Samsung NV75J5540RS/EE Owner's manual

Samsung NV75J5540RS/EE Owner's manual

Inbyggd ugn

Användar- och installationsmanual

NV75J5540RS

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 1 2015-05-22 �� 12:07:06

Innehåll

Använda denna manual

Följande symboler används i denna bruksanvisning:

Säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Autofunktion för energibesparing

Installation

10

Vad som medföljer 10

Strömanslutning 12

Montering i skåp 13

Innan du börjar

16

Första inställningarna

Lukt av ny ugn

Smart säkerhetsmekanism

Mjukt stängande lucka (mjuk, säker och tyst)

16

17

17

17

Tillbehör 18

Mekaniskt lås 20

Dubbelt tillagningsläge 21

Användning

22

Manöverpanel 22

Standardinställningar 23

Tillagningslägen (förutom Grill)

Tillagningslägen (Grill)

Temperaturinställningsintervall för Dubbelt tillagningsläge

29

32

34

Avbryta tillagningen 36

Specialfunktion 37

Automatisk tillagning 38

Ångrengöring 39

Timer 41

Ljud på/av 41

5

5

9

9

4

4

2 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 2 2015-05-22 �� 12:07:06

Smart tillagning

42

Manuell tillagning

Automatiska tillagningsprogram

42

49

Testrätter 57

Samling med ofta använda recept för Automatisk tillagning. 59

Underhåll

63

Rengöring 63

Byte 70

Felsökning

71

Kontrollpunkter 71

Informationskoder 74

Bilaga

76

Produktdatablad 76

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 3

Svenska 3

2015-05-22 �� 12:07:06

Använda denna manual

Tack för att du valde en SAMSUNG inbyggnadsugn.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att vägleda dig vid användning och underhåll av apparaten.

Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok för framtida referens.

Följande symboler används i denna bruksanvisning:

VARNING

Farlig och osäker hantering kan resultera i

allvarliga personskador, dödsfall och/eller skada på egendom

.

VAR FÖRSIKTIG!

Farlig och osäker hantering kan resultera i

personskador och/eller egendomsskador

.

OBS!

Användbara tips, rekommendationer eller information som hjälper användare att hantera produkten.

4 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 4 2015-05-22 �� 12:07:06

Säkerhetsinstruktioner

Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekommendationer.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

VARNING

Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer

(inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.

Om nätsladden är defekt ska den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker. (Endast fast kabeltyp)

Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

(Endast montering med strömsladd)

Det ska gå att koppla bort enheten från strömförsörjningen efter installationen. Urkoppling blir enkel genom att ha kontakten åtkomlig eller genom att integrera en strömbrytare i det fasta kablaget i enlighet med kablagereglerna.

Fästmetoden ska inte vara lim då detta inte anses vara en tillförlitlig fästmetod.

Apparaten blir varm under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen inne i ugnen.

Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Små barn ska hållas på avstånd.

Svenska 5

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 5 2015-05-22 �� 12:07:06

Säkerhetsinstruktioner

Om enheten har ång- eller självrengöringsfunktion, måste spill avlägsnas före rengöring och inga verktyg får lämnas i ugnen under

ång- eller självrengöring. Rengöringsfunktionen beror på modellen.

Om den här enheten har självrengörande funktioner kan ytorna bli hetare än vanligt under självrengöringsprocessen och barn ska hållas på avstånd. Rengöringsfunktionen beror på modellen.

Använd bara rekommenderad termometer för den här ugnen. (Endast modeller med termometer)

Ångrengörare får inte användas.

Utrustningen ska vara helt avstängd vid byte av lampa för att undvika risk för elektriska stötar.

Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.

Enheten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning.

Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmeelementen.

Barn under 8 år ska inte använda apparaten utan ständig övervakning.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.

Temperaturen på yttre ytor kan vara hög när enheten används.

Luckan eller den yttre ytan kan bli varm när enheten används.

Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre

än 8 år.

6 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 6 2015-05-22 �� 12:07:06

Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.

För in gallret på plats med de utskjutande delarna (stoppar på båda sidor) framåt så att gallret stöder vilopositionen för stora mängder.

VAR FÖRSIKTIG!

Om ugnen har skadats under transport får den inte anslutas.

Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig elektriker.

Vid fel eller skada på apparaten ska du inte försöka använda den.

Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda till allvarliga skador på dig själv och andra. Om din ugn behöver repareras ska du kontakta ett SAMSUNG-servicecenter eller din återförsäljare.

Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.

Ugnen ska anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring.

Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.

Apparatens strömförsörjning ska kopplas från vid reparation eller rengöring.

Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.

Om apparaten har en ång- eller varmluftstillagningsfunktion ska du inte använda den när vattentillförselenheten är skadad. (Endast för modeller med ång- eller varmluftsfunktion)

Om enheten är skadad eller har sprickor ska du inte använda den utan kontakta närmaste servicecenter. (Endast för modeller med ång- eller varmluftsfunktion)

Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.

Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de har svalnat.

Förvara aldrig antändbara material i ugnen.

Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.

Vid tillagning ska du vara försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt strömmar ut.

Svenska 7

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 7 2015-05-22 �� 12:07:06

Säkerhetsinstruktioner

Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.

För din säkerhet ska du inte använda ång- eller högtrycksapparater för rengöring.

Barn ska hållas på säkert avstånd när ugnen används.

Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, ska tillagas på det stora gallret. Om bakplåten används kan den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.

Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade ytan.

Ugnsluckan ska vara stängd under tillagning.

Lägg inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den.

Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.

Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan bli permanenta på ugnens emaljerade ytor.

Vid tillagning av mycket mjuka kakor ska ett djupt kärl användas.

Ställ inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.

Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den eftersom de kan slå sig på luckan eller fastna med fingrarna i den.

Du ska inte kliva på, sitta på eller placera tunga föremål på luckan.

Öppna inte luckan med onödigt mycket kraft.

VARNING

: Koppla inte ur apparaten från strömmen efter att tillagningsprocessen är klar.

VARNING

: Låt inte luckan stå öppen när ugnen är på.

8 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 8 2015-05-22 �� 12:07:06

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,

USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för

ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Autofunktion för energibesparing

• Om ingen användarinmatning görs under en viss tid medan apparaten är på slutar apparaten att fungera och försätts i standby-läge.

• Belysning: Vid matlagning kan du släcka lampan genom att trycka in knappen för belysning. För att förbruka mindre energi stängs ugnens belysning av några minuter efter att tillagningsprogrammet påbörjats.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 9

Svenska 9

2015-05-22 �� 12:07:06

Installation

VARNING

Den här ugnen får endast anslutas av en kvalificerad tekniker. Installatören ansvarar för att ansluta ugnen till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller i ditt område.

Vad som medföljer

Kontrollera att alla delar och tillbehör medföljer i produktens förpackning. Om du har problem med ugnen eller tillbehör ska du kontakta ett lokalt Samsung-kundcenter eller

återförsäljaren.

En överblick över ugnen

01

02

03

01

Manöverpanel

02

Luckhandtag

03

Lucka

10 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 10 2015-05-22 �� 12:07:06

Tillbehör

Med ugnen medföljer flera tillbehör som hjälper dig att förbereda olika typer av mat.

Galler

Universalplåt*

Gallerinlägg*

Extra djup plåt*

Bakplåt*

Grillspett*

Grill- och shaslikspett* Teleskopiska falsar* Avskiljare

OBS!

Tillgänglighet för tillbehör markerade med en asterisk (*) beror på ugnsmodell.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 11

Svenska 11

2015-05-22 �� 12:07:08

Installation

Strömanslutning

L N

01 02 03

01

BRUN eller SVART

02

BLÅ eller VIT

03

GUL och GRÖN

Anslut ugnen till ett eluttag. Om inget vägguttag är tillgängligt på grund av gränser för tillåten spänning ska du använda en flerpolig brytare (med minst

3 mm utrymme mellan) för att uppfylla säkerhetskraven. Använd en tillräckligt lång strömkabel som stöder specifikationen H05

RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5–2,5 mm².

Minsta tvärsnittsyta Märkström (A)

10 < A

16

16 < A ≤ 25

1,5 mm

2,5 mm

2

2

Kontrollera utgångsspecifikationerna på etiketten på ugnen.

Öppna den bakre luckan på ugnen med en skruvmejsel och skruva bort skruvarna på slangklämman. Anslut sedan strömkablarna till rätt anslutningspol.

( )-polen är avsedd för jord. Anslut först den gulgröna kabeln (jord), som måste vara längre än de andra. Om du använder en stickkontakt måste stickkontakten vara

åtkomlig efter att ugnen har installerats.

Samsung är inte ansvarigt för olyckor på grund av avsaknad av eller felaktig jord.

VARNING

Kliv inte på och vrid inte kablarna under installation och håll dem borta från de värmeavgivande delarna på ugnen.

12 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 12 2015-05-22 �� 12:07:08

Montering i skåp

Om ugnen installeras inbyggd i ett skåp måste skåpets plastytor och adhesiva delar tåla upp till 90 °C och möblerna bredvid upp till 75 °C. Samsung är inte ansvarigt för skada på möbler på grund av ugnens värmeavgivning.

Ugnen måste vara ordentligt ventilerad. Utrymmet för ventilation bör vara 50 mm mellan det nedre hyllplanet och bärande vägg. Om du installerar ugnen under en häll ska du följa hällens installationsinstruktioner.

Måttkrav för installation

D

E

C

G

B

K

A

L

Ugn (mm)

A

B

C

560

175

370

Max. 50

D

E

F

595

595

I

J

K

L

G

H

Max. 506

Max. 494

21

545

572

550

F

H

J

I

A

B

D

C

C

D

A

B

E

Inbyggd i skåp (mm)

Minst 550

Minst 560

Minst 50

Minst 590, Max. 600

Minst 460 x Minst 50

OBS!

Det inbyggda skåpet måste ha ventiler

(E)

för att ventilera värme och cirkulera luften.

E

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 13

Svenska 13

2015-05-22 �� 12:07:08

Installation

A

B

Montering av ugnen

D

C

Under diskho (mm)

A

B

C

D

Minst 550

Minst 560

Minst 600

Minst 460 x Minst 50

OBS!

Det inbyggda skåpet måste ha ventiler

(D)

för att ventilera värme och cirkulera luften.

Se till att lämna ett utrymme

(A)

åtminstone 5 mm mellan ugnen och varje sida av skåpet.

A

B

Lämna minst 3 mm utrymme

(B)

så att dörren öppnas och stängs lätt.

14 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 14 2015-05-22 �� 12:07:09

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 15

För in ugnen helt och hållet i skåpet och fixera den på båda sidorna med hjälp av de två skruvarna.

När installationen är klar ska du ta bort skyddsfilmen, tejpen och annat förpackningsmaterial samt ta ut medföljande tillbehör ur ugnen. För att ta ur ugnen ur skåpet ska du först koppla bort strömförsörjningen till ugnen och sedan skruva bort två skruvar på båda sidorna om ugnen.

VARNING

Ugnen måste ha ventilation för att fungera normalt. Blockera under inga omständigheter ventilationen.

OBS!

Ugnens verkliga utseende kan variera mellan olika modeller.

Svenska 15

2015-05-22 �� 12:07:09

Innan du börjar

Första inställningarna

När du slår på ugnen för första gången visas standardtiden ”12:00” på skärmen och timsymbolen (”12”) blinkar. Gör som nedan för att ställa in aktuell tid.

1.

Med timsymbolen blinkandes ska du vrida på inställningsratten (ratten på höger sida) för att ställa in timmen och sedan trycka på

OK

för att flytta till minutsymbolen.

2.

Med minutsymbolen blinkandes ska du vrida på inställningsratten för att ställa in minuten och sedan trycka på

OK

.

För att ändra aktuell tid efter denna första inställning ska du hålla ner knappen i

3 sekunder och följa stegen ovan.

16 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 16 2015-05-22 �� 12:07:10

Lukt av ny ugn

Innan ugnen används första gången ska den rengöras invändigt för att avlägsna lukten av ny ugn.

1.

Ta bort alla tillbehör ur ugnen.

2.

Kör ugnen med varmluft på 200 °C eller traditionellt på 200 °C under en timmes tid. Det förbränner eventuella rester från tillverkningen.

3.

När du är klar ska du stänga av ugnen.

Smart säkerhetsmekanism

Om du öppnar dörren när ugnen är igång tänds ugnens lyse och både fläkten och värmeelementen slutar att fungera. Detta är för att undvika fysiska skador som brännskador samt för att undvika onödig energiförlust. När detta inträffar ska du stänga luckan. Ugnen fortsätter att fungera normalt eftersom detta inte är ett systemfel.

Mjukt stängande lucka (mjuk, säker och tyst)

Samsungs inbyggnadsugn har en mjukt stängande lucka som stängs mjukt, säkert och tyst.

När du stänger luckan tar de specialdesignade gångjärnen emot luckan några centimeter före den slutliga positionen. Detta är den perfekta detaljen för extra komfort som gör att dörren kan stängas tyst och mjukt. (Tillgängligheten för denna funktion beror på ugnens modell.)

Dörren börjar stängas mjukt vid cirka

15 grader och stängs helt efter ca

5 sekunder.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 17

Svenska 17

2015-05-22 �� 12:07:10

Innan du börjar

Tillbehör

Första gången du använder ugnen ska alla tillbehör rengöras med varmt vatten, diskmedel och en mjuk, ren trasa.

01

03

05

04

03

02

01

Nivå 1

Nivå 3

02

04

Nivå 2

Nivå 4

• Sätt i tillbehören i rätt position inuti ugnen.

• Tillåt minst 1 cm utrymme från tillbehöret och ugnens botten och från något annat tillbehör.

• Var försiktig när du tar ut matkärl eller tillbehör ur ugnen. Varma maträtter kan orsaka brännskador.

• Tillbehören kan deformeras när de värms upp. När de har svalnat återfår de sin ursprungliga form och sitt ursprungliga utseende och prestanda.

05

Nivå 5

Grundläggande användning

För bättre matlagningsupplevelse bör du bekanta dig med hur varje tillbehör används.

Galler

Gallerinlägg*

Bakplåt*

Universalplåt*

Extra djup plåt*

Grillspett*

Gallret är till för att grilla och steka. Sätt in gallret på plats med de utskjutande delarna (stoppar på båda sidor) framåt.

Gallerinlägget används i kombination med plåten för att förhindra att vätska droppar ned på ugnens botten.

Bakplåten (djup: 20 mm) används för att baka bakelser, kakor och andra bakverk. Sätt in den med den lutande delen framåt.

Universalplåten (djup: 30 mm) används för tillagning och stekning.

Använd gallerinlägget för att undvika att vätska droppar på ugnens botten.

Sätt in den med den lutande delen framåt.

Den extra djupa plåten (djup: 50 mm) används för att steka med eller utan grillinlägget. Sätt in den med den lutande delen framåt.

Det roterande grillspettet kan användas för att grilla mat som exempelvis kyckling. Använd det roterande grillspettet endast i enkelt läge på nivå 4 där grillspetsadaptern finns. Skruva bort grillspettets handtag för att avlägsna under grillning.

18 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 18 2015-05-22 �� 12:07:10

Grill- och shaslikspett*

Teleskopiska falsar*

Avskiljare

Sätt plåten i gallerposition 1 för att samla in köttsaften, eller längst ned i ugnen för en stor köttbit. Vi rekommenderar att grillspettet används för köttstycken på mindre än 1,5 kg.

1.

Stick in grillspettet i köttet. Handtaget kan skruvas mot den trubbiga änden för att göra det enklare att skjuta in grillspettet.

2.

Lägg förvälld potatis och grönsaker runt köttet.

3.

Placera vaggan på mitthyllan med den ”V”-formade delen riktad framåt. Vila spettet på vaggan med den spetsiga änden riktad bakåt och skjut försiktigt in det tills spettets ände förs in i vridmekanismen på ugnens baksida. Spettets trubbiga ände måste vila på den ”V”-formade delen. (Det finns två tungor på spettet som ska vara närmast ugnsluckan så att spettet inte glider framåt. Tungorna håller även fast handtaget.)

4.

Skruva loss handtaget före tillagning.

5.

Skruva fast handtaget när tillagningen är klar för att hjälpa till att avlägsna grillspettet från vaggan.

Använd brickan med teleskopiska falsar för att föra in plåten på följande sätt:

1.

Dra ut brickan med falsar ur ugnen.

2.

Lägg plåten på brickan med falsar och skjut in brickan i ugnen.

3.

Stäng ugnsluckan.

Avskiljaren är utformad för att dela in ugnen i två avdelningar.

Använd avskiljaren med Dubbelt tillagningsläge.

OBS!

Tillgänglighet för tillbehör markerade med en asterisk (*) beror på ugnsmodell.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 19

Svenska 19

2015-05-22 �� 12:07:10

Innan du börjar

Mekaniskt lås

Installation

1.

Sätt den tunna delen

(A)

av det mekaniska låset i motsvarande plats på låsets handtag så som visas på bilden.

2.

Dra åt skruven på låsets handtag.

A

Avinstallation

• Lossa och ta bort skruven från låsets handtag.

Lås/lås upp

• För att öppna dörren ska du försiktigt lyfta upp låsets handtag för att låsa upp dörren. Öppna sedan dörren.

• För att låsa dörren är det bara att stänga den. Det mekaniska låset låser dörren automatiskt.

20 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 20 2015-05-22 �� 12:07:11

Dubbelt tillagningsläge

Du kan använda både det övre och nedre facket för att tillaga två olika recept eller bara välja ett att tillaga med.

För in avskiljaren i nivå 3 för att dela in ugnsrummet i två fack. Ugnen känner av avskiljaren och aktiverar det övre facket som standard.

OBS!

Tillgänglighet för Dubbelt tillagningsläge beror på receptet. Mer information finns i avsnittet Matlagningsguide i den här bruksanvisningen.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 21

Svenska 21

2015-05-22 �� 12:07:11

Användning

Manöverpanel

Frontpanelen går att få i flera olika material och färger. Ugnens verkliga utseende kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra ugnens kvalitet.

02 04 06 08 10

01 03 05 07 09 11 12

01

Lägesväljaren

02

Snabb förvärmning

Vrid för att välja ett tillagningsläge eller en funktion.

Snabb förvärmning värmer ugnen snabbt till en inställd temperatur.

• Tryck för att slå på eller av alternativet Snabb förvärmning.

• Endast tillgängligt med enkelt läge.

• Inaktiverat för temperaturer som är inställda på lägre än 100 °C.

03

Timer Med timern kan du kontrollera tiden eller tid kvar under tillagning.

04

Övre/nedre facket Indikatorerna slås på när avskiljaren är införd. Du kan välja övre eller nedre facket för dina recept.

05

Skärm

06

OK

07

Tillbaka

08

Temperatur

09

Tillagningstid

10

Ugnslampa

Visar nödvändig information om valda lägen och inställningar.

Tryck för att bekräfta dina inställningar.

Avbryt aktuella inställningar och återgå till huvudskärmen.

Används för att ställa in temperaturen.

Tryck för att ställa in tillagningstiden.

Tryck på den här knappen för att slå på eller av den invändiga lampan. Ugnens lampa slås på automatiskt när luckan öppnas eller när ugnen börjar fungera. Efter en viss tids inaktivitet slocknar den för att spara energi.

11

Barnlås Barnlås inaktiverar alla kontroller för att undvika olyckor. Men du kan slå av genom att vrida lägesväljaren till av.

Håll intryckt i 3 sekunder för att aktivera eller håll intryckt i

3 sekunder igen för att inaktivera låset på kontrollpanelen.

22 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 22 2015-05-22 �� 12:07:12

12

Inställningsratt Använd inställningsratten för att:

• Ställa in tillagningstiden eller temperaturen.

• Välja ett underobjekt från menyerna på översta nivån: Rengöring,

Automatisk tillagning, Specialfunktion eller Grill.

• Välja en portionsstorleken för program med Automatiska tillagning.

OBS!

Om du trycker på displayen med plasthandskar eller grytlappar fungerar den eventuellt inte korrekt.

Standardinställningar

Det är vanligt att ändra standardtemperaturen och/eller tillagningstiden för alla tillagningslägen. Följ stegen nedan för att justera temperaturen och/eller tillagningstiden för valt tillagningsläge.

Temperatur

1.

Vrid på lägesväljaren för att välja ett läge eller en funktion. Standardtemperaturen för varje val visas.

2.

Vrid inställningsratten för att ställa in

önskad temperatur.

3.

Tryck på

OK

för att bekräfta dina

ändringar.

OBS!

• Om du inte gör några ytterligare inställningar inom några sekunder börjar ugnen tillagning automatiskt med standardinställningarna.

• För att ändra den inställda temperaturen ska du trycka på knappen och göra som ovan.

• Den exakta temperaturen inuti ugnen kan mätas med en godkänd termometer och enligt en auktoriserad institutions definition. Om du använder andra termometrar kan det leda till ett mätfel.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 23

Svenska 23

2015-05-22 �� 12:07:12

Användning

Tillagningstid

1.

Vrid på lägesväljaren för att välja ett läge eller en funktion.

2.

Tryck på knappen och vrid sedan inställningsratten för att ställa in en

önskad tid på upp till 23 timmar och

59 minuter.

3.

Alternativt kan du även senarelägga sluttiden för din tillagning till önskad tid. Tryck på knappen och använd inställningsratten för att ställa in en slutpunkt. Se Senarelägga slut för mer information.

4.

Tryck på

OK

för att bekräfta dina

ändringar.

OBS!

• Om du vill kan du tillaga utan att ställa in tillagningstiden. I detta fall börjar ugnen att tillaga på inställda temperaturer utan tidsinformation och du måste stoppa ugnen manuellt när tillagningen är klar.

• För att ändra den inställda tillagningstiden ska du trycka på knappen och följa stegen ovan.

24 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 24 2015-05-22 �� 12:07:13

Sluttid

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 25

1.

Vrid på lägesväljaren för att välja ett läge eller en funktion.

2.

Tryck två gånger på knappen och vrid sedan på inställningsratten för att ställa in en önskad sluttid.

3.

Tryck på

OK

för att bekräfta dina

ändringar.

OBS!

• Om du vill kan du tillaga utan att ställa in sluttiden. I detta fall börjar ugnen att tillaga på inställda temperaturer utan tidsinformation och du måste stoppa ugnen manuellt när tillagningen är klar.

• För att ändra den inställda sluttiden ska du trycka två gånger på knappen och följa stegen ovan.

Svenska 25

2015-05-22 �� 12:07:13

Användning

Senarelagt slut

Senarelagt slut är utformat för att göra matlagningen bekvämare.

Exempel 1

Föreställ dig att du väljer ett recept som tar en timme klockan 14:00 och vill att ugnen ska vara färdig med tillagningen klockan 18:00. Ställ in sluttiden genom att ändra Klart klockan till 18:00. Ugnen startar tillagningen klockan 17:00 och blir klar 18:00, så som du har angett.

Aktuell tid: 14:00 Ställ in tillagningstid:

1 timme

Ställ in Senarelagd sluttid:

18:00

Ugnen startar tillagningen klockan 17:00 och blir automatiskt klar klockan 18:00.

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Exempel 2

Aktuell tid: 14:00 Ställ in tillagningstid:

2 timme

Ställ in Senarelagd sluttid:

17:00

Ugnen startar tillagningen klockan 15:00 och blir automatiskt klar klockan 17:00.

14:00 15:00 16:00 17:00

VAR FÖRSIKTIG!

• Senarelägga slut är inte tillgängligt i Dubbelt tillagningsläge.

• Förvara inte tillagad mat för länge i ugnen. Maten kan förstöras.

18:00

26 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 26 2015-05-22 �� 12:07:13

Rensa tillagningstiden

Du kan rensa tillagningstiden. Detta är användbart om du vill stoppa ugnen manuellt när som helst under processen.

1.

Tryck på knappen medan ugnen används för tillagning för att visa standardtillagningstiden.

2.

Vrid inställningsratten för att ställa in tillagningstiden till ”00:00”. Alternativt kan du trycka på .

3.

Tryck på

OK

.

OBS!

I Dubbelt tillagningsläge måste du först välja det övre eller nedre facket som du vill rensa tillagningstiden för.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 27

Svenska 27

2015-05-22 �� 12:07:13

Användning

Rensa sluttiden

Du kan rensa sluttiden. Detta är användbart om du vill stoppa ugnen manuellt när som helst under processen.

1.

Tryck två gånger på knappen medan ugnen används för tillagning för att visa inställd sluttid.

2.

Vrid på inställningsratten för att ställa in sluttiden till aktuell tid. Alternativt kan du trycka på .

3.

Tryck på

OK

.

OBS!

I Dubbelt tillagningsläge måste du först välja det övre eller nedre facket som du vill rensa sluttiden för.

28 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 28 2015-05-22 �� 12:07:13

Tillagningslägen (förutom Grill)

1.

Vrid på lägesväljaren för att välja ett tillagningsläge.

2.

Ställ in tillagningstiden och/eller temperaturen vid behov. Se avsnittet

Vanliga inställningar för mer information.

3.

Om du vill kan du använda Snabb förvärmning. För att göra detta ska du trycka på knappen och ställa in önskad temperatur. Motsvarande indikator visas på skärmen.

Ugnen börjar att förvärmas tills innertemperaturen når den önskade temperaturen. När förvärmning är klar, döljs indikatorn med ett pip.

Förvärmning rekommenderas för alla tillagningslägen förutom om annat anges i matlagningsguiden.

OBS!

Du kan ändra tillagningstiden och/eller temperatur under tillagningen.

Dubbelt tillagningsläge

Du kan använda den medföljande avskiljaren för att dela in ugnsrummet i ett övre och ett nedre fack. Detta tillåter användare att aktivera två olika tillagningssätt samtidigt eller bara välja ett av facken att tillaga med.

1.

För in avskiljaren i nivå 3 för att dela in ugnsrummet i två fack. Ugnen känner av avskiljaren och aktiverar det övre facket och knapparna / tänds.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 29

Svenska 29

2015-05-22 �� 12:07:14

Användning

2.

Tryck på för att välja det övre facket eller tryck på för att välja det nedre facket.

3.

Vrid på lägesväljaren för att välja ett tillagningsläge.

4.

Ställ in tillagningstiden och/eller temperaturen vid behov. Se avsnittet

Vanliga inställningar för mer information.

5.

När du är klar ska du trycka på

OK

.

Ugnen börjar att förvärmas tills innertemperaturen når den önskade temperaturen. Förvärmning rekommenderas för alla tillagningslägen förutom om annat anges i matlagningsguiden.

OBS!

Tillgänglighet för dubbelt tillagningsläge beror på tillagningsläget. Mer information finns i avsnittet Matlagningsguide i den här bruksanvisningen.

Tillagningslägen (förutom Grill)

Snabb förvärmning fungerar endast med tillämpliga tillagningslägen och temperaturintervall.

Läge

Varmluft

Enkel

Temperaturintervall (°C)

Dubbel

30–275

Övre

40–250

Nedre

40–250

Föreslagen temperatur (°C)

170

Det bakre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt med fläkten för varmluft. Använd det här läget för att baka och steka på flera nivåer samtidigt.

30 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 30 2015-05-22 �� 12:07:15

Läge

Traditionell

Övervärme + varmluft

Undervärme

+ Varmluft

Undervärme

Förstekning

Eko-varmluft

Enkel

Temperaturintervall (°C)

Dubbel

Övre Nedre

Föreslagen temperatur (°C)

30–275 200

Värmen kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här funktionen ska användas för vanlig bakning och stekning av nästan alla typer av maträtter.

40–275 40–250 190

Det övre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt med fläkten för varmluft. Använd det här läget för stekning med en krispig yta (t.ex. krispig yta eller lasagne).

40–275 40–250 190

Det nedre värmesystemet genererar värme som fördelas jämnt med fläkten för varmluft. Använd det här läget för pizza, bröd eller kakor.

100–230 40–250 190

Undervärmesystemet genererar värme. Använd det här läget i slutet vid bakning eller tillagning för att bryna undersidan på pajer eller pizza.

80–200 160

Professionell förstekning kör en automatisk cykel med förvärmning tills ugnens temperatur når 220 °C. Sedan börjar det övre värmesystemet och varmluftsfläkten att fungera för att bryna mat, t.ex. kött. Efter att det är brynt lagas det på låg temperatur. Använd det här läget för nötkött, fågel eller fisk.

30–275 170

Eko-varmluft använder optimerade värmesystem för att spara energi under tillagning. Tillagningstiderna blir lite längre, men resultatet blir detsamma. Observera att det här läget inte stöder förvärmning.

OBS!

Eko-varmluft-lägets uppvärmningssätt har använts för att fastställa energiklassen i enlighet med EN60350-1

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 31

Svenska 31

2015-05-22 �� 12:07:16

Användning

Tillagningslägen (Grill)

1.

Vrid på lägesväljaren för att välja .

2.

Använd inställningsratten för att välja

Stor grill (G 1) eller Eko-grill (G 2) och tryck sedan på

OK

.

3.

Använd inställningsratten för att ställa in temperaturen och tryck sedan på

OK

.

Dubbelt tillagningsläge

Grillning med Dubbelt tillagningsläge är användbart för små serveringsstorlekar för att spara ström. Som standard finns endast alternativet Stor grill i det övre facket eftersom ugnen använder endast det övre värmeelementet.

1.

Sätt in avskiljaren i nivå 3 för att aktivera Dubbelt tillagningsläge.

2.

Vrid på lägesväljaren för att välja .

Som standard väljs endast Stor grill (G 1) automatiskt.

32 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 32 2015-05-22 �� 12:07:16

3.

Använd inställningsratten för att ställa in temperaturen och tryck sedan på

OK

.

Tillagningslägen (Grill)

G 1

G 2

Läge

Stor grill

Eko-grill

Enkel

Temperaturintervall (°C)

Dubbel

Övre Nedre

Föreslagen temperatur (°C)

100–300 40–250 240

Den stora grillen genererar värme. Använd det här läget för att bryna matens yta (t.ex. kött, lasagne eller gratänger).

100–300 240

Den lilla grillen genererar värme. Använd det här läget för mat som behöver mindre värme, t.ex. fiskfilé och fyllda baguetter.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 33

Svenska 33

2015-05-22 �� 12:07:16

Användning

Temperaturinställningsintervall för Dubbelt tillagningsläge

Du kan använda både det övre och nedre facket samtidigt för olika tillagningslägen.

I Dubbelt tillagningsläge påverkas temperaturintervallen i ett fack av temperaturinställningarna för det andra. Till exempel kommer grillning i övre facket begränsas av användningen i det nedre facket i form av tillagningstemperaturer. Båda facken begränsar dock sina temperaturinställningar mellan lägst 40 och högst 250.

Om övre är inställt på (°C)

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

250

Lägsta

är nedre begränsat till (°C)

Högsta

40 45

50

65

80

90

105

120

135

145

160

170

75

105

135

160

190

220

250

250

250

250

34 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 34 2015-05-22 �� 12:07:16

Om nedre är inställt på (°C)

160

180

200

220

250

40

60

80

100

120

140

Lägsta

är övre begränsat till (°C)

Högsta

40

50

45

75

65

80

90

105

120

135

145

160

170

250

250

250

250

105

135

160

190

220

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 35

Svenska 35

2015-05-22 �� 12:07:16

Användning

Avbryta tillagningen

Medan tillagning pågår ska du vrida lägesväljaren till ” ”. Ugnen stängs av inom några sekunder. För att undvika att acceptera felaktiga kommandon av användare, väntar ugnen några sekunder så att de kan rätta till sina val.

Avbryta tillagningen för ett enskilt fack

Följ de här instruktioner för att avbryta tillagningen i Dubbelt tillagningsläge.

1.

Tryck på för att välja det övre facket eller tryck på för att välja det nedre facket.

2.

Tryck på och tryck sedan på

OK

.

Ugnen avslutar tillagning för det valda facket.

36 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 36 2015-05-22 �� 12:07:17

Specialfunktion

Lägg till specialfunktioner eller ytterligare funktioner för att förbättra din matlagningsupplevelse. Specialfunktioner är inte aktiverade i Dubbelt tillagningsläge.

1.

Vrid på lägesväljaren för att välja .

2.

Använd inställningsratten för att välja en funktion och tryck sedan på

OK

.

Standardtemperaturen visas.

3.

Ställ in tillagningstiden och/eller temperaturen vid behov. Se avsnittet

Vanliga inställningar för mer information.

4.

Tryck på

OK

för att starta funktionen.

F 1 Värmebevarande

F 2

Läge

Porslinsvärmare

Temperaturintervall

(°C)

Föreslagen temperatur (°C)

40–100

30–80

80

60

Instruktioner

Använd detta endast för att hålla mat som precis har tillagats varm.

Använd detta för uppvärmning av rätter eller ugnsformar.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 37

Svenska 37

2015-05-22 �� 12:07:17

Användning

Automatisk tillagning

För oerfarna kockar erbjuder ugnen totalt 50 automatiska tilllagningsrecept. Utnyttja denna funktion för att spara tid eller lära dig snabbare. Tillagningstiden och temperaturen justeras enligt valt recept.

1.

Vrid på lägesväljaren för att välja .

Dubbelt tillagningsläge

2.

Vrid inställningsratten för att välja ett program och tryck sedan på

OK

.

3.

Vrid inställningsratten för att välja en portionsstorleken. Viktintervallet beror på programmet.

4.

Tryck på

OK

för att starta tillagningen.

1.

Sätt in avskiljaren i nivå 3 för att aktivera dubbelt tillagningsläge. Det

övre facket är aktivt som standard.

2.

Tryck på för att välja det övre facket eller tryck på för att välja det nedre facket.

38 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 38 2015-05-22 �� 12:07:18

3.

Vrid på lägesväljaren för att välja .

4.

Vrid inställningsratten för att välja ett program för det övre facket och tryck på

OK

.

5.

Vrid inställningsratten för att välja en portionsstorleken. Viktintervallet beror på programmet.

6.

Tryck på

OK

för att starta tillagningen.

OBS!

Mer information finns i avsnittet med program för automatisk tillagning i den här bruksanvisningen.

Ångrengöring

Detta är användbart för att rengöra lättare nedsmutsning med ånga. Dessa funktioner sparar tid åt dig eftersom du inte behöver göra rent ugnen manuellt.

1.

Häll 400 ml vatten i botten på ugnen och stäng ugnsluckan.

2.

Vrid på lägesväljaren för att välja .

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 39

Svenska 39

2015-05-22 �� 12:07:18

Användning

40 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 40

3.

Tryck på

OK

för att starta rengörningen.

4.

Använd en torr trasa för att göra rent inuti ugnen.

VARNING

• Öppna inte luckan förrän cykeln är klar.

Vattnet inuti ugnen är mycket varmt och kan orsaka brännskador.

OBS!

• Vi rekommenderar att ta bort envis smuts manuellt med rengöringsmedel innan

ångrengöring aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter ugnstekning eller grillning.

• Lämna ugnsluckan på glänt när cykeln är klar. Detta för att låta den emaljerade ytan inuti torka ordentligt.

• Rengöring aktiveras inte om ugnen är varm inuti. Vänta tills ugnen har svalnat och försök igen.

• Häll inte vatten på botten med kraft. Gör det försiktigt. Annars svämmar vattnet

över på framsidan.

2015-05-22 �� 12:07:18

Timer

Med timern kan du kontrollera tiden eller tid kvar under tillagning.

1.

Tryck på .

2.

Använd inställningsratten för att ställa in tiden och tryck sedan på

OK

.

OBS!

• När tiden går ut piper ugnen och meddelandet ”00:00” blinkar på skärmen.

Ljud på/av

• Du kan ändra timerinställningarna när som helst.

• För att stänga av ljudet ska du trycka på och hålla in knappen Ugnslampa i

3 sekunder.

• För att slå på ljudet ska du trycka på och hålla in igen i 3 sekunder.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 41

Svenska 41

2015-05-22 �� 12:07:19

Smart tillagning

Manuell tillagning

VARNING gällande akrylamid

Akrylamid produceras när mat med stärkelse tillagas, t.ex. chips, pommes frites och bröd och kan orsaka hälsoproblem.

Det rekommenderas att denna typ av mat tillagas i låg temperatur för att undvika

övertillagning, att de steks för mycket eller att de bränns.

Tillbehörsråd

Ugnen levereras med ett annat antal eller typ av tillbehör. Du kanske tycker att vissa tillbehör saknas i tabellen nedan. Även om du inte har tillgång till de exakta tillbehören som anges i denna matlagningsguide kan du dock följa receptet med vad du redan har och uppnå samma resultat.

OBS!

• Förvärmning rekommenderas för alla tillagningslägen förutom om annat anges i matlagningsguiden.

• När du använder Eko-grill ska du placera maten i tillbehörsplåtens mitt.

• Bakplåten och universalplåten är utbytbara.

• Vid tillagning av fet mat rekommenderar vi att sätta en plåt under gallret för att samla upp oljerester. Om gallerinsatsen följde med din ugn kan du använda den tillsammans med plåten.

• Om universalplåten eller den extra djupa plåten, eller båda, följde med din ugn är det bättre att använda den som är djupast för tillagning av fet mat.

Bakning

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen för bästa resultat.

Mat

Sockerkaka

Tigerkaka

Bakelse

Tillbehör

Galler, Ø 25–

26 cm form

Galler,

Gugelhupf-form

Galler, Ø 20 cm tårtform

Universalplåt Jäst kaka på plåt med smulpaj

Smulpaj Galler, 22–24 cm ugnsform

Nivå Uppvärmningstyp Temp. (°C) Tid (min.)

2 160–170 35–40

3

3

2

3

175–185

190–200

160–180

170–180

50–60

50–60

40–50

25–30

42 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 42 2015-05-22 �� 12:07:19

Mat

Scones

Tillbehör

Universalplåt

Lasagne Galler, 22–24 cm ugnsform

Universalplåt

Maränger

Sufflé

Äppelkaka

Galler, suffléformar

Universalplåt

Hembakad pizza,

1–1,2 kg

Frysta, fyllda snacks

Ostpaj

Äppelpaj

Kyld pizza

Universalplåt

Universalplåt

Galler, 22–24 cm ugnsform

Galler, Ø 20 cm form

Universalplåt

Nivå Uppvärmningstyp Temp. (°C) Tid (min.)

3 180–190 30–35

3 190–200 25–30

3

3

3

2

2

2

2

3

80–100

170–180

150–170

190–210

180–200

180–190

160–170

180–200

100–150

20–25

60–70

10–15

20–25

25–35

65–75

5–10

Stekning

Mat

Kött (nöt/gris/lamm)

Ryggbiff, 1 kg

Benfri kalvfransyska,

1,5 kg

Fläskstek, 1 kg

Tillbehör

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

Fläskbit, 1 kg

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

Nivå Uppvärmningstyp Temp. (°C) Tid (min.)

3

1

3

1

3

1

3

1

160–180

160-180

200-210

160-180

50–70

90–120

50–60

100–120

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 43

Svenska 43

2015-05-22 �� 12:07:19

Smart tillagning

Mat

Lammben med benet kvar, 1 kg

Fågel (kyckling/anka/kalkon)

Hel kyckling,

1,2 kg*

Galler + universalplåt

(för uppsamling av dropp)

Kycklingdelar

Tillbehör

Galler + universalplåt

Ankbröst

Hel liten kalkon,

5 kg

Grönsaker

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

Universalplåt Grönsaker,

0,5 kg

Bakade potatishalvor,

0,5 kg

Fisk

Fiskfilé, bakad

Universalplåt

Ugnsstekt fisk

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

* Vänd efter halva tiden.

Nivå Uppvärmningstyp Temp. (°C) Tid (min.)

3

1

170–180 100–120

3

1

3

1

3

1

3

1

3

3

3

1

3

1

205

200-220

180-200

180–200

220–230

200

200–230

180–200

80-100

25–35

20–30

120–150

15–20

45–50

10–15

30–40

44 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 44 2015-05-22 �� 12:07:19

Grillning

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den stora grillen. Vänd efter halva tiden.

Tillbehör Nivå Uppvärmningstyp Temp. (°C) Tid (min.) Mat

Bröd

Rostat bröd Galler 5 270–300 2–4

4 200 4–8 Varma smörgåsar

Nötkött

Stek*

Universalplåt

Hamburgare*

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

Griskött

Fläskkotletter

Korv

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

Fågel

Kycklingbröst

Kycklingklubbor

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

* Vänd efter

2

/

3

av tillagningstiden.

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

240–250

250–270

250–270

260–270

230-240

230-240

15–20

13–18

15–20

10–15

30–35

25–30

Fryst färdigmat

Mat

Fryst pizza

(0,4–0,6 kg)

Fryst lasagne

Frysta pommes frites

Tillbehör

Galler

Galler

Universalplåt

Nivå

3

3

3

Uppvärmningstyp Temp. (°C)

200–220

180–200

220–225

Tid (min.)

15–25

45–50

20–25

Svenska 45

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 45 2015-05-22 �� 12:07:20

Smart tillagning

Mat

Frysta kroketter

Frusen grillad camembert

Frysta baguetter med garnering

Frysta fiskpinnar

Frusna fiskburgare

Tillbehör

Universalplåt

Galler

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

Galler

Nivå Uppvärmningstyp Temp. (°C) Tid (min.)

3 220–230 25–30

3

3

1

3

1

3

190–200

190–200

190–200

180–200

10–15

10–15

15–25

20–35

Förstekning

Det här läget inkluderar en automatisk uppvärmningscykel på upp till 220 °C. Övervärmaren och varmluftsfläkten används då köttet bryns. Efter det här steget tillagas maten på låg effekt genom förvalet av låg temperatur. Det sker genom att över- och undervärmen används. Det här läget passar för köttstekar och kyckling.

Mat

Oxstek

Temp. (°C)

80-100

Tid (timmar)

3–4

Fläskstek

Lammstek

Ankbröst

Tillbehör

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

Nivå

3

1

3

1

3

1

3

1

80-100

80-100

70–90

4–5

3–4

2–3

46 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 46 2015-05-22 �� 12:07:20

Eko-varmluft

Det här läget använder det optimerade värmesystemet så att du sparar energi när du tillagar dina rätter. Tiderna i denna kategori föreslås utan förvärmning före tillagning för att spara mer energi.

Mat

Maränger,

0,2–0,3 kg

Smulpaj, 0,8–1,2 kg

Bakad potatis,

0,4–0,8 kg

Korvar, 0,3–0,5 kg

Tillbehör

Universalplåt

Galler

Universalplåt

Nivå

2

2

2

Temp. (°C)

90–100

160–180

190–200

160-180

Tid (min.)

100–140

60–80

70–80

20–30 Galler + universalplåt

Universalplåt

3

1

3 180–200 25–35 Frysta pommes frites, 0,3–0,5 kg

Fryst klyftpotatis,

0,3–0,5 kg

Fiskfilé, 0,4–0,8 kg

Universalplåt 3 190–210

200-220

25–35

30–40

Krispiga fiskfiléer, panerade,

0,4–0,8 kg

Rostbiff, 0,8–1,2 kg

Galler + universalplåt

Galler + universalplåt

3

1

3

1

200-220

180-200

30–45

65–75

Rostade grönsaker,

0,4–0,6 kg

Galler + universalplåt

Universalplåt

2

1

3 200–220 25–35

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 47

Svenska 47

2015-05-22 �� 12:07:20

Smart tillagning

Dubbel tillagning

Innan du använder den dubbla tillagningsfunktionen ska du föra in avskiljaren i ugnen. Vi rekommenderar att förvärma ugnen för bästa resultat.

Följande tabell visar fem guider för dubbel tillagning som vi rekommenderar för tilllagning, stekning och bakning. Genom att använda funktionen Dubbel tillagning kan du tillaga dina huvud- och sidorätter eller huvudrätter och desserter samtidigt.

• Förvärmningstiden kan förlängas när du använder funktionen Dubbel tillagning.

Nej

1

Del Mat Tillbehör Nivå

4

Uppvärmningstyp Temp. (°C)

Tid

(min.)

160-170 40-45

2

3

Övre

Övre

Sockerkaka

Pitabröd

Galler,

Ø 25–26 cm form

Universalplåt Nedre Hembakad pizza,

1,0-1,2 kg

Övre

Nedre

Rostade grönsaker,

0,4–0,8 kg

Äppelpaj

Universalplåt

Galler,

Ø 20 cm form

Universalplåt

1

4

1

4

190-210

220-230

160-170

230–240

13-18

13-18

70-80

13-18

4

5

Nedre Potatisgratäng,

1,0–1,5 kg

Galler, 22–24 cm ugnsform

Övre Kycklingklubbor Galler + universalplåt

Nedre Lasagne,

1,0–1,5 kg

Galler, 22–24 cm ugnsform

Övre

Nedre

Fiskfilé, bakad Galler + universalplåt

Äppelkaka med smördeg

Universalplåt

1

4

4

1

4

4

1

180-190 45-50

230-250

190-200

210–230

170-180

30-35

30-35

15-20

25–30

48 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 48 2015-05-22 �� 12:07:20

Automatiska tillagningsprogram

Enkel tillagning

I följande tabell presenteras 40 automatiska program för kokning, stekning och bakning.

Den innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer. Tillagningslägen och

-tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig. Du kommer att hitta några recept för automatiska program i din instruktionsbok.

Automatiska tillagningsprogram 1 till 19, 38 och 39 inkluderar förvärmning och visar förvärmningens framsteg. Placera maten i ugnen efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

VARNING

Använd alltid grytlappar när du tar ut mat.

Kod

A 1

A:2

A:3

A:4

A:5

Mat

Potatisgratäng

Grönsaksgratäng

Pastagratäng

Lasagne

Ratatouille

Vikt (kg)

1,0–1,5

Tillbehör

Galler

Nivå

3

Tillaga färsk potatisgratäng med hjälp av en ugnssäker form,

22–24 cm. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,8–1,2 Galler 3

Tillaga färsk grönsaksgratäng med hjälp av en ugnssäker form,

22–24 cm. Starta programmet och placera tallriken på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

1,2–1,5 Galler 3

Tillaga pastagratäng med hjälp av en ugnssäker form, 22–24 cm. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

1,0–1,5 Galler 3

Tillaga hemlagad lasagne med hjälp av en ugnssäker form,

22–24 cm. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

1,2–1,5 Galler 3

Lägg ingredienserna för Ratatouille i en gryta med lock. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs. Baka täckt. Rör om före servering.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 49

Svenska 49

2015-05-22 �� 12:07:20

Smart tillagning

Kod

A 6

A:7

A:8

A:9

A:10

A:11

A:12

Mat

Äppelpaj

Croissanter

Äppelkaka med smördeg

Quiche lorraine

Vit brödlimpa

Brödlimpa med blandade korn

Frallor

Vikt (kg)

1,2–1,4

Tillbehör

Galler

Nivå

2

Tillaga äppelpaj i en 24–26 cm rund bakform av metall. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,3-0,4 Universalplåt 3

Tillaga croissanter (kall färdig deg). Lägg bakplåtspapper på universalplåten. Starta programmet och för in plåten efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,3–0,4 Universalplåt 3

Placera äppelkakan med smördeg på bakplåtspapper på universalplåten. Starta programmet och för in plåten efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

1,2–1,5 Galler 2

Förbered pajdegen och lägg den i en rund pajform med en diameter på 25 cm. Starta programmet, tillsätt fyllning och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,6-0,7 Galler 3

Förbered degen och placera den i en svart rektangulär metallform (längd 25 cm). Starta programmet och placera tallriken på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,8-0,9 Galler 3

Förbered degen och placera den i en svart rektangulär metallform (längd 25 cm). Starta programmet och placera rätten på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,3–0,5 Universalplåt 3

Tillaga rullar (kall färdig deg). Lägg bakplåtspapper på universalplåten. Starta programmet och för in plåten efter att signalen för förvärmning hörs.

50 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 50 2015-05-22 �� 12:07:20

Kod

A:13

A:14

A:15

A:16

A:17

A:18

A:19

Mat

Smulpaj

Scones

Sockerkaka

Tigerkaka

Mjuk kaka

Botten till frukttårta

Brownies

Vikt (kg)

0,8–1,2

Tillbehör

Galler

Nivå

3

Placera färsk frukt (hallon, björnbär, äppelskivor eller päronskivor) på en ugnsform 22–24 cm. Fördela smulor ovanpå. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,5–0,6 Universalplåt 3

Placera scones (5–6 cm i diameter) på ett bakpapper på en plåt. Starta programmet och för in plåten efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,5–0,6 Galler 3

Förbered degen och placera den i en svart rektangulär metallform med en diameter på 26 cm. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,7–0,8 Galler 2

Förbered degen och placera den i en rund gugelhupf- eller bundtform av metall. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,7–0,8 Galler 2

Förbered degen och placera den i en svart rektangulär metallform (längd 25 cm). Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,4-0,5 Galler 3

Placera degen i en svart smord bakform av metall för kakbotten. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,7–0,8 Galler 3

Tillaga degen i en ugnssäker form, 20–24 cm. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 51

Svenska 51

2015-05-22 �� 12:07:20

Smart tillagning

Kod

A:20

A:21

A:22

A:23

A:24

A:25

A:26

A:27

Mat

Rostbiff

Långsamt tillagad nötstek

Lammkotletter

Lammben med benet kvar

Fläskstek med svål

Revbensspjäll

Kyckling, hel

Kycklingbröst

Vikt (kg)

0,9-1,1

1,1-1,3

Tillbehör

Galler + universalplåt

Krydda biffen och låt stå i kylskåp i 1 timme.

Placera på gallret med feta sidan uppåt.

Nivå

2

1

0,9-1,1

1,1-1,3

Galler + universalplåt

Krydda biffen och låt stå i kylskåp i 1 timme.

Placera på gallret med feta sidan uppåt.

0,4-0,6

0,6-0,8

Galler + universalplåt

Marinera lammet och lägg på gallret.

0,8-1,0

1,0-1,2

Galler + universalplåt

2

1

4

1

Marinera lammkotletter med örter och kryddor och lägg dem på galler.

1,0-1,5

1,5-2,0

Galler + universalplåt

3

1

3

1

Placera fläsksteken med feta sidan uppåt på gallret.

0,8-1,0

1,0-1,2

Galler + universalplåt

3

1

Placera revbensspjället på galler.

0,9-1,1

1,1-1,3

Galler + universalplåt

2

1

Skölj och rensa kycklingen. Pensla kycklingen med olja och kryddor. Lägg den med bröstsidan nedåt på gallret och vänd när ugnen piper.

0,4-0,6

0,6-0,8

Galler + universalplåt

4

1

Marinera brösten och lägg på gallret.

52 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 52 2015-05-22 �� 12:07:20

Kod

A:28

A:29

A:30

A:31

A:32

A:33

Mat

Kycklingklubbor

Ankbröst

Öringsfilé

Öring

Sjötunga

Laxfilé

A:34 Stekta grönsaker

Vikt (kg)

0,6-0,8

0,8-1,0

Tillbehör

Galler + universalplåt

Nivå

4

1

Pensla med olja och kryddor och placera dem på gallret.

0,3-0,4

0,4-0,5

Galler + universalplåt

4

1

Placera ankbrösten med feta sidan uppåt på gallret.

Den första inställningen är för medium och den andra för medium/genomstekt.

0,3-0,5

0,5-0,7

0,3-0,5

0,5-0,7

Universalplåt

Lägg öringsfiléerna med skinnsidan uppåt på universalformen.

0,3-0,5

0,5-0,7

Galler + universalplåt

4

1

Rensa och skölj fisken och placera fiskarna jämte varandra på gallret. Tillsätt citronsaft, salt och örter inuti fisken.

Skär skinnytan med kniv. Pensla på olja och salt.

Universalplåt

4

3

Placera sjötungan på bakplåtspapper på universalplåten. Skär ytan med kniv.

0,4–0,6

0,6-0,8

Galler + universalplåt

4

1

Rensa och skölj filéerna eller kotletterna. Placera filéernas skinnsida uppåt på gallret.

0,4-0,6

0,6-0,8

Universalplåt 4

Skölj och förbered skivor av zucchini, aubergine, paprika, lök och körsbärstomater. Pensla med olja, örter och kryddor.

Fördela jämnt på plåten.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 53

Svenska 53

2015-05-22 �� 12:07:20

Smart tillagning

Kod

A:35

A:36

Bakade potatishalvor

Frysta pommes frites

A:37 Fryst klyftpotatis

A:38

A:39

A:40

Mat

Fryst pizza

Hembakad pizza

Jäsdeg

Vikt (kg)

0,6-0,8

Tillbehör Nivå

Universalplåt 3

0,8-1,0

Skär stora potatisar (200 g/st.) i halvor på längden. Placera med skurna sidan uppåt på plåten och pensla med olivolja,

örter och kryddor.

0,3-0,5

Universalplåt

0,5-0,7

Fördela pommes frites jämnt på plåten.

0,3-0,5

0,5-0,7

Universalplåt

3

3

Fördela fryst klyftpotatis jämnt på plåten.

0,3-0,6

0,6-0,9

Galler 3

Starta programmet och placera den frysta pizzan på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs. Den första inställningen är för tunn italiensk pizza och den andra för tjock pan pizza.

0,8-1,0

1,0-1,2

Universalplåt 2

Förbered hemlagad pizza med jäst deg och lägg den på en plåt. Vikten inkluderar massan och garnering som sås, grönsaker, skinka och ost. Starta programmet och för in plåten efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,5-0,6

0,7-0,8

Galler 2

Förbered degen i en skål och täck med film.

Placera på gallrets mitt. Den första inställningen är för pizza och kakdeg och den andra för bröddeg.

54 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 54 2015-05-22 �� 12:07:21

Dubbel tillagning

I följande tabell presenteras 10 automatiska program för kokning, stekning och bakning. Du kan använda endast övre eller nedre utrymmet eller använda det övre och nedre utrymmet samtidigt.

Programmet innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer.

Tillagningslägen och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig. Du kommer att hitta några recept för automatiska program i din instruktionsbok.

Alla dubbla automatiska tillagningsprogram inkluderar förvärmning och visar förvärmningens framsteg.

Placera maten i ugnen efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

VARNING

Använd alltid grytlappar när du tar ut mat.

Kod

Övre

Mat Vikt (kg) Tillbehör Nivå

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Potatisgratäng

Lasagne

Kycklingklubbor

Bakade potatishalvor

Frysta pommes frites

1,0–1,5 Galler 3

Tillaga färsk potatisgratäng med hjälp av en ugnssäker form,

22–24 cm. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

1,0–1,5 Galler 3

Tillaga hemlagad lasagne med hjälp av en ugnssäker form,

22–24 cm. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,6-0,8

0,8-1,0

Galler + universalplåt

4

1

Pensla med olja och kryddor och placera på gallret.

0,6-0,8

Universalplåt

0,8-1,0

3

Skär stora potatisar (200 g/st.) i halvor på längden. Placera med skurna sidan uppåt på plåten och pensla med olivolja,

örter och kryddor.

0,3-0,5

Universalplåt

0,5-0,7

Fördela pommes frites jämnt på plåten.

3

Svenska 55

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 55 2015-05-22 �� 12:07:21

Smart tillagning

Kod

Nedre

Mat Vikt (kg) Tillbehör Nivå

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Äppelpaj

Äppelkaka med smördeg

Quiche lorraine

Fryst pizza

Hembakad pizza

1,2–1,4 Galler 2

Tillaga äppelpaj i en 24–26 cm rund bakform av metall. Starta programmet och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,3–0,4 Universalplåt 3

Placera äppelkakan med smördeg på bakplåtspapper på universalplåten. Starta programmet och för in plåten efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

1,2–1,5 Galler 2

Förbered pajdegen och lägg den i en rund pajform med en diameter på 25 cm. Starta programmet, tillsätt fyllning och placera formen på gallrets mitt efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

0,3-0,6

0,6-0,9

Galler 3

Lägg den frysta pizzan på mitten av gallret.

Starta programmet och för in gallret efter att ljudsignalen för förvärmning hörs. Den första inställningen är för tunn italiensk pizza och den andra för tjock pan pizza.

0,8-1,0

Universalplåt 2

1,0-1,2

Förbered hemlagad pizza med jäst deg och lägg den på en plåt.

Vikten inkluderar massan och garnering som sås, grönsaker, skinka och ost. Starta programmet och för in plåten efter att ljudsignalen för förvärmning hörs.

56 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 56 2015-05-22 �� 12:07:21

Testrätter

Enligt standard EN 60350-1

1. Bakning

Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn. Använd inte funktionen

Snabb förvärmning. Sätt in plåtarna med den lutande delen framåt.

Typ av livsmedel

Små mjuka kakor

Tillbehör

Universalplåt

Nivå

3

Uppvärmningstyp Temp. (°C)

165

Tid

(min.)

25-30

2 165 25-30

35-40

32-37

1+4 155

Mördegskakor

Fettfri sockerkaka

Äppelpaj

Universalplåt + universalplåt

Galler + kakformar med löstagbar botten

(Mörk beläggning,

ø 26 cm)

Galler +

2 kakformar med löstagbar botten

(mörk beläggning,

ø 20 cm)

Universal plåt + galler + 2 kakformar med löstagbar botten

**(mörk beläggning,

ø 20 cm)

1+4

2

2

1+4

1 placerad diagonalt

1+3

140

160

160

155

160

160

* Två kakor kan läggas på gallret längst bak till vänster och längst fram till höger.

** Två kakor kan läggas i mitten ovanpå varandra.

35-40

35-40

45-55

70-80

80-90

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 57

Svenska 57

2015-05-22 �� 12:07:21

Smart tillagning

2. Grillning

Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.

Typ av livsmedel

Varma smörgåsar på vitt bröd

Hamburgare*

(12 st.)

Tillbehör

Galler

Galler + universalplåt

(för uppsamling av dropp)

Nivå

5

4

1

Uppvärmningstyp

Temp.

(°C)

300

(max.)

300

(max.)

* Vänd efter

2

/

3

av tillagningstiden.

Tid (min.)

1–2

1:a 15–18

2:a 5–8

3. Stekning

Typ av livsmedel

Hel kyckling

Tillbehör

Galler + universalplåt

(för uppsamling av dropp)

* Vänd efter halva tiden.

Nivå

3

1

Uppvärmningstyp

Temp.

(°C)

205

Tid (min.)

80-100

58 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 58 2015-05-22 �� 12:07:21

Samling med ofta använda recept för Automatisk tillagning.

Potatisgratäng

Ingredienser 800 g potatis, 100 ml mjölk, 100 ml grädde, 50 g uppvispade hela ägg,

1 msk vardera av salt, peppar, muskot, 150 g riven ost, smör, timjan

Anvisningar Skala potatisen och dela dem i 3 mm tjocka skivor. Smörj en ugnsform med smör (22–24 cm). Fördela skivorna på en ren handduk och håll dem täckta med en handduk medan du förbereder resten av ingredienserna.

Blanda resten av ingredienserna förutom osten till gratinering i en stor skål och blanda väl. Lägg potatisskivorna i något överlappande lager i formen och häll blandningen över dem. Strö över osten till gratinering och grädda. Servera med några färska timjansblad ovanpå.

Grönsaksgratäng

Ingredienser

800 g grönsaker (zucchini, tomat, lök, morot, paprika, förkokt potatis),

150 ml grädde, 50 g uppvispade hela ägg, 1 msk vardera av salt, kryddor (peppar, persilja eller rosmarin), 150 g riven ost, 3 msk olivolja, några timjansblad

Anvisningar Skölj grönsakerna och dela dem i 3–5 mm tjocka skivor. Lägg dem i lager i en ugnsform (22–24 cm) och häll olja på grönsakerna. Blanda resten av ingredienserna förutom osten till gratinering och häll den

över grönsakerna. Strö över osten till gratinering och grädda. Strö några färska timjansblad ovanpå.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 59

Svenska 59

2015-05-22 �� 12:07:21

Smart tillagning

Lasagne

Ingredienser 2 msk olivolja, 500 g köttfärs, 500 ml tomatsås, 100 ml köttbuljong, 150 g torkade lasagneplattor, 1 lök (hackad), 200 g riven ost, 1 tsk vardera av torkade persilja i flingor, oregano, basilika

Anvisningar Förbered tomatsåsen. Värm oljan i en stekpanna och stek sedan köttfärsen med den hackade löken i ca 10 min tills den är gyllenbrun.

Häll i tomatsåsen och köttbuljongen och lägg i de torkade örterna. Koka upp och låt sjuda i 30 minuter.

Koka lasagneplattorna enligt anvisningarna på paketet. Varva med lasagneplattor, köttfärssåsen och osten. Strö sedan den återstående osten jämnt ovanpå det sista lagret med lasagneplattor och grädda.

Äppelpaj

Ingredienser • Pajdeg : 275 g mjöl,

1

/

2

msk salt, 125 g vitt strösocker, 8 g vaniljsocker,

175 g kallt smör, 1 ägg (uppvispat)

• Fyllning : 750 g fasta hela äpplen, 1 msk citronsaft, 40 g socker,

1

/

2

msk kanel, 50 g kärnfria russin, 2 msk brödsmulor

Anvisningar Sikta mjölet med saltet i en stor skål. Sikta i strösockret och vaniljsockret. Använd 2 knivar och skär smöret genom mjölet i små kuber. Tillsätt

3

/

4

av det uppvispade ägget. Knåda alla ingredienserna i matberedaren tills en smulig deg formas. Forma degen till en boll med händerna. Slå in den i plastfilm och kyl den i ca 30 min.

Smörj bakformen med löstagbar botten (24–26 cm i diameter) och bröa med mjöl. Kavla ut

3

/

4

av degen till 5 mm tjocklek. Klä formen med degen (botten och sidorna).

Skala och kärna ur äpplena. Skär dem i tärningar på cirka

3

/

4

x

3

/

4

cm.

Stänk ner äpplena med citronsaft och blanda väl. Skölj och torka vinbär och russin. Tillsätt socker, kanel, russin och vinbär. Blanda ordentligt och strö ströbröd på botten av smuldegen. Tryck till lite.

Rulla ut resten av degen. Skär degen i små strängar och lägg dem i kors

över fyllningen. Pensla pajen jämnt med resten av de vispade äggen.

60 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 60 2015-05-22 �� 12:07:21

Quiche lorraine

Ingredienser • Pajdeg : 200 g vetemjöl, 80 g smör, 1 ägg

• Fyllning : 75 g fettfri bacon i tärningar, 125 ml grädde, 125 g crème fraiche, 2 uppvispade ägg, 100 g riven ost från Schweiz, salt och peppar

Anvisningar Förbered pajdegen genom att hälla mjöl, smör och ägg i en skål och blanda till en mjuk massa och sedan låta den stå i kylskåpet i

30 minuter. Rulla ut degen och lägg den i en smord keramikform för pajer (25 cm i diameter). Nagga botten med en gaffel. Blanda ägg, grädde, crème fraiche, ost, salt och peppar. Häll det i pajdegen precis innan gräddning.

Smulpaj

Ingredienser • Garnering : 200 g mjöl, 100 g smör, 100 g socker, 2 g salt, 2 g kanelpulver

• Frukt : 600 g blandad frukt

Anvisningar Blanda alla ingredienserna till en garnering som sedan läggs ovanpå.

Fördela blandfrukten i en ugnsform och strö smuldegen över den.

Hembakad pizza

Ingredienser • Pizzadeg : 300 g mjöl, 7 g torrjäst, 1 msk olivolja, 200 ml varmt vatten,

1 msk socker och salt

• Garnering : 400 g skivade grönsaker (aubergine, zucchini, lök, tomat),

100 g skinka eller bacon (hackad), 100 g riven ost

Anvisningar blanda mjöl, jäst, olja, salt, socker och varmt vatten i en skål tills det är en fuktig deg. Knåda i en matberedare eller för hand i 5–10 min. Täck med ett lock och grädda i ugnen i 30 min i 35 ° C för att jäsa den. Baka ut degen på en mjölad yta till en rektangulär deg och lägg den på en plåt eller pizzaform. Bred tomatpuré på degen och sedan skinka, svamp, oliver och tomat. Strö osten jämt fördelat över allt och grädda.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 61

Svenska 61

2015-05-22 �� 12:07:21

Smart tillagning

Rostbiff

Ingredienser 1 kg ryggbiff, 5 g salt, 1 g peppar, 3 g vardera av rosmarin, timjan

Anvisningar Krydda nötköttet med salt, peppar och rosmarin och låt stå i kylen i en timme. Lägg det på gallret. Sätt in i ugnen och tillaga.

Örtstekta lammkotletter

Ingredienser 1 kg lammkotletter (6 st.), 4 stora vitlöksklyftor (pressade), 1 msk färsk timjan (krossad), 1 msk färsk rosmarin (krossad), 2 msk salt, 2 msk olivolja

Anvisningar Blanda salt, vitlök, kryddor och olja och tillsätt lammbitarna. Vänd på köttbitarna för att täcka delarna och låt stå i rumstemperatur i minst 30 min. upp till en timme.

Revbensspjäll

Ingredienser 2 revbensspjäll, 1 msk svartpepparkorn, 3 lagerblad, 1 lök (hackad),

3 vitlöksklyftor (hackade), 85 g farinsocker, 3 msk Worcestershire-sås,

2 msk tomatpuré, 2 msk olivolja

Anvisningar Gör en grillsås. Värm olja i en såspanna och tillsätt löken. Låt koka tills det mjuknar och tillsätt resten av ingredienserna. Koka upp, minska värmen och låt sjuda i 30 minuter tills såsen tjocknar. Marinera spjällen med grillsåsen i minst 30 min. upp till en timme.

62 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 62 2015-05-22 �� 12:07:21

Underhåll

Rengöring

VARNING

• Kontrollera att ugnen och tillbehören är svala före rengöring.

• Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull, knivar eller andra frätande material.

Ugnens insida

• Rengör ugnens insida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.

• Rengör inte tätningslisterna för hand.

• För att undvika skada på de emaljerade ugnsytorna ska du endast använda vanliga ugnsrengöringsmedel.

• För att avlägsna envis smuts ska du använda ett särskilt ugnsrengöringsmedel.

Ugnens utsida

Rengör ugnens utsida, till exempel luckan, handtaget och skärmen med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.

Torka med handduk eller hushållspapper.

Fett och smuts kan bli kvar, särskilt runt handtagen på grund av den varma luften från insidan. Vi rekommenderar att handtaget görs rent efter varje användning.

Tillbehör

Tvätta tillbehören efter varje användning och torka med en kökshandduk. För att avlägsna envis smuts kan du lägga tillbehöret i varmt tvålvatten i ca 30 minuter innan du tvättar det.

Katalytiska emaljytor (endast på tillämpliga modeller)

De borttagbara delarna är belagda med en mörkgrå katalytisk emalj. De kan vara fulla med olja och fett från den cirkulerande luften under tillagning med varmluft. Denna smuts bränns dock bort i ugnstemperaturer på 200 °C eller högre.

1.

Avlägsna alla tillbehör från ugnen.

2.

Gör rent ugnens insida.

3.

Välj läget Varmluft med högsta temperatur och kör cykeln i en timme.

Svenska 63

2015-05-22 �� 12:07:21 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 63

Underhåll

Lucka

Ta inte bort ugnsluckan om det inte är för rengöring. Om du vill ta bort luckan för rengöring ska du följa de här instruktionerna.

VARNING

Ugnsluckan är tung.

1.

Öppna luckan och knäpp upp clipsen på de båda gångjärnen.

2.

Stäng igen luckan till ca 70°. Håll luckan på bida sidorna med båda händerna och lyft och dra uppåt till gångjärnen lossnar.

3.

Gör rent luckan med tvålvatten och en ren trasa.

4.

När du är klar ska du följa steg 1 till 2 ovan i omvänd ordning för att montera luckan. Se till att clipsen på båda sidorna sätts tillbaka.

64 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 64 2015-05-22 �� 12:07:22

Glasruta

Beroende på modell har ugnsluckan 3–4 glasrutor som är placerade mot varandra. Ta inte bort glasrutorna om det inte är för rengöring. Om du vill ta bort glasrutorna för rengöring ska du följa de här instruktionerna.

1.

Använd en skruvmejsel för att skruva bort skruvarna på de nedre vänstra och högra sidorna.

2.

Koppla bort höljena i pilarnas riktningar.

3.

Ta bort den första rutan från luckan.

01

4.

Ta bort den andra rutan från luckan i pilens riktning.

5.

Gör rent glasrutorna med tvålvatten och en ren trasa.

02

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 65

Svenska 65

2015-05-22 �� 12:07:22

Underhåll

02

03

01

6.

När du är klar sätter du i rutorna på följande sätt:

• Sätt i ruta 2 mellan stödclip 1 och 2 och ruta 1 i stödclip 3, i denna ordning.

01

Stödclip 1

02

Stödclip 2

03

Stödclip 3

7.

Kontrollera om glasets gummiskydd passar in och säkrar glasrutan ordentligt.

8.

Följ steg 1–2 ovan i omvänd ordning för att ominstallera luckan.

VARNING

För att förhindra läckage ska du se till att du sätter i glasrutorna på rätt sätt.

66 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 66 2015-05-22 �� 12:07:23

Vattensamlare

01

01

Vattensamlare

Tak (endast tillämpliga modeller)

01

Vattenuppsamlaren samlar inte bara in överbliven fukt från tillagningen, utan även matrester. Töm och rengör vattenuppsamlaren regelbundet.

VARNING

Om du hittar en vattenläcka ska du kontakta oss genom vårt lokala Samsungservicecenter.

1.

Sänka ned värmeelementet. För detta ska du vrida den runda muttern moturs medan du håller i värmeelementet.

Värmeelementet är inte en löstagbar del.

Sänk inte ned värmeelementet med våld.

2.

Rengör taket i ugnen med tvålvatten och en ren trasa.

01

Cirka 12°

3.

När du är klar ska du sätta tillbaka värmeelementet och vrid den runda muttern medurs.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 67

Svenska 67

2015-05-22 �� 12:07:23

Underhåll

Sidoskenor (endast på tillämpliga modeller)

1.

Tryck på den övre raden på vänster sidas skena och sänk ned den med ca

45°.

2.

Dra och ta bort den nedre delen av den vänstra sidans skena.

3.

Ta bort den högra skenan på samma sätt.

4.

Rengör båda skenorna.

5.

När du är klar ska du följa steg 1 till 2 ovan i omvänd ordning för att montera skenorna.

OBS!

Ugnen fungerar utan sidoskenorna och gallren på plats.

68 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 68 2015-05-22 �� 12:07:24

Teleskopiska falsar (endast på tillämpliga modeller)

1.

På den vänstra sidans skena trycker du försiktigt på den övre delen av falsen för att ta bort den i pilens riktning.

2.

Upprepa steget ovan på höger sidas skena för att avlägsna höger fals.

3.

Gör rent den vänstra och högra teleskopiska falsen med tvålvatten och en trasa.

4.

När rengöringen är klar ska du föra in båda teleskopiska valsarna genom att upprepa steg 1–2 ovan i omvänd ordning.

Se till att clipsen fram och bak på falsen passar in i sidoskenan.

OBS!

Vi rekommenderar att sätta in teleskopskenan i nivå 2 på sidoskenan.

01

01

Fram

02

Bak

02

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 69

Svenska 69

2015-05-22 �� 12:07:24

Underhåll

Byte

Glödlampor

1.

Avlägsna glashöljet på baksidan genom att vrida moturs.

2.

Byt ut ugnslampan.

3.

Gör rent glashöljet.

4.

När du är klar ska du följa steg 1 ovan i omvänd ordning för att montera glashöljet.

VARNING

• Innan du byter en glödlampa ska du slå av ugnen och koppla bort strömkabeln.

• Använd endast 25–40 W/220–240 V,

300 °C värmetåliga glödlampor. Du kan köpa godkända glödlampor på ett lokalt

Samsung-servicecenter.

Lampa på sidan i ugnen

• Använd alltid en torr trasa när du hanterar en hallogenlampa. Detta är för att undvika att få fingeravtryck eller svett på glödlampan, vilket resulterar i en kortare livscykel.

1.

Håll den nedre änden av skyddet till lampan på sidan av ugnen med ena handen och använd ett platt, vasst verktyg såsom en bordskniv för att ta bort skyddet så som visas.

2.

Byt ut lampan på sidan i ugnen.

3.

Sätt tillbaka lampskyddet.

70 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 70 2015-05-22 �� 12:07:24

Felsökning

Kontrollpunkter

Om du stöter på ett problem med ugnen ska du först kontrollera tabellen nedan och prova förslagen i den. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Problem

Det går inte att trycka in knapparna ordentligt.

Tiden visas inte.

Ugnen fungerar inte.

Ugnen stoppar medan den används.

Strömmen slås av medan ugnen är på.

Det finns ingen ström i ugnen.

Ugnens exteriör är för varm när den fungerar.

Det går inte att öppna luckan på rätt sätt.

• Det finns främmande material mellan knapparna.

• Pekmodeller: det finns fukt på utsidan.

• Låsfunktionen är aktiverad.

• Om det inte finns någon strömförsörjning.

• Om det inte finns någon strömförsörjning.

• Om den är bortkopplad från vägguttaget.

• Om kontinuerlig tillagning tar lång tid.

• Om kylfläkten inte fungerar.

• Om ugnen är installerad på en plats utan bra ventilation.

• Om flera kontakter ansluts i samma uttag.

Orsak

Om det inte finns någon strömförsörjning.

Om ugnen är installerad på en plats utan bra ventilation.

Om det finns matrester mellan luckan och produktens insida.

• Ta bort det främmande materialet och försök igen.

• Avlägsna fukten och försök igen.

• Kontrollera om låsfunktionen är aktiverad.

• Kontrollera om det finns någon strömförsörjning.

• Kontrollera om det finns någon strömförsörjning.

• Återanslut strömmen.

Åtgärd

Efter tillagning under lång tid måste du låta ugnen svalna.

Lyssna efter ljudet från kylfläkten.

Håll mellanrummen som anges i produktens installationsmanual.

• Använd en enda kontakt.

Kontrollera om det finns någon strömförsörjning.

• Håll mellanrummen som anges i produktens installationsmanual.

• Gör rent ugnen ordentligt och öppna sedan luckan igen.

Svenska 71

2015-05-22 �� 12:07:24 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 71

Felsökning

Problem

Lampan på insidan är svag eller tänds inte.

Elektrisk stöt uppstår på ugnen.

Det droppar vatten.

Det kommer ånga genom en spricka i luckan.

Det finns vatten kvar i ugnen.

Ljusstyrkan inuti ugnen varierar.

• Om lampan tänds och sedan slocknar.

• Om lampan täcks med främmande material under tillagning.

Orsak

• Om strömmen inte är ordentligt jordad

• Om du använder en kontakt utan jord.

• Det kan finnas vatten eller

ånga i vissa fall beroende på typ av mat. Det är inte ett problem med produkten.

Åtgärd

• Lampan slås av automatiskt efter en viss tid för att spara energi. Du kan slå på den igen genom att trycka på knappen för ugnslampan.

• Gör rent på ugnens insida och kontrollera sedan.

• Kontrollera om strömförsörjningen är ordentligt jordad.

• Låt ugnen svalna och torka sedan av den med en torr kökshandduk.

• Ljusstyrkan ändras med effektvariationer.

Tillagningen är klar, men kylfläkten körs fortfarande.

Ugnen blir inte varm.

• Fläkten körs automatiskt under en viss tid för att ventilera ugnen.

• Om luckan är öppen.

• Om ugnens kontroller inte

är korrekt inställda.

• Om hushållets säkring har gått eller kretsbrytaren har löst ut.

• Effektvariationer under tillagning är inte en felfunktion, så det finns ingen anledning att oroa sig.

• Det är inte en felfunktion, så det finns ingen anledning att oroa sig.

• Stäng luckan och starta om.

• Se kapitlet om ugnens funktioner och återställ ugnen.

• Byt ut säkringarna eller

återställ kretsen. Om detta inträffar flera gånger ska en auktoriserad elektriker tillkallas.

72 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 72 2015-05-22 �� 12:07:25

Problem

Rök kommer ur ugnen när den används.

Det luktar bränt eller av plast när ugnen används.

Ugnen lagar inte maten på rätt sätt.

Orsak

• Under första användningen.

• Om det finns mat på värmesystemen.

• Om du använder plastbehållare eller andra behållare som inte är värmetåliga.

• Om luckan öppnas ofta under tillagning.

Åtgärd

• Rök kan komma från värmesystemet när du använder ugnen första gången. Detta är inte en felfunktion och om du kör ugnen 2–3 gånger bör det sluta hända.

• Låt ugnen svalna tillräckligt och ta bort maten från värmesystemet.

• Använd glasbehållare lämpliga för varma temperaturer.

Ugnen är varm under pyro-rengöring.

Det luktar bränt under pyro-rengöringen.

Ångrengöring fungerar inte.

Dubbelt tillagningsläge fungerar inte.

Enkelt tillagningsläge fungerar inte.

• Detta beror på att pyrorengöring använder höga temperaturer.

• Pyro-rengöring använder höga temperaturer, så det kan lukta av matrester som bränns.

• Detta beror på att temperaturen är för hög.

• Om avskiljaren inte är korrekt monterad

• Om avskiljaren infogas i ugnen.

• Öppna inte luckan ofta om du inte tillagar mat som måste vändas. Om du

öppnar luckan ofta kan den invändiga temperaturen sjunka och det kan påverka resultatet.

• Det är inte en felfunktion, så det finns ingen anledning att oroa sig.

• Det är inte en felfunktion, så det finns ingen anledning att oroa sig.

Låt ugnen svalna och använd den sedan.

Sätt i avskiljaren korrekt och använda.

Ta ut avskiljaren och använda.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 73

Svenska 73

2015-05-22 �� 12:07:25

Felsökning

Informationskoder

Om ugnen inte fungerar visas eventuellt en informationskod på skärmen. Kontrollera tabellen nedan och prova med förslagen i den.

Kod

C-d1

C-20

C-21

C-22

C-F1

C-F0

Betydelse

Lucklåset fungerar inte korrekt.

Sensorfel

Inträffar endast under skrivning/ läsning av EEPROM.

Om det inte finns någon kommunikation mellan huvud-PCB och under-PCB.

Åtgärd

Slå av ugnen och starta den igen.

Om problemet kvarstår ska du slå av all ström under 30 sekunder eller mer och sedan ansluta igen.

Om problemet inte åtgärdas ska du kontakta ett servicecenter.

C-F2

C-d0

-dC-

Inträffar när ett kommunikationsproblem uppstår mellan Touch IC <-> huvud- eller under-micom.

Knapproblem

Inträffar när en knapp hålls intryckt under en tidsperiod.

Om avskiljaren tas bort under tillagningen i dubbelt tillagningsläge.

Om avskiljaren sätts in under tillagning i Enkelt tillagningsläge.

Slå av ugnen och starta den igen.

Om problemet kvarstår ska du slå av all ström under 30 sekunder eller mer och sedan ansluta igen.

Om problemet inte åtgärdas ska du kontakta ett servicecenter.

Rengör knapparna och se till att det inte finns något vatten på/ runt dem. Slå av ugnen och försök igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsungservicecenter.

Avskiljaren får inte tas bort under tillagning i Dubbelt tillagningsläge.

Slå av ugnen och starta den igen.

Om problemet kvarstår ska du slå av all ström under 30 sekunder eller mer och sedan ansluta igen.

Om problemet inte åtgärdas ska du kontakta ett servicecenter.

74 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 74 2015-05-22 �� 12:07:25

Kod

S-01

Betydelse

Säkerhetsbrytare

Ugnen har varit i drift vid inställd temperatur under en längre tid.

• Under 105 °C – 16 timmar

• Mellan 105 °C och 240 °C –

8 timmar

• Från 245 °C till max. – 4 timmar

Åtgärd

Detta är inte ett systemfel. Slå av ugnen och ta bort maten. Försök sedan normalt igen.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 75

Svenska 75

2015-05-22 �� 12:07:25

Produktdatablad

SAMSUNG

Modellidentifiering

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme)

Energieffektivitetsklass per utrymme

Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett utrymme i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i traditionellt läge per utrymme (elektrisk slutlig energi)

(EC elektriskt utrymme

)

Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett utrymme i en elektriskt uppvärmd ugn under en cykel i fläktläge per utrymme (elektrisk slutlig energi)

(EC elektriskt utrymme

)

Antal utrymmen

Värmekälla per utrymme (elektricitet eller gas)

Volym per utrymme (V)

Typ av ugn

Apparatens massa (M)

SAMSUNG

NV75J5540RS

95,4

A

0,99 kWh/cykel

0,83 kWh/cykel

1 elektricitet

75 l

Inbyggd

41,3 kg

Data har fastställts i enlighet med standard EN 60350-1 och Kommissionens förordningar

(EU) Nr 65/2014 och (EU) 66/2014.

Energispartips

• Vid tillagning ska ugnsluckan vara stängd förutom när något behöver göras med maten. Öppna inte luckan för ofta under tillagning. På så sätt bibehålls ugnstemperaturen och du sparar energi.

• Planera användningen av ugnen för att undvika att stänga av ugnen mellan tillagningen av två rätter. Då sparar du energi och minskar tiden det tar att värma upp ugnen igen.

Om tillagningstiden är längre än 30 minuter kan du stänga av ugnen 5–10 minuter innan slutet på tillagningstiden för att spara energi. Den kvarvarande värmen slutför tillagningsprocessen.

När så är möjligt ska du tillaga mer än en rätt åt gången.

76 Svenska

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 76 2015-05-22 �� 12:07:25

PM

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 77 2015-05-22 �� 12:07:25

PM

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 78 2015-05-22 �� 12:07:25

PM

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 79 2015-05-22 �� 12:07:25

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

LAND

AUSTRIA

BELGIUM

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

CYPRUS

GREECE

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LUXEMBURG 261 03 710

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

NORWAY 815 56480

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

808 20 7267

0034902172678

0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)

SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

UK

EIRE

RING

0800-SAMSUNG (0800-7267864)

02-201-24-18

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support

DG68-00616D-01

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_SV.indd 80 2015-05-22 �� 12:07:25

Innebygd stekeovn

Bruker- og installasjonshåndbok

NV75J5540RS

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 1 2015-05-22 �� 11:47:30

Innhold

Bruke denne håndboken

Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:

Sikkerhetsinstruksjoner

Viktige sikkerhetsforholdsregler

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Automatisk energisparingsfunksjon

Installasjon

10

Pakkens innhold 10

Strømtilkobling 12

Kabinettmontering 13

Før du begynner

16

Innledende innstillinger

Lukt av ny ovn

Smart sikkerhetsmekanisme

Myk lukking av døren (forsiktig, trygg og stille)

16

17

17

17

Tilbehør 18

Mekanisk lås 20

Modus for tilberedning på to nivåer 21

Bruk

22

Kontrollpanel 22

Vanlige innstillinger 23

Tilberedningsmoduser (unntatt grill)

Tilberedningsmoduser (Grill)

Mulige temperaturer i modus for tilberedning på to nivåer

29

32

34

Stoppe tilberedningen 36

Spesialfunksjon 37

Automatisk tilberedning 38

Damprengjøring 39

Tidtaker 41

Lyd på/Av 41

5

5

9

9

4

4

2 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 2 2015-05-22 �� 11:47:30

Smart matlaging

42

Manuell matlaging

Programmer for automatisk tilbereding

42

49

Testretter 57

En samling av vanlige automatisk tilberedte oppskrifter 59

Vedlikehold

63

Rengjøring 63

Utskiftning 70

Feilsøking

71

Kontrollpunkter 71

Informasjonskoder 74

Vedlegg

76

Produktdataark 76

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 3

Norsk 3

2015-05-22 �� 11:47:30

Bruke denne håndboken

Vi setter pris på at du har valgt denne innbyggingsovnen fra SAMSUNG.

Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om sikkerhet samt instruksjoner som gjør det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.

Du bør ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, samt ta vare på boken for referanseformål.

Følgende symboler er brukt i denne brukerhåndboken:

ADVARSEL

Farer eller usikker bruk som kan føre til

alvorlige personskader, død og/eller skader på gjenstander

.

OBS!

Farer eller usikker bruk som kan føre til

personskader og/eller skader på gjenstander

.

MERK

Praktiske tips, anbefalinger eller informasjon som hjelper brukere med å betjene produktet.

4 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 4 2015-05-22 �� 11:47:30

Sikkerhetsinstruksjoner

Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å koble apparatet til strømnettet i henhold til relevante sikkerhetsretningslinjer.

Viktige sikkerhetsforholdsregler

ADVARSEL

Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får instruksjoner av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning eller enhet som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant. (Kun modeller med kabling)

Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens serviceagent eller en annen kvalifisert person for å unngå farer. (Kun modeller med strømledning)

Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen etter installasjonen. Frakoblingen kan oppnås ved å ha støpselet tilgjengelig eller ved å legge inn en bryter i kablingen i samsvar med kablingsreglene.

Festemetoden må ikke være avhengig av bruk av klebemidler, ettersom dette ikke regnes som en pålitelig festemetode.

Under bruk blir apparatet varmt. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.

Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn må holdes unna.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 5

Norsk 5

2015-05-22 �� 11:47:30

Sikkerhetsinstruksjoner

Hvis dette apparatet har funksjon for damprengjøring eller selvrensing, må store mengder søl fjernes før rengjøring, og ingen redskaper må være igjen i ovnen under damprengjøring eller selvrensing.

Rengjøringsfunksjonen avhenger av modellen.

Hvis dette apparatet har selvrensingsfunksjoner, kan overflatene bli varmere enn vanlig under selvrensingen, og barn bør holdes unna mens dette utføres. Rengjøringsfunksjonen avhenger av modellen.

Bruk bare det steketermometeret som er anbefalt for denne ovnen.

(Kun modeller med steketermometer)

Det skal ikke brukes en damprenser.

Kontroller at apparatet er slått av før du skifter lyspæren for å unngå muligheten for elektrisk støt.

Ikke bruk sterke slipemidler eller metallskrape til å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan føre til at overflaten blir skrapet opp slik at glasset knuses.

Dette apparatet og deler man kan komme borti, blir varme under bruk.

Unngå å berøre varmeelementene.

Barn under 8 år må holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, såfremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Temperaturen på utvendige overflater kan være høy når apparatet er i bruk.

Døren eller den ytre overflaten kan bli varm når apparatet er i bruk.

6 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 6 2015-05-22 �� 11:47:30

Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.

Apparatene er ikke beregnet på betjening ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.

Sett inn risten på riktig sted med de utstående delene (stoppere på begge sider) ut mot forsiden slik at risten støtter hvilestillingen for store belastninger.

FORSIKTIG

Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke kobles til.

Dette apparatet må kobles til strømnettet av en autorisert elektriker.

Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.

Reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør. Feilaktig reparasjon kan føre til stor fare for deg selv og andre. Hvis stekeovnen må repareres, må du kontakte forhandleren eller et

SAMSUNG-servicesenter.

Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.

Stekeovnen må kobles til strømnettet via en godkjent kretsbryter eller sikring. Bruk aldri grenuttak eller skjøteledninger.

Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.

Vær forsiktig når elektriske apparater kobles til kontakter i nærheten av stekeovnen.

Hvis dette apparatet har en dampkokefunksjon, må du ikke bruke denne funksjonen når vannforsyningspatronen er skadet. (Kun modeller med dampfunksjon)

Hvis patronen har sprekker eller er ødelagt, må du ikke bruke den, og du må kontakte nærmeste servicesenter. (Kun modeller med dampfunksjon)

Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av mat i husholdninger.

Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å kunne forårsake brannskader. Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de har fått tid til å kjøle seg ned.

Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 7

Norsk 7

2015-05-22 �� 11:47:30

Sikkerhetsinstruksjoner

Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.

Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren, ettersom varm luft og damp raskt kan strømme ut av ovnen.

Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den høye temperaturen, og dampen kan antennes hvis den kommer i kontakt med en varm del av stekeovnen.

Av hensyn til din egen sikkerhet må du unngå bruk av spyleslanger med høyt trykk eller dampstrålespylere.

Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.

Frossen mat, for eksempel pizzaer, må tilberedes på den store risten. Hvis stekeplaten brukes, kan de store variasjonene i temperaturen føre til at den endrer form.

Ikke hell vann på bunnen av ovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den emaljerte overflaten.

Ovnsdøren må være lukket under tilberedning.

Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og stekeplater eller -former må ikke settes på bunnen. Aluminiumsfolie blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på de emaljerte overflatene i tillegg til dårlige tilberedningsresultater.

Fruktjuice lager potensielt permanente flekker på de emaljerte overflatene i stekeovnen.

Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.

Bakevarer må ikke plasseres på ovnsdøren når den er åpen.

Hold barn borte fra døren når du åpner eller lukker den, da de kan skumpe borti døren eller sette fast fingrene i døren.

Ikke tråkk på, len deg mot, sitt på eller plasser tunge gjenstander på døren.

Ikke åpne døren med unødvendig mye kraft.

ADVARSEL

: Ikke koble apparatet fra strømnettet selv etter at tilberedningsprosessen er ferdig.

ADVARSEL

: Ikke la døren være åpen mens ovnen er i bruk.

8 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 8 2015-05-22 �� 11:47:30

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Automatisk energisparingsfunksjon

• Hvis apparatet er i bruk og brukeren ikke betjener det, vil det etter en viss tidsperiode stanse operasjonen og gå inn i ventemodus.

• Lys: Under tilberedningsprosessen kan du slå av ovnslampen ved å trykke på knappen for ovnslyset. For å spare strøm slås ovnslyset av noen minutter etter at tilberedningsprogrammet har startet.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 9

Norsk 9

2015-05-22 �� 11:47:30

Installasjon

ADVARSEL

Denne ovnen skal bare installeres av en kvalifisert tekniker. Installatøren er ansvarlig for å koble ovnen til strømnettet samt for å følge sikkerhetsforskrifter som gjelder i ditt område.

Pakkens innhold

Kontroller at alle delene og alt tilbehøret følger med i produktpakken. Hvis du har problemer med ovnen eller tilbehøret, kan du kontakte ditt lokale Samsung-kundesenter eller forhandleren.

Et overblikk over ovnen

01

02

03

01

Kontrollpanel

02

Dørhåndtak

03

Dør

10 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 10 2015-05-22 �� 11:47:30

Tilbehør

Ovnen leveres med forskjellige typer tilbehør som hjelper deg til å tilberede ulike typer mat.

Rist Ristinnsats * Stekeplate *

Universalplate * Ekstra dyp plate * Stekespiddinnsats *

Stekespiddinnsats med kebabspidd *

Teleskopskinne * Skilleplate

MERK

Tilbehør som er merket med en stjerne (*) følger ikke med til alle ovnsmodeller.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 11

Norsk 11

2015-05-22 �� 11:47:31

Installasjon

Strømtilkobling

L N

01 02 03

01

BRUN eller SVART

02

BLÅ eller HVIT

03

GUL og GRØNN

Koble ovnen til et strømuttak. Hvis spenningsbegrensningene gjør at et strømuttak av støpseltypen ikke kan brukes, må du bruke en skillebryter med flere poler

(med minst 3 mm innbyrdes avstand) for

å overholde sikkerhetsforskriftene. Bruk en strømledning som er lang nok og som støtter spesifikasjonen H05 RR-F eller H05

VV-F, min. 1,5~2,5 mm².

Merkestrøm (A) Minste tverrsnittsflate

10 < A

16

16 < A ≤ 25

1,5 mm

2,5 mm

2

2

Sjekk effektspesifikasjonene på etiketten som er festet på ovnen.

Bruk en skrutrekker til å åpne bakdekselet på ovnen, og ta ut skruene på støpselklemmen. Koble deretter strømledningene til de relevante koblingspolene.

( )-polen er beregnet på jording. Koble først til de gule og grønne ledningene

(jord). Disse må være lengre enn de andre ledningene. Hvis du bruker en kontakt av støpseltypen, må støpselet være tilgjengelig også etter at ovnen er installert. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for ulykker som skyldes manglende eller feilaktig jording.

ADVARSEL

Du må ikke tråkke på eller vri ledningene når ovnen installeres, og du må holde dem borte fra ovnsdeler som produserer varme.

12 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 12 2015-05-22 �� 11:47:32

Kabinettmontering

Hvis du skal installere ovnen i et innebygd kabinett, må plastoverflatene og klebedelene til kabinettet være varmebestandige til opptil 90 °C. Nærliggende møblement må også være varmebestandig til opptil 75 °C. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for møblement som skades av varme fra ovnen.

Ovnen må ventileres på ordentlig måte. Det må være en åpning på ca. 50 mm mellom nedre hylle og støtteveggen for ventilasjonsformål. Hvis ovnen installeres under en kokeplate, må du følge installasjonsanvisningene for kokeplaten.

Påkrevde installasjonsdimensjoner

D

E

C

G

B

K

A

L

Ovn (mm)

A

B

C

560

175

370

Maks. 50

D

E

F

595

595

I

J

K

L

G

H

Maks. 506

Maks. 494

21

545

572

550

F

H

J

I

A

B

D

C

Innebygd kabinett (mm)

A

B

Min. 550

Min. 560

C

D

E

Min. 50

Min. 590 – Maks. 600

Min. 460 x Min. 50

MERK

Det innebygde kabinettet må ha avtrekk

(E)

for å ventilere varmen og sirkulere luften.

E

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 13

Norsk 13

2015-05-22 �� 11:47:32

Installasjon

A

B

Montere ovnen

D

C

Nedsenket kabinett (mm)

A

Min. 550

B

C

D

Min. 560

Min. 600

Min. 460 x Min. 50

MERK

Det innebygde kabinettet må ha avtrekk

(D)

for å ventilere varmen og sirkulere luften.

Pass på at du lar det være en åpning

(A)

på minst 5 mm mellom ovnen og hver side av kabinettet.

A

B

Pass på at du har minst 3 avstand

(B)

slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer.

14 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 14 2015-05-22 �� 11:47:33

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 15

Plasser ovnen i kabinettet, og fest den godt på begge sider ved hjelp av to skruer.

Når ovnen er ferdig installert, må du fjerne beskyttelsesfilmen, tape og annet forpakningsmateriale. Ta også ut tilbehøret som følger med, fra ovnen. Hvis du ønsker å ta ovnen ut av kabinettet, må du først koble den fra strømnettet og skru ut de to skruene på begge sider av ovnen.

ADVARSEL

Ovnen må være ventilert for normal bruk.

Ventilene må aldri dekkes til.

MERK

Det faktiske utseendet til ovnen avhenger av modellen.

Norsk 15

2015-05-22 �� 11:47:33

Før du begynner

Innledende innstillinger

Når du slår på ovnen for første gang, vises standardklokkeslettet ”12:00” på skjermen, og timetallet (”12”) blinker. Følg trinnene nedenfor for å stille inn riktig tid.

1.

Mens timetallet blinker, vrir du på verdivelgeren (velgeren til høyre) for å stille inn riktig time, og deretter trykker du på

OK

for å gå videre til minutter.

2.

Mens minuttallet blinker, vrir du på verdivelgeren for å stille inn minutter, og deretter trykker du på

OK

.

Hvis du vil endre det gjeldende klokkeslettet etter den første innstillingen, holder du inne knappen i 3 sekunder og følger trinnene ovenfor.

16 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 16 2015-05-22 �� 11:47:34

Lukt av ny ovn

Før du bruker ovnen for første gang, må du vaske den innvendig for å fjerne lukten av ny ovn.

1.

Ta ut alt tilbehør i ovnen.

2.

Kjør ovnen med programmene Konveksjon eller Konvensjonell på 200 °C i en time. Dette brenner bort eventuelle gjenværende produksjonsstoffer i ovnen.

3.

Slå av ovnen når prosessen er ferdig.

Smart sikkerhetsmekanisme

Hvis du åpner døren mens ovnen er i bruk, tennes ovnslyset, og både viften og varmeelementene slås av. Dette er for å hindre fysiske skader, for eksempel brannskader, samt for å unngå unødvendig energitap. Når dette skjer, kan du bare lukke døren, så fortsetter ovnen som før. Dette er altså ikke en systemfeil.

Myk lukking av døren (forsiktig, trygg og stille)

Den innebygde stekeovnen fra Samsung har myk dørlukking som gjør at døren lukkes forsiktig, trygt og stille.

Når du lukker døren, fanger de spesiallagde hengslene døren noen centimeter før lukket stilling. Det bidrar til ekstra komfort ved at du kan la døren lukkes stille og forsiktig.

(Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av ovnsmodellen.)

Lukkingen av døren starter forsiktig ved omtrent 15 grader, og den lukkes helt i løpet av ca. 5 sekunder.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 17

Norsk 17

2015-05-22 �� 11:47:34

Før du begynner

Tilbehør

Før du bruker tilbehøret for første gang, må du vaske det grundig med varmt vann, vaskemiddel og en myk rengjøringsklut.

01

05

04

03

02

01

Første rille

03

Tredje rille

02

Andre rille

04

Fjerde rille

• Sett inn tilbehøret på riktig sted i ovnen.

• La det være en avstand på minst 1 cm mellom tilbehøret og bunnen i ovnen samt mellom tilbehøret og annet tilbehør.

• Vær forsiktig når du tar ut kokekar og/ eller tilbehør fra ovnen. Varm mat eller varmt tilbehør kan føre til brannskader.

• Tilbehøret kan endre form etter hvert som det tiltar seg varme. Når det har kjølt seg ned, får det den vanlige formen og de vanlige egenskapene igjen.

05

Femte rille

Grunnleggende bruk

Du bør gjøre deg kjent med hvordan du kan bruke det ulike tilbehøret for å få en bedre tilberedningsopplevelse.

Rist

Ristinnsats *

Stekeplate *

Universalplate *

Ekstra dyp plate *

Risten er beregnet på grilling og steking. Sett inn risten på riktig sted med de utstående delene (stoppere på begge sider) ut mot forsiden

Ristinnsatsen kan brukes sammen med platen for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen.

Stekeplaten (dybde: 20 mm) brukes til å bake kaker, kjeks og annet bakverk. Plasser den skrå siden foran.

Universalplaten (dybde: 30 mm) brukes til tilberedning og steking.

Bruk ristinnsatsen for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen.

Plasser den skrå siden foran.

Den ekstra dype platen (dybde: 50 mm) brukes til steking og kan brukes med eller uten ristinnsatsen. Plasser den skrå siden foran.

18 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 18 2015-05-22 �� 11:47:34

Stekespiddinnsats *

Stekespiddinnsats med kebabspidd *

Teleskopskinner *

Skilleplate

Stekespiddinnsastsen kan brukes til grilling av for eksempel kylling. Du må bare bruke stekespiddinnsatsen i enkeltmodus på fjerde rille, der spiddadapteren kan plasseres. Skru av håndtaket på spiddet, og ta det av ved grilling.

Plasser platen på første rille, slik at den samler opp væske.

Eventuelt kan den plasseres på bunnen av ovnen hvis du skal tilberede store mengder kjøtt. Du bør bruke spiddtilbehøret for kjøtt som veier under 1,5 kg.

1.

Sett spiddet inn i kjøttet. Det blir lettere å sette inn spiddet hvis du skrur håndtaket mot den butte enden.

2.

Legg lett kokte poteter og grønnsaker rundt kjøttet.

3.

Sett holderen på den midtre rillen med “V”-formen vendt mot døren. Legg spiddet på holderen med den spisse enden vendt bakover, og skyv det forsiktig inntil tuppen av spiddet kommer inn i roteringsmekanismen bak i ovnen. Den butte enden på spiddet må ligge i “V”-formen. (Spiddet har to tapper som skal være nærmest ovnsdøren for å hindre at spiddet glir fremover.

Tappene fungerer også som et feste for håndtaket.)

4.

Skru av håndtaket før bruk.

5.

Når stekingen er ferdig, skrur du på håndtaket igjen for å gjøre det lettere å ta ut spiddet fra holderen.

Bruk teleskopskinneplaten til å sette inn stekeplaten ved å gjøre som følger:

1.

Trekk skinneplaten ut fra ovnen.

2.

Sett stekeplaten på skinneplaten, og skyv skinneplaten inn i ovnen.

3.

Lukk ovnsdøren.

Skilleplaten er utviklet for å dele ovnen i to rom. Bruk skilleplaten i modus for tilberedning på to nivåer.

MERK

Tilbehør som er merket med en stjerne (*) følger ikke med til alle ovnsmodeller.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 19

Norsk 19

2015-05-22 �� 11:47:35

Før du begynner

Mekanisk lås

Montering

1.

Sett inn den tynne delen

(A)

av den mekaniske låsen i det tilsvarende sporet på låshåndtaket som vist.

2.

Stram til skruen på låshåndtaket.

A

Demontering

• Løsne og ta ut skruen fra låshåndtaket.

Låse/låse opp

• Løft låshåndtaket litt opp for å låse opp døren. Deretter kan du åpne døren.

• Døren låses automatisk når du lukker den. Den mekaniske låsen låser døren automatisk.

20 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 20 2015-05-22 �� 11:47:35

Modus for tilberedning på to nivåer

Du kan bruke både øvre og nedre rom til å tilberede to ulike oppskrifter samtidig, eller du kan velge å bruke ett av rommene.

Sett inn skilleplaten på nivå 3 for å dele ovnsrommet i to. Ovnen registrerer skilleplaten og aktiverer det øvre rommet som standard.

MERK

Tilgjengeligheten til modus for tilberedning på to nivåer avhenger av oppskriften. Se delen med tilberedningsveiledning i denne håndboken.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 21

Norsk 21

2015-05-22 �� 11:47:35

Bruk

Kontrollpanel

Frontpanelet kan leveres i en rekke forskjellige materialer og farger. For å bedre kvaliteten kan det faktiske utseendet til ovnen endres uten forvarsel.

02 04 06 08 10

01 03 05 07 09 11 12

01

Modusvelger Vri for å velge en tilberedningsmodus eller -funksjon.

02

Rask forvarming Med rask forvarming varmes ovnen raskt til en angitt temperatur.

• Trykk for å slå alternativet for rask forvarming på eller av.

• Bare tilgjengelig med enkeltmodus.

• Deaktivert for temperaturer angitt for mindre enn 100 °C.

03

Tidtaker Tidtakeren hjelper deg til å holde orden på tiden og varigheten av tilberedningen mens du lager mat.

04

Øvre/nedre rom

05

06

Skjerm

OK

07

Bakside

08

Temperatur

Indikatorene slås på når du setter inn skilleplaten. Du kan velge

øvre eller nedre for oppskriften din.

Viser nødvendig informasjon om de valgte modusene eller innstillingene.

Trykk for å bekrefte innstillingene.

Avbryt gjeldende innstillinger, og gå tilbake til hovedskjermen.

Bruk til å angi temperatur.

09

Tilberedningstid

10

Ovnslys

11

Barnesikring

Trykk for å angi tilberedningstid.

Trykk her for å slå lyset i ovnen på eller av. Ovnslyset slås på automatisk når døren åpnes eller når ovnen aktiveres. Det slår seg automatisk av etter en gitt tidsperiode uten aktivitet for å spare strøm.

Barnesikringen deaktiverer alle kontrollene for å forhindre ulykker.

Men du kan slå av dette ved å sette modusvelgeren til av.

Hold inne i 3 sekunder for å aktivere, eller hold inne i 3 sekunder på nytt for å deaktivere låsen på kontrollpanelet.

22 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 22 2015-05-22 �� 11:47:36

12

Verdivelger

Bruk verdivelgeren til å gjøre følgende:

• Angi tilberedningstid eller temperatur.

Velge en underkategori for toppnivåmenyene: rengjøring, automatisk tilberedning, spesialfunksjon eller grill.

Velg en porsjonsstørrelse for de automatiske stekeprogrammene.

MERK

Hvis du bruker plasthansker eller grytekluter mens du trykker på skjermen, fungerer det kanskje ikke som det skal.

Vanlige innstillinger

Det er vanlig å endre standardtemperaturen og/eller tilberedningstiden på tvers av alle tilberedningsmodusene. Følg trinnene nedenfor for å justere temperaturen og/eller tilberedningstiden for den valgte tilberedningsmodusen.

Temperatur

1.

Vri på modusvelgeren for å velge en modus eller funksjon.

Standardtemperaturen for hvert valg vises.

2.

Vri på verdivelgeren for å angi ønsket temperatur.

3.

Trykk på

OK

for å bekrefte endringene.

MERK

• Hvis du i løpet av de neste sekundene ikke foretar flere innstillinger, starter ovnen automatisk med standardinnstillingene.

• For å endre temperaturen trykker du på knappen og følger trinnene ovenfor.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 23

• Den nøyaktige temperaturen inne i ovnen kan måles med et autorisert termometer og metode i samsvar med definisjonene fra en autorisert institusjon. Hvis det brukes andre termometre, kan det oppstå målingsfeil.

Norsk 23

2015-05-22 �� 11:47:37

Bruk

Tilberedningstid

24 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 24

1.

Vri på modusvelgeren for å velge en modus eller funksjon.

2.

Trykk på knappen , og vri deretter på verdivelgeren for å angi ønsket tid, opptil 23 timer og 59 minutter.

3.

Alternativt kan du utsette sluttiden for tilberedningen til et ønsket tidspunkt.

Trykk på knappen , og bruk verdivelgeren for å angi et tidspunkt.

Du finner mer informasjon under Utsatt slutt .

4.

Trykk på

OK

for å bekrefte endringene.

MERK

• Hvis du vil, kan du sette på ovnen uten å angi tid. I så fall starter ovnen med de angitte temperaturene uten tidsinformasjon, og du må stoppe ovnen manuelt når tilberedningen er ferdig.

• Hvis du vil endre den angitte tilberedningstiden, trykker du på

-knappen og følger fremgangsmåten ovenfor.

2015-05-22 �� 11:47:37

Sluttid

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 25

1.

Vri på modusvelgeren for å velge en modus eller funksjon.

2.

Trykk to ganger på og drei verdihjulet for å angi ønsket sluttid.

3.

Trykk på

OK

for å bekrefte endringene.

MERK

• Hvis du vil kan du tilberede uten å angi sluttiden. I så fall starter ovnen med de angitte temperaturene uten tidsinformasjon, og du må stoppe ovnen manuelt når tilberedningen er ferdig.

• Hvis du vil endre sluttiden, trykker du to ganger på -knappen og følger fremgangsmåten ovenfor.

Norsk 25

2015-05-22 �� 11:47:37

Bruk

Utsatt slutt

En utsatt slutt kan angis for å gjøre tilberedningen mer praktisk.

Eksempel 1

La oss anta at du kl. 14.00 velger en oppskrift det tar én time å tilberede, og som du

ønsker at ovnen skal ha ferdig kl. 18.00. Du kan angi sluttiden ved å endre Ferdigtidspunktet til 18.00. Ovnen begynner tilberedningen kl. 17.00 og avslutter kl. 18.00, i henhold til det du har angitt.

Gjeldende klokkeslett:

14.00

Angi tilberedningstid:

1 time

Angi avstengningstid:

18.00

Ovnen begynner automatisk tilberedningen kl. 17:00 og avslutter kl. 18:00.

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Eksempel 2

Gjeldende klokkeslett:

14.00

Angi tilberedningstid:

2 time

Angi avstengningstid:

17.00

Ovnen begynner automatisk tilberedningen kl. 15:00 og avslutter kl. 17:00.

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

OBS!

• Utsatt slutt er ikke aktivert i modus for tilberedning på to nivåer.

• Du må ikke oppbevare mat som er tilberedt, for lenge i ovnen. Dette vil kunne føre til at maten blir ødelagt.

26 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 26 2015-05-22 �� 11:47:37

Tømme tilberedningstiden

Du kan velge å tømme tilberedningstiden. Dette er praktisk hvis du ønsker å stoppe ovnen manuelt når som helst.

1.

Mens ovnen er i bruk, trykker du på knappen for å vise standard tilberedningstid.

2.

Vri verdivelgeren for å angi tilberedningstiden til "00:00". Du kan eventuelt bare trykke på .

3.

Trykk på

OK

.

MERK

I modus for tilberedning på to nivåer må du først velge om du vil tømme tilberedningstiden for øvre eller nedre rom.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 27

Norsk 27

2015-05-22 �� 11:47:37

Bruk

Slik tømmer du sluttiden

Du kan tømme sluttiden. Dette er praktisk hvis du ønsker å stoppe ovnen manuelt når som helst.

1.

Trykk to ganger på mens ovnen står på for å vise sluttiden.

2.

Vri verdivelgeren for å angi sluttiden til gjeldende klokkeslett. Du kan eventuelt bare trykke på .

3.

Trykk på

OK

.

MERK

I modus for tilberedning på to nivåer må du først velge det øvre eller nedre rommet du vil tømme sluttiden for.

28 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 28 2015-05-22 �� 11:47:38

Tilberedningsmoduser (unntatt grill)

1.

Vri modusvelgeren for å velge en tilberedningsmodus.

2.

Angi tilberedningstid og/eller temperatur. Du finner mer informasjon i avsnittet Vanlige innstillinger .

3.

Du kan eventuelt sette på en rask forvarming av ovnen. For å gjøre det trykker du på knappen og angir

ønsket temperatur. Den tilhørende indikatoren vises på skjermen.

Forvarmingen er aktivert helt til ovnen når ønsket temperatur. Når forvarmingen er fullført, forsvinner indikatoren med et pip. Forvarming er anbefalt for alle tilberedningsmoduser med mindre noe annet er angitt i tilberedningsveiledningen.

MERK

Du kan endre tilberedningstiden og/eller temperaturen under tilberedningen.

Modus for tilberedning på to nivåer

Du kan bruke den medfølgende skilleplaten til å skille ovnsrommet i et øvre og nedre rom.

Dette gjør at brukeren kan bruke to ulike tilberedningsmoduser samtidig, eller kan velge å bruke bare ett av de to rommene.

1.

Sett inn skilleplaten på nivå 3 for å dele ovnsrommet i to. Ovnen registrerer skilleplaten og aktiverer det øvre rommet som standard, mens knappene

/ lyser.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 29

Norsk 29

2015-05-22 �� 11:47:39

Bruk

2.

Trykk på for å velge det øvre rommet, eller trykk på for å velge det nedre rommet.

3.

Vri modusvelgeren for å velge en tilberedningsmodus.

4.

Angi tilberedningstid og/eller temperatur. Du finner mer informasjon i avsnittet

Vanlige innstillinger

.

5.

Når du er ferdig, trykker du på

OK

.

Forvarmingen er aktivert helt til ovnen når ønsket temperatur. Forvarming er anbefalt for alle tilberedningsmoduser med mindre noe annet er angitt i tilberedningsveiledningen.

MERK

Tilgjengeligheten til modus for tilberedning på to nivåer avhenger av tilberedningsmodusen.

Se delen med tilberedningsveiledning i denne håndboken.

Tilberedningsmoduser (unntatt grill)

Rask forvarming er bare tilgjengelig med relevante tilberedningsmoduser og temperaturområder.

Modus

Konveksjon

Enkel

30–275

Temperaturområde (°C)

Øvre

40–250

Dobbel

Nedre

40–250

Anbefalt temperatur (°C)

170

Det bakre varmeelementet genererer varme, og konveksjonsviften fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til baking og steking på flere riller samtidig.

30 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 30 2015-05-22 �� 11:47:39

Modus

Konvensjonell

Toppvarme + konveksjon

Undervarme + konveksjon

Undervarme

Proffsteking

Økokonveksjon

Enkel

Temperaturområde (°C)

Dobbel

Nedre

Anbefalt temperatur (°C)

30–275

Øvre

– 200

Varmen genereres av de øvre og nedre varmeelementene. Denne funksjonen bør brukes til generell baking og steking av de fleste typer retter.

40–275 40–250 – 190

Det øvre varmeelementet genererer varme, og konveksjonsviften fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til steking av mat som bør ha en sprø topp (for eksempel kjøtt eller lasagne).

40–275 – 40–250 190

Det nedre varmeelementet genererer varme, og konveksjonsviften fordeler varmen jevnt i ovnen. Bruk denne modusen til pizza, brød eller kaker.

100–230 – 40–250 190

Det nedre varmeelementet genererer varme. Bruk denne modusen ved slutten av en bake- eller tilberedningsprosess for å brune undersiden av for eksempel en quiche eller en pizza.

80–200 – – 160

Proffsteking kjører en automatisk forvarmingssyklus inntil ovnstemperaturen når 220 °C. Når dette skjer, aktiveres det øvre varmeelementet og konveksjonsviften for å brune matvarer som for eksempel kjøtt. Etter bruningen stekes kjøttet med en lav temperatur. Bruk denne modusen til storfe, fjærkre eller fisk.

30–275 – – 170

Økokonveksjon bruker det optimaliserte varmesystemet til å spare strøm ved tilberedning. Tilberedningstiden øker noe, men resultatene blir de samme. Vær oppmerksom på at denne modusen ikke krever forvarming.

MERK

Oppvarmingsmodusen Økokonveksjon brukes til å fastslå energieffektivitetsklassen i henhold til EN60350-1.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 31

Norsk 31

2015-05-22 �� 11:47:40

Bruk

Tilberedningsmoduser (Grill)

1.

Vri modusvelgeren for å velge .

2.

Bruk verdivelgeren til å velge stor grill (G 1) eller økogrill (G 2) , og trykk deretter på

OK

.

3.

Bruk verdivelgeren til å angi temperaturen, og trykk deretter på

OK

.

Modus for tilberedning på to nivåer

Grilling med modus for tilberedning på to nivåer er praktisk for små porsjoner for å spare strøm. Som standard er bare alternativet for stor grill i det øvre rommet tilgjengelig, fordi ovnen bare bruker det øverste varmeelementet.

1.

Sett inn skilleplaten på nivå 3 for å aktivere modus for tilberedning på to nivåer.

2.

Vri modusvelgeren for å velge .

Som standard velges bare stor grill (G 1) automatisk.

32 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 32 2015-05-22 �� 11:47:40

3.

Bruk verdivelgeren til å angi temperaturen, og trykk deretter på

OK

.

Tilberedningsmoduser (Grill)

G 1

G 2

Modus

Stor grill

Økogrill

Enkel

Temperaturområde (°C)

Dobbel

Øvre Nedre

Anbefalt temperatur (°C)

100–300 40–250 – 240

Den store grillen genererer varme. Bruk denne modusen til å brune toppen av matretter (for eksempel kjøtt, lasagne eller gratenger).

100–300 – – 240

Den lille grillen genererer varme. Bruk denne modusen til matvarer som krever mindre varme, for eksempel fisk og fylte baguetter.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 33

Norsk 33

2015-05-22 �� 11:47:41

Bruk

Mulige temperaturer i modus for tilberedning på to nivåer

Du kan bruke det øvre og det nedre rommet samtidig til ulike tilberedninger.

I modus for tilberedning på to nivåer påvirkes temperaturinnstillingen for ett rom av temperaturinnstillingen i det andre rommet. Steking i det øvre rommet blir for eksempel begrenset av bruken av det nedre rommet, med tanke på mulige temperaturinnstillinger.

Begge rommene har imidlertid en temperaturgrense på mellom 40 og 250 grader.

Hvis det øvre rommet har temperaturen (°C)

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

250

Er mulige temperaturer for det nedre rommet (°C)

Minimum Maksimum

40 45

50

65

80

90

105

120

135

145

160

170

75

105

135

160

190

220

250

250

250

250

34 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 34 2015-05-22 �� 11:47:41

Hvis det nedre rommet har temperaturen (°C)

160

180

200

220

250

40

60

80

100

120

140

Er mulige temperaturer for det øvre rommet (°C)

Minimum Maksimum

40

50

45

75

65

80

90

105

120

135

145

160

170

105

135

160

190

220

250

250

250

250

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 35

Norsk 35

2015-05-22 �� 11:47:41

Bruk

Stoppe tilberedningen

Når tilberedningen er i gang, vrir du modusvelgeren til " ". Ovnen slår seg av etter noen få sekunder. Dette er fordi brukeren skal få muligheten til å angre på og endre valget før ovnen slås av.

Avslutte tilberedningen for ett av rommene

Følg disse instruksjonene for å avslutte tilberedningen i modus for tilberedning på to nivåer.

1.

Trykk på for å velge det øvre rommet, eller trykk på for å velge det nedre rommet.

2.

Trykk på , og trykk deretter på

OK

.

Ovnen stopper tilberedningen i det valgte rommet.

36 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 36 2015-05-22 �� 11:47:41

Spesialfunksjon

Du kan få en bedre opplevelse av tilberedningen ved å legge til spesial- eller tilleggsfunksjoner. Spesialfunksjonene er ikke aktivert i modus for tilberedning på to nivåer.

1.

Vri modusvelgeren for å velge .

2.

Bruk verdivelgeren for å velge en funksjon, og trykk deretter på

OK

.

Standardtemperaturen vises.

3.

Angi tilberedningstid og/eller temperatur. Du finner mer informasjon i avsnittet Vanlige innstillinger .

4.

Trykk på

OK

for å starte funksjonen.

F 1

Modus

Hold varm

F 2 Tallerkenvarming

Temperaturområde

(°C)

Anbefalt temperatur (°C)

40–100

30–80

80

60

Instruksjoner

Bruk denne bare til å holde mat som allerede er tilberedt, varm.

Bruk denne til å varme opp tallerkener eller serveringsfat.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 37

Norsk 37

2015-05-22 �� 11:47:42

Bruk

Automatisk tilberedning

For uerfarne kokker tilbyr ovnen hele 50 autotilbredingsoppskrifter. Du kan dra nytte av disse funksjonene for å spare tid og forenkle læringsprosessen. Tilberedningstiden og temperaturen justeres etter den valgte oppskriften.

1.

Vri modusvelgeren for å velge .

2.

Bruk verdivelgeren for å velge et program, og trykk deretter på

OK

.

Modus for tilberedning på to nivåer

3.

Vri på verdivelgeren for å velge en porsjonsstørrelse. Vektinnstillingen avhenger av programmet.

4.

Trykk på

OK

for å starte tilberedningen.

1.

Sett inn skilleplaten på nivå 3 for å aktivere modus for tilberedning på to nivåer. Det øvre rommet er som standard aktivt.

2.

Trykk på for å velge det øvre rommet, eller trykk på for å velge det nedre rommet.

38 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 38 2015-05-22 �� 11:47:42

3.

Vri modusvelgeren for å velge .

4.

Bruk verdivelgeren for å velge et program for det øvre rommet, og trykk deretter på

OK

.

5.

Vri på verdivelgeren for å velge en porsjonsstørrelse. Vektinnstillingen avhenger av programmet.

6.

Trykk på

OK

for å starte tilberedningen.

MERK

Se delen for automatiske programmer i denne håndboken for nærmere informasjon.

Damprengjøring

Dette er praktisk for å rengjøre lett tilsmussing ved hjelp av damp. Denne funksjonen sparer tid ved å fjerne behovet for regelmessig manuell rengjøring.

1.

Hell 400 ml vann ned i bunnen av ovnen, og lukk døren.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 39

2.

Vri modusvelgeren for å velge .

Norsk 39

2015-05-22 �� 11:47:43

Bruk

40 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 40

3.

Trykk på

OK

for å starte rengjøringen.

4.

Bruk en tørr klut til å rengjøre inne i ovnen.

ADVARSEL

• Du må ikke åpne døren før syklusen er ferdig. Vannet inne i ovnen er svært varmt og kan føre til brannskader.

MERK

• Hvis ovnen er svært tilsmusset med fett, for eksempel etter steking eller grilling, anbefaler vi at du gnir med oppvaskmiddel på de vanskelige flekkene før du aktiverer damprengjøringen.

• La døren stå på gløtt når syklusen er ferdig. Dette er for å tørke den indre emaljerte overflaten fullstendig.

• Hvis ovnen er varm innvendig, aktiveres ikke rengjøring. Vent til ovnen har kjølt seg ned, og prøv på nytt.

• Ikke hell vann i bunnen så det spruter opp.

Gjør det forsiktig. Ellers vil vannet gå over kanten foran.

2015-05-22 �� 11:47:43

Tidtaker

Tidtakeren hjelper deg til å holde orden på tiden og varigheten av tilberedningen mens du lager mat.

1.

Trykk på .

2.

Vri verdivelgeren for å angi temperaturen, og trykk deretter på

OK

.

MERK

• Når tiden har gått, piper ovnen og ”00:00” blinker på skjermen.

• Du kan når som helst endre tidtakerinnstillingene.

Lyd på/Av

• Hvis du vil dempe lyden, trykker du på og holder inne ovnslyset i 3 sekunder.

• Hvis du vil slå på lyden igjen, trykker du på og holder inne ovnslyset i 3 sekunder

én gang til.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 41

Norsk 41

2015-05-22 �� 11:47:43

Smart matlaging

Manuell matlaging

ADVARSEL om akrylamid

Akrylamid som dannes ved baking av matvarer med høyt innhold av stivelse, for eksempel potetgull, pommes frites og brød, kan føre til helseproblemer.

Disse matrettene bør tilberedes ved lave temperaturer, og de bør ikke tilberedes for lenge, bli gjort svært sprø eller brennes.

Tips til tilbehør

Ovnen leveres med forskjellige antall og typer tilbehør. Det kan hende at noe utstyr mangler sammenlignet med tabellen nedenfor. Hvis du imidlertid ikke har fått nøyaktig det samme tilbehøret som er angitt i denne håndboken, kan du bruke det du har fått, og få samme resultat.

MERK

• Forvarming er anbefalt for alle tilberedningsmoduser med mindre noe annet er angitt i denne tilberedningsveiledningen.

• Når du bruker økogrill, må du legge maten midt i tilbehøret.

• Stekebrettet og universalplaten kan brukes på samme måte.

• Når du tilbereder fettrik mat, anbefales det at du plasserer et brett under risten for å samle opp overflødig fett. Hvis du har fått risten, kan du bruke den sammen med brettet.

• Hvis du har fått universalbrettet eller den ekstra dype platen, eller begge to, er det lurt å bruke den dypeste til å tilberede fettrik mat.

Baking

Vi anbefaler at ovnen forvarmes, da dette vil gi best resultater.

Mat

Sukkerbrødkake

Marmorkake

Terte

Tilbehør

Rist, Ø 25–26 cm form

Rist, Gugelhopfform

Rist, Ø 20 cm terteform

Universalplate

Rille

2

3

3

2

Oppvarmingstype Temp. (°C)

160–170

175–185

190–200

160–180

Tid (min.)

35–40

50–60

50–60

40–50 Gjærkake på plate med frukt og skorpe

42 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 42 2015-05-22 �� 11:47:43

Mat Tilbehør

Fruktsmuldrekake Rist, 22–24 cm ildfast form

Scones Universalplate

Rille Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)

3 170–180 25–30

3 180–190 30–35

Lasagne

Marengs

Rist, 22–24 cm ildfast form

Universalplate

3

3

190–200

80–100

25–30

100–150

Sufflé Rist, suffléformer

Universalplate

3

3

170–180

150–170

20–25

60–70 Eplekake med gjærdeig

Hjemmelaget pizza, (1–1,2 kg)

Frossen butterdeig, fylt

Quiche

Universalplate

Universalplate

2

2

2

190–210

180–200

180–190

10–15

20–25

25–35

Eplepai

Kald pizza

Rist, 22–24 cm ildfast form

Rist, boks på

Ø 20 cm

Universalplate

2

3

160–170

180–200

65–75

5–10

Steking

Mat

Kjøtt (storfe/svin/lam)

Kjøttfilet av okse, 1 kg

Benfri kalvestek,

1,5 kg

Svinestek, 1 kg

Tilbehør

Rist + universalplate

Rist + universalplate

Rist + universalplate

Rille Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)

3

1

3

1

3

1

160–180

160–180

200-210

50–70

90–120

50–60

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 43

Norsk 43

2015-05-22 �� 11:47:44

Smart matlaging

Mat

Kjøttstykke av svin, 1 kg

Lammestek med ben, 1 kg

Rist + universalplate

Fjærkre (kylling/and/kalkun)

Kylling, hel,

1,2 kg*

Tilbehør

Rist + universalplate

Kyllingstykker

Andebryst

Liten kalkun, hel,

5 kg

Grønnsaker

Rist + universalplate

(for å samle opp væske)

Rist + universalplate

Rist + universalplate

Rist + universalplate

Universalplate Grønnsaker,

0,5 kg

Bakte potet, halve, 0,5 kg

Fisk

Fiskefilet, bakt

Universalplate

Stekt fisk

Rist + universalplate

Rist + universalplate

* Må snus etter halve tilberedningstiden.

Rille Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)

3

1

160–180 100–120

3

1

170–180 100–120

3

1

3

1

3

1

3

1

3

3

3

1

3

1

205

200–220

180–200

180–200

220–230

200

200–230

180–200

80-100

25–35

20–30

120–150

15–20

45–50

10–15

30–40

44 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 44 2015-05-22 �� 11:47:44

Grilling

Vi anbefaler at ovnen forvarmes i Stor grill-modus. Snu retten etter halve tilberedningstiden

Mat Tilbehør Rille Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)

Brød

Toast Rist 5 270–300 2–4

Toast med ost Universalplate 4 200 4–8

Storfe

Biff*

Hamburgere*

Rist + universalplate

Rist + universalplate

Svin

Svinekoteletter

Pølser

Rist + universalplate

Rist + universalplate

Fjærkre

Kyllingbryst

Kyllinglår

Rist + universalplate

Rist + universalplate

* Vend etter

2

/

3

av steketiden.

Frosne ferdigmåltider

Mat

Frossen pizza,

0,4–0,6 kg

Frossen lasagne

Frosne pommes frites

Tilbehør

Rist

Rist

Universalplate

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

Rille

3

3

3

Oppvarmingstype

240–250

250–270

250–270

260–270

230-240

230-240

Temp. (°C)

200–220

180–200

220–225

15–20

13–18

15–20

10–15

30–35

25–30

Tid (min.)

15–25

45–50

20–25

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 45

Norsk 45

2015-05-22 �� 11:47:44

Smart matlaging

Mat Tilbehør

Frosne kroketter Universalplate

Rist Frossen ovnscamembert

Frosne baguetter med topping

Frosne fiskepinner

Frossen fiskeburger

Rist + universalplate

Rist + universalplate

Rist

3

1

3

1

3

Rille Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)

3 220–230 25–30

3 190–200 10–15

190–200

190–200

180–200

10–15

15–25

20–35

Proffsteking

Denne modusen bruker en syklus som automatisk varmer opp ovnen til 220 °C. Det øvre varmeelementet og konveksjonsviften er i gang ved bruning av kjøttet. Etter dette trinnet stekes maten jevnt ved den nedre forhåndsinnstilte temperaturen. Denne prosessen utføres mens både de øvre og nedre varmeelementene er i gang. Denne modusen passer til kjøttsteker og fjærkre.

Mat

Stekt kjøtt

Temp. (°C)

80–100

Tid (timer)

3–4

Svinestek

Lammestek

Andebryst

Tilbehør

Rist + universalplate

Rist + universalplate

Rist + universalplate

Rist + universalplate

3

1

3

1

Rille

3

1

3

1

80-100

80-100

70–90

4–5

3–4

2–3

46 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 46 2015-05-22 �� 11:47:44

Økokonveksjon

Denne modusen bruker et optimalisert oppvarmingssystem som lar deg spare strøm under tilberedning av mat. Vi foreslår at du ikke forvarmer ovnen før tilberedningstidene i denne kategorien, noe som vil føre til at du sparer mer strøm.

Mat

Marengs, 0,2–0,3 kg

Fruktsmuldrekake,

0,8–1,2 kg

Bakte poteter,

0,4–0,8 kg

Pølser, 0,3–0,5 kg

Tilbehør

Universalplate

Rist

Universalplate

Rille

2

2

2

Temp. (°C)

90–100

160–180

190–200

160–180

Tid (min.)

100–140

60–80

70–80

20–30 Rist + universalplate

Universalplate

3

1

3 180–200 25–35 Frosne pommes frites, 0,3–0,5 kg)

Frosne potetbåter,

0,3–0,5 kg

Bakte fiskefileter

(0,4–0,8 kg)

Sprø fiskefileter

(0,4–0,8 kg)

Stekt kjøttfilet av okse, 0,8–1,2 kg

Stekte grønnsaker

(0,4–0,6 kg)

Universalplate

Rist + universalplate

Rist + universalplate

Rist + universalplate

Universalplate

3

3

1

3

1

2

1

3

190–210

200–220

200-220

180-200

200–220

25–35

30–40

30–45

65–75

25–35

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 47

Norsk 47

2015-05-22 �� 11:47:44

Smart matlaging

Dobbel tilberedning

Før du bruker funksjonen for tilberedning på to nivåer må du sette inn skilleplaten i ovnen. Vi anbefaler at du forvarmer ovnen for å få best resultat.

Følgende tabell viser 5 kombinasjoner av tilberedning på to nivåer som vi anbefaler for steking og baking. Med funksjonen for tilberedning på to nivåer kan du tilberede hovedretten og tilbehøret eller hovedretten og desserten samtidig.

• Når du bruker funksjonen for tilberedning på to nivåer, kan forvarmingstiden utvides.

Nr.

1

Ovnsrom Mat Tilbehør Rille

4

Oppvarmingstype Temp. (°C)

Tid

(min.)

160–170 40–45

2

3

Øvre

Nedre

Sukkerbrødkake Rist, form

Ø 25–26 cm

Hjemmelaget pizza,

(1,0–1,2 kg)

Universalplate

Øvre

Nedre

Stekte grønnsaker,

0,4–0,8 kg

Eplepai

Universalplate

Øvre Pitabrød*

Rist, boks på

Ø 20 cm

Universalplate

1

4

1

4

190–210

220–230

160–170

230–240

13–18

13–18

70–80

13–18

4

5

Nedre

Øvre

Gratinerte poteter,

1,0–1,5 kg

Kylling, lår

Rist, 22–24 cm ovnsrett

Rist + universalplate

Nedre

Øvre

Lasagne,

1,0–1,5 kg

Fiskefilét, bakt

Rist, 22–24 cm ovnsrett

Rist + universalplate

Nedre Eplebutterdeigkake Universalplate

1

4

4

1

4

4

1

180–190 45–50

230–250

190–200

210–230

170-180

30-35

30–35

15-20

25–30

48 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 48 2015-05-22 �� 11:47:45

Programmer for automatisk tilbereding

Én tilberedning

I tabellen nedenfor finner du 40 automatiske programmer for steking og baking.

Den viser mengde, vekt og anbefalinger. Tilberedningsmoduser og tider er forhåndsprogrammert. Du finner noen av oppskriftene for de automatiske programmene i veiledningen.

De automatiske tilberedningsprogrammene 1 til 19 samt 38 og 39 er inkludert forvarming og viser forvarmingsprosessen. Plasser maten i ovnen etter at du har hørt et pip fra forvarmingen.

ADVARSEL

Bruk alltid grytekluter når du tar ut maten.

Kode

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Mat

Potetgrateng

Grønnsaksgrateng

Pastarett

Lasagne

Ratatouille

Vekt (kg)

1,0–1,5

Tilbehør

Rist

Rille

3

Lag ferske gratinerte poteter i et ovnssikkert fat, 22–24 cm.

Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn maten i midten.

0,8–1,2 Rist 3

Lag ferske gratinerte grønnsaker i et ovnssikkert fat,

22–24 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn maten i midten.

1,2–1,5 Rist 3

Lag pastagrateng i et ovnssikkert fat på 22–24 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn maten i midten.

1,0–1,5 Rist 3

Lag hjemmelaget lasagne i et ovnssikkert fat på 22–24 cm.

Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn maten i midten.

1,2–1,5 Rist 3

Legg ingrediensene for ratatouille i en form med lokk. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn maten i midten. Varm med lokk. Rør om før du serverer.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 49

Norsk 49

2015-05-22 �� 11:47:45

Smart matlaging

Kode

A 6

A 7

Mat

Eplepai

Croissanter

A 8 Eplebutterdeigkake

A 9

A 10

A 11

A 12

Quiche Lorraine

Loff

Brød med kornblanding

Rundstykker

Vekt (kg)

1,2–1,4

Tilbehør

Rist

Rille

2

Lag eplepai i en rund bakeform av metall på 24–26 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn formen i midten.

0,3–0,4 Universalplate 3

Lag croissanter (kald ferdigdeig). Legg bakepapir på universalplaten. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn platen.

0,3-0,4 Universalplate 3

Legg eplebutterdeigkakene på bakepapir på universalplaten.

Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn platen.

1,2-1,5 Rist 2

Lag quiche-deig og legg den i en rund quiche-form med en diameter på 25 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming legger du til fyll og setter inn maten i midten.

0,6–0,7 Rist 3

Lag deigen og legg i en rektangulær bakeform av metall

(lengde: 25 cm). Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn maten i midten.

0,8–0,9 Rist 3

Lag deigen og legg i en rektangulær bakeform av metall

(lengde: 25 cm). Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn maten i midten.

0,3-0,5 Universalplate 3

Lag rundstykker (kald ferdigdeig). Legg bakepapir på universalplaten. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn platen.

50 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 50 2015-05-22 �� 11:47:45

Kode Mat

A 13 Fruktsmuldrekake

A 14

A 15

A 16

A 17

A 18

A 19

Scones

Sukkerbrødkake

Marmorkake

Nederlandsk formkake

Frukttertebunn

Brownies

Vekt (kg)

0,8-1,2

Tilbehør

Rist

Rille

3

Legg fersk frukt (bringebær, bjørnebær, epleskiver eller pæreskiver) i en ovnsform på 22–24 cm. Strø smuler på toppen. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn maten i midten.

0,5-0,6 Universalplate 3

Legg scones (5–6 cm i diameter) på bakepapir på brettet.

Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn platen.

0,5–0,6 Rist 3

Lag deigen og legg i en rund svart bakeform av metall med diameter på 26 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn formen i midten.

0,7–0,8 Rist 2

Lag deigen, og fyll den i en rund metallform. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn formen i midten.

0,7–0,8 Rist 2

Lag deigen og legg i en rektangulær bakeform av metall

(lengde: 25 cm). Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn formen i midten.

0,4–0,5 Rist 3

Legg deigen på en smurt svart bakeplate for kakebunn. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn formen i midten.

0,7-0,8 Rist 3

Lag deigen med en ovnssikker form på 20–24 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn maten i midten.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 51

Norsk 51

2015-05-22 �� 11:47:45

Smart matlaging

Kode

A 20

A 21

A 22

A 23

Stekt kjøttfilet av okse

Lammestek med ben

A 24 Svinestek med svor

A 25

A 26

A 27

Mat

Langstekt oksestek

Lammekoteletter

Svinekam

Kylling, hel

Kyllingbryst

Vekt (kg)

0,9–1,1

1,1–1,3

Tilbehør

Rist + universalplate

Krydre kjøttet og la det stå i kjøleskapet i 1 time.

Legg det på risten med fettsiden opp.

Rille

2

1

0,9–1,1

1,1–1,3

Rist + universalplate

Krydre kjøttet og la det stå i kjøleskapet i 1 time.

Legg det på risten med fettsiden opp.

2

1

0,4–0,6

0,6–0,8

Rist + universalplate

4

1

Mariner lammekotelettene med urter og krydder, og legg dem på risten.

1,0–1,5

1,5–2,0

Rist + universalplate

3

1

Mariner lammet, og sett det på risten.

0,8–1,0

1,0–1,2

Rist + universalplate

3

1

Plasser svinesteken på risten med fettsiden opp.

0,8–1,0

1,0–1,2

Rist + universalplate

Legg svineribben på en rist.

0,9–1,1

1,1–1,3

Rist + universalplate

3

1

2

1

Skyll og rens kyllingen. Pensle kyllingen med olje og krydder. Legg den på racket med brystsiden ned, og vend den så snart ovnen piper.

0,4–0,6

0,6–0,8

Rist + universalplate

4

1

Mariner brystet, og legg det på risten.

52 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 52 2015-05-22 �� 11:47:45

Kode

A 28

A 29

A 30

A 31

A 32

A 33

Mat

Kylling, lår

Andebryst

Ørretfilét

Ørret

Sole

Laksefilét

A 34 Stekte grønnsaker

Vekt (kg)

0,6-0,8

0,8–1,0

Tilbehør

Rist + universalplate

Pensle med olje og krydder og legg platen

Rille

4

1

0,3–0,4

0,4–0,5

Rist + universalplate

4

1

Legg andebrystene på platen med fettsiden opp.

Den første innstillingen er for medium, og den andre er for medium til godt stekt.

0,3–0,5

0,5–0,7

0,3–0,5

0,5–0,7

Universalplate

Plasser ørretfilétene med skinnet opp på universalplaten.

0,3–0,5

0,5–0,7

Rist + universalplate

4

1

Rens og vask fisken, og legg den hele fisken på platen.

Tilsett sitronsaft, salt og urter i fisken.

Skjær i skinnet med kniv. Børst inn olje og salt.

Universalplate

4

3

Legg flyndren på bakepapir på universalplaten. Skjær i overflaten med kniv.

0,4-0,6

0,6–0,8

Rist + universalplate

4

1

Rens og vask filetene eller stekene. Legg filetene på racket med skinnsiden opp.

0,4–0,6

0,6–0,8

Universalplate 4

Skyll og tilbered skiver av squash, aubergine, paprika, løk og cherrytomater. Pensle med olivenolje, urter og krydder.

Fordel jevnt på brettet.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 53

Norsk 53

2015-05-22 �� 11:47:45

Smart matlaging

Kode

A 35

A 36

A 37

A 38

Bakte potethalvdeler

Frosne pommes frites

A 39 Hjemmelaget pizza

A 40

Mat

Frosne potetbåter

Frossen pizza

Hevende gjærdeig

Vekt (kg)

0,6–0,8

Tilbehør Rille

Universalplate 3

0,8–1,0

Skjær store poteter (på 200 g) i to på langs. Legg på brettet med siden opp, og børst med olivenolje, urter og krydder.

0,3–0,5

Universalplate 3

0,5–0,7

Fordel de frosne pommes fritesene jevnt utover platen.

0,3–0,5

0,5–0,7

Universalplate 3

Fordel de frosne potetbåtene jevnt på platen.

0,3–0,6

0,6–0,9

Rist 3

Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn pizzaen i midten. Den første innstillingen er for tynn, italiensk pizza, den andre for tykk pannepizza.

0,8–1,0

1,0–1,2

Universalplate 2

Lag hjemmelagd pizza med gjærdeig, og legg den på platen. Vekten omfatter deig og fyll som saus, grønnsaker, skinke og ost. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn platen.

0,5–0,6

0,7–0,8

Rist 2

Bland deigen i en bolle, og dekk til med plastfilm.

Sett midt i racket. Den første innstillingen er for pizza- og kakedeig, den andre for brøddeig.

54 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 54 2015-05-22 �� 11:47:45

Dobbel tilberedning

I tabellen nedenfor finner du 10 automatiske programmer for steking og baking. Du kan bruke bare det øvre rommet, bare det nedre rommet eller begge samtidig.

Programmet inneholder mengde, vekt og anbefalinger. Tilberedningsmoduser og tider er forhåndsprogrammert. Du finner noen av oppskriftene for de automatiske programmene i veiledningen.

Alle doble automatiske stekeprogrammer inkluderer forvarming og viser forvarmingsfremdriften.

Plasser maten i ovnen etter at du har hørt et pip fra forvarmingen.

ADVARSEL

Bruk alltid grytekluter når du tar ut maten.

Kode

Øvre

Mat Vekt (kg) Tilbehør Rille

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Potetgrateng

Lasagne

Kylling, lår

Bakte potethalvdeler

Frosne pommes frites

1,0–1,5 Rist 3

Lag ferske gratinerte poteter i et ovnssikkert fat, 22–24 cm.

Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn maten i midten.

1,0–1,5 Rist 3

Lag hjemmelaget lasagne i et ovnssikkert fat på 22–24 cm.

Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn maten i midten.

0,6–0,8 4

0,8–1,0

Rist + universalplate

1

Pensle med olje og krydder og legg racket.

0,6–0,8

Universalplate

0,8–1,0

3

Skjær store poteter (på 200 g) i to på langs. Legg på brettet med siden opp, og børst med olivenolje, urter og krydder.

0,3–0,5

Universalplate 3

0,5–0,7

Fordel de frosne pommes fritesene jevnt utover platen.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 55

Norsk 55

2015-05-22 �� 11:47:45

Smart matlaging

Kode

Nedre

Mat Vekt (kg) Tilbehør Rille

A 1

A 2 Eplebutterdeigkake

A 3

A 4

A 5

Eplepai

Quiche Lorraine

Frossen pizza

Hjemmelaget pizza

1,2–1,4 Rist 2

Lag eplepai i en rund bakeform av metall på 24–26 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn formen i midten.

0,3-0,4 Universalplate 3

Legg eplebutterdeigkakene på bakepapir på universalplaten.

Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn platen.

1,2-1,5 Rist 2

Lag quiche-deig og legg den i en rund quiche-form med en diameter på 25 cm. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming legger du til fyll og setter inn maten i midten.

0,3–0,6

0,6–0,9

Rist 3

Plasser frossen pizza midt på risten.

Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn racket. Den første innstillingen er for tynn, italiensk pizza, den andre for tykk pannepizza.

0,8–1,0

Universalplate 2

1,0–1,2

Lag hjemmelagd pizza med gjærdeig, og legg den på platen. Vekten omfatter deig og fyll som saus, grønnsaker, skinke og ost. Start programmet, og etter pipet for ferdig forvarming setter du inn platen.

56 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 56 2015-05-22 �� 11:47:45

Testretter

I henhold til standard EN 60350-1

1. Baking

Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn. Ikke bruk funksjonen for rask forvarming.

Plasser alltid den skrå siden mot forsiden av døren.

Matvaretype

Småkaker

Tilbehør

Universalplate

Rille

3

Oppvarmingstype

Temp.

(°C)

165

Tid

(min.)

25-30

Mørdeigkaker Universalplate + universalplate

2

1+4

1+4

165

155

140

25-30

35-40

32-37

Sukkerbrød uten fett

Rist +

Rund kakeform

(mørk, ø 26 cm)

2

2

1+4

Eplepai Rist +

2 runde kakeformer

*(mørkt belegg, ø 20 cm)

Universalplate + rist + 2 runde kakeformer

**(mørkt belegg, ø 20 cm)

1 plassert diagonalt

1+3

* To kaker settes på risten bak til venstre og foran til høyre.

** To kaker settes oppå hverandre i midten.

160

160

155

160

160

35-40

35-40

45-55

70-80

80-90

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 57

Norsk 57

2015-05-22 �� 11:47:45

Smart matlaging

2. Grilling

Forvarm ovnen i 5 minutter med funksjonen for stor grill.

Matvaretype

Toast med hvitt brød

Biffburgere*

(12 stk.)

Tilbehør

Rist

Rist + universalplate

(for å samle opp væske)

Rille

5

4

1

Oppvarmingstype Temp. (°C)

300

(maks.)

300

(maks.)

Tid (min.)

1–2

1. 15–18

2. 5–8

* Vend etter

2

/

3

av steketiden.

3. Steking

Matvaretype

Hel kylling

Tilbehør

Rist + universalplate

(for å samle opp væske)

* Må snus etter halve tilberedningstiden.

Rille Oppvarmingstype Temp. (°C) Tid (min.)

3

1

205 80-100

58 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 58 2015-05-22 �� 11:47:45

En samling av vanlige automatisk tilberedte oppskrifter

Potetgrateng

Ingredienser 800 g potateter, 100 ml melk, 100 ml fløte, 50 g vispede hele egg,

1 spiseskje hver med salt, pepper og muskat, 150 g revet ost, smør, timian

Fremgangsmåte Skrell potetene, og skjær dem i skiver på 3 mm. Gni smøret over hele overflaten til gratengformen (22–24 cm). Legg skivene ut over et rent håndkle, og hold den tildekket med håndkleet mens du forbereder resten av ingrediensene.

Bland resten av ingrediensene, unntatt den revede osten, i en stor bolle, og rør godt. Legg potetskivene lagvis i formen, og hell blandingen over potetene. Potetskivene skal delvis overlappe hverandre. Spre den revede osten på toppen, og stek gratengen. Server gratengen med noen ferske timianblader når den er ferdig tilberedt.

Grønnsaksgrateng

Ingredienser

800 g grønnsaker (squash, tomat, løk, gulrot, pepper, forhåndskokte poteter), 150 ml fløte, 50 g vispede hele egg, 1 spiseskje hver med salt og urter (pepper, persille eller rosmarin), 150 g revet ost, 3 spiseskjeer olivenolje, noen timianblader

Fremgangsmåte Vask grønnsakene, og skjær dem i skiver på 3–5 mm. Legg skivene lagvis i en gratengform (22–24 cm), og hell oljen over grønnsakene.

Bland resten av ingrediensene, unntatt den revede osten, og hell blandingen over grønnsakene. Spre den revede osten på toppen, og stek gratengen. Server gratengen med noen ferske timianblader.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 59

Norsk 59

2015-05-22 �� 11:47:45

Smart matlaging

Lasagne

Ingredienser 2 spiseskjeer olivenolje, 500 g kjøttdeig, 500 ml tomatsaus, 100 ml buljong, 150 g tørre lasagne-flak, 1 løk (hakket), 200 g revet ost,

1 spiseskje hver med tørkede persilleflak, oregano og basilikum

Fremgangsmåte Tilbered en tomatsaus med kjøtt. Varm olje i en stekepanne, og stek kjøttdeigen og den hakkede løken i ca. 10 min inntil kjøttet er brunet over det hele. Hell over tomatsausen og buljongen, og tilsett de tørkede urtene. Kok opp sausen, og la den småkoke i 30 min.

Tilbered lasagneplatene i henhold til instruksjonene på pakken. Legg lasagneplater, kjøttsaus og ost i lag, og gjenta lagene. Dryss deretter resten av osten jevnt over det øverste laget med lasagneplater, og sett formen i ovnen.

Eplepai

Ingredienser • Bunn : 275 g mel,

1

/

2

spiseskje salt, 125 g hvit melis, 8 g vaniljesukker, 175 g kaldt smør, 1 egg (vispet)

• Fyll : 750 g faste hele epler, 1 spiseskje sitronsaft, 40 g sukker,

1

/

2

teskje kanel, 50 g rosiner, 2 teskjeer brødsmuler

Fremgangsmåte Sikt melet med saltet over en stor bolle. Sikt strøsukkeret og vaniljesukkeret sammen med det. Bruk to kniver til å skjære smøret i små terninger gjennom melet. Tilsett

3

/

4

av de vispede eggene. Elt alle ingrediensene i en kjøkkenmaskin inntil du oppnår en smuldrende masse. Bruk hendene til å forme deigen til en ball. Pakk den inn i plastfolie, og la den ligge kjølig i cirka 30 min.

Smør springformen (24–26 cm diameter), og strø mel over overflaten.

Kjevle ut

3

/

4

av deigen med 5 mm tykkelse. Legg den i formen (på bunn og på sidene).

Skrell eplene og ta ut kjernene i dem. Skjær dem i terninger på circa

3

/

4

x

3

/

4

cm. Skvett sitronsaft på eplene, og bland godt. Vask og tørk korintene og rosinene. Tilsett sukker, kanel, rosiner og korinter. Bland godt, og dryss brødsmuler over bunnen av deigen. Trykk lett på den.

Rull ut resten av deigen. Skjær deigen i små striper, og legg dem i kryss over fyllet. Pensle paien jevnt med resten av det piskede egget.

60 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 60 2015-05-22 �� 11:47:45

Quiche Lorraine

Ingredienser • Bunn : 200 g vanlig mel, 80 g smør, 1 egg

• Fyll : 75 g baconbiter uten fettrand, 125 ml fløte, 125 g crème fraiche,

2 egg, vispet, 100 g revet sveitsisk ost, salt og pepper

Fremgangsmåte Bunnen lages ved å legge mel, smør og egg i en bolle og blande dem til du får en myk blanding. La den deretter hvile i kjøleskap i 30 minutter.

Rull ut bunnen, og plasser den i en smurt keramikkform for quiche (25 cm diameter). Stikk bunnen med en gaffel. Bland sammen egg, fløte, crème fraiche, ost, salt og pepper. Hell blandingen over bunnen rett før du setter den i ovnen.

Fruktsmuldrekaker

Ingredienser • Fyll : 200 g mel, 100 g smør, 100 g sukker, 2 g salt, 2 g kanal

• Frukt : 600 g blandet frukt

Fremgangsmåte Bland alle ingrediensene til du får en smuldrende konsistens for å lage fyllet. Spre fruktblandingen i en ildfast form, og dryss smulderet over den.

Hjemmelaget pizza

Ingredienser • Pizzadeig : 300 g mel, 7 g tørrgjær, 1 teskje olivenolje, 200 ml varmt vann, 1 teskje sukker og salt

• På toppen : 400 g grønnsaksskiver (aubergine, squash, løk, tomat),

100 g skinke eller bacon (i biter), 100 g revet ost

Fremgangsmåte Hell mel, gjær, olje, salt, sukker og lunkent vann i en bolle, og bland det til du får en bløt deig. Elt deigen i en mikser eller for hånd i ci. 5–10 min. Dekk til deigen med et lokk og sett den i ovnen i 30 min ved 35

° C for å heve den. Rull ut deigen på en overflate som er strødd med mel, til du får en rektangulær form, og plasser den på platen eller i en pizzaform. Spre tomatpuré på deigen, og legg på skinke, sopp, oliven og tomat. Dryss revet ost jevnt på toppen, og stek pizzaen.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 61

Norsk 61

2015-05-22 �� 11:47:45

Smart matlaging

Stekt kjøttfilet av okse

Ingredienser 1 kg kjøttfilet av okse, 5 g salt, 1 g pepper, 3 g hver med rosmarin og timian

Fremgangsmåte Krydre kjøttet med salt, pepper og rosmarin, og la det ligge en time i kjøleskapet. Legg det på risten. Sett det inn i ovnen, og tilbered det.

Urtestekte lammekoteletter

Ingredienser 1 kg lammekoteletter (6 biter), 4 store hvitløksfedd (presset), 1 teskje fersk timian (knust), 1 teskje fersk rosmarin (knust), 2 teskjeer salt,

2 teskjeer olivenolje

Fremgangsmåte Bland salt, hvitløk, urter og olje, og legg lammekotelettene i blandingen. Vend kotelettene for å få blandingen over hele, og la dem hvile i minst 30 min til 1 time i romtemperatur.

Svinekam

Ingredienser 2 svinekamstykker, 1 teskje svarte pepperkorn, 3 laurbærblader,

1 løk (hakket), 3 hvitløksfedd (hakket), 85 g brunt sukker, 3 teskjeer

Worcestershire-saus, 2 teskjeer tomatpuré, 2 teskjeer olivenolje

Fremgangsmåte Lag en grillsaus. Varm opp olje i en kasserolle, og tilsett løken. Stek løken inntil den er myk, og tilsett resten av ingrediensene. Grill sausen, og la den småkoke i 30 min inntil den har tyknet. Mariner svinekammen med grillsaus, og la den ligge i marinaden i minst 30 min til 1 time.

62 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 62 2015-05-22 �� 11:47:45

Vedlikehold

Rengjøring

ADVARSEL

• Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.

• Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter, stålull, kniver eller andre slipende materialer.

Stekeovnens innvendige flater

• Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig rengjøring av stekeovnen.

• Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.

• Bruk bare standard rengjøringsmidler for stekeovn for å unngå skade på emaljerte overflater.

• Bruk et spesielt rengjøringsmiddel for ovner til fjerning av vanskelige flekker.

Stekeovnens utvendige flater

Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann, og tørk med tørkepapir eller et tørt håndkle ved utvendig rengjøring av stekeovnen på for eksempel ovnsdøren, håndtaket og skjermen.

Det kan ligge igjen fett og smuss, og spesielt rundt håndtaket, på grunn av den varme luften som kommer fra ovnen. Håndtaket bør rengjøres etter hver bruk.

Tilbehør

Vask tilbehøret etter hver bruk, og tørk det av med et kjøkkenhåndkle. Du kan fjerne vanskelige flekker ved å bløtlegge brukt tilbehør i varmt såpevann i cirka

30 minutter før du vasker det.

Overflate med katalyttemalje (kun enkelte modeller)

De avtakbare delene er belagt med mørk grå katalyttemalje. De kan bli tilsmusset av olje og fett som følge av luften som sirkulerer i ovnen ved konveksjonsoppvarming. Dette smusset brennes imidlertid bort ved ovnstemperaturer på over 200 °C.

1.

Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.

2.

Rengjør innsiden av ovnen.

3.

Velg konveksjonsmodus med maksimal temperatur, og kjør syklusen i en time.

Norsk 63

2015-05-22 �� 11:47:45 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 63

Vedlikehold

Dør

Ovnsdøren skal kun tas av for rengjøringsformål. Bruk følgende instruksjoner til å ta av døren.

ADVARSEL

Ovnsdøren er tung.

1.

Åpne døren og vipp opp klipsene på begge hengslene.

2.

Lukk døren omtrent 70°. Hold på sidene av ovnsdøren med begge hender, og løft og trekk den oppover inntil hengslene går fri fra ovnen.

3.

Rengjør døren med såpevann og en ren klut.

4.

Når du er ferdig, utfører du trinn 1 og 2 i motsatt rekkefølge for å sette på plass døren igjen. Kontroller at klipsene er koblet inn på begge sider.

64 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 64 2015-05-22 �� 11:47:46

Dørglass

Avhengig av modellen er ovnsdøren utstyrt med 3-4 glassplater som ligger mot hverandre.

Dørglasset skal kun tas av for rengjøringsformål. Bruk følgende instruksjoner til å ta av dørglasset.

1.

Bruk en skrutrekker til å skru ut skruene på høyre og venstre side.

2.

Ta av dekslene i pilenes retning.

3.

Ta ut den første glassplaten fra ovnen.

01

02

4.

Ta ut den andre glassplaten fra døren i pilens retning.

5.

Rengjør glasset med såpevann og en ren klut.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 65

Norsk 65

2015-05-22 �� 11:47:46

Vedlikehold

02

03

01

01

Støtteklips 1

02

Støtteklips 2

03

Støtteklips 3

6.

Når du er ferdig, setter du inn glassplatene igjen som følger:

• Legg den andre glassplaten mellom støtteklips 1 og 2, og glassplate 1 i støtteklips 3 i denne rekkefølgen.

7.

Kontroller om gummiskinnene passer inn i og sikrer glassplaten ordentlig.

8.

Følg trinn 1–2 ovenfor i omvendt rekkefølge for å sette inn døren på nytt.

ADVARSEL

For å forhindre varmelekkasje må du passe på at du setter på plass glassplatene på riktig måte.

66 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 66 2015-05-22 �� 11:47:47

Vannsamler

01

01

Vannsamler

Tak (bare for enkelte modeller)

01

Vannsamleren samler ikke bare opp overflødig fuktighet fra tilberedningsprosessen, men også matrester.

Du må regelmessig tømme og rengjøre vannsamleren.

ADVARSEL

Hvis du oppdager en vannlekkasje fra vannsamleren, må du kontakte et lokalt

Samsung-servicesenter.

1.

Vipp ned grillelementet. For å gjøre det må du først skru den runde knotten mot klokken mens du holder i grillelementet.

Grillelementet kan tas av. Ikke tving grillelementet ned.

2.

Rens taket i ovnen med såpevann og en ren klut.

01

Omtrent 12º

3.

Når du er ferdig, setter du tilbake grillelementet og skrur knotten med klokken.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 67

Norsk 67

2015-05-22 �� 11:47:47

Vedlikehold

Sidestativ (kun enkelte modeller)

1.

Trykk på den øvre delen av venstre sidestativ, og senk det med cirka 45º.

2.

Trekk og ta ut den dere delen av venstre sidestativ.

3.

Ta ut høyre sidestativ på samme måte.

4.

Rengjør begge sidestativene.

5.

Når du er ferdig, utfører du trinn 1 og

2 i motsatt rekkefølge for å sette på plass sidestativene igjen.

MERK

Ovnen fungerer uten at sidestativene og ristene er på plass.

68 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 68 2015-05-22 �� 11:47:48

Teleskopskinner (kun enkelte modeller)

1.

Trykk forsiktig på den øvre siden av skinnen på venstre sidestativ for å trekke den ut i pilens retning.

2.

Gjenta denne prosedyren på høyre sidestativ for å ta ut høyre skinne.

3.

Rengjør venstre og høyre teleskopskinne med såpevann og en klut.

4.

Når du har rengjort teleskopskinnene, setter du dem inn igjen ved å utføre trinn 1–2 i motsatt rekkefølge.

Kontroller at klipsene foran og bak på skinnen festes på sidestativet.

MERK

Det anbefales at du setter inn teleskopskinnen i nivå 2 på sideholderen.

01

01

Foran

02

Bak

02

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 69

Norsk 69

2015-05-22 �� 11:47:48

Vedlikehold

Utskiftning

Lyspærer

1.

Ta av glassdekselet ved å skru det mot klokken.

2.

Bytt ut ovnslampen.

3.

Rengjør glassdekselet.

4.

Når du er ferdig, utfører du trinn 1 i motsatt rekkefølge for å sette på plass glassdekselet igjen.

ADVARSEL

• Du må slå av ovnen og trekke ut støpselet før du bytter ut lyspæren.

• Du må bare bruke lyspærer av typen 25–40 W / 220–240 V som er varmebestandige opptil 300 °C. Du kan kjøpe godkjente lyspærer på et lokalt

Samsung-servicesenter.

Lys på sidene i ovnen

• Du må alltid bruke en tørr klut når du håndterer halogenlyspærer. Dette er for

å forhindre at lyspæren blir tilsmusset av fingeravtrykk eller svette, noe som resulterer i en kortere levetid for lyspæren.

1.

Hold den nedre enden av dekselet på sidelampen med én hånd, og bruk et flatt og skarpt verktøy, som en bordkniv, for å ta av dekselet, som vist.

2.

Bytt ut sidelampen.

3.

Sett på plass dekselet.

70 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 70 2015-05-22 �� 11:47:49

Feilsøking

Kontrollpunkter

Hvis du opplever et problem med ovnen, bør du først gå gjennom tabellen nedenfor og prøve å utføre forslagene. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et lokalt Samsungservicesenter.

Problem

Knappene kan ikke trykkes inn skikkelig.

Det vises ikke noe klokkeslett.

Ovnen virker ikke.

Ovnen stopper under bruk.

Ovnen slår seg av under bruk.

Ovnen får ikke strøm.

Utsiden av ovnen blir for varm under bruk.

Døren kan ikke åpnes inn skikkelig.

• Det sitter fast noe mellom knappene.

• Berøringsmodell: Ovnen er fuktig på utsiden.

• Låsefunksjonen er aktivert.

• Ovnen er koblet fra

• Ovnen er koblet fra

• Støpselet er trukket ut fra

• Kontinuerlig tilberedning tar lang tid.

• Kjøleviften fungerer ikke.

• Ovnen er installert på et sted som mangler god ventilasjon.

• Flere støpsler er koblet til samme kontakt.

• strømmen.

strømmen.

kontakten.

Årsak

Ovnen er koblet fra strømmen.

• Ovnen er installert på et sted som mangler god ventilasjon.

Det ligger matrester mellom døren og innsiden av ovnen.

• Fjern elementet som sitter fast, og prøv igjen.

• Fjern fuktigheten, og prøv igjen.

• Kontroller om låsefunksjonen er aktivert.

• Kontroller om ovnen tilføres strøm.

• Kontroller om ovnen tilføres strøm.

• Koble til strømmen igjen.

Tiltak

La ovnen kjøle seg ned når den har vært i bruk over lengre tid.

Hør etter om du kan høre kjøleviften.

Overhold avstandene som er beskrevet i installasjonsveiledningen for produktet.

• Bruk kun ett støpsel.

Kontroller om ovnen tilføres strøm.

• Overhold avstandene som er beskrevet i installasjonsveiledningen for produktet.

• Rengjør ovnen godt, og

åpne deretter døren igjen.

Norsk 71

2015-05-22 �� 11:47:49 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 71

Feilsøking

Problem

Ovnslyset er svakt eller slår seg ikke på.

Årsak

• Lampen slår seg på og av.

• Lampen er dekket til av fremmedlegemer som følge av matlagingen.

Det oppstår elektrisk støt fra ovnen.

Det drypper vann.

Det kommer damp fra en sprekk i døren.

Det ligger igjen vann i ovnen.

Styrken på lyset i ovnen varierer.

• Strømmen er ikke riktig jorden

• Du bruker en kontakt som ikke er jordet.

• Avhengig av maten som tilberedes, kan det i enkelte tilfeller være igjen vann eller damp i ovnen. Dette er ikke en produktfeil.

• Lysstyrken endres i henhold til endringer i nytteeffekten.

Tilberedningen er ferdig, men kjøleviften går fremdeles.

Ovnen varmer ikke.

• Viften fortsetter automatisk

å gå rundt i en viss tidsperiode for å ventilere innsiden av ovnen.

• Døren er åpen.

• Ovnskontrollene er feil angitt.

• En sikring har gått, eller kretsbryteren er utløst.

Tiltak

• Lampen slår seg av automatisk etter en viss tidsperiode for å spare strøm. Du kan slå den på igjen ved å trykke på ovnslampeknappen.

• Rengjør innsiden av ovnen, og sjekk om problemet vedvarer.

• Kontroller om strømforsyningen er tilstrekkelig jordet.

• La ovnen kjøle seg ned, og tørk den med et tørt kjøkkenhåndkle.

• Endringer i nytteeffekt under tilberedning er ikke feil, og det er ikke nødvendig å bekymre seg for dette.

• Dette er ikke en produktfeil, og det er ikke nødvendig å bekymre seg for dette.

Lukk døren, og start operasjonen på nytt.

Se delen om betjening av ovnen, og tilbakestill den.

• Skift sikringen eller tilbakestill kretsbryteren.

Kontakt en elektriker hvis dette skjer gjentatte ganger.

72 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 72 2015-05-22 �� 11:47:49

Damprengjøringen fungerer ikke.

Modus for tilberedning på to nivåer fungerer ikke.

Modus for tilberedning på ett nivå fungerer ikke.

Problem

Det kommer røyk fra ovnen under bruk.

Det lukter brent eller plast når ovnen er i bruk.

Ovnen tilbereder ikke maten skikkelig.

Ovnen er varm under forbrenningsrengjøring.

Det lukter brent under forbrenningsrengjøring.

Årsak

• Innledende bruk.

• Det ligger matrester på varmeelementet.

Tiltak

• Første gang du bruker ovnen, kan det komme røyk fra varmeelementet. Dette er ikke en feil, og når du har brukt ovnen 2–3 ganger, bør det ikke lenger forekomme.

• La ovnen kjøle seg ned, og fjern matrestene fra varmeelementet.

• Bruk glassbeholdere som er egnet for høye temperaturer.

• Du har brukt beholdere av plast eller andre materialer som ikke er varmebestandige.

• Dette er fordi forbrenningsrengjøringen bruker høye temperaturer.

• Forbrenningsrengjøring utføres med høye temperaturer, og du kan derfor lukte matrester som brennes opp.

• Dette er fordi temperaturen er for høy.

• Skilleplaten er ikke satt inn på riktig måte

Døren åpnes ofte under tilberedningsprosessen.

Skilleplaten er satt inn i ovnen.

• Døren må ikke åpnes ofte, med mindre du tilbereder matvarer som må snus.

Hvis du åpner døren ofte, reduseres temperaturen i ovnen, noe som kan ha innvirkning på resultatene.

• Dette er ikke en produktfeil, og det er ikke nødvendig å bekymre seg for dette.

• Dette er ikke en produktfeil, og det er ikke nødvendig å bekymre seg for dette.

• La ovnen kjøle seg ned før du bruker den.

• Sett inn skilleplaten på riktig måte før du kan bruke denne funksjonen.

• Ta ut skilleplaten før bruk.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 73

Norsk 73

2015-05-22 �� 11:47:49

Feilsøking

Informasjonskoder

Hvis ovnen ikke fungerer, kan det hende at det vises en informasjonskode på skjermen. Gå gjennom tabellen nedenfor, og prøv å utføre forslagene.

Kode

C-d1

C-20

C-21

C-22

Mening

Feil på dørlåsen.

Tiltak

C-F1

C-F0

C-F2

C-d0

Sensorsvikt

Forekommer bare under lesing og skriving av EEPROM

Det er ingen kommunikasjon mellom hovedkretskortet og underkretskortet.

Slå av ovnen, og start den deretter på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør du slå av all strøm i

30 sekunder eller mer og deretter slå den på igjen. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et servicesenter.

Forekommer når et kommunikasjonsproblem mellom den integrerte kretsen for berøring og hoved- eller under-micom.

Knappeproblem

Oppstår når knappen trykkes og holdes inne en stund.

Slå av ovnen, og start den deretter på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør du slå av all strøm i 30 sekunder eller mer og deretter slå den på igjen. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et servicesenter.

Rengjør knappene, og kontroller at det ikke er vann på eller rundt dem. Slå av ovnen, og prøv på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et lokalt Samsungservicesenter.

74 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 74 2015-05-22 �� 11:47:49

Kode

-dC-

S-01

Mening

Skilleplaten tas ut under tilberedning i modus for tilberedning på to nivåer.

Skilleplaten settes inn under tilberedning i modus for tilberedning på ett nivå.

Tiltak

Skilleplaten skal ikke tas ut under tilberedning i modus for tilberedning på to nivåer.

Slå av ovnen, og start den deretter på nytt. Hvis problemet vedvarer, bør du slå av all strøm i

30 sekunder eller mer og deretter slå den på igjen.

Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte et servicesenter.

Sikkerhetsutkobling

Ovnen har vært kontinuerlig i bruk ved en gitt temperatur over lang tid.

• Under 105 °C – 16 timer

• Fra 105 °C til 240 °C – 8 timer

• Fra 245 °C til maks – 4 timer

Dette er ikke en systemfeil. Slå av ovnen, og ta ut maten. Deretter kan du prøve på nytt på vanlig måte.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 75

Norsk 75

2015-05-22 �� 11:47:49

Produktdataark

SAMSUNG

Modellidentifikasjon

Energieffektivitetsindeks per hulrom (EEI-hulrom)

Energieffektivitetsklasse per hulrom

Energiforbruk som kreves for å varme opp en standardisert ladning i hulrommet til en elektrisk oppvarmet ovn, i konvensjonell modus per hulrom (elektrisk sluttenergi)

(EC elektrisk hulrom

)

Energiforbruk som kreves for å varme opp en standardisert ladning i hulrommet til en elektrisk oppvarmet ovn, i viftedrevet modus per hulrom (elektrisk sluttenergi) (EC elektrisk hulrom

)

Antall hulrom.

Varmekilde per hulrom (elektrisitet eller gass)

Volum per hulrom (V)

Ovnstype

Enhetens masse (M)

SAMSUNG

NV75J5540RS

95,4

A

0,99 kWh/syklus

0,83 kWh/syklus

1 elektrisitet

75 l

Innebygd

41,3 kg

Dataene er fastsatt i henhold til standard EN 60350-1 og kommisjonsreguleringene (EU) No

65/2014 og (EU) No 66/2014.

Tips til energisparing

• Ovnsdøren bør holdes lukket ved steking, med unntak av når maten snus. For å opprettholde ovnstemperaturen og spare energi må ikke døren åpnes ofte under steking.

• Planlegg ovnsbruken slik at du unngår

å slå av ovnen mellom steking av ulike retter. På denne måten kan du spare strøm og redusere tiden det tar å varme opp ovnen på nytt.

Hvis steketiden er på mer enn 30 minutter, kan ovnen slås av 5–10 minutter før endt steketid for å spare strøm. Restvarmen vil fullføre stekeprosessen.

Prøv å steke mer enn én rett om gangen når det er mulig.

76 Norsk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 76 2015-05-22 �� 11:47:49

Notat

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 77 2015-05-22 �� 11:47:49

Notat

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 78 2015-05-22 �� 11:47:49

Notat

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 79 2015-05-22 �� 11:47:49

HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND

AUSTRIA

BELGIUM

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

CYPRUS

GREECE

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LUXEMBURG 261 03 710

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

NORWAY 815 56480

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

808 20 7267

0034902172678

0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)

SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

UK

EIRE

RING

0800-SAMSUNG (0800-7267864)

02-201-24-18

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

ELLER BESØK OSS ONLINE PÅ www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support

DG68-00616D-01

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_NO.indd 80 2015-05-22 �� 11:47:49

Kalusteuuni

Käyttö- ja asennusopas

NV75J5540RS

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 1 2015-05-22 �� 11:48:45

Sisältö

Oppaan käyttäminen

Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:

Turvallisuusohjeet

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Automaattinen virransäästötoiminto

Asentaminen

10

Pakkauksen sisältö 10

Sähkökytkentä 12

Asentaminen kaapistoon 13

Ennen kuin aloitat

16

Alkuasetukset 16

Uuden uunin haju 17

Älykäs turvamekanismi

Äänettömästi sulkeutuva luukku (kevyt, turvallinen ja hiljainen)

17

17

Lisätarvikkeet 18

Mekaaninen lukko 20

Kaksoistila 21

Toiminnot

22

Käyttöpaneeli 22

Yleiset asetukset 23

Valmistustilat (muut kuin grillitila)

Valmistustila (grilli)

Kaksoistilan lämpötilarajat

29

32

34

Valmistuksen päättäminen 36

Erityistoiminto 37

Automaattiohjelma 38

Höyrypuhdistus 39

Ajastin 41

Ääni käyttöön / pois käytöstä 41

5

5

9

9

4

4

2 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 2 2015-05-22 �� 11:48:45

Älykkäät valmistustoiminnot

42

Manuaalinen valmistus 42

Automaattiohjelmat 49

Koekeittiössä testatut ruuat

Usein käytettyjen automaattiohjelmien reseptejä

57

59

Huolto

63

Puhdistaminen 63

Vaihtaminen 70

Vianmääritys

71

Tarkistettavat kohdat 71

Näyttökoodit 74

Liite

Laitteen tekniset tiedot

76

76

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 3

Suomi 3

2015-05-22 �� 11:48:45

Oppaan käyttäminen

Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.

Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat laitteen käytössä ja hoidossa.

Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Oppaassa käytetään seuraavia merkkejä:

VAROITUS

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa

vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai omaisuusvahinkoja

.

HUOMIO

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa

henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja

.

HUOM.

Hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja muita tietoja, jotka helpottavat laitteen käyttöä.

4 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 4 2015-05-22 �� 11:48:46

Turvallisuusohjeet

Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten mukaisesti.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

VAROITUS

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.

Lasten ei tule antaa leikkiä laitteella.

Hanki uudet sähköjohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta. (Vain kiinteää johdotusta käyttävät mallit.)

Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltoliikkeen tai muun pätevän ammattilaisen tulee vaihtaa johto, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä. (Vain pistorasiaan liitettävät mallit.)

Laite tulee voida irrottaa pistorasiasta asennuksen jälkeen. Irrottaminen voidaan varmistaa huolehtimalla pistokkeen luokse pääsystä tai liittämällä kiinteään johdotukseen kytkin määräysten mukaisesti.

Johtoja ei saa kiinnittää liimalla, sillä liimaus ei ole luotettava kiinnitystapa.

Laite kuumenee käytön aikana. Uunin sisällä oleviin vastuksiin ei saa koskea.

Laitteen näkyvillä olevat osat voivat kuumeta käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta.

Suomi 5

2015-05-22 �� 11:48:46 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 5

Turvallisuusohjeet

Jos laitteessa on höyry- tai automaattipuhdistustoiminto, irtoava lika ja kaikki tarpeettomat astiat tulee poistaa uunista höyrypuhdistuksen tai automaattipuhdistuksen ajaksi. Puhdistustoiminto on mallikohtainen.

Jos laitteessa on automaattipuhdistustoiminto, laitteen pinnat saattavat tulla puhdistuksen aikana tavallista kuumemmiksi. Lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä laitteesta. Puhdistustoiminto on mallikohtainen.

Käytä vain tälle uunille suositeltua lämpömittaria. (Vain paistomittarilla varustetussa mallissa.)

Höyrypuhdistusta ei saa käyttää.

Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin vaihdat sen lampun, jotta et saisi sähköiskua.

Älä puhdista luukun lasia hankausaineilla tai terävillä metallilastoilla, sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa, mikä puolestaan saattaa johtaa lasin rikkoutumiseen.

Laite ja sen näkyvillä olevat osat kuumenevat käytön aikana.

Laitteen lämpövastuksiin ei saa koskea.

Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettyviltä, jollei heitä valvota jatkuvasti.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.

Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.

Luukun ulkopinta voi kuumentua laitteen käytön aikana.

Pidä laite ja sen sähköjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

6 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 6 2015-05-22 �� 11:48:46

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.

Aseta ritilä paikoilleen ulkonevat osat (pysäyttimet molemmilla puolilla) eteenpäin, jotta ritilä tukisi riittävästi suuria ruokamääriä.

HUOMIO

Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.

Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja.

Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vaurioitunutta laitetta.

Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Vääränlainen korjaus voi vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Jos uuni kaipaa korjausta, ota yhteyttä

SAMSUNGin huoltoon tai jälleenmyyjään.

Sähköjohdot tai -johtimet eivät saa olla kosketuksissa uuniin.

Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä milloinkaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.

Ole varovainen, kun käytät uunin lähellä olevia pistorasioita.

Jos laitteessa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto, älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on vaurioitunut. (Koskee vain malleja, joissa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto.)

Jos säiliö on murtunut tai rikki, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

(Koskee vain malleja, joissa on vesihöyry- tai höyrytystoiminto.)

Tämä uuni on tarkoitettu vain ruoanvalmistukseen kotitalouksissa.

Uunin sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi käytön aikana. Älä koske uunin sisäpintoihin tai lämpövastuksiin, ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.

Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.

Uunin pinnat kuumenevat, kun sitä käytetään korkeassa lämpötilassa pitkän aikaa.

Varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä, kun avaat luukun.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 7

Suomi 7

2015-05-22 �� 11:48:46

Turvallisuusohjeet

Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia, alkoholi saattaa höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja höyry voi syttyä palamaan päästessään kosketuksiin jonkin uunin kuuman osan kanssa.

Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.

Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.

Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voi vääntyä suurten lämmönvaihtelujen vuoksi.

Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Tämä voi vaurioittaa emalipintaa.

Luukun on oltava kiinni uunin käytön aikana.

Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai vuoalla. Alumiinifolio estää uunin lämpenemisen, mikä voi vaurioittaa emalipintoja ja aiheuttaa sen, että ruoka ei kypsy kunnolla.

Hedelmämehuista tulee tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille.

Kun paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.

Älä laita astioita uunin luukun päälle.

Älä päästä lapsia luukun lähelle, kun avaat tai suljet sen, sillä lapset voivat satuttaa itsensä siihen tai heidän sormensa voivat jäädä sen väliin.

Älä nouse luukun päälle äläkä nojaa siihen tai aseta sen päälle mitään painavia esineitä.

Älä käytä luukun avaamiseen liikaa voimaa.

VAROITUS

: Älä irrota laitetta verkkovirrasta, vaikka ruoka olisi valmista.

VAROITUS

: Älä jätä luukkua auki, kun käytät uunia.

8 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 8 2015-05-22 �� 11:48:46

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita

(esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Automaattinen virransäästötoiminto

• Jos käyttäjä ei tee mitään toimenpiteitä tietyn ajan sisällä laitteen ollessa käytössä, laite pysähtyy ja siirtyy valmiustilaan.

• Valo: Voit sammuttaa uunin valon ruoanlaiton aikana painamalla uunin valopainiketta.

Uunin valo sammutetaan virransäästösyistä muutama minuutti valmistusohjelman käynnistämisen jälkeen.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 9

Suomi 9

2015-05-22 �� 11:48:46

Asentaminen

VAROITUS

Uunin saa asentaa vain ammattitaitoinen asentaja. Asentaja vastaa siitä, että uuni kytketään sähköverkkoon paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Pakkauksen sisältö

Varmista, että kaikki osat ja lisätarvikkeet ovat tuotepakkauksessa. Jos sinulla on jokin uuniin tai sen lisätarvikkeisiin liittyvä ongelma, ota yhteyttä paikalliseen Samsungin asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.

Uunin esittely

01

02

03

01

Käyttöpaneeli

02

Luukun kahva

03

Luukku

10 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 10 2015-05-22 �� 11:48:46

Lisätarvikkeet

Uunin mukana toimitetaan lisätarvikkeita, joiden avulla erilaisten ruokien valmistaminen on helpompaa.

Ritilä

Yleispelti *

Ritiläohjain *

Syvä pelti *

Uunipelti *

Paistinvarras *

Paistin- ja lihavarras * Teleskooppiohjain *

HUOM.

Tähdellä (*) merkityt lisätarvikkeet sisältyvät vain joihinkin malleihin.

Jakotaso

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 11

Suomi 11

2015-05-22 �� 11:48:47

Asentaminen

Sähkökytkentä

L N

01 02 03

01

RUSKEA tai MUSTA

02

SININEN tai VALKOINEN

03

KELTAINEN ja VIHREÄ

Kytke uuni pistorasiaan. Jos pistoketyyppistä pistorasiaa ei ole saatavilla virtarajoitusten vuoksi, käytä moninapaista irtikytkentälaitetta (välin tulee olla vähintään 3 mm) turvallisuusmääräysten noudattamiseksi. Käytä riittävän pitkää virtajohtoa, joka tukee ohjearvoa H05 RR-F tai H05 VV-F, väh. 1,5–2,5 mm².

Nimellisvirta (A) Vähimmäispoikkileikkauspinta

10 < A

16 1,5 mm

2

16 < A ≤ 25 2,5 mm

2

Tarkista lähtötehon tiedot uuniin kiinnitetystä kyltistä.

Avaa uunin taustapaneeli ruuvimeisselillä ja irrota johtopidikkeen ruuvit. Kytke tämän jälkeen virtajohdot niille tarkoitettuihin liitäntäterminaaleihin.

( )-liitäntä on tarkoitettu maadoitukselle.

Kytke ensin keltainen ja vihreä johto

(maadoitus), joiden tulee olla muita pitempiä. Jos käytät pistoketyyppistä pistorasiaa, pistokkeen on oltava käytettävissä myös uunin asennuksen jälkeen. Samsung ei vastaa vääränlaisesta tai puuttuvasta maadoituksesta johtuvista onnettomuuksista.

VAROITUS

Älä tallaa johtoja äläkä taivuta niitä asennuksen aikana, ja pidä ne erillään uunin kuumenevista osista.

12 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 12 2015-05-22 �� 11:48:48

Asentaminen kaapistoon

Jos uuni asennetaan kaapiston sisälle, kaapiston muovipintojen ja liimattujen osien tulee kestää vähintään 90 °C:n lämpötila. Asennuskaapiston viereisten kalusteiden tulee puolestaan kestää 75 °C:n lämpötila. Samsung ei vastaa uunista säteilevän kuumuuden kalusteille aiheuttamista vaurioista.

Uunin asianmukaisesta ilmanvaihdosta on huolehdittava. Kaapin alahyllyn ja tukiseinän väliin tulee jättää n. 50 mm:n kokoinen aukko ilmanvaihtoa varten. Jos asennat uunin keittotason alle, noudata keittotason asennusohjeita.

Asennuksen edellyttämät mitat

B

Uuni (mm)

C

A

A

B

560

175

G

H

Enint. 506

Enint. 494

D

C

370

I

21

E

G

K

L

D

E

F

Enint. 50

595

595

J

K

L

545

572

550

F

H

J

I

A

B

D

E

C

Kaapisto (mm)

A

B

C

D

E

Väh. 550

Väh. 560

Väh. 50

Väh. 590 – enint. 600

Väh. 460 x väh. 50

HUOM.

Kaapistossa on oltava ilmanvaihtoaukot

(E)

, jotta lämpö pääsee poistumaan ja ilma kiertää.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 13

Suomi 13

2015-05-22 �� 11:48:48

Asentaminen

A

B

Uunin asentaminen

D

C

Allaskaappi (mm)

A

B

C

D

Väh. 550

Väh. 560

Väh. 600

Väh. 460 x Väh. 50

HUOM.

Kaapistossa on oltava ilmanvaihtoaukot

(D)

, jotta lämpö pääsee poistumaan ja ilma kiertää.

Varmista, että uunin ja kaapiston väliin jää molemmille puolille vähintään 5 mm:n rako

(A)

.

A

B

Varmista, että luukun avaamista ja sulkemista varten jää vähintään 3 mm:n rako

(B)

.

14 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 14 2015-05-22 �� 11:48:48

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 15

Sovita uuni täysin kaapiston sisään ja kiinnitä uuni tiiviisti paikoilleen molemmilta puolilta kahden tähän tarkoitukseen varatun ruuvin avulla.

Kun asennus on valmis, irrota suojakalvo, teippi ja muut pakkausmateriaalit, ja ota uunin mukana toimitetut lisätarvikkeet pois sen sisältä. Jos uuni täytyy poistaa kaapistosta, katkaise ensin uunin virransyöttö ja irrota sen molemmilla puolilla olevat 2 ruuvia.

VAROITUS

Uuni tarvitsee ilmanvaihtoa, jotta se toimisi normaalisti. Älä missään olosuhteissa tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.

HUOM.

Eri mallit voivat olla erinäköisiä.

Suomi 15

2015-05-22 �� 11:48:49

Ennen kuin aloitat

Alkuasetukset

Kun kytket uunin virran päälle ensimmäistä kertaa, oletusaika ”12:00” näytetään näyttöpaneelissa ja tunnit (”12”) vilkkuvat. Aseta kello aikaan noudattamalla alla olevia ohjeita.

1.

Kun tunnit vilkkuvat, aseta tunnit kääntämällä arvojenvalitsinta

(oikeanpuoleista valitsinta) ja siirry minuutteihin painamalla

OK

-painiketta.

2.

Kun minuutit vilkkuvat, aseta minuutit kääntämällä arvojenvalitsinta ja paina sen jälkeen

OK

-painiketta.

Jos haluat muuttaa aikaa näiden alkuasetusten jälkeen, pidä -painiketta painettuna 3 sekuntia ja noudata yllä olevia ohjeita.

16 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 16 2015-05-22 �� 11:48:49

Uuden uunin haju

Ennen kuin uunia käytetään ensimmäistä kertaa, sen sisätilat tulee puhdistaa, jotta uuden uunin haju poistuisi.

1.

Poista kaikki lisätarvikkeet uunista.

2.

Lämmitä uuni ja käytä sitä kiertoilmalla 200 asteessa tai tavallisessa tilassa 200 asteessa tunnin ajan. Näin uunista poltetaan pois sinne valmistuksen aikana mahdollisesti jääneet aineet.

3.

Kun tämä on tehty, sammuta uuni.

Älykäs turvamekanismi

Jos avaat luukun uunin ollessa käytössä, uunin valo syttyy ja sekä puhallin että lämpövastukset sammutetaan. Tämän tarkoituksena on suojata käyttäjiä vammoilta, esimerkiksi palovammoilta, ja välttää turhaa energiahäviötä. Jos näin käy, sulje luukku. Uuni jatkaa toimintaansa normaalisti, sillä kyseessä ei ole vika.

Äänettömästi sulkeutuva luukku (kevyt, turvallinen ja hiljainen)

Samsungin kalusteuunissa on äänettömästi sulkeutuva luukku, joka on kevyt, turvallinen ja hiljainen.

Kun suljet luukkua, uunin erityissaranat pysäyttävät luukun muutamaa senttiä ennen sen sulkemista. Tämä lisää uunin käyttömukavuutta, sillä luukku sulkeutuu kevyesti ja

äänettömästi. (Tämä toiminto on mallikohtainen.)

Luukku aloittaa sulkeutumisen noin

15 asteen kulmassa ja sulkeutuu täysin noin

5 sekunnin kuluessa.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 17

Suomi 17

2015-05-22 �� 11:48:50

Ennen kuin aloitat

Lisätarvikkeet

Kun käytät lisätarvikkeita ensimmäistä kertaa, puhdista ne perusteellisesti lämpimällä vedellä, pesuaineella ja pehmeällä, puhtaalla liinalla.

01

03

05

05

04

03

02

01

Taso 1

Taso 3

Taso 5

02

04

Taso 2

Taso 4

• Aseta lisätarvike sille tarkoitettuun paikkaan uunin sisällä.

• Pidä vähintään 1 cm tilaa lisätarvikkeen ja uunin pohjan tai muiden lisätarvikkeiden välillä.

• Ole varovainen, kun otat astiat ja/tai lisätarvikkeet uunista. Kuuma ruoka tai lisätarvikkeet voivat aiheuttaa palovammoja.

• Lisätarvikkeet saattavat kuumetessaan vääntyä. Kun ne jäähtyvät, ne palaavat takaisin alkuperäiseen muotoonsa ja toimivat normaalisti.

Peruskäyttö

Jotta ruoanlaitto olisi helpompaa, opettele käyttämään lisätarvikkeita oikein.

Ritilä

Ritiläohjain *

Uunipelti *

Yleispelti *

Syvä pelti *

Ritilä on tarkoitettu grillaamiseen ja paahtamiseen. Aseta ritilä paikoilleen ulkonevat osat (pysäyttimet molemmilla puolilla) eteenpäin.

Ritiläohjainta voidaan käyttää yhdessä pellin kanssa estämään ruoista tippuvien nesteiden pääsy uunin pohjalle.

Uunipeltiä (syvyys: 20 mm) käytetään kakkujen, keksien ja muiden taikinoiden paistamiseen. Aseta viisto reuna eteen.

Yleispeltiä (syvyys: 30 mm) käytetään paistamiseen ja paahtamiseen. Käytä ritiläohjainta estämään nesteiden tippuminen uunin pohjalle.

Aseta viisto reuna eteen.

Syvää peltiä (syvyys: 50 mm) käytetään paahtamiseen joko yhdessä ritiläohjaimen kanssa tai ilman sitä. Aseta viisto reuna eteen.

18 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 18 2015-05-22 �� 11:48:50

Paistinvarras * Paistinvarrasta käytetään esimerkiksi kanan grillaamiseen. Käytä paistinvarrasta vain yksiosaisessa tilassa tasolla 4, jolla vartaan sovitinta voidaan käyttää. Ruuvaa vartaan kahva irti grillaamisen ajaksi.

Paistin- ja lihavarras * Aseta pelti ritilätasolle 1 valmistuksen aikana muodostuvien nesteiden keräämiseksi, tai uunin pohjalle, jos paistat suuren määrän lihaa. Suosittelemme käyttämään varrastarvikkeita vain alle 1,5 kg painavalle lihalle.

1.

Työnnä varras lihaan. Voit kiinnittää kahvan vartaan tylppään päähän, jolloin se on helpompi työntää lihaan.

2.

Asettele lihan ympärille esikypsennettyjä perunoita ja vihanneksia.

3.

Työnnä kehikko keskitasolle V-kulma edellä. Aseta varras kehikolle terävä pää taaksepäin ja työnnä vartaan pää varovasti uunin takaseinässä olevan kääntömekanismin sisään. Vartaan tylpän pään tulee asettua kehikon V-kulmaan.

(Vartaassa on kaksi korvaketta, joiden tulee olla lähinnä uunin luukkua estämässä vartaan liikkumista. Ne toimivat samalla kahvan tukena.)

4.

Irrota kahva ennen ruoanlaittoa.

5.

Kiinnitä kahva takaisin paikoilleen paistamisen jälkeen, jotta varras olisi helpompi poistaa kehikosta.

Teleskooppiohjaimet * Käytä teleskooppiohjaimia pellin työntämiseen seuraavasti:

1.

Vedä teleskooppiohjaimet ulos uunista.

2.

Aseta pelti teleskooppiohjaimien päälle ja työnnä teleskooppiohjaimet uuniin.

3.

Sulje uunin luukku.

Jakotaso Jakotason tarkoituksena on jakaa uuni kahteen osaan. Käytä jakotasoa kaksoistilassa.

HUOM.

Tähdellä (*) merkityt lisätarvikkeet sisältyvät vain joihinkin malleihin.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 19

Suomi 19

2015-05-22 �� 11:48:50

Ennen kuin aloitat

Mekaaninen lukko

Asentaminen

1.

Aseta mekaanisen lukon ohut osa (A) kuvassa näytetyllä tavalla sille varattuun aukkoon lukon kahvassa.

2.

Kiristä lukon kahvan ruuvi.

A

Purkaminen

• Löysää lukon kahvan ruuvi ja irrota se.

Lukitus ja vapautus

• Avaa luukku nostamalla lukon kahvaa hieman lukituksen vapauttamiseksi. Avaa luukku.

• Lukitse luukku sulkemalla se. Mekaaninen lukko lukitsee luukun automaattisesti.

20 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 20 2015-05-22 �� 11:48:51

Kaksoistila

Voit valita jommankumman osan tai käyttää uunin ylä- ja alaosaa kahden eri ruokalajin valmistamiseen.

Jaa uunin sisätila kahteen osaan asettamalla jakotaso tasolle 3. Uuni tunnistaa jakotason ja ottaa yläosan käyttöön oletuksena.

HUOM.

Kaksoistilan saatavuus riippuu valmistettavasta ruokalajista. Saat lisätietoja tämän oppaan Valmistusopas-osiosta.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 21

Suomi 21

2015-05-22 �� 11:48:51

Toiminnot

Käyttöpaneeli

Etupaneeleita on monenlaisia, ja niissä on käytetty erilaisia materiaaleja ja värejä. Uunien ulkoasua voidaan tuotekehityssyistä muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

02 04 06 08 10

01

Tilanvalitsin

02

Nopea esilämmitys

01

03

04

Ajastin

Ylä-/alaosa

05

Näyttö

06

OK

07

Takaisin

08

Lämpötila

09

Valmistusaika

10

Uunin valo

11

Lapsilukitus

03 05 07 09 11 12

Valitse valmistustila tai toiminto kääntämällä tätä.

Nopea esilämmitys lämmittää uunin nopeasti ennalta asetettuun lämpötilaan.

• Ota nopea esilämmitys käyttöön tai pois käytöstä painamalla tätä.

• Käytettävissä vain yksiosaisessa tilassa.

• Toimintoa ei käytetä alle 100 °C:n lämpötiloissa.

Ajastimen avulla voit tarkistaa ajan tai kestoajan valmistuksen aikana.

Ilmaisimet syttyvät, kun jakotaso asetetaan paikoilleen. Voit käyttää valmistettavalle ruoalle joko ylä- tai alaosaa.

Näytössä näytetään valittuja tiloja tai asetuksia koskevat tiedot.

Vahvista asetukset painamalla tätä.

Peru nykyiset asetukset ja palaa päänäyttöön.

Aseta lämpötila painamalla tätä.

Aseta valmistusaika painamalla tätä.

Sytytä tai sammuta uunin valo painamalla tätä painiketta. Uunin valo syttyy automaattisesti, kun luukku avataan tai kun uuni käynnistetään. Se sammuu virransäästösyistä automaattisesti, kun uunia ei käytetä tietyllä aikavälillä.

Lapsilukitus ottaa vahinkojen välttämiseksi kaikki toiminnot pois käytöstä. Voit katkaista virran kääntämällä tilavalitsimen ei käytössä -asentoon.

Ota käyttöpaneelin lukitus käyttöön tai pois käytöstä painamalla tätä painiketta 3 sekuntia.

22 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 22 2015-05-22 �� 11:48:52

12

Arvojenvalitsin

Käytä arvojenvalitsinta

• valmistusajan tai lämpötilan asettamiseen

• päävalikon alakohtien valitsemiseen puhdistustoiminnon, automaattiohjelman, erityistoiminnon tai grillin valitsemiseen

• annoskoon valitsemiseen automaattiohjelmissa.

HUOM.

Näyttö ei välttämättä toimi asianmukaisesti, jos sitä kosketetaan talouskäsineillä tai uunikintailla.

Yleiset asetukset

Usein tehty toimenpide on oletuslämpötilan ja/tai valmistusajan vaihtaminen kaikille valmistustiloille.

Säädä lämpötila ja/tai valmistusaika valitulle valmistustilalle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Lämpötila

1.

Valitse tila tai toiminto kääntämällä tilanvalitsinta. Valinnan oletuslämpötila ilmestyy näkyviin.

2.

Aseta haluamasi lämpötila kääntämällä arvojenvalitsinta.

3.

Vahvista muutokset painamalla

OK

painiketta.

HUOM.

• Jos et tee mitään muita asetuksia pariin sekuntiin, uuni aloittaa valmistuksen automaattisesti oletusasetuksilla.

• Jos haluat muuttaa asetettua lämpötilaa, paina -painiketta ja noudata yllä olevia ohjeita.

• Uunin tarkka sisälämpötila voidaan mitata valtuutetun asiantuntijalaitoksen määrittelemällä lämpömittarilla ja mittaustavalla. Muunlaisten lämpömittarien käyttö saattaa aiheuttaa mittausvirheitä.

Suomi 23

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 23 2015-05-22 �� 11:48:52

Toiminnot

Valmistusaika

24 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 24

1.

Valitse tila tai toiminto kääntämällä tilanvalitsinta.

2.

Paina -painiketta ja aseta haluamasi aika arvojenvalitsimella. Enimmäisasetus on 23 tuntia 59 minuuttia.

3.

Voit vaihtoehtoisesti viivästyttää valmistuksen päättymisaikaa haluamaasi ajankohtaan. Paina

-painiketta ja aseta päättymisajankohta arvojenvalitsimella. Saat lisätietoja kohdasta Viivekäynnistys .

4.

Vahvista muutokset painamalla

OK

painiketta.

HUOM.

• Voit halutessasi valmistaa ruokaa myös asettamatta valmistusaikaa. Tällöin uuni aloittaa valmistuksen asettamassasi lämpötilassa ilman aikatietoja, ja sinun on sammutettava uuni itse, kun ruoka on valmista.

• Jos haluat muuttaa asetettua valmistusaikaa, paina -painiketta ja noudata yllä olevia ohjeita.

2015-05-22 �� 11:48:53

Lopetusaika

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 25

1.

Valitse tila tai toiminto kääntämällä tilanvalitsinta.

2.

Paina -painiketta kahdesti ja aseta haluamasi valmistumisaika arvojenvalitsimella.

3.

Vahvista muutokset painamalla

OK

painiketta.

HUOM.

• Voit halutessasi valmistaa ruokaa myös asettamatta valmistumisaikaa. Tällöin uuni aloittaa valmistuksen asettamassasi lämpötilassa ilman aikatietoja, ja sinun on sammutettava uuni itse, kun ruoka on valmista.

• Jos haluat muuttaa valmistumisaikaa, paina -painiketta kahdesti ja noudata yllä olevia ohjeita.

Suomi 25

2015-05-22 �� 11:48:53

Toiminnot

Viivekäynnistys

Viivekäynnistys on tarkoitettu ruoanlaiton helpottamiseen.

Tapaus 1

Oletetaan, että valitset tunnin mittaisen valmistusohjelman klo 14.00 ja haluat valmistuksen päättyvän klo 18.00. Aseta lopetusaika vaihtamalla Valmiina-kohdan ajaksi

18.00. Uuni aloittaa valmistuksen klo 17.00 ja lopettaa sen asetustesi mukaisesti klo 18.00.

Nykyinen aika: 14.00

Aseta toiminta-aika: 1 tunti Aseta viivekäynnistysaika:

18.00

Uuni aloittaa valmistuksen automaattisesti klo 17.00 ja päättää sen klo 18.00.

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Tapaus 2

Nykyinen aika: 14.00

Aseta toiminta-aika:

2 tuntia

Aseta viivekäynnistysaika:

17.00

Uuni aloittaa valmistuksen automaattisesti klo 15.00 ja päättää sen klo 17.00.

14.00

15.00

16.00

17.00

HUOMIO

• Viivekäynnistys ei ole käytettävissä kaksoistilassa.

• Älä pidä kypsää ruokaa uunissa liian kauan. Ruoka saattaa pilaantua.

18.00

26 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 26 2015-05-22 �� 11:48:53

Valmistusajan nollaaminen

Voit nollata valmistusajan. Tästä on hyötyä, jos haluat sammuttaa uunin manuaalisesti kesken valmistuksen.

1.

Näytä valmistusaika painamalla

-painiketta uunin ollessa käytössä.

2.

Aseta valmistusajaksi ”00:00” kääntämällä arvojenvalitsinta.

Vaihtoehtoisesti voit painaa

-painiketta.

3.

Paina

OK

-painiketta.

HUOM.

Jos käytät kaksoistilaa, sinun on ensin valittava uunin ylä- tai alaosa sen mukaisesti, kumman valmistusajan haluat nollata.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 27

Suomi 27

2015-05-22 �� 11:48:53

Toiminnot

Valmistumisajan nollaaminen

Voit nollata valmistumisajan. Tästä on hyötyä, jos haluat sammuttaa uunin manuaalisesti kesken valmistuksen.

1.

Näytä valmistumisaika uunin käytön aikana painamalla -painiketta kahdesti.

2.

Aseta valmistumisajaksi nykyinen aika kääntämällä arvojenvalitsinta.

Vaihtoehtoisesti voit painaa

-painiketta.

3.

Paina

OK

-painiketta.

HUOM.

Jos käytät kaksoistilaa, sinun on ensin valittava uunin ylä- tai alaosa sen mukaisesti, kumman valmistumisajan haluat nollata.

28 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 28 2015-05-22 �� 11:48:53

Valmistustilat (muut kuin grillitila)

1.

Valitse valmistustila kääntämällä tilanvalitsinta.

2.

Aseta valmistusaika ja/tai lämpötila tarvittaessa. Saat lisätietoja osiosta

Yleiset asetukset .

3.

Vaihtoehtoisesti voit lämmittää uunin nopealla esilämmityksellä. Jos haluat tehdä tämän, paina -painiketta ja aseta kohdelämpötila. Vastaava ilmaisin

näkyy näytössä.

Uunin sisätilat lämmitetään asetettuun kohdelämpötilaan. Kun esilämmitys on valmis, ilmaisin poistuu näytöstä ja kuuluu äänimerkki. Esilämmitystä suositellaan kaikille valmistustiloille, jollei valmistusoppaassa toisin mainita.

HUOM.

Voit muuttaa valmistusaikaa ja/tai lämpötilaa valmistuksen aikana.

Kaksoistila

Voit käyttää uunin mukana toimitettua jakotasoa uunin sisätilan jakamiseen ylä- ja alaosaan.

Näin voit käyttää kahta eri valmistustilaa samanaikaisesti, tai valmistaa ruokaa vain toisessa osassa.

1.

Jaa uunin sisätila kahteen osaan asettamalla jakotaso tasolle 3. Uuni tunnistaa jakotason, ottaa oletuksena käyttöön yläosan ja -/

-painikkeiden valot syttyvät.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 29

Suomi 29

2015-05-22 �� 11:48:55

Toiminnot

2.

Valitse yläosa painamalla -painiketta tai alaosa painamalla -painiketta.

3.

Valitse valmistustila kääntämällä tilanvalitsinta.

4.

Aseta valmistusaika ja/tai lämpötila tarvittaessa. Saat lisätietoja osiosta

Yleiset asetukset

.

5.

Kun tämä on tehty, paina

OK

-painiketta.

Uunin sisätilat lämmitetään asetettuun kohdelämpötilaan. Esilämmitystä suositellaan kaikille valmistustiloille, jollei valmistusoppaassa toisin mainita.

HUOM.

Kaksoistilan saatavuus riippuu valmistustilasta. Saat lisätietoja tämän oppaan Valmistusopas osiosta.

Valmistustilat (muut kuin grillitila)

Nopea esilämmitys on käytettävissä vain siihen soveltuvissa valmistus- ja lämpötiloissa.

Tila

Kiertoilma

Yksi

Lämpötila-alue (°C)

Yläosa

Kaksi

Alaosa

Suositeltu lämpötila (°C)

30–275 40–250 40–250 170

Takavastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa paistamiseen tai leipomiseen useilla eri tasoilla samanaikaisesti.

30 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 30 2015-05-22 �� 11:48:55

Tila

Tavallinen

Ylälämpö + kiertoilma

Alalämpö + kiertoilma

Alalämpö

Pro-Roasting

Ekokiertoilma

Yksi

Lämpötila-alue (°C)

Yläosa

Kaksi

Alaosa

Suositeltu lämpötila (°C)

30–275 – – 200

Ylä- ja alavastukset tuottava lämpöä. Tätä toimintoa suositellaan useimpien ruokalajien paistamiseen ja leipomiseen.

40–275 40–250 – 190

Ylävastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa (esimerkiksi lihan tai lasagnen) rapeuttamiseen.

40–275 – 40–250 190

Alavastus tuottaa lämpöä ja kiertoilmapuhallin jakaa lämmön tasaisesti uunin sisällä. Käytä tätä tilaa pizzalle, leiville ja kakuille.

100–230 – 40–250 190

Alavastus tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa leipomisen tai kypsennyksen lopussa piirakoiden ja pizzojen pohjan ruskistamiseen.

80–200 – – 160

Pro-Roasting-toiminnossa on automaattinen esilämmitysohjelma, jota käytetään, kunnes uunin lämpötilana on 220 °C. Tämän jälkeen ylävastus ja kiertoilmapuhallin käynnistyvät ja auttavat ruskistamaan ruoan, esimerkiksi lihan. Ruskistamisen jälkeen lihaa kypsennetään alhaisessa lämpötilassa. Käytä tätä tilaa naudanlihalle, linnunlihalle ja kalalle.

30–275 – – 170

Ekokiertoilmatila hyödyntää optimoitua lämmitysjärjestelmää ja säästää näin sähköä ruoanvalmistuksen aikana. Valmistusaika pitenee hieman, mutta lopputulos on sama. Huomaathan, että esilämmitystä ei tarvita tässä tilassa.

HUOM.

Ekokiertoilmatilan energiatehokkuusluokka on määritelty standardin EN 60350-1 mukaisesti.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 31

Suomi 31

2015-05-22 �� 11:48:56

Toiminnot

Valmistustila (grilli)

1.

Valitse tilanvalitsimella .

2.

Valitse arvojenvalitsimella iso grilli (G 1) tai ekogrilli (G 2) ja paina

OK

-painiketta.

3.

Aseta lämpötila arvojenvalitsimella ja paina

OK

-painiketta.

Kaksoistila

Voit säästää energiaa grillaamalla pienet annokset kaksoistilassa. Oletuksena vain yläosan iso grilli on käytettävissä, sillä uuni käyttää vain ylävastusta.

1.

Ota kaksoistila käyttöön asettamalla jakotaso tasolle 3.

2.

Valitse tilanvalitsimella .

Oletuksena vain iso grilli (G 1) valitaan automaattisesti.

32 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 32 2015-05-22 �� 11:48:57

3.

Aseta lämpötila arvojenvalitsimella ja paina

OK

-painiketta.

Valmistustila (grilli)

G 1

G 2

Tila

Iso grilli

Ekogrilli

Yksi

Lämpötila-alue (°C)

Kaksi

Yläosa

Suositeltu lämpötila (°C)

100–300 40–250

Alaosa

– 240

Iso grilli tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa ruoan (esimerkiksi lihan, lasagnen tai gratiinin) ruskistamiseen.

100–300 – – 240

Pieni grilli tuottaa lämpöä. Käytä tätä tilaa vähemmän lämpöä tarvitseville ruoille, esimerkiksi kalalle tai täytetyille patongeille.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 33

Suomi 33

2015-05-22 �� 11:48:57

Toiminnot

Kaksoistilan lämpötilarajat

Voit käyttää uunin ylä- ja alaosaa eri ruokalajien valmistamiseen.

Kaksoistilassa uunin toisen osan lämpötila-asetukset vaikuttavat toisen osan lämpötilarajoihin. Alaosassa käytettävä valmistustoiminto esimerkiksi vaikuttaa yläosassa tehtävän grillauksen lämpötilaan. Kummankin osan vähimmäislämpötila on aina 40 astetta ja enimmäislämpötila 250 astetta.

Jos yläosan lämpötilana on

(°C)

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

250

Alaosan lämpötilaraja on (°C)

Vähintään Enintään

40 45

50

65

80

90

105

120

135

145

160

170

75

105

135

160

190

220

250

250

250

250

34 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 34 2015-05-22 �� 11:48:57

Jos alaosan lämpötilana on

(°C)

160

180

200

220

250

40

60

80

100

120

140

Yläosan lämpötilaraja on (°C)

Vähintään Enintään

40

50

45

75

65

80

90

105

120

135

145

160

170

105

135

160

190

220

250

250

250

250

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 35

Suomi 35

2015-05-22 �� 11:48:57

Toiminnot

Valmistuksen päättäminen

Käännä tilanvalitsin kypsennyksen aikana kohtaan ” ”. Uuni sammuu muutaman sekunnin kuluttua. Tämä johtuu siitä, että uuni on väärien komentojen välttämiseksi ohjelmoitu odottamaan muutama sekunti, jotta käyttäjä voisi korjata valintansa.

Valmistuksen päättäminen jommassakummassa osassa

Päätä valmistus kaksoistilassa noudattamalla näitä ohjeita.

1.

Valitse yläosa painamalla -painiketta tai alaosa painamalla -painiketta.

2.

Paina ensin -painiketta ja sen jälkeen

OK

-painiketta. Uuni lopettaa valmistuksen valitussa osassa.

36 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 36 2015-05-22 �� 11:48:57

Erityistoiminto

Ruoanlaitto on tehokkaampaa, kun käytät erityis- tai lisätoimintoja. Erityistoiminnot eivät ole käytettävissä kaksoistilassa.

1.

Valitse tilanvalitsimella .

2.

Valitse toiminto arvojenvalitsimella ja paina

OK

-painiketta. Oletuslämpötila ilmestyy näkyviin.

3.

Aseta valmistusaika ja/tai lämpötila tarvittaessa. Saat lisätietoja osiosta

Yleiset asetukset .

4.

Käynnistä toiminto painamalla

OK

painiketta.

F 1

F 2

Tila

Pidä lämpimänä

Lautasten lämmitys

Lämpötilaalue (°C)

40–100

30–80

Suositeltu lämpötila (°C)

80

60

Ohjeet

Käytä tätä vain juuri valmistettujen ruokien lämpimänä pitämiseen.

Käytä tätä astioiden lämmittämiseen.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 37

Suomi 37

2015-05-22 �� 11:48:58

Toiminnot

Automaattiohjelma

Uunissa on kokemattomia kokkeja varten yhteensä 50 automaattiohjelmaa. Tämä toiminto säästää aikaa ja nopeuttaa oppimista. Valmistusaika ja -lämpötila säädetään valitun ruokalajin mukaisesti.

1.

Valitse tilanvalitsimella .

Kaksoistila

2.

Valitse ohjelma arvojenvalitsimella ja paina

OK

-painiketta.

3.

Valitse annoskoko kääntämällä arvojenvalitsinta. Painorajat vaihtelevat ohjelmittain.

4.

Aloita valmistus painamalla

OK

painiketta.

1.

Ota kaksoistila käyttöön asettamalla jakotaso tasolle 3. Käytössä on oletuksena uunin yläosa.

2.

Valitse yläosa painamalla -painiketta tai alaosa painamalla -painiketta.

38 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 38 2015-05-22 �� 11:48:58

3.

Valitse tilanvalitsimella .

4.

Valitse yläosan ohjelma arvojenvalitsimella ja paina

OK

painiketta.

5.

Valitse annoskoko kääntämällä arvojenvalitsinta. Painorajat vaihtelevat ohjelmittain.

6.

Aloita valmistus painamalla

OK

painiketta.

HUOM.

Saat lisätietoja tämän oppaan Valmistusopas-osiosta.

Höyrypuhdistus

Tämä toiminto on tarkoitettu pienen likamäärän puhdistamiseen höyryllä. Tämä toiminto säästää aikaa, sillä laitetta ei tarvitse puhdistaa manuaalisesti säännöllisin väliajoin.

1.

Kaada uunin pohjalle noin 400 ml

(

3

/

4

pint) vettä ja sulje luukku.

2.

Valitse tilanvalitsimella .

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 39

Suomi 39

2015-05-22 �� 11:48:59

Toiminnot

40 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 40

3.

Aloita puhdistaminen painamalla

OK

painiketta.

4.

Puhdista uunin sisätilat kuivalla liinalla.

VAROITUS

• Älä avaa luukkua, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Uunin sisällä oleva vesi on erittäin kuumaa ja voi aiheuttaa palovammoja.

HUOM.

• Jos uuni rasvoittuu pahoin esim. grillauksen tai paistamisen aikana, suosittelemme poistamaan pinttyneen lian pesuaineella manuaalisesti ennen höyryllä puhdistamista.

• Jätä uunin luukku raolleen, kun ohjelma on päättynyt. Näin uunin sisäosien emalipinta kuivuu tehokkaammin.

• Jos uuni on kuuma, puhdistusta ei käynnistetä. Odota uunin jäähtymistä ja yritä uudelleen.

• Älä kaada vettä uunin pohjalle liian

äkillisesti. Tee se varovasti. Muuten vesi voi vuotaa yli uunin etuosasta.

2015-05-22 �� 11:48:59

Ajastin

Ajastimen avulla voit tarkistaa ajan tai kestoajan valmistuksen aikana.

1.

Paina -painiketta.

2.

Aseta aika arvojenvalitsimella ja paina

OK

-painiketta.

HUOM.

• Kun aika on kulunut loppuun, uuni antaa

äänimerkin ja näytössä vilkkuu ”00:00”.

Ääni käyttöön / pois käytöstä

• Voit muuttaa ajastimen asetuksia milloin tahansa.

• Mykistä ääni pitämällä uunin valopainiketta painettuna 3 sekuntia.

• Palauta ääni pitämällä painiketta uudelleen painettuna 3 sekuntia.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 41

Suomi 41

2015-05-22 �� 11:49:00

Älykkäät valmistustoiminnot

Manuaalinen valmistus

Akryyliamidia koskeva VAROITUS

Tärkkelyspitoista ruokaa, esimerkiksi uuniperunoita, ranskalaisia perunoita tai leipää valmistettaessa muodostuu akryyliamidia, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen. Tällaiset ruoat on suositeltavaa paistaa alhaisessa lämpötilassa ja niiden liiallista kypsentämistä, rapeuttamista tai polttamista on syytä välttää.

Lisätarvikkeita koskevia vinkkejä

Eri uunimallien mukana toimitetaan eri määrä erilaisia lisätarvikkeita. Joitakin alla olevassa taulukossa mainittuja lisätarvikkeita ei välttämättä ole toimitettu oman uunisi mukana. Vaikkei sinulla olisikaan kaikkia tässä valmistusoppaassa mainittuja lisätarvikkeita, voit noudattaa ohjeita ja käyttää omia tarvikkeitasi. Pääset niillä samoihin tuloksiin.

HUOM.

• Esilämmitystä suositellaan kaikille valmistustiloille, jollei valmistusoppaassa toisin mainita.

• Kun käytät ekogrillitoimintoa, aseta ruoka pellin keskelle.

• Uunipelti ja yleispelti ovat keskenään vaihdettavissa.

• Kun valmistat sellaisia ruokia, joissa on runsaasti öljyä, suosittelemme käyttämään ritilän alla peltiä ruoasta tihkuvan öljyn keräämiseen. Jos uunin mukana on toimitettu ritiläohjain, voit käyttää sitä yhdessä pellin kanssa.

• Jos uunin mukana on toimitettu yleispelti, syvä pelti tai molemmat, öljyisten ruokien valmistukseen kannattaa käyttää niistä syvempää.

Leipominen

Suosittelemme uunin esilämmittämistä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät.

Ruoka

Sokerikakku

Lisätarvike Taso

2

Lämmitystapa

Lämpöt.

(°C)

160–170

Aika

(minuuteissa)

35–40

Tiikerikakku

Piirakka

Ritilä,

Ø 25–26 cm:n vuoka

Ritilä, kuivakakkuvuoka

Ritilä, Ø 20 cm:n piirakkavuoka

3

3

175–185

190–200

50–60

50–60

42 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 42 2015-05-22 �� 11:49:00

Ruoka Lisätarvike

Hedelmä- ja hilekoristeltu kakku pellillä

Hedelmämurut

Teeleivät

Yleispelti

Ritilä, 22–24 cm:n uunivuoka

Yleispelti

Lasagne

Marengit

Kohokas

Hiivalla kohotettu omenakakku

Kotitekoinen pizza

1–1,2 kg

Pakastetut lehtitaikinapasteijat

Piirakka

Ritilä, 22–24 cm:n uunivuoka

Yleispelti

Ritilä, kohokasvuoat

Yleispelti

Yleispelti

Yleispelti

Omenapiirakka

Kylmä pizza

Ritilä, 22–24 cm:n uunivuoka

Ritilä, Ø 20 cm:n vuoka

Yleispelti

Taso Lämmitystapa

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

Lämpöt.

(°C)

160–180

170–180

180–190

190–200

80–100

170–180

150–170

190–210

180–200

180–190

160–170

180–200

Aika

(minuuteissa)

40–50

25–30

30–35

25–30

100–150

20–25

60–70

10–15

20–25

25–35

65–75

5–10

Paistaminen

Ruoka Lisätarvike

Liha (nauta/sika/lammas)

Naudan ulkofilee,

1 kg

Ritilä + yleispelti

Taso Lämmitystapa

Lämpöt.

(°C)

Aika

(minuuteissa)

3

1

160–180 50–70

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 43

Suomi 43

2015-05-22 �� 11:49:00

Älykkäät valmistustoiminnot

Ruoka Lisätarvike

Luuton vasikankylki,

1,5 kg

Porsaan paahtopaisti, 1 kg

Ritilä + yleispelti

Ritilä + yleispelti

Porsaanpaisti, 1 kg Ritilä + yleispelti

Luullinen karitsanreisi, 1 kg

Ritilä + yleispelti

Linnunliha (kana/ankka/kalkkuna)

Kana, kokonainen,

1,2 kg*

Ritilä + yleispelti

(nesteen keräämiseen)

Kananpalat Ritilä + yleispelti

Taso Lämmitystapa

3

1

3

1

3

1

3

1

Lämpöt.

(°C)

160–180

200–210

160–180

170–180

Aika

(minuuteissa)

90–120

50–60

100–120

100–120

3

1

205

200–220

80-100

25–35

Ankanrinta Ritilä + yleispelti

Ritilä + yleispelti

3

1

3

1

3

1

180–200

180–200

20–30

120–150 Pieni kalkkuna, kokonainen, 5 kg

Vihannekset

Vihannekset, 0,5 kg

Halkaistut uuniperunat, 0,5 kg

Kala

Uunissa paistettu kalafilee

Paistettu kala

Yleispelti

Yleispelti

Ritilä + yleispelti

Ritilä + yleispelti

3

3

3

1

3

1

220–230

200

200–230

180–200

15–20

45–50

10–15

30–40

* Käännä valmistuksen puolivälissä.

44 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 44 2015-05-22 �� 11:49:00

Grillaaminen

Suosittelemme uunin esilämmitystä iso grilli -tilassa. Käännä valmistuksen puolivälissä.

Ruoka Lisätarvike Taso Lämmitystapa

Lämpöt.

(°C)

Aika

(minuuteissa)

Leipä

Paahtoleipä Ritilä 5 270–300 2–4

Juusto-paahtoleipä Yleispelti 4 200 4–8

Naudanliha

Pihvi*

Hampurilaispihvit*

Ritilä + yleispelti

Ritilä + yleispelti

Sianliha

Porsaankyljykset

Makkarat

Ritilä + yleispelti

Ritilä + yleispelti

Linnunliha

Kananrinta

Kanankoivet

Ritilä + yleispelti

Ritilä + yleispelti

* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut

2

/

3

.

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

Pakastettu valmisateria

240–250

250–270

250–270

260–270

230–240

230–240

15–20

13–18

15–20

10–15

30–35

25–30

Ruoka Lisätarvike

Ritilä

Taso

3

Lämmitystapa

Lämpöt.

(°C)

200–220

Aika

(minuuteissa)

15–25 Pakastepizza

(0,4–0,6 kg)

Pakastelasagne Ritilä 3 180–200 45–50

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 45

Suomi 45

2015-05-22 �� 11:49:00

Älykkäät valmistustoiminnot

Ruoka Lisätarvike

Pakastetut uuniranskalaiset

Pakastetut kroketit

Yleispelti

Yleispelti

Pakastettu uunicamembert

Täytetyt pakastepatongit

Ritilä

Ritilä + yleispelti

Pakastekalapuikot Ritilä + yleispelti

Pakastettu kalapurilainen

Ritilä

Taso Lämmitystapa

3

Lämpöt.

(°C)

220–225

Aika

(minuuteissa)

20–25

3

3

3

1

3

1

3

220–230

190–200

190–200

190–200

180–200

25–30

10–15

10–15

15–25

20–35

Pro-Roasting

Tähän tilaan kuuluu automaattinen lämmitys enintään 220 asteeseen. Ylävastusta ja kiertoilmapuhallinta käytetään lihan ruskistamisen aikana. Tämän vaiheen jälkeen ruokaa kypsytetään hiljalleen ennalta valitussa alhaisessa lämpötilassa. Uuni käyttää tässä vaiheessa ylä- ja alavastuksia. Tämä tila soveltuu lihapaisteille ja linnunlihalle.

Ruoka

Paahtopaisti

Lisätarvike Taso Lämpöt. (°C)

80–100

Aika

(tunneissa)

3–4

Porsaanpaisti

Karitsanpaisti

Ankanrinta

Ritilä + yleispelti

Ritilä + yleispelti

Ritilä + yleispelti

Ritilä + yleispelti

3

1

3

1

3

1

3

1

80–100

80–100

70–90

4–5

3–4

2–3

46 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 46 2015-05-22 �� 11:49:01

Ekokiertoilma

Tässä tilassa käytetään optimoitua lämmitysjärjestelmää, joka säästää sähköä ruokien kypsennyksen aikana. Tässä ryhmässä mainitut ajat eivät virransäästösyistä edellytä esilämmitystä.

Ruoka Lisätarvike

Yleispelti

Ritilä

Taso

2

2

Lämpöt. (°C)

90–100

160–180

Aika

(minuuteissa)

100–140

60–80

Marengit, 0,2–0,3 kg

Hedelmämurut,

0,8–1,2 kg

Kuoriperunat, 0,4–

0,8 kg

Makkarakastike,

0,3–0,5 kg

Pakastetut uuniranskalaiset,

0,3–0,5 kg

Pakastetut lohkoperunat, 0,3–

0,5 kg

Uunissa paistetut kalafileet, 0,4–0,8 kg

Rapeat, leivitetyt kalafileet, 0,4–0,8 kg

Paahdettu naudan ulkofilee, 0,8–1,2 kg

Paahdetut kasvikset,

0,4–0,6 kg

Yleispelti

Ritilä + yleispelti

Yleispelti

Yleispelti

Ritilä + yleispelti

Ritilä + yleispelti

Ritilä + yleispelti

Yleispelti

2

3

1

3

3

3

1

3

1

2

1

3

190–200

160–180

180–200

190–210

200–220

200–220

180–200

200–220

70–80

20–30

25–35

25–35

30–40

30–45

65–75

25–35

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 47

Suomi 47

2015-05-22 �� 11:49:01

Älykkäät valmistustoiminnot

Kaksoistila

Aseta jakotaso uuniin, ennen kuin käytät kaksoistoimintoa. Suosittelemme uunin esilämmittämistä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät.

Seuraavassa taulukossa on annettu 5 paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan tarkoitettua kaksoistilan ohjetta. Kaksoistoiminnolla voit valmistaa pääruoan ja lisukkeet tai pääruoan ja jälkiruoan samanaikaisesti.

• Esilämmitysaika voi olla pitempi kaksoistoimintoa käytettäessä.

Nro

Uunin osa

1 Yläosa

Ruoka

Sokerikakku

Lisätarvike Taso

4

Lämmitystapa

Lämpöt.

(°C)

160–170

Aika

(minuuteissa)

40–45 Ritilä,

Ø 25–

26 cm:n vuoka

Yleispelti 1 190–210 13–18 Alaosa Kotitekoinen pizza

1,0–1,2 kg

2 Yläosa Paahdetut kasvikset,

0,4–0,8 kg

Alaosa Omenapiirakka

Yleispelti 4

1

220–230

160–170

13–18

70–80

3 Yläosa Pita-leipä

Ritilä,

Ø 20 cm:n vuoka

Yleispelti 4 230–240 13–18

4

Alaosa

Yläosa

Perunagratiini,

1,0–1,5 kg

Kanankoivet

Ritilä,

22–24 cm:n uunivuoka

Ritilä + yleispelti

Alaosa Lasagne, 1,0–1,5 kg Ritilä,

22–24 cm:n uunivuoka

5 Yläosa

Alaosa

Uunissa paistettu kalafilee

Omenalehtitaikinapiirakka

Ritilä + yleispelti

Yleispelti

1

4

4

1

4

4

1

180–190

230–250

190–200

210–230

170–180

45–50

30–35

30–35

15–20

25–30

48 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 48 2015-05-22 �� 11:49:01

Automaattiohjelmat

Yhtenäisessä tilassa valmistus

Seuraavassa taulukossa on kuvattu 40 paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan tarkoitettua automaattiohjelmaa.

Taulukossa on mainittu ruokien määrät, painorajat ja valmistukseen liittyvät suositukset.

Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät käyttömukavuutta. Ohjekirjassa on automaattiohjelmia koskevia valmistusohjeita.

Automaattiohjelmissa 1–19 ja 38–39 on esilämmitysvaihe, jonka eteneminen näytetään näyttöpaneelissa. Laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

VAROITUS

Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.

Koodi

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Ruoka

Perunagratiini

Vihannesgratiini

Makaronilaatikko

Lasagne

Ratatouille

Paino (kg)

1,0–1,5

Lisätarvike

Ritilä

Taso

3

Valmista perunagratiini 22–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa.

Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen

äänimerkin jälkeen.

0,8–1,2 Ritilä 3

Valmista vihannesgratiini 22–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa.

Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen

äänimerkin jälkeen.

1,2–1,5 Ritilä 3

Valmista pastagratiini 22–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa.

Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen

äänimerkin jälkeen.

1,0–1,5 Ritilä 3

Valmista kotitekoinen lasagne 22–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

1,2–1,5 Ritilä 3

Laita ratatouillen ainekset kannelliseen vuokaan. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen. Kypsennä peitettynä. Hämmennä ennen tarjoilua.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 49

Suomi 49

2015-05-22 �� 11:49:01

Älykkäät valmistustoiminnot

Koodi

A 6

A 7

A 8

A 9

A 10

A 11

A 12

A 13

Ruoka

Omenapiirakka

Voisarvet

Omenalehtitaikinapiirakka

Quiche lorraine

-kinkkupiirakka

Valkoinen leipä

Sekaleipä

Sämpylät

Hedelmämurut

Paino (kg)

1,2–1,4

Lisätarvike

Ritilä

Taso

2

Valmista omenapiirakka pyöreässä, 24–26 cm:n kokoisessa metallivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,3–0,4 Yleispelti 3

Valmista voisarvet (kylmästä valmistaikinasta). Aseta ne leivinpaperilla suojatulle yleispellille. Käynnistä ohjelma ja laita pelti uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,3-0,4 Yleispelti 3

Aseta leivokset leivinpaperilla suojatulle yleispellille. Käynnistä ohjelma ja laita pelti uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

1,2-1,5 Ritilä 2

Tee piirakkataikina ja kaada se pyöreään, 25 cm:n kokoiseen piirakkavuokaan. Käynnistä ohjelma. Lisää täyte ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,6–0,7 Ritilä 3

Tee taikina ja kaada se mustaan, suorakulmaiseen metallivuokaan

(pituus 25 cm). Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,8–0,9 Ritilä 3

Tee taikina ja kaada se mustaan, suorakulmaiseen metallivuokaan

(pituus 25 cm). Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,3-0,5 Yleispelti 3

Valmista sämpylät (kylmästä valmistaikinasta). Aseta ne leivinpaperilla suojatulle yleispellille. Käynnistä ohjelma ja laita pelti uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,8-1,2 Ritilä 3

Laita tuoreita marjoja ja hedelmiä (vadelmia, karhunvatukoita ja omena- tai päärynäviipaleita) 22–24 cm:n kokoiseen uunivuokaan. Kaada päälle muruja. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

50 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 50 2015-05-22 �� 11:49:01

Koodi

A 14

A 15

A 16

A 17

A 18

A 19

A 20

A 21

Ruoka

Teeleivät

Sokerikakku

Tiikerikakku

Vuokakakku

Hedelmäpiirakan pohja

Brownies

Paahdettu naudan ulkofilee

Hitaasti kypsytetty paahtopaisti

Paino (kg)

0,5-0,6

Lisätarvike

Yleispelti

Taso

3

Aseta (5–6 cm:n kokoiset) teeleivät leivinpaperilla suojatulle pellille. Käynnistä ohjelma ja laita pelti uuniin esilämmityksen

äänimerkin jälkeen.

0,5–0,6 Ritilä 3

Tee taikina ja kaada se pyöreään, mustaan metallivuokaan, jonka halkaisija on 26 cm. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,7–0,8 Ritilä 2

Tee taikina ja kaada se pyöreään, metalliseen kuivakakkuvuokaan.

Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen

äänimerkin jälkeen.

0,7–0,8 Ritilä 2

Tee taikina ja kaada se mustaan, suorakulmaiseen metallivuokaan

(pituus 25 cm). Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,4–0,5 Ritilä 3

Aseta taikina voideltuun kakkupohjavuokaan. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,7-0,8 Ritilä 3

Valmista taikina 20–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

2

1

0,9–1,1

1,1–1,3

Ritilä + yleispelti

Mausta liha ja laita se jääkaappiin tunniksi.

Aseta ritilälle rasvapuoli ylöspäin.

0,9–1,1

1,1–1,3

Ritilä + yleispelti

Mausta liha ja laita se jääkaappiin tunniksi.

Aseta ritilälle rasvapuoli ylöspäin.

2

1

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 51

Suomi 51

2015-05-22 �� 11:49:01

Älykkäät valmistustoiminnot

Koodi

A 22

A 23

A 24

A 25

A 26

A 27

A 28

A 29

Ruoka

Lampaankyljykset

Luullinen karitsanreisi

Nahallinen porsaanpaisti

Porsaan kylkirivi

Kana, kokonainen

Kananrinta

Kanankoivet

Ankanrinta

Paino (kg)

0,4–0,6

Lisätarvike

Ritilä + yleispelti

0,6–0,8

Marinoi lampaankyljykset yrteillä ja aseta ne ritilälle.

Taso

4

1

1,0–1,5

Ritilä + yleispelti

1,5–2,0

Marinoi karitsa ja aseta se ritilälle.

3

1

0,8–1,0

1,0–1,2

Ritilä + yleispelti

Aseta porsaanpaisti ritilälle rasvapuoli ylöspäin.

0,8–1,0

1,0–1,2

Ritilä + yleispelti

Aseta porsaan kylkirivi ritilälle.

0,9–1,1

Ritilä + yleispelti

1,1–1,3

3

1

3

1

Marinoi rintapalat ja aseta ne ritilälle.

0,6–0,8

Ritilä + yleispelti

0,8–1,0

2

1

Pese ja huuhtele kana. Sivele kanan pinnalle öljyä ja mausteita.

Aseta kana rintapuoli alaspäin ritilälle ja käännä se, kun uuni antaa äänimerkin.

0,4–0,6

0,6–0,8

Ritilä + yleispelti

4

1

4

1

Sivele pinnalle oliiviöljyä ja mausteita ja aseta pellille.

0,3–0,4

Ritilä + yleispelti

0,4–0,5

4

1

Aseta ankanrintapalat ritilälle rasvapuoli ylöspäin.

Ensimmäinen asetus on medium-kypsyydelle, toinen medium+kypsyydelle.

52 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 52 2015-05-22 �� 11:49:01

Koodi

A 30

A 31

A 32

A 33

Ruoka

Taimenfilee

Taimen

Meriantura

Lohifileet

A 34 Paahdetut kasvikset

A 35

A 36

Halkaistut uuniperunat

Pakastetut uuniranskalaiset

Paino (kg)

0,3–0,5

Lisätarvike

Yleispelti

0,5–0,7

Aseta taimenfileet nahkapuoli ylöspäin yleispellille.

Taso

4

0,3–0,5 4

Ritilä + yleispelti

0,5–0,7 1

Pese ja huuhtele kala ja aseta se ritilälle pää edellä. Lisää sitruunamehua, suolaa ja yrttejä kalan sisälle.

Leikkaa nahkaa veitsellä. Hiero pintaan öljyä ja suolaa.

0,3–0,5

0,5–0,7

0,4–0,6

0,6–0,8

Yleispelti

Aseta meriantura leivinpaperilla suojatulle yleispellille. Leikkaa pintaa veitsellä.

0,4-0,6

0,6–0,8

Ritilä + yleispelti

4

1

Pese ja huuhtele fileet tai medaljongit. Aseta fileet ritilälle nahkapuoli ylöspäin.

Yleispelti

3

4

Huuhtele ja valmistele siivutettu kesäkurpitsa, munakoiso, paprika ja sipuli sekä kirsikkatomaatit. Sivele päälle oliiviöljyä, yrttejä ja mausteita. Asettele tasaisesti pellille.

0,6–0,8

0,8–1,0

Yleispelti 3

Halkaise suuret perunat (à 200 g) pituussuunnassa kahtia. Aseta ne leikattu puoli ylöspäin pellille ja sivele pintaan oliiviöljyä, yrttejä ja mausteita.

0,3–0,5

0,5–0,7

Yleispelti

Levitä pakastetut uuniranskalaiset tasaisesti pellille.

3

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 53

Suomi 53

2015-05-22 �� 11:49:01

Älykkäät valmistustoiminnot

Koodi

A 37

A 38

A 39 Kotitekoinen pizza

A 40

Ruoka

Pakastetut lohkoperunat

Pakastepizza

Kohoava hiivataikina

Paino (kg)

0,3–0,5

Lisätarvike

Yleispelti

0,5–0,7

Levitä pakastetut lohkoperunat pellille tasaisesti.

Taso

3

0,3–0,6

Ritilä 3

0,6–0,9

Käynnistä ohjelma ja aseta pakastepizza ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen. Ensimmäinen asetus on ohuelle, italialaiselle pizzalle, toinen paksulle pannupizzalle.

0,8–1,0

1,0–1,2

Yleispelti 2

Valmista kotitekoinen pizza hiivataikinasta ja levitä se pellille.

Painoissa on otettu huomioon myös lisukkeet, esimerkiksi kastike, vihannekset, kinkku ja juusto. Käynnistä ohjelma ja laita pelti uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,5–0,6

0,7–0,8

Ritilä 2

Valmista taikina kulhossa ja peitä se muovikelmulla.

Aseta se ritilän keskelle. Ensimmäinen asetus on pizza- ja kakkutaikinalle ja toinen leipätaikinalle.

54 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 54 2015-05-22 �� 11:49:01

Kaksoistila

Seuraavassa taulukossa on kuvattu 10 paistamiseen, paahtamiseen ja leivontaan tarkoitettua automaattiohjelmaa. Voit käyttää joko pelkkää ylä- tai alaosaa tai molempia samanaikaisesti.

Ohjelman yhteydessä on mainittu ruokien määrät, painorajat ja valmistukseen liittyvät suositukset. Esiohjelmoidut valmistustilat ja -ajat lisäävät käyttömukavuutta. Ohjekirjassa on automaattiohjelmia koskevia valmistusohjeita.

Kaikissa automaattisissa kaksoisohjelmissa on esilämmitysvaihe, ja esilämmityksen eteneminen näytetään näyttöpaneelissa.

Laita ruoka uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

VAROITUS

Käytä aina grillikintaita, kun otat ruokaa uunista.

Koodi

Yläosa

Ruoka Paino (kg) Lisätarvike Taso

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Perunagratiini

Lasagne

Kanankoivet

Halkaistut uuniperunat

Pakastetut uuniranskalaiset

1,0–1,5 Ritilä 3

Valmista perunagratiini 22–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

1,0–1,5 Ritilä 3

Valmista kotitekoinen lasagne 22–24 cm:n kokoisessa uunivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,6–0,8 4

Ritilä + yleispelti

0,8–1,0 1

Sivele pinnalle oliiviöljyä ja mausteita ja aseta ritilälle.

0,6–0,8

Yleispelti 3

0,8–1,0

Halkaise suuret perunat (à 200 g) pituussuunnassa kahtia.

Aseta ne leikattu puoli ylöspäin pellille ja sivele pintaan oliiviöljyä, yrttejä ja mausteita.

0,3–0,5

Yleispelti 3

0,5–0,7

Levitä pakastetut uuniranskalaiset tasaisesti pellille.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 55

Suomi 55

2015-05-22 �� 11:49:01

Älykkäät valmistustoiminnot

Koodi

Alaosa

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Ruoka Paino (kg) Lisätarvike Taso

Omenapiirakka

Omenalehtitaikinapiirakka

Quiche lorraine

-kinkkupiirakka

Pakastepizza

Kotitekoinen pizza

1,2–1,4 Ritilä 2

Valmista omenapiirakka pyöreässä, 24–26 cm:n kokoisessa metallivuoassa. Käynnistä ohjelma ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,3-0,4 Yleispelti 3

Aseta leivokset leivinpaperilla suojatulle yleispellille.

Käynnistä ohjelma ja laita pelti uuniin esilämmityksen

äänimerkin jälkeen.

1,2-1,5 Ritilä 2

Tee piirakkataikina ja kaada se pyöreään, 25 cm:n kokoiseen piirakkavuokaan. Käynnistä ohjelma. Lisää täyte ja aseta vuoka ritilän keskelle esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

0,3–0,6

0,6–0,9

Ritilä 3

Aseta pakastepizza ritilän keskelle.

Käynnistä ohjelma ja laita ritilä uuniin esilämmityksen

äänimerkin jälkeen. Ensimmäinen asetus on ohuelle, italialaiselle pizzalle, toinen paksulle pannupizzalle.

0,8–1,0

Yleispelti 2

1,0–1,2

Valmista kotitekoinen pizza hiivataikinasta ja levitä se pellille. Painoissa on otettu huomioon myös lisukkeet, esimerkiksi kastike, vihannekset, kinkku ja juusto. Käynnistä ohjelma ja laita pelti uuniin esilämmityksen äänimerkin jälkeen.

56 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 56 2015-05-22 �� 11:49:01

Koekeittiössä testatut ruuat

Standardin EN 60350-1 mukaisesti.

1. Leipominen

Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön. Älä käytä nopeaa esilämmitystä. Aseta aina peltien viisto reuna luukun puolelle.

Ruokatyyppi

Pienet kakut

Lisätarvike

Yleispelti

Taso

3

Lämmitystapa

Lämpöt.

(°C)

165

Aika

(minuuteissa)

25-30

Murokakku Yleispelti + yleispelti

2

1+4

1+4

165

155

140

25-30

35-40

32-37

Rasvaton sokerikakku

Ritilä + irtopohjavuoka

(tumma, ø 26 cm)

2

2

160

160

35-40

35-40

1+4 155 45-55

Omenapiirakka Grilliritilä +

2 irtopohjavuokaa

*(tummia, ø 20 cm)

Yleispelti + ritilä +

2 irtopohjavuokaa

**(tummia, ø 20 cm)

1, diagonaalisesti

1+3

160

160

* Kaksi kakkua asetetaan ritilälle toinen taakse vasemmalle ja toinen eteen oikealle.

** Kaksi kakkua asetetaan keskelle toinen toisen yläpuolelle.

70-80

80-90

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 57

Suomi 57

2015-05-22 �� 11:49:01

Älykkäät valmistustoiminnot

2. Grillaaminen

Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia iso grilli -toiminnolla.

Ruokatyyppi

Vehnäpaahtoleipä

Lisätarvike

Ritilä

Taso

5

Lämmitystapa

Hampurilaispihvit*

(12 kpl)

* Käännä, kun valmistusajasta on kulunut

2

/

3

.

3. Paistaminen

Ritilä + yleispelti

(nesteen keräämiseen)

4

1

Lämpöt.

(°C)

300

(enint.)

300

(enint.)

Aika

(minuuteissa)

1–2

1. 15–18

2. 5–8

Ruokatyyppi

Kana, kokonainen

Lisätarvike

Ritilä + yleispelti

(nesteen keräämiseen)

* Käännä valmistuksen puolivälissä.

Taso

3

1

Lämmitystapa

Lämpöt.

(°C)

205

Aika

(minuuteissa)

80-100

58 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 58 2015-05-22 �� 11:49:01

Usein käytettyjen automaattiohjelmien reseptejä

Perunagratiini

Ainekset 800 g perunoita, 100 ml maitoa, 100 ml kermaa, 50 g:n vatkattu kananmuna, 1 rkl suolaa, pippuria ja muskottipähkinää, 150 g juustoraastetta, voita, timjamia

Ohjeet Kuori perunat ja siivuta ne 3 mm:n paksuisiksi viipaleiksi. Voitele (22–

24 cm:n kokoisen) uunivuoan sisäpinta kauttaaltaan. Levitä viipaleet puhtaan pyyhkeen päälle ja pidä ne pyyhkeellä peitettyinä, kun valmistelet muut ainekset.

Sekoita juustoraastetta lukuun ottamatta muut ainekset keskenään isossa kulhossa ja hämmennä hyvin. Asettele perunaviipaleet kerroksittain ja osittain päällekkäin uunivuokaan ja kaada seos niiden päälle.

Levitä pinnalle juustoraaste ja paista. Tarjoile kypsennyksen jälkeen muutamalla tuoreella timjaminlehdellä höystettynä.

Vihannesgratiini

Ainekset

800 g vihanneksia (kesäkurpitsaa, tomaattia, sipulia, porkkanaa, paprikaa, valmiiksi keitettyjä perunoita), 150 ml kermaa, 50 g:n vatkattu kananmuna, 1 rkl suolaa ja yrttejä (pippuria, persiljaa tai rosmariinia),

150 g juustoraastetta, 3 rkl oliiviöljyä, timjaminlehtiä

Ohjeet Pese vihannekset ja siivuta ne 3–5 mm:n paksuisiksi viipaleiksi. Asettele viipaleet kerroksittain (22–24 cm:n kokoiseen) uunivuokaan ja kaada päälle oliiviöljy. Sekoita juustoraastetta lukuun ottamatta muut ainekset keskenään ja kaada ne vihannesten päälle. Levitä pinnalle juustoraaste ja paista. Tarjoile muutamalla tuoreella timjaminlehdellä höystettynä.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 59

Suomi 59

2015-05-22 �� 11:49:01

Älykkäät valmistustoiminnot

Lasagne

Ainekset 2 rkl oliiviöljyä, 500 g jauhettua naudanlihaa, 500 ml tomaattikastiketta,

100 ml lihalientä, 150 g kuivia lasagnelevyjä, 1 sipuli (silputtuna), 200 g juustoraastetta, à 1 tl kuivattua persiljaa, oreganoa ja basilikaa

Ohjeet Valmistele tomaatti-jauhelihakastike. Kuumenna öljy paistinpannussa, kypsennä jauhettua naudanlihaa ja silputtua sipulia n. 10 minuuttia, kunnes ne ovat ruskistuneet kunnolla. Kaada päälle tomaattikastike ja lihaliemi ja lisää kuivatut yrtit. Kiehauta ja keitä 30 minuuttia hämmentäen.

Kypsennä lasagne sen pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Aseta lasagnea, jauhelihakastiketta ja juustoa kerroksittain ja toista. Ripottele jäljelle jäävä juusto lasagnen pinnalle tasaisesti ja paista.

Omenapiirakka

Ainekset • Taikina : 275 g jauhoja,

1

/

2

rkl suolaa, 125 g valkoista hienoasokeria,

8 g vaniljasokeria, 175 g kylmää voita, 1 kananmuna (vatkattu)

• Täyte : 750 g kiinteitä, kokonaisia omenoita, 1 rkl sitruunamehua,

40 g sokeria,

1

/

2

rkl kanelia, 50 g siemenettömiä rusinoita, 2 rkl korppujauhoja

Ohjeet

Siivilöi jauhot suolan kanssa suureen kulhoon. Siivilöi hienosokeri vaniljasokerin kanssa. Leikkaa voi kahdella veitsellä kuutioiksi jauhojen sekaan. Lisää

3

/

4

vatkatusta kananmunasta. Sekoita kaikkia aineksia monitoimikoneessa, kunnes tuloksena on mureneva seos. Muotoile taikina käsin palloksi. Kääri se muovikelmuun ja anna jäähtyä n.

30 minuuttia.

Rasvaa (24–26 cm:n kokoinen) irtopohjavuoka ja ripottele pinnalle jauhoja. Kauli

3

/

4

taikinasta 5 mm:n paksuiseksi levyksi. Aseta se vuokaan (pohjalle ja reunoille).

Kuori omenat ja poista niiden siemenkodat. Leikkaa ne

3

/

4

x

3

/

4

cm:n kokoisiksi kuutioiksi. Ripottele päälle sitruunamehua ja sekoita hyvin.

Pese ja kuivaa viinimarjat ja rusinat. Lisää sokeri, kaneli, rusinat ja viinimarjat. Sekoita hyvin ja ripottele taikinan pohjalle korppujauhoja.

Paina kevyesti.

Kauli lopputaikina. Leikkaa taikina pieniksi liuskoiksi ja aseta ne ristikkäin täytteen päälle. Sivele loput vatkatusta kananmunasta tasaisesti piirakan päälle.

60 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 60 2015-05-22 �� 11:49:02

Quiche lorraine -kinkkupiirakka

Ainekset • Taikina : 200 g vehnäjauhoja, 80 g voita, 1 kananmuna

• Täyte : 75 g kuutioitua, läskitöntä pekonia, 125 ml kermaa, 125 g crème fraichea, 2 vatkattua kananmunaa, 100 g sveitsiläistä juustoraastetta, suolaa ja pippuria

Ohjeet Tee taikina sekoittamalla jauhot, voi ja kananmuna keskenään kulhossa pehmeäksi massaksi ja anna taikinan jäähtyä jääkaapissa 30 minuuttia.

Kauli taikina ja aseta se rasvattuun, piirakoille tarkoitettuun keramiikkavuokaan (halkaisija 25 cm). Pistele pohjaa haarukalla. Sekoita kananmuna, kerma, crème fraiche, juusto, suola ja pippuri keskenään.

Kaada seos taikinan päälle juuri ennen paistamista.

Hedelmämurut

Ainekset • Kuorrute : 200 g jauhoja, 100 g voita, 100 g sokeria, 2 g suolaa, 2 g jauhettua kanelia

• Hedelmät : 600 g sekahedelmiä

Ohjeet Sekoita kaikki ainekset keskenään helposti murenevaksi seokseksi. Laita sekahedelmät uunivuokaan ja ripottele muruset niiden päälle.

Kotitekoinen pizza

Ainekset • Pizzataikina : 300 g jauhoja, 7 g kuivahiivaa, 1 rkl oliiviöljyä, 200 ml lämmintä vettä, 1 rkl sokeria ja suolaa

• Kuorrute : 400 g siivutettuja vihanneksia (munakoisoa, kesäkurpitsaa, sipulia, tomaattia), 100 g kinkkua tai pekonia (pilkottuna), 100 g juustoraastetta

Ohjeet Kaada jauhot, hiiva, öljy, suola, sokeri ja lämmin vesi kulhoon ja sekoita, kunnes tuloksena on kostea taikina. Vaivaa taikinaa sekoittimessa tai käsin 5–10 minuuttia. Peitä kannella ja paista uunissa 30 minuuttia

35 ° C:n lämpötilassa taikinan kohottamiseksi. Kauli taikina jauhoisella pinnalla suorakulmion muotoon ja aseta pellille tai pizzapannuun.

Levitä tomaattipyreetä taikinan päälle ja asettele pyreen päälle kinkkua, herkkusieniä, oliiveja ja tomaattia. Ripottele pinnalle tasaisesti juustoraastetta ja paista.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 61

Suomi 61

2015-05-22 �� 11:49:02

Älykkäät valmistustoiminnot

Paahdettu naudan ulkofilee

Ainekset 1 kg naudan ulkofileetä, 5 g suolaa, 1 g pippuria, 3 g rosmariinia ja timjamia

Ohjeet Mausta liha suolalla, pippurilla ja rosmariinilla ja laita se jääkaappiin tunniksi. Aseta uuniritilälle. Työnnä uuniin ja paista.

Paahdetut lampaankyljykset yrteillä höystettyinä

Ainekset 1 kg lampaankyljyksiä (6 kpl), 4 suurta valkosipulinkynttä

(murskattuina), 1 rkl tuoretta timjamia (murskattuna), 1 rkl tuoretta rosmariinia (murskattuna), 2 rkl suolaa, 2 rkl oliiviöljyä

Ohjeet Sekoita suola, valkosipuli, yrtit ja ruokaöljy keskenään ja lisää joukkoon lampaanliha. Käännä lihaa ja jätä huoneenlämpöön vähintään

30 minuutiksi tai tunniksi.

Porsaan kylkirivi

Ainekset 2 porsaan kylkiluuriviä, 1 rkl mustaapippuria, 3 laakerinlehteä, 1 sipuli

(silputtuna), 3 valkosipulinkynttä (silputtuina), 85 g fariinisokeria, 3 rkl worcesterkastiketta, 2 rkl tomaattipyreetä, 2 rkl oliiviöljyä

Ohjeet Tee grillikastike. Kuumenna öljy kasarissa ja lisää sipuli. Paista, kunnes sipuli pehmenee, ja lisää muut ainekset. Pariloi, laske lämpöä ja anna kiehua 30 minuuttia, kunnes seos saostuu. Marinoi kylkiä grillikastikkeessa vähintään 30 minuuttia tai tunti.

62 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 62 2015-05-22 �� 11:49:02

Huolto

Puhdistaminen

VAROITUS

• Varmista ennen puhdistusta, että uuni ja lisätarvikkeet ovat kylmiä.

• Älä käytä hankausaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa, veistä tai mitään muitakaan kuluttavia aineita.

Uunin sisäosat

• Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin sisäpintojen puhdistukseen.

• Älä pese luukun tiivistettä käsin.

• Käytä tavallisia uuninpuhdistusaineita, jotta emalipinnat eivät vaurioituisi.

• Käytä uunien erikoispuhdistusaineita pinttyneeseen likaan.

Ulkopinnat

Puhdista uunin ulkopinnat, esimerkiksi luukku, kahva ja näyttö, puhtaalla liinalla ja joko miedolla pesuaineella tai lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla pyyhkeellä.

Laitteen ulkopinnoille ja erityisesti sen kahvan ympärille saattaa kertyä rasvaa ja likaa laitteesta tulevan kuuman ilman vuoksi. Suosittelemme puhdistamaan kahvan jokaisen käyttökerran jälkeen.

Lisätarvikkeet

Pese lisätarvikkeet aina käytön jälkeen ja kuivaa ne pyyhkeellä. Poista pinttynyt lika upottamalla lisätarvikkeet lämpimään saippuaveteen n. 30 minuutiksi ennen niiden puhdistamista.

Katalyysiemaloitu pinta (vain soveltuvissa malleissa)

Laitteen irrotettavat osat on päällystetty tummanharmaalla katalyysiemalilla.

Ne voivat likaantua kiertoilmatilassa ilman mukana liikkuvasta öljystä ja rasvasta. Tällainen lika kuitenkin palaa pois 200 asteessa ja sitä korkeammissa lämpötiloissa.

1.

Poista kaikki lisätarvikkeet uunista.

2.

Puhdista uunin sisäosat.

3.

Valitse kiertoilmatila enimmäislämpötilalla ja käytä ohjelmaa tunnin ajan.

Suomi 63

2015-05-22 �� 11:49:02 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 63

Huolto

Luukku

Uunin luukkua ei saa irrottaa muutoin kuin sen puhdistamista varten. Irrota luukku puhdistamista varten noudattamalla näitä ohjeita.

VAROITUS

Luukku on painava.

1.

Avaa luukku ja avaa molempien saranoiden vivut.

2.

Sulje luukkua noin 70 astetta. Kannattele luukkua molemmin käsin sen reunoilta ja nosta ja vedä sitä ylöspäin, kunnes saranat irtoavat paikoiltaan.

3.

Puhdista luukku saippuavedellä ja puhtaalla liinalla.

4.

Kun olet valmis, aseta luukku takaisin paikoilleen noudattamalla yllä olevien ohjeiden vaiheita 1 ja 2 päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että molempien puolien vivut ovat kiinni saranoissa.

64 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 64 2015-05-22 �� 11:49:02

Luukun lasi

Uunin luukussa on mallista riippuen 3-4 päällekkäistä lasilevyä. Luukun lasia ei saa irrottaa muutoin kuin sen puhdistamista varten. Irrota luukun lasi puhdistamista varten noudattamalla näitä ohjeita.

1.

Poista vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit ruuvimeisselillä.

02

01

2.

Irrota suojukset nuolen osoittamassa suunnassa.

3.

Irrota ensimmäinen lasilevy luukusta.

4.

Irrota toinen lasilevy luukusta nuolen osoittamassa suunnassa.

5.

Puhdista lasit saippuavedellä ja puhtaalla liinalla.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 65

Suomi 65

2015-05-22 �� 11:49:03

Huolto

02

03

01

6.

Kun olet valmis, kiinnitä lasilevyt takaisin paikoilleen seuraavasti:

• Aseta lasilevy 2 kiinnikkeiden 1 ja 2 väliin, ja lasilevy 1 kiinnikkeeseen 3 tässä järjestyksessä.

01

Kiinnike 1

02

Kiinnike 2

03

Kiinnike 3

7.

Varmista, että lasin kumit pysyvät paikoillaan ja tukevat lasilevyä kunnolla.

8.

Asenna luukku takaisin paikoilleen noudattamalla ohjeiden vaiheita 1 ja 2 päinvastaisessa järjestyksessä.

VAROITUS

Varmista, että lasilevyt asennetaan oikein, jottei lämpö pääsisi pakenemaan uunista.

66 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 66 2015-05-22 �� 11:49:03

Vedenkeräin

Vedenkeräin kerää itseensä valmistuksen aikana syntyneen ylimääräisen kosteuden ja ruoantähteet. Tyhjennä ja puhdista vedenkeräin säännöllisesti.

VAROITUS

Jos havaitset vuodon vedenkeräimessä, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

01

01

Vedenkeräin

Katto (vain soveltuvissa malleissa)

01

1.

Laske grillivastus alas. Tee tämä kääntämällä kiinnitysmutteria vastapäivään samalla, kun kannattelet grillivastusta kädelläsi. Grillivastus ei ole irrotettava osa. Älä paina grillivastusta väkisin alas.

2.

Puhdista uunin katto saippuavedellä ja puhtaalla liinalla.

01

Noin 12º

3.

Kun olet valmis, aseta grillivastus takaisin paikoilleen ja käännä kiinnitysmutteria myötäpäivään.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 67

Suomi 67

2015-05-22 �� 11:49:04

Huolto

Sivuohjaimet (vain soveltuvissa malleissa)

1.

Paina vasemmanpuoleisen sivuohjaimen ylärimaa ja alenna ohjainta n. 45 astetta.

2.

Vedä vasemmanpuoleisen sivuohjaimen alarimaa ja irrota ohjain.

3.

Irrota oikeanpuoleinen sivuohjain samalla tavoin.

4.

Puhdista molemmat sivuohjaimet.

5.

Kun olet valmis, aseta sivuohjaimet takaisin paikoilleen toistamalla yllä olevien ohjeiden vaiheet 1 ja 2 päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOM.

Uuni toimii, vaikka sivuohjaimet ja ritilät eivät ole paikoillaan.

68 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 68 2015-05-22 �� 11:49:04

Teleskooppiohjaimet (vain soveltuvissa malleissa)

1.

Paina vasemmanpuoleisen sivuohjaimen kiskon yläosaa varovasti ja irrota ohjain nuolen osoittamassa suunnassa.

2.

Irrota oikeanpuoleinen kisko toistamalla yllä mainittu toimenpide oikeassa sivuohjaimessa.

3.

Puhdista vasemman- ja oikeanpuoleiset teleskooppiohjaimet saippuavedellä ja liinalla.

4.

Kun olet puhdistanut teleskooppiohjaimet, kiinnitä ne takaisin paikoilleen toistamalla yllä olevien ohjeiden vaiheet 1 ja 2 päinvastaisessa järjestyksessä.

Varmista, että kiskojen etu- ja takakiinnikkeet kiinnittyvät sivuohjaimiin.

HUOM.

Suosittelemme käyttämään teleskooppiohjainta sivuohjaimen tasolla 2.

01

01

Etuosa

02

Takaosa

02

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 69

Suomi 69

2015-05-22 �� 11:49:05

Huolto

Vaihtaminen

Lamput

1.

Irrota lasikupu kääntämällä sitä vastapäivään.

2.

Vaihda uunin valo.

3.

Puhdista lasikupu.

4.

Kun olet valmis, aseta lasikupu takaisin paikoilleen toistamalla yllä olevien ohjeiden vaihe 1 käänteisesti.

VAROITUS

• Sammuta uuni ja irrota sen virtajohto pistorasiasta, ennen kuin vaihdat lampun.

• Käytä vain sellaisia 25–40 W:n /

220–240 V:n lamppuja, jotka kestävät

300 asteen kuumuutta. Voit ostaa hyväksytyntyyppisiä lamppuja Samsungin huollosta.

Uunin sivuvalo

• Käsittele halogeenilamppua aina kuivalla liinalla. Näin lamppu ei likaannu sormenjälkien tai hikoilun vuoksi. Likaantuminen lyhentää lampun käyttöikää.

1.

Pidä uunin sivuvalon suojuksesta kiinni toisella kädelläsi ja irrota suojus kuvan osoittamalla tavalla käyttäen jotakin litteää, terävää välinettä, esimerkiksi ruokaveistä.

2.

Vaihda uunin sivuvalo.

3.

Aseta suojus takaisin paikoilleen.

70 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 70 2015-05-22 �� 11:49:05

Vianmääritys

Tarkistettavat kohdat

Jos uunin käytössä on ongelmia, tarkista ensin alla olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä annettuja ratkaisuehdotuksia. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

Ongelma

Painikkeita ei voi painaa kunnolla.

Aikaa ei näytetä.

Syy

• Painikkeiden välissä on likaa.

• Kosketusnäytöllinen malli: laitteen ulkopinnalla on kosteutta.

• Lukitustoiminto on käytössä.

• Virransyöttö on katkaistu.

Toimenpide

• Poista lika ja yritä uudelleen.

• Poista kosteus ja yritä uudelleen.

• Tarkista, onko lukitustoiminto käytössä.

Uuni ei toimi.

Uuni lakkaa toimimasta kesken käytön.

Uuni sammuu käytön aikana.

Uuniin ei tule virtaa.

Uunin ulkopinta kuumenee liikaa käytön aikana.

Luukku ei aukea kunnolla.

Virransyöttö on katkaistu.

Virtajohto on irrotettu pistorasiasta.

• Valmistus on kestänyt pitkään.

• Puhallin ei toimi.

• Uuni on asennettu paikkaan, jonka ilmanvaihto ei ole riittävä.

• Samassa pistorasiassa on useita pistokkeita.

Virransyöttö on katkaistu.

Uuni on asennettu paikkaan, jonka ilmanvaihto ei ole riittävä.

• Luukun ja laitteen rungon väliin on päässyt ruoantähteitä.

• Tarkista, tuleeko laitteeseen virtaa.

• Tarkista, tuleeko laitteeseen virtaa.

• Kytke virta uudelleen käyttöön.

• Anna uunin jäähtyä, jos se on ollut käytössä pitkään.

• Kuuntele, onko puhallin käynnissä.

• Jätä laitteen ympärille asennusoppaassa mainitut ilmanvaihtoraot.

• Käytä yhtä pistoketta.

Tarkista, tuleeko laitteeseen virtaa.

• Jätä laitteen ympärille asennusoppaassa mainitut ilmanvaihtoraot.

• Puhdista uuni hyvin ja avaa luukku uudelleen.

Suomi 71

2015-05-22 �� 11:49:05 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 71

Vianmääritys

Ongelma

Sisävalo on himmeä tai se ei pala lainkaan.

Syy

• Lamppu syttyy ja sammuu.

• Lampun pinnalle on päässyt likaa valmistuksen aikana.

Toimenpide

• Lamppu sammuu virransäästösyistä automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Voit sytyttää sen uudelleen painamalla uunin valopainiketta.

• Puhdista uunin sisätilat ja tarkista, ratkesiko ongelma.

• Varmista, että virransyöttö on maadoitettu oikein.

Uuni aiheuttaa sähköiskuja.

• Maadoitusta ei ole tehty oikein.

• Pistorasiaa ei ole maadoitettu.

Laitteesta tippuu vettä.

• Laitteeseen saattaa

Luukussa olevasta valmistettavasta ruoasta murtumasta pääsee riippuen kertyä nestettä höyryä.

tai höyryä. Tämä ei ole

Uuniin jää vettä.

toimintahäiriö.

Kirkkaus uunin sisällä vaihtelee.

• Kirkkaus vaihtelee tehonmuutosten mukaisesti.

• Anna uunin jäähtyä ja pyyhi neste pois kuivalla tiskipyyhkeellä.

Valmistus on päättynyt, mutta puhallin toimii edelleen.

Uuni ei kuumene.

• Puhallin toimii automaattisesti jonkin aikaa uunin sisätilojen tuulettamiseksi.

• Luukku on auki.

• Uunin ohjausasetuksia ei ole tehty oikein.

• Sulake on palanut tai suojakytkin lauennut.

• Tehonmuutokset valmistuksen aikana eivät ole vikoja, joten tästä ei tarvitse huolestua.

• Tämä ei ole toimintahäiriö, joten tästä ei tarvitse huolestua.

• Sulje luukku ja käynnistä laite uudelleen.

• Nollaa uunin asetukset uunin toimintoja kuvaavassa luvussa kerrotulla tavalla.

• Vaihda sulake tai vapauta suojakytkin. Jos tämä toistuu, ota yhteyttä sähköasentajaan.

72 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 72 2015-05-22 �� 11:49:05

Uunin käytön aikana tuntuu palaneen muovin hajua.

Uuni ei kypsennä ruokaa kunnolla.

aikana.

Ongelma

Uunista tulee savua käytön aikana.

Uuni kuumenee pyrolyysipuhdistuksen

Pyrolyysipuhdistuksen aikana tuntuu palaneenhajua.

Vesihöyrypuhdistus ei toimi.

Kaksoistila ei toimi.

Yksiosainen valmistustila ei toimi.

Syy

• Kyseessä on ensimmäinen käyttökerta.

• Lämmittimessä on ruokaa.

Toimenpide

• Lämmittimestä saattaa tulla savua uunin ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä ei ole toimintahäiriö, ja näin ei tulisi käydä enää 2–3 käyttökerran jälkeen.

• Anna uunin jäähtyä riittävästi ja poista lämmittimeen tarttunut ruoka.

• Käytä korkeisiin lämpötiloihin tarkoitettuja lasiastioita.

• Uunissa on muovinen tai muu sellainen astia, joka ei kestä kuumuutta.

• Luukkua on auottu usein valmistuksen aikana.

• Tämä johtuu siitä, että pyrolyysipuhdistuksessa käytetään korkeita lämpötiloja.

• Pyrolyysipuhdistuksessa käytetään korkeita lämpötiloja, joten sen aikana saattaa tuntua palaneiden ruoantähteiden hajua.

• Tämä johtuu siitä, että lämpötila on liian korkea.

• Jakotasoa ei ole asennettu oikein.

• Jakotaso on uunissa.

• Älä avaa luukkua liian usein, paitsi jos valmistat sellaista ruokaa, jota on käännettävä.

Jos availet luukkua jatkuvasti, uunin sisälämpötila laskee ja tämä voi vaikuttaa lopputulokseen.

• Tämä ei ole toimintahäiriö, joten tästä ei tarvitse huolestua.

• Tämä ei ole toimintahäiriö, joten tästä ei tarvitse huolestua.

• Anna uunin jäähtyä ja käytä toimintoa sen jälkeen.

• Aseta jakotaso oikein paikoilleen ja käytä uunia.

• Poista jakotaso ja käytä uunia.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 73

Suomi 73

2015-05-22 �� 11:49:05

Vianmääritys

Näyttökoodit

Jos uuni ei toimi oikein, näyttöpaneelissa saatetaan näyttää jokin koodi. Tarkista alla olevan taulukon tiedot ja kokeile siinä annettuja ratkaisuehdotuksia.

Koodi

C-d1

C-20

C-21

C-22

C-F1

C-F0

C-F2

C-d0

-dC-

Merkitys

Luukun lukituksessa on vikaa

Toimenpide

Tunnistimessa on vikaa

Tämä näytetään vain EEPROMin luku- ja kirjoitustoimintojen aikana

Piirilevyn ja alipiirilevyn välinen tiedonsiirto ei onnistu

Sammuta uuni ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma jatkuu, katkaise virransyöttö täysin vähintään 30 sekunniksi ja kytke virta uudelleen käyttöön. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Tämä näytetään, kun kosketus-IC:n ja pää- tai ali-MiCOM-releen välillä on jatkuva tiedonsiirto-ongelma

Painikeongelma

Tämä näytetään, kun painiketta pidetään painettuna jonkin aikaa.

Jakotaso on poistettu uunista kaksoistilan käytön aikana.

Jakotaso on laitettu uuniin yksiosaisen valmistustilan käytön aikana.

Sammuta uuni ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma jatkuu, katkaise virransyöttö täysin vähintään 30 sekunniksi ja kytke virta uudelleen käyttöön. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Puhdista painikkeet ja varmista, että niissä tai niiden lähettyvillä ei ole vettä. Sammuta uuni ja yritä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

Jakotasoa ei saa poistaa uunista kaksoistilan käytön aikana.

Sammuta uuni ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma jatkuu, katkaise virransyöttö täysin vähintään 30 sekunniksi ja kytke virta uudelleen käyttöön.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

74 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 74 2015-05-22 �� 11:49:05

Koodi

S-01

Merkitys

Turvakatkaisu

Uuni on ollut pitkään käytössä tietyssä lämpötilassa.

• Alle 105 °C: 16 tuntia

• 105–240 °C: 8 tuntia

• 245 °C – enimmäislämpötila:

4 tuntia

Toimenpide

Kyseessä ei ole vika. Sammuta ja tyhjennä uuni. Yritä sen jälkeen uudelleen tavalliseen tapaan.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 75

Suomi 75

2015-05-22 �� 11:49:05

Laitteen tekniset tiedot

SAMSUNG

Mallitunniste

Uunin sisätilan energiatehokkuusindeksi (sisätilan EEI)

Uunin sisätilan energiatehokkuusluokka

Energiankulutus (sähkön loppuenergia), joka tarvitaan standardimäärän kuumentamiseen sähkökäyttöisen uunin sisällä ohjelman aikana tavanomaisessa tilassa sisätilaa kohden

(EC electric cavity

)

Energiankulutus (sähkön loppuenergia), joka tarvitaan standardimäärän kuumentamiseen sähkökäyttöisen uunin sisällä ohjelman aikana puhallintilassa sisätilaa kohden (EC electric cavity

)

Sisätilojen määrä

Sisätilan lämmönlähde (sähkö tai kaasu)

Sisätilan tilavuus (V)

Uunin tyyppi

Laitteen paino (M)

SAMSUNG

NV75J5540RS

95,4

A

0,99 kWh/ohjelma

0,83 kWh/ohjelma

1

Sähkö

75 l

Kalusteuuni

41,3 kg

Tiedot on määritelty standardin EN 60350-1 ja komission asetusten (EU) nro 65/2014 ja (EU) nro 66/2014 mukaisesti.

Virransäästövinkit

• Uunin luukku tulee pitää kiinni paistamisen aikana muutoin kuin ruokaa käännettäessä. Älä avaa luukkua usein paistamisen aikana, jotta uunin lämpötila pysyisi tasaisena ja sähköä säästyisi.

• Suunnittele uunin käyttö etukäteen, jotta uunin virtaa ei tarvitsisi katkaista eri ruokien paistamisen välillä, jotta sähköä säästyisi ja jotta uunin uudelleenlämmittämiseen ei tarvitsisi käyttää aikaa.

Jos valmistusaika on yli 30 minuuttia, uunin virta voidaan sähkön säästämiseksi katkaista 5–10 minuuttia ennen valmistusajan loppumista. Jälkilämpö viimeistelee paiston.

Paista enemmän kuin yksi ruoka kerrallaan aina, kun mahdollista.

76 Suomi

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 76 2015-05-22 �� 11:49:05

Muistiinpanoja

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 77 2015-05-22 �� 11:49:05

Muistiinpanoja

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 78 2015-05-22 �� 11:49:05

Muistiinpanoja

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 79 2015-05-22 �� 11:49:05

KYSYMYKSET JA KOMMENTIT

MAA

AUSTRIA

BELGIUM

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

CYPRUS

GREECE

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LUXEMBURG 261 03 710

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

NORWAY 815 56480

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

808 20 7267

0034902172678

0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)

SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

UK

EIRE

SOITA

0800-SAMSUNG (0800-7267864)

02-201-24-18

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

TAI KÄY OSOITTEESSA www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support

DG68-00616D-01

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_FI.indd 80 2015-05-22 �� 11:49:05

Indbygningsovn

Bruger- og installationsvejledning

NV75J5540RS

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 1 2015-05-22 �� 11:51:07

Indhold

Brug af denne brugervejledning

Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:

Sikkerhedsvejledning

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

Funktionen til automatisk energibesparelse

Installation

10

Indeholdte dele 10

Strømtilslutning 12

Montering i skab 13

9

9

5

5

4

4

Før du går i gang

16

Startindstillinger 16

Luft fra ny ovn 17

Smart sikkerhedsmekanisme

Glat dørlukning (blid, sikker og stille)

17

17

Tilbehør 18

Mekanisk lås 20

Tilstanden Dobbelt tilberedning 21

Brug

22

Betjeningspanel 22

Almindelige indstillinger 23

Tilberedningstilstande (med undtagelse af Grill)

Tilberedningstilstande (Grill)

29

32

Temperaturindstillingsområde for tilstanden Dobbelt tilberedning

Sådan stoppes tilberedningen

34

36

Specialfunktion 37

Automatisk tilberedning 38

Damprengøring 39

Timer 41

Lyd Til/Fra 41

2 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 2 2015-05-22 �� 11:51:07

Smart tilberedning

42

Manuel tilberedning

Programmer til automatisk tilberedning

42

49

Testmåltider 57

Samling af ofte anvendte opskrifter fra automatisk tilberedning 59

Vedligeholdelse

63

Rengøring 63

Udskiftning 70

Fejlfinding

71

Kontrolpunkter 71

Informationskoder 74

Tillæg

76

Produktdataark 76

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 3

Dansk 3

2015-05-22 �� 11:51:07

Brug af denne brugervejledning

Tak, fordi du valgte en indbygningsovn fra SAMSUNG.

Denne brugervejledning indeholder vigtige informationer om sikkerhed og instruktioner, der hjælper dig med at bruge og vedligeholde dit apparat.

Inden du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og gemme den til fremtidig brug.

Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:

ADVARSEL

Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre

alvorlig personskade, død og/eller tingsskade

.

FORSIGTIG

Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan medføre

personskade og/eller tingsskade

.

BEMÆRK

Nyttige tip, anbefalinger eller oplysninger til optimal brug af produktet.

4 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 4 2015-05-22 �� 11:51:07

Sikkerhedsvejledning

Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Installatøren er ansvarlig for at tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

ADVARSEL

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Hvis elkablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel eller en særlig del, der leveres af producenten eller et autoriseret serviceværksted. (Kun modeller med fast kabling)

Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici. (kun modeller med strømkabel)

Det skal være muligt at koble apparatet fra forsyningen efter installationen. Frakoblingen kan være mulig, ved at der er adgang til stikket eller ved at montere en afbryder på den faste kabling i henhold til installationsbestemmelser.

Fastgørelsesmetoden er ikke afhængig af brug af klæbemidler, da disse ikke betragtes som pålidelige fastgørelsesmidler.

Under brug bliver apparatet varmt. Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen.

Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. Mindre børn bør holdes på afstand.

Dansk 5

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 5 2015-05-22 �� 11:51:08

Sikkerhedsvejledning

Hvis dette apparat har damp- eller selvrensende funktion, skal overskydende spild fjernes inden rengøring, og alle køkkenredskaber skal fjernes fra ovnen under damprengøring eller selvrensning.

Rengøringsfunktionen afhænger af model.

Hvis dette apparat har selvrensende funktioner, kan overflader under selvrensning blive varmere end normalt, og børn skal holdes borte.

Rengøringsfunktionen afhænger af model.

Brug kun den temperatursensor, der anbefales til denne ovn. (Kun model med stegetermometer)

En damprenser ikke må anvendes.

Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring af glasset i ovnlågen, da disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres.

Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug.

Vær opmærksom på ikke at berøre varmeelementerne.

Børn på under 8 år skal holdes på afstand, hvis de ikke er under konstant overvågning.

Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion vedrørende sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af brugeren bør ikke udføres af børn uden overvågning.

På eksterne overflader kan temperaturen være høj, når apparatet er i brug.

6 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 6 2015-05-22 �� 11:51:08

Lågen eller den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er i brug.

Hold apparatet og dets kabel uden for rækkevidde af børn under 8 år.

Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

Sæt trådristen på plads med de udstikkende dele (stoppere på begge sider) mod fronten, så trådristen støtter hvilestillingen ved stor belastning.

FORSIGTIG

Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten, må du ikke tilslutte den.

Dette apparat må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret elinstallatør.

I tilfælde af fejl på eller beskadigelse af apparatet, må du ikke forsøge at anvende det.

Reparationer må kun udføres af en autoriseret elinstallatør. Forkert reparation kan medføre alvorlige skader på dig og andre. Hvis din ovn skal repareres, skal du kontakte et Samsungservicecenter eller din forhandler.

Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen.

Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug aldrig fordelerdåser eller forlængerledninger.

Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring.

Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen.

Hvis dette apparat har en funktion til damptilberedning: Brug ikke denne enhed, hvis vandforsyningsbeholderen er beskadiget. (Kun model med dampfunktion)

Hvis beholderen er revnet eller ødelagt, må du ikke bruge den, og du skal kontakte det nærmeste servicecenter. (Kun model med dampfunktion)

Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger.

Under brugen bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger. Rør ikke ved ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af.

Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen.

Dansk 7

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 7 2015-05-22 �� 11:51:08

Sikkerhedsvejledning

Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget lang tid.

Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper hurtigt ud.

Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af ovnen.

Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere.

Børn bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug.

Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på den store rist. Hvis der anvendes en bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer.

Hæld ikke vand i bunden af ovnen, når den er varm. Dette kan beskadige emaljeoverfladen.

Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen.

Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser på den.

Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det kan medføre beskadigelse af emaljeoverfladen og give dårlige resultater med madlavningen.

Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade.

Ved tilberedning af ”fugtige” kager, bør du anvende en bradepande.

Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen.

Hold børn væk fra lågen, når den åbnes eller lukkes, da børnene kan støde ind i lågen eller få fingrene i klemme i den.

Du må ikke træde på, læne dig over, sidde på eller anbringe tunge genstande på lågen.

Brug ikke unødvendig kraft, når du åbner lågen.

ADVARSEL

: Kobl ikke apparatet fra hovedstrømforsyningen, heller ikke selvom tilberedningen er færdig.

ADVARSEL

: Lad ikke lågen være åben, når ovnen er tændt.

8 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 8 2015-05-22 �� 11:51:08

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Funktionen til automatisk energibesparelse

• Hvis brugeren ikke foretager sig noget i et vist tidsrum, mens apparatet kører, holder apparatet op med at køre og går i standbytilstand.

• Lys: Under tilberedning kan du slukke for ovnlyset ved at trykke på knappen ’Ovnlys’.

For at spare strøm slukkes ovnlyset et par minutter, efter at tilberedningsprogrammet er startet.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 9

Dansk 9

2015-05-22 �� 11:51:08

Installation

ADVARSEL

Denne ovn skal tilsluttes af en kvalificeret elektriker. Installatøren er ansvarlig for at slutte ovnen til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter i området.

Indeholdte dele

Sørg for, at alle dele og alt tilbehør er i produktemballagen. Hvis du har et problem med ovnen eller tilbehør, bedes du kontakte et lokalt Samsung-kundecenter eller forhandleren.

Ovn - Overblik

01

02

03

01

Betjeningspanel

02

Lågehåndtag

03

Låge

10 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 10 2015-05-22 �� 11:51:08

Tilbehør

Ovnen kan fås med forskelligt tilbehør til tilberedning af forskellige typer madvarer.

Rist

Universalplade *

Ristindsats *

Ekstra dyb plade *

Bageplade *

Grillspyd *

Grillspyd og kødholder * Teleskopskinne *

BEMÆRK

Tilbehør markeret med en stjerne (*) kan kun fås med visse modeller.

Rumopdeler

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 11

Dansk 11

2015-05-22 �� 11:51:09

Installation

Strømtilslutning

L N

01 02 03

01

BRUN eller SORT

02

BLÅ eller HVID

03

GUL og GRØN

Slut ovnen til en stikkontakt. Hvis der ikke er en tilgængelig stikkontakt pga. strømbegrænsninger, kan du bruge en flerpolet lastadskiller (med mindst

3 mm's mellemrum) for at opfylde sikkerhedsforskrifterne. Brug en tilstrækkelig lang strømledning, der understøtter specifikationen H05 RR-F eller

H05 VV-F, min. 1,5~2,5 mm².

Mærkestrøm (A) Minimum tværsnitsareal

10 < A

16

16 < A ≤ 25

1,5 mm

2,5 mm

2

2

Tjek udgangsspecifikationerne på labelen, der er fastgjort på ovnen.

Åbn ovnens bagdæksel med en skruetrækker, og fjern skruerne på ledningsklemmen. Slut derefter strømledningerne til de relevante ledningsforbindelser.

Terminalen ( ) er beregnet til jording. Tilslut først de gule og grønne ledninger (jording), som skal være længere end de andre. Hvis du bruger en almindelig stikkontakt, skal det være muligt at komme til stikket, efter at ovnen er installeret. Samsung er ikke ansvarlig for uheld, der er forårsaget af manglende eller fejlagtig jording.

ADVARSEL

Undgå at træde på eller sno ledningerne under monteringen, og sørg for, at de ikke er nærheden af varmeudledende dele af ovnen.

12 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 12 2015-05-22 �� 11:51:09

Montering i skab

Hvis ovnen skal monteres i et indbygningsskab, skal skabets plastikoverflader og dele med bindemidddel være varmeresistente op til 90 °C, og tilstødende møbler skal være varmeresistente op til 75 °C. Samsung er ikke ansvarlig for skader på møbler, der er opstået som følge af varmeudledning fra ovnen.

Ovnen skal være korrekt ventileret. Der skal være en ventilationsåbning på ca. 50 mm mellem den nederste hylde i skabet og bagvæggen. Hvis du monterer ovnen under et komfur, skal du følge monteringsvejledningen for komfuret.

Nødvendige mål ved montering

D

E

C

G

B

K

A

L

Ovn (mm)

A

B

C

560

175

370

Maks. 50

D

E

F

595

595

I

J

K

L

G

H

Maks. 506

Maks. 494

21

545

572

550

F

H

J

I

A

B

D

C

Indbygningsskab (mm)

A

B

Min. 550

Min. 560

C

D

E

Min. 50

Min. 590 - maks. 600

Min. 460 x min. 50

BEMÆRK

Det indbyggede skab skal have ventilatorer

(E)

for at ventilere varme og cirkulere luften.

E

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 13

Dansk 13

2015-05-22 �� 11:51:10

Installation

A

B

Installation af ovnen

D

C

Skab under vask (mm)

A

Min. 550

B

C

D

Min. 560

Min. 600

Min. 460 x Min. 50

BEMÆRK

Det indbyggede skab skal have ventilatorer

(D)

for at ventilere varme og cirkulere luften.

Sørg for, at der er et mellemrum

(A)

på mindst 5 mm mellem ovnen og skabets sider.

A

B

Sørg for, der er et mellemrum

(B)

på mindst

3 mm, så døren åbner og lukker glat.

14 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 14 2015-05-22 �� 11:51:10

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 15

Skub ovnen ind i skabet, og fastgør ovnen ordentligt på begge sider med 2 skruer.

Når monteringen er udført, skal du fjerne beskyttelsesfilmen, tape og andet emballage, og tage det medfølgende tilbehør ud af ovnen. Hvis ovnen skal fjernes fra skabet, skal du først afbryde strømmen til ovnen og fjerne de 2 skruer på begge sider af ovnen.

ADVARSEL

Der skal være ventilation omkring ovnen for at sikre normal drift. Ventilationsåbninger må aldrig blokeres.

BEMÆRK

Forskellige ovnmodeller ser forskellige ud.

Dansk 15

2015-05-22 �� 11:51:11

Før du går i gang

Startindstillinger

Når du tænder for ovnen første gang, vises standardtiden som “12:00” på displayet, og timeelementet (“12”) blinker. Følg trinnene herunder for at indstille aktuel tid.

1.

Når timeelementet blinker, skal du dreje værdiknappen (knappen i højre side) for at indstille timen og derefter trykke på

OK

for at flytte til minuttet.

2.

Når minutelementet blinker, skal du dreje værdiknappen for at indstille minuttet og derefter trykke på

OK

.

For at ændre aktuel tid efter denne første indstilling skal du holde knappen nede i

3 sekunder og følge ovenstående trin.

16 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 16 2015-05-22 �� 11:51:11

Luft fra ny ovn

Før du bruger ovnen første gang, skal den rengøres for at fjerne lugten af ny ovn.

1.

Fjern alt tilbehøret fra ovnen.

2.

Kør ovnen med varmluft 200 °C eller ved almindelig varme på 200 °C i en time. På denne måde fjernes alle eventuelle produktionsrester i ovnen.

3.

Sluk ovnen bagefter.

Smart sikkerhedsmekanisme

Hvis du åbner døren, mens ovnen er i drift, tændes ovnlyset, og både blæseren og varmeelementerne deaktiveres. Dette sker for at forhindre fysiske skader, som f.eks. forbrændinger, og for at undgå unødvendigt energispild. Når dette sker, skal du blot lukke døren, hvorefter ovnen fortsætter med at fungere normalt, fordi dette ikke er et problem med systemet.

Glat dørlukning (blid, sikker og stille)

Samsungs indbygningsovn indeholder en glat dørlukning, der blidt, sikkert og stille lukker døren.

Ved lukning af døren fanger de specialdesignede hængsler døren et par centimeter før den endelige position. Dette er det perfekte touch for forøget komfort, så døren kan lukkes stille og blidt. (Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af ovnmodellen.)

Lågen lukker langsomt ved ca. 15 grader og er fuldstændigt lukket i løbet af ca.

5 sekunder.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 17

Dansk 17

2015-05-22 �� 11:51:11

Før du går i gang

Tilbehør

Første gang du skal bruge tilbehøret, skal du rengøre det grundigt med varmt vand, opvaskemiddel og en tør, ren klud.

01

03

05

04

03

02

01

Rille 1

Rille 3

02

04

Rille 2

Rille 4

• Indsæt tilbehøret på den korrekte placering i ovnen.

• Sørg for, at der er mindst 1 cm afstand mellem tilbehør og bunden af ovnen og mellem tilbehøret og andet tilbehør.

• Vær forsigtig, når du tager måltider og/ eller tilbehør ud af ovnen. Varme måltider eller tilbehør kan give forbrænding.

• Tilbehør kan blive deformeret, når det udsættes for varme. Når det er afkølet, genvinder det sin oprindelige form og sit oprindelige udseende.

05

Rille 5

Grundlæggende brug

For at opnå de bedste resultater skal du sætte dig ind i, hvordan du bruger det forskellige tilbehør.

Rist

Ristindsats *

Bageplade *

Universalplade *

Ekstra dyb plade *

Grillspyd *

Risten er beregnet til grill og stegning. Sæt trådristen på plads med de udstikkende dele (stoppere på begge sider) mod fronten

Ristindsatsen kan anvendes sammen med pladen og forhindrer, at der drypper væsker ned på ovnens bund.

Bageplade (dybde: 20 mm) bruges til at bage kager, småkager og andet bagværk. Vend den skrå kant fremad.

Universalpladen (dybde: 30 mm) bruges til bagning og stegning.

Brug ristindsatsen til at forhindre, at der drypper væske ned på ovnens bund.

Vend den skrå kant fremad.

Ekstra dyb plade (dybde: 50 mm) bruges til stegning med eller uden ristindsats. Vend den skrå kant fremad.

Grillspyddet anvendes til grilning af fødevarer, f.eks. kylling.

Brug kun grillspyddet i enkelttilstand i rille 4, hvor adapteren til grillspyddet er tilgængelig. Skru håndtaget af for at fjerne det under grilning.

18 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 18 2015-05-22 �� 11:51:12

Grillspyd og kødholder *

Teleskopskinner *

Rumopdeler

Anbring pladen i risterille 1 for at opsamle stegesaft, eller i bunden af ovnen, hvis du tilbereder store mængder kød. Det anbefales at bruge grillspyd til kød, der vejer mindre end 1,5 kg.

1.

Sæt grillspyddet i kødet. Skru håndtaget mod den stumpe ende for bedre at kunne indsætte grillspyddet.

2.

Læg forkogte kartofler og grøntsager omkring kødet.

3.

Anbring stativet i midterste position med “V”-formen fremad.

Placer spyddet i stativet med den spidse ende bagud, og skub blidt, indtil spyddets spids går ind i drejemekanismen bagest i ovnen. Spyddets stumpe ende skal hvile på “V”-formen.

(Spyddet har to små hanke, der skal være tættest på ovnlågen for at forhindre, at spyddet går fremad. Hankene fungerer også som greb på håndtaget).

4.

Skru håndtaget af før tilberedningen startes.

5.

Efter tilberedningen skal du skrue håndtaget på for lettere at fjerne spyddet fra stativet.

Brug teleskopskinnepladen til at indsætte pladen på følgende måde:

1.

Træk skinnepladen ud af ovnen.

2.

Anbring pladen på skinnepladen, og skub skinnepladen ind i ovnen.

3.

Luk ovnlågen.

Rumopdeleren er designet til at opdele ovnen i to rum. Brug rumopdeleren i tilstanden Dobbelt tilberedning.

BEMÆRK

Tilbehør markeret med en stjerne (*) kan kun fås med visse modeller.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 19

Dansk 19

2015-05-22 �� 11:51:12

Før du går i gang

Mekanisk lås

Montering

1.

Sæt den tynde del

(A)

af den mekaniske lås ind i den tilsvarende spalte på håndtagslåsen som vist.

2.

Spænd skruen på håndtagslåsen.

A

Afmontering

• Løsn og fjern skruen fra håndtagslåsen.

Lås/lås op

• Åbn lågen ved at løfte håndtagslåsen let, så lågen låses op. Åbn derefter lågen.

• Lås lågen ved blot at lukke lågen. Den mekaniske lås låser automatisk lågen.

20 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 20 2015-05-22 �� 11:51:12

Tilstanden Dobbelt tilberedning

Du kan anvende både det øverste og det nederste rum til at tilberede to forskellige opskrifter, eller blot vælge et rum at tilberede i.

Sæt rumopdeleren i rille 3 for at opdele ovnrummet i to rum. Ovnen registrerer rumopdeleren og aktiverer som standard det øverste rum.

BEMÆRK

Tilgængeligheden af tilstanden Dobbelt tilberedning afhænger af opskriften. For flere informationer kan du se afsnittet

Tilberedningsguide i denne vejleding.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 21

Dansk 21

2015-05-22 �� 11:51:12

Brug

Betjeningspanel

Frontpanelet fås i en lang række forskellige materialer og farver. Af hensyn til forbedring af kvaliteten kan ovnens faktiske udseende ændres uden varsel.

02 04 06 08 10

01 03 05 07 09 11 12

01

02

Hurtig

03

Timer

04

Øverste/nederste rum

05

Display

06

07

08

09

10

11

Tilstandsvælger forvarmning

OK

Tilbage

Temperatur

Tilberedningstid

Ovnlys

Børnesikring

Tænd for at vælge en tilberedningstilstand eller -funktion.

Hurtig forvarmning opvarmer hurtigt ovnen til en indstillet temperatur.

• Tryk for at aktivere eller deaktivere muligheden Hurtig forvarmning.

• Kun tilgængelig i tilstanden Enkel.

• Deaktiveret for temperaturer indstillet til mindre end 100 °C.

Du kan bruge timeren til at holde styr på tiden eller forskellige tidsrum, mens du laver mad.

Indikatorerne tændes, når rumopdeleren er isat. Du kan vælge

Øverste eller Nederste til din opskrift.

Viser nødvendige informationer for de valgte tilstande eller indstillinger.

Tryk for at bekræfte dine indstillinger.

Annullerer aktuelle indstillinger og går tilbage til hovedskærmen.

Brug til at indstille temperaturen.

Tryk for at indstille tilberedningstiden.

Tryk for at slukke eller tænde det indvendige lys. Ovnlyset tændes automatisk, når lågen åbnes, eller når ovnen startes. Det slukkes automatisk efter en vis periode med inaktivitet for at spare på strømmen.

For at forhindre ulykker deaktiverer Børnesikring alle kontrolelementer. Men du kan slukke ved at indstille tilstandsvælgeren til Fra.

Hold nede i 3 sekunder for at aktivere, eller hold nede i 3 sekunder igen for at deaktivere låsen på betjeningspanelet.

22 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 22 2015-05-22 �� 11:51:13

12

Værdiknap Brug værdiknappen til at:

• Indstille tilberedningstiden eller temperaturen.

• Vælge et underelement på de øverste menuer: Rengøring,

Automatisk tilberedning, Specialfunktion eller Grill.

• Vælge en portionsstørrelse til Automatisk tilberedning-programmer.

BEMÆRK

Hvis du trykker på displayet med plastik- eller ovnhandsker på, fungerer det muligvis ikke korrekt.

Almindelige indstillinger

Normalt ændres standardtemperaturen og/eller tilberedningstiden for alle tilberedningstilstande. Følg nedenstående trin for at justere temperaturen og/eller tilberedningstiden for den valgte tilberedningstilstand.

Temperatur

1.

Drej funktionsvælgeren for at vælge en tilstand eller funktion.

Standardtemperaturen for hvert valg vises.

2.

Drej værdiknappen for at indstille en

ønsket temperatur.

3.

Tryk på

OK

for at bekræfte dine

ændringer.

BEMÆRK

• Hvis du ikke foretager flere indstillinger i løbet af et par sekunder, starter oven automatisk tilberedning med standardindstillingerne.

• For at ændre den indstillede temperatur skal du trykke på knappen og følge trinnene herover.

• Den præcise temperatur inde i ovnen kan måles ved hjælp af et godkendt termometer og ifølge en autoriseret institutions anvisninger. Brug af andre termometre kan medføre en målefejl.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 23

Dansk 23

2015-05-22 �� 11:51:14

Brug

Tilberedningstid

24 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 24

1.

Drej funktionsvælgeren for at vælge en tilstand eller funktion.

2.

Tryk på knappen , og drej derefter værdiknappen for at indstille den

ønskede tid op til 23 timer 59 minutter.

3.

Du kan også udsætte sluttidspunktet for tilberedningen til et ønsket tidspunkt. Tryk på knappen , og brug værdiknappen til at indstille et sluttidspunkt. Se Udskudt sluttid for flere informationer.

4.

Tryk på

OK

for at bekræfte dine

ændringer.

BEMÆRK

• Du kan tilberede uden at indstille tilberedningstiden, hvis du ønsker det. I denne situation starter ovnen tilberedning med indstillede temperaturer uden tidsinformationer, og du skal manuelt stoppe ovnen, når tilberedningen er færdig.

• For at ændre tilberedningstiden skal du trykke på knappen og følge ovenstående trin.

2015-05-22 �� 11:51:14

Sluttidspunkt

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 25

1.

Drej funktionsvælgeren for at vælge en tilstand eller funktion.

2.

Tryk på knappen to gange, og drej på værdiknappen for at indstille et ønsket sluttidspunkt.

3.

Tryk på

OK

for at bekræfte dine

ændringer.

BEMÆRK

• Du kan tilberede uden at indstille sluttidspunktet, hvis du ønsker det. I denne situation starter ovnen tilberedning med indstillede temperaturer uden tidsinformationer, og du skal manuelt stoppe ovnen, når tilberedningen er færdig.

• For at ændre sluttidspunktet skal du trykke på knappen to gange og følge ovenstående trin.

Dansk 25

2015-05-22 �� 11:51:14

Brug

Udsættelse af sluttidspunkt

Udsættelse af sluttidspunkt gør tilberedning meget nemt for dig.

Eksempel 1

Forestil dig, at du vælger en opskrift, der tager en time, kl. 14, og du gerne vil have, at ovnen er færdig kl. 18. For at indstille sluttidspunktet skal du ændre tidspunktet for

Færdig om til kl. 18. Ovnen starter tilberedningen kl. 17 og slutter kl. 18, som du har angivet.

Aktuelt klokkeslæt: 14:00 Indstil tilberedningstiden:

1 time

Indstil Udsættelse af sluttidspunkt: 18:00

Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 17 og slukker kl. 18.

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Eksempel 2

Aktuelt klokkeslæt: 14:00 Indstil tilberedningstiden: 2 timer

Ovnen starter automatisk tilberedningen kl. 15 og slukker kl. 17.

Indstil Udsættelse af sluttidspunkt: 17:00

14:00 15:00 16:00 17:00

FORSIGTIG

• Udsættelse af sluttid er ikke tilgængelig i tilstanden Dobbelt tilberedning.

• Undgå at lade tilberedt mad stå i ovnen for længe. Maden kan blive fordærvet.

18:00

26 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 26 2015-05-22 �� 11:51:15

Sådan slettes tilberedningstiden

Du kan slette tilberedningstiden. Dette er praktisk, hvis du vil stoppe ovnen manuelt, når som helst under processen.

1.

Når ovnen tilbereder, skal du trykke på knappen for at vise standardtilberedningstiden.

2.

Drej værdiknappen for at indstille tilberedningstiden til “00:00”. Du kan også blot trykke på .

3.

Tryk på

OK

.

BEMÆRK

I tilstanden Dobbelt tilberedning skal du først vælge det øverste eller det nederste rum, som du vil slette tilberedningstiden for.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 27

Dansk 27

2015-05-22 �� 11:51:15

Brug

Sådan slettes sluttidspunktet

Du kan slette sluttidspunktet. Dette er praktisk, hvis du vil stoppe ovnen manuelt, når som helst under processen.

1.

Tryk på to gange for at få vist det angivne sluttidspunkt, mens ovnen tilbereder.

2.

Drej værdiknappen for at indstille sluttidspunktet til det aktuelle tidspunkt.

Du kan også blot trykke på .

3.

Tryk på

OK

.

BEMÆRK

I tilstanden Dobbelt tilberedning skal du først vælge det øverste eller det nederste rum, som du vil slette sluttidspunktet for.

28 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 28 2015-05-22 �� 11:51:15

Tilberedningstilstande (med undtagelse af Grill)

1.

Drej funktionsvælgeren for at vælge en tilberedningstilstand.

2.

Indstil efter behov tilberedningstiden og/eller temperaturen. Se afsnittet

Fælles indstillinger for detaljer.

3.

Du kan også forvarme ovnen hurtigt. For at gøre dette skal du trykke på knappen

og indstille måltemperaturen. Den tilhørende indikator vises i displayet.

Ovnen starter forvarmning, indtil den interne temperatur når måltemperaturen.

Når forvarmningen er udført, forsvinder indikatoren med et bip.

Forvarmning anbefales i alle tilberedningstilstande, medmindre andet fremgår af tilberedningsvejledningen.

BEMÆRK

Du kan ændre tilberedningstiden og/eller temperaturen under tilberedning.

Tilstanden Dobbelt tilberedning

Du kan anvende den medfølgende rumopdeler til at opdele ovnrummet i de øverste og nederste rum. På denne måde kan brugere anvende to forskellige tilberedningstilstande på samme tid – eller blot vælge ét rum at tilberede i.

1.

Sæt rumopdeleren i rille 3 for at opdele ovnrummet i to rum. Ovnen registrerer rumopdeleren og aktiverer som standard det øverste rum med lys i knapperne

/ .

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 29

Dansk 29

2015-05-22 �� 11:51:16

Brug

2.

Tryk på for at vælge det øverste rum, eller tryk på for at vælge det nederste rum.

3.

Drej funktionsvælgeren for at vælge en tilberedningstilstand.

4.

Indstil efter behov tilberedningstiden og/eller temperaturen. Se afsnittet

Fælles indstillinger

for detaljer.

5.

Tryk på

OK

, når du er færdig.

Ovnen starter forvarmning, indtil den interne temperatur når måltemperaturen.

Forvarmning anbefales i alle tilberedningstilstande, medmindre andet fremgår af tilberedningsvejledningen.

BEMÆRK

Tilgængeligheden af tilstanden Dobbelt tilberedning afhænger af tilberedningstilstanden. For flere informationer kan du se afsnittet Tilberedningsguide i denne vejleding.

Tilberedningstilstande (med undtagelse af Grill)

Hurtig forvarmning er kun mulig i relevante tilberedningstilstande og temperaturområder.

Indstilling

Varmluft

Enkelt

Temperaturområde (°C)

Øverste

Dobbelt

Nederste

Anbefalet temperatur (°C)

30-275 40-250 40-250 170

Det bagerste varmeelement genererer varme, som fordeles jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til bagning og stegning i forskellige riller samtidig.

30 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 30 2015-05-22 �� 11:51:16

Indstilling

Konventionel

Overvarme + varmluft

Undervarme

+ varmluft

Undervarme

Forstegning

Øko-varmluft

Enkelt

Temperaturområde (°C)

Øverste

Dobbelt

Nederste

Anbefalet temperatur (°C)

30-275 200

Varmen udsendes fra de øverste og nederste varmeelementer.

Denne funktion kan anvendes til almindelig bagning og stegning af næsten alle typer retter.

40-275 40-250 190

Det øverste varmeelement genererer varme, som fordeles jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til tilberedning af retter, der skal have en sprød overflade (f.eks. kød eller lasagne).

40-275 40-250 190

Det nederste varmeelement genererer varme, som fordeles jævnt af varmluftsblæseren. Brug denne tilstand til pizza, brød eller kage.

100-230 40-250 190

Det nederste varmeelement genererer varme. Brug denne tilstand i slutningen af bagning eller tilberedning for at brune bunden af en tærte eller en pizza.

80-200 160

Ved forstegning køres en automatisk forstegningscyklus, indtil ovntemperaturen når op på 220 °C. Derefter starter det

øverste varmeelement og varmluftsblæseren for at brune fødevarer som f.eks. kød. Efter bruning tilberedes kødet ved lav temperatur. Brug denne tilstand til oksekød, fjerkræ eller fisk.

30-275 170

Øko-varmluft bruger det optimerede varmesystem til at spare energi under tilberedningen. Tilberedningstiderne er en smule længere, men resultaterne er de samme. Bemærk, at forvarmning ikke er nødvendig i denne tilstand.

BEMÆRK

Øko-varmluft sørger for, at energieffektivitetsklassen er i overensstemmelse med EN60350-1

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 31

Dansk 31

2015-05-22 �� 11:51:17

Brug

Tilberedningstilstande (Grill)

1.

Drej funktionsvælgeren for at vælge .

2.

Brug værdiknappen til at vælge Stor grill (G 1) eller Økogrill (G 2) , og tryk derefter på

OK

.

3.

Brug værdiknappen til at indstille temperaturen, og tryk derefter på

OK

.

Tilstanden Dobbelt tilberedning

Grilning med tilstanden Dobbelt tilberedning er praktisk til mindre portionsstørrelser for at spare strøm. Som standard er kun muligheden Stor grill i det øverste rum tilgængelig, fordi ovnen kun anvender varmelegemet i toppen.

1.

Isæt rumopdeleren i rille 3 for at aktivere tilstanden Dobbelt tilberedning.

2.

Drej funktionsvælgeren for at vælge .

Som standard vælges kun Stor grill (G 1) automatisk.

32 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 32 2015-05-22 �� 11:51:18

3.

Brug værdiknappen til at indstille temperaturen, og tryk derefter på

OK

.

Tilberedningstilstande (Grill)

G 1

G 2

Indstilling

Stor grill

Øko-grill

Enkelt

Temperaturområde (°C)

Øverste

Dobbelt

Nederste

Anbefalet temperatur (°C)

100-300 40-250 240

Det store grillområde udsender varme. Brug denne tilstand til bruning af overflader (f.eks. kød, lasagne eller gratin).

100-300 240

Det lille grillområde udsender varme. Brug denne tilstand til fødevarer, der ikke skal have så meget varme, f.eks. fisk og flutes.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 33

Dansk 33

2015-05-22 �� 11:51:18

Brug

Temperaturindstillingsområde for tilstanden Dobbelt tilberedning

Du kan anvende både det øverste og det nederste rum samtidigt til forskellige tilberedningshandlinger.

I tilstanden Dobbelt tilberedning påvirkes temperaturområdet i ét rum af temperaturindstillingerne i det andet rum. Som eksempel er grilning i det øverste rum begrænset af handlingen i det nederste rum med hensyn til tilberedningstemperaturer. Men hvert rum begrænser dets temperaturindstillinger til mellem mindst 40 og højst 250.

Hvis øverste er indstillet til

(°C)

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

250

Er nederste rum begrænset til (°C)

Mindst Højst

40 45

50

65

80

90

105

120

135

145

160

170

75

105

135

160

190

220

250

250

250

250

34 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 34 2015-05-22 �� 11:51:18

Hvis nederste er indstillet til (°C)

160

180

200

220

250

40

60

80

100

120

140

Er øverste rum begrænset til (°C)

Mindst Højst

40

50

45

75

65

80

90

105

120

135

145

160

170

250

250

250

250

105

135

160

190

220

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 35

Dansk 35

2015-05-22 �� 11:51:18

Brug

Sådan stoppes tilberedningen

Drej, når tilberedningen er i gang, funktionsvælgeren til “ ”. Ovnen slukker i løbet af et par sekunder. Dette sker for at undgå at acceptere forkerte kommandoer fra brugere, ovnen venter oven et par sekunder, så brugerne kan rette deres valg.

Sådan stoppes tilberedning i et individuelt rum

Følg disse instruktioner for at stoppe tilberedning i tilstanden Dobbelt tilberedning.

1.

Tryk på for at vælge det øverste rum, eller tryk på for at vælge det nederste rum.

2.

Tryk på , og tryk derefter på

OK

.

Ovnen stopper tilberedning i det valgte rum.

36 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 36 2015-05-22 �� 11:51:19

Specialfunktion

Tilføj specielle eller yderligere funktioner for at forbedre tilberedningen. Specialfunktioner er ikke aktiveret i tilstanden Dobbelt tilberedning.

1.

Drej funktionsvælgeren for at vælge .

2.

Drej værdiknappen for at vælge en funktion, og tryk derefter på

OK

.

Standardtemperaturen vises.

3.

Indstil efter behov tilberedningstiden og/eller temperaturen. Se afsnittet

Fælles indstillinger for detaljer.

4.

Tryk på

OK

for at starte funktionen.

F 1

F 2

Indstilling

Varmholdning

Tallerkenopvarmning

Temperaturområde

(°C)

Anbefalet temperatur (°C)

40-100

30-80

80

60

Anvisninger

Bruges kun til at holde mad, der lige er blevet tilberedt, varmt.

Bruges til opvarmning af tallerkener eller køkkentøj.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 37

Dansk 37

2015-05-22 �� 11:51:19

Brug

Automatisk tilberedning

Til uerfarne kokke tilbyder ovnen i alt 50 autotilberedningsopskrifter. Udnyt denne funktion for at spare tid og hurtigere lære at lave god mad. Tilberedningstiden og -temperaturen justeres efter den valgte opskrift.

1.

Drej funktionsvælgeren for at vælge .

Tilstanden Dobbelt tilberedning

2.

Drej værdiknappen for at vælge et program, og tryk derefter på

OK

.

3.

Drej værdiknappen for at vælge en portionsstørrelse. Vægtområdet afhænger af programmet.

4.

Tryk på

OK

for at starte tilberedning.

1.

Isæt rumopdeleren i rille 3 for at aktivere tilstanden Dobbelt tilberedning.

Det øverste rum bliver som standard aktivt.

2.

Tryk på for at vælge det øverste rum, eller tryk på for at vælge det nederste rum.

38 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 38 2015-05-22 �� 11:51:20

3.

Drej funktionsvælgeren for at vælge .

4.

Drej værdiknappen for at vælge et program for det øverste rum, og tryk derefter på

OK

.

5.

Drej værdiknappen for at vælge en portionsstørrelse. Vægtområdet afhænger af programmet.

6.

Tryk på

OK

for at starte tilberedning.

BEMÆRK

For flere informationer kan du se afsnittet Automatiske tilberedningsprogrammer i denne vejleding.

Damprengøring

Dette er praktisk til rengøring af snavs ved hjælp af damp. Denne funktion sparer dig tid ved at fjerne behovet for regelmæssig manuel rengøring.

1.

Kom 400 ml vand i bunden af ovnen, og luk ovndøren.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 39

2.

Drej funktionsvælgeren for at vælge .

Dansk 39

2015-05-22 �� 11:51:20

Brug

40 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 40

3.

Tryk på

OK

for at starte rengøring.

4.

Brug en tør klud til at rengøre ovnen indvendigt.

ADVARSEL

• Undgå at åbne lågen, før processen er fuldført. Vandet i ovnen er meget varmt og kan medføre forbrænding.

BEMÆRK

• Hvis ovnen er alvorligt snavset med fedt, f.eks. efter stegning eller grilning, anbefales det, at fjerne besværligt snavs manuelt med et rengøringsmiddel, inden du aktiverer Damprengøring.

• Lad lågen stå åben, når processen er fuldført. På denne måde kan den indvendige emalje tørre ordentligt.

• Hvis ovnen er varm indvendig, aktiveres rengøring ikke. Vent, indtil ovnen er afkølet, og prøv igen.

• Kom ikke vand i bunden med tvang. Gør det forsigtigt. Eller løber vandet ud over fronten.

2015-05-22 �� 11:51:20

Timer

Du kan bruge timeren til at holde styr på tiden eller forskellige tidsrum, mens du laver mad.

1.

Tryk på .

2.

Drej værdiknappen for at indstille tiden, og tryk derefter på

OK

.

BEMÆRK

• Når tiden er gået, bipper oven med den blinkende meddelelse “00:00” på displayet.

Lyd Til/Fra

• Du kan når som helst ændre timerindstillingerne.

• For at slukke for lyden skal du trykke og holde på Ovnlys i 3 sekunder.

• For at tænde for lyden skal du trykke og holde 3 sekunder igen.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 41

Dansk 41

2015-05-22 �� 11:51:21

Smart tilberedning

Manuel tilberedning

ADVARSEL om acrylamid

Akrylamid fremstilles ved bagning af stivelsesholdige fødevarer som f.eks. chips, pomfritter og brød, og det kan give sundhedsmæssige problemer. Det anbefales at tilberede disse fødevarer ved lave temperaturer og undgå overtilberedning, for meget sprødhed eller forbrænding.

Tilbehørstips

Din ovn leveres med forskelligt tilbehør. Du mener måske, at der mangler noget tilbehør fra tabellen herunder. Men selvom du ikke har fået det helt nøjagtige tilbehør, der er angivet i denne tilberedningsvejledning, kan du gå videre med det, du allerede har, og opnå de samme resultater.

BEMÆRK

• Forvarmning anbefales i alle tilberedningstilstande, medmindre andet fremgår af tilberedningsvejledningen.

• Ved brug af Øko-grill skal du anbringe madvarerne i midten af tilbehøret.

• Bagepladen og Universalpladen kan byttes om.

• Ved tilberedning af fedtede madvarer anbefales det at sætte en bakke under

Risttet for at opsamle fedtresterne. Hvis du har fået leveret Ristindsatsen, kan du bruge den sammen med bakken.

• Hvis du har fået leveret Universalpladen eller en ekstra dyb bakke, er det bedst at anvende den dybeste af dem ved tilberedning af fedtede madvarer.

Bagning

Vi anbefaler, at ovnen forvarmes. Dermed opnås de bedste resultater.

Mad

Sukkerbrødskage

Marmorkage

Udstyr

Rist, form,

25-26 cm

Rist, kageform

Trin

2

3

Opvarmningstype Temp. (°C)

160-170

175-185

Tid (min.)

35-40

50-60

Tærte Rist, tærteform,

20 cm

Universalplade Gærdejskage på fad med frugt og sprød top

Frugtdessert Rist, ovnfast fad,

22-24 cm

3

2

3

190-200

160-180

170-180

50-60

40-50

25-30

42 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 42 2015-05-22 �� 11:51:21

Mad

Scones

Lasagne

Marengs

Soufflé

Udstyr

Universalplade

Rist, ovnfast fad,

22-24 cm

Universalplade

Rist, souffléforme

Universalplade

Universalplade

Trin Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)

3 180-190 30-35

3 190-200 25-30

3

3

3

2

80-100

170-180

150-170

190-210

100-150

20-25

60-70

10-15

Æblekage i fad

Hjemmelavet pizza 1-1,2 kg

Frossen, fyldt butterdej

Quiche

Æbletærte

Kold pizza

Universalplade 2

Rist, ovnfast fad,

22-24 cm

2

Rist, form, 20 cm 2

Universalplade 3

180-200

180-190

160-170

180-200

20-25

25-35

65-75

5-10

Stegning

Mad Udstyr

Kød (oksekød/svinekød/lam)

Oksemørbrad,

1 kg

Benfri kalvemørbrad,

1,5 kg

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

Flæskesteg,

1 kg

Svinekød, 1 kg

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

Trin Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)

3

1

3

1

3

1

3

1

160-180

160-180

200-210

160-180

50-70

90-120

50-60

100-120

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 43

Dansk 43

2015-05-22 �� 11:51:21

Smart tilberedning

Mad

Lammekølle på ben, 1 kg

Fjerkræ (kylling/and/kalkun)

Kylling, hel 1,2 kg*

Rist +

Universalplade

(til opsamling af dryp)

Kyllingestykker

Udstyr

Rist +

Universalplade

Andebryst

Lille kalkun, hel, 5 kg

Grøntsager

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

Universalplade Grøntsager,

0,5 kg

Halve bagte kartofler, 0,5 kg

Fisk

Fiskefilet, bagt

Universalplade

Stegt fisk

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

* Vend, når halvdelen af tiden er gået.

Trin Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)

3

1

170-180 100-120

3

1

3

1

3

1

3

1

3

3

3

1

3

1

205

200-220

180-200

180-200

220-230

200

200-230

180-200

80-100

25-35

20-30

120-150

15-20

45-50

10-15

30-40

44 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 44 2015-05-22 �� 11:51:21

Grilning

Vi anbefaler at forvarme ovnen i tilstanden Stor grill. Vend, når halvdelen af tiden er gået.

Mad Udstyr Trin Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)

Brød

Toast Rist 5 270-300 2-4

Ostetoasts Universalplade 4 200 4-8

Oksekød

Steak *

Burgere *

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

Svinekød

Koteletter

Pølser

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

Fjerkræ

Kyllingebryst

Kyllingelår

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

* Vend efter

2

/

3

af tilberedningstiden.

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

240-250

250-270

250-270

260-270

230-240

230-240

15-20

13-18

15-20

10-15

30-35

25-30

Frossen færdigret

Mad

Frossen pizza,

0,4-0,6 kg

Frossen lasagne

Frosne ovnpomfritter

Udstyr

Rist

Rist

Universalplade

Trin

3

3

3

Opvarmningstype Temp. (°C)

200-220

180-200

220-225

Tid (min.)

15-25

45-50

20-25

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 45

Dansk 45

2015-05-22 �� 11:51:22

Smart tilberedning

Mad Udstyr

Frosne kroketter Universalplade

Rist Frossen ovncamembert

Frosne flutes med topping

Frosne fiskepinde

Frosne fiskeburgere

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

Rist

Trin Opvarmningstype Temp. (°C) Tid (min.)

3 220-230 25-30

3 190-200 10-15

3

1

3

1

3

190-200

190-200

180-200

10-15

15-25

20-35

Forstegning

Denne funktion omfatter en automatisk opvarmningscyklus op til 220 °C. Det øverste varmeelement og varmluftsblæseren fungerer under bruning af kødet. Efter dette trin tilberedes madvarerne forsigtigt med den forvalgte lave temperatur. Når dette udføres, er det

øverste og det nederste varmeelement tændt. Denne funktion er velegnet til kødstegning og fjerkræ.

Mad

Roastbeef

Temp. (°C)

80-100

Tid (timer)

3-4

Flæskesteg

Lammesteg

Andebryst

Udstyr

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

3

1

3

1

Trin

3

1

3

1

80-100

80-100

70-90

4-5

3-4

2-3

46 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 46 2015-05-22 �� 11:51:22

Øko-varmluft

Denne funktion bruger det optimerede opvarmningssystem, så du kan spare energi under madlavning. Tiderne i denne kategori er anslået uden brug af forvarmning før tilberedning for at spare mere energi.

Mad

Marengs, 0,2-0,3 kg

Frugtdessert,

0,8-1,2 kg

Bagte kartofler,

0,4-0,8 kg

Pølser, 0,3-0,5 kg

Udstyr

Universalplade

Rist

Universalplade

Trin

2

2

2

Temp. (°C)

90-100

160-180

190-200

160-180

Tid (min.)

100-140

60-80

70-80

20-30 Rist +

Universalplade

Universalplade

3

1

3 180-200 25-35

Frosne ovnchips

0,3-0,5 kg

Frosne kartoffelbåde,

0,3-0,5 kg

Bagte fiskefiletter,

0,4-0,8 kg

Sprøde fiskefiletter, paneret, 0,4-0,8 kg

Stegt oksemørbrad,

0,8-1,2 kg

Stegte grøntsager,

0,4-0,6 kg

Universalplade

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

Rist +

Universalplade

Universalplade

3

3

1

3

1

2

1

3

190-210

200-220

200-220

180-200

200-220

25-35

30-40

30-45

65-75

25-35

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 47

Dansk 47

2015-05-22 �� 11:51:22

Smart tilberedning

Dobbelt tilberedning

Inden du bruger den dobbelte tilberedningsfunktion: Sæt rumopdeleren i ovnen. For bedste resultater anbefaler vi at forvarme ovnen.

Følgende tabel viser 5 guider til dobbelt tilberedning, som vi anbefaler til tilberedning, stegning og bagning. Ved at bruge funktionen Dobbelt tilberedning kan du tilberede din hovedret og din sideanretning eller hovedret og dessert på samme tid.

• Ved at bruge funktionen Dobbelt tilberedning kan forvarmningstiden forlænges.

Nr.

1

Ovnrum Mad Udstyr Trin

4

Opvarmningstype

Temp.

(°C)

Tid

(min.)

160-170 40-45

2

Øverste Sukkerbrødskage Rist, diameter

Ø 25-26 cm form

Nederste Hjemmelavet pizza 1,0-1,2 kg

Universalplade

Øverste

Nederste

Stegte grøntsager,

0,4-0,8 kg

Æbletærte

Universalplade

Rist, form, 20 cm

1

4

1

190-210

220-230

160-170

13-18

13-18

70-80

3 4

1

230-240

180-190

13-18

45-50

4

5

Øverste Pitabrød Universalplade

Nederste

Øverste

Kartoffelgratin,

1,0-1,5 kg

Kyllingelår

Rist, 22-24 cm ovnfast fad

Rist +

Universalplade

Nederste

Øverste

Lasagne,

1,0-1,5 kg

Rist, 22-24 cm ovnfast fad

Fiskefilet, bagt Rist +

Universalplade

Nederste Butterdejstærte,

æble

Universalplade

4

4

1

4

4

1

230-250

190-200

210-230

170-180

30-35

30-35

15-20

25-30

48 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 48 2015-05-22 �� 11:51:22

Programmer til automatisk tilberedning

Enkelt tilberedning

Følgende tabel indeholder 40 autoprogrammer til tilberedning, stegning og bagning.

Den indeholder mængder, vægtområder og relevante anbefalinger. Tilberedningstilstande og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig. Du finder nogle opskrifter til autoprogrammerne i din instruktionsbog.

Autotilberedningsprogrammer 1 til 19, 38 og 39 inkluderer forvarmning og visning af forvarmningsstatussen. Sæt madvarerne i ovnen efter forvarmningsbippet.

ADVARSEL

Brug altid ovnhandsker, når du tager madvarer ud.

Kode

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Mad

Kartoffelgratin

Grøntsagsgratin

Pastatilberedning

Lasagne

Ratatouille

Vægt (kg)

1,0-1,5

Udstyr

Rist

Trin

3

Forbered frisk kartoffelgratin ved brug af et ovnfast fad, 22-

24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fad på midten af risten.

0,8-1,2 Rist 3

Forbered frisk grøntsagsgratin ved brug af et ovnfast fad, 22-

24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fad på midten af risten.

1,2-1,5 Rist 3

Forbered pastagratin ved brug af et ovnfast fad, 22-24 cm.

Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fad på midten af risten.

1,0-1,5 Rist 3

Forbered hjemmelavet lasagne ved brug af et ovnfast fad, 22-

24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fad på midten af risten.

1,2-1,5 Rist 3

Kom ingredienser til ratatouille i en kasserolle med låg. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fad på midten af risten. Bag tildækket. Rør rundt før servering.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 49

Dansk 49

2015-05-22 �� 11:51:22

Smart tilberedning

Kode

A 6

A 7

A 8

A 9

A 10

A 11

A 12

A 13

Mad

Æbletærte

Croissanter

Butterdejstærte,

æble

Quiche lorraine

Hvidt brød

Hvidt brød af blandet korn

Scones og rundstykker

Frugtdessert

Vægt (kg)

1,2-1,4

Udstyr

Rist

Trin

2

Forbered æbletærte ved brug af en rund metalbageform,

24-26 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt formen på midten af risten.

0,3-0,4 Universalplade 3

Forbered croissanter (afkølet, færdig dej). Anbring på bagepapir på Universalplade. Start program. Sæt bakke ind, når forvarmningsbippet lyder.

0,3-0,4 Universalplade 3

Anbring butterdejsæbletærte på bagepapir på Universalplade.

Start program. Sæt bakke ind, når forvarmningsbippet lyder.

1,2-1,5 Rist 2

Forbered quiche-dej, kom i en rund quiche-form, diameter 25 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så tilsæt fyld, og sæt form på midten af risten.

0,6-0,7 Rist 3

Klargør dej, og kom den i en sort, rektangulær bageform

(længde 25 cm). Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fad på midten af risten.

0,8-0,9 Rist 3

Klargør dej, og kom den i en sort, rektangulær bageform

(længde 25 cm). Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fad på midten af risten

0,3-0,5 Universalplade 3

Forbered ruller (afkølet, færdig dej). Anbring på bagepapir på Universalplade. Start program. Indsæt bakke efter forvarmningsbip.

0,8-1,2 Rist 3

Kom frisk frugt (hindbær, brombær, appelsinskiver eller pæreskiver) i ovnfast fad 22-24 cm. Fordel smuldet på toppen. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fad på midten af risten.

50 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 50 2015-05-22 �� 11:51:22

Kode

A 14

A 15 Sukkerbrødskage

A 16

A 17

A 18

A 19

A 20

A 21

Mad

Scones

Marmorkage

Hollandsk formkage

Frugttærtebund

Brownies

Stegt oksemørbrad

Langsomt stegt roastbeef

Vægt (kg)

0,5-0,6

Udstyr

Universalplade

Trin

3

Anbring Scones (5-6 cm diameter) på bagepapir på pladen.

Start program. Sæt bakke ind, når forvarmningsbippet lyder.

0,5-0,6 Rist 3

Klargør dej, og kom den i en sort, rektangulær bageform, 26 cm i diameter. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt formen på midten af risten.

0,7-0,8 Rist 2

Forbered dej, og kom i en rund metal-gugelhupf eller bageform. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt formen på midten af risten.

0,7-0,8 Rist 2

Klargør dej, og kom den i en sort, rektangulær bageform

(længde 25 cm). Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt formen på midten af risten.

0,4-0,5 Rist 3

Kom dejen i en sort, smurt bageform til kagebund. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt formen på midten af risten.

0,7-0,8 Rist 3

Forbered dej ved brug af et ovnfast fad, 20-24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fad på midten af risten.

2

1

0,9-1,1

1,1-1,3

Rist +

Universalplade

Krydr stegen, og sæt den i køleskabet 1 time.

Placer på Risttet med fedtsiden op.

0,9-1,1

1,1-1,3

Rist +

Universalplade

Krydr stegen, og sæt den i køleskabet 1 time.

Placer på Risttet med fedtsiden op.

2

1

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 51

Dansk 51

2015-05-22 �� 11:51:22

Smart tilberedning

Kode

A 22

A 23

A 24

A 25

A 26

A 27

A 28

A 29

Mad

Lammekoteletter

Lammekølle på ben

Flæskesteg med svær

Ribben

Kylling, hel

Kyllingebryst

Kyllingelår

Andebryst

Vægt (kg)

0,4-0,6

0,6-0,8

Udstyr

Rist +

Universalplade

Trin

4

1

Mariner lammekoteletterne med krydderier, og placer dem på

Risttet.

1,0-1,5

1,5-2,0

Rist +

Universalplade

Marinér lammekøllen, og anbring den på Risttet.

0,8-1,0

1,0-1,2

Rist +

Universalplade

3

1

3

1

Placer flæskesteg med fedtsiden opad på Risttet.

0,8-1,0

1,0-1,2

Rist +

Universalplade

Placer ribben på Risttet.

0,9-1,1

1,1-1,3

Rist +

Universalplade

3

1

Marinér bryster, og anbring dem på risten.

0,6-0,8

0,8-1,0

Rist +

Universalplade

2

1

Skyl og rengør kyllingen. Pensl kyllingen med olie og krydderier. Placer den med brystsiden opad på risten, og vend om, så snart ovnen bipper.

0,4-0,6

0,6-0,8

Rist +

Universalplade

4

1

4

1

Pensl med olie og krydderier, og anbring på plade.

0,3-0,4

0,4-0,5

Rist +

Universalplade

4

1

Placer andebryst med fedtsiden opad på risten.

Den første indstilling er til medium, den anden til mediumgennemstegt.

52 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 52 2015-05-22 �� 11:51:22

Kode

A 30

A 31

A 32

A 33

Mad

Ørredfilet

Ørred

Søtunge

Laksefilet

A 34 Stegte grøntsager

A 35

A 36

Halve bagte kartofler

Frosne ovnpomfritter

Vægt (kg)

0,3-0,5

Udstyr Trin

Universalplade 4

0,5-0,7

Placer ørredfileter med skindsiden opad på universalpladen.

0,3-0,5

0,5-0,7

Rist +

Universalplade

4

1

Skyl og rengør fisken, og placer hoved-til-hale på risten. Kom citronsaft, salt og krydderier ind i fisken.

Skær skindets overflade med en kniv. Pensl med olie og salt.

0,3-0,5

0,5-0,7

0,4-0,6

0,6-0,8

Universalplade

Anbring søtunge på bagepapir på Universalpladen. Skær overflade med kniv.

0,4-0,6

0,6-0,8

Rist +

Universalplade

4

1

Skyl og rengør fileter eller steaks. Anbring fileter med skindside op på rist.

Universalplade

3

4

Skyl og klargør skiver af courgette, aubergine, peberfrugt, løg og cherrytomater. Pensl med olivenolie, urter og krydderier.

Fordel jævnt på bakke.

0,6-0,8

0,8-1,0

Universalplade 3

Del store kartofler (hver 200 g) i halve, på langs. Anbring med den skårne side opad på bakke, og pensl med olivenolie og krydderier.

0,3-0,5

0,5-0,7

Universalplade

Fordel de frosne ovnpomfritter jævnt på pladen.

3

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 53

Dansk 53

2015-05-22 �� 11:51:22

Smart tilberedning

Kode

A 37

A 38

A 39

A 40

Mad

Frosne kartoffelbåde

Frossen pizza

Hjemmelavet pizza

Gærdej, der hæver

Vægt (kg)

0,3-0,5

Udstyr

Universalplade

0,5-0,7

Fordel de frosne kartoffelbåde jævnt på pladen.

Trin

3

0,3-0,6

Rist 3

0,6-0,9

Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt den frosne pizza i midten på Risttet. Den første indstilling er for tynd italiensk pizza, den anden indstilling er for tykke pan-pizzaer.

0,8-1,0

1,0-1,2

Universalplade 2

Forbered hjemmelavet pizza med gærdej, og sæt den på pladen. Vægtindstillingerne er inklusive dej og topping, som f.eks. sovs, grøntsager, skinke og ost. Start program. Sæt bakke ind, når forvarmningsbippet lyder.

0,5-0,6

0,7-0,8

Rist 2

Forbered dej i skål, tildæk med madfilm.

Placer på midten af risten. Den første indstilling er til pizza og kagedej, den anden indstilling er til brøddej.

54 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 54 2015-05-22 �� 11:51:22

Dobbelt tilberedning

Følgende tabel indeholder 10 autoprogrammer til tilberedning, stegning og bagning. Du kan kun bruge det øverste ovnrum eller det nederste ovnrum og bruge det øverste og nederste ovnrum på samme tid.

Programmet indeholder dets mængder, vægtområder og relevante anbefalinger.

Tilberedningstilstande og -tider er forudprogrammeret for at gøre det let for dig. Du finder nogle opskrifter til autoprogrammerne i din instruktionsbog.

Alle automatiske Dobbelt tilberedning-programmer inkluderer forvarmning og visning af forvarmningsstatussen.

Sæt madvarerne i ovnen efter forvarmningsbippet.

ADVARSEL

Brug altid ovnhandsker, når du tager madvarer ud.

Kode

Øverste

Mad Vægt (kg) Udstyr Trin

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Kartoffelgratin

Lasagne

Kyllingelår

Halve bagte kartofler

Frosne ovnpomfritter

1,0-1,5 Rist 3

Forbered frisk kartoffelgratin ved brug af et ovnfast fad, 22-24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fad på midten af risten.

1,0-1,5 Rist 3

Forbered hjemmelavet lasagne ved brug af et ovnfast fad, 22-

24 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt fad på midten af risten.

0,6-0,8

0,8-1,0

Rist +

Universalplade

4

1

Pensl med olie og krydderier, og anbring på rist.

0,6-0,8

Universalplade

0,8-1,0

3

Del store kartofler (hver 200 g) i halve, på langs. Anbring med den skårne side opad på bakke, og pensl med olivenolie og krydderier.

0,3-0,5

Universalplade

0,5-0,7

Fordel de frosne ovnpomfritter jævnt på pladen.

3

Dansk 55

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 55 2015-05-22 �� 11:51:22

Smart tilberedning

Kode

Nederste

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Mad Vægt (kg) Udstyr Trin

Æbletærte

Butterdejstærte,

æble

Quiche lorraine

Frossen pizza

Hjemmelavet pizza

1,2-1,4 Rist 2

Forbered æbletærte ved brug af en rund metalbageform,

24-26 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så sæt formen på midten af risten.

0,3-0,4 Universalplade 3

Anbring butterdejsæbletærte på bagepapir på Universalplade.

Start program. Sæt bakke ind, når forvarmningsbippet lyder.

1,2-1,5 Rist 2

Forbered quiche-dej, kom i en rund quiche-form, diameter 25 cm. Start program. Når forvarmningsbip lyder, så tilsæt fyld, og sæt form på midten af risten.

0,3-0,6

0,6-0,9

Rist 3

Sæt den frosne pizza på midten af Risttet.

Start program. Sæt rist ind, når forvermningsbip lyder.

Den første indstilling er for tynd italiensk pizza, den anden indstilling er for tykke pan-pizzaer.

0,8-1,0

Universalplade 2

1,0-1,2

Forbered hjemmelavet pizza med gærdej, og sæt den på pladen. Vægtindstillingerne er inklusive dej og topping, som f.eks. sovs, grøntsager, skinke og ost. Start program. Sæt bakke ind, når forvarmningsbippet lyder.

56 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 56 2015-05-22 �� 11:51:23

Testmåltider

I henhold til standard EN 60350-1

1. Bagning

Anbefalingerne for bagning gælder for en forvarmet ovn. Anvend ikke funktionen Hurtig forvarme. Indsæt altid plader med den skrå kant fremad mod lågen.

Type

Små kager

Udstyr

Universalplade

Trin

3

Opvarmningstype

Temp.

(°C)

165

Tid

(min.)

25-30

165

155

140

25-30

35-40

32-37

2

1+4

Finskbrød

Fedtfattig

Sukkerbrødskage

Universalplade + universalplade

Rist + kagespringform

(Slip let, 26 cm)

1+4

2

2

1+4

Æbletærte Rist +

2 slip let-springforme

* (diameter 20 cm)

Universalplade +

Rist + 2 slip letspringforme

**(diameter 20 cm)

1 placeret diagonalt

1+3

* To kager placeres på risten bagest til venstre og foran til højre.

** To kager placeres i midten oven på hinanden.

160

160

155

160

160

35-40

35-40

45-55

70-80

80-90

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 57

Dansk 57

2015-05-22 �� 11:51:23

Smart tilberedning

2. Grilning

Forvarm den tomme ovn i 5 minutter vha. funktionen Stor grill.

Type

Toast af franskbrød

Burgere* (12 stk.)

3. Stegning

Udstyr

Rist

Rist +

Universalplade

(til opsamling af dryp)

* Vend efter

2

/

3

af tilberedningstiden.

Trin Opvarmningstype

5

4

1

Temp.

(°C)

300

(maks.)

300

(maks.)

Tid

(min.)

1-2

1

.

15-18

2. 5-8

Type

Hel kylling

Udstyr

Rist +

Universalplade

(til opsamling af dryp)

* Vend, når halvdelen af tiden er gået.

Trin

3

1

Opvarmningstype

Temp.

(°C)

205

Tid

(min.)

80-100

58 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 58 2015-05-22 �� 11:51:23

Samling af ofte anvendte opskrifter fra automatisk tilberedning

Kartoffelgratin

Ingredienser 800 g kartofler, 100 ml mælk, 100 ml fløde, 50 g piskede hele æg,

1 spiseskefuld af hver af følgende: salt, peber, muskatnød, 150 g revet ost, smør, timian

Vejledning Skræl kartoflerne, og skær dem i 3 mm tykke skiver. Smør et ildfast fad

(22-24 cm) med smør. Spred kartoffelskiverne ud på et rent viskestykke, og dæk dem til med viskestykket, mens du forbereder resten af ingredienserne.

Bland resten af ingredienserne, undtagen revet os, i en stor skål, og rør godt. Læg lag af kartoffelskiver i fadet, så de overlapper lidt, og hæld blandingen over kartoflerne. Drys den revne ost over, og kom retten i ovnen. Servér retten med et par friske timianblade.

Grøntsagsgratin

Ingredienser

800 g grøntsager (courgette, tomat, løg, gulerod, peber, forkogte kartofler), 150 ml fløde, 50 g piskede hele æg, 1 spiseskefuld af hver af følgende: salt, krydderi (peber, persille eller rosmarin), 150 g revet ost, 3 spiseskefulde olivenolie, nogle timiankviste

Vejledning Vask grøntsagerne, og skær dem i 3-5 mm tykke skiver. Læg skiverne i et ildfast fad (22-24 cm), og hæld olivenolien over grøntsagerne. Bland resten af ingredienserne, undtagen revet ost, og hæld blandingen over grøntsagerne. Drys den revne ost over, og kom retten i ovnen. Servér retten med et par friske timianblade.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 59

Dansk 59

2015-05-22 �� 11:51:23

Smart tilberedning

Lasagne

Ingredienser 2 spiseskefulde olivenolie, 500 g hakket oksekød, 500 ml tomatsovs,

100 ml oksefond, 150 g tørrede lasagneplader, 1 løg (hakket), 200 g revet ost, 1 teskefuld af hver af følgende: tørrede persilleflager, oregano, basilikum

Vejledning Lav tomat/kødsaucen. Varm olien i en pande, og steg det hakkede oksekød med hakket løg i ca. 10 minutter, indtil det er brunet godt. Hæld tomatsaucen og bouillon over, og tilsæt også de tørrede krydderier.

Bringes i kog, og det skal derefter simre i 30 minutter.

Kog lasagnepladerne i henhold til vejledningen på pakken. Læg lag af lasagneplader, kødsauce og ost, og gentag. Drys med den resterende os, og kom retten i ovnen.

Æbletærte

Ingredienser • Dej : 275 g mel,

1

/

2

spiseskefuld salt, 125 g hvidt puddersukker, 8 g vaniljesukker, 175 g koldt smør, 1 æg (pisket)

• Fyld : 750 g faste, hele æbler, 1 spiseskefuld citronsaft, 40 g sukker,

1

/

2

spiseskefuld kanel, 50 g kernefri rosiner, 2 spiseskefulde brødkrummer

Vejledning Sigt mel og salt i en stor skål. Sigt sukker og vaniljesukker ned i melblandingen. Kom smørret ned i melblandingen, og skær den i små stykker med 2 knive. Tilsæt

3

/

4

af det piskede æg. Ælt alle ingredienserne i foodprocessoren, indtil dejen er let smuldrende. Form dejen til en kugle med dine hænder. Pak den ind i husholdningsfilm, og opbevar den køligt i ca. 30 minutter.

Smør springformen (24-26 cm), og kom lidt mel på bordet. Rul

3

/

4

af dejen ud til en tykkelse på 5 mm. Læg dejen i formen (bunden og siderne).

Skræl og udkern æblerne. Skær dem i tern på cirka

3

/

4

x

3

/

4

cm.

Sprøjt æblerne med citronsaft, og bland godt. Vask og tør solbær og rosiner. Tilsæt sukker, kanel, rosiner og solbær. Bland godt, og kom brødkrummer på toppen. Tryk let ned.

Rul resten af dejen ud. Skær dejen i smalle striber, og læg dem på tværs oven på fyldet. Pensl tærten med resten af det sammenpiskede æg.

60 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 60 2015-05-22 �� 11:51:23

Quiche lorraine

Ingredienser • Dej : 200 g hvedemel, 80 g smør, 1 æg

• Fyld : 75 g fedtfattigt bacon i tern, 125 ml fløde, 125 g crème fraiche,

2 piskede æg, 100 g revet ost fra Schweiz, salt og peber

Vejledning For at blande dejen skal du komme mel, smør og æg i en skål og blande det til en blød dej, som skal hvile i køleskabet i 30 min. Rul dejen ud, og kom den i et smurt, ildfast keramisk tærtefad (25 cm). Prik huller i bunden med en gaffel. Bland æg, fløde, crème fraiche, ost, salt og peber.

Hæld det over dejen, lige inden det skal i ovnen.

Frugtdessert

Ingredienser • Topping : 200 g mel, 100 g smør, 100 g sukker, 2 g salt, 2 g kanelpulver

• Frugt : 600 g blandede frugter

Vejledning Bland alle ingredienser til en letsmuldrende masse til topping. Spred den blandede frugt ud i et ildfast fad, og kom massen ovenpå.

Hjemmelavet pizza

Ingredienser • Pizzadej : 300 g mel, 7 g tørret gærdej, 1 spiseskefuld olivenolie, 200 ml varmt vand, 1 spiseskefuld sukker og salt

• Topping : 400 g skivede grøntsager (aubergine, courgette, løg, tomat),

100 g skinke eller bacon (hakket), 100 g revet ost

Vejledning Kom mel, gær, olie, salt, sukker og varmt vand i en skål, og bland sammen til en fugtig dej. Ælt i en mixer eller i hånden i ca. 5-10 min.

Kom låg på, og kom skålen i ovnen i 30 min ved 35 ° C for at efterhæve.

Rul dejen ud til en firkant på en melet overflade, og læg den på pladen eller pizzapladen. Kom tomatpuré på dejen og derefter skinke, champignon, oliven og tomat. Drys med ost og tilbered.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 61

Dansk 61

2015-05-22 �� 11:51:23

Smart tilberedning

Stegt oksemørbrad

Ingredienser 1 kg oksemørbrad, 5 g salt, 1 g peber, 3 g af hver af følgende: rosmarin, timian

Vejledning Krydr kødet med salt, peber og rosmarin, og lad det stå i køleskabet i 1 time. Læg det på risten. Kom det i ovnen, og start tilberedningen.

Urtestegte lammekoteletter

Ingredienser 1 kg lammekoteletter (6 stk.), 4 store fed hvidløg (pressede),

1 spiseskefuld frisk timian (stødt), 1 spiseskefuld frisk rosmarin (stødt), 2 spiseskefulde salt, 2 spiseskefulde olivenolie

Vejledning Bland salt, hvidløg, urter og olie, og hæld over lammekødet. Vend dem, så blandingen kommer på begge sider, og lad dem hvile ved stuetemperatur mellem 30 minutter og 1 time.

Ribben

Ingredienser 2 ribben/spareribs, 1 spiseskefuld sorte peberkorn, 3 laurbærblade,

1 løg (hakket), 3 fed hvidløg (hakket), 85 g brunt sukker, 3 spiseskefulde

Worcestershire-sauce, 2 spiseskefulde tomatpuré, 2 spiseskefulde olivenolie

Vejledning Lav en barbecuesauce. Varm olien i en pande, og tilsæt løg. Kog, indtil de er bløde, og tilsæt de andre ingredienser. Steg, og sænk varmen, og lad simre i 30 minutter. Marinér kødet med barbecuesaucen mellem 30 minutter og 1 time.

62 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 62 2015-05-22 �� 11:51:23

Vedligeholdelse

Rengøring

ADVARSEL

• Sørg for, at ovnen og tilbehør er afkølet inden rengøring.

• Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld, knive eller andre slibende materialer.

Ovnens indre

• Til rengøring af ovnens indre skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand.

• Rengør ikke lågens tætning manuelt.

• Brug kun standardovnrengøringsmidler for at undgå at beskadige de emaljerede ovnoverflader.

• For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel.

Ovnens ydre

Til rengøring af ovnens yderside, f.eks. låge, håndtag og display, skal du bruge en ren klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand. Aftør med køkkenrulle eller en tør klud.

Fedt og snavs kan sætte sig fast, særligt omkring håndtag, pga. den varme luft, der kommer ud indefra. Det anbefales at rengøre håndtaget efter hver brug.

Tilbehør

Rengør tilbehøret efter hver brug, og tør det af med et viskestykke. For at fjerne genstridigt snavs kan tilbehøret lægges i blød i varmt sæbevand i ca. 30 minutter, før det vaskes på normal vis.

Katalytisk emaljeoverflade (kun visse modeller)

De udtagelige dele er belagt med en mørkegrå katalytisk emalje. De kan blive snavsede af olie og fedt, der skyldes den cirkulerende luft ved varmluftbrug.

Disse aflejringer brænder dog af ved en ovntemperatur på 200 °C og højere.

1.

Fjern alt tilbehøret fra ovnen.

2.

Rengør ovnen indvendigt.

3.

Vælg Varmluft med maks.-temperatur, og kør processen i time.

Dansk 63

2015-05-22 �� 11:51:23 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 63

Vedligeholdelse

Låge

Fjern kun ovnens låge i forbindelse med rengøring. Følg disse instruktioner for at fjerne lågen i forbindelse med rengøring.

ADVARSEL

Ovnlågen er tung.

1.

Åbn låget, og åbn clipsene på begge hængsler.

2.

Luk lågen ca. 70°. Tag med begge hænder fat om siderne på ovnlågen, og løft og træk opad, indtil hængslerne kan tages ud.

3.

Rengør lågen med sæbevand og en ren klud.

4.

Følg derefter trin 1 og 2 ovenfor i omvendt rækkefølge for at sætte lågen på igen. Sørg for, at clipsene sidder fast på begge sider.

64 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 64 2015-05-22 �� 11:51:23

Lågeglasset

Afhængigt af modellen er ovnlågen er udstyret med 3-4 lag glas, der er placeret mod hinanden. Fjern kun lågeglasset i forbindelse med rengøring. Følg disse instruktioner for at fjerne lågeglasset i forbindelse med rengøring.

1.

Brug en skruetrækker til at fjerne skruerne i højre og venstre side.

2.

Fjern beklædningen i pilens retning.

3.

Fjern det første lag glas fra lågen.

01

02

4.

Fjern det andet lag glas fra lågen i pilens retning.

5.

Rengør glasset med sæbevand og en ren klud.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 65

Dansk 65

2015-05-22 �� 11:51:24

Vedligeholdelse

02

03

01

6.

Monter derefter glassene igen på følgende måde:

• Indsæt plade 2 mellem støtteclips 1 og

2, og plade 1 ind i supportclips 3 i denne rækkefølge.

01

Supportclips 1

02

Supportclips 2

03

Supportclips 3

7.

Tjek, om glasstyrene passer ind i og fastgør glaspladen sikkert

8.

Følg trin 1-2 herover i omvendt rækkefølge for at geninstallere døren.

ADVARSEL

For at forhindre varmelækage skal glaslagene monteres korrekt.

66 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 66 2015-05-22 �� 11:51:24

Vandopsamler

01

01

Vandopsamler

Loft (kun relevante modeller)

01

Vandopsamleren opsamler ikke kun overskydende væske fra madlavning, men også madrester. Tøm og rengør vandopsamleren med jævne mellemrum.

ADVARSEL

Hvis der opstår vandlækage fra vandopsamleren, skal du kontakte os eller et lokalt Samsung-servicecenter.

1.

Træk grillelementet ned. For denne: Drej den cirkulære møtrik mod uret, mens du holder grillelementet. Grillelementet kan ikke fjernes. Tving ikke grillelementet ned.

2.

Rengør ovnens loft med sæbevand og en ren klud.

01

Ca. 12º

3.

Sæt, når du er færdig, grillelementet tilbage, og drej den cirkulære møtrik med uret.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 67

Dansk 67

2015-05-22 �� 11:51:25

Vedligeholdelse

Sideskinner (kun visse modeller)

1.

Tryk på toppen af den venstre sideskinne, og sænk den ca. 45º.

2.

Træk og fjern bunden af venstre sideskinne.

3.

Fjern den højre sideskinne på samme måde.

4.

Rengør begge sideskinner.

5.

Følg derefter trin 1 og 2 ovenfor i omvendt rækkefølge for at montere sideskinnerne igen.

BEMÆRK

Ovnen virker, selvom sideskinnerne og ristene ikke er på plads.

68 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 68 2015-05-22 �� 11:51:25

Teleskopskinner (kun visse modeller)

1.

Tryk forsigtigt oven på venstre sideskinne for at fjerne den i pilens retning.

2.

Gentag ovenstående trin for den højre sideskinne for at fjerne den.

3.

Rengør venstre og højre teleskopskinne med sæbevand og en klud.

4.

Når rengøringen er udført, skal du montere begge teleskopskinner igen ved at gentage trin 1-2 ovenfor i omvendt rækkefølge.

Sørg for, at de forreste og bagerste clips i skinnes passer i sideskinnen.

BEMÆRK

Det anbefales at indsætte teleskopskinnen i rille 2 i sideskinnen.

01

01

Front

02

Bagside

02

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 69

Dansk 69

2015-05-22 �� 11:51:26

Vedligeholdelse

Udskiftning

Pærer

1.

Fjern glasdækslet ved at dreje mod uret.

2.

Udskift ovnpæren.

3.

Rengør glasdækslet.

4.

Følg derefter trin 1 ovenfor i omvendt rækkefølge for at montere glasdækslet igen.

ADVARSEL

• Før du udskifter en pære, skal du slukke ovnen og tage strømstikket ud.

• Brug kun 25-40 W/220-240 V pærer, som er varmeresistente op til 300 °C. Du kan købe godkendte pærer hos det lokale

Samsung-servicecenter.

Ovnlys i siden

• Brug altid en tør klud ved håndtering af halogenpærer. Det skal du gøre for at undgå, at der overføres fingeraftryk eller sved til pæren, da det kan forkorte pærens levetid.

1.

Hold i den nederste del af dækslet til sideovnlyset med én hånd, og brug et værktøj med en flad klinge, som f.eks. en bordkniv, til at fjerne dækslet som vist.

2.

Udskift sideovnlyset.

3.

Genmonter lysdækslet.

70 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 70 2015-05-22 �� 11:51:26

Fejlfnding

Kontrolpunkter

Hvis der opstår et problem med ovnen, skal du starte med at kontrollere nedenstående tabel og afprøve løsningsforslagene. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte et lokalt

Samsung-servicecenter.

Problem

Knapperne kan ikke trykkes ordentligt ind.

Tiden vises ikke.

Ovnen fungerer ikke.

Årsag

• Der sidder noget fast mellem knapperne

• Berøringsfølsom model: Der er fugt på ydersiden

• Låsefunktionen er aktiveret

• Strømmen er ikke sat til

Strømmen er ikke sat til

Strømstikket er ikke sat i

Handling

• Fjern det, der sidder fast, og prøv igen.

• Aftør fugten, og prøv igen.

• Kontrollér, om låsefunktionen er aktiveret.

• Kontrollér, om strømmen er tilsluttet.

• Kontrollér, om strømmen er tilsluttet.

• Tilslut strømmen igen.

Ovnen stopper, mens den er i brug.

Strømmen slukkes, mens ovnen er i brug.

Der er ikke strøm til ovnen.

Ovnens yderside er for varm under tilberedning.

Lågen kan ikke åbnes ordentligt.

• Tilberedningen tager meget lang tid

• Blæseren fungerer ikke

• Ovnen er monteret et sted uden god ventilation

• Der bruges flere strømstik i samme stikkontakt

Strømmen er ikke sat til

Ovnen er monteret et sted uden god ventilation

Der sidder madrester fast mellem lågen og ovnens inderside

• Lad ovnen nedkøle efter langvarig tilberedning.

• Lyt efter lyden fra blæseren.

• Overhold de afstande, der er angivet i monteringsvejledningen til produktet.

• Brug ét stik.

Kontrollér, om strømmen er tilsluttet.

• Overhold de afstande, der er angivet i monteringsvejledningen til produktet.

• Rengør ovnen grundigt, og

åbn derefter lågen igen.

Dansk 71

2015-05-22 �� 11:51:26 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 71

Fejlfnding

Problem

Det indvendige lys er svagt eller kan ikke tændes.

• Lampen tænder og slukker igen

• Lampen er dækket af fremmedlegemer under madlavning.

Årsag

Der kan forekomme elektriske stød på ovnen.

Der drypper vand.

Der kommer damp ud en revne i lågen.

Der ligger vand tilbage i ovnen.

Lysstyrken i ovnen varierer.

• Hvis elektriciteten ikke er jordforbundet korrekt

• Du bruger et stik uden jording

• Der kan være vand eller damp til stede i visse situationer alt afhængigt af de anvendte madvarer. Det er ikke en fejl i produktet.

• Lysstyrken skifter alt efter

ændringer i udgangseffekten.

Tilberedningen er færdig, men blæseren kører stadig.

Ovnen bliver ikke varm.

Der kommer røg ud under brug.

• Blæseren kører automatisk i et bestemt stykke tid for at ventilere ovnens inderside.

• Lågen er åben

• Ovnfunktionerne er ikke indstillet korrekt

• Hvis sikringen er sprunget, eller kredsløbsafbryderen er blevet udløst.

Under første brug

Der er madvarer i varmeapparatet

Handling

• Lampen slukker automatisk efter et vis periode for at spare strøm. Du kan tænde det igen ved at trykke på ovnlysknappen.

• Rengør ovnen indvendigt, og kontrollér derefter igen.

• Kontrollér, at strømforsyningen er jordet korrekt.

• Lad ovnen afkøle, og tør den derefter af med et tørt viskestykke.

• Ændringer i udgangseffekten under madlavning er ikke fejl, så du skal ikke være bekymret.

• Dette er ikke fejl, så du skal ikke være bekymret.

Luk lågen, og genstart.

Se kapitlet om brug af ovnen, og nulstil ovnen.

Udskift sikringen, eller nulstil relæet. Tilkald en elektriker, hvis dette sker flere gange.

Der kan komme røg fra varmeapparatet, første gang ovnen er i brug. Dette er ikke fejl, og når du har brugt ovnen 2-3 gange, sker det ikke længere.

Lad ovnen køle tilstrækkeligt af, og fjern madvarerne fra varmeapparatet.

72 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 72 2015-05-22 �� 11:51:26

Problem

Der lugter brændt eller af plastik, når ovnen er i brug.

Ovnen tilbereder ikke maden ordentligt.

Årsag

• Du bruger plastikbeholdere eller andre ting, der ikke er varmebestandige.

Lågen åbnes ofte under tilberedning

Handling

• Brug glasbeholdere, som kan tåle varme temperaturer.

• Undgå at åbne lågen mange gange, medmindre du tilbereder noget, der skal vendes. Hvis du ofte åbner lågen, sænkes ovntemperaturen, og det kan påvirke tilberedningsresultatet.

• Dette er ikke fejl, så du skal ikke være bekymret.

• Dette er ikke fejl, så du skal ikke være bekymret.

Ovnen er varm under pyro-rengøring.

Der lugter brændt under brug af pyrolysefunktionen.

Damprengøring fungerer ikke.

Tilstanden Dobbelt tilberedning fungerer ikke.

Tilstanden Enkel tilberedning fungerer ikke.

• Det er fordi, pyro-rengøring anvender høje temperaturer.

• Der bruges meget høje temperaturer ved pyrolyserengøring, så du kan måske lugte brændende madrester.

• Det er fordi, temperaturen er for høj.

• Hvis rumopdeleren ikke er samlet korrekt

• Hvis rumopdeleren er sat i ovnen.

• Lad ovnen køle ned, og prøv igen.

• Isæt rumopdeleren korrekt, og brug den.

• Tag rumopdeleren ud, og brug den.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 73

Dansk 73

2015-05-22 �� 11:51:26

Fejlfnding

Informationskoder

Hvis ovnen ikke fungerer, får du muligvis vist en informationskode i displayet. Kontrollér nedenstående tabel, og afprøv løsningsforslagene.

Kode

C-d1

C-20

C-21

C-22

C-F1

C-F0

Betydning

Fejl i lågelåsen

Sensorfejl

Opstår kun under EEPROM Read/

Write

Opstår, hvis der ikke er kommunikation mellem primær PCB og sekundær PCB.

Handling

Sluk ovnen, og genstart den derefter. Hvis problemet opstår igen, skal du slukke for strømmen i mindst 30 sekunder, og derefter skal strømmen tilsluttes igen. Hvis problemet stadig opstår, skal du kontakte et servicecenter.

C-F2

C-d0

Opstår, hvis der er kommunikationsproblemer mellem

Touch IC <-> Main eller Sub micom

Knapfejl

Forekommer når en knap trykkes og holdes nede i en vis tid.

Sluk ovnen, og genstart den derefter. Hvis problemet opstår igen, skal du slukke for strømmen i mindst 30 sekunder, og derefter skal strømmen tilsluttes igen. Hvis problemet stadig opstår, skal du kontakte et servicecenter.

Rengør knapperne, og sørg for, at der ikke er vand på eller omkring dem. Sluk ovnen, og prøv igen.

Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte et lokalt Samsungservicecenter.

74 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 74 2015-05-22 �� 11:51:27

Kode

-dC-

S-01

Betydning

Hvis rumopdeleren fjernes under tilberedning i tilstanden Dobbelt tilberedning.

Hvis rumopdeleren fjernes under tilberedning i tilstanden Enkel tilberedning.

Handling

Rumopdeleren må ikke fjernes under tilberedning i tilstanden

Dobbelt tilberedning.

Sluk ovnen, og genstart den derefter. Hvis problemet opstår igen, skal du slukke for strømmen i mindst 30 sekunder, og derefter skal strømmen tilsluttes igen.

Hvis problemet stadig opstår, skal du kontakte et servicecenter.

Sikkerhedsafbryder

Ovnen har været i brug ved en indstillet temperatur i lang tid.

• Under 105 °C - 16 timer

• Fra 105 °C til 240 °C - 8 timer

• Fra 245 °C til maks. 4 timer

Dette er ikke et systemproblem.

Sluk ovnen, og fjern fødevarerne.

Prøv derefter igen normalt.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 75

Dansk 75

2015-05-22 �� 11:51:27

Produktdataark

SAMSUNG

Modelidentifikation

Indeks for energieffektivitet pr. ovnrum (EEI ovnrum)

Energieffektivitetsklasse pr. ovnrum

Nødvendigt energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum i en elektrisk opvarmet ovn med et program i konventionel tilstand pr. ovnrum (endelig elektrisk energi)

(EC elektrisk ovnrum

)

Nødvendigt energiforbrug til opvarmning af en standardiseret mængde i et ovnrum i en elektrisk opvarmet ovn med et program i blæserstyret tilstand pr. ovnrum (endelig elektrisk energi)

(EC elektrisk ovnrum

)

Antal ovnrum

Opvarmningskilde pr. ovnrum (elektricitet eller gas)

Rumfang pr. ovnrum (V)

Ovntype

Enhedens vægt (M)

SAMSUNG

NV75J5540RS

95,4

A

0,99 kWh/program

0,83 kWh/program

1 elektricitet

75 l

Indbygget

41,3 kg

Data fastsat i henhold til standard EN 60350-1 og Kommissionsbestemmelser (EU) nr.

65/2014 og (EU) nr. 66/2014.

Tips til energibesparelse

• Under tilberedning bør ovnlågen være lukket, dog ikke når du vender madvarer.

Åbn ikke lågen hyppigt under tilberedning for at bevare ovntemperaturen og spare energi.

• Planlæg ovnbrug for at undgå at slukke for ovnen mellem tilberedning af de enkelte elementer for at spare energi og spare tid til genopvarmning af ovnen.

Hvis tilberedningstiden er mere end 30 minutter, kan ovnen slukkes

5-10 minutter før den indstillede tid for at spare energi. Den resterende varme vil færdiggøre tilberedningen.

Tilbered, når det er muligt, mere end ét element ad gangen.

76 Dansk

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 76 2015-05-22 �� 11:51:27

Memo

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 77 2015-05-22 �� 11:51:27

Memo

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 78 2015-05-22 �� 11:51:27

Memo

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 79 2015-05-22 �� 11:51:27

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND

AUSTRIA

BELGIUM

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

CYPRUS

GREECE

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LUXEMBURG 261 03 710

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

NORWAY 815 56480

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

808 20 7267

0034902172678

0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)

SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

UK

EIRE

RING

0800-SAMSUNG (0800-7267864)

02-201-24-18

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

ELLER BESØG OS ONLINE PÅ www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support

DG68-00616D-01

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_DA.indd 80 2015-05-22 �� 11:51:27

Built-in Oven

User & installation manual

NV75J5540RS

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 1 2015-05-22 �� 11:49:34

Contents

Using this manual

The following symbols are used in this User Manual:

Safety instructions

Important safety precautions

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Auto energy saving function

Installation

What’s included

Power connection

Cabinet mount

Before you start

16

Initial settings

New oven smell

Smart safety mechanism

Soft Closing Door (Gentle, Safe, and Silent)

16

17

17

17

Accessories 18

Mechanical lock 20

Dual cook mode 21

10

10

12

13

Operations

22

Control panel

Common settings

Cooking modes (except for Grill)

Cooking modes (Grill)

Dual cook mode temperature setting range

To stop cooking

Special function

Auto cook

Steam cleaning

Timer 41

Sound On/Off 41

36

37

38

39

22

23

29

32

34

5

5

9

9

4

4

2 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 2 2015-05-22 �� 11:49:34

Cooking Smart

Manual cooking

Auto cook programmes

Test Dishes

Collection of frequent Auto cook recipes

Maintenance

63

Cleaning 63

Replacement 70

Troubleshooting

71

Checkpoints 71

Information codes 74

Appendix

Product data sheet

76

76

42

42

49

57

59

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 3

English 3

2015-05-22 �� 11:49:35

Using this manual

Thank you for choosing SAMSUNG Built-In Oven.

This User Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the operation and maintenance of your appliance.

Please take the time to read this User Manual before using your oven and keep this book for future reference.

The following symbols are used in this User Manual:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in

severe personal injury, death and/or property damage

.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in

personal injury and/or property damage

.

NOTE

Useful tips, recommendations, or information that helps users manipulate the product.

4 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 4 2015-05-22 �� 11:49:35

Safety instructions

Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety recommendations.

Important safety precautions

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is defective, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or an authorized service agent. (Fixed wiring type model only)

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (Power cord type model only)

This Appliance should be allowed to disconnection from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

The method of fixing is not to depend on the use of adhesives since they are not considered to be a reliable fixing means.

During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

English 5

2015-05-22 �� 11:49:35 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 5

Safety instructions

Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

If this appliance has steam or self cleaning function, excess spillage must be removed before cleaning and all utensils should not be left in the oven during steam cleaning or self cleaning. The cleaning function depends on the model.

If this appliance has self cleaning functions, during self cleaning the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away.

The cleaning function depends on the model.

Only use the temperature probe recommended for this oven. (Meat probe model only)

A steam cleaner is not to be used.

Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in the glass shattering.

The appliance and its accessible parts become hot during use.

Care should be taken to avoid touching heating elements.

Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.

6 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 6 2015-05-22 �� 11:49:35

The temperature of external surfaces may be high when the appliance is operating.

The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Insert the wire rack into position with the protruding parts

(stoppers on both sides) towards the front so that the wire rack supports the rest position for large loads.

CAUTION

If the oven has been damaged in transport, do not connect it.

This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed electrician.

In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.

Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service center or your dealer.

Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.

The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.

The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.

Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.

If this appliance has a vapour or steam cooking function, do not operate this appliance when the water supply cartridge is damaged. (Vapour or steam function model only)

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 7

English 7

2015-05-22 �� 11:49:35

Safety instructions

When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center. (Vapour or steam function model only)

This oven has been designed only for the cooking of household foods.

During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.

Never store flammable materials in the oven.

The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an extended period of time.

When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.

When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high temperatures and the Vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.

For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.

Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.

Frozen foods such as pizzas should be cooked on the big grid. If the baking tray is used, it may become deformed due to the great variation in temperatures.

Do not pour water into the bottom of the oven when it is hot. This could cause damage to the enamel surface.

The oven door must be closed during cooking.

Do not line the bottom of the oven with aluminum foil and do not place any baking trays or tins on it. The aluminum foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and cause poor cooking results.

Fruit juices will leave stains, which can become permanent on the enamel surfaces of the oven.

When cooking very moist cakes, use the deep pan.

Do not rest bakeware on the open oven door.

Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or catch their fingers in the door.

Do not step, lean, sit or place heavy items on the door.

Do not open the door with unnecessarily strong force.

8 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 8 2015-05-22 �� 11:49:35

WARNING

: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the cooking process is completed.

WARNING

: Do not leave the door open while oven is cooking.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic

Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset,

USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Auto energy saving function

• If no user input is made for a certain time while the appliance is operating, the appliance stops operation and goes to Standby state.

• Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven light’ button. For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes after cooking program has started.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 9

English 9

2015-05-22 �� 11:49:35

Installation

WARNING

This oven must be installed by a qualified technician. The installer is responsible for connecting the oven to the main power, while observing the relevant safety regulations of your area.

What’s included

Make sure all parts and accessories are included in the product package. If you have a problem with the oven or accessories, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

Oven at a glance

01

02

03

01

Control panel

02

Door handle

03

Door

10 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 10 2015-05-22 �� 11:49:35

Accessories

The oven comes with different accessories that help you prepare different types of food.

Wire rack Wire rack insert * Baking tray *

Universal tray * Extra-deep tray * Rotisserie spit *

Rotisserie spit and Shashlik * Telescopic rail *

NOTE

Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.

Divider

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 11

English 11

2015-05-22 �� 11:49:36

Installation

Power connection

L N

01 02 03

01

BROWN or BLACK

02

BLUE or WHITE

03

YELLOW and GREEN

Plug the oven into an electrical socket. If a plug-type socket is not available due to allowable current limitations, use a multipole isolator switch (with at least 3 mm spacing in-between) in order to meet safety regulations. Use a power cord of sufficient length that supports the specification H05

RR-F or H05 VV-F, min. 1.5~2.5 mm².

Rated current(A) Minimum crosssectional area

10 < A

16

16 < A ≤ 25

1.5 mm

2.5 mm

2

2

Check the output specifications on the label attached to the oven.

Open the rear cover of the oven using a screwdriver, and remove the screws on the cord clamp. Then, connect the power lines to the relevant connection terminals.

The ( )-terminal is designed for earthgrounding. First connect the yellow and green lines (earthgrounding), which must be longer than the others. If you use a plug-type socket, the plug must remain accessible after the oven is installed.

Samsung is not responsible for accidents caused by missing or faulty earthgrounding.

WARNING

Do not step on or twist the wires during installation, and keep them away from heatemitting parts of the oven.

12 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 12 2015-05-22 �� 11:49:37

Cabinet mount

If installing the oven in a built-in cabinet, the cabinet must have its plastic surfaces and adhesive parts resistant up to 90 °C, and adjacent furniture must be resistant up to 75 °C.

Samsung is not responsible for damage to furniture from the oven’s heat emission.

The oven must be properly ventilated. For ventilation, leave a gap of about 50 mm between the lower shelf of the cabinet and the supporting wall. If you install the oven under a cooktop, follow the cooktop’s installation instructions.

Required Dimensions for Installation

D

E

C

G

B

K

A

L

Oven (mm)

A

B

C

560

175

370

Max. 50

D

E

F

595

595

I

J

K

L

G

H

Max. 506

Max. 494

21

545

572

550

F

H

J

I

A

B

D

C

C

D

A

B

E

Built-in cabinet (mm)

Min. 550

Min. 560

Min. 50

Min. 590 - Max. 600

Min 460 x Min. 50

NOTE

The built-in cabinet must have vents

(E)

to ventilate heat and circulate the air.

E

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 13

English 13

2015-05-22 �� 11:49:37

Installation

A

B

Mounting the oven

D

C

Under-sink cabinet (mm)

A

Min. 550

B

C

D

Min. 560

Min. 600

Min 460 x Min. 50

NOTE

The built-in cabinet must have vents

(D)

to ventilate heat and circulate the air.

Make sure to leave a gap

(A)

of at least 5 mm between the oven and each side of the cabinet.

A

B

Secure at least 3 mm of gap

(B)

so that the door opens and closes smoothly.

14 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 14 2015-05-22 �� 11:49:38

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 15

Fit the oven into the cabinet and fix the oven firmly on both sides using 2 screws.

After installation is complete, remove the protective film, tape, and other packing material, and take out the provided accessories from inside the oven. To remove the oven from the cabinet, first disconnect power to the oven and remove 2 screws on both sides of the oven.

WARNING

The oven requires ventilation for normal operation. Do not block the vents under any circumstance.

NOTE

The actual appearance of the oven may differ with the model.

English 15

2015-05-22 �� 11:49:38

Before you start

Initial settings

When you power on the oven for the first time, the default time of “12:00” appears on the display where the hour element (“12”) blinks. Follow the steps below to set the current time.

1.

With the hour element blinking, turn the value dial (right-sided dial) to set the hour, and then press

OK

to move to the minute element.

2.

With the minute element blinking, turn the value dial to set the minute, and then press

OK

.

To change the current time after this initial setting, hold down the button for 3 seconds and follow the above steps.

16 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 16 2015-05-22 �� 11:49:39

New oven smell

Before using the oven for the first time, clean inside the oven to remove the new oven smell.

1.

Remove all accessories from inside the oven.

2.

Run the oven with Convection 200 °C or Conventional 200 °C for an hour. This will burn any remaining production substances in the oven.

3.

When complete, turn off the oven.

Smart safety mechanism

If you open the door while the oven is operating, the oven light turns on and both the fan and the heating elements stop operation. This is to prevent physical injuries such as burns as well as to prevent unnecessary energy loss. When this happens, simply close the door and the oven continues to operate normally because this is not a system failure.

Soft Closing Door (Gentle, Safe, and Silent)

The Samsung Built-in Oven features a soft closing door that gently, safely, and silently closes.

When closing the door, the specially designed hinges catch the door a few centimetres before the final position. This is the perfect touch for added comfort, allowing the door to be closed silently and gently. (Availability of this feature depends on the oven model.)

The door starts to be closed softly at about

15 degrees and completely closed within approx. 5 seconds.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 17

English 17

2015-05-22 �� 11:49:39

Before you start

Accessories

For first time use, clean the accessories thoroughly with warm water, detergent and a soft clean cloth.

01

03

05

04

03

02

01

Level 1

Level 3

02

04

Level 2

Level 4

• Insert the accessory to the correct position inside of the oven.

• Allow at least a 1 cm space from the accessory and the bottom of the oven, and from any other accessory.

• Take caution in removing cookware and/or accessories out of the oven. Hot meals or accessories can cause burns.

• The accessories may be deformed while they are gaining heat. Once they have cooled down, they will recover their original appearance and performance.

05

Level 5

Basic use

For better cooking experience, familiarise yourself with how to use each accessory.

Wire rack

Wire rack insert *

Baking tray *

Universal tray *

Extra-deep tray *

Rotisserie spit *

The wire rack is designed for grilling and roasting. Insert the wire rack into position with the protruding parts (stoppers on both sides) towards the front

The wire rack insert is used with the tray, and prevents liquid from dropping onto the bottom of the oven.

The baking tray (depth: 20 mm) is used to bake cakes, cookies, and other pastries. Put the slanted side to the front.

The universal tray (depth : 30 mm) is used for cooking and roasting. Use the wire-tray insert to prevent liquid from dropping onto the bottom of the oven.

Put the slanted side to the front.

The extra-deep tray (depth: 50 mm) is used for roasting with or without the wire-tray insert. Put the slanted side to the front.

The rotisserie spit is used for grilling food such as chicken. Use the rotisserie spit only in Single mode at level 4 where the spit adapter is available. Unscrew the spit handle to remove while grilling.

18 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 18 2015-05-22 �� 11:49:39

Rotisserie spit and

Shashlik *

Telescopic rails *

Divider

Put the tray at rack position 1 to collect cooking juices, or on the bottom of the oven for a large serving of meat. It is recommended to use the spit accessories for meat under 1.5 kg.

1.

Insert the spit into the meat. To help insert the spit, screw the spit handle toward the blunt end.

2.

Put parboiled potatoes and vegetables around the meat.

3.

Put the cradle at the middle tray position with the “V” shape to the front. Rest the spit onto the cradle with the pointed end backward and gently push until the tip of the spit enters the turning mechanism at the back of the oven. The blunt end of the spit must rest on the “V” shape. (The spit has two lugs which should be nearest to the oven door so to stop the spit going forward, the lugs also act as a grip for the handle.)

4.

Unscrew the handle before cooking.

5.

After cooking, screw the handle back to help remove the spit from the cradle.

Use the telescopic rail plate to insert the tray as follows:

1.

Stretch the rail plate out from the oven.

2.

Put the tray on the rail plate and slide the rail plate into the oven.

3.

Close the oven door.

The divider is designed to separate the oven in two compartments.

Use the divider with Dual cook mode.

NOTE

Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 19

English 19

2015-05-22 �� 11:49:39

Before you start

Mechanical lock

Installation

1.

Insert the thin part

(A)

of the mechanical lock into the corresponding slot of the lock handle as shown.

2.

Tighten the screw on the lock handle.

A

Uninstallation

• Loosen and remove the screw from the lock handle.

Lock/unlock

• To open the door, slightly lift up the lock handle to unlock the door. Then, open the door.

• To lock the door, simply close the door.

The mechanical lock automatically locks the door.

20 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 20 2015-05-22 �� 11:49:40

Dual cook mode

You can use both the upper and lower compartments to cook two different recipes, or simply choose one compartment to cook with.

Insert the divider in level 3 to separate the cooking chamber in two compartments. The oven senses the divider and activates the upper compartment by default.

NOTE

Availability of Dual cook mode depends on the recipe. For more information, see the

Cooking Guide section in this manual.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 21

English 21

2015-05-22 �� 11:49:40

Operations

Control panel

The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved quality, the actual appearance of the oven is subject to change without notice.

02 04 06 08 10

01

01

Mode selector

02

Fast preheat

03

Timer

04

Upper/Lower

Compartment

05

Display

06

OK

07

Back

08

Temperature

09

Cooking time

10

Oven light

11

Child lock

03 05 07 09 11 12

Turn to select a cooking mode or function.

Fast Preheat heats the oven fast to a set temperature.

• Press to toggle on or off the Fast Preheat option.

• Available only with Single mode.

• Disabled for temperatures set at less than 100 °C.

Timer helps you check the time or operating duration while cooking.

The indicators turn on when the divider is inserted. You can choose

Upper or Lower for your recipe.

Shows necessary information of selected modes or settings.

Press to confirm your settings.

Cancel current settings, and return to the main screen.

Use to set the temperature.

Press to set the cooking time.

Press to turn the internal light on or off. The oven light turns on automatically when the door is open or when the oven operation starts. And it turns off automatically after a certain period of inactivity in order to save power.

To prevent accidents, Child lock disables all controls. But you can switch off by turning the mode selector to off.

Hold down for 3 seconds to activate, or hold down for 3 seconds again to deactivate the lock on the control panel.

22 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 22 2015-05-22 �� 11:49:41

12

Value dial

Use the value dial to:

Set the cooking time or temperature.

Choose a sub item of top-level menus: Cleaning, Auto cook,

Special function, or Grill.

Choose a serving size for Auto Cook programmes.

NOTE

Tapping on the display while wearing plastic or oven gloves may not operate properly.

Common settings

It is common to change the default temperature and/or cooking time across all cooking modes. Follow the steps below to adjust the temperature and/or cooking time for the selected cooking mode.

Temperature

1.

Turn the mode selector to choose a mode or function. The default temperature of each selection appears.

2.

Turn the value dial to set a desired temperature.

3.

Press

OK

to confirm your changes.

NOTE

• If you do not make any further settings within a few seconds, the oven starts cooking automatically with the default settings.

• To change the set temperature, press the button and follow the above steps.

• The exact temperature inside the oven can be measured with authorized thermometer and method defined by an authorized institution.

Using other thermometers may cause a measuring error.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 23

English 23

2015-05-22 �� 11:49:41

Operations

Cooking time

1.

Turn the mode selector to choose a mode or function.

2.

Press the button, and then turn the value dial to set a desired time up to 23 hours 59 minutes.

3.

Optionally, you can delay the end time of your cooking to a desired point. Press the button, and use the value dial to set an end point. See Delay End for more information.

4.

Press

OK

to confirm your changes.

NOTE

• You can cook without setting the cooking time if you want to. In this case, the oven starts cooking at set temperatures without time information, and you must stop the oven manually when cooking is complete.

• To change the set cooking time, press button and follow the above steps.

24 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 24 2015-05-22 �� 11:49:42

End time

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 25

1.

Turn the mode selector to choose a mode or function.

2.

Press twice, and turn the value dial to set a desired end time.

3.

Press

OK

to confirm your changes.

NOTE

• You can cook without setting the end time if you want to. In this case, the oven starts cooking at set temperatures without time information, and you must stop the oven manually when cooking is complete.

• To change the end time, press twice, and follow the above steps.

English 25

2015-05-22 �� 11:49:42

Operations

Delay End

Delay End is designed to make cooking more convenient.

Case 1

Suppose you select a one-hour recipe at 2:00 PM and you want the oven to finish cooking at 6:00 PM. To set the end time, change the Ready At time to 6:00 PM. The oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM as you set.

Current time: 2 pm Set cooking time: 1 hour Set Delay End time: 6 pm

The oven will start cooking at 5:00 PM and end at 6:00 PM automatically.

2:00 pm 3:00 pm 4:00 pm 5:00 pm 6:00 pm

Case 2

Current time: 2 pm Set cooking time: 2 hour Set Delay End time: 5 pm

The oven will start cooking at 3:00 PM and end at 5:00 PM automatically.

2:00 pm 3:00 pm 4:00 pm 5:00 pm

CAUTION

• Delay End is not available in Dual cook mode.

• Do not keep cooked food in the oven too long. The food may spoil.

6:00 pm

26 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 26 2015-05-22 �� 11:49:42

To clear the cooking time

You can clear the cooking time. This is useful if you want to stop the oven manually at any time during the process.

1.

While the oven is cooking, press the button to display the default cooking time.

2.

Turn the value dial to set the cooking time to “00:00”. Alternatively, simply press .

3.

Press

OK

.

NOTE

In Dual cook mode, you must first select the upper or lower compartment that you want to clear the cooking time for.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 27

English 27

2015-05-22 �� 11:49:42

Operations

To clear the end time

You can clear the end time. This is useful if you want to stop the oven manually at any time during the process.

1.

While the oven is cooking, press twice to display the set end time.

2.

Turn the value dial to set the end time to the current time. Alternatively, simply press .

3.

Press

OK

.

NOTE

In Dual cook mode, you must first select the upper or lower compartment that you want to clear the end time for.

28 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 28 2015-05-22 �� 11:49:42

Cooking modes (except for Grill)

1.

Turn the mode selector to select an cooking mode.

2.

Set the cooking time and/or temperature if necessary. See the Common Settings section for details.

3.

Optionally, you can fast preheat the oven. To do this, press the button, and set the target temperature. The corresponding indicator appears on the display.

The oven starts preheating until the internal temperature reaches the target temperature.

When preheating is complete, the indicator disappears with a beep. Preheating is recommended for all cooking modes unless otherwise specified in the cooking guide.

NOTE

You can change the cooking time and/or temperature during cooking.

Dual cook mode

You can use the provided divider to separate the cooking chamber in the upper and lower compartments. This allows users to enable two different cooking modes simultaneously, or to simply choose one compartment to cook with.

1.

Insert the Divider in level 3 to separate the cooking chamber in two compartments. The oven senses the divider, and by default, activates the upper compartment with the / buttons lit.

2.

Press to select the upper compartment, or press to select the lower compartment.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 29

English 29

2015-05-22 �� 11:49:44

Operations

3.

Turn the mode selector to select an cooking mode.

4.

Set the cooking time and/or temperature if necessary. See the Common Settings section for details.

5.

When done, press

OK

.

The oven starts preheating until the internal temperature reaches the target temperature.

Preheating is recommended for all cooking modes unless otherwise specified in the cooking guide.

NOTE

Availability of Dual cook mode depends on the cooking mode. For more information, see the

Cooking Guide section in this manual.

Cooking modes (except for Grill)

Fast preheat is available only with applicable cooking modes and temperature ranges.

Mode

Convection

Conventional

Single

Temperature range (°C)

Dual

30-275

U pper

40-250

Lower

40-250

Suggested temperature (°C)

170

The rear heating element generates heat, which is evenly distributed by the convection fan. Use this mode for baking and roasting on different levels at the same time.

30-275 200

The heat is generated from the top and bottom heating elements. This function should be used for standard baking and roasting for most types of dishes.

30 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 30 2015-05-22 �� 11:49:44

Mode

Top heat +

Convection

Bottom heat

+ convection

Bottom heat

Pro-Roasting

Eco

Convection

Single

Temperature range (°C)

Dual

U pper Lower

Suggested temperature (°C)

40-275 40-250 190

The top heating element generates heat, which is evenly distributed by the convection fan. Use this mode for roasting that requires a crispy top (for example, meat or lasagne).

40-275 40-250 190

The bottom heating element generates heat, which is evenly distributed by the convection fan. Use this mode for pizza, bread, or cake.

100-230 40-250 190

The bottom heating element generates heat. Use this mode at the end of baking or cooking to brown the bottoms of a quiche or pizza.

80-200 160

Pro-Roasting runs an automatic pre-heating cycle until the oven temperature reaches 220 °C. Then, the top heating element and the convection fan start operating to sear food such as meat.

After searing, the meat will be cooked at low temperatures. Use this mode for beef, poultry, or fish.

30-275 170

Eco Convection uses the optimized heating system to save energy while cooking. The cooking times slightly increases, but the cooking results remain the same. Note that this mode does not require preheating.

NOTE

ECO Convection mode of heating used to determine the energy efficiency class is in accordance with EN60350-1

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 31

English 31

2015-05-22 �� 11:49:45

Operations

Cooking modes (Grill)

1.

Turn the mode selector to select .

2.

Use the value dial to select a Large grill

(G 1) or Eco grill (G 2) , and then press

OK

.

3.

Use the value dial to set the temperature, and then press

OK

.

Dual cook mode

Grilling with Dual cook mode is useful for small serving sizes to save power. By default, only the Large grill option in the upper compartment is available because the oven uses only the top heating element.

1.

Insert the divider in level 3 to activate

Dual cook mode.

2.

Turn the mode selector to select .

By default, only Large grill (G 1) is selected automatically.

32 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 32 2015-05-22 �� 11:49:45

3.

Use the value dial to set the temperature, and then press

OK

.

Cooking modes (Grill)

G 1

G 2

Mode

Large grill

Eco grill

Single

Temperature range (°C)

Dual

Upper Lower

Suggested temperature (°C)

100-300 40-250 240

The large-area grill emits heat. Use this mode for browning the tops of food (for example, meat, lasagne, or gratin).

100-300 240

The small-area grill emits heat. Use this mode for food that requires less heat, such as fish and filled baguettes.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 33

English 33

2015-05-22 �� 11:49:46

Operations

Dual cook mode temperature setting range

You can use both the upper and lower compartments simultaneously for different cooking operations.

In Dual Cook mode, the temperature range of one compartment is affected by the temperature settings of the other compartment. For instance, broiling in the upper compartment will be limited by the operation in the lower compartment in terms of cooking temperatures. However, either compartment limits its temperature settings between minimum 40 and maximum 250.

If Upper is set to (°C)

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

250

Lower compartment is limited to (°C))

Minimum Maximum

40 45

50

65

80

90

105

120

135

145

160

170

75

105

135

160

190

220

250

250

250

250

34 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 34 2015-05-22 �� 11:49:46

If Lower is set to (°C)

160

180

200

220

250

40

60

80

100

120

140

Upper compartment is limited to (°C))

Minimum Maximum

40

50

45

75

65

80

90

105

120

135

145

160

170

105

135

160

190

220

250

250

250

250

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 35

English 35

2015-05-22 �� 11:49:46

Operations

To stop cooking

While cooking is in process, turn the mode selector to “ ”. The oven turns off in a few seconds. This is because, to avoid accepting incorrect commands by users, the oven waits a few seconds so that they can correct their selection.

To stop cooking for an individual compartment

Follow these instructions to stop cooking in Dual cook mode.

1.

Press to select the upper compartment, or press to select the lower compartment.

2.

Press , and then press

OK

. The oven stops cooking with the selected compartment.

36 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 36 2015-05-22 �� 11:49:46

Special function

Add special or additional functions to improve your cooking experience. Special functions are not enabled in Dual cook mode.

1.

Turn the mode selector to select .

2.

Turn the value dial to select a function, and then press

OK

. The default temperature appears.

3.

Set the cooking time and/or temperature if necessary. See the Common Settings section for details.

4.

Press

OK

to start the function.

F 1

F 2

Mode

Keep warm

Plate warm

Temperature range (°C)

Suggested temperature (°C)

40-100

30-80

80

60

Instructions

Use this only for keeping foods warm that have just been cooked.

Use this for warming dishes or ovenware.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 37

English 37

2015-05-22 �� 11:49:47

Operations

Auto cook

For inexperienced cooks, the oven offers a total of 50 auto cooking recipes. Take advantage of this feature to save you time or shorten your learning curve. The cooking time and temperature will be adjusted according to the selected recipe.

1.

Turn the mode selector to select .

Dual cook mode

2.

Turn the value dial to select a programme, and then press

OK

.

3.

Turn the value dial to select a serving size. The weight range depends on the programme.

4.

Press

OK

to start cooking.

1.

Insert the divider in level 3 to activate

Dual cook mode. The upper compartment defaults to be active.

2.

Press to select the upper compartment, or press to select the lower compartment.

38 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 38 2015-05-22 �� 11:49:47

3.

Turn the mode selector to select .

4.

Turn the value dial to select a programme for the upper compartment, and press

OK

.

5.

Turn the value dial to select a serving size. The weight range depends on the programme.

6.

Press

OK

to start cooking.

NOTE

For more information, see the Auto cook programmes section in this manual.

Steam cleaning

This is useful for cleaning light soiling with steaming. This function saves you time by removing the need for regular manual cleaning.

1.

Pour 400 ml (

3

/

4

pint) of water onto the bottom of the oven and close the oven door.

2.

Turn the mode selector to select .

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 39

English 39

2015-05-22 �� 11:49:48

Operations

40 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 40

3.

Ppress

OK

to start cleaning.

4.

Use a dry cloth to clean inside the oven.

WARNING

• Do not open the door before the cycle is complete. The water inside the oven is very hot, and it can cause a burn.

NOTE

• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling, it is recommended to remove stubborn soils manually using a cleaning agent before activating Steam cleaning.

• Leave the oven door ajar when the cycle is complete. This is to allow the interior enamel surface to dry thoroughly.

• If the oven is hot inside, cleaning is not activated. Wait until the oven cools down, and try again.

• Do not pour water onto the bottom by force. Do it gently. Otherwise, the water overflows to the front.

2015-05-22 �� 11:49:48

Timer

Timer helps you check the time or operating duration while cooking.

1.

Press .

2.

Turn the value dial to set the time, and then press

OK

.

NOTE

• When the time has elapsed, the oven beeps with a blinking message of “00:00” on the display.

• You can change the timer settings at any time.

Sound On/Off

• To mute the sound, tap and hold down

Oven Light for 3 seconds.

• To unmute the sound, tap and hold down again for 3 seconds.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 41

English 41

2015-05-22 �� 11:49:48

Cooking Smart

Manual cooking

WARNING on acrylamide

Acrylamide produced while baking starchcontained food such as potato chips, French fries, and bread may cause health problems.

It is recommended to cook these foods at low temperatures and avoid overcooking, heavy crisping, or burning.

Accessory tips

Your oven comes with a different number or kind of accessories. You may find that some accessories are missing from the table below. However, even if you are not provided with the exact accessories specified in this cooking guide, you can follow along with what you already have, and achieve the same results.

NOTE

• Pre-heating is recommended for all cooking modes unless otherwise specified in the cooking guide.

• When using Eco Grill, put food in the centre of the accessory tray.

• The Baking tray and the Universal tray are interchangeable.

• When cooking oily foods, it is recommended to put a tray under the

Wire rack to collect oil residue. If you are provided with the Wire rack insert, you can use it together with the tray.

• If you are provided with the Universal tray or Extra deep tray, or both, it is better to use whichever is deeper for cooking oily foods.

Baking

We recommend to preheat the oven for best results.

Food Accessory Level

Type of heating

Sponge cake

Marble cake

Tart

Wire rack, Ø 25-

26 cm tin

Wire rack,

Gugelhopf tin

Wire rack,

Ø 20 cm tart tin

Universal tray

2

3

3

2 Yeast cake on tray with fruits and crumbles

Temp. (°C)

160-170

175-185

190-200

160-180

Time (min.)

35-40

50-60

50-60

40-50

42 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 42 2015-05-22 �� 11:49:49

Food

Fruit crumble

Scones

Lasagne

Accessory

Wire rack, 22-

24 cm oven dish

Universal tray

Wire rack, 22-

24 cm oven dish

Universal tray Meringues

Soufflé Wire rack, soufflé cups

Universal tray Apple yeast tray cake

Homemade pizza, 1-1.2kg

Frozen puff pastry, filled

Quiche

Apple pie

Chilled pizza

Universal tray

Universal tray

Wire rack, 22-

24 cm oven dish

Wire rack,

Ø 20 cm tin

Universal tray

Level

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

Type of heating

Temp. (°C)

170-180

180-190

190-200

80-100

170-180

150-170

190-210

180-200

180-190

160-170

180-200

Time (min.)

25-30

30-35

25-30

100-150

20-25

60-70

10-15

20-25

25-35

65-75

5-10

Roasting

Food Accessory

Meat(Beef/Pork/Lamb)

Sirloin of beef,

1 kg

Wire rack +

Universal tray

Boned loin of veal, 1.5 kg

Wire rack +

Universal tray

Level

3

1

3

1

Type of heating

Temp. (°C)

160-180

160-180

Time (min.)

50-70

90-120

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 43

English 43

2015-05-22 �� 11:49:49

Cooking Smart

Food Accessory

Pork roast, 1 kg

Joint of pork, 1 kg

Leg of lamb on the bone, 1 kg

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Poultry(Chicken/Duck/Turkey)

Chicken, Whole,

1.2 kg*

Chicken pieces

Wire rack +

Universal tray

(to catch drippings)

Wire rack +

Universal tray

Duck breast Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Small turkey, whole, 5 kg

Vegetables

Vegetables,

0.5

kg

Baked potato halves, 0.5

kg

Fish

Fish fillet, baked

Universal tray

Universal tray

Roast fish

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

* Turnover after half of time.

Level

3

1

3

1

3

1

3

1

3

3

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

Type of heating

Temp. (°C)

200-210

160-180

170-180

205

200-220

180-200

180-200

220-230

200

200-230

180-200

Time (min.)

50-60

100-120

100-120

80-100

25-35

20-30

120-150

15-20

45-50

10-15

30-40

44 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 44 2015-05-22 �� 11:49:49

Grilling

We recommend preheat the oven using large grill mode. Turn over after half of time.

Food Accessory Level

Type of heating

Temp. (°C) Time (min.)

Bread

Toast Wire rack 5 270-300 2-4

Cheese toast Universal tray 4 200 4-8

Beef

Steak*

Burgers*

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Pork

Pork chops

Sausages

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Poultry

Chicken, breast

Chicken, drumstick

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

* Turnover after

2

/

3

of the cooking time.

Frozen ready-meal

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

240-250

250-270

250-270

260-270

230-240

230-240

15-20

13-18

15-20

10-15

30-35

25-30

Food Accessory Level

Type of heating

Temp. (°C) Time (min.)

Frozen pizza,

0.4-0.6

kg

Frozen lasagne

Wire rack

Wire rack

3

3

200-220

180-200

15-25

45-50

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 45

English 45

2015-05-22 �� 11:49:49

Cooking Smart

Food

Frozen oven chips

Frozen

Croquettes

Frozen oven camembert

Frozen baguettes with topping

Frozen fish fingers

Frozen fish burger

Accessory

Universal tray

Universal tray

Wire rack

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Wire rack

Level

3

3

3

3

1

3

1

3

Type of heating

Temp. (°C)

220-225

220-230

190-200

190-200

190-200

180-200

Time (min.)

20-25

25-30

10-15

10-15

15-25

20-35

Pro-Roasting

This mode includes an automatic heating-up cycle up to 220 °C. The top heater and the convection fan are operating during the process of searing the meat. After this stage the food is cooked gently by the low temperature of pre-selection. This process is done while the top and the bottom heaters are operating. This mode is suitable for meat roasts and poultry.

Food

Roast beef

Temp. (°C)

80-100

Time (hrs.)

3-4

Pork roast

Lamb roast

Duck breast

Accessory

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Level

3

1

3

1

3

1

3

1

80-100

80-100

70-90

4-5

3-4

2-3

46 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 46 2015-05-22 �� 11:49:49

ECO convection

This mode uses the optimized heating system so that you save the energy during cooking your dishes. The times of this category are suggested to not be preheated before cooking for saving more energy.

Food

Meringues, 0.2-0.3 kg

Fruit crumble, 0.8-

1.2kg

Jacket potatoes, 0.4-

0.8 kg

Sausages, 0.3-0.5 kg

Accessory

Universal tray

Wire rack

Universal tray

Level

2

2

2

Temp. (°C)

90-100

160-180

190-200

160-180

Time (min.)

100-140

60-80

70-80

20-30 Wire rack +

Universal tray

Universal tray

3

1

3 180-200 25-35

Frozen oven chips,

0.3-0.5 kg

Frozen potato wedges, 0.3-0.5 kg

Fish fillets, baked,

0.4-0.8 kg

Crispy fish fillets, breaded, 0.4-0.8 kg

Roast sirloin of beef,

0.8-1.2 kg

Roast vegetables,

0.4-0.6 kg

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Wire rack +

Universal tray

Universal tray

3

3

1

3

1

2

1

3

190-210

200-220

200-220

180-200

200-220

25-35

30-40

30-45

65-75

25-35

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 47

English 47

2015-05-22 �� 11:49:50

Cooking Smart

Dual cook

Before using dual cook function insert the divider into the oven. We recommend preheat the oven for best results.

The following table presents 5 dual cook guides we recommended for cooking, roasting and baking. Using dual cook function, you will be able to cook your main dish & side dish or main dish & dessert simultaneously.

• Using dual cook function, preheating time can be extended.

No Cavity Food Accessory Level

4

Type of heating

Temp.

(°C)

Time

(min.)

160-170

40-45 1 Upper Sponge cake

Wire rack, Ø 25-

26 cm tin

Universal tray Lower Homemade pizza, 1.0-

1.2 kg

2

Upper Roast vegetables,

0.4-0.8 kg

Lower Apple pie

Universal tray

Wire rack,

Ø 20 cm tin

3

Upper Pita bread Universal tray

1

4

1

4

190-210

220-230

160-170

230-240

13-18

13-18

70-80

13-18

Lower Potato gratin,

1.0-1.5 kg

4

Upper Chicken, drumstick

Lower Lasagne, 1.0-

1.5 kg

5

Upper Fish fillet, baked

Lower Apple puff pastry

Wire rack, 22-

24cm oven dish

Wire rack + universal tray

Wire rack, 22-

24cm oven dish

Wire rack +

Universal tray

Universal tray

1

4

4

1

4

4

1

180-190 45-50

230-250

190-200

210-230

170-180

30-35

30-35

15-20

25-30

48 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 48 2015-05-22 �� 11:49:50

Auto cook programmes

Single cook

The following table presents 40 auto programmes for cooking, roasting and baking.

It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations. Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience. You will find some recipes for the auto programmes in your instruction book.

Auto cook programmes 1 to 19, 38 and 39 include preheating and display the preheating progress. Please put the food in the oven after preheating beep.

WARNING

Always use oven gloves while taking out food.

Code

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Food

Potato gratin

Vegetable gratin

Pasta bake

Lasagne

Ratatouille

Weight (kg)

1.0-1.5

Accessory

Wire rack

Level

3

Prepare fresh potato gratin using an ovenproof dish, 22-24 cm.

Start programme, after preheating beep sounds, put dish in the centre of rack.

0.8-1.2

Wire rack 3

Prepare fresh vegetable gratin using an ovenproof dish, 22-24 cm. Start programme, after preheating beep sounds, put dish in the centre of rack.

1.2-1.5

Wire rack 3

Prepare pasta gratin using 22-24 cm ovenproof dish. Start programme, after preheating beep sounds, put dish in the centre of rack.

1.0-1.5

Wire rack 3

Prepare homemade lasagne using 22-24 cm ovenproof dish.

Start programme, after preheating beep sounds, put dish in the centre of rack.

1.2-1.5

Wire rack 3

Put ingredients for Ratatouille in casserole dish with lid. Start programme, after preheating beep sounds, put dish in the centre of rack. Bake covered. Stir before serving.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 49

English 49

2015-05-22 �� 11:49:50

Cooking Smart

Code

A 6

A 7

A 8

A 9

A 10

A 11

A 12

A 13

Food

Apple pie

Croissants

Apple puff pastry

Quiche Lorraine

White loaf bread

Mixed grain loaf bread

Bread rolls

Fruit crumble

Weight (kg)

1.2-1.4

Accessory

Wire rack

Level

2

Prepare apple pie using a 24-26 cm round metal baking tin.

Start programme, after preheating beep sounds, put tin in the centre of rack.

0.3-0.4

Universal tray 3

Prepare croissants (chilled ready dough). Put on baking paper on Universal tray. Start programme, after preheating beep sounds, insert tray.

0.3-0.4

Universal tray 3

Put Apple Puff Pastries on baking paper on Universal tray.

Start programme, after preheating beep sounds, insert tray.

1.2-1.5

Wire rack 2

Prepare quiche dough, put in a round quiche dish with 25 cm diameter. Start programme, after preheating beep sounds add filling and put dish in the centre of rack.

0.6-0.7

Wire rack 3

Prepare dough and put into a black metal rectangular baking dish (length 25cm). Start programme, after preheating beep sounds put dish in the centre of rack.

0.8-0.9

Wire rack 3

Prepare dough and put into a black metal rectangular baking dish (length 25cm). Start programme, after preheating beep sounds put dish in the centre of rack

0.3-0.5

Universal tray 3

Prepare rolls (chilled ready dough). Put on baking paper on

Universal tray. Start programme, after preheating beep insert tray.

0.8-1.2

Wire rack 3

Put fresh fruits (raspberries, blackberries, apple slices, or pear slices) into oven dish 22-24 cm. Distribute crumbles on top.

Start programme, after preheating beep sounds, put dish in the centre of rack.

50 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 50 2015-05-22 �� 11:49:50

Code

A 14

A 15

A 16

A 17

A 18

A 19

A 20

A 21

Food

Scones

Sponge cake

Marble cake

Dutch loaf cake

Fruit flan base

Brownies

Roast sirloin of beef

Slow cooked beef roast

Weight (kg)

0.5-0.6

Accessory

Universal tray

Level

3

Put scones (5-6 cm diameter) on baking paper on tray. Start programme, after preheating beep sounds, insert tray.

0.5-0.6

Wire rack 3

Prepare dough and put into a black metal round baking tin with 26 cm diameter. Start programme, after preheating beep sounds, put tin in the centre of rack.

0.7-0.8

Wire rack 2

Prepare dough and put into a metal round gugelhupf or bundt tin. Start programme, after preheating beep sounds, put tin in the centre of rack.

0.7-0.8

Wire rack 2

Prepare dough and put into a black metal rectangular baking dish (length 25cm). Start programme, after preheating beep sounds, put tin in the centre of rack.

0.4-0.5

Wire rack 3

Put the dough into a black metal buttered baking dish for cake base. Start programme, after preheating beep sounds, put tin in the centre of rack.

0.7-0.8

Wire rack 3

Prepare dough using a 20-24cm ovenproof dish. Start programme, after preheating beep sounds, put dish in the centre of rack.

0.9-1.1

1.1-1.3

Wire rack +

Universal tray

Season the beef and leave in refrigerator for 1 hour.

Put on the wire rack with fat-side-up.

0.9-1.1

1.1-1.3

Wire rack +

Universal tray

Season the beef and leave in refrigerator for 1 hour.

Put on the wire rack with fat-side-up.

2

1

2

1

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 51

English 51

2015-05-22 �� 11:49:50

Cooking Smart

Code

A 22

A 23

A 24

A 25

A 26

A 27

A 28

A 29

Food

Lamb chops

Leg of lamb on the bone

Pork roast with crackling

Rack of pork rib

Chicken, whole

Chicken, breast

Chicken, drumsticks

Duck breast

Weight (kg)

0.4-0.6

0.6-0.8

Accessory

Wire rack +

Universal tray

Level

4

1

Marinate the lamb chops with herbs and spices and put them on wire rack.

1.0-1.5

1.5-2.0

Wire rack +

Universal tray

Marinate the lamb and put on wire rack.

0.8-1.0

1.0-1.2

Wire rack +

Universal tray

3

1

3

1

Put pork roast with fat side to the top on wire rack.

0.8-1.0

1.0-1.2

Wire rack +

Universal tray

Put rack of pork rib on wire rack.

0.9-1.1

1.1-1.3

Wire rack +

Universal tray

3

1

Marinate breasts and put on the rack.

0.6-0.8

0.8-1.0

Wire rack +

Universal tray

2

1

Rinse and clean chicken. Brush chicken with oil and spices. Put it breast side down on the rack and turn over, as soon as the oven beeps.

0.4-0.6

0.6-0.8

Wire rack +

Universal tray

4

1

4

1

Brush with oil and spices and put on tray.

0.3-0.4

0.4-0.5

Wire rack +

Universal tray

4

1

But duck breasts with fat-side up on the rack.

The first setting is for medium, the second for medium-well done cooking level.

52 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 52 2015-05-22 �� 11:49:50

Code

A 30

A 31

A 32

A 33

Food

Trout fillet

Trout

Sole

Salmon fillet

A 34 Roast vegetables

A 35

A 36

Baked potato halves

Frozen oven chips

Weight (kg)

0.3-0.5

Accessory Level

Universal tray 4

0.5-0.7

But trout fillets with the skin side up on the Universal tray.

0.3-0.5

0.5-0.7

Wire rack +

Universal tray

4

1

Rinse and clean the fish and put head to tail on the rack. Add lemon juice, salt and herbs inside fish.

Cut skin surface with knife. Brush oil and salt.

0.3-0.5

0.5-0.7

Universal tray 3

Put Sole on baking paper on the universal tray. Cut surface with knife.

0.4-0.6

0.6-0.8

Wire rack +

Universal tray

4

1

Rinse and clean fillets or steaks. Put fillets skin side up on rack.

0.4-0.6

Universal tray 4

0.6-0.8

Rinse and prepare slices of courgette, egg plant, pepper, onion and cherry tomatoes. Brush with olive oil, herbs and spices.

Distribute evenly on tray.

0.6-0.8

0.8-1.0

Universal tray 3

Cut large potatoes (each 200g) into halves lengthways. Put with cut side up on tray and brush with olive oil, herbs and spices.

0.3-0.5

0.5-0.7

Universal tray

Distribute frozen oven chips evenly on tray.

3

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 53

English 53

2015-05-22 �� 11:49:50

Cooking Smart

Code

A 37

A 38

A 39

A 40

Food

Frozen potato wedges

Frozen pizza

Homemade pizza

Fermentation yeast dough

Weight (kg)

0.3-0.5

Accessory

Universal tray

0.5-0.7

Distribute frozen potato wedges evenly on tray.

Level

3

0.3-0.6

Wire rack 3

0.6-0.9

Start programme, after preheating beep sounds, put the frozen pizza in the middle of the wire rack. The first setting is for thin

Italian pizza, the second setting for thick pan pizza.

0.8-1.0

1.0-1.2

Universal tray 2

Prepare homemade pizza with the yeast dough and put it on the tray. The weight include dough and topping such as sauce, vegetables, ham and cheese. Start programme, after preheating beep sounds, insert tray.

0.5-0.6

0.7-0.8

Wire rack 2

Prepare dough in bowl, cover with cling film.

Put in centre of rack. The first setting is for pizza and cake dough, the second setting for bread dough.

54 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 54 2015-05-22 �� 11:49:50

Dual cook

The following table presents 10 auto programmes for cooking, roasting and baking. You can use only upper cavity or lower cavity and use the upper and lower cavity at the same time.

The programme contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.

Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience. You will find some recipes for the auto programmes in your instruction book.

All dual auto cook programmes include preheating and display the preheating progress.

Please put the food in the oven after preheating beep.

WARNING

Always use oven gloves while taking out food.

Code

Upper

Food Weight (kg) Accessory Level

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

Potato gratin

Lasagne

Chicken drumsticks

Baked potato halves

Frozen oven chips

1.0-1.5

Wire rack 3

Prepare fresh potato gratin using an ovenproof dish, 22-24 cm.

Start programme, after preheating beep sounds, put dish in the centre of rack.

1.0-1.5

Wire rack 3

Prepare homemade lasagne using 22-24 cm ovenproof dish.

Start programme, after preheating beep sounds, put dish in the centre of rack.

0.6-0.8

4

0.8-1.0

Wire rack +

Universal tray

1

Brush with oil and spices and put on rack.

0.6-0.8

Universal tray

0.8-1.0

3

Cut large potatoes (each 200g) into halves lengthways. Put with cut side up on tray and brush with olive oil, herbs and spices.

0.3-0.5

Universal tray 3

0.5-0.7

Distribute frozen oven chips evenly on tray.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 55

English 55

2015-05-22 �� 11:49:50

Cooking Smart

Code

Lower

Food Weight (kg) Accessory Level

A 1

A 2

A 4

A 5

Apple pie

Apple puff pastry

A 3 Quiche Lorraine

Frozen pizza

Homemade pizza

1.2-1.4

Wire rack 2

Prepare apple pie using a 24-26 cm round metal baking tin.

Start programme, after preheating beep sounds, put tin in the centre of rack.

0.3-0.4

Universal tray 3

Put Apple Puff Pastries on baking paper on Universal tray.

Start programme, after preheating beep sounds, insert tray.

1.2-1.5

Wire rack 2

Prepare quiche dough, put in a round quiche dish with 25 cm diameter. Start programme, after preheating beep sounds add filling and put dish in the centre of rack.

0.3-0.6

0.6-0.9

Wire rack 3

Put the frozen pizza in the middle of the Wire rack.

Start programme, after preheating beep sounds, insert rack.

The first setting is for thin Italian pizza, the second setting for thick pan pizza.

0.8-1.0

Universal tray 2

1.0-1.2

Prepare homemade pizza with the yeast dough and put it on the tray. The weight include dough and topping such as sauce, vegetables, ham and cheese. Start programme, after preheating beep sounds, insert tray.

56 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 56 2015-05-22 �� 11:49:50

Test Dishes

According to standard EN 60350-1

1. Baking

The recommendations for baking refer to a preheated oven. Do not use the fast preheat function. Always put trays the slanted side to the door front.

Type of food

Small cakes

Accessory

Universal tray

Level

3

Type of heating

Temp.

(°C)

165

Time

(min.)

25-30

25-30

35-40

32-37

2

1+4

165

155

Shortbread

Fatless sponge cake

Universal tray + universal tray

Wire rack +

Spring form cake tin

(Dark coated, ø 26 cm)

1+4

2

2

140

160

160

1+4 155

Apple pie Wire rack +

2 Spring form cake tins

*(Dark coated, ø 20 cm)

Universal tray +

Wire rack + 2 Spring form cake tins

**(Dark coated, ø 20 cm)

1 placed diagonally

1+3

* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.

** Two cakes are arranged in the center on top of each other.

160

160

35-40

35-40

45-55

70-80

80-90

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 57

English 57

2015-05-22 �� 11:49:50

Cooking Smart

2. Grilling

Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.

Type of food Accessory Level

Type of heating

White bread toast

Beef burgers*

(12 ea)

Wire rack

Wire rack +

Universal tray

(to catch drippings)

5

4

1

* Turn over after

2

/

3

of the cooking time.

3. Roasting

Type of food Accessory Level

Type of heating

Whole chicken

Wire rack +

Universal tray

(to catch drippings)

* Turnover after half of time.

3

1

Temp.

(°C)

300

(max)

300

(max)

Time

(min.)

1-2

1 st

15-18

2 nd

5-8

Temp.

(°C)

205

Time

(min.)

80-100

58 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 58 2015-05-22 �� 11:49:50

Collection of frequent Auto cook recipes

Potato gratin

Ingredients 800 g potatoes, 100 ml milk, 100 ml cream, 50 g beaten whole egg,

1 tbsp each of salt, pepper, nutmeg, 150 g grated cheese, butter, thyme

Directions Peel potatoes and slice them to 3 mm thickness. Rub the butter all over the surface of a gratin dish (22-24 cm). Spread the slices on a clean towel and keep them covered with the towel while you prepare the rest of the ingredients.

Mix the rest of the ingredients except for grated cheese into a large bowl and stir well. Layer the potato slices in the dish slightly overlapping and pour the mixture over the potatoes. Spread the grated cheese over the top and bake. After cooking, serve sprinkled with a few fresh thyme leaves.

Vegetable gratin

Ingredients

800 g vegetables (courgette, tomato, onion, carrot, pepper, pre-cooked potatoes), 150 ml cream, 50 g beaten whole egg, 1 tbsp each of salt, herb (pepper, parsley or rosemary), 150 g grated cheese, 3 tbsp olive oil, some thyme leaves

Directions Wash the vegetables and slice them to 3-5 mm thickness. Layer the slices on a gratin dish (22-24 cm) and pour the oil on the vegetables.

Mix the rest of the ingredients except for grated cheese and pour on the vegetables. Spread the grated cheese over the top and bake. Then serve sprinkled with a few fresh thyme leaves.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 59

English 59

2015-05-22 �� 11:49:50

Cooking Smart

Lasagne

Ingredients 2 tbsp olive oil, 500 g minced beef, 500 ml tomato sauce, 100 ml beef stock, 150 g dried lasagne sheets, 1 onion (chopped), 200 g grated cheese, 1 tsp each of dried parsley flakes, oregano, basil

Directions Prepare tomato meat sauce. Heat the oil in a frying pan, then cook the minced beef and chopped onion for about 10 min until browned all over.

Pour over the tomato sauce and beef stock, add the dried herbs. Bring up to the boil, then simmer for 30 min.

Cook lasagne noodles according to package directions. Layer the lasagne noodle, meat sauce, and cheese then repeat. Then sprinkle evenly with remaining cheese on the top of layer of noodles and bake.

Apple pie

Ingredients • Pastry : 275 g flour,

1

/

2

tbsp salt, 125 g white castor sugar, 8 g vanilla sugar, 175 g cold butter, 1 egg(beaten)

• Filling : 750 g firm whole apples, 1 tbsp lemon juice, 40 g sugar,

1

/

2

tbsp cinnamon, 50 g seedless raisins, 2 tbsp bread crumbs

Directions Sift the flour with the salt above a big bowl. Sift the castor sugar and vanilla sugar with it. Cut with 2 knives the butter through the flour in small cubes. Add

3

/

4

of the beaten egg. Knead all the ingredients in the food processor until a crumbly mass appears. Form the dough into a ball with your hands. Wrap it in plastic foil and leave it chilled for about

30 min.

Grease the spring tin (24-26 cm diameter) and dust the surface with flour. Roll out

3

/

4

of the dough till 5 mm thickness. Put it in the tin

(bottom and sides).

Peel and core the apples. Cut them in cubes of about

3

/

4

x

3

/

4

cm.

Sprinkle the apples with lemon juice and mix well. Wash and dry the currants and raisins. Add sugar, cinnamon, raisins and currants. Mix well and sprinkle the bottom of dough with bread crumbs. Press slightly.

Roll out the rest of the dough. Cut the dough in small strips and put them cross wise on the filling. Brush the pie evenly with the rest of the beaten egg.

60 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 60 2015-05-22 �� 11:49:50

Quiche Lorraine

Ingredients • Pastry : 200 g plain flour, 80 g butter, 1 egg

• Filling : 75 g cubed fatless bacon, 125 ml cream, 125 g crème fraiche, 2 eggs, beaten, 100 g grated cheese from Switzerland, salt and pepper

Directions To make the pastry, put the flour, butter and egg in a bowl and mix to a soften pastry and then rest it in the refrigerator for 30 min. Roll out the pastry and placed in the greased ceramic dish for quiche (25 cm diameter). Prick the bottom with a fork. Mix the egg, cream, crème fraiche, cheese, salt and pepper. Pour it on the pastry just before baking.

Fruit crumbles

Ingredients • Topping : 200 g flour, 100 g butter, 100 g sugar, 2 g salt, 2 g cinnamon powder

• Fruit : 600 g mixed fruits

Directions Mix all ingredients until to be crumble for making topping. Spread the mixed fruits into an oven dish and sprinkle the crumble.

Homemade pizza

Ingredients • Pizza dough : 300 g flour, 7 g dried yeast, 1 tbsp olive oil, 200 ml warm water, 1 tbsp sugar and salt

• Topping : 400 g sliced vegetable (aubergine, courgette, onion, tomato),

100 g ham or bacon(chopped), 100 g grated cheese

Directions Put the flour, yeast, oil, salt, sugar and warm water in a bowl and mix to a wettish dough. Knead in a mixer or by hand about 5-10 min. Cover with lid and place in oven for 30 min at 35 ° C to prove. Roll out the dough on a floured surface into a rectangle shape and put on the tray or pizza pan. Spread the tomato puree on the dough and place ham, mushroom, olive and tomato. Sprinkle evenly with cheese on the top and bake.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 61

English 61

2015-05-22 �� 11:49:50

Cooking Smart

Roast sirloin of beef

Ingredients 1 kg sirloin of beef joint, 5 g salt, 1 g pepper, 3 g each of rosemary, thyme

Directions Season the beef with salt, pepper and rosemary and leave in refrigerator for 1 hour. Put on the Wire rack. Put it in the oven and cook.

Herb roasted lamb chops

Ingredients 1 kg lamb chops (6 pieces), 4 large garlic cloves (pressed), 1 tbsp fresh thyme (crushed), 1 tbsp fresh rosemary(crushed), 2 tbsp salt, 2 tbsp olive oil

Directions Mix the salt, garlic, herbs and oil and add the lamb. Turn to coat and leave at a room temperature at least 30 min to 1 hour.

Rack of Pork rib

Ingredients 2 racks pork spare ribs, 1 tbsp black peppercorns, 3 bay leaves,

1 onion (chopped), 3 garlic cloves (chopped), 85 g brown sugar, 3 tbsp

Worcestershire sauce, 2 tbsp Tomato puree, 2 tbsp olive oil

Directions Make a barbecue sauce. Heat oil in a sauce pan and add the onion. Cook until softened and add remaining ingredients. Broil and reduce heat and simmer for 30 min until thickened. Marinate the rib with the barbecue sauce at least 30 min to 1 hour.

62 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 62 2015-05-22 �� 11:49:50

Maintenance

Cleaning

WARNING

• Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.

• Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool, knives or any other abrasive materials.

Oven interior

• For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy water.

• Do not hand-clean the door seal.

• To avoid damaging the enamelled oven surfaces, only use standard oven cleaners.

• To remove stubborn soils, use a special oven cleaner.

Oven exterior

For cleaning the exterior of the oven such as the oven door, handle, and display, use a clean cloth and a mild cleaning detergent or warm soapy water, and dry with a kitchen roll or dry towel.

Grease and dirt can remain, especially around the handle because of the hot air coming from inside. It is recommended to clean the handle after each use.

Accessories

Wash the accessories after every use, and dry it with a tea towel. To remove stubborn impurities, soak the used accessories in warm soapy water for about 30 minutes before washing.

Catalytic enamel surface (applicable models only)

The removable parts are coated with dark grey catalytic enamel. They can be soiled with oil and fat spattered by the circulating air during convection heating.

However, these impurities burn off at oven temperatures of 200 °C or above.

1.

Remove all accessories from the oven.

2.

Clean the interior of the oven.

3.

Select Convection mode with max temperature, and run the cycle for an hour.

English 63

2015-05-22 �� 11:49:51 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 63

Maintenance

Door

Do not remove the oven door unless for cleaning purposes. To remove the door for cleaning, follow these instructions.

WARNING

The oven door is heavy.

1.

Open the door and flip open the clips at both hinges.

2.

Close the door approximately 70°. Hold the oven door by the sides using both hands, and lift and pull upwards until the hinges are removed.

3.

Clean the door with soapy water and a clean cloth.

4.

When done, follow steps 1 to 2 above in the reverse order to reinstall the door.

Make sure the clips are hinged on both sides.

64 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 64 2015-05-22 �� 11:49:51

Door glass

Depending on the model, the oven door is equipped with 3-4 sheets of glass placed against each other. Do not remove the door glass unless for cleaning purposes. To remove the door glass for cleaning, follow these instructions.

1.

Use a screwdriver to remove the screws on the left and right sides.

02

01

2.

Detach the coverings in the arrow directions

3.

Remove the first sheet from the door.

4.

Remove the second sheet from the door in the arrow direction.

5.

Clean the glass with soapy water and a clean cloth.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 65

English 65

2015-05-22 �� 11:49:52

Maintenance

02

03

01

01

Support clip 1

02

Support clip 2

03

Support clip 3

6.

When done, reinsert the sheets as follows:

• Insert sheet 2 between support clip 1 and 2, and sheet 1 into support clip 3 in this order.

7.

Check if the glass rubbers fit into and secure the glass sheet properly.

8.

Follow steps 1-2 above in the reverse order to reinstall the door.

WARNING

To prevent heat leaks, make sure you propery reinsert the glass sheets.

66 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 66 2015-05-22 �� 11:49:52

Water collector

01

01

Water collector

Ceiling (applicable models only)

01

The water collector collects not only excess moisture from cooking but also food residue.

Regularly empty and clean the water collector.

WARNING

If you encounter a water leak from the water collector, contact us at a local

Samsung service center.

1.

Put down the grill heater. For this, turn the circular nut anticlockwise while holding the grill heater. The grill heater is not a removable part. Do not force the grill heater down.

2.

Clean the ceiling of the oven with soapy water and a clean cloth.

01

Approx. 12 º

3.

When done, put the grill heater back and turn the circular nut clockwise.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 67

English 67

2015-05-22 �� 11:49:53

Maintenance

Side runners (applicable models only)

1.

Press the top line of the left side runner, and lower by approximately 45 º.

2.

Pull and remove the bottom line of the left side runner.

3.

Remove the right side runner in the same way.

4.

Clean both side runners.

5.

When done, follow steps 1 to 2 above in the reverse order to reinsert the side runners.

NOTE

The oven operates without the side runners and racks in position.

68 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 68 2015-05-22 �� 11:49:53

Telescopic rails (applicable models only)

1.

On the left Side runner, gently press the upper side of the rail to remove in the arrow direction.

2.

Repeat the above step on the right Side runner to remove the right rail.

3.

Clean the left and right Telescopic rails with soapy water and a cloth.

4.

When cleaning is complete, reinsert both

Telescopic rails by repeating steps 1-2 above in the reverse order.

Make sure the front and rear clips of the rail fit into the Side runner.

NOTE

It is recommended to insert the Telescopic rail into level 2 on the Side runner.

01

01

Front

02

Rear

02

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 69

English 69

2015-05-22 �� 11:49:54

Maintenance

Replacement

Bulbs

1.

Remove the glass cap by turning anticlockwise.

2.

Replace the oven light.

3.

Clean the glass cap.

4.

When done, follow step 1 above in the reverse order to reinsert the glass cap.

WARNING

• Before replacing a bulb, turn off the oven and unplug the power cord.

• Use only 25-40 W/220-240 V, 300 °C heat-resistant bulbs. You can purchase approved bulbs at a local Samsung service center.

Side oven light

• Always use a dry cloth when handling a halogen bulb. This is to prevent the bulb from being tampered with fingerprints or sweat, resulting in a shortened lifecycle.

1.

Hold the lower end of the cover of the side oven light with one hand, and use a flatsharp tool such as a table knife to remove the cover as shown.

2.

Replace the side oven light.

3.

Reinsert the light cover.

70 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 70 2015-05-22 �� 11:49:54

Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the suggestions. If the problem continues, contact a local Samsung service centre.

Problem

The buttons cannot be pressed properly.

Cause

• If there is foreign matter caught between the buttons

• Touch model: if there is moisture on the exterior

• If the lock function is set

Action

• Remove the foreign matter and try again.

• Remove the moisture and try again.

• Check whether the lock function is set.

• If there is no power supplied • Check whether there is power supplied.

The time is not displayed.

The oven does not work.

• If there is no power supplied • Check whether there is power supplied.

The oven stops while in operation.

If it is unplugged from the power socket

Reconnect the power.

The power turns off during operation.

• If continuous cooking takes a long time

• If the cooling fan does not work

• If the oven is installed in a place without good ventilation

• When using several power plugs in the same socket

• After cooking for a long time, let the oven cool.

• Listen for the sound of the cooling fan.

• Keep the gaps specified in the product installation guide.

• Use a single plug.

There is no power to the oven.

The oven exterior is too hot during operation.

The door cannot be opened properly.

• If there is no power supplied • Check whether there is

• If the oven is installed in a place without good ventilation

• If there is food residue stuck between the door and product interior

• power supplied.

Keep the gaps specified in the product installation guide.

• Clean the oven well and then open the door again.

English 71

2015-05-22 �� 11:49:54 NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 71

Troubleshooting

Problem

The interior light is dim or does not turn on.

• If the lamp turns on and then off

• If the lamp is covered by foreign matter during cooking

Cause Action

• The lamp automatically turns off after a certain amount of time to save power. You can turn it on again by pressing the oven light button.

• Clean the inside of the oven and then check.

• Check whether the power supply is properly grounded.

Electric shock occurs on the oven.

• If the power is not properly grounded

• If you are using a socket without grounding

There is water dripping.

• There may be water or

There is steam through a steam in some cases crack in the door.

depending on the food. This is not a product malfunction.

There is water remaining in the oven.

The brightness inside the oven varies.

The brightness changes depending on power output changes.

• Let the oven cool and then wipe with a dry dish towel.

Cooking is finished, but the cooling fan is still running.

• The fan automatically runs for a certain amount of time to ventilate inside the oven.

The oven does not heat.

• If the door is open

• If oven controls are not correctly set

• If the household fuse has been blown or the circuit breaker has been tripped.

Power output changes during cooking are not malfunctions, so there is no need to worry.

• This is not a product malfunction, so there is no need to worry.

• Close the door and restart.

• Refer to the chapter on oven operation and reset the oven.

• Replace the fuse or reset the circuit. If it happens repeatedly, call an electrician.

72 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 72 2015-05-22 �� 11:49:54

Problem

Smoke comes out during operation.

• During initial operation

• If there is food on the heater

Cause Action

• Smoke may come from the heater when you first use the oven. This is not a malfunction, and if you run the oven 2-3 times, it should stop happening.

• Let the oven cool sufficiently and remove the food from the heater.

• Use glass containers suitable for hot temperatures.

There is a burning or plastic smell when using the oven.

The oven does not cook properly.

If using plastic or other containers that are not heatresistant

If the door is often opened during cooking

The oven is warm during pyro cleaning.

There is a burning smell during pyro cleaning.

Steam cleaning does not work.

Dual cook mode does not work.

Single cook mode does not work.

• This is because pyro cleaning uses high temperatures.

• Pyro cleaning uses high temperatures, so you may smell food residue burning.

This is because the temperature is too high.

• If the divider is not properly assembled

• If the divider is inserted in the oven.

• Do not frequently open the door unless you are cooking things that need to be turned. If you frequently open the door, the interior temperature will be lower and this may affect the results of your cooking.

• This is not a product malfunction, so there is no need to worry.

• This is not a product malfunction, so there is no need to worry.

Let the oven cool and then use.

• Insert the divider correctly and use.

• Take out the divider and use.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 73

English 73

2015-05-22 �� 11:49:54

Troubleshooting

Information codes

If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check the table below and try the suggestions.

Code

C-d1

C-20

C-21

C-22

C-F1

C-F0

Meaning

Door lock malfunctions

Sensor malfunctions

Only occurs during EEPROM Read/

Write

If there is no communication between the main PCB and sub PCB

Action

Turn off the oven and then restart.

If the problem continues, turn off all power for 30 seconds or more and then reconnect. If the problem is not fixed, please contact a service centre.

C-F2

C-d0

-dC-

Occurs when a communication problem is maintained between the

Touch IC <-> Main or Sub micom

Button problem

Occurs when a button is pressed and held for a period of time.

If the divider is removed during cooking in Dual cook mode.

If the divider is inserted during cooking in Single cook mode.

Turn off the oven and then restart.

If the problem continues, turn off all power for 30 seconds or more and then reconnect. If the problem is not fixed, please contact a service centre.

Clean the buttons and make sure there is no water on/around them.

Turn off the oven and try again. If the problem continues, contact a local Samsung service centre.

The divider must not be removed during cooking in Dual cook mode.

Turn off the oven and then restart.

If the problem continues, turn off all power for 30 seconds or more and then reconnect.

If the problem is not fixed, please contact a service centre.

74 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 74 2015-05-22 �� 11:49:54

Code

S-01

Meaning

Safety shutoff

Oven has continued operating at a set temperature for an extended time.

• Under 105 °C - 16 hours

• From 105 °C to 240 °C - 8 hours

• From 245 °C to Max - 4 hours

Action

This is not system failure. Turn off the oven and remove food. Thenm try again normally.

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 75

English 75

2015-05-22 �� 11:49:54

Product data sheet

SAMSUNG

Model identification

Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity)

Energy Efficiency Class per cavity

Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (EC electric cavity

)

Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (EC electric cavity

)

Number of cavities

Heat source per cavity (electricity or gas)

Volume per cavity (V)

Type of oven

Mass of the appliance(M)

SAMSUNG

NV75J5540RS

95.4

A

0.99 kWh/cycle

0.83 kWh/cycle

1 electricity

75 l

Built-in

41.3 kg

Data determined according to standard EN 60350-1 and Commission Regulations (EU) No

65/2014 and (EU) No 66/2014.

Energy saving tips

• During cooking, the oven door should remain closed except for turning food over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven temperature and to save energy.

• Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.

If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off 5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual heat will complete the cooking process.

Wherever possible cook more than one item at a time.

76 English

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 76 2015-05-22 �� 11:49:54

Memo

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 77 2015-05-22 �� 11:49:54

Memo

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 78 2015-05-22 �� 11:49:54

Memo

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 79 2015-05-22 �� 11:49:54

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY

AUSTRIA

BELGIUM

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

CYPRUS

GREECE

70 70 19 70

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

800-SAMSUNG (800.7267864)

8009 4000 only from landline, toll free

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LUXEMBURG 261 03 710

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

NORWAY 815 56480

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

808 20 7267

0034902172678

0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)

SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

UK

EIRE

CALL

0800-SAMSUNG (0800-7267864)

02-201-24-18

0330 SAMSUNG (7267864)

0818 717100

OR VISIT US ONLINE AT www.samsung.com/at/support www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/gr/support www.samsung.com/support www.samsung.com/nl/support www.samsung.com/no/support www.samsung.com/pt/support www.samsung.com/es/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support

DG68-00616D-01

NV75J5540RS_EE_DG68-00616D-01_EN.indd 80 2015-05-22 �� 11:49:54

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement