utsida
595 x 595 x 566 mm
Ugnsutrymme
440 x 365 x 405 mm
Sweden
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans
med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa
bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för
vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett
miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
42_ tekniska data
BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 42
2010-03-09
6:44:14
obs
BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 43
2010-03-09
6:44:14
0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr(French)
DENMARK
70-70-19-70
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01-48-63-00-00
GERMANY
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
AUSTRIA
LUXEMBURG
261-03-710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0.10/Min)
NORWAY
815-56-480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771-726-7864 (SAMSUNG)
U.K
0845-SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818-717100
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF0.08/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr(french)
Kodnr.: DG68-00231W_01
BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 44
2010-03-09
6:44:14
BF3Q SERIEN
Stekeovn for innbygging
brukerhåndbok
tenk deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
Du vil få mer fullstendig service hvis du registrerer
produktet på
www.samsung.com/global/register
NORSK
00_Cover_Front_NO-PF logo.indd 1
5/10/2011 2:47:18 AM
bruke denne håndboken
Takk for at du valgte en innbyggingsovn fra SAMSUNG.
Denne brukerveiledningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og
instruksjoner som gjør det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.
Ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk,
og ta vare på boken for referanseformål.
Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerveiledningen.
ADVARSEL eller FORSIKTIG
Viktig
Merk
sikkerhetsinstruksjoner
Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren
er ansvarlig for å kople apparatet til strømnettet i henhold til gjeldende
retningslinjer.
Elektrisk sikkerhet
Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke koples til.
• Dette apparatet må koples til strømnettet av en autorisert elektriker.
• Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
• Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre
til stor fare for deg selv og andre. Hvis stekeovnen trenger reparasjon, kontakter du
forhandleren eller et SAMSUNG-servicesenter.
• Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning eller
montasje, som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant.
• Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
• Stekeovnen må koples til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk
aldri adaptere med flere kontakter eller skjøteledninger.
• Typeskiltet er plassert på høyre side av døren.
• Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
• Vær forsiktig når elektriske apparater koples til kontakter i nærheten av stekeovnen.
• Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er
svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap,
med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
2_ bruke denne håndboken
BF3Q4T098_XEE-00231W_NO.indb 2
2010-03-08
6:12:00
ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. For å
unngå brannskader bør små barn holdes unna.
ADVARSEL: Apparatet må slås av før pæren skiftes, for å unngå fare for elektrisk
støt. Når stekeovnen er i bruk, blir den innvendige overflaten svært varm.
Sikkerhet ved bruk
• Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av
husholdningsmatvarer.
• Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å forårsake
brannskader. Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før
de er kjølt ned.
• Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
• Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over
lengre tid.
• Vær forsiktig når ovnsdøren åpnes. Varm luft og damp kan strømme raskt ut av
åpningen.
• Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge
av den høye temperaturen, og dampen kan begynne å brenne hvis den kommer i
kontakt med en varm del av stekeovnen.
• Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, for din egen
sikkerhet.
• Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
• Frossen mat, for eksempel pizza, må tilberedes på rist. Hvis det brukes bakeplate,
kan den bli deformert på grunn av de store variasjonene i temperaturen.
• Ikke hell vann inn i stekeovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den
emaljerte overflaten.
• Døren på stekeovnen må være lukket under tilberedning.
• Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og bakeplater eller
-former må ikke settes på bunnen. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, slik at det kan
oppstå skade på den emaljerte overflaten og dårlige tilberedningsresultater.
• Fruktjuice lager flekker som kan være umulige å fjerne fra de emaljerte overflatene i
stekeovnen. Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
• Bakeutstyr må ikke plasseres på den åpne stekeovndøren.
• Dette apparatet er ikke ment for å brukes av små barn eller funksjonshemmede uten
tilstrekkelig tilsyn av en ansvarlig voksen.
• Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
• Små mengder mat krever kortere koke- eller oppvarmingstid.
Hvis du bruker like lang tid som vanlig, kan maten bli overopphetet eller svidd.
sikkerhetsinstruksjoner _3
BF3Q4T098_XEE-00231W_NO.indb 3
2010-03-08
6:12:00
instruksjoner for avhending
Avhending av emballasje
• Emballasjen til dette apparatet er resirkulerbar.
• Kast emballasjen i riktig beholder på et avfallsdeponi.
Kassering av gamle apparater
ADVARSEL: Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at
det ikke kan oppstå fare. Gjør dette ved å kople apparatet fra strømnettet
og fjerne strømledningen. Av hensyn til miljøet er det viktig at gamle apparater
kastes på riktig måte.
• Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
• Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det
lokale renholdsverket.
4_ instruksjoner for avhending
BF3Q4T098_XEE-00231W_NO.indb 4
2010-03-08
6:12:00
innhold
installere stekeovnen
6
8
deler og funksjoner
før du begynner
12
14
bruk av ovnen
rengjøring og
vedlikehold
30
garanti og service
40
42
tekniske data
6Sikkerhetsinstruksjoner for
installatøren
6Installasjon i et skap
7Koble til strømnettet
8Ovn
9Betjeningsknapper
9Tilbehør
10Bruke tilbehøret
11Sikkerhetsutkobling
11Kjølevifte
12Stille klokken
13Rengjøring ved oppstart
14Stille inn stekefunksjonsmodus
15Stille inn stekeovntemperaturen
15Slå av stekeovnen
16Sluttid
16Steketid
17Forsinket start
18Kjøkkentimer
19Automatisk tilberedning
20Stekeovnlampe på / av
20Barnesikringsfunksjon
20Slå av pipesignalet
21Stekeovnfunksjoner
29Testretter
30Selvrensing
31Damprengjøring
32Etter at damprengjøringen er
deaktivert
34Rengjøre stekeovndøren
38Sideholdere
39Skifte lyspæren
40Vanlige spørsmål og feilsøking
42Tekniske data
innhold _5
BF3Q4T098_XEE-00231W_NO.indb 5
2010-03-08
6:12:00
installere stekeovnen
Den elektriske installasjonen av dette apparatet må utføres av en autorisert
elektriker.
Stekeovnen må installeres i henhold til de medfølgende instruksjonene.
Fjern beskyttelsesplasten fra døren når stekeovnen er installert.
Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren
• Installasjonen må utføres slik at det er beskyttelse mot strømførende deler.
• Kjøkkenenheten der apparatet monteres må oppfylle kravene til stabilitet i DIN
68930.
Installasjon i et skap
• Legg merke til minstekravene for klaring.
• Fest stekeovnen med skruer på begge sider.
• Stekeovnen føres inn i åpningen i riktig vinkel.
560
595
595
572
90 °
545
21
min. 550
min. 550
min. 20
min. 50
50
min. 560
min. 600
min. 590 ~ maks. 600
50
460
min. 560
Høyt skap
Lavt skap
6_ installere stekeovnen
BF3Q4T098_XEE-00231W_NO.indb 6
2010-03-08
6:12:00
Koble til strømnettet
Når strømmen koples til, initialiseres elektronikken i stekeovnen. Dette nøytraliserer
lyset i noen sekunder. Strømkabelen (H05 RR-F eller H05 VV-F, Min. 1,5 m,
1,5~2,5mm²) må være lang nok til å kobles til den innebygde ovnen som står på
gulvet foran kjøkkenenheten.
Åpne bakdekselet på stekeovnen nederst (med en flat skrutrekker), og skru kontaktskruene
og kabelklemmen helt ut før ledningene koples til kontaktene.
Jordingsledningen må koples til kontakten merket ( ) på stekeovnen.
Hvis stekeovnen koples til strømnettet med en stikkontakt, må stikkontakten være
tilgjengelig når stekeovnen er montert.
Vi tar intet ansvar for ulykker som følge av manglende eller utilstrekkelig jording.
01 Installere stekeovnen
Elektriske tilkoplinger må utføres via
tilkoplingsplaten som er festet bak
på apparatet, av en elektromontør
som forsikrer seg om at apparatet
Jordet
Strømførende
er tilkoplet i overensstemmelse med
Nøytral
monteringsinstruksjonene og lokale
retningslinjer.
Hvis apparatet ikke koples til
strømnettet via en stikkontakt, må det brukes en flerpolet enhet (med kontaktmellomrom
på minst 3 mm) på forsyningssiden av tilkoplingen, i henhold til sikkerhetskravene.
min. 5
installere stekeovnen _7
BF3Q4T098_XEE-00231W_NO.indb 7
2010-03-08
6:12:01
deler og funksjoner
Ovn
1. Kontrollpanel
2. Sideholder
3. Katalyttemaljert deksel
4. Stekeovnlamper
5. Glassdør
6. Øvre varmeelementer
7. Nivå 5
8. Nivå 4
9. Nivå 3
10.Nivå 2
11.Nivå 1
12.Dørhåndtak
6
1
7
2
8
3
9
10
4
11
12
5
BF3Q SERIEN
6
6
1
7
1
7
2
8
2
8
3
9
3
9
10
10
4
11
12
5
BF3Q SERIEN
4
11
12
5
BF3Q SERIEN
Hyllenivåene er nummerert nedenfra og opp.
Nivå 4 og 5 brukes hovedsakelig til grillfunksjonen.
Se tilberedningstipsene for ulike retter i denne håndboken.
8_ deler og funksjoner
04_Overview_NO.indd 8
2010-03-08
6:14:42
Betjeningsknapper
1. Velger for stekefunksjon
1
2
3
2. Display
3. Klokkeslett- / temperaturvelger
4. Lysknapp
02 Deler og funksjoner
5. Barnesikringsknapp
6. Klokke
7. Kjøkkentimer
4
5
6
7
8
9
8. Sluttid-knapp
9. Steketid-knapp
Velgeren for stekefunksjon og Klokkeslett-/Temperaturvelgeren er
trykknapper. Trykk på knappene for å vri på dem.
Tilbehør
Følgende tilbehør leveres sammen med stekeovnen.
Trådrist, til tallerkener, kakeformer, stekefat og grillfat.
Bakeplate, til kaker og kjeks.
Front
Langpanne (valgfri), for steking eller for å samle opp
kjøttkraft eller fett.
Front
Stekespiddinnsatsen (valgfri) består av et spidd,
2 klør, et avtakbart håndtak og et understell som passer
inn på den tredje hyllen nedenfra. Når du vil bruke
stekespiddinnsatsen, plasserer du spiddet i hullet i
bakveggen inne i ovnen. Plasser langpannen på nivå 1 når
du bruker spiddet.
deler og funksjoner _9
04_Overview_NO.indd 9
2010-03-08
6:14:42
Stekespiddinnsats med kebabspidd (valgfri). Slik brukes
den:
• Plasser langpannen (uten trefot) på nivå 1 for å samle opp stekesjyen, eller sett den
nederst i ovnen hvis kjøttstykket som skal stekes, er for stort.
• Stikk en av gaflene inn i spiddet, plasser kjøttstykket på spiddet.
• Halvkokte poteter og grønnsaker kan plasseres langs kantene i langpannen slik at de
blir stekt samtidig.
• Plasser understellet på den midtre hyllen med “v”-formen vendt fremover.
• Det blir lettere å sette inn spiddet hvis du skrur fast håndtaket på den butte enden.
• Plasser spiddet i understellet med den spisse enden vendt bakover, og skyv forsiktig
til tuppen av spiddet kommer inn i roteringsmekanismen bak i ovnen. Den butte
enden av spiddet må ligge i “v”-formen. (Spiddet har to knaster som skal være
nærmest ovnsdøren for å hindre at spiddet glir fremover. Knastene fungerer også
som feste for håndtaket.)
• Skru av håndtaket før stekingen startes. Når stekingen er ferdig, skrur du på
håndtaket igjen for å gjøre det lettere å ta ut spiddet fra understellet.
Bruke tilbehøret
Bakeplaten, langpannen og trådristen må settes riktig inn i sidesporene. Vær forsiktig
med varme redskaper og overflater når du tar tilberedt mat ut av stekeovnen.
Eksempel : Nivå 1: Langpanne
Nivå 4: Bakeplate
BF3Q SERIEN
Nivå 5
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Bakeplate
Langpanne
avstand 2 cm
Når du bruker langpannen eller bakeplaten til å samle opp væske fra maten
som tilberedes, må du forsikre deg om at pannen eller platen er satt riktig inn i
sidesporene. Hvis platen/pannen berører overflaten i bunnen av stekeovnen, kan
det føre til skader på emaljeoverflaten. Plater og panner som settes inn på nivå 1,
må ha minst 2 cm avstand til bunnen av stekeovnen.
10_ deler og funksjoner
04_Overview_NO.indd 10
2010-03-08
6:14:43
Trådrist, bakeplate og dyp plate
Plassere trådristen
Sett trådristen på ønsket nivå i stekeovnen.
Plassere bakeplaten eller langpannen
Sikkerhetsutkobling
• Hvis du ikke spesifiserer en steketid, vil stekeovnen slå seg av etter tidsrommet som
er angitt nedenfor.
02 Deler og funksjoner
Sett inn bakeplaten og/eller den dype platen på
ønsket nivå.
Utkoblingstid for ulike temperaturinnstillinger
Under 105 °C
16 timer
Fra 105 °C til 240 °C
8 timer
Fra 245 °C til 300 °C
4 timer
• Stekeovnens elektriske kretser inneholder et temperaturstyrt slukkesystem.
Hvis stekeovnen varmes opp til unormalt høy temperatur, vil systemet stenge
av strømforsyningen til varmeelementene en stund.
Kjølevifte
Under steking er det normalt av ventilen slipper ut varm luft foran på stekeovnen.
• Kjøleviftene vil fortsette å gå en stund etter at stekeovnen har vært i bruk. Den slås av
når temperaturen i stekeovnen har sunket til 60 °C eller etter 25 minutter.
deler og funksjoner _11
04_Overview_NO.indd 11
2010-03-08
6:14:43
før du begynner
Stille klokken
Når du kobler til strømmen for første gang, må du bruke produktet etter at du har stilt inn
tiden.
1 Trykk på Klokke-knappen. “
“12: ” blinker.
” og
2 Vri på Klokkeslett-/
Temperaturvelgeren for å stille
tidspunkt.
Eksempel: Hvis du vil stille inn 1:30
3 Trykk på Klokke-knappen.
“
” og “ :00” blinker.
4 Vri på Klokkeslett-/
Temperaturvelgeren for å stille
minutter. “
” blinker.
5 Trykk på Klokke-knappen for å
fullføre innstillingen av klokken, eller
vent ca. 10 sekunder. “
” forsvinner,
og “30” slutter å blinke. Displayet viser
klokkeslettet. Apparatet er nå klart for
bruk.
12_ før du begynner
05_Before Begin_NO.indd 12
2010-03-08
6:15:01
Rengjøring ved oppstart
Rengjør stekeovnen grundig før den brukes for første gang.
Ikke bruk skarpe gjenstander eller slipende materialer. Dette kan føre til skade på
stekeovnoverflaten. Bruk vanlig rengjøringsmiddel på stekeovner med emaljert front.
1. Åpne døren. Stekeovnlampen tennes.
2. Rengjør alle platene, tilbehøret og sidesporene med varmt vann eller
oppvaskmiddel, og tørk av med en myk og ren klut.
3. Vask stekeovnen innvendig på samme måte.
4. Tørk av fronten av apparatet med en fuktig klut.
Kontroller at klokken er riktig innstilt. Fjern tilbehøret og bruk stekeovnen med
konveksjonsinnstilling på 200 °C i 1 time før den tas i bruk. Du vil kjenne en
spesiell lukt. Dette er normalt, men du må lufte kjøkkenet godt mens stekeovnen
brennes inn.
03 Før du begynner
Slik rengjør du stekeovnen
før du begynner _13
05_Before Begin_NO.indd 13
2010-03-08
6:15:01
bruk av ovnen
Stille inn stekefunksjonsmodus
Vri på Velgeren for stekefunksjon for å velge
ønsket stekeovnfunksjon.
Ovnsmoduser
Følgende tabell representerer forskjellige ovnsmoduser og innstillinger for ovnen.
Bruk tabellene med tilberedningsveiledning for disse modusene på de neste
sidene.
Modus
Beskrivelse
Konvensjonell
Maten varmes opp av de øvre og nedre
oppvarmingselementene. Denne innstillingen egner seg for
baking og steking.
Overvarme + konveksjon
Vi anbefaler denne modusen til steking av kjøtt.
Overvarmeelementet er i bruk, og viftene går for å
sirkulere den varme luften som kommer fra øvre og nedre
oppvarmingselement på bakveggen.
Konveksjon
Maten varmes opp av varmluft fra oppvarmingselementet på
bakveggen og sirkuleres av to vifter. Denne innstillingen gir
ensartet oppvarming og er ideell for frossen ferdigmat og kaker
og croissanter.
Denne modusen kan brukes til baking på to nivåer.
Stor grill
Maten varmes opp av de øvre oppvarmingselementene.
Vi anbefaler denne modusen for grilling av biffer, pølser og
ostesmørbrød.
Liten grill
Denne modusen er ideell for grilling av små mengder mat, for
eksempel baguetter, ost eller fiskefileter.
Plasser maten midt på risten, ettersom bare det minste
oppvarmingselementet i midten er i funksjon.
14_ bruk av ovnen
06_Oven Use_NO.indd 14
2010-03-10
1:33:24
Modus
Beskrivelse
Undervarme + konveksjon
Det nedre oppvarmingselementet og oppvarmingselementet på
bakveggen genererer varmluft som sirkuleres av viftene. Denne
modusen er ideell for tilberedning av mat som f.eks. quiche,
pizza, brød og ostekaker.
04 Bruk av ovnen
Automatiske menyprogrammer
Du kan velge 15 automenyprogrammer til baking, steking
og koking. Modusen, tilberedingstiden og temperaturene er
forhåndsprogrammert for å gjøre det enkelt. Du bare velger
elementet og passende porsjonsalternativ.
Stille inn stekeovntemperaturen
1 Vri på Klokkeslett-/Temperaturvelgeren
for å justere temperaturen i trinn på 5 °C.
40 °C-250 °C
40 °C-300 °C (stor og liten grill)
Temperaturen kan justeres mens stekingen pågår.
Slå av stekeovnen
Slå av stekeovnen ved å vri Velgeren for
stekefunksjon til “Av”-stilling.
bruk av ovnen _15
06_Oven Use_NO.indd 15
2010-03-10
1:33:25
Sluttid
Du kan stille inn sluttid mens stekingen pågår.
1 Trykk på Sluttid-knappen.
Eksempel: Gjeldende klokkeslett er 12:00
2 Vri på Klokkeslett-/Temperaturvelgeren
for å stille inn ønsket sluttid.
3 Trykk på Sluttid-knappen.
Ovnen bruker den valgte sluttiden hvis du
ikke trykker på Sluttid-knappen innen
5 sekunder.
Mens stekingen pågår kan du justere den tidligere innstilte sluttiden med
Klokkeslett-/Temperaturvelgeren for best mulig stekeresultat.
Steketid
Du kan stille inn steketid mens stekingen pågår.
1 Trykk på knappen Tilberedingstid.
2 Vri på Klokkeslett-/Temperaturvelgeren
for å stille inn ønsket steketid.
3 Trykk på Steketid-knappen.
Ovnen bruker den valgte steketiden
automatisk hvis du ikke trykker på
Steketid-knappen innen 5 sekunder.
Mens stekingen pågår kan du justere den tidligere innstilte steketiden med
Klokkeslett-/Temperaturvelgeren for best mulig stekeresultat.
16_ bruk av ovnen
06_Oven Use_NO.indd 16
2010-03-10
1:33:26
Forsinket start
Eksempel 1- Steketiden velges først
Hvis sluttid stilles inn etter at steketiden er stilt inn, vil stekeovnen beregne
steketid og sluttid, og om nødvendig finne et senere starttidspunkt.
04 Bruk av ovnen
1 Trykk på Sluttid-knappen.
Eksempel: Gjeldende klokkeslett er 15:00,
og ønsket steketid er 5 timer.
2 Vri på Klokkeslett-/Temperaturvelgeren
for å stille inn ønsket sluttid.
Eksempel: Du vil steke i 5 timer og være
ferdig klokken 20:30:00.
3 Trykk på Sluttid-knappen.
Et “
”-symbol vises inntil det
forsinkede startpunktet.
Eksempel 2- Sluttiden velges først
Hvis steketid stilles inn etter at sluttiden er stilt inn, vil stekeovnen beregne
steketid og sluttid, og om nødvendig finne et senere starttidspunkt.
1 Trykk på Tilberedingstid-knappen.
Eksempel: Gjeldende klokkeslett er 15:00,
og ønsket sluttid er 17:00.
2 Vri på Klokkeslett-/Temperaturvelgeren
for å stille inn ønsket tilberedingstid.
Eksempel: Du vil steke i 1 time og
30 minutter og være ferdig klokken 17:00.
3 Trykk på Tilberedingstid-knappen.
Et “
”-symbol vises inntil det
forsinkede startpunktet.
bruk av ovnen _17
06_Oven Use_NO.indd 17
2010-03-10
1:33:28
Kjøkkentimer
1 Trykk én gang på Kjøkkentimer-knappen.
“
” blinker.
2 Vri på Klokkeslett-/Temperaturvelgeren
for å stille inn ønsket tid.
Eksempel: 5 minutter
3 Trykk på Kjøkkentimer-knappen for å
starte kjøkkentimeren. Når den valgte tiden
har gått, høres et lydsignal.
Trykk og hold inne Kjøkkentimer-knappen i 2 sekunder for å avbryte
timeren.
18_ bruk av ovnen
06_Oven Use_NO.indd 18
2010-03-10
1:33:28
Automatisk tilberedning
1 Vri på Velgeren for stekefunksjon for å
bruke automatisk tilberedning.
04 Bruk av ovnen
2 Velg ønsket oppskrift ved å vri
Klokkeslett-/Temperaturvelgeren til
høyre eller venstre. Når ønsket oppskrift
er valgt venter du 5 sekunder for å velge
vekt. Hvis oppskriften har fast vekt, starter
tilberedningen umiddelbart.
3 Velg vekt ved å
vri Klokkeslett-/
Temperaturvelgeren til høyre
eller venstre. Forvarmingstid
(min:sek.) vises, og nedtellingen
starter 5 sekunder etter
at vekten er valgt. Ved
oppskrift uten forvarming
vises gjenværende steketid
(time:min.).
Når forvarmingen er fullført,
piper ovnen, og den gjenværende tilberedingstiden (time:min.) vises. La
ovnen stå på forvarming til maten er satt inn i ovnen, og trykk på Steketidknappen.
4 Trykk på knappen Tilberedingstid.
Nedtelling av steketiden vises. Trinn-1 av
stekingen begynner.
Når den når tiden for “Snu/vend”
piper den for å informere om at det er tid for å snu/vende. Når retten er
snudd/vendt stopper stekingen til du trykker på Steketid-knappen.
5 Trykk på knappen Tilberedingstid. Ovnen
slutter å pipe, og stekingen fortsetter.
bruk av ovnen _19
06_Oven Use_NO.indd 19
2010-03-10
1:33:29
Stekeovnlampe på / av
1 Trykk på knappen Lampe.
1.
Av
2.
På
Lampen slås automatisk av etter 5 minutter.
Barnesikringsfunksjon
Du kan bruke barnesikringen mens stekeovnen står i standby-modus.
1 Vri Velgeren for stekefunksjon til “Av”stilling. Trykk og hold inne Barnesikringknappen i 3 sekunder. ( ) vises i
displayet.
2 Vri Velgeren for stekefunksjon til “Av”stilling. Trykk og hold inne Barnesikringknappen på nytt i 3 sekunder for å
oppheve sikringen.
Når stekeovnen er låst fungerer ingen knapper eller velgere bortsett fra
barnesikringsknappen.
Slå av pipesignalet
1 Slå av pipesignalet ved å trykke på
Klokke- og Sluttid-knappene samtidig,
og hold dem inne i 3 sekunder.
2 Slå på pipesignalet igjen ved å trykke på
Klokke- og Sluttide-knappen samtidig på
nytt, og hold dem inne i 3 sekunder.
20_ bruk av ovnen
06_Oven Use_NO.indd 20
2010-03-10
1:33:31
Stekeovnfunksjoner
Stekeovnen har blant annet følgende funksjoner
1. Konvensjonell
Hyllenivå
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
3
Rist
180-200
40-50
3/2
Rist/
langpanne
240
15-20
Fiskefileter (500-1000 g)
3-4 stykker på hver side
DRYPP OLJE
3
Bakeplate
200
13-20
Frosne koteletter (350-1000 g)
hakket kjøtt med skinke,
ost eller soppfyll
DRYPP OLJE
3
Bakeplate
200
25-35
Frosne koteletter av kjøttdeig,
gulrøtter, beter eller poteter
(350-1000 g)
DRYPP OLJE
3
Bakeplate
200
20-30
Svinekoteletter (500-1000 g)
DRYPP OLJE, SALT OG PEPPER
3/2
Rist/
langpanne
200
40-50
Bakt potet (delt i to) (500-1000 g)
3
Bakeplate
180-200
30-45
Frossen kjøttrull med soppfyll,
frossen (500-1000 g)
DRYPP OLJE
3
Bakeplate
180-200
40-50
Sukkerbrød (250-500 g)
2
Rist
160-180
20-30
Marmorkake (500-1000 g)
2
Rist
170-190
40-50
Gjærkake på plate med frukt og
skorpe (1000-1500 g)
2
Bakeplate
160-180
25-35
Muffins (500-800 g)
2
Rist
190-200
25-30
Matvare
Frossen lasagne (500-1000 g)
Hel fisk (f.eks. ørret) (300-1000 g)
3-4 stykker på hver side
DRYPP OLJE
04 Bruk av ovnen
Anbefalt temperatur: 200 °C
Den konvensjonelle funksjonen er ideell for steking av mat på én plate. Både øvre
og nedre varmeelement brukes til å varme opp stekeovnen.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes ved konvensjonell oppvarming.
bruk av ovnen _21
06_Oven Use_NO.indd 21
2010-03-10
1:33:31
2. Overvarme + konveksjon
Anbefalt temperatur: 190 °C
Overvarmeelementet er på, og viften kjøres slik at varmluften sirkulerer kontinuerlig.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes med overvarme og konveksjon.
Hyllenivå
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Svinestek med ben
(1000 g)
BØRST MED OLJE OG
KRYDDER
3/2
Rist/langpanne
180-200
50-65
Svinebog (1000-1500 g)
MARINÉR
2
Bakeplate
180-230
80-120
Hel kylling (800-1300 g)
BØRST MED OLJE OG
KRYDDER
2/1
Rist/langpanne
190-200
40-65
Biff av kjøtt eller fisk
(400-800 g)
DRYPP OLJE, SALT OG
PEPPER
3
Rist/langpanne
180-200
15-35
4/3
Rist/langpanne
200-220
25-35
Stekt fisk (500-1000 g)
bruk ildfast form
BØRST MED OLJE
2
Rist
180-200
30-40
Roastbeef (800-1200 g)
BØRST MED OLJE OG
KRYDDER
2/1
Rist/langpanne
Legg til 1 kopp vann.
200-220
45-60
Andebryst (300-500 g)
4/3
Rist/langpanne
Legg til 1 kopp vann.
180-200
25-35
Matvare
Kyllingfileter (500-1000 g)
BØRST MED OLJE OG
KRYDDER
22_ bruk av ovnen
06_Oven Use_NO.indd 22
2010-03-10
1:33:31
3. Konveksjon
Anbefalt temperatur: 170 °C
Denne funksjonen steker mat på opptil tre plater, og er også egnet til stek.
Stekingen foregår ved at varmeelementet på den bakre veggen varmes opp, og
viften fordeler varmen.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes med konveksjon.
Tid
(min.)
Rist/
langpanne
190-200
40-50
3
Rist
220-240
15-25
Bakte epler 5-8 stk. på 150-200 g
hver
Ta ut kjernene, legg til rosiner og
syltetøy. Bruk ildfast form.
3
Rist
200-220
15-25
Koteletter av hakket kjøtt
(300-600 g)
DRYPP OLJE
3
Bakeplate
190-200
18-25
Kjøttpudding med fyll, russisk
(500-1000 g)
BØRST MED OLJE
3
Bakeplate
180-200
50-65
Frosne kroketter (500-1000 g)
2
Bakeplate
180-200
25-35
Frosne pommes frites (300-700 g)
2
Bakeplate
180-200
20-30
Frossen pizza (300-1000 g)
2
Rist
200-220
15-25
Eple- og mandelkake (500-1000 g)
2
Rist
170-190
35-45
Fersk croissant (200-400 g)
(ferdigdeig)
2
Bakeplate
180-200
15-25
Hyllenivå
Tilbehør
Lammeribbe (350-700 g)
BØRST MED OLJE OG KRYDDER
3/2
Stekte bananer (3-5 stk.),
skjær med kniv langs toppen,
legg til 10-15 g sjokolade, 5-10 g
hakkede nøtter, drypp sukkervann,
pakk inn i aluminiumsfolie.
04 Bruk av ovnen
Temperatur
(°C)
Matvare
bruk av ovnen _23
06_Oven Use_NO.indd 23
2010-03-10
1:33:31
4. Stor grill
Anbefalt temperatur: 240 °C
Den store grillfunksjonen griller store mengder flat mat, som biffer, snitzler og
fisk. Den er også egnet til smørbrød. Både overvarmeelementet og grillen er på i
denne innstillingen.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes med stor grill-funksjonen.
Matvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Rist/
langpanne
220
5-8 snu 5-8
4/3
Rist/
langpanne
220
4-6 snu 4-6
5
Rist
240
1-2 snu 1-2
4/3
Rist/
bakeplate
200
4-8
3
Bakeplate
200
20-30
4/3
Rist/
langpanne
240
8-10 snu 5-7
Hyllenivå
Tilbehør
Pølser (tykke) 5-10 stk.
4/3
Pølser (tynne) 8-12 stk.
Smørbrød 5-10 stk.
Ostesmørbrød 4-6 stk.
Frosne pannekaker med
fyll, russiske (200-500 g)
Oksesteik (400-800 g)
24_ bruk av ovnen
06_Oven Use_NO.indd 24
2010-03-10
1:33:31
5. Liten grill
Hyllenivå
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
3
Rist
200
10-12
Frosne baguetter med pålegg
(tomat og mozzarella eller
skinke og ost)
3/2
Rist/
bakeplate
200
15-20
Frosne fiskepinner (300-700 g)
SETTES I KALD OVN
(uten forhåndsoppvarming)
DRYPP OLJE
3/2
Rist/
bakeplate
200
15-25
Frossen fiskeburger (300-600 g)
SETTES I KALD OVN,
DRYPP OLJE
3
Bakeplate
180-200
20-35
3/2
Rist/
bakeplate
180-200
23-30
Matvare
Frossen ovnscamembert
(2-4 stk. 75 g hver)
SETTES I KALD OVN
(uten forhåndsoppvarming)
Frossen pizza (300-500 g)
SETTES I KALD OVN
(uten forhåndsoppvarming)
04 Bruk av ovnen
Anbefalt temperatur: 240 °C
Denne innstillingen er ment for grilling av mindre mengder flat mat, for eksempel
biff, snitzler, fisk og smørbrød, plassert midt på platen. Bare overvarmeelementet
er i bruk.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes med liten grill-funksjonen.
Sett maten midt på platen.
bruk av ovnen _25
06_Oven Use_NO.indd 25
2010-03-10
1:33:31
6. Undervarme + konveksjon
Anbefalt temperatur: 190 °C
Innstillingen Undervarme + konveksjon er for oppskrifter der resultatet skal være
fuktig på toppen og ha sprø bunn, for eksempel pizza, quiche lorraine, åpne
fruktkaker og ostekaker.
Vi anbefaler at ovnen forvarmes med undervarme og konveksjon.
Hyllenivå
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Pai av gjærdeig med epler,
frossen (350-700 g)
3
Rist
180-200
15-20
Butterdeig, små paier med fyll,
frossen (300-600 g)
PENSLES MED EGGEPLOMME,
SETTES I KALD OVN
(uten forhåndsoppvarming)
3
Bakeplate
180-200
20-25
Kjøttboller i saus (250-500 g)
bruk ildfast form
3
Rist
180-200
25-35
Butterdeig (500-1000 g)
PENSLE MED EGGEPLOMME
3
Bakeplate
180
15-23
Cannelloni i saus (250-500 g)
bruk ildfast form
3
Rist
180
22-30
Gjærdeigpaier med fyll
(600-1000 g)
PENSLE MED EGGEPLOMME
3
Bakeplate
180-200
20-30
Hjemmelaget pizza (500-1000 g)
2
Bakeplate
200-220
15-25
Hjemmebakt brød (700-900 g)
2
Rist
170-180
45-55
Matvare
26_ bruk av ovnen
06_Oven Use_NO.indd 26
2010-03-10
1:33:31
7. Automatiske menyprogrammer
Følgende tabell viser 15 automatiske programmer for steking og baking.
Den viser mengde, vekt og anbefalinger. Tilberedningsmodus og tider er
forhåndsprogrammert. Du kan bruke disse retningslinjene som veiledende for
annen tilberedning. Sett alltid maten i kald ovn.
Matvare
Frossen pizza
1
6
2
1- 0,3-0,5
2- 0,5-0,7
Bakeplate
2
1- 0,3-0,6
2- 0,7-1,0
Bakeplate
2
1- 0,3-0,5
2- 0,8-1,0
Rist
3
Bruk ildfast form. Plasser den kalde eller hjemmelagde lasagnen på risten midt i
ovnen.
Dampet fisk
5
Rist
Plasser de frosne potetkrokettene jevnt utover bakeplaten. Vi anbefaler å snu
krokettene etter to tredeler av steketiden.
Fersk lasagne
4
Hyllenivå
Fordel de frosne pommes fritene utover bakeplaten.
Den første innstillingene anbefales for tynne pommes frites, den andre anbefales for
tykke pommes frites. Bruk bakepapir.
Vi anbefaler å snu pommes fritene etter to tredeler av steketiden.
Frosne kroketter
3
Tilbehør
Sett den frosne pizzaen midt på risten.
Vi anbefaler innstilling for 0,3-0,6 kg for tynne pizzaer, og 0,7-1,0 kg for pizzaer
med tykt fyll.
Frosne pommes frites
2
Vekt (kg)
1- 0,3-0,6
2- 0,7-1,0
04 Bruk av ovnen
Nr.
1. 0,2-0,4
2. 0,5-0,7
3. 0,8-1,0
Rist
2
Plasser klargjort fisk (f.eks. ørret, kolje, torsk) i en passende ildfast form med lokk.
Legg til væske til bunnen av formen er dekket, f.eks. 3-4 ts. sitronsaft, hvitvin eller
vann, og legg på lokket. Plasser formen på risten. Hvis du foretrekker en stekt
overflate, børster du fiskeskinnet med olivenolje og setter inn formen uten lokk.
Stekt kylling
1. 0,8-1,0
2. 1,1-1,3
Rist
Langpanne
2
1
Pensle kald kylling med olje og krydder, og plasser den med brystet opp på risten.
Biffer
7
1. 0,3-0,6
2. 0,6-0,8
Rist
Langpanne
4
3
Plasser 2-6 biffer side ved side jevnt fordelt på risten. Den første innstillingen er for
tynne biffer, den andre for tykke biffer. Snu steken når du hører pipesignalet. Trykk
på STEKETID-knappen for å fortsette den automatiske stekingen.
bruk av ovnen _27
06_Oven Use_NO.indd 27
2010-03-10
1:33:31
Nr.
Matvare
Stekt kjøtt
8
Vekt (kg)
Tilbehør
Hyllenivå
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
3. 1,2-1,4
Rist
Langpanne
2
1
Mariner steken og plasser den på risten.
Ha 1 kopp vann i langpannen. Snu steken når du hører pipesignalet.
Ta ut av ovnen, pakk inn i aluminiumsfolie og la den hvile i 5-10 minutter.
Kake
9
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
3. 0,9-1,0
Rist
2
Plasser deigen i en passende, dyp bakeform for formkake eller sukkerbrød.
Dette programmet passer til deiger som marmorkake, sitronkake og nøttekake.
Muffins
10
2
1. 0,75-0,85
Rist
2
1. 0,75-0,85
Rist
2
1. 0,2-0,4
2. 0,6-0,8
Bakeplate
3
Den første innstillingen passer til deig i små biter så som rundstykker, eller fersk
deig til croissanter (4-8 stk.).
Innstilling 2 passer til deig som brukes til hjemmelagede ciabattaer eller baguetter
(2-6 stk.). Bruk bakepapir.
Hjemmelagd pizza
15
Rist
Dette programmet egner seg for brødblandinger med 500 g hvete- og rugmel.
Følg instruksjonene på pakken. Ha surdeigen i en passende rektangulær bakeform.
Børst toppen av deigen med vann. Skjær et snitt med kniv langs midten.
Rundstykker/ciabatta
14
1. pizzadeig
2. gjærdeig
3. surdeig
Dette programmet egner seg for brødblandinger med 500 g hvetemel. Følg
instruksjonene på pakken. Plasser gjærdeigen i en rektangulær bakeform. Børst
toppen av deigen med vann.
Skjær et snitt med kniv langs midten.
Grovbrød
13
2
Den første innstillingen er for heving av gjærdeig til pizza eller kake, eller til forheving
av brøddeig.
Plasser deigen i en stor, rundt form, og dekk med plastfolie. Innstilling 2 er for
brøddeig som gjærdeig eller surdeig. Innstilling 3 er for surdeig. Kna den forhevede
deigen godt, plasser den i bakeformen, og dekk med plastfolie.
Hvitt brød
12
Rist
Plasser muffinsdeigen i et muffinsbrett av metall beregnet på 12 muffins. Plasser
brettet på risten.
0,5 -0,6 kg vekt anbefales for muffins som veier 45 g hver, 0,7-0,8 kg anbefales for
mellomstore muffins som veier 65 g hver.
Heving av deig
11
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
1. 0,2-0,6
2. 0,8-1,2
Bakeplate
2
Den første innstillingen passer til pizzasnacks
(7-9 stk.). Innstilling 2 passer til én rund eller plateformet pizza. Vektene omfatter fyll
som saus, grønnsaker, skinke og ost. Hvis du foretrekker kraftig skorpe, anbefaler
vi at du forvarmer ovnen med undervarme pluss konveksjonsmodus i 5 minutter.
28_ bruk av ovnen
06_Oven Use_NO.indd 28
2010-03-10
1:33:31
Testretter
I henhold til standard EN 60350
1. Baking
Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn.
Tilberedingsmodus
Temp.
(°C)
Tilberedningstid (min.)
2
Konvensjonell
170-190
15-25
1+4
Konveksjon
150-170
20-30
Bakeform på rist
(mørk, ø 26 cm)
1
Konvensjonell
160-180
25-35
Rist + Bakeplate
+ 2 kakeformer
(mørk, ø 20 cm)
1+3
Konveksjon
170-190
80-100
180-200
75-85
Rett og notater Hyllenivå
Bakeplate
Småkaker
Sukkerbrød
uten fett
Eplepai
Langpanne +
bakeplate
Rist + 2
kakeformer
(mørk, ø 20 cm)
1 plassert
Konvensjonell
diagonalt
04 Bruk av ovnen
Matvaretype
2. Grilling
Forvarm ovnen i 5 minutter med stor grill-funksjonen.
Bruk denne funksjonen med en temperaturinnstilling på maksimalt 300 °C.
Matvaretype
Rett og notater
Toast med
hvitt brød
Rist
Biffburgere
Rist/ langpanne
(for å samle opp
væske)
Hyllenivå
Tilberedings- Temp. Tilberedningsmodus
(°C)
tid (min.)
5
Stor grill
300
1. 1-2
2. 1-1½
4/3
Stor grill
300
1. 7-10
2. 5-8
bruk av ovnen _29
06_Oven Use_NO.indd 29
2010-03-10
1:33:31
rengjøring og vedlikehold
Selvrensing
Denne modusen er for automatisk rensing av ovnen.
Denne modusen brenner bort resterende fett i ovnen slik at det kan tørkes av når ovnen
kjøler seg ned.
Under selvrensingen (pyrolytisk selvrensing) låses døren automatisk.
Dørlåsing (
Når ovnstemperaturen varmes opp til 300 °C, vil døren låses automatisk av
sikkerhetshensyn.
)
Når ovnstemperaturen faller under 260 °C, vil døren låses opp automatisk.
Opplåsing
Advarsel
• Under denne prosessen blir ovnen veldig varm.
• Barn må holdes på trygg avstand.
Obs! Før du prøver å utføre en selvrensingsfunksjon, må alle tilbehørdeler tas ut av
ovnen.
Fjern noen store partier med smuss manuelt på forhånd.
Fordi tykke matvarerester, fett og kjøttsjy er brennbare, kan det oppstå brann i ovnen
under selvrensing.
1. Vri betjeningsknotten til selvrensingsmodus.
2. Vri Klokkeslett- / temperaturvelgeren til
nivå 1, 2 eller 3 avhengig av smussnivået i
ovnen. Etter 5 sekunder og hvis det ikke er flere
justeringer, begynner ovnen automatisk på det
valgte nivået.
Nivå
Varighet
P1 (Lavt)
ca. 120 minutter
P2 (Middels)
ca. 150 minutter
P3 (Høyt)
ca. 180 minutter
3. Når ovnen har kjølt seg ned, tørker du av ovnsdøren og langs kantene med en fuktig
klut.
30_ rengjøring og vedlikehold
07_Cleaning and Care_NO.indd 30
2010-03-08
6:15:40
Damprengjøring
1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Hell omtrent 400 ml vann ned i bunnen av den tomme ovnen. Bruk kun normalt vann,
ikke destillert vann.
Forsiktig
Damprengjøringssystemet kan bare slås på når ovnen er kjølt ned helt til
romtemperatur. La ovnen bli helt nedkjølt hvis systemet ikke fungerer.
4. Vri betjeningsknotten til
damprengjøringsmodus.
5. Etter en viss tid blir varmeelementet ferdig, og
05 Rengjøring og vedlikehold
3. Lukk stekeovndøren.
lampen forblir på.
6. Når operasjonen er ferdig, blinker displayet, og
en pipelyd angir at operasjonen er ferdig.
7. Vri betjeningsknotten til “Av” for å avslutte
operasjonen og rengjøre ovnen innvendig.
rengjøring og vedlikehold _31
07_Cleaning and Care_NO.indd 31
2010-03-08
6:15:41
Etter at damprengjøringen er deaktivert
Tips
• Vær forsiktig hvis døren åpnes før damprengjøringen er fullført. Vannet i
bunnen er varmt.
• La aldri vannet som er igjen, bli værende i ovnen i lengre tid, for eksempel
over natten.
• Åpne ovnsdøren og fjern restvannet med en svamp.
• Tørk ovnen innvendig med såpevann og en fuktet svamp, en myk børste
eller en nylonklut. Vanskelige flekker kan fjernes med en nylonskrubb.
• Kalkavleiringer kan fjernes med en klut fuktet med eddik.
• Vask med rent vann, og tørk med en myk klut (ikke glem å tørke under
tetningslisten på ovnsdøren).
• Hvis ovnen er veldig skitten, kan du gjenta prosedyren når ovnen er
nedkjølt.
• Hvis ovnen er svært tilsmusset med fett, for eksempel etter steking eller
grilling, anbefaler vi at du gnir oppvaskmiddel på de vanskelige flekkene
før du aktiverer ovnens rengjøringsfunksjon.
• La ovnsdøren stå åpen i 15 ° vinkel etter rengjøring for å la den
innvendige emaljeoverflaten tørke helt.
32_ rengjøring og vedlikehold
07_Cleaning and Care_NO.indd 32
2010-03-08
6:15:41
Hurtigtørking
La ovnsdøren stå åpen i en vinkel på omtrent 30 °.
Vri på betjeningsknotten for å velge enkel modus.
Trykk på Ovnsknappen.
Vri Klokkeslett- / temperaturvelgeren til konveksjon.
Still steketiden til omtrent 5 minutter og temperaturen til 50 °C.
Slå av ovnen på slutten av denne perioden.
Advarsel
Ikke bruk spyleslange med høyt trykk eller høytrykksspyler for å rengjøre
ovnen.
Stekeovnens utvendige flater
• Bruk en klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann ved rengjøring
av stekeovnen både innvendig og utvendig.
• Tørk med kjøkkenpapir eller et tørt håndkle.
• Bruk aldri skureprodukter, etsende rengjøringsmidler eller slipende produkter.
Stekeovner med front i rustfritt stål
• Bruk ikke stålull, skuresvamper eller slipemidler. Dette kan skade overflaten.
05 Rengjøring og vedlikehold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stekeovner med front i aluminium
• Tørk lett av platen med en myk klut eller mikrofiberklut og et mildt
vindusvaskemiddel.
Advarsel
Forsikre deg om at stekeovnen er kald før du rengjør den.
Stekeovnens innvendige flater
• Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
• Ikke bruk grove skureprodukter eller rengjøringssvamper.
• Bruk vanlig stekeovnrengjøringsmiddel for å unngå skade på emaljerte
stekeovnoverflater.
• Bruk en spesiell stekeovnrens ved fjerning av vanskelig smuss.
Tilbehør
Vask alt bakeutstyr og tilbehør etter bruk, og tørk med et kjøkkenhåndkle.
Legg tilbehøret i bløt i 30 minutter for å gjøre det lettere å rengjøre dem.
rengjøring og vedlikehold _33
07_Cleaning and Care_NO.indd 33
2010-03-08
6:15:41
Rengjøre stekeovndøren
Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er
nødvendig å demontere døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse
instruksjonene. Stekeovndøren er tung.
Fjerne døren
1. Åpne klipsene på begge hengsler.
2. Grip stekeovndøren midt på hver side med
begge hender.
3. Roter døren ca. 70 ° til hengslene kan
trekkes helt ut av festeåpningene.
2
70 °
1
34_ rengjøring og vedlikehold
07_Cleaning and Care_NO.indd 34
2010-03-08
6:15:41
Feste døren
1. La festeklipsene stå åpne, og hold
dørhengslene mot festeåpningene.
2. Roter døren mot vannrett stilling, og lukk klipsene.
Hengslet settes inn på vanlig måte.
Hengsel
05 Rengjøring og vedlikehold
70 °
Hengselåpning
Glasset i stekeovndøren
Stekeovndøren er utstyrt med tre glassplater som ligger mot hverandre. Det
innerste glasset og glasset i midten kan fjernes for rengjøring.
Advarsel
• Når døren løsnes fra stekeovnen, skal klipsene vippes til åpen stilling.
• Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre
stekeovndøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at
glasset knuser.
• Når døren er montert, kan det medføre fare for personskade å fjerne
noen av delene (dørglasset eller andre deler) fra døren.
Obs!
Glasset kan knuses hvis du bruker makt, spesielt langs kantene av det
forreste glasset.
rengjøring og vedlikehold _35
07_Cleaning and Care_NO.indd 35
2010-03-08
6:15:42
Demontering av døren
1. Fjern de to skruene på venstre og høyre side av døren.
2. Ta av dørbraketten.
Dørbrakett
3. Løsne innvendig glass nr. 1, fra
døren.
Glass nr. 1
4. Løsne innvendig glass nr. 2 og
fjærbrakettene fra døren.
Glass nr. 2
5. Løsne glass nr. 3 fra døren
Glass nr. 3
Dørbrakett
Fjærbrakett
(Høyre og venstre)
Glass nr. 1
Glass nr. 2
Glass nr. 3
Glass nr. 4
Merk
Rengjør glassene med varmt vann eller oppvaskmiddel, og tørk med en myk
og ren klut.
36_ rengjøring og vedlikehold
07_Cleaning and Care_NO.indd 36
2010-03-08
6:15:42
Montering av døren
1. Rengjør glasset og de innvendige delene med varmt såpevann.
Merk
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller gryteskrubb. Bruk en svamp med
et mildt vaskemiddel eller varmt såpevann.
3. Fest de to fjærbrakettene øverst på glass nr. 2, og sett glass nr. 2 på plass.
4. Fest glass nr. 1, dørbraketten til
døren.
Glass nr. 1
Merk
Ved montering av innerglass 1
skal det trykte elementet følge
retningen nedenfor.
Glass nr. 1
Utskrift
5. Trekk til de to skruene på begge sider av døren.
05 Rengjøring og vedlikehold
2. Fest glass nr. 3 i posisjon.
rengjøring og vedlikehold _37
07_Cleaning and Care_NO.indd 37
2010-03-08
6:15:42
Sideholdere
Når du skal rengjøre ovnen på innsiden, kan holderne på begge sider tas ut.
Fjerne sideholderne
1. Trykk på den midtre delen av
sideholderens øvre del.
2. Roter sideholderen omtrent
45 º.
3. Dra og fjern sideholderen fra de
nederste to hullene.
Montering : Gjenta trinn 1, 2 og 3 i motsatt rekkefølge.
38_ rengjøring og vedlikehold
07_Cleaning and Care_NO.indd 38
2010-03-08
6:15:43
Skifte lyspæren
Fare for elektrisk støt!
Gjør følgende før du skifter lyspæren i stekeovnen:
Du kan kjøpe nye pærer hos SAMSUNG-leverandøren.
Skifte lyspæren bak i stekeovnen og rengjøre glassdekselet
1. Løsne glassdekselet ved å vri det mot urviseren.
2. Fjern metallringen og beskyttelsesringen, og rengjør
glassdekselet.
3. Om nødvendig skifter du pæren med en lyspære på
25 watt, 230 V, som tåler stekeovnvarme på 300 °C.
4. Sett metallringen og beskyttelsesringen på
glassdekselet.
05 Rengjøring og vedlikehold
• Slå av stekeovnen.
• Koble stekeovnen fra strømforsyningen.
• Beskytt lyspæren og glassdekselet ved å legge en klut i bunnen av ovnen.
5. Sett glassdekselet på plass igjen.
rengjøring og vedlikehold _39
07_Cleaning and Care_NO.indd 39
2010-03-08
6:15:43
garanti og service
Vanlige spørsmål og feilsøking
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm?
Prøv en av disse løsningene:
• Stekeovnen er kanskje ikke slått på. Slå på stekeovnen.
• Klokken er kanskje ikke innstilt. Still klokken (se delen “Stille klokken”).
• Kontroller at ønskede innstillinger er valgt.
• Det kan hende at en sikring har røket eller en kretsbryter er utløst. Skift
sikringen eller tilbakestill kretsbryteren. Hvis dette forekommer gjentatte
ganger, kontakter du en autorisert elektriker.
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm selv om
stekeovnfunksjon og temperatur er valgt?
Det kan være et problem med de innvendige elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt
lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis en feilkode vises og stekeovnen ikke blir
varm?
Det er en feil i de innvendige elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis klokkeslettet på displayet blinker?
Det har vært et strømbrudd. Still klokken (se delen “Stille klokken”).
Hva skal jeg gjøre hvis lampen i stekeovnen ikke tennes?
Lyspæren er gått. Skift lyspæren i stekeovnen (se delen “Skifte lyspæren”).
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnviften går selv om den ikke er
slått på?
Etter at stekeovnen har vært brukt, fortsetter viften å gå til stekeovnen er kjølt
ned. Kontakt servicesenteret hvis viften fortsetter å gå etter at stekeovnen er kjølt
ned.
40_ garanti og service
BF3Q4T098_XEE-00231W_NO.indb 40
2010-03-08
6:20:35
Feilkoder og sikkerhetskoder
Feilkoder og
sikkerhetskoder
TEMPERATURSENSORFEIL
Løsning
Kontakt SAMSUNGservicesenteret.
S-01
SIKKERHETSAVSTENGNING Slå av stekeovnen og fjern
Stekeovnen har vært slått på
maten. La stekeovnen kjøles
med innstilt temperatur over
ned før du bruker den igjen.
lang tid.
-SEE-0*1)
En feil i stekeovnen kan føre
til at den ikke fungerer som
den skal, og at det oppstår
problemer med sikkerheten.
Slutt umiddelbart å bruke
stekeovnen.
Kontakt SAMSUNGservicesenteret
06 Garanti og service
E-2*1)
Generelle funksjoner
1) * refererer til alle numre eller tegn.
garanti og service _41
BF3Q4T098_XEE-00231W_NO.indb 41
2010-03-08
6:20:35
tekniske data
Tekniske data
Strømkilde
230 V ~ 50 Hz
Volum (netto kapasitet)
65 ℓ
Utgangseffekt
MAKS 3400 W
Vekt
Dimensjoner
(B x H x D)
Norway
Netto
ca. 42 kg
Frakt
ca. 46 kg
Utside
595 x 595 x 566 mm
Ovnsrom
440 x 365 x 405 mm
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at
produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre
potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi
om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte
for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale
myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten.
Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt
avfall som skal kastes.
42_ tekniske data
BF3Q4T098_XEE-00231W_NO.indb 42
2010-03-08
6:20:35
merknad
BF3Q4T098_XEE-00231W_NO.indb 43
2010-03-08
6:20:35
0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr(French)
DENMARK
70-70-19-70
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01-48-63-00-00
GERMANY
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
AUSTRIA
LUXEMBURG
261-03-710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0.10/Min)
NORWAY
815-56-480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771-726-7864 (SAMSUNG)
U.K
0845-SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818-717100
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF0.08/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr(french)
Kodenr.: DG68-00231W_01
11_Cover_Back_NO_update logo SS.indd 44
5/10/2011 2:44:51 AM
BF3Q Sarja
Kalusteuuni
käyttöopas
ajattele mahdollisuuksia
Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Jos haluat lisää palveluita, rekisteröi tuotteesi
osoitteessa:
www.samsung.com/global/register
SUOMALAISISTA
00_Cover_Front_FI-PF logo.indd 1
5/10/2011 2:40:53 AM
oppaan käyttö
Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka
auttavat uuden kodinkoneesi käytössä ja hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa
tarvetta varten.
Käyttöoppaan kuvasymbolit.
VAROITUS tai VAARA
Tärkeää
Huom.
turvallisuusohjeet
Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja
vastaa siitä, että laite kytketään sähköverkkoon voimassaolevien
turvallisuusmääräysten ja -suositusten mukaisesti.
Sähköturvallisuus
Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
• Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasennusliike.
• Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vahingoittunutta laitetta.
• Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon
korjaus voi vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Ota yhteys SAMSUNGhuoltoon tai jälleenmyyjään, jos uunisi kaipaa korjausta.
• Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai
laitteen valmistajalta.
• Sähköjohdot tai -kaapelit eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
• Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta.
Älä milloinkaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Arvokilpi sijaitsee uuninluukun oikealla puolella.
• Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
• Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä
kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta
oikein.
2_ oppaan käyttö
BF3Q4T098_XEE-00231W_FI.indb 2
2010-03-09
6:39:18
VAROITUS: Osat saattavat kuumeta käytön aikana. Palovammojen välttämiseksi
pienet lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä uunista.
VAROITUS: Irrota laite sähköverkosta vaihtaessasi uunin lamppua välttääksesi
sähköiskun vaaran. Uunin ollessa käynnissä sen sisäpinnat tulevat hyvin kuumiksi.
Turvallisuus käytön aikana
• Tämä uuni on tarkoitettu vain kotitalouden ruuanvalmistukseen.
• Uunia käytettäessä sen sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi. Älä koske uunin
sisäpintoja tai lämpövastuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
• Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
• Uunin pinnat kuumenevat, kun se kuumennetaan korkeaan lämpötilaan pidemmäksi
aikaa.
• Avatessasi uunin luukkua varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä.
• Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia voi alkoholi höyrystyä korkeassa lämpötilassa
ja höyry voi syttyä palamaan tullessaan kosketuksiin uunin kuuman kohdan kanssa.
• Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.
• Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
• Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voisi vääntyä
suuren lämpöeron vuoksi.
• Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Se voi vahingoittaa emalipintaa.
• Uunia käytettäessä sen luukun tulee olla kiinni.
• Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai
vuoalla. Alumiinifolio estää uunin kuumenemisen, mikä voi vahingoittaa emalipintoja ja
estää ruuan kunnollisen kypsymisen.
• Hedelmämehuista jää tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille.
Kun paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
• Älä pane astioita uunin luukun päälle.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai rajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman
vastuullisen aikuisen riittävää valvontaa.
• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
• Pienet ruoka-annokset vaativat lyhyemmän valmistus- tai lämmitysajan.
Normaaliaikoja käytettäessä ne voivat kuumeta liikaa tai palaa.
turvallisuusohjeet _3
BF3Q4T098_XEE-00231W_FI.indb 3
2010-03-09
6:39:18
hävitysohjeet
Pakkausmateriaalin hävitys
• Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
• Hävitä pakkausmateriaalit viemällä ne paikkakuntasi asianmukaisiin jätepisteisiin.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
VAROITUS: Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee siitä käyttökelvoton, jotta se
ei voi aiheuttaa vaaraa. Tee tämä antamalla sähköasentajan irrottaa laite
verkkovirrasta ja poistaa laitteen sähköjohto. Vanhat laitteet on hävitettävä
asianmukaisesti, jottei niistä synny ympäristöhaittoja.
• Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
• Tietoja ongelmajätteiden keräysajoista ja vastaanottopisteistä saat paikallisilta
jätehuoltoviranomaisilta.
4_ hävitysohjeet
BF3Q4T098_XEE-00231W_FI.indb 4
2010-03-09
6:39:18
sisältö
uunin asentaminen
6
8
osat ja ominaisuudet
alkuvalmistelut
12
14
6Asentajan turvallisuusohjeet
6Asennus kaapistoon
7Sähköverkkoon liittäminen
8Uuni
9Kytkimet
9Varusteet
10Varusteiden käyttö
11Turvakatkaisin
11Tuuletin
12Kellonajan asetus
13Ensipuhdistus
uunin käyttö
14Toiminnon valinta
15Lämpötilan asetus
15Virran katkaiseminen
16Lopetusaika
16Toiminta-aika
17Ajastettu käynnistys
18Munakello
19Automaattitoiminto
20Valo
20Lapsiturva -toiminto
20Äänimerkin mykistäminen
21Uunin toiminnot
29Koekeittiössä testatut ruuat
puhdistus ja huolto
30Automaattipuhdistus
31Höyrypuhdistus
32Höyrypuhdistuksen jälkeen
34Uuninluukun puhdistus
38Sivuohjaimet
39Lampun vaihto
30
takuu ja huolto
40
42
tekniset tiedot
40Usein kysytyt kysymykset ja
ongelmatilanteet
42Tekniset tiedot
sisältö _5
BF3Q4T098_XEE-00231W_FI.indb 5
2010-03-09
6:39:19
uunin asentaminen
Tämän laitteen sähköasennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Asennuksessa on noudatettava laitteen mukana tulevia asennusohjeita.
Poista suojamuovi uunin luukusta asennuksen jälkeen.
Asentajan turvallisuusohjeet
• Asennuksen on taattava suojaus altistumiselle sähkövarauksellisille osille.
• Kalusteen, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin DIN 68930
vakausvaatimukset.
Asennus kaapistoon
• Noudata vaatimuksia vähimmäisetäisyyksistä.
• Kiinnitä uuni paikoilleen ruuveilla molemmilta puolilta.
• Uuni työnnetään paikoilleen oikeassa kohdistuskulmassa.
560
595
595
572
90 °
545
21
min. 550
min. 550
min. 20
min. 50
50
min. 560
min. 600
min. 590 - maks. 600
50
460
min. 560
Kaapisto
Alakaappi
6_ uunin asentaminen
BF3Q4T098_XEE-00231W_FI.indb 6
2010-03-09
6:39:19
Sähköverkkoon liittäminen
Kun laitteeseen kytketään virta sen elektroniikka käynnistyy, jolloin sen valaistus
nollaantuu hetkeksi. Sähkökaapelin (H05 RR-F tai H05 VV-F, min. 1,5 m,
1,5 - 2,5 mm²) on oltava niin pitkä, että se voidaan kiinnittää uuniin, joka seisoo
lattialla sijoituskalusteensa edessä.
Avaa uunin alaosan taustalevy (käytä litteää ruuviavainta) ja avaa kokonaan kytkentäruuvi sekä
kaapelin vedonpoistin. Asenna vasta sitten johtimet asianmukaisiin liittimiin.
01 Uunin asentaminen
Sähköliitännät tulee tehdä laitteen
takana olevan liitoslaatan mukaisesti
sähköasentajan toimesta, jonka
tulee varmistaa, että laite on liitetty
Vaihejohdin
Maadoitusjohdin
sähköverkkoon asennusohjeita ja
Nollajohdin
paikallisia säädöksiä noudattaen.
Jos verkkoliitäntää ei tehdä
pistokytkinliitännällä, on kytkennän
tulopuolelle asennettava turvallisuussyistä moninapainen irtikytkentälaite (kosketinväli
vähintään 3 mm).
Maadoitusjohdin tulee kiinnittää uunin ( ) liittimeen.
Jos uuni liitetään verkkovirtaan pistokytkinliitännällä, tulee pistokkeeseen päästä helposti
käsiksi uunin asentamisen jälkeenkin.
Emme vastaa vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat puuttuvasta tai viallisesta
maadoituksesta.
min. 5
uunin asentaminen _7
BF3Q4T098_XEE-00231W_FI.indb 7
2010-03-09
6:39:19
osat ja ominaisuudet
Uuni
1. Käyttöpaneeli
2. Sivuohjain
3. Katalyysiemaloitu suojakotelo
4. Lamput
5. Lasiluukku
6. Ylävastukset
7. Taso 5
8. Taso 4
9. Taso 3
10.Taso 2
11.Taso 1
12.Luukun kahva
6
1
7
2
8
3
9
10
4
11
12
5
BF3Q Sarja
6
6
1
7
1
7
2
8
2
8
3
9
3
9
10
10
4
11
12
5
BF3Q Sarja
4
11
12
5
BF3Q Sarja
Uunitasot on numeroitu alkaen alhaalta.
Tasoja 4 ja 5 käytetään pääosin grillitoiminnoissa.
Tietoja oikeiden uunitasojen valinnasta on oppaan ruuanvalmistusohjeissa.
8_ osat ja ominaisuudet
04_Overview_FI.indd 8
2010-03-09
6:32:47
Kytkimet
1. Toimintovalitsin
1
2
3
2. Näyttö
3. Aika/Lämpötila -valitsin
4. Valokatkaisin
6. Kello
4
7. Munakello
5
6
7
8
9
8. Lopetusaika
9. Toiminta-aika
Toimintovalitsin ja Aika/Lämpötila -valitsin ovat kohokytkimiä. Paina sisään ja
käännä.
Varusteet
02 Osat ja ominaisuudet
5. Lapsilukko
Seuraavat varusteet kuuluvat uuteen uuniisi:
Grilliritilä, jolle asetat kypsennysastiat, kakkuvuoat jne.
Uunipelti kakuille ja pikkuleiville.
Edessä
Uunipannu (valinnainen) paistamiseen, lihanesteiden tai
-tippumisjätteiden keräämiseen.
Edessä
Paistinvarras (valinnainen) koostuu vartaasta, 2 piikistä,
irrotettavasta kahvasta sekä kehikosta, joka asennetaan
3. pellinkannattimeen alhaalta lukien. Sovita varras uunin
takaseinässä olevaan reikään. Pane uunipannu tasoon 1,
kun paistat vartaalla.
osat ja ominaisuudet _9
04_Overview_FI.indd 9
2010-03-09
6:32:47
Paistin- ja saslik-vartaat (valinnainen). Käyttö:
• Pane uunipannu tasoon 1 (ilman paistotelinettä) keräämään lihanesteet, tai uunin
pohjalle, jos kypsennettävä liha on muutoin liian iso.
• Kiinnitä yksi haarukoista vartaaseen ja pane paistettava liha vartaaseen;
• Varraspaistossa voit kypsentää uunipannun reunoilla samalla myös esikypsytettyjä
perunoita ja vihanneksia.
• Työnnä kehikko keskitasoon "v"-kulma eteenpäin.
• Voit kiinnittää kahvan vartaan tylppään päähän, jolloin sitä on helpompi käsitellä.
• Pane varras kehikolle terävä pää uunin takaseinää kohti ja työnnä vartaan pää
varovasti takaseinässä olevan pyöritysmekanismin sisään. Vartaan tylpän pään tulee
asettua kehikon "v"-kohtaan. (Vartaassa on kaksi korvaketta, joiden tulee olla lähinnä
uunin luukkua estämässä vartaan liikkumista; ne toimivat myös kahvan tukena.)
• Irrota vartaan kahva ennen paistoa. Kiinnitä kahva uudelleen paiston jälkeen, jotta
saat poistettua vartaan kehikosta.
Varusteiden käyttö
Uunipelti, uunipannu ja grilliritilä tulee asettaa huolellisesti pellinkannattimiin. Varo kuumia
uunin pintoja ja astioita, kun otat ruuat uunista.
Esimerkki: Taso 1: Uunipannu
Taso 4: Uunipelti
BF3Q Sarja
Taso 5
Taso 4
Taso 3
Taso 2
Taso 1
Uunipelti
Uunipannu
väli 2 cm
Kun käytät uunipannua tai uunipeltiä kypsennettävien ruokien tippumisjätteiden
tai -nesteiden keräämiseen varmista, että se on kunnolla pidikkeissään. Älä anna
peltien joutua kosketuksiin uunin pohjapinnan kanssa, jottei emalipinta vaurioidu.
Tasoon 1 asetettavien peltien ja astioiden tulee olla vähintään 2 cm uunin pohjaa
ylempänä.
10_ osat ja ominaisuudet
04_Overview_FI.indd 10
2010-03-09
6:32:47
Grilliritilä, uunipelti ja uunipannu
Grilliritilän paikka
Voit sijoittaa grilliritilän mille tasolle tahansa.
Uunipellin ja uunipannun paikka
Turvakatkaisin
• Jollet valitse toiminta-aikaa, turvakatkaisin sammuttaa uunin automaattisesti tietyn
ajan kuluttua.
02 Osat ja ominaisuudet
Voit sijoittaa uunipellin ja/tai uunipannun mille
tasolle tahansa.
Automaattinen sammutus eri lämpötiloissa
Alle 105 °C
16 tuntia
105 °C-240 °C
8 tuntia
245 °C-300 °C
4 tuntia
• Tämän uunin erikoisominaisuus on automaattinen virran poiskytkentä.
Jos uunin lämpötila nousee poikkeavan korkeaksi, järjestelmä katkaisee
sähkövirran vastuksiin tietyksi ajaksi.
Tuuletin
On normaalia, että käytön aikana venttiili purkaa kuumaa ilmaa uunin etuosasta.
• Tuuletin myös jatkaa toimintaansa vielä uunin sammuttamisen jälkeen. Se pysähtyy
kun uunin sisälämpötila on pudonnut 60 °C:een tai 25 minuutin kuluttua.
osat ja ominaisuudet _11
04_Overview_FI.indd 11
2010-03-09
6:32:48
alkuvalmistelut
Kellonajan asetus
Kun kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, käytä laitetta vasta kellonajan asettamisen
jälkeen.
1 Paina Kello-näppäintä.
"
" ja "12: " alkavat välkkyä.
2 Käännä Aika/Lämpötila -kytkintä ja
valitse tunti.
Esimerkki: Kello on 1:30
3 Paina Kello -näppäintä.
"
" ja " :00" alkavat välkkyä.
4 Käännä Aika/Lämpötila -kytkintä ja
valitse minuutit. "
" alkaa välkkyä.
5 Paina Kello -näppäintä aikaasetuksen lopettamiseksi, tai odota
10 sekuntia. "
" katoaa näytöstä
eikä "30" enää välky. Näytössä on
oikea aika. Nyt laite on käyttövalmis.
12_ alkuvalmistelut
05_Before Begin_FI.indd 12
2010-03-08
5:26:33
Ensipuhdistus
Puhdista uuni hyvin ennen käyttöönottoa.
Älä käytä teräviä tai hankaavia välineitä tai aineita. Ne voivat vahingoittaa pintaa.
Käytä edustan emalipinnoille yleisesti kaupan olevia puhdistusaineita.
1. Avaa uunin luukku. Valo syttyy.
2. Puhdista kaikki pellit, varusteet ja pellinkannattimet lämpimällä vedellä ja
astianpesunesteellä ja kuivaa puhtaalla, pehmeällä liinalla.
3. Puhdista samoin uunin sisus.
4. Pyyhi laitteen etupinnat kostealla liinalla.
Tarkista, että kellonaika on oikein. Poista varusteet ja käytä uunia kiertoilmaasetuksella 200 °C:ssa yhden tunnin ajan. Tästä esikuumennuksesta syntyy
tavanmukaisesti erityinen haju, joten varmista keittiösi hyvä tuuletus.
03 Alkuvalmistelut
Uunin puhdistus
alkuvalmistelut _13
05_Before Begin_FI.indd 13
2010-03-08
5:26:33
uunin käyttö
Toiminnon valinta
Käännä Toimintovalitsin valitsemaasi
uunitoimintoon.
Uunin tilat
Seuraavassa taulukossa on esitetty uunin eri tilat ja asetukset. Käytä seuraavien
sivujen valmistusohjetaulukoita näiden tilojen käytössä ruuan laitossa ohjeellisina.
Tila
Kuvaus
Tavallinen uuni
Ruoka lämmitetään ylä- ja alavastuksia käyttäen. Tätä asetusta
suositellaan leipomiseen ja paahtamiseen.
Ylälämpö + kiertoilma
Tätä tilaa suositellaan lihan paahtamiseen. Ylävastus on
toiminnassa ja tuulettimet kierrättävät ylhäältä ja takaseinämän
vastuksista tulevaa kuumaa ilmaa.
Kiertoilma
Takavastuksista tuleva kuuma ja kahden tuulettimen kierrättämä
ilma kuumentaa ruuan. Tämä asetus tuottaa tasaisen lämmön ja
se on ihanteellinen pakastetulle ruualle sekä kakulle ja voisarville.
Tämä tila on sopiva kahdella tasolla leipomiseen.
Iso grilli
Ruoka lämmitetään ylävastuksia käyttäen. Tämä tila
on suositeltava pihvin ja makkaran grillaukseen sekä
juustopaahtoleiville.
Pieni Grilli
Tämä tila on ihanteellinen pienten ruokamäärien grillaukseen,
esimerkiksi patongeille, juustolle tai kalafileille.
Aseta ruoka grilliritilän keskelle, koska ainoastaan pieni keskellä
sijaitseva vastus on toiminnassa.
Alalämpö + kiertoilma
Ala- ja takavastuksista tuleva kuuma ja tuulettimien kierrättämä
ilma kuumentaa ruuan. Tämä tila on ihanteellinen ruuan
paistamiseen, esimerkiksi piiraat, pizza, leipä ja juustokakut.
14_ uunin käyttö
06_Oven Use_FI.indd 14
2010-03-10
1:31:35
Tila
Kuvaus
Automaattiohjelmat
Voit valita 15 automaattiohjelmaa paistamiseen, paahtamiseen
ja leipomiseen. Esiohjelmoidut tilat, ajat ja lämpötilat lisäävät
käyttömukavuutta. Sinun tarvitsee vain valita kohde ja haluttu
toiminto.
04 Uunin käyttö
Lämpötilan asetus
1 Käännä Aika/Lämpötila -kytkintä ja
valitse lämpötila 5 °C:n välein.
40 °C-250 °C
40 °C-300 °C (iso ja pieni grilli)
Voit säätää lämpötilaa paistamisen aikana.
Virran katkaiseminen
Sammuta uuni kääntämällä Toimintovalitsin
"Off" -asentoon.
uunin käyttö _15
06_Oven Use_FI.indd 15
2010-03-10
1:31:35
Lopetusaika
Voit säätää lopetusajan kypsennyksen aikana.
1 Paina Lopetusaika -näppäintä.
Esimerkki: Kello on 12:00
2 Käännä Aika/Lämpötila -kytkintä ja
valitse haluamasi lopetusaika.
3 Paina Lopetusaika -näppäintä.
Uunin toiminta lakkaa valitsemanasi
lopetusaikana automaattisesti, ellet paina
Lopetusaika -näppäintä uudelleen
5 sekunnin kuluessa.
Voit säätää uudelleen lopetusaikaa kypsennyksen aikana Aika/Lämpötila
-valitsimella tarvittaessa.
Toiminta-aika
Voit säätää toiminta-aikaa kypsennyksen aikana.
1 Paina Toiminta-aika -näppäintä.
2 Käännä Aika/Lämpötila -kytkintä ja
valitse haluamasi toiminta-aika.
3 Paina Toiminta-aika -näppäintä.
Uuni toimii valitsemasi ajan, ellet paina
uudelleen Toiminta-aika -näppäintä
5 sekunnin kuluessa.
Voit säätää uudelleen toiminta-aikaa kypsennyksen aikana Aika/Lämpötila
-valitsimella tarvittaessa.
16_ uunin käyttö
06_Oven Use_FI.indd 16
2010-03-10
1:31:36
Ajastettu käynnistys
Tapaus 1 - Toiminta-aika valitaan ensin
Jos Lopetusaika asetetaan vasta Toiminta-ajan jälkeen, uuni laskee uudelleen
toiminta-ajan ja lopetusajan ja tarvittaessa uuni käynnistyy viivästetysti.
04 Uunin käyttö
1 Paina Lopetusaika -näppäintä.
Esimerkki: Kello on 15:00 ja uunin haluttu
toiminta-aika on 5 tuntia.
2 Käännä Aika/Lämpötila -kytkintä ja
valitse lopetusaika.
Esimerkki: Haluat 5 tunnin kypsytyksen ja
lopettaa kello 20:30.
3 Paina Lopetusaika -näppäintä.
"
" -kuvasymboli näkyy viivästetyn
aloitusajan kuluessa.
Tapaus 2 - Lopetusaika valitaan ensin
Jos Toiminta-aika asetetaan vasta Lopetusajan jälkeen, uuni laskee uudelleen
toiminta- ja lopetusajat ja tarvittaessa viivästyttää uunin käynnistystä.
1 Paina Toiminta-aika -näppäintä.
Esimerkki: Kello on 15:00 ja haluttu
lopetusaika on klo. 17:00.
2 Käännä Aika/Lämpötila -kytkintä ja
valitse toiminta-aika.
Esimerkki: Haluat 1,5 tunnin kypsytyksen
ja lopettaa kello 17:00.
3 Paina Toiminta-aika -näppäintä.
"
" -kuvasymboli näkyy viivästetyn
aloitusajan kuluessa.
uunin käyttö _17
06_Oven Use_FI.indd 17
2010-03-10
1:31:38
Munakello
1 Paina Munakello -näppäintä.
“
" -kuvake syttyy.
2 Käännä Aika/Lämpötila -kytkintä ja
aseta aika.
Esimerkki: 5 minuuttia
3 Paina Munakello -näppäintä, jolloin kello
käynnistyy. Merkkiääni ilmoittaa, kun
valitsemasi aika on kulunut.
Paina Munakello -näppäintä 2 sekuntia ajanoton peruuttamiseksi.
18_ uunin käyttö
06_Oven Use_FI.indd 18
2010-03-10
1:31:39
Automaattitoiminto
1 Käännä Toimintovalitsin
Automaattitoimintoon.
04 Uunin käyttö
2 Valitse haluamasi resepti kääntämällä
Aika/Lämpötila -kytkintä oikealle ja
vasemmalle. Odota 5 sekuntia ennen kuin
valitset painon. Voit aloittaa kypsennyksen
heti, jos valitset reseptin, jossa paino on jo
määritetty.
3 Valitse haluamasi paino
kääntämällä Aika/Lämpötila
-kytkintä oikealle ja
vasemmalle. Näytössä näet
esilämmitysajan (min:sek),
joka alkaa 5 sekunnin kuluttua
painon valinnasta. Näyttöön tulee jäljellä oleva paistoaika (tunti:min), jos valitsit
reseptin ilman uunin esilämmitystä.
Esilämmitys valmis
Kun esilämmitys on valmis, kuulet äänimerkin, ja näytössä on jäljellä oleva
paistoaika (tunti:min). Pidä "Esilämmitys" päällä siihen saakka, kun panet
ruuan uuniin ja painat Toiminta-aika -näppäintä.
4 Paina Toiminta-aika -näppäintä. Näytöstä
näet toiminta-ajan kulumisen. Valmistuksen
vaihe 1 alkaa.
Kun toiminto tulee kohtaan "Käännä"
kuulet äänimerkin. Valmistus loppuu "Käännä" -käskyyn, jolloin painat
Toiminta-aika -näppäintä.
5 Paina Toiminta-aika -näppäintä.
Äänimerkki loppuu, ja uuni toimii taas.
uunin käyttö _19
06_Oven Use_FI.indd 19
2010-03-10
1:31:40
Valo
1 Paina Lamppu -näppäintä.
1.
Sammuu
2.
Syttyy
Lamppu sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua.
Lapsiturva -toiminto
Voit käyttää lapsilukkoa valmiustilassa (stand-by).
1 Käännä Toimintovalitsin "Off" -asentoon.
Paina Lapsilukko -näppäintä 3 sekunnin
ajan. ( ) ilmestyy näyttöön.
2 Käännä Toimintovalitsin "Off" -asentoon.
Paina 3 sekunnin ajan Lapsilukko
-näppäintä lukituksen avaamiseksi.
Lukituksen aikana valitsimet eivät toimi lukuun ottamatta lukituksen avausta.
Äänimerkin mykistäminen
1 Mykistä äänimerkki painamalla
samanaikaisesti Kello- ja Lopetusaika
-näppäimiä 3 sekunnin ajan.
2 Aktivoi äänimerkki painamalla uudelleen
samanaikaisesti Kello- ja Lopetusaika
-näppäimiä 3 sekunnin ajan.
20_ uunin käyttö
06_Oven Use_FI.indd 20
2010-03-10
1:31:40
Uunin toiminnot
Uunissa on seuraavat toiminnot
1. Tavallinen uuni
Uunitaso
Varusteet
Lämpötila
(°C)
Aika
(minuuttia)
3
Grilliritilä
180-200
40-50
3/2
Paahtoritilä /
uunipannu
240
15-20
Kalafileet (500-1000 g)
3-4 leikattu molemmin puolin
TIPPA ÖLJYÄ
3
Uunipelti
200
13-20
Lihaleikkeet (350-1000 g)
pakaste kinkku-,
juusto- tai sienitäytteellä
TIPPA ÖLJYÄ
3
Uunipelti
200
25-35
Pakastepihvit jauhelihasta,
porkkanasta, punajuuresta tai
perunasta (350-1000 g)
TIPPA ÖLJYÄ
3
Uunipelti
200
20-30
Porsaankyljykset (500-1000 g)
TIPPA ÖLJYÄ,
SUOLAA & PIPPURIA
3/2
Paahtoritilä /
uunipannu
200
40-50
Uuniperuna (puolikas)
(500-1000 g)
3
Uunipelti
180-200
30-45
Pakastettu lihamureke/-kääryle
sienitäytteellä (500-1000 g)
TIPPA ÖLJYÄ
3
Uunipelti
180-200
40-50
Sokerikakku (250-500 g)
2
Grilliritilä
160-180
20-30
Marmorikakku (500-1000 g)
2
Grilliritilä
170-190
40-50
Hiivalla valmistettu kakku
hedelmä- ja hilekoristeella,
tarjottimella (1000-1500 g)
2
Uunipelti
160-180
25-35
Muffinssit (500-800 g)
2
Grilliritilä
190-200
25-30
Ruokalaji
Pakastettu lasagne
(500-1000 g)
Kokonainen kala (esim. Dorade)
(300-1000 g)
3-4 leikattu molemmin puolin
TIPPA ÖLJYÄ
04 Uunin käyttö
Suosituslämpö: 200 °C
Tavallinen uuni -toiminto on ihanteellinen paistamiseen yhdellä tasolla. Sekä yläettä alavastus ovat toiminnassa tasaisen uuninlämmön ylläpitämiseksi.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Tavallinen uuni -toimintoa käytettäessä.
uunin käyttö _21
06_Oven Use_FI.indd 21
2010-03-10
1:31:41
2. Ylälämpö + kiertoilma
Suosituslämpö: 190 °C
Ylävastus ja tuuletin ovat toiminnassa koko ajan, ja kuuma ilma kiertää tasaisesti.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Ylälämpö + kiertoilma -toimintoa
käytettäessä.
Lämpötila
(°C)
Aika
(minuuttia)
Paahtoritilä /
uunipannu
180-200
50-65
2
Uunipelti
180-230
80-120
Kokonainen kana
(800-1300 g)
SIVELE ÖLJYLLÄ JA
MAUSTEILLA
2/1
Paahtoritilä /
uunipannu
190-200
40-65
Liha- tai kalapihvit
(400-800 g)
TIPPA ÖLJYÄ,
SUOLAA & PIPPURIA
3
Paahtoritilä /
uunipannu
180-200
15-35
4/3
Paahtoritilä /
uunipannu
200-220
25-35
Kalapaisti (500-1000 g)
käytä uuninkestävää astiaa
SIVELE ÖLJYLLÄ
2
Grilliritilä
180-200
30-40
Naudanpaisti (800-1200 g)
SIVELE ÖLJYLLÄ JA
MAUSTEILLA
2/1
Paahtoritilä /
uunipannu
Lisää 1 kupillinen
vettä
200-220
45-60
Ankanrinta (300-500 g)
4/3
Paahtoritilä /
uunipannu
Lisää 1 kupillinen
vettä
180-200
25-35
Ruokalaji
Uunitaso
Varusteet
3/2
Porsaanlapa foliossa
(1000-1500 g)
MARINOI
Porsaankyljykset (1000 g)
SIVELE ÖLJYLLÄ JA
MAUSTEILLA
Kananpalat (500-1000 g)
SIVELE ÖLJYLLÄ JA
MAUSTEILLA
22_ uunin käyttö
06_Oven Use_FI.indd 22
2010-03-10
1:31:41
3. Kiertoilma
Lämpötila
(°C)
Aika
(minuuttia)
Paahtoritilä /
uunipannu
190-200
40-50
3
Grilliritilä
220-240
15-25
Uuniomenat 5-8 kpl x
150-200 g
Poista karat, lisää rusinoita ja
hilloa. Käytä uuninkestävää
astiaa.
3
Grilliritilä
200-220
15-25
Lihaleikkeet (300-600 g)
TIPPA ÖLJYÄ
3
Uunipelti
190-200
18-25
Täytetty jauheliharulla
venäläisittäin (500-1000 g)
SIVELE ÖLJYLLÄ
3
Uunipelti
180-200
50-65
Pakastetut kroketit
(500-1000 g)
2
Uunipelti
180-200
25-35
Pakastetut uuniperunat
(300-700 g)
2
Uunipelti
180-200
20-30
Pakastettu pizza (300-1000 g)
2
Grilliritilä
200-220
15-25
Omena- ja mantelikakku
(500-1000 g)
2
Grilliritilä
170-190
35-45
Tuore voisarvi (200-400 g)
(valmistaikinasta)
2
Uunipelti
180-200
15-25
Ruokalaji
Uunitaso
Varusteet
3/2
Uunibanaanit (3-5 kpl),
leikkaa kärki veitsellä,
lisää 10-15 g suklaata,
5-10 g paloiteltua pähkinää,
hieman sokerivettä,
kääri alumiinifolioon.
Lampaan kyljysrivi (350-700 g)
SIVELE ÖLJYLLÄ JA
MAUSTEILLA
04 Uunin käyttö
Suosituslämpö: 170 °C
Tämä toiminto kypsentää ruuat jopa kolmella tasolla ja sopii myös paistamiseen ja
paahtamiseen.
Kypsennyksen hoitaa uunin takaseinän vastus ja tuuletin kierrättää lämmön
tasaisesti.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Kiertoilma-toimintoa käytettäessä.
uunin käyttö _23
06_Oven Use_FI.indd 23
2010-03-10
1:31:41
4. Iso grilli
Suosituslämpö: 240 °C
Iso grilli grillaa suuremmatkin määrät matalia ruokia kuten pihvit, leikkeet ja kalan.
Sopii myös paahtamiseen. Toiminnosta löytyvät sekä ylävastus että grilli.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Iso grilli -toimintoa käytettäessä.
Ruokalaji
Lämpötila
(°C)
Aika (minuuttia)
Paahtoritilä /
uunipannu
220
5-8 käännä 5-8
4/3
Paahtoritilä /
uunipannu
220
4-6 käännä 4-6
5
Grilliritilä
240
1-2 käännä 1-2
4/3
Paahtoritilä /
uunipelti
200
4-8
3
Uunipelti
200
20-30
4/3
Paahtoritilä /
uunipannu
240
8-10 käännä 5-7
Uunitaso
Varusteet
Makkarat (paksut)
5-10 kpl
4/3
Makkarat (paksut)
8-12 kpl
Paahtoleivät 5-10 kpl
Juustopaahtoleivät
4-6 kpl
Pakastetut täytetyt
ohukaiset venäläisittäin
(200-500 g)
Naudanpihvit (400-800 g)
24_ uunin käyttö
06_Oven Use_FI.indd 24
2010-03-10
1:31:41
5. Pieni Grilli
Suosituslämpö: 240 °C
Tämä toiminto sopii pienempien määrien grillaamiseen matalille ruuille kuten
leikkeille, kalalle, leiville, asetettuna pellin keskelle. Vain ylävastus on toiminnassa.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Pieni grilli -toimintoa käytettäessä.
Aseta ruoka astian keskelle.
Varusteet
Lämpötila
(°C)
Aika
(minuuttia)
3
Grilliritilä
200
10-12
Pakastetut patongit
kuorrutuksella
(tomaatti-mozzarella tai
kinkku-juusto)
3/2
Paahtoritilä /
uunipelti
200
15-20
Pakastetut kalapuikot
(300-700 g)
KYLMÄÄN UUNIIN
(ennen esilämmitystä)
TIPPA ÖLJYÄ
3/2
Paahtoritilä /
uunipelti
200
15-25
3
Uunipelti
180-200
20-35
3/2
Paahtoritilä /
uunipelti
180-200
23-30
Pakastettu uuni-Camembert
(2-4, 75 g/kpl)
KYLMÄÄN UUNIIN
(ennen esilämmitystä)
Pakastettu kalapurilainen
(300-600 g)
KYLMÄÄN UUNIIN,
TIPPA ÖLJYÄ
Pakastettu pizza (300-500 g)
KYLMÄÄN UUNIIN
(ennen esilämmitystä)
04 Uunin käyttö
Uunitaso
Ruokalaji
uunin käyttö _25
06_Oven Use_FI.indd 25
2010-03-10
1:31:41
6. Alalämpö + kiertoilma
Suosituslämpö: 190 °C
Alalämpö + kiertoilma -toiminto on tarkoitettu paistoksille, joiden pohja on rapea
ja pinta kostea, kuten pizzat, quiche lorrainet, saksalaiset hedelmäkakut ja
juustokakut.
Suosittelemme uunin esilämmittämistä Alalämpö + kiertoilma -toimintoa
käytettäessä.
Uunitaso
Varusteet
Lämpötila
(°C)
Aika
(minuuttia)
Hiivataikinapiiras omenoilla,
pakaste (350-700 g)
3
Grilliritilä
180-200
15-20
Pienet voitaikinapiiraat
täytteellä, pakaste (300-600 g)
SIVELE VALKUAISELLA,
KYLMÄÄN UUNIIN (ennen
esilämmitystä)
3
Uunipelti
180-200
20-25
Lihapyörykät kastikkeessa
(250-500 g) käytä
uuninkestävää astiaa
3
Grilliritilä
180-200
25-35
Voitaikinaviinerit (500-1000 g)
SIVELE VALKUAISELLA
3
Uunipelti
180
15-23
Canneloni-pasta kastikkeessa
(250-500 g) käytä
uuninkestävää astiaa
3
Grilliritilä
180
22-30
Hiivataikinapiiraat täytteellä
(600-1000 g)
SIVELE VALKUAISELLA
3
Uunipelti
180-200
20-30
Kotitekoinen pizza (500-1000 g)
2
Uunipelti
200-220
15-25
Kotitekoinen leipä (700-900 g)
2
Grilliritilä
170-180
45-55
Ruokalaji
26_ uunin käyttö
06_Oven Use_FI.indd 26
2010-03-10
1:31:41
7. Automaattiohjelmat
Seuraavassa taulukossa on 15 automaattiohjelmaa paistamiseen, paahtamiseen
ja leivontaan. Se sisältää niihin liittyvät määrät, painorajat ja asianmukaiset
suositukset. Esiohjelmoidut toiminnot ja ajat lisäävät käyttömukavuutta. Käytä
näitä ohjeita ruoanvalmistuksessa. Aseta ruoka aina kylmään uuniin.
Ruokalaji
Pakastepizza
1
6
2
1- 0,3-0,5
2- 0,5-0,7
Uunipelti
2
1- 0,3-0,6
2- 0,7-1,0
Uunipelti
2
1- 0,3-0,5
2- 0,8-1,0
Grilliritilä
3
Käytä uuninkestävää lasiastiaa. Aseta jäähdytetty tai kotitekoinen lasagne grilliritilän
päälle uunin keskelle.
Höyrytetty kala
5
Grilliritilä
Aseta pakastetut perunakroketit tasaisesti uunipellille. Suosittelemme että pelti
käännetään, kun 2/3 valmistusajasta on kulunut.
Tuore lasagne
4
Uunitaso
Levitä pakastetut uuniperunat tasaisesti paistopellille.
Ensimmäistä asetusta suositellaan ohuille ranskanperunoille, toista asetusta
paksuille uuniperunoille. Käytä leivinpaperia.
Suosittelemme että pelti käännetään, kun 2/3 valmistusajasta on kulunut.
Pakastetut kroketit
3
Varusteet
Aseta pakastettu pizza grilliritilän keskelle.
Suosittelemme ohuille pizzoille asetusta 0,3-0,6 kg, paksukuorrutteisille pizzoille
asetusta 0,7-1,0 kg.
Pakastetut uuniperunat
2
Paino/kg
1- 0,3-0,6
2- 0,7-1,0
04 Uunin käyttö
Ei
1. 0,2-0,4
2. 0,5-0,7
3. 0,8-1,0
Grilliritilä
2
Aseta valmisteltu raaka kala (esimerkiksi taimen, kolja tai turska) sopivan kokoiseen
kannelliseen lasiastiaan. Lisää astiaan nestettä (esimerkiksi 3-4 teelusikallista
sitruunamehua, valkoviiniä tai vettä), kunnes astian alaosa on peittynyt, ja peitä
astia kannella. Aseta astia grilliritilälle. Jos pidät enemmän paahdetusta ulkonäöstä,
hiero kalan pinta oliiviöljyllä äläkä peitä astiaa.
Paahdettu kana
1. 0,8-1,0
2. 1,1-1,3
Grilliritilä
Uunipannu
2
1
Hiero jäähdytetty kana öljyllä ja mausteilla, ja aseta se grilliritilälle rintapuoli ylöspäin.
Naudanpihvit
7
Grilliritilä
Uunipannu
4
3
Aseta 2-6 naudanpihviä grilliritilälle tasaisesti vierekkäin. Ensimmäinen asetus on
tarkoitettu ohuille, toinen asetus paksuille pihveille. Käännä äänimerkin kuuluessa.
Jatka ruoanvalmistusta painamalla TOIMINTA-AIKA-näppäintä.
Naudanpaisti
8
1. 0,3-0,6
2. 0,6-0,8
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
3. 1,2-1,4
Grilliritilä
Uunipannu
2
1
Marinoi naudanpaisti ja aseta se grilliritilälle.
Lisää 1 kupillinen vettä uunipannuun. Käännä äänimerkin kuuluessa.
Kääri alumiinifolioon valmistuksen jälkeen ja seisota 5-10 minuuttia.
uunin käyttö _27
06_Oven Use_FI.indd 27
2010-03-10
1:31:41
Ei
Ruokalaji
Kakku
9
Grilliritilä
2
1. pizzataikina
2. hiivataikina
3. hapate
Grilliritilä
2
1. 0,75-0,85
Grilliritilä
2
1. 0,75-0,85
Grilliritilä
2
1. 0,2-0,4
2. 0,6-0,8
Uunipelti
3
Ensimmäinen asetus soveltuu pienille taikina-annoksille, kuten sämpylöille, tai
voisarvien tuoretaikinalle (4-8 kpl).
Toinen asetus soveltuu kotitekoisten ciabatta-leipien tai patonkien taikinalle
(2-6 kpl). Käytä leivinpaperia.
Kotitekoinen pizza
15
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
Tämä ohjelma soveltuu sekaleiville, joissa käytetään 500 g vehnä- ja ruisjauhoja.
Noudata pakkauksessa olevia ohjeita. Kaada hapate (hapantaikina) sopivaan
neliskulmaiseen paistoastiaan.
Sivele taikinan pinta vedellä. Leikkaa pituussuunnassa veitsellä.
Sämpylät / ciabatta
14
2
Tämä ohjelma soveltuu sekaleiville, joissa käytetään 500 g vehnäjauhoja. Noudata
pakkauksessa olevia ohjeita. Kaada hiivataikina neliskulmaiseen paistoastiaan.
Sivele taikinan pinta vedellä.
Leikkaa pituussuunnassa veitsellä.
Kokojyväleipä
13
Grilliritilä
Ensimmäinen asetus on tarkoitettu pizzan hiivataikinan ja kakkujen kohotukseen tai
leipätaikinan esikohotukseen.
Kaada taikina isoon pyöreään astiaan ja peitä muovikelmulla. Toinen asetus
on tarkoitettu leipätaikinalle, kuten hiiva- tai hapantaikinalle. Kolmas asetus on
tarkoitettu hapatteelle. Vaivaa esikohotettu taikina käsin, kaada se paistoastiaan ja
peitä se muovikelmulla.
Valkoinen leipä
12
Uunitaso
Kaada muffinssitaikina metalliseen muffinssiastiaan, johon mahtuu 12 muffinssia.
Aseta astia ritilälle.
Painoluokkaa 0,5-0,6 kg suositellaan 45 g muffinsseille, painoluokkaa 0,7-0,8 taas
keskikokoisille 65 g muffinsseille.
Taikinan kohotus
11
Varusteet
Aseta taikina sopivan kokoiseen pyöreään ja syvään uunivuokaan, kun valmistat
vuoka- tai rengaskakkuja.
Ohjelma soveltuu marmori-, sitruuna- ja hasselpähkinäkakkujen taikinoille.
Muffinssit
10
Paino/kg
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
3. 0,9-1,0
1. 0,2-0,6
2. 0,8-1,2
Uunipelti
2
Ensimmäinen asetus soveltuu pizzapaloille
(7-9 kpl). Toinen asetus soveltuu yhdelle pyöreälle tai pellin kokoiselle pizzalle.
Painoalueissa on otettu huomioon myös täytteet, kuten kastike, vihannekset, kinkku
ja juusto. Jos pidät rapeasta kuoresta, suosittelemme uunin esilämmittämistä
alalämmöllä ja kiertoilmatoiminnolla 5 minuutin ajan.
28_ uunin käyttö
06_Oven Use_FI.indd 28
2010-03-10
1:31:41
Koekeittiössä testatut ruuat
Standardi EN 60350
1. Leivonta
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön.
Pienet
kakut
Astia &
huomautukset
Uuni-taso
Uunipelti
1+4
Kakkuvuoka grilliritilällä
Rasvaton
(tummapintainen,
sokerikakku
ø 26 cm)
Omenapiirakka
Tavallinen
uuni
2
Uunipannu + uunipelti
1
Grilliritilä + uunipelti +
2 irtopohjavuokaa
(tummia, ø 20 cm)
Grilliritilä +
2 irtopohjavuokaa
(tummia, ø 20 cm)
Valmistus- Lämpö Valmistustila
(°C)
aika (min)
1+3
1
diagonaalisesti
170-190
15-25
Kiertoilma 150-170
20-30
Tavallinen
uuni
160-180
25-35
Kiertoilma 170-190
80-100
Tavallinen
uuni
75-85
180-200
04 Uunin käyttö
Ruokatyyppi
2. Grillaus
Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia Iso grilli -toiminnolla.
Käytä tätä toimintoa enintään 300 °C:n lämmöllä.
Ruokatyyppi
Astia &
huomautukset
Vehnäpaahtoleipä Grilliritilä
Hampurilaiset
Grilliritilä / Uunipannu
(nesteen keräämiseen)
Uuni- Valmistus- Lämpö Valmistustaso
tila
(°C)
aika (min)
5
Iso grilli
300
1. 1-2
2. 1-1½
4/3
Iso grilli
300
1. 7-10
2. 5-8
uunin käyttö _29
06_Oven Use_FI.indd 29
2010-03-10
1:31:41
puhdistus ja huolto
Automaattipuhdistus
Tässä tilassa voidaan uuni puhdistaa automaattisesti.
Uunissa jäljellä oleva rasva palaa niin, että se voidaan pyyhkiä pois uunin jäähdyttyä.
Uunin automaattipuhdistuksen (kuumapuhdistus) aikana uuniluukku lukittuu
automaattisesti.
Luukun lukitus (
)
Kun uunin lämpötilaksi tulee 300 °C, luukku lukittuu turvallisuussyistä
johtuen automaattisesti.
Kun lämpötila alittaa 260 °C, luukun lukitus vapautuu automaattisesti.
Avaaminen
Varoitus
• Tämän käsittelyn aikana uuni tulee erittäin kuumaksi.
• Pidä lapset turvallisella etäisyydellä.
Huom: Kaikki varusteet tulee poistaa uunista automaattisen puhdistuksen ajaksi.
Poista kaikki suurempi lika käsin ennen puhdistusta.
Koska paksut ruokajäämät, rasva ja lihanesteet ovat palavia, uunissa voi syttyä tulipalo
automaattipuhdistuksen aikana.
1. Käännä Jakovalitsin automaattipuhdistus
-toimintoon.
2. Käännä Aika / Lämpötila -kytkin tasolle 1,
2 tai 3 uunin likaisuuden mukaan. Jos on kulunut
5 sekuntia etkä tee lisää säätöjä, uuni käynnistyy
automaattisesti valitsemallasi tasolla.
Taso
Kesto
P1(matala)
noin 120 minuuttia
P2(normaali)
noin 150 minuuttia
P3(korkea)
noin 180 minuuttia
3. Uunin jäähdyttyä pyyhi uunin luukku ja kyljet puhtaaksi kostealla liinalla.
30_ puhdistus ja huolto
07_Cleaning and Care_FI.indd 30
2010-03-09
6:39:51
Höyrypuhdistus
1. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
2. Kaada tyhjän uunin pohjalle noin 400 ml vettä. Käytä vain tavallista hanavettä, ei
tislattua vettä.
Varoitus
Höyrypuhdistusta voi käyttää vain huoneenlämpöiseksi viilenneessä uunissa.
Anna uunin viiletä täysin, jos puhdistus ei käynnisty.
4. Käännä Jakovalitsin höyrypuhdistus
-toimintoon.
05 Puhdistus ja huolto
3. Sulje uunin luukku.
5. Hetken kuluttua lämmitin lopettaa toimintansa ja
sen lamppu palaa edelleen.
6. Kun puhdistus on valmis, näyttö vilkkuu ja kuulet
äänimerkin.
7. Käännä Jakovalitsin "Off" -asentoon ja
puhdista sitten uunin sisus.
puhdistus ja huolto _31
07_Cleaning and Care_FI.indd 31
2010-03-09
6:39:51
Höyrypuhdistuksen jälkeen
Vihjeitä
• Varo avatessasi uunin luukkua ennen höyrypuhdistuksen loppua, sillä vesi
uunin pohjalla on kuumaa.
• Älä milloinkaan jätä jäännösvettä uuniin pidemmäksi aikaa (esim. yöksi).
• Avaa uunin luukku ja kuivaa vesi sienellä.
• Pyyhi uunin sisäpinnat pesuaineveteen kostutetulla sienellä, pehmeällä
harjalla tai pesimellä. Itsepäisen lian voit poistaa nailonpesimellä.
• Kalkkikerrostumat voit poistaa etikalla kostutetulla liinalla.
• Huuhdo puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla (muista pyyhkiä
uuninluukun tiivisteet).
• Voit toistaa puhdistuksen, jos uuni on edelleen hyvin likainen.
• Jos uuni rasvoittuu pahasti esim. grillauksessa, suosittelemme
pesuaineen levittämistä itsepäisiin tahroihin ennen puhdistustoiminnon
käynnistystä.
• Jätä uunin luukku raolleen noin 15 ° puhdistuksen jälkeen, jotta
emalipinnat kuivuvat perusteellisesti.
32_ puhdistus ja huolto
07_Cleaning and Care_FI.indd 32
2010-03-09
6:39:51
Nopea kuivaus
Jätä uunin luukku raolleen noin 30 °.
Käännä Jakovalitsin yksiosaiseen tilaan.
Paina Uuninäppäintä.
Käännä Aika / Lämpötila -valitsin kiertoilma-asentoon.
Valitse toiminta-ajaksi noin 5 minuuttia ja lämpötilaksi 50 °C.
Sammuta uuni, kun valittu aika on kulunut.
Varoitus
Älä käytä uunin puhdistamiseen höyrysuihku- tai painepesulaitteita.
Ulkopinnat
• Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin
sisä- ja ulkopintojen puhdistukseen.
• Kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla liinalla.
• Älä käytä hiovia, syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.
Teräksiset etupinnat
05 Puhdistus ja huolto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• Älä käytä teräsvillaa, hankaustyynyjä tai hioma-aineita. Ne voivat vaurioittaa
pintaa.
Alumiiniset etupinnat
• Pyyhi pinta hellävaroen pehmeällä kangas- tai mikrokuituliinalla ja miedolla
ikkunanpesuaineella.
Varoitus
Varmista ennen puhdistusta, että uuni on kylmä.
Uunin sisäosat
• Älä puhdista käsin luukun tiivistettä.
• Älä käytä karkeita hankaustyynyjä tai sieniä.
• Käytä tavanomaisia kaupan uuninpuhdistusaineita, jotta et vahingoita
emalipintoja.
• Käytä uuninpuhdistuksen erikoistuotteita vaikeaan likaan.
Varusteet
Pese varusteet ja astiat aina käytön jälkeen ja kuivaa keittiöpyyhkeellä.
Noin 30 minuutin liotus saippuavedessä helpottaa puhdistusta.
puhdistus ja huolto _33
07_Cleaning and Care_FI.indd 33
2010-03-09
6:39:51
Uuninluukun puhdistus
Uuninluukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos se on välttämätöntä
esim. puhdistuksen vuoksi, noudata näitä ohjeita. Uuninluukku on painava.
Uuninluukun irrottaminen
1. Käännä auki molempien saranoiden vivut.
2. Ota tukeva ote luukun reunojen
keskikohdilta molemmin käsin.
3. Käännä luukkua noin 70 ° kunnes saranat
voidaan irrottaa kokonaan sarana-aukoista.
2
70 °
1
34_ puhdistus ja huolto
07_Cleaning and Care_FI.indd 34
2010-03-09
6:39:51
Uuninluukun kiinnittäminen
1. Varmista, että saranavivut ovat auki ja
kohdista saranat aukkoihinsa.
05 Puhdistus ja huolto
70 °
2. Käännä luukkua vaakatasoon ja sulje saranavivut.
Sarana normaalisti sisällä.
Sarana
Sarana-aukko
Luukun lasit
Uuninluukussa on kolme päällekkäistä lasilevyä. Sisimmäinen ja keskimmäinen
lasi voidaan irrottaa puhdistusta varten.
Varoitus
• Aina luukun ollessa irti uunista, saranavipujen tulee olla auki.
• Uuninluukkua ei saa puhdistaa voimakkailla aineilla tai metallilastoilla; ne
voivat naarmuttaa lasipintoja, mikä voi johtaa lasin rikkoontumiseen.
• Älä irrota uuninluukun osia (laseja tai muita osia) luukun ollessa paikoilleen
kiinnitettynä; se voi olla vaarallista.
Huom.
Lasi voi särkyä, jos kohdistat liikaa kuormitusta erityisesti etummaisen lasin
reunoille.
puhdistus ja huolto _35
07_Cleaning and Care_FI.indd 35
2010-03-09
6:39:52
Luukun purkaminen
1. Avaa luukun vasemmalla ja oikealla puolella olevat kaksi ruuvia.
2. Irrota luukun lista.
Luukun lista
3. Irrota sisin lasi #1 luukusta.
Lasi #1
4. Irrota sisin lasi #2 ja
jousikorvakkeet luukusta.
Lasi #2
5. Irrota lasi #3 luukusta.
Lasi #3
Luukun lista
Jousikorvake
(oikea ja vasen)
Lasi #1
Lasi #2
Lasi #3
Lasi #4
Huom.
Puhdista lasit lämpimällä vedellä tai astianpesunesteellä ja kuivaa puhtaalla,
pehmeällä liinalla.
36_ puhdistus ja huolto
07_Cleaning and Care_FI.indd 36
2010-03-09
6:39:52
Luukun kokoaminen
1. Puhdista lasit ja sisäosat lämpimällä saippuavedellä.
Huom.
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai pesimiä. Käytä sientä ja
pesunestettä tai lämmintä saippuavettä.
3. Kiinnitä lasin #2 yläreunaan kaksi jousikorvaketta ja aseta lasi #2 paikoilleen.
4. Kiinnitä lasi #1 sekä luukun lista
luukkuun.
Lasi #1
Huom.
Kun kokoat lasia #1, aseta
kirjoitus alareunaan.
Lasi #1
Painokuvio
05 Puhdistus ja huolto
2. Kiinnitä lasi #3 paikoilleen.
5. Ruuvaa kiinni kaksi ruuvia luukun molemmin puolin.
puhdistus ja huolto _37
07_Cleaning and Care_FI.indd 37
2010-03-09
6:39:52
Sivuohjaimet
Uunin sisusta voidaan puhdistaa poistamalla molemmat sivuohjaimet.
Sivuohjainten irrottaminen
1. Paina sivuohjaimen yläreunaa
keskeltä.
2. Käännä sivuohjainta noin
45 astetta.
3. Vedä sivuohjainta ja irrota se
kahdesta alareiästä.
Kiinnittäminen: Toista vaiheet 1, 2 ja 3 päinvastaisessa järjestyksessä.
38_ puhdistus ja huolto
07_Cleaning and Care_FI.indd 38
2010-03-09
6:39:52
Lampun vaihto
Sähköiskun vaara!
Toimi seuraavasti ennen lampun vaihtamista:
Voit ostaa uuden lampun SAMSUNG-huollosta.
Uunin takalampun vaihto ja lasikuvun puhdistus
1. Irrota lasikupu vastapäivään kääntämällä.
2. Irrota metallirengas ja tiivisterengas ja puhdista
lasikupu.
3. Asenna paikoilleen tarvittaessa uusi, 300 °C:n
kuumuuden kestävä uunilamppu (25 W, 230 V).
05 Puhdistus ja huolto
• Katkaise uunista virta;
• Irrota laite verkkovirrasta; ja
• Suojaa sähkölamppua ja sen lasikupua panemalla kangasta pehmusteeksi
uunin pohjalle.
4. Aseta lasikupuun metalli- ja tiivisterenkaat.
5. Asenna lasikupu paikoilleen.
puhdistus ja huolto _39
07_Cleaning and Care_FI.indd 39
2010-03-09
6:39:52
takuu ja huolto
Usein kysytyt kysymykset ja ongelmatilanteet
Mitä teen, jos uuni ei kuumene?
Mahdollisia ratkaisuja:
• Uunia ei ole kytketty päälle. Käynnistä uunin toiminta.
• Kelloa ei ole asetettu aikaan. Aseta kellonaika (kts. "Kellonajan asetus").
• Tarkista, että kaikki tarvittavat asetukset on tehty.
• Huoneistosta on palanut sulake tai suojakatkaisin on lauennut. Vaihda
sulake tai vapauta suojakatkaisin. Jos tilanne toistuu, kutsu valtuutettu
sähköasentaja.
Mitä teen, kun uuni ei kuumene, vaikka olen tehnyt oikeat
toiminto- ja lämpötila-asetukset?
Ongelma saattaa olla laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä. Ota yhteys
paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos näyttöön ilmestyy virhekuvake eikä uuni
kuumene?
Laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä on ongelma. Ota yhteys paikalliseen
huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos ajannäyttö vilkkuu?
On tapahtunut sähkökatkos. Aseta kellonaika (kts. "Kellonajan asetus").
Mitä teen, jos uunin valo ei syty?
Lamppu on viallinen. Vaihda uusi lamppu (kts. "Lampun vaihto").
Mitä teen, jos uunin tuuletin toimii itsekseen, vaikkei sitä ole
asetettu toimimaan?
Uunin käytön jälkeen tuuletin on käynnissä kunnes uuni on viilennyt. Ota yhteys
huoltoliikkeeseen, jos tuuletin toimii vaikka uuni on jo kylmä.
40_ takuu ja huolto
BF3Q4T098_XEE-00231W_FI.indb 40
2010-03-09
6:38:34
Virhe- ja Turvallisuuskoodit
Virhe- ja
turvallisuuskoodit
Yleiset toiminnot
Toimintaohje
Ota yhteys SAMSUNGhuoltoon.
S-01
TURVAKATKAISU
Uuni on ollut toiminnassa
pitkään asetetussa lämmössä.
Sammuta ja tyhjennä uuni.
Anna uunin kylmetä ennen
seur. käyttöä.
-SEE-0*1)
Virheet voivat haitata uunin
toimintaa ja aiheuttaa
vaaratilanteita. Lopeta heti
uunin käyttö.
Ota yhteys SAMSUNGhuoltoon
06 Takuu ja huolto
VIRHE LÄMPÖANTURISSA
E-2*1)
1) * viittaa mihin tahansa numeroon tai merkkiin.
takuu ja huolto _41
BF3Q4T098_XEE-00231W_FI.indb 41
2010-03-09
6:38:34
tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Virtalähde
230 V ~ 50Hz
Käyttötilavuus
65 ℓ
Lähtöteho
MAX 3400 W
Paino
Mitat
(L x K x S)
Netto
n. 42 kg
Kuljetuspaino
n. 46 kg
Ulkomitat
595 x 595 x 566 mm
Sisämitat
440 x 365 x 405 mm
Finland
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta
tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia)
ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja
lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
42_ tekniset tiedot
BF3Q4T098_XEE-00231W_FI.indb 42
2010-03-09
6:38:34
huom.
BF3Q4T098_XEE-00231W_FI.indb 43
2010-03-09
6:38:34
0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr(French)
DENMARK
70-70-19-70
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01-48-63-00-00
GERMANY
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
AUSTRIA
LUXEMBURG
261-03-710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0.10/Min)
NORWAY
815-56-480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771-726-7864 (SAMSUNG)
U.K
0845-SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818-717100
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF0.08/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr(french)
Koodinumero: DG68-00231W_01
BF3Q4T098_XEE-00231W_FI.indb 44
2010-03-09
6:38:34
BF3Q SERIEN
Indbygningsovn
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.
For at få mere komplet service bedes du registrere
dit produkt på
www.samsung.com/global/register
DANSK
00_Cover_Front_DA_PF logo.indd 1
5/10/2011 2:38:04 AM
brug af denne vejledning
Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra Samsung.
Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og
instruktioner, der hjælper dig med at bruge og vedligeholde dit apparat.
Inden du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne
brugervejledning og gemme den til fremtidigt brug.
Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning.
ADVARSEL eller FORSIGTIG
Vigtigt
Bemærkning
sikkerhedsinstruktioner
Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret el-installatør.
Installatøren er ansvarlig for at tilslutte apparatet til strømforsyningen under
hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.
Elektrisk sikkerhed
Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.
• Dette apparat må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret el-installatør.
• I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende
det.
• Reparationer må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Forkert reparation
kan medføre alvorlige skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du
kontakte et Samsung-servicecenter eller din forhandler.
• Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel eller en særlig del,
der leveres af producenten eller et autoriseret serviceværksted.
• Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.
• Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug
aldrig fordelerdåser eller forlængerledninger.
• Ydelsesskiltet findes på lågens højre side.
• Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.
• Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.
• Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte
fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med
mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der
er ansvarlig for deres sikkerhed.
2_ brug af denne vejledning
BF3Q4T098_XEE-00231W_DA.indb 2
2010-03-08
5:09:56
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. For at undgå
forbrændinger bør mindre børn holdes borte.
ADVARSEL: For at undgå muligheden for elektrisk stød skal der slukkes for
apparatet, inden pæren udskiftes. Når ovnen er i brug, bliver de indre overflader
meget varme.
Sikkerhed under brug
• Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.
• Under brugen bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger.
Rør ikke ved ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at
køle af.
• Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.
• Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i
meget lang tid.
• Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp
slipper hurtigt ud.
• Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje
temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm
del af ovnen.
• Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.
• Bør bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.
• Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på grillristen. Hvis der anvendes en
bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer.
• Hæld ikke vand ind i ovnbunden, når den er varm. Dette kan beskadige
emaljeoverfladen.
• Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.
• Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser
på den. Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det man medføre beskadigelse af
emaljeoverfladen og give dårlige resultater med madlavningen.
• Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade. Ved
tilberedning af "fugtige" kager, bør du anvende en bradepande.
• Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.
• Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af børn eller svage personer uden
tilstrækkeligt opsyn af en ansvarlig voksen, der sikrer, at de bruger apparatet sikkert.
• Mindre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Mindre mængder mad kræver kortere tilberednings- eller opvarmningstid.
Hvis du bruger de normale tidsangivelser, kan maden blive overophedet og brænde.
sikkerhedsinstruktioner _3
BF3Q4T098_XEE-00231W_DA.indb 3
2010-03-08
5:09:56
affaldsinstruktioner
Bortskaffelse af emballagen
• Det materiale, der er brugt til emballering af dette apparat, kan genbruges.
• Anbring emballagematerialerne i en relevant container på din lokale genbrugsstation.
Bortskaffelse af gamle apparater
ADVARSEL: Inden gamle apparater bortskaffes, skal du sørge for, at de ikke
længere kan bruges og ikke udgøre nogen fare. For at gøre dette skal du koble
apparatet fra strømforsyningen og fjerne netledningen. For at beskytte miljøet
er det vigtigt, at gamle apparater bortskaffes på den korrekte måde.
• Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
• Du kan få informationer om indsamlingsdage og offentlige genbrugspladser hos
kommunen.
4_ affaldsinstruktioner
BF3Q4T098_XEE-00231W_DA.indb 4
2010-03-08
5:09:56
indhold
installation af ovnen
6
8
dele og funktioner
inden du starter
12
14
ovnbrug
rengøring og
vedligeholdelse
30
garanti og service
40
42
tekniske data
6Sikkerhedsinstruktioner for
installatøren
6Installation i et modul
7Tilslutning til strømforsyningen
8Ovn
9Ovnkontroller
9Tilbehør
10Brug af tilbehøret
11Sikkerhedsafbryder
11Blæser
12Indstilling af uret
13Første rengøring
14Indstilling af tilberedningsfunktionen
15Indstilling af temperaturen
15Sluk for ovnen
16Sluttid
16Tilberedningstid
17Forsinket start
18Køkkentimer
19Autotilberedning
20Tænd og sluk for ovnlampen
20Børnesikring
20Slukning af bipperen
21Ovnfunktioner
29Testmåltider
30Selvrensning
31Damprengøring
32Efter deaktivering af
damprengøringen
34Rengøring af ovnlågen
38Sideskinner
39Udskiftning af pæren
40Spørgsmål, svar og fejlfinding
42Tekniske data
indhold _5
BF3Q4T098_XEE-00231W_DA.indb 5
2010-03-08
5:09:56
installation af ovnen
Elektrisk installation af dette apparat må kun udføres af en autoriseret el-installatør.
Ovnen skal installeres i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner.
Fjern det beskyttende vinyl fra låget efter installationen.
Sikkerhedsinstruktioner for installatøren
• Installationen skal garantere beskyttelse mod udsættelse for strømførende dele.
• Det modul, hvori apparatet monteres, skal overholde stabilitetskravene i DIN 68930.
Installation i et modul
• Vær opmærksom på minimumspladskravene.
• Skru ovnen fast med skruer på begge siden af ovnen.
• Ovnen skal skydes på plads i den rigtige vinkel.
560
595
595
572
90 °
545
21
min. 550
min. 550
min. 20
min. 50
50
min. 560
min. 600
min. 590 ~ maks. 600
50
460
min. 560
Højskab
Underskab
6_ installation af ovnen
BF3Q4T098_XEE-00231W_DA.indb 6
2010-03-08
5:09:56
Tilslutning til strømforsyningen
Når strømmen tilsluttes, initialiseres ovnens elektronik. Dette neutraliserer
belysningen i et par sekunder. Det elektriske kabel (H05 RR-F eller H05 W-F, min.
1,5 m, 1,5~2,5 mm²) skal være så langt, at det kan tilsluttes til indbygningsovnen,
mens den står på gulvet i dens modul.
Åbn ovnens bagbeklædning nederst (brug en skruetrækker med flad kærv), og skru
tilslutningsskruen og kabelklemmen helt ud, inden du fastgør lederne til de relevante
terminaler.
01 Installation af ovnen
Elektriske tilslutninger skal udføres
pr. tilslutningsplade, fastgjort
til apparatets bagside af en elmontør, der sikrer, at apparatet er
Jord
Spændingsførende
tilsluttet i overensstemmelse med
Neutral
monteringsinstruktionerne og lokale
bestemmelser.
Hvis apparatet ikke er tilsluttet
til strømforsyningen med et stik, skal en omnipolar afbryderenhed (med et
kontaktmellemrum på mindst 3 mm) anbringes på tilslutningens forsyningsside for at
overholde sikkerhedsbestemmelserne.
Jordledningen skal tilsluttes til ovnens ( )-terminal.
Hvis ovnen tilsluttes til strømforsyningen med et stik, skal dette være tilgængeligt, når
ovnen er fastgjort.
Vi påtager os intet ansvar i tilfælde af uheld, der skyldes manglende eller fejlagtig
jordforbindelse.
min. 5
installation af ovnen _7
BF3Q4T098_XEE-00231W_DA.indb 7
2010-03-08
5:09:56
dele og funktioner
Ovn
1. Kontrolpanel
2. Sideskinne
3. Katalytisk emaljeret beklædning
4. Ovnlys
5. Glaslåge
6. Øverste varmeelement
7. Rille 5
8. Rille 4
9. Rille 3
10.Rille 2
11.Rille 1
12.Lågehåndtag
6
1
7
2
8
3
9
10
4
11
12
5
BF3Q SERIEN
6
6
1
7
1
7
2
8
2
8
3
9
3
9
10
10
4
11
12
5
BF3Q SERIEN
4
11
12
5
BF3Q SERIEN
Rillernes placeringen nummereres nedefra og op.
Rille 4 og 5 anvendes primært til grillfunktionen.
Se venligst de opskrifter, der findes i denne vejledning, for at finde den rigtige rille til
dine retter.
8_ dele og funktioner
04_Overview_DA.indd 8
2010-03-08
5:13:27
Ovnkontroller
1. Knap til valg af tilberedningsfunktion
1
2
3
2. Display
3. Knap til kontrol med tid/temperatur
4. Knap til lampe
6. Knap til ur
4
7. Knap til køkkentimer
5
6
7
8
9
8. Knap til sluttid
9. Knap til tilberedningstid
Knappen til valg af tilberedningsfunktion og knappen til kontrol med tid/
temperatur er trykknapper. Du skal blot trykke for at dreje.
Tilbehør
02 Dele og funktioner
5. Knap til børnesikring
Følgende tilbehør følger med til din ovn.
Grillrist til fade, bageforme samt fade til stegning og
grilning.
Bageplade til kager og kiks.
Front
Bradepande (tilbehør), til stegning eller opsamling af
kødsaft eller dryppende fedt.
Front
Rotisserie grillspyd (tilbehør), består af et spyd, to
"grene", et håndtag, der kan fjernes, og et stativ, der
passer i den 3. rille fra bunden. For at bruge spyddet skal
du sætte det i hullet i den bageste væg i ovnrummet.
Anbring en bradepande i rist 1, når du bruger spyddet.
dele og funktioner _9
04_Overview_DA.indd 9
2010-03-08
5:13:28
Rotisserie grillspyd og kødholder (tilbehør), sådan bruges
det:
• Anbring en bradepande (ingen trefod) i første rille for at opsamle saft fra
tilberedningen eller på ovnens bund, hvis det stykke kød, der skal steges, er for stort.
• Skyd et af de to greb på spyddet, og anbring det stykke kød, der skal steges, på
spyddet.
• Forkogte kartofler og grøntsager kan anbringes i kanten på bradepanden, så de
steges på samme tid.
• Anbring stativet på midten af pladen, og anbring med “v”-udskæringen fremad.
• Til hjælp med at indsætte spyddet kan håndtaget skrues på den sløve ende.
• Placér spyddet i stativet med den spidse ende bagud og skub blidt, indtil spyddets
spids går ind i drejemekanismen bagest i ovnen. Spyddets sløve ende skal hvile i “v”udskæringen. (Spyddet har to små håndtag, der skal være tættest på ovnlågen for at
forhindre, at spyddet går fremad. Endvidere fungerer håndtagene også som greb på
håndtaget.)
• Inden tilberedning skal du skrue håndtaget af. Efter tilberedningen skal du skrue
håndtaget på for lettere at fjerne spyddet fra stativet.
Brug af tilbehøret
Bagepladen, bradepanden og grillristen skal indsættes korrekt i rillerne i siden. Når du
tager den færdige mad ud af ovnen, skal du være forsigtig med varme køkkenredskaber
og overflader.
Eksempel: Rille 1: Bradepande
Rille 4: Bageplade
BF3Q SERIEN
Rille 5
Rille 4
Rille 3
Rille 2
Rille 1
Bageplade
Bradepande
afstand 2 cm
Når du anvender brandepanden eller bagepladen til at opsamle dryp fra den mad,
du tilbereder, skal du sikre dig, at panden/pladen er anbragt rigtigt i rillerne i siden.
Hvis tilbehøret kommer i kontakt med ovnbundens overflade, kan det beskadige
overfladens emalje. Når plader og pander anbringes i rille 1, skal der være en
afstand til bunden på mindst to cm.
10_ dele og funktioner
04_Overview_DA.indd 10
2010-03-08
5:13:28
Grillrist, bageplade og bradepande
Anbringelse af grillristen
Indsæt grillristen i en rille efter eget ønske.
Anbringelse af bagepladen eller
bradepanden
Sikkerhedsafbryder
• Hvis der ikke vælges en tilberedningstid, slukker ovnen selv, når der tid, der er vist
herunder, er forløbet.
02 Dele og funktioner
Indsæt bagepladen og/eller bradepanden i en rille
efter eget ønske.
Slukketider for forskellige temperaturindstillinger
Under 105 °C
16 timer
Fra 105 °C til 240 °C
8 timer
Fra 245 °C til 300 °C
4 timer
• Denne ovns elektriske kredsløb indeholder en termisk afbryder. Hvis ovnen
opnår unormalt høje temperaturer, afbryder systemet strømforsyningen til
varmeelementerne i et stykke tid.
Blæser
Under tilberedning er det normalt at ventilere for at fjerne varm luft fra ovnens forside.
• Blæseren bliver også ved med at køre, efter at ovnen har været i brug. Den slukker,
når temperaturen inde i ovnen er faldet til 60 °C eller efter 25 minutter.
dele og funktioner _11
04_Overview_DA.indd 11
2010-03-08
5:13:28
inden du starter
Indstilling af uret
Når strømmen tilsluttes første gang, skal du indstille tiden, inden produktet tages i brug.
1 Tryk på knappen Ur.
“
” og “12: ” blinker.
2 Drej knappen til kontrol med tid/
temperatur for at indstille timerne.
Eksempel: For at indstille 1:30
3 Tryk på knappen Ur.
“
” og “ :00” blinker.
4 Drej knappen Kontrol med tid/
temperatur for at indstille minutterne.
“
” blinker.
5 Tryk på knappen Ur for at afslutte
indstillingen af uret, eller vent i ca.
10 sekunder. “
” vises, og “30”
ophører med at blinke. Displayet viser
klokkeslættet. Apparatet er nu klar til
brug.
12_ inden du starter
05_Before Begin_DA.indd 12
2010-03-08
5:13:58
Første rengøring
Rengør ovnen omhyggeligt, inden den bruges første gang.
Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler. Dette kan beskadige
ovnens overflade. Til ovne med emaljerede forsider skal du bruge almindelige
rengøringsmidler.
1. Åbn lågen. Ovnens lys tændes.
2. Rengør alle plader, tilbehør og rillerne i siderne med varmt vand eller
opvaskemiddel, og aftør med en tør, ren klud.
3. Vask ovnens indre på samme måde.
4. Aftør apparatets forside med en fugtig klud.
Kontrollér, at uret er indstillet korrekt. Fjern tilbehøret, og tænd ovnen med
varmluftindstillingen ved 200 °C i en time, inden du bruger den. Der vil være en
karakteristisk lugt. Dette er normalt, men sørg for god udluftning i dit køkken i
dette tidsrum.
03 Inden du starter
Sådan rengøres ovnen
inden du starter _13
05_Before Begin_DA.indd 13
2010-03-08
5:13:58
ovnbrug
Indstilling af tilberedningsfunktionen
Drej knappen til valg af
tilberedningsfunktion for at vælge den
ønskede ovnfunktion.
Ovnfunktioner
Følgende tabel viser de forskellige ovnfunktioner og indstilling af din ovn. Brug
tilberedningsvejledningerne for disse tilstande på følgende sider som retningslinjer
ved tilberedning.
Indstilling
Beskrivelse
Konventionel
Madvarerne opvarmes af varmeelementer i toppen og i bunden.
Denne indstilling er velegnet til bagning og stegning.
Overvarme + varmluft
Vi anbefaler denne indstilling til stegning af kød. Det øverste
varmeelement i brug, samt blæserne der cirkulerer den varme
luft, der kommer fra varmeelementet i toppen og i bagvæggen.
Varmluft
Madvarer opvarmes af den varme luft fra varmeelementet i
bagvæggen, der cirkuleres af to blæsere. Denne indstilling giver
ensartet opvarmning og er ideel til frosne, færdiglavede retter
samt kager og croissanter.
Denne indstilling kan anvendes til bagning på to niveauer.
Stor grill
Madvarerne opvarmes af varmeelementerne i toppen. Vi
anbefaler denne tilstand til grilning af steaks og pølser samt
ostetoasts.
Lille grill
Denne tilstand er ideel til grilning af små mængder madvarer,
som f.eks. baguetter, ost eller fiskefileter.
Anbring madvarerne på midten af trådristen, da kun det mindre
varmeelement i midten er i brug.
14_ ovnbrug
06_Oven Use_DA.indd 14
2010-03-10
1:08:50
Indstilling
Beskrivelse
Undervarme + varmluft
Varmeelementet i bunden og i bagvæggen giver varm luft, der
cirkuleres af blæserne. Denne tilstand er ideel til bagning af
f.eks. quicher, pizzaer, brød og ostekager
Indstilling af temperaturen
04 Brug af ovnen
Automenuprogrammer
Du kan vælge 15 automenuprogrammer til bagning, stegning og
tilberedning. Tilstanden, tilberedningstiden og temperaturerne er
forudprogrammeret for at gøre det let for dig. Du skal blot vælge
varen og den relevante serveringsmulighed.
1 Drej knappen til kontrol med tid/
temperatur for at justere temperaturen i
trin på 5 °C.
40 °C-250 °C
40 °C-300 °C (lille og stor grill)
Temperaturen kan justeres under tilberedningen.
Sluk for ovnen
Drej knappen til valg af
tilberedningsfunktion til stillingen “Fra” for at
slukke for ovnen.
ovnbrug _15
06_Oven Use_DA.indd 15
2010-03-10
1:08:51
Sluttid
Du kan indstille sluttiden under tilberedningen.
1 Tryk på knappen Sluttid.
Eksempel: Klokken er 12:00
2 Drej knappen til kontrol med tid/
temperatur for at indstille den ønskede
sluttid.
3 Tryk på knappen Sluttid.
Ovnen kører automatisk med den valgte
sluttid, medmindre knappen Sluttid
trykkes i fem sekunder.
Under tilberedningen kan du justere en tidligere indstillet sluttid med
knappen til kontrol med tid/temperatur for bedre resultater.
Tilberedningstid
Du kan indstille tilberedningstiden under tilberedningen.
1 Tryk på knappen Tilberedningstid.
2 Drej knappen til kontrol med tid/
temperatur for at indstille den ønskede
tilberedningstid.
3 Tryk på knappen Tilberedningstid.
Ovnen kører automatisk med den valgte
tilberedningstid, medmindre knappen
Tilberedningstid trykkes i fem sekunder.
Under tilberedningen kan du justere en tidligere indstillet tilberedningstid
med knappen til kontrol med tid/temperatur for bedre resultater.
16_ ovnbrug
06_Oven Use_DA.indd 16
2010-03-10
1:08:52
Forsinket start
Eksempel 1 - Tilberedningstiden vælges først
Hvis sluttiden vælges, når tilberedningstiden allerede er indstillet, beregnes
tilberedningstiden og sluttiden, og om nødvendigt indstiller ovnen en forsinket starttid.
04 Brug af ovnen
1 Tryk på knappen Sluttid.
Eksempel: Klokken er 15:00, og den
ønskede tilberedningstid er fem timer.
2 Drej knappen til kontrol med tid/
temperatur for at indstille sluttiden.
Eksempel: Du ønsker at tilberede i fem
timer og slutte kl. 20:30.
3 Tryk på knappen Sluttid.
Der vises et “
”-symbol, indtil den
forsinkede starttid.
Eksempel 2 - Sluttiden vælges først
Hvis tilberedningstiden vælges, når sluttiden allerede er indstillet, beregnes
tilberedningstiden og sluttiden, og om nødvendigt indstiller ovnen en forsinket
starttid.
1 Tryk på knappen Tilberedningstid.
Eksempel: Klokken er 15:00, og ønsket
sluttid er kl. 17:00.
2 Drej knappen til kontrol med
tid/temperatur for at indstille
tilberedningstiden.
Eksempel: Du ønsker at tilberede i 1 time
og 30 minutter og slutte kl. 17:00.
3 Tryk på knappen Tilberedningstid.
Der vises et “
”-symbol, indtil den
forsinkede starttid.
ovnbrug _17
06_Oven Use_DA.indd 17
2010-03-10
1:08:54
Køkkentimer
1 Tryk én gang på knappen Køkkentimer.
“
” blinker.
2 Drej knappen til kontrol med tid/
temperatur for at indstille den ønskede
tid.
Eksempel: 5 minutter
3 Tryk på knappen Køkkentimer for at
starte køkkentimeren. Når tiden er gået,
lyder et akustisk signal.
Tryk på knappen Køkkentimer, og hold den inde i to sekunder for at
annullere timeren.
18_ ovnbrug
06_Oven Use_DA.indd 18
2010-03-10
1:08:54
Autotilberedning
1 Drej knappen til tilberedningsfunktion til
autotilberedning.
3 Vælg den ønskede vægt ved
at dreje knappen til kontrol
med tid/temperatur til højre
og venstre. Forvarmningstiden
(min:sek) vises, og nedtællingen
starter fem sekunder efter,
at vægten er valgt. For en opskrift uden forvarmning vises den resterende
tilberedningstid (tim:min).
04 Brug af ovnen
2 Vælg den ønskede opskrift ved at dreje
knappen til kontrol med tid/temperatur
til højre og venstre. Vent, for at vælge
vægten fem sekunder efter du har valgt
opskriften. For en opskrift med fast vægt
starter tilberedningen med det samme.
Nedtællingen til forvarmning er færdig
Når forvarmningen er færdig, bipper ovnen, og den resterende
tilberedningstid (tim:min.) vises. Bevarer “tilstanden forvarmning”,
indtil madvarerne indsættes i ovnen, og du trykker på knappen
Tilberedningstid.
4 Tryk på knappen Tilberedningstid. Den
resterende tilberedningstid vises. Trin 1 i
tilberedningen starter.
Når den når til tiden for “Vend rundt//omkring”
Den bipper for at informere om tid for “Vend rundt//omkring”.
Efter “Vend rundt//omkring” stopper tilberedningen og venter, indtil du
trykker på knappen Tilberedningstid.
5 Tryk på knappen Tilberedningstid. Bippet
stopper, og tilberedningen fortsætter.
ovnbrug _19
06_Oven Use_DA.indd 19
2010-03-10
1:08:55
Tænd og sluk for ovnlampen
1 Tryk på knappen Lampe.
Første
Fra
Andet
tænder
Lampen slukkes automatisk efter 5 minutter.
Børnesikring
Du kan bruge børnesikringen i statussen standby.
1 Drej knappen til valg af
tilberedningsfunktion til stillingen “Fra”.
Tryk på knappen Børnesikring i tre
sekunder. ( ) vises i displayområdet.
2 Drej knappen til valg af
tilberedningsfunktion til stillingen “Fra”.
Tryk på knappen Børnesikring i tre
sekunder igen for at låse op.
Hvis apparatet er låst, er knappen til oplåsning den eneste knap der
fungerer.
Slukning af bipperen
1 For at afbryde bipperen skal du trykke på
knapperne Ur og Sluttid samtidigt og
holde dem nede i tre sekunder.
2 For at tænde for bipperen igen skal
du trykke på knapperne Ur og Sluttid
samtidigt og holde dem nede i tre
sekunder.
20_ ovnbrug
06_Oven Use_DA.indd 20
2010-03-10
1:08:56
Ovnfunktioner
Ovnens indeholder følgende funktioner
1. Konventionel
Rille nr.
Udstyr
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
3
Grillrist
180-200
40-50
3/2
Grillrist / bradepande
240
15-20
FIskefiletter (500-1000 g)
3-4 snit på hver side
TILSÆT OLIE
3
Bageplade
200
13-20
Frosne kødretter
(350-1000 g) hakket kød
og med skinke, ost eller
champignonfyld
TILSÆT OLIE
3
Bageplade
200
25-35
Frosne vegetarretter og
gulerødder, rødbeder eller
kartofler (350-1000 g)
TILSÆT OLIE
3
Bageplade
200
20-30
Svinekoteletter med ben
(500-1000 g)
TILSÆT OLIE,
TILSÆT SALT OG PEBER
3/2
Grillrist / bradepande
200
40-50
Bagt kartoffel (skåret i halve)
(500-1000 g)
3
Bageplade
180-200
30-45
Frosne kødruller fyldt med
champignon (500-1000 g)
TILSÆT OLIE
3
Bageplade
180-200
40-50
Sukkerbrødskage
(250-500 g)
2
Grillrist
160-180
20-30
Marmorkage (500-1000 g)
2
Grillrist
170-190
40-50
Gærdejskage på fad med
frugt og sprød top
(1000-1500 g)
2
Bageplade
160-180
25-35
Muffins (500-800 g)
2
Grillrist
190-200
25-30
Madvare
Frossen lasagne
(500-1000 g)
Hel fisk (e.g. dorade)
(300-1000 g) 3-4
snit på hver side
TILSÆT OLIE
04 Brug af ovnen
Anbefalet temperatur: 200 °C
Den konventionelle funktion er velegnet til bagning og stegning af fødevarer, der
er anbragt på én plade/rist. Såvel de øverste som de nederste varmeelementer er
aktive for at holde ovntemperaturen.
Vi anbefaler at forvarme ovnen i konventionel tilstand.
ovnbrug _21
06_Oven Use_DA.indd 21
2010-03-10
1:08:57
2. Overvarme + varmluft
Anbefalet temperatur: 190 °C
Overvarmeelementet er i drift, og blæseren kører for at cirkulere luften konstant.
Vi anbefaler at forvarme ovnen i overvarme + varmluftstilstand.
Madvare
Rille nr.
Udstyr
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Svinekød med ben (1000 g)
PENSL MED OLIE OG
KRYDDERIER
3/2
Grillrist / bradepande
180-200
50-65
2
Bageplade
180-230
80-120
2/1
Grillrist / bradepande
190-200
40-65
3
Grillrist / bradepande
180-200
15-35
4/3
Grillrist / bradepande
200-220
25-35
Stegt fisk (500-1000 g)
brug ovnfast fad
PENSL MED OLIE
2
Grillrist
180-200
30-40
Roastbeef (800-1200 g)
PENSL MED OLIE OG
KRYDDERIER
2/1
Grillrist / bradepande
Tilsæt 1 kop vand
200-220
45-60
Andebryst (300-500 g)
4/3
Grillrist / bradepande
Tilsæt 1 kop vand
180-200
25-35
Svinebov i folie
(1000-1500 g)
MARINADE
Hel kylling (800-1300 g)
PENSL MED OLIE OG
KRYDDERIER
Steaks af kød eller fisk
(400-800 g)
TILSÆT OLIE,
TILSÆT SALT OG PEBER
Kyllingestykker (500-1000 g)
PENSL MED OLIE OG
KRYDDERIER
22_ ovnbrug
06_Oven Use_DA.indd 22
2010-03-10
1:08:57
3. Varmluft
Rille nr.
Udstyr
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
3/2
Grillrist / bradepande
190-200
40-50
Bagte bananer (3-5 stk.),
skær med kniv i toppen,
tilsæt 10-15 g chokolade,
5-10 g snittede nødder,
kom sukkervand på, pak ind
i aluminiumsfolie.
3
Grillrist
220-240
15-25
Bagte æbler 5-8 stk.,
hver 150-200 g
Skær husene ud, tilsæt
rosiner og syltetøj.
Brug ovnfast fad.
3
Grillrist
200-220
15-25
Karbonader af hakket kød
(300-600 g)
TILSÆT OLIE
3
Bageplade
190-200
18-25
Kødruller med farsfyld,
“russisk stil” (500-1000 g)
PENSL MED OLIE
3
Bageplade
180-200
50-65
Frossen kroketter
(500-1000 g)
2
Bageplade
180-200
25-35
Frosne ovnchips (300-700 g)
2
Bageplade
180-200
20-30
Frossen pizza (300-1000 g)
2
Grillrist
200-220
15-25
Æble- og mandelkage
(500-1000 g)
2
Grillrist
170-190
35-45
Friske croissanter
(200-400 g) (færdigdej)
2
Bageplade
180-200
15-25
Madvare
Lammekam (350-700 g)
PENSL MED OLIE OG
KRYDDERIER
04 Brug af ovnen
Anbefalet temperatur: 170 °C
Denne funktion tilbereder fødevarer, der er placeret i op til tre riller og er også
velegnet til stegning.
Tilberedningen sker vha. varmeelementet på den fjerne ende, og blæseren
fordeler varmen.
Vi anbefaler at forvarme ovnen i varmluftstilstand.
ovnbrug _23
06_Oven Use_DA.indd 23
2010-03-10
1:08:57
4. Stor grill
Anbefalet temperatur: 240 °C
Den store grillfunktion griller store mængder af "fladt" kød, som f.eks.
steaks, schnitzler og fisk. Den er også velegnet til ristning. Både det øverste
varmeelement og grillen er tændt i denne tilstand.
Vi anbefaler at forvarme ovnen i stor grill-tilstand.
Rille nr.
Udstyr
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Pølser (tykke)
5-10 stk.
4/3
Grillrist / bradepande
220
5 -8 vend 5 -8
Pølser (tynde)
8-12 stk.
4/3
Grillrist / bradepande
220
4 -6 vend 4 -6
Toast 5-10 stk.
5
Grillrist
240
1-2 vend 1-2
Toast med ost,
4-6 stk.
4/3
Grillrist / bageplade
200
4-8
3
Bageplade
200
20-30
4/3
Grillrist / bradepande
240
8-10 vend 5-7
Madvare
Frosne
pandekager med
fyld, “russisk stil”
(200-500 g)
Steaks (400-800 g)
24_ ovnbrug
06_Oven Use_DA.indd 24
2010-03-10
1:08:57
5. Lille grill
Rille nr.
Udstyr
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
3
Grillrist
200
10-12
Frosne flûtes med topping
(tomat-mozzarella eller
skinke og ost)
3/2
Grillrist / bageplade
200
15-20
Frosne fiskepinde
(300-700 g)
KOM I KOLD OVN
(inden forvarmning)
TILSÆT OLIE
3/2
Grillrist / bageplade
200
15-25
Frosne fiskeburgere
(300-600 g)
KOM I KOLD OVN,
TILSÆT OLIE
3
Bageplade
180-200
20-35
3/2
Grillrist / bageplade
180-200
23-30
Madvare
Frossen ovncamembert
(2-4 stk. à 75 g)
KOM I KOLD OVN
(inden forvarmning)
Frossen pizza (300-500 g)
KOM I KOLD OVN
(inden forvarmning)
04 Brug af ovnen
Anbefalet temperatur: 240 °C
Denne indstilling er til grilning af mindre mængder af "flade" madvarer, som f.eks.
steaks, schnitzler, fisk og toast, anbragt på midten af pladen. Kun det øverste
element er i drift.
Vi anbefaler at forvarme ovnen i lille grill-tilstand.
Anbring madvarerne i midten af tilbehøret.
ovnbrug _25
06_Oven Use_DA.indd 25
2010-03-10
1:08:57
6. Undervarme + varmluft
Anbefalet temperatur: 190 °C
Tilstanden undervarme + varmluft er til opskrifter, der skal resultere i "fugtigt" fyld
og en sprød bund, som f.eks. pizzaer, quiches lorraine og ostekager.
Vi anbefaler at forvarme ovnen i undervarme + varmluftstilstand.
Rille nr.
Udstyr
Temperatur
(°C)
Tid
(min.)
Æbletærte af gærdej, frossen
(350-700 g)
3
Grillrist
180-200
15-20
Butterdejstærter med fyld,
frossen, (300-600 g)
PENSL MED ÆGGEBLOMME,
KOM I KOLD OVN
(inden forvarmning)
3
Bageplade
180-200
20-25
Kødboller i sovs (250-500 g)
brug ovnfast fad
3
Grillrist
180-200
25-35
Butterdejsfrugttærte
(500-1000 g)
PENSL MED ÆGGEBLOMME
3
Bageplade
180
15-23
Cannelloni i sovs (250-500 g)
brug ovnfast fad
3
Grillrist
180
22-30
Butterdejstærte med fyld
(600-1000 g)
PENSL MED ÆGGEBLOMME
3
Bageplade
180-200
20-30
Hjemmelavet pizza (500 -1000 g)
2
Bageplade
200-220
15-25
Hjemmelavet brød (700-900 g)
2
Grillrist
170-180
45-55
Madvare
26_ ovnbrug
06_Oven Use_DA.indd 26
2010-03-10
1:08:57
7. Automenuprogrammer
Følgende tabel indeholder 15 autoprogrammer til stegning, grillning og
bagning. Den indeholder de pågældende mængder og relevante anbefalinger.
Tilberedningstilstande og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig.
Du kan bruge disse vejledninger ved tilberedning. Indsæt altid maden i en kold
ovn.
Madvare
Frossen pizza
1
1- 0,3-0,5
2- 0,5-0,7
Bageplade
2
1- 0,3-0,6
2- 0,7-1,0
Bageplade
2
1- 0,3-0,5
2- 0,8-1,0
Grillrist
3
1. 0,2-0,4
2. 0,5-0,7
3. 0,8-1,0
Grillrist
2
1. 0,8-1,0
2. 1,1-1,3
Grillrist
Bradepande
2
1
Pensl den afkølede kylling med olie og krydderier, og vend brystsiden opad på
grillristen.
Steaks
7
2
Anbring renset frisk fisk (f.eks. ørred, kuller, torsk) i et ovnfast fad med låg i en
passende størrelse. Hæld væske i, indtil bunden af fadet er dækket, f.eks. 3-4
spsk. citronsaft, hvidvin eller vand, og læg låget på. Anbring fadet på grillristen.
Hvis du foretrækker fisken stegt, skal du smøre fiskens skind med olivenolie og ikke
tildække.
Stegt kylling
6
Grillrist
Brug et ovnfast fad. Kom afkølet eller hjemmelavet lasagne i midten af ovnen på
trådnet.
Dampet fisk
5
1- 0,3-0,6
2- 0,7-1,0
Fordel de frosne kartoffelkroketter jævnt på bagepladen. Vi anbefaler at vende dem
efter 2/3 af tilberedningstiden.
Frisk lasagne
4
Rille nr.
Fordel de frosne ovnchips på en bageplade.
Den første indstilling anbefales til pommes frites, den anden indstilling anbefales til
tykke ovnchips. Brug bagepapir.
Vi anbefaler at vende efter 2/3 af tilberedningstiden.
Frosne kroketter
3
Udstyr
Anbring frossen pizza på midten af grillristen.
Vi anbefaler indstillingen 0,3-0,6 kg for tynde pizzaer og 0,7-1,0 kg for pizzaer med
tykt fyld.
Frosne ovnkartofler
2
Vægt/kg
04 Brug af ovnen
Nr.
1. 0,3-0,6
2. 0,6-0,8
Grillrist
Bradepande
4
3
Anbring 2-6 steaks ved siden af hinanden på grillristen. Den første indstilling er
for tynde steaks, den anden indstilling er for tykke steaks. Vend, når biplyden
høres. Tryk på knappen TILBEREDNINGSTID for at fortsætte den automatiske
tilberedning.
ovnbrug _27
06_Oven Use_DA.indd 27
2010-03-10
1:08:57
Nr.
Madvare
Roastbeef
8
2
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
Grillrist
2
1. pizzadej
2. gærdej
3. surdej
Grillrist
2
1. 0,75-0,85
Grillrist
2
1. 0,75-0,85
Grillrist
2
1. 0,2-0,4
2. 0,6-0,8
Bageplade
3
Den første indstilling er velegnet til dej, der anvendes til små brødstykker, som
f.eks. boller eller frisk dej til croissanter (4-8 stk.).
Indstilling 2 er velegnet til dej, der anvendes til hjemmelavet ciabattabrød eller flûtes
(2-6 stk.). Brug bagepapir.
Hjemmelavet pizza
15
Grillrist
Dette program er velegnet til brødblandinger med 500 g hvede- og rugmel.
Følg instruktionerne på pakken. Kom surdej i en passende, aflang bageform.
Pensl toppen af dejen med vand. Skær nogle snit med en kniv.
Boller / ciabatta
14
1. 0,5-0,6
2. 0,7-0,8
3. 0,9-1,0
Dette program er velegnet til brødblandinger med 500 g hvedemel. Følg
instruktionerne på pakken. Kom gærdej i en aflang baneform. Pensl toppen af
dejen med vand.
Skær nogle snit med en kniv.
Brød af usigtet mel
13
2
1
Den første indstilling er til hævning af gærdej til pizza, kage eller forhævning af
brøddej.
Anbring i et stort, rundt fad, og tildæk med stramtsiddende film. Indstilling 2 er til
brøddej, som gærdej eller surdej. Indstilling 3 er til surdej. Ælt forhævet dej med
håndkraft, kom det i en bageform, og tildæk med stramtsiddende film.
Hvidt brød
12
Grillrist
Bradepande
Anbring muffindejen i en muffinform af metal med plads til 12 muffins. Anbring
formen på pladen.
Vægtindstillingen 0,5-0,6 kg anbefales til muffins på 45 g, vægtindstillingen
0,7-0,8 kg anbefales til mellemstore muffins på 65 g.
Hævning af dej
11
Rille nr.
Kom dejen i en dyb, rund bageform i passende størrelse for bundtkage/rund kage.
Dette program er velegnet til dej som f.eks. marmorkage, citronkage og
hasselnøddekage.
Muffins
10
Udstyr
Marinér roastbeefen, og anbring den på grillristen.
Tilsæt en kop vand i brandepanden. Vend, når biplyden høres.
Efter tilberedningen: Pak den ind i aluminiumsfolie, og lad den trække i 5-10 minutter.
Kage
9
Vægt/kg
1. 0,6-0,8
2. 0,9-1,1
3. 1,2-1,4
1. 0,2-0,6
2. 0,8-1,2
Bageplade
2
Den første indstilling er velegnet til pizzasnacks
(7-9 stk.) Indstilling 2 er velegnet til én pizza (rund eller i form). Vægtindstillingerne er
inkl. tilbehør, som f.eks. sovs, grøntsager, ost og skinke. Hvis du foretrækker kraftig
bruning, anbefaler vi at forvarme ovnen i tilstanden undervarme samt varmluft i
5 minutter.
28_ ovnbrug
06_Oven Use_DA.indd 28
2010-03-10
1:08:57
Testmåltider
I henhold til standard EN 60350
1. Bagning
Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn.
Bageplade
Små kager
Bradepande +
bageplade
Rille nr.
2
1+4
Fedtfattig
sukkerbrøds-kage
Bageform på grillrist
(slip let-springform
Ø 26 cm)
1
1+3
Æblepie
Grillrist + bageplade
+
2 slip let-springforme
(ø 20 cm)
Tilstand
Temp. Tilberednings(°C)
tid (min.)
Konventionel 170-190
Varmluft
15-25
150-170
20-30
Konventionel 160-180
25-35
Varmluft
170-190
80-100
Grillrist +
1 placeret
2 slip let-springforme
Konventionel 180-200
diagonalt
Ø 20 cm
75-85
04 Brug af ovnen
Udstyr og
bemærkninger
Type
2. Grilning
Forvarm den tomme ovn i fem minutter vha. stor grill-funktionen.
Brug denne funktion med den højeste temperaturindstilling på 300 °C.
Type
Udstyr og
bemærkninger
Toast af
franskbrød
Grillrist
Burgere
Grillrist / bradepande
(til opsamling af dryp)
Rille nr.
Tilstand
Temp.
(°C)
Tilberedningstid
(min.)
5
Stor grill
300
1. 1-2
2. 1-1½
4/3
Stor grill
300
1. 7-10
2. 5-8
ovnbrug _29
06_Oven Use_DA.indd 29
2010-03-10
1:08:57
rengøring og
vedligeholdelse
Selvrensning
Denne tilstand er til automatisk rensning af ovnen.
Denne tilstand afbrænder det tiloversblevne fedt, så det kan aftørres, når ovnen er afkølet.
Under selvrensningen (pyrolytisk selvrensning) låses ovnlågen automatisk.
Låsning af lågen (
)
Når ovntemperaturen når op til 300 °C, låses lågen af hensyn til
sikkerheden automatisk.
Når ovntemperaturen falder til under 260 °C, låses lågen automatisk
op.
Oplåsning
Advarsel
• Under denne proces bliver ovnen meget varm.
• Børn skal holdes på sikker afstand.
Vigtigt: Inden du bruger funktionen til selvrensning, skal alt tilbehør tages ud af
ovnen.
Fjern på forhånd alle større stykker snavs.
Da tykke madrester, fedt og kødsaft er brændbart, kan der opstå ild i ovnen under
selvrensningen.
1. Drej indstillingsknappen til tilstanden
Selvrensning.
2. Drej knappen til kontrol med tid/temperatur
til niveau 1, 2 eller 3, afhængigt af hvor snavset
ovnen er. Hvis der går fem sekunder, hvor der
ikke foretages yderligere indstillinger, starter
ovnen automatisk på det valgte niveau.
Rille
Varighed
P1 (lav)
ca. 120 minutter
P2 (mellem)
ca. 150 minutter
P3 (høj)
ca. 180 minutter
3. Når ovnen er kølet af, skal du aftørre ovnlågen og omkring ovnens kanter med en fugtig
klud.
30_ rengøring og vedligeholdelse
07_Cleaning and Care_DA.indd 30
2010-03-08
5:17:50
Damprengøring
1. Fjern alt tilbehøret fra ovnen.
2. Kom ca. 0,4 l vand i bunden af den tomme ovn. Brug kun almindeligt vand – ikke
destilleret vand.
Forsigtig
Der kan kun tændes for systemet til damprengøring, når ovnen er afkølet
helt til stuetemperatur. Sørg for, at ovnen afkøles helt, hvis det ikke fungerer.
4. Drej indstillingsknappen til tilstanden
Damprensning.
5. Efter nogen tid er varmeelementet færdigt med
at være i drift, og dets lampe forbliver tændt.
05 Rengøring og vedligeholdelse
3. Luk ovnlågen.
6. Når handlingen er færdig, blinker displayet, og
slutningen indikeres med et bip.
7. Drej indstillingsknappeb til “Fra” for at afslutte
handlingen og rengøre ovnens indre.
rengøring og vedligeholdelse _31
07_Cleaning and Care_DA.indd 31
2010-03-08
5:17:51
Efter deaktivering af damprengøringen
Tip
• Pas på, hvis du åbner ovnlågen inden damprengøringsproceduren er
slut. Vandet på bunden er varmt.
• Lad aldrig overskydende vand blive i ovnen i længere tid, f.eks. natten
over.
• Åbn ovnlågen, og fjern overskydende vand med en svamp.
• Brug svamp med sæbe, en blød børste eller en nylonskurebørste,
og aftør ovnens indre. Besværligt snavs kan fjernes med en
nylonskurebørste.
• Kalksten kan fjernes med en klud med eddike.
• Gør rent med rent vand, og aftør med en blød klud (husk at aftørre under
ovnlågens tætning).
• Hvis ovnen er meget snavset, kan proceduren gentages, efter at ovnen
er afkølet.
• Hvis ovnen er alvorligt snavset med fedt, f.eks. efter stegning eller
grilning, anbefales det, at du gnider sæbe ind i snavset, inden du bruger
ovnens rengøringsfunktion.
• Efter rengøring skal du lade lågen stå på klem i en vinkel på 15 °, så den
emaljerede overflade inde i ovnen kan tørre ordentligt.
32_ rengøring og vedligeholdelse
07_Cleaning and Care_DA.indd 32
2010-03-08
5:17:51
Hurtig tørring
Lad ovnlågen stå på klem i en vinkel på ca. 30 °.
Drej indstillingsknappen til tilstanden enkelt.
Tryk på ovnknappen.
Drej knappen til kontrol med tid/temperatur til varmluft.
Indstil tilberedningstiden til ca. 5 minutter og temperaturen til 50 °C.
Sluk for ovnen, når denne periode er gået.
Advarsel
Brug ikke højtryks- eller damprensere til rengøring af ovnen.
Ovnens ydre
• Til rengøring af ovnens indre og ydre skal du bruge en klud og et mildt
rengøringsmiddel eller varmt sæbevand.
• Tør efter med køkkenrulle eller en tør klud.
• Brug ikke skurepulver, ætsende eller slibende produkter.
Ovnens forsider af rustfrit stål
• Brug ikke ståluld, skuresvampe eller slibemidler. Dette kan beskadige finishen.
Ovnens aluminiumsforsider
05 Rengøring og vedligeholdelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
• Aftør pladen forsigtigt med en blød klud eller mikrofiberklud og et mildt
rengøringsmiddel til vinduer.
Advarsel
Sørg for, at ovnen er kold inden rengøring.
Ovnens indre
• Rengør ikke lågens tætning med hænderne.
• Brug ikke grove skuresvampe eller rengøringssvampe.
• Brug kommercielt tilgængelige ovnrengøringsmidler for at undgå at beskadige
de emaljerede ovnoverflader.
• For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel.
Tilbehør
Vask alle bageforme og tilbehør efter hver anvendelse, og aftør med køkkenrulle.
For at lette rengøringen kan du sætte i blød i varmt sæbevand i ca. 30 minutter.
rengøring og vedligeholdelse _33
07_Cleaning and Care_DA.indd 33
2010-03-08
5:17:51
Rengøring af ovnlågen
Ved normalt brug bør ovnlågen ikke fjernes, men hvis det er nødvendigt at fjerne
den, f.eks. ved rengøring, skal du følge disse instruktioner. Ovnlågen er tung.
Afmontering af lågen
1. Åbn clipsene ved begge hængsler.
2. Tag med begge hænder fat på midten af
ovnlågen.
3. Drej lågen til omkring 70 °, indtil
hængslerne kan tages helt ud af
hængselhullerne.
2
70 °
1
34_ rengøring og vedligeholdelse
07_Cleaning and Care_DA.indd 34
2010-03-08
5:17:52
Montering af lågen
1. Mens clipsene stadig er åbne, skal
du justere lågens hængsler med
hængselhullerne.
05 Rengøring og vedligeholdelse
70 °
2. Drej lågen mod vandret position, og drej clipsene til de lukkes.
Hængslet er isat normalt.
Hængsel
Hængselhul
Ovnlågens glas
Ovnlågen er udstyret med tre lag glas, der er placeret mod hinanden. Det
inderste og det midterste lag kan fjernes for rengøring.
Advarsel
• Når som helst lågen er fjernet fra ovnen, bør clipsene være åbne.
• Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til
rengøring af ovnlågen. Disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at
glasset splintres.
• Når lågen er monteret, kan afmontering af nogle af delene (lågens glas
eller andre dele) fra lågen medføre personskade.
Vigtigt
Glasset kan gå i stykker, hvis du bruger stor kraft, specielt ved kanterne på
det forreste lag.
rengøring og vedligeholdelse _35
07_Cleaning and Care_DA.indd 35
2010-03-08
5:17:52
Demontering af lågen
1. Fjern de to skruer i lågens venstre og højre side.
2. Tag lågehængslet af.
Lågebeslag
3. Fjern det inderste glas (glas nr.
1) fra lågen.
Glas nr. 1
4. Fjern det inderste glas (glas nr.
2) og fjedre fra lågen.
Glas nr. 2
5. Fjern glas nr. 3 fra lågen.
Glas nr. 3
Lågebeslag
Fjeder
(Højre og venstre)
Glas nr. 1
Glas nr. 2
Glas nr. 3
Glas nr. 4
Bemærkning
Rengør lagene med varmt vand eller opvaskemiddel, og polér tørt med en
tør, ren klud.
36_ rengøring og vedligeholdelse
07_Cleaning and Care_DA.indd 36
2010-03-08
5:17:53
Samling af lågen
1. Rengør glasset og de indvendige dele med varmt sæbevand.
Bemærkning
Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skurepulver til pander. Brug en
svamp med flydende rengøringsmiddel eller varmt sæbevand.
05 Rengøring og vedligeholdelse
2. Sæt glas nr. 3 på plads.
3. Fastgør de to fjedre øverst på glas nr. 2, og anbring glas nr. 2
4. Anbring glas nr. 1 og
lågehængslet på lågen.
Glas nr. 1
Bemærkning
Ved samling af inderglas
1, skal du anbringe print i
nedadgående retning.
Glas nr. 1
Print
5. Fastgør de to skruer på begge sider af lågen.
rengøring og vedligeholdelse _37
07_Cleaning and Care_DA.indd 37
2010-03-08
5:17:53
Sideskinner
Ved rengøring af ovnens indre kan begge sideskinner fjernes.
Afmontering af sideskinnerne
1. Tryk på den midterste del af
sideskinnens øverste del.
2. Drej sideskinnen ca. 45 °.
3. Træk, og fjern sideskinnen fra
de to huller i bunden.
Montering: Gentag trinnene 1, 2 og 3 i omvendt rækkefølge.
38_ rengøring og vedligeholdelse
07_Cleaning and Care_DA.indd 38
2010-03-08
5:17:53
Udskiftning af pæren
Fare for elektrisk stød
Udfør følgende trin, inden du udskifter pæren i ovnen:
Du kan købe en pære hos et Samsung-servicecenter.
Udskiftning af den bageste ovnpære og rengøring af
glasdækslet
1. Fjern dækslet ved at dreje mod uret.
2. Fjern metalringen og isoleringsringen, og rengør
glasdækslet.
3. Udskift om nødvendigt pæren med en 25 watt, 230 V,
300 °C varmeresistent ovnpære.
4. Fastgør metalringen og isoleringsringen til glasdækslet.
05 Rengøring og vedligeholdelse
• Sluk for ovnen,
• afbryd ovnen fra strømforsyningen, og
• beskyt ovnpæren og glasdækslet ved at anbringe en klud nederst i ovnen.
5. Sæt glasdækslet på plads.
rengøring og vedligeholdelse _39
07_Cleaning and Care_DA.indd 39
2010-03-08
5:17:53
garanti og service
Spørgsmål, svar og fejlfinding
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen ikke varmer?
Kontrollér for at se, om en af følgende handlinger løser problemet:
• Der er måske ikke tændt for ovnen. Tænd for ovnen.
• Uret er måske ikke indstillet. Indstil uret (se afsnittet “Indstilling af uret”).
• Kontrollér for at se, om de nødvendige indstillinger er foretaget.
• Der kan være sprunget en sikring, eller et afbryderrelæ er udløst. Udskift
sikringen, eller nulstil relæet. Tilkald en autoriseret el-installatør, hvis dette sker
flere gange.
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen, selvom jeg har indstillet
ovnfunktion og temperatur, ikke varmer?
Der kan være problemer med de interne elektriske forbindelser. Kontakt dit lokale
servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis der vises en fejlkode, og ovnen ikke
varmer?
Der er en fejl i de elektriske forbindelser. Kontakt dit lokale servicecenter.
Hvad skal jeg gøre, hvis tidsdisplayet blinker?
Der har været en strømafbrydelse. Indstil uret (se afsnittet “Indstilling af uret”).
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnlyset ikke lyser?
Ovnlyset er i stykker. Udskift ovnpæren (se afsnittet “Udskiftning af pæren”).
Hvad skal jeg gøre, hvis ovnens blæser kører, uden at den er
blevet indstillet?
Når du har brugt ovnen, fortsætter blæseren med at køre, til ovnen er afkølet.
Kontakt dit lokale servicecenter, hvis blæseren fortsætter med at køre, efter at
ovnen er afkølet.
40_ garanti og service
BF3Q4T098_XEE-00231W_DA.indb 40
2010-03-08
5:11:16
Fejl- og sikkerhedskoder
Fejl- og
sikkerhedskoder
Generelle funktioner
Løsning
FEJL VED
TEMPERATURSENSOR
Kontakt dit lokale Samsungservicecenter.
S-01
SIKKERHEDSAFBRYDELSE
Ovnen har været i fortsat brug
ved indstillet temperatur i lang
tid.
Sluk for ovnen, og fjern
madvarerne. Lad ovnen blive
kold, inden du bruger den
igen.
-SEE-0*1)
En fejl i ovnen kan
medføre ringe ydelse og
sikkerhedsproblemer. Stop
med det samme med at bruge
ovnen.
Kontakt dit lokale Samsungservicecenter.
06 Garanti og service
E-2*1)
1) * henviser til alle tal eller tegn.
garanti og service _41
BF3Q4T098_XEE-00231W_DA.indb 41
2010-03-08
5:11:16
tekniske data
Tekniske data
Strømkilde
230 V ~ 50 Hz
Volumen (brugbar kapacitet)
65 ℓ
Udgangseffekt
MAKS. 3400 W
Vægt
Dimensioner
(B x H x D)
Netto
Ca. 42 kg.
Forsendelse
Ca. 46 kg.
Udvendig
595 x 595 x 566 mm
Ovnrum
440 x 365 x 405 mm
42_ tekniske data
BF3Q4T098_XEE-00231W_DA.indb 42
2010-03-08
5:11:16
bemærkning
BF3Q4T098_XEE-00231W_DA.indb 43
2010-03-08
5:11:16
0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr(French)
DENMARK
70-70-19-70
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01-48-63-00-00
GERMANY
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
AUSTRIA
LUXEMBURG
261-03-710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0.10/Min)
NORWAY
815-56-480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771-726-7864 (SAMSUNG)
U.K
0845-SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818-717100
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF0.08/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr(french)
Kodenr.: DG68-00231W_01
BF3Q4T098_XEE-00231W_DA.indb 44
2010-03-08
5:11:16
BF3Q SERIES
Built-In Oven
user manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/global/register
This manual is made with 100% recycled paper.
ENGLISH
00_Cover_Front-Pf logo.indd 1
5/10/2011 2:30:30 AM
using this manual
Thank you for choosing a SAMSUNG Built - In Oven.
This Owner’s Manual contains important information on safety and
instructions intended to assist you in the operation and maintenance of
your appliance.
Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven
and keep this book for future reference.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual.
WARNING or CAUTION
Important
Note
safety instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician.
The installer is responsible for connecting the appliance to the mains
power supply in observance of the relevant safety recommendations.
Electrical safety
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
• This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially
licensed electrician.
• In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
• Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may
result in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a
SAMSUNG Service Centre or your dealer.
• If the supply cord is defective, it must be replaced by a special cord or assembly
available from the manufacturer or an authorised service agent.
• Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
• The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved
circuit breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
• The rating plate is located on the right side of the door.
• The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or
cleaned.
• Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
2_ using this manual
BF3Q4T098_XEE-00231W_EN.indb 2
2010-03-08
3:57:11
WARNING: Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young
children should be kept away.
WARNING: The appliance should be powered down before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock. During oven operation, the interior surfaces
become very hot.
Safety during operation
• This oven has been designed only for the cooking of household foods.
• During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not
touch heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to
cool.
• Never store flammable materials in the oven.
• The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature
for an extended period of time.
• When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can
escape rapidly.
• When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the
high temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot
part of the oven.
• For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
• Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
• Frozen foods such as pizzas should be cooked on the wire grill. If the baking tray is
used, it may become deformed due to the great variation in temperatures.
• Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to
the enamel surface.
• The oven door must be closed during cooking.
• Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays
or tins on it. The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the
enamel surfaces and cause poor cooking results.
• Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of
the oven. When cooking very moist cakes, use the deep pan.
• Do not rest bakeware on the open oven door.
• This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without
the adequate supervision of a responsible person ensuring that they are using the
appliance safely.
• Young children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
• Small amounts of food require shorter cooking or heating time.
If normal times are allowed they may overheat and burn.
safety instructions _3
BF3Q4T098_XEE-00231W_EN.indb 3
2010-03-08
3:57:11
disposal instructions
Disposing of the packaging material
• The material used to package this appliance is recyclable.
• Dispose of the packaging materials in the appropriate container at your local waste
disposal facility.
Disposing of old appliances
WARNING: Before disposing of old appliances, make them inoperable so that
they cannot be a source of danger. To do this, disconnect the appliance from
the mains supply and remove the mains lead. To protect the environment, it is
important that old appliances are disposed of in the correct manner.
• The appliance must not be disposed of with household rubbish.
• You can obtain information about collection dates and public refuse disposal sites
from your local refuse department or council.
4_ disposal instructions
BF3Q4T098_XEE-00231W_EN.indb 4
2010-03-08
3:57:11
contents
installing the oven
6
6
7
Safety instructions for the installer
Installing into a cabinet
Connecting to the mains power
supply
parts and features
8
9
9
10
11
11
Oven
Oven controls
Accessories
Using the accessories
Safety shutoff
Cooling fan
6
8
before you begin
12
14
oven use
cleaning and care
30
warranty & service
40
42
technical data
12 Setting the clock
13 Initial cleaning
14
15
15
16
16
17
18
19
20
20
20
21
29
30
31
32
34
38
39
40
Setting the cooking function mode
Setting the oven temperature
Switching the oven off
End time
Cook time
Delayed start
Kitchen timer
Auto cook
Oven lamp on / off
Child safety function
Switching the beeper off
Oven functions
Test dishes
Self cleaning
Steam cleaning
After deactivating the steam
cleaning
Cleaning the oven door
Side runners
Changing the lamp
FAQs and troubleshooting
42 Technical data
contents _5
BF3Q4T098_XEE-00231W_EN.indb 5
2010-03-08
3:57:11
installing the oven
Electrical installation of this appliance must be performed only by a licensed
electrician.
The oven must be installed according to the instructions supplied.
Remove the protective vinyl from the door after installation.
Safety instructions for the installer
• Installation must guarantee protection against exposure to electrically live parts.
• The unit in which the appliance is fitted must satisfy the requirements of DIN 68930
in respect of stability.
Installing into a cabinet
• Observe minimum clearance requirements.
• Secure oven into place with screws on either side of the oven.
• The oven should be slid into place at the proper angle of alignment.
560
595
595
572
90 °
545
21
min. 550
min. 550
min. 20
min. 50
50
min. 560
min. 600
min. 590 ~ max. 600
50
460
min. 560
High Cabinet
Low Cabinet
6_ installing the oven
BF3Q4T098_XEE-00231W_EN.indb 6
2010-03-08
3:57:11
Connecting to the mains power supply
When power is connected, the electronics of the oven are initialised; this neutralizes
the lighting for a few seconds. The electric cable (H05 RR-F or H05 VV-F, Min. 1.5
m, 1.5~2.5 mm²) must be long enough for it to be connected to the built-in oven
standing on the floor in front of its unit.
Open the back cover of the oven at the bottom (using a flat-bladed screwdriver) and
completely unscrew the connection screw and the cable clamp before fitting conducting wires
into the appropriate terminals.
01 Installing the Oven
Electrical connections must be made
as per the connection plate fixed
to the back of the appliance by an
electrical fitter who must ensure that the
Live
Earth
appliance has been connected up in
Neutral
accordance with fitting instructions and
local regulations.
Where the appliance is not connected
to the mains electricity supply by a plug, an omni polar cutout device (with a contacts
gap of at least 3 mm) must be fitted on the supply side of the connection to meet safety
requirements.
The earth wire must be connected to the ( ) terminal of the oven.
If the oven is connected to the power supply by a plug, this must remain accessible
once the oven has been fitted.
We cannot accept any liability in the event of an accident resulting from non-existent or
faulty earthing.
min. 5
installing the oven _7
BF3Q4T098_XEE-00231W_EN.indb 7
2010-03-08
3:57:11
parts and features
Oven
1. Control panel
2. Side Runner
3. Catalytic enameled cover casing
4. Oven lights
5. Glass door
6. Top heating elements
7. Level 5
8. Level 4
9. Level 3
10.Level 2
11.Level 1
12.Door handle
6
1
7
2
8
3
9
10
4
11
12
5
BF3Q SERIES
6
6
1
7
1
7
2
8
2
8
3
9
3
9
10
10
4
11
12
5
BF3Q SERIES
4
11
12
5
BF3Q SERIES
Shelf levels are numbered from the bottom up.
Levels 4 and 5 are used mainly for the grill function.
Please refer to the cooking guides provided throughout this manual to determine
appropriate shelf levels for your dishes.
8_ parts and features
04_Overview.indd 8
2010-03-08
4:08:47
Oven controls
1. Cooking Function Select Knob
1
2
3
2. Window Display
3. Time / Temp Control Knob
4. Lamp Button
6. Clock Button
7. Kitchen Timer Button
4
5
6
7
8
9
8. End Time Button
9. Cook Time Button
The Cooking Function Select Knob and the Time / Temp Control Knob are
pop - up knobs. Simply push to turn.
Accessories
02 Parts and Features
5. Child Lock Button
The following accessories are provided with your oven.
Wire grill, for dishes, cake tins, roasting and grilling trays.
Baking tray, for cakes and biscuits.
Front
Deep pan (Optional), for roasting or collecting meat juices
or fat drippings.
Front
Rotisserie spit (Optional), comprises a spit, 2 prongs, a
removable handle and a cradle, which fits into the 3rd shelf
from the bottom. To use the rotisserie, fit the spit into the
hole in the rear wall of the oven’s interior. Place the deep
pan on level 1 when using the spit.
parts and features _9
04_Overview.indd 9
2010-03-08
4:08:47
Rotisserie spit and Shasilik (Optional), to use it:
• Place the deep pan (no trivet) at level1 to collect the cooking juices or on the bottom
of the oven if the piece of meat to be roasted is too big.
• Slide one of the forks onto the spit; put the piece of meat to be roasted onto the spit;
• Parboiled potatoes and vegetables can be placed arount the edge of the deep pan
to roast at the same time.
• Place the cradle on the middle shelf and position with the “v” shape at the front.
• To help insert the spit, the handle can be screwed onto the blunt end.
• Rest the spit onto the cradle with the pointed end towards the back and gently push
until the tip of the spit entres the turning mechanism at the back of the oven. The
blunt end of the spit must rest on the “v” shape. (The spit has two lugs which should
be nearest to the oven door so to stop the spit going forward, the lugs also act as a
grip for the handle.)
• Before cooking unscrew the handle. After cooking screw the handle back on to help
remove the spit from the cradle.
Using the accessories
The baking tray, deep pan and wire grill should be inserted correctly into the side
runners. When taking out the cooked foods from the oven, be careful of hot utensils and
surfaces.
Example : Level 1: Deep pan
Level 4: Baking tray
BF3Q SERIES
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1
Baking tray
Deep pan
gap 2cm
When using the deep pan or the baking tray to collect drippings from cooking
foods, ensure that the pan or tray is properly placed in the side runners. Allowing
these accessories to contact the bottom surface of the oven can damage the
enamel of the surface. Trays and pans placed on level 1 should clear the bottom
surface of the oven by at least 2 cm.
10_ parts and features
04_Overview.indd 10
2010-03-08
4:08:47
Wire grill, baking tray and deep pan
Positioning the wire grill
Insert the wire grill at any desired level.
Positioning the baking tray or deep pan
Safety shutoff
• If a cooking time is not entered, the oven will shut itself off after the lengths of time
indicated below.
02 Parts and Features
Insert the baking tray and/or the deep pan at any
desired level.
Shutoff times for various temperature settings
Under 105 °C
16 hours
From 105 °C to 240 °C
8 hours
From 245 °C to 300 °C
4 hours
• This oven’s electrical circuitry features a thermal shutoff system. If the oven
heats to abnormally high temperatures, the system will shut off the power
supply to the heating elements for a period of time.
Cooling fan
During cooking, it is normal for the vent to release hot air from the front of the oven.
• The cooling fan will also continue to operate after the oven has been in use. It will
turn off when the internal cabinet temperature has dropped to 60 °C or after 25
minutes.
parts and features _11
04_Overview.indd 11
2010-03-08
4:08:47
before you begin
Setting the clock
When connecting the power for the first time, please use the product after setting the
time.
1 Press the Clock button. The “
and “12: ” will blink.
”
2 Turn the Time / Temp Control Knob
to set the hour of the day.
Example: To set 1:30
3 Press the Clock button.
The “
” and “ :00” will blink.
4 Turn the Time / Temp Control Knob
to set the minute of the time. “
” will
blink.
5 Press the Clock button to finish
setting the clock or wait for about 10
seconds. “
” will disappear and
“30” will stop blinking. The display
shows the time of day. The appliance
is now ready to use.
12_ before you begin
05_Before Begin.indd 12
2010-03-08
4:08:13
Initial cleaning
Clean the oven thoroughly before using for the first time.
Do not use sharp or abrasive cleaning materials. These could damage the oven
surface. For ovens with enamel fronts, use commercially available cleaning agents.
1. Open the door. The oven light comes on.
2. Clean all oven trays, accessories and side runners with warm water or
washing - up liquid and polish dry with a soft clean cloth.
3. Wash the oven interior in the same way.
4. Wipe the front of the appliance with a damp cloth.
Check that the clock is set correctly. Remove accessories and operate the
oven at the convection setting at 200 °C for 1 hour before using. There will be a
distinctive odor; this is normal, but ensure your kitchen is well ventilated during
this conditioning period.
03 Before You Begin
To clean the oven
before you begin _13
05_Before Begin.indd 13
2010-03-08
4:08:13
oven use
Setting the cooking function mode
Turn the Cooking Function Select Knob to
select the desired oven function.
Oven Modes
The following table represents the various oven modes and settings of your
oven. Use the cooking guide tables for these modes in the following pages as
guidelines for cooking.
Mode
Description
Conventional
Food is heated by top and bottom heating elements. This
setting is suitable for baking and roasting.
Top Heat + Convection
We recommend this mode when roasting meat. The top heating
element is in operation and the fans operate to circulate the hot
air coming from top and back wall heating element.
Convection
Food is heated by the hot air from the heating element in the
back and circulated by two fans. This setting provides uniform
heating and is ideal for frozen convenience food as well as cake
and croissants.
This mode can be used for baking on two levels.
Large Grill
Food is heated by the top heating elements. We recommend
this mode for grilling steaks and sausages as well as cheese
toasts.
Small Grill
This mode is ideal for grilling small amounts of foods, such as
baguettes, cheese or fish fillets.
Place the food in the middle of the wire grill, as only the smaller
heating element in the centre is operating.
14_ oven use
06_Oven Use.indd 14
2010-03-10
1:26:08
Mode
Description
Bottom Heat + Convection
The bottom heating element and back wall heating element
provide hot air which is circulated by the fans. This mode is ideal
for baking food such as quiches, pizza, bread and cheesecakes.
04 Oven Use
Auto Menu Programmes
You can select 15 auto menu programmes for baking, roasting
and cooking. The mode, cooking time and temperatures are
pre- programmed for your convenience. You simply select the
item and appropriate serving option.
Setting the oven temperature
1 Turn the Time / Temp Control Knob to
adjust the temperature in increments of 5
°C.
40 °C-250 °C
40 °C-300 °C (Large & Small Grill)
The temperature may be adjusted during cooking.
Switching the oven off
To switch the oven off, turn the Cooking
Function Select Knob to the “Off” position.
oven use _15
06_Oven Use.indd 15
2010-03-10
1:26:09
End time
You can set the end time during cooking.
1 Press the End Time button.
Example: Current time is 12:00
2 Turn the Time / Temp Control Knob to
set the desired end time.
3 Press the End Time button.
The oven operates with the selected end
time automatically unless the End Time
button is pressed within 5 seconds.
During cooking, you can adjust the previously set end time with the Time /
Temp Control Knob for better results.
Cook time
You can set the cook time during cooking.
1 Press the Cook Time button.
2 Turn the Time / Temp Control Knob to
set the desired cook time.
3 Press the Cook Time button.
The oven operates with the selected cook
time unless the Cook Time button is
pressed within 5 seconds.
During cooking, you can adjust the previously set cook time with the Time /
Temp Control Knob for better results.
16_ oven use
06_Oven Use.indd 16
2010-03-10
1:26:10
Delayed start
Case 1-Cook time is entered first
If the end time is entered after the cook time has already been set, the cook time
and the end time are calculated and if necessary the oven sets a delayed start
point.
04 Oven Use
1 Press the End Time button.
Example: Current time is 15:00 and the
desired cook time is 5 hours.
2 Turn the Time/Temp Control Knob to set
the end time.
Example: You want to cook for 5 hours
and finish at 20:30.
3 Press the End Time button.
A“
” symbol appears until the
delayed start point.
Case 2-End time is entered first
If the cook time is entered after the end time has already been set, the cook time
and the end time are calculated and if necessary the oven sets a delayed start
point.
1 Press the Cook Time button.
Example: Current time is 15:00 and the
desired end time is 17:00.
2 Turn the Time / Temp Control Knob to
set the cook time.
Example: You want to cook for 1 hour and
30 minutes and end by 17:00.
3 Press the Cook Time button.
A“
” symbol appears until the
delayed start point.
oven use _17
06_Oven Use.indd 17
2010-03-10
1:26:11
Kitchen timer
1 Press the Kitchen Timer button once. “
” flashes.
2 Turn the Time / Temp Control Knob to
set the desired time.
Example: 5 minutes
3 Press the Kitchen Timer button to start
the kitchen timer. When the set time has
elapsed, an audible signal sounds.
Press and hold the Kitchen Timer button for 2 seconds each to cancel the
timer.
18_ oven use
06_Oven Use.indd 18
2010-03-10
1:26:12
Auto cook
1 Turn the Cooking Function Knob to Auto
Cook.
04 Oven Use
2 Select the desired recipe by turning the
Time/Temp control knob to the right and
left. Wait to select weight 5 seconds after
selecting a recipe. For a recipe with weight
fixed, start cooking immediately.
3 Select the desired weight
by turning the Time/Temp
control knob to the right and
left. Preheating time(min:sec)
is displayed, and countdown
starts 5 seconds after the
weight is selected. For a recipe without preheating, remaining cooking
time(hr:min.) is displayed.
Preheat countdown completed
Upon completion of preheating, the oven beeps and the remaining cooking
time(hr:min.) is displayed. Keep “Preheat condition” until food is inserted into
the oven, and Cook Time button is pressed.
4 Press Cook Time button. Cook time
countdown is displayed. Stage-1 of
cooking starts.
When it reaches the time for “Turn Over/Around”
It beeps to inform the time for “Turn Over/Turn Around”. After “Turn Over/
Turn Around”, stop cooking and wait until Cook Time button is pressed.
5 Press Cook Time button. It stops beeping,
and the cooking restarts.
oven use _19
06_Oven Use.indd 19
2010-03-10
1:26:13
Oven lamp on / off
1 Press the Lamp button.
1st
Off
2nd
On
The lamp automatically turns off after 5 minutes.
Child safety function
You can use child lock function in stand-by status.
1 Turn Cook Function Select Knob to “Off”
position. Press the Child Lock button
hold for 3 seconds. ( ) will appear in the
display field.
2 Turn Cook Function Select Knob to “Off”
position. Press the Child Lock button hold
for 3 seconds again to unlock.
If locked, buttons and dials except unlock function button fail to operate.
Switching the beeper off
1 To turn the beeper off, press the Clock
and End Time buttons at the same time
and hold for 3 seconds.
2 To turn the beeper back on, press the
Clock and End Time buttons again at the
same time and hold for 3 seconds.
20_ oven use
06_Oven Use.indd 20
2010-03-10
1:26:14
Oven functions
The features of this oven include the following functions
1. Conventional
Shelf
level
Accessory
Temperature (°C)
Time
(min.)
Frozen lasagne (500-1000 g)
3
Wire grill
180-200
40-50
Whole fish (e.g. Dorade) (3001000 g) 3-4 cut on each side
DROP OIL
3/2
Wire grill /
Deep pan
240
15-20
Fish filets (500-1000 g) 3-4
cut on each side
DROP OIL
3
Baking tray
200
13-20
Frozen cutlets (350-1000 g)
minced meat & with ham,
cheese or mushroom filing
DROP OIL
3
Baking tray
200
25-35
Frozen cutlets from minced,
carrot, beetroot or potato
(350-1000 g)
DROP OIL
3
Baking tray
200
20-30
Pork on bone cutlets (5001000 g)
DROP OIL, ADD SALT &
PEPPER
3/2
Wire grill /
Deep pan
200
40-50
Baked potato (cut in half)
(500-1000 g)
3
Baking tray
180-200
30-45
Frozen meat roll with
mushrooms filing (500-1000
g)
DROP OIL
3
Baking tray
180-200
40-50
Sponge cake (250-500 g)
2
Wire grill
160-180
20-30
Marble cake (500-1000 g)
2
Wire grill
170-190
40-50
Yeast cake on tray with fruit
& crumbles topping (10001500 g)
2
Baking tray
160-180
25-35
Muffins (500-800 g)
2
Wire grill
190-200
25-30
Food item
04 Oven Use
Suggested temperature: 200 °C
The conventional function is ideal for baking and roasting foods arranged on one
rack. Both the top and bottom heating elements operate to maintain the oven
temperature.
We recommend to preheat the oven in conventional mode.
oven use _21
06_Oven Use.indd 21
2010-03-10
1:26:14
2. Top Heat + Convection
Suggested temperature: 190 °C
The top heating element is in operation and the fan operates to constantly
circulate the hot air.
We recommend to preheat the oven with Top Heat + Convection mode.
Accessory
Temperature (°C)
Time
(min.)
3/2
Wire grill /
Deep pan
180-200
50-65
2
Baking tray
180-230
80-120
Whole chicken (800-1300 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
2/1
Wire grill /
Deep pan
190-200
40-65
Meat or fish steaks (400-800
g)
DROP OIL, ADD SALT &
PEPPER
3
Wire grill /
Deep pan
180-200
15-35
Chicken pieces (500-1000 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
4/3
Wire grill /
Deep pan
200-220
25-35
Roast fish (500-1000 g) use
ovenproof dish
BRUSH WITH OIL
2
Wire grill
180-200
30-40
Roast beef (800-1200 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
2/1
Wire grill /
Deep pan
Add 1 cup
water
200-220
45-60
Duck breast (300-500 g)
4/3
Wire grill /
Deep pan
Add 1 cup
water
180-200
25-35
Food item
Pork on bone (1000 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
Pork shoulder in foil (10001500 g)
MARINATE
Shelf
level
22_ oven use
06_Oven Use.indd 22
2010-03-10
1:26:14
3. Convection
Accessory
Temperature (°C)
Time
(min.)
3/2
Wire grill /
Deep pan
190-200
40-50
Baked bananas (3-5 pcs), cut
with knife on top, add 10-15
g chocolate, 5-10 g nuts into
cuts, drop sugar water, wrap in
aluminium foil.
3
Wire grill
220-240
15-25
Baked apples 5-8 pcs each 150200 g
Take out the hearts, add raisins
and jam. Use ovenproof dish.
3
Wire grill
200-220
15-25
Cutlets from minced meat (300600 g)
DROP OIL
3
Baking tray
190-200
18-25
Minced meat roll with filling
‘Russian style’ (500-1000 g)
BRUSH WITH OIL
3
Baking tray
180-200
50-65
Frozen croquettes (500-1000 g)
2
Baking tray
180-200
25-35
Frozen oven chips (300-700 g)
2
Baking tray
180-200
20-30
Frozen pizza (300-1000 g)
2
Wire grill
200-220
15-25
Apple & almond cake (500-1000
g)
2
Wire grill
170-190
35-45
Fresh croissant (200-400 g)
(ready-dough)
2
Baking tray
180-200
15-25
Food item
Lamb rack (350-700 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
Shelf
level
04 Oven Use
Suggested temperature: 170 °C
This function bakes foods placed on up to three shelves and is also appropriate
for roasting.
Cooking is achieved by the heating element on the rear wall and the fan
distributes the heat.
We recommend to preheat the oven in convection mode.
oven use _23
06_Oven Use.indd 23
2010-03-10
1:26:14
4. Large Grill
Suggested temperature: 240 °C
The large grill function grills large quantities of flat foods, such as steaks,
schnitzels and fish. It is also suitable for toasting. Both the top heating element
and the grill are on in this mode.
We recommend to preheat the oven using Large Grill mode.
Food item
Shelf
level
Accessory
Temperature (°C)
Time
(min.)
Sausages (thick) 5-10 pcs
4/3
Wire grill /
Deep pan
220
5-8
turnover
5-8
Sausages (thin) 8-12 pcs
4/3
Wire grill /
Deep pan
220
4-6
turnover
4-6
5
Wire grill
240
1-2
turnover
1-2
4/3
Wire grill /
Baking tray
200
4-8
3
Baking tray
200
20-30
4/3
Wire grill /
Deep pan
240
8-10
turnover
5-7
Toasts 5-10 pcs
Cheese Toasts 4-6 pcs
Frozen pancakes with filling
‘Russian Style’ (200-500 g)
Beef steaks (400-800 g)
24_ oven use
06_Oven Use.indd 24
2010-03-10
1:26:14
5. Small Grill
Shelf
level
Accessory
Temperature (°C)
Time
(min.)
Frozen oven camembert (2-4
each 75 g)
PUT IN COLD OVEN (before
preheat)
3
Wire grill
200
10-12
Frozen baguettes with
topping (Tomato-Mozzarella
or Ham & Cheese)
3/2
Wire grill /
Baking tray
200
15-20
Frozen fish fingers (300-700
g)
PUT IN COLD OVEN (before
preheat)
DROP OIL
3/2
Wire grill /
Baking tray
200
15-25
Frozen fish burger (300-600
g)
PUT IN COLD OVEN, DROP
OIL
3
Baking tray
180-200
20-35
Frozen pizza (300-500 g)
PUT IN COLD OVEN (before
preheat)
3/2
Wire grill /
Baking tray
180-200
23-30
Food item
04 Oven Use
Suggested temperature: 240 °C
This setting is for grilling smaller amounts of flat foods, such as steaks, schnitzels,
fish and toast, placed in the middle of the tray. Only the top element is in
operation.
We recommend to preheat the oven using Small Grill mode.
Put food in the centre of accessory.
oven use _25
06_Oven Use.indd 25
2010-03-10
1:26:14
6. Bottom Heat + Convection
Suggested temperature: 190 °C
The Bottom Heat + Convection mode is for recipes calling for a moist topping
and a crisp base, as with foods like pizzas, quiches lorraine, German-style open
fruitcakes and cheesecakes.
We recommend to preheat the oven in Bottom Heat + Convection mode.
Shelf
level
Accessory
Temperature (°C)
Time
(min.)
Yeast dough pie with apple
frozen (350-700 g)
3
Wire grill
180-200
15-20
Puff pastry small pies with
filling frozen (300-600 g)
BRUSH EGG YOLK, PUT IN
COLD OVEN (before preheat)
3
Baking tray
180-200
20-25
Meat balls in sauce (250-500
g) use ovenproof dish
3
Wire grill
180-200
25-35
Puff pastry fans (500-1000 g)
BRUSH EGG YOLK
3
Baking tray
180
15-23
Cannelloni in sauce (250-500
g) use ovenproof dish
3
Wire grill
180
22-30
Yeast dough pies with filling
(600-1000 g)
BRUSH EGG YOLK
3
Baking tray
180-200
20-30
Homemade pizza (500-1000 g)
2
Baking tray
200-220
15-25
Homemade bread (700-900 g)
2
Wire grill
170-180
45-55
Food item
26_ oven use
06_Oven Use.indd 26
2010-03-10
1:26:14
7. Auto Menu Programmes
The following table presents 15 Auto Programmes for Cooking, Roasting
and Baking. It contains its quantities, weight ranges and appropriate
recommendations. Cooking modes and times have been pre-programmed for
your convenience. You can refer to these guide lines for cooking. Always insert
food in cold oven.
Food item
Frozen pizza
1
6
Wire grill
2
1- 0.3-0.5
2- 0.5-0.7
Baking tray
2
1- 0.3-0.6
2- 0.7-1.0
Baking tray
2
1- 0.3-0.5
2- 0.8-1.0
Wire grill
3
Use ovenproof glassware. Put chilled or homemade lasagne in the middle of oven
on wire rack.
Steamed fish
5
1- 0.3-0.6
2- 0.7-1.0
Put frozen potato croquettes evenly on baking tray. We recommend to turnover
after 2/3 of cooking time.
Fresh lasagne
4
Shelf level
Distribute frozen Oven Chips on baking tray.
The first setting is recommended for thin French fries, the second setting is
recommended for thick oven chips. Use baking paper.
We recommend to turn over after 2/3 of cooking time.
Frozen croquettes
3
Accessory
Put frozen Pizza in the centre of wire grill.
We recommend 0.3-0.6 g setting for thin pizzas, 0.7-1.0 g for pizzas with thick
topping.
Frozen oven chips
2
Weight/kg
04 Oven Use
No
1. 0.2-0.4
2. 0.5-0.7
3. 0.8-1.0
Wire grill
2
Put prepared fresh fish (e.g. trout, haddock, codfish) in a suitable sized ovenproof
glassware with lid. Add liquid until bottom of dish is covered e.g. 3-4 tbsp. lemon
juice, white wine or water and cover with lid. Put dish on wire grill. If you prefer
roasted appearance, brush skin of fish with olive oil and do not cover.
Roast chicken
1. 0.8-1.0
2. 1.1-1.3
Wire grill
Deep pan
2
1
Brush chilled chicken with oil and spices and put breast-side-up on the wire grill.
Beef steaks
7
Wire grill
Deep pan
4
3
Put 2-6 beef steaks side by side evenly on wire grill. The first setting is for thin
steaks, the second setting is for thick steaks. Turn over after beep sounds. Press
COOK TIME button to continue automatic cooking.
Roast beef
8
1. 0.3-0.6
2. 0.6-0.8
1. 0.6-0.8
2. 0.9-1.1
3. 1.2-1.4
Wire grill
Deep pan
2
1
Marinate Roast Beef and put on wire grill.
Add 1 cup of water into deep pan. Turn over after beep sounds.
After cooking wrap in aluminium foil and let stand for 5-10 min..
oven use _27
06_Oven Use.indd 27
2010-03-10
1:26:14
No
Food item
Cake
9
Wire grill
2
1. pizza dough
2. yeast dough
3. leaven
Wire grill
2
1. 0.75-0.85
Wire grill
2
1. 0.75-0.85
Wire grill
2
1. 0.2-0.4
2. 0.6-0.8
Baking tray
3
The first setting in suitable for dough used for small pieces such as bread rolls or
fresh dough for croissants (4-8 pcs).
Setting 2 is suitable for dough used for homemade ciabatta breads or baguettes
(2-6 pcs). Use baking paper.
Homemade pizza
15
1. 0.5-0.6
2. 0.7-0.8
This programme is suitable for bread mixtures using 500 g wheat and rye flour.
Follow instruction on package. Put leaven (sour dough) into suitable rectangular
baking dish.
Brush top of dough with water. Cut length with a knife.
Bread rolls / Ciabatta
14
2
This programme is suitable for bread mixtures using 500 g wheat flour. Follow
instruction on package. Put yeast dough into rectangular baking dish. Brush top of
dough with water.
Cut length with a knife.
Wholemeal bread
13
Wire grill
The first setting is to rise yeast dough for pizza, cake, or to pre-rise bread dough.
Put into a big round dish and cover with cling film. Setting 2 is for bread dough like
yeast dough or sour dough. Setting 3 is for leaven. Knead pre-rised dough manual,
put into baking dish and cover with cling film.
White bread
12
Shelf level
Put muffin dough in metal muffin dish, suitable for 12 muffins. Set dish on rack.
0.5 -0.6 kg weight range is recommended for muffins of each 45 g, 0.7-0.8 kg
weight range is recommended for medium sized muffins of each 65 g.
Dough fermentation
11
Accessory
1. 0.5-0.6
2. 0.7-0.8
3. 0.9-1.0
Put dough into suitable sized deep round baking pan for bundt cake/ ring cake.
This programme is suitable for batter such as marble cake, lemon cake and
hazelnut cake.
Muffins
10
Weight/kg
1. 0.2-0.6
2. 0.8-1.2
Baking tray
2
The first setting is suitable for Pizza Snacks
(7-9 pcs). Setting 2 is suitable for one round or tray sized Pizza. The weight ranges
are including topping such as sauce, vegetables, ham and cheese. If you prefer
strong crust, we recommend to preheat oven with bottom heat plus convection
mode for 5 min..
28_ oven use
06_Oven Use.indd 28
2010-03-10
1:26:14
Test dishes
According to standard EN 60350
1. Baking
The recommendations for baking refer to preheated oven.
Dish & Notes
Baking tray
Small cakes
Deep pan + Baking
tray
Fatless
Baking tin on Wire grill
sponge cake (Dark coated, ø 26 cm)
Apple pie
Wire grill + Baking tray
+ 2 Springform cake
tins
(Dark coated, ø 20 cm)
Shelf
level
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking
time (min.)
2
Conventional
170-190
15-25
1+4
Convection
150-170
20-30
1
Conventional
160-180
25-35
1+3
Convection
170-190
80-100
180-200
75-85
Wire grill + 2
1 Placed
Conventional
Springform cake tins
diagonally
(Dark coated, ø 20 cm)
04 Oven Use
Type of
food
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using the Large Grill function.
Use this function with the maximum temperature setting of 300 °C.
Type of food
Dish & Notes
White bread
toasts
Wire grill
Beef burgers
Wire grill / Deep pan
(to catch drippings)
Shelf
level
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking
time (min.)
5
Large Grill
300
1st 1-2
2nd 1-1½
4/3
Large Grill
300
1st 7-10
2nd 5-8
oven use _29
06_Oven Use.indd 29
2010-03-10
1:26:15
cleaning and care
Self cleaning
This mode for cleaning the oven automatically.
This mode burns the leftover grease in the oven so that it can be wiped out when the
oven cools down.
During the Self Cleaning (pyrolytic self-cleaning), oven door is locked automatically.
Door locking (
)
When the oven temperature heats up to 300 °C, the door will be locked
automatically for safety.
When the oven temperature is falls below 260 °C, the door will be
unlocked automatically.
Unlocking
Warning
• During this process the oven becomes very hot.
• Children must be kept at a safe distance.
Attention : Before carrying out the self cleaning function, all accessory parts
should be taken out of the oven.
Remove any large pieces of dirt by hand beforehand.
Because thick food residue, grease and meat juices are flamable, a fire may happen in
the oven during the Self Cleaning.
1. Turn the Operation Knob to self cleaning
mode.
2. Turn the Time/Temp Control Knob to level
1, 2 or 3 according to the dirt level of oven. If 5
seconds have elapsed and there are no further
adjustments, the oven will begin automatically in
the selected level.
Level
Duration
P1 (Low)
approx 120 minutes
P2 (Medium)
approx 150 minutes
P3 (High)
approx 180 minutes
3. After the oven cools down, wipe the oven door and along the edges of the oven out
with a damp cloth.
30_ cleaning and care
07_Cleaning and Care.indd 30
2010-03-08
5:01:15
Steam cleaning
1. Remove all accessories from the oven.
2. Pour approximately 400 ml (¾ pint) of water onto the bottom of the empty oven. Use
normal water only, no distilled water.
Caution
The steam cleaning system can be switched on only when the oven has
cooled to room temperature completely. Allow the oven to cool completely if
it does not work.
4. Turn the Operation Knob to steam clean
mode.
05 Cleaning and Care
3. Close the oven door.
5. After an amount of time, the heater completes
operating and its lamp remains on.
6. When the operation is complete, the display will
blink and a beep indicates the end.
7. Turn the Operation Knob to “Off” to end the
operation and clean the interior.
cleaning and care _31
07_Cleaning and Care.indd 31
2010-03-08
5:01:16
After deactivating the steam cleaning
Tips
• Take care when opening the door before the end of the steam cleaning
procedure; the water on the bottom is hot.
• Never leave the residual water in the oven for any length of time, for
example, overnight.
• Open the oven door and remove the remaining water with a sponge.
• Using a detergent - soaked sponge, a soft brush or a nylon scrubber,
wipe the oven interior. Stubborn soil can be removed with a nylon
scourer.
• Lime deposits may be removed with a cloth soaked in vinegar.
• Wipe clean with clear water and dry with a soft cloth (do not forget to
wipe under the oven door seal).
• If the oven is heavily soiled, the procedure may be repeated after the
oven has cooled.
• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or
grilling, it is recommend that you rub detergent into the stubborn soil
before activating the oven cleaning function.
• After cleaning, leave the oven door ajar at a 15 ° angle to allow the
interior enamel surface to dry thoroughly.
32_ cleaning and care
07_Cleaning and Care.indd 32
2010-03-08
5:01:16
Rapid drying
Leave the oven door ajar at an angle of approximately 30 °.
Turn the Operation Knob to single mode.
Press the Oven Button.
Turn the Time/Temp Control Knob to convection.
Set the cook time to about 5 minutes and the temperature to 50 °C.
Switch the oven off at the end of this period.
Warning
Do not use high - pressure water cleaners or steam jet cleaners to clean the
oven.
Oven exterior
• For cleaning both the interior and exterior of the oven, use a cloth and a mild
cleaning agent or warm soapy water.
• Dry with kitchen paper or a dry towel.
• Do not use scourers, caustic cleaners or abrasive products.
05 Cleaning and Care
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stainless steel oven fronts
• Do not use steel wool, scouring pads or abrasives. They may damage the
finish.
Aluminium oven fronts
• Wipe the plate gently with a soft cloth or microfiber cloth and a mild window
cleaning detergent.
Warning
Make sure the oven is cool before cleaning.
Oven interior
• Do not hand - clean the door seal.
• Do not use coarse scouring pads or cleaning sponges.
• To avoid damaging the enameled oven surfaces, use commercially available
oven cleaners.
• To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
Accessories
Wash all bake ware and accessories after each use and dry with a kitchen towel.
To clean easily, soak in warm soapy water for about 30 minutes.
cleaning and care _33
07_Cleaning and Care.indd 33
2010-03-08
5:01:16
Cleaning the oven door
For normal use, the oven door should not be removed but if removal is
necessary, for example, for cleaning, follow these instructions. The oven door is
heavy.
Removing the door
1. Flip opens the clips at both hinges.
2. With both hands, grasp the sides of the
oven door at its middle.
3. Rotate the door by approximately 70 ° until
the hinges can be taken out completely
from the hinge holes.
2
70 °
1
34_ cleaning and care
07_Cleaning and Care.indd 34
2010-03-08
5:01:16
Attaching the door
1. With the clips still flipped open, align the
door hinges into the hinge holes.
2. Rotate the door toward the horizontal line and flip the clips closed.
The hinge is normally inserted.
05 Cleaning and Care
70 °
Hinge
Hinge hole
Oven door glass
The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other.
The inner & middle sheets can be removed for cleaning.
Warning
• Whenever the door is separated from the oven, the clips should be
flipped open.
• Do not use harsh abrasive cleaners or metal scrapers to clean the oven
door; they ca scratch the surface, which may cause the glass to shatter.
• When the door is mounted, removing some of the parts (the door glass
or some other part) from the door may result in injury.
Attention
The glass may break if you use excessive force especially at the edges of
the front sheet.
cleaning and care _35
07_Cleaning and Care.indd 35
2010-03-08
5:01:16
Disassembling the door
1. Remove the two screws on the left and right sides of the door.
2. Take off the door bracket.
Door bracket
3. Detach the inner glass #1 from
the door.
Glass #1
4. Detach the inner glass #2 and
spring-brackets from the door.
Glass #2
5. Detach the glass #3 from the door.
Glass #3
Door bracket
Spring bracket (right and left)
Glass #1
Glass #2
Glass #3
Glass #4
Note
Clean the sheets with warm water or washing-up liquid and polish dry with a
soft clean cloth.
36_ cleaning and care
07_Cleaning and Care.indd 36
2010-03-08
5:01:16
Assembling the door
1. Clean the glass and interior parts with warm soapy water.
Note
Do not use abrasive cleaners or pan scourers. Use a sponge with liquid
detergent or warm soapy water.
3. Attach the two spring brackets at the top of glass #2 and place glass #2 into
position.
4. Attach glass #1 the door
bracket to the door.
Glass #1
Note
When assembly the inner
glass # 1 put printing to
direction below.
05 Cleaning and Care
2. Attach the glass #3 into position.
Glass #1
Printing
5. Secure the two screws at both sides of the door.
cleaning and care _37
07_Cleaning and Care.indd 37
2010-03-08
5:01:17
Side runners
To clean the interior of the oven, the both side runners can be removed.
Detaching the side runners
1. Press central part of the side
runner top portion.
2. Rotate the side runner by
approximately 45 º.
3. Pull and remove the side
runner from bottom two holes.
Attaching : Repeat steps 1,2 and 3 in reverse order.
38_ cleaning and care
07_Cleaning and Care.indd 38
2010-03-08
5:01:17
Changing the lamp
Danger of electric shock!
Before replacing the oven light bulb, take the following steps:
You can buy a lamp at SAMSUNG service centre.
Replacing the rear oven lamp and cleaning the glass cap
1. Take off the cap by turning counterclockwise.
2. Remove the metal ring and the sheet ring and clean
the glass cap.
3. If necessary, replace the bulb with a 25 watt, 230 V,
300 °C heat - resistant oven light bulb.
05 Cleaning and Care
• Switch off the oven;
• Disconnect the oven from the mains supply; and
• Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a cloth on the bottom of
the oven.
4. Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
5. Replace the glass cap.
cleaning and care _39
07_Cleaning and Care.indd 39
2010-03-08
5:01:17
warranty & service
FAQs and troubleshooting
What should I do if the oven doesn’t heat up?
Check to see if one of the following actions resolves the issue:
• The oven may not be switched on. Switch the oven on.
• The clock may not be set. Set the clock (see section “Setting the clock”).
• Check to see if the required settings have been applied.
• A household fuse may have blown or a circuit breaker may have tripped.
Replace the fuses or reset the circuit. If this happens repeatedly, call an
authorised electrician.
What should I do if, even though the oven function and
temperature have been set, the oven does not heat up?
There may be problems with the internal electrical connections. Call your local
service centre.
What should I do if an error code appears and the oven does
not heat up?
There is a fault in the internal electrical circuit connection. Call your local service
centre.
What should I do if the time display is blinking?
There was a power failure. Set the clock (see section “Setting the clock”).
What should I do if the oven light doesn’t illuminate?
The oven light is faulty. Replace the oven light bulb (see section “Changing the
lamp”).
What should I do if the oven’s fan is running without having
been set?
Following use, the oven’s fan runs until the oven has cooled down. Call your local
service centre if the fan continues to run after the oven has cooled down.
40_ warranty & service
BF3Q4T098_XEE-00231W_EN.indb 40
2010-03-08
4:07:07
Error and Safety codes
Error and safety
codes
General functions
Solution
Call local SAMSUNG service
centre.
S-01
SAFETY SHUTOFF
Oven has continued operating
at set temperature for
prolonged time.
Turn oven off and remove
food. Allow oven to cool
before using again.
-SEE-0*1)
An error of the oven may
cause low performance and
problems in safety. Stop using
the oven immediately.
Call local Samsung service
centre.
06 Warranty & Service
TEMP SENSOR ERROR
E-2*1)
1) * refers to all numbers or characters.
warranty & service _41
BF3Q4T098_XEE-00231W_EN.indb 41
2010-03-08
4:07:08
technical data
Technical data
Power Source
230V ~ 50Hz
Volume (usable capacity)
65 ℓ
Output Power
MAX 3400 W
Weight
Dimensions
(W x H x D)
Net
42 kg approx
Shipping
46 kg approx
Outside
595 x 595 x 566 mm
Oven Cavity
440 x 365 x 405 mm
42_ technical data
BF3Q4T098_XEE-00231W_EN.indb 42
2010-03-08
4:07:08
note
BF3Q4T098_XEE-00231W_EN.indb 43
2010-03-08
4:07:08
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr(French)
DENMARK
70-70-19-70
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01-48-63-00-00
GERMANY
01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LUXEMBURG
261-03-710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0.10/Min)
NORWAY
815-56-480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771-726-7864 (SAMSUNG)
U.K
0845-SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818-717100
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF0.08/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr(french)
Code No.: DG68-00231W_01
BF3Q4T098_XEE-00231W_EN.indb 44
2010-03-08
4:07:08
Download PDF