Samsung | XL30 | Samsung SyncMaster XL30 Hurtig start guide

LCD MONITOR
quick start guide
SyncMaster XL30
ii
Model
SyncMaster XL30
Kontroller, at pakken indeholder følgende dele.
Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget.
Kontakt en lokal forhandler for at købe ekstraudstyr.
Udpakning
Uden sokkel
Med sokkel
(Skærm og Glidesokkel)
Brugervejledning
Hurtig
installationsvejledning
Garantibevis
(Ikke alle steder)
DVI-kabel (tilbehør)
Strømkabel
Kabel
Installations-cd med
brugervejledning,
skærmdriver
Prodáváno samostatne
USB-kabel
(A-B Type)
Andet
Kalibrator
For flere informationer om brug af
kalibratoren skal du se i hjælpen til Natural
Color Expert.
Kappe
Foran
Knappen MODE
(= Color Mode)
Tryk på denne knap for at vælge en Color Mode. Fortsat tryk på
knappen viser indstillingstilstandene igen og igen. Med
kontrolknapperne på skærmens forside kan du let implementere
forskellige farveinformationer, der passer til dit miljø.
1) Custom - Selvom værdierne vælges omhyggeligt at teknikere,
er de forudkonfigurerede værdier muligvis ikke så behagelige for
øjnene, afhængigt af din smag.
Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten ved
hjælp af OSD-menuen.
2) sRGB - Viser sRGB-farveinformationerne på skærmen.
3) AdobeRGB - Viser Adobe RGB-farveinformationerne på
skærmen.
4) Emulation - Med Natural Color Expert kan du ændre
systemprofilen eller tidligere oprettede farveinformationer og vise
disse på skærmen.
Advarsel: De Emulation-informationer, der vises, når du trykker på
knappen Emulation på din skærms forside, gemmes som
Emulation-informationer for dit produkts Color Mode. Når disse er
lagret, præsenteres din skærm med disse gemte informationer,
når som helst du vælger Emulation.
5) Calibration - Funktionen Calibration analyserer
farvekarakteristikkerne ved din skærm og gør det muligt for dig at
gemme dens farveinformationer som en ICC-profil. Dette fortæller
din skærm, hvilket farverum der skal anvendes, og hvordan
skærmen skal modtage og præsentere farver. Viser dine
brugertilpassede farveinformationer der er opnået ved brug af
Natural Color Expert og kalibratoren.
Advarsel: Calibration-informationerne præsenteres, når du trykker
på knappen Calibration foran på din skærm. Bemærk, at kun ét
sæt Calibration-informationer – det seneste lagrede – gemmes i
din skærm.
Funktionerne Contrast (Kontrast) og Brightness (Lysstyrke)
fungerer kun i tilstanden Custom (Brugerdefineret).
Knappen Justerings
[
]
Tryk på knappen for at justere lysstyrken.
▼ : Skærmen bliver mørk.
▲ : Skærmen bliver lys.
Tænd/sluk-knap [
] / Strømindikator
Anvend denne knap til at tænde eller slukke for skærmen. / Denne
lyser ved normal drift, og blinker blåt én gang, når skærmen
gemmer dine indstillinger.
Gå til PowerSaver, der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om
energibesparende funktioner. Sæt din PC til OFF, når den ikke skal bruges eller hvis du
forlader arbejdspladsen i længere tid.
Bagpå
(Konfigurationen bag på monitoren kan variere mellem produkter.)
DVI-D
Der kan kun sendes digitale signaler ind i dette stik. Derfor kan du
kun tilslutte din pc's DVI-stik til dette stik.
Højdejustering
Fjern låsepalen på soklen for at løfte skærmen op eller ned.
POWER
1. POWER S/W
: Tænder og slukker for skærmen.
2. POWER
: Tilslut skærmens netledning til POWER på skærmens bagside.
Kensington-lås
Kensington-låsen er en enhed, der anvendes til fysisk at fastgøre
systemet, når det anvendes et offentligt sted. (Låsen skal anskaffes
separat.)
For hjælp til brug af en låseenhed skal du kontakte
forhandleren, hvor du købte den.
USB Tilslutningsstik l
UP (USB-upstream-port): Slut skærmens
computerens USB-port med USB-kablet.
UP-port til
DOWN (USB-downstream-port): Slut USB-skærmens
port til en USB-enhed med USB-kablet.
z
z
DOWN-
For at bruge
DOWN (Downstreamport) skal
du slutte
UP (Upstreamkabel ) til pc'en .
Sørg for at bruge det USB-kabel, som fulgte med
skærmen, til at tilslutte
UP-porten på
skærmen og USB-porten på en computer.
Gå til afsnittet Tilslutning af Skærmen for yderligere oplysninger om kabeltilslutninger.
Model
SyncMaster XL30
Tilslutning af skærmen
Tilslutning af skærmen
Forbind skærmens strømkabel til strømstikket på skærmens bagpanel.
Sæt stikket fra skærmens strømkabel i den nærmeste stikkontakt.
Brug en relevant tilslutning på din computer.
Bruge DVI-tilslutningskablet (digitalt) sammen med skærmkortet.
Tilslut DVI-kablet til DVI-D-stikket på bagsiden af din skærm.
[ DVI-D ]
Tilsluttet en Macintosh
Tilslut skærmen til Macintosh-computeren ved hjælp af DVI-tilslutningskablet.
Tænd for computer og skærm. Hvis du ser et skærmbillede, er installationen færdig.
Tilslutning USB
Du kan bruge en USB-enhed, som f.eks. en mus, et tastatur, en Memory Stick eller en
ekstern harddisk, ved at slutte den til skærmens
DOWN uden at slutte den til pc'en.
Skærmens
USB port understøtter højhastigheds-, certificeret USB 2,0.
Høj hastighed
Fuld hastighed
Lav hastighed
Datahastighed
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Strømforbrug
2,5W
(maks., pr. port)
2,5W
(maks., pr. port)
2,5W
(maks., pr. port)
Slut skærmens
UP-port til computerens USB-port med USB-kablet.
For at bruge
DOWN skal du slutte UP (Upstreamkabel ) til pc'en.
Sørg for at bruge det USB-kabel, som fulgte med skærmen, til at tilslutte
porten på skærmen og USB-porten på en computer.
Slut USB-skærmens
UP-
DOWN-port til en USB-enhed med USB-kablet.
Procedurerne for anvendelse er de samme som for brug af en ekstern enhed, der er sluttet til
pc'en.
z
z
z
Du kan tilslutte og bruge et tastatur og en mus.
Du kan afspille en fil fra en medieenhed.
(Eksempler på medieenheder:MP3, digitalkamera osv.)
(Eksempler på lagerenheder:Ekstern hukommelse, hukommelseskort, hukommelseslæser,
MP3-afspiller af harddisktypen osv.)
z
Du kan bruge andre USB-enheder, som kan tilsluttes en computer.
z
z
z
z
Når du slutter en enhed til porten
DOWN på skærmen, skal du tilslutte
enheden ved hjælp af et kabel, der passer til enheden.
(Vedrørende køb af kabel og eksterne enheder kan du henvende dig til
serviceafdelingen for det pågældende produkt).
Firmaet hæfter ikke for problemer med eller skader på en ekstern enhed som
følge af brug af et ikke-godkendt kabel til tilslutning.
Visse produkter følger ikke USB-standarden, og dette kan medføre
funktionsfejl på enheden.
Hvis enheden svigter, selvom den er sluttet til computeren, skal du kontakte
serviceafdelingen for enheden/computeren.
Ændring af soklen og installation af kapperne
Glidesokkel
Højdejustering
Drejning af fod
Med (
) kan du dreje skærmen til højre og venstre i en vinkel på 330° for at indstille skærmen på
langs. Under foden er der gummi for at forhindre, at skærmen glider.
Vippevinkel
Med (
) kan du justere hældningen fremad og tilbage for den mest behagelige
betragtningsvinkel.
Afmontering af fodstykke
1. Sluk for din monitor og fjern strømkablet fra stikket.
2. Anbring LCD monitoren på en plan flade med skærmen nedad og en pude under, for at
beskytte skærmen.
3. Fjern to skruer, og fjern derefter foden fra LCD-skærmen (
).
Montering af fodstykke
Til denne monitor anvendes en 200 mm x 100 mm VESA kompatibel tilslutningsplade for ophæng.
A. Skærm
B. Tilslutningsplade for ophæng (Sælges sedparat)
1. Sluk for skærmen, og tag netledningen ud.
2. Læg LCD-skærmen med forsiden nedad på et fladt underlag og på en pude, så skærmen
beskyttes.
3. Verwijder de vier schroeven en vervolgens de voet van de LCD-monitor.
4. Anbring tilslutningspladen for ophænget ud for hullerne i bagpanelets monteringsplade og
fastspænd den med de fire skruer, der leveres med fodstykke-armen, vægophæng and det
andet fodstykke.
z
z
z
z
z
z
z
Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionen, da de kan beskadige
skærmens indre.
For vægbeslag, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer, kan
skruernes længde variere, afhængigt af deres specifikationer.
Brug ikke skruer, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer.
Fastgør ikke skruerne for stramt, da dette kan beskadige produktet eller medføre, at
produktet falder ned og forårsager personskade.
Samsung er ikke ansvarlig for sådanne skader.
Samsung er ikke ansvarlig for produktbeskadigelse eller personskade, når et ikkeVESA- eller et ikke-specificeret vægbeslag anvendes, eller hvis forbrugeren undlader at
følge instruktionerne vedr. produktets installation.
For at montere skærmen på væggen skal du købe det vægmonteringsudstyr til at
opsætte skærmen mindst 10 cm fra væggens overflade.
Kontakt det nærmeste Samsung Service Center for flere oplysninger. Samsung
Electronics er ikke ansvarlige for beskadigelser, der forårsages af anvendelse af en
anden fod end de angivne.
Anvend vægmontering, der overholder internationale standarder.
Installation med kappen
Hvad er kappen?
Det er en enhed, der kan fastgøres øverst, til højre og venstre på skærmen for at afskærme for
sollys for at forhindre farveforvrængning. Du kan ændre farverne på hele skærmen efter dine egne
ønsker.
Indsæt de tilsluttende dele (
) på begge kapper, startende oppefra og bevægende nedad i
rillerne (
), tæt på de venstre og højre kanter bag på skærmen.
Tilpas skærmens top med toppen af rillerne på begge kapper.
Model
SyncMaster XL30
Checklist
Check oplysninger i det følgende afsnit, før du tilkalder en servicetekniker, for at se, om du
selv kan klare problemet. Hvis du har brug for assistance, kan du bruge telefonnummeret
på dit garantibevis, nummeret, der er angivet i afsnittet med Oplysninger eller du kan
kontakte din forhandler.
Symptomer
Der er ikke noget
billede på skærmen.
Jeg kan ikke tænde for
monitoren.
Checkliste
Løsninger
Er strømkablet rigtigt tilsluttet? Kontroller strømforbindelse og forsyning.
Hvis strømmen er tilsluttet,
genstart computeren for at se
åbningsskærm-billedet (login
skærmbilledet).
Hvis åbningsskærmbilledet (login
skærmbilledet) kommer frem, start så
computeren i passende mode (sikker
mode for Windows ME/2000/XP), og
juster derefter videokortets frekvens.
(Se Fabriksindstillede Modes.)
Bemærk: Hvis åbningsskærmbilledet
(login skærmbilledet) ikke kommer frem,
kontakt da et servicecenter eller din
forhandler.
Der er ikke noget billede på
skærmen. Blinker
strømindikatorlampen på
monitoren med 1 sekunds
interval?
Skærmbilledet har
underlige farver eller er
kun sort og hvidt.
Monitoren er i PowerSaver mode.
Tryk på en tast på tastaturet eller flyt
musen for at aktivere monitoren og kald
billedet frem på skærmen.
Har skærmbilledet kun én
farve, som om man ser på
skærmen gennem et stykke
cellofan?
Kontroller signalkabelforbindelsen.
Blev skærmbilledets farver
anderledes efter at køre et
program eller på grund af
kollision af applikationer?
Genstart computeren.
Er videokortet indstillet
korrekt?
Indstil videokortet i henhold til
instruktionsbogen for videokort.
Skærmbilledet er
pludselig ude af
balance.
Har du justeret monitorens
opløsning eller frekvens?
Juster videokort opløsning og frekvens.
(Se Fabriksindstillede Modes).
LED blinker, men der
er ingen billeder på
Check Display Timing på
menuen og kontroller, om
Juster frekvensen rigtigt i henhold til
videokortets instruktionsbog og de
Sørg for at videokortet er skubbet helt
ind.
skærmen.
frekvensen er rigtigt indstillet.
Fabriksindstillede Modes.
(Maximumfrekvens per resolution kan
variere fra det ene produkt til det andet).
Der er kun 16 farver
vist på skærmen.
Skærmbilledets farver
har ændret sig efter at
videokortet blev skiftet.
Jeg kan ikke bruge
opløsningen
2560x1600 med
skærmen.
Er farverne i Windows
indstillet korrekt?
For Windows ME/2000/XP:
Indstil farverne korrekt ved at gå til
Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger.
Er videokortet indstillet
korrekt?
Indstil vidokortet i henhold til
instruktionsbogen for videokort.
Understøtter grafikkortet på
din computer opløsningen
2560x1600?
Hvis dit grafikkort ikke understøtter
opløsningen 2560x1600, kan du kun
bruge opløsningen 1280x800 på din
skærm.
For at bruge opløsningen 2560x1600,
skal du erstatte dit grafikkort med ét, der
understøtter den opløsning.
Check følgende punkter, hvis der er problemer med monitoren.
1. Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren.
2. Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart.
(Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort).
3. Hvis du installerede et nyt skærmkort, eller hvis du samlede pc'en, skal du kontrollere den
installerede skærmkortdriver.
4. Kontrollér, at scanningsforholdet for videoskærmen er indstillet til 60 Hz +/- 2 Hz.
(Den bør ikke overstige 60 Hz ved brug af maksimumopløsning.)
5. Hvis du har problemer med at installere adapter (video) drev, så genstart computeren i Sikker
Mode, fjern Display Adapteren i "Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator" og genstart
computeren for at geninstallere adapter (video) driver
Hvis problemet sker gentagne gange, bør en autoriseret servicetekniker tilkaldes.
Spørgsmål & Svar
Spørgsmål
Svar
Hvordan ændrer jeg
frekvensen?
Frekvensen kan ændres ved at omkonfigurere videokortet.
Hvordan kan jeg justere
opløsningen?
Windows ME/XP/2000: Indstil opløsningen i Kontrolpanel, Skærm,
Indstillinger.
Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt af
versionen af den anvendte driver.
(Se instruktionsbogen for computer eller videokort for yderlige
oplysninger).
* Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere oplysninger.
Hvordan kan jeg indstille
PowerSaver funktionen?
Windows ME/XP/2000: Indstil BIOS-SETUP for computeren eller
pauseskærmen. (Se Windows/Computerhåndbog).
Hvordan kan jeg rengøre det
udvendige kabinet/LCD
Skærm?
Slå strømmen fra, tag ledningen ud og tør monitoren af med en
blød klud. Brug enten et rengøringsmiddel eller rent vand.
Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet og at
kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke kommer vand ind i
monitoren.
Download PDF